1. PDF dokument

Transcription

1. PDF dokument
I*
|M
M
M
h
»>
H
SPOMNITE
SE
DOMOVINA
SLOVENSKIH
BEGUNCEV
S KAKIM
PAROM 1
AMERICAN IN S P I R I T — F O R E I G N
NO. 166
SLOVENIAN MORNING
AMERICAN HOME
IN L A N G U A G E ONLY
NEWSPAPER
CLEVELAND 3, 0 . , F R I D A Y MORNING, A U G U S T 23, 1946
LETO X L V I I 1 — V O L .
Tito je izpustil ameriške letalce
Na
Sklad m vojaka Brodnicka
je prinesel $4,506.81
Izvršni odbor, ki je zbiral sklad za p o h a b l j e n e g a vojaka Jos. Brodnicka, se j e v
sredo večer podal na n j e g o v o stanovanje, 1 178 E. 177 St. ter mu izročil $4,506.81. Toliko j e zbral ta o d b o r s prireditvami, v glavnem pa s prostovoljnimi darovi naših dobrih rojakov. Odbor j e našemu veteranu izročil tudi lepo zapestno uro in pa knjigo,
v kateri so zabeležena imena vseh onih, ki so k a j darovali v ta sklad. V e č o tem bom o poročali drugi teden v daljšem dopisu.
(Došle preko Trsta)
Razne drobne novice iz Clevelanda in pa te
okolice
Lesno skladišče zgorelo—
Peta obletnica—
• Včeraj zjutraj je zgorelo lesV pondeljek ob 6:30 bo da; no skladišče Hinchcliffe Lumber rovana v c e r k - v i sv. Lovrenca
: Co. na Brookpark Rd. škodo ee- maša za pokojnega Lovrenca
nijo na $250,000. Zgorelo je do Ha b j an v spomin 5. obletnice
j 1,000,000 čevljev lesa.
n j e g o v e smrti.
obljubil da njegovi
vojaki ne bodo več streljali na ameriška le! Fantek poškodovan—
tala; izpuščeni letaki so prišli v Gorico.
| Včeraj popoldne j e avto
]e
! fiesta obletnica—
za-| V pondeljek ob 6:30 bo daro| del 5-letnega Raymonda Blat- ; vana v cerkvi sv. Jeronima maBled, 22. avg. t - P r e m i e r T i t o je danes izjavil, da j e dal !Inik, sina Mr. in Mrs. Joseph ; s a za pokojno Terezijo Mramor
strogo p o v e l j e j u g o s l o v a n s k i m p o v e l j n i k o m , da ne s m e j o '; Blatnik iz 1115 E. 61. St. Ne- I v spomin 6. obletnice njene
več streljati na tuja letala, ne na v o j a š k a in ne na civilna.!|sreča se j e pripetila pred njih j smrti.
'
-oIzjavil je, da se incident od 9. in 19. avg., k o je bilo izstrelje-jj hišo. Fantka so odpeljali v i
Slika predstavlja veterana Jos. Brodnicka, n j e g o v o soprogo Molly in sinčka Joškota
DROBNE VESTI IZ SLOVENIJE
uHimi M držav
XLv'lU
Vsi ste vabljeni!
Prihodnjo nedeljo
25.
avg. bo pri 8. sv. maši posebna pridiga v cerkvi Ma-
nih dvoje ameriških letal, ne b o
Ameriški poslanik Patterson,
ki se je tuka j posvetoval dve uri
h Titom, je izjavil samo to, da bo
dala jugoslovanska vlada na ultimat Zed. držav "zadoščenje."
Tito je povedal ameriškemu
poslaniku, da so bili Avnerikanci,
ki so bili zaprti v Ljubljani od 9.
avgusti; že izpuščeni.
Ameriški poslanik Patterson
j e izročil Titu ultimat Zed. držav, ki je zahteval, tla jugoslovanska vlada takoj izroči letalce,
ki so jih Jugoslovani izstrelili na
tla in da dovoii ameriškim oblastem, da preiščejo na licu mesta
okoliščine teh slučajev.
*
*
*
Trst, 22. avg. — Nocoj je dospela posadka ameriškega letala,!
ki j e bilo izstreljeno nad Ljublljano 9. avgusta, do Morganove
črte in je bila takoj poslana na
^
gl. stan 88. divizije v Gorico. S
posadko so bili tudi potniki, ki
so,.
naha.jal: t ^ r a t v letalu,•
vsega skupaj 9 oseb. Ti so bili
do sedaj zaprti v Ljubljani.
več nrioetiL
VSE
y
NAJBOLJŠE!
UTRI bo god sv. Jer.
neja in ob tej priliki
tzrahuno
iskrene
čestitke
našem u priljubljenemu
župniku sv. Vida, Rt.
Rev.
Msgr. B. J. Ponikvarju
k
imendanu, obenem pa k nje.
govehru 69. rojstnem
dnevu, ki ga je praznoval v sre.
do. še na mnoga leta zdravja in sreče, gospod župnik!
iGlenville bolnišnico, kjer so
j ugotovili, da ima zlomljeno
nogo. V bolnišnici bo moral
T ostati kak teden dni.
•r
t Za HO dnevnico—
V pondeljek ob 8 bo darovana v cerkvi sv. Pavla n a 40.
cesti maša za p o k o j n o Mary
Potočar v spomin 30-dnevnice
njene smrti.
Glede Dardanel ne
bo nobenega drugega
Monakovega
Zed. države so odločno
proti temu, da hi Rusija
dominirala to ožino
Za I H. obletnico—
V nedeljo ob 1.1:30 bo darovana v cerkvi sv. Vida maša za
pokojnega Antona Kostanjšek
v spomin 16. obletnice njegove
smrti.
Druga obletnica—
V pondeljek ob 6:30 bo darovana v cerkvi sv. Vida maša za
pokojnega Louis Judnicha v j
spomin 2. obletnice njegove
smrti.
Iz bolnišnice—
Mrs. Marijana Puc, 1083 E.
64. St., je bila pripeljana iz
bolnišnice ter se želi tem potom prav prisrčno zahvaliti Ka
obiske, cvetlice in druge darove. Nahaja se še vedno na bolniški postelji in j o bo veselilo,
če j o prijateljice ob priliki obiščejo.
S konvencije KSKJ
Kot smo dobili poročilo danes
zjutraj ob eni (coloradski čas ob
11 zvečer) je bi:a konvencija še
pred polnočjo zaključena. Danes
se odpelje večina delegacije že
proti domu. Ob času, ko smo
prejeli poročilo, so s e vršile še
volitve. K j e bo prihodnja konvencija še nimamo poročila.
Izvoljen je večinoma Ves p r e j šnji odbor in sicer so izvoljeni
sledeči:
Za predsednika John Germ, za
1. podpredsednika Joseph Nemanich, tajnik dr. , sv . Vida št. 25
Cleveland, O., za 2. podpreds.
Matt Pavlakovich, za 3. John
Oernovich, za 4. Mike Cerkovnik, za 5. Johana IVIohar, za 6.
George Pavlakovich.
Giavnim tajnikom Josip Z a lar, pomož. tajnikom Loyis ž e leznikar, blagajnikom Matt Slana, duhovni vodja Rev. M. B u .
tala.
Nadzorni o d b o r : George Brince, Mary Polutriik, Frank Lokar, John Pezdirtz, Mary Hochevar.
Finančni odbor: Frank Gospodarich, Joseph Zore, John W.
Kovach.
Porotni o d b o r : John Bevec,
Mary Kosmerl, Joseph Rus, John
Oblak, John Trselich, Matt Brozenič, Mary Petrich.
Za urednika .je bil izvoljen dosedanji, Ivan Račič.
D R U Š T V O S L O V E N S K I H da zanj ni papirja in mora izharije Vnebovzete na Holmes
KNJIŽEVNIKOV je imelo v jati v omejeni obliki in v omeje- 1
Ave. in sicer za vernike in
juniju v sejni dvorani Sloven- nem številu. Vedno pa .je dovolj j
Washington. — Državni odnevernike.
Za vse one, ki
c e matice redni letni občni zbor. papirja za vse, kar je vladno in'
Povedali so, da so jih v Ljub- delek vlade je iV.ročil ruskemu dimislijo, da je res
razloček
Predsednika so izvolili znane- komunistično. Tako beremo, da
ljani neprestano izpraševali ter plomatskemu zastopniku Orehomed brezmejnim
veseljem
ga komunista Miško Kranjca. je takoimenovana Cankarjeva
da so jim pregledali natančno vu še v pondeljek noto, v kateri
in večno kaznijo se splača,
<-)n .ie mlajša moč in je napisal založba v Ljubljani izdala že šest
%vso prtljago, toda vzeli da jim vlada Zed. držav vljudno, toda
da, pridejo poslušat tudi od
V e č j e število
povesti v izrazito zvezkov nove knjižne zbirke.
niso nič. Zabičavali pa so jim, odločno izjavlja, da ne bo niko- Dvoje pisem je dobil—
daleč. — V. Hribar.
levičarskem tonu. Med vojsko Imenuje se zbirka: "Mala bibliCarl Srebot, ki j e včasih stacda ne smejo povedati, o čem so li. dopustila, da bi Rusija dominiS e je priklučil partizanom in v oteka marksizma." Doslej so izo
j
jih
spraševali. Na truku U N R R A rala morsko ožino Dardanele. noval v Verona, Pa., ima dvoje
V s e m z njimi sodeloval.
Doma dali dela Abalina, Dimitrova,|
so jih prepeljali iz Ljubljane do Vsebino note je državni oddelek pisem in sicer od sestre Slave
•le iz Velike Poljane pri Turnišču Lenina, Stalina .in drugih kapa'-j
Morganove črte pri Sežani. Z dal v javnost šele včeraj.
Avgustinčič in brata Jožefa.
v Prekmurju. Za podpredsedni- citet leninizma, kakor sedaj ra-|
njimi pa ni prišei nek turški
Pisma dobi pri Antonu Polk,
Ameriški vladni uradniki so 7612 Myron Ave., (Cleveland 3,
ka je izvoljen Franhe Koblar, ki di imenujejo svoj marksizem.
stotnik, ki je bil ranjen ob času
Je bil nekaj časa urednik Doma
POD RUSKO KONTROLO. —
napada na ameriško letalo nad privatno izjavili, da pri tem ne Ohio.
bo nobenega takega umika, kot
bi Sveta. On ni komunist, bil pa V "Glasu zaveznikov" berem:
Ljubljano.
Druga obletnica—
i
je bil napram Hitlerju v Mona.
Je vedno vesel, če je mogel ve- Te dni j e prispel v Ljubljano na
* H' *
V soboto ob 7:15 bo darovaNapoveduje za manjše
kovem.
ljati za ma^o bolj modernega. svojem potovanju po Jugoslaviji
Washington. — Ameriška via.
na v cerkvi Marije Vnebovzete
Steve Str mac
cene za meso od 9. sept.
Doma je iz Železnikov na Go- ' dr. Sergej Aleksejevič KolesniAmeriška nota, ki j o j e pod- na Holmes Ave. maša za pokojda bo najbrže zahtevala od JuUmrl
je
Steve Strmac, star 64
r e njskem. Tajnik je §eveda spet kov, predsednik
naprej
|goslavije polno odškodnino za pisal pomožni tajnik Acheson,
Zveze društev
no Mary Christy v spomin 2. let, stanujoč na 1595 E. 27. St.
trden komunist Janez Logar. ' RK
in Rdečega
polumeseca
Washington. — Cena premo-. (oba letala, ki si jih Jugoslovani pravi, da je trdna volja in želja obletnice njene smrti.
Rodom je bil iz Hrvatske. ZapuTudi v ostalem odboru je velika ZSSR. Na ljubljanski postaji so
gu, moki in oranžam se bo dvi- iizstrelili na 9. in 19. avgusta. Zed. držav, da naj bo za varnost Sorodnico išče—
j šča ženo Marijo, brata Marka v
večina čistih komunistov, tako ga sprejeli člani vlade in predgnila, toda cena mesu bo nižnja rToda najprej bo ameriška vlada Dardanel še naprej odgovorna
Dr. Ladislav Koželj bi rad j Kanadi in nečaka Johna. Pogreb
" a ima vladajoča partija dru- stavniki množičnih organizacij.
od 9. sept. naprej. Premog j e iše dognala-, kaj se je zgodilo z le- samo Turčija. Pri volji pa so, zvedel za naslov svoje sorodni"! bo iz GoluboVega pogrebnega zaštvo popolnoma v rokah.
Dr. Kolesnik je v Unionski dvoi dražji že od včeraj naprej, mo. 1talci, ki so jih Jugoslovani iz- pravi nota dalje, da se ustreže ce Antonije Lap, doma iz Ko-j voda, toda čas še ni določen.
rani
predaval o organizaciji in
P A P I R J A NE P R I M A N J K U ; ka se bo podražila danes in oran- istrelili 19. avgusta. Kot se do- Rusiji v tem. da naj bo ta mor- mende. Piše naj mu na naslov:;
Nick Strainic
JE. — Kadar gre za škofijski delu Rdečega križa in Rdečega že bodo pa kmalu dražje. Tako :znava iz Belgrada, so bili vsi ska ožina odprta vsak čas vsem
Dr. Ladislav Koželj, by Gross, J
Danes
ponoči ;je umri Nick
trgovskim ladjam vseli držav,
listič "Oznanila" vedno beremo,
je odredila OPA.
iubiti.
(Dalje_na_2._strani)
Gabelsberger
Str.
33,
lnsbruck,
j
|
Strainic,
stanujoč
na 19250 Renbojnim ladjam vsak čas vseh črKar se tiče cen mesu pravi
Austria.
j
wood
Ave.
Zapušča
soprogo
nomprskih držav, drugim pa le
OPA, da bo jagnjetina dražja 1V COLLINWOODU
PRED VSEM JE TREBA PAZITI, DA NE
Pismo
ima
pri
nas—
Mary
ter
otroke:
Carol,
Jane,
s posebnim dovoljenjem.
kot j e bila 30. junija in sicer .
Ignac
Bolta,
rojen
v
ŠmartWilliam,
Rudy
in
Nick.
Pogreb
PRIDEJO OTROCI DO VŽIGALIC V HIŠI
BODO
ODKRILI
najmanj 5 centov pri funtu.
'
Da bi pa Sovjetska Unija nem ob Savi št, 11, p. Moste bo iz Svetkovega pogrebnega zaOPA
je
dovolila
za
trd
preJ
Clevelandski varnostni di- iimamo že V pregovoru, da Se ni
zgradila svoje utrdbe ob Darda- pri Ljubljani, j e poslal na naš voda, čas še ni določen.
SPOMENIK
rektor Frank D. Celebrezze p o - iigrati z ognjem. Otrok ne ve, mog 30 centov pri toni več, za
V nedeljo bo velika slavnost v r.elah, kot zahteva ter ožino skup- naslov pismo za svojega strica
o—
sebno poudarja, da ne m o r e j o ;kaj dela, zato morajo pa star- mehki premog pa 18 centov več
Collinwoodu na Waterloo Rd. no s Turčijo kontrolirala, proti Franc Pečnikarja iz Zapuž pri
biti starši nikdar dovolj pre- !ši to vedeti in preprečiti vsako pri toni. To je povrhu zvišanja, Odkrili bodo namreč spominsko temu so pa Zed. države na celi Dravljah.
Omenjeni naj
se
ki ga je dovolila OPA za premog
vidni, če imajo majhne otroke .1tako nevarnost v hiši.
zglasi pri nas za pismo.
ploščo našim fantom in dekle- črti.
pred nekaj tedni radi povečane
v hiši.
_o
Nedavno smo čitali, d a ;
Iz Londona se poroča, da se Vrnitev iz bolnišnice—
tom, ki so služili v zadnji vojni.
mezde in dražjega prevoza. T r J
so zgoreli trije otroci, ko je šla
Na krasni plošči, ki jo je izdelal angleška vlada popolnoma striMrs. Rose Kožuh, 12221 Ledi premog je bil že prej podra-j
mati v trgovino, oče j e bil pa v (
mojster Mr. Kosich, je vklesanih nja s tem in tudi turški zastop- na Ave., se .je vrnila iz bolnišChicago, 111. — Združeni H r žen za $1 pri toni, mehki pa 50 ,
tovarni. Z a ž g a l .je 4 leta star!
j 558 imen.
] nik v Londonu je zadovoljen z nice in se želi tem potom za- vatje Zed. držav in Kanade so
centov.
fantek, ki se je igral z vžigali- 1
Slavnost bo pred SDD in po- nastopom ameriške vlade.
hvaliti prijateljicam za obiske v obvestili ameriški državni urad,
Oranže se bodo podražile na
cami. Kar je n a j b o l j značilno
tem v obeh dvoranah. S povorko
bolnišnici in na domu, za lepe da strogo obsojajo izzivalno in
drobno za nekako pol centa pri
Washington.
—
Odsek
poslanpričnejo
ob
2
popoldne.
Program
Je to, da j e isti otrok že dvaVZDIGNILI SO JEČO cvetlice in številne kartice.
sramotno akcijo maršala Tita in
funtu, moka pa 7 centov pri 100
;. Lokar;
ske
zbornice
za
dajatve
ima
zabo
vodil
John
E
t
a
j
Magdaletiee pozdravljajo—
krat poprej zanetil ogenj na
njegovih partizanov proti Zed.
funtih.
nik guvernerja Lauscheta. Na- IN OPROSTILI
isti način v hiši, pa starše to ni pisano, da je prejela Jugoslavija
Iz Pueblo, Colo, pošiljajo po- državam.
-o
rod j e prijazno vabljen, da se V E T E R A N A
spametovalo, da bi deli vžiga- dozdaj raznih potrebščin v sledezdrave v s e m Clevelandčanom:
Tozadevno brzojavko so odpo1
Racioniranje
sladkorja
či
meri:
udeleži. Lastnike hiš se tudi na- j -Cambridge, O. — V bližnji va- posebno pa M a g d a l e n c a m :
lice na tak prostor, da bi otroslali na pomožnega državnega
bo še dolgo
j proša, naj izobesijo ameriške za- sici Byesville je prišlo pred va- Mrs. F. Novak (delegatinja), tajnika Dean Achesona, podpiživež — 1,113,635 ton v vredci ne mogli dci nji'h. Nekatere
stave na svojih hišah na ta po- ško ječo kakih 75 moških, ki so Mrs. F. Oražem, Miss Marie
!
Washington.
—
Kot
se
zdaj
•
|
sala sta j o pa v imenu hrvatske
ljudi ne zmodri nobena, še ta- nosti $127,228,000.
1 računa bo trajalo
racioniranje membni dan.
Obleka — 64,645 ton v vred-'
prijeli poslopje, ga dvignili in Oražem in Norbert Novak. V zveze J. I). Butkovič, predsednik,
ko bridka skušnja.
o
'i sladkorja najmanj do 31. marca
nosti $55,711,000.
osvobodili i^ ječe 19 let starega Pueblo so se peljali z avtom.
in Rev. S. Grubišič, tajnik. V
j
1947.
Ako
bo
dal
pa
kongres
Pomniti je treba, da otroka
Mussolinija
so
zopet
tajveterana. Zaprt je bil radi raz- Mr. Grame je boljši—
tej organizaciji so včlanjene
P o l j e d e l s k e potrebščine —
fiajbolj vleče voda in ogenj. To 74,533 ton v vrednosti $14,396,-'I vladi moč še po tistem dnevu, se (
no zakopali
grajanja v neki gostilni, kar se
Naš prijatelj Jože Grame, ameriško-hrvatske bratske, verbo raztegnilo racioniranje do | Milan. — Truplo ubitega Mus. vaščanom ni zdelo prav nič čez
je že prirojeno človeku. Zato 000.
poznani farmar v Geneva, O. j e ske, kulturne, vzgojevaine in poMorajo pa starši paziti, da ne
Industrijske' potrebščine —_ konca 1947. Tako poroča polje- , solinija so zopet zakopali na ne- postavo.
i bil dva tedna v bolnišnici. Zdaj litične organizacije.
Pride otrok v dotiko teh stvari, 296,565 ton v vrednosti $44,507,-1| delski oddelek vlade,
i kem tajnem kraju. Truplo so
Pa ni bil dolgo na svobodi, ker se j e vrnil domov in zdravje se
•j
o
1 deli v zapečateno kovinasto krki so sicer potrebne za naše 000.
Bodite previdni, kadar greponj je prišel šerif in zaprl fan- mu polagoma boljša. Upamo,
NAM
JE
TUKAJ
DOBRO.
Z
A
T
O
SE.
življenje, pa lahko tako nevarj sto in javnost ne ve, kje je zdaj ta v okrajno ječo v Guernseyu, da bo kmalu popolnoma okre- ste preko ceste. Prekoračite ceZdravniške potrebščine — 5,"> TRI VSAKI P R I L I K I SPOMNI- |
ne nezavednim otrokom. Saj 572 ton v vrednosti $10,748,000. 1
j zakopan.
ki je bolj trdna ia težja, m A A
sto samo pri signalni luči!
•- -i
M O NA BEGUNCE
j
- j..
i.
OPA je dvignila cene '
premoqu. moka pride
na vrsto in oranže >
Sledečo količino blaga
je prejela Jugoslavija
iz Amerike dozdaj
NOVI'GROBOVI
Hrvati strogo obsojajo
Titovo početje napram
Zed. državam
r r
AMERIŠKA
DOMOVINA"
A M E R I C A N
SLOVENIAN MORNING
HOME
NEWSPAPER
(JAMES DEBEVEC, Editor)
6117 St. Clair Ave.
HEnderson 0628
Cleveland 3. Ohio
Published daily except Saturdays, Sundays and Holidays
NAROČNINA:
Zu Ameriko na leto $7.00; za Cleveland in Kanado po pošti za eno
Z a Ameriko pol leta $4.00; za Cleveland in Kanado po pošti pol
£'a Ameriko četrt leta $2.50; za Cleveland in Kanado po poŠti četrt
Za Cleveland in okolico po razna&ilcih: celo leto $7.00, pol leta
čstrt leta $2.50.
Poeamess* itevUlca stane 5 centov.
leto $8.00.
leta $4.50.
leta $2.75.
$4.00.
SUBSCRIPTION R A T E S :
United States, $7.00 per year; Cleveland and Canada by mail $8.00 per year.
iT. S. $4.00 for 8. months. Cleveland and Canada by mail $4.50 for 6 momtba.
V. 8. $2.50 for 3 months. Cleveland and Canada by mall $2.75 for 8 months.
Cleveland and suburbs by Carrier $7.00 per year, $4.00 for 6 months.
»2.50 for 3 months.
Single copies 5 cents each..
Entered as second-claw matter January 6th 1808, at the Post Office at
Cleveland, Ohio, under the Act of March 3rd 1879.
88
No. 166
Fri., Aug. 23, 1946
Po treh tednih pariške konference
roški. S k l e n j e n o je, da b o A v s t r i j a p o v a b l j e n a , naj p o v e s v o - p a d a j o k društvom, katera zbo-j
j e u g o v o r e proti načrtu miru z Italijo. T a k r a t m o r e priti na 1 r u j e j o v SDD na Waterloo Rd.
v r s t o tudi v p r a š a n j e s l o v e n s k e g a dela K o r o š k e . Bati se je,
Odbor ima zelo dober proda b o d o S l o v e n c e p o d v o d s t v o m p a r t i z a n o v smatrali veliki gram sestavljen. Začetek prozapadni z a v e z n i k i za k o m u n i s t e , ki jih treba p o v s o d p o g n a t i grama bo ob 1:30 popoldne;
n a z a j — tudi na K o r o š k e m .
namreč korakanje vseh društev
Z a malo kateri narod b o ta k o n f e r e n c a tako o d l o č i l n e g a in njih prijateljev. Po konča- j
p o m e n a k o t za naš slovenski narod. Z a n j e g o v o o z e m l j e , nem korakanju pridejo k od-!
za njegOvo p o l i t i č n o in g o s p o d a r s k o u s o d o gre. Strašna j e kritju, spomenika, kjer bo več
usoda S l o v e n c e v v starem kraju, da so prav v tem o d l o č i l n e m dobrih govornikov in društvetrenutku z a s u ž n j e n i k o m u n i z m u in govori zanje partizan- nih zastopnikov. Po končanem
stvo, ki jim ped Titovim vodstvom zapravlja slovenske mej- programu pa odidemo vsi v
SDD, kjer bo igralo 8 slovennike Trst, Gorico, Celovec.
skih godb in to v obeh dvora• » • « » » . » » ' » ' » — * » n Hm» HHMMWI
»'»» « m » »••»«»» M »•
' WHMl
nah.
i
i
4
BESEDA IZ NARODA
Velik dan bo v nedeljo za
Collinwood
Naj pripomnim tudi to, da se
bo ob tej priliki pobiralo v dvorani prostovoljne prispevke za
spomenik. Kdor še ni dal, ima
torej
v nedeljo lepo priliko nekaj
Cleveland, O. — Odkritje spopriložiti
za kritje velikih strošmenika naširrj hrabrim sinovom
kov.
in hčeram v nedeljo 25. avg. bo
velik in pomemben dogodek za
našo naselbino. Imen na spomin1ski plošči bo 558. To je onih, ki
/
—
so se borili v drugi svetovni v o j .
Bilo j e 30. junija, ko se je
ni, od teh pa bo 14 imen onih, ki
pestra
povorka vila , po St.
so dali življenje za demokracijo
Clair
aveniji
proti Kulturnemu
•sveta. Med imeni teh junakov
vrtu.
Bil
j
e
lep dan b o ž j i in
bo tudi ime našega predsednika
dolgo
nismo
imeli
že k a j takeF. D. Roosevelta, ki je tudi dal
ga.
'
življenje za domovino.
Drugi lep dan je bil pa 21,
Naš odbor na vse vas apelira,
julija, ko se je povorka vila
da se gotovo udeležite te proslave. Očetje in matere teh našth preko Public Square doli po
Naša flotila j e bila
hrabrih sdnov in hčera boste pa Euclidu.
napolnjena
z narodnimi nošačastni gostje.. Vsi tisti, ki zbomi.
Imeli
smo
tudi tri muzirujete v SDD na Waterloo Rd.
kante,
dva
fanta
in eno dekle
se zavedajte, da je vaša dolžnost,
v
narodnih
nošah.
Ti so kar
da se udelejte v kolkor največnaprej
in
naprej
igrali
in peli.
jem številu naše proslave. Vsa
Seveda,
drugi
smo
jim
pa' pri
društva, ki imate svoje zastave,
pošljite jih v povorko, da poka- tem pridno ( pomagali.
žemo, da smo Slovenci še zmožni
Slovencev j e bilo 4 flotile in
korakati po cesti, dočim se neka- ves čas so bile te slovenske floterim to zdi že smešno. Pa ni! tile deležne velikega aplavza
Tndi naši fantje >in dekleta so od strani gledalcev.
Vseskozi
morali korokati dan za dnem, pa od Public Square pa do Rockese jim ni smelo zdeti smešno.
feller parka so ljudje stali glaTudi mi moramo storiti svojo va pri glavi na pločnikih ob cedolžnost in pokazati, da tudi mi sti in nas navdušeno pozdravlahko nekaj storimo zanje. Zbi- ljali.
rališče bo pred SDD na Waterloo
Drugi dan; lia 22. julija, j e
Rd. točno ob 1:30 popoldne v b.'l pa zopet £n krasen večer,
nedeljo. T,Gčno ob 2 pa pričnemo ko j e ' z a o r i l a ' s l o v e n s k a pesem
korakati od Slov. Del. Doma po in g o d b a pri programu v meWaterloo Rd., po 152. cesti do
stu, ko so se razne narodnosti
Ridpath Ave. in ' nazaj po 156.
kosale, katera lepše zapoje,
cesti do SDD. "
katera ima lepšo g o d b o in kaVsi hišni prebivalci, ki imate teri znajo lepše zaplesati. No,
zastave, jih razobesite po Col- kot so razsodili sodniki, Slolinwoodu. S tem boste pokazali, venci nismo bili zadnji, saj so
da se vsi zavedate tega pomem- naši fantje in dekleta odnesli
bnega dneva in da s tem olepša- eno izmed nagrad.
mo vso našo naselbino. Pri koNa tem mestu bi se rada zarakanju nas bo spremljala godhvalila Antonu in Jožetu Grba društva sv. Jožefa. V dvoradina za njiju narodno požrtvonah bo pa igralo 8 različnih orvalnost. Vem, da j e tudi mnokestrov tako, da boste vsi imeli
go
drugih, ki zaslužijo pohvalo
dovolj lepega užitka. Pridite in
in
zahvalo,
pa naj oproste, da
se prepričajte, katera godba vam
'jih
ne
imenujem,
ker ne vem
bo bolj všeč. Igrali bodo pa vsi
brezplačno, kar je zelo častno od njih imena.
Na 14. avg. smo se podali v
njih, da se toliko- žrtvujejo za
Peljali smo se z
dobro stvar ter sodelujejo z na- Carey, O.
Newburžani in sicer moja mami.
lenkost ter Mi*s. Gnidovec. Od
Zvečer ob pol osmih se prične
sv. Vida so bile pa Mrs. Marinples in splošna zabava v obeh
ko, Helen Tomažin in Josie
dvoi-anah.
Naš ženski odsek
Perpar.
Dan j e bil nad vse
SDD je prevzel kuhinjo in bo
krasan,
pot
zelo lep«. V cerkvi
preskrbel vsega dovolj. Na razj
e
Mrs.
Kic
pela
litanije, me pa
polago bo tudi fina večerja. Odzanjo.
Pa
tudi
po poti tje in
bor .ie tudi preskrbel dovolj
nazaj
smo
lepo
pele,
da nam j e
okrepčila za suha grla, torej bo
bil
krajši
čas
in
pa
ker je že
vsega dovolj, za lačne in žejne.
taka
navada
slovenskih
romarTo je naš program za nedeljo,
jev
že
od
nekdaj.
ki ga je odbor začrtal. Dosti je
Krona vsega .je bil pa zakon
bilo dela pa odbor in tudi brez
kritike ni bilo. Pa bo ta slavnost Jennie Intihar s Frank Kostyendar v ponos naseibini, ker ve- nom, ki sta se podala na ženimo, da še nobena naselbina ni tovanjsko potovanje v Michinapravila kaj takega, kot bo ta gan.
spomenik, ki bo nam v čast .in
Lepo pozdravljeni vsi.čitateponos še, ko nas več ne bo. Naš Iji Ameriške Domovine.
klesarski umetrlik <Mr. Ktosich
J. I.
jt izvršil zelo krasno delo, ki mu
dela vso čast v njegovi kamnoseški obrti*
D o l g o t r a j n i r a z g o v o r i velikih štirih, z u n a n j i h ministrov
A m e r i k e , A n g l i j e , R u s i j e in F r a n c i j e , so k o n č n o pripeljali
d o d e l n e m i r o v n e k o n f e r e n c e v P a r i z u , ki se je začela 29.
j u l i j a . P r a v i m o d o d e l n e m i r o v n e k o n f e r e n c e , ki ima sklepati sanjo o miru z nekaterimi d r ž a v a m i . N a vrsti s o : Italija, B o l g a r i j a , R o m u n i j a , O g r s k a in Finska. O miru z glav n i m s o v r a ž n i k o m , N e m č i j o , še ni g o v o r a . T u d i r a z g o v o r o
m i r u z A v s t r i j o j e R u s i j a preprečila.
V e l i k i štirje s o bili tisti, ki so govorili, da se skliče ta
m i r o v n a k o n f e r e n c a , zato b o d o na tej k o n f e r e n c i tudi ti o d ločali. O tem si j e treba biti na j a s n e m . K o n f e r e n c e se res
u d e l e ž u j e '2, 1 d r ž a v , ki s o bile v v o j n i z gori naštetimi s o v r a ž n i k i na strani velikih z a v e z n i k o v , toda vsi drugi razen
velikih i m a j o le bolj, r e c i m o , p o s v e t o v a l n i glas. Imeli b o d o
p r a v i c o p o v e d a t i s v o j e m n e n j e , pa to m n e n j e ne b o o d l o č i l n o . Mali narodi so sicer o d l o č n o povedali, da je ta n j i h o va n a l o g a p o n i ž e v a l n a , toda d o k l e r velja celo pri s k l e p a n j u
U N v e t o pravica e n e g a velikih; se ne da m i m o s o g l a s n i h
s k l e p o v teh velikih.
K l j u b tej n e p o m e m b n o s t i malih n a r o d o v , pa je v e n d a r l e
ta m i r o v n a k o n f e r e n c a d o b r a priložnost, da vsi i z p o v e j o s v o j e misli. T a j n o s t k o n f e r e n c e v Jalti in v P o t s d a m u je spravila svet v sedanji napeti p o l o ž a j , odkrit, četudi v č a s i h oster
r a z g o v o r bo razčistil m a r s i k a k o n a s p r o t j e . Č e se tudi nas p r o t n i k a ne p o g o d i t a , v s a j r a z u m e t a d r u g d r u g e g a v e d n o
bolj.
U s p e h k o n f e r e n c e je d o s e d a j , če mislimo na o d l o č i l n e
s k l e p e o miru, j e d n a k ničli. N e w z e a l a n d s k e g a z a s t o p n i k a j e
d o s e d a n j e b r e z u s p e š n o g o v o r j e n j e t a k o ž d r a ž i l o , da je izjavil, da se g o v o r i s a m o kvak, k v a k , k v a k . M o r d a se d i p l o m a t ski d v o b o j med M o l o t o v o m in B y r n e s o m b o l j t e ž k o i m e n u je samo kvak, kvak, vendar je ognjeviti zastopnik angleškega d o m i n i j o n a zadel, da uspeha d o s e d a n j e g o v o r j e n j e
ni imelo, č e p r a v traja že tri t e d n e ,
• N a j z n a č i l n e j š a poteza te k p n f e r e n c e je, da si stojite
n e h o t e nasproti dva ostro ločena*tabora. N a eni strani R u 'sija-s tremi glasovi ( z U k r a j i n o in B e l o r u s i j o ) in z d r ž a v a mi, ki so n e k a k e n j e n e p o d r u ž n i c e : P o l j s k a , Č e š k a in J u g o slavija. N'a drugi strani pa d r ž a v e , ki bi se rade o d t e g n i l e
k o m u n i s t i č n i m v p l i v o m p o d v o d s t v o m Z e d i n j e n i h d r ž a v in
V e l i k e B r i t a n i j e . N a eni strani totalitarne d r ž a v e za ž e l e z nim z a s t o r o m , ki ne puste i n d i v i d u a l n e s v o b o d e , ki ne p o z n a j o s v o b o d n e g a tiska, ki n e trpe s v o b o d e g o v o r a , ki ne
p o z n a j o d e m o k r a t i č n i h oblik j a v n e g a ž i v l j e n j a , na drugi
strani vrsta d r ž a v , ki se p o n a š a j o s s v o j i m i d e m o k r a t s k i m i
institucijami in se s t u d o m in s t r a h o m o b r a č a j o od načina
ž i v l j e n j a , k j e r Je država postala mai'ik. Č e tudi i m a j o te z a p a d n e d e m o k r a c i j e s v o j e , včasih v e l i k e n a p a k e , v e n d a r ž i v o
č u t i j o , da bi n a d a l j n o p r o d i r a n j e totalitarnega m i š l j e n j a o
d r ž a v i p o m e n i l o p r o p a d z a p a d n e kulture. N a j i m a j o te zap a d n e d r ž a v e še t a k o m a l o prijateljstva med s e b o j , k o t ga j e
na p r i m e r m a l o m e d A n g l e ž i in A m e r i k a n c i , o b r a m b a proti
'državam v ruski sferi jih druži. V s a k o g l a s o v a n j e na k o n f e r e n c i to n a s p r o t j e le z n o v a p o u d a r i .
K e r s o na eni strani ž e l e z n e g a zastora s l o v a n s k e d r ž a v e ,
se ž a l i b o g ustvarja p o j e m , k o t da j e s l o v a n s k i blok o b e n e m
k o m u n i s t i č n i blok. P o v r š n i gledalci se ne z a v e d a j o , da so
ti s l o v a n s k i n a r o d i d a p e s z a s u ž n j e n i in ne p r i d e j o d o b e s e de. N a k o n f e r e n c i ne g o v o r e slovanski narodi a m p a k le z a s t o p n i k i d i k t a t o r j e v , ki so te n a r o d e oropali s v o b o d e .
K a k o v z a h t e v a h s l o v a n s k i h n a r o d o v z a p a d n j a k vidi
p r e d v s j m zahteve zasovraženih komunistov, najbolj občut i m o S l o v e n c i pri t r ž a š k e m in celem p r i m o r s k e m vprašan j u . N i č v e č se ne v p r a š u j e po n a r o d n i h z a h t e v a h in n a r o d nih m e j a h , z a p a d n i svet le vprašuje, kje b o m o g e l ustaviti
k o m u n i s t i č n i val. K e r so S l o v e n c i v starem kraju p o tej
v o j s k i prišli v s u ž n j o s t k o m u n i z m a , jih gJedajo z a p a d n j a k i
k o t k o m u n i s t e , ki ,jih je treba odriniti č i m d a l j e od z a h o d a .
V t e m j e ž a l o s t n a u s o d a n a š e g a naroda, da je proti svoji volji postal o d v i s e n o d kciTuinizma. K e r so Slovenci pod Tit o v o k o m a n d o , s o i z g u b i l i T r s t in Gorico.
T o n a s p r o t j e se j e ž i v o o b č u t i l o , k o je na k o n f e r e n c i bil
zaslišan italijanski ministrski p r e d s e d n i k A l c i d e de G a s p e ri. Č e t u d i je g o v o r i l s o v r a ž n i k , s o v r a ž n i k , ki je bil s k u p e n
s o v r a ž n i k J u g o s l a v i j e in A m e r i k e , se ameriški z a s t o p n i k
B y r n e s ni m o g e l p r e m a g a t i , da m u ne bi stisnil r o k e p o g o v o r u in mu s tem pritrdil, k o je g o v o r i l proti u p r a v i č e n i m
s l o v e n s k i m z a h t e v a m po celi P r i m o r s k i , č e t u d i je de G a s peri navajal n a p a č n e italijanske p o d a t k e o n a r o d n o s t n i h
Vsi, ki ste se priglasili za kar a z m e r a h v Julijski krajini, srca zapadnih z a s t o p n i k o v so ko delo v nedeljo, bodite gotovo
b i l a , z n j i m , ker j e n a s p r o t n i k s l o v e n s k i h - r - k o m u n i s t o v .
pravočasno na mestu. Kar se
O b de G a s p e r i j e v e m g o v o r u se je spet v z b u d i l a v a m e - tiče našega odbora ima pa itak
riških listih misel na plebiscit na P r i m o r s k e m . G o t o v o sa- vsak odkazano svoje delo. Naj
m o p o sebi p i a v i e n a misel, če se naj o d l o č i o celi Julijski kra- bo vsak pravočasno na mestu,
jini. V tem s l u č a j u bi m o g l i S l o v e n c i o d l o č n o povedati in z da ne bomo preveč zakasneli z
v e l i k o večino,' da nikdar ne m a r a j o biti p o d Italijo. T o d a naaim programom. Naj pripotudi o b tej misli ameriških listov se j e v i d e l o , da jim ni za mnim še to, da bo v slučaju slaplebiscit na c e l e m P r i m o r s k e m , a m p a k le o k r o g Trsta in bega vremena ves program v noG o r i c e v c o n i A , k j e r v e d o , da ima t r e n u t n o Lah v e č i n o . T u - tranjih prostorih SDD.
di ta p r e d l o g je ie izraz misli, da se S l o v e n c e o d r i n e č i m d a Prijazno vas vabim na to lepo
lje nazaj na B a l k a n . In z a k a j ? K e r gleda svet v njih p o in pomembno slavnost in dobrok r i v d i partizanstva n a s p r o t n i k e d e m o k r a c i j e — k o m u n i s t e . došli vsi skupaj, za odbor:
Mrs. A. Tomle, predsednica.
B o j i m o se, da pride d o istega p o j a v a , k o b o g o v o r o K o -
Spomini
Odkritje spomenika
našim vojakom
Collinwood, O. — V nedeljo
25. avgusta bo pri nas v Collinwoodu odkritje spomenika
vojakom ali takozvani "honor
roll" in sicer na vrtu Slovenskega delavskega doma na Waterloo Rd.
Spomenik bo postavljen v počast vsem še živim in umrlim
vojakom, ki so služili v drugi
svetovni vojni. Vseh imen na
spomeniku bo čez 500 in vsi so
sinovi in hčere staršev, ki pri-
ko prvič videla nova armadna Borovnica in na raznih državnih
letala, katerih moč in letalsko veleposestvih.
silo je dozdaj tajno obdržavala.
KULUK A L I NIČ NOVEGA
Pričakuje se, cla bo pri teh tek- POD SONCEM. — Do leta 1848
mah vsak izmed 60,000 sedežev je slovenski kmet moral hoditi
zaseden.
delat tlako grajščakom. Poseben
£ri tekmah v nedeljo 1. sept. ponos kmetov je bil, da je tega
bodo tekmovala samo armadna znamenitega leta postal svoboletala. Glavna atrakcija bo te- den od tega prisilnega dela. Kaskma v brzini, tekom katere ne neje je bila tlaka le še za kakšne
smejo leteti nad 225 čeveljev vi- občinske ceste, pa še to vedno bolj
soko. Armadni letalci ne sme- redko. V Jugoslaviji so hoteli
j o vzeti denarnih nagrad, zato obnoviti t'ako, ali z balkanskim
jim bo pa podeljeno odlikova- imenom Jcrluk, za razna javna
nje v svetinjah, za .prvo v zlati, dela. Proti temu je nastal tak
Odbor je preskrbel vsega, da za drugo v srebrni in za t r e j o odpor, da tega niso mogli izpeljati. Sedaj j e . prišel komunivam bo postregel kar najbolj nagrado v bronasti.
zem in spet prinese kuluk ali tlamogoče. Vstopnice k plesu boo
ko. Kajti kaj je drugega kot
do po 65c, kar po mnenju odboIzza orgel na koru
tlaka, če naženejo študente, da
ra ni preveč. Treba bo namreč
morajo iti postajat na kako ceše poravnati ogromne stroške s
Za orglami na koru je v ne- s t o i n k a z a t „ a z u r i a j ; d a n e k a j
to prireditvijo.
Odbor vas še enkrat vabi, da katerih cerkvah kaj pripraven d e l a j o T l a k a s e n i k o l i n i o b n e _
pridete na ta dan, ker ta prire- prostor za ljudi, kater,m m za s l a m e d s v o b o d n i m i ljudmi in je
Tam sta se z m e r a j znamenje neke sužnosti.
ditev j e velikega pomena za vso b o g o s l u ž j e .
shajala
nekje
na
deželi me-' T u d i s e d a j y j u g o s l a v i j i .
naselbino ter da pokažemo, da
šetarja,
katerima
bomo
rekli
spoštujemo fante in dekleta, ki
Mahač
in
šmrček,
čeprav
.i
*
so žrtvovali življenje za nas in
za našo domovino. Odbor tudi sta se v resnici drugače imenofo
toplo priporoča vsej naselbini, vala. Ves čas med cerkvenim
verjamete
da v nedeljo izobesi ameriške Opravilom sta kupčevala kakor
zastave, vsaj po tistih cestah, na sejmu. Domači organist je
aT pa m
kjer bo korakanje. Najlepše bi ugibal, kako bi jima eno zagopa bilo, če bi to praznovala vsa del. Opazil je, da sta možaka
Z urami je včasih velik križ.
prav glasna, kadar bučijo orgnaselbina.
le; ko pa utihnejo, tedaj se tudi Včasih se ti poštajna ustavi kar
Pridite v velikem številu, da
njuni glasovi spremenijo v še- nalepem, kot štatljiv konj. Kabo slavnost toliko večja. To bo
petanje. šala, za katero se je dar si ura vtepe v glavo, da ne
eden najbolj pomembnih dni
odločil, mu je imenitno uspela. bo šla, pa ne gre in amen. Enza našo collinwoodsko naselbikrat sem slišal nekoga, ki se je
Neko nedeljo sta bila meše- pritoževal: " N e vem, kaj je s to
no.
tarja z vso svojo zgovornostjo mojo šklemfo! Ttrikrat sem j o
Za pripravljalni o d b o r :
spet na svojem kraju.
Orga- vrgel ob tla, in dvakrat ob. zid,
Mary Marn.
nist ju je vzel na piko in pričel pa zlomek še ne gre."
o
Letalske tekme v Cleve- igrati. Najprej prav tiho, nato
Tisti pa ni vedel, kot tudi jaz
pa zmeraj glasneje in naposled
takrat nisem, da je mora vselandu bodo nekaj
je odprl še piščali in' pritisnU na
lej, kadar namerava kdo svojo
pedala. Tudi pogovor za orglazanimivega
uro vreči ob tla, položiti najmi je naraščal, sicer bi se mo—s
prej tje mehko kurjo pernico.
žaka ne bila razumela. BarantaTrda tla namreč uri škodujejo.
la sta za kravo, katero j e SmrVsaj tako me'je podučil lin urar
ček hvalil na vse pretege, ker
in naš naročnik John Machek, ki
mu je šlo za dobiček. "Tele bo
ima to obrt v Waukeganu. Se
pa o sv. Juriju," je dejal' prav
vzame
na znanje.
glasno. Slišalo se je skoraj po
*
*
*
vsej cerkvi, zakaj orgle so tedaj
Lastnik nekega časopisa (kaj
nenadno utihnile. Ljudje so se
spogledovali ter se komaj zdr- vem, kje je že to bilo) odpira
Od nedelje 1. sept. pa čez žali smeha. Osramočena baran- pošto. Naenkrat poskoči in začne plesati po uradu. Samega"
Delavski praznik bodo v Cleve- tača sta se zavedla, ko je bilo
veselja ni vedel, kaj bi p6Fol.
landu letalske tekme. Od vseh že prepozno, še ozreti se nista
"Je morala biti kakšna vesela
strani sveta bodo prišli letalci upala okrog sebe, kaj šele, da bi
novica
v pismu, da ste tako vesena te tekme, da dobe t r o f e j e in bila spregovorila kako besedico.
li,"
pripomni
k n j i govodkinja
In na koru se nista odslej več
pa nagrado v vsoti $25,000.
Marička.
Publika bo ob tej priliki lah- prikazala.
"Da je bila vesela novica? To
pa rečem, da je vesela. Danes si
bom pa lahko že nekaj boljšega
privoščil za večerjo. Kaj takega
(Došle preko Trsta)
pa še n e ! "
'
(Nadaljevanje z 1. strani)
žavno produkcijo. To j e nekaka
"Pa kaj j e tako veselega, venpolumeseca v ZSSR. Obiskal je priviligirana kasta med delavdar?"
tudi razne letoviške kraje v Slo- stvom. O enakosti pod takim si"Veš tista gospa tam v Wisveniji in si ogledal zdravstvene stemom seveda ni govora. S teconsinu,
ki je dobivala, naš čanaprave.
mi udarniki tedaj hoče tudi Tito.
sopis zastonj, ga je zdaj odpoKDO JE U D A R N I K ? — Mno- vina prignati delavstvo do tega,
vedala. V o z j o ! "
go berete sedaj o obnovi v Slo- da se resno posveti obnovi.
• * *
veniji. Mnogo o(J tega je seveda
Pred davnimi leti je živel čloTUDI ŠTUDENTE N A G A vladna propaganda. Na drugi
NJAJO NA DELO. — Tako je vek, ki je storil veliko dobrega
strani pa treba priznati, da so
kot sem vam že pisal v teh kolo- ljudem. Ža vsako mogočo stvar
vendar obnovili mnogo razrušenah, odšlo večje' število študen- so se obrnili nanj in nikomer ni
nih cesta in v teku enega leta
tov delat na železniško progo v odrekel pomoči. Sreča bližnjega
popravili železnico, ki so j o preBosno: Brčko — Banoviči. To mu je bila čez vse. Za v se to j e
je partizani sami razrušili. Ob
progo hočejo zgraditi z delom pa dobival plačilo, kot je to nateh obnovitvenih delih zmeraj
študentov. Razume se, da je to vada pri človeškem rodu: slabo
beremo o udarnikih. Kdo so parbolj propagandnega pomena in za dobro. Kadar ga kdo ni več
tizanski udarniki? Na predlog
pomena za komunistično vzgojo. potreboval, je navadno udrihal
glavnega odbora Enotnih sindiTam imajo
komunistični in- po svojem nekdanjem dobrotnikatov j e o tem izšel poseben praštruktorji študente tedne in te- ku. To ga ni prav nič bolelo,
vilnik. Udarnik je časten naslov,
dne vedno v rokah in morejo sa- ker je dobro vedel, da je bila doki ga da kakemu delavcu ali namo oni nanje vplivati v svojem brota sirota še vselej in ]jo do
meščencu državno podjetje, ker
smislu. Starši se seveda nad tem konca sveta najbrže. Ko so mu
je izvršil vsaj 2 0 % več dela kot
študentovskim de'.om zelo prito- nekoč povedali, kako nekdo zadrugi delavci v normalnih razžujejo, ker jim otroke vzamejo bavlja čezenj, se je upravičeno
merah. Tudi taki lahko postaizpod nadzorstva in ker se mno- začudil: " T a da zabavlja čezme?
nejo "udarniki," ki so s svojimi
gi odtuje študiju. Da cerkveni Kako je vendar to mogoče, saj
predlogi ali iznajdbami zelo pokrogi te komunistične vzgoje ne mu nisem še nikoli nič dobrega
spešili produkcijo. Naziv udargledajo z veseljem, je samo po storil!"
nika velja za tri mesece, č e se
sebi umevno.
*
*
*
kasneje udarnik ne izkaže, izgu"Prav kesam se, ker sem dal
bi ta naslov in pravice udarni' V, SLOVENIJI M L A D I N A ,
ka. Udarniki imajo posebne kar- kot beremo v komunističnih gla- svoja sinova študirati. Eden j e
te, na podlagi katerih imajo pred- silih', posebno pomaga pri grad- zdravnik, drugi je pa odvetnik,"
pravice pri nakupu raznih voz- nji ceste Ljubljana — Ježica, toži meščan svojemu prijatelju.
"Kesaš se? Vesel bodi, da sta
nih listkov, pri namestitvah, v pri gradnji ceste Ljubljana —|
si
izbrala tako lepe' poklice, pobolnišnici itd.
Vrhnika in pri1 obnovi proge Senosen
bodi nanju."
Sistem udarnikov je posnema- mič — Bubnjarci na Belokranj"Lep
poklic, praviš! Kakšen
nje ruskih stahanovcev. Na ta skem. Dalje pri gradnji hidro.
lep
poklic
je to, če me pa zdaj
način hoče vlada nagnati delav- centrale na Mariborskem otoku,
vlečeta
vsak
na svojo stran, da
stvo, da napne vse moči za dr- pri gradnji 1 > r 0 ge Preserje —
sam ne vem, pri čem da sem."
"Kako t o ? " bi rad vedel drugi.
" K o t veš, me je v tovarni pre^ ' cej pobilo. In eden mojih sinov,
* j ki j e zdravnik, me hoče po vsej
^ 1 siliti ozdraviti, dočim je drugi,
POGREBNI Z A V O D
^ I ki je odvetnik, z vso silo proti te478 East 152nd St. Tel. IVanhoe 2016
^ ; mu, da bo tako lahko tožil komB O L N I K I A V T O NA R A Z P O L A G O
* j panijo. Kaj vem, kaj bi storil,
J j da bi bil mir v družini."
DROBNE VESTI IZ SLOVENIJE
AUGUST F. SVETEK
DEDICATED TO THE Y O U N G
AMERICAN SLOVENES
The American Home
A Brief Story of Lodge Napredek No. 132 ABZ of
ST. VITOS HOLS W M .
SJfeddg levtew
BRODNKK DRIVE
BROUGHT TO A
SUCCESSFUL CLOSING
New Concert Bureau
Formed
DEADLINE FOR ALL COPY
IS WEDNESDAY
NOON
M t a M M N f l
^-•3iiiiHiiniicaiiiitiiniiic3iiiitiiiiiiic3iiiiiiijiiiicaiitHniiiiic3M]iiiiiiitic:iiiiit]fttiicaii[ittiiiiiic3iiiitniiiiii:3iiiiiiiitiiTcauitiiii^
O
J
®tfp S e l l s o f
Mary's
New York.—Jack Petrill announces
the
formation of the Metropolitan
Concart Bureau which will be devoted
The Naprpdek Loge No: 132, A. F.
to Recital arrangements, advancement
U. (A. B. Z. ) of Euclid, Ohio is goH^VPPY BIRTHDAY, MONSIGNOR!
and then took us into the parlor. Tag- ing to hold their 25th Anniversary
On Wednesday night ex-sergeant of artists and concert bookings. Mr
I
Just a little wish that your birth- a-long (Father's cocker 'spaniel) stole
Joseph Brodnlck of 1198 E. 177 St. wa: Petrill has appointed Anton Schubel,
on Sept. 1, 1946.
day and your name-day will be an- the show, he made friends with all
This lodge was organized January formally presented with a check to- for the last 14 years associated with
other bright spot among your happy the "fcirls.
1921 at the home of the now de- talling $4,506.81, the amount raised by the Metropolitan Opera, as his genermemories. May you keep on enjoy3
Early afternoon we rode to Boston ceased. Frank Bajt. With the help the Brcdntck D.Tsalbled /Hero Fund al manager, and Lillian Picard as ex- B
J1IC3II llltllllllC3illltiilllllE3ttlIIIII llitcaillld ltllllC3llli;itll lilC31ilt(If I III(C3itlllll III11C3II1111II111 tC3
in!r. t l K m for many years to come!
Heights, there we spent our time play- of Frank Ba.it and Frank
Zorich, Committee. The drive officially cios ecutive secretary.
IMPORTANT COMMITTEE
ing games, picking blackberries, and members of Lodge No. 37 Cleveland, ed Tuesday, Aug. 20th. contributions,
Petrill brings to the new organizaMEETING
you'll get a chance for second helpa ball game was played between the Ohio. Leo Kornicnik organized this however, were still coming in and ije- tion 22 years of experience in commu- M C K TO SCHOOL
The month of August is nearly over ings!"
All board members of the St. Vitus Juniors and Seniors.
ing
accepted
by
the
Fund's
treasurer,
branch, which is now called Napreden
nity and industrial recreation, ten of and with it goes vacation. Now our
So it goes and such will be the
Name Society and past officers
The first executive board Mr. Anthony Brodnik, 1324 Gidding;
In the evening Father treated the No. 132.
these spent with the General Motors little boys and girls are beginning to P. T . A.'s first attempt at anything
~™a . b °ard members are invited to
Rd.
was
composed
of
Frank
Bajt,
Pres.;
Corporation. His activities with GM worry. Their thoughts are likely to of this kind. After ths viands are
important meeting this coming; Sodalists, to good home-made apple Leo Kornicnik, Sec'y.
and
Vincent
At this time the former sergeant ol include the organization and manage- run something like this: "Oh, gee! "dropped down the hatch", we shall
fuesday, August 27 at 8:00 P. M. pies and coffee, m - m, the pies sure Peskar. Sr.. Treas, From the beginthe
Normandy
Campaign
was
also
givment of a chorus of 600 mixed voices; School again! Vacation just never have a, little social. It will be some
L * membership drive will be discus- were delicious.
ning the meetings, were held at ths
A good time was had by all, and home of the president, now they are en a 17 jewel golden Gruen wris management of GM concerts with ap- jeems to last long enough. I never friendly conversation over the, card
• ,1 I ! IjlJj
watch,
appropriately
engraved
to
comwe wish to thank you Father, for your being held at the Slovenian Society
manage to get in everything I want tables.
Carl will be there with his
memorate the event. The actual pre- pearances of Lily Pons, Rose Bampton, to do. There's that roller coaster ride accordion.
wonderfull hospitalfty.
•
j
Erno
Rapee
and
many
others.
He
also
Home,
Recher
Ave..
Euclid,
Ohio.
sentation ceremonies^ were simple and
Sodality Ncw»
A few of the Sodalists attended the
I couldn't fit in, because I spent so
An invitation /is exteneded to our
The membership was growing gra- informal, made by the treasurer. ThD has been active in the promotion and much time in the sand. And oh, goodThe outing held at Peninsula was profession services at St. Joseph's
former assistant pastors, Fathers Franmanagement of amateur and profes« grand success— everyone that attend- Convent, Rocky River. Marge Takacs dually. until the depression then W3 ex-sergeant Brcdnick's birthday an
All
comedies and oper- ness, I ' promised Sally Sunshine I'd cis Baraga and Victor Tome.
occurred this sional musical
P a t h n j 0 y e d t h e t r i P- u P ° n arriving our former Sodalist was professed and lest members faster than we could en- wedding anniversary
ettas; arraning and presenting 1,200 make her a long visit and I haven't friends of the members are welcome.
week,
thus
bringing
the
close
of
tinrfcll
them.
Then
from
1935
to
194
3
ner
Andrey greeted the Sodalists
(Continued on Page 6)
A REMINDER
concerts, lectures and variety shows. iveri called her up."
when our now very active Vice Pres. fund to a fitting climax.
Sot it goes. The last week of Au- - To members of the P. T. A.:
John Tanko, Sr., was elected secretary,
It has been disclosed that members With a, wide experience in public re- gust, we always remember' those things
Please, bring your food contribution
things began to change. The mem- cf Joe Brodnick's family, of 6207 Carl latio'hs and publicity, Petrill has acted
bership grew from 160 to nearly 403 Ave. recently purchased a, new 1945 in the latter capacity for Clarissa, we were going to do during vacation to the hall ih plenty of time. Commembers. Then in 1943 I took over four-door Oldsmcbile sedan for J o j MGM movie star, and for the Me- but just didn't think of at the right mittee, kindly be on the job promptand I am trying to keep it going at This car had special gear and con- tropolitan Opera Chorus of 94 voces. time. Towards the end of July, it ly before the crowd gets there. The
already begins to get vaguely mono- hall will be open at 9:00 A. M. for
-he same pace, to date our member- trol arrangements brought out at thE
Petrill plans the production of two tonous; that }s, it does if you haven't some that will bring the food on
ship is 454. This lodge and organi- steering wheel, since the veteran was
musical comedies in the fall, "The Lit- done anything but have fun every their way to Mass. Bring your forks,
sation has plenty action and- activi- disabled in war.
tle King Amuses Himself," with the day. Thep comes August and with it too.
ties. also the insurance is very good,
The committee which conducted bock by Anton Schubel, and an Ame- for most vacationers, boredom. Now,
I know we'll have a swell party
:ome in and inquire about it.
the drive wishes to take this oppor- rican version fo "Mamselle Nitouche" the last week of pleasure lies before and I hope to see a big crowd. We'll
Last December, we decided that it tunity to thank all who contribute,
.is.
And
.after
that,—school!
adapted
from the French. Ralph
(Continued on Page,. 6;)
_ g Q N D E N S E D NEWS FROM OUR HOME FRONT
being- our 25th Anniversary we should in whatever form. So many willin
• This is a good time to think back
Lane,
Embassy
Club
Orchestra
leadcelebrate, and we were all for it 100%.
and contributors had a share er, is writing the music and Lucille and see if your summer was an ideal
^eveland, Ohio
Friday, August 23, 1946! Three is a lot of work involved in it workers
one. Did you have fun? That's imin this drive that it would be impos- (
especially the drinks, as you all know. siblc to list them here. To the ser- Grant the lyrics.
portant, because that is the time to
Municipal Judge Per- sa Catholic in 1941.
1
Tomorrow morning at 8 o'clock, a
Petrill, besides his activities in the enjoy ourselves. If you got tired of
the members keep on co- geant though, these names engravd
The
trials will be held in Hoping
1
c
operating,
so
there
will
be
plenty
of
musical
field,
is
owner
and
manager
Ljubljana,
Yugoslavia,
w M «» asm
I
just play, you may have found some wedding ceremony at St. Vitus Church
in a book and presented to him, will be
heart P r e y d i e d o f a
everything.
The
25 th
Anniversary a souvenir cf pleasant thoughts ar.d of the Industrial Recreation Bureau, work ' relaxing.
c
attack
• • • mm
In (that case, you will unite in marriage ; Miss Mildred
Mrs. Cecelia Leskovec
n w
Tuesday
Millavec of 1001 E, 71st St. and' Mr.
program will bs held Sept. 1, 1943, memories during the years to com
which is serving over 200 industries, aren't bored as yet.
night of last W eek. He ((Doles) of 16007 Holmes
B. C. Seiple, of the at
[ the Slovenian Society Home, RechOur heartiest good wishes to ex-ser- as well s\s general manager of Thea- — But most important of all; did you Edward Hrovat of Edna Avg:
was only 50 years old 1Ave., is in St.>
Alexis £C1 e v e 1 and office of 3
Ave.. Euclid, Ohio, starting at 4:00
Mr. and Mrs. John Semepak, Sr., of
the well-known take a vacation from God?
er™ ^ a s a PParently tin IHospital, where she un- xUSES, said that all' vets er
j M. See next week's issue for more geant Joe, his wife Mollie, and their tre Adventure, Inc.,
If you 1428 E. 84th St., annpijnee the marP.
health. Judge Frey cderwent
GI
Repertory
©roup.
c;cn
Joseph
Frank.
an operation. who
have drawn unem- cdetails of our program.
did. this summer was not ideal. God riage of their daughter.,' Mary, to Mr.
v
was very a c tive in reli- AVisitors are allowed.
oAnton Schubel is a graduate of the doesn't exisist only for nine months Louis Cimperman, Jr.', son of Mr. and
polyment allowances for
John
Cecelic,
Sec'y.
charitable and ciConservatory of Music in Ljubljana, of the year. Just in case you did for- Mrs. Louis Cimperman of 1115 Nor20
• < • «••
2 weeks or more, will be
"e work.
Yugoslavia, as well as the Academy get God, there's still one week left. wood Rd. The marriage took place
to explain why
Visiting at home last I required
r
have been unable
of Music in Berlin. As baritone soloist, How about patching up with Him be- Saturday, August 17 at the 10:00 a.
week were Rev. Gabriel they
t
_ -ine Great Lakes ship- j
Schubel has concertized extensively in fore you head back to the classrom or m. Mass in St.
Thoma's
Aquinas
OFM, son of Mr. to
t find work. This o f Ping s t r i k e called by the aRus
fice h£s more than 10,Europe, and was for four years a the office?
Church. The celebrant of the Mass
(p-rn 1 Maritime Union £and Mrs. Gabriel Rus, f
Announcing a second addition to
member of the cast of the
Royal P. T. A. NEWS
was the Rev. Victor Cimperman, souRosewood Ave., and o000 claims for compen- their
t
„ 0 )
began Thursday, 8410
i
family are Mr. and Mrs. Frank
sin of the groom. The parents of the
Opera House in Ljubljana.
Schubel WHAT IS THIS???
s
on file.
jKuhar of Lake Shore Blvd., with the BASEBALL
August 15th at 12:01 a. cRev. Joseph Lekan, son sation
• mm mm
j.
Washington. — Hard luck continued 1has made coast-to-coast cc.icsrt touro
• The union demands of
c Mr. and Mrs. Lekan
Time:
Sunday. August 25th, 1943, groom, Mr. and Mrs. Cimperman, celebirth
of
a
baby
girl
at
St.
Ann's
brated their 33rd Wedding Anniverin America for three
consecutive
While the Godic fam- Hospital.
j
a 40-hour week and oth- of
t 3568 E. 81 St. Both of
Place;
St. Mary's Basement HaU. sary on the same day.
Their
first was a son. to ride Bob Feller's shoulders tonight >
e r concessions.
and he was pinned
for his third :years; organized and directed the Inily of 1105'Norwood Rd., cCongratulations!
cthem belong to the order j;
Setting;: A large heavily laden tacf Society of Mary and aattended
Mr. Joseph Pajk of 20572 Lindbergh
straight defeat, a rare mark in the idustrial Choral Group in Cleveland ble in center foreground. It is GO
the
wedding
• • • mm
b
are professors at Purcell j-festivities of Louis Cim- ^ Mr. and Mrs. John Pajk of 1229 iS. records.
icalled Music Center, and organized loaded with food that it looks as if Ave., announces the marriage of his
I
n
31
S
t
,
are
the
proud
parents
of
a
the company of IHigh Schcol in CincinnaHis own fielding error and one of iand directed a children's chorus of one mere slice of potica would cause daughter, Mary, to Mr. John Braperman at the Slovenian baby
t
girl, bom August 4th at St. a pair by Lou Boudreau. of all peo- !
Msgr. b . J. ponikvar, tti. Ohio.
j,
500 voices. In Cleveland he also pro- it to fall down. Standing in a line dač. sen of Mr. and Mrs. John BraNational
Home
on
St.
/
Ann's Hospital, — weight 7 pounds, 5
visiting our office was!
• • • —
C
Clair Ave. Saturday, a ounces. The happy daddy is the son pie. gave the Washington Nats two iduced and conducted opera, concerts before the table aye men, women, dač. Sr.. of 18010 Marcella Rd. The
M s Sr. John L Zaplotnik, I
marriage will take place this Satunearned runs and a 5-4 triumph be- i
Pastor in Lindsay, Neb. | j Before leaving for Ca- tburglar cut the screen cof Mr. and Mrs. John Piajk of 6812 fore a sell-out throng of 30,051 at •and oratorio. In New York, Schubel children, grandmothers, grandfathers, urday, August 24th, at St. Christine's
aunties,
uncles,
etc.
The
occasion
is
was
assistant
artistic
director
of
the
lifcrnia,
Bro.
John
Perf
from a front window and Edna
j
"fcgr. zaplotnik
is a! t
Ave., who have now become Griffith Stadium.
Church at 9:00 a. m.
International Ballet, and was vested St. Mary's P. T. A„ Penny Supper!
faithful reader of the 1 1ko, SM, visited his m o - eentered the house, tak- grandparents for the fourth
time.
Little Mickey Haefner, benefiting with the major portion of the organiLet's listen in on some of the conj
$925 belonging
to =Congratulations!
American Home and de- ,ther, Msr. Frances Per- ing
from grand support, survived a ninth ,zation responsibilities.
versation: "Father Vic Tome, we are
j
Frank,
Jr., with which
glared that he agrees per- ko of 3545 E. 81 St.
A baby girl was born July 27th inning scare and his fourth place team
tectly w ith its policies.
he
intended
to
buy
furMiss Picard, executive secretary, at- sorry we haven't lemon pie for you,
• • • mm
to Mr. and Mrs. Anthony Korošec of Increased its lead over . the Indians
Home again is Sg.t. Frederick Oretended Columbia University, and has but won't some good home made po» ® • bum
Celebrating his 107th initure for himself and t15440 Calcutta Ave. Little'" Kathleen's to two full games.
tica do as well?"; "Father Celesnik, hek. having received his honorable disJosephine
C
i
m
perman,
been,
actively
associated
with
the
Mike
b f . , ? r ^ e r Resident Her- 1birthday,
mother
is
the
former
Ann
Mai'zlikiar
Jeremiah ,
It became the 41st one-run game
please try some of this nice potato charge after 37 months of service in
will become his jof E. 62nd St. Mrs. Korošec of Ad- Cleveland has played and the score Tcdd Theatrical Productions,
Harry salad!
t h " Hoove r declared, on <Campbellton of Caribou, \who
Mickovic's
chicken or this the Marine Corps. His last 10 months
'
Blcomfield's
,
Theatrical
Productions,
birthriCCasi01? of Ws 72nd IMe., recalled how he was 1bride Sept. 14. His bro- discn
Ad., is a grandmother for the new reads. 21-20.
Againslj Washingham, meat loaf, tastes good, too!"; were spent in Japan and China as war
ther
Edward
lost
$200
and
connected
with
various
magazines.
jixth time, while Mr. Marzlikar is a ten for the season the total is a very
"Father Vic Cimperman, we are sorCifv ? v a t S a l t L a k e 1 kidnapped by the Indi- tand his
correspondent. Fred is the son of
sister Mollie ,randfather for the first time. Con- discouraging, 6-13.
o
ry we are not familiar with your
spre'
Russia has £ans when he was 7 years £
Mr. and Mrs. Anton Orehek of 1264
$100.
gratulations!
With the bases filled and one out Greetings from Colorado choice of vitamins, but with all this E. 59th St.
5th column all <old, after they killed his i
• • • mm
tasty food, you are bound to find
"te world, working 1parents and burned his
Mr. and Mrs. Frank Klaus, Jr., of in the last inning, Cecil Travis came
A
negro
soldier, James 1148 Norwood Rd. announce the birth up with a thrilling play on George
what your heart desires."
confusion and 1h o m e .
As
he
was
Joseph
Gornik
and
his
mother
send
J
Devone, was condemned I of a bouncing baby boy, weighing 8 Case's high bounder
dissatisfaction.
t
and started a greetings from Pueblo, Colorado, to
The committee's conversation to one
brought up by the Indi- I
1
* • • mm
<dians, he cannot read tto die by hanging at |pounds,
T
11 ounces, born at Huron Rd, fancy double killing to halt the tribs. all the members of St. Vitus No. 25 another might go like this: "Nbw
Nuernberg. Germany. On 1
a l e t t e r made pub- i
Boston. — A young woman cashier,
n„
early Tuesday morning. The I Earlier in the frame a fine stop K6.KJ, and to the members of the don't you give your husband a bis
nor write, but he speaks, 1May 10 he killed two Hospital
'
cf Ken Keltner's pinch single by Jer- Lake Shore Post of the American Le- spoon of that salad. He gets the viewing a suspect in Boston's police
" g e n t l y , Secretary of four
i
proud
grandparents
are
Mr.
and
Mrs
languages
perfectly:
1
American
soldiers who 1
B y r n e s . announced 1
ry Priddy prevented the scoring of , gion of which he is Commander.
same amount everyone esle does!"; line-up, said she couldn't be sure this
tw
Indian, French, Italian 1were returning with him -Frank Klaus of Geneva, O., and Mr, the tying run.
But
and, Mary to her husband, — "Don't was the man who robbed her.
"at 40 persons, employ- £and English.
o
and
Mrs.
Frank
Leskovec,
als'o
of
Ge^from an amusement.
<
forget! Buy
enough of everything the suspect blurted "I recognize her—
^ in the state DepartBob's Ninth Loss
• e •
rasa
1
neva, O. Congratulations!
m
m
m
mm
W
e
r
e
the first time, around as I don't think she's the girl."
> frn
released
Feller, shooting lor- his 22nd vicLast week, eight British • The Federal
A seven and one-half pound baby
Deposit
iom their jobs because fs o 1 diers
"disappeared" Insurance Corp., anounc- Iboy, their first, was born Monday at tory, took; his ninth loss, instead,
"ley had too close ties )presumably into the Yu- ]
but added seven strikeouts for 275.
ed from Washington that :Horon Rd. Hospital to Mr. and Mrs
i t h foreign govern- i
He allowed six hits, one less than
goslav
occupied
zone
of
'
there
hasn't
been
a
bank
:
Rudy
Widmar
of
1173
Norwood
Rd
"lents.
Haefner.
However, the
Nats had
Venezia Guilia.
T h e y failure in the
United The
'
young mother is Christine Mahne, clinched the contest with two runs
• •• warn
were driving three trucks {States in 27 months. T o - <daughter of the well-known Mahne in the fifth.
. A n automobile, driven 1with German prisoners Jday,
there
are 14,740 :family of Frosser Ave. CongratulaBaseball standings in
the
Major
* Mrs. Eleanor Roose- «of war.
banks in operation with tions!
League, as of Wednesday, are as fol*eit, wife Of the late
deposits
amounting
to
• • • mm
(
lows— 'American
League:
Boston,
President, was in colli"What's Dick doing now?"
Accelerated Salvaging of Household Fat Makes Possible
$150,000,000,000.
New
York,
Detroit,
Washington,
sion with two other cars j Trieste reports that 43 ,
"Well, Dick, he's a-doctorin'."
• • • mm
Present Supplies of Soap for This and
persons
were
killed
and
CLEVELAND, Chicago, St, Louis, Phi^ Yonkerg, N. Y. Mrs. !
"And John?"
Many people have writErjavec, Noreen Rose — New-borr ladelphia. National League: Brooklyn,
Roosevelt was not hurt, i57 were injured, 19 se- ten from Yugoslavia adOther Household Chores
"He horse tradin'."
several ,
daugther of Joseph and Molly Er- St. Louis, Chicago, Boston, Cincinna"Ut three other persons :riously, ' w h e n
vising
anyone
who
is
"And
William?"
javec of 1197 E. 168 St.
ti, New York. Philadelphia, Pittsburgh
^ e r e injured.
She said mines, piled to await dis- •sending a
package to
"He's a savin' of souls."
! It has been calculated that every and add to comfort in our own
Kmet (Jaksic) Theresa (nee Peč- BOXING
° n e dozed off at the posal, exploded Sunday ,Yugoslavia, not to in"And Tom?"
American housewife washes six Remember your annual six tons of
So heavy wes the hitting down there
wheel
j on a beach at Vergaro- clude saccarine, cigaret- jak) — Mother of Frnak M„ Jose"Well, Tom, he's
sorter politicin'
tons of dishes every year! Add up dishes.
j la. Cuase of the explo- ,tes or tobacco, because phine Alich, Dorothy Simens, Victo near home plate at the stadium Mon• • • mm
ria, Alice Urbas, Vida, sister of Mi- day night that Artie Levine flattened roun'."
the accumulation from 365 break' sion, which occurred on-1
One Pound Helps
"And you?"
y n August 14th, OPA ly 30 feet from a place they have to pay such chael.
Residence at 3922 St. Claii Charlie Fadalino at 2:09 of the secfasts, luncheons, dinners and inhigh
duties
to
the
gov"Well,
I'm
sorter
fai'min'
an'
a-feed•authorized retail price where
Sixteen
tablespoonsful of usee
Ave.
0
ond lound, Mike Birskovich finished
between snacks and the total
hundreds
were ' :eminent for these items,
an' Tom."
increases on coffee, rang- ' bathing,
fat makes a pound. One pound of
Kccevar, Mary (nee Mikotic) — Mo- off Irish Billy Walker at 1:41 of the in' Dick, John, •William
•
would
All
six
trucks,
experts
say.
could not be that many
times they
ing from 10 to 13 cents
determined
immediate- have to leave the pack- ther of Stephen, sister of Joseph Mi- seventh. Anton Christoforidis put a
Staggering as the task of wash- used cooking fat turned over to a
a
Pound.
This
was
Bert;: "And this bear on the floor
kotic (Greenwood, W i s ) Jean Fendf stop to Augie Fleishaur at 54 seconds
ly.
1
ing
six tons of dishes sounds, imag- meat dealer helps relieve the
age to the government, (Channing, Mich.) Residence at 1910! of the seventh, and 9,985 customers I shot in Alaska. It was a case of |
caused by canceled sub• • • warn
ine
how much more impossible the shortage of industrial fats and
because they cannot af- Shawnee Ave.
A higher ceiling
were calling the slug show something ,' me or him."
Heavy
rains
in
Illinois
ford
to
redeem
it.
job
would be without soap! The frees enough soap fats to help
win be announced shortNadbath. Paul — Husband of A n of ii knockout as they made a rnbch I Bored: "Well, the bear certainly
'
over
the
week
end
c
•
•
mm
prospect
of a soap-less life is not make a box of packaged laundry
y on dry beans. Clothes '1
tonia (nee Kerin) father of Lieut. (S earlier departure than anticipated.
makes a better rug."
I
caused
much
damage.
on
the
horizon,
however, as long as soap, or six bars of laundry soap,
One
hundred
foremen
" " I also g 0 up from 5
* v »!.
G.) Rudolph, (Naval Hospital, Beach
Four
p e r s o n s were employed at the Good- Calif.) Residence at 979 E. 74 St.
t o 7 Per cent.
housewives keep up their present or five bars of toilet soap.
When Mr. Brusselsprout
dropped
drowned and more than rich Rubber Co., Akron,
ratg of salvaging fat.
The lady engineer and general
Ogrin. Jclin — Husbnad of Helei
dead in his office, it was the sad duty [
• • • mm
1,200 persons were left O.. have filed a suit for (nee Mele) father of Angela Metlika
Department of Agriculture au- manager of such a household thereof the accountant,
Mr. Harper, to
The SDZ outing to homeless.
Storms were damages amounting to Rudolph, Helen Rupnik, John, Louis
State Highway Employees, Division break the doleful tidings to his withorities pon.. out that if it had fore can save and salvage enough
^•onneaut Lake last week reported in Omaha, Des
$1,000,000. Hhey main- brother of Franlv Residence at 700! 1 No. 12. will hold a picnic on August dow. He found Mrs. B. lapping a
not been to. ..Mvaged fat in 1945, used cooking fat to take care of
a complete success. Moines, La Crosse (Wis.)
tain that the firm owes Hecker Ave.
24, 1946, at Geauga Lake Park, with hefty plate of liver and onions. "Mrs.
housewives would have had 13 per her dishwashing needs.
*ne number was estiand
Rochester,
Minn. them that much for overOkoren, Frank — Husband of Fran • free prizes and games. There will be Brusselsprout," said Harper with an
niated to be 1,100
of
cent less soap. Even so there are
Remember that In addition to
time.
Kansas
reported
a
heat
ces
(nee
Preveč)
father
of
France
i dancing to Joseph Kusar's Continsn- apologetic sigh, " I am sorry to tell
w nich 800 were children.
not enough Industrial tats and oils dishes, literally tons of clothes
• • • mm
of 105 degrees, while AlDehler. Gabriel. John, Frank, Mar; ' tal Orchestra.
you that your husband just dropped
available to meet the demand tor need washing every year—miles of
Dolenc
From Bradley. Illinois, Cerney, brother of Albina
berta, Canada, reports
Guest of honor will be Governor dead."
soaps and other goods the public woodwork and linoleum must be
. S e n a t o r Robert LaFol- snow.
Charles Ponikvar arrived Residence at 1116 E. 71 St.
Frank
J.
Lausche.
Everyone
is
inette 0 f Wisconsin was
The lady said nothing but continued
wants.
scrubbed and it all takes mountains
—o—
:
to visit his parents at
• • • earn
vited, and all are assured a good
defeated i n the Repubher meal.
"I guess you didn't hear
Help Yourself
of soap. Sit clown and figure out
11165
Norwood
Road.
American
newspapers
time.
'
Subscribe to the
Can
1 me."
primaries -by 37
• • • man
. and the
report that an' AustraliEvery time you turn In a pound the amount of soap
This promises to be one of the best
year-old ex-Marine Jos.
, Mrs. Biusselsprout whirled on' him
Greetings arrived from
"AMERIŠKA
DOMOVINA"
picnics of the season.
an
army chaplain in
of fats to your meat dealer you are amount of fat . . . required to keep
' and shook a fork in his face.
"I
McCarthy. For
al- M e 1 bourne,
Australia, Hollywood from Mi', and
actually helping yourself and your your household clean.
,i
Joe Modic. (for!' 10st 50 years the state foretold a civil war in Mrs.
heard you all right, young man," she
neighbors by relieving the shortage
nas been represented in Yugoslavia lagairtst Ti- merly of E. 62nd St.)
informed him "And jttst as soon as
Supplies Never Lower
New York Central Holds Annual Picnic
not only of soap but also of scarce
and from John and GerSenate by a LaFol- to's terroristic
I
finish
this
liver
and
onions,
you
are
governSupplies
of edible and inedible
Items
like
table
linen,
draperies,
te-, father and son.
trude Rupert, formerly
going to see a woman have hysterics.
ment.
He served with of Barberton, O.
floor coverings, w e n possibly some fats and oils all over tjie world
Sunday; August 25th, the New York "Charlie" Wise, in charge of enterM V
• • • wm
Tito's partisans during
have never been as low as they are
mote nylons.
• • • mm
Central Railroad Program Council will tainment, has annouced a grand set
fvi
school - day
Doctor: "Wait, you're too quick. I
Visiting in
Cleveland have it's annual Basket Family Pic- of games for everybody, with plenty didn't tell you to say 'ah'."
Pood experts too are urging fat today. Fats and oils Imports to the)
"lends
of
Valparaiso,, the war. His name is
Father are Mrs. Mary Zelezni- nic, at Stiffler's Grove, two miles of prizes.
conservation! Use And reuse every U. S. are still only a shadow of
j^d , who met in Hobart, John Sokolich.
Patient:
"I kfiow. I just caught
drop and ounce of beef, bacon and their pre-war tonnage. The only
*nc1-. to celebrate their Sokolich was attached to |Ikar of Fontana, Califor- south cf Euclid Avenue, on Highland
"Bob"
Rankin,
Executive
Vice- a glimpse of your nurse."
from the British Air Corps,)' nia (formerly of Barber- Road. *
even lamb fat when you're cook- tangible way to get more raw mat , a f e homecoming
« i .
President of the Council, states that
"je war, were
killed• when Churchill sent him 1 ton) and daughter, Franing,-they saj Then, when you've terials for soap making and other
for those who do not care to brings
A
man
was
accuwd
by
a
friend
of
husband,
, v f t e n their auto was hit• to Tito's partisans, be- |ces, with her
Feature of the day will be the giving their own lunches, there will be sand- insulting the minister by asking him
had all the too-.: value of your fat, essentials is by turning In more
•
cause
he
knew
Yugoslav,
| Daniel Pasek. They are away of $100.00 worth of summer or wiches and soft drinks, furnished by
a train.
turn in the drippings and scrapings used cooking fat.
to
pray
for
his
floating
kidney.
1
languages.
i staying at 5202 Fleet fall outfit of clothing.
one of our former employees, "Bill"
for salvage.
o • • mm
"Why
that
was
no
such
a
insult!
Continued conservation of every
• • • mm
Ave. DI 1687.
A v e r y
Lieut. Simonson, Chairman of the Pcpovic, at reasonable rates.
Dulles,
26,
What's the matter with askin' him
The 800,000,000 people starving drop of used cooking fat will preOn August 21st, the |
Program Council, announces that one
youngest son -of
John
Remember the date, Sunday, August to pray for a floatin' kidney?
Las'
In Europe and Asia are scavenging vent shorter supplies of s o a p .
, u i l e|s, ! international' trial of the former arch- || Mrs. Anton Strauss of of the feature events will be a soft- 25th. Place: Stiffler's Grove on High- week he done prayed for the loose
in garbage cans for grease that Accelerated fat salvage—the slumbishop
of
Ljubljana,
Dr.:
j
1161
Norjvood
Rd.
and
ball game between the Transportation land Road, two miles south cf Euclid livers!"
* 7 y e r - has enrolled at
many an American family washes ming of soups, scraping of pan«,
*
*
•
Andrew's-on - the- Gregory Rozman, began,,| her son Eddie, of Hub- Department and the Storehouse teams. Avenue.
d;-wn the drain. Fats are scarce rendering of raw and cooked t'at^|bard Rd., Madison, O.,
"Udson,
York,• accussed of collaboration
N e w
Before entering picnic grounds, all
We're told that if your wife is away
everywhere. We, as a nation, must means improvement in soap supply,
i went on business to Co- The Transportation team is the chamr^ere he will study to. with the enemy. Oth- !; lumbus, O., also, on their pionship team for 1946 in the New members must show their 1946 mem- on a holiday and you want to get her
!•<-• cnrgful not to waste material, and a siight easement in the house•
ers
to
be
tried
soon
ar'e:
•-come a j e S uit priest,
way, they stopped to vi- York Central Y. M. C. A. Industrial bership card. Friends and relativesi home in a hurry, just send her a copy j
•
'u If properly used would save hold burden of six tons of dishi-a*
f* veteran of five years• Croatian bishop Aloysius sit relatives in Dayton, Softball League, and the Stores De must accompany a member in goodi of the local paper with one item cliphuman Ilve3 in some other country every year
the Navy, he became; Stepinae, Dr. Macek, Dr. Ohio.
partment team is the 'runners up". standing.
ped
out.
s Sutej and Dr. Subasic.
'
Ameriška I f f Domovina
AMERICAN HOME
WEDDING BELLS
BIRTHS
4RMYNEWS
WhoV Who?
SIX TONS OF DISHES WASHED
IN AVERAGE HOME ANNUALLY
DEATHNOTiČES
Come To Our Picnic!
/
brother's W H I T E S H I R T .
W e just hep for a tin.'- on the vocal chord
wanted to tell h i m in case he didn't at the drop cf anything . . . Frank
know . . . T o m m y Tome always vants Pajk, T c n y Ribol,
Father
Baraga,
to be alcoone—with her one and only Gcogs. Miss K<iy, and the Dolence
—they're quite a pair those gals . . . sisters, were th* only people not al--T ~ ^ Ž T Z
-w
Jean Per was wrapped demurely in a lergic tc a swim that day. Was it
• coat cf gloom en such a simmery, bravery, foolishness, or good c o m m o n
summeiy. day. It could have rained, since that the? brought their suits
kid . . Bea Jakcmin ' babied
a bad along? All replies welcome . . To the
enkle but it couldn't stop her f r o m lucky people who escaped our gaze,
j """"""" (Continued f r o m Page 5)
received the religious name of Sister,, making it a "grand day for singing". we o f f e r sincere congrats! . . also to
Mary
Stephen.
T h e ceremony was, . . . Bernie Jakcmin "modeled" for t h c . o who have read this far . . .
beautiful and impressive.
May God F B studios—one of the pictures t u r n - ' t u t new it's time to give the wicked
' grant you all the happiness in your || rd cut, tos. . . . A1 Koporc, we b e - a rest and put our scratchy pen aside
he's
. PKatant memories, yo'all!
( lieve. must sing in his sleep for
new state of life Sister.
Jean Jer.se our active Sodalist was
recently engaged. G o o d luck to you,
I j can.
•
I
Cur farmer Director Father Andrey
for fine Winter Cloth-Coats, Suits and Pur-Coats direct f r o m Cleveland
celebrated his birthday this past week
factories on Will-Call and at lowest prices in Cleveland, call
—Happy Birthday Father
and may
God Bless you!
Meeting will be held August 29, at
ENdicott 3426 — 1034 A D D I S O N RD.
8:15 let's make it a 100';;. attendance.
Aug. 2 7 — R e g u l a r monthly meeting at
8:00 P. M. in the Study Club.
Sept. S— T h e Sodality and Holy Name
i
picnic at Fells Lake.
I
ijy (m8 ' jma r m ' isj Fm
iP^
j
y WWBliBlillo*-
4 m •UKI lhi il ' w
WHiffi!
I l i I'M«;;™ 3
LAKE SHOWS POST NO. 273
AMERICAN LEGION N E W S
T h e basket outing August 4th, 1946,
6,
il
on Mr. and Mrs. Milielich's beautiful
ie
farm was just wonderful as everyone
ie
attending, had a super
time.
The
g
picnickers were rather late in coming
which is not unusual with this gang,
'f
but by 4:30 just before we had a brief
e
rainfall the population of Painesville
n
was increased considerably. T h e rain
did more good than, damage. Perhaps
the only damage that occurred was°
the soaking of the regulation Lake
Shore Pest C a p which was posted at
the entrance of the farm.
The Mohar's, especially Joe, got aa
Break. After traveling a good portioni
of the West, finally got, the opportuni-ty to set up their tent. ' A contraptioni
that takes only a short time to rigi
up, and Jce sure brags about it withi
his, "wculd you believe me, it takess
only ten minutes."
We believe youj
'
Joe. Period.
T h e f a r m really was in it's splendor, '
with various flowers in full bloom.
The. vegetables in the garden were
expanding with some of them ready'
fcr the table. T h e spacious lawn was'
cool and green and cut very keen.
No
wonder! those
charming
twin
* daughters had a hand in that p r o ject.
W e missed the beautiful singing of
the wrens as they were busy taking5
cart of their young ones, but the3
community singing made up for that.•
Lou Trebar helped them with selec-tions on his accordion. J. J. Kolarr
aluo gave us some tunes on his h a r -monica.
At the ball diamond, the veterans off
World War II, as expected, took overr
the World War I veterans and every-one partaking had a lot of fun, except the umpires namely: R. F. Gre-gorich and D o c Princic.
T h e bees were busy so we did not;t
bother them, but we did go to see•
the domestic
animals in the barn.
T h e y were cute, also the fishes in theB
brook that congregate around a stone•
that weighs several tons. They sure"
"
shew action when you cast bread upon
the water.
They really are smart.
'
T h e y don't fall f o r a hook.
W e also watched the card players5
and they seemed to be glued to theirr
chairs.
f or hot and cold pipes they had1
soft and hard water on tap. All in all1
everyone had a lot of fun, and wc
sincerely extend our thanks to Mi', anctI
Mrs. John L. Mihelich for their nice•
hospitality, incidentally although Mrs.
Mihelich was convalescing f r o m a re-•
. cent operation she was on hand to re-•
c. ive us.
" W e iAire hope that youi
recover completely real soon, A n n a " .
T h e meeting on August 8, 1946, wasi
again a lively one and outside bf plan-.
t
ning to go hand in hand with the
delegates in the Ohio State American,
Legion Convention, was almost a repetition of our previous session, with
the b-wling and drill teams being the
subjective interest, and Frank Z a k rajsek and John J. Kolar are taking
forward steps towards that end.
P. S.: T h a t beautiful welcome b a n ner you see at the club rooms is really
a blight spot and our very sincere
thanks are extended to the
donor
Comrade Frank Skok.
John Wenzel.
P. S.: I just found out that my
able secretary and
typist
Florence
Mohar is going to leave me holding
the b.ig. She's getting married September 14. 1946 at St. Phillip Ner
Church at 10:30 Mass to one of our
new members Joseph W. Print. " G o o d luck, Flo and Joe".»
John Wenzel.
P
P. S.:
From
the
secretary:
" £ i n c e Mr. Wenzel let the cat out of
the bag, let's, let both cats out of
the bag.
Here's real news!
When
Mr. Wenzel heard about m y getting
married he slipped in a quick p r o p o sal and he himself is also getting
married at St. Vitus Church on September 11, 1946 at 9:00 o'clock Mass
to Miss Jean Zabukovec".
"Goodluck
John and Jean".
Miss Florence Mohar.
O
sr. virus
MISSES and LADIES
IMMEDIATE
APPRAISAL AND
QUICjk ACTION
I ON
F
^
/1946
NATIONAL
AIR RACES I
F(/Wr:/W0ftrG/lG£
LOANS
AUG.30-SEPT.J-*
CLEVELAND
BENNO B. LEUSTIG
Baraga Glee Club
HERE A N D T H E R E W I T H
THE B. G.
- T h o s e wedding bells are breaking •
up that
old gang of
mine." No ;
doubt we have all been quite aware .
o i the aforementioned.
Yours truly,
has also met with so manv other a c tivities. that I have found myself in .
a whirpcol of forgotten memoirs, in t
regard to the club doings of the past,
i ni reio.fc I have recorded the f o l lowing :
Hccuies. at rehearsals Tuesday e v ening brought back the day we p a r ticipated in the ••Founders' Day P a tade",
accompanied by Matt
and
Suezyy, Johnny Pecon, and Lou T r e kur . . .Members of the dance group,
reminiscing on their dancing at the
Mardi
Gras . . . Congratulations.
this group, as they had won seventh >
prize, that evening . . . Pyrex glass.vaie. knives, potato masher, etc. that j
Aas the Tuesday evening a " K i t c h e n •
Shower" was held fcr our prospective j
bride. Dimples
Virant . . T h e State
: i Pennsylvania
has
captured the i
i -arte of many, and rightfully so, as |
3ur excursion to
Presque Isle, last !
Sunday, has left us anxiously awaitlnsr'a return trip . . . W h a t say g a n g ? ?
. . . Tuesday night our director. Miss
K a y was honored with a birthday cake
nd ice cream, with other inembeis
joining in. Other members celebrat- j
,ng in August were: Fritzi Sustar, El,ie Hiastar. and Jean Per . . .Happ\ Birthday t o all and may you have
nany more . . . Wedding Bells!
Tomorrow morning
at the
9:00 j
o'clock Mass in St. Vitus C h u r c h a n other B. G. member Will walk down !
.he center aisle as so m a n y of our (
members have in the past. T h e bride, |
Jimples Virant will be united in m a r - J
.-iage to Pfc. Eddie Kčnik.
Dimples >
d s she is known to the club, is a J
charter member, and will be missed »
it both our Tuesday meetings and J
otherwise.
Miss Kay, and all the t
;irls wish to congratulate you Milly >
ind Ed, and the best of luck, health >
nd happiness, t o » a wonderful couple, ,
and don't forget you're both mvitec. •
to any and all affairs of the club.
*
3AEAGA GLEE CLUB NEWS
iuccctiiul Business Trip . . .
Yep. the Glee
Club Gals meant
jusiness when they went out for a
_;ood time this past week-end.
All
the preparations for the bus trip to
.-Tesque Isle, (Erie, Pa.) went o f f as
.icheduled.
except
(It never fails),
that we didn't start on time. A holiday spirit prevailed though Old So.
pleyed peek-a-boo behind the murky
;lGuds — but not f o r long — our
miles dispersed the gloom.
Believe
me, you could have grown oranges on
the shores of
Lake Erie
in such
weather.
Miles of sunny beach greeted us
.is did oceans of crystal clear aitchtwo-o.—but what's a beach party without ye ol' bathin'
suit—which
too
many of us left hanging at h o m e ! !
Oh chagrin . . Your roving reporter
vtpt a watchful eye peeled f o r items
of interest to decorate the pages ol
this honorable sheet but everyone was
on his guard except that: as a result of Sunday's doings the club is
planning a perfume shower for Frank
Brodnick in order to disperse the o
. . . ah, I mean country air.
Say,
Frank, is that place they call Skunk's
Hollow? . . . T o n y Baz gets the title
of "Pride
of
the
Hillbillies" . . he
knows them thar maountain
tunes
backwards,
especially in the m o o n light . . . Fran Zak has a suit on her
hands . . . a suitcase fell f o r her . .
Emily Furlan's first Glee Club outing
was a tiling success . . she was stiff
—the next day—all because of the
(Continued f r o m Page 5)
initiation
process
administered
by
b
yeein' yaJ
Don't forget 4 to 6 honorary?—members . . . Aggie Kosec
P M. Sunday, August 25th, 1946!
was Trailblazer for the day—exploring
anxiously,
n'ot
far the p o t - o f - g o i a
Rose Mickovic. Coressp. Secy.
either . . Tony Brodnik made an e x r -•• ; " s c o C U J B
Our semi-monthly meeting was held cellent umpire — he even used his
August 22. 1946, in the school hall. glass eye like the Big League umps
Among the topics discussed was the I : . . Bag Cizel's feet were a temptaopening of the Canteen which will be j| tion to tickle but, so sorry, she ain't
ticklish
in her innersole . .
t
emu-* iioth.
i t will be held in ij a bit
the school hall every Friday at 8:15. j| Fran Pernach is quite a terror at the
Word was received f r o m cur m e m - Ii bat—tout she's a good catcher, too,
bers. Bill Stokel, W h i t e v K o p o r c , and 1 —didn't she catch a swell guy by the
Bill Pilce to the e f f e c t ™ & t they are name of Joe . . . Ančka Kovacic so
how enjoying Army life as buck pri- ,enraptured and cuddled up with those
nice, plushy, seats in the back of the
vates at Fort Lewis, Washington.
Meglich,
the chowIt was decided that the Don Boscos jbus . . . Helen
will enter a team in St. May's bowl- ]hound, tried to rush the breakfast line
ing league.
T h e following members ]but ended up dazedly o n terra firma
. . . luckily, with but minor injuries
are on the team: J. Rotar, A. M a u . . . Betty Dolence a wee bit of a
rich J. Somrak, R Brodnik, V. F o r tune. E. Grosel, F. Serichar.
]miss, could be called the Mad Hatter,
Anyone
wishing to join the club, .all she had on hSr mind was that hat
please come September 5. to the school ,a la G I . . . Josie Kozel was mast a t hall at 8:00 P. M. All regular m e m - jtentive to the whims of her guest—
bers are urged to be present at this -and why not, Jie's a swell guy. . . .
Joe Masar. without the slightest doubt
meeting.
v
K B. G.. Your recording sec'y.
iwill visit the barber much oftener to
get such service!! . . . Dave Telban
BOWLING
F
St. Mary's is about to start her ipinch-hitting for Matt in wooing m e out of Susy .. . Allen Truce, outBowling League. F o r this purpose, a lody
]
meeting will be held in the Portable imost congenial driver would like a
on Tuesday, (August 27th), at 8:00 irepeat performance with the "gang".
. . . Father Baraga
P. M. All veteran bowlers as well i(Most flattering)
Wow,
as newcomers, please attend. T o avoid ttreated the " f a m i l y " to lunch.
further Icoj of time, be sure to enter \what a m e n u ! ! . . . Matt Mlinar a n your n a m e at this meeting.
tticipated Blue Monday with dire foreboding—Oh woe, it was a lost weekSODALITY NEWS
1
Auk. 25—Birthday
party
for
girls eend f o r h i m . . . Bernie Sajovec was
f r o m St. Joseph's - on - the- 1happy about the whole thing—just
Lake. Meet on the grounds tkeeping herself busy with Babe in arE 185th and Lake Shore pguing as to who was the tiniest . . .
(Srajca) Cimpy wore her big
Blvd. Time 2:30 until 5:30. 1' A
1 nn
I BER0S STUDIO
6116 St. Clair Ave.
r
Tel. EN. 0670
§
RADIOS —
WASHERS —
S W E E P E R S , etc
W e are as close as your nearest phone
EX 2680
1142 E. 66 St.
EX 3985
2 to 10 P . M . — W e fully guarantee our services—2 tc 10 P.M
First Jct-Propclleil Closed-Court«
Competition
» A^MraAMMUMRCLffl
^ ^ m « »ANK l o m m w i
II. S. ARMY, NAVY 1 M R ' K E
AIR FORCES
~J
Greotot Diiplay of Air Might Iver
Pretented
n o m
V BLAG SPOMIN
S0KI0 TROPHY RACE
T R E T J E OBLETNICE S M R T I NAŠEG A NADVSE LJUBLJENEGA
S O P R O G A IN OČETA
If you are sick, see a
Parts f o r all A p p l i a n c e s
EN 4808
IRONERS
Clearance Sale
Coats
Dresses
Hats
Skirts
Blouses
Slacks
Saturday,
August 24
B a t h i n g Suits T e c Shirts
Shorts'
S p o r t Shirts
Sun Suits
ANZIOVAR'S DEPARTMENT STORE
6214 ST. CLAIR
AVENUE
EN
VETS
is
CLUB
NO.
8042
sponsoring
PIGINIG
this c o m i n g
SUNDAY,
•
Inhibition
Daily
Tri leta so sedaj potekla,
kar soprog in oče je zapustil nas,
a nismo Te še pozabili,
v srcih bdi še živ spomin.
0» Sal*
.....
Titkel Office
Union lank of Commerce (Lobby)
Cuclid ond I. 9tk Street
Zda i zeleni grob Te krije,
in spomin nam žalosti srce.
le presi ljubega Boga za nas,
da se enkrat srečno združimo.
Ca«. H J, t,. Uni«. Commerce lldn
Cleveland 1«. Ohio rhon,: MAin SMO (J0B™
t,
Tvcii dragi žalujoči ostali
the
AFOLONIJA DOLENC, soporgži;
JOSEPHINE. M A R Y poročena M O Z E &
PRANCES. JUSTINE. HELEN
ill B E T T Y , hčere;
JOSEPH, sin; RUDOLPH, zet;
GERALDINE, vnukinja.
ST. CLAIR AUTO
PARTS
ti009 St.
RADIO REPAIR
REFRIGERATORS
Washing Machines
ELECTRICAL
APPLIANCES
All W o r k
We Pickup
Prompt
Under N E W
Guaranteed
and Deliver
Service
Management
&A DOBRO
(«.'• MTI'"*"-! i.
HEriderson 2395
,
urtTf'J'
6631 St. Qlots a&r. ~
Ba*.
Tel.
USudenoo
tit*
Re«id«tncr rvanbp* l t M
i
-j
V BLAG
SPOMIN
D R U G E O B L E T N I C E S M R T I NAŠE
P R E L J U B I JENE IN N I K D A R P O ZABLJENE S O P R O G E IN
MATERE
Mary Christy
ki .je za vedno zaspala dne
24. avg. 1944.
Victor Schneller &
Mike Kocian
1297 E. 55 St.
Serviramo najboljše pivp, vino in
žganje ter okusen prigrizek. Odprto do
2:00 zj. — Se priporočamo za obisk.
MERRYMAKERS CAFE
Dve leti j e že poteklo,
kar srce zlato našlo je pokoj
ki vedno je za nas skrbelo,
ves čas do zadnjega j e dne.
Žnluicči ostali:
PRANK
C H R I S T Y , soprog;
R A Y . sin.
Cleveland, O..
23. avg.
1946.
4 8 1 4 SUPERIOR A V E .
f t CLAIR AVB
DRESS S U I T R E N T A L
HLUMBINGO
A. J. Budnick & CO. *
G f o m i v S
v o H 7
Ave.
IN GRETJE POKLlClTB
7502 St. Clair Ave.
EN-7215
FULL
DRESS
TUXEDOS
CUTAWAYS
Clair
EXpress 4450
J. SPEH
ST. CLAIR
APPLIANCE CO.
#
#
£
Cleveland. O., 23. avg. 1946.
NA R A Z P O L A G O VSI V A Ž N I
DELI IN P O T R E B Š Č I N E
ZA A V T E T E R O P R E M O
MAŠINSKA POSTREŽBA
6026 St. Clair Ave. E X 2134
Vedno vesela družba
Prvovrstno žganje - pivO - vin«
okrcpčil«
FARM
AUGUST
Many Other Thrilling
12 Noon to S:30 P.M.
Buy Your Ticket* In Advened
All Seats Reserved
FOR W E D D I N G S A N D
A L L F O R M A L OCCASIONS
48
to be held at PEKARSKI'S
And
F L O W E R S F O R ALL OCCASIONS
It p a y s in the long run. W e have some new Ironers
Toasters, Radios, Sun. L a m p s .
Last Day -
ki ga j e Bog: poklical k sebi
dne 23 .avgusta 1943.
DAYLIGHT FIREY/CRKS
•
F L O W E R SHOP
BUSINESS
6902 St. Clair Ave.
HELICOPTER DEM3HSTRATI3KS
Charles & Olga Slapnik
DENTIST.
OUR
SENSATIONAL'ACROBATICS
is the best preparation f o r restoring
gray hair. By using this preparation
i you restore the natural color of your
I hair, remove the dandruff and stop
1 falling'
cf hair. Try this preparation
| which is so popular in Europe. Big b o t j tie 85c In pharmacies: at Albl Bros.,
i 4821 Broadway Ave.
J7822 M ar celici Road
KE 4311
When y o u r Radio, W a s h e r or Sweeper needs repairs
SEE
US!
WE KNOW
Joseph Dolenc
MASS PARATROOPER IUMPING
EXHIBITS
TAILOR
DOCTOR.
Have a tooth ache, see a
HALLE TROPHY RACE
Wmi»'i Cloied Count Speed [>en(
LOUIS SRPAN
RADIOS
WASHERS
fHALZ ELECTUSC
A
Pomagajte Ameriki,
kupujte
Victory bon de in znamke.
25
The f a r m is located one-half mile f r o m Klaus' F a r m ,
in H a r p e r s f i e l d , Geneva, Ohio. M u s i c and r e f r e s h m e n t s
will be served. In case of rain, the p r o g r a m will be held
indoors.
''
WEATHERHEAD JET SPEED DASHES
R0K0K0
PRIJATEL RADIO
and APPLIANCE SERVICE
THE
ST. MARY'S NEWS
High Speed Land Plant Cletfic of lh. World
Hlflh Speed Cfeied-Cpurie Competition
'J
|
|
o
|
|
•
|
|
|
1
|
g
,g
THOMPSON TROPHY R I C E
Next to the assistance you can give your dear ones across,
delight them with a photograph of yourself and family.
F O R A P P O I N T M E N T CALL—
SWEEPERS
NOTICE
Glee club members who will sing at
the wedding Mass are asked to meet
.n the church looby at 8:45 a. m. tomorrow morning.
DENDIX TROPHY RACE
Thrilling TioHKontintntal Speed Oa-.K
^^^^xttVovciOVuo 1
Z e b r a ^ t Cincinnati Z o o
JOS. H. PERPAR
jfoZrroS'
I
7h,""*BoR6,
Iq4
lt%*»<>„'
I
B
r.
M
invites y o u
fo Iry his SUPER SERVICE
at 6619 St. Clair Ave.
MOBILGAS — MOBILOIL —
LUBRICATION
B y g - a - b o o and many other p r o d u c t s f o r y o u r
c a r and f o r h o m e use.
Y O U R C A R H A S A H O M E A T 6619 S T . C L A I R ,
A T T H E SIGN OF T H E F L Y I N G R E D H O R S E
SPECIAL
Thi • coupon and $2.33 entitles you to lubrication and a 5 quart cil change using Mo'biloil, the world's largest selling top
quality oil, including
B R A K E FLUID CHECK-UP
—
TIRE CHECK-UP
B A T T E R Y C H E C K - U P — C H A S S I S INSPECTION
TRANSMISSION AND DIFFERENTIAL CHECK-UP
SPECIAL OFFER E X P I R E S SEPT. 21, 1946
V.
Register here for free monthly
service
notification
The Golden
CCUflTESY-THE STANDARD OIL CO. (OHIO) K 0 . 8
F o r those w h o like the s c e n e r y
w e l l seasoned with history, or
their history w e l l seasoned with
s c e n e r y , / a d r i v e through the area
n round ' L e b a n o n
in
southwest
O h i o will p r o v e w e l l w o r t h w h i l e ,
West of L e b a n o n o n R o u t e 350
r r e remains of those prehistoric
O h i o a n s — t h e M o u n d Builders.
A t Fort A n c i e n t , a fortified area
surrounded b y ZV> miles of c o n tinuous e m b a n k m e n t s , the O h i o
State Historical and A r c h a e o l o g i cal Society has constructed a m u seum.
This s h o w s m o d e r n - d a y
Ohioans the h a n d i w o r k of the
lop.g-ago inhabitants of the B u c k e y e State.
T h e f o r t itself is on a flat, open
tablehead o v e r l o o k i n g the little
Miami R i v e r . It served as a r e f uge f o r the p e o p l e of the entire
Valley f r o m p o w e r f u l foes.
In L e b a n o n itself on the Cincir.nati — c is the newest acquisition
Lamb—Lebanon"
(of the Ohio State Historical and
. r c h a e o l o g i c a l Society. It is T h e
A
1Durbin Ward House, an a r c h i t e c 1tural treasure w h i c h contains an
<authentic d o c u m e n t of the c o m imunity and the times.
Built m o r e than a c e n t u r y ago,
iit has never been r e m o d e l e d or
im o d e r n i z e d .
T h e house w a s constructed b y J.
IMilton Williams, the prosecuting
iattorney of Warren C o u n t y , and
1later an O h i o legislator.
It was
1later o c c u p i e d b y Durbin W a r d ,
tthe first man in W a r r e n C o u n t y to
i
answer
President L i n c o l n ' s call
f o r volunteers.
In t h » house are m a n y of the
fpossessions of early O h i o settlers.
: h e building and its contents
T
sserve to carry us back to the early
č a y s of the state.
d
In Lebanon is the Golden Lamb
—Ohio's
oldest hotel. It opened
i
in
1803 as a 2-story - log-cabin
tavern. In 1815 a n e w brick b u i l d ing was erected, w h i c h is a part
of the present hotel.
T h e guest register includes the
names of ten presidents of the
United States and m a n y cither f a m o u s personages.
T h e building itself is listed in
the historic A m e r i c a n
Building
S u r v e y of the United States D e partment of the Interior.
F r o m L e b a n o n it is only a short
distance south to Cincinnati with
its fine parks, its interesting zoo,
its great Union T e r m i n a l , its art
galleries, and other attractions.
Northeast of L e b a n o n is the
tallest m o u n d in O h i o — M i a m i s b u r g M o u n d — 6 8 feet high.
A n d o n l y a litle north of M i amisburg
is D a y t o n
with
its
w o r l d - f a m o u s Wright Field, w h e r e
so m a n y of the airplane i m p r o v e ments of the last w a r w e r e d e v e l o p e d and tested. _

Similar documents