Sept 2012 - Magazine For You

Comments

Transcription

Sept 2012 - Magazine For You
UVODNIK
10
30
Zdravo dragi ~itaoci!
Za razliku od prethodnih brojeva, ovoga puta u uvodniku
ne}u govoriti o temama kojima smo se bavili u ovom izdanju.
@elim da pišem malo više o desetoj godišnjici magazina For
You, koja predstavlja zaista poseban momenat za mene i
sve one koji u~estvuju u pripremanju ovog magazina.
Pro{li su meseci i meseci, i kona~no u decembru ove
godine, magazin For You sti`e do punih deset godina od
objavljivanja svog prvog izdanja. Tokom svih ovih godina,
dve stvari se nisu nikada menjale: pre svega, posve}enost
celog tima da vam predstavi proizvod koji }e vas zabaviti,
informisati i istovremeno nau~iti ne~emu, a drugo je vaša
lojalnost, lojalnost svih naših ~italaca koji svakoga meseca
prou~avaju ovaj magazin, redovno pišu i dele sa nama svoja
mišljenja, ~ime saznajemo da cene naš rad. Stoga vam se
ovom prilikom u ime celokupnog osoblja magazina For You,
zahvaljujem na podršci koju ste nam pru`ili tokom ovih 10
godina, tj. tokom ovog zajedni~kog, izuzetnog putovanja sa
vama.
Naša zahvalnost se ne završava ovde. Štaviše, ovo je tek
po~etak jer }ete od 15. septembra do 15. novembra 2012.
mo}i da postanete direktni u~esnik nagradne igre na našem
vebsajtu www.magazineforyou.com, koju smo organizovali
kako bi nagradili naše ~itaoce. Za više informacija o ovoj igri
pozivamo vas da pro~itate ~lanak “10 godina sa vama”,
koji mo`ete na}i na str.6 ovog izdanja.
Ja }u vas samo ohrabriti da u~estvujete u ovoj nagradnoj
igri, jer }ete, pored osvajanja veoma privla~nih i korisnih
nagrada, imati mogu}nost da u~estvujete u našoj zabavi 15.
decembra, u glavnom štabu KFOR-a „Film City“ u Prištini,
koja }e biti organizovana u ~ast ove godišnjice. Na kraju
nam ne preostaje ništa više da ka`emo, osim da vas još
jedanput pozovemo da budete deo naše igre, jer kao i uvek
– sa nama mo`ete samo da pobedite.
Do slede}eg susreta,
Leonora
“For You” je slu`bena publikacija KFOR-a, proizvedena i
finansirana od strane KFOR-a. Štampa se na Kosovu i distribuira besplatno. Sadr`aj magazina ne odra`ava uvek stavove
koalicije ili bilo koje zemlje ~lanice pojedina~no. KFOR prihvata
i tra`i vaša mi{ljenja, neka od njih }e i objavljivati, verovatno u
skra}enoj formi. Ako autor pisma tako `eli, njegovo/njeno ime
ne}e biti objavljeno. KFOR ne}e objavljivati anonimna, maliciozna ili klevetni~ka pisma.
Glavni urednik: Leonora Shabanaj Nik{i}
Novinari: Sanela Kanji`a, Ali Rexha
Fotografijeë: Ekipa “4U”
Design & Layout: Bekim Shabani
Uredni{tvo mo`ete kontaktirati na telefon: 038/503-603-2139
Pisma mo`ete slati na adresu:
HQ KFOR - Kosova Film.
“For You” magazin; Strasbourg Building; 10000 Pri{tina
E-mail: [email protected];
http://www.magazineforyou.com
2 for you
18
4
2-3: Uvodnik, sadr`aj
4-5: Gimnazija
„Gnjilane“ u [ilovu
6-7: For you magazin –
deset godina sa vama
8-9: For you fashion:
Trendovi muških
nao~ara za sunce u
2012.
10-11: Music Box:
Sa{a Kova~evi} - put do
zvezda
12-13: Kako funkcioni{e va{a Op{tina?
14-15: @ivotinjsko
carstvo: 5 najve}ih
radilica u `ivotinjskom
svetu
16-17: Poster: Sa{a
Kova~evi}
18-19: Moviemania:
Hope springs; Sparkle;
Celeste and Jesse
forever
20-21: London 2012 inspiracija naših dana
22-23: Hi-Tech: Igra~ke
za poneti na put
24-25: Nevidljivi zidovi
26-27: Upitnik:
Navedite tri tehni~ke
sprave koje najvi{e
koristite?
28-29: Verovali ili ne ...
30: Enigmatski ugao
31-32: Pisma ~italaca
20
8
28
22
22
14
2-3: Editorial, index
4-5: Gimnasium
„Gnjilane“ in Silovo
6-7: For you magazine
– ten years wiyh you
8-9: For you fashion:
Men’s sunglasses
trends for 2012
10-11: Music Box:
Sasa Kovacevic - The
way to the stars
12-13: How does your
municipality function?
14-15: Animal
kingdom: Top 5 animal
workaholics
16-17: Poster:
Sasa Kovacevic
EDITORIAL
Hello my dear readers!
Unlike other early times, in the editorial of this edition I will
not talk about topics that we have addressed in this number.
This time I want to write a little bit more about the tenth
anniversary of the For You magazine, which represents a very
special moment to me and all those who are engaged in the
preparation of this magazine.
So, month after month, in December of this year, For You
4U magazine reaches full ten years since it published its first
edition. In all these years, two things have never changed:
firstly, the commitment of the entire magazine team to bring
before you a product that will entertain, inform, yet also teach
you; secondly, your loyalty, the loyalty of all our readers who
every month explore this magazine but also who write to us
on regular basis and share with us opinions and appreciation
for our work. Therefore, on this occasion, on behalf of the
entire For You magazine staff, I thank you for your support
during these 10 years, respectively during this extraordinary
journey that we have taken together so far.
Our gratitude does not end here. No, in fact this is only the
beginning, because starting from September 15 until November
15, 2012, on our website www.magazineforyou.com, you
could become a direct participant of our prize game that
we have organized to reward our readers. For further
information about this game, I invite you to read the article
“10 years with you”, which will be found on page 6 of
this magazine’s edition.
I will only encourage you to take part in this rewarding
game, because along with very attractive and very useful
rewards, you will be able to participate in our party on
December 15, at KFOR Headquarters “Film City”, in Prishtina,
which will be organised in honour of this anniversary. In the
end there is nothing left to say, but to invite you once again to
become part of our game because as always, you can only
win with us.
Until we meet again, greetings from:
Leonora
12
18-19: Moviemania:
Hope springs; Sparkle;
Celeste and Jesse
forever
20-21: Sports corner:
London 2012,
inspiration of our days
22-23: Hi-Tech: Hot
solar-powered gadgets
24-25: Invisible walls
26-27: Questionnaire:
List three technology
devices you mainly use
and why?
28-29: Did you
know ...
30: Crossword puzzle
31-32: Readers’ letters
‘For You’ is an official publication of KFOR, produced
and financed by KFOR, printed in Kosovo and distributed freely.The contents do not necessarily reflect the
official point of view of the coalition or that of any of
its member states. KFOR accepts and welcomes your
opinions, it will publish some of these, eventually in a
condensed form. If requested the name of the writer will
be withheld but no anonymous, defamatory or malicious
letters will be printed.
Chief Editor: Leonora Shabanaj Niksic
Journalists: Ali Rexha, Sanela Kanjizha
Photos by: “4U” team
Design & Layout: Bekim Shabani
The editorial staff can be contacted on: 038/503-603-2139
Any letters can be sent at: HQ KFOR - Film City;
For You magazine; Strasbourg building; 10000 Pristina;
E-mail: [email protected];
http://www.magazineforyou.com
for you 3
škola meseca
GIMNAZIJA “GNJILANE” U ŠILOVU
Direktor {kole Zoran Stojanovi}
D
ragi |aci, pred vama je jo{ jedna {kolska godina,
u kojoj vam pre svega `elimo dobro zdravlje i
odli~an uspeh. Mi }emo se kao i do sada, dru`iti
sa vama, tako {to }emo objavljivati va{a pisma, mi{ljenja
i intervjue. Svaki va{ i najmanji doprinos nama je itekako
neophodan, jer ~ini ovaj magazin „velikim“.
Praksa je da vam u ovoj rubrici predstavljamo {kolu
meseca, {to je ovoga puta Gimnazija „Gnjilane“ (prirodnomatemati~ki i dru{tveno-jezi~ki smer) u [ilovu. Srda~na
dobrodo{lica direktora ove {kole, gospodina Zorana
Stojanovi}a, u~inila je da shvatimo za{to su u~enici
tokom svake na{e posete bili jako kooperativni i ljubazni u
saradnji sa nama. Njih predvodi jedan divan tim profesora i
pedagoga, naravno pod „palicom“ direktora Stojanovi}a, koji je otvoreno govorio sa nama o radu, pote{ko}ama,
uspesima i padovima u {koli. „Vezano za rad direktora
mogu da ka`em da je to jedan jako odgovoran posao,
posao koji iziskuje mnogo znanja i ume}a u planiranju i
realizaciji nastave i nastavnih sadr`aja, i svih problematika
koje nailaze u realizaciji sa tim nastavnim sadr`ajima:
vezano za me|uljudske odnose, saradnju
izme|u samih profesora, i saradnju sa lokalnom
zajednicom. Zadovoljstvo je {to se mladi obrazuju,
jer }e im to „pokupljeno“ znanje olak{ati `ivot,
`ivot u porodici, `ivot u zajednici, i {ire,“ istakao je
gospodin Stojanovi}, po struci diplomirani in`enjer
tehnologije i diplomirani hemi~ar.
Ova gimnazija broji 208 u~enika, od ~ega 142 u
mati~noj {koli u [ilovu, i 66 u izdvojenom odeljenju
u Pasjanu, {to posebno uliva optimizam da se broj
u~enika iz godine u godinu pove}ava. Gimnazija je zajedno sa medicinskom
{kolom, sme{tena u zgradi Osnovne {kole „Vuk
Karad`i}“, tako da su u nedostatku u~ioni~kog,
laboratorisjkog i kabinetskog prostora. S obzirom
na razvoj informacione tehnologije, nedostaju im i
razli~ita moderna sredstva za realizaciju pojedinih
nastavnih predmeta. A, pro{le {kolske godine
veliki problem im je predstavljao prevoz u~enika
4 for you
iz susednih sela, jer autobus nije mogao da
saobra}a zbog neo~i{}enog snega i leda, ~ime
je napravljen veliki broj izostanaka.
Uprkos svim pote{ko}ama, jedan
ozbiljan i savestan rad u~enika, profesora i
administracije, rezultirao je dobrim uspehom
u~enika, gde je od 208 upisanih, njih 190
zabele`ilo pozitivan uspeh na kraju {kolske
2011/12. „Zahvaljuju}i saradnji, razumevanju,
toleranciji i `elji da se prenese znanje
u~enicima, uspeli smo da i pored svih pote{ko}a koje smo imali tokom zimskog perioda,
doprinesemo postizanju jednog zadovoljavaju}eg nivoa. Najbolje odeljenje nam je odeljnje
prirodnomatemati~ke struke, 4/1 u Pasjanu, koji
ima prose~nu ocenu 4,21,“ izjavio je direktor
Zoran Stojanovi}.
On nam je pomenuo i u~eni~ki parlament
sa~injen od sekretara i predsednika svakog
odeljenja, koji uz prisustvo direktora odr`avaju
sastanke na mese~nom nivou. Tu se re{ava
problematika: odnos izme|u u~enika i
profesora, odnosno profesora i u~enika;
ocena - osetljiv pedago{ki problem, jer se tu
javlja nezadovoljstvo kod u~enika, a koje se prenosi i na
roditelje; disciplina, itd.
„Poku{avamo savetima i upozorenjima u nekim
nepravilnostima koje se dese u radu, ne samo u poslu,
ve} i u pona{anju u~enika, ispravimo gre{ke, i da kroz
odre|ene mere koje su predvi|ene pravilnikom, popravimo
pona{anje u~enika na jedan zadovoljavaju}i na~in. Uvek
pazimo da ne o{tetimo u~enika, roditelja, a ni samog
nastavnika, kada su u pitanju problemi u smislu discipline
ili ocena koje nisu po pravilniku ocenjivanja u~enika,“
kazao je direktor.
I, na kraju na{eg razgovora, direktor Gimnazije
“Gnjilane” Zoran Stojanovi}, uputio je svim mladima na
Kosovu, slede}u poruku: “Postoji mogu}nost zajedni~kog
`ivota, mira, tolerancije, i razumevanja za sve zajednice
koje `ive na ovom prostoru. Na{a sudbina je zajedni~ka, i
ima mesta za sve. @elim da se samo prave vrednosti cene
i po{tuju, jer }e na taj na~in sigurno biti uspeha i u `ivotu i
u radu u~enika.”
school of the month
GIMNASIUM “GNJILANE” IN SILOVO
D
ear pupils, yet another school year is ahead of us,
in which we firstly wish you good health and great
success. As before, we will hang out with you by
publishing your letters, opinions and interviews. Even your
smallest contribution is very much needed among us, because
it makes our magazine „great“.
The practice in this column is to present you the school of the
month, which now is the gymnasium “Gnjilane” (of the natural
sciences and the socio-linguistic course) in Silovo. Hearty
welcome of the school director, Mr. Zoran Stojanovic, has made
us understand why the students were very cooperative and polite
in cooperation with us during each of our visits. They are led by a
superb team of professors and pedagogues, of course, under the
conductor’s „wand“ of Director Stojanovic, who openly spoke with
us about the work, difficulties, successes and failures in the school.
“Regarding the work of the director, I can say that this is a very
responsible job, a job that requires a lot of knowledge and skills
in planning and implementing lectures and teaching contents,
as well as all the problems encountered in the implementation
of these teaching materials: related to interpersonal relations,
cooperation between the teachers themselves, and cooperation
with the local community. It is a pleasure to see the young being
educated, as this “picked up” knowledge will facilitate their
lives, family lives, lives within the community, and beyond,”
said Mr. Stojanovic, a graduate engineer of technology by
trade and a graduate chemist.
This high school has 208 students, of which 142 are in
the main school in Silovo, and 66 in a separate section in
Pasjane, what especially gives optimism is that the number
of students is increasing from year to year. Together with
the medical school, gymnasium is housed in the building
of an elementary school “Vuk Karadzic”, which means that
they are lacking classrooms, laboratory areas and cabinet
space. Given to the development of information technology,
they lack various modern means for the realization of certain
subjects. And, during the previous academic year, their
big problem was the transportation of students from the
neighbouring villages, because their bus could not drive due
to the remaining snow and ice, which then created a large
number of absences.
Despite all the difficulties, a serious
and conscientious work of students,
teachers and administration, resulted in
good success of the students, where 190
out the 208 enrolled students reported
a positive success at the end of the
school year 2011/12. „Thanks to the
cooperation, understanding, tolerance
and the desire to convey the knowledge
to students, we have succeeded despite
all the difficulties that we had during the
winter period, managing to contribute the
achieving of a satisfactory level. Our best
class is the class of the Natural Science
and Mathematics, 4/1 in Pasjane, which
has an average grade of 4.21“ said
Director Zoran Stojanovic.
He has also mentioned us the Students’
Parliament composed of the president and
the secretary from an each class, which
is holding meetings on a monthly basis in
the presence of the Director. This is the
place where problems as such are solved:
relation between the students and professors i.e. professors and
students; grading – a sensitive pedagogical problem, because it
could be a place where dissatisfaction among the students occurs,
which is transmitted to the parents; discipline, etc...
“We are trying to give advices and warnings regarding some
irregularities that occur in the work, not only regarding the work
itself but also in the students’ behaviour, in order to correct
mistakes and to improve students’ behaviour in a satisfactory
manner by using certain measures, which have been provided in
the Regulation. We always take care not to damage the students,
parents and even teachers themselves, when it comes to problems
in the discipline or grades that may not fit the Regulations of
grading students,“ said the Director.
And at the end of our conversation, the Director of the
gymnasium “Gnjilane” Zoran Stojanovic, addressed to all young
people in Kosovo, with the following message: „There is a
possibility of coexistence, peace, tolerance and understanding
for all communities living in this area. Our destiny is shared, and
there is room for everyone. I want to see only the right values be
appreciated and respected, because this way there will surely be
success in students’ lives and work“.
for you 5
FOR YOU MAGAZIN –
DESET GODINA SA VAMA
Dragi ~itaoci,
O
soblje For You magazina ima ~ast i zadovoljstvo da
vas obavesti da od 15. septembra po~injemo pripreme
za obele`avanje desete godišnjice ovog ~asopisa. U
decembru ove godine For You magazin puni deset godina i
ulazi u svoje doba „adolescencije“. Naravno, nije bilo nimalo
lako posti}i takav uspeh, to ne bi bilo mogu}e da nije bilo
vas, naših cenjenih ~italaca. Stoga, smatramo da je primerno
da povodom obele`avanja ove godišnjice, najve}i korisnici
budete upravo vi, naši redovni ~itaoci, ljudi koji su ~itali ~asopis
svakog meseca, a zatim slali svoja pisma redakciji kako bi
nam rekli svoje mišljenje o poslu koji mi obavljamo. Zato smo
odlu~ili da po~ev od 15. septembra pa sve do 15. novembra
2012, na našem Internet sajtu www.magazineforyou.com
organizujemo veliku igru - kviz za sve naše ~itaoce. Kada je
re~ o nagradama, verujemo da }e biti vrlo korisne za vas.
Ali, šta treba da uradite kako biste mogli da u~estvujete u
našem kvizu?
Osnovni princip For You ~asopisa od njegovog prvog
izdanja je bio da u~i, informiše i zabavlja vas u isto vreme.
Naša kviz igra sledi ove principe i iz tih razloga je dizajniran u
obliku kviza znanja sa 25 pitanja. Vaše znanje i mudrost
}e biti testirani o vašem voljenom magazinu, i naš cilj je da
nagradimo naše najposve}enije ~itaoce. Još jedna va`na stvar
, koju mnogi od vas verovatno znaju je ta da od svog prvog
izdanja, ~asopis je jasno istakao da je namenjen uzrastu od
6 for you
12 do 18 godina. Mi razumemo da naši ~itaoci
mogu biti još mla|i ili stariji, ali zvani~no je ovaj
uzrast kojem je magazin posve}en. Shodno tome,
u~eš}e u igri }e biti uslovljeno ovom ~injenicom.
Da bismo bili sigurni da su naši u~esnici ovog
uzrasta, pre nego što po~nete sa odgovaranjem
na pitanja, od vas se zahteva da dostavite
osnovne podatke: ime, prezime, opština u kojoj
`ivite, vaš datum ro|enja i broj telefona na koji
mo`emo da vas kontaktiramo u slu~aju da vi
budete pobednik. To zna~i da }e svaki od vas
imati samo jednu priliku da testira svoje znanje
o For You magazinu. S druge strane , ima}
ete dovoljno vremena da uradite kviz i mo`ete
koristiti arhivu magazina, ako ste ih sa~uvali, ili
da ~ak koristite našu online arhivu svih izdanja u
PDF formatu , koju mo`ete na}i na našoj adresi
www.magazineforyou.com. U slu~aju da ne
odgovorite na pitanje, onda }e program to smatrati
kao pogrešan odgovor, a to }e uticati na vaš
kona~ni rezultat. Razlog zašto ovo govorimo je
zato {to pobednika automatski bira sam program.
Drugim re~ima, program uzima u obzir trajanje
kviza i procenat ta~nosti, odnosno broj ta~nih
odgovora. U slu~aju da dva kandidata podjednako
odgovaraju na pitanja u smislu vremena i
ta~nosti, onda }e program odlu~iti po popularnoj
poslovici:“br`a ptica dobija crva“. Zato po`urite,
ne oklevajte i postanite u~esnici naše igre. Ali, šta
ako u ovoj kategoriji dva kandidata budu ponovo izjedna~ena!?
Onda mogu samo da se nadam da vaše ime po~inje slovom
A! Oh, umalo da zaboravim, da davanje la`nih ili neta~nih
informacija iz bilo kog razloga mo`e dovesti do diskvalifikacije
iz takmi~enja, i kao posledica toga }ete izgubiti mogu}nost da
dobijete neku od nagrada koje ste osvojili.
Dakle, pre nego što zapo~nete kviz uverite se da imate
dovoljno vremena da ga završite, uverite se da imate lak
pristup celokupnoj arhivi „For You“ ~asopisa, ali iznad svega
ne gubite vreme i postanite deo naše igre. Nagrade }e biti:
prvo mesto Laptop (1 nagrada), drugo mesto Smart Telefon (3
nagrade), a tre}e mesto iPod nano (6 nagrada). Ali to nije sve,
jer }e svi pobednici, zajedno sa 50 najboljih igra~a našeg kviza
i njihovi roditelji biti pozvani kao po~asni gosti na ceremoniju
dodele nagrada i na zabavu, koja }e se
odr`ati 15. decembra u glavnom štabu KFOR-a u Prištini.
Nagrade za pobednike }e biti dodeljene li~no od strane visokih
predstavnika KFOR-a, tako|e }e imati priliku da se upoznaju
sa novinarima magazina. U isto vreme, po~asni gosti }e
tako|e biti neki ljudi o kojima je naš ~asopis pisao u razli~itim
izdanjima. Dakle, razli~ite li~nosti kao što su: poznati peva~i,
sportisti, predsednici opština, direktori škola, i va{i vr{njaci iz
svih krajeva Kosova.
Na kraju, nije ostalo ništa drugo osim da vas zamolim da
posetite naš sajt www.magazineforyou.com, i da pa`ljivo
pro~itate uputstva za u~eš}e kako biste postali deo naše igre.
Osoblje ~asopisa For You je uvereno da }ete ostati zadovoljni,
a vi znate da mi dr`imo obe}anja.
FOR YOU MAGAZINE –
TEN YEARS WITH YOU
Dear readers,
F
or You magazine staff has the honour and the
pleasure to inform you that from September 15,
we will begin preparations to mark the tenth
anniversary of For You magazine. In December of this
year, For You magazine will be ten years old and enters
its “adolescence” age. Of course, such an achievement
has not been easy, and would not have been possible if it
wasn’t for you, our precious readers. Therefore, we feel it
is more appropriate that on the occasion of marking this
anniversary, the biggest beneficiaries be you, our regular
readers. The people who read the magazine every month
and send their letters to the editorial’s office telling us
their opinion about the work we do. We have decided that
starting from September 15 until November 15, 2012, on
our Internet website www.magazineforyou.com we will
organise a big quiz game for all our readers. As for the
rewards of this prize game, we believe they will be very
useful to you.
But, what should you do to take part in our quiz game?
The main objective of For You magazine since its first
edition has always been to teach, inform and entertain the
reader. Our quiz game follows these principles and for this
reason it is designed in the form of a knowledge quiz with
25 questions. Your knowledge and wisdom will be tested
about your lovely magazine and our goal is to reward the
most dedicated readers. Another important thing,
which many of you probably know is that since
its first edition, For You magazine has made
clear that it is intended for ages 12 to 18 years.
We understand that our readers may be younger
or older, but officially these are the ages that
the magazine is dedicated to. Consequently,
the participation in the game will be conditioned
by this fact. To ensure that participants are
in this age (before you start answering the
questions) you are required to submit some basic
information: name, surname, municipality where
you live, your birthday and a phone number
where we can contact you in case you are a
winner. This means that each and every of you
will only have one chance to test your knowledge
about the For You magazine. On the other
hand, you will have enough time to do the
quiz and use your archive of magazines, if
you have stored them, or even use our online
archive of all editions in PDF format, which you
can find at www.magazineforyou.com.
In case you leave a question unfilled, then the
program will consider it as a wrong answer
and it will affect your final score. The reason
why we are telling you this is because the
winner will be selected automatically by the
programme. In other words, the program
takes into account the duration of completing
the quiz and the percentage of accuracy,
respectively the number of correct answers.
In case two candidates are equally striking
in terms of time and accuracy, then the
programme will deliberate according to the
popular word of wisdom: “The early bird gets
the worm”. So hurry up, do not hesitate and
become a participant of our game. But, what
if in this category the two candidates will be
equal, too!? I can only hope your name starts
with the letter A! Oh, I almost forgot that providing false
or inaccurate information for any reason could result
in your disqualification from the competition and as a
consequence you will lose the opportunity to get any of the
reward you may have won.
So, before you start the quiz make sure you have
enough time to finish it, make sure you have easy access
to all For You magazine archives, so do not waste time
and become part of our game. The rewards will be: first
place laptop (1 award), the second place Smart Phone
(3 awards) and the third place iPod Nano (6 awards).
That’s not all because all winners together with the 50
best players of our quiz game and their parents will
be invited as guests of honour at the prize distribution
ceremony a party that will be held on December 15, in
HQ KFOR Main, Prishtina. Awards for winners will be
delivered personally by a senior representative of KFOR.
You will also have the opportunity to meet the magazine’s
journalists. At the same time, guests of honour will
be some of the people that we have interviewed.
Personalities such as: famous singers, sportsmen,
mayors of municipalities, school principals and their
peers from all over Kosovo will take part.
In the end, there is nothing left to say but to ask you
to visit our website www.magazineforyou.com and read
carefully the instructions for participation and become part
of our game. For You magazine staff is confident that you
will remain happy, and you know that we keep our promises.
for you 7
fashion
Nao~are za sunce ne samo da štite od sunca, nego predstavljaju i modni detalj. Mo`da su jedan od
najva`nijih dodataka koje mogu nositi muškarci. ^ine vas atraktivnim i u trendu. Pošto svake godine imamo
nove trendove za oba pola, nisu svi u mogu}nosti da idu u korak sa njima. No, mirno spavajte, neki od
prošlogodišnjih trendova }e se nastaviti i ove godine.
Predimenzirane nao~are za sunce
edan od trendova nao~ara za sunce kojima smo bili svedoci u 2011. godini,
bile su predimenzionirane nao~are za sunce. One predstavljaju retro stil,
koji je prvobitno postao popularan 70-ih godina, preuzimaju}i popularnost
nao~ara oblika ma~jih o~iju, koje su bile popularne u 60-im godinama. Starinske
nao~are poznatih dizajnera sa ogromnim ramovima i staklima koja li~e na o~i
insekata su zadr`ale popularnost tokom 80-ih i 90-ih godina, posebno kod poznatih
li~nosti. Zvezde, ~ija lica prate naleti paparaci novinara, obi~no nose takve ogromne nao~are
da bi se mogli nezapa`eno kretati me|u ljudima. Stakla pokrivaju veliki deo lica, i time poma`u
u zaklanjanju identiteta slavne li~nosti. Iako to nije od nekog velikog zna~aja za ve}inu od
nas, nošenjem predimenzioniranih nao~ara za sunce, sebi mo`emo pru`iti ose}
aj i izgled filmskih zvezda.
J
Oversized Sunglasses
ne of the biggest trends we saw for 2011 sunglasses trends was
oversized sunglasses. Oversized sunglasses are a style of retro
sunglasses which originally became popular in the 1970s, overtaking
the cat-eye sunglasses which were popular in the 1960s. Vintage designer
sunglasses with oversized frames and bug-eye lenses remained popular in the
1980s and 1990s particularly with celebrities. Celebrities who get swarmed by the
media paparazzi typically don these oversized sunglasses so that they can slip by in
crowds unnoticed. The lenses cover a very wide portion of the face and can
help to conceal a celebrity’s identity. Even though that practical value isn’t
really applicable to most of us, the wearing of large oversized sunglasses
can provide the rest of us with an added benefit—the “star look.”
O
Si}ušne nao~are za sunce
druge strane spektra imamo male nao~are za sunce. I pored toga što
im popularnost raste, male nao~are ~esto bolje odgovaraju oblicima lica
nego prevelike. Jedan od razloga za popularnost malih nao~ara za
sunce u 2011. godini je velika popularnost predimenzioniranih nao~ara za
sunce. To mo`da deluje nelogi~no, ali podjednak je broj ljudi koji hrle za
nošenjem predimenzioniranih nao~ara zbog pru`anja ose}aja slave, kao
što postoje ljudi koji ih smatraju ogromnim. Sve se svodi na izbor - neki
ljudi se jednostavno izra`avaju na druga~iji na~in, što objašnjava zašto
male nao~are predstavljaju tako veliki kontra-trend. Uostalom, ne `ele svi
da sakriju svoje lice!
S
Petite Sunglasses
t the other end of the spectrum we have petite sunglasses.
Not only are petite sunglasses a growing trend they also
flatter some facial structures far more than oversized
sunglasses. One reason petite sunglasses came into fashion in
2011 is that oversized sunglasses are so popular. This might seem
counterintuitive but just as many people flock to oversized styles for
their celebrity flair many other people also find them overwhelming.
It’s all about options—some people express themselves differently
and that’s why petite sunglasses are such a big counter-trend. Not
everyone wants to hide their faces after all!
A
8 for you
fashion
Sunglasses not only protect you from the sun they are also a fashion statement. Perhaps one of the most
important accessories a men can wear. They make you look attractive and trendy. Since every year we have
new trends for both, men and women not everybody can keep up with them. But keep calm because some of the
trends of last year will continue this year.
Starinske
nao~are za
sunce
ije samo
novo i
savremeno u modi ovih
dana, ve} je tu i retromoda iz davnih dana! Ljudi u trendu
kupuju retke starinske nao~are za
sunce kao i one inspirisane starinskim
stilom. Pri kupovini starinskih nao~ara, ne
morate ih tra`iti po prodavnicama starinske
robe, zato što i popularne prodavnice
N
sun~anih nao~ara sada prodaju nao~are
inspirisane starinskim stilovima.
Vintage Sunglasses
hese days it isn’t just the new and
modern which is fashionable but
also the retro fashions of yesteryear!
Trendy people are shopping for rare
vintage sunglasses and vintage inspired
sunglasses. You don’t have to look for a
vintage sunglasses shop just to buy vintage
sunglasses, though since this style is so
popular that many mainstream sunglasses
stores also sell vintage inspired sunglasses.
T
Polarizovane nao~are za sunce
olarizacija je neverovatna
tehnologija koja je stvorila
nao~are za sunce otporne na
odsjaj. Danas (a verovatno i zauvek)
je veoma popularno nositi sportske
polarizovane nao~are za sunce.
Polarizovane nao~are za sunce mogu
da eliminišu odsjaj
sa bezmetalnih
površina, kao što
su voda, što ih ~ini
odli~nim
za sportove na
vodi,
naro~ito za ribolov.
Ako u`ivate u sportskom ribolovu (ili
pecate ribu za ishranu), polarizovane
nao~are za sunce su nešto što morate
imati; ukloni}e
odsjaj površine
vode i
omogu}i}e vam
da sagledate
dubinu i vidite
ispod površine
vode. Ostali koji nose
polarizovane nao~are iz
profesionalnih razloga su
voza~i kamiona, kao
i ostali koji provode
mnogo vremena na
putu. Polarizacija
mo`e pomo}i u
eliminaciji odsjaja puta
i pejza`a. Biciklisti i ostali koji
se bave sportovima na otvorenom,
na putu i drugde, mogu tako|e imati
P
koristi od polarizovanih nao~ara za
sunce. Imajte na umu da polarizacija
ne poma`e u smanjenju odsjaja kod
sne`nih površina.
Polarized Sunglasses
olarization is an amazing
technology which has made
glare-resistant sunglasses
possible. These days (and probably
forevermore) it is very trendy to
wear polarized sports sunglasses.
Polarized sunglasses can eliminate
glare from non metallic surfaces like
water which makes them excellent
for water sports and in particular for
fishing. If you enjoy sports fishing (or
you fish for a living) polarized sports
sunglasses are a must; they will
remove the glare from the surface of
the water and allow you to perceive
depth and see what’s underneath
the surface. Other people who wear
polarized sunglasses for occupational
reasons include truck drivers and
others who spend a lot of time on
the road. The polarization can help
to eliminate some of the glare of the
road and the landscape. Cyclists and
others who do outdoor sports on the
road and elsewhere can also benefit
from polarized sunglasses. Note
though that polarization won’t help
reduce glare when it comes to snow.
P
for you 9
music box
SAŠA KOVAČEVIĆ PUT DO ZVEZDA
S
a{a Kova~evi} je
jedan od najpopularnijih peva~a u regionu,
a ovog leta smo na svakom
koraku mogli ~uti njegov hit
„Lapsus“, kojim se poistove}uje i mu{ki i `enski deo
publike. @ene ga posebno
mnogo vole, zato {to pored
ne`nih i romanti~nih pesama
kojima osvaja `enska srca,
postoji još nešto što Saša
poseduje, a to je stas.
Upravo zbog toga i ne treba
mnogo vremena da se shvati
zašto je ve}ina devojaka zaljubljena u njega.
Saša Kova~evi} je ro|en
27. jula 1985. u Beogradu,
završio je Srednju muzi~ku
{kolu „Kosta Manojlovi}“,
smer klavir, i Akademiju
umetnosti - odsek snimanje i
obrada zvuka na BK Univerzitetu. Prvi javni nastup
je imao 2004. na festivalu
“Sun~ane skale”, nastup
sa pesmom „Pakao i Raj“
mu je doneo popularnost,
da bi usledili singlovi „Jedina si Vredela“, „Korak do
dna“, i „Ruka za spas“ koja
je progla{ena za pesmu
godine. U 2007. dobija
10 for you
nagradu za otkri}e godine,
zatim slede nagrade Melos
estrade, nagrada Beogradski pobednik za pop peva~a
godine, a na Danima estrade
osvaja 1. mesto za otkri}e
godine. Osvojio je 2. mesto
na festivalu zabavne muzike
u Vrnja~koj banji sa pesmom
„La`u te“, pobednik je i Radijskog festivala sa pesmom
„Bolji ~ovek“. Krajem 2008.
iza{ao je i njegov prvi duet
sa Eminom Jahovi}, pesma
„Jo{ ti se nadam“ za koju je
dobio nagradu za duetsku
pesmu 2009. godine.
Njegov otac je imao
vrlo ozbiljnu klavijaturu
na kojoj je nebrojeno puta
pokušavao da skine neke
akorde, a Sa{a je to uradio
iz prve, bez greške, i to sa
nepunih pet godina. @iveli
su u Zemunu, i jednom dok
su šetali pored Muzi~ke
škole „Kosta Manojlovi}”,
roditelji su `eleli da svrate i
provere da li njihovi sinovi,
Sa{a i dve i po godine stariji
sin Rade, imaju sluha. Rade
se stideo, nije hteo da
u|e, plašio se, a Sa{a je
sam ušao. Rekli su da ima
apsolutni sluh, ali morao je
da sa~eka godinu dana da bi
krenuo u muzi~ko zabavište.
U sedmoj godini upisao je
muzi~ku školu, odsek za klavir, na koji se, ina~e, prima
od devete godine. Bio bi
primljen i ranije, ali imao je
malu šaku i nedovoljno velik
raspon prstiju. Ina~e, bio je
izrazito nizak, do osmog razreda pretposlednji u vrsti na
fizi~kom, onda mo`ete misliti
koliki je bio u šestoj godini.
Kao klinac svaki drugi
dan hteo je da bude nešto
drugo, ali najviše ga je
interesovala muzika. Dok su
se njegovi vršnjaci igrali, on
je vreme posve}ivao instrumentu. Trenirao je košarku
od petog do osmog razreda,
a u srednjoj školi kik-boks.
Bio je vrlodobar |ak, nije
pravio zavrzlame, i imao je
odli~no vladanje.
Do 18. godine je radio
po splavovima i klubovima.
S punoletstvom je vokalno
sazreo, pa je do izra`aja
došla promuklost i neki šmek
kojim je „kupio“ publiku.
Kada je izbacio pesmu
„Jedina si vredela”, platio je
TV „Palmi” da se pesma vrti
dva-tri meseca. „Radio S” je
bio najja~a stanica u gradu
i tra`ili su njegov kontakt.
Mislio je da }e i njima morati
da plati, me|utim, oni su
njegovu pesmu puštali na
sat-dva. Njegovoj sre}i nije
bilo kraja. Slede}e godine
se sam pojavio na Festivalu Radija S, s novom
baladom koja je naišla na
super prijem kod publike.
Krenule su neke simpatije,
onda još jedan festival, pa
album... U po~etku, novac
koji je zara|ivao, kao i svaki
neiskusni mladi}, hteo je da
ima za sebe, neograni~eno
se razbacivao. Kada je pri~a
postala ozbiljnija, donosio
je gomilu para ku}i i davao
ih svojim roditeljima. Tako
je to funkcionisalo dugo, i
zahvaljuju}i tome sada sedi
u svom studiju. Sve što je
zara|ivao ulagao je u budu}nost svoje porodice.
@elja mu je da jednoga
dana napuni Marakanu ili
U{}e, {to }e sigurno ostvariti
ukoliko nastavi da re|a hitove. Ali, ~emu `urba, njemu
je tek 26 godina?!
SASA KOVACEVIC THE WAY TO THE STARS
S
asa Kovacevic is one
of the most popular
singers in the region,
and this summer on every
step we could hear his hit
“Lapsuz”, a song which is
popular with both males
and females in the audience. Women especially
adore him, because besides
gentle and romantic songs
that win women’s hearts,
there’s something else
that Sasa has and that is
physique. It’s not hard to
understand why the majority
of girls love him.
Sasa Kovacevic was
born on 27 July 1985 in
Belgrade; he finished Music
School “Kosta Manojlovic”,
department of piano, the
Academy of Arts - Department of audio recording
and processing in the BK
University. He had his
first public performance in
2004 at the festival “Sunny
scales” (Suncane skale)
with the song “Hell and Paradise” (Pakao i raj). This
song brought him popularity and it was followed by
the singles “Only You Were
the Worthy One” (Jedina
si vredela), “Step up to the
bottom” (Korak do dna),
and “Hand of salvation”
which was named song of
the year. In 2007 he was
awarded a prize as the discovery of the year, followed
by Melos Show Business
Award and Award Belgrade
Winner for Pop Singer of
the Year. He won the second place in the pop music
festival in Vrnjacka Banja
with the song “They’re lying
to you” (Lazu te) and first
place in the Radio Festival
with the song “Better Man”
(Bolji covek). In late 2008
was also released his first
duet with Emina Jahovic,
the song “I am still hoping you will come” (Jos ti
se nadam) which won the
Award for the Best Duet in
2009.
His father had a very
complex keyboard in which
he had tried many times to
strike a chord, Sasha did it
in the first attempt, without
errors, when he was less
than five years old. They
lived in Zemun, and once as
they walked near the Music
School “Kosta Manojlovic”,
the parents wanted to stop
by and check whether their
sons, Sasa, and two and a
half years older son Rade,
have a music talent. Rade
was shy and did not want
to enter, he was afraid, but
Sasha entered on his own.
He was told that he has
absolute talent, but had to
wait a year to start in music
kindergarten. At seven, he
enrolled in music school,
piano department, to which,
students are accepted from
nine years old. He would
have been accepted earlier,
but had a small hand and
the range of his fingers
was not big enough. He
was very short up until the
eighth grade he was second from the back in a row
in physical education class,
so you can imagine how
tall he was when he was
six years old.
As a kid, he wanted to
be something else every
other day, but he was interested in music the most.
While his peers were playing, he was devoting his
time to a music instrument.
He played basketball from
fifth to eighth grade, and in
high school he did kickboxing. He was a very good
student and did not make
mischiefs; he had an excellent behaviour record.
By 18 years of age he
worked on rafts and clubs.
With adulthood he matured
vocally, hoarseness and a
certain “flavour” of his voice
that “bought” the audience
became fully developed.
When he released the song
“Only You Were the Worthy
music box
One”, he paid TV “Palma”
to play the song for two or
three months. The S Radio
was the strongest radio
station in the city and they
asked for his contact. He
thought he would; have to
pay them as well, as they
have played his song every
hour or two. His happiness
knew no bounds. The following year, he appeared
on his own at the Festival of
Radio S, with a new ballad,
which was met with a great
reaction from the audience.
Some infatuations started at
that time, then another festival, and album ... Initially,
as any inexperienced young
man, he wanted to have
the money he earned for
himself and was spending it
unlimitedly. However when
everything became more
serious, he was brought
home bundles of money
and gave it to his parents.
This functioned in that way
for a long time, and thanks
to that now he sits in his
own studio. All he earned
he invested in the future of
his family.
His wishes to one day fill
Marakana or Usce, which
he will surely realize if he
continues to produce hits.
But why the hurry, he is
only 26 years old?!
for you 11
KAKO FUNKCIONIŠE VAŠA OPŠTINA?
predsednik Op{tine Klina Sokol Bashota
„Uspostavljanje efektivne
administracije i transparentnost
radova koji se izvode u opštini su
dve glavne odlike naše opštine,
ja sam se trudio da ih uspostavim
od prvog dana na mestu
presednika opštine. Kao prvo,
pošto su ljudi u svakodnevnom
kontaktu sa opštinskom
upravom, uprava mo`e da iza|e
u susret njihovim potrebama.
Ukoliko uprava nije efikasna i
ne brine o potrebama gra|ana
onda gra|ani ne mogu imati
poverenje u opštinsku upravu.
Što se ti~e transparentnosti,
osim informisanja gra|ana o radu
opštinske uprave, mi moramo biti
motivisani kao vo|stvo opštine,
da radimo naporno, pravi~no,
dobro i iskreno.“ Ovako gospodin
Sokol Bašota predstavlja lokalnu
samoupravu u Opštini Klina, koji
je ve} pet godina predsednik
op{tine. On dalje naglašava da
je klju~ni korak u poboljšanju
javnih usluga preseljenje u nove
prostorije, koje pru`aju modernije
uslove i dovoljno radnog prostora.
Gospodin Bašota tvrdi da je
upravo ovo doprinelo zna~ajnom
12 for you
napretku.
U vezi sa sprovo|enjem Zakona
o lokalnoj samoupravi, gospodin
Bašota naglašava da je zakon
u potpunosti primenjen što se
ti~e njegovih ovlaš}enja. Ovo
se odra`ava u posve}enosti i
interesovanju gra|ana da aktivno
u~estvuju u radu opštinske
samouprave. Naj~eš}e ovo ~ine
preko u~estvovanja u dvema
javnim raspravama, koje propisuje
zakon, radi pripreme opštinskog
bud`eta. Gospodin Bašota ka`e
da tokom godine organizuje
najmanje sedam javnih rasprava.
Na drugu ruku, on ka`e da su
njegova vrata otvorena svakog
~etvrtka svim gra|anima, da
do|u i iznesu svoje individualne
probleme, kao i da potra`e rešenja
i pomo} opštine. Ovo ne zna~i
da drugim danima nemaju priliku
da se sretnu sa predsednikom
opštine, sve dok presednik ima
dovoljno vremena da odvoji za
njih. Opština je razvila efikasnu
mre`u informisanja preko lokalnih
medija i seoskih odbora, kako bi
komunicirali sa gra|anima.
Još jedan uspeh opštinske
uprave prema gospodinu Ba{oti
jeste integrisanje etni~kih manjina
koje `ive u opštini, posebno
Srba. Gospodin Bašota ka`e da
je zbog ovog uspeha Klina vode}
a i šampion me|u opštinama.
„Mislim da su stvari proste: na
nama je da odlu~imo da li }e naša
prošlost diktirati našu budu}nost.
Ukoliko to dozvolimo onda }e naš
napredak zna~ajno biti usporen.
Me|utim, ukoliko gledamo ka
budu}nosti i svojim delima
odre|ujemo današnjicu, onda
je jasno }emo samo izgradnjom
demokratskog društva koje poštuje
ljudska prava bez obzira na rasu,
nacionalnu pripadnost, versku
ispovest, pol ili starosnu dob,
imati istinski razvoj. To bi bio
pravi boljitak. Ovakav napredak
bi stvorio bolji `ivot za našu decu
i naredne generacije posle njih,“
istakao je gospodin Bašota. Ovo
je razlog zbog kojeg su ulo`ili
maksimalne napore ka stvaranju
uslova za reintegraciju Srba
i drugih manjina u javni `ivot
opštine. On tako|e napominje
da ima mnogo problema koji se
ne mogu rešiti odjednom, kao i
da ima elemenata koji se trude
da spre~e napredak. Na srecu,
on ka`e da su oni malobrojni.
Pokazatelj ovog je i sve ve}i broj
Srba koji su zainteresovani da se
sastanu sa predsednikom opštine i
sara|uju sa njim.
Što se ti~e omladine, gospodin
Bašota ka`e da i pored dobre
volje, ~injenica je da ne postoji
dovoljno investicija u neophodnu
infrastrukturu i razvoj projekata za
omladinu. On ovom prilikom poziva
sve nadle`ne institucije da promene
svoja razmišljanja i više investiraju
u potrebe omladine. U ovom smislu,
on je spomenuo da je opština
dala sve od sebe i investirala u
opštinski fudbalski klub, pošto je
ovo najomiljeniji sport omladine.
Kao rezultat, klub }e se ove sezone
takmi~iti u Prvoj ligi Kosova.
Na kraju, gospodin Bašota
poru~uje svim mladim ljudima da
u~e i steknu obrazovanje, jer sve
investicije namenjene njima
}e biti uzaludne ukoliko u budu}nosti ne budu imali profesionalne
kvalifikacije, kako bi videli korist
svih tih investicija.
HOW DOES YOUR MUNICIPALITY FUNCTION?
“Establishment of an effective
administration and being transparent
with public for the work carried out in
the municipality are two main features,
which I tried to create since the first
day I was assigned the mayor of the
Municipality. First, because people
are in daily contact with the municipal
administration and the administration
shall meet their requirements and
needs. If it is not efficient and does
not respond to the needs of citizens,
then they will never trust municipal
government either. When it comes to
the transparency, beside informing
citizens about municipal government
work, it is the best motivation for us
as municipal leaders to work hard,
straight, good and honestly”. This is
how Mr. Sokol Bashota summarises
his governance in the Municipality
of Klina, he has been the mayor for
the past five years now. He further
stresses that a crucial step in terms of
improving the utilities quality has been
moving to a new facility, which offers
modern conditions and sufficient work
space, according to Mr. Bashota it has
facilitated things a lot.
Regarding the implementation of
the Law on Local Governance, Mr.
Bashota emphasises that when it
comes to his share of responsibility,
the law was fully implemented, which
is also reflected in the commitment
and interest of citizens to participate
actively with the municipality’s
governance. The most common
way to do this is to participate in two
public debates, mandatory by the law,
for preparation of municipal annual
budget. However, Mr. Bashota says
within the year, he organises at least
seven debates with the public. Mr.
Bashota stated that in addition all
citizens have the opportunity every
Thursday to knock at his office door
and discuss their individual concerns
and seek solutions or help from the
municipality. This does not mean they
will not be able to meet the mayor
during other days of the week, as
long as the mayor has time to meet
them. The municipality has created
an efficient information network where
local media and village councils
communicate to the citizens.
Another success of the municipal
government according to Mr. Bashota
is the integration of ethnic minorities
who live in this municipality, especially
the Serbs, a success which Mr.
Bashota says Klina is the leading
municipality, a champion. “I think
things are very simple: it is up to
us to decide if we want our past to
dictate our future. Consequently,
our development will face obstacles.
However, if we decide to look into
the future and to determine today
according to our actions, then it
is obvious that only by building a
democratic society that respects
human rights, without distinction of
race, nationality, religion, gender
or age, we will have a genuine
development. Precisely this kind of
development would provide a better
life for our children and generations to
come after them”, Mr. Bashota said.
This is what pushed them to engage in
creating conditions for full reintegration
of Serbs and other minorities in public
life of this municipality. On the other
hand, he recalls that problems are
numerous and not all can be resolved
at once, certainly elements that try
to prevent such development are
present. Fortunately, according to
him they are few in number and this
shows the fact that Serbs are more
and more interested in meeting and
working with the mayor.
With regards to the youth, Mr.
Bashota says despite the good
will, it is an undeniable fact that
investment opportunities in creating
the necessary infrastructure and
development of projects for the youth
are very few. So on this occasion,
he urges the responsible institutions
to change their course and start to
think and invest more for the needs
of youth. In this regard, he mentioned
that the municipality did the utmost to
help and invested a lot in the football
club of the municipality as this is the
most popular sport of the youth. This
season the club will compete in the
First League of Kosovo.
Mr. Bashota advised all young
people to study and get educated
because all investments addressed
to them will be in vain if tomorrow
they will not have the necessary
professional qualifications to
benefit from them.
for you 13
životinjsko carstvo
5 najvećih radilica u
životinjskom svetu
M
o`e vas iznenaditi da mravi imaju drugi cilj od
onoga da vam uništavaju izlete u prirodi. Ove
marljive `ivotinje toliko puno rade, da lako
mogu da osramote naš rad. Zapravo, mnoga stvorenja
rade tokom celih dana i no}i samo da bi pre`ivele u
divljini. Ako vam se ~ini da je vaš posao te`ak, znajte
da mnoge `ivotinje obavljaju poslove koji su vrlo sli~ni
poslovima koje obavljaju ljudi, iz razli~itih razloga.
Tako|e, imaju i jedinstveno oru|e koje koriste u radu.
Saznajmo kako izgledaju uobi~ajeni radni dani kod pet
najvrednijih radnika u `ivotinjskom carstvu.
5. Fabri~ki radnici: Mravi
Kolonije mrava funkcionišu kao fabrika sa dobro
definisanim ulogama i odgovornostima. Jedina uloga
kraljice mrava je da se reprodukuje, što je ~ini jedinim
proizvo|a~em svih mrava ro|enih u koloniji. Jedina
du`nost muškog mrava predstavlja parenje sa kraljicom,
a za razliku od kraljice koja `ivi do 20 godina, mu`jaci
uginu brzo nakon parenja. Svi ostali mravi u koloniji imaju
specifi~ne poslove ~ime odr`avaju glatko funkcionisanje
kolonije. Mravi radnici su odgovorni za ishranu i brigu o
larvama koje proizvodi kraljica, kao i za odr`avanje ~isto}e kolonije, kopanje tunela, i niz drugih zadataka. Mravi
za nala`enje hrane su, kao što im i ime ka`e, odgovorni
za pronala`enje hrane i njeno dovla~enje do kolonije.
Pored tih uloga, neki mravi slu`e i kao ~uvari kolonije, jer
pretra`uju okolinu za mrave koji pronalaze hranu.
5. Factory Workers: Ants
An ant colony runs like a factory with well-defined roles and
responsibilities. The queen ant’s only role is to reproduce,
making her the sole producer of all ants born in a colony. A
male ant’s only job is to mate with the queen, and unlike the
queen who lives for 15 to 20 years, males die shortly after
mating. All of the other ants in the colony have specific jobs
to keep it running smoothly. Worker ants are responsible for
feeding and caring for the larvae produced by the queen, as
well as keeping the colony clean, digging new tunnels and
a variety of other tasks. Foraging ants are responsible for
finding food and bringing their finds back to the colony. In
addition to these roles, some ants act as security guards,
scouting locations for the foragers and guarding the colony.
14 for you
4. Stru~njaci za uništavanje: Termiti
Kada ve}ina ljudi ~uje re~ – termit, odmah pomisle na
razaranje, ali ova si}ušna bi}a koja se hrane drvetom
zaista slu`e svrsi koja se razlikuje od najgorih no}nih mora
koje imaju vlasnici domova. ]ini se da termiti funkcionišu
po društvenom sistemu veoma sli~nom sistemu mrava.
Termiti radnici su bele boje ili se ~esto ~ine neprovidni,
i prvi se pojavljuju pri nala`enju novog komada drveta.
Oni su odgovorni za lociranje prehrambenih resursa,
iskopavanje drve}a, i brigu o mladim termitima. Termiti
vojnici su fizi~ki zreli, mogu se prepoznati po boji glave
koja se kre}e od `ute do braon boje i crnim ustima. Njihova
glavna odgovornost je da štite koloniju od neprijatelja
poput mrava ili termita iz konkurentskih kolonija. Jedini
krilati termiti u koloniji se roje i samim tim su zadu`eni za
zapo~injanje novih kolonija.
4. Demolition Experts: Termites
When most people hear termites they immediately think
of destruction, but these tiny wood eaters actually serve
a purpose beyond being a homeowner’s worst nightmare.
Termites appear to operate within a social system very
similar to that of ants. The worker termites are white and
often appear transparent they are first on the scene when
a new wood source is found. They are responsible for
locating food resources, excavating the wood and caring for
young termites. Soldier termites are physically mature and
can be identified by their yellow to brown heads and black
mouths. Their main responsibility is to protect the colony
from enemies like ants or termites from competing colonies.
The only winged termites in a colony are called alates or
swarmers, and they are in charge of starting new colonies.
3. Poljoprivrednici: Gliste
Gliste mo`da
izgledaju kao
jednostavne
`ivotinje, me|utim,
^arls Darvin je
proveo decenije
prou~avaju}i te
ljigave puzavce, i
jednom je izjavio
da su one odigrale
klju~nu ulogu
u istoriji našeg
sveta. Darvin nije
jedina osoba koja
je prepoznala
njihovu vrednost.
Mnogi ljudi koji pripremaju |ubrivo ve} znaju koliko su korisne
gliste. One su prirodni poljoprivrednici koji oru zemlju dok buše
top 5 animal workaholics
T
his may surprise you, but ants have more of a
purpose than putting a damper on your picnic. These
industrious animals have workloads that may put you
to shame. In fact, many creatures work long days and nights
animal kingdom
just to survive in the wild. If you
think your job is rough, a lot of
these animals perform tasks that
are very similar to jobs people do,
though they may have completely
different reasons for doing them and unique tools for getting
the jobs done. Find out what a regular workday is like in the
animal kingdom for 5 of the most dedicated workers around.
2. Roditelji: Carski pingvini
Ljudi širom sveta su bili o~arani nezgodama carskih pingvina još od
prikazivanja filma „Marš pingvina“ 2005. godine. Film je pri~a o epskom
putovanju carskih pingvina, aprila svake godine, u cilju razmno`avanja
mladih. Mu`jak carskog pingvina bi svakako mogao dobiti titulu oca
godine, ako bismo uzeli u obzir razdaljinu koji ova antarkti~ka `ivotinja
prelazi za svoje leglo. Pošto u proseku pre|u 80 kilometara od okeana
do odgovaraju}e lokacije u unutrašnjosti, pingvini se pare nakon ~ega
majka izle`e jaje koje predaje mu`jaku. Dok se majka vra}a u more da bi
sakupila hranu, otac sedi na jajetu oko 64 dana do njegovog izleganja. Po
izleganju mladun~eta pingvina, otac se brine o njemu, utopljavaju}i ga, pa
~ak i hrane}i ga hranljivim materijama iz svog jednjaka sve do povratka
majke. Po povratku majke, roditeljske du`nosti se zamenjuju, pa mu`jak
pingvina kre}e ka moru, da bi po prvi put nakon ~etiri meseca nešto pojeo.
Do decembra, koji predstavlja leto na Antarktiku, lednici po~inju da se tope otkrivaju}i okean. To se doga|a ta~no na vreme
kada su mladi carskog pingvina kona~no sposobni da plivaju i samostalno sakupljaju hranu.
2. The Parents: Emperor Penguins
People all over the world have been enamored with the plight
of emperor penguins ever since the documentary film “March
of the Penguins” debuted in 2005. The film told the story of the
epic voyage emperor penguins make every year in April, all for
the purpose of breeding their young. The male emperor penguin
could be considered Father of the Year when you consider
the lengths this Antarctic animal goes to for his hatchling. After
traveling an average of 80 kilometers from the ocean to a hatching
ground, penguins mate and the mother produces an egg that
she passes to the father. While the mother returns to the sea for
food the father sits on the egg for around 64 days until it hatches.
Once the baby penguin emerges the father keeps it warm and
even feeds it nutrients secreted from his own esophagus until
the mother returns. Upon the mother’s return parental duties are
exchanged so the male penguin can return to sea for his first meal
in over four months. By December which is summer in Antarctica
the pack ice begins to melt revealing the ocean underneath. This
happens just in time for the young emperor penguins, which are
finally able to swim and collect food on their own.
tunele kroz nju. Tuneli koje ostavljaju iza sebe, tako|e slu`e
za cirkulaciju vazduha i vode u tlo, odr`avaju}i ga sve`im i
ishranjenim. Gomilice izmeta koje gliste ostavljaju iza sebe,
su tako|e va`ne jer su bogate azotom, kalcijumom, i drugim
hranljivim sastojcima koji su od neprocenjive va`nosti za zdrav
ekosistem.
3. The Farmers: Earthworms
The earthworm may seem like a simple animal but
Charles Darwin spent decades studying the slimy crawlers
and once said they played a vital part in our world’s history.
Darwin isn’t the only person to recognize their value.
Most people who are into composting already know the
benefit of earthworms. They are nature’s farmers plowing
the soil as they tunnel through it. The tunnels they leave
behind also serve a purpose by circulating air and water
into the soil keeping it fresh and nutrient-rich. Earthworm
droppings called castings are also essential as they are
rich in nitrogen, calcium and other nutrients that are
indispensable for a healthy ecosystem.
1. Radnici u
firmi: Medonosne
p~ele
Ovi mali insekti
prošarani tamno
braon i `utom
bojom su zadu`eni
za posao koji
vredi više miliona
eura. Sli~no kao
i kod bilo koje
druge velike
kompanije, tu
postoji niz uloga koje potpoma`u glatko poslovanje unutar košnice.
Direktor je kraljica p~ela (matica), a njena glavna odgovornost je
da reprodukuje više p~ela da bi u košnici stalno bilo novih radnika.
Poljske p~ele su zadu`ene za let izvan košnica i prikupljanje
neophodnih zaliha, kao što je nektar, koje zatim predaju p~elama
radilicama u košnici. Sve p~ele radilice su `enke, i zadu`ene su
za stvaranje meda. Iznova i iznova pre`ivaju nektar da bi uklonile
višak vode, ~ime proizvode med. P~ele radilice tako|e obezbe|uju
grejanje i klimu u košnici, zimi je zagrevaju mahanjem krila, dok
hla|enje leti obavljaju rasprskavaju}i vodu na sa}e. Za njih nema
odmora ili slobodnih sati na kraju dugog radnog dana, jer kao i
kod ostalih `ivotinja na ovoj listi, njihov posao neprekidno te~e bez
ikakve naknade za prekovremeni rad.
1. Corporate Employees: Honey Bees
These little dark brown and yellow-striped insects are responsible for
a multi-million dollar business. Much like any large company, there are
a variety of roles that help the business inside the beehive run smoothly.
The CEO is the queen bee and her main responsibility is to reproduce
more bees so the hive continuously has new workers. Field bees
are responsible for leaving the hive to collect necessary supplies, like
nectar which they pass on to the worker bees at the hive. The worker
bees are all female and are responsible for creating the honey. They
regurgitate the nectar over and over to remove most of the water which
produces honey. Worker bees also provide heating and air-conditioning
for the hive warming it in the winter by waving their wings and cooling
it by sprinkling water on the honeycomb. There are no vacations or
happy hours at the end of a long day, like the rest of the animals in our
countdown their business runs around the clock with no overtime pay.
for you 15
moviemania
SPARKLE
SPARKLE
Uloge: Jordin
Sparks, Derek Luke,
Whitney Houston,
Mike Epps, Omari
Hardwick, Terrence Jenkins
Re`iser: Salim
Akil
Studio: TriStar
Pictures
@anr: Drama
/ Mjuzikl
Sinopsis
uzi~ki prodid`i Sparkl se
bori da postane zvezda,
dok rešava probleme koji
razdvajaju njenu porodicu. Poreklom iz Detroita i }erka samohrane
majke, ona pokušava da balansira svoju novu romansu sa muzi~kim menad`erom
Stiksom, dok se suo~ava sa neo~ekivanim izazovima
koje donosi njen novi `ivot, dok ona i njene dve sestre vode borbu kako bi postale dinami~na peva~ka
grupa tokom Motown ere.
M
Synopsis
usical prodigy
Sparkle struggles
Starring: Jordin Sparks,
to become a star
Derek Luke, Whitney
while overcoming issues
Houston, Mike Epps,
that are tearing her family
Omari Hardwick, Terrence
apart. From an affluent
Jenkins
Detroit area and daughter
Director: Salim Akil
to a single mother, she
Studio: TriStar Pictures
tries to balance a new roGenre: Drama / Musical
mance with music manager Stix, while dealing with
the unexpected challenges
her new life will bring as she and her two sisters strive to
become a dynamic singing group during the Motown-era.
SPARKLE
18 for you
M
CELESTE AND JESSE FOREVER
CELESTA I [email protected]
ZAUVEK
Sinopsis
elesta i D`esi zauvek je
film o dvoje ljudi koji su
se upoznali u srednjoj
školi, ven~ali se mladi i sada
odrastaju odvojeni. Sada u svojim tridesetim, oni odlu~uju da
se razvedu i da ostanu prijatelji
dok sebi pronalaze druge veze.
Ovaj plan nije lak kao što su oni
zamišljali. Celesta, zapovedni~ki
nastrojena i uspešna, ube|ena
je da razvod od de~a~kog
D`esija je prava stvar koju treba
uraditi. D`esi pasivno prihvata
ovu tranziciju u prijateljstvo,
iako je i dalje zaljubljen u nju.
Dok nastupa realnost njihovog
razlaza, Celesta polako i bolno
Uloge: Rashida Jones,
Andy Samberg, Chris
Messina, Ari Graynor,
Emma Roberts, Elijah
Wood
Re`iser: Lee Toland
Krieger
Studio: Sony Pictures
Classics
@anr: Komedija/Drama
C
shvata da je bila kavaljer u vezi
sa njihovim odnosom. Ali, njen
tajming sa D`esijem je manje
od slu~ajnog. Dok prolaze
kroz turbulentne promene u
svom `ivotu i srcu, ovo dvoje
u~i da ukoliko stvarno voliš
nekog, mo`da ga trebaš pustiti
da ode. Film je humoristi~ni
i iskreni pregled slomljenog
srca, i dugog, teškog puta da
se to isto srce izle~i.
HOPE SPRINGS
HOPE
SPRINGS
Uloge: Meryl
Streep, Steve
Carell, Tommy
Sinopsis
ej i Arnold
su par
posve}en
jedno drugom, ali
decenije braka su u~inile da
Kej po`eli malo da za~ini
stvari i ponovo se pove`e
sa svojim mu`em. Kada ona
~uje za poznatog specijalistu, koji savetuje parove,
u malom gradu zvanom
Great Hope Springs, ona
pokuša da ubedi svog
skepti~nog mu`a,
Lee Jones
nepokolebljivog
Re`iser: David
~oveka od rutine, da
Frankel
se popnu na avion i
Studio: Columodu na jednu nedelju
bia Pictures
bra~ne terapije. Samo
@anr: Drama
ube|ivanje tvrdoglavog Arnolda da
odu je samo
po sebi teško,
a pravi izazov nastaje
kada spuste
zavese svoje
spava}e sobe
u pokušaju
da ponove
zapale iskru
koja ih je spojila i prvi put.
moviemania
Synopsis
eleste and Jesse
Forever is about
two people who
met in high school, married
young and have growing apart. Now thirty, they
decide to get divorced
and attempt to stay best
friends while pursuing other
relationships. This plan is
not as simple as they had
imagined. Celeste, imperious, successful and driven
is convinced that divorcing
the boyish Jesse is the right
thing to do. Jesse passively
accepts this transition into
friendship even though he
still is in love with her. As the
reality of their separation
sets in Celeste slowly and
painfully realizes she has
been cavalier about their
relationship. But her timing
with Jesse is less than fortuitous. While navigating the
turbulent changes in their
lives and in their hearts,
these two learn that in order
to truly love someone, you
may have to let them go.
The film is a humorous and
honest examination of a
broken heart and the long,
hard road it takes to heal it.
CELESTE AND
JESSE FOREVER
Starring: Rashida
Jones, Andy Samberg,
Chris Messina, Ari
Graynor, Emma Roberts, Elijah Wood
Director: Lee Toland
Krieger
Studio: Sony Pictures
Classics
Genre: Comedy / Drama
C
K
Synopsis
ay and Arnold are a
devoted couple, but
decades of marriage
have left Kay wanting to
spice things up and reconnect with her husband.
When she hears of
a renowned couple’s
K
HOPE SPRINGS
specialist in the
small town of Great
Hope Springs. Kay
attempts to persuade her skeptical
husband, a steadfast man of routine,
to get on a plane for
a week of marriage
therapy. Just convincing the stubborn
Arnold to go on the retreat
is hard enough, the real
challenge for both of them
comes as they shed their
bedroom hang-ups and try
to reignite the spark
that caused them
to fall for each
other in the first
place.
Starring: Meryl
Streep, Steve
Carell, Tommy
Lee Jones
Director: David
Frankel
Studio: Columbia Pictures
Genre: Drama
for you 19
sportski ugao
LONDON 2012 - INSPIRACIJA
NAŠIH DANA
„Inspirisati generaciju“ je bio moto Olimpijskih igara u Londonu 2012, i stvarno su one poslu`ile kao inspiracija koja je 17
dana uzastopno omogu}ila celoj planeti da sanja. Kao prvo, po
prvi put u istoriji ovih igara su sve reprezentacije imale pripadnice lepšeg pola. To je u~inilo da posve}enost ovih igara bude
zna~ajno dostignu}e za raznovrsnost i uklju~enje.
Ove igre su bile predodre|ene da budu posebne još od
momenta ceremonije njihovog zvani~nog otvaranja, koja je
koštala 42 miliona dolara. Pod vo|stvom britanskog reditelja
Denija Bojla (koji je osvojio oskar za re`iju filma “Mlioner
iz blata”) ova ceremonija je bila ispunjena spektakularnom
scenografijom, muzikom i tipi~nim britanskim humorom sa
puno iznena|enja. Ko bi pretpostavio da }e kraljica Elizabeta pristati da igra sa agentom D`ejms Bondom (glumac
Danijel Krejg)? Glavna tema ceremonije je uklju~ivala obi~ne
engleze po~evši od farmera, fabri~kih radnika pa sve do
poznate bolnice za decu “De~ja bolnica Veliki Ormond” i to
baš radnike ove bolnice, uglavnom medicinske sestre koje
su na nekoliko trenutaka zapostavile svoje ljudske du`nosti i
postale plesa~ice ovog velikog spektakla. Zajedno sa njima
20 for you
su bila i deca, kao i likovi iz engleske
knji`evnosti kao što su Cruella De Vil,
kapetan Kuka, Kraljica Srca do lorda
Voldemora, a koji su na kraju sklonjeni
sa scene od gomile Mari Popinsa. Zatim
je nastavljeno sa Mr Binovim (Rovan
Atkinson) snovima o sportskom uspehu.
Mo`da najmo}niji utisak ovim povodom
je ostavila odluka da se izbegne olimpijska tradicija za potpalu vatre od strane
poznate li~nosti. Umesto toga, u Londonu
2012 Olimpijska vatra je potpaljena od
strane šest mladih sportista koji predstavljaju budu}nost britanskog sporta.
Tako je London ovih dana ugostio
10.500 sportista iz 204 razli~ite zemlje,
koji su se takmi~ili na 302 takmi~enja u 26
razli~itih sportskih disciplina. Svi ovi sportisti su dali svoj maksimum, tako da
}e takmi~enje biti na nivou koji su
zaslu`ili. Stoga nije bio iznena|uju}i broj
oborenih rekorda; bilo je nekih istorijskih
momenata, ali tako|e je bilo i kontroverzi.
Majkl Felps je ukupno osvojio svoju 22
olimpijske medalje u plivanju. Pobeda je
bila prekretni trenutak koji }e teško biti
oboren u bliskoj budu}nosti, jer je Felps
postao najnagra|eniji sportista na olimpijskim igrama svih vremena. Pored ovog
istorijskog trenutka, plivanje je tako|e izazvalo velike debate. Mnogi ljudi smatraju pobedu 16-godišnje
pliva~ice, Ye Shiwen iz Kine, u disciplini 400 metara mešovito
kao sumnjivu, jer je pliva~ica bila osumnji~ena za koriš}enje
dopinga. To je zato što je postignut novi svetski rekord na
ovom takmi~enju, a ona je poslednjih 50 metara slobodnim
stilom plivala br`e od amerikanca Riana Lochte, pobednika na
istom takmi~enju u muškoj disciplini. Me|utim, uzorci prikupljeni od 6000 neo~ekivanih pregleda koji su organizovani tokom
Olimpijskih igara, bi}e sa~uvani za narednih osam godina,
tako da }e slu~ajevi upotreba ilegalnih supstanci sigurno biti
otkriveni. Kada su u pitanju ukupni pobednici, tu nema velikih
promena jer se kao što se i o~ekivalo, od prvog dana borba
vodila izme|u SAD i Kine.
Ovo je tre}i put da je London doma}in Olimpijade, pre toga
je organizovao
igre 1909. i 1948.
godine. Vredi
naglasiti da su kao
trostruki organizatori, London i
Velika Britanija
zaista uspeli da
organizuju sportski
spektakl. Ostvarenje takvog standarda u Londonu }
e sigurno poslu`iti
kao primer za
slede}eg organizatora - grad Rio de
@aneiro. Do tada
}emo se se}ati
magi~nih trenutaka
igara koje smo ostavili iza sebe, ali
uvek sa pogledom
u budu}nost.
LONDON 2012 - INSPIRATION
OF OUR DAYS
“Inspire a generation” was the motto of the London 2012 Olympic Games and indeed were an inspiration, which for 17 consecutive days enable the entire globe to dream. Firstly, for the first time
in the history of these games, all teams had in their ranks female
athletes. This made the commitment of these games a tangible
achievement for diversity and inclusion.
These games were deemed to be special from the moment the
sports corner
Thus, London of these days hosted 10,500
athletes from 204 different states, who competed
in 302 competitions, in 26 different sports disciplines. All these athletes gave their best so that the
competition would be at the level they deserved.
Therefore, it was not surprising that a number of
records were broken; there were some historical
moments yet also controversy. Michael Phelps
won in total 22 Olympic medals in swimming. This
victory was a milestone moment that would hardly be
broken in the near future, because Phelps became the
most awarded athlete with Olympic medals of all times. Besides
this historical moment, the sport of swimming also caused major
debates. Many people considered the victory of 16-year-old swimmer, Ye Shiwen from China, in the 400 meters medley discipline
as suspicious and the swimmer was suspected for use of doping.
This is because a new world record was achieved in this competition and she swam the last 50 meters freestyle faster than the
American Ryan Lochte, winner of the same competition in men’s
discipline. However, samples collected from 6000 unexpected
examinations, organized during the Olympics, will be stored for the
next eight years, so cases when there is use of illegal substances
will certainly be discovered.
In terms of overall winners, there are no major changes, since as
expected from the first day the battle would take place between the
U.S. and China.
This was the third time that London hosted the Olympics; before
it organised in 1909 and in 1948. It is worth emphasising that as a
triple organiser, London and the UK managed to organise a sporting spectacle indeed. Achievement of such a standard in London
will certainly serve as an example to the next organiser, city of Rio
de Janeiro. Until then we will remember the magical moments of
the games we left behind, but always heading towards the future.
official opening ceremony took place, which cost 42 million dollars. Under the guidance of the British director, Danny Boyle (who
won the Oscar for directing the film “Slumdog Millionaire”), this
ceremony was filled with spectacular scenery, music and typical
British humour and with many surprises. Who would have guessed
that Queen Elizabeth would agree to play along with agent James
Bond (actor Daniel Craig)? The main theme of the ceremony
would include ordinary English people starting with farmers, factory
workers up to the famous hospital for children “Great Ormond
Street Hospital”, and were precisely workers of this hospital, mainly
nurses, who for a few moments this evening had neglected their
human duty to become dancers of this great show. Along with them
were children, too, as well as characters of English literature such
as Cruella de Vil, Captain Hook, Queen of Hearts down to Lord
Voldemort, who finally were removed from the scene by a bunch of
Mary Poppins. Then, it continued with Mr. Bean’s dreams (Rowan
Atkinson) on sports success. Perhaps the most powerful statement
on this occasion was the decision to avoid the Olympic tradition
for kindling the fire by a distinguished person. Instead of this, the
London 2012 Olympic fire was kindled by six young sportsmen,
who represent the future of British sport.
for you 21
Hi - Tech
UREĐAJI NA
SOLARNI POGON
Z
amislite svet u kome se sve radi na solarni pogon:
automobil, mobilni telefon, ~ak i kosilica, i vaša
be`i~na tastatura. Ako ste krenuli u kupovinu, nije
previše teško napraviti više vaših elektronskih ure|aja
ekološki prihvatljivima. Evo nekih najboljih i najkorisnijih
(mada ne uvek i najotmenijih) solarnih ure|aja.
Igra~ke na solarni pogon
Ako se tek upoznajete sa
solarnom energijom, imajte
na umu da ne moraju svi solarni ure|aji imati prakti~nu
primenu. Na kraju krajeva,
mi govorimo o suncu, ne
morate da brinete o rasipanju energije! Pogledajte solarnog uplašenog skakavca,
koji ska~e okolo kada dobija
previše sun~eve svetlosti,
ili mini automobil na solarni
pogon koji zumira
okolinu.
Solar-Powered Toys
If you’re just getting into solar power keep in mind that
not all solar gadgets have
to have a practical purpose.
After all we’re talking about
the sun you don’t have to
worry about wasting energy!
Check out the Solar Frightened Grasshopper which
jumps around when it gets
too much sunlight or the mini
solar-powered car which
zooms around.
Sole Mio Miš
Koji je bolji pratilac za vašu be`i~nu, solarnu tastaturu od be`i~nog i solarnog miša? Sole Mio miš
je prvo testiranje do`iveo 2007. godine na Delft
Tehni~kom Univerzitetu u Holandiji, ali na`alost od
tada nije bilo više re~i o njemu.
Sole Mio Mouse
What better companion for
your wireless solar-powered
keyboard than a wireless
solar-powered mouse?
The Sole Mio mouse
first underwent
testing in 2007
at the Delft
University
of Technology in the
Netherlands but
unfortunately there
has been no word
about it since.
22 for you
Logitech K750
be`i~na tastatura
na solarni pogon
Ako `elite da oslobodite
svoju tastaturu od `ica
i baterija, Logitech je
proizvod za vas: be`i~na
tastatura K750 na solarni
pogon. Ova tanka tastatura
poseduje 2.4GHz be`i~nu
fekvenciju, i dobija eneriju
od spoljašnje i unutrašnje
svetlosti, u slu~aju da
`elite da koristite vaš
ra~unar pod suncem.
Samoodr`ive nao~are koje
konvertuju energiju
Ima li boljeg mesta
za solarne panele
nego na vašim
nao~arama za
sunce? Ove
atraktivne
nao~are sa
solarnim
panelima su
zamisao eko-dizajnera Hjun-Joong Kima
i Kvang-Seok Jeonga, a
koje imaju solarne }elije sa
bojom. Dizajneri opisuju
solarne }elije sa bojom kao
„jeftinu organsku boju koja
zajedno sa nano tehnologijom pru`a jeftinu,
ali visoko
efikasnu energiju“. Mala
uti~nica na
zadnjem delu
okvira vam
omogu}ava da
koristite sakupljenu energiju
za punjenje malih
ure|aja, kao što su
telefoni i MP3 plejeri.
Self-EnergyConverting
Sunglasses
What better place
to have solar panels
than on your sun-
Logitech
Wireless Solar
Keyboard K750
If you want to free your
keyboard from both wires
and batteries Logitech has a
product for you: the wireless solar keyboard K750.
This thin keyboard features
2.4GHz wireless and gets
power from both outdoor and
indoor light just in case you
want to do your computing
under the sun.
glasses? These attractive
solar-panel sunglasses
imagined by eco-designers
Hyun-Joong Kim and
Kwang-Seok Jeong feature
dye solar cells. The designers describe the dye solar
cells as “cheap organic dye
used with nano technology
providing cheap but high
energy efficiency.” A small
power jack at the back of
the frames allows you
to use the collected
energy to charge small
gadgets such as
phones and MP3 players.
Hi - Tech
HOT SOLAR-POWERED
GADGETS
I
magine a world in which everything runs on solar power:
your car, your cell phone, your lawnmower and your wireless
keyboard. If you’re willing to do some shopping it’s not too
hard to make a lot of your electronic devices environmentally
friendly. Here are some of the coolest and most useful (though
not always the most fashionable) solar-powered gadgets.
od 230mA, panel
vam omogu}
ava da napunite
vaš iPod ili iPhone
dok slušate muziku na
zvu~nicima. Ukoliko
niste napolju to nije
problem - ovaj ure|aj
tako|e poseduje
litijum-jonsku bateriju
za slušanje muzike
kada ste unutra.
Soulra
Solarni Muzi~ki Panel
Potreban vam je na~in da
vašu muziku slušate napolju?
Etonov prefinjeni Soulra XL
iPod/iPhone je muzi~ki
panel na solarni
pogon sa pokretnim
solarnim panelom.
Sa maksimalnom
izlaznom snagom
Soulra Solar
Boom Box
Need a way to
carry your tunes
into the great
outdoors? Eton’s
stylish Soulra XL
Solar-Powered iPod/iPhone
boom box features a flip-out
solar panel. With a maximum
output of 230mA, the panel allows you to charge your iPod or
iPhone while listening to music
through the speakers. If you’re
not outside, that’s no problem:
The unit also has a lithium ion
battery pack for indoor listening.
Sharp Solarni Hibrid
SH6230C Mobilni Telefon
Videli smo punja~e
mobilnih telefona na
solarni pogon, ali šta je sa
telefonom koji radi na isti
ovakav pogon? Sharpov
Solarni Hibrid SH6230C
mobilni telefon je upravo
to, telefon koji poseduje
solarni panel koji apsorbuje sun~anu energiju i
pretvara je u vreme za
pri~u. Ostale specifikacije
uklju~uju 2.9-in~ni LCD
displej i kameru od 5
megapiksela. Sharp nije
jedina kompanija koja
koristi sun~anu energiju:
LG i Samsung su tako|e
razvili prototipove telefona
na solarni pogon.
Sharp Solar Hybrid
SH6230C Cell Phone
We’ve seen solarpowered cell phone
battery chargers, but
what about a solarpowered cell phone?
Sharp’s Solar Hybrid
SH6230C cell phone
is just that, the phone
sports a solar panel
that soaks up sun and
outputs talk time. Other
specs include a 2.9inch LCD screen and
a 5-megapixel camera.
Sharp isn’t the only
company toying with
solar power, however:
LG and Samsung have
also developed solarpowered phone
prototypes.
Ranac-Punja~ na
Solarni Pogon
Evo još jednog za one koji vole da svoje
vreme provode napolju. Voltaikov solarni ranac je
savršen za nošenje i punjenje vaših ure|aja kada ste
u pokretu. Ovaj visokotehnološki ranac poseduje solarni paket sa univerzalnom USB baterijom koju tako|e
mo`ete puniti i pomo}u obi~ne uti~nice.
Solar-Powered Charging Backpack
Here’s another one for outdoorsy folks. Voltaic’s OffGrid Solar Backpack is perfect for carrying and charging your gadgets on the go. This high-tech backpack
has a removable solar pack with a universal USB battery that you can also charge through an AC charger.
for you 23
NEVIDLJIVI ZIDOVI
G
lavna `elja
svih roditelja
je da budu u
stanju da podu~avaju,
obrazuju i pripremaju
svoju decu na najbolji
mogu}i na~in za budu}
nost. I, zato svakodnevno
razgovaraju sa svojom
decom pokušavaju}i da im
prenesu sve svoje znanje i
iskustvo. Ali, iznena|uju}e je koliko ~esto roditelji
zaboravljaju da ponašanje
i odnos samih roditelja
na najbolji na~in uti~e na
podu~avanje dece. To zna~i
da i pored svih pohvalnih
re~i i saveta, roditelji
zaboravljaju da njihovo
ponašanje nesvesno dovodi
do stvaranja nevidljivih
zidova u karakteru i duhu
njihove dece. To su zidovi
koji vremenom postaju
gotovo nepodnošljivi.
Ro|en sam i odrastao
u Mitrovici u vreme
kada ju`na i severna
Mitrovica nisu postojale,
kada je most preko reke
Ibar predstavljao ta~ku
povezivanja Ibarskih obala
i ništa osim toga. Se}am se
tog vremena, kada smo
u zavisnosti od godišnjeg
doba tako|e menjali mesta
za igru u gradu. Tokom leta
su se sva gradska deca
mogla na}i u neposrednoj
blizini reke Ibar, ili u
školskim dvorištima grada,
igraju}i fudbal ili košarku.
Dok su tokom zime gradski
obronci bila mesta na
kojima smo se ~esto skijali
i sankali. I tako mladi smo
znali sve ulice i zaseoke
grada.
^ak i danas, kada
govorimo o Mitrovici,
uprkos brojnim problemima
ovog grada, ja ga li~no ne
smatram podeljenim. I,
pored prepreka i barikada,
i dalje vidim te ulice i
zaseoke bez ikakvih
prepreka, baš kao što ih
se se}am iz detinjstva.
To je zato što sam deo te
generacije koja je imala
24 for you
sre}u da odrasta u ovom
gradu u vreme kada su
naši roditelji `iveli jedni
uz druge. Taj su`ivot nam
je omogu}io da se kao
deca slobodno kre}emo,
istra`uju}i grad, grad u
kojem smo se rodili, u~e}
i i upoznavaju}i se sa njim,
istovremeno upoznavaju}i
sebe i jedni druge.
Na`alost, u jednom
trenutku je nešto pošlo
naopako. Kao rezultat toga,
danas mladi ljudi Mitrovice
odrastaju u okru`enju
gde roditelji ne uspevaju
da prevazi|u me|usobne
razlike. To je vreme kada
barikade i zidovi koji
razdvajaju predstavljaju
odgovor njihovih roditelja
na probleme i razlike.
Shodno tome, današnji
roditelji svojim gestovima
i stavovima podu~avaju
svoju decu u duhu
nesaradnje, mr`nje,
nepoverenja i podela.
Iz svega toga, najve}u
štetu zbog toga trpe deca
Mitrovice koja odrastaju
stvaraju}i zidove – te
nevidljive zidove koji ih
ometaju tokom `ivota
da spoznaju Mitrovicu
na na~in na koji je ja, a
verovatno i moji vršnjaci,
vidimo. Ko nam daje za
pravo da uskra}ujemo
našoj deci zadovoljstva
koja smo mi imali tokom
odrastanja u ovom divnom
gradu?!
Ne smemo zaboraviti da
vreme vrlo brzo prolazi,
deca rastu veoma brzo,
i imamo veoma malo
vremena da ih podu~imo
re~ima, savetima, ali
pre svega ponašanjem i
stavom u vezi toga kako
mogu da postanu bolje
osobe. Sada je vreme
da razmišljamo o budu}
nosti naše dece, a da
bismo to uspeli moramo
odgovoriti na samo jedno
pitanje. Ako mi, koji smo u
jednom trenutku odrastali
igraju}i se zajedno i koji
se uzajamno veoma dobro
poznajemo, ne uspevamo
da izna|emo na~in za
saradnju i koegzistenciju,
kako }e generacije koje
odrastaju izolovane
jedne od drugih to moci
da urade? Kako }e oni
prevazi}i vidljive i nevidljive
zidove koje danas gradimo
u njihovim `ivotima?
INVISIBLE WALLS
T
he main wish of all
the parents is to be
able to teach, educate
and prepare their children
as best as possible for the
future. Therefore, every
single day they talk to their
children trying to pass
all their knowledge and
experience to them. But, it is
surprising how often parents
forget that the best teacher
and the most influential are
the actions and the attitude
of parents themselves. This
means that despite all the
good words and advises
the parents forget that their
behavior involuntarily leads
to the creation of invisible
walls in the mind and spirits
of their children. These are
walls that with time become
almost impassable.
I was born and grew
up in Mitrovica at a time
when Mitrovica South and
North did not exist, when
the bridge above the Ibër/
Ibar River was the linking
point of the Ibër/Ibar
riversides and nothing more.
I remember at that time,
depending on the season
of the year, we used to
change the city parts where
we used to play. During
the summer all the children
of the city could be found
near the Ibër/Ibar riversides
or at the schoolyards of
the city, playing football or
basketball. While during
the wintertime the hills of
the city were the areas we
would frequent mostly with
our sleds and skis. Thus, at
a very young age we knew
all the roads and allies of
the city.
Even today when we
talk about Mitrovica, despite
the numerous problems of
this city, I personally do not
see it divided. Despite the
obstacles and barricades,
I see in my mind those
roads and allies without any
obstacles, that I am familiar
with since childhood. This
is the reason that I am part
of that generation that had
the fortune to grow up in
this city at a time when
our parents co-existed
with each other. This coexistence enabled us, the
children, to move freely,
to research our city, our
hometown, to learn to get
familiar with it and at the
same time to get to know
ourselves and each other.
Unfortunately, over
time something went
wrong. As a result, today
the young people of
Mitrovica are growing
up in an environment
where their parents do
not manage to overcome
their differences. It is a
time when the answers of
their parents towards the
problems and differences
are the barricades and
the separating walls.
Consequently, todays
parents with their gestures
and attitude are teaching
their children the spirit of
noncooperation, hatred,
distrust and division. Out
of all this, the biggest
damage is today’s children
of Mitrovica grow up by
creating walls - those
invisible walls that will
hinder them during life to
see Mitrovica as I have
seen it, and my generation
has seen it. Who gives
us the right to deny our
children the pleasures we
had while growing up in this
beautiful city?
We must not forget that
time goes by very quickly
and the children grow very
fast and we have very little
time to teach them through
words, advises, but above
all through behavior and
attitude how they can
become a better person.
Today, it is time to think
about the future of our
children and to do so we
must answer one single
question. If we, who at one
point grew up by playing
together and who know
one another very well, are
not succeeding to find a
way to cooperate and coexist in peace, how will
the generations that are
growing up isolated from
each other be able to do
so? How will they overcome
the visible and invisible
walls that we are building
today in their lives?
for you 25
Upitnik
NAVEDITE TRI TEHNI^KE SPRAVE KOJE
NAJVI[E KORISTITE?
Maja Markovi} (16)
Mobilni telefon najvi{e
koristim za povezivanje sa
ljudima, ali koristim ga i za
slu{anje muzike, i slikanje.
Mislim da je jedan itekako
koristan aparat, posebno
zbog komunikacije.
Kompjuter najvi{e koristim
zbog Interneta, informisanosti, i komuniciranja sa
ljudima preko Facebook-a.
Obzirom da volim da slu{am muziku dok d`ogiram, sa
sobom uvek nosim Mp3 player.
Maja Markovic (16)
I use the mobile phone mostly to connect with people,
but i also use it to listen to the music and to take photos.
I think it is a particularly useful gadget, especially for
communication. I use the personal computer mostly for
internet, to be informed, and to communicate with people
through Facebook. Since i like to listen to the music while
i jog, i always carry an mp3 player with me.
Dragana Vasi} (17)
Mobilni telefon najvi{e koristim, jer sam pomo}u njega u
stalnom kontaktu sa prijateljima. Koristim ga i za slikanje
najlu|ih trenutaka provedenih u dru{tvu, kao i za slu{anje
Slagalica
Poku{ajte da slo`ite {est (6) delova slagalice
koji su prikazani i dobi}ete jednu KFOR poruku.
26 for you
Jovana Vasi} (15)
Kompjuter je najkorisniji,
pre svega za surfovanje
po Internetu, dok mi
mobilni telefon slu`i za
dopisivanje sa drugaricama, tako|e i za slu{anje
muzike. A, najvi{e volim
Nintendo, malu crnu konzulu, u kojoj je sme{teno
100 igrica, i ni{ta lep{e od
toga.
Jovana Vasic (15)
Computer is the most useful one, above all for surfing
through internet, while i use my mobile phone to text
friends and also for listening to the music. Ah, above all,
I love Nintendo the most, a little black console, which
contains 100 games... there is nothing better than that.
muzike. Nigde ne izlazim
bez telefona. Kao i svi
moji vr{njaci, ne mogu
bez kompjutera, Mp3
player-a Interneta, igrica,
muzike, Facebook-a.
Dragana Vasic (17)
I use the mobile phone
the most, because it helps
me be in constant contact
with friends. I use it to
capture craziest moments spent among friends, as well
as to listen to the music. I’m not going anywhere without
the phone. Just like my peers, i can’t do without a computer, mp3 player, internet, games, music, Facebook.
Questionnaire
Ivan Jovanovi} (18)
Kompjuter je ne{to bez
~ega se danas ne mo`e,
prevashodno radi elektronske po{te, poslovanja i
komunikacije sa rodbinom
i prijateljima. Bez mobilnih
telefona se tako|e ne mo`e
`iveti, zbog komunikacije
sa ljudima, prijateljima,
drugovima iz ove okoline. A,
konzola X-BOX 360o – mi
je najomiljeniji aparat zbog
igrica i dobre zabave.
Ivan Jovanovic (18)
Computer is something
we can’t do without today,
above all because of emails, businesses, com-
munication with relatives
and friends. Mobile phones
are also something that we
can’t live without, because
of communication with
people, friends, neighbours.
And the X-BOX 360o console is my favourite gadget
for its games and good fun.
Du{an Nikoli} (17)
Kako bih se stalno ~uo sa prijateljima i rodbinom, i da
bih bio u toku sa de{avanjima i novostima oko mene,
redovno koristim laptop koji naravno ima Internet konekciju. Tako|e, koristim i mobilni telefon za dopisivanje i
razgovor sa mojom devojkom. A, uz slu{anje muzike na
MP3 playeru se najvi{e opu{tam.
Dusan Nikolic (17)
In order to always be able to talk to my friends and rela-
LIST THREE TECHNOLOGY DEVICES
YOU MAINLY USE AND WHY?
Nikola Peri} (16)
Televizor je nekada bio
jedan od najomiljenijih
tehni~kih aparata, jedini uz koji su se ljudi dugo
zabavljali i bili u toku sa
de{avanjima u celom svetu.
Sada, recimo, kompjuter i
mobilni telefon su sprave
bez kojih se jedan obi~an
dan ne mo`e zamisliti.
Volim da gledam filmove na
TV-u, vidim i ~ujem prijatelje
preko telefona, kompjutera i
Interneta.
Nikola Peric (16)
Television set was once
the most favourite technical
gadgets, the only one where
people had fun for quite
some time, being kept up to
date with what was going
on in the world. Now, we
can say that the personal
computer and a mobile
phone are gadgets without
which we cannot imagine
a single day. I like to watch
films on TV, to see and hear
my friends over the phone,
computer and internet.
tives, and to be up to date
with the news and what is
going on around me, i use
the laptop connected to the
Internet, on regular basis. I
also use the mobile phone
to text and talk to my girlfriend. And i relax the most
by listening to the music on
an mp3 player.
Puzzle
Cut these six pieces and try to put them together
and you will get a message from KFOR.
for you 27
• Egip}ani su
verovali da je
Zemlja ravna i
okrugla (kao
pala~inka),
a da reka
Nil proti~e
kroz njeno
središte.
vatno
o
r
e
v
Ne stinito!
ali i
• Egyptian’s
believed that
the earth
was flat and
round (like
a pancake)
and that the
Nile flowed
through the
center of it.
• Faraon nikad ne dopušta
da mu se vidi
kosa – zbog toga
uvek nosi krunu ili
ukrasnu kapu koja se
zove nemes.
• A Pharaoh never
let his hair be seen
– he would always
wear a crown or a
headdress called a
nemes.
U starom Egiptu infekcije su
le~ene bu|avim hlebom.
• In ancient Egypt infections were treated with
mouldy bread.
28 for you
• @ene drevnog • The women in ancient
Egipta su u`ivale pravnu i
Egypt enjoyed legal and
ekonomsku jednakost sa
economical equality with
• Egip}anski vomuškarcima. Me|utim,
men. Nevertheless they
jnici su koriš}eni
nikada nisu u`ivale i
never enjoyed social equalkao unutrašnje policidruštvenu jednakost. ity with men.
jske snage. Pored
toga, oni su prikupljali i
porez za faraona.
• Prva piramida (\ose10.4 metara, koji je na
• Egyptian soldiers
rova stepenasta pirasebi imao 15 vrata.
were used as an
Samo jedna vrata su se
mida, sagra|ena oko
internal police force.
mogla otvoriti.
2600. godine pre nove
Additionally they colere), prvobitno je bila
lected taxes for
• The first pyramid (The
okru`ena
the Pharaoh.
Step Pyramid of Djoser
zidom
built around 2600 BC)
visine
was originally surrounded by a 34 ft tall wall
which had 15 doors
in it. Only one
of the doors
opened.
• Da
bi spre~io
muve da slete
na njega, Pepi II
egipatski faraon,
uvek je pored sebe
imao nekoliko robova ~ija su tela
bila premazana
medom.
ked
slaves
nearby
whose bodies
were smeared
with honey.
• In order to
deter flies
from landing
on him, Pepi II
of Egypt always kept
several
na-
• Pri
mumificiranju tela, jedini
organ koji nije bio uklanjan
je bilo srce, jer su Egip}ani
verovali da ono predstavlja
sedište duše.
Unbelievable
but true!
• When a body was
mummified the only internal organ that was not
removed was the heart
because Egyptians considered it to be the seat
of the
soul.
• Ne zna
se ko je slomio
Sfingin nos. Crte`i
Sfinge bez nosa datiraju još iz 1737. godine.
• Egip}anska deca uopšte
nisu nosila ode}u sve do
svojih tinejd`erskih godina.
Ode}a nije bila neophodna zbog egipatskih
temperatura.
• Egyptian
children
wore
no clothing at all until
they were in their teens.
The temperature in
Egypt made it unnecessary.
• It is not known who destroyed
the nose of the Sphinx. There are
sketches of the Sphinx without
a nose in 1737.
• I muškarci i `ene Egipta su se
šminkali – senke za o~i su obi~no
bile zelene ili crne boje. Egip}ani
su verovali da šminka poseduje
lekovite mo}i.
• Both Egyptian men and women
wore makeup – eyepaint was usually green or black. The Egyptians
believed that the makeup had healing power.
for you 29
Enigmatski ugao - Crossword puzzle
Skandi ukrštenica
10 Differences
Labyrinth
30 for you
Zdravo!
Ja sam Petar, imam 13
godina. Svoje slobodno
vreme provodim uglavnom
igraju}i igrice i surfuju}
i po Internetu. Omiljena
glumica mi je [eherezada,
voleo bih da u narednom
broju objavite njen ili poster
Jackie Chan-a. Za kraj bih
pomenuo da mnogo volim
sport, a posebno fudbal.
Petar Maksimovi}
O[ „Sveti Sava“ - Klokot
]ao!
Krenu}u prvo od muzike,
najvi{e volim da slu{am
Anu Koki} i Osvaja~e.
Najomiljeniji film mi je „Sam
u ku}i“, a glumac Jackie
Chan. Od sportista najvi{e
volim na{eg najpoznatijeg
i najboljeg tenisera sveta
Novaka \okovi}a. Slobodno
vreme provodim uglavnom
sa dru{tvom, na Internetu
i igraju}i raznorazne video
igrice.
Bo`ica Stevi}
O[ „Sveti Sava“ - Klokot
Pozdrav,
Omiljena peva~ica mi je
Rada Manojlovi}, film
„Crevni orao“, a glumica
[eherezada. Mnogo volim
da pi{em poeziju, igram
na{a narodna kola, i pevam
na{e stare pesme. Kada je
sport u pitanju, najvi{e mi
se dopadaju tenis i odbojka.
Toliko od mene!
@arko Peri}
O[ „Sveti Sava“ - Klokot
Draga redakcijo,
Javljam Vam se iz
Klokota, i nadam se da }
ete objaviti moje pisamce.
U slobodno vreme
najvi{e slu{am muziku,
najomiljenija peva~ica mi
je Seka Aleksi}. Pored
muzike, volim da
se bavim sportom, a
najvi{e mi se dopada
fudbal. Svaki slobodan
dan provodim sa svojim
dru{tvom, jer mi je sa
njima najlep{e.
Biljana Cvetkovi}
O[ „Sveti Sava“ - Klokot
Zdravo,
Slobodno vreme koristim
za Internet i igranje
video igrica. Pored toga,
obavezno sa drugarima
igram fudbal ili ko{arku.
Kada je muzika u pitanju,
volim da slu{am doma}
e hitove, gde odvajam
meni omiljenog peva~a
Darka Lazi}a, koji zaista
ima dobre pesme. Iz
sveta filma odvajam
doma}eg glumca Rado{a
Baji}a.
Aleksandar Stevi}
O[ „Sveti Sava“ - Klokot
Po{tovani,
Pre svega, `elim re}i da
mi se mnogo svi|a ovaj
magazin, i redovno ga
~itam. Zamolila bih Vas da u
nekom od brojeva objavite
poster na{eg, najboljeg
tenisera na svetu Novaka
\okovi}a. Dodala bih, da
slobodno vreme najvi{e
provodim igraju}i se sa
mojim bratom.
Jovana Vesi}
O[ „Sveti Sava“ - Klokot
for you 31
Hello!
I’m Petar and I’m 13 years
old. I spend my free time
by mostly playing games
and surfing the internet.
My favourite actress is
Scheherazade, I would like
you to publish a poster of
either her or Jackie Chan.
Lastly, I would like to mention
that I like sports a lot,
especially football.
Petar Maksimovic
Primary school „Sveti
Sava“ - Klokot
Ciao!
I will start with music, I love
listening to Ana Kokić and
Osvajaci. My favourite film
is “Home alone” and the
actor is Jackie Chan. From
sportsmen, I mainly love our
most famous and greatest
tennis player in the World
Novak Djokovic. I spend free
time mostly with my friends,
on the internet and playing
various video games.
Božica Stević
Primary school „Sveti
Sava“ - Klokot
Greetings,
My favourite singer is Rada
Manojlovic, film is “Red
Eagle” (Aguila roja), and the
actress is Sheherazade. I like
to write poetry very much, I
dance folk dances, and sing
our old songs. When sports
are concerned, I mainly like
tennis and volleyball. That
would be all from me!
Zarko Peric
Primary school „Sveti
Sava“ - Klokot
Draga redakcijo,
I’m writing you from Klokot,
and I hope that you will
publish my little letter. During
my free time, I mainly listen
to music, with my favourite
singer Seka Aleksic. Next
to music, I like to engage in
sports, mainly football.
I spend every free day
with my friends, because
I’m having the best time
with them.
Biljana Cvetkovic
Primary school „Sveti
Sava“ - Klokot
Hello,
I spend free time on the
internet and playing video
games. Next to that, playing
football or basketball with
friends is mandatory for me.
When we’re talking about
music, I like to listen to local
hits, where I particularly
emphasize my favourite
singer Darko Lazic, who
really has some good
songs. From the movieworld, I wish to particularly
mention the local actor
Rados Bajic.
Aleksandar Stevic
Primary school „Sveti
Sava“ - Klokot
Respected,
Above all, I wish to say that
I really like this magazine,
and I read it on regular basis.
I would like to ask you to
publish the poster of our best
tennis player in the world
Novak Djokovic in one of
your next issues. I would add
that I mostly spend free time
playing with my brother.
Jovana Vesic
Primary school „Sveti
Sava“ - Klokot