Fakta ark

Transcription

Fakta ark
Fakta ark “Oljevern 2010”
August 2014
Fakta arkene samt annen informasjon om Oljevern 2010 ligger på NOFO’s
hjemmesider – se http://www.nofo.no/Teknologiutvikling/Oljevern-2010/
Prosjektene i «Oljevern 2010»
I januar 2009 igangsatte Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) og Kystverket
teknologiutviklingsprogrammet “Oljevern 2010” ved å utlyse 18 teknologiske utfordringer innen
oljevern, for å få fram nye ideer og forslag til løsninger. Nærmere 180 idéskisser ble mottatt fra
inn- og utland. Etter runder med evalueringer ble 20 prosjekter igangsatt med finansielt bidrag fra
NOFO. Ytterligere 3 prosjekter ble tatt inn i programmet underveis. Prosjektene er i kategoriene:
A: Oppsamlingsteknologi - B: Teknologi for påføring av dispergeringsmidler.
C: Fjernmålingsteknologi - D: Teknologi for kyst- og strandsoneberedskap.
Oversikt prosjekter:
Id-nr
A1-02
A1-11
A1-19
T-02
Firma
Åkrehamn Trålbøteri AS / HUSEN AS
Frank Mohn Flatøy AS med partnere
Desmi A/S
Vikoma International Ltd
MDGroup AS
Prosjektnavn
”Oil Shaver”- Nytt konsept for oppsamling
”HISORS – High Sea Oil Recovery System”
«Speed Sweep»
HISCOR - Høyhastighets overløpslense
”Marine Oil Spill (MOS) Sweeper» - Nytt
konsept for oppsamling
A2-03
Salford Electronic Consultants Ltd
A2-04
Aanderaa Data Instruments AS
Overvåkingssystem for mekanisk oppsamling
(1)
Overvåkingssystem for mekanisk oppsamling
(2)
B1-04
ORC AB
B3-01
Aptomar AS
C1-05
ISPAS AS
C3-04
C5-03
Aptomar AS
Maritime Robotics AS
C5-04
Salford Electronic Consultants Ltd
C5-07
C6-04
Aranica AS
CodarNor AS
D1-02
H. Henriksen AS
D1-05
Vacumkjempen Nord-Norge AS
D2-02
D2-15
H. Henriksen AS
Mercur Maritime AS
T-01
Team Innovation Trondheim AS
T-03
Kaliber Industridesign AS
MOSE Innovation AS
”BV-Spray” - Utstyr for påføring av
dispergeringsmiddel
Doseringssystem for dispergeringsmiddel
Utvikling av neste generasjon oljeradar
(FMCV)
Broløsning for fjernmåling (sanntidsplott)
«Ocean Eye » - Kompakt bygget aerostatsystem for fjernmåling av olje
Digital dataoverføring («downlink») mellom
luftfartøy og skip
Dronekonsept (UAS) for kystnær fjernmåling
«SeaSonde» - Mobil HF-radar for sanntids
måling av overflatestrøm
«Foxbarge» - Arbeidsflåte, lagret og
transportert som 40´ container
Høykapasitets påføring (og fjerning )av
granulat på strand
Foxtail MINI – Bærbar mop-skimmer
”Messor” – Utstyrspakke for sanering av
oljeforurenset strand
”AMV Oil Spill Fighter” / Amfibiefarkost for
strandsonen
”MOSE” / Utstyrsenhet for strandrensing
Blank side
”Oil Shaver”
Nytt konsept for oppsamling
I januar 2009 igangsatte Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) og Kystverket
teknologiutviklingsprogrammet “Oljevern 2010” ved å utlyse 18 teknologiske utfordringer innen
oljevern, for å få fram nye ideer og forslag til løsninger. Nærmere 180 idéskisser ble mottatt fra
inn- og utland. Etter runder med evalueringer ble 20 prosjekter igangsatt med finansielt bidrag fra
NOFO. Ytterligere 3 prosjekter ble tatt inn i programmet underveis. Prosjektene er i kategoriene:
A: Oppsamlingsteknologi - B: Teknologi for påføring av dispergeringsmidler.
C: Fjernmålingsteknologi - D: Teknologi for kyst- og strandsoneberedskap.
PROSJEKT A1-02:
Systemet er bygget med to parallelle pontonger med et gulv av duk i mellom. Gulvet mellom pontongene
har slisser / åpninger som gjør at olje på overflaten «høvles» av og overskuddsvannet dreneres bort.
«OilShaver» er et radikalt nytt énbåt-operert lensekonsept som kan kjøres med hastigheter opp mot 3-4
knop gjennom vannet, også i dårlige værforhold. Overføring av olje til sluttbehandling på OR-fartøy er
inkludert i konseptet.
Idéen er i stor grad basert på erfaringer fra utvikling og operasjon av trålredskap.
Gjennom flere innledende runder med forsøk, dels i Kystverkets testanlegg i Horten og dels i felt
(Karmsundet), ble basisdesignet for systemet utviklet.
Prosjektet «Oil Shaver» utvikles av Åkrehamn Trålbøteri AS med Ingvar Huse fra Husen AS som
prosjektpartner og patentinnehaver. I tillegg til bidrag fra NOFO og Kystverket har prosjektet har fått
økonomisk tilskudd fra Innovasjon Norge gjennom IFU-ordningen. (IFU= Industrielle Forsknings- og
utviklingskontrakter).
RESULTATER
Konseptet ble i november/ desember 2010 først testet med bruk av olje i OHMSETT – The National Oil
Spill Response Research & Renewable Energy Test Facility i New Jersey, USA.
03.09.2014
På eget initiativ meldte Husen/Åkrehamn konseptet på til Wendy Smith Oil Cleanup X Challenge, og ble
valgt ut som en av 10 finalister i konkurransen ( Phase II Field Testing). Dermed fikk konseptet nok en
runde i Ohmsett-tanken i august 2011 som en del av denne konkurransen. “Oil Shaver” fikk en hederlig 4.
plass, i konkurranse med bedrifter som hadde adskillig større ressurser å spille på - se egen link
nedenfor.
Operative prototyper har demonstrert systemets egenskaper under realistiske Olje-på-Vann øvelser - se
bildet.
POTENSIAL
Konseptet er interessant på grunn av relativt enkel konstruksjon. Det er et lett manøvrerbart énbåt system
– uten behov for bruk av paravan - og det kan produseres med forskjellige sveipevidder og dermed tilpasses
forskjellige båtstørrelser og mottaksmåter for oppsamlet olje.
LINKER
Se: http://www.oilshaver.com
http://www.iprizecleanoceans.org/media-center/videos
Fakta arket samt annen informasjon om Oljevern 2010 ligger på NOFO’s hjemmesider –
se http://www.nofo.no/Teknologiutvikling/Oljevern-2010/
Norsk oljevernforening for operatørselskap
Postboks 8077 - 4068 Stavanger
Besøksadresse.: Vassbotnen 1 (Trallfa gården), 4313 Sandnes
Tel: 51 56 30 00 - Fax: 51 56 23 98
E-post: [email protected] - Org.nr. 971 454 075 - Internett: www.nofo.no
03.09.2014
”HISORS High Sea Oil Recovery System”
I januar 2009 igangsatte Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) og Kystverket
teknologiutviklingsprogrammet “Oljevern 2010” ved å utlyse 18 teknologiske utfordringer innen
oljevern, for å få fram nye ideer og forslag til løsninger. Nærmere 180 idéskisser ble mottatt fra
inn- og utland. Etter runder med evalueringer ble 20 prosjekter igangsatt med finansielt bidrag fra
NOFO. Ytterligere 3 prosjekter ble tatt inn i programmet underveis. Prosjektene er i kategoriene:
A: Oppsamlingsteknologi - B: Teknologi for påføring av dispergeringsmidler.
C: Fjernmålingsteknologi - D: Teknologi for kyst- og strandsoneberedskap.
PROSJEKT A1-11
Konseptet innebærer å utstyre en konvensjonell lense med perforerte ”forlenser” plassert oppstrøms en
hovedlense som opereres i normal modus, eksempelvis som NOFO’s J-formasjon. Forlensene påvirker vann
i overflatesjiktet på en slik måte at vannhastigheten målt bakerst i lensesystemet er lavere enn farten
slepefartøyet går med gjennom vannet. På denne måten kan det oppnås en betydelig økning av
operasjonshastigheten uten vesentlig tap av olje; over 2 knop i forhold til 0,75 knop er målsetningen.
Prinsippet bak denne effekten har lenge vært kjent bl.a gjennom utførte småskala modell-forsøk ved
Vassdrags- og Havnelaboratoriet i Trondheim på midten på 1980-tallet. På 1990-tallet gjorde Exxon
omfattende forsøk i Ohmsett-tanken (New Jersey, USA) med denne type utstyr. Hensikten var å
forbedre effektiviteten til tradisjonelle lenser.
Prosjektet HISORS ble startet av Frank Mohn Flatøy AS (Framo) i samarbeid Desmi RoClean A/S
(Danmark). I den første fasen deltok også selskapene Lie-gruppen og ODIM AS. Arbeidet ble videreført
av i en fase 2 av Frank Mohn Flatøy AS og Desmi RoClean A/S.
RESULTATER
Målet med den innledende første fasen av prosjektet var å sannsynliggjøre at de operative utfordringene
med et så komplisert lensesystem kunne løses. I tillegg til selve operasjonene med utsetting og inntak av
et komplisert lensesystem, er det en vesentlig utfordring å få oljeoppsamleren til å passere over
forlensene uten hjelp fra personell i arbeidsbåt.
Demonstrasjon av utsetting og operasjon av konseptet ble foretatt med godt resultat i juni 2010 under
NOFO-øvelsen ”Olje På Vann 2010”. Konklusjonen var at systemet kan håndteres mht. praktisk utsetting
av lensesystem og plassering av oljeopptaker, samt at den forventede effekten av økt slepehastighet ble
03.09.2014
påvist. Tester påviste imidlertid også at uønskede effekter som kan forårsake tap forsterkes av bølger
og vind og vil kunne begrense systemets operasjon i dårlig vær. Fase 2 i prosjektet hadde som målsetting
å løse disse utfordringene og definere et designgrunnlag for bygging av en fullskala prototype. Det ble
gjennomført modellforsøk samt full skala uttesting; først på sjø uten olje og deretter med olje i en
vannfylt tørrdokk. I parallell med dette ble det foretatt omfattende CFD-beregninger (Computional Fluid
Dynamics) som også gir ny basiskunnskap om effekter som påvirker og begrenser virkemåte og
effektivitet av oljelenser generelt.
POTENSIAL
Konseptet med å introdusere forlenser for å øke effektiviteten av et tradisjonelt lensesystem var kjent,
men gjennom HISORS-prosjektet er en kommet nærmere realisering av et operativt og kommersielt
tilgjengelig system. I forståelse med Framo har Desmi A/S gjennomført design og utprøving av et
forlense-system med sikte på tilpasning til NOFO’s eksisterende konvensjonelle oppsamlingssystem.
Målsettingen er å øke operasjonshastigheten og dermed forbedre effektiviteten i vesentlig grad. Dette kan
være aktuelt for flere eksisterende oppsamlingssystem, og for forskjellige størrelser og operasjonsmodus,
LINKER
Mer informasjon her: http://www.desmi.com/UserFiles/file/oil%20spill%20response/e-leaflet/01-13%20ROBOOM%20SPEED%20SWEEP-UK.pdf
Fakta arket samt annen informasjon om Oljevern 2010 ligger på NOFO’s hjemmesider –
se http://www.nofo.no/Teknologiutvikling/Oljevern-2010/
Norsk oljevernforening for operatørselskap
Postboks 8077 - 4068 Stavanger
Besøksadresse.: Vassbotnen 1 (Trallfa gården), 4313 Sandnes
Tel: 51 56 30 00 - Fax: 51 56 23 98
E-post: [email protected] - Org.nr. 971 454 075 - Internett: www.nofo.no
03.09.2014
”HISCOR – Høyhastighets overløpslense”
I januar 2009 igangsatte Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) og Kystverket
teknologiutviklingsprogrammet “Oljevern 2010” ved å utlyse 18 teknologiske utfordringer innen
oljevern, for å få fram nye ideer og forslag til løsninger. Nærmere 180 idéskisser ble mottatt fra
inn- og utland. Etter runder med evalueringer ble 20 prosjekter igangsatt med finansielt bidrag fra
NOFO. Ytterligere 3 prosjekter ble tatt inn i programmet underveis. Prosjektene er i kategoriene:
A: Oppsamlingsteknologi - B: Teknologi for påføring av dispergeringsmidler.
C: Fjernmålingsteknologi - D: Teknologi for kyst- og strandsoneberedskap.
PROSJEKT A1-19
Prosjektet tok utgangspunkt i Vikomas eksisterende overløpslense (”weir boom”). Fokus har vært å
utforske virkninger av nye elementer i kombinasjon med grunndesignet. Målsettingen var å finne en
modifisert systemløsning som kan trekkes gjennom vannet med større hastighet enn dagens system, også
i dårlig vær og uten vesentlig tap av oppsamlet olje. Vikoma International Ltd. har samarbeidet med
Wolfson Unit ved University of Southampton.
RESULTATER
Initielt i prosjektet ble det foretatt en serie
med modellforsøk i liten skala. Disse medførte
at noen design elementer ble modifisert
underveis i prosjektperioden.
Deretter ble det gjennomført en serie
modellforsøk med bruk av olje i Kystverkets
testhall i Horten. Disse forsøkene var av
grunnleggende karakter. Det ble ikke gjort
forsøk med et komplett lensedesign eller
-system.
03.09.2014
POTENSIAL
Vikomas overløpslense har noen spesielle kvaliteter sammenlignet med andre lensetyper. Den består av
flere parallelle slanger laget av neopren – se figuren. De har ulike tverrsnitt og funksjoner; en slange er
vannfylt og fungerer som ballast, en annen leder oppsamlet olje tilbake til OR-fartøy .
Det innvendige trykket i slangene er lavt, noe som gjør at lensesystemet har meget gode bølgefølgende
egenskaper. Lensen har også et spesielt innebygget system for oppsamling og overføring av olje til
oljevernfartøy.
Prosjektet har kartlagt flere nye hydrodynamiske effekter som kan danne grunnlag for videre studier
knyttet til å utvikle løsninger basert på å utnytte egenskapene til Vikomas «weir boom».
LINKER
Mer informasjon:
http://www.vikoma.com/news_detail.aspx?news_page_id=28&news_id=44
http://www.vikoma.com/product/85.aspx?page_id=2
Fakta arket samt annen informasjon om Oljevern 2010 ligger på NOFO’s hjemmesider –
se http://www.nofo.no/Teknologiutvikling/Oljevern-2010/
Norsk oljevernforening for operatørselskap
Postboks 8077 - 4068 Stavanger
Besøksadresse.: Vassbotnen 1 (Trallfa gården), 4313 Sandnes
Tel: 51 56 30 00 - Fax: 51 56 23 98
E-post: [email protected] - Org.nr. 971 454 075 - Internett: www.nofo.no
03.09.2014
”Marine Oil Spill (MOS) Sweeper”
Nytt konsept for oppsamling
I januar 2009 igangsatte Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) og Kystverket
teknologiutviklingsprogrammet “Oljevern 2010” ved å utlyse 18 teknologiske utfordringer innen
oljevern, for å få fram nye ideer og forslag til løsninger. Nærmere 180 idéskisser ble mottatt fra
inn- og utland. Etter runder med evalueringer ble 20 prosjekter igangsatt med finansielt bidrag fra
NOFO. Ytterligere 3 prosjekter ble tatt inn i programmet underveis. Prosjektene er i kategoriene:
A: Oppsamlingsteknologi - B: Teknologi for påføring av dispergeringsmidler.
C: Fjernmålingsteknologi - D: Teknologi for kyst- og strandsoneberedskap.
PROSJEKT T-02
Konseptet er basert på bruk av et multibarriere system bestående av deflektorer holdt sammen i et
fiskebensmønster for konsentrasjon av olje på vannet. På denne måten ledes oppsamlet olje inn mot
midten av konstruksjonen og videre bakover mot en oppsamlingsenhet for opptak og overføring av olje til
et oljevernfartøy.
I første fase av prosjektet ble multibarriere prinsippet demonstrert og verifisert. Prosjektet ble
deretter videreført med fokus på ulike løsninger for å håndtere oppkonsentrert og oppsamlet olje med
sikte på å komme fram til et design for et komplett oppsamlingssystem.
Prosjektet er gjennomført av MDGroup AS i nært samarbeid med Egersund Group AS, som har bidratt
aktivt med bakgrunn i lang erfaring med utvikling av avansert utstyr for kommersielt fiske. MDGroup er
nå fusjonert inn i Egersund Group. NOFO og Innovasjon Norge har bidratt med finansiell støtte til
prosjektutviklingen.
03.09.2014
RESULTATER
MDGroup har gjennom prosjektperioden bygget flere versjoner i ulik skala som er testet ut både i testtank
og til havs under realistiske vær- og bølgeforhold. Tester i OHMSETT – The National Oil Spill Response
Research & Renewable Energy Test Facility i New Jersey, USA, har vist at grunndesignet og prinsippene
for konsentrering av olje fungerer.
Det ble bygget en prototype med
50 meter sveipevidde som er testet
på åpent hav, også fra NOFOs
oljevernfartøy, også på Olje-påvann øvelser - se bilder.
POTENSIAL
Det er verifisert at designet for
konsentrering av olje fungerer og at
det kan kjøres i betydelig høyere fart
gjennom vannet enn dagens NOFOsystemer, også i grov sjø. NOFO
overtok i 2013 den første industrielle
utgaven for å gjennomføre videre
operativ utprøving av MOS Sweeper
systemet.
Det er utviklet flere varianter (både
større og mindre) enn de som er
tilpasset NOFO operasjonsmodus.
LINKER
Mer informasjon om
konseptet: http://egersundgroup.no/index.cf
m?id=407945
Fakta arket samt annen informasjon
om Oljevern 2010 ligger på NOFO’s
hjemmesider –
se http://www.nofo.no/Teknologiutvi
kling/Oljevern-2010/
Norsk oljevernforening for operatørselskap
Internett: www.nofo.no
03.09.2014
Postboks 8077 - 4068 Stavanger
Besøksadresse.: Vassbotnen 1 (Trallfa gården),
4313 Sandnes
Tel: 51 56 30 00 - Fax: 51 56 23 98
E-post: [email protected] - Org.nr. 971 454 075 -
Overvåkingssystem
for mekanisk oppsamling
(1)
I januar 2009 igangsatte Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) og Kystverket
teknologiutviklingsprogrammet “Oljevern 2010” ved å utlyse 18 teknologiske utfordringer innen oljevern,
for å få fram nye ideer og forslag til løsninger. Nærmere 180 idéskisser ble mottatt fra inn- og utland. Etter
runder med evalueringer ble 20 prosjekter igangsatt med finansielt bidrag fra NOFO. Ytterligere 3
prosjekter ble tatt inn i programmet underveis. Prosjektene er i kategoriene:
A: Oppsamlingsteknologi - B: Teknologi for påføring av dispergeringsmidler.
C: Fjernmålingsteknologi - D: Teknologi for kyst- og strandsoneberedskap.
Prosjekt A2-03
NOFO definerte følgende målsetninger med prosjektet:
-
Utvikle et system med sensorer som kan plasseres på skip og konvensjonelle lenser for å måle konfigurasjon,
posisjoner og bevegelser som hjelp til navigatørene på hovedfartøyet og slepefartøyet.
-
Utvikle algoritmer for utstyr som kan gi begge skipsførerne samtidig varsel når hastighetsendringer, kurs
eller formasjon er i ferd med å redusere oljeoppsamlingens effektivitet, eller i verste fall påføre skade
på materiell.
Å optimalisere bruken av eksisterende mekanisk oppsamlingsutstyr er en effektiv måte å styrke dagens beredskap.
Erfaringer fra oljevernøvelser har vist at effektiviteten i mekanisk oppsamling er følsom overfor avvik i forhold til
den optimale formasjonen skip og lensesystemer skal operere i. Dette er spesielt krevende under langvarige
operasjoner og i mørke / dårlig sikt.
Dette prosjektet ble gjennomført av Salford Electronic Consultants Ltd, UK
RESULTATER
Systemets design benytter rimelig og kommersiell hardware kombinert med egenutviklet og avansert programvare.
Det er foretatt tester fra Kystvakt fartøy. Det er ikke foretatt uttesting under realistiske forhold og deltakelse av
OR-fartøys navigatører og NOFOs skadestedsledere.
Dato 03.09.2014
POTENSIAL
Et ferdig utviklet system forventes å kunne bli et relativt rimelig verktøy for bruk innen oljevern for å holde kontroll
på lenseformasjonen, også der det benyttes mindre fartøy som for eksempel fiskebåter.
Systemets informasjon kan suppleres med informasjon fra andre type sensorer (doppler logg) eller kurs/trajectories
fra annen fjernmåling slik at lenser kan styres inn mot bekjempbare oljetykkelser (rendez-vous).
Det er søkt patent på «Apparatus and Method for Monitoring the Shape of a Boom».
NOFO har konkludert med at det kan bli et nyttig verktøy, men at det er behov for videre utvikling.
Mer informasjon: www.salfordelectronics.com http://www.salfordelectronics.co.uk/project-videos/
Fakta arket samt annen informasjon om Oljevern 2010 ligger på NOFO’s hjemmesider –
se http://www.nofo.no/Teknologiutvikling/Oljevern-2010/
Norsk oljevernforening for operatørselskap
Postboks 8077 - 4068 Stavanger
Besøksadresse.: Vassbotnen 1 (Trallfa gården), 4313 Sandnes
Tel: 51 56 30 00 - Fax: 51 56 23 98
E-post: [email protected] - Org.nr. 971 454 075 - Internett: www.nofo.no
03.09.2014
Overvåkingssystem
for mekanisk oppsamling (2)
I januar 2009 igangsatte Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) og Kystverket
teknologiutviklingsprogrammet “Oljevern 2010” ved å utlyse 18 teknologiske utfordringer innen oljevern,
for å få fram nye ideer og forslag til løsninger. Nærmere 180 idéskisser ble mottatt fra inn- og utland. Etter
runder med evalueringer ble 20 prosjekter igangsatt med finansielt bidrag fra NOFO. Ytterligere 3
prosjekter ble tatt inn i programmet underveis. Prosjektene er i kategoriene:
A: Oppsamlingsteknologi - B: Teknologi for påføring av dispergeringsmidler.
C: Fjernmålingsteknologi - D: Teknologi for kyst- og strandsoneberedskap.
Prosjekt A2-04
NOFO definerte følgende målsetninger med prosjektet:
-
Utvikle et system med sensorer som kan plasseres på skip og konvensjonelle lenser for å måle konfigurasjon,
posisjoner og bevegelser som hjelp til navigatørene på hovedfartøyet og slepefartøyet.
-
Utvikle algoritmer for utstyr som kan gi begge skipsførerne samtidig varsel når hastighetsendringer, kurs
eller formasjon er i ferd med å redusere oljeoppsamlingens effektivitet, eller i verste fall påføre skade
på materiell.
Å optimalisere bruken av eksisterende mekanisk oppsamlingsutstyr er en effektiv måte å styrke dagens beredskap.
Erfaringer fra oljevernøvelser har vist at effektiviteten i mekanisk oppsamling er følsom overfor avvik i forhold til
den optimale formasjonen skip og lensesystemer skal operere i. Dette er spesielt krevende under langvarige
operasjoner og i mørke / dårlig sikt.
Dette prosjektet ble gjennomført av Aanderaa Data Instruments i samarbeid med Christian Michelsen Research
(CMR)
Transpondere er designet for marint miljø. Disse plasseres på fartøyene og festes på lensen. Transponderens
elektronikkpakke inneholder GPS-mottaker samt batteripakke, antenne og sender for overføring av informasjon til
fartøyene.
03.09.2014
Skjermbildet gir navigatøren på OR-fartøyet informasjon om hvordan lenseformasjonen er, og en indikasjon om
hvordan slepefartøyets posisjon er i forhold til den ønskede; innenfor / utenfor ringen. I tillegg tas inn informasjon
fra Doppler-loggen som angir lensesystemets fart gjennom vannet. Informasjonen blir logget og kan spilles av senere
for debriefing / opplæring.
RESULTATER
Det er utviklet utstyr som først ble testet ut på land og deretter på oljevernfartøy gjennom flere av NOFO’s
fartøyøvelser for å teste ut den operasjonelle funksjonaliteten mot navigatør. Bildet viser informasjon om
lenseformasjonen under en øvelse utenfor Hammerfest i januar 2012. Mørke og snøbyger hindret visuell observasjon,
men informasjonen fra systemet vist på skjerm for navigatør på hovedfartøy og samtidig for navigatør på slepefartøy
bidro til effektiv samordning av manøvreringen.
NOFO har konkludert med at det kan bli et nyttig verktøy, men at det er behov for å utvikle det funksjonelle
grensesnittet mot navigatørene på OR-fartøy/ slepefartøy. Dette vil være hovedfokus i en eventuell videre utvikling
av dette eller andre tilsvarende konsept.
POTENSIAL
For et ferdig utviklet system som skal bli standardutrustning på NOFOs havgående oljevernfartøy må systemet
kunne utveksle informasjon med andre type sensorer; eksempelvis doppler logg – som demonstrert eller
kurs/trajectories fra annen fjernmåling slik at lenser kan styres in mot bekjempbare oljetykkelser (rendez-vous).
Det kan også legges til rette for å utvikle en simulator for opplæring /trening.
Mer informasjon: www.aadi.no
Fakta arket samt annen informasjon om Oljevern 2010 ligger på NOFO’s hjemmesider –
se http://www.nofo.no/Teknologiutvikling/Oljevern-2010/
Norsk oljevernforening for operatørselskap
Postboks 8077 - 4068 Stavanger
Besøksadresse.: Vassbotnen 1 (Trallfa gården), 4313 Sandnes
Tel: 51 56 30 00 - Fax: 51 56 23 98
E-post: [email protected] - Org.nr. 971 454 075 - Internett: www.nofo.no
03.09.2014
”BV-Spray”
Utstyr for påføring av dispergeringsmiddel
I januar 2009 igangsatte Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) og Kystverket
teknologiutviklingsprogrammet “Oljevern 2010” ved å utlyse 18 teknologiske utfordringer innen
oljevern, for å få fram nye ideer og forslag til løsninger. Nærmere 180 idéskisser ble mottatt fra
inn- og utland. Etter runder med evalueringer ble 20 prosjekter igangsatt med finansielt bidrag fra
NOFO. Ytterligere 3 prosjekter ble tatt inn i programmet underveis. Prosjektene er i kategoriene:
A: Oppsamlingsteknologi - B: Teknologi for påføring av dispergeringsmidler.
C: Fjernmålingsteknologi - D: Teknologi for kyst- og strandsoneberedskap.
PROSJEKT B1-04
Målsetningen med prosjektet var å utvikle, bygge og utprøve et påføringssystem for dispergeringsmiddel
med 50 m påføringsbredde tilpasset bruk fra NOFOs havgående oljevernfartøyer (OR-fartøyer).
Basisenheten i systemet er en paravan (”oter”) som trekker systemet ut og angir påføringsbredden. Slangen
med påføringsdyser for dispergeringsmiddel henger i en kabel mellom skipssiden og en mast på paravanen.
På denne måten får dysene ønsket avstand til sjøoverflaten.
Konseptet ble utviklet ved først å designe og utprøve en prototyp med påføringsbredde ca. 20 m. Denne
enheten, basert på bruk av en utprøvd utgave av en standard paravan/ «BoomVane» med vekt 60 kg,
betegnes som et kystsystem egnet for bruk fra mindre fartøy (for eksempel fiskefartøy) i kystnært
farvann. Deretter ble det igangsatt arbeid med å designe og bygge en prototype med ca 50 m
påføringsbredde tilpasset operasjoner i NOFO-modus.
Prosjektet er gjennomført av det svenske selskapet ORC AB. Underleverandør er Ayles Fernie Int. Ltd
(UK), som er en ledende leverandør av dispergeringsutstyr i verdensmarkedet.
RESULTATER
Flere tester er gjennomført med kystsystemet fra ulike fartøyer, også i til dels dårlig vær. Testene viste
at påføringsprinsippet fungerer godt. Versjonen med 25 m sveipevidde er nå etablert som et kommersielt
produkt. Det kan bli operert fra for eksempel et fiskefartøy.
En versjon med 50 m sveipevidde ble demonstrert på Olje-på-vann øvelsen i juni 2012 og funksjonaliteten
verifisert. En prototype av en kommersiell versjon er levert til NOFO. NOFO vil foreta operativ
utprøving med sikte på å inkludere utstyret i oljevernberedskapen for norsk sokkel.
03.09.2014
POTENSIAL
•
•
BV-spray er et effektivt og fleksibelt alternativ til tradisjonell løsning som er dispergeringsbommer /
utstikkende konstruksjoner som er fast installert på fartøyet. Med BV-spray oppnås økt sveipevidde og
systemet er lett å manøvrere. Systemet krever imidlertid en relativt komplisert rigging om bord på de
aktuelle OR-fartøy, og samtidig skal alle krav til sikker og problemfri operasjon tilfredsstilles.
Kystversjonen av BV-spray kan leveres i flere varianter tilpasset den aktuelle fartøytype og -størrelse.
LINKER
For mer informasion, se: http://orc.se
Fakta arket samt annen informasjon om Oljevern 2010 ligger på NOFO’s hjemmesider –
se http://www.nofo.no/Teknologiutvikling/Oljevern-2010/
Norsk oljevernforening for operatørselskap
Postboks 8077 - 4068 Stavanger
Besøksadresse.: Vassbotnen 1 (Trallfa gården), 4313 Sandnes
Tel: 51 56 30 00 - Fax: 51 56 23 98
E-post: [email protected] - Org.nr. 971 454 075 - Internett: www.nofo.no
03.09.2014
Doseringssystem for dispergeringsmiddel
I januar 2009 igangsatte Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) og Kystverket
teknologiutviklingsprogrammet “Oljevern 2010” ved å utlyse 18 teknologiske utfordringer innen
oljevern, for å få fram nye ideer og forslag til løsninger. Nærmere 180 idéskisser ble mottatt fra
inn- og utland. Etter runder med evalueringer ble 20 prosjekter igangsatt med finansielt bidrag fra
NOFO. Ytterligere 3 prosjekter ble tatt inn i programmet underveis. Prosjektene er i kategoriene:
A: Oppsamlingsteknologi - B: Teknologi for påføring av dispergeringsmidler.
C: Fjernmålingsteknologi - D: Teknologi for kyst- og strandsoneberedskap.
PROSJEKT B3-01
Målsettingen for prosjektet var å utvikle et system for å kunne registrere olje på sjø foran et
dispergeringssystem. Dette for automatisk å kunne starte/stoppe påføring av dispergeringsmiddel når
fartøy beveger seg inn og ut av større oljeflak. Et sentralt element i prosjektet var å identifisere eller
bygge en robust og rimelig sensor.
Prosjektet identifiserte bruk av laserteknologi som mest lovende til utvikling av et framtidig konsept.
Prosjektet ble utført av Aptomar AS.
RESULTATER
Etter noen innledende tester av en aktuell sensor ble
prosjektet stanset i påvente av introduksjon av
mulige alternative sensorer. Det ble benyttet
uavhengig fagekspertise for å gjøre en grundig
evaluering av teknologien opp mot alternativene.
Flere evalueringer underveis i prosjektet medførte
tilslutt at prosjektet ble stoppet, også fordi en ville
avvente resultater fra andre prosjekt i «Oljevern
2010» programmet.
POTENSIAL
Dersom en robust og rimelig sensor for deteksjon av olje dukker opp, bør det være mulig å bygge et mer
eller mindre automatisert doseringssystem for styring av de fleste fartøybaserte påføringssystemer.
Dette vil effektivisere påføringen, og dermed kan både miljøet spares for tilføring av mer
dispergeringsmiddel enn nødvendig, og kostnadene reduseres tilsvarende.
LINKER
Fakta arket samt annen informasjon om Oljevern 2010 ligger på NOFO’s
hjemmesider – se http://www.nofo.no/Teknologiutvikling/Oljevern-2010/
Norsk oljevernforening for operatørselskap
Postboks 8077 - 4068 Stavanger
Besøksadresse.: Vassbotnen 1 (Trallfa gården), 4313 Sandnes
Tel: 51 56 30 00 - Fax: 51 56 23 98
E-post: [email protected] - Org.nr. 971 454 075 - Internett: www.nofo.no
03.09.2014
Blank side !
03.09.2014
Utvikling av en neste generasjon oljeradar
I januar 2009 igangsatte Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) og Kystverket
teknologiutviklingsprogrammet “Oljevern 2010” ved å utlyse 18 teknologiske utfordringer innen
oljevern, for å få fram nye ideer og forslag til løsninger. Nærmere 180 idéskisser ble mottatt fra
inn- og utland. Etter runder med evalueringer ble 20 prosjekter igangsatt med finansielt bidrag fra
NOFO. Ytterligere 3 prosjekter ble tatt inn i programmet underveis. Prosjektene er i kategoriene:
A: Oppsamlingsteknologi - B: Teknologi for påføring av dispergeringsmidler.
C: Fjernmålingsteknologi - D: Teknologi for kyst- og strandsoneberedskap.
PROSJEKT C1-05
Prosjektet satte følgende mål:
- Utvikle et komplett system med bærbar FMCW («Frequency Modulated Continuous Wave Radar»)
radar-enhet for bruk om bord på alle typer oljevernfartøy.
- Oppnå robust deteksjon av olje også under forhold med lite vind (flat sjø) og tåke.
- Kunne skille mellom oljelag som er bekjempbart og tynne, ikke-bekjempbare oljefilmer.
FMCW-radar benytter svært høye frekvenser (10-30 GHz). Olje på vann detekteres indirekte (demping av
krusninger på sjø) og også direkte ved analyse av registrerte forskjeller i elektromagnetiske egenskaper
mellom olje og sjøvann.
Prosjektidéen ble definert av ISPAS AS, som har patentrettighetene. Selskapet utvikler bl.a
radarsystemer for forsvarsformål og til sivil bruk som overvåking av skredfare og isbreer.
RESULTATER
Det ble gjennomført en første demonstrasjonsfase i perioden januar – mai 2010 med en laboratorieversjon
av FMCW radar som ble prøvd ut i Kystverkets testbasseng i Horten. Hensikten var å avklare enkelte
basisforutsetninger for videreføring av prosjektet. NOFO finansierte dette opplegget.
Råoljelag av ulik tykkelse ble lagt ut i testbassenget og registrert av radaren under ulike utslippsbetingelser.
Måleresultatene indikerte at det forelå et grunnlag for å gå videre med prosjektet
03.09.2014
POTENSIAL
Operativ bruk av det ferdig utviklede FMCW-radar konseptet innen oljevern kan medføre forbedringer på
mange områder:
•
Muliggjør deteksjon av olje under et vidt spekter av sikt- og værforhold,
også i kombinasjonen tåke / stille vær der dagens oljeradarer og IR utstyr ikke gir pålitelige data.
•
Rask mobilisering; Bærbart utstyr uten bevegelige deler - kan også brukes fra mindre fartøy
(fiskebåter mv.)
•
Registrere oljetykkelse innenfor små areal - for eksempel slik at automatisk start/stopp og
dosering av dispergeringsmidler kan bli mulig.
•
Kontinuerlig fjernmåling og pålitelig tidlig-deteksjon av olje på sjø rundt innretninger på
sokkelen, samt ved terminaler, raffinerier etc.
Operatørene av felt på norsk sokkel må oppfylle forurensningsmyndighetenes strenge krav og forventninger
til pålitelig og kontinuerlig lekkasjeovervåking rundt innretninger. Tidligdeteksjon er viktig for å hindre at
lekkasjer kan utvikle seg over tid uten å bli oppdaget. Dette er en konkret og svært aktuell problemstilling
som en ferdig utviklet FMCW-radar kan ha potensial til å løse.
Statoil, som største operatør på norsk sokkel, er engasjert i denne problemstillingen og støtter prosjektet
videre gjennom deres etablerte LOOP-program. Dette programmet har fokus på utvikling av ny teknologi som
har nytteverdi for Statoils kjernevirksomhet - oljeleting og -produksjon. Høsten 2013 ble det gjennomført
en avgjørende test på sjø med bruk av råolje – se bilder. Testen var vellykket og arbeidet med å utvikle en
kommersielt tilgjengelig utgave av OSD-radar («Oil Spill Detection») fortsetter. Som en test i denne
videreutviklingen ble utstyret utprøvd under realistiske forhold under NOFO’s Olje På Vann øvelse i 2014.
NOFO vil fortsatt bidra i prosjektet med innspill som gjelder anvendelser innen oljevern.
LINKER
Mer informasjon: www.ispas.no
Fakta arket samt annen informasjon om Oljevern 2010 ligger på NOFO’s hjemmesider –
se http://www.nofo.no/Teknologiutvikling/Oljevern-2010/
Norsk oljevernforening for operatørselskap
Postboks 8077 - 4068 Stavanger
Besøksadresse.: Vassbotnen 1 (Trallfa gården), 4313 Sandnes
Tel: 51 56 30 00 - Fax: 51 56 23 98
E-post: [email protected] - Org.nr. 971 454 075 - Internett: www.nofo.no
03.09.2014
«TCMS» - Broløsning for fjernmåling
(sanntidsplott)
I januar 2009 igangsatte Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) og Kystverket
teknologiutviklingsprogrammet “Oljevern 2010” ved å utlyse 18 teknologiske utfordringer innen
oljevern, for å få fram nye ideer og forslag til løsninger. Nærmere 180 idéskisser ble mottatt fra
inn- og utland. Etter runder med evalueringer ble 20 prosjekter igangsatt med finansielt bidrag fra
NOFO. Ytterligere 3 prosjekter ble tatt inn i programmet underveis. Prosjektene er i kategoriene:
A: Oppsamlingsteknologi - B: Teknologi for påføring av dispergeringsmidler.
C: Fjernmålingsteknologi - D: Teknologi for kyst- og strandsoneberedskap.
PROSJEKT C3-04
Prosjektet hadde følgende mål:
- Utvikle en fartøybasert brokonsoll for mottak, bearbeiding og presentasjon av fjernmålingsdata fra
flere sensorer samtidig og i sann-tid.
- Utvikle hjelpemidler som gjør det mulig å anslå oljens forflytting innenfor den neste timen.
- Utvikle hjelpemidler for å sikre at oppsamlings- og dispergeringssystemer overlapper bekjempbar
oljeforurensning i ”tid og rom” (rendez-vous).
En viktig del-leveranse i prosjektet var å etablere en åpen standard (protokoll) for overføring av
fjernmålingsdata til broløsningen.
Prosjektet ble gjennomført av Aptomar AS i Trondheim.
03.09.2014
RESULTATER
Målsetningene i prosjektet ble oppnådd. Systemet er benyttet under NOFO’s Olje-på-vann øvelser. Her
ble data fra to ulike oljeradarer, samt info fra SECurus IR og AIS drivbøyer presentert i samme
kartsystem.
POTENSIAL
•
Produktet er videreutviklet og kommersialisert av Aptomar AS og inngår i deres konsept TCMS
(Tactical Collaboration and Management System).
•
Utprøving av TCMS er gjennomført av NOFO og Kystverket i 2011.
•
Produktet markedsføres aktivt over hele verden.
LINKER
Mer informasjon: www.aptomar.com http://www.aptomar.com/solutions/tcms-tactical-collaboration/
Fakta arket samt annen informasjon om Oljevern 2010 ligger på NOFO’s hjemmesider –
se http://www.nofo.no/Teknologiutvikling/Oljevern-2010/
Norsk oljevernforening for operatørselskap
Postboks 8077 - 4068 Stavanger
Besøksadresse.: Vassbotnen 1 (Trallfa gården), 4313 Sandnes
Tel: 51 56 30 00 - Fax: 51 56 23 98
E-post: [email protected] - Org.nr. 971 454 075 - Internett: www.nofo.no
03.09.2014
«OceanEyeTM» - Kompakt aerostat-system
for fjernmåling av olje
I januar 2009 igangsatte Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) og Kystverket
teknologiutviklingsprogrammet “Oljevern 2010” ved å utlyse 18 teknologiske utfordringer innen
oljevern, for å få fram nye ideer og forslag til løsninger. Nærmere 180 idéskisser ble mottatt fra
inn- og utland. Etter runder med evalueringer ble 20 prosjekter igangsatt med finansielt bidrag fra
NOFO. Ytterligere 3 prosjekter ble tatt inn i programmet underveis. Prosjektene er i kategoriene:
A: Oppsamlingsteknologi - B: Teknologi for påføring av dispergeringsmidler.
C: Fjernmålingsteknologi - D: Teknologi for kyst- og strandsoneberedskap..
PROSJEKT C5-03
Prosjektet hadde følgende mål:
- Utvikle en systemløsning for en maritim, robust og enkel aerostat (helium fylt og forankret ballong)
med kompakt design («foot print» tilsvarende en Euro-palle) som kan tas i bruk om bord på et vidt
spekter av fartøytyper.
- Utvikle en sensorpakke med kommunikasjonsløsning som muliggjør kringkasting av video og IR-bilder i sann
tid til alle fartøy som er innen synsvidde.
- Etablere et vedlikeholds- og treningsopplegg for drift av arostatsystemet.
Lette aerostater finnes på markedet, men de er ikke spesialtilpasset for maritimt bruk som
beredskapsutstyr på norsk sokkel. Prosjektet fokuserte derfor på valg av komponenter, utvikling av et nytt
kompakt winsj-system, samt utvikling av operative prosedyrer som grunnlag for tillatelser fra
luftfartsmyndighetene. Enkelhet og robusthet ble vektlagt.
Maritime Robotics AS i Trondheim gjennomførte prosjektet.
RESULTATER
Som en innledende aktivitet ble et kommersielt tilgjengelig aerostat-produkt testet ut på Kystvaktskipet
Nornen høsten 2009. Spesielle problemstillinger og behov knyttet til design og operasjon ved maritim bruk
ble her avdekket. NOFO utfordret teknologimiljø med solid maritim erfaring til å utvikle denne type utstyr
med vekt på operativ modus tilpasset NOFO. Maritime Robotics AS ble engasjert, og det ble foretatt
evalueringer av forskjellige produkter og operative konsepter.
03.09.2014
Våren 2011 og tidlig 2012 ble systemløsningen testet ut, og under Olje-på-vann øvelsen i juni 2012 ble
operativ prototype, inkludert et nytt winch-system, vellykket demonstrert.
NOFO har i 2012 inngått avtale om en 1-2 år pilottjeneste for å evaluere bruk av systemet i sin stående
beredskap. Produktet markedsføres nå globalt under varemerket «OceanEyeTM».
POTENSIAL
•
Aerostatsystemet kan også brukes om bord på oljevernfartøy i kystfarvann, herunder fiskebåter og
mindre bemannede og/eller ubemannede fartøy. Bruk av ubemannede farkoster kan være
hensiktsmessig i gitte situasjoner,
•
Systemet er kompakt, og er designet for å kunne transporteres demontert i lasterommet på standard
passasjerfly (type B737)
•
Satt sammen med annen informasjon, for eksempel fra dronefly (UAS), kan det dermed oppnås et
meget godt taktisk overblikk for aksjonsledelsen i en oljevernaksjon på kysten.
LINKER
Mer informasjon: http://www.maritimerobotics.com/products/oceaneye/ http://www.elastec.com/oilspill/oceaneye/
Fakta arket samt annen informasjon om Oljevern 2010 ligger på NOFO’s hjemmesider –
se http://www.nofo.no/Teknologiutvikling/Oljevern-2010/
Norsk oljevernforening for operatørselskap
Postboks 8077 - 4068 Stavanger
Besøksadresse.: Vassbotnen 1 (Trallfa gården), 4313 Sandnes
Tel: 51 56 30 00 - Fax: 51 56 23 98
E-post: [email protected] - Org.nr. 971 454 075 - Internett: www.nofo.no
03.09.2014
Digital dataoverføring (downlink)
mellom luftfartøy og skip
I januar 2009 igangsatte Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) og Kystverket
teknologiutviklingsprogrammet “Oljevern 2010” ved å utlyse 18 teknologiske utfordringer innen
oljevern, for å få fram nye ideer og forslag til løsninger. Nærmere 180 idéskisser ble mottatt fra
inn- og utland. Etter runder med evalueringer ble 20 prosjekter igangsatt med finansielt bidrag fra
NOFO. Ytterligere 3 prosjekter ble tatt inn i programmet underveis. Prosjektene er i kategoriene:
A: Oppsamlingsteknologi - B: Teknologi for påføring av dispergeringsmidler.
C: Fjernmålingsteknologi - D: Teknologi for kyst- og strandsoneberedskap.
PROSJEKT C5-04
Prosjektet satte følgende mål:
- Utvikle digital to-veis kringkasting på samme frekvens som NOFO allerede har konsesjon.
- Downlink-systemet skal kunne benyttes i fly, helikopter og på skip.
- Systemet skal være robust og pålitelig under alle forhold, for eksempel med hensyn på høy flyhastighet
(doppler effekt), interferens fra utstyr i luftfartøy og på skip m.v..
Fjernmålingsdata som lastes ned fra fly benyttes under oljevernoperasjoner og hjelper fartøy til å
manøvrere optimalt i forhold til bekjempbar forurensning på havoverflaten. Slik tilgang på bildeinformasjon
fra fly/helikopter (ortofoto/IR) er ofte helt avgjørende, og utfyller/kompletterer informasjon innhentet
på annet vis (satellitt, radar, aerostat etc).
Prosjektet er gjennomført av Salford Electronic Consultants Ltd, U.K. Selskapet utviklet også det analoge
systemet som NOFO har benyttet i en årrekke på norsk sokkel.
Det norske overvåkingsflyet LN-KYV (Beech King Air 350ER)
03.09.2014
RESULTATER
Utprøving mellom fly og skip ble utført i mars 2011 og demonstrerte at informasjon overført gjennom digital
downlink er betydelig mer anvendelig enn det som kan leveres av det analoge systemet.
På dette området foregår imidlertid en rivende teknologisk utvikling, og NOFO vil evaluere systemer fra
flere leverandører. Nytt og strengere regelverk samt tilhørende betydelige kostnader for tilpasninger som
må gjøres i luftfartøy som bærer utstyret er også en problemstilling som må gjennomgås. NOFO har i 2013
utsatt avgjørelse om å ta i bruk digital downlink.
Det analoge utstyret er installert i det norske overvåkingsflyet LN-KYV (Beech King Air 350ER). Flyet er
utstyrt med nyeste versjoner av avansert utstyr for overvåking av forurensning på sjø i norske kysthavområder. Det er installert utstyr for registrering med radar (SLAR og FLIR) samt med visuelt og
infrarødt kamera.
Eventuell installasjon av digital downlink i fly / helikopter må avtales med eier/operatør i hvert aktuelt
tilfelle.
POTENSIAL
•
Data som sendes over digital downlink vil kunne overføres til broløsning for fjernmåling, f.eks. TCMS og
derfra distribueres videre til andre brukere
•
Digital downlink kan benyttes som en reserve skip-til-skip kommunikasjonsløsning.
LINKER
Mer informasjon: www.salfordelectronics.com
Fakta arket samt annen informasjon om Oljevern 2010 ligger på NOFO’s hjemmesider –
se http://www.nofo.no/Teknologiutvikling/Oljevern-2010/
Norsk oljevernforening for operatørselskap
Postboks 8077 - 4068 Stavanger
Besøksadresse.: Vassbotnen 1 (Trallfa gården), 4313 Sandnes
Tel: 51 56 30 00 - Fax: 51 56 23 98
E-post: [email protected] - Org.nr. 971 454 075 - Internett: www.nofo.no
03.09.2014
Dronekonsept (UAS)
for kystnær fjernmåling
I januar 2009 igangsatte Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) og Kystverket
teknologiutviklingsprogrammet “Oljevern 2010” ved å utlyse 18 teknologiske utfordringer innen
oljevern, for å få fram nye ideer og forslag til løsninger. Nærmere 180 idéskisser ble mottatt fra
inn- og utland. Etter runder med evalueringer ble 20 prosjekter igangsatt med finansielt bidrag fra
NOFO. Ytterligere 3 prosjekter ble tatt inn i programmet underveis. Prosjektene er i kategoriene:
A: Oppsamlingsteknologi - B: Teknologi for påføring av dispergeringsmidler.
C: Fjernmålingsteknologi - D: Teknologi for kyst- og strandsoneberedskap.
PROSJEKT C5-07
Målsettingen i prosjektet var å undersøke hvordan små ubemannede dronefly kan benyttes til å
vertikalfotografere større områder både med vanlig still-foto kamera i dagslys, og med varme-kamera
(IR) for å kartlegge oljeforurensning både i dagslys og mørke. Når oljeforurensning på sjø nærmer seg et
kystområde, er det en prioritert oppgave å skaffe god oversikt over hvor forurensningen befinner seg og
hvordan utviklingen er over tid. Rekognoseringsmetodikk med helikopter, fly og båt er effektiv, men også
tidkrevende og kostbar, og er avhengig av tilgjengelighet på disse transportmidlene samt av
værforholdene.
Aranica AS med bistand fra NORUT og Andøya rakettskytefelt gjennomførte prosjektet. De drar nytte
av prosjekt-teamets årelange operative erfaring med dronefly til forskning, spesielt i Arktis.
RESULTATER
Aranica har utviklet kompetanse og operative prosedyrer for denne type operasjoner - UAS BLOS
(“beyond line of sight”) – i kystnære områder, og har gjennom god dialog og nært samarbeid oppnådd aksept
fra Luftfartsverket til å foreta slik flyginger. Flyet veier ca. 30 kg har en rekkevidde på over 400 km.
Det kan holde seg i luften i mer enn 4 timer og skytes ut fra en mobil rampe. Etter landing kan
vertikalfotografier raskt overføres til en PC. Her legges informasjonen fra bildene inn et kartsystem
(GIS) og kan settes sammen til en mosaikk som gir oversikt og er grunnlag for videre analyse. Hele
systemet er operativt demonstrert under oljevernøvelser. I tillegg er det foretatt flere prøveflyvninger
med ulike sensorpakker. Se vedlagte bilder som er fra en øvelse i Bodø høsten 2010.
03.09.2014
POTENSIAL
•
•
•
•
•
En beredskapstjeneste kan utvikles som tjenesteleveranse for NOFO og Kystverket,
som et supplement til rekognosering med helikopter, fartøy og aerostat.
Algoritmer kan utvikles for automatisk identifikasjon av typiske ”oljefarger” i fotografier
Det kan utvikles systemer for utskyting av dronefly fra skip, overvåking i svært lav høyde under
marginale lys- og siktforhold, landing på land.
Det kan utvikles større drone med lengre rekkevidde/flytid, kontinuerlig og direkte overføring av
bilder til mottak på bakken.
Det kan utvikles systemer som kombinerer av drone- og aerostat-overvåking
LINKER
Fakta arket samt annen informasjon om Oljevern 2010 ligger på NOFO’s hjemmesider –
se http://www.nofo.no/Teknologiutvikling/Oljevern-2010/
Norsk oljevernforening for operatørselskap
Postboks 8077 - 4068 Stavanger
Besøksadresse.: Vassbotnen 1 (Trallfa gården), 4313 Sandnes
Tel: 51 56 30 00 - Fax: 51 56 23 98
E-post: [email protected] - Org.nr. 971 454 075 - Internett: www.nofo.no
03.09.2014
«SeaSonde» - Mobil HF-radar for sanntids
måling av overflatestrøm
I januar 2009 igangsatte Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) og Kystverket
teknologiutviklingsprogrammet “Oljevern 2010” ved å utlyse 18 teknologiske utfordringer innen
oljevern, for å få fram nye ideer og forslag til løsninger. Nærmere 180 idéskisser ble mottatt fra
inn- og utland. Etter runder med evalueringer ble 20 prosjekter igangsatt med finansielt bidrag fra
NOFO. Ytterligere 3 prosjekter ble tatt inn i programmet underveis. Prosjektene er i kategoriene:
A: Oppsamlingsteknologi - B: Teknologi for påføring av dispergeringsmidler.
C: Fjernmålingsteknologi - D: Teknologi for kyst- og strandsoneberedskap.
PROSJEKT C6-04
Prosjektet hadde disse hovedmålene:
•
Plassere kommersielt tilgjengelig HF radar-utstyr fra Codar Ocean Sensors inn i et mobilt hus på en
slik måte at utstyret raskt kan mobiliseres og utplasseres på de aktuelle stedene langs kysten av Norge
ved akutte hendelser.
•
•
Systemet skal kunne levere kystnære strømdata innen 24 timer etter mobiliseringsordre er gitt.
Gi grunnlagsdata for å forbedre dagens beregningsalgoritmer for strømforhold innen dekningsområdet
gjennom mer nøyaktig kartlegging av registrert strømhastighet og -retning
•
Koble løpende data fra HF-radar med modell for kystnær oljedrift og spredning.
Prosjektet drar nytte av årelang operativ erfaring med rundt 350 stasjonære HF radarer i hele verden,
blant annet på Fedje utenfor Mongstad.
Ved å supplere drivbanemodeller med sann-tids strømdata vil beregning av oljedrift og spredning i
kystfarvann kunne bli betydelig forbedret. Dette er viktig når ny petroleumsvirksomhet på norsk sokkel
skjer nærmere land. CodarNor AS med bistand fra Codar Ocean Sensors i USA, spanske Qualitas Remos
og Meteorologiske Institutt (MI) gjennomførte prosjektet som ble avsluttet høsten 2010.
Prosjekt fikk finansiering fra Innovasjon Norge og NOFO.
03.09.2014
RESULTATER
En prototyp av en mobil HF-radar-stasjon ble bygget hos Codar i USA og deretter testet ut på
nordspissen av Sørøya (Tarhalsen) i Finnmark i september 2010. Resultatene fra testen var gode.
Eni Norge AS og NOFO bestemte deretter å bygge 3 stk mobile enheter for å gjennomføre
målekampanjer først i Finnmark og deretter i Vesterålen. Stasjonene ble utplassert høsten 2012 og tatt
inn i juni 2013. Bildene er fra denne utprøvingen og skjermbildet viser strømbildet som kan presenteres i
tilnærmet sann tid umiddelbart etter oppstart av systemet.
POTENSIAL
•
Bruk av utstyret gjennom flere målekampanjer på forskjellige utvalgte steder langs Norskekysten kan
etablere erfaringsdata som kan brukes til å forbedre spredningsberegninger i en aktuell
oljevernsituasjon
•
Løpende strømdata fra systemet kan benyttes som et eget informasjonslag i kartsystemet NORA, et
Geografisk Informasjons System (GIS) som benyttes av NOFO under oljevernaksjoner.
LINKER
Mer informasjon: www.codar.com & http://www.qualitasremos.com/?page_id=955
Fakta arket samt annen informasjon om Oljevern 2010 ligger på NOFO’s hjemmesider –
se http://www.nofo.no/Teknologiutvikling/Oljevern-2010/
Norsk oljevernforening for operatørselskap
Postboks 8077 - 4068 Stavanger
Besøksadresse.: Vassbotnen 1 (Trallfa gården), 4313 Sandnes
Tel: 51 56 30 00 - Fax: 51 56 23 98
E-post: [email protected] - Org.nr. 971 454 075 - Internett: www.nofo.no
03.09.2014
«Foxbarge» - Arbeidsflåte,
lagret og transportert som 40’ container
I januar 2009 igangsatte Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) og Kystverket
teknologiutviklingsprogrammet “Oljevern 2010” ved å utlyse 18 teknologiske utfordringer innen
oljevern, for å få fram nye ideer og forslag til løsninger. Nærmere 180 idéskisser ble mottatt fra
inn- og utland. Etter runder med evalueringer ble 20 prosjekter igangsatt med finansielt bidrag fra
NOFO. Ytterligere 3 prosjekter ble tatt inn i programmet underveis. Prosjektene er i kategoriene:
A: Oppsamlingsteknologi - B: Teknologi for påføring av dispergeringsmidler.
C: Fjernmålingsteknologi - D: Teknologi for kyst- og strandsoneberedskap.
PROSJEKTET D1-02:
Målet med prosjektet var å utvikle en enkel, robust og manøvrerbar arbeidsplattform med stort
disponibelt dekksareal til bruk under oljevernaksjoner i kyst- og strandsonen. I utgangspunktet skulle
konstruksjonen tilpasses lagring og transport i en standard 40’ container.
H. Henriksen Mek. Verksted AS i Tønsberg gjennomførte prosjektet.
RESULTATER
Skroget er en demonterbar katamaran i aluminium. Farkosten er i utgangspunktet svært enkelt utstyrt.
Framdrift og styring besørges av 2 standard påhengsmotorer fastmonterte i hvert sitt skrog.
Katamaranen kan styres fra fast posisjon om bord eller fra en bærbar trådløs konsoll.
Dekket er stort og romslig, 12m lengde og er 5,8 m bredt, noe som gir et nyttbart dekksareal på i
underkant av 60 m2. Det er god plass for last, kran og annet utstyr. Fastlåsing av last gjøres i standard
festepunkter. Det er laget en rampe for enkel transport til/fra land som kan bære max 500 kg last, for
eksempel en ATV.
En av utfordringene i prosjektet var å tilpasse dimensjonene til en 40’ container for lagring og transport.
Dette ble løst ved at selve arbeidsflåten kan pakkes for lagring og transport på en slik måte at den har
dimensjonene til en 40’ container og kan håndteres på nøyaktig samme måte. På et noenlunde plant
underlag på utsettingsstedet kan den monteres sammen i løpet av en arbeidsdag ved bruk av minimum 2
personer og mobilkran. Deretter settes farkosten på sjøen ved hjelp av samme mobilkran og kan gå for
03.09.2014
egen maskin eller slepes til skadestedet. Arbeidsflåten har gode manøvreringsegenskaper kun ved å
bruke gir og gasspådrag for de to motorene som står fastmontert i hvert sitt skrog.
Arbeidsflåten har tomvekt på om lag 7,5 tonn. Katamaranskrogene er fylt med tilstrekkelig isopor for å
sikre flyteevne selv om det skulle oppstå en alvorlig lekkasje i skroget.
POTENSIAL
Arbeidsflåten kan brukes sammen med annet oljevernutstyr i strandsonen. Den er dimensjonert for skjev
last slik at den også ved full dekklast kan stå tørt ved lavvann.
Utstyret som er tilpasset bruk fra arbeidsflåten vil være sammensatt i moduler for å sikre fleksibilitet.
Muligheter og begrensninger er testet ut i forbindelse med utprøving av prototypen under flere øvelser.
En oppgradert versjon av prototypen er overtatt av NOFO.
Flåten vil også være godt anvendbar for å kunne dekke behov innen enkelte andre typer sjøverts
virksomhet som krever en stabil arbeidsplattform, for eksempel vedlikeholdsarbeider i havner.
LINKER
Mer informasjon fra HHenriksen
AS: http://www.hhenriksen.com/Inventory/Navision/categories/134?cat=yes&category=134&categoryName=FoxBarge&tree_nodeIsSel
ected=
Fakta arket samt annen informasjon om Oljevern 2010 ligger på NOFO’s hjemmesider –
se http://www.nofo.no/Teknologiutvikling/Oljevern-2010/
Norsk oljevernforening for operatørselskap
Postboks 8077 - 4068 Stavanger
Besøksadresse.: Vassbotnen 1 (Trallfa gården), 4313 Sandnes
Tel: 51 56 30 00 - Fax: 51 56 23 98
E-post: [email protected] - Org.nr. 971 454 075 - Internett: www.nofo.no
03.09.2014
Høykapasitets påføring og fjerning av
granulat på strand
I januar 2009 igangsatte Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) og Kystverket
teknologiutviklingsprogrammet “Oljevern 2010” ved å utlyse 18 teknologiske utfordringer innen
oljevern, for å få fram nye ideer og forslag til løsninger. Nærmere 180 idéskisser ble mottatt fra
inn- og utland. Etter runder med evalueringer ble 20 prosjekter igangsatt med finansielt bidrag fra
NOFO. Ytterligere 3 prosjekter ble tatt inn i programmet underveis. Prosjektene er i kategoriene:
A: Oppsamlingsteknologi - B: Teknologi for påføring av dispergeringsmidler.
C: Fjernmålingsteknologi - D: Teknologi for kyst- og strandsoneberedskap.
PROSJEKTET D1-05:
Målsetningen med prosjektet var å utvikle et høykapasitets system for påføring av granulat (f.eks. bark)
i strandsonen med påfølgende høykapasitet oppsamling av oljeforurenset masse.
Basisenheten er en høykapasitets vacuum-suger på lastebil. En viktig funksjonalitet i norsk beredskap vil
være å kunne bruke utstyret i kombinasjon med et fartøy som bringer utstyret nærmest mulig
skadestedet. Aktuelle fartøytyper kan være landgangsfartøy (LGF), bilferge el.l, Utstyret kan med LGFfartøyets kran operere med 22 meter rekkevidde, eller ved å legge ut slanger til blåse- og sugehodene.
Det blir benyttet standard komponenter fra anerkjente produsenter, samt egenutviklet spesialdesign av
spesielle utstyrsdetaljer.
Prosjektet ble gjennomført av Vacumkjempen Nord-Norge AS. Innovasjon Norge bidro med finansiering.
RESULTATER
Fullskala integrasjonstest ble vellykket utført på området til Norges Brannskole, Fjelldal i Nordland, i
desember 2010, og utstyret har siden vært benyttet under oljevernøvelser – se bilder.
POTENSIAL
Utprøvingene viser at når forholdene ligger til rette for å bruke utstyret vil de aktuelle arbeidsprosessene
med å legge ut granulat og etterfølgende oppsuging av forurenset granulat kunne gjennomføres effektivt og
betydelig raskere enn ved tradisjonelle, manuelle metoder.
03.09.2014
Systemet er brukt av NOFO under enkelte øvelser, og kan mobiliseres i en aksjon. Tjenesten som sikrer at
utstyret er tilgjengelig for oljevernoperasjoner må til enhver tid sees i sammenheng med tilgang til fartøy
som kan frakte denne type utstyr til et skadested.
LINKER
Mer informasjon: www.vacumkjempen.no
Fakta arket samt annen informasjon om Oljevern 2010 ligger på NOFO’s hjemmesider –
se http://www.nofo.no/Teknologiutvikling/Oljevern-2010/
Norsk oljevernforening for operatørselskap
Postboks 8077 - 4068 Stavanger
Besøksadresse.: Vassbotnen 1 (Trallfa gården), 4313 Sandnes
Tel: 51 56 30 00 - Fax: 51 56 23 98
E-post: [email protected] - Org.nr. 971 454 075 - Internett: www.nofo.no
03.09.2014
Foxtail MINI
Bærbar mop-skimmer
I januar 2009 igangsatte Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) og Kystverket
teknologiutviklingsprogrammet “Oljevern 2010” ved å utlyse 18 teknologiske utfordringer innen
oljevern, for å få fram nye ideer og forslag til løsninger. Nærmere 180 idéskisser ble mottatt fra
inn- og utland. Etter runder med evalueringer ble 20 prosjekter igangsatt med finansielt bidrag fra
NOFO. Ytterligere 3 prosjekter ble tatt inn i programmet underveis. Prosjektene er i kategoriene:
A: Oppsamlingsteknologi - B: Teknologi for påføring av dispergeringsmidler.
C: Fjernmålingsteknologi - D: Teknologi for kyst- og strandsoneberedskap.
PROSJEKTET D2-02
Målsetningen var å lage en versjon av Foxtail-skimmeren som er så lett og håndterbar at 1-2 personer
manuelt kan flytte den rundt i strandsonen. Dermed kan den brukes på steder der det er vanskelig
/umulig å komme til med tyngre tradisjonelle oljeopptakere, og der det ikke kan etableres kraftforsyning
som disse må ha.
Prosjektet ble gjennomført av H.Henriksen Mek. Verksted AS. Bedriften produserer flere utgaver av
Foxtail; en type skimmer/oljeopptaker som er et anerkjent verktøy brukt i oljevernaksjoner både
nasjonalt og internasjonalt gjennom de siste 30 år.
RESULTATER
Utfordringen i prosjektet var å holde totalvekten nede samtidig som opptakeren skulle være både enkel
og robust.
Hovedkonstruksjonen er av aluminium. Motoren er en enkel 2-takt Kawasaki, som er brukt i tilsvarende
mobilt utstyr med krav til lav vekt, for eksempel i kantklippere og ryddesager. Foxtail MINI har en
tomvekt på om lag 33 kg. I bruk veier enheten opp mot 50 kg med full tank og sump.
Støy fra motoren er en arbeidsmiljømessig ulempe
som må håndteres når arbeidet pågår over noe tid.
Egnet verneutstyr mot støy er nødvendig.
Tester utført i Kystverkets testhall i Horten med
opptak av olje av ulik viskositet viser at utstyret
fungerer og med god kapasitet.
POTENSIAL
H. Henriksen Mek. Verksted AS leverer Foxtail Mini som
et kommersielt produkt.
03.09.2014
LINKER
Mer
informasjon: http://www.hhenriksen.com/Inventory/Navision/categories/85?cat=yes&category=85&categoryName=Foxta
il%20Skimmer&tree_nodeIsSelected=
Fakta arket samt annen informasjon om Oljevern 2010 ligger på NOFO’s hjemmesider –
se http://www.nofo.no/Teknologiutvikling/Oljevern-2010/
Norsk oljevernforening for operatørselskap
Postboks 8077 - 4068 Stavanger
Besøksadresse.: Vassbotnen 1 (Trallfa gården), 4313 Sandnes
Tel: 51 56 30 60 - Fax: 51 56 23 98
E-post: [email protected] - Org.nr. 971 454 075 - Internett: www.nofo.no
03.09.2014
«Messor» - Utstyrspakke for sanering av
oljeforurenset strand
I januar 2009 igangsatte Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) og Kystverket
teknologiutviklingsprogrammet “Oljevern 2010” ved å utlyse 18 teknologiske utfordringer innen
oljevern, for å få fram nye ideer og forslag til løsninger. Nærmere 180 idéskisser ble mottatt fra
inn- og utland. Etter runder med evalueringer ble 20 prosjekter igangsatt med finansielt bidrag fra
NOFO. Ytterligere 3 prosjekter ble tatt inn i programmet underveis. Prosjektene er i kategoriene:
A: Oppsamlingsteknologi - B: Teknologi for påføring av dispergeringsmidler.
C: Fjernmålingsteknologi - D: Teknologi for kyst- og strandsoneberedskap.
PROSJEKT D2-15:
Målsettingen med prosjektet var å utvikle en utstyrspakke for eksisterende Vacuna 1000/2000 som kan
effektivisere arbeid med rensing av oljeforurenset strand. Utstyrspakken kalt Messor kan brukes til å
spre ut bark/granulat, for deretter å suge opp strandmateriale som er forurenset av olje.
Prosjektet bestod av følgende:
•
Utvikling av en forbedret enhet for mating av bark/granulat for utblåsing.
•
Utvikling av en ny utstyrsenhet som kontinuerlig kunne skille ut masse/vann ved oppsuging til Vacuna
•
Utvikling av et håndholdt kombinasjonsredskap som kobles til for utlegging av granulat og oppsuging
av oljeforurenset granulat.
Sistnevnte utstyrsenhet kan legge ut granulat, arbeide barken inn i oljeholdig strandmateriale for så å
samle opp massen. En gruppe studenter på NTNU utviklet den håndholdte enheten, som kalles MOSE "MOSE-Mechanical Oil spill Sanitation Equipment.”
Mercur Maritime AS i Harstad var ansvarlig for gjennomføringen av prosjektet.
RESULTATER
Utfordringen lå i å få de enkelte utstyrsenhetene til å fungere effektivt sammen. En integrasjonstest,
som ble foretatt ved prosjektets avslutning, ga et tilfredsstillende resultat.
Utviklingen av den patentsøkte MOSE-enheten er ført videre til et frittstående produkt som også har
andre bruksområder enn oljevern i strandsonen. Se fakta ark, T-03.
03.09.2014
POTENSIAL
Mercur Maritime, nå Mercur Solutions AS, kan levere skreddersydde løsninger og utstyrspakker ved
fremtidige leveranser av Vacuna 1000/2000, og vil dermed dra nytte av erfaringer fra prosjektet og
integrasjonstestene. Design av utstyrsenhetene vil kunne ferdigstilles tilpasset den aktuelle kundenes
behov.
MOSE Innovation AS videreutvikler MOSE som et frittstående produkt.
LINKER
Mer informasjon
http://mercur-solutions.no/
Fakta arket samt annen informasjon om Oljevern 2010 ligger på NOFO’s hjemmesider –
se http://www.nofo.no/Teknologiutvikling/Oljevern-2010/
Norsk oljevernforening for operatørselskap
Postboks 8077 - 4068 Stavanger
Besøksadresse.: Vassbotnen 1 (Trallfa gården), 4313 Sandnes
Tel: 51 56 30 00 - Fax: 51 56 23 98
E-post: [email protected] - Org.nr. 971 454 075 - Internett: www.nofo.no
03.09.2014
«AMV Oil Spill Fighter» Farkost med framdrift fra Arkimedesskrue
I januar 2009 igangsatte Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) og Kystverket
teknologiutviklingsprogrammet “Oljevern 2010” ved å utlyse 18 teknologiske utfordringer innen
oljevern, for å få fram nye ideer og forslag til løsninger. Nærmere 180 idéskisser ble mottatt fra
inn- og utland. Etter runder med evalueringer ble 20 prosjekter igangsatt med finansielt bidrag fra
NOFO. Ytterligere 3 prosjekter ble tatt inn i programmet underveis. Prosjektene er i kategoriene:
A: Oppsamlingsteknologi - B: Teknologi for påføring av dispergeringsmidler.
C: Fjernmålingsteknologi - D: Teknologi for kyst- og strandsoneberedskap.
PROSJEKT T-01:
Målsettingen med prosjektet var å utvikle en fleksibel og robust farkost til bruk i oljevernoperasjoner i
strandsonen under alle forhold.
Ved å bruke Arkimedes-skrue prinsippet for framdrift, kan farkosten ta seg fram på vann (også over is i
delvis isfylt farvann), i strandsonen og på land på forskjellig underlag (bløt grunn, snø).
Prosjektet er gjennomført av Team Innovation Trondheim AS. Innovasjon Norge har gitt finansiell støtte.
RESULTATER
En fullskala prototyp med lengde 4,5 m og bredde 2,4 m er bygget og prøvekjørt. Den kan fraktes på en
egen biltilhenger for standard veibredde.
Grundig operativ testing og implementering av viktige erfaringer må gjennomføres for å utvikle en
kommersiell modell.
POTENSIAL
Ferdig utviklet kan farkosten bli et fleksibelt verktøy til bruk under oljevernoperasjoner i strandsonen.
Eksempelvis kan det være utsetting av lenser i bukter og viker, forflytting av materiell, belysning av
arbeidsområder, transport av oppsamlet materiale (storsekker) osv. I gruntvannsområder og områder
med store tidevannsforskjeller vil farkosten kunne ta seg fram og sikre høy grad av tilgjengelighet, også
under vinterforhold. Den kan også opereres ubemannet der operatøren fjernstyrer farkosten med en
03.09.2014
mobil konsoll med radiokommunikasjon. Dermed kan den benyttes til operasjoner der en for eksempel
ikke vil utsette operatør/mannskap for unødig risiko .
Hvis et ferdig utviklet framdriftskonseptet med Arkimedesskruer blir vellykket, vil mulighetene være
mange. På grunn av farkostens ekstreme evne til å ta seg fram på de fleste typer underlag, vil designet
kunne være aktuelt å bruke i forbindelse med et vidt spekter av operasjoner. Eksempelvis kan farkosten
videreutvikles og skaleres for evakuering av installasjoner ved oljevirksomhet i Arktis, søke- og
redningsfarkost i krevende farvann mv.
LINKER
Mer informasjon:
http://teaminnovationtrondheim.com/
Fakta arket samt annen informasjon om Oljevern 2010 ligger på NOFO’s hjemmesider –
se http://www.nofo.no/Teknologiutvikling/Oljevern-2010/
En video av modell som demonstrerer fremdriftskonsept og fremkommelighet ligger her:
http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_trondelag/1.6748602
Norsk oljevernforening for operatørselskap
Postboks 8077 - 4068 Stavanger
Besøksadresse.: Vassbotnen 1 (Trallfa gården), 4313 Sandnes
Tel: 51 56 30 00 - Fax: 51 56 23 98
E-post: [email protected] - Org.nr. 971 454 075 - Internett: www.nofo.no
03.09.2014
«MOSE» Utstyrsenhet for strandrensing
I januar 2009 igangsatte Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) og Kystverket
teknologiutviklingsprogrammet “Oljevern 2010” ved å utlyse 18 teknologiske utfordringer innen
oljevern, for å få fram nye ideer og forslag til løsninger. Nærmere 180 idéskisser ble mottatt fra
inn- og utland. Etter runder med evalueringer ble 20 prosjekter igangsatt med finansielt bidrag fra
NOFO. Ytterligere 3 prosjekter ble tatt inn i programmet underveis. Prosjektene er i kategoriene:
A: Oppsamlingsteknologi - B: Teknologi for påføring av dispergeringsmidler.
C: Fjernmålingsteknologi - D: Teknologi for kyst- og strandsoneberedskap.
PROSJEKT T-03:
Målet med prosjektet var å utvikle en håndholdt utstyrsenhet for å effektivisere fjerning av oljeholdige
masser i strandsonen, og samtidig redusere den manuelle belastningen til personell som skal utføre denne
type arbeid over noe tid.
Prosjektskissen ble fremlagt av en gruppe NTNU-studenter. Idéen ble deretter inkludert i et
prosjektforslag fra Mercur Maritime (se fakta-ark D2-15) og utviklet videre gjennom en egen arbeidspakke
i dette prosjektet.
To av studentene utviklet den patenterte prosjekt-idéen videre gjennom mastergrad prosjekter på
NTNU i etterkant av det Mercur ledede prosjektet, også mot å tilpasse designet til andre bruksområder.
NOFO og Kystverket har bidratt til utviklingsarbeidet både med økonomisk støtte og gjennom
kompetanseoverføring fra oljevernaksjoner og deltakelse i øvelser.
RESULTATER
Utviklingsarbeidet hadde en milepæl i februar 2011
basert på ferdigstillelse av mastergrad-oppgavene.
Deretter har personene bak idéene jobbet videre i
samarbeid med aktuelle leverandører av
komponenter og materialer. Firmaet MOSE
Innovation AS er etablert for videreutvikling og
salg og av kommersielle produkter basert på
«MOSE»-patentet.
Kontakt med industrien har vist at det i tillegg til
oljevern også er et kommersielt potensial i flere
industrielle markedssegment.
POTENSIAL
MOSE er et fleksibelt og effektivt verktøy til bruk under oljevernaksjoner i strandsonen. Spesielt vil
utstyret være effektivt til å kna/arbeide granulat inn i forurenset masse, og deretter fjerne den
oljeholdige blandingen fra svaberg og annet fast underlag.
03.09.2014
LINKER
For mer informasjon se :
http://moseinnovation.com/
Fakta arket samt annen informasjon om Oljevern 2010 ligger på NOFO’s hjemmesider –
se http://www.nofo.no/Teknologiutvikling/Oljevern-2010/
Norsk oljevernforening for operatørselskap
Postboks 8077 - 4068 Stavanger
Besøksadresse.: Vassbotnen 1 (Trallfa gården), 4313 Sandnes
Tel: 51 56 30 00 - Fax: 51 56 23 98
E-post: [email protected] - Org.nr. 971 454 075 - Internett: www.nofo.no
03.09.2014

Similar documents