Service - BC Thuve

Comments

Transcription

Service - BC Thuve
Service
Verenigingsblad Badmintonclub Thuve
jaargang 18 nummer 4 december 2012
INHOUDSOPGAVE Algemene informatie
2
Ledeninformatie
3
van de bestuurstafel....
4
Ludiek sinterklaas toernooi
5
Belangrijke mededeling
6
mailadressen en speelschema
7
Sponsoring team 5
8
Jarige Jobben en Jetten
9
Wij stellen voor....
11
De jeugd opstapcompetitie
12
Sjan en Anneke met sponsor Tim Roosinga.
Martin, Alfons en Mark met sponsor
Peter van Heteren.
>>>>> FIJNE FEESTDAGEN EN EEN
GELUKKIG NIEUWJAAR!!!! <<<<<
Wensen het bestuur en redactie aan alle leden
en sponsoren van BC Thuve.
Eerste sponsor Wessels met shirts.
Algemene Informatie BC Thuve
Adres
MennoBraakstraat 7
6921TX
Duiven
Website
www.bcthuve.nl
E-mail adres:
[email protected]
Accomodatie:
Sporthal Triominos
Horeca coordinator:
[email protected]
Adres
Eltensestraat 4
6921 JB Duiven Tel.
0316-264363
Naam, adres en telefoonnummers: Bestuur, Kaderleden en Overige.
Bestuur
Trainers
Ledenopvang
Technische commissie
Activiteitencommisie
Overige
Redactie
Voorzitter
Johan Vos
0316-280155
Secretaris
Rosemary Jansen
Grimberg
06-48525611
Penningmeester
Mark Vink
06-10434179
Bestuurslid Algemeen
Michel van Tintelen
026-8487281
Hoofd Technische Commissie
Jeroen van Münster
0316-267273
Volwassen competitie
Wim Polman
0316-281078
Recreanten
Frank Mulder
0316-263203
Jeugd
Wim Polman
0316-281078
Jeugd
Michel Wolf
0316-265332
Jeugd assistent-trainer
Sjoerd Polman
0316-281078
Volwassenen
Marieke Scholtmeijer
0316-844898
Jeugd
Wim Polman
0316-281078
Volwassenen
René Janssen
0316-845680
Jeugdcommisie
Miriam Bakker
0316-265560
Jeugd technische commisie
Berno Wibbels
0316-265338
Volwassenen
Anneke van Spijk
06-23292864
Volwassenen
Charlotte Rijsemus
0316-281138
Volwassenen
Dorien Aaldering
0316-263814
Volwassenen
Saskia Braak
0316-266028
Sponsorcommissie
Michel van Tintelen
026-8487281
Kascommissie
Berend Saalmink
0316-265343
Kascommissie
Rob Abrahams
0316-261242
Redactie
Sjan van Beusekom
0316-240642
Redactie
Rene Neerincx
0316-268815
Redactie
Dorien Aaldering
0316-263814
Speel- en trainingstijden
Maandag
18:00 - 19:00 uur
Jeugdtraining groep 1
19:00 - 20:00 uur
Jeugdtraining groep 2
20:00 - 22:30 uur
Volwassenen (vrij spelen)
20:20 - 21:00 uur
Tijdelijk recreantentraining (beginners)
Woensdag
21:00 - 22:30 uur
Volwassenen (vrij spelen)
Woensdag
21.00 - 22.30 uur
Competitietraining volwassenen (augustus - februari)
Donderdag
16:30 - 18:30 uur
Jeugdtraining (2de speelavond)
Zondag
09:30 - 13:00 uur
Competitiewedstrijden (september - februari)
2 Service december
Ledeninformatie
Contributiebedragen
Aanmeldingen en opzeggingen:
Jeugd
Volwassenen
Totaal
Stand 1 september 2012
52
88
140
Aantal opzeggingen
3
3
6
Aantal aanmeldingen
7
3
10
Stand per 1 dec.. 2012
56
88
144
In deze periode hebben opgezegd:
Jeugd:
Leon Wibbels
Sonja Meijer
Hanneke Steinvoort
Volwassenen:
Lisanne Schoester
Jimmy Dicker
Marleen Basten
Als nieuwe leden heten we van harte welkom:
Jeugd:
Maicel Peters
Claartje Meijs
Marieke Pleiter
Marloes Bronsveld
Naim Najak
Noële Meijer
Max Meijer
Volwassenen:
Dennis Tholense
Ed van Leeuwen
Xander Lolkema
Jubilarissen:
Egon Zweers
Koos Felsbourg
Sterre Bours
Anne Zwaanenburg
BC Thuve kent een maandcontributie d.m.v. automatische incasso. In de ALV van 13 maart 2012,
zijn onderstaande bedragen vastgesteld.
Jeugdleden (t/m 17 jaar)
€ 12.00
Volwassen leden
€ 13.00
65+ leden
€ 9.50
B(uitengewone) - leden
€ 3.00
(b.v. langdurige blessures)
Inschrijfgeld nieuwe leden
€ 5.00
Voor competitiespelers geldt de volgende toeslag:
Jeugdleden
€ 24.00 per jaar
Volwassen leden
€ 36.00 per jaar
De competitietoeslag wordt alleen in rekening gebracht in de maanden dat werkelijk competitie wordt
gespeeldn nl. van september t/m februari. Bovenstaande maandtarieven worden in de genoemde
maanden verhoogd met € 4.00 voor jeugdleden en
€ 6.00 voor volwassen leden.
BC Thuve is aangesloten bij de Nederlandse Badminton Bond (NBB). Hierdoor zijn alle leden verplicht
lid van de NBB, waarvoor separaat contributie
verschuldigd is. De hoogte van de bondscontributie
wordt jaarlijks door de NBB vastgesteld en bedraagt
op jaarbasis voor 2012:
Voor jeugdleden
Voor volwassen leden
€ 18.75
€ 25.75
Deze contributie wordt bij aanvang van het lidmaatschap (naar evenredigheid) direct geheven voor het
lopende jaar en daarna telkens in de maand
januari voor het gehele jaar.
Voor gezinnen gelden de volgende kortingspercentages:
2 gezinsleden
5%
3 gezinsleden
10 %
4 of meer gezinsleden
15 %
25 jaar!!
15 jaar!!
5 jaar!!
5 jaar!!
Alle jubilarissen van harte gefeliciteerd!
Service december 3
Van de bestuurstafel .....
En zo staan we weer aan het einde van een jaar;
2012 dit keer.
Als we vanuit de vereniging terugblikken op dit
kalenderjaar kunnen we stellen dat het toch een
stuk rustiger is verlopen als het voorgaande. Maar
ja, er waren dan ook geen nieuwe vloeren, zalen of
daaraan gekoppelde zaalindelingen die de kop op
staken. Hoewel het in de zomer nog wel even
spannend werd voor de nieuwe winterindeling. Op
initiatief van de volleybal vereniging Reflex ontstond
discussie over de door ons zo gewenste donderdagavond. Uiteindelijk zijn we via een uitruil van
avonden nu terug naar de toestand van begin 2011
en daarvoor. Op maandagavond is Spoorzone “van
ons”, en op woensdag maken we vanaf 21.00 uur
ook weer gebruik van die zaal. Hoewel de wens
natuurlijk de donderdag blijft zijn we in ieder geval
van de vrijdagavond af.
Voor deze zomerse discussie hadden we natuurlijk
al een ALV gehad in Maart. En dat met een sindsdien
ook op TC gebied vernieuwd bestuur. Dat betekent
dat we vanaf nu met een relatief jong en nog volop
ervaring opdoend bestuur te maken hebben. Mark
en Rosemary bekleden de functies van respectievelijk penningmeester en secretaris. Met Jeroen van
Munster hebben we er een nieuw hoofd TC bij. Johan
Vos houdt als nestor en voorzitter het gemiddelde
van de leeftijd nog enigszins hoog. We zijn samen
energiek aan de gang en proberen zeker voor jeugd
en hun ontwikkeling in samenwerking met de trainers het nodige te bereiken. Natuurlijk houden we
daarbij ook oog voor de volwassenen. Maar al te
veel “shuttles” in de hoogte houden is en blijft lastig.
Ook voor onze trainers blijft het ondanks hun goede
wil en inzet “vrijwilligers werk”. En als de gezondheid
je dan af te toe in de steek laat is het een hele toer.
We wensen zowel Wim [hoesten blijft moeilijk], als
Frank [schouderblessure], maar zeker ook Michel
[herstellende van een (kijk)operatie] alle goeds toe
en vooral veel gezondheid voor 2013.
Kortom in TC verband blijft er genoeg te doen ook
in de nabije toekomst. Het moet Steven goed doen
dat dit sinds maart zijn zorgen niet meer zijn. Hij
nam tijdens de ALV afscheid na voor een zoveelste
periode een rol als hoofd TC te hebben vervuld.
Geniet vooral van je rust en we zien je graag op de
trainingen nog een “shuttletje” komen slaan.
Voor 2013 zien we in trainersperspectief ons voor
een uitdaging geplaatst. Na jaren de rol van recreantentrainer te hebben vervuld heeft Frank Mulder
4 Service december
aangegeven na dit seizoen te willen stoppen mijn
zijn rol. Noodgedwongen vervult Wim Polman voor
zover mogelijk nu al tijdelijk even zijn rol, omdat
Frank wordt geplaagd door een schouderblessure.
We komen graag in contact met mensen die mogelijkheden zien om de rol van Frank vanaf de zomer
van volgend jaar over te nemen. Je hoeft geen
trainersdiploma te hebben, maar enige technische
en communicatieve vaardigheden zijn buitengewoon handig.
Ook nog vanuit de “techniek” staat ons in januari
een “gele maand” te wachten. We gaan deze maand
als proef alleen met gele shuttles spelen. Naderhand
zullen we evaluerend bepalen hoe dat bevallen is.
Het hangt samen met een discussie die ook bij de
bond speelt. Gele shuttles zijn beter zichtbaar
[contrast], maar het zal wel even wennen worden.
Niet alleen de techniek biedt in 2013 uitdagingen.
Per de ALV zullen zowel Rosemary als secretaris en
Michel als buitengewoon lid [website, publiciteit en
sponsoring] terugtreden. Ze stellen zich om uiteenlopende redenen ook niet herkiesbaar.
Op beide bestuursposten is genoeg te doen en ook
in formele zin zijn we verplicht om minstens de
positie van secretaris weer te gaan vervullen. Informeel zijn we vanuit het bestuur al voorzichtig opzoek
en worden contacten gelegd met potentiële vervangers. Spontane aanmeldingen zijn echter zeker ook
welkom. We willen graag vanaf maart met voltallig
bestuur weer verder. Al was het maar omdat we
vanaf dan voor 2014 een nieuw beleidsplan zullen
moeten ontwikkelen. En dat zal echt niet de enige
uitdaging zijn die we op ons pad gaan vinden. Het
werk op de bestuursposten valt over het algemeen
wel mee. Met een paar avonden per maand (inclusief
de vergadering) kom je al een heel eind. Wie zou
nou niet graag samen met een jong en enthousiast
team werken aan heden en toekomst van onze
vereniging?
Rest mij tenslotte jullie allemaal fijne feestdagen te
wensen. Tel je vingers, ook tijdens de jaarwisseling
en neem ze allemaal mee naar het nieuwe jaar. Tot
ziens op de nieuwjaarsborrel op 7 januari 2013.
Ludiek sinterklaas toernooi
Maandag 3 december stond de hal weer in het teken
van Sinterklaas. Deze keer waren er minder spellen
zodat er ruimte was voor diegene die gewoon
wedstrijden wilde spelen. Dit kon op baan 1, 2 en
3. De andere 6 banen hadden verschillende spellen:
Met een oog blind, racket wissel, mini rackets, met
een ballon aan je racket, korfminton en natuurlijk
de mat tussen het veld. Elk jaar weer een succes!
Bedankt voor diegene die meededen, het was weer
geslaagd!
De activiteitencommissie.
Service december 5
BELANGRIJKE MEDEDELING VAN HET BESTUUR!!!!!
Opvallende opzegging
Over het algemeen besteden we als bestuur niet
echt uitgebreid aandacht aan vertrekkende leden.
Dat hoort nu één keer bij een vereniging; de één
gaat, de ander komt. En of het nou door fysieke
problemen gaat of omdat iemand gaat verhuizen,
dat hoort bij “persoonlijke omstandigheden” en
daarin trekt het leven ook aan ons als vereniging
voorbij.
In november echter ontvingen we een opzegging
per mail waarvan de tekst geanonimiseerd jullie niet
willen onthouden:
Best bestuur,
Ik wil mijn lidmaatschap bij BC Thuve opzeggen.
Ik ben totaal niet tevreden met hoe alles daar loopt.
Ik ben gaan badmintonnen om training te krijgen
en beter te worden in de sport, maar in de tijd dat
ik gebadmintond heb bij BC Thuve, heb ik bijna geen
recreantentraining gehad.
Ook heb ik een probleem met het afhangsysteem.
Het is iedere keer weer een wedstrijd om af te
hangen. Die wil niet met die enz. Het is een paar
keer voorgekomen dat ik me afgehangen had op
een baan en ik vervolgens ergens anders werd opgehangen omdat de competitiespelers graag met
elkaar wilden spelen. Beetje kinderachtig. Hoe moet
je als recreant dan ooit kunnen spelen als de competitiespelers niet met je willen badmintonnen?
Badmintonnen is iets wat ik met plezier doe. Als het
echter op deze manier moet, hoeft het voor mij niet
meer.
Een vertrekkend lid.
Hoewel we als bestuur best enig relativeringsvermogen hebben, schrikken we toch van dit soort
teksten. Woensdagavond heeft een accent op trainen, maar de maandagavond kent toch vooral een
accent op recreatief spelen.
Natuurlijk hebben we begrip voor het feit dat de
betere spelers graag “op niveau willen spelen”. Maar
op zijn minst 1 keer twintig minuten op een maandagavond aandacht voor de mede-clubgenoot die
technisch minder vaardig is, vinden wij vanuit het
bestuur niet meer dan normaal. Dat geldt evenzeer
voor het wisselen na de twintig minuten juist om
ruimte te bieden aan de nodige “vermenging”. Anders wordt het voor nieuwe leden lastig om enerzijds
onderdeel van de club te worden en anderzijds om
het eigen niveau (waar mogelijk (technisch)) te
verbeteren.
We beseffen dat hier doorheen ook de gang van
zaken ronde recreantentraining en als oorzaak
daarvan de blessure bij Frank een rol speelt. Het is
met name de tweede alinea rondom het afhangsysteem waarvoor we langs deze weg de aandacht van
een ieder binnen de vereniging willen vragen.
Juist een vereniging zijn is meer dan alleen individueel genieten van je sport. Het is ook ruimte bieden
aan anderen. Overigens geldt dat ten volle voor
iedereen. Immers de “ruimte” voor de één is vaak
de “beperking” voor de ander en omgekeerd.
Hoe lastig dit in een steeds meer individualiserende
samenleving ook is, vragen we toch als bestuur om
hier aandacht voor te hebben. Al was het maar om
naar de toekomst een opzegging als bovenstaande
te voorkomen.
Namens het bestuur
Johan Vos
Voorzitter.
BELANGRIJKE MEDEDELING VAN HET BESTUUR !!!!!
6 Service december
@mail adressen van BC Thuve
Bestuur
[email protected]
Technische [email protected]
Penningmeester
[email protected]
Trainer (Wim Polman)[email protected]
Ledenadministratie
[email protected]
nl
Redactie Service
[email protected]
Sponsorcommissie
[email protected]
nl
Jeugdcommissie
[email protected]
[email protected]
Resterende competitie wedstrijden
Colofon
Zo.
6 jan.
Inhaal competitie
Zo. 13 jan.
Team: 3, 4, J 1
Zo. 20 jan.
Team: 2, 4, H1, J1
Zo. 27 jan.
Team: 3, 5, J3, J2
Zo. 24 febr.
Yeam: 2, 5, H1, J3, J2
WIST JE DAT ...............
- Q 8 geen bushalte is maar een tankstation verwarrend is bij Sjan.
- Het tossen wordt geleid door de activiteitencommisie deze hangt de labels dan ook af.
- Alfons ook op zijn sokken kan spelen.
- René Janssen een goede schrijver en dichter is.
SERVICE is het verenigingsblad van
Badminton Club Thuve.
Secretariaat:
Menno ter Braakstraat 7, 6921 TX Duiven
Vormgeving en redactie:
Sjan van Beusekom, Dorien Aaldering en
René Neerincx.
Advertenties: Michel van Tintelen
Drukker: EDITOO, Arnhem
Oplage: 150
De volgende service: verschijnt maart 2013,
kopij inleveren vóór 1 maart 2013. Mailen naar:
[email protected]
Service december 7
Sponsors team 5
Sponsoren: FYSIOTHERAPIE ROSINGA en KLUSSERVICE PETER van HETEREN.Unieke primeur bij
het 5de team van Badminton Club Thuve, bij de
dames prijkt de naam van FYSIOTHERAPIE
ROSINGA uit Arnhem en bij de heren de naam van
KLUSSERVICE PETER van HETEREN uit Westervoort
op de rugzijde van de trainingspakken. Dankzij
beide sponsoren lopen de dames en de heren van
het 5de team er perfect bij. Dit is voor het eerst in
de geschiedenis van het 5de team dat men gesponsord wordt en direct ook nog eens door 2 sponsoren,
Super!!! Hoogstpersoonlijk kwamen beide sponsoren naar Sporthal Triominos om de trainingspakken
te overhandigen.
Bij de heren namen Alfons Martin en Mark de pakken
in ontvangst. Bij de dames Sjan en Anneke, Saskia
was er helaas niet bij.
8 Service december
Jarige jobben en jetten
Online
afspraak
maken?
RIJKSWEG 18 6921 AG DUIVEN
TEL. (0316) 26 26 66
WWW.K APSALONTHEOHEEBING.NL
02
02
09
10
12
16
22
26
29
-
dec.
dec.
dec.
dec.
dec.
dec.
dec.
dec.
dec.
Sjan van Beusekom
Carola Bosveld
Gerrie van den Berg
Jan Calsbeek
Claartje Meijs
Evelien Berensen
Jeroen van Münster
Theo Looman
Babet Möller
08 - jan. Gerard Meulenbroek
09 - jan. Jasper Weiss
10 - jan. Rob Abrahams
15 - jan. Dorien Aaldering
17 - jan. Marieke Pleiter
18 - jan. Hans Meijs
24 - jan. Britt Garnier
25 - jan. Ed van Leeuwen
26 - jan. Felix Kemperman
28 - jan. Melanie Muller
31 - jan. Mark Vink
01
08
09
10
11
18
19
-
febr.
febr.
febr.
febr.
febr.
febr.
febr.
01
01
02
06
07
09
11
13
13
14
15
15
15
17
17
18
22
24
28
29
-
mrt.
mrt.
mrt.
mrt.
mrt.
mrt.
mrt.
mrt.
mrt.
mrt.
mrt.
mrt.
mrt.
mrt.
mrt.
mrt.
mrt.
mrt.
mrt.
mrt.
Wim Polman
Tessa Wolf
Bart Mekers
Jeroen Abrahams
Catrien Wolters
Leonie Engel
Tijs Smith
Julian Camphuynder
Max Meijer
Cynthia de Bont
Freek Dengerink
Jaap Dengerink
Martin van Heteren
Linsey Mertens
Philip Wenting
Joke Ligtvoet
Roland Debie
Melvin Kraats
Corey van de Veen
Alette Weeteling -Ter Horst
Marcel Beekhuijzen
Dimphy Tönissen
Bastiaan Pauw
Anne Voskuilen
Marieke Scholtmeier
Noelle Meijer
Otto Bik
Kaas en Delicatessenwinkel de Pompernikkel Uw adres voor: Noord Hollandse Beemsterkaas, Rasechte
Boeren Stolwijkers, Diverse Geitenkazen, Versgebrande noten, Ruim assortiment Buitenlandse kaas,
Olijven en Tapas, Zeer uitgebreide Wijn en Port presentatie, Chocolade, Bonbons en Nougat, Worstjes
en andere delicatessen.
Service december 9
10 Service december
Wij stellen jullie voor....
Mijn naam is Nicolette Bouman.
Sinds februari dit
jaar ben ik werkzaam bij Connecting 2U. Jullie kennen
mij
waarschijnlijk van “barjuf ” van de sportkantine. Ik werk daar momenteel niet zo vaak omdat
ik veel in Doetinchem werkzaam ben in het Grand
Cafe “Het Perron” aan het Stationsplein.
Overigens een hele gezellige plek waar je voor
weinig heerlijk kunt eten.
Ik ben moeder van 3 zonen en heb 2 lieve jack
russels waar ik beiden gek op ben.
Ik doe al jaren vrijwilligers werk, o.a. ben ik bestuurslid van de sportvereniging Thuve.
Oorspronkelijk kom ik uit de danswereld. Heb jaren
les gegeven in jazz-dance,
Steps aerobics contactdans en noem maar op. Het
heeft mij helaas twee versleten knieën opgeleverd,
geef nu nog maar 2 uurtjes per week les aan 50+.
Zeer dankbaar! ps. er is nog plek op de maandag
ochtend in de danszaal van Triominos.! Zo blijf ik
ook nog een beetje soepel. Ook ben ik op de zaterdagen te vinden op de melkveehouderij van mijn
zus. Daar geven wij koeknuffelworkshops en kinderpartijtjes. Uhhh koeknuffelworkshop????
JA! Hoe leuk is dat, je eigen grenzen verleggen en
heerlijk tegen zo’n prachtig “oerbeest” te liggen van
zo’n 600/800 kilo en 39 graden lichaamstemperatuur. Straalt rust uit, herkauwt een beetje of ligt
lekker ontspannen te genieten. Mensen gaan weer
onthaast richting huis na zo’n heerlijke middag. Ook
voor kinderen is er een leuk programma. Belangrijk
dat wij onze kinds kinderen vertellen waar de melk
vandaan komt is immers ons eerste basisgoed!
Kinderen zijn verbaast over het feit dat het niet
uit de fabriek komt. Ben je nieuwsgierig geworden
kijk dan even op facebook, koeknuffelen of google
naar Agrarisch |Cultuurgoed, daar staat alle informatie in.
Maar goed allemaal leuke bezigheden die mij bezig
houden. Duidelijk is dat ik graag mensen en dieren
om mij heen heb. Daar word ik een gelukkig mens
van.
Ik wens iedereen die dit leest een fijn uiteinde en
een sportief 2013 toe. Misschien kom ik je wel tegen
in de sportkantine van Triominos.
SFEERVOL WONEN
TAPIJT - ZONWERING - GORDIJNEN - PARKET
VISSERLAAN 11, DUIVEN, (0316) 261082
WWW.EBBERSWONEN.NL
Service december 11
Wij stellen voor........
OPSTAPCOMPETITIE.
Op 18 november hebben Dirk, Jaap, Freek, Britt en
Dylan de eerste wedstrijd van de opstapcompetitie
gespeeld. Net als bij de bondscompetitie moeten
hier ook single, dubbel en mix wedstrijden gespeeld
worden. Intensief, maar deze jonge spelers geven
zich helemaal.....
kampioenen in de dop?! Zet um op jongens.
Sinterklaas viering van de jeugd
De Sinterklaasviering bij de jeugdspelers op 3 december was super gezellig.
De kinderen hebben fanatiek allerlei gekke spelletjes gespeeld, zoals shuttles vangen in de zak van
Sinterklaas, met pittezakken kokers omgooien,
ballonbadminton, tweelingbadminton ......
Bij het pepernoten raden hadden we twee winnaars.
Luuk en Bart moeten de buit dus eerlijk delen.
Het parcours zaklopen, koprol, shuttle poepen,
skippyballen is het snelst uitgevoerd door Dirk(in 30
seconden).Nou dat doet deze oude Piet jou niet na!
12 Service december
Bij de bingo hadden we vier bingo’s tegelijkertijd.
Eén foute bingo werd door hulppiet Sjoerd afgekeurd. De eerste prijs ging naar Tim Frederiks .
De foto’s die Wim gemaakt heeft, komen op onze
badmintonsite te staan. Trainers en hulppieten
bedankt allemaal voor jullie enthousiaste begeleiding. Ik heb erg genoten en ik dacht de kinderen ook.
Namens de jeugdcommisie.