Bisschop Oscar Romero “Man van God”

Transcription

Bisschop Oscar Romero “Man van God”
vrijdag 14 november 2014
44e jaargang, nummer
informatieblad voor katholiek apeldoorn
www.emmaus-apeldoorn.nl
kerk pagina 5 | huis pagina 6 | stad pagina 8 | kopij inleveren uiterlijk: woensdag 19 november 2014
04
volgende uitgave
vrijdag 28 november 2014
Bisschop Oscar Romero “Man van God”
(Joop Dölle)
Het is niet toevallig dat ik een artikel schrijf
over Oscar Romero, de in 1980 vermoorde
bisschop uit El Salvador.
Aandachtige krantenlezers zal het niet
ontgaan zijn dat onlangs een opvallend
bericht over bisschop Romero in de pers is
verschenen. De paus heeft opdracht gegeven
het proces van zaligverklaring van bisschop
Romero te hervatten. Opvallend, want dit
proces is door vorige pausen, ingefluisterd
door hooggemijterde Vaticaanse prelaten,
jarenlang geblokkeerd. Zij vreesden dat
Romero te progressieve, in hun ogen,
marxistische (lees communistische) ideeën
had. Paus Franciscus ging echter in tegen de
lijn van zijn voorgangers en verklaarde “dat
er geen leerstellige problemen zijn en dat
het belangrijk is dat de zaligverklaring snel
wordt gedaan. Voor mij is hij man van God”,
aldus de paus. Bij zijn pauskeuze heeft hij
bewust de naam ‘Franciscus’ aangenomen,
de heilige die vrijwillig voor de armoede
heeft gekozen. Maar ook met bisschop
Romero, die zich het lot van de armen zo
nadrukkelijk heeft aangetrokken, voelt de
paus zich verwant.
Wie was bisschop Oscar Romero?
Oscar Romero werd op 15 augustus 1917
geboren in een arm gezin met acht kinderen
in het Midden-Amerikaanse land El Salvador.
Hij was met overgave misdienaar, een stil,
wat teruggetrokken jongetje. Intens vroom,
zoals eigenlijk het hele volk intens vroom
is. Op 13-jarige leeftijd voelde hij zich al
sterk geroepen om priester te worden.
In 1942 werd hij tot priester gewijd. Als
jonge priester viel hij bij de meeste andere
priesters wat uit de toon. Hij was vroom en
conservatief. Hij voelde zich niet thuis bij een
groot deel van de clerus en had maar weinig
vrienden. Maar in de jaren dat hij pastor
was, lag het bij het volk anders. Romero was
buitengewoon toegewijd, niets was hem te
veel. Hij zette zich in voor de armen.
Gaf mensen wat zakgeld, zorgde voor
onderdak, liet zelfs mensen in de kerk
slapen als ze niet meer tijdig naar hun dorp
terugkonden. Een maaltijd kon er dan ook
altijd nog af. Deze Romero was geliefd bij de
eenvoudige gelovige.
In 1967 werd hij als hulpbisschop naar San
Salvador geroepen. Een niet opvallende
periode in zijn leven. Door zijn functie
was hij meer administrator en bureaucraat
en nogal conservatief. Hij werd bisschop
in 1974 in Santiago de Maria. Na een
aarzelend begin kwam er een doorbraak
in zijn optreden. Het begon tot hem door
te dringen dat de seizoenarbeiders op
de koffieplantages heel slecht werden
behandeld. Romero trok zich hun lot aan,
zorgde voor huisvesting en gaf opdracht ze
te voorzien van een behoorlijke maaltijd.
De hogere clerus vertelde hem steeds
dat er niet zoveel aan de hand was. Het
waren slechts communistische praatjes
van losgeslagen priesters. Maar Romero
zag de werkelijkheid, de mensonwaardige
Boven: El Salvador
Rechtsboven:
Obama bij het
graf van bisschop
Romero
Rechts: San
Salvador
Links: Aartsbisschop Oscar
Romero
uitbuiting van de arbeiders en dat zou zijn
zorg bepalen.
El Salvador is een land half zo klein als
Nederland, zonovergoten. Door de export
van koffie een relatief welvarend land. Maar
er waren grote sociale tegenstellingen.
Veertien rijke families maakten de dienst
uit en buitten de boerenbevolking uit. De
rechtse behoudende regering werd door
het leger in het zadel gehouden. Het leger
voerde op zijn beurt een repressief beleid en
trad zonder pardon op tegen de oppositie.
In februari 1977 volgde de benoeming
van Romero tot aartsbisschop van San
Salvador. Juist in die maand was er een
protestbijeenkomst , waarbij militairen het
vuur openden op de massa. Er vielen ruim
honderd doden. Het was een onrustige
en onzekere tijd. Ook het bisdom werd
geconfronteerd met koelbloedige moorden.
In maart werd de priester Rutilio Grande
vermoord. Hij was de eerste priester die
gedood werd, er zouden nog velen volgen.
Romero was diep geschokt. Rutilio was een
van zijn weinige vrienden .
Deze gebeurtenis betekende een
ommekeer in zijn leven. Vanaf dat moment
distantieerde Romero zich volledig van
regering, militairen en rijken. Hij eiste een
onderzoek van de regering en dreigde weg
te blijven bij officiële plechtigheden.
De moord op Rutilio ontstak bij hem het
vuur dat hem maakte tot een echte pastor
van het volk. Om zijn uitspraken en zijn inzet
voor de armen werd hij enorm populair.
Als hij preekte, zat de kerk bomvol. Door
het radiostation van het bisdom werden
de preken uitgezonden. Zijn tegenstanders
probeerden met bomaanslagen tegen het
radiostation zijn stem te breken.
Romero was een van de weinige hoge
kerkleiders die zich verzette tegen
onderdrukking. Het moet helaas gezegd
worden dat ook in het verleden het
kerkelijk gezag in de regel de heersende
machthebbers steunde of het nu een
dictatoriaal bewind was of een militaire
junta. Pijnlijke voorbeelden waren de
passieve houding van de Kerk tijdens het
dictatoriaal bewind in Argentinië (Videla)
en Chili (Pinochet).
Maar gelukkig zijn er aan de basis altijd
priesters geweest die zich wel verzetten
tegen onrecht en meer persoonlijke moed
toonden dan hun leiders.
Intussen beleefde El Salvador de ene militaire
staatsgreep na de andere. Het leven voor
de boerenbevolking werd steeds grimmiger.
Militairen trokken moordend door het land.
Ook Romero werd met de dood bedreigd,
steeds openlijker, maar hij voelde zich sterk
door het geloof. “Een bisschop sterft, maar
Gods kerk die het volk is, zal nooit ten onder
gaan”, zei hij eens in een preek.
In het buitenland nam de bewondering
voor Romero toe, ook in Nederland en
België. Men begreep zijn grote betekenis
voor het volk van El Salvador. Zo ontving
hij in februari 1980 een eredoctoraat van
de Leuvense universiteit. Ook heeft hij
een bezoek aan paus Johannes Paulus II
gebracht om uiting te geven aan zijn grote
bezorgdheid voor zijn volk.
De moordaanslag
Toen kwam die dramatische dag in maart.
Op zondag 23 maart 1980 werd hij, terwijl
hij de mis opdroeg in een kapel van het
ziekenhuis, door doodseskaders vermoord.
De verslagenheid bij de bevolking was
groot. Bij zijn begrafenis op het plein voor
de kathedraal had zich een grote menigte
van meer dan 200.000 mensen verzameld
om hun bisschop uitgeleide te doen. Toen de
begrafenis gaande was, werd er een aanslag
gepleegd.
Opeens ontplofte een granaat, er brak
paniek uit. Een reeks ontploffingen volgde,
waarbij vele slachtoffers vielen. Men
houdt rechtse doodseskaders voor deze
moordpartijen verantwoordelijk.
De moordenaars zijn nooit bestraft.
Wat Romero vreesde en trachtte te
voorkomen, gebeurde na zijn dood.
De bloedige repressie sloeg om in een
burgeroorlog, die nog jaren El Salvador in
de greep hield van ongelooflijk geweld.
Na zijn dood
Beelden van zijn begrafenis waren in de hele
wereld te zien. Mensen waren geschokt en
treurden om deze moedige priester die als
een martelaar zijn leven voor zijn geliefde
volk heeft gegeven. Nog jaarlijks zijn er
in vele landen herdenkingsbijeenkomsten
op zijn sterfdag. In 2011 bezocht president
Obama San Salvador en ging ook naar de
graftombe van Romero. Hij zei: “dat de
bisschop van de armen die zich tégen de
rechtse dictatuur verzette, tot op vandaag
een bron van inspiratie blijft”.
In de Westminster Abbey (Londen) is een
standbeeld van Romero onthuld. Ook in ons
land is brede waardering voor Romero en
houdt men de herinnering levend. Scholen
en straten zijn naar hem genoemd.
De actuele berichtgeving over zijn
zaligverklaring heeft Romero weer in de
directe belangstelling gebracht. En terecht.
Bisschop Romero, eigenlijk een ouderwetse
prelaat, zag tijdig in dat de Kerk moest
opkomen voor de arme bevolking. Hij
had de moed, wist dat hij werd bedreigd,
maar liet zich niet weerhouden. Romero is
de geschiedenis ingegaan als een sociaal
bewogen bisschop.
[Bronnen o.a. “Een stem uit de kathedraal,”
geschreven door Yoes Höhne-Sparborth.
(2006)]
vrijdag 14 november 2014
d e n k e r s
e n
2
f i l o s o f e n
Kant: ‘moraaltheologie levert bewijs godsbestaan’
(Willem Olierook)
Wordt kennis verkregen door ervaring of
door logisch te redeneren? Zijn voorgangers
hadden zich naar aanleiding van deze
vraag laten verleiden partij te kiezen voor
óf de ‘empirie’ óf de ‘ratio’, maar de Duitse
filosoof Immanuel Kant koos in de 18e
eeuw voor een middenweg. Hoe zag deze
filosofische ‘verzoeningspoging’ tussen de
twee denktradities eruit?
Immanuel Kant (Koningsbergen, Pruisen, 22
april 1724 - aldaar, 12 februari 1804) was een
Duitse filosoof ten tijde van de Verlichting,
wiens ideeën een grote invloed hebben
uitgeoefend op de westerse wijsbegeerte.
Kant wordt wel gezien als de eerste Duitse
idealist. ‘Kritik der reinen Vernunft’ uit
1781, waarin hij de grondslagen van de
menselijke kennis onderzocht en een eigen
epistemologie creëerde, wordt als zijn
belangrijkste werk beschouwd.
Volgens Kant was er een grens aan wat
de mens kon ‘kennen’. Hierover schreef
hij in het hiervoor genoemde boek. Veel
andere filosofen deden uitspraken over
levensvraagstukken, zoals de relatie tussen
ziel en lichaam en het al dan niet bestaan
van God. Kant was echter van mening dat
dergelijke vragen het menselijk verstand te
boven gingen. Dit gold ook voor uitspraken
over het universum: beweren dat het
universum er altijd al geweest is impliceert
dat iets kan bestaan zonder ooit te zijn
ontstaan. Maar aannemen dat het universum
wel op een specifiek moment is ontstaan,
betekent dat ‘iets’ uit het ‘niets’ kan
ontstaan. Beide ideeën zijn niet te bevatten.
De menselijke rede schiet tekort om op
zulke vraagstukken een definitief antwoord
te geven, en dat moest volgens Kant onder
ogen worden gezien.
Kant werd geboren in Koningsbergen, het
huidige Kaliningrad, en was de vierde van
negen kinderen van een arme zadelmaker.
Dankzij de welwillendheid van een
piëtistische dominee kon Kant op achtjarige
leeftijd het Collegium Fridericianum, een
Latijnse school, in zijn geboorteplaats
bezoeken. Op zijn zestiende ging hij
daar naar de universiteit, waar hij eerst
theologie en vervolgens filosofie en wis- en
natuurkunde studeerde. Na zijn afstuderen
op 22-jarige leeftijd verdiende hij de kost als
huisonderwijzer in zijn woonplaats.
In het werk van Kant zijn twee duidelijke
periodes te onderscheiden: zijn voorkritische
periode en zijn kritische periode. Als grens
tussen deze twee periodes wordt in de
kan worden als a-priorikennis, vergaard
door de zuivere rede. Hij maakt daarbij
een vergelijking met Copernicus, die de
bewegingen van de sterren niet duidelijk
kon verklaren, totdat hij afstand deed van
het oude idee en inzag dat niet de sterren
om de toeschouwer, de aarde, draaiden,
maar de toeschouwer om de sterren. Om van
metafysica een echte wetenschap te maken,
net als wiskunde en de toen opkomende
natuurwetenschappen, moest er volgens
Kant een drastische ommezwaai komen. Net
als de sterren bij Copernicus moest nu de
speciale metafysica met rust gelaten worden.
Kant spreekt dan ook van een tweede
wetenschappelijke revolutie.
filosofische literatuur als regel het jaar 1781
aangehouden. Het verschil tussen deze
periodes is het volgende. De vraag of er
een rationalistische metafysica mogelijk is,
beaamt Kant in zijn voorkritische periode
in navolging van Leibniz en Wolff. In zijn
kritische periode neemt hij hier afstand van,
omdat, zo zegt Kant, deze nooit empirisch
te controleren is en dus nooit geverifieerd
De opvatting over het godsbewijs is als een
rode draad in Kants kritieken aanwezig. In
zijn kritieken betoogt hij dat een godsbewijs
volgens de zuivere rede onmogelijk is.
Desondanks bleef hij theïst. Al kan de
rede het bestaan van God niet bewijzen
door de transcendentale theologie, de
moraaltheologie kan in de leemte voorzien.
Als die moraaltheologie het bewijs levert van
het godsbestaan, blijkt het godsbegrip in de
rede onmisbaar. De zuivere rede “bepaalt
het begrip van de moraaltheologie”.
[bronnen: IsGeschiedenis, Wikipedia]
Jonge boeren zorgen voor verandering die er toe doet
Solidaridad-collecte 15 en 16 november
De jeugd heeft de toekomst. Het is een
veelgehoorde uitspraak, die misschien wat
clichématig aandoet. Toch is de boodschap
helemaal raak. Of zou dit in ieder geval zo
moeten zijn. Miljoenen jongeren op deze
wereld vragen zich regelmatig af of zij
eigenlijk wel een toekomst hebben. Toch zijn
zij het die kunnen zorgen voor verandering
die er toe doet.
De wereldbevolking groeit. Nog nooit
hebben er zoveel mensen in steden
gewoond als nu. Ook in ontwikkelingslanden
zet de trek naar de stad zich voort.
Met name jongeren vertrekken uit hun
geboortedorpen omdat ze daar geen
toekomst voor zich zien. Hun ouders leven in
bittere armoede, dag in dag uit ploeterend
op hun land om van de inkomsten hun
kinderen te kunnen voeden. Dat zal hen niet
gebeuren. Zij hebben dromen, ambities; zij
willen een ander leven!
Maar het vertrek naar de stad heeft lang
niet altijd het gewenste resultaat. Ook in
de steden is er grote armoede. De jonge
gelukszoekers komen vaak in krottenwijken
terecht, of moeten op straat zien te
overleven. Banen zijn er niet voor hen en
het tekort aan voedsel stijgt mee met het
toenemende aantal inwoners.
Toch is er hoop voor deze ambitieuze
generatie. Juist omdat de wereldbevolking
stijgt, is er steeds meer behoefte aan
voedsel. Om in 2050 de naar schatting 9
miljard mensen te kunnen voeden, zullen
ook de boeren in ontwikkelingslanden meer
moeten produceren zonder daarbij de aarde
kapot te maken. Als zij de kans krijgen,
kunnen jonge boeren hierin het verschil
maken. Voor zichzelf, voor hun ouders, voor
hun hele gemeenschap en uiteindelijk zelfs
voor de hele wereld.
Solidaridad helpt boeren bij het
verduurzamen van hun landbouwmethoden
om zo de kwaliteit en het volume van
hun oogst te verbeteren. Lokale partners
trainen de boeren om deze doelen te
realiseren. Dit gebeurt in programma’s
die door Solidaridad en het bedrijfsleven
zijn opgezet. Boerentrainingen leiden tot
landbouwmethoden die beter zijn voor het
milieu, voor de boer en zelfs voor het hele
gezin. Door de trainingen worden mest
en bestrijdingsmiddelen efficiënt benut en
wordt het gebruik van gevaarlijke middelen
en vervuiling tegengegaan. Daarnaast wordt
er gewerkt aan versterking van de positie
van vrouwen, waardoor er ook geïnvesteerd
wordt in de toekomst van kinderen.
Niet bang voor verandering
Initiatiefrijke, ambitieuze boeren, die
veranderingen durven door te voeren,
spelen een belangrijke rol binnen de
projecten van Solidaridad. Dit zijn vaak
jonge boeren. Oudere boeren, die het vak
van hun vaders hebben geleerd en al jaren
op dezelfde manier hun land bewerken, zijn
vaak huiverig om een nieuwe aanpak door
te voeren. Ook diep verankerde tradities
kunnen er voor zorgen dat vertrouwde
rolpatronen moeilijk om te buigen zijn.
Jongeren daarentegen, zien de vernieuwing
als een uitdaging en durven deze eerder aan
te gaan.
Ouderen vooruit helpen
Steeds meer kinderen gaan bovendien
naar school. Ook in landen als Ghana en
India, neemt het aantal jongeren dat kan
lezen en schrijven toe. Voor een goede
bedrijfsvoering is het noodzakelijk dat er
een degelijke administratie gevoerd wordt.
Jongeren die deelnemen aan de projecten
van Solidaridad hebben meestal sneller
hun administratie op orde dan de oudere
deelnemers, die vaak niet geletterd zijn.
In goed overleg kunnen zij door jongeren
worden geholpen en zo profiteren zij ook
mee van de kennis van de jeugd.
Resultaat: hele dorpen profiteren mee
Soms is het moeilijk om de touwtjes uit
handen te geven. Met name in tradities
waar leeftijd gelijk staat aan wijsheid, moet
er behoorlijk wat overwonnen worden om
de jeugd de kans te geven het voortouw
te nemen. Wanneer jongeren echter in
staat gesteld worden om in hun eigen
gemeenschap een toekomst op te bouwen,
komt dat hele dorpen ten goede. Een betere
oogst van één boer, stimuleert anderen om
mee te bewegen. Iedereen profiteert van de
opgedane kennis, inkomsten gaan omhoog,
kinderen kunnen naar school en er komt
geld voor gezondheidszorg.
Solidaridad ziet eerlijke en duurzame handel
als het beste middel om de levensstandaard
van mensen in ontwikkelingslanden te
verbeteren. Jongeren spelen hierin een
cruciale rol. Zij verdienen de kans om hun
eigen toekomst vorm te geven. De jongeren
die dit jaar in onze campagne hun verhaal
vertellen, laten zien dat zij niet alleen hoop
hebben, maar ook hoop brengen!
In het weekeind van 15 en 16 november
collecteren wij voor Solidaridad, op deze
wijze willen wij als Emmaüsparochie de
jonge boeren steunen om te bouwen aan
een betere wereld.
De jeugd heeft de toekomst!
Van harte aanbevolen
namens het pastoresteam,
Ronald Dashorst
DE TOEKOMST VAN ISHWAR
De jonge Ishwar is 24 jaar oud. Hij woont
met zijn familie in een klein dorp in India.
De vader van Ishwar is boer en heeft
schulden. De oogst is nauwelijks genoeg
om van te leven en zeker niet genoeg om
zijn schulden van af te betalen. De situatie
lijkt uitzichtloos. Dan hoort Ishwar over
een training waarbij je leert om je land
efficiënter te bewerken. Hij meldt zich aan.
Ishwar is een leergierige jongen en dat
wordt al snel opgemerkt. Hij wordt
gevraagd om ‘lead farmer’ te worden. Dit
betekent dat hij een stuk grond beschikbaar stelt als oefenplot. Voor veel boeren lijkt
het een risico om meteen met de nieuwe technieken te gaan werken, maar Ishwar durft
het aan. Zijn grond moet zoveel meer opleveren, dat het de andere boeren overtuigt om
ook op de nieuwe methodes over te gaan. Het werkt! In korte tijd verdrievoudigt Ishwar
de oogst van zijn vader. Er is nu genoeg geld om de schulden af te betalen.
De positieve resultaten hebben Ishwar’s ambitie aangewakkerd. Hij is in zichzelf en in de
nieuwe duurzame manier van werken gaan geloven. Naast het werk op het land, is hij
een winkel in bio-kunstmest begonnen. Daar haalt hij extra inkomsten vandaan. Deze
kan hij goed gebruiken, want hij is sinds kort vader geworden van een prachtige dochter.
De toekomst ligt weer aan zijn voeten.
vrijdag 14 november 2014
3
“Missies in het buitenland zijn verrijkend”
pastorpraat
Zo’n zes jaar geleden liep de theologiestudente Godelieve van der Baan-Scholten
stage binnen onze parochiegemeenschap.
Zij ging voor in woord- en communievieringen en zorgde ervoor dat enkele
muzikale tieners een bandje vormden.
Dat bandje luisterde de toenmalige
jongerenvieringen op. Hoe is het Godelieve
sindsdien vergaan?
“Ik ben opgegroeid in Huizen”, vertelt
Godelieve (29), “In een gezin waarin
mijn vader werkte en mijn moeder thuis
was. Op zondag naar de kerk gaan was
vanzelfsprekend.
Bidden voor het eten was normaal en na
het eten lazen we dagelijks uit de bijbel.
Alle drie de kinderen zijn misdienaar
geweest en ik heb jaren in het kinderkoor
gezongen.” De stap om theologie te gaan
studeren was dan ook niet zo groot.
Stagejaar in de Emmaüsparochie
Godelieve: “Ik studeerde in Utrecht
theologie. Het voorlaatste jaar is op
praktische vaardigheden gericht. Je moet
voorgaan in woord- en communievieringen,
een aantal keren preken, catechese geven en
de opleiding stelt als voorwaarde dat iedere
stagiaire één project in de parochie start.
In overleg met de opleiding kwam ik in de
Emmaüsparochie terecht waar Leo Geurts mij
destijds begeleidde. Ik leerde in dat jaar de
Egidius-gemeenschap kennen. Dat was voor
mij inspirerend en verrijkend: ik leerde hoe
je vandaag de dag radicaal christen kunt zijn:
Door tegelijk je bron te zoeken in vieringen
en actief om te zien naar mensen die door
de samenleving worden verdrukt, zoals
eenzame mensen.”
Paulo aankomen, kunnen een tijdje in de
Casa verblijven. Meestal zolang de aanvraag
van hun verblijfs- en werkvergunning
duurt, soms langer als de omstandigheden
daarom vragen: zwangere vrouwen, zieken,
vluchtelingen mogen langer blijven.”
De Casa do Migrante staat onder toezicht
van de missionarissen van Sint Carolus, in
de volksmond Scalabrinianen genoemd.
Zij hebben als roeping te werken met
migranten. Dat doen zij inmiddels in dertig
landen.
Werkzaamheden in de Casa
In het laatste jaar van de theologiestudie
studeerde Godelieve in Erfurt, de plaats
waar Luther monnik was en zijn kritiek op
de toenmalige praktijk in de katholieke
kerk ontwikkelde. De studenten hadden les
in de zaal waar Luther zijn afstudeerwerk
verdedigde. Een prachtige plek die tegen de
kathedraal is aangebouwd. Inmiddels had
Godelieve haar man Erik in Utrecht ontmoet.
Zij waren samen lid van een oecumenisch
studentengroepje. Erik switchte van de
protestante theologieopleiding naar de
katholieke versie. Ze trouwden in 2010.
Vervolgens hebben zij korte aanstellingen
gehad in parochies in Zuidwest Drenthe
en Noordoost Salland. Tijdens dat laatste
dienstverband woonden zij in Dalfsen en
daar is hun zoon Boaz geboren.
De slaapzalen van de Casa do Migrante zijn
slechts op een beperkt aantal uren open,
doucheruimtes ook. Het echtpaar zag erop
toe, dat de boel op orde bleef en zij waren
het aanspreekpunt. Iedereen was vreemd
in de stad, dus waren er veel vragen te
beantwoorden. Waar moet ik naar toe als
ik buikpijn of kiespijn heb? Ik ben volgende
maand uitgerekend, waar kan ik bevallen?
Ik zoek werk, hoe vind ik dat? Sommigen
hadden huwelijksproblemen, of wilden
praten over de kinderen die in het thuisland
waren achtergelaten. De meeste gesprekken
gingen in het Frans. Portugees was voor
nagenoeg iedere nieuweling een probleem.
Omdat de collega’s van Godelieve en Erik
alleen Portugees en Spaans spraken, lag hier
voor hen een taak: Toenadering zoeken,
vertalen waar dat nodig was en helpen een
sfeer te scheppen waar mensen zich thuis
voelden.
Fidesco
Hoogtepunt van São Paulo
Op vakantie in de Centraal-Afrikaanse
Republiek leerden Godelieve en Erik een
Frans echtpaar kennen. Zij werkten daar als
missionarissen namens de organisatie Fidesco
(www.fidesco.nl). Fidesco stuurt mensen voor
twee jaar uit naar een ontwikkelingsland
zodat zij daar hun kennis en kunde kunnen
delen met de lokale bevolking. Daar
tegenover staat dat Fidesco voor hen het
vliegticket, medische verzekeringen en een
maandelijkse bijdrage betaalt. Daarmee
kunnen de mensen een bescheiden bestaan
hebben. “Het intrigeerde ons dat ook
leken als missionarissen kunnen worden
uitgezonden”, vervolgt Godelieve, “Wij
hebben altijd al een hart voor de wereldkerk
gehad. Overal ter wereld verloopt de viering
op dezelfde wijze. Wij voelden ons geroepen
om bij te dragen aan de eenheid binnen de
wereldkerk en wilden ons, als gezin, inzetten
voor de minderbedeelden. Wij meldden ons
eind 2011 aan bij Fidesco.”
“Veel hulp aan de migranten vond plaats
op het terrein van de kerk, maar de
parochie, die daar samenkomt, leeft langs
de migranten heen. Een aantal keren lukte
het ons om de migranten te betrekken
in vieringen en hun uit te nodigen voor
de Eucharistische aanbidding. Na verloop
van tijd gingen sommige migranten ook
zelf mee de straat op om voorbijgangers
met een kaarsje uit te nodigen om de kerk
binnen te gaan om zo God te ontmoeten.
Dat vond ik echt een hoogtepunt”, aldus
Godelieve, “Wel waren er natuurlijk dingen
die moeilijk waren. São Paulo is een grote
lelijke stad met veel lawaai en geweld. Het
dichtstbijzijnde bos was op twee dagreizen.
Ik zou niet willen dat Boaz daar zijn hele
jeugd moet doorbrengen.”
Eerste werkervaring
Migrantenpastoraat in São Paulo
“Na een goede voorbereidingstijd werden
wij met Boaz, van een paar maanden oud,
uitgezonden naar São Paulo in Brazilië. Wij
werkten onder andere in het opvanghuis
de ‘Casa do Migrante’. Migranten die in São
Vervolg in Dili
Na ruim een jaar ging de missie van
het gezin Van der Baan door in Dili,
Oost-Timor. In Dili schreven zij mee
aan een opleidingsplan voor de
priesterkandidaten op het grootseminarie.
Ze ontwikkelden onder andere een plan
om priesterkandidaten maatschappelijke
stages te laten doen. Er zijn in Timor meer
priesterkandidaten dan opleidingsplaatsen.
In oktober 2013 kon daarom een groep van
44 kandidaten niet aan de priesteropleiding
beginnen. In plaats van hen terug te sturen
naar hun thuisparochie, stelden Erik en
Godelieve voor om hun een jaar lang
maatschappelijke stages te laten doen, opdat
de priesterkandidaten engagement zouden
ontwikkelen met mensen die door de
samenleving worden verdrukt. Bijvoorbeeld
met straatkinderen, prostituees, mensen
met HIV, gehandicapten, homoseksuelen
en anderen die gediscrimineerd worden.
“Het was een voorrecht om een bijdrage
te mogen leveren aan de opleiding van
toekomstige priesters. Wel vond ik in Dili
een krantenartikel van de bisschop zwaar
te verteren. Hij schreef dat Timorezen
buitenlanders moeten wantrouwen omdat
buitenlanders het katholiek geloof willen
kapotmaken. Ik ben ervan overtuigd
dat Jezus ons roept tot eenheid, niet tot
het aanzetten tot wantrouwen”, stelt
de goedlachse Godelieve. Het gezin
Van der Baan woonde destijds op het
grootseminarie. In juni van dit jaar keerden
zij naar Nederland terug.
Geen zorgen
Boaz was nog geen jaar oud toen het stel
vertrok. “Het maakte ons niet uit waar hij
in zijn Maxi-Cosi lag. Wij hebben ons geen
zorgen gemaakt. Fidesco regelt een goede
ziektekostenverzekering en overal op de
wereld zijn bekwame artsen. In Oost-Timor
moesten we voorzorgsmaatregelen nemen
tegen muggen en in São Paulo gingen we
’s avonds niet de straat op omdat onze wijk
onveilig was.”
Leermomenten
“Ik vind missies in het buitenland zeer
verrijkend. Ik heb vooral geleerd dat
ontwikkeling van volken niets te maken
heeft met het maken van een asfaltweg
of het bouwen van een ziekenhuis.
Ontwikkeling gaat over het zelfstandig
en kritisch leren denken. Ik zou iedereen
aanraden om twee jaar als missionaris de
wereld in te trekken. Dat is een verrijkende
ervaring die je leven in een ander perspectief
zet. En bovendien kun je praktisch van dienst
zijn op plekken waar men om assistentie
vraagt. Dat is echt bevredigend.”
Zelf op missie?
Bent u na het lezen van dit interview zelf
enthousiast geraakt om op missie te gaan?
Fidesco stuurt mensen ouder dan 21 jaar uit,
single, getrouwd (met of zonder kinderen)
of gepensioneerd, die een vakopleiding
hebben afgerond. Ieder beroep is welkom.
Al meer dan 1200 mensen gingen u voor. De
organisatie draait volledig op giften. Kijkt u
voor meer informatie op www.fidesco.nl.
Hilde Sluiter-Harren
We zitten halverwege de maand
november, weer een jaar dat naar het
einde loopt. Als we naar buiten kijken
zien we dat het steeds vroeger donker
wordt, we steken de kachel weer
aan; de herfst is nu echt begonnen.
Al staande voor het raam zie ik dat
in mijn tuin de zwarte grond weer
zichtbaar is geworden en klaar ligt
voor de welverdiende winterrust.
Alleen de boerenkool staat er nog, te
wachten op de eerste vorst. De eetbare
pompoenen liggen mooi te wezen
op de venterbank. Ik denk terug aan
het afgelopen seizoen. De oogst van
peulen en de bonen was goed, net als
van de bieten, de uien, mais, tomaten
en de sla. We hebben zelfs verse vijgen
kunnen oogsten, dat was een primeur.
De wortelen hebben het niet zo goed
gedaan, teveel aantasting van de
wortelvlieg. Los daarvan ben ik heel
tevreden en dankbaar dat we zoveel
vruchten mogen plukken van een klein
stukje land en daar heerlijk van hebben
kunnen eten. Ik denk al voorzichtig
na van hoe ik het volgende seizoen ga
doen, wat waar komt te staan en hoe
ik de mest er weer op moet brengen.
Volgend jaar weer een nieuwe kans om
vruchten voort te brengen.
Vorige week was er een bijeenkomst
met de projectgroep Als Emmaüsgangers
Verder en de pastoraatsgroep. We
keken terug naar het afgelopen jaar,
het eerste jaar na de sluiting van de
laatste kerk. We waren eigenlijk heel
tevreden met een aantal zaken, zoals
het proces van uittocht, doortocht en
intocht. Ook de eerste en de tweede
startzondag, met zoveel mensen in de
kerk, met zoveel koorleden, en de vele
activiteiten, konden onze goedkeuring
wegdragen. Tevreden keken wij ook
naar het jaarthema van komend seizoen,
waarin Franciscus centraal staat. Veel
verschillende activiteiten waarmee we
verder kunnen bouwen aan een vitale
lerende geloofsgemeenschap. We
begonnen de avond met onze positie
te bepalen ten opzichte van de Onze
Lieve Vrouwekerk. En dat gaf weer dat
niet iedereen de stap naar de kerk kon
maken, dat nog niet iedereen zich daar
thuis kon voelen. Er is dus nog veel
werk te doen. We praatten over onze
inspiratie, onze vreugde, maar ook over
onze weerstanden en onze zorgen. Het
was goed om dat met elkaar te delen.
Het was een verkenning van de wijze
waarop we, op en later tijdstip, met
een grotere groep parochianen terug
kunnen kijken naar het afgelopen
seizoen. Wat we kunnen oogsten met
elkaar en wat we er van kunnen leren
om te verbeteren. Om samen onderweg
steeds meer te groeien naar een gevoel
van thuis te komen in dat ene huis. Het
huis waar we kunnen vieren, bidden,
zingen en waar we God en elkaar
kunnen ontmoeten. Het huis dat steeds
meer een open huis zal worden voor
jong en oud, voor rijk en arm, voor
iedereen die zich daar wil laven aan
de Bron van ons bestaan. Om samen te
bouwen aan het Rijk van God hier op
onze aarde.
Ronald Dashorst
vrijdag 14 november 2014
4
De intensieve vakantie van pastor Sebastian
(Willem Olierook)
Hij vertrok op 2 september uit Apeldoorn
om er precies een maand later weer terug te
komen.
In de tussenliggende
periode was hij
aanwezig bij twee
bruiloften, ontmoette
hij al zijn broers,
schoonzussen, neven
en nichten, ging
hij in retraite en
genoot hij van de
mega-glijbanen in
een zwemparadijs.
En als ‘toegift’ werd op de laatste dag van
zijn vakantie zijn jongste achternichtje
geboren…
Op weg naar Chennai en Chidambaram
Om 15.30 uur vertrok zijn vliegtuig vanaf
Schiphol naar India. Niet rechtstreeks maar
via Dubai, alwaar hij na drie uur wachten
op weg ging naar Chennai (in het Tamil, de
moedertaal van pastor Sebastian). Vroeger
heette deze plaats Madras (in het Engels).
Op 3 september om 9 uur in de morgen
(3,5 uur tijdsverschil met Nederland) was hij
weer ‘thuis’.
Dominic, een oud-klasgenoot en
medebroeder van de congregatie van
Franciscus de Sales, kwam onze pastor
afhalen om samen per auto naar een neef
van Sebastian te gaan. Deze is provinciaaloverste van de Salesianen van Don Bosco
in Chennai. ’s Avonds zijn ze met z’n drieën
uit eten gegaan en om een indruk te geven
van de prijzen aldaar: voor € 5 per persoon
kregen ze 20 gerechten, inclusief drank. Voor
Indiase begrippen heel veel geld.
De volgende dag om 5 uur ’s morgens met
Dominic op reis voor een rit van 400 km naar
de ouders van een priester die in Amsterdam
werkzaam is. Deze mensen waren ziek
geweest en pastor Sebastian ging een
cadeautje brengen en natuurlijk de hartelijke
groeten van hun zoon overbrengen.
Na de lunch gingen beide mannen verder
naar Chidambaram, de woonplaats van
Dominic, zo’n 120 km verder naar het
zuiden. Daar is Sebastian drie dagen
gebleven om bij te praten en uit te rusten.
Dominic alweer klaar om Sebastian op te
halen om samen naar een zeer bekende
Indiase bedevaartplaats te gaan, namelijk
Velankanni, ook wel het ‘Lourdes van Azië’
genoemd. Nadat ze ’s morgens gebeden
hadden in de kerk vertrokken ze ’s middags
na de lunch naar Rameshwaran. Dit is het
‘eindpunt’ van Zuidoost India. Het ligt aan
zee, met een heerlijk strand en de beide
broeders gingen er zwemmen, terwijl de
zusters uit het klooster waar ze logeerden op
hun spullen pasten…
Danushkodi: de verdwenen stad
De volgende dag (13 september) vertrokken
de opgefriste broeders naar de stad
Danushkodi, althans wat er nog van over
is na de orkaan die in 1970 het hele stadje
vernietigde. Alleen de muren van de
kerk staan nog overeind. Verder is alles
letterlijk omgeblazen door de gigantische
natuurkrachten die toen dat gedeelte van
India teisterden. Men heeft bewust alles
zo gelaten om met name aan toeristen te
kunnen laten zien welke verschrikkingen
een orkaan van die omvang teweeg kan
brengen.
Madruai
Pastor Sebastian had op 14 september een
afspraak met zijn ‘provinciaal’, maar omdat
deze onverwacht voor moest gaan in een
viering bij de Zusters van het Heilig Kruis,
ging deze ontmoeting niet door. Daarop
besloot Sebastian om naar de tempelstad
Madruai te gaan, fameus vanwege zijn ‘1000
pilaren’, een zeer toeristische plek. Er is al
een paar keer – tot nu toe nog zonder succes
– geprobeerd deze tempelstad in het rijtje
‘wereldwonderen’ te krijgen.
Ook een welverdiende vakantie kan niet
zonder contemplatie. Daarom namen de
beide broeders hun intrek in een retraitehuis
om zich drie dagen lang te onderwerpen aan
de regels die daar gelden en de dagindeling
die daar bij hoort. Onder andere om 5 uur
opstaan om te bidden en te mediteren. In
groepsgesprekken werden verschillende
thema’s behandeld. Sebastian zelf vond het
Verder naar Pondycherry, Velankanni
en Rameshwaram
Weggebracht door zijn medebroeder,
arriveerde Sebastian op 7 september in de
plaats waar de meeste familie van hem
woont en werkt, namelijk Pondycherry. Hij
logeerde er bij een gezin dat hij al sinds zijn
misdienaartijd kent. Hij mocht de auto van
een van zijn nichtjes Arockia Mary gebruiken
om zijn familie aldaar te bezoeken. Dat
nichtje is vernoemd naar Onze Lieve Vrouwe
van Gezondheid.
Een paar dagen later stond broeder
Huwelijksviering
Velankanni
thema ‘Ben je geliefd binnen de congregatie
van Franciscus de Sales’ een onderwerp wat
hem zeer aansprak.
Maleisië
Geestelijk gesterkt was onze pastor klaar
om af te reizen naar Maleisië, waar een
achterneef de volgende dag in Kuala Lumpur
zou trouwen. Na de huwelijksviering was
er ’s avonds een receptie gevolgd door een
maaltijd waarbij pastor Sebastian de eer had
om voor te mogen gaan in gebed. Daarna
was er een groots feest met livemuziek,
moderne liedjes in het Tamil en werd er door
de honderden aanwezigen volop gedanst.
De dagen daarna werden benut om
bezoekjes af te leggen bij overige
familieleden; al de broers van de vader van
Sebastian zijn namelijk in hun jonge jaren
verhuisd van India naar Maleisië.
Kallery
Pondycherry
Na alle feestelijkheden en bezoeken reisde
onze pastor op 27 september weer terug
naar India, alwaar zijn goede vriend Dominic
weer paraat stond om hem dit keer naar
Kallery te brengen. Dit is de geboorteplaats
van pastor Sebastian. ’s Avonds zijn ze naar
een bevriende priester gegaan om diens
naamfeest, het feest van de Heilige Vincent,
Tempel met 1000 pilaren
bij ons bekend als ‘Sint Vincentius’, te vieren.
De volgende morgen was al om 7 uur in de
parochiekerk de jaargedachtenisviering van
de moeder van medebroeder Dominic.
Daarna reisden ze af naar het dorp waar de
huwelijksplechtigheid zou plaatsvinden van
een van de dochters van de tweede broer
van Sebastian. ‘s Middags was deze viering
waarbij zeven (!) priesters aanwezig waren
(zie foto).
Na de lunch alweer de auto in om op weg te
gaan naar Pondycherry om op kraamvisite te
gaan bij een nichtje dat tien dagen eerder
was bevallen van een jongetje.
De dagen daarop voorbereidingen getroffen
en inkopen gedaan voor de terugreis.
Een cadeautje voor pastor Sebastian zelf was
dat hij op de dag van vertrek nog even het
baby’tje van een van zijn lievelingsnichtjes
heeft kunnen zien dat net geboren was.
Moe maar voldaan stapte Sebastian op 2
oktober om 4.15 uur in het vliegtuig om
rond 13.30 uur op Schiphol te landen.
Helaas zijn alle door onze pastor gemaakte
foto’s vanwege het ter ziele gaan van
zijn iPhone verloren gegaan, maar
desalniettemin kan Sebastian, ook zonder
kiekjes, terugkijken op een intensieve maar
prachtige vakantie.
vrijdag 14 november 2014
5
kerk
emmaÜsparochie apeldoorn
Adres
: Emmaüshuis, Stationsstraat 13, 7311 NL Apeldoorn
Centraal Secretariaat : 055-526 65 00, [email protected]
Maandag t/m donderdag 09:00-12:30 uur en van 13:00-16:00 uur.
Op vrijdag van 09:00-12:30 uur. Zie ook pagina 6.
Kerkbijdragen
: NL40 INGB 0000941849 t.n.v. RK Emmaüsparochie
Website
:www.emmaus-apeldoorn.nl
Parochiekerk
: Onze Lieve Vrouwekerk, Hoofdstraat 18, 7311 KB Apeldoorn
Pastores:
Paul (P.F.) Daggenvoorde, pastoor
[email protected]
06 - 39 17 04 07
Ronald (R.G.Th.) Dashorst, diaken
[email protected]
055 - 526 65 03
Sebastian (S.) Gnanapragasam,
parochievicaris
[email protected]
055 - 526 65 04
Secretaresse pastores en bestuur
ma, di, wo, do: 09:00 - 12:00 uur
[email protected]
055 - 526 65 04
vieringen in de onze lieve vrouwekerk
1 5
n ov e m b e r
t / m
Zaterdag 15 november
16.30 uur
Eucharistieviering met cantor, voorganger pastoor P. Daggenvoorde en
diaken R. Dashorst
Zondag 16 november
10.00 uur
Eucharistieviering met het Gregoriaans koor, voorganger pastoor
P. Daggenvoorde en diaken R. Dashorst
11.45 uur
Inspiratieviering met koor Pur Sang, voorganger diaken R. Dashorst
Thema: We hebben allemaal talenten, maar durven we en kunnen wij ze
gebruiken? In de interactieve inspiratieviering die wordt ondersteund door
themakoor Pur Sang en Ronald Dashorst gaan we met dit thema aan de slag.
Op een verrassende en inspirerende manier zal een Bijbelverhaal over talenten
actueel worden gemaakt. U zult hier tot nadenken worden gestemd en
misschien wat anders de kerk uitkomen. Van harte welkom om deze viering bij
te wonen. Wij zien u graag!
Dinsdag18 november
09.00 uur
Eucharistieviering
Vrijdag 21 november
09.00 uur
Eucharistieviering
20.00 uur
Gebedsviering Sant’Egidio
Zaterdag 22 november
16.30 uur
Eucharistieviering met het Hubertuskoor, voorganger pastor Sebastian
Zondag 23 november
10.00 uur
Eucharistieviering met het Magnificatkoor, voorganger pastor Sebastian
12.00 uur
Doopviering, voorganger pastor Sebastian
Dinsdag 25 november
09.00 uur
Eucharistieviering
Vrijdag 28 november
09.00 uur
Eucharistieviering
20.00 uur
Gebedsviering Sant’Egidio
Oec. Kinderkerk (De LichtBoot) in de Drie Ranken
23 november 9.30 uur
DOOPVIERINGEN
De eerstvolgende doopvieringen worden gehouden op zondag 25 januari, zondag 22
februari, zondag 22 maart en zondag 26 april. U kunt zich hiervoor aanmelden op het
secretariaat.
Biechtgelegenheid elke vrijdag na de viering van 09.00 uur in de O.L. Vrouwekerk
Rozenkransgebed elke dinsdag- en vrijdagmorgen vanaf 8.30 uur, voorafgaand aan de
viering van 9.00 uur in de O.L. Vrouwekerk
2 8
n ov em ber
Kinderdienst en crèche
Elke zondag is er tijdens de viering van 10.00 uur kinderdienst en crèche.
Op 30 november is er om 14.30 uur een Sint Nicolaasviering (zie info Kind
en Kerk).
Koffieontmoeting
Elke zondag is er na de viering van 10.00 uur gelegenheid tot koffie drinken. Een
gezellig moment om even bij te praten of iemand wat beter te leren kennen.
Opbrengst collecte
Collecte pastoraat Emmaüsparochie € 1056,58
Collecte Diaconie/Emmaüs € 996,74
Hartelijk dank voor uw bijdragen.
Misintenties
Weekend 15-16 november: Jeroen Wijnbergen, Ineke Verhoog, Minie Hollak-Huisman, voor
een jarige die op 15 november 80 jaar is geworden. Vrijdag 21 november: de heer Balfoort
Weekend 22-23 november: Henk Uytendaal, Minie Hollak-Huisman, Aad v.d. Maarel
Parochiekroniek
Overleden: Ineke Verhoog, zij woonde aan de Van Ostadelaan. De afscheidsplechtigheid
heeft plaatsgevonden in de aula van Monuta. Minie Hollak-Huisman, zij woonde in de
Kalverstraat. De uitvaart heeft plaatsgevonden in de O.L. Vrouwekerk.
Gedoopt: Door het H. Doopsel zijn in onze geloofsgemeenschap opgenomen: Anne Fleur
Haringhuizen, Emma Haringhuizen, Hugo Haringhuizen, Ben van Malsen, Juul van Malsen.
In Memoriam Ineke Verhoog
Op 26 oktober jl. is volkomen onverwacht en tot groot verdriet van haar familie Ineke Verhoog
overleden. Ineke was een liefdevolle, zorgzame vrouw, die meer gaf dan ze nam. Voor haar
zoon was ze een geweldige, liefhebbende moeder, die hem een fijne, beschermde jeugd heeft
gegeven. En ook voor zijn vrienden heeft de deur altijd opengestaan, mee-eten was bijna een
must. Voor haar schoondochter was ze een schoonmoeder die haar onvoorwaardelijke liefde gaf
en voor haar kleinzoon was ze de gedroomde oma, snoep-oma noemde hij haar en ze waren bijna
onafscheidelijk. Ze was een liefhebbende vrouw voor haar partner, met wie ze haar liefde voor
honden deelde en met hem genoot ze van de kleine dingen die het leven biedt. Haar vader zal
haar missen, ze was een goede dochter met een groot verantwoordelijkheidsgevoel en ze had de
zorg voor het graf van haar moeder op zich genomen. Waar liefde heerst en vriendschap, daar is
God, in die geest hebben we op 31 oktober afscheid van haar genomen en voor haar de lezing
van Johannes gelezen over de liefde. En we hebben voor haar gebeden dat zij nu mag leven in
de liefde van God de Vader. En we bidden om Gods nabijheid voor haar gezin, haar partner, haar
vader en allen die van haar hielden, op hun verdere levensweg, die moeilijk zal zijn zonder haar.
Cobie Temmink
Speciale Adventviering in De Drie Ranken: Parochie nodigt ouderen uit
Het pastoraal team van de
Emmaüsparochie wil tweemaal per jaar
Eucharistie vieren met de ouderen van
de parochie. Voor de eerste maal zal een
gezamenlijke ouderenviering worden
gehouden op woensdag 17 december
aanstaande, dus vlak voor Kerstmis.
Waarom dit initiatief?
In een aantal gemeenschappen was het
traditie om bijvoorbeeld voor Kerstmis
een ouderenviering aan te bieden op een
doordeweekse dag. Behalve het samen
vieren is dit voor veel ouderen ook een
gelegenheid om elkaar in een gezellige
sfeer te ontmoeten.
Na het sluiten van de verschillende
parochiekerken en omdat een klein
pastoresteam niet overal tegelijk kan
zijn, ligt het voor de hand een dergelijke
viering nu centraal aan te bieden. In
principe is de Onze Lieve Vrouwekerk
hiervoor de aangewezen plaats. Maar
praktisch gezien blijkt het op dit moment
niet mogelijk om met name de ontmoeting
na de viering in het parochiecentrum
gestalte te geven: er is te weinig ruimte
om een grote groep mensen te ontvangen.
Bovendien is het verplaatsen van een grote
groep ouderen van kerk naar zaal ook
lastig.
Het pastoraal team heeft daarom gezocht
naar een alternatief en in goed overleg
met betrokkenen gekozen de gezamenlijke
ouderenviering te houden in De Drie
Ranken (Eglantierlaan 202 in De Maten). Dit
kerkgebouw is niet gesloten, we hebben
er nauwe banden mee, en het biedt de
faciliteiten voor viering en ontmoeting die
we zoeken.
Uitnodiging
Daarom nodigen wij alle ouderen van de
parochie via deze weg nu al van harte uit
voor de Adventviering van 17 december. Wie
we bedoelen met ‘ouderen? Ieder die zich
aangesproken voelt! Helaas hebben wij geen
echte vervoersdienst dus in principe komt u
op eigen gelegenheid naar de kerk. Wilt u
wel komen, maar weet u echt niet hoe? Belt
u tijdig dan met het parochiesecretariaat
(055-526 65 00), dan proberen (!) wij met
u een oplossing te zoeken. Neemt u in
verband met het vervoer een begeleider mee
dan is deze vanzelfsprekend ook van harte
welkom.
De Eucharistieviering begint om 14.30 uur in
de kleine kerkzaal. Vanaf 14.00 uur is de zaal
open. Voorgangers in de viering zijn pastor
Sebastian en diaken Ronald Dashorst.
Herenkoor Gaudeamus ondersteunt de
zang. Op weg naar Kerstmis is het thema
van deze viering “Engelen”. Zoals de engel
Gabriël bij Maria op bezoek komt en haar
inspireert met de blijde boodschap, zo
mogen wij ook uitzien naar engelen die in
ons leven langskomen om ons te inspireren
en te maken dat wij openstaan voor het
nieuwe leven: Wees niet bang, wees
begenadigd.
De viering is voorbereid door een aantal
ouderen met de pastores. Na de viering is
er een gezellig samenzijn in de zaal met
een hapje en een drankje tot uiterlijk
17.00 uur. Wees welkom!
Pastoraal team Emmaüsparochie
vrijdag 14 november 2014
6
huis
W i l l e m
Openingstijden Centraal Secretariaat
Het Centraal Secretariaat is geopend op maandag t/m donderdag van 9.00-12.30 uur en
van 13.00-16.00 uur, met uitzondering van maandag 17 november, dan is het secretariaat
geopend van 9.00-13.00 uur. Op vrijdag is het secretariaat geopend van 9.00-12.30 uur.
Wisselend is aanwezig Gerda Eeninkwinkel of Connie Schrama
b e s t u u r
Collecte met bon!
In een vorige aflevering van OpWeg hebt
u al gelezen dat er bonnen voor de collecte
komen. Dan is het niet meer nodig om
contant geld op zak te hebben. Het idee is
geboren om het gemakkelijker te maken
voor u, de collectetellers en zelfs voor de
belastingdienst. Hoe zien die bonnen er uit
vraagt u zich misschien af. Daarvoor hoeft
u maar naar de illustratie bij dit bericht te
kijken.
Het verkrijgen van die bonnen moet
natuurlijk ook gemakkelijk gaan. Daar
hebben we voor gezorgd. Dat kan zelfs
op twee manieren. U kunt de bonnen
verkrijgen bij het secretariaat van de
parochie. Dat is halen en betalen. Pinnen
kan jammer genoeg (nog) niet. Als u de
bonnen zelf wilt halen kan dat alleen tijdens
de openingstijden van het secretariaat. Die
staan duidelijk aangegeven in OpWeg.
Voor de tweede manier hoeft u niet de
deur uit. U schrijft een bedrag over op
rekeningnummer NL80RABO0105242063
t.n.v. Emmaüsparochie Apeldoorn. Vermeld
u dan wel uw naam, uw adres en uw
k i n d
Op 14 juni 2015 is er
weer de mogelijkheid
voor kinderen om hun
eerste heilige communie
te ontvangen. De eerste
communievieringen
vinden plaats in de
Onze Lieve Vrouwekerk. Indien uw kind dit
schooljaar 7 jaar wordt of in groep 4 van het
basisonderwijs zit en gedoopt is, is zij/hij van
harte welkom om dit jaar deel te nemen aan
de voorbereiding op het ontvangen van de
eerste heilige communie.
Op dinsdag 9 december 2014 is er een
algemene ouderavond. Deze avond is
bestemd voor ouders van communicantjes
van geheel Apeldoorn en zal plaatsvinden in
kerkcentrum de Drie Ranken, Eglantierlaan
202. We beginnen om 19.30 uur. Wij willen
dan graag met u ingaan op de betekenis
van de eerste communie, op de rol van
de ouders bij de voorbereiding van hun
kind en uiteraard op een aantal praktische
zaken. Ook zal er iets gezegd worden over
het project dat we dit jaar gaan gebruiken,
“Blijf dit doen”. Er wordt van de ouders
een actieve betrokkenheid gevraagd, ervan
uitgaande dat het geloof niet alleen in de
kerk, maar vooral ook thuis beleefd wordt.
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de
algemene ouderavond van 9 december bij
te wonen, maar wilt u uw kind wel laten
deelnemen aan de voorbereiding op de
eerste communie, dan vraag ik u contact
op te nemen met het secretariaat van de
Emmaüsparochie, telefoon 055-526 65 00,
email: [email protected] of te
mailen naar [email protected]
Graag tot ziens op 9 december!
In de vorige OpWeg heeft u kunnen
We hebben nog een tip voor u. Bestel uw
kaarten nog dit jaar. Dan kunt u bij uw
belastingaangifte over 2014 deze giften nog
als aftrekpost invullen. Als u de bovenkant
van de kaart bewaart hebt u meteen een
bewijsstuk voor de belastingdienst. Bedenk:
hoe eerder u de kaarten gebruikt hoe eerder
u het gemak ervan ervaart.
Bestuur Emmaüsparochie Apeldoorn
e n
Informatieavond eerste communie
Pretpieten en het Pretpakket
telefoonnummer.
Wilt u ook aangeven
welke bonnen u
gaat gebruiken?
Bijvoorbeeld 2
kaarten met bonnen
van € 1.
De bestelde bonnen
worden dan zo snel mogelijk bij u bezorgd.
We hebben 3 soorten kaarten:
- een kaart met 20 bonnen van € 0,50 per
stuk. Deze kaart kost dus € 10.
- een kaart met 20 bonnen van € 1 per stuk. Deze kaart kost dus € 20.
- een kaart met 20 bonnen van € 2 per stuk.
Deze kaart kost dus € 40.
k e r k
lezen dat de parochie meedoet aan het
Pretpieten- en het Pretpakketactie. Deze
activiteit wordt georganiseerd door Joker
in samenwerking met de Diaconie en met
ondersteuning van het Logeerhuis van
de Sint. Achter in de kerk staat een met
sinterklaaspapier versierde doos. U kunt
daar op de komende zondagen in november
wat doneren in de vorm van strooigoed,
chocolade, banketstaaf, speculaas of ander
5 december-gerelateerd lekkers. De inhoud
van alle dozen wordt verdeeld over zo’n
120 pretpakketten. De pretpieten bezorgen
op 30 november en op 5 december met
hun chauffeurs de pakketten bij gezinnen
met een smalle beurs binnen Apeldoorn.
Daarnaast is er op 6 december een
Pretprogramma bij de kledingbank van
Sant’ Egidio.
Blij
Onlangs was ik weer uitgenodigd om ‘de
gast’ te zijn tijdens de maandelijkse koffiemaandagmorgen voor ouderen in De Drie
Ranken. Ik mocht zelf een thema bedenken
om daar met de bezoekers over te praten.
Nu had ik een paar maanden geleden op
Facebook meegedaan aan een 5-daagse
‘Ik werd vandaag blij van…”. Omdat ik dat
erg leuk had gevonden en ook van anderen
positieve reacties had ontvangen, besloot ik
om dat als gespreksthema te kiezen…
Narigheid
Dat het niet vanzelfsprekend is om
over zaken te praten waar mensen
blij van worden, bleek wel tijdens de
bijpraatgesprekken die de mensen na
binnenkomst met elkaar voerden. Bekenden
die overleden waren, anderen die met
ernstige ziekte te kampen hebben, de
gebreken die mensen bij zichzelf vaststellen
bij het ouder worden. Nee, het was allemaal
narigheid wat de klok sloeg.
Nadat ik mezelf had voorgesteld en het
thema had ingeleid, was ik benieuwd naar
de ervaringen of momenten waarvan ik een
lach op de gezichten hoopte te gaan zien. Ik
werd niet teleurgesteld…
Hemelse gehaktballetjes
De eerste mevrouw die het woord nam
vertelde dat ze de vorige dag, zondag, ‘s
middags zin had in groentesoep. Ze had alles
in huis, behalve, kwam ze achter toen ze er
naar zocht, gehaktballetjes.
Wel jammer maar niets aan te doen, dus dan
maar soep zonder balletjes. Net voor ze met
eten wil beginnen gaat de bel. Daar staat de
buurvrouw met in haar handen……kant-enklare gehaktballetjes!
Ze hoeft deze ‘hemelse gehaktballetjes’ er
alleen maar in te doen om de soep af te
maken én….het waren er ook nog eens net
zoveel als ze zelf gebruikt zou hebben!!
Als je van zo’n ervaring en zo’n verhaal niet
blij – en verwonderd – wordt…
Blije mannen
De volgende mevrouw had ook op zondag
een geheel andere ervaring beleefd die ze
graag met ons wilde delen. Ze was naar
de dienst in de Grote Kerk geweest en had
genoten van de, zoals zij het verwoordde,
‘blije mannen van Groot-Schuylenburg’. Het
Jij hoort erbij!
St.Nicolaasviering op 30 november, 14.30 uur
Op deze zondagmiddag komt Sint Nicolaas
met zijn pieten op bezoek in onze kerk. In
deze oecumenische kerkviering luisteren
we naar de verhalen van Zacheus en Piet
Verdriet. Beiden hebben ze het idee dat ze
niet mee tellen. In het verhaal van Zacheus
vertelt Jezus dat iedereen gelijk is en Hij
laat dat zien door bij deze tollenaar te
gaan eten, terwijl alle andere mensen op
deze tollenaar neerkijken. Piet Verdriet
krijgt in deze viering troost van de
kinderen en van Sinterklaas. Na de viering
is er gelegenheid om naar Sinterklaas
toe te gaan en hem een hand te geven.
De muziekpiet komt met zijn gitaar en
zorgt dat het een feestelijke viering wordt
waarin kinderen, ouders en grootouders
(en iedereen die het leuk vindt) welkom is!
Mariska Litjes,
medewerker Kind en Kerk
o l i e r o o k
Maandag 17 november, 20:00 uur
Lezing ‘Te Gast’ door Leo Fijen
Kerkcentrum De Drie Ranken,
Eglantierlaan 202, Apeldoorn
Tv-presentator en schrijver van spirituele
enthousiasme waarmee deze kerels zingen
en musiceren, had haar voor de rest van de
dag blij gemaakt.
Daarbij viel ook de naam van Constance
Schouwstra, die als geestelijk verzorger
werkzaam is op deze locatie van ’s Heeren
Loo. En laat Constance nu de vorige gast zijn
geweest bij de koffie-morgen. Waarop ik
kon aanvullen dat ik Constance al heel lang
ken en een aantal jaren samen met haar en
enkele anderen de gospelgroep ‘Strooisel’
heb gevormd. Wat een mooie tijd (zo rond
1980) was dat. Ik herinner me nog goed de
gastvrijheid die er was in ‘huize Schouwstra’,
waar we oefenden, met Hetty en Willem.
Wat een blije, fijne mensen waren dat; ze
zijn helaas inmiddels allebei overleden.
Het ‘lijflied’ van Strooisel, we speelden en
zongen met name in Groot-Schuylenburg
en in gevangenissen, was: “Als aangeraakte
mensen, zijn wij op weg gegaan”. Toen al
OpWeg dus…
Loslaten
Een andere mevrouw vertelde hoe moeilijk
haar man het had gevonden om op zijn
sterfbed het leven, en haar, los te laten. Het
was een ware worsteling geweest. Op een
dag vertelde iemand tegen deze mevrouw
dat zij dat met een kind had meegemaakt.
Bang om weg te gaan bij zijn ouders en nog
banger voor wat hem te wachten stond,
had een verpleegkundige gezegd: “Zie het
sterven als een brug overgaan: aan deze
kant houden je ouders je hand vast en als
je loslaat en aan de overkant komt is daar
Jezus om jouw hand vast te pakken.” Zo kon
het kind vredig heengaan, had de persoon
haar verteld. De mevrouw heeft dit op haar
beurt zo tegen haar man verteld en ook hij
had vertrouwen in deze woorden en vond
de rust om ‘over te steken’. Ze vertelde het
met tranen in haar ogen, maar óók met een
blijde glimlach…
boeken Leo Fijen zal spreken over het
jaarthema “Te gast”.
Hij neemt ons mee naar de gastvrijheid van
God. Hoe kom je daar, wat doe je daarvoor
en wat laat je daarvoor? Leo Fijen is ook
verantwoordelijk voor de kloosterserie
op tv. Hij zal aan de hand van concrete
voorbeelden en inspirerende verhalen de
weg wijzen naar de gastvrijheid van God. Hij
zal dat doen op een manier waardoor iedere
aanwezige ook na de lezing de weg naar
God kan blijven gaan.
Woensdag 26 november. 20:00 uur
Christelijke Meditatie
Kerkcentrum De Drie Ranken,
Eglantierlaan 202, Apeldoorn
De stilte schept orde.
Zij mengt zich in het tumult van je warrige
gedachten en drijft de chaotische spinsels
zachtjes uit elkaar, tot zij elk op hun plaats
komen.
vrijdag 14 november 2014
Ontwikkelingshulp geslaagd?
In dit artikel wil ik proberen twee
nieuwsfeiten die ik onlangs las met elkaar
in verband te brengen. Doel hierbij is te
achterhalen welke vorm van ‘missie of
ontwikkelinghulp’ de gewenste is.
Het gaat om artikelen die ik las in Katholiek
Nieuwsblad. Het eerste ging over een
Frans team van experts dat onlangs in de
Algerijnse hoofdstad Algiers aankwam
om onderzoek te doen naar de dood van
zeven trappisten in 1996. De zeven Franse
trappisten werden tijdens de burgeroorlog
uit hun klooster in Tibhirine ontvoerd door
moslimfundamentalisten. Hun hoofden zijn
enkele dagen later gevonden, hun lichamen
nooit.
Tot vandaag is onduidelijk of de monniken
door hun ontvoerders of per abuis door
het Algerijnse leger zijn gedood. Ik wil
het niet verder hebben over dit hoopvolle
onderzoek, maar kort stilstaan bij het
werk van deze monniken. Ze leefden in
een klein klooster op het platteland in
Algerije. Ze hadden ook na de Algerijnse
onafhankelijkheidsstrijd de sympathie van
de plaatselijke bevolking behouden. Het
klooster van Onze-lieve-Vrouw van de
Atlas was immers meer dan een plaats van
bezinning. Het was uitgegroeid tot een
ontmoetingsplaats voor de hele regio. De
aanwezigheid van broeder Luc was daar
niet vreemd aan. Als arts verzorgde hij,
gratis, iedereen die hulp kwam vragen- soms
wel honderd patiënten per dag. De prior
Christian de Chergé was een voortrekker
van de interreligieuze dialoog. Hij was een
gedreven monnik met een open kijk op de
wereld en met uitgesproken ideeën over
zijn roeping: zijn moslimvrienden drukte
hij keer op keer op het hart dat zij geen
kruisvaarders waren, maar hun nederige
broeders. Hij zei: “Wij hebben respect voor
uw godsdienst en uw cultuur en willen met
onze aanwezigheid hier een teken geven:
een teken van solidariteit van onze God met
de uwe.” Kortom, de hechte band tussen de
monniken en de plaatselijke bevolking bleef
in tact.
Het tweede, voor mij ook hoopvolle, artikel
ging over uitspraken van de Nigeriaanse
aartsbisschop Ignatius Kaigama. Tijdens de
gezinssynode in Rome in oktober haalde
hij uit naar de westerse mentaliteit ten
opzichte van Afrikaanse landen. “Afrika
wil jullie condooms en contraceptiva niet.
Wij willen voedsel, onderwijs en zorg”,
waren zijn woorden. Tijdens een recente
pro-lifeconferentie had hij al gesteld dat
voor hen (de Afrikaanse katholieken) het
leven heilig is, het huwelijk heilig is en dat
het gezin waarde heeft. Hij ging verder:
“We hebben te maken met internationale
organisaties, landen en groepen die ons
zouden willen verleiden om af te wijken
van onze culturele gewoonten, tradities en
zelfs onze religieuze overtuigingen. En dit
is vanwege hun geloof dat hun opvattingen
onze opvattingen zouden moeten zijn. Wij
zeggen: ‘Nee, we zijn volwassen geworden.’
De meeste landen in Afrika zijn vijftig,
zestig, honderd jaar onafhankelijk. Het
zou ons toegestaan moeten zijn zelf na te
denken.”
De twee artikelen laten iets zien over met
welk uitgangspunten hulp en ondersteuning
wordt geboden. Kijkend naar de moderne
wijzen van ontwikkelingshulp, dan mogen
we concluderen dat er veel belastinggeld
en geld van ‘goede doelen’ organisaties
aan wordt besteed. De vraag is welke hulp
geboden wordt. Welke voorwaarden worden
er gesteld aan, of welke tegenprestaties
worden gevraagd voor deze hulp. Moeten
die niet aansluiten bij de werkelijke
behoeften en met respect voor de voor hen
geldende waarden, normen en religieuze
opvattingen? Als dat niet zo is mag men zich
afvragen waarom al dat geld beschikbaar
wordt gesteld. Is het niet arrogant te denken
dat onze normen hun normen moeten zijn?
Is de houding van de monniken van Tibhirine
niet een voorbeeld van hoe het ook kan?
7
a l s
e m m a Ü s g a n g e r s
“Op weg naar de stal”
zoekt kerststallen
Op zaterdagmiddag 20
december willen
we in en rond
de Onze Lieve
Vrouwekerk een
kerstevenement organiseren. We gaan dan
met jong en oud ‘op weg naar de stal’. Er
zal op het kerkplein een kleine kerstmarkt
zijn verzorgd door de gemeenschap van
Sant’Egidio, met lekker eten en drinken
en leuke hebbedingetjes voor de Kerst.
Kinderen kunnen een kerstknutsel maken
en in de kerk luisteren naar een bijzonder
kerstverhaal. We hopen op muziek op het
plein, en we hebben plannen om iets leuks
in de parochietuin te doen. En natuurlijk
zal de kerk de hele middag open zijn, naar
we hopen met een fantastische verzameling
kerststallen die mensen bekijken kunnen.
Heeft u één of meerdere kerstgroepen/
stallen in huis en zou u die deze middag in
de kerk tentoon willen stellen? Neemt u dan
contact op met Gerda Eeninkwinkel van het
parochiesecretariaat (tel. 055-526 65 00).
Ronald Dashorst (team en Sant’Egidio)
Mariska Litjes (Kind en Kerk)
Marianne van Tricht (AEV)
Herhaalde oproep:
chauffeurs gezocht
Filmtip: Des Hommes Et Des Dieux
[Bron: Wikipedia / Thomas,
godsdienstonderwijs, België,
Katholiek Nieuwsblad]
Mijn oproep in de laatste OpWeg om
parochianen te werven die af en toe iemand
naar de kerk willen brengen, heeft helaas
geen enkele reactie opgeleverd. Kom op,
mensen, het moet toch mogelijk zijn om die
paar parochianen die graag eens naar de
kerk gaan vervoer te bieden! Daarom een
herhaalde oproep om het chauffeursteam
echt te versterken zodat het voor iedereen te
doen blijft.
En ik doe er nog een oproep bij: wie is
er bereid om op woensdagmiddag 17
december a.s. ouderen naar De Drie Ranken
te vervoeren en weer thuis te brengen? Dan
organiseert de parochie daar voor hen een
Adventviering (zie elders in dit blad). Het
zou fijn zijn als we hen die graag willen
komen maar geen eigen vervoer hebben
of niet van het openbaar vervoer gebruik
de grens met Myanmar, waar 1000
vluchtelingen leven. Het doel van de
vrouwenmarathon is om geld in te zamelen
voor de kwetsbare kinderen in het land.
De tiendaagse reis is georganiseerd door
Compassion, een organisatie die zich
richt op kinderen, moeders en baby’s en
studenten die leven in armoede.
Met vijftig vrouwen samen hopen
we een bedrag van €125.000,- bij
elkaar te brengen en we zoeken
sponsoren voor 250 kinderen. Met dit
doel in mijn hoofd train ik voor deze
pittige loop in Thailand en ik ben
vastbesloten om de finish te halen
volgend jaar.
Alhoewel Thailand een bekende
toeristische bestemming is, met mooie
stranden en heerlijk eten, leven vele Thaise
mensen in armoede. Mensenhandel en
kinderprostitutie komen overal in Thailand
veel voor en in het grensgebied zijn
duizenden vluchtelingen die daar leven
zonder enkele rechten. Zij zijn heel erg
kwetsbaar en belanden gemakkelijk in
armoede. Om mensen bewust te maken
van deze problemen heeft Compassion de
vrouwenmarathon opgezet. Zij hebben het
geld van sponsoren nodig om projecten te
ondersteunen voor kinderen en studenten
in Thailand. Een deel van het geld gaat naar
een fonds om ouders te helpen om een vak
te leren, zoals kok of elektricien, zodat zij
beter voor hun kinderen kunnen zorgen.
Waarom loop ik voor Thaise kinderen
en niet voor Filippijnse kinderen?
Het is puur toeval dat de organisatie
Compassion de marathon organiseert
in Thailand. Als de organisatie
dezelfde loop in de Filippijnen
organiseerde liep ik ook zeker mee.
De monniken zijn dood en ik hoop van
harte dat met het onderzoek de vragen
worden beantwoord. En dat er daarmee
weer aandacht is voor de wijze waarop
deze mensen zich met hulp en steun
ontfermden over de lokale bevolking.
Zonder eigenbelang, zonder winstbejag en
met respect voor hun levens. Dit zou toch
een mooi voorbeeld kunnen zijn voor het
bieden van ‘ontwikkelingshulp’ en daarmee
een prachtige reactie zijn op de oproep van
bisschop Kaigama.
Marianne Zegwaard
Hardlopen met een doel
Ik ben Rachel de Weerd-Cabradillo (40),
getrouwd met Jan de Weerd uit Apeldoorn.
Ik ben geboren in Ifugao, in De Filippijnen.
Elke zaterdag loop ik ongeveer 15-18
kilometer. Ik begon met hardlopen in 2008,
na het verlies van mijn baby Sara.
En ik ontdekte dat deze sport de beste
therapie voor mij is. Het geeft mij veel
vreugde om in de open lucht te lopen, de
vogels te horen zingen in het bos of wilde
zwijnen en herten te zien op mijn pad. Ook
het contact met mijn sportvrienden is goed
voor de ontwikkeling van mijn Nederlandse
taal. Soms doe ik een hardloopwedstrijd
van 8 km tot een mini-marathon (18,5 km).
Afgelopen april won ik de eerste plaats in
de ‘No Man Race’ in Apeldoorn van 10 km
met een goede persoonlijke tijd.
Ik probeer mijn hardlopen te combineren
met mijn drukke leven als moeder en
carrièrevrouw. Ik heb twee kinderen, Ryan
van 13 en Tom van 3 jaar oud. Van mijn
beroep ben ik docent op een basisschool.
Ik ben daarnaast ook vrijwilliger bij Kids
College in Apeldoorn en elke week bij
de kindernevendienst in de Onze Lieve
Vrouwekerk. Ik ben ook lid van de AV
Veluwe Atleet Club in Apeldoorn.
Op 24 januari 2015 ga ik een halve
marathon lopen samen met 50 Nederlandse
vrouwen in Thailand. Wij lopen aan
Compassion
Uitdaging
De Christelijke sponsororganisatie
Compassion biedt kinderen een
kans om een leven te leiden zonder
armoede. De organisatie werkt in
Latijns Amerika, Afrika en Azië. De
aanpak is holistisch. Het ondersteunt
de kinderen in alle levensgebieden:
gezond eten, medicijnen en een
veilige omgeving. Het stimuleert
de intellectuele en emotionele
ontwikkeling en de spirituele vorming.
Ik ben erg enthousiast over het idee dat
we een verschil kunnen maken in het leven
van kinderen in Thailand en mensen in
armoede.
Voor meer informatie over het project:
http://www.compassionmarathon.nl/
lopers/rachel.html
v e r d e r
kunnen maken toch in de gelegenheid
kunnen stellen deze feestelijke middag mee
te maken. Wie o wie wil dit op deze middag
op zich nemen? U krijgt, indien gewenst, de
gezellige middag er gratis bij!
Neem voor nadere info of aanmelding
even contact met me op en maak een
medeparochiaan blij!
Marianne van Tricht, projectmedewerker AEV
[email protected]
tel. 055-526 65 05/ 06-127 83 571 (ma. t/m don.)
Met elkaar Voor elkaar
op Dag van de Dialoog
Op 5 november waren er in en rond
Apeldoorn burgers van allerlei achtergrond
met elkaar in gesprek rond het thema Met
elkaar Voor elkaar. Doel van dit initiatief
is om verbindingen tussen mensen tot
stand te brengen en de sociale cohesie
in de stad te bevorderen. Op initiatief
van de pastoraatsgroep boden we in het
Emmaüshuis voor het eerst een dialoogtafel
aan. Immers, de doelstellingen van deze
Dag liggen dichtbij de missie van ons als
Emmaüsgangers: we zijn samen onderweg,
niet alleen in de kerk, ook in de samenleving.
En we komen verder door echt gesprek en
door de gastvrijheid die we elkaar betonen.
Ik mocht in het Emmaüshuis, met Luce van
Gerwen als gastvrouw, gespreksleider zijn
van een groep vrouwen die haar eigen
ervaringen en idealen rond dit thema in
gesprek wilden brengen. Ik kon over de link
tussen de Dag en onze Emmaüsmissie in het
gesprek met onze gasten ook iets vertellen
en merkte dat dit erg gewaardeerd werd.
Op het stadhuis was Ben Hilgers die ochtend
gespreksleider van een groep, en ’s middags
Ronald Dashorst bij Philadwars. We hebben
het allen als een heel waardevolle dag
beleefd. Volgend jaar weer!
Marianne van Tricht
vrijdag 14 november 2014
8
Collectanten
Er komt nog heel wat bij kijken om
mensen in de kerk te kunnen ontvangen
en van dienst te zijn
Naast de pastor met de misdienaars en de
acolieten en naast de organist, de dirigent
en de koorleden, zijn er tal van anderen
die tijdens en rondom de vieringen taken
uitoefenen. De leden van de koffiegroep
bijvoorbeeld, en de leidsters van de crèche
en van de kindernevendienst. Ze zijn vaak
al een uur voor aanvang aanwezig en na
afloop zijn ze ook nog een uur in touw.
Er komt nog heel wat bij kijken om
mensen in de kerk te kunnen ontvangen
en van dienst te zijn. Een opmerkelijke
groep is het college van collectanten. In de
Onze Lieve Vrouwekerk bestaat dat college
al bijna 100 jaar. De huidige groep telt 17
leden en is heel saamhorig. Bij toerbeurt
gaan enkelen van hen tijdens de vieringen
rond in de kerk om te collecteren. Het
is een oude taak. Al sinds de vroegste
kerkgeschiedenis wordt in de vieringen
collecte gehouden tijdens de offerande.
Wanneer aan het altaar brood en wijn
worden gebracht, kunnen de kerkgangers
offeren in de collecte. Want wie bij Christus
hoort, geeft voor anderen.
De organisatie van de collecte vraagt
overleg. Elke viering worden er vier
collectanten ingeroosterd. En ze doen
meer dan alleen collecteren. U ziet ze al bij
binnenkomst. Ze zorgen dat er voldoende
liturgieboekjes op de tafels liggen. En ze
zien er op toe dat de vergoeding voor
de boekjes niet ontvreemd wordt door
passanten. Samen met leden van de groep
die mensen verwelkomen zorgen ze voor
een goede doorstroming. En zijn ze een
vraagbaak. Een van de meeste gestelde
vragen blijkt de vraag naar het toilet! Als de
viering begint, sluiten zij de hoofddeuren
en verzamelen zij in stilte de vergoeding
voor de liturgieboekjes. En onder het
openingslied doen zij tegen diefstal
van fietsen ook de poort dicht bij het
parochiehuis. In opdracht van het bestuur
houden zij regelmatig tellingen van het
aantal kerkgangers. Want meten is weten.
Al met al doen ze dus meer dan alleen het
collecteren. Hun werkzaamheden hebben
te maken met die van de kosters, van de
gastvrouwen en van de pastoraatsgroep.
Ze lijken in hun toezichthoudende taken
misschien wel eens streng. Bedoeld is
dat zij met anderen de kerkgangers van
dienst zijn zodat iedereen de viering kan
meemaken.
Overigens: de groep zoekt nog steeds
uitbreiding. Welkom! Neemt u gerust
contact op met de secretaris dhr. G. J. van
Oers, 055-521 53 51.
Pastoor Daggenvoorde
Sant’Egidio
Agenda
Gebedsvieringen
Vrijdag 14 november, 20:00 uur,
dagkapel van de Onze Lieve Vrouwekerk,
Stationsstraat 13
Gebed voor de vrede; we ontsteken kaarsen
en bidden voor al de plaatsen in de wereld
waar geen vrede is.
het leven zijn. We noemen namen van
mensen in de dodencel, vaak politieke
gevangen, die al jaren wachten op de
voltrekking van hun doodvonnis.
http://nodeathpenalty.santegidio.org/
Iedereen is welkom om met ons samen te
bidden.
School van het Evangelie
Vrijdag 21 november, 20:00 uur,
dagkapel van de Onze Lieve Vrouwekerk,
Stationsstraat 13
Gebed voor de armen
1 december komt Dirk van der Goten uit
Antwerpen naar Apeldoorn om met ons te
bezinnen op de Adventstijd.
Aanvang 20.00 uur.
Vrijdag 28 november, 20:00 uur,
dagkapel van de Onze Lieve Vrouwekerk,
Stationsstraat 13
Gebed voor het leven, Cities for Life; wij
sluiten ons aan bij het wereldwijde gebed
tegen de doodstraf en willen een stad van
Kledingbank
De kledingbank heeft een facelift gekregen,
van een kledingzaak mochten wij gratis de
hele inventaris ophalen. Er staan nieuwe
kledingrekken, nieuwe balie en veel meer.
Het ziet er mooi en overzichtelijk uit en
werkt veel prettiger voor de vrijwilligers en
onze gasten.
Elke zaterdag geopend aan de Oude
Beekbergerweg 151.
Tussen 10.00 uur en 12.00 uur nemen we
graag actuele, schone en goede kleding
voor het winterseizoen van u aan. We zijn
nog steeds op zoek naar actuele mode voor
jongeren en jongvolwassenen.
’s Middags tussen 13.00 uur en 15.00 uur
geven we dit weer door aan de mensen die
er nood aan hebben.
Franciscustafel
Elke maandag serveren we een warme
maaltijd voor onze vrienden van de straat
bij de Franciscustafel. Wij zijn blij dat de
praktijkschool De Boog na een ziekteperiode
de draad weer op kan pakken om onze
gasten te verwennen met een heerlijke
maaltijd.
Straatteam
Op vrijdagavond gaat het straatteam voor
hen op pad, in deze periode brengen wij
naast de koffie, thee, warme chocolademelk
ook maaltijdsoep bij de mensen van de
straat. Het is hartverwarmend om daarmee
de mensen nabij te zijn.
Oproep
Wij vragen toiletartikelen (deo, douchegel,
scheerspullen enz.) voor jongeren die geen
vaste woon- en verblijfplaats hebben.
Bij het Jongeren Informatie Punt is daar
veel vraag naar.
Ik hoop u te mogen ontmoeten bij ons
gebed en/of bij de andere activiteiten.
Meer informatie
www.santegidio.nl
www.santegidio.org
www.deongezienegezien.nl
stad
Kopij voor de volgende OpWeg
graag inleveren uiterlijk woensdag
19 november 2014 per e-mail aan
[email protected]
b o n i f a t i u s
Vervoer naar de kerkdienst
Indien U in Ugchelen en omgeving woont en
vervoer wenst naar een kerkdienst van de
Emmaüsparochie, neemt u dan contact op
met dhr. B. te Braak, Brouwersmolenweg
399, tel 533 54 35. dhr. te Braak coördineert
het vervoer naar de kerken in Apeldoorn.
Deze service geldt alleen voor Emmaüs
parochianen, die in de ‘oud’ deellocatie
Bonifatius wonen. Woont u elders in
Apeldoorn, neemt u dan voor vervoer
contact op met het parochiesecretariaat.
Activiteiten in de Bronkerk Vorming &
Toerusting
Zie: www.Bronkerk.nl en de
programmaboekjes op de leesstandaard in
het secretariaat en in de Bronkerk.
Telefonische informatie: 055 542 34 95.
e m m a n u e l
d r i e r a n k e n
Stuurgroep Pastoraat
Emmanuelgemeenschap
Henka de Jong - liturgie
Ine Kienstra - katechese, tel. 541 87 23
Annemarie Doornbos - diaconie,
tel. 521 87 28
Vincent Althof – gemeenschapsopbouw,
tel. 542 40 63
Mark Braam, voorzitter loc.raad,
tel. 543 09 56
Carla Maessen – lid, tel. 542 65 13
e-mail: [email protected]
Omzien naar elkaar
Heeft u zelf hulp nodig of wilt u zich
aanmelden als vrijwilliger, neem dan
contact op met
Marja Kleiboer, tel. 534 43 22
Adri Hulst, tel. 541 61 64
Hans Westdijk, tel. 541 13 38 of
per e-mail: [email protected]
Gezamenlijke Wijkgemeenteen Parochieavond
Woensdag 26 november 20:00 uur
“Zoeken naar vervlechting”
De geloofsgemeenschap in de Drie Ranken
staat voor ingrijpende keuzes. De Drie
Ranken is dan wel aan de eredienst
onttrokken maar als geloofsgemeenschap
willen we verder vanuit een oecumenische
gedachte. Dan zullen we zelf in actie moeten
komen want de middelen en menskracht
vanuit de Emmaüsparochie zijn nu eenmaal
beperkt. Tijdens de vorige parochieavond
(21 mei) hebben we met elkaar gesproken
over wat we zoeken binnen onze
geloofsgemeenschap. De conclusie was dat
in de Drie Ranken geloven wordt ervaren als
niet alleen spiritueel, gericht op vieren, maar
ook op DOEN. De gemeenschap is levendig
en mensen voelen zich betrokken omdat er
veel gebeurt. Verbondenheid en herkenning.
Het thuiskomengevoel dat zo waardevol is.
Ontmoeten en vieren. Dat alles gebaseerd op
een jarenlang oecumenisch samengaan in de
Drie Ranken.
Op basis van die beelden zijn we
samen met RK pastores, dominees en
vertegenwoordigers van de PKN verder gaan
nadenken over hoe we invulling kunnen
geven aan die geloofsgemeenschap in de
Drie Ranken. Dat is een proces dat niet van
de ene op de andere dag gelopen is, maar de
wil is er om er samen uit te komen. We delen
een gezamenlijk verlangen/roeping om kerk
te zijn in deze tijd en daarin het geloof en
de krachten te bundelen. We gaan samen
op weg. De bijeenkomst op 26 november is
een volgende stap op die weg. We beginnen
met een gezamenlijk gedeelte waarin we
de plannen voor de geloofsgemeenschap
presenteren en toelichten. Daarna gaan we
als Katholieken en Protestanten uit elkaar
om de punten te bespreken die ons specifiek
aangaan en te delen wat we ervan vinden.
Vervolgens komen we weer bij elkaar om te
horen wat het gezamenlijke beeld is en of
we verder gaan op deze weg. Vanaf 19:30
uur is er koffie/thee. We hopen dat u/jij wilt
meedoen!
RK Stuurgroep Oecumene,
Henka de Jong, Carla Maessen, Annemarie
Doornbos, Ine Kienstra, Vincent Althof,
Ronald Dashorst, Mark Braam
Wereldwinkel nog steeds actueel
Ooit was het een oecumenisch besluit om
op 1e Adventzondag de wereldwinkel te
promoten in De Drie Ranken als onderdeel
van het gezamenlijk Adventproject.
Het Adventproject was een project op
ontwikkelingsgebied, ondersteund
door ZWO (Zending, Werelddiaconaat,
Ontwikkelingssamenwerking) en MOV
(Missie, Ontwikkelingssamenwerking, Vrede).
We hebben geen gezamenlijk Adventproject
meer, toch vinden we de presentatie van
de Wereldwinkel op 1e Adventzondag
een mooi oecumenisch gebeuren, dat
moet blijven. Zondag 30 november kunt
u ons weer aantreffen in de hal van De
Drie Ranken. Joke Slats is vrijwilliger bij de
Wereldwinkel en zal voor mooie artikelen
zorgen, waarvoor de makers en eerlijke prijs
krijgen, en u voor 5 december nog even
uw slag kunt slaan. Tevens wijzen wij u ook
nog op de grote schrijfactie van Amnesty op
10 december. De fakkeloptocht begint om
18.00 uur vanaf het Stadhuis en daarna met
heel veel mensen brieven schrijven in het
Stadhuis, met allerlei activiteiten rondom
het schrijven. Ook kunt u altijd de 3e zondag
van de maand in de hal van De Drie Ranken
uw handtekening plaatsen voor Amnesty bij
Hannah Kreijkes.
Joke Slats en Lini Oldewarris-Bazuin
Taizé-vieringen!
Wat heerlijk dat de oproep
op verschillende plaatsen zijn
uitwerking niet heeft gemist.
Er hebben zich inmiddels
al enkele vrijwilligers aangemeld. Als
u heel graag wil: hoe meer zielen, hoe
meer vreugd. U bent van harte welkom
als u ons wilt komen helpen. Binnen onze
Taizéwerkgroep zijn twee groepen:
vrijdag 14 november 2014
Inrichtingsgroep: Deze zorgt voor het
inrichten vóór en opruimen ná de vesper.
Liturgiegroep: Deze groep bereidt de liturgie
voor van de Taizé-vespers. Per 4 vespers is
er voorbereiding van ruim een uur o.l.v. een
predikant.
Wij vinden het fijn om samen de vieringen
voor te bereiden. Bij beide groepen is ruimte
voor meer mensen. Als het je leuk lijkt, neem
dan komende maand contact met ons op.
We kunnen er met elkaar voor zorgen dat
hier in Apeldoorn de vlam van Taizé blijft
branden om zo het Licht van God aan
anderen door te geven!
Je kunt ons bereiken via: Peter Kruitbosch,
tel. 533 54 31 e-mail [email protected]
gehouden. Voor het deel van de voormalige
Hubertusparochie worden er lopers
gevraagd. Voor wegbrengen en ophalen van
de enveloppe. Bent u bereid om hier aan
deel te nemen dan kunt u zich opgeven bij
J.W.J. Scheffer, Boerhaavestraat 74, tel. 055
5211694.
Wil u eerst nog meer informatie ook dan
kunt u terecht bij J.W.J Scheffer.
23 november Taizévesper
in De Drie Ranken
Op 29 oktober jl. werd er in de Open
Hofkerk weer een gezellige Herfstmiddag
georganiseerd. Dit keer met medewerking
van “De Juf, de Bakker en de Dominee”. Zij
speelden een middagvullend programma
“Kun je nog zingen” met oud-Hollandse
liedjes die konden worden meegezongen
vanaf een groot scherm. Door hun optreden
zat de stemming er zo goed in. Iedereen
genoot en was erg enthousiast. Het was een
succesvolle en een erg gezellige middag.
Iedereen genoot daarnaast van alles wat
deze middag werd voorgeschoteld, zoals
koffie, koek, de hapjes en de drankjes.
Het was een middag om niet te vergeten.
Dank aan alle vrijwilligers die er voor
hebben gezorgd dat alles weer fantastisch is
verlopen.
De volgende bijeenkomst is een Kerstmiddag
op vrijdag 19 december met aan het begin
een Eucharistievering. Dit wordt beslist weer
een sfeervolle Kerstviering met een gezellig
samenzijn tot besluit.
Noteert u alvast de datum.
G.T.
We lezen Psalm 97 en Mattheus 25, 31 – 40,
waarin wij stilstaan bij zijn boodschap dat
wij God dienen door de onaanzienlijksten te
helpen. De rust, de stilte en het herhaalde
zingen van de meditatieve Taizéliederen
spelen een centrale rol. In die stilte komen
we even tot onszelf en tot God, na de drukte
van alle dag. Voor aanvang is het mogelijk
een kaarsje aan te steken. Inlichtingen: 055541 28 24 of 055-542 10 36. Locatie: De Drie
Ranken, Eglantierlaan 202. Aanvang: 19.00
uur
h u b e r t u s
Werkgroep Welzijn/Ziekenbezoek
Als u weet dat iemand wordt opgenomen in
het ziekenhuis licht dan even de werkgroep
Welzijn in: mevr. D. van Bussel, tel. 055-521
80 06 of de heer G. Tiemessen, tel. 055 - 521
39 28
Stilteruimte St. Hubertus
De stilteruimte is voor persoonlijk bezoek
open als het Multifunctionele Centrum “ De
Groene Hoven” open is. Het MFC is open van
maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00
uur
Kerkbalans
In de tweede helft van januari 2015
wordt weer de jaarlijkse actie kerkbalans
Herfstmiddag Hubertusgemeenschap
onze lieve vrouwe
Op de laatste zondag van het kerkelijk
jaar, het feest van Christus Koning, houden
wij traditioneel de jaarvergadering van ons
nu 77 jaar oude Acolythencorps PIUS X.
Het is een goede gewoonte dat, wanneer
een pastoor de parochie in Apeldoorn
9
verlaat en zich ergens
anders in het bisdom
“nestelt”, wij met
ons gehele corps -op
uitnodiging- die dag
komen dienen in zijn
nieuwe parochie.
Door pastoor Zemann en het
parochiebestuur van Zeist e.o. zijn wij
in de gelegenheid gesteld om onze
jaarvergadering op 23 november daar te
houden, hetgeen wij zeer op prijs stellen.
Wij zullen met het PIUS X-corps dan
ook deze feestelijke eucharistieviering
opluisteren.
Het is een speciale viering omdat er
drie van onze junior-acolythen gewijd/
aangesteld worden tot acolyth!! Dit zijn:
Dorise van Driel; Daan Kolkman en Kevin
van Dijk.
Zij zijn vanaf die dag gerechtigd om
als kerkelijke ambtsdragers tijdens de
eucharistieviering de H. Communie uit te
reiken. U ziet dat wij de jeugd nog kunnen
motiveren!
Omdat deze wijding niet in onze eigen
kerk gehouden wordt, willen wij op
zondag 30 november a.s. tijdens de
Eucharistieviering van 10.00 uur ook hier
het accent leggen op deze wijding. Zij
zullen alle drie dienen en voor de eerste
keer in de Onze Lieve Vrouwekerk de H.
Communie uitdelen.
Wij als PiusX-corps zijn blij met deze drie
nieuwe acolythen en wensen hen een
mooie tijd toe!
Namens het PIUS X-corps
Wil Busch, voorzitter
U komt toch ook!!
De Christmas Carol-viering vindt ieder jaar
plaats op de derde zondag van de Advent,
dit jaar op zondag 14 december. Zoals
altijd in de Onze Lieve Vrouwekerk aan de
Hoofdstraat te Apeldoorn. U komt toch
ook!
De Christmas Carol-viering is een
oecumenische viering, die bestaat uit
lezingen afgewisseld met meerstemming
Engelstalige Carols en enige
Nederlandstalige Kerstliederen.
De viering is bedoeld voor alle kerkelijk
betrokkenen en voor mensen die uitzien
naar het feest van de geboorte van Jezus.
Hij, de beloofde redder van de mensen, de
Messias. De viering trekt altijd een volle
kerk, zo’n 600 bezoekers.
Laat u inspireren door de Bijbellezingen
en door liederen uit de Engelse Christmas
Caroltraditie, die worden gezongen door
het Magnificatkoor onder leiding van
dirigent Ineke van Jaarsveld. Als gastkoor
verleent dit jaar het Apeldoorns Christelijk
Gemengd Koor onder leiding van Bert
Nijpels haar medewerking. Instrumentale
ondersteuning wordt verleend door een
vast team muzikanten.
De kerk is open vanaf 16.00 uur. De viering
begint om 17.00 uur en eindigt circa 18.30
uur. De toegang is gratis. Er wordt een
deurcollecte gehouden om de onkosten
te bestrijden. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met J. Bosman,
voorzitter van de commissie Christmas
Carolviering, tel. 06-4483 6761 of via mail
[email protected]
T e r e s i a
Welzijn
Het groepje vrijwilligers van
‘Welzijn’ wil, speciaal voor
zieken en voor parochianen
van 75 jaar en ouder, ‘mens
voor een mens’ zijn. Heeft
u behoefte aan contact of
wilt u informatie dan kunt u bellen
met mevr. E. Schilder 055-367 08 04 of
met mevr. T. Karskens 055-366 01 93.
Ook zijn wij dringend op zoek naar
nieuwe vrijwilligers. Voor vragen of
aanmelden kunt u contact opnemen
met bovengenoemde personen.
Nieuwe bezorger gezocht
De bezorger van OpWeg voor de
Groenoordlaan en Bongerdpad heeft
aangegeven te gaan stoppen.
Wij zijn dus op zoek naar een nieuwe
bezorger. Het gaat om 11 exemplaren.
U kunt zich opgeven bij Marjolein Ribbink,
Coördinatie OpWeg Teresia. Tel.: 367 07 98 of
e-mail: [email protected]
Schrijfavond
U bent welkom op onze schrijfavond
op woensdag 19 november, Rozenlaan
10, Apeldoorn van 19.30 –21.00 uur.
Voorbeeldbrieven (om over te schrijven) zijn
aanwezig. We schrijven naar:
India
Allerzielen op de begraafplaats Haagwinde
De zaal van Don Bosco aan de Haagwinde was zondagavond
afgeladen vol met nabestaanden en geïnteresseerden tijdens de
viering van Allerzielen.
Pastor Dashorst en Anton Derksen gingen voor in een sfeervolle
dienst waarin het koor Gaudeamus voor de muzikale begeleiding
zorgde. Zeven kaarsen werden aan de Paaskaars ontstoken en voor
alle overledenen die afgelopen jaar op de Haagwinde begraven
waren, was er een kaars die de nabestaanden bij het graf van hun
geliefde konden zetten.
Na afloop van de dienst in het Don Bosco-gebouw gingen de
aanwezigen, terwijl de klok van de Teresiakerk luidde, in processie
naar de begraafplaats. Iedereen kreeg een lichtje mee om bij een
graf te zetten. De begraafplaats was sfeervol verlicht en het koor
Gaudeamus zong terwijl de graven plechtig gezegend werden en de
lichtjes bij de graven werden gezet. Na een afsluitend gebed kwam
er een einde aan deze viering waar veel mensen troost uit hebben
geput.
Het is te hopen dat het bestuur van RK Begraafplaatsen Apeldoorn
deze traditie ook de komende jaren wil voortzetten en er
vrijwilligers zijn die zich hiervoor blijven inzetten.
HG
Voor compensatie voor de slachtoffers
en nabestaanden van de ramp in Bhopal
waar een pesticidefabriek in 1984 tot
ontploffing kwam en dodelijk gas ontsnapte.
Duizenden mensen kwamen om het leven
en veel overlevenden hebben blijvende
gezondheidsschade.
Verenigde Staten/Florida
Om aandacht te vragen voor de doodstraf
die in Florida is opgelegd aan mensen met
een geestelijke of intellectuele beperking.
Dit is verboden en dat is internationaal
afgesproken. We verzoeken in dit geval om
clementie voor Frank Walls and Michael Zack.
Egypte
Voor Egyptische mensenrechtenorganisaties
die zich jarenlang inzetten om de situatie
in Egypte te verbeteren. Het werk wordt
hen echter steeds moeilijker gemaakt.
Alle niet gouvernementele organisaties
moeten zich laten registreren, anders volgen
sancties.
Greetje Jansen, A.I. schrijfgroep
www.amnestyapeldoorn.nl
vrijdag 14 november 2014
10
Stad met een ziel
Berlin! 25 jaar na de Wende! Onze zoon was
er meermaals geweest, gefascineerd door de
ruimte in de stad met haar gedenkwaardige
monumenten en gebouwen. Hij vertelde
dat Oost-Berlijn iets van de menselijke maat
van een dorp heeft en adviseerde ons een
overnachtingsplek in het centrum van OostBerlijn te boeken, zijns inziens het mooste
deel.
De dag van aankomst was de stad
ondergedompeld in een lawine van regen
en via een onaanzienlijk poortje in de
Schönhauserstrasse arriveerden we in een
karakteristiek, oud-Berlijns, gerenoveerd
wooncomplex rondom een binnenplein,
waar op driehoog achter de geluiden van
de stad nauwelijks doordrongen. Onze
straat liep uit op de Rosa Luxemburg Platz,
vernoemd naar marxistisch politica Rosa
Luxemburg. De politica die opstond voor
de bevrijding van de vrouw die, haars
inziens, integraal deel moest uitmaken
van de bevrijding van de arbeidersklasse
en omgekeerd, dat de bevrijding van de
arbeidersklasse nooit volledig kon zijn
zonder de bevrijding van de vrouw.
Na de regenvloed werd Berlijn overgoten
door een herfstzon die de hele week
regelmatig garant stond voor een volgens de
weervrouw ‘Goldene Herbst’, gepaard gaand
met het schilderachtige verkleuren van het
stadsgroen. Door onze behuizing voelden
we ons al een tikkeltje ‘Berliner’ en besloten
we te voet op te gaan in de bewegingen
van de stad, die het gewicht van een pijnlijk
verleden met zich meedraagt.
Een stad met haar inwoners, waar de
kwetsuren van een oorlogsverleden en de
effecten van ‘De Muur’, die rondom WestBerlijn door de stad liep, tastbaar waren.
Door de hele stad is de lijn waar de muur
stond in een dubbele rij stenen gemarkeerd,
opdat wij nooit vergeten. CheckpointCharlie, een onaanzienlijk hokje in de straat,
staat nog steeds symbool voor de ooit
verdeelde stad! De nabije schutting geeft
in historische fotobeelden de geschiedenis
weer van het ontstaan en het afbreken
van de Muur, die West-Berlijn, gelegen
in de oostzone, tot een ‘enclave’ maakte.
Schrijnend indrukwekkend staat tussen de
voorbijgangers het bord dat de plek van de
scheiding aangaf in verschillende talen: You
are leaving the American sector, Sie verlassen
den Amerikanischen Sektor, Vous sortez...!
We stonden daar met anderen, voornamelijk
Duitsers. “Je verlaat nu de vrije wereld”, het
ging ons door merg en been.
Wat heeft dat betekend voor de Berlijners?
De panoramabeelden en geluidsopnamen
verklaarden veel. Het ‘Ich bin ein Berliner’
van J.F. Kennedy en de beelden van
inwoners die tegen de muur opklommen,
om hun stadsgenoten te spreken. We
voelden we ons één met de ziel van
Checkpoint Charlie Berlijn
de stad. De zonovergoten koepel van
de herbouwde majestueuze synagoge
schitterde ons tegemoet. Het Judaïcumherdenkingscentrum werd buiten bewaakt
door twee agenten. Bij de ingang stond
een Joodse beveiligingsambtenaar, die
ons scande en de uitgang kon alleen van
binnenuit geopend worden. De dreiging lijkt
reëel!
Sophie Custers
Gewoon even binnenlopen voor meer informatie
Info avond bij Rouwcentrum Rouwenhorst
Op vrijdag 21 november houdt Rouwcentrum Rouwenhorst een informatieavond
voor iedereen die meer wil weten over alles
wat te maken heeft met een uitvaart.
zien aan de belangstellenden. Ook is het
mogelijk om met uitvaartleiders uitgebreid
te spreken over alle mogelijkheden rondom
een uitvaart.
Van 16.00 tot 20.00 uur worden er rondleidingen gegeven en staan medewerkers u
te woord om op al uw vragen antwoord te
geven. Het is een unieke mogelijkheid om
het geheel vernieuwde rouwcentrum op uw
gemak te bekijken.
Er is tevens een notaris aanwezig die in een
individueel gesprek samen met u de facetten
van het erfrecht kan bespreken.
U bent van harte welkom.
Tijdens deze avond kan iedereen vragen
stellen over alles wat komt kijken bij
uitvaarten. Wat zijn alle keuzemogelijkheden, wat kost een begrafenis of crematie
eigenlijk en hoe zit dat met verzekeringen?
De medewerkers van Rouwcentrum
Rouwenhorst staan alle bezoekers graag
te woord en laten het hele vernieuwde
rouwcentrum, waaronder de rouwkamers,
31 oktober: All Souls, all mates
Familiebedrijf
Rouwcentrum Rouwenhorst is een echt
persoonlijk familiebedrijf en verzorgt
al vijf generaties uitvaarten in de regio
Apeldoorn en ver daarbuiten. Iedereen
kan bij Rouwenhorst terecht: ongeacht óf
en waar hij of zij verzekerd is en ongeacht
geloofsovertuiging. De medewerkers van
Rouwenhorst verzorgen uitvaarten met
persoonlijke aandacht en volgens de wensen
van de overledene en diens nabestaanden.
(Foto’s: Roelof Rump)
Woensdag 26 november van 10.00 tot 16.00 uur
Cadeautjesmarkt in Het Zonnehuis
Op woensdag 26 november aanstaande
is er in Het Zonnehuis-Beekbergen een
gezellige cadeautjesmarkt. Tussen 10.00
en 16.00 uur kunt u aan de Dorpstraat
49 in Beekbergen terecht voor een leuke
collectie betaalbare cadeautjes.
U vindt op deze markt diverse kraampjes
met tweedehands artikelen en kleine
cadeautjes en verder is er krentenwegge
met warme chocolademelk. Bij het Rad van
Avontuur kunt u leuke prijzen winnen.
Ook de innerlijke mens wordt natuurlijk
niet vergeten, want De Stichting Vrienden
van het Zonnehuis bakt verse poffertjes!
Zoals u ziet is er op deze dag genoeg
te zien en te doen. De opbrengst komt
helemaal ten goede aan activiteiten voor
cliënten van Het Zonnehuis.
U bent van harte welkom!
Het Zonnehuis-Beekbergen is een
onderdeel van Zorggroep Apeldoorn en
omstreken.
Bachkoor Apeldoorn brengt ‘Hemelse klanken’
Zaterdag 15 november a.s. aanvang 20.00 uur zal het Bachkoor Apeldoorn in Orpheus een
prachtig najaarsconcert geven waarin hemelse klanken zullen klinken. Klanken behorend bij
het beroemde Requiem van Gabriel Fauré, het Magnificat van Bach en Canticum Simeonis
van Barbe. De beroemde solisten Heleen Koele, sopraan, Maria Fiselier, alt, Leon van Lieren
en Frans Fiselier verlenen hun medewerking. De begeleiding wordt verzorgd door het
Parnassus Ensemble. Hans Erik Dijkstra, vaste begeleider van het Bachkoor, speelt op celesta
en Dirk Luijmes op orgel. Dirigent is Joop Schets. Kaartverkoop via www.orpheus.nl.
Algemene informatie: www.bachkoorapeldoorn.nl, [email protected],
telefoon 06 – 38 28 51 01
vrijdag 14 november 2014
K e r k d i e n s t e n
e l d e r s
H. MARTINUSKERK TWELLO
De Herberg: Zondagse Ontmoetingen
Zondag 16 november
10.00 uur Eucharistieviering, voorganger
pastoor P. Daggenvoorde
Zondag 23 november
10.00 uur Eucharistieviering, voorganger
pastoor P. Daggenvoorde
23 nov voorganger dhr. K. Droger
Casa Bonita
St. Josephkapel ‘GGNet’
16 nov viering Heilig Avondmaal,
Ds. E. Idema, orgel J.H. Buitenhuis
m.m.v. Sions Lofzang
23 nov Herdenking overledenen,
dhr. A.F. Bredijk, orgel mw. A. Peters
m.m.v. The 4 of Us
16 nov Oecumenische Zegendienst,
voorgangers Jos van der Leur en Jacques Vos,
organist Hans Visser
23 nov geen dienst
De kerkdiensten worden om 10.30 uur
gehouden in de zaal Laagbouw
Marken-Haven
Emmanuel/Drie Ranken
Oecumenische Vieringen
Zondag 16 november
12.15 uur Hemels Gelag. oec. viering voor
jongeren van 15 tot 25 jaar, ds. G. v.d. Maas
17.00 uur Oec. zangdienst, H. ten Brinke
Maandag 17 november
09.00 uur Stil halfuur
Zondag 23 november
09.30 uur de Lichtboot, oec. kinderviering,
ds. G.v.d. Maas
09.30 uur Oec. viering voor allen,
ds. A.Wijlhuizen
19.00 uur Taizéviering, ds. G.v.d.Maas
Maandag 24 november
09.00 uur Stil halfuur
Gelre Ziekenhuis
16 nov Prot. Ds Dick Luijmes, Anke vd Horst
(zang), Ans Kuus (orgel)
23 nov RK pastor Daan Vogelpoel
m.m.v. ‘Rubato’
De kerkdiensten worden gehouden om
10.00 uur in het auditorium op de
1e verdieping, boven de hoofdingang.
Iedereen wordt van harte uitgenodigd.
De Heemhof
De Zondagse Ontmoetingen vinden plaats
op de tweede en vierde zondag van de
maand van 13.30-14.00 uur. Vanaf 13.15 uur
wordt er een kop koffie of thee geschonken.
Mijn God,
huid die mij omsluit,
u beweegt met mij mee;
waar ik ga, u omvat mij.
Mijn God,
huid waarin ik leef, door wie ik adem haal,
door wie ik juist nu
geborgen word.
Henk van ter Meij
even stilstaan
Randerode
16 nov Prot., Viering Heilig Avondmaal,
Mw.ds. M. Doesburg, orgel dhr. E. Pleijsant
m.m.v. Taizé Zanggroep
23 nov Prot. Herdenking overledenen,
Ds. E. Idema, orgel dhr. J. Tiemens,
zang Mw. F. Tiemens
De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur.
Sainte Marie
16 nov Woord- en communieviering,
dhr. A. Derksen
23 nov Eucharistieviering, pastor A. Goes
De vieringen beginnen om 09.30 uur.
Talma Borgh
Elke eerste maandag van de maand om
14.30 uur een communieviering.
De Veenkamp
Elke eerste vrijdag van de maand om
10.00 uur een communieviering in de zaal
op de eerste verdieping.
Elke laatste vrijdag van de maand om
11.00 uur een gebedsdienst.
Elke zondag om 10.00 uur een
eucharistieviering.
De Vier Dorpen Beekbergen
R.-K. gemeenschap Hoenderloo,
Heldringkerk
Gedurende de winterperiode zijn er
geen vieringen. De eerste viering in het
zomerseizoen 2015 zal zijn op zaterdag
28 maart 2015.
Voor pastorale zorg kunt u contact opnemen
met het secretariaat van de Emmaüsparochie, tel. 055-526 65 00. Voor alle andere
informatie kunt u contact opnemen met de
heer J.H.P. Dijkman, tel 055-378 14 33
Op Weg op het web
Emmaüsparochie Apeldoorn: www.rkapeldoorn.nl/
Kritische katholieken: www.marienburgvereniging.nl/
R.-K. nieuws: www.katholieknederland.nl/
Bisdom Utrecht: www.aartsbisdom.nl/
Onafhankelijk katholieke nieuws: www.rorate.com/
Verdieping: www.geloofskwesties.nl/
Jonge(re) katholieken: http://jongkatholiek.nl/
http://rk-emmaus.hyves.nl/
www.jpthewave.nl/
Bijbel en kennis: www.biblija.net/biblija.cgi
www.willibrordbijbel.nl/
Surfende katholieken: www.isidorusweb.nl/
b i d d e n
De kerkdiensten vinden plaats op
zaterdagmiddag om 14.30 uur.
De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur.
Aanvang diensten: eredienst 10.30 uur,
verteldienst 10.30 uur, zangdienst 14.30 uur.
w i j
15 nov Dhr.. R. Bloemendal,
orgel W. Lekkerkerker
22 nov Mw. ds. L.H. de Bruin,
orgel G. de Groot
H. Geestkapel Assel
16 nov Verteldienst o.l.v. Harm Siebesma,
orgel Rink Eekma
16 nov Zangdienst o.l.v. Frans van Loon,
orgel Chris Noteboom
23 nov Eredienst/Herdenkingsdienst
Ds. Constance Schouwstra-Dijkman, orgel
Chris Noteboom m.m.v. Mannenkoor GrootSchuylenburg o.l.v. Zwier van der Weerd.
De kerkdiensten beginnen om 10.00 uur.
16 nov Dhr. R. Bloemendal, dhr. W. Kroon,
Kinderkoor Samuel
23 nov mw. Ds. L.H. de Bruin m.m.v. RK
Kerkkoor Klarenbeek
‘s Heeren-Loo (Groot Schuylenburg)
11
Egidiusbeweging: www.santegidio.be/
Vaticaan: www.vatican.va/
HANDEN
Handen spreken van mensen die elkaar vasthouden en wegduwen.
Handen binden mensen die elkaar de hand reiken en op handen dragen.
Handen kunnen vuisten worden van handgemeen;
Handen kunnen opengaan en je komt handen te kort.
Handen maken van de mens muziek
Schrijven de mens zwart op wit, boetseren de mens naar zijn beeld.
Handen grijpen om te pakken, alles te hebben,
en hoe meer je pakken wil met je grijphanden
Des te harder glipt het weg, als zand tussen je vingers.
Je zou het eens kunnen proberen met open handen
niet grijpen, maar scheppen.
Open handen ontvangen en delen uit,
keren om en dalen neer op je schouder, op je hoofd
en je voelt het, je weet het zeker, je hoort erbij.
Ze nemen je zoals je bent,
God-dank, Uw hand hebt u op mij gelegd.
Laten wij, als het kan, een helpende hand uitsteken,
Maar als je steun kunt gebruiken
pak dan ook de hand die naar je uitgestoken wordt.
An Bekker 18 oktober 2014
Gedicht bij de viering van Teresia en Hubertus Compleet
vrijdag 14 november 2014
Sinds 1883
Dorpersveld 706
7327 BK Apeldoorn
• Gediplomeerd
• Alle soorten sierpleisters (spachtelputz)
• Pleisterwerk wanden en plafonds
• Lijstwerk en ornamenten
• Specialist in reparaties en restauraties
STERK IN PARTICULIER WERK
12
• Wij werken met hoogwaardige
materialen
• Fijn schuurwerk
• Traditioneel cementwerk
buitenmuren
055 - 301 26 44 / 06-51 23 21 02
www.bruggemann-stukadoor.nl
Informatieblad OpWeg met een oplage van zo’n 6.000 stuks in de regio
Apeldoorn, is een uitstekend medium voor uw boodschap of aanbieding.
Voor meer informatie bel of schrijf naar:
F. Spallek, De Zeis 53, 7335 KE Apeldoorn, tel. 055 - 542 64 24.
Formaat 8 x 4,5 cm = 1/30 pag. kost e 30,00.
Bij meerdere plaatsingen een leuke korting.
Emmaüsparochie Apeldoorn
Stationsstraat 13, 7311 NL
Apeldoorn, 055 - 526 65 00,
[email protected] .
Bestuur
P.F. Daggenvoorde pr., voorzitter,
[email protected] .
R.-K. Begraafplaatsen Apeldoorn
Stationsstraat 13, 7311 NL Apeldoorn. Voor
informatie: zie de website van de Emmaüsparochie,
www.emmaus-apeldoorn.nl .
Citypastoraat
Oecumenisch Centrum ’De Herberg’, Deventerstraat
40, 7311 LW Apeldoorn, 055 - 521 10 02.
Het inloophuis ’De Herberg’ is elke middag vanaf
13.30 uur geopend. www.citypastoraat.nl ,
[email protected] .
Zondagviering: tweede en vierde zondag van de
maand om 13.30 uur (Inloophuis vanaf 14.00 uur).
Rek.nr. NL11INGB0006240608
t.n.v. St. Citypastoraat
informatieblad voor katholiek apeldoorn
OpWeg is een uitgave van de SIKA
Stichting Informatieblad Katholiek Apeldoorn
Postadres: SIKA, p/a Regentesselaan 16a,
7316 AD Apeldoorn.
Stichting SIKA is ANBI-erkend, u kunt uw giften
aftrekken van de belasting.
Bestuur
Voorzitter: Th.J. Linthorst, [email protected]
Secretaris: M. Oomen-Pragt, [email protected]
Penningmeester: F.P.J.C. Spallek, [email protected]
Financiën en advertenties
F.P.J.C. Spallek, De Zeis 53, 7335 KE Apeldoorn,
055 - 542 64 24, [email protected]
R.-K. Diaconie Apeldoorn
R.G.Th. Dashorst, diaken. Centraal punt voor diaconie
van de Emmaüsparochie. Oecumenisch Centrum
’De Herberg’, Deventerstraat 40, 7311 LW Apeldoorn,
055 - 521 87 92, [email protected] ,
rek.nr. NL14 INGB 0002 958 656.
op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag.
Locatie: Don Bosco Zevenhuizen, Sluisoordlaan 200,
055 - 366 46 38, openingstijden: elke middag van 13.00
tot 17.00 uur, behalve maandag en zaterdag.
’s Avonds van 19.00 tot 22.00 uur op maandag,
woensdag en vrijdag.
Apeldoorns Beraad van Kerken
www.apeldoornsberaadvankerken.nl ,
[email protected] .
Katholieke Belangenorganisatie
voor Senioren KBO
Afdeling Apeldoorn en Epe - Belangen-behartiging,
dienstverlening en ontspanning op lokaal, provinciaal
en landelijk niveau,
voor senioren vanaf 50 jaar.
Afdelingssecretaris: B. Pelster, Schotakker 28,
8162 JE Epe, 0578 - 61 36 22, [email protected] .
Website landelijke organisatie Unie KBO:
www.uniekbo.nl, provinciale organisatie:
www.kbogelderland.nl .
Inloophuis ’De Druif’
Een ontmoetingsplaats in De Maten.
Openingstijden: dinsdag van 09.30 tot 11.30 uur,
donderdag van 10.00 - 12.00 uur en vrijdag van 14.30
- 16.30 uur. Ingang: Violierenplein, De Drie Ranken,
direct achter de deur. Iedereen is welkom.
Jeugd- en Jongerencentrum Don Bosco Apeldoorn
Instuif en internetcafé voor jeugd en jongeren,
toegang gratis.
Locatie: Don Bosco De Maten, Eglantierlaan 203,
055 - 542 59 51, openingstijden: elke middag van 13.00
tot 17.00 uur, behalve zaterdag. ’s Avonds van 19.00
tot 22.00 uur
Apeldoorn, tel. 055- 526 65 05, of via 06-127 83 571,
[email protected] .
KRO/RKK-mediapastoraat
Van dinsdag t/m vrijdag (09.00-10.00 uur) bereikbaar
onder 0346 - 33 25 55, [email protected] ,
www.rkk.nl .
ABRI
055 - 576 36 61, [email protected] .
Cora Krispijn: [email protected] .
Apeldoorns Beraad van Kerken
[email protected] .
Protestantse Diaconie diaconaal consulent
06 – 29 59 77 80, www.diaconieapeldoorn.nl ,
[email protected] .
Projectteam ‘Als Emmaüsgangers Verder’
Voor vernieuwing en vitalisering van de
Emmaüsparochie
Marianne van Tricht, projectmedewerker,
is te bereiken op maandag t/m donderdag
via het Pastoraal Centrum, Stationsstraat 13, 7311 NL
Stichting Kerk en Vluchteling
055 - 521 91 74
Als uw bijdrage groter is dan 300 woorden, wordt u
verzocht van tevoren contact op te nemen met de
redactie.
Bezorgklachten, verhuizingen, aanmeldingen, opzeggingen:
Secretariaat: Emmaüsparochie Apeldoorn,
Stationsstraat 13, 7311 NL Apeldoorn,
055 – 526 65 00, e-mail: [email protected] .
Kopij uit de parochie
Berichten en mededelingen uit de parochie dienen
vóór of op de woensdag van de week vóór de datum
van verschijning (is 9 dagen vóór de verschijningdatum)
bij het secretariaat ([email protected])
te worden ingeleverd. Het secretariaat zorgt voor
aanlevering bij de eindredactie.
Vrijwillige bijdrage
Het uitgeven van OpWeg kost geld. Het blad kan dan
ook alleen maar blijven verschijnen dankzij bijdragen
van lezers. Jaarlijks wordt een acceptgiro verspreid
waarmee een vrijwillige bijdrage kan worden
overgemaakt.
Men hoeft natuurlijk niet op deze acceptgiro te
wachten, spontane bijdragen zijn ook zeer welkom
op rekening: 2395546; IBAN: NL10 INGB 0002395546,
t.n.v. SIKA OpWeg
Overige kopij
Artikelen moeten vóór of op de donderdag van de
week vóór de datum van verschijning (is 8 dagen
vóór de verschijningsdatum), uiterlijk 13:00 uur, bij de
redactie ([email protected]) ingeleverd zijn.
De redactie behoudt zich het recht voor om:
- zonder overleg artikelen in te korten, later te
plaatsen of niet te plaatsen,
- te laat ontvangen of ongevraagd ontvangen
kopij niet te plaatsen.
Rekening: 2395546; IBAN: NL10 INGB 0002395546,
t.n.v. SIKA OpWeg
Adviesorgaan Jongeren en Kerk “Joker”
055 - 578 92 19, [email protected] .
Jennie Harmelink: [email protected] .
Algemene redactie
G. van de Braak, R. Dashorst, J.H. Dölle, W. Olierook
M. Zegwaard-Waanders
Eindredactie
I. Franken en M. Lamper
Opmaak
E* D.SIGN te Barneveld
Druk
Koninklijke BDU Uitgeverij te Barneveld