2014_44_01 - Rooms Katholieke kerk Heilige Lodewijk

Comments

Transcription

2014_44_01 - Rooms Katholieke kerk Heilige Lodewijk
Citykerk H. Lodewijk
Liturgisch centrum
Par. HH. Petrus en Paulus
Weekbericht
Pastoor:
J.H. Smith
Pastorie:
Steenschuur 19
2311 ES Leiden
Telefoon: 071 - 5130700
ING Bank: 60 72 98
Rabobank: 33.55.22.351
t.n.v. HHPP Lodewijk Leiden
www.lodewijkparochie.nl
Jaargang 44, nummer 1
5 januari t/m 25 januari 2014
Uw heilige voor het jaar 2014
Zoals vorig jaar kunt u ook nu weer een kaartje trekken met een heilige
erop. Omdat er in de 24-uursaanbidding voor is gebeden, is dit geen
‘toevalsgreep’.
De heilige die u op het kaartje ziet, heeft u uitgekozen! Het is dus ook niet
de bedoeling te gaan ‘ruilen’.
Hoe gaan we met deze heilige op weg?
- Vraag in gebed zijn/haar/hun dagelijkse hulp
- Zoek wat meer informatie over hem/haar/hen op. Via internet bijv.
- Zijn er teksten van deze heilige te lezen?
- Bestaat er een goed leesbare biografie of film?
(De Lodewijkbibliotheek kan mogelijk wat bieden!)
- Wat is diens gedachtenisdatum om speciaal te vieren?
- Vraag de heilige elke dag te mogen groeien in heiligheid!
Dat zijn de eerste stappen. Later in het jaar kan gekeken worden of er
speciale deugden zijn van deze heilige die ik zelf ook heel goed zou
kunnen gebruiken. Is er een plek om de heilige bijzonder te vereren?
1
En als ik nu dezelfde heilige heb als vorig jaar? Dat zal niet zonder
bedoeling zijn! Wellicht heb ik vorig jaar niet zo veel aandacht aan
hem/haar besteed? Of wil deze heilige mij nóg verder binnen voeren in de
liefde van de Heer? Of is hij/zij een beetje aan mij gehecht geraakt?
Met uw heilige van harte een zalig Nieuwjaar toegewenst,
mede namens Pastoor Van der Bie, diaken Clavel, pastoraal werkers
Marlène Falke-de Hoogh en Bas van Pampus,
Pastoor Smith
Zondag 5 januari
Openbaring des Heren – Epifanie –
Driekoningen - Hoogfeest
Tijdens deze Mis wordt de huiszegen gegeven
en kunt u een kaartje van uw Jaarheilige trekken.
Lezingen: Jes. 60, 1-6, Ef.3,2-3a + 5-6, Mt. 2,1-12
En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging voor hen uit
totdat ze boven de plaats waar het Kind zich bevond
stil bleef staan.
Latijn
Mis VIII, Credo III
Romeins Missaal
blz.
Gebeden
34 - 40
Lezingen
34 - 38
Prefatie van Openbaring
384 - 385
Eucharistisch gebed III
354 - 361
10.00 uur
Hoogmis. Mgr Albertus Vreeburg,
Hans Westerhuis, Ans WesterhuisVreeburg, overleden familie Heeman-Van der Zijden, Jan
Mank, Anna Maria Tax, Gerardus Johannes Versteeg,
Cornelia Rijksen en hun overleden nakomelingen,Ton
Bokern, Maria Adriana de Groot-Duindam, Herman
Mentink, Guus Prinsen, Jan Rutte
Na de Mis koffie en Nieuwjaarswensen in de parochiezaal
17.00 uur
18.00 uur
Aanbidding en biechtgelegenheid
H. Mis, Holy Mass partly English
maandag 6 januari
Weekdag in de kersttijd
09.00 uur
Anna Maria Tax, voor de afgedwaalde kinderen, mevrouw
Kroon-Rooijakkers,
2
dinsdag 7 januari
Raimundus van Penyfort, priester
Buitengewone vorm van de Misritus: Die Septima Januarii IV. Classis - wit
10.00 uur
H. Mis Zijlpoortkapel
19.00 uur
Voor de parochie, Anna Maria Tax, Gerardus Cornelis
Clavel
Bezinningsavond door Mgr Van der Ploeg voor dames.
In de pastorie, aanvang 19.30 uur.
woensdag 8 januari
Weekdag in de kersttijd
09.00 uur
Mieke Maat, Anna Maria Tax
11.00 – 12.00 uur Open kerk: Aanbidding in de Sint Petruskerk met om
11.30 uur Rozenhoedje.
donderdag 9 januari
Weekdag in de kersttijd
19.00
Anna Maria Tax, voor de jongeren
Jongeren: Verdiepingsgroep. Zie JPLeiden folder en website
vrijdag 10 januari
Weekdag in de kersttijd
14.00-23.00 uur Aanbidding in de kapel.
19.00 uur
Familie Eykhout, familie Werps, Anna Maria Tax,
Johanna en Francina de Water
Tienergroep JPleiden
zaterdag 11 januari
Weekdag in de kersttijd
07.00-14.00 uur Aanbidding in de kapel.
09.30 uur
Voor de wereldkerk
zondag 12 januari
Doop des Heren - Feest
Lezingen: Jes. 42, 1-4 + 6-7, Hand. 10, 34-38, Mt. 3,
13-17
In die tijd kwam Jezus uit Galilea naar de Jordaan tot
Johannes om zich door hem te laten dopen.
Nederlands/ Latijn
Mis VIII, Credo III
3
Romeins Missaal
Gebeden
Lezingen
Prefatie van de Doop
Eucharistisch gebed I
blz.
40 - 43
501 - 502
42 - 43
338 - 347
10.00 uur
Mgr. Albertus Vreeburg, Hans Westerhuis, Ans
Westerhuis-Vreeburg, overleden familie Heeman-Van der
Zijden, mevrouw Hoogervorst-Verdoorn, b.g.v. een 49-jarig
huwelijk, Anna Maria Tax, Jan Mank, Herman Mentink,
Guus Prinsen, Jan Rutte
Na de Mis koffie in de parochiezaal, pastorie.
17.00 uur
18.00 uur
Aanbidding en biechtgelegenheid
H.Mis
maandag 13 januari Hilarius, bisschop en kerkleraar
Begin van de tijd door het jaar – Getijden week I
09.00 uur
Anna Maria Tax, voor roepingen van priesters en
religieuzen
Leesavond Teresa van Avila, Innerlijke Burcht. O.l.v. M. Falke-De Hoogh
pw. Petruspastorie, 20.00 – 21.30 uur. (zie catechesefolder)
dinsdag 14 januari
(Den Bosch: Petrus Donders)
Buitengewone vorm van de Misritus: S. Hilarii Episcopi Confessoris
Ecclesiae Doctoris III. Classis - Wit
19.00 uur
Anna Maria Tax
woensdag 15 januari (Roermond: Arnold Janssen)
09.00 uur
Anna Maria Tax
* Youcat avond, Petruspastorie, 19.00 – 20.00 uur
* Bezinningsavond door Mgr Van der Ploeg voor heren.
In de pastorie, aanvang 19.30 uur.
donderdag 16 januari Mis van de dag
19.00 uur
Anna Maria Tax, Mieke Maat
4
vrijdag 17 januari
Antonius Abt
14.00-23.00 uur Aanbidding in de kapel.
19.00 uur
Anna Maria Tax, familie
Eykhout, familie Werps,
Johanna en Francina de
Water
zaterdag 18 januari
Maria op zaterdag
Gebedsweek voor de eenheid van de christenen (t/m 25 jan.)
07.00-14.00 uur Aanbidding in de kapel.
09.30 uur
Voor de Russisch Orthodoxe kerk
Nieuwjaarsreceptie voor de vrijwilligers van de hele HH.
P&P parochie: Iedereen die ‘iets’ doet in de H. Lodewijkkerk is
uitgenodigd: Lorentzhof, 15.30 – 17.00 uur.
e
zondag 19 januari
2 Zondag door het jaar
Lezingen: Jes. 49, 3 + 5-6, 1 kor. 1, 1-3, Joh. 1, 29-34
In die tijd zag Johannes de Doper Jezus naar zich toekomen en zei:
„Zie, het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.”
Latijn
Mis XI, Credo I
Romeins Missaal
Gebeden
Lezingen
Prefatie I Zo. door het Jaar
Eucharistisch gebed II
10.00 uur
17.00 uur
18.00 uur
blz.
172 - 174
584 - 586
396 - 397
348 - 353
Mgr. Albertus Vreeburg, Hans Westerhuis, Ans
Westerhuis-Vreeburg, Voor de Orthodoxe kerken,
overleden familie Heeman-Van der Zijden, Anna
Maria Tax, Jan Mank, Herman Mentink, Guus
Prinsen, Jan Rutte
Na de Mis koffie in de parochiezaal, pastorie.
Aanbidding en biechtgelegenheid
H. Mis, Holy Mass partly English
5
maandag 20 januari
09.00 uur
Fabianus, paus en martelaar;
Sebastianus, martelaar
Voor de Koptische kerken, voor de
meest verlaten zielen, Anna Marie Tax
dinsdag 21 januari
Agnes, maagd en martelares
Buitengewone vorm van de Misritus: S. Agnetis Virginis et
Martyris III. Classis - Rood
19.00 uur
Voor de Angelicaanse kerkgemeenschap,
Anna Maria Tax, Ton Bokern
e
Ouderavond 1 H. Communie, pastorie Sint Petrus,
Lorentzkade 16a, 20.00 uur (zie onder).
woensdag 22 januari Vincentius, diaken en martelaar
09.00 uur
Voor de reformatorische kerkgemeenschappen, Anna
Maria Tax, uit dankbaarheid en om zegen b.g.v. een
verjaardag
Lezing Profetische Theologen: Henri de Lubac SJ deel 1 (zie onder)
donderdag 23 januari (Henricus Seuse)
19.00 uur
Harry Stuurman, Rie Stuurman-Veldhoven,
voor de parochie, Anna Maria Tax, Mieke Maat
vrijdag 24 januari
Franciscus van Sales, bisschop en kerkleraar
14.00 – 23.00 uur Aanbidding in de kapel.
19.00 uur
Voor de evangelicale bewegingen, Anna Maria Tax,
familie Eykhout, familie Werps, Johanna en Francina
de Water
zaterdag 25 januari Bekering van de H. apostel Paulus - Feest
Afronding van de Gebedsweek voor de eenheid van de christenen
07.00 – 14.00 uur Aanbidding in de kapel.
09.30 uur
Voor de eenheid van de Christenen, voor de priesters
6
De Jongeren
Zie voor alle Jongerenactiviteiten www.JPLeiden,nl
www.lodewijkparochie.nl
Met actuele gegevens en de preek nog eens na te luisteren…
e
1 H. Communie
e
De brieven met alle informatie over de 1 H. Communie liggen in de kerk.
Daar is ook een opgavestrookje bij. Opgave graag uiterlijk 21 januari.
e
De 1 ouderavond is dinsdag 21 januari, pastorie Sint Petrus, Lorentzkade
16a, 20.00 uur.
Nieuwe Catechesefolder
De nieuwe Catechesefolder vindt u in de kerk met het ruime
aanbod voor het voorjaar 2014. O.a. een lezing van onze
bisschop Mgr. Van den Hende.
Profetische theologen: Henry de Lubac SJ
e
Een theoloog die bijna de hele 20 eeuw heeft meegemaakt.
Zijn bijdrage aan de vernieuwing in de Theologie is enorm en
profetisch waarschuwde hij al voor het ‘drama van het
atheïsme’.
We horen over zijn leven en werk, zijn theologische inzichten
en lezen teksten van zijn hand.
Woensdag 22 en 29 januari, 20.00 – 21.30 uur. Pastorie Sint Joseph,
Herensingel 3.
Start CaFE
Catholic Faith Exploration –Het katholieke geloof verkennen
5 avonden met koffie - inleiding op dvd – gespreksgroepen met een
glaasje erbij. Om God en de katholieke Kerk beter te leren kennen.
Deelname is vrij en de avonden zijn afzonderlijk te volgen.
Locatie: Josephpastorie, Herensingel 3
Data: Dinsdagen 28 jan, 4, 11, 18 en 25 febr.
Tijd: 20.00 – 21.30 uur (inloop vanaf 19.45 uur)
Door Bas van Pampus en diaken Clavel
Gedoopt
Op zondag 22 december is gedoopt: Olga Patricia Teresa van Hattum.
Tevens ontving zij voor het eerst de H. Communie.
Eveneens op 22 december is gedoopt: Petrus Ludovicus Denanto
Widyandardi, zoon van de heer en mevrouw Widiyarso Soekotje en
Anastasia Setyastuti Wulandari
7
Tenslotte:
Dank voor de Kerstgroeten en Nieuwjaarswensen
Door velen zijn ons kaarten toegezonden rond de feestdagen met hartelijke
wensen en prachtige afbeeldingen.
Het is voor ons niet doenlijk ze allemaal persoonlijk te beantwoorden. Dus
langs deze weg onze welgemeende dank! Mede namens diaken Clavel.
Ook zuster Maria Magdalena laat u langs deze weg danken voor alle
toegezonden wensen.
Pastoor Smith
Opbrengsten Kerkbijdragen
De week van 28 oktober
inclusief zondag 3 november
De week van 4 november
inclusief zondag 10 november
De week van 11 november
inclusief zondag 17 november
De week van 18 november
inclusief zondag 24 november
€ 976.51
€ 559.81
€ 704.21
€ 526.32
Het kerkbestuur is u heel dankbaar voor uw hulp.
Bid dagelijks de
Heilige Rozenkrans
Een gratis
informatiepakket,
Fatima – apostolaat
Molenstraat 6
2712 XM Zoetermeer
Voor onze boeken kunt u terecht op:
Rhijngeesterstraatweg 94, 2343 BX Oegstgeest
Openingstijden: woensdag, donderdag en vrijdag van 13.00-17.00 uur en
Volgens afspraak. Telefoonnummer: 071-5174951
Kijkt u ook eens op onze website: www.colomba.nl
U vindt daar onze complete collectie en u kunt er uw bestelling plaatsen.
8

Similar documents