Orden van dienst

Transcription

Orden van dienst
Orden van dienst
2010
PROTESTANTSE GEMEENTE
TE SCHAGEN
E.O. (I.W.)
Verantwoording
Dit liturgieboekje dient ervoor om de eredienst een vaste vorm te
geven, die herkenbaar en aansprekend is voor onze gemeenteleden.
Na een eerste proefperiode van een jaar hebben we daarna 3 jaar tot
tevredenheid gewerkt met het boekje van 2007, waarmee onze
erediensten goed hebben gefunctioneerd.
Voor u ligt nu het boekje van 2010, waarin een paar wijzigingen na
overleg met de Raad voor Vieren en Leren zijn doorgevoerd.
De geloofsbelijdenis uit het Dienstboek (nr. 65) is vanwege de lastige
ritmiek weggevallen. Voorlopig is toegevoegd “Wij geloven één voor
één”, nr. 96 uit de bundel Tussentijds. Deze korte belijdenis blijkt in de
praktijk heel bruikbaar en is zeker voor jongeren heel aansprekend.
De nieuwe acclamatie “Spreid uw dragende vleugels” is een waardevolle aanvulling.
Bij predikanten van buiten wil het kinderlied nog wel eens tussen wal
en schip vallen. Daarom nemen we het kinderlied “Wij gaan voor even
uit elkaar” ook standaard op in dit groene liturgieboekje.
Wij hopen dat de genoemde wijzigingen verder zullen bijdragen aan
ieders goede beleving in onze erediensten.
Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u terecht bij de groep, die het
boekje samenstelde. Wij zullen daar bij een volgende editie zoveel als
mogelijk is rekening mee houden.
Ds. Anna Walsma
Pastor Louise Kooiman
Cantor-organist Hanneke Muntjewerf
Wik de Visser
Magda Witte
Januari 2010
2
Inhoud
Verantwoording samenstellers .......................... pag. 2
Orde voor de morgendienst 1 .......................... pag. 4 – 5
Orde voor de morgendienst 2 .......................... pag. 6 – 7
Orde voor de viering van de tafel .................... pag. 8 – 9
Orde voor de viering van de doop ................... pag. 10 – 12
Geloofsbelijdenis, nr. 96 Tussentijds ................ pag. 13
Apostolische geloofsbelijdenis ......................... pag. 14 – 15
„Onze Vader‟ van Willem Vogel .................... pag. 16
„Onze Vader‟ van Huub Oosterhuis ................ pag. 17
Kinderlied “Wij gaan voor even uit elkaar” ..... pag. 18
Acclamaties ..................................................... pag. 19 – 20
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Alle eer en alle glorie
U komt de lof toe, U het gezang
Niemand leeft voor zichzelf
Kyrie eleison
Heer ontferm u over ons
Heer ontferm u
Keer u om naar ons toe
Kom adem ons open
Heer, onze God, wij bidden u verhoor ons
Spreid uw dragende vleugels over ons uit
Helpt u gasten vertrouwd te raken met het gebruik van de orde van dienst?
3
Orde voor de morgendienst
1
VOORBEREIDING
orgelspel
gemeente gaat staan na het aansteken van de paaskaars
woord van welkom
bemoediging
V: Onze hulp is in de naam van de Heer,
die hemel en aarde gemaakt heeft,
G: die eeuwig trouw blijft
en die het werk van zijn handen niet los laat.
V: Genade zij u en vrede van God, onze Vader
en van de Heer Jezus Christus.
G: Amen
drempelgebed: vrije keuze predikant
intochtslied:
vrije keuze predikant
gemeente gaat zitten
smeekgebed voor de nood van de wereld:
V: Wij roepen tot God
die omziet naar onze wereld . . . . . .
..............................
. . . . . . Heer, ontferm U.
G: Heer, ontferm U! Amen.
‘Alle eer en alle glorie’ [ zie acclamatie 1]
(of glorialied naar keuze, in de weken voor kerst en pasen een smeeklied)
glorialied:
Bij een doopdienst begint na het glorialied de VIERING VAN DE DOOP (pag.10).
4
DIENST VAN HET WOORD
gebed bij de opening van de schrift (gebed van de zondag)
kinderlied (naar keuze uit onze kinderbundel of het kinderlied op pag. 18)
kinderen in ons midden
de schrift: gelezen en gezongen
(na de lezing eventueel ‘U komt de lof toe’ [ zie acclamatie 2] )
uitleg
(eventueel gevolgd door orgelspel)
lied
(geloofsbelijdenis op 1e zondag v/d maand gezongen of gesproken,
gevolgd door een lied)
DIENST VAN HET ANTWOORD
(gedachtenis aan een gestorvene, waarbij de gemeente staande 2x zingend
antwoordt na een korte stilte: ‘Niemand leeft voor zichzelf’ [ zie acclamatie 3] )
dankzegging
voorbeden (met bij elke bede eventueel gesproken of gezongen acclamatie
na „zo bidden wij‟: [ zie acclamatie 4 - 9] )
stil gebed
‘onze vader’ (wordt bij een avondmaal in die viering gebeden)
wij delen onze gaven, tijdens de collecte keren de kinderen terug
slotlied
(staande)
wegzending en zegen gevolgd door 1x gezongen ‘Amen’
5
Orde voor de morgendienst
VOORBEREIDING
orgelspel
gemeente gaat staan na het aansteken van de paaskaars
woord van welkom
bemoediging en drempelgebed
V: Onze hulp is in de naam van de Heer,
G: die hemel en aarde gemaakt heeft.
V: Hoor ons aan, Eeuwige God,
G: hoor naar ons bidden!
V: Gij, die ons hart aanziet,
Gij die onze diepten peilt,
G: blijf ons niet verborgen!
V: Wij herkenden U niet,
wij zochten onszelf,
G: Gij, Heer, vergeef ons!
V: Doe ons herleven
en maak ons weer nieuw,
G: geef ons uw genade!
V: Breng ons in het reine
met U en met elkaar.
G: Zegen ons met vrede
en laat lichten uw aangezicht. Amen.
intochtslied:
vrije keuze predikant
gemeente gaat zitten
smeekgebed voor de nood van de wereld:
V: Wij roepen tot God
die omziet naar onze wereld . . . . . .
.............................
. . . . . . Heer, ontferm U.
G: antwoordt met acclamatie [ zie acclamatie 4 - 9]
6
2
glorialied: ‘Alle eer en alle glorie’ [ zie acclamatie 1]
(of glorialied naar keuze, in de weken voor kerst en pasen smeeklied)
Bij een doopdienst begint na het glorialied de VIERING VAN DE DOOP (pag.10).
groet
V: De Heer zij met U.
G: Ook met u zij de Heer
DIENST VAN HET WOORD
gebed bij de opening van de schrift (gebed van de zondag)
kinderlied (naar keuze uit onze kinderbundel of het kinderlied op pag. 18)
kinderen in ons midden
de schrift: gelezen en gezongen
(na de lezing eventueel ‘U komt de lof toe’ [ zie acclamatie 2] )
uitleg
(eventueel gevolgd door orgelspel)
lied
(op 1e zondag v/d maand voorafgegaan door een geloofsbelijdenis,
gezongen of gesproken)
DIENST VAN HET ANTWOORD
(gedachtenis aan een gestorvene, waarbij de gemeente staande 2x zingend
antwoordt na een korte stilte: ‘Niemand leeft voor zichzelf’ [ zie acclamatie 3] )
dankzegging
voorbeden (met bij elke bede eventueel gesproken of gezongen acclamatie
na„zo bidden wij‟: [ zie acclamatie 4 - 9 ] )
stil gebed
‘onze vader’ (wordt bij een avondmaal in die viering gebeden)
wij delen onze gaven, tijdens de collecte keren de kinderen terug
slotlied (staande)
wegzending en zegen gevolgd door 1x gezongen ‘Amen’
7
VIERING VAN DE TAFEL
Bij een dienst met avondmaal begint de tafelliturgie na het delen van de gaven. Het
„Onze Vader‟ is daarin opgenomen als aangegeven.
nodiging
V: Alles staat klaar om aan tafel te gaan.
Om brood en wijn en druivensap met elkaar te delen
en zo in Jezus‟ Geest bijeen te zijn.
Alles staat klaar om zijn feest te vieren.
Laat iedereen zich welkom weten en voelen.
Wij groeten elkaar met vrede.
G: Wij wensen elkaar vrede toe.
tafelgebed V: Verhef uw harten.
G: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
V: Laten wij de Heer onze God danken.
G: Ja, Hij is onze dank waard.
V: U danken wij Heer onze God,
God van overal en altijd,
van mensen, dieren en planten,
van water, lucht en aarde,
die alles goed maakt en alles vasthoudt:
heilig is uw Naam!
G: Kom tot ons, hier in ons midden.
(melodie Ps. 136) Loof de Heer, want God is goed,
die de mensen leven doet
en hen als op handen draagt –
liefde die de dood verjaagt.
Dank de Heer, die alles schiep
en ons hier bij name riep.
Heilige, groot is uw macht,
maak ons vrij, toon ons uw kracht!
V: In Jezus zien we wie U bent:
mens onder de mensen,
bewogen om hun lot.
Zo nam Jezus brood en beker,
dankte U en deelde uit.
Telkens als we samenkomen rond de tafel,
deelt Hij het brood, schenkt Hij de wijn.
G: Kom tot ons, hier in ons midden.
8
(melodie Ps. 136)
Loof de Heer, want God is goed,
zie wat Jezus voor ons doet:
brood is Hij voor mij, en wijn;
ik mag gast aan tafel zijn.
V: In Jezus zien we wie U bent:
Uw Geest is gekomen,
kracht om alles nieuw te maken:
brood en beker die naar U wijzen,
mensen die op U lijken.
Geroepen om met U mee te gaan,
vormen we een kring van klein en groot,
één wereldwijde gemeente.
G: Kom tot ons, hier in ons midden.
(melodie Ps. 136)
Loof de Heer, want God is goed,
die ons weer herleven doet.
Toekomst heeft ons aangeraakt,
vrede voor wie vrede maakt!
Dank de Heer, kom in de kring,
leef van de verwondering,
dat ook jij erbij mag zijn,
bij het brood en bij de wijn.
‘onze vader’
breken van het brood, schenken van de wijn
uitdelingswoorden
delen van brood en wijn
De ouderling geeft de volgorde aan, tijdens de
deling wordt gespeeld en/of gezongen.
dankgebed
Hierna wordt de dienst staande afgesloten als een reguliere morgendienst
met het slotlied en de zegen (zie orde 1 of 2).
9
VIERING VAN DE DOOP
Bij een dienst met bediening van de doop begint de doopviering direct na het
glorialied.
Aan het einde van de doopviering gaan allen direct zitten na de verwelkoming en vredegroet. Hier begint de DIENST VAN HET WOORD (pag.5 of 7).
inleiding op de doop
lied bij binnenkomen van de dopeling(en)
naamgeving en doopvragen (eventueel gevolgd door persoonlijke motivatie)
V: Hier in Gods huis is/zijn binnengebracht
. . . . . . (roepnaam), dochter/zoon van . . . . . . en . . . . . .
de doopouders (en getuigen) gaan staan
V: Verlangen jullie dat jullie kind gedoopt wordt
in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest?
Ouders/(en G.): Ja, dat verlangen wij.
V: En met welke naam zal zij/hij gedoopt worden?
Ouders/(en G.): . . . . . . (doopnamen)
V: Moge deze naam/mogen deze namen geschreven staan
in de palmen van Gods hand.
(hier volgt eventueel de persoonlijke motivatie)
doopgebed
belijdenis: afwending en toewending, waarbij allen gaan staan
V: . . . . . . en . . . . . . (ouders/getuigen),
en u allen,
hier samengekomen rond de doopvont
om getuigen te worden van de doop van . . . . . .
en uw eigen doop te gedenken:
10
Wilt u zich afwenden van alle kwaad,
van alles wat Gods wil weerstaat?
En wilt u zich toewenden naar Christus
en naar zijn Rijk dat komt?
G: Ja, dat wil ik.
V: Gelooft u God de Vader, onze Schepper en Verlosser?
Gelooft u in Jezus Christus, zijn Zoon,
onze gekruisigde en opgestane Heer?
Gelooft u in de heilige Geest, die ons leven vernieuwt?
G: Ja, ik geloof.
allen gaan zitten, ouders (en getuigen) scharen zich met de kinderen van de
nevendienst rond het doopvont (kinderen in een halve cirkel vóór het podium)
doop en handoplegging
V: . . . . . . ik doop je in de naam van de Vader
en de Zoon
en de heilige Geest.
de voorganger legt de dopeling een hand op
V: Je bent een kind van God,
getekend + met het kruis van Christus.
doopkaars
de ouderling ontsteekt de doopkaars aan de paaskaars en overhandigt deze
O: Ontvang het licht van Christus
doopkaart / visje
ouderling overhandigt doopkaart / het visje wordt op geboortekleed bevestigd
aanvaarding
V: Beloven jullie . . . . . . , die aan jullie is/zijn toevertrouwd,
met liefde en zorg te omringen?
Beloven jullie haar/hem/hen op te voeden
in de geest van het evangelie van Jezus Christus
en haar/hem/hen in liefde trouw te blijven
welke weg zij/hij in de toekomst ook zal/zullen gaan?
. . . . . . . . . (namen van ouders en getuigen)
Ouders/(en G.): Ja, dat willen wij.
11
verwelkoming en vredegroet, waarbij allen gaan staan
V: Gemeente draag . . . . . . die gedoopt is/zijn in uw gebeden
en ga met haar/hem/hen de weg van het Koninkrijk.
G: Welkom, kind(eren) van God,
welkom in de kerk van Christus,
wereldwijd en in ons midden.
V: De vrede van de Heer zij altijd met u.
G: En met uw geest.
Voorganger, doopouders, getuigen en overige gemeenteleden wensen elkaar
rondom de vrede van Christus.
Allen gaan zitten en de dopeling(en) kan/kunnen eventueel terug gebracht
worden naar de koffiezaal.
Ook de kinderen van de nevendienst vertrekken na het ontsteken van hun
lichtje naar de eigen ruimte.
Hierna vervolgt de liturgie met de DIENST VAN HET WOORD (pag.5 of 7).
12
Geloofsbelijdenis
“Wij geloven één voor één” -
13
TUSSENTIJDS NR. 96
Apostolische Geloofsbelijdenis
14
15
ONZE VADER van Willem Vogel
16
ONZE VADER van Huub Oosterhuis
17
KINDERLIED - “Wij gaan voor even uit elkaar”
18
ACCLAMATIES
1.
2.
3.
19
ACCLAMATIES
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
20