NowoŹē! - Nowa Era

Transcription

NowoŹē! - Nowa Era
S
zanowni Paƒstwo!
Z przyjemnoÊcià oddajemy w Paƒstwa r´ce katalog publikacji
kartograficznych wydawnictwa Nowa Era na rok 2010. Nasza firma ju˝
od wielu lat szczyci si´ najobszerniejszà ofertà kartografii szkolnej,
obejmujàcà wiele przedmiotów nauczania na wszystkich etapach
kszta∏cenia. Wydawane przez nas atlasy, mapy Êcienne oraz plansze
dydaktyczne wyró˝niajà si´ wysokim poziomem merytorycznym, jak
równie˝ graficznym. Wszystko to sprawia, ˝e publikacje kartograficzne
Nowej Ery mo˝na znaleêç niemal w ka˝dej polskiej szkole. W minionych
miesiàcach nasze dzia∏ania skoncentrowaliÊmy g∏ównie na dostosowaniu
oferty do wymagaƒ reformy programowej, wprowadzanej stopniowo od
tego roku. Zadanie by∏o nie∏atwe, jednak dzi´ki wzmo˝onemu wysi∏kowi
wielu osób uda∏o si´ nam z powodzeniem je zrealizowaç. Szczególnà
uwag´ pragniemy zwróciç na najnowsze wydanie gimnazjalnego „Atlasu
geograficznego. Polska, kontynenty, Êwiat”. W zwiàzku ze zmianami
programowymi zosta∏o ono wzbogacone a˝ o 50 nowych map.
Dodatkowo do∏àczono do niego dwie broszury: „Materia∏y
kartograficzne” oraz przygotowany specjalnie do nich „Zeszyt zadaƒ”,
które u∏atwiajà kszta∏towanie umiej´tnoÊci pracy z mapami. Wychodzàc
naprzeciw rosnàcemu zainteresowaniu publikacjami elektronicznymi,
opracowaliÊmy p∏yt´ z interaktywnymi mapami historycznymi Polski,
do∏àczonà do gimnazjalnego „Atlasu historycznego. Od staro˝ytnoÊci
do wspó∏czesnoÊci”. Polecamy tak˝e Paƒstwa uwadze nowy atlas
historyczny do szko∏y podstawowej, jak równie˝ najnowszà edycj´ map
podr´cznych oraz nieustannie powi´kszajàcy si´ zbiór map Êciennych.
˚yczàc wielu sukcesów w roku szkolnym 2009/2010, wyra˝amy
nadziej´, ˝e oferta naszego wydawnictwa b´dzie stanowi∏a dla Paƒstwa
cennà pomoc w ich osiàganiu.
Nowa Era
.
.
..
.
.
..
..
..
.
.
..
.
.
..
..
..
Kszta∏cenie zintegrowane
Mapy Êcienne
Szko∏a podstawowa
4
Przyroda
Atlasy
Mapy Êcienne Âwiat wokó∏ nas
Cennik
Gimnazjum
SPIS TREÂCI
Atlasy i mapy
Szko∏y ponadgimnazjalne
.
Geografia
Atlasy anatomiczne
Atlasy geograficzne
Mapy Êcienne
Mapy Êcienne w wersjach obcoj´zycznych
Mapy konturowe
Mapy podr´czne
Cennik
.
5
6
10
Biologia
11
12
14
30
32
33
34
Szko∏a podstawowa Historia i spo∏eczeƒstwo
Atlasy
Mapy Êcienne Spotkania z historià
Cennik
Gimnazjum Szko∏y ponadgimnazjalne
.
Atlasy
Mapy Êcienne Historia na mapach
Cennik
Inne mapy historyczne (mapy Êcienne)
Edukacja europejska (mapy Êcienne)
Cennik
36
37
39
Historia
40
41
47
48
53
54
Plansze dydaktyczne
Kszta∏cenie zintegrowane
Historia
55
57
Sztuka
57
Przyroda. Biologia
58
Chemia
60
Geografia
61
Cennik
62
Reprezentanci
wydawnictwa
Reprezentanci
wydawnictwa
64
3
KSZTA¸CENIE ZINTEGROWANE
Mapy Êcienne
Polska
Nasza ojczyzna/Województwa
Skala: 1: 750 000
Format: 98 cm x 140 cm
Cena: 89,90 z∏
9233
D F
Korelacja
z treÊciami zawartymi
w seriach
Szko∏a na miar´:
Nowe Ju˝ w szkole
i Raz, dwa, trzy teraz my
Cennik
Mapy Êcienne. Kszta∏cenie zintegrowane
9233
Polska. Nasza ojczyzna/Województwa
98 cm x 140 cm
89,90 z∏
www.nowaera.pl
infolinia: 0 801 88 10 10 (z telefonów stacjonarnych)* i 0 58 721 48 00 (z telefonów komórkowych)**
4
* op∏ata za jednà jednostk´ taryfikacyjnà niezale˝nie od czasu trwania rozmowy
** op∏ata zgodna z cennikiem operatora
PRZYRODA
Atlasy
ÂWIAT WOKÓ¸ NAS
Atlas. Âwiat wokó∏ nas. Przyroda.
Format A4, 72 str.
Cena: 27,00 z∏
9001
Atlas Âwiat wokó∏ nas. Przyroda:
• przystosowany do wszystkich programów
nauczania przyrody
• prezentuje wybrane elementy
Êrodowiska làdowego i wodnego
• pokazuje budow´ i uk∏ady wewn´trzne cz∏owieka
• uczy orientacji w terenie, rozumienia i czytania map
• umo˝liwia zapoznanie si´ z najbardziej
Seria Âwiat wokó∏ nas
sk∏adajàca si´ z atlasu i map Êciennych
zosta∏a wyró˝niona na 16. Targach Edukacyjnych
w Warszawie
g∏ównà nagrodà Edukacja XXI.
charakterystycznymi krajobrazami Polski
Poradnik metodyczny
Atlas. Âwiat wokó∏ nas. Przyroda
Format B5, 64 str.
Cena: 10,00 z∏
• zawiera konsekwentne zestawienie map
ukszta∏towania powierzchni i krajobrazu
(Polska i kontynenty)
• u∏atwia zrozumienie roli i miejsca
9003
cz∏owieka w przyrodzie
Poradnik metodyczny
Atlas Âwiat wokó∏ nas. Przyroda:
• omawia sposoby wykorzystania
przez nauczyciela map i tablic
atlasu Âwiat wokó∏ nas. Przyroda
• bezpoÊrednia korelacja z serià map Êciennych
„Âwiat wokó∏ nas”
• êród∏o wskazówek i inspiracji
w prowadzeniu zaj´ç
• przedstawia propozycje tematów
lekcji skorelowane z programem
nauczania i podr´cznikiem
Inne atlasy do przyrody
Atlas do przyrody IV–VI
Format A4, 96 str.
Cena: 28,00 z∏
Atlas ilustrowany. Âwiat przyrody
Format A4, 80 str.
Cena: 29,50 z∏
7782
7784
Atlas ilustrowany Âwiat przyrody:
• pasuje do ka˝dego podr´cznika
• zawiera unikatowe kalki pomagajàce zrozumieç
wa˝ne zagadnienia
• ukazuje zagadnienia przyrodnicze w skali Polski
i Êwiata na doskona∏ych ilustracjach, mapach
oraz fotografiach
• zawiera ciekawe opisy, samouczki
i polecenia dla uczniów
D
dwustronna
F
foliowana
P
p∏ócienna
å
do çwiczeƒ,
mo˝na na niej pisaç
5
SZKO¸A PODSTAWOWA
Mapy Êcienne
ÂWIAT WOKÓ¸ NAS
Polska
Ukszta∏towanie powierzchni/Krajobrazy
Skala: 1: 700 000
Format: 160 cm x 120 cm
Cena: 144,50 z∏
9107
D F
Polska
Skarby przyrody/Skarby kultury
Skala: 1: 700 000
Format: 160 cm x 120 cm
Cena: 144,50 z∏
9232
D F
Sk∏adniki krajobrazu/
/Zmiany w krajobrazie
Format: 160 cm x 120 cm
Cena: 144,50 z∏
9607
D F
www.nowaera.pl
infolinia: 0 801 88 10 10 (z telefonów stacjonarnych)* i 0 58 721 48 00 (z telefonów komórkowych)**
6
* op∏ata za jednà jednostk´ taryfikacyjnà niezale˝nie od czasu trwania rozmowy
** op∏ata zgodna z cennikiem operatora
PRZYRODA
Europa
Podzia∏ polityczny/
/Polska w Europie
Skala: 1: 4 500 000
Format: 160 cm x 120 cm
Cena: 144,50 z∏
9185
D F
Europa
Ukszta∏towanie powierzchni/Krajobrazy
Skala: 1: 4 500 000
Format: 160 cm x 120 cm
Cena: 144,50 z∏
9223
D F
Azja
Ukszta∏towanie powierzchni/Krajobrazy
Skala: 1:10 000 000
Format: 120 cm x 160 cm
Cena: 144,50 z∏
9169
D F
D
dwustronna
F
foliowana
P
p∏ócienna
å
do çwiczeƒ,
mo˝na na niej pisaç
7
SZKO¸A PODSTAWOWA
Afryka
Ukszta∏towanie powierzchni/Krajobrazy
Skala: 1: 9 000 000
Format: 120 cm x 160 cm
Cena: 144,50 z∏
9133
D F
Ameryka Pó∏nocna
Ukszta∏towanie powierzchni/Krajobrazy
Skala: 1: 9 000 000
Format: 120 cm x 160 cm
Cena: 144,50 z∏
9219
D F
Ameryka Po∏udniowa
Ukszta∏towanie powierzchni/Krajobrazy
Skala: 1:9 000 000
Format: 120 cm x 160 cm
Cena: 144,50 z∏
9217
D F
www.nowaera.pl
infolinia: 0 801 88 10 10 (z telefonów stacjonarnych)* i 0 58 721 48 00 (z telefonów komórkowych)**
8
* op∏ata za jednà jednostk´ taryfikacyjnà niezale˝nie od czasu trwania rozmowy
** op∏ata zgodna z cennikiem operatora
9221
D F
PRZYRODA
Australia
Ukszta∏towanie powierzchni/Krajobrazy
Skala: 1: 6 500 000
Format: 160 cm x 120 cm
Cena: 144,50 z∏
Âwiat
Ukszta∏towanie powierzchni/
/Podzia∏ polityczny
Skala: 1: 24 000 000
Format: 160 cm x 120 cm
Cena: 144,50 z∏
9203
D F
Âwiat
Krajobrazy/
/Strefy klimatyczne
Skala: 1: 24 000 000
Format: 160 cm x 120 cm
Cena: 144,50 z∏
9215
D F
oÊç!
w
o
N
D
dwustronna
F
foliowana
P
p∏ócienna
å
do çwiczeƒ,
mo˝na na niej pisaç
9
SZKO¸A PODSTAWOWA
Cennik
Atlasy
9001
Atlas. Âwiat wokó∏ nas. Przyroda
27,00 z∏
9003
Poradnik metodyczny. Atlas. Âwiat wokó∏ nas. Przyroda
10,00 z∏
7784
Atlas ilustrowany. Âwiat przyrody
29,50 z∏
7782
Atlas do przyrody IV–VI
28,00 z∏
Mapy Êcienne. Âwiat wokó∏ nas
9107
Polska. Ukszta∏towanie powierzchni/Krajobrazy
160 cm x 120 cm
144,50 z∏
9232
Polska. Skarby przyrody/Skarby kultury
160 cm x 120 cm
144,50 z∏
9607
Sk∏adniki krajobrazu/Zmiany w krajobrazie
160 cm x 120 cm
144,50 z∏
9185
Europa. Podzia∏ polityczny/Polska w Europie
160 cm x 120 cm
144,50 z∏
9223
Europa. Ukszta∏towanie powierzchni/Krajobrazy
160 cm x 120 cm
144,50 z∏
9169
Azja. Ukszta∏towanie powierzchni/Krajobrazy
120 cm x 160 cm
144,50 z∏
9133
Afryka. Ukszta∏towanie powierzchni/Krajobrazy
120 cm x 160 cm
144,50 z∏
9219
Ameryka Pó∏nocna. Ukszta∏towanie powierzchni/Krajobrazy
120 cm x 160 cm
144,50 z∏
9217
Ameryka Po∏udniowa. Ukszta∏towanie powierzchni/Krajobrazy
120 cm x 160 cm
144,50 z∏
9221
Australia. Ukszta∏towanie powierzchni/Krajobrazy
160 cm x 120 cm
144,50 z∏
9203
Âwiat. Ukszta∏towanie powierzchni/Podzia∏ polityczny
160 cm x 120 cm
144,50 z∏
9215
Âwiat. Krajobrazy/Strefy klimatyczne
160 cm x 120 cm
144,50 z∏
www.nowaera.pl
infolinia: 0 801 88 10 10 (z telefonów stacjonarnych)* i 0 58 721 48 00 (z telefonów komórkowych)**
10
* op∏ata za jednà jednostk´ taryfikacyjnà niezale˝nie od czasu trwania rozmowy
** op∏ata zgodna z cennikiem operatora
• atlas anatomiczny „Tajemnice cia∏a” z elementami
•
•
•
fizjologii, cytologii, histologii i genetyki jest
przeznaczony przede wszystkim dla uczniów
gimnazjum i liceum
zawiera niezwyk∏e ilustracje oraz oryginalne
fotografie, które pozwalajà przyjrzeç si´ elementom
ludzkiego organizmu
unikalne kalki umo˝liwiajà równoczesne
przyglàdanie si´ budowie zewn´trznej i wewn´trznej
wybranych narzàdów cz∏owieka
zawiera treÊci, które u∏atwià zrozumienie zagadnieƒ
omawianych na lekcjach biologii oraz skuteczne
przygotowanie si´ do egzaminów
Atlas anatomiczny „Tajemnice cia∏a”
(twarda oprawa)
Format A4, 72 str.
Cena: 35,00 z∏
07070
GIMNAZJUM
07068
SZKO¸Y PONADGIMNAZJALNE
Atlas anatomiczny „Tajemnice cia∏a”
(mi´kka oprawa)
Format A4, 72 str.
Cena: 29,00 z∏
BIOLOGIA
Atlasy anatomiczne
11
GIMNAZJUM
SZKO¸Y PONADGIMNAZJALNE
Atlasy geograficzne
Atlas geograficzny
Polska, kontynenty, Êwiat
(gimnazjum)
Format A4, 164 str.
Cena: 28,00 z∏
+
19121
Materia∏y kartograficzne:
Êç!
o
w
No
• zdj´cie satelitarne
• mapa topograficzna
• plan miasta
• mapa samochodowa
• mapa turystyczna
Zeszyty zadaƒ
do materia∏ów
kartograficznych
Atlas geograficzny Polska, kontynenty, Êwiat:
• atlas wzbogacono o ponad 50 map niezb´dnych
podczas realizacji nowej podstawy programowej
• czytelne mapy zgodne z za∏o˝eniami
polskiej szko∏y kartograficznej
• przy opracowaniu atlasu wykorzystano najnowsze
informacje geopolityczne oraz dane statystyczne
• dostosowany do wszystkich programów
nauczania geografii
• mapy umieszczone w atlasie skorelowane sà
merytorycznie i graficznie z mapami Êciennymi
• do atlasu do∏àczono broszur´
z fragmentami zdj´cia satelitarnego, mapy
topograficznej, planu miasta, mapy samochodowej
i turystycznej oraz zeszyt z przyk∏adowymi
zadaniami
Ilustrowany atlas Êwiata
dla gimnazjum
Format A4, 104 str.
Cena: 23,00 z∏
7171
Ilustrowany atlas Êwiata:
• pasuje do ka˝dego podr´cznika geografii
• zawiera 150 czytelnych map Êwiata,
kontynentów i Polski
• jest bogato ilustrowany unikatowymi
fotografiami oraz czytelnymi schematami
w postaci plastycznych blokdiagramów
• zawiera przejrzyste wykresy, tabele
statystyczne z wybranymi
informacjami oraz krótkie wyjaÊnienia
prezentowanych zagadnieƒ
• zawiera polecenia dla uczniów, które
kszta∏cà umiej´tnoÊci analizowania
materia∏u ilustracyjnego
Regionalny atlas Polski
dla gimnazjum
Format A4, 48 str.
Cena: 12,50 z∏
9006
www.nowaera.pl
infolinia: 0 801 88 10 10 (z telefonów stacjonarnych)* i 0 58 721 48 00 (z telefonów komórkowych)**
12
* op∏ata za jednà jednostk´ taryfikacyjnà niezale˝nie od czasu trwania rozmowy
** op∏ata zgodna z cennikiem operatora
+
9018
Przyk∏ady zadaƒ do mapy
topograficznej
Zdzieszowice-Osiedle
Mapa topograficzna Polski
Arkusz
Zdzieszowice-Osiedle
Skala: 1:10 000
Format: 60 cm x 60 cm
Polecamy Atlas geograficzny. Âwiat, Polska
w twardej oprawie
Atlas geograficzny. Âwiat, Polska
(szko∏y ponadgimnazjalne)
Wydanie w twardej oprawie
Format A4, 164 str.
Cena: 35,00 z∏
Atlas geograficzny Âwiat, Polska:
• jest wykonany zgodnie z za∏o˝eniami polskiej
szko∏y kartograficznej
• zawiera stale aktualizowane treÊci, których zakres
odpowiada wymaganiom egzaminu maturalnego
z geografii
• oprócz ró˝norodnych tematycznie map Êwiata
i kontynentów zawiera tak˝e mapy poÊwi´cone
integracji europejskiej oraz bogaty zbiór map
dotyczàcych Polski
• jest skorelowany merytorycznie i graficznie
z mapami Êciennymi wydanymi przez Nowà Er´
• zawiera dwie luêne wk∏adki: kolorowà,
rozk∏adanà map´ topograficznà Arkusz
Zdzieszowice-Osiedle oraz zeszyt z 24
przyk∏adowymi zadaniami do tej mapy,
kszta∏càcymi umiej´tnoÊç jej czytania
oraz przygotowujàcymi do matury z geografii
GEOGRAFIA
Atlas geograficzny. Âwiat, Polska
(szko∏y ponadgimnazjalne)
Format A4, 164 str.
Cena: 32,50 z∏
9019
Reprint „Podr´cznika do geografii dla klasy pierwszej szkó∏ Êrednich
z atlasem geograficznym”. Przygotowano z okazji setnej rocznicy
pierwszego wydania „Atlasu geograficznego” Eugeniusza Romera
Podr´cznik:
Format 15 x 30 cm, 86 str.
Atlas:
Format tablic 25 x 29 cm, 11 tablic z mapami
Cena: 120,00 z∏
9009
Atlas geograficzny Âwiat, Polska:
• atlas geograficzny, uwa˝any za pierwszy polski atlas szkolny, sk∏ada si´
•
•
D
dwustronna
F
z 11 tablic z mapami hipsometrycznymi, uzupe∏nionymi mapami
politycznymi i profilami
by∏ pierwszym w Êwiecie atlasem, w którym rzeêb´ terenu przedstawiono
wy∏àcznie metodà hipsometrii
podr´cznik oparty na nowatorskiej w ówczesnych czasach metodzie heurezy,
zawiera g∏ównie zadania i pytania do ucznia wzbogacone rysunkami, mapkami,
wykresami, fotografiami, rzadko definicjami
foliowana
P
p∏ócienna
å
do çwiczeƒ,
mo˝na na niej pisaç
13
SZKO¸Y PONADGIMNAZJALNE
Mapy Êcienne
Polska
Mapa ogólnogeograficzna/
/Podzia∏ administracyjny
Skala: 1: 750 000
Format: 100 cm x 98 cm
Cena: 38,50 z∏
9236
D F
Polska
Mapa ogólnogeograficzna/mapa do çwiczeƒ
Skala: 1: 500 000
Format: 160 cm x 150 cm
Cena: 181,90 z∏
9224
GIMNAZJUM
D F å
Polska
Podzia∏ administracyjny
Skala: 1: 500 000
Format: 160 cm x 150 cm
Cena: 181,90 z∏
9109
F
www.nowaera.pl
infolinia: 0 801 88 10 10 (z telefonów stacjonarnych)* i 0 58 721 48 00 (z telefonów komórkowych)**
14
* op∏ata za jednà jednostk´ taryfikacyjnà niezale˝nie od czasu trwania rozmowy
** op∏ata zgodna z cennikiem operatora
GEOGRAFIA
Polska
Budowa geologiczna
Skala: 1: 750 000
Format: 160 cm x 120 cm
Cena: 144,50 z∏
9113
D F
zacja
i
l
a
u
Akt Êci!
tre
Polska
Gleby
Skala: 1: 750 000
Format: 160 cm x 120 cm
Cena: 144,50 z∏
9114
F
Polska. Gospodarka – Przemys∏ i us∏ugi/
/Gospodarka – Rolnictwo
Skala: 1: 750 000
Format: 160 cm x 120 cm
Cena: 144,50 z∏
9099
D F
oÊç!
Now
D
dwustronna
F
foliowana
P
p∏ócienna
å
do çwiczeƒ,
mo˝na na niej pisaç
15
9225
D F
Wielkopolska. Mapa regionu
ogólnogeograficzna/krajobrazowa
Skala: 1: 300 000
Format: 160 cm x 120 cm
Cena: 144,50 z∏
9127
D F
GIMNAZJUM
SZKO¸Y PONADGIMNAZJALNE
Pomorze. Mapa regionu
ogólnogeograficzna/krajobrazowa
Skala: 1: 300 000
Format: 160 cm x 120 cm
Cena: 144,50 z∏
Âlàsk. Mapa regionu
ogólnogeograficzna/krajobrazowa
Skala: 1: 300 000
Format: 160 cm x 120 cm
Cena: 144,50 z∏
9125
D F
www.nowaera.pl
infolinia: 0 801 88 10 10 (z telefonów stacjonarnych)* i 0 58 721 48 00 (z telefonów komórkowych)**
16
* op∏ata za jednà jednostk´ taryfikacyjnà niezale˝nie od czasu trwania rozmowy
** op∏ata zgodna z cennikiem operatora
GEOGRAFIA
Warmia i Mazury. Mapa regionu
ogólnogeograficzna/krajobrazowa
Skala: 1: 300 000
Format: 160 cm x 120 cm
Cena: 144,50 z∏
9227
D F
Mazowsze. Mapa regionu
ogólnogeograficzna/krajobrazowa
Skala: 1: 300 000
Format: 160 cm x 120 cm
Cena: 144,50 z∏
9229
D F
Ma∏opolska. Mapa regionu
ogólnogeograficzna/krajobrazowa
Skala: 1: 300 000
Format: 160 cm x 120 cm
Cena: 144,50 z∏
9231
D F
D
dwustronna
F
foliowana
P
p∏ócienna
å
do çwiczeƒ,
mo˝na na niej pisaç
17
9220
D F å
Polska
Zanieczyszczenie Êrodowiska
Skala: 1: 700 000
Format: 160 cm x 120 cm
Cena: 117,90 z∏
9121
P
GIMNAZJUM
SZKO¸Y PONADGIMNAZJALNE
Polska
Ochrona przyrody/mapa do çwiczeƒ
Skala: 1: 650 000
Format: 160 cm x 120 cm
Cena: 144,50 z∏
Europa
Mapa ogólnogeograficzna/
/mapa do çwiczeƒ
Skala: 1: 3 250 000
Format: 170 cm x 150 cm
Cena: 181,90 z∏
9179
D F å
www.nowaera.pl
infolinia: 0 801 88 10 10 (z telefonów stacjonarnych)* i 0 58 721 48 00 (z telefonów komórkowych)**
18
* op∏ata za jednà jednostk´ taryfikacyjnà niezale˝nie od czasu trwania rozmowy
** op∏ata zgodna z cennikiem operatora
GEOGRAFIA
Europa. Gospodarka – Przemys∏/
/Gospodarka – Rolnictwo
Skala: 1: 4 000 000
Format: 200 cm x 150 cm
Cena: 181,90 z∏
20200
D F
oÊç!
w
o
N
Europa
Podzia∏ polityczny/LudnoÊç
Skala: 1: 3 250 000
Format: 190 cm x 150 cm
Cena: 181,90 z∏
9181
D F
D
dwustronna
F
foliowana
P
p∏ócienna
å
do çwiczeƒ,
mo˝na na niej pisaç
19
SZKO¸Y PONADGIMNAZJALNE
Azja
Mapa ogólnogeograficzna/mapa do çwiczeƒ
Skala: 1: 7 000 000
Format: 160 cm x 190 cm
Cena: 181,90 z∏
9218
GIMNAZJUM
D F å
Azja
Mapa krajobrazowa/konturowa
(do wyczerpania nak∏adu)
Skala: 1:12 000 000
Format: 140 cm x 100 cm
Cena: 117,90 z∏
9172
D F å
www.nowaera.pl
infolinia: 0 801 88 10 10 (z telefonów stacjonarnych)* i 0 58 721 48 00 (z telefonów komórkowych)**
20
* op∏ata za jednà jednostk´ taryfikacyjnà niezale˝nie od czasu trwania rozmowy
** op∏ata zgodna z cennikiem operatora
9166
F
GEOGRAFIA
Azja
Mapa gospodarcza
Skala: 1: 8 000 000
Format: 150 cm x 210 cm
Cena: 117,90 z∏
Azja
Mapa polityczna/konturowa
Skala: 1: 8 000 000
Format: 150 cm x 210 cm
Cena: 181,90 z∏
9175
D F å
D
dwustronna
F
foliowana
P
p∏ócienna
å
do çwiczeƒ,
mo˝na na niej pisaç
21
SZKO¸Y PONADGIMNAZJALNE
Afryka
Mapa ogólnogeograficzna/mapa do çwiczeƒ
Skala: 1: 8 000 000
Format: 110 cm x 150 cm
Cena: 144,50 z∏
9135
D F å
Afryka
Mapa gospodarcza
Skala: 1: 8 000 000
Format: 110 cm x 150 cm
Cena: 117,90 z∏
9130
GIMNAZJUM
F
Afryka
Mapa polityczna/konturowa
Skala: 1: 8 000 000
Format: 110 cm x 150 cm
Cena: 144,50 z∏
9138
D F å
www.nowaera.pl
infolinia: 0 801 88 10 10 (z telefonów stacjonarnych)* i 0 58 721 48 00 (z telefonów komórkowych)**
22
* op∏ata za jednà jednostk´ taryfikacyjnà niezale˝nie od czasu trwania rozmowy
** op∏ata zgodna z cennikiem operatora
9153
D F å
GEOGRAFIA
Ameryka Pó∏nocna
Mapa ogólnogeograficzna/mapa do çwiczeƒ
Skala: 1: 8 000 000
Format: 110 cm x 150 cm
Cena: 144,50 z∏
Ameryka Pó∏nocna
Mapa gospodarcza
Skala: 1: 8 000 000
Format: 110 cm x 150 cm
Cena: 117,90 z∏
9150
F
Ameryka Pó∏nocna
Mapa polityczna/konturowa
Skala: 1: 8 000 000
Format: 110 cm x 150 cm
Cena: 144,50 z∏
9157
D F å
D
dwustronna
F
foliowana
P
p∏ócienna
å
do çwiczeƒ,
mo˝na na niej pisaç
23
SZKO¸Y PONADGIMNAZJALNE
Ameryka Po∏udniowa
Mapa ogólnogeograficzna/mapa do çwiczeƒ
Skala: 1: 8 000 000
Format: 120 cm x 160 cm
Cena: 144,50 z∏
9143
D F å
Ameryka Po∏udniowa
Mapa krajobrazowa/konturowa
(do wyczerpania nak∏adu)
Skala: 1: 9 300 000
Format: 100 cm x 140 cm
Cena: 117,90 z∏
9144
GIMNAZJUM
D F å
Ameryka Po∏udniowa
Mapa polityczna/konturowa
Skala: 1: 8 000 000
Format: 110 cm x 150 cm
Cena: 144,50 z∏
9146
D F å
www.nowaera.pl
infolinia: 0 801 88 10 10 (z telefonów stacjonarnych)* i 0 58 721 48 00 (z telefonów komórkowych)**
24
* op∏ata za jednà jednostk´ taryfikacyjnà niezale˝nie od czasu trwania rozmowy
** op∏ata zgodna z cennikiem operatora
GEOGRAFIA
Australia i Oceania
Mapa ogólnogeograficzna
Skala: 1: 7 000 000
Format: 175 cm x 120 cm
Cena: 117,90 z∏
9163
P
Australia i Oceania
Mapa polityczna/konturowa
Skala: 1: 8 000 000
Format: 160 cm x 120 cm
Cena: 144,50 z∏
9164
D F å
Antarktyda
Mapa ogólnogeograficzna
Skala: 1: 7 000 000
Format: 115 cm x 90 cm
Cena: 117,90 z∏
9159
P
D
dwustronna
F
foliowana
P
p∏ócienna
å
do çwiczeƒ,
mo˝na na niej pisaç
25
SZKO¸Y PONADGIMNAZJALNE
Pó∏kula wschodnia
Mapa fizyczna
Skala: 1: 14 000 000
Format: 140 cm x 140 cm
Cena: 117,90 z∏
9191
P
Pó∏kula zachodnia
Mapa fizyczna
Skala: 1: 14 000 000
Format: 140 cm x 140 cm
Cena: 117,90 z∏
GIMNAZJUM
9193
P
Rzeêba Ziemi
Skala: 1: 30 000 000
Format: 155 cm x 110 cm
Cena: 117,90 z∏
(do wyczerpania nak∏adu)
9194
P
www.nowaera.pl
infolinia: 0 801 88 10 10 (z telefonów stacjonarnych)* i 0 58 721 48 00 (z telefonów komórkowych)**
26
* op∏ata za jednà jednostk´ taryfikacyjnà niezale˝nie od czasu trwania rozmowy
** op∏ata zgodna z cennikiem operatora
9235
D F å
GEOGRAFIA
Âwiat
Ukszta∏towanie powierzchni/mapa do çwiczeƒ
Skala: 1: 19 000 000
Format: 200 cm x 140 cm
Cena: 181,90 z∏
Âwiat
Podzia∏ polityczny/mapa do çwiczeƒ
Skala: 1: 19 000 000
Format: 200 cm x 140 cm
Cena: 181,90 z∏
9222
D F å
D
dwustronna
F
foliowana
P
p∏ócienna
å
do çwiczeƒ,
mo˝na na niej pisaç
27
20300
D F
Mapa dost´pna równie˝
w wersji na p∏ótnie (9213)
oÊç!
w
o
N
Âwiat
Przemys∏ przetwórczy
Skala: 1: 24 000 000
Format: 160 cm x 120 cm
Cena: 144,50 z∏
9210
F
GIMNAZJUM
SZKO¸Y PONADGIMNAZJALNE
Âwiat. Strefy klimatyczne/
Âwiat. Elementy klimatu
(w przygotowaniu)
Skala: 1: 24 000 000
Format: 160 cm x 120 cm
Cena: 144,50 z∏
Âwiat
Górnictwo i energetyka/Handel mi´dzynarodowy
Skala: 1: 24 000 000
Format: 160 cm x 120 cm
Cena: 144,50 z∏
9234
D F
www.nowaera.pl
infolinia: 0 801 88 10 10 (z telefonów stacjonarnych)* i 0 58 721 48 00 (z telefonów komórkowych)**
28
* op∏ata za jednà jednostk´ taryfikacyjnà niezale˝nie od czasu trwania rozmowy
** op∏ata zgodna z cennikiem operatora
D F
GEOGRAFIA
Âwiat na progu XXI wieku
Osiàgni´cia/Zagro˝enia
Skala: 1: 24 000 000
Format: 160 cm x 120 cm
Cena: 144,50 z∏
9348
Âwiat w latach 1945–2008, konflikty i wojny/
/Bloki polityczno-wojskowe na Êwiecie
Skala: 1: 24 000 000
Format: 160 cm x 120 cm
Cena 144,50 z∏
9313
D F
oÊç!
w
o
N
Âwiat – LudnoÊç
Skala: 1: 24 000 000
Format: 160 cm x 120 cm
Cena: 144,50 z∏
9201
D F
D
dwustronna
F
foliowana
P
p∏ócienna
å
do çwiczeƒ,
mo˝na na niej pisaç
29
SZKO¸Y PONADGIMNAZJALNE
GIMNAZJUM
Mapy Êcienne
w wersjach obcoj´zycznych
United Kingdom and Ireland
Wielka Brytania i Irlandia
(w wersji angloj´zycznej)
Skala: 1: 850 000
Format: 120 cm x 160 cm
Cena: 144,50 z∏
9189
D F
Deutschland, Österreich, Schweiz
Niemcy, Austria, Szwajcaria
(w wersji niemieckoj´zycznej)
Skala: 1: 750 000
Format: 120 cm x 160 cm
Cena: 144,50 z∏
9187
D F
www.nowaera.pl
infolinia: 0 801 88 10 10 (z telefonów stacjonarnych)* i 0 58 721 48 00 (z telefonów komórkowych)**
30
* op∏ata za jednà jednostk´ taryfikacyjnà niezale˝nie od czasu trwania rozmowy
** op∏ata zgodna z cennikiem operatora
SZKO¸Y PONADGIMNAZJALNE
GIMNAZJUM
Mapy konturowe
Âwiat
Komplet 3 map:
• ukszta∏towanie powierzchni (pó∏kule)
• hydrografia
• podzia∏ polityczny
Kontynenty
Komplety 6 map:
• polityczna
• ukszta∏towanie powierzchni
• hipsometria
• hydrografia
• sieç miejska i lasy
• oÊrodki przemys∏owe
9367
9351
9355
9353
9361
9359
9357
Polska 1
Komplet 6 map:
• podzia∏ administracyjny
• rzeêba terenu
• hipsometria
• okres wegetacji roÊlin
• lasy
• hydrografia
Polska 2
Komplet 6 map:
• podzia∏ administracyjny
• g´stoÊç zaludnienia
• oÊrodki górnicze
• oÊrodki przemys∏owe
• poziom produkcji rolnej
• w´z∏y komunikacyjne
9363
9365
www.nowaera.pl
infolinia: 0 801 88 10 10 (z telefonów stacjonarnych)* i 0 58 721 48 00 (z telefonów komórkowych)**
32
* op∏ata za jednà jednostk´ taryfikacyjnà niezale˝nie od czasu trwania rozmowy
** op∏ata zgodna z cennikiem operatora
GEOGRAFIA
Mapy podr´czne papierowe dwustronne
9411
oÊç!
w
o
N
oÊç!
w
o
N
9401
oÊç!
w
o
N
9409
oÊç!
w
o
N
9405
9414
Inne mapy podr´czne
9402
9402
Ameryka Po∏udniowa 42 cm x 56 cm
9406
Australia i Oceania 60 cm x 42 cm
9412
Planigloby 67 cm x 40 cm
9417
33
SZKO¸Y PONADGIMNAZJALNE
GIMNAZJUM
Cennik
AATLASY
tlasy
19121
Atlas geograficzny. Polska, kontynenty, Êwiat
28,00 z∏
7171
9018
Ilustrowany atlas Êwiata dla gimnazjum
Atlas geograficzny. Âwiat, Polska oraz mapa topograficzna Arkusz Zdzieszowice-Osiedle
23,00 z∏
(liceum ogólnokszta∏càce, liceum profilowane, technikum)
32,50 z∏
9019
Atlas geograficzny. Âwiat, Polska. Wydanie w twardej oprawie
9008
(liceum ogólnokszta∏càce, liceum profilowane, technikum)
Geograficzny atlas Polski dla szkó∏ Êrednich
35,00 z∏
16,00 z∏
9006
Regionalny atlas Polski dla gimnazjum
9009
Reprint „Podr´cznika do geografii dla klasy pierwszej szkó∏ Êrednich z atlasem geograficznym”
12,50 z∏
120,00 z∏
M aMAPY
p y ÊÂCIENNE
cienne
9236
Polska. Mapa ogólnogeograficzna/Podzia∏ administracyjny 1: 750 000 (dla ucznia)
100 cm x 98 cm
38,50 z∏
9224
Polska. Mapa ogólnogeograficzna/mapa do çwiczeƒ
160 cm x 150 cm
181,90 z∏
9109
Polska. Podzia∏ administracyjny 1: 500 000
160 cm x 150 cm
181,90 z∏
9113
Polska. Geologia – tektonika/Geologia – stratygrafia
160 cm x 120 cm
144,50 z∏
9114
Polska. Gleby
160 cm x 120 cm
144,50 z∏
9099
Polska. Gospodarka – Przemys∏ i us∏ugi/Gospodarka – Rolnictwo
120 cm x 140 cm
144,50 z∏
9225
Pomorze. Mapa regionalna ogólnogeograficzna/krajobrazowa
160 cm x 120 cm
144,50 z∏
9127
Wielkopolska. Mapa regionalna ogólnogeograficzna/krajobrazowa
160 cm x 120 cm
144,50 z∏
9125
Âlàsk. Mapa regionalna ogólnogeograficzna/krajobrazowa
160 cm x 120 cm
144,50 z∏
9227
Warmia i Mazury. Mapa regionalna ogólnogeograficzna/krajobrazowa
160 cm x 120 cm
144,50 z∏
9229
Mazowsze. Mapa regionalna ogólnogeograficzna/krajobrazowa
160 cm x 120 cm
144,50 z∏
9231
Ma∏opolska. Mapa regionalna ogólnogeograficzna/krajobrazowa
160 cm x 120 cm
144,50 z∏
9220
Polska. Ochrona przyrody/mapa do çwiczeƒ
160 cm x 120 cm
144,50 z∏
9121
Polska. Zanieczyszczenie Êrodowiska (p∏ótno)
160 cm x 120 cm
117,90 z∏
9179
Europa. Mapa ogólnogeograficzna/mapa do çwiczeƒ
170 cm x 150 cm
181,90 z∏
20200
Europa. Gospodarka – Przemys∏/Gospodarka – Rolnictwo
200 cm x 150 cm
181,90 z∏
9181
Europa. Podzia∏ polityczny/LudnoÊç
190 cm x 150 cm
181,90 z∏
9218
Azja. Mapa ogólnogeograficzna/mapa do çwiczeƒ
160 cm x 190 cm
181,90 z∏
9172
Azja. Mapa krajobrazowa/konturowa (do wyczerpania nak∏adu)
140 cm x 100 cm
117,90 z∏
9166
Azja. Mapa gospodarcza
110 cm x 150 cm
117,90 z∏
9175
Azja. Mapa polityczna/konturowa
150 cm x 210 cm
181,90 z∏
9135
Afryka. Mapa ogólnogeograficzna/mapa do çwiczeƒ
110 cm x 150 cm
144,50 z∏
9130
Afryka. Mapa gospodarcza
110 cm x 150 cm
117,90 z∏
9138
Afryka. Mapa polityczna/konturowa
110 cm x 150 cm
144,50 z∏
9153
Ameryka Pó∏nocna. Mapa ogólnogeograficzna/mapa do çwiczeƒ
110 cm x 150 cm
144,50 z∏
9150
Ameryka Pó∏nocna. Mapa gospodarcza
110 cm x 150 cm
117,90 z∏
9157
Ameryka Pó∏nocna. Mapa polityczna/konturowa
110 cm x 150 cm
144,50 z∏
9143
Ameryka Po∏udniowa. Mapa ogólnogeograficzna/mapa do çwiczeƒ
110 cm x 150 cm
144,50 z∏
9144
Ameryka Po∏udniowa. Mapa krajobrazowa/konturowa (do wyczerpania nak∏adu)
100 cm x 140 cm
117,90 z∏
9146
Ameryka Po∏udniowa. Mapa polityczna/konturowa
110 cm x 150 cm
144,50 z∏
9163
Australia i Oceania. Mapa ogólnogeograficzna (p∏ótno)
175 cm x 120 cm
117,90 z∏
9164
Australia i Oceania. Mapa polityczna/konturowa
160 cm x 120 cm
144,50 z∏
9159
Antarktyda. Mapa ogólnogeograficzna (p∏ótno)
115 cm x 90 cm
117,90 z∏
9191
Pó∏kula wschodnia. Mapa fizyczna (p∏ótno)
140 cm x 140 cm
117,90 z∏
9193
Pó∏kula zachodnia. Mapa fizyczna (p∏ótno)
140 cm x 140 cm
117,90 z∏
9194
Rzeêba Ziemi (p∏ótno) (do wyczerpania nak∏adu)
155 cm x 110 cm
117,90 z∏
9235
Âwiat. Ukszta∏towanie powierzchni/mapa do çwiczeƒ
200 cm x 140 cm
181,90 z∏
9222
Âwiat. Podzia∏ polityczny/Mapa do çwiczeƒ
200 cm x 139 cm
181,90 z∏
20300
Âwiat. Strefy klimatyczne/Âwiat. Elementy klimatu
160 cm x 120 cm
144,50 z∏
9213
Âwiat. Strefy klimatyczne (p∏ótno)
175 cm x 125 cm
117,90 z∏
9313
Âwiat w latach 1945 – 2008, konflikty i wojny
160 cm x 120 cm
144,50 z∏
9210
Âwiat. Przemys∏ przetwórczy
160 cm x 120 cm
144,50 z∏
9234
Âwiat. Górnictwo i energetyka/Handel mi´dzynarodowy
160 cm x 120 cm
144,50 z∏
9348
Âwiat na progu XXI wieku. Osiàgni´cia/Zagro˝enia
160 cm x 120 cm
144,50 z∏
9201
Âwiat. LudnoÊç
160 cm x 120 cm
144,50 z∏
www.nowaera.pl
infolinia: 0 801 88 10 10 (z telefonów stacjonarnych)* i 0 58 721 48 00 (z telefonów komórkowych)**
34
* op∏ata za jednà jednostk´ taryfikacyjnà niezale˝nie od czasu trwania rozmowy
** op∏ata zgodna z cennikiem operatora
9189
United Kingdom & Ireland
Wielka Brytania i Irlandia
9187
120 cm x 160 cm
144,50 z∏
120 cm x 160 cm
144,50 z∏
Deutschland, Österreich, Schweiz
Niemcy, Austria, Szwajcaria
Inne mapy Êcienne
9129
Afryka. Mapa fizyczna (p∏ótno)
120 cm x 175 cm
117,90 z∏
9149
Ameryka Pó∏nocna. Mapa fizyczna (p∏ótno)
120 cm x 175 cm
117,90 z∏
9140
Ameryka Po∏udniowa. Mapa fizyczna (p∏ótno)
120 cm x 175 cm
117,90 z∏
3,00 z∏
GEOGRAFIA
Mapy Êcienne w wersjach obcoj´zycznych
Mapy konturowe
9367
Âwiat. Komplet 3 map konturowych
40 cm x 24,5 cm
9351
Afryka. Komplet 6 map konturowych
20,5 cm x 29,5 cm
3,00 z∏
9355
Ameryka Pó∏nocna. Komplet 6 map konturowych
21 cm x 24,5 cm
3,00 z∏
9353
Ameryka Po∏udniowa. Komplet 6 map konturowych
21 cm x 24,5 cm
3,00 z∏
9361
Europa. Komplet 6 map konturowych
20,5 cm x 29,5 cm
3,00 z∏
9359
Azja. Komplet 6 map konturowych
21 cm x 24,5 cm
3,00 z∏
9357
Australia i Oceania. Komplet 6 map konturowych
21 cm x 24,5 cm
3,00 z∏
9363
Polska 1. Komplet 6 map konturowych
20,5 cm x 29,5 cm
3,00 z∏
9365
Polska 2. Komplet 6 map konturowych
21 cm x 24,5 cm
3,00 z∏
Mapy podr´czne
9402
9406
9412
Ameryka Po∏udniowa. Mapa ogólnogeograficzna/mapa polityczna
Australia i Oceania. Mapa ogólnogeograficzna/mapa polityczna
Planigloby. Mapa ogólnogeograficzna/mapa polityczna
42 cm x 56 cm
60 cm x 42 cm
67 cm x 40 cm
4,10 z∏
9414
Polska. Mapa ogólnogeograficzna/mapa administracyjna
54 cm x 43 cm
4,10 z∏
9417
Âwiat. Mapa ogólnogeograficzna/mapa polityczna
60 cm x 43 cm
4,10 z∏
9411
Europa. Mapa ogólnogeograficzna/mapa polityczna
60 cm x 43 cm
4,10 z∏
9401
Afryka. Mapa ogólnogeograficzna/mapa polityczna
60 cm x 43 cm
4,10 z∏
9405
Ameryka Pó∏nocna. Mapa ogólnogeograficzna/mapa polityczna
60 cm x 43 cm
4,10 z∏
9409
Azja. Mapa ogólnogeograficzna/mapa polityczna
60 cm x 43 cm
4,10 z∏
4,10 z∏
4,10 z∏
35
SZKO¸A PODSTAWOWA
Atlasy
Korelacja graficzna
i merytoryczna atlasu
z serià map Êciennych
SPOTKANIA Z HISTORIÑ
oÊç!
Now
Atlas historyczny. Od staro˝ytnoÊci do wspó∏czesnoÊci
Format A4, 68 str.
Cena: 22,50 z∏
19050
Atlas historyczny Od staro˝ytnoÊci do wspó∏czesnoÊci:
• czytelny i dostosowany do mo˝liwoÊci
poznawczych uczniów szko∏y podstawowej
• przedstawia na mapach najwa˝niejsze treÊci historyczne
• zawiera teksty i ilustracje, które zwracajà uwag´
na najwa˝niejsze wydarzenia epoki, symbole narodowe,
paƒstwowe i religijne oraz sylwetki ludzi
decydujàcych o losach paƒstw i narodów
• spójny merytorycznie i graficznie z serià map Êciennych
Spotkania z historià wydanà przez Nowà Er´
Ilustrowany atlas historyczny dla klas IV–VI
Format A4, 88 str.
Cena: 27,50 z∏
7342
Ilustrowany atlas historyczny dla klas IV–VI:
• pasuje do ka˝dego podr´cznika historii w szkole podstawowej
• zawiera du˝e, czytelne mapy oraz ilustracje i fotografie
opatrzone ciekawymi komentarzami, napisanymi j´zykiem
przyst´pnym dla uczniów
• przytacza biogramy czo∏owych postaci historycznych
reprezentujàcych ró˝ne wzorce osobowe
• przedstawia histori´ i tradycj´ regionów Polski
w sposób zrozumia∏y dla uczniów
www.nowaera.pl
infolinia: 0 801 88 10 10 (z telefonów stacjonarnych)* i 0 58 721 48 00 (z telefonów komórkowych)**
36
* op∏ata za jednà jednostk´ taryfikacyjnà niezale˝nie od czasu trwania rozmowy
** op∏ata zgodna z cennikiem operatora
SPOTKANIA Z HISTORIÑ
Polska Piastów
Format: 120 cm x 160 cm
Cena: 144,50 z∏
9336
D F
HISTORIA I SPO¸ECZE¡STWO
Mapy Êcienne
Polska i Litwa Jagiellonów/
/Rzeczpospolita i Europa w okresie renesansu
Format: 120 cm x 160 cm
Cena:144,50 z∏
9338
D F
D
dwustronna
F
foliowana
P
p∏ócienna
å
do çwiczeƒ,
mo˝na na niej pisaç
37
SZKO¸A PODSTAWOWA
Europa w XVII i XVIII wieku/
/Rzeczpospolita Obojga Narodów
Format: 120 cm x 160 cm
Cena: 144,50 z∏
9275
D F
I wojna Êwiatowa. Traktat wersalski/
/Rzeczpospolita Polska w latach 1918–1939
Format: 120 cm x 160 cm
Cena: 144,50 z∏
9273
D F
II wojna Êwiatowa w Europie/
/Polska podczas II wojny Êwiatowej
Format: 120 cm x 160 cm
Cena: 144,50 z∏
9343
D F
www.nowaera.pl
infolinia: 0 801 88 10 10 (z telefonów stacjonarnych)* i 0 58 721 48 00 (z telefonów komórkowych)**
38
* op∏ata za jednà jednostk´ taryfikacyjnà niezale˝nie od czasu trwania rozmowy
** op∏ata zgodna z cennikiem operatora
9261
D F
HISTORIA I SPO¸ECZE¡STWO
Polska i Europa po II wojnie Êwiatowej/
/Rozpad systemu komunistycznego
Format: 120 cm x 160 cm
Cena: 144,50 z∏
Cennik
Atlasy
ATLASY
19050
7342
Atlas historyczny. Od staro˝ytnoÊci do wspó∏czesnoÊci (szko∏a podstawowa)
22,50 z∏
Ilustrowany atlas historyczny dla klas IV–VI
27,50 z∏
MAPCIENNE • SPOTKANIA Z HISTORIÑ
Mapy Êcienne. Spotkania z historià
9336
Polska Piastów
120 cm x 160 cm
144,50 z∏
9338
Polska i Litwa Jagiellonów/
/Rzeczpospolita i Europa w okresie renesansu
120 cm x 160 cm
144,50 z∏
9275
Europa w XVII i XVIII wieku/Rzeczpospolita Obojga Narodów
120 cm x 160 cm
144,50 z∏
9273
I wojna Êwiatowa. Traktat wersalski/
/Rzeczpospolita Polska w latach 1918 –1939
120 cm x 160 cm
144,50 z∏
9343
II wojna Êwiatowa w Europie/Polska podczas II wojny Êwiatowej
120 cm x 160 cm
144,50 z∏
9261
Polska i Europa po II wojnie Êwiatowej/
/Rozpad systemu komunistycznego
120 cm x 160 cm
144,50 z∏
D
dwustronna
F
foliowana
P
p∏ócienna
å
do çwiczeƒ,
mo˝na na niej pisaç
39
SZKO¸Y PONADGIMNAZJALNE
GIMNAZJUM
Atlasy
Atlas historyczny
Od staro˝ytnoÊci do wspó∏czesnoÊci
z p∏ytà CD „Dzieje Polski”
(gimnazjum)
Format A4, 72 str.
Cena: 32,50 z∏
19051
oÊç!
w
o
N
Atlas historyczny Od staro˝ytnoÊci do wspó∏czesnoÊci:
• dostosowany do wszystkich programów nauczania
• ukazuje dzieje Êwiata i Polski na du˝ych i czytelnych mapach
• na ka˝dej stronie prezentuje zrozumia∏à
dla ucznia oÊ czasu
• zawiera atrakcyjne ilustracje z krótkimi podpisami
• spójny merytorycznie i graficznie z serià map Êciennych
Historia na mapach wydanà przez Nowà Er´
• do ka˝dego atlasu do∏àczona jest interaktywna p∏yta CD
z historià Polski
Korelacja graficzna
i merytoryczna atlasu
do gimnazjum
z serià map Êciennych
HISTORIA NA MAPACH
Ilustrowany atlas historyczny dla klas I–III (gimnazjum)
Format A4, 84 str.
Cena: 28,00 z∏
7468
Ilustrowany atlas historyczny dla klas I–III:
• pasuje do ka˝dego podr´cznika historii
• zawiera du˝e i czytelne mapy ukazujàce wydarzenia
i procesy historyczne, a tak˝e schematy, wykresy,
zestawienia danych statystycznych
oraz polecenia dla uczniów
• ilustrowany starannie dobranymi fotografiami
opatrzonymi komentarzami, które wyjaÊniajà zagadnienia
historyczne, spo∏eczne i kulturalne
• pokazuje symultaniczne osie czasu
• przedstawia histori´ i tradycj´ regionów Polski
w sposób ciekawy i przyst´pny dla uczniów
Atlas historyczny Od staro˝ytnoÊci do wspó∏czesnoÊci
(liceum)
Format A4, 170 str.
Cena: 30,00 z∏
9037
Ostatni w serii atlasów szkolnych Atlas historyczny Od staro˝ytnoÊci
do wspó∏czesnoÊci dla szkó∏ ponadgimnazjalnych:
• uniwersalny, dostosowany do wszystkich programów nauczania
• mo˝e byç wykorzystany tak˝e na lekcjach geografii, biologii, j´zyka
polskiego, religii, a nawet na zaj´ciach dodatkowych
• ma uk∏ad chronologiczny, ale du˝e i czytelne mapy przedstawiajà
dzieje Êwiata w uj´ciu problemowym, a mapy przekrojowe u∏atwiajà
uczniom powtórzenie materia∏u i sprawdzenie nabytej wiedzy
• uwzgl´dnia w sposób szczególny procesy i wydarzenia w Polsce oraz
w Europie
• zawiera starannie wykonane plany miast, kartodiagramy, diagramy,
schematy, wykresy i tabele statystyczne, a tak˝e indeks nazw
miejscowoÊci i wa˝niejszych obiektów geograficznych zwiàzanych
z wydarzeniami historycznymi
• spójny merytorycznie i graficznie z mapami Êciennymi wydanymi
przez Nowà Er´
www.nowaera.pl
infolinia: 0 801 88 10 10 (z telefonów stacjonarnych)* i 0 58 721 48 00 (z telefonów komórkowych)**
40
* op∏ata za jednà jednostk´ taryfikacyjnà niezale˝nie od czasu trwania rozmowy
** op∏ata zgodna z cennikiem operatora
H I S T O R I A N A M A PAC H
Kolonizacja fenicka i grecka/
/Grecja w okresie kolonizacji
VIII–IV w. p.n.e
Format: 160 cm x 120 cm
Cena: 144,50 z∏
HISTORIA
Mapy Êcienne
9307
D F
Wschód staro˝ytny/Âwiat hellenistyczny
Format: 160 cm x 120 cm
Cena: 144,50 z∏
9325
D F
Ekspansja republiki
rzymskiej/Rozwój
i upadek cesarstwa rzymskiego
Format: 160 cm x 120 cm
Cena: 144,50 z∏
9311
D F
D
dwustronna
F
foliowana
P
p∏ócienna
å
do çwiczeƒ,
mo˝na na niej pisaç
41
19402
D F
oÊç!
w
o
N
Poczàtki paƒstwa polskiego/
/Kryzys i odbudowa paƒstwa piastowskiego
Format: 160 cm x 120 cm
Cena: 144,50 z∏
9257
D F
GIMNAZJUM
SZKO¸Y PONADGIMNAZJALNE
Wielkie religie Êredniowiecza
Format: 160 cm x 120 cm
Cena: 144,50 z∏
Zjednoczenie ziem polskich przez
W∏adys∏awa ¸okietka/Polska Kazimierza Wielkiego
Format: 160 cm x 120 cm
Cena: 144,50 z∏
9334
D F
oÊç!
w
o
N
www.nowaera.pl
infolinia: 0 801 88 10 10 (z telefonów stacjonarnych)* i 0 58 721 48 00 (z telefonów komórkowych)**
42
* op∏ata za jednà jednostk´ taryfikacyjnà niezale˝nie od czasu trwania rozmowy
** op∏ata zgodna z cennikiem operatora
9337
D F
HISTORIA
Paƒstwa Jagiellonów/Unia Polski z Litwà
Format: 160 cm x 120 cm
Cena: 144,50 z∏
Rzeczpospolita Jana Kazimierza. Odsiecz
Wiednia/Rzeczpospolita w czasach saskich
Format: 160 cm x 120 cm
Cena: 144,50 z∏
9277
D F
Rzeczpospolita w okresie rozbiorów/
/Próby naprawy i rozbiory Rzeczypospolitej
Format: 160 cm x 120 cm
Cena: 144,50 z∏
9097
D F
oÊç!
w
o
N
D
dwustronna
F
foliowana
P
p∏ócienna
å
do çwiczeƒ,
mo˝na na niej pisaç
43
SZKO¸Y PONADGIMNAZJALNE
GIMNAZJUM
Europa w epoce absolutyzmu oÊwieconego/
/Europa w dobie rewolucji francuskiej
Format: 160 cm x 120 cm
Cena: 144,50 z∏
9287
D F
Imperia kolonialne na Êwiecie
Format: 160 cm x 120 cm
Cena: 144,50 z∏
19401
D F
oÊç!
w
o
N
Europa napoleoƒska/Europa po kongresie
wiedeƒskim
Format: 160 cm x 120 cm
Cena: 144,50 z∏
19400
D F
oÊç!
w
o
N
www.nowaera.pl
infolinia: 0 801 88 10 10 (z telefonów stacjonarnych)* i 0 58 721 48 00 (z telefonów komórkowych)**
44
* op∏ata za jednà jednostk´ taryfikacyjnà niezale˝nie od czasu trwania rozmowy
** op∏ata zgodna z cennikiem operatora
9341
D F
HISTORIA
Ksi´stwo Warszawskie/
/Powstanie listopadowe
Format: 160 cm x 120 cm
Cena: 144,50 z∏
Powstanie styczniowe/
/Poczàtek XX w. na ziemiach polskich
Format: 160 cm x 120 cm
Cena: 144,50 z∏
9335
D F
Powstania narodowe
Skala: 1: 2 500 000
Format: 160 cm x 120 cm
Cena: 144,50 z∏
9271
D F
D
dwustronna
F
foliowana
P
p∏ócienna
å
do çwiczeƒ,
mo˝na na niej pisaç
45
9303
D F
Rewolucja w Rosji/
/I wojna Êwiatowa w Europie
Format: 160 cm x 120 cm
Cena: 144,50 z∏
9299
D F
GIMNAZJUM
SZKO¸Y PONADGIMNAZJALNE
Europa od wojny krymskiej
do zjednoczenia Niemiec/
/Europa przed wybuchem I wojny Êwiatowej
Format: 160 cm x 120 cm
Cena: 144,50 z∏
Odbudowa paƒstwa polskiego/
/Dwudziestolecie mi´dzywojenne
Format: 160 cm x 120 cm
Cena: 144,50 z∏
9339
D F
www.nowaera.pl
infolinia: 0 801 88 10 10 (z telefonów stacjonarnych)* i 0 58 721 48 00 (z telefonów komórkowych)**
46
* op∏ata za jednà jednostk´ taryfikacyjnà niezale˝nie od czasu trwania rozmowy
** op∏ata zgodna z cennikiem operatora
9283
D F
HISTORIA
Wojna obronna Polski w 1939 roku/
/Wyzwolenie Polski spod
okupacji hitlerowskiej
Format: 160 cm x 120 cm
Cena: 144,50 z∏
XII wieków Polski w Europie/
/Drzewo genealogiczne w∏adców Polski
Skala: 1: 5 000 000
Format: 110 cm x 155 cm
Cena: 144,50 z∏
9347
D F
Cennik
AATLASY
tlasy
19051
Atlas historyczny. Od staro˝ytnoÊci do wspó∏czesnoÊci z p∏ytà „Dzieje Polski”(gimnazjum)
32,50 z∏
7468
Ilustrowany atlas historyczny dla klas I–III
28,00 z∏
9037
Atlas historyczny. Od staro˝ytnoÊci do wspó∏czesnoÊci (liceum)
30,00 z∏
MMAPY
a p yÂCIENNE
Ê c i e •n HISTORIA
n e . H i NA
s t oMAPACH
ria na mapach
9307
Kolonizacja fenicka i grecka/Grecja w okresie kolonizacji
160 cm x 120 cm
144,50 z∏
9325
Wschód staro˝ytny/Âwiat hellenistyczny
160 cm x 120 cm
144,50 z∏
9311
Ekspansja republiki rzymskiej/Rozwój i upadek cesarstwa rzymskiego
160 cm x 120 cm
144,50 z∏
19402
Wielkie religie Êredniowieczne
160 cm x 120 cm
144,50 z∏
9257
Poczàtki paƒstwa polskiego/Kryzys i odbudowa paƒstwa piastowskiego
160 cm x 120 cm
144,50 z∏
9334
Zjednoczenie ziem polskich przez W∏adys∏awa ¸okietka/Polska Kazimierz Wielkiego
160 cm x 120 cm
144,50 z∏
9337
Paƒstwa Jagiellonów/Unia Polski z Litwà
160 cm x 120 cm
144,50 z∏
9277
Rzeczpospolita Jana Kazimierza. Odsiecz Wiednia/
/Rzeczpospolita w czasach saskich
160 cm x 120 cm
144,50 z∏
9097
Rzeczpospolita w okresie rozbiorów/Próby naprawy i rozbiory Rzeczypospolitej
160 cm x 120 cm
144,50 z∏
9287
Europa w epoce absolutyzmu oÊwieconego/Europa w dobie rewolucji francuskiej
160 cm x 120 cm
144,50 z∏
19401
Imperia kolonialne na Êwiecie
160 cm x 120 cm
144,50 z∏
19400
Europa napoleoƒska/Europa po kongresie wiedeƒskim
160 cm x 120 cm
144,50 z∏
9341
Ksi´stwo Warszawskie/Powstanie listopadowe
160 cm x 120 cm
144,50 z∏
9335
Powstanie styczniowe/Poczàtek XX wieku na ziemiach polskich
160 cm x 120 cm
144,50 z∏
9271
Powstania narodowe
160 cm x 120 cm
144,50 z∏
9303
Europa od wojny krymskiej do zjednoczenia Niemiec/
/Europa przed wybuchem I wojny Êwiatowej
160 cm x 120 cm
144,50 z∏
9299
Rewolucja w Rosji/I wojna Êwiatowa w Europie
160 cm x 120 cm
144,50 z∏
9339
Odbudowa paƒstwa polskiego/Dwudziestolecie mi´dzywojenne
160 cm x 120 cm
144,50 z∏
9283
Wojna obronna Polski w 1939 roku/Wyzwolenie Polski spod okupacji hitlerowskiej
160 cm x 120 cm
144,50 z∏
9347
XII wieków Polski w Europie/Drzewo genealogiczne w∏adców Polski
110 cm x 155 cm
144,50 z∏
47
SZKO¸Y PONADGIMNAZJALNE
Inne mapy historyczne
S∏owianie w IX wieku
Skala: 1: 3 000 000
Format: 121 cm x 118 cm
Cena: 117,90 z∏
9312
P
Polska dzielnicowa
Skala: 1: 750 000
Format: 172 cm x 115 cm
Cena: 117,90 z∏
9259
GIMNAZJUM
P
Królestwo Polskie i Wielkie Ksi´stwo Litewskie
w latach 1320–1370
(do wyczerpania nak∏adu)
Skala: 1: 1 000 000
Format: 170 cm x 120 cm
Cena: 117,90 z∏
9253
P
www.nowaera.pl
infolinia: 0 801 88 10 10 (z telefonów stacjonarnych)* i 0 58 721 48 00 (z telefonów komórkowych)**
48
* op∏ata za jednà jednostk´ taryfikacyjnà niezale˝nie od czasu trwania rozmowy
** op∏ata zgodna z cennikiem operatora
HISTORIA
Królestwo Polskie i Wielkie Ksi´stwo Litewskie
w latach 1370–1505
(do wyczerpania nak∏adu)
Skala: 1: 1 000 000
Format: 175 cm x 152 cm
Cena: 117,90 z∏
9255
P
Rzeczpospolita Polska w latach 1505–1648
Skala: 1: 1 000 000
Format: 176 cm x 154 cm
Cena: 117,90 z∏
9279
P
Rzeczpospolita Polska w latach 1918 –1939
Skala: 1: 1 000 000
Format: 164 cm x 120 cm
Cena: 117,90 z∏
9281
P
D
dwustronna
F
foliowana
P
p∏ócienna
å
do çwiczeƒ,
mo˝na na niej pisaç
49
SZKO¸Y PONADGIMNAZJALNE
GIMNAZJUM
Polska podczas drugiej wojny Êwiatowej
Skala: 1: 1 000 000
Format: 164 cm x 120 cm
Cena: 117,90 z∏
9267
P
Europa w latach 1789 –1814
Skala: 1: 3 500 000
Format: 178 cm x 120 cm
Cena: 117,90 z∏
9289
P
Europa w latach 1918–1939
Skala: 1: 4 000 000
Format: 178 cm x 120 cm
Cena: 117,90 z∏
9295
P
www.nowaera.pl
infolinia: 0 801 88 10 10 (z telefonów stacjonarnych)* i 0 58 721 48 00 (z telefonów komórkowych)**
50
* op∏ata za jednà jednostk´ taryfikacyjnà niezale˝nie od czasu trwania rozmowy
** op∏ata zgodna z cennikiem operatora
HISTORIA
Europa podczas drugiej wojny Êwiatowej
Skala: 1: 3 000 000
Format: 192 cm x 152 cm
Cena: 117,90 z∏
9329
P
Âwiat podczas drugiej wojny Êwiatowej
(1939–1945)
Skala: 1: 22 000 000
Format: 176 cm x 116 cm
Cena: 117,90 z∏
9331
P
Wielkie odkrycia geograficzne
i podboje kolonialne
Skala: 1: 24 000 000
Format: 164 cm x 115 cm
Cena: 117,90 z∏
9323
P
D
dwustronna
F
foliowana
P
p∏ócienna
å
do çwiczeƒ,
mo˝na na niej pisaç
51
SZKO¸Y PONADGIMNAZJALNE
GIMNAZJUM
Âwiat na progu XXI wieku
Osiàgni´cia/Zagro˝enia
Skala: 1: 24 000 000
Format: 160 cm x 120 cm
Cena: 144,50 z∏
9348
D F
Âwiat w latach 1945–2008, konflikty i wojny/
/Bloki polityczno-wojskowe na Êwiecie
Skala: 1: 24 000 000
Format: 160 cm x 120 cm
Cena: 144,50 z∏
9313
D F
Êç!
o
w
No
Ziemia Âwi´ta
Format: 120 cm x 160 cm
Cena: 117,90 z∏
9333
F
www.nowaera.pl
infolinia: 0 801 88 10 10 (z telefonów stacjonarnych)* i 0 58 721 48 00 (z telefonów komórkowych)**
52
* op∏ata za jednà jednostk´ taryfikacyjnà niezale˝nie od czasu trwania rozmowy
** op∏ata zgodna z cennikiem operatora
D F
Edukacja europejska
Unia Europejska
(stan z 1 stycznia 2008 roku)
Skala: 1: 4 000 000
Format: 160 cm x 120 cm
Cena: 144,50 z∏
9327
D F
Dziedzictwo kulturowe Europy
Skala: 1: 4 000 000
Format: 160 cm x 120 cm
Cena: 144,50 z∏
HISTORIA
9344
EDUKACJA EUROPEJSKA
Pontyfikat Jana Paw∏a II 1978 –2005/
/Papie˝ Jan Pawe∏ II w Polsce
Skala: 1: 24 000 000
Format: 160 cm x 120 cm
Cena: 144,50 z∏
9346
D F
D
dwustronna
F
foliowana
P
p∏ócienna
å
do çwiczeƒ,
mo˝na na niej pisaç
53
SZKO¸Y PONADGIMNAZJALNE
GIMNAZJUM
Historia integracji
europejskiej (do 2000 roku)
Skala: 1: 8 000 000
Format: 110 cm x 155 cm
Cena: 144,50 z∏
9304
F
Cennik
I INNE
n n eMAPY
m aHISTORYCZNE
py historyczne
9312
S∏owianie w IX wieku (p∏ótno)
121 cm x 118 cm
117,90 z∏
9259
Polska dzielnicowa (p∏ótno)
172 cm x 115 cm
117,90 z∏
9253
Królestwo Polskie i Wielkie Ksi´stwo Litewskie w latach 1320 –1370 (p∏ótno)
170 cm x 120 cm
117,90 z∏
9255
Królestwo Polskie i Wielkie Ksi´stwo Litewskie w latach 1370 –1505 (p∏ótno)
175 cm x 152 cm
117,90 z∏
9279
Rzeczpospolita Polska w latach 1505–1648 (p∏ótno)
176 cm x 154 cm
117,90 z∏
9281
Rzeczpospolita Polska w latach 1918–1939 (p∏ótno)
164 cm x 120 cm
117,90 z∏
9267
Polska podczas drugiej wojny Êwiatowej (p∏ótno)
164 cm x 120 cm
117,90 z∏
9289
Europa w latach 1789–1814 (p∏ótno)
178 cm x 120 cm
117,90 z∏
9295
Europa w latach 1918–1939 (p∏ótno)
178 cm x 120 cm
117,90 z∏
9329
Europa podczas drugiej wojny Êwiatowej (p∏ótno)
192 cm x 152 cm
117,90 z∏
9319
Mapa polityczna Êwiata w latach 1871–1914 (p∏ótno)
176 cm x 116 cm
117,90 z∏
9331
Âwiat podczas drugiej wojny Êwiatowej (1939–1945) (p∏ótno)
176 cm x 116 cm
117,90 z∏
9323
Wielkie odkrycia geograficzne i podboje kolonialne (p∏ótno)
164 cm x 115 cm
117,90 z∏
9348
Âwiat na progu XXI wieku. Osiàgni´cia/Zagro˝enia
160 cm x 120 cm
144,50 z∏
9313
Âwiat w latach 1945–2008, konflikty i wojny/Bloki polityczno-wojskowe na Êwiecie
160 cm x 120 cm
144,50 z∏
9344
Pontyfikat Jana Paw∏a II 1978–2005/Papie˝ Jan Pawe∏ II w Polsce
160 cm x 120 cm
144,50 z∏
9333
Ziemia Âwi´ta
160 cm x 120 cm
117,90 z∏
EEDUKACJA
d u k a c jEUROPEJSKA
a europejska
9327
Unia Europejska (stan z 1 stycznia 2008 roku)
160 cm x 120 cm
144,50 z∏
9346
Dziedzictwo kulturowe Europy
160 cm x 120 cm
144,50 z∏
9304
Historia integracji europejskiej (do 2000 roku)
110 cm x 155 cm
144,50 z∏
www.nowaera.pl
infolinia: 0 801 88 10 10 (z telefonów stacjonarnych)* i 0 58 721 48 00 (z telefonów komórkowych)**
54
* op∏ata za jednà jednostk´ taryfikacyjnà niezale˝nie od czasu trwania rozmowy
** op∏ata zgodna z cennikiem operatora
Plansze dydaktyczne w du˝ym formacie: 120 cm x 160 cm, 160 cm x 120 cm
Plansze dydaktyczne w ma∏ym formacie: 52 cm x 75 cm, 68 cm x 48 cm
(druga strona jest przeznaczona do çwiczeƒ)
Cennik plansz na str. 62
JAK KORZYSTAå Z PLANSZ DYDAKTYCZNYCH
Odwrotne strony plansz
s∏u˝à do çwiczeƒ.
Znajdujà si´ na nich ilustracje
ze stron g∏ównych
w wersji czarno-bia∏ej,
karty pracy dotyczàce
zagadnieƒ przedstawionych
na stronie g∏ównej
lub informacje dodatkowe.
KSZTA¸CENIE ZINTEGROWANE
Plansze dydaktyczne
D F å
Kszta∏cenie zintegrowane
9705
9760
D
dwustronna
F
foliowana
å
do çwiczeƒ,
mo˝na na niej pisaç
55
KSZTA¸CENIE ZINTEGROWANE
9695
9717
9701
9703
9713
www.nowaera.pl
infolinia: 0 801 88 10 10 (z telefonów stacjonarnych)* i 0 58 721 48 00 (z telefonów komórkowych)**
56
* op∏ata za jednà jednostk´ taryfikacyjnà niezale˝nie od czasu trwania rozmowy
** op∏ata zgodna z cennikiem operatora
KSZTA¸CENIE ZINTEGROWANE
9715
9709
HISTORIA
Historia
9762
SZTUKA
Sztuka
9763
9764
D
dwustronna
F
foliowana
å
do çwiczeƒ,
mo˝na na niej pisaç
57
BIOLOGIA
PRZYRODA
Przyroda
Biologia
9770
9769
9611
9634
9613
9728
9734
9643
9625
www.nowaera.pl
infolinia: 0 801 88 10 10 (z telefonów stacjonarnych)* i 0 58 721 48 00 (z telefonów komórkowych)**
58
* op∏ata za jednà jednostk´ taryfikacyjnà niezale˝nie od czasu trwania rozmowy
** op∏ata zgodna z cennikiem operatora
BIOLOGIA
9663
9771
9772
Inne plansze dydaktyczne
9667
Geografia
PRZYRODA
Przyroda
Szkielet
GEOGRAFIA
9736
20800
oÊç!
w
o
N
oÊç!
w
o
N
20802
Inne plansze dydaktyczne
20801
9671
Chmury i pogoda
9673
Pory roku
Êç!
o
w
No
D
dwustronna
F
foliowana
å
do çwiczeƒ,
mo˝na na niej pisaç
59
CHEMIA
Chemia
9801
Dwustronny uk∏ad okresowy pierwiastków
● Strona pierwsza: Wersja poglàdowa
ze zdj´ciami typowych zastosowaƒ pierwiastków
● Strona druga: Wersja poglàdowa ze szczegó∏owymi
danymi chemicznymi wszystkich pierwiastków
9657
9767
9659
oÊç!
w
o
N
20900
www.nowaera.pl
infolinia: 0 801 88 10 10 (z telefonów stacjonarnych)* i 0 58 721 48 00 (z telefonów komórkowych)**
60
* op∏ata za jednà jednostk´ taryfikacyjnà niezale˝nie od czasu trwania rozmowy
** op∏ata zgodna z cennikiem operatora
W
przygotowaniu:
20903 Kwasy
20905 Wodorotlenki
Êç!
o
w
No
20901
CHEMIA
20904 Sole
Inne plansze dydaktyczne
9655
Tlen
9645
Azot
9649
Kwasy i zasady
oÊç!
w
o
N
20902
GEOGRAFIA
Geografia
9751
9757
oÊç!
w
o
N
9755
D
dwustronna
F
foliowana
å
do çwiczeƒ,
mo˝na na niej pisaç
61
Cennik
CENNIK
N A U C Z A N I E
P O C Z Ñ T K O W E
Kszta∏cenie zintegrowane
9705
Liczby od 1 do 10/Alfabet
52 cm x 75 cm
23,50 z∏
9760
Liczby od 11 do 20/Jednostki miar
52 cm x 75 cm
23,50 z∏
9695
Bezpieczeƒstwo/Tabliczka mno˝enia
52 cm x 75 cm
23,50 z∏
9701
Dobre nawyki/Tablica liczbowa
52 cm x 75 cm
23,50 z∏
9703
Instrumenty muzyczne
52 cm x 75 cm
23,50 z∏
9713
Przeciwieƒstwa/Wyrazy o znaczeniu przeciwnym
52 cm x 75 cm
23,50 z∏
9717
Zwierz´ta hodowlane/Rozwijanie zdaƒ
52 cm x 75 cm
23,50 z∏
9715
Warzywa/Cz´Êci mowy
52 cm x 75 cm
23,50 z∏
9709
Owoce/Odmiana czasownika rysowaç
52 cm x 75 cm
23,50 z∏
Polskie symbole narodowe/Polski hymn paƒstwowy
52 cm x 75 cm
23,50 z∏
9763
Polskie stroje ludowe
52 cm x 75 cm
23,50 z∏
9764
Rodzaje sztuk plastycznych
52 cm x 75 cm
23,50 z∏
Historia
9762
Sztuka
.
Przyroda
Biologia
.
Geografia
9770
Cykl rozwojowy sosny
52 cm x 75 cm
23,50 z∏
9769
Cykl rozwojowy mchu
52 cm x 75 cm
23,50 z∏
9611
Mejoza/åwiczenia
52 cm x 75 cm
23,50 z∏
9634
Owoc/åwiczenia
52 cm x 75 cm
23,50 z∏
9643
Zapylanie/åwiczenia
52 cm x 75 cm
23,50 z∏
9625
¸odygi/åwiczenia (do wyczerpania nak∏adu)
52 cm x 75 cm
23,50 z∏
9613
Formowanie nasienia/åwiczenia (do wyczerpania nak∏adu)
52 cm x 75 cm
23,50 z∏
9728
Ameba/åwiczenia
52 cm x 75 cm
23,50 z∏
9734
Kogut/åwiczenia
52 cm x 75 cm
23,50 z∏
9736
Motyl/åwiczenia
52 cm x 75 cm
23,50 z∏
9663
Serce/åwiczenia
52 cm x 75 cm
23,50 z∏
9667
Szkielet/åwiczenia
52 cm x 75 cm
23,50 z∏
9771
Oko – narzàd wzroku/åwiczenia
52 cm x 75 cm
23,50 z∏
9772
Ucho – narzàd s∏uchu i równowagi/åwiczenia
52 cm x 75 cm
23,50 z∏
9673
Pory roku/åwiczenia
52 cm x 75 cm
23,50 z∏
9671
Chmury i pogoda/åwiczenia
52 cm x 75 cm
23,50 z∏
20801
Wspó∏rz´dne geograficzne
68 cm x 48 cm
23,50 z∏
20802
Skala na mapach
68 cm x 48 cm
23,50 z∏
20800
Kierunki geograficzne
68 cm x 48 cm
23,50 z∏
Chemia
9801
Uk∏ad okresowy pierwiastków (dwustronny)
9767
9659
Tabela rozpuszczalnoÊci/Otrzymywanie soli trudno rozpuszczalnych
Wodór/åwiczenia
160 cm x 120 cm
9657
Woda/åwiczenia
52 cm x 75 cm
52 cm x 75 cm
20900
Budowa atomu (dwustronna)
68 cm x 48 cm
23,50 z∏
20901
Woda/Otrzymywanie wody
68 cm x 48 cm
23,50 z∏
20902
Tlenek w´gla(IV)/Otrzymywanie tlenku
68 cm x 48 cm
23,50 z∏
9649
Kwasy i zasady/åwiczenia
52 cm x 75 cm
23,50 z∏
9655
Tlen/åwiczenia
52 cm x 75 cm
23,50 z∏
9645
Azot/åwiczenia
52 cm x 75 cm
23,50 z∏
75 cm x 52 cm
144,50 z∏
23,50 z∏
23,50 z∏
23,50 z∏
Geografia
9675
Planety i ksi´˝yce Uk∏adu S∏onecznego/Uk∏ad S∏oneczny
9751
Czynniki rzeêbotwórcze/åwiczenia (do wyczerpania nak∏adu)
120 cm x 160 cm
52 cm x 75 cm
109,90 z∏
23,50 z∏
9755
Struktury tektoniczne. Procesy wulkaniczne/åwiczenia
120 cm x 160 cm
109,90 z∏
9757
Dzieje Ziemi/W´drówki p∏yt litosfery
120 cm x 160 cm
159,00 z∏
www.nowaera.pl
infolinia: 0 801 88 10 10 (z telefonów stacjonarnych)* i 0 58 721 48 00 (z telefonów komórkowych)**
62
* op∏ata za jednà jednostk´ taryfikacyjnà niezale˝nie od czasu trwania rozmowy
** op∏ata zgodna z cennikiem operatora
REPREZENTANCI WYDAWNICTWA
Chcesz wiedzieç wi´cej o naszej ofercie?
Skontaktuj si´ z reprezentantem wydawnictwa Nowa Era!
Kierownicy regionalni wydawnictwa Nowa Era:
w porozumieniu z doradcami metodycznymi organizujà warsztaty szkoleniowe
dla nauczycieli w ca∏ym kraju
reprezentujà wydawnictwo na lokalnych imprezach wydawniczych i oÊwiatowych
odpowiadajà za kontakty przedstawicieli oÊwiatowych ze szko∏ami
•
•
•
Przedstawiciele oÊwiatowi wydawnictwa Nowa Era:
s∏u˝à radà i pomocà przy wyborze podr´czników
prezentujà ofert´ wydawniczà bezpoÊrednio nauczycielom
wspierajà szko∏y w realizacji zadaƒ edukacyjnych
•
•
•
Anna Zalewska
0 606 790 591
Jacek Kopitkowski
0 606 790 597
Bo˝ena Langowska
0 606 790 589
Jacek Staƒczyk
0 600 297 036
Gdaƒsk
Olsztyn
Adrian Romaniuk
0 600 297 035
Bydgoszcz
Szczecin
Bia∏ystok
Toruƒ
Gorzów
Wielkopolski
Magdalena Roguska
602 495 623
Warszawa
Poznaƒ
Miros∏awa Jakubowicz
0 606 790 587
Sylwester Huk
0 606 790 594
Zielona Góra
Lublin
¸ódê
Joanna MoÊcicka
0 600 297 038
Wroc∏aw
Jacek Ma∏ysa
0 600 297 015
Kielce
Opole
Katowice
Rzeszów
Joanna ¸ukaszuk
0 606 790 596
Kraków
Ireneusz Tomczyk
0 600 297 034
Roman Burkowicz
0 606 790 593
Joanna Fija∏kowska
0 606 790 592
Bogus∏aw Wójtowicz
0 600 297 016
Jak kupiç ksià˝ki wydawnictwa Nowa Era?
kup ksià˝ki
przez Internet!
wyÊlij zamówienie
faksem!
napisz!
zadzwoƒ!
ksi´garnia internetowa
www.nowaera.pl
faks 0 58 721 48 50
Aleje Jerozolimskie 146D
02-305 Warszawa
telefony:
dla placówek oÊwiatowych
0 801 88 10 10
0 58 721 48 00
dla ksi´garƒ i hurtowni
0 22 570 25 88
• zamówione publikacje dostarczamy w ciàgu 7 dni
od daty otrzymania przez nas zamówienia
• zamówienia realizujemy do wyczerpania nak∏adu publikacji
Szczegó∏owe zasady i regulamin sprzeda˝y sà dost´pne na stronie www.nowaera.pl oraz u kierowników regionalnych.
infolinia (od poniedzia∏ku do piàtku w godzinach 800–1900):
0 801 88 10 10 (z telefonów stacjonarnych)* i 0 58 721 48 00 (z telefonów komórkowych)**
64
*op∏ata za jednà jednostk´ taryfikacyjnà niezale˝nie od czasu trwania rozmowy
**op∏ata zgodna z cennikiem operatora