4 dni

Comments

Transcription

4 dni
Rozk∏ad jazdy autokarów
Numery tras - godziny odjazdów - dop∏aty
MiejscowoÊç Miejsce zbiórki
1 dop∏ata
2 dop∏ata
Bielsko Bia∏a
Dworzec PKS (dolny plac)
-
-
-
-
8.15
0
16.15 0
Chrzanów
Stacja benzynowa Shell przy autostradzie
6.30
0
12.30
0
6.30
0
21.30 0
Cz´stochowa
Parking przy Motelu „Orbis” (przy trasie katowickiej)
5.30 70
-
-
5.30
70
D´bica
McDonald, przy obwodnicy E-40
3.45 60
3.45
60
Katowice
Parking, ul. Mickiewicza 23-27
7.20
Kielce
Dworzec PKP, zatoczka
4.00 60
Kraków
Dworzec PKS, ul. Bosacka – p∏yta górna
6.00
Lublin
Parking przy Motelu PZMOT, ul. Prusa 8
1.00 110
¸ódê
Parking przed Teatrem Wielkim, pl. Dàbrowskiego
3.15 100
Opole
Zatoczka przed Dworcem PKP
9.30
Piotrków Tryb. Parking przy ul. POW (mi´dzy dworcami PKS i PKP)
0
0
0
9.45 60
13.20
-
-
4 dop∏ata
-
-
18.45 60
5 dop∏ata
-
-
4.35 50
6 dop∏ata
-
-
4.35 50
5.30 70
--
3.45 60
3.45 60
-
0
7.20
0
21.20 0
4.00 50
4.00 50
9.30 60
4.00
60
19.00 60
4.00 60
7.45 0
6.00
0
21.00 0
6.00
6.00 0
14.30 110
1.00 110
-
-
3.15 100
-
-
-
-
12.00
0
5.30 110
-
-
16.30 0
4.00 90
3 dop∏ata
-
-
18.45 0
1.00 110
3.15 100
-
-
-
-
0.30*
0
4.00
90
-
-
-
-
3.45*
0
-
0
-
4.00 90
-
Parking przy Hotelu „Polonez”, Al. Niepodleg∏oÊci 36
Radom
Dworzec PKP
3.00 90
8.00 90
3.00
90
17.00 90
3.00 90
9.00 0
Rzeszów
Parking, ul. Pu∏askiego (obok ROSiR)
3.00 60
9.00 60
3.00
60
18.00 60
3.00 60
3.00 60
4.30
50
19.30 50
4.30 50
4.30 50
1.00 100
14.30 100
1.00 100
11.15 0
Parking przy Hotelu „Tarnovia”
4.30 50
10.30 50
Warszawa
Parking przy Sali Kongresowej, ul. E.Plater
1.00 100
5.30 100
Wroc∏aw
Hotel „Novotel” ul. WyÊcigowa
10.15 0
17.30 0
-
-
2.30*
0
-
-
-
Poznaƒ
Tarnów
-
-
-
-
-
*) Nast´pny dzieƒ po rozpocz´ciu imrezy
Uwagi dotyczàce transportu:
- zbiórka uczestników 15 minut przed godzinà odjazdu
- na trasach antenowych istnieje mo˝liwoÊç przesiadki
- miejsca w autokarze przydziela pilot wg kolejnoÊci zg∏oszeƒ na imprez´
- przy podpisywaniu umowy nale˝y koniecznie podaç miejsce wsiadania
- telefon do biura w sytuacjach awaryjnych 728 877 955, 668 006 576
- wszystkie trasy obs∏ugujà autokary komfortowe, wyposa˝one w klimatyzacj´,
barek z ciep∏ymi napojami (p∏atne u kierowcy), video, przewa˝nie WC
- szczegó∏owe informacje dotyczàce wyposa˝enia, marki i nr rej. autokaru
mo˝na uzyskac w biurze 7 dni przed wyjazdem
- dojazdy na trasach antenowych mogà odbywaç si´ mikrobusami
- postoje na trasach wycieczek ustala pilot co 3-4 godziny
Biuro zastrzega sobie mo˝liwoÊç odwo∏ania dojazdów antenowych na terenie
Polski z powodu ma∏ej frekwencji na 7 dni przed rozpocz´ciem imprezy.
Miejsca zbiórki na bezp∏atne transfery na wycieczki samolotowe:
Transfer na wycieczki samolotowe – miejsce zbiórki
Zbiórka w Krakowie na transfer na lotnisko Katowice-Pyrzowice: Kraków – parking busów – ul. Zygmunta Augusta (ok. 80 m
od Dworca PKS na ul. Bosackiej) – wyjazd busa 4 godz. 10 min. przed
godzinà wylotu.
Zbiórka w Katowicach na transfer na lotnisko Kraków Balice: Katowice,
Plac Andrzeja – wyjazd busa 3 godz. 30 min przed godzina wylotu.
Zbiórka uczestników 10 minut przed podanà godzinà odjazdu.
Konkurs
Konkurs fotograficzny
fotograficzny
Pragniemy Paƒstwa zaprosiç do wzi´cia udzia∏u w naszym konkursie fotograficznym. Nagrodà b´dzie wycieczka
zagraniczna.
Szczegó∏y na www.sol-tours.pl
NOCLEG w KRAKOWIE dla naszych klientów
Uczestnikom naszych imprez proponujemy przednocleg bez Êniadania w hostelu blisko centrum miasta
lub w nowym hotelu 2* w Krakowie za symbolicznà op∏atà.
Hotel osiàgalny komunikacjà miejskà lub taksówkà w ok. 20 minut od centrum.
25 z∏ – w pokoju 4-osobowym
45 z∏ – w pokoju 2-osobowym
35 z∏ – w pokoju 3-osobowym
80 z∏ – w pokoju 1-osobowym
Przy przednoclegu w hotelu,
rano nie musisz przyje˝d˝aç na zbiórk´
– zabierzemy Ci´ spod hotelu!
Uwaga: oferta przeznaczona dla klientów naszych imprez,
zamieszka∏ych ponad 100 km od Krakowa,
którym nie b´dziemy mogli zapewniç dojazdu antenowego.
IloÊç miejsc ograniczona – prosimy o wczesnà rezerwacj´!
Projekt i DTP: Krzysztof Gajewski, Studio Projektowe GRAFIT Kraków, tel. 0 501 38 30 58, foto: Piotr Kruczek, Dominika Wawrzycka-MoryÊ, Krzysztof Gajewski, archiwum.
Spis treÊci
IMPREZY AUTOKAROWE
Hiszpania, Portugalia – podbój Iberii
Sycylia
Italia alla carta
Skarby Italii
Zapach Toskanii
W∏ochy po∏udniowe
W∏ochy pó∏nocne
Korsyka i Sardynia
Per∏y Francji
Pary˝ i zamki w dolinie Loary
Kraje Beneluksu
Cztery stolice
Nordkapp
Norwegia – malownicza kraina fiordów
Petersburg i Kraje Nadba∏tyckie
Anglia, Walia, Szkocja
Irlandia, Anglia, Walia
Bawaria i zamki – Êladami Króla Ludwika
Cztery kraje
Uroki Szwajcarii
Budapeszt
„Z∏ota” Praga
Praga, Wiedeƒ, Morawski Kras
Wiedeƒ
Berlin, Poczdam, Tropikalna Wyspa
Litewskim szlakiem
Krajobrazy Chorwacji
Grecja – od antyku po XXI wiek
IMPREZY SAMOLOTOWE
Odlotowy Rzym z wypoczynkiem – Hotel Dei Cesari
Odlotowy Rzym z Neapolem
Odlotowy Rzym – hotel w Rzymie
Odlotowa Toskania
Odlotowy Mediolan z alpejskimi jeziorami
Odlotowy Pary˝
Odlotowy Pary˝ z Wersalem lub Eurodisneylandem
Odlotowa Londyn
Odlotowa Lizbona
Odlotowy Madryt
Odlotowa Barcelona z wypoczynkiem na Costa Brava
Odlotowa Barcelona
Odlotowy Sankt Peteresburg
Odlotowa Moskwa
Informacje szczegó∏owe
Warunki uczestnictwa
(15 dni)
(10 dni)
(10 dni)
(8 dni)
(7 dni)
(9 dni)
(7 dni)
(9 dni)
(10 dni)
(7 dni)
(6 dni)
(6 dni)
(12 dni)
(8 dni)
(8 dni)
(10 dni)
(10 dni)
(5 dni)
(7 dni)
(7 dni)
(4 dni)
(4 dni)
(4 dni)
(4 dni)
(4 dni)
(5 dni)
(8 dni)
(9 dni)
2
3
4
5
5
6
6
7
8
9
10
10
11
12
12
13
14
15
15
16
17
17
18
18
19
19
20
21
(7 nocy)
(4 noce)
(3 noce)
(3 noce)
(3 noce)
(3 noce)
(4 noce)
(3 noce)
(3 noce)
(3 noce)
(7 nocy)
(3 noce)
(4 noce)
(4 noce)
22
23
24
25
25
26
26
27
28
28
29
30
30
30
31
32
AUTOKAROWE WYCIECZKI OBJAZDOWE
RABAT DO 18%
Szanowni Paƒstwo!
Przede wszystkim dzi´kujemy Paƒstwu za okazane nam zaufanie
i wspólne odkrywanie zakàtków Europy z naszym biurem. Jest nam niezmiernie mi∏o powitaç równie˝ nowych Klientów i mamy nadziej´, ˝e
decydujàc si´ na udzia∏ w wycieczce organizowanej przez nas, przekonajà si´ Paƒstwo do naszej solidnoÊci i do∏àczà do szerokiego ju˝ grona
sta∏ych Klientów.
Z przyjemnoÊcià oddajemy w Paƒstwa r´ce katalog wycieczek objazdowych przygotowany przez dynamiczny zespó∏ Sol-Toursu. Przygotowujàc ofert´ wycieczek, poza wieloletnim doÊwiadczeniem, pasjà
i entuzjazmem, bierzemy pod uwag´ równie˝ Paƒstwa sugestie wyra˝ane w ankietach oraz bezpoÊrednich rozmowach, aby podró˝e z nami
spe∏nia∏y Paƒstwa marzenia o niezapomnianym i wspania∏ym urlopie.
Do∏o˝yliÊmy wszelkich staraƒ, aby nasza oferta by∏a atrakcyjna, solidna
i za rozsàdnà cen´.
Podró˝e majà wiele barw i mamy nadziej´, ˝e znajdà Paƒstwo w naszej ofercie wycieczk´, która w najlepszy sposób zrelaksuje Paƒstwa
i pozwoli zapomnieç o problemach dnia codziennego. Profesjonalni piloci oraz przewodnicy zapoznajà Paƒstwa w ciekawy i ˝yczliwy sposób,
niejednokrotnie z humorem, z historia, architekturà, kulturà, obyczajami
oraz legendami poszczególnych krajów.
PrzygotowaliÊmy dla Paƒstwa wycieczki d∏u˝sze pozwalajàce na podziwianie malowniczych krajobrazów oraz zabytków architektury jak
Hiszpania z Portugalià, Italia alla carta, per∏y Francji, Anglia, Walia, Szkocja, Irlandia, Grecja czy Norwegia z Przylàdkiem Pó∏nocnym, gdzie mo˝na podziwiaç zadziwiajàce zjawisko, jakim jest widok s∏oƒca nie zachodzàcego ze lini´ horyzontu. Oczaruje te˝ Paƒstwa na pewno magia wysp
Korsyki, Sardynii czy te˝ Sycylii. Niezapomnianych wra˝eƒ dostarczà te˝
wycieczki bogate w zwiedzanie zabytków architektury, muzeów, galerii
takie jak Skary Italii, Pary˝ i zamki w dolinie Loary, Cztery stolice, Kraje
Beneluksu czy te˝ Petersburg i Kraje Nadba∏tyckie. Dla tych którzy zwiedzili ju˝ pe∏ne zabytków miasta Europy oraz mi∏oÊników przyrody ucieszà widoki na wycieczkach Uroki Szwajcarii oraz Cztery Kraje (Austria,
Szwajcaria, Niemcy i Lichtenstein) – urzekajàce swym pi´knem Alpy,
Norwegia – kraina fiordów, Krajobrazy Chorwacji – wodospady, jaskinie,
góry i morze, W∏ochy Pó∏nocne z niepowtarzalnà atmosferà Cinque Terre oraz Zapach Toskanii z malowniczym krajobrazem ∏agodnych wzgórz,
winnic i strzelistych cyprysów. Dla tych z Paƒstwa, którzy dysponujà ma∏à iloÊcià czasu wolnego przygotowaliÊmy krótkie wycieczki do stolic Europy: Pragi, Wiednia, Budapesztu, Berlina oraz wcià˝ cieszàce si´ du˝ym
powodzeniem “odlotowe weekendy” do Rzymu, Pary˝a, Londynu, Barcelony, Madrytu, Lizbony, Petersburga i Moskwy. Ci z Paƒstwa, którzy
chcà i wypoczàç i pozwiedzaç na pewno nie b´dà ˝a∏owali wybierajàc
wycieczki lotnicze pobytowo-objazdowe do W∏och lub Hiszpanii.
Zapraszamy do zwiedzania z nami najciekawszych miejsc w Europie. Obiecujemy, ˝e wcià˝ b´dziemy dok∏adaç wszelkich staraƒ, aby
wrócili Paƒstwo w pe∏ni usatysfakcjonowani, z uchwyconymi w obiektywie ulotnymi chwilami, do których niejednokrotnie b´dà Paƒstwo wracaç w przysz∏oÊci.
Tamara Wys∏ocka-Bobko i Waldemar Bobko
wraz z Zespo∏em
Zach´camy do skorzystania z naszej promocji „rabat za wczesnà rezerwacj´”.
Wymagana zaliczka 30%.
Uwaga: iloÊç miejsc w promocji ograniczona, w ka˝dej cenie promocyjnej mamy tylko
kilka miejsc (aktualne ceny na www.sol-tours.pl)
Organizator:
WYCIECZKI SAMOLOTOWE
RABAT do 400 z∏ od osoby
Zach´camy do skorzystania z naszej promocji „rabat za wczesnà rezerwacj´”.
Wymagana zaliczka 35%.
Uwaga: iloÊç miejsc w promocji ograniczona, w ka˝dej cenie promocyjnej mamy tylko
kilka miejsc (aktualne ceny na www.sol-tours.pl)
SOL-TOURS Biuro Podró˝y
31-012 Kraków, Êw. Marka 11a
tel. 12 425-47-20, 12 425-47-21,
fax 12 429-59-71
[email protected], www.sol-tours.pl
Rejestr Organizatorów Turystyki Wojewody Ma∏opolskiego nr Z/02/2005.
Gwarancja Bankowa wydana przez PTU Signal Iduna S.A. 16 wrzeÊnia 2010 r., nr M195650
1
15 dni
Hiszpania, Portugalia – podbój Iberii
ZURICH, LOZANNA, CARCASSONE, LOURDES, SAN SEBASTIAN, BURGOS, SEGOWIA, EL ESCORIAL, MADRYT, TOLEDO, SALAMANKA, FATIMA, BATALHA,
NAZARE, ALCOBACA, MAFRA, PRZYLÑDEK ROCCA, CASCAIS, LIZBONA, SINTRA, KORDOBA, GRENADA, WALENCJA, BARCELONA, AWINION, WENECJA
1 dzieƒ – odjazd autokaru z Krakowa
6 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do Ma- ni´ty na zachód punkt kontynentalnej
o godz. 6.00. Pozosta∏e miejscowoÊci drytu. Zwiedzanie Muzeum Prado, Europy, Cascais – miejscowoÊç wypowg trasy nr 3 (str. II). Przejazd przez jednego z najbardziej interesujàcych czynkowa z uroczà pla˝à wydrà˝onà
Czechy i Austri´. W póênych godzi- w Europie ze zbiorami arcydzie∏ m.in. przez ocean w nadbrze˝nych skanach wieczornych przyjazd do hotelu Velazqueza, Goi, El Greca, Tycjana, ∏ach. Przejazd do hotelu w okolicy Liw okolicy Innsbrucka (ok. 900 km). Mantegni, Rafeala, Botticellego, Du- zbony. Nocleg.
Nocleg.
erera, Rubensa. Spacer po mieÊcie:
9 dzieƒ – Êniadanie. Zwiedzanie Li2 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do Plaza Mayor, Katedra Almudena, Pu- zbony. Stare centrum: Rossio – najruLyonu (ok. 715 km). Po drodze krót- erta del Sol, Pa∏ac Królewski, ratusz. chliwszy plac miasta, Teatr Narodokie postoje w Zurichu i Lozannie. Przejazd do Toledo (ok. 80 km). wy, kolumna koryncka, uwieƒczona
Przyjazd do hotelu w okolicy Lyonu. Zwiedzanie: katedra, Muzeum El postacià Piotra IV, Praca dos RestauGreco, synagoga, Brama S∏oƒca, Al- radores – obelisk i figura z bràzu
Nocleg.
3 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do Lo- kazar (z zewnàtrz). Powrót do hotelu. przedstawiajàca „Ducha Niepodleg∏oÊci”; Alfama (Stare Miasto): kateurdes (ok. 705 km). Po drodze krótki Nocleg.
7 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do Sa- dra, koÊció∏ Êw. Micha∏a; Belem:
postój w Carcassone. W godzinach
wieczornych przyjazd do centrum lamanki (ok. 210 km). Spacer po mie- klasztor Êw.Hieronima, wie˝a obronkultu maryjnego we Francji – Lour- Êcie: Plaza Mayor, uwa˝any przez na: Torre de Belem. Przejazd do Sindes. Pobyt w sanktuarium. Mo˝liwoÊç wielu za najpi´kniejszy plac w Hisz- try. Spacer: trasa widokowa, stare
udzia∏u w procesji ze Êwiecami. Noc- panii, ratusz, najstarszy w Hiszpanii miasto. Powrót do hotelu. Nocleg.
uniwersytet, Nowa Katedra i Stara Ka- 10 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do
leg.
4 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do ma- tedra. Przejazd do Fatimy (ok. 390 Kordoby (ok. 495 km), jednego z najlowniczo po∏o˝onego nad oceanem km) – miejsca objawienia Matki Bo- starszych miast na Pó∏wyspie IberyjSan Sebastian (ok. 200 km), gdzie skiej. Czas wolny. Nocleg w hotelu skim. Zwiedzanie: meczet Mezquita.
Przejazd do hotelu w okolicy Grenaszerokie bulwary, ogrodowe aleje w Fatimie.
8 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do Li- dy (ok. 160 km). Nocleg.
i wspania∏e ozdobne budynki nadajà
miastu królewski wyglàd. Przejazd do zbony (ok. 230 km). Po drodze posto11 dzieƒ – Êniadanie. Zwiedzanie
Burgos (ok. 220 km), którego symbo- je i zwiedzanie: Batalha z klasztorem s∏ynnego zespo∏u pa∏acowego
lem jest gotycka katedra. Spacer po z kamienia o lekkim z∏otym odcieniu, Alhambry i ogrodów Generalife.
Starym MieÊcie: pomnik Cyda i Casa per∏à portugalskiego gotyku, Nazare - Przejazd do Walencji (ok.500 km),
del Cordon, gdzie Kolumb by∏ przyj- pobyt nad oceanem, Alcobaca krótkie zwiedzanie miasta. Przejazd
mowany przez par´ królewskà. Prze- z klasztorem cystersów, nale˝àcym do hotelu w okolicy Walencji.
jazd do hotelu w okolicy Segowii (ok. do najpi´kniejszych w Portugalii, Ma- Nocleg.
fra z imponujàcym klasztorno-pa∏a200 km). Nocleg.
12 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do
5 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do Se- cowym kompleksem, Przylàdek Roc- Barcelony (ok. 355 km). Zwiedzanie:
ca – najbardziej wysukompleks olimpijski, kogowii. Spacer po mieÊcie:
Êció∏ Sagrada Familia, Caakwedukt rzymski, katedra,
sa Mila ze s∏ynnà falujàcà
uliczki Êredniowiecznego
FRANCJA
Avignon
fasadà Gaudiego, katedra,
miasta. Przejazd do El EscoCarcassone
San Sebastian
Lourdes
t´tniàcy ˝yciem bulwar
rial (ok. 65 km). Dolina poleRamblas
i
pomnik
g∏ych. Zwiedzanie fascynujàBurgos
Kolumba nad morzem.
cego kompleksu sk∏adajàceBarcelona
Przejazd do hotelu na
go si´ z klasztoru, dwóch paSalamanka
Segovia
Escoria
Costa Brava. Nocleg.
∏aców, koÊcio∏a, dwóch panMadryt
Batalha
teonów, biblioteki i licznych Fatima
13 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do
Toledo
Walencja
skarbów sztuki. Przejazd do Sintra
hotelu na Liguryjskim Wybrze˝u (ok.
HISZPANIA
Mafra
hotelu w okolicy Madrytu
855 km). Po drodze krótki postój
Lizbona
(ok. 60 m). Nocleg.
w Awinion. Spacer po mieÊcie.
PORTUGA
LIA
ANDORRA
Ba
le
ar
ic
Is
l.
14 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do
Wenecji (ok. 405 km). Z parkingu
Tronchetto przep∏yni´cie stateczkiem
do Placu Êw. Marka. Zwiedzanie Wenecji: Plac Êw. Marka zwany przez
Napoleona „najpi´kniejszym salonem w Europie”, najwy˝szy budynek
w Wenecji Kampanila, Torre
dell’Orologio – wie˝a z zegarem, Procuratie – arkadowy budynek otaczajàcy Plac Êw. Marka z trzech stron,
Bazylika Êw. Marka, Most Westchnieƒ, Most Rialto. Czas wolny. Powrót na parking spacerem po magicznym labiryncie weneckich uliczek.
We wczesnych godzinach wieczornych wyjazd do Polski.
15 dzieƒ – przejazd przez Austri´
i Czechy. Powrót do Krakowa (ok.
1100 km) ok. godz. 12.00.
NR IMPREZY
HIP0514
HIP0604
HIP0625
HIP0910
HIP0917
TERMIN
14.05 – 28.05
04.06 – 18.06
25.06 – 09.07
10.09 – 24.09
17.09 – 01.10
CENA
2940
2940
2940
2940
2940
Dop∏ata do 11 obiadokolacji: 400 z∏. Lourdes
– obiadokolacja w cenie, w Lyonie nie ma
mo˝liwoÊci zamówienia obiadokolacji.
Dop∏ata do pokoju 1 os.: 940 z∏
Cena obejmuje: 13 noclegów ze Êniadaniami
w hotelach **/*** (pokoje 2 lub 3 osobowe
z ∏azienkami): 1 w okolicy Innsbrucka,
1 w okolicy Lyonu, 1 w Lourdes, 1 w okolicy
Segowii, 2 w okolicy Madrytu, 1 w Fatimie,
2 w okolicy Lizbony, 1 w okolicy Grenady,
1 w okolicy Walencji, 1 w okolicy Barcelony,
1 na Liguryjskim Wybrze˝u, 1 obiadokolacja
w Lourdes; autokar komfortowy, opiek´ pilota-przewodnika, ubezpieczenie KL, NNW
i baga˝u.
Sugerujemy zaopatrzenie si´ w ok. 150
EURO na bilety wst´pu, statek w Wenecji,
inne obligatoryjne op∏aty i miejscowych
przewodników oraz 250 KCZ na posi∏ki
w Czechach.
Fatima
Cordoba
Granada
Sagrada Familia
Madryt
Lizbona
Toledo
2
Barcelona
Belem
10 dni
Sycylia
BOLONIA, CEFALU, TAORMINA, ETNA, SYRAKUZY, NOTO, AGRIGENTO, SELINUNTE, ERICE*, S. VITO DEL CAPO*, PALERMO, MONREALE, SIENA
Taormina
9 dzieƒ – rano przyp∏yni´cie do Civitavecchia. Przejazd do Sieny (ok. 200
km). Zwiedzanie: Plac Il Campo, który
jest sercem miasta, Palazzo Publico,
Wie˝a Ob˝arstwa (z zewnàtrz), kaplica Capella di Piazza, katedra, baptysterium. Przejazd do hotelu w okolicy
Padwy (ok. 300 km). Nocleg.
10 dzieƒ – wczesne Êniadanie. Wyjazd w kierunku Polski, przejazd
przez Austri´ i Czechy. Powrót do
Krakowa w godzinach wieczornych.
NR IMPREZY
WSY0522
WSY0626
WSY0717
WSY0911
TERMIN
22.05 – 31.05
26.06 – 05.07
17.07 – 26.07
11.09 – 20.09
Sugerujemy zaopatrzenie si´ w ok. 110 EURO na bilety wst´pu i przewodników miejskich oraz inne obligatoryjne op∏aty, 30 EURO na wycieczk´ fakultatywnà do Erice oraz
250 KCZ na ewentualne posi∏ki w Czechach.
Palermo
CENA.
2280
2280
2280
2280
Dop∏ata do 6 obiadokolacji: 180 z∏ (poza
kolacjà w hotelu w okolicy Wenecji)
Dop∏ata do pokoju 1-os.: 600 z∏.
Cena obejmuje: 9 noclegów, z czego: 7 noclegów w hotelach ** lub *** (pokoje 2- lub 3osobowe z ∏azienkami): 1 w okolicy Wenecji,
2 w okolicy Taorminy, 1 w okolicy Agrigento, 2 w okolicy Mazara del Vallo, 1 w okolicy Padwy, 7 Êniadaƒ; 2 noclegi na promie Palermo-Civittavecchia – siedzenia lotnicze
(mo˝liwoÊç wykupienia kabiny 4 os. wewn´trznej w cenie ok. 100 EURO/os. , lub
2os. wewn´trznej ok. 130 EURO/os.), autokar komfortowy, opiek´ pilota-przewodnika,
ubezpieczenie KL i NNW i baga˝u.
Agrigento
I N
6 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do Agrigento. Zwiedzanie Doliny Âwiàtyƒ.
Przejazd do Selinunte (ok. 100 km).
Zwiedzanie ruin greckich Âwiàtyƒ.
Przejazd do hotelu w okolicy Mazara
del Vallo (ok. 30 km). Nocleg.
7 dzieƒ – Êniadanie. Pobyt nad morzem. Dla ch´tnych wycieczka fakultatywna (min. 20 osób) do Erice (ok.
90 km). Przejazd przez Marsal´ –
mo˝liwoÊç degustacji wyÊmienitych
win Marsala. Przejazd wzd∏u˝ salin,
gdzie w krajobrazie dominujà pryzmy
soli oraz wiatraki. W Erice spacer po
Êredniowiecznym miasteczku, z szarymi, kamiennymi domami. Przejazd
wzd∏u˝ niezwykle urozmaiconego
wybrze˝a na Capo s. Vito (ok. 15 km)
i pla˝owanie na „karaibskiej” pla˝y.
Powrót do hotelu. Nocleg.
8 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do Monreale (ok. 115 km), gdzie znajduje si´
imponujàca katedra normaƒska z XII
wieku. Przejazd do Palermo (ok. 10
km). Zwiedzanie: San Giovanni degli
Eremiti, Santa Caterina, Piazza Pretoria, koÊció∏ La Martorana, katedra, Pa∏ac Normaƒski, Capella Palatina. Przejazd do portu. Zaokr´towanie na prom
Palermo-Civitavecchia. Wyp∏yni´cie
ok. godz. 20.00. Nocleg na promie.
P
P
E
N
N
Etna
A
1 dzieƒ – odjazd autokaru z Krakowa
o godz. 6.00. Pozosta∏e miejscowoÊci
wg trasy nr 3 (str. II). Przejazd przez
Czechy i Austri´. Póênym wieczorem
przyjazd do hotelu w okolicy Wenecji (ok. 1100 km). Nocleg.
2 dzieƒ – wczesne Êniadanie. Przejazd do Bolonii(ok. 150 km). Zwiedzanie Bolonii: Piazza Maggiore, Piazza
del Nettuno, dzielnica uniwersytecka,
katedra Metropolitana di San Pietro,
koÊció∏ San Domenico. Przejazd do
portu w Civitavecchia (ok. 400 km),
zaokr´towanie na prom, przep∏yni´cie
do Palermo. Nocleg na promie.
3 dzieƒ – rano przyp∏yni´cie do Palermo. Przejazd do Cefalu (ok. 70
km), malowniczego portu rybackiego
po∏o˝onego u stóp pot´˝nej ska∏y.
Zwiedzanie starego miasta z pot´˝nà
normaƒskà katedrà. Przejazd wzd∏u˝
wybrze˝a Morza Tyrreƒskiego do hotelu w okolicach Taorminy. Nocleg.
4 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do Taorminy i spacer po najszykowniejszym
kurorcie Sycylii: grecki teatr, Êredniowieczne centrum. Przejazd autokarem
na Etn´ na wys. 1980 m n. p. m, skàd
mo˝na popatrzeç na kratery. Etna jest
najwy˝szym czynnym wulkanem Europy i jednym z najaktywniejszych na
Êwiecie. Powrót do hotelu. Nocleg.
5 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do Syrakuz (ok. 100 km). Zwiedzanie: Wyspa Ortigia, Âwiàtynia Apollina i Ateny, èród∏o Aretuzy, Park Archeologiczny z Teatrem Greckim, Rajski Kamienio∏om i Ucho Dionizjusza, Amfiteatr Rzymski. Przejazd autokarem do
barokowego miasta Noto (ok. 30 km),
wpisanego na list´ Âwiatowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. Spacer po barkowym
zespole miejskim: koÊcio∏y, pa∏ace,
place, reprezentacyjne schody. Przejazd do hotelu w okolicy Agrigento
(ok. 200 km). Nocleg.
Monreale Palermo
Cefalu
Taormina
Etna
Selinute
Syracusa
Agrigento
Noto
Taormina
3
10 dni
Italia alla carta
FLORENCJA, SIENA, ASY˚, RZYM, WATYKAN, MONTE CASSINO, CAPRI, POMPEJE, SAN GIOVANNI ROTONDO, LORETO, URBINO, PADWA, WENECJA
1 dzieƒ– odjazd autokaru z Krakowa
o godz. 6.00. Pozosta∏e miejscowoÊci
wg trasy nr 3 (str. II). Przejazd przez
Czechy i Austri´. Póênym wieczorem
przyjazd do hotelu we W∏oszech (ok.
1100 km). Nocleg.
2 dzieƒ – wczesne Êniadanie. Przejazd do Florencji (ok. 250 km). Zwiedzanie Florencji: koÊció∏ San Lorenzo,
Piazza del Duomo, Katedra NMP
Kwietnej, baptysterium, kampanila,
Piazza della Signoria, koÊció∏ Êw.Krzy˝a, Palazzo Vecchio, Most Ponte Vecchio. Przejazd autokarem do hotelu
w okolicy Florencji. Nocleg.
3 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd autokarem do Sieny (ok. 70 km). Zwiedzanie: Plac Il Campo, który jest sercem miasta, Palazzo Publico, Wie˝a
Ob˝arstwa (z zewnàtrz), kaplica Capella di Piazza, katedra, baptysterium. Przejazd autokarem do Asy˝u
(ok. 130 km). Zwiedzanie: Bazylika
Êw. Franciszka, Piazza del Comune
z portykiem Êwiàtyni Minerwy, Bazylika Êw. Klary, Bazylika Matki Boskiej Anielskiej, Porcjunkula, Ogród
Ró˝any. Przejazd autokarem (ok.
200 km) do hotelu w okolicy Rzymu.
Nocleg.
wyspy. Mo˝liwoÊç wycieczki fakultatywnej – rejs statkiem wokó∏ wyspy,
podczas której mo˝na podziwiaç
pi´kne klify, zatoczki i pieczary lub
rejs statkiem do Lazurowej Groty. Powrót do hotelu. Nocleg.
7 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd autokarem do San Giovanni Rotondo (ok.
250 km) – miasta, w którym ˝y∏ s∏ynny mistyk Ojciec Pio. Po drodze
zwiedzanie Pompei – fascynujàcych
ruin miasta zastyg∏ego w czasie, na
skutek najs∏ynniejszej katastrofy wulkanicznej. W San Giovanni Rotondo
zwiedzanie Starego i Nowego Sanktuarium oraz grobu wraz z pamiàtkami
po zakonniku. Mo˝liwoÊç krótkiego
zwiedzania drogi krzy˝owej, pi´knie
po∏o˝onej na zboczu wzgórza. Przejazd do hotelu w okolicy San GiovanWenecja
ni Rotondo. Nocleg.
Padwa
8 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do Loreto
(ok. 340 km). Zwiedzanie najczeÊciej
odwiedzanego sanktuarium w Europie –
San Marino
Matki Boskiej Loretaƒskiej z niezwyk∏à
Florencja
Loreto
relikwià Santa Casa – domku z NazaSiena
retu, w którym mieszkaç mia∏a
Lanciano
Asy˝
Âwi´ta Rodzina. Przejazd do
Rzym
Urbino (ok. 130 km),
San Giovanni miasta w którym
Monte
Rotondo
Cassino
urodzi∏ si´ Rafael.
diencji generalnej (uzale˝Pompeje
Spacer po wpiCapri
niony obecnoÊcià Ojca Âw.
sanym na list´
w Rzymie). Czas wolny (mo˝liUnesco, urokliwoÊç indywidualnego wyjazdu na
wym ÊródmieÊciu z laKopu∏´ Micha∏a Anio∏a). Przejazd aubiryntem brukowanych
tokarem na Monte Cassino (ok. 140
uliczek. Przejazd do hotekm). Pobyt na Cmentarzu ˚o∏nierzy
lu w okolicy Rimini (ok. 75
Polskich. Przyjazd do hotelu w okolikm). Nocleg.
cy Sorrento (ok. 140 km). Nocleg.
9 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd autokarem
6 dzieƒ – Êniadanie. Ca∏odzienna do Padwy (ok. 210 km). Zwiedzanie: Bawycieczka statkiem na Capri (w przy- zyliki Êw. Antoniego wraz z grobem
padku z∏ych warunków atmosferycz- Êwi´tego, relikwiarzem i przylegajàcym
nych – program alternatywny, zapro- klasztorem. Krótki spacer po Starym Mieponowany przez pilota). Rozkoszo- Êcie. Przejazd do Wenecji. Dziewi´ciowanie si´ ∏agodnym klimatem, cieka- godzinne zwiedzanie Wenecji. Z parkinwà linià brzegowà, uroczymi doma- gu przep∏yni´cie stateczkiem do Placu
mi, soczystoÊcià ogrodów, pi´knymi Êw. Marka. Zwiedzanie Wenecji: Plac
pla˝ami i malowniczym wn´trzem Êw. Marka zwany przez Napoleona
4 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do
Watykanu. Zwiedzanie Muzeum
Watykaƒskiego i Kaplicy Sykstyƒskiej, Bazyliki Êw. Piotra, Grobów Papieskich – modlitwa przy grobie Ojca
Âw. Jana Paw∏a II. Przejazd do Rzymu i zwiedzanie: Plac Wenecki, O∏tarz Ojczyzny, Kapitol z pomnikiem
Marka Aureliusza, Forum Romanum,
Wi´zienie Mamertyƒskie, Fora Cesarskie, ¸uk Konstantyna, Koloseum.
Spacer po Rzymie: Schody Hiszpaƒskie, Fontana di Trevi, Panteon, Plac
Navona i Fontanna Czterech Rzek.
Powrót do hotelu. Nocleg.
5 dzieƒ – wczesne Êniadanie. Udzia∏
w papieskiej auI
MIT
LO
DO
FR I U LI V EN EZ IA
G I U LI A
TR E N TI N O A LTO A D I G E
V E N E TO
LO M BA R D I A
V A LLE
D 'A O S TA
A
PI E M O N TE
EN N IN O LI
A PP
GU
RE
E M I LI A ROMAGN A
A P P E N N I N O
P
T
O
S
C
O
E
M
I L
I A
P
N
O
M A R CHE
E
TO S CA N A
U M BR I A
N
A
LA Z I O
PP
EN
N
IN
O
N
A
BR
U
A BR U Z Z O
Z
Z
ES
E
I
M O LI S E
P
U
N
G
C A M PA N I A
L
I
I
BA S I LI CA TA
S E
C A L A B R E
Florencja
A
P
P
E
N
N
I N
O
C A LA B R I A
Pompeje
4
A
PEN IS O LA
S A LEN TIN A
„najpi´kniejszym salonem w Europie”,
kampanila, Torre dell’Orologio – wie˝a
z zegarem, Procuratie – arkadowy budynek otaczajàcy Plac Êw. Marka z trzech
stron, Bazylika Êw. Marka, Most Westchnieƒ, koÊció∏ San Stefano, Most Rialto. Czas wolny. Powrót na parking.
W godzinach póênowieczornych wyjazd z Wenecji i powrót do Polski.
10 dzieƒ – przejazd przez terytorium
Austrii i Czech. Powrót do Krakowa
(ok. 1100 km) ok. godz. 14.00.
NR IMPREZY
ITA0430
ITA0521
ITA0625
ITA0709
ITA0730
ITA0813
ITA0820
ITA0910
ITA0917
TERMIN
30.04 – 09.05
21.05 – 30.05
25.06 – 04.07
09.07 – 18.07
30.07 – 08.08
13.08 – 22.08
20.08 – 29.08
10.09 – 19.09
17.09 – 26.09
CENA
1650
1590
1590
1590
1590
1650
1590
1590
1590
Dop∏ata do 7 obiadokolacji: 200 z∏ (poza
kolacjà w hotelu w okolicy Wenecji)
Dop∏ata do pokoju 1-os.: 700 z∏
Cena obejmuje: 8 noclegów w hotelach **
lub *** (pokoje 2- lub 3-osobowe z ∏azienkami): 1 w okolicy Wenecji, 1 w okolicy Florencji, 2 w okolicy Rzymu, 2 w okolicy Sorrento, 1 w okolicy San Giovanni Rotondo,
1 w okolicy Rimini, 8 Êniadaƒ, autokar komfortowy, opiek´ pilota-przewodnika, ubezpieczenie KL, NNW i baga˝u.
Sugerujemy zaopatrzenie si´ w ok. 155 EURO na bilety wst´pu, komunikacj´ miejskà,
statek, prom na Capri, inne obligatoryjne
op∏aty i przewodników miejskich oraz 15
EURO na realizacj´ wycieczki fakultatywnej
250 KCZ na ewentualne posi∏ki w Czechach.
Asy˝
8 dni
Skarby Italii
Zapach Toskanii
ASY˚, POMPEJE, NEAPOL, RZYM,
WATYKAN, FLORENCJA, PIZA, WENECJA
LUKKA, PIZA, WYSPA ELBA, AREZZO, CORTONA, ABBAZIA DI MONTE OLIVIETO MAGGIORE,
SIENA, SAN GIMIGNANO, REGION CHIANTI, FLORENCJA
1 dzieƒ – odjazd autokaru z Krakowa
o godz. 6.00. Pozosta∏e miejscowoÊci
wg trasy nr 3 (str. II). Przejazd przez
Czechy i Austri´. Póênym wieczorem
przyjazd do hotelu we W∏oszech (ok.
1100 km). Nocleg
2 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd autokarem do Asy˝u (ok. 400 km). Zwiedzanie: Bazylika Âw. Franciszka, Piazza
del Comune z portykiem Âwiàtyni Minerwy, Bazylika Êw. Klary, Bazylika
Matki Boskiej Anielskiej, Porcjunkula,
Ogród Ró˝any. Przejazd autokarem
(ok. 200 km) do hotelu w okolicy
Rzymu. Nocleg.
3 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd autokarem do Pompei (ok. 220 km). Zwiedzanie terenu wykopalisk -miasta zastyg∏ego w czasie, na skutek zalania
lawà. Przejazd do Neapolu, zwiedzanie centrum monumentalnego: Pa∏ace Królewskie, Teatr San Carlo, Plac
Plebiscytu, Galeria Umberta I. Powrót
do hotelu w okolicy Rzymu (ok. 200
km). Nocleg.
4 dzieƒ – wczesne Êniadanie. Przejazd do Rzymu. Zwiedzanie: Bazylika
Âw. Jana na Lateranie, Schody Âwi´te,
Bazylika Santa Maria Maggiore, zwiedzanie Rzymu staro˝ytnego: Forum
Romanum, Palatyn, ¸uk Konstantyna,
Koloseum, Plac Wenecki, Kapitol.
Spacer po Rzymie barokowym: Plac
Navona, Panteon, Plac Hiszpaƒski,
Schody Hiszpaƒskie, Fontanna di Trevi. Powrót do hotelu. Nocleg.
5 dzieƒ – wczesne Êniadanie. Przejazd do Watykanu. Udzia∏ w papieskiej audiencji generalnej (uwarunkowany obecnoÊcià Ojca Âwi´tego
w Rzymie). Zwiedzanie: Muzeum
Watykaƒskie i Kaplica Sykstyƒska,
Bazylika Âw. Piotra, Groby Papieskie
– modlitwa przy grobie Ojca Âw. Jana
Paw∏a II. Przejazd na nocleg w okolicach Florencji (ok. 180 km). Nocleg.
6 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do Florencji (ok. 130 km). Zwiedzanie Florencji: koÊció∏ San Lorenzo, Piazza
del Duomo, Katedra NMP Kwietnej,
baptysterium, kampanila, Piazza della Signoria, koÊció∏ Êw. Krzy˝a, Palazzo Vecchio, Most Ponte Vecchio.
Przejazd do Pizy (ok. 80 km), zwie-
dzanie Pola Cudów – romaƒskiej katedry, baptysterium, Krzywej Wie˝y
(z zewnàtrz). Przejazd na nocleg
w okolicach Florencji (ok. 50 km).
Nocleg.
7 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do Wenecji (ok. 250 km). Dziewi´ciogodzinne zwiedzanie Wenecji. Z parkingu przep∏yni´cie stateczkiem do
Placu Êw. Marka. Zwiedzanie Wenecji: Plac Êw. Marka zwany przez Napoleona „najpi´kniejszym salonem
w Europie”, kampanila, Torre
dell’Orologio – wie˝a z zegarem, Procuratie – arkadowy budynek otaczajàcy Plac Êw. Marka z trzech stron,
Bazylika Êw. Marka, Most Westchnieƒ, San Stefano, Most Rialto.
Czas wolny. Powrót na parking.
W godzinach wieczornych wyjazd
z Wenecji i powrót do Polski.
8 dzieƒ – przejazd przez Austri´ i Czechy. Powrót do Krakowa (ok. 1350 km)
w godzinach popo∏udniowych.
NR IMPREZY
ITS0430
ITS0521
ITS0625
ITS0723
ITS0813
ITS0820
ITS0903
ITS0910
ITS0917
TERMIN
30.04 – 07.05
21.05 – 28.05
25.06 – 02.07
23.07 – 30.07
13.08 – 20.08
20.08 – 27.08
03.09 – 10.09
10.09 – 17.09
17.09 – 26.09
CENA
1350
1280
1280
1280
1280
1280
1280
1280
1280
Dop∏ata do 5 obiadokolacji (poza kolacjà
w hotelu w okolicy Wenecji) : 120 z∏
Dop∏ata do pokoju 1 os.: 510 z∏
Cena obejmuje: 6 noclegów ze Êniadaniami
w hotelach ** lub *** (pokoje 2 lub 3 osobowe
z ∏azienkami): 1 w okolicy Wenecji, 3 w okolicach Rzymu, 2 w okolicach Florencji, autokar
komfortowy, opiek´ pilota-przewodnika, ubezpieczenie KL, NNW i baga˝u.
Sugerujemy zaopatrzenie si´ w ok. 120 EURO
na bilety wst´pu, komunikacj´ miejskà, statek ,
inne obligatoryjne op∏aty i przewodników miejskich oraz 250 KCZ na ewentualne posi∏ki
w Czechach.
Wenecja
A
NNINO LIG
APPE
UR
EMILIAROMAGNA
E
A P P E N N I NO T
O
P
S
C
O
E
M
Florencja
I L
I A
N
P
Piza
Wenecja
7 dni
O
Cortona MARCHE
E
Siena
TOSCANA
Abbazia Montepulciano
UMBRIA
N
di Monte
Olivieto Maggiore
Elba
Asy˝
AP
LAZIO
PE
NN
IN
O
1 dzieƒ – odjazd autokaru z Krakowa
o godz. 06.00. Pozosta∏e miejscowoÊci wg trasy nr 3 (str. II). Przejazd
przez Czechy i Austri´. Póênym wieczorem przyjazd do hotelu we W∏oszech (ok. 1100 km). Nocleg.
2 dzieƒ – wczesne Êniadanie. Przyjazd do Lukki (ok. 310 km). Zwiedzanie: katedra, koÊció∏ San Michele in
Foro, Casa di Puccini, katedra San
Martino, mury obronne, Piazza
dell’Amfiteatro, koÊció∏ San Frediano.
Przejazd autokarem do Pizy. Zwiedzanie: „Pola Cudów” z Krzywà Wie˝à, katedrà, baptysterium i dzwonnicà. Przejazd do hotelu w okolicy Florencji. Nocleg.
3 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd autokarem do Piombino (ok. 105 km). Przep∏yni´cie promem na Elb´. Zwiedzanie stolicy wyspy Portoferraio: Piazza
della Repubblica, siedziby Napoleona
– Palazzina dei Mulini. Czas wolny.
Powrót promem do Piombino. Przejazd autokarem do hotelu. Nocleg.
4 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd autokarem do Arezzo (ok. 100 km), jednego
z najpi´kniejszych miast toskaƒskich.
Zwiedzanie: koÊció∏ San Francesco,
Piazza Grande, Palazzo delle Logge,
park Passaggio del Prato, katedra, ruiny zamku Fortezza Medicea. Przejazd
do Cortony (ok. 30 km), miasta z niepowtarzalnà atmosferà. Zwiedzanie:
panorama okolicy z Forteca Medicea,
koÊcio∏y: San Nicolo, San Domenico.
Przejazd do Abbazia di Monte Olivieto Maggiore (60 km) z najpot´˝niejszym klasztorem w Toskanii. Powrót
do hotelu (ok. 150 km). Nocleg.
5 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do Sieny (ok. 100 km). Zwiedzanie: Plac Il
Campo, który jest sercem miasta, Palazzo Publico, Wie˝a Ob˝arstwa
(z zewnàtrz), kaplica Capella di Piazza, katedra, baptysterium. Przejazd
do San Gimignano (ok. 30 km) tzw.
Êredniowiecznego Manhattanu, z imponujàcymi kamiennymi wie˝ami.
Panorama z tarasu na pi´kne toskaƒskie wzgórza. Przejazd przez winnice, gaje oliwkowe, miasteczka i zadrzewione wzgórza regionu Chianti:
Castellina di Chianti, Radda di Chian-
ti, Badia a Caltibuono. Degustacja wina i lokalnych zakàsek w jednej ze
stylowych restauracji. Powrót do hotelu. Nocleg.
6 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do Florencji. Zwiedzanie: Palazzo Pitti,
Ponte Vecchio, Plac Signorii, Palazzo
Vecchio, koÊció∏ Santa Croce, Katedra NMP Kwietnej, baptysterium,
dzwonnica, koÊció∏ San Lorenzo.
Mo˝liwoÊç fakultatywnego zwiedzenia Galerii Uffizi (przy minimum 20
osobach ch´tnych). Czas wolny.
Oko∏o godz. 18.00 wyjazd do Polski.
7 dzieƒ – przejazd przez terytorium
Austrii i Czech. Powrót do Krakowa
(ok. 1260 km) ok. godz. 16.00.
NR IMPREZY
ITT0430
ITT0521
ITT0625
ITT0709
ITT0806
ITT0910
TERMIN
30.04 – 06.05
21.05 – 27.05
25.06 – 01.07
09.07 – 15.07
06.08 – 12.08
10.09 – 16.09
CENA
1230
1160
1160
1160
1160
1160
Dop∏ata do 4 obiadokolacji (poza kolacjà
w hotelu w okolicy Wenecji) : 120 z∏
Dop∏ata do pokoju 1 os.: 450 z∏
Cena obejmuje: 5 noclegów w hotelu ** lub
*** (pokoje 2- lub 3-osobowe z ∏azienkami):
1 w okolicy Wenecji, 4 w Toskanii, 5 Êniadaƒ, autokar komfortowy, opiek´ pilota-przewodnika, ubezpieczenie KL, NNW i baga˝u.
Sugerujemy zaopatrzenie si´ w ok. 100 EURO na bilety wst´pu, komunikacj´ miejskà,
degustacj´ wina, prom na Elb´, inne obligatoryjne op∏aty i przewodników miejskich, 20
EURO na zwiedzanie fakultatywne Galerii
Uffizi (bilet, rezerwacja, s∏uchawki i przewodnik) oraz 250 KCZ na ewentualne posi∏ki
w Czechach.
San Gimignano
Piza
Florencja
N
AB
Rzym
RU
ZZ
E
S
5
9 dni
7 dni
W∏ochy po∏udniowe
W∏ochy pó∏nocne
BOLONIA, CASERTA, POZZUOLI, POLA FLEGREJSKIE, SOLFATARA, CUMAE, NEAPOL,
WYBRZE˚E AMALFITA¡SKIE, PAESTUM, MATERA, ALBEROBELLO, BARI, GROTY FRASSASI
TRYDENT, JEZIORO GARDA, LIMONE, SIRMIONE, WERONA,
CARRARA, CINQUE TERRE, GENUA, MEDIOLAN
dami, gdzie m.in. Mel Gibson kr´ci∏
„Pasj´”. Przejazd do hotelu w okolicy
Matery. Nocleg.
7 dzieƒ – wczesne Êniadanie. Przejazd do Alberobello (ok. 70 km),
miejscowoÊci s∏ynàcej z truli – unikatowych okràg∏ych domów ze sto˝kowatymi dachami z kamienia. Przejazd do Bari (ok. 60 km). Zwiedzanie:
Êredniowieczny zamek ksi´cia Fryderyka II, romaƒsko-gotycka katedra San
Sabino oraz romaƒska bazylika Êw.
Miko∏aja. Przejazd do hotelu w okolicy Foggi (ok. 160 km). Po drodze
zwiedzanie Castel del Monte – imponujàcej Êredniowiecznej twierdzy
Fryderyka II Hohenstaufa. Nocleg.
8 dzieƒ – wczesne Êniadanie. Przejazd do Grot Frasassi (ok. 390 km),
zwiedzanie malowniczych jaskiƒ,
wyró˝niajàcych si´ niepowtarzalnà
i przepi´knà rzeêbà ska∏, znajdujàcych si´ w wàwozie Frasassi, wy˝∏obionym przez wartko p∏ynàcà z Apeninów ku morzu rzek´ Sentino. Przejazd do hotelu w okolicach Padwy
(ok. 150 km). Nocleg.
9 dzieƒ – Êniadanie. Wyjazd do Polski. Przejazd przez terytorium Austrii
i Czech. Powrót do Krakowa (ok.
1200 km) ok. godz. 23.00
NR IMPREZY
TERMIN
ITP0514
14.05 – 22.05
ITP0716
16.07 – 24.07
ITP0910
10.09 – 18.09
1 dzieƒ – odjazd autokaru z Krakowa
o godz. 6.00. Pozosta∏e miejscowoÊci
wg trasy nr 3 (str. II). Przejazd przez
Czechy i Austri´. Póênym wieczorem
przyjazd do hotelu w okolicy Innsbrucka (ok. 900 km). Nocleg
2 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do Trydentu (ok. 200 km) przez prze∏ecz
Brennero. Zwiedzanie: stare miasto
z renesansowymi kamienicami pokrytymi freskami, Katedra – miejsce obrad
Soboru Trydenckiego i zamek biskupów-ksià˝àt trydenckich Buonconsiglio. Przejazd panoramicznà trasà nad
najwi´kszym z w∏oskich jezior – jeziorem Garda. Czas wolny na rozkoszowanie si´ niepowtarzalnà atmosferà
Limone otoczonego cytrynowymi gajami. Przejazd do Sirmione (ok. 110
km) z majestatycznym zamkiem rodu
Scaligerich Przejazd do hotelu w okolicy Werony (ok. 20 km). Nocleg.
3 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do Werony. Zwiedzanie: amfiteatr rzymski
Arena, dom Julii Capuletti, Piazza Erbe, Piazza Signoria, grobowce Scaligerich. Przejazd do Carrary (ok. 220 km),
wizyta w s∏ynnym oÊrodku wydobycia
najcenniejszego bia∏ego marmuru,
gdzie sam Micha∏ Anio∏ osobiÊcie
przyje˝d˝a∏ wybieraç materia∏ na swoje rzeêby. Przejazd do hotelu w okolicach Carrary (ok. 30 km). Nocleg.
4 dzieƒ – Êniadanie. Ca∏odzienna
wycieczka statkiem lub pociàgiem do
Cinque Terre – 5 miejscowoÊci po∏o˝onych wÊród ska∏, niezwykle urokliwych, wpisanych na list´ UNESCO:
Monterosso, Vernazza, Riomaggiore,
Corniglia i Manarola. Spacer Drogà
Mi∏oÊci z Riomaggiore do Manaroli,
podczas którego mo˝na podziwiaç
widoki zapierajàce dech w piersiach.
Powrót do hotelu. Nocleg.
CENA
1580
1580
1580
Dop∏ata do 7 obiadokolacji: 210 z∏ (poza
kolacjà w hotelu w okolicy Wenecji)
Dop∏ata do pokoju 1 os.: 680 z∏
Cena obejmuje: 8 noclegów w hotelach **
lub *** (pokoje 2- lub 3-osobowe z ∏azienkami): 1 w okolicy Wenecji, 1 w okolicy Rzymu,
3 w okolicy Sorrento, 1 w okolicy Matery,
1 w okolicy Foggi, 1 w okolicy Padwy; 8 Êniadaƒ; przejazd komfortowym autokarem; opiek´ pilota-przewodnika; ubezpieczenie KL,
NNW i baga˝u
Sugerujemy zaopatrzenie
si´ w ok. 170 EURO na
bilety wst´pu, przejazd
Limone Trydent
busami po Wybrze˝u
Wenecja
Sirmione
Amalfitaƒskim,
∏ódk´
Mediolan
Werona
z Amalfi do Salerno, stateczek w Wenecji, inne obBolonia
Genua
ligatoryjne op∏aty i przewodników miejskich oraz
Groty
Frasassi
250 KCZ na ewentualne
posi∏ki w Czechach.
MIT
LO
DO
Jezioro Garda
I
FRIULIVENEZIA
GIULIA
TRENTINOALTO ADIGE
VENETO
LOMBARDIA
VALLE
D'AOSTA
A
PIEMONTE
NNINO LIG
APPE
UR
A P P E N N I NO T
O
P
S
C
NR IMPREZY
IPL0528
IPL0702
IPL0806
IPL0910
TERMIN
28.05 – 03.06
02.07 – 08.07
06.08 – 12.08
10.09 – 16.09
CENA
1320
1320
1320
1320
Dop∏ata do 5 obiadokolacji: 150 z∏
Dop∏ata do pokoju 1 os.: 440 z∏
Cena obejmuje: 5 noclegów ze Êniadaniami
w hotelach **/*** (pokoje 2 lub 3 osobowe
z ∏azienkami): 1 w okolicy Innsbrucka,
1 w okolicy Werony, 2 w okolicach Carrary,
1 w okolicy Mediolanu, autokar komfortowy,
opiek´ pilota-przewodnika, ubezpieczenie
KL, NNW i baga˝u.
Sugerujemy zaopatrzenie si´ w ok. 120 EURO
na bilety wst´pu, komunikacj´ miejskà, statek
, inne obligatoryjne op∏aty i przewodników
miejskich oraz 250 KCZ na ewentualne posi∏ki w Czechach.
Werona
O
E
M
I L
I A
N
P
O
MARCHE
E
TOSCANA
UMBRIA
N
AP
LAZIO
PE
NN
IN
O
N
AB
RU
ZZ
E
ABRUZZO
SE
I
Paestum
Caserta
Neapol
MOLISE
Bari
P
U
N
G
CAMPANIA
Amalfi
Alberobello
Matera
L
I
I
A
BASILICATA
PENISOLA
SALENTINA
Werona
Paestum
Bari
P
P
E
N
N
I N
O
CALABRIA
A
6
5 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do Genui (ok. 120 km), zwiedzanie: port ze
s∏ynnym galeonem grajàcym w Piratach Polaƒskiego, piazza Caricamento, gotycka katedra San Lorenzo, Palazzo Ducale, dom Krzysztofa Kolumba, koÊció∏ il Gesu z obrazami Rubensa, Piazza Ferrari z teatrem San
Carlo i Via Garibaldi z eleganckimi
renesansowymi pa∏acami i galeriami
sztuki. Przejazd na nocleg w okolicy
Mediolanu (ok. 150 km). Nocleg.
6 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do Mediolanu. Dziewi´ciogodzinny pobyt.
Zwiedzanie: zamek Sforzów ze s∏ynnà
trzecià Pietà Micha∏a Anio∏a, Galeria
Wiktora Emanuela II- ekskluzywny salon miasta, La Scala – najs∏ynniejsza
scena operowa Êwiata, najwi´ksza gotycka katedra W∏och, „z∏oty kwadrat”
– luksusowa dzielnica mody z butikami najwi´kszych Êwiatowych projektantów. Czas wolny. Mo˝liwoÊç wjazdu na dach Duomo, skàd roztacza si´
niezapomniany widok na miasto.
Mo˝liwoÊç fakultatywnego zwiedzania Galerii Brera. Powrót na parking.
W godzinach wieczornych wyjazd
z Mediolanu i powrót do Polski.
7 dzieƒ – przejazd przez Austri´
i Czechy. Powrót do Krakowa w godzinach popo∏udniowych.
EMILIAROMAGNA
E
SE
C A L
A B RE
1 dzieƒ – odjazd autokaru z Krakowa
o godz. 6.00. Pozosta∏e miejscowoÊci
wg trasy nr 3 (str. II). Przejazd przez
Czechy i Austri´. Póênym wieczorem
przyjazd do hotelu w okolicy Wenecji (ok. 1150 km). Nocleg.
2 dzieƒ – wczesne Êniadanie. Przejazd do Bolonii (ok. 150 km). Zwiedzanie Bolonii: Piazza Maggiore,
Piazza del Nettuno, dzielnica uniwersytecka, katedra Metropolitana di San
Pietro, koÊció∏ San Domenico. Przejazd do hotelu w okolicy Rzymu (ok.
400 km). Nocleg.
3 dzieƒ – wczesne Êniadanie. Przejazd do Caserty (ok. 200 km), zwiedzanie La Reggia – imponujàcego
przepychem pa∏acu królewskiego Karola III Burbona oraz ogrodów pa∏acowych. Przejazd do Pozzuoli, po∏o˝onego na obrze˝ach Neapolu (ok.
30 km), przejazd przez Pola Flegrejskie i spacer po Solfatarze – kraterze
wulkanu, mo˝liwoÊç obserwacji unikalnego na skal´ Êwiatowà zjawiska
wygasania wulkanu. Przejazd do Cumae, zwiedzanie ruin pierwszej greckiej osady na pó∏wyspie Apeniƒskim,
g∏ównego oÊrodka kolonizacji greckiej. Przejazd do hotelu w okolicy
Sorrento (ok. 50 km). Nocleg.
4 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do Neapolu (ok. 50 km). Zwiedzanie: centrum monumentalne – Plac Plebiscytu, Galeria Umberta, Pa∏ac Królewski,
Teatr San Carlo, Baszta Andegaweƒska, centrum historyczne – ulica
Spaccanapoli, Capella Sansevero –
kaplica grobowa rodziny Sangro jeden z najbardziej niezwyk∏ych zabytków miasta z niezwyk∏à dekoracjà
rzeêbiarskà, katedra Êw. Januarego.
Powrót do hotelu. Nocleg.
5 dzieƒ – wczesne Êniadanie. Przejazd malowniczym Wybrze˝em
Amalfitaƒskim do Amalfi. Spacer po
mieÊcie, zwiedzanie katedry. Przep∏yni´cie ∏ódkà z Amalfi do Salerno. Po
drodze wizyta w Szmaragdowej Grocie. Powrót do hotelu. Nocleg.
6 dzieƒ – wczesne Êniadanie. Przejazd do Paestum (ok. 100 km), zwiedzanie jednego z najwa˝niejszych
parków archeologicznych w Europie
z najlepiej zachowanymi Êwiàtyniami
doryckimi. Przejazd do Matery (ok.
250 km). Zwiedzanie miasta, którego
historyczna cz´Êç, zwana Sassi, obejmuje unikatowe domostwa drà˝one
w skale, jedynie z murowanymi fasa-
9 dni
Korsyka i Sardynia
FLORENCJA, BASTIA, CALVI, AJACCIO, SARTENE, BONIFACIO, SASSARI, ALGHERO,
PALMAVERA, WYSPA LA MADDALENA, PORTO CERVO, OLBIA
1 dzieƒ – odjazd autokaru z Krakowa
o godz. 6.00. Pozosta∏e miejscowoÊci
wg trasy nr 3 (str. II). Przejazd przez
Czechy i Austri´. Póênym wieczorem
przyjazd do hotelu na terenie W∏och
(ok. 1100 km). Nocleg.
2 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do Florencji (ok. 300 km). Zwiedzanie Florencji: Piazza del Duomo, Katedra
NMP Kwietnej, baptysterium, kampanila, Piazza della Signoria, koÊció∏
Êw. Krzy˝a, Palazzo Vecchio, Most
Ponte Vecchio. Przejazd do hotelu
w okolicy Florencji. Nocleg.
3 dzieƒ – Êniadanie w formie suchego prowiantu, przejazd do Livorno
(ok. 100 km). Zaokr´towanie na
prom, wyp∏yni´cie ok. 09:00, przep∏yni´cie do Bastii (ok. godz. 13:00).
Zwiedzanie Bastii: Terra Vecchia –
stare miasto, Oratorium Âw. Rocha
i plac St. Nicolas z pomnikiem Napoleona. Przejazd do Calvi (ok. 90 km),
miasta garnizonowego z siedzibà Legii Cudzoziemskiej, cytadelà i Tour
du Sel – wie˝à obserwacyjnà. Spacer
po mieÊcie. Przejazd do hotelu
w okolicy Calvi. Nocleg.
4 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do
Ajaccio (ok. 160 km). Zwiedzanie
Ajaccio, stolicy Korsyki: dom rodziny
Bonaparte, Chapelle Imperiale – mauzoleum rodziny Bonaparte, Jetee de la
Citadelle, katedra Notre Dame de la
Misericorde. Przejazd drogà Router
des Sanguinaires na przylàdek la Parata, skàd rozciàga si´ widok na wyspy
Sanguinaires (krwawe). Przejazd do
hotelu w okolicach Ajaccio. Nocleg.
5 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do Sartene (ok. 75 km), cieszàcego si´ s∏awà
„najbardziej korsykaƒskiego miasteczka ze wszystkich korsykaƒskich
miast”. Spacer po starym mieÊcie.
Przejazd do Bonifacio (ok. 50 km).
Wycieczka statkiem do Grotte du
Sdragonato. Po powrocie na sta∏y làd
spacer po starym mieÊcie. Przeprawa
promem na Sardyni´ do portu w Santa Teresa Gallura, przejazd do hotelu
w okolicy Castelsardo (ok. 70 km).
Nocleg.
6 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do Sassari (ok. 35 km). Zwiedzanie: katedra,
koÊció∏ Matki Boskiej Betlejemskiej,
zwiàzany z jednym najpopularniejszych lokalnych Êwiàt, Êwi´tem
Êwiec, ogrody publiczne z pawilonem wystawowym, gdzie mo˝na zapoznaç si´ z r´kodzie∏em sardyƒskim.
Wizyta w koÊciele Santa Trinita di
Saccargia. Przejazd do Alghero (ok.
40 km). Zwiedzanie: fortyfikacje
miejskie, katedra NajÊwi´tszej Marii
Panny, Brama ˚ydowska. Przeprawa
∏odzià turystycznà na przylàdek Caccia, zwiedzanie malowniczej groty
Neptuna. Powrót do hotelu. Nocleg.
7 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do Palmavery, zwiedzanie nuorskiej osady.
Przejazd do Palau (ok. 90 km), przeprawa promowa na wysp´ La Maddalena, spacer po centrum miasteczka,
rejs ∏odzià na wysp´ Caprera, zwieBonifacio
dzanie domu Garibaldiego, powrót
do Palau. Przejazd do Porto Cervo
(ok. 35 km) i spacer po najbardziej
znanym, ekskluzywnym kurorcie na
Sardynii. Przejazd do hotelu w okolicy Olbii (ok. 30 km). Nocleg.
8 dzieƒ – Êniadanie. Zwiedzanie Olbii: Bazylika San Simplicio, spacer po
mieÊcie. Zaokr´towanie na prom Olbia-Livorno. Wyp∏yni´cie ok. 15:30.
Przyp∏yni´cie do Livorno ok. 22:00.
Wyjazd do Polski.
9 dzieƒ – przejazd przez terytorium
Austrii i Czech. Powrót do Krakowa
(ok. 1350 km) ok. godz. 19.00.
NR IMPREZY
IKS 0430
IKS 0521
IKS 0625
IKS 0917
TERMIN
30.04 – 08.05
21.05 – 29.05
25.06 – 03.07
17.09 – 25.09
Olbii; 7 Êniadaƒ, przejazd komfortowym autokarem; przepraw´ promowà na trasie Livorno-Bastia oraz Olbia-Livorno – siedzenia lotnicze ; opiek´ pilota-przewodnika; ubezpieczenie KL, NNW i baga˝u.
Sugerujemy zaopatrzenie si´ w 145 Euro na
bilety wst´pu, prom na wysp´ La Maddalena
oraz Bonifacio-Santa Teresa Gallura, ∏ódk´
na wysp´ Caprera oraz przylàdek Caccia, statek do Grotte du Sdragonato, przewodników
miejskich i inne obligatoryjne op∏aty.
Florencja
CENA
1980
1980
1980
1980
Dop∏ata do 6 obiadokolacji: 690 z∏(poza kolacjà w hotelu w okolicy Wenecji)
Dop∏ata do pokoju 1 os.: 450 z∏
Cena obejmuje: 7 noclegów w hotelach **
lub *** (pokoje 2- lub 3-osobowe z ∏azienkami): 1 w okolicy Wenecji, 1 w okolicy Florencji, 1 w okolicy Calvi, 1 w okolicy Ajaccio, 2 w okolicy Castelsardo; 1 w okolicy
Bastia
Calvi
Calvi
Corsica
Ajaccio
Bonifacio
Sassari
Alghero
Sartene
Wyspa Maddalena
Wyspa Caprera
Palau
Olbia
Sardinia
Calvi
7
10 dni
Per∏y Francji
PARY˚, CAEN, MONT SAINT MICHEL, TOURS, BORDEAUX, LOURDES, CARCASSONE, AVIGNON, CANNES, NICEA, MONACO, MONTE CARLO, WENECJA
1 dzieƒ – Odjazd autokaru z Krakowa o godz. 6.00. Pozosta∏e miejscowoÊci wg trasy nr 1 (str. II). Przejazd
przez Polsk´ i Niemcy. W godzinach
wieczornych przyjazd do hotelu
w Niemczech (ok. 950 km). Nocleg.
2 dzieƒ – Êniadnanie. Przejazd do Pary˝a (ok. 500 km). Objazd miasta autokarem: Plac Zgody, Pola Elizejskie –
symbol paryskiego stylu, ¸uk Triumfalny, Opera Charlesa Garniera, plac
Vendome, ze s∏ynnem hotelem Ritz,
kamienicà F. Chopina i ekskluzywnymi
sklepami. Wieczorny rejs statkiem po
Sekwanie. Przyjazd do hotelu. Nocleg.
3 dzieƒ – Êniadanie. Zwiedzanie jednego z najwi´kszych i najbardziej
znaczàcych na Êwiecie muzeów –
Luwru, mieszczàcego jednà z najwi´kszych kolekcji dzie∏ sztuki, poczàwszy od Nike z Samotraki, Mony
Lizy, a˝ do romantycznego malarstwa
francuskiego oraz Pa∏acu Inwalidów
z grobem Napoleona. Nast´pnie Wyspa La Cite – najstarsza cz´Êç Pary˝a
z Katedrà Notre Dame – arcydzie∏o
francuskiego gotyku, Pont Neuf – najstarszy most Pary˝a i jeden z najpi´kniejszych mostów na Sekwanie, spacer po wzgórzu Montmartre, zamieszka∏ym przez artystów na poczàtku XX wieku: Bazylika Sacre Coeur, Place du Tertre, Plac Pigalle, kabaret Moulin Rouge, wyjazd na wie˝´
Eiffla – symbol Pary˝a. Czas wolny.
Powrót do hotelu. Nocleg.
4 dzieƒ – Êniadanie. Wyjazd z Pary˝a.
Przejazd do Caen – stolicy historycznej Normandii. (ok. 200 km). Zwiedzanie miasta: Abbaye aux Hommes,
koÊció∏ St-Etienne Abbaye aux Dames,
La Trinie, zamek Wilhelma Zdobywcy. Nast´pnie przejazd do Mont Saint
Michel – skalistej wyspy p∏ywowej
w Zatoce Wzgórza Âwi´tego Micha∏a
(ok. 100 km) i jednego z najciekawszych i najbardziej malowniczych zespo∏ów zabytkowych we Francji.
Przejazd do Rennes (ok. 80 km). Nocleg w okolicy Rennes.
5 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do Tours – stolicy Turenii (ok. 200 km).
Zwiedzanie Starego Miasta: plac Plumereau z niezwyk∏ymi XV – wiecznymi domami z muru pruskiego, malownicza rue Briconnet, katedra St-Gatien, bazylika Saint Martin. Przejazd do Bordeaux (ok. 350 km). Nocleg w okolicy Bordeaux.
6 dzieƒ – Êniadanie. Zwiedzanie Bordeaux: Pont de Pierre, katedra St. Andre wpisana na List´ Âwiatowego
Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO, Place de la
Comedie z Grand Theatre, wie˝a Tour Pey Berland, z której roztacza si´
panorama miasta. Dodatkowo dla
ch´tnych mo˝liwoÊç degustacji regionalnych win (dodatkowo p∏atne).
Przejazd do Lourdes. W godzinach
wieczornych przyjazd do centrum
kultu maryjnego we Francji (ok. 300
km). Pobyt w Sanktuarium. Mo˝liwoÊç udzia∏u w procesji ze Êwiecami.
Nocleg w okolicy Lourdes.
7 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do Carcassone (ok. 250 km). Zwiedzanie zabytkowego miasta. Przejazd do Avignon, miasta otoczonego Êrednio-
wiecznymi murami obronnymi (ok.
200 km). Zwiedzanie miasta: Pa∏ac
Papieski, Katedra Notre Dame, Ogrody Papieskie i s∏ynny most na rzece
Rodan. Nocleg w okolicy Avignon.
8 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do Cannes (ok. 200 km). Zwiedzanie: Pa∏acu
Festiwalowego (z zewnàtrz), spacer po
bulwarze La Croisette, i s∏ynny
chodnik z odciskami d∏oni gwiazd,
Stary Port. Przejazd do Nicei (ok. 40
km). Spacer po bulwarze L’ Anglais
(m.in. hotel Negresco), spacer po Starym MieÊcie (bulwar Prezydenta Lecha
Wa∏´sy). Przejazd do Monaco (ok. 50
km). Spacer po stolicy Ksi´stwa –
zwiedzanie Katedry Êw. Miko∏aja,
w której znajduj´ si´ nagrobek m.in.
Grace Kelly (s∏ynnej aktorki). Przejazd
do Monte Carlo. Krótki postój – mo˝liwoÊç obejrzenia jednego z kasyn oraz
przepi´knej panoramy Lazurowego
Wybrze˝a. Przejazd do Sanremo (ok.
50 km). Nocleg w okolicy Sanremo.
9 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do Wenecji (ok. 500 km). Z parkingu Tronchetto przep∏yni´cie stateczkiem do
Placu Êw. Marka. Zwiedzanie Wenecji: Plac Êw. Marka zwany przez Napoleona „najpi´kniejszym salonem
w Europie”, najwy˝szy budynek
w Wenecji Kampanila, Torre
Carcassone
NORD-PASDE-CALAIS
HAUTENORMANDIE
Mont Caen
Saint
Michel
PICARDIE
BASSENORMANDIE
BOURGOGNE
FRANCHECOMTE
POITOUCHARENTES
LIMOUSIN
AUVERGNE
RHONEALPES
Bordeaux
AQUITAINE
MIDIPYRENEES
LANGUEDOCROUSSILLON
Lourdes
Carcassone
8
CENA
1990
1990
1990
1990
1990
1990
Dop∏ata do 6 obiadokolacji: 330 z∏ (poza
kolacjà w Niemczech), Lourdes – obiadokolacja w cenie
Dop∏ata do pokoju 1 os.: 750 z∏
Cena obejmuje: 8 noclegów ze Êniadaniami:
1 w okolicy w Koblencji w Niemczech w hotelu klasy turystycznej (pokoje 2 os. z ∏azienkami), 6 we Francji w hotelach **/*** (pokoje 2 lub 3 osobowe z ∏azienkami): 2 na przedmieÊciach Pary˝a, 1 w okolicy Rennes,
1 w okolicy Bordeaux, 1 w okolicy Lourdes,
1 w okolicy Avignon, 1 we W∏oszech w okolicy Sanremo; 1 obiadokolacja w Lourdes;
autokar komfortowy, opiek´ pilota-przewodnika, ubezpieczenie KL, NNW i baga˝u.
Sugerujemy zaopatrzenie si´ w ok. 180 EURO na bilety wst´pu, statek w Wenecji, inne
obligatoryjne op∏aty i miejscowych przewodników. Dodatkowo dla ch´tnych degustacja
wina w Bordeaux ok. 8 EURO.
Monte Carlo
Tours
CENTRE
Pary˝
TERMIN
29.04 – 08.05
20.05 – 29.05
23.06 – 02.07
22.07 – 31.07
12.08 – 21.08
16.09 – 25.09
ALSACE
CHAMPAGNEARDENNES
Rennes
NR IMPREZY
FRA0429
FRA0520
FRA0623
FRA0722
FRA0812
FRA0916
LORRAINE
ILE DE
FRANCE
Pary˝
BRETAGNE
PAYS DE
LA LOIRE
dell’Orologio – wie˝a z zegarem, Procuratie – arkadowy budynek otaczajàcy Plac Êw. Marka z trzech stron,
Bazylika Êw. Marka, Most Westchnieƒ, Most Rialto. Czas wolny. Powrót na parking tramwajem wodnym.
We wczesnych godzinach wieczornych wyjazd do Polski.
10 dzieƒ – przejazd przez Austri´
i Czechy. Powrót do Krakowa (ok.
1100 km) ok. godz. 12.00.
Mont Saint Michel
Cannes
PROVENCE-ALPESCOTE D'AZUR
7 dni
Pary˝ i zamki w dolinie Loary
PARY˚, DOLINA LOARY, LUKSEMBURG
1 dzieƒ – odjazd autokaru z Krakowa
o godz. 6.00. Pozosta∏e miejscowoÊci
wg trasy nr 1 (str. II). Przejazd przez
Polsk´ i Niemcy. W godzinach wieczornych przyjazd do hotelu w Niemczech (ok. 950 km). Nocleg.
2 dzieƒ – wczesne Êniadanie. Przejazd do Wielkiego Ksi´stwa Luksemburga (ok. 250 km). Zwiedzanie stolicy finansowego centrum Europy:
Centrum Europejskie, stare centrum,
zabytkowe bastiony cytadeli luksemburskiej, wizyta w Katedrze NMP, ratusz, pa∏ac Wielkiego Ksi´cia Henryka. Przejazd do Pary˝a (ok. 370 km).
Zakwaterowanie w hotelu. Przejazd
do centrum Pary˝a. Wieczorny rejs
statkiem po Sekwanie. Powrót do hotelu. Nocleg.
3 dzieƒ – Êniadanie. Wyjazd rano
w dolin´ Loary. Przejazd do wspania∏ego renesansowego zamku Chenonceau (ok. 200 km) urokliwie po∏o˝onego nad rzekà Cher. Przejazd oraz
zwiedzanie zamku w Blois (ok. 30
km) – jednego z najwi´kszych w Dolinie Loary. Przejazd oraz wizyta
w zamku Chambord (ok. 30 km) – arcydzie∏a francuskiego renesansu zbuChenonceau
Chambord
dowanego prawdopodobnie wed∏ug
projektu Leonarda da Vinci. Powrót
do hotelu (ok. 175 km). Nocleg.
4 dzieƒ – Êniadanie. Zwiedzanie:
Wersalu – siedziby Króla S∏oƒce, Ludwika XIV. Spacer po ogrodach. Przejazd do Dzielnicy ¸aciƒskiej: Pa∏ac
Luksemburski – siedziba Senatu Francji, Pantheon – w jego krypce spoczywajà m.in. Maria Sk∏odowska-Curie,
Wolter, Jan Jakub Rousseau, Wiktor
Hugo, Emil Zola, nast´pnie Sorbona –
jeden z pierwszych uniwersytetów
w krajach zachodnich, College de
France, gdzie wyk∏ada∏ Adam Mickiewicz, Bulwar Âw. Micha∏a; Wyspa La
Cite – najstarsza cz´Êç Pary˝a z Katedrà Notre Dame – arcydzie∏o
francuskiego gotyku, Conciergerie, Âwi´tà Kaplicà –
najpi´kniejszà gotyckà budowlà
Pary˝a, Pont Neuf-najstarszy most
Pary˝a i jeden z najpi´kniejszych mostów na Sekwanie, Centrum Pompidou – centrum sztuki i kultury nowoczesnej. Czas wolny. Spacer po
wzgórzu Montmartre, zamieszka∏ym
przez artystów na poczàtku XX wieku: Bazylika Sacre Coeur, Place du
Tertre, Plac Pigalle, kabaret Moulin
Rouge. Powrót do hotelu. Nocleg.
5 dzieƒ – Êniadanie. Zwiedzanie jednego z najwi´kszych i najbardziej
znaczàcych na Êwiecie muzeów:
Luwru – mieszczàcego jednà z najwi´kszych kolekcji dzie∏ sztuki poczàwszy od Nike z Samotraki, Mona
Lizy, a˝ do romantycznego malarstwa
francuskiego. Muzeum D’Orsay z obrazami impresjonistów mi´dzy innymi: Claude Moneta, Pierra Renoira,
Paula Cezanne, Edgara Degasa, Vincenta Van Gogha. Objazd miasta autokarem: Ogrody Tuileries, Plac Zgody, Pola Elizejskie, ¸uk Triumfalny,
Opera Charlesa Garniera, plac Vendome ze s∏ynnym hotelem Ritz i kamienicà F. Chopina. Czas wolny lub
dla ch´tnych wizyta w Muzeum Gre-
vin – Muzeum Figur Woskowych. Powrót do hotelu. Nocleg.
6 dzieƒ – Êniadanie. Program w tym
dniu realizowany jest Êrodkami komunikacji miejskiej. Zwiedzanie miasta: Plac Trocadero, Plac Warszawski,
wyjazd na wie˝´ Eiffla – symbol Pary˝a. W godzinach popo∏udniowych
wyjazd do Polski. Nocna podró˝
przez Niemcy.
7 dzieƒ – przejazd przez Polsk´. Powrót do Krakowa (ok. 1550 km) ok.
godz. 15.00.
NORD-PASDE-CALAIS
HAUTENORMANDIE
BASSENORMANDIE
PICARDIE
Pary˝
Luksemburg
LORRAINE
ALSACE
ILE DE
FRANCE
BRETAGNE
CHAMPAGNEARDENNES
PAYS DE
LA LOIRE
Blois
Chambord
CENTRE
BOURGOGNE
Chenonceau
FRANCHECOMTE
POITOUCHARENTES
LIMOUSIN
AUVERGNE
RHONEALPES
AQUITAINE
MIDIPYRENEES
LANGUEDOCROUSSILLON
PROVENCE-ALPESCOTE D'AZUR
NR IMPREZY
PAR0430
PAR0514
PAR0521
PAR0604
PAR0618
PAR0625
PAR0702
PAR0709
PAR0716
PAR0723
PAR0730
PAR0806
PAR0813
PAR0820
PAR0903
PAR0910
PAR0917
PAR0924
PAR1001
PAR1015
PAR1105
TERMIN
30.04 – 06.05
14.05 – 20.05
21.05 – 27.05
04.06 – 10.06
18.06 – 24.06
25.06 – 01.07
02.07 – 08.07
09.07 – 15.07
16.07 – 22.07
23.07 – 29.07
30.07 – 05.08
06.08 – 12.08
13.08 – 19.08
20.08 – 26.08
03.09 – 09.09
10.09 – 16.09
17.09 – 23.09
24.09 – 30.09
01.10 – 07.10
15.10 – 21.10
05.11 – 11.11
CENA
1390
1290
1290
1290
1290
1290
1290
1290
1290
1290
1290
1290
1340
1290
1290
1290
1290
1290
1290
1290
1290
Dop∏ata do 4 obiadokolacji (w Pary˝u): 240 z∏
Dop∏ata do pokoju 1-os.: 520 z∏
Cena obejmuje: 5 noclegów ze Êniadaniami
(pokoje 2 lub 3 osobowe z ∏azienkami):
1 w okolicy Koblencji w Niemczech (pokoje 2osobowe z ∏azienkami) w hotelu klasy turystycznej, 4 na przedmieÊciach Pary˝a w hotelu
**/*** ; autokar komfortowy, opiek´ pilota-przewodnika, ubezpieczenie KL, NNW i baga˝u.
Sugerujemy zaopatrzenie si´ w ok. 115 EURO na bilety wst´pu, inne obligatoryjne op∏aty i przewodników miejskich oraz rejs. Dodatkowo dla ch´tnych wizyta w Muzeum
Grevin ok. 15 EURO.
Obiadokolacje: zach´camy do wykupienia
tej atrakcyjnej cenowo i ch´tnie wybieranej
przez naszych klientów opcji. Posi∏ki odbywajà si´ w restauracjach samoobs∏ugowych,
zlokalizowanych w centrum Pary˝a, po∏o˝onych blisko atrakcji turystycznych. Obiadokolacja sk∏ada si´ z: przystawki, dania g∏ównego oraz deseru (ka˝de danie do wyboru
z kilku pozycji). Napoje do obiadokolacji sà
dodatkowo p∏atne.
Pary˝
Pary˝
9
6 dni
Kraje Beneluksu
Cztery stolice
LUKSEMBURG, BRUKSELA, ANTWERPIA, BRUGIA, GANDAWA,
ROTTERDAM, DELFT, HAGA, AMSTERDAM
LUKSEMBURG, PARY˚, BRUKSELA, AMSTERDAM
1 dzieƒ – odjazd autokaru z Krakowa
o godz. 6.00. Pozosta∏e miejscowoÊci
wg trasy nr 1 (str. II). Przejazd przez
Polsk´ i Niemcy. W godzinach wieczornych przyjazd do hotelu w Niemczech (ok. 950 km). Nocleg.
2 dzieƒ – wczesne Êniadanie. Przejazd do Wielkiego Ksi´stwa Luksemburga (ok. 340 km). Spacer po urokliwie po∏o˝onej stolicy nad prze∏omami rzek Alzette i Petruse, zwanej Gibraltarem Pó∏nocy: bastiony na skale
Bock, kazamaty, Plac Konstytucji, Katedra NajÊwi´tszej Marii Panny. Przejazd autokarem do Brukseli (ok. 212
km)– politycznej stolicy Europy. Przejazd wokó∏ miasta: siedziba NATO,
Park 50-lecia z ¸ukiem Triumfalnym,
dzielnica europejska: Parlament, Komisja Europejska, Pa∏ac Królewski,
Pa∏ac SprawiedliwoÊci. Zwiedzanie
Katedry Êw. Micha∏a i Êw. Guduli.
Spacer po zabytkowym centrum:
Grand Place uznawany za najpi´kniejszy rynek Europy z XV wiecznym
ratuszem, Domem Królewskim i barokowymi domami cechowymi. Spotkanie z Manneken Pis – siusiajàcym
ch∏opczykiem, najzabawniejszym
pomnikiem Brukseli. Przejazd do hotelu w okolicy Brukseli. Nocleg.
3 dzieƒ – Êniadanie. Zwiedzanie Flandrii. Przejazd do Antwerpii (ok. 50 km)
– miasta Rubensa. Spacer po mieÊcie:
Grote Markt z ratuszem i fontannà Brabona. Zwiedzanie Katedry NMP z najs∏ynniejszymi tryptykami Rubensa.
Przejazd do Brugii (ok. 90 km) – per∏y
Êredniowiecznej architektury. Wizyta
na Starym MieÊcie nazywanym cz´sto
„malutkà Wenecjà Pó∏nocy”, pe∏nym
kr´tych, wàskich uliczek, biegnàcych
wzd∏u˝ kana∏ów. Zwiedzanie: Onze
Lieve Vrouwekerk – koÊció∏ z najwy˝szà wie˝à w Belgii, Markt – rynek
z dzwonnicà Belfort, w której przechowywane sà Êredniowieczne prawa
miejskie, Ratusz z Salà Gotyckà, Bazylika Âwi´tej Krwi. Wycieczka ∏odzià
po kana∏ach – doskona∏y sposób na
poznanie miasta. Przejazd do Gandawy (ok. 50 km). Spacer po mieÊcie:
Stary Port z przepi´knymi nabrze˝ami
Graslei i Stare Miasto. Przejazd do hotelu (ok. 50 km). Nocleg.
4 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do Rotterdamu (ok. 180 km) – najwi´kszego
Delft
10
6 dni
portu Êwiata. Objazd autokarem po
nowoczesnym centrum. Wjazd na Euromaszt – najwy˝szà wie˝´ widokowà
Holandii. Przejazd do Delft (15 km),
miasta gdzie tworzy∏ Johannes Vermeer. Spacer wàskimi uliczkami prowadzàcymi wzd∏u˝ kana∏ów, przy których stojà pi´kne stare budowle. Przejazd do Hagi (ok. 15 km) – królewskiego miasta, siedziby holenderskiego
rzàdu i Mi´dzynarodowego Trybuna∏u SprawiedliwoÊci. Zwiedzanie: Pa∏ac Pokoju, Pa∏ac Królewski, Binnenhof – budynki Parlamentu, Madurodam. Pobyt nad Morzem Pó∏nocnym
w znanym kàpielisku Scheveningen.
Przejazd do hotelu. Nocleg.
5 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd autokarem do Amsterdamu. Po drodze pobyt
w Rembrandthoeve, degustacja sera
i prezentacja wyrobu sabotów. Przejazd do Amsterdamu (ok. 55 km). Zwiedzanie: Rijksmuseum z najcenniejszym
na Êwiecie zbiorem malarstwa holenderskiego do XIX w., Muzeum Van Gogha, szlifiernia diamentów, godzinny
rejs po kana∏ach Amsterdamu. Spacer
po starym centrum z t´tniàcymi ˝yciem
barwnymi ulicami, targ kwiatowy, Pa∏acem Królewskim, KoÊcio∏em Nowym,
Pomnikiem Narodowym oraz Dzielnicà Czerwonych Âwiate∏. Wieczorem
wyjazd z Amsterdamu. Nocna podró˝
przez Niemcy.
6 dzieƒ – powrót do Krakowa (ok.
1220 km) ok. godz. 14.00.
NR IMPREZY
TERMIN
BEN0412 12.04 – 18.04 (A)
BEN0430 30.04 – 05.05 (B)
BEN0521
21.05 – 26.05
BEN0623
23.06 – 28.06
BEN0709
09.07 – 14.07
BEN0813
13.08 – 18.08
BEN0910
10.09 – 15.09
CENA.
1390
1390
1290
1240
1160
1240
1160
A) UWAGA! W tym terminie 7 dni i 5 noclegów (dodatkowy nocleg w Holandii) oraz
udzia∏ w wyjàtkowej, trwajàcej ca∏y dzieƒ
Wielkiej Paradzie Kwiatów.
B) UWAGA! w tym terminie w 4. dniu wycieczki zwiedzanie ogrodów Keukenhof z tulipanami i innymi roÊlinami cebulkowymi w zamian za wizyt´ w miasteczku Delft.
Dop∏ata do 3 obiadokolacji: 220 z∏, A: 295 z∏
Dop∏ata do pokoju 1 os.: 520 z∏, A: 710 z∏
Cena obejmuje: 1 nocleg ze Êniadaniem
w Niemczech w hotelu klasy turystycznej (pokoje 2 -osobowe z ∏azienkami), 3 noclegi ze
Êniadaniami w hotelach **/*** (pokoje 2 lub
3 osobowe z ∏azienkami) w Belgii i Holandii,
autokar komfortowy, opiek´ pilota-przewodnika, ubezpieczenie KL, NNW i baga˝u.
Sugerujemy zaopatrzenie si´ w ok. 90 EURO
na bilety wst´pu, rejsy, inne obligatoryjne
op∏aty i przewodników miejskich. Dodatkowo ok. 15 EURO w terminie 30.04-05.05 na
zwiedzanie ogrodów Keukenhof.
Uwaga: cz´Êç hoteli w Belgii i Holandii
dysponuje tylko pokojami 2-osobowymi.
1 dzieƒ – odjazd autokaru z Krakowa
o godz. 6.00. Pozosta∏e miejscowoÊci
wg trasy nr 1 (str. II). Przejazd przez
Polsk´ i Niemcy. W godzinach wieczornych przyjazd do hotelu w Niemczech (ok. 950 km). Zakwaterowanie.
Nocleg.
2 dzieƒ – wczesne Êniadanie. Przejazd do Wielkiego Ksi´stwa Luksemburga (ok. 340 km). Zwiedzanie stolicy – finansowego centrum Europy:
dzielnica europejska, stare centrum, –
wpisane na list´ Âwiatowego Dziedzictwa Kultury UNESCO, zabytkowe
bastiony cytadeli luksemburskiej, wizyta w Katedrze NMP, ratusz, pa∏ac
Wielkiego Ksi´cia Henryka. Przejazd
do Pary˝a (ok. 380 km). Zwiedzanie
dzielnicy artystów Montmartre, Bazylika Sacre Coeur, Plac du Tertre, Plac
Pigalle, kabaret Moulin Rouge. Przejazd do hotelu. Nocleg.
3 dzieƒ – Êniadanie. Zwiedzanie Pary˝a – kulturalnej stolicy Êwiata: Pola
Elizejskie, Place de la Concorde, Place Vendome, wjazd na wie˝´ Eiffla,
Dzielnica ¸aciƒska, wyspa la Cite:
m.in. Katedra Notre Dame, Sainte
Chapelle. Wizyta w najwi´kszym muzeum Êwiata – Muzeum Luwru, Place
Charles-de-Gaulle z ¸ukiem Triumfalnym. Wieczorem rejs po Sekwanie.
Powrót do hotelu. Nocleg.
HOLANDIA
Amsterda
Haga
Delft
Rotterdam
Brugia
Antwerpia
Gandawa
Bruksela
BELGIA
LUXEMBOURG
Pary˝
4 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do
Brukseli (ok. 600 km) – stolicy Unii
Europejskiej (miasta piwa i czekolady). Przejazd wokó∏ miasta: dzielnica
europejska z Parlamentem Europejskim i Komisjà Europejskà, Pa∏ac Królewski, Pa∏ac SprawiedliwoÊci, ¸uk
Triumfalny. Spacer po zabytkowym
centrum: Grand Place uznawany za
najpi´kniejszy rynek Europy z ratuszem i Domem Królewskim, barokowe domy cechowe. Spotkanie z Manneken Pis – siusiajàcym ch∏opczykiem, najzabawniejszym pomnikiem
Brukseli. Przejazd do hotelu. Nocleg.
5 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do Amsterdamu (ok. 210 km) – miasta zabytkowych kamieniczek, romantycznych
kana∏ów i wspania∏ych muzeów,
gdzie spotykajà si´ wszystkie kultury
Êwiata. Wizyta w Rembrandthoeve –
degustacja sera. Rejs po urokliwych
kana∏ach Amsterdamu, Muzeum Paƒstwowe, szlifiernia diamentów. Spacer
po starym mieÊcie z t´tniàcymi ˝yciem barwnymi ulicami, restauracjami
i sklepami z ró˝nych stron Êwiata oraz
Dzielnicà Czerwonych Âwiate∏. Wieczorem wyjazd z Amsterdamu. Nocna
podró˝ przez Niemcy.
6 dzieƒ – powrót do Krakowa (ok.
1220 km) ok. godz. 14.00
NR IMPREZY
CZS0428
CZS0707
CZS0811
CZS0908
TERMIN
28.04 – 03.05
07.07 – 12.07
11.08 – 16.08
08.09 – 13.09
CENA
1260
1180
1180
1180
Dop∏ata do 3 obiadokolacji: 180 z∏ (poza
kolacjà w Niemczech).
Dop∏ata do pokoju 1 os.: 380 z∏
Cena obejmuje: 4 noclegi ze Êniadaniami
w hotelach **/*** (pokoje 2 osobowe z ∏azienkami) 1 w Niemczech – hotel klasy turystycznej (pokoje 2-osobowe z ∏azienkami),
2 noclegi na przedmieÊciach Pary˝a, 1 nocleg w ok. Brukseli lub Amsterdamu, autokar
komfortowy, opiek´ pilota-przewodnika,
ubezpieczenie KL, NNW i baga˝u.
Sugerujemy zaopatrzenie si´ w ok. 95 EURO
na bilety wst´pu, rejsy i inne obligatoryjne
op∏aty i przewodników miejskich.
12 dni
Nordkapp
YSTAD, MALMO, GOTHENBURG, OSLO, LILLEHAMMER, TRONDHEIM, STJORDAL, ALTA, HONNINGSVAG,
PRZYLÑDEK PÓ¸NOCNY, ROVANIEMI, HELSINKI, TURKU, SZTOKHOLM, KARLSKRONA
1 dzieƒ – odjazd autokaru z Krakowa
o godz. 21.00. Pozosta∏e miejscowÊci
wg. trasy nr 4 (str. II).
2 dzieƒ – przejazd autokarem do ÂwinoujÊcia (ok. 850 km), zaokr´towanie
na prom. Wyp∏yni´cie do Ystad
o godz. 13.00. Na pok∏adzie promu:
restauracje, kawiarnie i bary, mo˝liwoÊç zakupów. ok. godz. 19.00 wyokr´towanie i przejazd do hotelu
w okolicy Malmo (ok. 60 km). Nocleg.
3 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd na pó∏noc wzd∏u˝ wybrze˝a szwedzkiego
do Gothenburga-drugiego co do wielkoÊci miasta Szwecji. Nast´pnie
w drodze do Sarpsborg przejazd przez
imponujàcy most o d∏ugoÊci 420 m
Svinesund, ∏àczàcy Szwecj´ z Norwegià, skàd rozpoÊciera si´ pi´kny widok
na fiord Idden. Przyjazd do Oslo (ok.
585 km). Zwiedzanie miasta: ulica
Karl Johans Gate, Katedra Domirke,
pomnik Christiana IV, gmach parlamentu, Teatr Narodowy, Pa∏ac Królewski, park Vigelanda ze 150 rzeêbami. Przejazd do hotelu. Nocleg.
4 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd przez
Hamar do Lillehammer (ok. 185 km)
– znanego na ca∏ym Êwiecie oÊrodka
sportów zimowych. Zwiedzanie
skansenu w Maihaugen. Przejazd dolinà Gudbrandsdal obfitujàcà w liczne wodospady do Trondheim (ok.
340 km) – pierwszej stolicy Norwegii.
Spacer po mieÊcie: Katedra Nidaros –
najwi´ksza Êredniowieczna budowla
skandynawska i s∏ynne miejsce koronacji norweskich monarchów, Stare
Miasto z charakterystycznymi domami z drewnianymi fasadami. Przejazd
na pó∏noc do hotelu w Stjordal (ok.
35 km) lub okolicy.
5 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd wzd∏u˝
fiordu Trondheim. Przejazd przez
Grong i Steinkjer (ok. 90 km). Nast´pnie przejazd wzd∏u˝ rzeki Namsen
obfitujàcej w ∏ososie do Mosjöenmalowniczo usytuowanego miasteczka z panoramà na góry Seven Sisters.
Kontynuacja podró˝y przez góry Korgen, skàd rozpoÊcierajà si´ pi´kne wi-
doki, przez miasto Mo i Rana, po∏o˝onego nad fiordem Rana a nast´pnie
przez okaza∏y p∏askowy˝ gór Saltffjell. Przekroczenie Ko∏a Podbiegunowego – krótki postój w centrum turystycznym. Dalsza podró˝ drogà
wzd∏u˝ wysokich gór i g∏´bokich fiordów do Fauske (ok. 570 km). Zakwaterowanie w hotelu. Nocleg.
6 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd przez Ullsvag, podczas którego mo˝na podziwiaç niesamowity widok na Lofoty
i wyspy Versteralen. Przyjazd do Bognes- przeprawa promowa do Skarberget. Przejazd do Narviku (ok. 250 km),
miasta
znanego
z walk II Wojny Âwiatowej. Krótki spacer
po mieÊcie, wizyta na
cmentarzu wojskowym, gdzie sà pochowani polscy ˝o∏nierze. Dalsza podró˝
przez Ofotfjord do
Bjerkviky i Gratangen-wzd∏u˝ wyboistego
wybrze˝a pó∏nocnej
Norwegii, skàd rozpoÊciera si´ pi´kna
panorama na Ocean Arktyczny i fiord
Lyngen. Przejazd do hotelu w okolicy
Storslett (ok. 330 km)
7 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd przez
prowincj´ Finnmark – krain´ tundry,
reniferów i Lapoƒczyków, do Alty (ok.
180 km) – wioski rybackiej s∏ynàcej
z ponad 2000 prehistorycznych rysunków naskalnych (pomnik Êwiatowego dziedzictwa kultury UNESCO).
Zwiedzanie miasta. Kontynuacja podró˝y poprzez drog´ „pó∏nocnego
s∏oƒca” do Skaidi, wzd∏u˝ fiordu Porsanger do Kafjord. Przejazd podziemnym tunelem do Honningsvag – najbardziej na pó∏noc po∏o˝onego miasta
na Êwiecie. Krótki spacer po mieÊcie
(mo˝liwoÊç zakupu drobnych pamiàtek). Przejazd do najdalej wysuni´tego na pó∏noc punktu w Norwegii –
North Cape’u (ok. 205 km) zwanego
„kraƒcem Europy”. Nocà z platformy
widokowej mo˝liwoÊç zobaczenia
zadziwiajàcego zjawiska jakim jest stolicy Szwecji. Zwiedzanie miasta
widok s∏oƒca nie zachodzàcego za li- i jego najwa˝niejszych atrakcji: Stare
ni´ horyzontu. W trakcie pobytu ist- Miasto, ratusz, parlament, Zamek
nieje mo˝liwoÊç skorzystania z baru, Królewski. Wczesnym popo∏udniem
restauracji, kina, poczty. Na pamiàtk´ wyjazd ze Sztokholmu. Przejazd
ka˝dy uczestnik otrzyma certyfikat wzd∏u˝ wschodniego wybrze˝a
pobytu na Przylàdku.
Szwecji do Karlskrony (ok. 500 km) .
8 dzieƒ – WczeÊnie rano powrót do Zaokr´towanie na prom i nocny rejs
Honningsvag, przejazd tunelem do do Gdyni.
Kafjord a nast´pnie „drogà reniferów”
12 dzieƒ – Êniadanie. We wczesnych
do lapoƒskiego miasta Karsjok. Ânia- godzinach rannych wyokr´towanie
danie w hotelu. W Karigasniemi prze- w Gdyni. Ca∏odzienny przejazd przez
kroczenie granicy z Finlandià i prze- terytorium Polski (ok. 800 km). Planowajazd przez Laponi´ do Ivalo a nast´p- ny powrót do Krakowa ok. godz. 21.00
nie do Rovaniemi. Po drodze krótki
KOD
TERMINY
CENA
postój w s∏ynnej wiosce
NNO0625
25.06 – 06.07
3750
Âw. Miko∏aja, po∏o˝onej
NNO0723
23.07 – 03.08
3750
na Kr´gu Polarnym. NocDop∏ata do 7 obiadokolacji 850 z∏
leg w hotelu w okolicy
Dop∏ata do pokoju 1-os.: 1160 z∏ (nie
Rovaniemi. Ca∏odzienna dotyczy promu)
trasa to ok. 695 km.
Cena obejmuje: 9 noclegów, z czego 7 noc9 dzieƒ – Êniadanie. Spa- legów w hotelach **/*** (pokoje 2, 3 osobocer po stolicy Laponii: we z ∏azienkami), 2 noclegi na promie Artikum – informujàce kabiny 4-os. wewn´trzne, 10 Êniadaƒ, bilety
o krajobrazie i mieszkaƒ- na wszystkie pozosta∏e promy wg. programu,
cach kr´gu polarnego. obligatoryjnà op∏at´ za pobyt na Przylàdku
Przejazd do Kemi po∏o- Pó∏nocnym i pamiàtkowy certyfikat, autokar
˝onego w Zatoce Botnickiej, a nast´p- komfortowy, opiek´ pilota przewodnika,
ubezpieczenie KL, NNW i baga˝u.
nie do „bia∏ego miasta” Oulu. Prze- Sugerujemy zaopatrzyç si´ w ok. 400 NOK,
jazd przez malowniczà krain´ Jezior 150 SEK, 50 EURO na bilety wst´pu i obligaFiƒskich do Jyvaskyla (ok. 525 km). Za- toryjnych przewodkwaterowanie w hotelu. Nocleg.
ników miej10 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do skich.
Lahti (ok. 165 km) mo˝liwoÊç zwiedzania muzeum narciarstwa. Przejazd
do stolicy Finlandii: Helisinek (ok.
105 km) – Europejskiego Miasta Kultury 2000. Zwiedzanie najciekawszych
zabytków miasta: Plac Senacki, uznawany za jeden z najbardziej udanych placów Europy, katedra Âw.
Miko∏aja, pomnik Sibeliusa,
FINLANDIA
prawos∏awny Sobór UspieƒNORWEGIA
ski, secesyjna ulica Loutsikatu.
Po po∏udniu przejazd do Turku
(ok. 170 km) – starej stolicy.
SZWECJA
Zaokr´towanie na prom i nocny
rejs do Sztokholmu.
11 dzieƒ – Êniadanie na promie.
Przyp∏yni´cie we wczeBIA¸ORUÂ
NIEMCY
POLSKA
snych godzinach rannych do
Nordkapp
Alta
Narvik
Bognes
Fauske
Rovaniemi
Trondheim
Lahti
Lillehamer
Turku
Oslo
Helsinki
Sztokholm
ESTONIA
Gothenburg
¸OTWA
Karlskrona
DANIA
Malmö
Ystad
LITWA
ROSJA
ÂwinoujÊcie
HOLANDIA
Trondheim
11
8 dni
Norwegia
8
dni
Petersburg
TRELLEBORB, OSLO, LILLEHAMMER, GAIRANGER, SOGNEFJORD, BERGEN, GEILO, TRELLEBORG
WILNO, RYGA, TALLIN, PETERSBURG, CARSKIE SIO¸O,
PETERHOF, TARTU, SZAWLE, GÓRA KRZY˚Y, KOWNO
malownicza kraina fiordów
1 dzieƒ – odjazd autokaru z Krakowa
o godz. 12.00. Pozosta∏e miejscowoÊci wg trasy nr 2 (str. II). Przejazd
przez Niemcy do Sassnitz.
2 dzieƒ – O godz. 3.00 przeprawa
promowa do Szwecji (miejsca pok∏adowe). Wyokr´towanie w Trelleborgu
o godz. 7.00. Przejazd do Oslo autostradà wzd∏u˝ zachodniego wybrze˝a
Szwecji. Dojazd do granicy z Norwegià w Svinesund. Przejazd przez imponujàcy most o d∏ugoÊci 420 m stanowiàcy przejÊcie graniczne mi´dzy
Szwecjà i Norwegià. Po po∏udniu przyjazd do hotelu w okolicy Oslo. Nocleg.
3 dzieƒ – Êniadanie. Zwiedzanie najs∏ynniejszych zabytków miasta
z przewodnikiem lokalnym: imponujàcy budynek Opery, ulica Karl Johans Gate, gmach parlamentu, Teatr
Narodowy, Pa∏ac Królewski, twierdza
Akershus, park Vigelanda ze 150
rzeêbami. Wizyta na wzgórzu Holmenkollen, skàd rozpoÊciera si´ pi´kna panorama na miasto. Przejazd
przez typowy norweski krajobraz,
wzd∏u˝ brzegów Jeziora Mjosa do Lillerhammer – Êwiatowej s∏awy oÊrodka sportów zimowych. Dalsza trasa
prowadzi dolinà Gudbrandsdal, z zachowanà zabudowà staro˝ytnych domostw, do miejscowoÊci Dombas.
Zakwaterowanie i nocleg w okolicy
Dombas.
4 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd z Dombas dolinà Romsdal, gdzie zaczyna
si´ jedna z najwi´kszych atrakcji turystycznych Norwegii – serpentynowa
„Droga Trolli”. Krótka przeprawa promowa z Linge do Eidsdal. Dalsza podró˝ Drogà Or∏ów do wioski Geiranger – jednej z najpi´kniej po∏o˝onych
miejscowoÊci w Norwegii u podnó˝a
gór nad Geirangerfjord. Przejazd
wzd∏u˝ jeziora Jolster do Forde nad
Nordfjord. Nocleg w okolicy Forde.
5 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do Fjerlandu, gdzie b´dzie mo˝liwoÊç zobaczenia j´zora lodowca Boyumsbreen.
Przejazd nad brzegami najd∏u˝szego
i najg∏´bszego fjordu Sognefjord do
Manhiller. Przeprawa promowa do
Fodnes. Przejazd najd∏u˝szym tunelem w Norwegii (blisko 25 km) do
Flam. Dla ch´tnych wycieczka statkiem do Gudvangen po Aurlandsfjord
i Naeroyfjord (najw´˝szy fjord w Europie). Mo˝liwoÊç podziwiania wspania∏ych wodospadów oraz wiosek
usytuowanych na zboczach gór.
Przejazd z Gudvangen przez kanion
Stalheim do Voss, a nast´pnie w kierunku Bergen – stolicy fiordów norweskich. Nocleg.
6 dzieƒ – Êniadanie. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem m.in.: Stare Miasto ze s∏ynnymi skandynawskimi
drewnianymi domami, wie˝a Rosenkrantza. Przejazd z Bergen wzd∏u˝
przepi´knego Hardangerfjord do Bruravik. Rejs promem do Brimnes. Przejazd przez kanion Mabodal do Foslli,
które pozostawia niezapomniane wra˝enia. Krótki postój przy wspania∏ym
wodospadzie Voringsfoss o 182-metrowym spadku wody. Przejazd do
Geilo-wypoczynkowej miejscowoÊci
narciarskiej. Zakwaterowanie i nocleg.
7 dzieƒ – Êniadanie. Wyjazd z Geilo
przez Oslo do Malmo, a nast´pnie do
Trelleborga. O godz. 22.30 odp∏yni´cie promu do Niemiec (miejsca pok∏adowe). Nocny rejs.
8 dzieƒ – o 2.30 wyokr´towanie
i przejazd przez terytorium Polski.
Planowany powrót do Krakowa
ok.godz. 14.00.
NR IMPREZY
TERMIN
NFI0702
02.07 – 09.07
NFI0806
06.08 – 13.08
CENA
2520
2520
Dop∏ata do 5 obiadokolacji: 520 z∏
Dop∏ata do pokoju 1-os.: 820 z∏
Cena obejmuje: 5 noclegów ze Êniadaniami
w hotelach odpowiadajàcych standardem hotelom **/*** (pokoje 2 lub 3-osobowe z ∏azienkami): 1 w ok. Oslo, 1 w ok. Dombas,
1 w ok. Forde, 1 w ok. Bergen, 1 w ok. Geilo,
prom: Sassnitz–Trelleborg–Sassnitz, Bruravik-Brimnes, Manhiller-Fodnes, Eidsdal-Linge,
rejs po Sognefjord z Flam do Gudrangen,
przewodnika lokalnego po Oslo i Bergen, autokar komfortowy, ubezpieczenie KL, NNW
i baga˝u, opiek´ pilota-przewodnika.
Sugerujemy zaopatrzenie si´ w ok. 450 NOK
na bilety wst´pu.
1 dzieƒ – odjazd autokaru z Krakowa
o godz. 6.00. Pozosta∏e miejscowoÊci
wg trasy nr 6 . Przyjazd do Wilna (ok.
800 km). Krótki spacer po starówce
wileƒskiej. Przejazd do hotelu w Wilnie. Nocleg.
2 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do Rygi (ok. 290 km). Spacer po Rydze: zabytki hanzeatyckiej Rygi, Stare Miasto. Przejazd do hotelu w okolicy Tallina (ok. 310 km). Nocleg.
3 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do Tallina. Spacer po Tallinie: Górne Miasto: baszta Kiek in de Koek, sobór
Aleksandra Newskiego, katedra, zamek Toompea, Dolne Miasto: kompleks Êredniowiecznych kamieniczek
Kolm Oede zwanych Trzy Siostry, koÊció∏ Êw. Olafa, klasztor Dominikaƒski, ratusz, Apteka Magistracka, baszta Gruba Ma∏gorzata. Przejazd do hotelu w Petersburgu (ok. 370 km). Nocleg.
4 dzieƒ – Êniadanie. Zwiedzanie Ermita˝u najwi´kszej na Êwiecie kolekcji dzie∏ m.in. Leonarda da Vinci, Micha∏a Anio∏a, Rafaela, Tycjana, Rembrandta, Rubensa i francuskich impresjonistów. Zwiedzanie Petersburga:
Pa∏ac Admiralicji, sobór Êw. Izaaka,
pomnik Piotra Wielkiego, Twierdza
Pietropaw∏owska. Spacer bulwarami
Newy. Wieczorem przeja˝d˝ka statkiem spacerowym po Newie i jej kana∏ach. Powrót do hotelu. Nocleg.
5 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd autokarem i zwiedzanie Carskiego Sio∏a
z Bursztynowà Komnatà – rezydencji
carycy Katarzyny i Peterhofu – dawnej rezydencji cesarskiej (zwiedzane
sà ogrody i fontanny Peterhofu).
Zwiedzanie Petersburga: nabrze˝e
pa∏acowe i Pola Marsowe. Powrót do
hotelu. Nocleg.
6 dzieƒ – Êniadanie: Zwiedzanie Petersburga. Newski Prospekt, Sobór Kazaƒski, sobór Spas na Krowi. Przejazd
do Tartu (ok. 335 km). Krótki spacer
po Tartu: Plac Ratuszowy z ratuszem,
nabrze˝e rzeki Emy z pi´knym mostem Kaarsild, uniwersytet, koÊció∏ Êw.
Jana, wzgórze Toomemaegi, katedra
Êw. Piotra i Paw∏a. Przejazd do hotelu
FINLAN
NORWEGIA
Tallin
Dombas
Voss
Bergen
i Kraje Nadba∏tyckie
Bruravik
Geilo
ESTONIA
Oslo
Tartu
Sarpsborg
ESTO
Ryga
SZWECJA
¸OTW
DANIA
Helsingborg
LITWA
Trelleborg
ROSJA
¸OTWA
Szawle
LITWA
Kowno
Sassnitz
Rosja
HOLANDIA
12
St. Petersbu
NIEMCY
POLSKA
Wilno
w okolicy Tartu. Nocleg.
7 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do Wilna (ok. 540 km). Po drodze krótki postój na Górze Krzy˝y i w miejscowoÊci Szawle: koÊció∏ Êw. Piotra i Paw∏a,
okràg∏y amfiteatralny plac, rzeêba
∏ucznika. Przejazd do hotelu w Wilnie. Nocleg.
8 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do
Kowna (ok. 100 km). Spacer po Kownie: zamek, koÊció∏ Êw. Piotra i Paw∏a,
ratusz zwany „Bia∏ym ¸ab´dziem”,
dom Perkuna, Aleja WolnoÊci – g∏ówny pasa˝ handlowy, koÊció∏ Âw. Micha∏a Archanio∏a w stylu bizantyjskim. W godzinach po∏udniowych
wyjazd do Polski. Przyjazd do Krakowa (ok. 750 km) ok. godz. 22.00
NR IMPREZY
TERMIN
KNB0514
14.05 – 21.05
KNB0625
25.06 – 02.07
KNB0806
06.08 – 13.08
CENA
1620
1770
1620
Dop∏ata do 7 obiadokolacji: 380 z∏
Dop∏ata do pokoju 1 os.: 520 z∏
Cena obejmuje: 7 noclegów ze Êniadaniami
w hotelach **/*** (pokoje 2 lub 3 osobowe
z ∏azienkami): 2 w Wilnie, 1 w Tallinie,
3 w Petersburgu, 1 w Tartu, autokar komfortowy, opiek´ pilota-przewodnika, ubezpieczenie KL, NNW i baga˝u.
Cena nie obejmuje: kosztu wizy i poÊrednictwa wizowego ok. 220 z∏
Sugerujemy zaopatrzenie si´ w ok. 95 EURO
na bilety wst´pu, inne obligatoryjne op∏aty,
przewodników miejskich i rejs stateczkiem
po Newie.
UWAGA: Dokumenty potrzebne do otrzymania wizy rosyjskiej (wype∏niony formularz wizowy, 1 zdj´cie i paszport wa˝ny min. 6
miesi´cy) nale˝y dostarczyç do biura na 21
dni przed rozpocz´ciem imprezy.
Petersburg
Petersburg
10 dni
Anglia, Walia, Szkocja
LONDYN, YORK, CAMBRIDGE, EDYNBURG, PITLORCHY, INVERNESS, LOCH NESS, FORT WILLIAM, GLENCOE, LOCH LOMOND,
LIVERPOOL, CHESTER, CARDIFF, BATH, SALISBURY, STONEHENGE
1 dzieƒ – odjazd autokaru z Krakowa
o godz. 6.00. Pozosta∏e miejscowoÊci
wg trasy nr 1 (str. II). Ca∏odzienna podró˝ przez Polsk´ oraz Niemcy. Przyjazd do hotelu na terenie Niemiec
(ok. 950 km). Nocleg.
2 dzieƒ – Êniadanie. Podró˝ przez
Niemcy, Holandi´ i Belgi´. Przyjazd
do Calais (ok. 500 km) we Francji.
Przeprawa promem lub tunelem do
Wielkiej Brytanii. Przyjazd do stolicy
Wielkiej Brytanii – Londynu (ok. 115
km) oraz zwiedzanie miasta: Tower of
London, s∏ynny most Tower Bridge,
St. Paul’s Cathedral – najstarsza katedra w Londynie. Przejazd do hotelu.
Nocleg.
3 dzieƒ – Êniadanie. Kontynuowanie
zwiedzania Londynu: Big Ben, Houses of Parliament, Westminster Abbey, National Gallery, królewska rezydencja – Buckingham Palace. Spacer Whitehall do Trafalgar Square
z Kolumnà Nelsona. Po drodze Downing Street nr 10, siedziba premiera
Wielkiej Brytanii. Wizyta w Soho
– dzielnicy rozrywki. Powrót do hotelu. Nocleg.
4 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do Yorku (ok. 350 km) w pó∏nocno-wschodniej cz´Êci Anglii. Po drodze postój
w starym uniwersyteckim mieÊcie –
Cambridge oraz zwiedzanie s∏ynnych uczelni – Trinity College, Queens’ College, King’s College i King’s
College Chapel oraz Biblioteki Wrena. Przyjazd do starego, za∏o˝onego
jeszcze przez Rzymian miasta York,
które w IX w. by∏o stolicà wikingów,
zwiedzanie York Minster – wspania∏ej katedry, najwi´kszej gotyckiej budowli w Wielkiej Brytanii. Przejazd
do hotelu. Nocleg.
5 dzieƒ – Êniadanie. Przyjazd do stolicy Szkocji zwanej „Atenami Pó∏nocy” – Edynburga (ok. 350 km). Zwiedzanie: Uniwersytet Edynburski, Pa∏ac Holyrood (z zewnàtrz)– szkocka
Stonehenge
hotelu (ok. 300 km). Nocleg.
7 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do
„miasta Beatlesów” – Liverpoolu (ok.
320 km). Wizyta w Katedrze Chrystusa Króla – najwi´kszej na Êwiecie katedry anglikaƒskiej oraz w miar´ wolnego czasu w Muzeum Morskim.
Przejazd do Chester (ok. 25 km). Spacer po znanym z rzymskich murów
Chester. Przejazd na nocleg w okolicy Birmingham (ok. 165 km).
8 dzieƒ – Êniadanie we wczesnych
godzinach porannych. Przejazd do
Cardiff (ok. 220 km). Zwiedzanie
s∏ynnego gotyckiego zamku, b´dàcego jednà z rezydencji królewskich –
Castle of Cardiff. Przyjazd do Bath
(ok. 90 km). Zwiedzanie: opactwo
Bath Abbey ze s∏ynnymi witra˝ami,
spacer po pe∏nym uroku mieÊcie
z rzymskimi budowlami i gregoriaƒskimi kamienicami z kamienia. Przejazd do hotelu. Nocleg.
9 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do Salisbury (ok. 85 km). Zwiedzanie Êredniowiecznej katedry. Przejazd do
Stonehenge (ok. 20 km), s∏ynàcego
z kamiennego kr´gu. Przejazd do Fol-
rezydencja królowej, Zamek Edynburski wzniesiony na Castle Rock
(granitowym szczycie wygas∏ego wulkanu), Royal Mile, ciàg czterech starych ulic od Castle Hill do Canogate –
swoista królewska trasa stolicy Szkocji. Przejazd do hotelu w okolicy
Glasgow (ok. 100 km). Nocleg.
6 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do
destylarni whisky. Przejazd do Inverness (ok. 280 km). Zwiedzanie: Old
High Church, Abertaff House – najstarsza, zachowana w ca∏oÊci, budowla Inverness, ratusz z legendarnym Mercat Cross – zamek o bujnej
historii, w którym to Szekspir umieÊci∏
scen´ zamordowania Dunkana. Przyjazd nad jezioro Loch Ness – szukanie legendarnego potwora zwanego
pieszczotliwie Nessy oraz podró˝ nabrze˝ami jeziora m.in. obok ruin Êredniowiecznego zamku Urguhart Castle. Przejazd do surowej Doliny ¸ez
– Glencoe, przepi´knej krainy b´dàcej jednà z wizytówek Szkocji, nad
najwi´ksze szkockie jezioro Loch Lomond. Przejazd przez Fort William,
miasta w pobli˝u okrytego Êniegiem
masywu Ben Nevis, najwy˝szego
szczytu Wielkiej Brytanii. Powrót do
Edynburg
kestone. Przeprawa promem lub tunelem do Francji. Podró˝ przez Francj´, Belgi´, Holandi´ do hotelu
w Niemczech (ok. 450 km). Nocleg.
10 dzieƒ – Êniadanie. Podró˝ przez
Niemcy oraz Polsk´. Przyjazd do Krakowa (ok. 1000 km) ok. godz. 24.00.
NR IMPREZY
TERMIN
AWS0625
25.06 – 04.07
AWS0806
06.08 – 15.08
CENA
2640
2640
Dop∏ata do 7 obiadokolacji: 580 z∏ (poza
kalacjami w Niemczech)
Dop∏ata do pokoju 1 os.: 850 z∏
Cena obejmuje: 9 noclegów ze Êniadaniami,
z czego 2 noclegi w hotelu klasy turystycznej
w Niemczech (pokoje 2-osobowe z ∏azienkami), 5 noclegów w Anglii i 2 w Szkocji w
hotelach **/***, przeprawa promowa lub
przejazd tunelem Calais-Folkestone-Calais,
przejazd autokarem komfortowym, opiek´
pilota-przewodnika, ubezpieczenie KL,
NNW i baga˝u.
Sugerujemy zaopatrzenie si´ w ok. 120 GBP
na bilety wst´pu oraz przejazdy komunikacjà
miejskà w Londynie.
Uwagi: jeden dzieƒ w Londynie grupa
porusza si´ komunikacjà miejskà
Buckingham Palace
Loch Ness
Inverness
SZKOCJA
Fort William
Edinburgh
Windsor
IRLANDIA
PÓŁNOCNA
York
Dublin
Liverpool
IRLANDIA
ANGLIA
WALIA
Cambridge
Londyn
Bath Salisbury
Cardiff Bristol
Londyn
13
10 dni
Irlandia, Anglia, Walia
LONDYN, CASHEL, ADERE, ROSS CASTEL, BUNRATTY, BURREN, DUBLIN, CAERNARFON, LLANGOLLEN
1 dzieƒ – odjazd autokaru z Krakowa dzanie ruin zamku oraz spacer po urokliwe budownictwo. Dojazd do
o godz. 6.00. Pozosta∏e miejscowoÊci okolicy. Zakwaterowanie w hotelu Bunratty, zwiedzanie za∏o˝onego
jeszcze przez Wikingów, pot´˝nego,
wg trasy nr 1 (str. II). Ca∏odzienna po- w okolicy Waterford. Nocleg.
dró˝ przez Polsk´ oraz Niemcy. Przy5 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do Ca- Êredniowiecznego zamku Bunratty
jazd do hotelu na terenie Niemiec shel, jednego z najcz´Êciej odwiedza- Castle, a nast´pnie, stanowiàcego
(ok. 950 km). Nocleg.
nych miejsc w Irlandii. Zwiedzanie niezwyk∏à atrakcje skansenu Bunratty
2 dzieƒ – Êniadanie. Podró˝ przez zespo∏u Êredniowiecznych budowli Folk Park, który ukazuje wyglàd XIXNiemcy, Holandi´ i Belgi´. Przyjazd sakralno-obronnych Rock of Cashel. -wiecznej wsi irlandzkiej. Ciekawostdo Francji. Przejazd tunelem lub pro- Jest to obiekt reprezentujàcy sztuk´ kà jest fakt, i˝ w niektórych domkach
mem do Wielkiej Brytanii. Przyjazd celtyckà oraz Êredniowiecznà archi- utworzono sklepy, piekarnie i inne tedo Londynu, zwiedzanie twierdzy To- tektur´. Przejazd na po∏udnie do Mi- go typu obiekty. Przejazd nad brzeg
wer of London, budowli b´dàcej dleton – zwiedzanie destylarni, Atlantyku, podziwianie niesamowiw ciàgu swej d∏ugiej historii rezyden- w której produkuje si´ s∏ynnà Jame- tych 200-metrowej wysokoÊci klifów
cjà królewskà, zbrojownià, wi´zie- son Whiskey. Przejazd do Blarney, Moher. Podró˝ przez ksi´˝ycowy kraniem, miejscem straceƒ, mennicà, zwiedzanie Blarney Castle – mo˝li- jobraz regionu Burren, p∏askowy˝u
a obecnie miejscem przechowywania woÊç poca∏owania Blarney Stone. Le- z wapienia i ∏upku. Zakwaterowanie
klejnotów królewskich. Spacer po genda g∏osi, ˝e dzi´ki temu poca∏un- w hotelu w okolicach Galway – mias∏ynnym moÊcie Tower Bridge. Na- kowi otrzyma si´ dar elokwencji sta uznanego za stolic´ celtyckiej Irst´pnie przejÊcie do katedry Êw. Paw- i umiej´tnoÊci przekonywania. Noc- landii. Nocleg.
∏a, spacer po City – dzielnicy ban- leg w okolicach Killarney – miasta
7 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do Duków, sàdów, gie∏dy. Przyjazd do ho- po∏o˝onego w hrabstwie Kerry s∏ynà- blina. Zwiedzanie Guinness Storehotelu w okolicach Londynu. Zakwate- cego z Ring of Kerry, na obszarze Par- use, kilkupi´trowej ekspozycji prezenku Narodowego Killarney.
rowanie, nocleg.
tujàcej dzieje tego najbardziej popu3 dzieƒ – Êniadanie. Dalsze zwiedza6 dzieƒ – Êniadanie. Zwiedzanie Êre- larnego towaru eksportowego Irlandii,
nie miasta: na poczàtek przeja˝d˝ka dniowiecznego zamku Ross Castle, a nast´pnie panoramiczne oglàdanie
podniebnà „karuzelà” London Eye, w którym odtworzony zosta∏ XVII miasta, m.in. katedry Êw. Patryka i Dupodziwianie panoramy miasta „pra- i XVIII-wieczny wystrój, oraz ogro- blin Castle. Potem czas wolny w kolowie” z lotu ptaka, nast´pnie spacer dów i domu Muckross, pochodzà- rowej dzielnicy Temple Bar. Zakwateobok Parlamentu i Big Bena, zwie- cych z XIX wieku. Przejazd przez naj- rowanie w hotelu. Nocleg.
dzanie opactwa Westminster Abbey – ∏adniejszà irlandzkà wiosk´ Adare,
8 dzieƒ – Êniadanie. Po Êniadaniu
miejsca koronacji i pochówku wielu w której zachowa∏o si´ tradycyjne, przep∏yniecie porannym promem do
s∏ynnych królów angielskich, przejHolyhead w Walii. Przejazd do CaerÊcie s∏ynnà alejà Whitehall, przy któnarfon – zwiedzanie imponujàcego,
rej mieszczà si´ niemal wszystkie
najbardziej znanego walijskiego zamnajwa˝niejsze instytucje rzàdowe
ku. Nast´pnie przejazd przez malowkraju, m.in. Downing Street, nast´pniczy Park Narodowy Snowdonia do
nie Trafalgar Square z Kolumnà Nelurokliwego miasteczka Llangollen,
SZKOCJA
sona, Pa∏ac Buckingham. Spacer po
podziwianie kamiennego mostu LlanSoho – Piccadilly Circus, Leicerster
gollen Bridge i Pontcysyllte AquSquare, dzielnicy kin, teatrów, klueduct. Zakwaterowanie w hotelu
bów, pubów i restauracji. Powrót do
w okolicach Milton Keynes. Nocleg.
IRLANDIA
PÓŁNOCNA
hotelu. Nocleg.
9 dzieƒ – Êniadanie. Przeprawa tunelem lub promem do Francji. Podró˝
4 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do
Holyhead
Dublin
Fishguard, zaokr´towanie na prom
Caernarfon
do Rosslare. W miar´ mo˝liwoÊci Ross IRLANDIA
ANGLIA
Burren
Cashel Castle
czasowych zwiedzanie Tenby – Castle
WALIA
Rosslare
urokliwego miasteczka w po∏uBlarney
Fishguard
Londyn
dniowo-zachodniej Walii. Zwie-
przez Francj´, Belgi´, Holandi´ do hotelu w Niemczech (ok. 450 km). Nocleg.
10 dzieƒ – Êniadanie. Podró˝ przez
Niemcy oraz Polsk´. Przyjazd do Krakowa ok. godz. 24.00.
KOD
IRL0528
IRL0716
14
CENA
2690
2690
Dop∏ata do 7 obiadokolacji: 620 z∏ (poza
kolacjami w Niemczech)
Dop∏ata do pokoju 1-os.: 420 z∏
Cena obejmuje: 9 noclegów ze Êniadaniami,
z czego 2 noclegi w hotelu klasy turystycznej
w Niemczech (pokoje 2, osobowe z ∏azienkami), 3 noclegi w Anglii i 4 w Irlandii w hotelach
**/*** (pokoje 2 osobowe z ∏azienkami), przejazd tunelem lub promem, przeprawa promem
Pembroke-Rosslare, Dublin-Holyhead, przejazd autokarem komfortowym, opiek´ pilota-przewodnika, ubezpieczenie KL i NNW.
Sugerujemy zaopatrzenie si´ w ok. 60 GBP
oraz 100 Euro na bilety wst´pu, przewodników miejskich oraz przejazdy komunikacjà
miejskà w Londynie
Zamek Cashel
Dublin
Dublin
Londyn
TERMIN
28.05 – 06.06
16.07 – 25.07
5
dni
Bawaria i zamki
7
dni
Cztery kraje
Âladami Króla Ludwika
Austria, Lichtenstein, Szwajcaria, Niemcy
MELK, CHIEMSEE, SALZBURG, FÜSSEN - ZAMKI LUDWIKA BAWARSKIEGO
GARMISCH PARTENKIRCHEN, ZUGSPITZE, MONACHIUM
SALZBURG, LUCERNA, EINSIEDELN, RAPPERSWIL, SÄNTIS, ST. GALLEN, FELDKIRCH,
WODOSPADY NAD RENEM, STEIN AM RHEIN, KONSTANCJA, MAINAU, LINDAU, FÜSSEN
1 dzieƒ – odjazd autokaru z Krakowa
o godz. 6.00. Pozosta∏e miejscowoÊci
wg trasy nr 3 (str. II). Podró˝ przez
Czechy i Austri´. Przyjazd do Melk
(ok. 520 km). Zwiedzanie opactwa
benedyktyƒskiego. Przejazd do hotelu w okolicy Salzburga (ok. 250 km).
Nocleg.
2 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do Salzburga. Spacer po barokowej cz´Êci
miasta: katedra, opactwo Êw. Piotra,
koÊció∏ franciszkaƒski, koÊció∏ kolegialny, pa∏ac i fontanna Residenz,
Dom Mozarta. Przejazd autokarem
nad Chiemsee (ok. 50 km), wycieczka
statkiem na wysp´ Herreninsel. Zwiedzanie zamku Neues Schloss (Nowy
Zamek), zbudowanego przez króla
Ludwika II Bawarskiego na wzór pa∏acu w Wersalu. Przejazd do hotelu
w Hohenschwangau. Nocleg.
3 dzieƒ – Êniadanie. Zwiedzanie zamku Ludwika Bawarskiego Neuschwanstein. Przejazd do Garmisch Partenkirchen, najs∏ynniejszego miasta w niemieckich Alpach. Przejazd do Oberammergau s∏ynàcego z widowisk pasyjnych oraz fresk zdobiàcych miejscowe domy. Wizyta w Zamku Linderhof oraz w zamku Hohenschwangau. Powrót do hotelu. Nocleg.
4 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do Monachium. Zwiedzanie: pa∏ac Nymphenburg i spacer po ogrodach; Karlstor – Êredniowieczna brama miasta,
fontanna Richard-Strauss-Brunnen,
renesansowy koÊció∏ Êw. Micha∏a, koÊció∏ NMP, Marienplatz: Nowy Ratusz, koÊció∏ Êw. Piotra, koÊció∏ Ducha Êwi´tego; Hofbraeuhaus – jedna
z najs∏awniejszych monachijskich piwiarni. W godzinach wieczornych
wyjazd do Polski.
5 dzieƒ – przyjazd do Krakowa (ok.
900 km) ok. godz. 9.00.
NR IMPREZY
TERMIN
BAA0430
30.04 – 04.05
BAA0716
16.07 – 20.07
BAA0910
10.09 – 14.09
CENA
1040
960
1040
Dop∏ata do 3 obiadokolacji: 100 z∏
Dop∏ata do pokoju 1-os.: 230 z∏
Cena obejmuje: 3 noclegi ze Êniadaniami
w gasthofach klasy turystycznej (pokoje 2,
3 osobowe z ∏azienkami), 1 w okolicach Salzburga, 2 w okolicy Hohenschwangau, autokar komfortowy, opiek´ pilota-przewodnika,
ubezpieczenie KL i NNW i baga˝u.
Sugerujemy zaopatrzenie si´ w ok. 85 EURO
na bilety wst´pu, statek, inne obligatoryjne
op∏aty i przewodników miejskich oraz 250
KCZ na posi∏ki w Czechach.
Hohenschwangau
Salzburg
1 dzieƒ – odjazd autokaru z Krakowa
o godz. 6.00. Pozosta∏e miejscowoÊci
wg trasy nr 3 (str. II). W godzinach
wieczornych przyjazd do hotelu
w Czechach przy granicy austriackiej
(ok. 560 km). Nocleg.
2 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do Salzburga (ok. 205 km). Zwiedzanie: zamek Hellbrunn, twierdza Hohensalzburg. Spacer po barokowej cz´Êci
miasta: katedra, opactwo Êw. Piotra,
koÊció∏ franciszkaƒski, koÊció∏ kolegialny, pa∏ac i fontanna Residenz,
Dom Mozarta. Przejazd do hotelu na
terenie Austrii (ok. 320 km) w pobli˝u
granicy z Lichtensteinem, Szwajcarià
i Niemcami. Nocleg.
3 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do
Lichtensteinu. Spacer po Vaduz, które
jest stolicà ksi´stwa. Przejazd do Lucerny (ok. 135 km), miasta po∏o˝onego nad Jeziorem Czterech Kantonów
i urzekajàcego turystów Êredniowiecznà starówkà. Zwiedzanie: Lwi
Pomnik, most Kapellbrücke, barokowy koÊció∏ jezuicki, most Spreuerbrücke pokryty malowid∏ami z XVII
wieku, renesansowy ratusz. Rejs statkiem po jeziorze. Przejazd autokarem
do Einsiedeln (ok. 60 km) – oÊrodka
kultu i celu pielgrzymek w Szwajcarii.
Przejazd do Rapperswil (ok. 20 km).
Spacer po mieÊcie: zamek z XII-XIV
w., gdzie znajduje si´ muzeum polskie, koÊció∏, ratusz. Powrót do hotelu (ok. 100 km). Nocleg.
4 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd autokarem do podnó˝a Säntis (ok. 70 km).
Wyjazd kolejkà na szczyt (2502 m
n.p.m.), skàd rozpoÊciera si´ pi´kny
widok na Jezioro Bodeƒskie i Zury-
NIEMCY
Neuschwanstein
Mainau
Melk
MCY
Monachium
Salzburg
Füssen
Garmish
Partenkirchen
Insbruck
Lucerna
Füssen
LIECHTENVaduz
STEIN
ZWAJCARIA
AUSTRIA
Davos
Melk
Konstancja
Lindau
Stein am Rein
Rapperswill
St. Gallen
Einssiedeln
Feldkirch
skie oraz Alpy. Przejazd do St.Gallen
(ok. 30 km). Zwiedzanie: starówka
nale˝àca do jednej z najpi´kniejszych w Szwajcarii, kolegiata, pobenedyktyƒska biblioteka klasztorna za∏o˝ona w IX w., ratusz miejski. Przejazd do Feldkirch (ok. 55 km). Spacer
po starówce. Powrót do hotelu (ok.
50 km). Nocleg.
5 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd nad najwi´ksze w Europie wodospady na Renie. Krótki postój. Przejazd do Stein
am Rhein (ok. 120 km). Spacer uliczkami z XVI-wiecznymi bramami miejskimi i basztami stra˝niczymi oraz podziwianie malowide∏ na fasadach budynków przy Rathausplatz. Przejazd
do Konstancji (ok. 20 km), spacer po
mieÊcie i wycieczka na wysp´ Mainau
z kwiatowymi ogrodami. Powrót do
hotelu (ok. 100 km). Nocleg.
6 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do Lindau (ok. 90 km). Spacer po miasteczku. Przejazd do Füssen (ok. 100 km).
Zwiedzanie zamków Ludwika Bawarskiego: Neuschwanstein i Hohenschwangau. Nocna podró˝ przez
Niemcy i Austri´.
7 dzieƒ – przejazd przez Czechy do
Polski. Powrót do Krakowa (ok. 960
km) ok. godz. 9.00
NR IMPREZY
TERMIN
CZK0716
16.07 – 22.07
CZK0813
13.08 – 19.08
CZK0910
10.09 – 16.09
CENA
1290
1290
1290
Dop∏ata do 4 obiadokolacji: 180 z∏ (w Austrii)
Dop∏ata do pokoju 1 os.: 280 z∏.
Cena obejmuje: 5 noclegów: 1 nocleg ze
Êniadaniem w Czechach hotel klasy turystycznej (pokoje 2 lub 3 os.), 4 noclegi ze
Êniadaniami w Austrii, w hotelu lub gasthofie
*** (pokoje 2 lub 3 osobowe z ∏azienkami),
autokar komfortowy, opiek´ pilota-przewodnika, ubezpieczenie KL, NNW i baga˝u.
Sugerujemy zaopatrzenie si´ w ok. 90 CHF
i 90 EURO na bilety wst´pu, rejs, kolejk´, inne op∏aty obligatoryjne i przewodników
miejskich oraz 250 KCZ na posi∏ki w Czechach.
WŁOCH
Stein am Rhein
Lucerna
Salzburg
Konstancja
15
7 dni
Uroki Szwajcarii
LICHTENSTEIN, LOCARNO, LUGANO, BERNO, ZURYCH, GRINDELWALD,
JUNGFRAUJOCH, GRUYERES, LOZANNA, GENEWA, MONTREUX, LUCERNA
1 dzieƒ – odjazd autokaru z Krakowa
o godz.6.00. Pozosta∏e miejscowoÊci
wg trasy nr 3 (str. II). Przejazd przez
Czechy i Austri´. W póênych godzinach wieczornych przyjazd do hotelu
w okolicy Innsbrucka (ok. 900 km).
Nocleg.
2 dzieƒ – wczesne Êniadanie. Przejazd autokarem do Lichtensteinu (ok.
170 km). Spacer po Vaduz, które jest
stolicà ksi´stwa. Przejazd do Locarno
(ok. 165 km), po∏o˝onego na pó∏nocnym kraƒcu jeziora Maggiore. Zwiedzanie klasztoru Madonna del Sasso,
po∏o˝onego na wysokiej skale. Spacer
po wàskich uliczkach Starego Miasta.
Przejazd autokarem do Lugano (ok.
20 km). Zwiedzanie: koÊció∏ Matki
Boskiej od Anio∏ów ze s∏ynnymi freskami Luiniego, katedra San Lorenzo
ze wspania∏à renesansowà fasadà.
Przejazd do hotelu w okolicy Lucerny
(ok. 180 km). Nocleg.
3 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd autokarem do Berna (ok. 90 km). Zwiedzanie:
berneƒska starówka z zabytkowymi
domami z podcieniami i kolorowymi
fontannami, Wie˝a Zegarowa z ruchomymi figurkami, Parlament, XV wieczna katedra gotycka, Dom Einsteina, ratusz. Przejazd do Zurichu (ok. 100 km).
Zwiedzanie miasta: starówka z siatkà
zabytkowych uliczek, katedra, koÊció∏
Êw. Piotra z najwi´kszym na Êwiecie
zegarem, koÊció∏ Fraumuenster z witra˝ami Chagalla. Powrót do hotelu (ok.
120 km). Nocleg.
Zurych
Berno
LIECHTENSTEIN
Vaduz
SZWAJCARIA
Lucerna
Lozanna
Insbruck
Chur
Grindewald Locarno
Lugano
Genewa Montreux
WŁOCH
4 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do
Grindelwald (ok. 90 km), zwanego
zielonà wioskà lodowà. Wyjazd kolejkà z´batà na Jungfraujoch (3454 m
n.p.m.), skàd rozpoÊciera si´ przepi´kna panorama Alp. Zwiedzanie
Pa∏acu Lodowego – wykutej w lodowcu galerii rzeêb. Powrót do hotelu (ok. 90 km). Nocleg.
5 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do
Gruyeres (ok. 115 km), znanego oÊrodka serwowarstwa. Spacer po uliczkach
z pi´knymi XV i XVI-wiecznymi domami i wynios∏ym zamkiem. Przejazd
do po∏o˝onej na stromych stokach Lozanny (ok. 70 km). Zwiedzanie: katedra – uwa˝ana za najpi´kniejszy koÊció∏ gotycki w Szwajcarii, Fontanna
SprawiedliwoÊci, ratusz. Przejazd do
Genewy (ok. 60 km). Zwiedzanie: Ile
NR IMPREZY
SZU0521
SZU0711
SZU0814
SZU0910
TERMIN
21.05 – 27.05
11.07 – 17.07
14.08 – 20.08
10.09 – 16.09
CENA
1560
1560
1640
1560
Dop∏ata do 5 obiadokolacji: 260 z∏
Dop∏ata do pokoju 1 os.: 500 z∏
Cena obejmuje: 5 noclegów ze Êniadaniami
w hotelach **/*** (pokoje 2 lub 3 osobowe
z ∏azienkami): 1 w okolicy Innsbrucka,
3 w okolicy Lucerny, 1 w okolicy Genewy,
autokar komfortowy, opiek´ pilota-przewodnika, ubezpieczenie KL, NNW i baga˝u.
Sugerujemy zaopatrzenie si´ w ok. 150 CHF
na bilety wst´pu, kolejk´, inne ewentualne obligatoryjne op∏aty i obligatoryjnych przewodników miejskich oraz 250 KCZ na posi∏ki
w Czechach.
Berno
Zurych
Rousseau-wyspa na Rodanie, fontanna
Jet d’Eau, gotycka katedra Êw. Piotra,
Promenade de Bastions ze s∏ynnym
Pomnikiem Reformacji, Pa∏ac ONZ.
Przejazd do hotelu (ok. 80 m). Nocleg.
6 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd autokarem do stolicy Riwiery Szwajcarskiej
– Montreux. Zwiedzanie najch´tniej
oglàdanego zabytku w Szwajcarii –
zamku Chillon. Spacer po Montreux.
Przejazd autokarem do Lucerny (ok.
210 km), miasta po∏o˝onego nad Jeziorem Czterech Kantonów i urzekajàcego turystów Êredniowiecznà staLocarno
16
rówkà. Zwiedzanie: Lwi Pomnik,
most Kapellbrücke, barokowy koÊció∏
jezuicki, most Spreuerbrücke pokryty
malowid∏ami z XVII wieku, renesansowy ratusz. Wyjazd do Polski. Nocna podró˝ przez Austri´.
7 dzieƒ – przejazd przez Czechy do
Polski. Powrót do Krakowa (ok. 1200
km) ok. godz. 12.00.
4 dni
4 dni
Budapeszt
„Z∏ota” Praga
ESZTERGOM, EGER
PRAGA, KUTNA HORA
1 dzieƒ – odjazd autokaru z Krakowa
o godz. 6.00. Pozosta∏e miejscowoÊci
wg trasy nr 5 (str.II). Przejazd przez
S∏owacj´ w Zakole Dunaju. Wizyta
w Esztergomie – kolebce katolicyzmu
na W´grzech, siedzibie najwa˝niejszych w∏adz koÊcielnych. Zwiedzanie
Bazyliki na Wzgórzu Zamkowym,spacer po barokowej Starówce,
czas wolny. Przejazd do Wyszehradu, dawnej rezydencji królewskiej
i stolicy W´gier. Wyjazd na taras widokowy z pi´knà panoramà zakola
Dunaju. Przejazd do Budapesztu. Dla
ch´tnych mo˝liwoÊç rejsu statkiem
wycieczkowym po Dunaju. Przejazd
do hotelu, zakwaterowanie. Nocleg.
2. dzieƒ – Êniadanie. Przejazd na
Wzgórze Zamkowe, na którym znajduje si´ najstarsza cz´Êç miasta wraz
z Zamkiem Królewskim, Basztami Rybackimi, KoÊcio∏em Êw. Macieja.
Przejazd na Gór´ Gelerta, z której
roztacza si´ wspania∏a panorama Budapesztu. Zwiedzanie prawobrze˝nej
cz´Êci Budapesztu – Pesztu. m.in.
Parlamentu, W´gierskiego Muzeum
Narodowego, trzech najs∏ynniejszych
mostów Budapesztu: WolnoÊci, ¸aƒcuchowego i El˝biety, a tak˝e Bazyliki, w której przechowywana jest najwa˝niejsza relikwia W´grów – zasuszona d∏oƒ króla Êw. Stefana. Dla
ch´tnych regionalna kolacja z degustacja wina i cygaƒska muzykà. Powrót do hotelu. Nocleg.
3 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do Egeru.
Spacer po zabytkowej cz´Êci miasta:
Bazylika, Minaret, KoÊció∏ Minorytów.
Wizyta w Doline Pi´knej Pani. Dla
ch´tnych mo˝liwoÊç skorzystanie z kàpieli w basenach termalnych. W godzinach wieczornych wyjazd do Polski.
4 dzieƒ – Przyjazd do Krakowa ok
godz. 5.00 rano.
NR IMPREZY
BUD0430
BUD0519
BUD0623
BUD0721
BUD0812
BUD0908
TERMIN
30.04 – 03.05
19.05 – 22.05
23.06 – 26.06
21.07 – 24.07
12.08 – 15.08
08.09 – 11.09
CENA
580
520
560
520
540
520
Dop∏ata do 2 obiadokolacji 110 z∏ (w tym
jednej regionalnej)
Dop∏ata do pokoju 1 os.: 120 z∏
Cena obejmuje: 2 noclegi w hotelu*** w Budapeszcie (pokoje 2- lub 3-osobowe z ∏azienkami), 2 Êniadania, autokar komfortowy,
opiek´ pilota-przewodnika, ubezpieczenie
KL, NNW i baga˝u.
Sugerujemy zaopatrzenie si´ w oko∏o 7000
forintów na bilety wst´pu do zwiedzanych
obiektów, przewodnika miejskiego i rejs stateczkiem oraz 20 euro na posi∏ki po drodze
na S∏owacji.
Esztergom
1 dzieƒ – odjazd autokaru z Krakowa
o godz. 6.00. Pozosta∏e miejscowoÊci
wg trasy nr 1 (str. II). W godzinach popo∏udniowych przyjazd do Kutnej
Hory (wpisanej na list´ UNESCO) –
Êredniowiecznego miasteczka znanego z kopalni srebra i jednego z najpi´kniejszych koÊcio∏ów gotyckich
w Czechach. Spacer po mieÊcie: starówka i koÊció∏ Êw. Barbary. Wieczorem przyjazd do Pragi (ok. 550 km).
Nocleg.
2 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd autokarem do Pragi. Zwiedzanie: praska Loreta; kompleks Hradczan: Katedra Êw.
Wita, Zamek Królewski, Z∏ota Uliczka; Ma∏a Strana – dzielnica bogatych
kupców niemieckich, koÊció∏ Êw. Miko∏aja (mo˝liwoÊç rejsu stateczkiem
wycieczkowym po We∏tawie), Most
Karola. Czas wolny. Spektakl „Êwiat∏o
i dêwi´k” przy fontannie F. Kri˝ika.
Powrót do hotelu. Nocleg.
3 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd autokarem do Pragi. Spacer po Pradze: Rynek Starego Miasta, Ratusz Staromiejski ze s∏ynnym zegarem astronomicznym, Uniwersytet Karola, Wie˝a Prochowa, Josefov – ˝ydowska dzielnica
Pragi, Nowe Miasto – centrum handlowo-us∏ugowe, Pl. Wac∏awa – centralny punkt miasta, Plac Karola, ratusz Nowomiejski, koÊció∏ Êw. Ignacego. Czas wolny. Oko∏o godz. 20.00
wyjazd. Nocna podró˝ przez terytorium Czech i Polski.
4 dzieƒ – powrót do Krakowa ok.
godz. 5.00.
NR IMPREZY
PRA0430
PRA0512
PRA0602
PRA0623
PRA0707
PRA0721
PRA0804
PRA0812
PRA0825
PRA0901
PRA0908
PRA0915
PRA0929
TERMIN
30.04 – 03.05
12.05 – 15.05
02.06 – 05.06
23.06 – 26.06
07.07 – 10.07
21.07 – 24.07
04.08 – 07.08
12.08 – 15.08
25.08 – 28.08
01.09 – 04.09
08.09 – 11.09
15.09 – 18.09
29.09 – 02.10
CENA
620
530
530
570
520
520
520
570
530
530
530
530
530
Dop∏ata do 2 obiadokolacji: 70 z∏.
Dop∏ata do pokoju 1-os.: 70 z∏.
Cena obejmuje: 2 noclegi w hotelu ***
w Pradze, (pokoje 2- lub 3-osobowe z ∏azienkami), 2 Êniadania, opiek´ pilota-przewodnika, autokar komfortowy, ubezpieczenie KL,
NNW i baga˝u.
Sugerujemy zaopatrzenie si´ w ok. 800 KCZ
na bilety wst´pu, inne obligatoryjne op∏aty,
przewodnika po Hradczanach, rejs po We∏tawie i spektakl „Êwiat∏o-dêwi´k”.
Praga
Praga
Budapeszt
Praga
17
4 dni
4 dni
Praga, Wiedeƒ
Morawski Kras
1 dzieƒ – odjazd autokaru z Krakowa
o godz. 6.00. Pozosta∏e miejscowoÊci
wg trasy nr 1 (str. II). W godzinach popo∏udniowych przyjazd do Pragi (ok.
550 km). Spacer po Pradze: Rynek
Starego Miasta, Ratusz Staromiejski
ze s∏ynnym zegarem astronomicznym, Uniwersytet Karola, Wie˝a Prochowa, Josefov – ˝ydowska dzielnica
Pragi, Nowe Miasto – centrum handlowo-us∏ugowe, Pl. Wac∏awa – centralny punkt miasta. Przejazd do hotelu. Nocleg.
2 dzieƒ – Êniadanie. Dalsza cz´Êç
zwiedzania Pragi: praska Loreta;
kompleks Hradczan: Katedra Êw. Wita, Zamek Królewski, Z∏ota Uliczka;
Ma∏a Strana – dzielnica bogatych
kupców niemieckich, koÊció∏ Êw. Miko∏aja (mo˝liwoÊç rejsu stateczkiem
wycieczkowym po We∏tawie), Most
Karola. Czas wolny. ok. godz. 17.00
przejazd do hotelu w okolicy Brna
(ok. 200 km). Ognisko z pieczeniem
prosiaka. Nocleg.
3 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd autokarem do Wiednia na wzgórze Kahlenberg, gdzie znajduje si´ koÊció∏ z kaplicà Jana III Sobieskiego. Przejazd do
centrum. Spacer z pilotem po Starym
MieÊcie: neogotycki ratusz, Parlament, Hofburg – zimowa rezydencja
Habsburgów, pomnik Marii Teresy.
Czas wolny, w którym proponujemy
indywidualne zwiedzenie skarbca
w Hofburgu, Muzeum Sztuk Pi´knych
z imponujàcymi dzie∏ami m.in. Van
Dycka, Rembrandta, Rubensa, Rafaela, Caravaggia i Bruegla lub Muzeum
Historii Naturalnej, mo˝liwoÊç wejÊcia do grobów cesarskich. Dalsza
cz´Êç zwiedzania z pilotem: ulica
Ringstrasse, Opera a nast´pnie jedna
z najelegantszych ulic Wiednia – Kartnerstrasse, póênogotycka Katedra Êw.
Szczepana. Powrót do hotelu. Nocleg.
4 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd autokarem do malowniczej krainy Morawski
Kras, znanej z niemal tysiàca jaskiƒ
i podziemnych tuneli. Zwiedzanie
jednej z najatrakcyjniejszych jaskiƒ –
Punkveni, sp∏yw ∏odzià rzekà Punkvà
poprzez malownicze groty. Wyjazd
kolejkà linowà nad „PrzepaÊç Macocha”. W godzinach popo∏udniowych
wyjazd do Polski. Przyjazd do Krakowa (ok. 320 km) ok. godz. 20.00.
NR IMPREZY
PWI0430
PWI0512
PWI0526
PWI0609
PWI0623
PWI0707
PWI0721
PWI0804
PWI0812
PWI0818
PWI0825
PWI0908
PWI0915
PWI0922
TERMIN
30.04 – 03.05
12.05 – 15.05
26.05 – 29.05
09.06 – 12.06
23.06 – 26.06
07.07 – 10.07
21.07 – 24.07
04.08 – 07.08
12.08 – 15.08
18.08 – 21.08
25.08 – 28.08
08.09 – 11.09
15.09 – 18.09
22.09 – 25.09
* W tym termininie zakwaterowanie w Pradze lub w okolicy Pragi.
Dop∏ata do 2 obiadokolacji: 50 z∏
Dop∏ata do pokoju 1-os.: 160 z∏
Cena obejmuje: 3 noclegi w hotelach ** lub
*** (pokoje 2- lub 3-osobowe z ∏azienkami),
1 w Pradze, 2 noclegi w okolicy Brna, 3 Êniadania, ognisko z pieczeniem prosiaka, opiek´
pilota-przewodnika, autokar komfortowy,
ubezpieczenie KL, NNW i baga˝u.
Sugerujemy zaopatrzenie si´ w ok. 900 KCZ
i 30 EURO na bilety wst´pu, inne obligatoryjne op∏aty i przewodników miejskich.
MAYERLING, SEEGROTTE HINTERBRÜHL
1 dzieƒ – odjazd autokaru z Krakowa
o godz. 6.00. Pozosta∏e miejscowoÊci
wg trasy nr 3 (str. II). Podró˝ przez
Czechy. Przyjazd do Wiednia (ok.
450 km). Spacer po ogrodach
Schönbrunnu – letniej rezydencji cesarskiej, przejÊcie na Wzgórze Gloriette. Mo˝liwoÊç indywidualnego
zwiedzenia kompleksu pa∏acowego.
Przejazd do hotelu. Nocleg.
2 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd autokarem do Mayerlingu (ok. 40 km) –
miejsca tragicznej Êmierci arcyksi´cia
Rudolfa i hrabianki Vetsery. Po drodze postój w Hinterbrühl – zwiedzanie najwi´kszego podziemnego jeziora w Europie, rejs stateczkiem po grocie Seegrotte Hinterbrühl. Przejazd
autokarem do centrum Wiednia, objazd Ringiem. Spacer z pilotem po
Starym MieÊcie: neogotycki ratusz,
Parlament, Hofburg – zimowa rezydencja Habsburgów, pomnik Marii
Teresy, ulica Ringstrasse, Opera a nast´pnie jedna z najelegantszych ulic
Wiednia – Kartnerstrasse, póênogotycka Katedra Êw. Szczepana. Powrót
do hotelu. Nocleg.
3 dzieƒ – Êniadanie. Zwiedzanie
Wiednia: spacer po wspania∏ym ogrodzie Belwederu w stylu francuskim
z fontannami, basenami i wodospadami. Przejazd do centrum Wiednia.
Czas wolny, w którym proponujemy
indywidualne zwiedzenie skarbca
w Hofburgu, Muzeum Sztuk Pi´knych
z imponujàcymi dzie∏ami m.in. Van
Dycka, Rembrandta, Rubensa, Rafa-
Praga
Wiedeƒ
Wiedeƒ
Morawski Kras
18
CENA
760*
720
720
720
740
720
720
720
740
720
720
720
720
720
Wiedeƒ
ela, Caravaggia i Bruegla lub Muzeum Historii Naturalnej. Przejazd na
wzgórze Kahlenberg, gdzie znajduje
si´ koÊció∏ z kaplicà Jana III Sobieskiego. Na zakoƒczenie proponujemy
pobyt na Grinzingu – w dawnej tradycyjnej wiosce winiarzy. Dla ch´tnych
kolacja w restauracji, gdzie mo˝na
wypiç dobre m∏ode wino Heuriger,
zjeÊç regionalne danie i pos∏uchaç ludowej kapeli. Póênym wieczorem odjazd autokaru do Polski. Przejazd
przez Czechy.
4 dzieƒ – przyjazd do Polski. Powrót
do Krakowa ok. godz. 5.00.
NR IMPREZY
WIE0430
WIE0623
WIE0721
WIE0818
WIE0915
TERMIN
30.04 – 03.05
23.06 – 26.06
21.07 – 24.07
18.08 – 21.08
15.09 – 18 .09
CENA
680
660
620
620
620
Dop∏ata do 2 obiadokolacji: 100 z∏
Dop∏ata do pokoju 1-os.: 170 z∏
Cena obejmuje: 2 noclegi w hotelu ***
w Wiedniu (pokoje 2- lub 3-osobowe z ∏azienkami), 2 Êniadania, autokar komfortowy,
opiek´ pilota – przewodnika, ubezpieczenie
KL, NNW i baga˝u.
Sugerujemy zaopatrzenie si´ w 30 EURO na
bilety wst´pu, inne op∏aty obligatoryjne
i przewodnika miejskiego oraz ok. 250 KCZ
na posi∏ki w Czechach. Dla realizacji dodatkowego programu: Schönbrunn, Muzeum
Sztuk Pi´knych lub Hofburg i kolacja na
Grinzingu prosimy o zaopatrzenie si´ w dodatkowe 35 EURO.
4 dni
5 dni
Litewskim
szlakiem
Berlin, Poczdam
Tropikalna Wyspa
1 dzieƒ – odjazd autokaru z Krakowa
o godz. 6.00. Pozosta∏e miejscowoÊci
wg trasy nr 1 (str. II). Przyjazd do Berlina ok. godz. 16.00. Spacer po Berlinie: Gedaechtniskirche – koÊció∏ Pami´ci Cesarza Wilhelma, Kurfuerstendamm (znana jako Ku’damm) 3,5 kilometrowy pas eleganckich sklepów,
kin, barów i kawiarni, Europa Center
– znane z nowoczesnych rzeêb. Przejazd do hotelu. Nocleg.
2 dzieƒ – Êniadanie. Zwiedzanie Berlina: Alexanderplatz z górujàcà nad
miastem Wie˝à Telewizyjnà, która
jest najbardziej charakterystycznà budowlà Berlina, Muzeum Pergamoƒskie z okaza∏ymi zabytkami sztuki
greckiej, babiloƒskiej, rzymskiej,
orientalnej i islamskiej, neorenesansowa katedra z grobowcami cz∏onków rodu Hohenzollernów, aleja
Unter-den-Linden z monumentalnymi klasycystycznymi budowlami,
Brama Brandenburska, która do niedawna stanowi∏a symboliczne wrota
oddzielajàce Berlin Zachodni od
Wschodniego, Reichstag, siedziba
parlamentu niemieckiego, gdzie
3 paêdziernika 1990 roku o pó∏nocy
uchwalono ustaw´ o zjednoczeniu
Niemiec. Powrót do hotelu. Nocleg.
3Wiedeƒ
dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do
Poczdamu. Zwiedzanie zespo∏u parkowo-pa∏acowego Sanssouci, wpisanego na list´ Âwiatowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Przejazd do
Krausnick, gdzie znajduje si´ „Tropikalna Wyspa” – najwi´kszy tropikal-
ny park rozrywki i wypoczynku w Europie: egzotyczne parki i ogrody, tropikalny las, b∏´kitne morze, laguny,
piaszczyste pla˝e oraz sauny, bogata
oferta SPA, restauracje itp. W godzinach póênowieczornych wyjazd do
Polski.
4 dzieƒ – powrót do Krakowa ok.
godz. 8.00.
NR IMPREZY
BET0505
BET0616
BET0714
BET0811
BET0908
BET1110
TERMIN
05.05 – 08.05
16.06 – 19.06
14.07 – 17.07
11.08 – 14.08
08.09 – 11.09
10.11 – 13.11
CENA
690
690
690
690
690
690
Dop∏ata do 2 obiadokolacji: 120 z∏
Dop∏ata do pokoju 1 os.: 180 z∏
Cena obejmuje: 2 noclegi w hotelu ** lub ***
w okolicy Berlina, (pokoje 2- lub 3-osobowe
z ∏azienkami), 2 Êniadania, opiek´ pilota-przewodnika, autokar komfortowy, ubezpieczenie KL, NNW i baga˝u.
Sugerujemy zaopatrzenie si´ w ok. 50 EURO
na bilety wst´pu, obligatoryjnych przewodników, inne obligatoryjne op∏aty oraz 25-35
EURO na bilet wst´pu do Tropikalnej Wyspy.
Berlin
WILNO, TROKI, KIEJDANY, KOWNO, DRUSKIENNIKI
1 dzieƒ – odjazd autokaru z Krakowa
o godz. 6.00. Pozosta∏e miejscowoÊci
wg trasy nr 6 (str. II). Przyjazd do Wilna (ok. 800 km). Zakwaterowanie
w hotelu w Wilnie. Nocleg.
2 dzieƒ – Êniadanie. Zwiedzanie
Wilna, stolicy niepodleg∏ej Litwy,
miasta m∏odego, pe∏nego ˝ycia:
Ostra Brama; jedna z najwi´kszych
w Europie starówka: cerkiew Trójcy
Âwi´tej, cerkiew Ducha Âwi´tego,
barokowy koÊció∏ Êw. Kazimierza, ratusz, cerkiew Platnicka, koÊció∏ Êw.
Katarzyny, „zau∏ek gotycki” z koÊcio∏em Êw. Anny, zabudowania uniwersyteckie, koÊció∏ Êw. Ducha, pa∏ac
prezydencki, katedra Êw. Stanis∏awa,
wzgórze Giedymina. Powrót do hotelu. Nocleg.
3 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do
Trok (ok. 30 km). Zwiedzanie: gotyckiego zamku Wielkich Ksià˝àt Litewskich, po∏o˝onego na jeziornej wyspie, okolonego murem i okràg∏ymi
basztami, kienesa karaimska – drewniana XVIII-wieczna Êwiàtynia, koÊció∏ Nawiedzenia NMP. Przejazd
do Kiejdan (ok. 140 km), rodowej
siedziby Radziwi∏∏ów. Zwiedzanie
Starego Miasta: Êwiàtynie, domy cechowe i handlowe szkockich kupców, ratusz. Przejazd do Kowna (ok.
56 km). Zwiedzanie: zamek, koÊció∏
Êw. Piotra i Paw∏a, ratusz zwany
„Bia∏ym ¸ab´dziem”, dom Perkuna,
Aleja WolnoÊci – g∏ówny pasa˝ handlowy, koÊció∏ Êw. Micha∏a Archanio∏a w stylu bizantyjskim. Powrót
do hotelu w Wilnie (ok. 95 km).
Nocleg.
4 dzieƒ – Êniadanie. Zwiedzanie Wilna: cmentarz na Rossie z Mauzoleum
Marsza∏ka Pi∏sudskiego, koÊció∏ Êw.
Piotra i Paw∏a na Antokolu. Przejazd
do Druskiennik (ok. 130 km). Spacer
po uzdrowisku. W godzinach popo∏udniowych wyjazd do Polski.
5 dzieƒ – Przyjazd do Krakowa (ok.
670 km) ok. godz. 5.00.
NR IMPREZY
TERMIN
LIT0430
30.04 – 04.05
LIT0623
23.06 – 27.06
LIT0813
13.08 – 17.08
CENA
850
850
720
Dop∏ata do 3 obiadokolacji: 140 z∏
Dop∏ata do pokoju 1 os.: 270 z∏
Cena obejmuje: 3 noclegi ze Êniadaniami
w hotelach **/*** w Wilnie (pokoje 2 lub 3osobowe z ∏azienkami), autokar komfortowy,
opiek´ pilota-przewodnika, ubezpieczenie
KL, NNW i baga˝u.
Sugerujemy zaopatrzenie si´ w ok. 20 EURO
na bilety wst´pu, obligatoryjnych przewodników miejskich.
LITWA
Kiejdany
Wilno
Kowno
Rosja
Troki
Druskienniki
S KA
Troki
Wilno
Wilno
Poczdam
Berlin
19
8 dni
Krajobrazy Chorwacji
ZAGRZEB, POSTOJNA, ROVINJ, PULA, ZADAR, SPLIT,
MEDJUGORIE, DOLINA NERETWY, MOSTAR, DUBROWNIK, PARK NARODOWY KRKA*, TROGIR*, SZIBENIK*, JEZIORA PLITVICKIE
mieszkaƒcom podobno objawi∏a si´
Matka Boska. Pobyt w Sanktuarium.
Przejazd Dolinà Neretwy. Postój
w Mostarze, spacer po pi´knym Êredniowiecznym mieÊcie z XVI-wiecznymi meczetami i rezydencjami.
Przejazd do hotelu. Kolacja. Nocleg.
5 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do Dubrownika (ok. 200 km), którego Stare
Miasto jest pomnikiem Êwiatowego
dziedzictwa kultury UNESCO. Zwiedzanie miasta: Stradun – g∏ówna trasa imponujàcej starówki, szeroki
marmurowy bulwar, Wielka Studnia
Êw. Onufrego, klasztor Franciszkanów, klasztor Dominikanów, koÊció∏
Êw. B∏a˝eja, wie˝a zegarowa z kurantami poruszanymi przez ma∏e zielone postacie, pomnik Rolanda,
umocnienia miejskie z bramami
i basztà. Pprzejazd do hotelu (ok.
200 km). Kolacja. Nocleg.
6 dzieƒ – Êniadanie. Dzieƒ wolny na
pla˝owanie. Dla ch´tnych wycieczka
fakultatywna (min. 20 osób) do parku
narodowego Krka (ok. 200 km), którego g∏ównà atrakcjà jest 17 wodospadów opadajàcych 52 m w dó∏ do idyllicznego jeziora po tarasowatych
stopniach szerokich na 200 m. Po
drodze zwiedzanie Szibenika, który
ma czysto chorwacki rodowód i wyjàtkowà atmosfer´: XV-wieczna katedra Êw. Jakuba, loggia z XVI w. i Trogiru, malowniczo po∏o˝onego miasta
na wàskiej wysepce po∏àczonej mostem ze sta∏em làdem: starówka zwaVara din
SLOVENIA
Sa v
Ljubljana
Rijeka
Kutina
Sisak
Dra
v
Slavonska
Po ega
Slav
Brod
Nova
Gradi ka
Ogulin
Plitkovice
Pazin
e{
nj
Pula
Dubrownik
a
Petrinja
OTOK
KRK
Senj
Banja Luka
Oto{ac
OTOK
CRES
OTOK
RAB
OTOK
PAG
Gospi‹
BOSNIA
i HERZEGOWINA
Ze
Travnik
Zadar
Knin
Kupres
DUGI
OTOK
d
ibenik
r
Split
i
Ancona
a
Siroki Brijeg
Makarska
OTOK BRA[
t
M
Med
OTOK HVAR
Pula
20
TERMIN
30.04 – 07.05
21.05 – 28.05
25.06 – 02.07
02.07 – 09.07
23.07 – 30.07
03.09 – 10.09
17.09 – 24.09
CENA
1390
1370
1540
1560
1640
1420
1420
Dop∏ata do pokoju 1 os.: 400 z∏
Cena obejmuje: 6 noclegów w hotelach
**/*** (pokoje 2 lub 3 osobowe z ∏azienkami): 1 w ok. Zagrzebia, 1 w okolicy Rijeki,
4 w Dalmacji, 6 Êniadaƒ i 6 kolacji, autokar
komfortowy, opiek´ pilota-przewodnika,
ubezpieczenie KL, NNW i baga˝u.
Sugerujemy zaopatrzenie si´ w ok. 60 EURO
na bilety wst´pu, inne obligatoryjne op∏aty,
obligatoryjnych przewodników miejskich
oraz 25 EURO na wycieczki fakultatywne.
Krka
Velika
Gorica
Samobor
Karlovac
Virovitica
Sesvete
NR IMPREZY
CRO0430
CRO0521
CRO0625
CRO0702
CRO0723
CRO0903
CRO0917
Medjugorie
Bjelovar
Novo Mesto
este
na „muzeum miejskim”, z racji swej
zabudowy – Êredniowieczne fortyfikacje, renesansowe pa∏ace oraz domy
wzniesione w stylu weneckiego gotyku, katedra Êw. Wawrzyƒca, ratusz,
mury obronne. Powrót do hotelu. Kolacja. Nocleg.
7 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd nad Jeziora Plitvickie (ok. 225 km) – jednej
z najwi´kszych atrakcji turystycznych
Chorwacji – 16 jezior, otoczonych
g´stym lasem, po∏àczonych dzikimi
wodospadami i chronionych jako
park narodowy. Jeziora Plitwickie zosta∏y uznane za pomnik Êwiatowego
dziedzictwa przyrody UNESCO. Wyjazd do Polski.
8 dzieƒ – przejazd przez W´gry i S∏owacj´. Powrót do Krakowa ok.
godz.11.00 (ok. 960 km).
Pécs
Koprivnica
Krapina
a
Zagreb
Postojne
A
1 dzieƒ – odjazd autokaru z Krakowa
o godz. 6.00. Pozosta∏e miejscowoÊci
wg trasy nr 5 (str. II). W godzinach
wieczornych przyjazd do Zagrzebia
(ok. 730 km). Krótki spacer po stolicy
Chorwacji: plac z konnym pomnikiem Jelacica i XVII wiecznà fontannà; Kaptol – najstarsza cz´Êç miasta.
Przejazd do hotelu w okolicy Zagrzebia. Kolacja. Nocleg.
2 dzieƒ – wczesne Êniadanie. Przejazd do Postojnej (ok. 180 km). Zwiedzanie Postojnej Jamy o ∏àcznej d∏ugoÊci korytarzy ok. 25 km, nale˝àcej
do najpi´kniejszych jaskiƒ naciekowych w Europie. Podziwianie zapierajàcych dech stalaktytów i stalagmitów. Przejazd do Rovinj (ok. 135 km)
na Istrii. Spacer po starówce, która ma
niepowtarzalnà atmosfer´: bazylika
Êw. Eufemi – patronki miasta, koÊció∏
Êw. Trójcy, bramy miejskie. Przejazd
do Puli (ok. 35 km), najstarszego
istryjskiego miasta, za∏o˝onego
w 177 r. p.n.e. jako rzymskie Polensium. Spacer po mieÊcie, zwiedzanie
amfiteatru rzymskiego z I stulecia
n.e., który jest jednym z najwi´kszych
obiektów tego rodzaju na Êwiecie.
Przejazd do hotelu w okolicy Rijeki
(ok. 105 km). Nocleg.
3 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd magistralà adriatyckà do Zadaru (ok. 250
km). Krótkie zwiedzanie – koÊció∏ Êw.
Donata – bizantyjskie dzie∏o sztuki,
katedra Êw. Anastazji w stylu romaƒskim. Przejazd do Splitu (ok. 155 km),
miasta niezwykle urokliwie wciÊni´tego pomi´dzy strome krasowe góry
z jednej strony i Adriatyk z drugiej.
Zwiedzanie: pa∏ac Dioklecjana – centrum ˝ycia towarzyskiego, katedra Êw.
Dujmy, Brama ˚elazna, Stare Miasto
z gotyckim ratuszem i miejskim pa∏acem. Przejazd do hotelu na wybrze˝u
adriatyckim. Kolacja. Nocleg.
4 dzieƒ – Êniadanie. Wycieczka do
Medjugorie w BoÊni (ok. 300 km),
gdzie w 1981 r. szeÊciorgu m∏odym
Dubrownik
9 dni
Grecja - od antyku po XXI wiek
SALONIKI, PÓ¸WYSEP ATHOS, WÑWÓZ MAVROLONGOS, METEORY, DELFY, DISTOMO, ATENY,
KANA¸ KORYNCKI, KORYNT, EPIDAUROS, NAFPLION, ARGOS, MYKENY
gdzie znajdujà si´ imponujàce zabytki staro˝ytnoÊci: Epidauros z jednym
z najwa˝niejszych zabytków antycznej Grecji – staro˝ytnym teatrem, Nafplion z fortecà Palamidi, Argos uwa˝ane za najstarsze zamieszkane miasto w Europie, Mykeny z fortecà Agamemnona. Przejazd do Patras (razem
ok. 300 km). Zaokr´towanie na prom
Patras-Wenecja. Wyp∏yni´cie ok.
godz. 23.00. Nocleg na promie.
8 dzieƒ – pobyt na promie. Do dys-
pozycji: basen, restauracje, bary, dyskoteka, sklepy. Nocleg na promie.
9 dzieƒ – przyp∏yni´cie do Wenecji
ok. godz. 8.00. Wyjazd do Polski. Powrót do Krakowa (ok. 1100 km) ok.
godz. 24.00 – 1.00.
NR IMPREZY
TERMIN
GRE0520
20.05 – 28.05
GRE0918
16.09 – 24.09
CENA
1690
1690
Dop∏ata do 5 obiadokolacji w Grecji: 200 z∏
Dop∏ata do pokoju 1 os.: 300 z∏ (nie dotyczy
promu).
Cena posi∏ków na promie: Êniadanie 6-8
EURO; obiad lub kolacja 13-18 EURO.
Cena obejmuje: 1 nocleg tranzytowy w Serbii
ze Êniadaniem w hotelu klasy turystycznej (pokoje 2 lub 3 os. z ∏azienkami), 5 noclegów ze
Êniadaniami w Grecji: hotele **/*** (pokoje
2 lub 3 os. z ∏azienkami), 1 x w okolicy Salonik, 1 w okolicy Katerini, 1 w okolicy Kalambaki, 2 x w okolicy Loutraki; 2 noclegi na promie Patras-Wenecja – siedzenia lotnicze
(mo˝liwoÊç wykupienia kabiny wewn´trznej
4 os. w cenie ok. 120 z∏/os. 3 os. 180 z∏/os.,
2 os. 205 z∏/os.); autokar komfortowy, opiek´
pilota-przewodnika, ubezpieczenie KL, NNW
i baga˝u.
Sugerujemy zaopatrzenie si´ w ok. 100 EURO
na bilety wst´pu, inne obligatoryjne op∏aty
i przewodników miejskich.
Saloniki
Mykeny
N és t
ALBANIA
Sérrai
A xi
Límni
Vegoritida
Flórina
Thessaloniki
Políyiros
KHALKIDHIKI
Ath
o
Ouranopolis s
n
Véroia
k mo
Límni
Kastoría
Kateríni
A li á
Kastoría
Saloniki
Édhessa
L. Vólvi
L. Korónia
ós
Korçë
KENTRIKI MAKEDONIA
Bitola
Prespansko
ezero
Límni
Mitri Prespa
Kozáni
DYTIKI
Límni
MAKEDONIAAliákmona
Vlorë
Grevená
P
THESSALIA
N
mis
H
Vólos
ÍAI
V OR
O
Thí a
Lárisa
I A
A L
T H E S S
Tríkala
D
os
hth
Ár ak
IPEIROS
Aegea
ES
Í
O
Corfu
s
Kalambaka
Ioánnina
Kérkira
I
P i ni ó
Á
Aóo
s
Perama
SP
OR
SKÍROS
Igoumenítsa
os
eló
Ah
N
Árta
S
KÉRKIRA
Lamía
Sperhiós
Termopile
Ó
Karpenísion
I
S
T
E
R
Préveza
O
O
S
Levkás
D
I
Saloniki
THÁSOS
Kilkís
Ohrid
Ohridsko
ezero
Liqeni i
Ohrit
Elbasan
K AI
S tr i m ó n
Tiranë
Durrës
o
Xánthi
A NA T O L I K I M A K E D O NI A
Kavála
Prilep
it
os
Dráma
MACEDONIA
DH
Partenon
to
Agrínion
k heló ö s
Y
R
E
Kifisó
s
Delfy
A
E
Osios
Lukas
L
L
A
Khalkís
ÉVVOIA
S
Levádhia
Ámfissa
L. Trihonida
T
LEVKÁS
I
Mesolóngion
K
A
N
I
KEFALLINÍA
ATENY
Piraiévs
Piraeus
L
L
S
Pireus
Argostólion
Mykeny
PELOPÓNNISOS
S
Pírgos
Kórinthos
AÍYINA
Epidauros
A
O
Zákinthos
Athínai
Loutraki
Pátrai
E
I
ATTIKI
KÉA
KÍTHNOS
Návplion
Trípolis
SÉRIFOS
I
ZÁKINTHOS
PA
ON
RN
Meteor
w ok. Loutraki (ok. 150 km). Nocleg.
6 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do
Aten (ok. 90 km). Zwiedzanie Aten:
wzgórze Akropolu, zwieƒczone ruinami Partenonu, Teatr Dionizosa,
pomnik Lizykratesa, ¸uk Hadriana,
Êwiàtynia Zeusa Olimpijskiego, Stadion Olimpijski, Wie˝a Wiatrów, Forum Romanum, staro˝ytna Agora.
Czas wolny na Place, komercyjnej
dzielnicy, w której sàsiadujà ze sobà
przyk∏ady architektury tureckiej
i wysp greckich. Powrót do hotelu
w okolicy Loutraki. Nocleg.
7 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd na Peloponez. Krótki postój nad Kana∏em
Korynckim. Zwiedzanie Argolidy,
n
tra
fO
1 dzieƒ – odjazd autokaru z Krakowa
o godz. 6.00. Pozosta∏e miejscowoÊci
wg trasy nr 5 (str. II). Przejazd przez
S∏owacj´, W´gry i Serbi´. Wieczorem
przyjazd do hotelu w okolicy Belgradu (ok. 800 km). Nocleg.
2 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do Salonik (ok. 650 km). Spacer po Salonikach: Rotunda, ¸uk Galeriusza, koÊció∏ Agia Sofia, Bia∏a Wie˝a, dzielnica Kastra z niepowtarzalna atmosferà:
bizantyjskie mury obronne. Przejazd
do hotelu w okolicy Salonik. Nocleg.
3 dzieƒ – Êniadanie. Rejs statkiem
wycieczkowym wzd∏u˝ zachodniej
cz´Êci pó∏wyspu Athos, gdzie znajduje si´ niedost´pna, okryta mistycyzmem, jedyna na skal´ Êwiatowà
chrzeÊcijaƒska autonomiczna Republika Mnichów. W 20 klasztorach zamieszkuje obecnie 1700 mnichów.
Rejs statkiem jest doskona∏à okazjà
zobaczenia niedost´pnych i owianych tajemnicà bastionów koÊcio∏a
prawos∏awnego. Podczas rejsu mo˝na równie˝ opalaç si´ i zabawiç na
pok∏adzie statku przy akompaniamencie zespo∏u muzycznego. Przejazd do hotelu w okolicy Katerini (ok.
200 km). Nocleg.
4 dzieƒ – Êniadanie. Spacer po romantycznym wàwozie Mavrolongos
w Masywie Olimpu. Przejazd do Kalambaki (ok. 170 km). Zwiedzanie
jednej z najwi´kszych atrakcji turystycznych Grecji, jednego ze 100 cudów Êwiata – wiszàcego zespo∏u
klasztornego Meteora. Wizyta w Pracowni Ikon. Przejazd do hotelu
w okolicy Kalambaki. Nocleg.
5 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do Delf
(ok. 210 km). Zwiedzanie: Âwi´ty
Okr´g czyli Sanktuarium Apollina,
˚ród∏o Kastalskie i Marmaria czyli
Sanktuarium Ateny. Przejazd do Distomo (ok. 25 km): zwiedzanie klasztoru
Ossios Loukas, który zalicza si´ do
najÊwietniejszych budowli Êredniowiecznej Grecji. Przejazd do hotelu
PELOPÓNNISOS
Spárti
Kalámai
MEDITERRANEAN
SEA
E vr
ó t as
MÍLOS
ATTIKI
KÍTHIRA
Ateny
21
7 nocy
Odlotowy Rzym
z wypoczynkiem nad morzem – Grand Hotel Dei Cesari ***/****
WYLOT Z KATOWIC – TRANSFER Z KRAKOWA
NR IMPREZY
TERMIN
RMC0501
01.05 – 08.05
CENA
2390
WYLOT Z KRAKOWA –- TRANSFER Z KATOWIC
NR IMPREZY
RKC0701
RKC0708
RKC0914
RKC0921
TERMIN
01.07 – 08.07
08.07 – 15.07
14.09 – 21.09
21.09 – 28.09
CENA
2390
2390
2390
2390
Dop∏ata do pokoju 1-os: 650 z∏
Dop∏ata do transferu Katowice–Balice–Katowice: 20 z∏ (op∏ata bezzwrotna).
Dop∏ata do transferu Kraków–Pyrzowice–Kraków: 30 z∏ (op∏ata bezzwrotna).
Cena obejmuje: 7 noclegów w hotelu
Grand Hotel Dei Cesari ***/**** w Anzio (pokoje 2- lub 3- osobowe z ∏azienkami); 7 Êniadaƒ i 7 obiadokolacji; przelot do/z Rzymu; op∏aty lotniskowe; opiek´ pilota-przewodnika; ubezpieczenie
KL, NNW i baga˝u.
Cena nie obejmuje (p∏atne na miejscu):
transferów lotnisko – hotel – lotnisko; biletów wst´pu do zwiedzanych obiektów; miejscowych przewodników, biletów komunikacji miejskiej oraz autokaru lub busa na przejazdy do Rzymu –
ok. 100 euro.
Fakultatywna wycieczka Neapol-Pompeje: 70 euro (min. 20 osób).
Uwaga: kolejnoÊç zwiedzania i godziny
wylotów mogà ulec zmianie.
1 dzieƒ – zbiórka na lotnisku 2 godz.
przed wylotem. Odprawa, przelot do
Rzymu. Transfer z lotniska do hotelu.
Nocleg.
2 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do Rzymu i zwiedzanie Rzymu Romantycznego: Plac del Popolo, Plac Hiszpaƒski i Schody Hiszpaƒskie, Piazza Colonna, Fontanna di Trevi, koÊció∏ Santa Maria Sopra Minerva, Plac Navona,
Campo dei Fiori, Piazza Mattei – Fontana delle Tartarughe, przejÊcie obok
g∏ównej synagogi rzymskiej, Teatru
Marcellusa, koÊció∏ Santa Maria in
Cosmedin („Usta Prawdy“), urocze
uliczki wyspy Tiberina, zakoƒczenie
spaceru w dzielnicy Trastevere (Zatybrze) – barwnym fragmencie miasta
znanym z restauracji i nocnego ˝ycia.
Powrót do hotelu. Kolacja. Nocleg.
3 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do Wa-
tykanu. Zwiedzanie: Muzeum Watykaƒskie i Kaplica Sykstyƒska, Bazylika
Âw. Piotra, Groby Papieskie – indywidualna modlitwa przy grobie Ojca
Âw. Jana Paw∏a II. Czas wolny. Przejazd do Rzymu. Zwiedzanie Rzymu
Staro˝ytnego: Plac Wenecki, Panteon, Forum Trajana, Kapitol, Forum
Romanum, Wi´zienie Mamertyƒskie;
¸uk Konstantyna oraz Koloseum i Palatyn z zewnàtrz. Czas wolny. Powrót
do hotelu. Kolacja. Nocleg.
4 dzieƒ – Êniadanie. Pobyt nad morzem Tyrreƒskim i wypoczynek na
pla˝y, kolacja i nocleg.
5 dzieƒ – Êniadanie w formie suchego
prowiantu. Ca∏odzienna wycieczka fakultatywna Neapol – Pompeje: przejazd do Pompei – zwiedzanie fascynujàcych ruin miasta zastyg∏ego w czasie
na skutek zasypania popi∏em. Przejazd
do Neapolu, zwiedzanie: Castel Nuova, Teatro San Carlo, Galeria Umberto I, Piazza del Plebiscito, Palazzo Reale, koÊció∏ Êw. Franciszka z Paoli,
przejÊcie do nabrze˝a Santa Lucia,
skàd rozpoÊciera si´ pi´kny widok na
Zatok´ Neapolitaƒskà i Wezuwiusz.
Przejazd na Pola Flegrejskie – Solfatara – (przedsionek piekie∏) miejsce,
gdzie zachodzà procesy wulkaniczne.
Powrót do hotelu. Kolacja. Nocleg.
6-7 dzieƒ – Êniadanie. Czas wolny.
Wypoczynek nad morzem. Kolacja.
Nocleg.
8 dzieƒ – Êniadanie. Wykwaterowanie i z∏o˝enie baga˝y w hotelu. Czas
wolny do obiadu. Po obiedzie przejazd do Rzymu i zwiedzanie: Bazylika Âw. Jana na Lateranie, Bazylika
Santa Maria Maggiore. Transfer na
lotnisko. Odprawa, przelot do Polski.
Hotel:
Grand Hotel Dei Cesari ***/**** znajduje si´ przy promenadzie w Anzio,
w cichym miejscu, kilka minut od centrum miasteczka. Hotel posiada 108 pokoi, 72 pokoje w budynku cztero-gwiazdkowym, w którym znajduje si´ pe∏na
infrastruktura obiektu i 36 pokoi w osobnej cz´Êci trzy-gwiazdkowej po∏o˝onej
przy morzu, pokoje z balkonami, z widokiem na morze. Wszystkie pokoje z ∏azienkami, w pe∏ni umeblowane, posiadajà: klimatyzacj´, minibar, TV, telefon,
suszark´. Do dyspozycji goÊci sà: prywatna pla˝a na tarasie i basen (za op∏atà
8 euro za dzieƒ od osoby lub 45 euro za tydzieƒ od osoby), solarium, fitness
centre, restauracja, bar, parking, transfery busem do miasta, wynajem rowerów,
gry dla dzieci, bilard i salon TV oraz wiele innych atrakcji (za dodatkowà op∏atà). Hotel znajduje si´ oko∏o 50 km od centrum Rzymu, dokàd w ∏atwy sposób
dojechaç mo˝na kolejkà (ok. 50 minut), której przystanek znajduje si´ niedaleko hotelu. Bezp∏atne pla˝e ogólnodost´pne znajdujà si´ ok. 200 m od hotelu.
Nasi klienci b´dà zakwaterowani w trzy-gwiazdkowej cz´Êci hotelu, po∏àczonej podziemnym przejÊciem z g∏ównym budynkiem.
Wy˝ywienie: Êniadanie w formie bufetu: chleb, d˝em, p∏atki, mleko, miód,
czekolada, herbatniki, sok, herbata, kawa oraz dodatkowo plasterek sera i szynki na ka˝dy talerz. Kolacja: pierwsze danie (spaghetti lub zupa); drugie danie
(ryba lub mi´so, warzywa, ziemniaki); deser (ciastko lub lody lub owoce). Napoje do obiadokolacji p∏atne dodatkowo (patrz informacje dodatkowe).
22
4 noce
Odlotowy Rzym z Neapolem
Hotel nad morzem RZYM, WATYKAN, NEAPOL, POMPEJE, POLA FLEGREJSKIE
1 dzieƒ – zbiórka na lotnisku, 2 godz.
przed wylotem. Odprawa. Przelot do
Rzymu. Transfer z lotniska do hotelu.
Kolacja. Nocleg (w przypadku przylotu w godzinach rannych/po∏udniowych nastàpi realizacja programu
z dnia piàtego).
2 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do Rzymu i zwiedzanie Rzymu Romantycznego: Plac del Popolo, Plac Hiszpaƒski
i Schody Hiszpaƒskie, Piazza Colonna, Fontanna di Trevi, koÊció∏ Santa
Maria Sopra Minerva, Plac Navona,
Campo dei Fiori, Piazza Mattei – Fontana delle Tartarughe, przejÊcie obok
g∏ównej synagogi rzymskiej i Teatru
Marcellusa, koÊció∏ Santa Maria in Cosmedin („Usta Prawdy“), urocze uliczki wyspy Tiberina, zakoƒczenie spaceru w dzielnicy Trastevere (Zatybrze) –
barwnym fragmencie miasta znanym
z restauracji i nocnego ˝ycia. Powrót
do hotelu. Kolacja. Nocleg.
3 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do Watykanu. Zwiedzanie: Muzeum Watykaƒskie i Kaplica Sykstyƒska, Bazylika Âw.
Piotra, Groby Papieskie – indywidualna
modlitwa przy grobie Ojca Âw. Jana
Paw∏a II. Czas wolny. Przejazd do RzyAmalfi
mu. Zwiedzanie Rzymu Staro˝ytnego:
Plac Wenecki, Panteon, Forum Trajana,
Kapitol, Forum Romanum, Wi´zienie
Mamertyƒskie, ¸uk Konstantyna oraz Koloseum i Palatyn z zewnàtrz. Czas wolny.
Powrót do hotelu. Kolacja. Nocleg.
4 dzieƒ – Êniadanie w formie suchego
prowiantu. Przejazd do Pompei – zwiedzanie fascynujàcych ruin miasta zastyg∏ego w czasie, na skutek zasypania popio∏em. Przejazd do Neapolu, zwiedzanie: Castel Nuova, Teatro San Carlo,
Galeria Umberto I, Piazza del Plebiscito, Palazzo Reale, koÊció∏ Êw. Franciszka z Paoli, przejÊcie do nabrze˝a Santa
Lucia, skàd rozpoÊciera si´ pi´kny widok na Zatok´ Neapolitaƒskà i Wezuwiusz. Przejazd na Pola Flegrejskie –
Solfatara -(przedsionek piekie∏) miejsce,
gdzie zachodzà procesy wulkaniczne.
Powrót do hotelu. Kolacja. Nocleg.
5 dzieƒ – Êniadanie. Wykwaterowanie i z∏o˝enie baga˝y w hotelu. Przejazd do Rzymu i zwiedzanie: Bazylika
Âw. Jana na Lateranie, Bazylika Santa
Maria Maggiore. Czas wolny. Powrót
do hotelu po baga˝e. Transfer na lotnisko. Odprawa, przelot do Polski.
Pompeje
WYLOT Z KATOWIC – TRANSFER Z KRAKOWA
NR IMPREZY
TERMIN
RNK0316
16.03 – 20.03
RNK0504
04.05 – 08.05
RNK1109
09.11 – 13.11
CENA
1990
1990
1990
WYLOT Z KRAKOWA – TRANSFER Z KATOWIC
NR IMPREZY
RKN0411
RKN0516
RKN0606
RKN0620
RKN0704
RKN0822
RKN0912
RKN0919
RKN1003
RKN1010
RKN1017
TERMIN
11.04 – 15.04
16.05 – 20.05
06.06 – 10.06
20.06 – 24.06
04.07 – 08.07
22.08 – 26.08
12.09 – 16.09
19.09 – 23.09
03.10 – 07.10
10.10 – 14.10
17.10 – 21.10
WYLOT Z WARSZAWY
NR IMPREZY
RNW0501
RNW0622
RNW0706
RNW0817
RNW0914
TERMIN
01.05 – 05.05
22.06 – 26.06
06.07 – 10.07
17.08 – 21.08
14.09 – 18.09
CENA
2090
2090
2090
2090
2090
CENA
2090
2090
2090
2090
2090
2090
2090
2090
2090
2090
2090
Dop∏ata do pokoju 1-os.: 370 z∏
Dop∏ata do transferu Katowice–Balice–Katowice: 20 z∏ (op∏ata bezzwrotna).
Dop∏ata do transferu Kraków–Pyrzowice–Kraków: 30 z∏ (op∏ata bezzwrotna).
Cena obejmuje: 4 noclegi w hotelu **/*** w okolicy Rzymu (pokoje 2- lub 3- osobowe
z ∏azienkami); 4 Êniadania; 4 obiadokolacje; przelot do/z Rzymu; op∏aty lotniskowe; opiek´ pilota-przewodnika; przejazd autokarem (lub busem) na wycieczk´ Neapol – Pompeje
– Pola Flegrejskie; ubezpieczenie KL, NNW i baga˝u.
Cena nie obejmuje (p∏atne na miejscu): transferów lotnisko– hotel–lotnisko; biletów wst´pu do zwiedzanych obiektów; miejscowych przewodników, biletów komunikacji miejskiej oraz autokaru lub busa na przejazdy do Rzymu – ok. 125 euro.
Nasze hotele: zazwyczaj nocujemy w skromnym hotelu *** w nadmorskich miejscowoÊciach Nettuno, Anzio lub innych – wygodny dojazd kolejkà do centrum Rzymu (ok. 55
minut), jednak w niektórych terminach mo˝liwy hotel w innej miejscowoÊci lub w Rzymie. O konkretnà nazw´ i po∏o˝enie hotelu mo˝na pytaç ok. 2 tygodnie przed wyjazdem.
Rzym
Forum Romanum
Neapol
23
3 noce
Odlotowy Rzym
Hotel w Rzymie
1 dzieƒ – zbiórka na lotnisku 2 godz.
przed wylotem. Odprawa, przelot do
Rzymu. Transfer z lotniska do hotelu.
Nocleg. (w przypadku przylotu w godzinach rannych/po∏udniowych nastàpi realizacja programu z dnia piàtego)
2 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do Watykanu. Udzia∏ w modlitwie Anio∏
Paƒski. Przejazd do Rzymu i zwiedzanie Rzymu Romantycznego: Plac
del Popolo, Plac Hiszpaƒski i Schody
Hiszpaƒskie, Piazza Colonna, Fontanna di Trevi, koÊció∏ Santa Maria
Sopra Minerva, Plac Navona, Campo
dei Fiori, Piazza Mattei – Fontana delle Tartarughe, przejÊcie obok g∏ównej
synagogi rzymskiej i Teatru Marcellusa, koÊció∏ Santa Maria in Cosmedin
(„Usta Prawdy“), urocze uliczki wyspy Tiberina, zakoƒczenie spaceru
w dzielnicy Trastevere (Zatybrze) –
barwnym fragmencie miasta znanym
z restauracji i nocnego ˝ycia. Powrót
do hotelu. Nocleg.
3 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do Watykanu. Zwiedzanie: Muzeum Watykaƒskie i Kaplica Sykstyƒska, Bazylika
Âw. Piotra, Groby Papieskie – indywidualna modlitwa przy grobie Ojca
24
Âw. Jana Paw∏a II. Czas wolny. Przejazd do Rzymu. Zwiedzanie Rzymu
Staro˝ytnego: Plac Wenecki, Panteon, Forum Trajana, Kapitol, Forum
Romanum, Wi´zienie Mamertyƒskie,
¸uk Konstantyna oraz Koloseum i Palatyn z zewnàtrz. Czas wolny. Powrót
do hotelu. Nocleg.
4 dzieƒ – Êniadanie. Wykwaterowanie i z∏o˝enie baga˝y w hotelu. Przejazd do Rzymu i zwiedzanie: Bazylika
Âw. Jana na Lateranie, Bazylika Santa
Maria Maggiore. Czas wolny. Powrót
do hotelu po baga˝e. Transfer na lotnisko. Odprawa, przelot do Polski.
WYLOT Z KRAKOWA – TRANSFER Z KATOWIC
NR IMPREZY
RKR0422
RKR0520
RKR0624
RKR0715
RKR0826
RKR0909
RKR0916
RKR0923
RKR1014
TERMIN
22.04 – 25.04
20.05 – 23.05
24.06 – 27.06
15.07 – 18.07
26.08 – 29.08
09.09 – 12.09
16.09 – 19.09
23.09 – 26.09
14.10 – 17.10
CENA
1990
1990
1890
1790
1790
1990
1990
1990
1990
WYLOT Z WARSZAWY
NR IMPREZY
RWR0415
RWR0513
RWR0624
RWR0812
RWR0916
TERMIN
15.04 – 18.04
13.05 – 16.05
24.06 – 27.06
12.08 – 15.08
16.09 – 19.09
CENA
1990
1990
1890
1790
1990
WYLOT Z KATOWIC – TRANSFER Z KRAKOWA
NR IMPREZY
TERMIN
RKA1111
11.11-14.11
CENA
1790
Dop∏ata do pokoju 1-os.: 300 z∏
Dop∏ata do transferu Kraków–Pyrzowice–Kraków: 30 z∏ (op∏ata bezzwrotna).
Dop∏ata do transferu Katowice–Balice–Katowice: 20 z∏ (op∏ata bezzwrotna).
Cena obejmuje: 3 noclegi w hotelu
***/**** w Rzymie (pokoje 2- lub 3- osobowe z ∏azienkami); 3 Êniadania; przelot
do/z Rzymu; op∏aty lotniskowe; opiek´
pilota-przewodnika; ubezpieczenie
KL,NNW i baga˝u.
Cena nie obejmuje (p∏atne na miejscu):
transferów lotnisko – hotel – lotnisko; biletów wst´pu do zwiedzanych obiektów; miejscowych przewodników oraz
biletów komunikacji miejskiej – ok. 85 –
90 euro.
Nasze hotele: zazwyczaj nocujemy
w hotelach ***/**** w samym centrum
Rzymu w okolicy dworca Termini, jednak w niektórych terminach mo˝liwy
hotel po∏o˝ony poza Êcis∏ym centrum
Rzymu, ale z dogodnym dojazdem komunikacjà miejskà. O konkretnà nazw´
i po∏o˝enie hotelu mo˝na pytaç ok. 2 tygodnie przed wyjazdem.
Uwaga: kolejnoÊç zwiedzania i godziny
wylotów mogà ulec zmianie.
Uwaga: udzia∏ w Modlitwie Anio∏ Paƒski uwarunkowany obecnoÊcià Ojca
Âwi´tego w Watykanie.
3 noce
3 noce
Odlotowa Toskania
Odlotowy Mediolan
BOLONIA, FLORENCJA, S.GIMIGNANO, AREZZO, REGION CHIANTI
1 dzieƒ – zbiórka na lotnisku w g∏ównej hali odlotów – 2 godz. przed wylotem. Odprawa. Przelot do Bolonii.
Zwiedzanie: Piazza Maggiore i Nettuno z najwa˝niejszymi budynkami
Êwieckimi i religijnymi: katedra, Palazzo Re Enzo, Palazzo Comunale,
koÊció∏ San Pretorio; najstarszy uniwersytet w Europie – Archinnasio.
Przejazd busem do hotelu w Montecatini Terme. Zakwaterowanie. Kolacja. Nocleg.
2 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd Êrodkami komunikacji miejskiej lub busem
do Florencji. Spacer po mieÊcie
i zwiedzanie: Palazzo Pitti, Ponte
Vecchio, koÊció∏ Santa Croce, katedra
NMP Kwietnej, baptysterium, dzwonnica, koÊció∏ San Lorenzo. Powrót do
hotelu.Kolacja. Nocleg.
3 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd busem
do San Gimignano i zwiedzanie: Porta San Giovanni, koÊció∏ San Francesco, Êredniowieczne arkady, panorama z tarasu na pi´kne toskaƒskie
wzgórza, Piazza della Cisterna, Piazza del Duomo. Nast´pnie przejazd
do Sieny. Zwiedzanie: Plac Il Campo,
który jest sercem miasta, Palazzo Publico, Wie˝a Ob˝arstwa (z zewnàtrz).
Kaplica Capella di Piazza, katedra,
baptysterium. Przejazd do Arezzo,
zwiedzanie: koÊció∏ San Francesco,
Piazza Grande, Palazzo delle Logge,
park Passagio del Prato, katedra, ruiny
zamku Fortezza Medicea. Przejazd
do malowniczego regionu Chianti:
zwiedzanie urokliwych miasteczek
i winnic: Castelina di Chianti, Radda
di Chianti, Badia a Caltibuono. Degustacja wina i zakàsek w jednej ze stylowych restauracji. Powrót do hotelu.
Kolacja. Nocleg.
4 dzieƒ – Êniadanie. Czas wolny (w
zale˝noÊci od godzin wylotu). Transfer na lotnisko w Bolonii. Odprawa.
Przelot do Polski.
WYLOT Z KATOWIC - TRANSFER Z KRAKOWA
NR IMPREZY
TSK0513
TSK0624
TSK0715
TSK0812
TSK0916
TERMIN
13.05 – 16.05
24.06 – 27.06
15.07 – 18.07
12.08 – 15.08
16.09 – 19.09
CENA
1690
1690
1690
1690
1690
Dop∏ata do pokoju 1-os.: 260 z∏
Dop∏ata do transferu Kraków–Pyrzowice–Kraków: 30 z∏ (op∏ata bezzwrotna).
Cena obejmuje: 3 noclegi w hotelu **/***
w Montecatini Terme lub okolicy (pokoje 2 –
lub 3 – osobowe z ∏azienkami), 3 Êniadania,
3 obiadokolacje, przelot do/z Bolonii (lot kursowy „tanimi liniami”), op∏aty lotniskowe,
opiek´ pilota – przewodnika, ubezpieczenie
KL i NNW.
Cena nie obejmuje (p∏atne na miejscu): transferów lotnisko– hotel–lotnisko; biletów wst´pu do zwiedzanych obiektów, miejscowych
przewodników oraz biletów komunikacji
miejskiej, oraz przejazd busem na zwiedzanie – ok. 150 euro.
Uwaga: KolejnoÊç zwiedzania i godziny wylotu mogà ulec zmianie.
San Gimignano
Z ALPEJSKIMI JEZIORAMI
1 dzieƒ – zbiórka na lotnisku 2 godz.
przed wylotem. Odprawa. Przylot do
Bergamo. Transfer busem lub autokarem do hotelu. Zwiedzanie miasta:
Zamek Sforzów -Êredniowieczny zamek, Parko Sempione – urokliwy
park, Narodowe Muzeum Nauki
i Techniki – muzeum poÊwi´cone wynalazkom Leonarda da Vinci, Bazylika Âw. Ambro˝ego – patrona miasta.
Przyjazd do hotelu. Nocleg.
2 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd do centrum Mediolanu. Zwiedzanie: Piazza
del Duomo z najwi´kszà na Êwiecie
katedrà gotyckà, zwanà przez niektórych „poematem w marmurze”, s∏ynna w Êwiecie opera La Scala, galeria
sztuki Pinacoteca Ambrosiana – jedno z najcenniejszych w∏oskich muzeów, koÊció∏ Santa Maria delle Grazie
s∏ynàcy z fresku Leonarda da Vinci
„Ostatnia Wieczerza”, Galeria Vittorio Emanuele. Spacer po mieÊcie s∏ynnà ulicà projektantów mody Monte
Napoleone. Czas wolny na zakupy.
Powrót do hotelu. Nocleg.
3 dzieƒ – Êniadanie. Dzieƒ wolny lub
dla ch´tnych ca∏odzienna wycieczka
fakultatywna – Szlakiem Górskich Jezior: Przejazd do alpejskiej miejscowoÊci Stresa po∏o˝onej nad Jeziorem
Maggiore, rejs stateczkiem na Isola
Bella czyli Pi´kna Wyspa. Spacer po
wyspie, podziwianie Pa∏acu Borromeuszów i przylegajàcych ogrodów,
powrót do Stresy. Przejazd nad Jezioro Como uznanego za jedno z najpi´kniejszych jezior w Êwiecie, podziwianie malowniczych krajobrazów. Spacer po miejscowoÊci Como
ze Êredniowiecznym centrum historycznym. Zwiedzanie: Palazzo Bro-
letto oraz XV wiecznej katedry. Przejazd do Cernobbio, miejscowoÊci
gdzie urodzi∏ si´ Pliniusz Starszy,
s∏ynny rzymski pisarz i historyk (autor
dzie∏a: Historia Naturalna), zwiedzanie miasteczka. Powrót do hotelu.
Nocleg.
4 dzieƒ – Êniadanie. Wykwaterowanie. Czas wolny (w zale˝noÊci od godziny wylotu). Transfer busem lub autokarem na lotnisko. Odprawa. Przelot
do Polski.
WYLOT Z KATOWIC - TRANSFER Z KRAKOWA
NR IMPREZY
MED0506
MED0520
MED0610
MED0701
MED0722
MED0812
MED0826
MED0916
MED0930
TERMIN
06.05 – 09.05
20.05 – 23.05
10.06 – 13.06
01.07 – 04.07
22.07 – 25.07
12.08 – 15.08
26.08 – 29.08
16.09 – 19.09
30.09 – 03.10
CENA
1690
1690
1690
1690
1690
1690
1690
1690
1690
Dop∏ata do 3 obiadokolacji: 200 z∏
Dop∏ata do pokoju 1-os.: 410 z∏
Dop∏ata do transferu Kraków–Pyrzowice–Kraków: 30 z∏ (op∏ata bezzwrotna).
Cena obejmuje: 3 noclegi w hotelu **/***
w Mediolanie (pokoje 2- lub 3- osobowe z ∏azienkami), 3 Êniadania, przelot do/z Mediolanu (lot kursowy „tanimi liniami“), op∏aty lotniskowe; opiek´ pilota-przewodnika, ubezpieczenie KL, NNW i baga˝u.
Cena nie obejmuje (p∏atne na miejscu): transferów lotnisko-hotel-lotnisko, biletów wst´pu
do zwiedzanych obiektów, miejscowych
przewodników oraz biletów komunikacji
miejskiej ok. 105 euro, wycieczka fakultatywna (minimum 20 osób): Szlakiem Górskich Jezior ok. 70 euro.
Uwaga: KolejnoÊç zwiedzania i godziny wylotu mogà ulec zmianie.
25
3 noce
Odlotowy Pary˝
4 noce
Odlotowy Pary˝
z Wersalem lub Eurodisneylandem
1 dzieƒ – zbiórka na lotnisku 2 godz.
przed wylotem. Odprawa. Przelot do
Pary˝a. Transfer busem lub autokarem do hotelu. Z∏o˝enie baga˝y
w hotelu. Zwiedzanie Pary˝a: Wie˝a
Eiffla (dla ch´tnych wyjazd na wie˝´),
spacer po Polach Elizejskich, ¸uk
Triumfalny. Czas wolny. Dla ch´tnych wieczorny rejs statkiem po Sekwanie. Przejazd do hotelu. Nocleg.
2 dzieƒ – Êniadanie. Zwiedzanie Pary˝a – Dzielnica ¸aciƒska: Pa∏ac Luksemburski– siedziba Senatu Francji,
Pantheon, Sorbona, College de France, Bulwar Âw. Micha∏a; Wyspa La
Cite z Katedrà Notre Dame, Concergerie, Âwi´tà Kaplicà, Pont Neuf– najstarszy most Pary˝a; Muzeum d’Orsay z obrazami impresjonistów. Powrót do hotelu. Nocleg.
3 dzieƒ – Êniadanie. Zwiedzanie Pary˝a: Luwr, Opera Charlesa Garniera,
Muzeum Perfum Fregonarda. Przejazd na wzgórze Montmartre: Bazylika Sacre Coeur, Place du Tertre, Plac
Pigalle, kabaret Moulin Rouge. Czas
wolny. Dla ch´tnych wieczorny spektakl w jednym z wybranych kabare-
tów. Powrót do hotelu. Nocleg.
4 dzieƒ – Êniadanie. Wykwaterowanie i z∏o˝enie baga˝y w hotelu. Czas
wolny (w zale˝noÊci od godziny wylotu), transfer na lotnisko. Odprawa.
Wylot z Pary˝a, przelot do Polski.
WYLOT Z KATOWIC –TRANSFER Z KRAKOWA
NR IMPREZY
PRK0430
PRK0514
PRK0604
PRK0702
PRK0827
PRK0917
PRK1001
PRK1008
PRK1022
TERMIN
30.04 – 03.05
14.05 – 17.05
04.06 – 07.06
02.07 – 05.07
27.08 – 30.08
17.09 – 20.09
01.10 – 04.10
08.10 – 11.10
22.10 – 25.10
CENA
1790
1790
1790
1790
1790
1790
1790
1790
1790
WYLOT Z WARSZAWY
NR IMPREZY
PRW0501
PRW0520
PRW0624
PRW0826
PRW0916
PRW1007
PRW1111
TERMIN
01.05 – 04.05
20.05 – 23.05
24.06 – 27.06
26.08 – 29.08
16.09 – 19.09
07.10 – 10.10
11.11 – 14.11
CENA
1790
1790
1790
1790
1790
1790
1790
Dop∏ata do 3 obiadokolacji: 180 z∏
Dop∏ata do pokoju 1-os.: 420 z∏
Dop∏ata za transfer Kraków–Pyrzowice–Kraków: 30 z∏ (op∏ata bezzwrotna).
Cena obejmuje: 3 noclegi w hotelu **/*** w centrum Pary˝a lub na przedmieÊciach blisko
stacji metra (pokoje 2- lub 3-os. z ∏azienkami); 3 Êniadania; przelot do/z Pary˝a (lot kursowy „tanimi liniami“); op∏aty lotniskowe; opiek´ pilota-przewodnika; ubezpieczenie KL,
NNW i baga˝u.
Cena nie obejmuje (p∏atne na miejscu): transferów lotnisko-hotel-lotnisko; biletów wst´pu
do zwiedzanych obiektów; miejscowych przewodników oraz biletów komunikacji miejskiej ok. 100 euro.
Dodatkowo dla ch´tnych: wyjazd na Wie˝´ Eiffla (III poziom) ok. 14 euro, rejs statkiem
po Sekwanie ok. 11 euro, spektakl w kabarecie (wymagana wczesniejsza rezerwacja
w biurze): Lido ok. 520 z∏, Moulin Rouge ok. 530 z∏, Crazy Horse ok. 620 z∏.
Nasze hotele: zazwyczaj nocujemy w skromnym hotelu 2/3* w centrum Pary˝a po∏o˝onym
blisko stacji metra, jednak w niektórych terminach mo˝liwy hotel 2-3* po∏o˝ony na przedmieÊciach Pary˝a, z dogodnym po∏àczeniem do centrum miasta komunikacjà miejskà. O konkretnà nazw´ i po∏o˝enie hotelu mo˝na pytaç ok. 2 tygodnie przed wyjazdem.
Obiadokolacje: zach´camy do wykupienia tej atrakcyjnej cenowo i ch´tnie wybieranej
przez naszych klientów, opcji. Posi∏ki odbywajà si´ w restauracjach samoobs∏ugowych,
zlokalizowanych w centrum Pary˝a, po∏o˝onych blisko atrakcji turystycznych. Obiadokolacja sk∏ada si´ z: przystawki, dania g∏ównego oraz deseru (ka˝de danie do wyboru z kilku pozycji). Napoje do obiadokolacji sà dodatkowo p∏atne.
Uwaga: KolejnoÊç zwiedzania i godziny wylotów mogà ulec zmianie
Wersal
1 dzieƒ – zbiórka na lotnisku 2 godz.
przed wylotem. Odprawa. Przelot do
Pary˝a. Transfer z lotniska. Z∏o˝enie
baga˝y w hotelu. Zwiedzanie Pary˝a:
Wie˝a Eiffla (dla ch´tnych wyjazd na
wie˝´), spacer po Polach Elizejskich,
¸uk Triumfalny. Czas wolny. Dla ch´tnych wieczorny rejs statkiem po Sekwanie. Przejazd do hotelu. Nocleg.
2 dzieƒ – Êniadanie. Zwiedzanie Pary˝a – Dzielnica ¸aciƒska: Pa∏ac Luksemburski- siedziba Senatu Francji, Pantheon, Sorbona, College de France, Bulwar Âw. Micha∏a; Wyspa La Cite z Katedrà Notre Dame, Concergerie, Âwi´tà Kaplicà, Pont Neuf – najstarszy most
Pary˝a; Muzeum d’Orsay z obrazami
impresjonistów. Spacer po Dzielnicy
Les Halles z Centrum Pompidou. Czas
wolny. Powrót do hotelu. Nocleg.
3 dzieƒ – Êniadanie. Zwiedzanie Pary˝a: Luwr, Opera Charlesa Garniera,
Muzeum Perfum Fregonarda lub dla
ch´tnych wizyta w Muzeum Grevin –
Muzeum Figur Woskowych. Przejazd
na wzgórze Montmartre: Bazylika Sacre Coeur, Place du Tertre, Plac Pigalle, kabaret Moulin Rouge. Czas wolny. Dla ch´tnych wieczorny spektakl
w jednym z wybranych kabaretów.
Powrót do hotelu. Nocleg.
4 dzieƒ – Êniadanie. Dzieƒ wolny.
Fakultatywnie zwiedzanie Wersalu
i czas wolny lub samodzielny przejazd i pobyt w EuroDisneylandzie. Powrót do hotelu. Nocleg.
5 dzieƒ – Êniadanie. Wykwaterowanie i z∏o˝enie baga˝y w hotelu. Czas
wolny (w zale˝noÊci od godziny wy-
lotu), transfer na lotnisko. Odprawa.
Wylot z Pary˝a, przelot do Polski.
WYLOT Z KATOWIC - TRANSFER Z KRAKOWA
NR IMPREZY
PWK0510
PWK0517
PWK0524
PWK0531
PWK0607
PWK0614
PWK0621
PWK0628
PWK0705
PWK0712
PWK0719
PWK0802
PWK0809
PWK0816
PWK0823
PWK0830
PWK0906
PWK0913
PWK0920
PWK0927
PWK1004
PWK1018
PWK1108
TERMIN
10.05 – 14.05
17.05 – 21.05
24.05 – 28.05
31.05 – 04.06
07.06 – 11.06
14.06 – 18.06
21.06 – 25.06
28.06 – 02.07
05.07 – 09.07
12.07 – 16.07
19.07 – 23.07
02.08 – 06.08
09.08 – 13.08
16.08 – 20.08
23.08 – 27.08
30.08 – 03.09
06.09 – 10.09
13.09 – 17.09
20.09 – 24.09
27.09 – 01.10
04.10 – 08.10
18.10 – 22.11
08.11 – 12.11
CENA
1890
1890
1890
1890
1890
1890
1890
1890
1890
1890
1890
1890
1890
1890
1890
1890
1890
1890
1890
1890
1890
1890
1890
WYLOT Z WARSZAWY
NR IMPREZY
PWW0518
PWW0622
PWW0706
PWW0824
PWW0914
PWW0928
PWW1005
PWW1109
TERMIN
18.05 – 22.05
22.06 – 26.06
06.07 – 10.07
24.08 – 28.08
14.09 – 18.09
28.09 – 02.10
05.10 – 09.10
09.11 – 13.11
CENA
1890
1890
1890
1890
1890
1890
1890
1890
Dop∏ata do 4 obiadokolacji: 240 z∏
Dop∏ata do pokoju 1-os.: 550 z∏
Dop∏ata za transfer Kraków–Pyrzowice–Kraków: 30 z∏ (op∏ata bezzwrotna).
Cena obejmuje: 4 noclegi w hotelu **/*** w centrum Pary˝a lub na przedmieÊciach blisko stacji
metra (pokoje 2- lub 3-os. z ∏azienkami); 4 Êniadania; przelot do/z Pary˝a (lot kursowy „tanimi
liniami“); op∏aty lotniskowe; opiek´ pilota-przewodnika; ubezpieczenie KL, NNW i baga˝u.
Cena nie obejmuje (p∏atne na miejscu): transferów lotnisko-hotel-lotnisko; biletów wst´pu do zwiedzanych obiektów; miejscowych przewodników oraz biletów komunikacji miejskiej ok. 100 euro.
Dodatkowo dla ch´tnych: wyjazd na Wie˝´ Eiffla (III poziom) ok. 14 euro, rejs statkiem po
Sekwanie ok. 11 euro, wizyta w Muzeum Grevin ok. 15 euro, wycieczka fakultatywna do
Wersalu ok. 35 euro, przejazd i pobyt w Eurodisneylandzie: ok. 70 euro, spektakl w kabarecie (wymagana wczesniejsza rezerwacja w biurze): Lido ok. 520 z∏, Moulin Rouge ok. 530 z∏,
Crazy Horse ok. 620 z∏.
Nasze hotele: zazwyczaj nocujemy w skromnym hotelu 2/3* w centrum Pary˝a po∏o˝onym
blisko stacji metra, jednak w niektórych terminach mo˝liwy hotel 2-3* po∏o˝ony na przedmieÊciach Pary˝a, z dogodnym po∏àczeniem do centrum miasta komunikacjà miejskà. O konkretnà nazw´ i po∏o˝enie hotelu mo˝na pytaç ok. 2 tygodnie przed wyjazdem.
Obiadokolacje: zach´camy do wykupienia tej atrakcyjnej cenowo i ch´tnie wybieranej przez
naszych klientów, opcji. Posi∏ki odbywajà si´ w restauracjach samoobs∏ugowych, zlokalizowanych w centrum Pary˝a, po∏o˝onych blisko atrakcji turystycznych. Obiadokolacja sk∏ada si´ z:
przystawki, dania g∏ównego oraz deseru (ka˝de danie do wyboru z kilku pozycji). Napoje do
obiadokolacji sà dodatkowo p∏atne.
Uwaga: KolejnoÊç zwiedzania i godziny wylotów mogà ulec zmianie.
Luwr
26
3 noce
Odlotowy Londyn
z Windsorem i Oxfordem
1 dzieƒ – zbiórka na lotnisku 2 godz.
przed wylotem. Odprawa. Przylot do
Londynu. Transfer busem lub autokarem do hotelu. Z∏o˝enie baga˝y
w hotelu. Przejazd do centrum. Zwiedzanie Londynu: Twierdza Tower of
London, Tower Bridge, spacer po City – finansowej dzielnicy Londynu,
Katedra Âw. Paw∏a, wizyta w Teatrze
Szekspirowskim Globe. Dla ch´tnych
rejs statkiem po Tamizie. Powrót do
hotelu. Nocleg.
2 dzieƒ – Êniadanie. Zwiedzanie Londynu: Zwiedzanie Londynu: Pa∏ac
Buckingham, ¸uk Admiralicji, Opactwo Westminsterskie, przejÊcie przez
ulic´ Whitehall do Parliament Square
pod House of Parliament, wie˝a zegarowa z dzwonem Big Ben. London
Eye (dla ch´tnych – przeja˝d˝ka najwi´kszym na Êwiecie ko∏em widokowym). Dalsza cz´Êç zwiedzania: Park
Âw. Jakuba, Piccadilly Circus ze s∏awnym amorkiem, Trafalgar Square
z kolumnà Nelsona, Galeria Narodowa. Wizyta w dzielnicy Soho. Powrót
do hotelu. Nocleg.
3 dzieƒ – Êniadanie. Dzieƒ wolny lub
dla ch´tnych wycieczka fakultatywna
do Windsoru i Oxfordu. Przejazd autokarem do Windsoru. Zwiedzanie:
Windsor Castle, apartamenty królewskie, dom lalek, kaplica Âw. Jerzego.
Przejazd autokarem do Oxfordu.
Zwiedzanie miasta: wizyta w Christchurch College, gdzie by∏y filmowane
sceny do filmu Harry Potter i gdzie
studiowa∏ Albert Einstein, spacer po
mieÊcie, czas wolny. Powrót autokarem do hotelu. Nocleg.
4 dzieƒ – Êniadanie. Wykwaterowanie i z∏o˝enie baga˝y w hotelu. Zwiedzanie Londynu: Muzeum Kensington
(do wyboru Muzeum Techniki, Muzeum Victorii i Alberta oraz Muzeum
Historii Naturalnej). Czas wolny. Dla
ch´tnych zwiedzanie Muzeum Figur
Woskowych. Powrót do hotelu. Transfer busem lub autokarem na lotnisko.
Odprawa. Przelot do Polski.
WYLOT Z KATOWIC - TRANSFER Z KRAKOWA
NR IMPREZY
LNO0430
LNO0512
LNO0526
LNO0609
LNO0623
LNO0707
LNO0721
LNO0812
LNO0825
LNO0915
LNO0922
LNO1006
LNO1110
TERMIN
30.04 – 03.05
12.05 – 15.05
26.05 – 29.05
09.06 – 12.06
23.06 – 26.06
07.07 – 10.07
21.07 – 24.07
12.08 – 15.08
25.08 – 28.08
15.09 – 18.09
22.09 – 25.09
06.10 – 09.10
10.11 – 13.11
CENA
1890
1790
1790
1790
1890
1790
1790
1890
1790
1790
1790
1790
1790
WYLOT Z WARSZAWY
NR IMPREZY
LWO0430
LWO0512
LWO0526
LWO0609
LWO0623
LWO0707
LWO0721
LWO0812
LWO0825
LWO0915
LWO0922
LWO1006
LWO1110
TERMIN
30.04 – 03.05
12.05 – 15.05
26.05 – 29.05
09.06 – 12.06
23.06 – 26.06
07.07 – 10.07
21.07 – 24.07
12.08 – 15.08
25.08 – 28.08
15.09 – 18.09
22.09 – 25.09
06.10 – 09.10
10.11 – 13.11
CENA
1890
1790
1790
1790
1890
1790
1790
1890
1790
1790
1790
1790
1790
ków: 30 z∏ (op∏ata bezzwrotna).
Cena obejmuje: 3 noclegi w hotelu **/***
w Londynie lub na przedmieÊciach Londynu
z dogodnym po∏àczeniem do centrum miasta
(pokoje 2- lub 3-os. z ∏azienkami); 3 Êniadania;
przelot do/z Londynu (lot kursowy „tanimi liniami“); op∏aty lotniskowe; opiek´ pilota – przewodnika; ubezpieczenie KL, NNW i baga˝u.
Cena nie obejmuje (p∏atne na miejscu): transferów lotnisko-hotel-lotnisko, biletów wst´pu
do zwiedzanych obiektów, miejscowych
przewodników oraz biletów komunikacji
miejskiej i podmiejskiej ok. 95 funtów.
Dodatkowo dla ch´tnych: rejs statkiem po
Tamizie ok. 9 funtów, przeja˝d˝ka London
Eye ok. 17 funtów, Muzeum Figur Woskowych Madame Tussauds ok. 28 funtów, wycieczka fakultatywna do Windsoru i Oxfordu
ok. 55 funtów (minimum 20 osób).
Uwaga: KolejnoÊç zwiedzania i godziny wylotów mogà ulec zmianie.
Uwaga: Wszystkie pokoje trzyosobowe
w hotelach w Londynie to pokoje z podwójnym ∏ó˝kiem ma∏˝eƒskim oraz dostawkà (nie
ma pokoi z trzema osobnymi ∏ó˝kami).
Dop∏ata do pokoju 1-os.: 330 z∏
Dop∏ata do 3 obiadokolacji (restauracje na
mieÊcie lub w hotelu): 230 z∏
Dop∏ata za transfer Kraków–Pyrzowice–Kra-
27
3 noce
Odlotowa Lizbona
3 noce
Odlotowy Madryt
LIZBONA, FATIMA, BATALHA, SINTRA, PRZYLÑDEK ROCCA
1 dzieƒ – zbiórka na lotnisku 2 godz.
przed wylotem. Odprawa. Przylot do
Lizbony. Transfer z lotniska do centrum Lizbony. Zwiedzanie miasta:
spacer po dzielnicy Baixa, wyjazd
windà Santa Justa – mo˝liwoÊç podziwiania panoramy miasta, Dzielnica
Alfami – najstarsza dzielnica arabska
Lizbony: Katedra Se (Se Patriarcal)najwi´ksza Êwiàtynia w mieÊcie,
Dom Âw. Antoniego, Plac Comercio,
Rua Augusta, Plac Rossio, Plac Pedro
IV. Czas wolny. Przejazd do hotelu.
Nocleg.
2 dzieƒ – Êniadanie. Dzieƒ wolny lub
dla ch´tnych wycieczka fakultatywna
do Fatimy, po drodze zwiedzanie Batalhi z klasztorem, zwanym per∏à portugalskiego gotyku. Przyjazd do Fatimy- odwiedzenie bazyliki Matki Bo˝ej, miejsca wielu pielgrzymek katolickich i oÊrodka kultu maryjnego.
Czas wolny na zakupy dewocjonalii.
Powrót do hotelu. Nocleg.
3 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd na
Przylàdek Rocca- najbardziej wysuni´ty na zachód punkt kontynentalnej
Europy. Przejazd do Sintry- charakterystycznego miasteczka dla Portugalli
– spacer trasà widokowà, stare miasto, zwiedzanie bogato zdobionego
Pa∏acu Pena, z którego rozciàgajà sie
zapierajàce dech w piersiach widoki.
Powrót do Lizbony. Przejazd do
dzielnicy Expo. Zwiedzanie najwi´kszego w Europie oraz jednego z najwi´kszych na Êwiecie Oceanarium.
Powrót do hotelu. Nocleg.
4 dzieƒ – Êniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Zwiedzanie Lizbony:
Dzielnica Belem: wie˝a obronna Torre de Belem oraz Klasztor Hieronimitów b´dàcy przyk∏adem architektury
manualiƒskiej oraz miejsce podpisania traktaktu lizboƒskiego, Pomnik
Odkrywców. Transfer na lotnisko.
Wylot z Lizbony. Przylot do Polski.
28
WYLOT Z WARSZAWY
NR IMPREZY
LIZ0414
LIZ0430
LIZ0512
LIZ0526
LIZ0609
LIZ0623
LIZ0707
LIZ0721
LIZ0812
LIZ0825
LIZ0915
LIZ0922
LIZ1006
LIZ1110
TERMIN
14.04 – 17.04
30.04 – 03.05
12.05 – 15.05
26.05 – 29.05
09.06 – 12.06
23.06 – 26.06
07.07 – 10.07
21.07 – 24.07
12.08 – 15.08
25.08 – 28.08
15.09 – 18.09
22.09 – 25.09
06.10 – 09.10
10.11 – 13.11
CENA
2390
2590
2390
2390
2390
2590
2390
2390
2590
2390
2390
2390
2390
2390
Dop∏ata do pokoju 1 os.: 330 z∏
Dop∏ata do 3 obiadokolacji: 210 z∏
Cena obejmuje: 3 noclegi w hotelu **/*** blisko Êcis∏ego centrum w Lizbonie (pokoje
2 osobowe), 3 Êniadania; przelot do/z Lizbony; op∏aty lotniskowe; opiek´ pilota – przewodnika; ubezpieczenie KL, NNW i baga˝u.
Cena nie obejmuje (p∏atne na miejscu): transferów lotnisko-hotel-lotnisko, transferów
podczas zwiedzania, biletów wst´pu do
zwiedzanych obiektów, miejscowych przewodników ok. 85 euro.
Dodatkowo dla ch´tnych: wycieczka fakultatywna do Fatimy ok. 30 euro (minimum 15
osób).
Uwaga: kolejnoÊç zwiedzania i godziny wylotów mogà ulec zmianie.
1 dzieƒ – zbiórka na lotnisku 2 godz.
przed wylotem. Odprawa. Przylot do
Madrytu. Transfer do hotelu. Zakwaterowanie i nocleg.
2 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd na
zwiedzanie: Plaza Espana; Plaza
Oriente (opera z zewnàtrz); Palaccio
Real; Plaza Mayor; Puerta del Sol, popo∏udniu zwiedzanie El Paseo del
Prado oraz Muzeum Prado. Dla ch´tnych – wieczór flamenco w restauracji (ok. 40 euro min. 20 os.). Powrót
do hotelu. Nocleg.
3 dzieƒ – Po Êniadaniu dla ch´tnych
wycieczka fakultatywna: Pa∏ac Królewski San Lorenzo El Escorial oraz Dolina
Poleg∏ych (ok. 55 euro min. 20 os.) Popo∏udniu spacer po Parku del Buen Retiro. W miar´ wolnego czasu zwiedzanie stadionu Santiago Bernaben – Real
Madryt (dla ch´tnych wst´p ok. 17 euro). Powrót do hotelu. Nocleg.
4 dzieƒ – Êniadanie. Wykwaterowanie i z∏o˝enie baga˝y w hotelu. Czas
wolny. W zale˝noÊci od godziny wylotu, mo˝liwoÊç zwiedzania Museo-Reina Sofia (obraz Gernika Picassa).
Transfer na lotnisko. Odprawa. Wylot
z Madrytu, przylot do Polski.
WYLOT Z KATOWIC – TRANSFER Z KRAKOWA
NR IMPREZY
MDR0409
MDR0514
MDR0604
MDR0917
MDR0924
TERMIN
09.04 – 12.04
14.05 – 17.05
04.06 – 07.06
17.09 – 20.09
24.09 – 27.09
CENA
1890
1890
1890
1890
1890
Dop∏ata do pokoju 1 os.: 250 z∏
Dop∏ata za transfer Kraków–Pyrzowice–Kraków: 30 z∏ (op∏ata bezzwrotna).
Cena obejmuje: 3 noclegi w hotelu **/***
w Madrycie lub na przedmieÊciach, blisko
stacji metra (pokoje 2- lub 3- osobowe z ∏azienkami); 3 Êniadania; przelot do/z Madrytu;
op∏aty lotniskowe; opiek´ pilota-przewodnika; ubezpieczenie KL, NNW i baga˝u.
Cena nie obejmuje (p∏atne na miejscu): transferów lotnisko – hotel – lotnisko; biletów
wst´pu do zwiedzanych obiektów; miejscowych przewodników oraz biletów komunikacji miejskiej – ok. 95 euro.
Uwaga: kolejnoÊç zwiedzania i godziny wylotów mogà ulec zmianie.
Odlotowa
7 nocy
Barcelona
Odlotowa
z wypoczynkiem na Costa Brava
1 dzieƒ – zbiórka na lotnisku 2 godz.
przed wylotem. Odprawa. Przylot do
Barcelony. Transfer do hotelu na Costa Brava. Zakwaterowanie. Kolacja
i nocleg.
2 dzieƒ – Êniadanie. Pobyt nad morzem i wypoczynek na pla˝y, kolacja
i nocleg.
3 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd kolejkà
do Barcelony i zwiedzanie: arcydzie∏o Gaudiego – La Sagrada Familia,
szerokie eleganckie ulice dzielnicy
Eixample z KoÊcio∏em Pàtniczym pod
wezwaniem Êw. Rodziny, modernistyczne budynki przy Passeig de Gracia (m.in. Casa Batllo, Casa Mila).
Czas wolny. Dalsza cz´Êç zwiedzania: Êredniowieczna dzielnica La Ribera z Muzeum Picassa oraz dzielnica gotycka Barri Gotic z barceloƒskà
katedrà. W miar´ wolnego czasu
zwiedzanie Stadionu Camp Nou. Powrót kolejkà do hotelu na Costa Brava. Kolacja. Nocleg.
4 dzieƒ – Êniadanie. Dalsza cz´Êç
wypoczynku nad morzem. Kolacja.
Nocleg.
5 dzieƒ – Êniadanie. Pobyt nad morzem. Dla ch´tnych wycieczka fakultatywna do Montserrat – niezwykle
malowniczo po∏o˝onego na zboczu
Klasztoru Benedyktynów z wizerunkiem Czarnej Madonny.
6-7 dzieƒ – Êniadanie. Dalsza cz´Êç
wypoczynku nad morzem. Kolacja.
Nocleg.
8 dzieƒ – Êniadanie. Czas wolny (w
zale˝noÊci od godziny wylotu), transfer na lotnisko w Barcelonie. Odprawa. Wylot z Barcelony, przylot do
Polski.
WYLOT Z KATOWIC –
NR IMPREZY
CBR0626
CBR0710
CBR0911
CBR0918
TRANSFER Z KRAKOWA
TERMIN
26.06 – 03.07
10.07 – 17.07
11.09 – 18.09
18.09 – 25.09
CENA
2490
2690
2390
2390
Dop∏ata do pokoju 1 os.: 580 z∏
Dop∏ata za transfer Kraków–Pyrzowice–Kraków: 30 z∏ (op∏ata bezzwrotna).
Cena obejmuje: 7 noclegów w hotelu *** na
wybrze˝u Costa Brava (pokoje 2- lub 3- osobowe z ∏azienkami), 7 Êniadaƒ i 7 kolacji,
przelot do/z Barcelony, op∏aty lotniskowe,
opiek´ pilota-przewodnika, ubezpieczenie KL,
NNW i baga˝u.
Cena nie obejmuje (p∏atne na miejscu): transferów lotnisko – hotel – lotnisko, biletów
wst´pu do zwiedzanych obiektów, miejscowych przewodników, oraz biletów komunikacji miejskiej i podmiejskiej – ok. 100 euro.
Fakultatywna wycieczka do Montserrat – ok.
40 euro (min. 20 osób).
Uwaga: kolejnoÊç zwiedzania i godziny wylotu mogà ulec zmianie.
1 dzieƒ – zbiórka na lotnisku 2 godz.
przed wylotem. Odprawa. Przylot do
Barcelony. Transfer do hotelu w jednym z miasteczek na Costa Brava. Zakwaterowanie. W zale˝noÊci od pory
przybycia – ew. zapoznanie z miejscowoÊcià lub indywidualny wypoczynek na pla˝y. Kolacja i nocleg.
2 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd kolejkà
do Barcelony. Zwiedzanie najstarszej, pami´tajàcej czasy rzymskie
dzielnicy miasta Barri Gotic z barceloƒskà Katedrà Êw. Eulalii, dzielnicy
La Ribera z muzeum Pablo Picasso,
arcydzie∏a architektury sakralnej –
KoÊció∏a Pàtniczego pod wezwaniem
Êw. Rodziny – La Sagrada Familia
Gaudiego. W miar´ wolnego czasu
i zainteresowania ew. zwiedzanie stadionu Camp Nou. Powrót kolejkà do
hotelu. Kolacja i nocleg.
3 dzieƒ – Êniadanie. Przejazd kolejkà
do Barcelony. Spacer po t´tniàcym
˝yciem bulwarze Las Ramblas do pomnika Kolumba i portu oraz po szerokiej, eleganckiej ulicy Passeig de Gracia w dzielnicy Eixample, gdzie znajdujà si´ wspania∏e, modernistyczne
budynki (m.in. Casa Batllo i Casa Mila Gaudiego). Fakultatywna wycieczka do Klasztoru Benedyktynów z wizerunkiem Czarnej Madonny, po∏o-
3 noce
Barcelona
˝onego na niezwykle malowniczej
skale Montserrat. Powrót do hotelu.
Kolacja. Nocleg.
4 dzieƒ – Êniadanie. Czas wolny (w
zale˝noÊci od godziny wylotu), transfer na lotnisko. Odprawa. Wylot
z Barcelony, przylot do Polski.
WYLOT Z KATOWIC –
NR IMPREZY
BCN0501
BCN0513
BCN0527
BCN0624
BCN1007
TRANSFER Z KRAKOWA
TERMIN
01.05 – 04.05
13.05 – 16.05
27.05 – 30.05
24.06 – 27.06
07.10 – 10.10
CENA
1990
1790
1790
1790
1790
Dop∏ata do pokoju 1 os.: 250 z∏
Dop∏ata za transfer Kraków–Pyrzowice–Kraków: 30 z∏ (op∏ata bezzwrotna).
Cena obejmuje: 3 noclegi w hotelu *** na wybrze˝u Costa Brava (pokoje 2- lub 3- osobowe
z ∏azienkami); 3 Êniadania i 3 kolacje; przelot do/z Barcelony (lot kursowy „tanimi liniami”); op∏aty lotniskowe; opiek´ pilota-przewodnika; ubezpieczenie KL, NNW i baga˝u.
Cena nie obejmuje (p∏atne na miejscu): transferów lotnisko – hotel – lotnisko; biletów
wst´pu do zwiedzanych obiektów; miejscowych przewodników oraz biletów komunikacji miejskiej i podmiejskiej – ok. 100 euro.
Fakultatywna wycieczka do Montserrat – ok.
40 euro (min. 20 osób)
Uwaga: kolejnoÊç zwiedzania i godziny wylotów mogà ulec zmianie.
29
4 noce
4 noce
Sankt Petersburg
Odlotowa Moskwa
Odlotowy
1 dzieƒ – zbiórka uczestników na
lotnisku 2 godz. przed wylotem,
przelot do Petersburga, transfer do
hotelu, po drodze zwiedzanie Moskiewskiego Prospektu. Zakwaterowanie. Nocleg.
2 dzieƒ – Êniadanie. Zwiedzanie
Sankt Petersburga: Twierdzy Pietropaw∏owskiej z Katedrà Âw. Piotra
i Paw∏a, z grobami carów, Krà˝ownik Aurora, Cerkiew i Klasztor
Smolny, Teatr Mariƒski, Gmach Admiralicji, Gmach Sztabu Generalnego, Pa∏ac Marmurowy, Cypel Wyspy Wasiliewskiej, Nabrze˝e Uniwersyteckie i Pa∏acowe, Plac Senacki ze s∏ynnym pomnikiem Piotra I –
Miedziany Jeêdziec. Wieczorem
powrót do hotelu. Nocleg.
3 dzieƒ – Êniadanie. przejazd do
Peterhofu – by∏ej letniej rezydencji
carskiej, zwiedzanie Parku Dolnego, gdzie zgromadzone sà najbardziej atrakcyjne fontanny. Przejazd
do Carskiego Sio∏a (Miasto Puszkin)
– zwiedzanie pa∏acu Katarzyny ze
s∏ynnà bursztynowà komnatà. Powrót do hotelu. Nocleg.
4 dzieƒ – Êniadanie. Ciàg dalszy
zwiedzania St. Petersburga:, Plac
Âw. Izaaka, Sobór Âw. Izaaka, Katedra Kazaƒska, KoÊció∏ Êw. Katarzyny, Cerkiew Zbawiciela na Krwi,
Pola Marsowe, Pa∏ac Zimowy, m.in.
Ermita˝; czas wolny, spacer Newskim Prospektem, centrum handlowe i kulturalne St. Petersburga. Powrót do hotelu. Nocleg.
5 dzieƒ – Êniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Na po˝egnanie Rejs
stateczkiem rzekami i kana∏ami St.
Petersburga zwanego Wenecjà Pó∏nocy. Czas wolny. Transfer na lotnisko. Wylot z Petersburga, przylot do
Polski.
30
WYLOT Z WARSZAWY
NR IMPREZY
SPT0430
STP0611
STP0625
STP0716
STP0820
TERMIN
30.04 – 04.05
11.06 – 15.06
25.06 – 29.06
16.07 – 20.07
20.08 – 24.08
CENA
2390
2990
2990
2690
2590
Dop∏ata do 4 obiadokolacji: 280 z∏
Dop∏ata do pokoju 1-os.: 610 z∏
Cena obejmuje: 4 noclegi w hotelu ***
(pokoje 2- osobowe z ∏azienkami)
w Sankt Petersburgu; 4 Êniadania, przelot do/z Sankt Petersburga; op∏aty lotniskowe; opiek´ pilota-przewodnika;
ubezpieczenie KL,NNW i baga˝u
Cena nie obejmuje: kosztu wizy i poÊrednictwa wizowego ok. 220 z∏
Cena nie obejmuje (p∏atne na miejscu):
biletów wst´pu, innych obligatoryjnych
op∏at, przewodników miejskich, rejsu
statkiem
po
Newie,
transferu
lotnisko-hotel-lotnisko,
autokaru
podczas zwiedzania ok. 155 euro.
Uwaga: Dokumenty potrzebne do otrzymania wizy rosyjskiej (wype∏niony formularz wizowy, 1 zdj´cie i paszport
wa˝ny min. 6 miesi´cy) nale˝y dostarczyç do biura na 21 dni przed rozpocz´ciem imprezy. KolejnoÊç zwiedzania
mo˝e ulec zmianie.
1 dzieƒ – zbiórka uczestników na lotnisku 2 godz. przed wylotem, przelot
do Moskwy, transfer do hotelu.
Zakwaterowanie. Nocleg.
2 dzieƒ – Êniadanie. Zwiedzanie miasta; spacer po Placu Czerwonym,
zwiedzanie zespo∏u architektonicznego Kremla. sobory: Uspienski (ZaÊni´cia Matki Boskiej), B∏agowieszczenski i Archangielski. Najwi´kszy
na Êwiecie dzwon Car Ko∏oko∏ i najwi´ksza na Êwiecie pod wzgl´dem
kalibru armata Car Puszka. Pa∏ac Tieriennyj Dworiec, pa∏ac Patriarchów,
pa∏ac Zjazdów, bajeczna cerkiew
Wasyla B∏ogos∏awionego , Diamentowy Skarbiec, który mieÊci wspania∏à
kolekcjà diamentów, koron, bi˝uterii,
ca∏e karoce. Czas wolny. Powrót do
hotelu. Nocleg.
3 dzieƒ – Êniadanie. Dalsze zwiedzanie Moskwy m.in.: Cerkiew Chrystusa
Zbawiciela – najbardziej reprezentacyjna prawos∏awna Êwiàtynia w Moskwie, Wzgórza Worobiowskie (panorama Moskwy, Uniwersytet z zewnàtrz), Pomnik Piotra I na rzece Moskwa. Zwiedzanie Galerii Trietiakowskiej – muzeum sztuk plastycznych
posiadajàce jednà z najwi´kszych na
Êwiecie kolekcji dzie∏ rosyjskich sztuk
pi´knych, g∏ównie malarstwa. Powrót
do hotelu. Nocleg
4 dzieƒ – Êniadanie. Wyjazd do Sergiev Posad. Po∏o˝one ok. 65 km od
Moskwy miasteczko zwane „Rosyjskà
Cz´stochowà”, nale˝y do najwi´kszych centrów religijnych i pielgrzymkowych w Rosji, skupiony wokó∏ Troicko-Siergijewskiej ∏awry. Na
terenie ¸awry znajduje si´ 9 cerkwi
i wiele innych obiektów. Najwa˝niejszym jest Sobór Âw. Trójcy, g∏ówny
oÊrodek kultu Trójcy Âwi´tej. To tutaj
znajduje si´ s∏ynna ikona „Âwi´ta
Trójca” autorstwa Andrieja Rublowa.
Zwiedzanie Soboru Uspienskiego. Na
zewnàtrz soboru znajduje si´ grobowiec, gdzie zosta∏ pochowany Borys
Godunow i jego rodzina. Powrót do
hotelu. Nocleg
5 dzieƒ – Êniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Zespo∏u
Klasztoru Nowodziewiczego, wybudowany dla uczczenia zdobycia
Smoleƒska. Zespó∏ klasztorny obejmuje sobór Smoleƒski, cerkiew
Uspieƒskà, cerkiew Êw. Ambro˝ego,
dzwonnic´, cmentarz Nowodziewiczy. Spacer po Abracie. Transfer na
lotnisko. Wylot z Moskwy, przylot do
Warszawy.
WYLOT Z WARSZAWY
NR IMPREZY
MOS0429
MOS0623
MOS0709
MOS0813
MOS0910
TERMIN
29.04 – 03.05
23.06 – 27.06
09.07 – 13.07
13.08 – 17.08
10.09 – 14.09
CENA
2690
2690
2690
2690
2690
Dop∏ata do 4 obiadokolacji: 280 z∏
Dop∏ata do pokoju 1-os.: 370 z∏
Cena obejmuje: 4 noclegi w hotelu ***
(pokoje 2-osobowe z ∏azienkami) w Moskwie; 4 Êniadania, przelot do/z Moskwy; op∏aty lotniskowe; opiek´ pilota-przewodnika; ubezpieczenie KL,NNW
i baga˝u
Cena nie obejmuje: kosztu wizy i poÊrednictwa wizowego ok. 220 z∏
Cena nie obejmuje (p∏atne na miejscu):
biletów wst´pu, innych obligatoryjnych
op∏at, przewodników miejskich transferu lotnisko-hotel-lotnisko, autokaru podczas zwiedzania ok. 145 euro.
Uwaga: Dokumenty potrzebne do otrzymania wizy rosyjskiej (wype∏niony formularz wizowy, 1 zdj´cie i paszport
wa˝ny min. 6 miesi´cy) nale˝y dostarczyç do biura na 21 dni przed rozpocz´ciem imprezy. KolejnoÊç zwiedzania
mo˝e ulec zmianie.
Informacje Szczegó∏owe
PILOT-PRZEWODNIK
W trakcie ka˝dej wycieczki opiekuje
si´ Paƒstwem pilot-przewodnik, którego zadaniem jest tak˝e realizacja programu wycieczki. W niektórych miejscowoÊciach i obiektach obligatoryjne
jest wynaj´cie przewodnika lokalnego, co jest dodatkowo p∏atne. Pilotom-przewodnikom prosimy na bie˝àco (równie˝ w formie pisemnej) zg∏aszaç wszelkie reklamacje dotyczàce
realizacji programu i jakoÊci Êwiadczeƒ. Pilot-przewodnik mo˝e zmieniaç kolejnoÊç realizacji programu.
WY˚YWIENIE
Âniadania: zazwyczaj podawane sà
w skromnej formie „kontynentalnej“,
za wyjàtkiem niektórych hoteli,
w których podawane sà w formie bufetu. Âniadanie kontynentalne, to
skromny posi∏ek sk∏adajàcy si´ przewa˝nie z pieczywa, d˝emu oraz kawy lub herbaty. W niektórych obiektach Êniadanie jest wzbogacone
o w´dlin´, ser.
Kolacje, obiadokolacje: to ciep∏e posi∏ki, sk∏adajàce si´ z 2-3 daƒ, podawane w oparciu o kuchni´ danego
kraju, napoje p∏atne dodatkowo. Posi∏ki mogà byç organizowane w restauracjach hotelowych, bàdê w restauracjach (równie˝ samoobs∏ugowych) w mieÊcie.
POKOJE
Opis „pokoje 2- lub 3-osobowe“
oznacza, ˝e gdy zostanà zg∏oszone
2 osoby – zamieszkajà w pokoju 2osobowym. W pokojach 3-osobowych mogà byç zakwaterowane rodziny, znajomi podró˝ujàcy w 3 osoby lub 3 pojedyncze osoby podró˝ujàce samotnie. Osoba podró˝ujàca samotnie mo˝e byç zakwaterowana
z innà osobà tej samej p∏ci w pokoju
2-3-osobowym bez koniecznoÊci dop∏aty do pok. 1-os., jednak mo˝e zdarzyç si´ sytuacja, ˝e nie zg∏osi si´ druga osoba na „dokwaterowanie“, wówczas Uczestnik zobowiàzany jest do
dop∏aty do pok. 1 os. W niektórych
hotelach zamiast pokoi 3 os. sà mo˝liwe tylko pokoje 2 os. z dostawkà.
Doba hotelowa zaczyna si´ o godz.
14.00 w dniu przyjazdu, a koƒczy
o godz. 10.00 w dniu wyjazdu.
ZBIÓRKA
Prosimy o przestrzeganie podanych
w katalogu lub na stronie internetowej
godzin i miejsca zbiórek (przy imprezach autokarowych 15 min. przed godzinà wyjazdu, przy imprezach samolotowych 2 godz. przed wylotem).
AUTOKARY
Wszystkie trasy obs∏ugujà komfortowe autokary, wyposa˝one w klimatyzacj´, barek z ciep∏ymi napojami
(p∏atne u kierowcy), video lub DVD,
przewa˝nie WC. Postoje podczas podró˝y ustala pilot co 3-4 godziny.
Szczegó∏owe informacje dotyczàce
wyposa˝enia, marki i nr rej. autokaru
mo˝na uzyskaç w biurze na 7 dni
przed wyjazdem. Miejsce w autokarze jest uzale˝nione od terminu podpisania umowy i numeru rezerwacji,
który jest narzucany komputerowo.
Przydziela je pilot w miejscu rozpocz´cia imprezy. JeÊli impreza zostanie anulowana, a Klient wybierze innà imprez´, w której chcia∏by braç
udzia∏, wówczas zostaje przeniesiony
z tym numerem rezerwacji.
PRZELOTY
Catering. LOT: kanapki, napoje zimne
i ciep∏e. ALLITALIA: ciastka, kanapki,
napoje zimne i ciep∏e. TAP: posi∏ek
dostosowany do godzin lotu. Na pok∏adzie samolotów „tanich linii“ nie ma
cateringu. Przewa˝nie, na pok∏adzie
samolotu mo˝na nabyç za dodatkowà
odp∏atnoÊcià kanapki, napoje. Prosimy
o zapoznanie si´ z Ogólnymi Zasadami Przewozu linii lotniczych realizujàcych dany przelot. Te informacje mo˝na uzyskaç równie˝ w naszym biurze.
Baga˝. Limit baga˝u jest ró˝ny u ka˝dego przewoênika. LOT: baga˝ g∏ówny 1 sztuka o wadze 20 kg + baga˝
podr´czny 1 sztuka do 6 kg. ALLITALIA: baga˝ g∏ówny 1 sztuka o wadze
23 kg + baga˝ podr´czny 1 sztuka do
8 kg. TAP: baga˝ g∏ówny 1 sztuka
o wadze 20 kg + baga˝ podr´czny
1 sztuka do 6 kg. WIZZAIR: baga˝
g∏ówny 1 sztuka o wadze 32 kg + baga˝ podr´czny ny 1 sztuka do 10 kg.
Nadbaga˝ jest dodatkowo p∏atny na
lotnisku wg taryf obowiàzujàcych
u danego przewoênika. Reklamacje
dotyczàce przedmiotów zaginionych
lub uszkodzonych w trakcie przewozu
lotniczego nale˝y z∏o˝yç pisemnie
w ciàgu 7 dni od odebrania uszkodzonych przedmiotów, a w przypadku zagini´cia przedmiotów w ciàgu 21 dni,
w przedstawicielstwie linii lotniczych.
Sytuacje takie podlegajà warunkom
z Konwencji Warszawskiej z 1929 r.
z póêniejszymi zmianami i aneksami.
Odprawa pasa˝erów. Odprawa rozpoczyna si´ 2 godziny przed planowanym wylotem i koƒczy si´ zazwyczaj
60 minut przed wylotem. Dokumentacj´ uprawniajàcà do przelotu b´dzie
posiada∏ pilot-przewodnik, który spotka si´ z Paƒstwem na lotnisku lub ju˝
na zbiórce w Krakowie. W niektórych
terminach mo˝e zdarzyç si´, ˝e pilot
b´dzie na Paƒstwa oczekiwa∏ na lotnisku docelowym. Wówczas na lotnisku
w Polsce zaopiekuje si´ Paƒstwem
pracownik biura.
Godziny wylotów. W przypadku
zmiany rozk∏adu lotów, poinformujemy Paƒstwa o ewentualnej nowej godzinie wylotu/przylotu. Mo˝na tak˝e
sprawdziç poprawnà godzin´ wylotu/przylotu dzwoniàc do nas na 3-7
dni przed wylotem. Mogà si´ zdarzyç
opóênienia wylotów, wynikajàce
z warunków atmosferycznych lub innych zak∏óceƒ, na które Biuro nie ma
wp∏ywu np. strajki, awarie techniczne
itp. Przedstawiciele naszego biura zawsze w takich sytuacjach b´dà si´
starali Paƒstwu pomóc. Zasady odszkodowaƒ i pomocy dla pasa˝erów
uregulowane sà w rozporzàdzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady nr
261/2004 z dnia 11.02.2004.
Imiona, Nazwiska. Przy spisywaniu
umowy prosimy o podawanie i póêniejsze sprawdzenie na umowie/potwierdzeniu dok∏adnych danych
(imi´, nazwisko), takich jakie widniejà w dokumencie podró˝y (paszporcie lub dowodzie osobistym). Podanie b∏´dnych danych mo˝e spowodowaç odmówienie odprawy lotniczej
przez linie lotnicze lub koniecznoÊç
dop∏aty za zmian´ danych.
CZAS TRWANIA
IMPREZY – ILOÂå DNI
W programach wycieczek podajemy
iloÊç dni od dnia wyjazdu/wylotu do
dnia przyjazdu/przylotu.
DOP¸ATY NA MIEJSCU
Cena obejmuje Êwiadczenia, które sà
okreÊlone w pozycji „cena obejmuje”.
Na miejscu pokrywajà Paƒstwo koszty transferów, biletów wst´pu, biletów
komunikacji miejskiej, obligatoryjnych przewodników, inne obligatoryjne op∏aty. Odmowa uiszczenia dop∏aty okreÊlonej w programie pod ka˝dym programem, mo˝e spowodowaç
odmow´ pilota realizacji Êwiadczeƒ.
Op∏aty za przewodników miejskich
i transfery sà obligatoryjne.
DOKUMENTY
Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej
– zarówno doroÊli jak i ma∏oletni – od
01.05.2004 mogà przekraczaç granice paƒstw UE nie tylko na podstawie
paszportu, ale równie˝ na podstawie
dowodu osobistego. Równie˝ wjazd
do Szwajcarii mo˝liwy jest na podstawie paszportu lub dowodu osobistego. JednoczeÊnie wyjaÊniamy, i˝ ma∏oletni mogà przekraczaç granice
paƒstw Unii Europejskiej na podstawie w∏asnego paszportu lub w∏asnego
dowodu osobistego. Przekraczanie
granic Schengen celem wjazdu do innych paƒstw Unii Europejskiej (nie
b´dàcych cz∏onkami Schengen) przez
obywateli paƒstw trzecich zamieszka∏ych na sta∏e w Polsce w dalszym
ciàgu odbywa si´ na podstawie wa˝nego paszportu i wizy, je˝eli jest wymagana. Przekraczanie granicy do
krajów nie nale˝àcych do UE odbywa
si´ na podstawie paszportów z datà
wa˝noÊci min. 6 miesi´cy i do niektórych krajów wiz wjazdowych o czym
informujemy w ofercie imprezy.
UBEZPIECZENIE
Uczestnicy
sà
ubezpieczeni
w SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. Jest
to podstawowe, standardowe ubezpieczenie. W razie potrzeby Uczestnik powinien zawrzeç dodatkowe
ubezpieczenie wg potrzeby. Ogólne
Warunki Ubezpieczenia, z którymi
Uczestnicy sà zobowiàzani zapoznaç
si´, sà dost´pne w biurze sprzedajàcym ofert´ oraz na naszej stronie internetowej www.sol-tours.pl. Uczestnicy pokrywajà koszty za drobne
us∏ugi medyczne oraz lekarstwa do
∏àcznej kwoty 200 EURO we w∏asnym zakresie. Wszystkie wydatki powinny byç udokumentowane rachunkami, gdy˝ na tej podstawie b´dzie
mo˝liwy zwrot poniesionych kosztów
przez SIGNAL IDUNA po powrocie
do Polski. Procedura zwiàzana z wyp∏acaniem poniesionych kosztów lub
odszkodowaƒ winna byç za∏atwiana
bezpoÊrednio z Signal Iduna Polska.
Uwaga: ceny podano w z∏otych, zawierajà VAT. Ceny skalkulowano
w oparciu o kurs sprzeda˝y dewiz
NBP z dnia 10.11.2010 r.
31
WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZACH TURYSTYCZNYCH,
ORGANIZOWANYCH PRZEZ BIURO PODRÓ˚Y
SOL-TOURS Tamara Wys∏ocka-Bobko
Biuro Podró˝y SOL-TOURS Tamara Wys∏ocka-Bobko
jest wpisane do rejestru Organizatorów i PoÊredników
Turystycznych Marsza∏ka Województwa Ma∏opolskiego pod numerem Z/2/2005; NIP 9451266727
I. ZASADY OGÓLNE
1. Biuro Podró˝y „SOL-TOURS”, zwane dalej Biurem,
z siedzibà w Krakowie, przy ul. Êw. Marka 11a jest
Organizatorem Turystyki zgodnie z Ustawà o us∏ugach turystycznych z dnia 29.08.1997 r. wraz
z póêniejszymi zmianami.
2. Prawa i obowiàzki Uczestników oraz Biura okreÊlajà wydane w oparciu o art. 385 (1) KC oraz o Ustaw´ o us∏ugach turystycznych z dnia 29.08.1997 r.:
„Umowa o udzia∏ w imprezie” zwana dalej Umowà, „Warunki uczestnictwa w imprezach, organizowanych przez Biuro Podró˝y SOL-TOURS, zwanych dalej Warunkami, oraz Informacje Szczegó∏owe zawarte w katalogu.
II. ZAWARCIE UMOWY
1. Zawarcie Umowy nast´puje po zapoznaniu si´
przez Uczestnika z ofertà zawartà w katalogu Biura, Warunkami i Informacjami Szczegó∏owymi, które sà integralnà cz´Êcià umowy. Podpisanie Umowy oznacza zgod´ na treÊç zawartà w wy˝ej przywo∏anych postanowieniach.
2. Dane osobowe, zawarte w Umowie podlegajà
ochronie przez Biuro zgodnie z prawem. Jednak˝e,
w przypadku wyra˝enia zgody przez Uczestnika,
mogà one byç przetwarzane i wykorzystywane
przez Biuro w celach marketingowych, statystycznych, do przesy∏ania materia∏ów informacyjnych.
W przypadku braku stosownej zgody Biuro zobowiàzuje si´ do wykorzystania tych danych tylko
w sprawach koniecznych dla realizacji imprezy.
3. Uczestnikiem imprezy turystycznej z dojazdem zorganizowanym, zwanej dalej Imprezà jest osoba podpisujàca umow´ oraz uczestnicy towarzyszàcy wpisani do Umowy przez osob´ podpisujàcà umow´.
4. Osoba podpisujàca umow´ czyni to tak˝e w imieniu osób towarzyszàcych, zg∏oszonych w Umowie
i bierze na siebie odpowiedzialnoÊç za dokonanie
pe∏nej wp∏aty za Imprez´ za wszystkie wymienione
osoby oraz poinformowania tych˝e osób o wszystkich szczegó∏ach Imprezy i Warunkach.
5. Uczestnik zobowiàzany jest do dostarczenia do
Biura niezb´dnych do udzia∏u w Imprezie dokumentów w terminach okreÊlonych w Umowie lub
ofercie oraz dokonywania okreÊlonych w Umowie
wp∏at na Imprez´, pod rygorem zerwania umowy,
z konsekwencjami punktu VI/2.
III. WARUNKI P¸ATNOÂCI
1. Podpisujàc Umow´ Uczestnik zobowiàzuje si´ do
przestrzegania terminów i wysokoÊci wp∏at za Imprez´ wed∏ug nast´pujàcych zasad:
- przy podpisywaniu Umowy zaliczka w wysokoÊci 30
% ceny Imprezy,
- do 31 dni przed rozpocz´ciem Imprezy dop∏ata do
50 % ceny Imprezy,
- do 16 dni przed datà rozpocz´cia Imprezy dop∏ata
do 100 % ceny Imprezy.
2. W wyjàtkowych sytuacjach mo˝liwe jest odst´pstwo od powy˝szej zasady. Wówczas w Umowie
zostanà okreÊlone inne terminy wp∏at.
IV. REALIZACJA IMPREZY. ODPOWIEDZIALNOÂå
BIURA I KLIENTA
1. Biuro zobowiàzuje si´ do realizacji imprezy turystycznej, zwanej dalej Imprezà, w sposób zgodny
z ofertà oraz do zabezpieczenia iloÊci i jakoÊci zawartych w ofercie Êwiadczeƒ.
2. Biuro jest zobowiàzane przed zawarciem umowy
do podania Klientom ogólnych informacji o obowiàzujàcych przepisach paszportowych, wizowych
i sanitarnych.
3. Biuro zastrzega sobie prawo dokonania podwy˝ki
ceny Imprezy ustalonej w umowie w terminie do 21
dni przed rozpocz´ciem Imprezy z powodu zmiany
kursów walut, wzrostu kosztów transportu lub
wzrostu op∏at urz´dowych.
4. Biuro zastrzega sobie prawo do odwo∏ania Imprezy
z powodu niewystarczajàcej iloÊci osób do 10 dni
przed rozpocz´ciem Imprezy, a w ka˝dym czasie
z przyczyn od biura niezale˝nych i niezawinionych.
32
Biuro ma wówczas obowiàzek niezw∏ocznego
przedstawienia oferty alternatywnej lub wedle wyboru Uczestnika zwrotu dokonanych wp∏at. Wystarczajàca liczba osób na 10 dni przed terminem Imprezy
to 32 osoby przy imprezach autokarowych i 15 osób
przy imprezach samolotowych. W przypadku odwo∏ania Imprezy z powodu niewystarczajàcej iloÊci
osób Uczestnikowi nie przys∏uguje roszczenie o odszkodowanie za niewykonanie umowy o ile organizator poinformowa∏ go o odwo∏aniu Imprezy.
5. Biuro zastrzega sobie mo˝liwoÊç odwo∏ania dojazdów antenowych na terenie Polski z powodu ma∏ej
frekwencji na 7 dni przed rozpocz´ciem Imprezy.
Wystarczajàca liczba osób na 7 dni przed terminem
Imprezy to 8 osób. W przypadku odwo∏ania dojazdu
antenowego z powodu niewystarczajàcej iloÊci osób
Uczestnikowi nie przys∏uguje roszczenie o odszkodowanie za niewykonanie umowy o ile organizator
poinformowa∏ go o odwo∏aniu dojazdu antenowego.
Biuro ma wówczas obowiàzek niezw∏ocznego
przedstawienia oferty alternatywnej lub wedle wyboru Uczestnika zwrotu dokonanych wp∏at.
6.1. Biuro odpowiada za niewykonanie lub nienale˝yte wykonanie umowy o Êwiadczenie us∏ug turystycznych, chyba, ˝e niewykonanie lub nienale˝yte wykonanie umowy zostanie spowodowane
wy∏àcznie dzia∏aniem lub zaniechaniem Klienta,
wy∏àcznie dzia∏aniem lub zaniechaniem osób
trzecich, nieuczestniczàcych w wykonywaniu
us∏ug przewidzianych w umowie, je˝eli tych
dzia∏aƒ lub zaniechaƒ nie mo˝na by∏o przewidzieç ani uniknàç, bàdê te˝ zosta∏y spowodowane si∏à wy˝szà.
6.2. Biuro nie ponosi odpowiedzialnoÊci, za szkody
powsta∏e w szczególnoÊci w wyniku:
a/ utraty lub uszkodzenia baga˝u, przechowywanych
bàdê pozostawionych przez uczestnika pieni´dzy
w gotówce, papierów wartoÊciowych, kart p∏atniczych, bi˝uterii, dzie∏ sztuki, sprz´tu profesjonalnego w tym komputerowego, audio video, fotograficznego itp.),
b/ nieprzestrzegania przez uczestnika przepisów celnych, dewizowych i porzàdkowych w Polsce i za
granicà,
c/ odmowy wpuszczenia Uczestnika do danego kraju,
na podstawie decyzji podj´tej przez odpowiednie
organy,
d/ rezygnacji z Imprezy w czasie jej trwania, chyba ˝e
rezygnacja nastàpi∏a w przypadkach przewidzianych art. 16a ustawy o us∏ugach turystycznych,
je˝eli szkody zostanà spowodowane wy∏àcznie
dzia∏aniem lub zaniechaniem Uczestnika, wy∏àcznie dzia∏aniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczàcych w wykonywaniu us∏ug przewidzianych w umowie, je˝eli tych dzia∏aƒ lub zaniechaƒ
nie mo˝na by∏o przewidzieç ani uniknàç, bàdê te˝
zosta∏y spowodowane si∏à wy˝szà.
6.3. W przypadkach, o których mowa w punkcie c i d
Uczestnik zapewnia sobie powrót do miejsca zamieszkania na w∏asny koszt, a Biuro zwraca jedynie wartoÊç niezrealizowanych Êwiadczeƒ, po
potràceniu faktycznie poniesionych przez Biuro
kosztów zwiàzanych z tà rezerwacjà.
6.4. Biuro w czasie trwania Imprezy turystycznej zobowiàzane jest udzieliç pomocy poszkodowanemu Uczestnikowi, tak˝e w powy˝szych przypadkach.
6.5. OdpowiedzialnoÊç Biura za niewykonanie bàdê
nienale˝yte wykonanie us∏ug w czasie Imprezy
turystycznej ograniczona jest do wysokoÊci dwukrotnoÊci ceny Imprezy, nie dotyczy to jednak
szkód na osobie.
7. Uczestnik ma prawo do wszystkich Êwiadczeƒ
okreÊlonych Umowà oraz jest uprawniony do korzystania z fachowej opieki i pomocy pilota bàdê
lokalnego przedstawiciela Organizatora w czasie
trwania Imprezy. Uczestnik mo˝e tym osobom
zg∏aszaç wszelkie uwagi dotyczàce realizacji programu Imprezy, i jest w czasie jej trwania zobowiàzany do podporzàdkowania si´ ich wskazówkom
i zaleceniom umo˝liwiajàcym realizacj´ programu
zw∏aszcza w zakresie godzin i miejsc zbiórek.
8. Uczestnicy zobowiàzani sà do posiadania dokumentu upowa˝niajàcego do przekraczania granic,
wa˝nego co najmniej 6 miesi´cy od daty zakoƒczenia Imprezy oraz do posiadania wymaganych wiz.
9. Uczestnicy zobowiàzani sà do przestrzegania przepisów celnych, dewizowych i porzàdkowych tak w Polsce, jak i w krajach tranzytowych i docelowych.
10. Uczestnik zostanie poinformowany o op∏atach,
które b´dzie musia∏ ponieÊç podczas trwania Imprezy, a które nie sà obj´te jej cenà. Uczestnik zobowiàzany jest do uiszczenia lokalnych op∏at
w miejscu pobytu (np. podatki lokalne, op∏aty klimatyczne, kaucje, op∏aty za telefony w pokoju hotelowym, korzystanie z minibaru itp.), o których
zosta∏ poinformowany.
11. W razie ra˝àcego naruszania przez Uczestnika
ustalonego porzàdku Imprezy, zagra˝ajàcego interesom innych Uczestników, Biuro mo˝e rozwiàzaç umow´ w trybie natychmiastowym, bez ponoszenia konsekwencji finansowych. Wszelkie koszty dalszego pobytu za granicà i powrotu do Polski
w takim przypadku ponosi Uczestnik.
12. Uczestnik zobowiàzany jest do naprawienia powsta∏ych w czasie trwania Imprezy szkód, wyrzàdzonych, przez niego lub osoby b´dàce pod jego
opiekà.
13.1. Je˝eli przed rozpocz´ciem Imprezy Biuro b´dzie
zmuszone, z przyczyn od niego niezale˝nych do
zmiany istotnych warunków Umowy (zakres i standard oferowanych us∏ug), Biuro niezw∏ocznie powiadomi o tym Uczestnika. Uczestnik po otrzymaniu takiej informacji powinien bez zb´dnej zw∏oki
poinformowaç Biuro o tym, czy akceptuje proponowanà zmian´, czy te˝ odst´puje od umowy.
13.2. W przypadku odstàpienia od umowy Uczestnik
ma prawo ˝àdaç natychmiastowego zwrotu
wszystkich wniesionych Êwiadczeƒ lub uczestniczyç w imprezie zast´pczej o tym samym lub wy˝szym standardzie. Mo˝e tak˝e zgodziç si´ na imprez´ o ni˝szym standardzie za zwrotem ró˝nicy
w cenie.
14. Je˝eli w czasie trwania Imprezy Biuro nie wykonuje przewidzianych w umowie us∏ug, stanowiàcych
istotnà cz´Êç programu Imprezy, jest obowiàzane
bez obcià˝ania Uczestnika dodatkowymi kosztami,
wykonaç w ramach tej Imprezy Êwiadczenia zast´pcze. Je˝eli jakoÊç Êwiadczenia zast´pczego jest ni˝sza od jakoÊci us∏ugi okreÊlonej w programie Imprezy, Uczestnik mo˝e ˝àdaç odpowiedniego obni˝enia ceny Imprezy.
V. UBEZPIECZENIE
1. Uczestnicy imprez organizowanych przez Biuro sà
ubezpieczeni przez SIGNAL IDUNA Polska S.A.
w zakresie KL – koszty leczenia 15.000 euro, NNW
– od nast´pstw nieszcz´Êliwych wypadków 7000
PLN, baga˝u 800 PLN.
2. Uczestnik przed podpisaniem umowy zobowiàzany jest do zapoznania si´ z „Ogólnymi warunkami
ubezpieczenia” dost´pnymi w Biurze.
3. Zawierajàc umow´, uczestnik deklaruje, ˝e stan jego zdrowia umo˝liwia udzia∏ w imprezie. Ubezpieczenie nie obejmuje chorób przewlek∏ych.
4. Istnieje mo˝liwoÊç wykupienia dodatkowych ubezpieczeƒ.
VI. REZYGNACJA Z IMPREZY LUB ZMIANA TERMINU
1. Rezygnacja Uczestnika z Imprezy wymaga pisemnego oÊwiadczenia.
2.1. W przypadku rezygnacji Uczestnikowi, przys∏uguje zwrot wp∏aconej kwoty po potràceniu kosztów
faktycznie poniesionych przez Biuro. WysokoÊç strat
zostanie indywidualnie ustalona.
2.2. Szacunkowa wysokoÊç kosztów w przypadku Imprez z dojazdem zorganizowanym w zale˝noÊci od
terminu rezygnacji to:
a/ 50 z∏ od osoby przy imprezach autokarowych, plus
540 z∏ od osoby przy imprezach samolotowych –
w przypadku rezygnacji w terminie d∏u˝szym ni˝
45 dni przed datà rozpocz´cia Imprezy
b/ 10 % ceny Imprezy przy imprezach autokarowych,
plus 540 z∏ od osoby przy imprezach samolotowych – w przypadku rezygnacji mi´dzy 45 a 32
dniem przed datà rozpocz´cia Imprezy
c/ 25 % ceny Imprezy przy imprezach autokarowych,
plus 540 z∏ od osoby przy imprezach samolotowych
– w przypadku rezygnacji mi´dzy 31 a 26 dniem
przed datà rozpocz´cia Imprezy
d/ 50 % ceny Imprezy przy imprezach autokarowych,
plus 540 z∏ od osoby przy imprezach samolotowych – w przypadku rezygnacji mi´dzy 25 a 15
dniem przed datà rozpocz´cia Imprezy
e/ 75% ceny Imprezy – w przypadku rezygnacji mi´dzy 14 a 1 dniem przed datà rozpocz´cia Imprezy
f/ 90 % ceny Imprezy – w przypadku rezygnacji
w dniu wyjazdu lub póêniej.
2.3. Szacunkowa wysokoÊç kosztów w przypadku imprez z dojazdem w∏asnym w przypadku zakwaterowania w mieszkaniu, apartamencie lub domu wakacyjnym to:
a/ 10% ceny za wynajem w przypadku rezygnacji
w terminie d∏u˝szym ni˝ 63 dni przed datà rozpocz´cia Imprezy,
b/ 50% ceny za wynajem w przypadku rezygnacji
mi´dzy 63 a 37 dniem przed datà rozpocz´cia Imprezy,
c/ 80% ceny za wynajem w przypadku rezygnacji
mi´dzy 36 a 3 dniem przed datà rozpocz´cia Imprezy,
d/ 95% ceny za wynajem w przypadku póêniejszej rezygnacji.
2.4. Szacunkowa wysokoÊç kosztów w przypadku imprez z dojazdem w∏asnym w przypadku zakwaterowania w hotelu lub pensjonacie:
a/ 10% ceny w przypadku rezygnacji w terminie do
46 dni przed datà rozpocz´cia Imprezy,
b/ 30% ceny w przypadku rezygnacji mi´dzy 45 a 31
dniem przed datà rozpocz´cia Imprezy,
c/ 60% ceny w przypadku rezygnacji mi´dzy 30 a 16
dniem przed datà rozpocz´cia Imprezy,
d/ 80% ceny w przypadku rezygnacji mi´dzy 15
a 9 dniem przed datà rozpocz´cia Imprezy,
e/ 95% w przypadku póêniejszej rezygnacji.
3. Sugerujemy wykupienie ubezpieczenia od kosztów
ponoszonych przez Uczestnika w przypadku rezygnacji z Imprezy z przyczyn losowych.
4.1. Uczestnik rezygnujàc z Imprezy mo˝e przenieÊç
na osob´ spe∏niajàcà warunki udzia∏u w Imprezie
wszystkie przys∏ugujàce mu z tytu∏u zawartej z Biurem umowy o Êwiadczenie us∏ug turystycznych
uprawnienia o ile osoba ta przejmie jednoczeÊnie
wynikajàce z tej umowy obowiàzki.
4.2. Zmiana uczestnika, o której mowa wy˝ej jest skuteczna w stosunku do Biura, je˝eli Uczestnik zawiadomi je o tym przed rozpocz´ciem imprezy – o ile
nie wystàpià okolicznoÊci od Biura niezale˝ne uniemo˝liwiajàce zmian´ Uczestnika.
4.3. Za koszty faktycznie poniesione przez Biuro
w zwiàzku ze zmianà uczestnika Imprezy odpowiedzialnoÊç ponoszà solidarnie uczestnik i osoba
przejmujàca jego uprawnienia. Koszty te zostanà indywidualnie ustalone. W przypadku Imprezy samolotowej ich szacunkowa wysokoÊç wynosi 540 z∏
(koszt wynikajàcy z op∏aty za zmian´ imienia i/lub
nazwiska na bilecie lotniczym).
VII. REKLAMACJE
1. Je˝eli w trakcie Imprezy Uczestnik stwierdza wadliwe wykonywanie umowy, jest zobowiàzany do niezw∏ocznego zawiadomienia o tym pilota, lokalnego
przedstawiciela biura lub organizatora imprezy
w sposób odpowiedni dla rodzaju us∏ugi, celem
umo˝liwienia usuni´cia wady na miejscu.
2. Wszystkie reklamacje nale˝y sk∏adaç w ciàgu miesiàca od zakoƒczenia Imprezy w formie pisemnej
listem poleconym.
3. Okres rozpatrywania reklamacji wynosi 30 dni od
daty zakoƒczenia Imprezy turystycznej, a w wypadku zg∏oszenia tej reklamacji po zakoƒczeniu Imprezy turystycznej 30 dni od jej z∏o˝enia (obowiàzuje
data wp∏yni´cia pisma do biura).
VIII. POSTANOWIENIA KO¡COWE
1. W sprawach nieuregulowanych Warunkami, majà
zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy o us∏ugach turystycznych z dnia
29.08.1997 r. wraz z póêniejszymi zmianami oraz
inne przepisy o ochronie konsumenta
2. Wszelkie spory wynikajàce z realizacji Umowy b´dà rozstrzygane polubownie, a w razie braku porozumienia przez w∏aÊciwe sàdy.
Niniejsze Warunki Uczestnictwa obowiàzujà od
10 grudnia 2008 r.
ja
c
a
w
Chor ∏/ap.
z
0
3
.
8
3
s
o
d
o
4
00
3
1
d
o
:
lato od 910
:
a
m
i
z
chy
o
∏
W
.
s
o
4
.
p
a
/
s.
z∏
o
4
.
p
a
/
∏
z
20.000 APARTAMENTÓW I DOMÓW
WAKACYJNYCH W DOBRYCH CENACH!
INTER CHALET jest ze swojà ofertà ponad 20.000 domów i mieszkaƒ wakacyjnych w 17 krajach Europy i na Florydzie(USA),
najwi´kszà niemieckà firmà w tym szczególnym segmencie turystyki. Od 30 lat INTER CHALET oferuje, jako wyspecjalizowany organizator wypoczynku, wakacyjne obiekty z dojazdem w∏asnym, zarówno w lecie jak i w zimie. Szeroka oferta obejmuje zarówno proste mieszkania wakacyjne jak i doskonale wyposa˝one wille dla bardziej wymagajàcych (marka Casa).
To wszystko zawarte jest w 6 katalogach oraz w internecie. Szczególnie rozbudowana i ciekawa jest letnia oferta w Europie
Po∏udniowej oraz zimowa w Regionach Alpejskich.
Zapraszamy do skorzystania z tej wyjàtkowo korzystnej oferty.
mail: [email protected]t.pl, www.interchalet.pl
SOL-TOURS, Kraków ul. Êw. Marka 11a, tel. 12 425-47-21
Lato – Chorwacja, W∏ochy, Francja, Hiszpania, W´gry, Portugalia, Austria, Polska, Szwajcaria, Czechy, Dania, Niemcy, Irlandia, Holandia, Skandynawia
Zima – Austria, W∏ochy, Francja, Szwajcaria, Czechy, Niemcy, Norwegia, Szwecja
Casa – luksusowe wille, rezydencje, prywatne wioski turystyczne, hotele

Similar documents