08-2010 - Parochiecluster Ubach over Worms

Transcription

08-2010 - Parochiecluster Ubach over Worms
Parochiecluster
Ubach over Worms
Pastoor drs. E. Smeets
Kerkberg 7, Waubach
531.23.78 fax 533.20.39
Pastoor [email protected]
Secretariaat
Intenties - Contacten
Pastorie, Kerkberg 7, iedere
werkdag van 10.00-12.00 uur
[email protected]
531.23.78
Misintenties
Weekdag € 7 -Weekend € 21
Kosters
Waubach-Groenstraat:
J. Post 531.04.49
Abdissenbosch:
M. Rutten 546.48.77
Rimburg:
J. Jacobs 533.02.20
Lauradorp:
A. Erps 531.45.38
Parochie-assistent
H. Verhaeg 06.23115067
Kerkbijdrage
Par. H. Jozef
Giro: 38 55 500
Rabobank: 15 17 02 136
Par. HH.Theresia en Don Bosco
Giro: 10 49 378
Rabobank: 15 17 02 276
Par. H. Bernadette
Giro: 10 48 849
Rabobank: 15 17 00 753
Par. H. Drievuldigheid
Giro: 15 64 348
Rabobank: 15 17 04 007
Kerkhofbeheer
H. Jozef – Waubach
T. Notermans 531.40.44
of 06.51836384
H. Bernadette - Abdissenbosch
L. Douven 533.26.01
H. Drievuldigheid - Rimburg
C. Schurer 531.41.40
Kijk op onze website:
www.rk-ubachoverworms.nl
Adverteren in dit blad?
Drukkerij Antwan
5316550
’t Kirkebledje
Liturgie, een drieluik van
stilte, gebed en zang
H. Bernadette
Abdissenbosch
H. Joseph
Waubach-Groenstraat
H. Drievuldigheid
Rimburg
H. Theresia & Don Bosco
Lauradorp
Jaargang 2010 nr. 8
Het kan een ontdekking zijn, dat ook zingen
27 aug. t/m 24 sept.
begint bij luisteren. Zingen is niet alleen een
uiting, het is ook een 'inning', een indruk.
Wanneer een mens zingt, is hij zelf zijn eigen eerste toehoorder. De klank uit zijn
mond komt meteen zijn oor weer binnen. Kijk maar naar de beroepszanger die met
de hand achter het oor repeteert, om zo beter de eigen klank op te kunnen vangen
en te beoordelen. En om die klank zo nodig te 'zuiveren', bij te stellen. Wanneer
zingen allereerst luisteren is, gaan actie én ontvankelijkheid hand in hand. Naar je
zelf leren luisteren, is ook op jezelf oefenen voor een algemene luisterhouding, een
algehele openheid. Om unisono, eenparig te kunnen zingen. Als uit één mond en
niet als optelsom van individuen. Ook gemeentezang heeft dat als doel. Want
zingend wordt de gemeenschap eerst gevormd. Zingend komt zij tot stand,
wanneer tenminste de grondhouding van de zangers een luisterhouding is, naar
zichzelf en naar elkaar.
Het gezang lijkt vanouds onlosmakelijk met religie verbonden. In de mond van
voorgangers en priesters werkt het vanouds als een geluidsversterking, in de mond
van gemeenschap en massa is het hét middel om met één mond te kunnen
spreken. Alle eeuwen door, in alle culturen, hebben de mensen de goden waarin zij
geloofden in hun liederen als het ware boven zich uitgedragen. Ja, ook de mensen
voor wie de goden allang gestorven of ontmaskerd zijn - socialisten en
communisten - hebben nog heel lang op deze manier hun grote Idee, als het boven
hun kleine leven uitgaande waarin zij zich onderling verbonden voelden, door de
wereld gedragen. Samen zingen is het meest hartverwarmende en het meest
hartverscheurende spel dat mogelijk is. Alleen al daarom zou je mensen die geen
lid zijn van een koor, moeten aanraden naar de kerk (terug) te gaan omdat daar de
enige ruimte is, waar altijd gezongen wordt. Eeuwenlang bestond een netwerk van
zangcultuur in kerk en maatschappij, op school en in de huiselijke kring.
Maar de elektronica heeft ons van producenten tot consumenten
gemaakt: de muziek heet een industrie. En wanneer er nog
gezongen wordt, is dat alleen in geregisseerde verbanden
als koor, stadion, concert of kerk. Dit alles heeft ook
daar, binnen die kerk, zijn sporen nagelaten
in het gezang. Een van de meest
toonaangevende voorzangers
in de naoorlogse kerk, de dichter
en theoloog Willem Barnard,
omschreef dat als volgt: 'Het
gaat in de kerk vanouds zingend toe. Het gaat sinds de
hervorming in een groot deel
van de kerk toe met gezang
van allen, in koraal, in samenzang. Maar tot nu toe was
vaak dat gezang een uiting
van vroomheid veeleer dan
14 september
een inning van geloof. En wij
zingen niet in de eerste
Feest van
plaats omdat wij
Kruisverheffing
pneuma te veel
H.Mis
Kapel Groenstraat
hebben, geest
Vrijwilligerswerk
belicht
in volheid,
Parochieagenda
maar omdat
29 augustus Koetsentreffen Rimburg
we adem te
Vormingsaanbod 2010-2011
kort komen
Bisschops- en diakenwijding
en al
Heibel in de tent
Ouderavond EH Communie 2011
= zie binnenin =
ctÜ
ctÜÉv{|x @ tzxÇwt
29-08
02-09
03-09
04-09
06-09
07-09
11-09
12-09
13-09
13-09
14-09
16-09
18-09
22-09
25-09
25-09
27-09
28-09
29-09
30-09
01-10
01-10
02-10
04-10
05-10
07-10
07-10
07-10
10-10
12-10
18-10
20-10
21-10
21-10
23-10
28-10
30-10
31-10
31-10
01-11
02-11
02-11
04-11
05-11
05-11
05-11
06-11
07-11
07-11
10-11
10-11
11-11
15-11
16-11
17-11
18-11
24-11
24-11
27-11
28-11
Koetsendefilé Rimburg
Korenoverleg 19.00 uur
Geen avondmis!
Inzegening Bakkes Kapelweien Rimburg
Vergadering kerkbestuur
Bijbelavond (Jeremia I)
Diakenwijding te Rolduc
Nationale Ziekendag
Geen avondmis vw
Bedevaart Zonnebloem Heppeneert
19 u H.Mis Groenstraat Kruisverheffing
Vormingsavond lectoren
Bisschopswijding Mgr. Liesen
Geen avondmis!
Geen avondmis Abdissenbosch vw:
H.Mis Lauradorp - Harmonie Laura
Ouderavond EH Communie 2011
Vormingsavond lectoren
Infoavond Romereis oktober 2010
Bernadettetriduum Abdissenbosch
Aanbidding Waubach 14.00 uur
Bernadettetriduum Abdissenbosch
Bernadettetrid. A’bosch lichtprocessie
Vergadering kerkbestuur
Bijbelavond (Jeremia II)
Schoolmis BS An d’r Put 9.00 uur
Cursusdag Rust zonder roest
Oudercatechese gr. 4
Familiedag misdienaars & jeugdgroepen
Bijbelavond (Klaagliederen)
Romereis 2010
Geen avondmis!
Cursusdag Rust zonder roest
Ouderchatechese gr. 5-6-7
Dekenale vormelingendag Voerendaal
Vormingsavond lectoren
Jubileum Landgraaf Vocaal Ensemble
H.Mis & klein concert Sobornost
Allerzielendienst Waubach & Lauradorp
Allerheiligen Waubach 19.00 uur
Allerzielen Heereveld 10.00 uur
Bijbelavond (Baruch)
Oudercatechese gr. 4
Aanbidding Waubach 14.00 uur
H. Mis in Waubach om 18.00 uur vw
Sint Maarten te Rimburg
Dag voor jeugdkoren te Panningen
Paardenzegening
Allerzielendienst Rimburg & A’bosch
H. Mis in Waubach om 18.00 uur vw
Sint Maarten te Lauradorp
Opening Carnavalsseizoen 11u L’dorp
Vergadering kerkbestuur
Bijbelavond (Ezechiël I)
Cursusavond ‘Opnieuw beginnen’
Oudercatechese gr. 5-6-7
Adventskransen maken jeugdgroepen
Cursusavond ‘Opnieuw beginnen’
Begin Advent
Adventsconcert St. Rochus
Processies 2011
31-05 Kruisprocessie Veld-Groenstraat
26-06 Sacramentsprocessie Rimburg
03-07 Sacramentsprocessie Waubach
Eerste Heilige Communie 2011
02-06 Abdissenbosch 9.30 uur
02-06 L’dorp (Speurneus) 11.30 uur
19-06 Waubach (Bd Ling/An d’r Put) 9.30 uur
H. Vormsel 2011
20-05 Abdissenbosch
24-06 Waubach & Lauradorp
Allerheiligen & Allerzielen 2011
30-10 Waubach & Lauradorp
06-11 Rimburg & Abdissenbosch
zingende met volle teugen ons het geloof te binnen brengen, herinneren.' Zingen valt te beschouwen als een verschijnsel dat bijna tot
de verleden tijd behoort. Er wordt gesteld dat 80 procent van de
mensen niet meer zingt. De plaats van het gezang wordt door andere
vormen ingenomen. De pleidooien om ook binnen de ruimte van de
liturgie met elektronica, met 'ingeblikte'
muziek en zang te werken, zijn niet nieuw.
Evenmin de praktijk. Maar kan ook niet gesteld worden, dat de menselijke stem
het meest intieme en nabije instrument
is dat wij bezitten? Niets drijft zo zeer op
onze adem, op ons leven zelf, als onze
stem. Dat instrument buiten spel zetten
is een vorm van zelfamputatie. In de
bijbelse bronnen wordt op kardinale
momenten in Gods mensengeschiedenis
niet meer gesproken maar gezongen:
Mozes, Mirjam, Hanna, Debora, Zacharia,
Maria, Simeon zijn de viva vox, de levende stem, waarmee de
verwondering steeds de toonhoogte van het gezang krijgt. Ook de
visionaire gedeelten van de profeten zijn telkens weer poëtisch en
hymnisch. Paulus roept de gemeente op om voortdurend in te stemmen
met psalmen en hymnen, en de hemelse doorkijkjes in de Apocalyps
zijn vrijwel allemaal gevuld met gezang. Blijkbaar heeft zingen een
meerwaarde boven het spreken.
Wie zingt, leert luisteren. Dat mag klinken als een contradictie, maar
heel het klankgebeuren van woorden, tonen en stemmen dat ik zingend
oproep, komt als klank in mijn eigen oren terug. En dat heeft ook zijn
uitwerking op mij. Ik hoor mijzelf en dat vergroot mijn innerlijke
ruimte. Wie zingt, leert óók luisteren naar anderen! Wanneer ik in
gemeenschap zing - en wie op koor zit weet daar alles van - moet ik
voor de eenstemmigheid en de zuiverheid mijn stem richten op en
paren aan de stemmen rondom mij. Dan wordt zingen ook tot
instemmen. Wie niet luistert, blijft gevangen in zichzelf. Eerst op een
dergelijke manier wordt zingen tot inademen. Al zingende ga ik
geloven. Al zingende tillen wij elkaar op, zelfs over de twijfels
heen. Soms zelfs door het donker heen. Waar wij alleen ons geloof
'uitzingen', lopen wij het risico onze twijfels te overschreeuwen en kan
zingen 'oor-verdovend' worden.
Je moet zingen op de groei. Wanneer ik enkel zing wat ik geloof en
mezelf zingend uit, dan wordt het lied ook nooit meer dan een
zelfbevestiging. Ik blijf tussen mijn eigen, bekende grenzen. Als mijn
lied alleen maar expressie is, uiting geven aan wat ik ervaar, ontbreekt
de mogelijkheid om zingend nieuwe terreinen te betreden. Het begrip
beleven gooit tegenwoordig hoge ogen, ook in zaken van liturgie en
kerklied. Maar is dat niet veeleer uitgangspunt en veel minder een doel
in zich? Om het met een klassiek bijbels voorbeeld te illustreren: Israël
ervaart zijn redding als een wonder, als de grote daad van God, omdat
het zelf zijn redding niet had kunnen bewerkstellingen. Die ervaring
roept het lied op, én vertrouwen in ongeziene verten. Dat vertrouwen
wordt uitermate op de proef gesteld.
Het zicht op toekomst gaat regelmatig bijna verloren. Maar gaandeweg
groeit men toe naar een nieuw bestaan. Het zingend levend houden
van de herinnering is dan de weg die naar die toekomst leidt. Zo
verwoorden liederen niet zozeer de
gevoelens van het moment en de situatie,
maar krijgen ze, wanneer ze wijdere
grenzen hebben en zowel verleden als
toekomst omvatten, een geestverruimende functie. Zingend worden wij dan
opnieuw in de ruimte gezet.
Er is een reden om God te zingen.
'Zingt voor de Heer een nieuw gezang,
want...' Deze reden wordt vaak gevonden
in de ervaren wonderen, in de grote
daden van redding, van nabijheid. En
niet alleen deze momenten, maar ook
2
het leven zelf vraagt om beaming, stemt tot
dankbaarheid. En dat 'stemmen' moet stem krijgen!
Uit de Verenigde Staten is het verschijnsel van de
zogenaamde praise-song overgewaaid, het lied waarin
uitbundig de lof van God gezongen wordt. Maar het kan
nooit de bedoeling zijn dat deze praise een doel in
zichzelf is. Zij is een reactie, een antwoord en
dankbetuiging op wat als ontvangen is ervaren. En
zingend
verwoorden
wij
het
geschenk,
'verantwoorden' wij ons ook.
Als mensen samenkomen, zijn zij nog geen groep of
gemeenschap. Die moet zich telkens weer vormen in
een gezamenlijke daad. Het samen zingen kan zo'n
daad zijn: in het lied constitueert zich onze
gemeenschap. Dat lukt vooral wanneer wij een
gezamenlijk repertoire delen. Door daarin ook de
liederen uit andere tijden te blijven opnemen, worden
wij in een groter verband gezet dan alleen onze eigen
actualiteit en spiritualiteit. Als ik alleen zing wat van
deze tijd is, kan ik daarin ook niet groeien. Zingend
'communiceren' wij met elkaar en met wie ons zijn
voorgegaan. Deze schat der eeuwen is niet altijd op elk
moment nog zingbaar, soms sluimeren bepaalde
liederen. Maar er kunnen zich omstandigheden
voordoen waarbij zij plotseling gewekt worden. Zo
kregen bepaalde psalmen ten tijde van de oorlog een
nieuwe en heftige betekenis, terwijl zij vandaag worden
overgeslagen. Maar ze blijven tot de voorraad behoren.
Zingen is ook voorproef. Ook hier raken we aan een
functie van het zingen: al even zichtbaar maken wat
nog niet is. Wij zingen onszelf en elkaar de toekomst
(te) binnen. Wij zingen onze tijd vooruit! Al zingend
openen zich perspectieven, roepen wij de beelden op
waarin wij al even zingend wonen. Klassiek zijn hierbij
bijvoorbeeld die teksten waarin mensen vanuit de
nacht, de profundis, zich naar het morgenrood
toezingen.
Wij zingen bovendien niet alleen mét
elkaar, wij zingen ook vóór elkaar.
Soms kan onze strot dichtgeknepen zijn,
onze ademnood te groot. Is dat een
reden om onszelf uit te sluiten van de
zingende
gemeenschap,
omdat
wij
immers toch niet mee kunnen zingen? Ik
kan, zogezegd, ook gezongen wórden!
Ik kan mij laten dragen door het lied om
mij heen. En omgekeerd zingen wij niet
louter voor onszelf, maar wij dragen ook
elkaar met ons gezang.
Zingen heiligt tenslotte de tijd. 'Wie
zijn getijden niet houdt, wordt door de
tijd overspoeld'. De joodse en de
islamitische tradities kennen het gebruik
om
in
groepsverband
of
solo
respectievelijk driemaal of vijfmaal de dag te
doorweven met een gebed. Voor de jood is dat ook
de herinnering aan het offer in de tempel, in de
ochtend, de middag en de avond. In het christendom
heeft
de
kloostertraditie
voor
een
dergelijke
ritmisering gezorgd, met vaste gezongen hymnen en
gebeden (met name lauden en vespers, morgen- en
avondgebed). Een vorm die lang ook in het familieleven
bestond, toen dat nog een vast en gedurig onderdak
was. Het zijn de ogenblikken, waarop heel de dag
wordt verankerd en van waaruit onze bezigheden
worden ver-richt, dat wil zeggen: richting krijgen.
Onze kalenders mogen dan in maanden en jaren
rekenen, de teleenheid vanouds is die van dag en
nacht. Dat is immers de grootheid van onze eigen
menselijke ervaring. Dat is het verschil tussen licht en
donker, tussen leven en dood. Het tellen van de dagen
is inhoud geven aan het licht, tussen het donker door.
Daarom zijn de avondgebeden in de traditie
waarschijnlijk het meest favoriet. Wanneer de wereld
klein wordt en de mens met zijn eigen onzekerheden
en angsten wordt geconfronteerd, zoekt hij een weg en
een geleide door het donker heen. En waarom dan toch
vooral zingen als de nacht valt? Omdat dan naar bijbels
besef de nieuwe dag begint! Die groeit door het donker
heen. Uit: Vieren en brevieren
Tractoren- en Koetsentreffen Rimburgerhoeve
Na het geslaagde evenement van 2008 houdt het
Tractorenen
Koetsentrefcomité
van
de
Rimburgerhoeve op zaterdag 28 en zondag 29
augustus
voor
de
tweede
keer
een
groot
koetsentreffen. Een twintigtal koetsenspannen zal op
zondag weer door de straten trekken. Het grootste
gedeelte van deze koetsen bestaat uit prachtig
gerestaureerde rijtuigen uit vervlogen tijden met een
hoog gehalte nostalgie. De meeste rijtuigen zijn met
veel liefde gerestaureerd. Het evenement begint op
zaterdag om 14.00 uur met een Oldtimershow bij de
Rimburgerhoeve. De oude auto’s zijn te bezichtigen,
entree wordt er niet geheven. Vanaf 20.00 uur zal de
Anseltaler Party Express optreden. Entree € 2,-. Het
feest duurt tot 24.00 uur. Zondag begint om 12.00
uur
de
rondgang
van
de
paardenkoetsen. Tijdens de parade zal
rond 14.00 uur het defilé bij café Simons
worden
afgenomen.
De
paarden
ontvangen dan de rozet, die door
burgemeester Bert Janssen zal worden
opgespeld. De start van de rondgang is
bij de parkeerplaats naast de kerk
waarna de stoet via de Brugstraat,
Rinckberg en Broekhuizenstraat door het
dorp trekt. De stoet zal nog een tweede
keer deze zelfde route volgen maar nu in
verkorte draf. Na afloop van de
rondgang kunnen de koetsen en paarden
nog op de Rimburgerhoeve worden
bekeken. Ook zijn er nog enkele oude
ambachten te bewonderen. De overdekte
bak van de Rimburgerhoeve wordt weer
omgetoverd in een gezellige ontmoetingsplaats. Voor
de kinderen is er o.a. een springkussen. Natuurlijk is er
ook muziek. Diskjockey Bram tekent voor enkele
uurtjes gezellige muziek en rond 18.00 uur zal
rasartiest en stemmingmaker Big Benny een optreden
verzorgen. De entree is vrij. Rond 23.00 uur zal de
avond worden afgesloten. Net als voorgaande jaren zal
de organisatie een eventuele financiële winst besteden
voor een goed doel. Gedacht wordt dit jaar aan een
hartdefibrillator voor de voetbalvereniging Rimburg.
Het comité verzoekt de inwoners van Rimburg op
zondag de vlag uit te steken om zo het dorp een
feestelijk aanzien te geven. Het Tractoren- en
Koetsentrefcomité wenst iedereen veel plezier!
Nieuwe hulpbisschop Den Bosch
Op 15 juli werd bekend gemaakt dat de priester
Jan Liesen benoemd is tot hulpbisschop van Den
Bosch. Mgr. Johannes (Jan) Wilhelmus
Maria Liesen is geboren te Oosterhout op 17
september 1960. Hij volgde de priesteropleiding
aan het Grootseminarie Rolduc in Kerkrade
(1978-1983). Op 16 juni 1984 werd hij tot
priester gewijd voor het bisdom Roermond en
werkte als kapelaan in Eygelshoven (19831985). Hij studeerde aan het Pontificio Istituto
Biblico, het Pauselijk Bijbelinstituut, te Rome en
Jeruzalem (1985- 1990) en behaalde een doctoraat in de Bijbelwetenschappen (SSD, 1998). Vanaf 1990 tot heden
is hij als docent voor exegese, Bijbelse theologie en Bijbelhebreeuws verbonden aan het Grootseminarie Rolduc.
Sinds 1996 is hij ook bibliothecaris van de wetenschappelijke bibliotheek. Hij heeft exegese en Bijbelhebreeuws
gedoceerd aan de grootseminaries van de bisdommen Haarlem (2000-2003) en ’s-Hertogenbosch (2001-2006).
Sinds 2004 is hij lid van Internationale Theologische Commissie, het adviesorgaan van de Congregatie voor de
geloofsleer. Ook is hij consultor van de Nationale Raad voor Liturgie. In onze parochies is hij met name bekend van
vele vervangingen ten tijde van pastoor Kenis, alsook van de Bijbelstudiegroep waaraan menige parochiaan heeft
deelgenomen. We wensen hem langs deze weg
proficiat met de eervolle benoeming en wensen
hem veel zegen en wijsheid toe in zijn
verantwoordelijke taak in de Nederlandse kerk.
De bisschopswijding vindt plaats op 18
september in de Sint Jan te ’s-Hertogenbosch.
De foto hiernaast is
recent. De wijdingsfoto
rechts komt uit het rijke
archief
van
Trautje
Franken-Vossen. Ze had
de foto allicht bewaard:
behalve
de
nieuwe
bisschop (2de van links)
staat er immers ook
pastoor Kenis op (1ste
rechts), klasgenoot van
mgr. Liesen.
Diakenwijding te Rolduc op 11 september om 10.30 uur
Op 11 september vindt te Rolduc de diakenwijding plaats van Eugène Dassen uit
Maastricht, die na zijn wijding als diaken-assistent aan de slag gaat in de parochies van
Kerkrade-Chevremont-Haanrade en zich daar verder voorbereidt op zijn priesterwijding
op 18 juni 2011. De wijdingsplechtigheid is voor eenieder vrij toegankelijk. Onze oudstagiair Patrick Zuidinga heeft een aanstelling gekregen in de parochies van Horst e.o.
om aldaar verder in te groeien in het pastorale werkveld met het oog op zijn toekomstige
wijdingen. We wensen hen beiden veel zegen en vreugde in hun werk!
Feest van Kruisverheffing 14 september - Groenstraat
Kruisverheffing... een oud feest, dat teruggaat op de vinding van het H. Kruis in de
christelijke oudheid. Het feest nodigt ons uit stil te blijven staan bij het centrale teken in
heel ons geloof: het kruis. ‘Redder van de wereld, bevrijd ons, Gij die ons hebt verlost door uw kruis en verrijzenis’.
In onze parochies heeft het feest extra betekenis vanwege de Kruisreliek die sinds de Franse Revolutie in de kerk
van Waubach-Groenstraat wordt bewaard en vereerd. Samen met Fanfare St.-Elisabeth vieren we op dinsdag 14
september om 19.00 uur de H. Mis aan de Kruiskapel aan de Groenstraat. Er zullen enkele stoelen worden
geplaatst voor mensen die moeilijk lang kunnen staan. Pastoor, fanfare en kapelcomité nodigen u uit!
11-12 september
Nationale
Ziekendag:
Kerkdeurcollecte
t.b.v.
de Zonnebloem!
Inzegening ‘Ut Bakkes’ te Rimburg op 4 september
Op 4 september vindt de opening en de inzegening plaats van het bakhuis (Ut Bakkes)
aan de Kapelweien 2d. Om 15.00 uur de opening door burgemeester Janssen en om
16.15 uur de inzegening door past. E. Smeets. Tot 19.00 uur is er voorts een gezellig
samenzijn. We feliciteren de Rimburgse gemeenschap met dit mooie initiatief en de
saamhorigheid die er bij de realisatie van deze ontmoetingsplek aan de dag is gelegd!
Als daar Gods zegen niet op rust…! Proficiat!
Heibel in de tent, Gods tent (‘tabernakel’) wel te verstaan...
‘De kerk is in een dubbele crisis’. Dat schrijft de bisschop van Haarlem, mgr. Punt, in een brief aan de gelovigen van
zijn bisdom, naar aanleiding van de recente gebeurtenissen in de parochie Obdam en de tijdelijke schorsing van
pastoor Paul Vlaar. Het gaat om een morele en een geloofscrisis. Hieronder de tekst die voor ons allen een
bezinning wil zijn op geloof en liturgie. En o ja: de illustraties hebben verder niets van doen met het artikel!
laten leiden door menselijk opzicht. Eerlijk gezegd heeft
Broeders en zusters,
het mij zeer verbaasd en teleurgesteld dat de gelovigen
De kwestie Obdam heeft de afgelopen week veel
niet spontaan aanvoelen dat zoiets te ver gaat.
beroering veroorzaakt. Tot mijn verbazing is er een
Ik denk dat we hier te maken hebben met een breder
hele mediahype uit voortgekomen. U heeft er recht op
fenomeen, dat Obdam overstijgt. Het klinkt misschien
om van mij hierover een persoonlijk woord te horen.
hard, maar het tekent voor mij hoezeer het besef van
De parochie had het internationaal persagentschap
Gods aanwezigheid in de eredienst, de eerbied dus voor
‘Associated Press’ toestemming gegeven om opnames
het heilige, in onze Nederlandse
te maken van de zgn. ‘Oranjemis’ op
katholieke kerk is verzwakt. We lijken
zondag 11 juli j.l. in de parochiekerk
niet veel verder meer te komen dan
van Obdam. De beelden hiervan
gevoelens van ‘gezellig en leuk’. Onze
hebben
zowel
in
binnenals
Kerk is in een dubbele crisis. Een
buitenland grote ophef veroorzaakt.
morele
crisis,
waarvan
het
Mijn disciplinaire reactie heeft felle
kindermisbruik in het verleden het
protesten,
maar
ook
adhesie
zwaarste weegt, en waarvan we ons
opgeroepen.
Door
alle
emotie
oprecht proberen te zuiveren. Hier zijn
begrijpen velen niet goed meer wat er
inmiddels al forse maatregelen in
precies aan de hand is, vandaar deze
genomen. Maar er is ook sprake van een geloofscrisis,
brief. De tijdelijke schorsing die ik pastoor Vlaar heb
die het zicht op wezenlijke geloofswaarheden
opgelegd (hij is niet uit zijn ambt gezet, zoals hier en
vertroebelt. De werkelijke Aanwezigheid van de
daar
beweerd
wordt),
heeft
uiteraard
tot
verrezen Heer in heel zijn goddelijke Majesteit in de
solidariteitsacties van de parochianen geleid. Ik heb
heilige Eucharistie en Communie is hier één van. Alle
daar alle begrip voor. Mensen nemen het spontaan op
eredienst moet gericht zijn op de aanbidding van Hem
voor hun pastoor, die zij kennen als een ijverig priester
en de vereniging met Hem, en door Hem ook met
met hart voor de mensen. Zo ken ik hem ook. In het
elkaar. Daaruit putten wij kracht en leven. Ik denk dat
schorsingbericht heb ik dan ook geschreven dat de
wij hierbij een voorbeeld kunnen nemen aan anderen.
waardering voor zijn pastorale ijver en inzet niet ter
In alle orthodoxe en oriëntaalse christelijke kerken is
discussie staat. Maar daar gaat het hier ook niet om.
de eerbied voor dit verheven
Hier is de heiligheid van de
mysterie absoluut onaantastbaar
eucharistie in het geding. Al
en elke profanisatie uitgesloten.
eerder
heb
ik
de
pastoor
Maar ook bij alle niet-christelijke
gewaarschuwd de viering van de
religies zien we hetzelfde. In
eucharistie niet te vermengen
Jodendom, Islam, Boeddhisme en
met profane zaken en hij heeft
andere oosterse religies zou
beloofd zich daaraan te zullen
iedere vermenging van eredienst
houden.
met profane rituelen, teksten en
Natuurlijk kan ik mij voorstellen
muziek ondenkbaar zijn. Allen
dat
een
parochie
het
keren ze zich naar de plaats die
‘Oranjegevoel’ gebruikt om ook in
voor hen heilig is of buigen zich
de
eigen
gemeenschap
ter aarde als ze zich tot God
saamhorigheid te beleven. Een
richten. En wij, die het meest
evenement op het kerkplein of in
diepgaande besef hebben van Gods aanwezigheid
de parochiezaal is geen probleem. Een oranje vlag in de
onder ons, een God die mens wordt, die ons zijn
kerk ook niet. Het inspelen op de actualiteit in preek of
Lichaam en Bloed nalaat in brood en wijn, wij vergeten
voorbede evenmin. Ook zelf heb ik meerdere keren
zo vaak Hem de eer te geven die Hem toekomt.
evenementen
(een
wielerwedstrijd,
autoraces,
Als bisschop heb ik ook de verantwoordelijkheid erop
zeiltocht) gebruikt als platform om de Blijde Boodschap
toe te zien dat de eredienst gevierd wordt volgens de
uit
te
dragen.
Maar
een
eucharistieviering
normen en teksten van de wereldkerk, en de taak
ondergeschikt maken aan voetbal gaat te ver en is een
maatregelen te nemen waar dit niet gebeurt. Dat kan
profanisatie van wat de kerk heilig is. Want het gaat
men als achterhaald ervaren, maar dat zijn wel de
niet alleen om een oranje kazuifel. In Obdam stond er
‘spelregels’ die wij als wereldkerk
ook een goal op het altaar. De mis begon
hanteren en waarbinnen voldoende
met een fluitsignaal en een aftrap, de
ruimte is om kerk en maatschappij met
schuldbelijdenis
ging
over
een
elkaar in verbinding te brengen. Het is
scheidsrechter en het evangelie was
mijn hoop dat de kwestie Obdam ons een
vervangen door een ode op het
stuk herbezinning brengt. De eer aan
oranjegevoel. Een aantal centrale teksten
God in den Hoge en de vrede onder de
waren herschreven in voetbaltermen en
mensen op aarde horen bij elkaar,
bij het communie-uitreiken werden
evenals de liefde tot God en de naaste.
profane liederen gezongen. Dan wordt
Moge het ons gegeven zijn hierin samen
God in plaats van hoofdzaak, bijzaak en
verder te groeien.
dat kan niet de bedoeling zijn. De
pastoor ziet zelf ook in dat hij zich wellicht te veel heeft
+ Jozef M. Punt, bisschop van Haarlem - Amsterdam
5
‘Vormingsaanbod’ parochies Ubach over Worms…
Aan het begin van het nieuwe schooljaar loont het zich eens op een rijtje te zetten wat er allemaal op het
programma staat aan vormingsbijeenkomsten in ons clusterverband, waarvoor eenieder van harte is uitgenodigd! In
het volgende uitgaven zal ook de nieuwe Rouwgroep vermeld worden. Data van de Bijbelgroep vindt u in de agenda.
aandacht naar zich toetrekt en ook krijgt, moet de
Een cursus voor 60 plussers…
eerste verdwijnen achter de woorden die hij uitspreekt.
Rust zonder roest - een speurtocht naar onze
Het voorlezen van de lector is, in tegenstelling tot de
krachten op latere leeftijd De cursus is gericht op
voordrachtkunstenaar, geen eenrichtingsverkeer: de
oudere volwassenen die samen met anderen stil willen
uitgesproken woorden keren bij hem terug, ook hij
staan bij de mogelijkheden van deze levensfase. De
beluistert ze, en beaamt ze samen met de toehoorders.
bijeenkomsten o.l.v. een deskundige vinden plaats in
Lectoren krijgen in de dialoog tussen God en zijn volk
een veilige en plezierige sfeer met inleidingen,
een belangrijke diensttaak toegewezen: dankzij hun
gesprekken en oefeningen.
stem worden de 'dode' letters van de Schrift weer
Wat heb ik er aan gehad? Uitspraken van cursisten:
'levend Woord'. Zorgvuldig en aandachtig omgaan met
"Negen weken lang een goed georganiseerde
het Woord, is daarom de eerste vereiste - maar ook de
bezinning op de toekomst, waar ik wekelijks naar
mooie uitdaging - voor elke lector.
uitkeek,"
We hebben een zeer deskundig iemand bereid
"Door uitgebreid aandacht te geven aan de fase
gevonden een aantal avonden te komen verzorgen (16
van het ouder worden, merk ik dat ik me meer
& 28 september en 28 oktober, waarschijnlijk in
vertrouwd ben gaan voelen met dit gegeven,"
samenwerking met andere parochies in Landgraaf). De
"Inspiratie voor andere activiteiten en ervaren dat
‘huidige’ lectoren zijn daarvoor uitgenodigd, maar ook
er nog zoveel mogelijk is om deze levensfase tot
nieuwe lectoren zijn welkom. Van een lector worden
een zeer waardevolle fase te laten worden."
behalve de benodigde praktische vaardigheden ook een
"Door onder ogen te zien wat mijn mogelijkheden
actief geloofsleven en deelname aan het sacramentele
en onmogelijkheden nu en in de toekomst
leven van de kerk gevraagd. Wie erover denkt zich als
eventueel zullen worden, is mijn verzet op dit
lector ten dienste te stellen van de parochies, is
natuurlijke proces aanzienlijk afgenomen."
uitgenodigd zich te melden bij de pastoor!
"Dat je kunt genieten van simpele dingen en ook
Ouderavonden EH Communie 2011
als oudere waardevol kunt zijn."
"Ik heb me kunnen losmaken van mijn normen
Een eerste gezamenlijke avond voor alle ouders is
over ouderen en oud zijn."
gepland op maandag 27 september om 20.00 uur in
D’r Sjtee Uul. Ook de maandelijkse catechese "Nu ben ik toch meer gaan nadenken over wat ik
bijeenkomsten zullen vanaf oktober doorgang vinden
nog wil en kan en wat ik over enkele jaren nog wil."
"Ik heb me gelaafd aan de kennis en ervaringen
op de 1ste donderdag van de maand om 20.30 uur te
van anderen."
Rimburg voor gr. 4, op de 3de donderdag gr. 5-6-7.
De cursus wordt gegeven door medewerkers van
Volkszang
Radboud
Universiteit
Nijmegen
Centrum
voor
Mede ook in aansluiting op het hoofdartikel van dit blad
Psychogerontologie (www.rust-zonder-roest.nl) en is
willen we de volkszang meer ondersteunen dan alleen
ontwikkeld
dankzij
subsidie
van
de
Stichting
door pastoor en organist. Een groepje voorzangers is
Sluyterman van Loo. We hebben de negen wekelijkse
wenselijk. Al eerder is daartoe opgeroepen en hebben
bijeenkomsten
zoals
oorspronkelijk
bedoeld
zich enkele mensen gemeld. We zullen met hen aan de
teruggebracht tot drie dagen: 7 – 14 – 21 oktober. De
slag gaan en vervolgens kijken of en hoe e.e.a. zich
eerste bijeenkomst vindt plaats in Waubach, de twee
kan uitbreiden.
andere in Nieuwenhagerheide. Er zijn verder geen
kosten aan verbonden, behalve dat men zelf het
Verdiepingsavonden Opnieuw beginnen
cursusboek (a €25,-) dient aan te schaffen. Opgave:
Vragen over God? Leven, dood en verrijzenis, wat doe
pastorie.
je daarmee? Wat mogen we van God verwachten? Een
“nieuw begin” maken met het geloof. Zou je zelf wel
Een vormingsaanbod voor lectoren…
eens willen weten en ervaren wat nou die vreugde en
Van oudsher krijgen lectoren een belangrijke plaats
dat vertrouwen is waar in die verhalen over gesproken
toebedeeld in onze christelijke liturgie. Aanvankelijk
wordt? De ervaring in andere parochies leert dat
konden de vele ongeletterden alleen via hen uit de
met name ook eigen parochievrijwiligers vaak
Schrift horen voorlezen. Ook vandaag nemen lectoren
behoefte hebben aan vormingsbijeenkomsten.
een volwaardige plaats in in onze Kerk. Zij zijn
‘Opnieuw beginnen’ voorziet in die behoefte. Het
verkondigers in de strikte zin van het woord: zij lenen
gaat om een zestal bijeenkomsten die ons
hun stem aan de woorden uit de Schrift, opdat Gods
persoonlijk opnieuw inleiden in het geloof, waarin
Woord door de verzamelde gemeenschap beluisterd en
we (her)ontdekken wie God voor ons kan en wil zijn.
herkend, en voedsel kan worden om van te leven. Het
Ook andere geïnteresseerden dan de vrijwilligers zijn
publiek voorlezen vereist sowieso al een aantal
welkom op deze (zes) avonden: de woensdagen 17 &
vaardigheden die men mits wat oefening onder de knie
24 november, 1, 8, 15 & 22 december. Aanvang: 20.00
kan krijgen. Het publiek voorlezen uit de bijbel echter,
uur. Plaats: pastorie Abdissenbosch. Kosten: aanschaf
vraagt om meer. De liturgische proclamatie vergt van
cursusboekje ‘Opnieuw Beginnen’. Een inleiding biedt
lectoren een eigen spiritualiteit. Lectoren spreken niet
stof tot nadenken, een meditatief moment biedt
toe, ze laten zichzelf, en via zichzelf ook anderen, door
gelegenheid je hele persoon te laten aanspreken, je
God aanspreken. Ze lezen en luisteren tegelijk mee
eigen gedachten kun je met elkaar delen. Wees
naar die Andere die spreekt. Daarin verschilt de lector
welkom! U kunt zich nu al opgeven bij de pastoor.
wezenlijk van de publieke spreker: waar de laatste alle
Kirkeklatsch…
Eigenlijk is het iedere keer hetzelfde. Je hoort een kind spelen in een bank
achter in de kerk: op de bank, van de bank, op de knielbank, van de
knielbank. O mama, let toch op! Nee hoor, het gaat gewoon door. De
spanning bouwt zich op. Mama, attentie! Zinderend is het. Wanneer komt
het nou? Het kan nu niet meer lang duren. Er op, er af, er onder door, er
over heen… en dan de lang verwachte, vermoede en gevreesde keiharde
‘plop’ dan wel ‘ploink’ van het kinderhoofdje tegen de onverzettelijke en met
oude rechten fungerende eikenhouten bank. Het is zo angstaanjagend
voorspelbaar, net als het hartverscheurend geschrei dat er op volgt. Mama toch!
we gingen op vakantie
Tegenover de kerk huist de ‘farao’ en tegenover de pastorie sinds kort de
naar
Egmond bij de zee
‘waarheid’. Erg Bijbels is het wel: je moet in je leven voortdurend kiezen welke
en op een dag zei papa
kant van de weg je uit wilt…
In alle kranten werd bericht over het levensgrote ‘Jezus redt!’. Levensgroot, stond
kom, jullie mogen mee,
er. Zo groot zou ons geloof ook moeten zijn. Dat is groter dan Marta of Maria, dat
is de grootte van God.
we gaan vandaag eens kijken
‘Doot ut Dameskoor mèr veur te zinge mit de begrafenis, die zinge netjes en baeje
in de Egmondse abdij
teminste auch nog us goot mit’.
daar
is een boekenwinkel
Je weet natuurlijk nooit welke wegen de gedachtegang erachter bewandeld heeft,
en een kaarsenmakerij
maar zouden de mensen die daags na een uitvaart in de krant zetten ‘heeft in
besloten kring plaatsgevonden’ zich ook realiseren dat menigeen het kan opvatten
als ‘en daar hebben we u liever niet bij!’ Maar waarom dan in de krant gezet
er liep een oude man rond
alsnog? Als vertegenwoordiger van een parochiegemeenschap heb ik er toch altijd
met een jurk aan met een kap
moeite mee dat mensen klakkeloos afdrukken ‘In besloten kring’: dat impliceert
mijn kleine broertje zei toen:
dat je mensen buiten je kring sluit. Wat daar de meerwaarde van is…? En hoe
is dat nou Jezus, pap?
vaak wordt het niet over de boeg gegooid van ‘laatste wens’: feitelijk zeg je
daarmee niet meer dan ‘waarom? daarom!’ Tja, jammer! Te meer omdat we
zo dom doet hij nou altijd
normaliter toch een heel andere sfeer meemaken, als we als leefgemeenschap
afscheid nemen van dorpsgenoten.
je lacht je soms kapot
‘Ich hub pien in de veut en ich waer ummer heisjer’, zei de mam. ‘Dan mosse us
zo’n bruine jurk had Jezus niet
get minder klage euver die pien in de veut…’, meende de zoon.
het was natuurlijk God!
Of het parochieblad gelezen wordt? In ieder geval adverteert het dagblad
Gerrie Huiberts
tegenwoordig bij ons in het parochieblad om bezorgers te vinden voor de krant!
Een collega merkte op: ‘Behoudende moslims verwijzen voortdurend naar de tijd van de profeet zelf. Deden de
conservatieven bij ons dat ook maar: die komen helaas niet verder dan de jaren ’50 van de vorige eeuw…’.
‘Waardering voor het goede werk’ – column Herman Spronck in ‘Bon Bosco nu’
Uit de Column van Herman Spronck SDB, overste van de Salesianen in Don Bosco Nu 70/2
‘Na de 'shock' van het bekend worden van seksuele misstanden in de salesiaanse internaten en jeugdwerken is er
op dat front nu enige rust gekomen. De slachtoffers kregen de mogelijkheid een aanklacht in te dienen en hulp te
vragen. De religieuzen zijn bereid in alle openheid met de slachtoffers over het misbruik te spreken en wegen te
vinden om de geleden schade zoveel mogelijk te herstellen. Tot mijn grote vreugde hebben velen mij laten weten
dat zij, hoezeer het misbruik ook betreurd wordt, grote waardering hebben voor het vele goede werk dat de
salesianen in Nederland hebben verricht. 'n Voorbeeld. Op zondag 2 mei was ik bij een herdenkingsfeest in
Lauradorp: de eerste vestigingsplaats van de salesianen in Nederland. Door hun manier van zielzorg creëerden zij
hier kennelijk zo'n bijzondere sfeer, dat het dorp onlangs een beschermde status kreeg. Dit werd gevierd met een
groot feest. In de eucharistieviering sprak de pastoor grote waardering uit voor de pastorale en sociale inzet van de
salesianen van Don Bosco. Er werd een monument onthuld dat het leven van de mijnwerker, zijn gezin en hun band
met de salesianen uitbeeldt. De wethouder sprak zijn respect en waardering uit voor de manier waarop de mannen
van Don Bosco dit leefklimaat mede realiseerden. Hun namen staan nu gegrift in het brons van het mooie
monument. U begrijpt: een geweldige opsteker voor de salesianen in Nederland en -naar ik hoop- ook voor u.’
H. Doopsel
Doopzondag
12 september
26 september
14 november
21 november
28 november
9 januari
Kerk
R’burg/A’bosch
W’bach/L’dorp
Waubach
Waubach
R’burg/A’bosch
Waubach
Gedoopt
Bijeenkomst
Wo. 8 sept.
Wo. 8 sept.
Wo. 10 nov.
Wo. 10 nov.
Wo. 10 nov.
Wo. 5 jan.
U bent welkom op bovenstaande data. Ouders
worden op de voorafgaande bijeenkomst verwacht.
In principe worden telkens twee kinderen in één
viering gedoopt. Aanmelding via pastorie(
5312378 10.00-12.00 uur).
09-07: Diënto Pasveer,
Nieuwenhagerheidestraat
25-07: Zoë Mielke,
Hovenstraat
25-07: Martijn Bonten,
Charles Frehenstraat
22-08: Naomi Brinkhoff,
Dassenhoorn
22-08: Delano Beerens,
Eikehof
22-08: Jadey Vincken,
Kerkrade
22-08: Michiel Gubbels,
Haaselt
Een kruisje op de toren
Een kruisje langs de baan
Een kruisje op je voorhoofd
Net voor het slapen gaan.
Een kruisje voor het bidden
Een kruisje als een wens
Dat God jou mag bewaren
Jij kleine lieve mens
Het kruis wijst naar de hemel
Naar Jezus die voor jou
Zijn armen heel breed uitspreidt:
‘Zoveel hou Ik van jou!’
Onze parochies kennen
gelukkig zeer veel
vrijwilligers. Het
kerkbestuur wil er
komend jaar graag wat
meer bij blijven stilstaan.
Daarom dat we graag in
dit blad wat groepen
vrijwilligers presenteren.
‘Passie voor bloemen en geloof’
Een kerk heeft een paar kenmerken waaraan je ziet dat er ‘leven’ is. Natuurlijk als
eerste het Gods lampje (het teken van de aanwezigheid van de Heer in de kerk), maar
zeker ook de bloemstukken die met zorg en toewijding worden gecreëerd door
vrijwilligers in onze parochies. Achter deze bloemen schuilen mensen die een passie
hebben voor bloemen en kleur. Binnen het parochiecluster zijn verschillende dames die
zich met deze bezigheid week in en week uit bezighouden. Waarom ze dit doen?
Hierover is de mening unaniem: ze zijn gek op bloemen en de vingers jeuken al om tot
de mooiste creaties te komen voor de kerk maar evenzo voor thuis.
In huis zet je een mooi boeket of bloemstuk ook in de woonkamer, dat geeft
een gevoel van welkom. In de kerk vinden ze dat niet anders, de kerk is de
woonkamer van God en ook daar moet iedereen zich welkom voelen en met
deze bloemen dragen ze daar een steentje aan bij. Voor hen is het een
vreugde om in een kerk te komen waar met zorg aandacht is voor
bloemstukken. Iedere andere kerk is ook een bron van inspiratie om ideeën op
te doen voor de eigen parochiekerk. In Duitsland en België kunnen ze er wat
van, daar kunnen wij nog steeds van leren. In een gesprek tussen de dames
Mia Wandler, Tiny Loo en Meggy Rutten kwamen praktische zaken ook meteen
aan de orde. Hoe houden zonnebloemen zich het beste? Die moet je even in
kokend water zetten. De mooiste bloemstukken maak je in een glazen tulp
vaas die in een ijzeren standaard past. Wat blijkt, die vallen sneller kapot dan
dat je er een nieuwe voor terug vindt. Het is dan zeer moeilijk hier weer een nieuw exemplaar voor te vinden. Al
snel kwam naar voren dat het altijd een sport is om met een karig budget aan de slag te kunnen. Liefst werken ze
allemaal met bloemen die groeien in de natuur. Ze houden zich dan ook van harte aanbevolen als iemand veel
groen of veel bloemen in de tuin heeft en dit graag ter beschikking
willen stellen voor de bloemstukken in de kerk (u mag zich hiervoor
melden bij de pastorie). De kleuren van de bloemstukken proberen
de dames aan te passen aan de kleuren die de liturgie ook heeft.
Met de advent is de kleur paars en de bloemen zullen dan ook
paars/roze zijn. Met kerst zal het wit of rood zijn. Met de vasten
weer paars en roze, met Pasen geel/wit en met Pinksteren zijn de
bloemen rood. Dan is het ook nog belangrijk dat de bloemen precies
tijdens de missen op het mooist zijn, de knoppen in bloei. Het is een
grote vreugde voor de dames als er voor een huwelijk diep in de
buidel getast mag worden om de prachtigste creaties te maken. Het
wordt al snel duidelijk dat dit alleen met ‘passie voor bloemen en
geloof’ gedaan kan worden. Voor enkele parochies kan men wel wat
hulp gebruiken, jeuken uw vingers ook bij het lezen van dit artikel
dan mag u zich melden bij de dames Loo en Rutten of bij de pastorie
in Waubach. Art: Judith Weijers Foto: dames Loo, Rutten, Wandler
eucharistie het verhaal van de Levende, Jezus
Ziekenhuis en ziekenbezoek
van Nazareth, de Christus. Hij heeft voor ieder
Wekelijks probeert de pastoor het ziekenhuis te bezoeken. Geeft
die in Hem gelooft de hoop op eeuwig leven
u zelf door wanneer u of iemand anders in het ziekenhuis verblijft
ontsloten. Hijzelf is de weg van de mens
en een bezoekje op prijs stelt. Hetzelfde geldt voor de
gegaan: door de dood heen. Hij is nu
diaconiegroep: voor een bezoek kunt u terecht bij Hanny van
opgenomen bij God, Vader voor iedere mens.
der Wouw op de pastorie.
Moge Zijn licht onze duisternis doorbreken.
Overleden
29-05: Sjir Frings, Ereprijs, 70 jaar
16-07: Mia Frings-Dautzenberg, vh Burg. Beckersstr., 85 jaar
29-07: Mietek Banasiak, Terwaerderveldje, 84 jaar
03-08: Annie Remmerde-Peters, vh Europaweg-Noord, 61 jaar
03-08: Frans Theunissen, Heereveld, 84 jaar
10-08: Konrad von Brauchitsch, Slot Rimburg, 82 jaar
15-08: Truus Jeurissen-Haan, Groene Wegje, 65 jaar
In dit huis van God houden mensen de boodschap van hoop
levend. Week in week uit vertellen ze en vieren ze in de
Huwelijk
Zijn voornemens een kerkelijk huwelijk te sluiten
op 24 september te Nieuwenhagerheide Jos
Hanssen & Ilona Humblet, Groenstraat. Zijn
voornemens een kerkelijk huwelijk te sluiten op 1
oktober te Eygelshoven: Martijn Chranowski &
Monique Moonen, Berlageplein. Gehuwd op 2
augustus te Waubach Patrick & Zdenka van
Eck-Stepankowa (Brunssum).
Liturgische diensten Ubach over Worms
Op maandag, woensdag en vrijdag is er in Waubach om 17:45 uur gelegenheid samen de vespers te zingen. Aansluitend wordt het
Allerheiligste uitgesteld ter aanbidding en om 18.30 uur de rozenkrans gebeden. Biechtgelegenheid is er op zaterdag om 16:00 uur
in de kerk te Waubach, of volgens afspraak met de pastoor. Op de eerste vrijdag van de maand wordt het aanbiddingsuur om 14:00
uur gehouden. Wekelijks worden er ook H. Missen opgedragen ter ere van O.L. Vrouw van Lourdes en de H. Bernadette’ voor de
pelgrims-intenties van de Lourdesbedevaarten.
Vrijdag
Waubach
Zaterdag
27 aug
19:00 uur
28 aug
H. MONICA
Karel Reinartz, genezing kleinkind; oud. Johan Milchers-Vreuls (st);oud. Goebert-Scholle;
H. AUGUSTINUS, BISSCHOP EN KERKLERAAR
A’bosch
18:00 uur
Zondag
29 aug
Waubach
Rimburg
08:30 uur
10:00 uur
Waubach
11:30 uur
Maandag
30 aug
Waubach
19:00 uur
Dinsdag
Woensdag
31 aug
1 sept
Waubach
19:00 uur
Vrijdag
A’bosch
Waubach
Zaterdag
Waubach
3 sept
12:30 uur
14:30 uur
4 sept
15:00 uur
A’bosch
18:00 uur
Zondag
5 sept
Waubach
Rimburg
08:30 uur
10:00 uur
Waubach
11:30 uur
Waubach
Maandag
14:30 uur
6 sept
Waubach
19:00 uur
Dinsdag
Woensdag
7 sept
8 sept
Waubach
19:00 uur
Vrijdag
Waubach
Zaterdag
10 sept
19:00 uur
11 sept
A’bosch
18:00 uur
Zondag
12 sept
Waubach
08:30 uur
Rimburg
10:00 uur
Waubach
11:30 uur
Volkszang jrdst. oud. Unger-Remmen (st); oud. Gärtener-Wolters (st); Henk Boon verj.
(st); Maria Huth-Horsch; Jo Meens; Ger Wijshijer; jrdst. Gerda Lenzen-Eggen; Wiely
Reintjens; Maria van den Dikkenberg-Frijns verj, Wim van den Dikkenberg;
TWEE-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Sir.3 Aan wie eenvoudig is en nederig schenkt God zijn vriendschap
Lc.14,1.7-14 Zoek niet de voornaamste plaats en vergeet vooral de kleinen niet
Gregoriaans hen die offerden;
Volkszang oud. Reinartz-Hermans en kinderen (st); oud. Lutgens-Windmuller (st);
Volkszang zeswekendienst Adri den Ronde; zeswekendienst Sophie Quaedvlieg-Frösch;
jrdst. oud. Joseph en Maria Plum-Beumers (st); Jo Peelen; jrdst. Herman Lentz;
Lambertus Leemans, Mia Leemans-van Alst, Tiny Leemans-Boymans, wederz. oud. (st);
oud. Adams-Schuncken; jrdst. oud. Martin en Josepha Plum-Hanssen; Nicola Claessen;
Heereveld 10:00 uur H. Mis
oud. Balter-Kok, zoon Jos; fam. Martin en Maria Dortants-Jungen (st); Mathieu en Lucia
Nievelstein-Peters; Cap Reulings verj (st); fam. Reinartz en Senden; Alphons Lenders en
Lenie Lenders-Kwaspen; uit dankbaarheid Pater Pio en O.L. Vrouw, welslagen operatie;
VERJAARDAG WIJDING VAN DE KATHEDRAAL
Geen avondmis!
Pl. Huwelijksmis vr. Eveline van Utteren en Ivo Dautzenberg
Pl. Huwelijksmis vr. Monique Aerssens en Ralph Tummers
H. GREGORIUS DE GROTE, PAUS EN KERKLERAAR
Pl. Huwelijksmis vr. Marjolein Gooijen en Sven Meens
Volkszang Zef Vaessen (st); Jan Boers verj (st); Joseph en Hubertina Roex; Mathieu
Eggen verj (st); jrdst. Jos Aretz; jrdst. oud. Bernhard en Mia Bentz-Mroz;
DRIE-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Wijsh.9 Gods wil kunnen we kennen doordat Hij zelf de Geest van wijsheid schenkt
Lc.14 Wie Jezus wil volgen moet kunnen loslaten en mag zijn kruis niet ontvluchten
Gregoriaans jrdst. Matthias Plum (st); hen die offerden;
Gregoriaans Bernie Gielgens-Verreck (buurt); Wiel Kaesler en Sjef Janssen;
Volksz. zesw. Mia Frings-Dautzenberg; zesw. Mietek Banasiak; Thei Gielen (buurt); jrd.
Jo Meessen, oud. Meessen-Lennertz, zoon Wim; Sjef en Tinie Haan-Lutgens,wederz. oud.
(st); jrd. oud. Nievelstein-Beaujean en zoon Arnold, oud. Schuncken-Bergrath (st); oud.
Sjeng en Maria Thonon-de Kock; jrd. oud. Johan en Lien Snijders-Ehlert en Agnes Snijders-Dohmen (st); jrd. Jakob Wolters (st); jrd. oud Walter en Trees Knebel-Frehen; jrd.
Maria Scheid-Schuncken (st); jrd. Giel en Maria Triepels-Putmans (st); Frits Scholtz; Jan
Gerards, wederz. oud; Johanna Simons-Janssen; Jo Wilms, Cleo Wassen, Ger Wijshijer;
wederz. oud. Speck-Herbergs en Houben-vd Boorn en uit dankbaarheid bgv 45 j-huwelijk
H. Doopsel Quincy van Elburg, Hofweide
Coen en Anni Boymans-Speetjens (st); Lambertus Leemans, Mia Leemans-van Alst, Tiny
Leemans-Boymans, wederz. oud (st); Leny Scheeren-Janssen, Jes en Rini; Hubert en Mia
Huntjens-Simons; jrdst. Jo Hageman, Lenie Hageman-Gronenschild; Frans Scheeren;
Heereveld 10:00 uur H. Mis
HOOGFEEST VAN MARIA GEBOORTE
overl. fam. Pauli-Dautzenberg-Zach (st); Jacques en Elisabeth Verstappen-Vreuls (st);
oud. Plum-Heinen en dochter Mia (st); overl. dochter en kleindochter;
oud. Putmans-Lenssen; bew. en overl. bew. flat An d’r Meswegh; jrdst. Joep Franken;
Volkszang overl. echtp. Schnitzeler-Meens, overl. fam. Dortants-Meens (st); jrdst. Leo
Hagenaars; Joseph en Hubertina Roex (st); Trautje Speck (st); jrdst. Mia Erps-Cremers;
jrdst. Wim van den Dikkenberg, Maria van den Dikkenberg-Frijns; jrdst. Harrie Smeets;
VIER-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR-NATIONALE ZIEKENDAG
Ex.32 Op Mozes’ gebed wordt het volk door God gespaard.
Lc.15,1-32 Jezus gaat om met tollenaars en zondaars: erger je daar maar niet aan!
Gregoriaans Martin en Anna Rinkens-Crijns en zoon Jo (st); fam. Römkens-Ubaghs (st)
Gregoriaans 1ste jrdst. Joseph Wassen; echtp. Vreuls-Wassen (st); To en Toon Cup;
Mien Kaufholz-Hanssen; jrdst. Men Hermans, wederz. oud. en familie; Trautje LogisterRitzerfeld; uit dankbaarheid bgv een 50-jarig huwelijk;
Par. Dameskoor zeswekendienst Frans Hol; kap. Roy De Bie verj; Mia Clement-Kobilsek
verj; Hans Weelen; jrdst. Harry en Hubertina Bisschops-Herpers (st); Frans en Anny
Milchers-Reumkens (st); Marga Kölgens-Quaedvlieg; Hein Doveren; Mia Kamps-Mulders
9
A’ bosch
Maandag
Dinsdag
14:30 uur
13 sept
14 sept
Gr. Kapel
19:00 uur
Woensdag
15 sept
Waubach
19:00 uur
Vrijdag
Waubach
Zaterdag
17 sept
19:00 uur
18 sept
A’bosch
18:00 uur
Zondag
19 sept
Waubach
08:30 uur
Rimburg
10:00 uur
Waubach
11:30 uur
Maandag
20 sept
Waubach
19:00 uur
Dinsdag
Woensdag
Vrijdag
21 sept
22 sept
24 sept
Waubach
19:00 uur
Zaterdag
25 sept
Lauradorp
Zondag
Waubach
Rimburg
Waubach
Waubach
Waubach
verj, Annie Mulders; jrdst. oud. Harry Houben-Theunissen (st); Sjef Arts verj (st); jrdst.
fam. VanderBroeck-Schobben(st); Lenie Simons; jrdst. Johanna Dörenberg-Somers; Wiel
van de Wardt (80e verjaardag); jrdst. Ella Krol-van Boom;
H. Doopsel Angie Speskenbach, Gank
H. JOHANNES CHRYSOSTOMUS, BISSCHOP EN KERKLERAAR
Geen avondmis!
FEEST VAN KRUISVERHEFFING Heereveld 10:00 uur H. Mis
Fanfare St. Elisabeth Cor Rutzerveld (naamfeest); Hub en Maria Linssen-Bosch; Mia
Michorius-Plum; overl. ouders Weijers en Pelzer; Roy Latour; oud. Latour-Lentz; Sjef en
Tinie Haan-Lutgens, wederz. oud. (st); Martin en Maria Dortants-Jungen (st); Lambertus
Leemans, Mia Leemans-van Alst, Tiny Leemans-Boymans, wederz. oud (st);
ONZE LIEVE VROUW VAN SMARTEN
jrdst. fam. Harry Keijzers-Heidendael (st); oud. Dautzenberg-Hendriks, oud. AndrieuClement en Alphons; Sjef Reumkens; echtp. Reumkens-Dortants (st); oud. BoijmansSimons en wederz. oud;
H. LAMBERTUS, BISSCHOP EN MARTELAAR
Jo en Annie Franssen-Janssen (st);
Gem. Koor Don Bosco oud. Offermans-Haan & kinderen;oud. Gärtener-Wolters; Joseph
& Hubertina Roex; jrdst. Leo en Troutje Wolters-Janssen, dochter Annemie (st); Mathieu
en Mia Frings-Dautzenberg; jrdst. Jan en Mia Regterschot-Cornips & verj. (st); Jo Meens;
VIJF-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
Am.8 Zolang de arme niet meer waard is dan ‘n paar schoenen, zal niet God genadig
meer zijn. Lc. 16,1-13 Het kleine tegenover het grote, de geldduivel tegenover het ware
goed, andermans goed tegenover het eigen bezit… dat is betrouwbaarheid voor Jezus
Gregoriaans Thei Gielen; hen die offerden;
Gregoriaans Willem Scheeren en Josepha Gillissen (st); echtp. Cruyen-Steens (st); Beb
Fouwels-Hermans; echtpaar Hermans-van den Wildenberg; Jean Kreuwels;
The Young Singers zeswekendienst Frans Theunissen; Nicolaas en Victorine SwelsenHorstermans (st); Johan en Trautje Franken-Vossen; Frans Scheeren; oud. DautzenbergWolvers en overl. kinderen; Sophie Quaedvlieg-Frösch (buurt);oud. Steens-Dautzenberg,
Wiel Hoenselaars en kleindochter Jolie; Joseph en Maria Ringens-Paulus;
HH. ANDREAS KIM TAEGŎN, PRIESTER, EN PAULUS CHŎNG HASANG EN GEZELLEN;
Lambertus Leemans, Mia Leemans-van Alst, Tiny Leemans-Boymans, wederz. oud. (st);
jrdst. fam. Harry Keijzers-Heidendael (st); Lei Dörenberg;
H. MATTEÜS, APOSTEL EN EVANGELIST Heereveld 10:00 uur H. Mis
Geen avondmis!
Martin en Maria Dortants-Jungen; Leo Spiertz verj; jrdst. oud. Römkens-Tilmans (st);
jrdst. Maurice Ederveen; oud. Goebert-Scholle; overl. dochter en kleindochter; Mia
Hamers-Dortants verj, Zef Hamers; jrdst. overl. ouders Jansen-Simons en zoon Jozef;
Harmonie Laura oud. Scholle-Scholtes, oud. Michorius-Sonjé en familie; Jan Verstijnen,
19:00 uur oud. Verstijnen en schoonoud. Olejniczak; Ger Wijshijer; Láci Oroszi (buurt); jrdst. oud.
Wetzler-Haanraets (st); Frits Scholtz;,
26 sept
ZES-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR
08:30 uur Gregoriaans Truutje Knoben (st);
10:00 uur Volkszang Bernie Gielgens-Verreck; echtp. Wandler-Pointner en fam. (st);
Zangver. Vriendenkring St. Rochus zeswd. Annie Remmerde-Peters; Walter Kunstek;
Jan Evertsen (st); Lei Goossens; jrdst. Nellie Speck-Tilmans (st); Jo Peelen; Huub Knops
11:30 uur
(buurt); Bern Abel (st); Anni Gottschalk-Stevens, fam. Hellenbrandt;Werner Abel (st); Jo
en Adeline Moors-Pareyn; oud. Blezer-Diederen; jrdst. Trautje en Gerard Schurer-Plum;
14:30 uur H. Doopsel Adriana Graf, Spaarweiden
15:30 uur H. Doopsel Fleur van Drongelen, Mondriaanstraat en Imke Schouteten, Gank
Het volgend
^|Ü~xuÄxw}x
verschijnt op 24
sept. en wel voor de periode tot 22 okt.
Misintenties s.v.p. inleveren tot uiterlijk
donderdag 16 sept, liefst middels een briefje
in de brievenbus van de pastorie (Kerkberg 7)
of achter in de kerk van Rimburg.
10