Minnesanteckningar Trygghet i fastigheter och

Transcription

Minnesanteckningar Trygghet i fastigheter och
RINKEBY-KISTA STADSDELSFÖRVALTNING
DIREKTÖRENS STAB
BROTTSFÖREBYGGANDE OCH SÄKERHET
Trygghet i fastigheter och utemiljö / fd Brottsförebyggande rådet i Rinkeby-Kista
Minnesanteckningar 150512
Namn
Olle Johnselius
Mia Päärni
Benjamin Sousa
Jörgen Ohlsson
Michael Holmberg
Marcela Serrano
Susanne Tengberg
Jonas Lindqvist
Greta Näslund
Kerstin Alnervik
Walter Tryggvason
Kent Martin
Mats Carinder
Henrik Larsson
Jonas Hagström
Ulf Widell
Dejan Stankovic
Per Granhällen
Stephan Kiernan
Stefan Matsson
Per Sandberg
Radha Deogan
Niclas Andersson
Ulf Malm
Titel
Organisation
Anmärkning
Direktör (ordförande)
Rinkeby- Kista Stadsdelsförvaltning
Ordförande
Ordförande
RinkebyRinkebyKista Stadsdelsnämnd
Kista Stadsdelsnämnd
(s)
(s)Ers
KerstinKerstin
Aggefors
A
Vice ordförande
Rinkeby- Kista Stadsdelsnämnd (m)
Ej närvarande
Tf lokalpolisomrchef.
Södra Järva (Järva lopo)
Stockholmshem
Ej närvarande
Anmält förhinder
Områdeschef
Familjebostäder
Vh områdeschef
Rinkeby-Kista Stadsdelsförvaltning
Anmält förhinder
Förvaltare
SISAB
Ej närvarande
Förvaltare Rinkeby
SISAB
Vh områdeschef
Rinkeby-Kista Stadsdelsförvaltning
Anmält förhinder
Förvaltare
HSB
Anmält förhinder
Affärsförvaltare
Trygghetsservice SLL
Ej närvarande
Centrumchef
Fast Partner
Anmält förhinder
Brottsförebyggare
Fastighetsägare i Järva
Förvaltare
Graflunds
Ej närvarande
Brandchef
SSBF (Kista brandstation)
Anmält förhinder
Enhetschef
Rinkeby-Kista Stadsdelsförvaltning
Brå-säkerhetsstrateg
Rinkeby-Kista Stadsdelsförvaltning
Tf lokalpolisomrchef
Kista (Järva lopo)
Affärsområdeschef
Svenska Bostäder
Säkerhetschef
Kista Galleria
Ej närvarande
Distriktsstyrelsen
HSB distrikt norrort
Lokalpolisområdeschef
Järva
VD
Fastighetsägare i Järva


Mötet öppnas
Presentation av deltagare.
Nye lokalpolisområdeschefen Niclas Andersson presenterade sig. Niclas har ett långt förflutet i Järva området
då han varit chef för ungdomssektionen och nu senast som enhetschef för närpolisenheten vid Västerorts
polismästardistrikt. Niclas berättar om polisens nya organisation och nämner att Stephan och Jörgen kommer
att vara tf lokalpolisområdeschefer till någon gång i höst. Niclas jobbar nu som biträdande polismästare vid
Västerortspolisen (Polisområde norr). Då det rör var det nya polishuset för Järva lokalpolisområde ska ligga är
detta beslut inte fattat ännu, man jobbar dock för att det ska ligga i Rinkeby, beslutet fattas på riksnivå.

Föregående minnesanteckningar.
Godkändes

EU-migranter / Irländare (Jörgen)
Det har den senaste tiden varit en del avhysningar av EU-migranter i Kista orådet. Dessa har i samband med
avhysningarna erbjudits tillfälliga sängplatser enligt Stockholms stads policy.
Vid avhysningar eller särskilda handräckningar som berör EU/EES-medborgare utan uppehållsrätt är
socialtjänstens uppgift att finnas på plats för att erbjuda stöd och ge information om socialtjänstens och
stadens insatser.
För någon vecka sedan blev ett antal EU migranter som befann sig på Kista torg hotade av en person som
bland annat hällde brännbar vätska över deras tillhörigheter, dom har fallit i detta ärende. För närvarande är
det ganska få EU-migranter i området, det kan bero på att de känner sig hotade.
De så kallade ”asfaltsläggarna” har satt ner sina bopålar väster om Akalla länken vilket berör både
Stockholms stad och Järfälla.
Bifogat Stockholms stads ”Att tänka på vid avhysningar”

Rapport från fastighetsägare i Järva (Henrik)
o Parkeringsupphandlingen är nu klar, i och med att Svenska Bostäder och Stockholmshem numera är
med i upphandlingen kommer den nygamla entreprenaden Europark som vann både
parkeringsautomat- och parkeringsövervakningsupphandlingen att ansvara för 11600 P-platser och
64 P-automater.
o Fastighetsägare i Järva bedriver i nära samverkan med fastighetsägare i Rinkeby ett råttprojekt för att
förebygga råttor i området. De har placerat ut fällor ut i avloppsledningar, detta haft en god effekt på
råttor som verkar under jord. Inom ramen för råttprojektet har även parkstationer med råttgift placerats
ut i Rinkeby.
o Föreningen hållen nu på med ombesiktningar av tidigare gjorda trygghetsbesiktningar i fastigheter,
detta rör just nu framförallt Tensta.
o Bevakningsupphandlingen. Då den tidigare entreprenören Cubsec med kort varsel i vintras fick
avsluta sitt bevakningsuppdrag som Securitas sedan dess tillfälligt tagit över kommer 1 oktober en ny
upphandling att genomföras.

Rapport från trygghetsvandring i Husby (Henrik, Per)
Trygghetsvandringen i Husby den 22 april samlade 20 st deltagare. Ca 50 otrygghetsfaktorer upptäcktes som
dokumenterats i ett protokoll och skickats till respektive problemägare. Vid vandringen kom man fram till att
det finns en koncentration av otrygghetsfaktorer i ett parkområde som förvaltas av exploateringskontoret i
sydvästra änden av Trondheimsgatan. Denna mark är väldigt skräpig och ogallrad vilket starkt bidrar till
otrygghet i området.

Riktad insats mot bilmålvakter (Stephan och Jörgen)
Polisen har genomfört och kommer att genomföra särskilda insatser i nära samverkan med kronofogden,
Trafikkontoret och P-bolag mot så kallade bilmålvakter. På detta vis har många bilar som används vid
exempelvis buskörning kommit bort. Polisen jobbar dessutom mer fokuserat mot dessa bilar även i vardagen
då man ser att det haft effekt på tryggheten i Järva.

Trygghetsplanering och ungdomsplanering i sommar (Per, Dejan)
Krisledningsplaneringen med en tjänsteman i beredskap dygnet runt hela sommaren är klar.
Sommarlovsprogrammet med aktiviteter kommer att delas ut till alla skolbarn veckan innan skolavslutningen,
programmen kommer dessutom att finnas att hämta på bibliotek, medborgarkontor och
stadsdelsförvaltningen. Ungdomsgårdar kommer att vara öppna i hela sommaren.
Nytt är att medborgarvärdarna kommer att få ett arbetsledaransvar för ungdomsvärdarna.
Per skickar ut trygghetsplaneringen för sommaren i början av juni.
Dejan berättar att stadsdelsförvaltningen har erbjudit 1800 ungdomar mellan 15-19 år sommarjobb. Målet är
att alla som ansöker om dessa jobb ska få det. I skrivande stund har 1600 ansökt om jobb och i dagsläget
finns det 1300 arbetsplatser. Förra året fick 900 ungdomar jobb genom stadsdelsförvaltningen.

Skadegörelse förskolor och skolor (Greta)
Greta berättar att det sedan en tid är mycket skadegörelse på skolor, särskilt utmärkande är Bredbyskolan
vilket kan bero på att den står tom sedan ett par år tillbaka. Förhoppningsvis flyttar delar av
arbetsmarknadsförvaltningen in i Bredbyskolan efter nästa sommar vilket torde innebära att området
normaliseras.

Moped / Cross problem, insatser (Jörgen)
Polisen har under fyra dagar bedrivit en omfattande mopedinsats i Järva. Man har samarbetat med
trafikpolisen och helikopter. Stadsdelsförvaltningen har under samma tid uppmärksammat problemet genom
annonser i tidningarna ”Mitt i” och Norra sidan”.
Under insatsen har ett 15 tal mopeder och crossmc beslagtagits. De flesta av dessa har varit stulna. Maila tips
till polisen om var det står mopeder och cross mc som ni vet att det körs vårdslöst med
Maila till polisen Kista:
[email protected]
Maila till polisen Rinkeby-Tensta
[email protected]

Laget runt
o Kerstin Aggerfors berättar att det är mycket bilar som den senaste tiden kör samt står parkerade på
parkvägar i Rinkeby. Stefan M berättar i sammanhanget att det inte finns tillräckligt med
parkeringsplatser.
o Olle berättar att han gör sitt sista möte i arbetsgruppen. Han kommer att sluta i Rinkeby-Kista
stadsdelsförvaltning den 17 augusti. Då mötet gick av stapeln var inte hans efterträdare utsedd, igår
den 18 maj blev det klart att Patrik Derk kommer att efterträda Olle.

Nästa möte
Tisdag den 1 september hos Svenska Bostäder i Husby.
Vid minnesanteckningarna
Per Granhällen