Halal katalog

Comments

Transcription

Halal katalog
halalcatalogue
3
halalkatalog
Halal kvaliteta - dodatna vrijednost
Halal Quality - Added Value
Poštovani,
Dear readers,
Pred Vama se nalazi prvo izdanje kataloga Halal proizvoda
i usluga.
This is our first edition of Halal catalogue which encompasses all croatian Halal certified
products and services.
Jedna od djelatnosti Centra za certificiranje Halal kvalitete
kao specijalizirane institucije Islamske zajednice u Republici
Hrvatskoj je promocija Halal certificiranih proizvoda i usluga
te želimo na ovaj način na jednom mjestu prikazati svima zainteresiranima
potencijale Halal proizvodnje i usluga u Republici Hrvatskoj.
Centre for Halal quality certification is taking all the necessary actions to amplify the
competitivness and position of croatian companies and tourism industry in the world
Halal market as well as to show the Halal production potential Croatia actually holds.
Thus , the purpose of this catalogue.
Sa zadovoljstvom možemo istaknuti da smo jedna od rijetkih zemalja članica EU
koja ima registriranu Halal normu HRN BAS 1049 te zaštićeni znak Halal kvalitete
što nas čini konkurentnijim na najvećem rastućem tržištu čija se vrijednost za
prošlu godinu procjenuje na 650 milijardi USD.
Potvrđivanjem Halal kvalitete proizvoda i usluga kao trajne i dodatne vrijednosti
želimo osnažiti povjerenje potrošača u proizvod i uslugu te nam je želja da
sinkroniziranom zajedničkom akcijom svih gospodarskih čimbenika društva se
značajnije uključimo u tokove najvećeg rastućeg tržišta na svijetu.
Koristim ovu priliku da se zahvalim svim institucijama i pojedincima koji su podržali
izradu kataloga te se nadam da će Vam ovaj katalog pomoći u odabiru partnera
za poslovnu suradnju. Srdačno Vas selamim i pozdravljam!
Aldin Dugonjić
The Halal Quality Certification is conducted according to Halal requirements and
measures defined by Halal Standard HRN BAS 1049: 2010, which is registered at
the Croatian Standard Institute. Hence, Croatia has been established very high Halal
standards that also complies with EU norms.
Consequently, it adds the competitive advantage for croatian Halal producers and
service providers in terms of their placement in the biggest growing market in the
world which value is estimated at $ 650 billions.
Ensuring Halal quality in products and services have the purpose of creating loyal and
entrusted consumers. Moreover, the main aim of the Centre is to recognise and use
all the potentials Croatia has in order to reinforce its economic growth and involment
in the world Halal market.
I am taking this opportunity to express my deepest gratitude for all those who have
put great effort in designing this catalogue with a sincere hope that it would serve
as a good directory for choosing your potential business partners and Halal overall.
Best regards and salams!
Aldin Dugonjić
Rukovoditelj centra
CEO of Centre
4
halalcatalogue
5
halalkatalog
Islamska zajednica u Hrvatskoj
Centar za certificiranje Halal kvalitete u Hrvatskoj
Islamic Community In Croatia
Centre For Halal Quality Certification In Croatia
Islamska zajednica u Hrvatskoj je odlučila kroz jedan od svojih projekata osnovati Centar za
certificiranje Halal kvalitete s ciljem da se uspostavi sustav koji bi omogućio proizvođačima i
pružateljima usluga da certificiraju proizvodne procese i proizvode s mogućnošću plasiranja na
tržište sa oznakom Halal.
Centar za certificiranje Halal kvalitete (Centar) je registriran kao specijalizirana institucija Islamske
zajednice u Ministarstvu Uprave Republike Hrvatske, a temeljne djelatnosti obuhvaćaju:
Centre for Halal Quality Certification has been established through the one of the projects
developed by Islamic Community in Croatia. Its objective is to establish the system of quality which
enable producers and service providers to certify its processes and products according to Shariah
requirements and at the same time get the opportunity to place their products in the market with
Halal logotype.
Centre for Halal Quality Certification has been registered in the croatian Ministry of Management
as the authorized instutution of Islamic Community in Croatia. Its core activities are:
• Edukaciju o Halalu
• Certificiranje Halal proizvoda i usluga
• Znanstvena I stručna istraživanja
• Promocija certificiranih proizvoda i proizvođača (mediji, sredstva javnog oglašavanja, predstavljanje na
Halal sajmovima u Hrvatskoj i svijetu)
Kako bismo podigli i održavali kvalitetu naših usluga Centar je certifciran prema zahtjevima norme
ISO 9001:2008 od strane DQS d.o.o.
MISIJA - Ustanovljavanje, praćenje i kontrola proizvodnje u tvrtkama koje se opredijele da njihov
proizvod ili usluga sa šerijatskog gledišta bude dozvoljen-Halal.
VIZIJA - Svojim djelatnostima postati prepoznatljivi partneri u jačanju konkurentnosti hrvatskih
tvrtki te osigurati potrošače koji konzumiraju Halal proizvode i usluge.
CERTIFICIRANJE Halal KVALITETE - Certificiranje Halal kvalitete se provodi prema zahtjevima
i mjerama Halal norme HRN BAS 1049:2010 koji je registrirana u Hrvatskom zavodu za norme.
Halal NORMA SADRŽI:
1. Halal normu
4. Pravilnik o Halal klanju životinja
2. Proceduru certificiranja
5. Pravilnik o zaštitnom znaku
3. Pravilnik o auditu 6.Priručnik o Halal statusu aditiva
PROCEDURA CERTIFICIRANJA
1.Tvrtka podnosi zahtjev za certificiranje i dostavlja Centru dokumentaciju kojom dokazuje da posluje u
skladu sa zakonskom regulativom i da može zadovoljiti zahtjeve Halal kvalitete
2. Centar provjerava dostavljenu dokumentaciju
3. Centar i tvrtka potpisuju ugovor o certificiranju
4. Centar educira zaposlenike u tvrtci kako bi znali implementirati i održavati zahtjeve Halal norme
5.Tvrtka priprema dokumentaciju u kojoj su opisane svi procesi proizvodnje i provjerene sve sirovine i
materijali koji se koriste u proizvodnji Halal proizvoda
6. Centar provjerava da li je tvrtka ispunila zahtjeve za dobivanje Halal certifikata
7. Centar dostavlja svu dokumentaciju Komisiji za verifikaciju koja provjerava da li je certificiranje izvršeno
na propisani način
8. Upravni odbor Centra donosi odluku o dodjeli Halal certifikata
Centar za certificiranje Halal kvalitete najavljenim i nenajavljenim auditima te laboratorijskim
analizama gotovih proizvoda na prisutnost harama vrši provjeru poštivanja zahtjeva i mjera Halal
norme.
Svaka tvrtka koja se certificira prema zahtjevima Halal norme ima pravo i obvezu korištenja
zaštitnog znaka Halal kvalitete čiju uporabu isključivo odobrava Centar.
6
• Education on Halal (linquistic, religious, cultural, traditional and health context)
• Professional help in implementation of Halal quality standards
• The certification of Halal products and services
• Investing in research and development (R&D) activities
• Advertising and promotion of certified products, manufacturers, service and facility providers
The Centre is focused on the very professional approach to all of its clients. In this matter it has
implemented the ISO 9001:2008 system of quality issued by DQS Ltd certification house.
MISSION - Ensuring that all Halal certified products and services are in accordance with Shariah
requirements (Halal)
VISION -With provision of our certification services to become recognizable partner in strengthening
consumers’ confidence in products and services as well as reinforcing competitiveness and placement
of Croatian companies in the biggest growing market in the world.
Halal CERTIFICATION PROCEDURE - Halal Quality Certification is conducted according to Halal
requirements and measures defined by Halal Standard HRN BAS 1049: 2010, which is registered at
the Croatian Standard Institute.
Halal STANDARD INCLUDES THE FOLLOWING:
1. Halal Standard
2. Certification Procedure
3. Regulations of the Audit
4. Regulations of animal Halal slaughtering 5. Regulations on tredemark 6. Handbook of Halal Status of aditive
CERTIFICATION PROCEDURE
1. The company makes a request for certification and submits documentation to the Center that proves that
operates in accordance with legislation and that can satisfy the requirements of Halal quality
2.The Center verifies the submitted documentation
3.The Center and the company sign an agreement on certification
4.The Center educates the employees in the company in order to know how to implement and maintain the
requirements of Halal standards
5. Halal company prepares documentation in which describes all procedures of production and verified all
raw materials and supplements which are used in manufacturing
6.The Center verifies whether the company fulfilled the requirements for obtaining Halal certification
7.The Centre delivers all documentation to the Commission for verification that verifies whether the
certification was performed in a proper manner
8. Managing Board of the Centre decides about issuing the Halal certificate
Centre for Halal Quality Certification continuously do the checking (announced and random audits,
laboratory analysis etc.) of certified products to ensure they are free of haram (prohibited) substances
as well as to ensure that the procedure is in accordance with requirements and measures defined by
Halal Standard. Every Halal certified company gets the exclusive right to use Halal logotype which
use can be approved only by the Centre.
halalcatalogue
7
halalkatalog
Proizvodi
Products
halalcatalogue
9
halalkatalog
Agrocroatia nova d.o.o.
O TVRTKI:
Agrocroatia Nova d.o.o. tvrtka je za proizvodnju premiksa i stočne hrane osnovana 2006. g.
sa sjedištem u Sisku. Osim navedenih djelatnosti fokusirani su i na biljnu proizvodnju, uzgoj
I tov stoke te proizvodnju mesa i mesnih konfekcija.Vizija im je postati vodeći proizvođač
hrane “od polja do stola” u skladu sa međunarodnim standardima kvalitete i dobre
poljoprivredne prakse. Kao potvrdu dobre kvalitete njihov sustav proizvodnje posjeduje
ISO 9001: 2000 ISO 14 001:2004 ISO 22 000 :2005 HACCPI i halal certifikate kvalitete.
ABOUT COMPANY:
Agrocroatia Nova Ltd was founded in 2006 as a producer of AC premixtures for breeding
and fattening of domestic animals and has since grown into a full service provider for
the animal feed industry. Apart from the production of premixes or concentrates it
also specializes in vegetable production, breeding and fattening of domestic animals and
production of meat and related products. They have implemented ISO 9001: 2000 ISO
14 001:2004 ISO 22 000 :2005 HACCP and Halal quality standard in the production
processes as confirmation of the quality of their services.
KONTAKT/CONTACT:
AGROCROATIA NOVA d.o.o.
Nikole Tesle 17, Sisak, Croatia
Tel: +385 44 522 775, +385 44 540 857, fax: +385 44 545 154
e-mail: [email protected]
www.agrocroatianova.hr
10
11
halalkatalog
Aktival d.o.o.
O TVRTKI:
Aktival je hrvatski proizvođač dodataka prehrani i kozmetike s posebnom namjenom.
Djeluje u sastavu farmaceutske grupe FARMAL d. d. Ludbreg.AKTIVAL proizvodi su rezultat
najnovijih saznanja s područja medicine, farmacije i pravilne prehrane. Svoje proizvode
stvaraju samostalno i u suradnji s renomiranim europskim partnerima. Proizvodnja se odvija
prema najvišim farmaceutskim zahtjevima, a gotovi AKTIVAL proizvodi su laboratorijski
ispitani i garantirane kvalitete. Proizvode možete naći u ljekarnama i biljnim drogerijama.
2012. Aktival d.o.o. postao je nositelj Halal certifikata.
ABOUT COMPANY:
AKTIVAL® is a Croatian manufacturer of natural dietary supplements. It operates within
the pharmaceutical company FARMAL d.d. Ludbreg. The products of AKTIVAL® are
the result of the latest knowledge in medicine, pharmacy and healthy diet. We create
our products independently and in cooperation with reputable European partners. The
production process is subject to the highest pharmaceutical requirements. The finished
products ACTIVAL® are laboratory-tested and of guaranteed quality. Products are available
only in pharmacies and herb pharmacies. In 2012.Aktival d.o.o. have obtained Halal quality
certificate for their product Rizolip.
KONTAKT/CONTACT:
AKTIVAL d.o.o.
Branitelja domovinskog rata 8, 42230 Ludbreg
Tel: +385 42 408 700, fax: +385 42 408 708
e-mail: [email protected]
www.aktival.hr
12
13
halalkatalog
Arbacommerce d.o.o.
O TVRTKI:
ARBACOMMERCE d.o.o. ZADAR je obiteljska tvrtka osnovana 1994. godine, a trgovina
ribom postaje elementom poslovanja 1999. godine. Entuzijazam obavljanja djelatnosti
vezanom uz more rezultirao je 2007. godine dovršenjem gradnje vlastitog, suvremenog
pogona za preradu ribe u Labinu, u istočnom dijelu istarskog poluotoka, 5 km udaljenom
od luke Plomin, najveće ribarske luke na sjevernom dijelu hrvatskog Jadrana.Tu se godišnje
preradi 2 – 3 tisuće tona sitne plave ribe, prvenstveno srdele i inćuna, koja se nabavlja
direktno od ribarskih brodova plivarica, opremljenih najmodernijom opremom za ulov,
tretman i čuvanje ribe i to u svim većim lukama na hrvatskom dijelu Jadrana: Rijeci, Puli,
Zadru, Splitu i Dubrovniku. Arbacommerce d.o.o. ima implementirane ISO 22000:2005,
HACCP i Halal sustave upravljanja kvalitetom.
ABOUT COMPANY:
ARBACOMMERCE d.o.o. ZADAR, a family owned company founded in 1994, started
working in the fish trade in 1999. The enthusiasm of doing business related to the sea,
resulted with the construction of their own modern processing plant in 2007.The processing
plant is situated in Labin, in the eastern part of Istria, 5 km from the port of Plomin, the
largest fishing port in the northern part of the Croatian Adriatic. Annually the company
purchases and processes between 2 and 3 thousand tons of fresh small pelagic fish, mainly
sardines and anchovies, purchased directly from fishing boats – purse seiners, equipped
with the most modern equipment for the fishing, the treatment and the storing of fish, in
all larger ports in the Croatian part of Adriatic: Rijeka, Pula, Zadar, Split and Dubrovnik.They
have implemented following quality systems: ISO 22000:2005, HACCP i Halal
KONTAKT/CONTACT:
ARBACOMMERCE d.o.o.
Obala kneza Branimira 4a, 23000 Zadar - Croatia
Tel: +385 23 25 06 28, fax: +385 23 25 06 19
e-mail: [email protected]
www.arbacommerce.hr; www.aktival.hr
14
15
halalkatalog
Belje d.d.
O TVRTKI:
Belje, dioničko društvo za prehrambenu industriju i poljoprivrednu proizvodnju sa sjedištem u Dardi,
proizvodnjom hrane bavi se već više od tri stoljeća, a od početka 2005. godine u sastavu je Agrokor
koncerna, najvećeg proizvođača hrane u ovom dijelu Europe.Vlastite farme i oranice, osnova su
poljoprivredne proizvodnje u Belju. Prirodne sirovine kontroliranog podrijetla iz vlastitog uzgoja
pretaču se u poznate proizvode prehrambene industrije Belja. Objekti tvrtke locirani su na području
cijele Baranje, a više od 20.000 ha obradivih površina, brojne farme i industrijska postrojenja kao i 2000
zaposlenika najbolji su pokazatelji veličine i snage Belja. Kvalitetu proizvoda potvrđuju i brojne nagrade i
priznanja s iznozemnih i domaćih ocjenjivanja kvalitete među kojima se posebno ističe ITQI „Superior
Taste Award” ,BEST BUY nagrada za 2012/2013.godinu. te sljedeći certifikati ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS 18001, HACCAP, GlobalGap te Halal.
ABOUT COMPANY:
Belje Inc. food processing industry and agricultural production based in Darda, has a tradition in
food production which is more than three centuries long. Since the beginning of 2005, it is a part of
Concern Agrokor which is the biggest food producer in this part of Europe. Own farms and arable
land are the basis of agricultural production in Belje. Natural raw materials of controlled origin from
own cultivation are made to become the well known products of Belje food industry. Company
premises are located throughout Baranja. More than 20,000 ha of arable land, numerous farms and
plants, as well as 2,000 employees are the best indicator of the size and power of Belje.The quality
of products is confirmed by numerous award and certificates among which are ITQI „Superior
Taste Award” ,BEST BUY award for 2012/2013.,ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, HACCAP,
GlobalGap and Halal.
KONTAKT/CONTACT:
BELJE d.d.
Industrijska zona 1, Mece, 31326 Darda, Croatia
Tel: +385 31 790 100, fax: +385 31 790 195
e-mail: [email protected]
www.belje.hr
16
17
halalkatalog
Delicia d.o.o.
O TVRTKI:
“Delicia” d.o.o. osnovana je 30.09.1997. godine s ciljem da proizvodi čajna peciva koja nisu samo
slastica već imaju i neka povoljna fiziološka svojstva. Prvi proizvod zaslađen smeđim šećerom od
trske i bogat dijetalnim vlaknima bio je i ostao “Integral”. Nakon tri godine isprobavanja namirnica
konačno smo 2000. godine proizveli prva tri proizvoda bez šećera:“VitaliX”,“IntegraliX” i “ZobeliX”.
Sva 4 navedena proizvoda ponosno nose na ambalaži znak “Hrvatske kvalitete”. Prvi su istarski
proizvođač hrane i pića koji je dobio pravo na korištenje znaka “Hrvatska kvaliteta” (2005. godine). U
Istri su među prvima uveli sustave upravljanja kvalitetom (ISO 9001:2000, danas 9001:2008) i sustav
upravljanja zdravstvenom ispravnošću namirnica i gotovih proizvoda (HACCP) još 2004. godine, a
od prošle godine njihove slastice certificirane su i standardom Halal kvalitete.
ABOUT COMPANY:
Delicia is a young company founded in 1997.The purpose of founding was and still is to produce fine
pastry in a way, which is somewhat different from major producers. Delicia really defined itself as a
company, which uses lots of natural ingredients , which other biscuit and pastry producers rarely use
(or not at all).The basic sweetener in these products is isomalt, a natural sugar substitute derived from
sugar beet.Aside from this, they are currently the only producers who use oligofructose, dietary fibres
with a pre-biotic effect, derived from the chichory root.Teh quality of their products is confirmed by
Croatian Quality Award 2005, ISO 9001:2008, HACCP and Halal certificate.
KONTAKT/CONTACT:
DELICIA d.o.o.
Štrped 59, 52420 Buzet, Hrvatska
Tel: (+385) 52 669 019, fax: (+385) 52 694 455
e-mail: [email protected]
www.delicia.hr
18
19
halalkatalog
Lovella sokovi, izvorno i čisto.
Eko vrelo do.o.
O TVRTKI:
EkoVrelo je obiteljska tvrtka osnovana 2010. godine u Belom Manastiru.Tvrtka posjeduje novi suvremeni tehnološki pogon u Belom Manastiru kapaciteta prerade 6.000 tona svježeg voća i povrća
godišnje. Sirovina koju prerađujemo trenutno je dijelom iz konvencionalnog, a dijelom iz eko uzgoja.
Tvrtka posluje po ISO standardima (ISO 9001, ISO 22000), te je osvojila nagradu Superior Taste
Award od International Taste & Quality Institute iz Belgije za Lovella 100% prirodni sok od cikle.
EkoVrelo proizvodi temelje se na tradicionalnim recepturama, svježem voću i povrću iz domaćeg
uzgoja i modernoj tehnologiji,Trenutno rade na uvođenju novih sustava kontrole kvalitete, a zasad
posjeduje slijedeće certifikate : ISO 9001, ISO 22000 (uključujući HACCP), Halal i Eko proizvod.
ABOUT COMPANY:
Eko Vrelo is a family business founded in 2010 in Beli Manastir.They own the production factory
with the annual processing capacity of 6,000 tons of vegetables and fruits.Their row materials
come partially from conventional and partially from eco production. EkoVrelo products are based
on traditional recipes, fresh fruits and vegetables from domestic culture, and modern technology
which ensures that their products “breath” life. Currently they are holders of following quality
certificates: ISO 9001, ISO 22000 (including HACCP plan), Halal and Organic product.Their
brand Lovella 100% Fresh Beetroot Juice have been awarded with Superior Taste Award from
International Taste & Quality Institute in Belgium.
KONTAKT/CONTACT:
EKO VRELO d.o.o
Proširite Vašu ponudu hrvatskih autentičnih proizvoda iz Baranje i ponudite vašim
kupcima izvorno hrvatske i čiste Lovella sokove (bez dodanog šećera, bez dodanog
konzervansa i aditiva, nije od koncentrata, bez GMO). Rok trajanja sokova je 2
godine, pakirano u staklenoj ambalaži od 0,25L i 0,75L.
20
Valpovačka b.b., 31 300 Beli Manastir, Croatia
Tel: +385 31 704039, Fax: +385 31 704048
e-mail: [email protected]
www.ekovrelo.hr
21
halalkatalog
Elcon prehrambeni proizvodi
Elcon prehrambeni proizvodi d.o.o.
O TVRTKI:
Elcon - prehrambeni proizvodi d.o.o. danas najsuvremenijom tehnologijom prerađuje
kokošja jaja u tekuće, praškaste i smrznute proizvode od jaja za krajnje korisnike - kućanstva,
gastro objekte, hotelijere i druge uslužne i proizvodne djelatnosti.
Politika i ciljevi su dio cjelovite poslovne politike i ciljeva poslovanja poduzeća. Osnova
poslovne politike kvalitete firme Elcon – prehrambnei proizvodi d.o.o. je u usmjerenju svih
instanci u proizvodnom lancu na ostvarenju vrhunske kvalitete svih proizvoda proizvodnog
programa kako bi ispunili zahtjeve i želje kupaca i tržišta. U skladu s tim trenutno imaju
implementirane sljedeće sustave kvalitete: ISO 9001:2008, HACCP i Halal.
ABOUT COMPANY:
Elcon Prehrambeni Proizvodi d.o.o specializes in the production of liquid , frozen and
powder eggs products.Thier main aim is to contribute to the health and happiness of every
customer .The politics of the firm is intended to establish superior quality in their products
and production processes in order to satisfy the customers’ and markets’ requirements.
In the view of this they implemented ISO 9001:2008, HACCP and Halal quality certificates.
Tekući pasterizirani proizvodi od jaja bez aditiva: tekući bjelanjak, tekući žumanjak, tekuća jaja.
Tekući pasterizirani proizvodi od jaja sa aditivima: tekući bjelanjak, tekući žumanjak, tekuća
jaja, slani žumanjak.
Smrznuti pasterizirani proizvodi od jaja: smrznuti bjelanjak, smrznuti žumanjak, smrznuta jaja.
Praškasti proizvodi od jaja: bjelanjak u prahu, žumanjak u prahu, jaja u prahu, fermentirani bjelanjak
u prahu.
KONTAKT/CONTACT:
ELCON PREHRAMBENI PROIZVODI d.o.o
Josipa Kraša 3, 49 247 Zlatar Bistrica, Croatia
Tel: +385 49 463 228, fax: +385 49 463 012
e-mail: [email protected]
http://www.ekos-holding.com/elcon
22
23
halalkatalog
Eurovoće d.o.o.
O TVRTKI:
Eurovoće je jedan od najvećih proizvođača pasteriziranog voća i povrća na ovim prostorima
s godišnjom preradom od oko 15 tisuća tona voća i povrća. U Eurovoću postoje tri
proizvodna programa: kiseli (krastavci, ajvar, paprika, cikla, feferon, miješana salata), slatki
(marmelade, pekmezi, džemovi i kompoti) i HORECA program (odnosi se na program
namijenjen kuhinjama u hotelima, restoranima i kafićima). Dugogodišnja suradnja s više
od 1200 kooperanata Eurovoću osigurava kvalitetnu i dobro dinamiziranu sirovinu koja je
ključna za proizvodnju pasteriziranog voća i povrća. Eurovoće plasira 80% svoje proizvodnje
najvećim trgovačkim lancima za potrebe njihovih trgovačkih marki, dok se 20% proizvodnje
plasira pod vlastitim brandom DoOra (domaće orahovačko). Proizvodi Eurovoća prisutni su
na tri kontinenta, a zemlje u koje se izvozi jesu: Australija, Kanada, SAD, Švicarska, Švedska,
Njemačka, Slovenija, BiH te Srbija. Eurovoće u svoje poslovanje ima implementiran ISO
22000:2005 i HACCP, te Halal i Kosher certifikat.
ABOUT COMPANY:
Eurovoce from Croatia was established in August 2002.Today Eurovoce is largest producer
of pasteurized fruits and vegetables in region, with annual production of 15 000 tons of fruits
and vegetables per year.Their products are from the region which, because of it’s beauty, has
the status of a nature park - the region is far away from major urban centers.The long-lasting
cooperation with more than 1,200 subcontractors provides a good dynamics of top quality
raw material which is essential for the production of pasteurized fruit and vegetables of
superior quality.Along with developing the system of sub-contractor production, Eurovoce
has planted its own orchard of sour cherries on a surface of 200 hectares.The major part
of the production 80% is sold under private labels of retail chains, while 20% of products
placed on the shelves are labeled with Eurovoce’s own brand DoOra. There are three
production programs in Eurovoce: Sour program: gherkins, red beet, pepperoni, peppers,
ajvar and mixed salad, Sweet program: jams and compotes, HORECA program: refers to
the program for kitchens in hotels, restaurants and cafe.They posess the following quality
certificates : ISO 22000:2005; HACCP, Kosher and Halal certificate.
KONTAKT/CONTACT:
EUROVOĆE ZADRUGA d.o.o
Rijecani 85, 33515 Orahovica, Croatia
Tel: +385 33 673 988, fax: +385 33 673 940
e-mail: [email protected]
www.eurovoce.hr
24
25
halalkatalog
Gavrilović d.o.o.
O TVRTKI:
Gavrilović d.o.o. osnovan je davne 1690. godine u Petrinji. Danas je tvrtka u vlasništvu devete
generacije obitelji Gavrilović po čemu je jedinstvena u Hrvatskoj i među rijetkim je takvim
obiteljskim tvrtkama u svijetu. Mesna industrija Gavrilović opremljena je najmodernijim
industrijskim strojevima i proizvodnim linijama te raspolaže maksimalnim godišnjim
proizvodnim kapacitetom do 50.000 tona gotovih proizvoda i svježeg mesa. U svom širokom
asortimanu Gavrilović nudi sve - od svježeg mesa, salama, hrenovki, kobasica, narezaka,
sušenih mesa, pašteta i gotovih jela do pravih gurmanskih poslastica. Svim proizvodima
zajednički je nazivnik posebna pažnja koja se posvećuje očuvanju tradicionalne recepture
i osiguranju iznimne kvalitete uz primjenu najsuvremenijih tehnologija. Proizvodni procesi
udovoljavaju najstrožim europskim i američkim standardima kvalitete, a mjere kontrole
potencijalnih rizika provode se svakodnevno u svim fazama proizvodnje. Posjeduju ISO
22000, HACCP, Halal, ISO 9001, a u tijeku je implementacija norme ISO 14000
ABOUT COMPANY:
Gavrilović d.o.o. is the croatian company that specializes in the production and proscessing
of meat and meat products. It has been founded in 1690 in Petrinja as a small family business
company and today it is one of the largest croatian meat industries. The owners belong
to the 9th generation of family Gavrilovic which is its unique characteristic. Gavrilović
d.o.o. is characterized by traditional values, premium quality ingredients and latest meat
processing technology and logistics that give total output of 50.000 tons of produced meat
per year. They offer a wide selection of top quality products including all types of fresh
meat,salami, sousages stakes, smoked meat, pates and specific gurman treats.Thanks to the
latest modernisation of facilities and traditional recipes they managed to provide superior
quality of their products which is also confirmed by the following quality certificates: . ISO
22000, HACCP, Halal, ISO 9001 and ISO 14000 (currentlY in the implementation phase)
KONTAKT/CONTACT:
GAVRILOVIĆ d.o.o.
Gavrilovićev trg 1, 44250 Petrinja, Croatia
Tel: +385 44 811 111, fax: +385 44 811 451
e-mail: [email protected]
www.gavrilovic.hr
26
27
halalkatalog
Grbić d.o.o.
O TVRTKI:
Tvrtka Grbić d.o.o. organizirana je 1990. kao obiteljsko gospodarstvo sa djelatnostima
vlastite poljoprivredne proizvodnje, skladištenjem i doradom poljoprivrednih proizvoda
(silos,dorada sjemena, uljara, pekara..)prometom poljoprivrednih proizvoda, ekološkom
proizvodnjom, stočarstvom i ratarstvom itd. Sukladno odredbama Zakona o ekološkoj
proizvodnji poljoprivrednih proizvoda Grbić d.o.o. posjeduje certifikat ekoloških prooizvoda,
HACCP te Halal certifikate.
ABOUT COMPANY:
Grbić d.o.o. is a family business firm founded in 1990.They specialize in agricultural production,
storage and processing of agricultural products (silage, seed processing, bakery ...), agricultural
products, organic farming, livestock, farming, etc. In accordance with provision of Law of
Organic farmers they have implemented the following quality certificates: Organic Product,
HACCP and Halal.
KONTAKT/CONTACT:
GRBIIĆ d.o.o.
Mlinska bb, 34000 Požega , Croatia
Tel: +385 34 274 644, fax: +385 34 274 634
e-mail: [email protected]
www.grbic.hr
28
29
halalkatalog
Hermes International d.o.o.
O TVRTKI:
Hermes International d.o.o. bavi se proizvodnjom i disribucijom prirodnih i zdravih đžemova
i namaza vrhunske kvalitete. Dida Boža brend je tvrtke Hermes International d.o.o. a
inspiriran je stvarnom osobom, vlasnikom i osnivačem tvrtke.. Dida Boža namazi i džemovi
su hrvatski proizvod, a pripremaju se prema originalnim dalmatinskim recepturama u strogo
kontroliranim pogonima gdje su primjerice , svaka smokva ručno otvara i pregledava kako bi
džem bio vrhunske kvalitete.Visok udio ekološki uzgojenog voća te ručno branih plodova
daju im punu i osobitu aromu. Dida Boža namazi i džemovi su prepoznati u cijelom svijetu
i konzumiraju ih na području Sjedinjenih Američkih Država, Europe,Afrike,Azije. Oduševili
su potrošače i osvojili neke od najcjenjenijih nagrada na međunarodnim sajmovima hrane.
Implementirali su HACCP and Halal sustave kvalitete.
ABOUT COMPANY:
Hermes International d.o.o. produces and distributes natural, healthy and high quality
spreads and tapenades. Dida Boža is a brand of Hermes International Ltd inspired by real
person, owner and founder of the company. Dida Boža spreads and tapenades are Croatian
products, made according to the original Dalamtian recipes. Production is rigorously
controlled where, for example, every fig is hand-opened and examined resulting in a high
quality of spreads. A great share of organic and hand-picked fruit gives spreads a rich and
special flavour. Dida Boža spreads are recognized in the whole world and consumed in
United States of America, Europe, Africa and Asia.They have thrilled consumers and have
won several most valuable international food fair awards. The quality of their products is
recognized by HACCP and Halal quality certificates.
KONTAKT/CONTACT:
HERMES INTERNATIONAL d.o.o.
Nova 5, 42204 Turčin, Croatia
Tel: +385 42 207 796, +385 42 207 797, fax: +385 42 651 003
e-mail: [email protected]
www.didaboza.hr
30
31
halalkatalog
Kraš d.d.
O TVRTKI:
Kraš d.d. vodeći je konditorski proizvođač u regiji - kakao proizvoda, keksa i vafla i
bombonskih proizvoda. O Krašu najbolje govore njegovi brandovi poput Bajadere, Dorina
čokolade, Životinjskog carstva, Domaćice, Napolitanki, Kiki i Bronhi bombona, te ostali
proizvodi dobro poznati brojnim potrošačima. Cjelokupna proizvodnja organizirana
je u skladu sa svjetskim konditorskim standardima, pri čemu se ispunjavaju najstroži
zahtjevi za postizanje visoke kvalitete. Uz postojeće sustave upravljanja kvalitetom ISO
9001:2008; sustav upravljanja okolišem ISO 14001:2004, sustav samokontrole temeljenim
na principima HACCP-a, međunarodni standard sigurnosti hrane IFS, Kraš je od 2008g. u
svoje proizvodne pogone implementirao i Halal standard. Kraš danas posluje kao suvremena,
tržišno orijentirana kompanija. Godišnja proizvodnja Društva premašuje količinu od 33.000
tona konditorskih proizvoda, od kojih se skoro polovina uspješno izvozi na sva svjetska
tržišta. Kraš je vlasnik i dviju tvornica, MIRE - najveće tvornice keksa i vafla u Prijedoru i
KAROLINE,tvornice za proizvodnju keksa, vafla i slanica, u Osijeku.
ABOUT COMPANY:
Kraš d.d. is a leading producer of all three confectionery categories-cocoa products, biscuits
and wafers, as well as sugar confectionery. Kraš flagship brands such as Bajadera, Dorina
chocholate, Animal Kingdom, Domaćica, Napolitanke wafers, Kiki and Bronhi toffees and
many others that are well-known to the consumers are the best proof of that.The complete
manufacturing process is set up in accordance with the international confectionery
standards and, in doing so the most stringent quality requirements have been met. As the
confirmation of quality Kraš has obtained ISO 9001:2008; ISO 14001:2004; HACCP; IFS
and Halal certificates. Kraš today operates as a modern, market-oriented company with
an annual output exceeding 33,000 tons of confectionery. More than half of total output
is marketed domestically, while the remainder is being successfully exported to world
markets. A part of the company is Mira Biscuit and Wafer Factory in Prijedor, Bosnia and
Herzegovina and Karolina Biscuit Factory in Osijek.
KONTAKT/CONTACT:
KRAŠ prehrambena industrija d.d.
Ravnice 48, 10000 Zagreb, Croatia
Tel: +385 2396 111
e-mail: [email protected]
www.kras.hr
32
33
halalkatalog
Kutrilin TPV
O TVRTKI:
Tvornica Kutrilin je utemeljena 1931. godine kao proizvođač kemikalija za kožu i tekstil.
Danas Kutrilin TPV dio je Tita grupe, proizvođač dodecilbenzensulfonske kiseline, natrijev
laurileter sulfata, pomoćnih sredstava/aditiva za različite industrije, sredstava za antikorozivnu
zaštitu, odpjenjivača/antipjenića, specijalnih kemikalija, plastične ambalaže, a bave se i
uslugama iznajmljivanja poslovno-skladišnog prostora.Vrijednost proizvoda je u njihovoj
djelotvornosti i primjenjivosti pojedinog proizvoda u različitim industrijama. Kvaliteta
cjelokupnog proizvodnog procesa i usluge potvrđena je Halal, IGH i košer certiifikatima
a širina proizvodnog asortimana te tradicija poslovanja dulja od 80 godina te suradnja s
velikim svjetskim tvrtkama čine Kutrilin TPV prepoznatljivim partnerom.
ABOUT COMPANY:
Kutrilin TPV is part of Tita group, a manufacturer of Linear alkyl benzene sulfonic acid, sodium
laurylether sulfate, auxiliaries / additives for various industries, anti-corrosion products,
antifoaming agents, specialty chemicals, etc. The adventage of their products is in their
effectiveness and applicability in various industries. The quality of the entire production
process and services has been confirmed by following quality certificates: Halal, IGH and
Kosher. In addition, wide of product range, business tradition longer than 80 years and
co-operation with major global companies makes Kutrilin TPV distinctive partner.
KONTAKT/CONTACT:
KUTRILIN TPV
Radnička cesta 173/p, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 2404 100, +385 1 2406 030, fax: +38512404554
e-mail; [email protected]
www.kutrilin-tpv.hr
34
35
halalkatalog
Luxury Cosmetics d.o.o.
O TVRTKI:
„Cleopatra“ šećerna pasta za egipatsku depilaciju je 100% prirodni proizvod na bazi šećera,
limuna, ekstrakta nevena i aloe vere. Ne sadrži kemikalije, ljepila, umjetne boje ni mirise.
Pogodna je za sve tipove kože te se preporuča svima, uključujući i osobama koje boluju od
proširenih vena te ispucalih kapilara.
„Cleopatra“ šećerna pasta je međunarodno višestruko nagrađivan proizvod:
• Svjetska izložba inovacija – PALEXPO 2011, Ženeva, Švicarska
• zlatna medalja stručnog ocjenjivačkog suda na području kozmetike i medicine
• posebna nagrada Ruske Federacije za inovaciju
• Svjetska izložba inovacija – KIWIE 2011, Seoul, Južna Koreja
• srebrna medalja za inovaciju
• posebna nagrada za inovaciju južnokorejskog Zavoda za intelektualno vlasništvo
• posebna nagrada za inovaciju predstavništva Europske udruge inovatorki
ABOUT COMPANY:
Luxury cosmetics d.o.o is registered manufacturer of cosmetics.Thier most recognizable
product is „ Cleopatra“, sugar depilatory cream. Cleopatra sugar paste for Oriental Epilation
is a 100% natural product, based on sugar, lemon, pot marigold extract and aloe vera. It
is free of chemicals, adhesives, artificial colours or fragrances; suitable for all skin types.
Cleopatra recieved numerous international awards among which are:
• Gold Medal for innovation in the field of cosmetics and medicine awarded in Switzerland
• Special Award for innovation from Russian Federation
• Silver MedaL for innovation awarded by the South Korean Government
• Special Award for innovation awarded by the South Korean Intelectual Property Office
• Special Award for innovation awarded by the European Association of Inventors
KONTAKT/CONTACT:
LUXURY COSMETICS d.o.o.
Korzo 8, 51 000 Rijeka, Croatia
Tel: +385 51 371 418
e-mail: [email protected]
www.cleopatra.hr
36
37
halalkatalog
Mirna Rovinj d.d.
O TVRTKI:
Osnovana 1877.g. MIRNA d.d. Rovinj je tehnološki suvremeno opremljena tvornica koja
se bavi ulovom, konzerviranjem, dubokim zamrzavanjem i pripremanjem gotovih jela od
morske ribe. Nekretnine društva mogu se lokacijski podijeliti na: tvornički kompleks,
novu hladnjaču, staru hladnjaču, brodogradilište. MIRNA osigurava prirodnu hranu jer se
prirodnost, prehrambene zdravstvene vrijednosti sve više cijene u svijetu, a istodobno je i
vrhunski gastronomski užitak. Zahvaljujući ponajprije vrijednosti jadranske srdele i druge
plave ribe, konzerve MIRELA su priznati specijalitet na svjetskom tržištu sardina. Današnji
proizvodni kapaciteti MIRNE su: 1000 tona smrznute ribe, 350 tona ribljeg brašna, 80 tona
ribljeg ulja, 45 milijuna konzervi, što predstavlja 33% ukupne proizvodnje ribljih konzervi u
Hrvatskoj, a 5% u Europskoj proizvodnji. Odjel za kontrolu kvalitete rigorozno nadzire sve
faze proizvodnje u MIRNI, od sirovine do prodajnog mjesta u prodavaonicama. Kvaliteta
proizvodnje potvrđena je IFS, ISO 22000:2005, HACCP i Halal certifikatima.
ABOUT COMPANY:
Founded in 1877 today MIRNA is a modern factory dealing in harvesting, preserving, deepfreezing and preparing of fish and seafood meals.The company has the following facilities on
several locations: the factory complex, new cooling units, old cooling units, and the shipyard.
MIRNA guarantees natural foods and its products are highly regarded throughout the world
for its nutritional value and excellent taste. Owing primarily to the high nutritional value
of Adriatic sardines and other blue fish, MIRELA canned fish products are a recognized
specialty in the world sardine market. Today’s production capacities of MIRNA are: 1000
tons of frozen fish, 350 tons of fish flour, 80 tons of fish oil, and 45 million canned products,
which represents 33% of the total production of canned fish products in Croatia and 5% of
European production.The quality control section strictly monitors all phases of production
in MIRNA, from the harvesting of fish to selling it in stores.The confirmation of this are
the following quality certificates: IFS, ISO 220000:2005, HACCP and Halal.
KONTAKT/CONTACT:
MIRNA d.d.
G. Paliaga 8, 52210 Rovinj, Croatia
Tel: +385 52 800 113, fax: +385 52 800 138
e-mail: [email protected]
www.mirna.hr
38
39
halalkatalog
Naše klasje d.o.o.
O TVRTKI:
Tvrtka Naše klasje je nastala 2001. godine kao greenfield investicija u proizvodnji
prehrambenih proizvoda s ciljem kreiranja, razvoja i prodaje inovativnih proizvoda. Danas
posjeduje dvije tvornice u kojima se proizvode dvije grupe proizvoda – svježa tjestenina
i sirovine za pekarstvo. U proizvodnji svježe tjestenine tvrtka zauzima vodeće mjesto na
domaćem tržištu. Sve proizvode uspješno prodaju na domaćem i stranom tržištu. Naše
Klasje d.o.o.nagrađeno je sljedećim nagradama i priznanjima: Zlatna medalja za kvalitetu na
Novosadskom sajmu za Međimurku, Prva nagrada Zaklade „Izvorno hrvatsko“ za stvaranje
kvalitetnih hrvatskih proizvoda te njihova imidža na domaćem i stranom tržištu, Zlatna
medalja za kvalitetu na Novosadskom sajmu za Aureliu,Velika zlatna medalja za kvalitetu
na Novosadskom sajmu za Zagoru Priznanje Prehrambeno-biotehnološkog Fakulteta u
Zagrebu za dugugodišnju uspješnu suradnju i izvanredan doprinos na promicanju visokog
obrazovanja, znanosti i struke. Također kvaliteta u proizvodnji tjestenine potvrđena je
sljedećim certifikatima: Izvorno hrvatsko, Hrvatska kvaliteta, Košer, Halal, ISO 9001 te
HACCP.
ABOUT COMPANY:
The company was established in 2001.Their journey began as a greenfield investment project
aiming to get them to development, marketing and introduction of innovative products to
the market.This project grew into two factories - one producing fresh pasta and the other
taking care of ingredients for baking products.Their fresh pasta production is leading in the
domestic market, and all of their other products find their customers domestically and in the
international market.The company has been awarded with the following: Međimurka won
the Gold Quality Medal on Novi Sad Fair, First Prize for high-quality and original Croatian
products of distinguished features Faculty of Food Technology and Biotechnology award for
special Acknowledgement for the long-standing cooperation and continued contribution
to the development of higher education, science and professionm Gold Quality Medal on
Novi Sad Fair for Aurelia brand, Grand Gold Quality Medal on Novi Sad Fair for Zagora
brand. The quality of fresh pasta production has been been confirmed by the following
certificates: Originally Croatian, Croatian Quality, Kosher, Halal, Iso 9001 and HACCP.
KONTAKT/CONTACT:
NAŠE KLASJE d.o.o.
Raška 35, Zagreb, Croatia
Tel: +385 1 3040 255, fax: +385 1 3040 256
e-mail: [email protected]
www.naseklasje.hr
40
41
halalkatalog
Papuk d.d.
O TVRTKI:
Mlinsko poduzeće osnovano 1946.g bavi se preradom žitarica te čuvanjem poljoprivrednih proizvoda.
Iz meljave pšenice dobivaju mlinske proizvode poznate i priznate kvalitete koju su prepoznali potrošači
u cijeloj Hrvatskoj.Više od 15 vrsta kruha i 50 vrsta peciva i kolača, svakoga dana iz njihove pekarnice,
odlazi ka više od 60 prodajnih mjesta. . Nastoje da ih se u proizvodima koje proizvode prepozna kao
proizvođača kvalitetnih i sigurnih proizvoda a što ostvaruju primjenom HACCP, Halal i ISO sustav u
svim procesima (ISO9001:2000 i ISO 22000:2005). Kupnjom svih poslovnih udjela, 2006. godine Papuk
postaje vlasnik tvrtke ANAGALIS d.o.o. za trgovinu i proizvodnju, čime svoju djelatnost proširuju
i na ratarsku proizvodnju. Bogata ponuda poljoprivrednih apoteka POLJOCENTAR i ANAGALIS
kupcima nudi sve za poljoprivrednu proizvodnju - po povoljnim uvjetima, uz mogućnost kreditiranja
i osiguran otkup poljoprivrednih proizvoda.
THE COMPANY :
Papuk d.d. is a mill company founded in 1946.The basic activity of the company is the production
of flour with superior baking properties and preservation of agricultural products.Their products
are produced from the milled wheat and present in almost every market in Croatia.Papuk d.d.
bakery produces more than 15 bread types and about 50 types of bun and cakes on a daily basis.
In the production of flour in the mill, special attention is given to the choice of raw materials
Implementation of modern procedures and adherence to the stringent quality standards HACCP,
Halal i ISO 9001:2000 ISO 22000:2005 all stand as additional reasons why their products are
among usual consumers’ preferences. In 2006. they became the owners of ANAGALIS d.o.o. which
gave them the opportunity to expand their agricultural production.
KONTAKT/CONTACT:
PAPUK d.d.
Kolodvorska 1, 31500 Našice
Tel: +385 31 618 190, fax: +385 31 613 282
e-mail: [email protected]
www.papuk.hr
42
43
halalkatalog
Paška sirana d.d.
O TVRTKI:
Paška sirana je najstarija sirana na otoku Pagu sa više od 65 godina tradicije proizvodnje paškog
sira. Osnovana 1946. kao mala poljoprivredna zadruga danas je to moderna tvrtka, izvoznica
u zemlje EU i SAD. Paška sirana se bavi proizvodnjom sireva od ovčjeg i kravljeg mlijeka te
proizvodnjom ovčjeg mlijeka i mesa. Paška sirana je dobitnica brojnih međunarodnih i domaćih
priznanja; najveći je proizvođač ovčjeg mlijeka za 2009., 2010., 2011. i 2012. godinu. Posjeduju
brojne medalje za vrhunsku kvalitetu sireva na različitim manifestacijama, izložbama i sajmovima
hrane od kojih su najznačajnije medalje za sireve PAŠKI SIR, PRAMENKO, DALMATINAC i
MEDITERANO s World Cheese Awardsa 2011. koji se održavao u Birminghamu. Na World
Cheese Awardsu 2012. u Birminghamu sir Dalmatinac proglašen je NAJBOLJIM SIROM Srednje
Istočne Europe ‘Best Central & Eastern European Cheese’ a sir Parenjak je na istomenom
natjecanju osvojio SREBRNU MEDALJU. Neprestano rade na usavršavanju ne samo kvalitete
sireva nego i na usavršavanju cjelokupnog proizvodnog procesa. U skladu s tim uveli su HACCP i
ISO 9001:2008 certifikate u svoj sustav. Posjeduju i certifikat Halal kvalitete, a sirevi su i nositelji
oznake Hrvatski otočni proizvod.
ABOUT COMPANY:
The Pag cheese factory is the oldest cheese factory on the island of Pag with over 65 years
of tradition in manufacturing the Paški sir cheese. Founded in 1946. as a small agricultural
cooperative and grew into a modern company exporting its products to EU and the USA.
The Pag cheese factory covers the manufacturing of sheep and cow milk cheeses, as well as
manufacturing of sheep milk and meat. Pag cheese factory received numerous international
and domestic awards, it was the biggest producer of sheep milk in 2009, 2010, 2011 and 2012.
They received gold medals for supreme-quality cheeses at various events, exhibitions and food
fairs. The most important awards were received at World Cheese Awards 2011, taking place
in Birmingham, for THE PAŠKI SIR CHEESE, PRAMENKO, DALMATINAC and MEDITERANO.
They continuously improve not only the quality of their cheeses, but also the quality of overall
business activities.Therefore, they implemented HACCP, ISO 9001:2000 certifikates into their
system. Paška sirana d.d. also have Halal quality certificates and our cheeses bear the label
Product of Croatian Islands.
KONTAKT/CONTACT:
PAŠKA SIRANA d.d.
Zadarska 5, 23250 Pag - Hrvatska
Tel: +385 23 600 810, Fax:+385 23 611 024
E-mail: [email protected]
www.paskasirana.hr
44
45
halalkatalog
Pekarnica Latica d.o.o.
O TVRTKI:
Varaždinska pekarnica Latica u Vindijinom se poslovnom sustavu nalazi od 1995. godine. Sa
svojom ponudom kruhova, peciva i specijaliziranih pekarskih proizvoda Latica učvršćuje
poziciju Vindije na lokalnom varaždinskom tržištu. Svojim poslovanjem Latica zadovoljava
najviše standarde kvalitete, a o tome, kao i kod ostalih Vindijinih članica, svjedoče i standardi
ISO 9001 i HACCP. Pekarnica Latica 2011. prvi je puta dobila certifikat Halal te se tako
pridružila Vindiji, Koki i Vindonu koji također imaju to priznanje.
ABOUT COMPANY:
Varaždin’s Latica bakery has been inVindija’s business system since 1995.With its assortment
of breads, rolls and specialized bakery products, Latica continues to secure Vindija’s position
on the local,Varazdin market.As a testament to the continued investing in market innovations,
there is the new assortment of Latica’s functional breads, as well as the assortment of frozen
burek, pizzas and strukli.The business operations of Latica satisfy the highest standards of
quality, which can be attested by the ISO 9001 and HACCP standards, equal to the case
of the other members of Vindija’s business system. In 2011, Latica Bakery received its first
Halal certificate, thus joining Vindija, Koka and Vindon, which also hold this award.
KONTAKT/CONTACT:
PEKARNICA LATICA d.o.o.
Jalkovečka bb, 42 000 Varaždin, Croatia
Tel: +385 42 399 901, fax: +385 42 399 927
e-mail: [email protected]
www.vindija.hr
46
47
halalkatalog
Perutnina Ptuj Pipo d.o.o.
O TVRTKI:
Perutnina Ptuj-Pipo d.o.o. Čakovec članica je međunarodnog prehrambenog koncerna
Grupe PP.Već više od 30 godina nastavlja bogatu tradiciju uzgoja i prerade pilećega mesa
u nedirnutoj prirodi Međimurja. Osnovna djelatnost Društva je proizvodnja pilećeg mesa
i pilećih prerađevina. Jamstvo visoke kvalitete, postizanje najzahtjevnijih međunarodnih
standarda te domaći okus - vječite su težnje u stremljenju poduzeća Perutnina Ptuj Pipo
d.o.o. Čakovec. U proizvodnji pilećeg mesa primjenjuje sustav HACCP koji je u Europskoj
uniji temeljni program proizvodnje namirnica na siguran način, ujedno garancija zdravstvene
ispravnosti i visoke kvalitete namirnica, okolišem koji poduzeću omogućavaju uspostavljanje
najsuvremenijeg poslovnog sustava kvalitete, sigurnosti i sljedljivosti te proizvodnju u skladu
s načelima održivog razvoja. Brojnim međunarodnim standardima pridodan je Halal certifikat,
koji je dobiven nakon postupka implementacije 2007. godine.
ABOUT COMPANY:
Perutnina Ptuj Pipo d.o.o. Čakovec has been established for more than 30 years. It is a
member of Perutnina Ptuj Group which comprises of of 18 companies in six countries
(Slovenia, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Serbia, Romania and Austria)The basic activity
of company is poultry production, representing at present 90 percent of the Group’s sales.
Poultry production includes preparation of foods from poultry meat in the rich agricaltural
part of Croatia, Medimurje.Their basic purpose is to prepare natural, healthy and tasty
food. The company as a whole have established the highest standards regarding quality,
traceability, safety and ecology. The top quality of their product have been confirmed by
numerous awards and certificates ISO 9001:2008 , ISO 14001:2004,HACCP, IFS, BRC, EFSIS,
AEO etc. In 2007 they also became the owners of Halal certificate.
KONTAKT/CONTACT:
PERUTNINA PTUJ - PIPO d.o.o.
Rudolfa Steinera 7, 40 000 Čakovec, Croatia
Tel: +385 40 372 888
e-mail: [email protected]
www.perutnina.com
48
49
halalkatalog
PIK Rijeka d.d.
O TVRTKI:
Prehrambeno industrijski kombinat d.d. Rijeka – PIK RIJEKA – danas je moderna tvrtka s
dugogodišnjom tradicijom, tvrtka koja proizvodi kvalitetne prehrambene proizvode prema
visokim standardima. PIK d.d. RIJEKA, s tradicijom dugom preko 66 godina proizvodi
kvalitetne prehrambene proizvode prema visokim standardima. S 500 zaposlenih djelatnika
i još toliko kooperanata vodeći je proizvođač tjestenine, pekarskih i slastičarskih proizvoda
u Primorsko-goranskoj županiji, te jedini prerađivač mlijeka i mliječnih proizvoda. U želji da
udovoljimo zahtjevima kvalitete i raznovrsnosti ukusa, kontinuirano ulažemo u usavršavanje
tehnike i tehnologije, kao i usavršavanje stručnih kadrova. PIK je dobitnik međunarodno
priznatih certifikata kvalitete ISO 9001:2000 i ISO 2200:2005 kao i certifikata Hrvatske
gospodarske komore - ‘Izvorno hrvatsko’ i ‘Hrvatska kvaliteta’ za kruh, kolače i tjesteninu iz
programa ‘Zlatno zrno žita’. Riječka tjestenina je u svibnju 2012. dobila certifikat Halal kojim
dodatno potvrđuje svoju kvalitetu, čime jamči dodatnu sigurnost i zdravstveno ispravne
proizvode.
ABOUT COMPANY:
Pik d.d Rijeka is a modern company situated in city Rijeka, with more than 66 years of
experience in pastry production. With 500 employees and few more cooperants it is a
ledaing pastry, bakery and confectionery producer in Primorje –Gorski Kotar county as well
as the only processor of milk and diary products. With continuos investment and effort
in improving the quality of the production lines and facilities they have implemented the
following quality standards: ISO 9001:2000 i ISO 2200:2005, Authentic Croatian, Croatian
Quality. Golden Wheat Grain and many more prestigious international awards. In 2012.
their pastry obtained Halal quality certificate.
KONTAKT/CONTACT:
Prehrambeno industrijski kombinat d.d. Hrvatska
Krešimirova 26 51000 Rijeka, Croatia
Tel: +385 51 650 333, fax: +385 51 330 019, p.p. 88
E-mail: [email protected]
www.pikrijeka.hr
50
51
halalkatalog
PIK Vrbovec MI d.d.
O TVRTKI:
PIKVrbovec – Mesna industrija d.d. osnovana 1938. vodeća je mesna tvrtka u Hrvatskoj i regiji te
svojim proizvodima trenutačno zadovoljava gotovo 40% potreba za crvenim mesom i mesnim
prerađevinama od crvenoga mesa, što ga postavlja u lidersku poziciju na hrvatskom tržištu. Od
2005. godine PIKVrbovec je dio Agrokor koncerna. Zahvaljujući modernizaciji proizvodnih pogona
i logističkih centara, kontinuiranom ulaganju u kvalitetu proizvoda i praćenju trendova te novoj
poslovnoj filozofiji usmjerenoj prema tržištu i potrošaču, PIK postaje prepoznatljiv brand i tržišni
lider u Hrvatskoj. Proizvodni program PIK Vrbovca čine proizvodi od crvenog mesa, a asortiman
je podijeljen na program svježeg mesa i program mesnih prerađevina.Kontrola kvalitete je jedan
od najvažnijih segmenata PIK-ovog poslovanja pa tako PIK zasluženo posjeduje brojne certifikate
koji jamče sigurnost i kvalitetu proizvoda – HACCP, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS
18001:2007 IFS te Halal standard.
ABOUT COMPANY:
PIK Vrbovec meat industry is the leading meat company in Croatia and in the region and by its
products it currently meets almost 40% of market demand for red meat and meat products from
red meat, which sets it in a leading position in the Croatian market.Thanks to the modernization of
production facilities and logistics centers, continuing investments in product quality and monitoring
of trends and new business philosophy geared towards the market and consumers. PIK became
recognizable brand and market leader in Croatia of packed fresh red meat. The quality and safety
of its products is guaranteed by the established system of tracebility, which allows monitoring of
food cultivation, processing, manufacturing, distribution through to shelf trade. Quality certificates:
HACCP, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 IFS and Halal standard.
KONTAKT/CONTACT:
PIK VRBOVEC - MESNA INDUSTRIJA d.d.
Zagrebačka 148, 10340 Vrbovec ,Croatia
Tel: 01 2794 777, fax: 01 2794 704
e-mail: [email protected]
www.pik-vrbovec.hr
52
53
halalkatalog
Podravka d.d. - Danica d.o.o.
O TVRTKI:
Danica d.o.o. mesna industrija djeluje kao društvo ograničene odgovornosti u potpunom
Podravkinu vlasništvu. U okviru tvornice, locirane na industrijskoj zoni Danica, postoji sedam
proizvodnih programa: klaonica, rasijecanje mesa, proizvodnja mesnih konzervi, proizvodnja
smrznutih oblikovanih proizvoda, proizvodnja trajnih kobasičarskih i suhomesnatih prozvoda,
prozvodnja peradarskih prozvoda te proizvodnja obarenih i polutrajnih kobasičarskih i
suhomesnatih proizvoda. Osim u zemljama Europske unije i SAD-a Daničini su mesni asortiman
upoznali i potrošači sa područja bivše Jugoslavije,Australije, Švicarske i Grčke. Polovinu izvoza
čini izvoz mesnih konzervi na bazi govedine, pri čemu je vodeći proizvod Goveđi gulaš, te je u
razvoju izvoz kobasičarskih proizvoda na tržište zemalja EU. Certifikati kvalitete uključuju ISO
9001, ISO 14001, ISO 22 000, OHSAS 18001, HACCP, IFS, BRC, NSF, Halal i Kosher
ABOUT COMPANY:
Podravka d.d is enlisted among the leading companies of southeast, middle and east Europe.There
are three business segments of the company: food, beverages and pharmaceuticals. Podravka is
a winner of numerous awards and acknowledgements which prove its quality, involvement and
competence. Danica d.o.o. meat industry is a branch of Podravka d.d. Its specialization is meat
processing which is divided into seven production lines: slaughtering, meat cutting, production
of canned meat, frozen meat products, sausage and smooked meat productions.Their pruducts
among which the best known is Beef Goulash are already established in all markets of exYugoslavia,
Australia, Switzerland , Greece and EU countries.They have implemented the following quality
certificates ISO 9001, ISO 14001, ISO 22 000, OHSAS 18001, HACCP, IFS, BRC, NSF, Halal, Kosher.
Those certicates are another indicator of its business quality and readiness to comply with the
demands of consumers and new markets.
KONTAKT/CONTACT:
DANICA mesna industrija d.o.o.
Đelekovečka cesta 21, 48000 Koprivnica,Croatia
Tel: +385 48 652 300, fax: + 385 48 647 067
E-mail: [email protected]
www.podravka.hr
54
55
halalkatalog
Kroz cijelu godinu, za svaki tip kože
Mješavina čistih esencijalnih ulja organskog porijekla i visokokvalitetnog baznog
hladno prešanog ulja sezama koju koža lako i brzo upija, regenerira je i štiti, a
istovremeno dajući zavodljiv miris i jedinstven osjećaj glatkoće...
Mješavina prirodnih sastojaka ručno je sastavljena i brižno usklađena kako bi
se postigao optimalan opuštajući terapeutski učinak. Idealno za vrijeme velike
hladnoće, nakon sunčanja i kupanja.
“Quarnero” ulja su dostupna i u pakiranjima za profesionalnu masažu.
All Year Round, For All Skin Types
A blend of pure, organic essential oils and a high quality base oil: cold-pressed
sesame oil, which is quickly absorbed, revitalizing and protecting the skin. Enticingly
scented, your skin is left beautifully smooth ...
A selection of natural ingredients is put together by hand, with careful attention
paid to the balance of ingredients to achieve optimal relaxing and therapeutic value.
Ideal for use in very cold weather, after sun exposure and bathing.“Quarnero”
oils are also available specially packaged for professional massage.
Quarnero d.o.o.
O TVRTKI:
„Quarnero“ je mlada tvrtka mladih kreativnih ljudi kojima je cilj osmišljavanje proizvoda koji
će kvalitetom i jedinstvenošću promovirati Kvarner i cijelu Hrvatsku kao dio Zemlje u kojem
se još uvijek može živjeti zdravo. Ekologija je naša sadašnjost, naša budućnost i naša zvijezda
vodilja.Naši suradnici pokrivaju područja gastronomije, wellnessa i marketinga u turizmu, a
na temeljima tradicije Opatije, kao lječilišno -turističke destinacije, želimo pridonijeti razvoju
Kvarnera kao eko wellness oaze Europe. Prvi proizvodi, ulja za njegu tijela i masažu, inspirirana
su ljepotama i blagodatima Kvarnera i Istre, a na tom tragu kreiramo i novu paletu eteričnih ulja.
Sa zadovoljstvom ističemo brojna priznanja stručnjaka, ali i prve nagrade struke i sa sigurnošću
možemo reći da se ono najbolje od Kvarnera čuva u našim bočicama.
ABOUT COMPANY:
“Quarnero” is a young company of creative people whose aim is to design products which,
through their quality and unique character, promote the coastal region of Kvarner and the whole
of Croatia as a part of our planet in which one can still live a healthy lifestyle. Environmental
protection is part of our current reality and of our future, and it is our guiding star.We are
active in the areas of gastronomy, spas, marketing and tourism. Our aim, based on our home
town of Opatija’s tradition of as a health tourism resort, is to contribute to the development
of Kvarner as an ecological spa oasis in Europe.Our first products, body care and massage
oils, are inspired by the beauty and bounty of the Kvarner and Istria regions.This is also what
led us to create our new selection of essential oils.We are proud to highlight the numerous
accolades we have received from experts in our field.Thus, we can state with confidence that
the best of Kvarner is encapsulated in our bottles.
KONTAKT/CONTACT:
QUARNERO d.o.o.
Poljanska cesta 55 b, 51414 Ičići – Opatija, Croatia
Gsm: +385 99-222-0678, e-mail: [email protected]
www.quarnero.hr
56
57
halalkatalog
Ragusa d.o.o.
O TVRTKI:
Poduzeće Ragusa d.o.o. osnovano je 1991. godine sa sjedištem u Varaždinu. Osnovna djelatnost
poduzeća bila je trgovina i uvoz gotovih prozvoda. Nekoliko godina kasnije poduzeće Ragusa
donosi odluku o pokretanju proizvodnje tjestenine te kreće u postupno stvaranje vlastite robne
marke Paradiso.Preseljenjem iz Varaždina na novu lokaciju u Pušćine počela je nabavka prvih
linija za proizvodnju pa tako 1994. godine poduzeće kupuje potpuno automatiziranu liniju za
proizvodnju duge tjestenine. Godine 1999. proizvodni i skladišni prostor, a kasnije i kompletnu
upravu, preselili smo na novu lokaciju u Čakovcu te kupili nove linije za proizvodnju. Uz dvije
postojeće linije za proizvodnju dugog i kratkog tijesta, 2003. kupljena je i linija za proizvodnju
špageta.Tvrtka Ragusa trenutno zapošljava 70-ak radnika u sva četiri proizvodna pogona. U svom
proizvodnom asortimanu proizvodi 50-ak proizvoda pod brendom “Paradiso”, kao i robne marke
gotovo svih trgovačkih lanaca u Hrvatskoj. Svoj trud i napor, te poziciju lidera u proizvodnji
tjestenine u Hrvatskoj, potvrdili su stvaranjem dva nova brenda, keksića MAMINI i tjestenine
FIOLI koja je osvojila nagradu CROPAK za najbolji dizajn ambalaže 2010. godine
ABOUT COMPANY:
The Ragusa Company Ltd was established in 1991 with headquarters in Varaždin. The main
activity of the company was trade and import of finished products. Several years later, the
Ragusa company decides to launch production of pasta and gradually creates their own brand
Paradiso.With the relocation from Varaždin to Pušćine began purchasing of the first production
lines. In 1994 the company buys a fully automated line for long pasta production. In 1999 we
moved our manufacturing and warehouse space and later on the entire administration to a
new location in Čakovec and bought new production lines. In addition to the existing two
production lines for long and short pasta, in 2003 we purchased a production line for spaghetti.
The Ragusa company currently employs around 70 workers at four manufacturing plants. In its
product range it produces around 50 products under the brand “Paradiso”, as well as almost
all brands of the Croatian supermarket chains. His effort and leadership in the production of
pasta in Croatia, was also confirmed by creating two new brands, MAMINI cookies and pasta
FIOLI which won the CROPAK award for the best packaging design in the year 2010.
KONTAKT/CONTACT:
RAGUSA d.o.o.
Športska 6, 40 000 Čakovec, Croatia
Tel: +385 40 328 022, fax: +385 40 328 021
e-mail: [email protected]
www.ragusa.hr
58
59
halalkatalog
Sladorana d.d.
O TVRTKI:
Tvornica za proizvodnju šećera Sladorana d.d. započela je s radom 15. kolovoza 1947. godine,
projektirala ju je češka tvrtka ČHD-Škoda po projektu Dedek-Plašetko, te su oprema ugra-đena
u tvornicu, kao i prvi kotlovi, Škoda. Početni kapacitet prerade šećerne repe iznosio je 1.350 tona
po danu, a stalnim ulaganjima taj je kapacitet do danas podignut na više od 6.000 tona po danu uz
konstantno povećanje kvalitete šećera. 2009. i 2010. godinu obilježila su velika ulaganja u imovinu i
održavanje, modernizaciju pogona te otklanjanje uskih grla u proizvodnji, a sve u svrhu povećanja
kvalitete i smanjenja troškova radi konkurentnosti na europskom tržištu šećera. U okviru aktivnosti
razvoja i restruk-turiranja Društva te unapređivanja ukupnih odnosa prema načelima slobodnog
tržišta te poslovnoj orijentaciji prema kupcu uveden je u Sladorani d.d. „Sustav upravljanja kvalitetom
prema normi ISO 9001:2000“, kao i ISO 22000 . ISO 9001 certifikat Sladorana posjeduje od svibnja
2006. godine i prva je hrvatska šećerana sa ISO certifikatom, a ISO 22000 od 2011 godine. Izuzev
navedenog Sladorana posjeduje Halal i Kosher certifikate.
ABOUT COMPANY:
Sladorana d.d. Is Croatia leading factory for the processing of sugar beet production and sugar
processing, sugar beet, protein powder, and sugar beet molasses, and only in the feeding of livestock
production with the product „Sladoliq“ won many awards! It has started to work on 15 August 1947,
designed by the Czech company ČHD-Škoda by project of Dedek-Plašetko, and the equipment
installed in the factory and first fired are Škoda.The initial sugar beet processing capacity was 1350
tons per day and by ongoing investment and the capacity is now raised to 6,000 t with a constant
increase in the quality of sugar. Reconstructions were performed in 1956, expanding capacity of
waste cells, which increased the production capacity of 1,500 tons per day.Sladorana d.d. based its
production on tradition, quality and knowledge of its employees. Product quality, improve production
processes and customer and employee satisfaction are the main goals of the Company.The quality
management system implemented in accordance with international standards ISO 9001. Effectively
implementing food safety management system, satisfying the requirements of ISO 22000. It is
important to note that Sladorana has Halal certification for consumption white sugar, molasses and
dry noodle tail and Kosher certification.
KONTAKT/CONTACT:
SLADORANA d.d.
Šećerana 63, 32270 Županja, Croatia
Tel: +385 32 820 100, fax:+ 385 32 820 105
e-mail: [email protected]
www.sladorana.hr
60
61
halalkatalog
Svijet biljaka d.o.o.
O TVRTKI:
Svijet biljaka d.o.o. je tvrtka koja se bavi proizvodnjom kozmetičkih proizvoda na bazi
lavande i ostaloga aromaticnog bilja istarskoga podneblja temeljenih na konceptu ekološke
proizvodnje i održivog razvoja. Fitoaroma, je njihov novi kreativni brand potpuno prirodnih
kozmetickih i aromaterapijskih preparata koji svojom stvaralackom snagom u sebi objedinjuje
tradiciju prostora, ljepotu i izvornost prirode te znanje novoga tehnološkog doba. Proizvodi
nastali iz njih potvrdene su kvalitete, kontrolirani u svim fazama njihova nastanka, od primarne
prerade, završne profilacije do distribucije. Kompletan proces proizvodnje sadnog materijala,
tehnološkog podizanja nasada i uzgoja, branja i primarne prerade pod okriljem su tvrtke
SVIJET BILJAKA d.o.o. i pod kontrolom su svjetski poznate certifikacijske kuce ECOCERT
SA za što su dodijeljeni Certifikati o suglasnosti (EEC 2092/91 i NOP) za organska etericna
ulja, hidrolate i bazna ulja. Proizvodi su također certificirani standardom Halal kvalitete.
ABOUT COMPANY:
The company SVIJET BILJAKA d.o.o. is responsible for the processing of fruit material –
technological qualities of plantations and fertilization, gathering and primary processing.
The recognised control and certification body ECOCERT is responsible for monitoring
and control.The authority issues certificates according to the standards EGS 2092/91 and
NOP for organic essential oils, hydrolates, and base oils. Products are made of plant parts
containing active ingredients with primary qualities that induce aroma-therapeutic effect
during use. The products are free from synthetic colourings, aromas, and preservatives.
Products have Halal certification.
KONTAKT/CONTACT:
FITOAROMA d.o.o. za trgovinu i usluge
Antonio Smareglia 65, 52215 Vodnjan, Croatia
Tel: +385 52 511 310, fax: +385 52 511 525
E-mail: [email protected]
www.fitoaroma.hr
62
63
halalkatalog
Vindija d.d.
O TVRTKI:
Poslovni sustavVindija danas obuhvaća 13 poduzeća od kojih je 7 u Hrvatskoj, a 5 u zemljama regije.
Zaposleno je više od 4000 radnika te se ostvaruje prosječni godišnji promet od 400 milijuna eura.
Vindijin asortiman danas objedinjuje više od 1000 različitih proizvoda u deset robnih marki od kojih
su najpoznatije ‘z bregov, Cekin i Vindon.Vindija ima komercijalne centre u svim većim hrvatskim
gradovima, a u BiH, Srbiji i Makedoniji distribuira proizvode putem poduzeća članiceVindija trgovina.
Uz snažnu domaću i regionalnu prisutnost Vindija svoje proizvode izvozi u zemlje EU. Godišnje se
otkupljuje i prerađuje 200 milijuna litara mlijeka, čime se Vindija svrstava na visoko drugo mjesto po
količini proizvedenog mlijeka u Republici Hrvatskoj. U najmodernijim tehnološkim postrojenjima, gdje
su u svim proizvodnim objektima implementirani međunarodni sustavi kvalitete: ISO 9001, HACCP,
Halal, KOŠER, IFS i BRC, nastaju zdravi prehrambeni proizvodi vrhunske kvalitete.Vindijin program
broji više od tisuću poznatih i priznatih krovnih proizvodnih marki: mlijeka i mliječnih proizvoda ‘z
bregov, bezalkoholnih pića i prirodnih sokovaVindi, pilećeg mesa i prerađevina od pilećeg mesa Cekin,
purećeg mesa i prerađevina od purećeg mesaVindon, prerađevina od mesa krupne stoke Rozeto te
kruha, peciva i kolača Latica.
ABOUT COMPANY:
The beginnings of the company stem back to as early as 1959, when the Town Dairy was founded
in Varazdin .Today,Vindija business system encompasses 13 companies, out of which 8 are based in
Croatia and 5 in neighbouring countries. It employs a workforce of more than 4,000 and makes an
annual turnover of 400 million euros.The “Vindija Quality” sign unites more than 1,000 different
products into ten brand names, out of which ‘z bregov, Cekin and Vindon are the most familiar with
consumers. Vindija owns commercial centres in all of Croatia’s largest towns, and it distributes its
products to Bosnia and Herzegovina, Serbia and the Republic of Macedonia through a company
member –Vindija Trade.Along with a strong domestic and regional presence,Vindija also exports its
products into the countries of the European Union.On a yearly basis, 200 million litres of milk are
bought up and processed, which puts Vindija on the high second place for the quantity of the milk
produced in the Republic of Croatia. Healthy, nutritional products of supreme quality are produced in
the most modern technological facilities, where all international systems of quality: ISO 9001, HACCP,
Halal, Kosher, IFS and BRC have been implemented into the production lines.Vindija’s programme
boasts more than one thousand well-known and appreciated umbrella brands:‘z bregov milk and dairy
products,Vindi non-alcoholic drinks and natural juices, Cekin chicken meat and processed chicken
meat,Vindon turkey meat and processed turkey meat, Rozeto processed cattle meat and Latica
bread, rolls and cakes. The impeccable quality ofVindija’s products has been recognized at numerous
international and Croatian fairs, which proudly made the company from Varazdin the recipient of
numerous prizes and awards.
KONTAKT/CONTACT:
PREHRAMBENA INDUSTRIJA VINDIJA d.d.
Međimurska 6,42 000 Varaždin, Croatia
Tel: +385 42 399 999
e-mail: [email protected]
www.vindija.hr
64
65
halalkatalog
Koka d.d.
O TVRTKI:
Koka je kolijevka hrvatske peradarske proizvodnje, osnovana 1961. godine. Njezinom akvizicijom
1995. godine Vindija je ostvarila svoje najveće širenje, postavši poslovnim sustavom.
Proizvodni ciklus “Od polja do stola”
Koka je jedina hrvatska peradarska industrija s integriranim proizvodnim ciklusom od matičnih jata za
proizvodnju rasplodnih jaja, preko valionice, tova brojlera, veterinarske službe, laboratorija i tvornice
stočne hrane do industrije mesa.
Koka ima tržišni udio od čak 70 posto domaćeg tržišta i zapošljava oko 1800 radnika.Vrhunskom
kvalitetom svojega vodećeg brenda CEKIN Koka već godinama osvaja mnogobrojne medalje i
priznanja.
ABOUT COMPANY:
Koka, founded in 1961, is the foundation of the Croatian poultry production.Through the acquisition
of Koka in 1995,Vindija accomplished its largest expansion, thus becoming a business system.
“From the field to the table” production cycle
Koka is the only Croatian poultry industry with an integrated production cycle – from farm flocks
for the production of hatching eggs, through the hatchery, the fattening of broilers, the veterinary
service, the laboratory and the animal feed factory to the meat industry.
The market share of Koka is as much as 70 per cent of the Croatian market and holds a workforce
of around 1,800. Koka has and continues to win numerous medals and awards with the top quality
of its leading brand – Cekin.
KONTAKT/CONTACT:
KOKA d.d.
Jalkovečka bb, 42000 Varaždin, Croatia
Tel: +385 42 399 999
e-mail: [email protected]
www.vindija.hr
66
67
halalkatalog
Vindon d.o.o.
O TVRTKI:
Bogatu ponudu mesnih proizvoda unutar Poslovnog sustava Vindija upotpunjuje tvornica
Vindon iz Slavonskog Broda otvorena 2003. godine koja u sklopu istoimenog brenda nudi
najkvalitetnije pureće meso. Prirodnim okusom i izgledom posebno se izdvaja blagdanska
purica Vindon, istinski simbol tradicionalnoga obiteljskog objeda. Izvrsna kakvoća puretine
prepoznaje se i u purećem fileu, cijenjenoj namirnici dobivenoj od najkvalitetnijih dijelova
purećeg mesa.Vindon nudi i kvalitetne hrenovke i marinirani asortiman te panirane i pečene
proizvode kao idealno rješenje za brz i zdrav obrok visokih hranjivih vrijednosti.
ABOUT COMPANY:
The rich assortment of meat products within the Vindija business system is enriched by the
Vindon factory in Slavonski Brod, opened in 2003, which offers top quality turkey meat as
a part of the brand under the same name.Vindon turkey, a true symbol of the traditional
family dinner, particularly stands out with natural taste and appearance. The exquisite
quality of turkey is recognized in turkey chicken breast fillets, acclaimed meat obtained
from the finest part of turkey.Vindon also offers top quality Frankfurters, the assortment
of marinated meat, and breaded and roasted products as an ideal solution for a quick and
healthy meal of high nutritional value.
KONTAKT/CONTACT:
VINDON d.o.o.
Bjeliš bb, 35000 Slavonski Brod
Tel: +385 35 451 005, fax: +385 35 451 005
www.vindija.hr
68
69
halalkatalog
Zdenka - mliječni proizvodi d.o.o.
O TVRTKI:
Zdenka mliječni proizvodi d.o.o. bavi se proizvodnjom sira, a najpoznatija je po svojim topljenim
sirevima koje je na prostorima jugoistočne Europe proizvodila prva. Danas, uz topljene sireve, postoji
i cijela paleta sireva namijenjena raznim skupinama potrošača. Svi Zdenkini sirevi proizvedeni su od
biranih sirovina, na način koji ih sjedinjuje u prvoklasan proizvod domaćeg okusa. Zadovoljavaju
visoke standarde kvalitete, certificirani su prema HACCP standardu te posjeduju Košer I Halal
certifikat. Zdenka topljeni sirevi dodatno su stekli i pravo označavanja znakom “Hrvatska kvaliteta”.
Godišnji proizvodni kapacitet prerade mlijeka iznosi 36.000.000 litara mlijeka, što osigurava
dovoljne količine proizvoda za potrebe kupaca. U svom asortimanu Zdenka nudi: topljene sireve,
polutvrde sireve, tvrdi sir u kori, meke sireve, svježi sir, maslac.
ABOUT COMPANY:
Zdenka Ltd engages in the production of cheese, and it is mostly known for processed cheeses.
It was the first facility in south-eastern Europe to fabricate these products.Today, other than
processed cheese, “Zdenka” has a wide spectrum of cheeses intended for various consumer
groups.All of the cheeses are made out of chosen raw materials, in a way to combine easily and
create first-class product of homemade taste.They meet high quality standards, and have achieved
the HACCP Kocher and Halal certificates. In addition, the cheeses “Zdenka” have qualified for the
sign “Croatian quality”.Annual production capacity of milk processing amounts to 36,000,000 litars,
which ensures sufficient quantities for meeting consumer needs. Zdenka’s product assortment
includes: processed (melted) cheeses, semi-hard cheeses, hard rind cheeses, soft cheeses, fresh
cheeses, butter.
KONTAKT/CONTACT:
ZDENKA - MLIJEČNI PROIZVODI d.o.o.
Trg kralja Tomislava 15, 43293 Veliki Zdenci, Croatia
Tel: +385 43 675 530, fax: +385 43 427 258
e-mail: [email protected]
www.zdenka.hr
70
71
halalkatalog
Zvečevo d.d.
O TVRTKI:
Zvečevo.d.d. hrvatski je proizvođač konditorskih proizvoda. Renomirana je tvrtka koja je na
domaćem tržištu te na tržištu susjednih zemalja izgradila čvrstu poziciju, zahvaljujući svojim
snažnim trgovačkim markama čokolade: MIKADO, SAMO TI,VOLIM TE, SUPER, MOND itd.
Krovni brand Zvečeva je MIKADO - prva u svijetu čokolada s rižom. MIKADO postaje svjetski
poznata i priznata marka te se distribuira na tržištima diljem svijeta, na području Sjeverne
Amerike,Australije, Novog Zelanda,Austrije, Njemačke, Mađarske pa čak i Švicarske. Brojne
nagrade i priznanja u zemlji i inozemstvu dokaz su vrhunske kvalitete naših proizvoda. Za kvalitetu
proizvoda dobili smo na stotine medalja i odlikovanja, a među njima i više zlatnih medalja svjetske
institucije za ocjenjivanje kakvoće MONDE SELECTION, Bruxelles. Proizvodi CLEMENTINA
i BARUN nose znak HRVATSKA KVALITETA, a MIKADO znak IZVORNO HRVATSKO.
Osiguranje upravljanja kvalitetom provodi se prema ISO 9001:2000 i Halal normama, a trajno
osiguranje zdravstvene ispravnosti naših proizvoda provodi se na načelima HACCP.
ABOUT COMPANY:
Zvečevo Ltd is croatian confectionary producer It is renowned company with strong position
on domestic market as well as on the markets of neighboring countries due to its well known
brands of chocolate: MIKADO, ONLY YOU, I LOVE YOU, SUPER, MOND etc.Top Zvečevo
brand is MIKADO - the first rice chocolate in the world. MIKADO has become the world
famous chocolate brand, and is distributed to the markets all over the world including North
America,Australia, New Zealand,Austria, Germany, Hungary and even Switzerland. Numerous
awards and acknowledgements in Croatia and abroad testify to high quality of our products.
We have won hundreds of medals for outstanding quality of our products, including number
of golden medals awarded by the International Quality Institute MONDE SELECTION,
Bruxelles. Our products CLEMENTINA and BARON hold “CROATIAN QUALITY” label,
while MIKADO is recognized by “AUTHENTICALLY CROATIAN” label. Quality management
is conducted in accordance to ISO 9001:2000 and Halal standards, while systematic preventive
approach to ensuring food safety of our products is done according to HACCP principles.
Usluge
Services
KONTAKT/CONTACT:
ZVEČEVO d.d.
Kralja Zvonimira 1, 34000 Požega, Hrvatska
Tel: +385 34 276 200
www.zvečevo.hr
72
halalcatalogue
73
halalkatalog
Halal Tourism
The global tourism market shows that the
religious and contemporary intertwines in
many (profitable) ways, and that reduction
of this interaction on something exclusively
“pilgrimage and folk” is actually, big oversimplification of these sources of competition, with no value category. Tourism activities and tourist offer is not based solely
on tourism appeal, but in order to sensitize the consumer / tourist, appeals can be
directed at national, cultural and religious
feelings as a very strong factors that influence the desired behavior. In today’s globalised world, where inter connectivity has
made traveling a part and parcel of everyday life, tourism has become an important
source of revenue for many countries.The
concept of Halal tourism is relatively a new
product in the tourism industry. However,
it does not differ much from the general
tourism concept.
The concept of Halal, meaning permissible
in Arabic, is not just being applied to food,
it is related to every life segment. This includes cosmetics, medicines, bank dealings
and in this case, tourism. This means offering tour packages and destinations that are
particularly designed to cater and address
Muslim needs.
The world Muslim population has been
growing rapidly across the world as the
years passes by. Nowdays it is estimated to
be approximately 3 billion.With this growing population, Halal tourism has the potential to develop into one of the most resilient forms of tourism. As such, countries
around the world should start tapping into
the unexploited Halal tourism market by
ensuring Muslim travelers are provided
with maximum convenience during their
trip and are able to fulfill religious obligations whilst on holiday. One way to entice
these Muslim tourists is by creating tour
packages that comply with the Shari’ah
rules which the Muslim families abide by.
74
halalcatalogue
75
This particularly includes to provide Halal
meals and to set aside time for prayers and
provide prayer chambers Some of the certified hotels could also include Halal welness centres and catering services.
This new concept in tourism industry have
been recognized in Croatia as well having
in mind that tourism, as an activity, in the
entire Croatian economy, has a very important role, often referred to as the backbone
of development. Thus, Centre for Halal
Quality Certification as a specialized institution of the Islamic community in Croatia
saw the possibility and need for the development of Halal tourism in Croatia With
regards to that it conducted special research and came up with the Rulebook on
Categorization of Restaurants that meets
Halal quality requirements and official Halal
standard known as HRN BAS 1049:2010.
By making these Regulations Center for
Halal Quality Certification has created a
base for development of Halal tourism in
Croatia. Regulations on the categorization
of restaurants by the quality requirements
of Halal restaurants are categorized with:
1.Halal LABEL PACKAGE A
2. Halal LABEL PACKAGE B
3.Halal LABEL PACKAGE C
Many of the croatian hotels and restaurants have recognized the opportunity
Halal tourism has and responded to this
latest trend in the tourism industry. As of
today notable wielders of Halal certificate
in Croatia include Hotels Aristos, The Esplanade and The Westin in Zagreb, Art in
Slavonski Brod, Turist in Varazdin , Baska on
the island of Krk and Grand hotel Bonavia
in Rijeka. Other notable Halal certificate
holders of similar nature include Zagreb’s
LesPonts restaurant, Spacva Hotel in Lipovac and Zvona usluge d.o.o. The latter is
the first Halal certified catering house in
Croatia
halalkatalog
Halal turizam
Globalno turističko tržište prokazuje
da se suvremeno i religijsko isprepliće
na mnogo (profitabilnih) načina te da je
svođenje tog međudjelovanja na nešto
isključivo „hodočasničko i folklorno“
zapravo, grubo pojednostavljivanje koje
promatra, ove izvore konkurentnosti,
bez vrijednosnih kategorija. Turistička
djelatnost, kao i turistička ponuda ne
zasnivaju se isključivo na turističkim
apelima, već se s ciljem senzibiliziranja
potrošačka/turista, apeli mogu usmjeravati
i na nacionalne, kulturološke i religijske
osjećaje kao izrazito jake čimbenike koji
utječu na željeno ponašanje. U današnjem
globalnom svijetu putovanja su postali
sastavni dio svakodnevnog života a time
i turistička djelatnost postala je veoma
važan izvor zarade za mnoge zemlje
svijeta.
potencijale razvoja te može uveliko
potaknuti gospodarski rast u Hrvatskoj.
Sukladno tome Centar za certificiranje
Halal kvalitete pokrenuo je projekat
razvijanja Halal turizma. U tu svrhu
izrađen je i Pravilnik o kategorizaciji
ugostiteljskih objekata prema zahtjevima
Halal kvalitete te registrirana Halal
norma HRN BAS 1049:2010
Halal turizam je novi oblik turističke
ponude koja je već prisutna u svijetu
i obično se ne razlikuje mnogo od
onoga što mi poznajemo kao turizam.
Podrazumijeva da turistima muslimanima
budu zadovoljena dva osnovna aspekta,
kao što su omogućavanje uvjeta za
obavljanje vjerskih obreda i omogućavanje
Halal hrane. Halal turizam je u svijetu još
u nekoj začetnoj fazi razvoja i taj koncept
je star oko četiri godine. S obzirom na
veoma brz rast muslimanske populacije
Halal turizam uskoro bi mogao postati
jedan od najrezistentnijih oblika turizma.
S tim u vezi također bi i mnoge zemlje
trebale prilagoditi svoje usluge kako
bi muslimanskim turistima omogućile
maksimalnu udobnost te mogućnost
izvršavanje svih vjerskih obveza.
Mnogi ugostitelji u Hrvatskoj prepoznali
su vrijednost ovog vida turizma te u
svoje sustave kvalitete također pridodali
i Halal standard. Nositelji Halal certifikata
u Hrvatskoj su: Hotel Aristos, Esplanade
i The Westin u Zagrebu, Hoteli Baška
na otoku Krku , Grand hotel Bonavia u
Rijeci, Art u Slavonskom Brodu te Turist
u Varaždinu. Također , restoran Les Ponts
u Zagrebu ,hotel Spačva u Lipovcu koji
se ističe kao i prvi Halal park te Zvona
usluge d.o.o. kao prva Halal certificirana
catering kuća u Hrvatskoj.
Turizam, kao
76
halalcatalogue
djelatnost, ima
Izradom ovog pravilnika Centar za
certificiranje Halal kvalitete je stvorio
predpostavku razvoja Halal turizma u
Hrvatskoj.Pravilnikom o kategorizaciji
ugostiteljskih objekata prema zahtjevima
Halal kvalitete ugostiteljski objekti se
kategoriziraju sa:
1. Halal PAKET OZNAKA
2. Halal PAKET OZNAKA
3. Halal PAKET OZNAKA
A
B
C
velike
77
halalkatalog
Best Halal Holiday
O TVRTKI:
Prvi je specijalizirani portal za promidžbu Hrvatske kao Halal destinacije u turizmu. Portal koji je
dostupan na 6 jezika (hrvatski, arapski, turski, engleski, njemački, francuski) pokriva tržišta EU, Sjeverne
Afrike, Zaljevskih zemalja ,Turske i SAD. Cilj portala je omogućiti turistima i poslovnim ljudima iz cijelog
svijeta da na najjednostavniji i najpovoljniji način pronađu i rezerviraju neku od mnogobrojnih vrsta
smještaja s Halal certifikatom kako u Hrvatskoj tako i u svijetu. Približiti Halal ugostiteljske usluge svima
koji se bilo gdje u svijetu žele osjećati kao kod kuće i svima onima koji teže za zdravim odmorom. Best
Halal Holiday nudi:
1. Halal friendly travel - online hotelski rezervacijski sustav
2. Halal poslovni turizam/putovanja
3. individualna poslovna putovanja
4. Halal “MICE” turizam- Meetings, Incentive, Conferences, Events.
5. Promociju Halal zdravstvenog turizma
Na portalu pružamo mogućnost oglašavanja putem marketinškog prostora za sve subjekte vezane za
Halal i promociju Halal usluga i proizvoda.
ABOUT COMPANY:
Best Halal Holiday is the first specialized webportal for the promotion of Croatia as Halal friendly travel
destination. It provides information of five Halal friendly travel markets (EU, North Africa, , Middle
East,Turkey and USA) in six world languages (croatian, arabic, turkish, german and french). Its main aim
is to equip tourists and business people with all available information where to book their stay when
traveling abroad.Their services include:
1. Halal friendly travel- online booking
2. Halal business tourism/trips
3. Individual business trips
4. Halal MICE (meetings, incentive, conferences, events)
5. Promotion of Halal medical tourism
KONTAKT/CONTACT:
BEST Halal HOLIDAY
Zagreb, Croatia
Tel: +385 095 900 5611, e-mail: [email protected]
www.bestHalalholiday.com
78
79
halalkatalog
Hotel Aristos
Hotel Aristos
O HOTELU:
Hotel Aristos je prvi hotel u Zagrebu i široj okolici s dodijeljenim Halal certifikatom. Halal certifikat
osigurava pružanje usluga smještaja te pripremu i serviranje hrane prema Halal standardima za
goste islamske vjeroispovijesti. U hotelu Aristos možete organizirati privatne svečanosti, poslovne
ručkove, domjenke, večere s ponudom jela prema certificiranim standardima Halal kvalitete. Hotel
Aristos prema potrebama osigurava i prostor za molitvu. U redovnom A’ la carte jelovniku Hotel
Aristos nudi 70 % jela pripremljenih prema Halal standardima kvalitete, a na buffet doručku jela
pripremljena prema Halal standardima označena su Halal oznakom.
Gradsko poslovni Hotel Aristos smješten u poslovnom centru Buzin, na putu do zrakoplovne
luke i zapošljava 60 djelatnika koji svakodnevno brinu o gostima koji posjećuju Zagreb iz poslovnih
ili turističkih razloga. Misija Hotela utkana je i u samo ime Hotela koje potječe od grčke riječi
„aristos“ što znači najbolji te je cjelokupan rad i usluga prožeta osnovnim ciljem, pružiti najbolje i
biti najbolji hotel 4* koji pruža uslugu hotela 5*.
ABOUT HOTEL:
The Aristos Hotel is located in the Southern part of Zagreb, in the Buzin business centre; in the
vicinity of the main traffic roads with easy access from all directions. It is a recognizable hotel
with congress, wellness & spa facilities, with eassy access: only a 10- 15 minute drive from Zagreb
Airport and City Center, provides comfort accommodation in 150 comfort and deluxe rooms, with
free garage parking, gym, Internet. Hotel was created based on needs for anyone who is looking
for first class service and accommodation. The combination of the modern and the classically
elegant interior, pervaded with a scent of luxury and enriched with art work, provides comfortable
and warm atmosphere. Thanks to its location and the high quality of service, it developed into
a recognizable business hotel. Hotel Aristos is the first hotel in Zagreb that implemented Halal
quality standard into its food and accommodation offers .It also provides special offer during the
month of Ramadhan.
Usluga i sadržaji hotela Aristos u potpunosti su prilagođeni potrebama i zahtjevima današnjih gostiju
te nakon otvorenja 2003. godine od obiteljskog hotela s 80 soba, restoranom i jednom kongresnom
dvoranom, u travnju 2009. godine Hotel je prerastao u moderan hotel i otvorio novih 10 000 m2
površine s dodatnih 74 deluxe sobe, wellness centrom, kongresnim centrom i restoranom Tiara.
Hotel Aristos je prepoznat kao hotel iznimno visoke kvalitete usluge o čemu svakodnevno svjedoče
naši gosti i klijenti, kao i dobivena priznanja:
• Nagrada za kvalitetu usluge, dodijeljena 2009. godine od strane Hrvatske turističke zajednice i
Hrvatske gospodarske komore
• 2011. godine „ Preporučen hotel“ od strane TripAdvisora
KONTAKT/CONTACT:
HOTEL ARISTOS
Cebini 33, HR-10000 Zagreb
Tel: 385 1 6695 900, e-mail: [email protected]
www.hotel-aristos.hr
80
81
halalkatalog
Hotel Art
O HOTELU:
Hotel Art manji je gradski hotel smješten u centru Slavonskog Broda šestog po veličini
grada u Hrvatskoj a drugog po veličini u Slavoniji i glavnog grad Brodsko-posavske županije.
Smješten je uz samu granicu s Bosnom i Hercegovinom, u bogatoj Slavoniji na rijeci Savi.U
skladno namještenim i moderno opremljenim sobama nudi se spoj udobnosti s individualnim
pristupom gostu. Brojne dodatne ponude , sadržaji za odmor i rekreaciju , pomno sastavljen
jelovnik, organizirani obilasci grada i njegovih kulturno-povijesnih znamenitosti , izleti u bližu
okolicu samo su dio ponude hotela u kojem će se svaki gost osjećati kao najbitniji gost. U
cilju poboljšanja ponude i kvalitete usluga Hotel Art postao je treći Halal certificirani hotelski
objekt u Hrvatskoj.Time uz svoju stratešku lokaciju svojim gostima nudi i dodatnu kvalitetu
u ponudi smještaja i hrane.
ABOUT HOTEL:
This hotel is centrally located in the heart of the business district of Slavonski Brod, second
biggest town in Slavonija next to a boarder with Bosnia & Herzegovina. Accesability of the
hotel location is the key trait with highway directly connecting all strategic locations in town.
Housed in the scenery of old oaks , wide plains , green wineyards it is no wonder this hotel
is touted the preffered destination for everyone. Hotel Art was a third Halal certified hotel
in Croatia. By possesing this certificate Hotel enriched its offer in order to please its guests
and increase the quality of its service and facilities.
KONTAKT/CONTACT:
HOTELI ART
Nikole Zrinskog 44, 35000 Slavonski Brod
Tel: +385 35 638 950, fax: +385 638 951
e-mail: [email protected]
http://www.art-hotel.hr
82
83
halalkatalog
Hoteli Baška d.d.
Hoteli Baška d.d.
O HOTELIMA:
Tvrtka Hoteli Baška postoji od 1949., a pod današnjim imenom posluje od 1994. godine kao
dioničko društvo mješovitog vlasništva. U vlasništvu tvrtke Hoteli Baška nalaze se: Atrium
Residence Baška, Hotel Zvonimir,Villa Adria, Hotel Corinthia-Baška,Ville Corinthia-Baška,
Wellness Baška, Kongresni centar, Kamp Zablaće i Naturistički kamp Bunculuka. Hoteli Baška
d.d. su najveća i najsnažnija hotelska kuća na otoku Krku i jedna od najuspješnijih srednje velikih
turističkih kompanija na Jadranu. Konstantnim ulaganjem u hotelske objekte, ova je hotelska
kuća u okvirima otoka Krka uvijek bila korak naprijed u postizanju vrhunske kvalitete, misleći
pritom na prvi hotelski objekt kategorije 4, potom i 5*, wellness centar, kongresne prostore. U
cilju poboljšanja kvalitete svojih proizvoda i usluga, Hoteli Baška prva su certificirana hotelska
kuća u Hrvatskoj koja je u sklopu svojih hotela certificirala sljedeće objekte:Atrium Residence
Baška, Hotel Zvonimir Hotel Corinthia Baska te Villa Adria. Posjedovanjem Halal certifikata
Hoteli Baška se s pravom ponose na sveukupnu ponudu koju su u mogućnosti pružiti svojim
gostima. Po Halal standardima gostima se nudi mogućnost prehrane na redovnom buffet-u,
smještaj kao i wellness usluge dostupne gostima na zahtjev.
ABOUT HOTELS:
Company Hotels Baska was established in 1949 and since 1994 it operates as a joint stock
company in mixed ownership.The property of Hotels Baπka consists of: Atrium Residence
Baπka, Hotel Zvonimir, Villa Adria, Hotel Corinthia-Baπka,Villas Corinthia-Baska, Wellness
Baπka, Congress centre, Camp Zablace and Naturist Camp Bunculuka. Baska is one of the
most desirable destinations on the Croatian adriatic.The Baska Hotels on the island of Krk
are the perfect choice for every guest looking for a superb holiday experience in a 3 to 5 star
star accommodation. Hotels Baska is the first croatian hotel that implemented Halal quality
standard which only added quality to their services and diversified its facility offers. Among
certified hotels are:Atrium Residence Baska, Hotel Zvonimir, Hotel Corinthia and Villa Adria.
Possesing the Halal certificate, Hoteli Baska can be proud of the overall offer that it is able to
provide for its guests.According to Halal standards, guests are offered the option of food at
the regular buffet, accomodation, as well as wellness services available to guests at their request.
Villa Adria
O VILLI:
Odmor s osjećajem bašćanske plaže „ na dlanu“
uz visoki standard i udobnost boravka pruža
elegantna Villa Adria koja u 2008. Godinu ulazi
u svom novom još sjajnijem izdanju. Villu Adria
čine 20 vrhunskih opremljenih apartmana i 8
dvokrevetnih soba, koji nude opuštajući odmor
i toplinu obiteljskog druženja. U klimatiziranim
apartmanima, s raskošno opremljenim kuhinjama,
elegantnog i prostranog dnevnog boravka, jednom
ili dvije spavaće sobe te modernom kupaonicom
i balkonom s veličanstvenim pogledom na more
i bijele otočiće, pronaći ćete visok komfor i
udobnost vlastitog doma.
ABOUT VILLA:
Leisure with a sense of baska beach in the palm of
your hand , together with the high standard and
comfortable accomodation for you provides our
new renewed, elegant Villa Adria. In the Villa Adria
there’s 28 greatly furnished apartments and rooms
which offer a relaxing holidays and the warmth
of the family company. In beautifully furnished
apartments, all air-conditioned, with a modern
well equipped kitchen, elegant and spaciuos living
room , with one to two spacoius bedrooms and
modern bathroom, balcony with a beautiful view
on the sea and the white small islands you’ll find a
high comfort and convenience of your own home.
KONTAKT/CONTACT:
HOTELI BAŠKA d.d.
Emila Geistlicha 39, 51523 Baška, Island of Krk, Croatia
tel: +385 51 656 111, fax: +385 51 856 584
e-mail: [email protected]
Kategorija ****
Kapacitet (smještajnih jedinica): 28
Category: ****
Capacity : 20
www.hotelibaska.hr
84
85
halalkatalog
Hoteli Baška d.d.
Atrium Residence Baška
O HOTELU:
U pitoresknom gradiću na Otoku Krku, na jednoj od najljepših i najpoznatijih plaža Jadrana
svoje mjesto pronašao je reprezentativni Atrium Residence Baška.Turistički objekt sa sobama
i apartmanima na razini 4 i 5 zvjezdica, svojom modernom arhitekturom i minimalističkim,
profinjenim uređenjem predstavlja vrhunac turističke ponude Baške i otoka Krka. Sve smještajne
jedinice su klimatizirane/grijane, opremljene SAT TV s radiom i hotelskim kanalom, telefonom,
internet priključkom, sefom, sušilom za kosu, mini barom u sobama te kuhinjom u apartmanima.
ABOUT HOTEL:
Situated in a picturesque amall town on the islans of Krk, on one of the most stunning and
best-known beaches on the Adriatic seaboard is the showpiece Atrium Residence Baska.
A tourism facility offering 4 and 5 star category rooms and suites it is, with its modern
architecture and elegant, minimalist interior decoration, the pak of the tourism offer in Baska
and on the island of Krk. All of the accomodation units feature air conditioning and heating,
are equipped with SAR*T TV with radio and hotel channel, telephone, internet access, safe,
Aa mini bar in the rooms ,hair dryer and a kitchen in the suites.
Kategorija ****/*****
Kapacitet (smještajnih jedinica): 64
Broj osnovnih kreveta: 132
Broj dodatnih kreveta: 90
Atrium Cafe: 80 sjedećih mjesta
Category: ****/*****
Capacity: 64
No of beds: 132 +90
Atrium Cafe: 80 sitting places
KONTAKT/CONTACT:
HOTELI BAŠKA d.d.
Emila Geistlicha 39, 51523 Baška, Island of Krk, Croatia
tel: +385 51 656 111, fax: +385 51 856 584
e-mail: [email protected]
www.hotelibaska.hr
86
87
halalkatalog
Hoteli Baška d.d.
Hotel Zvonimir
O HOTELU:
Samo romantična promenada dijeli hotel ZVONIMIR od veličanstvene bašćanske plaže
- jedne od najljepših plaža Mediterana. Bjelina šljunka i azurno more stapaju se ovdje sa
zelenilom i sa raskošno uređenim okolišem hotela te čine jedinstven sklad. S balkona svoje
sobe utonut ćete u purpurne sutone, a šum valova podno vašeg prozora zaželjet će vam
dobro jutro. Svaki dan moći ćete uživati u delicijama koje vam pripravlja naše stručno osoblje
u predivnom ambijentu restorana “Jelena” sa pogledom na promenadu i bašćansku plažu.
ABOUT HOTEL:
Only a romantic promenade divides the hotel „ Zvonimir“ from the splendid Baska
beach-one of the most beautiful beaches of the Mediterranean. The whiteness of
the pebble and the blue sea become one with greenness and with the sumptuously
arranged environs of the hotel making a united harmony. From the balcony of your
room you’ ll sink into the purple dusks and the murmur of the waves will wish you
a good morning. The 70 rooms and the 15 hotel apartments are top-notch furnished
and decorated with the sea, sun and sand tints and with the motives of our old
Glagolitic alphabet. Every day you can enjoy the delicacies prepared by our professional stuff in the beautiful ambient of the restaurant „ Jelena“ from which you have a
view on the promenade and on the sea.
Kategorija ****
Kapacitet (smještajnih jedinica): 85
Broj osnovnih kreveta: 160
Broj dodatnih kreveta: 78
Restoran Jelena : 120 sjedećih mjesta
Lobby bar: 40 sjedećih mjesta
88
Category: ****
Capacity: 85
No of beds: 160 +78
Restaurant Jelena : 120 sitting places
Lobby bar: 40 sitting places
89
halalkatalog
Hoteli Baška d.d.
Hotel Corinthia
O HOTELU:
Hotelski kompleks Corinthia-Baška sastoji se od 3 međusobno povezana dijela. Smješten je
uz veliku plažu i sagrađen je u tri faze. Zajedno sa svojom središnjom jezgrom, završenom
1999. godine, predstavlja srce turizma u ovom čarobnom dijelu Jadrana. Stalno obnavljanje
hotela s ciljem pružanja usluge najviše kvalitete, probrana i raznovrsna gastronomska ponuda
zajedno sa rekreacijskim sadržajem, nagrađeni su sve brojnijim dolascima gostiju te sezonom
koja je produljena do jesenskih mjeseci. Svaki dio kompleksa Corinthia-Baška ima svoj
klimatizirani pansionski restoran u kojem se nude raznovrsna tradicionalna mediteranska
jela, (doručak i večera = buffet).
ABOUT HOTEL:
Hotel complex Corinthia-Baška is situated near the famous gravel beach Vela Plaža
(Great Beach) and is one of the landmarks of the vista of Baška. Through the variety
of accommodation services, the Corinthia-Baška Hotel allows its guests to spend
their holidays precisely as they imagined and planned. The hotel complex CorinthiaBaska consists of 3 interacting parts. Together with its central nucleus , which was
terminated in 1999, they are the heart of tourism in this magic part of the Adriatic.
The continuous renewal of the hotel with the purpose of giving the best possible
services, the selected snd heterogeneous gastronomic offer and the recereation
contents are rewarded with the increasing number of visitors and the prolonged
touristic season till the autumn months. The Bistro Funtana, sports grounds, congress
facilities, and Wellness Baška, along with the accommodation, are a highly desirable
choice for guests even outside of the main tourist season.
Kategorija ***
Kapacitet (smještajnih jedinica): 28
Broj osnovnih kreveta: 82
Broj dodatnih kreveta: 48
90
Category ***
Capacity: 28
No of beds: 82 + 48
91
halalkatalog
Hotel Spačva ***
O HOTELU:
Daleke 1970. godine sagrađena je uz autocestu Zagreb-Beograd (kod Lipovca) Motel
“Spačva”. U Domovinskom ratu motel je teško devastiran i oštećen. Na mjestu motela,
2003. godine, sagradili smo novi objekt i preimenovali ga u hotel koji je dobio kategoriju
tri zvjedice. Zbog položaja uz autocestu jednostavno je i brzo doći do hotela. Upravo
zbog mogućnosti brzog dolaska do objekta, a s druge strane ipak njegove izdvojenosti iz
urbanog života, idealno je mjesto za održavanje poslovnih skupova. Iz tog razloga u sklopu
hotela sagrađena he i kongresna dvorana do 300 sjedećih mjesta koja je opremljena svom
potrebnom tehničkom opremom. Hotel radi od 0 do 24 sata. Hotel okružuje stoljetna
hrastova šuma, a pod samim hotelom teče rijeka Spačva. Ovo područje najveći je bazen
hrasta lužnjaka u Europi. Rijeka Spačva posebna je po tome što prostorom kojim protiče
ne dodiruje niti se u nju ulijevaju zagađivači prirode. Proteže se isključivo slavonskim poljima
i šumom i u sebi nosi prirodne mirise i nedirnutu ljepotu. Zbog toga je hotel posebno
zanimljiv za lovni i ribolovni turizam.
Hotel Spačva je četvrti po redu hotel koji ima Halal certifikat te prvi hotel koji u svom
sklopu ima i Halal park. Halal park predstavlja zasebnu cjelinu hotela koja je pripremljena na
način da gosti mogli prakticirati vjerski obred. Hotel Spačva, koji u ponudi ima i sve domaće
specijalitete gostima nudi i OrGano Gold kavu kao kavu u RH sa Halal certifikatom.
ABOUT HOTEL:
Hotel Spačva located next to the Zagreb-Beograd highway has been established in
1970. It is surrounded by centuries-old oak forest, and the hotel itself flowing river
Spačva. This area is the largest pool oak in Europe. River Spačva is special in that area
that runs without touching nor discharging pollutants into her nature. It spreads
exclusively Slavonic fields and woods and carries natural scents and unspoiled beauty.
It is therefore particularly interesting hotel to hunting and fishing tourism.
Due to its position along the highway is easy and fast to reach the hotel. Precisely
because of the possibility of quick access to the building, on the other hand though
its remoteness from urban life, is an ideal venue for business meetings. . Hotel Spacva
is the first Halal park in Croatia. In its various offer of Halal food products and accomodation its specialty is also OrGano Gold, the only coffe product in Croatia with
the Halal certificate.
KONTAKT/CONTACT:
POD LAMPOM d.o.o. - Hotel Spačva
H.D. Genschera 40, 32100 Vinkovci
Tel: +385 32 271 901, fax: +385 32 271 903, e-mail: [email protected]
www.hotelspacva.com
92
93
halalkatalog
Hotel Turist
O HOTELU:
Hotel Turist utemeljen je 1964.godine po uzoru na stare varaždinske “grand hotele”. Smješten
je na mirnoj lokaciji odmah do parka, istovremeno svega na nekoliko minuta šetnje do centra
grada i glavnog trga Korza, brojnih drugih trgova i ugostiteljskih terasa, zanimljivih gradskih
dvorišta, muzeja i svih drugih prekrasnih znamenitosti grada pružajuči time jedinstven doživljaj i
vrhunsku uslugu. Tradicija uspješnog hotelskog poslovanja, konstantna kvaliteta usluge, veličina
smještajnih i kongresnih kapaciteta i lokacija pridonose tituli središnjeg hotela sjeverozapadne
Hrvatske. U prilog toj činjenici govore zadovoljni stalni gosti, ali i primljene nagrade za najbolji
hotel kontinentalne Hrvatske sa tri zvjezdice: osvojeno 1. mjesto 2006. godine, 2. mjesto 2007.
godine, 3. mjesto 2008. godine te 2. mjesto 2009. godine. Osvojene nagrade nisu samo priznanja,
već i obvezuju na daljnji kontinuiran rad ne samo na održavanju, već i na podizanju kvalitete
usluge i dodatnih sadržaja . Standard kvalitete kuhinja hotela Turist potvrđuje i ISO standardom
Haccp Codex Alimentarius koji posjeduje od 2009.godine, dok se tendencija ulaganja u kvalitetu
očituje i u sa uvođenju drugog standarda Halal kvalitete 2012. Kao savršena destinacija za odmor
i relaksaciju hotel nudi svojim gostima 46/1, 58/2 i 5 apartmana, ukupnog kapaciteta od 174 ležaja.
Apartmani i sobe sa vlastitom kupaonicom su komforno namještene i moderno opremljene
TV/SAT, telefonom i minibarom.
ABOUT HOTEL:
Hotel Turist was established in 1964 and modeled on old “Grand Hotels” ofVaraždin. It is situated
at a serene location neighbouring a park, only a few minute walk from the city centre (the Korzo)
and other city squares, restaurants and pubs, museums, unique city courtyards, museums, and all
other sightseeing locations.The tradition of successful hotel trade, constant high-quality services,
capacity of accommodation and conference halls and its location made this hotel the centre
of north-western Croatia.This has been evidenced by constant inpour of satisfied guests, but
also the awards Turist received as the best three-star hotel in continental Croatia: 1st prize in
2006, 2nd prize in 2007, 3rd prize in 2008 and 2nd prize in 2009.These awards serve not only
as boasting points, but also bind us to continued maintenance and improvement of our services
and additional hotel offers.The standard of quality of their kitchen has been confirmed by the
Haccp Codex Alimentarius ISO standard (since 2009), and Halal quality standard.As the perfect
rest and relaxation destination, the hotel offers 46/1 rooms, 58/2 rooms and 5 apartments 174 beds all told. Apartments and rooms all have their own bathrooms and are furnished for
comfort.They each contain a TV/SAT, a telephone and a minibar.
KONTAKT/CONTACT:
HOTEL TURIST
Aleja kralja Zvonimira 1, 42 000 Varaždin, Croatia
Tel. +385 42 395-395 , fax. +385 42 215-028
E-mail: [email protected]
www.hotel-turist.h
94
95
halalkatalog
Hotel Westin
O HOTELU:
The Westin Zagreb vrhunski je hotel s 5* smješten u samom središtu Zagreba. Okružen
najvažnijim kulturnim sadržajima, u neposrednoj je blizini glavnog gradskog trga, poslovnog
središta grada, restorana, popularnih klubova i barova, slikovitih tržnica, te raznovrsnih
trgovina s bogatim izborom ekskluzivnih proizvoda. Prekrasni prostori, posebno prilagođeni
jelovnici te posebna posvećenost detaljima nadahnjuju inovativnost i produktivnost. Obilje
prvorazrednih sadržaja i slasnih kulinarskih delicija, 349 gostinjskih soba uključujući 41
apartman, 13 izvanrednih konferencijskih dvorana s više od 1700 m2 prostora, te prekrasno
uređeni Wellness centar ovaj hotel čini uistinu posebnim. Sve gostinjske sobe, konferencijske
dvorane i javni prostori opremljeni su besplatnim pristupom širokopojasnom Internetu.
Posegnite za uspjehom – organizirajte Vašu sljedeću konferenciju ili događanje u hotelu The
Westin Zagreb. Hotel Westin također šesti je ugostiteljski objekt koji nosi Halal certifikat
u Republici Hrvatskoj. Prepoznatljiv je po vrhunskoj usluzi karakterističnoj za hotel sa pet
zvjezdica a Halal certifikat još je jedna potvrda iste.
ABOUT HOTEL:
The Westin Zagreb is a 5 Star landmark hotel centrally located in the very heart of
Zagreb. The hotel is situated in a leafy green area adjacent to the Mimara Museum
and world famous National Theatre and Opera House, and is within easy walking
distance to central square, markets, trendy cafés, restaurants, designer boutiques, rich
cultural attractions and this capital city’s business district. From inspiring spaces and
wholesome menus to thoughtful attention to details, The Westin Zagreb simply inspires innovation and productivity. Facilities are of the top order in Croatia’s premier
conference hotel - 349 elegantly appointed guest-rooms including 41 suites, 13 meeting rooms with over 18,299 ft2 | 1,700 m2 of meeting space, and a fabulous Wellness
centre that’s next to none. All guest-rooms and public areas feature complimentary
broadband Internet connectivity. Aim to succeed - book your great event experience
at The Westin Zagreb. Hotel Westin is the sixth Halal certified hotel house in Croatia.
By implementing Halal qulity system Hotel Westin added one more competitive
advantage to its already high standard facilities.
KONTAKT/CONTACT:
THE WESTIN ZAGREB HOTEL
Ulica Izidora Kršnjavog 1, 10000 Zagreb, Croatia
Tel: +385 1 4892 000
e-mail: [email protected]
www.westinzagreb.com
96
97
halalkatalog
Restoran Les Ponts
O RESTORANU:
Poduzeće VeMaG d.o.o. obavlja ugostiteljsku djelatnost od 1999. godine na području
studentske prehrane, cateringa,restorana i caffe barova otvorenog tipa te također pruža
uslugu zatvorenog tipa prehrane (u poslovnicama PBZ-a). Pored restorana i caffe barova bavi
se još i organizacijom najrazličitijih vrsta domjenaka i banketa (razne svečanosti, proslave
krštenja, pričesti, krizmi, rođendana, promocije, poslovni sastanci, seminari, vrtne zabave,
vjenčanja i sl.).
Poduzeće VeMaG d.o.o. je u suradnji s konzultantskim i certifikacijskim tijelom dovelo
upravljanje s hranom i pićem u stupanj skladnosti sustava za upravljanje sigurnošću hranom
prema zahtjevima EN ISO 22000:2005 i zadovoljava zahtjeve normi prema HACCP sustavu.
Implementacija sustava upravljanja sigurnošću hrane i edukacija djelatnika je održana na
najvišem nivou upravo zbog zadovoljavanja najviših standarda kvalitete i sigurnosti hrane.
Uložena su značajna sredstva za uređenje, opremu, tehnologiju i sustave koji su neophodni
za obavljanje naše djelatnosti i pružanje usluge visoke razine kvalitete i naravno sigurnosti
za Gosta.
Restaurant & Bar Les Ponts je PRVI restaurant u Hrvatskoj koji ima Halal certifikat. Halal
nije samo hrana i piće - to je životni stil! Halal certifikat omogućuje da osiguramo kvalitetu
i sigurnost hrane na najvišem nivou!
ABOUT RESTAURANT:
Company Vemag d.o.o. has the catering business since 1999. It offers student meals, catering
services, restaurants and cafes open and closed-type diet (in the offices of PBZ). In addition
to restaurants and bars it also deals with the organization of various types of banquets. In
cooperation with the consultancy and certification body, has led the management of food
and drink in the degree of conformity of a food safety management according to EN ISO
22000:2005 and the requirements of the HACCP system. Implementation of food safety
management system and training of employees is held to the highest level just for the
satisfaction of the highest standards of quality and food safety. Restaurant& Bar Les Ponts is
FIRST restaurant in Croatia, which has Halal certificate Halal is not just food and drink - it’s a
lifestyle! Halal certification allows them to ensure quality and food safety at the highest level.
KONTAKT/CONTACT:
RESTAURANT & BAR LES PONTS
Radnička cesta 50, 10000 Zagreb, Croatia
Tel: +385 1 644 3607 , Fax: +385 1 644 3608
E-mail: [email protected]
www.lesponts.hr
98
99
halalkatalog
Zvona usluge d.o.o.
O TVRTKI:
Temeljena na inovaciji, kreativnosti i profesionalizmu, Zvona catering je specijalizirana tvrtka
za kreiranja nezaboravnih domjenaka. Sjedište tvrtke je u Zagrebu, ali catering uslugu
osiguravamo diljem Hrvatske. Obiteljska smo tvrtka, koja posluje gotovo 20 godina. Svojim
iskustvom kroz godine rada, usavršili smo se u pružanju usluge cateringa kao i korporativnog
ugostiteljstva. Predanim radom, upornošću i neprestanim usavršavanjem stvorili smo brand
Zvona catering. Uslugu cateringa pružamo kao za poslovne tako i privatne proslave. Naš
pristup klijentu je individualan od kreiranja ponude do same realizacije. Slijedom svega,
smatrali smo nužnim postati prva catering kuća s Halal certifikatom kao nadopuna HACCP
standardu.
ABOUT COMPANY:
Zvona Usluge d.o.o. is a family business company with more than 20 years of experience in
corporate hospitality. It specializes on delighting their customers with innovation, creativity
and proofesionalism in creating unforgettable and successful events Its headquarters are in
Zagreb but offers its services all around Croatia.With their dedicated work and constant
improvement they have created brand name known as Zvona catering.Whether you are
hosting an intimate family dinner, planning a wedding or hosting a large corporate event
Zvona catering will manage whole process starting with initial enquiry until the last guest
departs. As a prove of the quality of their services they became the first Halal catering
service in Croatia , adding this certificate to already implemented HACCP standard.
KONTAKT/CONTACT:
ZVONA USLUGE d.o.o.
Busovačka 19, 10000 Zagreb, Croatia
Tel: +385 1 3879 801/817, fax: +385 1 3879 802
e-mail: [email protected]
www.zvonacatering.hr
100
101
halalkatalog
Reflection Of Halal Quality
Requirements Implemented In
Company Naše Klasje d.o.o
Odraz implementiranih zahtjeva Halal kvalitete u
tvrtci Naše klasje d.o.o.
Naše Klasje d.o.o. has been established
in 2001 with the main aim of bringing
innovation and creativity in all segments
of production Today, the factory is divided into two divisions: one producing
fresh pasta and the other taking care of
ingredients for baking products.
mendously increased. Actually, it reached
40% increase
while the sale
for non-Halal
remained constant.
Our fresh pasta production is leading
in the domestic market, and all of our
other products find their customers domestically and in the international market.The trade name of our company is
Aurelia , fresh pasta in the forms of ravioli and tortellini as well as various types
of fresh filled pasta. Soon we will enter
the market with few more new products
in this category.
When considering Halal we should
think globally since it is the biggest
growing market in the world. In other
words,our maketing strategies should
not be restricted to the regional market only. What I want to emphasize is
that when we talk about Halal market
we usually consider only the countries
with the biggest muslim population and
usually ignore the market of Western
Europe which in my opinion have a huge
potential. After all when producing and
selling Halal products we should not be
induced by profit maximisation motive
only rather to consider the needs of
people we are living with.
The company obtained the following
quality certificates ISO 9001, HACCP,
Kosher which only confirms how much
importance we give to the quality of
products and its complience to the
implemented standards.
We all know that people have distinctive
eating habits and sometimes they could
not be fulfiled with our standard product offers.Therefore, the need for Halal
certificate.We decided to go one step
ahead and give our products competitive advantage by the implementation
of Halal standard.After we obtained the
Halal certificate and marked products
with Halal logo the sale of them tre-
102
MBA Zoran Šimunić dipl.ing
Founder and Managing director of
Naše Klasje d.o.o.
Tvrtka Naše klasje d.o.o. osnovana
je 2001. godine s ciljem proizvodnje prehrambenih proizvoda koji će u
sebi nositi inovativnost, bilo da je ona
tehnološkog, tehničkog ili tržišnog
karaktera. Danas radimo u dvije tvornice u kojima proizvodimo dvije grupe
proizvoda: svježu tjesteninu i sirovine
za pekarsku i konditorsku industriju.
Na tržištu svježe tjestenine zauzimamo
vodeće mjesto s proizvodima Aurelia
svježa tjestenina u formi raviola i tortellina te nekoliko oblika nrpunjene
tjestenine, a uskoro izlazimo na tržište
s još nekoliko novih proizvoda u ovoj
kategoriji.
Smatramo da kvaliteta proizvoda i
usklađenost upravljačkih procesa vrlo
značajna i to potvrđujemo kroz niz
implementiranih standarda kao što su
ISO 9001, HACCP, KOŠER.
nisu nosili znak Halal kvalitete ostali su
na istoj razini.
Govoreći o Halal proizvodima ne smijemo ostati u razmišljanjima i aktivnostima samo u okviru regionalnih tržišta.
Riječ je o globalnom tržištu i pristup
treba biti takav. Kada se spominje Halal
tržište najčešće se govori o zemljama
sa velikom muslimanskom populacijom, no ja bih skrenuo pažnju na Halal
tržište zapadne Europe koje predstavlja
vrlo potentnu nišu.
Kada proizvodimo i prodajemo Halal
proizvode nemamo samo materijalni
cilj nego se radi o činu prepoznavanja i
odobravanja potreba nekog s kim živiš.
Prehrambene navike ljudi mogu biti
drugačije od onih koje zadovoljavaju
naši proizvodi. Stoga smo se odlučili
implementirati Halal standard u našim
proizvodima procesima i našim proizvodima dati konkurentsku prednost.
MBA Zoran Šimunić dipl.ing
Founder and Managing director of
Naše Klasje d.o.o.
Nakon što smo dobili Halal certifikat, znak Halal kvalitete stavili smo na
proizvode koji su certificirani.Već nakon nekoliko mjeseci prodaja tih proizvoda porasla za 40% dok proizvodi koji
halalcatalogue
103
halalkatalog
Popis proizvoda
List Of Products
104
halalcatalogue
105
halalkatalog
Popis Halal certificiranih proizvoda
List of Certified Halal Products
Popis Halal certificiranih proizvoda
List of Certified Halal Products
AGROCROATIA NOVA d.o.o.
zlatno runo for lambs
caprimix for sheep
caprimix for lambs
farmix for calves
milkifarm for dairy cows
milkifarm for dairy cows in high milk
pegez for horses
pipimix for chickens
kokovit for laying hens
turki for turkeys
zekovit for rabbits
zlatno runo za janjad
caprimix za koze
caprimix za janjad
farimix za junad
milkifarm za muzne krave
milkifarm za visokomliječne krave
pegez za konje
pipimix za piliće u tovu
kokovit za nesilice
turki za puriće
zekovit za kuniće
AKTIVAL d.o.o.
Rizolip
dodatak prehrani koji sadrži ekstrakte fermentirane
riže uz pomoć kvasaca Monascus purpureus, poznat
i kao „crvena riža“.Preporučuje se kod povišenog
kolesterola i triglicerida u krvi.
Fermented red rice extract used as a food
supplement that lowers the cholesterol and
triglycerides levels in blood, and in addition has a
beneficial effect for the liver’s health.
Frozen sardine
Frozen anchovy
Salted anchovy
Salted anchovy fillets
Marinated anchovy fillets
BELJE d.d.
Abc Svježi krem sir
ABC Mediteran svježi krem sir
Abc Vlasac Svježi krem sir
Abc Povrće Svježi krem sir
Baranjac polutvrdi punomasni sir
Gauda polutvrdi punomasni sir
Edamer polutvrdi punomasni sir
Svježi sir-posni
Svježi sir - polumasni
Svježi sir-masni
Tea Biscuits:
Valentino
Integral
IntegraliX
CimetiX
ChocoliX
ChocoBoom
Cerealo
ZobeliX
VitaliX
MasliniX
Kakaosi
Kokosovi poljupci
Valentino
Integral
IntegraliX
CimetiX
ChocoliX
ChocoBoom
Cerealo
ZobeliX
VitaliX
MasliniX
Kakaosi
Kokosovi poljupci
Rizolip
ARBACOMMERCE d.o.o.
Srdela smrznuta (očišćena)
Inćun smrznuti (očišćeni)
Inćun posoljeni (očišćeni)
Fileti slanog inćuna
Fileti mariniranog inćuna
DELICIA d.o.o
Čajna peciva:
Abc Fresh Cream Cheese
Abc Mediteran Fresh Cream Cheese
Abc Chives Fresh Cream Cheese
Abc Vegetables Fresh Cream Cheese
Baranjac semi-hard cheese
Gauda semi-hard cheese
Edamer semi-hard cheese
Fresh Cheese lowfat
Fresh Cheese fat
Fresh Cheese full-fat
H
EKO VRELO d.o.o.
Lovella 100% prirodni eko sok od cikle
Lovella 100% prirodni eko sok od jabuke
Lovella 100% prirodni eko sok od jabuke-cikle
Lovella 100% prirodni eko sok od kupine
Lovella 100% prirodni eko sok od mrkve
Lovella 100% prirodni eko sok od mrkve-jabuke
Lovella 100% prirodni eko sok od jabuke-dunje
Lovella 100% prirodni eko sok od dunje
Lovella 100% prirodni eko sok od mrkve i celera
Lovella 100% prirodni eko sok od višnje
Lovella 100% prirodni eko sok od šljive
EUROVOCE d.o.o.
Pasterizirani krastavci
Pasterizirana paprika (rezana)
Pasterizirana paprika s kupusom
Pasterizirana cikla
Miješana salata
Ajvar uprženi blagi/ljuti
Kompot višnja/šljiva
Mermelade od voća
Džemovi od voća
Pekmez od šljive
G
106
Lovella 100% Natural Beetroot Juice
Lovella 100% Natural Apple Juice
Lovella 100% Natural Apple-Beetroot Juice
Lovella 100% Natural Blackberry Juice
Lovella 100% Natural Carrot Juice
Lovella 100% Natural Carrot-Apple Juice
Lovella 100% Natural Apple-Quince Juice
Lovella 100% Natural Quince Juice
Lovella 100% Natural Carrot-Celery Juice ml
Lovella 100% Natural Cherry Juice
Lovella 100% Natural Plum Juice
Pasteurized gherkins
Pasteurized peppers
Peppers filled with cabbage
Pasteurized red beet
Mixed salad
Ajvar mild/hot
Sour Cherry /Plum Compote
Fruit Marmalade
Extra jams with pieces of Friuts
Fruitade Plum
H
halalcatalogue
G
107
halalkatalog
Popis Halal certificiranih proizvoda
List of Certified Halal Products
Popis Halal certificiranih proizvoda
List of Certified Halal Products
ELCON prehrambeni proizvodi
Tekući pasterizirani proizvodi od jaja
Smrznuti pasterizirani proizvodi od jaja
Praškasti proizvodi od jaja
Liquid pasteruized egg products
Frozen pasteruized egg products
Powder egg products
GAVRILOVIĆ d.o.o
Pileća pašteta
Gala pileća pašteta
Pureća pašteta
Pileći narezak
Pureći narezak
Juneća pašteta
Goveđi narezak
Goveđi gulaš
Delikates goveđi jezici
Chicken Paté
Gala Chicken Paté
Turkey Paté
Chicken Loaf
Turkey Loaf
Beef Paté
Beef Loaf
Beef Stew
Deli Beef Tongues
Puris - dorada:
Pureća pašteta
Pureća jetrena
Pureći narezak
Pureća prsa
Pileća pašteta
Pureća pašteta
Trajno:
Turkey Paté
Turkey Liver
Turkey Loaf
Turkey Breast
Chicken Paté
Turkey Paté
Sudžuk
Sudžuk /vac/
Sušeni goveđi but /vac/
Sudjuk (Dry Beef Sausage)
Sudjuk (Dry Beef Sausage) /Vac/
Dried Beef Ham /Vac/
Pureća šunka stancija /vac/
Pureća ekstra kob. /vac/
Pur. Prsa parenzana /vac/
Delikates pureća prsa u ovitku
Delikates pureća šunka
Posebna pureća
Parizer pureći
Delikates pureća šunka midi
Pureća hrenovka sa sirom
Pureća hrenovka
Šunkarica pureća
Eko Virgin Pumpkin Oil
Virgin Pumpkin Oil
Pumpkin Oil
Salty Pumpkin Seeds
HERMES INTERNATIONAL d.o.o.
Džem od suhe smokve
Džem od suhe smokve s narančom
Ekološki džem od suhe smokve
Ajvar
Namaz od crnih maslina
Namaz od zelenih maslina
Ficaco
Džem od šljiva
G
108
Turkey Ham “Stancija”/vac/
Turkey Boiled Saus. In Collar Form /vac/
Turkey Breast “Parenzana” /vac/
Deli Turkey Breast In A Casing
Deli Turkey Ham
Turkey Special Mild Sausage
Turkey Bologna Type Sausage
Deli Turkey Ham Midi
Turkey Frankfurter With Cheese
Turkey Frankfurter
Turkey Ham
GRBIĆ d.o.o.
Chicken Mortadella /Vac/
Gala Chicken Sausage
Chicken Frankfurter /Vac/
Chicken Boiled Sausage In Collar Form
Chicken Boiled Sausage
Gala Chicken Frankfurter /vac/
Gala Fresh Turkey Sausage /vac/
Gala Grill Turkey Sausage /vac/
Chicken Sausage
Beef Sausage /Vac/
Hlapic Sport Chicken Sausage
Turkey Breast
Gala Chicken Frankfurter
H
Chicken Gastro Frankfurter
Puris dorada/licenca:
Eko djevičansko bučino ulje
Djevičansko bučino ulje
Bučino ulje pumpkin oil
Slane bučine sjemenke
Polutrajno:
Pileća mortadela /vac/
Gala pileća kobasica
Pileće hrenovke /vac/
Pileća ekstra kobasica
Pileća obarena kobasica
Gala pileće hrenovke /vac/
Gala pureć.Kob. za kuh. /vac/
Gala pur. Roštilj kob. /vac/
Pileća kobasica
Goveđa kobasica /vac/
Hlapić sport pileća kobasica
Pureća prsa
Gala pileće hrenovke
GAVRILOVIĆ d.o.o
Pil.Gastro hrenovke
Fig Spread
Orange Fig Spread
Fig Extra Spread
Ajvar
Black Olive Tapanade
Green Olive Tapanade
Ficaco-Chocholate Spread
Plum Spread
H
halalcatalogue
G
109
halalkatalog
Popis Halal certificiranih proizvoda
List of Certified Halal Products
Popis Halal certificiranih proizvoda
List of Certified Halal Products
KOKA d.d./VINDON d.o.o.
Smrznuta piletina i pureće
prerađevine
Panirani pileći medaljoni
Panirani pureći medaljoni
Panirani pileći odresci
Panirani pureći odresci
Pileći Cordon bleu
Pureći Cordon bleu
Panirani pileći fritesi
Panirani pileći dinos
Panirani pileći bataci
Krilko pečena pileća krila i batak
Pečeni pileći hambuger
Pečeni pileći čevapčići
Crispy pops okruglice
Pizza pops okruglice
Panirani sirevi
Panirani Edamac
Panirani Camembert
Prerada
Pileća pašteta
Narezak 150g.
Pileća hrenovka
Pileća hrenovka sa sirom
Pileća hrenovka (light)
Gurmanica pileća hrenovka
Svježe meso
Pile
Pile Gavelino
Pile Gavelino nadjeveni
Pileći batak i zabatak
Pileći zabatak
Pileći batak
Pileća prsa
Pileća krilca
Pileća prsa (filleti)
KOKA d.d./VINDON d.o.o.
Frozen Chicken And Turkey
Breaded Products:
Breaded Chicken Nuggets
Breaded Turkey Nuggets
Breaded Chicken Fillets
Breaded Turkey Fillets
Chicken Cordon bleu
Turkey Cordon bleu
Breaded Chicken Frites
Breaded Chicken Dinos
Breaded Chicken Drumstick
Krilko Baked Chicken Wing Drumstick
Baked Chicken Hamburger
Baked Chicken Ćevapčići
Crispy pops Breaded Balls
Pizza pops Breaded Balls
Frozen Breaded Cheeses
Breaded Edamac
Breaded Camembert
Chicken Patte And Slice (Caned)
Chicken Caned Patte
Chicken Slice
Chicken Frankfurter Classic
Chicken Frankfurter With Cheese
Chicken Frankfurter Light
Gurmanica Frankfurter
Fresh Chicken Meat
Whole Chicken
Chicken Gavelino
Chicken Gavelino Stuffed
Chicken Thigh With Drumstick
Chicken Thigh
Chicken Drumstick
Chicken Breast
Chicken Wings
Chicken Breast Fillet
H
Pile filetino classic
Pile filetino mediteran
Pile filetino citrus
Pile Filetino aromatico
Pile Filetino crispy
Gavelino punjena pileća prsa
Pile Gavelino (izrezano)
Pile Gavelino (izrezano) mini
Pileći prutići u umaku butterino
Pileći prutići u umaku A’la Stroganoff
Prut.Od pur.Zabat. A’la wild
Moo Goo Gai pil.Pr.Na kineski
Pileća jetra sa srcem
Pileći želuci
Smrznuta piletina
Pile grill 1200g smr.Kalib.Uvr
Pile grill (vrećica)/smrz.
Batak i zabatak/smrznuto
Batak i zabatak na podl./Smrz.
Zabatak/smrznuto
Prsa/smrznuto
Prsa-fileti /smrznuto
Pile Gavelino (narezano, sa nadjevom)
Pileča krilca smrznuto
Jetra s srcem/smrznuto
Pileći želuci/smrznuto
Pureće salame
Pureća De lux šunka
Royal šunka classic
Royal šunka garden
Royal šunka chives
De Luxe Party šun. Party classic
De Luxe Party šun. Party picante
De Luxe Party šun. Party gyros
G
110
Filetino Classic
Filetino Mediteran
Filetino Citrus
Filetino Aromatico
Filetino Crispy
Gavelino Stuffed Chicken Breast
Chicken Gavelino Cutted
Gavelino Cutted - Mini
Chicken Strips In Butterino Sausage
Chicken Stripes A’la Stroganoff
Turkey Thigh Stripes A’la Wild
Chicken Strips A’la Chinese Moo Goo Gai
Chicken Liver With Heart
Chicken Gizzards
Frozen Chicken Meat
Chicken Grill Calibrated
Chicken Grill
Chicken Thigh With Drumstick
Chicken Thigh
Chicken Drumstick
Chicken Breast
Chicken Breast Fillet
Gavelino Cutted, Marinated
Chicken Wings
Chicken Liver With Heart
Chicken Gizzards
Turkey Salamies
Turkey De lux Ham
Royal Turkey Ham Clasic
Royal Turkey Ham Garden
Royal Turkey Ham Chives
Turkey De Luxe Party Ham Classic
Turkey De Luxe Party Ham Picante
Turkey De Luxe Party Ham Gyros
H
halalcatalogue
G
111
halalkatalog
Popis Halal certificiranih proizvoda
List of Certified Halal Products
Popis Halal certificiranih proizvoda
List of Certified Halal Products
KRAŠ D.D.
Tvornica kakao proizvoda:
Dorina čokolada za kuhanje
Dorina mliječna
Dorina Runolist
Dorina Fullcool
Dorina s lješnjakom
Dorina mliječna s cijelim lješnjacima
Dorina s keksom
Bajadera
Kraš 1911 60% kakaa
Kraš 1911 77% kakaa
Kraš 1911 88% kakaa
Kraš 1911 60% kakaa s narančom
Kraš 1911 60% kakaa s limunom
Dorina Fifty
Dorina Fifty naranča
Dorina mliječna bez šećera
Dorina s lješnjakom bez šećera
Dorina Jaffa
Dorina aerirananoisette
Dorina riža
Tortica chocofinger
Životinjsko carstvo
Dorina chocolate for cooking
Dorina milkchocolate
Dorina Runolist milkchocolate
Dorina Fullcoolchocolate
Dorina milkchocolate with hazelnuts
Dorina milkchocolate with hazelnutcrunch
Dorina milkchocolate with biscuit
Bajadera
Kraš 1911 finestcocoa 60%
Kraš 1911 finestcocoa 77%
Kraš 1911 finestcocoa 88%
Kraš finestorange – cocoa 60%
Kraš 1911finestlemon – cocoa 60%
Dorina Fifty bitterdark chocolate
Dorina Fifty orangedark chocolate
Dorina milk sugar-free
Dorina hazelnut sugar-free
Dorina filled milk jaffachocolate
Dorina aerated milkchocolate with hazelnuts
Dorina milkchocolate with puffed rice
Torticachocofinger
Animalkingdom milkchocolate
Tvornica keksa i vafla:
Napolitanke nougat
Napolitanke hazelnut
Napolitanke mocca
Napolitanke chocolatecream
Napolitanke lemon-orange
Napolitanke Fruit
Napolitanke s čokoladom
Čokoladna tortica
Petit beurre
Petit beurre integral
Sport keks
Vic kreker slani
KRAŠ D.D.
Chocholate Factory:
Vic kreker sezam
Vic slani štapići
Domaćica original
Krašovo domaće
Domaćica s bijelom čokoladom i cmetom
Harmonija kokos
Kraš 1911 čajno pecivo s lješnjakom
Tortica lješnjak
Nougat kocke
Super wafersnougat
Super wafersvanillamilk
Super waferschocolatecream
Napolitanke s lješnjakom bez dodatka šećera
sa sladilom
Vienna wafers nougat
Vienna wafers hazelnut
Vienna wafer schocolate cream
Vienna wafers mocca
Batons nougat
Vic sezame cracker
Vic saltedsticks
Domaćica tea biscuits with chocolate
Domaćica
Domaćica tea bisc. cinnamon & white choc.
Harmonija coconut tea biscuits
Kraš 1911 teabiscuits
Torticahazelnut
Nougatwafers
Super wafersnougat
Super wafers vanilla milk
Super wafers chocolate cream
Napolitanke hazelnut no added sugars with
sweeteners
Vienna wafers nougat
Vienna wafers hazelnut
Vienna wafer schocolate cream
Vienna wafers mocca
Batons nougat
Tvornica bombonskih proizvoda:
Slimmies karamela bez šećera sa sladilima
Candy Factory:
Slimmies – sugar-free toffee with sweeteners
Tea Biscuits And Wafers Factory:
Napolitanke chocolatecream
Napolitanke hazelnut
Napolitanke mocca
Napolitanke chocolatecream
Napolitanke lemon-orange
Napolitanke fruit
Napolitanke chocolatecoated
Tortica chocolate
Petit Beurre biscuit with butter
Petit Burre integral biscuit with butter
Sport biscuit
Vic saltedcracker
H
G
112
H
halalcatalogue
G
113
halalkatalog
Popis Halal certificiranih proizvoda
List of Certified Halal Products
Popis Halal certificiranih proizvoda
List of Certified Halal Products
KUTRILIN TPV
Kontramin 23
Kontramin specijal
Kontramin 815
Dispergin bio-10
Dispergin conc, F
Dispergin conc, FA
Inkolin AFK
NAŠE KLASJE d.o.o.
Kontramin 23
Kontramin specijal
Kontramin 815
Dispergin bio-10
Dispergin conc, F
Dispergin conc, FA
Inkolin AFK
LUXURY COSMETICS d.o.o.
Cleopatra-šećerna pasta za depiliranje
Cleopatra-sugar depilatory cream
MIRNA ROVINJ d.d.
Sardina u billjnom ulju
Sardina u umaku od rajćice
Sardina s povrćem
Sardina u limunu u biljnom ulju
Sardina pikant u biljnom ulju
Sardina s grahom
Povrće s ribom
Fileti skuše u biljnom ulju
Komadići skuše u biljnom ulju
Fileti tune u biljnom ulju
Riblja pašteta - piknik
Riblja pašteta - classic
Riblja pašteta a la provencale
Paštea od tune - classic
Pašteta od tune s povrćem
Riblji namaz a la provencale
Namaz od skuše - blago pikantan
Namaz od tune delikates
Riblja salata od povrća i tune -- classic
Riblja salata od povrća i tune -- pikantna
Riblja salata od povrća i skuše
Sardines In Vegetable Oil
Sardines In Tomato Sauce
Sardines With Vegetable
Sardines In Vegetable Oil With Lemon
Sardines Piquant In Vegetable Oil
Sardines With Beans In Piquant Sauce
Vegetables With Fish
Mackerel Fillets In Vegetable Oil
Small Pieces Of Mackerel In Vegetable Oil
Tuna Fillets In Vegetable Oil
Fish Pate -Piknik
Fish Pate - Classic
Fish Pate A La Provocale
Tuna Pate - Classic
Tuna Pate With Vegetables
Fish Layer A La Provocale
Mackerel Layer Easy Piquant
Tuna Layer- Delikates
Salad Of Vegetables And Tuna - Classic
Salad Of Vegetables And Tuna -Piquant
Salad Of Vegetables And Mackerel
H
Tortelloni četiri vrste sira
Torelloni blitva i svježi sir
Tortelloni puretina
Tortelloni sir
Tortelloni špinat
Ravioli ovčji sir
Ravioli istarski tartufi
Rezanci
Zeleni rezanci
Široki rezanci
Špageti
Lazanje
Aurelia – koncentrat za proizvodnju
kukuruznog kruha
Fagovita – koncentrat za proizvodnju
heljdinog kruha
Zagora – koncentrat za proizvodnju raženog
kruha
PAPUK d.d.
Brašno T-550 za karolina vafle
Brašno T-550
Brašno T-850
Pšenična krupica-gris
Brašno T-400 za kolače
Brašno crno T-1100
Integralno brašno
Pšenična integralna prekupa
Pšenične posije
Brašno T-700
G
114
Tortelloni With Four Cheeses
Tortelloni With Swiss Chard & Ricotta
Tortelloni With Turkey Meat
Tortelloni Cheese
Tortelloni Spinach
Ravioli With Sheep Cheese
Ravioli Istrian Truffle
Tagliatelle
Taglitelle Verde
Pappardelle
Spaghetti
Lasagne
Aurelia – Concentrates For Production Of
Corn Bread
Fagovita – Concentrates For Production Of
Buckweat Bread
Zagora – Concentrates For Production Of
Rye Bread
Wheat Flour T-550 for „ Karolina“ wafers
Wheat Flour T-550
Wheat Flour T-850
Wheat Semolina
Wheat Flour T-400 for cakes
Wheat Flour T-1100
Integral Wheat Flour
Whole Wheat
Wheat Bran
Wheat Flour T-700
H
halalcatalogue
G
115
halalkatalog
Popis Halal certificiranih proizvoda
List of Certified Halal Products
Popis Halal certificiranih proizvoda
List of Certified Halal Products
PAŠKA SIRANA d.d.
PEKARNICA LATICA d.o.o.
Paški Cheese
Pramenko Cheese
Dalmatinac Cheese
Trapist Cheese
Primorac Cheese
Mediterano Cheese
Grated Pag Cheese
Paprenjak cheese
Parenjak cheese
Paški sir
Sir Pramenko
Sir Dalmatinac
Sir Trapist
Sir Primorac
Sir Mediterano
Ribani paški sir
Sir Paprenjak
Sir Parenjak
PEKARNICA LATICA d.o.o.
Pšenični kruh polubijeli
Pšenični kruh polubijeli pareni
Pšenični kruh polubijeli upakirani
Pšenični kruh crni
Pšenični polubijeli upakirani rezani
Pšenični bijeli kruh
Pšenični bijeli upakirani
Vikend kruh
Vikend kruh upakirani
Vikend kruh upakirani rezani
Turist kruh
Turist kruh upakirani
Francuski kruh
Francuski kruh upakirani
Graham kruh
Zrnek upakirani rezani
Kruh latica
Kruh peka
Zobeni kruh
Zobeni kruh upakirani
Zobeni kruh upakirani rezani
Kruh antioksidans
Ražek upakirani rezani
Kukuruzni kruh miješani reazni
Kruh balance
Mliječni kruh upakirani
Wheat Semi-White Bread
Wheat Semi-White Steamed Bread
Wheat Semi-White Packaged Bread
Wheat Dark Bread
Wheat Semi-White Cut & Packaged Bread
Wheat White Bread
Wheat White Packaged Bread
Weekend Bread
Weekend Packaged Bread
Weekend Cut And Packaged Bread
Tourist Bread
Tourist Packaged Bread
French Bread
French Packaged Bread
Pumpernickel Bread
Zrnek (Small Seed Bread),Cut & Packaged
Latica Bread
Peka Bread
Oat Bread
Oat Packaged Bread
Oat Cut And Packaged Bread
Antioxidant Bread
Ražek (Rye Bread) Cut And Packaged
Mixed Corn Bread Cut And Packaged
Balance Brad
Milky Packaged Bread
H
Mliječni kruh
Kruh sa suncokretom
Kruh sa suncokretom upakirani
Kruh sa sjemenkama
Kruh sa sjemenkama upakirani
Kruh sa bundevim košticama
Kruh prebiotik
Kruh sa sjemenkama rezani
Seljački kruh
Seljački kruh upakirani
Kukuruzna pogača
Jurek- domaći kukuruzni kruh upakirani
Jurek- domaći kukuruzni kruh
Kukuruzni miješani kruh
Ladanjski kruh
Ladanjski kruh upakirani
Domaći kruh
Krumpirov kruh
Raženi miješani kruh
Raženi miješani kruh upakirani
Zrnek upakirani
Ražek upakirani
Ražek
Bavarski kruh upakirani
Pletenice sa sezamom
Pletenica velika
Pletenica s makom
Žemlja
Žemlja velika
Carica
Bio-pecivo
Graham pecivo
Roščići
Pecivo sa suncokretom
Slanci
Zrnati roščić- kornspitz
Pecivo sa sjemenkama
G
116
Milky Bread
Sunflower Bread
Sunflower Bread, Packaged
Seeded Bread
Seeded Bread, Packaged
Pumpkin Seed Bread
Prebiotic Bread
Seeded Bread Cut And Packaged
Peasant Bread
Peasant Packaged Bread
Low Puff Pastry Corn Bread
Jurek - Homemade Corn Bread, Packaged
Jurek - Homemade Corn Bread
Mixed Corn Bread
Pastoral Bread
Pastoral Packaged Bread
Homemade Bread
Potato Bread
Mixed Rye Bread
Mixed Rye Bread, Packaged
Zrnek (Small Seed Bread), Packaged
Small Rye Bread, Packaged
Ražek - Small Rye Bread
Bavarian Packaged Bread
Sesame Wreath
Big Wreath
Poppy Seed Wreath
Bun
Big Bun
Empress
Bio-Pastry
Pumpernickel Pastry
Horn
Sunflower Pastry
Salty Sticks
Kornspitz - Seeded Horn
Seeded Pastry
H
halalcatalogue
G
117
halalkatalog
Popis Halal certificiranih proizvoda
List of Certified Halal Products
Popis Halal certificiranih proizvoda
List of Certified Halal Products
PEKARNICA LATICA d.o.o.
Pecivo s jogurtom
Klipić domaći
Hot-dog klipići
Duga štangica
Hambi mali
Hambi veliki
Hambi veliki bez posipa
Sendvič pecivo
Kukuruzno miješano pecivo
Šnitarice
Perec
Pšenično miješano pecivo
Hrenovka u tijestu
Jastučić mak
Jastučić sir
Jastučić orah
Croissant
Biocroissant
Kukuruzni croissant
Croissant s maslacem
Croissant s marmeladom
Croissant s čokoladom
Orehnjača
Makovnjača
Mrvice
Mrvice rinfuza
Mrvice crispy latica
Mrvice sa sezamom
Mlinci s jajima
Mlinci s jajima rinfuza
Sendvič pecivo
Žemlja
Klipić domaći smrznuti
Zrnati roščić-kornspitz
Pecivo sa sjemenkama- smrznuto
Štrukli s makom
PEKARNICA LATICA d.o.o.
Yoghurt Pastry
Homemade Cobs
Hot-Dog Cobs
Debt Stangica
Small Hamburger Pastry
Big Hamburger Pastry
Big Plain Hamburger Pasrty
Sandvich Pastry
Mixed Corn Pastry
Snitarice
Pretzel
Mixed Wheart Pastry
Sausage Pastry
Poppy Seed Pastry
Cheese Pasty
Walnut Pastry
Croissant
Biocroissant
Corn Croissant
Butter Croissant
Jam Croissant
Chocholate Croissant
Traditional Nut-Cake
Traditional Poppy Cake
Bread Crumbs
Bread Crumbs Bulk
Bread Crumbs Crispy Latica
Sesame Bread Crumbs
Mlinci With Egg
Mlinci With Egg
Sandvich Pastry
Bun
Homemade Cobs Frozen
Kornspitz - Seeded Horn- Frozen
Seeded Pastry - Frozen
Poppy Seed Strukli (Traditional Homemade
Product)
H
Štrukli s krumpirom
Štrukli sirni, slatki
Štrukli sirni smrznuti
Štrudla s jabukom smrznuta
Bučnica smrznuta
Kukuruzna zlevka slana smrznuta
Kukuruzna zlevka s višnjom smrznuta
Krumpiruša smrznuta
Sirnica smrznuta
Biocroissant polufermentirani smrznuti
Kukuruzni croissant polufermentirani smrznuti
Jastučić sir polufermentirani smrznuti
Croissant s maslacem polufermentirani
smrznuti
Pšenični bijeli kruh polufermentirani smrznuti
Raženi miješani kruh polufermentirani smrznuti
Kukuruzni miješani kruh polufermentirani
smrznuti
Pšenični baguette
Raženi miješani baguette
Kukuruzni miješani baguette
Baguette sa suncokretom
Krumpiruša
Sirnica
Pizza 4 vrste sira
Štrukli sa svježim sirom slatki
Štrukli sa svježim sirom i bućom
Štrukli sa svježim sirom slani
Burek s jabukama
Pšenični baguette
Klipić domaći
Žemlja
Jogurt štangica
Kajzerica kukuruzna
Kukuruzno pecivo
G
118
Potato Seed Strukli (Traditional Homemade
Product)
Homemade Cottage Chesse Pastry, Sweet
Homemade Cottage Chesse Pastry, Frozen
Apple Strudel Frozen
Traditional Product With Pumpkin
Corn And Cottage Chesse Cake, Sweet
Corn And Cottage Chesse With Sour Cherries,
Frozen
Potato Pastry Frozen
Chesse Pastry, Frozen
Biocroissant Semi Fermented, Frozen
Corn Croissant Semi Fermented, Frozen
Cheese Pastry Semi Fermented, Frozen
Butter Croissant Semi Fermented, Frozen
Wheat White Bread Semifermented, Frozen
Mixed Rye Bread Semi Fermented, Frozen
Mixed Corn Bread, Semi Fermented, Frozen
Wheat Baguette
Mixed Rye Baguette
Mixed Corn Baguette
Sunflover Baguette
Potato Pastry
Chesse Pastry, Frozen
Pizza Quattro Formaggi
Homemade Cottage Chesse Pastry, Sweet
Homemade Cottage Chesse & Pumpkin Pastry
Homemade Cottage Chesse Pastry, Salt
Apple Pie
Wheat Baguette
Homemade Cobs
Baggels
Jougurt Bun
Kajzericacorn
Corn Bun
H
halalcatalogue
G
119
halalkatalog
Popis Halal certificiranih proizvoda
List of Certified Halal Products
Popis Halal certificiranih proizvoda
List of Certified Halal Products
PEKARNICA LATICA d.o.o.
Pita sa sirom
Pita sa višnjom
Croissant s maslacom
RAGUSA d.o.o.
Cheese Pie
Cherry Pie
Butter Croissant
PERUTNINA PTUJ PIPO d.o.o.
Pileće meso bez dodataka
Pileće meso injektirano i marinirano
Prerađevine/kobasice od pilećeg mesa
Pc industrije mesa - klaonica
Pc industrije mesa - prerada
Chicken Meat Without Additives
Injected And Marinated Chicken Meat
Products/Chicken Sausages
Pc Meat Industry - Abbatoir
Pc Meat Industry - Processing
PIK RIJEKA d.d.
Tjestenina jajna (kratka)
Tjestenina durum (duga i kratka)
Tjestenina integralna (duga i kratka)
Tjestenina s dodatkom povrća (duga i kratka)
Instant mlinski proizvod kukuruzne krupice
Egg Pasta (Short Cut)
Durum Pasta (Short & Long Cut)
Integral Pasta (Short & Long Cut)
Pasta w. Added Vegetables (Short & Long Cut)
Instant Mill Products
PIK VRBOVEC MI d.d.
Halal klanje junadi/goveda
Halal juneće/goveđe meso
Halal juneće/goveđe mjleveno meso
Sterilized Meat Can Of Chicken, Turkey And
Beef Meat Of Halal Origin
Permanent & Semipermanet Products From
Halal Beef Meat
Frozen Dried & Formed Of Halal Beef Meat
Pastrized Meat Products Of Turkey And Chicken
Meat Of Halal Orgin (Simmer)
QUARNERO d.o.o.
Ulja za njegu tijela:
Body Care Oils:
Opatijska kamelija - senzual
Miris Kvarnera - relax
Miris Učke - detox i anticelulit
Miris Istre - antistres
Opatija Camellia - sensual
Scent of Kvarner - relax
Scent of Ucka - detox and anticelulit
Scent of Istria - antistress
Ulje kantarion 30 ml
St John’s Wort Oil
Ulje gospine trave:
Eterična ulja:
Eterično ulje Lavandina 5 ml
St John’s Wort Oil:
SLADORANA d.d.
Konzumni bijeli kristalni šećer
Melasa
Repin rezanac
SVIJET BILJAKA d.o.o.
Lavanda
Čempres
Komorač
Ružmarin
Promorska kleka (smrikva)
Lovor
Hydrolates Or Flower Waters:
Lavender
Cypresse
Fennel
Rosemary
Juniper
Laurel
Eterična ulja:
Essential Oils:
Lavanda
Čempres
Komorač
Ružmarin
Promorska kleka (smrikva)
Lovor
Masažna ulja:
Lavanda
Ružmarin
Lavender
Cypresse
Fennel
Rosemary
Juniper
Laurel
Massage Oils:
Lavender
Rosemary
Osvježivači prostora i dezodoransi:
Aroma seprt sprej
Deo sprej za stopala
Room Freshners And Deodorants:
Aromasept
Foot Spray (Happy Feet)
Sol za kupanje - Lavana
Lavender Oil
G
120
White Sugar
Molasses
Dry Sugar Beet Pulp Pellets Production
Proizvodi za dom od lavande:
Essential Oils:
H
Puž
Fidelini
Široki rezanci
Uski rezanci
Špageti
Makaroni
Vijak
Školjke
Tarana
Lazanjete
­Hidrolati ili cvjetne vodice:
Halal Slaughter Of Beef Cattle
Halal Beef Meat
Halal Minced Beef Meat
PODRAVKA d.d. - DANICA d.o.o.
Sterilizirana konzerva od pilećeg, purećeg,
kokošijeg i goveđeg Halal mesa
Brzosmrznuti proiz. od usitnjenog i oblikovanog
goveđeg Halal mesa
Trajni i polutrajni proiz. od goveđeg Halal mesa
Pasterizirani mesni proizvodi od purećeg i
pilećeg Halal mesa (obareni)
Puž
Fidelini
Široki rezanci
Uski rezanci
Špageti
Makaroni
Vijak
Školjke
Tarana
Lazanjete
Home Care Lavender Products:
Bath Salts- Lavender
H
halalcatalogue
G
121
halalkatalog
Popis Halal certificiranih proizvoda
List of Certified Halal Products
Popis Halal certificiranih proizvoda
List of Certified Halal Products
SVIJET BILJAKA d.o.o.
Šamponi i gelovi za tuširanje:
Lavanda
Čempres
Komorač
Ružmarin
Promorska kleka (smrikva)
Lovor
Lavender
Cypresse
Fennel
Rosemary
Juniper
Laurel
Tekući sapuni za ruke:
Lavanda
Čempres
Komorač
Ružmarin
Promorska kleka (smrikva)
Lovor
VINDIJA d.d.
Shampoons And Shower Gels:
Svježe mlijeko 3,2% MM
Svježe mlijeko 1,5% MM
Svježe mlijeko “21” 3,2% MM
Svježe mlijeko “21” 1,5% MM
Uht proizvodi ”z bregov”
Uht mlijeko 2,8% MM
Uht mlijeko 2,5% MM
Uht mlijeko 1,5% MM
Uht mlijeko 0,9% MM
Uht mlijeko 3,5% MM
Uht mlijeko s dodat. Kalcija 1,6% MM
Uht mlijeko s dodat. Kalcija 0,9% MM
Uht kozje mlijeko 3,0% MM
Uht mlijeko za cappuccino 2,8% MM
Uht efekt mlijeko + fitosteroli
Uht efekt mlijeko + omega 3
Uht efekt + ca + folna kiselina
Uht čokoladno mlijeko
Uht popy shake čokolada
Uht popy shake vanilija
Hand Liquid Soaps:
Lavender
Cypresse
Fennel
Rosemary
Juniper
Laurel
Fresh Milk ”z bregov”
Fresh milk 3.2% Milk fat
Fresh milk 1.5% Milk fat
Esl fresh milk 3.2% Milk fat
Esl fresh milk 1.5% Milk fat
Uht Products ”z bregov”
Uht milk 2.8% Milk fat
Uht milk 2.5% Milk fat
Uht milk 1.5% Milk fat
Uht milk 0.9% Milk fat
Uht milk 3.5% Milk fat
Uht milk + calcium 1.6% Milk fat
Uht milk + calcium 0.9% Milk fat
Uht goat milk 3.0% Milk fat
Uht cappuccino milk with 2.8% Milk fat
Uht efekt milk + phytosterols
Uht efekt milk + omega 3
Uht ef. milk w. Ca, vitamins & folic acid
Uht chocolate milk
Uht popy shake chocolate
Uht popy shake vanilla
H
Jogurt 2,8% MM
Jogurt light 0,9% MM
Jogurt light 0,1% MM
Kiselo mlijeko 3,2% MM
Kefir 3,5% MM
Kefir 0,9% MM
Kefir brusnica-jabuka
Acidofilno mlijeko 3,2% MM
Acidofilno mlijeko 0,9% MM
“Freska” voćni jogurt - ananas
“Freska” voćni jogurt - marelica
“Freska” voćni jogurt - breskva
“Freska” voćni jogurt - borovnica
“Freska” voćni jogurt - suha šljiva
“Freska” voćni jogurt - šumsko voće
“Freska” voćni jogurt - višnja
“Freska” voćni jogurt - jagoda
“Freska” voćni jogurt jagoda/breskva
“Freska” voćni jogurt šum.Voće/brusnica
“Freska” drink voćni jogurt breskva
“Freska” drink voćni jogurt jagoda
“Freska” dijeta voćni jogurt jagoda
“Freska” cjelovita žitarice
“Freska” cjelovita muesli naranča
“Freska” cjelovita muesli grožđice
Kiselo vrhnje 12% MM
Kiselo vrhnje 20% MM
Mileram kiselo vrhnje 22% MM
Domaće kiselo vrhnje za svježi sir 25% MM
Kiselo vrhnje 25% MM
Mileram 30% MM
Fortia natur
Fortia voćni jagoda-grožđe-crni ribiz
G
122
Uht whipping cream 36% milk fat
Uht coffee cream 10% milk fat
Uht cooking cream
Fermentirani proiz. ”Z bregov”
VINDIJA d.d.
Svježa mlijeka ”z bregov”
Uht vrhnje za šlag 36% mm
Uht vrhnje za kavu 10% mm
Uht vrhnje za kuhanje
”z bregov” Yoghurt
Yoghurt 2.8% Milk fat
Yoghurt 0.9% Milk fat
Yoghurt 0.1% Milk fat
Sour milk 3.2% Milk fat
Keffir 3.5% Milk fat
Keffir 0.9% Milk fat
Keffir cranberry-apple
Acidofil milk 3.2% Milk fat
Acidofil milk 0.9% Milk fat
“Freska” fruit yoghurt - pineapple
“Freska” fruit yoghurt - apricot
“Freska” fruit yoghurt - peach
“Freska” fruit yoghurt - blueberry
“Freska” fruit yoghurt - prune
“Freska” fruit yoghurt - forest fruit
“Freska” fruit yoghurt - sour cherry
“Freska” fruit yoghurt - strawberry
“Freska” fruit yoghurt - strawberry/peach
“Freska” fruit yoghurt - forest fruit/cranberry
“Freska” drink fruit yoghurt strawberry
“Freska” drink fruit yoghurt peach
“Freska” diet fruit yoghurt strawberry
“Freska” cjelovita wheat germ
“Freska” cjelovita muesli & orange
“Freska” cjelovita muesli & raisins
‘Z bregov sour cream 12% milk fat
‘Z bregov sour cream 20% milk fat
Mileram sour cream 22% milk fat
Trad. sour cream for cottage cheese 25% m.fat
Sour cream 25% milk fat
Mileram 30% milk fat
Fortia natur
Fortia fruit strawberry - grapes - blackcurrant
H
halalcatalogue
G
123
halalkatalog
Popis Halal certificiranih proizvoda
List of Certified Halal Products
Popis Halal certificiranih proizvoda
List of Certified Halal Products
VINDIJA d.d.
Fortia voćni crvena naranča-ananas
Fortia šljiva-žitarice
Vitaktiv natur
Vitaktiv brusnica-jabuka
Vitaktiv višnja
Mliječni deserti
Puding vanilija
Puding čokolada
Puding čokolada noir
Puding lješnjak-čokolada
Puding vanilija sa šlagom
Puding čokolada sa šlagom
Choco-loco
Milk Desserts
Blue Cheeses
Bovi blue forma 45% milk fat
Bovizola
Caprozola
Camembert
Caprilo
Meki sirevi
Soft Cheeses / Fresh Cheeses
Svježi sir polumasni
Svježi sir mascarpone
Varaždinski svježi sir u sirnoj marami
Bel vi
Capron
Grabancijaš
Fetaca
Ovis feta
Capro fresh
Topljeni sirevi
Varaždinec topljeni
Gorgonzola topljena
Semi-fat fresh cheese
Mascarpone soft cheese
Cheesecloth packed varaždin fresh cheese
Bel vi
Capron
Grabancijaš
Fetaca
Ovis feta
Capro fresh
Melted cheese spreads
Melted varaždinec
Melted gorgonzola
”Vindija” polutvrdi sirevi
Varaždinec
Tilzit
Edamac
Gauda
”Vindija” Semi-Hard Cheeses
Varaždinec
Tilzit
Edamac
Gauda
H
Varaždinski trapist
Ribani sir za pizzu
Dimek
Mladi sirevi
Mladi sir od kozjeg i kravljeg
Hard Cheeses
Bovidur tvrdi kravlji
Caprodur tvrdi kozji
Ovidur tvrdi ovčji
Bovidur hard cheese made from cow milk
Caprodur hard cheese made from goat milk
Ovidur hard cheese made from sheep milk
Namazi ”z bregov”
Sirni namaz classic
Sirni namaz light
Mliječni namaz classic
Butterino namaz namaz s maslacem
Butterino namaz s maslacem i jogurtom
Spreads ”z bregov”
Classic cheese spread
Classic cheese spread light
Classic dairy spread
Butterino with butter
Butterino with butter and yoghurt
Negazirana pića i ledeni čaj
Bio vital naranča
Bio vital jabuka
Vital naranča s vitaminima
Vital ananas s dijetalnim vlaknima
Vital naranča-mrkva-limun s luteinom
Vital brusnica
Vital juice od rajčice
Vital nar-grožđe-aronija s željezom
Gi control naranča - ananas
Gi control crni ribiz - jabuka
Gi control jabuka - kruška
Gi control zelena jabuka
Gi control limunada
Gi control malina
VINDI juice naranča
VINDI kašasti nektar marelica
VINDI kašasti nektar breskva
VINDI nektar jabuka
VINDI nektar borovnica
VINDI nektar višnja
VINDI nektar crni ribiz
G
124
Varaždin trappista cheese
Ribani sir za pizzu
Dimek
Vindija’s young cheese
Cow and goat milk young cheese
Tvrdi sirevi
Puding vanilla
Chocolate pudding
Puding chocolate noir
Puding hazelnut-chocolate
Puding vanilla with whipped cream
Pudding - chocolate with whipped cream
Choco-loco
Plemeniti sirevi
Bovi blue forma 45% MM
Bovizola
Caprozola
Camembert
Caprilo
VINDIJA d.d.
Fortia fruit blood orange - pineapple
Fortia plum-cereal
Vitaktiv natur
Vitaktiv cranberry – apple
Vitaktiv sour cherry
Non-Carbonated Bev. & Ice T
Bio vital orange
Bio vital apple
Vital orange with vitamins and minerals
Vital pineapple with dietary fibres
Vital orange - carrot - lemon with lutein
Vital cranberry
Vital tomato
Vital pomegranate-grapes-chokeberry & iron
Gi control orange – pineapple
Gi control blackcurrant - apple
Gi control apple – pear
Gi control grean- apple
Gi control lemonade
Gi control raspberry
VINDI orange juice
VINDI pulpy apricot nectar
VINDI pulpy peach nectar
VINDI clear nectar apple
VINDI clear nectar blueberry
VINDI clear nectar cherry
H
halalcatalogue
G
125
halalkatalog
Popis Halal certificiranih proizvoda
List of Certified Halal Products
Popis Halal certificiranih proizvoda
List of Certified Halal Products
VINDIJA d.d.
VINDI nektar naranča
VINDI nektar tropic
VINDI naranča light
VINDI grejp light
VINDI iso-sport limun-grejp
VINDI iso-sport
VINDI iso-sport šumska jagoda
VINDI coctail mandarina-naranča
VINDI coctail naranča-jabuka
VINDI A+C+E
VINDI naranča-mrkva A+C+E
VINDI jabuka
VINDI ledeni čaj breskva
VINDI crvena naranča
VINDI juice naranča
VINDI nektar jabuka
VINDI kašasti nektar breskva
VINDI ledeni čaj breskva
VINDI bijeli čaj
FIS jabuka tba
FIS ananas tba
FIS nektar jabuka
Fis nektar naranča
Gazirana bezalkoholna pića
VINDI iso sport limun-grejp
VINDI ginger-limun
FIS jabuka
FIS ananas
ZDENKA mliječni proizvodi d.o.o.
VINDI clear nectar blackcurrant
VINDI Nektar orange
VINDI Nektar tropic
VINDI pulpy orange nectar
VINDI pulpy grapefruit nectar
VINDI iso sport lemon-grapefruit
VINDI iso sport
VINDI iso sport forest strawberries
VINDI tangerine – orange cocktail still
VINDI orange – apple cocktail still
VINDI multi A+C+E still
VINDI A+C+E orange – carrot
VINDI apple still
VINDI ice tea peach
VINDI blood orange still
VINDI orange juice
VINDI clear nectar apple
VINDI pulpy peach nectar
VINDI ice tea peach
VINDI White tea
FIS apple tba
FIS pineapple tba
Fis pulpy apple
Fis pulpy orange
Carbonated Soft Drinks
Zdenka Classic
Zdenka Light
Zdenka Special
Zdenka Sandwichl
Zdenka Čardaš
Zdenka Šampinjon
Zdenka Natur Namaz
Zdenka Fitnes Namaz
Zdenka Pikant Namaz
Zdenka Mediteran Namaz
Zdenka Classic
Zdenka Light
Zdenka Special
Zdenka Sandwichl
Zdenka Čardaš
Zdenka Šampinjon
Zdenka Natur namaz
Zdenka Fitnes namaz
Zdenka Pikant namaz
Zdenka Mediteran namaz
ZVEČEVO d.d.
Kakao prah smanjene masti
Kakaov prah
Mliječni kakaov preljev
Kakaov preljev
Punjena čokolada
Čokolada s dodacima
Čokolada
Čokoladni deserti
Čokolada u prahu
Mliječna kakaova ploča s dodacima
Kakaova ploča
Mliječni preljev
Kakaov krem proizvod
Cocoa Powder With Reduced Fat
Cocoa Powder
Dairy Cocoa Topping
Cocoa Topping
Filled Chocolate
Chocolate With Extras
Chocolate
Chocolate Desserts
Chocolate Powder
Dairy Cocoa Slab With Extras
Cocoa Slab
Dairy Topping
Cocoa Cream Product
iso sport lemon-grapefruit
VINDI ginger lemon fizzy
FIS apple still and fizzy
FIS pineapple still and fizzy
H
G
126
H
halalcatalogue
G
127
halalkatalog
Popis usluga
List of Services
128
halalcatalogue
129
halalkatalog
Popis Halal certificiranih usluga
List of Certified Halal Services
BEST Halal HOLIDAY
• Halal friendly travel - online hotelski rezervacijski
sustav
• Halal poslovni turizam/putovanja
• Individualna poslovna putovanja
• Halal “MICE” turizam - Meetings, Incentive
Conferences, Events.
• Promociju Halal zdravstvenog turizma
• Halal friendly travel- online booking
• Halal business tourism/trips
• Individual business trips
• Halal MICE (meetings, incentive, conferences,
events)
• Promotion of Halal medical tourism
ZVONA USLUGE d.o.o
• Catering usluge
• Catering Services.
H
G
130
halalcatalogue
131
halalkatalog