group - Poslovno Udruženje Gradac 97

Transcription

group - Poslovno Udruženje Gradac 97
ČAČAK
GRADAC 97
ALFACO INŽENJERING
AUTOČAČAK
CINI
DOMIS
ELSAT
ETITEX
KUBA
MIKRON
MOJ CILJ
PAPIRPAK
PRECISION
PROGRES INŽENJERING
RADULOVIĆ
RATKO MITROVIĆ
RISTIĆ
SPEKTAR
TGK
TOP GAN
UNIPLAST
UNIPROMET
VAPEKS
ZNAMGRAF
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
50
Proizvodnja / Production
Trgovina / Trade
Usluge / Services
3
Lokacija i tržište
Čačanski kraj ima povoljan saobraćajno-geografski položaj, pa samim tim predstavlja i povoljnu investicionu lokaciju. Nalazi se na raskrsnici puteva između zapadne, jugozapadne i centralne Srbije, kao
i putnih pravaca ka Sarajevu, Podgorici, Prištini i Skoplju. Iz Čačka je
lako pokriti rastuće tržište od 16 miliona potrošača.
Magistralni putni pravac M5 (Beograd-Čačak-Užice-Zlatibor-Crna
Gora), prolazi ovim područjem, a od Beograda do Čačka stiže se
Ibarskom magistralom. Veza sa auto-putem Beograd-Niš ide preko
Kragujevca i Kruševca. Teritoriju gradske opštine preseca železnička
pruga koja spaja dve veoma važne železničke komunikacije: prugu
Beograd-Bar i međunarodnu prugu Beograd-Niš-Solun.
Čačak ima razvijen turistički informacioni sistem, bogato kulturnoistorijsko nasleđe, izuzetno raznovrsne turističke potencijale, mogućnosti za tranzitni, zdravstveni, kulturno-arheološki, lovni i sportskorekreativni turizam. U Čačku se nalaze i dva fakulteta Agronomski i
Tehnički, visoka Tehnička škola, kao i nekoliko Poslovnih visokih škola, koji predstavljaju izvor visokokvalifikovane radne snage. Naučnoistraživačkim radom u oblasti poljoprivrede bavi se Institut za voćarstvo Čačak.
Privreda
Grad ČAČAK
Grad Čačak nalazi se u središnjem delu centralne Srbije u Moravičkom
okrugu, a od glavnog grada Srbije, Beograda, udaljen je 150 km.
Teritorija grada zauzima površinu od 636 km2, a prema poslednjem
popisu u čačanskoj opštini živelo je 117.072 stanovnika, od čega
73.217 u gradu Čačku.
Čačak karakterišu velika gustina naseljenosti, razvijene privredne,
kulturne, zabavne, sportske i druge aktivnosti čime se stvara znatna
potražnja za uslugama koje grad pruža.
Povoljan geografski položaj, umerena klima, obale reke, kulturnoistorijski spomenici, brojne kulturno-zabavne i sportske manifestacije kreiraju turističku ponudu Čačka. Na samo nekoliko kilometara od
Čačka nalaze se banje, sela, manastiri, kulturno-istorijski spomenici,
prelepa priroda u Ovčarsko-Kablarskoj klisuri, planine Ovčar i Kablar,
jezera i meandri Zapadne Morave, bogata flora i fauna…
4
Strukturu čačanske privrede čine poljoprivreda, industrija, trgovina i
uslužne delatnosti. Osim poljoprivredne proizvodnje, zastupljena je
i proizvodnja papira, električnih aparata za domaćinstvo, reznih alata za obradu metala, nemetala i drveta, proizvoda hemijske industrije, termotehničkih uređaja, drvene, metalne i kombinovane stolarije,
delova i pribora za farmaceutsku industriju i proizvoda za medicinske potrebe, prerada šumskih i poljoprivrednih proizvoda itd.
Privatno preduzetništvo, koje ima svoju tradiciju još od XIX veka, čini
i osnovnu karakteristiku privrede Čačka. Čačani su na vreme počeli da razvijaju privatno preduzetništvo, pa se Čačak nametnuo kao
središte moravičkog okruga i danas je po privrednom razvoju daleko ispred suseda. Veliki broj privatnih preduzeća prerastao je u
srednje razvijena preduzeća sa većim brojem zaposlenih i širokim
spektrom proizvoda, čija su imena postala poznate i prepoznatljive robne marke.
Pored poslovnog udruženja GRADAC 97, postoje i druga poslovna
udruženja koja doprinose razvoju privrede u gradu (UNIJA ČAČAK
2000, Udruženja vlasnika zanatskih radnji, Udruženje ženskog preduzetništva, Udruženje poslodavaca, i dr.
The City of ČAČAK
The City of Čačak is located in the middle of central Serbia and
150 km away from Belgrade, the Serbian capital.
The territory of the city occupies an area of 636 km2, and according to the latest data, in municipality of Čačak lived 117,072 inhabitants, 73,217 of which in the city of Čačak.
Čačak is characterized by high population density, developed economic, cultural, entertainment, sports and other activities creating
significant demand for the services the city offers.
Advantageous geographic position, moderate climate, the river
banks, cultural and historical monuments, numerous cultural, entertainment and sports events make a tourist offer of Čačak interesting. Just a few kilometers from the city center there are spas, villages, monasteries, cultural and historical monuments, beautiful nature
in Ovčar-Kablar gorge, mountains, lakes and meanders of Western
Morava, rich flora and fauna.
Location and Market
Area of Čačak has a convenient traffic and geographical position,
and therefore represents a favorable investment location. It is situated at the crossroads between western, southwestern and central Serbia, as well as routes to Sarajevo, Podgorica, Priština and
Skopje. From Čačak it is easy to cover the growing market of 16
million consumers. M5 motorway route (Belgrade-Čačak-UžiceZlatibor-Montenegro) passes through this area, while Belgrade and
Čačak are connected by Ibarska highway. Connections with highway Belgrade-Niš are Kragujevac and Kruševac. The Railway crossing
the territory of the city combines two very important railway communication points: Belgrade-Bar railway and the international railway Belgrade-Niš-Thessaloniki.
Čačak has a developed tourist information system, the rich cultural and historical heritage, highly diversified tourist potentials, opportunities for transit, medical, cultural, archaeological, hunting, sports
and recreation tourism. In Čačak, there are two state universities Agriculture and Technical, and many private Business Schools, which
are the source of highly skilled labour force. Scientific research in agriculture deals with the Fruit Research Institute Čačak.
Economy
The structure of the economy of Čačak is agriculture, industry, trade
and service activities. In addition to agricultural production, there
are plants for paper manufacturing, electrical household appliances, cutting tools for metal processing, non-metal and wood, chemical industry products, HVAC equipment, wood, metal and composite doors, parts and accessories for the pharmaceutical industry
and products for medical use, processing of forest and agricultural products, etc.
Private entrepreneurship is the essential characteristic of the economy of Čačak, with a tradition since the nineteenth century. People
in Čačak began to develop private entrepreneurship on time, so
the city established itself as the centre of Moravička district and today has the economic development far ahead of its neighbours. A
number of private enterprises have grown into developed medium enterprises with the greater number of employees and a wide
range of products, whose names became well-known and recognizable brands.
In addition to business association GRADAC 97, there are other business associations in Čačak, contributing to the economy of the city
(Union Čačak 2000, the Association of craft workshop owners, Women
Entrepreneurship Association, Association of Employers, etc.).
5
Misija Udruženja GRADAC 97 je unapređenje privređivanja članova
udruženja i obezbeđenje boljeg poslovnog okruženja.
Vizija Udruženja GRADAC 97 je da postane reprezentativna asocijacija privrednika u Srbiji i u regionu, koja će biti bitan društveni partner državnim i lokalnim institucijama, kao i bitan partner u multilateralnoj privrednoj saradnji sa sličnim udruženjima u Evropi i svetu.
Ciljevi i delatnost udruženja se ogledaju kroz: zastupanje interesa
članova, ispitivanje domaćeg i inostranog tržišta radi plasmana proizvoda, udruživanje rada na razvoju i usavršavanju proizvoda, zajednički menadžment, marketing i prodaja u zemlji i inostranstvu, usavršavanje i spezijalizacija stručnih kadrova članica, pružanje i razmena
kvalitetnih informacija radi pronalaženja potencijalnih partnera, saradnja sa lokalnom i državnom administracijom na unapređenju poslovnog ambijenta i ekonomskog razvoja, povezivanje, saradnja i
razmena informacija i znanja sa sličnim udruženjima u zemlji i inostranstvu, organizovan pristup fondovima i drugim izvorima finansiranja međunarodnih organizacija i institucija, i dr.
Poslovno udruženje GRADAC 97
Poslovno udruženje GRADAC 97 osnovano je 1997. godine sa glavnim ciljem da se unapredi privatni sektor, da se konstruktivno utiče
na lokalne i državne vlasti u pogledu donošenja propisa iz oblasti
ekonomije koji će biti u interesu bržeg napretka i stvaranja povoljnije poslovne klime, kao i da radi na usavršavanju proizvodnje, principa rada i organizacije poslovanja prema svetskim standardima, trendovima i tehnologijama.
Danas GRADAC 97 objedinjuje 22 privatna preduzeća iz Čačka i
predstavlja privrednu snagu koja ima:
• 2100 zaposlenih
• 20-36 godina radnog iskustva u različitim privrednim granama
• 118 miliona evra godišnjeg prometa
6
GRADAC 97 je stalni član u Privrednom Savetu grada Čačka,
Opštinskom koordinacionom odboru za socijalnu politiku, lokalnom
Savetu za zapošljavanje i dr. Aktivni je učesnik u brojnim raspravama o nacrtima zakona, tribinama, kao i organizaciji seminara, prezentacija i promocija.
Pored navedenog, Udruženje je veoma aktivno u pružanju različitih
vrsta humanitarne pomoći, a značajno doprinosi i razvoju kulture,
sporta i drugih neprivrednih oblasti života i rada.
NOVA GENERACIJA
Od 2010. zvanično je osnovan i podmladak Udruženja GRADAC
97, koga čine direktni naslednici članova Udruženja, uključeni u rad
preduzeća članica. Cilj osnivanja podmlatka Udruženja je unošenje
svežih ideja i ambicija u rad Udruženja od strane mladih i internacionalno orijentisanih menadžera, prenošenje znanja i iskustava starijih članova na mlađe, priprema mladih naslednika za preuzimanje
određenih funkcija i odgovornosti u preduzećima, kao i bolja saradnja sa internacionalnim institucijama radi boljeg i bržeg razvoja i većeg izvoza preduzeća članica.
Business Association GRADAC 97
Business Association GRADAC 97 was founded in 1997. with the
main objective to improve the sector of private entrepreneurship,
to influence in a constructive manner the local and state authorities
in establishing the regulations that supports the faster progress and
favours more prosperous business environment, as well as to work
on development of production, work principles and organisation according to the international standards and trends.
Today GRADAC 97 gathers 22 private companies from Čačak and
represents a business force with:
• 2100 employees
• 20-36 years of work experience in different business sectors
• 118 million € turnover per year
Mission of GRADAC 97 is to improve the business of the association
members and to provide favourable business environment.
Vision of GRADAC 97 is to become the representative association
of entrepreneurs in Serbia and region, to represent an important social partner to the state and local institutions, as well as an important partner in the multilateral business cooperation with the similar associations worldwide.
Objectives and operation of the association are achieved through
the following activities: representing the members’ interests in public, national and international market research for members’ products, joint work on product improvement and development, joint
management, marketing and sales in domestic and foreign markets, training and education of the professional staff, placement and
exchange of useful information, cooperation with the local authorities in creation of better business ambient, networking, cooperation and knowledge exchange with the similar associations in the
country and abroad, systematic approach to the financial funds and
other financial sources in the international organisations and institutions, etc.
GRADAC 97 is an official member of the Economic Council of the
Municipality of Čačak, the Municipal Coordination Council for Social
Policy and Local Employment Council. It actively participates in numerous discussions about the law drafts, round tables and panels,
as well as in organisation of seminars, trainings and presentations.
GRADAC 97 also significantly contributes to different types of humanitarian projects and development of culture, sport and other
non-profit sectors.
NEW GENERATION
The offspring section of the association GRADAC 97 is officially
founded in 2010, in order to gather direct inheritors (children) of
the members, who are already involved and taking part in the family’s business. Objective of the New Generation Club is to bring fresh
ideas and ambitions of the young and internationally oriented managers into the association’s work, to transfer knowledge and experience from senior to junior members, to prepare young managers to
take over functions and responsibilities in companies, and finally to
cooperate with international institutions with the aim of better and
faster development and increase of the member’s export.
7
D.O.O. „ALFACO INŽENJERING“ (Čačak, Republika Srbija) je inženjersko, instalatersko-servisno preduzeće za grejanje, hlađenje i kliimatizaciju. Preduzeće je osnovano 1993. godine, a sa radom je počelo
1994. godine. Trenutno zapošljavamo četrdeset tri radnika različitih obrazovnih profila i nivoa obrazovanja, sa tendencijom konstantnog proširivanja preduzeća, obzirom da smo uvek otvoreni prema
mladim i ambicioznim ljudima koji žele da daju svoj doprinos našem boljem poslovanju.
Alfaco inženjering Ltd. (based in Čačak, Republic of Serbia) deals in
engineering, installation and service provision in the area of heating,
cooling and air-conditioning. The company was founded in 1993
and launched its operation in 1994. With its 43 current employees of various educational levels and profiles, the company has
been undergoing constant growth and expansion, always welcoming young and ambitious people, who are ready to contribute to the
company’s better performance.
Za šesnaest godina postojanja, „Alfaco inženjering“ je gradio svoj uspeh na bazi tri osnovna principa: garancija kvaliteta, zadovoljenje potreba kupaca i stručnost. Od samog početka osmišljena kao servisna
kompanija za ugradnju kondicionera vazduha, do danas je „Alfaco
inženjering“ prerastao u kompaniju sa širokim spektrom delatnosti:
During the sixteen years of operation, Alfaco inženjering has built its
success on the three basic principles: giving guarantee for the quality, satisfying the needs of the customers and expertise in its performance. From the initial concept of a company specialising in the
installation of air conditioners, Alfaco inženjering has now grown
into an enterprise dealing in a wide range of activities:
1.Projektovanje i montaža instalacija klimatizacije;
2.Projektovanje i montaža instalacija ventilacije;
3.Projektovanje i montaža instalacija grejanja;
4.Projektovanje i montaža gasnih instalacija;
5.Projektovanje i montaža kotlarnica za
sisteme daljinskog grejanja;
6.Održavanje termotehničkih instalacija.
U ovom trenutku, najznačajnije polje rada su nam kotlarnice za daljinske sisteme grejanja, instalacije grejanja za stambene zgrade i
javne ustanove, instalacije klimatizacije i ventilacije hotela, auto salona, poslovnih i trgovinskih objekata, instalacije industrijske ventilacije, klizališta i automatika koja upravlja opremom za predhodno
pomenute sisteme.
U 2010. godini počeli smo sa osvajanjem oblasti hidro instalacija u
oblasti crpnih stanica za fekalnu i kišnu kanalizaciju.
Posedujemo sopstvene radionice i hale, iako je naš kompletan radni prostor tokom NATO kampanje, bio u potpunosti porušen. Danas
je to koristan radni prostor od 1400 m2 koga sačinjavaju radionice,
magacinski prostor i poslovne kancelarije.
Prisutni smo na tržištu u svim oblastima naše zemlje, kao i u zemljama bivše Jugoslavije, a naše ime dobro je poznato svim korisnicima naših usluga.
A L FA C O
I N Ž E N J E R I N G
8
1.design and installation of air conditioning systems;
2.design and installation of ventilation systems;
3.design and installation of heating systems;
4.design and installation of gas-utilising systems;
5.design and installation of boiler rooms, for
remote-control heating systems;
6.maintenance of thermo-technical installations and systems.
At the moment, the most important sector are the boiler rooms for
remote-control heating systems, heating systems for residential and
public buildings, air-conditioning and ventilation installations in hotels, car salons, business and commercial buildings, industrial ventilation systems, ice rinks and other, as well as the installation of automatic equipment that regulates the operation of these systems.
In 2010, we entered the area of hydro-installations-pumping stations for faecal and surface water sewerage systems.
Even though our complete capacities have been obliterated during the Nato campaign, we have recovered and have again our own
workshops and production halls. The useful work area of our capacities today amounts to 1400 square metres, including workshops,
warehouses and offices.
We are well-established in the market of our country, but also in the
markets of the former Yugoslavia, while all the users of our services
are familiar with our name.
termotehničke
i elektro
instalacije
thermo-technical
and electrical
installations
3.
4.
1.
2.
5.
Ime / Name: Alfaco inženjering d.o.o.
Adresa / Address: Braće Stanić 47, 32000 Čačak, Srbija
Vlasnik / Owner: Dragan Jović, Radoman Pešić
Broj zaposlenih / No. Employees: 43
Godina osnivanja / Established: 1993.
1. Sportska dvorana / Sport hall „Breza“ G. Milanovac
Telefon / Phone: +381 32 320 400
2. Sportska dvorana / Sport hall Igalo
Faks / Fax: +381 32 320 400
3. Toplana / Heating plant „Šumadija“ Čačak
4. Gradska bolnica / City hospital Čačak
E-mail: [email protected][email protected]
5. Sedište firme / Company headquarters
Web: www.alfacoing.com
9
AutoČačak - 19 godina uspeha
Budućnost je već danas
AutoČačak - 19 years of success
The future is today
Preduzeće AutoČačak osnovano je početkom 1991. godine. Ubrzo
po osnivanju ostvaren je kontakt sa kragujevačkom Zastavom i preduzeće AutoČačak postaje prva privatna firma sa potpisanim ugovorom o prodaji i servisiranju automobila ove kompanije.
AutoČačak company was founded in the beginning of 1991. Shortly
after we signed the contract with Zastava Kragujevac. AutoČačak
company become the first private company to sign the contract for
sale and service of cars of this company.
U proleće 1996. godine, na sajmu automobila u Beogradu, vlasnik
i osnivač preduzeća AutoČačak, Milenko Kostić uspostavio je uspešan kontakt sa predstavnicima češke automobilske kompanije
Škoda Auto i već 7. maja iste godine AutoČačak postaje generalni
uvoznik automobila Škoda.
In the spring of 1996, at the Auto Show in Belgrade, the owner and
founder of AutoČačak, Milenko Kostic set up a successful contact
with representatives of the Czech car manufacturer Škoda Auto, and
immediately after, on 7. May, the same year, AutoČačak became the
general importer of Škoda vehicles.
Kompanija AutoČačak se nalazi uz glavni magistralni put na samom
ulasku u Čačak iz pravca Beograda. Pored sedišta firme, na toj lokaciji nalaze se i prodajni salon, radionice za pružanje usluga u drumskom saobraćaju, motel i restoran. Svi sadržaji urađeni su po najvišim evropskim standardima. Osim Škodinih vozila, AutoČačak
prodaje i polovna vozila svih modela i proizvođača i pruža usluge
celokupnog servisa, koji obuhvata servisiranje u garantnom i vangarantnom roku, farbariju, reglažu i limarske radove.
AutoČačak company is located by the main highway, at the entrance to Čačak from Belgrade. In addition to the company headquarters, located at the site , there is a showroom, workshop, hotel and the restaurant. Infrastructure is built according the highest
European standards.
Pored sedišta u Čačku, AutoČačak ima svoje prodajno-servisne salone u Beogradu. AutoČačak je razvio mrežu ovlašćenih dilera i servisera Škodinih vozila širom Srbije i Crne Gore.
Brojni su uspesi kompanije AutoČačak.
Od svog početka, kompanija AutoČačak pokazala je neprekidnu brigu o zajednici u kojoj posluje, o čemu govore brojne donacije i
sponzorstva. Porodilište u Čačku, dečiji dispanzer, mnogi filmski projekti samo su deo neprekidnog ulaganja u zajednicu.
AutoČačak je danas - kao i ranije - najznačajniji subjekt privatnog
preduzetništva u Čačku i okolini, motor razvoja regiona i jedna od
najznačajnijih kompanija u Srbiji.
Along the sale of new Škoda vehicles, AutoČačak also sales used vehicles of different models and manufacturers and provides the entire service, which includes service during warranty and after warranty period, paint workshop, metal workshop etc.
In addition to headquarters in Čačak, AutoČačak has sale and service showrooms in Belgrade. AutoČačak has developed a network of
authorized dealers and service centres for Škoda vehicles throughout Serbia and Montenegro.
Auto Čačak company achieved success in various fields.
Since the very beginning the company AutoČačak showed constant
care for the community in which it operates, which is proved by
numerous donations and sponsorships. Investments in hospital in
Čačak, children’s clinic, many film projects are part of ongoing investments to the community.
AutoČačak today is one of the most important subject of private entrepreneurship in Čačak and its surroundings, the engine of development in the region and one of the major companies in Serbia.
10
trgovina
automobilima I
lakim motornim
vozilima
cars and
light motor
vehicles
trade
Ime / Name: Autočačak d.o.o.
Adresa / Address: Konjevići bb, 32103 Čačak, Srbija
Vlasnik / Owner: Milenko Kostić
Broj zaposlenih / No. Employees: 178
Godina osnivanja / Established: 1991.
Telefon / Phone: +381 32 302 506
Faks / Fax: +381 32 459 973
E-mail: [email protected]
Web: www.autocacak.co.rs
11
CINI d.o.o. je osnovana 1977. u Čačku, kao zanatska radionica, koja se
bavila pružanjem usluga u galvanotehnici. Ubrzo je, prateći promene
na tržištu, usvojila poslovnu orijentaciju koja se bazira na razvoju, osvajanju i proizvodnji sopstvenih, originalnih i inovativnih proizvoda.
Orijentacija na nove proizvode je i danas osnovna karakteristika preduzeća CINI, a svrha poslovanja razvoj i primena patenata, inovacija, novih tehnologija i ideja koji se ostvaruju uz maksimalno negovanje zajedništva i timskog rada. CINI do sada ima prijavljenih i
registrovanih 15 patenata, koji su jedini izvor prihoda preduzeća i
na osnovu kojih opstaje i razvija se. U skladu sa tim, CINI je registrovan i kao razvojno-proizvodni centar kod Ministarstva za nauku
Republike Srbije.
Danas, CINI predstavlja referentno srpsko preduzeće sa blizu 80 zaposlenih i velikim brojem kooperantskih firmi. Pored pogona i direkcije u Čačku, CINI ima zvanično predstavništvo u Beogradu, a van granica Srbije deluje preko svojih predstavnika u Poljskoj i Bugarskoj.
Proizvodni program kompanije CINI čini oprema za grejanje (električni grejači, standardni, dekorativni i električni radijatori i sušači
peškira) i oprema za ugostiteljstvo i domaćinstvo (mini-kuhinje, pećnice). Većina proizvoda ima izvozni karakter, tako da su već dugi niz
godina prisutni na tržištima okolnih zemalja, Rusije, Ukrajine, Poljske,
ali i na razvijenim evropskim tržištima Švedske, Danske, Nemačke,
Španije, Italije, Švajcarske, Engleske, itd.
Noseći program predstavljaju aluminijumski radijatori, koji se proizvode po tehnologiji CART, potpuno originalnoj na svetskom nivou. Preduzeće CINI je svoju tehnologiju kao licencu prodalo firmi
ALPROF iz Kazahstana, gde se već više godina uspešno obavlja serijska proizvodnja.
Treba istaći da je CINI jedini srpski proizvođač aluminijumskih radijatora, koji za saradnike ima brojne građevinske i ugostiteljske firme i projektantske biroe, pa se CINI-jevi proizvodi mogu naći u mnogim referentnim objektima širom zemlje, od stambenih i poslovnih kompleksa,
preko sportskih hala, do obrazovnih i zdravstvenih ustanova (Sportska
hala ARENA - Novi Beograd, Aerodrom Nikola Tesla - Beograd, Hotel
Splendid - Crna Gora, Tehnički fakulteti Univerziteta u Beogradu,
Stambeno-poslovni kompleks Belville - Novi Beograd, itd.).
UVEK NEŠTO NOVO!
12
CINI is established in 1977 as a craftsman workshop offering services in galvanotechnics. The company has been adjusting to the market changes and soon adopted a business orientation, which was
based on development and production of its own original and innovative solutions. CINI has been constantly developing and growing in
regard to production volume, employee number and new products.
Orientation on new products and services is still the main characteristics of CINI. Its mission is development and application of patents, innovations, new technologies and ideas which are achieved
through the team work and loyalty programmes. The company has
applied and registered 15 patents until now, which are the only financial source for the company and according to which it works
and develops. In accordance to that, company CINI is registered
as a development-production centre by the Ministry of Science of
Republic of Serbia.
CINI represents an example of successful Serbian company with
80 employees, production plants and head quarter in Čačak and
official branch office in Belgrade, while in the European markets it
is present throughout the representatives in Poland and Bulgaria.
Production programme includes heating equipment (electrical heaters, standard, decorative and electrical radiators and towel warmers) and household and catering equipment (mini-kitchen sets,
electrical ovens). Most of the products are exported and therefore
present for the past 20 years in the markets of surrounding countries, Russia, Ukraine, Poland, but also in developed European markets such as Sweden, Denmark, Germany, Spain, Italy, Switzerland,
England, etc.
Aluminium radiators represent the main company’s product, and
are produced using the own CART technology, completely original worldwide. CINI sold the licence for the CART technology to the
company ALPROF from Kazakhstan, where the assembly line production has been launched and performed for several years.
It is important to say that CINI is the only Serbian producer of aluminium radiators, having worked with many construction, catering
and touristic companies and project offices. Therefore, CINI’s products could be found in many referent objects throughout the country, starting with the residential and business blocks, through the
sport halls and airports buildings, to the universities and hospital
buildings (i.e. Sport Hall Arena Belgrade, Airport Belgrade, Technical
State University Belgrade, Residential-business complex Belville
Belgrade, etc.)
proizvodnja
radijatora i
sušača peškira
radiators and
towel warmers
production
Ime / Name: Cini d.o.o.
Adresa / Address: ul. 15 bb, 32000 Čačak, Srbija
Vlasnik / Owner: Slobodan Spasović
Broj zaposlenih / No. Employees: 75
Godina osnivanja / Established: 1977.
Telefon / Phone: +381 32 55 63 305
Faks / Fax: +381 32 55 63 306
E-mail: [email protected]
Web: www.cini.co.rs
13
Domis je porodično preduzeće osnovano 1981. godine na sopstvenom imanju u okolini Čačka. Preduzeće vodi već treća generacija
porodice Kuzmanović. U početku mala zanatska radnja, Domis je
do današnjih dana izrastao u firmu koja ima više od stotinu zaposlenih. U njoj rade desetine stručnjaka, osposobljenih, da svakom kupcu pruže savet i kompletnu tehničku podršku od faze projektovanja
do ugradnje svakog našeg proizvoda.
Za 29 godina, koliko preduzeće postoji, proizveli smo više od
300.000 prozora i vrata. Naravno da merilo uspeha nisu samo podaci i brojke, već i zadovoljstvo naših kupaca u Srbiji, Crnoj Gori, BiH,
Albaniji, Makedoniji, Hrvatskoj, Sloveniji, Rusiji, Ukrajini, Grčkoj, Kipru,
Poljskoj, Norveškoj, Španiji, Austriji…
Proizvodni program preduzeća Domis je:
• Ekskluzivna fasadna stolarija koja se izrađuje u različitim
konstrukcijama zavisno od klimatske zone u kojoj se
ugrađuje: Kontinental, Mediteran, Polar, Urban i Antiko.
• Ulazna i unutrašnja vrata
• Ostakljene fasade: standard fasada,
polustrukturalna fasada i strukturalna fasada
• Drvene provetrene fasade
Products of Domis company
• Exclusive façade joinery which is produced
in various constructions depending on the
climate zone in which products are installed:
Kontinental, Mediteran, Polar, Urban i Antiko.
• Entrance and interior doors
• Glazed facades: standard facade, semistructural and structural facade
Proizvodi se izrađuju od drveta i u kombinaciji drvo-aluminijum.
• Wooden aerated facades
Drvo
Uprkos sve češćem korišćenju metala i veštačkih materijala, drvo
ostaje tradicionalno najbolji izbor za izradu fasadne stolarije. Pored
svojih prirodnih izolacionih karakteristika i atraktivnog izgleda, drveni ramovi pružaju mogućnost raznovrsne obrade i modifikacije.
Koristeći ovaj bezvremenski materijal u savremenoj konstrukciji, uz
adekvatnu zaštitu, prevaziđen je problem trajnosti drvene stolarije.
Ipak, zbog agresivnih atmosferskih uticaja, ne može se u potpunosti izbeći redovno održavanje.
• Products are made of wood and in
combination wood-aluminum.
Drvo - Aluminijum
Odabirom kombinacije drvo - aluminijum, postiže se dodatna zaštita
drveta od atmosferskih uticaja. Spoljna obloga od aluminijuma stolariju čini gotovo večnom. Ovo je ujedno i način da enterijer zadrži lepotu i toplinu koju može da pruži samo drvo, dok se obrada aluminijuma prilagođava eksterijeru objekta. Sama konstrukcija dozvoljava
varijaciju unutrašnjeg izgleda stolarije shodno različitim zahtevima u
okviru objekta, dok eksterijer ostaje isti. Ovakva konstrukcija je idealno rešenje za one koje brinu vremenski uslovi i troškovi održavanja,
a ne žele da se odreknu lepote i prirodnosti drvene stolarije.
14
Domis is a family enterprise established in 1981 on land owned by
the Kuzmanović family - whose third generation is currently running
the business - in the vicinity of Čačak in central Serbia. Setting out
as a small craft business, Domis has now grown into a fully-fledged
company with hundreds of employees. It employs dozens of experts qualified to provide full technical support to every customer,
from the design stage to the installation of each product. In the 29
years of our company’s operations, we have manufactured more
than 300,000 windows and doors. Of course, our success is not
measured by data and figures alone; it is confirmed by our satisfied
customers in Serbia, Montenegro, Bosnia and Herzegovina, Albania,
FYR Macedonia, Croatia, Slovenia, Russia, Ukraine, Greece, Cyprus,
Poland, Norway, Spain, Austria…
Wood
In spite of the increasing use of metal and artificial materials, wood
traditionally remains the best choice for façade joinery. In addition
to its natural insulating properties and attractive appearance, wooden frames provide ample opportunities for processing and modification. In modern construction works, this timeless material is treated
with adequate protection and thus the issue of durability commonly associated with wooden joinery has become a thing of the past.
However, due to aggressive atmospheric influences, regular maintenance cannot be completely avoided.
Wood - Aluminium
The combination of wood and aluminium ensures additional protection of wood components from atmospheric influences. An outer aluminium layer makes such joinery virtually indestructible. This
is also a way to keep the beauty and warmth of the interior that
only wood can provide, while at the same time adjusting the aluminium to the exterior of a building through processing. The construction allows variations of the interior appearance of joinery in a
building, while the exterior remains unchanged. Such construction
is ideal for those who are bothered by the weather and by maintenance costs, but are not willing to forgo the beauty and naturalness
of wooden joinery.
PROIZVODNJA
EKSKLUZIVNE
STOLARIJE
EXCLUSIVE
JOINERY
MANUFACTURER
1.
3.
2.
4.
ZA SVAKO
VREME I
ZA SVA
VREMENA
5.
FOR ALL
WEATHER
AND FOR
ALL TIMES
Ime / Name: GTPD Domis d.o.o Čačak
Adresa / Address: Miokovci bb, 32 000 Čačak, Srbija
1. Kompleks proizvodnog pogona preduzeća Domis
Domis production plant complex
Vlasnik / Owner: Dragan Kuzmanović
Broj zaposlenih / No. Employees: 115
2. Izložbeni salon u Beogradu
Showroom in Belgrade
Godina osnivanja / Established: 1981.
3, 4. Referentni objekti
References
Faks / Fax: +381 32 882 407
5. Fasadna stolarija u konstrukciji drvo-aluminijum
Façade joinery wood-aluminium construction
ISO 9001:2008
Telefon / Phone: +381 32 882 400
E-mail: [email protected]
Web: www.domis.rs
15
„ELSAT“ DOO je osnovan 1992. godine. Osnovna delatnost je
proizvodnja, projektovanje, instalacija i montaža opreme u oblasti
elektro instalacija slabe i jake struje, i to: sistema tehničke zaštite,
zaštite od požara, telekomunikacija, hotelskih i bolničkih sistema,
i sistema KUĆNA AUTOMATIKA - Pametna kuća. Trenutno ima 19
zaposlenih, od kojih je 7 inženjera, koji rade u sopstvenom prostoru.
„ELSAT“ je lider u regionu zapadne Srbije sa značajnim tržišnim
udelom i atraktivnom pozicijom u regionu centralne Srbije i području
Grada Beograda. U narednoj godini planiramo da se pozicioniramo
u Jugoistočnoj Evropi sa programom pametnih kuća - kućna
automatika. Učestvovali smo na 32 sajma u Srbiji i na području
Evrope, na kojima smo osvojili 9 priznanja.
Naša komparativna prednost je da smo malo preduzeće, sa veoma
stručnim, mladim i iskusnim kadrom, koji se neprekidno usavršava.
Prednost proističe iz ideje vodilje:
„PROŠLO JE VREME DA VELIKI JEDU MALE,
SADA - BRZI JEDU SPORE“
U skladu sa misijom, u 2011. godini „ELSAT“ predstavlja svoj novi
brend - tenLogic, koji integriše kućnu automatiku i logičnu televiziju logiTV. Ušteda energije, energetska efikasnost, udobnost i praktičnost
života, kroz povećanu bezbednost, uz zabavu i informisanje
pozicionira tenLogic kao integracioni „izum“ ovog veka.
„ELSAT“ poseduje Sertifikat ISO 9001:2008 za poslove projektovanja
i ugradnje sistema tehničke i zaštite od požara, instalacija jake i
slabe struje, kućne automatike i proizvodnje opreme za antenske
sisteme. Za projektovanje i izvođenje radova, „ELSAT“ poseduje
licence Inženjerske komore Srbije, rešenje MUP-a Republike
Srbije za bavljenje poslovima zaštite od požara, sertifikat o
usaglašenosti sa standardom koji se odnosi na tehničku zaštitu,
SRPS A.L2.002:2008.
„ELSAT“ je sinonim za kompaniju koja posluje u skladu sa vremenom
koje dolazi, koja na budućnost gleda kao mogućnost za uspeh, ali
ne po svaku cenu, jer:
„NAŠU SADAŠNJOST NISMO NASLEDILI OD SVOJIH RODITELJA,
VEĆ SMO POZAJMILI OD SVOJE DECE I MORAMO IM JE VRATITI“
16
“ELSAT” DOO was founded in 1992. The main activities are
production, designing, installation and assembling of equipment
in the field of electrics of high and low voltage power, including:
system of technical protection, fire protection, telecommunication,
hotels and hospitals systems and home automation systems - Smart
home. There are currently 19 employees, out of which there are 7
engineers, who work in own space.
“ELSAT” is the leader in the region of Western Serbia with the
significant market share and attractive position in the region of
Central Serbia in the area of city of Belgrade. In the next year we
plan to position ourselves in the Southeast Europe with Smart
homes program - home automation. We participated on 32 markets
in Serbia and Europe, where we won 9 awards.
Our comparative advantage is that we are a small company, with
very expertise, young and experienced staff, which is continuously
improving. The advantage comes out from the leading idea:
“IT'S BEEN A GREAT TIME FOR BIG TO EAT SMALL,
NOW - FAST EAT SLOW”
In accordance with the mission in 2011 “ELSAT” presents its new
brand - tenLogic, which integrates home automation and logical
television - logiTV. Saving energy, energetic efficiency, comfort and
convenience of life, through increased safety, with fun and informing,
it positions tenLogic as integration “invention” of this century.
“ELSAT” has a Certificate ISO 9001:2008 for designing jobs and
installation of the systems for techniqual and fire protection,
installation of high and low voltage power, home automation
and equipment production for antenna systems. For designing
and carrying out works, “ELSAT” possesses licences of Engineers
Association of Serbia, the approval of MUP of the Republic of
Serbia for dealing with jobs connected to fire protection, certificate
about compliance with standards relating to technical protection,
SRPS A.L2.002:2008.
“ELSAT” is a synonym for the company which works in accordance
with the time which comes, and it looks to the future as a possibility
for success, but not at any price, because:
“WE DID NOT INHERIT OUR PRESENT FROM OUR
PARENTS, BUT WE BORROWED IT FROM OUR
CHILDREN AND WE HAVE TO RETURN IT TO THEM”
Proizvodnja,
projektovanje,
instalacija
i montaža
opreme u
oblasti elektro
instalacija
slabe i jake
struje
Production,
designing,
installation
and assembling
of equipment
in the field of
electrics of
high and low
voltage power
Ime / Name: Elsat d.o.o.
Adresa / Address: Gvozdena Paunovića 6, 32000 Čačak, Srbija
Vlasnik / Owner: Dragan Stefanović
Broj zaposlenih / No. Employees: 19
Godina osnivanja / Established: 1992.
Telefon / Phone: +381 32 350 222
Faks / Fax: +381 32 350 220
E-mail: [email protected]
Web: www.elsat.rs
17
18
Privredno društvo d.o.o. „ETITEX“ posluje od 1981. godine najpre kao
zanatska radionica za izradu tekstilnih, samolepljivih i ušivnih etiketa.
Industrial Company Ltd. “ETITEX” has been operating since 1981
first as a craft workshop for textile and self-adhesive labels.
Zanatska radionica prerasta u preduzeće 1989. godine i svoj proizvodni program dopunjava sa grafičkom delatnošću.
Craft workshop grew into a company in 1989 and complements its
product portfolio with the graphics business.
Izrađujemo tekstilne ušivne etikete, samolepljive i žakard etikete, a u
grafičkoj oblasti izrađujemo sve vrste papirnih i kartonskih etiketa, knjige, prospekte, kataloge, reklamne blokove, rokovnike, kalendare, kese
i ambalažu od kartona za komercijalna pakovanja u tekstilnoj, hemijskoj, mašinskoj, kozmetičko-farmaceutskoj i prehrambenoj industriji.
We produce textile labels, adhesive labels and jacquard, and graphics fields produce all kinds of paper and cardboard labels, books, brochures, catalogs, advertising blocks, organizers, calendars, bags and
cardboard packaging for commercial packaging in the textile, chemical,
mechanical, cosmetic -pharmaceutical industry and food industry.
U okviru društva posluje i maloprodaja dečije opreme, trikotaže i
konfekcije za odrasle.
Within the company after the retail baby accessories, knitwear and
garments for adults.
Planirano je uvođenje novih tehnoloških procesa i proizvoda kako
bismo zadovoljili potrebe naših sadašnjih i budućih kupaca.
The planned introduction of new technological processes and products
to enable us to meet required by our current and future customers.
Vaše opredeljenje i Vaš izbor „ETITEX“-a za dobavljača je Vaš pravi
poslovni potez, a naša obaveza da opravdamo ukazano poverenje.
Your commitment and your choice of “ETITEX” for suppliers is the
right business move, and our commitment to reasoned the trust.
ofset štamparija,
žakard i štampane
tekstilne etikete
OFFSET SHEETFED
PRINTING, WEAVING
AND PRINTING LABELS
Ime / Name: Etitex d.o.o.
Adresa / Address: Bate Jankovića 88, 32000 Čačak, Srbija
Vlasnik / Owner: Ljubinka, Slavica i Aleksandar Milojević
Broj zaposlenih / No. Employees: 48
Godina osnivanja / Established: 1981.
Telefon / Phone: +381 32 224 055
Faks / Fax: +381 32 224 059
E-mail: [email protected]
Web: www.etitex.co.rs
19
KUBA doo je spoljno-trgovinsko preduzeće, osnovano 1999. godine koje se bavi uvozom i distribucijom sirovina koje se ne proizvode u Srbiji. Naši klijenti su:
• Farmaceutska industrija
• Pharmaceutical industry
• Prehrambena industrija
• Food Processing
• Konditorska industrija
Generalni smo zastupnici sledećih kompanija:
20
KUBA is a trade company, established in 1999 engaged in import
and distribution of raw materials which are not produced in Serbia.
Our clients include companies in the following industies:
• Confectionery Industry
We are representative of the following companies for Serbian market:
• MEGGLE - Nemačka - proizvođač laktoze
za Farmaceutsku industriju
• MEGGLE - Germany - manufacturer of lactose
for the pharmaceutical industry
• OSCAR - Danska - proizvođač bujona za supe
• OSCAR - Denmark - manufacturer of broth for soup
• OVOPROT - Austrija - proizvođač jaja u prahu
• OVOPROT - Austria - manufacturer of egg powder
• SETHNESS-ROQUETTE - Francuska proizvođač karamela u boji
• SETHNESS-ROQUETTE - France - a
manufacturer of caramel color
KUBA poseduje sopstveni magacin koji se nalazi u Preljini i koji je registrovan kao Javno Carinsko skladište.
KUBA has its own warehouse located in Preljina near Čačak, which
is registered as a public bonded warehouse.
Brzina reagovanja, poštovanje dogovorenog kvaliteta i rokova uliva
poverenje i sigurnost našim klijentima.
Prompt response, compliance with the agreed terms of quality represent confidence and security to our clients.
Cilj i vizija KUBE je visok stepen servisa sa praćenjem najnovijih
trendova i internacionalnih standarda.
The goal and vision of KUBA is high level of client service with tracking of the latest trends and international standards.
Uvoz i
distribucija
sirovina
import and
distribution of
raw materials
Ime / Name: Kuba d.o.o
Adresa / Address: Gospodar Jovanova 24, 32000 Čačak, Srbija
Vlasnik / Owner: Miroslav Marušić
Broj zaposlenih / No. Employees: 7
Godina osnivanja / Established: 1999.
Telefon / Phone: +381 32 227 771
Faks / Fax: +381 32 228 212
E-mail: [email protected]
Web: www.kuba.co.rs
21
Firma SZTR „Mikron“ je osnovana 1981. godine i već 25 godina bavi
se reparacijom hidrauličnih uređaja i dijagnostikom kvara na sistemima, primenjenih na:
• Poljoprivrednim mašinama
• Agricultural equipment
• Transportnim sredstvima
• Transport equipment
• Građevinskim mašinama
• Building machines
• Industrijskim mašinama
• Industrial machines
• Brodogradnji…
• Shipbuilding, etc.
U mogućnosti smo da obavimo servisiranje hidrauličnih pumpi, hidromotora, razvodnika, cilindara većih i manjih dimenzija, kao i izradu novih cilindara i hidrauličnih agregata.
We are capable to maintain hydraulic pumps, hydro motors and
valves, bigger and smaller cylinders as well as to manufacture new
cylinders and hydraulic aggregates.
Zahvaljujući velikom iskustvu, savremenoj opremi i posedovanjem
kompleta priključaka u mogućnosti smo da u vrlo kratkom roku obavimo dijagnostiku kvara na kompleksnim hidrauličnim sistemima.
Thanks to our great experience, modern equipment and possession
of complete connections we can carry out diagnostic tests of failure
on complex hydraulic systems in a very short period of time.
Posedujemo veliku količinu zaptivnog materijala, hidrauličnih cevi,
klipnjača i ostalih rezervnih delova na lageru kojima obezbeđujemo
najkraće moguće vreme za servisiranje vaših uređaja.
We have a great quantity of sealing materials, hydraulic pipes, rods
and other spare parts in stock and that gives us ability to perform
servicing in shortest time possible.
Garancija od godinu dana za generalno servisirane uređaje su potvrda našeg kvaliteta.
We give a 1 year general servicing warranty as a confirmation of
our quality. We also give a possibility of repaired-for-old replacement
for these manufacturers: IMT, UNIVERZAL, INDOS, 14. OKTOBAR,
RAKOVICA, ZETOR, POBEDA, RADOJE DAKIĆ, TORPEDO, ZMAJ, RIKO,
KRAMER, URSUZ, ĐURA ĐAKOVIĆ, FAP, SKIP and many others
Takođe nudimo mogućnost zamene, staro za remontovano sledećih
proizvođača: IMT, UNIVERZAL, INDOS, 14. OKTOBAR, RAKOVICA,
ZETOR, POBEDA, RADOJE DAKIĆ, TORPEDO, ZMAJ, RIKO, KRAMER,
URSUZ, ĐURA ĐAKOVIĆ, FAP, SKIP, kao i mnogi drugi proizvođači.
Firma se nalazi na jednoj lokaciji u objektu ukupne površine 960m
od čega su radioničke prostorije površine 530m2, magacin 80m2,
kancelarije i ostale prostorije 350m2.
2
Pri našem radu koristimo savremene mašine, kao što su:
Our company is located in the facility of 960m2 total building area
where workshop occupies 530m2, warehouse occupies 80m2,
offices and other rooms occupy 350m2.
We use modern machines in our work, as:
• Grinders for straight and angle grinding
• Brusilice za ravno i obimno brušenje,
• Universal and production lathe
• Univerzalni i produkcioni strugovi,
• Universal and CNC milling machine
• Univerzalne i CNC glodalice,
• Professional machine for argon, arc and CO2 welding
• Profesionalni aparati za argonsko,
elektrolučno i CO2 zavarivanje,
• Test bench for testing of repaired devices
• Ispitni sto za ispitivanje remontovanih uređaja,
• Vertikalna dubilica…
22
Company SZTR “Mikron” was founded in 1981 and deals with reparation, construction of hydraulic devices and diagnostic tests of system failure, applied on:
• Vertical slotting machine
servis i
proizvodnja
hidrauličnih
komponenti
Reparation and
production
of hydraulic
devices
Ime / Name: SZTR Mikron
Adresa / Address: Vranići bb, 32205 Čačak, Srbija
Vlasnik / Owner: Aleksandar Trifunović
Broj zaposlenih / No. Employees: 24
Godina osnivanja / Established: 1981.
Telefon / Phone: +381 32 350 340
Faks / Fax: +381 32 357 270
E-mail: [email protected]
Web: www.mikron.rs
23
Preduzeće MOJ CILJ osnovano je januara 1991. god. udruživanjem
dve zanatske radnje, koje su osnovane 1982. god. Osnovna delatnost preduzeća je proizvodnja papirne i fleksibilne ambalaže za hemijsku i prehrambenu industriju.
MOJ CILJ enterprise was established in January 1991. as a joint venture of two workshops, both founded in 1982. The basic business
activity of enterprise is the production of paper and flexible packaging material for the food and chemical industry.
U mogućnosti smo da po Vašem zahtevu dizajniramo ekonomično i unikatno pakovanje koje Vam je potrebno za Vaš proizvod.
Dizajniramo sa tendencijom da proizvodu pružimo potrebnu zaštitu. U tu svrhu koristimo papirne i fleksibilne materijale visokog kvaliteta, koji su po ISO standardu. Visok kvalitet štampe na papiru,
Al folijama, PE, PP, PET, metaliziranom PP, PA i drugim materijalima
debljine od 12 μ do 250 μ, koristeći do 8 boja omogućava realizaciju Vaših ideja kao jasnu štampu potrebnih informacija.
We are in position to design a unique and low cost package for your
product following your request. We design with a tendency to provide the product with the necessary amount of protection, using
high quality flexible materials, according to the ISO Standard. The realisation of your ideas is made possible through the use of 8 colours,
clear print of the information involved, on the materials ranging from
paper, Al foil, over PE, PP, PET, to PA, metalized PP and others.
The range of our products:
Proizvodni program preduzeća obuhvata:
• Paper bags with block bottom
• Proizvodnju papirnih kesa sa četvrtastim dnom
• LDPE foils and bags for hygienic paper
• LDPE folije i kese za papirnu galanteriju
• Safety bags for money transfer
• Sigurnosne kese za transfer novca
• Foils and bags for sweet industry
• Folije i kese za konditorsku industriju
• Foils and bags for frozen food industry
• Folije i kese za pakovanje zamrznutih proizvoda
• Foils and bags for food and chemical industry
• Folije i kese za prehrambenu i hemijsku industriju
• LDPE and PP labels for PET bottles, water and milk products…
• LDPE i PP etikete za PET boce voda, mlečni proizvodi…
Ready to pack your ideas
Spremni za pakovanje Vaših ideja
1.
24
PROIZVODNJA
FLEKSIBILNE
AMBALAŽe
PRODUCTION
OF FLEXIBLE
PACKAGING
2.
3.
4.
5.
Ime / Name: Moj cilj d.o.o.
1. Ambalaža za pakovanje: smrznutih proizvoda
Packaging for: frozen products
2. Ambalaža za prehrambenu industriju: kafa, testenine, grisine, brašno…
Packaging for: food industry, coffee, pasta, sticks, flour…
3. LDPE, PP etikete za PVC boce
LDPE, PP labels for PVC bottles
Adresa / Address: Milana Miloševića 24, 32000 Čačak, Srbija
Vlasnik / Owner: Ljubivoje Milenković
Broj zaposlenih / No. Employees: 19
Godina osnivanja / Established: 1982.
Telefon / Phone: +381 32 356 800
4. Ambalaža za pakovanje: papirne galanterije, pelene, salvete, vata, toalet papir…
Packaging for: paper goods, diapers, napkins, cotton wool, toilet paper…
Faks / Fax: +381 32 355 511
5. Ambalaža za pakovanje: veterinarskih preparata, deterdženta, hrane za kućne ljubimce…
Packaging for: veterinary products, detergents, food for pets…
Web: www.mojcilj.co.rs
E-mail: [email protected]
25
Fabrika papira „PAPIRPAK“ doo je nastala iz zanatske radionice, osnovane 1984. godine od strane osnivača i vlasnika Milovana Jovanovića.
Paper mill “PAPIRPAK” Ltd. was founded from craft workshop, which was
established in 1984 by founder and owner Mr. Milovan Jovanović.
U početku se fabrika bavila konfekcioniranjem higijenskih papira za
kućnu potrošnju, a od 1998. godine, „PAPIRPAK“ ima sopstvenu
proizvodnju tissue, krep i MG papira, i te proizvode konvertuje u
gotove higijenske proizvode za kućnu potrošnju poznate pod robnom markom „DIVA“. Od 2008. godine menja se proizvodni program i počinje se sa proizvodnjom papira i gotovih proizvoda za van
kućnu potrošnju, ili takozvani „AFH program“ (Away from home). U
sklopu fabrike papira „PAPIRPAK“ nalazi se i pogon za proizvodnju
sive lepenke.
In the beginning, factory was dealing with stationery of hygiene papers for home-use. From 1998 “PAPIRPAK” has its own production
of tissue, crepe and MG paper, and it converts those products into final hygiene products for home-use, known as trade mark “DIVA”.
In 2008, “PAPIRPAK” changes production program, and starts with
production of paper and final products for “away from home” use,
or so-called “AFH program” (away from home program). “PAPIRPAK”
also has a facility for production of grey cardboard.
Fabrika papira „PAPIRPAK“ obavlja svoje delatnosti u Preljini, u sopstvenom prostoru, koji ima površinu od 5.000 m2, poseduje dve Papir
mašine, jednu Karton mašinu i kompletan pogon za converting.
Entire production is based on recycling of old (waste) paper. Paper
mill “PAPIRPAK” performs its activities in Preljina, in its own working space, which includes: area of 5.000 m2 (square meters), two
Paper Machines, one Cardboard Machine and entire facility for paper converting.
Gotovi proizvodi „PAPIRPAK“-a u oblasti papira imaju stalne kupce u
zemljama zapadne Evrope, koji apsorbuju 80% proizvodnje.
In paper area, final products of “PAPIRPAK” are sold to regular customers in Western Europe countries, who absorb 80 % of production.
Celokupna proizvodnja je zasnovana na recikliranju starog papira.
1.
4.
2.
6.
3.
1. Z-falc zeleni
Z-fold green
2. Falc sivi
Fold nature
3. C-falc zeleni
C-fold green
4. Plava cp rolna
Blue cp roll
5. Džambo toalet papir rolne
Jumbo ToPa Rolls
6. Džambo rolna roze
Jimbo roll pink
26
5.
Proizvodnja
higijenskih papira
i sive lepenke
Production of
hygienic paper and
gray cardboard
1.
2.
4.
5.
3.
Ime / Name: Fabrika papira Papirpak d.o.o.
1. Panoramski snimak fabrike
Panoramic shot of the factory
2. Papir mašina 1
Paper machine 1
3. Karton mašina
Cardboard machine
4. Linija tehnološke pripreme papirne mase
Lines of tehnological preparation of paper pulp
5. Papir mašina 2
Paper machine 2
Adresa / Address: Preljina bb, 32000 Čačak, Srbija
Vlasnik / Owner: Milovan Jovanović
Broj zaposlenih / No. Employees: 167
Godina osnivanja / Established: 1991.
Telefon / Phone: +381 32 381 835
Faks / Fax: +381 32 381 751
E-mail: [email protected]
Web:
27
PRECISION je osnovan 1974. godine kao mala zanatska radnja koja
je preregistrovana u preduzeće 1989. godine. PRECISION je porodična privatna firma.
Osnovna delatnost preduzeća je proizvodnja poslovne galanterije i
školskog pribora, kao i trgovina školskim i putnim programom.
U preduzeću je trenutno zaposleno 30 radnika koji rade u sopstvenom poslovnom prostoru od 4.000m2.
28
PRECISION was founded in 1974 as workshop that is re-registered
in the company in 1989. PRECISION is family private company.
Its main activity is the production of business gifts and school supplies, as well as trade schools and travel programs.
The company currently employs 30 employees working in their own
office and production space of 4000m2.
PRECISION je jedan od regionalnih lidera u proizvodnji poslovne galanterije. Godišnje proizvedemo preko 200.000 rokovnika, 50.000
različitih agendi kao i veliki broj mapa za sto, planera, organizera, telefonskih podsetnika, albuma za vizit karte… Preko 60% kompletne
proizvodnje izvozimo u Bugarsku, Italiju, Grčku, Makedoniju, Bosnu i
Hercegovinu, Crnu Goru. Naši kupci su neka od najvećih osiguravajućih društava i banaka, naftne kompanije… Kupci koji imaju istančan
ukus i koji prepoznaju vrhunski kvalitet i dizajn naših proizvoda.
PRECISION is one of the regional leader in producing business gifts.
We produce over 200,000 diaries, 50,000 different agendas and a
large number of table sets, planner, organizer, telephone reminders, album for business card… Over 60% of the entire production is exported to Bulgaria, Italy, Greece, Macedonia, Bosnia and
Herzegovina, Montenegro. Our customers are some of the largest
insurance companies and banks, oil companies… Customers who
have refined taste and who recognize the superior quality and design of our products.
Fleksibilni tehnološki postupci i savremena tehnologija, omogućavaju da se, u okviru sopstvenih proizvodnih programa, zadovolje svi
specijalni zahtevi naših kupaca. Brojne nagrade i priznanja za proizvodne rezultate potvrđuju ispravnost naše poslovne politike, kao i
kvalitet i dizajn naših proizvoda.
Flexible production processes and modern technologies make it
possible to, within our own production programs, meet all special
requirements of our customers. Big numbers of awards for production results confirm the correctness of our business policy, and the
quality and design of our products.
Pored artikala naše proizvodnje, svojim klijentima omogućili smo i
veliki asortiman školskog, putnog i gift programa od najkvalitetnijih
proizvođača širom sveta. PRECISION je generalni zastupnik za Srbiju,
Bugarsku, Makedoniju, Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu španskih
proizvođača Jaslen (putni program), Artesania Cerda (Disney dečiji
program), Manufacturas Diente (program damskih torbi), Ezpeleta
(program kišobrana).
In addition to items of our production, to our clients we have provide a large range of school, travel and gift programs of the highest
quality manufacturers around the world. PRECISION is the general
distributor for Serbia, Bulgaria, Macedonia, Montenegro and Bosnia
and Herzegovina, the Spanish manufacturer Jaslen (travel program),
Artesania Cerda (Disney children’s program), MANUFACTURAS
Diente (ladies bags program), Ezpeleta (program of umbrellas).
Preko tri decenije trudimo se da napredujemo. Usavršavamo svoje
proizvodne kapacitete, unapređujemo dizajn i kvalitet proizvoda a
sve u cilju maksimalnog zadovoljenja potreba naših kupaca.
Over three decades of trying to advance. Improve its production capacity, improve design and quality products all in purpose to meet
the needs of our customers.
Proizvodnja poslovne
galanterije
Production of
business supplies
Ime / Name: Precision d.o.o.
Adresa / Address: Gradski bedem 8, 32000 Čačak, Srbija
Vlasnik / Owner: Radosav Grujović
Broj zaposlenih / No. Employees: 30
Godina osnivanja / Established: 1974.
Telefon / Phone: +381 32 55 20 330
Faks / Fax: +381 32 55 20 370
E-mail: [email protected]
Web: www.precision.rs
29
Firma PROGRES je osnovana 1979. godine u Čačku a osnovna delatnost je bila metaloprerada i proizvodnja proizvoda od metala. Ove
delatnosti i danas predstavljaju deo proizvodnog programa u koji
spadaju proizvodnja metalnih konstrukcija, protivpožarnih vrata, sistema za otprašivanje, farbare i lakirnice, boksevi za odgoj stoke.
Firm PROGRES was established in 1979. in Čačak with it’s main activity metal-processing and metal products manufacture. These activities are still part of the production programme which considers
metal constructions manufacture, anti-fire doors, dust separation
systems, painting cabins, cattle boxes.
Sa osvajanjem tržišta proizvodni program se proširuje i u polju proizvodnje mašina i uređaja iz oblasti termotehnike i procesne tehnike kao okosnice proizvodnog programa gde je tradicija u proizvodnji duga 25 godina:
Conquering the market the production programme has spread in
the field of machine and devices manufacture in the field of thermo-technics and process-technics with the 25 year long tradition:
• Sušara za drvo
• Sušara za voće
• Kotlovskih postrojenja na biomasu snage do 5.000 kW
• Sušare i termotehnički uređaji specijalnih namena
• Kotlovi na čvrsto gorivo za zagrevanje stambenih objekata
PROGRES INŽENJERING doo poseduje sopstveni projektni biro sposoban da kupcima pruži proizvod po njihovom zahtevu uz garantovani kvalitet. Iskustvo u proizvodnji, osposobljenost zaposlenih i
resursi sa kojima raspolažemo garancija su da svaki zahtev kupca
može biti realizovan.
Kroz neprestano usavršavanje i proširenje proizvodnje PROGRES
INŽENJERING predstavlja ozbiljnog partnera mnogim evropskim firmama kao proizvođač određenih delova, komponenti i proizvoda prema njihovim zahtevima i njihovoj dokumentaciji za tržišta Evropske
unije. Pored proizvodnje inženjerski tim sa partnerima iz inostranstva
radi na zajedničkom razvoju i efikasnom osvajanju novih proizvoda u
oblasti grejanja na biomasu i iskorišćenja prirodih goriva.
Od 2004. godine PROGRES INŽENJERING započinje radove iz oblasti gasifikacije, što podrazumeva projektovanje i izvođenje građevinskih i mašinskih radova na distributivnom gasovodu od polietilena, radove na polaganju i izradi čeličnog gasovoda do 16 bari, za
koje poseduje sopstvenu građevinsku operativu i zavarivače sa položenim državnim ispitom, kao i proizvodnju i montažu merno regulacionih stanica.
Kvalitet proizvoda PROGRES INŽENJERINGA garantuje projektovanje,
proizvodnja i kontrola zasnovana na standardu ISO 9001:2008 kroz
dokumentovanost procedura, postupaka i sledljivosti procesa rada
od nabavke sirovina do isporuke gotovog proizvoda što se najbolje
ogleda u zadovoljstvu kupaca od srpskog tržišta preko tržišta bivših
jugoslovenskih republika do tržišta evropske unije.
30
• Drying chambers for wood
• Drying chambers for fruit
• 5000 kW boiler plants with biomass furnace
• Drying chambers and thermo-technical
devices for special purposes
• Solid fuel boilers for residential buildings heating
PROGRES INŽENJERING Llc. has it’s own designing department capable to offer buyers product on special demand with guaranteed
quality. Experience in production, trained staff and resources are
guarantee that we can meet any buyer’s demand.
Constantly developing and enlarging production PROGRES
INŽENJERING represents a serious partner to many European firms
as manufacturer of special parts, components and products according to their documentation for the European Union market. Apart
from the production our engineering team with foreign partners
puts effort into developing new products in the field of biomass
heating devices and exploitation of natural fuels.
Since 2004 PROGRES INŽENJERING starts works in the field of gasification, which considers designing and building and mechanical
works on the poly-etilen pipes distributive gas network, works on
the steel network of 16 bar pressure for which we own construction
machinery and trained welders with state exam certificate, as well
as mounting measure and regulation stations.
Quality of products of PROGRES INŽENJERING guarantee designing,
production and control based on ISO 9001:2008 standard through
documented procedures, actions and following the work process from
row material purchase to delivery of finished products which is best
measured through the satisfaction of our customers starting from
Serbian market, ex Yugoslavian republics to European Union market.
PROIZVODNJA
UREĐAJA IZ OBLASTI
TERMOTEHNIKE I
PROCESNE TEHNIKE
MANUFACTURE OF
DEVICES IN THE FIELD
OF THERMO-TECHNICS
AND PROCESS-TECHNICS
Ime / Name: Progres inženjering d.o.o.
Adresa / Address: Sajmište bb, 32000 Čačak, Srbija
Vlasnik / Owner: Momir Ćosović
Broj zaposlenih / No. Employees: 56
Godina osnivanja / Established: 1979.
Telefon / Phone: +381 32 355 105
Faks / Fax: +381 32 356 105
E-mail: [email protected]
Web: www.progres-cacak.rs
31
Preduzeće ,,Radulović“ d.o.o. iz Čačka je privatno preduzeće osnovano 1972. godine. Preduzeće se bavi proizvodnjom: podupirač za
sve vrste gradnje, kosi podupirač, fiksna glava, mala fiksna glava, stezaljka, stabilizujući tronožac, sigurnosne kase…
The enterprise ‘’Radulovic’’ d.o.o. is private business company
founded in 1972. Our company is producing: props for any construction, push-pull props, fork-head, claw-head, clamp, tripod, security safes…
PODUPIRAČ ZA SVE VRSTE GRADNJE
PROPS FOR ANY CONSTRUCTION
• tehničke karakteristike u saglasnosti sa EN 1065
• technical features in compliance with EN 1065
• cevi Ø60,3 x 3mm i Ø48,3 x 3,5mm
• pipes Ø60,3 x 3mm and Ø48,3 x 3,5mm
• donja i gornja ploča 120x120x8
• lower and upper plate 120x120x8mm
• dug vek trajanja zahvaljujući galvanski ili
vruće pocinkovanoj površini
• long life owing to hot galvanized surface
• osigurač osiguran od ispadanja
• security from the pipe dropping out and the hand wedging
• osiguranje od ispadanja cevi i priklještenja šake
• proizvodi se u veličinama 3, 3,5, 4, 4,5 i 5m
KOSI PODUPIRAČI
• za vertikalnu oplatu i stubove
• pogodan za opterećenje na pritisak ili istezanje
• površina galvanski ili vruće pocinkovana
prema zahtevima kupca
Pričvršćivanje (samo na ravnu i čvrstu podlogu)
• klinovima za veliko opterećenje ili sl.
• prečnik rupe 14 i 20mm
FIKSNA GLAVA
• za nosače H20 i H16
MALA FIKSNA GLAVA
• za postavljanje međupodupirača ispod drvenih nosača H20
STEZALJKA
• pocinkovana, za dijagonalno ukrućenje
kod visina oplate iznad 3m
STABILIZUJUĆI TRONOŽAC
• za stabilizovanje podupirača
• od cevi Ø48 - 80mm
• površina galvanski ili vruće pocinkovana
prema zahtevima kupca
32
• valve secured from dropping out
• available in: 3, 3,5, 4, 4,5 and 5m
PUSH-PULL PROPS
• for vertical covering and pillars
• convenient for tension and compression force
• hot galvanized surface according to buyers requests
Fastening (only to flat and hard surface)
• by keys for great load etc.
• diameter of the hole 14 and 20mm
CLAWHEAD
• for adjusting intermediary props below wooden props H20
CLAMP
• galvanized, for diagonal propping with
covering height above 3m.
TRIPOD
• for stabilizing props
• of pipes Ø48 - 80mm
• hot galvanized surface according to buyers requests
proizvođač
građevinske
opreme
manufacturer
of construction
equipment
Ime / Name: Radulović d.o.o.
Adresa / Address: Gvozdena Paunovića 8/1, 32000 Čačak, Srbija
Vlasnik / Owner: Bratislav Radulović
Broj zaposlenih / No. Employees: 21
Godina osnivanja / Established: 1972.
Telefon / Phone: +381 32 356 728 • +381 63 660 625
Faks / Fax: 381 32 354 970
E-mail: [email protected]
Web:
33
Preduzeće „Ratko Mitrović construction“ d.o.o. Čačak osnovano je
2007. godine i predstavlja rezultat zajedničkog ulaganja Kompanije
„Ratko Mitrović“ a.d. Beograd, kao manjinskog osnivača i većinskog
osnivača, gospodina Duška Ćirovića, dipl. inž. građ, inače vlasnika građevinskih firmi M.O.S. CONSTRUCTION i AKVASTONE iz Moskve.
Preduzeće je registrovano 3. 3. 2007. godine rešenjem Agencije za
privredne registre u Beogradu, broj BD 8969/2007 pod punim nazivom: Privredno društvo za izvođenje građevinskih radova „Ratko
Mitrović construction“ d.o.o. Čačak, Đorđa Tomaševića 35.
Početkom 2009. godine otkupom udela manjinskog osnivača
Kompanije „Ratko Mitrović“ a.d. Beograd, Duško Ćirović postaje stoprocentni i jedini vlasnik firme čime se otvara novo poglavlje u radu
i razvoju „Ratko Mitrović construction“ d.o.o. Čačak.
Osnovna delatnost preduzeća obuhvata izvođenje građevinskih radova na objektima:
• Visokogradnje (industrijski, poslovni, stambeni,
sportski, montažni armirano-betonski),
• Niskogradnje (mostovi, saobraćajnice,
objekti parternog uređenja),
• Hidrogradnje (vodovodi, rezervoari, bazeni za
kupanje, kišna i fekalna kanalizacija)
Posebno mesto u okviru naših aktivnosti zauzima proizvodnja i prodaja betona (za treća lica), izrada montažnih elemenata, armature,
betonske galanterije, kao i betonskih elemenata po narudžbini.
Posedujemo sopstvenu mehanizaciju i građevinske mašine što nam
omogućava brzo i kvalitetno obavljanje građevinskih radova za koje
smo angažovani. Istovremeno, u mogućnosti smo da pružimo usluge iznajmljivanja naše opreme drugim izvođačima.
Preduzeće zapošljava oko 50 stručnjaka svih specijalnosti, osposobljenih za izvođenje i najsloženijih radova u građevinarstvu, uz mogućnost dodatnog angažovanja kooperanata i podizvođača u skladu
sa potrebama preduzeća.
Rad na stalnom unapređenju kvaliteta proizvoda primarni je zadatak svih zaposlenih u preduzeću. U tom smislu preduzeće poseduje
dva sertifikata za sistem upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008: inostrani sertifikat - IQ Net i domaći - JUQS.
34
“Ratko Mitrović construction” d.o.o. Čačak was founded in 2007, as
the joint venture company between the company “Ratko Mitrović”
a.d. Belgrade as the minority investor and the majority investor,
Mr. Duško Ćirović, B.C.E, who is also the owner of the construction
companies M.O.S. CONSTRUCTION and OOO AKVASTONE from
Moscow.
The company was registered on 03-03-2007 with the Serbian
Business Registers Agency in Belgrade, register number BD
8969/2007 under the full name: Business Company for
Construction Works “Ratko Mitrović construction” d.o.o. Čačak,
Đorđe Tomašević Street No. 35.
At the beginning of 2009, Duško Ćirović has bought the minority
share from the Company “Ratko Mitrović” a.d. Belgrade. In this way
he has become the one and only owner of “Ratko Mitrović construction” d.o.o. Čačak, thus opening a new chapter in work and development of our company.
The main activity includes the following construction works:
• Building construction (industrial halls and storages,
business centers, apartments, sport halls, prefabricated reinforced concrete structures),
• Civil works (bridges, roads, landscape construction),
• Hydro-technical works (water supply systems, reservoirs,
swimming pools, rainwater and faecal sewerage)
Special place in our activities is occupied by production and sales of
concrete (for the third persons), production of assembly concrete elements, reinforced concrete elements, concrete paving elements as
well as concrete elements made on customer’s request.
We have our own equipment and machinery which gives us advantage of providing our customers with fast and high-quality construction works. In the same time we are in position to offer services of
renting our equipment to other contractors.
The company employs about 50 people trained and specialized in
performing the most demanding construction works with the possibility of additional engagement of sub-contractors in accordance
with the current company’s needs and activities.
The orientation toward the constant improvement of our products is
the main goal of all employees. In that sense the company possesses two quality certificates of system management ISO 9001:2008:
IQNet and JUQS.
Izvođenje
građevinskih
radova
Proizvodnja
betona i
betonskih
elemenata
1.
Building works
Production of
concrete and
concrete elements
4.
5.
2.
3.
Ime / Name: Ratko Mitrović construction d.o.o.
Adresa / Address: Đorđa Tomaševića 35, 32000 Čačak, Srbija
1. Prehrambeno ugostiteljska škola, Čačak (4.890 m2)
High School of Cooking and Catering in Čačak (4.890 m2)
2. Tržni centar „Merkator“, Čačak (18.000 m2)
Commercial center “Merkator”, Čačak (18.000 m2)
3. Izgradnja tržnog centra „Merkator“, Čačak (18.000 m2)
Building works - commercial center “Merkator” in Čačak (18.000 m2)
4. Rekonstrukcija mosta - viadukta na magistralnom putu obilaznici M5, Čačak
Reconstruction of bridge - viaduct on M5 highway bypass around Čačak
5. Stambeni objekat na lokaciji kasarne „Ratko Mitrović“ u Čačku (3.800 m2)
Residential building at the location of the ex military barracks “Ratko Mitrović” in Čačak (3.800 m2)
Vlasnik / Owner: Duško Ćirović
Broj zaposlenih / No. Employees: 50
Godina osnivanja / Established: 2007.
Telefon / Phone: +381 32 355 220
Faks / Fax: +381 32 357 802
E-mail: [email protected]
Web: www.rmconstruction.co.rs
35
RISTIĆ D.O.O. IVANJICA je osnovan 17.11.1989. godine. Kroz uspešno poslovanje dugo 20 godina dokazali smo našim korisnicima da
kvalitet i pouzdanost nemaju alternativu!
RISTIĆ D.O.O. IVANJICA was founded on 17, November, 1989. During
our 20 years’ long successful business activities we have proved to
our customers that quality and reliability have no alternative!
Autorizovani smo diler Mercedes-Benz, Mitsubishi Fuso, Chrysler,
Jeep i Dodge vozila za centralnu i zapadnu Srbiju. Pružamo usluge
prodaje, popravke i servisiranja njihovih vozila u garantnom i vangarantnom roku, kao i prodaju originalnih rezervnih delova. Od 2000.
godine smo generalni zastupnik za Srbiju rashladnih i klima uređaja
renomiranog nemačkog proizvođača Konvekta. Delatnost ovlašćenog servisera obavljamo na dve lokacije - u Čačku i Ivanjici.
We are authorized dealer of Mercedes-Benz, Mitsubishi Fuso,
Chrysler, Jeep and Dodge vehicles in the regions of Central and
West Serbia. We offer sales, repair and servicing of new vehicles
in the warranty and out of warranty period, as well as sale of original spare parts. Since 2000 we have been general representative
of cooling and air conditioning units of famous German producer
Konvekta. As an authorized service dealer we carry out activities in
two locations - Čačak and Ivanjica.
Čačak
Servisno poslovni centar u Čačku u svom sastavu ima prijemno odeljenje, radionice za popravku putničkih i komercijalnih vozila, kao i
moderno uređen bife. Servisiranje vozila se vrši u skladu sa najnovijim Mercedesovim standardima što podrazumeva korišćenje originalnih rezervnih delova i najviši stepen opremljenosti - odeljenje
dijagnostike, kontrola geometrije vozila i kočionog sistema sa simulacijom opterećenja, funkcionalnosti amortizera, ispitivanje tahografa - Tahotester.
Radionica za teretna vozila ima 3 kanala, od kojih su dva namenjena za servisiranje i popravke, a treći za dijagnostiku, jer je opremljen
valjcima za proveru kočnica, uređajem za ispitivanje oslanjanja, uređajem za baždarenje tahografa i uređajem za reglažu trapa.
Radionica za putnička vozila opremljena je sa 8 dizalica (10 radnih
mesta) nosivosti od 3200 do 5000 kg, makazastom dizalicom za
aktivni prijem i reglažu trapa, kao i opremom za ispitivanje kočnica i amortizera. Uz veliki broj specijalnih alata i dobro obučeno osoblje korisnicima pružamo uslugu po najvišim standardima. Za dijagnosticiranje kvara na vozilu koristimo najsavremenije uređaje tj.
Star Dijagnozu.
Ivanjica
Centar u Ivanjici pored popravke i servisiranja teretnih vozila, transportera i autobusa, specijalizovan je za remont motora i menjača i
opremljen je velikim brojem specijalnih alata. Poseduje pripremno
odeljenje i komoru za farbanje, kao i limarsku radionicu sa alatima za popravku kako čeličnih, tako i aluminijumskih delova vozila. Opremljen je sa oko 4500 rezervnih delova, uz svakodnevnu isporuku delova!
Od februara 2010. našu ponudu obogatili smo ugradnjom opreme
JOSAM - savremeni laserski sistemi za ispravljanje šasija. Jedan od
najmodernijih sistema, kakvih je svega 15 u svetu, proizvodi švedski Josam, a odnedavno se može naći u našem servisnom centru
u Ivanjici - jedini servis na Balkanu sa kompletnom opremom švedskog proizvođača!
36
Čačak
Service business center in Čačak includes reception, workshops for
repair of passenger and commercial vehicles as well as modern
café. Servicing of vehicles is carried out in accordance with the latest Mercedes’ standards which means using original spare parts and
the highest level of equipment - department of diagnostic, control
of vehicle geometry and braking system with loading simulation,
functionality of absorbers, testing of Tachometer.
The workshop for cargo vehicles has 3 inspection pits out of which
two are for servicing and repairs while the third is for diagnostics as
it is equipped with rollers for brakes testing, device for support testing, device for calibration of tachometer and device for fitting the
front end of automobiles.
Workshop for passenger vehicles is equipped with 8 car lifts (10
working places) of 3200 up to 5000 kg of carrying capacity, scissortype lift for active reception and fitting the front end as well as with
the equipment for testing brakes and absorbers. We offer service
at the highest standards as we have a great number of specialized
tools and well trained staff. We use Star Diagnosis, the latest devices, when diagnosing vehicle break down.
Ivanjica
Center in Ivanjica is, besides repair and servicing of cargo vehicles,
transporters and buses, specialized in over-haul of engines and gears
and it is equipped with a great number of specialized tools. It includes reception, painting chamber, as well as sheet metal workshop
with tools for repairing both steel and aluminum vehicle parts. It has
about 4500 spare parts together with every day delivery of parts.
Since February 2010 we have enriched our offer with building in
the equipment JOSAM - modern laser systems for correcting chassis, one of the most modern systems, there are only 15 of them in
the world, produced by Swedish JOSAM, and it can be found at our
service in Ivanjica - the only service in the Balkan with complete
equipment of the Swedish producer!
Autorizovani
Mercedes-Benz
i Chrysler, Jeep,
Dodge prodavac
i serviser
Authorized
Mercedes-Benz
and Chrysler,
Jeep, Dodge
dealer
Ime / Name: Ristić d.o.o. Ivanjica
Adresa / Address: Prilike bb, 32252 Prilike, Srbija
Vlasnik / Owner: Radomir Ristić
Broj zaposlenih / No. Employees: 79
Godina osnivanja / Established: 1989.
Telefon / Phone: +381 32 601 100
Faks / Fax: +381 32 5642 109
E-mail: [email protected]
Web: www.ristic.rs
37
Spektar d.o.o. je privredno društvo u privatnoj svojini, organizovano
kao društvo sa ograničenom odgovornošću.
Osnovna delatnost privrednog društva je proizvodnja i promet medicinskih sredstava, laboratorijskog pribora i plastične ambalaže.
U svom proizvodnom programu ima preko 500 raznih proizvoda:
• dijalizni program - dijalizatori Spektrodial, koncentrati za
dijalizu, AV setovi, infuzioni, transfuzioni i bebi setovi;
• špricevi bez igle - Spektar (trodelni i
dvodelni) 1, 2, 5, 10, 20 i 50 ml;
• petri posude, briseve, epruvete, posude za aparate, posude
za uzorke, spekulum, Urispekt - i, nastavci za automatske
pipete, mikrotube, mikroploče, lancete, špatule;
• korpe i stalci;
• dezinfekciona sredstva - Spektrocid 3, 10 i 12;
• usluge IRC-a - bezbednost i zdravlja na radu,
pregled opreme za rad, ispitivanje uslova radne
okoline, hemijske i fizičke štetnosti;
• ispitivanje zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta
opšte upotrebe, ispitivanje površinskih i otpadnih voda.
Većina proizvoda je namenjena za jednokratnu upotrebu, atoksični
su, apirogeni i sterilni. Sterilizacija se vrši gama zracima u institutu
Vinča i etilen oksidom na proizvodnoj lokaciji u Leskovcu.
Privredno društvo zapošljava oko 160 radnika. Od 1998. godine poseduje sertifikat ISO 9001.
U decembru 2006. godine uvelo je sistem menadžmenta kvalitetom za medicinska sredstva ISO 13485 i CE znak za proizvode po
Direktivama MDD i IVD kod stranog sertifikacionog tela.
Svoje proizvode plasira na domaćem i stranom tržištu.
Na domaćem tržištu preko predstavništava u Beogradu i Leskovcu,
a u inostranstvu preko svojih firmi, u Bugarskoj i Ukrajini, zastupnika u Rusiji, Makedoniji, Republici Srpskoj, Federaciji BiH, Crnoj Gori,
Španiji, Italiji, Austriji, Sloveniji, Grčkoj i Hrvatskoj.
38
Spektar is a private company, organized as a limited partnership.
Basic activity of the company is manufacturing and distribution of medical devices, laboratory equipment and plastic wrapping materials.
The product range consists of more than 500 products:
• dialysis program, dialyzers Spektrodial, dialysis concentrates,
AV sets, infusion, transfusion and baby sets;
• syringes without needle - Spektar (three-part
and two-part) 1, 2, 5, 10, 20 and 50 ml;
• petri dishes, swabs, test tubes, dish for apparatus,
dish for samples, speculum, Urispekt), pipette tips,
microtubes, microplates, lancets, spatules;
• wire baskets and racks;
• disinfectants products - Spektrocid 3, 10 and 12;
• research and development services - safety and
health at work, for work equipment, testing of working
environment, chemical and physical hazards;
• testing the safety of foods and items of general
use, examination of surface waters.
Most of the products are disposable, atoxic, apyrogene and sterile.
Sterilization is carried out with gamma rays in the Vinca Institute.
The company has about 160 employees. Since 1998 our company
introduced JUS ISO 9001 Quality system. In December 2006 we introduced ISO 13485:2003 Quality management system for medical
devices and certified the CE sign for IVD and MDD products.
The products are sold at domestic and foreign markets.
At domestic market products are distributed through representative offices in Belgrade and Leskovac, while abroad, through our
own companies in Bulgaria, Ukraine, representatives in Russia,
FYR Macedonia, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Spain, Italy,
Austria, Slovenia, Greece and Croatia.
PROIZVODNJA I
PROMET MEDICINSKIH
SREDSTAVA
MANUFACTURING
AND DISTRIBUTION OF
MEDICAL DEVICES
1.
2.
ISO 9001
4.
3.
ISO 13485
13 0 4
1 0 11
Ime / Name: Spektar d.o.o.
Adresa / Address: Dr Dragiša Mišović 144/1, 32000 Čačak, Srbija
Vlasnik / Owner: Mileta i Jovan Mihailović
1. Špricevi
Syringes
2. Koncentrati
Concentrates
Broj zaposlenih / No. Employees: 160
Godina osnivanja / Established: 1992.
Telefon / Phone: +381 32 305 305
3. Mikrobiologija
Microbiology
Faks / Fax: +381 32 305 333
4. Epruvete
Test tubes
Web: www.spektardoo.co.rs
E-mail: [email protected]
39
Kompanija TGK d.o.o. je osnovana 1992. godine. Osnovna delatnost
je uvoz i ekskluzivna distribucija prehrambenih proizvoda. Ovlašćeni
smo distributeri za:
• Bonbonetti (Mađarska) - konditorski proizvodi,
• Vitapress (Mađarska) - program dečijih šampanjaca,
• Mediol (Italija) - maslinova ulja,
• Riscossa (Italija) - testenina,
• Mr.Kanny (Italija) - cerealije i
sopstveni brend konzerviranih proizvoda od ribe „Stari Beograd“ iz
ADRIA (Hrvatska). Takođe, pod sopstvenim brendom „Choco Plus“,
vršimo distribuciju konditorskih proizvoda. Snabdevamo sve važnije
prodajne sisteme i trgovinske lance. Trudimo se da proizvodi budu
adekvatno plasirani na tržište i što dostupniji krajnjem potrošaču.
Investicije u proteklom periodu su apsolutno bile okrenute kako povećanju mobilnosti (dovođenje brzine dostave do granice mogućeg), tako i optimizaciji sopstvenog lagera koji je na raspolaganju
svim kupcima. Zaposleni u sektoru prodaje su obučavani koristeći
znanja, iskustva i principe inostranih kompanija sa kojima naše preduzeće sarađuje.
40
TGK company was founded in 1992. Basic bussines is import and exclusive distribution of food products. We are exclusiv distributor for:
• Bonbonety (Hungary) - chocolate products,
• Vitapress (Hungary) - children party drinks,
• Mediol (Italy) - olive oils,
• Riscossa (Italy) - italian pasta,
• Mr.Kanny (Italy) - grains and
private label of canned fish products - “Stari Beograd” produced
in Adria (Croatia). We also distribute chocolate products under our
private label “Choco Plus”. We supply all trade systems and trade
chains. We make an effort to put our products on the market to be
as suitable for our customers as posible. Our investments was turn
to increase our mobility(increase the speed of delivery as much as
posible) and optimisation of our stock which is accessible for all our
buyers. Our salles staff are trained to use knowledge, experience
and principles of our foreign companies partners.
Uvoz, izvoz i
distribucija
prehrambenih
proizvoda
Import, export
and distribution
of food
products
Ime / Name: Tgk d.o.o.
Adresa / Address: Bulevar oslobođenja 17, 32000 Čačak, Srbija
Vlasnik / Owner: Dragan Gojković
Broj zaposlenih / No. Employees: 17
Godina osnivanja / Established: 1992.
Telefon / Phone: +381 32 375 915 • +381 32 375 885
Faks / Fax: +381 32 374 455
E-mail: [email protected]
Web: www.tgk.rs
41
Top Gan d.o.o., čiji je osnivač Dragan Topalović, osnovan je 1990.
godine u Čačku. Preduzeće se vremenom dopunjavalo novim članovima kao što su Top Gan Comerc (1993) i Top Gan Osiguranje
(1996). Privatizacijom društvenih preduzeća, Top Gan se 2003. dopunjuje sa još nekoliko firmi sličnih delatnosti i usluga (prevoz, proizvodnja, ugostiteljstvo i turizam) i formira Top Gan Group.
Top Gan Group danas čini više firmi i spada među srednje grupacije. Sedište grupacije se nalazi na 2 lokacije u Čačku.
Kontinuirano uspešno poslovanje ostvareno je zahvaljujući savremenom načinu rada i organizaciji posla, primeni svetskih iskustava i znanja i stručnom kadru koji reaguje brzo, efikasno i smelo.
Ostvareni rezultati stvorili su pretpostavke za stabilno poslovanje
celog sistema.
Vizija Top Gan Group je da posao učini lakšim, boljim i lepšim uz
pomoć svojih brendova i tehnologija. Poslovnost na visokom nivou
su osnova za pretvaranje ove vizije u stvarnost. Veliki deo poslovanja Top Gan Group zasnovan je na sposobnostima njenog osnivača
g-dina Topalovića i ostalih zaposlenih da uvek gledaju u budućnost
i puno pažnje posvećuju svakom pojedinačnom poslu. Na taj način
Top Gan Group stvara ideje i primenjuje inovacije, koje doprinose
poboljšanju rada cele grupacije. Članice Top Gan Group obezbeđuju proizvode i usluge najvišeg kvaliteta, stvarajući kupcima i dobavljačima podsticajne mogućnosti za još bolju poslovnu saradnju i pozicioniranje na tržištu.
Top Gan Group svoje poslovanje realizuje kroz Top Gan Transport
(međunarodni transport) i nekoliko akcionarskih društava sledećih
delatnosti: izrada samolepljivih nalepnica, izdavanje poslovnog i magacinskog prostora, ugostiteljske usluge, brokersko trgovanje, turističke usluge u 14 poslovnica u Srbiji, prevoz putnika i slobodne vožnje,
proizvodnja visoko kvalitetnih mamaca za sportski ribolov, usluge
tehničkog pregleda vozila i osiguranja.
TOP GAN
GROUP
42
Top Gan Ltd. was founded in 1990 by Dragan Topalović. The company has been joined by new members such as Top Gun Comerc
(1993) and Top Gan Insurance (1996). As a result of the privatisation process of the state companies in 2003, Top Gan was enlarged
by several companies with similar activities and services including
transport, catering, tourism and manufacturing, which formed the
Top Gan Group.
Top Gan Group is made of a number of companies and belongs to
the category of middle groups. The group’s head offices are situated in two locations in Čačak.
The stable successful work is achieved thanks to the modern way of
working and work organisation, implementation of the international
experience and knowledge, as well as the professional staff who responds quickly, effectively and daringly. The achieved results created the conditions for stable operation of the whole system.
The vision of Top Gan Group is to make the operations easier and
better with their brands and technologies. The highest level of professionalism is essential in order to turn this vision into reality. A
great deal of success of Top Gan Group is based on the capability
of its founder Mr. Topalović and its employees to look always into
the future and pay a lot of attention to every single operation. This
way, Top Gan Group generates ideas and implements innovations,
which are contributing to the improvement of the whole group’s
work. Members of the Top Gan Group offer products and services
of the highest quality, creating at the same time encouraging opportunities to customers and suppliers for even greater business cooperation and market positioning.
Top Gan Group operates its business through the Top Gan Transport
(international transport), as well as the following activity: production
of labels, rent of business premises and storage halls, catering services, brokerage and trading, public transport services in 14 branches
in Serbia, public and individual transport, production of high-quality balsa wobbler for sport-fishing and technical inspection of vehicles and insurance.
Usluge i
međunarodni
transport
Services and
international
transport
Ime / Name: Top Gan d.o.o.
Adresa / Address: Rajićeva 5, 32000 Čačak, Srbija
Vlasnik / Owner: Dragan Topalović
Broj zaposlenih / No. Employees: 75
Godina osnivanja / Established: 1990.
Telefon / Phone: +381 32 224 048
Faks / Fax: +381 32 224 048
E-mail: [email protected]
Web: www.topgan.rs
43
Privredno društvo UNIPLAST d.o.o., osnovano 1991. godine, bavi se proizvodnjom ambalaže za kozmetičke, farmaceutske i medicinske proizvode. Od svog osnivanja privredno društvo teži pomeranju granica saznanja u oblasti novih tehnologija u želji da proizvodi ekološke proizvode,
vrhunskog kvaliteta, koji bi uticali na unapređenje kvaliteta života ljudi.
Od tada do danas proizvodni program poslovnog sistema UNIPLAST
znatno je proširen i unapređen. Zahtevima tržišta UNIPLAST je ušao i u
oblast hemije, kao i u domen usluga.
Company UNIPLAST d.o.o. was founded in 1991 and it deals with packaging for cosmetic, pharmaceutical and medical products. Since its foundation the company aims to push forward frontiers of knowledge in the
field of new technologies wishing to produce ecological products of the
top quality which could also influence the improvements of human's
quality of life. Since then production program of the business system of
UNIPLAST has been enormously expanded and advanced. Following market demands UNIPLAST is also in the fields of Chemistry and Services.
UNIPLAST poseduje sertifikovan integrisani sistem menadžmenta organizacije (dobijeni su sertifikati za ispunjenost zahteva standarda ISO 9001,
ISO 14001 i OHSAS 18001) čime je poslovni sistem u obavezi da stalno
poboljšava već dostignut visok nivo kvaliteta, kako proizvoda tako i usluga koje pruža svojim korisnicima.
UNIPLAST possesses certified Integrated Management System in organization (we have certificates for fulfilling demands of standards
ISO 9001, ISO 14001 and OHSAS 18001) thus having the obligation
for constant improvements of already high level quality both of products and services.
Cilj privrednog društva je da kontinuirano razvija i unapređuje procese,
proizvode i usluge imajući uvek u vidu zahteve i potrebe svojih korisnika i drugih zainteresovanih strana.
The aim of the company is to develop and improve processes, products
and services continually, taking into account demands and needs of its
users and others interested party.
Saradnja poslovnog sistema UNIPLAST ostvaruje se sa velikim brojem
kako domaćih tako i ino-partnera, i to, po pravilu, apotekarskih ustanova, apoteka, instituta, bolnica, farmaceutskih kuća, veledrogerija, kao i
mnogih drugih.
Cooperation of the business system UNIPLAST with a great number of
both domestic and foreign partners is developed especially with pharmaceutical institutions, pharmacies, hospitals, pharmaceutical factories,
wholesale drug stores and many others.
Proizvodnja se odvija u sopstvenom pogonu, gde se nalaze i odgovarajuća skladišta, a posedujemo i sopstveni poslovni prostor, laboratoriju, kao i
odeljenje za lasersku obradu klirita i drugih vrsta materijala.
Production is being run in its own premises where is also located
an adequate warehouse of raw materials and finished products, and
UNIPLAST also possess other premises as well as department for laser
treatment of clirite and other kinds of materials.
Proizvodi privrednog društva Uniplast d.o.o su:
• Plastične farmaceutske i kozmetičke kutije
od 15 ml, 30 ml… 1000 ml;
• Farmaceutske i kozmetičke bočice od 5 ml, 10 ml… 1000 ml;
• Farmaceutske i kozmetičke bočice sa sigurnosnim
zatvaračima od 5 ml, 10 ml… 1000 ml;
• Ambalaža stikova za usne i inhalatore;
• Supozitorije (supoforme);
• Kalupi za stikove i supozitorije;
• Kutije za lekove sa sigurnosnim zatvaračima
od 20 ml, 50 ml i 150 ml;
• Bočice i kutije za uzorkovanje;
• Proizvodnja hemijskih preparata u kozmetici i farmaciji
(Familycare PFERDEBALSAM PRO i STRONG);
• Proizvodnja najrazličitijih stalaka od klirita, kao i mnogih
drugih materijala - laserska obrada klirita za potrebe
farmaceutske i kozmetičke industrije, kao i reklama;
• Tampon štampa i uni-sliv etiketa na svim našim proizvodima;
• Tiplovi i plastični elementi u oblasti građevinarstva.
44
Production programme of UNIPLAST is:
• Plastic pharmaceutical and cosmetic boxes
of 15 ml, 30 ml … 1000 ml;
• Pharmaceutical and cosmetic bottles of 5 ml, 10 ml … 1000 ml;
• Pharmaceutical and cosmetic bottles with safety
catches of 5 ml, 10 ml …1000 ml;
• Packaging sticks for the lips and inhalers;
• Suppositories (supoforme);
• Moulds sticks and suppositories;
• Boxes for drugs with safety catches of 20 ml, 50 ml and 150 ml;
• Bottles and boxes for sampling;
• Chemical products in cosmetics and pharmaceuticals
(Familycare PFERDEBALSAM PRO and STRONG);
• Production of various stands of clirite, and many other
material - processing laser clirite for the pharmaceutical
and cosmetic industries as well as advertising;
• Pad printing and uni-basin labels on all of our products;
• Plugs and plastic components in the
construction industry.
proizvodnja
ambalaže za
kozmetičke,
farmaceutske
i medicinske
proizvode
packaging
for cosmetic,
pharmaceutical
and medical
products
Ime / Name: Uniplast d.o.o
Adresa / Address: Kralja Petra I 38, 32000 Čačak, Srbija
Vlasnik / Owner: Dragan Jovanović
Broj zaposlenih / No. Employees: 25
Godina osnivanja / Established: 1991.
Telefon / Phone: +381 32 22 75 22
Faks / Fax: +381 32 348 854
E-mail: [email protected]
Web: www.uniplast.co.rs
45
Preduzeće „UNIPROMET“ d.o.o. osnovano je 1989. godine kao privatno porodično preduzeće.
The company “UNIPROMET” d.o.o.” was founded in 1989 as family owned private business.
Osnovne delatnosti preduzeća „UNIPROMET“ d.o.o. su proizvodnja
i ugradnja evropski sertifikovanih čeličnih zaštitnih ograda i ostale
opreme za sve vrste puteva.
Main activity of “Unipromet” is production and mounting of European
certified steel guardrails for roads as well as other road equipment.
U preduzeću je trenutno zaposleno 194 radnika koji rade pod okriljem sopstvenog poslovnog prostora površine oko 4000 m2 i sa
sopstvenim voznim parkom koji broji 10 teretnih, 4 putarska, 6 putničkih vozila i 6 mašina za ugradnju čelične zaštitne ograde na kojima rade dobro obučeni i iskusni rukovaoci.
Preduzeće raspolaže savremenom automatizovanom opremom za izradu metalnih proizvoda (sečenje, oblikovanje, prosecanje, varenje…).
Za kvalitet i trajnost proizvoda i usluga brine se 33 zaposlena sa univerzitetskom diplomom iz oblasti mašinstva, elektrotehnike, metalurgije, hemijskog inžinjerstva, ekonomije. Sopstvena služba razvoja,
prostrane i funkcionalne proizvodne hale, kao i savremena oprema
za proizvodnju i ugradnju, omogućavaju kvalitetan i brz ciklus od
ideje do potpunog zadovoljenja potreba tržišta proizvodima verifikovanog kvaliteta.
Proizvodi preduzeća „UNIPROMET“ se pored tržišta bivših Republika
SFRJ nalaze i na tržištima Nemačke, Švajcarske, Italije, Rumunije,
Grčke, Litvanije, Albanije i severne Afrike. U pomenute zemlje godišnje se izveze i preko 10.000 t, što govori o kvalitetu naših prozvoda
i konkurentnosti naših cena.
Od 2004. godine preduzeće „UNIPROMET“ d.o.o. postao je član
organizacije „ERF“ (European Union Road Federation) kao jedini
proizvođač opreme za puteve koji potiče iz zemlje koja ne pripada Evropskoj Uniji.
Preduzeće „Unipromet“ d.o.o., kao sve svetske vodeće firme iz ove
branše, ima mogućnost da ponudi opremu za puteve čija je bezbednost u primeni dokazana u najsavremenijim laboratorijama, koje simuliraju realne uslove saobraćaja.
Od 2004. godine, nakon provera i stručnih pregleda proizvodnih mogućnosti i kapaciteta, od strane njihovih specijalista, preduzeće „UNIPROMET“ d.o.o. postalo je punopravan član
„Guetegemeinschaft Stahlschutzplanken e.V“ društva dobrog kvaliteta i „Studiengesellschaft Stahlschutzplanken e.V“ društva za razvoj
čeličnih zaštitnih ograda, dela asocijacije poznatije kao „RAL“. Kao
članovi „RAL“-a i kao proizvođači opreme za puteve koja je u skladu
sa Evropskim normama EN1317, imamo pristup na sva tržišta gde
je prihvaćen RAL-RG-620 i EN1317.
Usaglašenost sa normama RAL-RG-620 prati Institut „TÜV“ Siegen
sa čije strane se obavljaju četvoromesečne kontrole.
46
At the moment, the company has 194 employees who work in company’s premises of 4000m2 and with 10 freight trucks, 4 road vehicles,
6 passenger vehicles and 6 machines for mounting of steel guardrail
which are operated by well trained and experienced oparators.
The company posseses a production workshop with modern equipment for production of metal products (cutting, shaping, cutting
through, welding etc.).
Expert team of “UNIPROMET” d.o.o. consists of 33 machine, electrical, metallurgy, chemistry and civil engineers and economists who
are in charge of the quality and durability of our products and services. Our own Reaserch and Development Department, spacious
and functional production facilities, as well as modern production
and installation equipment, allow quick and top-quality cycle, from
idea - to fulfillment of market needs.
Our products and mounting teams are present on markets in Serbia,
Montenegro, Bosnia & Herzegovina, Croatia, Slovenia, Macedonia,
Germany, Switzerland, Italy, Romania, Greece, Lithuania, Albania and
North Africa. We export more than 10.000t of material per year to
these countries, which only proves the quality of our products as
well as competitivness of our prices.
Since beginning of 2004. we are the member of ERF- European Union
Road Federation, as only non-EU road restraint system producer.
Company “UNIPROMET” d.o.o., as all leading companies in this field,
has possibility to offer road equipment with security characteristics that was well proven in modern laboratories and in real traffic conditions.
Since October, 2004 - after serious checks of our production possibilities and capacities by authorized institution, we are member of
“Gutegemeinschaft Stahlschutzplanken e.V” - Association for good
quality and “Studiengesellschft Stahlschutzplanken e.V” - Association
for developement of steel guardrail, which are both parts of RAL
Association - German Standardisation Association. As legal RAL
members and as production company that produces elements according to European standards EN 1317, we have access to all markets where RAL-RG-620 and EN 1317 standards are accepted.
Compliance of our products with EN1317 standards is checked and
veryfied by TÜV Siegen (controls are organized every fourth month).
Proizvodnja i
ugradnja opreme
za puteve
production and
installation of
road equipment
Ime / Name: Unipromet d.o.o.
Adresa / Address: Đorđa Tomaševića 2, 32 000 Čačak, Srbija
Vlasnik / Owner: Milisav Novičić
Broj zaposlenih / No. Employees: 194
Godina osnivanja / Established: 1989.
Telefon / Phone: +381 32 357 030
E-mail: [email protected]
Web: www.unipromet.co.rs
47
Kompanija Vapeks, fabrika za proizvodnju meke poliuretanske pene je
osnovana 2000. godine u mestu Preljina u neposrednoj blizini Čačka.
Naši proizvodi su prisutni na gotovo svim tržištima u okruženju.
Vapeks company, a factory for manufacturing soft polyurethane foam
was founded in the year 2000 in Preljina, in the vicinity of Čačak. Our
products have been present on almost all markets in the region.
Zahvaljujući razvoju industrije nameštaja u regionu i zahtevima naših kupaca, kompanija Vapeks beleži izuzetan rast i razvoj posebno
u poslednjih nekoliko godina.
Thanks to the development of furniture industry as well our client’s
demands, Vapeks company has registered remarkable growth and
development, especially in the last few years.
Vapeks je od 2007. član Foam Line grupe, koja je 2009-tu godinu
završila kao evropski lider br. 1 po količini proizvedenog sunđera.
Since 2007 Vapeks has been a member of the Foam Line group,
which concluded 2009 as the European leader in the quantity of
produced sponge.
Asortiman naših proizvoda čine pene koje proizvodimo od visokokvalitetnih sirovina renomiranih svetskih proizvođača na najkvalitetnijoj mašini za livenje pene prema tehnologiji koju smo razvili u skladu sa zahtevima tržišta.
Pored kvaliteta same pene, izuzetnu pažnju posvećujemo preciznosti u preradi sunđera i tačnosti svake isporuke.
Svojom ponudom različitih tipova pena i brojnim mogućnostima njihove obrade, želimo da Vam omogućimo maksimalnu fleksibilnost
u dizajnu i proizvodnji Vaših proizvoda, iz domena sunđera. Želimo
da Vam budemo puna podrška u isporučivanju maksimalne vrednosti Vašem kupcu, da budemo Vaš pouzdan dobavljač.
Zaposleni iz sektora prodaje i proizvodnje su Vam na raspolaganju,
sa željom da izađu u susret Vašim zahtevima, da odgovore na Vaša
pitanja i da zajedno sa Vama pronađu optimalna rešenja za potrebe Vaše proizvodnje.
48
The range of our products is composed of foams manufactured
from high-quality materials made by renowned world manufacturers
on a casting machine of the highest quality by the use of technology
which we developed in accordance with market demands.
In addition to the quality of the foam itself, we pay special attention
to precision in sponge production and punctuality of each delivery.
Offering various kinds of foams and numerous possibilities of their
processing, we wish to provide you with maximum flexibility in design and manufacturing of your products in the sponge domain. We
wish to give you full support in delivering maximal value to your
buyer and be your reliable supplier.
Our employees from Sales and Production departments are at your
disposal, with the aim to meet all your demands, answer all your
questions and together with you find optimal solutions for your
production.
Proizvodnja
poliuretanske pene
Production
of the PU foam
PONOSNI NA USLUZI VAMA!
Ime / Name: Vapeks d.o.o.
PROUD TO BE AT
YOUR SERVICE!
Adresa / Address: Konjevići b.b. 32000 Čačak, Srbija
Vlasnik / Owner: Perlepho Management, Vladimir Rakićević,
Pavel Serous, Zoran Dobrosavljević
Broj zaposlenih / No. Employees: 76
Godina osnivanja / Established: 2000.
Telefon / Phone: +381 32 31 381 991
Faks / Fax: +381 32 351 440
E-mail: [email protected]
Web: www.vapeks.rs
49
D.O.O. „ZnAmgraf“ Čačak u privatnoj svojini, osnovano je
30.12.1994. god. udruživanjem kapitala u privatnoj svojini preduzeća „Papirografika“ Čačak i „Zomini“Čačak.
Llc. “ZnAmgraf” Čačak privately owned, was founded in 30.12.1994.
pooling capital in privately owned enterprises “PAPIROGRAFIKA”
Čačak and “Zomini” Čačak.
Danas: 65 zaposlenih, sa sedištem firme u Ul. Bulevar oslobođenja 17 i proizvodnim pogonom od 2000 kvadratnih metara na istoj
adresi i proizvodnim pogonom u Ljubiću.
Today: 65 employees, based at Bulevar Oslobođenja 17 and the
production plant of 2000 square meters at the same address and
the production plant in Ljubić.
Poboljšanje sistema kvaliteta primenom standarda JUS ISO
9001:2008 čijem se usaglašavanju pristupilo od januara 2007 god.
Improving the quality system through a standard ISO 9001:2008
from January 2007.
Delatnost:
Industry:
• Proizvodnja komercijalne, nefleksibilne
ambalaže od hromokartona i kaširane
ambalaže od hromokartona i mikrovala.
• Proizvodnja luksuzne ambalaže sa zlatotiskom.
Operacije procesa proizvodnje:
• CTP ploče (termalni CTP „KODAK TRENDSETTER
800 III Quantum“ do formata B1)
• Štampa (višebojne B1 mašine „KBA“, „ROLAND“)
• UV lakiranje (sjaj, mat, parcijalno)
• Zlatotisak - folio štampa („BOBST FOLIMASTER“)
• Kaširanje („GRASSI“)
• Štancovanje („BOBST“)
• Raskidanje
• Lepljenje („BOBST FUEGO“, linijsko,
3-4-6 tačaka kao i ZIP FOLD)
• Brojanje
• Pakovanje
Materijali za proizvodnju
• Hromokarton
• Premazni materijali
• Mikroval
50
• Production of commercial, rigid packaging and laminated
packaging of chrome cardboard and microval.
• Production of luxury packaging with gold print.
Operation of the production process:
• CTP plate (thermal CTP “KODAK TRENDSETTER
800 III Quantum” to B1 format)
• Printing (B1 multicolour machines “KBA”, “ROLAND”)
• UV varnish (gloss, matte, partially)
• Gold print - printed folio (“Bobst FOLIMASTER”)
• Laminating (“Grass”)
• Punching (Bobst)
• Breaking
• Bonding (“BOBST FUEGO”, in-line, 3-4-6 points and ZIP FOLD)
• Count
• Packaging
Materials for production
• Chrome cardboard
• Coated Materials
• Microval
proizvodnja
ambalaže od
hromokartona
i mikrovala
chrome cardboard
and microval
packAGing
MANUFACTURE
Ime / Name: Znamgraf d.o.o.
Adresa / Address: Bulevar Oslobođenja 17, 32000 Čačak, Srbija
Vlasnik / Owner: Momirka Tripković, Zoran Špajaković
Broj zaposlenih / No. Employees: 58
Godina osnivanja / Established: 1994.
Telefon / Phone: +381 32 374 511
Faks / Fax: +381 32 374 511
E-mail: [email protected]
Web: www.znamgraf.com
51
POSLOVNO UDRUŽENJE GRADAC 97
BUSINESS ASSOCIATION GRADAC 97
Telefon / Phone: +381 63 78 1 28 48
E-mail: [email protected]
Web: www.gradac97.rs
Izdanje 2010.

Similar documents