9 november 2014 Parochiekern H. Quirinus - Halsteren

Transcription

9 november 2014 Parochiekern H. Quirinus - Halsteren
Parochiekern H. Quirinus - Halsteren
9 november 2014
LITURGIE FEEST VAN DE KERKWIJDING VAN DE BASILIEK
VAN SINT JAN VAN LATERANEN
Lezing: Joh. 2, 13-22.
DIENST VAN DIT WEEKEND
ZO 9 november : 9.30 uur.
EUCHARISTIEVIERING / FAMILIEVIERING
met na afloop tweede catechesebijeenkomst van
de a.s. communicanten uit Halsteren en Tholen.
Voorgangers: Pastor Sebastian en pastor Lenie.
Koor: SinteKrijnscantorij.
THEMA
Iedereen is welkom
Ik ben blij dat Ik je af en toe in mijn huis mag ontmoeten – zegt God.
Ik hoop dat je je er thuis voelt en dat je er ervaart dat Ik van je hou.
Graag wens Ik dat je zelf een ‘huis van vriendschap’ wordt
en dat je met heel veel tederheid en genegenheid
met mensen omgaat, ook als je het moeilijk hebt.
Durf mensen vergeving aan te reiken
en schrik er niet voor terug je kleine en grote fouten toe te geven.
Ik wil je daarbij helpen door je te laten delen in mijn vriendschap.
Het is aan jou om er een antwoord op te geven – zegt God.
DIENST VAN HET VOLGENDE WEEKEND
ZO 16 november : 9.30 uur.
EUCHARISTIEVIERING.
Voorganger: Pastor Sebastian Chazhoor.
Koor: Gemengd Koor Sint Quirinus.
GEBED BIJ DE ZONDAG VAN DE KERKWIJDING VAN SINT JAN
VAN LATERANEN
God, van levende en uitverkoren stenen
bouwt Gij een huis
waarin uw Majesteit voor eeuwig woont.
Schenk het volk dat U toebehoort genade op genade,
en laat uw Kerk op aarde groeien
naar haar voltooiing in het hemelse Jeruzalem.
Uit: Altaarmissaal.
VAN STENEN NAAR MENSEN
Vandaag, 9 november, vieren we de kerkwijding van de basiliek van
Sint Jan van Lateranen. Deze kerk is de kathedraal van de bisschop
van Rome, de paus. Al sinds de 4e eeuw komen mensen in deze
kerk bij elkaar om er de grote christelijke feesten te vieren. Maar ook
voor zo’n belangrijke kerk geldt hetzelfde als voor onze eigen kerk:
het is de plek waar geloof gevoed kan worden, maar niet de plek
waar het geloof opgesloten moet worden. Kerken zijn plaatsen waar
mensen elkaar gelovig ontmoeten. Met als doel dat ze gesterkt de
wereld ingaan, om daar het geloof handen en voeten te geven. Het
gaat niet om de tempel, de synagoge, de moskee of de kerk, maar
om het geloof van mensen. Niet het gebouw, maar Jezus Christus is
het fundament van ons geloof.
Uit: Midden onder U.
KERK, ’N WEG TE GAAN
Dit jaar vieren we op zondag 9 november ook Willibrordzondag.
Deze jaarlijks terugkerende dag werd in 1949 ingesteld ter ondersteuning van het werk voor oecumene en evangelisatie van de
Willibrordvereniging, een voorloper van de Katholieke Vereniging
voor Oecumene. De heilige Willibrord is de patroon van de katholieke en protestantse christenen in Nederland. In de regel wordt
Willibrordzondag gevierd op de zondag het dichtst bij zijn dag, dat is
7 november. Onlangs is diaken Egbert Bornhijm door bisschop
Johannes Liesen benoemd tot bisschoppelijk gedelegeerde voor
oecumene.
LAATSTE ACTIVITEITEN VAN DE WEEK VAN HET BOEK
Tijdens de vijfde editie van de Week van het Boek (2 t/m 10
november) geven de kerken en parochies rond de Brabantse Wal
geïnteresseerden de gelegenheid stil te staan bij de Bijbel. In de
afgelopen dagen deden mensen dat luisterend naar muziek,
sprekend over teksten, meezingend met oude en nieuwe liederen en
kijkend naar dia’s van tekeningen en schilderijen. Aan het eind van
de Week vinden nog enkele activiteiten plaats.
* Vandaag, zondag 9 november, vindt om 14.30 uur in de Onze
Lieve Vrouw Hemelvaartkerk, Markt 22 te Tholen een oecumenische kerkdienst plaats in Zeeuws dialect. Het thema is ‘Op aessum
komme’. De zang wordt verzorgd door het klederdrachtkoor ‘Mooi
Zeeland’. Voorganger is mevrouw Nel Roggeband-Baaij.
* Morgen, maandag 10 november, vindt een bijeenkomst plaats in
de grote zaal bij de Ontmoetingskerk, Bolwerk Zuid 134 te
Bergen op Zoom. Bekeken worden enkele oude en recente kunstwerken, gemaakt bij een aantal verhalen uit de Bijbel. Maar voordat
dat gebeurt, wordt telkens eerst het bijbelgedeelte met eigen verbeeldingskracht gelezen. Deelnemers vragen zich daarbij af hoe ze
zelf zichtbaar zouden maken wat hier verteld wordt? Het gaat dus
niet om een lezing met eenrichtingsverkeer, maar om het samenspel
tussen het Woord, het beeld en de deelnemer.
De bijeenkomst ‘Bijbellezen met verbeeldingskracht’ wordt verzorgd
door ds Freek Schipper, luchtmachtpredikant. Aan de avond zijn
geen kosten verbonden en iedereen is van harte welkom.
Aan het einde van de bijeenkomst wordt de Week van het Boek
afgesloten.
BELANGRIJK BERICHT VOOR A.S. COMMUNICANTEN
Tijdens de vieringen in de kerk kun je zien dat verschillende mensen
nodig zijn om een viering goed te verzorgen: de pastor, de lector, de
misdienaars, het koor, de koster. Vooral misdienaars zijn belangrijk
omdat ze bijvoorbeeld de pastor mogen helpen tijdens het klaarmaken van de tafel. Wist je dat kinderen die hun eerste H. Communie gedaan hebben, misdienaar kunnen worden? Misschien wil jij
volgend jaar, als je jouw Communie gedaan hebt, ook wel eens een
handje helpen bij een viering. Nou, dat kan! Let dus alvast maar
eens heel goed op wat er zoal rondom de altaartafel gebeurt!
FAMILIEVIERING OP WEG NAAR KERSTMIS VOOR
ALLE KINDEREN VAN DE SINT CHRISTOFFELPAROCHIE
Op zaterdag 29 november, de eerste zondag van de Advent, is er
in de H. Antonius van Paduakerk te Lepelstraat om 19.00 uur een
familieviering waarbij alle kinderen van de Sint Christoffelparochie van harte welkom zijn! Samen vieren ze dan het begin van
de Advent en gaan op weg naar Kerstmis.
OVERLEDEN: Diny Raaijmakers-Geerts; Tiny Scheele-Huisman.
______________________________________________________
ZO 9 NOVEMBER - 9.30 uur - EUCHARISTIEVIERING
FAMILIEVIERING
Jo Havermans-Nefs; Adriana Verswijveren-van den Eijnden; Mientje
IJzermans; Jo IJpelaar; Sjaak van Loon en Betsie van Loon-de
Koning; Annie Quik-van de Klundert; Toke van Loon-de Koning; Piet
Bastiaanse en zoon Kees; Henny Waij en overleden familieleden.
DO 13 NOVEMBER - 9.00 uur - EUCHARISTIEVIERING
ZO 16 NOVEMBER - 9.30 uur - EUCHARISTIEVIERING
Jo IJpelaar; Adriana Roks-van Wezel; Toke van Loon-de Koning; jgt
Lies van Kempen.
Sint Christoffel Parochie - H. Quirinuskerk - Halsteren
Lindenlaantje 13, 4661 JK Halsteren.
Tel.: (0164) 68 23 10 / e-mail: [email protected]
Het secretariaat van de parochiekern Halsteren is open op dinsdag en donderdag van
10.00 – 12.00 uur. In de zomerperiode alleen op donderdag.
Bankrek.nr. NL95RABO0118800647 t.n.v. Sint Christoffelparochie inzake H. Quirinus.
Website: www.sint-christoffel.nl
Pastoraal team
Hans van Geel, pastoor - e-mail: [email protected]
Sebastian Chazhoor, priester - e-mail: pastorsebas[email protected]
Hein Paulissen, pastoraal werker - e-mail: [email protected]
Lenie Robijn, pastoraal werker - e-mail: [email protected]
Ineke Rens, teamassistente - e-mail: [email protected]
Lindenlaantje 13, 4661 JK Halsteren. Tel.: (0164) 68 03 81.
Uitvaarttelefoon: 06 – 28 40 90 23.

Similar documents