România in cifre

Comments

Transcription

România in cifre
START
INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ
Coordonatorul publicaţiei:
Tudorel ANDREI
- Preşedinte
Coordonatorii ediţiei:
Dan Ion GHERGUŢ
Gabriel Petrică JIFCU
Ilie DUMITRESCU
Adriana CIUCHEA
Doina BADEA
- Vicepreşedinte
- Secretar General
- Director
- Director General
- Şef Serviciu
Responsabil de publicaţie:
Doina BADEA
- Şef Serviciu
Autori:
Adriana CIUCHEA, Doina BADEA, Silvia PISICĂ, Andoria Cristina IONIŢĂ,
Andreea CAMBIR, Lavinia BĂLTEANU, Ion FLORESCU, Nina ALEXEVICI,
Ioana DIMA, Mihai GHEORGHE, Liliana PINTILIA, Florica CÎRSTEA,
Lucia Cecilia SINIGAGLIA, Liviu GHILENCEA, Florentina GHEORGHE,
Daniela ŞTEFĂNESCU.
Pentru informaţii, cumpărarea publicaţiilor
şi contractarea de abonamente, vă rugăm să apelaţi la:
Biroul de Diseminare a Datelor şi Publicaţiilor Statistice al INS
(Tel.: 0213181871; 0213177770; 0213181824/ interior 1278, 2479),
(http://www.insse.ro)/ e-mail: [email protected]
Birourile de Diseminare ale Direcţiilor Judeţene de Statistică
(http: // www.[ nume judet ].insse.ro)
Editura ”Revista Română de Statistică”
sau Librăria ”Ion Ionescu de la Brad”
(Tel.: 0213181842/ interior 1073, 2254)
şi la e-mail: [email protected]
Tehnoredactare şi machetare:
Doina BADEA,Gabriela Melania PODBEREŢCHI, Elena TUDOR,
Andreia MESTEACĂN, Genia MIHOC, Rodica-Elena SOLOVĂSTRU,
Daniela BUCUR.
Pre-press şi tipărire:
Direcţia Generală de IT şi Infrastructură Statistică
Direcţia de Editare a Publicaţiilor Statistice
Coordonatori:
Gheorghe VAIDA-MUNTEAN
Vitty-Cristian CHIRAN
Rodica-Elena SOLOVĂSTRU
- Director General
- Director
- Şef Serviciu
Publicaţie electronică:
Daniela BUCUR
- Consilier
Foto: Vitty-Cristian CHIRAN
- Director
Coperta: Alexandru POPESCU - Consilier
Institutul Naţional de Statistică
B-dul Libertăţii Nr.16, Sect.5, Bucureşti
Telefon: 0213181871; 0213177770
F a x :
0 2 1 3 1 2 4 8 7 5
e-mail: [email protected]
h t t p : / / w w w. i n s s e . r o
Vă rugăm
RECICLAŢI
INS 2014
Reproducerea conţinutului acestei publicaţii, integrală sau
parţială, în forma originală sau modificată, precum şi stocarea într-un sistem
de regăsire sau transmiterea sub orice formă şi prin orice mijloace sunt
interzise fără autorizarea scrisă a Institutului Naţional de Statistică.
Utilizarea conţinutului acestei publicaţii, cu titlu explicativ sau
justificativ, în articole, studii, cărţi este autorizată numai cu indicarea clară şi
precisă a sursei.
ISSN 2066 - 4079
ISSN-L 1222 - 8818
m a I
2 0 1 4
Tiraj: 132
INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ
Coordonatorul publicaţiei:
Tudorel ANDREI
- Preşedinte
Coordonatorii ediţiei:
Dan Ion GHERGUŢ
Gabriel Petrică JIFCU
Ilie DUMITRESCU
Adriana CIUCHEA
Doina BADEA
- Vicepreşedinte
- Secretar General
- Director
- Director General
- Şef Serviciu
Responsabil de publicaţie:
Doina BADEA
- Şef Serviciu
Autori:
Adriana CIUCHEA, Doina BADEA, Silvia PISICĂ, Andoria Cristina IONIŢĂ,
Andreea CAMBIR, Lavinia BĂLTEANU, Ion FLORESCU, Nina ALEXEVICI,
Ioana DIMA, Mihai GHEORGHE, Liliana PINTILIA, Florica CÎRSTEA,
Lucia Cecilia SINIGAGLIA, Liviu GHILENCEA, Florentina GHEORGHE,
Daniela ŞTEFĂNESCU.
Pentru informaţii, cumpărarea publicaţiilor
şi contractarea de abonamente, vă rugăm să apelaţi la:
Biroul de Diseminare a Datelor şi Publicaţiilor Statistice al INS
(Tel.: 0213181871; 0213177770; 0213181824/ interior 1278, 2479),
(http://www.insse.ro)/ e-mail: [email protected]
Birourile de Diseminare ale Direcţiilor Judeţene de Statistică
(http: // www.[ nume judet ].insse.ro)
Editura ”Revista Română de Statistică”
sau Librăria ”Ion Ionescu de la Brad”
(Tel.: 0213181842/ interior 1073, 2254)
şi la e-mail: [email protected]
Tehnoredactare şi machetare:
Doina BADEA,Gabriela Melania PODBEREŢCHI, Elena TUDOR,
Andreia MESTEACĂN, Genia MIHOC, Rodica-Elena SOLOVĂSTRU,
Daniela BUCUR.
Pre-press şi tipărire:
Direcţia Generală de IT şi Infrastructură Statistică
Direcţia de Editare a Publicaţiilor Statistice
Coordonatori:
Gheorghe VAIDA-MUNTEAN
Vitty-Cristian CHIRAN
Rodica-Elena SOLOVĂSTRU
- Director General
- Director
- Şef Serviciu
Foto: Vitty-Cristian CHIRAN
- Director
Coperta: Alexandru POPESCU - Consilier
Institutul Naţional de Statistică
B-dul Libertăţii Nr.16, Sect.5, Bucureşti
Telefon: 0213181871; 0213177770
F a x :
0 2 1 3 1 2 4 8 7 5
e-mail: [email protected]
h t t p : / / w w w. i n s s e . r o
Vă rugăm
RECICLAŢI
INS 2014
Reproducerea conţinutului acestei publicaţii, integrală sau
parţială, în forma originală sau modificată, precum şi stocarea într-un sistem
de regăsire sau transmiterea sub orice formă şi prin orice mijloace sunt
interzise fără autorizarea scrisă a Institutului Naţional de Statistică.
Utilizarea conţinutului acestei publicaţii, cu titlu explicativ sau
justificativ, în articole, studii, cărţi este autorizată numai cu indicarea clară şi
precisă a sursei.
ISSN 1222 - 8818
ISSN-L 1222 - 8818
Tiraj: 153
m a I
2 0 1 4
UNIUNEA EUROPEANÃ
FINLANDA
SUEDIA
DANEMARCA
IRLANDA
ESTONIA
LETONIA
LITUANIA
REGATUL UNIT
OLANDA
BELGIA
LUXEMBURG
FRANÞA
PORTUGALIA
SPANIA
GERMANIA
POLONIA
REP. CEHÃ
SLOVACIA
AUSTRIA UNGARIA
SLOVENIA
CROAÞIA
ROMÂNIA
ITALIA
BULGARIA
GRECIA
MALTA
CIPRU
CUPRINS
Prezentare generalã
Populaþie
Piaþa forþei de muncã
Veniturile populaþiei
Câºtiguri salariale
Cheltuielile populaþiei
Consumul populaþiei
Locuinþe
Protecþia socialã a ºomerilor
Asigurãri sociale
Asistenþã socialã
Sãnãtate
Educaþie
Culturã
Preþuri
Conturi naþionale
Investiþii
Agriculturã
Silviculturã
Activitatea întreprinderii
Industrie
Energie
Construcþii
Transporturi
Comerþ internaþional cu bunuri
Comerþ interior
Servicii de piaþã
Turism
Justiþie
Statisticã internaþionalã
GRUPAREA JUDEÞELOR, PE MACROREGIUNI ªI REGIUNI DE DEZVOLTARE
MACROREGIUNEA UNU
Nord - Vest
MACROREGIUNEA DOI
BOTOªANI
Satu Mare
MARAMUREª
Botoºani
SUCEAVA
Baia Mare
SATU MARE
Centru
MACROREGIUNEA TREI
Suceava
BISTRIÞA-NÃSÃUD
IAªI
MACROREGIUNEA PATRU
Zalãu
Oradea
SÃLAJ
NEAMÞ
Piatra-Neamþ
Bistriþa
MUREª
Cluj-Napoca
Cluj-Napoca
Vaslui
Bacãu
Târgu Mureº
HARGHITA
ARAD
VASLUI
BACÃU
Miercurea Ciuc
Arad
Iaºi
CLUJ
BIHOR
Nord - Est
ALBA
Alba Iulia
Deva
BRAªOV
SIBIU
Timiºoara
COVASNA
Sfântu
Gheorghe
VRANCEA
GALAÞI
Sibiu
Vest
Legendã
TIMIª
Municipii
Galaþi
PRAHOVA
Reºiþa
Târgu Jiu
Oraºe
Focºani
Braºov
HUNEDOARA
Râmnicu
Vâlcea
ARGEª
Brãila
Tulcea
Buzãu
Târgoviºte
CARAª-SEVERIN
BUZÃU
BRÃILA
TULCEA
Ploieºti
Drobeta
Turnu Severin
GORJ
VÂLCEA
Piteºti
DÂMBOVIÞA
IALOMIÞA
ILFOV
MEHEDINÞI
Reºedinþe de judeþ
Slatina
BUCUREªTI
Slobozia
CÃLÃRAªI
Craiova
Sud - Est
Constanþa
DOLJ
Judeþe
CONSTANÞA
Cãlãraºi
Alexandria
OLT
GIURGIU
Giurgiu
TELEORMAN
Regiuni de dezvoltare
Sud - Vest Oltenia
Sud - Muntenia
Bucureºti - Ilfov
PREZENTARE GENERALÃ
Poziþia geograficã a României
Nord
Sud
Est
Vest
Punctul extrem
(localitatea)
Judeþul Longitudinea
esticã1)
Satul Horodiºtea
Oraºul Zimnicea
Oraºul Sulina
Comuna Beba Veche
Botoºani
Teleorman
Tulcea
Timiº
26o42’05”
25o23’32”
29o41’24”
20o15’44”
Latitudinea
nordicã
48o15’06”
43o37’07”
45o09’36”
46o07’27”
1) Dupã Greenwich.
România este situatã în centrul geografic al Europei (sud-estul Europei
Centrale), la nord de Peninsula Balcanicã, la jumãtatea distanþei dintre
Coasta Atlanticului ºi Munþii Urali, în interiorul ºi exteriorul arcului Munþilor
Carpaþi, pe cursul inferior al Dunãrii (1075 km) ºi cu ieºire la Marea Neagrã.
Centrul geometric al þãrii este marcat de intersecþia paralelei 45oN cu
meridianul 25oE (la 100 km N-V de capitala þãrii, Bucureºti).
Suprafaþa totalã a teritoriului este de 238391 km2.
Totalul graniþelor României însumeazã 3150 km.
Vecinii: Bulgaria, Republica Moldova, Serbia, Ucraina ºi Ungaria.
Litoralul românesc al Mãrii Negre se desfãºoarã pe 245 km, între gârla
Musura (graniþa cu Ucraina) ºi localitatea Vama Veche (graniþa cu Bulgaria).
Organizarea administrativã a teritoriului României,
la 31 decembrie 2013
Numãrul judeþelor
Numãrul oraºelor ºi municipiilor
din care: municipii
Numãrul comunelor
Numãrul satelor
1) Inclusiv municipiul Bucureºti.
ROMÂNIA ÎN CIFRE - Breviar statistic
421)
320
103
2861
12957
PREZENTARE GENERALÃ
RELIEFUL ROMÂNIEI
Se compune din trei trepte majore ºi anume: cea înaltã a Munþilor Carpaþi, cea
medie care corespunde Subcarpaþilor, dealurilor ºi podiºurilor ºi cea joasã, a
câmpiilor, luncilor ºi Deltei Dunãrii. Caracteristicile principale ale unitãþilor de
relief sunt proporþionalitatea (31% munþi, 36% dealuri ºi podiºuri, 33% câmpii ºi
lunci) ºi dispunerea concentricã a treptelor majore ale reliefului.
Principalele altitudini muntoase
Denumirea
vârfului
muntos
Denumirea
masivului
muntos
Judeþul
Altitudinea
vârfului
(m)
Moldoveanu
Negoiu
Parângu Mare
Peleaga
Omu
Fãgãraº
Fãgãraº
Parâng
Retezat
Bucegi
Argeº
Argeº, Braºov, Sibiu
Gorj, Hunedoara
Hunedoara
Prahova, Braºov, Dâmboviþa
2544
2535
2519
2509
2505
Apele curgãtoare ale României sunt dispuse radial, marea majoritate
având izvoarele în Carpaþi, principalul colector al acestora fiind fluviul
Dunãrea, care strãbate þara în partea sudicã pe o lungime de 1075 km ºi se
varsã în Marea Neagrã.
Principalele cursuri de apã
Denumirea
cursului de apã
Lungimea cursului de apã
( km )
Suprafaþa
bazinului ( km2)
1075
761
742
615
559
332501)
27890
10990
24050
42890
Dunãre
Mureº
Prut
Olt
Siret
1) Fãrã afluenþii care formeazã bazine de ordinul 1.
Lacurile sunt reprezentate prin lacuri naturale rãspândite în toate unitãþile
majore de relief, de la cele glaciare în etajul alpin (Lacul Mioarelor - Fãgãraº
la 2282 m), la limanele fluvio-maritime (Lacul Techirghiol la 1,5 m) ºi lacuri
antropice.
Denumirea lacului antropic
Judeþul
Porþile de Fier
Ostrovu Mare
Mehedinþi
Mehedinþi
Suprafaþa
( ha )
70000,02)
7920,0
Volum1)
(mil. m3)
2400,0
800,0
1) La nivel normal de retenþie.
2) Între confluenþa Nera – Dunãre ºi baraj (dupã datele celor douã hidrocentrale).
ROMÂNIA ÎN CIFRE - Breviar statistic
PREZENTARE GENERALÃ
Principalele lacuri naturale
Judeþul
Suprafaþa
( ha )
Volum 1)
(mil. m3 )
Hunedoara
Harghita
Mehedinþi
Harghita
Brãila
Constanþa
Constanþa
Tulcea
Galaþi
Tulcea
10,5
22,0
20,0
12,6
322,0
2509,0
2335,0
41500,0
2111,0
2170,0
0,5
0,6
1,0
0,7
1,6
60,0
57,0
909,0
30,0
21,7
Denumirea lacului natural
lacuri în circuri glaciare: Bucura
lacuri în cratere vulcanice: Sfânta Ana
lacuri în depresiuni carstice: Zãton
lacuri de baraj natural: Lacul Roºu
lacuri în crovuri: Ianca
limane fluviatile: Oltina
limane fluvio-maritime: Taºaul
lagune marine: Razim
lacuri de luncã: Brateº
lacuri din Delta Dunãrii: Dranov
1) La nivel normal de retenþie.
Resursele minerale utile ale României sunt variate: petrol; gaze naturale;
cãrbuni, în special huilã cocsificabilã, cãrbune brun ºi lignit; minereuri
feroase ºi neferoase; zãcãminte de aur, argint, bauxitã; mari rezerve de sare,
precum ºi o serie de resurse nemetalifere.
O categorie aparte a bogãþiilor de subsol o constituie cele peste 2000 de
izvoare de ape minerale, cu valenþe pentru consum ºi tratamente
medicale.
Ariile protejate, în anul 2013
Categorii de arii protejate
Numãr
Suprafaþa (ha)
45
13
206
671
15
3
19
148
383
24654
316872
15413
324182
772810
664446
1089448
3698732
4147368
Rezervaþii ºtiinþifice
Parcuri naþionale
Monumente ale naturii
Rezervaþii naturale
Parcuri naturale
Rezervaþii ale biosferei
Zone umede de importanþã internaþionalã
Arii de protecþie specialã avifaunisticã
Situri de importanþã comunitarã
Sursa: Agenþia Naþionalã pentru Protecþia Mediului.
Rezervaþii ale biosferei, în anul 2013
Denumirea
rezervaþiei
Total
Delta Dunãrii
Retezat
Rodna
Judeþul
Tulcea, Constanþa
Hunedoara
Maramureº, Bistriþa-Nãsãud,
Suceava
Sursa: Agenþia Naþionalã pentru Protecþia Mediului.
ROMÂNIA ÎN CIFRE - Breviar statistic
Suprafaþa
rezervaþiei (ha)
664446
580000
38047
46399
PREZENTARE GENERALÃ
Temperatura aerului, în anul 2013
grade Celsius
Staþia
Media
Maxima absolutã
anualã
Minima absolutã
anualã
meteorologicã
anualã
Val.
Data
înreg.
Val.
Data
înreg.
Satu Mare
Suceava
Oradea
Iaºi
Cluj-Napoca
Târgu Mureº
Bacãu
Timiºoara
Deva
Sibiu
Vârfu Omu
Galaþi
Târgu Jiu
Buzãu
Calafat
Turnu Mãgurele
Bucureºti-Filaret
Constanþa
… 1)
9,0
11,8
10,8
10,0
10,2
10,2
12,3
11,0
10,2
-1,3
12,3
11,7
11,8
12,8
12,6
12,5
13,2
38,1
32,8
38,0
34,2
36,3
36,7
36,2
38,4
37,6
35,0
16,5
35,5
38,2
34,4
39,8
37,2
37,4
31,6
9.VIII
29.VII
29.VII
22.VI
9.VIII
9.VIII
29.VII
29.VII
29.VII
29.VII
29.VII
14.VIII
29.VII
30.VII
29.VII
14.VIII
29.VII
28.VI
-10,1
-18,2
-11,9
-15,9
-11,4
-17,8
-19,1
-10,2
-12,2
-14,3
-24,0
-13,1
-10,1
-14,1
-8,0
-11,5
-12,7
-10,1
8.I
10.I
10.I
29.I
9,10.I
8,9.I
10.I
10.I
9.I
9.I
8.I
10.I
9.I
10.I
2.I
9.I
10.I
10.I
1)… = Lipsã date (Observaþii incomplete în luna septembrie 2013).
Sursa: Administraþia Naþionalã de Meteorologie.
Precipitaþii atmosferice, în anul 2013
Staþia meteorologicã
Satu Mare
Suceava
Oradea
Iaºi
Cluj-Napoca
Târgu Mureº
Bacãu
Timiºoara
Deva
Sibiu
Vârfu Omu
Galaþi
Târgu Jiu
Buzãu
Calafat
Turnu Mãgurele
Bucureºti-Filaret
Constanþa
Sursa: Administraþia Naþionalã de Meteorologie.
ROMÂNIA ÎN CIFRE - Breviar statistic
Cantitatea anualã (mm)
679,9
508,6
596,3
678,8
631,6
558,4
581,3
622,3
685,7
725,9
999,8
560,0
851,3
629,4
529,7
520,7
619,5
528,3
PREZENTARE GENERALÃ
POPULAÞIA
20020074 locuitori, la 1 ianuarie 2013 (populaþie rezidentã);
Densitatea populaþiei: 84,0 locuitori / km2, la 1 ianuarie 2013.
CAPITALA: Municipiul Bucureºti (1883425 locuitori, la 20 octombrie 2011,
momentul de referinþã al Recensãmântului Populaþiei ºi al Locuinþelor),
împãrþit în ºase sectoare administrative. Prima menþionare documentarã a
fost în 20.IX.1459, ca reºedinþã a lui Vlad Þepeº.
Devine capitalã a Þãrii Româneºti începând din a doua jumãtate a
secolului al XVII-lea ºi capitala României din anul 1862, fiind cel mai important
centru politic, economic ºi cultural - ºtiinþific al þãrii.
ORAªELE PRINCIPALE: Bucureºti, Cluj-Napoca, Timiºoara, Iaºi, Constanþa,
Craiova, Braºov, Galaþi, Ploieºti, Oradea (conform rezultatelor definitive ale
Recensãmântului Populaþiei ºi al Locuinþelor din anul 2011).
Oraºul situat la cea mai mare altitudine medie este Predeal (judeþul
Braºov) = 1060 m.
Oraºul situat la cea mai micã altitudine medie este Sulina (judeþul Tulcea) = 4 m.
PORTURI PRINCIPALE:
–
–
la Marea Neagrã: Constanþa, Mangalia;
la Dunãre: Moldova Nouã, Orºova, Drobeta-Turnu Severin, Calafat, Corabia,
Turnu Mãgurele, Zimnicea, Giurgiu, Olteniþa, Cãlãraºi, Cernavodã, Hârºova,
Mãcin, Brãila, Galaþi, Tulcea, Sulina.
AEROPORTURI PRINCIPALE: Bucureºti (“Henri Coandã”-Otopeni ºi “Aurel
Vlaicu”-Bãneasa), Constanþa („Mihail Kogãlniceanu”), Timiºoara („Traian Vuia”),
Cluj-Napoca, Iaºi, Craiova, Arad, Bacãu, Baia Mare, Oradea, Satu Mare, Sibiu,
Târgu Mureº, Suceava, Tulcea.
LIMBA OFICIALÃ: limba românã.
ZIUA NAÞIONALÃ A ROMÂNIEI: 1 Decembrie.
DRAPELUL ROMÂNIEI este tricolor, culorile sunt aºezate vertical în ordinea
urmãtoare, începând de la lance: albastru, galben, roºu.
FORMA DE GUVERNÃMÂNT:
Republicã, conform Constituþiei adoptate în anul 1991 ºi modificatã în anul
2003;
Puterea legislativã: parlament bicameral (Camera Deputaþilor ºi Senatul);
Puterea executivã: guvern, condus de un prim-ministru desemnat de
preºedintele þãrii;
Preºedintele þãrii este ales în baza rezultatelor alegerilor generale prin
scrutin universal pentru un mandat de 5 ani.
MONEDA NAÞIONALÃ: „Leu”, cu subdiviziunea „ban”.
Cursul monedei naþionale este stabilit zilnic pe piaþa valutarã interbancarã,
moneda de referinþã fiind euro. În anul 2013, cursul de schimb mediu era
4,4190 lei/euro.
ROMÂNIA ÎN CIFRE - Breviar statistic
POPULAÞIE
Populaþia rezidentã pe sexe, grupe de vârstã
ºi medii, la 1 iulie
locuitori
2011
20246798
20147657
9856669
10390129
9805108
10342549
9770353
10289829
9761480
10258594
Pe grupe de vârstã
0-14 ani
3201789
15-59 ani
12537426
60 ani ºi peste
4507583
3190889
12457716
4499052
3162246
12367841
4530095
3139609
12318331
4562134
Pe medii
Urban
Rural
10878099
9269558
10823218
9236964
10790541
9229533
Total
Pe sexe
Masculin
Feminin
10922169
9324629
2012
20131)
2010
20060182 20020074
1) La 1 ianuarie.
La 1 ianuarie 2013 populaþia rezidentã a României a fost de 20020074 locuitori,
din care 9,8 milioane bãrbaþi (48,8%) ºi 10,2 milioane femei (51,2%).
Valorile negative ale sporului natural, conjugate cu cele ale soldului migraþiei
externe, au fãcut ca populaþia þãrii sã se diminueze, în perioada 1 iulie 2010 –
1 ianuarie 2013, cu 226,7 mii persoane. Structura pe vârste a populaþiei poartã
amprenta specificã unui proces de îmbãtrânire demograficã, marcat, în
principal, de scãderea natalitãþii, care a determinat reducerea absolutã ºi
relativã a populaþiei tinere (0-14 ani) ºi de creºterea ponderii populaþiei
vârstnice (de 60 ani ºi peste). La 1 ianuarie 2013 comparativ cu 1 iulie 2010, se
remarcã reducerea ponderii populaþiei tinere (de 0-14 ani) de la 15,8% la 15,7%
ºi creºterea ponderii celei vârstnice (de 60 ani ºi peste), de la 22,3% la 22,8%.
Populaþia adultã (15-59 ani) reprezintã 61,5% din total, în scãdere cu 219 mii
persoane faþã de 1 iulie 2010. În cadrul populaþiei adulte a crescut ponderea
grupelor de vârstã 25-29 ani, 35-39 ani, 45-49 ani, 55-59 ani ºi a scãzut cea din
grupele de vârstã 15-19 ani, 20-24 ani, 30-34 ani, 40-45 ani ºi 50-54 ani.
Vârsta medie
Vârsta medie a populaþiei
ani
2010
2011
2012
20131)
39,7
39,9
40,0
40,9
1) La 1 ianuarie.
Vârsta medie a populaþiei þãrii a crescut de la 39,7 ani (1 iulie 2010) la 40,9 ani
(1 ianuarie 2013), vârstã medie ce caracterizeazã þãrile cu o populaþie „adultã”.
Populaþia femininã, cu o vârstã medie de 42,4 ani a fost ºi la data de 1 ianuarie
2013 mai îmbãtrânitã decât cea masculinã cu 3,2 ani.
ROMÂNIA ÎN CIFRE - Breviar statistic
POPULAÞIE
Evoluþia natalitãþii, mortalitãþii ºi a sporului
natural al populaþiei
2010
2011
2012
2013
Miºcarea naturalã a populaþiei (date absolute)
Nãscuþi-vii
Decese
- Decese la o vârstã sub 1 an
Sporul natural
Cãsãtorii
Divorþuri
212199
259723
2078
-47524
115778
32632
196242
251439
1850
-55197
105599
35780
180714 176013
253716 246825
1806
1669
-73002 -70812
107760 107507
31324 28507
Rate1) (la 1000 locuitori)
Nãscuþi-vii
Decese
- Decese la o vârstã sub 1 an 2)
Sporul natural
Cãsãtorii
Divorþuri
10,5
12,8
9,8
-2,3
5,7
1,6
9,7
12,5
9,4
-2,8
5,2
1,8
9,0
12,6
10,0
-3,6
5,4
1,6
8,8
12,3
9,5
-3,5
5,43)
1,43)
Notã Nãscuþii-vii ºi respectiv decedaþii din anii 2010 ºi 2011 includ toate
evenimentele înregistrate la oficiile de stare civilã din România (petrecute în
þarã ºi în strãinãtate).
Nãscuþii-vii ºi respectiv decedaþii din anii 2012 ºi 2013 nu includ nãscuþii-vii ºi
respectiv decedaþii din strãinãtate.
1) Pentru perioada 2010 - 2012 s-a utilizat populaþia rezidentã la 1 iulie a fiecãrui
an, estimatã în condiþii de comparabilitate cu rezultatele definitive ale
Recensãmântului Populaþiei ºi al Locuinþelor - 2011.
Pentru anul 2013 s-a utilizat populaþia rezidentã la 1 ianuarie, estimatã în
condiþii de comparabilitate cu rezultatele definitive ale Recensãmântului
Populaþiei ºi al Locuinþelor - 2011.
2) La 1000 nãscuþi-vii. 3) Date provizorii.
Natalitatea, mortalitatea ºi sporul natural al populaþiei
Rate (la 1000 locuitori)
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
0
Natalitate
Mortalitate
Spor natural pozitiv
Spor natural negativ
~
1985
1990
1995
2000
2005
2010 2013
Notã: Pentru perioada 2002 - 2012 s-a utilizat populaþia rezidentã la 1 iulie a
fiecãrui an, estimatã în condiþii de comparabilitate cu rezultatele definitive
ale Recensãmântului Populaþiei ºi al Locuinþelor - 2011.
Pentru anul 2013 s-a utilizat populaþia rezidentã la 1 ianuarie, estimatã în
condiþii de comparabilitate cu rezultatele definitive ale Recensãmântului
Populaþiei ºi al Locuinþelor - 2011.
Pentru anii 2012 ºi 2013, nãscuþii-vii ºi respectiv decedaþii nu includ nãscuþii-vii
ºi respectiv decedaþii din strãinãtate.
ROMÂNIA ÎN CIFRE - Breviar statistic
POPULAÞIE
Natalitatea, prima componentã a miºcãrii populaþiei, a înregistrat o scãdere. În
condiþiile în care, pe termen scurt ºi mediu, nu se poate aºtepta ca mortalitatea
sã contribuie semnificativ la reducerea scãderii demografice din România,
natalitatea rãmâne singura componentã asupra cãreia se poate acþiona cu
rezultate eficiente. Redresarea natalitãþii poate avea efecte pozitive ºi de lungã
duratã.
În anul 2013, numãrul de nãscuþi-vii cu reºedinþa obiºnuitã în România
(176,0 mii) a scãzut cu 4,7 mii faþã de anul 2012.
Mortalitatea - ca a doua componentã a miºcãrii populaþiei - a rãmas relativ
ridicatã în România. Creºterea continuã ºi semnificativã a nivelului acestei
componente trebuie luatã în considerare în perspectiva demograficã a
României.
În anul 2013 au decedat 246,8 mii persoane cu reºedinþa obiºnuitã în România,
cu 6,9 mii persoane mai puþine decât în anul 2012. Numãrul deceselor sub 1 an
la copiii cu reºedinþa obiºnuitã în România, înregistrate în anul 2013, a fost de
1,7 mii decese, mai puþine cu 137 decese faþã de anul 2012.
Evoluþia cãsãtoriilor ºi divorþurilor
mii
210
189,2
180
149,4
150
134,3
115,8
120
105,6
107,8
107,5
90
60
30
0
36,3
2007
35,7
2008
Cãsãtorii
32,3
2009
35,8
32,6
2010
2011
31,3
2012
28,5
2013
Divorþuri
În anul 2013 comparativ cu anul 2010, numãrul cãsãtoriilor a scãzut cu 8,3 mii,
în perioada 2012-2013, scãderea fiind mai puþin accentuatã, de 253 cãsãtorii.
În anul 2013 numãrul divorþurilor a fost de 28,5 mii divorþuri, în scãdere cu
4,1 mii faþã de anul 2010 ºi cu 2,8 mii faþã de anul 2012.
ROMÂNIA ÎN CIFRE - Breviar statistic
POPULAÞIE
Populaþia pe vârste ºi sexe, la 1 ianuarie 2013
Ani
Masculin
250 200 150 100
mii persoane
50
0
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Feminin
0
50
100
150 200 250
mii persoane
Piramida vârstelor reflectã cel mai fidel cronica generaþiilor, evidenþiind
disproporþiile în structura populaþiei, pe vârste ºi sexe. Reducerea numãrului
populaþiei tinere a îngustat ºi mai mult baza piramidei vârstelor.
Efectele demografice ºi economice ale acestei evoluþii se vor resimþi în timp ºi
vor atrage schimbãri la nivelul diferitelor subpopulaþii (populaþia ºcolarã,
populaþia de vârstã fertilã, populaþia în vârstã de muncã).
Primele zece oraºe ale þãrii, dupã numãrul locuitorilor
cu reºedinþa obiºnuitã în România, în anul 2011
Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Oraºul1)
Bucureºti
Cluj-Napoca
Timiºoara
Iaºi
Constanta
Craiova
Braºov
Galati
Ploieºti
Oradea
1) Municipiul (reºedinþã de judeþ).
Sursa: Recensãmântul Populaþiei ºi al Locuinþelor - 2011.
ROMÂNIA ÎN CIFRE - Breviar statistic
Numãrul
locuitorilor
1883425
324576
319279
290422
283872
269506
253200
249432
209945
196367
POPULAÞIE
La 1 ianuarie 2013, în mediul urban locuiau 10,8 milioane persoane,
reprezentând peste jumãtate din populaþia þãrii. Din cele 320 municipii ºi
oraºe1), 86,3% aveau o populaþie sub 50 mii locuitori, reprezentând 18,3 % din
populaþia þãrii ºi 33,4% din populaþia urbanã. Oraºele mari (cu peste 100000 de
locuitori) deþin 29,8% din populaþia þãrii ºi 54,3% din populaþia urbanã.
La 1 ianuarie 2013, în mediul rural locuiau 9,2 milioane persoane, reprezentând
46,1% din populaþia þãrii. Comunele1) cu populaþia cuprinsã între 1000 ºi 5000
locuitori au reprezentat 80,8% din numãrul total al comunelor.
Gruparea judeþelor ºi localitãþilor dupã numãrul locuitorilor 1)
Judeþe - total
Sub 300000
300000 - 499999
500000 - 699999
700000 ºi peste
Municipii ºi oraºe - total
Sub 5000
5000 - 19999
20000 - 49999
50000 - 99999
100000 - 199999
200000 - 999999
1000000 ºi peste
Comune - total
Sub 1000
1000 - 1999
2000 - 4999
5000 - 9999
10000 ºi peste
2010
2011
2012
2013
42
6
19
10
7
320
21
198
57
20
13
10
1
2861
82
598
1724
429
28
42
6
19
11
6
320
21
199
56
20
13
10
1
2861
81
609
1708
434
29
42
6
19
11
6
320
22
199
55
20
13
10
1
2861
82
604
1707
436
32
42
6
19
11
6
320
22
198
56
20
13
10
1
2861
87
618
1688
432
36
1) Date provizorii; date calculate prin metoda componentelor folosind surse de date
administrative pentru migraþia internaþionalã.
Durata medie a vieþii, pe sexe (ani)
69,2
2007
69,5
2008
69,7
2009
69,8
2010
70,1
2011
70,7
2012
2013
71,2
1)
0
20
40
Masculin
1) Date provizorii.
ROMÂNIA ÎN CIFRE - Breviar statistic
60
Feminin
76,1
76,7
77,1
77,3
77,5
77,9
78,3
80
POPULAÞIE
În anul 2013, durata medie a vieþii a continuat sã creascã, valorile actuale (date
provizorii) au fost de 71,2 ani la bãrbaþi ºi 78,3 ani la femei, fiind superioare celor
din anul 2010, atât pe total, cât ºi pe sexe. Durata medie a vieþii a crescut cu un
an la populaþia femininã ºi cu 1,4 ani la cea masculinã. Femeile au o duratã
medie a vieþii mai mare cu 7,1 ani decât bãrbaþii.
Migraþia internã
2010
2011
20131)
2012
Structura fluxurilor migraþiei interne urbane ºi rurale,
determinate de schimbarea domiciliului (date absolute)
Total
Din rural în urban
Din urban în urban
Din rural în rural
Din urban în rural
458995
96201
140301
89441
133052
324626
66784
97235
63594
97013
372197
74470
106724
72620
118383
350556
74023
108370
65453
102710
18,6
6,9
9,9
7,9
12,8
17,5
6,9
10,0
7,1
11,1
Rate 2) (la 1000 locuitori)
Total
Din rural în urban
Din urban în urban
Din rural în rural
Din urban în rural
22,7
8,8
12,8
9,6
14,3
16,1
6,1
8,9
6,9
10,5
1) Date provizorii.
2) Pentru perioada 2010 - 2012 s-a utilizat populaþia rezidentã la 1 iulie a fiecãrui
an, estimatã în condiþii de comparabilitate cu rezultatele definitive ale
Recensãmântului Populaþiei ºi al Locuinþelor - 2011.
Pentru anul 2013 s-a utilizat populaþia rezidentã la 1 ianuarie, estimatã în
condiþii de comparabilitate cu rezultatele definitive ale Recensãmântului
Populaþiei ºi al Locuinþelor - 2011.
În anul 2013 ºi-au schimbat domiciliul în interiorul þãrii, 350,6 mii persoane.
Ca ºi în anul precedent, fluxurile migratorii din urban (în rural ºi în urban) deþin
cele mai mari ponderi în structura migraþiei interne.
ROMÂNIA ÎN CIFRE - Breviar statistic
POPULAÞIE
Cetãþeni români care ºi-au stabilit domiciliul
în strãinãtate
numãr persoane
2010
2011
2012
7906
18307
18001
2917
4989
8527
9780
8174
9827
Pe grupe de vârstã
sub 18 ani
18-40 ani
41-60 ani
61 ani ºi peste
1062
5029
1562
253
4746
9572
3191
798
4787
9572
2968
674
Dupã þara de destinaþie
Australia
Austria
Belgia
Canada
Franþa
Germania
Grecia
Iordania
Israel
Italia
Marea Britanie
Republica Moldova
Spania
S.U.A.
Ungaria
Alte þãri
81
569
46
858
405
1399
133
16
62
844
264
349
882
1086
266
646
112
1089
129
967
663
2014
160
139
2857
1906
251
254
3352
1350
514
2550
92
1032
154
846
660
1907
162
93
2290
2097
301
212
4605
1073
355
2122
Total
Pe sexe
Masculin
Feminin
ROMÂNIA ÎN CIFRE - Breviar statistic
PIAÞA FORÞEI DE MUNCÃ
În contextul procesului de tranziþie economicã, piaþa muncii din România a
suferit transformãri semnificative sub aspectul volumului ºi structurii
principalilor indicatori de forþã de muncã. Acest proces s-a caracterizat prin
reducerea populaþiei active ºi a populaþiei ocupate, prin menþinerea la valori
relativ constante a ratei ºomajului. Criza financiarã însã, debutatã începând, mai
ales, din a doua jumãtate a anului 2008, a avut efecte asupra structurii forþei de
muncã, aducând concomitent cu reducerea populaþiei ocupate o accentuare
a fenomenului de ºomaj.
Dacã pe parcursul ultimei jumãtãþi a anilor ’90, populaþia activã se menþinuse la
valori ridicate (de peste 11 milioane persoane), noul mileniu a debutat cu o
scãdere importantã a valorii indicatorului. Ulterior anului 2002 populaþia activã
a oscilat în jurul valorii de 10 milioane. În anul 2013, populaþia activã numãrã
9977 mii persoane, din care 96,4% aparþin grupei în vârstã de muncã (15-64
ani).
Populaþia activã, populaþia ocupatã ºi ºomerii 1)
mii persoane
Populaþia activã - total
- Feminin
- Urban
Populaþia ocupatã - total
- Feminin
- Urban
ªomeri BIM1)- total
- Feminin
- Urban
2010
2011
2012
20132)
9965
4416
5538
9240
4128
5032
725
288
506
9868
4411
5563
9138
4112
5072
730
299
491
9964
4418
5553
9263
4137
5078
701
281
475
9977
4409
5552
9247
4119
5058
730
290
494
Notã: Date estimate la momentul cercetãrii statistice, în funcþie de numãrul
populaþiei disponibil anterior estimãrii realizate dupã criteriul reºedinþei
obiºnuite; recalcularea indicatorilor de forþã de muncã se va realiza în
perioada 2014 - 2016.
1) Conform definiþiei internaþionale (BIM-Biroul Internaþional al Muncii).
2) Date provizorii.
Sursa: Cercetarea statisticã asupra forþei de muncã în gospodãrii (AMIGO).
Dupã o creºtere continuã înregistratã în perioada 2005-2008, din anul 2009
populaþia ocupatã a început sã scadã, ajungând în anul 2011 la cea mai micã
valoare înregistratã (9138 mii persoane). În anul 2013 populaþia ocupatã a fost
de 9247 mii persoane, în scãdere faþã de anul precedent (9263 mii persoane).
Dintre persoanele ocupate, 55,5% sunt bãrbaþi. Pânã în anul 2002, majoritatea
populaþiei ocupate a reprezentat-o cea din mediul rural. Începând cu anul
2003, cea mai mare parte a populaþiei ocupate îºi are domiciliul în mediul
urban, respectiv 54,7% în anul 2013. Categoria salariaþilor predominã în rândul
populaþiei ocupate, respectiv 67,8% în anul 2013.
Numãrul ºomerilor - conform definiþiei internaþionale (BIM) - a fost în anul 2013
de 730 mii persoane, în creºtere faþã de anul 2012 (+4,1%), dar aflat la egalitate
faþã de anul 2011. În anul 2013, din numãrul total al ºomerilor, 25,7% erau tineri
(15-24 ani).
ROMÂNIA ÎN CIFRE - Breviar statistic
PIAÞA FORÞEI DE MUNCÃ
Structura populaþiei ocupate, dupã statutul profesional,
în anul 2013 1)
12,2%
Salariat
18,7%
Patron
Lucrãtor pe
cont propriu 2)
1,3%
Lucrãtor familial
neremunerat
67,8%
1) Date estimate la momentul cercetãrii statistice, în funcþie de numãrul populaþiei
disponibil anterior estimãrii realizate dupã criteriul reºedinþei obiºnuite.
2) Inclusiv membru al unei societãþi agricole sau al unei cooperative neagricole.
Sursa: Cercetarea statisticã asupra forþei de muncã în gospodãrii (AMIGO).
Populaþia ocupatã, pe principalele activitãþi ale economiei
naþionale
mii persoane
Activitatea (secþiuni CAEN Rev. 2)
20131)
2010
2011
2012
Total
9240
Agriculturã, silviculturã ºi pescuit
2780
Industrie
1944
Industrie extractivã
96
Industrie prelucrãtoare
1646
Producþia ºi furnizarea de energie electricã
ºi termicã, gaze, apã caldã ºi aer condiþionat 126
Distribuþia apei; salubritate, gestionarea
deºeurilor, activitãþi de decontaminare
76
Construcþii
705
Comerþ cu ridicata ºi cu amãnuntul;
repararea autovehiculelor ºi motocicletelor 1134
Transport ºi depozitare
444
Hoteluri ºi restaurante
180
Informaþii ºi comunicaþii
126
Intermedieri financiare ºi asigurãri
132
Tranzacþii imobiliare
19
Activitãþi profesionale, ºtiinþifice ºi tehnice
159
Activitãþi de servicii administrative ºi activitãþi
de servicii suport
154
Administraþie publicã ºi apãrare; asigurãri
sociale din sistemul public
471
Învãþãmânt
385
Sãnãtate ºi asistenþã socialã
403
Activitãþi de spectacole, culturale ºi recreative 50
Alte activitãþi ale economiei naþionale
154
9138
2612
1951
85
1672
9263 9247
2682 2634
1959 1957
82
83
1684 1687
115
110
99
79
681
83
695
88
692
1165
434
185
128
145
18
170
1205
433
186
154
140
16
168
1209
460
194
152
127
19
180
157
159
182
466
392
402
56
176
467
376
386
59
178
455
354
386
57
189
Notã: Date estimate la momentul cercetãrii statistice, în funcþie de numãrul
populaþiei disponibil anterior estimãrii realizate dupã criteriul reºedinþei obiºnuite.
1) Date provizorii.
Sursa: Cercetarea statisticã asupra forþei de muncã în gospodãrii (AMIGO).
În anul 2013, faþã de anul 2012, repartizarea populaþiei ocupate pe sectoare de
activitãþi ale economiei naþionale indicã creºterea numãrului persoanelor
ocupate în tranzacþii imobiliare (+19,0%), activitãþi de servicii administrative
(+14,6%), distribuþia apei, salubritate (+7,3%), activitãþi profesionale ºi ºtiinþifice
(+7,1%), transport ºi depozitare (+6,2%), hoteluri ºi restaurante (+4,5%).
ROMÂNIA ÎN CIFRE - Breviar statistic
PIAÞA FORÞEI DE MUNCÃ
Structura populaþiei ocupate 1) din sectorul privat,
pe principalele activitãþi ale economiei naþionale
CAEN Rev.2
%
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
8,5
30,5
31,2
33,0
33,5
34,2
Servicii
9,3
9,0
8,9
8,8
8,8
Construcþii
24,4
23,0
23,3
22,9
23,0
Industrie 2)
Agriculturã,
silviculturã
ºi pescuit
35,8
36,8
34,8
34,8
34,0
8,5 9,42010
2009
2011
2012
2013
Notã: Sectorul privat include formele de proprietate: privatã ºi cooperatistã sau
obºteascã.
1) Date estimate la momentul cercetãrii statistice, în funcþie de numãrul populaþiei
disponibil anterior estimãrii realizate dupã criteriul reºedinþei obiºnuite.
2) Inclusiv producþia ºi furnizarea de energie electricã ºi termicã, gaze, apã caldã ºi aer
condiþionat ºi distribuþia apei, salubritate, gestionarea deºeurilor, activitãþi de
decontaminare.
Sursa: Cercetarea statisticã asupra forþei de muncã în gospodãrii (AMIGO).
Ponderea ocupãrii în sectorul privat se menþine în ultimii 5 ani ai perioadei
analizate 2009-2013 în jurul valorii de 80%. Atât în anul 2013, cât ºi în anul 2012
din totalul populaþiei ocupate în sectorul privat, 66,1% îºi desfãºurau activitatea
în industrie, construcþii ºi servicii.
În anul 2012, numãrul mediu al salariaþilor a fost de 4442,9 mii persoane.
Numãrul mediu al salariaþilor a crescut pe parcursul anului 2012 cu 94,2 mii
persoane comparativ cu anul precedent (4348,7 mii persoane).
Creºteri semnificative s-au înregistrat în activitãþile: industria prelucrãtoare,
activitãþi de servicii administrative ºi activitãþi de servicii suport ºi construcþii.
Distribuþia salariaþilor pe sectoare economice în anul 2012 aratã cã, 60,5% se
regãseau în servicii (sectorul terþiar) în scãdere cu 0,6 puncte procentuale faþã
de anul 2011 ºi cu 1,3 puncte faþã de anul 2010. În sectorul secundar (industrie
+ construcþii) lucrau 37,2% din total salariaþi, cu 0,6 puncte procentuale mai
mult decât în anul 2011, respectiv cu 1,2 puncte procentuale mai mult decât în
anul 2010.
Ponderea numãrului de salariaþi care ºi-au desfãºurat activitatea în ramurile
agricole (sectorul primar) a fost de numai 2,3%, situându-se la nivelul anului
precedent ºi în creºtere cu 0,1 puncte procentuale faþã de anul 2010.
Sectorul privat reprezintã motorul economiei româneºti, absorbind cea mai
mare parte a forþei de muncã salariate.
În anul 2012, ponderea salariaþilor din sectorul integral privat a fost de 67,9%, în
creºtere faþã de anul 2011 cu 1,7 puncte procentuale.
ROMÂNIA ÎN CIFRE - Breviar statistic
PIAÞA FORÞEI DE MUNCÃ
Numãrul mediu al salariaþilor pe principalele
activitãþi ale economiei naþionale
Activitatea (secþiuni CAEN Rev. 2)
2010
mii persoane
2011 2012
Total
4376
4349
4443
Agriculturã, silviculturã ºi pescuit
Industrie
Industrie extractivã
Industrie prelucrãtoare
Producþia ºi furnizarea de energie electricã
ºi termicã, gaze, apã caldã ºi aer condiþionat
Distribuþia apei; salubritate, gestionarea
deºeurilor, activitãþi de decontaminare
Construcþii
Comerþ cu ridicata ºi cu amãnuntul; repararea
autovehiculelor ºi motocicletelor
Transport ºi depozitare
Hoteluri ºi restaurante
Informaþii ºi comunicaþii
Intermedieri financiare ºi asigurãri
Tranzacþii imobiliare
Activitãþi profesionale, ºtiinþifice ºi tehnice
Activitãþi de servicii administrative
ºi activitãþi de servicii suport
Administraþie publicã ºi apãrare; asigurãri
sociale din sistemul public 1)
Învãþãmânt
Sãnãtate ºi asistenþã socialã
Activitãþi de spectacole, culturale ºi recreative
Alte activitãþi de servicii
95
1237
67
999
98
1259
64
1028
104
1296
64
1064
73
70
68
98
337
97
334
100
356
752
258
108
106
101
27
126
753
256
108
110
99
27
127
758
255
115
118
96
25
130
181
198
226
210
380
366
53
39
193
364
333
51
39
188
361
321
54
40
Notã: Pentru anul 2013, datele vor fi disponibile în luna septembrie 2014 .
1) Exclusiv forþele armate ºi personalul asimilat (Ministerul Apãrãrii Naþionale,
Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaþii etc.).
Sursa: Cercetarea statisticã privind costul forþei de muncã.
ROMÂNIA ÎN CIFRE - Breviar statistic
PIAÞA FORÞEI DE MUNCÃ
Numãrul mediu al salariaþilor din sectorul integral privat 1),
pe principalele activitãþi ale economiei naþionale
CAEN Rev.2
mii persoane
1572
1600
1400
1200
1000
1077
1010
973
1558
1503
1458
Agriculturã,
silviculturã
ºi pescuit
1056
800
Industrie 2)
2009
2010
2011
328
Construcþii
Servicii
74
302
65
200 74
0
60
400
302
362
600
2012
Notã: Pentru anul 2013, datele vor fi disponibile în luna septembrie 2014.
1) Inclusiv proprietatea integral privatã ºi proprietatea integral strãinã.
2) Inclusiv producþia ºi furnizarea de energie electricã ºi termicã, gaze, apã caldã ºi aer
condiþionat ºi distribuþia apei, salubritate, gestionarea deºeurilor, activitãþi de
decontaminare.
Sursa: Cercetarea statisticã privind costul forþei de muncã.
ªomerii înregistraþi 1), dupã nivelul de educaþie
mii persoane
2012
2013
2010
2011
Total ºomeri 2)
din care: femei
627
264
461
204
494
211
512
216
Primar, gimnazial, profesional
din care: femei
Liceal ºi postliceal
din care: femei
Universitar
din care: femei
442
164
135
71
50
29
321
127
101
53
39
24
347
131
110
57
37
23
356
134
120
60
36
22
1) La sfârºitul anului.
2) Sursa: Agenþia Naþionalã pentru Ocuparea Forþei de Muncã.
Numãrul ºomerilor înregistraþi la Agenþia Naþionalã pentru Ocuparea Forþei de
Muncã (ANOFM) a avut o evoluþie descrescãtoare pânã in anul 2012, dupã care
a înregistrat o uºoarã creºtere, ajungând la finele anului 2013, la un numãr de
512 mii persoane.
Rata ºomajului înregistrat la finele anului 2010, reprezenta 7,0%, dupã un an, la
sfârºitul anului 2011, scãzând semnificativ la 5,2%.
În urmãtorii doi, ani rata ºomajului înregistrat a crescut uºor, la 5,4% în anul
2012 ºi la 5,7% în anul 2013, tendinþa fiind crescãtoare în continuare.
ROMÂNIA ÎN CIFRE - Breviar statistic
PIAÞA FORÞEI DE MUNCÃ
Numãrul ºomerilor înregistraþi ºi rata ºomajului
1000
mii persoane
%
7,8
800
7,1
600
400
0
8
627
461
403
368
403
2008
2007
264
709
2009
Numãrul ºomerilor
înregistraþi - total
Numãrul ºomerilor
înregistraþi - femei
627
461
2010
494
512
4,9
5,1
2011
494
2012
6
4
216
211
204
187
167
368
4,9
302
4,4
5,7
5,4
5,2
6,3
4,4
4,0
3,9
200
7,0
709
10
512
2013
2
0
Rata ºomajului - total1)
Rata ºomajului - femei1)
1) Anul 2013, date provizorii.
În perioada 2010 - 2013, bãrbaþii au fost majoritari în rândul ºomerilor
înregistraþi (57,9% la sfârºitul anului 2010, 55,7% în 2011, 57,3% în 2012,
respectiv 57,8% la sfârºitul anului 2013).
Numãrul femeilor ºomere a scãzut în anul 2011, comparativ cu anul precedent,
dar, în ultimii trei ani s-a încadrat pe o curbã uºor ascendentã.
Rata ºomajului 1), pe grupe de vârstã, sexe ºi medii (%)
Total
Sub 25 ani
25 ani ºi peste
Masculin
Sub 25 ani
25 ani ºi peste
Feminin
Sub 25 ani
25 ani ºi peste
Urban
Sub 25 ani
25 ani ºi peste
Rural
Sub 25 ani
25 ani ºi peste
2010
2011
2012
20132)
7,3
22,1
5,8
7,9
22,3
6,3
6,5
21,8
5,1
9,1
30,5
7,4
5,0
15,3
3,6
7,4
23,7
5,8
7,9
23,7
6,3
6,8
23,8
5,2
8,8
32,4
7,0
5,5
16,7
4,1
7,0
22,7
5,6
7,6
22,3
6,1
6,4
23,2
4,9
8,6
31,8
7,0
5,1
15,9
3,8
7,3
23,6
5,9
7,9
23,5
6,5
6,6
23,9
5,2
8,9
33,3
7,4
5,3
17,1
3,9
Notã: Date estimate la momentul cercetãrii statistice, în funcþie de numãrul
populaþiei disponibil anterior estimãrii realizate dupã criteriul reºedinþei
obiºnuite.
1) Conform definiþiei internaþionale (BIM-Biroul Internaþional al Muncii). 2) Date provizorii.
Sursa: Cercetarea statisticã asupra forþei de muncã în gospodãrii (AMIGO).
Rata ºomajului conform definiþiei internaþionale (BIM) - calculatã ca proporþie a
ºomerilor în populaþia activã, a înregistrat la nivelul þãrii valoarea de 7,3% în
anul 2013, în creºtere faþã de anul precedent cu 0,3 puncte procentuale ºi în
scãdere cu -0,1 puncte procentuale faþã de anul 2011. Rata ºomajului BIM
înregistratã în anul 2013 se situa totuºi cu 1,5 puncte procentuale peste cea din
anul de debut al crizei economico-financiare (5,8% în anul 2008).
ROMÂNIA ÎN CIFRE - Breviar statistic
PIAÞA FORÞEI DE MUNCÃ
Rata ºomajului BIM a crescut faþã de anul precedent, atât pentru bãrbaþi cât ºi
pentru femei. Astfel, pentru femei s-a înregistrat o ratã a ºomajului de 6,6%, în
creºtere cu 0,2 puncte procentuale faþã de anul precedent, iar pentru bãrbaþi,
rata ºomajului a fost de 7,9%, în creºtere cu 0,3 puncte procentuale faþã de anul
2012.
În anul 2013, rata ºomajului în mediul urban depãºeºte semnificativ rata
înregistratã în mediul rural (8,9% faþã de 5,3%).
Tinerii în vârstã de 15-24 ani sunt persoanele cel mai grav afectate de
fenomenul ºomajului. Astfel, în anul 2013, rata ºomajului în rândul tinerilor a
fost de 23,6%, cu diferenþe semnificative pe medii (33,3% în mediul urban, faþã
de 17,1% în mediul rural). Valoarea acestui indicator a fost de 5,9% pentru
persoanele în vârstã de 25 de ani ºi peste.
Rata ºomajului 1) de lungã duratã, pe sexe ºi medii (%)
20132)
2010
2011
2012
2,5
2,9
2,1
3,2
1,7
3,1
3,4
2,8
3,9
2,1
3,2
3,4
2,9
4,1
2,0
3,4
3,6
3,2
4,4
2,2
Tineri (6 luni ºi peste) 13,0
masculin
13,8
feminin
11,8
urban
17,8
rural
9,1
15,0
15,3
14,6
20,8
10,3
13,9
14,1
13,5
19,4
9,8
14,2
14,1
14,2
20,4
9,9
Total (12 luni ºi peste)
masculin
feminin
urban
rural
Notã: Date estimate la momentul cercetãrii statistice, în funcþie de numãrul
populaþiei disponibil anterior estimãrii realizate dupã criteriul reºedinþei
obiºnuite.
1) Conform definiþiei internaþionale (BIM-Biroul Internaþional al Muncii).
2) Date provizorii.
Sursa: Cercetarea statisticã asupra forþei de muncã în gospodãrii (AMIGO).
Rata ºomajului de lungã duratã (ponderea ºomerilor, aflaþi în ºomaj de 12 luni
ºi peste, în populaþia activã) a fost de 3,4% în anul 2013, în creºtere uºoarã
comparativ cu cele înregistrate în ultimii doi ani (3,1% în 2011 ºi respectiv 3,2 în
2012). Pe sexe, acest indicator a înregistrat în anul 2013, valori de 3,6% pentru
bãrbaþi ºi 3,2% pentru femei, iar pe medii, de 4,4% în mediul urban, faþã de 2,2%
în mediul rural.
Rata ºomajului de lungã duratã la tineri (ponderea ºomerilor în vârstã de 15-24
ani, aflaþi în ºomaj de 6 luni ºi peste în populaþia activã) a avut o evoluþie
oscilantã în perioada analizatã, ajungând în anul 2013 la 14,2% (cu 0,3 puncte
procentuale mai mult faþã de anul precedent, dar cu 1,2 puncte procentuale
mai mare comparativ cu anul 2010).
ROMÂNIA ÎN CIFRE - Breviar statistic
PIAÞA FORÞEI DE MUNCÃ
Incidenþa ºomajului 1) de lungã duratã (%)
- ca proporþie în total ºomeri 1)2010
2011
2012
20132)
34,9
36,9
32,0
35,2
34,2
41,9
42,6
40,9
44,3
37,1
45,3
45,1
45,7
48,2
39,2
46,4
45,3
48,0
49,1
40,8
Tineri (6 luni ºi peste) 58,8
masculin
62,0
feminin
54,1
urban
58,4
rural
59,6
63,4
64,8
61,5
64,2
62,0
61,1
63,2
58,3
61,0
61,3
59,9
60,1
59,7
61,4
58,0
Total (12 luni ºi peste)
masculin
feminin
urban
rural
Notã: Date estimate la momentul cercetãrii statistice, în funcþie de numãrul
populaþiei disponibil anterior estimãrii realizate dupã criteriul reºedinþei obiºnuite.
1) Conform definiþiei internaþionale (BIM-Biroul Internaþional al Muncii).
2) Date provizorii.
Sursa: Cercetarea statisticã asupra forþei de muncã în gospodãrii (AMIGO).
În perioada 2010-2013, incidenþa ºomajului pe termen lung (ponderea
ºomerilor de lungã duratã în total ºomeri) s-a încadrat pe o pantã ascendentã.
Valoarea înregistratã în anul 2013 a fost de 46,4%, în creºtere cu 1,1 puncte
procentuale faþã de anul precedent ºi cu 4,5 puncte procentuale faþã de anul 2011.
În mediul urban, indicatorul a avut valoarea de 49,1% cu 8,3 puncte
procentuale peste cea înregistratã în mediul rural.
Rata de activitate ºi rata de ocupare, pe sexe ºi medii (%)
2010
2011
2012
2013
Rata de activitate
Total
Masculin
Feminin
Urban
Rural
63,6
71,5
55,8
63,1
64,4
63,3
70,7
56,0
63,9
62,6
64,2
72,1
56,4
64,2
64,2
64,6
72,7
56,5
64,7
64,4
Rata de ocupare
Total
Masculin
Feminin
Urban
Rural
58,8
65,7
52,0
57,3
60,9
58,5
65,0
52,0
58,2
58,8
59,5
66,5
52,6
58,7
60,7
59,7
66,8
52,6
58,9
60,7
Notã: Date calculate pentru populaþia în vârstã de muncã (15 - 64 ani).
Date estimate la momentul cercetãrii statistice, în funcþie de numãrul
populaþiei disponibil anterior estimãrii realizate dupã criteriul reºedinþei obiºnuite.
Sursa: Cercetarea statisticã asupra forþei de muncã în gospodãrii (AMIGO).
În anul 2013, rata de activitate a populaþiei în vârstã de muncã (15 - 64 ani) a
fost de 64,6% ºi a înregistrat niveluri mai ridicate pentru populaþia masculinã
(72,7%, faþã de 56,5% pentru populaþia femininã). Pe cele douã medii de
rezidenþã, indicatorul a avut valori apropiate: 64,7% în urban ºi 64,4% în rural.
În anul 2013, rata de ocupare a populaþiei în vârstã de 20-64 ani a fost de 63,9%,
în uºoarã creºtere faþã de anul precedent (63,8%), aflându-se la o distanþã de 6,1
puncte procentuale faþã de þinta naþionalã de 70% stabilitã în contextul
Strategiei Europa 2020.
Rata locurilor de muncã vacante este unul dintre indicatorii care exprimã
cererea de forþã de muncã ce se manifestã pe piaþa muncii. Rata medie anualã
a locurilor de muncã vacante a fost în anul 2013 de 0,72% (în creºtere cu 0,13
puncte procentuale faþã de anul precedent, dar în scãdere cu 1,34 puncte
procentuale faþã de anul 2007, an în care rata locurilor de muncã vacante a
înregistrat cea mai ridicatã valoare).
ROMÂNIA ÎN CIFRE - Breviar statistic
PIAÞA FORÞEI DE MUNCÃ
Rata locurilor de muncã vacante, pe grupe
majore de ocupaþii (%)
Grupe majore de ocupaþii
2011
2012
2013
Total 1)
Membri ai corpului legislativ ai executivului,
înalþi conducãtori ai administraþiei publice,
conducãtori ºi funcþionari superiori
Specialiºti în diverse domenii de activitate
Tehnicieni ºi alþi specialiºti din
domeniul tehnic
Funcþionari administrativi
Lucrãtori în domeniul serviciilor
Lucrãtori calificaþi în agriculturã,
silviculturã ºi pescuit
Muncitori calificaþi ºi asimilaþi
Operatori la instalaþii ºi maºini;
asamblori de maºini ºi echipamente
Muncitori necalificaþi
0,64
0,59
0,72
0,38
0,67
0,37
0,70
0,46
0,97
0,65
0,58
0,48
0,71
0,46
0,45
0,78
0,63
0,53
0,24
0,51
0,50
0,36
0,47
0,43
0,90
0,85
0,84
0,71
0,88
0,87
Notã: Începând cu anul 2011 s-a trecut la noua clasificare a ocupaþiilor conform
H.G. nr. 1352/2010 privind aprobarea structurii Clasificãrii Ocupaþiilor din
România (COR 2008) – nivel grupã de bazã ºi în conformitate cu Clasificarea
Internaþionalã Standard a Ocupaþiilor (ISCO-08).
1) Exclusiv forþele armate ºi personalul asimilat (Ministerul Apãrãrii Naþionale,
Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaþii etc.).
Sursa: Cercetarea statisticã asupra locurilor de muncã vacante.
Rata locurilor de muncã vacante, pe activitãþi ale economiei
naþionale (%)
Activitatea (secþiuni CAEN Rev. 2)
2010
2011
Total
0,59
0,64
2012 2013
0,59
0,72
Agriculturã, silviculturã ºi pescuit
Industrie - total
Industrie extractivã
Industrie prelucrãtoare
Producþia ºi furnizarea de energie electricã
ºi termicã, gaze, apã caldã ºi aer condiþionat
Distribuþia apei; salubritate, gestionarea
deºeurilor, activitãþi de decontaminare
Construcþii
Comerþ cu ridicata ºi cu amãnuntul; repararea
autovehiculelor ºi motocicletelor
Transport ºi depozitare
Hoteluri ºi restaurante
Informaþii ºi comunicaþii
Intermedieri financiare ºi asigurãri
Tranzacþii imobiliare
Activitãþi profesionale, ºtiinþifice ºi tehnice
Activitãþi de servicii administrative ºi
activitãþi de servicii suport
Administraþie publicã ºi apãrare;
asigurãri sociale din sistemul public 1)
Învãþãmânt
Sãnãtate ºi asistenþã socialã
Activitãþi de spectacole, culturale ºi recreative
Alte activitãþi de servicii
0,85
0,67
0,05
0,77
0,84
0,81
0,04
0,90
0,34
0,72
0,06
0,77
0,35
0,88
0,14
0,93
0,14
0,11
0,10
0,13
0,54
0,53
0,86
0,44
1,11
0,29
1,37
0,24
0,24
0,47
0,12
0,76
0,84
0,16
0,62
0,32
0,61
0,41
0,89
0,77
0,45
0,45
0,27
0,44
0,33
0,61
0,89
0,41
0,54
0,28
0,50
0,33
0,59
0,85
0,52
0,72
0,59
0,79
0,60
0,58
1,17
0,17
1,10
0,88
0,29
1,09
0,16
1,05
0,83
0,37
1,20
0,24
1,27
0,93
0,41
1,98
0,40
1,22
1,67
2,21
1) Exclusiv forþele armate ºi personalul asimilat (Ministerul Apãrãrii Naþionale,
Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaþii etc.).
Sursa: Cercetarea statisticã asupra locurilor de muncã vacante.
ROMÂNIA ÎN CIFRE - Breviar statistic
VENITURILE POPULAÞIEI
Veniturile totale ale gospodãriilor
2010
2011
20131)
2012
- lei , lunar pe o gospodãrie Venituri totale
2304,3
2417,3
2475,0
2559,1
- procente 83,9
Venituri bãneºti
Contravaloarea veniturilor în naturã
obþinute de salariaþi ºi beneficiari
de prestaþii sociale
1,9
Contravaloarea consumului de produse
agricole din resurse proprii
14,2
81,7
82,4
83,5
1,8
1,9
1,8
16,5
15,7
14,7
1) Date provizorii.
Sursa: Cercetarea statisticã a bugetelor de familie.
În perioada 2010-2013, principala sursã de formare a veniturilor totale ale
gospodãriilor a reprezentat-o veniturile bãneºti, în scãdere de la 83,9% în anul
2010, la 83,5% în anul 2013. Veniturile în naturã înregistreazã în aceeaºi
perioadã o tendinþã crescãtoare, ajungând în anul 2013 sã reprezinte 16,5% pe
seama, în principal, a contravalorii consumului de produse agroalimentare
din resurse proprii (în creºtere cu 0,5 puncte procentuale faþã de anul 2010).
Structura veniturilor bãneºti, în anul 2013 1)
- total gospodãrii 4,2%
Salarii brute ºi alte
drepturi salariale
Venituri din
agriculturã
27,2%
Venituri din activitãþi
neagricole
independente
3,4%
61,3%
3,9%
Venituri din prestaþii
sociale
Alte venituri
1) Date provizorii.
Sursa: Ancheta Bugetelor de Familie (ABF).
În anul 2013, salariile ºi celelalte venituri asociate lor au format cea mai
importantã categorie de venituri, având ponderea cea mai mare în veniturile
bãneºti ale gospodãriilor (61,3%), în creºtere cu 0,5 puncte procentuale faþã de
anul 2012. O pondere importantã în structura veniturilor bãneºti ale
gospodãriilor o reprezintã veniturile din prestaþii sociale (27,2%, în scãdere cu
0,8 puncte procentuale faþã de anul 2012). În schimb, veniturile din agriculturã,
veniturile din activitãþi independente ºi cele din proprietate au o pondere
scãzutã în veniturile bãneºti ale gospodãriilor.
ROMÂNIA ÎN CIFRE - Breviar statistic
CªTIGURI SALARIALE
Dacã prima decadã a ultimelor douã decenii a fost caracterizatã de instabilitate
economicã, puternic influenþatã de nivelul ºi evoluþia ratei inflaþiei, cea de a
doua decadã a fost marcatã de încheierea perioadei de tranziþie cãtre
economia de piaþã. Astfel, începând cu anul 2003, se observã un reviriment al
valorii reale a câºtigului salarial, nivelul atins în anul 2007, depãºindu-l, pentru
prima datã dupã ’90, pe cel din anul 1990 cu 11,8%. Valoarea maximã s-a
înregistrat în anul 2008 (130,3% faþã de anul 1990), în anii urmãtori, trendul fiind
uºor descrescãtor.
Câºtigul salarial nominal mediu net lunar, pe activitãþi
ale economiei naþionale
lei / salariat
Activitatea (secþiuni CAEN Rev. 2)
2010
2011
2012 20131)
Total
1391
1444
1507 1622
Agriculturã, silviculturã ºi pescuit
Industrie
Industrie extractivã
Industrie prelucrãtoare
Producþia ºi furnizarea de energie electricã ºi
termicã, gaze, apã caldã ºi aer condiþionat
Distribuþia apei; salubritate, gestionarea
deºeurilor, activitãþi de decontaminare
Construcþii
Comerþ cu ridicata ºi cu amãnuntul;
repararea autovehiculelor ºi motocicletelor
Transport ºi depozitare
Hoteluri ºi restaurante
Informaþii ºi comunicaþii
Intermedieri financiare ºi asigurãri
Tranzacþii imobiliare
Activitãþi profesionale, ºtiinþifice
ºi tehnice
Activitãþi de servicii administrative
ºi activitãþi de servicii suport
Administraþie publicã ºi apãrare; asigurãri
sociale din sistemul public2)
Învãþãmânt
Sãnãtate ºi asistenþã socialã
Activitãþi de spectacole, culturale ºi recreative
Alte activitãþi de servicii
1024
1388
2435
1237
1044
1470
2577
1324
1093
1541
2786
1393
2671
2787
2904 2907
1256
1125
1333
1247
1388 1444
1193 1289
1166
1557
786
2687
3200
1182
1227
1580
841
2965
3435
1268
1305
1624
850
2992
3587
1248
1915
2061
2216 2575
940
966
1030 1111
1968
1380
1226
1103
824
1909
1316
1210
1076
852
2102
1371
1315
1148
929
1204
1641
2997
1498
1414
1686
878
3029
3786
1572
2273
1477
1456
1250
1015
1) Date provizorii, exclusiv câºtigurile realizate de salariaþii din unitãþile economice
cu mai puþin de 4 salariaþi.
2) Exclusiv forþele armate ºi personalul asimilat (Ministerul Apãrãrii Naþionale,
Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaþii etc.).
Sursa: Cercetarea statisticã privind costul forþei de muncã (perioada 2010-2012);
Cercetarea statisticã lunarã asupra câºtigurilor salariale (anul 2013).
ROMÂNIA ÎN CIFRE - Breviar statistic
CªTIGURI SALARIALE
Indicii câºtigului salarial real
1990 = 100
%
140
130,3 123,6
126,8
130
128,3
120
121,3 122,5
110
97,4
111,8
100
90 81,5
78,3
72,7
89,5
80
66,5
63,9
70
58,9
58,4 59,4
70,8
60 70,8
62,4
59,1
50
56,2 57,0
~
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
0
Notã: Anul 2013, date provizorii.
În anul 2012, indicele câºtigului salarial real faþã de anul 1990 a fost de 122,5%,
în creºtere cu 1,2 puncte procentuale faþã de anul 2011.
În anul 2013, indicele câºtigului salarial real a crescut (4,3 puncte procentuale)
faþã de anul precedent având valoarea de 126,8% (date provizorii; sunt excluse
din sfera de cuprindere unitãþile economice cu mai puþin de 4 salariaþi).
2163
1948
1581
1424
1530
1349
2007
1786
1466
1308
1906
1775
1405
1310
1814
1312 1700
1348
1264
1222
1468
1312
1095
981
lei / salariat
2200
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
2098
1848
Câºtigul salarial nominal mediu
brut ºi net lunar, pe sexe
BRUT NET BRUT NET BRUT NET BRUT NET BRUT NET BRUT NET
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Bãrbaþi
Femei
Notã: Pentru anul 2013, datele vor fi disponibile în luna septembrie 2014.
Sursa: Cercetarea statisticã privind costul forþei de muncã.
ROMÂNIA ÎN CIFRE - Breviar statistic
CHELTUIELILE POPULAÞIEI
Cheltuielile totale de consum ale gospodãriilor
2010
2011
2012
20131)
- lei , lunar pe o gospodãrie Cheltuieli totale de consum
1486,43 1532,29 1614,10 1670,04
- procente -
Produse agroalimentare ºi
bãuturi nealcoolice
41,0
Bãuturi alcoolice, tutun
7,7
Îmbrãcãminte ºi încãlþãminte
5,4
Locuinþã, apã, electricitate,
gaze ºi alþi combustibili
16,6
Mobilier, dotarea ºi întreþinerea locuinþei 4,0
Sãnãtate
4,5
Transport
6,0
Comunicaþii
5,0
Recreere ºi culturã
4,0
Educaþie
0,7
Hoteluri, cafenele ºi restaurante
1,3
Diverse produse ºi servicii
3,8
41,7
7,6
5,0
41,9
7,8
5,0
41,4
7,8
5,2
16,3
4,0
4,7
6,0
4,7
4,1
0,6
1,3
4,0
16,7
3,8
4,3
6,1
4,8
3,8
0,6
1,3
3,9
16,7
3,9
4,5
5,9
4,7
4,1
0,5
1,5
3,8
1) Date provizorii.
Sursa: Cercetarea statisticã a bugetelor de familie.
În perioada 2010-2013, produsele agroalimentare ºi bãuturile nealcoolice au
deþinut ponderea cea mai ridicatã în totalul cheltuielilor de consum (41,4%), în
creºtere cu 0,4 puncte procentuale faþã de anul 2010. Tendinþa crescãtoare se
menþine ºi dacã acestea sunt asociate cu cheltuielile pentru locuinþã, dotarea ºi
întreþinerea acesteia (de la 61,6% în anul 2010, la 62,0% în anul 2013).
În anul 2013, cheltuielile pentru consumul alimentar au deþinut, pe ansamblul
gospodãriilor, o pondere de 36,2% din totalul cheltuielilor bãneºti de consum.
În medie, pe total gospodãrii, ponderea cheltuielilor pentru mãrfuri
nealimentare a fost de 34,4%, iar cheltuielile pentru servicii au înregistrat o
pondere de 29,4%.
Structura cheltuielilor bãneºti de consum, în anul 2013 1)
- total gospodãrii -
29,4%
36,2%
Produse alimentare
Produse nealimentare
Plata serviciilor
34,4%
1) Date provizorii.
Sursa: Ancheta Bugetelor de Familie (ABF).
ROMÂNIA ÎN CIFRE - Breviar statistic
CONSUMUL POPULAÞIEI
Consumul mediu lunar 1),
la principalele produse alimentare ºi bãuturi
U.M.
2010
2011
2012
20132)
Carne proaspãtã
kg
Preparate din carne
kg
Grãsimi
kg
Lapte
litri
Ouã
buc.
Zahãr
kg
Cartofi
kg
Legume ºi conserve din legume
(în echivalent legume proaspete) kg
Fructe
kg
Apã mineralã ºi alte bãuturi
nealcoolice
litri
Bere
litri
Vin
litri
Þuicã ºi rachiuri naturale
litri
3,103
1,068
1,219
6,186
13
0,754
3,488
3,079
1,023
1,201
5,962
13
0,741
3,465
3,143
1,038
1,196
6,062
13
0,732
3,480
3,187
1,031
1,193
5,870
13
0,745
3,314
7,382
3,557
7,597
3,399
7,575
3,389
7,617
3,449
4,859
1,112
0,942
0,218
4,571
1,077
0,864
0,217
4,542
1,125
0,874
0,205
4,489
1,205
0,876
0,206
1) Cantitãþi medii lunare pe o persoanã (din gospodãriile individuale).
2) Date provizorii.
Sursa: Cercetarea statisticã a bugetelor de familie.
În România, consumul de carne ºi preparate din carne se situeazã la un nivel
relativ scãzut comparativ cu standardele din þãrile dezvoltate. Consumul
mediu lunar de carne proaspãtã pe o persoanã a fost de 3,2 kg în anul 2013.
Împreunã cu preparatele din carne, acesta se ridicã la 4,2 kg lunar, ceea ce
înseamnã un consum mediu anual de 50 kg pe o persoanã.
În anul 2013, consumul de bãuturi alcoolice ºi nealcoolice a reprezentat în
medie lunar pe o persoanã 4,5 litri apã mineralã ºi alte bãuturi nealcoolice, 1,2
litri bere, 0,9 litri vin, 0,2 litri þuicã ºi rachiuri naturale. Comparativ cu anul 2010
aceste niveluri au fost mai mici astfel: la apã mineralã ºi alte bãuturi nealcoolice
cu 7,6%, la vin cu 7,0%, la þuicã ºi rachiuri naturale cu 5,5%, cu excepþia celui de
la bere care a crescut cu 8,4%.
Înzestrarea gospodãriilor cu bunuri
de folosinþã îndelungatã
bucãþi / 100 gospodãrii
Aparate audio
Televizoare - total
Frigidere ºi congelatoare
Combine frigorifice
Maºini de gãtit cu gaze
Maºini electrice de spãlat rufe
Aspiratoare de praf
Maºini de cusut
Biciclete
Motociclete ºi motorete
Autoturisme
2010
2011
2012
20131)
82,7
138,4
80,0
41,1
95,3
75,3
63,8
20,6
27,5
1,1
28,6
81,1
138,9
78,9
42,7
95,5
76,3
64,0
20,8
28,4
1,0
26,9
83,8
143,1
80,9
44,1
96,0
78,7
66,4
21,1
30,1
1,1
27,2
82,3
144,5
78,1
47,0
96,4
78,9
67,3
20,4
31,2
0,8
28,5
1) Date provizorii.
Sursa: Cercetarea statisticã a bugetelor de familie.
În perioada 2010-2013, înzestrarea gospodãriilor cu bunuri de folosinþã
îndelungatã a crescut la majoritatea produselor. Din anul 2010 pânã în anul
2013, înzestrarea gospodãriilor cu frigidere ºi congelatoare a scãzut cu 2,4% pe
seama creºterii înzestrãrii gospodãriilor cu combine frigorifice (cu 14,4%). De
asemenea, înzestrarea gospodãriilor cu televizoare a crescut cu 4,4%, iar cea cu
aspiratoare de praf ºi maºini electrice de spãlat rufe cu 5,5%, respectiv 4,8%.
Înzestrarea cu bunuri de folosinþã îndelungatã este influenþatã atât de
resursele financiare ale gospodãriilor, cât ºi de acumulãrile din anii precedenþi,
precum ºi de oferta de bunuri de pe piaþã, din ce în ce mai performantã tehnic.
ROMÂNIA ÎN CIFRE - Breviar statistic
LOCUINÞE
Evoluþia fondului de locuinþe
2010
Fondul de locuinþe (mii) proprietate majoritar privatã (mii)
Camere de locuit (mii) proprietate majoritar privatã (mii)
Suprafaþa locuibilã (mii m2) proprietate majoritar privatã (mii m2)
Locuinþe terminate - total
- din fonduri private
20111)
20121)
8428
8233
22011
21662
8468
8272
22168
21817
8506
8308
22319
21963
330008
324318
48862
45983
333349
327588
45419
43062
336522
330655
44016
40436
Notã: Datele pentru anul 2013 vor fi disponibile în luna iulie 2014.
1) Date provizorii.
Fondul de locuinþe ºi-a pãstrat trendul ascendent din ultimii ani, înregistrând
8506 mii locuinþe la sfârºitul anului 2012. Dupã forma de proprietate, ponderea
cea mai mare din fondul locativ existent la sfârºitul anului 2012 o reprezintã
locuinþele aflate în proprietatea majoritar privatã (97,7%).
Locuinþe terminate, pe medii
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
67,3
62,5
48,9
47,3
34,7
45,4
44,0
26,1
25,4
24,0
31,1
23,5
23,8
32,6
31,4
22,8
20,0
20,0
2007
2008
2009
2010
20111)
2012 1)
Total locuinþe
terminate
Rural
Urban
Notã: Datele pentru anul 2013 vor fi disponibile în luna iulie 2014.
1) Date provizorii.
În anul 2012 au fost date în folosinþã 44,0 mii locuinþe, cu 1,4 mii mai puþine
decât în anul precedent.
ROMÂNIA ÎN CIFRE - Breviar statistic
LOCUINÞE
Locuinþe terminate, pe medii
20121)
2010
53,4%
54,5%
Urban
Rural
46,6%
45,5%
1) Date provizorii.
Locuinþe terminate, dupã numãrul camerelor de locuit
20121)
2010
7,2%
6,7%
19,5%
18,8%
Cu o camerã
Cu douã
camere
Cu trei camere
Cu patru
camere
ºi peste
52,0%
22,5%
51,1%
22,2%
1) Date provizorii.
În anul 2012, pe cele douã medii de rezidenþã, ponderea locuinþelor date în
folosinþã a fost mai mare în mediul rural (54,5%) faþã de mediul urban (45,5%).
ROMÂNIA ÎN CIFRE - Breviar statistic
PROTECÞIA SOCIALÃ A ªOMERILOR
Indemnizaþii de ºomaj 1)
2010
2011
2012
2013
Media lunarã (lei / persoanã)
Indemnizaþie de ºomaj
(ºomeri cu experienþã în muncã) 1)
Indemnizaþie de ºomaj
(ºomeri fãrã experienþã în muncã) 2)
470
525
421
426
268
245
230
229
În procente faþã de salariul minim brut pe economie
Indemnizaþie de ºomaj
(ºomeri cu experienþã în muncã) 1)
Indemnizaþie de ºomaj
(ºomeri fãrã experienþã în muncã) 2)
78,3
78,4
60,1
55,3
44,7
36,6
32,9
29,7
1) Indemnizaþia de ºomaj acordatã persoanelor aflate în ºomaj ca urmare a pierderii
locului de muncã, conform art. 39 din Legea nr. 76/2002.
2) Indemnizaþia de ºomaj acordatã instituþiilor de învãþãmânt, conform art. 40
din Legea nr. 76/2002.
În anul 2013, valoarea medie lunarã a indemnizaþiei de ºomaj a fost de 426 lei,
cu 9,4% mai micã faþã de anul 2010 ºi a reprezentat 55,3% din salariul minim
brut pe economie. Indemnizaþia de ºomaj pentru absolvenþii instituþiilor de
învãþãmânt (229 lei) a reprezentat în raport cu salariul minim brut pe economie,
29,7%, în anul 2013 faþã de 44,7% în anul 2010.
În anul 2013, în totalul cheltuielilor cu protecþia socialã a ºomerilor, ponderea
cea mai mare au deþinut-o cheltuielile ocazionate de plata indemnizaþiei de
ºomaj (52,0%).
Structura cheltuielilor cu protecþia socialã a ºomerilor,
în anul 2013
45,809%
52,044%
Indemnizaþii de ºomaj 1)
Plata absolvenþilor
Plãþi compensatorii
Alte cheltuieli 2)
0,001%
2,146%
1) Conform Legii nr. 76/2002, privind sistemul asigurãrilor pentru ºomaj ºi
stimularea ocupãrii forþei de muncã.
Inclusiv plãþi pentru stimularea ºomerilor care se încadreazã înainte de expirarea
perioadei de acordare a indemnizaþiei; pentru stimularea mobilitãþii forþei de muncã
ºi stimularea angajatorilor care încadreazã ºomeri aparþinând unor categorii
defavorizate pentru calificarea, recalificarea ºomerilor, pentru stimularea
absolvenþilor ºi pentru combaterea marginalizãrii sociale.
Sursa: Agenþia Naþionalã pentru Ocuparea Forþei de Muncã.
2)
ROMÂNIA ÎN CIFRE - Breviar statistic
ASIGURÃRI SOCIALE
2012
2013
Pensionari de asigurãri sociale 1) - total
Numãr mediu anual
mii pers.
5664
5580
5480
Pensia medie lunarã
lei / pers.
716
753
774
U.M.
2010
2011
5404
806
Numãr mediu anual
Pensia medie lunarã
Pensionari de asigurãri sociale de stat
mii pers.
4767
4744
4702
lei / pers.
739
773
778
4681
809
Numãr mediu anual
Pensia medie lunarã
Pensionari de asigurãri sociale - agricultori
mii pers.
737
677
619
lei / pers.
309
311
313
564
327
Pensionari de asigurãri sociale (exclusiv agricultori)
Numãr mediu anual
Pensia medie lunarã
Numãr mediu anual
Pensia medie lunarã
mii pers.
lei / pers.
4927
778
4903
815
4861
832
4840
862
Pensionari beneficiari de ajutor social 2)
mii pers.
2
1
1
lei / pers.
192
193
194
1
200
Pensionari I.O.V.R. (invalizi, orfani ºi vãduve de rãzboi)
Numãr mediu
mii pers.
9
8
6
5
Pensia medie lunarã
lei / pers.
244
242
238
234
1) Cuprind pensionarii de asigurãri sociale de stat, pensionarii proveniþi din
Ministerul Apãrãrii Naþionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român
de Informaþii, Secretariatul de Stat pentru Culte ºi Casa de Asigurãri a Avocaþilor.
2) Ajutor social tip pensie plãtit din fondul de asigurãri sociale.
Evoluþia numãrului mediu al pensionarilor
7000
6000
5675 5664
5410 5404
4767
5000
4681
4000
3000
2000
1000
0
2010
Pensionari - total
2012
Pensionari de asigurãri
sociale de stat
Pensionari de asigurãri
sociale
În anul 2013, numãrul mediu al pensionarilor de asigurãri sociale a fost de 5404
mii persoane, în scãdere cu 260 mii persoane faþã de anul 2010. Numãrul
pensionarilor de asigurãri sociale de stat a scãzut ºi el faþã de anul 2010 cu 86
mii persoane. În anul 2013, pensia medie lunarã pentru pensionarii de asigurãri
sociale a fost de 806 lei, mai mare de 1,1 ori faþã de cea a anului 2010.
În anul 2013, pensia medie lunarã pentru pensionarii de asigurãri sociale de stat
a fost de 809 lei, în creºtere cu 9,5% faþã de anul 2010.
ROMÂNIA ÎN CIFRE - Breviar statistic
ASIGURÃRI SOCIALE
Indicii pensiei medii reale
1990=100
%
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
125,7
130
116,9
120
112,1 122,6
110
116,8 117,0
100
90
83,6
80 74,3
70
61,4 63,1
62,3
68,1
56,3
60
50,3
51,6
63,1
47,2 46,6
57,7
50
55,0
49,2
40
44,0 48,2
~
0
Biletele pentru tratament balnear ºi odihnã
acordate prin asigurãrile sociale
U.M.
2010
2011
2012
Bilete - total
mii
Tratament balnear
mii
Odihnã
mii
Cheltuielile efectuate pentru
mii lei
tratament ºi odihnã 1)
169,8
169,8
-
228,5
198,8
29,7
202,1
202,1
-
239878,9
303598,5
296712,1
Notã: Datele pentru anul 2013 vor fi disponibile în luna septembrie 2014.
1) Inclusiv cheltuielile efectuate pentru tratamentul balnear al agricultorilor,
conform O.U.G. nr. 31/1998.
Sursa: Ministerul Muncii, Familiei, Protecþiei Sociale ºi Persoanelor Vârstnice.
ROMÂNIA ÎN CIFRE - Breviar statistic
ASISTENÞÃ SOCIALÃ
Alocaþii ºi alte ajutoare acordate populaþiei
2010
2011
mii lei
2012
De la bugetul de stat
6041256,2 5218108,8 4682000,7
Alocaþii de stat pentru copii
2916950,7 2834784,0 2762798,8
Alocaþia familialã complementarã
442171,3
2480,2
Alocaþia de susþinere pentru familia
monoparentalã
189034,9
1252,6
Indemnizaþia pentru creºterea copilului 2212724,8 2176419,0 1760287,1
Stimulent pentru creºterea copilului
12256,6
20198,11)
6101,3
Contribuþii pentru asigurãrile de sãnãtate
aferente indemnizaþiei pentru
creºterea copilului
122718,7 121140,0
97950,6
Alocaþia pentru copii nou-nãscuþi
29633,8
Trusoul pentru copii nou-nãscuþi
22508,2
6,32)
Sprijin financiar pentru constituirea familiei 35819,2
55,92)
Alocaþii de încredinþare ºi plasament
familial
55648,2
53300,8
53002,9
Ajutoare de urgenþã
220,6
6875,9
182,8
Ajutoare financiare
1351,0
1388,6
1433,1
Ajutorul pentru persoane refugiate
218,2
207,4
244,1
De la bugetele locale
510402,6
Ajutoare sociale
479099,1
Ajutorul pentru acoperirea unei pãrþi din
cheltuielile de înmormântare
2207,0
Ajutoare de urgenþã
29096,5
34164,7
-
46386,0
-
1455,8
32708,9
1447,7
44938,3
Notã: Datele pentru anul 2013 vor fi disponibile în luna septembrie 2014.
1) Inclusiv sumele corespunzãtoare stimulentului de inserþie.
2) Drepturi aferente anului 2010.
Sursa: Ministerul Muncii, Familiei, Protecþiei Sociale ºi Persoanelor Vârstnice.
Totalul cheltuielilor cu alocaþiile ºi celelalte ajutoare acordate populaþiei s-a
situat pe o curbã descendentã în perioada 2010-2012; principala sursã de
finanþare a acestora a reprezentat-o bugetul de stat.
În anul 2012, totalul cheltuielilor cu alocaþiile suportate de la bugetul de stat a
reprezentat 59,6% din totalul cheltuielilor efectuate de la bugetul de stat ºi
bugetele locale.
În anul 2012, comparativ cu anul 2010, cheltuielile cu alocaþia de stat pentru
copii au scãzut de 0,9 ori, iar ajutoarele de urgenþã acordate din bugetul de stat
ºi bugetele locale au înregistrat o creºtere de 153,9%.
Cantine de ajutor social 1)
Numãrul unitãþilor ºi al secþiilor
Numãrul locurilor
2010
2011
2012
120
24362
107
23864
109
28688
Notã: Datele pentru anul 2013 vor fi disponibile în luna septembrie 2014.
1) Finanþate de la bugetul local.
Sursa: Ministerul Muncii, Familiei, Protecþiei Sociale ºi Persoanelor Vârstnice.
ROMÂNIA ÎN CIFRE - Breviar statistic
SÃNÃTATE
Principalele unitãþi sanitare
numãr unitãþi
Spitale
Ambulatorii integrate spitalelor
ºi de specialitate
Policlinici
Dispensare medicale
Centre de sãnãtate2)
Sanatorii T.B.C.
Sanatorii balneare3)
Preventorii
Unitãþi medico-sociale
Centre de diagnostic ºi tratament
Centre medicale de specialitate
Cabinete medicale de medicinã
generalã
Cabinete medicale de familie
Cabinete medicale de specialitate
Cabinete medicale ºcolare
ºi studenteºti
Cabinete stomatologice
Cabinete stomatologice ºcolare
ºi studenteºti
Alte tipuri de cabinete medicale
Farmacii ºi puncte farmaceutice
Laboratoare medicale
Laboratoare de tehnicã dentarã
Creºe
20131)
2010
2011
2012
503
464
473
490
472
311
204
40
4
9
4
68
26
188
414
262
187
18
2
9
2
64
29
221
422
282
191
20
2
11
2
64
34
243
425
292
191
20
2
11
2
64
34
256
1000
11170
8870
990
11211
9452
988
972
11151 11179
9712 10149
1287
12036
1366
12613
1389 1420
12904 13508
453
662
7926
2978
2209
289
461
541
8293
3008
2227
295
459
531
8456
3248
2248
313
463
519
8955
3288
2228
334
1) Date provizorii.
2) Inclusiv centre de sãnãtate cu paturi de spital.
3) Inclusiv sanatorii de nevroze sau de neuropsihiatrie.
Sursa: Cercetarea statisticã privind activitatea unitãþilor sanitare.
Serviciile de îngrijire aferente sistemului sanitar au fost furnizate printr-o reþea
de unitãþi sanitare (spitale, policlinici, centre medicale, ambulatorii de
specialitate ºi alte instituþii medicale) aparþinând sectorului public ºi privat.
În anul 2013, din aceastã reþea fãceau parte un numãr de 490 spitale, cu 13 mai
puþine decât în anul 2010. Dezvoltarea sectorului privat a dus la creºterea
numãrului de farmacii ºi puncte farmaceutice, astfel, în anul 2013, numãrul
acestora a fost de 8955 unitãþi, cu 1029 mai multe decât în anul 2010.
8000
11179
8955
10000
10149
8870
12000
7926
11170
12036
numãr
14000
13508
Evoluþia principalelor unitãþi sanitare
6000
0
Policlinici
Cabinete medicale
de familie
334
490
2013 1)
2010
Spitale
292
289
503
2000
311
4000
Cabinete medicale
de specialitate
Cabinete
stomatologice
Farmacii ºi puncte
farmaceutice
1) Date provizorii.
ROMÂNIA ÎN CIFRE - Breviar statistic
Creºe
SÃNÃTATE
Paturile din unitãþile sanitare
2010
Paturi în spitale - total
Paturi în preventorii 2)
Paturi în unitãþi medico-sociale 2)
Paturi în sanatorii T.B.C. 2)
Paturi în creºe
2011
numãr paturi
2012
20131)
132004 128501 129642 130177
370
320
312
297
2925
2867
2884
2934
610
470
410
410
14880 15206
16241 17425
1) Date provizorii.
2) Numai unitãþile din sectorul public.
Sursa: Cercetarea statisticã privind activitatea unitãþilor sanitare.
Numãrul cadrelor medico-sanitare
persoane
2010
2011
2012
2013
Medici 1)
Locuitori la un medic
Medici la 10000 locuitori
52204
388
25,8
52541
383
26,1
53681
374
26,8
51993
385
26,0
Stomatologi
Locuitori la un stomatolog
Stomatologi la 10000 locuitori
12990
1559
6,4
13355
1509
6,6
13814
1452
6,9
12164
1646
6,1
Farmaciºti
Locuitori la un farmacist
Farmaciºti la 10000 locuitori
13624
1486
6,7
14575
1382
7,2
15435
1300
7,7
16295
1229
8,1
126656
160
62,6
2,4
125992
160
62,5
2,4
125141
160
62,4
2,3
125180
160
62,5
2,4
Personal sanitar mediu
Locuitori la un cadru mediu
Personal mediu la 10000 locuitori
Personal mediu la un medic
Notã: Pentru perioada 2010 - 2012 s-a utilizat populaþia rezidentã la 1 iulie a
fiecãrui an, estimatã în condiþii de comparabilitate cu rezultatele definitive
ale Recensãmântului Populaþiei ºi al Locuinþelor - 2011.
Pentru anul 2013 s-a utilizat populaþia rezidentã la 1 ianuarie, estimatã în
condiþii de comparabilitate cu rezultatele definitive ale Recensãmântului
Populaþiei ºi al Locuinþelor - 2011.
1) Exclusiv stomatologi.
Sursa: Cercetarea statisticã privind activitatea unitãþilor sanitare.
Sistemul sanitar a beneficiat, în anul 2013, de 52,0 mii medici (exclusiv
stomatologi), 12,2 mii stomatologi, 16,3 mii farmaciºti ºi 125,2 mii personal
sanitar mediu. În anul 2013, la un medic (excluzând stomatologii), au revenit în
medie 385 locuitori (388 locuitori în anul 2010). La un stomatolog au revenit
1646 locuitori, cu 87 locuitori mai mulþi faþã de anul 2010, iar la un farmacist au
revenit 1229 locuitori, cu 257 mai puþini decât în anul 2010.
În anul 2013, la 10000 locuitori reveneau: 26,0 medici; 6,1 stomatologi; 8,1
farmaciºti ºi 62,5 personal sanitar mediu.
ROMÂNIA ÎN CIFRE - Breviar statistic
EDUCAÞIE
Invãþãmântul pe niveluri de educaþie
2010/
2011
Total
2011/
2012
2012/
2013
Numãrul unitãþilor de învãþãmânt
7588
7204
7069
Populaþia ºcolarã pe niveluri de educaþie (mii)
4029
3824
3734
Total
în învãþãmântul:
Preºcolar
674
674
581
- sector privat
12
17
16
Primar ºi gimnazial
1691
1629
1744
- sector privat
5
5
8
Liceal
867
889
832
- sector privat
30
26
19
Profesional
54
12
20
- sector privat
1
*)
*)
Postliceal ºi de maiºtri
70
80
93
- sector privat
32
38
45
Superior
673
540
464
- sector privat
240
140
100
Gradul de cuprindere în învãþãmânt a populaþiei
de vârstã ºcolarã 1) (%)
Total
84,1
80,4
79,6
2013/
2014
7074
3651
569
17
1743
9
777
16
26
*)
103
47
433
79
78,6
Pe sexe
Masculin
Feminin
82,0
79,0
78,3
77,2
86,4
82,0
80,9
80,1
Numãrul preºcolarilor, elevilor ºi studenþilor
care revin la un cadru didactic
Preºcolari
18
18
17
16
Elevi
14
14
15
14
Studenþi
23
19
17
15
Numãrul elevilor ºi studenþilor care revin la 10000 locuitori 1)
Elevi
Studenþi
1325
332
1295
268
1340
232
1323
216
1) Pentru perioada 2010/2011 - 2012/2013 s-a utilizat populaþia rezidentã la
1 iulie a fiecãrui an, iar pentru anul 2013/2014 s-a utilizat populaþia rezidentã
la 1 ianuarie 2013. Datele pentru 2013/2014 au caracter provizoriu, urmând a fi
recalculate, pentru urmãtoarea ediþie, cu populaþia rezidentã la 1 iulie 2013.
*) Sub 0,5.
Sursa: Cercetarea statisticã privind activitatea unitãþilor din învãþãmânt.
Numeroasele schimbãri care au avut loc în domeniul educaþiei, aflat într-o
transformare permanentã, noile reglementãri legislative din sfera educaþiei,
precum ºi procesul de restructurare a sistemului naþional de educaþie au
condus la reorganizarea reþelei unitãþilor de învãþãmânt din România.
Astfel, în perioada 2010-2013, ca urmare a mãsurilor luate în cadrul reformei
sistemului naþional de educaþie, numãrul unitãþilor de învãþãmânt a scãzut la
7074, mai puþine cu 514 (respectiv cu 6,8%).
Noua configuraþie a reþelei de învãþãmânt a fost corelatã cu dimensiunea
populaþiei ºcolare ºi cu condiþiile oferite de baza materialã existentã, în vederea
asigurãrii unui proces educaþional de calitate.
Populaþia ºcolarã a scãzut, ajungând în anul ºcolar/universitar 2013/2014 sã fie
cu 9,4% mai micã decât în anul ºcolar/universitar 2010/2011. Învãþãmântul
superior, deºi este în continuare extins, se aflã într-un uºor regres, din cauza, în
special, a sectorului privat. În anul ºcolar/universitar 2013/2014, pentru toate
nivelurile de educaþie, gradul de cuprindere în învãþãmânt a populaþiei de
vârstã ºcolarã a înregistrat valori diferite pe sexe (77,2% pentru bãieþi, respectiv
80,1% pentru fete).
ROMÂNIA ÎN CIFRE - Breviar statistic
EDUCAÞIE
Structura studenþilor, pe grupe de specializãri, din
învãþãmântul superior, în anul universitar 2013 / 2014
13,1%
1,7%
31,0%
Grupe de specializãri:
t tehnice
9,8%
universitar - pedagogice
ºtiinþe economice
juridice
medico - farmaceutice
18,6%
artistice
25,8%
Structura pe grupe de specializãri a studenþilor înscriºi în învãþãmântul
superior, în anul universitar 2013/2014, reflectã alegerea celor mai mulþi
studenþi din România de a studia la specializãrile: tehnice (31,0%),
universitar-pedagogice (25,8%) ºi ºtiinþe economice (18,6%). În învãþãmântul
superior din sectorul privat, ponderea cea mai mare se înregistreazã pentru
studenþii care studiazã ºtiinþele economice (34,6%).
2010/
2011
2011/
2012
2012/
2013
2013/
2014
Numãrul absolvenþilor pe niveluri de educaþie (mii persoane)
Învãþãmânt gimnazial
229,6
184,6
182,8
Învãþãmânt liceal
202,2
187,5
200
Învãþãmânt profesional
34,7
4,6
5,6
Învãþãmânt postliceal
ºi de maiºtri
21,3
23,4
26,9
Învãþãmânt superior
186,9
136,7
111
Personalul didactic (mii persoane)
Total
253
247
245
Preºcolar
37
38
35
Primar ºi gimnazial
125
121
124
Liceal
60
59
57
Profesional
*)
*)
*)
Postliceal ºi de maiºtri
1
1
2
Superior
30
28
27
...
...
...
...
...
248
35
126
57
*)
2
28
... = Lipsã date (Anul ºcolar se încheie dupã examenul de corigenþã din toamnã).
*) Sub 0,5.
Sursa: Cercetarea statisticã privind activitatea unitãþilor din învãþãmânt.
Corelat cu diminuarea populaþiei ºcolare, numãrul absolvenþilor a scãzut, cu
excepþia învãþãmântului postliceal ºi de maiºtri, unde în anul ºcolar 2012/2013 s-a
înregistrat o creºtere cu 15,0% faþã de anul ºcolar 2011/2012 ºi a
învãþãmântului liceal unde creºterea a fost de 6,7% în aceeaºi perioadã. La sfârºitul
anului ºcolar/universitar 2012/2013, cel mai mare numãr de absolvenþi s-a
înregistrat în învãþãmântul liceal (peste 200 mii persoane), urmat de învãþãmântul
gimnazial (peste 182 mii persoane) ºi învãþãmântul superior (peste 111 mii
persoane).
Personalul didactic din toate nivelurile de educaþie nu a înregistrat variaþii
semnificative în ultimii patru ani, excepþie fãcând învãþãmântul postliceal ºi de
maiºtri, unde numãrul cadrelor didactice a crescut cu 72,0% faþã de anul ºcolar
2010/2011.
ROMÂNIA ÎN CIFRE - Breviar statistic
CULTURÃ
Numãrul bibliotecilor
-proprietate privatã
Utilizatori activi (mii)
Numãrul instituþiilor de spectacol 2)
Spectacole ºi concerte (mii)
Spectatori ºi auditori (milioane)
Numãrul muzeelor 2)
-proprietate privatã
Vizitatori (mii)
Numãrul cinematografelor 4)
Spectacole (mii)
Spectatori (milioane)
2010
2011
2012
20131)
11829
324
4433
158
20
6
687
81
8900
68
240
7
11630
299
4262
162
20
8
709
81
9528
76
300
7
11309
294
4179
168
20
10
663
78
10076
81
371
8
11271
317
4004
2353)
22
6
750
90
10928
76
398
9
1) Date provizorii.
2) Inclusiv filiale ºi secþii.
3) Inclusiv ansamblurile artistice din cadrul Centrelor Culturale.
4) Sursa: Centrul Naþional al Cinematografiei.
În anul 2013, numãrul bibliotecilor care au funcþionat a înregistrat o diminuare
cu 558 unitãþi (4,7%), comparativ cu anul 2010. Dupã forma de proprietate,
majoritatea bibliotecilor sunt unitãþi de stat, 97,2%, iar bibliotecile proprietate
privatã reprezintã doar 2,8%.
Reþeaua cinematograficã existentã la sfârºitul anului 2013 a cuprins 76 unitãþi
cinematografice, în creºtere cu 8 unitãþi faþã de anul 2010, dar mai puþin cu 5
unitãþi faþã de anul 2012. Comparativ cu anul 2010, în anul 2013 numãrul
spectacolelor a crescut cu 65,8% (158 mii spectacole), iar numãrul spectatorilor
în cinematografe a crescut cu circa douã milioane.
În anul 2013, numãrul instituþiilor de spectacol (teatre, companii de spectacole,
concerte ºi instituþii asimilate, inclusiv filialele ºi secþiile acestora) a fost de 235,
înregistrând o creºtere de 48,7% faþã de anul 2010. Numãrul spectacolelor ºi
concertelor, în anul 2013 a fost de 22 mii, în creºtere cu 2 mii faþã de anul 2010,
iar numãrul spectatorilor a scãzut cu 8,2% (517 mii spectatori) faþã de anul 2010.
Reþeaua muzeelor ºi colecþiilor publice care a funcþionat în anul 2013 a cuprins
750 unitãþi (inclusiv filiale ºi secþii), cu 63 unitãþi mai multe faþã de anul 2010.
Numãrul muzeelor ºi colecþiilor publice proprietate privatã a crescut cu 9
unitãþi în anul 2013 faþã de anul 2010.
ROMÂNIA ÎN CIFRE - Breviar statistic
CULTURÃ
Producþii mass-media
2012
20131)
2772
2780
2104
147
167
165
167
174
156
153
144
53
46
44
51
45
42
2010
2011
Ziare, reviste ºi alte publicaþii periodice2)
Titluri - total
2665
Emisiuni la radio
Difuzate de posturile publice
(mii ore-program) 3)
Difuzate de posturile private
(mii zile-program) 4)
Emisiuni la televiziune
Difuzate de posturile publice
5)
(mii ore-program)
50
Difuzate de posturile private
4)
(mii zile-program)
54
1) Date provizorii.
2) Sursa: Biblioteca Naþionalã a României.
3) Sursa: Societatea Românã de Radiodifuziune.
4) Sursa: Consiliul Naþional al Audiovizualului.
5) Sursa: Societatea Românã de Televiziune.
Ziare, reviste ºi alte publicaþii periodice
4500
4000
3500
3000
2500
2000
2400
2690
2626
2665
2772
2780
2615
2571
2614
2717
2727
80
75
55
51
55
53
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2320
1500
1000
500
0
Titluri - total
Alte peridiocitãþi
Cotidiene
Notã: Pentru anul 2013, datele vor fi disponibile în luna septembrie 2014.
În anul 2013 comparativ cu anul 2010, programul de emisie al staþiilor de radio
publice a crescut cu 13,6%, iar cel al staþiilor private a scãzut cu 17,2%.
În anul 2013 comparativ cu anul 2010, numãrul orelor-program de emisie ale
staþiilor de televiziune publice ºi private s-a diminuat cu circa 12,0% la posturile
de televiziune publice ºi cu 22,2% la posturile de televiziune private.
ROMÂNIA ÎN CIFRE - Breviar statistic
PREÞURI
Mediul economic românesc s-a confruntat cu dezechilibre majore cauzate de
fenomenul inflaþionist. În perioada analizatã, în pofida declinului semnificativ al
activitãþii economice înregistrat, inflaþia a avut un caracter deosebit de
persistent generat în mare mãsurã de ºocuri pe pieþele interne ºi internaþionale,
precum creºterea preþului petrolului ºi materiilor prime, sau modificãrile de
naturã fiscalã ºi evoluþia cursului de schimb.
2010
2011
2012
2013
103,33
101,89
103,77
105,07
103,98
102,96
105,19
103,19
Indicii preþurilor de consum (%)
(anul precedent = 100)
Total
Mãrfuri alimentare
Mãrfuri nealimentare
Servicii
106,09
102,33
109,78
104,78
105,79
106,02
106,15
104,45
Rata medie lunarã a inflaþiei (%)
Total
Mãrfuri alimentare
Mãrfuri nealimentare
Servicii
lei / euro
lei / dolar SUA
0,6
0,5
0,8
0,5
0,3
0,1
0,4
0,3
0,4
0,5
0,4
0,3
0,1
-0,2
0,3
0,3
Cursul de schimb mediu pentru luna decembrie
4,2925
4,3267
4,4895
4,4633
3,2439
3,2863
3,4240
3,2581
Evoluþia indicilor preþurilor de consum, câºtigurilor
salariale reale ºi ai cursului de schimb mediu anual
%
an curent / an precedent
150
125
100
75
0
~
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Indicii preþurilor
de consum - total
Indicii câºtigurilor
salariale reale1)
Indicii cursului de schimb
mediu anual - lei/euro
Indicii cursului de schimb
mediu anual - lei/dolar SUA
1) Anul 2013, date provizorii.
Sub impactul eliminãrii graduale a subvenþiilor de la bugetul de stat, nivelul
preþurilor producþiei industriale a reflectat creºterea costurilor, precum ºi
performanþele economice relativ mediocre înregistrate de operatorii
economici. De asemenea, creºterea costurilor salariale, reevaluarea gradualã a
activelor circulante ºi a activelor fixe, deprecierea ratei de schimb a monedei
naþionale etc. au avut o influenþã semnificativã asupra preþurilor producþiei
industriale.
ROMÂNIA ÎN CIFRE - Breviar statistic
PREÞURI
Indicii preþurilor producþiei industriale pe total
(piaþa internã ºi piaþa externã)
2010 = 100
Activitatea (diviziuni CAEN Rev. 2)
Total
Industria extractivã
Extracþia cãrbunelui superior ºi inferior
Extracþia petrolului brut ºi a gazelor naturale
Extracþia minereurilor metalifere
Alte activitãþi extractive
Activitãþi de servicii anexe extracþiei
Industria prelucrãtoare
Industria alimentarã
Fabricarea bãuturilor
Fabricarea produselor din tutun
Fabricarea produselor textile
Fabricarea articolelor de îmbrãcãminte
Tãbãcirea ºi finisarea pieilor; fabricarea
articolelor de voiaj ºi marochinãrie,
harnaºamentelor ºi încãlþãmintei; prepararea
ºi vopsirea blãnurilor
Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor
din lemn ºi plutã, cu excepþia
mobilei; fabricarea articolelor din paie ºi
din alte materiale vegetale împletite
Fabricarea hârtiei ºi a produselor din hârtie
Tipãrire ºi reproducerea pe suporþi
a înregistrãrilor
Fabricarea produselor de cocserie ºi
a produselor
obþinute din prelucrarea þiþeiului
Fabricarea substanþelor ºi a produselor
chimice
Fabricarea produselor farmaceutice de bazã
ºi a preparatelor farmaceutice
Fabricarea produselor din cauciuc
ºi mase plastice
Fabricarea altor produse din minerale
nemetalice
Industria metalurgicã
Industria construcþiilor metalice
ºi a produselor din metal, exclusiv maºini,
utilaje ºi instalaþii
Fabricarea calculatoarelor ºi a produselor
electronice ºi optice
Fabricarea echipamentelor electrice
Fabricarea de maºini, utilaje ºi
echipamente n.c.a.
Fabricarea autovehiculelor de transport
rutier, a remorcilor ºi semiremorcilor
Fabricarea altor mijloace de transport
Fabricarea de mobilã
Alte activitãþi industriale n.c.a.
Repararea, întreþinerea ºi instalarea maºinilor
ºi echipamentelor
Producþia ºi furnizarea de energie
electricã ºi termicã,
gaze, apã caldã ºi aer condiþionat
Producþia ºi furnizarea de energie electricã
ºi termicã, gaze, apã caldã ºi aer condiþionat
Distribuþia apei; salubritate, gestionarea
deºeurilor, activitãþi de decontaminare
Captarea, tratarea ºi distribuþia apei
c = Date confidenþiale.
ROMÂNIA ÎN CIFRE - Breviar statistic
2011
2012
2013
107,10 112,90 115,26
104,31 107,90 111,23
102,02 111,52 112,69
102,49 105,08 113,76
c
c
c
102,32 106,63 108,80
111,04 116,84 108,21
108,19 114,27 115,06
112,97 119,09 124,22
102,77 107,89 115,30
102,35 103,79 108,03
108,16 115,60 122,81
106,84 114,60 120,68
108,38
116,83 119,06
105,17
113,86
111,56 115,79
120,62 123,47
109,99
123,23 126,80
125,21
144,48 135,39
112,72
120,12 120,38
103,48
109,71 114,47
105,90
112,97 114,87
99,56
113,99
102,47 102,77
115,63 107,01
105,46
109,97 108,38
106,59
106,79
109,71 105,84
109,20 109,73
100,73
107,15 108,83
104,27
104,78
100,83
103,86
109,46
110,35
104,31
109,86
103,48
105,37 106,58
111,01
112,32
107,56
115,22
102,50 106,45 115,37
102,50
106,45 115,37
111,48 138,28 150,03
111,48 138,28 150,03
CONTURI NAÞIONALE
În anul 2013, nivelul produsului intern brut, în termeni nominali a fost de
628581,3 milioane lei, revenind 31397,6 lei pe locuitor.
În anul 2013, comparativ cu anul 2012, produsul intern brut, în termeni reali
s-a majorat cu 3,5%, iar produsul intern brut pe locuitor a crescut cu 3,7%.
Evoluþia produsului intern brut pe sectoare de activitate a avut urmãtoarele
caracteristici: serviciile au înregistrat cea mai mare contribuþie la formarea PIB,
respectiv 44,0% din total (276579,3 milioane lei); pe locul secund s-a situat
industria, respectiv 30,0% la formarea PIB (188843,4 milioane lei); construcþiile
au contribuit cu 8,1% la formarea PIB; agricultura, silvicultura ºi pescuitul au
contribuit cu 5,6% din PIB (50668,7 milioane lei construcþiile, respectiv 35192,8
milioane lei agricultura).
În anul 2013, valoarea adãugatã brutã înregistratã a fost de 551284,2 milioane
lei ºi a reprezentat 87,7% din PIB.
Produsul intern brut, pe categorii de resurse ºi
categorii de utilizãri
milioane lei preþuri curente
2010
2011
20121)
20132)
Agriculturã, silviculturã
ºi pescuit
Industrie
Construcþii
Servicii
29874,2 36341,6 28638,1
148553,1 160643,4 165747,0
47762,3 44950,3 50292,5
240207,4 245797,9 267434,6
Valoarea adãugatã brutã
(VAB)
Impozite nete pe produs
466397,0 487733,2 512112,2 551284,2
57296,3 69615,0 74637,7
77297,1
Produsul intern brut (PIB)
523693,3 557348,2 586749,9 628581,3
Consumul final efectiv
Consumul final individual
efectiv al gospodãriilor
populaþiei
Consumul final colectiv
efectiv al administraþiei
publice
419801,2 437355,3 461936,1 488039,9
Formarea brutã de capital
Formarea brutã de capital fix
Variaþia stocurilor
133898,6 149621,7 152485,3 144082,7
129421,8 145193,4 154279,8 148207,6
4476,8
4428,3 -1794,5
-4124,9
Exportul net
-30006,5 -29628,8 -27671,5
Venitul naþional brut (VNB)
517278,7 550058,4 576205,6 612942,1
382446,2 402129,9 424490,5
37355,0
35225,4
1) Date semidefinitive.
2) Date provizorii.
ROMÂNIA ÎN CIFRE - Breviar statistic
37445,6
35192,8
188843,4
50668,7
276579,3
448880,0
39159,9
-3541,3
CONTURI NAÞIONALE
În anul 2013, din punct de vedere al utilizãrii produsului intern brut, consumul
final efectiv a fost de 488039,9 milioane lei, iar valoarea celei mai importante
componente a sa - consumul final individual efectiv al gospodãriilor populaþiei
- a fost de 448880,0 milioane lei.
În anul 2013, sumele ce au fost alocate pentru formarea brutã de capital fix au
însumat 148207,6 milioane lei.
Rata de investiþie s-a micºorat în anul 2013, având valoarea de 26,9%, cu 3,2
puncte procentuale sub nivelul înregistrat în anul 2012 (30,1%).
În anul 2013, exportul net de bunuri ºi servicii (sintezã a activitãþii de comerþ
internaþional) a reprezentat echivalentul a -3541,3 milioane lei.
Indicii produsului intern brut (%)
anul precedent = 100
2010
2011
20121)
20132)
RESURSE
Agriculturã, silviculturã ºi pescuit
Industrie
Construcþii
Servicii
94,5
104,0
95,5
96,4
114,0
100,4
81,3
105,3
75,4
98,8
101,9
104,6
123,4
108,0
100,4
100,0
Valoarea adãugatã brutã
Impozite nete pe produs
98,2
104,6
101,9
106,1
100,3
102,6
103,9
100,6
Produsul intern brut (PIB)
98,9
102,3
100,6
103,5
98,7
101,0
101,5
100,7
100,2
101,4
101,5
100,9
86,3
97,0
100,7
98,3
Formarea brutã de capital
Formarea brutã de capital fix
Variaþia stocurilor
99,7
98,2
139,4
106,7
107,7
78,6
99,6
103,8
-38,7
94,5
96,7
288,0
Exportul net
100,3
104,0
109,1
6,9
UTILIZÃRI
Consumul final efectiv
Consumul final individual efectiv
al gospodãriilor populaþiei
Consumul final colectiv efectiv
al administraþiei publice
1) Date semidefinitive.
2) Date provizorii.
ROMÂNIA ÎN CIFRE - Breviar statistic
CONTURI NAÞIONALE
Evoluþia produsului intern brut
anul precedent = 100
%
107,1
110
103,9
105
100
95
101,5
94,4
90
91,2
85
103,2
97,9
102,4
108,5 107,9
107,3
105,7 105,2
105,1
104,2
99,6
95,1
106,3
102,3 103,5
98,9
100,6
93,4
87,1
80
~
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
0
Notã: Pentru anul 2012, date semidefinitive, iar pentru anul 2013, date provizorii.
2010
2011
20121)
20132)
Produsul intern brut
- milioane lei preþuri curente 523693,3 557348,2 586749,9 628581,3
- modificãri faþã de anul
precedent (%)
-1,1
2,3
0,6
3,5
Produsul intern brut pe locuitor 3)
- lei (RON)
25865,5 27663,2 29249,5 31397,6
- modificãri faþã de anul
precedent (%)
-0,6
2,8
1,0
3,7
- dolari (pe baza paritãþii puterii
de cumpãrare)
11860
12390
12722
133964)
- la puterea de cumpãrare
standard
11700
12200
12800
…
Rata valorii adãugate brute
(VAB / Producþie) (%)
45,3
43,4
43,3
43,6
Rata de investiþie
(FBCF / VAB) ( %)
27,7
29,8
30,1
26,9
1) Date semidefinitive.
2) Date provizorii.
3) Pentru perioada 2010 - 2012 s-a utilizat populaþia rezidentã la 1 iulie a fiecãrui
an, estimatã în condiþii de comparabilitate cu rezultatele definitive ale
Recensãmântului Populaþiei ºi al Locuinþelor - 2011, iar pentru anul 2013
s-a utilizat populaþia rezidentã la 1 ianuarie, estimatã în condiþii de comparabilitate
cu rezultatele definitive ale Recensãmântului Populaþiei ºi al Locuinþelor - 2011.
4) Estimãri F.M.I.
... = Lipsã date.
Contribuþia principalelor activitãþi la crearea
produsului intern brut (%)
Agriculturã, silviculturã ºi pescuit
Industrie
Construcþii
Servicii
Valoarea adãugatã brutã
Impozite nete pe produs
Produsul intern brut (PIB)
2010
2011
20121)
5,7
28,4
9,1
45,8
89,0
11,0
100,0
6,5
28,8
8,1
44,1
87,5
12,5
100,0
4,9
28,2
8,6
45,6
87,3
12,7
100,0
1) Date semidefinitive.
2) Date provizorii.
ROMÂNIA ÎN CIFRE - Breviar statistic
20132)
5,6
30,0
8,1
44,0
87,7
12,3
100,0
INVESTIÞII
Indicii investiþiilor nete, pe elemente de structurã (%)
anul precedent = 100
Total
Construcþii noi
Utilaje
Alte cheltuieli de investiþii
2010
2011
2012
20131)
86,5
81,1
88,9
95,1
109,2
102,5
118,6
103,9
112,3
105,9
120,8
105,5
90,7
90,6
86,9
103,9
Notã: Date rezultate din cercetãri statistice infraanuale.
1) Date provizorii.
În anul 2013 comparativ cu anul 2012, investiþiile nete realizate în economia
naþionalã au scãzut cu 9,3%, scãdere înregistratã la urmãtoarele elemente de
structurã: utilaje (inclusiv mijloace de transport) cu 13,1% ºi lucrãri de
construcþii noi cu 9,4%. La elementul de structurã „alte cheltuieli” s-a înregistrat
o creºtere cu 3,9%.
Investiþii nete, pe principalele activitãþi ale economiei
naþionale
CAEN Rev.2
2012 1)
2011
3,7%
3,7%
37,7%
44,2%
39,5%
42,3%
Agriculturã,
silviculturã
ºi pescuit
Industrie
Construcþii
Servicii
14,5%
14,4%
Investiþiile nete realizate, pe surse de finanþare
CAEN Rev.2
2012 1)
2011
2,3%
11,8%
2,5%
9,9%
11,4%
Surse proprii
Credite interne
8,1%
3,2%
Credite externe
Buget de stat
ºi bugete locale
3,5%
6,5%
6,2%
Capital strãin
66,6%
68,0%
Notã: Datele pentru anul 2013 vor fi disponibile în luna noiembrie 2014.
1) Date provizorii.
ROMÂNIA ÎN CIFRE - Breviar statistic
Alte surse
AGRICULTURÃ
Producþia ramurii agricole 1)
milioane lei preþuri curente
Total
Vegetalã
Animalã
Servicii agricole
2010
2011
2012
64452
43488
20407
557
76509
54180
21784
545
64259
40169
23555
535
20132)
80250
54744
24833
673
1) Conform metodologiei Eurostat privind „Conturile Economice pentru Agriculturã”.
2) Date provizorii.
În cadrul structurii producþiei ramurii agricole, sectorul producþiei vegetale este
predominant, deþinând, în anul 2013 o pondere de 68,2% din totalul
producþiei, faþã de 31,0% cât reprezintã sectorul producþiei animale ºi 0,8%
serviciile agricole.
Producþia agricolã vegetalã
mii tone
Cereale pentru boabe
din care:
Grâu
Secarã
Orz ºi orzoaicã
Porumb boabe
Leguminoase pentru boabe
Cartofi
Sfeclã de zahãr
Plante uleioase
din care:
Floarea soarelui
Legume 1)
Fructe 2)
Struguri 2)
2010
2011
2012
2013
16713
20842
12824
20940
5812
34
1311
9042
61
3284
838
2378
7132
31
1330
11718
77
4077
661
2687
5298
18
986
5953
63
2465
720
1668
7296
24
1542
11348
74
3290
1029
3057
1263
3864
1789
4176
1398
3535
2196
3961
1420
1480
1129
1280
740
880
746
992
1) Inclusiv producþia din grãdinile familiale, sere ºi solarii, culturi intercalate ºi succesive.
2) Inclusiv producþia din grãdinile familiale.
În anul 2013, producþia de cereale a fost mai mare decât în perioada 2010-2012.
Comparativ cu anul 2012, producþia vegetalã a înregistrat creºteri la toate
culturile.
ROMÂNIA ÎN CIFRE - Breviar statistic
AGRICULTURÃ
Evoluþia producþiei principalelor cereale
mii tone
20842
21000
16713
18000
15000
14873
12824
11718
12000
9000
7973
6000
5203
3000
~
1400
0
20940
11348
9042
7132
5812
7296
5953
1182
1311
1330
33
34
31
5298
986
18
2010
2011
2012
2009
Cereale pentru
boabe - total
Grâu
1542
24
2013
Orz ºi orzoaicã
Porumb boabe
Secarã
Producþia agricolã animalã
Carne
din care:
Carne de bovine
Carne de porcine
Carne de ovine ºi caprine
Carne de pasãre
Lapte - total
din care:
Lapte de vacã ºi bivoliþã
U.M.
2010
2011
2012
mii tone
greut. în viu
1305
1357
1332
205
212
198
553
557
555
100
110
107
mii tone
greut. în viu
mii tone
greut. în viu
mii tone
greut. în viu
mii tone
greut. în viu
mii hl
446
477
471
49129
50074
48337
mii hl
42824
43947
42036
Lânã
tone
20457
19026
19713
Ouã
mil. buc
6199
6327
6398
Miere extrasã
tone
22222
24127
23062
Peºte 1)
tone
15184
11593
13443
Notã: Producþia de carne reprezintã greutatea animalelor destinate sacrificãrii
pentru consum.
Datele pentru anul 2013 vor fi disponibile în luna iulie 2014.
1) Sursa: Agenþia Naþionalã pentru Pescuit ºi Acvaculturã.
ROMÂNIA ÎN CIFRE - Breviar statistic
AGRICULTURÃ
Efectivele de animale (la 1 decembrie)
U.M.
2010
Bovine
mii capete
Porcine
mii capete
Ovine
mii capete
Caprine
mii capete
Cabaline
mii capete
Pãsãri - total
mii capete
- proprietate majoritar privatã mii capete
Albine - total
mii familii
- proprietate majoritar privatã mii familii
2011
2012 20131)
2001 1989 2009 2022
5428 5364 5234 5180
8417 8533 8834 9136
1241 1236 1266 1313
611
596
575
548
80845 79842 80136 79440
80832 79832 80119 79428
1275 1250 1254 1354
1274 1249 1254 1354
1) Date provizorii.
Efectivele de animale din proprietatea majoritar privatã
(la 1 decembrie)
mii capete
10000
8000
2009
2010
Bovine
Ovine
Porcine
Caprine
ROMÂNIA ÎN CIFRE - Breviar statistic
2012
9123
1312
548
2016
5173
8822
2011
1265
574
2003
5227
8526
1236
590
1984
5356
1240
605
9132
1995
5413
0
916
757
2000
2505
5786
4000
8408
6000
2013
Cabaline
SILVICULTURÃ
Suprafaþa fondului forestier, pe categorii de folosinþã
Categorii de folosinþã
2010
20111)
2012
mii hectare
20132)
Fondul forestier - total
Suprafaþa pãdurilor
rãºinoase
foioase
Alte terenuri din fondul forestier
6515
6354
1941
4413
161
6522
6365
1949
4416
157
6529
6373
1945
4428
156
6539
6381
1937
4444
158
1) Date rectificate faþã de cele publicate anterior.
2) Date provizorii.
Fondul forestier ocupa la sfârºitul anului 2013, o suprafaþã de 6539 mii hectare,
cu 24 mii hectare mai mult faþã de anul 2010 (respectiv 0,4%).
În anul 2013 comparativ cu anul 2012, suprafaþa fondului forestier a înregistrat
o creºtere de 0,2%.
În anul 2013 suprafaþa pãdurilor a fost de 6381 mii hectare, speciile de
rãºinoase acoperind 1937 mii hectare (respectiv 30,4%), iar speciile de foioase
4444 mii hectare (respectiv 69,6%).
Volumul de masã lemnoasã recoltat, pe principalele specii
mii m3 - volum brut
Specii lemnoase
Volumul de masã lemnoasã
recoltat - total
rãºinoase
fag
stejar
diverse specii tari
diverse specii moi
20131)
2010
2011
2012
16992
6832
5654
1566
1785
18705
7521
6175
1747
1946
19081
7615
6332
1687
2014
19064
7866
6135
1719
1927
1155
1316
1433
1417
1) Date provizorii.
În anul 2013 s-a recoltat un volum de masã lemnoasã cu 17,4 mii m3 mai mic
faþã de anul 2012 (respectiv cu -0,09%) ºi cu 2072 mii m3 mai mare faþã de anul
2010 (respectiv cu +12,2%).
În anul 2013, pe specii lemnoase, rãºinoasele reprezintã 41,3% din volumul
total recoltat, fagul 32,2%, stejarul 9,0% ºi diverse specii tari ºi moi 17,5%.
ROMÂNIA ÎN CIFRE - Breviar statistic
ACTIVITATEA ÎNTREPRINDERII
Întreprinderile active din industrie, construcþii, comerþ ºi alte
servicii, pe activitãþi ale economiei naþionale
numãr
Activitatea (secþiuni CAEN Rev. 2)
2010
2011
Total
470080
Industrie extractivã
1166
Industrie prelucrãtoare
48933
Producþia ºi furnizarea de energie
electricã ºi termicã, gaze, apã caldã
ºi aer condiþionat
885
Distribuþia apei; salubritate,
gestionarea deºeurilor, activitãþi
de decontaminare
2464
Construcþii
49348
Comerþ cu ridicata ºi cu amãnuntul;
repararea autovehiculelor
ºi motocicletelor
181903
Transport ºi depozitare
32774
Hoteluri ºi restaurante
24402
Informaþii ºi comunicaþii
17678
Tranzacþii imobiliare
13586
Activitãþi profesionale, ºtiinþifice
ºi tehnice
54355
Activitãþi de servicii administrative
ºi activitãþi de servicii suport
16242
2846
Învãþãmânt 2)
8681
Sãnãtate ºi asistenþã socialã 2)
Activitãþi de spectacole, culturale
ºi recreative
4574
Alte activitãþi de servicii
10243
430608
1108
45052
2012
Sem. I
20131)
449482 452474
1098
1102
46004
46437
924
1050
1266
2631
43503
2925
44607
2982
45350
165100
31713
22210
16317
12302
169723
34064
23499
17508
12737
170063
35019
23580
17572
12755
49556
52337
52471
15462
2804
8460
16904
3200
9063
17002
3167
8969
4220
9246
4738
10025
4749
9990
1) Date provizorii. 2) Include numai întreprinderile cu activitate de învãþãmânt sau
sãnãtate ºi asistenþã socialã, organizate ca societãþi comerciale.
Întreprinderile active mici ºi mijlocii din industrie, construcþii,
comerþ ºi alte servicii, pe activitãþi ale economiei naþionale
Activitatea (secþiuni CAEN Rev. 2)
2010
2011
Total
468561
Industrie extractivã
1150
Industrie prelucrãtoare
48214
Producþia ºi furnizarea de energie
electricã ºi termicã, gaze, apã caldã
ºi aer condiþionat
835
Distribuþia apei; salubritate,
gestionarea deºeurilor, activitãþi
de decontaminare
2392
Construcþii
49224
Comerþ cu ridicata ºi cu amãnuntul;
repararea autovehiculelor
ºi motocicletelor
181753
Transport ºi depozitare
32680
Hoteluri ºi restaurante
24379
Informaþii ºi comunicaþii
17625
Tranzacþii imobiliare
13579
Activitãþi profesionale, ºtiinþifice
ºi tehnice
54311
Activitãþi de servicii administrative
ºi activitãþi de servicii suport
16108
Învãþãmânt 2)
2845
Sãnãtate ºi asistenþã socialã 2)
8667
Activitãþi de spectacole, culturale
ºi recreative
4560
Alte activitãþi de servicii
10239
429035
1091
44321
2012
numãr
Sem. I
20131)
447876 450877
1080
1086
45251
45687
874
1003
1226
2560
43377
2854
44485
2911
45228
164951
31617
22186
16260
12295
169557
33965
23473
17449
12730
169897
34920
23554
17513
12748
49499
52286
52420
15308
2803
8446
16751
3199
9049
16846
3166
8955
4204
9243
4722
10022
4733
9987
1) Date provizorii. 2) Include numai întreprinderile cu activitate de învãþãmânt sau
sãnãtate ºi asistenþã socialã, organizate ca societãþi comerciale.
ROMÂNIA ÎN CIFRE - Breviar statistic
INDUSTRIE
Indicii valorici ai cifrei de afaceri din industrie (%)
anul precedent = 100
2012
2013
CAEN Rev. 2
2010
2011
Total - pe secþiuni
Industrie extractivã
Industrie prelucrãtoare
Total - pe marile grupe
industriale
Industria bunurilor intermediare
Industria bunurilor de capital
Industria bunurilor de folosinþã
îndelungatã
Industria bunurilor de uz curent
Industria energeticã
112,1
95,6
113,0
115,9
106,7
116,3
102,9
101,7
103,0
104,7
97,5
105,0
112,1
116,3
119,1
115,9
122,0
114,1
102,9
101,2
100,8
104,7
101,5
114,8
106,2
100,3
115,8
106,4
108,0
123,1
111,2
105,2
107,1
104,7
103,3
92,8
Notã: Date rezultate din cercetãri statistice infraanuale.
În anul 2013, indicele valoric al cifrei de afaceri din industrie a crescut faþã de
anul precedent cu 4,7%, creºtere susþinutã de industria prelucrãtoare (+5,0%).
Industria extractivã a scãzut cu 2,5%.
În anul 2013 comparativ cu anul 2012, indicele producþiei industriale (serie
brutã) a crescut cu 7,8%, ca urmare a creºterii cu +9,2% a industriei
prelucrãtoare, ºi cu +2,2% a industriei extractive Producþia ºi furnizarea de
energie electricã ºi termicã, gaze, apã caldã ºi aer condiþionat a scãzut cu 1,4%.
Cele mai importante creºteri au cunoscut ramurile: fabricarea echipamentelor
electrice (+20,0%), fabricarea altor mijloace de transport (+17,0%), fabricarea
autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor ºi semiremorcilor (+13,8%),
prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn ºi plutã, cu excepþia
mobilei; fabricarea articolelor de paie ºi din alte materiale vegetale împletite
(+12,3%), fabricarea hârtiei ºi a produselor din hârtie (+12,0%), fabricarea de
maºini, utilaje ºi echipamente n.c.a (+11,6%), fabricarea altor produse din
minerale nemetalice (+11,3%), fabricarea de mobilã (+10,8%).
ROMÂNIA ÎN CIFRE - Breviar statistic
INDUSTRIE
Indicii producþiei industriale (%)
serie brutã
Activitatea (diviziuni CAEN Rev. 2)
2010
Total
105,5
Industria extractivã
93,1
Extracþia cãrbunelui superior ºi inferior
99,2
Extracþia petrolului brut ºi a gazelor naturale
97,2
Extracþia minereurilor metalifere
828,9
Alte activitãþi extractive
86,2
Activitãþi de servicii anexe extracþiei
73,4
Industrie prelucrãtoare
106,0
Industria alimentarã
93,3
Fabricarea bãuturilor
94,3
Fabricarea produselor din tutun
81,0
Fabricarea produselor textile
108,3
Fabricarea articolelor de îmbrãcãminte
99,9
Tãbãcirea ºi finisarea pieilor; fabricarea
articolelor de voiaj ºi marochinãrie,
harnaºamentelor ºi încãlþãmintei;
prepararea ºi vopsirea blãnurilor
104,2
Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor
din lemn ºi plutã, cu excepþia mobilei;
fabricarea articolelor din paie
ºi din alte materiale vegetale împletite
112,4
Fabricarea hârtiei ºi a produselor din hârtie
101,1
Tipãrire ºi reproducerea pe suporturi
a înregistrãrilor
90,6
Fabricarea produselor de cocserie ºi a
produselor obþinute din prelucrarea þiþeiului
88,3
Fabricarea substanþelor ºi a produselor
chimice
109,7
Fabricarea produselor farmaceutice de bazã
ºi a preparatelor farmaceutice
107,8
Fabricarea produselor din cauciuc
ºi mase plastice
107,1
Fabricarea altor produse din minerale
nemetalice
95,2
Industria metalurgicã
127,3
Industria construcþiilor metalice
ºi a produselor din metal, exclusiv maºini,
utilaje ºi instalaþii
91,7
Fabricarea calculatoarelor ºi a produselor
electronice ºi optice
99,8
Fabricarea echipamentelor electrice
131,6
Fabricarea de maºini, utilaje ºi
echipamente n.c.a.
94,2
Fabricarea autovehiculelor de transport
rutier, a remorcilor ºi semiremorcilor
129,2
Fabricarea altor mijloace de transport
65,7
Fabricarea de mobilã
98,5
Alte activitãþi industriale n.c.a.
89,4
Repararea, întreþinerea ºi instalarea
maºinilor ºi echipamentelor
108,1
Producþia ºi furnizarea de energie
electricã ºi termicã, gaze, apã caldã
ºi aer condiþionat
108,2
Producþia ºi furnizarea de energie electricã
ºi termicã, gaze, apã caldã ºi aer condiþionat 108,2
Industrie - total pe marile grupe industriale:
- industria bunurilor intermediare
110,4
- industria bunurilor de capital
108,9
- industria bunurilor de folosinþã îndelungatã 102,4
- industria bunurilor de uz curent
96,5
- industria energeticã
103,1
ROMÂNIA ÎN CIFRE - Breviar statistic
anul precedent = 100
2011 2012 2013
107,5 102,4 107,8
103,4 109,9 102,2
72,8
115,3
95,5
99,2
98,4 100,4
130,6 122,7
83,3
107,6
96,5 100,2
107,6 157,2 117,5
108,0 102,2 109,2
104,4 100,2 107,1
96,8 102,0
95,4
132,4 108,1
91,8
110,9 101,4 110,8
101,7
97,8 107,8
103,6
93,9
103,9
112,1
117,7
108,5
98,2
112,3
112,0
91,8
96,0
92,7
99,6
94,5
105,3
106,5
96,8
107,8
129,8
100,0
105,0
119,3
99,6
106,7
123,8
107,9
93,7
92,9
111,3
92,2
109,0
95,4
103,5
87,5
115,4
111,7
99,7
103,0
120,0
119,2
109,4
111,6
113,9
93,8
99,2
112,1
101,6
122,9
103,3
108,8
113,8
117,0
110,8
102,6
113,0
122,2
110,3
104,6 101,6
98,6
104,6
101,6
98,6
113,8
108,1
103,3
102,9
103,6
102,1
104,9
105,0
99,3
100,3
108,7
111,5
110,4
105,9
98,6
ENERGIE
Energie primarã
mii tone echivalent petrol1)
20132)
2010
2011
2012
Resurse
din care:
- producþie 3)
- import
42467
42429
41728
39504
27428
11239
27465
11570
27112
11615
25136
9615
Producþie 3)
din care:
- cãrbuni
- þiþei
- gaze naturale 4)
- energie electricã 5)
27428
27465
27112
25136
5903
4186
8705
4618
6661
4129
8724
4286
6345
3891
8770
4101
4721
4040
8423
4151
Import
din care:
- cãrbuni
- þiþei
- gaze naturale
- energie electricã
11239
11570
11615
9615
540
5820
1834
66
596
5450
2489
89
765
5126
2321
121
560
5299
1165
39
1) Combustibil convenþional cu puterea calorificã de 10000 Kcal/kg.
2) Date provizorii.
3) Inclusiv produsele energetice obþinute ºi consumate în gospodãriile populaþiei.
4) Exclusiv gazolina ºi etanul din schelele de extracþie, care sunt cuprinse la þiþei.
5) Inclusiv energie eolianã ºi solar fotovoltaicã.
În anul 2013, resursele de energie primarã au scãzut cu 5,3% faþã de anul
precedent. Ponderea importurilor în total resursã de energie primarã a fost în
anul 2013 de 24,3%, importurile de þiþei reprezentând 55,1% din totalul
importurilor.
Balanþa energiei electrice
miliarde kWh
2010
2011
2012
20131)
Resurse
Producþie
- produsã în termocentrale
- produsã în hidrocentrale
- nuclearo-electricã
- eolianã
Import
61,7
61,0
28,8
20,2
12,0
0,3
0,7
63,2
62,2
34,2
14,9
11,7
1,4
1,0
60,4
59,0
32,6
12,3
11,5
2,6
1,4
58,9
58,5
27,1
15,1
11,6
4,7
0,4
Destinaþii - total
Consum - total
- în economie
- iluminat public
- populaþie
Export
Consum propriu tehnologic
în reþele ºi staþii
61,7
51,5
39,5
0,7
11,3
3,0
63,2
53,2
41,0
0,6
11,6
2,9
60,4
52,2
39,5
0,7
12,0
1,1
58,9
49,8
37,5
0,6
11,7
2,4
7,2
7,1
7,1
6,7
1) Date provizorii.
ROMÂNIA ÎN CIFRE - Breviar statistic
CONSTRUCÞII
Indicii lucrãrilor de construcþii (%)
serie brutã
anul precedent = 100
Total
Construcþii noi
Reparaþii capitale
Întreþinere ºi reparaþii curente
2010
2011
2012
20131)
86,8
81,1
95,9
99,6
102,7
103,1
108,9
98,9
101,4
108,0
90,8
89,6
99,4
90,6
127,5
112,7
Notã: Date rezultate din cercetãri statistice infraanuale.
1) Date provizorii.
Structura lucrãrilor de construcþii, dupã modul de execuþie
2012 1)
2011
19,8%
21,3%
Construcþii noi
ºi reparaþii capitale
Întreþinere
ºi reparaþii curente
80,2%
78,7%
Notã: Datele pentru anul 2013 vor fi disponibile în luna noiembrie 2014.
1) Date provizorii.
Structura lucrãrilor de construcþii în antreprizã,
pe categorii de obiecte
2012 1)
2011
18,1%
27,5%
18,5%
32,0%
Clãdiri rezidenþiale
Clãdiri
nerezidenþiale
Infrastructuri de
transport
26,6%
27,8%
26,2%
23,3%
Alte construcþii
ºi lucrãri
inginereºti
Notã: Datele pentru anul 2013 vor fi disponibile în luna noiembrie 2014.
1) Date provizorii.
ROMÂNIA ÎN CIFRE - Breviar statistic
TRANSPORTURI
U.M.
2010
2011
2012
2013
1834
1823
1796
1795
43
43
44
40
4904
53
12
4483
61
15
4232
56
13
4025
50
13
64
5438
61
5073
58
4571
57
4411
1208
1097
1131
1152
67
32
14
127
29
11
94
28
13
55
27
12
*)
15
*)
18
*)
17
*)
17
Transportul prin conducte petroliere magistrale
Mãrfuri transportate
mil. tone
7
Parcursul mãrfurilor
mild. tone-km
1
6
1
6
1
6
1
22
44
Transportul feroviar
Locomotive
numãr
Vagoane pentru trenuri de
marfã
mii vagoane
Vagoane pentru trenuri
de pasageri
numãr
Mãrfuri transportate
mil. tone
Parcursul mãrfurilor
mild. tone-km
Transportul naþional ºi
internaþional de pasageri
mil. pasageri
Parcursul pasagerilor
mil. pasageri-km
Transportul pe cãi navigabile interioare
Nave fãrã propulsie pentru
transportul mãrfurilor
numãr
Nave pentru transportul
pasagerilor
numãr
Mãrfuri transportate
mil. tone
Parcursul mãrfurilor
mild. tone-km
Transportul naþional ºi
internaþional de pasageri
mil. pasageri
Parcursul pasagerilor
mil. pasageri-km
Transportul maritim
Nave pentru transportul
mãrfurilor
Mãrfuri transportate
Transportul naþional ºi
internaþional de pasageri
numãr
mil. tone
26
38
23
39
20
39
mil. pasageri
*)
*)
*)
Transportul aerian
Aeronave civile înmatriculate
- pentru transportul pasagerilor
numãr
- pentru transportul mãrfurilor
numãr
Mãrfuri transportate
mii tone
Transportul naþional ºi
internaþional de pasageri
mil. pasageri
89
26
83
27
84
29
67
32
10
11
11
11
175
26
184
26
188
30
191
34
Transportul rutier
Mãrfuri transportate
mil. tone
Parcursul mãrfurilor
mild. tone-km
Transportul naþional ºi
internaþional de pasageri
mil. pasageri
Parcursul pasagerilor
mil. pasageri-km
*)
245
243
262 274
15812 15529 16901 17082
*) Sub 0,5.
ROMÂNIA ÎN CIFRE - Breviar statistic
TRANSPORTURI
În cursul anului 2013 comparativ cu anul 2012 au fost înregistrate creºteri
pentru transportul de mãrfuri maritim, aerian ºi rutier, dar ºi scãderi pentru
transportul pe cãi navigabile interioare ºi cel feroviar.
Transportul rutier de mãrfuri a înregistrat creºteri uºoare, respectiv cu 1,6% faþã
de anul 2012 ºi cu 3,8% faþã de anul 2011.
În anul 2013 comparativ cu anul 2012, transportul de pasageri a înregistrat
creºteri pentru transportul rutier ºi scãderi pentru transportul feroviar.
Transportul portuar de mãrfuri
mii tone
2010
2011
2012
2013
Transport portuar maritim
- mãrfuri încãrcate
- mãrfuri descãrcate
38122 38918 39520 43577
21181 20743 21199 26765
16941 18175 18321 16812
Transport pe cãi navigabile interioare
- internaþional
- naþional
- tranzit1)
32088 29396 27946 26858
9048
6052 9423 9798
14770 16386 13292 12848
8270
6958 5231 4212
1) Include date privind transportul între porturile din Bulgaria (transport de tranzit
pentru România), în conformitate cu legislaþia Europeanã.
Transportul aeroportuar de pasageri
2007
2008
2009
2010
pasageri îmbarcaþi
pasageri debarcaþi
ROMÂNIA ÎN CIFRE - Breviar statistic
2011
2012
5324
5383
5316
5412
5315
5468
5013
5115
4524
4568
4484
4593
3894
3937
mii
5500
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2013
TRANSPORTURI
Transportul aeroportuar de mãrfuri
tone
20000
18000
16000
14000
12000
0
2007
2008
2009
2010
2011
18049
13580
12447
16887
16128
10851
15637
15709
9903
2000
8790
4000
7169
6000
8928
8000
17758
15099
10000
2012
2013
mãrfuri descãrcate
(inclusiv poºtã)
mãrfuri încãrcate
(inclusiv poºtã)
Transportul aeroportuar de pasageri ºi mãrfuri
U.M.
Pasageri
Mãrfuri (inclusiv poºtã)
Miºcãri aeronave
mii pasageri
tone
numãr
2010
2011
2012
2013
10128 10783 10728 10706
25540 26979 29334 31629
163222 151511 138744 127743
Autovehicule înmatriculate în circulaþie1)
mii
Autobuze ºi microbuze
Autoturisme
Mopede ºi motociclete (inclusiv
mototricicluri ºi cvadricicluri)
Autovehicule de marfã
2010
2011
2012
2013
41
4320
41
4335
42
4487
43
4696
85
667
90
696
95
720
102
762
1) La 31 decembrie.
Sursa: Ministerul Afacerilor Interne
(Direcþia Regim Permise de Conducere ºi Înmatriculare a Vehiculelor).
ROMÂNIA ÎN CIFRE - Breviar statistic
COMERÞ INTERNAÞIONAL CU BUNURI
Exporturile FOB, importurile CIF ºi soldul FOB-CIF
al operaþiunilor de comerþ internaþional cu bunuri
2010
2011
20121)
20132)
Exporturi FOB
milioane euro
milioane dolari SUA
milioane lei
37360
49494
157436
45292
63042
191986
45070
57922
200792
49564
65881
219129
Importuri CIF
milioane euro
milioane dolari SUA
milioane lei
46869
62098
197458
54952
76540
232868
54704
70285
243780
55268
73452
244351
Sold (exp. FOB - imp. CIF)
milioane euro
milioane dolari SUA
milioane lei
-9509
-12604
-40022
-9660
-13498
-40882
-9634
-12363
-42988
-5704
-7571
-25222
Notã: Datele pentru anul 2011 au fost revizuite ºi sunt definitive.
1) Date semidefinitive.
2) Date provizorii.
Volumul valoric al comerþului internaþional al României a înregistrat în anul
2013 o creºtere faþã de anul precedent, astfel: exporturile FOB au înregistrat o
valoare de 49564 milioane euro (în creºtere cu 10,0% faþã de anul 2012), iar
importurile CIF au fost de 55268 milioane euro (în creºtere cu 1,0% faþã de anul
2012), soldul balanþei comerciale FOB-CIF în aceste condiþii fiind de -5704
milioane euro.
Exporturile, importurile ºi soldul operaþiunilor
de comerþ internaþional cu bunuri
-9509
-9869
2009
2010
-9660
2011
Exporturi FOB
Importuri CIF
Sold (exporturi FOB - importuri CIF)
1) Date semidefinitive.
2) Date provizorii.
ROMÂNIA ÎN CIFRE - Breviar statistic
-9634
1)
2012
55268
49564
45070
54704
45292
54952
37360
46869
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
-10000
-20000
-30000
29084
38953
milioane euro
-5704
2013 2)
COMERÞ INTERNAÞIONAL CU BUNURI
Comerþul internaþional cu bunuri pe secþiuni, conform
Nomenclatorului Combinat
milioane euro
Cod NC
Export FOB
Import CIF
I
Animale vii ºi produse
animale
II
Produse vegetale
III
V
Grãsimi ºi uleiuri
animale sau vegetale
Produse alimentare,
bãuturi ºi tutun
Produse minerale
VI
Produse chimice
VII
Materiale plastice, cauciuc
ºi articole din acestea
Piei crude, piei tãbãcite,
blãnuri ºi produse din
acestea
Produse din lemn,
exclusiv mobilier
Pastã de lemn, hârtie, carton
ºi articole din acestea
Materiale textile ºi
articole din acestea
Încãlþãminte, pãlãrii, umbrele
ºi articole similare
Articole din piatrã, ipsos,
ciment, ceramicã, sticlã
ºi din materiale similare
Metale comune ºi
articole din acestea
Maºini ºi aparate;
echipamente electrice;
aparate de înregistrat
sau de reprodus sunetul
ºi imaginile
Mijloace ºi materiale
de transport
Instrumente ºi aparate
optice, fotografice,
cinematografice,
medico-chirurgicale ºi
similare; ceasuri;
instrumente muzicale;
pãrþi ºi accesorii ale acestora
Mãrfuri ºi produse diverse
IV
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XV
XVI
XVII
XVIII
XX
XXII
Bunuri necuprinse în
alte secþiuni din N.C.
2010
E
I
E
I
E
I
E
I
E
I
E
I
E
I
E
I
2011
37360 45292
46869 54952
434
584
984
965
1625
2097
1141
1324
164
242
217
245
890
1099
1577
1911
2059
2702
5178
6671
1661
2184
4666
5455
1893
2495
3262
3967
20121) 20132)
45070
54704
731
1035
1970
1416
183
239
1160
2100
2611
7129
2390
5638
2557
3907
49564
55268
747
1118
2990
1458
240
208
1316
2178
2698
5844
2218
5833
2797
4025
E
I
E
I
E
I
E
I
E
I
235
633
1228
396
233
946
3178
3044
1191
519
281
715
1453
380
274
1015
3617
3515
1377
637
296
696
1614
375
282
925
3619
3511
1280
573
308
725
1880
392
326
962
3736
3641
1357
621
E
I
E
I
226
666
4461
5127
252
748
5559
6185
262
671
5138
5838
277
673
4751
5907
E
I
E
I
10142
13400
5743
3442
12201
15101
6508
4195
11433
14547
6834
4085
12466
15209
8435
4309
E
I
E
I
E
I
436
790
1427
767
134
112
471
888
1650
878
245
156
532
924
1765
939
415
156
608
1018
2007
996
406
152
Notã: Diferenþele între datele pe total ºi valorile obþinute din însumarea diverselor
structuri utilizate sunt datorate rotunjirilor.
1) Date semidefinitive.
2) Date provizorii.
ROMÂNIA ÎN CIFRE - Breviar statistic
COMERÞ INTERNAÞIONAL CU BUNURI
Principalele modificãri structurale intervenite în evoluþia exporturilor pe
secþiuni conform Nomenclatorului Combinat, în anul 2013 comparativ cu anul
2012 constau în:
- majorarea ponderii la secþiunile: „Mijloace ºi materiale de transport” - cu 1,9
puncte procentuale ºi „Produse vegetale” – cu 1,7 puncte procentuale;
- diminuarea ponderii la secþiunile: „Metale comune ºi articole din acestea” - cu
1,8 puncte procentuale ºi „Produse chimice” – cu 0,8 puncte
procentuale.
În evoluþia importurilor pe secþiuni conform Nomenclatorului Combinat, în
anul 2013 comparativ cu anul 2012, au avut loc urmãtoarele
modificãri structurale:
- majorarea ponderii la secþiunea „Maºini ºi aparate; echipamente electrice;
aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul ºi imaginile” - cu 0,9 puncte
procentuale;
- diminuarea ponderii la secþiunea „Produse minerale” – cu 2,5 puncte
procentuale.
Indicii valorii unitare ai comerþului internaþional cu bunuri
calculaþi din valori exprimate în euro (%)
anul precedent = 100
Export FOB
Import CIF
2010
2011
20121)
107,0
104,2
107,9
106,2
103,9
100,8
20132)
97,0
98,0
Notã: Date calculate din valori exprimate în euro.
1) Date semidefinitive.
2) Date provizorii.
Comerþul internaþional cu bunuri, pe moduri de transport
milioane euro
2010
2011
20121)
20132)
Exporturile FOB pe moduri de transport
Total
din care:
Transport rutier
Transport maritim
Transport feroviar
Transport pe cãi navigabile
interioare
37360
45292
45070
49564
26215
7226
1775
31520
8531
2291
31597
8955
1965
33432
10775
2402
438
576
541
378
Importurile CIF pe moduri de transport
Total
din care:
Transport rutier
Transport maritim
Transport feroviar
Transport pe cãi navigabile
interioare
46869
54952
54704
55268
32597
7251
1426
38315
8999
1846
38753
9244
1724
40686
8298
1498
496
336
393
289
1) Date semidefinitive.
2) Date provizorii.
ROMÂNIA ÎN CIFRE - Breviar statistic
COMERÞ INTERNAÞIONAL CU BUNURI
Exporturile FOB, pe grupe de þãri 1)
milioane euro
20122)
20133)
2010
2011
Total
37360
Europa
32969
Uniunea Europeanã (UE-28) 27115
AELS
575
Alte þãri din Europa
5279
Asia
2519
Orientul Mijlociu ºi Apropiat
1303
Alte þãri din Asia
1216
Africa
926
Africa de Nord
545
Alte þãri din Africa
381
America
900
din care:
America de Nord
641
America Centralã ºi Caraibeanã
111
America de Sud
147
Oceania
22
Þãri nespecificate 4) extra UE 24
45292
39315
32289
645
6381
3380
1872
1507
1279
823
455
1269
45070
38469
31721
673
6075
3236
1707
1530
1791
1297
494
1481
49564
41886
34507
866
6513
3749
1934
1816
2053
1576
477
1800
945
60
264
37
12
973
105
403
73
20
945
388
467
61
15
Notã: Diferenþele între datele pe total ºi valorile obþinute din însumarea
diverselor structuri utilizate sunt datorate rotunjirilor.
1) Þara de destinaþie pentru exporturi.
2) Date semidefinitive.
3) Date provizorii.
4) Se cuprind bunurile pentru care nu s-a completat pe declaraþia vamalã þara
de destinaþie la export.
Exporturile (FOB)
1)
cu principalele þãri partenere, în anul 2013
49564 milioane euro
Germania
18,6%
Italia
11,5%
Alte þãri
53,1%
Franþa
6,8%
Ungaria
4,9%
1) Date provizorii.
ROMÂNIA ÎN CIFRE - Breviar statistic
Turcia
5,1%
COMERÞ INTERNAÞIONAL CU BUNURI
Importurile CIF, pe grupe de þãri 1)
milioane euro
20122)
20133)
2010
2011
Total
46869
Europa
39425
Uniunea Europeanã (UE-28) 34033
AELS
532
Alte þãri din Europa
4861
Asia
6053
Orientul Mijlociu ºi Apropiat
334
Alte þãri din Asia
5719
Africa
279
Africa de Nord
141
Alte þãri din Africa
138
America
1090
din care:
America de Nord
629
America Centralã ºi Caraibeanã
64
America de Sud
397
Oceania
22
*)
Þãri nespecificate 4) extra UE
54952
46060
40025
539
5495
7004
363
6641
325
179
147
1549
54704
46384
40261
610
5514
6387
386
6001
414
191
223
1491
55268
47935
41865
572
5498
5589
330
5259
355
210
145
1349
738
202
609
12
1
892
173
426
24
3
738
151
460
18
22
Notã: Diferenþele între datele pe total ºi valorile obþinute din însumarea diverselor
structuri utilizate sunt datorate rotunjirilor.
1) Þara de expediþie pentru importuri intracomunitare ºi þara de origine pentru
importuri extracomunitare.
2) Date semidefinitive.
3) Date provizorii.
4) Se cuprind bunurile pentru care nu s-a completat pe declaraþia vamalã þara
de origine la import.
*) Valori sub 0,5 milioane euro.
Importurile (CIF)
1)
cu principalele þãri partenere, în anul 2013
55268 milioane euro
Germania
18,6%
Italia
11,0%
Alte þãri
52,1%
Ungaria
8,2%
Polonia
4,4%
1) Date provizorii.
ROMÂNIA ÎN CIFRE - Breviar statistic
Franþa
5,7%
COMERÞ INTERNAÞIONAL CU BUNURI
Comerþul internaþional cu bunuri,
pe grupe de þãri, în anul 2013 1)
Exporturi FOB
49564 milioane euro
Importuri CIF
55268 milioane euro
15,6%
13,4%
1,0%
1,7%
9,9%
13,1%
75,7%
69,6%
Uniunea Europeanã
AELS
Alte þãri din Europa
Alte þãri
1) Date provizorii.
Ca orientare geograficã a exporturilor, principala destinaþie o reprezintã statele
membre ale Uniunii Europene, care în anul 2013 deþin 69,6% din valoarea
totalã a exporturilor.
Principala zonã de provenienþã a importurilor o reprezintã de asemenea statele
membre ale Uniunii Europene, acestea deþinând 75,7% din valoarea totalã a
importurilor anului 2013.
ROMÂNIA ÎN CIFRE - Breviar statistic
COMERÞ INTERIOR
Comerþul cu amãnuntul 1), pe grupe de mãrfuri
milioane lei preþuri curente
CAEN Rev. 2
Total
Mãrfuri alimentare
Mãrfuri nealimentare
Comerþ cu amãnuntul al carburanþilor
2010
2011
20122)
151515,6 169333,2 184880,7
52398,5
56633,8
61691,0
65594,0
67097,8
72374,1
33523,1
45601,6
50815,6
Notã: Date rezultate din Ancheta structuralã în întreprinderi.
Datele pentru anul 2013 vor fi disponibile în luna noiembrie 2014.
1) Exclusiv vânzarea, întreþinerea ºi repararea autovehiculelor, a motocicletelor ºi
comerþul cu amãnuntul al carburanþilor.
2) Date provizorii.
Indicii volumului cifrei de afaceri pentru comerþul cu
amãnuntul cu excepþia autovehiculelor ºi motocicletelor,
pe grupe de mãrfuri
anul precedent = 100
CAEN Rev. 2
2010
Total
93,0
Cu vânzare predominantã de produse
alimentare, bãuturi ºi tutun
90,6
Cu vânzare predominantã de produse
nealimentare
89,3
Comerþul cu amãnuntul al carburanþilor pentru
autovehicule, în magazine specializate
103,3
2011 2012 20131)
98,8 104,1 100,5
93,1 102,6
99,9
104,4 104,1 103,6
98,4 106,2
96,4
Notã: Date rezultate din cercetãri statistice infraanuale.
1) Date provizorii.
În anul 2013, indicii volumului cifrei de afaceri a întreprinderilor cu activitate
principalã de comerþ cu amãnuntul cu excepþia autovehiculelor ºi
motocicletelor au înregistrat o creºtere cu 0,5% faþã de anul 2012, creºtere
susþinutã de vânzãrile predominante de produse nealimentare cu 3,6%.
S-au înregistrat scãderi la comerþul cu amãnuntul al carburanþilor pentru
autovehicule, cu 3,6% ºi la vânzãrile predominante de produse alimentare,
bãuturi ºi tutun cu 0,1%.
Comerþul cu amãnuntul, pe grupe de mãrfuri
2012 1)
2011
26,9%
33,5%
33,4%
27,5%
39,6%
39,1%
Mãrfuri alimentare
Comerþ cu amãnuntul
al carburanþilor
Mãrfuri nealimentare
Notã: Datele pentru anul 2013 vor fi disponibile în luna noiembrie 2014.
1) Date provizorii.
ROMÂNIA ÎN CIFRE - Breviar statistic
SERVICII DE PIAÞÃ
Indicii volumului cifrei de afaceri pentru servicii de piaþã prestate
în principal pentru populaþie
anul precedent = 100
Serie brutã
CAEN Rev. 2
2010
2011
2012
20131)
Total
din care:
Hoteluri ºi restaurante
Activitãþi ale agenþiilor turistice
ºi a tur-operatorilor; alte servicii
de rezervare ºi asistenþã turisticã
113,9
107,6
100,8
96,3
115,0
107,3
99,4
100,8
120,0
98,5
123,8
87,8
Notã: Date rezultate din cercetãri statistice infraanuale.
1) Date provizorii.
În anul 2013, activitatea de servicii de piaþã prestate în principal pentru
populaþie a scãzut cu 3,7% faþã de anul precedent.
Venituri din activitãþile de servicii de piaþã
milioane lei preþuri curente
CAEN Rev. 2
Servicii de piaþã prestate în principal
pentru populaþie
Servicii de piaþã prestate în principal
pentru întreprinderi
2010
2011
14883,8
16072,6
20121)
17929,9
162542,8 178467,2 195771,6
Notã: Date rezultate din Ancheta structuralã în întreprinderi.
Datele pentru anul 2013 vor fi disponibile în luna noiembrie 2014.
1) Date provizorii.
Structura serviciilor de piaþã prestate în principal
pentru populaþie, pe activitãþi
20121)
2011
23,2%
34,8%
25,0%
35,2%
20,6%
21,4%
21,9%
17,9%
Restaurante
Activitãþi ale agenþiilor turistice
ºi ale tur-operatorilor
Hoteluri ºi alte facilitãþi
de cazare similare
Alte servicii de piaþã prestate
în principal pentru populaþie
Notã: Datele pentru anul 2013 vor fi disponibile în luna noiembrie 2014.
1) Date provizorii.
ROMÂNIA ÎN CIFRE - Breviar statistic
TURISM
Cazarea turiºtilor
2010
2011
2012
2013
301
74136
306
77028
Capacitatea de cazare turisticã
Existentã 1) (mii locuri)
În funcþiune (mii locuri-zile)
312
63808
279
68417
Numãrul turiºtilor cazaþi în structurile de cazare turisticã (mii)
Total
din care: strãini
6073
1346
7032
1517
7687
1656
7943
1717
Numãrul înnoptãrilor în structurile de cazare turisticã (mii)
Total
din care: strãini
16051
2767
17979
3067
19166
3297
19363
3478
1) La 31 iulie.
În anul 2013, numãrul sosirilor vizitatorilor strãini în România a fost de 8019 mii
persoane (în creºtere cu 1,0% faþã de anul 2012), iar numãrul plecãrilor
vizitatorilor români în strãinãtate a însumat 11364 mii persoane (în creºtere cu
1,9% faþã de anul 2012).
Structura capacitãþii de cazare turisticã în funcþiune
2010
4,7%
7,7%
8,6%
2013
9,2%
4,5%
8,9%
10,3%
10,6%
69,8%
65,7%
Hoteluri ºi moteluri
Pensiuni agroturistice
Pensiuni turistice
Vile turistice ºi bungalouri
Alte structuri de primire turisticã
ROMÂNIA ÎN CIFRE - Breviar statistic
TURISM
Cãlãtoriile internaþionale înregistrate
la frontierele României
2010
2011
2012
2013
Sosirile vizitatorilor strãini în România (mii)
Total
din care:
Austria
Bulgaria
Italia
Germania
Republica Moldova
Turcia
Ucraina
Ungaria
7498
7611
7937
8019
177
786
331
395
1216
265
672
1735
193
797
352
381
1330
271
648
1546
218
944
340
439
1120
267
740
1547
200
1136
332
448
995
254
794
1443
Sosirile vizitatorilor strãini în România,
dupã mijloacele de transport utilizate (mii)
Total
din care:
Rutiere
Feroviare
Aeriene
Navale
7498
7611
7937
8019
5906
222
1215
154
5676
258
1509
168
6027
255
1469
186
6244
232
1347
196
Plecãrile vizitatorilor români în strãinãtate,
dupã mijloacele de transport utilizate (mii)
Total
din care:
Rutiere
Feroviare
Aeriene
Navale
10905
10936
11149
11364
8261
195
2416
19
7920
216
2780
20
8464
201
2461
23
8794
187
2360
23
Notã: Din anul 2009 la cãlãtoriile internaþionale înregistrate la frontierele României
sunt incluse ºi cãlãtoriile efectuate pe jos.
Sursa: Ministerul Afacerilor Interne, Inspectoratul General al Poliþiei de Frontierã.
Cãlãtoriile internaþionale înregistrate
la frontierele României
mii
14000
12000
10000
0
2007
2009
2010
Sosiri
ROMÂNIA ÎN CIFRE - Breviar statistic
Plecãri
2012
11364
8019
11149
10936
2011
7937
7611
10905
7498
11723
13072
2008
7575
2000
8862
4000
7722
6000
10980
8000
2013
JUSTIÞIE
numãr
Judecãtori
Cauze intrate la instanþele
judecãtoreºti (mii)
- penale (mii)
- civile (mii)
Persoane condamnate definitiv
din care, pentru:
Infracþiuni contra persoanei
Infracþiuni contra patrimoniului 2)
Infracþiuni silvice
Infracþiuni de serviciu
- dare de mitã
- luare de mitã
- trafic de influenþã
- primire de foloase necuvenite
Infracþiuni contra autoritãþilor
Infracþiuni economice
Infracþiuni care aduc atingere unor
relaþii privind convieþuirea socialã
Infracþiuni la regimul circulaþiei pe
drumurile publice
Rata criminalitãþii 3)
(persoane condamnate definitiv
la 100000 locuitori)
20131)
4310
2010
4081
2011
4205
2012
4203
2263
244
2019
41891
2350
244
2106
47577
2455
255
2200
49188
2266
290
1976
47133
7319
14934
1065
7910
17746
1421
7824
18858
1069
7472
17822
1200
68
43
64
256
4
82
63
107
414
9
76
122
88
11
374
-
70
68
140
3
342
-
1327
1765
2037
1714
11938
13682
12832
13024
207
236
245
235
1) Date provizorii.
2) Infracþiuni contra avutului privat ºi infracþiuni contra avutului public.
3) Pentru perioada 2010 - 2012 s-a utilizat populaþia rezidentã (stabilã) la 1 iulie
a fiecãrui an, estimatã în condiþii de comparabilitate cu rezultatele definitive
ale Recensãmântului Populaþiei ºi al Locuinþelor - 2011.
Pentru anul 2013 s-a utilizat populaþia rezidentã (stabilã) la 1 ianuarie, estimatã
în condiþii de comparabilitate cu rezultatele definitive ale Recensãmântului
Populaþiei ºi al Locuinþelor - 2011.
Sursa: Consiliul Superior al Magistraturii.
Instituþiile abilitate sã asigure respectarea ºi aplicarea legii sunt Ministerul
Justiþiei, Consiliul Superior al Magistraturii ºi Ministerul Afacerilor Interne.
Numãrul infracþiunilor cercetate ºi soluþionate de poliþie, în anul 2013 a fost de
311 mii, în creºtere cu aproximativ 3 mii de infracþiuni faþã de anul precedent ºi
cu 6,1% faþã de anul 2010. În anul 2013, la 100000 de locuitori au revenit un
numãr de 1553 infracþiuni cercetate ºi soluþionate de poliþie, în creºtere cu 7,4%
faþã de anul 2010. În anul 2013, în România erau 4310 judecãtori, cu 107
judecãtori mai mulþi faþã de anul precedent ºi în creºtere cu 5,6% faþã de anul
2010. Din totalul de cauze înregistrate la instanþele judecãtoreºti, în anul 2013,
un procent de 87,2% au fost cauze civile. Numãrul de cauze penale ºi civile care
au revenit în medie spre soluþionare unui judecãtor a fost de 526 în anul 2013,
mai puþine cu 29 de cauze faþã de anul 2010. În perioada 2010-2013, numãrul
persoanelor condamnate definitiv care au revenit la 100000 locuitori a crescut,
de la 207 în anul 2010, la 235 în anul 2013.
numãr
2010
2011 2012
20131)
Infracþiuni cercetate ºi soluþionate
de poliþie - total (mii)
Rata infracþionalitãþii 2)
(infracþiuni cercetate de poliþie
la 100000 locuitori)
293
259
308
311
1446
1285
1538
1553
1) Date provizorii.
2) Pentru perioada 2010 - 2012 s-a utilizat populaþia rezidentã (stabilã) la 1 iulie
a fiecãrui an, estimatã în condiþii de comparabilitate cu rezultatele definitive
ale Recensãmântului Populaþiei ºi al Locuinþelor - 2011.
Pentru anul 2013 s-a utilizat populaþia rezidentã (stabilã) la 1 ianuarie, estimatã
în condiþii de comparabilitate cu rezultatele definitive ale Recensãmântului
Populaþiei ºi al Locuinþelor - 2011.
Sursa: Inspectoratul General al Poliþiei Române din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
ROMÂNIA ÎN CIFRE - Breviar statistic
STATISTICÃ INTERNAÞIONALÃ
Þara
2000
2011
Populaþia la 1 ianuarie
2012
2013
(milioane locuitori )
2000
Total
UE-28
UE-27
Austria
Belgia
Bulgaria
Republica Cehã
Cipru
Croaþia
Danemarca
Estonia
Finlanda
Franþa
Germania
Grecia
Irlanda
Italia
Letonia
Lituania
Luxemburg
Malta
Olanda
Polonia
Portugalia
Regatul Unit
România
Slovacia
Slovenia
Spania
Suedia
Ungaria
487,0
482,5
8,0
10,2
8,2
10,3
0,7
4,53)
5,3
1,4
5,2
60,5
82,2
10,9
3,8
56,9
2,4
3,5
0,4
0,4
15,9
38,31)
10,2
58,8
22,5
5,4
2,0
40,0
8,9
10,2
505,01)
500,71)
8,4
11,01)
7,4
10,5
0,8
4,3
5,6
1,3
5,4
65,0
81,8
11,1
4,6
59,4
2,1
3,1
0,5
0,4
16,7
38,51)
10,6
63,0
20,2
5,4
2,1
46,7
9,4
10,0
1) Serie întreruptã.
2) Date provizorii.
3) Estimãri.
Sursa: Eurostat.
ROMÂNIA ÎN CIFRE - Breviar statistic
2011
2012
2013
din care: femei
506,11)
501,81)
8,4
11,1
7,3
10,5
0,9
4,3
5,6
1,3
5,4
65,31)
81,8
11,1
4,6
59,4
2,0
3,0
0,5
0,4
16,7
38,5
10,5
63,5
20,1
5,4
2,1
46,8
9,5
9,91)
507,22)
502,92)
8,5
11,2
7,3
10,5
0,9
4,3
5,6
1,3
5,4
65,62)
82,0
11,1
4,6
59,7
2,0
3,0
0,5
0,4
16,8
38,5
10,5
63,9
20,0
5,4
2,1
46,7
9,6
9,9
249,9
247,6
4,1
5,2
4,2
5,3
0,4
2,33)
2,7
0,7
2,6
31,2
42,1
5,5
1,9
29,4
1,3
1,9
0,2
0,2
8,0
19,71)
5,3
30,2
11,5
2,8
1,0
20,4
4,5
5,4
258,61)
256,41)
4,3
5,61)
3,8
5,3
0,4
2,2
2,8
0,7
2,7
33,5
41,6
5,7
2,3
30,6
1,1
1,6
0,3
0,2
8,4
19,91)
5,5
32,1
10,4
2,8
1,0
23,6
4,7
5,2
259,11)
256,91)
4,3
5,6
3,8
5,3
0,4
2,2
2,8
0,7
2,7
33,71)
41,6
5,7
2,3
30,7
1,1
1,6
0,31)
0,2
8,4
19,9
5,5
32,3
10,3
2,8
1,0
23,7
4,8
5,21)
259,62)
257,32)
4,3
5,7
3,7
5,4
0,4
2,2
2,8
0,7
2,8
33,82)
41,7
5,6
2,3
30,8
1,1
1,6
0,3
0,2
8,5
19,9
5,5
32,5
10,3
2,8
1,0
23,7
4,8
5,2
STATISTICÃ INTERNAÞIONALÃ
Þara
2000
Nãscuþi-vii
Sporul natural
(la 1000 locuitori)
2011
(la 1000 locuitori)
2011
2012
2000
2012
UE-28
UE-27
Austria
Belgia
Bulgaria
Republica Cehã
Cipru
Croaþia
Danemarca
Estonia
Finlanda
Franþa
Germania
Grecia
Irlanda
Italia
Letonia
Lituania
Luxemburg
Malta
Olanda
Polonia
Portugalia
Regatul Unit
10,6
10,6
9,8
11,4
9,0
8,9
12,2
9,8
12,6
9,4
11,0
13,3
9,3
9,5
14,4
9,5
8,6
9,8
13,1
11,5
13,0
9,91)
11,7
11,5
10,41)
10,41)
9,3
11,61)
9,6
10,4
11,3
9,6
10,6
11,1
11,1
12,7
8,1
9,6
16,2
9,2
9,1
10,0
10,9
10,0
10,8
10,11)
9,2
12,8
10,41)
10,41)
9,4
11,5
9,5
10,3
11,8
9,8
10,4
10,6
11,0
12,61)
8,4
9,0
15,7
9,0
9,8
10,2
11,31)
9,8
10,5
10,0
8,5
12,8
0,6
0,6
0,2
1,1
-5,1
-1,8
4,5
-1,5
1,7
-3,8
1,4
4,4
-0,9
-0,2
6,1
-0,2
-5,0
-1,4
4,5
3,8
4,2
0,31)
1,4
1,2
0,81)
0,81)
0,2
2,21)
-5,1
0,2
4,8
-2,3
1,2
-0,4
1,7
4,3
-2,3
-0,4
10,0
-0,8
-4,7
-3,6
3,5
2,2
2,7
0,31)
-0,6
4,0
0,41)
0,51)
-0,1
1,7
-5,5
0,0
5,2
-2,3
1,0
-1,1
1,4
3,81)
-2,4
-1,5
9,5
-1,3
-4,5
-3,5
4,01)
1,7
2,1
0,0
-1,7
3,8
România
Slovacia
Slovenia
Spania
Suedia
Ungaria
10,5
10,2
9,1
9,9
10,2
9,6
9,72)
11,3
10,7
10,1
11,8
8,8
9,02)
10,3
10,7
9,7
11,9
9,11)
-0,9
0,5
-0,2
0,9
-0,3
-3,7
-2,82)
1,71)
1,6
1,8
2,3
-4,1
-3,62)
0,6
1,3
1,1
2,2
-3,91)
1) Serie întreruptã.
2) Pentru anii 2011 ºi 2012 s-a utilizat populaþia rezidentã la 1 iulie a fiecãrui an,
estimatã în condiþii de comparabilitate cu rezultatele definitive ale
Recensãmântului Populaþiei ºi al Locuinþelor - 2011.
Sursa: Eurostat.
ROMÂNIA ÎN CIFRE - Breviar statistic
STATISTICÃ INTERNAÞIONALÃ
Durata medie a vieþii (ani)
Þara
Austria
Belgia
Bulgaria
Republica Cehã
Cipru
Croaþia
Danemarca
Estonia
Finlanda
Franþa
Germania
Grecia
Irlanda
Italia
Letonia
Lituania
Luxemburg
Malta
Olanda
Polonia
Portugalia
Regatul Unit
România
Slovacia
Slovenia
Spania
Suedia
Ungaria
2000
78
78
72
75
77
741)
76
71
77
79
78
78
77
79
71
73
78
77
78
73
76
77
71
73
76
78
80
71
2010
2011
2012
80
80
74
78
78
76
79
75
80
82
80
80
79
81
73
73
80
79
81
76
79
80
73
75
80
82
82
74
81
80
74
78
78
77
79
76
80
82
80
80
79
82
74
73
80
81
81
76
79
80
74
75
80
82
82
74
81
80
74
78
78
77
80
76
81
82
80
81
81
82
74
74
80
81
81
77
80
82
74
76
80
82
82
75
1) Anul 2001.
Sursa: World Population Data Sheet.
ROMÂNIA ÎN CIFRE - Breviar statistic
STATISTICÃ INTERNAÞIONALÃ
Rata medie anualã a inflaþiei (%)
Þara
UE-28
UE-27
Austria
Belgia
Bulgaria
Republica Cehã
Cipru
Croaþia
Danemarca
Estonia
Finlanda
Franþa
Germania
Grecia
Irlanda
Italia
Letonia
Lituania
Luxemburg
Malta
Olanda
Polonia
Portugalia
Regatul Unit
România
Slovacia
Slovenia
Spania
Suedia
Ungaria
2000
2011
2012
2013
3,5
3,5
2,0
2,7
10,3
3,9
4,9
4,5
2,7
3,9
2,9
1,8
1,4
2,9
5,3
2,6
2,6
1,1
3,8
3,0
2,3
10,1
2,8
0,8
45,7
12,2
8,9
3,5
1,3
10,0
3,1
3,1
3,6
3,4
3,4
2,1
3,5
2,2
2,7
5,1
3,3
2,3
2,5
3,1
1,2
2,9
4,2
4,1
3,7
2,5
2,5
3,9
3,6
4,5
5,8
4,1
2,1
3,1
1,4
3,9
2,6
2,6
2,6
2,6
2,4
3,5
3,1
3,4
2,4
4,2
3,2
2,2
2,1
1,0
1,9
3,3
2,3
3,2
2,9
3,2
2,8
3,7
2,8
2,8
3,4
3,7
2,8
2,4
0,9
5,7
1,5
1,5
2,1
1,2
0,4
1,4
0,4
2,3
0,5
3,2
2,2
1,0
1,6
-0,9
0,5
1,3
0,0
1,2
1,7
1,0
2,6
0,8
0,4
2,6
3,2
1,5
1,9
1,5
0,4
1,7
Sursa: Eurostat.
ROMÂNIA ÎN CIFRE - Breviar statistic
STATISTICÃ INTERNAÞIONALÃ
Þara
UE-28
UE-27
Austria
Belgia
Bulgaria
Republica Cehã
Cipru
Croaþia
Danemarca
Estonia
Finlanda
Franþa
Germania
Grecia
Irlanda
Italia
Letonia
Lituania
Luxemburg
Malta
Olanda
Polonia
Portugalia
Regatul Unit
România 4)
Slovacia
Slovenia
Spania
Suedia
Ungaria
Rata ºomajului1) (%)
Rata de ocupare (%)
2000
2010
2011
2012
2013
…
62,1
67,9
60,9
51,5
64,9
65,4
…
76,4
60,3
68,1
61,7
65,3
56,6
64,5
53,4
57,4
59,6
62,7
54,5
72,9
55,1
68,2
71,0
63,6
56,3
62,7
56,1
71,1
55,9
64,0
64,1
71,7
62,0
59,7
65,0
68,9
54,0
73,3
61,0
68,1
63,9
71,1
59,6
59,6
56,9
59,3
57,6
65,2
56,1
74,72)
58,92)
65,6
69,5
58,8
58,8
66,2
58,6
72,1
55,4
64,1
64,2
72,1
61,9
58,42)
65,72)
67,6
52,4
73,1
65,1
69,0
63,8
72,5
55,6
58,9
56,9
60,82)
60,2
64,6
57,6
74,9
59,3
64,22)
69,5
58,5
59,32)
64,4
57,7
73,6
55,8
64,1
64,2
72,5
61,8
58,8
66,5
64,6
50,7
72,6
67,1
69,4
63,9
72,8
51,3
58,8
56,8
63,0
62,0
65,8
59,0
75,1
59,7
61,8
70,1
59,5
59,7
64,1
55,4
73,8
57,2
64,1
64,2
72,32)
61,8
59,5
67,7
61,7
49,2
72,5
68,52)
68,9
64,12)
73,3
49,3
60,5
55,6
65,0
63,7
65,7
60,6
74,3
60,0
61,1
70,8
59,75)
59,9
63,3
54,4
74,4
58,4
Notã: Rata de ocupare calculatã pentru populaþia în vârstã de muncã (15 - 64 ani).
1) Conform definiþiei internaþionale (BIM-Biroul Internaþional al Muncii).
2) Serie întreruptã.
3) Estimãri.
4) Sursa: Cercetarea statisticã asupra forþei de muncã în gospodãrii (AMIGO).
5) Date provizorii.
... = Lipsã date.
Sursa: Eurostat.
ROMÂNIA ÎN CIFRE - Breviar statistic
2000
8,9
8,8
3,6
6,9
16,4
8,8
4,8
15,8
4,3
14,6
9,8
9,0
8,0
11,2
4,2
10,0
14,3
16,4
2,2
6,7
3,1
16,1
4,53)
5,4
6,9
18,9
6,7
11,9
5,6
6,3
2010
9,6
9,6
4,4
8,3
10,3
7,3
6,3
11,8
7,5
16,7
8,4
9,3
7,1
12,6
13,9
8,4
19,5
17,8
4,6
6,9
4,5
9,7
12,03)
7,8
7,3
14,5
7,3
19,9
8,6
11,2
2011
2012
2013
9,6
9,6
4,2
7,2
11,3
6,7
7,9
13,5
7,6
12,3
7,8
9,2
5,9
17,7
14,7
8,4
16,2
15,4
4,8
6,5
4,4
9,7
12,9
8,0
7,4
13,7
8,2
21,4
7,8
10,9
10,4
10,4
4,3
7,6
12,3
7,0
11,9
15,9
7,5
10,0
7,7
9,8
5,5
24,3
14,7
10,7
15,0
13,4
5,1
6,4
5,3
10,1
15,9
7,9
7,0
14,0
8,9
24,8
8,0
10,9
10,8
10,8
4,9
8,4
13,0
7,0
15,9
17,2
7,0
8,6
8,2
10,3
5,3
27,3
13,1
12,2
11,9
11,8
5,8
6,5
6,7
10,3
16,5
7,5
7,35)
14,2
10,1
26,1
8,0
10,2
STATISTICÃ INTERNAÞIONALÃ
Câºtigul salarial mediu brut anual (Euro)
Þara
UE-28
UE-27
Austria
Belgia
Bulgaria
Republica Cehã
Cipru
Croaþia
Danemarca
Estonia
Finlanda
Franþa
Germania
Grecia
Irlanda
Italia
Letonia
Lituania
Luxemburg
Malta
Olanda
Polonia
Portugalia
Regatul Unit
România 2)
Slovacia
Slovenia
Spania
Suedia
Ungaria
2000
…
…
…
…
1393,3
4577,5
…
…
…
3652,4
…
…
…
…
…
...
3232,2
3476,1
…
12991,61)
29600,0
6004,6
…
…
1731,8
…
11146,6
…
…
…
2009
2010
2011
…
…
…
…
3767,0
10673,0
…
12557,0
…
9407,0
…
…
…
…
40379,0
…
7856,0
7184,0
…
…
40615,0
8604,0
…
…
5221,0
9908,0
17286,0
24342,0
32164,0
…
…
…
…
…
4008,0
11397,0
…
12682,0
…
9517,0
…
…
…
…
…
…
7535,0
6946,0
…
…
41135,0
9683,0
…
…
5426,0
10259,0
17956,0
24875,0
36797,0
…
…
…
…
…
4237,0
11996,0
27683
…
…
10079,0
…
…
…
…
…
…
7891,0
7146,0
…
…
42060,0
9906,0
…
…
5619,0
10524,0
18312,0
25133,0
39688,0
…
Notã: Datele pentru anul 2000 sunt conform CAEN Rev.1 ºi reprezintã câºtigul
salarial mediu brut anual pentru activitãþile de industrie, construcþii ºi servicii
(exclusiv agricultura, pescuitul ºi activitãþile gospodãriilor ºi organizaþiilor
extrateritoriale).
Începând cu anul 2009, datele sunt conform CAEN Rev.2 ºi reprezintã câºtigul
salarial mediu brut anual pentru activitãþile de industrie, construcþii ºi servicii
(cu excepþia activitãþilor gospodãriilor private în calitate de angajator de
personal casnic; activitãþi ale gospodãriilor private de producere de bunuri ºi
servicii destinate consumului propriu ºi activitãþi ale organizaþiilor ºi
organismelor extrateritoriale).
1) Serie întreruptã.
2) Cuprinde toate clasele de mãrime ale întreprinderilor, inclusiv cele cu sub 10 salariaþi.
... = Lipsã date.
Sursa: Eurostat.
ROMÂNIA ÎN CIFRE - Breviar statistic
STATISTICÃ INTERNAÞIONALÃ
Ponderea cheltuielilor cu cercetarea-dezvoltarea
în Produsul Intern Brut (%)
Þara
2000
2010
2011
2012
UE-28 1)
UE-27 1)
Austria
Belgia
Bulgaria
Republica Cehã
Cipru
Croaþia
Danemarca
Estonia
Finlanda
Franþa
Germania
Grecia
Irlanda
Italia
Letonia
Lituania
Luxemburg
Malta
Olanda
Polonia
Portugalia
Regatul Unit
România
Slovacia
Slovenia
Spania
Suedia
Ungaria
…
1,86
1,931)
1,97
0,51
1,17
0,25
…
2,24
0,60
3,35
2,153)
2,47
…
1,11
1,04
0,45
0,59
1,65
…
1,94
0,64
0,731)
1,82
0,37
0,65
1,38
0,91
…
0,81
2,00
2,01
2,801)
2,10
0,60
1,40
0,50
0,75
3,00
1,62
3,90
2,243)
2,80
…
1,691)
1,26
0,60
0,79
1,51
0,66
1,86
0,74
1,59
1,771)
0,46
0,63
2,10
1,40
3,391)
1,17
2,04
2,05
2,77
2,21
0,57
1,64
0,50
0,76
2,98
2,37
3,80
2,25
2,89
0,673)
1,661)
1,25
0,70
0,91
…
0,72
2,033)
0,76
1,52
1,78
0,50
0,68
2,473)
1,36
3,39
1,22
2,06
2,06
2,841),2)
2,242)
0,642)
1,882)
0,472)
0,75
2,991),2)
2,182)
3,55
2,262)
2,921),2)
0,69
1,721)
1,272)
0,662)
0,902)
…
0,842)
2,162)
0,90
1,502)
1,721),2)
0,494)
0,82
2,802)
1,30
3,411)
1,30
1) Estimãri.
2) Date provizorii.
3) Serie întreruptã.
4) Date semidefinitive.
... = Lipsã date.
Sursa: Eurostat.
ROMÂNIA ÎN CIFRE - Breviar statistic
STATISTICÃ INTERNAÞIONALÃ
Gradul de participare la procesul educaþional sau
de instruire a persoanelor în vârstã de 25 - 64 ani (%)
Þara
UE-28
UE-27
Austria
Belgia
Bulgaria
Republica Cehã
Cipru
Croaþia
Danemarca
Estonia
Finlanda
Franþa
Germania
Grecia
Irlanda
Italia
Letonia
Lituania
Luxemburg
Malta
Olanda
Polonia
Portugalia
Regatul Unit
România
Slovacia
Slovenia
Spania
Suedia
Ungaria
2000
…
7,11)
8,3
6,2
…
…
3,1
…
19,42)
6,52)
17,52)
2,8
5,2
1,0
…
4,82)
…
2,8
4,8
4,5
15,5
…
3,4
20,52)
0,9
…
…
4,52)
21,6
2,9
2010
9,1
9,1
13,7
7,2
1,2
7,5
7,7
2,2
32,5
10,9
23,0
5,0
7,7
3,0
6,8
6,2
5,0
3,9
13,4
6,2
16,62)
5,2
5,8
19,4
1,3
2,8
16,2
10,8
24,4
2,8
1) Estimãri.
2) Serie întreruptã.
3) Date provizorii.
... = Lipsã date.
Sursa: Eurostat.
ROMÂNIA ÎN CIFRE - Breviar statistic
2011
8,8
8,9
13,4
7,1
1,3
11,42)
7,5
2,3
32,3
12,0
23,8
5,5
7,8
2,4
6,8
5,7
5,12)
5,7
13,6
6,5
16,7
4,4
11,62)
15,8
1,6
3,9
15,9
10,8
24,9
2,7
2012
9,0
9,0
14,1
6,6
1,5
10,8
7,4
2,4
31,6
12,9
24,5
5,7
7,9
2,9
7,1
6,6
6,9
5,2
13,9
7,0
16,5
4,5
10,6
15,8
1,3
3,1
13,8
10,7
26,7
2,8
2013
10,4
10,5
13,9
6,7
1,7
9,7
6,9
2,4
31,4
12,6
24,9
17,72)
7,8
2,9
7,3
6,2
6,5
5,7
14,4
7,7
17,4
4,3
9,8
16,1
2,03)
2,9
12,4
10,9
28,1
3,0
STATISTICÃ INTERNAÞIONALÃ
Ponderea gospodãriilor cu acces la internet (%)
Þara
UE-28
UE-27
Austria
Belgia
Bulgaria
Republica Cehã
Cipru
Croaþia
Danemarca
Estonia
Finlanda
Franþa
Germania
Grecia
Irlanda
Italia
Letonia
Lituania
Luxemburg
Malta
Olanda
Polonia
Portugalia
Regatul Unit
România
Slovacia
Slovenia
Spania
Suedia
Ungaria
2010
2011
2012
2013
70
70
73
73
33
61
54
56
86
68
81
74
82
46
72
59
60
61
90
70
91
63
54
80
42
67
68
59
88
60
73
73
75
77
45
67
57
61
90
71
84
76
83
50
78
62
64
60
91
75
94
67
58
83
47
71
73
64
91
65
76
76
79
78
51
65
62
66
92
75
87
80
85
54
81
63
69
60
93
77
94
70
61
87
54
75
74
68
92
69
79
79
81
80
54
73
65
65
93
80
89
82
88
56
82
69
72
65
94
79
95
72
62
88
58
78
76
70
93
71
Sursa: Eurostat.
ROMÂNIA ÎN CIFRE - Breviar statistic
STATISTICÃ INTERNAÞIONALÃ
Productivitatea muncii pe persoanã ocupatã
- PIB în PCS pe persoanã ocupatã (UE-27 = 100) Þara
2000
2010
2011
2012
UE-28
UE-27
Austria
Belgia
Bulgaria
Republica Cehã
Cipru
Croaþia
Danemarca
Estonia
Finlanda
Franþa
Germania
Grecia
Irlanda 1)
Italia
Letonia
Lituania
Luxemburg
Malta
Olanda
Polonia
Portugalia
Regatul Unit
România
Slovacia
Slovenia
Spania
Suedia
Ungaria
99,8
100,0
124,1
137,9
31,4
65,9
84,7
69,1
111,6
47,4
116,0
119,9
107,6
94,6
129,7
128,0
40,3
43,4
177,6
101,3
115,5
55,8
72,4
113,1
23,8
58,6
76,4
104,7
115,4
57,3
99,8
100,0
114,9
129,6
40,8
74,2
90,8
75,0
113,0
69,0
109,5
116,5
106,6
92,81)
137,6
111,7
60,72)
68,1
163,9
97,4
110,5
70,02)
76,5
102,3
49,7
82,3
79,6
106,5
114,0
71,6
99,8
100,0
115,4
128,4
42,9
74,5
89,8
77,1
111,6
69,8
109,8
116,6
108,1
89,71)
141,0
110,5
63,72)
72,2
165,2
94,6
109,8
71,9
74,41)
100,1
50,4
81,5
81,2
106,0
114,0
72,5
99,9
100,0
114,8
128,3
44,5
73,8
92,5
80,6
111,9
69,9
108,9
116,1
106,9
91,61)
141,6
109,2
66,12)
73,9
162,4
92,3
108,3
73,52)
75,91)
99,7
51,0
81,9
80,8
109,5
114,2
71,1
1) Date provizorii.
2) Serie întreruptã.
Sursa: Eurostat.
ROMÂNIA ÎN CIFRE - Breviar statistic
STATISTICÃ INTERNAÞIONALÃ
Indicii producþiei agricole
anul precedent = 100
Þara
2010
2011
2012
20131)
UE-28
UE-27
Austria
Belgia
Bulgaria
Republica Cehã
Cipru
Croaþia
Danemarca
Estonia
Finlanda
Franþa
Germania
Grecia
Irlanda
Italia
Letonia
Lituania
Luxemburg
Malta
Olanda
Polonia
Portugalia
Regatul Unit
România
Slovacia
Slovenia
Spania
Suedia
Ungaria
96,7
96,8
98,0
90,4
94,0
93,0
100,9
93,3
97,6
96,0
96,6
97,1
105,2
99,4
102,5
99,4
97,6
92,8
95,1
97,5
100,8
96,8
99,4
101,3
101,0
91,8
100,1
103,5
98,3
88,9
104,8
104,8
109,1
91,5
97,5
108,6
100,5
95,3
102,9
109,7
103,6
102,9
113,6
105,0
103,9
100,8
102,8
110,3
97,3
97,1
99,4
100,1
98,7
102,6
108,9
108,7
100,3
102,8
100,7
111,1
97,4
97,5
94,1
98,1
90,0
94,2
99,3
90,6
102,1
105,6
96,3
98,1
104,4
99,5
99,9
96,6
117,4
114,2
108,9
90,6
100,2
101,2
99,7
98,1
78,1
94,3
89,5
93,9
100,3
90,2
102,1
102,1
98,5
102,8
100,4
106,4
101,0
102,1
100,0
102,8
100,8
99,7
101,7
96,2
100,6
99,5
96,3
98,4
102,9
97,3
100,6
100,9
100,5
99,7
127,3
102,0
96,0
105,5
99,0
112,4
1) Estimãri.
Sursa: Eurostat.
ROMÂNIA ÎN CIFRE - Breviar statistic
STATISTICÃ INTERNAÞIONALÃ
Þara
UE-28
UE-27
Austria
Belgia 1)
Bulgaria
Republica Cehã
Cipru
Croaþia
Danemarca
Estonia
Finlanda
Franþa
Germania
Grecia
Irlanda
Italia
Letonia
Lituania
Luxemburg
Malta
Olanda
Polonia
Portugalia
Regatul Unit
România
Slovacia
Slovenia
Spania
Suedia
Ungaria
Indicii producþiei industriale
(total industrie, exclusiv
construcþii)
2010 = 100
Indicii lucrãrilor
de construcþii
2012
2013
2012
2013
100,81
100,84
106,55
101,02
105,59
104,81
83,16
93,55
103,78
121,20
100,34
99,24
106,28
88,58
98,73
94,63
114,98
110,47
98,12
106,251)
98,70
108,26
92,89
96,38
111,29
113,40
100,55
91,491)
100,76
104,12
100,31
100,35
106,90
101,86
105,60
105,55
72,851)
91,74
103,17
124,88
96,82
98,60
106,48
85,42
96,84
91,70
114,62
114,30
95,39
101,181)
99,321)
110,88
93,34
96,29
120,01
119,401)
99,601)
89,921)
96,07
106,01
94,33
94,33
105,67
104,89
86,66
89,47
72,72
81,53
107,47
148,64
108,662)
97,35
105,93
53,14
81,32
82,79
128,78
113,69
97,88
96,31
96,501)
109,79
73,12
94,491)
104,66
86,16
62,55
76,00
106,42
86,08
92,25
92,55
106,12
100,80
82,111)
83,42
50,111)
77,91
100,76
149,76
105,382)
95,78
105,80
51,031)
90,741)
73,77
138,51
126,78
93,53
92,911)
93,041)
98,65
61,13
95,571)
104,18
81,56
60,951)
77,091)
109,94
94,43
Notã: Serii ajustate cu numãrul de zile lucrãtoare, conform CAEN Rev.2.
1) Date provizorii.
2) Estimãri.
Sursa: Eurostat.
ROMÂNIA ÎN CIFRE - Breviar statistic
STATISTICÃ INTERNAÞIONALÃ
Produsul Intern Brut/locuitor (în PCS1))
Þara
UE-28
UE-27
Austria
Belgia
Bulgaria
Republica Cehã
Cipru
Croaþia
Danemarca
Estonia
Finlanda
Franþa
Germania
Grecia
Irlanda
Italia
Letonia
Lituania
Luxemburg
Malta
Olanda
Polonia
Portugalia
Regatul Unit
România
Slovacia
Slovenia
Spania
Suedia
Ungaria
2000
2010
2011
2012
19000
19100
25100
24100
5400
13500
16700
9500
25100
8600
22300
22000
22400
16000
25100
22400
7000
7500
46600
16500
25600
9200
15500
22900
5000
9500
15300
18500
24300
10300
24400
24500
31000
29500
10800
19700
23700
14300
31200
15600
27900
26600
29300
21400
31400
25100
13500
15200
64100
21100
31800
15400
19600
26400
11700
18200
20600
24200
30200
16100
25100
25200
32400
30200
11700
20400
23500
15300
31500
17400
29100
27400
30900
20100
32400
25500
15100
17000
66800
21600
32500
16400
19300
26400
12200
18900
21200
24200
31500
16900
25600
25600
33200
30700
12100
20700
23400
15800
32200
18300
29500
27800
31500
19200
33000
25700
16400
18300
67200
21900
32600
17100
19400
27000
12800
19400
21400
24500
32200
17000
1) PCS = Puterea de Cumpãrare Standard: reprezintã moneda de referinþã
stabilitã la nivelul Uniunii Europene pentru a exprima rezultatele Programului
European de Comparare ºi este o unitate de valutã convenþionalã care exclude
influenþa diferenþelor între nivelul preþurilor dintre þãri.
Sursa: Eurostat.
ROMÂNIA ÎN CIFRE - Breviar statistic
STATISTICÃ INTERNAÞIONALÃ
Rata de creºtere a PIB (%)
(anul precedent = 100)
Þara
2000
UE-28
UE-27
Austria
Belgia
Bulgaria
Republica Cehã
Cipru
Croaþia
Danemarca
Estonia
Finlanda
Franþa
Germania
Grecia
Irlanda
Italia
Letonia
Lituania
Luxemburg
Malta
Olanda
Polonia
Portugalia
Regatul Unit
România
Slovacia
Slovenia
Spania
Suedia
Ungaria
3,9
3,9
3,7
3,7
5,7
4,2
5,0
3,8
3,5
9,7
5,3
3,7
3,1
4,5
10,6
3,7
5,7
3,6
8,4
…
3,9
4,3
3,9
4,4
2,4
1,4
4,3
5,0
4,5
4,2
2010
2,0
2,0
1,8
2,3
0,4
2,5
1,3
-2,3
1,4
2,6
3,4
1,7
4,0
-4,91)
-1,1
1,7
-1,3
1,6
3,1
4,1
1,5
3,9
1,9
1,7
-1,1
4,4
1,3
-0,2
6,6
1,1
2011
1,6
1,7
2,8
1,8
1,8
1,8
0,4
-0,2
1,1
9,6
2,8
2,0
3,3
-7,11)
2,2
0,4
5,3
6,0
1,9
1,6
0,9
4,5
-1,3
1,1
2,3
3,0
0,7
0,1
2,9
1,6
1) Date provizorii.
2) Date semidefinitive.
... = Lipsã date.
Sursa: Eurostat.
ROMÂNIA ÎN CIFRE - Breviar statistic
2012
-0,4
-0,4
0,9
-0,1
0,6
-1,0
-2,4
-1,9
-0,4
3,9
-1,0
0,0
0,7
-7,01)
0,2
-2,4
5,2
3,7
-0,2
0,6
-1,2
2,0
-3,2
0,3
0,62)
1,8
-2,5
-1,6
0,9
-1,7
2013
0,1
0,1
…
0,2
0,9
-0,9
-5,4
-1,0
0,4
0,8
-1,4
0,2
0,4
-3,91)
-0,3
-1,9
4,1
3,3
2,1
2,4
-0,8
1,6
-1,4
1,7
3,51)
0,9
-1,1
-1,2
1,5
1,1
STATISTICÃ INTERNAÞIONALÃ
Þara
UE-28
UE-27
Austria
Belgia
Bulgaria
Republica Cehã
Cipru
Croaþia
Danemarca
Estonia
Finlanda
Franþa
Germania
Grecia
Irlanda
Italia
Letonia
Lituania
Luxemburg
Malta
Olanda
Polonia
Portugalia
Regatul Unit
România
Slovacia
Slovenia
Spania
Suedia
Ungaria
Capacitatea / necesarul de finanþare
al administraþiilor publice - % în PIB
2010
2011
2012
2013
-6,5
-6,5
-4,5
-4,0
-3,1
-4,7
-5,3
-6,4
-2,7
0,2
-2,8
-7,0
-4,2
-11,0
-30,6
-4,4
-8,1
-7,2
-0,8
-3,5
-5,0
-7,8
-9,9
-10,0
-6,8
-7,5
-5,9
-9,6
0,0
-4,4
-4,4
-4,4
-2,4
-4,0
-2,0
-3,2
-6,3
-7,8
-2,0
1,1
-1,0
-5,2
-0,8
-9,6
-13,0
-3,6
-3,5
-5,5
0,2
-2,7
-4,3
-5,1
-4,3
-7,6
-5,5
-4,8
-6,4
-9,6
0,0
4,2
-3,9
-3,9
-2,6
-4,1
-0,8
-4,2
-6,4
-5,0
-3,9
-0,2
-2,2
-4,9
0,1
-8,9
-8,1
-2,9
-1,4
-3,3
0,0
-3,3
-4,0
-3,9
-6,5
-6,1
-3,0
-4,5
-4,0
-10,6
-0,7
-2,2
-3,3
-3,3
-1,5
-2,7
-1,5
-1,5
-5,4
-4,9
-0,9
-0,2
-2,5
-4,3
0,0
-12,7
-7,0
-2,8
-0,9
-2,2
0,1
-2,8
-2,4
-4,3
-5,0
-5,8
-2,3
-2,8
-14,7
-7,1
-1,3
-2,4
Sursa: Eurostat.
ROMÂNIA ÎN CIFRE - Breviar statistic
Pentru informaţii, cumpărarea publicaţiilor
şi contractarea de abonamente, vă rugăm să apelaţi la:
Biroul de Diseminare a Datelor şi Publicaţiilor Statistice al INS
(Tel.: 0213181871; 0213177770; 0213181824/ interior 1278, 2479),
(http://www.insse.ro)/ e-mail: [email protected]
Birourile de Diseminare ale Direcţiilor Judeţene de Statistică
(http: // www.[ nume judet ].insse.ro)
Editura ”Revista Română de Statistică”
sau Librăria ”Ion Ionescu de la Brad”
(Tel.: 0213181842/ interior 1073, 2254)
şi la e-mail: [email protected]
Pentru informaþii, cumpãrarea publicaþiilor
ºi contractarea de abonamente, vã rugãm sã apelaþi la:
Biroul de Diseminare a Datelor ºi Publicaþiilor Statistice al INS
(Tel.: 0213181871; 0213177770; 0213181824/ interior 1278, 2479),
(http://www.insse.ro)/ e-mail: [email protected]
Birourile de Diseminare ale Direcþiilor Judeþene de Statisticã
(http: // www.[ nume judet ].insse.ro)
Editura ”Revista Românã de Statisticã”
sau Librãria ”Ion Ionescu de la Brad”
(Tel.: 0213181842/ interior 1073, 2254)
ºi la e-mail: [email protected]
INSTITUTUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ
Coordonatorul publicaţiei:
Tudorel ANDREI
- Preşedinte
Coordonatorii ediţiei:
Dan Ion GHERGUŢ
Gabriel Petrică JIFCU
Ilie DUMITRESCU
Adriana CIUCHEA
Doina BADEA
- Vicepreşedinte
- Secretar General
- Director
- Director General
- Şef Serviciu
Responsabil de publicaţie:
Doina BADEA
- Şef Serviciu
Autori:
Adriana CIUCHEA, Doina BADEA, Silvia PISICĂ, Andoria Cristina IONIŢĂ,
Andreea CAMBIR, Lavinia BĂLTEANU, Ion FLORESCU, Nina ALEXEVICI,
Ioana DIMA, Mihai GHEORGHE, Liliana PINTILIA, Florica CÎRSTEA,
Lucia Cecilia SINIGAGLIA, Liviu GHILENCEA, Florentina GHEORGHE,
Daniela ŞTEFĂNESCU.
Tehnoredactare şi machetare:
Doina BADEA,Gabriela Melania PODBEREŢCHI, Elena TUDOR,
Andreia MESTEACĂN, Genia MIHOC, Rodica-Elena SOLOVĂSTRU,
Daniela BUCUR.
Pre-press şi tipărire:
Direcţia Generală de IT şi Infrastructură Statistică
Direcţia de Editare a Publicaţiilor Statistice
Coordonatori:
Gheorghe VAIDA-MUNTEAN
Vitty-Cristian CHIRAN
Rodica-Elena SOLOVĂSTRU
- Director General
- Director
- Şef Serviciu
Foto: Vitty-Cristian CHIRAN
- Director
Coperta: Alexandru POPESCU - Consilier
Institutul Naţional de Statistică
B-dul Libertăţii Nr.16, Sect.5, Bucureşti
Telefon: 0213181871; 0213177770
F a x :
0 2 1 3 1 2 4 8 7 5
e-mail: [email protected]
h t t p : / / w w w. i n s s e . r o
Vă rugăm
RECICLAŢI
INS 2014
Reproducerea conţinutului acestei publicaţii, integrală sau
parţială, în forma originală sau modificată, precum şi stocarea într-un sistem
de regăsire sau transmiterea sub orice formă şi prin orice mijloace sunt
interzise fără autorizarea scrisă a Institutului Naţional de Statistică.
Utilizarea conţinutului acestei publicaţii, cu titlu explicativ sau
justificativ, în articole, studii, cărţi este autorizată numai cu indicarea clară şi
precisă a sursei.
ISSN 1222 - 8818
ISSN-L 1222 - 8818
Tiraj: 153
m a I
2 0 1 4

Similar documents

România in cifre - Institutul National de Statistica

România in cifre - Institutul National de Statistica Protecþia socialã a ºomerilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Asigurãri sociale

More information

august

august Au fost demarate procedurile astfel ca lucrãrile de investiþii, reparaþii ºi reabilitãri sã poatã începe în luna iulie, ca elevii sã beneficieze în urmãtorul an ºcolar de cele mai bune condiþii de ...

More information

descarca PDF - AUTO spot.ro

descarca PDF - AUTO spot.ro viteze mai mici de 30 km/h ºi detecteazã pericolul unui impact cu autoturismul din faþã. City Safety acþioneazã frânele atunci când distanþa relativã de vitezã faþã de vehicului din faþã este mai m...

More information

Catalogul publicatiilor si serviciilor 2015

Catalogul publicatiilor si serviciilor 2015 ANUARUL STATISTIC AL ROMÂNIEI - serii de timp Conþinutul publicaþiei: “Anuarul statistic al României - serii de timp” conþine informaþii referitoare la evoluþia economico-socialã a þãrii, asigurând...

More information