Jaarverslag - Scholengemeenschap De Rooi Pannen

Transcription

Jaarverslag - Scholengemeenschap De Rooi Pannen
g e ï n t e g r e e r d
d e
ro o i
j a a r d o c u m e n t
pa n n e n
2015
Geïntegreerd Jaardocument 2015
Voorwoord
Voor u ligt het Geïntegreerd Jaardocument 2015 van Scholengemeenschap De Rooi Pannen.
Het Geïntegreerd Jaardocument 2015 bestaat uit:




het Financieel Jaarverslag 2015,
De Continuïteitsparagraaf 2015,
het Jaarverslag 2015,
de Resultatenbox 2015.
In dit Geïntegreerd Jaardocument verantwoordt het bevoegd gezag van Scholengemeenschap
De Rooi Pannen zich zowel op het niveau van de instelling als op het niveau van de organisatorische
eenheden, zijnde de onderwijsafdelingen.
C.J.C.M. Pheninckx
voorzitter College van Bestuur
FINANCIEEL
JAARVERSLAG 2015
Stichting Katholiek Ondernemersonderwijs
te Tilburg
2
INHOUDSOPGAVE
A
Verslag van het College van Bestuur ………………………………………………………
7
B
Jaarrekening:
1. Grondslagen voor de balans en de exploitatierekening 2015 ………………………
17
2. Balans per 31 december 2015 ………………………………………………………….
20
23
3. Exploitatierekening over 2015 ……………………………………………………………..
4. Kasstroomoverzicht 2015 …………………………………………………………..
25
5. Toelichting op de balans per 31 december 2015 …………………………………27
6. Niet in de balans opgenomen verplichtingen en vorderingen ………………………………………
33
7. Toelichting op de exploitatie over 2015 ……………………………………………..
35
8. Nadere specificaties ……………………………………………………………………
43
45
9. Verbonden partijen ……………………………………………………………………
10. Specificatie bezoldiging bestuurders en toezichthouders
C
D
………………………………………..
47
Overige gegevens :
*
Controleverklaring ………………………………………………………..
53
*
Voorstel resultaatbestemming …………………………………………………………………
57
Bijlagen :
*
Gegevens over de rechtspersoon …………………………………………………………
61
*
Segmentatie overzicht BVE - VO ………………………………………………..
3
63
4
Verslag van het College van Bestuur
5
6
Bestuursverslag jaarrekening 2015
Algemene instellingsgegevens
Kernactiviteiten
Scholengemeenschap De Rooi Pannen is een scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs en
middelbaar beroepsonderwijs met vestigingen in Tilburg, Breda en Eindhoven. Op het gebied van
handel, vormgeving, horeca, toerisme/recreatie en brood & banket wordt een breed scala van
opleidingen aangeboden, zowel in voltijd, deeltijd als in de vorm van contractactiviteiten. De Rooi
Pannen verzorgt het onderwijs voor 8.633 leerlingen.
Juridische structuur
Het bestuur van de scholengemeenschap wordt gevormd door Stichting Katholiek
Ondernemersonderwijs te Tilburg. Het bevoegd gezag wordt gevormd door het College van
Bestuur, waarin in 2015 drie leden zitting hadden. Het toezicht wordt uitgevoerd door de Raad van
Toezicht. Hierin hadden in 2015 zeven externe personen zitting.
Organisatiestructuur
De organisatie van De Rooi Pannen kenmerkt zich door decentralisatie en sterk autonoom handelen
van de verschillende afdelingen. De tien onderwijsafdelingen werken met kleinschalige teams met een
grote mate van zelfbestuur. Bevoegdheden binnen vastgestelde kaders op onderwijskundig, financieel
en materieel gebied liggen bij de afdelingsteams. De afdelingen zijn kleinschalig ingericht. Iedere
afdeling heeft de beschikking over een eigen lesgebouw met een eigen docentenkorps, waardoor de
sociale betrokkenheid hoog is.
De teams binnen de onderwijsafdelingen opereren volledig zelfstandig binnen het raamwerk dat
wordt uitgezet door het College van Bestuur in samenspraak met de directeuren van de
onderwijsafdelingen.
Voor een overzicht van de structuur van de scholengemeenschap verwijzen wij u naar de afbeelding
op de volgende pagina.
7
STRUCTUUR SCHOLENGEMEENSCHAP DE ROOI PANNEN
CENTRALE
DIENSTEN
RAAD VAN TOEZICHT
Facilitaire dienst
Personeelszaken
PR-bureau
Financiële zaken
Leerlingenadministratie
ICT
COLLEGE VAN BESTUUR
Kwaliteitszorg en
interne controle
ONDERNEMINGSRAAD
MBO
HORECA
TILBURG
afdeling 2
MBO
TOERISME/
VMBO
MBO
HANDEL
MBO
VORMGEVING
MBO
HORECA
MBO
TOERISME/
RECREATIE
VMBO
MBO
HORECA
MBO
TOERISME/
RECREATIE
TILBURG
afdeling 3
TILBURG
afdeling 4
TILBURG
afdeling 5
TILBURG
afdeling 6
BREDA
afdeling 8
BREDA
afdeling 9
EINDHOVEN
afdeling 11
EINDHOVEN
afdeling 12
EINDHOVEN
afdeling 13
EVENEMENTEN
Belangrijkste elementen van het gevoerde beleid
In samenwerking met regionale partners heeft de afdeling Horeca te Tilburg bijzondere leertrajecten
opgezet voor jongeren die door verstandelijke en/of psychische problemen elders moeilijk te
plaatsen zijn. De leerlingen volgen de opleiding Horeca-assistent niveau 1 en medewerker bediening
café/bar niveau 2. Ook de afdeling Handel neemt met een detailhandelsopleiding deel aan dit project.
De leerlingen volgen de opleiding verkoopmedewerker niveau 1 en 2. Docenten van onze instelling
verzorgen de vaktheorielessen en begeleiden de leermeesters in het bedrijf die de praktijklessen voor
hun rekening nemen. De afdeling Horeca Tilburg ondersteunt tevens een scholingstraject voor exverslaafden in Baarle-Nassau.
De interne praktijk is stevig weggezet in de onderwijshotels en onderwijsrestaurants op alle drie de
vestigingen, in een tweetal VVV-kantoren in Breda en Tilburg, in een leerbedrijf Vormgeving, in een
onderwijswinkelcentrum te Tilburg en in de onderwijswinkels in Eindhoven en Tilburg. Onder
begeleiding van docenten, onderwijsassistenten en instructeurs worden de onderwijshotels,
onderwijsrestaurants, VVV-kantoren, leerbedrijven en onderwijswinkels gerund door de leerlingen.
Ten behoeve van de interne praktijk bij de onderwijsafdeling Handel zijn in 2015 de mogelijkheden
onderzocht om het gebruik van het winkelcentrum voor eigen winkels verder uit te breiden.
Besloten is om vanaf het schooljaar 2016/2017 een eigen supermarkt in het winkelcentrum te
exploiteren.
Sinds het schooljaar 2014-2015 heeft MBO Marketing/Evenementen een eigen praktijkfaciliteit:
@theOffice. Een moderne kantoortuin waarin alle vormen van werken mogelijk zijn, een ruimte
waarin de leerlingen kunnen werken, overleggen, vergaderen, telefoneren en opdrachtgevers te
woord staan.
SG De Rooi Pannen heeft de huisvesting en ontwikkeling van praktijkruimtes hoog in het vaandel
staan. Daarnaast is kleinschaligheid een van onze pijlers. De groei van het aantal leerlingen in de
afgelopen jaren brengt daardoor de nodige uitdagingen betreffende een adequate huisvesting met zich
mee. Het aantal toegenomen inschrijvingen voor het schooljaar 2015-2016 resulteerde in een leerling
groei van 1,1% t.o.v. voorgaand jaar. De onderwijsafdeling Handel in Tilburg is daardoor fors
toegenomen. In het kader van onze pijler kleinschaligheid is besloten een gedeelte van de afdeling
Handel, te weten Marketing en Evenementen af te splitsen en onder te brengen bij de
onderwijsafdeling Toerisme en Recreatie in Tilburg. De leerlingen zijn voorlopig apart gehuisvest aan
de Wandelboslaan.
In Breda is het leerlingenaantal in de afgelopen jaren zo gegroeid (1 oktober 2015: 1.343 leerlingen),
dat er naar onze maatstaven extra huisvesting geregeld moet worden. Tijdelijk is er extra huisvesting
gehuurd, deze is gelegen aan het Dr. Jan Ingen Houszplein te Breda. De onderwijsafdeling Breda is
opgesplitst in twee aparte afdelingen, te weten een afdeling Horeca en een afdeling Toerisme /
Recreatie. De laatst genoemde afdeling is in de tijdelijke locatie ondergebracht. Momenteel wordt
hard gewerkt aan een definitieve oplossing voor de huisvesting in Breda. Er is een koopovereenkomst
getekend voor de overname van de Seelig Kazerne van het ministerie van Defensie aan de
Fellenoordstraat in Breda medio 2016. Middels Europese aanbesteding zijn de contracten met de
architect en het aannemersbedrijf tot stand gekomen. Het definitief ontwerp van de bouw c.q.
verbouw bevindt zich in de afrondende fase.
Ook in Eindhoven had de groei van het aantal leerlingen al geresulteerd in het aanpassen en
uitbreiden van het gebouw aan de Kaakstraat. In oktober 2012 is de aan- en verbouw opgeleverd.
Vooral voor de MBO afdelingen in Eindhoven zijn substantiële uitbreidingen en aanpassingen
verwezenlijkt. Zo is er een prachtig magazijn en patisserie leslokaal gerealiseerd voor de afdeling
Horeca en is een gedeelte van de lokalen van Toerisme / Recreatie verbouwd. Ook de
buitenomgeving is tijdens de verbouwing aangepast en gemoderniseerd. Voor de oplossing van de
9
toekomstige parkeerbehoefte is het terrein aan de Europalaan geschikt gemaakt voor het parkeren
door personeel en leerlingen. Eind 2012/begin 2013 is de nieuwbouw in gebruik genomen. In 2013 is
de inrichting gecompleteerd en hebben de laatste aanpassingen plaatsgevonden.
De ingezette lijn voor de control taken binnen de organisatie is in 2013 nadrukkelijk besproken en
verder uitgewerkt. Dit resulteerde in de beslissing om een aparte centrale dienst Kwaliteitszorg en
Interne Controle op te zetten. In 2014 is het diensthoofd begonnen met het opzetten van de nieuwe
afdeling en zijn de verschillende onderdelen samengebracht. De nieuwe structuur heeft in 2015
verder gestalte gekregen. De afdeling is nadrukkelijk betrokken geweest bij de kwaliteitsplannen en
de opzet en verwerking van de benodigde en gewenste kengetallen en kerngegevens.
Gang van zaken gedurende het verslagjaar
aantal leerlingen
Aantal leerlingen per 1 oktober
10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
MBO
VMBO
Totaal
2011
2012
2013
2014
2015
jaar
Het aantal leerlingen is gestegen, van 8.604 in 2014 naar 8.633 in 2015 (toename van 0,3%), teldatum
1 oktober. De financiering van het Rijk was nog gebaseerd op de telling van 1 oktober 2013 met een
leerlingenaantal van 8.330. Ondanks deze lagere financiering is er toch een resultaat bereikt van € 8,5
miljoen door een gezonde verhouding tussen de opbrengsten en uitgaven vast te houden. De
investeringen in het onderwijs en in het bijzonder in de versteviging van de praktijkruimten staan
hoog in het vaandel van de SG De Rooi Pannen. Het resultaat zal worden gereserveerd om hieraan in
de toekomst te kunnen blijven voldoen.
Financiën
Staat van baten en lasten 2015
De totaalcijfers van de exploitatie 2015 laten het volgende beeld zien:
Exploitatie 2015
(bedragen x € 1.000)
Baten
Rijksbijdrage
Contractactiviteiten
Overige baten
Lasten
Werkelijk
68.628
212
7.107
Begroot
63.152
300
5.832
Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
Financiële baten/lasten
Saldo exploitatie
75.947
69.284
10
Werkelijk
45.308
6.089
3.928
Begroot
43.654
5.251
4.465
11.966
128
8.528
75.947
11.730
550
3.634
69.284
Het positieve resultaat van € 8.528.000, zijnde 11,2% van de totale opbrengsten, wordt hoofdzakelijk
behaald door het afgesproken resultaat ter versteviging van onze financiële positie en de toename van
de subsidie vanuit de overheid. De niet begrote incidentele subsidies voor de kwaliteitsafspraken,
waarin onder andere de regelingen taal en rekenen en professionalisering en bekwaamheid vanaf
2015 zijn opgenomen en de incidentele subsidies voor schoolmaatschappelijk werk, prestatiesubsidie
Vroegtijdige School Verlaters, Prestatiebox VO etc. ten bedrage van € 4,1 miljoen hebben eveneens
aan dit resultaat bijgedragen. Tenslotte zorgde het vrijvallen van de voorziening ESF vanwege het
wegvallen van een eventuele terugbetaalverplichting m.i.v. 1 april 2016 voor een extra positief effect
op het resultaat van € 1,1 miljoen. Het werkelijke exploitatieresultaat over 2015 is daardoor 6,2%
hoger uitgevallen dan het verwachte resultaat van 5%.
Financiële situatie op balansdatum
De balans op 31 december 2015 ziet er als volgt uit:
Balans 2015
(bedragen x € 1.000)
ACTIVA
PASSIVA
2015
2014
2015
Vaste activa
2014
Garantie vermogen
- materieel
- financieel
70.411
-
73.262
-
- eigen vermogen
- voorzieningen
Vlottende activa
- voorraden
- vorderingen
- liquide middelen
280
223
3.951
3.418
7.064
81.706
17.995
94.898
72.725
1.221
64.198
2.638
Langlopende leningen
0
5.897
Kortlopende schulden
7.760
22.165
81.706
94.898
Op balansdatum bedroeg de solvabiliteit (verhouding eigen vermogen/totaal vermogen) 89,0%, dit is
een toename van 31,6% ten opzichte van 2014 (67,6%). (Solvabiliteit: hieronder wordt verstaan de mate
waarin de stichting er toe in staat is om aan haar duurzame verplichtingen te voldoen).
Solvabiliteit
in procenten
80%
60%
40%
20%
0%
2006
2007
2008
2009
2010
2011
11
2012
2013
2014
2015
De liquiditeit bedroeg 145,6% op balansdatum (verhouding tussen vlottende activa/kortlopende
schulden). Een toename van 49,1% t.o.v. 2014 (97,6%). (Door middel van dit kengetal wordt beoordeeld in
hoeverre de stichting in staat is haar kortlopende schulden te voldoen.)
De toename wordt met name veroorzaakt doordat in 2014 aflossingsverplichtingen van twee
leningen per 1 april 2015 ten bedrage van € 13.654.000 was opgenomen, welke in 2015 is
afgewikkeld.
Liquiditeit
in procenten
160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
In 2015 was de operationele kasstroom (uit de exploitatie en afschrijvingen) € 14,6 miljoen positief
en zijn door de vrijval van de voorziening ESF subsidie, vanwege het wegvallen van de
terugbetaalverplichting, de voorzieningen met € 1,4 miljoen afgenomen. Naast de reguliere
aflossingen ad € 2,1 miljoen is per 1 april 2015 een gedeelte van de leningen afgelost ten bedrage van
€ 11,5 miljoen. Het restant van de leningen ad € 5,9 miljoen is per vervaldatum in juli en augustus
2015 afgelost. Daarnaast hebben we de diverse kleine verbouwingen/investeringen uit eigen middelen
gefinancierd ten bedrage van € 3,2 miljoen.
Het resterende saldo van de liquide middelen bedroeg op balansdatum nog € 7,1 miljoen positief. Dit
zal samen met de verwachte kasstroom 2016 voldoende zijn om een gedeelte van de geplande
investeringen voor de ver- of nieuwbouw te Breda en de volledige vervangingsinvesteringen in 2016
uit eigen middelen te financieren.
Het voornaamste risico of onzekerheid voor onze organisatie blijft de financiering door de overheid.
De effecten van de huidige economische crisis kunnen hier sterk op doorwerken, alsmede op de
fluctuatie (grotere toename) van het aantal leerlingen. Deze risico’s proberen we zoveel als mogelijk
te beperken door de incidentele middelen niet structureel in te zetten.
Treasury management
De liquide middelen worden aangehouden in de vorm van direct opeisbare rekening couranten en/of
prudente spaarrekeningen bij de banken en voor een klein deel in contante vorm. Begin 2014 zijn we
overgestapt naar Schatkistbankieren. Dit houdt in dat de positieve saldi van de lopende rekeningen en
de spaarrekeningen respectievelijk deposito’s aangehouden worden bij het Rijk. De rente
vergoedingen liggen wel op een iets lager niveau dan bij de commerciële banken, maar de ingelegde
gelden zijn volledig gewaarborgd en niet voor een klein gedeelte, zoals bij de banken. Het financiële
risico voor het aanhouden van positieve middelen bij banken is hierdoor volledig weggevallen.
In het begin van 2015 werd een gedeelte van de aanwezige liquide middelen gebruikt om enkele
leningen bij de commerciële banken af te lossen.
Toekomstige ontwikkelingen
Komend jaar wordt er een kleine krimp van het aantal leerlingen verwacht van ca. 1%.
12
De nieuwe inschrijvingen voor het schooljaar 2016/2017 liggen enigszins lager dan het niveau van
vorig jaar, hetgeen resulteerde in een groei van 0,3%.
De voorbereidingen voor een nieuwbouw of verbouw van de les- en praktijklokalen voor de
opleidingen in Breda zijn in de loop van 2010 opgestart en nog steeds lopende. Er is thans een
koopovereenkomst getekend betreffende de overname van de Seelig Kazerne van het ministerie van
Defensie aan de Fellenoordstraat in Breda per oktober 2016. Middels Europese aanbesteding zijn de
contracten met de architect en het aannemersbedrijf tot stand gekomen. Het definitief ontwerp van
de bouw c.q. verbouw bevindt zich in de afrondende fase.
De aangekondigde bezuinigingen hebben nog geen grote financiële impact in 2016 voor onze
instelling. Vooral de incidentele subsidies vallen weg, maar door de nieuwe afspraken binnen het
kabinet zijn weer extra middelen aan de rijksbegroting voor het onderwijs toegevoegd. De wijze
waarop deze voor onze instelling beschikbaar komen is thans bekend en krijgen een vaster karakter
dan in voorgaande jaren. Echter houden wij in onze begroting geen rekening met incidentele
subsidies en deze worden dus niet structureel ingezet in de exploitatie. Na definitieve toekenning in
de loop van 2016 zullen de incidentele subsidies de exploitatie positief beïnvloeden. Het geplande
resultaat zal derhalve naar verwachting worden gerealiseerd.
In 2015 is naast een nieuwe bekostigingssystematiek voor het MBO ook landelijk een
bezuinigingsmaatregel ingezet. In het kader van de nieuwe bekostigingssystematiek, waarin de
bezuinigingsmaatregel is opgenomen, is de bekostiging voor onze instelling met 4,3 miljoen (een
groei van circa 10%) toegenomen. Over 2015 en de komende 4 jaar wordt op basis van de
afgesproken overgangsbekostiging elk jaar 20% hiervan aan onze lump sum subsidie toegevoegd. Deze
groei van de bekostiging is ruimschoots voldoende om de reeds door het rijk ingeplande
bezuinigingen voor de komende jaren op te vangen. Het financiële toekomstperspectief van onze
instelling zien we daardoor met vertrouwen tegemoet.
De begroting voor 2016 ziet er als volgt uit:
Begroting 2016
Baten
Rijksbijdrage
Contractactiviteiten
Overige baten
Lasten
Begroot
65.724
270
7.843
Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
Financiële baten/lasten
Saldo exploitatie
73.837
Begroot
47.088
5.132
4.298
13.509
50
3.760
73.837
De begroting 2016 is gebaseerd op de reeds toegekende rijksbijdrage over 2016. Hoewel hierin een
aantal bezuinigingsmaatregelen zijn opgenomen, is de begroting conform onze eigen uitgangspunten
en zonder knelpunten sluitend opgesteld. De jaren geleden afgesproken resultaatvoorwaarden (5%
van de totale normatieve rijksbijdrage) hebben we wederom in een gezonde begroting kunnen
opnemen. Daarnaast zijn voor de komende jaren de doorberekeningen gemaakt waarin de gevolgen
van de bezuinigingsmaatregelen en de investeringen zijn meegenomen. Onze resultaatafspraken
bieden nog voldoende ruimte om de zwaardere lasten op te vangen. De eerste aanpassingen van de
13
normatieve bekostiging 2016 voor de MBO en VO afdelingen zijn in januari 2016 reeds ontvangen.
Door vergoedingen voor de loon- en prijsstijging, zien we al een toename van de normatieve subsidie
2016 van 610.000 euro. Derhalve zien we de toekomst op financieel gebied zonder zorgen tegemoet.
Helderheid
o Gedurende het boekjaar heeft geen uitbesteding plaatsgevonden.
o
o
o
o
o
o
o
Er hebben geen investeringen in private activiteiten plaatsgevonden.
Er is geen fonds voor les- en cursusgelden. Er is door DRP geen les- of cursusgeld betaald voor
deelnemers. Indien er door een instelling of bedrijf het les- of cursusgeld voor een deelnemer
wordt betaald, wordt hiervoor een verklaring van de deelnemer gevraagd.
Gezien het feit dat er geen afdeling Educatie aan de scholengemeenschap is verbonden, is er dus
ook geen sprake van geïntegreerde trajecten.
Er zijn geen deelnemers opgenomen in de tellingen die relatief snel na 1 oktober 2015 de
instelling zonder geldige reden hebben verlaten. In de maand oktober hebben 22 deelnemers
onze instelling verlaten. De volgende redenen hebben hen daartoe besloten:
- uitschrijving met diploma: 9,
- uitschrijving zonder diploma: 8, waarvan 2 vanwege persoonlijke omstandigheden, 5 vanwege
het vinden van een baan en 1 om overige redenen,
- uitschrijvingen waarbij de studie bij een andere onderwijsinstelling wordt vervolgd: 5.
Vrijstellingen voor het afleggen van toetsen of examenonderdelen zijn er niet tot nauwelijks
verleend in verband met de opzet van het praktijkonderwijs in huis. Slechts in een enkele
uitzondering is er een zeer beperkte vrijstelling verleend. De omvang hiervan had nauwelijks
invloed op de urennorm.
Buitenlandse deelnemers volgen de reguliere binnenlandse opleidingstrajecten. Alleen de
praktijkstages kunnen eventueel in het buitenland gevolgd worden.
In 2015 zijn minder dan 100 deelnemers in schooljaar 2015/2016 omgezwaaid naar een andere
opleiding als waarvoor zij op 1 oktober 2015 waren ingeschreven. Doordat de meerderheid van
onze opleidingen dezelfde (hogere) bekostigingsfactor heeft, heeft dit geen bekostigingseffect.
Namens het College van Bestuur,
C.J.C.M. Pheninckx
Voorzitter
Tilburg, 30 mei 2016
14
B.
JAARREKENING
15
16
B1
Grondslagen voor de balans per 31 december 2015 en de
exploitatierekening over 2015
ALGEMENE TOELICHTING
Aard der activiteiten
De activiteiten van de Stichting bestaan uit het verzorgen van ondernemersonderwijs voor Tilburg,
Breda, Eindhoven en omstreken. Het onderwijs wordt gegeven vanuit dagscholen en cursorische
dag- en avondopleidingen.
De in de jaarrekening opgenomen bedragen luiden in euro's. Voor zover niet anders is vermeld
zijn de activa en de schulden opgenomen tegen nominale waarde.
Stelselwijziging
Met de vorming van de voorziening groot onderhoud op basis van de meerjarige onderhoudsplanning
zijn we met ingang van 2015 gestopt. De investeringen zullen vanaf 2015 conform de componentenmethode worden geactiveerd, d.w.z. niet meer als totale ver- of nieuwbouw, maar op basis van de
verwachte levensduur per onderdeel.
Vergelijking met voorgaand jaar
De overige gehanteerde grondslagen van waardering en resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven
ten opzichte van voorgaand jaar.
Schattingswijziging
De afschrijvingstermijnen voor gebouwen bedroeg 30 jaar en 25 jaar. Vanaf 2015 is de maximale
afschrijvingstermijn voor alle gebouwen teruggebracht naar 25 jaar. Tot 2022 zal de jaarlijkse
afschrijvingslast met € 1.020.000 toenemen. Daarna zal deze geleidelijk afnemen.
Materiële vaste activa
Terreinen en gebouwen
*
Terreinen:
*
Verkrijgingsprijs
Gebouwen en overige vaste activa:
Verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek
van afschrijvingen.
Op gronden wordt niet afgeschreven.
De gebouwen worden in maximaal 25 jaar afgeschreven.
Verbouwingen van eigen gebouwen worden in 20 jaar afgeschreven.
Op activa in aanbouw wordt tot het moment van ingebruikname niet afgeschreven.
Aanschaffingen met een minimale waarde van € 7.500,= komen in aanmerking voor activering.
Inventaris, inrichting en transportmiddelen
De waardering op de balans vindt plaats tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van
de afschrijvingen.
De afschrijvingstermijnen bedragen:
*
elektronica / audio visueel
*
elektrische apparatuur
*
meubilair
*
machines
3 jaar
5 jaar
5 tot 10 jaar
5 tot 15 jaar
17
B1
Grondslagen voor de balans per 31 december 2015 en de
exploitatierekening over 2015
Aanschaffingen met een minimale waarde van € 7.500,= komen in aanmerking voor activering.
Voorraden:
De voorraden zijn opgenomen tegen de historische uitgaafprijs.
Voorzieningen:
Voorzieningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, met uitzondering van voorzieningen voor
uitgestelde personeelsbeloningen in het kader van de ambts- en dienstjubilea. Deze worden gewaardeerd
o.b.v. de totaal verwachte gemiddelde beloningen, gebaseerd op de huidige normering.
Vorderingen:
De vorderingen zijn opgenomen tegen nominale waarde.
Overige activa en passiva:
Voor zover niet anders is aangegeven worden activa en passiva gewaardeerd op nominale waarde.
RESULTAATBEPALING.
De baten en de lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Op
materiële vaste activa, behoudens terreinen, wordt afgeschreven op basis van de verkrijgingsof vervaardigingsprijs. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van
geschatte gebruiksduur.
RJ660
De jaarrekening is opgesteld conform de richtlijnen uit de Regeling Jaarverslaggeving onderwijs
(RJO) en de richtlijnen uit de RJ-bundel hoofdstuk RJ660.
18
19
B2
Balans per 31 december 2015 van de Stichting Katholiek Ondernemersonderwijs
te Tilburg ( na voorstel resultaatbestemming)
ACTIVA
31 december 2015
31 december 2014
62.595.691
6.470.355
73.240
1.271.548
65.912.760
6.361.048
37.758
950.619
Vaste activa
Materiële
vaste activa
1.2.1
Gebouwen en terreinen
1.2.2
Inventaris en apparatuur
1.2.3 Andere vaste bedrijfsmiddelen
1.2.4 In uitvoering
70.410.834
Financiële
activa
1.3.4 Ministerie van O,C & W
1
Totaal vaste activa
73.262.185
1
1
1
70.410.835
73.262.186
280.073
222.860
Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen
1.4.1 Gebruiksgoederen
1.5.1 Debiteuren
1.274.879
1.334.085
450.877
890.815
1.5.2 Ministerie van O,C & W
1.5.7 Overige vorderingen
1.5.8 Overlopende activa
Liquide
middelen
1.431.744
1.264.049
244.272
477.639
3.950.656
3.417.704
7.064.373
17.994.949
Totaal vlottende activa
11.295.102
21.635.513
TOTAAL ACTIVA
81.705.937
94.897.699
1.7.1 Liquide middelen
20
B2
Balans per 31 december 2015 van de Stichting Katholiek Ondernemersonderwijs
te Tilburg ( na voorstel resultaatbestemming)
PASSIVA
Eigen
vermogen
2.1
Algemene reserves
Bestemmingsreserve afdeling
Bestemmingsreserve jubilea
31 december 2015
31 december 2014
71.050.600
1.274.949
400.000
62.073.801
1.824.137
300.000
72.725.549
Voorzieningen
2.2.1 Personele voorzieningen
148.000
1.072.839
2.2.2 Overige voorzieningen
Totaal vermogen
Langlopende
leningen
2.3
Euroflex leningen
Kortlopende
schulden
305.041
2.332.837
1.220.839
2.637.878
73.946.388
66.835.816
0
Totaal langlopende schulden
2.4.1 Aflossingsverplichtingen
5.897.181
0
5.897.181
0
5.897.181
0
1.165.222
0
2.023.011
491.301
889.044
3.190.971
2.4.3 Crediteuren
2.4.4 Ministerie van O,C & W
2.4.7 Belastingen en sociale premies
2.4.8 Schulden ter zake van pensioen
2.4.9 Overige schulden
2.4.10 Overlopende passiva
64.197.938
13.654.280
1.362.481
103.725
1.816.285
555.183
688.928
3.983.820
7.759.549
22.164.702
Totaal kortlopende schulden
7.759.549
22.164.702
TOTAAL PASSIVA
81.705.937
94.897.699
21
22
B3
Staat van baten en lasten over 2015 van de Stichting Katholiek Ondernemersonderwijs te Tilburg
Begroting
Exploitatie
2015
2015
2014
Baten
3
3.1
3.2
3.4
3.5
Exploitatie
Rijksbijdrage O, C & W
Overige overheidsbijdragen
Deelnemersbijdragen derden/contractactiviteiten
Overige baten
Totaal baten
Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
Totaal lasten
Saldo baten en lasten
5
62.730.161
68.090
273.169
6.282.583
75.946.750
69.283.870
69.354.003
45.308.130
6.089.464
3.928.059
11.965.646
43.653.470
5.250.830
4.465.350
11.730.300
42.761.756
4.907.516
3.656.519
12.418.471
67.291.299
65.099.950
63.744.262
8.655.451
4.183.920
5.609.741
22.119
149.959
100.000
650.000
30.280
730.181
-127.840
-550.000
-699.901
8.527.611
3.633.920
4.909.840
0
0
0
Financiële baten en lasten
5.1 Financiële baten
5.2 Financiële lasten
Saldo financiële baten en lasten
Saldo exploitatie normale bedrijfsvoering
6
63.152.250
93.000
300.000
5.738.620
Lasten
4
4.1
4.2
4.3
4.4
68.628.448
239.404
211.690
6.867.208
Buitengewone bedrijfsvoering
Saldo exploitatie
8.527.611
23
3.633.920
4.909.840
24
B4
Kasstroomoverzicht 2015
2015
2014
Kasstroom uit operationele activiteiten
Saldo exploitatie
Afschrijvingen
Mutaties werkkapitaal
* Voorraden
* Vorderingen
* Kortlopende schulden excl. banken
Mutaties voorzieningen
8.527.611
6.089.464
4.909.840
4.907.516
-57.213
-532.952
-14.405.152
-1.417.039
66.797
-247.771
11.540.606
673.078
-1.795.281
21.850.066
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
(Des)investeringen immateriële vaste activa
(Des)investeringen materiële vaste activa
(Des)investeringen financiële vaste activa
0
-3.238.114
0
0
-2.859.885
0
-3.238.114
-2.859.885
Kasstroom uit financieringsactiviteiten
Mutatie balanscorrectie afschrijvingen
Mutaties overige langlopende schulden
0
-5.897.181
Mutatie liquide middelen
Beginstand liquide middelen
Mutatie liquide middelen
0
-13.654.280
-5.897.181
-13.654.280
-10.930.576
5.335.901
17.994.949
-10.930.576
Eindstand liquide middelen
12.659.048
5.335.901
7.064.373
25
17.994.949
26
B5
Toelichting op de onderscheiden posten van de balans per 31 december 2015
VASTE ACTIVA
1.2
Materiële vaste activa
Soort
Aanschafprijs
per 1-1-2015
Afschrijvingen
t/m 2014
Boekwaarde
1-1-2015
Investering
2015
Desinvestering
2015
Afschrijvingen
2015
Boekwaarde
31-12-2015
1.2.1
Gebouwen en terreinen
102.145.760
36.233.001
65.912.759
840.753
0
4.157.821
62.595.691
1.2.2
Inventaris en apparatuur
12.686.254
6.325.206
6.361.048
2.023.113
0
1.913.806
6.470.355
1.2.3
Overige
92.501
54.743
37.758
53.319
0
17.837
73.240
1.2.4
In uitvoering
950.619
0
950.619
320.929
0
0
1.271.548
115.875.134
42.612.950
73.262.184
3.238.114
0
6.089.464
70.410.834
OZB-waarde gebouwen/terreinen
81.413.000
Verzekeringswaarde gebouwen/terreinen
( waardepeil 1-1-2015)
126.978.900
De investeringen in gebouwen betreffen voornamelijk de verbouwing van een extra praktijkkeuken bij het VMBO in Tilburg.
Daarnaast is er voor € 844.000 hardware vervangen, is er voor € 606.000 geïnvesteerd in de praktijkruimten en is er voor € 537.000
aan nieuwe inventaris c.q. inrichting aangeschaft.
De voorbereiding van de nieuwe huisvesting in Breda verloopt voorspoedig. Er is een koopovereenkomst getekend voor de overname
van de Seelig Kazerne van het ministerie van Defensie aan de Fellenoordstraat in Breda medio 2016.
In 2015 heeft er een stelselwijziging plaatsgevonden op de afschrijving van de gebouwen. De afschrijvingstermijn van de laatste
gebouwen waarop nog in 30 jaar wordt afgeschreven is verkort naar 25 jaar. Dit is met name gebeurt omdat de technische
levensduur van de gebouwen korter is dan was verwacht. afgeschreven. De boekwaarde van de betreffende gebouwen
bedroeg begin 2015 € 44.994.000. De geplande afschrijvingen zijn met € 1.020.000 toegenomen door het verkorten van de
afschrijvingstermijn (van € 2,5 miljoen naar € 3,5 miljoen per jaar).
Er zijn door deze aanpassing geen gebouwen meer die langer dan in 25 jaar worden afgeschreven.
1.3
Financiële vaste activa
1.3.4
Vorderingen Ministerie O.C.&W.
31-12-2015
Loonheffing/premie ABP
31-12-2014
1
1
1
1
De latente vordering op het Ministerie van OC&W is gewaardeerd op contante waarde. Aangezien de vordering pas kan
worden geïnd bij liquidatie van de instelling en uitgaande van de continuïteit van de instelling, is de contante waarde vastgesteld op € 1,=.
VLOTTENDE ACTIVA
1.4
Voorraden
1.4.1
Magazijn voorraden
31-12-2015
280.073
31-12-2014
222.860
De voorraden zijn gewaardeerd tegen historische uitgaafprijs. Alleen de logoartikelen en het magazijn van de afdeling
Horeca in Tilburg worden nog centraal beheerd.
27
B5
Toelichting op de onderscheiden posten van de balans per 31 december 2015
1.5
Vorderingen
1.5.1
Debiteuren
31-12-2015
Saldi debiteuren
Voorziening oninbaarheid
1.314.312
-39.433
1.274.879
31-12-2014
1.475.931
-44.187
1.431.744
De debiteuren zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Hierop is een voorziening wegens mogelijke oninbaarheid in
mindering gebracht van circa 3% (op basis van ervaringscijfers).
1.5.2
Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen
Rijksbijdrage boekjaar
* Overlopende subsidies en vakantiegeld
Totale vordering Ministerie van O C & W
1.5.7
31-12-2015
1.334.085
1.334.085
Overige vorderingen
31-12-2015
31-12-2014
1.264.049
1.264.049
31-12-2014
2. Overig:
Rente spaarrekeningen
Facturen leerlingen
Te vorderen BTW *
Afrekening energie winkelcentrum
Eigen risico WGA
Agentschappen VVV
Premie WGA/WIA Eigen Risico Verzekering
Afrekening WW/BWW
Overige
0
45.126
339.647
12.000
28.278
16.235
0
0
9.591
20.186
0
0
12.372
28.087
16.386
123.386
32.868
10.987
450.877
244.272
* Vanaf 1-1-2015 is de instelling voor de praktijkonderdelen en aula's BTW plichtig geworden. Er loopt thans nog een onderzoek van de
belastingsdienst in welke mate de BTW plicht voor de instelling zal gelden. Voor de op te nemen verhaalbaarheid zijn we voorlopig
voorzichtigheidshalve van de beperktste mogelijkheid met de laagste teruggave uitgegaan.
1.5.8
Overlopende activa
31-12-2015
1. Vooruitbetaalde kosten
2. Verstrekte voorschotten
3. Overige overlopende activa
558.657
45.704
286.454
890.815
31-12-2014
306.225
26.461
144.953
477.639
1.5.8.1 : Dit betreft o.a. de vooruitbetaalde software licenties 2016, huur Dr. J.Ingen Houszplein 1e kwartaal 2016,
de kosten voor de Open dag in januari 2016 en de vooruitbetaalde kosten voor excursies begin 2016.
1.5.8.3 : Zijn de in 2015 ontvangen en betaalde facturen voor kosten van 2016 o.a. abonnementskosten, huren, aanbetalingen excursies etc.
1.7
Liquide middelen
Over de kas- en de banksaldi kan, behoudens de waarde van de bankgaranties ad € 71.000, vrij beschikt worden.
31-12-2015
Banken
Kas
31-12-2014
7.018.279
46.094
17.945.452
49.497
7.064.373
17.994.949
28
B5
Toelichting op de onderscheiden posten van de balans per 31 december 2015
Bank, kredietfaciliteit
Per 14 februari 2014 is de Rooi Pannen overgestapt op Schatkistbankieren. Het bancaire saldo wordt telkens aan het einde
van de dag overgenomen door het Rijk. De uitstaande middelen zijn daardoor voor 100% gedekt.
De instelling kan beschikken over een kredietfaciliteit in rekening courant van € 5.500.000,=. De voor deze kredietfaciliteit
gestelde norm is maximaal 10% van de rijkssubsidie per jaar.
PASSIVA
2.1
Eigen vermogen
Het verloop van het eigen vermogen gedurende het verslag jaar is als volgt.
Saldo
31-12-2014
2.1.2
Totaal reserves
2.2
Voorzieningen
2.2.1
Personele voorzieningen
Overige
mutaties
1-1-2015
64.197.938
Saldo
1-1-2015
0
64.197.938
Bestemming
exploitatieresultaat 2015
Overige
mutaties
8.527.611
Saldo
31-12-2015
0
72.725.549
In het kader van de voorschriften van de wet op de jaarverslaglegging is er voor de personele toekomstige
verplichtingen een voorziening getroffen, te weten:
Onderverdeling saldo 31-12
Voorziening voor toekomstige:
Saldo
1-1-2015
Mutaties
Saldo
31-12-2015
<1 jaar
1-5 jaar
- Jubileum verplichtingen
148.000
-
148.000
37.000
111.000
- Spaarverlof VO
157.041
305.041
157.041157.041-
148.000
37.000
111.000
De voorziening jubileum verplichtingen is gebaseerd op de aanspraken in de afgelopen 5 jaar. De voorziening is voor
de eerste keer vastgesteld in 2008.
De voorziening spaarverlof VO is gegrond op de veranderingen in de laatste VO-cao. Elke medewerker heeft recht op
50 uur spaarverlof per schooljaar. Eenmaal in de komende 4 jaar kan het verlof opgenomen worden of uitbetaald
worden aan het einde van het schooljaar. Derhalve was hier de spaarverplichting voor de eerste 5 maanden van het
schooljaar 2014-2015 opgenomen. De medewerkers hebben echter gekozen voor directe uitbetaling. Daarom is
de voorziening komen te vervallen.
2.2.2
Overige voorzieningen
Dit betreffen drie voorzieningen:
- een voorziening voor groot onderhoud aan gebouwen en terreinen. De voorziening was gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplan voor de komende 20 jaar. Het meerjarig onderhoudsplan is in 2014 losgekoppeld van het
creeëren van een voorziening. De voorziening wordt afgebouwd en de investeringen in groot onderhoud worden
apart geactiveerd.
- een voorziening op de ESF subsidies, wegens de onzekerheid die kleeft aan de definitieve toekenning van de subsidie.
Tot en met maart 2016 konden er nog nacontroles plaatsvinden en kan de subsidie worden teruggevorderd.
Deze termijn is verstreken en er zijn geen gronden meer om de voorziening in stand te houden. Derhalve is de
voorziening per 31-12-2015 opgeheven.
- een voorziening voor de herstructurering van het winkelcentrum voor de verplichtingen van de thans lopende
procedures die een substantiële aanpassing vergen van het onderwijsaanbod in het winkelcentrum.
29
B5
Toelichting op de onderscheiden posten van de balans per 31 december 2015
Mutaties
Voorziening
Saldo 1-1-15
- Groot onderhoud
- Subsidie ESF
- Herstructurering
Winkelcentrum
Dotatie
Onderverdeling saldo 31-12
Onttrekking Saldo 31-12-15
<1 jaar
1-5 jaar
758.549
1.074.288
500.000
-
185.710
1.074.288
-
572.839
500.000
572.839
500.000
-
2.332.837
-
1.259.998
1.072.839
1.072.839
-
2.3
Bankfaciliteiten en zekerheden
2.3
Langlopende leningen
De Stichting Katholiek Ondernemersonderwijs te Tilburg is met de ING Bank te Breda een kredietovereenkomst aangegaan, ter financiering van de gerealiseerde en nog te realiseren gebouwen. De volgende faciliteiten staan ter beschikking:
Langlopende leningen
Rekeningnummer
2.3.2
Totaal saldo
1-1-2015
Afgesloten
in boekjaar
Aflossing
in boekjaar
Aflossingsverplichting
Saldo
31-12-2015
Euroflex lening
67.81.83.724
3.628.000
-
3.628.000
-
-
66.62.33.187
1.588.231
-
1.588.231
-
-
66.63.71.490
1.588.230
-
1.588.230
-
-
65.58.01.839
11.000.000
-
11.000.000
-
-
65.61.40.232
1.747.000
-
1.747.000
-
-
19.551.461
-
19.551.461
-
-
19.551.461
-
19.551.461
-
-
Looptijd /
rente %
tot 2022
3 maands Euribor
tot 2022
3 maands Euribor
tot 2022
3 maands Euribor
tot 2025
3 maands Euribor
totaal
tot 2024
3 maands Euribor
Aflossingsverplichting
vorig jaar
13.654.280
5.897.181
Alle leningen zijn in het begin van 2015 afgelost, daarom zijn er voor 2015 geen aflossingsverplichtingen meer en de
zekerheden zijn vervallen. De laatste SWAP liep af per 1-1-2015 dus ook vanuit deze financieringsvorm zijn er geen
verplichtingen meer naar de toekomst.
30
B5
Toelichting op de onderscheiden posten van de balans per 31 december 2015
2.4
Kortlopende schulden
2.4.4
Schuld aan OCW
31-12-2015
-
School-ex 2014-2015
31-12-2014
103.725
103.725
In juni 2015 heeft de verrekening van de School-ex subsidie 2014/2015 met het ministerie plaatsgevonden.
2.4.7
Belastingen en sociale premies
1. Loonheffing
2. Premies Sociale Verzekeringen
2.4.9
Overige schulden
1.534.037
488.974
2.023.011
1.336.651
479.634
1.816.285
31-12-2015
31-12-2014
1. Werk door derden
Afrekening energiekosten
2. Overige
Leerling activiteiten
Afrekening cursusgeld
Personeelsfonds
Afrekening wachtgeld
Sponsoracties
Prins Heerlijk
Premie WGA/WIA Eigen Risico
Afrekening salaris/spaarloon
Nog te betalen kosten overig
2.4.10 Overlopende passiva
1. Vooruit ontvangen leerlingenbijdragen
2. Vooruit ontvangen meerjarige doelsubsidie OCW
3. Vooruit ontvangen overige subsidie OCW
4. Tegoed betaalkaarten DRP
5. Vakantiegeld
6. Afrekening accountants
7. Nog te betalen rente en bankkosten
8. Overige
99.152
99.152
106.400
106.400
56.382
402.721
48.866
21.652
49.818
94.659
40.119
-5.218
80.893
789.892
57.517
390.826
49.752
-8.335
31.763
0
0
-24.716
85.721
582.528
889.044
688.928
31-12-2015
31-12-2014
1.535.073
0
184.955
10.813
1.334.085
60.000
0
66.045
1.514.462
0
882.271
4.986
1.264.049
60.000
160.506
97.546
3.190.971
3.983.820
31
B5
Toelichting op de onderscheiden posten van de balans per 31 december 2015
2.4.10.2 Verantwoording subsidies OCW (model G)
G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule
Omschrijving
Kenmerk
Datum
Bedrag van
toewijzing
Ontvangen
t/m 2015
De prestatie is ultimo verslagjaar conform de subsidiebeschikking
geheel uitgevoerd
nog niet geheel
en afgerond
uitgevoerd en afgerond
BVE - Bekwaamh.+Profession. 2013
804A0-42151
18-12-2012
480.638,88
480.638,88
BVE - Bekwaamh.+Profession. 2014
804A0-46166
18-12-2013
479.923,26
479.923,26
BVE - Lerarenbeurs 2014-2015
804A0-49347
20-8-2014
17.687,04
17.687,04
BVE - Zij-instroom 2014-2015
804A0-47070
20-8-2014
80.000,00
80.000,00
BVE - VSV Prestatiesubs. 2015
61200-27550
20-10-2014
20.000,00
20.000,00
BVE - VSV Prestatiesubs. vast 2015
61200-27666
20-10-2014
75.000,00
75.000,00
BVE - Lerarenbeurs 2014-2015
VO - Prestatiebox 2015
804A0-46797
61500 - 119390
20-11-2014
20-3-2015
8.917,28
323.010,00
323.010,00
VO - Leerplusarrangement
61500 - 120183
15-4-2015
410.250,00
410.250,00
BVE - Kwaliteitsafspraken
61200 - 29143
20-5-2015
2.075.358,00
2.075.358,00
VO - Subs. Voor studieverlof
804A0 - 52528
21-9-2015
48.742,80
48.742,80
BVE - Excellentie 2015
61200 -29391
21-9-2015
351.347,00
351.347,00
BVE - Subs.lerarenbeurs
804A0 - 50216
21-9-2015
43.647,48
43.647,48
BVE - Zij-instroom 2015-2016
804A0-49870
20-10-2015
100.000,00
100.000,00
BVE - Prestatiebox VSV 2016 vast
BVE - Prestatiebox VSV 2015 variabel
VO - Subs. Voor studieverlof
61200 - 29589
20-10-2015
20-11-2015
18-12-2015
75.000,00
550.000,00
5.810,40
550.000,00
5.810,40
5.145.332,14
5.145.332,14
61200 - 30237
804A0 - 52528
8.917,28
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
75.000,00
√
√
G2 Verantwoording van subsidies met verrekeningsclausule
G2-A Aflopen per ultimo verslagjaar
Omschrijving
BVE - Schoolmaatsch.werk
Kenmerk
61200 - 28960
Datum
20-1-2015
Bedrag van
toewijzing
129.557,55
129.557,55
Totale kosten
Ontvangen
t/m 2015
Te verrekenen
ultimo 2015
129.557,55
129.557,55
-
129.557,55
129.557,55
-
G2-B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar
Omschrijving
Kenmerk
Datum
Bedrag van
toewijzing
-
Saldo
1-1-2015
-
Ontvangen
t/m 2015
Lasten in
2015
-
-
Totale kosten
31-12-2015
32
Opgenomen onder 2.4.10 overlopende passiva
-
Saldo nog te besteden ultimo 2015
-
B6
Niet in de balans opgenomen verplichtingen en vorderingen
Contracten
De Scholengemeenschap heeft een huurovereenkomst afgesloten voor het gebouw aan het Dr. Jan Ingen
Houszplein voor een jaarbedrag van € 411.000. Het huurcontract heeft een looptijd van drie jaar tot
31-8-2016.
De Scholengemeenschap heeft een huurovereenkomst afgesloten voor het gebouw aan de Wandelboslaan voor de periode van juli 2014 t/m juli 2017 voor een jaarbedrag van € 200.000.
Door de Stichting zijn contracten gesloten met de exploitanten van de winkels in het Winkelcentrum DRP.
De Stichting is geen ondernemende partij in deze, en deelt niet mee in positieve en negatieve financiële
gevolgen van de exploitatie.
Voor de afvalverwerking is een contract met Brabant Afval Team afgesloten met een contractwaarde van
van € 65.000 per jaar, stilzwijgend doorlopend voor een periode van telkens 1 jaar.
De kopieermachines zijn contractueel gehuurd bij Océ, Canon, Xtandit en Xerox. Het huur- en printbedrag per
jaar bedraagt respectievelijk € 43.000, € 61.000, € 110.000 en € 147.000. Het contract zal stilzwijgend doorlopen
voor een periode van telkens 1 jaar.
Voor de schoonmaak zijn contracten afgesloten met CSU Schoonmaak Zuid BV, Exact schoonmaakbedrijf en
DVS dienstverlening voor de periode van 1 jaar. De contracten zullen stilzwijgend doorlopen voor een
periode van telkens 1 jaar en hebben een contractwaarde van respectievelijk € 158.000, € 90.000 en
van € 220.000 per jaar. Het contract bij DVS dienstverlening bestaat uit verschillende contracten per
gebouw op de locatie in Tilburg.
Voor het onderhoud van de CV installatie in de verschillende gebouwen is een onderhoudscontract bij Hoppenbrouwers afgesloten met een waarde van € 121.000 per jaar. Het contract wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd.
Voor de verbindingen met internet is bij Eurofiber een contract afgesloten voor een bedrag van € 54.000 op
jaarbasis. Dit contract loopt nog verschillende jaren.
De licentiekosten voor Microsoft zijn contractueel ondergebracht bij SLB diensten. Dit contract wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd en kent een waarde van € 140.000 per jaar.
Onze instelling is aangesloten bij de MBO-raad. Contractueel wordt een afgesproken percentage van de opbrengsten betaald voor de contributie. Momenteel bedraagt de contractwaarde € 105.000 op jaarbasis.
Voor de leerlingenadministratie wordt gebruikt gemaakt van de software Magister van Schoolmaster B.V.
De licentierechten bedragen € 175.000 per jaar. Het contract wordt telkenmale stilzwijgend met een jaar
verlengd en is direct gekoppeld aan het aantal leerlingen.
Voor de brandverzekeringen is middels Europese aanbesteding voor 2012 een nieuw contract afgesloten,
met de looptijd van 5 jaar. De contractwaarde bedraagt € 155.000 per jaar.
Voor het eigen risico dragen van de WGA voor de WIA is een verzekering afgesloten bij Robidus met een
looptijd van 5 jaar. Eind 2013 is het eerste contract afgelopen en vanaf 1-1-2014 voor een nieuwe periode
van 5 jaar stilzwijgend verlengd. Het premiepercentage van de eigen risico verzekering is wel aangepast van
0,29% in 0,74%. Dit resulteert in een premievoorschot van € 175.000 per jaar.
Eind 2019 is de volgende vervaldatum c.q. premieherberekenings datum.
33
B6
Niet in de balans opgenomen verplichtingen en vorderingen
De Arbo-technische ondersteuning voor preventie en re-integratie is vanaf 1 januari 2002 contractueel ondergebracht bij de Arbo-Unie voor een bedrag van € 100.000 per jaar en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd.
Voor de herhuisvesting in Breda is een koopovereenkomst getekend voor de overname van de Seelig
Kazerne van het ministerie van Defensie aan de Fellenoordstraat in Breda. De overdracht vindt uiterlijk eind
september 2016 plaats voor een bedrag van € 5.750.000 exclusief kosten koper.
In het kader van de herontwikkeling van de Seeligkazerne is een contract afgesloten met Ector Hoogstad
Architecten. Het restant van het contract bedroeg eind 2015 nog € 566.000.
Voor de begeleiding van de Europese en Nederlandse aanbestedingen rondom de herontwikkeling van
de Seeligkazerne is een contract afgesloten met ZRi Adviseurs Ingenieurs met een restantwaarde per
31 december 2015 van € 170.000.
Garantiestelling bank
Op balansdatum liep er nog een garantstelling bij de bank, te weten:
- garantiestelling voor een kwartaal huur en servicekosten van het Dr. Jan Ingen Houszplein ad € 71.000.
BTW
Sinds 1 januari 2015 heeft de belastingdienst een gedeelte van de onderwijspraktijk BTW plichtig gesteld.
Vanaf het begin zijn we in gesprek met de belastingdienst over de omvang van de BTW-plicht.
Wij zijn het niet eens met de minimale omvang van de BTW plicht die de belastingdienst voorstaat en
hebben hiertegen bezwaar gemaakt.
De vordering op de belastingdienst inzake terug te vragen BTW is gebaseerd op de minimale omvang van
de BTW plicht die de belastingdienst voorstaat. Indien de scholengemeenschap in het gelijk wordt gesteld
kan de teruggaaf hoger worden.
34
B7
Toelichting op de onderscheiden posten van de Staat van baten en lasten over 2015
Toelichting baten
3.1
Rijksbijdrage
Exploitatie 2015
3.1.1.1
Normvergoeding BVE
- BVE
- VO
47.019.868
14.823.692
Begroting 2015
46.360.710
14.204.130
61.843.560
3.1.2.1.1
43.280.806
14.314.086
60.564.840
57.594.892
Niet geoormerkte vergoedingen
BVE
- Wachtgeld BVE
- Prestatiebeurs VSV
- Kwaliteitsafspraken
- Excellentie
- Visueel gehandicapten BVE
- Lerarenbeurs BVE
- Bekwaamheid en professionalisering
- School Ex programma
- LGF
- Zijinstroom BVE
totaal BVE
VO
- Leerplus arrangement VO
- Jonge leerkrachten VO
- Prestatiebox VO
- Verrekening collectieve uitk.VO
- Maatschappelijke stage VO
- Studieverlof VO
- Lesmateriaal
- Na- en bijscholing leerkrachten VO
totaal VO
3.1.2.1.2
Exploitatie 2014
Geoormerkte vergoedingen
- Taal en rekenen BVE
- Schoolmaatschappelijk werk BVE
1.398.177
672.950
2.075.358
351.347
71.064
614.316
546
87.537
1.474.730
5.271.295
410.250
323.010
102.600
538.175
10.000
1.378.804
652.991
3.150
1.600
426.547
89.355
411.050
83.129
1.474.730
350.000
762.680
1.384.035
129.558
351.750
111.237
249.952
27.204
96.240
3.678
510.538
1.112.680
-
35
129.558
68.628.448
3.046.626
1.350.599
616.623
121.421
0
63.152.250
738.044
62.730.161
B7
Toelichting op de onderscheiden posten van de Staat van baten en lasten over 2015
Het verschil van de gerealiseerde rijksbijdrage 2015 ten opzichte van de begroting wordt met name veroorzaakt door het feit dat incidentele subsidies, zoals subsidie lesmateriaal, subsidie
kwaliteitsafspraken, subsidie excellentie, subsidie bekwaamheid en professionalisering en subsidie schoolmaatschappelijk werk niet in de begroting worden meegenomen of op het moment
van opstellen van de begroting nog niet bekend waren. Daarnaast wordt in de begroting uitgegaan van de in oktober/november van het voorgaande jaar vastgestelde subsidie, zonder dat er
rekening gehouden wordt met een eventuele groei op basis van een loon- en/of prijsontwikkeling en dergelijke.
Het verschil van de gerealiseerde rijksbijdrage 2015 ten opzichte van 2014 wordt met name veroorzaakt door de groei van het aantal leerlingen bij de MBO afdelingen en het hoger aantal
leerlingen met een LWOO indicatie bij het VO. Daarnaast is 20% van de overgangsbekostiging op basis van het Focus Op Vakmanschap ter beschikking gekomen.
3.2
Overige overheidsbijdragen en subsidies
Exploitatie 2015
3.2.1.
3.2.2
Gemeentelijke bijdragen
Overige overheidsbijdragen
Begroting 2015
0
239.404
239.404
Exploitatie 2014
93.000
0
93.000
109.605
-41.515
68.090
Overige overheidsbijdragen betreft de doorbetaalde subsidie van het ministerie voor VMBO leerlingen die tussentijds tijdelijk op een andere school geplaatst worden. Hierbij is afgesproken dat de
rijksvergoeding voor de betreffende perioden aan de andere instellingen wordt doorbetaald. Daarnaast is de subsidie vanuit het Samenwerkingsverband en het Passend onderwijs
hier opgenomen.
3.4
Baten werk in opdracht van derden
Exploitatie 2015
3.4.1
3.4.3
Cursusgelden contractactiviteiten
Ov.baten werk in opdr.van derden
- Workshops
- Materiële vergoedingen
Begroting 2015
201.998
6.858
2.834
Exploitatie 2014
300.000
0
0
9.692
211.690
254.944
11.794
6.431
0
300.000
18.225
273.169
36
B7
3.5
Toelichting op de onderscheiden posten van de Staat van baten en lasten over 2015
Overige baten
Exploitatie 2015
3.5.1
3.5.2
3.5.5
3.5.5
Verhuur gebouwen/materialen/kluisjes
Detachering, overige personele vergoeding
Leerlingenbijdragen
Excursies
406.068
1.262.714
Ballonvaarten
Stage opbrengsten
Drukwerk materialen repro
Aula's, automaten, restaurants en winkels
Boeken / Leermiddelen
Projectgelden niet OC&W
Bijdrage uit voorziening ESF
Diversen
980
512.578
85.706
2.362.026
791.917
83.256
1.074.288
64.922
Begroting 2015
117.870
104.883
109.860
21.000
391.330
1.148.470
1.668.782
3.5.6
3.5.6
3.5.6
3.5.6
3.5.6
3.5.6
3.5.6
3.5.6
Exploitatie 2014
113.473
92.356
419.576
1.266.435
1.539.800
35.000
607.150
345.810
2.200.100
726.820
93.330
0
59.750
1.686.011
46.750
610.655
80.443
2.584.467
827.744
167.081
0
73.603
4.975.673
4.067.960
4.390.743
6.867.208
5.738.620
6.282.583
De realisatie van de overige baten ligt enigszins boven de begroting. Dit wordt veroorzaakt doordat deze opbrengsten voorzichtig worden begroot, vanwege hun onzekerheid. Ten opzichte van
2014 zijn de overige opbrengsten met circa € 585.000 gestegen. Dit wordt met name veroorzaakt door de vrijval van de voorziening ESF subsidie. Per 1 april 2016 vervalt de terugbetaal
verplichting aan het rijk. De omzet van de praktijk is € 220.000 lager dan vorig jaar. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat onze instelling voor de praktijkomzet BTW plichtig is geworden.
De af te dragen omzetbelasting over de omzet bedroeg in 2015 € 249.500. De vooraftrek van de BTW over de inkopen bedroeg € 589.000 zodat we per saldo € 339.500 BTW terug hebben
kunnen vragen.
37
B7
Toelichting op de onderscheiden posten van de Staat van baten en lasten over 2015
Toelichting lasten
4.1
Personele kosten
Exploitatie 2015
4.1.1.1
4.1.1.2
4.1.1.3
Lonen en salarissen
Sociale lasten/werkgeverslasten
Pensioenpremies
4.1.2.3
Dotatie personele voorzieningen
Uitzendkrachten, declaranten etc.
Overige personele kosten
4.1.3.1
Uitkeringen, vervangingsfonds
4.1.2.1
4.1.2.2
Totaal
Begroting 2015
35.318.615
4.629.281
4.286.542
44.234.438
-157.041
929.303
504.335
Exploitatie 2014
42.912.970
0
0
42.912.970
0
580.000
375.500
32.591.687
4.049.196
4.941.846
41.582.729
157.041
942.542
397.562
1.276.597
-202.905
955.500
-215.000
1.497.145
-318.118
45.308.130
43.653.470
42.761.756
De loonkosten zijn met 6% toegenomen t.o.v. 2014. Dit in verband met de groei van het aantal leerlingen, de noodzakelijke vervangingen van langdurig zieken en de loonontwikkeling.
Daarnaast is door de intensivering van het praktijkonderwijs in het winkelcentrum extra personeel ingehuurd om de nieuwe opzet te beoordelen en voor te bereiden.
Ten opzichte van 2014 zijn de fte's met 25 toegenomen en bedragen momenteel 718 fte's. Het aantal personeelsleden is gegroeid van 844 in 2014 naar 873 in 2015.
38
B7
4.2
Toelichting op de onderscheiden posten van de Staat van baten en lasten over 2015
Afschrijvingen
Exploitatie 2015
Gebouwen en terreinen
Inventaris en apparatuur
Transportmiddelen
4.2.2
4.157.821
1.913.806
17.837
6.089.464
Begroting 2015
Exploitatie 2014
3.194.791
1.697.885
14.840
4.907.516
5.250.830
De afschrijvingen zijn hoger dan was verwacht. De investeringen zijn later gerealiseerd dan was begroot en derhalve later geactiveerd. Daardoor zijn de afschrijvingen later in het jaar
begonnen. Daarnaast is besloten de afschrijvingstermijn van enkele gebouwen te verlagen van 30 naar 25 jaar. De extra afschrijving voor de jaren 2015 tot en met 2022 bedraagt
€ 1.020.000 per jaar. Vanaf 2023 zal de extra afschrijvingslast geleidelijk aan af gaan nemen.
4.3
Huisvestingskosten
Exploitatie 2015
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6
Huren
Verzekeringen
Onderhoudskosten
Energiekosten
Schoonmaakkosten
Belastingen en heffingen
Begroting 2015
Exploitatie 2014
660.809
154.231
612.786
1.289.371
677.869
532.993
740.000
160.000
774.000
1.562.000
714.000
515.350
515.251
152.982
584.353
1.267.495
620.151
516.287
3.928.059
4.465.350
3.656.519
De toename van de huren in 2015 t.o.v. 2014 komt door de uitbreiding van de panden met de Wandelboslaan halverwege 2014. De energielasten vallen ruim € 273.000 voordeliger uit
dan was verwacht, met name vanwege de zachte winters.
39
B7
4.4
Toelichting op de onderscheiden posten van de Staat van baten en lasten over 2015
Overige lasten
Exploitatie 2015
Afdelingskn. programma activiteiten
Kantoor / Beheerkosten
5.660.892
1.948.533
4.4.2
Inkoop materialen t.b.v. leerlingen
Onderhoud/Vervanging inventaris
1.044.991
943.204
4.4.3
Dotatie voorzieningen en reserves
4.4.4
Aanname personeel
Drukkosten / Repro
Inkoopwaarde aula's
Onderwijsinnovatie
Projecten
Representatie / Public relations
Overige kosten
4.4.1
4.4.1
Begroting 2015
5.341.000
1.615.900
7.609.425
4.4.2
4.4.4
4.4.4
4.4.4
4.4.4
4.4.4
4.4.4
5.744.500
1.653.375
6.956.900
1.045.700
756.140
1.988.195
0
81.248
517.494
490.596
150
12.503
870.447
395.588
Exploitatie 2014
7.397.875
1.196.688
813.022
1.801.840
0
140.500
749.000
476.000
47.500
72.000
905.000
581.560
2.009.710
625.000
101.115
492.295
503.180
14.656
15.200
838.061
421.379
2.368.026
2.971.560
2.385.886
11.965.646
11.730.300
12.418.471
De overige lasten zijn t.o.v. 2014 met € 453.000 afgenomen. Dit wordt onder andere veroorzaakt door het wegvallen van de dotatie aan de voorzieningen. Daarnaast is er € 271.000
van de betaalde BTW toegerekend aan de vooraftrek bij de aangifte 2015. Er is voor € 110.000 extra maatschappelijk werk ondersteuning ingehuurd. Voor circa € 70.000 zijn er
nieuwe voorlichtingsfilms gemaakt. We hebben deelgenomen aan het project Skills Heroes hetgeen circa € 50.000 meer kosten met zich meebracht. In de Wandelboslaan is voor
€ 50.000 extra schoonmaak ingehuurd. De instelling heeft voor € 90.000 minder taal- en rekenblokken en licenties hoeven in te kopen. Voor circa € 130.000 is meer dan in 2014
organisatie breed aan klein inventaris vervangen of gerepareerd.
40
B7
5.1
Toelichting op de onderscheiden posten van de Staat van baten en lasten over 2015
Financiële baten
Exploitatie 2015
Rente rekening Courant ING / Rabo / Schatkist
Begroting 2015
Exploitatie 2014
22.119
100.000
30.280
22.119
100.000
30.280
De ontvangen rente in 2015 ligt ongeveer op het niveau van 2014. Begin 2015 zijn de uitstaande leningen afgelost. Daarvoor zijn de spaarmiddelen gebruikt. Derhalve is de
ontvangen rente beduidend lager dan was begroot. Daarentegen zijn de betaalde rente eveneens fors lager dan was verwacht ( zie 5.2).
5.2
Financiële lasten
Exploitatie 2015
Euroflexlening
Begroting 2015
Exploitatie 2014
149.959
650.000
730.181
149.959
650.000
730.181
Het verschil ten opzichte van de begroting is veroorzaakt doordat door de gunstige cashflow de investeringen in 2015 wederom uit eigen middelen zijn gefinancierd.
Door deze gunstige cashflow zijn daarnaast op 1 april 2015 de 2 leningen met de hoogste rentelast geheel afgelost. Deze leningen hadden nog een restwaarde van € 11.747.000.
In juli en augustus zijn tenslotte de laatste twee leningen (restwaarde € 5.800.000) ook nog geheel afgelost. Vanaf september 2015 wordt er daardoor geen rente meer betaald.
41
42
B8
Nadere specificaties
SPECIFICATIE 1
Specificatie eigen vermogen
Eigenvermogen
1-1-2015
voor bestemming
resultaat 2014
Bestemming
resultaat
2014
Correctie
2015
Voorstel
bestemming
resultaat
2015
Correctie
CDB besluit
Eigen vermogen
2015
na resultaat
bestemming
Afdelingen
1.877.728
-53.591
0
679.944
-1.229.132
1.274.949
Overhead
57.210.370
4.863.431
0
7.747.667
1.229.132
71.050.600
200.000
100.000
0
100.000
0
400.000
59.288.098
4.909.840
0
8.527.611
0
72.725.549
Reserve jubilea leerl.act.
In 2017 bestaat Scholengemeenschap De Rooi Pannen 50 jaar. Doordat we extra jubileum activiteiten voor de leerlingen willen organiseren
is besloten om jaarlijks € 100.000 in de bestemmingsreserve jubilea leerlingactiviteiten te storten.
43
44
B9
Verbonden partijen
Beslissende zeggenschap
Eigen
vermogen
31-12-2015
Geen
Exploitatie
saldo
2015
0
Omzet
2015
0
0
Verklaring
art.2:403
Consolidatie
n.v.t.
n.v.t.
De Stichting Katholiek Ondernemersonderwijs te Tilburg was verbonden met de Stichting Beheer Onroerend Goed DRP, code
activiteiten 03. De Stichting BOG verzorgde de huisvesting voor de scholengemeenschap. Vanaf 1 januari 2007 zijn beide stichtingen
gefuseerd en als zodanig opgenomen in deze jaarrekening.
45
46
B10
Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders
Functie
Voorzittersclausule van
toepassing
Naam
Ingangsdatum
dienstverband
Einddatum
dienstverband
Omvang
dienstverband
in FTE
Beloning
Belastbare
vaste en
variabele
onkostenvergoedingen
Voorzieningen
beloningen
betaalbaar
op termijn
Uitkeringen
wegens
beëindiging
van het
dienstverband
1. Vermelding bezoldiging topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen
Vermelding alle bestuurders met dienstbetrekking
College van Bestuur
ja
C.J.C.M. Pheninckx
1-1-1980
-
1,0
136.389
-
15.914
-
College van Bestuur
nee
C.F.M. van Strien
1-8-1987
-
1,0
123.355
-
15.503
-
College van Bestuur
nee
J.C.A.M. van Alphen
1-8-2006
-
1,0
108.704
-
15.067
-
Vermelding alle interim-bestuurders
n.v.t.
Vermelding alle toezichthouders
Raad van Toezicht
ja
P.C.J.L. Haens
7-2-2001
-
13.505
-
-
-
Raad van Toezicht
nee
N.M. Klinken - Riezebos
25-6-2007
-
4.500
-
-
-
Raad van Toezicht
nee
R.R.H.M. van der Zijl
19-8-2002
31-12-2015
8.000
-
-
-
Raad van Toezicht
nee
A.Q.M. Gimbrère
20-2-2011
-
2.500
-
-
-
Raad van Toezicht
ja
J.C.E. van Kollenburg
3-2-2014
-
10.000
-
-
-
Raad van Toezicht
nee
C.M. Schelfhorst
12-5-2014
-
5.000
-
-
-
Raad van Toezicht
nee
W. Meijer
20-4-2015
-
-
-
-
-
2. Vermelding gegevens van eenieder van wie de bezoldiging de toepasselijke norm te boven gaat
n.v.t.
47
48
B11
Toelichtingen per onderwijsafdeling / vestiging
Per afdeling / vestiging vindt u hieronder een totaal overzicht van het exploitatieresultaat 2015. Daarbij is
aangegeven welk gedeelte in de algemene reserve (per afdeling / vestiging) toegevoegd zal worden.
Conform de afspraken in het Centrale Directie Beraad, zal de algemene reserves per onderwijsafdeling
maximaal € 250.000,= bedragen.
Bedragen x € 1.000,=
Onderwijsafdeling / vestiging
01 Overhead + huisvesting
Reserve
per afdeling
31-12-2014
Exploitatie
saldo
2015
Correctie
maximum
reserve
afdeling
Reserve
per afdeling
31-12-2015
62.374
7.848
1.229
71.451
02 Horeca Tilburg
121
38
0
159
03 MBO Toerisme/Recreatie Tilburg
250
380
-380
250
04 VMBO Tilburg
250
211
-211
250
05 Handel Tilburg
40
-458
0
-418
250
58
-58
250
33
-36
0
-3
09 MBO Toerisme/recreatie Breda
189
100
-39
250
11 VMBO Eindhoven
250
346
-346
250
12 MBO Horeca Eindhoven
191
-154
0
37
13 MBO Toerisme/recreatie Eindhoven
250
195
-195
250
64.198
8.528
06 MBO Vormgeving Tilburg
08 MBO Horeca Breda
49
-
72.726
50
C.
OVERIGE GEGEVENS
51
52
C2
Voorstel bestemming resultaat
Het College van Bestuur stelt aan de Raad van Toezicht van de "Stichting Katholiek Ondernemersonderwijs te Tilburg" voor om het resultaat over 2015 ad € 8.527.611 op de volgende wijze te
bestemmen:
Toevoeging aan de :
* afdelingreserves
* bestemmingsreserve jubilea
* algemene reserve overhead
€
-
-549.188
100.000
-
8.976.799
€
8.527.611
Dit voorstel is vooruitlopend op de goedkeuring door de Raad van Toezicht, reeds als zodanig
verwerkt in de jaarrekening.
57
58
D.
BIJLAGEN
59
60
D1
Gegevens over de rechtspersoon
Naam instelling
St.Katholiek Ondernemersonderwijs te Tilburg
Adres
Dr. Ahausstraat 1
Postadres
Postbus 1458
Postcode/Plaats
5004 BL Tilburg
Telefoon
013-5955600
FAX
013-5955601
E-mail
info @ derooipannen.nl
Internet-site
www.derooipannen.nl
Bestuursnummer
40944 gedeeltelijk tot 1-8-2006
41599 vanaf 1-8-2006
Contactpersoon
C.J.C.M. Pheninckx
Telefoon
013-5955600
Fax
013-5955601
E-mail
info @ derooipannen.nl
Brinnummer
25 LV gedeeltelijk (tot 1-8-2006, daarna volledig)
Naam
Brinnummer
Sector
SG De Rooi Pannen
25 LV
VO/BVE
61
62
D2
Segmentatie overzicht BVE - VO 2015
Totaal
exploitatie
2015
Realisatie 2015
VO
BVE
Baten
3.1
3.2
3.4
3.5
Rijksbijdrage O, C & W
Overige overheidsbijdragen
Deelnemersbijdragen derden/contractactiviteiten
Overige baten
Totaal baten
68.628.448
239.404
211.690
6.867.208
17.076.150
239.404
0
834.406
51.552.298
0
211.690
6.032.802
75.946.750
18.149.960
57.796.790
45.308.130
6.089.464
3.928.059
11.965.646
11.535.193
1.206.337
996.797
2.864.419
33.772.937
4.883.127
2.931.262
9.101.227
67.291.299
16.602.746
50.688.553
8.655.451
1.547.214
7.108.237
-22.119
149.959
-1.081
139.303
-21.038
10.656
127.840
138.222
-10.382
8.527.611
1.408.992
7.118.619
0
0
0
Lasten
4.1
4.2
4.3
4.4
Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
Totaal lasten
Saldo Baten en Lasten
5.1
5.2
Financiële baten
Financiële lasten
Saldo financiële baten en lasten
Saldo exploitatie normale bedrijfsvoering
6
Buitengewone bedrijfsvoering
Saldo exploitatie
8.527.611
63
1.408.992
7.118.619
64
Continuïteitsparagraaf 2015
Inhoudsopgave
Pagina
Voorwoord
3
Inleiding
4
A.
Gegevensset
5
A1.
A1.1.
A1.2.
A1.3.
Kengetallen personele bezetting in fte en leerlingenaantallen
Ontwikkelingen personele bezetting
Ontwikkelingen leerlingenaantallen
Ontwikkelingen huisvesting
5
7
8
A2.
A2.1.
A2.1.1.
A2.1.2.
A2.1.3.
A2.2.
Meerjarenbegroting
Balans
Ontwikkelingen in de financieringsstructuur
Ontwikkelingen in het huisvestingsbeleid
Ontwikkelingen in mutaties van reserves, fondsen en voorzieningen
Staat van baten en lasten
9
11
11
11
13
B.
B1.
B1.1.
B2.
B2.1.
B3.
B3.1.
Overige rapportages
Rapportage risicobeheersings- en controlesysteem
Inrichting, werking en resultaten
Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden
Aanscherping regelgeving
Rapportage van het toezichthoudend orgaan
Raad van Toezicht inzake risico’s en financieel beleid
15
15
15
17
18
18
Disclaimer
14 19
2
Voorwoord
Voor u ligt de continuïteitsparagraaf 2015 van Scholengemeenschap De Rooi Pannen.
De continuïteitsparagraaf maakt deel uit van het Geïntegreerd Jaardocument 2015.
In het kader van de versterking van de bestuurskracht van de onderwijssectoren heeft het ministerie
van OCW in 2015 de Regeling Jaarverslaglegging Onderwijs aangepast en is de continuïteitsparagraaf een
onderdeel geworden van het Geïntegreerd Jaardocument met ingang van verslagjaar 2013, gebaseerd op
de Handreiking Continuïteitsparagraaf van OCW.
In deze continuïteitsparagraaf oftewel toekomstparagraaf maakt het bevoegd gezag van De Rooi
Pannen de vertaalslag van ideeën en inzichten naar de concrete bedrijfsvoering in de komende vier jaar.
C.J.C.M. Pheninckx
voorzitter
College van Bestuur
3
Inleiding
Het beleid van De Rooi Pannen, zowel voor de korte als de langere termijn, is beschreven in het
Meerjarenbeleidsplan 2012-2016. Uitgangspunten voor het plan zijn primair de leerling en het
onderwijs, niet de beleidsterreinen. De Rooi Pannen kondigt in haar Meerjarenbeleidsplan geen grote
veranderingen aan maar trekt haar bestendige, succesvolle gedragslijn op alle beleidsterreinen door
naar de komende jaren. Daarbij uiteraard wel, waar nodig, inspelend op ontwikkelingen en
veranderingen om haar heen. Ook de komende jaren zijn en blijven de pijlers onder het beleid de
kleinschaligheid, de verticaliteit en de praktijkgerichtheid. Het accent ligt de komende jaren op de
praktijkgerichtheid, de versterking van de interne praktijk.
4
Prognose formatie-ontwikkeling onderwijsteam 2014-2015 en verder
A1.1. Ontwikkelingen personele bezetting
Formatieplanning 2015 en verder
In 2015 heeft het Centraal Directie Beraad, het beleidsbepalend gremium bestaande uit
het CvB en de 10 afdelingsdirecteuren, besloten om de meerjaren formatie-ontwikkeling
van het (VMBO- en MBO-) personeel, niet meer te koppelen aan het geprognotiseerde
aantal leerlingen maar aan de te verwachten financiële middelen.
De reden voor deze gewijzigde opstelling is gelegen in de intensivering van het onderwijs
en de verkorting van de opleidingen in met name het MBO. Deze overheidsmaatregelen
betekenen in grote lijnen dat de school i.c. de MBO-afdelingen voor minder leerlingen
meer onderwijs moet gaan verzorgen maar dat de door OCW toe te kennen subsidie
minimaal gelijk blijft.
Handhaving van de een op een relatie tussen (geprognotiseerde) leerlingen en (formatie)
personeel zou aldus betekenen dat er een daling in de personele formatie plaats gaat
vinden.
De koppeling tussen financiële middelen en formatie wordt onderstaand weergegeven:
Meerjarenprognose GJ 2015 - 2019
Leerlingen aantallen
- MBO
- VO
Rijksbijdragen
- MBO
- VO
- huisvesting
- Incidentele subsidie
Baten in opdracht van derden
- MBO (Contractonderwijs)
Overige baten
- MBO
- VO
- Overhead
Financiële baten
- Overhead
Totale Baten
2015
2016
2017
2018
2019
Werkelijk
Prognose
Prognose
Prognose
Prognose
6.904
1.729
8.633
6.868
1.685
8.553
6.659
1.645
8.304
6.735
1.590
8.325
6.762
1.555
8.317
68.628.448
43.014.835
16.102.365
4.534.787
4.976.461
65.723.860
45.392.090
15.663.370
4.668.400
0
66.739.200
46.941.200
15.074.000
4.724.000
0
67.093.200
47.576.200
14.790.000
4.727.000
0
65.991.200
46.875.200
14.506.000
4.610.000
0
211.690
211.690
270.000
270.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
7.106.612
5.468.920
1.073.810
563.882
7.843.280
6.837.380
705.900
300.000
6.400.000
5.185.000
915.000
300.000
6.500.000
5.270.000
930.000
300.000
6.500.000
5.270.000
930.000
300.000
22.119
22.119
10.000
10.000
0
0
0
0
0
0
75.968.869
73.847.140
73.439.200
73.893.200
72.791.200
5
Werkelijk
Begroot
Begroot
Begroot
Begroot
2015
2016
2017
2018
2019
Totale baten
75.968.869
73.847.140
73.439.200
73.893.200
72.791.200
(Begroot) aandeel loonkosten (61%)
46.341.010
45.046.755
44.797.912
45.074.852
44.402.632
Werkelijke loonkosten formatie
45.308.130
--
--
--
--
Formatiebudget
Prognose formatie in fte's
manage
ment
Werkelijk 2015
Prognose 2016
Prognose 2017
Prognose 2018
Prognose 2019
41,8
41
40,8
41,1
40,5
oop
260,4
258,8
257,4
258,9
255,1
op
415,7
414,1
411,8
414,3
408,1
Totaal
717,9
713,9
710
714,3
703,7
6
A1.2.
Ontwikkelingen leerlingenaantallen
De meerjarenprognose leerlingen die jaarlijks door alle onderwijsafdelingen wordt aangeleverd bij het
College van Bestuur wordt elk najaar in het Centraal Directie Beraad besproken en waar nodig
bijgesteld op grond van onder andere het toegenomen aantal leerlingen op 1 oktober, de natuurlijke
groei en de geplande start van nieuwe opleidingen.
leerjaar
1
2
3
4
VMBO
MBO
DRP
totaal
BBL
BOL
niveau 1-2
BOL
niveau 3-4
totaal
1
2
1
2
3
4
BOL
totaal
totaal BBL / BOL
totaal
Realisatie
2015-2016
404
452
444
429
1.729
916
453
339
1678
1565
1243
710
5.988
6.904
8.633
De Rooi Pannen
Prognose
2016-2017
2017-2018
2018-2019
380
370
360
405
390
390
460
430
415
440
455
425
1.685
1.645
1.590
903
874
879
497
500
500
324
362
362
1614
1724
1739
1485
1558
1566
1353
1216
1273
692
425
416
5.965
5.785
5.856
6.868
6.659
6.735
8.553
8.304
8.325
2019-2020
350
380
415
410
1.555
879
502
362
1749
1581
1273
416
5.883
6.762
8.317
Demografisch gezien neemt het aantal potentiële VMBO-leerlingen reeds enige jaren af. Ook de
komende jaren wordt, landelijk, een teruggang geprognotiseerd. Dit zal naar verwachting ook bij De Rooi
Pannen een teruggang van het aantal VMBO-leerlingen tot gevolg hebben. Door verkorting van de MBOopleidingen wordt mogelijk het aantal MBO-leerlingen minder. De laatste jaren bleek verkorting echter te
leiden tot slechts een beperkte vermindering van het leerlingenaantal.
Voor schooljaar 2016-2017 wordt nog een voorzichte krimp verwacht van ca. 1,0%. Voor de jaren erna
wordt eerst nog een verdere kleine krimp en daarna een stabilisatie verwacht.
7
A1.3.
Ontwikkelingen huisvesting
Wegens ruimtegebrek in de bestaande gebouwen is voor de opleidingen Marketing, Communicatie
en Evenementen in Tilburg met ingang van 2014 tijdelijke huisvesting buiten de unilocatie aan de Dr.
Ahausstraat gehuurd. Het streven blijft ook voor deze opleidingen huisvesting op het eigen terrein.
Voorbereidingen daartoe zijn in volle gang.
Ook in Breda streeft De Rooi Pannen al jaren naar een unilocatie voor haar afdelingen Horeca en
Toerisme/Recreatie. In 2015 is daartoe de Seelig Kazerne in Breda aangekocht.
In het kader van de aankoop, (ver)bouw en inventaris van de Seelig Kazerne in Breda voor de
huisvesting van de Bredase afdelingen Horeca en Toerisme / Recreatie is in totaal een budget van
€ 35 miljoen goedgekeurd door de Raad van Toezicht.
De verbouwing zal naar verwachting in 2018 worden afgerond.
8
SG De Rooi Pannen
Balans
2015
2016
werkelijk
Materiële vaste activa
Gebouwen en terreinen
Inventaris, apparatuur en overig
Andere vaste bedrijfsmiddelen
In uitvoering en vooruitbetalingen
Financiële vaste activa
2017
2018
2019
Prognoses
Prognoses
Prognoses
Prognoses
70.410.835
72.705.000
81.483.000
90.389.980
84.089.980
62.595.692
58.613.000
54.141.000
47.697.980
77.919.980
6.543.595
6.820.000
7.570.000
6.920.000
6.170.000
0
0
0
0
0
1.271.548
7.272.000
19.772.000
35.772.000
0
0
0
0
0
0
70.410.835
72.705.000
81.483.000
90.389.980
84.089.980
280.073
300.000
300.000
300.000
300.000
Groepsmaatschappijen
Andere deelnemingen
Vaste Activa
Voorraden
Gebruiksgoederen
280.073
300.000
300.000
300.000
300.000
3.950.656
3.605.000
3.705.000
3.805.000
3.905.000
Debiteuren
1.274.879
1.450.000
1.500.000
1.550.000
1.600.000
OCW/EL&I
1.334.085
1.350.000
1.400.000
1.450.000
1.500.000
450.877
330.000
330.000
330.000
330.000
450.877
330.000
330.000
330.000
330.000
Vorderingen
Overige vorderingen
Overige
Overlopende activa
Vooruitbetaalde kosten
Verstrekte voorschotten
890.815
475.000
475.000
475.000
475.000
558.657
120.000
120.000
120.000
120.000
45.704
35.000
35.000
35.000
35.000
286.454
320.000
320.000
320.000
320.000
0
0
0
0
0
Liquide middelen
7.064.373
8.110.429
1.439.629
-5.359.171
1.407.029
Kasmiddelen
46.094
50.000
50.000
50.000
50.000
7.018.279
8.060.429
1.389.629
-5.409.171
1.357.029
11.295.102
12.015.429
5.444.629
-1.254.171
5.612.029
81.705.937
84.720.429
86.927.629
89.135.809
89.702.009
Overige overlopende activa
Effecten
Aandelen
Obligaties
Overige effecten
Tegoeden op bank- en girorekeningen
Deposito's
Overige liquide middelen
Vlottende Activa
Totaal Activa
9
SG De Rooi Pannen
Balans
2015
2016
werkelijk
2017
2018
2019
Prognoses
Prognoses
Prognoses
Prognoses
72.725.549
75.660.429
78.192.629
80.225.809
80.617.009
72.325.549
75.160.429
78.192.629
80.225.809
80.617.009
400.000
500.000
0
0
0
1.220.839
800.000
300.000
300.000
300.000
Personeelsvoorzieningen
148.000
300.000
300.000
300.000
300.000
Voorziening groot onderhoud
572.839
0
0
0
0
Voorziening ESF
Overige voorzieningen
0
500.000
0
500.000
0
0
0
0
0
0
Eigen vermogen
Algemene reserve
Bestemmingsreserve (publiek)
Voorzieningen
Langlopende schulden
0
0
0
0
0
Schulden aan groepsmaatschappijen
0
0
0
0
0
Schulden aan overige deelnemingen
0
0
0
0
0
Kredietinstellingen
0
0
0
0
0
7.759.549
8.260.000
8.435.000
8.610.000
8.785.000
0
0
0
0
0
3.190.971
3.910.000
4.010.000
4.110.000
4.210.000
0
0
0
0
0
1.334.085
1.350.000
1.400.000
1.450.000
1.500.000
60.000
60.000
60.000
60.000
60.000
0
0
0
0
0
Overige
1.796.886
2.500.000
2.550.000
2.600.000
2.650.000
Crediteuren
1.165.222
1.250.000
1.250.000
1.250.000
1.250.000
0
0
0
0
0
2.023.011
1.850.000
1.900.000
1.950.000
2.000.000
1.534.037
1.300.000
1.300.000
1.300.000
1.300.000
488.974
450.000
450.000
450.000
450.000
Schulden terzake van pensioenen
491.301
500.000
525.000
550.000
575.000
Overige kortlopende schulden
889.044
750.000
750.000
750.000
750.000
Kortlopende schulden
Kredietinstellingen
Overlopende passiva
Vooruitontvangen subsidies OCW/EL&I geoormerkt
Vakantiegeld en -dagen
Accountants- en administratiekosten
Rente
OCW/EL&I
Belastingen en premies sociale verzekeringen
Loonheffing
Omzetbelasting
Premies sociale verzekeringen
Overige belastingen
Werk door derden
Overige
Totaal Pasiva
99.152
100.000
100.000
100.000
100.000
789.892
700.000
700.000
700.000
700.000
81.705.937
84.720.429
86.927.629
89.135.809
89.702.009
10
A2.1.1.
Ontwikkelingen in de financieringsstructuur
Impact meerjarenbeleidsplan op balans en exploitatie
De Rooi Pannen kent duidelijke uitgangspunten inzake haar financieel beleid. Ook in het financieel
beleid is “decentralisatie” het uitgangspunt. Alle binnenkomende normatieve subsidie, met
uitzondering van alle huisvestingsvergoeding, gaat rechtstreeks naar de onderwijsafdelingen op basis
van een intern vastgesteld betaalritme. Dit betaalritme is gebaseerd op groei en personele lasten.
De VMBO-gelden gaan naar de VMBO-afdelingen en de MBO-gelden naar de MBO-afdelingen.
Verdeling van de VMBO-gelden over de afdelingen geschiedt op basis van werkelijke bedragen uit de
bekostigingsbrieven voor betreffend schooljaar en de leerlingenaantallen op 1 oktober. Met
betrekking tot de deelnemersvergoedingen en de diplomavergoedingen MBO geldt voor Horeca, en
Vormgeving de interne prijsfactor 1,3, voor Handel en Toerisme / Recreatie geldt de prijsfactor 1,15.
Entree-gelden worden verdeeld conform de toezeggingsbrief. Overige subsidiegelden (bijv.
Subsidie kwaliteitsafspraken) worden uitsluitend na definitieve toezegging door OCW opgenomen in de
exploitatie. De onderwijsafdelingen krijgen elk een eigen budget. De subdeelbegrotingen worden door
de afdelingen zelf gemaakt. In het Centraal Directie Beraad wordt jaarlijks de begroting van de afdeling
Overhead vastgesteld. De kosten van de afdeling Overhead worden naar rato van de normatieve
subsidie over de onderwijsafdelingen verdeeld. Deze kosten bestaan uit de kosten van de afdeling
Overhead zelf en de risicodekking van 6% van die normatieve subsidie. De netto loonkosten
bedragen maximaal 60% van de totale baten voor MBO en 65% voor VMBO of bij uitzondering meer
dan 60% voor MBO en meer dan 65% voor VMBO mits de afdeling een sluitende begroting heeft en
de realisatie binnen de begroting blijft. Door deze uitgangspunten te hanteren heeft De Rooi Pannen
het volgende bereikt: het verschil tussen T-1 en T-2 zit nu automatisch in de verdeling van de
middelen en voor elke leerling ontvangt elke afdeling even veel diplomageld onafhankelijk van de ooit
afgegeven diploma’s. De kosten van zittende leerlingen zijn immers niet afhankelijk van de ooit in het
verleden afgegeven diploma’s.
Alhoewel de bekostigingssystematiek van het Rijk met ingang van het kalenderjaar 2015 veranderd
is, hanteert De Rooi Pannen voor de komende jaren het bovenvermelde uitgangspunten.
A2.1.2. Ontwikkelingen in het huisvestingsbeleid
De Rooi Pannen stelt hoge eisen aan haar huisvesting onder andere als het gaat om de interne
praktijkfaciliteiten. Daarnaast streeft De Rooi Pannen naar een unilocatie in Breda, zoals in Tilburg en
Eindhoven. Door de groei van het aantal leerlingen werd in het verleden de eigen locatie Tuinzigtlaan
in Breda te klein voor de Bredase afdelingen Horeca en Toerisme / Recreatie en verhuisde de
afdeling Toerisme / Recreatie naar een tijdelijke, gehuurde locatie aan het Jan Ingen Houszplein in
Breda. In 2014 is in Breda de Seelig Kazerne aangekocht voor de huisvesting van beide afdelingen.
In Tilburg wordt huisvesting gehuurd aan de Wandelboslaan t.b.v. de afdeling Marketing, Communicatie
en Evenementen. Op termijn zal deze afdeling bij de unilocatie gevoegd worden.
A2.1.3. Ontwikkelingen in mutaties van reserves, fondsen en voorzieningen
De Rooi Pannen kent een evenwichtige personeelsopbouw. Personele voorzieningen in het kader van
gratificaties blijven de komende jaren derhalve gelijk. Door de nieuwe cao afspraken voor het VO in
2014 was een nieuwe voorziening voor het spaarverlof gecreëerd om mogelijke toekomstige effecten
van de opname van het spaarverlof te egaliseren over de kalenderjaren. De docenten in het VO binnen
de instellingen hebben er in 2015 voor gekozen de effecten direct via het salaris af te wikkelen.
Daardoor is de voorziening in 2015 komen te vervallen.
De voorziening in het kader van groot onderhoud wordt vanaf 2015 niet meer gevuld. De investeringen
zullen vanaf 2015 conform de componentenmethode worden geactiveerd, d.w.z. niet meer als totale
ver- of nieuwbouw, maar op basis van de verwachte levensduur per onderdeel. De voorziening groot
11
onderhoud wordt geleidelijk aan afgebouwd.
Door het wegvallen van de terugbetaalverplichting van de ESF subsidie met ingang van 1 april 2016
is de voorziening in 2015 geheel vrijgevallen ten gunste van het resultaat.
Voor de herstructurering van het winkelcentrum is in 2014 een voorziening getroffen voor de
verplichtingen van de thans lopende procedures die een substantiële aanpassing van het onderwijsaanbod in het winkelcentrum vergen. In 2015 is hierin nog geen wijziging opgetreden en blijft de
voorziening op het huidige niveau gehandhaafd.
12
SG De Rooi Pannen
Resultatenrekening
2015
2016
2017
2018
2019
werkelijk
Prognoses
Prognoses
Prognoses
Prognoses
8.702
8.633
8.553
8.304
8.317
68.628.448
68.628.448
0
239.404
0
239.404
211.690
201.998
9.692
5.793.208
65.723.860
65.723.860
0
0
0
0
270.000
270.000
0
7.843.280
66.739.200
66.739.200
0
0
67.093.200
67.093.200
0
0
65.991.200
65.991.200
0
0
0
250.000
250.000
0
8.000.000
0
250.000
250.000
0
8.100.000
0
250.000
250.000
0
8.200.000
Totale Baten
74.872.750
73.837.140
74.989.200
75.443.200
74.441.200
Personeelslasten
Lonen en salarissen
Brutolonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies
Overige personele lasten
Dotaties personele voorzieningen
Personeel niet in loondienst
Overig
Af: uitkeringen
Afschrijvingen
Materiële vaste activa
- gebouwen en terreinen
- inventaris en apparatuur
Huisvestingslasten
Huur
Verzekeringen
Onderhoud
Energie en water
Schoonmaakkosten
Heffingen
Overige
Dotatie overige onderhoudsvoorzieningen
Overige lasten
Administratie en beheerslasten
Inventaris, apparatuur en leermiddelen
Dotatie overige voorzieningen
Overige
Totale Lasten
45.308.130
44.234.438
35.318.615
4.629.281
4.286.542
1.276.597
-157.041
929.303
504.335
202.905
6.089.464
46.400.630
44.995.880
35.926.580
4.708.970
4.360.330
1.404.750
0
817.500
587.250
0
5.132.260
44.100.000
42.700.000
34.000.000
4.500.000
4.200.000
1.400.000
100.000
750.000
550.000
0
6.300.000
44.400.000
43.000.000
34.200.000
4.550.000
4.250.000
1.400.000
100.000
750.000
550.000
0
6.950.000
43.800.000
42.400.000
33.500.000
4.600.000
4.300.000
1.400.000
100.000
750.000
550.000
0
8.050.000
4.157.821
1.931.643
3.928.059
660.809
154.231
612.786
1.289.371
677.869
532.993
0
0
11.965.646
7.609.425
1.988.195
0
2.368.026
67.291.299
3.232.260
1.900.000
4.123.350
730.000
165.000
738.350
1.300.000
665.000
525.000
0
0
14.196.020
9.337.580
3.016.000
0
1.842.440
69.852.260
4.300.000
2.000.000
4.385.000
750.000
165.000
900.000
1.350.000
700.000
520.000
0
0
18.000.000
12.500.000
3.100.000
0
2.400.000
72.785.000
4.800.000
2.150.000
4.510.000
755.000
170.000
950.000
1.400.000
710.000
525.000
0
0
17.500.000
12.500.000
3.100.000
0
1.900.000
73.360.000
5.800.000
2.250.000
4.650.000
760.000
190.000
1.000.000
1.450.000
720.000
530.000
0
0
17.500.000
12.500.000
3.100.000
0
1.900.000
74.000.000
7.581.451
3.984.880
2.204.200
2.083.200
441.200
-127.840
-50.000
-1.000.000
-50.000
-422.000
800.000
-50.000
-1.893.000
1.893.000
-50.000
2.934.880
2.532.200
2.033.200
391.200
Audited
Leerlingen aantallen
Rijksbijdragen
Rijksbijdragen OCW/EL&I
Overige subsidies OCW/EL&I
Overige overheidsbijdragen en -subsidies
Gemeentelijke bijdragen en subsidies
Overige overheidsbijdragen
Baten in opdracht van derden
Contractonderwijs
Overige baten werk in opdracht van derden
Overige baten
Saldo Baten en Lasten
Financiële baten en lasten
Extra afschrijving
Verkoop activa
Vrijval voorziening
Netto resultaat
1.074.000
8.527.611
13
Toelichting Staat van baten en lasten
Voor 2016 wordt er een nog een kleine krimp van het aantal leerlingen verwacht van 1,0%. Daarna een lichte krimp
en een stabilisatie.
De voorbereidingen voor een nieuwbouw of verbouw van de les- en praktijklokalen voor de opleidingen in Breda
worden steeds concreter. Er is thans een koopovereenkomst getekend betreffende de overname van de Seelig
Kazerne van het ministerie van Defensie aan de Fellenoordstraat in Breda per oktober 2016.
De financiële effecten voor de begrotingen van de komende jaren zijn in hoofdlijnen bekend en hierin meegenomen.
Naar verwachting zullen de oude opstallen in Eindhoven en Breda tegen grondprijzen in de loop van de komende
jaren worden verkocht.
De aangekondigde bezuinigingen hebben nog geen grote financiële impact voor onze instelling. Vooral
de incidentele subsidies vallen weg, maar door de nieuwe afspraken binnen het kabinet zijn weer
extra middelen aan de rijksbegroting voor het onderwijs toegevoegd. De wijze waarop deze voor
onze instelling beschikbaar komt is thans bekend en krijgen een vaster karater dan in voorgaande
jaren. Echter houden wij in onze begrotingen geen rekening met incidentele subsidies en deze
worden dus niet structureel ingezet in de exploitatie. Na definitieve toekenning in de loop van een
kalenderjaar zullen de incidentele subsidies de exploitatie positief beïnvloeden. De geplande
resultaten zullen derhalve naar verwachting worden gerealiseerd.
In 2015 is naar een nieuwe bekostigingssystematiek voor het MBO overgestapt. De nieuwe
berekeningen lieten een toename van de bekostiging voor onze instelling van 4,3 miljoen (een groei
van circa 10%) zien. In de jaren 2015 tot en met 2019 wordt op basis van de afgesproken
overgangsbekostiging elk jaar 20% hiervan aan onze lump sum subsidie toegevoegd. Deze groei van de
bekostiging is ruimschoots voldoende om de reeds door het rijk ingeplande bezuinigingen voor de
komende jaren op te vangen. Het financiële toekomstperspectief van onze instelling zien we
daardoor met vertrouwen tegemoet.
14
B.
Overige rapportages
B1. Rapportage interne risicobeheersings- en controlesysteem
De Rooi Pannen kent een risicobeheersings- en controlesysteem bestaande uit de maandrapportages
en resultatenoverzichten per afdeling (per kwartaal), het kwaliteitszorgsysteem, de interne controle
en de verticale verantwoording.
De inrichting van het systeem is vastgelegd in het Verantwoordingsdocument Kwaliteitsborging.
B1.1. Inrichting, werking en resultaten
Kwaliteitszorgcyclus
De Rooi Pannen kent een kwaliteitszorgsysteem gebaseerd op de plan-do-check-act-cyclus,
bestaande uit factsheets, zelfevaluaties, jaarplannen en plannen van aanpak op instituutsniveau en per
afdeling. Het systeem is gebaseerd op de pijlers van De Rooi Pannen, de speerpunten per afdeling en
de aspecten en indicatoren van de Toezichtkaders VMBO en MBO van de Inspectie van het
Onderwijs.
Aan de hand van het Meerjarenbeleidsplan 2012-2016, het Kwaliteitsplan 2015-2018, factsheets
van de afdelingen en verschillende andere bronnen maakt het College van Bestuur een zelfevaluatie
en stelt in het Centraal Directie Beraad met de directeuren van de onderwijsafdelingen het Jaarplan
en een plan van aanpak De Rooi Pannen op. Dit jaarplan geeft input voor de jaarplannen van de
afdelingen voor het daaropvolgende schooljaar.
De centrale dienst Kwaliteitszorg en Interne Controle voorziet aan de hand van verschillende
bronnen de afdelingen jaarlijks van een factsheet met de meest actuele scores per indicator
(voldoende/onvoldoende). De afdelingen analyseren de gegevens van de factsheets aan de hand van
centrale bronnen, onderwijsdocumenten, metingen en resultaten en maken een zelfevaluatie. Op
basis van de zelfevaluaties maken de afdelingen een jaarplan, waarin de voornaamste speerpunten
worden benoemd. In het plan van aanpak, dat onderdeel is van het jaarplan, formuleren de afdelingen
doelstellingen en acties en voorzien deze van een tijdpad.
De zelfevaluatie en het jaarplan komen aan de orde in het managementgesprek tussen het College
van Bestuur en het MT van de afdeling. In dit gesprek licht het MT de keuzes van de doelen in het
jaarplan toe en komen eventuele knelpunten en omissies aan de orde. Indien nodig of wenselijk stelt
de afdeling het jaarplan en/of plan van aanpak bij en/of vindt een vervolggesprek of andere actie
plaats. In december vindt vervolgens tussen het College van Bestuur en de directeur van de afdeling
een voortgangsgesprek plaats op basis van het jaarplan en plan van aanpak.
Het kwaliteitszorgsysteem wordt jaarlijks geëvalueerd en daar waar nodig verfijnd.
15
Resultaten:
 Maandrapportages
Maandelijks worden in het Centraal Directie Beraad en door de MT’s per afdeling de
maandoverzichten per afdeling en op instituutsniveau besproken, zoals de aanmeldingen, de
financiële resultaten in relatie tot de begroting, het ziekteverzuim personeel, het aantal
“gewogen” leerlingen versus fte’s en loonkosten en de uitstroom leerlingen.
 Resultatenoverzichten per afdeling (per kwartaal)
Per kwartaal worden in het Centraal Directie Beraad en door de MT’s per afdeling de
resultatenoverzichten op afdelings- en instituutsniveau besproken. Het overzicht is één A3
waarin de belangrijkste cijfers per afdeling en DRP-breed voor één schooljaar zijn gebundeld.
Hierin worden zowel bovengenoemde cijfers uit de maandrapportages opgenomen als cijfers
over onder meer de aanmeldingen, in-, door- en uitstroom leerlingen, aantal klachten, jaar- en
diplomaresultaat (mbo), opbrengsten (vmbo), voortijdig schoolverlaten (vsv) en resultaten vanuit
leerlingen, ouder- en personeelsenquêtes. De resultatenoverzichten worden tevens 2x per jaar
besproken in het managementgesprek van het College van Bestuur met de directeur
respectievelijk het MT van de afdeling.
 Tussentijdse overzichten
Het Centraal Directie Beraad beziet periodiek (controle)overzichten van onder meer de resultaten
van de tevredenheidsenquêtes, gerealiseerde onderwijstijd, opbrengsten DUO, diploma’s, toepassing
18/26-regel, autorisaties ict-programma's.
Bovengenoemde rapportages maken het mogelijk om tussen de afdelingen te benchmarken en om,
indien noodzakelijk, tijdig bij te sturen. De rapportages bevatten altijd de meest actuele
managementinformatie, voorzien daarmee in een behoefte van niet alleen het College van Bestuur
maar ook van de managementteams, de directeuren en adjunct-directeuren van de afdelingen, en
vormen, binnen de beleidskaders van De Rooi Pannen mede de basis voor diverse beleidsbeslissingen
op instituuts-, afdelings- en teamniveau. Een aantal rapportages zijn tevens regulier onderwerp van
gesprek in het periodiek overleg tussen College van Bestuur en Raad van Toezicht. De rapportages
blijven de komende jaren derhalve in de huidige vorm en frequentie vooralsnog ongewijzigd
gehandhaafd.
Interne controle
In opdracht van het College van Bestuur worden in het kader van interne controle steekproefsgewijs
onderzoeken uitgevoerd op diverse terreinen zoals de volledigheid van de leerlingendossiers, de
facturering van leerlingen, geprogrammeerde en gerealiseerde onderwijstijd, plannen van inzet, etc.
Daarnaast voert de intern controleur risicocontroles uit zoals kasbeheer. Bevindingen worden
besproken met de directeur van de betreffende afdeling en met het College van Bestuur en indien
noodzakelijk in het Centraal Directie Beraad. In het Centraal Directie Beraad is besloten om de
onderzoeken de komende jaren uit te breiden naar alle beleidsterreinen in het kader van versterking
van de interne controle.
16
Verticale verantwoording
Het is vastgelegd hoe relevante informatie en knelpunten, vanuit de afdelingen bij het College van
Bestuur terechtkomen en hoe informatie en afspraken vanuit het College van Bestuur/Centraal
Directie Beraad naar de teams worden gecommuniceerd en waar de informatie te vinden is. De
overleggen op de verschillende niveaus spelen hierin een centrale rol. Hiermee heeft enerzijds het
College van Bestuur een duidelijk beeld van wat er binnen de afdeling speelt en kan het College door
deze werkwijze, indien noodzakelijk adequaat op incidenten en problemen inspelen. Anderzijds zijn
alle medewerkers goed op de hoogte van voor hen belangrijke informatie en kunnen zij efficiënt hun
werk uivoeren conform door het CDB geformuleerde of van overheidswege vastgestelde richtlijnen.
Kwaliteitsplan en Excellentieplan
In het Kwaliteitsplan 2015-2018 legt De Rooi Pannen de kwaliteitsafspraken mbo met de minister
vast. Hierin is beschreven hoe De Rooi Pannen de onderwijskwaliteit de komende vier jaar waar
nodig gaat verhogen en hoe de extra ontvangen gelden ingezet worden. Het plan van aanpak dat
onderdeel is van het Kwaliteitsplan wordt gedurende de looptijd in januari en juli door het CDB
gemonitord. Dit plan van aanpak is geïntegreerd in het plan van aanpak van het Jaarplan De Rooi
Pannen.
Het Excellentieplan 2015-2018 maakt deel uit van het Kwaliteitsplan. In dit plan is uitgewerkt hoe De
Rooi Pannen bijdraagt aan het excellent vakmanschap van leerlingen op de instelling door zorg te
dragen voor actuele onderwijsprogramma’s, verbinding met de praktijk te behouden, goed en
boeiend onderwijs op maat te bieden en om zo het talent van iedere leerling maximaal te benutten.
De voortgang van de activiteiten worden periodiek gerapporteerd en besproken met OCW.
Verantwoordingsdocument Kwaliteitsborging
Het Verantwoordingsdocument Kwaliteitsborging is een groeidocument dat de systematiek van de
kwaliteitszorgcyclus, de kwaliteitsborging op instituutsniveau en binnen de afdelingen, de
controlerende functie, de resultaten en de verticale verantwoording beschrijft. Het document en het
conform werken biedt niet alleen het College van Bestuur maar ook de MT’s inzicht in de manier
waarop De Rooi Pannen in control is door de wijze van kwaliteitsborging en de samenhang van
plannen en instrumenten te beschrijven.
B2.
Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden
B2.1.
Aanscherping regelgeving
Ten gevolge van allerlei uitwassen binnen onderwijsland gaat de aandacht te veel uit naar
aanscherping van regelgeving en te weinig naar waar het in het onderwijs om zou moeten gaan, de
leerling. Regelgeving wordt te veel gebaseerd op “de kwaden” en gaat ten koste van de ruimte van
“de goeden”. Risicobeperkende maatregelen zijn prima maar moeten voldoende vrijheid laten aan de
autonome instituten om, binnen landelijke kaders, het onderwijs op geheel eigen wijze zo in te
richten dat het hoogst haalbare uit de leerling kan worden gehaald.
17
B3.
Rapportage van het toezichthoudend orgaan
B3.1.
Raad van Toezicht inzake risico’s en financieel beleid
De Raad van Toezicht heeft bij De Rooi Pannen naast haar formele rol als toezichthouder ook de rol
van “sparring partner” van het College van Bestuur. Daarbij waakt de Raad van Toezicht er
nadrukkelijk voor niet de rol van adviseur op zich te nemen. De Raad van Toezicht en het College
van Bestuur zijn van mening dat toezicht houden op iets wat je zelf hebt geadviseerd niet mogelijk is.
Majeure beslissingen inzake beleid en financiën worden in overleg genomen. Beslissingen o.a. inzake
grote investeringen in huisvesting worden genomen op basis van “worst case scenario”-berekeningen
en voorzichtige financiële meerjarenprognoses, onderbouwd door berekeningen van accountants en
externe bouwkundige ervaringsdeskundigen. Daarbij worden nadrukkelijk voor de komende jaren
ook de financiële consequenties voor de onderwijsafdelingen in beeld gebracht, beoordeeld en
meegewogen in de besluitvorming, evenals ervaringsgegevens vanuit eerdere nieuw- en
verbouwprojecten zoals standaardbedragen per leerling voor nieuwbouw, etc.
18
Disclaimer
Deze continuïteitsparagraaf is gebaseerd op meer dan 45 jaar ervaringsgegevens maar biedt geen
garantie op de toekomstige realisatie.
19
Jaarverslag 2015
2
Inhoudsopgave
Voorwoord
5
Inleiding
6
1.
Organisatie
1.1.
Type instelling
1.2.
Missie en visie
1.3.
Beleid
1.4.
Organisatiestructuur
1.5.
Aanbod
1.6.
Omvang
1.7.
Klacht, bezwaar, beroep
1.8.
Raad van Toezicht
1.9.
Governance
1.10. Bestuurlijk vermogen
7
7
7
7
10
11
13
13
13
14
15
2.
Leerlingen
2.1.
Beleid
2.2.
Samenstelling leerlingenbestand
Meerjarenprognose leerlingen 2015-2020
2.3.
2.4.
Voedingsgebied
2.5.
Instroom oktober 2015
2.6.
Tevredenheid
2.7.
Rendement
2.8.
Interne doorstroom
2.9.
Externe doorstroom
16
16
16
19
19
20
21
22
22
22
3.
Personeel
3.1.
Beleid
3.2.
Samenstelling personeelsbestand
3.3.
Meerjarenprognose personeel
3.4.
Functiedifferentiatie
3.5.
Tevredenheid
3.6.
Deskundigheidsbevordering
3.7.
Ziekteverzuim
3.8.
Arbo
23
23
24
24
26
26
26
27
27
4.
Onderwijs
4.1.
Beleid
4.2.
Onderwijstijd
4.3.
Schoolverlaten
4.4.
Oordeel Inspectie van het Onderwijs
31
31
38
39
40
5.
Examinering
5.1.
Beleid
5.2.
Oordeel Inspectie van het Onderwijs
46
46
46
3
6.
Financiën
6.1.
Beleid
6.2.
Balans
6.3.
Staat van baten en lasten
6.4.
Financieel resultaat
6.5.
Solvabiliteit
6.6.
Liquiditeit
6.7.
Rentabiliteit
47
47
49
50
50
50
51
51
7.
Medezeggenschap
7.1.
Beleid
7.2.
Actueel
52
52
52
8.
PR
8.1.
8.2.
Beleid
Actueel
53
53
55
ICT
9.1.
9.2.
Beleid
Actueel
59
59
60
10.
Huisvesting
10.1. Beleid
10.2. Actueel
62
62
62
11.
Leerlingenadministratie
11.1. Beleid
11.2. Actueel
64
64
65
12.
Kwaliteitszorg – Interne Controle
12.1. Beleid
12.2. Actueel
66
66
66
9.
De leerling centraal ook in 2015
69
4
Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2015 van Scholengemeenschap De Rooi Pannen. Het Jaarverslag maakt deel uit van
het Geïntegreerd Jaardocument 2015.
Het jaarverslag is gebaseerd op de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap, de richtlijnen en indicatoren zoals gepubliceerd door het Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap, de indicatoren zoals opgenomen in de MBO-Benchmark en de richtlijnen ten aanzien
van het jaarverslag zoals vastgesteld door de Raad voor de Jaarverslaggeving.
In dit jaarverslag verantwoordt het bevoegd gezag van De Rooi Pannen zich zowel op het niveau van de instelling
als op het niveau van de organisatorische eenheden, de onderwijsafdelingen.
C.J.C.M. Pheninckx
Voorzitter College van Bestuur
5
Inleiding
De beleidskeuzes van De Rooi Pannen, zoals in paragraaf 1.3 van dit jaarverslag worden besproken, vormen de
kaders waarbinnen de tien onderwijsafdelingen handelen. De beleidskeuzes van De Rooi Pannen hebben altijd
consequenties voor de afdelingen. Directeuren en adjunct-directeuren spelen een belangrijke rol bij het vertalen
en het uitdragen van de beleidskeuzes van De Rooi Pannen naar de praktijk van alledag. Het uiteindelijk
“inkleuren van het plaatje” vindt plaats in de onderwijsteams door alle personeelsleden.
Het beleid van De Rooi Pannen, zowel voor de korte als de langere termijn, is beschreven in het
Meerjarenbeleidsplan 2012-2016. Uitgangspunten voor het plan zijn primair de leerling en het onderwijs, niet de
beleidsterreinen. De Rooi Pannen kondigt in haar Meerjarenbeleidsplan geen grote veranderingen aan maar trekt
haar bestendige, succesvolle gedragslijn op alle beleidsterreinen door naar de komende jaren. Daarbij uiteraard
wel, waar nodig, inspelend op ontwikkelingen en veranderingen om haar heen. In 2015 werden de eerste stappen
gezet om te komen tot het Meerjarenbeleidsplan 2017-2021.
Traject Teamversterking
In 2015 werd het in 2013 gestarte traject Teamversterking verder vormgegeven. Het traject Teamversterking
in samenwerking met adviesbureau Kock loopt drie jaar. Het betreft een gezamenlijk ontwikkelingstraject om
een collectieve beweging op gang te kunnen brengen, met respect voor de “eigenheden” van de verschillende
afdelingen. Elk managementteam heeft de mogelijkheid om een eigen inkleuring te geven aan het traject.
Aanleiding is o.a. de werkdruk van adjuncten. Het traject betreft niet alleen de MT’s en de teams binnen de
onderwijsafdelingen maar ook bijvoorbeeld de beleids- en besluitvorming binnen het Centraal Directie
Beraad. Besluitvorming inzake “zware” onderwerpen volgens de BOB-methode (beeld-, oordeel- en
besluitvorming) zodat besluiten beter “doorleefd” en gedragen kunnen worden door directeuren vereist een
ander soort beleidsnotitie (niet “hapklaar” maar meer open) vanuit de Centrale Diensten en betekent dus ook
een verandering voor de hoofden van de Centrale Diensten. Doel van het traject is komen tot sterkere
besluitvorming, het delen van kernwaarden, een betere balans in de rol van de adjunct (meer ruimte voor
onderwijskundig leiderschap), het team als “eigenaar” van lessen en taken, een evenredige verdeling van de
werklast binnen de teams en een Centraal Directie Beraad als stuurgroep en lerend platform.
In dit kader werden in 2015 de profielschetsen voor een adjunct-directeur en een directeur herijkt.
De volgende stap is de opzet van een teamprofiel in 2016.
Kwaliteitszorg
In 2015 werd ingezet op verfijning van de kwaliteitsborging en het cyclisch kwaliteitszorgsysteem, bestaande uit
factsheets, zelfevaluaties en jaarplannen per afdeling voor zowel de VMBO- als de MBO-afdelingen. Het
systeem is niet alleen gebaseerd op de Toezichtkaders van de Inspectie maar ook de pijlers van De Rooi
Pannen en de speerpunten per afdeling. In het kader van kwaliteitszorg werd in 2015 naast de bestaande
factsheets, etc. voor zowel de VMBO – als de MBO-afdelingen de aanzet gegeven tot een factsheet, een
zelfevaluatie en een jaarplan op DRP-niveau en voor de centrale diensten.
6
1.
Organisatie
De Rooi Pannen ressorteert onder de Stichting Katholiek Ondernemersonderwijs te Tilburg.
1.1.
Type instelling
De Rooi Pannen, Centrum voor Ondernemersonderwijs, met vestigingen in Tilburg, Breda en Eindhoven en tien
onderwijsafdelingen, verzorgt VMBO- en MBO-opleidingen in de sectoren Handel, Horeca, Toerisme /
Recreatie, Marketing / Evenementen en Vormgeving. De Rooi Pannen verzorgt onderwijs in alle leerwegen en
op alle opleidingsniveaus, met de nadrukkelijke beperking dat De Rooi Pannen niet opleidt voor alle sectoren in
het beroepenveld. Op deze wijze is het aandachtsgebied overzichtelijk waardoor enerzijds meer diepgang bereikt
kan worden en anderzijds het aanbod herkenbaar is en blijft voor leerlingen, ouders / verzorgers, toeleverende
en afnemende scholen en het bedrijfsleven. De Rooi Pannen onderscheidt zich op de eerste plaats door haar
onderwijsconcept met de praktijkgerichte en gespecialiseerde benadering. Daarnaast spelen de kleinschaligheid,
waarbij veel aandacht is voor de individuele leerling, en de (interne) doorstroom een belangrijke rol. Het
onderwijs van De Rooi Pannen wordt gekenmerkt door structuur en een optimaal afgestemde combinatie van
theorie, (interne en externe) praktijk en projecten.
1.2.
Missie en Visie
De Rooi Pannen is meer dan een school. Natuurlijk staat De Rooi Pannen voor kwalitatief hoogwaardig
beroepsonderwijs, maar er is meer. Door uitstekende relaties met toonaangevende bedrijven en instellingen, de
echte praktijk in huis en beroepseisen als leidraad voor handelen is De Rooi Pannen meer dan een school. De
Rooi Pannen biedt een echte praktijkomgeving waar jonge mensen opgeleid worden tot bekwame
beroepsbeoefenaren. Daarbij wordt er naar gestreefd om het beste uit iedere leerling te halen, zodat iedere
leerling op het voor hem of haar hoogst haalbare niveau gediplomeerd wordt.
1.3.
Beleid
Het beleid van De Rooi Pannen is gefundeerd op drie pijlers:

Kleinschalig van opzet
In de vormgeving van haar decentrale organisatie hanteert De Rooi Pannen de menselijke maat als uitgangspunt.
Elke onderwijsafdeling is gevestigd in een eigen pand en beschikt over eigen personeel en faciliteiten. Door
massaliteit te vermijden wordt een werk- en leeromgeving gecreëerd die zich kenmerkt door veiligheid en
geborgenheid. Sociale controle voorkomt het onderduiken in de anonimiteit. De gebruikers van de gebouwen
kennen elkaar en kunnen direct ondersteunend of indien gewenst corrigerend optreden. Sturing en structuur
vormen hierbij kernbegrippen. Hierbij wordt een waarden- en normenpatroon gehanteerd dat voor allen een
leidraad van handelen vormt. De relevante beroepspraktijk vormt hierbij een belangrijk ijkpunt. Kleinschaligheid
betekent een veilig leerklimaat, leerling die zich herkend en gekend voelen en persoonlijk begeleiding in nauwe
samenwerking met ouders/verzorgers,
7

Praktijkgericht onderwijs
De daadwerkelijke beroepsuitoefening vormt de basis voor het onderwijs. Dit wordt aangevuld met het
ontwikkelen van de vaardigheid om flexibel om te kunnen gaan met veranderingen. De daadwerkelijke
confrontatie tussen het beroep dat men wil gaan uitoefenen en de persoonlijke kennis en vaardigheden vormt
dan ook de kern van het onderwijsproces. Hierbij bestrijken beroepscompetenties een breder gebied dan pure
vakcompetenties. De reële, niet gesimuleerde, beroepspraktijk doet een echt appèl op integrale
beroepscompetenties. Directe ervaringen met de werkelijkheid van het beroep hebben een groter
leerrendement dan het puur van buiten leren van theorieën. Praktijkgerichtheid betekent in de eigen
leeromgeving dagelijks de beroepspraktijk ervaren als ook de normen en waarden gebaseerd op de
beroepspraktijk.

Ondernemende leerlingen
Verticaliteit, zoals de derde pijler tot voor kort werd aangeduid, is meer dan doorstroom binnen De Rooi
Pannen, een verticale scholengemeenschap voor VMBO en MBO waar 12-jarigen hun schoolloopbaan starten
op het VMBO en zo natuurlijk mogelijk doorstromen in een vervolgopleiding binnen het MBO. Verticaliteit is
ook de doorstroom binnen de niveau’s 1, 2, 3 en 4 van het MBO. De Rooi Pannen streeft er naar om het hoogst
haalbare uit haar ondernemende leerlingen te halen en brengt de leerling een ondernemende houding bij, niet
alleen voor zijn tijd bij De Rooi Pannen maar ook voor daarna.
Dat de beleidsuitgangspunten van De Rooi Pannen niet alleen door het bedrijfsleven, de toeleverende en
afnemende scholen maar zeer zeker ook door leerlingen en ouders / verzorgers als positief worden beoordeeld,
blijkt uit het jaarlijks toenemend aantal aanmeldingen, ook in 2015, en de hoge scores bij
tevredenheidsonderzoeken.
De missie, visie en pijlers zijn weergegeven in het “Verklarend A4-tje”
8
9
1.4.
Organisatiestructuur
De Rooi Pannen kent een transparante, platte organisatiestructuur met een Raad van Toezicht, een College van
Bestuur, twee VMBO- en acht MBO-onderwijsafdelingen en zeven centrale diensten. Het College van Bestuur
en de directeuren van de tien onderwijsafdelingen vormen samen het Centraal Directie Beraad. Een decentrale
organisatie, waar geldt "dat wat decentraal kan, doen we decentraal", met autonome onderwijsafdelingen
opererend binnen, in het Centraal Directie Beraad vastgestelde, kaders waarbij de verantwoordelijkheden, ook
ten aanzien van de besteding van het budget zo diep mogelijk in de organisatie liggen.
10
1.5.
Aanbod
Opleidingen VMBO
In onderstaand overzicht is het opleidingenaanbod van de VMBO-afdelingen weergegeven per 1 oktober 2015.
Basisberoepsgerichte leerweg sector Economie Consumptief
Basisberoepsgerichte leerweg sector Economie Handel & Verkoop
LWOO Basisberoepsgerichte leerweg sector Economie Consumptief
LWOO Basisberoepsgerichte leerweg sector Economie Handel & Verkoop
Kaderberoepsgerichte leerweg sector Economie Consumptief
Kaderberoepsgerichte leerweg sector Economie Handel & Verkoop
LWOO Kaderberoepsgerichte leerweg sector Economie Consumptief
LWOO Kaderberoepsgerichte leerweg sector Economie Handel & Verkoop
Gemengde leerweg sector Economie Consumptief
Gemengde leerweg sector Economie Handel & Verkoop
LWOO Gemengde leerweg sector Economie Consumptief
LWOO Gemengde leerweg sector Economie Handel & Verkoop
Theoretische leerweg sector Economie
LWOO Theoretische leerweg sector Economie
Tilburg
x
x
x
x
x
x
x
x
Breda
Eindhoven
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Opleidingen MBO
In onderstaand overzicht is het opleidingenaanbod van de MBO-afdelingen weergegeven per 1 oktober 2015.
Tilburg
Crebo
Naam opleiding
Niveau
BOL
Breda
BBL
HANDEL
90910
Aankomend verkoopmedewerker
1
x
93751
Verkoper detailhandel
2
x
x
90383
Verkoopspecialist detailhandel
3
x
x
90290
Ondernemer detailhandel
4
x
93492
Filiaalmanager
4
93494
Vestigingsmanager groothandel
4
x
93801
Junior accountmanager
4
x
91530
Medewerker productpresentatie
2
x
94500
Medewerker Sign
2
x
94510
Allround Signmaker
3
x
91540
Vormgeving ruimtelijke presentatie en
4
x
x
VORMGEVING
communicatie
91541
Stand-, winkel- en decorvormgever
4
x
91542
Vormgever productpresentatie
4
x
94990
Signpecialist
4
x
11
BOL
Eindhoven
BBL
BOL
BBL
HORECA
90660
Horeca-assistent
1
x
x
x
90760
Kok
2
x
x
x
x
x
x
94140
Gastheer/-vrouw
2
x
x
x
x
x
x
94153
Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw
3
x
x
x
x
x
x
95420
Zelfstandig werkend kok
3
x
x
x
x
x
x
90301
Manager/ondernemer café/bar
4
x
90303
Manager/ondernemer horeca
4
x
94161
Leidinggevende bediening
4
x
94163
Gastronoom/sommelier
4
x
95101
Gespecialiseerd Kok
4
x
95102
Leidinggevende keuken
4
x
95431
Party-manager
4
x
x
x
x
x
TOERISME / RECREATIE / EVENEMENTEN
94110
Leisure & hospitality assistant
2
x
x
x
90621
Informatiemedewerker
3
x
x
x
90622
Receptionist
3
x
x
x
94090
Verkoper reizen
3
x
x
x
94120
Leisure & hospitality host
3
x
x
x
91850
Luchtvaartdienstverlener
4
x
94072
Frontofficemanager
4
x
x
x
94100
Manager verkoop reizen
4
x
x
x
94130
Leisure & hospitality executive
4
x
x
x
90531
Assistent communicatiemedewerker
4
x
90532
Marketingmedewerker
4
x
90534
Medewerker evenementenorganisatie
4
x
12
1.6.
Omvang
Leerlingenbestand
De Rooi Pannen kent geen groeidoelstelling, toch blijft het totaal aantal leerlingen ook in 2015 groeien.
Op 1 oktober 2015 telde De Rooi Pannen in totaal 8.633 leerlingen (8.604 in 2014) waarvan 1.729 leerlingen in
het VMBO (1.745 in 2014) en 6.904 leerlingen in het MBO (6.859 in 2014). De nadere specificatie van het
leerlingenbestand op 1 oktober 2015 is opgenomen in de Resultatenbox 2015.
Personeelsbestand
Op 1 oktober 2015 telde De Rooi Pannen in totaal 877 personeelsleden, zijnde 717,9 fte’s (844 personeelsleden,
zijnde 693,5 fte’s in 2014). De nadere specificatie van het personeelsbestand op 1 oktober 2015 is opgenomen
in de Resultatenbox 2015.
1.7.
Klacht, bezwaar en beroep
Ten aanzien van de afhandeling van klachten verklaart het College van Bestuur dat de Commissie van Beroep in
2015 een klacht heeft ontvangen. De Commissie verklaarde het beroep ongegrond. Het besluit van de
Commissie werd bekrachtigd door het College van Bestuur. In 2015 werden drie klachten ingediend bij de
landelijke Ombudslijn MBO inzake De Rooi Pannen. De klachten werden naar tevredenheid van alle betrokken
partijen afgehandeld.
1.8.
Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht van De Rooi Pannen voert zesmaal per jaar structureel overleg met het College van
Bestuur. Elke vergadering wordt voorafgegaan door vooroverleg van de Raad van Toezicht. Naast het
vervullen van haar formele, wettelijke taken zoals o.a. de rol van werkgever van het College van Bestuur, heeft
de Raad van Toezicht van De Rooi Pannen voornamelijk een klankbordfunctie als "sparring partner" voor het
College van Bestuur met betrekking tot een breed scala aan, in gezamenlijk overleg vast te stellen,
onderwerpen. Per vergadering wordt een van deze onderwerpen als thema geagendeerd en daarmee wordt de
ruimte genomen om het onderwerp verder uit te diepen. In 2015 waren dit o.a. de thema’s: HR-beleid, nieuwe
kwalificatiestructuur, dossiers en keuzedelen MBO, nieuwe examenprogramma’s VMBO, kwaliteitszorg,
veiligheidsbeleid en het Meerjarenbeleidsplan 2017-2021. Afhankelijk van het onderwerp werd er voor
gekozen om voor de bespreking van het onderwerp een of meerdere hoofden centrale diensten of
directeuren uit te nodigen.
In 2015 verleende de Raad van Toezicht haar formele goedkeuring aan het Geïntegreerd Jaardocument 2014 en
de begroting 2016.
Met het oog op het niet-verkiesbaar en op relatief korte termijn aftredend aantal leden heeft de Raad gekozen
voor een gefaseerde instroom van twee tot drie nieuwe leden in de loop van 2014, 2015 en 2016. De Raad van
Toezicht heeft in 2015, evenals in 2014, gesprekken gevoerd met potentiële kandidaten voor het lidmaatschap
van de Raad van Toezicht en besloten om een lid toe te laten treden in april 2015 en een lid in februari 2016.
De nieuwe leden wordt een coach aangeboden en een inwerkprogramma. Naast de nodige papieren
informatie, statuten, reglementen, stukken inzake historie, organisatie, missie en visie, financiën, etc. worden
ook informatieve gesprekken gevoerd met de voorzitter en een lid van de Raad van Toezicht maar ook met de
leden van het College van Bestuur. Daarnaast vinden kennismakingsbezoeken plaats met alle directeuren van
de onderwijsafdelingen in Eindhoven, Tilburg en Breda.
Zoals gebruikelijk vond voorafgaand aan de laatste vergadering in 2015 de jaarlijks evaluatie plaats van de Raad
van Toezicht en van de Raad van Toezicht met het College van Bestuur. De Raad van Toezicht is van mening
dat het College van Bestuur de Raad van Toezicht nog meer dan nu als klankbord zou mogen gebruiken. De
Raad is positief over het functioneren van de remuneratiecommissie en de auditcommissie en de open sfeer
13
tussen College van Bestuur en Raad van Toezicht. De Raad streeft ernaar om de komend vergaderingen van de
Raad van Toezicht met het College van Bestuur meer tijd in te ruimen voor beleidsmatige zaken, mede met
het oog op de totstandkoming van het Meerjarenbeleidsplan 2017-2021.
Daarnaast heeft de Raad besloten dat de voorzitter en vice-voorzitter/secretaris van de Raad voortaan
tweemaal per jaar een gesprek voeren met de voorzitter en vice-voorzitter/secretaris van de
Ondernemingsraad naast het, jaarlijks, gezamenlijk overleg met Ondernemingsraad, Leerlingenraad, Ouderraad
en College van Bestuur.
Auditcommissie
In 2015 stelde de Raad van Toezicht het Reglement Auditcommissie vast. Doel van de auditcommissie: nauwer
toezicht op financiële zaken, met voldoende diepgang, ter verlichting van de Raad, zonder besluitvormend te
zijn. De commissie vergadert 1x per kwartaal. Voor de eerste maal op 9 maart 2015 en vervolgens op 8 juni,
28 september en 30 november 2015. Jaarlijks worden de onderwerpen beleid en lange-termijn financiën, de
jaarrekening, het accountantsverslag, de opzet van de accountantscontrole, de risico-analyse en de begroting
geagendeerd. Daarnaast wordt o.a. gesproken over de financiële meerjarenprognose, grote
financieringsprojecten en de periodieke financiële resultaten.
Remuneratiecommissie
In 2015 stelde de Raad van Toezicht het Reglement Remuneratiecommissie vast en de procedure beoordeling
van bestuurders. In het kader van de beoordeling van bestuurders en de invulling van het werkgeverschap voeren
de voorzitter en vice-voorzitter van de Raad van Toezicht voortaan tweemaal per jaar gesprekken met de
voorzitter van het College van Bestuur, 1x een beoordelings- en 1x een voortgangsgesprek. Met de leden van
het College van Bestuur worden voortaan jaarlijks eveneens twee gesprekken gevoerd, 1x een beoordelings- en
1x een voortgangsgesprek. Deze gesprekken vinden plaats op basis van het verslag van het collectief
functioneringsgesprek van het College van Bestuur. Gesprekken vinden jaarlijks plaats in juni en december. Alle
gesprekken worden gevoerd met 360º feedback en voorbereid en nabesproken in het vooroverleg van de Raad
van Toezicht.
E.e.a. moet gezien worden in het kader van professionalisering van het toezicht, mede onder invloed van de
toenemende maatschappelijke druk op toezichthouders, niet vanwege gebrek aan vertrouwen in het handelen
van het College van Bestuur maar om zo goed mogelijk in collegialiteit toezicht te kunnen houden.
1.9.
Governance
Ook in 2015 is de Governance Code wederom onderwerp van gesprek geweest binnen de Raad van Toezicht.
De Code bevat richtlijnen en handreikingen voor de Raad van Toezicht en het College van Bestuur. De Raad
van Toezicht en het College van Bestuur zijn voorstander van de methode “pas toe of leg uit” met betrekking
tot de Code en de eigen DRP-keuzes. De Rooi Pannen handelt conform de Code “Goed Bestuur in de BVESector”. Echter daar waar de Raad van Toezicht en het College van Bestuur van mening zijn dat het belang van
De Rooi Pannen dient te prevaleren, behouden zij zich het recht voor om de Code te beschouwen, zoals
bedoeld door de overheid, als richtlijn niet als verplichting en te handelen in de geest van de Code.
In dit kader is er omwille van het belang van continuïteit en betrokkenheid onder andere nadrukkelijk voor
gekozen de bestendige gedragslijn inzake het flexibel en pragmatisch omgaan met de maximale zittingsduur voor
de leden van de Raad van Toezicht ook in 2015 te handhaven. Het uitgangspunt daarbij is een zittingsperiode
van vier jaar met de mogelijkheid van tweemaal herbenoeming voor vier jaar. Daarmee is bepaald dat, daar waar
naar het oordeel van de Raad en het College wenselijk, afgeweken kan worden van de in de Code vermelde
zittingsduur van vier jaar met de mogelijkheid van eenmaal herbenoeming voor vier jaar.
De landelijke bekostigingssystematiek voor leden van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht geeft in
2015 geen aanleiding tot aanpassingen. De Raad heeft geconstateerd dat De Rooi Pannen volledig conform de
nieuwe bekostigingssystematiek handelt met de op voorstel van de remuneratiecommissie vastgestelde
beloningen van zowel de voorzitter, vice-voorzitter/secretaris en de leden van de Raad van Toezicht als ook van
de voorzitter en de leden van het College van Bestuur.
14
1.10. Bestuurlijk vermogen
Onder bestuurlijk vermogen verstaat De Rooi Pannen de mate waarin het bestuur inzicht heeft in de organisatie
en vooral zicht heeft op de risico’s die er in de organisatie zijn. Om volledig ‘in control’ te zijn, kiest De Rooi
Pannen op dit terrein voor een drieslag. Het College van Bestuur houdt zicht op de hele organisatie, de directeur
van de afdeling houdt zicht en grip op de processen en risico’s binnen zijn afdeling en de adjunct-directeur kent
de risico’s binnen zijn opleidingsteams.
De Rooi Pannen is een decentraal ingerichte organisatie waarin autonome afdelingen in hoge mate zelfstandig
opereren binnen, in het Centraal Directie Beraad, vastgestelde beleidskaders. Tussentijds vindt middels diverse
instrumenten monitoring plaats op de uitvoering van de verschillende onderdelen van beleid, zoals de
maandelijkse overzichten inzake ziekteverzuim personeel, financiën, kengetallen “gewogen” leerlingen versus
fte’s en loonkosten, uitstroom, aantal aanmeldingen, etc. Deze overzichten vormen, ook in 2015, vaste
maandelijkse agendapunten in het Centraal Directie Beraad. Elk kwartaal wordt tevens een resultatenoverzicht
bezien waarin alle gegevens zijn gebundeld tot een overzichtelijk geheel per afdeling. Deze overzichten met
gegevens zowel op instituuts- als afdelingsniveau, op uniforme wijze geregistreerd, bieden niet alleen het
College van Bestuur maar ook de managementteams van de onderwijsafdelingen een schat aan
managementinformatie op basis waarvan besluiten kunnen worden genomen en waarmee indien nodig tijdig
kan worden (bij)gestuurd.
Daarnaast vindt structurele interne controle plaats op alle beleidsterreinen o.a. met betrekking tot
leerlingendossiers, geprogrammeerde en gerealiseerde onderwijstijd, onderwijs- en examenplannen, plannen
van inzet, ontruimingsplannen, calamiteitenplannen/oefeningen, etc. Bevindingen van interne controles worden
maandelijks besproken in het Centraal Directie Beraad. In 2015 vormden de resultaten van de interne
controles voor het College van Bestuur geen aanleiding tot maatregelen. Alle aspecten van deze interne
controles zijn vastgelegd in de jaarplanner die jaarlijks wordt vastgesteld in het Centraal Directie Beraad.
In 2015 hebben College van Bestuur en directeuren er voor gekozen om naast de reguliere CDBvergaderingen ook periodiek een CDB-themavergadering te beleggen. Dit biedt de ruimte om bepaalde
onderwerpen nader uit te diepen, zoals bijvoorbeeld de nieuwe examenprofielen VMBO en de nieuwe
keuzedelen MBO.
15
2.
Leerlingen
2.1.
Beleid
De Rooi Pannen heeft een uitermate transparant beleid inzake de toelaatbaarheid tot haar opleidingen. Naast
de wettelijke voorschriften inzake toelaatbaarheid, stelt De Rooi Pannen dat een ieder die geschikt is om te
functioneren in het beroep waarvoor wordt opgeleid en die bereid en in staat is om aan het Rooi Pannen
onderwijs deel te nemen toelaatbaar is. Met elke leerling die zich aanmeldt wordt een toelatingsgesprek gevoerd
waarvoor ook de ouders/verzorgers worden uitgenodigd.
Het Rooi Pannen onderwijs wordt gekenmerkt door een duidelijke structuur. Leerlingen worden in een klas
geplaatst, nemen deel aan theorielessen, interne en externe praktijk en projecten volgens een vast rooster en
aan alle andere onderwijsactiviteiten in het kader van de opleiding en worden begeleid door een klassenmentor.
De klassenmentor onderhoudt ook de persoonlijke contacten met de ouders/verzorgers. Periodiek worden
leerlingen met ouders/verzorgers uitgenodigd voor ouderavonden waar niet alleen studievorderingen maar ook
zaken als absentie, etc. besproken worden. Dat leerlingen en ouders/verzorgers positief oordelen over dit beleid
blijkt, ook in 2015, uit de resultaten van enquêtes onder leerlingen en ouders, uit
klassenvertegenwoordigersoverleg en panelgesprekken met leerlingen.
2.2.
Samenstelling leerlingenbestand
De Rooi Pannen kent geen groeidoelstelling, toch blijft het leerlingenaantal ook in 2015 groeien.
Op 1 oktober 2015 telde De Rooi Pannen in totaal 8.633 leerlingen (8.604 in 2014) waarvan 1.729 leerlingen in
het VMBO (1.745 in 2014) en 6.904 leerlingen in het MBO (6.859 in 2014). De nadere specificatie van het
leerlingenbestand op 1 oktober 2015 is opgenomen in de Resultatenbox 2015.
Uitgangspunten overzicht aantal leerlingen per 1 oktober
Extranei worden niet meegeteld bij de verdeling van de subsidie over de onderwijsafdelingen maar worden
wel vermeld op het overzicht “Aantal leerlingen per 1 oktober”.
OVO-leerlingen worden niet meegeteld bij de verdeling van de subsidie en worden niet vermeld op het
overzicht “Aantal leerlingen per 1 oktober”.
Leerlingen van De Rooi Pannen die gedetacheerd zijn naar een andere school worden meegeteld bij de
verdeling van de subsidie en worden vermeld op het overzicht “Aantal leerlingen per 1 oktober”.
Leerlingen van andere scholen die gedetacheerd zijn naar De Rooi Panne worden niet meegeteld bij de
verdeling van de subsidie en worden niet vermeld op het overzicht “Aantal leerlingen per 1 oktober”.
Alle leerlingen geregistreerd in Magister, dus ook genoemde leerlingen, worden vermeld in de interne
publicaties leerlingentellingen.
16
17
18
2.3.
Meerjarenprognose leerlingen 2015-2020
De meerjarenprognose leerlingen die jaarlijks door alle onderwijsafdelingen wordt aangeleverd bij het College
van Bestuur wordt elk najaar in het Centraal Directie Beraad besproken en waar nodig bijgesteld op grond van
onder andere het aantal leerlingen op 1 oktober, de natuurlijke groei en de geplande start van nieuwe
opleidingen. De prognose werd ook in 2015 wederom door alle onderwijsafdelingen naar boven bijgesteld. De
prognose betreft de leerlingenpopulatie tot en met schooljaar 2019-2020. Naar verwachting telt De Rooi
Pannen in schooljaar 2019-2020 in totaal 8.317 leerlingen.
leerjaar
1
2
3
4
VMBO
MBO
DRP
2.4.
2015
totaal
BBL
BOL
niveau 1-2
BOL
niveau 3-4
totaal
1
2
1
2
3
4
BOL
totaal
totaal BBL / BOL
totaal
Realisatie
2015-2016
404
452
444
429
1.729
916
453
339
1678
1565
1243
710
5.988
6.904
8.633
De Rooi Pannen
Prognose
2016-2017 2017-2018 2018-2019
380
370
360
405
390
390
460
430
415
440
455
425
1.685
1.645
1.590
903
874
879
497
500
500
324
362
362
1614
1724
1739
1485
1558
1566
1353
1216
1273
692
425
416
5.965
5.785
5.856
6.868
6.659
6.735
8.553
8.304
8.325
Voedingsgebied
2014
Bron: SBB (Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven)
19
2019-2020
350
380
415
410
1.555
879
502
362
1749
1581
1273
416
5.883
6.762
8.317
2.5.
Instroom oktober 2015
Met de verkorting van de MBO-opleidingen geeft de jaarlijkse vergelijking van het aantal leerlingen op 1
oktober met voorgaande jaren geen reëel beeld meer van groei of krimp. De vergelijking van het aantal nieuwgestarte leerlingen per 1 oktober is reëler. Zo is immers te bezien of er meer of minder leerlingen voor De
Rooi Pannen hebben gekozen dan vorig jaar / vorige jaren.
In de overzichten is naast het aantal “nieuwe instromers” op 1 oktober 2015 ter vergelijking, het aantal
“nieuwe instromers” op 1 oktober 2014 weergegeven.
VMBO
Externe instroom 1 oktober 2015
Totaal VMBO
Extern (basisonderwijs)
Leerjaar
1
2
3
4
Afdeling
VMBO Tilburg
VMBO Eindhoven
Totaal
SUB
TOT
Extern (voortgezet onderwijs)
Leerjaar
1
2
3
4
230
166
0
0
0
0
0
0
230
166
0
0
9
17
9
36
2
0
20
53
250
219
396
0
0
0
396
0
26
45
2
73
469
Externe instroom 1 oktober 2014
Totaal VMBO
Extern (basisonderwijs)
Leerjaar
1
2
3
4
Afdeling
VMBO Tilburg
VMBO Eindhoven
Totaal
TOTAAL
SUB
TOT
SUB
TOT
Extern (voortgezet onderwijs)
Leerjaar
1
2
3
4
TOTAAL
SUB
TOT
265
176
0
0
0
0
0
0
265
176
1
0
10
2
8
40
0
3
19
45
284
221
441
0
0
0
441
1
12
48
3
64
505
MBO
Externe/interne instroom (inc. VMBO/MBO) 1 oktober 2015
Afdeling
Totaal
Interne
door
stroom
VO-MBO
Gediplo
meerde
interne
door
stroom
MBOMBO
Extern
Leerjaar
2
3
4
SUB
TOT
458
332
297
186
221
168
236
144
25
8
6
4
17
2
10
2
0
0
19
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
483
340
322
190
239
170
246
147
36
18
22
17
1
0
48
16
36
18
22
17
1
0
48
16
103
19
69
29
41
25
44
0
103
19
69
29
41
25
44
0
622
377
413
236
281
195
338
163
2042
74
20
1
2.137
158
158
330
330
2.625
1
Horeca Tilburg
Toerisme/Evenementen Tilburg
Handel
Vormgeving
Horeca Breda
Toerisme/Recreatie Breda
Horeca Eindhoven
Toerisme/Recreatie Eindhoven
Totaal MBO
20
SUB
TOT
TOTAAL
SUB
TOT
Externe/interne instroom (inc. VMBO/MBO) 1 oktober 2014
Afdeling
Toerisme/Evenementen Tilburg
Handel
Vormgeving
Horeca Breda
Toerisme/Recreatie Breda
Horeca Eindhoven
Toerisme/Recreatie Eindhoven
Totaal
Interne
door
stroom
VO-MBO
Gediplo
meerde
interne
door
stroom
MBOMBO
Extern
Leerjaar
2
3
4
SUB
TOT
391
396
270
172
248
202
272
207
45
11
11
0
26
2
6
1
2
0
25
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
438
407
306
172
274
204
279
208
24
19
35
19
0
0
63
13
24
19
35
19
0
0
63
13
103
20
84
36
32
27
58
5
103
20
84
36
32
27
58
5
565
446
425
227
306
231
400
226
2158
102
28
0
2288
173
173
365
365
2826
1
Horeca Tilburg
Totaal MBO
SUB
TOT
TOTAAL
SUB
TOT
Gegevens per afdeling zijn opgenomen in de Resultatenbox 2015.
2.6.
Tevredenheid
In alle metingen inzake tevredenheid leerlingen, zittend en afgestudeerd, scoort De Rooi Pannen in 2015
wederom op nagenoeg alle onderdelen boven het landelijk gemiddelde. De tevredenheid van (oud-)leerlingen
is structureel onderwerp van gesprek in het Centraal Directie Beraad, de MT’s, de teamvergaderingen, het
klassenvertegenwoordigersoverleg, de diverse panelgesprekken per afdeling en in de Leerlingenraad.
Tevredenheid zittende leerlingen
VMBO
Vensters voor Verantwoording
In 2015 hebben de beide VMBO-afdelingen van De Rooi Pannen deelgenomen aan Vensters voor
Verantwoording. De resultaten van het tevredenheidsonderzoek onder de zittende VMBO-ers en hun
ouders/verzorgers zijn weergegeven in de Resultatenbox 2015.
MBO
JOB-Monitor
De JOB-monitor, het landelijk tevredenheidonderzoek onder zittende MBO-leerlingen, wordt eenmaal per
twee jaar afgenomen. In 2015 is deze enquête wederom afgenomen.
Tevredenheid afgestudeerde leerlingen
BVE-Monitor
Alle MBO-afdelingen van De Rooi Pannen hebben deelgenomen aan de landelijke BVE Monitor, schoolverlaters
2013-2014. De BVE-Monitor is gericht op schoolverlaters van de beroepsopleidende leerweg (BOL) en de
beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Researchcentrum voor
Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht. Met het onderzoek wordt de overgang van
school naar werk dan wel het vervolgtraject in het onderwijs in kaart gebracht. De schoolverlaters worden
ongeveer anderhalf jaar na het verlaten van de opleiding ondervraagd door middel van een schriftelijke/internet
vragenlijst. Deze vragenlijst bestaat uit een gedeelte dat voor elke onderwijssoort identiek is en uit een variabel
gedeelte waarbij de inhoud afhankelijk is van de onderwijssoort en/of de opleidingssector. Bij de BVE-Monitor
21
ligt de nadruk met name op het vervolgonderwijs en de intrede op de arbeidsmarkt. De resultaten van het
onderzoek zijn opgenomen in de Resultatenbox 2015.
2.7.
Rendement
Gegevens inzake opbrengsten voor VMBO en MBO zijn weergegeven in de Resultatenbox 2015.
Extern rendement wordt door De Rooi Pannen met name bepaald op basis van de resultaten van de
onderzoeken voor de VMBO-afdelingen zoals geplaatst in Vensters voor Verantwoording en de BVE Monitor
voor de MBO-afdelingen. Resultaten van beide onderzoeken zijn, voor zover thans beschikbaar, weergegeven in
de Resultatenbox 2015.
2.8.
Interne doorstroom
De Rooi Pannen, een verticale scholengemeenschap voor VMBO en MBO, streeft ook in 2015 naar bevordering
van naadloze interne doorstroom zowel van VMBO naar MBO als binnen het MBO.
VMBO - MBO
Totaal aantal gediplomeerden
Doorgestroomd naar MBO binnen DRP
13/14 --> 14/15
375
100%
167
45%
14/15 --> 15/16
395
100%
162
41%
Aantal diploma's
Interne doorstroom naar MBO
% interne doorstroom
Ongediplomeerde doorstroom naar MBO-1
Tilburg
206
94
46%
3
Tilburg
211
83
39%
1
Eindhoven
169
73
43%
7
Eindhoven
184
79
43%
4
In de Resultatenbox 2015 is de doorstroom VMBO – MBO nader gespecificeerd o.a. per sector.
MBO
Totaal aantal gediplomeerden
Van deze leerlingen:
heeft de school verlaten
is interne doorgestroomd
2.9.
13/14 --> 14/15
2.341
100%
14/15 --> 15/16
2.321
100%
1.657
684
1.683
638
71%
29%
73%
27%
Externe doorstroom
Een groot aantal gediplomeerde MBO-leerlingen van De Rooi Pannen kiest voor een vervolgopleiding in het
HBO. In het kader van het optimaliseren van deze doorstroom naar het HBO heeft De Rooi Pannen diverse
contacten met HBO-instellingen. Voor HAVO-gediplomeerden bestaat in individuele gevallen de mogelijkheid
om een verkorte MBO – HBO traject te volgen bij de afdeling Handel, Horeca of Toerisme / Recreatie.
22
3.
Personeel
3.1.
Beleid
Kleinschaligheid, verticaliteit en praktijkgerichtheid vormen niet alleen de uitgangspunten bij de inrichting van
het onderwijs en de organisatie maar spelen ook een rol op het beleidsterrein personeel.
In het kader van kleinschaligheid heeft elke autonome afdeling een of meerdere onderwijsteams onder leiding
van een adjunct-directeur. Verantwoordelijkheden liggen zo laag mogelijk in de organisatie. Leden van het
onderwijsteam zijn samen verantwoordelijk voor de concrete inrichting van “hun” onderwijs. Elk personeelslid
wordt geacht een substantiële bijdrage te leveren aan dit collectief proces en de hiervoor noodzakelijke
teamvorming en kan en mag zich dus niet onttrekken aan de gezamenlijke verantwoordelijkheid. Naast de
algemene competenties en vaardigheden die elke werkgever van zijn medewerkers verwacht zoals o.a.
betrokkenheid, verantwoordelijkheidsgevoel en vakmanschap, eist De Rooi Pannen in dit kader daarom ook een
aantal specifieke kwaliteiten van haar “ondernemende” personeelsleden, kwaliteiten die logischerwijs
voortvloeien uit de wijze waarop De Rooi Pannen haar organisatie en onderwijs heeft ingericht. De docent is
niet alleen een vakman op zijn eigen gebied maar wordt ook geacht vakman te zijn in het integreren van zijn vak
in zowel de theorie- als de praktijkcomponent als ook in de projecten binnen een opleiding. Brede inzetbaarheid,
vakoverstijgende interesse, bekendheid met de beroepspraktijk van de branches waarvoor wordt opgeleid,
alsmede bereidheid om buiten de grenzen van zijn vakgebied te opereren zijn van essentieel belang voor het
optimaal functioneren van een medewerker binnen een onderwijsteam van De Rooi Pannen.
In het kader van kleinschaligheid is elke docent als klassenmentor verantwoordelijk voor het welbevinden van
zijn eigen leerlingen. Persoonlijke aandacht voor elke leerling is daarbij voorwaarde. De klassenmentor
onderhoudt frequent, persoonlijk contact met de ouders / verzorgers van zijn leerlingen. Alle docenten dienen
optimaal toegerust te zijn voor de veeleisende taak van klassenmentor. Ook de komende jaren krijgt structurele,
praktische scholing van klassenmentoren, o.a. op het gebied van klassenmanagement, gesprekstechnieken, etc.
alle aandacht.
In het personeelsbeleid van De Rooi Pannen speelt kleinschaligheid ook een rol op een ander vlak. Elk
personeelslid heeft een directe chef, bijvoorbeeld een adjunct-directeur. De directe chef is primair
verantwoordelijk voor het welbevinden van zijn eigen personeel, zijn eigen teamleden. Het welbevinden van
personeelsleden wordt vergroot door persoonlijke aandacht, zowel in informele als formele zin. De directe chef
voert jaarlijks een functioneringsgesprek met elk personeelslid van zijn team. In het kader van de Wet BIO wordt
met elk lid van het onderwijzend personeel eenmaal per drie jaar een bekwaamheidsgesprek gevoerd. In dit
gesprek wordt gesproken over de competenties en vaardigheden van betrokken personeelslid en waar nodig, in
goed onderling overleg, een persoonlijk verbetertraject op maat in werking gezet waarbij directe chef en
personeelslid periodiek vorderingen evalueren en waar nodig het traject bijsturen. Praktische scholing van
leidinggevenden inzake het voeren van functioneringsgesprekken, bekwaamheidsgesprekken, slechtnieuwsgesprekken, etc. is dan ook een van de aandachtspunten binnen het personeelsbeleid van De Rooi Pannen.
In het kader van verticaliteit is optimalisering van naadloze (interne) doorstroom van VMBO naar MBO, binnen
het MBO naar een ander niveau en van MBO naar HBO een speerpunt. Naadloze doorstroom ontstaat als er
sprake is van optimale onderlinge afstemming van programma’s door de personeelsleden van de VMBO- en
MBO-afdelingen en met het HBO. Personeelsleden van zowel de VMBO- als de MBO-afdelingen leveren een
constructieve (vakinhoudelijke) bijdrage niet alleen aan deze programmatische afstemming maar ook aan de
inrichting van o.a. (branche-)specifieke doorstroomprojecten, zijn bereid om “in elkaars keuken te kijken” en
nemen deel aan o.a. docentenstages op collega-afdelingen of collega-scholen. Personeelsleden zijn bekend met
toeleverend, collega- en afnemend onderwijs ook in het kader van andere aan vertikaliteit gerelateerde aspecten
zoals de “warme overdracht”. Personeelsleden van De Rooi Pannen spelen een actieve rol in de werving en
voorlichting tijdens de jaarlijkse Open Dag en informatiedagen en tijdens bezoek aan of ontvangst van
toeleverende scholen.
23
In het kader van praktijkgerichtheid vormen de projecten en de interne en/of externe praktijk essentiële
onderdelen van elke opleiding van De Rooi Pannen. Deze praktijk is sterk verankerd in de opleidingen, een
gezamenlijke verantwoordelijkheid. Elk personeelslid is overtuigd van het belang van deze praktijkcomponent en
draagt dit dan ook nadrukkelijk uit naar zijn leerlingen. Elk personeelslid levert een actieve bijdrage aan deze
praktijkcomponent en is niet alleen bekend met maar heeft ook sterke affiniteit met de beroepspraktijk van de
branches waarvoor wordt opgeleid. Personeelsleden hebben een actieve rol in de begeleiding van leerlingen
tijdens projecten, stages en buitenschoolse praktijkvorming en nemen deel aan bedrijfsstages, bedrijfsworkshops,
etc.
De Rooi Pannen heeft hoog in het vaandel staan dat haar personeel de normen en waarden die door De Rooi
Pannen, mede vanuit de beroepspraktijk, van alle leerlingen worden geëist uitdraagt. Elk personeelslid van De
Rooi Pannen heeft immers een voorbeeldfunctie voor zijn leerlingen en is een ambassadeur van De Rooi Pannen
die het merk De Rooi Pannen uitdraagt.
Speerpunten voor de komende jaren zijn de borging van het DRP-gedachtengoed en de versterking van de
teams en de vertikale verbindingen. Het grote aantal nieuwe personeelsleden, jaarlijks, vraagt extra aandacht
als het gaat om het “eigen maken” van de DRP-cultuur en normen en waarden. Mede in dit kader verscheen
het “verklarend A4-tje” en worden bijeenkomsten gehouden waarbij het College van Bestuur alle nieuwe
medewerkers ontvangt en wegwijs maakt in het DRP-gedachtengoed.
3.2.
Samenstelling personeelsbestand
Met een toenemend leerlingenaantal groeit uiteraard ook het personeelsbestand. Op 1 oktober 2015 telde De
Rooi Pannen in totaal 877 personeelsleden, zijnde 717,9 fte (844 personeelsleden, zijnde 693,5 fte in 2014). De
specificatie van het personeelsbestand op 1 oktober 2015 is opgenomen in de Resultatenbox 2015.
De groei van het personeelsbestand loopt ook in 2015 in de pas met de toename van het aantal leerlingen.
Maandelijks wordt het overzicht inzake kengetallen “gewogen” leerlingen versus fte’s en loonkosten per
afdeling en op instituutsniveau bezien in het Centraal Directie Beraad en door de MT’s per afdeling. De Rooi
Pannen kent een constante verhouding tussen het aantal leerlingen en het aantal fte’s. In 2015 ligt het aantal
“gewogen” leerlingen per fte op gemiddeld 11,6, evenals in 2014.
3.3.
Meerjarenformatie personeel 2015-2019
In 2015 heeft het Centraal Directie Beraad, het beleidsbepalend gremium bestaande uit het CvB en de 10
afdelingsdirecteuren, besloten om de meerjaren formatie-ontwikkeling van het (VMBO- en MBO-) personeel,
niet meer te koppelen aan het geprognotiseerde aantal leerlingen maar aan de te verwachten financiële
middelen.
De reden voor deze gewijzigde opstelling is gelegen in de intensivering van het onderwijs en de verkorting van
de opleidingen in met name het MBO. Deze overheidsmaatregelen betekenen in grote lijnen dat de school i.c.
de MBO-afdelingen voor minder leerlingen meer onderwijs moet gaan verzorgen maar dat de door OCW toe
te kennen subsidie minimaal gelijk blijft.
Handhaving van de een op een relatie tussen (geprognotiseerde) leerlingen en (formatie) personeel zou aldus
betekenen dat er een daling in de personele formatie plaats gaat vinden.
De koppeling tussen financiële middelen en formatie wordt weergegeven op de volgende pagina’s.
24
Meerjarenprognose GJ 2015 - 2019
2015
2016
2017
2018
2019
Werkelijk
Prognose
Prognose
Prognose
Prognose
- MBO
6.904
6.868
6.659
6.735
6.762
- VO
1.729
1.685
1.645
1.590
1.555
8.633
8.553
8.304
8.325
8.317
68.628.448
65.723.860
66.739.200
67.093.200
65.991.200
- MBO
43.014.835
45.392.090
46.941.200
47.576.200
46.875.200
- VO
16.102.365
15.663.370
15.074.000
14.790.000
14.506.000
- huisvesting
4.534.787
4.668.400
4.724.000
4.727.000
4.610.000
- Incidentele subsidie
4.976.461
0
0
0
0
211.690
270.000
300.000
300.000
300.000
211.690
270.000
300.000
300.000
300.000
7.106.612
7.843.280
6.400.000
6.500.000
6.500.000
- MBO
5.468.920
6.837.380
5.185.000
5.270.000
5.270.000
- VO
1.073.810
705.900
915.000
930.000
930.000
- Overhead
563.882
300.000
300.000
300.000
300.000
Financiële baten
22.119
10.000
0
0
0
- Overhead
22.119
10.000
0
0
0
75.968.869
73.847.140
73.439.200
73.893.200
72.791.200
Werkelijk
Begroot
Begroot
Begroot
Begroot
2015
2016
2017
2018
2019
Totale baten
75.968.869
73.847.140
73.439.200
73.893.200
72.791.200
(Begroot) aandeel loonkosten (61%)
46.341.010
45.046.755
44.797.912
45.074.852
44.402.632
Werkelijke loonkosten formatie
45.308.130
--
--
--
--
Leerlingen aantallen
Rijksbijdragen
Baten in opdracht van derden
- MBO (Contractonderwijs)
Overige baten
Totale Baten
Formatiebudget
Prognose formatie in fte's
manage
ment
Werkelijk 2015
Prognose 2016
Prognose 2017
Prognose 2018
Prognose 2019
41,8
41
40,8
41,1
40,5
oop
260,4
258,8
257,4
258,9
255,1
op
Totaal
415,7
414,1
411,8
414,3
408,1
25
717,9
713,9
710
714,3
703,7
3.4.
Functiedifferentiatie
Functiedifferentiatie wordt binnen De Rooi Pannen m.n. gebruikt als middel om de bestaande onderwijsfunctie
te onderscheiden naar rollen of kerntaken zoals docent, instructeur en onderwijsassistent. De docent, met de
kerntaak “onderwijzen”, functioneert zelfstandig binnen de kaders van de opleiding, de instructeur, met de
kerntaak “instrueren”, binnen het onderwijsprogramma en de onderwijsassistent, met de kerntaak “begeleiden”,
onder verantwoordelijkheid van de docent, binnen het lesprogramma. Docenten, instructeurs en
onderwijsassistenten vormen samen het onderwijsteam. De Rooi Pannen heeft geen streefcijfers geformuleerd
ten aanzien van het aantal docenten, instructeurs en onderwijsassistenten. In de Resultatenbox 2015 zijn de
aantallen leden management, OP en OOP op peildatum 1 oktober 2015 opgenomen.
3.5.
Tevredenheid
Eenmaal per twee jaar, in 2015 voor de tweede maal, neemt De Rooi Pannen met het voltallig personeel deel
aan het landelijke medewerkersonderzoek van Effectory. De resultaten van dit onderzoek zijn uitgewerkt en
gepresenteerd op drie verschillende niveaus, te weten De Rooi Pannen totaal, per afdeling en per team. De
resultaten worden besproken in het Centraal Directie Beraad, door de managementteams, tijdens afdelings- en
teamoverleg, met de OR en met de Raad van Toezicht. Als de resultaten daartoe aanleiding geven, worden
verbeteracties in gang gezet waarvan het verloop en de resultaten nauwkeurig worden bezien.
In 2015 scoorde De Rooi Pannen, met een respons van 70,2% (74,7% in 2014), hoger dan het landelijk
gemiddelde op tevredenheid (7,9 t.o.v. 7,0), betrokkenheid (8,2 t.o.v. 6,9) en bevlogenheid (7,7, t.o.v. 7,2). Een
nadere specificatie van de resultaten is opgenomen in de Resultatenbox 2015. Op basis van de resultaten
werden met name door de afdelingen per team afspraken gemaakt ten aanzien van ‘het behoud van het goede’
en ‘versterking van minder goede zaken’. Op instituutsniveau werden de resultaten meegenomen in het traject
Teamversterking. Jaarlijks bespreekt het College van Bestuur in december de voortgang van verbeteracties,
etc. afzonderlijk met alle directeuren tijdens de bespreking van de tussenrapportage in het kader van de
kwaliteitscyclus. Het eerstvolgend onderzoek vindt plaats in 2017.
3.6.
Deskundigheidsbevordering
Hoewel De Rooi Pannen uitsluitend werkt met bekwaam, deskundig en bevoegd personeel acht zij het van belang
om structureel te kijken naar mogelijkheden om de bekwaamheid op peil te houden of in voorkomende gevallen
op onderdelen te verbeteren, als gezamenlijke verantwoordelijkheid van leidinggevende en medewerker.
In het kader van deskundigheidsbevordering hebben binnen de afdelingen in 2015 wederom diverse trainingen
plaatsgevonden in samenwerking met ExplainIT Training en Consultancy en met Van Maerlant.
Voor docenten met coördinerende taken werden diverse trainingen aangeboden zoals effectief vergaderen,
persoonlijke effectiviteit, timemanagement, projectmatig werken en coaching.
Voor personeelsleden die voorlichting verzorgen, bijvoorbeeld op beurzen, werd in 2015, evenals in 2013 en
2014, een speciale beurstraining verzorgd.
In 2015 werd wederom de LC-cursus, de cursus coaching voor potentiële LC-ers, aangeboden.
LB-docenten kunnen in aanmerking komen voor een LC-functie door onder andere het volgen van de DRPcursus coaching ter voorbereiding van de coaching van nieuwe collega’s, waarin de eigenheid van De Rooi
Pannen een prominente plaats heeft.
Ook in 2015 werden trainingen voor (nieuwe) adjunct-directeuren aangeboden, o.a. met betrekking tot
ziekteverzuim, gesprekstechnieken en leidinggeven. Deze trainingen maken deel uit van een breder
inwerkprogramma voor (nieuwe) adjunct-directeuren dat in 2016 verder vorm krijgt.
26
Ook de hoofden van de centrale diensten werden in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan diverse trainingen
zoals o.a. timemanagement.
3.7.
Ziekteverzuim
Maandelijks zijn de overzichten inzake het ziekteverzuim per afdeling en op instituutsniveau onderwerp van
gesprek in het Centraal Directie Beraad en in de MT-vergaderingen per afdeling. In 2015 kende De Rooi Pannen
een ziekteverzuimpercentage van 4,5% (3,9% in 2014). De stijging is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan
een toename van het lang verzuim. Dit lang verzuim wordt voor het overgrote deel veroorzaakt door (ernstige)
medische/fysieke problemen. Er is een zeer beperkt arbeidsgerelateerd (lang) verzuim. Landelijk lag het
ziekteverzuimpercentage in de BVE-sector in 2015 op 5,23% (5,18% in 2014).
De Rooi Pannen heeft een contract met Robidus in het kader van het eigenrisicodragerschap Ziektewet.
Eigenrisicodrager zijn betekent voor De Rooi Pannen een lagere sectorpremie en zelf verantwoordelijk zijn voor
de ZW-uitkeringen aan ex-werknemers. Hierbij gaat het om ZW uitkeringen aan ex-werknemers die ziek uit
dienst zijn gegaan (ingeval van een aflopend contract) of binnen 4 weken na uitdiensttreding ziek worden. Het
financiële voordeel van een overstap naar eigenrisicodragerschap komt enerzijds voort uit het feit dat De Rooi
Pannen alleen voor de eigen ZW-schade betaalt. In geval van publieke financiering (UWV) wordt de schade
collectief gedragen. Anderzijds is de besparing gelegen in het feit dat De Rooi Pannen door tijdige en juiste
begeleiding van de populatie, de duur van verzuim kan verkorten en hiermee de schadelast kan verlagen. De
Rooi Pannen is hiermee verantwoordelijk voor de toekenning van een ZW-uitkering, de
Poortwachterbegeleiding en de ondersteuning bij re-integratie en begeleiding naar werk.
3.8.
Arbo
In 2015 heeft de Arbocommissie zich hoofdzakelijk gericht op:
- het toezicht houden op de uitvoering van de procedures/reglementen vanuit het Arbo-beleidsplan;
- het ziekteverzuim;
- de opvolging van het medewerkerstevredenheidsonderzoek
Procedure Ongevallenmelding- en registratie
In 2015 zijn er vier meldingen geweest in het kader van de procedure Ongevallenmelding- en registratie (vgl. 3
in 2014). Alle vier de meldingen zijn geclassificeerd als ‘niet-ernstig’, twee meldingen hadden betrekking op
medewerkers en twee meldingen betroffen leerlingen. Een medewerker heeft zich tijdens de uitvoering van
ICT-werkzaamheden aan switches een stroomstoot gehad die weliswaar een bezoek aan de huisartsenpost
betekende maar geen medische gevolgen had. Een medewerker is tijdens een uitje met haar mentorklas op de
ijsbaan, gevallen en heeft haar stuitje gebroken en haar ellenboog gekneusd. De meldingen ten aanzien van de
leerlingen betrof in beide gevallen een ‘val-incidenten’ tijdens een mountainbiketocht waarvan één zonder
gevolgen en één met een ziekhuisopname tot gevolg. Gezien de classificatie van de ongevallen was doormelding
aan de arbeidsinspectie niet aan de orde. De meldingen zijn geen aanleiding geweest om het (veiligheids)beleid
aan te passen.
Procedure Bestrijding Ongewenst Gedrag
In het kader van de procedure bestrijding ongewenst gedrag is in 2015, na een interne sollicitatieronde en
gesprekken met het hoofd Personeelszaken en de externe vertrouwenspersoon, de rol ‘interne
vertrouwenspersoon’ van de afdeling Personeelszaken overgedragen aan twee medewerkers van de
onderwijsafdelingen. In november 2015 hebben de beide medewerkers, op voordracht van de Arbo Unie, een
uitgebreide training Vertrouwenspersoon gevolgd bij Van Oss en Partners te ’s-Hertogenbosch.
Er is in 2015 in het kader van de procedure bestrijding ongewenst gedrag, géén contact gelegd met de interne
vertrouwenspersonen noch zijn er klachten geuit bij de externe vertrouwenspersonen of bij de interne
klachtencommissie.
27
Calamiteitenplannen en oefeningen
De preventiemedewerkers hebben in 2015 toezicht gehouden op de uitvoering van de procedures en
reglementen vanuit het Arbo-beleidsplan, de uitvoering van de calamiteitenoefeningen en de eventueel
noodzakelijke aanpassingen van de calamiteitenplannnen per afdeling. Er werden in 2015 geen bijzonderheden
geconstateerd. Het optimaliseren van calamiteitenplannen en het uitvoeren van calamiteitenoefeningen is geen
centrale zaak maar de verantwoordelijkheid van elke afdeling zelf. Een afdeling kan daarbij kiezen voor
samenwerking met een externe organisatie. De centrale dienst Facilitaire Zaken speelt in deze een begeleidende
rol.
Onvervulde vacatures
De Rooi Pannen had in 2015, evenals in 2014) geen onvervulde vacatures.
Plannen van Inzet
Voor docenten hanteert De Rooi Pannen reeds jaren de zgn. 18/26 regel. Dit houdt in dat docenten minimaal
18 en maximaal 26 lessen van 50 minuten verzorgen per week met een vaste opslag van 25 minuten per les en
minimaal 7 klokuren voor overige taken. Voor instructeurs geldt de vergelijkbare 23/32-regel met een vaste
opslag van 10 minuten per instructieles van 50 minuten. De vaste opslag is bedoeld voor de voorbereiding van
lessen, het maken en corrigeren van toetsen en examens en voor deskundigheidsbevordering. Daarbij wordt
uitgegaan van een normjaartaak van 1659 klokuren, 40 weken van 40 klokuren met 59 door het personeelslid
zelf in te vullen klokuren voor scholing en professionalisering en ter compensatie van voorlichtingsavonden etc.
Het plan van inzet wordt jaarlijks per onderwijsteam voor het einde van het schooljaar via een “drieslag”
besproken, nl. de evaluatie van het huidige plan, het aangepaste plan en daarna de vaststelling.
In 2015 zijn een aantal bijeenkomsten voor adjunct-directeuren en directeuren verzorgd in het kader van de
inzetbaarheid en taakverdeling op basis van de nieuwe CAO.
Jaarlijks controleert het College van Bestuur alle plannen van inzet van alle afdelingen. Deze controle maakt
onderdeel uit van de cyclus van structurele interne controle. In 2015 heeft het College van Bestuur bij de
controle van de plannen van inzet geen tekortkomingen geconstateerd.
Klachten- en klokkenluidersregeling
Het Centraal Directie Beraad heeft in 2010 een klachten- en klokkenluidersregeling vastgesteld waarbij
onderscheid wordt gemaakt tussen “gewone” klachten en vermoedens van misstanden. In beide gevallen wordt
per zaak een commissie samengesteld om de objectiviteit te kunnen waarborgen. In 2015 zijn er geen meldingen
gedaan in het kader van deze regeling.
28
Traject Teamversterking
Het driejarig traject Teamversterking in samenwerking met Kock kent de volgende doelstellingen:
 versterking van de verticale verbindingen (Centraal Directie Beraad -> managementteams ->
onderwijsteams),
 versterking van de besluitvorming in het Centraal Directie Beraad,
 versterking van de rol van de adjunct-directeur, meer onderwijskundig leider,
 versterking van de onderwijsteams, meer de capaciteiten van alle teamleden benutten, ‘het beste uit
elk team willen halen’,de groei van ‘hard werken’ naar ‘slim samenwerken’.
De groei van hard werken naar slim samenwerken geldt voor het team als collectief maar heeft effect op de
rol en het functioneren van de adjunct-directeur en de persoonlijke ontwikkeling of groei van de individuele
teamleden. Enkele kenmerkende voorbeelden van de groei:
(hard) werken
(slim) samenwerken

De adjunct-directeur maakt het plan van
inzet voor de teamleden;


De adjunct-directeur als de spil waar alles
om draait;
Je taak vervullen;





Adjunct-directeur stuurt gedrag van de
teamleden;
Ieder z’n vak;
Selectie teamleden op basis van
bevoegdheid
naar




Verdeling van het werk door de adjunctdirecteur in overleg met de teamleden,
ieder zijn rol binnen projecten, secties etc.;
De adjunct-directeur als procesbegeleider;
Taakvolwassenheid, verantwoordelijkheid
willen / nemen
Adjunct-directeur benut de mogelijkheden
van de teamleden;
Afstemming van leerstof
Selectie op basis van bevoegdheid en de
voor het team benodigde competenties
(evenwichtige samenstelling team)
Als uitgangspunten voor dit traject gelden:
 De Rooi Pannen is een sterke organisatie met een duidelijke missie, uitgesproken kernwaarden en
stevige pijlers onder het onderwijs;
 Er zijn allerlei lokale verschillen en die worden gerespecteerd; ten aanzien van dit traject zijn er
verschillen in de ontwikkelfase en in het tempo waarin de ontwikkeling zal kunnen plaatsvinden maar
er bestaat een gelijke doelstelling;
 Er wordt gewerkt aan teamversterking in de afdelingen, leren van elkaar en samen ontwikkelen. Een
gezamenlijk ontwikkeltraject maar niet voor iedereen gelijk;
 Adjunct-directeuren zijn onderwijskundig leiders die de teams tot versterking gaan brengen; het
Centraal Directie Beraad faciliteert hen hierbij.
Tijdens het gehele traject vindt tijdens themabijeenkomsten in het Centraal Directie Beraad periodiek
terugkoppeling plaats op de nulmeting, de opdrachten, de voortgang, de praktijkvoorbeelden en de inrichting
van het traject. Zonodig kan bijstelling plaatsvinden. Het Centraal Directie Beraad fungeert aldus als
klankbordgroep en als lerend en inspirerend platform.
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Sinds 1 juli 2013 is ook De Rooi Pannen op grond van de Wet Verplichte Meldcode Huiselijk Geweld en
Kindermishandeling verplicht om een meldcode te hanteren. De meldcode bevat o.a. een vijfstappenplan dat
de medewerkers ondersteunt bij het omgaan met signalen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.
Daarnaast heeft De Rooi Pannen de plicht om alle medewerkers te informeren en het gebruik van de
meldcode binnen de eigen school te bevorderen. De vijf verplichte stappen gaan in vanaf het moment dat er
signalen zijn. Signalering is geen stap in het stappenplan, maar een houding die in ieder contact met leerlingen
aanwezig behoort te zijn. Zodra een medewerker bij een leerling signalen opvangt van huiselijk geweld en/of
29
kindermishandeling neemt hij/zij altijd contact op met de klassenmentor. De klassenmentor neemt, indien
nodig, contact op met de zorgcoördinator van de afdeling. De zorgcoördinator is voldoende geschoold en
heeft ruime kennis en vaardigheden over het signaleren van huiselijk geweld en/of kindermishandeling en van
de meldcode van De Rooi Pannen. De zorgcoördinator doorloopt vervolgens het vijfstappenplan, de volgorde
is niet dwingend. Stap 1: het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling,
stap 2: collegiale consultatie (binnen de deelnemers van het ZAT) en zo nodig raadplegen van het Steunpunt
Huiselijk Geweld (SHG) in geval van meerderjarigen, het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) in
geval van minderjarigen of een letselduidingsdeskundige, stap 3: een gesprek met de leerling en/of wettelijke
vertegenwoordigers, al dan niet in het bijzijn van de klassenmentor, stap 4: het wegen van de aard en de ernst
van het huiselijk geweld en/of de kindermishandeling, stap 5: met toestemming van de directeur beslissen: hulp
organiseren of melden. In 2015 zijn geen meldingen gemaakt in het kader van de Wet Verplichte Meldcode
Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.
30
4.
Onderwijs
4.1.
Beleid
De Rooi Pannen streeft naar het hoogst haalbare diploma voor elk van haar leerlingen. Sinds jaar en dag leidt
De Rooi Pannen leerlingen op in een omgeving die sterk verwant is aan de echte beroepspraktijk. Daardoor
worden de leerlingen vanaf de eerste dag geconfronteerd met het beroep waarvoor ze opgeleid worden. In
deze omgeving is het logisch dat normen en waarden uit de praktijk leidend zijn voor het handelen van
medewerkers en leerlingen. Beroepseisen, houding, competenties en vaardigheden zijn m.n. verankerd in de
opleidingsdossiers. De Rooi Pannen streeft bij de inrichting van haar onderwijs naar structuur en een optimaal
afgestemde combinatie van theorie, (interne en externe) praktijk en projecten bij alle opleidingen. Het werken
en leren in een echte praktijkomgeving heeft een groter leerrendement dan het leren in slechts een
theoretische of gesimuleerde omgeving. Voortdurend worden de leerlingen uitgedaagd door de echte praktijk.
Gasten en klanten zorgen voor onverwachte situaties waar de leerlingen adequaat op moeten reageren.
Daarmee wordt de vaardigheid om flexibel te kunnen reageren vanaf de eerste dag ontwikkeld. Andere
beroepsvaardigheden, ondersteund door de noodzakelijke theorie, krijgen volop aandacht in het
onderwijsprogramma. Maar niet alleen de beroepsvaardigheden, ook de persoonlijke ontwikkeling krijgt volop
aandacht. De omgeving en dus ook de beroepspraktijk zijn steeds in beweging en aan verandering onderhevig
waardoor voortdurend ‘onderhoud’ van de interne praktijk noodzakelijk is.
Ook in 2015 zijn in het kader van de interne praktijk diverse projecten uitgevoerd. Hierbij een aantal
voorbeelden.
Pechka opent haar deuren
Een in Rusland welbekend concept opende 12 januari 2015 aan het Professor de Moorplein in
Tilburg haar deuren. Onder de naam Pechka (oven in het Russisch) betreedt het concept de
Europese markt. Het concept is hip, trendy en loopt op de markt vooruit; ze durven anders te
zijn. Het management van Pechka beweert zelfs dat ze de aardappel opnieuw gaan uitvinden.
Aardappelgroothandel Jansen-Dongen B.V. heeft in samenwerking met leerlingen van De Rooi
Pannen, Tilburg University en NHTV University of Applied Sciences, grondig onderzoek verricht
om het concept aan te laten sluiten op de behoeften van de hedendaagse consument, die in een
verzadigde, snel veranderende en globale markt op zoek is naar ontspanning en beleving.
Student companies gelijk goed van start
In het gemeentehuis van Tilburg vond vrijdag 16 januari 2015 de Company Launch
Noord-Brabant plaats. 48 student companies uit heel Brabant presenteerden zich
hier in drie minuten aan hun collega-companies uit het MBO en HBO.
Een deskundige jury koos tevens een top 3. Met als resultaat: 3 student companies
van de MBO-afdeling Vormgeving op de podiumplaatsen:
1 Zit (houten kubuskruk annex opbergkist)
2 Klaas (design klok)
3 SWITCH7 (design lamp annex decoratie).
Leerlingen cateren beschermingslezing Kamp Vught
Prof. dr. Paul Scheffer verzorgde op zondag 25 januari 2015 de jaarlijkse
(achtste) beschermerslezing voor beschermers en relaties van Nationaal
Monument Kamp Vught. De Beschermerslezing is bestemd voor
bedrijven en particulieren die de activiteiten van het
herinneringscentrum als beschermers ondersteunen. De MBO-afdeling
Horeca Tilburg van De Rooi Pannen is ieder jaar aanwezig voor de
culinaire omlijsting.
31
Eerste decanendag nieuwe stijl
Op de Rooi Pannen-locatie aan de Wandelboslaan in Tilburg vond op donderdag
29 januari 2015 de eerste Decanendag ‘nieuwe stijl’ plaats.
Deze dag werd volledig door leerlingen georganiseerd en had als doel de decanen
van toeleverende scholen in een ontspannen sfeer te informeren over de
opleidingen van De Rooi Pannen. Decanen uit de provincies Zeeland, NoordBrabant en Limburg werden uitgenodigd voor deze interactieve dag met onder
andere een College Tour en de mogelijkheid tot deelname aan workshops op de
verschillende afdelingen van De Rooi Pannen. Van het bedenken van het
dagprogramma tot de communicatie met de deelnemende decanen, de gehele
organisatie was in handen van drie tweedejaarsleerlingen van de MBO-opleiding Medewerker Evenementenorganisatie,
Manon van Iersel, Stef Verhagen en Yannick van Berlo. Het thema van de dag was ‘in gesprek met de leerling’. Zo konden
de deelnemende decanen van middelbare scholen hun eigen oud-leerlingen ontmoeten tijdens de workshops. Zij
vertelden over hun ervaringen op De Rooi Pannen. Daarnaast vertelden ook oud-leerlingen van De Rooi Pannen over de
mogelijkheden na een MBO-opleiding. Sommigen hebben gekozen voor een HBO-studie, terwijl anderen het werkveld in
zijn gegaan.
Leerlingen halen € 3500,- op voor Reeshof For Cancer
MBO-leerlingen Marketing/Evenementen hebben in samenwerking met
leerlingen van de MBO-afdeling Horeca Breda en het Beatrix College op
donderdag 5 februari 2015 voor de 5e keer een charity diner
georganiseerd. Het diner met een veiling werd gehouden voor de stichting
Reeshof For Cancer. Met het goed smakend diner en een fantastische
veiling is een mooi bedrag van € 3500,- opgehaald.
Op de pedalen voor Stichting Make a Memory
De Mont Ventoux is dit jaar weer het decor voor de
sponsorbeklimming van Stichting Make a Memory in september. Doel
van deze tocht is het bij elkaar fietsen van een zo groot mogelijk
sponsorbedrag. Het sponsorbedrag komt voor de volle 100% ten
goede aan de stichting, die als doelstelling heeft: het kosteloos maken
van troost biedende foto’s voor de ouders en de familie van ernstig
zieke, terminale of overleden baby’s en kinderen. Net als bij de
voorgaande editie helpen ook dit jaar zes Recreatieleerlingen uit
Eindhoven bij de organisatie van dit evenement: Op de Pedalen. De
Rooi Pannen sponsort dit jaar het evenement niet alleen met hand- en spandiensten, maar ook door het ‘aanleveren’ van
2 fietsers. Deze 2 deelnemers, leerling Rick Mennen en docent Gerben van Hest, gaan de berg bedwingen. Om een extra
financiële impuls voor Make a Memory te realiseren vraagt de stichting om minimaal € 1000,- per persoon aan
sponsorgeld binnen te brengen.
Student companies Vormgeving naar halve finale Jong Ondernemen
Student Companies Switch7 en Cactus van de afdeling MBO Vormgeving hebben dinsdag 31
maart 2015 de halve finale bereikt van de landelijke competitie Jong Ondernemen. CACTUS is
een jong bedrijf van 7 enthousiaste leerlingen. Ze hebben een nieuw en fris product ontwikkeld;
de TAK, een verticaal decoratie element.SWITCH7 is een jong bedrijf waarin de leerlingen als
product een designlamp annex decoratie element hebben gekozen. Een eigen bedrijf oprichten en
samen doelgericht werken aan succes: dat is de kern van een student company. De studenten
werken in een team en zetten zich tien maanden lang in voor hun bedrijf. Ze verdelen functies,
doen onderzoek, stellen een bedrijfsplan op, geven aandelen uit, organiseren een
aandeelhoudersvergadering en zorgen voor een financiële eindbalans. Het programma sluit aan op
competentiegericht onderwijs en geeft studenten de kans om theoretische kennis in de praktijk
toe te passen.
32
Toerismeleerlingen ontvangen VMBO'ers
Eerstejaarsleerlingen Toerisme hebben op donderdag 23 april een
oriëntatiemiddag begeleid voor leerlingen van de afdeling VMBO |Tilburg
en van het Reeshofcollege. Voor de toerismeleerlingen was het een
opdracht om hun hostessvaardigheden toe te passen.
De derdejaarsleerlingen van het VMBO kregen een korte algemene
voorlichting en gingen daarna in twee groepen kijken bij het
luchtvaartlokaal en het receptielokaal. Bij beide vakken hielden de
toerismeleerlingen een rollenspel. Ze lieten zien hoe het niet moet en
daarna mochten de VMBO-leerlingen het zelf proberen om het beter te
doen.
SWITCH7 Student Company van het jaar
SWITCH7 van de afdeling MBO Vormgeving van De Rooi Pannen is
op 10 juni 2015 in het Beatrix Theater in Utrecht uitgeroepen tot
College Company van het jaar. In de categorie MBO probeerden vijf
enthousiaste finalisten de deskundige jury te overtuigen van hun
product. Behalve SWITCH7 vaardigde de afdeling MBO Vormgeving
nog een finalist af: Cactus. Tijdens een drie minuten durende pitch
lieten de Student Companies zien wat ze te bieden hadden. Ook een
filmpje maakte bij elk bedrijf onderdeel uit van de presentatie. De
jury beoordeelde de finalisten op de volgende aspecten:
ondernemingsplan, YouTube-filmpje, motivatie, product en
toekomstplannen. Student Company SWITCH7 pakte uiteindelijk de
hoofdprijs. Zij wonnen de prijs met decoratielamp WATT. De lamp
bestaat uit een houten standaard met LED-verlichting. Bovenop de standaard is glaswerk bevestigd, waarin je een eigen
creatie kunt toevoegen, zoals bloemen of wijnflessen. De leerlingen kwamen pas op dit idee nadat ze 6 keer van product
geswitcht waren. De jonge ondernemers mogen zich een jaar de beste Student Company van Nederland noemen in de
categorie MBO. Daarnaast gaan ze van 28 tot 31 juli 2015 naar de Europese finale in Berlijn.
Leerling wint Vrijwilligersprijs Tilburg
Rick Houweling, Tante Pollewop en Hennie Jacobs zijn uitverkozen
tot de Vrijwilligers van 2015 in Tilburg. Er werden ruim 2600
stemmen uitgebracht. Wethouder Hans Kokke reikte hen
vrijdagavond de prijzen uit in de Koepelhal en de Wagenmakerij op
de jaarlijkse VrijwilligersBedankTavond. Daarna barstte het
drukbezochte feest los in de Spoorzone.
De enthousiaste Rick Houweling, leerling aan onze afdeling
MBO Marketing/Evenementen, heeft al op zeer jonge leeftijd (14) de
Stichting Mogen Wij Wat Vragen Boer opgericht. Jaarlijks organiseert
hij een open dag waarop geïnteresseerden een kijkje kunnen nemen
bij agrarische bedrijven in de omgeving. Vanaf zijn 15e is Rick ook actief als vrijwilliger bij Kinderboerderij &
Natuureducatiecentrum ’t Valleike in de wijk Reeshof in Tilburg.
Het is een enorme organisatorische uitdaging om een evenement van dergelijke omvang in goede banen te leiden.
Organisator Bart Rouwenhorst is zeer te spreken over de samenwerking met De Rooi Pannen. “Het prettige is dat we
een relatie opbouwen voor de lange termijn en elkaar versterken. De Rooi Pannen is een professionele en flexibele
partner gebleken. De leerlingen van horeca, toerisme en recreatie hebben echt fantastisch werk geleverd. Ze zijn
representatief. Ze werken met enorm veel inzet en enthousiasme. Als het nodig was, werkten ze meer uren dan ze
ingepland waren. Een groot compliment aan de leerlingen.”
33
Leerlingen zetten zich in voor Make a memory
Aan de voet van de Mont Ventoux in Bedoin stond het derde weekend van
september 2015 een grote groep fietsers met op hun shirt het logo van
stichting Make a Memory. Zo ook Rick Mennen, leerling MBO
Toerisme/Recreatie Eindhoven en docent Gerben van Hest. Gesponsord
door veel mensen en bedrijven droegen zij hun steentje bij. Niet alleen op
sportief gebied, ook als ondersteuning van de organisatie hielpen leerlingen
van de afdeling mee met het opbouwen en afbreken van het tentenkamp en
de catering..
Zaak van Zeep leert leerlingen webshop runnen
ZaakvanZeep.nl: de nieuwe loot vanaf medio oktober aan de onderwijsboom van de
afdeling MBO Handel. Het is een webshop die, geheel in de goede traditie van De Rooi
Pannen, gerund wordt door leerlingen. Zaak van Zeep is onderdeel van Drogisterij
D.I.O. en biedt cadeaupakketten aan voor verschillende doelgroepen. Webshops maken
een flinke opmars in de detailhandel en dus haakte De Rooi Pannen daar een aantal
jaren geleden al op in door webshoponderwijs aan te bieden in het tweede leerjaar van
de opleiding Manager Handel. De leerlingen leren alles over het runnen van een
webshop. In het winkelcentrum bij Drogisterij D.I.O. wordt de theorie in praktijk
gebracht. Weer een mooi voorbeeld van een kruisbestuiving.
In de webshop kun je allerlei cadeaupakketten bestellen. Als je op een pakket klikt, krijg
je meer informatie over de producten die in het pakket zitten en eventuele
bijzonderheden. De leerling-manager van D.I.O. beheert de shop, maar alle leerlingen
die er stage lopen, dragen hun steentje bij. Zij komen met ideeën voor nieuwe
pakketten, ze maken de foto’s in de speciale fotostudio in het lesgebouw, ze schrijven
de teksten, zorgen ervoor dat de pakketjes aantrekkelijk ingepakt worden en ze
houden de voorraad in de gaten.
Lege statiegeldflessen voor Serious Request
Lonneke en Lynn van MBO Marketing/Evenementen zijn een actie
gestart voor Serious Request. Ze zamelen lege statiegeldflessen in
zo het goede doel van radio 3FM en het Rode Kruis te steunen,
ditmaal aandacht vraagt voor kinderen en jongeren in oorlogs- en
conflictgebieden.
zijn niet de enigen, want zo’n tien koppels per klas (30 klassen),
houden zich ieder op hun eigen manier bezig met dezelfde
opdracht: geld inzamelen voor het goede doel. De leerlingen met
beste project mogen persoonlijk de bijdrage gaan overhandigen in
Glazen Huis.
om
dat
Ze
het
het
Charity dinner
Eerstejaarsleerlingen van MBO Marketing/Evenementen Tilburg en MBO Horeca Breda hebben
woensdag 9 december 2013 een charity dinner georganiseerd en daarmee geld opgehaald voor
3FM Serious Request. Het diner vond plaats in De Back in Tilburg. De organisatie was strak, het
eten heerlijk en het opgehaalde bedrag verbluffend: € 944,20! In totaal organiseren leerlingen 88
evenementen voor Serious Request.
34
Nieuwe examenprofielen VMBO en nieuwe kwalificatiedossiers en keuzedelen MBO
In 2015 werden in het Centraal Directie Beraad de nieuwe examenprofielen VMBO en de nieuwe
kwalificatiedossiers en keuzedelen MBO bezien. Een kwalificatiedossier MBO bestaat uit een basisdeel (50%,
vast), een profieldeel (35%, vast) en een (niet-kwalificerend) keuzedeel ter verdieping of verbreding. Uren voor
de keuzedelen moeten uit de bestaande 1.000 uren komen.
Met ingang van 2015-2106 startte Evenementen in Tilburg met een nieuw kwalificatiedossier en werd de
opleiding Partymanager van de afdeling Horeca Breda aan een nieuw kwalificatiedossier gehangen.
Winkelcentrum
Op 8 oktober 2015 werd een nieuwe winkel geopend: de Spring-Plank.
In deze winkel kunnen particulieren en ondernemers eigen producten in een stelling of kast plaatsen. De
ondernemers zijn zelf verantwoordelijk voor het assortiment, de voorraad en presentatie van de
producten. De Spring-plank heeft hiermee een divers assortiment, omdat het om geheel verschillende
ondernemers met verschillende soorten producten gaat. Leerlingen zorgen ervoor dat de winkel er tiptop
uitziet. Zij onderhouden de contacten met de leveranciers/ondernemers, zorgen voor de bezetting van de
winkel, voor de verkoop en voor de financiële afwikkeling. Deze
winkel is een stap naar het ondernemen voor de leerlingen, maar
ook voor mensen van buiten de school die een kleine onderneming
willen beginnen of simpelweg een eigen winkeltje leuk vinden.
In 2015 werd de aanzet gegeven tot een winkelcentrum nieuwe stijl.
Het winkelcentrum wordt nog meer “des onderwijs”. De Rooi
Pannen streeft ernaar om alle winkels onder eigen beheer te
brengen om daarmee de onderwijskundige doelstellingen nog beter
te kunnen realiseren.
Leerlingenstatuut 2015-2017
In 2015 werd het Leerlingenstatuut herijkt en opnieuw vastgesteld.
Passend Onderwijs
De Rooi Pannen was in 2015 nauw betrokken bij de Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs VO in
Tilburg en in Eindhoven. In Tilburg participeert De Rooi Pannen in een Samenwerkingsverband van in totaal
acht bevoegde gezagen, in Eindhoven betreft het Samenwerkingsverband negentien schoolbesturen. De, in het
kader van Passend Onderwijs, in 2014 geformuleerde ondersteuningsprofielen voor de VMBO – en de MBOafdelingen bieden naar het oordeel van De Rooi Pannen in voldoende mate duidelijkheid voor toekomstige
leerlingen en hun ouders. De ondersteuningsprofielen van zowel de VMBO- als de MBO-afdelingen zijn
gepubliceerd op de website van De Rooi Pannen.
Ondersteuningsprofiel in het kader van Passend Onderwijs
Kleinschaligheid, betrokkenheid en structuur zijn kenmerkend voor De Rooi Pannen. Samen wordt gezorgd
voor een prettige sfeer, waarin de leerling zich thuis voelt en waarin de leerling zich zo goed mogelijk kan
ontwikkelen. Daarbij is veel aandacht voor de begeleiding van leerlingen omdat De Rooi Pannen er naar streeft
om het hoogst haalbare uit haar leerlingen te halen.
Toelating VMBO
Om toegelaten te worden moet een leerling aan het volgende voldoen:
 Een advies van de afleverende school voor de Basisberoepsgerichte, Kaderberoepsgerichte of de
Gemengde/Theoretische leerweg. In alle leerwegen is leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) mogelijk.
Het PO-advies is leidend, de CITO-score ondersteunend;
 In verband met de haalbaarheid van het diploma wordt ook gekeken naar het IQ (hoger dan 80),
leerachterstanden op het gebied van taal en rekenen, de aanwezigheid van gedragsproblemen,
leerstoornissen of andere belemmerende zaken.
Om een VMBO-diploma te kunnen behalen, wat natuurlijk het uitgangspunt is, moet een leerling in staat zijn
om klassikaal onderwijs te volgen. De leerling wordt in een klas geplaatst en neemt naast theorie- en
35
praktijklessen ook deel aan projecten volgens een vast rooster. De leerling kan deelnemen aan alle andere
onderwijsactiviteiten die bij de opleiding horen. Daarin wordt de leerling begeleid door een mentor.
In 2015 zijn de toelatingsprocedures en voorwaarden voor plaatsing zowel voor VMBO als MBO bezien in het
Centraal Directie Beraad en ongewijzigd gehandhaafd.
Ondersteuning
Iedere leerling neemt deel aan het reguliere en volledige onderwijsprogramma en krijgt daarbij zoveel aandacht
als nodig en mogelijk is van de klassenmentor en de vakdocent. De Rooi Pannen gaat uit van geïntegreerde
ondersteuning voor alle leerlingen.
Leerlingbegeleiding
De Rooi Pannen kent een eenvoudige begeleidingsstructuur. Iedere leerling maakt deel uit van een klas met
een eigen klassenmentor als aanspreekpunt en begeleider. Deze ‘eerste lijn’ in de leerlingenbegeleiding wordt
door De Rooi Pannen als leidend beschouwd. De klassenmentor is de spil. De klassenmentor is
contactpersoon voor een leerling en thuis. De klassenmentor bespreekt ook de resultaten met de leerling,
geeft advies over de voortgang van de studie, etc.
Een aantal malen per jaar zijn er ouderavonden. De klassenmentor bespreekt dan samen met de leerling en de
ouders/verzorgers hoe de leerling ervoor staat. Als de leerling op basis van de (intake)gegevens ondersteuning
nodig heeft, dan wordt dat via de klassenmentor geregeld door de zorgcoördinator van de afdeling.
Elke afdeling kent een structureel zorgoverleg en een zorg advies team waar vertegenwoordigers van de
afdeling en vertegenwoordigers van externe instanties in een gezamenlijk, structureel overleg leerlingen, die
extra ondersteuning nodig hebben, bespreken.
Ondersteuningsprofiel MBO in het kader van Passend Onderwijs
Kleinschaligheid, betrokkenheid en structuur zijn kenmerkend voor De Rooi Pannen. Samen wordt gezorgd
voor een prettige sfeer, waarin de leerling zich thuis voelt en waarin de leerling zich zo goed mogelijk kan
ontwikkelen. Daarbij is veel aandacht voor de begeleiding van leerlingen omdat De Rooi Pannen er naar streeft
om het hoogst haalbare uit haar leerlingen te halen.
Intake
Elke aangemelde leerling wordt met zijn ouders/verzorgers uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens het
gesprek wordt op basis van het advies van de toeleverende school, het overdrachtsdossier, etc. de zorgvraag
in kaart gebracht in samenspraak met de ouders/verzorgers. In het belang van de leerling is openheid van zaken
daarbij essentieel. Op basis van de beschikbare informatie wordt door de toelatingscommissie bepaald of de
leerling voldoet aan de toelatingscriteria van De Rooi Pannen.
Toelating
De Rooi Pannen hanteert twee toelatingscriteria:
 De leerling heeft de motivatie, vaardigheden en competenties die nodig zijn om in het gekozen beroep te
kunnen functioneren, dan wel is in staat om deze binnen de opleidingsduur verder te ontwikkelen.
 De leerling is bereid en in staat om aan alle door de school georganiseerde onderwijsactiviteiten deel te
nemen en de opleiding succesvol af te ronden. Hierbij spelen groepsgrootte, klassikale lessen, projecten,
schooltijden, (buitenlandse) stages, zelfstandigheid, interne praktijkuitoefening, schoolregels etc. een rol.
Een leerling die is toegelaten tot een opleiding wordt geacht in staat te zijn het diploma te behalen met behulp
van de beschikbare ondersteuning. De wijze en mate van ondersteuning is uiteraard afhankelijk van de
zorgvraag en de opleiding.
Visie op leerlingenzorg
Iedere leerling neemt deel aan het reguliere en volledige onderwijsprogramma en krijgt daarbij zoveel aandacht
als nodig en mogelijk is door de inzet van de klassenmentor, vakdocenten, instructeurs en nderwijsassistenten.
De Rooi Pannen gaat uit van geïntegreerde ondersteuning voor alle leerlingen. Specifieke, extra ondersteuning
naast de geïntegreerde zorg is beperkt mogelijk en wordt nagenoeg volledig in overleg door externe
specialisten verzorgd.
36
Zorgstructuur
De Rooi Pannen kent een eenvoudige zorgstructuur. Iedere leerling maakt deel uit van een klas met een eigen
klassenmentor als aanspreekpunt en begeleider. Deze ‘eerste lijn’ in de leerlingenzorg wordt door De Rooi
Pannen als leidend beschouwd. De klassenmentor is de spil. De klassenmentor fungeert als
vertrouwenspersoon voor de leerling en is contactpersoon voor een leerling en thuis. De mentor bespreekt
ook de resultaten met de leerling, geeft advies over de voortgang van de studie, etc. Een aantal malen per jaar
zijn er ouderavonden. De mentor bespreekt dan samen met de leerling en de ouders/verzorgers hoe de
leerling ervoor staat. Als de leerling op basis van de intakegegevens ondersteuning nodig heeft, dan wordt dat
via de klassenmentor geregeld door de zorgcoördinator van de afdeling. Elke afdeling kent een structureel
zorgoverleg en een Zorg Advies Team waar vertegenwoordigers van de afdeling en vertegenwoordigers van
externe instanties in een gezamenlijk, structureel overleg zorgleerlingen bespreken.
Taal en Rekenen
Hoewel Scholengemeenschap De Rooi Pannen vooral inzet op praktijkgericht beroepsonderwijs wordt mede
in het kader van de wettelijke taken m.b.t. doorlopende leerlijnen en maatschappelijk functioneren sinds jaar
en dag ruimschoots aandacht besteed aan de algemene vorming inclusief (Nederlandse) taal- en
rekenvaardigheden bij de leerlingen. Waar mogelijk is deze algemene vorming geïntegreerd in het
beroepsgerichte programma. Met de invoering van de ‘Wet Referentieniveaus Nederlandse Taal en Rekenen’
is bovenstaande strategie enigszins aangescherpt. Scholengemeenschap De Rooi Pannen onderstreept het
belang om te komen tot een structurele verbetering van de (Nederlandse) taal- en rekenvaardigheden bij alle
leerlingen. Het aanleren van deze vaardigheden dient zoveel mogelijk binnen de beroepscontext plaats te
vinden. Door de nieuwe regelgeving wordt in de onderwijsuitvoering echter ook (meer) aandacht besteed aan
op generieke exameneisen gerichte vaardigheden. Extra begeleiding (remedial teaching) voor de leerlingen die
dat nodig hebben hoort daar vanzelfsprekend bij.
In de onderwijsplattegronden is onderscheid gemaakt tussen ‘ondersteunende’ en ‘geïntegreerde’ leerlijnen. In
de opleidingsteams zijn globale ‘vakleerplannen’ Nederlands en ‘vakleerplannen’ Rekenen voor de totale
opleidingsduur opgesteld. Examenvoorbereiding voor het schoolexamen Nederlands en de centrale examens
Nederlands en Rekenen is daarin opgenomen.
Nadrukkelijk is vastgesteld welke generieke vaardigheden in de beroepscontext (dus de geïntegreerde leerlijn)
aan bod (kunnen) komen en welke onderdelen in de ondersteunende leerlijnen aangeboden moeten
worden.De focus ligt op de betrokkenheid van het hele opleidingsteam bij het implementeren van taal- en
rekenvaardigheden. Het aanleren van deze generieke vaardigheden is een zaak voor alle onderwijsgevenden en
beperkt zich niet tot de ‘vakdocenten’. De, nader uitgewerkte, ‘vakleerplannen’ zijn in het
onderwijsprogramma geïmplementeerd. Een en ander heeft invloed op het totale programma. Alle
onderwijsgevenden worden daarom betrokken bij de verdere uitwerking van een ‘vakleerplan’. Teams en
individuele docenten worden extra geschoold op basis van scholingsbehoeften. Daarnaast zijn studiedagen
georganiseerd met als thema ‘Taal- en rekenvaardigheden; een gezamenlijke verantwoordelijkheid’ per
opleidingsteam.
Per afdeling worden intaketoetsen taal en rekenen, voortgangstesten m.b.t. vaardigheden, RT-achtige
programma’s voor basisvaardigheden Nederlands taal en Rekenen en examentrainingen gericht op de centrale
examens Nederlandse taal en Rekenen uitgevoerd. Daarnaast is deelgenomen aan ‘pilots’ centrale examens
Nederlandse taal en rekenen.
Extra middelen worden vrijgemaakt om programmaonderdelen, gericht op de nieuwe exameneisen, toe te
kunnen voegen. Gedurende het ontwikkeltraject in het MBO worden de VMBO-afdelingen voortdurend
betrokken om de (didactische) aansluiting tussen beiden te borgen door vakinhoudelijke afstemming.
37
Tabakswet
Naar aanleiding van een bezoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit aan het winkelcentrum
ontving De Rooi Pannen in 2014. evenals in 2013, een waarschuwing en een boete in het kader van vermeende
overtreding van de Tabakswet. De verkoop van tabakswaren bij de EM-TÉ en de Primera in het winkelcentrum
zouden in strijd zijn met de Tabakswet. De Rooi Pannen is van mening dat de Tabakswet niet voorziet in een
situatie als bij het winkelcentrum en verbaast zich over de gehele gang van zaken daar er een
detailhandelsbestemming rust op de locatie winkelcentrum. Geen tabak, betekent vertrek van klantentrekkers,
betekent verlies van klanten en dus van de mogelijkheid van leerlingen om ervaring op te doen in alle functies
binnen een winkelcentrum. De interne praktijk zoals vormgegeven in het winkelcentrum is van levensbelang
voor het praktijkgerichte onderwijs van de MBO-afdeling Handel. Wet- en regelgeving zou nooit de realisatie
van de onderwijskundige doelstellingen mogen belemmeren. De Rooi Pannen zette de bezwaarprocedure in
gang. De hoorzitting vond plaats op 13 januari 2015. Deze commissie bracht een negatief advies uit aan de
minister. Begin 2015 werd een tweede boete opgelegd ad. € 450 en is de zaak aanhangig gemaakt bij de
Rechtbank Rotterdam. De boetes werden in 2015 door VWS opgeschort hangende de gerechtelijke
procedure. De zitting bij de rechtbank Rotterdam vond plaats op 9 oktober 2015. De rechter stelde De Rooi
Pannen in het gelijk. . Het ministerie van VWS heeft inmiddeld hoger beroep ingesteld.
Consequenties cascademodel
OCW-financiering wordt mede afhankelijk van het aantal jaren dat de leerling MBO-onderwijs heeft gevolgd.
Voor een leerling die voor het eerste jaar MBO volgt, wordt 120% van het normbedrag aan subsidie verstrekt.
Voor een leerling die voor het vijfde jaar MBO volgt wordt slechts 50% van het normbedrag aan subsidie
verstrekt. In het Centraal Directie Beraad zijn in dit kader een aantal principiële afspraken gemaakt en is o.a.
besloten om de mogelijkheid tot “stapeling”, doorstroming binnen het MBO van niveau 1 naar 2, 3, 4 te
handhaven voor alle MBO-ers van De Rooi Pannen, ondanks de nieuwe, landelijke bekostigingsmaatregelen.
Het belang van de leerling staat immers voorop. Ook in haar toelatingsbeleid stelt De Rooi Pannen het belang
van de leerling voorop, niet de mate van financiering.
4.2.
Onderwijstijd
Geprogrammeerde onderwijstijd
De geprogrammeerde onderwijstijd van alle opleidingen van alle afdelingen wordt jaarlijks door het College van
Bestuur secuur gecontroleerd aan de hand van de onderwijsplannen, ook in 2015. Deze interne controle maakt
deel uit van de planning-en-control cyclus. Bij de controle van de geprogrammeerde onderwijstijd werden door
het College van Bestuur in 2015 geen tekortkomingen geconstateerd.
Gerealiseerde onderwijstijd
De gerealiseerde onderwijstijd wordt door alle afdelingen van De Rooi Pannen geregistreerd in het uniforme
Registratiebestand Gerealiseerde Onderwijstijd. Het College van Bestuur controleert de gerealiseerde
onderwijstijd van alle opleidingen van alle afdelingen jaarlijks op 1 oktober, op 1 maart en aan het einde van het
schooljaar. Deze interne controle maakt deel uit van de planning-en-control cyclus. Bij de controle van de
gerealiseerde onderwijstijd werden door het College van Bestuur in 2015 geen tekortkomingen geconstateerd.
De gerealiseerde onderwijstijd is structureel onderwerp van gesprek in het Centraal Directie Beraad, het MToverleg en de afdelings- en teamvergaderingen van alle afdelingen. Door deze wijze van interne controle wordt
een dreigend tekort aan gerealiseerde onderwijstijd tijdig gesignaleerd en kunnen, indien noodzakelijk, adequate
maatregelen worden genomen voor tussentijdse reparatie. Dat deze vorm van controle en waar nodig reparatie
zijn vruchten af heeft geworpen, blijkt uit het feit dat in 2015 zowel bij alle VMBO- als alle MBO-opleidingen de
urennorm werd gehaald.
Oordeel Inspectie van het Onderwijs inzake onderwijstijd
De Inspectie van het Onderwijs heeft in 2015 bij De Rooi Pannen geen onderzoek uitgevoerd naar de
onderwijstijd.
38
4.3.
Schoolverlaten
Als een leerling De Rooi Pannen verlaat wordt de reden van uitstroom in de volgende categorieën geregistreerd:
 persoonsgebonden factoren waar de instelling in principe absoluut geen invloed op kan uitoefenen;
 persoonsgebonden factoren waarbij de instelling in principe niets kan doen aan de oorzaken maar wellicht
wel aan de opvang;
 instellingsgebonden factoren;
 studie- en beroepskeuzegebonden factoren;
 arbeidsmarkt- en (externe) omgevingsfactoren;
 zonder diploma, maar wel succesvol / afgesproken resultaat behaald;
 onbekend;
 geen uitval (doorstroom, opstroom, wisseling, diploma behaald enzovoort).
De Rooi Pannen streeft naar terugdringing van het aantal leerlingen dat zonder diploma het onderwijs verlaat en
voert daartoe op alle VMBO- en MBO-afdelingen een aantal “uitstroom”-beperkende maatregelen uit:
 met alle aangemelde leerlingen, zowel voor VMBO als voor MBO, wordt een toelatingsgesprek gevoerd
waarvoor ook de ouders / verzorgers uitgenodigd worden,
 warme overdracht en persoonlijke contacten met mentoren, decanen, leerkrachten van groep 8 etc. van de
toeleverende opleiding / school,
 op de leerling afgestemde persoonlijke begeleiding door klassendocenten, vakdocenten, leerlingbegeleiders
en andere interne zowel als externe deskundigen,
 doorlopende leer- en zorglijn voor naar MBO-opleidingen doorstromende VMBO-leerlingen,
 structureel, persoonlijk contact met alle ouders / verzorgers ongeacht de leeftijd van de leerling, o.a. tijdens
collectieve en individuele ouderavonden waarbij het geen uitzondering is dat ten minste 95% van alle ouders
/ verzorgers aanwezig zijn,
 aanwezigheidsregistratie met direct contact met ouders / verzorgers bij afwezigheid,
 structurele monitoring van de individuele leerling,
 exitgesprekken met alle leerlingen die een opleiding verlaten, overstappen naar een andere opleiding dan wel
gaan werken,
 verzuimprotocol per afdeling,
 aansluiting op Digitaal Verzuimloket,
 inrichting ZAT’s MBO.
In het kader van het terugdringen van het aantal VSV-ers zijn convenanten afgesloten in zowel Tilburg, Breda als
Eindhoven. VSV-overzichten zijn structureel onderwerp van gesprek in het Centraal Directie Beraad, MT-overleg
en de afdelings- en teamvergaderingen van alle afdelingen. Door deze wijze van interne controle worden zaken
tijdig gesignaleerd en kunnen, indien noodzakelijk, adequate maatregelen worden genomen ter voorkoming en
beperking van het voortijdig schoolverlaten. Dat deze vorm van controle en waar nodig maatregelen hun
vruchten af hebben geworpen, blijkt uit het feit dat ook in 2015 De Rooi Pannen onder de landelijke norm
scoort. VSV-gegevens zijn opgenomen in de Resultatenbox 2015.
Verzuimprocedure
Ook in 2015 werd op alle afdelingen in MT-vergaderingen, afdelings- en teamvergaderingen structureel uitvoerig
aandacht besteed aan de interne controle op de naleving van de afspraken inzake de aan/afwezigheidsregistratie,
het gebruik van verzuimprotocollen en de meldingen bij het Digitaal Verzuimloket. In het Centraal Directie
Beraad werden in 2015 de exitprocedure, de verzuimprocedure, het gebruik van de verzuimprotocollen en de
meldingen bij het Digitaal Verzuimloket geëvalueerd. De huidige procedures zijn tijds- en arbeidsintensief maar
met name het telefonisch contact door de klassenmentor en de brieven bij afwezigheid hebben effect. Wederom
werd geconcludeerd dat de persoonlijke begeleiding van de leerling en het persoonlijk contact met de
ouders/verzorgers van de leerling door de klassenmentor primair is in het voorkomen van verzuim en voortijdig
schoolverlaten. De huidige procedures worden derhalve gehandhaafd.
39
Loopbaan en burgerschap
Voor het onderdeel Loopbaan en Burgerschap maakte De Rooi Pannen sinds 2011 gebruik van een
verantwoordingsdocument. In dit document is vermeld hoe het niet-kwalificerend onderdeel Loopbaan en
Burgerschap is opgenomen in de onderwijsregeling / het onderwijsprogramma van de opleiding en welke
onderwerpen / activiteiten daarbij aan de orde zijn. Voorts wordt de wijze van meting en beoordeling van de
voortgang / ontwikkeling van de leerling aangegeven en de wijze waarop het eindniveau van de leerling wordt
vastgesteld. Met betrekking tot het onderdeel Loopbaan en Burgerschap is in het Centraal Directie Beraad
bepaald dat de Examencommissie zich er van dient te vergewissen dat de leerling aan zijn inspanningsverplichting
heeft voldaan alvorens overgegaan wordt tot diplomering. Voor het onderdeel ‘Loopbaan en Burgerschap’ zijn
landelijk generieke kwalificatie-eisen vastgesteld. Met ingang van 1 augustus 2012 geldt voor leerlingen niet langer
een resultaatverplichting, maar een inspanningsverplichting. Dit houdt in dat geen sprake meer is van een examen
voor dit onderdeel. Een leerling moet wel aan de door de school vastgestelde inspanningsverplichting voldoen
om het diploma te behalen. Voor leerlingen die al voor 1 augustus 2012 aan hun opleiding zijn begonnen geldt
dat deze hun opleiding afmaken onder de ‘oude’ condities. De inspanningsverplichting van leerlingen voor het
generieke onderdeel ‘Loopbaan en Burgerschap’ is verder uitgewerkt en vastgesteld door de examencommissies.
De inspanningsverplichting is gericht op de landelijk vastgestelde kwalificatie-eisen voor dit onderdeel. Bij De
Rooi Pannen zijn alle leerlingen verplicht deel te nemen aan de activiteiten voor Loopbaan en Burgerschap. Naast
het beroepskwalificerende acpect van de opleidingen op zowel MBO- als VMBO-niveau wordt er in het
onderwijs bij De Rooi Pannen nadrukkelijk aandacht besteed aan het verbeteren van loopbaan- en
burgerschapscompetenties. De Rooi Pannen hanteert in haar uitgangspunten en dus ook in haar onderwijs
normen en waarden die gelden in de beroepssectoren waarvoor wordt opgeleid. Daarmee wordt in het regulier
onderwijs impliciet aandacht besteed aan de loopbaan- en burgerschapscompetenties. Daarnaast biedt De Rooi
Pannen speciale lessen, projecten en activiteiten aan om er zeker van te zijn dat alle competenties met betrekking
tot dit onderdeel van het onderwijs voldoende aan bod komen. Voorbeelden hiervan zijn door leerlingen
georganiseerde acties voor Goede Doelen, het deelnemen aan sollicitatieprojecten (VMBO) en culturele
activiteiten. Bij het VMBO worden ook nog speciale lessen verzorgd, o.a. lessen leefstijl, die ingaan op de
burgerschapscompetenties. Op afdelingsniveau wordt geregisteerd welke competenties bij welke
onderwijsactiviteiten aan bod komen en wordt bijgehouden welke leerlingen aan welke activiteiten hebben
deelgenomen. Alvorens tot diplomering over te gaan, vergewist de examencommissie zich ervan dat de te
diplomeren leerling aan de inspanningsverplichting heeft voldaan. Per afdeling is expliciet geformuleerd welke
concrete inspanningen door de leerlingen op dit gebied verwacht worden.
4.4.
Oordeel Inspectie van het Onderwijs
VMBO
De Inspectie voerde op 28 mei 2015 een onderzoek uit bij de afdeling VMBO Eindhoven. De Inspectie kende op
basis van de resultaten het Basisarrangement toe.
MBO
De Inspectie van het Onderwijs heeft in 2015 geen onderzoeken uitgevoerd binnen de MBO-afdelingen.
Instellingsprofiel MBO en Opbrengstenkaarten VMBO
De Inspectie van het Onderwijs publiceert jaarlijks instellingsprofielen voor bekostigde en niet-bekostigde
instellingen voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. Daarmee wil zij meer inzicht geven in de algehele
kwaliteit van deze instellingen. Voor de bekostigde instellingen geeft het instellingsprofiel voor elke instelling:






naam en plaats van de instelling;
enkele basisgegevens;
de uitkomsten van het toezicht;
het onderwijsrendement;
financiële informatie en de uitkomsten van het toezicht daarop;
het opleidingenaanbod en de samenstelling van de studentenpopulatie.
40
Opbrengstenkaarten VMBO
VMBO Tilburg
41
VMBO Eindhoven
42
Meerjarenopbrengsten VMBO
VMBO Tilburg
43
VMBO Eindhoven
44
Staat van de instelling
Elke drie jaar beoordeelt de inspectie het functioneren en presteren van de instelling, dit heet de ‘Staat van de
instelling’.
Tijdens de ‘Staat van de instelling’ beoordelen wij de kwaliteit van het onderwijs van de instelling en de
financiële positie van het bestuur van de instelling. Het specifieke oordeel over de financiële positie staat
hierboven bij de gegevens van het bestuur.
Hieronder staan de actuele hoofdconclusies op basis van het onderzoek ‘Staat van de instelling’ en eventuele
onderzoeken naar kwaliteitsverbetering die daarna zijn uitgevoerd.
De mate van risico’s en de mate van het vervolgtoezicht worden alleen tijdens het onderzoek naar de staat van
de instelling bepaald. Als geen actuele informatie beschikbaar is, wordt dat vermeld.
Mate van risico's
Oordeel kwaliteitsborging
enkele
onvoldoende
Het oordeel kwaliteitsborging is gebaseerd op onderstaande onderdelen:
Sturing
Beoordeling
Verbetering en verankering
Dialoog en verantwoording
Mate van vervolgtoezicht
voldoende
onvoldoende
voldoende
voldoende
beperkt
Aantal onderzochte opleidingen van de afgelopen 3 jaar
De inspectie onderzoekt bij middelgrote en grote instellingen niet alle opleidingen. De selectie van de
opleidingen vindt plaats op basis van een steekproef of verondersteld risico. Hieronder staan de onderzochte
opleidingen met het eindoordeel.
Totaal aantal onderzochte opleidingen bij deze instelling
17 opleidingen totaal
Opleidingen met positief eindoordeel inspectie
10 opleidingen positief
Opleidingen met tekortkoming volgens inspectie
7 opleidingen met tekortkoming
45
5.
Examinering
5.1.
Beleid
De inrichting van het onderwijs is, binnen gestelde kaders, een zaak van de afdelingen maar examinering wordt,
eveneens binnen gestelde kaders, gezamenlijk vormgegeven. Hier voor zijn o.a. gezamenlijke formats,
procedures, handboeken en examenregelingen ontwikkeld voor zowel de VMBO- als de MBO-afdelingen.
Jaarlijks worden deze documenten geëvalueerd in het Centraal Directie Beraad. De evaluatie in 2015 gaf geen
aanleiding tot aanpassingen.
5.2.
Oordeel Inspectie van het Onderwijs
VMBO
De Inspectie van het Onderwijs heeft in 2015 bij De Rooi Pannen geen onderzoek uitgevoerd naar examinering
VMBO.
MBO
De Inspectie van het Onderwijs heeft in 2015 bij De Rooi Pannen geen onderzoek uitgevoerd naar examinering
MBO.
46
6.
Financiën
6.1.
Beleid
In een decentrale organisatie als De Rooi Pannen met verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie
wordt het financieel beleid met name gekenmerkt door duidelijke kaders waarbinnen de autonome
onderwijsafdelingen met een zo groot mogelijke mate van vrijheid opereren en afdelingen zelfstandig, soms zelfs
op het niveau van onderwijsteams, verantwoordelijk zijn voor de besteding van hun eigen budget.
Evenals op andere beleidsterreinen heeft De Rooi Pannen ten aanzien van financiën een duidelijke visie,
onderwijsgeld dient primair besteed te worden aan onderwijs. De volledige, jaarlijkse Rijkssubsidie van OCW
wordt direct na ontvangst door De Rooi Pannen rechtstreeks verdeeld over de onderwijsafdelingen. Nog te
ontvangen, incidentele, subsidiegelden worden niet opgenomen in de begroting en niet structureel ingezet. In
het Centraal Directie Beraad wordt vervolgens jaarlijks de begroting van de afdeling Overhead vastgesteld. Alle
onderwijsafdelingen dragen naar rato bij aan het vastgestelde budget van de afdeling Overhead. Vervolgens zijn
alle afdelingen verantwoordelijk voor hun eigen afdelingsbegroting, waar mogelijk zelfs gebaseerd op
subdeelbegrotingen per onderwijsteam binnen de afdeling.
De uitgangspunten van de begroting worden jaarlijks in maart vastgesteld in het Centraal Directie Beraad. Daarbij
worden reeds jaren kaders gesteld met betrekking tot o.a. het percentage netto loonkosten van een afdeling,
zijnde maximaal 60% van de totale baten voor een MBO-afdeling en 65% van de totale baten voor een VMBOafdeling of bij uitzondering meer dan het gestelde percentage mits de afdeling een sluitende begroting heeft en
de realisatie binnen de begroting blijft. Kaders voor de begroting zijn met name gebaseerd op ervaringsgegevens
en hebben inmiddels hun nut en noodzaak bewezen. Een reden te meer om de komende jaren deze kaders te
handhaven.
Sinds jaar en dag zijn de financiële resultaten op instituutsniveau en per afdeling maandelijks een vast
agendapunt in het Centraal Directie Beraad en in het overleg van het managementteam per afdeling. Deze
maandoverzichten vormen een van de meest sterke sturingsinstrumenten voor zowel het College van Bestuur
als de directie van de afdelingen.
Een afdeling is volledig verantwoordelijk voor haar eigen financiën. Als een afdeling een boekjaar afsluit met een
positief resultaat wordt dit resultaat toegevoegd aan de reserve van de afdeling en komt dit dus rechtstreeks ten
goede aan de afdeling. Daar staat tegenover dat als een afdeling een boekjaar met een negatief resultaat afsluit
en niet de noodzakelijke reserve heeft om dit resultaat te compenseren deze afdeling adequate
bezuinigingsmaatregelen dient te treffen zodat in het daarop volgend boekjaar dit verlies volledig wordt
weggewerkt. Het beschikken over en het verantwoordelijk zijn voor het eigen budget en het eigen jaarlijks
financieel resultaat vergroot de betrokkenheid van de personeelsleden van een afdeling. In het kader van het
uitgangspunt dat verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie dienen te liggen wordt gestreefd, waar
mogelijk, naar budgetten en budgetverantwoordelijkheid op het niveau van de opleidingsteams binnen de
afdelingen.
De Rooi Pannen streeft jaarlijks naar een financieel resultaat van 5%, de zogenaamde risicodekking. Met deze
risicodekking wordt het eigen vermogen dusdanig op peil gehouden dat noodzakelijke investeringen, zowel op
korte als langere termijn, ten gevolge van de constante groei van het aantal leerlingen, op verantwoorde wijze
plaats kunnen blijven vinden.
Het financieel beleid van De Rooi Pannen heeft in de afgelopen meer dan veertig jaar zijn kracht zeker bewezen.
Zelfs in een tijd waarin landelijke bezuinigingsmaatregelen ten aanzien van onderwijs, in toenemende mate
vergaande consequenties hebben voor collega-instituten, is en blijft De Rooi Pannen een financieel sterke en
stabiele organisatie met een jaarlijks resultaat om trots op te zijn.
De Rooi Pannen ziet vooralsnog geen enkele reden tot aanpassing van haar beleidsuitgangspunten op het
gebied van financiën. Het vigerend beleid biedt, naar het oordeel van De Rooi Pannen, voldoende garanties
47
voor een financieel gezonde toekomst.
Ook in het financieel beleid is decentralisatie het uitgangspunt. Alle binnenkomende normatieve subsidie, met
uitzondering van de huisvestingsvergoeding ten behoeve van de afdeling Overhead, gaat rechtstreeks naar de
onderwijsafdelingen op basis van een intern, in het Centraal Directie Beraad vastgesteld, betaalritme, rekening
houden met groei en personele lasten. De onderwijsafdelingen ontvangen een vast bedrag per leerling aan
deelnemers- en diplomavergoeding, conform de begrotingsuitgangspunten die jaarlijks in maart in het Centraal
Directie Beraad worden vastgesteld. Overige, incidentele, additionele subsidiegelden worden uitsluitend na
definitieve toezegging door OCW opgenomen in de exploitatie.
In het kader van decentralisatie beschikken afdelingen over een eigen afdelingsbudget en afdelingsreserve. Ten
aanzien van de afdelingsreserves hanteert De Rooi Pannen de volgende uitgangspunten:





de afdelingsreserves worden opgebouwd uit de positieve resultaten van de afdelingen,
de maximale reserve per afdeling bedraagt € 250.000,
mocht door een positief resultaat van een afdeling de maximale reserve boven de € 250.000 uitkomen, dan
wordt het meerdere boven de € 250.000 toegevoegd aan de algemene reserve,
de afdelingsreserve kan worden gebruikt om een negatief exploitatieresultaat te compenseren,
een negatieve reserve is niet toegestaan.
Maandelijks zijn de financiële rapportages per afdeling en op instituutsniveau onderwerp van gesprek in het
Centraal Directie Beraad en in de MT-vergaderingen per afdeling.
Met betrekking tot het beleidsterrein Financiën zijn in het Centraal Directie Beraad, het overleg van het College
van Bestuur met de directeuren van de afdelingen, de volgende beleidsdoelstellingen geformuleerd:



personele lasten van de onderwijsafdelingen bedragen niet meer dan 60% van de totale baten voor een MBOafdeling en 65% voor een VMBO-afdeling,
risicodekking bedraagt 5% van de totale baten,
de realisatie dient binnen de begroting te zijn.
In 2015 bedroegen de gemiddelde personele lasten 59,7 % (vgl. 61,7% in 2014), was de risicodekking
11,2 % (vgl. 7,1% in 2014) en was de realisatie, evenals andere jaren, binnen de begroting.
Financiële meerjarenprognose
Op verzoek van het College van Bestuur brengt ABAB eenmaal per twee jaar een prognose uit op
basis van door het College van Bestuur aangeleverde uitgangspunten en financiële gegevens, mede ten behoeve
van de bank en het Waarborgfonds en met name om de liquiditeit op langere termijn te bezien. Eenmaal per
twee jaar wordt de prognose door De Rooi Pannen zelf opgesteld. In 2015 was deze prognose door ABAB,
zoals gebruikelijk, onderwerp van gesprek in het periodiek overleg van de Raad van Toezicht met het College
van Bestuur. De, zoals gebruikelijk voorzichtige, prognose is o.a. gebaseerd op de nieuwe
bekostigingssytematiek, de door de afdelingen aangeleverde meerjarenprognose leerlingen en een aantal
aannames zoals o.a. de investering in de nieuwe huisvesting voor de MCE-opleidingen. De Raad van Toezicht
en het College van Bestuur constateerden dat De Rooi Pannen bij handhaving van het huidig financieel beleid
ook de komende jaren over voldoende liquide middelen beschikt om investeringen te doen.
Landelijke ontwikkelingen
Ondanks de aangekondigde landelijke bezuinigingsplannen heeft De Rooi Pannen ook in 2015 meer normatieve
subsidie ontvangen dan in 2014 Het macrobudget over 2015 is gehandhaafd, gedeeld door (landelijk) minder
leerlingen betekent dit meer subsidie per leerling en dus voor De Rooi Pannen wederom meer subsidie.
48
Schoolnota
Mede naar aanleiding van een brief van OCW d.d. 11-05-12 inzake de schoolnota en de vrijwillige bijdrage werd
in 2012 in het Centraal Directie Beraad gekozen voor een nieuwe opzet van de schoolnota. De nota bestaat
voortaan uit drie delen, de opleidingskosten (deel A), de aanvullende kosten (deel B) en de vrijwillige bijdrage
(deel C):


deel A betreft de kosten voor de opleiding en het behalen van het diploma,
deel B heeft te maken met de extra programma-onderdelen waarvan het wenselijk maar niet
verplicht is dat de leerling deze volgt. Als dit deel van de nota niet wordt betaald, kan de leerling niet
deelnemen aan een of meerdere onderdelen van het programma (bijv. een excursie) en dient de leerling
deel te nemen aan een vervangend programma (bijv. op school),
deel C dient gezien te worden als een soort “sponsoring verzoek”. Met de betaling van dit
deel wordt bijgedragen aan alle “extraatjes” die De Rooi Pannen realiseert voor haar leerlingen,
“extraatjes” die een opleiding bij De Rooi Pannen speciaal maken en waarmee De Rooi Pannen zich
onderscheidt van andere instituten, bijvoorbeeld unieke interne praktijkfaciliteiten. Als deel C niet wordt
betaald, wordt de leerling niet uitgesloten van deelname aan een of meerdere programma-onderdelen.

Deze nieuwe opzet werd na evaluatie in 2015 ongewijzigd gehandhaafd.
6.2.
Balans
De balans op 31 december 2015 ziet er als volgt uit:
Balans 2015
(bedragen x € 1.000)
ACTIVA
PASSIVA
2015
2014
Vaste activa
- materieel
- financieel
- vorderingen
- liquide middelen
2014
Garantie vermogen
70.411
-
73.262
-
Vlottende activa
- voorraden
2015
280
223
3.951
3.418
7.064
81.706
17.995
94.898
- eigen vermogen
- voorzieningen
72.725
1.221
64.198
2.638
Langlopende leningen
0
5.897
Kortlopende schulden
7.760
22.165
81.706
94.898
49
6.3.
Staat van baten en lasten
De totaalcijfers van de exploitatie 2015 laten het volgende beeld zien:
Exploitatie 2015
(bedragen x € 1.000)
Baten
Lasten
Werkelijk
Rijksbijdrage
68.628
Contractactiviteiten
212
Overige baten
7.107
Begroot
63.152
300
5.832
Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
Financiële baten/lasten
Saldo exploitatie
75.947
69.284
Werkelijk
45.308
6.089
3.928
Begroot
43.654
5.251
4.465
11.966
128
8.528
75.947
11.730
550
3.634
69.284
Het positieve resultaat van € 8.528.000, zijnde 11,2% van de totale opbrengsten, wordt hoofdzakelijk behaald
door het afgesproken resultaat ter versteviging van onze financiële positie en de toename van de subsidie
vanuit de overheid. De niet begrote incidentele subsidies voor de kwaliteitsafspraken, waarin onder andere de
regelingen taal en rekenen en professionalisering en bekwaamheid vanaf 2015 zijn opgenomen en de
incidentele subsidies voor schoolmaatschappelijk werk, prestatiesubsidie Vroegtijdige School Verlaters,
Prestatiebox VO etc. ten bedrage van € 4,1 miljoen hebben eveneens aan dit resultaat bijgedragen. Tenslotte
zorgde het vrijvallen van de voorziening ESF vanwege het wegvallen van een eventuele terugbetaalverplichting
m.i.v. 1 april 2016 voor een extra positief effect op het resultaat van € 1,1 miljoen. Het werkelijke
exploitatieresultaat over 2015 is daardoor 6,2% hoger uitgevallen dan het verwachte resultaat van 5%.
6.4.
Financieel resultaat
In 2015 realiseerde De Rooi Pannen een financieel resultaat van 11,2% (vgl. 7,1% in 2014) van de totale baten.
6.5.
Solvabiliteit
Op balansdatum bedroeg de solvabiliteit (verhouding eigen vermogen/totaal vermogen) 89,0%, dit is een
toename van 31,6% ten opzichte van 2014 (67,6%). (Solvabiliteit: hieronder wordt verstaan de mate waarin de stichting er
toe in staat is om aan haar duurzame verplichtingen te voldoen).
Solvabiliteit
in procenten
80%
60%
40%
20%
0%
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
50
2013
2014
2015
6.6.
Liquiditeit
De liquiditeit bedroeg 145,6% op balansdatum (verhouding tussen vlottende activa/kortlopende schulden). Een
toename van 49,1% t.o.v. 2014 (97,6%). (Door middel van dit kengetal wordt beoordeeld in hoeverre de stichting in staat is
haar kortlopende schulden te voldoen.)
De toename wordt met name veroorzaakt doordat in 2014 aflossingsverplichtingen van twee leningen per 1
april 2015 ten bedrage van € 13.654.000 was opgenomen, welke in 2015 is afgewikkeld.
Liquiditeit
in procenten
160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
In 2015 was de operationele kasstroom (uit de exploitatie en afschrijvingen) € 14,6 miljoen positief en zijn
door de vrijval van de voorziening ESF subsidie, vanwege het wegvallen van de terugbetaalverplichting, de
voorzieningen met € 1,4 miljoen afgenomen. Naast de reguliere aflossingen ad € 2,1 miljoen is per 1 april 2015
een gedeelte van de leningen afgelost ten bedrage van € 11,5 miljoen. Het restant van de leningen ad € 5,9
miljoen is per vervaldatum in juli en augustus 2015 afgelost. Daarnaast hebben we de diverse kleine
verbouwingen/investeringen uit eigen middelen gefinancierd ten bedrage van € 3,2 miljoen.
Het resterende saldo van de liquide middelen bedroeg op balansdatum nog € 7,1 miljoen positief. Dit zal
samen met de verwachte kasstroom 2016 voldoende zijn om een gedeelte van de geplande investeringen voor
de ver- of nieuwbouw te Breda en de volledige vervangingsinvesteringen in 2016 uit eigen middelen te
financieren.
Het voornaamste risico of onzekerheid voor onze organisatie blijft de financiering door de overheid. De
effecten van de huidige economische crisis kunnen hier sterk op doorwerken, alsmede op de fluctuatie
(grotere toename) van het aantal leerlingen. Deze risico’s proberen we zoveel als mogelijk te beperken door
de incidentele middelen niet structureel in te zetten.
6.7.
Rentabiliteit
De rentabiliteit van het eigen vermogen bedraagt over 2014 7,6% (11,9% in 2013) en de rentabiliteit van het
totale vermogen over 2014 bedraagt 7,1% (7,7% in 2013). Scholengemeenschap De Rooi Pannen streeft naar
een rentabiliteit van 7% van het eigen vermogen. Dit percentage is in 2014 gehaald mede door de extra ontvangen
incidentele en normatieve subsidies.
51
7.
Medezeggenschap
7.1.
Beleid
Binnen De Rooi Pannen wordt uitstekend samengewerkt tussen de school / het College van Bestuur en de
vertegenwoordigers van personeel, ouders VMBO en MBO-leerlingen binnen de Ondernemingsraad, de
Ouderraad en de Leerlingenraad. In een sfeer van grote openheid wordt informatief, oriënterend en
besluitvormend gesproken over alle onderwerpen die tot het werkterrein van de Raden behoren maar ook over
andere zaken die strikt genomen daar niet toe behoren.
7.2.
Actueel
Ouderraad, Leerlingenraad en Ondernemingsraad
In 2011 werden de Ouderraad, de Leerlingenraad en de Ondernemingsraad formeel opgericht. Vanuit de
organisatiestructuur van De Rooi Pannen is bij de inrichting van de Ouderraad, de Leerlingenraad en de
Ondernemingsraad de vertegenwoordiging op basis van (onderwijs-) afdelingen die er was, gehandhaafd. Met
dien verstande dat de grootste afdeling, Horeca Tilburg, een extra vertegenwoordiger heeft in de
Leerlingenraad. Eenmaal per jaar wordt door de Ouderraad, de Leerlingenraad en de Ondernemingsraad
gezamenlijk overleg gevoerd. Dit overleg wordt bijgewoond door het voltallig College van Bestuur en de
voorzitter en vice-voorzitter van de Raad van Toezicht om het belang te onderstrepen van samenwerking. De
gezamenlijke vergadering van de Ondernemingsraad, de Ouderraad en de Leerlingenraad vond plaats op 18
juni 2015. Besproken werden de onderwerpen: Passend Onderwijs, huisvesting o.a. Breda, de
Onderwijsovereenkomst, de jaarrekening 2014 en het jaarverslag 2014.
Ouderraad
De Ouderraad voor de twee VMBO-afdelingen bestaat uit twee vertegenwoordigers per vestiging.
Bedoeld als aanvulling op het overleg met ouders (bijvoorbeeld ouderwerkgroep) dat op de afdelingen
plaatsvindt. Gezien de nadrukkelijke koppeling van de te bespreken onderwerpen aan de dagelijkse gang van
zaken in het onderwijs, wordt dit overleg bijgewoond door de voorzitter van het College van Bestuur. De
Ouderraad vergaderde op 5 februari 2015 en 3 december 2015 (met de Leerlingenraad). Besproken werd o.a.
Magister, Passend Onderwijs en het Verklarend A4-tje.
Leerlingenraad
Voor de acht MBO-afdelingen is er een Leerlingenraad die op instituutsniveau overleg heeft en bedoeld is als
aanvulling op het overleg met leerlingen (bijvoorbeeld klassevertegenwoordigersoverleg) dat op de afdelingen
plaatsvindt. Het overleg wordt sinds 2014 bijgewoond door de voorzitter van het College van Bestuur. De
Leerlingenraad vergaderde op 26 februari 2015 en 3 december 2015 (met de Ouderraad). Besproken werden
o.a. suggesties, tips en verbeterpunten voor De Rooi Pannen.
Ondernemingsraad
In de Ondernemingsraad wordt structureel overleg gevoerd tussen het College van Bestuur en
vertegenwoordigers van het personeel over onderwerpen die betrekking hebben op het wel en wee van de
organisatie als geheel. Vanwege het belang van dit overleg en de te bespreken onderwerpen is er in 2014 voor
gekozen om de voorzitter van het College van Bestuur structureel aanwezig te laten zijn bij dit overleg. De
Ondernemingsraad vergaderde op 29 januari, 12 maart, 23 april, 11 juni, 24 september, 5 november en 10
december 2015. Gesproken werd over o.a. de CAO VO, de CAO BVE, de financiële meerjarenprognose ABAB,
het Kwaliteitsplan DRP 2015-2018, de Werkkostenregeling, de uitgangspunten begroting 2016, de rol van de
OR, de OR-faciliteiten, de jaarrekening 2014, het jaarverslag 2014, het traject Teamversterking, Passend
Onderwijs, de resultaten medewerkersonderzoek, de vakantieplanning 2016-2017 en de begroting 2016.
52
8.
PR
8.1.
Beleid
Externe PR
De Rooi Pannen staat reeds meer dan veertig jaar voor kwalitatief hoogstaand VMBO- en MBO-onderwijs in de
sectoren Handel, Horeca, Toerisme / Recreatie, Evenementen en Vormgeving waarbij het beleid is gebaseerd
op kleinschaligheid, praktijkleren en het hoogst haalbare uit de leerling halen. Beleidsaspecten die in PR-uitingen
van De Rooi Pannen reeds jaar en dag uitvoerig belicht worden en niet alleen hebben bijgedragen tot de
naamsbekendheid van De Rooi Pannen maar inmiddels ook hebben geresulteerd in een merknaam die staat voor
vakmanschap en kwaliteit.
De Rooi Pannen profileert zich in haar PR-uitingen nadrukkelijk als een smalle, verticale scholengemeenschap
voor beroepsonderwijs, niet als een groot ROC. Een school die open staat voor elke leerling die geschikt is
voor het beroep waarvoor wordt opgeleid en die past in het soort onderwijs dat De Rooi Pannen aanbiedt,
gericht op het bereiken van het hoogst haalbare voor elke leerling vanaf 12 jaar.
De Rooi Pannen geeft in haar PR-activiteiten uiting aan datgeen waar zij voor staat. In een tijd waarin het imago
van het Nederlands beroepsonderwijs, ten gevolge van diverse veelal minder positieve veranderingen zwaar te
lijden heeft, acht De Rooi Pannen het meer dan ooit van belang om zich nadrukkelijk in de markt te blijven zetten
als een school voor kleinschalig, gedegen, gestructureerd, praktijkgericht onderwijs, overtuigd als zij is van haar
onderscheidend vermogen.
Het PR-beleid is regelmatig onderwerp van gesprek in het Centraal Directie Beraad. Het DRP-gedachtengoed
dat de keuzes in het PR-beleid bepaald heeft, is het volgende: De Rooi Pannen heeft een “merk”-status
verworven en alle PR-activiteiten dienen gericht te zijn op de beleidspijlers, De Rooi Pannen besteedt - als basis
onder het PR-beleid - zijn energie vooral aan het realiseren van kwalitatief goed onderwijs met een duidelijke
structuur voor leerlingen. Onderwijs dat in organisatorische zin (roosters, onderwijs- en examendocumenten,
oudercontacten, boekenlijsten etc.) altijd “klopt”. Onderwijs op basis van vaste uitgangspunten met een hoge
continuïteit, waarbij De Rooi Pannen steeds verder gaat in de realisatie van de interne praktijk, de
kleinschaligheid, persoonlijke contacten en doorstroom. De PR heeft daarmee een hoog inhoudelijk gehalte en
hoeft deze kwaliteit “alleen maar” te communiceren. Uitingen moeten primair stimuleren om bij De Rooi Pannen
“in huis” te komen kijken. Foto’s, films, brochures, etc. zijn “second best”. Leerlingen kiezen immers vaak
definitief voor De Rooi Pannen als ze De Rooi Pannen met eigen ogen gezien hebben.
Met betrekking tot haar externe PR onderscheidt De Rooi Pannen haar specifieke doelgroepen, te weten
potentiële leerlingen, ouders/verzorgers van deze leerlingen, toeleverende BO- en VO-scholen, collega-scholen,
BPV-bedrijven, leveranciers / bedrijfsleven, instellingen, buurtbewoners, pers, oud-leerlingen, Businessclub en de
landelijke, regionale en lokale overheid. In het Communicatie Actieplan dat jaarlijks in het Centraal Directie
Beraad wordt vastgesteld, worden per doelgroep de middelen en de (media-) activiteiten vastgelegd,. Naast
voorlichtingsbijeenkomsten, de jaarlijkse Open Dag en informatiedagen, advertenties, informatiegidsen,
brochures, het huis-aan-huis magazine, de meeloopdagen, de bezoeken aan toeleverende scholen, etc. besteedt
De Rooi Pannen ook aandacht aan haar digitale informatievoorziening. In een tijd waarin informatie via internet
in toenemende mate een rol speelt bij de keuze van een vervolgopleiding streeft De Rooi Pannen naar een
gebruiksvriendelijke en informatieve website waarmee niet alleen toekomstige leerlingen, hun ouders/verzorgers
en de toeleverende scholen maar ook het stagebiedend en afnemend bedrijfsleven op overzichtelijke wijze een
zo compleet mogelijk beeld geboden wordt van het onderwijs van De Rooi Pannen.
53
Free-publicity
Naast PR-activiteiten, vastgelegd in het jaarlijks Communicatie Actieplan De Rooi Pannen, maakt De Rooi Pannen
in toenemende mate gebruik van free-publicity. Goede contacten met redacties van diverse media zijn dan ook
van groot belang. In vakbladen, (regionale) dagbladen, huis-aan-huis bladen en programma's van lokale en
regionale tv- en radiozenders wordt aandacht besteed aan bijvoorbeeld het behalen van prijzen in landelijke
wedstrijden door leerlingen Horeca, de oprichting van student companies (mini-ondernemingen) door leerlingen
Vormgeving en Handel, het runnen van het onderwijsrestaurant door VMBO-leerlingen, etc. Ook ten aanzien
van free publicity hanteert De Rooi Pannen de stelregel "de leerling staat centraal". Als het gaat om PR zijn de
(oud-) leerlingen immers de beste ambassadeurs van De Rooi Pannen.
Interne PR personeel
Interne PR speelt een belangrijke rol in elke organisatie. Ook De Rooi Pannen is gebaat bij goed geïnformeerd
personeel. Personeelsleden voelen zich meer betrokken en “thuis” bij de organisatie als zij op de hoogte zijn van
zaken die spelen niet alleen binnen hun eigen afdeling maar ook op instituutsniveau. In een sterk
gedecentraliseerde en groeiende organisatie als De Rooi Pannen is met name informatie met betrekking tot
andere afdelingen en De Rooi Pannen als geheel in toenemende mate van belang om het “wij-gevoel” te blijven
voeden en het “eilandgevoel” zoveel mogelijk te voorkomen. Daarnaast acht De Rooi Pannen het van belang dat
alle medewerkers zich het gedachtegoed van De Rooi Pannen eigen maken en ook uitdragen, niet alleen naar
leerlingen maar ook naar buiten. Jaarlijks groeit het personeelsbestand. De Rooi Pannen streeft er naar om met
name de jaarlijkse groep nieuwe personeelsleden in korte tijd bekend te maken met de missie en visie, de
beleidsuitgangspunten, het “waarom we het doen zoals we het doen”, kortom het “Rooi-Pannen-denken”. De
informatievoorziening ten behoeve van personeel loopt via een tweetal kanalen. Enerzijds de digitale informatie
in de besloten omgeving van de website die fungeert als naslagwerk ten behoeve van het voltallig personeel en
anderzijds de “papieren” informatie in de vorm van de informatiebulletins per afdeling, het personeelsblad
“Pannenrama” dat periodiek in eigen beheer wordt uitgebracht en de incidentele publicatie “Nieuwsflits” met
uitermate actueel nieuws, eveneens ten behoeve van het voltallig personeel.
Interne PR leerlingen en ouders / verzorgers
De interne PR gericht op leerlingen en hun ouders / verzorgers is een zaak van de onderwijsafdelingen en van
essentieel belang voor het optimaal functioneren van de leerling maar ook om hem het gevoel te geven dat hij
“er bij hoort”. De Rooi Pannen is van mening dat de digitale en zelfs de schriftelijke informatievoorziening hierbij
“slechts” ter ondersteuning en aanvulling zijn ten opzichte van het persoonlijk contact van de klassenmentor
met zijn leerlingen en hun ouders / verzorgers. Persoonlijk contact vergroot de betrokkenheid van leerlingen en
ouders / verzorgers en de klassenmentor brengt in zijn contact het gedachtegoed van De Rooi Pannen over op
zijn leerlingen, zodat zij met de Rooi-Pannen beroepshouding kunnen functioneren binnen het bedrijfsleven waar
zij voor worden opgeleid.
54
8.2.
Actueel
Open Dag 18 januari 2015
Aantal bezoekers en aanmeldingen tijdens de Open Dag
2014
bezoekers
2015
aanmeldingen
bezoekers
aanmeldingen
Afdelingen
Horeca Tilburg
Toerisme/Evenementen
Tilburg
VMBO Tilburg
Handel Tilburg
Vormgeving Tilburg
Horeca Breda
Toerisme Breda
VMBO Eindhoven
Horeca Eindhoven
Toerisme Eindhoven
Totaal
2.250
60
1.850
56
1.850
97
2.651
121
2.357
0*
2.131
0*
1.642
149
1.715
87
2.369
43
1.821
45
1.796
79
1.774
87
1.450
39
985
31
2.081
48
1.989
39
2.850
105
2.900
79
1.447
53
1.183
16
20.092
673
18.999
561
*i.v.m. inschrijvingen op gezamenlijke inschrijfdagen VO-scholen Tilburg
Voor de eerste maal werden er ook bezoekers ontvangen in de tijdelijke vestiging aan de Wandelboslaan.
Enquête Open Dag
Jaarlijks voert De Rooi Pannen tijdens de Open Dag een, in 2015 vernieuwde, enquête uit onder bezoekende,
potentiële leerlingen en ouders / verzorgers en worden de redenen geïnventariseerd waarom gekozen wordt
voor een opleiding bij De Rooi Pannen. Uit de resultaten blijkt, ook in 2015, dat in toenemende mate een of
meerdere van de volgende redenen van doorslaggevend belang zijn bij de keuze voor een opleiding bij De Rooi
Pannen:
 de goede naam van De Rooi Pannen,
 familie of kennissen hebben goede ervaringen met De Rooi Pannen,
 geen groot ROC maar een kleine school waar je iedereen kent,
 goede kans op een baan na het behalen van het diploma,
 goede kans om verder te studeren na het behalen van het diploma,
 de praktijkgerichtheid van de opleidingen.
De resultaten van de Open Dag enquête 2015 zijn op opgenomen in de Resultatenbox 2015.
55
Prijsuitreiking wedstrijd Open DAG VMBO Eindhoven
De afdeling VMBO Eindhoven hield op woensdag 11 februari 2015 de
prijsuitreiking van de routewijzer van de Open Dag. Aan de hand van
de routewijzer kon een rondgang door de school worden gemaakt. Er
werden in totaal 279 formulieren ingevuld.
De derde prijs (een luxe De Rooi Pannen-pen en een desserttaartje)
was voor Bart van den Boom uit Son. Fabiënne Boller uit Eindhoven
mocht de tweede prijs (een taart voor de hele familie of zoals
Fabiënne van plan was voor de hele klas van de Boschuil) in ontvangst
nemen. De moeder van Fabiënne maakte van de gelegenheid gebruik
om haar dochter meteen aan te melden. Jessie Lamers uit Veldhoven
zullen we binnenkort in het onderwijsrestaurant terug zien, want zij ontving als eerste prijs een dinerbon voor de hele
familie en natuurlijk ook een desserttaartje.
Tijdens het uitreiken van de prijzen in het onderwijsrestaurant, onder het genot van koffie, thee, limonade en een lekker
gebakje bleek dat iedereen met veel tevredenheid op de open dag terug kijkt.
Informatiemiddagen/avonden 12 maart en 15 april 2015
1e informatiemiddag/avond
bezoekers
aanmeldingen
Afdelingen
13-03-14
12-03-15
13-03-14
12-03-15
Horeca Tilburg
Toerisme/Evenementen
Tilburg
VMBO Tilburg
160
200
12
21
149
189
6
3
101
6
0
0
Handel Tilburg
104
170
6
0
Vormgeving Tilburg
108
92
0
9
Horeca Breda
149
160
13
9
Toerisme Breda
94
88
4
2
VMBO Eindhoven
35
48
5
9
Horeca Eindhoven
160
163
150
82
7
6
2
0
1.223
1.185
59
55
Toerisme Eindhoven
Totaal
2e informatiemiddag/avond
bezoekers
aanmeldingen
Afdelingen
Horeca Tilburg
Toerisme/Evenementen
Tilburg
VMBO Tilburg
16-04-14
15-04-05
16-04-14
15-04-15
143
105
7
6
88
250
5
10
20
8
1
0
Handel Tilburg
78
33
36
0
Vormgeving Tilburg
71
61
1
2
112
60
7
5
Toerisme Breda
83
54
0
1
VMBO Eindhoven
27
10
0
3
Horeca Eindhoven
Toerisme Eindhoven
143
75
63
58
1
0
0
0
Totaal
840
702
58
27
Horeca Breda
56
Voorlichtingspresentatie
In het najaar van 2015 werd de bestaande voorlichtingspresentatie van De Rooi Pannen geactualiseerd en
voorzien van nieuw filmmateriaal. Tijdens speciale bijeenkomsten voor voorlichters werd het gebruik van de
nieuwe, meer gebruiksvriendelijke, presentatie toegelicht.
Fotobank DRP
In 2015 werd besloten om alle beschikbare fotomateriaal van De Rooi Pannen onder te brengen in digitale
fotobank. Foto’s worden opgeslagen in een bestand met trefwoordenindeling en “tags” aan elke foto met de
thema’s pijlers, sectoren, afdelingen, gebouwen, accommodatie, ruimtes buiten en binnen, klassenmentor,
oudercontacten, theorie, praktijk, projecten, stage/BPV, leerlingen, etc.
Facebookpagina
De Rooi Pannen maakte in 2013 een start met de inzet van social media als
marketinginstrument met een eigen Facebook-pagina. De inrichting en het beheer van
de DRP-Facebookpagina zijn op centraal niveau geregeld. De Facebookpagina is
gekoppeld aan en wordt gebruikt voor het genereren van ‘traffic’ naar de DRP-website.
Doel is het vergroten van naamsbekendheid, versterking van imago, online
reputatiemanagement, direct contact met de doelgroepen en promotie van
evenementen, open dagen, informatiemiddagen/-avonden etc. De Facebookpagina speelt
met name voor potentiële leerlingen een belangrijk rol speelt in de voorlichting als
verlengde van informatievoorzieningen als de informatiegids en de website. Via deze
middelen wordt de gebruiker namelijk inhoudelijk geïnformeerd over de opleidingen. In
2015 werd de Facebookpagina veelvuldig bezocht.
Onderwijsbeurs Eindhoven Zuid 25 en 26 september 2015
De Rooi Pannen presenteerde zich 25 en 26 september 2015 weer op de
Onderwijsbeurs Zuid in het Beursgebouw in Eindhoven. Vrijdagochtend
werd de stand al drukbezocht en traditioneel kon ook de zaterdag op
grote publieke belangstelling rekenen. De leerlingen presenteerden zich in
de gesprekken met de bezoekers als ware ambassadeurs van De Rooi
Pannen. Infogidsen gingen als warme broodjes over de toonbank en de
serieus geïnteresseerde leerlingen vulden een VIP-kaart in. Binnen twee
weken ontvangen deze jongeren een uitnodiging voor een nadere kennismaking op De Rooi Pannen.
Onderwijsbeurs Studie Experiende Goes 10 december 2015
Naast de jaarlijkse Onderwijsbeurs in Eindhoven nam de De Rooi Pannen in 2015 voor de tweede maal deel
aan de beurs Studie Experience in Goes. De afdelingen Horeca en Toerisme / Recreatie Breda namen de
bemensing voor hun rekening.
Alumnibeleid
In het voorjaar van 2015 werd door HBO-studente Britt Pruijsers als stageopdracht een aanzet gegeven voor
het opzetten van een alumnibeleid voor De Rooi Pannen. De centrale vraag daarbij was “hoe kan een
professionele, structurele relatie tussen De Rooi Pannen en oud-leerlingen opgebouwd worden waarin
kennisdeling, samenwerking en verbinding centraal staan”. Uit het onderzoek is gebleken dat zowel De Rooi
Pannen als oud-leerlingen enthousiast zijn om de contacten verder aan te halen, de betrokkenheid verder te
vergroten. Denk daarbij aan: voorlichtingen, stages, workshops, gastlessen, netwerkdag voor oud-leerlingen,
via digitale nieuwsbrieven op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen op De Rooi Pannen, etc.
2016 wordt benut om te bezien hoe De Rooi Pannen de contacten met oud-leerlingen verder kan aanhalen,
zowel op centraal niveau als op afdelingsniveau. De Rooi Pannen streeft naar het creëren van een database met
alumni en een alumni-portal waar oud-leerlingen informatie kunnen uitwisselen. Ook een Facebook- en
LinkedIn-pagina behoren tot het pakket. Richting de jubileumfestiviteiten in 2017 start De Rooi Pannen met
het verzamelen van de alumnigegevens. Naar verwachting zullen duizenden leerlingen zich aanmelden voor de
reünie.
57
Huis-aan-huismagazine
Ook in 2015 werd een eigen full-colour huis-aan-huismagazine gedistribueerd in Noord-Brabant, Noord
Limburg, de Drechtsteden en een klein gedeelte van Zeeland in een oplage van 1.300.000 exemplaren om de De
Rooi Pannen in het algemeen en de Open Dag in het bijzonder onder de aandacht te brengen van de doelgroepen.
Het magazine is op de eerste plaats gericht op de belangrijkste doelgroep: potentiële leerlingen die momenteel
een opleiding volgen op een van de toeleverende basis- en VO-scholen in het marktgebied en hun ouders /
verzorgers. Gebaseerd op de speerpunten van De Rooi Pannen, praktijkgerichtheid, kleinschaligheid en
verticaliteit worden de afdelingen Handel, Horeca, Toerisme / Recreatie, Vormgeving en VMBO belicht. De lezer
krijgt daardoor een goed beeld waarvoor De Rooi Pannen opleidt en wat de sterke punten van het Rooi-Pannen
onderwijs zijn. Maar De Rooi Pannen is meer dan een school. Ook de overige inwoners van het
verspreidingsgebied en het regionaal bedrijfsleven behoren tot de doelgroepen van De Rooi Pannen. Zij zijn
immers de potentiële klanten van de onderwijswinkels of de gasten van de restaurants en hotels van De Rooi
Pannen.
Decanennieuwsbrief VO-scholen en Nieuwsbrief Basisscholen
Tweemaal per jaar, ook in 2015, verschijnt de Decanennieuwsbrief van De Rooi Pannen ten behoeve van de
decanen van de toeleverende VO-scholen. In elke editie komen de kernwaarden van De Rooi Pannen terug. De
kernwaarden worden gekoppeld aan artikelen met de onderwerpen beroepshouding/-vorming, contacten met
het bedrijfsleven, nieuwe opleidingen, interne praktijk, stage, oudercontacten, groei, huisvesting, gedegen
theorieonderwijs en "het beste uit de leerling halen". Voor de Basisscholen in de regio’s Tilburg en Eindhoven is
ook in 2015 zoals gebruikelijk tweemaal een Nieuwsbrief uitgebracht door de beide VMBO-afdelingen.
Vernieuwde Businessclub
Vernieuwing van de Businessclub, ingezet in 2014, kreeg ook in 2015 prioriteit, evenals de verbetering van de
samenwerking tussen de Businessclub en de onderwijsafdelingen. Voor gastlessen, jurering, bedrijfsbezoeken,
etc. wordt bij voorkeur contact gezocht met leden van de Businessclub. De uitvoering van deze activiteiten
wordt voor de zittende leerlingen meer nadrukkelijk herkenbaar als "onder de vlag van de Businessclub".
Onderwijsafdelingen organiseren in overleg met de Businessclub introductie-events voor recent
afgestudeerden als voorlopers op het lidmaatschap van de Businessclub en nemen de organisatie op zich van de
educatieve, recreatieve en culinaire Businessclub-events. Deze events worden georganiseerd door leerlingen
onder begeleiding van docenten als praktijkprojecten van opleidingen die zich bezighouden met o.a.
evenementenorganisatie, het organiseren van benefietdiners, recreatieve activiteiten en bedrijfsbezoeken en
het verzorgen van conferenties en worden daarmee nadrukkelijk verankerd in de praktijkcomponent van deze
opleidingen. In 2015 werden een bitterballenbijeenkomst, stamppottenbuffet, kerstontbijt en netwerkborrels
georganiseerd. In 2015 verschenen digitale nieuwbrieven van de Businessclub.
Viering 50-jarig bestaan De Rooi Pannen
In 2017 viert De Rooi Pannen haar vijftigjarig bestaan. In 2015 werd een jubileumcommissie geformeerd vanuit
het Centraal Directie Beraad. Op 2 november 2015 vond een eerste overleg plaats. Het jubileum wordt
gevierd met een activiteit voor leerlingen, een reünie, een relatie-avond en een personeelsavond.
Button “bedrijven” website
Nieuw in 2015 is de button “Bedrijven” op de webiste van De Rooi Pannen. Achter deze button is informatie
over De Rooi Pannen geplaatst die interessant is voor externe bedrijven, inzake o.a. stages, het delen van
kennis (gastlessen, etc.), vacatures en klankbordgroepen.
Huisstijl
In 2015 werd het besluit genomen om de huisstijl van De Rooi Pannen te restylen. De Rooi Pannen dient nog
meer als één merk te worden neergezet. De huisstijl moet de pijlers, dat waar De Rooi Pannen voor staat,
nadrukkelijk voor het voetlicht brengen en de doelgroep visueel overtuigen. Niet door trends te volgen, maar
door nadrukkelijk een eigen koers te varen. De herkenbaarheid van de huidige huisstijl blijft behouden door
vast te houden aan drie kenmerkende elementen: het wezenlijke van het logo, de kleur rood en de manier
waarop gebruik gemaakt wordt van (bewegend) beeld.
58
9.
ICT
9.1.
Beleid
Een decentrale organisatie, zoals De Rooi Pannen, met diverse autonome onderwijsafdelingen met eigen
gebouwen, verspreid over meerdere vestigingsplaatsen, met een jaarlijks toenemend aantal leerlingen, een
groeiend personeelsbestand en een type onderwijs dat nauw aansluit bij de dynamische praktijk van het
bedrijfsleven waarvoor wordt opgeleid, stelt hoge eisen aan de ICT-infrastructuur, zowel qua techniek als qua
beheer.
De Rooi Pannen kent twee grote ICT-netwerken. Een, meer gesloten, administratief netwerk uitsluitend ten
behoeve van de ondersteunende processen, te gebruiken door daartoe bevoegd personeel o.a. van de
leerlingenadministratie en de financiële administratie en een, meer open, onderwijsnetwerk enkel en alleen ten
behoeve van het onderwijsproces, voor leerlingen en personeel van de onderwijsafdelingen. Alle afdelingen
maken in toenemende mate gebruik van beide netwerken. De twee netwerken zijn strikt van elkaar gescheiden
uit het oogpunt van veiligheid en bescherming van privacy. De inrichting, beveiliging en het beheer van deze
netwerken liggen op centraal niveau.
Alle afdelingen werken met hetzelfde pakket aan programmatuur, het standaard image, wat jaarlijks in het
Centraal Directie Beraad wordt vastgesteld. Daarnaast maken afdelingen gebruik van eigen afdelings- en/of
branchespecifieke software.
Alle onderwijsafdelingen beschikken in toenemende mate over een breed scala aan ICT-faciliteiten in het eigen
gebouw, zoals een Open Leercentrum, lokalen met smartboards, etc. Ontwikkelingen die in de toekomst
ongetwijfeld doorzetten. In haar beleid ten aanzien van ICT stelt De Rooi Pannen dat de leerling in zijn gebouw
over alle ICT-faciliteiten moet kunnen beschikken die noodzakelijk zijn voor zijn opleiding, voor het behalen van
zijn diploma. Met een gestaag groeiende leerlingenpopulatie is en blijft het up-to-date houden van adequate ICTvoorzieningen een belangrijk aandachtspunt.
Naast aandacht voor de uitbreiding van beide netwerken, hardware en software werd in 2015 met name
aandacht besteed aan beveiliging, filtering, opslagcapaciteit en rechtenstructuur voor zowel leerlingen als
personeel.
Daarnaast speelt de verdere ontwikkeling van de electronische leeromgeving een rol. Een medium dat, naar het
oordeel van De Rooi Pannen, slechts ter aanvulling en ondersteuning mag dienen en zeer zeker niet ter
vervanging van, primair, de persoonlijke communicatie van personeel en leerlingen.
De komende jaren neemt ook het gebruik van sociale media als Facebook, etc. ongetwijfeld toe. De Rooi Pannen
is en blijft ook in de toekomst kritisch ten aanzien van het gebruik van deze media. Uitsluitend daar waar nut en
noodzaak voor het onderwijs aangetoond kan worden, worden deze media opengesteld voor personeel en
leerlingen. De Facebookpagina van De Rooi Pannen werd gelanceerd in 2013 en in 2015 druk bezocht.
In het kader van de externe digitale informatievoorziening spelen de ontwikkeling en het onderhoud van een
gebruiksvriendelijke, informatieve website een belangrijke rol op ICT-gebied. Het optimaliseren van de interne
digitale informatievoorziening vanuit de Overhead, met name de Centrale Diensten, ten behoeve van het voltallig
personeel in de besloten omgeving is daarbij een belangrijk aandachtspunt.
59
9.2.
Actueel
Overstap Office 2010 naar Office 2013
In 2015 werd instituutsbreed de overstap gemaakt van Office 2010 naar Office 2013. De operatie vergde veel
voorbereiding zowel op centraal als decentraal niveau maar verliep probleemloos.
Wi-Fi
Met ingang van schooljaar 2015-2016 werden twee netwerken voor Wi-Fi beschikbaar gesteld. DRP-WLAN,
een “fun”-netwerk in de aula om bijvoorbeeld de vertrektijden van de bus te checken, en DRP-Campus, een
netwerk op door de afdelingen geselecteerde plaatsen in de gebouwen, uitsluitend toegankelijk met apparatuur
en een code van De Rooi Pannen.
Herinrichting H-schijf
Met de herinrichting van de H-schijf kregen in 2015 alle afdelingen dezelfde hoofdindeling, te weten algemeen,
directeur, ondersteunend en onderwijs. De verdere, onderliggende indeling is des afdelings. De eerste
aanmaak van de standaardmappenstructuur voor alle afdelingen werd verzorgd door de centrale dienst ICT,
het beheer is vervolgens een zaak van de afdelingen zelf. De map Algemeen is bedoeld voor
afdelingsinformatie, Onderwijs is voor de eindresultaten van alle secties, Ondersteunend is een werkmap voor
het niet-onderwijzend personeel en Directie is een werkmap voor alle MT-leden.
Onderzoek telefonische dienstverlening
Op 30 maart 2015 presenteerde Telan de resultaten van het onderzoek naar de telefonische dienstverlening van
alle afdelingen van De Rooi Pannen. De doelstelling van het onderzoek was een kwantitatieve en kwalitatieve
beoordeling van de telefonische dienstverlening. Het onderzoeksteam voert ‘mystery calls’ uit. Enerzijds is het
de bedoeling dat er contact wordt gelegd met een gevraagde medewerker of afdeling en anderzijds wordt de
kwaliteit van de gespreksbehandeling en –afhandeling vastgelegd. Op basis van toetsingscriteria wordt
nauwkeurig het verloop van ieder telefoongesprek geregistreerd. De resultaten werden besproken in het
Centraal Directie Beraad en per afdeling. Aandachtspunten per afdeling waren bijvoorbeeld terugbelafspraken,
doorschakelopties en inzage in MT-agenda’s door telefonistes.
IDM
In 2015 werd de eerste aanzet gegeven tot IDM. IDM staat voor Identity Management, een softwarepakket
voor het beheren van identiteiten, zijnde personeels- en leerlingengegevens. Gegevens van leerlingen en
personeelsleden worden soms op meerdere plaatsen gebruikt en bijgehouden en zijn daarmee mogelijk niet
overal actueel. IDM zorgt ervoor dat informatie met betrekking tot identiteiten binnen één organisatie aan
elkaar gekoppeld worden middels synchronisatie van gegevens van en over personen van systemen naar
systemen. IDM is voorzien van een centrale database, het zogenaamde “Centrale Identiteiten Register”. Dit is
een centrale opslagplaats voor gegevens van en over personen, die gevoed wordt vanuit de bronsystemen
(Magister en Unit4) en aangevuld kan worden met specifieke gegevens. Door deze koppeling worden gegevens
gestandaardiseerd en zijn b.v. persoonsgegevens binnen alle gekoppelde systemen gelijk aan elkaar.
In het centraal identiteiten(gebruikers)register worden de gegevens van leerlingen en personeelsleden
opgenomen die relevant zijn voor de centrale diensten. Centrale diensten halen de voor hen relevante
informatie uit dit register. Door het voeden van het register en het uitlezen van dit register automatisch te
laten verlopen wordt veel dubbel werk voorkomen, blijven de bestanden op alle plaatsen actueel en worden
fouten in de bestanden voorkomen. De Rooi Pannen bepaalt zelf welke informatie waar beschikbaar wordt
gesteld en hoe ermee omgegaan moet worden. De organisatie blijft zelf de baas over de data. Het
synchroniseren van data naar de verschillende andere systemen verloopt automatisch. IDM stelt De Rooi
Pannen tevens in staat om voor elke leerling een persoonlijk inlogaccount, een eigen emailadres en eigen
opslag “in the cloud” te realiseren.
60
Overige werkzaamheden
Daarnaast heeft de centrale dienst ICT zich in 2015 o.a. bezig gehouden met het standaard image
2015-2016, het upgraden van GroupWise, de uitbreiding van de bandbreedte voor internet, de
vervanging van de virusscanner, de meldplicht datalekken, telefonie, het upgraden van de
infrastructuur, de vervanging van servers, de uitbreiding van server racks, switches en nieuwe
software.
61
10.
Huisvesting
10.1.
Beleid
Van de drie welbekende pijlers van De Rooi Pannen spelen met name kleinschaligheid en praktijkgerichtheid een
niet mis te verstane rol in het huisvestingsbeleid van De Rooi Pannen, met name ten aanzien van de autonome
onderwijsafdelingen. Op alle beleidsterreinen dus ook ten aanzien van huisvesting, zowel in het algemeen als ten
aanzien van de concrete inrichting van haar gebouwen in het bijzonder, hanteert De Rooi Pannen sinds jaar en
dag eenduidige, in het Centraal Directie Beraad vastgestelde beleidskaders waarbinnen de onderwijsafdelingen
opereren.
In het kader van kleinschaligheid is elke onderwijsafdeling van De Rooi Pannen, zowel VMBO als MBO,
gehuisvest in een eigen pand en beschikt elke afdeling binnen haar pand over een totaal-pakket aan faciliteiten
zoals een Open Leercentrum, een aula, etc. Elk gebouw is gerealiseerd op basis van een uniform bouwconcept, een overzichtelijke indeling waarbij de aula het hart van het gebouw vormt. De inrichting van elk pand
wordt gekenmerkt door “een hoog huiskamergehalte”. Met een eigen gebouw met eigen faciliteiten en eigen
personeel en dus met een hoge mate van sociale controle biedt De Rooi Pannen niet alleen de leerling maar
ook het personeelslid een vertrouwde, beschermde omgeving waarin hij zich thuis voelt. Zeker gezien de
jaarlijkse toename van het aantal leerlingen en personeelsleden hecht De Rooi Pannen grote waarde aan het
handhaven van het “hoog huiskamergehalte” omdat dit bijdraagt aan het gevoel van “een eigen plek”, hetgeen
mede bepalend is voor het optimaal functioneren van zowel leerlingen als personeel. De, volgens het bouwconcept van De Rooi Pannen gerealiseerde gebouwen ademen naast eenheid ook een volstrekt eigen sfeer uit
die past bij de specifieke opleidingen en leerlingenpopulaties van de diverse onderwijsafdelingen. Een
herkenbare identiteit en eigen sfeer van een afdeling, van opleidingen, zijn ook van belang “naar buiten toe”. Zij
spelen, aantoonbaar, een grote rol bij de schoolkeuze van toekomstige leerlingen en hun ouders/verzorgers.
De Rooi Pannen streeft reeds jaren naar een unilocatie per vestigingsplaats. Zowel in Tilburg als in Eindhoven
zijn deze unilocaties inmiddels gerealiseerd. Het feit dat alle afdelingen, VMBO en MBO,
in eigen gebouwen op één locatie zijn ondergebracht is ook kenmerkend voor het streven naar "verticaliteit op
het eigen terrein". De VMBO-leerling heeft letterlijk zicht op de MBO-vervolgopleidingen, hetgeen aantoonbaar
bijdraagt aan de bevordering van de interne doorstroom van VMBO naar MBO, een speerpunt van De Rooi
Pannen. Ook in Breda streeft De Rooi Pannen naar huisvesting van haar onderwijsafdelingen op één locatie.
10.2.
Actueel
Tijdelijke huisvesting Marketing, Communicatie, Evenementen en Bank en Verzekeringen
Op 15-01-15 werd de tijdelijke locatie voor de opleidingen Marketing,
Communicatie, Evenementen en Bank en Verzekeringen aan de
Wandelboslaan in Tilburg officieel geopend. In deze tijdelijke locatie werd
een uniek praktijklokaal “At The Office” gerealiseerd. Met ingang van
2015-2016 werd ook een aantal klassen van andere opleidingen van de
afdeling Toerisme / Evenementen Tilburg gehuisvest in deze locatie i.v.m.
ruimtegebrek in gebouw 3 aan de Dr. Ahausstraat.
In 2015 stelde De Rooi op verzoek van de gemeente Tilburg zes lokalen in
de locatie Wandelboslaan beschikbaar aan de Stichting Opmaat ten behoeve
van basisonderwijs aan vluchtelingenkinderen.
De Rooi Pannen streeft naar huisvesting op het eigen terrein aan de Dr. Ahausstraat. In Tilburg
beziet De Rooi Pannen in overleg met de gemeente drie opties, te weten pand en perceel Reitse
Hoevenstraat 20, “buurman’s grond”, thans eigendom van de gemeente Tilburg en verhuurd aan
ROC Tilburg, een gebouw op eigen terrein, bijvoorbeeld “op poten” boven de parkeerplaats of de
locatie Oliemeulen.
62
Huisvesting Breda
Een van de speerpunten van De Rooi Pannen
is huisvesting van de afdelingen op unilocaties
in zowel Tilburg, Eindhoven als Breda.
Drijfveer in de zoektocht naar een geschikte
locatie voor de Bredase afdelingen was echter
niet alleen het streven naar een unilocatie
maar zeer zeker ook de behoefte aan ruimte
voor het realiseren van praktijkfaciliteiten die
noodzakelijk zijn om nog beter dan nu invulling
te kunnen geven aan het meest kenmerkend
aspect van Rooi Pannen onderwijs, de praktijkgerichtheid. In 2014 werd de geschikte locatie voor de MBOafdelingen Horeca en Toerisme / Recreatie gevonden in de vorm van de Seeligkazerne in Breda. De koopakte
werd op 1 april 2015 ondertekend door minister S. Blok en T. Pheninckx, voorzitter College van Bestuur De
Rooi Pannen. Op verzoek van Defensie is de oplevering uitgesteld tot 1 oktober 2016. In de planning wordt
uitgegaan van ingebruikname van de locatie met ingang van schooljaar 2017-2018. Architectenbureau Ector
Hoogstad uit Rotterdam heeft in 2015 de eerste ontwerpen gepresenteerd. De bouw wordt gerealiseerd door
bouwbedrijf Remmers i.s.m. Hurks Bouw en Kuijpers Centrale Projecten.
Nieuwe keuken VMBO Tilburg
Op 10 juli 2015 werd een extra (demonstratie)keuken in gebouw 4b van de
afdeling VMBO in Tilburg opgeleverd. De
keuken is gesitueerd aan de Ringbaanzijde van het pand.
Met de nieuwe keuken wordt het praktijkgehalte van de opleiding versterkt, mede
in het kader van de nieuwe examenprofielen VMBO.
Overige werkzaamheden
Daarnaast zijn in 2015 diverse facilitaire werkzaamheden verricht met betrekking tot o.a.
de versteviging van de fundamenten van het klooster, de herindeling van de kantoren van de centrale dienst
Financiën en de renovatie van de wijnkelder, de verkoop van het pand Meierijlaan in Eindhoven en het pand
Tuinzigtlaan in Breda.
63
11.
Leerlingenadministratie
11.1.
Beleid
Sinds 2008 heeft De Rooi Pannen het leerlingenadministratiepakket Magister in gebruik. Alle onderwijsafdelingen
en de afdeling Overhead maken gebruik van dit registratiesysteem. Het applicatiebeheer en de functionele
aansturing van het gebruik van dit pakket zit op centraal niveau.
Het pakket Magister bestaat uit een aantal onderdelen. In eerste instantie is gestart met de inrichting en vulling
van het onderdeel inzake de basisregistratie van de leerlinggegevens om te kunnen voldoen aan de wettelijke
verplichting met betrekking tot het aanleveren van correcte gegevens aan het Ministerie van OCW. De
leerlingengegevens vormen het uitgangspunt voor de Rijkssubsidie. De basisadministratie is tevens het
bronbestand voor alle informatiestromen inzake de leerling, zowel extern naar de Dienst Uitvoering Onderwijs
(IB-Groep en Cfi) van OCW, gemeenten, etc. als intern binnen de organisatie. Dit traject functioneert naar volle
tevredenheid en wordt waar nodig verfijnd en/of verbeterd. Met deze basisadministratie heeft De Rooi Pannen
tevens een gedegen grondslag gelegd voor de gefaseerde implementatie van een aantal andere onderdelen van
Magister.
Vanaf 2010 zijn gefaseerd het financiële onderdeel in gebruik genomen voor de facturering aan leerlingen c.q.
ouders/verzorgers, de electronische leeromgeving, het programma Masterplan voor de roosters, de
cijferregistratie, de absentieregistratie, het leerlingvolgsysteem en de registratie van de
beroepspraktijkvorming/stage.
Alvorens overgegaan wordt tot instituutsbrede ingebruikname van een onderdeel werd in onder het motto
“zorgvuldigheid is belangrijker dan snelheid”, per onderdeel eerst een plan van aanpak vastgesteld. Elk onderdeel
wordt eerst bezien in een (de)centrale testomgeving. Vanuit centraal wordt een gebruiksvriendelijke handleiding
en scholing ontwikkeld. Vervolgens wordt het onderdeel in gebruik genomen in de vorm van een pilot binnen
een van de onderwijsafdelingen. Op basis van bevindingen wordt bezien of de wijze van implementatie aanpassing
behoeft. Kort voor en waar nodig ook na de ingebruikname van een onderdeel vindt interne scholing plaats van
de betrokken personeelsleden. Deze gedegen werkwijze heeft nadrukkelijk haar vruchten afgeworpen.
Met de ingebruikname van nagenoeg alle onderdelen binnen Magister ontstaat een situatie waarin alle informatie
die voorheen op diverse plaatsen en op diverse manieren in de organisatie werd geregistreerd nu op één plek
beschikbaar is. Alles betreffende een leerling wordt van het moment van aanmelding tot het moment van vertrek,
al dan niet met diploma, overzichtelijk geregistreerd met name ten behoeve van het management en de
klassenmentoren. De klassenmentor beschikt hiermee over alle informatie die noodzakelijk is voor het optimaal
begeleiden van zijn leerlingen, om tijdig in te kunnen grijpen en bij te kunnen sturen zodat in toenemende mate
ook in de toekomst het vervroegd uitstromen van leerlingen in een groot aantal gevallen kan worden
voorkomen.
Bij de registratie van gegevens in Magister ligt het zwaartepunt uiteraard op de leerlingen maar de gegevens zijn
dermate betrouwbaar, up-to-date en op uniforme wijze geregistreerd dat zij tevens een schat aan
managementinformatie bieden op de diverse beleidsterreinen. Deze informatiebron speelt dan ook in
toenemende mate een rol bij (beleids-)beslissingen niet alleen op instituutsniveau in het Centraal Directie Beraad
maar ook op afdelingsniveau in het MT-overleg en zelfs op teamniveau.
64
LeerlingVolgSysteem
Sinds 2010 wordt gewerkt met het LeerlingVolgSyteem. Alle afdelingen maken gebruik van het LVS op basis van
de volgende uitgangspunten:
 het LeerlingVolgSysteem heeft een archief-/dossierfunctie en is geen communicatiemiddel,
 de privacy van de leerlingen dient in acht genomen te worden,
 het aantal registraties moet beperkt blijven,
 de rechtenstructuur binnen het LeerlingVolgSysteem ligt vast,
 "derden" hebben geen rechten in het LeerlingVolgSysteem. Eventuele rapportages worden uitsluitend door
de klassenmentoren of de leerlingbegeleiders in het LeerlingVolgSysteem geplaatst,
 het LeerlingVolgSysteem vervangt nooit de onderlinge communicatie binnen de onderwijsteams en de
persoonlijke contacten van de klassenmentor met zijn leerlingen en hun ouders/verzorgers.
Electronische LeerOmgeving
In het kader van de gefaseerde implementatie van de module Electronische LeerOmgeving van
Magister, ter vervanging van WebCT, werd na een geslaagde proef bij de afdeling VMBO de
basisfunctionaliteiten “Documenten” en “Studiewijzers” van ELO Magister opengesteld voor alle
onderwijsafdelingen. Leerlingen krijgen toegang tot de ELO door middel van een unieke,
persoonlijke inlogcode. In het Centraal Directie Beraad werden afspraken gemaakt inzake de
rechtenstructuur, het gebruik van de mailfunctie, de openstelling voor groepen OOP, de toegang
van docenten tot meer dan alleen de eigen klassen, rooster/agenda en cijfer- en
absentieregistratie, publicatie roosters, wachtwoordenbeheer, uniforme lay-out en het digitaal
toetsen.
11.2.
Actueel
Inzagerecht Magister voor ouders
De Rooi Pannen is van mening dat het digitaal beschikbaar stellen van gegevens aan ouders inzake absentie,
cijfers, etc. nooit ten koste mag gaan van het persoonlijk contact van de klassenmentor met de leerling en de
ouders en enkel dient als ondersteuning van dit contact. Alle leerlingen en ouders van zowel de VMBO- als de
MBO-afdelingen leesrecht verleend voor de absentieregistratie in Magister. Met ingang van 1 augustus 2014
werd leesrecht verleend voor de cijferregistratie. Mede in het kader van het verlenen van leesrecht aan
leerlingen en ouders werden reeds in 2013 de apps Meta en Mata voor smartphones en tablets in gebruik
genomen. De app Maestro voor personeel was met ingang van 22 april 2014 operationeel.
Decanenbestand
Bij de centrale dienst PR werd voorheen een bestand bijgehouden van toeleverende scholen Dit bestand werd
o.a. gebruikt om informatiemateriaal toe te zenden. Dit bestand is in 2015 ondergebracht in Magister als zijnde
“het relatiebestand”. De aanwezige scholen zijn onderverdeeld in drie regio’s te weten Tilburg, Breda en
Eindhoven en vier typen scholen, te weten basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs
en overig.
Bij de scholen staan zijn, indien bekend, tevens de namen van de contactpersonen met hun telefoonnummer(s)
vermeld. Middels een rapportage is het mogelijk om etiketten te printen met daarop de NAW-gegevens van de
school en de persoonsnaam van de contactpersoon.
Alle decanen van de afdelingen kregen toegang om dit bestand te raadplegen en om etiketten te printen. Het
beheer is ondergebracht op centraal niveau.
Overige werkzaamheden
Daarnaast heeft de centrale dienst Leerlingenadministratie zich in 2015 bezig gehouden met o.a. de jaar- en
diplomaresultaten, de maandelijkse overzichten uitschrijvingen ten behoeve van het Centraal Directie Beraad,
de bijlagen bij de Onderwijsovereenkomst o.a. i.v.m. extra ondersteuning en studieadvies, het DODinzagerecht voor klassenmentoren, de registratie in Magister van de redenen niet geplaatst MBO en de nieuwe
stagenota’s.
65
12.
Kwaliteitszorg / Interne controle
In 2014 werd een zevende centrale dienst toegevoegd aan de afdeling Overhead, te weten Kwaliteitszorg /
Interne Controle. Deze centrale dienst voert het in het Centraal Directie Beraad vastgesteld beleid uit inzake
kwaliteitszorg en interne controle en houdt zich o.a. bezig met het up-to-date houden, het beheer en het
uitvoering geven aan het kwaliteitszorgsysteem van De Rooi Pannen conform wet- en regelgeving en
toezichtkaders, formats, factsheets, rapportages, de kwaliteitszorg-agenda en bewaakt de voortgang van
enquêtes, etc.
12.1.
Beleid
De Rooi Pannen verzorgt kwalitatief goed beroepsonderwijs. Het is van belang dat deze kwaliteit tenminste
wordt onderhouden en waar mogelijk verbeterd. Daarnaast wordt scholen in toenemende mate gevraagd om
zich via objectieve metingen te verantwoorden. Om deze twee doelen, onderhoud en verbeteren van de
kwaliteit en het objectief verantwoorden daarvan, te bereiken beschikt De Rooi Pannen o.a. over een integraal
systeem voor cyclische kwaliteitszorg.
Kwaliteitszorg is geen doel op zich. Kwaliteitszorg is weliswaar een belangrijk beleidsterrein maar
kwaliteitszorg mag nooit meer dan een middel mag zijn om te komen tot kwaliteitsverbetering en (objectieve)
verantwoording. Daarom hanteert De Rooi Pannen een model voor kwaliteitszorg waarbij de verantwoording
ligt waar die thuishoort, namelijk op de onderwijsafdelingen.
Natuurlijk wordt daarbij rekening gehouden met het Toezichtkader van de Inspectie voor het Onderwijs. Dit
‘toezicht nieuwe stijl’ is gebaseerd op twee pijlers, te weten ‘bestuurlijk vermogen’ en ‘kwaliteitsborging’.
Onder bestuurlijk vermogen verstaat De Rooi Pannen de mate waarin het bestuur inzicht heeft in de
organisatie en vooral op de risico’s die er in de organisatie zijn. Om volledig ‘in control’ te zijn kiest De Rooi
Pannen op dit terrein voor een drieslag. Het bestuur houdt zicht op de hele organisatie, het management van
de afdeling houdt zicht en grip op de processen en risico’s binnen de afdeling en de adjunct-directeur kent de
risico’s binnen de individuele opleidingen en handelt daarnaar. Hiervoor zijn bij de verschillende indicatoren
concrete doelen geformuleerd. Bij het formuleren van de doelen zijn in eerste instantie de indicatoren van
respectievelijk het toetsingskader VO en het toetsingskader BVE van de Onderwijsinspectie uitgewerkt. Een en
ander wordt aangevuld met specifieke doelen die De Rooi Pannen nastreeft en van de individuele afdeling. In
samenspraak met de onderwijsafdelingen zijn procedures, protocollen en formats ontwikkeld om e.e.a. in kaart
te brengen. Met betrekking tot het borgen van de kwaliteit werkt De Rooi Pannen met een cyclisch systeem
gebaseerd op factsheets, zelfevaluaties en jaarplannen per afdeling. De zelfevaluaties en jaarplannen zijn
onderwerp van gesprek bij het jaarlijks gesprek tussen managementteam en College van Bestuur.
12.2.
Actueel
Onderwijsovereenkomst
In 2015 werden de algemene bepalingen bij de Onderwijsovereenkomst voor het MBO aangepast in verband
met de nieuwe kwalificatiestructuur en de samenvoeging van de Onderwijsregeling en de Examenregeling tot
één document, het OER. Dit document bevat het onderwijs/-examenreglement, het onderwijsplan
en het examenplan.
Resultatenoverzicht
Eind april 2015 verscheen de eerste versie van het resultatenoverzicht, een totaaloverzicht per kwartaal van
reeds bestaande gegevens op het gebied van aantallen leerlingen, personeel, financiën, etc. per afdeling en op
instituutsniveau. Gegevens van de resultatenoverzichten worden meegenomen in de afzonderlijke
besprekingen van het College van Bestuur met de directeuren van de tussenraportages in het kader van
kwaliteitszorg.
66
Kwaliteitsborging
In 2015 werd door Squerist een Quickscan Kwaliteitsborging uitgevoerd, in het kader van “meekijken door
externe deskundigen”. In de eerste fase werden het kwaliteitsborgingssysteem, de procedures, etc.
beoordeeld. De volgende stap is het “meekijken” per afdeling.
Interne controle
Ook in 2015 werden interne controles uitgevoerd op het gebied van o.a. de schoolnota’s, de
bekostigingsgegevens per 1 februari en per 1 oktober, de leerlingentelling, de kassen, etc.
Mavim
In 2015 werden diverse procesbeschrijvingen, procedures, formulieren en handleidingen met betrekking tot
kwaliteitszorg en interne controle vastgelegd in het registratieprogramma Mavim (Methodische Aanpak voor
InformatieManagement). Mavim is mede bedoeld als digitaal handboek, als naslagwerk voor specifieke
doelgroepen zoals leidinggevenden, medewerkers kwaliteitszorg, etc. Aandachtspunt in 2015 was het
documentenbeheer. Mavim is toegankelijk voor specifieke doelgroepen binnen De Rooi Pannen, bijvoorbeeld
medewerkers Kwaliteitszorg van alle afdelingen, MT’s, etc.
Verantwoordingsdocument
In 2015 verscheen het Verantwoordingsdocument De Rooi Pannen. In het document wordt beschreven op
welke wijze De Rooi Pannen, van het College van Bestuur tot op afdelingsniveau, de kwaliteitsborging regelt en
“in control” is. Het verantwoordingsdocument is een groeidocument en m.n. bedoeld voor het Colle van
Bestuur, managementteams en medewerkers Kwaliteitszorg van de onderwijsafdelingen en de hoofden van de
centrale diensten.
Evaluatie KWZ-systeem
In 2015 werd zowel in het Centraal Directie Beraad als met de medewerkers Kwaliteitszorg van alle afdelingen
het kwaliteitszorgsysteem geëvalueerd. Factsheets, formats, etc. voor zowel de VMBO – als de MBOafdelingen werden verder verfijnd. De totale kwaliteitszorgcyclus is inmiddels voor de tweede maal rond.
Alle afdelingen hebben in 2015 naast zelfevalauties en jaarplannen ook plannen van aanpak geformuleerd. Het
plan van aanpak is een gedetailleerde uitwerking van het jaarplan.
Kwaliteitsplan 2015-2018
In het kader van de verantwoording van de kwaliteitsgelden inzake de Regeling Kwaliteitsafspraken MBO
verscheen in 2015 het Kwaliteitsplan 2015-2018, inclusief een Plan van Aanpak waarin e.e.a. nader is
geconcretiseerd. Het Kwaliteitsplan omvat o.a. een integrale kwaliteitsanalyse. De Rooi Pannen heeft in het
Kwaliteitsplan alle thema’s overgenomen die in de landelijke Handreiking Kwaliteitsplan zijn voorgesteld, te
weten professionalisering, intensivering van het taal- en rekenonderwijs, het terugdringen van vsv met aandacht
voor kwetsbare jongeren, het bevorderen van de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming, het stimuleren van
excellentie en het verbeteren van studiewaarde. De thema’s sluiten goed aan bij de voornaamste speerpunten
van De Rooi Pannen. Er is niet voor gekozen om het aantal thema’s uit te breiden. Het Meerjarenbeleidsplan
2017-2021 geeft straks goed inzicht in alle thema’s en onderdelen waarop De Rooi Pannen doelen en activiteiten
in gaat zetten. Alle maatregelen die in het kader van de thema’s in het Kwaliteitsplan 2015-2018 genomen zijn en
worden, dragen bij aan de missie van De Rooi Pannen: “Wij halen het beste uit al onze leerlingen”.
Excellentieplan
In het kader van de verantwoording van de gelden inzake de Regeling Kwaliteitsafspraken MBO is, als
onderdeel van het Kwaliteitsplan 2015-2018 in 2015 ook een Excellentieplan tot stand gekomen.
Excellentie vraagt excellent onderwijs, excellent personeel en excellente leerlingen. Voor De Rooi Pannen is
een excellente leerling iemand die investeert om aanzienlijk meer uit zichzelf en de opleiding te halen dan in
het onderwijsprogramma is opgenomen en met deze extra inzet een maximaal resultaat behaalt. Dit kunnen
leerlingen op alle niveaus zijn. De missie “Wij halen het beste uit al onze leerlingen” is het grootste goed van
De Rooi Pannen. Een van de drie pijlers is Praktijkgericht onderwijs. De interne praktijkfaciliteiten dragen voor
een groot deel bij aan het behalen van excellentie. De Rooi Pannen stimuleert het uitvoeren van activiteiten
67
die bijdragen aan excellentie. De activiteiten op hoofdlijnen zijn o.a. deelname aan Skills Heroes en
vakwedstrijden (nationaal en internationaal), schoolwedstrijden, 'uitblinkers' op verschillende niveaus, Student
Companies, het vergroten van ondernemerschap binnen de interne praktijk o.a. in het winkelcentrum en in At
the Office, werken met projectonderwijs waarbij leerlingen ruimte hebben om zich op allerlei manieren te
profileren en om te excelleren, internationale stages en uitwisselingen, masterclasses in binnen- en buitenland,
betrokkenheid van leerlingen vergroten door hen in te zetten bij goededoelenacties, extra certificaten of
diploma's, verrijkingstraject en bedrijfspraktijkoriëntatie.
Bekwaamheid en Professionalisering Personeel
In 2015 werden in het kader van de regeling Bekwaamheid en Professionalisering Personeel diverse activiteiten
ondernomen met betrekking tot de bijscholing van onderwijzend en niet-onderwijzend personeel van de
onderwijsafdelingen zoals bijvoorbeeld trainingen, etc. inzake “Kernvakken op orde” voor VMBO, VO
methode Leefstijl, “Depressieve en kwetsbare leerlingen”, Allergenen, “Onderwijs en ICT”, Teamversterking,
congressen, nascholing voor taaldocenten, pedagogiek voor nieuwe-/bestaande groepen, leerlingbegeleiding,
supervisie, leerlingenzorg, SectorKeuze, beurstraining, coaching, bijscholing LO-docenten, trainingen “Van
Maerlant”, etc.
En scholing voor personeelsleden van de centrale diensten, zoals bijvoorbeeld (bij)scholing etc. inzake
Infrastructuur voor Facilitair, Exact voor Financiën, alumnirelatie, “Innovatie Lesmaterieel on tour” en “Google
Analytics” voor PR, etc.
68
De leerling centraal ook in 2015
(Oud-)leerlingen winnen NK Koken
Het team van sterrestaurant De Leuf in Ubachsberg (Limburg), waar
onze leerling Vital Awick en oud-leerling Bas van Kranen werkzaam
zijn, heeft de Gouden Koksmuts gewonnen. Dit gebeurde 12 januari
2015 tijdens de Horecava. De Gouden Koksmuts is in Nederland de
meest begeerde prijs voor koks en is onderdeel van de Nederlandse
Kampioenschappen Horeca. Tijdens de Horecava, dé vakbeurs voor
horecamensen moesten de drie koks een amuse en een
viergangenmenu voor zes personen bereiden. Bas, Robin en Vital
presteerden op sterrenniveau. Daarmee wonnen zij naast de
Gouden Koksmuts een goudkleurige Rational oven, het
Annoncersysteem van Index Hospitality Systems, een goudkleurige Big Green Egg, kalfsvlees van VanDrie Group ter
waarde van € 750,-, een messenkoffer van Wüsthof en een cheque ter waarde van € 1000,-. De prijzen werden uitgereikt
door Robert Kranenborg, SVH Meesterkok, ambassadeur van de Nederlandse kampioenschappen voor koks én bekend
van diverse kooktelevisieprogramma’s. Bas heeft op De Rooi Pannen Eindhoven eerst de niveau 2-opleiding Kok gevolgd,
daarna Zelfstandig werkend kok (niveau 3) en uiteindelijk Gespecialiseerd kok (niveau 4). Op dit moment is hij chef-kok
van restaurant De Leuf. Vital volgt op dit moment nog zijn opleiding tot Gespecialiseerd kok, net als Bas op De Rooi
Pannen in Eindhoven.
Opnieuw succes op de Horecava
Nadat een leerling en een oud-leerling maandag 12 januari 2015 op de
Horecava in Amsterdam RAI de Gouden Koksmuts wonnen (NK
Koken), zijn opnieuw een leerling en een oud-leerling in de prijzen
gevallen. De net afgestudeerde Koen van den Hurk won woensdag het
Zilveren Koksmes waarmee hij de titel nationaal kampioen jonge koks
mag dragen. Op de tweede plaats eindigde Bert van Gennip, een
huidige leerling van De Rooi Pannen Eindhoven.
De opdracht bestond uit het bereiden van een amuse en een
driegangenmenu voor 4 personen op basis van verse ingrediënten.
Acht koks uit topbedrijven streden om het kampioenschap. De
deelnemers moesten jonger zijn dan 26 jaar. Koen won naast het
Zilveren Koksmes een Big Green Egg, kalfsvlees van VanDrie Group
ter waarde van € 750,-, een messenkoffer van Wüsthof en een cheque van € 500,-. Koen van den Hurk startte in 2008 op
De Rooi Pannen Eindhoven de niveau 2-opleiding Kok, plakte daar de niveau 3-opleiding Zelfstandig werkend kok aan vast
en rondde in 2014 de opleiding Gespecialiseerd kok (niveau 4) af. Inmiddels werkt hij als chef de partie bij sterrestaurant
Wollerich in Sint-Oedenrode. Bert van Gennip startte in 2009 ook in Eindhoven de opleiding Kok, volgde tevens de
opleiding Zelfstandig werkend kok en zit momenteel in het tweede jaar van Gespecialiseerd kok. Hij werkt bij
sterrestaurant De Leuf, dat maandag ook al in de prijzen viel tijdens de strijd om de Gouden Koksmuts.
Open huis MBO Marketing/Evenementen
Drie leerlingen van MBO Marketing/Evenementen hebben donderdag 15
januari 2015 een open huis op hun locatie aan de Wandelboslaan in Tilburg
verzorgd. Zowel de voorbereiding als de uitvoering lag grotendeels in hun
handen. Onder de genodigden vielen een aantal stagebedrijven,
vertegenwoordigers van toeleverende scholen, collega’s van andere De
Rooi Pannen-vestigingen en journalisten. De gasten werden rondgeleid door
het gebouw, waar van alles te zien was. Eén van de paradepaardjes daarbij
was @theOffice, de praktijkfaciliteit waar leerlingen voor opdrachtgevers
werken aan project op het gebied van communicatie, marketing en
evenementen. De leerlingen van de opleiding Partymanager in Breda verzorgden de culinaire omlijsting.
69
Vierdejaars delen stage-ervaring met derdejaars
De terugkomdag voor vierdejaarsleerlingen Horecaondernemer/manager van de afdeling MBO Horeca Eindhoven vond plaats op
woensdag 14 januari 2015. Deze dag werd gecombineerd met de
stagemarkt voor de derdejaars. De vierdejaars werden ontvangen met
koffie en iets lekkers waarna de eerste stageperiode werd afgesloten
en de informatie m.b.t. de tweede stageperiode, vanaf 26 januari,
werd besproken. Daarna volgde een diner in één van de twee
onderwijsrestaurants. Ondertussen kwamen de derdejaarsleerlingen
met hun ouders binnen, die begonnen met een algemene uitleg over
de eerste stageperiode in leerjaar 4. Later op de avond vond de
stagemarkt plaats. De vierdejaars stonden aan een soort marktkraam met folders en flyers en zij gaven voorlichting over
hun stage en stage-ervaringen aan de leerlingen en ouders van het derde leerjaar. Een gouden formule. Natuurlijk zijn er
favoriete stageplekken, zoals Aruba en de Holland Amerika lijn. Deze leerlingen hadden het dan ook uitzonderlijk druk.
Maar uiteindelijk komen de leerlingen overal terecht. Met al een beetje kennis op zak door de stageverhalen van andere
leerlingen.
Leerlingen ontdekken de Franse en Belgische keuken
Tweedejaarsleerlingen Horecaondernemer/-manager van de afdeling MBO
Horeca Breda hebben van 5 tot 9 januari een culinaire tour naar Frankrijk en
België gemaakt. Ze hebben een flink aantal wijnhuizen bezocht en uiteraard een
gerenommeerd champagnehuis. Vervolgens gingen ze aan de slag om zelf
mosterd te maken en als afsluiting van de reis gingen ze op bezoek bij de
kabouters van La Chouffe.
Leerlingen strijden mee om lekkerste Brabantse worstenbroodje
De aanmeldingsdatum voor de strijd om Het Lekkerste Worstenbroodje
van Brabant is inmiddels verstreken. Er hebben zich 43 ambachtelijke
bakkers en slagers aangemeld voor de categorie Lekkerste Brabantse
Worstenbroodje. Voor de categorie Lekkerste Brabantse
Thuisworstenbroodje 38 thuisbakkers en voor de categorie Lekkerste
Brabantse Leerlingworstenbroodje 49 leerlingen van zes verschillende
vakscholen in Brabant, waarvan 15 leerlingen van De Rooi Pannen.
Het inleveren van de worstenbroodjes voor de voorronde vindt dit jaar
plaats bij Omroep Brabant, Science Park in Son. Het inleveren van de
professionals was op maandag 2 maart 2015 en voor de thuisbakkers en
leerlingen op dinsdag 3 maart 2015. Alle professionele bakkers en slagers worden bezocht door de Mystery Shopper.
Deze opgehaalde worstenbroodjes zullen voor 50% mee tellen. Dit om te waarborgen dat het beoogde resultaat ook in
de winkel ligt.
Leerling valt in de prijzen bij kookwedstrijd
Begin februari 2015 heeft Alessandro Rivellino, leerling Zelfstandig werkend kok
aan de afdeling MBO Horeca Breda en werkzaam bij restaurant Pinot in Breda,
tijdens de kookwedstrijden in Assen bij het onderdeel junioren koude
voorgerechten de eerste prijs behaald met zijn visterrine en een derde prijs met
de terrine van paddenstoelen.
70
In de prijzen bij Toerisme Bokaal
De jaarlijkse wedstrijden in maart 2015 voor de Toerisme Bokaal
vielen goed uit voor de leerlingen van De Rooi Pannen.
Leerlingen van de afdelingen MBO Toerisme/Recreatie Tilburg,
Eindhoven en Breda namen het in verschillende categorieën op
tegen andere scholen uit heel Nederland. En met succes. Zo won
Fenne Reijnen (Tilburg) de bokaal voor Frontoffice. Kayleigh
Jongenelis (Breda) werd tweede bij Reizen en de top 3 Recreatie
werd volledig door onze leerlingen bezet: 1. Chanou Custers
(Eindhoven), 2. Noëmie Kleinmoedig (Breda) 3. Jip Langstraat
(Eindhoven). De wedstrijden vonden 3 en 4 maart 2015 plaats in
Amersfoort.
Politiek debat bij MBO Handel
Vier kandidaten voor de Provinciale Statenverkiezingen waren
donderdag 5 maart 2015 te gast in de aula van de afdeling MBO
Handel: Arend Meijer van D66, Martijn de Kort van de PvdA, Tim
Kouthoofd van de VVD en Dwayne Heuvelmans van Groen Links.
Daar gingen zij in debat met elkaar en met leerlingen van de
opleiding Verkoopspecialist. Eerst was er een korte quiz over de
provincie en het provinciebestuur. Weet iedereen wat de provincie
doet en waarom de provincie belangrijk is? Daarna gingen de
leerlingen in twee groepen in gesprek met de politici over
economie en mobiliteit. De leerlingen grepen daarbij hun kans.
Favoriete onderwerpen: goede stageplaatsen, werkgelegenheid en
vaste contracten. De jonge politici spraken goed de taal van de
leerlingen. Ze verscholen zich niet achter wollige verkiezingspraatjes, maar kwamen duidelijk voor hun mening uit. Dat
leverde interessante verschillen in inzicht op tussen de diverse partijen. En dat waardeerden de leerlingen. Regelmatig
werd een standpunt dan ook begeleid door applaus. Vervolgens gingen de partijen met elkaar in debat over de volgende
stellingen:- De provincie moet proberen meer topsportevenementen naar Noord-Brabant te halen en eventueel eraan
meebetalen. - De provincie moet subsidie geven aan boeren die naast hun boerenbedrijf een kampeer- of zorgboerderij
willen beginnen. Aan het eind van het debat kregen alle partijen nog 30 seconden de kans om de leerlingen warm te
krijgen voor een stem op hun partij. Gespreksleider en docent economische vakken Eric Vandewall was na afloop zeer
tevreden. “We hebben hiermee een mooie kans gehad om onderwijs en politiek nader tot elkaar te brengen.”
In de prijzen bij koppelwedstrijd VMBO-MBO
De afdelingen VMBO en MBO Horeca uit Eindhoven hebben
op woensdag 11 maart 2015 deelgenomen aan het NK VMBOMBO koppelwedstrijd koken en serveren op het ROC in
Leiden. De leerlingen behaalden meerdere podiumplaatsen: 3e
plaats als team; 2e plaats voor individueel bediening (Natascha
Lens van de MBO-opleiding Zelfstandig werkend gastheer/vrouw leerjaar 1); 3e plaats voor individueel keukenteam
(Maikel de Laat van de MBO-opleiding Kok leerjaar 2 en Daisy
Ooms van het VMBO leerjaar 4).
71
Voorrondes internationale vakwedstrijden
De Rooi Pannen is lid van de AEHT (European Association of Hotel and Tourism Schools),
die jaarlijks een internationale conferentie organiseert met verschillende vakwedstrijden op
het gebied van horeca en toerisme. Begin maart 2015 zijn de voorrondes begonnen op de
afdeling MBO Horeca Tilburg om leerlingen te selecteren die dit jaar mee mogen naar de
wedstrijden in Cervia (Italië).
De Rooi Pannen biedt enthousiaste, gepassioneerde leerlingen ieder jaar de mogelijkheid om
deel te nemen aan deze wedstrijden. Hierbij worden gemengde teams samengesteld, waarbij
onze leerlingen worden gekoppeld aan een leerling van een andere Europese school. Naast
het wedstrijdelement draait de deelname om kennis delen, samenwerken, communiceren in
het Engels of Frans en kennisnemen van andere culturen. Er zijn ook interessante
workshops en lezingen in de verschillende vakgebieden en leerlingen maken tijdens
excursies kennis met de bezienswaardigheden van het gastland. Behalve de medailles
ontvangen alle leerlingen een certificaat van deelname; een mooie toegevoegde waarde op
hun CV.
Cas van Dijck wint Elevator Pitch Handel
In maart 2015 is Cas van Dijck is de winnaar geworden van de Elevator Pitch Wedstrijd voor leerlingen van het basisjaar
Handel. Met zijn presentatie over mobiel betalen overtuigde hij de jury het meest. Tweede werd Bram Vugts die
promotie maakte voor het gebruik van een elektrische auto. Jora
Verheggen werd derde met haar aanstekelijke presentatie voor de
organisatie van een Zomerstrand in Tilburg. In drie weken tijd hadden
alle leerlingen uit de zeven klassen van het basisjaar Handel zich voor
kunnen bereiden op de pitch. Tijdens de lessen was volop geoefend
en uit iedere klas waren de twee beste leerlingen gekozen. Deze
leerlingen (14 in totaal) stonden in de finale. Op zich al een geweldige
prestatie. De jury bestond uit Thijs van der Vorm van AH Bavel,
Harry Broers van Intertoys Tilburg, Koen Vermunt van Fish Retail BV,
Kim Mathijssen, instructeur bij winkelcentrum De Rooi Pannen en
Mark Dijkstra en Walter Baart, docenten praktijklessen.
Voor de winnaar was er een voucher voor een ballonvaart, Bram en
Jora kregen een cadeaubon.
Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje komt uit Wagenberg
De verkiezing tot Het Lekkerste Brabantse Worstenbroodje wordt
jaarlijks georganiseerd door Scholengemeenschap De Rooi Pannen,
Summa College, Cingel College in Breda, de Nederlandse Brood- en
banketbakkers Ondernemers Vereniging en Omroep Brabant. Bakker
Leon van Dongen uit Wagenberg is de winnaar geworden van Het
Lekkerste Brabantse Worstenbroodje 2015. Op vrijwel alle onderdelen
haalden de broodjes van Leon de maximale score. Negen professionele
en drie consumentenjuryleden beoordeelden alle worstenbroodjes en
hun oordeel was eensluidend. Uit handen van Robèrt van Beckhoven, de
presentator van Heel Holland Bakt, kreeg Leon van Dongen
woensdagavond de trofee uitgereikt. In de categorie Lekkerste
Brabantse Leerling Worstenbroodje won leerling-bakker Koen Reinold uit Made en de prijs voor de beste thuisbakker
ging naar Kees van Dongen uit Herpen.
Volgens juryvoorzitter Ton Poppelaars was het niveau van deze negentiende editie erg hoog. Net als vorig jaar werden er
ook dit jaar worstenbroodjes bij alle professionele deelnemers gekocht door de Mystery shopper. “We willen graag dat
de deelnemers scherp blijven, om te zorgen dat het worstenbroodje aan de eisen voldoet van een Brabants
Worstenbroodje en de consument waar voor zijn geld krijgt. Bij het ophalen van de worstenbroodjes door de Mystery
shopper was de kwaliteit bij een aantal professionals een stuk minder dan hun wedstrijdbroodjes.” Aan de strijd om Het
Lekkerste Brabantse Worstenbroodje deden 36 bakkers, 34 thuisbakkers en 42 leerlingbakkers mee. Per categorie gingen
uiteindelijk 10 bakkers, 5 thuisbakkers en 5 leerlingen door naar het Summa College in Eindhoven waar de finalisten
afgelopen maandag ter plekke hun worstenbroodjes mochten bakken.
72
Leerling wint Junior Sommelier Award
Tobias Visser, leerling van de afdeling MBO Horeca Tilburg, heeft de eerste plaats
behaald in de wedstrijd Junior Sommelier Award voor Duitse wijn. Hij heeft een
officieel diploma van het Duits Wijninstituut en een deelnamebewijs gewonnen
voor de Sommelier Summer Class 2015. De officiële prijsuitreiking vindt plaats
tijdens het evenement Riesling&Co in de Amsterdam ArenA op maandag 14
september 2015.
Een buitengewone prestatie, omdat de eisen pittig zijn. De wedstrijd startte met
een vragenlijst over onder meer druivensoorten en wetgeving. Daarna vond de degustatieproeven plaats waarin blind
diverse soorten witte en rode druiven moesten worden herkend. Ten slotte moesten de kandidaten zich mondeling
verdedigen en de juiste wijnen bij gerechten plaatsen.
VMBO-leerling behaalt eerste plaats bij jeugdvakwedstrijden
Thijmen Oor van de afdeling VMBO Eindhoven heeft de eerste plaats behaald in de categorie
Broodbakken bij de landelijke jeugdvakwedstrijden brood-en banketbakken.
Op 20 mei 2015 vonden deze wedstrijden plaats bij het Rijn-IJssel College in Wageningen.
Thijmen Oor maakte een speciaal broodje met mosterd, komijnkaas en zonnebloempitten en
een zebrabroodje. Dit is een broodje van getoerd gistdeeg met een afwerking van vers fruit.
VMBO-leelringen Kimberly Adams (Brood-en banketbakken) en Lieke Brugge (Banketbakken)
behaalden beiden de vierde plaats.
Tweede plaats wijnacademie wisseltrofee
Leerlingen van de afdeling MBO Horeca Tilburg hebben
1 juni 2015 de tweede plaats behaald bij de wijnacademie wisseltrofee.
Daarnaast hebben twee leerlingen het Swen 2 brevet en twee
leerlingen het Swen 3 brevet behaald.
Oud-leerling inspireert huidige horecaleerlingen
Leerlingen van de afdeling MBO Horeca Tilburg kregen op 2 juni 2015 een
lezing van gastspreker Maikel Kappen, oud-leerling en eigenaar restaurant
Lef in Helvoirt en Restro Mama in Oss. Met enthousiasme inspireert hij de
leerlingen over het horecaondernemersschap.
73
Brabant op een presenteerblaadje
Zo'n 150 leerlingen zetten hun Brabantse stad en thema in het zonnetje op de beurs Brabant op
een Presenteerblaadje. Op 2 juni 2015 vond deze plaats op de afdeling MBO Toerisme/Recreatie
Tilburg. Eerstejaarsleerlingen Toerisme hadden per klas een Brabantse stad toegewezen gekregen
en per groepje (van 3) een thema. Dit thema gingen ze promoten in de stand. Tijdens de lessen
Nederlands en CPT werkten leerlingen aan opdrachten om de beurs voor te bereiden. Zo
hadden ze zelf brieven geschreven om hun ouders uit te nodigen en maakten ze filmpjes, posters
en leaflets.
Onderwijshotel Eindhoven wordt highly recommended
In juni heeft het onderwijshotel van de afdeling MBO Horeca Eindhoven
heeft wederom het predicaat highly recommended ontvangen. Dit in de
vorm van een zilveren plakkaat uitgereikt door Zoover, een website
voor recensies van en reviews voor hotels, vakantiebestemmingen,
bezienswaardigheden en attracties. Het zilveren plakkaat wil zeggen dat
het onderwijshotel 'highly recommended' wordt door de gasten. Dit is
een hele eer en natuurlijk is de de afdeling hartstikke trots.
Wanneer gasten uitchecken verzoekt de afdeling altijd om een
beoordeling te schrijven op www.zoover.nl.
Leerlingen ondersteunen bij opening Breda International
Airport
Minister Kamp en Stef Have (eigenaar van Breda Airport) hebben op 4 juni
2015 Breda International Airport geopend.
De minister opende het vliegveld (eigenlijk het Seppe Airparc) in
aanwezigheid van veel genodigden en pers. Maar de echte hoofdrol was
weggelegd voor onze MBO-leerlingen Toerisme/Recreatie uit Breda. De
recreanten waren verantwoordelijk voor de ontvangst buiten en het
hostessteam deed dat binnen voor de ontvangst, registratie en begeleiding
van de honderden gasten.
Topman Efteling geeft gastles bij MBO Handel
De handelsleerlingen hadden 8 juni 2015 een topgastspreker op bezoek. Niemand minder dan
Coen Bertens, operationeel directeur van de Efteling en lid van de Raad van Bestuur, trakteerde
de leerlingen op een inspirerend gastcollege voor het vak personal branding. Hij vertelde de
leerlingen hoe hij als man van de cijfers (hij is van origine register controller) uiteindelijk
operationeel directeur is geworden. Rode draad daarbij is: Doe wat je hart je ingeeft. Daarnaast
legde hij uit hoe het merk de Efteling haar ‘branding’ in de bedrijfsvoering laat terugkomen. De
Efteling is daardoor na Philips het sterkste merk van Nederlandse origine en het meest
inspirerende merk van Nederland. Als klap op de vuurpijl heeft hij de totstandkoming, opzet en
beleving van de nieuwste attractie De Baron uiteengezet. Dit was een mooie 'cliffhanger’ voor
het vak personal branding, waarbij de spanning zeker tot 1 juli 2015 zal blijven hangen, de
openingsdag van De Baron.
74
Sponsoractie voor pater Burgman: 4.400 euro
De eerste en tweede klassen van de afdeling VMBO Eindhoven zijn
op 9 juni 2015 sportief bezig geweest voor de Pater Burgman
Atletiekdag. Pater Burgman zet zich al jaren in voor de armsten in
de krottenwijk Pandipieri in Kenia. Hij probeert allerlei
voorzieningen te treffen om deze mensen meer ontwikkeling en
geluk te brengen.
In de ochtend konden de tweedejaarsleerlingen hun kunsten laten
zien bij de onderdelen sprint, hoogspringen, balwerpen, verspringen
en kogelstoten. De eerstejaarsleerlingen waren ’s middags aan de
beurt. Door een goede inzet van veel collega’s, enthousiaste
leerlingen en af en toe een zonnetje, was het een geslaagde dag. In
totaal is ongeveer € 4400,- opgehaald door de leerlingen. Een voortreffelijk resultaat!
De prijswinnaars van de verschillende onderdelen en de leerlingen die het meeste sponsorgeld hadden opgehaald, konden
na de sportieve prestaties hun prijs ophalen: een lunchbon voor twee personen in onderwijsrestaurant Le Dèbut. De
conciërge Jack van Vlokhoven zorgde zoals altijd voor de drankjes en versnaperingen. Ook was hij degene die voor de
nodige EHBO zorgde. Jack gaat echter met pensioen en werd natuurlijk even in het zonnetje gezet.
Oud-leerling opent restaurant in de Spoorzone
In een van de mooiste panden van de Spoorzone zit sinds juni 2015 één
van de hipste restaurants van Tilburg: De Houtloods. Een ruige plek in een
industrieel pand waar je ambachtelijk bereid eten bestelt op smaak in
plaats van gang en waar je letterlijk een kijkje in de keuken krijgt. Oudleerling en eigenaar Sander Overweg vertelt: “Mensen vinden ons hip,
vernieuwend en trendy, maar het is eigenlijk niet mijn insteek geweest om
hip te zijn. Ik wil gewoon dat gasten een kijkje in de keuken krijgen op
goed niveau. De Houtloods voelt als mijn woonkamer, waar mensen op
visite komen. Er wordt niet met handschoentjes gewerkt, want we geven
letterlijk een kijkje in de keuken. Geen show, alles is functioneel. We
werken niet met decadente producten, de gerechten zijn verfijnd qua
smaak met net een andere combinatie dan je gewend bent.”
Leerlingen assisteren bij Tilburg Fashion
Leerlingen van de opleiding Zelfstandig werkend kok en Zelfstandig werkend
gastheer/gastvrouw hebben geassisteerd tijdens het sponsordiner Tilburg Fashion in
de Stadsschouwburg op 2 juli 2015. Het was een mooi evenement waarbij het
opgebrachte geld geschonken werd aan Stichting Leergeld Tilburg. Leerling-koks van
De Rooi Pannen Tilburg hebben de drie amuses bedacht en hebben geassisteerd bij
de doorgifte van het menu. De friandises werden verzorgd door De Rooi Pannen
Eindhoven. De gastheren/gastvrouwen zorgden ervoor dat het de gasten aan niets
ontbrak. Dat gebeurde onder leiding van twee leidinggevende van de
Stadsschouwburg, overigens allebei oud-leerlingen van De Rooi Pannen. Ontvangst
met een feestelijk glaasje bubbels, een passend wijnadvies tijdens het diner, prachtige
amuses, gevolgd door een feestelijke driegangenmenu. Het was hard doorwerken,
want de gasten hadden maar twee uur de tijd voordat de Fashionavond in de zaal
zou losbarsten. Maar het is gelukt en de reacties waren positief.
Na het opruimen en een afsluitend drankje konden ze allemaal met een tevreden
gevoel naar huis.
75
Nieuwe opleiding Commercieel Medewerker voorziet in behoefte
MBO Marketing/Evenementen biedt vanaf schooljaar 2016-2017 een nieuwe opleiding aan: Commercieel medewerker
(niveau 3). Hiermee voorziet de afdeling in een behoefte die al enige jaren bestaat.
Tot op heden kent MBO Marketing/Evenementen alleen niveau 4opleidingen. Na het basisjaar kiezen de leerlingen voor hun
definitieve MBO-opleiding: Medewerker marketing en
communicatie of Medewerker evenementenorganisatie. Een groep
leerlingen ontdekte tijdens het basisjaar dat ze toch meer voelen
voor het verkoopaspect van het bedrijfsleven. Vaak hebben deze
leerlingen de juiste commerciële instelling en, zoals we dat
noemen, een goede babbel. Ook blijkt voor sommige leerlingen de
theoretische achtergrond van de niveau 4-opleidingen wat te
moeilijk. De praktische niveau 3-opleiding Commercieel
medewerker biedt dan de uitkomst.
De opleiding is gericht op zowel binnen- als buitendienst waarbij aandacht wordt besteed aan alle aspecten van het
verkooptraject. De binnendienstmedewerker werkt op kantoor en houdt zich bezig met het ondersteunen van alle
verkoopaspecten. Bijvoorbeeld het checken van nieuwe opdrachten, het adviseren van klanten en het uitwerken van
offertes van klanten. Daarnaast is hij een belangrijk contactpersoon voor klanten en leveranciers. De
buitendienstmedewerker heeft als belangrijkste taak het verkopen van producten of diensten. Hij onderhoudt contact met
klanten door deze regelmatig te bezoeken en bouwt zo een relatienetwerk op. Al deze taken komen terug in
(praktijk)opdrachten en stage, aangevuld met vakken als marketing, sales, bedrijfseconomie, rekenen en
computertoepassingen. Daarnaast is er natuurlijk ook aandacht voor de talen en de communicatieve vakken.
Na het behalen van het niveau 3-diploma Commercieel medewerker kan de leerling doorstromen naar een niveau 4opleiding of aan de slag in het bedrijfsleven waar een duidelijke vraag is naar jonge, enthousiaste, commerciële
medewerkers die hard kunnen en willen werken.
Leerlingen ondersteunen Redhead Days Breda
Ruim 150 leerlingen kijken terug op een fantastische tiende editie van de
Redhead Days op 4, 5 en 6 september 2015. Een heel weekend lang
domineerden roodharigen vanuit de hele wereld het straatbeeld in het
centrum van Breda. Naar schatting trok het evenement een kleine 40.000
bezoekers, van wie zo'n 6.000 roodharigen. Het is een enorme
organisatorische uitdaging om een evenement van dergelijke omvang in
goede banen te leiden. Organisator Bart Rouwenhorst is zeer te spreken
over de samenwerking met De Rooi Pannen. “Het prettige is dat we een
relatie opbouwen voor de lange termijn en elkaar versterken. De Rooi
Pannen is een professionele en flexibele partner gebleken. De leerlingen van
horeca, toerisme en recreatie hebben echt fantastisch werk geleverd. Ze zijn representatief. Ze werken met enorm veel
inzet en enthousiasme. Als het nodig was, werkten ze meer uren dan ze ingepland waren. Een groot compliment aan de
leerlingen.”
76
De Rooi Pannen Tilburg kiest leerbedrijf van het jaar
De Rooi Pannen Tilburg roept elk jaar een bedrijf uit tot leerbedrijf
van het jaar. In 2015 werd Hutten verkozen in september tot beste
leerbedrijf, dat wil zeggen: het bedrijfsrestaurant van Hutten bij CZ
in Tilburg. Chef-kok Jeroen Lips is de drijvende kracht achter het
opleiden van de stagiairs daar en daarom kreeg hij de prijs
uitgereikt.
De prijs is het resultaat van de ervaring met en mening over de
leerbedrijven van de stagebegeleiders (docenten) en leerlingen. De
punten waardoor Hutten is opgevallen en de prijs heeft verdiend
zijn: een prima personeelsbeleid en opleidingsklimaat, grote
betrokkenheid bij het opleidingsproces en investeert volgens de
leerlingen bovengemiddeld in de stagiairs. Zo ziet Hutten
uitdagingen in leerlingen die extra aandacht vragen in wat voor opzicht dan ook.' Dit alles brengt chef-kok Jeroen Lips
dagelijks in de praktijk bij CZ in Tilburg. Jeroen: 'Ik vind het een super mooi moment, het is een bekroning op mijn werk,
maar ook voor Hutten als organisatie. We mogen trots zijn dat we jongeren de kans bieden zichzelf te ontwikkelen en
daarvoor nu de waardering krijgen.'
Restaurant Beum: een bijzonder project
Restaurant Beum, een opleidingsrestaurant voor 8 cliënten van
Amarant, jongeren met een lichte verstandelijke beperking opende
op 30 september 2015 haar deuren in Dorst. Beum is een
samenwerkingsproject van Amarant, Staatsbosbeheer, de gemeente
Oosterhout en De Rooi Pannen. De jongeren proberen om het
komende schooljaar hun niveau 1-horecadiploma te behalen. Het
praktijkgedeelte van deze opleiding doet Beum zelf, maar het
theoretische deel wordt verzorgd door De Rooi Pannen. Bij de
officiële opening werd door de burgemeester van Oosterhout
symbolisch een ‘beum’ geplant. Daarna mochten alle genodigden
een kijkje nemen in het prachtig vernieuwde pand. Waar zij konden
genieten van een hapje en een drankje, veelal gemaakt en
geserveerd door leerlingen, waarbij zij lieten zien al over de nodige praktische en sociale vaardigheden te beschikken.
Leerlingen ingezet tijdens Singelloop Breda
Afgelopen weekend, 5 oktober 2015 heeft de Singelloop in Breda
plaatsgevonden en daar was De Rooi Pannen volop aanwezig.
Leerlingen MBO Toerisme/Recreatie bemanden de waterpost. Ze
deelden bekers water uit en natte sponzen. Ook stonden ze op het
Chasséveld bij de activiteitenbegeleiding om alle gasten te entertainen.
Leerlingen in Italië voor vakwedstrijden
Zeven leerlingen van de
afdeling MBO Horeca en
twee leerlingen van MBO
Toerisme/Recreatie zijn
maandagochtend 5 oktober
2015 met drie begeleidende
docenten naar Cervia (Italië)
vertrokken voor de
internationale
hospitalitywedstrijden van de AEHT (Association Européenne des Ecoles d'Hôtellerie et de Tourisme).Na de
openingsceremonie op dinsdagochtend maakten de partners kennis met elkaar en met de opdrachten. Onze leerlingen
zijn gekoppeld aan leerlingen uit Italië, Macedonië, Oostenrijk en Portugal. Bij het onderdeel
hospitality management zijn De Rooi Pannen Tilburg en De Rooi Pannen Breda aan elkaar gekoppeld: een sterk team.
Vrijdag is de prijsuitreiking en zaterdag keren de leerlingen en docenten weer terug naar Nederland.
77
De Rooi Pannen in de prijzen bij internationale vakwedstrijden
Negen leerlingen van De Rooi Pannen Tilburg en Breda zijn afgelopen
weekend 9 t/m 11 oktober 2015 met twee gouden, drie zilveren en één
bronzen medaille teruggekeerd uit Cervia (Italië). Daar vonden de
jaarlijkse internationale hospitalitywedstrijden plaats van de AEHT
(Association Européenne des Ecoles d'Hôtellerie et de Tourisme).
Na de openingsceremonie op dinsdagochtend maakten de deelnemers
kennis met elkaar en met de opdrachten. De leerlingen werden
gekoppeld aan horeca- en toerismeleerlingen uit andere Europese
landen. Woensdag en donderdag streden zij met en tegen elkaar om de
felbegeerde medailles. Het team van De Rooi Pannen had zich goed
voorbereid en dat wierp zijn vruchten af.
Vrijdag tijdens de prijsuitreiking werden diverse medailles in de wacht gesleept: goud voor zowel de Restaurant service als
de Frontoffice competition, drie zilveren medailles voor de Nouvelle cuisine, de Cocktail bar en de Tourist destination
competion, en voor Wine serving werd brons behaald.
Voor alle leerlingen was het weer een fantastische en leerzame ervaring en ze zijn teruggekomen met mooie
herinneringen en nieuwe vriendschappen.
Philippe Meesters winnaar kookwedstrijd Het Groene Woud
Philippe Meesters, tweedejaarsleerling Zelfstandig werkend kok van onze horeca-afdeling in Eindhoven, is op 21 oktober
2015 de winnaar van de kookwedstrijd ‘Erfgoedchef van de toekomst 2015’. De opdracht was: maak op basis van oude
ingrediënten een nieuwe, moderne terrine (een soort paté). De wedstrijd is georganiseerd door Streekhuis Het Groene
Woud. Door het organiseren van deze wedstrijd, konden jongeren op eigentijdse wijze kennis maken met cultuurhistorie
en streekproducten.
In september 2015 zijn jongeren die een MBO-opleiding volgen
richting horeca op De Rooi Pannen, Summa College en Koning
Willem I College uitgedaagd mee te doen aan de wedstrijd. De
wedstrijd startte met een gastles ‘Middeleeuwse kookkunst in
Brabant’. De jongeren kregen de opdracht om een nieuw recept
voor een terrine te ontwikkelen. Na de voorselectie hebben vier
jongeren dit recept gekookt in aanwezigheid van een professionele
jury. Philippe Meesters kwam als winnaar naar voren. Hij scoorde
erg goed op zijn goede en gestructureerde manier van werken,
maar ook door de verassende en overtuigende smaak van zijn
gerecht. De prijs bestond uit een geldbedrag van € 500,-, een
rondreis langs streekproducenten in Het Groene Woud, een snuffelstage, en het presenteren van het winnende gerecht
op een cultuurhistorisch diner in Boxtel in het voorjaar van 2016.
VMBO-leerlingen doen mee met SocialSofa
SocialSofa is een initiatief in Tilburg om zoveel mogelijk bankjes te plaatsen
als ontmoetingsplaats. De bankjes staan hier nog beter bekend als 'de
bènkskes'.
Vorig schooljaar hebben de MAVO3 klassen van VMBO Tilburg met veel
plezier gewerkt aan ontwerpen voor een socialsofa voor De Rooi Pannen;
een socialsofa voor leerlingen door leerlingen.
Op de afdeling is vanaf 9 november een tentoonstelling ingericht met de
resultaten van deze opdracht. Leerlingen en docenten van alle afdelingen zijn
van harte uitgenodigd om te komen kijken en te stemmen voor het beste
ontwerp. Dit ontwerp wordt gerealiseerd en geplaatst op het terrein van De
Rooi Pannen in Tilburg.
78
Basisscholendag op VMBO Eindhoven
Na het succesvolle diner half november voor directeuren en
leerkrachten van basisscholen, de informatieavond voor
ouders en kinderen van groep 7 en 8 waren nu de scholen zelf
aan de beurt. Maar liefst 1012 basisschoolleerlingen van 31
verschillende scholen hadden zich aangemeld. Ze kregen
allemaal een rondleiding en een activiteit in het praktijklokaal.
Daar stonden het maken van een pizza en het decoreren van
een cupcake op het menu. De docenten en leerlingen zorgden
voor een goede indruk en sfeer en een doos met lekkers ging
mee naar huis. De uitstraling van een school gericht op
consumptief en waar je iets doet, die was er zeker. In diverse
lokalen gaven leerlingen en/of collega’s uitleg, vaak op een
interactieve manier. In de aula was het met vlagen druk voor de koffie en een glas limonade. De reacties waren louter
positief. Jammer dat basisschool De Stokland met het naar huis gaan een tas met doosjes mistte. De Rooi Pannen zou De
Rooi Pannen niet zijn om dit probleem op te lossen. Op woensdag, de dag na de Basisscholendag, werd een nieuwe tas
met doosjes bij basisschool De Stokland afgeleverd.
Leerlingen assisteren bij Bourgondisch Breda
Tweedejaarsleerlingen Horecaondernemer/-manager hebben
afgelopen donderdag 19 en vrijdag 20 november bij het
evenement Bourgondisch Breda, in de Grote Kerk, meegeholpen
als gastheer/vrouw. Ze hebben een mooie prestatie geleverd en
ook De Rooi Pannen goed vertegenwoordigd.
Bovendien hebben de leerlingen 2 dagen in een
demonstratiestand, onder leiding van een docent koken, gasten
laten zien wat leerlingen op De Rooi Pannen leren. De amuses die
werden uitgedeeld, vonden gretig aftrek bij de vele bezoekers.
Leerling vertelt in tv-programma over actie
In Tilburg en omgeving zetten vrijwilligers zich massaal in voor het Syrische stel Berivan Rashid (23) en Salah Ibesh (25).
Het koppel bezegelde drie maanden geleden hun liefde in Turkije tijdens de vlucht uit hun thuisland. Een echt
bruiloftsfeest is er dus nooit geweest.
Op initiatief van Sara van den Brink wordt dat nu alsnog geregeld. Sara probeert zoveel mogelijk mensen te mobiliseren
om hun steentje bij te dragen aan een spetterend huwelijksfeest. Hierbij is onder meer de hulp ingeroepen van leerlingen
MBO Marketing/Evenementen. Gisteren vertelde leerling Kiki in het tv-programma Van Liempt Live over de bijdrage. Ook
in Hart van Nederland op SBS6 werd aandacht aan de actie geschonken. Inmiddels zijn de ringen, een cateraar, een
hotelovernachting, de taart, een band en de jurk geregeld. Donderdag past bruidegom Salah zijn pak bij de
kringloopwinkel in Tilburg en nu is het voornaamste dat er een locatie gevonden wordt voor het feest.
Sara kende het stel al van haar bezoekjes aan de vluchtelingenopvang in Tilburg. Op een feestje hoorde ze Salah zeggen
dat hij op een volgend feestje graag zou verschijnen in een zwart pak en zijn geliefde in een witte jurk. Daarop heeft Sara
actie ondernomen. Haar oproepje op facebookpagina ‘De wijk helpt‘ werd in een mum van tijd opgepikt. Als alles meezit
wordt op 18 december het bruiloftsfeest gehouden.
79
Leerlingen halen spectaculaire bedragen op voor goede doelen
Serious Request
Leerlingen MBO Marketing/Evenementen hebben
ruim € 19.861,86 opgehaald voor 3FM Serieus
Request. Eerste-, tweede- en derdejaarsleerlingen
organiseerden in de afgelopen dagen maar liefst 88
evenementen en acties om zoveel mogelijk geld op
te halen. De leerlingen met het beste project mogen
persoonlijk de bijdrage gaan overhandigen in het
Glazen Huis.
Ook leerlingen van MBO Toerisme/Recreatie
Tilburg zetten zich in voor Serious Request en
kunnen een bedrag van € 700,- euro overhandigen.
Opvallend was het enthousiasme waarmee alle
leerlingen hun acties aan de man probeerden te
brengen en de grote diversiteit van de acties. Van
charity dinner tot pubquiz en van sponsorlopen tot
cupcakes verkopen; het werd allemaal opgezet voor het goede doel, dat ditmaal aandacht vraagt voor kinderen en
jongeren in oorlogs- en conflictgebieden.
Luanda Jinja
Horecaleerlingen uit Tilburg hebben één goed doel uitgekozen waarvoor ze zich vaker inzetten, namelijk Luanda Jinja.
Voor deze stichting haalden ze met hun kerstacties € 8048,14 op. Deze stichting steunt projecten in allerlei delen van de
wereld. Projecten die worden voorbereid en uitgevoerd door missionarissen van Mill Hill. De organisatie bestaat al ruim
100 jaar en telt nu ruim 500 leden: mannen en vrouwen die zich inzetten voor mensen die hulp heel hard nodig hebben.
Stichting Opkikker
Leerlingen van MBO Horeca Breda hebben tijdens hun kerstviering ook geld opgehaald voor het goede doel. De viering
stond in het teken van stichting Opkikker. Leerlingen hebben cadeautjes gekocht en pakten deze zelf in om ze tijdens de
quiz 'De slimste klas' aan te bieden aan de stichting. Daarnaast hebben ze een cheque van € 1000,- overhandigd.
Zo’n tweeduizend keer per jaar verrast Stichting Opkikker gezinnen met een langdurig ziek kind met een onvergetelijke
Opkikkerdag. Tijdens deze dag vol ontspanning en plezier wordt niet alleen het zieke kind, maar alle gezinsleden in het
zonnetje gezet. Na afloop ontvangt het gezin beeld- en videomateriaal om de dag nog eens te herbeleven. Een
Opkikkerdag duurt hierdoor veel langer dan één dag.
80
Resultatenbox 2015
2
Inhoudsopgave
Voorwoord
4
Inleiding
5
1.
2.
Verklaring bevoegd gezag
Samenstelling leerlingenbestand op peildatum 1 oktober 2015
2.1.
VMBO
2.2.
MBO
6
7
7
8
3.
Instroom leerlingen op peildatum 1 oktober 2015
3.1.
VMBO
3.2.
MBO
13
14
16
4.
Samenstelling personeelsbestand op peildatum 1 oktober 2015
4.1.
Formatiegegevens in aantallen personeelsleden
4.2.
Formatiegegevens in aantallen fte’s
26
26
31
5.
Opbrengsten
5.1.
VMBO
5.2.
MBO
5.3.
VSV
5.4.
Interne gediplomeerde doorstroom VMBO - MBO
40
40
40
46
51
6.
Tevredenheid
6.1.
VMBO
6.2.
MBO
6.3.
Personeel
6.4.
Bezoekers Open Dag
54
54
66
80
87
7.
Financiële positie
7.1.
Solvabiliteit
7.2.
Liquiditeit
7.3.
Rentabiliteit
99
99
100
101
8.
Regelingen
8.1.
Bekwaamheid en Professionalisering Personeel
8.2.
Schoolmaatschappelijk Werk
8.3.
Prestatiebox VO
102
102
102
103
3
Voorwoord
Voor u ligt de Resultatenbox 2015 van Scholengemeenschap De Rooi Pannen.
De Resultatenbox maakt deel uit van het Geïntegreerd Jaardocument 2015.
De Resultatenbox is gebaseerd op de indicatoren van de Inspectie van het Onderwijs.
In deze Resultatenbox verantwoordt het bevoegd gezag van De Rooi Pannen zich zowel op het
niveau van de instelling als op het niveau van de organisatorische eenheden, de onderwijsafdelingen.
C.J.C.M. Pheninckx
voorzitter
College van Bestuur
4
Inleiding
In de Resultatenbox 2015 zijn de cijfermatige achtergronden weergegeven met betrekking tot
onderwerpen uit het Jaarverslag zoals het personeelsbestand, het leerlingenbestand, de opbrengsten,
de tevredenheid deelnemers en een aantal financiële onderwerpen.
Gegevens zijn waar mogelijk weergegeven op instituutsniveau, per sector en per afdeling, waar
mogelijk in vergelijking met 2014.
5
1.
Verklaring bevoegd gezag
Het Ministerie van OCW verplicht het bevoegd gezag een verklaring af te geven dat voldaan wordt
aan de wettelijke eisen zoals gesteld in wet- en regelgeving inzake o.a. :
 de informatieplicht, het tijdig informeren van de leerlingen met betrekking tot de jaarplanning,
roosters, toetsing, examinering, BPV, etc. Alle leerlingen ontvangen een studiegids en een
Onderwijsprogramma waarin alle relevante zaken met betrekking tot onderwijs en examinering
zijn opgenomen.
 de onderwijsovereenkomst,
 de praktijkovereenkomst / BPV-overeenkomst,
 de VSV-meldingen. De verzuimregistratie, het gebruik van verzuimprotocollen en de meldingen
bij het Digitaal Loket zijn in 2015 secuur uitgevoerd,
 de klachtenregelingen, opgenomen in het Leerlingenstatuut, de Onderwijsregeling en de
Examenregeling,
 de urennorm, de geprogrammeerde onderwijstijd vastgelegd in het onderwijsplan, de
gerealiseerde onderwijstijd vastgelegd in het Registratiebestand Gerealiseerde Onderwijstijd,
 de vrijwillige bijdrage, met standaardtekst in de schoolgidsen en op te vragen onderliggende
specificaties,
 de toegankelijkheid van de opleidingen, vastgelegd in de beleidsnotitie Toegankelijkheid
d.d. 11-05-09,
 Nederlandse taal en rekenen MBO, vastgelegd in het implementatieplan van Scholengemeenschap
De Rooi Pannen,
 Elke twee jaar wordt het Leerlingenstatuut bezien, waar nodig aangepast en vervolgens
vastgesteld in Centraal Directie Beraad, door de Medezeggenschapsraad en door het College van
Bestuuur. Het Leerlingenstatuut werd in 2015 herijkt en op 7 september 2015 opnieuw
vastgesteld,
 het voeren van bekwaamheidsgesprekken met onderwijzend personeel in het kader van de wet
BIO.
Het College van Bestuur toont met het Geïntegreerd Jaardocument 2015 aan dat voldaan wordt aan
gestelde eisen.
6
2.
Samenstelling leerlingenbestand
Op teldatum 1 oktober 2015 telde Scholengemeenschap De Rooi Pannen in totaal 8.633 leerlingen
waarvan 1.729 in het VMBO en 6.904 in het MBO.
In de overzichten is naast het aantal leerlingen in 2015 ter vergelijking, tussen haakjes, het aantal
leerlingen in 2014 weergegeven.
De Rooi Pannen totaal
2015
1.729
6.904
8.633
VMBO
MBO
totaal
2014
1.745
6.859
8.604
De Rooi Pannen naar geslacht
man
VMBO
MBO
totaal
2015
759
3.071
3.830
vrouw
2014
792
3.141
3.933
2015
970
3.833
4.803
totaal
2014
953
3.718
4.671
2015
1.729
6.904
8.633
2014
1.745
6.859
8.604
VMBO naar geslacht
man
Afdeling
VMBO Tilburg
VMBO Eindhoven
totaal
2015
419
340
759
vrouw
2014
436
356
792
2015
578
392
970
totaal
2014
570
383
953
2015
997
732
1.729
2014
1.006
739
1.745
VMBO naar leerjaar
leerjaar 1
Afdeling
leerjaar 2
leerjaar 3
leerjaar 4
totaal
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
VMBO Tilburg
236
278
280
248
237
261
244
219
997
1.006
VMBO Eindhoven
168
178
172
175
207
182
185
204
732
739
totaal
404
268
452
423
444
443
429
423
1.729
1.745
VMBO naar leerweg klas 3 / 4
basis
afdeling
kader
gemengd
theoretisch
totaal
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
VMBO Tilburg
157
153
265
246
59
81
0
0
481
480
VMBO Eindhoven
118
115
177
163
97
108
0
0
392
386
totaal
275
268
442
409
156
189
0
0
873
866
7
MBO naar geslacht
man
afdeling
Horeca Tilburg
Toerisme / Evenementen Tilburg
Handel Tilburg
Vormgeving Tilburg
Horeca Breda
Toerisme / Recreatie Breda
Horeca Eindhoven
Toerisme / Recreatie Eindhoven
Totaal
2015
685
295
611
249
456
106
547
122
3.071
vrouw
2015
2014
582
550
922
834
241
240
428
424
357
366
424
416
381
371
498
517
3.833
3.718
2014
676
315
623
222
424
134
607
140
3.141
totaal
2015
2014
1.267
1.226
1.217
1.149
852
863
677
646
813
790
530
550
928
978
620
657
6.904
6.859
MBO naar leerweg
afdeling
Horeca Tilburg
Toerisme / Evenementen Tilburg
Handel Tilburg
Vormgeving Tilburg
Horeca Breda
Toerisme / Recreatie Breda
Horeca Eindhoven
Toerisme / Recreatie Eindhoven
totaal
BOL
2015
2014
877
894
1.217
1.149
707
693
677
646
657
667
530
550
703
720
620
657
5.988
5.976
BBL
2015
2014
390
332
0
0
145
170
0
0
156
123
0
0
225
258
0
0
916
772
totaal
2015
2014
1.267
1.226
1.217
1.149
852
863
677
646
813
790
530
550
928
978
620
657
6.904
6.859
MBO naar sector en geslacht
man
afdeling
Horeca
Toerisme / Recreatie /
Evenementen
Handel
Vormgeving
totaal
2015
1.688
523
2014
1.707
589
623
222
3.141
611
249
3.071
vrouw
2015
2014
1.320
1.287
1.844
1.767
241
240
428
424
3.833
3.718
totaal
2015
2014
3.008
2.994
2.367
2.356
852
677
6.904
863
646
6.859
MBO naar sector en leerweg
BOL
afdeling
Horeca
Toerisme / Recreatie / Evenementen
Handel
Vormgeving
totaal
2015
2.237
2.367
707
677
5.988
BBL
2014
2.281
2.356
693
646
5.976
8
2015
771
0
145
0
916
2014
713
0
170
0
772
totaal
2015
2014
3.008
2.994
2.367
2.356
852
863
677
646
6.904
6.859
MBO naar niveau
totaal
niveau 1
niveau 2
niveau 3
niveau 4
totaal
2015
104
961
1.019
4.820
6.904
2014
78
952
948
4.881
6.859
MBO naar niveau en leerweg
Niveau 1
afdeling
Horeca Tilburg
Toerisme / Evenementen
Tilburg
Handel Tilburg
Vormgeving Tilburg
Horeca Breda
Toerisme / Recreatie
Breda
Horeca Eindhoven
Toerisme / Recreatie
Eindhoven
totaal
BOL
41
2015
BBL
34
totaal
75
BOL
27
2014
BBL
25
totaal
52
0
0
0
0
0
0
12
0
0
0
0
0
12
0
0
12
0
0
0
0
0
12
0
0
0
0
0
0
0
0
17
0
17
14
0
14
0
0
0
0
0
0
70
34
104
53
25
78
Niveau 2
2015
afdeling
2014
BOL
BBL
totaal
BOL
BBL
totaal
Horeca Tilburg
Toerisme / Evenementen
Tilburg
Handel Tilburg
137
126
263
143
104
247
35
0
35
40
0
40
87
31
118
97
30
127
Vormgeving Tilburg
144
0
144
134
0
134
Horeca Breda
Toerisme / Recreatie
Breda
Horeca Eindhoven
Toerisme / Recreatie
Eindhoven
totaal
46
37
83
56
34
90
72
0
72
68
0
68
144
44
188
152
41
193
58
0
58
53
0
53
723
238
961
143
104
247
9
Niveau 3
2015
afdeling
2014
BOL
BBL
totaal
BOL
BBL
totaal
Horeca Tilburg
98
158
256
110
126
236
Toerisme / Evenementen
Tilburg
58
0
58
20
0
20
Handel Tilburg
30
75
105
52
87
139
Vormgeving Tilburg
6
0
6
11
0
11
Horeca Breda
92
89
181
104
75
179
Toerisme / Recreatie
Breda
63
0
63
38
0
38
Horeca Eindhoven
118
156
274
144
181
325
Toerisme / Recreatie
Eindhoven
76
0
76
0
0
0
totaal
541
478
1.019
479
469
948
Niveau 4
2015
afdeling
2014
BOL
BBL
totaal
BOL
BBL
totaal
601
72
673
614
77
691
1.124
0
1.124
1.089
0
1.089
Handel Tilburg
578
39
617
532
53
585
Vormgeving Tilburg
527
0
527
501
0
501
Horeca Breda
Toerisme / Recreatie
Breda
Horeca Eindhoven
Toerisme / Recreatie
Eindhoven
totaal
519
30
549
507
14
521
395
0
395
444
0
444
424
25
449
410
36
446
486
0
486
604
0
604
4.654
166
4.820
4.701
180
4.881
Horeca Tilburg
Toerisme / Evenementen
Tilburg
Totaal
2015
afdeling
2014
BOL
BBL
totaal
BOL
BBL
totaal
877
390
1.267
894
332
1.226
1.217
0
1.217
1.149
0
1.149
Handel Tilburg
707
145
852
693
170
863
Vormgeving Tilburg
677
0
677
646
0
646
Horeca Breda
657
156
813
667
123
790
Toerisme / Recreatie
Breda
530
0
530
550
0
550
Horeca Eindhoven
703
225
928
720
258
978
Toerisme / Recreatie
Eindhoven
620
0
620
657
0
657
5.988
916
6.904
5.976
883
6.859
Horeca Tilburg
Toerisme / Evenementen
Tilburg
totaal
10
MBO naar sector, niveau en leerweg
Niveau 1
2015
afdeling
2014
BOL
BBL
totaal
BOL
BBL
totaal
Horeca
Toerisme / Recreatie /
Evenementen
Handel
58
34
92
27
25
52
0
0
0
0
0
0
12
0
12
12
0
12
Vormgeving
0
0
0
0
0
0
totaal
70
34
104
53
25
78
Niveau 2
2015
2014
afdeling
BOL
BBL
totaal
BOL
BBL
totaal
Horeca
327
207
534
143
104
247
Toerisme / Recreatie /
Evenementen
165
0
165
40
0
40
Handel
87
31
118
97
30
127
Vormgeving
144
0
144
134
0
134
totaal
723
238
961
143
104
247
Niveau 3
2015
2014
afdeling
BOL
BBL
totaal
BOL
BBL
totaal
Horeca
308
403
711
110
126
236
Toerisme / Recreatie /
Evenementen
197
0
197
20
0
20
Handel
30
75
105
52
87
139
Vormgeving
6
0
6
11
0
11
541
478
1.019
479
469
948
totaal
Niveau 4
2015
2014
afdeling
BOL
BBL
totaal
BOL
BBL
totaal
Horeca
1.544
127
1.671
614
77
691
Toerisme / Recreatie /
Evenementen
2.005
0
2.005
1.089
0
1.089
Handel
578
39
617
532
53
585
Vormgeving
527
0
527
501
0
501
4.654
166
4.820
4.701
180
4.881
totaal
Totaal
2015
2014
afdeling
BOL
BBL
totaal
BOL
BBL
totaal
Horeca
2.237
771
3.008
894
332
1.226
Toerisme / Recreatie /
Evenementen
2.367
0
2.367
1.149
0
1.149
Handel
707
145
852
693
170
863
Vormgeving
677
0
677
646
0
646
5.988
916
6.904
5.976
883
6.859
totaal
3.
Instroom leerlingen 01-10-15
In de overzichten is naast het aantal leerlingen in 2015 ter vergelijking, de overzichten van
het aantal leerlingen in 2014 weergegeven.
VMBO totaal
1 oktober 2015
Externe instroom 1 oktober 2015
Totaal VMBO
Extern (basisonderwijs)
Leerjaar
1
2
3
4
Afdeling
VMBO Tilburg
VMBO Eindhoven
Totaal
Extern (voortgezet onderwijs)
Leerjaar
1
2
3
4
SUB
TOT
TOTAAL
SUB
TOT
230
166
0
0
0
0
0
0
230
166
0
0
9
17
9
36
2
0
20
53
250
219
396
0
0
0
396
0
26
45
2
73
469
1 oktober 2014
Externe instroom 1 oktober 2014
Totaal VMBO
Extern (basisonderwijs)
Leerjaar
1
2
3
4
Afdeling
VMBO Tilburg
VMBO Eindhoven
Totaal
SUB
TOT
Extern (voortgezet onderwijs)
Leerjaar
1
2
3
4
TOTAAL
SUB
TOT
265
176
0
0
0
0
0
0
265
176
1
0
10
2
8
40
0
3
19
45
284
221
441
0
0
0
441
1
12
48
3
64
505
12
MBO totaal
1 oktober 2015
Externe/interne instroom (inc. VMBO/MBO) 1 oktober 2015
Afdeling
Totaal
Interne
door
stroom
VO-MBO
Gediplo
meerde
interne
door
stroom
MBOMBO
Extern
Leerjaar
2
3
4
SUB
TOT
458
332
297
186
221
168
236
144
25
8
6
4
17
2
10
2
0
0
19
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
483
340
322
190
239
170
246
147
36
18
22
17
1
0
48
16
36
18
22
17
1
0
48
16
103
19
69
29
41
25
44
0
103
19
69
29
41
25
44
0
622
377
413
236
281
195
338
163
2042
74
20
1
2.137
158
158
330
330
2.625
1
Horeca Tilburg
Toerisme/Evenementen Tilburg
Handel
Vormgeving
Horeca Breda
Toerisme/Recreatie Breda
Horeca Eindhoven
Toerisme/Recreatie Eindhoven
Totaal MBO
SUB
TOT
TOTAAL
SUB
TOT
1 oktober 2014
Externe/interne instroom (inc. VMBO/MBO) 1 oktober 2014
Afdeling
Totaal
Interne
door
stroom
VO-MBO
Gediplo
meerde
interne
door
stroom
MBOMBO
Extern
Leerjaar
2
3
4
SUB
TOT
391
396
270
172
248
202
272
207
45
11
11
0
26
2
6
1
2
0
25
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
438
407
306
172
274
204
279
208
24
19
35
19
0
0
63
13
24
19
35
19
0
0
63
13
103
20
84
36
32
27
58
5
103
20
84
36
32
27
58
5
565
446
425
227
306
231
400
226
2158
102
28
0
2.288
173
173
365
365
2.826
1
Horeca Tilburg
Toerisme/Evenementen Tilburg
Handel
Vormgeving
Horeca Breda
Toerisme/Recreatie Breda
Horeca Eindhoven
Toerisme/Recreatie Eindhoven
Totaal MBO
13
SUB
TOT
TOTAAL
SUB
TOT
3.1.
VMBO
VMBO per afdeling en leerweg
VMBO Tilburg
1 oktober 2015
Externe instroom 1 oktober 2015
ILT
13
31
32
33
44
45
2454
2752
2852
2854
2952
2954
Omschrijving
VMBO GEMENGD/THEORETISCH
VMBO BASIS
VMBO KADER
VMBO BASIS/KADER
VMBO LWOO GEMENGD/THEORETISCH
VMBO LWOO BASIS/KADER
LWOO KADER LW EC CONS
VMBO GEMENGDE LW EC H & V
VMBO KADERBG LW EC H & V
VMBO KADERBG LW EC CONS
VMBO BASISBG LW EC H & V
VMBO BASISBG LW EC CONS
Totaal
VMBO Tilburg
Extern (basisonderwijs)
Leerjaar
SUB
1
2
3
4
TOT
99
Extern (voortgezet onderwijs)
Leerjaar
1
2
3
4
99
2
0
0
7
TOTAAL
SUB
TOT
2
101
0
0
7
7
56
56
0
56
21
21
0
21
54
54
0
54
0
1
1
1
0
3
3
3
0
1
3
3
4
4
0
0
0
0
0
0
20
250
2
4
230
0
0
0
230
0
9
9
2
1 oktober 2014
Externe instroom 1 oktober 2014
ILT
13
31
32
33
44
45
2352
2752
2852
2854
2952
2954
Omschrijving
VMBO Tilburg
Extern (basisonderwijs)
Leerjaar
SUB
1
2
3
4
TOT
Extern (voortgezet onderwijs)
Leerjaar
1
2
3
4
TOTAAL
SUB
TOT
VMBO GEMENGD/THEORETISCH
VMBO BASIS
VMBO KADER
VMBO BASIS/KADER
VMBO LWOO GEMENGD/THEORETISCH
VMBO LWOO BASIS/KADER
LWOO GEMENGDE LW EC H & V
VMBO GEMENGDE LW EC H & V
VMBO KADERBG LW EC H & V
VMBO KADERBG LW EC CONS
VMBO BASISBG LW EC H & V
VMBO BASISBG LW EC CONS
111
0
0
0
111
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
10
10
64
0
0
0
64
1
0
0
0
1
65
12
0
0
0
12
0
0
0
0
0
12
78
0
0
0
78
0
0
0
0
0
78
0
0
0
0
0
0
0
2
0
2
2
0
0
0
0
0
0
0
3
0
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal
265
0
0
0
265
1
10
8
0
19
284
14
111
VMBO Eindhoven
1 oktober 2015
Externe instroom 1 oktober 2015
ILT
12
31
32
41
42
43
2361
2454
2554
2761
2854
2954
Omschrijving
VMBO GEMENGD
VMBO BASIS
VMBO KADER
VMBO LWOO BASIS
VMBO LWOO GEMENGD
VMBO LWOO KADER
VMBO LWOO GEMENGDE LW EC CB-ISP
VMBO LWOO KADERBG LW EC CONS
VMBO LWOO BASISBG LW EC CONS
VMBO GEMENGDE LW EC CB-ISP
VMBO KADERBG LW EC CONS
VMBO BASISBG LW EC CONS
Totaal
VMBO Eindhoven
Extern (basisonderwijs)
SUB
Leerjaar
1
2
3
4
TOT
Extern (voortgezet onderwijs)
Leerjaar
1
2
3
4
TOTAAL
SUB
TOT
28
28
0
28
7
7
12
12
19
60
60
3
3
63
44
44
2
2
46
27
0
0
0
27
0
27
0
166
0
0
0
0
0
0
8
8
8
0
7
7
7
0
4
4
4
0
13
13
13
0
4
4
4
53
219
166
0
17
36
0
1 oktober 2014
Externe instroom 1 oktober 2014
ILT
12
31
32
41
42
43
2361
2454
2554
2761
2854
2954
Omschrijving
VMBO GEMENGD
VMBO BASIS
VMBO KADER
VMBO LWOO BASIS
VMBO LWOO GEMENGD
VMBO LWOO KADER
VMBO LWOO GEMENGDE LW EC CB-ISP
VMBO LWOO KADERBG LW EC CONS
VMBO LWOO BASISBG LW EC CONS
VMBO GEMENGDE LW EC CB-ISP
VMBO KADERBG LW EC CONS
VMBO BASISBG LW EC CONS
Totaal
VMBO Eindhoven
Extern (basisonderwijs)
Leerjaar
SUB
1
2
3
4
TOT
Extern (voortgezet onderwijs)
Leerjaar
1
2
3
4
TOTAAL
SUB
TOT
51
0
0
0
51
0
2
0
0
2
7
0
0
0
7
0
0
0
0
0
7
27
0
0
0
27
0
0
0
0
0
27
46
0
0
0
46
0
0
0
0
0
46
3
0
0
0
3
0
0
0
0
0
3
42
0
0
0
42
0
0
0
0
0
42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
6
6
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
6
0
6
6
0
0
0
0
0
0
0
12
0
12
12
0
0
0
0
0
0
0
15
3
18
18
176
0
0
0
176
0
2
40
3
45
221
VMBO
Extern (basisonderwijs):
Leerling heeft vorig schooljaar het basisonderwijs gevolgd en start dit schooljaar een VMBO-opleiding
Extern (voortgezet onderwijs):
Leerling heeft vorig schooljaar het voortgezet onderwijs gevolgd op een andere VO-school en start dit schooljaar
een VMBO-opleiding in een bepaald leerjaar
15
53
3.2.
MBO
MBO per afdeling
Horeca Tilburg
1 oktober 2015
Externe/interne instroom (inc. VMBO/MBO) 1 oktober 2015
CREBO BOL/BBL
Niveau Afkorting
Opleiding
1
Extern
Leerjaar
2
3
Horeca Tilburg
Interne
door
stroom
VOMBO
SUB
SUB
TOT
TOT
4
90660
90760
94140
94190
94153
95420
90301
90303
BOL
BOL
BOL
BOL
BOL
BOL
BOL
BOL
1
2
2
2
3
3
4
4
HAS
KOK
GGA
MFA
ZGG
ZKO
HCF
HOM
30
30
19
4
10
33
50
148
0
0
0
0
1
0
5
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
30
19
4
11
33
55
157
3
9
6
0
0
10
2
6
90660
90760
94140
94190
94151
94153
95420
90302
94161
94163
95101
95102
BBL
BBL
BBL
BBL
BBL
BBL
BBL
BBL
BBL
BBL
BBL
BBL
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
4
4
HAS
KOK
GGA
MFA
BAR
ZGG
ZKO
HCF
LGB
GAS
GKO
LGK
20
23
22
0
0
6
25
0
1
2
4
5
0
3
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
26
29
0
0
6
25
0
1
2
4
5
90760
95420
OVO
OVO
2
3
KOK
ZKO
22
4
0
0
0
0
0
0
Totaal
458
25
0
0
HAS
KOK
GGA
MFA
BAR
ZGG
ZKO
HCF
HOM
LGB
GAS
GKO
LGK
16
TOTAAL
SUB
TOT
0
10
2
6
0
2
2
1
1
0
6
2
0
2
2
1
1
0
6
2
33
41
27
5
12
43
63
165
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
6
0
13
27
0
6
3
9
14
0
3
3
6
0
13
27
0
6
3
9
14
20
29
32
6
0
19
52
0
7
5
13
19
22
4
0
0
0
0
0
5
0
5
22
9
483
36
36
103
103
622
Horeca-assistent
Kok
Medewerker bediening/café-bar (Gastheer/-vrouw)
Medewerker fastservice
Medewerker bediening/café-bar (Bartender)
Medewerker bediening/café-bar (Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw)
Kok (Zelfstandig werkend kok)
Ondernemer horeca/bakkerij (Manager/ondernemer café/bar)
Ondernemer horeca/bakkerij (Manager/ondernemer horeca)
Medewerker bediening/café-bar (Leidinggevende bediening)
Gastronoom/sommelier
Kok(Gespecialiseerd kok)
Kok (Leidinggevende keuken)
3
9
6
Gediplo
meerde
interne
door
stroom
MBOMBO
1 oktober 2014
Externe/interne instroom (inc. VMBO/MBO) 1 oktober 2014
CREBO BOL/BBL
Niveau Afkorting
Opleiding
1
Extern
Leerjaar
2
3
Horeca Tilburg
Interne
door
stroom
VOMBO
SUB
SUB
TOT
TOT
4
90660
90760
94140
94190
94153
95420
90301
90303
BOL
BOL
BOL
BOL
BOL
BOL
BOL
BOL
1
2
2
2
3
3
4
4
HAS
KOK
GGA
MFA
ZGG
ZKO
HCF
HOM
22
34
26
1
8
33
39
147
0
1
0
0
0
2
9
24
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
22
35
26
1
8
35
48
172
0
7
3
0
0
8
3
3
0
7
3
90660
90760
94140
94190
94151
94153
95420
90302
94161
94163
95101
95102
BBL
BBL
BBL
BBL
BBL
BBL
BBL
BBL
BBL
BBL
BBL
BBL
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
4
4
HAS
KOK
GGA
MFA
BAR
ZGG
ZKO
HCF
LGB
GAS
GKO
LGK
9
17
23
0
0
3
4
0
0
2
5
0
0
4
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
21
28
0
0
3
4
1
0
2
5
0
90760
95420
OVO
OVO
2
3
KOK
ZKO
13
5
0
0
0
0
0
0
Totaal
391
45
2
0
HAS
KOK
GGA
MFA
BAR
ZGG
ZKO
HCF
HOM
LGB
GAS
GKO
LGK
TOTAAL
SUB
TOT
0
8
3
3
0
4
2
1
1
1
3
3
0
4
2
1
1
1
3
3
22
46
31
2
9
44
54
178
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
4
6
1
9
25
0
8
1
9
7
0
5
4
6
1
9
25
0
8
1
9
7
9
26
32
6
1
12
29
1
8
3
14
7
13
5
0
0
0
0
0
13
0
13
13
18
438
24
24
103
103
Horeca-assistent
Kok
Medewerker bediening/café-bar (Gastheer/-vrouw)
Medewerker fastservice
Medewerker bediening/café-bar (Bartender)
Medewerker bediening/café-bar (Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw)
Kok (Zelfstandig werkend kok)
Ondernemer horeca/bakkerij (Manager/ondernemer café/bar)
Ondernemer horeca/bakkerij (Manager/ondernemer horeca)
Medewerker bediening/café-bar (Leidinggevende bediening)
Gastronoom/sommelier
Kok(Gespecialiseerd kok)
Kok (Leidinggevende keuken)
17
Gediplo
meerde
interne
door
stroom
MBOMBO
0
565
Toerisme/Evenementen Tilburg
1 oktober 2015
Externe/interne instroom (inc. VMBO/MBO) 1 oktober 2015
CREBO BOL/BBL
25147
90531
90532
90534
94110
91850
94072
94100
94130
BOL
BOL
BOL
BOL
BOL
BOL
BOL
BOL
BOL
Niveau Afkorting
Opleiding
4
4
4
4
2
4
4
4
4
MEO
ACM
MMW
MEO
BRF
Interne
door
stroom
VOSUB MBO SUB
4
TOT
Gediplo
meerde
interne
door
stroom
MBO- SUB
MBO
TOT
TOTAAL
TOT
12
0
0
0
12
0
0
0
0
12
124
2
0
0
126
6
6
4
4
136
0
2
0
0
2
0
0
0
0
2
0
2
0
0
2
0
0
0
0
2
18
0
0
0
18
2
2
0
0
20
LVD
0
2
0
0
2
0
0
3
3
5
FOM
125
0
0
0
125
7
7
12
12
144
MVR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MRE
53
0
0
0
53
3
3
0
0
56
332
8
0
0
340
18
18
19
19
377
Totaal
MEO
ACM
MMW
BRF
LVD
FOM
MVR
MRE
1
Extern
Leerjaar
2
3
Toerisme/Evenementen Tilburg
Medewerker marketing en communicatie (Medewerker evenementenorganisatie)
Medewerker marketing en communicatie (Assistent communicatiemedewerker)
Medewerker marketing en communicatie (Marketingmedewerker)
Leisure & hospitality (Leisure & hospitality assistant)
Luchtvaartdienstverlener
Frontofficemedewerker (Frontofficemanager)
Reizen 4
Leisure & hospitality 4
1 oktober 2014
Externe/interne instroom (inc. VMBO/MBO) 1 oktober 2014
CREBO BOL/BBL
90500
90531
90532
94110
91850
94072
94100
94130
BOL
BOL
BOL
BOL
BOL
BOL
BOL
BOL
Niveau Afkorting
Opleiding
4
4
4
2
4
4
4
4
CBV
ACM
MMW
BRF
Interne
door
stroom
VOSUB MBO SUB
4
TOT
Gediplo
meerde
interne
door
stroom
MBO- SUB
MBO
TOT
TOTAAL
TOT
7
0
0
0
7
3
3
1
1
11
130
0
0
0
130
7
7
6
6
143
0
3
0
0
3
0
0
0
0
3
19
0
0
0
19
2
2
0
0
21
LVD
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
FOM
165
8
0
0
173
4
4
6
6
183
MVR
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
MRE
75
0
0
0
75
3
3
3
3
81
396
11
0
0
407
19
19
20
20
446
Totaal
CBV
ACM
MMW
BRF
LVD
FOM
MVR
MRE
1
Extern
Leerjaar
2
3
Toerisme/Evenementen Tilburg
Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen
Medewerker marketing en communicatie (Assistent communicatiemedewerker)
Medewerker marketing en communicatie (Marketingmedewerker)
Leisure & hospitality (Leisure & hospitality assistant)
Luchtvaartdienstverlener
Frontofficemedewerker (Frontofficemanager)
Reizen 4
Leisure & hospitality 4
18
Handel Tilburg
1 oktober 2015
Externe/interne instroom (inc. VMBO/MBO) 1 oktober 2015
CREBO BOL/BBL
Niveau Afkorting
Opleiding
90910
93751
90290
90383
93494
93802
BOL
BOL
BOL
BOL
BOL
BOL
1
2
4
3
4
4
AVM
VER
ODE
VSP
VGH
JAC
93751
90383
93492
BBL
BBL
BBL
2
3
4
VER
VSP
FIM
Totaal
AVM
VER
ODE
VSP
VGH
JAC
FIM
1
Extern
Leerjaar
2
3
Handel
Interne
door
stroom
VOSUB MBO SUB
4
TOT
Gediplo
meerde
interne
door
stroom
MBO- SUB
MBO
TOT
TOTAAL
TOT
7
0
0
0
7
3
3
0
0
37
0
0
0
37
9
9
5
5
51
197
2
4
203
9
9
11
11
223
7
0
0
0
7
0
0
15
15
22
0
2
0
0
2
0
0
0
0
2
0
0
2
0
2
0
0
0
0
2
13
1
0
0
14
1
1
0
0
15
36
1
0
0
37
0
0
14
14
51
0
0
13
0
13
0
0
24
24
37
297
6
19
0
322
22
22
69
69
413
10
Aankomend verkoopmedewerker
Verkoper (Verkoper detailhandel)
Ondernemer Detailhandel
Verkoopspecialist (Verkoopspecialist detailhandel)
Manager handel (Vestigingsmanager groothandel)
Commercieel medewerker ((Junior) accountmanager KC Handel)
Manager handel (Filiaalmanager)
1 oktober 2014
Externe/interne instroom (inc. VMBO/MBO) 1 oktober 2014
CREBO BOL/BBL
Niveau Afkorting
Opleiding
90910
93751
90290
90383
93494
93802
BOL
BOL
BOL
BOL
BOL
BOL
1
2
4
3
4
4
AVM
VER
ODE
VSP
VGH
JAC
93751
90383
93492
BBL
BBL
BBL
2
3
4
VER
VSP
FIM
Totaal
AVM
VER
ODE
VSP
VGH
JAC
FIM
1
Extern
Leerjaar
2
3
Handel
Interne
door
stroom
VOSUB MBO SUB
4
TOT
Gediplo
meerde
interne
door
stroom
MBO- SUB
MBO
TOT
TOTAAL
TOT
9
0
0
0
9
2
2
0
0
45
0
0
0
45
18
18
3
3
11
66
184
1
3
0
188
13
13
3
3
204
0
5
0
0
5
0
0
29
29
34
0
2
0
0
2
0
0
1
1
3
0
3
0
0
3
0
0
1
1
4
7
0
0
0
7
2
2
1
1
10
25
0
12
0
37
0
0
9
9
46
0
0
10
0
10
0
0
37
37
47
270
11
25
0
306
35
35
84
84
425
Aankomend verkoopmedewerker
Verkoper (Verkoper detailhandel)
Ondernemer Detailhandel
Verkoopspecialist (Verkoopspecialist detailhandel)
Manager handel (Vestigingsmanager groothandel)
Commercieel medewerker ((Junior) accountmanager KC Handel)
Manager handel (Filiaalmanager)
19
Vormgeving Tilburg
1 oktober 2015
Externe/interne instroom (inc. VMBO/MBO) 1 oktober 2015
CREBO BOL/BBL
91530
91541
94500
94510
94990
BOL
BOL
BOL
BOL
BOL
Niveau Afkorting
Opleiding
2
4
2
3
4
VRP
MSI
ASI
SIS
Interne
door
stroom
VOSUB MBO SUB
4
TOT
Gediplo
meerde
interne
door
stroom
MBO- SUB
MBO
TOT
TOTAAL
TOT
MRP
29
0
0
0
29
7
7
0
0
36
VRP
88
2
0
0
90
6
6
16
16
112
MSI
33
1
0
0
34
0
0
1
1
35
ASI
0
0
0
0
0
0
0
5
5
5
SIS
36
1
0
0
37
4
4
7
7
48
186
4
0
0
190
17
17
29
29
236
Totaal
MRP
1
Extern
Leerjaar
2
3
Vormgeving
Vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie (Medewerker productpresentatie)
Vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie (Stand-, winkel- en decorvormgever)
Signmaker (Medewerker sign)
Signmaker (Allround Signmaker)
Signmaker (Signspecialist)
1 oktober 2014
Externe/interne instroom (inc. VMBO/MBO) 1 oktober 2014
CREBO BOL/BBL
91530
91541
94500
94510
94990
BOL
BOL
BOL
BOL
BOL
Niveau Afkorting
Opleiding
2
4
2
3
4
VRP
MSI
ASI
SIS
Interne
door
stroom
VOSUB MBO SUB
4
TOT
Gediplo
meerde
interne
door
stroom
MBO- SUB
MBO
TOT
TOTAAL
TOT
MRP
32
0
0
0
32
3
3
1
1
36
VRP
77
0
0
0
77
5
5
21
21
103
MSI
34
0
0
0
34
3
3
0
0
37
ASI
0
0
0
0
0
0
0
7
7
7
SIS
29
0
0
0
29
8
8
7
7
44
172
0
0
0
172
19
19
36
36
227
Totaal
MRP
1
Extern
Leerjaar
2
3
Vormgeving
Vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie (Medewerker productpresentatie)
Vormgeving ruimtelijke presentatie en communicatie (Stand-, winkel- en decorvormgever)
Signmaker (Medewerker sign)
Signmaker (Allround Signmaker)
Signmaker (Signspecialist)
20
Horeca Breda
1 oktober 2015
Externe/interne instroom (inc. VMBO/MBO) 1 oktober 2015
CREBO BOL/BBL Niveau Afkorting
Opleiding
1
Extern
Leerjaar
2
3
4
Horeca Breda
Gediplo
Interne
meerde
door
interne
stroom
door
VOstroom
SUB MBO SUB MBO- SUB
MBO
TOT
TOT
TOTAAL
TOT
90760
94140
94153
95420
25185
90303
BOL
BOL
BOL
BOL
BOL
BOL
2
2
3
3
4
4
KOK
GGA
ZGG
ZKO
MHO
HOM
13
7
11
28
16
118
0
0
0
0
0
17
0
0
0
0
0
0
0
13
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
7
0
11
0
0
0
0
11
0
28
0
0
0
0
28
0
16
1
1
2
2
19
1
136
0
0
3
3
139
90760
94153
95420
95101
BBL
BBL
BBL
BBL
2
3
3
4
KOK
ZGG
ZKO
18
0
8
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
0
0
0
0
18
0
0
0
0
6
6
6
0
8
0
0
15
15
23
0
2
0
0
15
15
17
221
17
0
1
239
1
1
41
41
281
GKO
Totaal
KOK
GGA
ZGG
ZKO
MHO
HOM
GKO
13
Kok
Medewerker bediening/café-bar (Gastheer/-vrouw)
Medewerker bediening/café-bar (Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw)
Kok (Zelfstandigwerkend kok)
Meewerkend horeca ondernemer
Ondernemer horeca/bakkerij (Manager/ondernemer horeca)
Kok (Gespecialiseerd kok)
1 oktober 2014
Externe/interne instroom (inc. VMBO/MBO) 1 oktober 2014
CREBO BOL/BBL Niveau Afkorting
Opleiding
1
Extern
Leerjaar
2
3
4
Horeca Breda
Gediplo
Interne
meerde
door
interne
stroom
door
VOstroom
SUB MBO SUB MBO- SUB
MBO
TOT
TOT
TOTAAL
TOT
90760
94140
94153
95420
90303
94161
BOL
BOL
BOL
BOL
BOL
BOL
2
2
3
3
4
4
KOK
GGA
ZGG
ZKO
HOM
LGB
20
10
22
41
116
14
0
0
0
0
24
0
0
0
0
0
0
0
0
20
0
0
1
1
21
0
10
0
0
0
0
10
0
22
0
0
0
0
22
0
41
0
0
0
0
41
0
140
0
0
3
3
143
0
14
0
0
2
2
16
90760
94153
95420
95101
BBL
BBL
BBL
BBL
2
3
3
4
KOK
ZGG
ZKO
18
2
5
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
20
0
0
0
0
20
0
2
0
0
2
2
4
0
5
0
0
10
10
15
0
0
0
0
14
14
14
248
26
0
0
274
0
0
32
32
306
GKO
Totaal
KOK
GGA
ZGG
ZKO
HOM
LGB
GKO
Kok
Medewerker bediening/café-bar (Gastheer/-vrouw)
Medewerker bediening/café-bar (Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw)
Kok (Zelfstandigwerkend kok)
Ondernemer horeca/bakkerij (Manager/ondernemer horeca)
Medewerker bediening/café-bar (Leidinggevende bediening)
Kok (Gespecialiseerd kok)
21
Toerisme/Recreatie Breda
1 oktober 2015
Externe/interne instroom (inc. VMBO/MBO) 1 oktober 2015
CREBO BOL/BBL
94110
90622
94120
94072
94100
94130
BOL
BOL
BOL
BOL
BOL
BOL
Niveau Afkorting
Opleiding
2
3
3
4
4
4
REC
ZMR
FOM
MVR
MRE
Interne
door
stroom
VOMBO
SUB
SUB
4
TOT
Gediplo
meerde
interne
door
stroom
MBO- SUB
MBO
TOT
TOTAAL
TOT
BRF
31
0
0
0
31
0
0
1
1
32
REC
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ZMR
0
1
0
0
1
0
0
4
4
5
FOM
55
0
0
0
55
0
0
14
14
69
MVR
21
0
0
0
21
0
0
4
4
25
MRE
61
1
0
0
62
0
0
2
2
64
168
2
0
0
170
0
0
25
25
195
Totaal
BRF
1
Extern
Leerjaar
2
3
Toerisme/Recreatie Breda
Leisure & hospitality (Leisure & hospitality assistant)
Frontofficemedewerker (Receptionist)
Leisure & hosplitality host
Frontofficemedewerker (Frontofficemanager)
Reizen 4
Leisure & hospitality 4
1 oktober 2014
Externe/interne instroom (inc. VMBO/MBO) 1 oktober 2014
CREBO BOL/BBL
94110
90622
94120
94072
94100
94130
BOL
BOL
BOL
BOL
BOL
BOL
Niveau Afkorting
Opleiding
2
3
3
4
4
4
REC
ZMR
FOM
MVR
MRE
Interne
door
stroom
VOSUB MBO SUB
4
TOT
Gediplo
meerde
interne
door
stroom
MBO- SUB
MBO
TOT
TOTAAL
TOT
BRF
36
0
0
0
36
0
0
0
0
36
REC
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
ZMR
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
FOM
45
0
0
46
0
0
15
15
61
MVR
38
0
0
38
0
0
7
7
45
MRE
83
1
0
1
0
0
84
0
0
1
1
85
202
2
0
0
204
0
0
27
27
231
Totaal
BRF
1
Extern
Leerjaar
2
3
Toerisme/Recreatie Breda
Leisure & hospitality (Leisure & hospitality assistant)
Frontofficemedewerker (Receptionist)
Leisure & hosplitality host
Frontofficemedewerker (Frontofficemanager)
Reizen 4
Leisure & hospitality 4
22
Horeca Eindhoven
1 oktober 2015
Externe/interne instroom (inc. VMBO/MBO) 1 oktober 2015
CREBO BOL/BBL
Niveau Afkorting
Opleiding
Interne
door
stroom
VOSUB MBO SUB
Extern
Leerjaar
2
3
1
Horeca Eindhoven
4
TOT
Gediplo
meerde
interne
door
stroom
MBO- SUB
MBO
TOT
TOTAAL
TOT
90660
90760
94140
94153
95420
90303
BOL
BOL
BOL
BOL
BOL
BOL
1
2
2
3
3
4
HAS
11
0
0
0
11
6
6
0
0
17
KOK
37
0
0
0
37
13
13
4
4
54
GGA
13
0
0
0
13
4
4
1
1
18
ZGG
9
0
0
0
9
6
6
3
3
18
ZKO
28
0
0
0
28
13
13
0
0
41
HOM
105
10
0
0
115
3
3
4
4
122
90760
95420
95101
BBL
BBL
BBL
2
3
4
KOK
14
0
0
0
14
3
3
0
0
17
ZKO
14
0
0
0
14
0
0
24
24
38
GKO
5
0
0
0
5
0
0
8
8
13
236
10
0
0
246
48
48
44
44
338
Totaal
HAS
KOK
GGA
ZGG
ZKO
HOM
GKO
Horeca-assistent
Kok
Medewerker bediening/café-bar (Gastheer/-vrouw)
Medewerker bediening/café-bar (Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw)
Kok (Zelfstandigwerkend kok)
Ondernemer horeca/bakkerij (Manager/ondernemer horeca)
Kok (Gespecialiseerd kok)
1 oktober 2014
Externe/interne instroom (inc. VMBO/MBO) 1 oktober 2014
CREBO BOL/BBL
Niveau Afkorting
Opleiding
1
Extern
Leerjaar
2
3
Horeca Eindhoven
Interne
door
stroom
VOSUB MBO SUB
4
TOT
Gediplo
meerde
interne
door
stroom
MBO- SUB
MBO
TOT
TOTAAL
TOT
90660
90760
94140
94153
95420
90303
BOL
BOL
BOL
BOL
BOL
BOL
1
2
2
3
3
4
HAS
10
0
0
0
10
4
4
0
0
14
KOK
40
0
0
0
40
20
20
5
5
65
GGA
12
0
0
0
12
7
7
2
2
21
ZGG
15
0
0
0
15
3
3
5
5
23
ZKO
52
0
0
0
52
15
15
0
0
67
HOM
102
5
0
0
107
8
8
1
1
116
90760
95420
95101
BBL
BBL
BBL
2
3
4
KOK
11
1
0
0
12
5
5
2
2
19
ZKO
24
0
1
0
25
1
1
31
31
57
GKO
6
0
0
0
6
0
0
12
12
18
272
6
1
0
279
63
63
58
58
Totaal
HAS
KOK
GGA
ZGG
ZKO
HOM
GKO
Horeca-assistent
Kok
Medewerker bediening/café-bar (Gastheer/-vrouw)
Medewerker bediening/café-bar (Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw)
Kok (Zelfstandigwerkend kok)
Ondernemer horeca/bakkerij (Manager/ondernemer horeca)
Kok (Gespecialiseerd kok)
23
0
400
Toerisme/Recreatie Eindhoven
1 oktober 2015
Externe/interne instroom (inc. VMBO/MBO) 1 oktober 2015
CREBO BOL/BBL
94110
94120
94072
94100
94130
BOL
BOL
BOL
BOL
BOL
Niveau Afkorting
Opleiding
2
3
4
4
4
ZMR
FOM
MVR
MRE
Interne
door
stroom
VOSUB MBO SUB
4
TOT
MVR
0
MRE
58
0
0
1
1
0
144
2
BRF
27
ZMR
0
FOM
59
Totaal
BRF
1
Extern
Leerjaar
2
3
Toerisme/Recreatie Eindhoven
Gediplo
meerde
interne
door
stroom
MBO- SUB
MBO
TOT
TOTAAL
TOT
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
27
6
6
0
0
1
0
0
0
0
1
60
5
5
0
0
65
1
0
0
0
0
1
58
5
5
0
0
63
1
0
147
16
16
0
0
163
33
Leisure & hospitality (Leisure & hospitality assistant)
Leisure & hospitality (Leisure & hospitality host)
Frontofficemedewerker (Frontofficemanager)
Reizen 4
Leisure & hospitality 4
1 oktober 2014
Externe/interne instroom (inc. VMBO/MBO) 1 oktober 2014
CREBO BOL/BBL
94110
94072
94100
94130
BOL
BOL
BOL
BOL
Niveau Afkorting
Opleiding
2
4
4
4
FOM
MVR
MRE
Interne
door
stroom
VOMBO
SUB
SUB
4
TOT
Gediplo
meerde
interne
door
stroom
MBO- SUB
MBO
TOT
TOTAAL
TOT
0
0
0
0
0
0
0
0
36
4
4
0
0
40
87
2
2
2
2
91
1
0
0
1
1
2
84
0
0
1
0
84
7
7
2
2
93
207
1
0
0
208
13
13
5
5
226
BRF
36
FOM
87
MVR
0
MRE
Totaal
BRF
1
Extern
Leerjaar
2
3
Toerisme/Recreatie Eindhoven
Leisure & hospitality (Leisure & hospitality assistant)
Frontofficemedewerker (Frontofficemanager)
Reizen 4
Leisure & hospitality 4
24
MBO
Externe instroom:
Leerling staat op 1 oktober lopend schooljaar (al dan niet bekostigd) ingeschreven op SG De Rooi Pannen
en start voor de 1e keer een opleiding ongeacht in welk leerjaar
Wanneer een leerling vorig schooljaar slechts een korte periode hier ingeschreven heeft gestaan, vervolgens ergens
anders onderwijs heeft genoten en dit schooljaar weer terugkomt valt deze ook in de categorie externe instroom
Wanneer een leerling reeds eerder dan vorig schooljaar hier ingeschreven heeft gestaan, vervolgens ergens
anders onderwijs heeft genoten en dit schooljaar weer terugkomt valt deze ook in de categorie externe instroom
Interne doorstroom VO-MBO:
Leerling heeft vorig schooljaar het VMBO (DRP) gevolgd en start dit schooljaar een MBO-opleiding
Gediplomeerde interne doorstroom MBO-MBO:
Leerling is ingeschreven op 01-10-2014 EN 01-10-2015 en heeft een diploma behaald tussen 01-10-2014 t/m 30-09-2015.
Dit is dezelfde definitie als bij het landelijke Jaarresultaat met dien verstande dat er nu geteld wordt
vanuit de inschrijving per 01-10-2015 en niet per 01-10-2014 zoals bij het Jaarresultaat.
25
4.
Samenstelling personeelsbestand op peildatum 1 oktober 2015
4.1.
Formatiegegevens in aantallen personeelsleden
In de overzichten is naast het aantal personeelsleden op teldatum 1 oktober 2015 ter vergelijking, het
aantal personeelsleden op teldatum 1 oktober 2014 weergegeven.
Personeel naar geslacht
De Rooi Pannen totaal
management
geslacht
oop
op
totaal
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
man
29
25
105
104
248
242
382
371
vrouw
13
10
238
236
244
227
495
473
42
35
343
340
492
469
877
844
totaal
Overhead totaal
management
geslacht
oop
op
totaal
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
man
3
2
19
19
0
0
22
21
vrouw
0
0
27
26
0
0
27
26
3
2
46
45
0
0
49
47
totaal
VMBO totaal
management
geslacht
oop
op
totaal
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
man
6
6
16
16
75
68
97
90
vrouw
3
2
51
50
65
59
119
111
9
8
67
66
140
127
216
201
totaal
VMBO naar
afdeling
management
geslacht
oop
op
totaal
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
man
3
3
12
11
40
33
55
47
vrouw
1
1
34
31
42
36
77
68
totaal
4
4
46
42
82
69
132
115
man
VMBO
vrouw
Eindhoven
totaal
3
3
4
5
35
35
42
43
2
1
17
19
23
23
42
43
5
4
21
24
58
58
84
86
totaal
9
8
67
66
140
127
216
201
VMBO
Tilburg
26
MBO totaal
management
geslacht
oop
op
totaal
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
man
20
18
70
68
173
174
263
260
vrouw
10
8
160
160
179
168
349
336
30
26
230
228
352
342
612
596
totaal
MBO naar afdeling
management
oop
op
totaal
geslacht
man
2015
4
2014
4
2015
13
2014
12
2015
35
2014
36
2015
52
2014
52
vrouw
totaal
1
5
1
5
36
49
34
46
25
60
24
60
62
114
59
111
man
Toerisme/
Evenementen vrouw
Tilburg
totaal
2
2
6
6
30
28
38
36
2
4
2
4
29
35
24
30
36
66
32
60
67
105
58
94
man
vrouw
2
2
3
1
9
28
9
29
23
20
24
19
34
50
36
49
totaal
man
4
2
4
2
37
9
38
7
43
15
43
16
84
26
85
25
vrouw
2
1
12
14
25
23
39
38
totaal
man
4
2
3
1
21
13
21
12
40
20
39
21
65
35
63
34
vrouw
totaal
2
4
2
3
16
29
19
31
17
37
17
38
35
70
38
72
man
2
1
3
3
10
10
15
14
vrouw
totaal
1
3
1
2
10
13
9
12
21
31
21
31
32
47
31
45
man
vrouw
3
0
3
0
14
19
16
21
23
18
22
15
40
37
41
36
totaal
man
3
3
3
2
33
3
37
3
41
17
37
17
77
23
77
22
Horeca
Tilburg
Handel
Tilburg
Vormgeving
Tilburg
Horeca
Breda
Toerisme/
Recreatie
Breda
Horeca
Eindhoven
Toerisme/
Recreatie
Eindhoven
totaal
vrouw
totaal
0
0
10
10
17
17
27
27
3
30
2
26
13
230
13
228
34
352
34
342
50
612
49
596
27
MBO naar sector
management
geslacht
Horeca
Tilburg
Vormgeving
Tilburg
op
totaal
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
man
9
8
40
40
78
79
127
127
vrouw
3
3
71
74
60
56
134
133
12
11
111
114
138
135
261
260
7
5
12
12
57
55
76
72
3
3
49
43
74
70
126
116
10
8
61
55
131
125
202
188
man
2
3
9
9
23
24
34
36
vrouw
2
1
28
29
20
19
50
49
4
4
37
38
43
43
84
85
man
2
2
9
7
15
16
26
25
vrouw
2
1
12
14
25
23
39
38
totaal
4
3
21
21
40
39
65
63
totaal
30
26
230
228
352
342
612
596
totaal
man
Toerisme/
Evenementen vrouw
Tilburg
totaal
Handel
Tilburg
oop
totaal
Personeel naar leeftijd
De Rooi Pannen totaal
directeur
oop
op
totaal
leeftijd
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
0 – 25
0
0
5
7
14
15
19
22
25 – 35
0
0
62
66
104
98
166
164
35 – 45
0
0
86
92
155
152
241
244
45 – 55
5
5
106
103
146
134
257
242
55 – 60
7
6
49
44
59
60
115
110
60 – 100
1
1
30
27
44
34
75
62
13
12
338
339
522
493
873
844
totaal
Overhead totaal
directeur
oop
op
totaal
leeftijd
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
0 – 25
0
0
0
2
0
0
0
2
25 – 35
0
0
9
9
0
0
9
9
35 – 45
0
0
13
13
0
0
13
13
45 – 55
0
0
13
9
0
0
13
9
55 – 60
3
2
7
10
0
0
10
12
60 – 100
0
0
4
4
0
0
4
4
3
2
46
47
0
0
49
49
totaal
28
VMBO totaal
directeur
oop
op
totaal
leeftijd
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
0 – 25
0
0
3
4
10
5
13
9
25 – 35
0
0
11
10
38
31
49
41
35 – 45
0
0
9
12
39
39
48
51
45 – 55
0
0
28
28
36
33
64
61
55 – 60
2
2
9
7
13
13
24
22
60 – 100
0
0
7
5
11
12
18
17
2
2
67
66
147
133
216
201
totaal
VMBO naar afdeling
directeur
oop
op
totaal
leeftijd
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
0 – 25
0
0
2
3
6
3
8
6
25 – 35
0
0
8
6
23
18
31
24
35 – 45
0
0
7
8
27
26
34
34
45 – 55
0
0
15
14
20
17
35
31
55 – 60
1
1
9
7
7
6
17
14
60 – 100
0
0
5
4
2
2
7
6
totaal
1
1
46
42
85
72
132
115
0 – 25
0
0
1
1
4
2
5
3
25 – 35
0
0
3
4
15
13
18
17
35 – 45
0
0
2
4
12
13
14
17
45 – 55
0
0
13
14
16
16
29
30
VMBO
Tilburg
VMBO
Eindhoven
55 – 60
1
1
0
0
6
7
7
8
60 – 100
0
0
2
1
9
10
11
11
totaal
1
1
21
24
62
61
84
86
totaal
2
2
67
66
147
133
216
201
MBO totaal
leeftijd
0 – 25
25 – 35
35 – 45
45 – 55
55 – 60
60 – 100
totaal
directeur
2015
2014
0
0
0
0
0
0
4
6
3
2
1
0
8
8
oop
2015
2
43
65
66
33
21
230
op
2014
1
46
68
66
27
20
228
29
2015
5
64
116
111
45
33
374
totaal
2014
10
67
113
101
47
22
360
2015
7
107
181
181
81
55
612
2014
11
113
181
173
76
42
596
MBO naar afdeling
Horeca
Tilburg
Toerisme/
Evenementen
Tilburg
Handel
Tilburg
Vormgeving
Tilburg
Horeca
Breda
Toerisme/
Recreatie
Breda
Horeca
Eindhoven
Toerisme/
Recreatie
Eindhoven
leeftijd
0 – 25
25 – 35
35 – 45
45 – 55
55 – 60
60 – 100
totaal
0 – 25
25 – 35
35 – 45
45 – 55
55 – 60
60 – 100
totaal
0 – 25
25 – 35
35 – 45
45 – 55
55 – 60
60 – 100
totaal
0 – 25
25 – 35
35 – 45
45 – 55
55 – 60
60 – 100
totaal
0 – 25
25 – 35
35 – 45
45 – 55
55 – 60
60 – 100
totaal
0 – 25
25 – 35
35 – 45
45 – 55
55 – 60
60 – 100
totaal
0 – 25
25 – 35
35 – 45
45 – 55
55 – 60
60 – 100
totaal
0 – 25
25 – 35
35 – 45
45 – 55
55 – 60
60 – 100
totaal
totaal
directeur
2015
2014
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
1
8
8
oop
2015
0
8
17
12
6
6
49
1
4
9
9
8
4
35
0
3
7
14
9
4
37
0
4
5
10
1
1
21
1
7
10
6
2
3
29
0
3
4
6
0
0
13
0
14
10
4
4
1
33
0
0
3
5
3
2
13
230
30
op
2014
0
6
18
12
4
6
46
1
4
7
8
7
3
30
0
4
8
17
6
3
38
0
4
9
7
0
1
21
0
8
9
6
5
3
31
0
4
2
5
0
1
12
0
16
12
6
1
2
37
0
0
3
5
4
1
13
228
2015
0
6
23
19
12
4
64
1
11
17
26
7
7
69
1
12
13
12
4
4
46
0
12
19
5
2
5
43
1
7
11
13
4
4
40
0
8
12
10
3
0
33
0
6
9
16
8
4
43
2
2
12
10
5
5
36
374
totaal
2014
0
10
19
22
8
5
64
1
13
15
22
6
6
63
3
9
14
12
4
4
46
1
13
18
2
4
3
41
1
10
11
11
6
1
40
2
5
12
11
2
0
32
0
4
10
14
10
1
39
2
3
14
7
7
2
35
360
2015
0
14
40
32
18
10
114
2
15
26
36
15
11
105
1
15
20
27
13
8
84
0
16
24
15
4
6
65
2
14
21
19
7
7
70
0
11
16
16
4
0
47
0
20
19
21
12
5
77
2
2
15
15
8
8
50
612
2014
0
16
37
35
12
11
111
2
17
22
31
13
9
94
3
13
22
30
10
7
85
1
17
27
9
5
4
63
1
18
20
18
11
4
72
2
9
14
17
2
1
45
0
20
22
21
11
3
77
2
3
17
12
12
3
49
596
MBO naar sector
leeftijd
0 – 25
25 – 35
35 – 45
45 – 55
55 – 60
60 – 100
Horeca
totaal
0 – 25
Toerisme/
Recreatie/
Evenementen
25 – 35
35 – 45
45 – 55
55 – 60
60 – 100
totaal
Handel
0 – 25
25 – 35
35 – 45
45 – 55
55 – 60
60 – 100
Vormgeving
0 – 25
25 – 35
35 – 45
45 – 55
55 – 60
60 – 100
totaal
totaal
totaal
4.2.
directeur
2015
2014
0
0
0
0
0
0
2
3
1
0
0
0
3
3
0
0
0
0
0
0
1
2
1
1
1
0
3
3
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
8
8
oop
2015
1
29
37
22
12
10
111
1
7
16
20
11
6
61
0
3
7
14
9
4
37
0
4
5
10
1
1
21
230
op
2014
0
30
39
24
10
11
114
1
8
12
18
11
5
55
0
4
8
17
6
3
38
0
4
9
7
0
1
21
228
2015
1
19
43
48
24
12
147
3
21
41
46
15
12
138
1
12
13
12
4
4
46
0
12
19
5
2
5
43
374
2014
1
24
40
47
24
7
143
5
21
41
40
15
8
130
3
9
14
12
4
4
46
1
13
18
2
4
3
41
360
totaal
2015
2014
2
1
48
54
80
79
72
74
37
34
22
18
261
260
4
6
28
29
57
53
67
60
27
27
19
13
202
188
1
3
15
13
20
22
27
30
13
10
8
7
84
85
0
1
16
17
24
27
15
9
4
5
6
4
65
63
612
596
Formatiegegevens in aantallen fte’s
Ter vergelijking staan de formatiegegevens van 01-10-2014 weergegeven.
De Rooi Pannen totaal
2015
2014
manage
ment
oop
op
Totaal
man
29,0
99,7
228,8
357,5
vrouw
12,8
160,7
186,9
41,8
260,4
5,8%
36,3%
geslacht
totaal
% vh
Totaal
manage
ment
oop
op
Totaal
49,8%
26,0
94,2
227,7
347,9
50,2%
360,4
50,2%
9,9
158,9
176,8
345,6
49,8%
415,7
717,9
100,0%
35,9
253,1
404,5
693,5
100,0%
57,9%
100,0%
5,0%
36,5%
58,3%
100,0%
31
% vh
Totaal
Overhead
2015
2014
manage
ment
oop
op
Totaal
man
3,0
18,4
0,0
21,4
vrouw
0,0
20,8
0,0
3,0
39,2
7,1%
92,9%
geslacht
totaal
% vh
Totaal
manage
ment
oop
op
Totaal
% vh
Totaal
50,7%
2,0
18,6
0,0
20,6
51,2%
20,8
49,3%
0,0
19,6
0,0
19,6
48,8%
0,0
42,2
100,0%
2,0
38,2
0,0
40,2
100,0%
0,0%
100,0%
5,0%
95,0%
0,0%
100,0%
VMBO totaal
2015
2014
manage
ment
oop
op
Totaal
man
6,0
15,1
68,7
89,8
vrouw
3,0
32,2
50,1
9,0
47,3
5,1%
27,0%
geslacht
totaal
% vh
Totaal
manage
ment
oop
op
Totaal
% vh
Totaal
51,3%
6,0
14,0
64,9
84,9
51,3%
85,2
48,7%
2,0
31,3
47,3
80,6
48,7%
118,8
175,1
100,0%
8,0
45,3
112,2
165,5
100,0%
67,9%
100,0%
4,8%
27,4%
67,8%
100,0%
VMBO naar afdeling
2015
manage
ment
oop
op
Totaal
man
3,0
11,7
35,8
50,5
vrouw
1,0
21,6
31,6
totaal
4,0
33,3
man
3,0
3,4
geslacht
VMBO
Tilburg
VMBO
Eindhoven
2014
% vh
Totaal
manage
ment
oop
op
Totaal
48,2%
3,0
9,9
31,8
44,7
48,0%
54,2
51,8%
1,0
19,6
27,8
48,4
52,0%
67,4
104,7
100,0%
4,0
29,5
59,6
93,1
100,0%
32,9
39,3
55,9%
3,0
4,1
33,1
40,2
55,5%
vrouw
2,0
10,6
18,5
31,0
44,1%
1,0
11,7
19,5
32,2
44,5%
totaal
5,0
14,0
51,4
70,3
100,0%
4,0
15,8
52,6
72,4
100,0%
Totaal
9,0
47,3
118,8
175,1
8,0
45,3
112,2
165,5
5,1%
27,0%
67,9%
100,0%
4,8%
27,4%
67,8%
100,0%
MBO totaal
2015
manage
geslacht
ment
man
vrouw
totaal
% vh
Totaal
2014
% vh
Totaal
Totaal
oop
op
20,0
66,3
160,1
246,4
49,2%
9,8
107,6
136,8
254,2
50,8%
29,8
173,9
296,9
500,6
100,0%
6,0%
34,7%
59,3%
100,0%
32
manage
ment
% vh
Totaal
oop
op
Totaal
18,0
61,6
162,8
242,4
49,7%
7,9
108,0
129,5
245,4
50,3%
25,9
169,6
292,3
487,8
100,0%
5,3%
34,8%
59,9%
100,0%
MBO per sector
2015
2014
manage
ment
oop
op
Totaal
man
9,0
38,2
73,0
120,2
vrouw
3,0
48,5
44,5
totaal
12,0
86,7
man
Toerisme/
vrouw
Evenementen
totaal
7,0
11,5
geslacht
Horeca
Handel
manage
ment
oop
op
Totaal
% vh
Totaal
55,6%
8,0
35,2
75,2
118,4
55,2%
96,0
44,4%
3,0
50,9
42,2
96,1
44,8%
117,5
216,2
100,0%
11,0
86,1
117,4
214,5
100,0%
52,0
70,5
43,2%
5,0
11,4
50,6
67,0
44,0%
3,0
31,5
58,2
92,6
56,8%
3,0
26,9
55,3
85,2
56,0%
10,0
43,0
110,2
163,1
100,0%
8,0
38,3
105,9
152,2
100,0%
man
2,0
8,2
20,3
30,5
46,3%
3,0
8,2
21,3
32,5
48,3%
vrouw
2,0
18,3
15,1
35,4
53,7%
1,0
19,4
14,4
34,8
51,7%
4,0
26,5
35,4
65,9
100,0%
4,0
27,6
35,7
67,3
100,0%
man
2,0
8,4
14,8
25,1
45,4%
2,0
6,8
15,7
24,5
45,5%
vrouw
1,8
9,3
19,1
30,3
54,6%
0,9
10,8
17,6
29,3
54,5%
100,0%
100,0%
totaal
Vormgeving
% vh
Totaal
totaal
3,8
17,7
33,9
55,4
2,9
17,6
33,3
53,8
totaal
29,8
173,9
296,9
500,6
25,9
169,6
292,3
487,8
6,0%
34,7%
59,3%
100,0%
5,3%
34,8%
59,9%
100,0%
MBO naar afdeling
2015
2014
oop
op
Totaal
man
vrouw
totaal
man
Toerisme/
Evenementen vrouw
Tilburg
totaal
man
Handel
vrouw
totaal
man
Vormgeving vrouw
totaal
manage
ment
4,0
1,0
5,0
2,0
2,0
4,0
2,0
2,0
4,0
2,0
1,8
3,8
10,4
23,3
33,7
6,2
17,7
23,9
8,2
18,3
26,5
8,4
9,3
17,7
32,5
15,7
48,2
25,5
28,3
53,8
20,3
15,1
35,4
14,8
19,1
33,9
46,8
40,0
86,8
33,7
48,0
81,7
30,5
35,4
65,9
25,1
30,3
55,4
man
vrouw
totaal
man
vrouw
totaal
man
vrouw
totaal
man
vrouw
totaal
2,0
2,0
4,0
2,0
1,0
3,0
3,0
0,0
3,0
3,0
0,0
3,0
12,4
10,2
22,6
3,0
7,4
10,4
15,4
15,0
30,4
2,3
6,4
8,7
19,1
13,9
33,0
9,4
17,1
26,5
21,4
14,9
36,3
17,1
12,8
29,9
33,5
26,1
59,6
14,4
25,4
39,8
39,9
29,9
69,7
22,4
19,2
41,6
totaal
29,8
173,9
296,9
6,0%
34,7%
59,3%
geslacht
Horeca
Tilburg
Horeca
Breda
Toerisme
Breda
Horeca
Eindhoven
Toerisme
Eindhoven
33
% vh
manage
Totaal
ment
53,9%
4,0
46,1%
1,0
100,0%
5,0
41,2%
2,0
58,8%
2,0
100,0%
4,0
46,3%
3,0
53,7%
1,0
100,0%
4,0
45,4%
2,0
54,6%
0,9
100,0%
2,9
oop
op
Totaal
9,0
22,7
31,7
5,4
14,7
20,1
8,2
19,4
27,6
6,8
10,8
17,6
32,7
15,5
48,2
24,8
25,6
50,4
21,3
14,4
35,7
15,7
17,6
33,3
45,7
39,2
84,9
32,2
42,3
74,5
32,5
34,8
67,3
24,5
29,3
53,8
% vh
Totaal
53,8%
46,2%
100,0%
43,2%
56,8%
100,0%
48,3%
51,7%
100,0%
45,5%
54,5%
100,0%
1,0
2,0
3,0
1,0
1,0
2,0
3,0
0,0
3,0
2,0
0,0
2,0
10,8
11,6
22,4
3,0
6,3
9,3
15,4
16,6
32
3,0
5,9
8,9
20,5
14
34,5
9,2
16,9
26,1
22
12,7
34,7
16,6
12,8
29,4
32,3
27,6
59,9
13,2
24,2
37,4
40,4
29,3
69,7
21,6
18,7
40,3
53,9%
46,1%
100,0%
35,3%
64,7%
100,0%
58,0%
42,0%
100,0%
53,6%
46,4%
100,0%
500,6
25,9
169,6
292,3
487,8
100,0%
5,3%
34,8%
59,9%
100,0%
56,2%
43,8%
100,0%
36,1%
63,9%
100,0%
57,1%
42,9%
100,0%
53,9%
46,1%
100,0%
Personeel naar leeftijd
De Rooi Pannen totaal
2015
2014
Oop
Op
Totaal:
% vh
Totaal
0-25
2,8
11,0
13,8
25-35
51,5
88,5
35-45
63,4
Leeftijd
Dir
Oop
Op
Totaal:
% vh
Totaal
1,9%
1,0
10,7
11,7
1,7%
140,1
19,5%
55,4
89,5
144,9
20,9%
133,0
196,4
27,4%
60,8
132,1
192,9
27,8%
Dir
45-55
5,0
75,8
123,8
204,6
28,5%
5,0
75,7
114,1
194,8
28,1%
55-60
7,0
39,3
53,4
99,7
13,9%
6,0
32,1
53,8
91,9
13,3%
60-100
1,0
21,0
41,4
63,4
8,8%
1,0
20,9
34,7
56,6
8,2%
13,0
253,8
451,1
717,9
100,0%
12,0
245,9
434,9
692,8
100,0%
1,8%
35,4%
62,8%
100,0%
1,7%
35,5%
62,8%
100,0%
totaal
Overhead totaal
2015
Leeftijd
Dir
Oop
Op
0-25
2014
Totaal:
% vh
Totaal
0,0
0,0%
Dir
Oop
Op
Totaal:
% vh
Totaal
0,0
0,0%
25-35
8,2
8,2
19,4%
9,7
9,7
24,0%
35-45
10,6
10,6
25,2%
9,7
9,7
23,9%
45-55
10,4
10,4
24,5%
7,9
7,9
19,7%
6,9
9,9
23,4%
9,9
11,9
29,4%
3,1
3,1
7,4%
1,2
1,2
3,1%
100,0%
100,0%
55-60
3,0
60-100
totaal
3,0
39,2
0,0
42,2
7,1%
92,9%
0,0%
100,0%
2,0
2,0
38,4
0,0
40,4
4,9%
95,1%
0,0%
100,0%
VMBO totaal
2015
2014
Dir
Oop
Op
Totaal:
% vh
Totaal
0-25
0,0
1,6
8,5
10,1
25-35
0,0
8,5
30,8
35-45
0,0
6,0
45-55
0,0
55-60
2,0
Leeftijd
60-100
totaal
Oop
Op
Totaal:
% vh
Totaal
5,8%
0,4
4,3
4,7
2,9%
39,3
22,4%
8,6
27,3
35,9
21,7%
33,7
39,7
22,7%
7,6
35,2
42,8
25,9%
18,6
31,1
49,7
28,4%
18,6
28,9
47,5
28,7%
6,8
12,1
20,9
11,9%
2,0
4,8
12,0
18,8
11,3%
4,1
11,7
15,8
9,5%
2,0
44,1
119,4
165,5
100,0%
1,2%
26,6%
72,2%
100,0%
0,0
4,4
11,0
15,4
8,8%
2,0
45,9
127,2
175,1
100,0%
1,1%
26,2%
72,6%
100,0%
34
Dir
VMBO Tilburg
2015
Leeftijd
Dir
Oop
Op
2014
Totaal:
% vh
Totaal
Dir
Oop
Op
Totaal:
% vh
Totaal
0-25
1,2
5,0
6,2
5,9%
2,7
2,7
2,9%
25-35
6,0
18,6
24,6
23,5%
6,0
15,3
21,3
22,9%
35-45
4,9
22,8
27,7
26,4%
5,5
22,8
28,3
30,5%
45-55
10,0
17,1
27,1
25,9%
9,9
14,8
24,8
26,6%
6,8
6,3
14,1
13,4%
4,8
5,4
11,2
12,1%
3,1
2,0
5,1
4,9%
2,7
2,0
4,7
5,1%
1,0
32,1
71,6
104,7
100,0%
1,0
29,0
63,0
93,0
100,0%
1,0%
30,6%
68,4%
100,0%
1,1%
31,2%
67,8%
100,0%
55-60
1,0
60-100
totaal
1,0
VMBO Eindhoven
2015
2014
Oop
Op
Totaal:
% vh
Totaal
0-25
0,4
3,5
3,9
25-35
2,5
12,2
35-45
1,1
45-55
8,6
Leeftijd
Oop
Op
Totaal:
% vh
Totaal
5,6%
0,4
1,7
2,1
2,9%
14,7
20,9%
2,6
12,0
14,6
20,2%
10,9
12,0
17,0%
2,1
12,4
14,5
20,0%
14,0
22,6
32,1%
8,7
14,0
22,7
31,4%
5,8
6,8
9,6%
6,6
7,6
10,4%
1,3
9,0
10,3
14,7%
1,3
9,7
11,0
15,2%
1,0
13,9
55,4
70,3
100,0%
1,0
15,1
56,4
72,5
100,0%
1,4%
19,7%
78,8%
100,0%
1,4%
20,8%
77,8%
100,0%
Dir
55-60
1,0
60-100
totaal
Dir
1,0
MBO totaal
2015
2014
Dir
Oop
Op
Totaal:
% vh
Totaal
0-25
0,0
1,2
3,4
4,6
2,1%
25-35
0,0
35,8
56,0
91,8
42,4%
35-45
0,0
47,9
98,5
146,3
67,6%
45-55
4,0
46,8
93,7
144,6
66,8%
5,0
55-60
3,0
25,6
40,5
69,1
31,9%
60-100
1,0
13,4
30,3
44,7
8,0
170,7
322,4
501,1
1,6%
34,1%
64,3%
100,0%
Leeftijd
totaal
Op
Totaal:
% vh
Totaal
7,0
7,0
1,5%
36,9
62,3
99,2
20,7%
43,3
96,9
140,2
29,3%
49,0
85,3
139,2
29,1%
2,0
17,4
41,9
61,2
12,8%
20,7%
1,0
15,4
23,0
39,4
8,2%
100,0%
8,0
162,0
316,2
479,3
101,5%
1,7%
33,8%
66,0%
101,5%
35
Dir
Oop
MBO per sector
2015
Leeftijd
Horeca
Toerisme /
Recreatie /
Evenementen
Dir
Oop
Op
Dir
Oop
Op
Totaal:
% vh
Totaal
0,0
0,4
0,9
1,3
0,6%
0,0
0,0
0,9
0,9
0,4%
25-35
0,0
23,7
17,5
41,2
19,0%
0,0
23,0
22,6
45,6
21,3%
35-45
0,0
28,1
37,1
65,2
30,1%
0,0
25,2
37,3
62,6
29,3%
45-55
2,0
16,1
41,6
59,7
27,6%
2,0
17,8
41,8
61,6
28,8%
55-60
1,0
9,5
22,4
32,9
15,2%
1,0
6,0
22,3
29,3
13,7%
60-100
0,0
6,1
10,1
16,2
7,5%
0,0
7,9
6,1
14,0
6,6%
totaal
3,0
83,9
129,6
216,5
100,0%
3,0
79,9
130,9
213,9
100,0%
0-25
0,0
0,8
2,1
2,9
1,3%
0,6
3,6
4,2
2,7%
25-35
0,0
5,6
17,7
23,3
10,8%
7,0
18,7
25,7
16,8%
35-45
0,0
11,6
35,3
46,9
21,7%
8,0
33,8
41,8
27,3%
45-55
1,0
13,0
37,5
51,5
23,8%
12,5
31,9
46,4
30,3%
55-60
1,0
8,3
13,2
22,5
10,4%
7,1
14,4
21,5
14,0%
60-100
1,0
3,4
11,8
16,2
7,5%
1,0
4,0
8,5
13,5
8,8%
totaal
3,0
42,7
117,6
163,3
100,0%
3,0
39,2
110,8
153,0
100,0%
0,4
0,4
19,0%
1,6
1,6
18,5%
2,7
9,9
12,6
0,6%
3,2
8,9
12,1
2,4%
4,6
11,5
16,1
24,4%
9,0
10,4
20,3
30,9%
55-60
7,2
2,9
10,1
60-100
3,0
3,4
26,4
38,5
25-35
35-45
45-55
totaal
1,0
1,0
0-25
Vormgeving
Totaal:
0-25
0-25
Handel
2014
% vh
Totaal
2,0
5,4
11,7
17,1
26,2%
11,4
9,2
21,5
33,1%
15,4%
4,3
2,3
6,6
10,1%
6,4
9,6%
2,0
4,4
6,4
9,7%
65,9
100,0%
26,2
38,0
65,2
100,0%
0,0
0,0%
1,0
1,0
1,8%
1,0
1,0
25-35
3,8
10,9
14,7
26,5%
3,8
12,1
15,9
28,9%
35-45
3,6
14,6
18,2
32,8%
4,7
14,2
18,8
34,3%
8,8
4,3
13,0
23,5%
7,4
2,4
9,8
17,8%
0,6
2,0
3,5
6,3%
2,9
3,9
7,1%
1,0
5,0
6,0
10,8%
1,5
4,0
5,5
10,0%
45-55
55-60
1,0
60-100
1,0
totaal
1,0
17,7
36,7
55,4
100,0%
1,0
17,3
36,5
54,8
100,0%
totaal
8,0
170,7
322,4
501,1
100,0%
8,0
162,6
316,2
486,9
100,0%
1,6%
34,1%
64,3%
100,0%
1,6%
33,4%
65,0%
100,0%
36
MBO naar afdeling
Horeca Tilburg
2015
2014
Oop
Op
Totaal:
% vh
Totaal
25-35
5,2
5,3
10,5
35-45
12,1
18,4
Leeftijd
Dir
Oop
Op
Totaal:
% vh
Totaal
12,1%
3,1
9,0
12,1
14,2%
30,5
35,1%
10,9
17,5
28,4
33,4%
Dir
0-25
45-55
7,9
14,8
23,7
27,3%
9,2
16,2
26,5
31,1%
55-60
4,3
10,8
15,1
17,4%
2,4
8,2
10,6
12,5%
60-100
4,2
2,8
7,0
8,1%
4,2
3,3
7,4
8,8%
1,0
33,7
52,1
86,8
100,0%
1,0
29,9
54,2
85,1
100,0%
1,2%
38,8%
60,0%
100,0%
1,2%
35,1%
63,7%
100,0%
totaal
1,0
1,0
Toerisme / Evenementen Tilburg
2015
2014
Oop
Op
Totaal:
% vh
Totaal
0-25
0,8
0,3
1,1
1,3%
0,6
25-35
2,8
9,2
12,0
14,6%
3,4
35-45
6,9
14,9
21,8
26,7%
4,8
19,9
25,7
31,5%
55-60
5,7
5,9
11,5
60-100
2,6
7,0
Leeftijd
45-55
totaal
Dir
1,0
Totaal:
% vh
Totaal
0,6
0,8%
11,9
15,3
20,4%
5,1
13,3
18,4
24,5%
5,4
17,3
23,7
31,6%
14,1%
4,7
4,4
9,1
12,1%
9,6
11,7%
1,6
6,5
8,1
10,7%
100,0%
100,0%
1,0
23,6
57,1
81,7
1,2%
28,8%
69,9%
100,0%
Dir
1,0
Oop
Op
1,0
20,7
53,4
75,1
1,3%
27,6%
71,1%
100,0%
Handel
2015
Leeftijd
Dir
Oop
0-25
2014
Op
Totaal:
% vh
Totaal
0,4
0,4
19,0%
Dir
Oop
Op
Totaal:
% vh
Totaal
1,6
1,6
18,5%
25-35
2,7
9,9
12,6
0,6%
3,2
8,9
12,1
2,4%
35-45
4,6
11,5
16,1
24,4%
5,4
11,7
17,1
26,2%
9,0
10,4
20,3
30,9%
11,4
9,2
21,5
33,1%
7,2
2,9
10,1
15,4%
4,3
2,3
6,6
10,1%
45-55
1,0
55-60
60-100
totaal
3,0
3,4
6,4
9,6%
1,0
26,4
38,5
65,9
100,0%
1,5%
40,1%
58,4%
100,0%
37
1,0
2,0
4,4
6,4
9,7%
1,0
26,2
38,0
65,2
100,0%
1,5%
40,2%
58,3%
100,0%
Vormgeving
2015
leeftijd
Dir
2014
% vh
Totaal
Oop
Op
Totaal:
0,0
0,0%
25-35
3,8
10,9
14,7
35-45
3,6
14,6
45-55
8,8
55-60
Op
1,0
1,0
1,8%
26,5%
3,8
12,1
15,9
28,9%
18,2
32,8%
4,7
14,2
18,8
34,3%
4,3
13,0
23,5%
7,4
2,4
9,8
17,8%
0,6
2,0
3,5
6,3%
2,9
3,9
7,1%
1,0
5,0
6,0
10,8%
1,5
4,0
5,5
10,0%
1,0
17,7
36,7
55,4
100,0%
1,0
17,3
36,5
54,8
100,0%
1,8%
34,5%
66,2%
100,0%
1,8%
34,5%
66,6%
100,0%
1,0
60-100
totaal
1,0
Totaal:
% vh
Totaal
Oop
0-25
Dir
Horeca Breda
2015
2014
Oop
Op
Totaal:
% vh
Totaal
0-25
0,35
0,9
1,25
2,1%
25-35
5,8
6,1
11,9
20,0%
35-45
8,0
9,9
17,85
29,9%
5,0
12,0
17
28,5%
1,9
3,9
6,8
11,3%
1,6
3,3
4,9
8,2%
1,0
22,6
36,0
59,6
100,0%
1,7%
37,9%
60,4%
100,0%
Leeftijd
Dir
45-55
55-60
1,0
60-100
totaal
Op
Totaal:
% vh
Totaal
0,9
0,9
1,5%
6,5
7,8
14,3
23,9%
5,7
10,0
15,7
26,2%
5,0
11,7
16,65
27,8%
2,7
4,3
8,0
13,4%
2,4
1,8
4,2
7,1%
1,0
22,3
36,5
59,8
100,0%
1,7%
37,3%
61,0%
100,0%
Dir
1,0
Oop
Toerisme / Recreatie Breda
2015
Leeftijd
Dir
Oop
Op
0-25
2014
Totaal:
% vh
Totaal
0,0
0,0%
25-35
2,8
6,5
9,3
23,2%
35-45
2,7
10,4
13,1
32,9%
45-55
4,9
8,9
13,8
34,6%
2,7
3,7
9,3%
0,0
0,0%
100,0%
55-60
1,0
60-100
totaal
1,0
10,4
28,5
39,8
2,5%
26,1%
71,4%
100,0%
38
Dir
1,0
Op
Totaal:
% vh
Totaal
2,0
2,0
5,2%
3,6
4,4
8,0
21,4%
0,9
9,4
10,3
27,7%
4,1
8,7
13,8
37,0%
2,6
2,6
7,0%
0,6
1,7%
100,0%
Oop
0,6
1,0
9,3
27,1
37,3
2,7%
24,8%
72,5%
100,0%
Horeca Eindhoven
2015
2014
Oop
Op
Totaal:
% vh
Totaal
25-35
12,7
6,1
18,8
35-45
8,0
8,8
3,2
55-60
60-100
Leeftijd
Oop
Op
Totaal:
% vh
Totaal
26,9%
13,4
5,8
19,2
27,8%
16,7
24,0%
8,6
9,9
18,5
26,7%
14,8
19,0
27,2%
3,6
13,9
18,5
26,7%
3,3
7,7
11,0
15,7%
0,9
9,7
10,6
15,4%
0,3
4,0
4,3
6,2%
1,3
1,0
2,3
3,4%
1,0
27,4
41,3
69,7
100,0%
1,0
27,7
40,3
69,0
100,0%
1,4%
39,3%
59,2%
100,0%
1,4%
40,2%
58,3%
100,0%
Dir
Dir
0-25
45-55
totaal
1,0
1,0
Toerisme / Recreatie Eindhoven
2015
2014
Op
Totaal:
% vh
Totaal
0-25
1,8
1,8
25-35
2,0
Leeftijd
Dir
Oop
Op
Totaal:
% vh
Totaal
4,3%
1,6
1,6
3,9%
2,0
4,8%
2,4
2,4
5,9%
Dir
Oop
35-45
2,0
10,0
12,0
28,8%
2,0
11,1
13,1
32,2%
45-55
3,3
8,7
12,0
28,8%
3,0
5,9
8,9
21,9%
55-60
2,6
4,6
7,2
17,3%
2,4
7,4
9,8
24,1%
1,0
0,8
4,8
6,6
15,9%
1,0
1,8
2,0
4,8
11,9%
1,0
8,7
31,9
41,6
100,0%
1,0
9,2
30,4
40,6
100,0%
2,4%
21,0%
76,6%
100,0%
2,5%
22,7%
74,8%
100,0%
60-100
totaal
39
5.
Opbrengsten
5.1.
VMBO
Aantal diploma's
In het overzicht is naast het aantal verstrekte diploma’s in 2015 ter vergelijking, een overzicht
opgenomen met het aantal verstrekte diploma’s in 2014.
Aantal diploma's in 2015
man
vrouw
totaal
man
VMBO Eindhoven vrouw
totaal
man
Totaal
vrouw
totaal
VMBO Tilburg
Basis
47
35
82
28
28
56
75
63
138
Kader
35
53
88
38
38
76
73
91
164
Gemengd
0
0
0
2
4
6
2
4
6
Theoretisch
15
26
41
25
21
46
40
47
87
Totaal
97
114
211
93
91
184
190
205
395
Basis
30
45
75
38
25
63
68
70
138
Kader
42
53
95
42
24
66
84
77
161
Gemengd
1
0
1
23
17
40
24
17
41
Theoretisch
9
26
35
n.v.t.
n.v.t.
0
9
26
35
Totaal
82
124
206
103
66
169
185
190
375
Aantal diploma's in 2014
man
VMBO Tilburg
vrouw
totaal
man
VMBO Eindhoven vrouw
totaal
man
Totaal
vrouw
totaal

Op eigen verzoek van de leerling is er een theoretisch diploma verstrekt. (6x gemengd - / 34x Th diploma).
Alle LL worden ingeschreven(BRON) op de Gm leerweg, zij krijgen alle vakken aangeboden voor de Th lw (incl. beroepsvormgsvak).
Wanneer de ll niet slaagd voor het pakket volgens de eisen verbonden aan de Theoretische lw, dan ontvangt de ll een Gm diploma.
5.2.
MBO
Diplomaresultaat
Het diplomaresultaat is het percentage leerlingen dat met een diploma de instelling verlaat ten
opzichte van het totaal aantal leerlingen dat in het verslagjaar de instelling verlaat.
MBO totaal
schooljaar 2014-2015
Schoolverlaters met
en zonder diploma
totaal
2.241
Schoolverlaters
met diploma
1.683
Diplomaresultaat
schooljaar 2013-2014
Schoolverlaters met
en zonder diploma
totaal
2.249
Schoolverlaters
met diploma
1.657
Diplomaresultaat
40
75%
74%
Diplomaresultaat MBO per sector
schooljaar 2014-2015
Schoolverlaters met en
zonder diploma
Horeca
1.022
Toerisme/Recreatie
689
Handel
355
Vormgeving
175
totaal
2.241
Schoolverlaters
met diploma
762
549
241
131
1.683
Diplomaresultaat
Schoolverlaters
met diploma
699
438
378
142
1.657
Diplomaresultaat
75%
80%
68%
75%
75%
schooljaar 2013-2014
Schoolverlaters met en
zonder diploma
Horeca
981
Toerisme/Recreatie
551
Handel
518
Vormgeving
199
totaal
2.249
71%
79%
73%
71%
74%
MBO per afdeling
schooljaar 2014-2015
Schoolverlaters met
en zonder diploma
Horeca Tilburg
486
T/E Tilburg
309
Handel
355
Vormgeving
175
Horeca Breda
210
T/R Breda
188
Horeca Eindhoven
326
T/R Eindhoven
192
totaal
2.241
Schoolverlaters
met diploma
359
257
241
131
165
138
238
154
1.683
Diplomaresultaat
Schoolverlaters
met diploma
310
183
378
142
178
115
211
140
1.657
Diplomaresultaat
74%
83%
68%
75%
79%
73%
73%
80%
75%
schooljaar 2013-2014
Schoolverlaters met
en zonder diploma
Horeca Tilburg
437
T/E Tilburg
213
Handel
518
Vormgeving
199
Horeca Breda
228
T/R Breda
159
Horeca Eindhoven
316
T/R Eindhoven
179
totaal
2.249
41
71%
86%
73%
71%
78%
72%
67%
78%
74%
MBO per niveau
schooljaar 2014-2015
Schoolverlaters met en Schoolverlaters
zonder diploma
met diploma
Niveau 1
34
22
Niveau 2
326
196
Niveau 3
408
302
Niveau 4
1.473
1.163
totaal
2.241
1.683
schooljaar 2013-2014
Schoolverlaters met en Schoolverlaters
zonder diploma
met diploma
Niveau 1
34
24
Niveau 2
360
184
Niveau 3
345
262
Niveau 4
1.510
1.187
totaal
2.249
1.657
Diplomaresultaat
65%
60%
74%
79%
75%
Diplomaresultaat
71%
51%
76%
79%
74%
Diplomaresultaat DUO
Diplomaresultaat
Diploma- Diploma-resultaat Diploma- Diploma-resultaat Diplomaresultaat
11-12 van
resultaat
12-13 van
resultaat
11-12
Vergelijkingsgroep
12-13
Vergelijkingsgroep
13-14
75,3%
69,8%
75,1%
71,9%
74,3%
Diploma-resultaat
13-14 van
Vergelijkingsgroep
Diplomaresultaat
14-15
Diploma-resultaat
14-15 van
Vergelijkingsgroep
74,1%
75,8%
75,0%
Toelichting DUO op diplomaresultaat
Voor de bepaling van het Diplomaresultaat per Instelling voor het studiejaar/opbrengstenjaar (loopt
van 1-10 tot 1-10) t t/m (t+1), wordt gekeken naar het aantal ingeschreven deelnemers op 1-10-t.
Deze groep vormt de populatie. Van de deelnemers uit deze populatie wordt bepaald of zij een
inschrijving op diezelfde instelling hebben geldig op 1-10-(t+1). Indien deze inschrijving er niet is,
wordt deze deelnemer als Uitstromer aangemerkt. Van de deelnemers uit deze populatie wordt ook
bepaald of zij een ooit een diploma hebben behaald bij diezelfde instelling.
Vervolgens zijn de deelnemers uit de populatie in de volgende categorieën in te delen: doorstromers
zonder diploma, doorstromers met diploma, uitstromers zonder diploma en uitstromers met
diploma. Voor het bepalen van het Diplomaresultaat per Instelling worden de categorieën a en b
buiten beschouwing gelaten. De aantallen deelnemers uit de overige categorieën worden als volgt
gebruikt voor de bepaling vaan het Diplomaresultaat per Instelling: d / (c+d) * 100%. Een deelnemer
kan meerdere inschrijvingen bij verschillende instellingen of bij dezelfde instelling hebben. Die
deelnemer telt bij de verschillende instellingen mee, maar altijd maximaal 1 keer per instelling.
Het Diplomaresultaat per Instelling is niet exact te berekenen met behulp van uitsluitend de
registraties van de instellingen. De MBO-raad heeft de instellingen geïnformeerd hoe zij dit op basis
van de BRON-foto wel kunnen bepalen. Bij het diplomaresultaat wordt het percentage voor de
vergelijkingsgroep bepaald door het gewogen gemiddelde op basis van deelnemersaantallen.
Normen Inspectie van het Onderwijs
Diplomaresultaat
Niveau 1
45,1%
Niveau 2
45,2%
Niveau 3
67,3%
Niveau 4
67,3%
42
Jaarresultaat
Het jaarresultaat is het percentage gediplomeerde leerlingen ten opzichte van alle leerlingen die in
het verslagjaar de instelling verlaten of met een diploma doorstromen. Het jaarresultaat wordt
weergegeven op instituutsniveau, op sectorniveau en per afdeling.
MBO totaal
schooljaar 2014-2015
Gediplomeerden Schoolverlaters met
en zonder diploma
totaal
1.935
2.245
Interne
doorstroom
330
Jaarresultaat
schooljaar 2013-2014
Gediplomeerden Schoolverlaters met
en zonder diploma
totaal
1.946
2.249
Interne
doorstroom
365
Jaarresultaat
75%
74%
MBO per sector
schooljaar 2014-2015
Gediplomeerden
Horeca
Toerisme/Recreatie
Handel
Vormgeving
totaal
911
580
286
158
1.935
Schoolverlaters met
en zonder diploma
1.025
689
356
175
2.245
Interne
doorstroom
192
38
71
29
330
Jaarresultaat
Schoolverlaters met
en zonder diploma
981
551
518
199
2.249
Interne
doorstroom
195
50
85
35
365
Jaarresultaat
Schoolverlaters met
en zonder diploma
489
309
356
175
210
188
326
192
2.245
Interne
doorstroom
96
6
71
29
45
31
51
1
330
Jaarresultaat
75%
80%
67%
77%
75%
schooljaar 2013-2014
Gediplomeerden
Horeca
Toerisme/Recreatie
Handel
Vormgeving
totaal
856
476
445
169
1.946
73%
79%
74%
72%
74%
MBO per afdeling
schooljaar 2014-2015
Gediplomeerden
Horeca Tilburg
T/E Tilburg
Handel
Vormgeving
Horeca Breda
T/R Breda
Horeca Eindhoven
T/R Eindhoven
totaal
432
260
286
158
208
166
271
154
1.935
43
74%
83%
67%
77%
82%
76%
72%
80%
75%
schooljaar 2013-2014
Gediplomeerden
Horeca Tilburg
T/E Tilburg
Handel
Vormgeving
Horeca Breda
T/R Breda
Horeca Eindhoven
T/R Eindhoven
totaal
385
193
445
169
210
139
261
144
1.946
Schoolverlaters met
en zonder diploma
437
213
518
199
228
159
316
179
2.249
Interne
doorstroom
94
13
85
35
36
28
65
9
365
Jaarresultaat
73%
85%
74%
72%
80%
74%
69%
77%
74%
MBO per niveau
schooljaar 2014-2015
Gediplomeerden
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
totaal
49
377
354
1.155
1.935
schooljaar 2013-2014
Gediplomeerden
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
totaal
56
365
336
1.189
1.946
Schoolverlaters met
en zonder diploma
34
326
411
1.474
2.245
Interne
doorstroom
27
184
91
28
330
Jaarresultaat
Schoolverlaters met
en zonder diploma
34
360
345
1.510
2.249
Interne
doorstroom
32
195
103
35
365
Jaarresultaat
80%
74%
71%
77%
75%
85%
66%
75%
77%
74%
Jaarresultaat DUO
Jaarresultaat
11-12
Jaarresultaat
11-12 van
Vergelijkings
groep
Jaarresultaat
12-13
74,7%
69,4%
75,5%
Jaarresultaat
Jaarresultaat Jaarresultaat
12-13 van
13-14
Vergelijkings
groep
72,0%
74,2%
Jaarresultaat
13-14 van
Vergelijkings
groep
73,3%
Jaarresultaat
14-15
Jaarresultaat
14-15 van
Vergelijkings
groep
75,5%
74,0%
Toelichting DUO op jaarresultaat
Voor de bepaling van het Jaarresultaat per Instelling voor het opbrengstenjaar (loopt van 1-10 tot 110) t t/m (t+1), wordt gekeken naar het aantal ingeschreven deelnemers op 1-10-t, aangevuld met de
deelnemers die in de periode 1-10-t t/m 31-9-(t+1) een diploma hebben behaald. Deze beide
groepen vormen de populatie. Van deze deelnemers uit de populatie wordt bepaald of zij een
inschrijving op diezelfde instelling hebben geldig op 1-10-(t+1). Indien deze inschrijving er niet is,
wordt deze deelnemer als Uitstromer aangemerkt. Van de deelnemers uit deze populatie wordt ook
bepaald of zij een diploma hebben behaald bij diezelfde instelling in de periode 1-10-t t/m 31-9-(t+1).
44
Vervolgens zijn de deelnemers uit de populatie in de volgende categorieën in te delen: doorstromers
zonder diploma, doorstromers met diploma, uitstromers zonder diploma en uitstromers met
diploma. Voor het bepalen van het Jaarresultaat per Instelling wordt de categorie doorstromers
zonder diploma buiten beschouwing gelaten. De aantallen deelnemers uit de overige categorieën
worden als volgt gebruikt voor de bepaling vaan het Jaarresultaat per Instelling: (b+d) / (b+c+d) *
100%. Een deelnemer kan meerdere inschrijvingen bij verschillende instellingen of bij dezelfde
instelling hebben. Die deelnemer telt bij de verschillende instellingen mee, maar altijd maximaal 1
keer per instelling. Het Jaarresultaat per Instelling is niet exact te berekenen met behulp van
uitsluitend de registraties van de instellingen. Bij het jaarresultaat wordt het percentage voor de
vergelijkingsgroep bepaald door het gewogen gemiddelde op basis van deelnemersaantallen.
Normen Inspectie van het Onderwijs
Jaarresultaat
Niveau 1
60,7%
Niveau 2
56,5%
Niveau 3
65,3%
Niveau 4
64,2%
45
5.3.
VSV
Scholengemeenschap De Rooi Pannen streeft naar terugdringing van het aantal leerlingen dat zonder
diploma het onderwijs verlaat en voert daartoe op alle VMBO- en MBO-afdelingen een aantal
“uitstroom”-beperkende maatregelen uit:

met alle aangemelde leerlingen, zowel voor VMBO als voor MBO, wordt een toelatingsgesprek
gevoerd waarbij de ouders / verzorgers aanwezig zijn,

warme overdracht en persoonlijke contacten met mentoren, decanen, leerkrachten van groep 8
etc. van de toeleverende opleiding / school,

op de leerling afgestemde persoonlijke begeleiding door klassendocenten, vakdocenten,
leerlingbegeleiders en andere interne zowel als externe deskundigen,

doorlopende leer- en zorglijn voor naar MBO-opleidingen doorstromende VMBO-leerlingen,

structureel, persoonlijk contact met alle ouders / verzorgers ongeacht de leeftijd van de leerling,
o.a. tijdens collectieve en individuele ouderavonden waarbij het geen uitzondering is dat ten
minste 95% van alle ouders / verzorgers aanwezig zijn,

Zorg Advies Teams.
aanwezigheidsregistratie met direct contact met ouders / verzorgers bij afwezigheid van de
leerling,

structurele monitoring van de individuele leerling,

exitgesprekken met alle leerlingen die een opleiding verlaten, overstappen naar een andere
opleiding dan wel gaan werken,

verzuimprotocol per afdeling,

aansluiting op Digitaal Verzuimloket,

Zorg AdviesTeam.
Naast participatie in het regionaal overleg in de drie RMC-gebieden waarin De Rooi Pannen is
gevestigd, is De Rooi Pannen mede-ondertekenaar van de VSV-convenanten in betreffende regio’s en
participeert De Rooi Pannen in de regionale programma’s van maatregelen.
Het percentage VSV-ers van De Rooi Pannen (V)MBO totaal is gedaald van 2,66% in 2013-2014 naar
2,46% in 2014-2015.
Het percentage VSV-ers in het MBO is nagenoeg gelijk gebleven, zijnde 3,18% in 2014-2015 en 3,17%
in 2013-2014.
Het percentage VSV-ers in het VMBO is aanmerkelijk gedaald van 0,7% in 2013-2014 naar 0,4% in
2014-2015.
In de overzichten (V)MBO zijn de voorlopige cijfers schooljaar 2014-2015 opgenomen en de
definitieve van schooljaar 2013-2014.
46
VMBO
VMBO naar onderbouw / bovenbouw
Schooljaar 2014/2015
Voorlopige cijfers
Onderbouw
Afdeling
Aantal
leerlingen
Abs
VSV
% VSV
526
353
879
1
0
1
0,2%
0,0%
0,1%
VMBO Tilburg
VMBO Eindhoven
Totaal
Bovenbouw
Landelijke
Aantal
norm % leerlingen
0,2%
0,2%
0,2%
Schooljaar 2013/2014
Definitieve cijfers
Aantal
Afdeling
leerlingen
VMBO Tilburg
522
VMBO Eindhoven
354
Totaal
876
Onderbouw
Abs
Landelijke
% VSV
VSV
norm %
0
0,0%
0,2%
0
0,0%
0,2%
0
0,0%
0,2%
480
386
866
Aantal
leerlingen
443
398
841
Abs
VSV
% VSV
3
3
6
0,6%
0,8%
0,7%
Totaal afdeling
Landelijke
Aantal
norm % leerlingen
1,5%
1,5%
1,5%
Bovenbouw
Abs
Landelijke
% VSV
VSV
norm %
8
1,8%
1,5%
4
1,0%
1,5%
12
1,4%
1,5%
1.006
739
1.745
Abs
VSV
% VSV
4
3
7
0,4%
0,4%
0,4%
Totaal afdeling
Aantal
Abs
% VSV
leerlingen
VSV
965
8
0,8%
752
4
0,5%
1.717
12
0,7%
VMBO per leerweg
Schooljaar 2014/2015
Voorlopige cijfers
Bovenbouw Basis
Bovenbouw Kader
Bovenbouw G/T
Totaal afdeling
Aantal
Abs
Landelijke
Aantal
Abs
Landelijke
Aantal
Abs
Landelijke
Aantal
Abs
Afdeling
% VSV
% VSV
% VSV
% VSV
leerlingen VSV
norm % leerlingen VSV
norm % leerlingen VSV
norm % leerlingen VSV
VMBO Tilburg
153
1
0,7%
1,5%
246
2
0,8%
1,5%
81
0
0,0%
1,5%
480
3
0,6%
VMBO Eindhoven
115
0
0,0%
1,5%
163
2
1,2%
1,5%
108
1
0,9%
1,5%
386
3
0,8%
Totaal
268
1
0,4%
1,5%
409
4
1,0%
1,5%
189
1
0,5%
1,5%
866
6
0,7%
Schooljaar 2013/2014
Definitieve cijfers
Bovenbouw Basis
Bovenbouw Kader
Bovenbouw G/T
Totaal afdeling
Aantal
Abs
Landelijke
Aantal
Abs
Landelijke
Aantal
Abs
Landelijke
Aantal
Abs
Afdeling
% VSV
% VSV
% VSV
% VSV
leerlingen VSV
norm % leerlingen VSV
norm % leerlingen VSV
norm % leerlingen VSV
VMBO Tilburg
132
5
3,8%
1,5%
230
3
1,3%
1,5%
81
0
0,0%
1,5%
965
8
0,8%
VMBO Eindhoven
126
3
2,4%
1,5%
168
1
0,6%
1,5%
104
0
0,0%
1,5%
752
4
0,5%
Totaal
258
0
0,0%
1,5%
398
4
1,0%
1,5%
185
0
0,0%
1,5%
1.717 12
0,7%
DUO
Voorlopige cijfers DUO 2014/2015
DUO
Aantal
leerlingen
Onderbouw
869
Bovenbouw
864
Totaal
1.733
Abs VSV
1
10
11
Norm
DUO
VMBO DRP
% VSV
0,1%
1,2%
0,6%
Aantal
leerlingen
879
866
1.745
47
Abs VSV
1
6
7
% VSV
0,1%
0,7%
0,4%
%
0,2%
1,5%
Definitieve cijfers DUO 2013/2014
DUO
Aantal
leerlingen
Onderbouw
846
Bovenbouw
795
Totaal
1.641
Norm
DUO
VMBO DRP
Abs VSV
0
10
10
% VSV
0,0%
1,3%
0,6%
Aantal
leerlingen
876
841
1.717
Abs VSV
0
12
12
% VSV
0,0%
1,4%
0,7%
%
0,2%
1,5%
MBO
Afdeling per BOL/BBL
Schooljaar 2014/2015
Afdeling
Horeca Tilburg
Toerisme Tilburg
Handel
Vormgeving
Horeca Breda
Toerisme Breda
Horeca Eindhoven
Toerisme Eindhoven
Totaal MBO
Voorlopige cijfers
BOL
Aantal
leerlingen
894
1.149
693
646
667
550
720
657
5.976
Abs
VSV
50
12
33
22
8
14
20
12
171
BBL
%
VSV
Aantal
leerlingen
5,6%
1,0%
4,8%
3,4%
1,2%
2,5%
2,8%
1,8%
2,9%
Totaal afdeling
Abs
VSV
332
170
0
123
258
883
8
15
3
8
34
%
Aantal
VSV leerlingen
4,8%
350
0,8%
0
4,2%
280
3,7%
0
2,9%
190
3,4%
0
3,3%
230
1,1%
2,9%
1.050
BBL
Abs
VSV
17
13
3
15
48
%
VSV
2,4%
8,8%
2,4%
3,1%
4,8%
Aantal
leerlingen
1.226
1.149
863
646
790
550
978
657
6.859
Abs
VSV
58
12
48
22
11
14
28
12
205
%
VSV
4,7%
1,0%
5,6%
3,4%
1,4%
2,5%
2,9%
1,8%
3,0%
Schooljaar 2013/2014
Definitieve cijfers
BOL
Aantal
Abs
Afdeling
leerlingen VSV
Horeca Tilburg
827
40
Toerisme Tilburg
1.079
9
Handel
598
25
Vormgeving
650
24
Horeca Breda
559
16
Toerisme Breda
503
17
Horeca Eindhoven
730
24
Toerisme Eindhoven
617
7
Totaal MBO
5.563
162
48
Totaal afdeling
%
Aantal
Abs
%
VSV leerlingen VSV
VSV
4,9%
1.177
57
4,8%
1.079
9
0,8%
4,6%
878
38
4,3%
650
24
3,7%
1,6%
749
19
2,5%
503
17
3,4%
6,5%
960
39
4,1%
617
7
1,1%
4,8%
6.613
210
3,2%
Afdeling per niveau
Horeca Tilburg
Toerisme Tilburg
Handel
Vormgeving
Horeca Breda
Toerisme Breda
Horeca Eindhoven
Toerisme Eindhoven
Totaal MBO
12
4
1
17
23,1%
30,8%
6,7%
21,3%
219
41
141
130
73
66
206
56
932
21
1
15
11
4
5
23
4
84
227
25
151
11
187
38
277
0
916
10
0
9
0
2
2
9
32
Niveau 4
4,4%
0,0%
6,0%
0,0%
1,1%
5,3%
3,2%
3,5%
679
594
992
509
489
399
462
561
4.685
14
8
10
13
13
10
6
3
77
DUO
Voorlopige cijfers DUO 2014/2015
DUO
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3 + 4
Totaal
Aantal
leerlingen
51
888
5.468
6.407
Abs
VSV
13
59
140
212
Norm
DUO
MBO DRP
%
VSV
25,49
6,64
2,56
3,31
Aantal
leerlingen
78
952
5.829
6.859
Abs
VSV
13
59
133
205
%
VSV
16,70
6,20
2,28
3,18
%
22,50
10,00
2,75
Definitieve cijfers DUO 2013/2014
DUO
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3 + 4
Totaal
Aantal
leerlingen
72
882
5.257
6.211
Abs
VSV
17
84
109
210
Norm
DUO
MBO DRP
%
VSV
23,61
9,52
2,07
3,38
Aantal
leerlingen
80
932
5.601
6.613
49
Abs
VSV
17
84
109
210
1,9%
1,1%
3,9%
3,0%
1,0%
2,7%
1,1%
1,8%
2,0%
%
VSV
21,25
9,01
1,94
3,17
%
27,50
11,50
3,50
1.226
1.149
863
646
790
550
978
657
6.859
58
12
48
22
11
14
28
12
205
% VSV
Abs VSV
Aantal
leerlingen
% VSV
4,7%
1,0%
5,6%
3,4%
1,4%
2,5%
2,9%
1,8%
3,0%
2,1%
1,3%
1,0%
2,6%
2,7%
2,5%
1,3%
0,5%
1,6%
1.177
660
1.297
650
749
503
960
617
6.613
57
9
38
24
19
17
39
7
210
% VSV
Totaal afdeling
Abs VSV
13
12
23
15
5
12
5
11
96
Aantal
leerlingen
691
1.089
585
501
521
444
446
604
4.881
Aantal
leerlingen
Aantal
leerlingen
9,6%
2,4%
10,6%
8,5%
5,5%
7,6%
11,2%
7,1%
9,0%
Abs VSV
Aantal
leerlingen
% VSV
5,5%
0,0%
8,6%
0,0%
1,7%
0,0%
2,8%
0,0%
3,9%
Niveau 3
% VSV
Abs VSV
Niveau 2
13
0
12
0
3
0
9
0
37
Totaal afdeling
% VSV
236
20
139
11
179
38
325
0
948
Abs VSV
9,3%
0,0%
8,7%
5,2%
3,3%
2,9%
6,2%
1,9%
6,2%
Abs VSV
Aantal
leerlingen
% VSV
23
0
11
7
3
2
12
1
59
Niveau 4
% VSV
Definitieve cijfers
Niveau 1
52
0
13
0
0
0
15
0
80
Abs VSV
247
40
127
134
90
68
193
53
952
Niveau 3
Abs VSV
17,3%
16,7%
0,0%
14,3%
16,7%
Aantal
leerlingen
% VSV
Abs VSV
9
2
0
2
13
Aantal
leerlingen
Afdeling
Niveau 2
% VSV
Schooljaar 2013/2014
52
12
0
14
78
Abs VSV
Horeca Tilburg
Toerisme Tilburg
Handel
Vormgeving
Horeca Breda
Toerisme Breda
Horeca Eindhoven
Toerisme Eindhoven
Totaal MBO
Aantal
leerlingen
Afdeling
Voorlopige cijfers
Niveau 1
Aantal
leerlingen
Schooljaar 2014/2015
4,8%
1,4%
2,9%
3,7%
2,5%
3,4%
4,1%
1,1%
3,2%
VSV DUO
Percentage
nieuwe
VSV'ers
11-12
Percentage
nieuwe
VSV'ers
11-12 van
Vergelijkings
groep
Percentage
nieuwe
VSV'ers
12-13
4,0%
8,1%
3,3%
Percentage nieuwe VSV-ers
Percentage
Percentage
Percentage
nieuwe VSV'ers
nieuwe
nieuwe
12-13 van
VSV'ers
VSV'ers
Vergelijkings
13-14
13-14 van
groep
Vergelijkings
groep
6,3%
3,4%
5,8%
Percentage
nieuwe
VSV'ers
14-15
Percentage
nieuwe
VSV'ers
14-15 van
Vergelijkings
groep
3,3%
5,4%
Toelichting DUO op VSV
De berekening is gemaakt conform de zogenaamde convenantendefinitie uit de regeling
‘Terugdringen nieuwe voortijdig schoolverlaters’ van de projectdirectie VSV van het ministerie van
OCW:
VSV = (A-B-(C1+C2+C3+C4)-D)/totaal aantal deelnemers
A = Aantal deelnemers jonger dan 22 jaar dat op 1 oktober jaar t is ingeschreven als voor
bekostiging in aanmerking komend deelnemer
B = Aantal deelnemers onder A dat tijdens schooljaar t is overleden of geëmigreerd;
C1 = Aantal deelnemers onder A dat op 1 oktober van jaar t+1 nog steeds is ingeschreven als
deelnemers aan het mbo die voor bekostiging in aanmerking komen;
C2 = Aantal deelnemers onder A dat op 1 oktober van jaar t+1 als leerling aan het vo is
ingeschreven;
C3 = Aantal deelnemers onder A dat op 1 oktober van jaar t+1 als deelnemer aan het vavo is
ingeschreven;
C4 = Aantal deelnemers onder A dat op 1 oktober van jaar t+1 als student aan het ho is
ingeschreven;
D = Aantal uitgestroomde deelnemers onder A dat voor 1 oktober t+1 een startkwalificatie heeft
behaald volgens BRON of ERR.
Bij het percentage VSV’ers wordt het percentage voor de vergelijkingsgroep bepaald door het
gewogen gemiddelde op basis van deelnemersaantallen.
50
5.4.
Interne gediplomeerde doorstroom VMBO - MBO
Totaaloverzicht doorstroom per afdeling per niveau, BOL/BBL
Schooljaar 2015-2016
VMBO Tilburg
VMBO Eindhoven
totaal
Niveau 1
BOL
BBL
0
0
2
0
2
0
Niveau 2
BOL
BBL
32
1
26
3
58
4
Niveau 3
BOL
BBL
11
3
19
0
30
3
Niveau 4
BOL
BBL
36
0
29
0
65
0
Niveau 1
BOL
BBL
0
0
0
0
0
0
Niveau 2
BOL
BBL
36
2
29
5
65
7
Niveau 3
BOL
BBL
8
1
17
1
25
2
Niveau 4
BOL
BBL
47
0
21
0
68
0
Schooljaar 2014-2015
VMBO Tilburg
VMBO Eindhoven
totaal
Totaaloverzicht doorstroom per afdeling per leerweg naar niveau, BOL/BBL
Schooljaar 2015-2016
Basis
Kader
G/T
totaal
Basis
VMBO
Kader
Eindhoven G/T
totaal
VMBO toaal
VMBO
Tilburg
Niveau 1
BOL
BBL
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
2
0
2
0
Niveau 2
BOL
BBL
26
0
5
1
1
0
32
1
21
1
5
2
0
0
26
3
58
4
Niveau 3
BOL
BBL
0
2
11
1
0
0
11
3
0
0
15
0
4
0
19
0
30
3
Niveau 4
BOL
BBL
0
0
24
0
12
0
36
0
1
0
15
0
13
0
29
0
65
0
Niveau 1
BOL
BBL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Niveau 2
BOL
BBL
31
1
5
1
0
0
36
2
19
4
10
1
0
0
29
5
65
7
Niveau 3
BOL
BBL
1
0
5
1
2
0
8
1
0
0
11
0
6
1
17
1
25
2
Niveau 4
BOL
BBL
0
0
32
0
15
0
47
0
0
0
10
0
11
0
21
0
68
0
Schooljaar 2014-2015
Basis
Kader
G/T
totaal
Basis
VMBO
Kader
Eindhoven G/T
totaal
VMBO toaal
VMBO
Tilburg
51
Totaaloverzicht doorstroom per afdeling per leerweg naar niveau, BOL/BBL,
uitgesplitst man/vrouw
Schooljaar 2015-2016
Niveau 1
BOL
Basis
VMBO
Kader
Tilburg
G/T
totaal
Basis
VMBO
Kader
Eindhoven G/T
totaal
VMBO totaal
Niveau 2
BBL
BOL
Niveau 3
BBL
BOL
Niveau 4
BBL
BOL
BBL
man
0
0
0
0
2
0
0
2
vrouw
0
0
0
0
0
0
0
0
man
0
0
0
0
0
0
0
0
vrouw
0
0
0
0
0
0
0
0
man
12
4
1
17
13
3
0
16
vrouw
14
1
0
15
8
2
0
10
man
0
1
0
1
1
1
0
2
vrouw
0
0
0
0
0
1
0
1
man
0
9
0
9
0
10
3
13
vrouw
0
2
0
2
0
5
1
6
man
2
1
0
3
0
0
0
0
vrouw
0
0
0
0
0
0
0
0
man
0
11
6
17
0
8
7
15
vrouw
0
13
6
19
1
7
6
14
man
0
0
0
0
0
0
0
0
vrouw
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
33
25
3
1
22
8
3
0
32
33
0
0
Schooljaar 2014-2015
Niveau 1
BOL
Basis
VMBO
Kader
Tilburg G/T
totaal
Basis
VMBO
Kader
Eindhoven G/T
totaal
VMBO totaal
Niveau 2
BBL
BOL
Niveau 3
BBL
BOL
Niveau 4
BBL
BOL
BBL
man
0
0
0
0
0
0
0
0
vrouw
0
0
0
0
0
0
0
0
man
0
0
0
0
0
0
0
0
vrouw
0
0
0
0
0
0
0
0
man
15
4
0
19
12
8
0
20
vrouw
16
1
0
17
7
2
0
9
man
0
0
0
0
4
1
0
5
vrouw
1
1
0
2
0
0
0
0
man
0
5
0
5
0
10
5
15
vrouw
1
0
2
3
0
1
1
2
man
0
1
0
1
0
0
1
1
vrouw
0
0
0
0
0
0
0
0
man
0
19
7
26
0
6
6
12
vrouw
0
13
8
21
0
4
5
9
man
0
0
0
0
0
0
0
0
vrouw
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39
26
5
2
20
5
2
0
38
30
0
0
Uitsplitsing doorstroom per sector
Horeca
Schooljaar 2015-2016
Horeca
Basis
Kader
G/T
totaal
Basis
VMBO
Kader
Eindhoven
G/T
totaal
VMBO totaal
VMBO
Tilburg
Niveau 1
BOL
man
0
0
0
0
2
0
0
2
2
Niveau 2
BBL
vrouw
0
0
0
0
0
0
0
0
0
man
0
0
0
0
0
0
0
0
0
vrouw
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BOL
man
5
3
1
9
10
3
0
13
22
Niveau 3
BBL
vrouw
5
0
0
5
2
2
0
4
9
man
0
0
0
0
0
1
0
1
1
vrouw
0
0
0
0
0
1
0
1
1
BOL
man
0
8
0
8
0
10
3
13
21
Niveau 4
BBL
vrouw
0
2
0
2
0
5
1
6
8
man
2
0
0
2
0
0
0
0
2
vrouw
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BOL
man
0
2
2
4
0
1
4
5
9
BBL
vrouw
0
3
0
3
0
0
1
1
4
man
0
0
0
0
0
0
0
0
0
vrouw
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Schooljaar 2014-2015
Horeca
Basis
Kader
G/T
totaal
Basis
VMBO
Kader
Eindhoven
G/T
totaal
VMBO totaal
VMBO
Tilburg
Niveau 1
BOL
man
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Niveau 2
BBL
vrouw
0
0
0
0
0
0
0
0
0
man
0
0
0
0
0
0
0
0
0
vrouw
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BOL
man
4
0
0
4
11
8
0
19
23
Niveau 3
BBL
vrouw
6
0
0
6
5
1
0
6
12
man
0
0
0
0
4
1
0
5
5
vrouw
0
1
0
1
0
0
0
0
1
BOL
man
0
5
0
5
0
10
5
15
20
Niveau 4
BBL
vrouw
1
0
2
3
0
1
1
2
5
man
0
1
0
1
0
0
1
1
2
vrouw
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BOL
man
0
1
1
2
0
1
4
5
7
BBL
vrouw
0
3
0
3
0
0
4
4
7
man
0
0
0
0
0
0
0
0
0
vrouw
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Toerisme / Recreatie
Schooljaar 2015-2016
Toerisme / Recreatie
/ Evenementen
Basis
VMBO
Kader
Tilburg
G/T
totaal
Basis
VMBO
Kader
Eindhoven G/T
totaal
VMBO totaal
Niveau 1
BOL
man
0
0
0
0
0
0
0
0
0
vrouw
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Niveau 2
BBL
man
0
0
0
0
0
0
0
0
0
vrouw
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BOL
man
0
0
0
0
1
0
0
1
1
vrouw
2
0
0
2
6
0
0
6
8
Niveau 3
BBL
man
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52
vrouw
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BOL
man
0
0
0
0
0
0
0
0
0
vrouw
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Niveau 4
BBL
man
0
0
0
0
0
0
0
0
0
vrouw
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BOL
man
0
0
0
0
0
3
3
6
6
vrouw
0
9
3
12
1
5
5
11
23
BBL
man
0
0
0
0
0
0
0
0
0
vrouw
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Schooljaar 2014-2015
Toerisme / Recreatie
/ Evenementen
Basis
VMBO
Kader
Tilburg
G/T
totaal
Basis
VMBO
Kader
Eindhoven G/T
totaal
VMBO totaal
Niveau 1
BOL
man
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Niveau 2
BBL
vrouw
0
0
0
0
0
0
0
0
0
man
0
0
0
0
0
0
0
0
0
vrouw
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BOL
man
0
0
0
0
1
0
0
1
1
Niveau 3
BBL
vrouw
2
0
0
2
2
1
0
3
5
man
0
0
0
0
0
0
0
0
0
vrouw
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BOL
man
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Niveau 4
BBL
vrouw
0
0
0
0
0
0
0
0
0
man
0
0
0
0
0
0
0
0
0
vrouw
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BOL
man
0
3
2
5
0
4
2
6
11
BBL
vrouw
0
7
3
10
0
4
1
5
15
man
0
0
0
0
0
0
0
0
0
vrouw
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Handel
Schooljaar 2015-2016
Niveau 1
Handel
Basis
VMBO
Kader
Tilburg
G/T
totaal
Basis
VMBO
Kader
Eindhoven G/T
totaal
VMBO totaal
BOL
man
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Niveau 2
BBL
vrouw
0
0
0
0
0
0
0
0
0
man
0
0
0
0
0
0
0
0
0
vrouw
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BOL
man
4
1
0
5
0
0
0
0
5
Niveau 3
BBL
vrouw
3
1
0
4
0
0
0
0
4
man
0
1
0
1
1
0
0
1
2
vrouw
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BOL
man
0
1
0
1
0
0
0
0
1
Niveau 4
BBL
vrouw
0
0
0
0
0
0
0
0
0
man
0
1
0
1
0
0
0
0
1
vrouw
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BOL
man
0
5
3
8
0
2
0
2
10
BBL
vrouw
0
0
2
2
0
0
0
0
2
man
0
0
0
0
0
0
0
0
0
vrouw
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Schooljaar 2014-2015
Niveau 1
Handel
Basis
VMBO
Kader
Tilburg
G/T
totaal
Basis
VMBO
Kader
Eindhoven G/T
totaal
VMBO totaal
BOL
man
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Niveau 2
BBL
vrouw
0
0
0
0
0
0
0
0
0
man
0
0
0
0
0
0
0
0
0
vrouw
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BOL
man
8
4
0
12
0
0
0
0
12
Niveau 3
BBL
vrouw
5
1
0
6
0
0
0
0
6
man
0
0
0
0
0
0
0
0
0
vrouw
1
0
0
1
0
0
0
0
1
BOL
man
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Niveau 4
BBL
vrouw
0
0
0
0
0
0
0
0
0
man
0
0
0
0
0
0
0
0
0
vrouw
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BOL
man
0
10
2
12
0
1
0
1
13
BBL
vrouw
0
0
1
1
0
0
0
0
1
man
0
0
0
0
0
0
0
0
0
vrouw
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vormgeving
Schooljaar 2015-2016
Niveau 1
Vormgeving
Basis
VMBO
Kader
Tilburg
G/T
totaal
Basis
VMBO
Kader
Eindhoven G/T
totaal
VMBO totaal
BOL
man
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Niveau 2
BBL
vrouw
0
0
0
0
0
0
0
0
0
man
0
0
0
0
0
0
0
0
0
vrouw
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BOL
man
3
0
0
3
2
0
0
2
5
Niveau 3
BBL
vrouw
4
0
0
4
0
0
0
0
4
man
0
0
0
0
0
0
0
0
0
vrouw
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BOL
man
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Niveau 4
BBL
vrouw
0
0
0
0
0
0
0
0
0
man
0
0
0
0
0
0
0
0
0
vrouw
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BOL
man
0
4
1
5
0
2
0
2
7
BBL
vrouw
0
1
1
2
0
2
0
2
4
man
0
0
0
0
0
0
0
0
0
vrouw
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Schooljaar 2014-2015
Niveau 1
Vormgeving
Basis
VMBO
Kader
Tilburg
G/T
totaal
Basis
VMBO
Kader
Eindhoven G/T
totaal
VMBO totaal
BOL
man
0
0
0
0
0
0
0
0
0
vrouw
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Niveau 2
BBL
man
0
0
0
0
0
0
0
0
0
vrouw
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BOL
man
3
0
0
3
0
0
0
0
3
vrouw
3
0
0
3
0
0
0
0
3
Niveau 3
BBL
man
0
0
0
0
0
0
0
0
0
53
vrouw
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BOL
man
0
0
0
0
0
0
0
0
0
vrouw
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Niveau 4
BBL
man
0
0
0
0
0
0
0
0
0
vrouw
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BOL
man
0
5
2
7
0
0
0
0
7
vrouw
0
3
4
7
0
0
0
0
7
BBL
man
0
0
0
0
0
0
0
0
0
vrouw
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6.
Tevredenheid
6.1.
VMBO
De beide VMBO-afdelingen namen deel aan Vensters voor Verantwoording voor de meting van de
tevredenheid onder zowel leerlingen als ouders.
VMBO Tilburg
Wegens een technisch mankement zijn er voor het schooljaar 2015-2016 geen gegevens beschikbaar
bij het ter perse gaan van het Geïntegreerd Jaardocument 2015.
Tevredenheid leerlingen totaal
Schooljaar 2014-2015
Algemene tevredenheid school
1.
Ik voel me veilig op school.
2.
De sfeer op school is prettig.
3.
De docenten behandelen mij met respect.
4.
Op school gelden duidelijke regels.
5.
In de lessen doen we veel verschillende activiteiten (bijvoorbeeld
luisteren naar uitleg, zelfstandig werken, samenwerken,
gebruiken van ict).
6.
De docenten leggen goed uit.
7.
De docenten houden rekening met wat ik wel en niet kan.
7,4
8,2
7,4
7,3
7,9
7,2
6,7
6,4
8.
Ik word voldoende uitgedaagd om mijn best te doen op school.
7,2
9.
10.
Ik ben tevreden over mijn mentor.
Ik weet bij wie ik op school terecht kan met mijn probleem.
8,2
7,9
11.
12.
Als het nodig is, krijg je extra begeleiding.
Ik word geholpen bij het maken van belangrijke keuzes (niveau,
leerweg, sector, profiel).
Docenten vertellen duidelijk hoe mijn resultaten zijn.
Ik word geïnformeerd over dingen die voor leerlingen belangrijk
zijn.
De mening van leerlingen telt mee op deze school.
7,8
7,1
13.
14.
15.
7,5
7,2
6,6
Tevredenheid leerlingen per leerweg
Schooljaar 2014-2015
VMBO-B
1.
Ik voel me veilig op school.
2.
De sfeer op school is prettig.
3.
De docenten behandelen mij met respect.
4.
Op school gelden duidelijke regels.
5.
In de lessen doen we veel verschillende activiteiten (bijvoorbeeld
luisteren naar uitleg, zelfstandig werken, samenwerken, gebruiken
van ict).
6.
De docenten leggen goed uit.
7.
De docenten houden rekening met wat ik wel en niet kan.
8.
Ik word voldoende uitgedaagd om mijn best te doen op school.
54
7,5
8,2
7,2
7,3
7,6
7,0
6,9
6,6
7,4
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Ik ben tevreden over mijn mentor.
Ik weet bij wie ik op school terecht kan met mijn probleem.
Als het nodig is, krijg je extra begeleiding.
Ik word geholpen bij het maken van belangrijke keuzes (niveau,
leerweg, sector, profiel).
Docenten vertellen duidelijk hoe mijn resultaten zijn.
Ik word geïnformeerd over dingen die voor leerlingen belangrijk
zijn.
De mening van leerlingen telt mee op deze school.
Schooljaar 2014-2015
VMBO-K
1.
Ik voel me veilig op school.
2.
De sfeer op school is prettig.
3.
De docenten behandelen mij met respect.
4.
Op school gelden duidelijke regels.
5.
In de lessen doen we veel verschillende activiteiten (bijvoorbeeld
luisteren naar uitleg, zelfstandig werken, samenwerken, gebruiken
van ict).
6.
De docenten leggen goed uit.
7.
De docenten houden rekening met wat ik wel en niet kan.
8.
Ik word voldoende uitgedaagd om mijn best te doen op school.
9.
Ik ben tevreden over mijn mentor.
10. Ik weet bij wie ik op school terecht kan met mijn probleem.
11. Als het nodig is, krijg je extra begeleiding.
12. Ik word geholpen bij het maken van belangrijke keuzes (niveau,
leerweg, sector, profiel).
13. Docenten vertellen duidelijk hoe mijn resultaten zijn.
14. Ik word geïnformeerd over dingen die voor leerlingen belangrijk
zijn.
15. De mening van leerlingen telt mee op deze school.
Schooljaar 2014-2015
VMBO-(G)T
1.
Ik voel me veilig op school.
2.
De sfeer op school is prettig.
3.
De docenten behandelen mij met respect.
4.
Op school gelden duidelijke regels.
5.
In de lessen doen we veel verschillende activiteiten (bijvoorbeeld
luisteren naar uitleg, zelfstandig werken, samenwerken, gebruiken
van ict).
6.
De docenten leggen goed uit.
7.
De docenten houden rekening met wat ik wel en niet kan.
8.
Ik word voldoende uitgedaagd om mijn best te doen op school.
9.
Ik ben tevreden over mijn mentor.
10. Ik weet bij wie ik op school terecht kan met mijn probleem.
11. Als het nodig is, krijg je extra begeleiding.
12. Ik word geholpen bij het maken van belangrijke keuzes (niveau,
leerweg, sector, profiel).
13. Docenten vertellen duidelijk hoe mijn resultaten zijn.
14. Ik word geïnformeerd over dingen die voor leerlingen belangrijk
zijn.
15. De mening van leerlingen telt mee op deze school.
55
8,5
7,9
7,9
7,4
7,7
7,4
7,1
7,1
8,2
7,4
7,1
7,8
7,2
6,4
6,2
6,9
7,7
7,6
7,6
6,7
7,3
7,0
5,9
8,0
8,4
7,9
7,9
8,8
7,8
7,4
7,1
7,6
9,1
8,8
8,3
7,8
7,9
7,7
7,6
Tevredenheid ouders totaal
Schooljaar 2014-2015
Algemene tevredenheid school
1.
Mijn kind voelt zich veilig op school.
2.
De sfeer op school is prettig.
3.
De docenten behandelen mijn kind met respect.
4.
Op school gelden duidelijke regels.
5.
De school geeft mij nuttige informatie over de vorderingen van
mijn kind.
6.
Ik word geïnformeerd over dingen die ik als ouder moet weten.
7.
De mening van ouders telt mee op deze school.
8.
De school biedt het onderwijs dat zij belooft.
9.
Ik ben tevreden over het onderwijs zoals de school dat aanbiedt.
10. De school beschikt over goede, vakbekwame docenten.
11. De school maakt leren voor mijn kind aantrekkelijk.
12. De school staat goed bekend.
13. Ik zou andere ouders aanraden deze school voor hun kind te
kiezen.
14. Mijn kind wordt goed begeleid door de mentor.
15. De school biedt leerlingen goede hulp bij leer- of
gedragsproblemen.
16. De school zorgt voor een goede begeleiding op keuzemomenten
(beroepsrichting, sector, leerweg, niveau, profiel).
7,7
7,9
7,6
7,7
8,3
7,9
7,8
7,2
7,7
7,6
7,3
6,9
8,1
7,5
8,0
7,4
7,6
Tevredenheid ouders per leerweg
Schooljaar 2014-2015
VMBO-B
1.
Mijn kind voelt zich veilig op school.
2.
De sfeer op school is prettig.
3.
De docenten behandelen mijn kind met respect.
4.
Op school gelden duidelijke regels.
5.
De school geeft mij nuttige informatie over de vorderingen van
mijn kind.
6.
Ik word geïnformeerd over dingen die ik als ouder moet weten.
7.
De mening van ouders telt mee op deze school.
8.
De school biedt het onderwijs dat zij belooft.
9.
Ik ben tevreden over het onderwijs zoals de school dat aanbiedt.
10. De school beschikt over goede, vakbekwame docenten.
11. De school maakt leren voor mijn kind aantrekkelijk.
12. De school staat goed bekend.
13. Ik zou andere ouders aanraden deze school voor hun kind te
kiezen.
14. Mijn kind wordt goed begeleid door de mentor.
15. De school biedt leerlingen goede hulp bij leer- of
gedragsproblemen.
16. De school zorgt voor een goede begeleiding op keuzemomenten
(beroepsrichting, sector, leerweg, niveau, profiel).
56
7,5
7,8
7,3
7,4
8,1
8,0
7,7
7,1
7,7
7,7
7,7
6,9
7,6
6,9
7,9
7,5
7,7
Schooljaar 2014-2015
VMBO-K
1.
Mijn kind voelt zich veilig op school.
2.
De sfeer op school is prettig.
3.
De docenten behandelen mijn kind met respect.
4.
Op school gelden duidelijke regels.
5.
De school geeft mij nuttige informatie over de vorderingen van
mijn kind.
6.
Ik word geïnformeerd over dingen die ik als ouder moet weten.
7.
De mening van ouders telt mee op deze school.
8.
De school biedt het onderwijs dat zij belooft.
9.
Ik ben tevreden over het onderwijs zoals de school dat aanbiedt.
10. De school beschikt over goede, vakbekwame docenten.
11. De school maakt leren voor mijn kind aantrekkelijk.
12. De school staat goed bekend.
13. Ik zou andere ouders aanraden deze school voor hun kind te
kiezen.
14. Mijn kind wordt goed begeleid door de mentor.
15. De school biedt leerlingen goede hulp bij leer- of
gedragsproblemen.
16. De school zorgt voor een goede begeleiding op keuzemomenten
(beroepsrichting, sector, leerweg, niveau, profiel).
Schooljaar 2014-2015
VMBO-(G)T
1.
Mijn kind voelt zich veilig op school.
2.
De sfeer op school is prettig.
3.
De docenten behandelen mijn kind met respect.
4.
Op school gelden duidelijke regels.
5.
De school geeft mij nuttige informatie over de vorderingen van
mijn kind.
6.
Ik word geïnformeerd over dingen die ik als ouder moet weten.
7.
De mening van ouders telt mee op deze school.
8.
De school biedt het onderwijs dat zij belooft.
9.
Ik ben tevreden over het onderwijs zoals de school dat aanbiedt.
10. De school beschikt over goede, vakbekwame docenten.
11. De school maakt leren voor mijn kind aantrekkelijk.
12. De school staat goed bekend.
13. Ik zou andere ouders aanraden deze school voor hun kind te
kiezen.
14. Mijn kind wordt goed begeleid door de mentor.
15. De school biedt leerlingen goede hulp bij leer- of
gedragsproblemen.
16. De school zorgt voor een goede begeleiding op keuzemomenten
(beroepsrichting, sector, leerweg, niveau, profiel).
VMBO Eindhoven
Tevredenheid leerlingen totaal
57
7,6
8,0
7,5
7,5
8,3
7,7
7,8
7,2
7,6
7,5
7,0
6,8
8,1
7,5
7,9
7,3
7,3
8,0
8,0
8,2
8,4
8,6
8,2
8,0
7,2
7,8
7,8
7,7
7,5
8,5
8,1
8,7
7,5
8,1
Schooljaar 2015-2016
Algemene tevredenheid school
1.
Word je door school uitgedaagd om je best te doen?
2.
Word je gemotiveerd door docenten?
3.
Houden docenten rekening met je sterke en zwakke punten?
4.
Hoe tevreden ben je over de afwisseling van verschillende
activiteiten tijdens de les?
5.
Hoe werkt ICT op jouw school?
6.
Hoe tevreden ben je over de hoeveelheid ICT die gebruikt wordt
tijdens wordt tijdens de lessen?
7.
Vind je dat de lessen aansluiten bij gebeurtenissen uit het nieuws?
8.
Hoe tevreden ben je over buitenschoolse activiteiten?
9.
Hoe tevreden ben je over de begeleiding richting een
vervolgstudie?
10. Behandelen docenten jou met respect?
11. Vind je dat jouw docenten goed uitleggen?
12. Hoe tevreden ben je over jouw mentor?
13. Krijg je extra hulp als je problemen hebt met leren?
14. Vertellen docenten jou duidelijk hoe jouw resultaten zijn?
15. Informeert de school jou over schoolzaken die voor leerlingen
belangrijk zijn?
16. Telt de mening van leerlingen mee op jouw school?
2015-2016
7,2
7,2
7,1
7,0
6,6
7,2
6,7
5,7
6,5
7,4
8,2
7,4
8,2
7,5
7,5
7,8
6,5
Schooljaar 2014-2015
Algemene tevredenheid school
1.
Ik voel me veilig op school.
2.
De sfeer op school is prettig.
3.
De docenten behandelen mij met respect.
4.
Op school gelden duidelijke regels.
5.
In de lessen doen we veel verschillende activiteiten (bijvoorbeeld
luisteren naar uitleg, zelfstandig werken, samenwerken, gebruiken
van ict).
6.
De docenten leggen goed uit.
7.
De docenten houden rekening met wat ik wel en niet kan.
8.
Ik word voldoende uitgedaagd om mijn best te doen op school.
9.
Ik ben tevreden over mijn mentor.
10. Ik weet bij wie ik op school terecht kan met mijn probleem.
11. Als het nodig is, krijg je extra begeleiding.
12. Ik word geholpen bij het maken van belangrijke keuzes (niveau,
leerweg, sector, profiel).
13. Docenten vertellen duidelijk hoe mijn resultaten zijn.
14. Ik word geïnformeerd over dingen die voor leerlingen belangrijk
zijn.
15. De mening van leerlingen telt mee op deze school.
2014-2015
7,1
8,4
7,2
7,5
7,7
7,1
6,8
6,7
7,0
6,8
7,5
7,3
6,7
7,0
7,1
6,0
Tevredenheid leerlingen per leerweg
Schooljaar 2015-2016
2015-2016
7,3
VMBO-B
58
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Word je door school uitgedaagd om je best te doen?
Word je gemotiveerd door docenten?
Houden docenten rekening met je sterke en zwakke punten?
Hoe tevreden ben je over de afwisseling van verschillende
activiteiten tijdens de les?
Hoe werkt ICT op jouw school?
Hoe tevreden ben je over de hoeveelheid ICT die gebruikt wordt
tijdens wordt tijdens de lessen?
Vind je dat de lessen aansluiten bij gebeurtenissen uit het nieuws?
Hoe tevreden ben je over buitenschoolse activiteiten?
Hoe tevreden ben je over de begeleiding richting een
vervolgstudie?
Behandelen docenten jou met respect?
Vind je dat jouw docenten goed uitleggen?
Hoe tevreden ben je over jouw mentor?
Krijg je extra hulp als je problemen hebt met leren?
Vertellen docenten jou duidelijk hoe jouw resultaten zijn?
Informeert de school jou over schoolzaken die voor leerlingen
belangrijk zijn?
Telt de mening van leerlingen mee op jouw school?
Schooljaar 2014-2015
VMBO-B
1.
Ik voel me veilig op school.
2.
De sfeer op school is prettig.
3.
De docenten behandelen mij met respect.
4.
Op school gelden duidelijke regels.
5.
In de lessen doen we veel verschillende activiteiten (bijvoorbeeld
luisteren naar uitleg, zelfstandig werken, samenwerken, gebruiken
van ict).
6.
De docenten leggen goed uit.
7.
De docenten houden rekening met wat ik wel en niet kan.
8.
Ik word voldoende uitgedaagd om mijn best te doen op school.
9.
Ik ben tevreden over mijn mentor.
10. Ik weet bij wie ik op school terecht kan met mijn probleem.
11. Als het nodig is, krijg je extra begeleiding.
12. Ik word geholpen bij het maken van belangrijke keuzes (niveau,
leerweg, sector, profiel).
13. Docenten vertellen duidelijk hoe mijn resultaten zijn.
14. Ik word geïnformeerd over dingen die voor leerlingen belangrijk
zijn.
15. De mening van leerlingen telt mee op deze school.
7,3
7,2
7,5
6,9
7,3
7,0
5,9
6,5
7,4
8,3
7,8
8,3
7,7
7,7
7,8
6,3
7,3
8,2
7,1
7,6
7,6
7,3
7,0
6,8
7,4
6,9
7,9
7,3
7,2
7,3
7,2
6,9
Schooljaar 2015-2016
VMBO-K
1.
Word je door school uitgedaagd om je best te doen?
2.
Word je gemotiveerd door docenten?
3.
Houden docenten rekening met je sterke en zwakke punten?
4.
Hoe tevreden ben je over de afwisseling van verschillende
activiteiten tijdens de les?
5.
Hoe werkt ICT op jouw school?
6.
Hoe tevreden ben je over de hoeveelheid ICT die gebruikt wordt
59
2015-2016
7,0
7,0
6,8
6,8
6,6
7,2
6,7
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
tijdens wordt tijdens de lessen?
Vind je dat de lessen aansluiten bij gebeurtenissen uit het nieuws?
Hoe tevreden ben je over buitenschoolse activiteiten?
Hoe tevreden ben je over de begeleiding richting een
vervolgstudie?
Behandelen docenten jou met respect?
Vind je dat jouw docenten goed uitleggen?
Hoe tevreden ben je over jouw mentor?
Krijg je extra hulp als je problemen hebt met leren?
Vertellen docenten jou duidelijk hoe jouw resultaten zijn?
Informeert de school jou over schoolzaken die voor leerlingen
belangrijk zijn?
Telt de mening van leerlingen mee op jouw school?
Schooljaar 2014-2015
VMBO-K
1.
Ik voel me veilig op school.
2.
De sfeer op school is prettig.
3.
De docenten behandelen mij met respect.
4.
Op school gelden duidelijke regels.
5.
In de lessen doen we veel verschillende activiteiten (bijvoorbeeld
luisteren naar uitleg, zelfstandig werken, samenwerken, gebruiken
van ict).
6.
De docenten leggen goed uit.
7.
De docenten houden rekening met wat ik wel en niet kan.
8.
Ik word voldoende uitgedaagd om mijn best te doen op school.
9.
Ik ben tevreden over mijn mentor.
10. Ik weet bij wie ik op school terecht kan met mijn probleem.
11. Als het nodig is, krijg je extra begeleiding.
12. Ik word geholpen bij het maken van belangrijke keuzes (niveau,
leerweg, sector, profiel).
13. Docenten vertellen duidelijk hoe mijn resultaten zijn.
14. Ik word geïnformeerd over dingen die voor leerlingen belangrijk
zijn.
15. De mening van leerlingen telt mee op deze school.
5,6
6,3
7,4
8,1
7,1
8,2
7,4
7,2
7,8
6,4
7,2
8,5
7,3
7,7
7,8
7,2
6,9
7,0
7,3
7,5
7,6
7,4
6,5
6,9
6,9
6,0
Schooljaar 2015-2016
VMBO-(G)T
1.
Word je door school uitgedaagd om je best te doen?
2.
Word je gemotiveerd door docenten?
3.
Houden docenten rekening met je sterke en zwakke punten?
4.
Hoe tevreden ben je over de afwisseling van verschillende
activiteiten tijdens de les?
5.
Hoe werkt ICT op jouw school?
6.
Hoe tevreden ben je over de hoeveelheid ICT die gebruikt wordt
tijdens wordt tijdens de lessen?
7.
Vind je dat de lessen aansluiten bij gebeurtenissen uit het nieuws?
8.
Hoe tevreden ben je over buitenschoolse activiteiten?
9.
Hoe tevreden ben je over de begeleiding richting een
vervolgstudie?
10. Behandelen docenten jou met respect?
11. Vind je dat jouw docenten goed uitleggen?
60
2015-2016
7,2
7,5
7,3
7,0
6,4
7,0
6,4
5,5
6,7
7,5
8,3
7,5
12.
13.
14.
15.
16.
Hoe tevreden ben je over jouw mentor?
Krijg je extra hulp als je problemen hebt met leren?
Vertellen docenten jou duidelijk hoe jouw resultaten zijn?
Informeert de school jou over schoolzaken die voor leerlingen
belangrijk zijn?
Telt de mening van leerlingen mee op jouw school?
Schooljaar 2014-2015
VMBO-(G)T
1.
Ik voel me veilig op school.
2.
De sfeer op school is prettig.
3.
De docenten behandelen mij met respect.
4.
Op school gelden duidelijke regels.
5.
In de lessen doen we veel verschillende activiteiten (bijvoorbeeld
luisteren naar uitleg, zelfstandig werken, samenwerken, gebruiken
van ict).
6.
De docenten leggen goed uit.
7.
De docenten houden rekening met wat ik wel en niet kan.
8.
Ik word voldoende uitgedaagd om mijn best te doen op school.
9.
Ik ben tevreden over mijn mentor.
10. Ik weet bij wie ik op school terecht kan met mijn probleem.
11. Als het nodig is, krijg je extra begeleiding.
12. Ik word geholpen bij het maken van belangrijke keuzes (niveau,
leerweg, sector, profiel).
13. Docenten vertellen duidelijk hoe mijn resultaten zijn.
14. Ik word geïnformeerd over dingen die voor leerlingen belangrijk
zijn.
15. De mening van leerlingen telt mee op deze school.
8,1
7,5
7,6
7,9
6,9
6,8
8,4
7,1
7,0
7,6
6,8
6,7
6,1
6,1
5,7
7,1
7,2
6,5
7,0
7,2
5,1
Tevredenheid ouders totaal
Schooljaar 2015-2016
Algemene tevredenheid school
1.
Mijn kind voelt zich veilig op school.
2.
De sfeer op school is prettig.
3.
De docenten behandelen mijn kind met respect.
4.
Op school gelden duidelijke regels.
5.
De school geeft mij nuttige informatie over de vorderingen van
mijn kind.
6.
Ik word geïnformeerd over dingen die ik als ouder moet weten.
7.
De mening van ouders telt mee op deze school.
8.
De school biedt het onderwijs dat zij belooft.
9.
Ik ben tevreden over het onderwijs zoals de school dat aanbiedt.
10. De school beschikt over goede, vakbekwame docenten.
11. De school maakt leren voor mijn kind aantrekkelijk.
12. De school staat goed bekend.
13. Ik zou andere ouders aanraden deze school voor hun kind te
kiezen.
14. Mijn kind wordt goed begeleid door de mentor.
15. De school biedt leerlingen goede hulp bij leer- of
gedragsproblemen.
61
2015-2016
7,8
8,4
7,9
8,1
8,7
7,2
7,6
7,2
7,8
7,9
7,4
7,3
8,5
8,1
7,4
7,3
16.
De school zorgt voor een goede begeleiding op keuzemomenten
(beroepsrichting, sector, leerweg, niveau, profiel).
Schooljaar 2014-2015
Algemene tevredenheid school
1.
Mijn kind voelt zich veilig op school.
2.
De sfeer op school is prettig.
3.
De docenten behandelen mijn kind met respect.
4.
Op school gelden duidelijke regels.
5.
De school geeft mij nuttige informatie over de vorderingen van
mijn kind.
6.
Ik word geïnformeerd over dingen die ik als ouder moet weten.
7.
De mening van ouders telt mee op deze school.
8.
De school biedt het onderwijs dat zij belooft.
9.
Ik ben tevreden over het onderwijs zoals de school dat aanbiedt.
10. De school beschikt over goede, vakbekwame docenten.
11. De school maakt leren voor mijn kind aantrekkelijk.
12. De school staat goed bekend.
13. Ik zou andere ouders aanraden deze school voor hun kind te
kiezen.
14. Mijn kind wordt goed begeleid door de mentor.
15. De school biedt leerlingen goede hulp bij leer- of
gedragsproblemen.
16. De school zorgt voor een goede begeleiding op keuzemomenten
(beroepsrichting, sector, leerweg, niveau, profiel).
7,3
7,8
8,0
7,7
7,9
8,6
7,6
7,6
7,0
7,8
8,0
7,7
7,5
8,5
8,4
7,8
7,6
7,4
Tevredenheid ouders per leerweg
Schooljaar 2015-2016
VMBO-B
1.
Mijn kind voelt zich veilig op school.
2.
De sfeer op school is prettig.
3.
De docenten behandelen mijn kind met respect.
4.
Op school gelden duidelijke regels.
5.
De school geeft mij nuttige informatie over de vorderingen van
mijn kind.
6.
Ik word geïnformeerd over dingen die ik als ouder moet weten.
7.
De mening van ouders telt mee op deze school.
8.
De school biedt het onderwijs dat zij belooft.
9.
Ik ben tevreden over het onderwijs zoals de school dat aanbiedt.
10. De school beschikt over goede, vakbekwame docenten.
11. De school maakt leren voor mijn kind aantrekkelijk.
12. De school staat goed bekend.
13. Ik zou andere ouders aanraden deze school voor hun kind te
kiezen.
14. Mijn kind wordt goed begeleid door de mentor.
15. De school biedt leerlingen goede hulp bij leer- of
gedragsproblemen.
16. De school zorgt voor een goede begeleiding op keuzemomenten
(beroepsrichting, sector, leerweg, niveau, profiel).
Schooljaar 2014-2015
62
8,0
8,4
7,9
8,0
8,7
7,6
8,1
7,6
7,9
7,9
7,7
7,8
8,7
8,0
7,9
7,9
7,4
VMBO-B
1.
Mijn kind voelt zich veilig op school.
2.
De sfeer op school is prettig.
3.
De docenten behandelen mijn kind met respect.
4.
Op school gelden duidelijke regels.
5.
De school geeft mij nuttige informatie over de vorderingen van
mijn kind.
6.
Ik word geïnformeerd over dingen die ik als ouder moet weten.
7.
De mening van ouders telt mee op deze school.
8.
De school biedt het onderwijs dat zij belooft.
9.
Ik ben tevreden over het onderwijs zoals de school dat aanbiedt.
10. De school beschikt over goede, vakbekwame docenten.
11. De school maakt leren voor mijn kind aantrekkelijk.
12. De school staat goed bekend.
13. Ik zou andere ouders aanraden deze school voor hun kind te
kiezen.
14. Mijn kind wordt goed begeleid door de mentor.
15. De school biedt leerlingen goede hulp bij leer- of
gedragsproblemen.
16. De school zorgt voor een goede begeleiding op keuzemomenten
(beroepsrichting, sector, leerweg, niveau, profiel).
Schooljaar 2015-2016
VMBO-K
1.
Mijn kind voelt zich veilig op school.
2.
De sfeer op school is prettig.
3.
De docenten behandelen mijn kind met respect.
4.
Op school gelden duidelijke regels.
5.
De school geeft mij nuttige informatie over de vorderingen van
mijn kind.
6.
Ik word geïnformeerd over dingen die ik als ouder moet weten.
7.
De mening van ouders telt mee op deze school.
8.
De school biedt het onderwijs dat zij belooft.
9.
Ik ben tevreden over het onderwijs zoals de school dat aanbiedt.
10. De school beschikt over goede, vakbekwame docenten.
11. De school maakt leren voor mijn kind aantrekkelijk.
12. De school staat goed bekend.
13. Ik zou andere ouders aanraden deze school voor hun kind te
kiezen.
14. Mijn kind wordt goed begeleid door de mentor.
15. De school biedt leerlingen goede hulp bij leer- of
gedragsproblemen.
16. De school zorgt voor een goede begeleiding op keuzemomenten
(beroepsrichting, sector, leerweg, niveau, profiel).
Schooljaar 2014-2015
VMBO-K
1.
Mijn kind voelt zich veilig op school.
2.
De sfeer op school is prettig.
3.
De docenten behandelen mijn kind met respect.
4.
Op school gelden duidelijke regels.
5.
De school geeft mij nuttige informatie over de vorderingen van
mijn kind.
63
7,9
8,0
7,7
8,2
8,6
7,4
7,5
7,3
7,8
8,2
7,9
7,8
8,3
8,6
8,3
7,8
7,6
7,5
8,0
7,7
7,9
8,6
6,8
7,2
7,2
7,3
7,6
7,2
6,9
8,2
7,9
7,7
7,1
7,0
7,9
7,9
7,7
7,9
8,8
7,8
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Ik word geïnformeerd over dingen die ik als ouder moet weten.
De mening van ouders telt mee op deze school.
De school biedt het onderwijs dat zij belooft.
Ik ben tevreden over het onderwijs zoals de school dat aanbiedt.
De school beschikt over goede, vakbekwame docenten.
De school maakt leren voor mijn kind aantrekkelijk.
De school staat goed bekend.
Ik zou andere ouders aanraden deze school voor hun kind te
kiezen.
Mijn kind wordt goed begeleid door de mentor.
De school biedt leerlingen goede hulp bij leer- of
gedragsproblemen.
De school zorgt voor een goede begeleiding op keuzemomenten
(beroepsrichting, sector, leerweg, niveau, profiel).
Schooljaar 2015-2016
VMBO-(G)T
1.
Mijn kind voelt zich veilig op school.
2.
De sfeer op school is prettig.
3.
De docenten behandelen mijn kind met respect.
4.
Op school gelden duidelijke regels.
5.
De school geeft mij nuttige informatie over de vorderingen van
mijn kind.
6.
Ik word geïnformeerd over dingen die ik als ouder moet weten.
7.
De mening van ouders telt mee op deze school.
8.
De school biedt het onderwijs dat zij belooft.
9.
Ik ben tevreden over het onderwijs zoals de school dat aanbiedt.
10. De school beschikt over goede, vakbekwame docenten.
11. De school maakt leren voor mijn kind aantrekkelijk.
12. De school staat goed bekend.
13. Ik zou andere ouders aanraden deze school voor hun kind te
kiezen.
14. Mijn kind wordt goed begeleid door de mentor.
15. De school biedt leerlingen goede hulp bij leer- of
gedragsproblemen.
16. De school zorgt voor een goede begeleiding op keuzemomenten
(beroepsrichting, sector, leerweg, niveau, profiel).
Schooljaar 2014-2015
VMBO-(G)T
1.
Mijn kind voelt zich veilig op school.
2.
De sfeer op school is prettig.
3.
De docenten behandelen mijn kind met respect.
4.
Op school gelden duidelijke regels.
5.
De school geeft mij nuttige informatie over de vorderingen van
mijn kind.
6.
Ik word geïnformeerd over dingen die ik als ouder moet weten.
7.
De mening van ouders telt mee op deze school.
8.
De school biedt het onderwijs dat zij belooft.
9.
Ik ben tevreden over het onderwijs zoals de school dat aanbiedt.
10. De school beschikt over goede, vakbekwame docenten.
11. De school maakt leren voor mijn kind aantrekkelijk.
12. De school staat goed bekend.
64
7,9
7,1
8,1
8,1
7,7
7,4
8,7
8,4
7,8
7,5
7,3
7,8
8,7
8,2
8,3
8,7
7,4
7,5
6,9
8,1
8,1
7,4
7,2
8,8
8,5
6,6
6,9
7,6
7,5
8,1
7,6
7,3
8,2
7,4
7,3
6,5
7,4
7,4
7,3
6,9
8,6
13.
14.
15.
16.
Ik zou andere ouders aanraden deze school voor hun kind te
kiezen.
Mijn kind wordt goed begeleid door de mentor.
De school biedt leerlingen goede hulp bij leer- of
gedragsproblemen.
De school zorgt voor een goede begeleiding op keuzemomenten
(beroepsrichting, sector, leerweg, niveau, profiel).
65
7,9
7,3
7,4
7,3
6.2.
MBO
JOB-monitor
Tevredenheidonderzoek onder zittende MBO-leerlingen schooljaar 2015-2016
In de overzichten is naast de resultaten van de JOB-monitor 2016 ter vergelijking de resultaten van
de JOB-monitor 2014 weergegeven. De laatste kolom betreft het landelijk gemiddelde.
De Rooi Pannen totaal
2015
JOB-monitor 2016
Lessen/programma
Toetsing
Studie / loopbaanbegeleiding
Studiebegeleiding
Vaardigheden en motivatie
Stage (BOL)
Werkplek (BBL)
Veiligheid en sfeer
Informatie
Rechten en plichten / Organisatie
Onderwijsfaciliteiten
Studentinspraak op school
Opnieuw kiezen voor de opleiding
Opnieuw kiezen voor de instelling
Rapportcijfer afdeling
Rapportcijfer instelling
De Rooi
Pannen
Landelijk
3,6
3,7
3,3
3,6
3,4
3,6
3,8
4,1
3,8
3,5
3,8
3,3
3,5
3,7
7,3
7,3
3,4
3,8
3,4
3,6
3,4
3,6
3,8
3,8
3,5
3,3
3,7
3,3
3,5
3,3
7,0
6,6
De Rooi
Pannen
Landelijk
3,5
3,4
3,8
3,8
3,4
3,3
3,6
3,5
3,8
3,7
3,6
3,6
3,8
3,8
4,2
3,8
3,8
3,4
3,5
3,2
3,6
3,5
3,3
3,2
3,5
3,4
3,8
3,2
7,3
7,0
7,4
6,5
2014
JOB-monitor 2014
Lessen/programma
Toetsing
Studie / loopbaanbegeleiding
Studiebegeleiding
Competenties
Stage (BOL)
Werkplek (BBL)
Veiligheid en sfeer
Informatie
Rechten en plichten / Organisatie
Onderwijsfaciliteiten
Studentinspraak op school
Opnieuw kiezen voor de opleiding
Opnieuw kiezen voor de instelling
Rapportcijfer afdeling
Rapportcijfer instelling
66
MBO naar sector
2015
JOB-monitor 2016
Lessen/programma
Toetsing
Studie / loopbaanbegeleiding
Studiebegeleiding
Vaardigheden en motivatie
Stage (BOL)
Werkplek (BBL)
Veiligheid en sfeer
Informatie
Rechten en plichten / Organisatie
Onderwijsfaciliteiten
Studentinspraak op school
Opnieuw kiezen voor de opleiding
Opnieuw kiezen voor de instelling
Rapportcijfer afdeling
Rapportcijfer instelling
Horeca
Toerisme/
Recreatie/
Evenementen
Handel
Vormgeving
3,6
3,8
3,4
3,6
3,5
3,6
3,8
4,1
3,9
3,6
3,9
3,3
3,5
3,7
7,3
7,4
3,6
3,7
3,4
3,5
3,4
3,6
3,4
3,7
3,2
3,4
3,2
3,5
3,7
3,9
3,7
3,3
3,7
3,1
3,2
3,5
6,7
7,0
3,8
3,7
3,4
3,8
3,6
3,6
Horeca
Toerisme/
Recreatie/
Evenementen
Handel
Vormgeving
3,6
4,0
3,5
3,7
3,8
3,6
3,8
4,2
3,9
3,6
3,8
3,3
3,6
3,8
7,4
7,5
3,5
3,7
3,4
3,6
3,8
3,8
3,4
3,7
3,3
3,5
3,6
3,5
3,7
4,1
3,6
3,4
3,5
3,3
3,3
3,7
7,0
7,2
3,5
3,6
3,3
3,7
3,7
3,6
4,0
3,7
3,4
3,7
3,3
3,5
3,7
7,4
7,3
4,3
3,8
3,6
3,6
3,6
4,0
4,1
7,6
7,7
2014
JOB-monitor 2014
Lessen/programma
Toetsing
Studie / loopbaanbegeleiding
Studiebegeleiding
Competenties
Stage (BOL)
Werkplek (BBL)
Veiligheid en sfeer
Informatie
Rechten en plichten / Organisatie
Onderwijsfaciliteiten
Studentinspraak op school
Opnieuw kiezen voor de opleiding
Opnieuw kiezen voor de instelling
Rapportcijfer afdeling
Rapportcijfer instelling
4,1
3,6
3,4
3,6
3,3
3,5
3,7
7,4
7,4
67
4,2
3,7
3,5
3,2
3,5
3,8
3,9
7,5
7,6
MBO naar afdeling
2015
JOB-monitor 2016
Lessen/programma
Toetsing
Studie / loopbaanbegeleiding
Studiebegeleiding
Vaardigheden en motivatie
Stage (BOL)
Werkplek (BBL)
Veiligheid en sfeer
Informatie
Rechten en plichten / Organisatie
Onderwijsfaciliteiten
Studentinspraak op school
Opnieuw kiezen voor de opleiding
Opnieuw kiezen voor de instelling
Rapportcijfer afdeling
Rapportcijfer instelling
Horeca
Tilburg
Toerisme/
Evenementen
Tilburg
Handel
Tilburg
Vormgeving
Tilburg
Horeca
Breda
Toerisme/
Recreatie
Breda
Horeca
Eindhoven
Toerisme/
Recreatie
Eindhoven
3,6
3,9
3,5
3,7
3,5
3,6
3,8
4,1
3,9
3,6
3,9
3,3
3,4
3,7
7,2
7,3
3,4
3,6
3,3
3,4
3,3
3,5
3,4
3,7
3,2
3,4
3,2
3,5
3,7
3,9
3,7
3,3
3,7
3,1
3,2
3,5
6,7
7,0
3,8
3,7
3,4
3,8
3,6
3,6
3,7
3,8
3,4
3,6
3,5
3,6
3,6
3,9
3,4
3,6
3,5
3,6
3,9
4,2
4,0
3,6
4,0
3,2
3,6
3,8
7,4
7,4
3,6
3,6
3,4
3,5
3,5
3,6
4,3
3,8
3,6
3,6
3,6
4,0
4,1
7,6
7,7
3,5
3,7
3,4
3,6
3,4
3,5
3,6
4,1
3,8
3,5
3,8
3,3
3,5
3,7
7,2
7,4
Horeca
Tilburg
Toerisme/
Evenementen
Tilburg
Handel
Tilburg
Vormgeving
Tilburg
Horeca
Breda
Toerisme/
Recreatie
Breda
Horeca
Eindhoven
Toerisme/
Recreatie
Eindhoven
3,5
3,5
3,4
3,5
3,6
3,5
3,6
3,5
4,0
3,6
3,7
3,6
3,9
3,7
4,0
3,8
3,4
3,4
3,3
3,3
3,5
3,4
3,6
3,3
3,6
3,7
3,5
3,7
3,7
3,5
3,7
3,6
3,8
3,8
3,6
3,7
3,8
3,8
3,9
3,8
3,6
3,9
3,5
3,6
3,5
3,6
3,7
3,8
4,0
3,6
3,3
3,6
3,2
3,4
3,6
7,2
7,1
4,0
3,7
3,4
3,7
3,4
3,5
3,8
7,5
7,5
4,0
3,7
3,4
3,7
3,2
3,5
3,7
7,5
7,4
2014
JOB-monitor 2014
Lessen/programma
Toetsing
Studie / loopbaanbegeleiding
Studiebegeleiding
Competenties
Stage (BOL)
Werkplek (BBL)
Veiligheid en sfeer
Informatie
Rechten en plichten / Organisatie
Onderwijsfaciliteiten
Studentinspraak op school
Opnieuw kiezen voor de opleiding
Opnieuw kiezen voor de instelling
Rapportcijfer afdeling
Rapportcijfer instelling
3,8
3,7
3,8
3,8
4,1
4,2
4,1
4,2
4,3
3,9
4,3
4,1
3,8
3,6
3,6
3,7
3,9
3,6
4,0
3,7
3,4
3,5
3,4
3,5
3,6
3,4
3,7
3,4
3,7
3,5
3,5
3,2
3,7
3,7
4,0
3,6
3,2
3,3
3,3
3,5
3,3
3,4
3,4
3,2
3,5
3,5
3,3
3,8
3,6
3,5
3,7
3,6
3,6
3,7
3,7
3,9
3,8
3,7
3,9
3,8
7,3
7,5
7,0
7,5
7,4
7,2
7,6
7,4
7,2
7,4
7,2
7,6
7,6
7,3
7,7
7,4
68
BVE-Monitor
Tevredenheidonderzoek onder gediplomeerde schoolverlaters MBO
Extern rendement MBO
Gegevens met betrekking tot het extern rendement zijn gebaseerd op de resultaten van de BVE
Monitor 2014, de landelijke enquête onder MBO-gediplomeerde van het schooljaar 2012-2013.
De Monitor 2013, de MBO-gediplomeerde van het schooljaar 2011-2012 zijn ter vergelijking
tussen haakjes opgenomen.
De Rooi Pannen BOL
De MBO leerlingen van de leerweg BOL zijn net als voorgaand schooljaar zeer tevreden over de
opleiding 76% (79%), landelijk 60%, (62%). De sfeer op school wordt door de leerlingen zeer
positief beoordeeld 81% (86%), landelijk 57%, (57%). De leerlingen ervaren de manier van
lesgeven 67% (73%), landelijk 48% (46%) erg prettig. Daarbij zijn ze zeer tevreden over de
kwaliteit van de docenten 68% (76%), landelijk 50% (47%). Leerlingen vinden dat ze veel
carrièremogelijkheden hebben 60% (49%), landelijk 46% (46%).
De Rooi Pannen BBL
Leerlingen van de leerweg BBL zijn zeer tevreden over de opleiding 72% (82%), landelijk 60%
(62%). De leerlingen zijn tevreden over voorlichting die gegeven werd over de studie- en
beroepsmogelijkheden 56% (44%), landelijk 35% (34%). Hierbij geven ze aan dat ze een goede
basis hebben om te starten op de arbeidsmarkt 75% (71%), landelijk 46% (45%). Ze vinden dat
de opleiding voldoende/goed aansluit op de functie 98% (81%), landelijk 77% (78%).
69
MBO totaal
De Rooi Pannen
Tevredenheid met opleiding
De Rooi Pannen
Schaal
Algemene tevredenheid
Opleiding opnieuw kiezen aan dezelfde school
% ja
Tevredenheid over…
Voorlichting over studie- en beroepsmogelijkheden
Sfeer op school
Manier waarop leraren lesgeven
Kwaliteit van docenten
Hoeveelheid praktijk
Inhoud van de vakken
(Studie)begeleiding
Manier van examineren
Kwaliteit van examens
Huisvestiging
Voorzieningen zoals bibliotheek, mediatheek, werkplaatsen, ict
% (zeer)
% (zeer)
% (zeer)
% (zeer)
% (zeer)
% (zeer)
% (zeer)
% (zeer)
% (zeer)
% (zeer)
% (zeer)
Oordeel over opleiding
Docenten streng in beoordeling
Opleiding uitdagend qua niveau
Examens/opdrachten pittig
Voldoende getoetst op inzicht
tevreden
tevreden
tevreden
tevreden
tevreden
tevreden
tevreden
tevreden
tevreden
tevreden
tevreden
% mee
% mee
% mee
% mee
Stage/beroepspraktijkvorming
Begeleiding vanuit school
Begeleiding vanuit bpv-/stageplaats
eens
eens
eens
eens
% (zeer) tevreden
% (zeer) tevreden
De Rooi Pannen
2014
2013
Landelijk
2014
2013
75
79
60
62
54
80
68
69
62
58
55
59
62
68
50
53
84
72
75
63
56
53
63
61
70
51
35
57
48
50
51
40
42
47
47
52
42
34
57
46
47
51
40
41
47
46
51
42
24
41
25
46
29
43
22
45
20
34
28
40
21
34
28
40
62
63
57
64
41
66
41
64
Arbeidsmarktintrede
De Rooi Pannen
Schaal
%
Biedt zich aan op arbeidsmarkt
De Rooi Pannen
2014
2013
61
68
Landelijk
2014
2013
71
74
Voorbereiding
Goede basis om te starten op de arbeidsmarkt
Goede basis voor verder ontwikkelen kennis en vaardigheden
% sterke mate
% sterke mate
61
69
51
65
46
57
45
56
Aansluiting
Voldoende/goede aansluiting opleiding en functie
Functieniveau past bij opleidingsniveau
Functierichting past bij opleidingsrichting
Benutting van kennis en vaardigheden
%
%
%
% sterke mate
84
76
64
69
75
66
61
55
77
68
69
63
78
70
72
60
%
euro
% (heel) veel
% (zeer) tevreden
6,6
8,97
61
71
3,5
9,11
52
64
9,5
9,62
46
65
8,1
10,10
46
66
Succes
Werkloosheid
Bruto uurloon (mediaan)
Carrièremogelijkheden
Tevredenheid met functie
Vervolgonderwijs
De Rooi Pannen
Schaal
%
Doorstroom naar vervolgonderwijs
Aansluiting
Sector vervolgopleiding past bij gevolgde opleiding
Redelijke/goede aansluiting met vervolgopleiding
Succes
% drop-outs in vervolgonderwijs
% studiewisselaars in vervolgonderwijs
Bevorderd naar 2e leerjaar
Gemiddeld aantal studiepunten in het eerste jaar van HBO-opleiding
% vakken met voldoende afgesloten (indien niet HBO-opleiding)
70
De Rooi Pannen
2014
2013
48
49
Landelijk
2014
2013
44
42
%
%
61
70
61
66
65
69
65
70
%
%
%
Gemiddelde
Gemiddelde
10
7
81
56,5
87,3
13
6
84
54,8
95,6
6
5
82
52,5
85,8
6
4
82
50,6
86,9
De Rooi Pannen
Tevredenheid met opleiding
De Rooi Pannen
Schaal
BOL
BOL
BBL
BBL
De Rooi Pannen
2014
2013
Landelijk
2014
2013
De Rooi Pannen
2014
2013
Landelijk
2014
2013
Algemene tevredenheid
Opleiding opnieuw kiezen aan dezelfde school
% ja
76
79
60
62
72
82
60
62
Voorlichting over studie- en beroepsmogelijkheden
% (zeer) tevreden
44
35
34
76
69
57
57
% (zeer) tevreden
46
71
62
48
46
Kwaliteit van docenten
% (zeer) tevreden
47
71
67
50
47
Hoeveelheid praktijk
% (zeer) tevreden
51
53
51
51
51
Inhoud van de vakken
% (zeer) tevreden
40
61
64
40
40
(Studie)begeleiding
% (zeer) tevreden
41
49
51
42
41
Manier van examineren
% (zeer) tevreden
47
61
67
47
47
Kwaliteit van examens
% (zeer) tevreden
46
71
64
47
46
Huisvestiging
% (zeer) tevreden
51
66
62
52
51
Voorzieningen zoals bibliotheek, mediatheek, werkplaatsen, ict
% (zeer) tevreden
35
57
48
50
51
40
42
47
47
52
42
57
Manier waarop leraren lesgeven
55
86
73
76
65
55
53
63
61
72
51
56
% (zeer) tevreden
54
81
67
68
64
57
56
59
60
69
50
34
Sfeer op school
42
51
54
42
42
25
41
26
47
28
42
21
45
20
34
28
40
21
20
32
20
21
34
43
53
34
34
28
23
29
28
28
40
40
42
40
40
65
66
56
66
41
66
41
47
62
41
41
64
53
51
66
64
Tevredenheid over…
Oordeel over opleiding
Docenten streng in beoordeling
% mee eens
Opleiding uitdagend qua niveau
% mee eens
Examens/opdrachten pittig
% mee eens
Voldoende getoetst op inzicht
% mee eens
Stage/beroepspraktijkvorming
Begeleiding vanuit school
% (zeer) tevreden
Begeleiding vanuit bpv-/stageplaats
% (zeer) tevreden
Arbeidsmarktintrede
De Rooi Pannen
Biedt zich aan op arbeidsmarkt
Schaal
%
BOL
BOL
BBL
BBL
De Rooi Pannen
2014
2013
Landelijk
2014
2013
71
74
De Rooi Pannen
2014
2013
82
95
Landelijk
2014
2013
71
74
56
64
56
69
46
64
46
57
45
75
71
46
45
56
67
71
57
56
78
76
59
63
74
65
56
51
77
68
69
63
78
98
81
77
78
70
74
70
68
70
72
81
85
69
72
60
85
75
63
60
6,8
8,65
60
70
3,1
9,07
49
63
9,5
9,62
46
65
Voorbereiding
Goede basis om te starten op de arbeidsmarkt
% sterke mate
Goede basis voor verder ontwikkelen kennis en vaardigheden
% sterke mate
Aansluiting
Voldoende/goede aansluiting opleiding en functie
%
Functieniveau past bij opleidingsniveau
%
Functierichting past bij opleidingsrichting
%
Benutting van kennis en vaardigheden
% sterke mate
Succes
Werkloosheid
Bruto uurloon (mediaan)
Carrièremogelijkheden
Tevredenheid met functie
%
euro
% (heel) veel
% (zeer) tevreden
8,1
6,0
5,7
9,5
8,1
10,10
9,74
9,48
9,62
10,10
46
64
69
46
46
66
73
69
65
66
Vervolgonderwijs
BOL
BOL
BBL
BBL
De Rooi Pannen
De Rooi Pannen
2014
2013
Landelijk
2014
2013
44
42
De Rooi Pannen
2014
2013
25
17
Landelijk
2014
2013
44
42
Doorstroom naar vervolgonderwijs
Schaal
%
53
53
64
69
62
65
65
69
65
36
40
65
65
70
73
86
69
70
9
7
82
57,0
88,0
13
7
84
54,7
95,0
6
5
82
52,5
85,8
6
12
0
6
6
4
0
0
5
4
82
70
75
82
82
50,6
46,8
60,0
52,5
50,6
86,9
80,0
100,0
85,8
86,9
Aansluiting
Sector vervolgopleiding past bij gevolgde opleiding
%
Redelijke/goede aansluiting met vervolgopleiding
%
Succes
% drop-outs in vervolgonderwijs
%
% studiewisselaars in vervolgonderwijs
%
Bevorderd naar 2e leerjaar
%
Gemiddeld aantal studiepunten in het eerste jaar van HBO-opleiding
Gemiddelde
% vakken met voldoende afgesloten (indien niet HBO-opleiding)
Gemiddelde
71
MBO naar afdeling
Horeca Tilburg
Tevredenheid met opleiding
De Rooi Pannen
Schaal
Algemene tevredenheid
Opleiding opnieuw kiezen aan dezelfde school
Tevredenheid over…
Voorlichting over studie- en beroepsmogelijkheden
Sfeer op school
Manier waarop leraren lesgeven
Kwaliteit van docenten
Hoeveelheid praktijk
Inhoud van de vakken
(Studie)begeleiding
Manier van examineren
Kwaliteit van examens
Huisvestiging
Voorzieningen zoals bibliotheek, mediatheek, werkplaatsen, ict
Oordeel over opleiding
Docenten streng in beoordeling
Opleiding uitdagend qua niveau
Examens/opdrachten pittig
Voldoende getoetst op inzicht
Stage/beroepspraktijkvorming
Begeleiding vanuit school
Begeleiding vanuit bpv-/stageplaats
% ja
% (zeer)
% (zeer)
% (zeer)
% (zeer)
% (zeer)
% (zeer)
% (zeer)
% (zeer)
% (zeer)
% (zeer)
% (zeer)
tevreden
tevreden
tevreden
tevreden
tevreden
tevreden
tevreden
tevreden
tevreden
tevreden
tevreden
% mee
% mee
% mee
% mee
eens
eens
eens
eens
% (zeer) tevreden
% (zeer) tevreden
BOL
BOL
BBL
BBL
Horeca Tilburg
2014
2013
Landelijk
2014
2013
Horeca Tilburg
2014
2013
Landelijk
2014
2013
76
83
60
62
70
96
60
62
53
79
55
61
66
58
41
39
47
58
45
68
86
78
78
78
65
56
59
49
64
52
35
57
48
50
51
40
42
47
47
52
42
34
57
46
47
51
40
41
47
46
51
42
47
85
71
76
50
62
56
65
71
67
53
61
74
70
70
52
70
61
74
74
61
57
35
57
48
50
51
40
42
47
47
52
42
34
57
46
47
51
40
41
47
46
51
42
24
19
11
32
33
46
16
43
20
34
28
40
21
34
28
40
23
54
17
43
35
61
39
57
20
34
28
40
21
34
28
40
58
68
55
64
41
66
41
64
55
52
74
48
41
66
41
64
Arbeidsmarktintrede
De Rooi Pannen
Biedt zich aan op arbeidsmarkt
Schaal
%
BOL
BOL
BBL
BBL
Horeca Tilburg
2014
2013
59
64
Landelijk
2014
2013
71
74
Horeca Tilburg
2014
2013
84
91
Landelijk
2014
2013
71
74
Voorbereiding
Goede basis om te starten op de arbeidsmarkt
Goede basis voor verder ontwikkelen kennis en vaardigheden
% sterke mate
% sterke mate
45
59
73
85
46
57
45
56
79
70
65
65
46
57
45
56
Aansluiting
Voldoende/goede aansluiting opleiding en functie
Functieniveau past bij opleidingsniveau
Functierichting past bij opleidingsrichting
Benutting van kennis en vaardigheden
%
%
%
% sterke mate
86
81
81
76
81
76
72
72
77
68
69
63
78
70
72
60
96
72
69
82
80
75
80
75
77
68
69
63
78
70
72
60
%
euro
% (heel) veel
% (zeer) tevreden
4,5
8,59
67
71
2,9
9,52
74
84
9,5
9,62
46
65
8,1
10,10
46
66
6,5
9,41
56
69
0,0
10,15
70
65
9,5
9,62
46
65
8,1
10,10
46
66
Succes
Werkloosheid
Bruto uurloon (mediaan)
Carrièremogelijkheden
Tevredenheid met functie
Vervolgonderwijs
BOL
BOL
BBL
BBL
De Rooi Pannen
Horeca Tilburg
2014
2013
40
54
Landelijk
2014
2013
44
42
Horeca Tilburg
2014
2013
24
24
Landelijk
2014
2013
44
42
Doorstroom naar vervolgonderwijs
Aansluiting
Sector vervolgopleiding past bij gevolgde opleiding
Redelijke/goede aansluiting met vervolgopleiding
Succes
% drop-outs in vervolgonderwijs
% studiewisselaars in vervolgonderwijs
Bevorderd naar 2e leerjaar
Gemiddeld aantal studiepunten in het eerste jaar van HBO-opleiding
% vakken met voldoende afgesloten (indien niet HBO-opleiding)
Schaal
%
%
%
56
50
73
62
65
69
65
70
50
50
25
83
65
69
65
70
%
%
%
Gemiddelde
Gemiddelde
12
0
93
52,2
94,4
11
5
87
56,8
91,7
6
5
82
52,5
85,8
6
4
82
50,6
86,9
0
0
67
45,0
80,0
0
0
75
60,0
100,0
6
5
82
52,5
85,8
6
4
82
50,6
86,9
72
Toerisme/Evenementen Tilburg
Resultaten 2013 hebben betrekking op de leerling voor de
samenvoeging met MCE, dus alleen Toerisme / Recreatie.
Tevredenheid met opleiding
De Rooi Pannen
Schaal
Algemene tevredenheid
Opleiding opnieuw kiezen aan dezelfde school
% ja
Tevredenheid over…
Voorlichting over studie- en beroepsmogelijkheden
Sfeer op school
Manier waarop leraren lesgeven
Kwaliteit van docenten
Hoeveelheid praktijk
Inhoud van de vakken
(Studie)begeleiding
Manier van examineren
Kwaliteit van examens
Huisvestiging
Voorzieningen zoals bibliotheek, mediatheek, werkplaatsen, ict
% (zeer)
% (zeer)
% (zeer)
% (zeer)
% (zeer)
% (zeer)
% (zeer)
% (zeer)
% (zeer)
% (zeer)
% (zeer)
Oordeel over opleiding
Docenten streng in beoordeling
Opleiding uitdagend qua niveau
Examens/opdrachten pittig
Voldoende getoetst op inzicht
tevreden
tevreden
tevreden
tevreden
tevreden
tevreden
tevreden
tevreden
tevreden
tevreden
tevreden
% mee
% mee
% mee
% mee
Stage/beroepspraktijkvorming
Begeleiding vanuit school
Begeleiding vanuit bpv-/stageplaats
eens
eens
eens
eens
% (zeer) tevreden
% (zeer) tevreden
T/E Tilburg
2014
2013
Landelijk
2014
2013
83
78
60
62
63
89
74
74
74
68
74
63
61
87
61
54
90
82
85
70
49
49
78
75
85
48
35
57
48
50
51
40
42
47
47
52
42
34
57
46
47
51
40
41
47
46
51
42
18
45
29
42
15
45
20
38
20
34
28
40
21
34
28
40
63
74
50
72
41
66
41
64
Arbeidsmarktintrede
De Rooi Pannen
Schaal
%
Biedt zich aan op arbeidsmarkt
T/E Tilburg
2014
2013
50
77
Landelijk
2014
2013
71
74
Voorbereiding
Goede basis om te starten op de arbeidsmarkt
Goede basis voor verder ontwikkelen kennis en vaardigheden
% sterke mate
% sterke mate
39
61
48
70
46
57
45
56
Aansluiting
Voldoende/goede aansluiting opleiding en functie
Functieniveau past bij opleidingsniveau
Functierichting past bij opleidingsrichting
Benutting van kennis en vaardigheden
%
%
%
% sterke mate
56
88
56
62
84
77
62
56
77
68
69
63
78
70
72
60
%
euro
% (heel) veel
% (zeer) tevreden
15,8
9,62
56
62
3,7
8,50
44
67
9,5
9,62
46
65
8,1
10,10
46
66
Succes
Werkloosheid
Bruto uurloon (mediaan)
Carrièremogelijkheden
Tevredenheid met functie
Vervolgonderwijs
De Rooi Pannen
Schaal
%
Doorstroom naar vervolgonderwijs
Aansluiting
Sector vervolgopleiding past bij gevolgde opleiding
Redelijke/goede aansluiting met vervolgopleiding
Succes
% drop-outs in vervolgonderwijs
% studiewisselaars in vervolgonderwijs
Bevorderd naar 2e leerjaar
Gemiddeld aantal studiepunten in het eerste jaar van HBO-opleiding
% vakken met voldoende afgesloten (indien niet HBO-opleiding)
73
T/E Tilburg
2014
2013
70
41
Landelijk
2014
2013
44
42
%
%
67
69
59
59
65
69
65
70
%
%
%
Gemiddelde
Gemiddelde
10
13
82
59,0
90,0
18
0
79
59,7
100,0
6
5
82
52,5
85,8
6
4
82
50,6
86,9
Handel Tilburg
Tevredenheid met opleiding
De Rooi Pannen
Schaal
Algemene tevredenheid
Opleiding opnieuw kiezen aan dezelfde school
Tevredenheid over…
Voorlichting over studie- en beroepsmogelijkheden
Sfeer op school
Manier waarop leraren lesgeven
Kwaliteit van docenten
Hoeveelheid praktijk
Inhoud van de vakken
(Studie)begeleiding
Manier van examineren
Kwaliteit van examens
Huisvestiging
Voorzieningen zoals bibliotheek, mediatheek, werkplaatsen, ict
Oordeel over opleiding
Docenten streng in beoordeling
Opleiding uitdagend qua niveau
Examens/opdrachten pittig
Voldoende getoetst op inzicht
Stage/beroepspraktijkvorming
Begeleiding vanuit school
Begeleiding vanuit bpv-/stageplaats
% ja
% (zeer)
% (zeer)
% (zeer)
% (zeer)
% (zeer)
% (zeer)
% (zeer)
% (zeer)
% (zeer)
% (zeer)
% (zeer)
tevreden
tevreden
tevreden
tevreden
tevreden
tevreden
tevreden
tevreden
tevreden
tevreden
tevreden
% mee
% mee
% mee
% mee
eens
eens
eens
eens
% (zeer) tevreden
% (zeer) tevreden
BOL
BOL
BBL
BBL
Handel Tilburg
2014
2013
Landelijk
2014
2013
Handel Tilburg
2014
2013
Landelijk
2014
2013
80
67
60
62
100
75
60
62
47
77
67
73
43
63
60
67
53
70
53
48
75
50
56
47
41
44
59
53
75
55
35
57
48
50
51
40
42
47
47
52
42
34
57
46
47
51
40
41
47
46
51
42
100
60
80
80
100
80
60
60
80
60
60
0
75
75
50
50
75
75
75
25
50
50
35
57
48
50
51
40
42
47
47
52
42
34
57
46
47
51
40
41
47
46
51
42
19
28
19
50
24
24
18
30
20
34
28
40
21
34
28
40
20
60
40
40
0
75
0
0
20
34
28
40
21
34
28
40
63
72
38
55
41
66
41
64
20
40
75
75
41
66
41
64
Arbeidsmarktintrede
De Rooi Pannen
Biedt zich aan op arbeidsmarkt
Schaal
%
BOL
BOL
BBL
BBL
Handel Tilburg
2014
2013
39
53
Landelijk
2014
2013
71
74
Handel Tilburg
2014
2013
80
100
Landelijk
2014
2013
71
74
Voorbereiding
Goede basis om te starten op de arbeidsmarkt
Goede basis voor verder ontwikkelen kennis en vaardigheden
% sterke mate
% sterke mate
17
75
7
21
46
57
45
56
50
100
67
67
46
57
45
56
Aansluiting
Voldoende/goede aansluiting opleiding en functie
Functieniveau past bij opleidingsniveau
Functierichting past bij opleidingsrichting
Benutting van kennis en vaardigheden
%
%
%
% sterke mate
70
80
30
50
50
33
33
36
77
68
69
63
78
70
72
60
100
100
100
33
50
0
67
100
77
68
69
63
78
70
72
60
%
euro
% (heel) veel
% (zeer) tevreden
16,7
7,26
60
60
6,2
8,08
21
29
9,5
9,62
46
65
8,1
10,10
46
66
25,0
10,82
100
100
25,0
7,60
100
100
9,5
9,62
46
65
8,1
10,10
46
66
Succes
Werkloosheid
Bruto uurloon (mediaan)
Carrièremogelijkheden
Tevredenheid met functie
Vervolgonderwijs
BOL
BOL
BBL
BBL
De Rooi Pannen
Handel Tilburg
2014
2013
61
69
Landelijk
2014
2013
44
42
Handel Tilburg
2014
2013
0
0
Landelijk
2014
2013
44
42
Doorstroom naar vervolgonderwijs
Aansluiting
Sector vervolgopleiding past bij gevolgde opleiding
Redelijke/goede aansluiting met vervolgopleiding
Succes
% drop-outs in vervolgonderwijs
% studiewisselaars in vervolgonderwijs
Bevorderd naar 2e leerjaar
Gemiddeld aantal studiepunten in het eerste jaar van HBO-opleiding
% vakken met voldoende afgesloten (indien niet HBO-opleiding)
Schaal
%
%
%
74
79
52
64
65
69
65
70
65
69
65
70
%
%
%
Gemiddelde
Gemiddelde
10
5
71
52,2
95,2
12
16
72
53,2
100,0
6
5
82
52,5
85,8
6
4
82
50,6
86,9
6
5
82
52,5
85,8
6
4
82
50,6
86,9
74
Vormgeving Tilburg
Tevredenheid met opleiding
De Rooi Pannen
Schaal
Algemene tevredenheid
Opleiding opnieuw kiezen aan dezelfde school
% ja
Tevredenheid over…
Voorlichting over studie- en beroepsmogelijkheden
Sfeer op school
Manier waarop leraren lesgeven
Kwaliteit van docenten
Hoeveelheid praktijk
Inhoud van de vakken
(Studie)begeleiding
Manier van examineren
Kwaliteit van examens
Huisvestiging
Voorzieningen zoals bibliotheek, mediatheek, werkplaatsen, ict
% (zeer)
% (zeer)
% (zeer)
% (zeer)
% (zeer)
% (zeer)
% (zeer)
% (zeer)
% (zeer)
% (zeer)
% (zeer)
Oordeel over opleiding
Docenten streng in beoordeling
Opleiding uitdagend qua niveau
Examens/opdrachten pittig
Voldoende getoetst op inzicht
tevreden
tevreden
tevreden
tevreden
tevreden
tevreden
tevreden
tevreden
tevreden
tevreden
tevreden
% mee
% mee
% mee
% mee
Stage/beroepspraktijkvorming
Begeleiding vanuit school
Begeleiding vanuit bpv-/stageplaats
eens
eens
eens
eens
% (zeer) tevreden
% (zeer) tevreden
Vormgeving
2014
2013
Landelijk
2014
2013
86
70
60
62
38
95
81
71
67
48
48
48
48
81
57
48
90
71
71
76
57
57
57
57
57
67
35
57
48
50
51
40
42
47
47
52
42
34
57
46
47
51
40
41
47
46
51
42
29
52
29
57
29
67
33
48
20
34
28
40
21
34
28
40
52
62
62
52
41
66
41
64
Arbeidsmarktintrede
De Rooi Pannen
Schaal
%
Biedt zich aan op arbeidsmarkt
Vormgeving
2014
2013
68
62
Landelijk
2014
2013
71
74
Voorbereiding
Goede basis om te starten op de arbeidsmarkt
Goede basis voor verder ontwikkelen kennis en vaardigheden
% sterke mate
% sterke mate
8
46
50
55
46
57
45
56
Aansluiting
Voldoende/goede aansluiting opleiding en functie
Functieniveau past bij opleidingsniveau
Functierichting past bij opleidingsrichting
Benutting van kennis en vaardigheden
%
%
%
% sterke mate
46
54
23
8
82
64
42
45
77
68
69
63
78
70
72
60
%
euro
% (heel) veel
% (zeer) tevreden
0,0
9,38
31
38
7,7
8,29
45
64
9,5
9,62
46
65
8,1
10,10
46
66
Succes
Werkloosheid
Bruto uurloon (mediaan)
Carrièremogelijkheden
Tevredenheid met functie
Vervolgonderwijs
De Rooi Pannen
Schaal
%
Doorstroom naar vervolgonderwijs
Aansluiting
Sector vervolgopleiding past bij gevolgde opleiding
Redelijke/goede aansluiting met vervolgopleiding
Succes
% drop-outs in vervolgonderwijs
% studiewisselaars in vervolgonderwijs
Bevorderd naar 2e leerjaar
Gemiddeld aantal studiepunten in het eerste jaar van HBO-opleiding
% vakken met voldoende afgesloten (indien niet HBO-opleiding)
75
Vormgeivng
2014
2013
41
42
Landelijk
2014
2013
44
42
%
%
11
78
38
70
65
69
65
70
%
%
%
Gemiddelde
Gemiddelde
33
0
100
59,6
0
10
100
58,8
6
5
82
52,5
85,8
6
4
82
50,6
86,9
Horeca Breda
Tevredenheid met opleiding
De Rooi Pannen
Schaal
Algemene tevredenheid
Opleiding opnieuw kiezen aan dezelfde school
Tevredenheid over…
Voorlichting over studie- en beroepsmogelijkheden
Sfeer op school
Manier waarop leraren lesgeven
Kwaliteit van docenten
Hoeveelheid praktijk
Inhoud van de vakken
(Studie)begeleiding
Manier van examineren
Kwaliteit van examens
Huisvestiging
Voorzieningen zoals bibliotheek, mediatheek, werkplaatsen, ict
Oordeel over opleiding
Docenten streng in beoordeling
Opleiding uitdagend qua niveau
Examens/opdrachten pittig
Voldoende getoetst op inzicht
Stage/beroepspraktijkvorming
Begeleiding vanuit school
Begeleiding vanuit bpv-/stageplaats
% ja
% (zeer)
% (zeer)
% (zeer)
% (zeer)
% (zeer)
% (zeer)
% (zeer)
% (zeer)
% (zeer)
% (zeer)
% (zeer)
tevreden
tevreden
tevreden
tevreden
tevreden
tevreden
tevreden
tevreden
tevreden
tevreden
tevreden
% mee
% mee
% mee
% mee
eens
eens
eens
eens
% (zeer) tevreden
% (zeer) tevreden
BOL
BOL
BBL
BBL
Horeca Breda
2014
2013
Landelijk
2014
2013
Horeca Breda
2014
2013
Landelijk
2014
2013
73
84
60
62
100
62
60
62
36
86
55
68
68
36
41
55
59
52
64
62
73
50
50
62
54
58
65
62
56
35
35
57
48
50
51
40
42
47
47
52
42
34
57
46
47
51
40
41
47
46
51
42
67
100
100
100
33
67
33
33
67
33
100
25
62
50
75
62
50
25
62
62
62
38
35
57
48
50
51
40
42
47
47
52
42
34
57
46
47
51
40
41
47
46
51
42
32
32
23
41
15
35
15
46
20
34
28
40
21
34
28
40
0
0
33
0
43
29
14
29
20
34
28
40
21
34
28
40
55
50
56
52
41
66
41
64
33
0
50
62
41
66
41
64
Arbeidsmarktintrede
De Rooi Pannen
Biedt zich aan op arbeidsmarkt
Schaal
%
BOL
BOL
BBL
BBL
Horeca Breda
2014
2013
54
63
Landelijk
2014
2013
71
74
Horeca Breda
2014
2013
100
100
Landelijk
2014
2013
71
74
Voorbereiding
Goede basis om te starten op de arbeidsmarkt
Goede basis voor verder ontwikkelen kennis en vaardigheden
% sterke mate
% sterke mate
62
69
58
67
46
57
45
56
67
33
86
86
46
57
45
56
Aansluiting
Voldoende/goede aansluiting opleiding en functie
Functieniveau past bij opleidingsniveau
Functierichting past bij opleidingsrichting
Benutting van kennis en vaardigheden
%
%
%
% sterke mate
100
83
92
83
83
50
67
67
77
68
69
63
78
70
72
60
100
100
100
100
83
67
100
67
77
68
69
63
78
70
72
60
%
euro
% (heel) veel
% (zeer) tevreden
7,7
9,33
67
75
0,0
9,23
50
42
9,5
9,62
46
65
8,1
10,10
46
66
0,0
9,04
33
33
14,3
9,11
50
67
9,5
9,62
46
65
8,1
10,10
46
66
Succes
Werkloosheid
Bruto uurloon (mediaan)
Carrièremogelijkheden
Tevredenheid met functie
Vervolgonderwijs
BOL
BOL
BBL
BBL
De Rooi Pannen
Horeca Breda
2014
2013
61
54
Landelijk
2014
2013
44
42
Horeca Breda
2014
2013
33
0
Landelijk
2014
2013
44
42
Doorstroom naar vervolgonderwijs
Aansluiting
Sector vervolgopleiding past bij gevolgde opleiding
Redelijke/goede aansluiting met vervolgopleiding
Succes
% drop-outs in vervolgonderwijs
% studiewisselaars in vervolgonderwijs
Bevorderd naar 2e leerjaar
Gemiddeld aantal studiepunten in het eerste jaar van HBO-opleiding
% vakken met voldoende afgesloten (indien niet HBO-opleiding)
Schaal
%
%
%
65
53
85
69
65
69
65
70
%
%
%
Gemiddelde
Gemiddelde
12
6
75
59,3
100,0
8
8
100
58,1
100,0
6
5
82
52,5
85,8
6
4
82
50,6
86,9
76
100
0
0
65
69
65
70
6
5
82
52,5
85,8
6
4
82
50,6
86,9
Toerisme/Recreatie Breda
Tevredenheid met opleiding
De Rooi Pannen
Schaal
Algemene tevredenheid
Opleiding opnieuw kiezen aan dezelfde school
% ja
Tevredenheid over…
Voorlichting over studie- en beroepsmogelijkheden
Sfeer op school
Manier waarop leraren lesgeven
Kwaliteit van docenten
Hoeveelheid praktijk
Inhoud van de vakken
(Studie)begeleiding
Manier van examineren
Kwaliteit van examens
Huisvestiging
Voorzieningen zoals bibliotheek, mediatheek, werkplaatsen, ict
% (zeer)
% (zeer)
% (zeer)
% (zeer)
% (zeer)
% (zeer)
% (zeer)
% (zeer)
% (zeer)
% (zeer)
% (zeer)
Oordeel over opleiding
Docenten streng in beoordeling
Opleiding uitdagend qua niveau
Examens/opdrachten pittig
Voldoende getoetst op inzicht
tevreden
tevreden
tevreden
tevreden
tevreden
tevreden
tevreden
tevreden
tevreden
tevreden
tevreden
% mee
% mee
% mee
% mee
Stage/beroepspraktijkvorming
Begeleiding vanuit school
Begeleiding vanuit bpv-/stageplaats
eens
eens
eens
eens
% (zeer) tevreden
% (zeer) tevreden
T/R Breda
2014
2013
Landelijk
2014
2013
58
67
60
62
32
64
54
54
46
39
46
57
54
64
42
44
70
59
56
33
48
48
59
59
58
24
35
57
48
50
51
40
42
47
47
52
42
34
57
46
47
51
40
41
47
46
51
42
29
21
22
39
19
37
30
37
20
34
28
40
21
34
28
40
61
75
59
74
41
66
41
64
Arbeidsmarktintrede
De Rooi Pannen
Schaal
%
Biedt zich aan op arbeidsmarkt
T/R Breda
2014
2013
63
88
Landelijk
2014
2013
71
74
Voorbereiding
Goede basis om te starten op de arbeidsmarkt
Goede basis voor verder ontwikkelen kennis en vaardigheden
% sterke mate
% sterke mate
65
76
52
62
46
57
45
56
Aansluiting
Voldoende/goede aansluiting opleiding en functie
Functieniveau past bij opleidingsniveau
Functierichting past bij opleidingsrichting
Benutting van kennis en vaardigheden
%
%
%
% sterke mate
76
71
41
65
85
71
50
60
77
68
69
63
78
70
72
60
%
euro
% (heel) veel
% (zeer) tevreden
0,0
8,65
71
71
4,3
8,32
45
65
9,5
9,62
46
65
8,1
10,10
46
66
Succes
Werkloosheid
Bruto uurloon (mediaan)
Carrièremogelijkheden
Tevredenheid met functie
Vervolgonderwijs
De Rooi Pannen
Schaal
%
Doorstroom naar vervolgonderwijs
Aansluiting
Sector vervolgopleiding past bij gevolgde opleiding
Redelijke/goede aansluiting met vervolgopleiding
Succes
% drop-outs in vervolgonderwijs
% studiewisselaars in vervolgonderwijs
Bevorderd naar 2e leerjaar
Gemiddeld aantal studiepunten in het eerste jaar van HBO-opleiding
% vakken met voldoende afgesloten (indien niet HBO-opleiding)
77
T/R Breda
2014
2013
45
29
Landelijk
2014
2013
44
42
%
%
67
62
44
67
65
69
65
70
%
%
%
Gemiddelde
Gemiddelde
0
8
91
59,0
91,7
44
0
80
38,0
95,8
6
5
82
52,5
85,8
6
4
82
50,6
86,9
Horeca Eindhoven
Tevredenheid met opleiding
De Rooi Pannen
Schaal
Algemene tevredenheid
Opleiding opnieuw kiezen aan dezelfde school
Tevredenheid over…
Voorlichting over studie- en beroepsmogelijkheden
Sfeer op school
Manier waarop leraren lesgeven
Kwaliteit van docenten
Hoeveelheid praktijk
Inhoud van de vakken
(Studie)begeleiding
Manier van examineren
Kwaliteit van examens
Huisvestiging
Voorzieningen zoals bibliotheek, mediatheek, werkplaatsen, ict
Oordeel over opleiding
Docenten streng in beoordeling
Opleiding uitdagend qua niveau
Examens/opdrachten pittig
Voldoende getoetst op inzicht
Stage/beroepspraktijkvorming
Begeleiding vanuit school
Begeleiding vanuit bpv-/stageplaats
% ja
% (zeer)
% (zeer)
% (zeer)
% (zeer)
% (zeer)
% (zeer)
% (zeer)
% (zeer)
% (zeer)
% (zeer)
% (zeer)
tevreden
tevreden
tevreden
tevreden
tevreden
tevreden
tevreden
tevreden
tevreden
tevreden
tevreden
% mee
% mee
% mee
% mee
eens
eens
eens
eens
% (zeer) tevreden
% (zeer) tevreden
BOL
BOL
BBL
BBL
Horeca Eindhoven
2014
2013
Landelijk
2014
2013
Horeca Eindhoven
2014
2013
Landelijk
2014
2013
75
89
60
62
62
50
60
62
72
88
88
81
75
50
53
56
72
69
59
68
91
74
79
76
65
56
68
68
71
53
35
57
48
50
51
40
42
47
47
52
42
34
57
46
47
51
40
41
47
46
51
42
59
59
65
53
47
53
35
59
71
71
35
25
50
25
50
25
50
25
25
50
75
75
35
57
48
50
51
40
42
47
47
52
42
34
57
46
47
51
40
41
47
46
51
42
36
69
41
59
41
47
21
59
20
34
28
40
21
34
28
40
18
24
29
41
25
25
25
25
20
34
28
40
21
34
28
40
81
56
74
68
41
66
41
64
41
71
0
25
41
66
41
64
Arbeidsmarktintrede
De Rooi Pannen
Biedt zich aan op arbeidsmarkt
Schaal
%
BOL
BOL
BBL
BBL
Horeca Eindhoven
2014
2013
61
48
Landelijk
2014
2013
71
74
Horeca Eindhoven
2014
2013
75
100
Landelijk
2014
2013
71
74
Voorbereiding
Goede basis om te starten op de arbeidsmarkt
Goede basis voor verder ontwikkelen kennis en vaardigheden
% sterke mate
% sterke mate
75
75
62
69
46
57
45
56
75
58
75
75
46
57
45
56
Aansluiting
Voldoende/goede aansluiting opleiding en functie
Functieniveau past bij opleidingsniveau
Functierichting past bij opleidingsrichting
Benutting van kennis en vaardigheden
%
%
%
% sterke mate
80
65
61
65
85
62
85
85
77
68
69
63
78
70
72
60
100
67
100
100
100
100
100
75
77
68
69
63
78
70
72
60
%
euro
% (heel) veel
% (zeer) tevreden
0,0
9,13
65
75
0,0
9,17
62
62
9,5
9,62
46
65
8,1
10,10
46
66
0,0
10,34
83
83
0,0
9,58
75
75
9,5
9,62
46
65
8,1
10,10
46
66
Succes
Werkloosheid
Bruto uurloon (mediaan)
Carrièremogelijkheden
Tevredenheid met functie
Vervolgonderwijs
BOL
BOL
BBL
BBL
De Rooi Pannen
Horeca Eindhoven
2014
2013
41
57
Landelijk
2014
2013
44
42
Horeca Eindhoven
2014
2013
38
25
Landelijk
2014
2013
44
42
Doorstroom naar vervolgonderwijs
Aansluiting
Sector vervolgopleiding past bij gevolgde opleiding
Redelijke/goede aansluiting met vervolgopleiding
Succes
% drop-outs in vervolgonderwijs
% studiewisselaars in vervolgonderwijs
Bevorderd naar 2e leerjaar
Gemiddeld aantal studiepunten in het eerste jaar van HBO-opleiding
% vakken met voldoende afgesloten (indien niet HBO-opleiding)
Schaal
%
%
%
80
80
70
50
65
69
65
70
17
100
100
100
65
69
65
70
%
%
%
Gemiddelde
Gemiddelde
7
0
79
57,6
60,0
10
5
81
49,9
99,2
6
5
82
52,5
85,8
6
4
82
50,6
86,9
33
0
75
54,0
0
0
6
5
82
52,5
85,8
6
4
82
50,6
86,9
78
Toerisme/Recreatie Eindhoven
Tevredenheid met opleiding
De Rooi Pannen
Schaal
Algemene tevredenheid
Opleiding opnieuw kiezen aan dezelfde school
% ja
Tevredenheid over…
Voorlichting over studie- en beroepsmogelijkheden
Sfeer op school
Manier waarop leraren lesgeven
Kwaliteit van docenten
Hoeveelheid praktijk
Inhoud van de vakken
(Studie)begeleiding
Manier van examineren
Kwaliteit van examens
Huisvestiging
Voorzieningen zoals bibliotheek, mediatheek, werkplaatsen, ict
% (zeer)
% (zeer)
% (zeer)
% (zeer)
% (zeer)
% (zeer)
% (zeer)
% (zeer)
% (zeer)
% (zeer)
% (zeer)
Oordeel over opleiding
Docenten streng in beoordeling
Opleiding uitdagend qua niveau
Examens/opdrachten pittig
Voldoende getoetst op inzicht
tevreden
tevreden
tevreden
tevreden
tevreden
tevreden
tevreden
tevreden
tevreden
tevreden
tevreden
% mee
% mee
% mee
% mee
Stage/beroepspraktijkvorming
Begeleiding vanuit school
Begeleiding vanuit bpv-/stageplaats
eens
eens
eens
eens
% (zeer) tevreden
% (zeer) tevreden
T/R Eindhoven
2014
2013
Landelijk
2014
2013
83
78
60
62
63
89
74
74
74
68
74
63
61
87
61
54
90
82
85
70
49
49
78
75
85
48
35
57
48
50
51
40
42
47
47
52
42
34
57
46
47
51
40
41
47
46
51
42
18
45
29
42
15
45
20
38
20
34
28
40
21
34
28
40
63
74
50
72
41
66
41
64
Arbeidsmarktintrede
De Rooi Pannen
Schaal
%
Biedt zich aan op arbeidsmarkt
T/R Eindhoven
2014
2013
50
77
Landelijk
2014
2013
71
74
Voorbereiding
Goede basis om te starten op de arbeidsmarkt
Goede basis voor verder ontwikkelen kennis en vaardigheden
% sterke mate
% sterke mate
39
61
48
70
46
57
45
56
Aansluiting
Voldoende/goede aansluiting opleiding en functie
Functieniveau past bij opleidingsniveau
Functierichting past bij opleidingsrichting
Benutting van kennis en vaardigheden
%
%
%
% sterke mate
56
88
56
62
84
77
62
56
77
68
69
63
78
70
72
60
%
euro
% (heel) veel
% (zeer) tevreden
15,8
9,62
56
62
3,7
8,50
44
67
9,5
9,62
46
65
8,1
10,10
46
66
Succes
Werkloosheid
Bruto uurloon (mediaan)
Carrièremogelijkheden
Tevredenheid met functie
Vervolgonderwijs
De Rooi Pannen
Schaal
%
Doorstroom naar vervolgonderwijs
Aansluiting
Sector vervolgopleiding past bij gevolgde opleiding
Redelijke/goede aansluiting met vervolgopleiding
Succes
% drop-outs in vervolgonderwijs
% studiewisselaars in vervolgonderwijs
Bevorderd naar 2e leerjaar
Gemiddeld aantal studiepunten in het eerste jaar van HBO-opleiding
% vakken met voldoende afgesloten (indien niet HBO-opleiding)
79
T/R Eindhoven
2014
2013
70
41
Landelijk
2014
2013
44
42
%
%
67
69
59
59
65
69
65
70
%
%
%
Gemiddelde
Gemiddelde
10
13
82
59,0
90,0
18
0
79
59,7
100,0
6
5
82
52,5
85,8
6
4
82
50,6
86,9
6.3.
Personeel
Resultaten medewerkersonderzoek
De Rooi Pannen neemt deel aan het landelijk medewerkersonderzoek van Effectory. Dit onderzoek vindt elke
twee jaar plaats. In het overzicht is naast het onderzoek in 2015 ter vergelijking, een overzicht opgenomen met
het onderzoek 2013.
80
81
82
83
84
85
86
6.4.
Bezoekers Open Dag
Resultaten Open Dag enquête
Jaarlijks worden tijdens de Open Dag bezoekers, potentiële leerlingen, bevraagd op een groot aantal
onderwerpen. De resultaten van de enquête 2015 zijn weergegeven in onderstaande overzichten.
Tevens zijn de resultaten van het onderzoek tijdens de Open Dag in 2014 opgenomen.
Aantallen ingevulde enquêtes in de ROC-spiegel (per afdeling)
2015
aantal ingevulde
Afdelingen
enquêtes
Horeca Tilburg
100
Toerisme/Recreatie Tilburg
94
Marketing/Evenementen Tilburg
93
VMBO Tilburg
105
Handel Tilburg
92
Vormgeving Tilburg
101
Horeca Breda
98
Toerisme/Recreatie Breda
105
VMBO Eindhoven
100
Horeca Eindhoven
105
Toerisme/Recreatie Eindhoven
100
2014
Afdelingen
Horeca Tilburg
Toerisme/Recreatie Tilburg
Marketing/Evenementen Tilburg
VMBO Tilburg
Handel Tilburg
Vormgeving Tilburg
Horeca Breda
Toerisme/Recreatie Breda
VMBO Eindhoven
Horeca Eindhoven
Toerisme/Recreatie Eindhoven
aantal ingevulde
enquêtes
104
115
n.v.t.
100
95
84
106
106
100
98
95
87
1. Geslacht potentiële leerling
DRP-breed werden tijdens de open dag 35 % (38 %) jongens en 65 % (62 %) meisjes ondervraagd.
Voor de afzonderlijke afdelingen waren de percentages als volgt:
2015
Afdelingen
Horeca Tilburg
Toerisme/Recreatie Tilburg
Marketing/Evenementen Tilburg
VMBO Tilburg
Handel Tilburg
Vormgeving Tilburg
Horeca Breda
Toerisme/Recreatie Breda
VMBO Eindhoven
Horeca Eindhoven
Toerisme/Recreatie Eindhoven
% jongens
51
20
27
38
45
34
38
15
48
58
11
% meisjes
49
80
73
62
55
66
62
85
52
42
89
2014
Afdelingen
Horeca Tilburg
Toerisme/Recreatie Tilburg
Marketing/Evenementen Tilburg
VMBO Tilburg
Handel Tilburg
Vormgeving Tilburg
Horeca Breda
Toerisme/Recreatie Breda
VMBO Eindhoven
Horeca Eindhoven
Toerisme/Recreatie Eindhoven
% jongens
43
17
49
53
28
40
14
42
77
14
% meisjes
57
83
51
47
72
60
86
58
23
86
2. Leeftijd potentiële leerling
DRP-breed waren de leerlingen die op beide VMBO-afdelingen werden ondervraagd 11,1 (11,5) jaar
oud. Voor VMBO Tilburg was de gemiddelde leeftijd 11,2 (11,4) jaar; voor VMBO Eindhoven
11(11,5) jaar.
DRP-breed waren de leerlingen die op de MBO-afdelingen werden ondervraagd 15,6 (15,6) jaar
oud.Voor de afzonderlijke MBO-afdelingen golden de volgende gemiddelde leeftijden:
MBO Handel: 15,6 (15,6) jaar
MBO Vormgeving: 15,8 (15,5) jaar
MBO Marketing/Evenementen: 15,7 (n.v.t.) jaar
MBO Horeca Tilburg: 15,8 (15,5) jaar
MBO Horeca Eindhoven: 15,7 (16) jaar
MBO Horeca Breda: 15,6 (15,3) jaar
MBO Toerisme / Recreatie Tilburg: 15,7 (15,8) jaar
MBO Toerisme / Recreatie Eindhoven: 15,3(15,5) jaar
MBO Toerisme / Recreatie Breda: 15,4(15,6) jaar
88
3. Woonplaats potentiële leerling
Onderstaande tabel geeft voor de Tilburgse afdelingen het percentage ondervraagden per woonplaats
aan: per afdeling en MBO-breed.
* De totaalscores in de kolom ‘MBO-breed’ kunnen afwijken i.v.m. afrondingsverschillen.
2015
Woonplaats
Tilburg
Berkel-Enschot, Udenhout
Goirle, Riel
Oisterwijk, Moergestel,
Biest-Houtakker
Waalwijk, Kaatsheuvel,
Loon op Zand, Drunen,
Sprang-Capelle, Waspik
Hilvarenbeek, Reusel,
De Mierden, Diessen
Alphen, Baarle-Nassau,
Chaam
Oirschot, De Beerzen,
Best
Dongen, Gilze-Rijen,
Oosterhout, Hulten, Made,
Raamsdonk, Raamsdonkveer,
Geertruidenberg,
‘s-Gravenmoer
’s-Hertogenbosch, Vught,
Boxtel
Eindhoven
Breda
anders
14
3
6
Toerisme/
Recreatie
Tilburg
20
5
3
Marketing/
Evenementen
Tilburg
10
3
5
2
6
8
Horeca
Tilburg
VMBO
Tilburg
Handel
Tilburg
Vormgeving
Tilburg
MBObreed*
63
4
12
23
5
2
25
0
7
18
3
5
1
1
5
1
3
5
1
6
15
6
7
2
4
5
0
1
7
4
0
4
1
3
0
2
1
2
4
1
0
3
5
3
10
7
10
10
13
10
10
11
12
6
0
3
4
7
1
3
38
2
5
23
11
3
43
1
0
0
3
5
22
7
1
25
9
4
30
89
2014
Woonplaats
Tilburg
Berkel-Enschot, Udenhout
Goirle, Riel
Oisterwijk, Moergestel,
Biest-Houtakker
Waalwijk, Kaatsheuvel,
Loon op Zand, Drunen,
Sprang-Capelle, Waspik
Hilvarenbeek, Reusel,
De Mierden, Diessen
Alphen, Baarle-Nassau,
Chaam
Oirschot, De Beerzen,
Best
Dongen, Gilze-Rijen,
Oosterhout, Hulten, Made,
Raamsdonk, Raamsdonkveer,
Geertruidenberg,
‘s-Gravenmoer
’s-Hertogenbosch, Vught,
Boxtel
Eindhoven
Breda
anders
8
4
2
Toerisme/
Recreatie
Tilburg
15
3
3
Marketing/
Evenementen
Tilburg
-
6
4
9
Horeca
Tilburg
VMBO
Tilburg
Handel
Tilburg
Vormgeving
Tilburg
MBObreed*
64
5
3
18
3
4
22
5
4
15
4
3
-
0
3
2
4
8
-
4
12
4
8
8
7
-
0
4
0
5
0
0
-
5
1
0
0
3
3
-
0
3
7
4
7
11
-
16
13
13
11
12
11
-
1
2
10
9
1
0
40
1
4
30
-
0
0
2
6
0
31
1
4
28
2
2
33
Onderstaande tabel geeft voor de Bredase afdelingen het percentage ondervraagden per woonplaats
aan: per afdeling en MBO-breed.
2015
Woonplaats
Breda, Bavel, Prinsenbeek,
Terheijden, Teteringen,
Ulvenhout
Drechtsteden
Dongen, Gilze, Rijen,
Oosterhout, Hulten, Made,
Raamsdonk, Raamsdonkveer,
Geertruidenberg,
‘s-Gravenmoer
Gorichem, Land van Heusden
en Altena
Etten-Leur, Roosendaal,
Oudenbosch, Rucphen,
Sprundel, Hoeven,
St. Willebrord
Bergen op Zoom, Steenbergen,
Halsteren
Zevenbergen, Klundert,
Moerdijk
Rijsbergen, Zundert
Tilburg
Zeeland
Anders
Horeca
Breda
Toerisme/
Recreatie
Breda
MBObreed*
17
14
16
15
11
13
12
15
14
6
5
5
15
11
13
4
9
6
10
6
8
6
0
0
15
2
2
2
23
4
1
1
19
90
2014
Woonplaats
Breda, Bavel, Prinsenbeek,
Terheijden, Teteringen,
Ulvenhout
Drechtsteden
Dongen, Gilze, Rijen,
Oosterhout, Hulten, Made,
Raamsdonk, Raamsdonkveer,
Geertruidenberg,
‘s-Gravenmoer
Gorichem, Land van Heusden
en Altena
Etten-Leur, Roosendaal,
Oudenbosch, Rucphen,
Sprundel, Hoeven,
St. Willebrord
Bergen op Zoom, Steenbergen,
Halsteren
Zevenbergen, Klundert,
Moerdijk
Rijsbergen, Zundert
Tilburg
Zeeland
Anders
Horeca
Breda
Toerisme/
Recreatie
Breda
MBObreed*
22
26
24
19
7
13
11
17
14
9
5
7
8
16
12
1
3
2
5
5
5
5
0
1
19
3
0
2
16
4
0
1
18
Onderstaande tabel geeft voor de Eindhovense afdelingen het percentage ondervraagden per
woonplaats aan: per afdeling en MBO-breed.
2015
Woonplaats
Eindhoven
Veldhoven
Aalst, Waalre,
Valkenswaard
Leende, Heeze
Helmond, Deurne,
Aarle-Rixtel, Nuenen,
Someren, Asten
Son en Breugel, St.
Oedenrode
Best, Oirschot
Geldrop, Mierlo
Veghel, Uden, Schijndel
Weert, Venray, Venlo,
Roermond, Sittard,
Geleen, Maastricht
’s-Hertogenbosch, Vught,
Boxtel
Anders
VMBO
Eindhoven
Horeca
Eindhoven
42
1
11
10
Toerisme/
Recreatie
Eindhoven
17
5
0
8
4
6
0
12
0
6
17
6
9
9
11
8
3
4
6
11
2
5
8
8
4
8
10
6
6
9
1
10
4
7
2
0
2
1
7
14
34
24
91
MBObreed*
14
8
2014
Woonplaats
Eindhoven
Veldhoven
Aalst, Waalre,
Valkenswaard
Leende, Heeze
Helmond, Deurne,
Aarle-Rixtel, Nuenen,
Someren, Asten
Son en Breugel, St.
Oedenrode
Best, Oirschot
Geldrop, Mierlo
Veghel, Uden, Schijndel
Weert, Venray, Venlo,
Roermond, Sittard,
Geleen, Maastricht
’s-Hertogenbosch, Vught,
Boxtel
Anders
VMBO
Eindhoven
Horeca
Eindhoven
32
4
22
16
Toerisme/
Recreatie
Eindhoven
18
5
4
6
3
5
3
6
0
3
16
2
15
8
8
3
3
3
4
10
2
20
5
3
3
4
5
12
5
4
5
5
11
8
2
0
1
1
10
12
32
20
MBObreed*
20
11
4. Welke opleiding volg je op dit moment?
Voor onze VMBO’s gelden de volgende percentages:
VMBO Tilburg: 97 (93%) van de ondervraagde leerlingen zegt nu op de basisschool te zitten en 2
(6%) zit op het voortgezet onderwijs en 1 (1%) op speciaal onderwijs.
VMBO Eindhoven: 86 (79%) zit nu op de basisschool, 9 (9%) volgt momenteel speciaal onderwijs, 1
(7%) voortgezet onderwijs, 4 (5%) voortgezet speciaal onderwijs.
Voor de ondervraagde bezoekers van onze MBO’s in Tilburg gelden de volgende percentages:
2015
Opleidingen
VMBO basisberoeps-gerichte leerweg
VMBO kaderberoeps-gerichte leerweg
VMBO gemengde leerweg
VMBO theoretische leerweg
HAVO 4
HAVO 5
MBO
anders
Horeca
Tilburg
8
18
5
34
1
15
5
14
Toerisme/
Marketing/
Recreatie Evenementen
Tilburg
Tilburg
13
1
10
4
9
11
38
68
4
1
9
6
6
5
11
4
Handel
Tilburg
Vormgeving
Tilburg
MBObreed*
13
14
7
55
2
0
2
7
5
17
7
41
4
8
6
12
8
13
8
47
3
8
5
7
Handel
Tilburg
Vormgeving
Tilburg
MBObreed*
8
13
6
56
2
1
6
8
18
18
5
45
1
2
6
5
11
16
5
47
2
8
5
6
2014
Opleidingen
VMBO basisberoeps-gerichte leerweg
VMBO kaderberoeps-gerichte leerweg
VMBO gemengde leerweg
VMBO theoretische leerweg
HAVO 4
HAVO 5
MBO
anders
Horeca
Tilburg
14
16
2
42
1
14
4
7
Toerisme/
Marketing/
Recreatie Evenementen
Tilburg
Tilburg
6
19
5
44
3
11
3
9
-
92
Voor de ondervraagde bezoekers van onze MBO’s in Breda gelden de volgende percentages:
2015
Opleidingen
VMBO basisberoeps-gerichte leerweg
VMBO kaderberoeps-gerichte leerweg
VMBO gemengde leerweg
VMBO theoretische leerweg
HAVO 4
HAVO 5
MBO
anders
Toerisme/
Recreatie
Breda
14
16
5
49
2
5
3
6
Horeca
Breda
6
17
8
49
1
3
6
10
MBObreed*
10
17
6
49
1
4
4
9
2014
Opleidingen
VMBO basisberoeps-gerichte leerweg
VMBO kaderberoeps-gerichte leerweg
VMBO gemengde leerweg
VMBO theoretische leerweg
HAVO 4
HAVO 5
MBO
anders
Toerisme/
Recreatie
Breda
17
22
3
41
2
5
6
4
Horeca
Breda
15
23
5
35
1
2
4
15
MBObreed*
16
22
4
38
1
3
5
10
Voor de ondervraagde bezoekers van onze MBO’s in Eindhoven gelden de volgende percentages:
2015
Opleidingen
VMBO basisberoeps-gerichte leerweg
VMBO kaderberoeps-gerichte leerweg
VMBO gemengde leerweg
VMBO theoretische leerweg
HAVO 4
HAVO 5
MBO
anders
Horeca
Eindhoven
6
11
20
47
10
3
3
0
Toerisme/
Recreatie
Eindhoven
7
29
4
39
2
0
6
13
MBObreed*
8
17
14
44
6
2
5
4
2014
Opleidingen
VMBO basisberoeps-gerichte leerweg
VMBO kaderberoeps-gerichte leerweg
VMBO gemengde leerweg
VMBO theoretische leerweg
HAVO 4
HAVO 5
MBO
anders
Horeca
Eindhoven
6
22
31
33
4
2
0
2
93
Toerisme/
Recreatie
Eindhoven
7
29
4
39
2
0
6
13
MBObreed*
7
26
18
36
3
1
3
6
5. De Rooi Pannen brengt de open dag op verschillende manieren onder de aandacht.
Hoe weet jij dat De Rooi Pannen open dag heeft? (meerdere antwoorden zijn
mogelijk)
2015
Horeca
Tilburg
Toerisme/
Recreatie
Tilburg
Marketing/
Evenementen
Tilburg
VMBO
Tilburg
24
11
24
26
10
19
20
11
13
12
14
13
8
6
17
12
17
26
11
12
7
14
31
5
31
15
47
8
29
4
30
6
33
Familie of
kennissen
19
27
15
22
30
Voorlichting/pos
ters op je
huidige school
32
29
29
37
5
7
3
13
2
18
2
17
Horeca
Tilburg
Toerisme/
Recreatie
Tilburg
Marketing/
Evenementen
Tilburg
VMBO
Tilburg
10
13
-
24
19
24
22
11
9
-
23
7
11
12
10
17
-
23
6
11
6
9
25
10
37
-
14
13
4
19
10
24
24
12
-
26
25
34
28
-
45
1
8
1
19
-
0
9
Media
HAH-magazine
Adverten-ties in
de dagbladen
Driehoeksborden langs de
weg
Informatie-gids
Website
Facebook
anders
Toerisme/
Recreatie
Breda
VMBO
Eindhoven
Horeca
Eindhoven
Toerisme/
Recreatie
Eindhoven
19
30
8
22
19
10
16
5
8
10
19
23
7
12
15
11
35
16
37
6
35
7
49
15
40
10
36
40
30
19
29
8
28
24
30
30
32
41
36
18
32
31
3
13
2
4
8
12
2
10
3
8
7
2
4
6
4
10
Horeca
Breda
Toerisme/
Recreatie
Breda
VMBO
Eindhoven
Horeca
Eindhoven
Toerisme/
Recreatie
Eindhoven
Totaal
12
34
30
21
21
12
27
1
12
12
6
14
6
7
11
6
24
15
38
17
35
7
34
14
33
11
28
18
35
15
25
7
22
21
26
39
29
37
25
10
23
30
2
22
0
7
0
6
3
13
1
12
0
1
0
14
1
11
Handel Vormgeving
Tilburg
Tilburg
Horeca
Breda
Totaal
2014
Media
HAH-magazine
Adverten-ties in
de dagbladen
Driehoeksborden langs de
weg
Informatie-gids
Website
Familie of
kennissen
Voorlichting/pos
ters op je
huidige school
Facebook
anders
Handel Vormgeving
Tilburg
Tilburg
6. Wat vind je van de opgedane informatie tijdens deze open dag?
2015
Opgedane
informatie
Goed
Voldoende
Matig
Onvoldoende
Horeca
Tilburg
Toerisme/
Recreatie
Tilburg
Marketing/
Evenementen
Tilburg
VMBO
Tilburg
Handel
Tilburg
Vormgeving
Tilburg
Horeca
Breda
Toerisme/
Recreatie
Breda
VMBO
Eindhoven
Horeca
Eindhoven
Toerisme/
Recreatie
Eindhoven
Totaal
84
12
3
1
86
11
2
1
89
9
2
0
90
8
2
0
79
20
1
0
87
12
1
0
91
9
0
0
85
13
2
0
82
18
0
0
90
10
0
0
83
16
1
0
87
12
1
0
Horeca
Tilburg
Toerisme/
Recreatie
Tilburg
Marketing/
Evenementen
Tilburg
VMBO
Tilburg
Handel
Tilburg
Vormgeving
Tilburg
Horeca
Breda
Toerisme/
Recreatie
Breda
VMBO
Eindhoven
Horeca
Eindhoven
Toerisme/
Recreatie
Eindhoven
Totaal
93
7
0
0
88
0
1
1
-
87
11
2
0
96
4
0
0
82
16
2
0
92
8
0
0
64
34
2
0
78
20
0
2
91
9
0
0
80
20
0
0
85
14
1
0
2014
Opgedane
informatie
Goed
Voldoende
Matig
Onvoldoende
7. Naar welke leerweg gaat je voorkeur uit?
Horeca Tilburg
Bediening
Keuken
Management
Weet nog niet
2015
10%
29%
39%
22%
94
2014
13%
29%
28%
30%
Toerisme/Recreatie Tilburg
Basisopleiding recreatie/frontoffice niveau 2
Zelfstandig medewerker recreatie niveau 3
Verkoper reizen niveau 3
Frontoffice medewerker niveau 3
Manager recreatie niveau 4
Manager verkoop reizen niveau 4
Frontoffice Manager niveau 4
Luchtvaartdienstverlener niveau 4
Toerisme niveau 3/4
MHBO-traject
Weet nog niet
2015
13%
1%
0%
0%
16%
2%
1%
19%
18%
9%
21%
2014
8%
8%
0%
0%
10%
0%
0%
11%
37%
7%
19%
Marketing/Evenementen Tilburg
Medewerker Evenementenorganisatie
Marketing Medewerker
Assistent Communicatie Medewerker
MHBO Evenementen
Weet nog niet
2015
38%
15%
11%
6%
30%
2014
13%
12%
4%
n.v.t.
n.v.t.
VMBO Tilburg
Theoretische / Gemengde leerweg
Kaderberoepsgerichte leerweg Handel en Vormgeving
Kaderberoepsgerichte leerweg Horeca
Basisberoepsgerichte leerweg Handel en Vormgeving
Basisberoepsgerichte leerweg Horeca
Anders
Handel Tilburg
Vestigingsmanager internationale Groothandel
Ondernemer detailhandel
Verkoper
Verkoopspecialist
Verkoopspecialist (versneld)
Aankomend verkoopmedewerker
Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL)
Junior Accountmanager
Weet ik nog niet
2015
19%
20%
25%
10%
5%
21%
2015
18%
26%
11%
3%
2%
1%
0%
23%
16%
2014
33%
21%
11%
10%
9%
16%
2014
7%
14%
7%
3%
2%
1%
0%
15%
18%
Vormgeving Tilburg
Vormgever Ruimtelijke Presentatie en Communicatie niveau 2
Vormgever Ruimtelijke Presentatie en Communicatie niveau 4
Medewerker Sign niveau 2
Medewerker Sign niveau 3
Medewerker Sign niveau 4
Weet ik nog niet
2015
3%
59%
6%
3%
29%
0%
2014
19%
55%
6%
0%
19%
1%
95
Horeca Breda
Horeca-assistent (BOL) niveau 1
Kok (BOL) niveau 2
Gastheer / gastvrouw (BOL) niveau 2
Kok (BBL) niveau 2
Gastheer / gastvrouw (BBL) niveau 2
Zelfstandig werken kok BOL niveau 3
Zelfstandig werkend kok (BBL) niveau 3
Zelfstandig werkend gastheer / gastvrouw BOL niveau 3
Zelfstandig werkend gastheer / gastvrouw (BBL) niveau 3
Horecaondernemer/-manager (BOL) niveau 4
Partymanager
HAVO-instroom Horecaondernemer -manager
Weet nog niet
2015
1%
9%
2%
3%
0%
4%
9%
4%
3%
33%
1%
3%
28%
2014
0%
11%
0%
4%
2%
12%
2%
8%
2%
33%
5%
5%
16%
Toerisme/Recreatie Breda
Basisopleiding recreatie/frontoffice niveau 2
Recreatie
Toerisme
MHBO-traject
Weet ik nog niet
2015
12%
26%
34%
5%
23%
2014
13%
25%
40%
6%
16%
VMBO Eindhoven
Basisberoepsgerichte leerweg
Kaderberoepsgerichte leerweg
Gemengde en Theoretische leerweg
Anders
2015
18%
33%
35%
14%
2014
17%
38%
34%
11%
Horeca Eindhoven
Horeca-assistent (BOL) niveau 1
Kok (BOL) niveau 2
Gastheer/Gastvrouw (BOL) niveau 2
Kok (BBL) niveau 2
Gastheer/ gastvrouw (BBL) niveau 2
Zelfstandig werkend Kok (BOL) niveau 3
Zelfstandig werkend Kok (BBL) niveau 3
Zelfstandig werkend gastheer/gastvrouw (BOL) niveau 3
Zelfstandig werkend gastheer gastvrouw (BBL) niveau 3
Horecaondernemer / -manager (BOL) niveau 4
Gespecialiseerd kok
Weet nog niet
2015
1%
9%
7%
1%
5%
4%
6%
5%
5%
47%
0%
10%
2014
0%
13%
6%
1%
0%
3%
4%
2%
1%
28%
1%
44%
96
Toerisme/Recreatie Eindhoven
Frontoffice Manager
Manager Recreatie
Manager Verkoop Reizen
Frontoffice Medewerker
Zelfstandig medewerker recreatie
Verkoper Reizen
Basisopleiding recreatie/frontoffice
Weet nog niet
2015
13%
21%
4%
7%
17%
2%
9%
27%
2014
11%
27%
9%
4%
12%
5%
6%
26%
8. Wat is de reden van een eventuele aanmelding bij De Rooi Pannen? (meerdere
antwoorden mogelijk)
2015
Reden evt.
aanmelding
Goede naam
van DRP
Familie of
kennissen
hebben
goede
ervaringen
met DRP
Het is een
kleine school
waar je
iedereen
kent
Goede kans
op een baan,
na het
behalen van
een diploma
Goede kans
om verder te
studeren, na
het behalen
van een
diploma
Praktijkkarakter van
de
opleidingen
Veel
structuur
tijdens
opleiding
Anders
Toerisme/
Recreatie
Tilburg
Horeca
Tilburg
Marketing/
Evenementen
Tilburg
VMBO
Tilburg
Handel
Tilburg
Vormgeving
Tilburg
Toerisme/
Recreatie
Breda
Horeca
Breda
VMBO
Eindhoven
Horeca
Eindhoven
Toerisme/
Recreatie
Eindhoven
Totaal
44
32
30
19
32
29
48
41
18
61
44
36
21
23
14
33
15
31
32
22
31
38
29
27
16
13
49
11
27
22
17
30
12
7
38
22
20
27
22
24
20
13
46
18
19
10
23
22
21
16
30
18
21
19
22
25
22
6
28
21
35
39
46
51
26
47
28
41
41
10
43
37
12
17
32
7
15
18
7
18
34
5
13
16
5
13
2
10
13
11
4
10
25
1
3
9
97
2014
Reden evt.
aanmelding
Goede naam
van DRP
Familie of
kennissen
hebben
goede
ervaringen
met DRP
Het is een
kleine school
waar je
iedereen
kent
Goede kans
op een baan,
na het
behalen van
een diploma
Goede kans
om verder te
studeren, na
het behalen
van een
diploma
Praktijkkarakter van
de
opleidingen
Veel
structuur
tijdens
opleiding
Anders
Toerisme/
Recreatie
Tilburg
Horeca
Tilburg
Marketing/
Evenementen
Tilburg
VMBO
Tilburg
Handel
Tilburg
Vormgeving
Tilburg
Horeca
Breda
Toerisme/
Recreatie
Breda
VMBO
Eindhoven
Horeca
Eindhoven
Toerisme/
Recreatie
Eindhoven
Totaal
34
43 -
19
35
37
45
25
24
61
34
36
21
25 -
31
5
14
25
14
33
27
15
21
9
21 -
13
16
17
19
23
5
11
24
16
17
8 -
22
8
4
25
17
26
7
26
16
16
10 -
18
11
2
15
26
10
7
24
14
25
16 -
38
15
24
29
38
47
2
39
27
8
10 -
10
17
5
10
15
32
5
27
14
16
30 -
13
33
29
13
11
20
0
17
18
98
7.
Financiële positie
7.1.
Solvabiliteit
Op balansdatum bedroeg de solvabiliteit (verhouding eigen vermogen/totaal vermogen) 89,0%, dit is een
toename van 31,6% ten opzichte van 2014 (67,6%). (Solvabiliteit: hieronder wordt verstaan de mate waarin de stichting
er toe in staat is om aan haar duurzame verplichtingen te voldoen).
Solvabiliteit
in procenten
80%
60%
40%
20%
0%
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Solvabiliteit DUO
Solvabiliteit
11
0,57
Solvabiliteit
11 van
Vergelijkings
groep
0,44
Solvabiliteit
12
0,59
Solvabiliteit
Solvabiliteit
Solvabiliteit
12 van
13
Vergelijkings
groep
0,47
0,65
Solvabiliteit
13 van
Vergelijkings
groep
0,45
Solvabiliteit
14
0,68
Solvabiliteit
14 van
Vergelijking
sgroep
0,49
Toelichting DUO op solvabiliteit
Solvabiliteit: (Eigen vermogen + Aandeel derden) / Totaal vermogen
De solvabiliteit geeft aan op welke wijze de bezittingen, die op de actiefzijde van de balans staan, zijn
gefinancierd, namelijk met eigen vermogen en/of vreemd vermogen.
99
7.2.
Liquiditeit
De liquiditeit bedroeg 145,6% op balansdatum (verhouding tussen vlottende activa/kortlopende
schulden). Een toename van 49,1% t.o.v. 2014 (97,6%). (Door middel van dit kengetal wordt beoordeeld in
hoeverre de stichting in staat is haar kortlopende schulden te voldoen.)
De toename wordt met name veroorzaakt doordat in 2014 aflossingsverplichting van twee leningen
per 1 april 2015 ten bedrage van € 11.500.000 was opgenomen, welke in 2015 is afgewikkeld.
Liquiditeit
in procenten
160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
In 2015 was de operationele kasstroom (uit de exploitatie en afschrijvingen) € 14,6 miljoen positief
en zijn door de vrijval van de voorziening ESF subsidie, vanwege het wegvallen van de
terugbetaalverplichting, de voorzieningen met € 1,4 miljoen afgenomen. Naast de reguliere
aflossingen ad € 2,1 miljoen is per 1 april 2015 een gedeelte van de leningen afgelost ten bedrage van
€ 11,5 miljoen. Het restant van de leningen ad € 5,9 miljoen is per vervaldatum in juli en augustus
2015 afgelost. Daarnaast hebben we de diverse kleine verbouwingen/investeringen uit eigen middelen
gefinancierd ten bedrage van € 3,2 miljoen.
Het resterende saldo van de liquide middelen bedroeg op balansdatum nog € 7,0 miljoen positief. Dit
zal samen met de verwachte kasstroom 2016 voldoende zijn om een gedeelte van de geplande
investeringen voor de ver- of nieuwbouw te Breda en de volledige vervangingsinvesteringen in 2016
uit eigen middelen te financieren.
Het voornaamste risico of onzekerheid voor onze organisatie blijft de financiering door de overheid.
De effecten van de huidige economische crisis kunnen hier sterk op doorwerken, alsmede op de
fluctuatie (grotere toename) van het aantal leerlingen. Deze risico’s proberen we zoveel als mogelijk
te beperken door de incidentele middelen niet structureel in te zetten.
Liquiditeit DUO
Liquiditeit
11
1,04
Liquiditeit
11 van
Vergelijkings
groep
0,72
Liquiditeit
12
0,85
Liquiditeit
Liquiditeit
Liquiditeit
12 van
13
Vergelijkings
groep
0,85
1,52
Liquiditeit
13 van
Vergelijkings
groep
1,02
Liquiditeit
14
0,98
Liquiditeit
14 van
Vergelijking
sgroep
1,04
Toelichting DUO op liquiditeit
Liquiditeit: Vlottende activa / Kortlopende schulden.
De liquiditeitsratio geeft aan in welke mate de instelling aan haar verplichtingen op korte termijn kan
voldoen.
100
7.3.
Rentabiliteit
De rentabiliteit van het eigen vermogen bedraagt over 2014 7,6% (11,9% in 2013) en de rentabiliteit
van het totale vermogen over 2014 bedraagt 7,1% (7,7% in 2013). Scholengemeenschap De Rooi
Pannen streeft naar een rentabiliteit van 7% van het eigen vermogen. Dit percentage is in 2014
gehaald mede door de extra ontvangen incidentele en normatieve subsidies.
Rentabiliteit DUO
Liquiditeit
11
5,90
Liquiditeit
11 van
Vergelijkings
groep
0,10
Liquiditeit
12
Rentabiliteit
Liquiditeit
Liquiditeit
12 van
13
Vergelijkings
groep
8,30
1,10
10,40
Liquiditeit
13 van
Vergelijkings
groep
2,40
Liquiditeit
14
7,10
Liquiditeit
14 van
Vergelijking
sgroep
1,55
Toelichting DUO op rentabiliteit
Rentabiliteit: (resultaat gewone bedrijfsvoering / totale baten uit gewone bedrijfsvoering) * 100.
Dit kengetal geeft aan welk deel van de totale baten cq. opbrengsten over blijft na aftrek van de
lasten cq. kosten. De rentabiliteit geeft aan in hoeverre de inkomsten en uitgaven elkaar in evenwicht
houden.
101
8.
Regelingen
8.1.
Bekwaamheid en Professionalisering Personeel
2013
Restant Subsidie
134.392,56
2014
Nieuwe subsidie
479.923,30
Totaal nog te verantwoorden subsidie 614.315,86
Verantwoording 2015
Urenverantwoording
364.057,17
4158
Inhuur specialisten
3.479,73
4240
4245
Inhuur specialisten
Inhuur management
ondersteuning
164.617,23
4209
Bijscholing / congressen etc.
204.384,30
43.587,23
810.125,66
195.809,80-
Nog te verantwoorden
8.2.
-
Schoolmaatschappelijk werk
2015 Nieuwe subsidie
129.557,55
129.557,55
Verantwoording 2015
4226 Sociale begeleiding
279.072,68
4209 Bijscholing / congressen etc.
13.378,75
292.451,43
-162.893,88
Nog te verantwoorden
102
-
8.3.
1.
Prestatiebox VO
Extra uren/kosten Nederlandse taal en rekenen
a.
b.
4.
Ambitieuze leercultuur
a.
b.
VMBO Tilburg
VMBO Eindhoven
- Eigen praktijk in huis
- Praktijk in huis verbeteren
ad a.
VMBO Tilburg
- Brasserie De Gezel / Happetit / Le Petit
¤ Loonkosten
¤ Resultaat praktijk
254.069,00
VMBO Eindhoven
- Banketwinkel + restaurant
¤ Loonkosten
¤ Resultaat praktijk
199.329,96
ad b.
5.
Rekenblokken
Uren extra les
Bijscholing docenten
a.
Muiswerk scholing
185.906,01
-
Toaal verantwoording
639.304,97
Ontvangen subsidie OCW 2015
323.010,00
Nog te verantwoorden subsidie
-
103
Bovenstaande sculptuur draagt de titel: ‘De Rooi Pannen: een stap
om te ondernemen’. Het symboliseert de grote stap voorwaarts
die alle leerlingen van onze scholengemeenschap maken. Het geeft
ook het doel aan waar De Rooi Pannen altijd naar streeft: leerlingen
opleiden tot dynamische en ondernemende mensen, die zich vol
vertrouwen en met grote stappen op een succesvolle toekomst in
het bedrijfsleven richten. Daartoe biedt De Rooi Pannen praktijkgericht en kwalitatief hoogstaand onderwijs aan om het beste uit
elke leerling te halen.
DE ROOI PANNEN
centrum voor ondernemersonderwijs
Dr. Ahausstraat 1
5042 EK Tilburg
Postbus 1458
5004 BJ Tilburg
Tel. (013) 595 56 00
Fax (013) 595 56 01
[email protected]
www.derooipannen.nl