Rinkeby-Kista - Stockholm.se

Transcription

Rinkeby-Kista - Stockholm.se
Rinkeby-Kista
2014
Stadsdelsområdet
Stadsdelsnämnden
Stadsdelsförvaltningen
1
Stadsdelsområde i Stockholm
Rinkeby-Kista är det nordligaste av Stockholms 14 stadsdelsnämndsområden och omfattar stadsdelarna Akalla, Husby, Kista, Rinkeby
och naturreservatet Hansta. Järvafältets grönområde med Igelbäckens kulturreservat finns mitt i stadsdelsområdet. Rinkeby började
byggas 1968 under miljonprogrammet. Husby och Akalla byggdes
i mitten av 70-talet och sist kom Kista som blev klart 1980.
För att bevara arbetsområdets internationella attraktionskraft formulerades
Vision Kista Science City år 2000, där stadens mål var en mer stadslik miljö,
med integrerat gatunät, uppbruten gräns mellan bostäder och företag, och ett liv även
efter kontorstid. Den stora utbyggnad av gator och bostäder i Kista som började
2006 och fortfarande pågår är ett resultat av den visionen.
År 2006 lanserade Stockholms stad en långsiktig satsning
för att skapa en positiv social och ekonomisk utveckling i Järvafältets
stadsdelar. Efter en bred dialog hösten 2008 antogs Vision Järva 2030
av kommunfullmäktige våren 2009, ett måldokument som tar vid efter
Kistavisionen. Dess fyra huvudområden är: 1. Bra boende och mer
varierad stadsmiljö 2. Trygghet i vardagen 3. Stärkt utbildning och
bra språkundervisning 4. Fler jobb och ökat företagande.
Byggplaner i urval
Infrastruktur - kommunikation
1 E18 – Trafikverket bygger ut till motorvägsstandard mellan Hjulsta och Kista. Klart 2015.
Stockholms stad bekostar två överdäckningar som gör det möjligt att bebygga området vid
överdäckningarna med bostäder (se punkt 11).
2 Cykelplan Järva – I samarbete med stadens projekt Hållbara Järva genomförs åtgärder 2012 2014 för ett sammanhängande cykelvägnät som ska underlätta pendling. Ny skyltning har satts
upp och 7,5 kilometer cykelväg rustats. Sista etappen av Kymlingestråket genomförs 2014.
3 Tvärbanan från Alvik förlängs via Ursvik till Kista och vidare till Helenelund. Byggstart
2016, trafikklar 2021.
4 Förbifart Stockholm från Häggvik förbi Akalla. Byggstart troligen 2014. Klar tidigast 2023.
5. Tunnelbana till Barkarby – Under 2013 förhandlade stat, landsting och kommuner fram
en satsning på trafik och bostäder i stockholmsområdet. Avtalet skrevs under i januari 2014
och innebär bland annat att tunnelbanan förlängs från Akalla till Barkarby.
STADSMILJÖ – HUS
6 Järva begravningsplats – Programsamråd genomfördes 2012. Stadsbyggnadsnämnden
beslutade om fortsatt planarbete i december 2013 med i stort sett samma inriktning som i
programmet, men planområdet har förskjutits österut eftersom stadens planer för en ny
stadsdel, Stockholmsporten, påverkar den västra delen.
8
Kista gård – 470 lägenheter har redan byggts i Kistas fyra första traditionella stadskvarter
– med skyddade innergårdar, entréer vända mot gatan och lokaler i gatuplanet. Ytterligare två
kvarter med sammanlagt 420 lägenheter ska byggas fram till 2015. Den gamla herrgården
Kista gård ska rustas för att bli värdshus. Stadsparken runt herrgårdsbyggnaden invigdes 2013.
9 Kistahöjden – Omkring 170 småhus, radhus och villor är planerade. Första inflyttning 2014.
2
Foto Malcolm Jacobson
Nu har området drygt 47 000 invånare och cirka 30 000 personer kommer
hit varje dag för att arbeta, framförallt i Kista företagsområde som
hyser flera av Sveriges främsta företag inom kommunikationsteknik.
Cykelplan Järva är ett projekt för sammanhängande cykelvägar över kommungränserna. På bild några av Akalla bys lånecyklar.
10Kista torn – Intill Gallerian bygger AB Borätt och JM två bostadshus, 18 och 40 våningar
(Stockholms högsta), med totalt 360 lägenheter. Byggstart 2012, första inflyttning 2015–2016.
11NOD – Atrium Ljungberg bygger kvarteret NOD granne med stads delsförvaltningens kontor. Huset ska samla företag och institutioner
inom IT, som IT-universitetet och Digital Art Center. Inflytt 2014.
12Kista äng – i norra delen av Kista, mellan företagsområdet och
Kista gård, förbereds 1 100 bostäder varav 300 studentlägenheter
samt en F-6 skola. Planarbetet startar 2014.
13 Rinkebystråket – Familjebostäder förnyar gatan med trottoarer
och butiker. Detaljplanen antogs av stadsbyggnadsnämnden 2012,
byggstarten skedde 2013, klart hösten 2015.
14Rinkebyterrassen – ByggVesta planerar 350 lägenheter vid
överdäckningen av E18 i höjd med Rinkebystråkets mynning. De taljplanen vann laga kraft i december 2013. Byggstart under 2015.
NOD–mötesplats för utbildning,
15Rinkeby Allé – Förnyelse av gatumiljön och kvarteren från Rinforskning, kultur och innovativa
keby centrum till bron över till Ursvik. Strukturplanen för Rinkeby småföretag. Klart 2014.
Allé godkändes 2013 av kommunfullmäktige. Detaljplan för cirka
140 nya bostäder inom Svenska Bostäders område söder om Rinkeby Allé kan påbörjas
2014, liksom detaljplan för 60 bostäder (trygghetsboende) med Micasa som byggherre. Bron
över motorvägen till Stora Ursvik kan börja byggas 2014. Ett tillskott om 500–600 lägenhe ter samt arbetsplatser förbereds i ny stadsfront mot Ursvik.
16Moskéer i Rinkeby – I detaljplanen för Rinkeby Allé från 2011 ingår en moské på den
gamla förvaltningshustomten. Islamiska förbundet i Järva fick bygglov i december 2012.
Dessutom har staden beviljat markanvisning för en moské på parkmark mellan Rinkeby svängen och trafikleden Ulvsundavägen. Islamiskt Kulturcentrum i Rinkeby planerar att
flytta dit från sina nuvarande lokaler i Rinkeby centrum. Detaljplanearbetet påbörjades 2013
och kan komma att antas 2014.
17Svenska Bostäder bygger om 5200 lägenheter på Järva, varav cirka 2000 i Husby, och
minskar energibehovet upp till 50 procent. Satsningen ska pågå i tio år till 2020 cirka.
Bilder omslaget: Knutbygårdens förskola, Ungdomens hus, sommarjobb Stockholmshem. Baksidan: Förälder Rinkeby, bygge Kista, ungdomsvärdar.
3
Fakta om Rinkeby-Kista
FOLKMÄNGD
AntalPrognos
2012
2022
Stockholm
881 235
Rinkeby-Kista 47 872
1010 493
54 063
0-5 år
6-15 år
16-19 år
20-24 år
25-64 år
65-79 år
80 år-
4 505
6 083
2 498
3 728
26 265
3 770
1 023
4 801
7 227
2 703
3 789
28 799
5 433
1 311
Män
Kvinnor
24 486
23 386
27 559
26 504
Rinkeby
Akalla
Husby
Kista
15 968
8 387
12 203
11 314
17 498
8 739
12 547
15 280
INVÅNARE MED UTLÄNDSK BAKGRUND *
Första Andra Summa
generationgeneration
antal
antal
%
Stockholm
201 827
Rinkeby-Kista 27 097
65 385
11 074
33,2
80,1
Rinkeby
Akalla
Husby
Kista
4 594
1 531
3 005
1 944
90,5
71,4
85,4
66,1
9 843
4 397
7 393
5 464
* Utrikes födda (första generationen) och inrikes födda
med två utrikes födda föräldrar (andra generationen).
Summa i procent av befolkningen. 31 december 2012
Akalla, 8 500 invånare
21 % hyresrätter
VALRESULTAT KOMMUNALVALET
valdeltagande
Stockholm 82%
Rinkeby-Kista 58%
%
SÅ RÖSTADE STOCKHOLMS STAD
BOSTÄDER
Storlek FlerbostadshusSmåhus
Totalt
2006
2010
%
Stockholm
407 776 44 787 452 563
Rinkeby-Kista 18 340
1 391
19 731100
1 rum och kök* 4 192
2 rum och kök
4 129
3 rum och kök 7 080
4 rum och kök 2 483
5 eller flera rum 454
uppgift saknas
2
64
117
366
412
430
2
4 256 22
4 246 22
7 446 38
2 895 15
884 4
4 0
Rinkeby
Akalla
Husby
Kista
33
604
0
754
5 113
4 112
4 896
5 610
5 080
3 508
4 896
4 856
* Inkl. lägenheter utan kök. 31 december 2012
4
M
C
Fp
Kd
S
V
Mp
SD
Övr
FÖRVÄRVSARBETANDE
ÅR 2011
Rinkeby-Kista Hela staden
Kvinnor 20-64 år 52,7 %
76,4 %
Män 20-64 år
60,3 %
77,7 %
MEDELINKOMST
ÅR 2011, KRONOR
Rinkeby-Kista
20-64 år, totalt 222 500
20-64 år, kvinnor 196 900
20-64 år, män
245 200
Rinkeby, 16 000 invånare
100 % hyresrätter
Hela staden
339 200
296 100
382 400
FÖRVÄRVSARBETANDE MED ARBETSPLATS
I OMRÅDET DAGBEFOLKNING ÅR 2011
MänKvinnor Totalt
25 192
14 203
39 395
UTLÄNDSK BAKGRUND
EFTER URSPRUNGSLAND
Utrikes födda
RinkebyAkallaHusby Kista Totalt
BosnienHercegovina292 27 33 88 440
Finland
184 329 215 3011029
Grekland 518 73 67198856
Jugoslavien108 46 69 88 311
Polen
214 147258110 729
Rumänien
45 68 71 66250
Turkiet
926 215 3193351795
Övriga Europa 372
351
429
587
1739
Husby, 12 000 invånare
78 % hyresrätter
KISTA, 11 500 invånare
18 % hyresrätter
STOCKHOLM 2010
%
SÅ RÖSTADE
RINKEBY-KISTA
2006
2010
Bangladesh124 62 69121376
Iran
207 728 964 8772776
Irak
1219 5541061 323 3157
Indien
24 93 143229 489
Kina, folkrep
72
64
48
345
529
Libanon
118 47 63 62290
Pakistan
91 66 148 139444
Syrien
419 95 110109 733
Övriga Asien 594
381
594 409
1978
Eritrea
315205 517 96 1133
Etiopien 280 13539680 891
Marocko
162 67108 49 386
Somalia
2181 48 567 462842
Övriga Afrika 564
177
524
211
1476
Chile
251155158 121685
Övriga Syd- och
Centralamerika201
164
225
173
763
Nordamerika22 23 16 36 97
Övriga
M
C
Fp
Kd
S
V
Mp
SD
Övr
214 48 127 51440
9510 4326 7182 521126229
31 december 2012
5
kulturverksamhet för
barn och ungdomar
Efter föreställningen, Rinkeby
fritidsverksamhet för
barn och ungdomar
Kista ungdomsgård
Rinkeby-Kista hemstjänst
äldreomsorg
6
Stadsdelsnämndens ansvar
Stadsdelsnämnden ansvarar för större delen av den kommunala servicen i stadsdelsområdet. Nämnden består av lokala politiker som beslutar om verksamheten.
Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning administrerar och utför arbetet på nämndens uppdrag.
Totalt har förvaltningen cirka 1 280 medarbetare (med månadslön) som svarar för att stadsdelsområdets invånare får en god kommunal service.
Verksamheten omfattar
• budget- och skuldrådgivning
• ekonomiskt bistånd och vissa arbetsmarknadsinsatser
• feriearbeten och sommarkollo
• fritidsverksamhet för barn och ungdomar
•förskola
• kulturverksamhet för barn och ungdomar
• omsorg och stöd till personer med funktionsnedsättning
• omsorg och stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning
• skötsel och underhåll av parkmark
• social service och omsorg, stöd och behandling till barn, ungdomar och
vuxna, samt familjerätt
•äldreomsorg
Stadsdelsnämnden är remissinstans, bland annat för • tillståndsgivning för utskänkning av alkohol
• detalj- och översiktsplaner
•trafikplaner
Budgetrådgivning finns på medborgarkontoret
Foto hemtjänst och ungdomsgård: Malcolm Jacobson
På Rinkeby-Kista medborgarkontor
finns en budget- och skuldrådgivare
och en konsumentjurist. Här finns
även flera samhällsvägledare som
kan ge svar på frågor om kommunal
och statlig verksamhet.
Medborgarkontoret i Rinkeby.
Besöksadress: Skårbygränd 1,
Folkets Hus, våning 2.
Måndag-onsdag 10.00-16.00,
lunchstängt 12.00-13.00.
Torsdag 10.00-18.00,
lunchstängt 12.00-13.00.
Fredag 10.00 - 12.00.
Telefon 08-508 01 794
Medborgarkontoret i Husby
Besöksadress: Trondheimsgatan 3
Måndag-onsdag 13:00-18:00
Torsdag 13:00-15:30
Fredag Stängt
Telefon 08-508 01 050
7
Förtroendevalda i Rinkeby-Kista st
majoritet
ORDINARIE
Ordförande
Bo Sundin (M)
gruppledare
Husby
Bo Sundin (m)
tel: 076-12 90 137
[email protected]
Aleks Sakala (M)
Adam Khoder (M)
Aleks Sakala (M)
Kista, telefon 070-522 43 45
[email protected]
Adam Khoder (M)
Husby, telefon 070-337 24 89
[email protected]
Kerstin Thufvesson (M) Rahma Dirie (M)
Kerstin Thufvesson (M)
Akalla, telefon 070-359 13 54
[email protected]
Rahma Dirie (M)
Rinkeby, telefon 072-256 87 74
[email protected]
Sten Collander (M)
Husby, telefon 070-739 54 40
[email protected]
Sten Collander (M)
Burhan Yildiz (FP)
Burhan Yildiz (FP), gruppledare
Rinkeby, telefon 076-628 19 22
[email protected]
ERSÄTTARE
Basit Choudhury (M)
Husby, telefon 073-030 78 01
[email protected]
Basit Choudhury (M)
Tatjana Kovačić (M)
Tatjana Kovačić (M)
Vällingby, telefon 073-703 14 15
[email protected]
Benjamin Dousa (M)
Kista, telefon 070-466 46 64
[email protected]
Jean-Robert Nino (M)
Kista, telefon 073-920 16 01
[email protected]
Aku Angela Tarras-Wahlberg (M)
Kista, telefon 072-222 77 69
[email protected]
Benjamin Dousa (M)
Jean-Robert Nino (M)
Mats Rydelius (M)
Kista, telefon 070-226 30 78
[email protected]
Lotta Gravenius (FP)
Kista, telefon 073-751 08 78
[email protected]
Aku Angela
Tarras-Wahlberg (M)
8
Mats Rydelius (M)
Lotta Gravenius (FP)
tadsdelsnämnd
opposition
ORDINARIE
Vice ordförande
Mia Päärni (S)
gruppledare
Kista
telefon 073-648 34 21
[email protected]
Staffan Svärd (S)
Mia Päärni (S)
Kerstin Aggefors (s)
Staffan Svärd (S)
Kista, telefon 070-633 89 59
[email protected]
Kerstin Aggefors (S)
Rinkeby, telefon 070-797 61 21
[email protected]
Anki Erdmann (V)
Birgitta Hald Svensson (MP)
Anki Erdmann (V), gruppledare
Rinkeby, telefon 070-885 59 21
[email protected]
Birgitta Hald Svensson (MP), gruppledare
Rinkeby, telefon 070-881 48 07
[email protected]
Beate Lindberg (MP)
Kista, telefon 073-553 17 43
[email protected]
Beate Lindberg (MP)
ERSÄTTARE
Hugh Sindi (S)
Akalla, telefon 070-456 04 47
[email protected]
Galina Monsalves Leal (S)
Kista, telefon 070-784 95 51
[email protected]
Hugh Sindi (S)
Galina Monsalves Leal (S)
Elvir Kazinic (S)
Rinkeby, telefon 070-713 64 58
[email protected]
Oscar Noé Berg (MP)
Kista
[email protected]
Ahmet Music (MP)
Rinkeby, telefon 073-073 25 40
[email protected]
Elvir Kazinic (S)
Oscar Noé Berg (MP)
Ahmet Music (MP)
Leo Ahmed (V)
Leo Ahmed (V)
Akalla, telefon 076-272 14 39
[email protected]
9
Öppna sammanträden
Stadsdelsnämndens sammanträden är öppna för allmänheten. De hålls cirka en gång i månaden,
omväxlande i Rinkeby och Husby.
Stadsdelsnämndens möten 2014
23 JANUARI
Husby Träff
6 FEBRUARI
Rinkebyskolan
(Verksamhetsberättelse och bokslut 2013)
20 MARS
Husby Träff
10 APRIL
Husby Träff
22 MAJ
Rinkebyskolan
17 JUNI
Husby Träff
28 AUGUSTI
Rinkebyskolan
25 SEPTEMBER Husby Träff
23 OKTOBER
Husby Träff
27NOVEMBER
Rinkebyskolan
18 DECEMBER Husby Träff
(Verksamhetsplan och budget 2015)
era
Kontroll tum
alltid da s på
och plat tsen!
webbpla
Mötena annonseras
Stadsdelsnämndens möten annonseras i lokaltidningarna Mitt i och Norra sidan,
affischeras på områdets anslagstavlor och informeras om på webbplatsen
www.stockholm.se/rinkeby-kista
Läs dagordning och handlingar i förväg
Nästan två veckor före sammanträdet kan du som regel läsa dagordning och ärenden under
Insyn, en tjänst på Rinkeby-Kistas webbplats. Du kan också hämta handlingar på medborgarkontoren i Rinkeby och Husby, eller i förvaltningens reception på Borgarfjordsgatan 14 i Kista.
Medborgarförslag
Du som är folkbokförd eller yrkesverksam i stadsdelsområdet kan lämna in medborgarförslag
till stadsdelsnämnden. På webbplatsen stockholm.se finns information om denna möjlighet. När du
lämnat ett förslag får du en skriftlig bekräftelse via brev eller e-post, och ett besked om hur det kommer att behandlas.
Frågestund
Nämndsammanträdena inleds klockan 18:00 med en frågestund då allmänheten kan ställa
frågor och framföra synpunkter till nämnden. Föredragningslista och tjänsteutlåtanden finns
utlagda på ett bord vid entrén. Där kan det också ligga olika förslag till beslut från partierna.
I kaffepausen efter frågestunden går det också att prata med nämndens politiker.
När sedan nämndens officiella sammaträde börjar (cirka 18:45) får allmänheten inte längre yttra
sig utan bara lyssna till politikernas diskussioner och hur de röstar om besluten.
Frågor kan besvaras av nämndens sekreterare, telefon 508 01 106.
10
Verksamhetsplan och budget
Stockholms kommunfullmäktige har för år 2014 anvisat Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd 1,35
miljarder kronor (netto) för förskola, social omsorg, äldreomsorg, omsorg om personer med
funktionsnedsättning, ekonomiskt bistånd, vissa arbetsmarknadsinsatser, parkskötsel, kultur,
förebyggande verksamhet för barn och ungdom med mera.
I december 2013 beslutade stadsdelsnämnden sin verksamhetsplan med budget för 2014. Nämnden
utgick då från de av fullmäktige anvisade pengarna och de tre övergripande inriktningsmålen
• Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för
boende, företagande och besök.
• Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras
• Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva
Tjänstemän och invånare kollar utemiljö och trygghet i Rinkeby.
Attraktiv och trygg stad
Genom att samarbeta med andra myndigheter, föreningar, företag och fastighetsägare arbetar
nämnden för trygga och attraktiva miljöer i området. Återkommande inspektioner, så kallade
trygghetsvandringar, ger underlag för förbättringar.
Förvaltningarna i Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta har tagit initiativ till nätverket Järva-Andan som engagerar lokalsamhället för att skapa hemkänsla, trivsel och trygghet. Över 450 medlemmar har gått med sedan
starten 2009, och under 2014 fortsätter värvningen av större företag i
Kista för att underlätta för ungdomar att få jobb, praktik och mentorer.
Under våren 2014 öppnas den nedlagda Dalhagsskolans lokaler för ungdomsverksamhet i Fryshusets regi, på lokalt initiativ och genom stadsdelsnämndens medverkan.
Kvalitet och valfrihet
Stockholms stad satsar på att utveckla och följa upp sin service och har tagit emot utmärkelsen
”Sveriges Kvalitetskommun” som tecken på detta. Stockholm.se utsågs år 2012 till ”Sveriges
bästa kommunsajt”, bland annat för alla nya e-tjänster som ska göra livet enklare för invånarna.
Där informeras också om kundvalssystem och om de olika alternativ som finns inom bland annat hemtjänst, vård- och omsorgsboende samt förskola.
Kostnadseffektiva verksamheter
Stadsdelsnämnden granskar kontinuerligt sin verksamhet för att den ska bli effektivare.
11
Nämndens verksamhetsområden
Socialtjänst – barn och unga
Stadsdelsnämnden har ett särskilt ansvar för barns uppväxtvillkor och för skydd och stöd
till barn och ungdomar i utsatta livssituationer. I stadsdelsområdet bor cirka 12 000 barn och
ungdomar mellan 0-19 år. Varje år kommer över 1600 anmälningar och ansökningar in om
behov av socialtjänstens insatser. Socialtjänsten beviljar olika former av individuella insatser.
Dessutom erbjuds öppenvård där även förebyggande arbete ingår.
Under första halvåret 2014 öppnas Familjehuset i Rinkeby med öppen förskola och föräldrarådgivare. Även ett föräldracafé planeras. I Familjehuset ska föräldrar kunna få råd och stöd och få
träffa andra vuxna med barn. Verksamheten öppnar i samma fastighet som medborgarkontoret.
n Budgeten för år 2014 uppgår till 139 miljoner kronor.
Socialtjänst – vuxna
Personer som ansöker om ekonomiskt bistånd ska få bästa möjliga information, stöd och hjälp
för att bli självförsörjande. Under tiden prövas rätten till ekonomiskt bistånd. Varje månad är
omkring 1500 hushåll i behov av ekonomiskt bistånd.
n Budgeten för ekonomiskt bistånd uppgår till 187 miljoner kronor.
Nämndens arbetsmarknadsinsatser består framför allt av arbetsträning för dem som står långt
från arbetsmarknaden och för närvarande inte är aktuella för Jobbtorg eller Jobbtorg Resurs.
n För arbetsmarknadsinsatser har 12 miljoner kronor budgeterats.
Nämndens missbruksvård är samlokaliserad med landstingets beroendevård. Insatserna sker till
största delen genom öppenvård. Genom ett särskilt team för vuxna personer som är utsatta för
våld i nära relationer erbjuds råd och stöd, och i vissa fall skyddat boende.
n För missbruksvård och stöd till våldsutsatta i nära relationer har 33 miljoner kronor budgeterats.
Omsorgen för personer med funktionsnedsättning i åldern 0-64 år omfattar insatser som gruppbostad, daglig verksamhet, personlig assistans, avlösning, ledsagning och korttidsvistelse för barn.
Personens behov bedöms inom en beställarenhet för personer med funktionsnedsättning.
n Budgeten för stöd till personer med funktionsnedsättning uppgår till 244 miljoner kronor.
Nämndens omsorg för personer med psykisk funktionsnedsättning omfattar insatser som stödboende, bostad med särskild service, boendestöd, sysselsättning och kontaktperson. Personens
behov bedöms inom en beställarenhet för personer med psykisk funktionsnedsättning.
n Budgeten för stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning uppgår till 48 miljoner kronor.
12
Alla bilder: Malcolm Jacobson
Socialtjänst – stöd och service
och förebyggande ungdomsinsatser
De förebyggande barn- och ungdomsinsatserna utgörs av fem ungdomsgårdar, verksamhet för
10-12-åringar, en parklek, två träffpunkter för äldre tonåringar, drogprevention, fältassistenter,
ungdomsvärdar, medborgarvärdar, kultur för barn och ungdom, feriearbete samt lovverksamhet
i samverkan med föreningar. Även medborgarkontor med konsumentvägledning, budget- och
skuldrådgivning ingår i verksamhetsområdet.
n Budgeten uppgår till 51 miljoner kronor. För att kunna erbjuda cirka 950 feriearbeten begär
nämnden ytterligare 8,5 miljoner kronor i ytterstadsmedel.
I verksamhetsområdet ingår även förvaltningens utförarenheter som kan anlitas av personer med
funktionsnedsättning eller psykisk funktionsnedsättning – till exempel Akalla gruppboende, Enheten för boendestöd och sysselsättning och Rinkeby-Kista dagliga verksamheter. Först har personens behov bedömts inom verksamhetsområdet Socialtjänst – vuxna, där kostnaden budgeteras.
Förskola
Nämnden driver totalt 32 förskolor fördelat på sju förskoleenheter, samt två öppna förskolor.
Sammanlagt är cirka 2000 barn inskrivna i de kommunala förskolorna. Under året planeras
öppettiderna utökas på en av förskolorna för att kunna erbjuda barnomsorg till föräldrar med
kvälls- och nattarbeten. Traditionellt sommarkollo ingår också i verksamhetsområdet.
n Budgeten uppgår till 305 miljoner kronor.
Äldreomsorg
Personer i åldern 65 år och uppåt kan efter ett beslut om bistånd få till exempel hemtjänst i
ordinärt boende, servicehus, vård- och omsorgsboende, dagverksamhet för demenssjuka, korttidsboende och trygghetslarm. Äldreomsorgen erbjuder också förebyggande insatser i form av
öppna mötesplatser och aktiviteter i samverkan med föreningar.
n Budgeten uppgår till 260 miljoner kronor.
Parkskötsel
Stadsdelsområdet har 700 000 kvadratmeter parkmark varav drygt 180 000 kräver kontinuerlig
gräsklippning och skötsel. Resten är naturmark. Parkmarken sköts av olika entreprenörer, vars
arbete följs upp genom regelbundna besiktningar. Inom stadsdelsområdet finns sju plaskdammar. Nämnden ansvarar också för 13 lekplatser och en parklek. Under 2014 kommer förvaltningen att öka antalet säkerhetskontroller av lekplatserna.
n Budgeten uppgår till 16 miljoner kronor. Därutöver finns 5,4 miljoner avsatta, bland annat för
upprustning av Nidarosparken i Husby och Saimaparken i Akalla.
13
Stadsdelsförvaltningen
Stadsdelsförvaltningen administrerar och utför den service som stadsdelsnämnden beslutar
om och ansvarar för. Förvaltningen leds av en stadsdelsdirektör och är organiserad i sex
verksamhetsområden med fyra chefer.
En gemensam administration stödjer organisationen med bland annat personal- och ekonomifrågor, och ger service till nämnden genom att utreda förslag och förbereda beslut (Se
organisationsskissen nedan).
Stadsdelsnämnden
Stadsdelsförvaltningen
Stadsdelsdirektör
Olle Johnselius
Tfn: 508 01 350
[email protected]
Administration
Chef: Verner Stadthagen
Socialtjänst
–
barn
och unga
Chef:
Ulrika Axelsson
Tfn: 508 01 512
[email protected]
stockholm.se
Socialtjänst
–
vuxna
Chef:
Susanne Tengberg
Telefon: 508 01 256
[email protected]
stockholm.se
Socialtjänst
–
stöd och service
och
förebyggande
ungdomsinsatser
Chef:
Gunilla Davidsson
Tfn: 508 01 606
[email protected]
stockholm.se
Förskola
Äldreomsorg
Stadsdelsförvaltningen är organiserad i 5 verksamhetsområden, med totalt cirka 1135 månadsavlönade
medarbetare.
14
Alla bilder: Malcolm Jacobson
Chef:
Kerstin Alnervik
Tfn: 508 01 546
[email protected]
stockholm.se
förskola
Knutbygården, Rinkeby
omsorg om
personer med
funktionsnedsättning
Rinkeby-Kista dagliga verksamheter
Kista äldreboende
äldreomsorg
15
Box 7049, 164 07 Kista, Besök: Borgarfjordsgatan14
Telefon: 08-508 01 000 Fax: 08-508 01 362
16 www.stockholm.se/rinkeby-kista
e-post: [email protected]
Foto: Malcolm Jacobson
Rinkeby-Kista
stadsdelsförvaltning

Similar documents