dec14 - St. Benedictusparochie

Transcription

dec14 - St. Benedictusparochie
DRIEL, ELST, HERVELD, HETEREN, INDOORNIK, LENT, OOSTERHOUT, VALBURG
UITGAVE VAN RK PAROCHIE ST. BENEDICTUS
• Engelen
• Presentatie
NUMMER 9, DECEMBER 2014, JAARGANG 4
• Over de drempel
• Jasna Góra
Colofon
Inhoudsopgave
Parochie
Secretariaat St. Benedictusparochie
Pr. Irenestraat 60, 6661 EA Elst
Tel. 0481-372959
Geopend en tel. bereikbaar di. t/m do. 09.00-13.00 uur
Dianne Huberts en Betty de Jong-Windau
Engelen
Engelen hebben in de Bijbel de rol van hemelse
boodschappers. De engelen kennen drie rangen. De
verering van engelen
kwam in de vijfde
eeuw op gang in
geheel Europa. Er zijn
twee feestdagen aan
de engelen gewijd: 2
juni en 29 september.
Wetenswaardigheden
hierover zijn door Victor
Bulthuis opgetekend op
pagina 7.
E-mail: [email protected]
Website: www.stbenedictus.nl
IBAN nr: NL30 INGB 0001 3056 82
t.n.v. Parochie St. Benedictus
Pastorale wacht: tel. 06 30 05 17 77
Parochiebestuur
E-mail: [email protected]
Jasna Góra
Pastoor: Gerard Peters
Jeannette den Boer-van Treijen (vice-voorzitter)
Theo Peters (secretaris)
Gerard Giesen (penningmeester)
Vincent Bos (lid)
Hans Jansen (lid)
in de serie over
bedevaarten. Deze keer
vertelt Teresa Peters
over haar ervaringen in
het Poolse Jasna Góra.
In haar vaderland. Ze
is er vijf keer geweest.
Van haar woonplaats
tot het bedevaartoord
was het zestig kilometer,
een afstand die lopend werd overbrugd, is te lezen op
pagina 20.
Redactie
E-mail: [email protected]
Vincent Bos
Paul Kogels
Margreet Sanders
Willy Verhoeven
Yvonne Vos
Yvonne van Eldonk
REDACTIE
Voor u ligt alweer het laatste nummer van Aandacht
van 2014. We ronden de serie over bedevaarten af.
We hopen dat u genoten heeft van de bijzondere
verhalen van Betuwnaren naar de verschillende
bedevaartoorden. De redactie buigt zich over een
nieuwe serie. Daar hoort u in het volgend nummer meer
over, we houden de spanning er zo nog even in. In het
nieuwe jaar komen oude rubrieken terug en voegen
we nieuwe elementen toe. De redactie wenst iedereen
prettige feestdagen en een voorspoedig Nieuwjaar.
FOTO
Kent u het nog? Het knikengeltje bij de kerststal.
Geduldig wachtte deze op ieder kind. En als hij een
centje kreeg, knikte hij driftig met zijn hoofd op en neer.
Dat vonden de kinderen toen maar wat mooi. Deze
knikengel staat nog in Heteren. (foto: Wibert Koch)
KOPIJ
Uitgave 1 (nieuw begin/kerkbalans) verschijnt in het
weekend van 17/18 januari. Hiervoor moet u uiterlijk
dinsdag 23 december de intenties en kopij inleveren bij
de lokale contactpersonen.
Uitgave 2 (carnaval/40-dagentijd) verschijnt in het
weekend van 14/15 februari. Intenties en kopij inleveren
uiterlijk woensdag 21 januari.
Medewerkers
Margreet Altink
Irene van der Horst
John Rademakers
Verschijning
9x per jaar
Bijdrage parochieblad Aandacht
Overmaken naar bankrekening van de eigen locatie
Copyright © 2010
Vormgeving en druk: Leonard bv - Oosterhout
2
Woord voor onderweg
Vrede op aarde aan alle mensen…
toekomst zou leiden. Ongetwijfeld zullen de christenen die
wonen in Syrië ook uitkijken naar die nieuwe toekomst,
hopen op een verandering, hopen op bevrijding, zoals ook
velen 2000 jaar geleden hebben gedaan. Het kerstverhaal
is dan ook niet een verhaal van lieve engeltjes en brave
herders, in wezen is het een ruw verhaal van de werkelijkheid
waar mensen van hot naar her gesleept worden, kinderen
worden geboren langs de weg van het leven en uiteindelijk
zelfs die ultieme wreedheid als alle eerstgeboren jongens
vermoord moeten worden op bevel van Herodus. Het is
die duistere kant van het verhaal, van het leven dat we
zo graag even willen vergeten. We verlangen immers naar
die vrede, hopen op het licht, kijken uit naar de komst
van God in ons midden. Die droom mogen we niet uit het
oog verliezen, maar dan wel een droom voor alle mensen,
daarom.
Met Kerstmis klinken deze woorden weer in alle kerken,
Kerstmis is immers het feest van de vrede, we vieren
de komst van de vredesvorst op aarde. Voor velen is
Kerstmis dan ook bij uitstek het feest om samen te vieren,
samen met alle leden van het gezin rond de tafel in goede
harmonie. En dan natuurlijk het liefst naar een film kijken
die goed moet aflopen, samen een spel spelen, een
wandeling maken en natuurlijk liever geen nieuws kijken,
want het nieuws brengt toch alleen maar ellende. Neen,
we hopen op een vredige en witte kerst zodat de wereld
er prachtig uitziet. En in de kerk moet het dan ook lekker
warm zijn, mooi versierd, een prachtig koor en als de
pastor dan ook preekt met een warm kerstgevoel dan is
alles compleet.
U voelt het ongetwijfeld al aan dat hier een ondertoon
in zit, een ondertoon die we in deze dagen liever niet
willen horen, maar waarvan we allemaal wel weten dat
hij er zit. Immer vrede op aarde is er niet, misschien wel
in eigen kring (en soms ook daar niet), maar zeker niet
op aarde. We worden met regelmaat geconfronteerd
met de wreedheden van IS, we zien de ziekte ebola een
huiveringwekkend spoor trekken door Afrikaanse landen
en of we nu willen of niet, het kerstfeest kan daar niets
aan veranderen.
Vrede op aarde, dat was het trouwens ook niet toen Jezus
geboren werd, het land van zijn ouders werd bezet door
de Romeinen en met herhaling werden er velen gekruisigd
om zo het volk te onderdrukken en angst aan te jagen.
Vrijheid was er niet te vinden en mensen keken uit naar
de komst van de Messias, ze keken uit naar God die hen
uit die ellende zou bevrijden en het land naar een nieuwe
Een zalig Kerstmis voor alle mensen van goede wil en
mogen we bidden om een gezegend 2015.
Ronald Heinen
pastoraal team
Gerard Peters, pastoor en teamleider
Janine Kallen, pastoraal werkster
Tel. 0481-451371
Tel. 06-12 30 39 56
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
Aandachtsveld: gemeenschapsopbouw
Victor Bulthuis, pastor
Margreet Chatelion Counet-Sanders, pastoraal werkster
Tel. 0488-452653
Tel. 06-23 53 52 69
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
Aandachtsveld: liturgie
Aandachtsveld: katechese en jongeren
Ronald Heinen, diaken
Tel. 06-23 70 68 20
E-mail: [email protected]
Aandachtsveld: diaconie
3
Spreekwoorden
De eerste steen werpen (joh. 8;7)
Overspelige vrouw
Als je aan dat verhaal denkt, dan denk je ook aan die
mensen die de stenen gooiden, waren dat nu allemaal
slechte mensen? Of zijn het mensen zoals wijzelf? Daarom
keek ik naar een ander verhaal uit de Bijbel waaraan wel
een Bijbels spreekwoord is verbonden. Ook de overspelige
vrouw in het evangelie van Johannes staat de straf van
steniging te wachten. Maar dan komt Jezus en vraagt
zich af wie er eigenlijk gerechtigd is om die eerste steen
te werpen. Wie het aandurft, immers met die steen word
je gestraft voor je daad, word je aangeklaagd. Kunnen we
eigenlijk wel iemand aanklagen als we zelf niet zonder
fouten zijn? Het blijkt dan ook snel dat mensen geen
steen meer durven op te pakken. Blijkbaar realiseerde
men zich dat ze zelf niet zonder fouten waren en als je
je fouten realiseert dan word je oordeel milder en neem
je geen steen meer in de hand. Het spreekwoord gaat
dan ook niet om daadwerkelijk met stenen gooien, het
gaat om ons oordeel, om wat we zeggen over een ander.
Ook woorden kunnen als stenen gegooid worden. En dan
merken we dat wij (en ook ik) vaak te snel een oordeel
klaar hebben. Gelukkig zijn we dan als er mensen om ons
heen zijn die ons dan terechtwijzen, even laten zien dat er
ook een andere kant is, een ander verhaal.
Toen ik me weer aan de opdracht zette om een stukje te
schrijven rond een Bijbels spreekwoord, zocht ik allereerst
naar een spreekwoord dat met Kerstmis te maken zou
kunnen hebben. Toen schoot mij plotseling de zin te
Het zou toch een mooi voornemen zijn voor het nieuwe
jaar om ons juist hiervan bewust te worden en te proberen
om ons oordeel even in te slikken. Proberen om even niet
te snel met de vinger een ander na te wijzen en voordat
we een twitterbericht plaatsen, een mail schrijven, eerst
even na te denken hoe dat bij die ander overkomt. Even
nadenken kan veel schade voorkomen, het kan ons helpen
om met stenen te bouwen en niet te vernietigen.
Ronald Heinen
binnen ‘zo stoned als Stephanus’. En tegenwoordig is
het niet meer zo’n probleem om op te zoeken waar dit nu
vandaan kwam. Neerlands Hoop zong er in 1972 al over,
maar dat maakte helaas ook duidelijk dat dit dan ook geen
Bijbelse grondslag heeft. Het is wel een goede woordgrap
met een dubbele uitleg van het woordje ‘stoned’.
Martelaar
Stephanus was de eerste christenmartelaar wiens sterven
we altijd op tweede kerstdag herdenken. Hij was een van
de eerste diakenen in onze kerk en ook de eerste die om
zijn geloof gestenigd werd. Steniging, een straf die in die
tijd vaak gebruikt werd en ook nu nog voorkomt.
Voor vele diakenen is preken op tweede kerstdag vaak een
moeilijke opgave om in de kerstsfeer iets te zeggen over
een martelaar. Veel mensen willen liever in de kerstsfeer
blijven en horen liever over de geboorte van een kind dan
een verhaal over iemand die gestenigd wordt omwille van
dat kind. Toch is het niet voor niets dat juist het feest van
Stephanus op die tweede kerstdag gevierd wordt. Het laat
ons zien dat Kerstmis niet zomaar een mooi feest is, waarin
alles pais en vree is, maar dat het geloof in de komst van
God op aarde daadwerkelijke consequenties met zich
meebrengt. Consequenties die zelfs zover kunnen gaan
als steniging. Daarom het verhaal van Stephanus op de
tweede kerstdag.
4
Pastoraal team
Over de drempel
welke wijze samenwerken ook tot voordelen van de
parochies kan leiden. We kunnen ook gebruik maken
van deskundigheden en talenten welke in het ene team
meer te vinden zijn dan in het andere en vice versa. We
stemmen procedures die nu eenmaal noodzakelijk zijn
op elkaar af of voegen ze samen. Ook op secretarieel en
administratief terrein proberen we elkaar te versterken.
Daarnaast proberen we door af en toe van kansel te ruilen
voor de gemeenschappen van de beide parochies de
samenwerking zichtbaar te maken.
Het afgelopen jaar is veel tijd besteed aan het toerusten
van de pastoraatsgroepen en het bevorderen van een
goede communicatie tussen alle geledingen binnen onze
parochie. Het is een wens en een voornemen van het
pastoresteam om ook in 2015 met alle energie die in ons
is, dit voort te zetten.
Daarbij is ons aller inzet nodig. Van harte spreek ik de
wens uit dat we hier ook in het nieuwe jaar vorderingen
mogen maken!
Heel graag wens ik u, mede namens mijn collega’s, van
harte gezegende kerstdagen toe en mooie start van het
nieuwe jaar!
Gerard Peters
De overgang van het oude naar het nieuwe jaar wordt
wel over een drempel heenstappen genoemd. Ook al is
het maar een eenvoudige, symbolische stap, wij mensen
hebben tekenen en gebaren nodig om gebeurtenissen te
markeren. Het vergroot ons bewustzijn, doet ons even stil
staan bij het alledaagse of liever: boven het alledaagse uit
te stijgen.
Het kerstfeest leent zich daartoe maar ook de jaarwisseling.
Het kerstfeest brengt ons terug naar belangrijke bronnen
van ons geloof. De menswording van God is een prachtig
beeld van de onverbrekelijke band tussen God en de
schepping. We worden er aan herinnerd hoe belangrijk het
leven is, hoe kwetsbaar en hoe veelbelovend. Van Jezus
weten wij hoe Zijn leven is verlopen, hoe dramatisch maar
ook hoe zegenrijk. Van een nieuw mensenleven kunnen
we dat niet voorspellen, al kan de wieg waarin je bent
geboren en het land of werelddeel waar die wieg staat,
een belangrijke indicatie zijn.
Samenwerken
Wat het nieuwe jaar in onze parochie gaat brengen, ligt
voor een belangrijk deel nog in duister gehuld. Maar er zijn
wel enkele aanwijzingen die een tipje van die sluier kunnen
oplichten. Misschien mag ik voor dit keer beginnen bij het
pastoresteam. Sinds 1 juli 2014 vergaderen wij wekelijks
samen met de collega’s van buurparochie De Levensbron.
De ontwikkelingen in het Aartsbisdom Utrecht hebben
er toe geleid dat samenwerken tussen parochies
onontkoombaar is. Maar we kunnen dit ook positief
benaderen: in een tijd van het steeds meer teruglopen
van het aantal beschikbare pastores, is het goed om
met elkaar de handen ineen te slaan en te bezien op
Geef de veertigdagentijd een gezicht
Samen een hongerdoek maken
In het afgelopen nummer heeft u al kunnen lezen van
ons voornemen om met een groep mensen samen een
hongerdoek voor onze kerken te maken. Hierbij willen we u
nogmaals uitnodigen/uitdagen om hieraan mee te werken.
We denken dat dit een mooie manier is om, aan de hand
van de lezingen uit de veertigdagentijd, samen op weg te
gaan naar Pasen. We proberen hierbij een vertaalslag te
maken naar de tijd waarin wij leven.
Op donderdagavond 12 februari komen we om 20.00
uur bij elkaar in De Hoeksteen te Elst (Prinses Irenestraat
58) voor een eerste informatieavond.. Dan willen we de
teksten lezen die ons een leidraad geven voor de doek en
willen we ook ons laten informeren wat een hongerdoek
nu eigenlijk betekent.
In de veertigdagentijd komen we ofwel op woensdagavond
of donderdagochtend bij elkaar om het doek te schilderen.
We denken in vier bijeenkomsten klaar te kunnen zijn.
De schilderavond-/schilderochtenden vinden plaats in
Heteren onder leiding van Anneke Koch-Wiegers.
Voor vragen m.b.t. het schilderen:
mailadres - [email protected]
U hoeft niet bang te zijn of u wel voldoende ervaring heeft,
ook als u denkt niet te kunnen schilderen bent u van harte
welkom. We zouden het erg op prijs stellen als u zich
vooraf aanmeldt bij het secretariaat van onze parochie.
Ineke van Cuijk en Ronald Heinen
5
Van de bestuurstafel
Terugblikken en vooruitkijken
beide locaties de pastoraatsgroepen zijn voorgesteld. We
wensen hen veel plezier en wijsheid in hun werk toe.
Het is weer december. Het jaar is in rap tempo
voorbijgegaan. Iedereen zal dat zo ervaren.
December is de maand van terugblikken en vooruitkijken.
De media komen met nieuwsoverzichten over wat er het
voorbije jaar is gebeurd en spreken met deskundigen over
wat ons in 2015 allemaal te wachten staat.
Terugblikken en vooruitkijken. Dat doen we ook in het
bestuur. Onder meer door te kijken naar de financiële
resultaten in 2013 en door de begroting voor volgend
jaar door te nemen. Dat mag gerust een stevige klus voor
penningmeester Gerard Giesen worden genoemd. Al heeft
hij er natuurlijk enige ervaring mee. Hij staat er daarbij niet
alleen voor. Hij wordt gevoed door de penningmeesters
van de acht geloofsgemeenschappen. Een hechte club
die met elkaar constructief overleg voert.
Op het moment van dit schrijven moet de begroting 2015
nog door het bestuur worden goedgekeurd, maar eerder
heeft de penningmeester al gememoreerd dat de parochie
er financieel goed voor staat. Dat is prettig om vast te
stellen, maar geen reden om de teugels te laten vieren.
Integendeel. Het betekent dat er flinke inspanningen
geleverd moeten worden om dat zo te houden. De Actie
Kerkbalans die volgende maand begint, is ook nu weer
van groot belang. Daar komen we in een volgend nummer
zeker op terug.
Secretariaat
Het secretariaat van de St. Benedictusparochie is gesloten
en telefonisch niet bereikbaar van dinsdag 23 december
tot en met donderdag 1 januari. Voor spoedgevallen – rond
ziekenzalving en overlijden – kunt u bellen met de pastor
van de wacht, tel. 06-30 05 17 77. Wij zijn weer telefonisch
bereikbaar vanaf dinsdag 6 januari 2015.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website
www.stbenedictusparochie.nl
Het is weer december. De feestdagen naderen. Het bestuur
wenst u een zalig Kerstmis en een gezegend Nieuwjaar.
Misintenties
Het bestuur heeft al wel besloten om het bedrag voor
misintenties ongewijzigd vast te stellen. Dat bedrag blijft
staan op negen euro. Over die misintenties krijgen we nog
wel eens vragen. Hoe werkt het en wanneer worden die
gelezen? Het zijn zaken die nabestaanden bezighouden.
In dit opzicht is het goed te wijzen naar een nieuwe
brochure die het pastoraal team heeft doen verspreiden.
In die brochure getiteld ‘het afscheid van een dierbare
medemens’ wordt uitgelegd dat na de uitvaart de naam van
de overledene in drie achtereenvolgende weekendvieringen
word genoemd. Daarna wordt deze in de vorm van een
intentie in twaalf andere weekendvieringen genoemd.
Deze twaalf intenties worden betaald uit de opbrengst
van de collectie die tijdens de uitvaart is gehouden. Data
waarop de intentie wordt gelezen, worden in overleg met
de nabestaanden vastgesteld.
Pastoraatsgroepen
De voorbije weken zijn de pastoraatsgroepen in
Oosterhout en Valburg gepresenteerd. Het bestuur heeft
beide vieringen bijgewoond. Het was fijn te zien dat er veel
belangstelling voor was. Eerder al werden twee nieuwe
leden van de pastoraatsgroep in Elst gepresenteerd.
De leden zijn de ogen en oren in de lokale gemeenschap.
De spin in het web, zo wordt vaak gesteld. En terecht. Zij
zijn een belangrijke schakel tussen geloofsgemeenschap
en het pastorale team. Het bestuur is verheugd dat in
6
Spiritualiteit van alledag
Engelen
getuigenissen van mensen die bezoek hebben gehad van
een of meerdere engelen. Engelen spelen een sleutelrol in
In het kerstverhaal volgens Lucas (2,14) schrikken de
herders als er ineens een engel bij hen staat. Die zegt hen
dat ze niet bang moeten zijn, want hij heeft goed nieuws
voor hen: er is een Redder geboren, die ze snel moeten
gaan zoeken. En om zijn boodschap kracht bij te zetten,
voegt zich een koor van hemelse soortgenoten bij hem. Her
en der in de Bijbel, maar ook in de Koran treden geregeld
engelen op. Opmerkelijk is dat waar God en Jezus, kerk
en christendom aan slijtage lijden, engelen misschien wel
populairder zijn dan ooit. Zeker rond kerst: de winkels
puilen ervan uit. Maar wat zijn engelen nu eigenlijk?
hedendaagse vormen van (niet-christelijke) spiritualiteit.
Sterker nog, ze zijn ‘big business’.
Boodschap
Wat mij boeit aan engelen is hun hemelse boodschap:
wees niet bang. Vrees niet, zegt de engel tegen de
herders. En ook op andere bijbelplaatsen waar een engel
optreedt, is dat het eerste wat hij zegt. Tegen Zacharias,
de man van Elisabeth, tegen Maria, tegen Jozef. Enerzijds
jagen engelen ons schrik aan. Ze passen niet in ons
wereldbeeld. Als de hemel zo dicht bij de aarde komt,
raken we van slag. Anderzijds boeien ze ons, want ze
brengen de hemel dichterbij. In onze kille rationalistische
wereld is wel behoefte aan een beetje hemels licht. Wees
niet bang – een gevleugeld woord dat niet alleen tot de
herders is gericht, maar ook tot de vaak zo angstige
wereld van vandaag. Om vleugels van te krijgen!
Het woord engel is afgeleid van het Griekse angelos, wat
‘bode’ betekent. De rol die engelen spelen in de Bijbel is
die van hemelse boodschappers. Het is de aartsengel
Gabriël die van Godswege naar Maria wordt gezonden om
haar te vertellen dat zij de moeder van Jezus zal worden
(Lucas 1, 26-35).
De angelogie (engelenleer) kwam tot bloei in de dagen van
de mystieke theoloog Dionysius de Areopagiet, die volgens
het bijbelboek Handelingen christen was geworden
dankzij de preken van Paulus. Volgens hem kennen
de engelen drie rangen: de Serafijnen, Cherubijnen en
Tronen (de hoogste orde), de Vorstendommen, Machten
en Krachten (de middelste orde) en de Heerschappijen,
Aartsengelen en (Bescherm) Engelen (de laagste orde).In
de vijfde eeuw kwam de verering van de engelen in geheel
Europa op gang. De liturgische kalender van onze Kerk
kent feestdagen die aan de engelen zijn gewijd: het feest
van de Aartsengelen (29 september) en dat van de Heilige
Engelbewaarders (2 juni).
Wat betreft de laatsten: de traditie van onze Kerk leert
dat mensen gedurende hun leven omringd worden door
de bescherming en de voorspraak van engelen, wat
bijvoorbeeld te merken is in de schuldbelijdenis van de
Eucharistieviering: ‘Daarom smeek ik [...] alle engelen
en heiligen voor mij te bidden’ En de ouderen onder ons
kennen nog wel het gedichtje:
’s Avonds als ik slapen ga, volgen mij veertien engeltjes
na...
Victor Bulthuis
Sleutelrol
Maar sinds de Reformatie zitten de theologen verlegen
met het onderwerp. Vraag aan een theoloog hoe hij denkt
over engelen en hij zal ongetwijfeld wat zenuwachtig
worden. In het denken over God en wereld spelen engelen
nauwelijks een rol en ook vanaf de kansel wordt er maar
weinig over gezegd. Officieel horen ze in de Kerk daarom
tot het fides implicita (letterlijk: onuitgesproken geloof).
Paus Franciscus daarentegen spreekt onomwonden over
engelen. Hij roept ons op te bidden tot de aartsengelen
om bescherming tegen de machten van het kwaad. Maar
de meeste engelenfans vinden we tegenwoordig buiten de
kerken. Op internet en in de boekhandel wemelt het van
7
Kindje wiegen
Driel
Op eerste kerstdag, om 15.00 uur, zijn alle
kinderen, hun ouders, opa’s en oma’s van harte
Maria O.L.V. Geboorte
welkom in onze kerk voor het kindje wiegen.
Kerkstraat 27, 6665 CE Driel
Victor Bulthuis verleent medewerking, evenals
Tel. 026-4742250
E-mail: [email protected]
Locatiesecretariaat:
dinsdag en donderdag van 09.30 tot 12.00 uur
Guus Lamers, tel. 026-4742889
de werkgroep eerste communie. Een levend
kerstgroepje, liedjes met muziekinstrumentjes
er bij en een mooi verhaal staan borg voor een
sfeervol geheel. Het is een mooi moment om
met de kinderen op deze middag naar onze kerk
te komen en daar samen te zijn en samen te
zingen bij onze mooie kerststal.
Contactpersonen
Pastoraatsgroep: Riky Janssen, tel. 026-4742729.
E-mail: [email protected]
Bezichtiging kerststal
Locatieraad: Marcel Rademakers, tel. 026-4742563.
Het is de moeite waard om tijdens de kerstdagen
E-mail: [email protected]
eens binnen te lopen in onze kerk. De kerk is ook
Parochieblad: Margreet Altink, tel. 026-4742484. E-mail: [email protected]
tijdens de kerstdagen de hele dag geopend tot
ongeveer 17.00 uur. Ieder is van harte welkom
Bankrekening: NL70 RABO 0315 1026 16 t.n.v. Parochie St. Benedictus, o.v.v. locatie Driel
Bijdragen kerkbalans: NL94 RABO 0315 1110 11 t.n.v. Parochie St. Benedictus, o.v.v. locatie
Driel; E-mail: [email protected]
om een kijkje te nemen in de stal.
Liturgische werkgroep
Onze liturgische werkgroep is in het afgelopen
Overleden
De kerk in kerstsfeer
jaar met zes leden uitgebreid. Dankzij hen
Op 26 november is Ida Derksen overleden in de
Op het moment dat deze regels worden getypt
kunnen we toch met grote regelmaat vieren
leeftijd van 84 jaar. Zij is geboren en getogen in
is men in onze kerk hard aan het werk om de
in onze kerk. Op deze groep is de uitdrukking
Driel en altijd hier blijven wonen. Door een val
kerk in kerstsfeer te brengen. Eerst was nog het
‘niet gewijd, maar wel toegewijd’ zeer van
had ze haar heup gebroken en daarvan is ze niet
afscheid van Sinterklaas, terwijl de kerststal er
toepassing. Met grote inzet en toewijding
meer hersteld. Wij hebben afscheid van haar
al staat, onder meer ook voor de kerstfair en het
worden de vieringen samengesteld en het is
genomen in de uitvaartdienst op 2 december,
kerstconcert in het weekend daarna. Als dit blad
ook mooi dat de koren medewerking verlenen.
waarna ze op ons kerkhof is begraven.
u bereikt zijn al deze activiteiten achter de rug.
In het afgelopen jaar zijn alle nieuwe leden een
Om de kerk in kerstsfeer te brengen komt heel
keer voorgegaan en enkelen hebben zelfs een
Op 27 november is Cathelijne de Vries overleden
wat bij kijken. De bouw van de kerststal lukt in
overweging verzorgd. Daar mogen we trots op
in de leeftijd van 43 jaar. Hoewel ze al enige tijd
één week, maar daarna is er nog van alles te
zijn.
ziek was, kwam haar overlijden toch onverwacht.
doen voor de aankleding. En niet te vergeten
Cathelijne was lid van ons koor Enjoy en actief
de grote kerstboom die geplaatst wordt achter
Wij eindigen het jaar op oudejaarsavond met een
in onze gemeenschap. De teksten en het boekje
op het priesterkoor en de bloemengroep
viering van deze liturgische groep en wij beginnen
voor de viering van de eerste Advent kwamen
met de creatieve bloemschikking, zoals in de
het jaar 2015 eveneens met een viering van
nog van haar hand. De afscheidsviering was op
adventstijd ook de liturgische schikkingen.
deze groep. Dit is de viering van Driekoningen
3 december in onze kerk, waarna de crematie
Alvast veel dank alle vrijwilligers voor zoveel
met aansluitend de nieuwjaarsbijeenkomst.
heeft plaatsgevonden in Zutphen.
inzet en enthousiasme.
Allen die achter blijven wensen wij heel veel
De schaduw van de ster
Wij wensen alle parochianen van onze parochie
sterkte in deze moeilijke tijd. Een in memoriam
Dit is de titel van de musical die in het weekend
St. Benedictus van harte een zalig kerstfeest toe
over Ida en Cathelijne staat in Aandacht Extra.
van 20 en 21 december in onze kerk wordt
met warmte en gezelligheid en een goed begin
opgevoerd. Hiervoor is ook volop bedrijvigheid
van het nieuwe jaar.
Kerstwens
Gedoopt
in de kerk. Er wordt een verhoogd podium
Op zondag 16 november is in onze kerk
geplaatst, zodat iedereen het goed kan zien.
Nog altijd komt het Kind tot jou en mij
gedoopt:
De decors worden gebouwd, er wordt elke dag
nog altijd kan de wereld nieuw beginnen.
Angelo Albertus Cornelis Velthuizen, zoon van
gerepeteerd en de spanning stijgt. Volgens de
In ieder kind kan het opnieuw beginnen.
Brian Velthuizen en Trea van de Linden, broertje
deelnemers wordt het heel bijzonder en dat
Zo lang God kinderen in ons midden zendt
van Brianna.
willen we graag geloven. Er zijn 3 uitvoeringen:
heeft Hij zich nog niet van ons afgewend.
Van harte gefeliciteerd ouders en familie van
op de zaterdag en zondag om 16.00 uur en op
Muus Jacobse
Angelo. Wij hopen dat hij voorspoedig en
zaterdagavond om 20.00 uur.
gelukkig zal opgroeien in ons dorp.
Wij wensen alle deelnemers heel veel succes.
8
Rozenkrans bidden
Herveld
De maanden mei en oktober zijn Mariamaanden.
Wij willen in deze maanden een oude traditie
St. Willibrordus
oppakken en in overleg met de liturgische
St. Willibrordusstraat 2 , 6674 BH Herveld
werkgroep de rozenkrans gaan bidden. Als het
Tel. sacristie: 0488-451497
Tel. parochiesecretariaat St. Benedictus: 0481-372959
E-mail: [email protected]
Website: www.st-willibrordusparochie.nl
zover is, zullen wij u daarover informeren.
Bijzondere aandacht
Wij willen graag uw aandacht vestigen op het
volgende. Wanneer een familielid ernstig ziek
is en graag iemand van het pastoraal team
Contactpersonen
op bezoek zou willen hebben, dan kunt u het
Pastoraatsgroep: Gerard Rothoff, tel. 0488-420107. E-mail: [email protected]
volgende doen. Er is twee keer per maand
secretariaat in de sacristie en daar kunt u ons
Locatieraad: Wim Janssen, tel. 0488-422996. E-mail: [email protected]
bereiken op telefoonnummer 0488-451497.
Ook kunt u telefonisch contact opnemen met
Parochieblad: Paul Kogels, tel. 0488-453526. E-mail: [email protected]
een van de leden van de pastoraatsgroep. Hun
telefoonnummers vindt u in de bijlage. Wij zijn u
Bankrekening: Rabobank NL59 RABO 0133 9095 30 t.n.v. Parochie St. Benedictus, o.v.v.
locatie Herveld
graag van dienst.
Bloemen en bezoek
De dames van de bezoekgroep brengen de
Gedoopt
Op deze locatiepagina wordt alleen een bericht
bloemen die het altaar hebben gesierd naar een
In een plechtige doopviering onder leiding van
van overlijden vermeld. Een langer In Memoriam
zieke of alleenstaande of misschien wel een
Ronald Heinen werd op zondag 23 november
vindt u in de bijlage Aandacht Extra.
jubilaris. Als er een of twee weken geen dienst is
in de kerk, krijgen de bloemen toch een mooie
Antonius Wouter Mathijs Surya van Bergen
gedoopt, zoon van Jeroen van Bergen en Devi
Extra openstelling kerk met Kerstmis
bestemming. De gedachte hierachter is dat het
Handojo uit Herveld.
De kerk is na de viering op eerste kerstdag
fijn is voor de mensen als er iemand vanuit de
Barbara Maria Margaretha Huberdina Briene,
geopend tot 16.00 uur, op tweede kerstdag van
kerk een praatje komt maken.
dochter van Cees Briene en Griet Swinkels uit
11.00 uur tot 16.00 uur. U kunt de fraaie kerststal
Zetten, werd in dezelfde viering gedoopt.
bewonderen.
Bloemengroep
Onze bloemengroep draait uitstekend, maar we
We heten Wouter en Berdina van harte welkom
in ons midden en feliciteren hen en hun ouders
Koffie drinken
zouden er graag iemand bij willen hebben. Het
met deze doop.
Na afloop van de viering op eerste kerstdag
is alleen om af en toe water te geven of bloemen
en op 4 januari is er koffie, thee en limonade
te verversen. Onze telefoonnummer vindt u in
In Memoriam
achterin de kerk. Het is een mooie gelegenheid
Aandacht Extra.
Hendrika Helena Dymphina Theresia (Hennie)
om een praatje te maken met andere mensen
van Hooft-Timmers (1941)
uit onze geloofsgemeenschap. U bent van harte
Samen zingen naar kerst
Op maandag 29 september is op 72-jarige
welkom.
Als deze editie verschijnt is de samenzang
geweest. Wij plaatsen een korte samenvatting
leeftijd Hennie van Hooft-Timmers overleden. Ze
woonde aan de St. Willibrordusstraat in Herveld.
Openstelling secretariaat
Op haar eigen verzoek heeft de afscheidsviering
Ook in 2015 is het secretariaat op de eerste en
op 3 oktober plaatsgevonden in Hemmen.
derde woensdag van de maand van 10.30 uur
De locatieraad en de pastoraatsgroep danken
tot en met 11.30 uur aanwezig voor eenieder
u voor uw betrokkenheid in 2014 en wensen u
Alexander Wilhelmus (Sander) Louvet (1928)
die daar behoefte aan heeft. U kunt dan bij ons
allen een voorspoedig, gezond en inspirerend
Op dinsdag 4 november is op 86-jarige leeftijd
terecht voor vragen, het afgeven van intenties of
2015 toe en hopen ook in het nieuwe jaar weer
Sander Louvet overleden. Hij woonde aan de
zomaar een praatje. De koffie is klaar. In januari
op uw steun te mogen rekenen.
Waalstraat in Andelst.
is dit alleen de derde donderdag.
in het volgende parochieblad.
De pastoraatsgoep
De uitvaartviering voor Sander Louvet heeft
op maandag 10 november plaatsgevonden in
Kerk open
onze parochiekerk. Aansluitend is de begrafenis
Iedere woensdagmorgen is vanaf 10.00 uur tot
geweest op ons parochiekerkhof. Hij is bijgezet
11.30 uur de kerk open voor stilte en gebed. Of
in het graf van zijn overleden vrouw.
om gewoon een kaarsje op te steken.
9
Kindje Wiegen
Heteren
Eerste kerstdag 15.00 uur
De kerststal wacht, de knikengel staat klaar.
O.L.V. Onbevlekt Ontvangen
We gaan samen zingen en luisteren naar het
Kerkplein 1, 6666 AK Heteren
kerstverhaal.
Tel. 026-4723639
Ineke speelt piano en Anneke vertelt.
E-mail: [email protected]
Locatiesecretariaat: donderdag van 09.00 tot 12.00 uur
(ook voor het aanleveren van kopij voor in het parochieblad
Aandacht/AandachtExtra)
Voor jonge kinderen met hun ouders of opa en
oma.
Welkom.
Contactpersonen
Een kind
Pastoraatsgroep: Yvonne van Eldonk, tel. 026-4743139.
zie je makkelijk over het hoofd
het heeft nog geen stem of ID
het is in alles afhankelijk
Parochieblad: Corina Vos, email: [email protected]
van wat anderen, wij aandragen
Locatieraad: G. Rijpkema, tel. 026-4433567, E-mail: [email protected]
om het een plek te geven
voedsel, warmte
Bankrekening: NL52 INGB 0000 8894 47 t.n.v. Parochie St. Benedictus, o.v.v. locatie Heteren
Bijdrage Kerkbalans: NL89 RABO 0133 9507 00
toekomst en leven.
Kerst begint bij een kind
t.n.v. Parochie St. Benedictus, o.v.v. locatie Heteren
als teken van God.
Wintermaaltijd in Heteren
Oecumenische kerstviering voor senioren in
Sfeervol en gastvrij
Liefkenshoek
Lopend gaan wij naar de pastorie in Heteren.
In zorgcentrum Liefkenshoek wordt op dinsdag
Van ver zien wij al kaarslicht binnen en lantaarns
23 december om 18.30 uur een kerstviering
Opgave intenties feestdagen
bij de ingang. Een warm welkom, alsof je een
gehouden.
Wij vragen u om op tijd de misintenties door te
restaurant binnenkomt. Maar dan écht hartelijk
Het thema van deze viering is:
geven voor de feestdagen.
wordt ontvangen. De kookgroep (bestaande
‘Zijn genade komt onder ons wonen’
Stelt u er prijs op dat de naam van uw dierbaren
uit ondermeer Rob Liethoff, Yvonne Sinkeldam
De overweging wordt gehouden door Ronald
vermeld wordt in de bijlage Aandacht Extra bij
en Ronald Heinen) heeft een wintermaaltijd
Heinen. Het seniorenkoor onder leiding van Chr.
intenties dan vragen wij u vriendelijk om dit
voorbereid. Ronald Heinen heeft er zichtbaar
van Haaren en met pianobegeleiding van Els
uiterlijk donderdag 11 december aan ons door
plezier in om de gasten op onderhoudende
Roelofsen luistert de viering op.
te geven.
wijze te vertellen over de gerechten en zo meer.
De viering wordt afgesloten met een kopje koffie
Voor
Met andere woorden: je eet niet alleen heerlijk,
of thee waarbij een heerlijk stukje kerstbrood
u uw intenties nog doorgeven tot en met
het entertainment krijg je er gratis bij.
wordt geserveerd.
dinsdagochtend 23 december.
De gasten hebben genoten van de kookkunst
U bent van harte welkom.
Judith van der Werf
afroep
tijdens
de
feestdagen
kunt
én de gezelligheid met elkaar.
Openstelling secretariaat Heteren tijdens de
Een goede begin van de winter: dank aan de
feestdagen
kookgroep.
Donderdag 25 december eerste kerstdag en
In de serrekamer van de pastorie kunnen 24
donderdag 1 januari nieuwjaarsdag is er geen
personen terecht, meer kan echt niet. Dus
openstelling van het secretariaat. Daarom zijn
niet iedereen die wilde komen, kon dit keer
wij dinsdagochtend 23 december van 9 -11 uur
aanschuiven.
bereikbaar en geopend
Een amuse, paddestoelensoep, wild met puree,
Vanaf donderdag 8 januari geldt de normale
rode kool, spruitjes met spek, appelmoes,
openstelling weer elke donderdagochtend van
hemelse modder met ijs en tot slot koffie/
9-11 uur.
thee met zelfgebakken koekjes: dat was het
uitgelezen menu dat voor 20 euro p.p. genoten
kon worden. De opbrengst komt ten goede aan
de kerk.
De kookgroep verzorgt door het jaar heen ook
Voor misintenties verwijzen wij u naar de
een paasbrunch en voor de zomervakantie een
bijlage Aandacht Extra.
barbecue. Iedereen is welkom.
10
stimulans om op de ingeslagen weg verder te
Indoornik
gaan. De werkgroep uit Indoornik ging dan ook,
nadat gebruik was gemaakt van een uitstekend
H. Johannes de Doper
verzorgde lunch, met een tevreden gevoel naar
Campmanplein 8, 6668 AJ Randwijk
huis.
E-mail: [email protected]
Website: www.parochiejohannesdedoper.nl
De Eerste Heilige Communie
Geopend na tel. afspraak 0488-491470
Dit jaar kunnen de kinderen van groep 3, 4
en 5 hun Eerste Heilige Communie doen. De
voorbereidingen worden gezamenlijk met de
Contactpersonen
geloofsgemeenschappen Herveld, Heteren en
Pastoraatsgroep: Toon Hermsen, tel. 0488-451867. E-mail: [email protected]
Indoornik gedaan. De kinderen van Indoornik
Locatieraad: Adri van der Meijde, tel. 0488-491470 / 06-10334679.
doen de Eerste Heilige Communie in Herveld.
E-mail: [email protected]
Ongeveer achttien kinderen (waarvan twee
kinderen uit Indoornik) hebben zich aangemeld
Parochieblad: Henk Berns, tel. 06-28659904 E-mail: [email protected]
voor
de
Eerste
Heilige
Communie.
De
informatieavond heeft op vrijdag 14 november
Bankrekeningen: NL71 INGB 0000 8248 91 of NL12 RABO 0133 9092 12 t.n.v.
plaatsgevonden
Parochie St. Benedictus, o.v.v. locatie Indoornik
in
de
sacristie
van
St.
Willibrordus in Herveld.
Bankrekening PCI en Lourdesfonds: NL44RABO0143418807
De presentatieviering is op zondag 1 februari en
de Eerste Heilige Communie op zondag 19 april.
Als er nog kinderen zijn die zich willen
Misintenties
een bijdrage geleverd aan de impulsdag
aanmelden voor aankomend jaar dan kan dit via
Weekend 20/21 december
pastoraatsgroepen en pastoraal team. De
email: [email protected]
Bart Evers.
bijeenkomst was in De Ark in Haalderen.
Kerstmis 25/26 december
Hoofdthema van deze dag was ‘De lokale
Het vormsel
Bernard van Heumen, Overleden ouders Arns -
geloofsgemeenschap’ met als doel om een
De voorbereiding van het vormsel is weer in
van Leur, Jaargedachtenis Herman Arns senior,
concreet programma voor ogen te hebben dat is
volle gang. De kinderen hebben hun eerste
Jan en Ada de Haan – Nijenhuis, Overleden
toegesneden op de behoeften en mogelijkheden
bijeenkomst al gehad en zijn al een weekend in
familieleden de Ruijter – Selman, Herman
van de lokale geloofsgemeenschappen. Binnen
het klooster geweest.
den Bruinen, Overleden ouders Ebbeng - te
de parochie De Levensbron blijven per 1 januari
Er zijn in totaal zeventien kinderen die meedoen
Dorsthorst, Overleden ouders en familieleden
alleen de r.-k. kerk van Huissen stad en van
aan de voorbereidingen, waarvan een uit onze
Menting – Daniel, Tonny en Piet van der Wal,
Haalderen nog open.
geloofsgemeenschap.
Theo ter Avest, Henk Burgers, Mies Arends
In de uitnodiging voor de impulsdag stond de
Wilt u hier meer van weten, kijk dan op de
– Bouwman, Overleden ouders Zwartjens –
bijdrage van de Indoornikse werkgroep ‘Samen
website www.stbenedictusparochie.nl
Pulles, Ferdinand Pulles, Dhr Panis, Gerard
op weg’ aan de invulling van het programma kerk-
Peters, Overleden ouders Zwartjens – Kuijpers,
zijn voor de diverse geloofsgemeenschappen
Nieuwjaarsreceptie
Overleden ouders van der Meijde – Peters,
aangegeven onder het kopje ‘Indoornik timmert
De locatieraad en pastoraatsgroep nodigt u van
Johanneke de Ruijter –van Harn, Urbanus en
aan de weg’.
harte uit op de traditionele nieuwjaarsreceptie.
Hendrikus van Harn, Overleden familieleden
Via de power point presentatie van de werkgroep
Op zaterdagavond 10 januari is er om 19.00 uur
Hendriks
ouders
‘Samen op weg’ werd een beeld geschetst van
een gebedsviering waarin Annemiek Lamers en
Siccama – v.d. Meijde, Geert Peters, Wim
de wijze waarop het lokaal-kerk-zijn gestalte
Henk Berns voorgaan. Na deze viering wordt
Polman en familie Polman- Daniel.
zou kunnen krijgen. Hierbij werd uitdrukkelijk
deze gezellige nieuwjaarsreceptie gehouden in
Weekend 27/28 december
gesteld dat het huidige model een eerste
‘de Ontmoeting’.
Overleden ouders Zwartjens – Kuijpers.
stap is en wellicht nog diverse aanpassingen
U bent allen van harte welkom.
Oudjaar woensdag 31 december
vereist. Belangrijk is dat de vorm weerklank
Jaargedachtenis Herman Arns Junior, Tonny en
krijgt bij de lokale geloofsgemeenschap. Om
PCI – collecte na de kerstvieringen
Piet van der Wal, Theo ter Avest.
dit te stimuleren worden alle betrokken mensen
Na de kerstvieringen zal er een deurcollecte
Weekend 3 /4 januari
uitgenodigd om positief mee te denken over wat
worden gehouden. Deze komt geheel ten goede
Herman Arns, Bernard van Heumen.
voor onze lokale gemeenschap de beste vorm
aan onder meer ouderendagen, ziekenbezoek,
–
Coenders,
Overleden
is. Omdat dit alles tijd nodig heeft is Indoornik al
hulp aan armlastigen, Lourdesreizen. We kunnen
Indoornik timmert aan de weg
in een vroeg stadium hiermee begonnen.
met uw bijdrage extra aandacht schenken aan
Op zaterdag 22 november heeft de werkgroep
Na afloop van de presentatie was er een
mensen die deze aandacht hard nodig hebben.
‘Samen op weg’ op uitnodiging van de
levendige
Daarom bevelen we deze collecte van harte bij
Lingewaardse buurtparochie De Levensbron
ideeën. Dit alles gaf aan beide zijden een extra
uitwisseling
11
van
gedachten
en
u aan.
Liturgisch rooster
Indoornik
09.30 uur – wcv – R. Heinen – R.K.G.K.I.
Herveld
11.00 uur – euv – V. Bulthuis – Gemengd koor
Valburg
09.30 uur – wcv – R. Heinen – Chaveriem
ZATERDAG 20 DECEMBER
Heteren
19.00 uur – euv – N. Sales – Future
Oosterhout
19.00 uur – euv – V. Bulthuis
Herveld
19.00 uur – euv – F. Bomers – Gemengd koor
VRIJDAG 26 DECEMBER (2e kerstdag)
Elst
10.00 uur – euv – V. Bulthuis – samenzang
Lent
11.00 uur – euv – F. Bomers – samenzang met cantor
ZONDAG 21 DECEMBER (4e zondag Advent)
Elst
10.00 uur – euv – V. Bulthuis – Koor Zonder Grenzen
WOENSDAG 24 DECEMBER (kerstavond)
Elst
18.30 uur – wcv – R. Heinen – Jeugdkoor – gezinsviering
21.00 uur – euv – V. Bulthuis – Koor Zonder Grenzen
Driel
19.00 uur – euv – V. Bulthuis – Cantorije
21.00 uur – wcv – R. Heinen – Enjoy
Heteren
22.00 uur – wcv – M. Sanders – Future
Lent
19.00 uur – euv – N. Sales – samenzang met cantor –
gezinsviering
21.00 uur – euv – F. Bomers – St. Caeciliakoor
Oosterhout
17.00 uur – wgv – eigen werkgroep – Kinderkoor –
gezinsviering
19.30 uur – wcv J. Rademakers – Musica Nova
Indoornik
19.00 uur – wcv – eigen werkgroep
23.00 uur – euv – V. Bulthuis – R.K.G.K.I.
Herveld
17.00 uur – euv – euv – V. Bulthuis – Kinderkoor –
gezinsviering
21.30 uur – euv – N. Sales – In B’tween
Valburg
19.00 uur – euv – F. Bomers – Dameskoor
ZATERDAG 27 DECEMBER
Heteren
19.00 uur – euv – F. Bomers – samenzang
Oosterhout
19.00 uur – euv – V. Bulthuis
Valburg
19.00 uur – euv – N. Sales – Dameskoor
ZONDAG 28 DECEMBER
Elst
10.00 uur – euv – V. Bulthuis – samenzang
Indoornik
09.30 uur – euv – N. Sales – R.K.R.K.I.
WOENSDAG 31 DECEMBER (oudjaarsdag)
Elst
19.00 uur – wcv – J. Rademakers – samenzang
Driel
19.00 uur – wcv – Liturgische werkgroep – Cantorije
Heteren
19.00 uur – wcv – werkgroep Avondwake –
samenzang
Lent
19.00 uur – euv – F. Bomers – samenzang met cantor
Oosterhout
19.00 uur – euv – N. Sales – Musica Nova
Indoornik
17.30 uur – wcv – Liturgische werkgroep – R.K.G.K.I.
Herveld
17.30 uur – euv – V. Bulthuis – Gemengd koor
Valburg
19.00 uur – wcv – R. Heinen – Herenkoor
DONDERDAG 25 DECEMBER (1e kerstdag)
Elst
10.00 uur – euv – N. Sales – St. Caeciliakoor
12.00 uur – kindje wiegen
Driel
11.00 uur – euv – F. Bomers – Cantorije
15.00 uur – kindje wiegen
Heteren
09.30 uur – euv – V. Bulthuis – Ubi Caritas
15.00 uur – kindje wiegen
Lent
11.00 uur – euv – pater Derksen – Young at Heart
Oosterhout
09.30 uur – euv – F. Bomers – Leonarduskoor
DONDERDAG 1 JANUARI (nieuwjaarsdag)
Elst
11.00 uur – euv – V. Bulthuis en R. Heinen –
samenzang
12
Liturgisch rooster
Legenda:
euv : eucharistieviering
wcv : woord- en communieviering
wgv : woord- en gebedsviering
oev : oecumenische viering
ZATERDAG 3 JANUARI
Oosterhout
19.00 uur – euv – V. Bulthuis – Leonarduskoor
ZONDAG 4 JANUARI (Driekoningen)
Elst
10.00 uur – euv – V. Bulthuis – samenzang
Driel
11.00 uur – wcv – Liturgische werkgroep
Heteren
09.30 uur – euv – F. Bomers – Future
Indoornik
09.30 uur – wcv – R. Heinen – R.K.G.K.I.
Herveld
11.00 uur – euv – F. Bomers
DOOPVIERINGEN EERSTE KWARTAAL 2015
ZONDAG 18 JANUARI
Elst – 13.00 uur – V. Bulthuis
ZONDAG 25 JANUARI
Lent – 13.30 uur – V. Bulthuis
ZONDAG 1 FEBRUARI
Herveld – 13.00 uur – R. Heinen
ZONDAG 8 FEBRUARI
Elst – 11.30 uur – R. Heinen
Driel – 13.00 uur – V. Bulthuis
ZONDAG 22 FEBRUARI
Oosterhout – 12.30 uur – R. Heinen
ZATERDAG 10 JANUARI
Indoornik
19.00 uur – wgv – Liturgische werkgroep – R.K.G.K.I.
Valburg
19.00 uur – euv – V. Bulthuis
ZONDAG 1 MAART
Elst – 13.00 uur - V. Bulthuis
ZONDAG 22 MAART
Elst – 11.30 uur – R. Heinen
Lent – 12.30 uur – V. Bulthuis
ZONDAG 11 JANUARI
Elst
10.00 uur – euv – N. Sales – St. Caeciliakoor
Driel
09.30 uur – euv – V. Bulthuis – cantorgroep
Lent
11.00 uur – euv – V. Bulthuis – Young at Heart
DOORDEWEEKSE VIERINGEN
Maandag
Heteren – 18.45 uur – Liefkenshoek – euv/wcv
Dinsdag
Oosterhout – 09.00 uur – dagkapel kerk – euv
ZATERDAG 17 JANUARI
Driel
19.00 uur – euv – V. Bulthuis – Enjoy
Herveld
19.00 uur – euv – N. Sales
Woensdag
Herveld – 18.30 uur – De Hoge Hof – euv
Lent – 19.00 uur – kapel St. Jozef – euv
Donderdag
8 januari – 09.30 uur – De Hoeksteen – euv
15 januari – 10.30 uur – Tertzio – wcv
22 januari – 09.30 uur – De Hoeksteen – euv
29 januari – 09.30 uur – De Hoeksteen – euv
ZONDAG 18 JANUARI
Elst
10.00 uur – euv – V. Bulthuis – Koor Zonder Grenzen
Heteren
10.00 uur – oev in Vloedschuur – R. Heinen en
C. de Gooijer
Lent
10.00 uur – oev – J. Rademakers en D. Kruijt –
Leonarduskoor en St. Caeciliakoor
Vrijdag
Valburg – 09.00 uur – kerk – rozenkrans
Valburg – 09.30 uur – kerk - euv
13
Allerlei
Kloosterweekend Huissen
De Levensbron gaan hierin voor. Alle parochianen van de
beide parochies worden hiervoor van harte uitgenodigd.
Het hart van het Marialof is de uitstelling van en zegen
met het heilig Sacrament, omlijst door Marialiederen
en andere gezangen. De zang wordt verzorgd door een
gelegenheidskoor onder leiding van Gerard Rutjes.
Zangers uit de geloofsgemeenschappen van de parochies
De Levensbron en St. Benedictus worden uitgenodigd
hieraan deel te nemen. De repetitie vindt plaats direct twee
uur voordat het Lof begint. Nadere informatie hierover
volgt.
Het Lof begint om 16.00 uur en duurt ongeveer een
uur. Het is een prachtige gelegenheid om alvast in de
stemming te komen voor de bisdombedevaart, waaraan
ook parochianen van De Levensbron en St. Benedictus
zullen deelnemen. Hoewel de eerste informatieavond voor
parochianen die overwegen mee te gaan naar Lourdes al is
gehouden, zal de inschrijving voor de reis nu echt op gang
komen. Maar natuurlijk bent u ook als u niet meegaat, van
harte welkom bij het Lof. Nadien is er gelegenheid elkaar
te ontmoeten met een kopje koffie of thee.
Zeventien vormelingen bereiden zich in Huissen voor
op het vormsel van 7 juni. Samen met pater Theo is het
klooster verkend. Verder hebben ze deelgenomen aan
de versper en de eucharistieviering. Daarnaast hebben
Kinderwoorddienst in de Advent
Op de eerste adventszondag was er weer
Kinderwoorddienst in Elst. Deze werd maar liefst bezocht
door 25 kinderen uit onze gehele parochie. De kinderen
hebben allemaal een bloem gemaakt en elke zondag van
de Advent wordt deze bloem mooier en gaat hij verder
open. Aan het eind van de viering was er speciaal bezoek
voor de kinderen: twee zwarte pieten. Ze hebben alle
kinderen voorzien van lekkere pepernoten.
ze elkaar leren kennen en een begin gemaakt in de
werkboeken. (foto)
In China breekt het licht van Kerstmis
langzaam door
Onlangs, van 21-31 oktober nam ik (Frans Bomers) in
China deel aan een congres, dat geheel gewijd was aan
de moord in 1937 op bisschop Frans Schraven en nog
zeven paters Lazaristen en een katholieke leek. Wie waren
de moordenaars en wat was hun motief? Deze tragische
dood was jarenlang in een geheimzinnig stilzwijgen gehuld.
Over en weer beschuldigden Japan en China elkaar van
deze laffe moord. Het verslag en de bevindingen van
dit congres zijn te lezen op www.stbenedictus.nl onder
locatie Lent.
Marialof parochies De Levensbron en St.
Benedictus
Op zondag 11 januari wordt in de Maria Geboortekerk
te Lent een feestelijk Marialof gehouden, georganiseerd
door de parochies St. Benedictus en De Levensbron.
In tegenstelling tot eerdere berichten wordt het Lof niet
gehouden in de St. Werenfriduskerk in Elst, maar dus in
Lent.
Het Marialof vormt de opmaat tot de bisdombedevaart
naar Lourdes, die wordt gehouden van 2 tot en met 9
mei. Leden van de pastorale teams van St. Benedictus en
14
Janssen, namens de pastoraatsgroep; Lisette
Lent
Rohde, lid; Petri Bartels, lid.
Pastoraatsgroep: Ton Dolphijn, liturgie; Joke
O.L.V. Maria Geboorte
Jansen,
Pastoor van Laakstraat 42, 6663 CB Lent
Natrop, diaconie.
gemeenschapsopbouw;
Jan
Hein
Tel: 024-3220360
E-mail: [email protected]
Polenbulletin: Lustrum
www.mariageboortekerklent.nl
In 2015 zal het vijfde lustrum plaatsvinden van
Locatiesecretariaat:
Dinsdag en vrijdag van 09.30 tot 11.30 uur.
Contactpersonen:
het Polencomité Lent – Dobrków. Dit bijzondere
lustrum, het 25-jarige bestaan, zal gevierd
Pastoraatsgroep: Joke Jansen,
worden, waarschijnlijk met onze partners uit
Tel: 06-30575249, E-mail:[email protected]
Dobrków. Hoe en wat er gaat gebeuren is het
Locatieraad: Cobie Sluis,
bestuur nog verder aan het organiseren. We
Tel: 024 – 3236954, E-mail:[email protected]
hebben al een aantal leuke ideeën. Wij denken
Parochieblad: Joke Jansen,
eraan om dit festijn te houden van 2 tot en met
Tel: 06-30575249, E- mail:[email protected]
6 september. Het zou fantastisch zijn als u de
Kerkhofbeheerder: Jan Hein Natrop,
mogelijkheid wil bieden om enkele Polen in
Tel: 024- 8446397, E-mail: [email protected]
huis te nemen gedurende die dagen. Te zijner
Bankrekening Rabo Bank NL96 RABO 0127 9050 49 t.n.v. Parochie St. Benedictus o.v.v.
Locatie Lent
tijd zullen wij u daar concreet over benaderen,
maar met deze informatie kunt u die dagen
misschien al vrij houden. Wij houden u op de
hoogte. Het bestuur van het Polencomité wenst
Overleden
Zowel het St. Ceciliakoor als Young at Haert
u allen een zalig kerstfeest en een gezond en
Op 24 november overleed in de leeftijd van 84
heeft nieuwe leden mogen begroeten. Dat we
vredig nieuwjaar! Wij hopen u allen in het nieuwe
jaar Anna Martina Hendrika, roepnaam Anneke
nog maar lang van jullie mogen genieten. Onze
jaar bij het 25-jarig bestaan van ons comité te
Willemsen - Nelisen. Anneke woonde aan
begraafplaats wordt al jaren beheerd door
mogen ontmoeten.
de Begoniastraat 2 te Lent. Op 28 november
Jan Hein Natrop. Zowel het onderhoud als de
Voorzitter: Thea Evers, tel. 024-3223422
hebben wij in de uitvaartviering afscheid van
administratie. Ook hier alle lof. Het secretariaat
Secretariaat: Annie Disveld, tel. 06-10878426
haar genomen en haar begraven op het r.-k.
draait nog steeds op volle toeren. Elke dinsdag
Penningmeester: Jan-Hein Natrop, tel. 024-
kerkhof te Lent waar Anneke nu samen met haar
en vrijdagmorgen zijn ze te vinden op het
8446397.
man Ben rust in vrede.
parochiecentrum.
Smits, tel. 024-3236300, Leden: Netty Bertisen
Acht eerste communicantjes hebben tijdens
tel. 024-3223803, Malgorzata Schamp tel. 024-
Beste mede parochianen,
een mooi en blije viering de Eerste Heilige
3220366
Nu Kerstmis en oudjaar dichterbij komen lijkt
Communie ontvangen. Van dertien mensen
het ons, de locatieraad en de pastoraatsgroep
hebben we dit jaar afscheid genomen tijdens
Het reisverslag van pater Frans Bomers
een goed moment om een ogenblik stil te
een uitvaartviering.
Thema: In China breekt het licht van Kerstmis
staan bij het afgelopen jaar. Het beleidsplan
Mooi en goed bezocht waren onze allerzielen-,
langzaam door
dat het parochiebestuur heeft gemaakt is
kerst-, oudjaars- en paasvieringen.
U kunt deze vinden in de Aandacht Extra en op
aanvaard en in werking gezet. Voor ons als
Ook het parochiefeest en aansluitend de
www.stbenedictus.nl onder locatie Lent en dan
geloofsgemeenschap Maria Geboorte pakt het
vrijwilligersmiddag waren goed bezocht en heel
dient u het kopje van verslagen aan te klikken.
wat de sluiting van de kerk betreft goed uit.
gezellig. Het vijftigjarig priesterfeest van pater
Ook na 2016 kunnen we nog een aantal jaren
Bomers en pater Derksen waren hoogtepunten
Misintenties
open blijven en onze vieringen in de kerk blijven
binnen onze geloofsgemeenschap. Al met
Woensdag 24 december kerstavond 19.00 uur
houden. Hoe lang zal mede afhangen van de
al een goed en fijn jaar, mede dank zij onze
Theo Meeuwsen, Dries en Fien Willemsen – van
vitaliteit van onze gemeenschap. Zo als het nu
vrijwilligers, Beste mensen heel hartelijk dank
Kempen, Overleden ouders Janssen – Rikken,
staat kunnen we nog een aantal jaren vooruit.
hiervoor. Al met al een goed en fijn jaar, wat
Overleden Ouders en familie Meeuwsen –
We hebben ‘n redelijk kerkbezoek, gemiddeld
mede tot stand is gekomen door onze talrijke
Janssen, Riet Peters – Jansen.
100, en nog vele vrijwilligers. Ook aan kerkbalans
vrijwilligers. Moge wij met z’n allen ook de
Woensdag 24 december kerstavond 21.00 uur
hebben we weer meegedaan. Hoewel er al jaren
komende jaren weer genieten van mooie en fijne
Angela Alofs, Joke Eling van Haaren, Jan
een dalende lijn zit in de opbrengsten viel het
vieringen, activiteiten en programma’s binnen
Gerritsen, Hendrikus Damen, Familie Derksen –
ook dit jaar weer mee. Slechts een kleine daling.
onze gemeenschap. Wij wensen U tot slot een
Rikken, Overleden Familie Kersten – van Gendt,
Bedankt hiervoor.
heel fijn en zalig kerstfeest en een gelukkig en
Nol en Dora Disveld van Geijn.
Het zou mooi zijn als we in 2015 zouden kunnen
gezond 2015.
Zie verder de Aandacht Extra
stabiliseren. Ook de beide koren gaat het goed.
Locatieraad: Henk Janssen, voorzitter; Ben
Evers, penningmeester; Cobie Sluis, secretaris;
15
Vice-penningmeester:
Theodoor
Gedoopt op 9 november
Oosterhout
Emma, dochter van Bas en Fanny Krijnen,
broertje van Tijn.
St. Leonardus
Hidde. zoon van Edwin Seegers en Esther
St. Leonardus
Hijlkema en broertje van Famke en Sterre.
Dorpsstraat 16, 6678 BH Oosterhout
Benjamin, zoon van Jurgen en Chantal Spaan-
Tel. 0481-481206
Hartjesveld en broertje van Olivier.
E-mail: [email protected]
Wij feliciteren de ouders van deze dopelingen
Locatiesecretariaat:
van harte.
dinsdag van 09.30 tot 11.00 uur
Heil der zieken/Lourdesreis
Contactpersonen
In de maand oktober zijn onze vrijwilligers bij u
langs geweest voor een vrijwillige bijdrage.
Locatieraad: Joke van Lent, tel. 0481-481857. E-mail: [email protected]
De opbrengst bedraagt : € 890,00
Hartelijk dank voor uw gift. Ook dank aan onze
Parochieblad: secretariaat St. Leonarduskerk, gegevens zie hierboven
vrijwilligers voor hun inzet.
Bankrekening: NL54 INGB 0000 8492 53 t.n.v. Parochie St. Benedictus o.v.v. locatie Oosterhout
Bijdrage Kerkbalans: NL38 RABO 0139 8049 86 Rabobank t.n.v. parochie St. Benedictus, o.v.v.
locatie Oosterhout
Bedankt
Eind december stopt Joke Beekhuizen na vele
jaren met het werken op het secretariaat. Haar
taken zullen worden overgenomen door Sjaak
Aarns. Heel wat dinsdagen zat ze klaar om
Intenties
Overleden ouders Dekkers-Swartjes, Marijke
de mensen te ontvangen die een misintentie
Zaterdag 20 december: Jan en Marga van
Ingenbleek-Danker, Ria de Jongh- van Bremen,
kwamen opgeven. Joke was altijd gastvrij en
Woerkom-Okhuijsen, Jan Zeestraten, Marijke
Thea Voet-Nillisen, Truus Huting- van Eck en
had tijd voor een praatje met de mensen. De
Ingenbleek-Danker, Ciska Mombarg-Veulings,
Henk, Ans Kuling-Alofs, Geert en Nel Bouwman-
locatieraad en de pastoraatsgroep bedanken
Mies van Kempen-Roelofs.
Hendriks, Anita Bouwman, Jo en Cor Aarns-
haar hartelijk voor al het werk dat ze verzet
Degen,
heeft. Joke, dank je wel en we wensen je alle
Familie
van
Antwerpen-Martens,
goeds.
Woensdag 24 december: Overleden ouders
Antoon Eggenhuizen en overleden familie,
Roelofs-Rikken,
Potjens-Teunissen,
Overleden familie Tijssen-van Brandenburg,
Overleden ouders van de Laak-Bekker, Louis
Overleden familie Maassen-Janssen, Bernd en
Kerk open op 1e kerstdag
Hartjesveld, Cees Bruin, Jan en Marga van
Marie Krijnen-Stevens, Dora van Elk-Derksen,
Van 13.00-17.00 uur is er gelegenheid om de
Woerkom-Okhuijsen, Toon van Marwijk, Jan en
Piet Huisman, Overleden ouders van Meurs-
kerk te bezoeken en onze mooie kerststal te
Nel Gerdsen-van Sas, Jo en Cor Aarns-Degen,
Maassen.
bezichtigen.
ouders Hoogsteder-Lintsen, Henk Theunissen,
Zaterdag 27 december: Jan en Marga van
Bezinningsdag 27 januari
Overleden familie Klomp-Sloot, Jan Degen,
Woerkom-Okhuijsen, Jan Zeestraten.
Deze dag vindt plaats in Dorpshuis de Schakel.
overleden
Grada
ouders
Rikken-Buijs,
Overleden
Aanvang 9.30 uur en eindigt omstreeks 15.15
Annie van Rumpt-Peters, Tonny Lintsen en
overleden familie, Eef Leenders en Niek, Truus
Woensdag 31 december: Grada Potjens-
uur.
Maassen-Thomassen,
Teunissen, Louis Hartjesveld, Jan Zeestraten.
Thema dit jaar is ‘Leven met verwondering’.
Overleden
Vermeulen-Leenders,Tonny,Theo
en
familie
Een uitgebreide aankondiging van deze dag
Hannie,
Overleden ouders Rikken-Spaan, overleden
Zaterdag 3 januari: Jan Zeestraten, Betsie
vind u in de Dorpsgeluiden van december. en
familie Wolters van Es, Dick en Ed
van Antwerpen, Jan en Marga van Woerkom-
januari. Mensen die dit blad niet ontvangen
Annie Meurs-Huisman en zoon Berry.
Okhuijsen.
kunnen zich wenden tot onze contactpersonen
Donderdag 25 december: Annemarie Daniels
Nieuws uit de Geloofsgemeenschap
opgeven tot uiterlijk 15 januari
Spaan,
voor informatie en zich ook telefonisch bij hen
Overleden
Onze contactpersonen zijn:
Huisman-Geurts, Jan Broenland, Cis Maassen-
Mies (Wilhelmina Theodora) van Kempen-
Bertie van Berkel, Dorpsstraat 61, 0481-481444
Rikken, Doortje Eling, Henk Folker, Ben Jacobs,
Roelofs
Elly Janssen-Zaat, Zandstraat 32, 0481-481601
Louis Hartjesveld, Jan Degen, Mientje Janssen-
Mies overleed op 14 november. Zij werd 91 jaar.
U kunt bij hen ook eventuele dieetwensen
Scholten, Cisca Mombarg-Veulings, Annie van
In de uitvaartmis in de kerk hebben we God
aangeven en of u gebruik wilt maken van
Rumpt-Peters, Wim van Kempen, Overleden
gedankt voor haar leven en werken.
vervoer. Bent u vorig jaar bij de bezinningsdag
ouders Spaan-Litjes, Anke en Joyce, Jan
We leven mee met Jan en Annet, Manon en
aanwezig geweest, dan ontvangt u dit jaar een
Zeestraten, Overleden ouders Borgonjen-van
Bastiaan en familie Van Kempen.
persoonlijke uitnodiging van ons.
Chris
Opgenoort,
Wim
en
Rosa
de Linde,
16
Noordenburg, Wim en Fie Verhoeven en André
Valburg
Verhoeven.
Zaterdag 27 december
St. Jacobus de Meerdere
We gedenken Nel Saris-Haerkens, Hennie
Kerkstraat 18, 6675 BR Valburg
Verhoeven-Voorburg,
Locatiesecretariaat: eens per twee weken op vrijdag van 10.00
tot 11.00 uur na tel. afspraak
Theo
Maassen,
Leny
van Elferen-Simons, Nel Berns-Michels, Joop
Zwartkruis, Nico Fransen, Arnold de Bruin, Truus
0488-431752
Holleman-Jansen en Trudie Rombouts-van Dijk.
Woensdag 31 december - oudjaar
Jaargetijde voor Tonia Berns-Arts. Verder
gedenken we Nel Saris-Haerkens, Hennie
Verhoeven-Voorburg, Theo Maassen, Leny van
Contactpersonen
Elferen-Simons, Joop Zwartkruis, Nico Fransen,
Pastoraatsgroep: Willy Verhoeven, tel. 0488-431495.
Arnold de Bruin, Truus Holleman-Jansen,
E-mail: [email protected]
Everardus Berns en dochter Tanjka, overleden
Locatieraad: Elly de Jonge, tel. 0488-431752. E-mail: [email protected]
fam. Berns-Arts, Willy Jansen-Meurs en Piet van
Parochieblad: Marijke Matijssen, tel. 0488-431604. E-mail: [email protected]
den Berg.
Zaterdag 10 januari
Bankrekeningen: NL43 RABO 0152 7022 10 of NL93 INGB 0000 9322 62 t.n.v.
Jaargetijden voor pastoor Engelen en Trees
Parochie St. Benedictus o.v.v. locatie Valburg
Schouten-Copray. Verder gedenken we Nel
Saris-Haerkens, Hennie Verhoeven-Voorburg,
Theo Maassen, Leny van Elferen-Simons, Joop
Intenties en uw voorkeur
Broek, André Cornelissen, overl. ouders Van
Zwartkruis, Nico Fransen, Arnold de Bruin,
Vanwege het aangepaste vieringenrooster is het
Elferen-Krijnen en zoon Guido, pastoor Engelen,
Truus Holleman-Jansen, Henk Berns, overl.
niet altijd mogelijk om de opgegeven intenties
Hettie Hendriks- Gerritsen, Ben Hermsen, overl.
ouders Bouwman-De Vries, Joop Copray, André
te lezen in het weekend van uw voorkeur.
ouders Janssen-De Vent, verschillende intenties
Cornelissen, Gerardus van Dijk, Eef van Dijk,
Door deze roosteraanpassing vervallen er
ontvangen tijdens de jaarlijkse bedevaart naar
overl. ouders Helmink-Maassen, Jan Jansen en
weekendvieringen. We wijken dan uit naar een
Kevelaer, overl. families Jongeling-Knipping en
Koos Matijssen.
viering die het best aansluit bij uw wensen en
Pieter Jongeling, Grad Knipping, Theo en Marjan
opgegeven datum. We doen ons best om zo
Lamers, Annie Lenssen, Willy van Noordenburg-
Overleden
goed mogelijk recht te doen aan uw voorkeur.
Van Meurs, pastoor Scholten, overl. ouders
Op 18 november overleed Jacobus (Co) Petrus
Geen vieringen
Spaan-Turk en Jos Verhoeven.
Maria Jansen (79). Op 24 november namen we
In de weekenden van deze uitgave van
Donderdag 25 december - Kerstmis
Aandacht zijn er niet wekelijks vieringen in
Jaargetijde
Verder
in het crematorium Rijk van Nijmegen in
Valburg: Waar wel gevierd wordt? Zie hiervoor
gedenken we Nel Saris-Haerkens, Hennie
Beuningen. We wensen zijn vrouw Gerda,
de pagina Liturgisch Rooster in deze uitgave
Verhoeven-Voorburg,
Leny
(schoon)kinderen en kleinkinderen veel sterkte
van Aandacht.
van Elferen-Simons, Nel Berns-Michels, Joop
toe. We gedenken Co in ons gebed. Dat hij
Vrijdagvieringen
Zwartkruis, Nico Fransen, Arnold de Bruin, Truus
moge rusten in vrede.
Wekelijks is er op vrijdag om 9.30 uur een
Holleman-Jansen, overl. familie Berns-Arts,
eucharistieviering in het parochiezaaltje. Deze
overl. ouders Bouwman-De Vries, Joop Copray,
Parochieblad
wordt om 9.00 uur voorafgegaan door het
Eef van Dijk, overl. familie Driessen-Philipsen,
Bij deze uitgave treft u een acceptgirokaart aan
rozenkransgebed. Na afloop van de viering is
Bets van Heumen-Derksen, overl. ouders
voor een vrijwillige bijdrage voor het parochieblad
er gelegenheid om samen te zijn en een kopje
Jansen, Van Hulst en Krijnen, Willy Jansen-
Aandacht. We hopen op een gulle gift zodat de
koffie of thee te drinken in het parochiezaaltje.
Meurs, Piet van den Berg, overleden families
kosten voor de Valburgse geloofsgemeenschap
Intenties
Jansen en Witjes, Petrus Canisius Anthonius
beperkt blijven. Meer informatie hierover in de
Woensdag 24 december - kerstavond
Jansen, Frans en Grad Janssen, overl. ouders
Valburgse bijlage ‘Aandacht Extra’.
Jaargetijden voor Maria Geetruida Janssen-
Veggelers-Janssen, overl. familie Krijnen-Veens,
Knipping, Leny van Elferen-Simons, Grad
Krista Jansen-Krijnen, Henny Leenders, Bets
Afsluiting
Slebus, Julienne Slebus-Krikilion en Henk
Leenders, overleden ouders Van de Logt-
Het jaar nadert het einde. Dit jaar hebben we
Slebus. Verder gedenken we Nel Saris-Haerkens,
Broekman, Harrie Maassen, Suzan Maassen,
op allerlei manieren een beroep op u en op de
Hennie Verhoeven-Voorburg, Theo Maassen,
Thé en Toos Matijssen, overl, ouders Van
vele vrijwilligers mogen doen. Daarvoor hartelijk
Nel Berns-Michels, Joop Zwartkruis, Arnold
Merwijk-Mom en zoon Harry, Piet en Frida van
dank.
de Bruin, Nico Fransen, Leen ten Haaf,Truus
Noordenburg, Herman Popping, Nel Popping,
wensen u allen fijne kerstdagen en een goed en
Holleman-Jansen, overl. ouders Ambting - de
Ben Ras, Trees Schouten-Copray, overl. ouders
gezond 2015 toe.
Winkel, familie Roovers-Andriessen, Wim ten
Schouten-Krijnen en zoon Jan, Piet en Frida van
voor
Theo
Verhoeven.
Theo
17
Maassen,
afscheid van Co tijdens de crematieplechtigheid
De
locatieraad
en
pastoraatsgroep
de mooie momenten die ze mocht doorbrengen
Elst
met ieder die haar zo dierbaar was. Eind oktober
kreeg ze te horen dat de artsen niets meer voor
St. Werenfridus
haar konden doen. Ze berustte erin en kon het
Dorpsstraat 36, 6661 EL Elst
leven loslaten. Wij wensen haar man Tiny, haar
Ontmoetingscentrum “De Hoeksteen”
kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.
Prinses Irenestraat 58, 6661 EA Elst
Postadres: Postbus 275, 6660 AG Elst
Intenties
Tel. 0481-350909
Zondag 21 december
E-mail: [email protected]
Frits en Tonny Driessen, Pastoor Lampe, Familie
Website: www.stwerenfridus-elst.nl
van Meerendonk, Diny Jansen-van Aken, Overl.
familie Kampschroër-Wanders, Henk van Deelen
Ma t/m vr van 09.00 tot 12.00 uur en ma t/m do van 19.00 tot 20.00 uur
en Mimi van Deelen-Demon, Mat Hendriks, Jan
Kortman, Riek Janssen-Roelofs.
Contactpersonen
Parochieblad: Vincent Bos, tel. 06-22482763
E-mail: [email protected]
Kerstavond gezinsviering 18.30 uur
E-mail: [email protected]
Thé en Sidon Stoffels en ouders Toonen-van
Locatieraad: Hans Roelofs, tel. 0481-374030.
Kempen, Arnold Lanters, Chris Teunissen, Henk
E-mail: [email protected]
Bankrekening: NL 07 INGB 0000 8938 46 t.n.v. Parochie St.Benedictus, locatie Elst
Kerkbijdragen: NL 55 INGB 0002 5370 35 t.n.v. Parochie St.Benedictus, locatie Elst
Peters, Wim Terlaak, Arnoldus Gidding, Dine
Gidding-Peters en Annelies, Nico Böhmer, Ben
van Mullem, Theo Burgers, Henk en Tineke
Mom, Henk en Kee van der Linden, Joop en
Jubilaris St. Caeciliakoor
21 december, 10.00 uur: Kinderwoorddienst
Tonnie Ahoud en overl. Oudersw Ahoud – te
Zondag 23 november is aan Anneke Bockholts,
24 december, 18.30 uur: gezinsviering met
Winkel, Overl. ouders Volmeijer de Man en Ria
in de eucharistieviering, een gouden erepenning
kerstspel
Volmeijer-Houterman, Wim Hendriks en overl.
uitgereikt van de St. Gregoriusvereniging. Deze
25 december, 12.00 uur: Kindje Wiegen voor
familie, Tiny Janssen.
hulde is een blijk van waardering voor haar inzet
peuters en kleuters
Kerstavond 21.00 uur
als koorlid gedurende de afgelopen vijftig jaar.
Na de viering was er gelegenheid om haar te
Kerk openstelling kerstdagen
Piet Kamps en Jo Kamps-de Lorijn, Corrie
feliciteren met deze onderscheiding.
Tijdens de eerste en de tweede kerstdag is de
Sloot-van
Pastoraatsgroep
kerk weer opengesteld voor het bezichtigen van
Poorthuis, Pa en ma Lagerwey en ome Chris,
de kerststal.
Overl. ouders Burgers-Hulsink, Harry en Sjac,
Activiteiten/vieringen voor kinderen in de
Op eerste kerstdag direct na het ‘Kindeke
Overl. ouders Hendriks-Damen, Wim Muller,
adventsperiode en met kerst
Wiegen’, dat begint om 12.00 uur, tot 16.00 uur.
Jake Leyting, Overl. ouders Hermsen-Arends,
In de advents- en kerstperiode heeft de
Op tweede kerstdag van 13.00 uur tot 16.00 uur.
Overl. ouders Muller-Hofstede, Jan en Nellie
werkgroep
aantal
Opa’s, oma’s, vaders, moeders, kinderen,
Muller-van Laake, Overl. ouders Cornelissen-
activiteiten/vieringen voor kinderen. Alle kinderen
kleinkinderen en alle anderen van harte welkom.
Vonk, Piet Carbaat, Overl. ouders Korthouwer-
Kinderwoorddienst
een
Meeteren,
Jo
Potjes
en
Rikie
van Lier en zonen Hans en Eef, Henk Peters,
en begeleiders van de Benedictusparochie zijn
hierbij van harte welkom.
Nieuwjaarsreceptie
Overl. ouders Schaars-Vens, George Teunissen,
Iedere zondag in de Advent zal er een
Op zondag 4 januari zijn er na de viering, naast
Magda Kropman, Herman Marcelis, Anny en
Kinderwoorddienst
het gebruikelijke kopje koffie, ook nog wat
Antoon Hermsen, Overl. ouders Cornelissen-
verhaal, praten hierover met de kinderen en
andere lekkernijen te vinden in De Hoeksteen.
Hartjes,
gaan vervolgens rondom het thema knutselen.
Een goede gelegenheid dus om elkaar een
Workum, Bernd Burgers en Greet Burgers-
Het adventsproject wordt afgesloten tijdens
gelukkig en gezegend 2015 toe te wensen.
Janssen, Bets Spaan-Janssen, Jo Janssen en
zijn.
We
vertellen
een
Overl.
ouders
van
Marwijk-van
Rieka Janssen-Degen, Overl. ouders Kosman-
de gezinsviering met kerst op woensdag
24 december om 18.30 uur in de kerk. De
Gedoopt
van den Dam, Wim Dulos en dochter, Stef
gezinsvieringen
9 november is Yentl Baltussen gedoopt.
Straatman en Mieke Straatman-van Kempen,
opgeluisterd door het jeugdkoor.
We feliciteren de ouders en familie en wensen
Geert Peters, Overl. ouders van Kempen, Overl.
Bij onze activiteiten kunnen wij nog wel wat
hen heel veel geluk toe.
ouders Straatman en Doortje, Mat Hendriks,
worden
altijd
muzikaal
Gert Lensen, Huub Smeets, Jacoba Cornelissen
hulp/ begeleiding gebruiken. Voor het kerstspel
op kerstavond hebben we nog een aantal
Overleden
en Antonius Baltussen, Henricus Berendsen en
kinderen nodig. We oefenen voor het kerstspel
Willy Ahoud-Joosten (1938-2014)
Gabriëlle Debbaut, Mientje Bastiaans, Jan van
op maandag 22 december om 10.00 uur in de
Op
Ahoud-Joosten
Oosterhout en overl. Familie, Jan Janssen,
kerk. Belangstelling? Meld je aan via de mail:
overleden. Willy was al jarenlang ernstig ziek.
Overl. familie Mom-Scholten, Henk Holleman en
Ilse @bijl.us
Toch wist ze te genieten van de goede dagen,
overl. ouders,
6
november
is
Willy
18
Vervolg intenties
Jan Polman en familie, Herman van Moerkerk,
Paul Jaspars, Piet Kamps, Overl. ouders van
Overl. ouders Jansen-Roelofs, Frans en Henk,
Familie Marcelis-Maasen en Cornelissen van
Rossem-Schouten en zoon Jan, Overled.
Overl.
Theo
Gellekum en voor een bijzondere intentie,
ouders Cornelissen-Vonk, Mat Hendriks.
en Mieke Willemsen, Theo Veenhuis, Mieke
Ouders Hutjes-Gielingh, Ouders Bongers-
Daams-Siep.
Sanders, Karel en Herman, Overl. ouders Taks-
Donderdag 1 januari
ouders
Willemsen-Matijssen,
Visée, Tiny Verhart-Spijkerman en overleden
Thé Witjes en Greet Witjes-Daanen en Jos,
Kerstmis 25 december
familie, Thé Witjes-Greet Witjes-Daanen en
Overl. ouders Maatman-Bruggeman, Mieke
Overl. ouders van Kortenhof-Tilleman, Paul
Jos, Wim van Beek, Marinus van Bommel,
Daams-Siep.
Jaspars, Co van Hazendonk, Ab Mathijssen,
Richard Sponselee, Hans en Riek Ahoud-
Joop Verwoerd en ouders Verwoerd v.d.
Schouten, Overl. ouders en familie Slebus-
Zondag 4 januari
Anker,
Anny
Berns, Overl. ouders Kemperman-Cornelissen,
Frits en Tonny Driessen, Jaargetijde Geert
en
Tonny Kemperman en familie, Overl. ouders
Hermsen, Antoon Arends, Pastoor Lampe,
Hoefs-Hoefsloot, Overleden ouders Maatman-
Tersteeg en overl. ouders Pullens, Piet en
Familie van Meerendonk, Corry Sloot-van
Bruggeman, Overl. ouders van Rossem –
Mariëtte Bos, Sjaak Willemsen en overl. ouders
Meeteren,
Schouten en zoon Jan Thé van Deelen, Wim
Willemsen-Ahoud en Geertje, Jan Holleman,
Geert Hermsen, Overl. ouders Joosten-Verhoef
Willemsen, Geert Selman en familie, Overl.
Mieke Daams-Siep.
en Kiki, Magda Kropman, Jan Polman, Piet en
Sluijters,
Ouders
Familie
Sluijters-Broenland,
Steenkamer-Simon
ouders Bos-Leenders, Overl. ouders Hartjes-
Familie
Smit-Falize,
Jaargetijde
Mariëtte Bos, Jan Holleman.
Strijbosch, Corry en Diny, Overl. ouders
Tweede kerstdag 26 december
Molthoff-Smink, Piet van de Logt, Thea
Jaargetijde moeder Joosten en vader en Kiki,
Zondag 11 januari
Derksen,
Mat Hendriks, Mieke Daams-Siep.
Pastoor Lampe, Familie van Meerendonk,
Familie
Derksen-Geerts,
Harrie
Zwartkruis, Albert Bockholts, Geert Aalmers en
Overl. ouders Hendriks-Hendriks en kinderen
kleinzoon Tom, Willy van Mullem, Bernd Peters,
Zondag 28 december
Antoon Arends, Familie van Meerendonk,
Pastoor
Overl. ouders Spaan-van Hoof, Familie van
Cock
Bennekom-Gidding, Thé Bierman en Truus
Meerendonk,
Herman
21 december 10.00 uur eucharistieviering
Bierman-van Heumen, Annie en Jan Baltus,
van Moerkerk, Mat Hendriks, Jaargetijde Riek
25 december 10.00 uur eucharistieviering
Bernard Burgers, Anton Rutgers en dochter,
Janssen-Roelofs.
28 december 10.00 uur eucharistieviering
Lampe,
Antoon, Willy en Hetty, George Teunissen.
Piet
Duivenvoorde
Duivenvoorde-Omtzigt,
Overl.
Familie
familieleden,
Louis Gerlach, Overl. ouders Teunissen-Rutgers
en Thea, Overl. ouders Zwartjens-Dinnissen,
en
van
Vieringen in het stiltecentrum Wervershove
4 januari 10.00 uur eucharistieviering
Woensdag 31 december
11 januari 10.00 uur eucharistieviering
KERSTMIS
In het midden van de winter
staat de oude stal wijd open,
engelen en dieren houden de wacht…
Herders, onverwacht door engelen gewekt,
gewone mensen net als jij en ik,
gaan op zoek naar licht,
ook in de late uren van de nacht.
Ieder, man en vrouw,
heeft voor het Kind iets meegebracht.
En waar staan wij?
Wat bied jij aan?
Wat zal ik geven?
Ons wordt alleen gevraagd
- net als de herders toen –
om het licht, dat nieuwe leven,
aan ieder die wij zien
van harte door te geven.
19
In gesprek met...Teresa Peters
Drie dagen lopen naar Jasna Góra
tussen de vijfde eeuw en 1384, toen de icoon naar Jasna
Góra werd gebracht door Ladislaw van Opole. Toen de
Hussieten in 1430 het heiligdom plunderden wilden zij
de icoon meenemen. Dat is hen niet gelukt omdat deze
zwaarder en zwaarder werd en toen de aanvallers met
zwaarden probeerden de icoon te verwoesten begon ze te
bloeden en viel in drie delen uit elkaar. Er zijn veel verhalen
rond de Zwarte Madonna, maar wat er ook gebeurde: de
icoon is er nog en wordt aanbeden. De Zwarte Madonna
wordt door de bevolking en de gelovigen ‘De koningin van
Polen’ genoemd.”
Ook pausen bezochten de Madonna veelvuldig: Johannes
Paulus II zes keer en Benedictus XVI één maal.
Zingen en mediteren
Voor Teresa was Jasna Góra eerst een jaarlijkse
bedevaart, een samenzijn, met Oase. Na een wandeltocht
van drie dagen kwam de groep aan bij Jasna Góra. Zij
overnachtten bij boeren, in de slaapzak, op het hooi.
Wanneer je er toestemming voor kreeg, mocht je de
nacht in het heiligdom overnachten, biddend, zingend en
mediterend. Teresa maakte dit vaak mee. Nog komt er een
blije glimlach op haar gezicht als ze er over vertelt. “We
gingen niet zozeer als pelgrims, op de knieën biddend,
maar als groep. Om negen uur in de avond ging de Zwarte
Madonna achter een gouden plaat, daarna ging de plank
weer voor ons omhoog en maakten we feestelijke muziek
en zongen we de hele nacht door. Tot haar drieëntwintigste
ging Teresa met Oase naar de Zwarte Madonna, daarna
met vrienden en met haar echtgenoot, maar dat was
anders, geen bedevaart, meer toeristisch verblijf en een
bezoek aan de Zwarte Madonna. Zo’n bezoek is wat
vrijblijvend, het klooster wordt ook door sommigen als
museum gezien.
Ingrijpend
Teresa: “Eén keer is echter heel ingrijpend geweest: in de tijd
rond de val van het communisme. De communisten lieten
het geloof toe, maar waren tegen grote samenscholing.
Jasna Góra staat op een berg en er loopt een brede
boulevard naar toe. In die gespannen tijd stonden er
politie en soldaten aan beide zijden van de weg. Naast
de boulevard en rondom het klooster zijn parken.
Toen wij aankwamen waren er overal metalen hekken
geplaatst, zoals bij drukke incheckbalies op Schiphol.
We zagen elkaar maar konden niet naar elkaar toe. Het
was beangstigend, politie, de regering, de machthebbers
tegenover geloof. Gebed en preek over vrijheid van en
uit het evangelie gaf kracht tegen het communisme op te
staan. Polen werd vrij in 1988 maar pas in 1993 was er
voor Duitsland geen visumplicht meer.
Het huidige Polen is minder streng in het katholicisme, er
is een andere manier om met religie om te gaan. De kerk
doet ook nu nog veel voor jonge mensen, net als in de tijd
van Oase. De beleving is anders dan in Nederland: het
kerkelijk jaar wordt meer beleefd en met Kerstmis gaat het
om de geboorte van Christus en niet zo zeer om veel en
lekker eten.”
Door: Irene van der Horst
Teresa Peters is Poolse van geboorte en woonde er tot
haar drieëntwintigste. Zij verhuisde naar Duitsland waar zij
uiteindelijk vijftien jaar werkte als röntgenlaborante. Ook
nu is zij als zodanig werkzaam.
In Duitsland leerde zij haar man kennen en beiden wonen,
nu met drie kinderen, al weer jaren in Elst.
In haar jeugd woonde Teresa dus in Polen. Zij was lid van
Oase, een groep jonge mensen die samen zongen, muziek
maakten, discussieerden en baden. Met deze groep jonge
gelovige rooms-katholieken is Teresa vijf keer naar Jasna
Góra gegaan. Zij liepen zo’n drie dagen ernaar toe, bleven
daar kort en reisden met de trein terug. Van Teresa’s stad
tot Jasna Góra is ongeveer zestig kilometer.
Wat is Jasna Góra?
Teresa vertelt: “Het op een berg, of heuvel staande
klooster is als een fort ommuurd en werd in 1382 gesticht
door hertog Laddislaw van Opote voor de uit Hongarije
geëmigreerde monniken van de orde van Paulus de
Heremiet. In het klooster bevindt zich de voor Polen zo
belangrijke Zwarte Madonna.
Het belang van de bedevaartsplaats is dat, doordat het
klooster, hoewel zeker twaalf keer aangevallen en soms
geplunderd en bijna verwoest, er door de eeuwen heen
nog steeds staat. Het is een symbool van de Poolse
kracht en de steun van de Zwarte Madonna. Jasna Góra
is nu een plek van rust en van bijzondere betekenis voor
alle Poolse mensen, in Polen zowel als in het buitenland,
maar ook voor veel katholieken in de hele wereld.”
“De legende vertelt dat het portret van de Zwarte
Madonna is geschilderd door de apostel Lucas op een
plank uit de tafel van de Heilige Familie in Nazareth, die
in de vijftiende eeuw werd vernietigd door de Turken.
De kopie is waarschijnlijk geschilderd in Italië ergens
20
Kennismaken met de pastoraatsgroep van Oosterhout
Presentatieviering
eraan om te melden dat Slijk-Ewijk daar óók deel van
uitmaakt. Sjaak Aarns is van jongs af aan actief binnen
de kerk, dat loopt als een rode draad door zijn leven. Hij
ervaart de kerk als een plaats waar je in alle hectiek die
de wereld nu eenmaal met zich meebrengt tot rust kunt
komen.
Het is nu een andere tijd, dat is duidelijk. Ze vinden het
beiden toch van groot belang dat er met een zekere
regelmaat een viering in de kerk plaatsvindt. Als er
helemaal geen vieringen meer zijn dan dreigt het gevaar
dat de geloofsgemeenschap langzaam helemaal uitdooft.
Fijn dat jullie dat doen! Dat was een veelgehoorde reactie
na de presentatieviering in Oosterhout op zaterdagavond
15 november. Dat zegt John Blom, de voorzitter. Het
was een viering met als thema ‘Vertrouwen op eigen
kunnen’. Een oproep om je talenten in te zetten en ze
niet te begraven. De vier mensen van de pastoraatsgroep
Oosterhout zeggen daar ‘ja’ tegen, ieder op zijn of haar
eigen manier.
Ook pastoor Gerard Peters (pastoor van Benedictus én
Levensbron), die met Janine Kallen voorging, stelde zich
voor: het was zijn eerste viering in de kerk in Oosterhout.
Na de viering was er koffie met gebak. En de
pastoraatgroepsleden ontvingen felicitaties met hun
officiële benoeming. Dat is toch van belang, er een officieel
tintje aan te geven. De mensen weten dan wie ze zijn en
wat hen motiveert. De pastoraatsgroep is aanspreekpunt
voor ieder die iets kwijt wil rondom ‘geloof en kerk zijn’ in
het algemeen.
John stelt zich op het standpunt dat kritiek hebben
gemakkelijk is. “Het gaat allemaal niet goed en het is een
schande dat de kerk dichtgaat.” Hij kiest daar niet voor.
Hij wil zich met de andere pastoraatsgroepleden en de
overige vrijwilligers actief inzetten. Om er voor te zorgen
dat het beter gaat. En om een bijdrage te leveren aan
het creatief omgaan met de toekomstige kerksluiting in
Oosterhout.
Toekomst
Om die reden wordt er een commissie gevormd die gaat
nadenken over kerk en kerkgebouw: wat kunnen wij
doen met onze kerk ten bate van de gemeenschap van
Oosterhout? Welke activiteiten kunnen er plaatsvinden die
passend zijn en die mensen aanspreken?
Dit speelt natuurlijk niet alleen in Oosterhout, maar ook
in alle andere geloofsgemeenschappen. Op 8 november
heeft Oosterhout kennis kunnen maken met andere
pastoraatsgroepen van de Benedictusparochie. Die waren
ook weer aanwezig bij de presentatieviering, en dat werd
erg gewaardeerd. Pastoraatsgroepen kunnen elkaar op
ideeën brengen en inspireren, om door te gaan en er
samen iets goeds van te blijven maken.
Yvonne van Eldonk
De leden
Vier leden telt de pastoraatsgroep: John Blom, de
voorzitter, José van Zoggel, secretaris, Sjaak Aarns en
Esther Verhaegh. John en Sjaak gaan voor in vieringen
van allerlei soort. Voorafgaand aan ons gesprek waren
John en Sjaak doende de kerstviering van 24 december
om 17.00 uur voor te bereiden. De basisschool doet er
ook aan mee: er wordt een koor gevormd en kinderen
maken versieringen voor in de kerk.
Sjaak gaat met hulp van anderen aan de slag op het
secretariaat. José van Zoggel notuleert de vergaderingen
en is contactpersoon voor Aandacht. De interesse van
Esther Verhaegh ligt bij de catechese, zij begeleidt de
communicantjes.
Welke taken daar nog bij komen en hoe die dan verdeeld
worden, dat zal de tijd uitwijzen.
Aandacht en zorg voor de ander
Vroeger was dat meer vanzelfsprekend dan nu, vindt
John. “Maar we moeten proberen dat te behouden, óók
als geloofsgemeenschap. Zo zijn er in Oosterhout en SlijkEwijk nog altijd vrijwilligers die als dragers fungeren bij een
overlijden. Dat wordt erg gewaardeerd en het zou fijn zijn
als we dat in stand kunnen houden.
Maar we hoeven als kerk niet alles zelf te doen, dat kan ook
niet: de Zonnebloem is hier heel actief bij ziekenbezoek. Het
damesgilde staat altijd klaar om hand- en spandiensten te
leveren voor allerlei activiteiten die de gemeenschap ten
goede komen. En er zijn nog meer groepen en vrijwilligers
met wie wij samenwerking kunnen zoeken.”
Het kerkgebouw
Oosterhout en Slijk-Ewijk zijn altijd één parochie geweest
van oudsher. Wij spreken nu over de geloofsgemeenschap
Oosterhout, maar John (die in Slijk-Ewijk woont) hecht
21
Etty Hillesum
’Men zou een pleister op vele wonden willen Vooral is God in ieder mens aanwezig. Etty ziet het als
haar missie om ‘God op te graven in de geteisterde harten
zijn’
van andere mensen’.
Westerbork en Auschwitz
Ze voegt de daad bij het woord en gaat in Westerbork
vrijwillig mensen helpen om hun situatie van binnenuit te
verbeteren. ‘Ondanks alles is het leven mooi en zinrijk’,
schrijft ze. Dat ze geen actief verzet heeft gepleegd, maar
zich in de ogen van sommigen slechts heeft geschikt in
haar lot, wordt haar niet altijd in dank afgenomen. Maar
haar bewonderaars zijn vele malen talrijker. Ze komt om
het leven in Auschwitz in 1943.
Yvonne van Eldonk
Dat was de aankondiging van de lezing over Etty Hillesum
(1914-1943), een Joods-Nederlandse mystica. Victor
Bulthuis heeft deze lezing verzorgd. Erg interessant en
zelfs ontroerend, vonden de belangstellenden.
Geen Anne, maar Etty
Anne Franks bekende dagboek werd al in 1947
gepubliceerd, de dagboeken en brieven van Etty pas in de
jaren ’80. Maar vanaf het begin hebben ze internationaal
veel lezers gevonden en wordt Etty beschouwd als een
mystiek schrijver, die een kanaal wilde zijn van Gods
uitstromende liefde.
Godsbeeld
Op advies van haar mentor Julius Spier gaat Etty een
dagboek bijhouden, om haar ‘bizarre en duivelse onrust’
van zich af te schrijven. Het is oorlog in haar binnenste.
Maar WOII is buiten aan de gang, met Jodenvervolging
en al. Etty heeft al snel door dat men uit is op vernietiging.
Al schrijvend maakt haar innerlijke strijd plaats voor
berusting. Uit haar geschriften komt een meervoudig
godsbeeld naar voren: reisgenoot, diepste kern van ieder
mens, armen waarin je kunt rusten. Hij is er ook in kleine
dingen: in een regenboog, een lekker stukje chocolade.
Pleisterplaats
Het komt langs, maar het gaat voorbij!
Frits voert het woord: “Weet je vroeger moesten we naar
de kerk maar geleidelijk aan werd het anders. Toen de
kinderen het lieten afweten, werd het bij ons ook minder.
In het begin schuurt het wel wat, daarna went het. We
gaan wel met de grote feestdagen. Zeker met de kerst.“
Ze weten zich gelukkig met lieve kinderen en kleinkinderen
Ze hebben zelfs al drie achterkleinkinderen.
“Je treft het”, zegt Frits, gebruind met een brilletje op de
punt van zijn neus. “Ik sta op het punt naar mijn visstekje
te gaan, dicht bij de Waal. Ik ben nog even bezig met het
in orde brengen van het visgerei. Dat je ons toch nog komt
feliciteren met ons vijftigjarig huwelijksjubileum. Jullie zijn
ons dus niet vergeten. Dat waardeer ik. Wij zijn niet van
die kerkmensen maar wel gelovig op onze manier.” Grada
bevestigt dat volmondig en schuift een kopje koffie naar
me toe.
“Weet je”, zegt Frits, “als ik zo aan het vissen ben, heb ik
alle tijd. Ik zit te wachten tot ik beet heb, maar intussen
zie ik vaak mijn leven als een film aan mij voorbijgaan.
Hoe ik Grada heb leren kennen en dat we toch maar van
geluk mogen spreken dat we nog bij elkaar zijn na vijftig
jaar. Kwestie van geven en nemen. De geboorte van de
kinderen, de geweldige ervaring van het eerste kleinkind.
De angst toen bij Grada borstkanker werd geconstateerd
en hoe het nu allemaal weer goed is. Je ziet het leven
langs komen net zoals de boten op de Waal, ze komen
langs maar ze gaan ook voorbij. Je kunt niets vasthouden.
Maar die vijftig jaar blijven een geschenk, dat nemen ze
ons niet meer af.”
John Rademakers, seniorenpastoraat
Tel. 0481-481597, E-mail: [email protected]
22
Agenda
Kerstactiviteiten
Driel
20 december
16.00 en 20.00 uur
Musical ‘De schaduw van de ster’ in de kerk
21 december
16.00 uur
Musical ‘De schaduw van de ster’ in de kerk
25 december
15.00 uur
Kindje Wiegen
4 januari
Nieuwjaarsbijeenkomst na de viering
Elst
24 december
18.30 uur
Gezinsviering kerstavond, afsluiting adventsproject
25 december
12.00 uur
Kindeke Wiegen
13.00-16.00 uur
Kerk open
26 december
13.00-16.00 uur
Kerk open
4 januari
11.00 uur
Nieuwjaarsreceptie na de eucharistieviering
Herveld
25 december
Kerk open na de viering tot 16.00 uur
26 december
Kerk open van 11.00 tot 16.00 uur
Heteren
20 december
Uitdelen van voedselpakketten aan gezinnen die het in
deze tijd moeilijk hebben.
23 december
18.30 uur
Oecumenische kerstviering in zorgcentrum Liefkenshoek
25 december
15.00 uur
Kindje Wiegen in de kerk
Indoornik
10 januari
Nieuwjaarsreceptie na gebedsviering
Lent
21 december
16.00 uur
Kerstconcert met diverse koren
24 december, 1ste en 2e kerstdag
Na viering kerststal bezichtigen
Oosterhout
25 December
13.00 uur tot 17. 00 uur kerk open voor de kerststal
9-11 januari
Kloosterbezoek team en pastoraatsgroepsleden
Klooster Lioba
Het Sint Liobaklooster vormt een monastieke
gemeenschap in de benedictijner orde.
In 1935 heeft Hildegard Michaelis het klooster gesticht.
In Egmond zijn momenteel veertien zusters, variërend
in de leeftijd van 40 tot 89 jaar en één broeder.
Wij volgen de dagorde en brengen een bezoek aan het
Mariaheiligdom in Heiloo.
Informatie en opgave: Margreet Sanders
9 januari
Koken met daklozen in Arnhem,
diaconaal vormselproject
Informatie: Margreet Sanders
11 januari
Werenfridusconcert, selectie uit accordeonorkest ‘AVAZ‘
Elst, Werenfriduskerk, 14.30 uur
Marialof ter voorbereiding op Lourdesbedevaart
Lent, Maria Geboortekerk, 16.00 uur
Aansluitend infomiddag
Informatie en opgave: Victor Bulthuis of Pierre Spaan
mobiel: 06 – 12681870
27 januari
Oecumenische bezinningsdag voor ouderen Oosterhout
Opgave kan tot uiterlijk 15 januari telefonisch:
Bertie van Berkel, Dorpsstraat 61, tel. 0481-481444
of bij Elly Jansen-Zaat, Zandstraat 32, tel. 0481-481601.
23
Voor kinderen
24