Tesis para encuadernar w3

Comments

Transcription

Tesis para encuadernar w3
Further Investigations into the
Anomalies of Rational Intertemporal Choice
Germán Loewe Durall
ADVERTIMENT. La consulta d’aquesta tesi queda condicionada a l’acceptació de les següents condicions d'ús: La difusió
d’aquesta tesi per mitjà del servei TDX (www.tesisenxarxa.net) ha estat autoritzada pels titulars dels drets de propietat
intel·lectual únicament per a usos privats emmarcats en activitats d’investigació i docència. No s’autoritza la seva
reproducció amb finalitats de lucre ni la seva difusió i posada a disposició des d’un lloc aliè al servei TDX. No s’autoritza la
presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant al resum
de presentació de la tesi com als seus continguts. En la utilització o cita de parts de la tesi és obligat indicar el nom de la
persona autora.
ADVERTENCIA. La consulta de esta tesis queda condicionada a la aceptación de las siguientes condiciones de uso: La
difusión de esta tesis por medio del servicio TDR (www.tesisenred.net) ha sido autorizada por los titulares de los derechos
de propiedad intelectual únicamente para usos privados enmarcados en actividades de investigación y docencia. No se
autoriza su reproducción con finalidades de lucro ni su difusión y puesta a disposición desde un sitio ajeno al servicio
TDR. No se autoriza la presentación de su contenido en una ventana o marco ajeno a TDR (framing). Esta reserva de
derechos afecta tanto al resumen de presentación de la tesis como a sus contenidos. En la utilización o cita de partes de
la tesis es obligado indicar el nombre de la persona autora.
WARNING. On having consulted this thesis you’re accepting the following use conditions: Spreading this thesis by the
TDX (www.tesisenxarxa.net) service has been authorized by the titular of the intellectual property rights only for private
uses placed in investigation and teaching activities. Reproduction with lucrative aims is not authorized neither its spreading
and availability from a site foreign to the TDX service. Introducing its content in a window or frame foreign to the TDX
service is not authorized (framing). This rights affect to the presentation summary of the thesis as well as to its contents. In
the using or citation of parts of the thesis it’s obliged to indicate the name of the author.
!"
2
#
$
%
&'
3
4
()*
!
#$%&' %#$
'( )) !
"
)") *$.!,/
!0&1!"2 3
)) *$4
.!,/
!0 2
))) *$415$/
!0
2
3
)) *$+
,#
-
*$!$
))) /
#
-4%/
!&1637
)3) $
!% $/
!0 7
)7) 8%5
/
! 7
)7)) 96!/
!
77
)7)) .8%5
/
!.!
7
)7)") :!8%5
/
!
2
)7)) 1!5( %#$
$-4%#$
2
8%5
/
!
)2) ;$/
!0
22
)2)) -4
(/
!
22
)2)) *$9!-,,
2
)2)") 1<!
-,,
2
)2)) *$1-,,
=
)2)3) *$/%!%-,,
=
)2)7) *$//-,,
=
5
)) (9, %#$
))) 9-4%;$$'( %#$
"
))#
!'&*$',' %#$
*$ )=) 1!
"
))) 99,-
$/
!0
#$%&-4
(/
!8%5
/
!-4%!
-4%9$>
)) !
))) 4
(
!
3
))) $$%5
(,,
7
)) -4%(($%$
)") 9$
==
)")) 1% ==
)")) 9 =
=
)3) #%$#?
=
)7) /
!
=
)) '!
#$%"&9!-,,
8%5
/
!$#$
,#1<!
"
")) !
3
")) *$#1<!
-,,
2
"))) *$8%5
/
!-4% =
"))") '[email protected](-4%A1 "))) 9!-,,
(-4% "))) -%
-(
")") -4% 3
")")) / 3
")")) %
"3
")")") !
"7
")")) '!/
! "2
")) -4% "))) / 6
"))) %
3
"))") !
3
"))) '!/
! 3"
")3) #
!
32
1!#
!
7
73
2
4&-4%9
2
4"&'%(:!,'%
2
="
/
!
4&*5
A5%$
7
8
(
&
$
&
$
"
#
$
$
$
+
,-
%%
%
'
(
$
'
(
,
$
,-
%
$
,
&
#
$
"&
"$$
"
#
$
(
$#
%
,
"&
$
"%
,
$
&
$
$&
%
$'
&
"$
$
,
"
$
%+'
(
$%
$
%
,
%+
&
$
%'''
$
%
(
.
$
$
%
&
&
$"
$+$
&
%'
/$
$%
$
%
'
$
+"
$#
&
'
!#+
,#
(
0
$
$
&
,++
%
$
$
&
+
&
"$
(
"
%
.
$
%
%
&
+
%"
%
1!
2'
/$
"
%
&
+
"
&
$$
3
%
&4
(
"
$
&
+
++'
%
$
%$
+
+
%$'
$
&
(
,
$"
(
"
%
,&
$
,
%
$
%
$&'
(
+
5$
6
+
,$
"#
78
9
8$
:
.
7
9$
8
:'
$
+
%
%
$
"
,
$
5;
&
<6
$
=%
$
$
'
(
%
&
,
"$
$
%
&
+$
$
+
++'''+
$
$
&
$
+
%
$
"#
,&
)$
$'
&
$
$
"#
$
$
"$&
$
%
$#+'
$
+
$
=$
+
$
$
&
%
'
&
$
%
$
+
&
,
(
$
3
$
$
%&
&
"
%
#
&
++
$
+'
(
$
&
$
$+
(
"
%
,&
$
"#
$+
%
8
9&'
(
%
$
,
%
9
&
+
$
%
&
+
&
%
$
(
0
$
$
%
$
,
"
,
5$
6
,
&
"$
$&
%
$
5
+6
"$
$
&
$
#"+'
>
(
$
%$
$
(
$
"#
%
?
-'
(
+%
@.
>-
%
$
&
$
'
/$
"
&
%
,
"
#+
$
$
++
%
+
$&
$'
$
$
&
"&
'''&
(
"
$
&
$
,&
=%
$
!+
8
7!8:
&
A+
!'
/$
(
,%
%
$
%
%
#"+
%
%
%
$
+
%
$
+
=%
6
.
$
'
(
&
+%
=%
%
++
$
,&
+0
%
,+
,
$
+
,#
&
%
'
(
+%
$
&
+
%
(
$
+
&
'
(%
(
"$
$
+
%+
%
(
"$
+
!
(
"
#
$
&
,
$
%
#+
"
&
+
'
(
$
&
(
%
$
%
$
%
%
&
+
$
,
%
+
&'
$
&
(
,
,+
,&
?$
/#&6
BC
'
(
"
$
"$
(
%
&
$
#+'
>
,#
(
$
/% 9B
-
C
D
.
!
0( A
"$
(
$
$
$
%
$
.
&'
D$
"#+
$
(
$
-&
&
%&
$
&
+
%
%
&
+'
(
&
+%
,
$
'
8%&
(
"
E
A
=
+
)F0
=
A-
G
<
(03
[email protected]
G
8
G
<0
,@0
G
*
H
G
8<
+
=
9
$
/
=.
/
A
GI
GI
G+
)
A
J,
>
J$
AF
A,
$
!
I0
J<0
+
A
J%'
10
+
$
&
(
)3
&
%"#
$+
$+
#
$
$
('
(
&
$#
>
!
8+
!,
$
&
%
$
++
$
$
.
$
$#
$
&
K'
%
+
$
+
%
(
8$
%
$
.'
(
+
(
$#
&,&
)3
%
$
+
$
&'
8
$
$
,
%'
%
$
L
"
(&
"$
$
.
&
A$
"#$
G&
M
(
+%
$
&
,
(
$'
%
$
$
"
$
=
,
,&
M
"
(
,%
%
,-
+$'
&
%
$
$
"
$
H(((
8
%
"$
(
,
,
'
=
%
$
B
"
$
8
/<
8
<
+0
,&
[email protected]
)+
,$
%) '( 1
E'
(
&
+%
,
%
$
%
$
%
$
'
(
"
.
&
+
&,&
$
0(%!.5
&
J,
9+$
)
?
(
A-$
!
"$
+&
$
"
&
$%
%
$
-'
/$
.
%
$
+
$
+
,%
%
%
"$
"
&
#+'
A$
L
"
&
$
=%
J'
$
$
,
.
+
-&
"$
$
7
%
$
.
$
+$
"$
:'
D#+
"$
$
+
%
$
%
#"+
%
$
$&
$
,
&
%
'
D+
$
$
,
,
"$
&
A
J%'
9
+
&
$
-
$
"&
,
&
$
'
A
$
,
%
%
"$
(
$
&
$
'
(
&
+%
$
%
$"+
$
%
%
$
&
,++'
(
"#
$
#
$
,
&
%%'
11
&
%&
%
$
$
+
$
-'
(
+%
&
&
%
$
&
"&
+
$
&'
(
"
$#
A
%
J
8
%
$
$
+
+
$
&'
(
,
,
5%6
%$
'
&
$
$
%%
$
,+
$
#
%
'
(
"
"
"$
"#+
%
&
"#+
!
&'
/$
$
"+
$
,
&
"#
%
$
&'
(
$
,
(
$
$
%
'
$
%
$
"$
-
$
,
,
"$
$
&
%
&
"%
G$'
(
$
$
'
N
,
N
12
!
95,
$!
$$)
O
%
$
%
+
&
%
$
506
,
$
#'
$
%
.&
$
%"+
+P
1(
6
&
"#
+$
"
,
(
"
M
2'
D$
$
%
$
&
.
+'
&
$
++
+
%
"
$
&
$
5
"#
6
$
&
#"
$
&
%%'
)"
"
#
$+
"+
,
$Q
(
$
,$
!Q
/$
%
&
&
$
%
%'
(%
+
%+$
$
$
&
$
+
+
"
"
,
$+
"#+
&'
(
%
&
%
$
&
6
,$
%
$
$
+
$+
"+'
)"
$"
"
&
$
"+
$
,$
"$
$
,$
&
%%
$Q
D
$
&
&
%%
#'
,
R
&
S
+
"$
$%'
/#
.'
/$
&
,%
$
$#
$
$
"#
CPL
,
"$
CPL
$
+
"$
$
"
CPLM
,
$'
$
CPLM
$
CPT
,
4
'
8
$
$
#
&
$
$
,
$
,
%
$
%"
$
7,
$
"
$
$
$
,#%
$
$
"#
$
$
#
%
$+
:'
A
"
$
$
+
$
506
,
"
"+Q
D
&
"
"
$
3
%
$
+
$
$
%
"
"$
$
$&
%
$
"
$
&
,
$
,
,'
)"
"
$
$&
"
&
&
$
"+'
/$
,$
(
'
D$
#
$
&
&
%
$
%
$
+
++
"$
$
'
#
$
,$
$&
"
$
$
$
+
7S+$:
%
"
$+
"#
$
$
"
7%S+:
%
$+
"#+
B'
$+
$P
$
$
%
'
8$
$+
"
,
5F
(
"+'
D$$
$
$
3
(
$
%
$
.'
"$
"$
,
$
%
$
$
$
&+
$
7''
&
,
%
&:
$
&
+
"$
"
$
$&
%
$
%
+
'
(
%
.
+
7%
%
&
!!:
$
%
5
!
$
+
&
&
$
,
&
%
$'
/$
.
"$&
$
$
$
+
%
,+
$
%
$'
$+$
%
$
$&
%
$
$
$
%
%
$'
A3&
&
&
,
%
$
,
,
&
%
$
%
'
(
$
"P
,+
,
$
,
%
$
$&
"
$
$
56
$
,
$
,
$
56
$
$
$
=.
&
%
&'
(
$
+
$
$
&
+
$
$
"
"
$
$
'
)"
$
$
$
$
0
&
7&
&:
$
$
,
/$
7BNB:
"$$
,
$
+
%
$
'
$
5#6
$
%
&
%
$
+$
$
,
%
%+
,
%
$
#+'
%$
+
$
$%
,+
%
+
%
$
&
,
+
%
$
%
"
,+'
(
,
$
%+
.
,
$
,
%
$&
B
8
80
7BMU:
%
,
$
"
"&
"$
&
&'
)
$"
$
$
+
&
$
%
$
7B:
,
$
$
$
$
,
&
%
7:
$
7L:'
14
(
&
"
3
$
,,&
'
(
&
,
%%
$
,
.&
"$"$
(
$
,
%
&
%+
6
"
,+
$
.
%
,
%
$
+
,
'
1/$
+
%
,
$
%
$
%
2
'
"
6
#"
"$
$
+
%
'
/$
+0
%"'
(
$
%
$
(
$
"
%
&
$
%
$
%
$
'
D$
"+
$
$
%
%
&
(
$
&
$
.
&
&+
$
$&
.
+
$
,
%
$
%
$
$&
%
$
"$$
,'
"$
"+
$
(
$
$
%+
.
$
$
$
$
,
$
,$
$
$
'
/$
,
%
$
$
$
%&
+
.
%
$
%
.
%
$
$&
+$
"$
S%S$S
#
%
.
$
&
$
$&
%
$
$&
$
%
,'
$
+
.
%
$
"
$
.'
&
$
%
$
$
(
$
$
,&
%
$
$&
$+
%
+
,
$
'
/$
$
.
&
3
%
$
%
'
(
#"
$
$
$'
=,&
"
&
$
$&,
+
S
,
$
&
&S
+$
"$
.
+
R+
$
%
#
"
S
,$
"
-
'
)"
$
3
(
$
$
"$$
$
$
$+&
%
.
$
&
&
,'
+
$
"&
%
&
&
.
$
$
5
%6
%
$
,&
#+
$
3
&
%
"&'
$++
$
"&
$
3
$
+
(
$"'
+&
$
.
$"
$
%
%+
%%
$
"
,$
%+
$+$
,+
.
R$
+
0
%
$
&
#"+S
"$
%
$
$
7(:
15
(
#
#
",
3'
/$
.
,
$"
$
"
%
$
"
#"
$
$
'
A$
L
"$
$+
%%'
9
(
%$
.
,
,"
$
$
#"
&
$&,
+
$
+
%%
$
3
%%'
/$
+
%%
&
$
$
(
,
$
3
%%'
(
,
7
"
:
"$
$+
+
3
%
$
"$
$+
+
+
'
%
$
"#
(
$
$
$
$
,
%%
%
$
&
$&,
+'
(
$%
$
$
.
%
&
.
"
$+$'
(
"
$"
$
$
$
$
.
"+
"
,
+
$
+
%%
$&,
+'
$+$
$
$
$+
+
.
B
(
"
$"
$
$
+
%
$
"
&+
,$
,$
$
3
%%'
(
.
(
$
%$
.
$"
,
3
$
+
%
+
+
$
%
"
,$'
(
+++
$
$
,-
3
%
"
%
3
%
&
%
&&
%
%
.
"$
"
$
$
%
&+
$&
'
A$
L
$
"$
(
,
,
"
%
$
&
$
%
3
+
+
%
$'
D$
3
%
&
%
%
,3
$
$
%
"
$
%'
$
$
%
,
%%
+
%%
$%
%
34
,
&
$
$
%
%
3&
%
,&
%
,
,
3
$
#+'
/$
"
"$
&
"$$
(
$
%+
%
%
$'
$
%
$
.
(
,
+$
%
%
$
16
(
.
+$
"$
$
%
%
$
3&
&
%
'
(
$
$
$
.
+
$
,
%
"
$
%$
.+
%
$
$
+$
"$
$
+
$
$
%
$
%
$
$
%
&+
%+
$+
3
+
$
$&'
8
$
%
,-
%
$
,
$
+
%
+
%
$"
$
%
%%
#+
$
$"
%%
"
,+
$'
(
$
$
"
$"
"
%
%
%%
+
%
$
,
&
,
0
%
4
+
%
$
,&
,
,&
,
%
"
$
+
,$
+
"#
+
%&
&
%%'
D
,,&
"
7.:
$
$
%
&
)"
$"
"
#
$
$
%%
,'
=&+
)"
"$
&
%%'
=&+
/&$
$
%'
/$%
%
$
,
$
,
%
%%
$
$
"
$
$
%
+%
'
/$
%
+
$+$
$
%
$
#+
$
#
$+$
$
"&
%%
,
%
+
$
"
$
%%
&
$+$
.'
17
(
18
#$%
' %#$
'(
17V:
(
&
,"
&
$
&
"%
"'
/$
$
$
%
$
+
$
&
%
$
-+
%
&
"$$
$
%
'2
!1!
GH$9!,0I"2
/$
%
#
,&
$
%
=
8
BLC
"
,
%
$
5$
%
"$
$
,
$
%
$P
$
$&
%
! !'
/$
$&
$
,
"&
,&
%
+6
,$
R%
S
&
$
$
%
"$
+
%%
+'
(
%
$
&
S
S
#+
"$
.
&
S#+
&
7!"
W
=
B:'
$
,
86
M
+
,$
$
%
'
)"
"
&
#
"$$
$
$
$
,
8
$%
%
$
%
&
+
$
%
&'
/$
"
"
$
A$
B
1
&2'
D$
"
"
%
"
"
$"
&
86
$
$
&
+$
%
+
A$
BP
J
(
A$
J"
%
+
$
,
%
$
$
+
$
"'
&
%
$
+
%
$
,
$
$
+&
%
&
$#
"
8
+
%
8$
$
A
8$
++
+
$+$
$
$
%
,
%
8&
$'
)
"
$
$
&
"
&
,$
$
$.&'
D$&
$
"
8
$
$
"Q
/
$
-
$
$
$
"
%
$
'
/$
"
&
$&
%
$
$
$
+%
'
8
$%
"
%&
"
%
$
$
$
,
'
9
$
,$
$
&
$
%
$
++
%
$3
#"+
%
$
'
(
$
"
8
%&
0
$
$
%
$
",
$&
,
#"
$
%
$4
$
"$&
$
"
"$
,
%
$
,&
'
/$
,
$
&
$
&
N
"$
$
%
&
.
"
'
/$
$
$
,++
%
&+
$
S
%
&
$
$
,
$
&
%
&
$&
%
&
$'
(
$
%
$
%
$
"
,$
$
%
%
&
$
-
%+
++
$
,
,
$
$
$
$%
%
$
$
&
%
$
$++
86
%
"&
$'
A$
B
$
"
$
%
SS
+$
$
$&
%
$
+
$
&
$
+
"$
$
%+
$
%'
&
"
$
$
%
$
+
$
"$
$
$
,#+
$
%
$
$
'
/$+$
$
.
+
(
"
$%
,
$
$
&$+
%
%
&
$
&
.
$
$
%
$
%
$
L
(
%
8
$
%$
%
5
%6
$&
%+
&
7
8
7BLN::'
20
A$
BP
J
(
A$
J"
&
%
&
$
$&
%
$'
/$
$
$
%
+
$
+
%
"
&
$#+
$
BN$
&4'
S$
&
%
$
&$+
&+
%
$
"
$
,
BNLT
%
*$1
*$,#%
"
,&
"$
3
$
%$
%
$
+P
G$
J5'
+
J
$
%
%
"$
$
,
1$
%%
%
2P
('
/$
3
(('
8%S
((('
&
%
9
!%
(H'
.
%
(
A
(
((
$
%
"$
%
(((
(H
'
%
%
-&
6
%'
/$
%
.
$
&
$
$
%
7%
(((:
$
$
"
,
$
%
3&
$
"
"
,
$
%
'
>
$
$
$
$
$+$
$
%%
"
$
$
7%
(:
$
$
"
+
$
%
3&
$
$+$
"
$
%
,'6
/$
+
D
8&
G
#
&
$
%"+
$
"
7G
BNNN
XBNCBY:P
.0
&
+$
,
%
+
56
&
3
$
&6
+
&
vi $
+&
$
,,&
pi %
$
+
+
,P
T
%
%
.
&
$
$#
,
#
$
%
9&
7BCUB:
%
%
$
$
,
$
S
,&
#
J,
7L:S'
M
/$
%
J6
"#
+
$
,&
("
$6
%
$
%
*$, P
1/
/$
&%
G$
J
%
+
Z$S"#
D$
!
$
D$$
(
9
2
U
$
+
J
$
$+$
$
6
"$
"
,'
(+&
J6
"
$&
$
D$
%
)
"
&
,
$
%%
%
%
$
$,'
21
A$
BP
J
(
A$
J"
7B:
v1 p1 = v2 p2 = ... = vn pn 8
( pi )i =1,..,n ,
+
3
%
,
$
%
+
+
&
$
3
$
%
%
$
&
$
,
$
"
+
&7'
G
$
$
#
%
%
"+
$
%
$
$
&
"$$
%
++
$
&
'
$
#"+
%
,+
%&
%+$
#
$
%
$
%
<D<D<"D
)D
,G$!,
$
$4%$
,$%%!%$,!!,$
%$2
7G
BNNN
((('U:'
8$
+
%
$
3
#
%"P
7:
v1 p1q1 = v2 p2 q2 = ... = vn pn qn D
&
$"
$
"
56
%
,
%$
.
%
"$&
$
%
$
$
%
$
"
,
$
$
%
$
+
$
%'
(%
3
(qi )i =1,..,n +
3
$
3
7:
$
"
$
%
$
$
%
"
%
"$$
R
&
,
%
$
+
%
S
"$
$
$
R
%
%
S'
(
BNNT
+
Z$S"#
7BN:
$
$
&
&
%
&
,
$
#+
$
&
#
%
$
%
"
&
"$
&
C
/$
"
$+$
+
&
&
$
%
$+
+
&
%
,
,&
G'
$
"
$
$
"
+
%P
$+
+
&
"$
&
'
22
A$
BP
J
(
A$
J"
N'
Z$S"#6
"#
#% "
&
$
&
%
%'
/+$
"$
$
&
+$%
&$+
$
"#
"
,
%$
$
$+&
&
G9
,
+
$
%%
$
34
%
%%&
+
%'
/$
%
%
$
+
%
$"
"$&
&
$
$&
+&
"&
$
%
%
$
&$+
%
%
$
,
%
%
,
$
$&
&
&
7$
$
&
"
"
:'
/$
5$6
$
+
,&
Z$S"#
"
%$
%
,&
$
("
$
"$
$
%0
%
%
%
S%%
+
%%
7$
BL:'
+
$
&
$
$
"
%
56
$
,-
70
#
%
%
:
,-
%
7%+$
+$
%
"
$,
&
%$
%
%
%$:'
&
#
"
%&
,"
$
%
%
3
$
,
$
#'
$6
$
"$
+
%
%
.
$+$
$
$
"
,
"+
,"
&
%
$
"$
"
$
$
#
'
$
$
,"
$
"
,
$+$
#+
$
&
10'
/$
"
$
$
%
3
$
#
'
+
+
%
"$
"
$
$
'
(
3,
$
6
+
%
.
3
$
#
'
$6
$&
"
&
&'
(
%
"
$&
%
&
$+$
$
+
%
N
/$
%
$
$
,
&
%$
!"
>6+
W
J,
7L:
"$
$"
$
&&
S
$
%
&
,&
+
$
&'
(
$
%
$
%
#
!"
>6+$
7:
"$
Z$S
"#
,
$
%
%
$
$+&'
&
,
$
%
-
"$
G
&
+
%
$
.0
&
%%
%
$&
"
%%
56
%
$
+'
B
9
$
%
$
+
%
,+
&
1(
=
2
$6
$&'
23
A$
BP
J
(
A$
J"
$
+
$
$+
,
$
"
"
%
$
,&
%
%+
%'
D$
$
$
"
"
$
$
#
+
&
%&
$
%"+
3,S%
*$*$, P
x0 +
x1
1 + i1
+
x2
(1 + i1 )(1 + i2 )
+ ... +
xn
(1 + i1 )(1 + i2 ) × ... × (1 + in )
= 0
/$
3
$
$
% (!
%
56
x0 , x1 , x 2 ,..., x n 3
0
"$
%
&
+
6
7,
%
,"+
+:'
/$
%
"
[B
%
.
&6
$
7 x0 = +100 :
$
$
"
$
7,:
$
[B
%
.
&6
7 x1 = −110 %
.:
$
$
%
%
,$
3
0'
D$
%
$
$
,$
$
%
$
$
&
$+$
%
"
$
%
$
%
$
$
%%
%
&
++
$
&
%%
+
%
$
'
/$
%
%%
+$
"$
$
,
$
&
&$+
%
%+
S#+
+
%
$"
,%
8
$'
/$
%
+&
"
,P
$
$
&
%
&$+
%
%+
%
%
$
4
$
$
$
$
,&
%
$+
$S$
%
%%
,
'
&
+
$
"$
+
$
%'
%
"
$
$&
$
%
$
$
%%+
%'
%
"
$
$&
+
11
%
+'
(
+
$
$
%
%
,
$
%'
BB
+
"$$
#
%
&
7=
:
%+
$
#
%
+
$
%
&'
24
A$
BP
J
(
A$
J"
!
"
#
(
BLC
=
8
"
&
%
P
1
)
$
%
&2
78
BLC:'
(
$
8
$"
$
"
,
%
7
:
$
&
%
&+
%
$
,&
%
'
/$
,
"
$
%
"$
$
!
!
#
,
,+&
$
%
%
6
&
%
%
%
'
/$
%
86
,
%
&
$
$
%
%
%
,$
&
&
'
/
$
$
5
%
&6
8
$
%
'
%
$
$
$
1+
&
%
%
$
,$
.0
$
!
%
%
2'
$&
$
$
,&
8
.0
$
%"+
+P
T
J = ³ V(x,t) ⋅ dt 7B:
0
D$
V ( x, t ) $
&
%
x t '
$
%
&
&
,
&'
,
1
,
+
,&
,
+2
86
"'
)"
$
3
#
$
$
$
+
'
$
86
P
+
"
7:
%
&'
6
%
"
+
+
&
%
%
&B
U(x) S
5
&6S
%
D(t ) $
+
"+$
&
&
'
/$
+
&
%
,
,&
$
%"+
P
V(x,t)=U(x) ⋅ D(t ) /$
$
5
&6
%
&
$
$
+
%
'
&
%
$
%
$
B
86
$&
"
.
&
%
&
'
25
A$
BP
J
(
A$
J"
%
D (t ) '
3
$
"
.0
$
%"+
+P
T
J = ³ U(x) ⋅ D(t )dt 7:
0
/$
+
%
&
%
,&
$
!
!
%'
8
$
"
%
P
,$
.0
%
$
!
%
%
BL
+
%
%
%
%'
(
%
8
"
%$
%
%
$
+
,P
$
.
%'
/$
$
%
.
+
"
,&
$
%"+
+P
86
+
%%&
%
&
'
(%
%
$
$
$
&
&
$
.
'
"
,
%
8
$
5
6
S
"
$
&
"&
%
'
$
#
%
&
8
$
&
%
$
'
$
$
+
,
.0+
,&
$
,
$
%"+P
T
J = ³ U(x) ⋅ e− r ⋅t dt 7L:
0
"$
r = ln(1 + i ) i $
%%
3
!!
+
r '
86
5
+6
5.
+6'
86
$
%
$
"
,&
&
,
$#'
"
"
.
.
+
$
%
$'
BL
D$$
5
6
7
.
L
B'T':
$%
.
%
'
26
A$
BP
J
(
A$
J"
$
%
"
#BT
B'T'B'
/$
.
8&
&+
&
(
"
"
$
.
&
&+
&'
(
%
%%
.
&
"
$
$%
%
$
$
&BM'
9
(
$
$
&
,
$
"#
,&
?0
7BCB:
"$
"
,
,&
D##
7BN:
$,$
W
D,
7BM:'
/$
%
$
$
$
%
?0
7BCB:
$
+
$
7
(
"
$"
:4
D##
7BN:
$
$
4
$
$,$
W
D,
7BM:
$
%
&
.
%
$
%
$&
%
$
"$
$
3
++
$
&
%
$
%%
+
(
"
'
/$
%"+
$
,
%
$
%
"#
"$
&
"
,
+
$
%
$
$
,
,
%
%
$
%
$
.
%
$'
/$
%
%
$
,
$
%
$,$
W
D,
7BM:4
$
$
%%
$
"
%
"$
$
$
7:
(
$
+,
7
+:
$
"$
$&
%
$
+
$4
7,:
(
$
A
%
"$
$&
$
4
7:
(
&
$
$
$
BU'
(
$
$
%"
,
$
.
&
%
$
$
%
$,$
W
D,
7BM:
,
"$
$
+
%
$
%
?0
'
7BCB:
$
,&
.
%
&%'
BT
&
$
5
&6
(
"
%
"
%
$
,&
86
+
7L:
''
.
+'
BM
.
&
%
&
$
,
,&
?
7BU:
!
7BUL:
$,
W
J,
7BN:'
8
>#
W
+
7L:
%
.
$&
%
%
$
#
%
$
+
'
BU
(
,
$
.
$
+$
"$
.
+
"$
,
#$
%
$
%
7
$
B'T'B:'
(
$
$,$
W
D,
7BM:
++
%P
$
$
$
$
$
$&
$
%
$
"$
(
&
,
-%&
+
.
%
"$&
$
'
$&
%
%
"$$
&
#"+
$
.
"$
(
,%
$
A
SD##
7BN:
$"
$
$
A
%
7
#
((('T'B
+
CL:S'
27
A$
BP
J
(
A$
J"
/$
+
$
%"+
+'
/$
,-
%
$
"
,
%
3
7
$:'
!
I = {0,1,..., n} "$
n ∈ 0 ,
%
.
'
=,
3
i ∈ I ,
,++
,&BC
&
X i ⊂ '
(
"
+ %
$
%
,
+
0
++ %
$
,
.+
0'
3
(
"
x = ( x0 , x1 ,..., xn ) "$
xi ∈ X i i '
/$
(
%
$
%
A
%"P
Ω = ∏ Xi i∈I
)"
,&
V %
$
Ω ,
S#6
%
$
%
$
"#&
%
x y $
"
"
x V y '
)"
,$
$
%"+
.P
J ;9(
∀x, y, z ∈ Ω , if x V y and y V z , then x V z J ;9
%
∀x, y ∈ Ω , either x V y or y V x "
,&
%
%
V P
x y ⇔ x V y and y V x
x y ⇔ x V y and not x y
.
B
+
$
$
6
%
V Ω BN
$
%
$
$&
"$
$
'
(
"
%
"
%
( Ω, V) %
$
%5
"$$
V "#
BC
(
"
%"
$
$
S
+,
$
$
"$
$
+
X i ,&
+
"
.
,&
$
$
.'
(
"
$
.'
$
%
$
+,
$
+
$
D##
7BNN:'
BN
"#
%%
%
$
,
$
"#
7
%:
&
$
$
%
x V y and y V x $
x = y '
(
"#
$
&'
.
%
, ≥ P
"#
7
:
&'
28
A$
BP
J
(
A$
J"
%
%
$
%
Ω +
.
%
I )
$
$
( Ω, V) ,
%
$'
(
"
"
+
"
%
&
$
$
&
%
$
$
$
$
&\&
%
$"
+
$
"
%
$
'
$
+
$
$&
%
,$
$
.
%
(
+
&
%
3
3
$ ! , ! ,
!%
$%%
"
"
86
%'
/
,
$
"
"
'
>
%
$
%
$
"#
"$
3
!5'
!
$
P
8,P
A
∅ ≠ A ⊂ I xA $
%
∏X
i
"$
$
i∈ A
xi %
i ∈ A '
(
"
xA !5'
x xA ,
$
%
x A '
>%
x{i} = xi xI = x '
(
+
$
+$
%
xA A '
8&
x− A $
%
∏ X i "$
$
xi %
i ∉ A '
i∉ A
&
%
x, y ∈ ∏ X i x− A y A $
"$
S$
xi %
i ∉ A i∈I
"$
S$
yi %
i ∈ A '
(
"
$
.
%
$
.
%
&
%
+
$
"#
V '
/$
.
5
%
3
,6
"
&
%&
,&
$
7BC:'
J ;9"%
,<!!5 -1
&
S&
A ⊂ I #
,&
x, x ', y, y ' ∈ Ω 4
$
x− A y A V x '− A y A ⇔ x− A y ' A V x '− A y ' A 29
A$
BP
J
(
A$
J"
/$
.
%
3B'
(
$
%
%
%%
,&
$+
,
$
$
'
.
+
$
X i ⊂ + ,
,
&
i %
$
&
&
"#
'
A
%S&
&
x = ( x0 , x1 , x2 , x3 , x4 ) "$
xi $
&
,
&
i 7.
$
%
:
"$
i ∈ I = {0,1, 2,3, 4} '
)"
$
+
$
%"+
"
P
x = (10,15,10, 20,10) x ' = (10,10,10, 20,16) /$
"
$
$
L'
8
%
A = {0, 2,3} $
++
%
,
&
$
,$
$
$
,
y A = (10,10, 20) ∈ X 0 × X 2 × X 3 '
D
%
%
$
,
P
8
P
x− A y A = (10,15,10, 20,10) 8
P
x '− A y A = (10,10,10, 20,16) )"
&
$
%
x− A y A x '− A y A 7
:
,
$
"+
%
.
$
T
+
%
$
B'
/$
(8
$
$
%
$
,
%%
,&
$+
$
$
,$
'
(
$
+
$
%"+
"
"$$
$
,
y A = (10,10, 20) $
,
,&
y A ' = (8,12,14) P
8
AP
x− A y A ' = (8,15,12,14,10) B
$
%
A ,+
+
(8
3
"$
S
7A(:
$
(8
A(4
,
,
$
%
%
A
#
$
"
+
7 Ω :
A(
(8P
%
$
%
+
"
x x ' 7"$
,
&
x− A y A
V x '− A y A :
%%
,&
$
%
7,
%
A(:
"
&
,&
yi %
i ∈ A "$
%%+
$
%
,&
&
%
$
$
+
(8'
"$
$
&
I \ A +
(8
,
%5'
30
A$
BP
J
(
A$
J"
8
P
x '− A y A ' = (8,10,12,14,16) (%
$
$
,%
$
(8
$
$
"
$
A
'
+
$
$
$
"
,
,
&
%
%
%
56
%
'
&
$
%
$
$
+
#
$
&
,'
8
&
"
(8
,&
$+
A'
=,,&
%
$
$
&
%
$
&
&
$
&6
%
$
,
"$
$
%
+
%%
'
7/$
&
%
%
$
%4
%
.
$
"#
%
!"
W
8$
7BB:'
(
%
$
B'C'L
%
$
&:B'
!
"
%
$
.
&
%
$'
+
$
%
S X i ,
+
Ω "
"$
$
+&S
"$$
(
$
$
.
B
L
"
&
,
%%
%
%
&
"#
$
"
L
'
)
$
,
%
%
"$$
$
"#
&
%%
%
%
'
/-. H * ;H
8
( Ω, V) $
,'
,
A ⊂ I ,
Ρ ⊂ Ω "
%
$
A Ρ %
&
%
x− Av A x− A wA %
x− Av A x− A wA Ρ "
&
&
&
&
$
&
,%
$
%&
%%
%&
.
,
%
4
!"
W
=
7BL:'
B
)
$
%
%
+
%
,
,&
&
$
+
+
%
$
7''
$
$
%
:4
$
.
$
$
%
"$
$
$
%
"$$
$
$
%
%
+
3
+
%'
/$
,
%
,
7BU:
D##
7BN
'T:'
(
"
$
$
+
%
&
"
"$$
.
+
$
.
%
'
31
A$
BP
J
(
A$
J"
(
$
"
$
$
A %
$
+
%
Ρ '
(
"
%
"$
A +'
"
(
"
"
( Ω, V, IES ) %
$
,
"$$
$
%
V %
$
%
3
,
7.
L:'
/$
,&
,
7BU:
&
$
+
$
( Ω, V, IES ) "$$
V $
.
$
$
L
$
"
+
Ω '
$
"$
+
Ω (
.
$
.
,&
$
$
.
%"+
?0
)
7BCB:
'LBS
LL'
,&
"
&
$
7BC:
,
$
%
+,
%
!
7BUU:'
*(>
T
7
(5:
,&
V Ω %
(5
%
%
i ∈ I = {0,1,..., n} "$
$
.
xi , yi , yi ∈ X i v− i , w− i ∈ ∏ X j %
"$$
j∈I \{i}
yi w− i V xi v− i V yi w− i $
$
.
xi ' ∈ X i $
$
xi ' w− i xi v− i '
&
%
&
$#
%
n + 1 S
$
&
$
%
&
i ∈ I "$
( w0 ,..., yi ,..., wn ) V ( v0 ,..., xi ,..., vn ) V ( w0 ,..., yi ,..., wn ) $
$
.
xi ' ∈ X i $
$
( w0 ,..., xi ',..., wn ) ( v0 ,..., xi ,..., vn ) $
%
"S
I = {0,1} "
,&
+&
%"
7
+
B'B:'
/$
%%
$
%
%%
'
32
A$
BP
J
(
A$
J"
X1 Restricted
solvability
v
w
y
x
x'
+
B'B
4 y
X0 V xv >
"&
$
$
+
$
3
$
%
.
yw
xv V yw "
"&
$
,&
%+
$
x ' X 0 $
&
x ' w xv $
$
$
3'
>
$
"
R
%
$
7]B:S
S
.
$
,&
%
+
$
$
X i %
A
$
%"+
P
"$
&
%
"#
%
#
yi w− i V xi v− i V yi w− i $
&
$
,
,
%
xi ' ∈ X i $
&
$
3
xi ' w− i xi v− i '
/$
,
%
$
xi ' "
$
+
X i $
%
+
$
%
$
%%
.
$
,
"#
%
%
$
i 'L
L
+&
,&
.
$
$
.
%
3
3'
.
+
&
"
$
+$
%
"
%%
$'
(
$
$
%%
"
%%&
+$
+
$
"
$
%%
&'
=
$
"
+
$
a +
$
$
b "
"
a b 4
(+
(
$
+
%
3&
'
/$
33
A$
BP
J
(
A$
J"
9"
,&
&
/$
+
,&
$
$
,
7BU:
D##
7BN:
$
&
X i +
T'
)"
+$
$
&
%
"#
$
M
%
+
&
,&
7
!
((('L'L
D##
BN
'TT:'
$
,"
$
S
+
$
$
+,
$'
(
$
$
%"
$
+,
$
,
,&
+
'
/
"$&
(
.
.
%
"#
%
"S
X 0 × X 1 "$
,$
X 0 X 1 V %
,&'
%
,
$
,
%
$
,
%"P
X 0 = X 1 = \ {0} )
$
$
%
,$
,
%
"
-
,
Ο1 = {1, 2,3} Ο2 = {4,5,...} $
$
$
X 0 = Ο1 ∪ Ο 2 X 1 = Ο1 ∪ Ο 2 '
)"
%
V X 0 × X 1 ,&P
( x, y ) V ( x ', y ') ⇔ x + y ≥ x '+ y ' ,&
$
(
"
"&
%
c ,++
$
+
$
$
a b c '
J
,&
&
$
(
#
$
+
(
&
3'
T
/$
+
%
%5
S
"$
$
%
&
4
D##
BN
'TLS
$
A
+&'
M
,&
V ∏X
i
,
"
"$
$
i∈I
Ω %
%
&
x ∈ Ω $
{ y ∈ Ω / x V y} { y ' ∈ Ω / y ' V x} '
>
$
$
$
+
X %
,
"
-
O1 O2 $
$
%
$
,'
X = O1 ∪ O2 '
.
%
$
34
A$
BP
J
(
A$
J"
(
$
V "#
P
&
$
&
$
%
( x ', y ') ∈ X 0 × X 1 $
{( x '', y '') ∈ X
0
× X 1 : ( x '', y '' ) V ( x ', y ' )} {( x, y ) ∈ X 0 × X 1 : ( x ', y ' ) V ( x, y )} '
$
,&
$
'
8
&
$P
( n1 , m ) U ( n ', m ') U ( n2 , m ) ,&
$
$
"
+
$
.
x ∈ X 0 $
$
( x, m ) ( n ', m ') 3&
x + m = n '+ m ' /$
3
"
"$$
$
"
"&
.
x = n '+ m '− m $
'
%
$
%
3&
"
#"
$
n '+ m ' ≥ n1 + m "$$
x > 0 '
$
.
$"
V "#
$
%
,&
"$
,+
%
A
"$
X i '
(
,
%
.
%
"#
$
,
%&
,&'
%
,
i $
X i = + $
%
"S
X 0 × X 1 '
%
$
%"+
%P
­−1 if ( x, y ) = (0, 0) ½
u ( x, y ) = ®
¾
¯ xy if ( x, y ) ≠ (0, 0) ¿
)"
%
,&
V %"P
( x, y ) V ( x ', y ') ⇔ u ( x, y) ≥ u ( x ', y ') 35
A$
BP
J
(
A$
J"
/$
%
$
%
%&
"S#"
%
%
,&
$
%
$
,&
#+
$
.
%%
+
$
.
(0, 0) '
/$
"#
,
'
/
"$&
%
$
W %
"#&
%
(0,1) '
/$
"
%
,
(0, 0) "$$
,+
$
,&
%
W '
/$
$
W $
$
V '
/$
%
$
%
,&'
$
&&
%
V "
&
%
'
/#
x, y , y ∈ X 0 v, w ∈ X 1 %
"$$
V xv V yw '
(
"
$"
$
.
x ' ∈ X 0 $
$
xv x ' w %
$
%
$
yw
,
P
7: $
x = 0 v = 0 7,
,$:
/$
u ( x, v) = 0 ,&
%'
(
3
B' $
x ' = 0 w ≠ 0 &
+
u ( x ', w) = 0 ' $
&
x ' ∈ X 0 w = 0 &
+
u ( x ', w) = 0 7,: $
x = 0 v = 0 /$
u ( x, v) = −1 ,
( x, v) V ( y, w) "
#"
( y, w) = (0, 0) '
(
3
$
x ' = 0 &
+
u ( x ', w) = u ( x, v) = −1 '
7: $
x ≠ 0 v ≠ 0 xv
/$
,
xv V yw &
w ≠ 0 '
/$
$
x ' = &
+
w
u ( x ', w) = u ( x, v) = xv '
^
J
,&
$
%%
,
&
.
%
7?0
BCB
'L:'
(
$
.
"
%
V ,
&
.P
$
$
36
A$
BP
J
(
A$
J"
.U'
(
$
,
$
$
&
%
$
,
$
$
%
&
,
x 7
$"
:
%
&
,
y 7
$"
+:
$
.
+
n $
$
nx ≥ y '
/$
+
%
$
$
&
$
&
"
,
,
$
$
$
%'
(
$
.
%
,
$
$
&
#
$
"&
,
%%
%
%%
''
$
%&
,
$
$
'
(
%&
$
$
.
$
,
(
$
%"+
"
%'
()(/(>)
7!
Vi :
( Ω, V, IES ) A ⊂ I Ρ = ∏ X i ⊂ Ω '
(
"
VA i∈ A
%
,&P
%
x A ', x A ∈ Ρ xA ' VA x A %
&
%
%
y− A ∈ ∏ X j x A ' y− A V x A y− A '
j∉A
!
B
7 VA "#
:
A ⊂ I $
,&
VA %
%
"#
'
=%P
%
VA 4
$
$
.
x A , xA ' ∈ Ρ $
$
,$
xA ' dA x A xA dA x A ' '
/$
3&
$
$
y− A $
$
x A ' y− A V x A y− A x A y− A V xA ' y− A "$$
$
%
V '
8
$
.
x A , xA ', x A '' ∈ Ρ $
$
xA '' VA x A ' xA ' VA x A '
/$
"
$
.
y− A , y− A ' ∈ ∏ X j $
$P
j∈I \ A
xA '' y− A V xA ' y− A xA ' y− A ' V x A y− A ' "$$
,&
(8
x A ' y− A V x A y− A '
U
&
%%
.
%
?0
)
7BCB:
'
BSM'
37
A$
BP
J
(
A$
J"
/$
,&
$
&
%
V xA '' y− A V xA ' y− A x A ' y− A V x A y− A xA '' y− A V xA y− A "$$
$
xA '' VA x A '
"
$
$
"#
V $
"$
A
%
"#
VA %
,
%
A '
^
/$
%
(
,%
(
$
$
.
$
%
3'
/$
&+
3
"
&
,&
$
7BC:
,
$
%
%
+,
$
(
#
$
?0
7BCB:'
()(/(>)
L
7<!
:
( Ω, V, IES ) '
&
S %
+
7
+
%
%:
{ xis / xis ∈ X i , s ∈ S } 3
i %
&
%
$
.
y−i , z− i ∈
∏
j∈I \{i}
X j $
$
y− i − i z− i %
s, s + 1 ∈ S xis y− i xis +1 z− i '
/$
%
3
%
%
$
+
%
$
%
$
+
%
$
&'
!
$%
$
%
3
"S
+
7
+
B':'
38
A$
BP
J
(
A$
J"
X2 A standard sequence
on period 1
y
z
x11
x13
x12
+
B'
x14
X1 "#
V ,&
$
%%
$
.
%
+
B'
x11 , x12 , x13 x14 %
3
'
/$
"&
$
3
$
P
,&
x11 y +
$
%%
$
+
$+$
$
,&
x12 z '
/$
+
&
&
$
$
$+$
y $
%%
$
+
$+$ x12 z '
+
$
%%
&
$
,#
$
$+$
z x1 z '
K
&
$
3
+
3
&
"
7+
$
%
$
%
3
B
$
%
$
% V :'
/$
%
3
$%
P
8
"
$
%
$
%
V $
.
%
u1 , u2 $
,
$
$
( x ', y ') V ( x, y ) ⇔ u1 ( x ') + u2 ( y ') ≥ u1 ( x ) + u2 ( y ) '
39
A$
BP
J
(
A$
J"
/$
"$
"
+
$
,$+
$
$
$+
%
+
%
+
x11 +
x12 3
,$
$
%
+
%
x12 x13 $
%
+
%
x13 x14 $
56
$
%
&
$
"
+
+
%
z y '
D
$
&
$
x11 , x12 , x13 x14 3&
'
/$
3&
$%
$
%
$
%
3'
/$
%%
%
+
%
z y $
5+
6
,$+
$
%
$
%%
+
+
&
"
,3
$
3'
.
"
,$
$
u1 ( x11 ) + u2 ( y ) = u1 ( x12 ) + u2 ( z )
u1 ( x12 ) + u2 ( y ) = u1 ( x13 ) + u2 ( z ) u1 ( x13 ) + u2 ( y ) = u1 ( x14 ) + u2 ( z )
8
$
%
%
.
"
&
$
u1 ( x14 ) − u1 ( x11 ) = 3 ( u2 ( y ) − u2 ( z ) ) "$$
$
$++
%
x11 x14 3
$
$
$+
%
z y '
()(/(>)
T
7
5!<!
:
( Ω, V, IES ) '
B = { xi1 , xi2 ,..., xis ,...} &
,
3
i %
3
$
.
xi ∈ X i $
$
xi > xis %
xis ∈ B '
)"
%
.
$
%
3
%
,
&
,'
/$
$
%
,
&
,
$
$
%
+
%
&
%
$
,
,
"
.
7
"
,
%
$
+
:'
40
A$
BP
J
(
A$
J"
X2 A strictly bounded,
infinite standard
sequence
y
z
x11
x12
x13
x14
x15 x16 ...
xi
+
B'L
X1 /$
$
,
%&
$
$
7
+
B'L:'
A
$
"&
,
5,6
%%
'
/$
(
-
$
S
$
&
%
$
,P
%
&
,
x $"
%
&
,
y $"
+
$
.
+
n $
$
nx ≥ y '
/$
3
&+
$
&
"
,
,
''
$
%'
$
"&
.
$
&
$
%"+P
$
%
+
n %
"$$
y > nx %'
)"
$
&
%
$
,
$
,
%
"
#+
%
%
$
,'
/$
%"+
.
$
&
.
%
'
*(>
M
7
$4:
&
&
,
3
%'
41
A$
BP
J
(
A$
J"
D
"
&
%
$'
)
$
I = {0,1,..., n} $
n ≥ 2 $
'
*8-;'-9('%*$KL6D+!
D1!%%W
*(D2
8
$
( Ω, V, IES ) "$
n ≥ 2 "$
V %
,&
$
$
.
$
'
/$
$
.
S
%
ui X i i ∈ I $
$
%
x = ( x0 , x1 ,..., xn ) y = ( y0 , y1 ,..., yn ) ,++
Ω ( x0 , x1 ,..., xn ) V ( y0 , y1 ,..., yn ) ⇔ ¦ ui ( xi ) ≥ ¦ ui ( yi ) i∈I
i∈I
(%
{ui '} $
$
%&
%
%
$
$
.
,
α > 0 βi "$
i = 0,1,..., n $
$
ui ' = α ui + β i /$
%
%
$
%
"
,&
,
7BU:
$+$
(
$
,%
,6
$
+
$
X i '
(
$
%
$
+
+,
$
,&
?0
'
7BCB:
7
'
LCSL
%
$
%:
"$$
$
"$
,&
$
$
.'
$
7+:
%
$
$
,&
D##
7BN:
"$
%
7D##
BN
'
T:'
/$
%
&
"
/$
$
%
$
&
%
$+
$
$+
&
$
.
%
$
,'
)$
+
$
+&
.
$
%
&
"
CP
$
.
$
S
C
)
$
$
%
&
%
"
$
,&
++
0
&
&
$
S
'
42
A$
BP
J
(
A$
J"
/$
'
!
,%&
.
"$
$
/$
"$&
$
%
&
"
'
8
&
$
V X 0 × X 1 '
/$
"
,
$
( x, v) V ( y, w) ⇔ u0 ( x) + u1 (v) ≥ u0 ( y ) + u1 ( w)
( y, s ) V ( z , v) ⇔ u0 ( y ) + u1 ( s ) ≥ u0 ( z ) + u1 (v)
+
$
"
3
"
+
u0 ( x) + u1 (v) + u0 ( y ) + u1 ( s ) ≥ u0 ( y ) + u1 ( w) + u0 ( z ) + u1 (v) 8,+
u0 ( y ) u1 (v) ,$
$
&
u0 ( x) + u1 ( s ) ≥ u1 ( w) + u0 ( z ) "$$
,&
%
3
( x, s ) V ( z , w) '
"
$
$
%
&
$
"$
( x, v) V ( y, w) ( y, s ) V ( z , v) $
( x, s ) V ( z , w) '
/$
&
,
7
$
/$
N
"$
&
V "$
:'
)"
"$
n ≥ 2 7$
:
$
(8
$
/$
$
$
$%
"$
'
%
$
%
&
"
$
$
'
).
(
.
"$
"#
V X 0 × X 1 %
(8
,
$
/$
P
%
V X 0 × X 1 "$
X 0 = X 1 = + ,&P
( x, v) V ( y, w) ⇔ x + v + min { x, v} ≥ y + w + min { y, w} /$
%
%&
$
/$
$%
,
,&
&
%'
.
$
$
/$
%"P
N
8
%
.
D##
7BN:
+
UC4
?0
'
7BCB:
+
MB'
)
$
$
&
.
%
&
7(8:
"$$
%
+
'
43
A$
BP
J
(
A$
J"
( 6, 6 ) (18, 0 )
(18,18) ( 42, 6 )
,
( 6,18) X ( 42, 0 ) $&
$
.
#
%"
7
+
B'T:P
X2 Weak order V that
violates the Thomsen
condition
18
6
6
X1 18
42
+
B'T
/$
,$
$
$
%
&
%%
B
%
$
+
T
%
$
%
7,&
+
%%
+
7BNBN:
7TU::4
&
%%
U
%
$
+
B
%
$
%
7,&
+
%%
+
7UU:
7BN::
$
$
%%
$
56
''
&
$
,
&
%%
B]U
%
"
+
T]B
%
%%
+
7UBN:
7T:'
(%
$
$
7
$
.
,&
$
:
$
&
"
%
.'
)
$
$
%
"#
7&
:
%
$
%
3
,
7(8:'
/
"$&
"
%&
44
A$
BP
J
(
A$
J"
(8'
/$
"
$
.
x, y ∈ X 0 v, w ∈ X 1 $
$
( x, v) V ( y, v) ,
( y, w) ( x, w) "$$
,
,
%"+
$
%
%
V ( x, v) V ( y, v) "
&
x ≥ y "$
( y, w) ( x, w) "
&
y > x '
(8
+
%
$
$
%
"
"$$
"$&
(8
%%
%
"#
7
,&
$
$
.:
+
"$
$
$
P
$
/$
$
%
$
&
,&
.
BSM'
(
%
+
$
%
"
$
.
+
"$
$
"$
%
"
%
,&
( x, v, s ) V '( y, w, t ) ⇔ x + v + s + min { x, v, s} ≥ y + w + t + min { y, w, t} $
"
&
%&
(8
,
,&
$
%"+
.P
( 5,5, 3) ' ( 6, 4, 3)
( 5,5, 5) X ' ( 6, 4,5 )
/$
&
+
%
$
%
$
(8
$
+
%
$
$
%
"'
__
!
"
#
+
$
%
$
.
&'
.
B
M
&
$
.
%
%
$
%
V Ω '
3
#
"
"$$
%
i j $
$
%
,
3
7 X i = X j :
$
$
&
%
3
7 ui = u j :4
+&
"$$
$&
$
$
7 ui = δ i ⋅ u :'
/$
%
3
&
%
,&
+P
&
$
&
5,&6
$4
%
.
"$
%
3
&
"
$
"
$
"$
xv V yw $
vx V wy 7
$
,&
&
%
u1 = u2 :'
=,&
,
&
$"
,
%%
%
3
&
%'
>
$
$
$
$
&
%%
%
&
%
ui ,
%%
u &
+
%
&
,
45
A$
BP
J
(
A$
J"
&
'
/$
$
<!
5(
%'
/$
%
$
{ xi1 , xi2 ,..., xin } %
X i 3
i $
$
,
3
j '
(
%
%%
$
&
"$
$S
3
%"P
%
ai , bi , ci 3
i a j = ai , b j = bi , c j = ci $
a j , b j , c j 3
j 'L
*(>
U
7(
,<!
:
( Ω, V, IES ) "$
I = {0,..., n} X 0 = X 1 = ... = X n = X '
/$
%
V %
$
%
3
%
"$
{ai , bi , ci } 3
i "$
ai , bi , ci ∈ X $
%
&
j ∈ I {a j , b j , c j } "$$
a j = ai , b j = bi , c j = ci 3
j '
$&
"
+
,
%
"$
$
&
'
/$
%"+
+
7+
B'M:
$"
3
{ai , bi , ci } i '
)
$
,"
%
$
3
3
$
[ s, t ] i ' '
30
/$
"$&
+
$
&
&
%
$S
3
%%
$
"
,
&
,&
+
3
,&
+
%
$S
3
%"P
%
{ x , x , x } , {x , x , x } ,...., {x
1
i
2
i
3
i
2
i
3
i
n−2
i
4
i
, xin −1 , xin } 3
i $
$
.
,&
%
n − 2 +
v, w; v ', w '; v '', w '';... ∈
/$
%
j ≠i
X j '
$
,&
%
$
u− i (v) − u− i ( w) = u− i (v ') − u− i ( w ') = u− i (v '') − u− i ( w '')... "$$
$
.
{
1
2
.
∏
n
+
%
$
xi , xi ,..., xi
} 3
i '
46
A$
BP
J
(
A$
J"
X i' = X Standard sequence
{ai , bi , ci } in period i
si '
ti '
ai
bi
ci
+
B'M
Xi = X )"
+
&
#
$
3
%%
j ,&
#+
a j = ai , b j = bi , c j = ci '
/$
3
"$$
$
"
.
pk qk $
k ≠ j $
$
a j pk b j qk Ÿ b j pk c j qk '
(%
$
"
&
$
$
"
$
{ai , bi , ci } 3
j '
>%
pk qk ,
$
si ' ti ' '
/$
$+
$
{ai , bi , ci } #
,+
3
%
"$
5+
6
k '
/$
,$
$
&
$
%
,,
+
P
i $
3&
++
"
%
ci bi $
++
"
%
bi ai 4
j $
$
7
+
B'U:'
47
A$
BP
J
(
A$
J"
Xk = X {ai , bi , ci }
is also a
standard sequence in
period
j
pk
qk
Xj = X aj
bj
cj
+
B'U
(
+
%%
,
'
.
&
$
'
8
B
++
"
%
`B
`
,
$
++
"
%
`L
`
7%
.
u1 (100 ) − u1 ( 90 ) = 100 − 90 = 10 u1 ( 30 ) − u1 ( 25) = 30 − 25 = 5 :'
/$
$
S%SS3
&
$
$
&
++
"
%
`B
`
,
++
"
%
`L
`
%
,&
$
"
&
%
&
%%
&
u2 (100 ) − u2 ( 90 ) = 80 − 72 = 8 u2 ( 30 ) − u2 ( 25 ) = 24 − 20 = 4 '
>%
"$
u1 u2 $
u2 ( x ) = δ u1 ( x ) u2 ( x ) − u2 ( y ) = δ ( u1 ( x ) − u1 ( y ) ) "$$
$
3
$
"
'
D
"
,$
$
.
P
*8-;'-9('%$?$
( Ω, V, IES ) "$
X 0 = X 1 = ... = X n = X n ≥ 2 7$
:
$
V %
,&
$
$
.
48
A$
BP
J
(
A$
J"
$
'
/$
.
S
%
u X 0
,
δ 0 , δ1 ,..., δ n $
$
%
x = ( x0 , x1 ,..., xn ) y = ( y0 , y1 ,..., yn ) Ω = X n +1 ( x0 , x1 ,..., xn ) V ( y0 , y1 ,..., yn ) ⇔ ¦ δ i ⋅ u ( xi ) ≥ ¦ δ i ⋅ u ( yi ) i∈I
i∈I
%
&
%
$
%
V %
$
%
3
.'
$
δ i i = 0,..., n 3
,&
'
/$
%
%
$
,
%
%
.
?0
'
7BCB:
+
LB'
!
#$
$
5%%&6
"$$
$
.
BSM
$
S%S
S3
&
$
.
%
&
%
"$
"+$P
&
$&$
$
.
%
$
%
n
¦u (x ) i
i
i =1
)"
3
0
%
{b 0 , b1 ,...} "$
+
$
i $
$
pib r qi b r +1 "$
%
+&
u j ( b 0 ) = 0 %
j ∈ I '
!
u0 ( b1 ) = 1 %
j ≠ 1 u j ( b1 ) = δ j '
)"
%
&
b 0 b1 .
$
3
{b 0 , b1 ,...} b 7
$
$
%
$
$
3
%
b $
$
$
%
$
34
n +
$
,
%
$+$
$
3
$
&
$
$
$
m +
$
,
%
&
"
$
b1 :'
D
$
"$
$
$
%
$
3
%
$
%"+
.P
u0 ( b ) ≈ n ª¬ui ( pi ) − ui ( qi ) º¼ 49
A$
BP
J
(
A$
J"
1 = u0 ( b1 ) ≈ m ª¬ui ( pi ) − ui ( qi ) º¼ /$
u0 ( b ) ≈ n ⋅
u0 ( b1 )
m
=
n
m
"
R
$
$
#&
S
$
3
3
&
$
"
%
$
.
j '
(
+
$
,&
$
b $
"
3
$
,
%
56
$
3
,%
,
"
%
+
$
3P
u j ( b ) ≈ n ª¬uk ( rk ) − uk ( sk ) º¼ δ j = u j ( b1 ) ≈ m ª¬uk ( rk ) − uk ( sk ) º¼ )"
u j ( b ) ≈ n ⋅
( ) =δ
u j b1
m
j
n
m
$
"
u j ( b ) ≈ δ j ⋅ u0 ( b ) "$$
$
+
u0 = u ,
u j ( b ) = δ j ⋅ u ( b ) __
/$
.
.
%
&
&
"$
δ i = δ i %
i ∈ I $
"$
+
.
86
+
'
/$
&
$
%
'
/$
,$
$
$
&
$
,-
%
$
%
,
$
,-
%
$'
.
%
+
B`
&
%
+
BB`
"
$
&
$
+
B`
LUT
&
$
,
%
+
BB`
LUM
&'
!
$
%&P
50
A$
BP
J
(
A$
J"
J ;92
( Ω, V, IES ) "$
n ≥ 3 $
%
V &
%
&
%
$
.
x ∈ X $
$
%
a 0 , a1 ,..., a n −1 , b 0 , b1 ,..., b n −1 ∈ X ( a 0 , a1 ,..., a n −1 , x ) V ( b 0 , b1 ,..., b n −1 , x ) %
&
%
( x, a , a ,..., a ) V ( x, b , b ,..., b ) 0
1
n −1
0
1
n −1
)
$
$
$
"#
$
$
,
5,&6
&
3
%
'
%%
&
$
S%SS3
&
"$$
$
$
.
%
"$
"+$
7/$
:'
/
"$&
+
a, b, c 3
7%
L:
$
%
"$
$
3
$
[ q, p ] $
'
/$
,&
%
%
3
"
$
$
ap bq bp cq LB'
)"
%
&
a 3 ⋅⋅⋅ a n −1 x apa 3 ⋅⋅⋅ a n −1 x bqa 3 ⋅⋅⋅ a n −1 x bpa 3 ⋅⋅⋅ a n −1 x cqa 3 ⋅⋅⋅ a n −1 x /$
,&
&
,$
xapa 3 ⋅⋅⋅ a n −1 xbqa 3 ⋅⋅⋅ a n −1 xbpa 3 ⋅⋅⋅ a n −1 xcqa 3 ⋅⋅⋅ a n −1 "$$
$
a, b, c 3
$
%
"$
$
3
[ q, p ] $
$'
&
.
+
''
δ i = δ i '
*8-;'-9"('%$-4%/
!
8
$
V X n +1 "$
n ≥ 2 7$
:
,&
$
%
.
B
L
T
M
$
$
%
%
B'
/$
.
S
%
u X 3
,
δ > 0 $
$
%
x = ( x0 , x1 ,..., xn ) y = ( y0 , y1 ,..., yn ) X n +1 LB
(
+
$
{0,1} '
51
A$
BP
J
(
A$
J"
( x0 , x1 ,..., xn ) V ( y0 , y1 ,..., yn ) ⇔ ¦ δ i ⋅ u ( xi ) ≥ ¦ δ i ⋅ u ( yi ) i∈I
i∈I
%
&
%
$
%
V %
$
.
%
&'
(
&
$"
$
&
$
S%SS3
&'
)"
#$
$
%
%
&
&+
.
+
%
$
7%
%
%
$
/$
?
BU
7"$
,&
%
&
:4
$,
W
J,
BN
7,
+
:4
80
BMU
7"$
$
,
&
&
(
"
$"
$
.
:P
8
a1a 2 x b1b 2 x '
/$
,&
%
δ1u ( a1 ) + δ 2u ( a 2 ) + δ 3u ( x ) = δ1u ( b1 ) + δ 2u ( b 2 ) + δ 3u ( x ) $
δ1u ( a1 ) + δ 2u ( a 2 ) = δ1u ( b1 ) + δ 2u ( b 2 ) u ( a1 ) − u ( b1 ) =
u ( a1 ) − u ( b1 )
u (b ) − u ( a
2
2
)
δ2
u (b2 ) − u ( a 2 ) δ1
(
=
)
δ2
δ1
,
%
&
xa1a 2 xb1b 2 δ1u ( x ) + δ 2u ( a1 ) + δ 3u ( a 2 ) = δ1u ( x ) + δ 2u ( b1 ) + δ 3u ( b 2 ) $
δ 2u ( a1 ) + δ 3u ( a 2 ) = δ 2u ( b1 ) + δ 3u ( b 2 ) u ( a1 ) − u ( b1 ) =
u ( a1 ) − u ( b1 )
u (b ) − u ( a
2
2
)
δ3
u (b2 ) − u ( a 2 ) δ2
=
(
)
δ3
δ2
"$$
$
52
A$
BP
J
(
A$
J"
δ 2 δ3
=
=δ δ1 δ 2
8&
$
&
$
S
7.:
+
%
$
%
"$$
56
$
%
"$
S
%'
/
+
,
%
"$&
$
$
$
%"+P
-
,%
$
L
"
$
&
$
S%S
S3
&'
&
%
3
i $
$
[ q, p ] i + 1 $
"
"
3
i + 1 $
$$
[ q, p ] i + 2 7
$
+
,:'
(
$
"
%
B`
i 3
BB`
i + 1 $
B`
i + 1 3
BB`
i + 2 '
/$
&
%
&
$
,
+
&
$
,
%
$
&
%
$
%
L
$
&
+
$
&
$
$
$
"
#
'
.
$
( 0, 0, 0, 0,11) V ( 0, 0, 0,10, 0 ) %
,&
V X 5 +
$
%
+
BB`
M
&
$
$
+
B`
T
&'
(+
$
+
(10, 0, 0, 0, 0 ) ( 0,11, 0, 0,0 ) &
$
$
$
%
,&
,
%
'
A&
$
"
$
%
,$+
&
,$$%,
!
!(
$4'
>&
$
,
$
$
$
&
%
"
&
M
+
BB`
,
&
T
$
"
$
$
+
B`
&'
8&
$
,
&
&
&
$
%
%
'
/$
L
%
$
.
&
&+
&'
)$
,
"
$
R
$
$
L
(%
$
$+
$
%
%
$
%
$+
$
%
,+
%
$
$
%
$
%
%
$
.
#'
+
$
%
$
S%S%
7$:
+
&
&
&
$,$
W
D,
7BM:'
53
A$
BP
J
(
A$
J"
$&S
.
S
%
$
$
+
,&
$
"#
%+
86
.
+
$
%
&
&'
__
B'T'
&
A&
.
+
(
%%
$
&
%
$"
$
&
&
%
δ i = δ i %
i ∈ I "
J,
80
$
1&
(&
&
&
.02
780
BMU:'
,
+
$
,-
"
&
%
%
&
4
$
&
$
%%
%
&
.0+
86
+
7
B'L:
( % '
$
&
S.
%
$
0
,
80
$
#
%
&
&P
%
.
&
"
$
&
%
"$
&
,
.
$
S
$
$
,+
$
'
/$
,
"$$
80
$
%
$
"
$
,
$
%
%
+&'
80
$%
"$
$&
$
,&
%
&
&'
$
"
"
$
-
$
"
$
3P
5.
+6LL'
(
"
$
%
806
$
+
&
+
"$$
(
"$
"
,
$
%
8&
8&
%
$
%
&
,
$
"
S
$
+
%
$
%
8&'
(
$
"
&
$
"
S
$S
$
7
80
%
$
+
:'
&
+
&
&
%+
.
+
"
&
$
%'
$
+
$
(
$
%
$
$
+
80
7BMU:'
LL
(
$
8
$%
&
0
$
.
+
$
$
&
%
&
&'
86
$
$
"
%$
%
8
$
$
'
$
%
$
.
&
%
&
&
"
80
7BMU:'
54
A$
BP
J
(
A$
J"
8
&
R
$
S
0
$
"#
$
&
%%
k $
%
$
%
&
S"$+
/HS
$
+
"#
$
"#'
9
$
"
$%
%
k $
/H
+
$
"#'
8
$
%
&
/H
"$
$
$
%
$
$
$&
$
$
$
$
%
"$+
/H
+&
"$
LT'
)"
#
a
%
τ $
%
,
/H
$
,
,&
$
%"+
&
%P
n
uτ ( x0 ,..., xn ) = ¦δ i −τ ⋅ xi i =0
"$
i $
"$$
$
,-
%
$
τ $
"$$
$
#
$
$
7,$
i,τ ∈ :4
( x0 ,..., xn ) ∈ n++1 xi 5
&
%6
++
+&
+
x i "$
δ i −τ : → (0,1] %
$
"+$
$
&
%
+
$
S
,"
%
7
:
i $
τ '
(
$
"
,$
%
$
.0
$
S
3
86
+
7:
"$$
"
$
%
&
%'
D
"
#
"$
.0
,
%
%
.'
a
&
&
7
τ = 0 :
$
%"+P
u0 ( x0 , x1 , x2 ) = δ 0 ⋅ x0 + δ1 ⋅ x1 + δ 2 ⋅ x2 "$
x0 , x1 , x2 /H
$
"$
&
&
8&
8&'
D
"
%
.
%
$
%
$
,
LT
/$
,
,
%
$
$
P
$
%
%
$
,
%
+&
+
&
"
,+
$
,
'
(
$
%
$+
+
&
$
#
$
,
+
,
%'
55
A$
BP
J
(
A$
J"
S k = {( x0 , x1 , x2 ) ∈ 3+ : x0 + x1 + x2 = k} )"
,
Sk uτ Sk "
#"
$
.
.'
uτ &
Sk 7 uτ $
%
&
%:
&
.
"
%
+,
$
'
8
%
&
,
7 x0 , x1 , x2 > 0 :'
/$
.0
,
$
%"P
max
u0 ( x0 , x1 , x2 ) s.t. x0 + x1 + x2 = k +
!++
"
%
$
%"+
%S
%
.P
x0∗ =
δ 02 ⋅ k
δ 02 + δ12 + δ 22
x1∗ =
δ12 ⋅ k
δ 02 + δ12 + δ 22
δ 22 ⋅ k
x = 2
δ 0 + δ12 + δ 22
∗
2
/$
"
%
( x0∗ , x1∗ , x2∗ ) 7$
%
S
$
&
%
uτ :
"$
"$$
$
$
.
&'
)"
%
&
&
,
$
3
#
"$
S,
$
%
&
%
8&
7,%
:'
9
$
&
x0∗ &
τ = 1 $
&
%
"
#
%"P
u1 ( x0∗ , x1 , x2 ) = δ −1 ⋅ x0∗ + δ 0 ⋅ x1 + δ1 ⋅ x2 $
"
.0
,
56
A$
BP
J
(
A$
J"
u1 ( x0∗ , x1 , x2 ) max
s.t. x1 + x2 = k − x0∗ S
%
.
"
$
%"+P
x1∗∗ =
k ⋅ (δ12 + δ 22 )
δ2
(δ + δ + δ ) ⋅ (1 + 12 )
δ2
2
0
∗∗
2
x =
2
1
k ⋅ (δ12 + δ 22 )
δ2
(δ + δ + δ ) ⋅ (1 + 02 )
δ1
2
0
2
2
2
1
2
2
/$#
$
&
%
u1 ( x0∗ , x1 , x2 ) "
%
+
$
$
( x1∗∗ , x2∗∗ ) $
3
.
%
$
+
$
$
"
$
%"
$
"
'
/$
3
#
"
"$
"
$
,
"$
$
4
$
"
"$
"
%
8&
8&
%
$
%
&
( x1∗ , x2∗ ) 3
%
8&
8&
%
$
%
8&
( x1∗∗ , x2∗∗ ) 7''
"$
"
,$
&&
:'
)
$
x1∗ = x1∗∗ Ÿ x2∗ = x2∗∗ x0∗ %.
"$
$+
x1∗∗ k = x0 + x1 + x2 '
/
&
&
"
$%
&
$
%
8&
%
&
3
%
8&
%
$
%
8&P
x1∗ = x1∗∗
57
A$
BP
J
(
A$
J"
δ12 ⋅ k
=
δ02 +δ12 +δ22
δ12 =
(δ12 +δ22 ) ⋅ k
(δ02 +δ12 +δ22 )(1+
δ12
)
δ02
δ12 +δ22
δ2
1+ 12
δ0
δ2
δ12 ⋅ (1+ 12 ) = δ12 +δ22
δ0
δ14 2
=δ
δ02 2
δ12
= δ2
δ0
δ1 δ2
=
δ0 δ1
"
&
%%
%
$
&
%
a
,$
$
$
%
8&
8&
$
,$
%
$
%
"
%
&
8&'
&
&
$
&
%
+
$
'
$
$
+
&
.
&
,
%
P
%
$
%
τ = 0 $
"
$
x0∗ =
x1∗ =
δ 02 ⋅ k
δ 02 + ... + δ n2
δ12 ⋅ k
δ 02 + ... + δ n2 ...
xn∗ =
δ n2 ⋅ k
δ 02 + ... + δ n2
"$
%
$
%
τ = 1 $
"
$
58
A$
BP
J
(
A$
J"
δ −21 ⋅ k
x = 2
δ −1 + ... + δ n2−1
∗∗
0
x1∗∗ =
δ 02 ⋅ k
δ −21 + ... + δ n2−1 ...
δ n2−1 ⋅ k
x = 2
δ −1 + ... + δ n2−1
∗∗
n
)"
%
"
$
&
xi∗ τ = 0 $
"$
&
xi∗∗ τ = 1 "
+
$
δ 02 ⋅ k
δ 02 + ... + δ n2
δ12 ⋅ k
δ 02 + ... + δ n2
=
=
δ 02
δ 02 + ... + δ n2
δ −21 ⋅ k
Ÿ
=
δ −21 + ... + δ n2−1 δ −21 δ −21 + ... + δ n2−1
δ 02 ⋅ k
δ −21 + ... + δ n2−1
Ÿ
δ12 δ 02 + ... + δ n2
=
δ 02 δ −21 + ... + δ n2−1 ...
δ n2 ⋅ k
δ 02 + ... + δ n2
=
δ n2−1 ⋅ k
δ n2
δ 02 + ... + δ n2
Ÿ
=
δ −21 + ... + δ n2−1 δ n2−1 δ −21 + ... + δ n2−1
"$$
δ
δ1 δ 2
=
= ... = n δ 0 δ1
δ n−1
$
&
$
%
&
i ≠ τ δ i δ i +1
δ
=
= ... = n = δ i −τ δτ δτ +1
δ n −i +τ
"$$
+
&
+
&
"
,&
LM'
/$
&
$
%"+
%
%
$
%
%
i − τ P
LM
/$
+
$
(
-
%"
%
$
τ = 0 τ ' = 1 '
59
A$
BP
J
(
A$
J"
D(i − τ ) = δ i −τ /$
#"
.
+
%
%
"
#
δ=
1
(1 + r )
"
.
$
%
δ %
S
r '
+
.
+
$
xi i − τ $
$
%"+
P
uτ ( xi ) =
1
⋅ ui ( xi ) (1 + r )i −τ
/$
"&
%
+
$%
,
$
%
'
)"
$
&
P
"
-
$
%
$
.
%
"$
$
$
,
%&
P
lim
n →∞
1
§ r·
¨1 + ¸
© n¹
n⋅( i −τ )
1 ·
§
= lim ¨1 +
¸
n →∞
© n/r ¹
− n⋅( i −τ )
1·
§
= lim ¨ 1 + ¸
m →∞
© m¹
− m⋅r ⋅( i −τ )
= e − r ⋅(i −τ ) D
$
+
D(i − τ ) = e− r (i −τ ) "$$
.&
86
%
78
"
"
,%
$
$
%
,
"
%
$
$#
%
$
+
&
%
$
&:'
D$
"
$
$
$
$
$
&
,
&
%
"
"
+
$
6
&
&'
(
"
$
$
&
&
%
$
6
,$
"
4%
+'
D
$
$"
$
&
%
$
-
+
%
&
%4
(
%
80
7BMU:
%
+
%
"$
&
,
&
&
%'
60
A$
BP
J
(
A$
J"
.
+
$
$
&
$
!
&
&
%
&
%"#
4
$
&
&
% &
3
.
+
+
$
$
'
(
"
"$
$
.&
S
"$$
S
$
$
B
7
B'N:'
D$
,
$
$
80
7BMU:
#
$
$
%
86
$
$
&
%
&
&'
$
$
%
&
&
$
+
$
$&
%
&'
!
"
$
$
$
&$+
'
& '
"
#
.
"
-
"
&
%'
5+6
&
"$
$
&
$
&
&$+
"$
&
"
,
$
$'
!
"
0
$
'
#*,
"
-
"
&
&
&
&
#
$
$
$
+
%
$
%
6
%'
(
$
"
%
$
$
#
$
'
/$
+
+
$
$
$6
&
"
%%
%
$
"
$
$
+"
'
$
"
%
$
%%4
%
$
$
%
'
A
%
$
&
%
.
+
$
$
'
D$
.
+
"
&
,
+
$
,
%
&
&'
5 /
&
&
$
%
&
%
$
+
&$+
&'
(
%
$
$
$
61
A$
BP
J
(
A$
J"
%
%
&
"
,-
%
$
$
%
,
&
$
+
$
,-'
(%
"#+
C
$
+
$
,
%
$
%
$
+$
$
$
,
%
"$
$
++
C'
/$
%
%
%
,&
&
&,&
"$
$
,
&
$
7
"
"
$
$:'
(*,
$+$
&
%
7:
&
%
$
&
LU'
=&$+&
$
#
%
$
+
$
$
5,6
$
$
"$$
,
$&$
#
,
&
&'
8+&
$+$
$
,
%
%
$
&
"#
P
$
%
%
5$&
+6
%
.
"$
$&
%
$
$
,
+
$
%
4
&
%
5,6
$
$
%
.P
"$
#"
$&
&
$
%
.
7:
%
%
+
$+$
,'
7(
"
$
B'C'L:
0 %
%$
&
$
6
"S,+
%
$
$
&
$
'
+
$
6
%
&
$+
00
%
&
$
,
%%
,&
$
%
$
"
$
00
&&'
?
7BU:
5"
$+$
+
%
%
$
,
$
"$&
&
%
+
.
$
6'
/$
$
"$
#
,
%
,&
&
%
"
"
/$
B'
"
"
$
$
&
%
3
%
,
,&
+
$
$
'
/$
%
3
,
.
%
%
%
,
%
&
%
.
+
3
%
&'
/$
$
&
"+
(
"
$"
B'C'L'
LU
(
%
?
7BU:
&
%
$
,
%
,&
%'
62
A$
BP
J
(
A$
J"
1 !0
$
&+
&
$
$
&
%
u ( x) $
%%
"
$
$
6
$+
7
/$
$
:'
/$
,&
$
%
+
%
$
$&+
%%
%
++
7
!"
W
+
L
%
"
%
$+:'
, / %
(%
$
&
,
%
%%
$
+
&
%
%
%
'
$
$
$
&
%
%%
&
%%
'
A$
,
,
.
,
$
$+$
$
&
%
.
7
$
,
"
"
"#Q:'
D$
$
$&$
"$
$
R,
$
8
$
&
%
&
%
&
S
"$
,+
$
&
%
$
%
&
$
,
$
$
&'
&
$
+
,&
$
,+
&
&'
&
$
&
$
$
+
&
&
&
&
% &
3
86
$
,
+
$
$
'
/$
+
%
.
+
$
"
%%
$
%$
%
&'
+
%$
$
&
%
$
$&P
+
$
"
,
$
+
"$
,+
,
#
$
"
.
+
"
$
&
%
LC'
$
,+
%%P
$
%
$
&+
&
'
&
,$
&
$
LC
>%
&
%
$
+
&'
9
(
-
"
,
$"
$
+
$
$
$
,$
%
&4
$
A$
B
(
"
&
$"
"$&
$&
&
,
"+
"$
$
$
$
%
$
%
$
$&'
63
A$
BP
J
(
A$
J"
,
$
,
%
$&4
,$
%
$
$&
%
&
$'
( )*"
>
$
M
&
$
"
%
&
$
$&
%
&
$
$
$+
&'
%
$
"+
%
.
$
&
&
$
+
%
,$'
+&
$
%
%
&
,
"
+P
%
+
,
"$
7
3&
%
δ i +
:'
%
$
$
$
+
,++
%
"$
$
$
"$
%
$
%
&
86
'
$
"$
S
5+
6
%
%
$
$%5
!'
/$
%+
%
$&,
+
$
&
&
$+
&
,
$
=6
.
%
+
"$$
$
+
%
.
+
&
S
,%
$
"'
!
"
$
'
/$
7BNB:
"
$
%
&
$
+
$&$'
9
#
,-
%&
$
$
&
&
$&
3
+
[BM
"'
/$
"
&
[
[M
[B'
(%
"
$
3
&+
$
$
"
%
$
,-
%
LTMb
%
$
S
$
Bb
%
$
S&
Bb
%
$
&
$0
$
&
$
$&,
+
$&$'
>$
$
%
.
&
7
$
+
:
$
5&6
$
%
$
,$
$
7$
&:
"
,'
/$
"
,&
$
$
&
%
$
%
!"
W
=
7B:
"
1
(
A$2
,$
,"
$
$
"&
#"
$
%
%
$
&'
LN
64
A$
BP
J
(
A$
J"
70
J
K+
BN4
A$
BU4
A$
W
BM4
=
BU4
J
9
BL:
L'
&
%
%
$&,
+
%
.
&
&'
8
&
%
,"
"
"
$
S
$
"
$
7
W
&
BT4
?,&
W
9
BM4
W
)#
BNT4
8#
'
BN:T'
.
&
%
%
`BB
$&S
&
`B
$&
&
,
$
`B
"
`BB
"
7
+
B'C:'
?,&
W
9
7BM:
#
$
%
$+
LT
%
LU
,-
"$
,$
&'
8$
"$+
,
.
,&
$
%
$
$
3
%P
$
$
%
#
,-
"$
$
$
&
%
`BB
"$$
$&
"
%
`B
&'
)"
+
"S&
+
%
$
&
$
"
%
$
+S
4
$
$&
"
,$
%"
7#+
$
"S&
,"
$:
#
,-
$
+
$
$
%
%
%
`BB
,
%
3
'
/$
$+&
$
$
+
%
&+
$
.
%
%
$+$
$
$
$
&
,
3
$+&
,&
$
%
$
,-
&
$&
4%
$
%'
/$
$
$
S.
"
$
,-
"
%
.+
$
%'
+
$
%+
%
&
&
&
,
$
'
L
8
$"
$
%+
(
A$
$"+
$
$
%%
%
,-
"$
$
$
#+
$
&
%
$
+SS
%+
&
.
$+&
&
#+
,-
$
+
&
3
"$
+
$
&+
'
T
/$
$
,
+
7
W
9
BNB4
'
BNB:'
65
A$
BP
J
(
A$
J"
101
101
100
100
1
0
δ1
≤
2
δ2
≤
304
...
≤
31
/
7&:
δ31
+
B'C
B'U'B'
0
+
!
"
$
S
0
+
$+$
.
"$$
$
$
S.
%
&&
,$'
(+
$
$
+
"
,
\S$
x y P
c
x P
"$+
/H
$
8&
L
$
8&4
c
y P
"$+
/H
T
$
8&
&
B
$
8&'
8
6
&
%
$
%"+P
u : ++ → x → u ( x) = ln( x)
#
S.
%
#"
0S+
,&
.
&$+P
66
A$
BP
J
(
A$
J"
δ (i − τ ) =
1
7TB:
1 + 0, 7 ⋅ (i − τ )
+
+
i = 1
i = 2
*
L
d
M
K
T
B
d
M
u ( X ) = ln( X ) U
BB
u (Y ) = ln(Y ) BL
!0
+!A!
1%,.
B
7τ
= 0 :
i d
δ (i − τ ) M
T
[email protected]
$
&
u0 ( X ) TCB
TU
d
NUB
u 0 (Y ) NB
d
NB
/$
X
Y /,
B'B
>
&
$
$
x '
9
%
"#
,
$
8&
,
,
"$
/H
8&
7
/,
B'B:'
$
8&
'
(
"
,
#
$
"
&
#
&a
'
J$
%
$
.0
&
%
$
%
"
%
8&
$
$
$'
8
$
%
$
,
,$
$
τ $
%
$
%
%
$
TB
>%
&
"$
%
.
"
%
&
5
6
%
'C
&
%$
$'
$
$
,
,
&
%
S&
,-
%
$
7
%
.
$
#
!"
W
>6+$
:'
67
A$
BP
J
(
A$
J"
$
$+'
+
+
i = 1
i = 2
*
L
d
M
K
T
B
d
M
u ( X ) = ln( X ) U
BB
u (Y ) = ln(Y ) BL
B
M
[email protected]
$
&
!0
1%,1!
7 τ = 1 :
+!A!
δ (i − τ ) u1 ( X ) U
UT
d
BLL
u1 (Y ) BL
d
BL
/$
Y
X
/,
B'
/$
,$
&'
>
&
$
$
$
x ,
$
.
&
$
$
$
y 7
/,
B':'
/$
$%
6
%
&
$
%
$
$
+
'
(
%
0, 59 0, 42 § δ1 δ 2 ·
≠
¨ ≠ ¸ 1
0,59 © δ 0 δ1 ¹
"$$
+
&
&'
/$
%
"
$
$
.
$
$&,
+
%
.
,&
$
&$+
0T
70
BNT:'
42
$+$
$
%
$
%
"
9
7BNB:'
68
A$
BP
J
(
A$
J"
06
%TLP
§ 1 ·
D(i ) = ¨
¸
© 1+ r ⋅i ¹
S
%
P
§ 1 + r ⋅ (i − 1) ·
¸
¹
δi = ¨
© 1+ r ⋅i
δ0 = 1
(i ≥ 1)
(i = 0)
)
$
$
%
,
+
%
%
'
D$
,-
%
$
$
%
%+
7.P
i = 50 "
δ 50 = 0, 9818 %
S
r = 0, 2 +
%%
%
.'
b
+
,-
T
M:'
(
%+
+
%
$
$
+%
7 i = 1 "
δ1 = 0,8333 %
$
S
i = 0, 2 +
%%
%
.'
BCb
+
B:'
/$
%
&
$%
&
$'
B'U''
+
9&,
+
+
$&,
+
%
"
!"
W
=
7B:'
!
$
$
'
/$
+
TL
06
%
,
&
$
$
%
5
6
$
%'
/$
&
7,
:
%%
%
$
%%
%
%
$
%'
/$
5
6
%
$
,
%"P
δ = § 1 · i
¨
¸
©1+ r ⋅i ¹
8$
%
&
$
"$
06
%
&
$'
/$
%
$
$
0
+
"&
,-
%
$
%
$
"$
$
&&
''
$
%
,-
%
$
%
$
+
%
$
,-
7
%
$
:'
(+&
$
%
$
,
%%
%
$
%
$
$
%
"
.
4
$
%
%
$
,
$"
"
$
%
"$
$&
,
%
$
%
,-
%
$
%
$
'
D$
"
,-
$
%
$
%
$
'
%
&
$#
%
.$+
%
#
$
%
%
"
,-
,
$
$$(!4
$
!'
69
A$
BP
J
(
A$
J"
,
&
%
,+
%
%
3TTP
n
U ( x0 ,..., xn ) = ¦ v( x0 ) ⋅ D(i ) i =0
"$
v( xi ) %
++
%
%
7
3:TM
D (i ) $
%
,&
%
++
"+$
i '
=
,+
.
I = {0,1,...n} '
D$
$
$
%
%
%
$
%'
/$
$6
$
%+
$
1
+
&
%
$
$
2'
/$
,
%
%"P
%
%%
,"
+
x > 0 &
y > x j "
$
D (0) = 1 $
$\$
"
&
%
$
,
"$
,$
&
,&
i P
v( x) = v( y ) ⋅ D ( j ) Ÿ v( x) ⋅ D (i ) < v( y ) ⋅ D (i + j ) $
i, j ∈ I 4
"
S,$
3&
$
+
"
,
&
,&
+
&'
(%
"
$
$
&
%
%
$
&
$
7 i :
$
v( x) = v( y ) ⋅ D ( j ) Ÿ v( x) ⋅ D (i ) = v( y ) ⋅ D (ki + j ) %
k 7)
$
$
%
k = 1 "
"
+
$
&
:'
/$
,&
%
%%
&
i ' P
v( x) = v( y ) ⋅ D ( j ) Ÿ v( x) ⋅ D (i ') = v( y ) ⋅ D (ki '+ j ) TT (
"$
+
$
!"
W
=6
"
%
%S
$
%
?$
W
/#&
7BC:
,
$
$
"&
$
.
%
+
&
%
$
(
"
'
TM
!"
W
=
7B:
$
$
%
4
$
%
%
,+
.&
+
+
$
%%
%
%
+
$
%
?$
W
/#&
7BC:'
70
A$
BP
J
(
A$
J"
D
$
$
%
&
&+
,"
%"P
v( x) ⋅ D(λ i + (1 − λ )i ') = v( y ) ⋅ D(k (λ i + (1 − λ )i ') + j )
= v( y ) ⋅ D(λ (ki + j ) + (1 − λ )(ki '+ j ))
"$
λ ∈ [ 0,1] '
)"
%
v( x) ⋅ D (i ) = v( y ) ⋅ D (ki + j ) $
$
D (.) %
v( y ) ≠ 0 "
,$
$
§ v( x) ⋅ D(i ) ·
ki + j = D −1 ¨
¸
© v( y ) ¹
and
v( x) ⋅ D(i ') = v( y ) ⋅ D(ki '+ j )
§ v( x) ⋅ D(i ') ·
ki '+ j = D −1 ¨
¸
© v( y ) ¹
%
"$
"
,
§
·
§ v( x) ⋅ D(i ) ·
−1 § v( x ) ⋅ D (i ') ·
v( x) ⋅ D(λ i + (1 − λ )i ') = v( y ) ⋅ D ¨ λ ⋅ D −1 ¨
¸ + (1 − λ ) ⋅ D ¨
¸ ¸ '
© v( y ) ¹
© v( y ) ¹ ¹
©
!
"
r=
v( x)
; w = D(i ); z = D(i ') and u = D −1 v( y )
"
$
3
ru −1 (λ u ( w) + (1 − λ )u ( z )) = u −1 (λu (rw) + (1 − λ )u (rz )) "$
&
$
+$
"
%TUP
TU
8
0
7BUU:
BM
3
BN'
71
A$
BP
J
(
A$
J"
u (i ) = c ln(i ) + d
or
u (i ) = ciτ + d
)"
D(i ) = u −1 (i ) $
"
%
$
$
%
,
+0
$&,P
D(i ) = (1 + α i )
−
β
α
, α,β > 0
$
+
7+:
S
%
β
§ 1 + α ( i − 1) · α
δi = ¨
¸ © 1+αi ¹
!"
=6
+
$&,
%
.&
%.,P
α $"
$
$
%
%
.
+'
(
$
"$
α +
0
"
,
$
.
+
P
lim (1 + α i )
−
α →0
β
α
= e− β i "$
α = β $
"
+
0
+P
D(i ) = (1 + α i )
−
β
α
=
1
(1 + β i )
B'U'L'
eS$&,
+
$
%
%
$
%
%
&
$
&
%
'
=$
=#
7BUN:
%
$
%"+
%
&
+
7
+
+
%
,3
+:P
­1
D(i ) = ® i
¯ βδ
if i = 0
if i > 0
72
A$
BP
J
(
A$
J"
)
$
$
%
&
,&
βδ "$
,3
,&
δ &'
/$
&
%"
,&
7BN:
&
!,
7BC:
S#+
+
,
$
%
"$$
$
,
7 β < 1 :'
J&
$
$
"
$#
A
!,
!"
W
A$
7T:'
(
$
$
$
$"
$
"
%
&
%
$
%
&
"'
=
%
$
,
&
7$
β S&
$&
:
%&
,&
+
"
"$
%
$
%
.
.
7$
5,6
δ S&:
%&
&
%
&
$
#+
,
$
%
$
&
"$
$
$
%
$
&
"'
/$
%
$
%
.
$
"&
+
$
$+
$#
$
,
&
%
=$
+
,
%
"&
++
H
$
&
BNTN'
D$
$
"
+
.
$
+
&
$
.
"
"$
$
'
/$
#
&
#
%
+
,+
,
$
$
$
"
$
$'
/$
$
%
$#
,
"
$+$
$
%
$
$
+
$
"$
%
%
$
,
+
L
%
"&'
9
$
"$
&
+
$
'
9
"#
%"
"#
%%
"
,
,
$
,$'
+
&
"$
$
"$
$
$%
$
"
%
%%P
=$
+
$
,
&
,
$
$
%
$
%
%+
$
%
,
-,
$
$
&
$
+
$&S+$
7
BT4
:'
"
%
)
A
!"
W
=
7M:'
/$
( β , δ ) +
+$
"$
$
$&,
+
$
$
&
.
&
$P
$&
$
,
&
.
$
S+
,$
7!,
BC4
!,
J
W
/,
BN4
+
'
B:
( β , δ ) %
%%
&
$
$
"
#
%
73
A$
BP
J
(
A$
J"
7>6+$
W
J,
B,
B4
$
B:'
( β , δ ) S%
$
,
&
7>6+$
W
J,
B
4
,
W
?0+
4
A
B:
S
%
$+$&
'
(
$
$&,
+
$
,
&
%
,
%
,+
%
$
,"
&$+&
'
B'U'T'
8,
(
A$
$
.
A$+
9&,
+'
&
$"
$
%
$
$
"$
$&,
+
$
+
'
J
7B:
$
3
$
%
%
.+
.
,&
$
$'
/&&
,-
%
"$
$
$
%
S
788:
+S
7!!:
+
&
t1 t2 &'
$
J
$
t1 = 0 ''
$
$
+
88
&
!!
$
%+
"
%
,&
%%+
$P
$
7
!!:
$
(
7+
88
!!:'
/$
&
%+
.
$
$
%$
"&
&
!!
$
+
$
%'
.P
+
$
%%
,"
`T
"
`TM
.
$
,
,"
`T
"
`TCM
B
$'
/$
$
$
$
%
.
$
"$
δ 0→ 6 =
400
= 0,889 450
$
.S$S
"$
δ 6→12 =
450
= 0,947 475
+
+
%
7+
+
:
$
$
$&,
+
$&$'
>%
$
,
%
P
$
$
+
%
"$$
$
,
+
'
=
$
"
"
#
$
%
.
"$
+
B
$
$
74
A$
BP
J
(
A$
J"
56
$
.S$S%
$
%
$%
"
%
%
$
$%
$
$
&
"
%
%
$
"$
'
J
$
.
$
$&$
7J
B4
J
W
J%
4
J
W
!"
M:
$
%
$
%
%
+
%'
(
%
$
.
$
%
$
S
$
+S
+
"$$
"
%%
$
+
&&
%
%
'
J6
.
$
S3
%
"
%
$
$+$
%
+
$+
$
,
5,
+6'
D$
+
$&
,$
&4
,
+&
$
%
%
+
"$
$
'
D$
J
.
&
#+
$
$
%
%
+
%
%+
$
$&,
+TC'
J6
+
$
$
$
$&,
+
$
,
.+
+
"$
&
+P
&
.
$
88
&
3
0
$&
$
%
+
"$
&
+
$
+
%'
D$
J
$
$"
$
&
$
$+
$
%
"$
('
/$
,
J6
.
,
$
.
%
$&,
+
#&
$"
$"
%
"
%
%&
+
,$
$
'
(
%
"$
J
%
&
%
$&,
+
.
,
$
#
$
%
%
.
,
S
$+
#
7J
L:
"$
,-
&
#
3
%
$+
$
+
'
"
&
-
,&
$,$
W
D,
7BC:
$&,
+
7+
%:
&
,
$+
#
$+
$
%
$"
%
,
$
TN'
,-
$
,
#
+
J6
$+
$&,
+
$
&
&
&
,
%+
6
&
.
,
&
$&,
+'
TC
53S$&,6
+
,
"$
$
,
%
+
'
TN
8
$
"$
$
%
%$
%+
%%
$'
75
A$
BP
J
(
A$
J"
J
$"
7J
L:
&
&
,
.
$
"&TP
%
,
.
&
&
,&
$
"
,$
&
5+
%%6
+
"$$
$
"
7
B'C':'
(%
%
.
%
&
"
"
,
$
$
%
"
LUM
&
LUT
&
R
$
.
,&
J$
/$S
"
&
$
&
&
#
,&
%%
S
%
%
$
%
"
7+
%%:'
(+
$+
&
B
"
$+
&
BT'
)"
+
$
$
+
%%
"$
%
%
'M
"$
$
"
"$
'C'
/$
&
"
,
%
"
"
,
10 ⋅ 0.50 > 14 ⋅ 0.71 4
"$
"
LUM
&
"
,
%
LUT
&
14 ⋅ 0.7365 > 10 ⋅ 0.5364 '
$
,
%
$
&
&
$
&'
(
%
&
%%
%
&
,$
$
$
%
$+
$
+
9$
W
!"
7BB:
'
&
&
$
7$:
&
7+
+
&
,
$
"$+
+$:
,
&
$
$
$
+
6
%
+
"$
$&,
%
&
,
-%
'
J$
"
$#
%
.+
&
&
$
$+
,&
%
,$
7!"
BU:M'
J
$
,
$
&
+
,
$
&
%
$&,
+'
J,
'
7L:
$"
$
$&,
+
,
$+
&
"&
.
+
$
,
$+
,%
7
A$
%
%
$
.
:'
J,
T
J
$%
$
%
$
$&,
+
.
%
&
&
&
,
,
'
(%
.
$
&&
,
&
"$
$&,
+
$
&
"
%4
$
"
%
"
$
%
%
.
C'`
"
B
&
"$$
%
"+
7J
L:'
M
J
7L:
$
.
%
&
&
,
$
$&
%
5
6
!,
W
/
7L:'
"+
$
$
$
"+$
%
$
$
%
%
,-
%
$P
"$
,&+
%
$
+$
"&
$
&
%
"+$+
$
%
%
7%&
:
%
%
$
%
7$+
%
+:'
>
$
$
$
%
$
.
$
$
,&
&
$
%&
'
76
A$
BP
J
(
A$
J"
%
.
$
%+
+
%
,$
3
$
,#
,.
%
$
S#+
$
$
&
&
$
"$
$
%"#'
$
$&,
+
$
,$
.
+
+
$
,%
%
.
&$+&'
(
%
$
3
"
&
#
"$&
$
&
$&,
+
S&
3S$&,
+
%
.S
$
%
.
+
,&
.
7
.
&
&
%
&
,
R
#
!"
W
>6+$
7:S
%
:'
(
"
&
"
$
3
$
$
$'
, -"
#
(
$
$"
&
&
$
$&$
%
'
&
$
&
.
$
,
%
$
"
#"
$
,$
$
"&
$
%
.
&
7!"
W
=
B4
#
!"
W
>6+$
:'
9
"
"
.
$
&
%
$
86
$
,
'
B'C'B'
.
+
$+$
$
&
%
$
&
%
"
&
+
&
Bb
&
5&6'
(
"$
$
"
$
$
5&6
&+
.
+
&
%
$
&
"
.
%
$4
$
$
%
$
"&
,"
&
$
#
$
%
$
,"
Lb
NbMB'
8
$+
`B
"
`
&
$%
,
51
/$
+
"
%
,&
$
7BL:'
77
A$
BP
J
(
A$
J"
+P
#+
`
&
$
$
,"
&
`B
$
#
#
7,+
$
&
%
`B:
&
,#
$
&
+
$
`
$
,%
,+
,
%%'
$
$"
%
$
,$'
/$
7BNB:
0
J
W
K+
7BN:
#
!"
W
>6+$
7:
%
++
%
Mb
Lb
&'
.
+
,$
"$
$+
+
S&
,-
"$
$+
+
&
,-
$+$
&
%%
+
+
$
$
%
$
,-'
.
&
$
$+$
$
,+
"
"
.
'
B'C''
/$
5+
%%6
!+
"
$
'
(
&
$
&
0
5+
%%6
$
,
,&
$
$
%
,-
%%
$
"
%
$
,
%+
$
7
W
9
BNL4
0
J
W
K+
BN4
A$
W
D3
BN4
W
&
BT4
&
W
&
BT4
9,
W
)
B4
?,&
BC4
?,&
W
#
BU4
?,&
=&
W
#
B4
!"
BNC4
J
W
J$
BL4
8$&
BL4
/$
BNB:'
8
%
.
B
$
/,
B'L
%
/$
7BNB:M
P
Amount
1-month equivalent
$15
$20 (345%)
$250
$300 (219%)
$3000
$3100 (39%)
/,
B'L
/$
5+
%%6
+&
%%
$
$
,
$"
.
$
7
%
$
L:'
M
BS$
3
'
7
$:
&
'
78
A$
BP
J
(
A$
J"
B'C'L
83
%%
&
3
%
,&
+
$
6
&
%
"$$
$
3
$
&
$
7+
+
%
.:'
/$
$
$
%
$
&&
%
+
3
%
+
$
$
7&
W
A
L4
#
W
!"
4
!"
W
=
BL4
!"
W
8$
BB:'
.
!"
W
8$
7BB:
%
$
%
+
"+
%
+
%
%
,+
$
+
3
$
$+$
$+$
%
$
+S
'
+&
"$
3
"
%
%
7$$
%
.:
$"
%
%
+
+
3
+
"
%
$
$
7A$
:'
$
%
$
%%
$
%
%
5$&
+6
"
%
,&
J
W
8
7BB:
!"
W
=
7BL:P
%
+
,
7:
3
+$
"$
S
S+
%
$
3
"$
$
+
$
$
+
%
&
+
%
(8'
(
$
%S%S
%+
$
3
%%
$
'
!"
W
=
7BL:
%
%
%
%&
+
%
3'
=
%
7BBB:
$
$
7BBB:
$"+
&
#
&
,
3'
$
%
.
,&
?$
'
7BL:
$
$"
%
%
"
56
3
$
%
$
'
8
$
%
$
"+$
+
%
.
$
"
%%
.
6
%
.'
/$
%
$
&
&
$$$
%
.
$
$
&
%
$
%"
"$
$
#
7
&
W
A
L
%
"
$
:'
(
%
%
3
,
%%
%
%
%
+
'
>
$&
$+
+
,-
,
3
$&
+
%
"
++
$
%
$
%
$
3
7
J
W
="
%
3
&
$
79
A$
BP
J
(
A$
J"
:'
=
$
"P
"
$
5+6
4
&
%
$
7
B'T'B:'
B'C'T'
/$
8+
%%
(
&
+
$+$
$
'
(+
%%
#
#
$"
$
$
"+
&
&
$
&
,&
$
$'
)"
$
,
%
"$
+P
$
"
0
#
$"
$
$
"
,
+
$
&
$
$
'
/$
7BNB:
$"
$
$
&+
%%
+%&
%
,$
%+'
(
%
&
,-
$
$"
%
&
$
$
&
70
J
W
K+
BN4
!"
BNC4
?+
'
BL4
$
W
BU4
J
W
9
BL4
K
W
D
BCM:'
B'C'M'
/$
&S8
&&
!"
7BNN:
%
$
"$
.
+
HAJ
&
"
&
+
%
[MT
&
"$
$
"$
.
+
&
+
%
[BU
&
,&
&'
>$
$
%
$
%+
70
J
W
K+
BN4
8$&
BL:
"$$
++
$
6
%
%
$
$'
B'C'U'
/$
S&
%%
+%&
"$
.
&
7'+'
5
.
$6:
"$
.
7'+'
5
G
BT$'6:'
/$
&
$
,
%
&
&
,&
J
'
7M:'
(
%
$
.
$
$
%
%
.
$
"$
&
b
%
$
,-
$
TM
BL
$
LC
T
$
Ub
%
$
,-
#
$
$
"$
"
.
7TM
G
M
T
LC
8,
U
L:'
$
$
%
%
+
%
7''
$&,
+:
"$
"
"$
$&
%
"$
80
A$
BP
J
(
A$
J"
"
.
&'
D
$%
$
$
"&
.
+&
%%
S#+'
/$
%
$
%%
"'
/$
$
$
++
.
,&
J,
'
7L:
!
7:
"$
S#+
$&
+
"$$
,-
#
$
%
$
,-
%
$
%
$&
%
$
"
+
$
$&
$
&
"$$
$
$
%
$
+S
$
$
"
$
$ML'
)"
J
'
$
"$
+
.
$&
$
"$
$&
&
,&
,
&
3
7'+'
L
T:'
$&
$
&
,"
,&
$+
$
$&
%
$
"
,
+
%
$
%+4
"$
#
%
&
$
%$
"&
+
&
$
$
+
%
88
!!
,&
$
$
$
$+$
$
%
,'
(
"
$
&
$
,
.
$
%%
$
%
$'
. /
D
$
%
$
,
&
$&
%
$'
/$
%+
3
4
%
%
"
,
,&
$
%
"$$
$&
,
86
$
(
$
$"'
)"
$
,
3
$
%"+P
"$
$
,
%
$
,
Q
"+
#
!"
W
>6+$
7:
(
"
.
%&
$
"
+P
$
$
$
$
,
%
,
%&
$
$
&
%
$
%
7
,$:4
$
$
$
$
$
&
%
,&
+
&
%%
"
%
#+
$'
ML
8
$
L
%
%
J,6
&
$&'
81
A$
BP
J
(
A$
J"
B'N'B'
%&+
$+
&
/$
"$
$
+&
,&
9&,
+
&
"
B'U'
+
%%
$&,
+
%'
D$
$
%&
%
"
S
"
$
7
B'U:S
%
( β , δ ) +
,&
$
%
.+
&
SS
$
7S+
,$
%
3:'
>$
+
&
%
$
$+
"&
$
&
%P
%
$
$5,
"$$
&
%
,
%%
,&
$
%
7%
,&
,&
7BM:
%$
,&
=#
7BC:
J&
W
9
7BCL::
$%
%%+
$'
8
$
,
%
+
%+
%
$&
$
%
%
%
$
+$
.
3
4
+
+
%
%
&
5&6
$
3
4
$+
&
%
+
+
$
$
%
+
.
'
+
.
%
$
!"
W
=
7B:
"$
$
$
&
%S
&
.
$&,
+
$
+
%%
$
+
%%
$
&S
%%'
>$
,
%
%S
$
"
$
W
J,
7B:
8$
7BM
BM,:
,$
&+
$"
%%
+"$
$
&'
/$
$
+
!,
%'
/$
&+
$
!"
7BNC:
$
&
%
"
%
$
,+
$
$
,+
$
%
%
'
8$
,
.
%
$
&
P
%
.
.
"$&
&
$
%
%
+
3
$
%$
"&
&
$
&
&
&
"$$
$
$+$
&
%
$
$
4
%
.
$
+
%%
$
%%
#
&
$
%
$
%%
+
%%
'
$
$
.
+
%
(
,!
82
A$
BP
J
(
A$
J"
,$
$
$+
.
$&
'
/$
$
%
$
,$
.
%
$
&
%
%+
&
,
$&,
+
$
.
,+
$
%
$+
&
$
%
%
$
#
$
&
,$
$
$
&
'
&
$
$
,
%
$
%
.
,$
%
.
!"
W
=
7BL:
,+
%
%
+$
"$
$&,
+
.
%
%
S
$
3'
&
"%
.
$
W
9#
7C:
$
&
%
.
&
&
$&
$&,
+
+$
"$
$
%
+
%%'
B'N''
.+
>$
=$
J
(
A$
(
$
M
&
&
"
$
,
$
,
%
'
$
,
!%,
'
/$
,
&
%
"$
%
"$
%+$
56
$
$
%
"$
%
+
+
$&
S+
'
.
%
$
D
7BN:
/$
W
8$%
7BNB:
8$+
7BNT:
7BNM:
W
9
7B:'
8
%%
$
,
$
%
!'
+
$
&
%+,
,
+
%%
.
&
$
%%
5
6'
7BNM:
++
$
$
,$
&
.
"$&
%
&
&
,
,+
&
%&P
+
$
+&
5+
&6
"$
,+
+
$
+&
5+
&6'
>$
+
$
S
$
0
W
/$
7BM:
=
W
!"
7BN:'
/$
$
,
$
5
'
J
!"
W
J,
7B:
$"
$"
6
,&
5,S,#6
"$
%+
&
$
$
#
,
'
%&
&
5"S,#6
"$
%+
'
D$
$
%%
83
A$
BP
J
(
A$
J"
#+
"
$
%
"
5S
,#+6
S
%%
$
!"
W
=
7BL:'
$
W
=%
7B:
+
$
%
%
"$
$&
,
5
&6
$'
(
$
$
$+
$
,
%
%
$
++
&
,&
80
7BMU:
&
&'
%$
&
!"
>6+$
W
J,
7L:
$
.
$"
"
#
$
%
$+
'
/$
%+
$
&&
.++
$
+
"$$
$
%
"
,
$
$
+
"$
$
$
,
5%F
56'
/$
%%
$
&
%
,$
$
+
+
$
%
,
+'
$
$
&
,+
,&
$
$
0
%
$
,$
#+'
%&
$
,$
%
$&
%
$
&'
/
%
+
%
"$&
$
$
&
$
(
"
"
&
"
"$
$
%
$
&
3
$
%
$
$&'
0 12
"&
#"
$
$&
,
$
%
%
,+
6
,$'
=%
6
R
&S
"
$
%
,&
7&:
%
++
$
,-
%
$
"$$
#
,
6
$
%
$
.0+
$
%
$
%'
$
$&
,&
+
%
$
7,MT:
%
'
"$&
$
$&Q
MT
8,&
%
%
&
$
S$++
%S
"
,
&
S%4
&
,
,$
"
%
$
%
6
$&
7J,+
B:'
84
A$
BP
J
(
A$
J"
&
#
"
"$
$
&S
+'
+
$
"$
%
"
,
&
.
,&
,+'
8
6
%
$
,-
"
%"P
A B and B C ; but C A /$
"
$
,
&
.$+
A
3&
7&
:
,
"$$
$
'
$
$
"
.$++
+
4
%&
+
A'
8$
&
"
,+
$
,#
$
+
+
A
,
$+
L
f
/$
$
,-
&
,
.
,&
,+
"$
#
%&
+
&
%
$
'
/$
&S
+
%
%
,+
%
$S
%
"
7
+
$
A,
W
8+
B4
$
BN4
A
B4
8+
BB4
BL4
?&
W
BC4
K
BN:'
%
$
$&
$
,
$
%
$
,$
%
$
&
$"
$&
"
56'
/$
,
R
,
,
S
,
$&
,&
++
$
.
&S
"
&
,
.
,&
,+'
!
"
+
,#
$'
(
"
"
$
&
&
&
%
$'
/$
&
%
&
&
,
%
&
$
+
"
-
"'
&
,
,+$
,&
,+'
/
$
+
$
.
$
+
%
%
`BB
T
$
`B
$
,
%
`B
&
`BB
"
$'
9
%%
$
`BB
T
$
%
`B
$'
.
+'
$
.
+
9
`B'
"
$
%
$
$+
$
"
%
#+
$
`B
$
$
++
`BB
"
$'
9
$
%%
+
$
,#
$
`B
%
$
+
&
$
`BB
&
"
$'
.
+
"
$
9
,
%%'
9
$
%%
.
`BB
T
$V
'
)"
$&,
$
+
$
&
$
%
$
&
,
.
'
>
$
&
.
,
$
&S
$%
.
%
&'
85
A$
BP
J
(
A$
J"
/$
,
"$
$
%'
(
%%
+
%
$
"
$
$&,
%"P
%
$&
,+
$&
#
&
"$
$
7$&
+
&
,
,
%%
&
$
,+:MM4
&
$
$&
,$
$&,&'
/$
$
"
,
%
,+
'
D
$
%&
,
-&
%
$&,
,$+
&&
$
&
&
%
"$
+
$
&
%
+
,&
+
'
/$
&SS,
-%
%
&
&
&
$
"+
S#
"$
%
$
%
"$
&+
,+
$
'
4
"
$
"
$
,$
$
$&,
"
&
.
.'
D
$
&S
%
%
.
+P
%
.
$
$
%
,+
+$
#
+
%
'
9"
$
"#
"
,
,&
$
,+
$"
$
&Q
D
$
,
"$
+
$
+
-,Q
D
$
%
"+$
$
&
Q
(%
$
"
&
%
&&
"
'
9
$
&S
+
$
"$
%
,+
%
,+'
&
(
"
$
,-
$
&S
+
%
&
&
$,$
W
D,
7BM:'
&
&
,+
,-
%
'
$
#
%
$
,
+
%
%
.
+
,
&
&'
D$
,
7,&+
$
%
.:
$+
$
%
+
%
$&,&
$
,$
"
&
&
&
,
.
,&
,+'
/$
%
$
&S
+
$
&
&
$
&
"
,
%
$
.'
"
$
&
&
&S
+
%
.
+
$&
%
$'
$&
(
Q
(
$
,+
&&
&
5+6Q
/$
"
56'
/$
MM
/$
.
%
$+
,$
$
+
+
6
"
&
"
%
$
7
%
.
/$
7BN:
$
S
+:'
86
A$
BP
J
(
A$
J"
"$&
$
,&
$
%
"
&&
+
5%6
$+$
$&
$
5%6'
80
"
&
#
1
"$$
$
+&
$
$
XY
#2
780
BMU
BC:'
/$
%
+&
$
+
$
.
%
&
S#+
780
BMU:
%
$
8
$%
+
&
#+
+&
$
7
$
3
$
,++
%
$
$:'
$
$+$
$
$
5-#6
%
&
&
$
$'
$
$
+
&
&
,
%
&
&
&
&'
/$
$
$"
$
&
.
+
&
%
%
$
$
&
,
$
$&'
&
$
$
+
$
.
+
+$
,
$
$
'
.
"#
$
$
%"
%
$
+'
$
+
%
.
+
$
$
%
$
$
.S
S$&,
+
,
,
$
&
$
%
,
&
"
$
"
$
4
$
&
,
$
&
$
&+
&
$&'
=
#
&
&
$
%
$
%&
$
$&4
,
$&
$
$
$
,&
%
$
$&
,"
$
M6
$
6
.
,+
%$
'
/$
&
&
3
$
&
$
"$"
%
$
&
,
%&+
&
"$
$
,MU'
(
&
"
$
"+'
/$
"$&
,$+
&
&
+
$
$%
%
$
"$&
$
56
#
"&
+
%
$
56'
/$
&
,
$
"$
&
,+
$
+
$%
$4
,
$
%
$
6
%
$
$
$&
&
&
&
&
$
"
,
&
&
%
$
&
+
$
MU D
$
+
"
%
$
$
8
+
T
"$
$+
%
&
"
$
"
1%S%2
$++
&
$
'
87
A$
BP
J
(
A$
J"
,
&'
/$
%
%
&
%
"$
$
,
$
&+
$
%
$
+
$
"$$
$
#
&S'
>%
&
$
%
$
#
$
%
$
$&
"
,
&
,
$4 5! $ $
, $ ( %
% $ !$ , ( ,
$
$! $ %,
)
/$
$
++
&
&
$
'
&
&
$
,
+
$
-#
&
++
,
$
$
%
%
.
,
&
&'
.
"#
$
$
,
$
$
$
,
-#
,'
/$#
"
$
,&
%
#"+
++
S
#+'
)$
$
"
$
.
%
$
%
$
$
$
"
#
5$
$&
%
$'
)&
&
%
$&
$+$
$
$
$&'
&
"
$
&
+
,
$
%
+
+$
#
,
$
%
%
,$'
A$
"
$
$
$
,+
$
#
%
%+
,
$
'
$
+
&
$
%
$
$&'
88
A$
BP
J
(
A$
J"
3
+
!
$
0
$
$
BP
B' /$
&
&&
$
,
7
B':
,
$
%
+
%
,+
%
"
86
BLC
7
B'L:
#"
!!
,
+
7
B'T'B:
4%
7
B'T':'
' ++
86
&
,$
,$
$
$.&
$#
7:
,&
&
+$
+
%4
&
7,:
$
%
$
$
&
$
.
%
&
"$
&
&
,$
$
$
&
&
7
B'T'B
B'T':'
L' /$
$+&
%
&
,
BNB
"$
/$
%
$"
$
,$
"
&&
$%
+
.'
+
%
$
$++
.
%"
/$6
$&,
+
.
%
&
7
B'U:'
=,&
$
+
$
$
.
( β , δ ) S
+
3S$&,
+
7
B'U'L:'
T' %
$&,
+
&
$
&
$
+'
=,&
$
+%
$
%
,
3
%
"$
$
$
+
%%'
/$
%
%
$
$
+%
,
$
&
%
%
$
&
%
$
&
%
&
7
B'C'L:
"$
$
$+
$
%
$&$
%
%
$
%
$
+
#
7
B'C':'
%%
$
+
%
$
&
%
,
,
%
$&
%
$
$
&
,$
7
B'N:'
89
A$
BP
J
(
A$
J"
M' $+$
$
$
$
+
%
$
S#+
+
$
&
$
$
$
&
%&
$&
7
B':'
)"
,
$
&
%
$
,"
,+&'
___
90
#$%
-4
(/
!8%5
/
!-4%!
-4%9$>
+
(
$
.
&
$
,"
S
+S
%
&'
/$
$&
#
%%
%
'
K
$
&
%
%%
$
"
&
$
'
(
$
&
(
"$$
"
-
$
$
"$
+
%%
4
(
!
$$%5
(,,
"
"$
S%%
%
'
/$
"
$&
'
D
+S
7)dBU:
&
%
$
"$
$
%%
"
,
%
$
"
$+$
$
"
0,
$&,S
%%
7+
:'
D$
$&
"
,
,$
"
$
"
$
"
%%'
D$
$
%%
"
,
&
"
"
$
$&,S
%%
"
('
(
$
%
$
S
$
$
3
%
"&
%
+
'
A$
P
.
+
9&,
+
.
.
$
H
92
A$
P
.
+
9&,
+
.
.
$
H
'B'
(
/$
%
$
,+&
$"
"
%%
&
'
$
,"
,
+
,
+
"
$
,
$
%
$
$
#'
/$
"$
&
+
&
7''
+:
"
#
$
S
%
&
%
$
%
$
,
%
"
$
$
$&
"
+
%
$
,
$+
$
+
%
#'
/$
"
$
,
3
$
,
'
(+
"$
&
$
&
Mb
"$
%%
$
,"
`B
"
`BT
&'
8$
"
#
$
&
`B
,
$
&
,
%
`BM'
$
"
#
&
%
`BU
,
$
$
$
$"'
/$
"$
$
%
$
$
$
$
"
#
$
S
%
&
%
%
+
$
$
,
,"+
&'
(+
"$
$
%
$
,
,"
`B
Bb
'
9
"
#
`B
"
`B
&
,
#
`BBB
&
`B
"'
$
&
$
$
%
&
"
&
,
&
"$
$
+
,&
$
#'
(
BNB
/$
$
"$
%
.
7
B'U:
+
$
$
$
,
"$
,3
7'+'
0
J
W
K+
A$
W
93
A$
P
.
+
9&,
+
.
.
$
H
BM4
&
W
BC4
?,&
BC4
#
W
G,
B4
J
B4
8$&
BL:'
/$
$
#+
#
$
,"
S
788:
+S
7!!:
71D
&
%
`
$
`T
$Q2:
3
"
&
$
+
"$
!!
3
%
88
719"
$
"
&
$
%+
+
`
$Q2:'
/$6
&
#+
%
$
+
"
$
$
%
%
$
P
.
+
7
W
9
BNL
$
5
6:
$
$&,S
%%'MC
$
$
%+
$
,
"&
7
"
#
!"
W
>6+$
4
J
T:'
>
$
.
+
$
%
$
$&
$
,
$
#
$&
%'
%"
$
"
"
&
$
$
Lb
$
&
$
b
,"
&
$
$
,
"$
,"
$
'MN
K
&
+
"
b
%3&
$
%
Bb
7#
'
4
/$
BNB:'
&
$
&
$
%"
&
"#
$
+
$+$
$
%
$+
%
$
%
'M
>
$
$
$
$
$&,S
%%
$
$
$
+
88
!!
'
/$
%
$
$
%+
[M
&
"
[L
%
"
%
L
$
7BCb
:
[M
%
"
%
L
&
7Ub
:'
%
.
+
$
$&,S
%%
,
%
/$6
+
$
$
+
,
%
&
$
+$
%
$
'
/$&
&
%
6
%
%
&
,
$&
&
,
-
%+
$"
MC
$
B
$
,&
/$
7BNB:
$
+
%%
7
"
$
+:
$
+
%%
7+
$
:'
MN
/$
"
"
,"
M
C'
D$
$
$
,
#
8
$
?
%
,"+
`M
"
BM
b'
$
"
,
$+$
"
&
"$$
"
%
.&
Bb'
/$
,
,
+
Mb
SS
,
$
5&
%%6
$
+
R
,
#
&
+$&
'
M
/
#
.
$
?,&
#6
.
B
7?,&
W
#
BU:
%
"
N
$
&
&'
H"
%
$
%
$
%
,
$"
$
+
R
$
"
%%
,"
[M
"
[N'M
$
&'
94
A$
P
.
+
9&,
+
.
.
$
H
#'
(
"
#"
$
%%
"&
%
#+
%&
3
&
+%&
%%
%
,%'
A3&
,%
+
%
%
"
,$
$"
,
$
%
%
$+
'
/$
$
,&
+
%
+
&
/$6
$P
(
$
/$6
+
#
%%
+
U
1`M
&
`B
&'2
K
$
56
"
%
&&
#+
,
%
1`M
&
+
%
&
Mb'2
A
++
$
,
$&
%%
$
"
,
+
$
,
$&
%%
$
$+$
'UB
D
+
"$$
#
$
+
%
$
%%
&
$&
'
.
+
$
$&,S
%%
$0
%%
.
,
$
.
'
'B'B'
(
.
+
/$
&
&
$
%%
+
%%
"
$
,&
A
D
7B:'U
/$&
$
%
7$
5&S&6
+&:
"$
$
%
,
"$
75]&6
:'
/$
5]&6
$
,&
Cb'UL
/$
&
++
$
+
%
,
$
'
/$
&
,
%
$'
>
$
$&
+
"$
&
"$$
$
#
'
$
$
$&
,
"$
%%
'
/
+
U
)
#
%
'
%
+
,&
Mb
&
%
`BB
&
&
%
+$&
$
`BM'
UB A
D
7B:
$
$
"&
,+
$
.
&&
%%
!
7''
:
$
$&
$
"
7
:'
U
9
!
W
D
7:
%
$
+
%
A
D6
(]&
3
,
$
&
$'
/$&
++
$"
$
$
"
$
"&
#
,
'
UL
A
D
+
.
"$
+
+
,
$
%
.
"$
%%+
'
/$%
"
$
,&
$
%%
,"
.
7'+'
S3
$&
':
%
$
'
95
A$
P
.
+
9&,
+
.
.
$
H
"$
#"
$
,
3
7J:UT
Ub
&
"$
,
$
&
`B'T
%
$
`B'
'
$
#
,%
$
"
&
$
`B
"
`BL
&'
#+
$
"$
%
$
"
$%
%
$
"$
$
%
,%
,
"$
"
'
>
$
$
$
$
"$
&
$#
%
%%
%
"$
%
%
,
+$
$
$
"+
,
$&
#
,
"$
"
'
A
%
.
"$
$
S+
%
$
-
,'
8$
"
`BT
&
%
$
`B
,
$
"
+
$
,&
+
Ub'
8$
"
+
Ub
+
$
6
#"
$"
"
'
(
.
"
$%
+
+
$
"&
%
,+
$
%%
&P
,$'
D
$
$
"
,
"$
"
+'
,
$
"&
%
$#+
,
$
%%
%
"
.
$
"$
,$
"
+
$
"
,
,
$
&
'
'B''
(
$
$&,S
%%
(
,
$
$&,S
%%
(
,
%3&
,
$&,
+UM
7'+'
BCM4
?,&
BC4
0
BNC4
J$
BN:
+
"$$
$
+&
+
&'
$
%
$&,
+
$
&
,
$+
,
$
$
+$
,"
$
&
%%
$
7:
%%'UU
(
$
"$
$
%
$
%"+
%+P
UT
/$
J
$
&
#+
+
%%'
/$
%
n
§ i·
AER = ¨1 + ¸ − 1 © n¹
"$
$
7:
$
,
%
+
&'
.
Mb
&
"
J
%
.&
M'Bb'
UM
/$
$
,
%
"$
<!$%5
+
%5 %,
'
+
3S$&,
+
7!,
BC:
S,
%
7>6+$
W
J,
:
$
&
%
5-6
%
.
+
&
&
'
7
B'U'L:'
UU
/$
+
$
%"
%
J
J%
7L:'
96
A$
P
.
+
9&,
+
.
.
$
H
r1→2
r2→3
t1
t2
t3
r1→3
t1
t3
+
'B
(
&
.
+
$
$
,
%%
+$
$
BÆ
BÆL'
(%
"
ri → j $
S
3
$
ti t j 7''
"$
+$
t j − ti :
$
$
r +
$
$
$
$
+
P
r1→2 > r1→3 %
0 ≤ t1 < t2 < t3 '
"$
+
$
$
&
$
+
$
+
$
%
+
(1 + r1→3 )
t1 − t3
= (1 + r1→ 2 ) 1
t − t2
(1 + r2→3 )
t2 − t3
>,&
$
(1 + r2→3 )
t2 −t3
(1 + r1→3 )
=
t −t
(1 + r1→2 )
t1 −t3
1
2
"$$
%
r1→2 > r1→3 7
&
,
.:
&
(1 + r1→3 )
t −t
(1 + r1→2 )
t1 −t3
1
2
< (1 + r1→ 2 ) 2
t − t3
and, consequently, 97
A$
P
.
+
9&,
+
.
.
$
H
r1→2 > r2→3 +
+
&
r1→3 > r2→3 '
/$%
+
$
+
$
+
$
%
+
+$
"$
$
,
%
r1→2 > r1→3 "
,
P
7B:
r1→2 > r2→3 7:
r1→3 > r2→3 /$
$
$
%
$
+
%
$
%
BÆL
"
$
$
%
$
$
%
+
%
$
#
"$'
J$
7B:
7:
$
&
,
&
$
'
J$
7:
$
,
7B:
&
&'
/$
&
$
3
%
$
%
%
$
$+$
%
$
$
%
$
P
7Bg:
r2→3 = r1→ 2 4
7g:
r2→3 > r1→3 7'+'
4
+
W
8$
T4
9,
W
)
B4
J
B4
J
W
J%
L:'
(%
"
#"
$
%
ri → j $%
"
+$
,"
$
"
$&
%%
,P
: $
,,
"$
$
"
%
$
7 r1→2 > r2→3 :
"$$
"
,
$&,
+4
B) $
( ,,
"$
$
"
%
+
7 r1→2 , r2→3 > r1→3 :'
(
$
&
(
,
%
$
US$
%
$
+
BNS$
$
$'
(
.
,"
$
%%
%%
P
D$
$
%%
"
#
$
$
%%
+
%
+
%
+
'
"$
"
#
(
98
A$
P
.
+
9&,
+
.
.
$
H
$
%%
S
%%
%
+
%
+
'
/$
S
%%
%
$
$
%
#'
/$
+
&
$+$
'
D
$
,#
"$$
$
%%
$+$
.$+
%
+
%
,%
+
,
,
3&'
(
+
$
+
$
$
$+$
$
3&
'UC
/$
.
$
"$
+
%%
%
+$
$+$
%
+
'
(
"
&
$
++
-
$'
D
#
BB
&
$
%"+
3P
$!$(M=D===)
,$%6!
$$
D5(,$) ,!
$5!
( , $ ! $ $ !%) ? $ $
!!!
%!,$$
%6)
%
++
$
$S&
$
"
#
+
&
'
>
+
$&
+
%
$
+
7BNb:
$
%
$
$
7BTb:
77BBB:dL'B
d':'
(
$
"
$
$"
$
%
$
$&,
%%
$
+
$
'
''
.
"
$&$
(
.
"$
BU
+
%
7(S&
(]&
&S&
)S:
%
+
7BÆC
$
CÆBL
$
BLÆBN
$
BÆB
$
R
$
$
+
:'
/$
%
$
%
$
%%
%
"$
$
%$
"
#
$
&S&
.
$
"
%
'
UC
/$
$
+
,
$+$
%
+
%
"
%
SS
3&
.
,
%
'
&
3&
$
$+$
+
"$
.
$
$
$
%
$
.'
8
$
+
3&
#&
+
"
$
%
+
,
+
$
$
'
99
A$
P
.
+
9&,
+
.
.
$
H
(
%
$&$'
/$
%
"
$
%%
%
,+
%
'
(
$
+
S
%
"
P
8)*$ N9
!$$9
)
(
$
+
,$
#
%
%
"
&
P
8)/
!$ N9
,5$$ 9
)
/$
%$
$&$
$
&
%%'
(
.
&
%%
%%
&
%
P
8")/
!,$(5!,,
5($$)
8) $9
D$
!5$$,$($,
)
>
$
$
$
$"
(
S
%%
%
$
(S&
P
83) $ D$
!5$$,()
%
3
$
)S
'
(
%
%
$&$
,
$+$
(
"
$
&S&
7''
$"
$
%%
9
9L
9T:'
(%
$
"
&
%%
(
.
$
$+$
$
&
%
$
S%
'
'L'
$
'L'B'
8
100
A$
P
.
+
9&,
+
.
.
$
H
>
>,
BT$
T
&
%
1%
%2
"
LLU
,
%
9
%
8$
(
7
.
L
%
$
&:'
/$
S
#
%
$
BU
3
+
$
&
,
'
/$
S
"
%P
UTb
%
$
$
S
NLb
%
$
#
$
#
Tb
%
$
%$
$
3
%
%
BU
'
/$
"
&
7'+'
A,
8
W
8+
BN:'
=
"
7$%&:
%
$
%
$
$
"
,
%
$
&
"
,
,
$
$
&
"
3'
'L''
=
$
,"
8S8
!+S!
,
%
78
.
%
%
$
:'
/$
88
"
`T
$
!!
"
$
%
+
`T
%
U
BN
$
$
&S&
S&
7
%
.
+
':
,$'
101
A$
P
.
+
9&,
+
.
.
$
H
+
'
,
$
+
%
"
,
+
,$
$
$
&
%
$
'
=
$
$
%
,&
#+
,'
/,
'B
$"
$"
$
"
,
$
%
%%
P
%
$
%
$
%
.
%
T
×
T
+'
/
&
$
,
$"
$
+
&'
++
-'-4P
B
-'-45P
C
$
$
7
),
T:'
7
&
M:'
6
(
>
%
U
$
$
%"+
J'
7$33
&8
102
A$
P
.
+
9&,
+
.
.
$
H
-'-4P
C
$
7
&
M:'
7$33
7$3$:&8;
-'-4P
BL
$
7
),
M:'
-'-45P
B
$
7
&
U:'
7$33
46
(
>
%
U
$
$
%"+
%
$
7J
$:'
9/
/
6
-'-45P
BL
$
7
),
M:'
(
>
%
U
$
$
%"+
%
$
'
7$3$
-'-4P
B
-'-45P
B
$
$
7
),
T:'
7
&
U:'
7$33
7$3$
/,
'B
103
A$
P
.
+
9&,
+
.
.
$
H
2.4. Results
/$
0
+
'L
$
%
%
,.
%
/,
''
/$
,
9
$
"
"$
$
6
$'
9
"
%"P
1. d
*b
%
$
%
88
%
&
*b
$
"$
!!
%
*]'Mb4
2. d
b
%
$
%
!!
%
&
4
3. d
Mb
%
$
%
88
%
&
'
A
B
,
$
"$$
$
$
88
%
"
$
$+
%
%
!!'
/$
"
$
,
,"
7$
$+$
"$$
$&
$
88:
]'Mb
7$
"
"$$
$&
$
!!:UN'
/$
%
"$
"&
$
!!
#
&
,"
'Mb
"
$
d
b'
/$
%
"$
"&
$
88
#
&
,
Mb'
$
&
,
$
+
%
,
"$
b
Mb
$
$
%
&'
UN
(
,
$
%
$
"$
"$
,#
%$
$
!!
"
88
$+$
'
%
$
"
&'
104
A$
P
.
+
9&,
+
.
.
$
H
S1 S2 S3 L
0.5
$
$
$
$
$
$
$
0.4
$
$
0.3
Min r
0.2
0.1
0.0
Interestonly
Interest+
Money
Moneyonly
No
Invest
Box plot showing results from all conditions
S1, S2, S3: Short intervals, 1Æ7, 7Æ13, 13Æ19 months respectively
L: Long interval, 1Æ19 months
+
'L
105
A$
P
.
+
9&,
+
.
.
$
H
Descriptive statistics for all conditions. Means and medians are based on the minimum discount rate (Min). True discount
rates fall between Min and Min+2.5%.
Condition
Interval
Mean
σ
Median
Max*
Included Excluded**
N
.12
11.5%
7.5%
4%
109
16
125
Interest-only
1→
→7
.11
10.2%
7.5%
2%
106
12
118
7→
→13
.13
12.0%
7.5%
6%
105
17
122
13→
→19
.16
17.5%
12.5%
10%
112
6
118
1→
→19
.16
16.1%
10.0%
12%
99
12
111
Interest+Money 1→
→7
.15
15.4%
12.5%
7%
107
8
115
7→
→13
.13
14.5%
12.5%
7%
123
9
132
13→
→19
.14
16.8%
12.5%
8%
112
8
120
1→
→19
.17
26.4%
25.0%
19%
105
2
107
Money-only
1→
→7
.16
23.7%
25.0%
13%
135
0
135
7→
→13
.16
23.8%
25.0%
16%
122
5
127
13→
→19
.12
16.8%
15.0%
2%
124
6
130
1→
→19
.17
24.9%
25.0%
19%
111
3
114
No-investment
1→
→7
.15
24.8%
25.0%
13%
117
3
120
7→
→13
.16
26.6%
25.0%
17%
133
5
138
13→
→19
.15
23.9%
22.5%
8%
124
4
128
1→
→19
_
=
%
"$
"&
$
$
88
'
__
),
%
,-
"$
"$
$
'
/$&
"
.
%
$
&'
/,
'
106
A$
P
.
+
9&,
+
.
.
$
H
My 9&$
B
"
$
$
(S&
(]&
"
$"
$
"
'
/,
'
$"
%
$P
$
9
"
Mb
$
&S&
,"
C'Mb
B'Mb
$
"
S
'
+
$
,
(S&
(]&
$
&S&
%
$
χ7B:dN'T
%hBSM'
,
+
'L
$"
$
$
$
&
%
$
US$
,
%
,&
P
Interval (months)
χ2(1)
1Æ7
33.1 p<10-5
7Æ13
44.2 p<10-5
13Æ19
34.8 p<10-5
1Æ19
0.8 p ns
/,
'L
/$
%+
.
,"
"$
+
9&$
T
M'
9&$
$
$
(]&
"
%
,"
$
$
(S&
&S&
"
'
&
$
(S&
&S&
%%
&
"$
$
"
.
$
%
.
$
$
"
+
$
(]&
'
+
$
,
(]&
$
$&
%%
+%&P
Interval (months)
1Æ7
7Æ13
13Æ19
Interest+Money compared to:
Interest-only Money-only
2.7 p=.10 19.0 p<10-4
6.5 p=.01 20.5 p<10-4
5.7 p=.02 21.8 p<10-4
/,
'T
(
"$
$
++
$
#
$
&
#
$
'
$
107
A$
P
.
+
9&,
+
.
.
$
H
(]&
"
$
(S&
$
&S&
+++
$
%
'
9&$
L
$
%
S+$
"
,
%%
,&
$
%
&'
/$
+
'
D$
$
3
%
"
&
%
$
$
'
7χ7:dB'L:
"
&
%
$
%
7χ7:d'NC
'NM
L'U
'T
&:
$
%
+%
%%'
9&$
T
M
"
,
+$'
(
$
$
"
"$
+$
$
&S&
"$
+$
$
(S&
'
$
"
R
$
BNS
$
"
&
,$
'
+
+
"$
$
+%
%%
,$
$
&S&
7χ7B:dN'B
hBSM:
(S&
7χ7B:dBM'
hBSL:
' $
$
(S
&
&S&
&
(
.
$
(]&
7
%
,"
$:
&
$
$
"$
$'
+
$
BN
$
$
%
%%
χ7:d'NC'
A
"$
)S
'
(
"
$
%%
%
$
5(6
%'
(
.
%
$
)S
,
#
$
%
$
&S&
$
"$
$+$
$
)S
'
/$
)S
"
.
$
$
"
,&
$+$
$
"$
S
"
'
9"
"$
(
.
$
$
BN
$
$
)S
"
&
"
$
$
U
$
$
"
%
$
%%'
/$
"
+$&
"
,
+%&
'
"
+%&
$+$
$
$
+
BN
$
$
&S&
χ7B:d'L
d'L'
D$
(
$
,&
$
$
%%
,"
$
)S
&S&
+%
(
,
$
$
)S
%%'
/$
%%
%
,
$
,
&
'
$
+
$
+
"
$
+
'
108
A$
P
.
+
9&,
+
.
.
$
H
'M'
A
"$
A
D
7B:
A
D
+
S$
&S&
(]&
%
7$
.
B
:'
/$&
%
(
%
US
$
$
"
"
$
(]&
%'
,
$
,
,"
"$$
$"
$
$
&
$
"
+$&
$+$
$
'
$
%%
,
&
%
,&
$
%
$
$&
"$
"
,
%
$
+
P
9
'
'
7:
$
$
"
Tb
$+$
%
$
$
+'
My study
Interval
(months)
1Æ3
1Æ7
1Æ19
Interest+
Money
Moneyonly
11.25%
13.75%
26.25%
16.25%
Coller & Williams’
Interest+
Money
17.7%
Moneyonly
25.2%
/,
'M
'U'
/$
&
%
$
+
.
$
%%
%
$
$
7:
$
"
,
%
$
+
,
7,:
"
,&
%
&
7:
+
"
%%+
&
$
&
$
&
7:
%
&
"
%
%
"
7$
:
'
/$
%%
%
$
%+
"
,'
$
+
"
$
"
"$
&
"
%
'
"$
,$
#
%
%
"
+
R
$
(]&
%
R
$
%
+
"
"$
"
%
&'
$
+
"
$
#
P
$
"
,"
BM
BC'Mb
$
,"
B
109
A$
P
.
+
9&,
+
.
.
$
H
B'Mb
"$
,"
"$
"
,"
$
"$
,
%
+
'
8
$
"
&
,+
%%
,&
$
$
&
$
+$'
8
&$+
%
$
++
&
,$
$
+
$
$&
$
"$
$&
"$
$
%
%
7
:
%
"$
$&
&
.'
8$
#+
.
%
$
$
+
%
$"
"
.
%
$'
(
+
%
-+
$
+
$
,
"
+
,
$
#
%
+$'
/$
%
#
%
+0
,
+4
$
#
%
+0
,
'
.
%
$
%
+&
%
%
%
-+
"$$
#
$
+0
$
1
%'2
J$
$
$
+0
&
"&'
$+$
&
$
"$
%
,
+
"&'
%
$
,
"$
&
"&
"
,
-%
+
$
+0'
/$
+&
%
$
%
$
$
%%
%
%'
/$
$
.%
,&
?$
/#&6
7BNT:
&
%
%+
%%'
=6
%
$
+,
%%
+
"$$
%
+
R
$&
#
$
#S
#+'
(
"
&
,
"
$
1
#S'2
J$
"
$
%%
+
$
1#
$
3
%
$SS$
"&'2
&
%"
+0
$
&
%
S$
$
+
#+
%
$
&
+
%
$"
"
"$
#
3
*
"
"$
#
3
K'
/$
%
%
$
&
,+
%
$
%
&'
/$
+0
$
5
,
$0
,&
.
+
$
$&,S
%%'6
#
$
&
%
%
&
%"
$
$
$
,
'
(
&
&
&
$
/$6
$
7BNB:'
110
A$
P
.
+
9&,
+
.
.
$
H
D$
"
.
$
%%
%
+
%%
$
%
$
,
3
%%'
(
$
$
(
$"
$
$
$
%
%
$
%
$
&
"$$
$
'
>$
$
$"
$
$
$"
,
7
J
#
>
W
J$
7M::
"$$
$
%%
&+
+
$
%
7!"
7BNN::
$
$
%
%
$
%
"$$
3
"
+
$
$+
7$,$
W
D,
7BC:4
J
W
J%
7L::
"$$
"
%
3
,&
+
,#"
%"
7#
W
O,
7M::'
/
(
++
$
$
$
$
"&
$
$
%
-+
#+
$
,&
+
,
$
'
&
,
$
$
+
%
$
$
%
%
$
%
$
,
+0
+
$
+0
%
$
,
%
"$
$
"$
%
$+
$
'
111
A$
LP
+
%%
9&,
+
$
A$
%
A
83
#$%"
9!-,,
8%5
/
!$#$
,
#1<!
+
.+
,$
=&$+&
$"
$
"$
$+
+
3
%
$
"$
$+
+
+
'
/$
%%
$
,
,
$&,
+
7
L
?,&
B
BNU:
&
7J,
'
L:'
(
.
B
7dMB:
(
$"
$
,$
.
$"
$
$
+
%%
,
.
%
$
%%
$+$
$
&
'
=
$"
3
,
$+$
#
,
S$'
(
.
7dB'TN:
(
%$
.
$"
3
%
$
&
&
%
&
$
$
%
3
"$
+
,
%
,3
$+
(
,
6 <!
!'
/$
&
"
%
&'
113
A$
LP
+
%%
9&,
+
$
A$
%
A
83
114
A$
LP
+
%%
9&,
+
$
A$
%
A
83
L'B'
(
/$
%
S
$
,&
8
7BLC:
,
6
%
3
%
%
,&
$
!
%
$
%
$
$
3
7
B'T'B:'
$
!!
3
%
,
&
"$
$
$
%
5
%6
$
+
+
6
%
%
7
3
$
&
%
:'
$
$
$
,
%
&
&
$
$
,
,
%
$
+
+
$
,
,$
$
$
%
.
,-
#
"+
%
3
$$
+
%
"$$
%
3
%
$&
$
,
'
"
"
$
B
$
$
$
%&
,'
=%
3
%
"&
,
%
+
$
"&
&
'
+
$
BM
&
$
&
$"
$"
$
%
,
%
+
115
A$
LP
+
%%
9&,
+
$
A$
%
A
83
5+6
7$:
%
$
3
$&
"$$
&
%
%
3
,S
7(8:
7
B'T'B
.
L:U4
B'C'L
(
&
.
$
%
%
+
3
$
%
%
%&
'
(
%
!"
W
=
7BL:
,
$
%+
"$$
$&
.
%
3
,&
&
"
%P
$
+
%
%
3
+
%
'
/$
&+
$&$
$
$
%
%
R
,&
+
&
%
%
+
%S
S
%
%
$
%&
+
%
3
R,&
$
%%
%
%
&'
(
%
%
3
$
,
%
,
%%
%
%
%
+
'
>
$
"
$
$
$
$
&
"$
&
5+6
'
;[email protected]
)"
$
3
"
&
#
"$$
,
$
5+6
'
8
$
"
5+6
%%
+
"
34
"
$
.
%
"$
$
&
Q
%&
$
"
'
8
$
$"
$
"$
+
3
$
"$
+
+
%
$
$
3
$
3
%
$
#+
,
&
5+6
%%
%
$
.
'
(
$
$
%
.
.+
$
,
$
%%
R"$$
(
"
$
3
%%S
$
$&,
+
7
BNU4
?,&
W
B4
W
L:
#+
,
&
7J,
'
L:'
$
,
.
&
P
$
+
%%
7
B'C':'
"$
$+
+
3
&
U
)
5+6
%
&
$
P
%
%
+
3
,
+
$
,
&
+
(
%
%
$
%
7+
%
$
$
:'
116
A$
LP
+
%%
9&,
+
$
A$
%
A
83
&
,
&
#'
/$
$
%
,-
%
$
$
"$$
$
$+$
,
$
$
%
3
$
+
%%
$&,
+
&S,
S#+
7.
B:'
,-
%
$
$
+
$"
+
$
$
%
3'
(
(
"
"$$
+
,+
%
&
%%&
$
3
$
$
%
+
$
7.
:'
&
%"P
L'
(
"
"
$
%
$
3
%%
%
"
.
%
'
(
L'L
L'T
(
"
.
B
%&
L'M
(
"
$
%+
'
L''
/$
A
83
%%
!
,+
,&
%+
"$
(
"
3'
/$
%"#
"
,
$
B'T'B
7
$
%
3
%
:P
"
,
,&
i ∈ I = {1, 2,..., n} ,
$
"
%
%
,&
X %
"
%
%
$
A
X n '
(
"
%
,&
"#
V %
X n $
%
.
L
T
M
7''
$
"$
"+$
/$
B'T'B:'
/-. H * ;H
<!
!
,
,&
I = {1, 2,..., n} '
%
x = ( x1 , x2 ,..., xi ,...xn ) ∈ X n 3
%
&
%
$
.
S ⊆ I a ∈ , a ≠ 0 $
$P
B'
x = a ⋅1S "$
1S $
"$
"$
.
,+
S 3
$
3
0'
'
S = {i1 , i2 ,..., is } "$
i1 < i2 < ... < is $
%"+
%P
i2 − i1 = i3 − i2 = ... = is − is −1 117
A$
LP
+
%%
9&,
+
$
A$
%
A
83
3
$
&
%
"$
3
$
%&
'
.
( 2, 2, 2, 2 ) ( 0,3,0,3, 0,3) ( 0, 0, 4, 4 ) 3'
)"
$
3
%%
$
,
$
$"
7
+:
"$
$+
+
3
$
"$
$+
+
+
'
A
"
.
&$+&
$
7?,&
W
7B:
$
$
7
W
L:4
S#+
.
J,
'
7L:'
(
"
%
$
%
.
&$+&
$
J,
'
7L:
+$
"$
$
$6
.
%
$
%%'
L''B'
?,&
W
7B:
$
,-
$
%"+
$
#P
7.
%
C:
' J
[C
&
' J
[NN
U
&
A' J
[C
&
B
&
&
L
&
T
&'
' J
[NN
U
&
BU
&
U
&
LU
&
TU
&'
/$
$
%
$
B
%
,-
%
"$
#+
$
$
%+
,
A'
/$
,
"$
$
&
"
"
B'T'B
$&
%
&
7.
C:'
A&
%
&
δ 7 0 < δ ≤ 1 :
,
$
&
%
%
$
δ 0u (7,90) > δ 6 ⋅ u (8,80)
C
(
$
&
?,&
$
,-
"$
%
,
&
+
&
&
$
%
?,&
W
9
7BM:'
118
A$
LP
+
%%
9&,
+
$
A$
%
A
83
"$$
%
& k ≥ 0 ,
δ k ⋅ u (7, 90) > δ k + 6 ⋅ u (8,80)
)"
$
$
&
3
A
%
$
56
3
$
A
%
&
"$
$
$
,'
(
$
&
?,&
&
"$$
$
%%
"$
$
1#+2
%
$
$
3
"
'
(
$&
%S#+
$&
#
,-
$
+
$
,-
$&
"
%"
3&
%
%
$
7
$
&
A
:'
++S#+
$&
#
,-
$
$
%S#+
,
+
,-
$
%
$
%
$&
$+
$
S
$&
,,&
"
,3
$'
"
+
L'B
$
+
%
%
,
$
+
"$$
%
3
$
%
$'
Preference Reversals
+
L'B
/$
$
%
+
%%
%
3
7S#+
:
%%
%
,$
$
%S
++S#+
'
A&
3
"
$+
%%
$
-
%
+
'
=
,$
&
"$
%+
3'
$
"
%
'
W
7L:
%
"$
$&
1,S
119
A$
LP
+
%%
9&,
+
$
A$
%
A
83
"2
%%
+
$
+S
S
%
"$
$
$
"
+
3
$
"$
"
+
+
"'
L'''
/$
9&,
+
.
)"
"$&
"
,$
&
"$
%+
3
%
Q
+
$
"
,
%
$&,
+'
/$
,$
$
+
$
%"+P
$
"
3
$
%$
"&
$&
"$$
$
$+$
,
$
%
"
$
&+
$
&
,
$
+S
'
9&,
+
S
$
S
,
.
%
$
,
,&
?,&
CB'
+
$+
$
.
+
.'
!
$
"$
.P
8
I = {0,1,..., 7} $
%
&
"#
,++
&
0
7&:
,
$
7
0:
%
&'
/#
$
%"+
3P
a = ( 8,0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ) b = ( 0, 0, 0,9, 0, 0, 0, 0 ) c = ( 8, 0,8, 0,8, 0, 0,0 ) d = ( 0, 0, 0,9,0,9, 0,9 ) (+
"
,
$
%"+
%P
a Vb
d Vc CB
(
%
$
%+&
%
$
+
R
"
$
S
$
$
"$
$&
%
%S
,
'
120
A$
LP
+
%%
9&,
+
$
A$
%
A
83
$&,
+
&
%
δ i "
,
+
$
δ i +1 > δ i %
i ∈ I '
/$%
a V b d V c %&
,
.
,&
$
%
$
$
7
0:
$
3
$
%
7
0:
'
.
$
%"+
$&,C
%
7+
"$
i ≥ 1 :P
§ 1 + 0, 042 ⋅ (i − 1) ·
¸
¹
δi = ¨
© 1 + 0, 042 ⋅ i
δ0 = 1
if i ≥ 1
if i = 0
"
.
$
%
#+
%
.
u ( xi ) = xi 3
u (8) ≥ ∏ δ i u (9)
i=0
8 ≥ (0,8881) × 9 8 ≥ 7,99
$
3
5
7
2
4
∏ δ u (9) + ∏ δ u(9) + ∏ δ u (9) ≥ δ u(8) + ∏ δ u (8) + ∏ δ u (8)
i
i =0
i
i =0
i
i=0
i
0
i=0
i
i =0
(0,8881) × 9 + (0,8264) × 9 + (0, 7728) × 9 ≥ (1) × 8 + (0,9225) × 8 + (0,8562) × 8 22,39 > 22, 23
+
$
+
%
,
.
$
3
$
"$
"
$
,%
.
+
R+
%S
'
$
$
$
3
%%
%$
%
%
$&,
+'
L''L'
J,6
.
8&
%&
$
&
,
,-
$
+
,&
'
D$
%
&
$
3
,#"
7"
$
:
C
/$
$
0
+
'
78
B'U'B:
121
A$
LP
+
%%
9&,
+
$
A$
%
A
83
+
%
%
$
$
%"Q
(
$
&
"
,
7
"
S
%:
#+
$
%%
+
,$
3
%
%
$
$S
'
/$
%
$&,
+
$
"
,
&$+
,
%
'
(
+
+
$&,
+
$
,+
%
$
3
,&
,+
"$
"
"
"
$
'
(
"
$"
$
$
#
%
"
%'
(
%
.
J,
'
7L:
$
&
$"
$
$&,
+
,
%
.&
+
$
"&
.
+
$
,
%
,%CL'
(
$
$
.
"$
$"
"$$
$&,
+
%
"$
$
,
&
+
J,
.
,
,'
(
"
$
&
$
%
$
.
$
&
+
3'
J,
$
%"+
%
P
B
[B
B
[C
G
B
[B
G
B
[C
A
8
B
[C
>
B
[B
)
B
[C
)
B
[C
B
[B
B
[B
+
L'
/$
$&,
+
$
$
&
,-
$+
A
"
$
'
/$
$
%
$
&
%
[L
$
&
CL
/$
J,6
&
$
%&
"
$
$
$
&
%
%
%
S
$
$&
$
$&,
+
1
$
,#
,.
%
S#+2
%
&+
%
$
'
122
A$
LP
+
%%
9&,
+
$
A$
%
A
83
%
,
),
$
$
,
&
"$
(δ i ) "#&
+
7
$
S
%
+
"
$
:'
J,
,
+
%
P
b
%
$
,-
$
A
,
7
&
Ub
$
A
:'
=
&
"
"$
$+
+
$
3
$
"$
$+
+
$
+
$
,
,
%
$&,
+
'
D$&
$Q
J,
S#+
$
,
.
%
$
$
.
$
&
%
$
&
$&'
+
J,
"$
"
( x, t ) ( y, s ) $&
&
,
++
$+$
$S+
+
"
&
7
$
&
$
:P
(' /$
#
#
%
P
%
x > y t < s $
$
$
( x, t ) ((' /$
S#
#
%
,"
4
,"
'
(%
$
%
&
&
$
$
%
+
$
"$$
$
&'
(((' (%
$
%
"
+
$
$
+
%%
'
+
$
,
$
%
&
7
!
BMU
/#&
BCC
J,
BNN:
J,
.
$
%"P
1V&
,-
"
$
3
%
3
%
[
'
/$
3
%
7B
G&B
>B
B:
"
$
3
7$B
GB
8B
)B:
"$
$
3
%
&
7[B
[B
[B
[B:
"
7[C
[C
[C
[C:
$
7[B:
"
7[C:'2
/$
$
"$
+
%
+
3
$
%%
+
"
&
,
+%
$
%%
$
3'
$
++
%%
S+'
D$
$+
+
3
"
,
+
+
+
((P
&
%
$
$&
$
'
D$
"$
+
,$
$
123
A$
LP
+
%%
9&,
+
$
A$
%
A
83
$
&
"
$
-
+
(((
+
$+
%%'
D$
0+
$
%
&
#+
(
,
J,6
.
"+'
(
"
$"
&
.
B
,
J,6
"$
&
+
$
&
%
3
$
"$$
#
$
$S+
.
,'
L''T'
+
%%
.
8+&
$
J,
&
%
$
.
&$+
,
$
.CT
%
$
$+$
,
$
$
%
3P
$
+
%%
7
B'C':'
(
,
%+
S
$
$
$
+
'
/$
7BNB:
%
.CM
%
$
%"+
+
+
P
+
J
[U
BLb
[LM
LTb
[T
b
/,
L'B
)"
"$
3
%
$
#
%
$
%
$
3'
A
%
$
%"+
P
' J
[U
&
' J
[L
"
A' J
.
&
%
[U
+
&
CT
/$
.
$
&
J,6'
9
,
.
,&
+
"
,
,&
#
!"
W
>6+$
7:
%
BU'
CM
8
+
$
?,&
W
#
7BU:
&
W
7BC:'
124
A$
LP
+
%%
9&,
+
$
A$
%
A
83
' J
.
&
%
[L
+
"
(%
6
%
%%
,&
$
#
+
$
%
/$6
&
"
$
.
&
$+
,
A
'
(
$
$
3
%%
"
-
,
%%
%
%
$
"S#"
+
%%'
$
%%
"
%
,$
"$
+
"
3
"$
+
,#"
'
L'L'
.
B
'
$8%$
&
.
B
"
+
"$$
$
3
%%
"$
,$
$
$&,
+
$
&
,
.
'
/$
&
$
$&$
,
79B:
$
$
$
$
&
%
3
%%'
&
$&$
79:
$
$
3
%%
"$
&
%
$
+
%%'
(
$
"
(
.
$
3
%%
"$
+
$
+
+
$
$
%
$
3'
$
$&$
B
"
,
.
B'
L'L'B'
+
/$
3
"
%"CUP
CU
9
(
$
,$
$
,
$
&
3
'
.
&
%
36
+
.
'
!
$
(
,
$
&
%
%
3
$
%"
&
3
7eBSeT:'
125
A$
LP
+
%%
9&,
+
$
A$
%
A
83
OCT
Q1
NOV
DEC
A
JAN
FEB
MAR
APR
€210
OCT
A
NOV
€200
DEC
€200
JAN
FEB
€200
€200
B
MAR
€210
OCT
Q3
NOV
DEC
A
JAN
FEB
MAR
APR
€210
APR
NOV
DEC
JAN
FEB
€210
€210
MAY
JUN
MAR
APR
MAY
JUN
€200
€200
€200
€200
€210
€210
€210
€210
B
JUN
€840
OCT
Q4
MAY
€800
B
A
JUN
€200
B
Q2
MAY
+
L'L
A
&
eB
e'
/$
+
"
$
$&,
&S,
.
%
3
%%
7d
$+
eB
,
e:'
/$
%
"$&
$&,
+
%"P
%
$&,
#
eB
$
$
"+
%
`B
%
N
7&:
T
7G:'
$
,
%
+
%
δ i $
$
%
7`
A:
7`B
=J:
7`
)>H:
7`B
J:'
/$
$
"
%
$
%
$
`
e
,
$
$
$
`B
3'
$
%
,
126
A$
LP
+
%%
9&,
+
$
A$
%
A
83
,&
%
%
7`B
G):
7`
:4
&
$&,
+
CC'
!
.
+
%
%P
A
$&,
"$
%
"
,
,&
&
+
&
%
%
&
u +$
"$
+
$&,
+
%
!"
W
=
7B:P
1
D(i ) =
(1 + α i )
β
α
"$
α , β > 0 "$
i ∈ I = {0,1,..., n} $
%
'
8
B
%
%
eB
"
$
u ( 200 )
(1 + α 4)
β
α
≥
u ( 210 )
(1 + α 8)
β
α
!
u ( 210 )
u ( 200 )
= k "$
u (200), u (210) ≠ 0 $
CC
D$
$
56
(
&
"$
$
+
%&
%
$&,
+
!"
W
=
7B:
7
B'U':'
(
%
,
$
%
%
&
%
!"
W
=6
+
$
%
%
$
%
.
7 δ9 = 1:
"$
$
$
,&
$
%
δ i ≠9 = 0,9873 '
D$
$
,
$&,
+
$
+
%
(δ i ) ,+
"#&
+
3
"
,
&
$
&
&
&
%$
$
,&
$
'
$
%
$
"
,
%
+
eB
"
$
G)
"
$
J,6
'
127
A$
LP
+
%%
9&,
+
$
A$
%
A
83
β
(1 + α 8) α
(1 + α 4)
β
α
≥k
7B:
β
ª1 + α 8 º α
«¬1 + α 4 »¼ ≥ k
β ª1 + α 8 º
ln
≥ ln k
α «¬1 + α 4 »¼
%
"$
"
+
$
%"+
%
β P
β≥
α ⋅ ln k
1+ α8
ln
1+ α 4
7:
)"
$
"
$
e'
/$
"
$
ª
1
1
1
1
+
+
+
k ⋅«
β
β
β
β
«
α
α
α
α
+
+
+
+
α
α
α
α
1
6
1
7
1
8
1
9
) (
) (
) (
)
¬« (
º
»≥
»
¼»
ª
1
1
1
1
≥«
+
+
+
β
β
β
β
«
«¬ (1 + α 2 ) α (1 + α 3 )α (1 + α 4 ) α (1 + α 5 ) α
º
»
»
»¼
7L:
(
$
+
(
"
$"
$
,'
8
A
+
$
3&
,
%
eBP
β
(1 + α 8 )α
(1 + α 4 )
β
α
≥ k 128
A$
LP
+
%%
9&,
+
$
A$
%
A
83
>,&
$
3&
$
%
"
&
$
%
$
,&
$+$
,
$
$
+$
$
'
/
$
%
"
%
δ 8 δ 4 ,P
β
β
§ 1 + α 7 ·α
§ 1 + α 3 ·α
δ8 = ¨
> δ4 = ¨
¸
¸ © 1+α8 ¹
© 1+ α 4 ¹
/$
β
β
1
1
§ 1 + α 7 ·α
§ 1 + α 3 ·α
> k¨
¨
¸
¸
β
β
© 1 + α 8 ¹ (1 + α 4 ) α
© 1 + α 4 ¹ (1 + α 8 ) α
1
(1 + α 3)
β
α
>k
1
β
(1 + α 7 )α
+&
1
(1 + α 2 )
β
α
>k
1
(1 + α 6 )
β
α
7T:
,
%
+
%
δ i $
$
%
eB
$
%
$
%
$
`
e
,
$
$
$
`B
3'
)"
%
$
7,&
$&$:
%
$
`B
3
$
`
3
R
$
eS
$
&
$
$
$
+
+$
%
%
7`B
G):
7`
:
$
%
%
$
$
`
$
`B
'
8
L
D
$
3&
129
A$
LP
+
%%
9&,
+
$
A$
%
A
83
ª
1
1
1
1
k ⋅«
+
+
+
β
β
β
β
«
α
α
α
α
1
6
1
7
1
8
1
9
+
+
+
+
α
α
α
α
(
)
(
)
(
)
(
)
¬«
º
»≥
»
¼»
ª
1
1
1
1
≥«
+
+
+
β
β
β
β
«
«¬ (1 + α 2 ) α (1 + α 3 )α (1 + α 4 ) α (1 + α 5 ) α
º
»
»
»¼
,&
+
.
7B:
7T:
$
P
ª
º
1
1 »
1
1
«
k⋅
+
≥
+
β
β
β
β
«
»
α
α
α
α
«¬(1+α7) (1+α9) »¼ (1+α3) (1+α5)
7M:
)"
%
7M:
$
%
β $
$
%
β ' < β $
"
%
,
β %
,
,&
7:'
!
$"
$
%&P
!
B
a, b ∈ ++ a > b β ' < β +
k ≥ 1 k⋅
1
(1 + α a )
β
α
≥
1
(1 + α b )
β
α
k ⋅
1
(1 + α a )
β'
α
≥
1
β'
(1 + α b ) α
'
=%P
%
Δβ = β − β ' '
8
$
3&
%'
D
$"
$
$
3
3&
&
$
+
$
%
$
§ 1+α a ·
¨
¸
© 1+ αb ¹
−Δβ
α
< 1 %
a > b Δβ ≥ 0 α > 0 %"P
130
A$
LP
+
%%
9&,
+
$
A$
%
A
83
k⋅
k⋅
k⋅
k⋅
1
β
§ 1+ αa ·
¨
¸
© 1+ αb ¹
1
≥
β
(1 + α a )α (1 + α b )α
1
β
α
−Δβ
(1 + α a ) (1 + α a ) α
1
(1 + α a )
β −Δβ
α
1
(1 + α a )
β'
α
≥
≥
≥
−Δβ
α
1
β
α
−Δβ
(1 + α b ) (1 + α b ) α
1
(1 + α b )
β −Δβ
α
1
β'
(1 + α b ) α
8
"
%
$
%
3&
7L:
"
%
β $
"
%
&
β ' < β '
/$
"
,
β %
$
,
%
+
,&
3&
7:P
β0 =
α ⋅ ln k
1+α8
ln
1+α 4
"
.
"
7M:
%"P
ª
º
1
1
1
1
«
»>
k⋅
7U:
+
+
ln k
ln k
ln k
ln k
«
»
ln(1
8)
ln
1
4
ln(1
8)
ln
1
4
ln(1
8)
ln
1
4
ln(1
8)
ln
1
4
+
α
−
+
α
+
α
−
+
α
+
α
−
+
α
+
α
−
+
α
(
)
(
)
(
)
(
)
(1+α9)
(1+α5)
«¬(1+α7)
»¼ (1+α3)
8
T
+
7U:
"
.
$+
$
,
k P
131
A$
LP
+
%%
9&,
+
$
A$
%
A
83
§
−
ln ¨¨ k (1+α 9 )
©
e
ln k −
e
( ln k )¨¨1−
k
·
¸¸
¹
+e
ln k
ln (1+α 9 )
ln(1+α 8) − ln (1+α 4 )
§
e
ln k
ln(1+α 8)−ln(1+α 4)
©
·
ln (1+α 9 )
¸
ln(1+α 8) − ln (1+α 4 ) ¹¸
§
·
ln (1+α 9 )
¨¨1−
¸
ln(1+α 8) − ln (1+α 4 ) ¹¸
©
+k
§
−
ln ¨¨ k (1+α 7 )
©
+e
ln k −
§
+e
( ln k )¨¨1−
©
ln k
ln(1+α 8)−ln(1+α 4)
·
¸¸
¹
−e
ln (1+α 3)
ln k
ln (1+α 7 )
ln(1+α 8) − ln (1+α 4 )
·
ln (1+α 7 )
¸
ln(1+α 8) − ln (1+α 4 ) ¹¸
§
·
ln (1+α 7 )
¨¨1−
¸
ln(1+α 8) − ln (1+α 4 ) ¹¸
©
−k
−
−e
§
−e
ln k
ln(1+α 8)−ln(1+α 4 )
( ln k )¨¨ −
©
−
−e
ln (1+α 5 )
−
ln k
ln(1+α 8)−ln(1+α 4 )
ln k
ln (1+α 3)
ln(1+α 8) − ln (1+α 4 )
·
ln (1+α 3)
¸
ln(1+α 8) − ln (1+α 4 ) ¹¸
§
·
ln (1+α 3)
¨¨ −
¸¸
© ln(1+α 8) − ln (1+α 4 ) ¹
−k
−e
§
−e
( ln k )¨¨ −
©
−
>0
ln k
ln (1+α 5)
ln(1+α 8) − ln (1+α 4 )
·
ln (1+α 5)
¸
ln(1+α 8) − ln (1+α 4 ) ¹¸
§
·
ln (1+α 5)
¨¨ −
¸¸
© ln(1+α 8) − ln (1+α 4 ) ¹
>0
>0
)"
%
$
.
$
3&
%"P
§
·
ln (1 + α 9 )
a = ¨1 −
¨ ln(1 + α 8) − ln (1 + α 4 ) ¸¸
©
¹
§
·
ln (1 + α 7 )
b = ¨1 −
¨ ln(1 + α 8) − ln (1 + α 4 ) ¸¸
©
¹
§
·
ln (1 + α 3)
c = ¨−
¨ ln(1 + α 8) − ln (1 + α 4 ) ¸¸
©
¹
§
·
ln (1 + α 5 )
d = ¨−
¨ ln(1 + α 8) − ln (1 + α 4 ) ¸¸
©
¹
)"
$
%
$"
$
k a + kb − kc − k d > 0 7C:
,P
%
$P
§ 1+ α8 ·
§1+α 9 ·
ln ¨
¸ > ln ¨
¸
©1+ α 4 ¹
© 1+ α 5 ¹
ln(1 + α 8) − ln (1 + α 4 ) − ln (1 + α 9 ) > − ln (1 + α 5 )
1−
ln (1 + α 9 )
ln(1 + α 8) − ln (1 + α 4 )
>−
ln (1 + α 5 )
ln(1 + α 8) − ln (1 + α 4 )
a>d
/$
.
d 3
.
a t > 0 P
d = a −t 132
>0
A$
LP
+
%%
9&,
+
$
A$
%
A
83
§ 1+ α 4 ·
§ 1+ α8 ·
ln ¨
¸ > ln ¨
¸
© 1+ α3 ¹
© 1+ α 7 ¹
− ln (1 + α 3) > ln(1 + α 8) − ln (1 + α 4 ) − ln (1 + α 7 )
−
ln (1 + α 3)
ln(1 + α 8) − ln (1 + α 4 )
> 1−
ln (1 + α 7 )
ln(1 + α 8) − ln (1 + α 4 )
c>b
D$$
$
%
s > 0 b =c−s
$
s > t ,
§ 1+11α + 28α2 ·
§ 1+13α + 40α2 ·
ln ¨
ln
>
¨
2¸
2¸
© 1+11α + 24α ¹
© 1+13α + 36α ¹
§ (1+α4)(1+α7) · § (1+α8)(1+α5) ·
ln ¨
> ln
¨ (1+α3)(1+α8) ¸¸ ¨¨ (1+α4)(1+α9) ¸¸
©
¹ ©
¹
§ 1+α4 · § 1+α8 · § 1+α8 · § 1+α9 ·
ln ¨
¸ − ln ¨
¸ >ln ¨
¸ − ln ¨
¸
© 1+α3 ¹ © 1+α7 ¹ © 1+α4 ¹ © 1+α5 ¹
−ln (1+α3) + ln (1+α7) >−ln (1+α9) + ln (1+α5) + 2( ln(1+α8) − ln (1+α4) )
−
ln (1+α3)
ª
º
ª
º
ln (1+α7)
ln (1+α9)
ln (1+α5)
− «1−
− «−
» >1−
»
ln(1+α8) − ln (1+α4) «¬ ln(1+α8) − ln (1+α4) »¼
ln(1+α8) − ln (1+α4) «¬ ln(1+α8) − ln (1+α4) »¼
s >t
α > 0 ,&
$&$'
D
$
$
.
v > 0 $
$
s =t+v
"
"
+
k a + k c − s − k c − k a −t > 0
k a + k c −t − v − k c − k a −t > 0
1
§
k a ¨1 − t
© k
· c§ 1
·
¸ + k ¨ t + v − 1¸ > 0
¹
©k
¹
"$$
,
%
&
k > 1 ,
c > a ,&
133
A$
LP
+
%%
9&,
+
$
A$
%
A
83
§ 1+ α9 ·
§ 1+ α8 ·
ln ¨
¸ > ln ¨
¸
© 1+α 3 ¹
© 1+α 4 ¹
− ln (1 + α 3) > ln(1 + α 8) − ln (1 + α 4 ) − ln (1 + α 9 )
−
ln (1 + α 3)
ln (1 + α 9 )
> 1−
ln(1 + α 8) − ln1 + α 4
ln(1 + α 8) − ln1 + α 4
c>a
$%
k c > k a "$$
%P
1
§
k a ¨1 − t
© k
· c§ 1
·
¸ + k ¨ t + v − 1¸ < 0 ¹
©k
¹
+
$
$
%
e'
A$+
eB
e
$%
,
"$
&
$&,
+
'
)"
$"
$
$
%
,
"$
$
,
&
,&
J,
'
7L:
7
L''T:'
/#
J,6
P
$
$
&
&
+
$
'
)"
%
$
$
$
&
7"$$
$
+:
$
&
$
"
,$
$
$
$
S
,$
'
(
$
"
J,6
.
$
3
%%
7''
$
%
eB
$
%
e:'
/$
$
eL
+
%
$
+
%%'
(%
$"
3
%%
$
$
eB
e
$
$
$&
%
3
$
%
+
'
)"
$
$+$
&
%
$
%
$
&
#'
(
eL
(
$
$
+
"
+
7`N
G):
7`NT
K:
"$$
,
%
$
$
7
eB
,
eL:'
(%
$
3
%%
%%
%
%
$
+
%%
"
$
,
$
,-
$+
eB
e
$
eL'
134
A$
LP
+
%%
9&,
+
$
A$
%
A
83
&
"$
eT
(
"
$#
"$
$
%%
,"
3
%
7,
$
:'
/$
"
$
%
$
&
%
"$
$
+
,+
P
"
$
.
$
%
%
eL
$
eT'
,%,
<!
%
$
3
7eBSeT:
,-
"
#
$"
$
$&
%
$
$
B
M
'
/$
7
+$:
"+
"
%"P
9"
$
,
$
&
$
$Q
7"$
B
5
36
M
5$
,6:
1
2
3
4
5
"+
$
3
"
&
"
"+
eBSeT'
L'L''
=
MB
,
%
%
8$
(S
$
&'
/$
"
+
T
$
9
#
$
$
&
K'A>
%
$
,+
(
8
=
8
-
$
(
S%
8'
,
%
$
5
6
&
,"
T
&
M
+
%
,
"S#"
8$
,
7=A
:
'
(
$
$
&
&
"
"$$
$&
"
`'
$
%
$
.
(
8
"
LLb
,
%
$
"$
+
"
+
7
.
L
%
,6
%:'
)
%%
"
135
A$
LP
+
%%
9&,
+
$
A$
%
A
83
,
,"
$
7,
dMB:
$
7
.
L
%
$
:
"$$
,
%
8$
(
'
e&
%
"
$+$P
$
Tb
%
"
$+$&
%
$
%%
#
$
3
7
+
.
L
%
$
"&
(
$:'
L'L'L'
=
/$
.
T
3
7$:
%
%%
P
eeLeBeT
eTeeLeB
eBeTeeL
eLeBeTe'
$
3
$
,-
$
$
+
"
7
:
$
&
%
$
$
%
++
%
B
M'
/$
",
3
"
+
&
$
%
%
,$
7
:
%
+
$
7$
,
,$:'
3
"
&
7#+
$
+
$
.
+
$
3:'
%
$
#
"
,
"$$
$
$
7
.
%
$
$:'
/$
%
+
%
$
3
%
$
'
8,-
"
$
$&
$
$
&
+
$
%
$
$
"
$
$+
"
$
.'
,-
"
$
&
$
"
+
&
$
3
%
'
/$
5
&
&6
,+
%%
%
$
'
(%
$
%
`N
%
$
,
$
`NT
+$
$
$
$
"
$
&
R
$
3
"
S
$
$
&
"
%
$
+
$
&
'
%
$
+
,-
%
$
%
3
$
.
%
+
7$
3
+
+:4
%
$
3
"
$
3
,++
$
.
7
$
(
$
:'
"
.
$
"
%
"$
3
#
$
,3
$
%
$
.
"
$
B
3
+
&
B
BM
'
(%
$
L
+
+
7
+
3:
$
136
A$
LP
+
%%
9&,
+
$
A$
%
A
83
$
",
3
"
$
$
+
7
"
,
$
3
$+
&
%
:'
/$
"
>,
BT$
T
S
B'T
,
%
$
8$
9
'
(
$
$
"
#
+
3'
>
$
,-
$
$
3
$
+
&'
%
MB
,-
$
3
"$$
%
TN'b
"
,'
"#
"
&
%&P
UTb
%
$
$
%
"$$
NLb
#
$
#
+
$
3
Lb
%
$
"$
$
3
%$
'
L'L'T'
J
J$
$&$
B
$
$
$&,
+
&
&
%
3
%%'
(
$
"
&
"
,
3
%%
.
B
+
,$
$
&
,
$
$&,
.'
+
KK
$"
++
9BP
Q2
A
B
A
190 (38%)
110 (22%)
B
35 (7%)
166 (33%)
Q1
/,
L'
"
b
%
$
,-
$
$
S
eB
,
$
+S
e
$%
+
$
$
+
3
$
$
$
+
+
'
(
&
Cb
%
$
,-
$
$
"$$
$
,-
$+
%
eB
e
$
,-
$+
%
eB
e'
/$
$&$
"
%
,&
S
)
$+
7h'B:'
$
%%
"
%
,
%
$
"$$
137
A$
LP
+
%%
9&,
+
$
A$
%
A
83
3
"
$"
7
/,
L'L:P
$
"
T
%%
%
%
$
%
,
%+
KK'
7,
S
$
)
$+
"
d'BLN
eeLeBeT
d'C
eTeeLeB
d'T
eBeTeeL
d'T
eLeBeTe:'
Q2
A
Q2
A
B
45 (38%)
28 (24%)
Q1
B
A
49 (37%)
26 (20%)
B
7 (5%)
50 (38%)
Q1
B
A
13 (11%)
31 (26%)
.&eeLeBeT
.&eTeeLeB
Q2
Q2
A
B
47 (36%)
27 (21%)
Q1
A
B
A
49 (40%)
29 (24%)
B
8 (7%)
36 (30%)
Q1
B
7 (5%)
49 (38%)
.&eBeTeeL
A
.&eLeBeTe
/,
L'L
138
A$
LP
+
%%
9&,
+
$
A$
%
A
83
,
$
%%
,
$
%%
%
"$$
%
9BCN'
(%
"
$
?,&
W
7B:
"
%
$
$
&
,
%
&
%
,-
%
"$
$
&
%
$
'
/$
%
$
$
%"+P
?,&
W
6
%
,+
$
6
%
+
$
,3
3
.0
$
,,&
$
,-
$
%'
"
$
.
,&
?,&
W
9
7BM:'
(
$
$
"
$
+&
+
$
,-
+
&
4
$+$
$
%
+
&
,
5%6
$
$
$
#
#+
&
$
$
"$
$
%
,
%
3
'
(
$
$%
%
#
S$
$
.'
#%'!5D)=="
/$
,
$
6
,
J,6
.
7
L''L:
$
$
+
%
,-
$
%
P
Q2
A
A
Q2
B
190 (38%) 110 (22%)
Q1
A
B
A
23 (28%)
19 (23%)
B
6 (7%)
33 (41%)
Q1
B
35 (7%)
166 (33%)
&
.
B
J,6
.
/,
L'T
φ S%%
$"
$
$
$
$
%"+
%
$
%%
P
φ2314 = 0.369 φ4231 = 0.513 φ1423 = 0.646 φ3142 = 0.617 '
CN
139
A$
LP
+
%%
9&,
+
$
A$
%
A
83
++
$
&
%
%
+
%
%
$
+S
"$
$+
+
3'
/$
(
.
/,
L'M
%
$
+
&
7
$:
%
%
B
M
7
L'L'B
%
$
"+
+:'
+&
5$6
$
&
%
%
$
"
$
%
3
$&
%
(
&
%
$
%
"$
3
"
$
%
%
,&
$
,-'
Q1
Q2
3.04
(1.2)
3.07
(1.0)
5
3.11 3.61
(1.1) (0.91)
/,
L'M
D$
$
$
S
7
:
$&
+
"$
&
%
%
+
%
$
$
,+
+
+
7eB:
3
7e:'
"$
$&
$
$
+S
7
:
$&
$+$
&
%
%
$
%
3'
).
(
++
&
9&$
'
/,
L'U
$"
+&
,
%
$
$
3
e
eL'
Q2
A
B
A
175 (35%)
66 (13%)
B
50 (10%)
210 (42%)
Q3
/,
L'U
140
A$
LP
+
%%
9&,
+
$
A$
%
A
83
(
$
$
9&$
%
,%
7,
%
,-
$++
%
eL
e
$
,
%
,-
$++
%
eL
e:
,
-
S
)
7d'NBCi'M:'
$
+
"S
)
"
&
d'BULT
+
"
-
$
9&$
7d,
%
,-
$++
%
eL
e
,,
$
,
%
,-
$++
%
eL
e:'
/$
$
"$
$
+
$
+
%
3
+
$
%
3
%%
,
%
%
7
S:'
/$
,
S
$
4
"$
&
#
%
$
&
%
%%
"
%
$
%S&'
(
&
"
$
&
$
$
+
%
3
.
$
3
%%'
(
"
$
$
'
(
-
$
"
%
$
%
%%
7:'
/$
+
S
)
S
&
%
d'UB
eeLeBeT
d'BNNM
eTeeLeB
d'BM
eBeTeeL
d'L
eLeBeTe
+
$
+%
7h'M:
3
%%
%
&
$
%S&
"$
,&
%%
eBeTeeL
7d'BM:'
141
A$
LP
+
%%
9&,
+
$
A$
%
A
83
Q2
A
Q2
A
B
36 (31%)
15 (13%)
Q3
A
B
A
43 (33%)
19 (14%)
B
13 (10%) 57 (43%)
Q3
B
A
22 (19%)
44 (38%)
.&eeLeBeT
.&eTeeLeB
Q2
Q2
A
B
46 (35%)
15 (12%)
Q3
A
B
A
50 (41%)
17 (14%)
B
7 (6%)
48 (39%)
Q3
B
8 (6%)
61 (47%)
.&eBeTeeL
.&eLeBeTe
/,
L'C
(%
"
#
$
&
3
%
eL
++
$
$
+
%
3
&
,
,
%
$
3
%%'
/$
"$
$
$
S
eL
+
&
%
%
%
L'BU
7
$:
"$
$
$+
$
+S
L'UL
+$,
%
$
&
,&
$
$
%
$
+S
3
e'
C
79
R
$
%
$
3
,
eB
e
eL
(
&
%
$
"$
$
3
"
"
%
$
3'
142
A$
LP
+
%%
9&,
+
$
A$
%
A
83
5
Q1
Q2
Q3
3.04
(1.2)
3.07
(1.0)
3.16
(0.99)
3.11 3.61
3.63
(1.1) (0.91) (0.99)
/,
L'C
&
(
"
%
$
eB
e
eL
eT
"$
$
3
"
"
%
$
3
$
"
&
%%'
J
-
$"
+
7
%
$
&
,
%
4
,
%
$
%
%3:'
Q1
Q3
Q2
A
57%
55%
50%
39%
B
43%
45%
50%
61%
/,
L'N
Q4
/$
++
%%
,&
$
&
%
'
eB
eL
$"
"$
+&
eT
$"
$
$+$
%
'
/$
+
%
eT
"$
eL
+&
+%
7
%
d'N:'
!
.
,%
&
++
$
%
.
B'
/$
%
R
,&
S
$
"
%
3
%%
$+$
+
%
$&,
+
&'
/$
3
&
"$
.
$
%%
$
%
&,&'
=
$
"
"
&
#
"$$
$
%%
+
7&
$
$
%:
"$$
$
&
%%
$
"
,
,
%
&
&,&
"
$
$
+$
,
+
%
$
'
%$
%
143
A$
LP
+
%%
9&,
+
$
A$
%
A
83
$
"
$
,
&
$
.
,
+
$
,-
$
+$
,
+
&
+
%
'
$
.
B
"
+
"$
&
%
&
3
,
+$
$
%%'
&
"
"
,
$
"
$
%
3
%%
%
%
$
$
,
.
,&
$&,
+
&
7
%
,&
.
+:'
/$
%
%
&
$
9&$
B
$
$
#
%
.+
"$&
$+$
%
3
$
%
+
'
/$
.
,
$
+
%%
&
,
%+
$
$
+
$
$+$
%
$
%
+
'
/$
,
.
B
$
$
+
%%
,,&
$
%
$
3
%%
,
&,
$
&
'
(
$
+
%
$
+
$
3
%%
&
$+$
$
%
'
8
%
$
%%
%
++
$
&
%
$
$
%%
&
"$
"
S
,
$
+
$
'
/$
S
,
%
$
3
'
(
.
B
$
$"
$
$
3
%%
,&
$
+
%%
$
$
,
$+$
"'
.+
J,6
.
%
$
%%
$
,
,
"
3
$
$
,
S%%
%
$
$&,
+
%+'
$
%%
$
$
,
S%%
%
$
+
%%'
(%
"
,
$
.
B
,#
$
$&$
$
$
3
%%
-
$0
$
%
$
+
%%
$"
$
3
%%&
$
+
,
&
#'
)
$
$
%%P
%
6
%
%%
,&
$
3
3
%%
$+P
%
.
$
&
+
&
,
&+
$
$
$
+
#
$
34
,
$
+
7:
%
%
$
+$'
(%
$
$
144
A$
LP
+
%%
9&,
+
$
A$
%
A
83
%$
3
P
$"
&
"
$
%
3
eQ
7$
.
$
$:'
(%
$
&
"
$
$
,
,+&
$
+S%%
.
$
$
3
%%
,
%%'
"$
,
,
.
%
3
%%Q
(
"
$P
%
,
$
"$
%+
$
#
+
"
3
6
%
"
%%
,&
$"
&
3
%
3
'
D$
%+
+
$
$
,
"
"&
,
B
"$
$
%
3
,
'
(
%
$
%
3
$
,
"
,&
,
3
$
,
%
$
3'
/$
$
+
$
3
$
+
R
,S
$
%%'
&
%
$
$&$
"
#
$
%"+
.
+&
,
%
eB
eT
%
eB
eL'
Q3
A
Q4
B
A
A
A
214 (43%) 86 (17%)
Q1
B
195 (39%) 105 (21%)
Q1
B
27 (5%)
174 (35%)
B
17 (3%)
184 (37%)
/,
L'
J
$"
/,
L'
++
$
$
.
%
S
&
$
%%
%'
eL
eT
$+
,-
$
$
+
7:
eT
$
eL'
/$
.
,
7/,
L'B:
++
,
S
%%P
145
A$
LP
+
%%
9&,
+
$
A$
%
A
83
Q4
A
Q4
A
B
186 (37%)
55 (11%)
Q3
A
A
B
158 (32%)
67 (13%)
Q2
B
26 (5%)
B
234(47%)
54 (11%) 222(44%)
/,
L'B
(
$
+&
,
%
$
%
"
$
$
-&
%
$
"
%
7T
%
MB:
"$$
$
,
,+
$
eL
eT
,f
"
$
+%
,
%
,-
$+$
%
%
$
+S
"$
%
`B
$
"$
+
7S
)
d'N:'
/$
,
%
%
$
'
"$
$
S
$&$
$
%%
$
"$
&
eT
"$
e
,&
,
,$
3
"
"$
%S
3
7+$
+&
,
/,
L'B:'
.
$
,
7
3
%%
$
%&
+:
,
$
%"+P
e
$
,"
$
&
,
$+
'
$+$
$
,"
$
+
%
$
3
$
$
+
eL
$
&
%
3
e
&
$
%%
$
,$
$
$&
eL'
/$
$&$
,
"
.'
&
$
,
.
%$
.'
(
$
"$
$+
+
&'
8
&
+%
$+
+
&
%
&
"$
$
+
%
$
.
$
4 ⋅ u (210) > u (840) '
+
$
%%
,&
$
+
%%
"&
$
$
$&
$
%
$
3
&
,
+
$
$
%
$
4 ⋅ u (210) "$
"$
$&
$
+
$&
$
u (840) ,
$
"
$
,-
,$
&
%
$
3
146
A$
LP
+
%%
9&,
+
$
A$
%
A
83
$
%
+
+
$
'
(
$
$
"&
"$$
,-
+
,
'
(%
,-
5,#6
$
%
$
+
$
+
$
+
*'
%
$&
$
,-
%
$
%
"$$
$&
"$
$+
+
&
&
$
+
$
+
,
$
$
+
"
"
$
*
.
+
%%'
$
.
,
&&
.
%$
.
"#'
$
&
++
,
%%'
' /$
+
$
$
+
%%
%
3'
=
"$
$+
+
3
$
+
+
,
$
%%
"$
+
%
+
+
'
/$
3S+
%%
++
+
3'
(%
+
3
+
$&
+
$"
$
+
%
$
+
+Q
56
3
%
+
,-Q
%
&
"$
"
,
$
+
%
$
"
56
,-Q
,' /$
%
$&,
+P
$
%
,-
"
$&,
"
$
%5!
,
$+$
eL
$
e'
"
,
$
7
/,
L'N:'
8
$
$
+
%
$
$&,
+
'
+
%
,
$
S
%%
,%
,
$
%%
&
,
,$'
%&
R
+&S
%
$
"
$&,
+
"$&
"
%
eT
$
e
7S
)
d'BL:Q
' >
$
$
$
$
++
$+$
%
%
$
$
%
$
+'
8
,&
.
B
&
$
+
#
7
&
+:
%%
%
%
3
&
"
3'
147
A$
LP
+
%%
9&,
+
$
A$
%
A
83
L'T'
.
D$
.
B
$
$
+
3
+
.
"
+
$"
#
$
5
3
+
+
$
'
(%
$
%
%
,
3
$
$
%%
"$
#
&'
&
$
$&$
B
79B:
3
,
P
$
6
$
$
+
%
$
,-
%
$'
(
$
.
,
$
%
"$
$
"$$
"
%
%
$
%%
$
.
,
%
$'
&
$
$&$
79:
$
3
%
+
7%
3
:
$
$
%
$
3'
)
$
$
$&$
%
,&
,$
.
$&,
+
%
+
7%
i − 1 i :
&+
,&
δ i "$
+
&+
,&
δ i−−11 '
/$
%
$
,$
$
.
+
$
$&,
+
,
δ i ≥ δ i −1 %
i ∈ I $%
δ i−−11 − 1 > 1 − δ i '
/$
%
&
%
.
+
%
`C
`B
$
$
+
+
%
$
,
$
%
$
3
$
&
++
N'
>
$
$
$
&
$
$&$
L
79L:
$
"$
+
3
&
"$
(
0
S3
+
7O(:'
/$
$&$
&
&
S%
7
%
$
$
:
&
+
"
+
$
,
%
3
,++
$
'
N
D
$
$
+
$
&
%
&
%
%
&
$
$'
>%
%
$
+
+$
+
+
&
%
&
$
$
,
,
&'
9
$%
$
&
%
&
$
&
'
148
A$
LP
+
%%
9&,
+
$
A$
%
A
83
L'T'B
+
/$
+
%
"
P
(
`C
+
"
56
`B
$"
$
"$
,-
$
+S
+
%
`NB'
(
((
$
+
"
$
+S
"$$
%
%
3
%%
+
$
$
3'
!
,
,$
+$&'
(
*'-*9-H* 3
"
%"NBP
OCT
Q1
A
NOV
DEC
JAN
FEB
MAR
APR
MAY
€700
B
€812
OCT
Q2
NOV
DEC
JAN
A
FEB
MAR
APR
MAY
€812
OCT
A
JUN
€700
B
Q3
JUN
NOV
€100
DEC
JAN
FEB
€100
€100
€100
B
MAR
€100
APR
€100
MAY
JUN
€100
€812
+
L'T
(
*'-*9-H* 3
"
%"P
NB
9
(
$
,$
$
,
$
&
3
'
.
&
%
36
+
.
'
149
A$
LP
+
%%
9&,
+
$
A$
%
A
83
O
Q1
A
N
D
J
F
M
A
M
J
A
A
N
D
J
F
A
M
M
J
J
A
N
D
J
S
O
N
D
J
€700
€812
B
O
A
O
€812
O
Q3
S
€700
B
Q2
J
N
D
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
D
J
€700
€116 €116 €116 €116 €116 €116 €116
B
+
L'M
!
,%&
0
&
'
)2
(
"
('
(%
/(eB
%
5,
%
,-
$+
eB
%
(6
$
"
&
$
$
$&$
/(eBi/(e
/((eBi/((e'
)2
(
"
%!
%,
'
/$
$&$
/(eLi/(e
/((eLi/((e'
)!2
Q<!
!'
(
/(eBd/(eL
/((eBd/((eL'
,%,
<!
%
$
3
7eBSeL:
,-
"
#
$"
$
$&
%
$
$
B
M
'
/$
7
+$:
"+
"
%"P
150
A$
LP
+
%%
9&,
+
$
A$
%
A
83
9"
$
,
$
&
$
$Q
7"$
B
5
36
M
5$
,6:
1
2
3
4
5
"+
$
3
"
&
"
"+
eBSeL'
L'T''
=
B'TN
,
%
%
8$
(S
$
&'
/$
"
+
T
$
9
#
$
,&
$
&
K'A>
%
$
,+
(
8
=
8
-
$
(
S%
8'
,
%
$
5
6
&
,"
T
&
M
+
,$
%
,
"S#"
8$
,
7=A
:
$
'
(
$
$
&
&
"
"$$
$&
"
`'
$
%
$
.
(
8
"
LLb
,
%
$
"$
+
"
+
7
.
L
%
,6
%:'
)
%%
"
,
,"
$
7,
dB'TN:
$
7
.
L
%
$
:
"$$
&
,
%
8$
(
'
e&
%
"
$+$P
$
Tb
%
"
$+$&
%
$
%%
#
$
3
7
.
L
%
$
"&
(
$:'
151
A$
LP
+
%%
9&,
+
$
A$
%
A
83
L'T'L'
=
(
&
$
.
L
3
7$:
$
%%
P
%
.
%
(
eBeeL
eeLeB
eLeBe'
$
3
$
,-
$
$
+
"
7
:
$
&
%
$
$
%
++
%
B
M'
/$
",
3
"
+
&
$
%
%
,$
7
:
%
+
$
7$
,
,$:'
3
"
&
7#+
$
+
$
.
+
$
3:'
%
$
#
"
,
"$$
$
$'
/$
%
+
%
$
3
%
$
7
.
:'
8,-
"
$
$&
$
$
&
+
$
%
$
$
"
$
$+
"
$
.'
,-
"
$
&
$
"
+
&
$
3
%
'
/$
5
&
&6
,+
%%
%
$
'
(%
$
%
`NB
$
,
$
`C
.
$
$
$
"
$
&
R
$
3
"
S
$
&
"
$
+
`NB'
%
$
+
,-
%
$
$
3
$
.
$
+
7$
3
+
+:4
%
$
3
"
$
3
,++
$
.
7
$
(
$
:'
"
.
$
"
%
"$
56
3
#
$
,3
$
%
$
.
"
$
B
3
+
&
B
BM
'
(%
$
L
+
+
7
+
3:
$
$
",
3
"
$
$
+
7
"
,
$
3
$+
&
%
:'
/$
"
>,
BT$
T
S
'NM
,
%
$
8$
9
'
(
$
$
"
#
+
3'
>
$
,-
$
$
3
$
+
&'
%
B'TN
,-
$
3
"$$
%
M'b
"
,'
"#
"
&
%&P
UMb
%
$
152
A$
LP
+
%%
9&,
+
$
A$
%
A
83
$
NMb
%
$
#
$
#
+
$
3
Tb
%
$
"$
$
3
%$
'
L'T'T
J
).
&
$
+&
,
$"+
$
eB
e
%
/J/)/
(
((P
* * Q2
A
A
Q2
B
139 (19%) 139 (19%)
Q1
A
B
A
249 (34%)
27 (4%)
B
94 (13%)
369 (50%)
Q1
B
30 (4%)
435 (58%)
/,
L'BB
,
&
(
$
$
%
eB
$
e'
/$
S
"
$
%
eB
$
e
7S
)
h'B:
"$
((
$
$
%
eB
$
e
7S
)
h'B:'
/$
$
,
&
%
$
"
S
,
&+
`C
,&
$
$
(
,
&+
`NB
,&
$
$
(('
9&$
9B
$
%4
%
%
&
%
$
$
%%
7+:
7
.
B:
%
,$
'
)"
#
%
$&$
9'
/$
$&$
$
3
%
+
7%
3
:
$
$
%
$
3
7S
%:'
!
$%
%3
%
$
eL
eP
153
A$
LP
+
%%
9&,
+
$
A$
%
A
83
* * Q3
A
Q3
A
B
118 (16%)
51 (7%)
Q2
B
A
A
213 (29%) 130 (18%)
B
57 (8%)
Q2
B
155 (21%) 419 (56%)
339 (46%)
/,
L'B
/$
%
$
"
%
"$
3
eL
7
/
(
/
((:
$
"$
%
+
e
,$
"$
$
3
"
"$
"
%'
/$
$
,
%
"$
$
3
%%
%
,%
$
$4
%
$
,
+
.
$&,
+
(
,%'
%$
%
,
%
"
#
&
%
$
"$
$
3
"
"
%
%
$
3
7$
++
%
&
,
%
%
$
%
3:P
Q3
:<
; 81
(30%)
(37%)
:<
; 109
5
(45%)
(69%)
/,
L'BL
Q2
90
177
(
$
%
%
9B
9
$
$
.
"
&
%%
,&
$
+
%
'
/$
%
%
9
,
7
:
"
"&P
#
"$
$
%
.
/(e
,
/(eL'
(
154
A$
LP
+
%%
9&,
+
$
A$
%
A
83
,
$
$
,&
&
$
$
%
%
$
3
$
4
&
,
$
$
+
7:
$
3
+$
$
&
$
"
56
,
-
+
$
&
%,
+
$
%
$'
/$
&
$
$
"
#
0
S3
+'
J
%
9L
$
,$
"$$
%
$
#&
,
P
* * Q3
A
A
Q3
B
A
162 (22%) 116 (16%)
Q1
A
B
182 (25%)
94 (13%)
Q1
B
111 (15%) 354 (48%)
B
88 (12%) 375 (51%)
/,
L'BT
)
%%
,
%
$
/
(
/
(('
(
$
+
"S
)
%
(
&
-
$
$&$
+
$
$
%%
+
$
,
%
,-
+
%
eB
eL
$
,
%
,-
+
%
eB
eL
7d'CC:'
/$
"
%
((
7d'CBB:'
/$
$"
$
"
%%
$
$
%
+
t 3
%
+
$
$
t '
J
%
$
%%
%S
$"
&
%%
7$
%
$
%
+
$
+
"$
$
$
$
$
%
+
$
3
4
.
B:'
/
#
$
%
3
,
%
$
"
$#
$
,
%
$
%
$
7+
3
+
$
:
&
$
%
"$
$
"
%
%'
D$
"
%
+
%
%
$
155
A$
LP
+
%%
9&,
+
$
A$
%
A
83
%+
$
3
"
3&
7
,:
$
+
+
$
P
Q1
Q3
:<
; 92
(39%)
(37%)
:<
; 140
5
(58%)
(69%)
/,
L'BM
90
177
(
%
+&
$
+S
3
7
/((eL:
"
$
+%&
$
$
+
+
7
/((eB:'
%
$
&
3
$"
&
%
%
$
$
3
$
+
P
$
$
&
%
%
%
$+
/(eB
"
L'TN
"$
"$
$+
eL
"
L'
+++
+
%
%
$
+
4
,
$
$
$
$
&
%
%
%
$+
/((eB
"
L'UL
"$
$+
/((eL
"
L'N'
/$
+
%%
,
%
$
+$
,$
,-
%
$'
9L
$%
%
%
$
.'
Q 1<!
/
!Q /
/$
&
'
/$
-&
%
$
&
$
,
$"
#
$
$
$+$%&'
D
$
+
%
P
%
,
.
L
Tb
%
&
%
$
#
$
%"
.
+
%
"'
8
%
56
3
$
,-
"
&
(
$+$%&P
"
#
$
%"+
3P
1%
,,
`B'B
$
`B
$
$
,,
$"
$
$
,,Q2'
Tb
%
$
,-
"
$
B
M
+
$
+
&
,
Ub
%
$
,-
$
3
156
A$
LP
+
%%
9&,
+
$
A$
%
A
83
+
#
$
3
&N'
$
&
,-
$
,
%
,$
$
+
%
79B:
$
+
%
79:'
8
$
"
$%
$
,-
$
.
+
3
$
$
3&
$
&+
"$
(
$
0
S3
+
7O(:
%
$
.6
#'
L'M'
A
A
3
%
&
,-
%
$
#+'
D$
"
#
$
++
S$
$&
%
.S
$
%
3'
$
3
$
,
+
%
%
.
$
,,&
,
%
&
"
,
.
$
56
,-
%
'
(
$
&
$
$+$+$+
$
%%
%
S
3
$
,
$
,
%+
$
%
%
+
3
$
,$
&'
$
"
%
$
$
%
$
3
$+
%
'
8
$
%
$
$
$
$
$
,
.
"$$
&
$
$
%
3
%
$
,
"$
&
$
"$$
$
%
%
$
,-
%
$
,+
3
$
&
%
%
,$
"&
$
$
,&
8'
%"
.
$
&
%
+
P
,$
&
%
3
$
%
+
$+
(
$
,
$
5
36
%%'
/"
.
$
,
%
$
%%
$&,
+
&S,
#+'
.
$
$+$
%
3
$
"S#"
+
%%'
8
$
%
,-
%
N
/$
3
,+
8$
#6
+
%
#"
,
$
%%
$
,'
(
$
.
%
LCb
%
$
,-
&
"
M
"$
#
,"
Mb7Q:
&
"$
&
'
(
$
%$
%
%
$
3&
%
'
157
A$
LP
+
%%
9&,
+
$
A$
%
A
83
$
$
"
"$$
$
3
%%
"$
+
%
$&,
+
&
"$
+
%
+'
/$
%+
$
$
3
%%
%
$&,
+
&
,
+&
$
+
%%P
%
3
,
&
#'
(
$
$"
$"
+
&
,
$
&
$+
+
$+$
'
J
.
B
++
$
$
&
%
%
%
$
+
%
"
&
$'
$
.
$
'
(
.
(
$
.
%$
3P
%
3
+
$
+
%
$
3
%%
$
$
3
#
$"
3'
&
$&$
$
,
$
%
&
3
%
$
%
,-
"$
3
,
&
$
&
$
,++
%
$
3
$&$
(
0
S3
+'
.
++
$
$&$
P
$
,
%%
,"
3
+
$
+
$
'
$
.
,
%
"$$
$
%+
,
+4
,
.
$
&
$"
$
$
%%
%
$+$&
+
%
,$
"$
$
3
$
S
"
"$
$
+S
"'
%$
+
3
$"
$
%%
$
3
6
+
7+
:'
(
$
$
$
3
$
"&
+
'
D
,
%
"
+
%%
%
3
%
.
B
P
$
+
%%
$
0
S3
+
%%'
,
$
6
%
%%
,&
$
S
%%
"$
$+
+
3
''
,&
$
%
$
$
%
%
&
S,&S'
/$
$
%%
+$
"$
$&,
+
%
+
$
,
%
$
%
$
(
$#
%
%
$
"
'
)
,
$
%$
&
$
,
,%
$
%%
,
%&
,$4
,
$+
+
%
++
P
$
.
+
%
158
A$
LP
+
%%
9&,
+
$
A$
%
A
83
$
,
6
%
3
%
$
,-
"$$
%
86
,
'
159
A$
LP
+
%%
9&,
+
$
A$
%
A
83
160
1!#
!
(
$
$&
$
$
$
$
.'
&
$
,&
$
8
,&
80
?
&
$
,
$
$
+
"$
%
%%'
/$
=6
,.
"$
/$
BNB
$
,
$+
'
)&
$
$
$
$
$
'
/$
#
%
&
"$
&
&
$
"&
,
%%
%
$
%
$
$&'
)$
#
$
,
$
$
&
,
%
"$
$
+
&
&
"$
$
,'
80
&
0
$
+
,
%
$
"
%
$
.
%
&
&
.0'
9"
$
$
$
+
+$
$
,'
D
$
&
%%
,
,$
$
,
$
"
,'
/$
%$
&
$
%
,
$
%
$
$&4
$
$&
,
%
'
/$
$
$%
%
%$
++
$
%
$'
!
.
0
$
%+'
(
$
%
$
(
$
"
$
$
+
$
$
&
+
&'
(
$
&
$
,
$
+
%
"$
%
$
$&
'
(
,
$
$
%
$
%
+
.
,
%
.+
"
+$
"$
$
%
$
%'
/$
"
"
$
$
&
"$
"
,$
+
%
$
$
%
%
$
$&'
(
$
$"
$
$
+
$
&
%
$
,
&
P
$&,
+
3
%%
+
%%'
J$
$
$
%
$
"
$%&
$
"
%
$
$'
(
$%
$
%
$
&
$
,'
&
$
8&
A
$
&
%
&
$
$
%"
&
$
%
'
A$
"
$
++
$
$
%
&'
!
,+
"$
$
"'
/$
$
3
$
(
$
"
"$$
$&,
+
%
$
'
H&
.
$
$
#
%%
&
&
"$
&
$
#"+
$
$
$
'
/$
$
"
$
$
3
,
"+
"
$"
$
%
$
"S#"
%%
.
$
,
,
$
%
$
"
#+
%
%%
+
3
,
$
,&
'
/$
%+
(
$"
$
%
,$
$&,
+
.
+
"$
,-
+
$
.
%'
"$
#
%
&
$&
,$
5&6
7#
%
$+$
%
+
:
"$$
,
+
$
$
"$
&
$
$
&
#'
(
$
+
$
"
,
$
,
%
$
,
%+
$
"$
$
3
%
"$&
6
%
$+
"$
$
$
"$
$
+$&
%%
%+'
$
&
%&
$
,
%
$
%%'
A$
$
"$
"
$
%
$
3
%%
$
+
%%'
83
%
$
,
$"
+
%
'
/$
.
%
%
+
3
$
$
%
%'
+&
"$
,
3
$
%
$
%
$
3
$
%
&
"$
&
"
'
8
$
3
(
+
$
$
"$$
3
"$
$
%%
,$'
/$
"
$
3
%&
&'
(
%
$
&
,
%
"
$
,
%
$
+
$
+$
.
%
"$&
$
,$
'
A$
$
$"
$"
$
+$
.
$
"$
$+
+
162
8&
A
3
,&
,
&
#
"$$
"&+
%+'
/$
3
%%
%%
%
$
+
%%
"$$
"
%
%
3
%
,
&
$
%
+
$
%
$
%%
$
3
8
'
>%
$
%+
&
"
$+'
%
$
%
$
+
%%
%
$
+&
%
+
%&
$
NL'
%
$
#
"$
$+
+
3
$
$"
$&
+
+
+
$
Q
(%
&
"$
&
$
+
$&
Q
+&
$"
3
Q
/$
3
.'
$
#
"$
"
"$
&
3
"$
$
'
+
$
+
%
$
,-
(
%
$
,-
$
3
$
3&
"$
&
,$
,-
"
3
+
+'
(
,
$
%%
0
S3
+
7O(:'
/$
,
.
%
O(
$
.P
%
,
$
$
+
%
+
3
+
%
$
&
%
$
,++
%
$
3'
8
$
%%
"
,&
%
3
"
+
\
"
&
'
8
+&
,
$
&
%
%
,
%
$
'
,
%
%
%
7(
"
%+$
+
$
%
&
:
,
%
$
&\
%
7$+
+
&
:
-
,
"
3
&
%%
,
$
"
+
4
$
%
$
$
%
%
3
,
$
$
'
1 $ , $ '
/$
.
,#+
$
%+
(
-
0
+
$
+
,
.
NL
J&
$"
W
9
7C:
$
"$$
$
+
%
$
5
6
%
"$
+
,,&S
%%
'
163
8&
A
$
%'
$
"
$
%
+
7:
+
$,
$
.
$
,
$
$
(
,&
$
%
T'
++
$
&
%
$"
$
Tb
%
"
$
3
$+$&'
D
$%
$
%+
%
$
%
"'
>
$
$
$
$+$
$
3
"$$
$
.
1&2
NT'
/$
$
#
(
#
%
%
+
&
,
$
&
.
7++
&
&
+
':'
&
+
"$
,
,
,
%
,$
+'
7A$
"
$
&
$"
$"
,+
$
$
%
%
%+
3
&
&
&
':
.
"$
3
"
+
%
&
++
%
`
`NT'
%%
,
,
%
%%
%
+
%
%
%
-
+'
%&
%$
#
$
$
,
++
$
+$
%
3
.
%
$
$'
3
$
$
%
'
/$
%+
$%
,
%$
"$
$
+
3'
NT
8
%
9+$
7T:
5
&6'
164
/
!
&
$
%
,
-+
%
$
"
"S,+
.8)L$
'D0
,D ) ))D
A
+&
,
+
$
.
%
&
#+'
%&
%
$
#"
,
%
%
&
$
+
'
'516
9% /
0946
'(,-
1!D
37
D
"
#
$
$
$
$
%
$
%
%%
"
&
%
+
$"
$
$&
%
$
,
$
%'
%+
%%
$"
$
"
$
#
$
+
$
,
$
%+
%
$
,
'
D$
"
,-
$
%
%%
$+
&
$
,
+
$+
$
"$$
$
,-
$
$+$
5$
,-6
#
$
$
#
&4
"$$
"
%
$
,&
"$$
$
+
$
%
$+
&
$+
&
"'
/$
.
%
$
"
#"
&
%%
'
8%&
$
$
"
$
+
$"
$
+
#
%
%
$
"$
$
+
%
3'
(
,
,
$
,
&
%%
"$
$
56
3
"$
"$
56
%
.'
(
%
"
$
%
$
3
+
R$
"
$
+
$
$'
83
%
$
,
$"
,
$
,-'
9
"
,
+
$
,
%"
+
$
"$
+
+
3
$
"$
+
+
$
,
%
%+
7-&
%
.:'
$
,
,,&
"S
3
&
%%&
%
%&S
3
&
#+
&
$%
$
'
$
,
.P
,
$
%
$
+
&
"
$
%%
.
$'
$&
%
$
$
,
"$
$
%+
,+&
"
,
,
$
%
%
,$
&
%
"&'
>%
,
%
%
$
.
%
,$
,
,
"
%&
#
$
,
%+
$
$
%
A
'
7T:
"$
%
+
,#+
%
βδ S
+
7
B'U'L:'
(
$
"$
"
$
$
&
R
%
$
%S
"
"
#
&
$&
$
"&
$&
&
6
$&'
>
$
$
$
$
&
%
$
,+
$
%
.
"#'
D
.$
%
$
%%
%%
S#+
$
$'
/$
++
,"
$
+
%%
$
3
%%'
/$
+
%%
5
&6'
/$
&
"
&
$
"&
%
&
+
"
#
+
.
%
"$&
$+$
,
$
%
%
&
''
$
,"
56
&
%
7+:'
D
$
$%
$
$
$
+
%%
$
%'
+
C`
$
56
+
`
$'
(
$
%
#&
$
$
"
C`
+
$
&
$
%
$
S#
$
S
+
C`
$S
S,-
3
%
R6
&S
B`
,
$&'
(
`
&
"
,
$&
3
%
7:
L`
'
(
&
"
,$
$+$
+
+
3
$
#
$
$
"
$
+
$%
$
%
"$$
$
++
%%
$
&
,$'
9"
"$
.&
$
++
%
++
&
&
.$
+'
166
>
$
(
$
%%
"'
%
"
6
&
"
$
%
$
%
'
(
3
&
"$
&+
++
#
$
#
+
%
$
%
#+
$
$
,
$
$
%
.'
/
#"
"$
$
++
&
,
&
%
+
"$
$
$
'
%
$"
"
#"
&
,
$
$
"
,$Q
D$
"$
,
%
$Q
>
"
-
&
,$
"+
Q
&
"
+
$
"$
$
%
+&
%
&
%
3
'
$#
%
$
%+
$"+
$
5"+
#+6
+
$
%
"$
"
"
7''
"$
"
$:
"$
"$
"
#'
(
%
,+&
$"
$
"+
&
$
,&
$
5
6
%
"
"$$
$
,
&
%
#+
7+
W
J,
BN:4
,-
&
+&
"
+
$&
&
6
#
&'
/$
+
%%+
,
+
$
%
#+
,
%
$
"$$
&
,&
$
,&
$
.
#+
%
$
%%
$'
/$
%+
&
"
,
$
.
%
,$P
$
$+
.
#'
8
%
"
"
,
%
&
#"+
"$
"
"
#
$
%
$
$
+
$
"
$
&
,
+
%
7
%
.
,
W
D
!"
'
L:
,+
.
7
%
.
?$
'
BC
?$
B:'
?$
$%
$
,"
4%
!
5!
%
!
!7$:'
/$
"
,
$"
$
%%
%
&
$
"
%
$
+
%
+
&
'
(+
"
$
"
"
&
+
+
%
&
$
#"+
&&
S#+'
/$
"
,
$
,P
"$
%
$
$%
+
"$
%
$Q
8$
$
#
$
5
%
6
$
$
$
%
%
S
167
$
%
$
$+
$
Q
/$
%
+
&
,
3
"
6
#"
$"
&
+
%%
+
$
%%
'
$&
$
$%
P
%
"
,&
,
%
$
&&
$
"
%
&
$
.
%
&
#+'
D$&
$
$
,
&&
%
,
Q
,+
,
+
6
&
+'
/$
3
"$$
$
&
,
,&
"&
#+
$
,&
"+
$
,
$+
%
"&'
(
,
$
'
$"
%
$
,&
,"
%
%
S#+Q
>
,
(
.
%
$
"
,
%&
$
$&P
%
+
&&
&
%
"
3
&
%
&
,
5&
6
+
$
&
%
$
,
$
%"
+
%
$
%
"
%
,3
56'
/$
&
%
"
&
&
$&
&
#+
$
&
%
"
,
$+
&
%P
$
$Q
D
6
"
$"
$
&
$
$
$
%
$
R
&
$S
(
"
&
%
$
$'
/$
$
&
,
%
+$4
"$&
"
"
$&
$
,
%
"$
+
%
$
Q
#
&
++
$
$
$
&
%'
D
-
,
&
$
"&
$
$
$
$
&
%
$
&
%
,'
(
$
$Q
D
6
&
$"
$
Nb
%
"$
$
+
$+
%"
(6
%
,,&
%
&'
(%
%&
%
"$&
$
%
%
"$
$
+
%
Q
(
&
$
%&
,
+
%"
%
%
$
$&
%
$
,
$&
%
S+&
168
%&
5S&6
$
&
%
$
%
%
%
56
,
%
$
%
%
%
5$6'
169
.
/,
Annex 1:
Tables and Results
Contingency Tables (EXPERIMENT 1)
Overall Frequencies and Horizontal Percentages (EXPERIMENT1)
Q2
Q1
A
B
Q3 A
Q3 B
Q3 A
Q3 B
Q4 A
Q4 B Q4 A Q4 B Q4 A
Q4 B Q4 A Q4 B
A
140
22
10
18
36
16
9
49
B
6
7
2
20
4
10
5
147
300
201
501
Q2
A
Q1
B
Q3 A
Q3 B
Q3 A
Q3 B
Q4 A
Q4 B Q4 A Q4 B Q4 A
Q4 B Q4 A Q4 B
A 46,67% 7,33% 3,33% 6,00% 12,00% 5,33% 3,00% 16,33% 100,00%
B
2,99% 3,48% 1,00% 9,95%
1,99% 4,98% 2,49% 73,13% 100,00%
Frequencies and Horizontal Percentages Form Q2Q3Q1Q4
Q2
Q1
A
Q3 A
Q3 B
Q4 A
Q4 B Q4 A Q4 B
A
31
2
5
B
1
2
1
B
Q3 A
Q3 B
Q4 A
Q4 B Q4 A Q4 B
7
9
5
2
12
9
1
0
2
28
73
44
117
Q2
A
Q1
B
Q3 A
Q3 B
Q3 A
Q3 B
Q4 A
Q4 B Q4 A Q4 B
Q4 A
Q4 B Q4 A Q4 B
A 42,47% 2,74% 6,85% 9,59% 12,33% 6,85% 2,74% 16,44% 100,00%
B 2,27% 4,55% 2,27% 20,45% 2,27% 0,00% 4,55% 63,64% 100,00%
Frequencies and Horizontal Percentages Form Q4Q2Q3Q1
Q2
A
Q1
Q3 A
Q4 A
Q4 B
A
33
B
0
B
Q3 B
Q3 A
Q3 B
Q4 A Q4 B Q4 A
Q4 B Q4 A Q4 B
9
4
3
9
3
2
12
1
1
5
2
5
1
42
75
57
132
171
.
/,
Q2
Q1
A
B
Q3 A
Q3 B
Q3 A
Q3 B
Q4 A
Q4 B
Q4 A Q4 B Q4 A
Q4 B Q4 A Q4 B
A 44,00% 12,00% 5,33% 4,00% 12,00% 4,00% 2,67% 16,00% 100,00%
B 0,00% 1,75% 1,75% 8,77% 3,51% 8,77% 1,75% 73,68% 100,00%
Frequencies and Horizontal Percentages Form Q1Q4Q2Q3
Q2
A
Q4 A
Q1
A
B
B
Q3 A
Q3 B
Q3 A
Q3 B
Q4 B Q4 A Q4 B Q4 A
Q4 B Q4 A Q4 B
35
7
0
5
10
2
3
12
2
2
0
3
0
3
1
45
74
56
130
Q2
A
Q1
B
Q3 A
Q3 B
Q3 A
Q3 B
Q4 A
Q4 B Q4 A Q4 B Q4 A
Q4 B Q4 A Q4 B
A 47,30% 9,46% 0,00% 6,76% 13,51% 2,70% 4,05% 16,22% 100,00%
B
3,57% 3,57% 0,00% 5,36%
0,00% 5,36% 1,79% 80,36% 100,00%
Frequencies and Horizontal Percentages Form Q3Q1Q4Q2
Q2
Q1
A
B
Q3 A
Q3 B
Q3 A
Q3 B
Q4 A
Q4 B Q4 A Q4 B Q4 A
Q4 B Q4 A Q4 B
A
41
4
1
3
8
6
2
13
B
3
2
0
3
1
2
1
32
78
44
122
Q2
Q1
A
B
Q3 A
Q3 B
Q3 A
Q3 B
Q4 A
Q4 B Q4 A Q4 B Q4 A
Q4 B Q4 A Q4 B
A 52,56% 5,13% 1,28% 3,85% 10,26% 7,69% 2,56% 16,67% 100,00%
B
6,82% 4,55% 0,00% 6,82%
2,27% 4,55% 2,27% 72,73% 100,00%
172
.
/,
Declared Intensity-of-Preference Results (EXPERIMENT 1)
Average
85
Intensity
Q1
Q2
Q3
Q4
when choosing A 3.04 (1.2) 3.07 (1.00) 3.16 (0.99) 3.25 (1.10)
when choosing B 3.11 (1.1) 3.61 (0.91) 3.63 (0.99) 3.23 (1.23)
Declared intensity of preference when choosing A in Q1
25
22
20
Frequency
20
15
15
10
9
8
5
0
1
2
3
4
5
IntensityQ1A
Declared intensity of preference when choosing B in Q1
19
20
18
15
16
Frequency
14
11
12
10
8
6
6
5
4
2
0
1
2
3
4
5
IntensityQ1B
NM
&
$
%
&
"$
$
%%
3
"
%
%
$
3'
173
.
/,
Declared intensity of preference when choosing A in Q2
30
27
Frequency
25
20
15
12
10
10
5
5
4
0
1
2
3
4
5
IntensityQ2A
Declared intensity of preference when choosing B in Q2
25
22
22
Frequency
20
15
10
10
4
5
1
0
1
2
3
4
5
IntensityQ2B
174
.
/,
Declared intensity of preference when choosing A in Q3
33
35
30
Frequency
25
20
15
15
8
10
5
10
1
0
1
2
3
4
5
IntensityQ3A
Declared intensity of preference when choosing B in Q3
19
20
18
18
16
Frequency
14
12
12
10
8
5
6
4
2
1
0
1
2
3
4
5
IntensityQ3B
175
.
/,
Declared intensity of preference when choosing A in Q4
17
18
17
16
Frequency
14
12
10
8
8
6
6
4
4
2
0
1
2
3
4
5
IntensityQ4A
Declared intensity of preference when choosing B in Q4
25
22
19
20
18
Frequency
16
15
10
5
5
0
1
2
3
4
5
IntensityQ4B
176
.
/,
Contingency Tables (EXPERIMENT) 2
TREATMENT I
Overall Frequencies and Horizontal Percentages (all Forms)
Q2
A
Q1
A
B
Q3 A
97
21
B
Q3 B
42
9
Q3 A
65
90
Q3 B
74
345
278
465
743
Q2
A
Q1
A
B
Q3 A
35%
5%
B
Q3 B
15%
2%
Q3 A
23%
19%
Q3 B
27%
74%
100%
100%
Frequencies and Horizontal Percentages Form Q1Q2Q3
Q2
A
Q1
A
B
Q3 A
32
6
B
Q3 B
15
2
Q3 A
23
19
Q3 B
22
115
92
142
234
Q2
A
Q1
A
B
Q3 A
35%
4%
B
Q3 B
16%
1%
Q3 A
25%
13%
Q3 B
24%
81%
100%
100%
Frequencies and Horizontal Percentages Form Q2Q3Q1
Q2
A
Q1
A
B
Q3 A
51
9
B
Q3 B
16
5
Q3 A
22
21
Q3 B
35
107
124
142
266
Q2
A
Q3 A
B
Q3 B
Q3 A
Q3 B
177
.
/,
Q1
A
B
41%
6%
13%
4%
18%
15%
28%
75%
100%
100%
Frequencies and Horizontal Percentages Form Q3Q1Q2
Q2
A
Q1
A
B
Q3 A
14
6
B
Q3 B
11
2
Q3 A
20
50
Q3 B
17
123
62
181
243
Q2
A
Q1
A
B
Q3 A
23%
3%
B
Q3 B
18%
1%
Q3 A
32%
28%
Q3 B
27%
68%
100%
100%
TREATMENT II
Overall Frequencies and Horizontal Percentages (all Forms)
Q2
A
Q1
A
B
Q3 A
173
40
B
Q3 B
76
54
Q3 A
9
48
Q3 B
18
321
276
463
739
Q2
A
Q1
A
B
Q3 A
63%
9%
B
Q3 B
28%
12%
Q3 A
3%
10%
Q3 B
7%
69%
100%
100%
Frequencies and Horizontal Percentages Form Q1Q2Q3
Q2
A
Q1
A
B
Q3 A
62
9
B
Q3 B
26
23
Q3 A
3
13
Q3 B
9
95
100
140
240
Q2
178
.
/,
A
Q1
A
B
Q3 A
62%
6%
B
Q3 B
26%
16%
Q3 A
3%
9%
Q3 B
9%
68%
100%
100%
Frequencies and Horizontal Percentages Form Q2Q3Q1
Q2
A
Q1
A
B
Q3 A
79
15
B
Q3 B
30
9
Q3 A
2
7
Q3 B
3
97
114
128
242
Q2
A
Q1
A
B
Q3 A
69%
12%
B
Q3 B
26%
7%
Q3 A
2%
5%
Q3 B
3%
76%
100%
100%
Frequencies and Horizontal Percentages Form Q3Q1Q2
Q2
A
Q1
A
B
Q3 A
32
16
B
Q3 B
20
22
Q3 A
4
28
Q3 B
6
129
62
195
257
Q2
A
Q1
A
B
Q3 A
52%
8%
B
Q3 B
32%
11%
Q3 A
6%
14%
Q3 B
10%
66%
100%
100%
179
.
/,
Declared Intensity-of-Preference Results (EXPERIMENT 2)
Treatment I
Average
86
Intensity
Q1
Q2
Q3
when choosing A
3.48 (1.07)
3.1 (0.98)
3.22 (1.07)
when choosing B
3.56 (1.08)
3.59 (1.02)
3.78 (1.06)
Average
87
Intensity
Q1
Q2
Q3
when choosing A
3.19 (0.95)
3.23 (1.17)
3.8 (1.14)
when choosing B
3.63 (1.02)
3.5 (1.12)
3.82 (0.96)
Treatment II
Treatment I
Declared intensity of preference when choosing A in TIQ1
35
29
30
28
Frequency
25
18
20
14
15
10
5
3
0
1
2
3
4
5
IntensityTIQ1A
NU
&
$
%
&
"$
$
%%
3
"
%
%
$
3'
8
$'
NC
&
$
%
&
"$
$
%%
3
"
%
%
$
3'
8
$'
180
.
/,
Frequency
Declared intensity of preference when choosing B in TIQ1
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
42
45
31
18
5
1
2
3
4
5
IntensityTIQ1B
Declared intensity of preference when choosing A in TIQ2
35
32
30
Frequency
25
21
20
17
15
10
5
6
4
0
1
2
3
4
5
IntensityTIQ2A
181
.
/,
Declared intensity of preference when choosing B in TIQ2
80
71
70
Frequency
60
50
45
45
4
5
40
30
22
20
10
2
0
1
2
3
IntensityTIQ2B
Declared intensity of preference when choosing A in TIQ3
35
32
29
30
Frequency
25
20
13
15
10
9
7
5
0
1
2
3
4
5
IntensityTIQ3A
182
.
/,
Frequency
Declared intensity of preference when choosing B in TIQ3
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
46
45
3
4
47
10
5
1
2
5
IntensityTIQ3B
Treatment II
Frequency
Declared intensity of preference when choosing A in TIIQ1
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
43
28
17
8
4
1
2
3
4
5
IntensityTIIQ1A
183
.
/,
Declared intensity of preference when choosing B in TIIQ1
60
51
50
Frequency
41
40
33
30
20
11
10
4
0
1
2
3
4
5
IntensityTIIQ1B
Declared intensity of preference when choosing A in TIIQ2
45
40
40
34
Frequency
35
29
30
25
20
20
15
10
10
5
0
1
2
3
4
5
IntensityTIIQ2A
184
.
/,
Declared intensity of preference when choosing B in TIIQ2
40
36
35
Frequency
30
27
26
4
5
25
20
16
15
10
5
4
0
1
2
3
IntensityTIIQ2B
Declared intensity of preference when choosing A in TIIQ3
30
27
24
Frequency
25
19
20
15
10
5
6
4
0
1
2
3
4
5
IntensityTIIQ3A
185
.
/,
Declared intensity of preference when choosing B in TIIQ3
70
64
60
50
45
Frequency
50
40
30
16
20
10
1
0
1
2
3
4
5
IntensityTIIQ3B
186
.
/,
%2/
CHAPTER 2
Instructions for all experimental conditions
Condition
SS
OPTION A: received in 1
month (mid November
2004).*
Interest-only
€ 400
OPTION A: received in 7
months (mid May 2005).
Interest+Money
LL
OPTION B: received in 7 months
(mid May 2005).
Invest Option A for 6 months at the
following AER.
2.5%
OPTION B: received in 13 months
(mid November 2005).
Invest Option A for 6 months and
receive the following at end of the
investment period (AER in
parentheses).
€ 400
€ 404 (2.5%)
OPTION A: received in 13
OPTION B: received in 19 months
months (mid November 2005).
(mid May 2006).
Invest Option A for 6 months and
receive the following at end of the
investment period.
€ 400
€ 404
OPTION A: received in 1
OPTION B: received in 19 months
month (mid November 2004). (mid May 2006).
No-investment
€ 400
€ 404
* All conditions included all intervals for a complete 4 × 4 design. To avoid redundancy,
this table shows each description assigned to one interval only.
Money-only
(
+
!!
'
/$
$
%
+
`
T
%
$
%
$
%
J'
=&%%
1
2
3
4
J
(
.
2.5
5.0
7.5
10.0
€ 405
€ 410
€ 415
€ 420
€ 415
€ 430
€ 446
€ 461
187
.
/,
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
12.5
15.0
17.5
20.0
22.5
25.0
27.5
30.0
32.5
35.0
37.5
40.0
42.5
45.0
47.5
50.0
€ 424
€ 429
€ 434
€ 438
€ 443
€ 447
€ 452
€ 456
€ 460
€ 465
€ 469
€ 473
€ 477
€ 482
€ 486
€ 490
€ 477
€ 493
€ 509
€ 526
€ 542
€ 559
€ 576
€ 593
€ 610
€ 627
€ 645
€ 663
€ 680
€ 698
€ 717
€ 735
8
$
%
.
188
.
/,
189
.
/,
A9=/J
L
.
B
e
7:88
Instructions page
NN
/$
(
$
"
&
,
%
$
7eBeeL
eLeBe
eeLeB:
190
.
/,
Page 1
Page 2
191
.
/,
Page 3
192
.
/,
.
e
7:89
Instructions page
Page 1
N
/$
(
$
"
&
,
%
$
7eBeeL
eLeBe
eeLeB:
193
.
/,
Page 2
Page 3
194
.
/,
(
j
jP
k
8
=%
3
0
-
!
8$
%
'
!
k
B
'
k
0
I
%
<'
/
3
k.
L
, J
K'
&
k
+
l=A
l
k
3
3
'
=
$
,
+
P
********************
$
+
'
J,
P
'
#+
K''
R<!S
5-P&'
5-%<!$
%%
%
91
(
5%T)
)1
5F%
91
%!$
(!
5F
U)
<!)
195
.
/,
196
.
/,
%!2
=
=%
%
=
Social Class
Age
Average: 32.85.
45,89%
58,28%
23,40%
17,27%
26,74%
9,61%
12,88%
3,20%
2,85%
0,64%
1,10%
1,00%
High
Medium High
Medium Medium
Medium Low
16 - 19
Low
20 - 24
25 - 34
Education
35 - 44
45 - 54
55 - 64
Over 65
Habitat
44,83%
21,36%
20,29%
25,13%
12,40%
10,49%
11,79%
9,86%
18,54%
5,68%
6,14%
4,95%
5,27%
2,87%
0,41%
No education
Primary
School
Secondary
School
University
Studies
Graduated,
Engineer.
Postgraduated
/ PhD
Under
2.000
2.000 to
5.000.
5.000 to
10.000
10.000 to
50.000 to
200.000 to
500.000
50.000
200.000
500.000
To
1.000.000
Barcelona
Madrid
inhabitants
/$
>
=
"
+
T
,&
$
&
&'
%
$
,+
(
8
=
8
-
$
(
8
"$
S+$
,'
/
"$$
$
(
,
%
.
B
%%
%
$
>
=
7
$
%
8$
(
:
(
"
$
S
%
+
%
%'
/$
$+$
,
&
$
3
,
(
$
"
$#
"$$
"
&
'
197
.
/,
A
,
"$
$
.
7
%
"$$
"
$
S+$
%
%
.
+:
,
+
#
+
7$
#
%
$
%
%
.
$
%%
+:'
>
,-
"$$
$
,
%
"$
$
%
%3
$
"
,
,
%
$
>
='
/$
!#$SJ
$
!)
%
$
#$
3
%
$
)
$&$
$
$&$'
(
,
%"
,
"$
#S+'
/$
$
)
$&$
9
$
+
"
$
$
%3
%
$
=
.
,,'
(
$
$&$
9B
$
,,
"
,
$
,
%3'
+
$
%"+
&,P
P
#P
P
d
\
3P
"$
"
3
,
%
%
3
"+
,
%3&
%
.
%3&
%
+
$
7$
:
.
,
%
$+
d
_3
Likelihoods:
k
l ( q | n) ∝ ∏ qini
i =1
k
l ( p | n) ∝ ∏ pini
i =1
G-test
k
k
§m ·
§q ·
§ l ( q | n) ·
¸ = −2¦ ni ln¨¨ i ¸¸ = − 2¦ ni ln¨¨ i ¸¸ ≈ χ k2−1
G = −2 ln¨¨
¸
(
|
)
n
l
p
n
i =1
i =1
©
¹
© i¹
© pi ¹
,+
S
"
%
$
9&$
%
,$
,
7
:
,+
$
'
(
.
$
$
+$
"$
S
+
$
,,&
%
,+
3
$+$
%%
%
$
9&$
"
7
,
3
,:'
(
%
%%
&
%
+
%
+
"$
%%
+
'
198
.
/,
GENDER
100%
90%
80%
70%
60%
Female
50%
Male
40%
30%
20%
10%
0%
% sample
% panelists
G-test (we can reject null Hypothesis with p<0.1)
χ12 = 3.33 (right tail p=0.068)
AGE
100%
Over 65
80%
55 to 64
60%
45 to 54
35 to 44
40%
25 to 34
20 to 24
20%
16 to 19
0%
% sample
% panelists
G-test (we can reject null Hypothesis with p<0.05)
χ 62 = 13.36 (right tail p=0.0377)
199
.
/,
EDUCATION
100
Postgraduate /
90
80
Graduate /
70
“Diplomado”
60
50
Secondary
40
30
Primary
20
No
10
0
% sample
% panelists
G-test (we cannot reject null Hypothesis)
χ 52 = 6.73 (right tail p=0.2415)
HABITAT
Ciudad de Madrid
100%
Ciudad de Barcelona
80%
De 500.001 a 1.000.000
hab.
60%
De 200.001 a 500.000
hab.
40%
De 50.001 a 200.000 hab.
20%
De 10.001 a 50.000 hab.
De 5.001 a 10.000 hab.
0%
% encuestados
% panelistas
De 2001 a 5.000 hab.
G-test (we cannot reject null Hypothesis)
χ 72 = 8.95 (right tail p=0.3465)
200
.
/,
SUBJECTIVE SOCIAL CLASS
100%
90%
80%
70%
Low
60%
Medium Low
50%
Medium Medium
40%
Medium High
30%
Hig
20%
10%
0%
% sample
% panelists
G-test (we cannot reject null Hypothesis)
χ 42 = 3.36 (right tail p=0.4995)
MONTHLY INCOME
100%
80%
Over 3000 €
2400 to 3000 €
60%
1800 to 2400 €
1200 to 1800 €
40%
900 to 1200 €
600 to 900 €
20%
Under 600 €
0%
% sample
%panelists
G-test (we cannot reject null Hypothesis)
χ 62 = 2.28 (right tail p=0.89)
201
.
/,
e&
%
J
(
$
3&
%
$
,
(
$
%"+
P
%
3
,-
$
$
%
+
S
+
'
"&
$
.
3
"
#
,-
$
+
$
S
+S
$
&
,-
"
"$
%
'
&
#
%"
7
+
KK:P
A
B
,-
$
$
"$+
$
%
"$+
&
%
'
(
$
&
%
$
$
$
$
"
+
$
#
&4
,-
+
$
,
+
&
$+
$
#
&
%
,-
&
,
%$+
$
3
++
$
$+
"$
'
/$
(
,
$
+
%
,
,&
+
%
$
3&
%
.
B
L'
9
$
P
Consistent
Inconsistent
Participants
1.844
116
Rate
94,08 %
5,91 %
202
BIBLIOGRAPHY
'
7BCM:'
8
J"P
$
/$&
%
(
(
A'
$
A!DD
TULSTU'
'
7BNU:'
&
P
A%
+
(
8%
%
H'
(
*$9!%1,
G$
7:'
)"
K#P
A,+
&
='
'
7B:'
&*$1
,1!
(9(1?$$
'
A,+P
A,+
&
='
'
9
H'
7BNL:
/$
%
D'
(
'
$
?'
&
/'
8#
9'
D.
7':
-
%
,
$/!5!
78+%
(!P
A$
A'
/$:'
'
9
)'
7B:'
9&,
+'
(
'
!"
G'
'
7:
#$
(*
J
8+
'
MCR
'
9
J'
G'
7BNB:'
=%
J
&
J%'
+A$(
TCUSTN'
'
7L:'
+
#
%
8%SAP
(
/
%
&
"$
J"'
!,*$-4%,A$(!
CP
LCS
TN'
$,$
'
D,
'
7BM:P
9&,
+
=
/$&
%
(
A$'
Q
$,,V?
$,!16
$,
BBM
MLMSMUN'
$,$
'
D,
'
7BC:'
8&
(
#+
J#'
91
TL
NBLRNU'
='
7BL:'
.!,'#$
0''
A
='
,+$&
+
''
!,
'
/,
G'
J
'
D,+
8'
7B:'
/$
9&,
A
P
A,
8
'
!,-
%
(
BM7L:
'
TCSUN'
&
O
A'
7L:'
=%
>
83
%
>'
(
*
/
&-
$
%
( %#$
'
+
!"
J
J&
'
)"
K#P
J
8+
='
'
9#
'
9'
7C:'
=,,&
/
/%%'
(8
8$
D#+
='
G'
7:'
A
D
9
G+
$
JQ
'
NUBSNUN'
0
8'
/$
J''
9''
7BM:'
&
!
$
3&
=
=00'
:!!,-
'BB
CLS'
0
'
J
'
W
K+
G'
7BN:'
J
(%
%
S
.S8&'
91
D"37L:
CSNT'
+
?'A'
J,
/''
7BN:'
D$
$
J
%
J"P
9
(
J"
!+
(
8Q
A'
$'(
N
7L:
LSLU'
Z$S"#
+
'
7BN:
XBNNTY'
#% &#
8,-
*$)
!P
A&'
"
'
$
'
J,
'
7B:'
!
AS8+
'
!,-
A$(;6
LN
'
BMMSBCN'
A
A'
!"
'
=
'
7M:'
)P
9"
)
(%
'
!,-
+!
*!(((
SUT'
204
,+$&
A
G''
7B:'
8%S
A
A+'
A=J
BC'
A$
'
'
7BU:'
/
+
&
%
9$
&'
!,
-4%
$+9#D7L:
CCBSCB'
A$
'
7:'
=%
%
(+
+
83
%
9$
>'
!,A$(/
9
BL
'
LSBN'
A$
'
'
'
8'
7BM:'
H+
$
S
/
+
%
9$
&'
9
/
9D37T:
LCLSLNU'
A$
'
'
D3
G'
J'
7BN:'
/$
+
%%P
/
J
J
/'
$
A!'(D37B:
BBSBL'
A
'
D
'
'
7B:'
+
(
J'
-4%
-
BCSBC'
A,
J'
8+
J'
7B:'
>
&
='
-
A$(
LC
8'
BBSBU'
A,
J'
8
A'
8+
7BN:'
>
$
H&
%
$
J
!&
(
8&'
-4%-
B
BBMSLB'
'
7BT:'
/
W-'
'='
=a
8
)"
K#'
,
'
7BU:'
/+
$
A
&
/$&'
(
"
?
8
7':
9$
9$$1
1
BM'
8%P
8%
&
=
BUS'
,&
G'
8'
7BM:'
D1($*$,#!A$('
A,+
P
9
&
='
G'
7BC:'
0$1'
A,+P
A,+
&
='
205
,+$&
G'
7BN:'
8
P
$
%
D
&
8
D
7':
0A
!P
A,+
&
=
'
BSLN'
G'
7BNM:'
D#
%
D
$
SJ
=,'
-
$%$
B
LBSUM'
$
A'
7B:'
J
/$
=
!P
=
D$
/S(
=%'
=
S
J
%
$
'
$,
='
J,
'
7BN:'
/
=%'
-
'(
L
UCCSUT'
$
(+'
7BC:'
8
$
%
+
1+
&2
/+
$
G
%
=+
(
/.'
(
G'9'
9
7':
-
-
#5!8,$A#)
)"
K#P
A&'
$
(+'
7BL:'
*$*$, '
)"
K#P
A&'
#
8'
!"
'
>a+$
/'
7:'
/
+
/
=%P
A
J"'
!,-
+!D=7:
LMBSTB'
#
8'
!"
'
7:'
/$
=&$+&
%
83
=%'
D#+
$
(
%
/$+&
8
8$
%
+P
A,+'
+
'
8$
'
7T:'
&
%
(
A$P
)"
"#
.
J'
*$/
MM
SLL'
!'
$
''
G'
="
8'
8$
!'
7BNB:'
=%
J
8%S
AP
A$
%
J"
&'
A$(!
+
TLSMB
206
,+$&
!'
)'
&
G'
7BT:'
/
+
=%
J
A$
"
&
>'
$
A!'(D7L:
LNLSLN'
!'
&
'
'
&
G'
7BT:'
+
%
&
J"P
!%S8
A'
$
1
M
LLSLU'
!'
&
G'
'
7BC:'
J
%
/
+
D$
%
J"'
9#D37M:
CBMSCL'
,
G'
?0+
'
7:'
(
JQ
/$&
'
)J
D#+
=
CMC'
'
=%
D'
7B:'
/
8%SA'
-
U
BTLSBTLM'
9&
'
7BCUB:'
>%
A
('
(
9&
8$"
[email protected]$
*5
7,$
$&
%
9&6
$
BCT
!P
D'
G'
/'
=+
8
BCUB:'
9
'
D'
!
'
('
D
'
'
7:'
+
(
J
#P
.'
-
'(
BUURBUBC'
9
J'
G'
7BNB:'
8%
A
J
8+$'
:!,
,11
;%A$('
(
$"
80,
W
!"
'
7BNB:'
P
)$
9'
9$
8'
G'
!"
'
7BB:'
/S(
=%
A
8%S
A'
*$!,#!'
$
H'
BC
)'
T
'
TSMC'
9,
G'
9'
)
='
8'
7B:'
$
.
!#
(
/
=%'
'1
T
BS'
G
D
8'
7BNNN:
XBNCBY'
*$*$,
-
)
!P
'
207
,+$&
?$
'
7B:'
>,-
9'
(
?A&*$.!,8
$
LSM'
)"
K#
)KP
J
8+
'
?$
'
/#&
'
7BC:'
=
/$&P
&
%
J#'
-
TC
ULSB'
?$
'
/#&
'
7BNT:'
A$
H
'
$
L
LTBSLM'
?$
'
J
('
G"0
?'
'
='
7BL:'
8
D+
=&
%
=,
P
=&$+
='
$
1
T
LBSLBM'
?$
'
D##
='
8
J'
7BC:'
#
$Q
.
%
.
&'
:!!,-
BB
'
LCMSTM'
?&
'
'
7BC:'
(
=%
&
A&
$
#'
-
BC
UT
TCBSNB'
?,&
?'
)'
7BC:'
+
>
$
P
+
)
+
%
&
J"'
!,-4%
$D77B:
MTSC'
?,&
?'
)'
9
J'
G'
7BM:'
=%
J
&
+
%
&
J"'
$
1
D77:
NLSN'
?,&
?'
)'
'
7B:'
#+
A$
%
8
A$
A
(
8%SA'
!,-4%
$&%%
C7:
BMTSBUT'
?,&
?'
)'
#
)'
)'
7BU:'
&S+
=,,
J"P
J
('
$
A!'(
L7B:
BSBT'
?,&
?'
)'
=&
)'
'
#
D'
?'
7B:'
9
9
9+$
J
%
&
J"
/$
)S+
+
A'
!,-4%
$&
BN
CNSNC'
208
,+$&
?
/'
A'
7BU:'
8&
>
&
('
-
NCS
L'
?0
'9'
!
J''
8
='
/#&
'
7BCB:'
.!,9!D>)
&('%'
)"
K#P
='
!,
'
7BC:'
++
9&,
+'
:!!,-
BB
TTLSTCC'
!,
'
J
'
/,
G'
7BN:'
8%SA
8+
J'
A%-
(
BBSBU'
!
?'
7BUL:'
.
/$&
%
A
/
=%'
-
'(
T
BSLB'
!
G'D'
7:'
8&
G+
(
A$'
-
<!
T
7T:
MCTRMNB'
!"
'
J
'
7M:'
+
9&,
+
$
A$
%
A
83'
D#+
='
!"
'
7BNC:'
$
H
%
&
A'
-
!
C
UUUSUNT'
!"
'
7BNN:'
%
(
A$'
91
LT
'
SBT'
!"
'
7BU:'
>
%
AP
H
(%
$'
;6
A$(8!/
DH
UM
(
L
=+
CS.
!"
'
+
'
7L:'
=+
(++
A$++
=%'
(
!"
'
J
'
J'
7':
*/
&-
$
%
( %#$
7'
LMBSLB:'
)"
K#P
J
8+
='
209
,+$&
!"
'
>a+$
/'
J,
'
7L:'
=-
=+
&'
*$:!!,-
(/
=
'
BBN7T:
+
BS
BTN'
!"
'
=
'
7B:'
(
A$
S
('
:!!,-
D=27:
MCLSMC'
!"
'
=
'
7BL:'
=%
%
83
%
>'
$
'(D==7B:
BSBN'
!"
'
J
'
J'
7:'
7L:'*/
P
-
$
%
( %#$
)
J
8+
)"
K#'
!"
'
8$
)'
7BB:'
D#
=%
(+
D+
=%Q
!,+5-
7B:
UCSNT'
!"
'
/$
J'
7BN:'
P
(
A$*$!,
-
%
(
H'
L
)'
T
'
BNBSBL'
!
'
7BMU:'
8
/$&
%
&
'
-
T
BCNS
BB'
!
'
7BUU:'
/"
.
%
A-
'
!,9$
$D
"
LTNRLC'
$
'
7BN:'
&
A&
)S.
&
%
A$
&'
!,-
+!D
C
BUSBUUN'
?+
!''
!
!')'
+
G'J'
G'!'
!'J'
7BL:'
/
=%
%
9$
9$
!'
$
-
L
LCTSLNU'
'
7:'
;L,.'
(/
=P
A,+'
210
,+$&
'G'
#
D'?'
W
G,
''
7B:'
+
%
&
J"
>S
>P
.
9&,
+
'
-4%#
$%$
C
NTSL'
#
8'
O,
'
7M:'
%+
.+
A
P
/$
%%
%
/
+
8&
/
90'
D#+
='
#
8''
&
G''
''
J'
7L:
),+&
%
(
A$'
(P
*/
P
-
%
$
%%
(
%
$
)
'
!"
J
J'
J
8+
)"
K#'
'
BLSBC'
0
G'
'
7BNT:'
/
%
3
J
%
.
H,
&'
!,
-4%
$&A$(
=
TUSTLU'
0
G'
'
7BNC:'
-+
=
%
8&+
&
J%'
(
'
!'
A
G''
0
G'
'
)
9'
J$
7':'
:!(,
5$()
M'
/$
%%
%
&
%
(+
J%
H'
9
)GP
,'
A
'
7B:'
'/
#$
)A,+
+P
A,+
&
='
A
8''
!,
'('
!"
'
A$
G''
7T:'
8
)
8&
H
(
&
&
J"'
1
LUPMLRMC'
'
)#
'
G'
7BNT:'
8%SA
A$
9P
%%
%
H
=&+
=
J%'
+9(
BM
LSBN'
$
D'
G'
G'
A'
7BU:'
%%
%
.
&
/
>
$
8,-
H
%
J"
=$'
!,1
$D
LULRLCL'
211
,+$&
>a+$
/'
J,
'
7B:'
8%
A
G
7':
&--4
J
8+
'
>a+$
/'
J,
'
7B,:'
(
%
='
:!!,
-
BBT7L:
+
B
CUSNBU'
>a+$
/'
J,
'
7:'
=S
=%
A
&
($
&
%
A%
#&'
A
%
&
D#+
=
SB
A
&'
>6+$
/'
J,
'
7,:'
/$
%
(
%'
!,A$(/
9
BL
7:
LLSM'
>a+$
/'
J,
'
7B:'
A$
='
:!!,
-
D77B:
BBSBU'
>#
''
+
K'
7L:'
/$&
%
/
=%'
!a
,+$&
LTLUN
A!
%
'
=
8'
7:'
1(&
(
A$
&
)
/$+$'2
#!,-
LL
7B:'
=
G'!'
7BU:'
J
A
#P
/$&
J
('
!,/(%-
M
MCSU'
=$
'8'
=#
J'
7BUN:'
>
8S
)
8+
S3,
"$'
*$'(,-
1!D
LMP
'BNMSB)
=#
J'
7BC:'
9,
&
'
!,
-
CN
7T:
CTMSCUL'
=
'
!"
'
7BN:'
/$
J
$
#P
+
%
8+
,'
91
BC
TSN'
212
,+$&
J$
9'
7BN:'
!D/
D#$
&#(XA$(1$'
)"
K#P
'
J
G$'
7BM:
XBNLTY'
*$1
*$,#%'
!P
'
J
'
J$
9'
7BL:'
/$
%%
%
/
A
>
$
H
%
&
>$
A'
!,A$(/
9
U
CCRT'
J
'
7B:'
(
/S+
9&,
8,Q
!,'
0
D"7B:
MSL'
J
'
7L:'
8,
(
A$'
(
*/
&-
$
%
( %#$
'
+
!"
J
J&
'
)"
K#P
J
8+
='
J
'
7T:'
(
A$'
(
'
?$
W
)'
9&
7':
*$A
$5,F!
'
>.%P
#"'
J
'
'
!"
'
7M:'
(
/%%
=
(
J
P
8&
%
$
H'
!8
D#+
=
LSEOR 05.77'
J
'
#
8'
>
'
J$
G'
7M:'
8
8
K
)"P
/$
l\&
%%l
/
+'
91
MB
7:
BLUSBLLM'
J
'
!"
'
J,
'
7B:'
A$
#+'
!,'
0
BP
BCBSBC'
J
'
="
'
7:'
J
%
83
=%'
!,A$(
/
9
BM
TLLRTU'
J
'
J%
='
9'
7L:'
8,
H
9&,
+P
A
%
A$
$+'
;6A$(8!/
B
BTRBML'
213
,+$&
J
''
9
')'
7BL:'
/
=%
#+
AS%%
&'
9
/
9
BL
BSBC'
J,+
'
7B:'
-
&9$
1
,/$'!P
A$+P
A$+
&
='
J
D'
/'
8
('
7BB:'
%
=
%
.P
=%
%
9&
+
!,A$(/
9
T
CLSN'
J,
'
7BNN:'
8&
S#+
J#'
!,-
*$
TU
7BNN:
BTMSBML'
J,
'
7L:'
=&$+&Q
/$
A
%
9&,
+'
-
'(
H'
TT
'
BCSBBU'
J,
'
7L:'
P
('
=
H'
!,
(9
7%
3:'
J&
9''
9
''
7BCL:'
>
"$
"$
(&
=%*$'(,-
1!
H'
TPB
'
BSLL'
8
='
7BLC:'
)
>
$
%
&'
'(,)-
1!
'
T
'
%,'
'
BMMSBUB'
8
='
7BLN:'
)
$
=
/$&
%
A6
$'
-
MP
LMLSMT'
8$+
/'A'
7BNT:'
8%SA
=
=&
/$&
%
J
A$'
-
'(
CTP
'
BSBB'
8$
G'
7BM:'
&
!3&
A
+++
AP
8
/'
!,9D#A
CPL
'
CNSNM'
8$
G'
7BM,:'
A
$
!%SA&\=S(
9&$'
-
'(
NMPB
'
BNUS'
214
,+$&
8$&
'
?'
7BL:'
>
8+
e
J'
9
1
D"7C:
NUSNBM'
8#
G'
H'
?,+
A'
9'
#
'
'
W
D
'
'
7BN:'
.
&
%
(&
(
A
9'
+
9(
BB
UBSCC'
80
J
9'
7BMU:'
&
(&
&
&
.0'
'(,
-
1!
L
BUMSBN'
8+
J'
7BB:'
J
A$P
8&
%
A,
=$$&'
*$-
!
BBP
CMBRNM'
/$
J'
7BNB:'
8
%
&
(&'
-
+
BSC'
/$
J'
7BN:'
P
/$
'
!,-
%
(
BMSU'
/$
J'9'
8$%
9''
7BNB:'
/$&
%
8%SA'
!,
-
NP
'
LSTB'
/#&
'
7BCC:'
%
8&'
=&$+
J"
NT
LCSLM'
D
'A'
7BN:'
#+P
/$&
%
A
A)
!,-
A$(;6
B
'
MSLT'
D##
='
7BNN:'
/$
+,
$
/+
$
J'
!,9$
$
L
TBSTLM'
D##
='
7BN:'
('%,,
DH.!,/
'
?"
=,$
$'
K
'
7BN:'
>
$
J
%
5$
#6
$
/$&
%
A$
J#'
(
'
G,
'
?
'
?
'
%
J$
/$&'
A,+P
A=
'
LLSTU'
215
,+$&
K
G''
D
J''
7BCM:'
=%
%
%
!'
;6A$(
8!,
BL
TSLU'
216