שירים על ירושלים

Transcription

שירים על ירושלים
YERUSHALAYIM SHEL ZAHAV
Avir harim tzalul kayayin
Vereiach oranim,
Nisa beru'ach ha'arbayim
Im kol pa'amonim.
Uvetardemat ilan va'even
Shvuyah bachalomah,
Ha'ir asher badad yoshevet
/nitzevet
Uvelibah chomah.
Chorus:
Yerushalayim shel zahav
Veshel nechoshet veshel or
Halo lechol shirayich ani kinor.
x2
Eicha yavshu borot hamayim
Kikar hashuk reikah,
Ve'ein poked et har habayit
Ba'ir ha'atikah.
‫י ְרּושָׁ לַ י ִם שֶׁ ל ְזהַ ב‬
‫ נעמי שמר‬:‫שיר ולחן‬
‫הָׁ ִרים צָׁלּול ַכ ַיי ִן‬-‫אֲ וִיר‬
‫ו ְֵריחַ אֳ ָׁרנִים‬
‫נִשָׁ א ְברּוחַ הָׁ עַ ְרבַ י ִם‬
‫עִ ם קֹול פַ עֲ מֹונִים‬
‫ּו ְבתַ ְר ֵדמַ ת אִ ילָׁ ן וָׁאֶׁ בֶׁן‬
‫שְ בּוי ָׁה בַ חֲ לֹומָׁ ּה‬
‫הָׁ עִ יר אֲ שֶׁ ר בָׁ ָׁדד יֹושֶׁ בֶׁת‬
‫ּוב ְִלבָׁ ה חֹומָׁ ה‬
‫י ְרּושָׁ לַ י ִם שֶׁ ל זָׁהָׁ ב וְשֶׁ ל נְח ֹשֶׁ ת וְשֶׁ ל‬
‫אֹור‬
ַ ‫ש‬
ִ ‫ַהֹּלא לְ כָׁל‬
‫ירי ְִך אֲ נִי כִּנֹור‬
‫אֵ יכָׁה יָׁבְשּו בֹורֹות הַ מַ י ִם‬
‫יקה‬
ָׁ ‫הַ ּׁשּוק ֵר‬-‫ִככַר‬
ֵ
‫ ַה ַבי ִת‬-‫פֹוקד אֶׁ ת ַהר‬
‫ו ְֵאין‬
‫יקה‬
ָׁ ִ‫בָׁ עִ יר הָׁ עַ ת‬
Uvame'arot asher basela
Meyalelot ruchot,
Ve'ein yored el yam hamelach
Bederech Yericho.
Chorus...
Ach bevo'i hayom lashir lach
Velach lik'shor k'tarim,
Katonti mitze'ir bana'ich
Ume'acharon ham'shorerim.
Ki shmech tzorev et hasfatayim
Keneshikat saraf ,
Im eshkachech Yerushalayim
Asher kulah zahav...
‫ּובַ מְ עָׁ רֹות אֲ שֶׁ ר בַ סֶׁ לַ ע‬
‫מְ יַלְ לֹות רּוחֹות‬
ֵ ‫וְאֵ ין‬
‫הַ מֶׁ לַ ח‬-‫יֹורד אֶׁ ל י ַם‬
...‫ב ְֶׁד ֶׁרְך י ְִריחו‬
‫י ְרּושָׁ ַלי ִם שֶׁ ל זָׁהָׁ ב וְשֶׁ ל נְח ֹשֶׁ ת וְשֶׁ ל אֹור‬
ַ ִ‫הַ ֹּלא לְ כָׁל ש‬
‫ירי ְִך אֲ נִי כִּנֹור‬
‫אַ ְך ְבבֹואִ י הַ יֹום לָׁ שִ יר לָׁ ְך‬
‫וְלָׁ ְך ִלקְ ש ֹר כְתָׁ ִרים‬
‫ָׁקט ֹ ְנתִ י מִ ְצעִ יר בָׁ ַני ְִך‬
‫שֹור ִרים‬
ְ ְ‫ּומֵ ַאחֲ רֹון הַ מ‬
ֵ ‫כִי שְ ֵמְך‬
‫צֹורב אֶׁ ת ַהשְ פָׁ ַתי ִם‬
ַ ִ‫ִכ ְנש‬
‫שָׁ ַרף‬-‫יקת‬
‫אִ ם אֶׁ שְ כָׁחֵ ְך י ְרּושָׁ לַ י ִם‬
... ‫אֲ שֶׁ ר כֻּלָׁ ּה זָׁהָׁ ב‬
‫י ְרּושָׁ ַלי ִם שֶׁ ל זָׁהָׁ ב וְשֶׁ ל נְח ֹשֶׁ ת וְשֶׁ ל אֹור‬
‫הַ ֹּלא לְ כָׁל שִ ַ‬
‫ירי ְִך אֲ נִי כִּנֹור‬
‫חָׁ ז ְַרנּו אֶׁ ל בֹורֹות‪-‬הַ מַ י ִם‬
‫ַלּׁשּוק ו ְַל ִככָׁר‬
‫שֹופָׁ ר ֵ‬
‫קֹורא ְבהַ ר‪-‬הַ בַ י ִת‬
‫יקה‬
‫בָׁ עִ יר הָׁ עַ תִ ָׁ‬
‫ַ‬
‫ּובמְ עָׁ רֹות אֲ שֶׁ ר ַבסֶׁ ַלע‬
‫זֹורחֹות‪-‬‬
‫ַאלְ פֵ י שְ מָׁ שֹות ְ‬
‫נָׁשּוב נ ֵֵרד אֶׁ ל י ַם‪-‬הַ מֶׁ לַ ח‬
‫ב ְֶׁד ֶׁרְך י ְִריחו‪!...‬‬
‫י ְרּושָׁ לַ י ִם שֶׁ ל זָׁהָׁ ב וְשֶׁ ל נְח ֹשֶׁ ת וְשֶׁ ל אֹור‬
‫הַ ֹּלא לְ כָׁל שִ ַ‬
‫ירי ְִך אֲ נִי כִּנֹור‬
‫‪Chorus...‬‬
‫‪Chazarnu el borot hamayim‬‬
‫‪Lashuk velakikar,‬‬
‫‪Shofar kore behar habayit‬‬
‫‪ba'ir ha'atikah.‬‬
‫‪Uvame'arot asher baselah‬‬
‫‪Alfei shmashot zorchot,‬‬
‫‪Nashuv nered el yam hamelach‬‬
‫!‪Bederech Yericho‬‬
‫‪Chorus...‬‬
Belev halailah sham'ati kol,
zeh kol achi al naharot bavel,
t'filah ilemet lo menuchemet
el Eretz Yisrael.
,‫בלב הלילה שמעתי קול‬
,‫זה קול אחי על נהרות בבל‬
‫תפילה אילמת לא מנוחמת‬
.‫אל ארץ ישראל‬
Mitoch ha'elem alah kolo
lo se'arah haytah bo ve'lo esh
rak balalaikah bedami halailah
vekol adam lochesh:
‫מתוך האלם עלה קולו‬
‫לא סערה היתה בו ולא אש‬
‫רק בללייקה בדמי הלילה‬
:‫וקול אדם לוחש‬
Balalaikah, balalaikah,
ho, shiri li im eshkachech
Yerushalaim,
Balalaikah, balalaikah,
od yishama shiri be'eretz
Yisrael.
Balalaikah, balalaikah,
od yishama shiri be'eretz
Yisrael.
,‫ בללייקה‬,‫בללייקה‬
,‫ שירי לי אם אשכחך ירושלים‬,‫הו‬
‫ בללייקה‬,‫בללייקה‬
.‫עוד ישמע שירי בארץ ישראל‬
‫ בללייקה‬,‫בללייקה‬
.‫עוד ישמע שירי בארץ ישראל‬
Belev halailah lachashti lo:
:‫בלב הלילה לחשתי לו‬
et t'filatcha sham'ati min habechi,,‫את תפילתך שמעתי מן הבכי‬
ani shoma'at, ani yoda'at,
,‫ אני יודעת‬,‫אני שומעת‬
achi, atah achi.
.‫ אתה אחי‬,‫אחי‬
Belev halailah odo nogen,
aval im boker ye'alem kolo,
az ekachno ve'esano
al ha'olam kulo.
Balalaikah, balalaikah...
,‫בלב הלילה עודו נוגן‬
,‫אבל עם בוקר יאלם קולו‬
‫אז אקחנו ואשאנו‬
.‫אל העולם כולו‬
‫ בללייקה‬,‫בללייקה‬...
Uch'shehayah hasar Montifiori ben shmonim
bediyuk:
"silchu li rabotai, ach be'emet ani asuk
ki yesh harbeh tzarot le'acheinu ba'olam
hineh pogrom berusiah, ech lo avo etzlam?
ki mi im lo ani ya'azor po lechulam?"
Vehu alah lamerkavah ve"diyu" lasusim amar
ufoh matan beseter ushamah nedavah
po tz'vitah balechi o lituf shel ahavah
ulechol hayehudim simchah uge'avah
vechol hakavod lasar, vechol hakavod lasar!
Uch'shehayah hasar Montifiori ben tish'im
amaru lo: "ta'aleh, ki sham lema'alah mevakshim"
sha'al otam hasar: "hagidu ech uchal?
ech alilat hadam bedamashk tevultal?
Ha'lo tzarich lalechet az ba'u leveiot hamal'achim
hal'vanim
amdu al mitato vechach amru elav:
"hakadosh baruch hu rotzeh otcha elav"
Vekach anah hasar Montifiori lefachaha hanivzeh,
lehagid lo: titbayesh ve'ech marshim davar kazeh
ve'im tzarich lasim lo beyad eizeh bakshish
min matanah g'dolah, ach she'ish bah lo yargish
az mi im lo ani leturki et zeh yagish?"
‫וכשהיה השר מונטיפיורי בן שמונים‬
‫אז באו לביתו המלאכים הלבנים‬
‫עמדו על מיטתו וכך אמרו אליו‬:
‫הקדוש ברוך הוא רוצה אותך אליו‬...
‫וכך ענה השר מונטיפיורי בדיוק‬:
‫ אך באמת אני עסוק‬,‫סלחו לי רבותיי‬
‫כי יש הרבה צרות לאחינו בעולם‬
‫ איך לא אבוא‬,‫הנה פוגרום ברוסיה‬
‫?אצלם‬
‫?כי מי אם לא אני יעזור פה לכולם‬
‫והוא עלה למרכבה‬
‫ו"דיו" לסוסים אמר‬,
‫ופה מתן בסתר ושמה נדבה‬
‫ופה צביטה בלחי או ליטוף של אהבה‬
‫ולכל היהודים שמחה וגאווה‬
‫!וכל הכבוד לשר‬
‫וכשהיה השר מונטיפיורי בן תשעים‬
‫ כי שם למעלה מבקשים‬,‫ תעלה‬:‫אמרו לו‬
‫ איך אוכל‬,‫ תגידו‬:‫שאל אותם השר‬
‫איך עלילת הדם בדמשק תבוטל‬
‫הלא צריך ללכת לפחה הנבזה‬,
‫ל'גיד לו תתבייש ואיך מרשים כזה דבר‬
‫ואם צריך לשים לו ביד איזה בקשיש‬
‫ אך שאיש לא ירגיש‬,‫מן מתנה גדולה‬
‫?אז מי אם לא אני לטורקי אז יגיש‬
Ve'hu alah lamerkavah...
‫וכשהיה השר מונטיפיורי בן מאה‬
Uch'shehayah hasar Montifiori ben me'ah
‫ הנשמה שלי שבעה‬,‫ מספיק לי די‬:‫אמר‬
amar: "maspik li kvar, haneshamah sheli sav'ah
‫הלכו מיליונים לירות ופרנקים ובישליק‬
halchu milionim lirot ufarnakim uvishlik
‫אבל ליהודים זה אף פעם לא מספיק‬
aval layehudim zeh af pa'am lo maspik"
‫ רק יבוא ויסתכל‬,‫ כבודו‬:‫אמרו לו‬
‫צריך לבנות עוד חדר לקבר של רחל‬
Amru lo: "k'vodo, rak yavo veyistakel
‫להגביה את הכותל המערבי‬
tzarich livnot od cheder lekever shel Rachel
ulehagvi'a t'akotel hama'aravi
‫לנווה שאננים יהודים יש להביא‬
lino'ah she'ananim yehudim yesh lehavi
‫ יא לבבי‬,‫ יא מורי‬,‫ומי אם לא אתה‬
umi im lo ata ya mori, ya l'vavi?"
Ve'hu alah lamerkavah...
Uch'shehayah hasar ben me'a ve'od shanah
nishkuhu mal'achim baneshikah ha'ach'ronah
vekach et ha'einaim atzam hu bevuksho
rak even Yerushalmit mitachat lerosho.
Atuf talit shel meshi venach betoch aron
gamar hasar moshe et mas'o ha'acharon
ach yesh od anashim hamuchanim lehishava
shelif'amim balailah kshechoshech bas'vivah
ra'u et Montifiori al yad hamerkavah.
Ve'hu alah lamerkavah...
‫והוא עלה למרכבה‬...
‫וכשהיה השר בן מאה ועוד שנה‬
‫נישקוהו מלאכים בנשיקה אחרונה‬
‫וכך אתה העיניים עצם הוא בבוקשו‬
‫רק אבן ירושלמית מתחת לראשו‬
‫עטוף טלית של משי ונח בתוך ארון‬
‫גמר השר משה את מסעו האחרון‬
‫אך יש עוד אנשים המוכנים להישבע‬
‫שלפעמים בלילה כשחושך בסביבה‬
‫ראו את מונטיפיורי על יד המרכבה‬
‫והוא עלה למרכבה‬...
SHOMER HACHOMOT
‫שומר החומות‬
‫מילים‬: ‫דן אלמגור‬
‫לחן‬: ‫בני נגרי‬
Ani omed al hachomah
omed bageshem levadi vekol ha'ir ha'atikah
munachat li al kaf yadi ani mabit bah
me'ohav
ani oleh lechan tamid stam lehabit
aval achshav ani nimtza kan betaf'kid
aval achshav ani nimtza kan betaf'kid.
Ken, ken, mi chalam az bakitah
k'shelamadnu ledak'lem
al chomotaich Yerushalaim hif'kadti
shomrim
she'yom agi'a ve'ehyeh echad mehem*3
Ani omed al hachomah
omed mak'shiv el hakolot
kolot hashuk vehamehumah
k'riot ruch'lim ve'agalot
hineh hu kol hamu'azin
hineh din'dun hapa'amon aval alai leha'azin
im ein shum nefetz shel rimon
im ein shum nefetz shel rimon.
,‫אני עומד על החומה‬
‫עומד בגשם לבדי‬
,‫וכל העיר העתיקה‬
,‫מונחת לי על כף ידי‬
.‫אני מביט בה מאוהב‬
,‫אני עולה לכאן תמיד סתם להביט‬
.‫אבל עכשיו אני נמצא כאן בתפקיד‬
‫כן‬,‫כן‬
?‫מי חלם אז בכיתה‬
..‫כשלמדנו לדקלם על חומותייך‬
,‫הפקדתי שומרים‬,‫ירושליים‬
.‫שיום יגיע ואהיה אחד מהם‬
,‫אני עומד על החומה‬
,‫עומד מקשיב והקולות‬
,‫קולות השוק והמהומה‬
,‫קריאות רוכלים ועגלות‬
,‫הנה הוא קול המואזין‬
,‫הנה דילדול הפעמון‬
,‫אבל עליי להאזין‬
.‫אם אין שום נפץ של רימון‬
.‫אם אין שום נפץ של רימון‬
Ken, ken, mi chalam az bakitah
k'shelamadnu ledak'lem
al chomotaich Yerushalaim hif'kadti shomrim
she'yom agi'a ve'ehyeh echad mehem*3
Ani omed al hachomah
ro'ed mikor umis'takel
hineh shak'ah kvar hachamah
shomer milailah mah mileil or hayare'ach bimlu'o
shotef chomot ushe'arim matai yavo hayom she'bo
lo niz'dakek od leshomrim
lo niz'dakek od leshomrim.
Ken, ken, mi chalam az bakitah
k'shelamadnu ledak'lem
al chomotaich Yerushalaim hif'kadti shomrim
she'yom agi'a ve'ehyeh echad mehem*3
‫כן‬,‫כן‬
?‫מי חלם אז בכיתה‬
..‫כשלמדנו לדקלם על חומותייך‬
,‫הפקדתי שומרים‬,‫ירושליים‬
.‫שיום יגיע ואהיה אחד מהם‬
.‫שיום יגיע ואהיה אחד מהם‬
,‫אני עומד על החומה‬
,‫רועד מקור ומסתכל‬
.‫הנה שקעה כבר החמה‬
,‫שומר מלילה מה מילל‬
.‫אור הירח במלואו‬
,‫שותף חומות ושערים‬
,‫מתי יבוא היום שבו‬
.‫לא נזדקק עוד לשומרים‬
‫כן‬,‫כן‬
?‫מי חלם אז בכיתה‬
..‫כשלמדנו לדקלם על חומותייך‬
,‫הפקדתי שומרים‬,‫ירושליים‬
.‫שיום יגיע ואהיה אחד מהם‬
‫שיום יגיע ואהיה אחד מהם‬
‫אַ ג ַָׁדת שָׁ לֹום שַ בָׁ זִי‬
‫ יהודה בדיחי‬:‫ לחן‬,‫ אורי ברזילי‬:‫מילים‬
Miyom rishon ad yom shishi batzohoraim,
yoshev Rabi Shalom Shabazi bachanut.
Oreg hu vetoveh, gozer bemisparaim,
ohev et ham'lachah - vesone rabanut
Bein ha'arbaim
al har habayit ba lat'filah
liy'rushalaim
(x2)
Kol yom veyom mehashki'ah vechol haleil
ochez Rabi Shalom Shabazi be'ito.
Miba'ad chalono nir'et Yerushalaim
ve'az ke'she oleh boka'at shirato.
,‫מִ יֹום ִראשֹון עַ ד יֹום שִ ּׁשִ י בַצָׁ הֳ ַרי ִם‬
.‫יֹושֵ ב ַרבִי שָׁ לֹום שַ בָׁ זִי בַ חֲ נּות‬
ֵ
,‫ גֹוזֵר ְבמִ סְ פָׁ ַרי ִם‬,‫אֹורג הּוא וְטֹווֶׁה‬
‫אֹוהֵ ב אֶׁ ת הַ מְ לָׁ אכָׁה – וְשֹונֵא ַרבָׁנּות‬
,‫בֵין הָׁ עַ ְרבַ י ִם‬
-‫עַ ל הַ ר הַ בַ י ִת‬
‫בָׁא לַ תְ פִ לָׁ ה‬
‫לִ ירּושָׁ לַ י ִם‬
‫כָׁל יֹום וְיֹום מֵ הַ ּׁשְ ִקיעָׁ ה וְכָׁל הַ לַ י ִל‬
‫אֹוחֵ ז ַרבִי שָׁ לֹום שַ בָׁ זִי ְבעֵ טו‬.ֹ
‫מִ בַ עַ ד חַ לֹונֹו נ ְִראֵ ית י ְרּושָׁ לַ י ִם‬
ַ ‫וְָאז ְכאֵ ש עֹולָׁ ה‬.ֹ
‫ירתו‬
ָׁ ִ‫בֹוקעַ ת ש‬
Bein ha'arbaim...
... ‫ֵבין הָׁ ַע ְר ַביִם‬
Miyom shishi ad yom rishon midei
ַ
ִ ‫ש‬
ִ ‫ִמיֹום‬
‫בּוע‬
ָׁ‫ּׁשי ַעד יֹום ִראשֹון ִמ ֵדי ש‬
shavu'a
ַ ‫עֹו ֵזב ַר ִבי שָׁ לֹום‬
,‫ש ַב ִזי אֶׁ ת הָׁ ִעיר‬
ozev Rabi Shalom Shabazi et ha'ir,
ַ ָׁ‫ש ָׁבת הּוא טָׁ ס ַעל ְכ ַנף ה‬
ַ ‫כְמֹו ְבכָׁל‬
k'mo bechol shabat hu tas al k'naf ,‫רּוח‬
haru'ach,
.‫ַלכ ֹתֶׁ ל שֶׁ שָׁ ַרד ב ְִעיר ָׁדוִד‬
lakotel shesarad be'ir David.
Bein ha'arbaim...
... ‫ֵבין הָׁ ַע ְר ַביִם‬
Miyom rishon ad yom shishi
batzohoraim,
ִ ‫ש‬
ִ ‫ ִמיֹום ִראשֹון ַעד יֹום‬,
‫ּׁשי ַב ָׁצהֳ ַריִם‬
chozer Rabi Shalom Shabazi lat'firah.
ַ ‫חֹו ֵזר ַר ִבי שָׁ לֹום‬
.‫ירה‬
ָׁ ‫ש ַב ִזי ַלתְ ִפ‬
Be'ishono yesh or, zeh or
ִ ‫ב‬
‫ זֶׁה אֹור י ְרּושָׁ ַליִם‬,‫ְאישֹונֹו יֵש אֹור‬
Yerushalaim
ַ ‫אֲ שֶׁ ר ָׁד ַבק ְבכָׁל ַה ָׁבא ב‬
.‫ְשעֲ ָׁרּה‬
asher davek bechol haba bishe'arah.
...‫ֵבין הָׁ ַע ְר ַביִם‬
Bein ha'arbaim...
SHABECHI YERUSHALAYIM
Shabechi Yerushalaim et
adonai
Haleli elohaich tzion
Shabechi Yerushalaim et
adonai
Haleli elohaich tzion
Ki chizak berichei
shearayich
Ki chizak berichei
shearayich
Berach banayich bekirbech
Berach banayich bekirbech
Berach banayich bekirbech
Haleli haleli elohayich tzion
Haleli haleli elohayich tzion
‫שבחי ירושלים‬
‫ מן התפילה‬:‫מילים‬
‫ אביהו מדינה‬:‫לחן‬
, ‫שבחי ירושלים את אדוני‬
.‫הללי אלוהיך ציון‬
‫כי חיזק בריחי שערייך‬
.‫ברך בנייך בקרבך‬
.‫ הללי אלוהייך ציון‬,‫הללי‬
HAKOTEL
Hakotel - eizov v'atzevet
Hakotel - oferet vadam
Yesh anashim im lev shel
even.
Yesh avanim im lev adam.
Amda na'ara mul hakotel
S'fatayim keirva v'santeir.
Amra li, t'kiyot hashofar
chazakot hein
Aval hash'tika od yoteir.
Amra li, Tziyon, Har Habayit
Shatka li, hag'mul v'hazchut.
Uma shezahar al mitzcha ben
arbayim
Haya argaman shel malchut.
Hakotel....
‫הַ כ ֹתֶׁ ל‬
‫ דוב זלצר‬:‫ לחן‬,‫ יוסי גמזו‬:‫מילים‬
ַ
,‫ ֵאזֹוב וַעֲ צֶׁ בֶׁת‬- ‫הכ ֹתֶׁ ל‬
.‫ עֹופֶׁ ֶׁרת ו ָָׁׁדם‬-‫הַ כ ֹתֶׁ ל‬
,‫י ֵש אֲ נָׁשִ ים עִ ם לֵ ב שֶׁ ל אֶׁ בֶׁן‬
.‫ָאדם‬
ָׁ -‫י ֵש אֲ בָׁ נִים עִ ם לֵ ב‬
‫עָׁ מְ ָׁדה ַנעֲ ָׁרה מּול הַ כ ֹתֶׁ ל‬
‫שְ פָׁ תַ י ִם ֵק ְרבָׁ ה וְסַ ְנטֵ ר‬
,‫ "תְ ִקיעֹות הַ ּׁשֹופָׁ ר חֲ זָׁקֹות הֵ ן‬:‫ָאמְ ָׁרה לִ י‬
..." ‫יקה עֹוד יֹותֵ ר‬
ָׁ ִ‫ָאבַ ל הַ ּׁשְ ת‬
‫ "צִיֹון הַ ר הַ בַ י ִת‬:‫"ָאמְ ָׁרה לִ י‬
"‫ "הַ גְמּול וְהַ זְכּות‬:‫שָׁ תְ ָׁקה לִ י‬
,‫ּומַ ה ּׁשֶׁ זָׁהַ ר עַ ל מִ צְחָׁ ּה בֵין עַ ְרבַ י ִם‬
.‫ַארגָׁמָׁ ן שֶׁ ל מַ לְ כּות‬
ְ ‫הָׁ י ָׁה‬
...‫ אֵ זֹוב וַעֲ צֶׁ בֶׁת‬- ‫הַ כ ֹתֶׁ ל‬
Amad hatzanchan mul hakotel
Mikawl maklachto, rak echad
Amar li, lamavet ein dmut
Ach yesh koter Rak tish'a millimeter bilvad.
Amar li, eineni domei'a
V'shav v'hishpil mabatim
Ach saba sheli, Elohim hayodei'a,
Kavur kan b'Har Hazeitim.
Hakotel.....
Amda bish'chorim mul hakotel
Imo shel echad min hachir
Amra li, einav na'ari hadolkot hein
V'lo haneirot shebakir.
Amra li, eineni roshemet
Shum petek litmon ben s'dakav
Ki ma shenatati lakotel rak emesh
Gadol mimilim umik'tav.
,‫עָׁ מַ ד הַ צַ נְחָׁ ן מּול הַ כ ֹתֶׁ ל‬
‫מִ כָׁל מַ חְ לַ קְ תֹו ַרק אֶׁ חָׁ ד‬
ַ
- ‫ "לְ מָׁ וֶׁת ֵאין ְדמּות ַאְך י ֵש ק ֹטֶׁ ר‬:‫ָאמר ִלי‬
‫"תִ שְ עָׁ ה מִ ילִ ימֶׁ טֶׁ ר בִ לְ בַד‬...
ַ‫ "אֵ י ֶׁנּנִי דֹומֵ ע‬:‫"ָאמַ ר לִ י‬
, ...‫וְשָׁ ב לְ הַ שְ פִ יל מַ בָׁטִ ים‬
ֵ ַ‫ אֱ ֹלהִ ים ה‬,‫אַ ְך סַ בָׁא שֶׁ לִ י‬
," ַ‫יֹודע‬
‫ ְבהַ ר הַ זֵיתִ ים‬,‫ ָׁקבּור כָׁאן‬.
... ‫ אֵ זֹוב וַעֲ צֶׁ ֶׁבת‬-‫הַ כ ֹתֶׁ ל‬
‫עָׁ מְ ָׁדה ִבשְ ח ִֹרים מּול הַ כ ֹתֶׁ ל‬,
.‫אִ מֹו שֶׁ ל אֶׁ חָׁ ד מִ ן הַ חִ י"ר‬
‫ "עֵ ינֵי ַנעֲ ִרי הַ דֹולְ קֹות הֵ ן‬:‫ָאמְ ָׁרה לִ י‬
."‫וְֹלא הַ ּנֵרֹות שֶׁ ַבקִ יר‬
‫ " אֵ י ֶׁנּנִי רֹושֶׁ מֶׁ ת‬:‫ָאמְ ָׁרה לִ י‬
.‫שּום פֶׁ תֶׁ ק לִ טְ מ ֹן ֵבין סְ ָׁד ָׁקיו‬
,-‫כִי מַ ה ּׁשֶׁ ּנָׁתַ תִ י לַ כ ֹתֶׁ ל ַרק אֶׁ מֶׁ ש‬
."‫גָׁדֹול מִ מִ לִ ים ּומִ כְתָׁ ב‬
...‫ אֵ זֹוב וַעֲ צֶׁבֶׁ ת‬- ‫הַ כ ֹתֶׁ ל‬
‫מעל פסגת הר הצופים‬
Me'al pisgat har hatzofim
eshtachaveh lach apa'im.
Me'al pisgat har hatzofim
shalom lach Yerushala'im.
Me'ah dorot chalamti alayich
liz'kot/liv'kot, lirot be'or panayich.
Chorus:
Yerushalaim, Yerushalaim
Ha'iri panayich livnech.
Yerushalaim, Yerushalaim
mechurvotayich evnech.
Me'al pisgat har hatzofim
shalom lach Yerushalaim.
alfei golim mik'tzot kol tevel
nos'im elaich einaim
alfei brachot hayi b'rucha
mikdash melech ir mluchah.
Yerushalaim, Yerushalaim
ani lo azuz mipo
Yerushalaim, Yerushalaim
yavo hamashiach yavo.
‫ אביגדור המאירי‬:‫מילים‬
‫ עממי‬:‫לחן‬
‫מעל פסגת הר הצופים‬
‫אשתחווה לך אפיים‬
‫מעל פסגת הר הצופים‬
‫שלום לך ירושלים‬
‫מאה דורות חלמתי עלייך‬
‫לזכות לראות באור פנייך‬
‫ ירושלים‬,‫ירושלים‬
‫האירי פנייך לבנך‬
‫ ירושלים‬,‫ירושלים‬
‫מחורבותייך אבנך‬
‫מעל פסגת הר הצופים‬
‫שלום לך ירושלים‬
‫אלפי גולים מקצוות כל תבל‬
‫נושאים אלייך עיניים‬
‫באלפי ברכות היי בורכה‬
‫מקדש מלך עיר מלוכה‬
‫ ירושלים‬,‫ירושלים‬
‫אני לא אזוז מפה‬
‫ ירושלים‬,‫ירושלים‬
‫יבוא המשיח יבוא‬
‫באב אל וואד‬
‫מילים‪ :‬חיים גורי‬
‫לחן‪ :‬שמואל פרשקו‬
‫פה אני עובר‪ ,‬ניצב ליד האבן‪.‬‬
‫כביש אספלט שחור‪ ,‬סלעים ורכסים‪.‬‬
‫ערב אט יורד‪ ,‬רוח ים נושבת‬
‫אור כוכב ראשון מעבר בית מחסיר‪.‬‬
‫באב אל וואד‪,‬‬
‫לנצח זכור נא את שמותינו‪,‬‬
‫שיירות פרצו בדרך אל העיר‪.‬‬
‫בצידי הדרך מוטלים מתינו‪.‬‬
‫שלד הברזל שותק כמו רעי‪.‬‬
‫פה שצפו בשמש זפת ועופרת‪.‬‬
‫פה עברו לילות באש וסכינים‪.‬‬
‫פה שוכנים ביחד עצב ותפארת‪,‬‬
‫משוריין חרוך ושם של אלמוני‪.‬‬
‫באב אל וואד‪,‬‬
‫לנצח זכור נא את שמותינו‪,‬‬
‫שיירות פרצו בדרך אל העיר‪.‬‬
‫בצידי הדרך מוטלים מתינו‪.‬‬
‫שלד הברזל שותק כמו רעי‪.‬‬
‫‪BAB EL WAD‬‬
‫‪Po ani over, nitzav li ad ha even.‬‬
‫‪Kvish asfalt shachor, slayim‬‬
‫‪urechasim.‬‬
‫‪Erev at yored, ruach yam noshevet,‬‬
‫‪Or kochav rishon mever Beit‬‬
‫‪Maschir.‬‬
‫‪Bab-el-wad,‬‬
‫‪Lanetzach z chor na et sh moteinu,‬‬
‫‪Shayarot partzu baderech el ha ir.‬‬
‫‪Betzidei haderech mutalim‬‬
‫‪meteinu,‬‬
‫‪Sheled habarzel shotek kmo re i.‬‬
‫‪Po shatzfu bashemesh zefet ve‬‬
‫‪oferet,‬‬
‫‪Po avru leylot be esh vesakinim,‬‬
‫‪Po shochnim beyachad etzev‬‬
‫‪vetiferet,‬‬
‫‪Meshurian charuch veshem shel‬‬
‫‪almoni.‬‬
‫‪Bab-el-wad‬‬
‫ואני הולך‪ ,‬עובר כאן חרש חרש‬
‫ואני זוכר אותם אחד אחד‪.‬‬
‫כאן לחמנו יחד על צוקים וטרש‬
‫כאן היינו יחד משפחה אחת‪.‬‬
‫באב אל וואד‪,‬‬
‫לנצח זכור נא את שמותינו‪,‬‬
‫שיירות פרצו בדרך אל העיר‪.‬‬
‫בצידי הדרך מוטלים מתינו‪.‬‬
‫שלד הברזל שותק כמו רעי‪.‬‬
‫‪Va ani holech, over kan‬‬
‫‪cheresh, cheresh,‬‬
‫‪Va ani zocher otam,‬‬
‫‪echad, echad,‬‬
‫‪Kan lachamnu yachad, al‬‬
‫‪tzukim veteresh,‬‬
‫‪Kan hayinu yachad‬‬
‫‪mishpacha achat.‬‬
‫‪Bab-el-wad‬‬
‫יום אביב יבוא ורקפות תפרחנה‪,‬‬
‫אודם כלנית בהר ובמורד‪.‬‬
‫זה אשר ילך בדרך שהלכנו‬
‫אל ישכח אותנו‪ ,‬אותנו באב אל וואד‪.‬‬
‫באב אל וואד‪,‬‬
‫לנצח זכור נא את שמותינו‪,‬‬
‫שיירות פרצו בדרך אל העיר‪.‬‬
‫בצידי הדרך מוטלים מתינו‪.‬‬
‫שלד הברזל שותק כמו רעי‪.‬‬
‫‪Yom aviv yavo, rakafot‬‬
‫‪tifrachna,‬‬
‫‪Odem kalanit ba ar‬‬
‫‪ubamorad.‬‬
‫‪Ze, asher yilech‬‬
‫‪baderech shealachnu,‬‬
‫‪Al ishkach otanu, otanu,‬‬
‫‪Bab-el-wad.‬‬
‫ִכי ִמ ִציֹון‬
‫ עמנואל עמירן‬:‫ לחן‬,‫ מתוך ספר ישעיהו‬:‫מילים‬
ָׁ
‫תֹורה‬
‫ִכי ִמ ִציֹון ֵת ֵצא‬
.‫ּוד ַבר ה' ִמיְרּושָׁ ַליִם‬
ְ
KI MI TZION
Ki mi Tzion tetze Torah
ud'var HaShem mi
Yerushalaim.
Baruch shenatan Torah (x2)
le'amo Yisrael bik'dushato
‫ י ְרּושָׁ ַלי ִם‬,‫בִשְ עָׁ ַרי ִך‬
Bishearaich Yerushalim.
Omdot ragleinu bishearaich, Yerushalaim,
v’totacheinu mareimim lach shir mizmor.
Ve’rak demaot hagaava shebaenaim
notfot domam, al hamadim ve’hachagor.
‫ יחזקאל בראון‬:‫ לחן‬,‫ יוסי גמזו‬:‫מילים‬ii
,‫ י ְרּושָׁ לַ י ִם‬,‫עֹומְ דֹות ַר ְגלֵ ינּו בִ שְ עָׁ ַרי ִך‬
.‫מִ זְמֹור‬-‫וְתֹותָׁ חֵ ינּו מַ ְרעִ ימִ ים לָׁ ְך שִ יר‬
‫הַ ַגאֲ וָׁה שֶׁ בָׁ עֵ י ַני ִם‬-‫ו ְַרק ִדמְ עֹות‬
... ‫נֹוטְ פֹות דּומָׁ ם עַ ל הַ מַ ִדים וְהַ חֲ גֹור‬
ַ ַ‫ הַ ֹּלא תִ שְ אֲ לִ י לִ שְ לֹום ב‬,‫צִיֹון‬.
‫חּורי ְִך‬
Tzion, halo tishali lishlom bachuraich.
.‫ פִ ְראִ י‬,‫ זֶׁה הָׁ א ֹשֶׁ ר שֹואֵ ג בְחָׁ זֵנּו‬,‫צִיֹון‬
Tzion’ ze haosher shoeg b’chazeinu praee -‫לִ מְ נַצֵ חַ מִ זְמֹור עַ ל מִ קַ לָׁ ע ו ְִרמֹון בִ שְ עָׁ ַרי ִך‬
Lamnatzeach mizmor al maklea,ve’rimon
,‫ב ְָׁדמֵ נּו חֲ י ִי‬
bishearaich
... ‫ב ְָׁדמֵ נּו חֲ י ִי‬
Bedaminu chai, bedaminu chai.
‫לַ י ִל‬-‫ לַ י ִל‬,‫סָׁ מּואֵ ל‬-‫מִ ּׁשֵ יְך ְג' ָׁראח עַ ד נֵבִי‬,
Me’sheich jerach ad nabi Samuel,lail lail
:‫ ב ְַד ְרכָׁן‬,‫הָׁ יּו רּוחֹות תש"ח שָׁ רֹות לָׁ ְך‬
Haiu ruchot tashach sharot lach,be’darkan:
"..." ‫ י ְרּושָׁ לַ י ִם‬,‫ אִ ם אֶׁ שְ כָׁחֵ ְך‬...‫אִ ם אֶׁ שְ כָׁחֵ ְך‬
“Im eshkachech Im eshkachech Yerushalaim “ ‫ וַהֲ ֵרי אֲ ַנחְ נּו כָׁאן‬- ‫! ַאְך ֹלא שָׁ ַכחְ נּו‬
Ach lo shachachnu-ve’hari anachnu kan!”
Tzion, halo tishali….
.
... ‫ הַ ֹּלא תִ שְ אֲ לִ י‬,‫צִיֹון‬
Eycha yashavet badad, shesuah bein
‫הַ תַ י ִל‬-‫ שְ סּועָׁ ה בֵ ין ג ְִדרֹות‬,‫בָׁדד‬
ָׁ ְ‫אֵ יכָׁה י ָׁשַ בְת‬,
gderot hatail.
,‫ עִ יר מֶׁ לֶׁ ְך וְנָׁבִ יא‬,‫וְאֵ יְך ִנשְ ַבעְ נּו לָׁ ְך‬
ֵ ֲ‫ִּׁשק ַנע‬
ֵ ‫כִי ֹלא נ‬
Ve’eich nishbanu lach, ear melech ve’navi.
‫רֹותינּו ַעל שְ פָׁ ַתי ִם‬
Ki lo nishak naarotinu al sefataim
.‫עַ ד אִ ם נִּׁשַ ק לַ כ ֹתֶׁ ל הַ מַ עֲ ָׁרבִ י‬
Ad im nishak lakottel hama’aravi.
...‫ הַ ֹּלא תִ שְ אֲ לִ י‬,‫צִיֹון‬
Tzion, halo tishali….
Har zeitim yorik, nachon yihiye har habait
Ve’ patishim yehadhedu bach, chei nafshi!
Yerushalaim, kohanaich ve’leviayich,
Bedam bonim bach et habait hashlishi.
Tzion, halo tishali…
Ear chalomot va’even ma’achelet ve’ayal,
Pa’amony hazmankamim bach lahalom
At ear shalem hayit be’terem gvul ve’tail
Ve’at tihee me’ear shalem le’ear shalom.
Tzion, halo tishali lishlom bachuraich
Tzion, ze re’ai shenaflu hayokdim
be’vechi.
Lamnatzeach mizmor al katot-charavot
beshearaich
Bizchut ele tichee, bizchut ele tichee
ִ ‫הַ זֵיתִ ים‬-‫הַ ר‬
‫הַ ַבי ִת‬-‫ נָׁכֹון יִהְ י ֶׁה הַ ר‬.‫יֹוריק‬
!‫ חֵ י ַנפְ שִ י‬,‫ּופַ טִ ישִ ים יְהַ ְדהֵ דּו בְָׁך‬
‫ כ ֹהֲ ַני ְִך ּולְ וִיַי ִך‬,‫י ְרּושָׁ לַ י ִם‬
... ‫ב ְַדם בֹונִים בְָׁך אֶׁ ת הַ בַ י ִת הַ ּׁשְ לִ ישִ י‬
‫ הַ ֹּלא תִ שְ אֲ לִ י‬,‫צִיֹון‬.
‫ מַ אֲ כָׁל וַָׁאי ִל‬,‫עִ יר חֲ לֹומֹות וְאֶׁ בֶׁ ן‬,
:‫הַ ְזמַ ן ָׁקמִ ים בְָׁך לַ הֲ ֹלם‬-‫פַ עֲ מֹונֵי‬
‫שָׁ לֵ ם הָׁ י ִית בְטֶׁ ֶׁרם גְבּול וָׁתַ י ִל‬-‫אֶׁ ת עִ יר‬
... ‫שָׁ לֹום‬-‫שָׁ לֵ ם לְ עִ יר‬-‫וְאַ תְ תִ הְ י ִי מֵ עִ יר‬
ַ
‫בַחּורי ְִך‬
‫ הַ ֹּלא תִ שְ אֲ לִ י לִ שְ לֹום‬,‫צִיֹון‬.
.‫ זֶׁה ֵרעַ י שֶׁ ּנָׁפְ לּו הַ יֹוקְ ִדים בִ ְבכִי‬,‫צִיֹון‬
-‫חֲ ָׁרבֹות ִבשְ עָׁ ַרי ְִך‬-‫לַ מְ ַנצֵחַ מִ זְמֹור עַ ל כִתּות‬
,‫בִ זְכּות אֵ לֶׁ ה תִ חְ י ִי‬
...‫בִ זְכּות אֵ לֶׁ ה תִ חְ י ִי‬
‫שִ ישּו אֶׁ ת י ְרּושָׁ לַ י ִם‬
‫‪SISU ET YERUSHALAIM‬‬
‫מילים‪ :‬מתוך ספר ישעיהו‪ ,‬לחן‪ :‬עקיבא נוף‬
‫ּ‪,‬שִ ישּו אֶׁ ת י ְרּושָׁ לַ י ִם‪ ,‬גִלּו ָׁבה‬
‫גִלּו ָׁבּה כָׁל‪-‬אֹוהֲ בֶׁיהָׁ ‪,‬‬
‫שִ ישּו אֶׁ ת י ְרּושָׁ לַ י ִם‪ ,‬גִלּו ָׁבּה‪,‬‬
‫גִלּו ָׁבּה כָׁל‪-‬אֹוהֲ בֶׁיהָׁ ‪.‬‬
‫‪Chorus:‬‬
‫‪Sisu et Yerushalayim, gilu vah,‬‬
‫‪gilu va kol ohaveiha,‬‬
‫‪kol ohaveiha.‬‬
‫עַ ל חֹומֹותַ י ְִך‪ ,‬עִ יר ָׁדוִד‪ ,‬הִ פְ ַק ְדתִ י שֹומְ ִרים‪,‬‬
‫כָׁל הַ יֹום וְכָׁל הַ לַ י ְלָׁ ה‪:‬‬
‫עַ ל חֹומֹותַ י ְִך‪ ,‬עִ יר ָׁדוִד‪ ,‬הִ פְ ַק ְדתִ י שֹומְ ִרים‪,‬‬
‫כָׁל הַ יֹום וְכָׁל הַ לַ י ְלָׁ ה‪:‬‬
‫‪Al chomotayich ir David‬‬
‫‪hifkad'ti shomrim,‬‬
‫‪kol hayom vechol halaila‬‬
‫) ‪(repeat‬‬
‫שִ ישּו אֶׁ ת י ְרּושָׁ לַ י ִם‪...‬‬
‫‪Chorus‬‬
‫ירא וְַאל תֵ חַ ת עַ ב ְִדי יַעֲ ק ֹב‪,‬‬
‫ַאל תִ ָׁ‬
‫כִי י ָׁפּוצּו מְ שַ ּנְאֶׁ יָך מִ פָׁ נֶׁיָך‬
‫ירא וְַאל תֵ חַ ת עַ ב ְִדי יַעֲ ק ֹב‪,‬‬
‫ַאל תִ ָׁ‬
‫כִי י ָׁפּוצּו מְ שַ ּנְאֶׁ יָך מִ פָׁ נֶׁיָך‬
‫‪...‬שִ ישּו אֶׁ ת י ְרּושָׁ לַ י ִם‬
‫ּוראִ י כֻּלָׁ ם‬
‫שְ אִ י סָׁ בִיב עֵ י ַני ְִך ְ‬
‫ִנקְ בְצּו ּובָׁאּו לָׁ ְך‬
‫ּוראִ י כֻּלָׁ ם‬
‫שְ אִ י סָׁ בִיב עֵ י ַני ְִך ְ‬
‫ִנקְ בְצּו ּובָׁאּו לָׁ ְך‬
‫שִ ישּו אֶׁ ת י ְרּושָׁ לַ י ִם‪...‬‬
‫‪Al tira ve'al tifchad/tichat avdi‬‬
‫‪Ya'akov‬‬
‫‪ki yafutzu misaneicha‬‬
‫)‪(mip'neicha‬‬
‫) ‪(repeat‬‬
‫‪Chorus‬‬
‫‪Se'i saviv einayich urei kulam‬‬
‫‪nik'betzu uva'u lach.‬‬
‫‪Ve'ameich ameich‬‬
‫) ‪(repeat‬‬
‫‪kulam tzadikim‬‬
‫‪le'olam yirshu aretz.‬‬
‫‪Chorus‬‬
AL KAPAV YAVI
‫עַ ל כַפָׁ יו יָׁבִיא‬
Bir'choveinu hatzar
gar nagar echad muzar.
Hu yoshev bitzrifo
velo oseh davar.
‫ יאיר רוזנבלום‬:‫ לחן‬,‫לב‬-‫ יורם טוהר‬:‫מילים‬
‫ב ְִרחֹובֵנּו הַ צַר‬
‫גָׁר ַנגָׁר אֶׁ חָׁ ד מּוזָׁר‬:
‫ֹהּוא יֹושֵ ב ִבצ ְִריפו‬
‫וְֹלא עֹושֶׁ ה ָׁדבָׁר‬.
Ish eino ba liknot,
ve'ein ish mevaker,
U'shnatayim she'hu
kvar eino menager.
,‫אִ יש אֵ ינֹו בָׁא לִ קְ נֹות‬
,‫וְאֵ ין אִ יש מְ בַקֵ ר‬
‫ּושְ נָׁתַ י ִם שֶׁ הּוא‬
.‫ְכבָׁר אֵ ינֹו מְ ָׁנגָׁר‬
Vehu chalom echad nose od bil'vavo:...‫וְהּוא חֲ לֹום אֶׁ חָׁ ד נֹושֵ א עֹוד ִבלְ ָׁבבו‬
,‫לִ בְנֹות כִסֵ א לְ אֵ לִ יָׁהּו שֶׁ יָׁבֹוא‬
livnot kise le'Eliyahu she'yavo ,
,‫עַ ל כַפָׁ יו אֹותֹו יָׁבִיא‬
al kapav oto yavi,
.‫לְ אֵ לִ יָׁהּו הַ ָּׁנבִיא‬
Le'Eliyahu Hanavi.
‫ֹוְהּוא יֹושֵ ב ּומְ חַ כֶׁה לו‬
CHORUS
‫ שֶׁ ִי ְזכֶׁה לו‬,‫ הּוא‬,‫ חֹולֵ ם‬,‫ ְכבָׁר שָׁ נִים‬.ֹ
Vehu yoshev umechakeh lo
:...‫עַ ל סֹודֹו שֹומֵ ר ּומְ חַ כֶׁה לו‬
Kvar shanim cholem hu sheyizkeh lo,
.‫מָׁ תַ י ְכבָׁר יַגִיעַ הַ יֹום‬
al sodo shomer umechakeh lo
matai kvar yagi'ah hayom?
‫ב ְִרחֹובֵנּו הַ צַר‬
:‫גָׁר סַ נ ְְדלָׁ ר אֶׁ חָׁ ד מּוזָׁר‬
Bir'chovenu hatzar
‫ֹהּוא יֹושֵ ב ִבצ ְִריפו‬
gar sandlar echad muzar.
.‫וְֹלא עֹושֶׁ ה ָׁדבָׁר‬
Hu yoshev bitzrifo
velo oseh davar.
,
Medafav harekim
mechusim be'avak
Kvar shnatayim munach,
hameratze'a basak.
Vehu cholem ki na'alaim hu tofer,
ban al harim yinvu raglei hamevaser.
Al kapav otan yavi,
le'Eliyahu Hanavi.
Chorus
Bi'y'rushalayim yeshno
ish legamrei lo tza'ir,
shebana harbeh batim
bechol pinot ha'ir.
Hu mekir kol simtah,
kol rechov ush'chunah,
hu boneh et ha'ir
kvar shiv'im shanah.
ִ ‫מַ ָׁדפָׁ יו הָׁ ֵר‬
‫יקים‬
‫מְ ֻּכסִ ים בָָׁאבָׁק‬
ַ ‫ְכבָׁר שְ נ‬
,‫ָׁתי ִם מֻּ ּנָׁח‬
.‫הַ מַ ְרצֵעַ בַשַ ק‬
‫וְהּוא חֹולֵ ם כִי ַנעֲ לַ י ִם הּוא תֹופֵ ר‬
.‫בָׁן עַ ל הָׁ ִרים יִנְוּו ַר ְגלֵ י הַ מְ בַשֵ ר‬
,‫עַ ל כַפָׁ יו אֹותָׁ ן יָׁבִיא‬
.‫לְ אֵ לִ יָׁהּו הַ ָּׁנבִיא‬
...‫וְהּוא יֹושֵ ב ּומְ חַ כֶׁה לו‬
‫ֹבִירּושָׁ לַ י ִם י ֶׁשְ נו‬
,‫ לְ ַגמְ ֵרי ֹלא צ ִָׁעיר‬,‫ִאיש‬
‫שֶׁ ָׁבנָׁה הַ ְר ֵבה ָׁבתִ ים‬
.‫ְבכָׁל פִ ּנֹות הָׁ עִ יר‬
,‫הּוא מַ כִיר כָׁל סִ מְ טָׁ ה‬
,‫כָׁל ְרחֹוב ּושְ כּונָׁה‬
‫הּוא בֹונֶׁה אֶׁ ת הָׁ עִ יר‬
.‫ְכבָׁר שִ ְבעִ ים שָׁ נָׁה‬
.‫ כְמֹו שֶׁ אֶׁ ת הָׁ עִ יר ָׁבנָׁה‬,‫וְהּוא חֹולֵ ם כִי‬
ַ ‫יָׁנ‬
Vehu cholem ki k'mo she'et ha'ir banah, .‫ ַה ִפּנָׁה‬-‫ִיח ַל ִמקְ ָׁדש אֶׁ ת אֶׁ בֶׁן‬
‫עַ ל כַפָׁ יו אֹותָׁ ּה יָׁבִיא‬
yani'ach lamikdash et even-hapinah.
.‫לְ אֵ לִ יָׁהּו הַ ָּׁנבִיא‬
Al kapav otah yavi,
...‫וְהּוא יֹושֵ ב‬
le'Eliyahu Hanavi.
‫י ְ ָׁב ֶׁרכְָך ה' ִמ ִציֹון‬
‫ דוד וינקרנץ‬:‫ לחן‬,‫ו‬-‫ ה‬:‫ תהילים קכ"ח‬:‫מילים‬
Yevarechecha Hashem mitziyon
‫י ְ ָׁב ֶׁרכְָך ה' ִמ ִציֹון‬
ure betuv Yerushalayim
‫ּור ֵאה בְטּוב י ְרּושָׁ ַליִם‬
ְ
Yevarechecha Hashem mitziyon
‫י ְ ָׁב ֶׁרכְָך ה' ִמ ִציֹון‬
kol yemey yemey chayecha
‫י ְֵמי ַח ֵיָך‬-‫כָׁל י ְֵמי‬
Ure vanim levanecha
shalom al Yisrael
Ure vanim levanecha
shalom al Yisrael .
‫ ָׁב ִנים לְ ָׁבנֶׁיָך‬-‫ּור ֵאה‬
ְ
‫יִשְ ָׁר ֵאל‬-‫שָׁ לֹום ַעל‬
‫ ָׁב ִנים לְ ָׁבנֶׁיָך‬-‫ּור ֵאה‬
ְ
.‫יִשְ ָׁר ֵאל‬-‫שָׁ לֹום ַעל‬
‫לשנה הבאה בירושלים‬
.‫לשנה הבאה בירושלים הבנויה‬
Lashanah haba'ah biy'rushalaim
.Lashanah haba'ah biy'rushalaim hab'nuyah