de uitgave 2015 april - Sint

Transcription

de uitgave 2015 april - Sint
SINT–PAULUSKRANTJE
EUCHARISTIEVIERINGEN
SINT-PAULUSKERK
zondag 10.30 u Hoogmis
WIJKKAPEL Londenstraat 44
zaterdag
18.00 u
zondag
10.00 u
weekdagen 18.00 u
PAROCHIESECRETARIAAT
Sint-Paulusstraat 22
2000 Antwerpen 03/231.33.21
maandag, dinsdag en donderdag
van 10.00 u tot 12.00 u
PASTOOR Paul SCHEELEN
0476/34 69 12
[email protected]
KERKFABRIEK SINT-PAULUS
voorzitter Walter Vrinssen
03/231.31.48 of 0477/500190
[email protected]
ONTHAAL
pastoraal gesprek, doop, huwelijk,
uitvaart: Pastoor Paul Scheelen
03/233.81.24
public relations, kerkgebouw en
crypte: Walter Vrinssen
0477/500190
concerten en evenementen:
Leo Van achter
0473/978336
[email protected]
toerisme en rondleiding
Sint-Paulusvrienden:
Robert Vanherp
0495/570292
Walter Geluyckens 0494/448253
25ste jaargang nr 1
april 2015
1
EUCHARISTIEVIERINGEN:
zo
29/03 10.30 u Palmzondag voorganger pastoor Paul Scheelen
do
02/04 19.00 u Avonddienst voorganger pastoor Paul Scheelen
zo
05/04 10.30 u Orkestmis voorganger pastoor Paul Scheelen
zo
12/04 10.30 u Orgelmis
zo
19/04 10.30 u Orgelmis
zo
26/04 10.30 u Orgelmis
Zondag 5 april. Hoogfeest van Pasen.
Om 10.30 u plechtige eucharistieviering met wijding van de Paaskaars en het
doopwater, voorgegaan door pastoor Paul Scheelen.
Uitvoering van de “Missa Paschalis” van Jan Dismas Zelenka door de SintPaulus Camerata en ensemble a o.l.v. Ivo Venkov.
o0O0o
GEDOOPT:
28.03
Harley Tack
Jilenko Logiest
GEHUWD:
07.03
Ashot Harutyunyan met Marine Asatryan
2
Bijeenkomst vrijwilligers Sint-Paulusvrienden
In de aanloop naar het begin van het nieuwe toeristische seizoen op 1 april,
kwamen de vrijwilligers van de onthaalgroep van de Sint-Paulusvrienden
samen op 13 maart laatsleden.
Terwijl de deelnemers binnendruppelden, werden zij verwelkomd met
orgelmuziek. Velen waren in de veronderstelling dat die klanken van het orgel
zelf kwamen. Het was echter de nieuwe geluidsinstallatie waardoor een CD
klonk en alzo verschillende mensen op het verkeerde been zette.
Tijdens de ochtendsessie werd er aandacht besteed aan allerlei aspecten die te
maken hebben met de veiligheid van de bezoekers en het patrimonium van de
kerk. Veiligheidscoördinator Leo Janssens legde haarfijn uit welke acties er
genomen moeten worden in het geval er zich iets voordoet. De vragen vanuit
de vrijwilligers werden zorgvuldig beantwoord. De uiteenzetting werd
afgesloten door een rondgang in de kerk om te tonen waar brandmelders,
blusapparaten, leidingen voor de brandweer, EHBO gerief en dergelijke meer
zich bevinden. Als aanvulling op de theorie van het blussen van een beginnend
brandje, werd dit in de praktijk gedemonstreerd in de oude kloostertuin, door
het leegspuiten van enkele, vervallen, oude brandblussers.
Na de broodmaaltijd werd er wat dieper ingegaan op de schilderijenreeks rond
de Zeeslag van Lepanto in de pandgang. Naast een technische uitleg over de
manier waarop deze zeeslag werd uitgebeeld door ondergetekende, gaf
pastoor Scheelen een meer spirituele kijk op deze vier schilderijen.
3
Daarna werd uitgebreid kennis gemaakt met het dubbelschilderij rond de
Rozenkrans dat onlangs in het bezit kwam van de kerk en waarvan de
restauratie op haar einde loopt. Dit dubbelpaneel kan echt de ‘missing link’
genoemd worden tussen de schilderijen van de slag bij Lepanto, de (kopie van
de) Caravaggio en de reeks van de vijftien mysteries. Het was leuk om vast te
stellen dat de verschillende uiteenzettingen spontaan aangevuld werden door
collega’s, waardoor een rijker totaalbeeld tot stand kwam.
De dag werd afgesloten met een stukje taart. Ondertussen overliep Walter
Geluyckens nog enkele praktische punten in verband met het toeristisch
onthaal en stelde Robert Vanherp het schema van de beurtrol ervan voor.
4
Ziezo, de vrijwilligers zijn er helemaal klaar voor om een nieuw toeristisch
seizoen aan te vatten en zijn enthousiast om de vele tienduizenden bezoekers
die verwacht worden kennis te laten maken met deze uitzonderlijke kerk.
Joris Reymer
(foto’s van Fons Bertels)
o0O0o
GOEDE WEEK
in Sint-Pauluskerk – Antwerpen
Laat de verrezen Heer
zijn licht
zijn vrede
zijn zekerheid
werpen op ons bestaan !
Laten we leven als mensen
geroepen tot Verrijzenis
PALMZONDAG
29 maart 2015 om 10.30 u
Plechtige Eucharistieviering met palmwijding
Wij volgen Jezus op zijn tocht naar de stad Jeruzalem waar Hij Pasen
wilde vieren.
Het werd voor Hem een blijde intrede, een triomftocht, want de mensen
juichten Hem toe met palmtakken in de hand….
“Hosanna! Hosanna!”
5
PASSIECONCERT
dinsdag 31 maart 2015 om 20.00 u
STABAT MATER G.B. Pergolesi
en CANTATE BWV 82 J.S. Bach
WITTE DONDERDAG
2 april 2015 om 19.00 u
Laatste Avondmaalviering met voetwassing
Op die bewuste avond nam Jezus afscheid van zijn leerlingen en gaf Hij
als het ware zijn testament. “Heb elkaar lief zoals ik u heb liefgehad. Ik zal
worden verraden, verloochend, in de steek gelaten door mijn beste vrienden.
Maar onthoud dit: mijn liefde voor u is zo groot, dat ik het lijden dat mij zal
overkomen, voor u over heb en voor de waarheid van Gods Blijde Boodschap.
Ik geef mij totaal aan u allen. Vergeet dit nooit, laat het een blijvend verbond
worden tussen u en mij”.
Het was de instelling van de Eucharistie.
GOEDE VRIJDAG
3 april 2015 om 15.00 u
boetedag waarbij wij het lijden van Jezus gedenken tijdens de
Kruisweg met aansluitend Kruisverering
6
PASEN
5 april 2015 om 10.30 u
Plechtige Eucharistieviering
de viering van de verrezen Christus: Hij is verrezen en heeft de dood
overwonnen. Hij leeft !
Wat onmogelijk leek, wordt mogelijk. In wat uitzichtloos was en dood,
daagt nieuw leven. Angst en onzekerheid ruimen plaats voor hoop en
verachting. Pijn en verdriet zijn gelouterd tot dankbare herinnering. Na
ver-deeldheid blijkt verbondenheid mogelijk. Woestijn wordt oase.
Afkeer groeit tot samen. Geweld en misbruik buigen om tot tederheid
en liefde. Grijpen wordt herverdelen. Dat is Pasen !
ZALIG
PASEN
7
Religieuze numismatiek 21.
Onlangs werd me een bijzonder
voorwerp te koop aangeboden. Ik had
zo iets nog nooit gezien in mijn lange
verzamelperiode. Een mooie hanger
gemaakt van koper en versierd met
witte en zwarte emaille, hij was
helemaal open gewerkt ( ajour ). De
afmetingen zijn: hoogte 7 cm, oog
inbegrepen, breedte 5.50 cm. Er
wordt een kelk met hostie voorgesteld
omgeven door mooie florale krullen.
Zoeken op internet bracht niets op en een zoekertje in het tijdschrift “
Devotionalia” gaf geen resultaat. Ik heb dan een medewerkster van het
zilvermuseum aangesproken omdat de emaille versiering ook wel eens
gebruikt werd op zeer oude juwelen. En ja, daar is dan de oplossing
gekomen.
Het is een devotie-juweel uit het begin van de 17de eeuw. Het vermeerderen
van broederschappen en het uitvaardigen van wetten in verband met de
produktie van juwelen die volgens een canonieke wet door Paus Clemens
VIII in 1604 streng aan banden moest worden gelegd, heeft er toe geleid
dat juweliers zich gingen toeleggen op draagtekens van broederschappen.
Deze voorwerpen kwamen vooral uit Spanje. In Barcelona was een
belangrijk productiecentrum van deze juwelen die zowel in edele-als
onedele metalen gemaakt werden in opdracht van de religieuze
congregaties.
8
Dit juweel is versierd met een mooi Spaanse
kelk en Hostie met een kruisje in. Het is best
mogelijk dat het een produkt is van de
Contrareformatie. De protestanten
geloofden niet in de
Transsubstantie: het veranderen van brood
en wijn in lichaam en bloed van Christus.
Dat wilden de katholieken nu juist wel
aantonen met het dragen van dergelijke
broederschap-tekens.
De keerzijde is gemaakt als een kadertje
omringd met witte en zwarte versieringen.
Het is echter leeg. Misschien heeft er ooit
een miniatuur portretje ingezeten of een
geslepen stuk bergkristal? Ook is het
mogelijk dat er een rooster inzat met de
afkorting IHS, het monogram van Christus
zoals te zien is op een bijgevoegde foto van
een ander exemplaar uit dezelfde periode
dat zich bevindt in een museum in Spanje.
Het is dus een 400 jaar oud voorwerp te dateren in de tijd van het duifje
dat in onze schatkamer tentoongesteld is en waar ook zwart en wit emaille
werd gebruikt.
Ik dank ook het zilvermuseum voor hun spontane medewerking.
Jean Marie Wielemans
Bron: La Joyeria Espanola De Filipe II a Alfonso XIII .
9
10
PAROCHIALE COÖRDINATIEKALENDER
APRIL
do
vr
zo
zo
02
03
05
12
za
18
zo
zo
19
26
19.00 u
15.00 u
10.30 u
10.30 u
11.30 u
14.00 u
10.30 u
10.30u
15.00 u
Witte Donderdag – avonddienst
Goede Vrijdag – Kruisweg en kruisverering
Pasen – Orkestmis
Orgelmis
Jaarvergadering Kapel O.L.Vrouw van de Rozenkrans
Huwelijksviering
Jan Van Doeselaar met Annabelle Dujardin
Orgelmis
Orgelmis
Doopviering Maxime Vermost
MEI
vr
01
16.00 u
za
02
14.00 u
zo
do
03
07
10.30 u
17.00 u
zo
10
di
do
12
14
10.30 u
12.00 u
20.00 u
10.30 u
vr
15
11.00 u
zo
17
10.30 u
zo
zo
24
31
10.30 u
10.30 u
Concert door “Chor Pro Musica”
uit Wenden (Duitsland)
Vrije Inkom
Huwelijksviering
Dimitri Scheers met Kim Van Litsenborgh
Gebedsdienst mmv. Het koor “Ars Musica”
Eucharistieviering voorgegaan
door Mgr. Giacinto Berloco, Apostolisch Nuntius,
ter ere van Zita, keizerin van Oostenrijk
Gezinsviering
Doopviering Juliette Stinaerts
Concert – organisatie “Vlaams Radiokoor”
O.H.Hemelvaart
Koormis mmv. “GIOIA DELLA MUSICA”
Huwelijksviering
Erik Hoebrechts met Riet Stevens
Orgelmis
Bedevaart naar Scherpenheuvel
Pinksteren – Orkestmis
Koormis mmv. O.L.Vrouwkoor – Bonheiden
teksten en afbeeldingen werden opgenomen
zoals door de auteurs aan de redactie bezorgd
verantwoordelijk uitgever: P. Scheelen, Sint-Paulusstraat 22 – 2000 Antwerpen
11
59
12