week 5 deel 2 - PvdA Hoeksche Waard

Comments

Transcription

week 5 deel 2 - PvdA Hoeksche Waard
Opvang en_speelzaal ineen
rAnVLl \ T
<~^>
: ^^^, T
'-^~\. i t—\J
^>l •1x^> J ,
*?ci<''O '••^--^
Strijense basisschool Meerwaarde biedt de ruimte
| STRIJEN l Voor het eerst gaan stichting
Kinderopvang Cromstrijen (SKOC) en
l Spelenderwijs de krachten bundelen.
In het gebouw van OBS de Meerwaarde
l zullen de dagopvang en peuterspeelzaal samenwerken en een nieuwe
i dienst aanbieden.
RICHARD VISSER
Zo kunnen kinderen van O tot 12
[jaar in één gebouw worden opge] vangen. Directrice van SKOC Cora
Labree: „Het is een dienst die we oul'ders willen aanbieden om de opvang van hun kinderen gemakkelij| ker te maken."
Het is tevens een proefballon,
l zegt Labree. Voor SKOC is het de
eerste keer dat er zo intensief zal
worden samengewerkt met een peuterspeelzaal buiten de gemeente
Cromstrijen. Labree is optimistisch;
„We willen hiermee inspelen op verzoeken die wij hebben gekregen van
ouders. De dienst die we willen aanbieden is niet alleen voor kinderen
van obs De Meerwaarde. Kinderen
van andere scholen zijn ook welkom."
Naadloos
Het verschil met de kinderopvanglocaties van SKOC in Klaaswaal en
Numansdorp is dat die apart bestuurd worden. In Strijen gaat de
school direct samenwerken met de
peuterspeelzaal en de kinderop-
Directrice
Cora Labree
(rechts) van
SKOC en Diana
de Ronde: 'Opvang wordt zo
gemakkelijker
voor ouders.'
FOTO ViCTÖR
VAM BREUKELEN
vang, wat rnoet zorgen voor een
naadloze kinderopvang.
Samenwerking zoals deze in
Strijen zijn een nieuwigheid voor de
Hoeksche Waard. Ook buiten de
Hoeksche Waard is dit het gevolg
van de omstandigheden waarin kinderopvangorganisaties bevinden.
Vele hebben te kampen met terugloop van vraag en minder financiële
middelen. Gemeentes en scholen
krijgen van het rijk de ruimte om
zelf met initiatieven te komen.
„We hebben de uitdaging om met
minder financiële middelen dezelfde kwaliteit te leveren. Daarom
verwachten wij dat dit soort samenwerkingsverbanden in de toekomst
vaker in de Hoeksche Waard plaats
zullen gaan vinden," zegt locatiemanager Diana de Ronde.
Tot op heden staan er in de Hoeksche Waard geen soortgelijke initiatieven in de planning. Vanaf l maart
hopen de partijen de nieuwe dienst
te kunnen aanbieden.
In heel Nederland bevinden veel l
kinderdagopvangorganisaties zich
in zwaar weer. Samenwerkingsverbanden ontstaan steeds vaker, uit financiële noodzaak en door een teruglopende vraag bij ouders. Vaak
gaat het in het land om de fusie van
de naschoolse zorg die geboden |
wordt voor afzonderlijke leeftijdsca-1
tegorieën. Het rijk, scholen en gemeenten zijn nog in onderhandeling
over hoe dit gefinancierd kan wor-1
den.
Turnclubs
zelf aan de
schoonmaak
KORENDiJK - Het initiatiefvoorstel van CDA Korendijk
om de Korendijkse zaalsportverenigingen te redden
van de financiële ondergang
is unaniem door de
gemeenteraad aangenomen.
In het voorstel ontvangen de
verenigingen voor het zelf
schoonmaken van de sportzalen een vergoeding die hen
in staat stelt om hun lege
clubkas weer aan te vullen.
De drie grootste Korendijkse
turnverenigingen hebben
meegewerkt aan het CDA
voorstel en gaan de schoonmaak gezamenlijk
aanpakken. Ook de kleinere
verenigingen die gebruik
'maken van de sportzalen
kunnen meedoen in deze
nieuwe opzet. Voor een aantal verenigingen betekent dit
letterlijk de redding van de
ondergang.
Leefbaarheid
l CDA- fractievoorzitter KaroIline Vorthoren (foto) is blij
dat haar voorstel is aangenomen: 'De verenigingen
hebben te kampen met een
hoge zaalhuur en sterk verlaagde subsidies. Daardoor
moeten zij hun contributies
steeds verder verhogen en
daardoor blijven leden weg.
In de nieuwe opzet kunnen
zij weer nieuwe lessen gaan
opzetten en activiteiten
organiseren in de dorpen.'
Vorthoren vindt het voorstel
ook belangrijk voor de leefbaarheid in Korendijk: 'Deze
verenigingen hebben een
grote maatschappelijke rol in
de dorpen. Straks kan er
weer volop gesport worden
door jong en oud.' In het
debat in gemeenteraad vroeg
raadslid Robbert Vos van SGP
ook extra aandacht voor de
kleinere verenigingen, die
straks ook~kuftfton mooée
in het nieuwe plan: 'De
dominantie van de grote verenigingen in deze opzet is
heel goed te verklaren, maar
ik zou willen meegeven als
denklijn dat alle verenigingen naar rato, hoe klein ze
ook zijn, kunnen terugverdienen wat zij met
schoonmaak er in stoppen,
en dat dat niet per definitie
door de grote verenigingen
wordt ingevuld.'
Buiten de kaders
Het feit dat het initiatiefvoorstel unaniem is
aangenomen door de raad
stemt Vorthoren tot grote
tevredenheid: 'Wij zijn heel
blij met dit resultaat. Dit
geeft aan dat de gemeenteraad van Korendijk buiten de
kaders durft te denken doo.r
verenigingen en inwoners te
laten meedenken en participeren in beleid en
uitvoering. En het belangrijkst: groot compliment aan
de gymverenigingen die dit
nu gezamenlijk gaan oppakken!' .
Korendijk heeft
KORENDIJK - De gemeente
Korendijk maakt het voor
starters mogelijk om, onder
voorwaarden, een Startersle1 ning af te sluiten. De
l gemeenteraad heeft een
^bedrag van 200.000,- euro
beschikbaar gesteld om starIers te kunnen helpen bij het
ppen van een eerste
voning.
Vethouder Den Boer is zeer
Losiüef over deze ontwikkeling. 'Met het instellen van
jle Starterslening hopen we
Jongeren in onze dorpen te
|>ehouden. Jongeren zijn
belangrijk voor de vitaliteit
lan de kernen.' In alle vier
ae kernen worden startersvoningen gebouwd. De
fetarterslening kan daarbij
een middel zijn om een
voning te kunnen kopen in
leen van de kernen van
iKorendijk. Overigens is het
•met de Starterslening ook
•mogelijk om een bestaande
•woning te kopen.
l De StartersregeUng is
l bedoeld voor starters op de
l koopwoningmarkt, dus ook
mensen die in een huurwoning wonen kunnen gebruik
maken van de regeling. De
Starterslening overbrugt het
verschil tussen de verwervingskosten van de woning
en de lening die de starter
maximaal kan lenen volgens
de normen van de Nationale
Hypotheek Garantie (NHG).
De eerste drie jaar betaalt de
starter geen rente en aflossing. Pas vanaf het vierde
jaar worden rente en aflossing in rekening gebracht,
tenzij het inkomen van de
starter nog niet toereikend is.
Meer informatie over de
Starterslening en de voorwaarden waaraan de
aanvrager aan moet voldoen,
is te vinden op de website
www.korendijk.nl of
www.Svn.nl.
TOT 50% KORTING
FOKB
O UT L
.WWW.FOKA.N
IJ sein bs
zien de bui
al hangen
HOEKSCHE WAARD
HOEKSCHE WAARD De tweede kwakkelwinter op rij laat
zich voelen bij vooral de grotere ijsverenigingen in de
Hoeksche Waard. Hun ledenbestand kalft af. Juist in
de kleinere dorpen is de aanhang trouw genoeg om te
blijven wachten op een winter als in 2009 of 2010.
EDWIN WENDT
„We huren onze baan en grond van
de sportstichting 's-Gravendeel"
zegt Ageeth Mol van de 's-Gravendeelse Ijsclub. „Die afdracht hou je,
plus de huur van het clubgebouw en
de afdracht aan de KNSB. Aan de inkomstenkant zijn we volledig van
leden en sponsors afhankelijk. Je
ziet dat er leden opzeggen omdat ze
nu al twee jaar voor niets hebben
betaald."
Ook IJs- en Skeelerclub Puttershoek ziet leden verdwijnen, al denkt
woordvoerder Arie van de Graaf dat
dat in veel gevallen onbewust gebeurt. „Mensen denken bij dit weer
niet aan ijs." Zijn vereniging heeft
het grote voordeel dat zij ook jeu de
boules en skeeleren op de kalender
hebben staan. „Voor 7 euro is men
lid, met het hele gezin."
In het bestand staan zo'n 600
namen, van wie er 100 jeu de boules
spelen en 150 skeeleren. De rest
wacht vooral tot de ijzers weer kunnen worden ondergebonden.
„Nee, omzet genereer je niet in
een winter als deze," zegt Martin van
de Plas van Ijsclub De Sarnenwer-
E3
Leden zeggen op,
omdat ze al twee
jaar voor niets
hebben betaald
A
'A,
ii j; _ l
king in Numansdorp. „Ook de verkoop van consumpties staat het natuurlijk helemaal stil. Maar laten we
niet vergeten dat het twee jaar geleden wel heel winters was. Toen hebben we bizar veel nieuwe leden binnengehaald, van wie er veel zijn blijven plakken. Daarnaast hebben we
een vrij grote vaste ledenkliek."
Wim van Dijk van de Numansdorpse IJsvereniging Nooitgedagt
ziet dat komende en vertrekkende
leden elkaar zo'n beetje in evenwicht houden. „In winters als deze
valt altijd een aantal procenten af,
maar die komen terug als er weer
een weekje ijs ligt."
Klantenbinder
De Greupse Ijsclub tenslotte heeft
een aardige klantenbinder bedacht.
Secretaris Willy Vogelaar: „Als er
twee jaar geen ijs ligt, dan krijgen de
leden bericht dat er in mei of juni
een barbecue wordt gehouden."
De meeste ijsverenigingen in de
Hoeksche Waard zijn aangesloten
bij de regionale afdeling van de
KNSB. „Een van de voordelen die de
verenigingen hebben van het lidmaatschap is dat ze via ons overdekte schaatstraimngen. kunnen
volgen," zegt secretaris Colinda
Preesman. „Ook wij hebben profijt
van strenge winters. Mensen staan
anders niet stil bij een onderwerp
als schaatsen. Wie enthousiast is,
blijft dan in zo'n stille periode als nu
wel lid." Daar helpen de schaatstrainingen bij. „Iedereen tot en met 12
jaar kan in Dordrecht trainen, de 12-
Meer boetes
voorverkoop
van alcohol
Horeca, winkels en sportclubs^
zijn in de tweede helft van 2014
vaker beboet dan in de eerste
helft omdat ze niet voldoen aan
de Drank- en Horecawet. Tevens
hebben controleurs vaker een 'officiële waarschuwing5 uitgedeeld.
Dat blijkt uit cijfers van de Dienst
Gezondheid en Jeugd.
De dienst specificeert de cijfers
niet per gemeente, maar legt alle
boetes en waarschuwingen uit de
Hoeksche Waard, Drechtsteden
en Alblasserwaard op één hoop.
In dit gebied zijn 23 waarschuwingen verstrekt en in 7 gevallen
is een boete opgelegd. In het halfjaar ervoor ging het om 14 waarschuwingen en geen boetes.
De overtredingen lopen uiteen.
Bij de een werd alcohol geschonken aan minderjarigen, de ander
kon geen vergunning overleggen
of had geen sticker met de leeftijdsgrens op de deur. De afgelopen zes maanden zijn in ZuidHolland Zuid 677 controles
gehouden. Dat zijn er minder
dan begin 2014, toen controleurs
794 zaken en instellingen bezochten.
Tevens zijn zeventien jongeren
onder de 18 verwezen naar bureau Halt. Zij hadden alcohol in
bezit en hingen op straat rond.
De jongste oveitreder was 14 jaar.
'Maak werk van
hgvliet'
Ecoloog HoeksehewaardsJLandschap wil discussie aangaan
IIEMW-BEIJERLAND Nauurorganisatie Hoekichewaards Landschap
:n het Wereld Natuur
;onds proberen bedrijfseven en waterschap mee
e krijgen om het Haringliet weer in verbinding te
aten komen met de
toordzee. 'Zoals het nu
iaat, gaat het niet goed.
let is het niet beheers»aar.'
Yerseke als
voorbeeld
Hoekschewaards Landschap en het Wereld Natuur
Fonds houden op 13 februari het symposium over
het Haringvliet.
Er wordt gewerkt met aanmeldingen, die gestuurd
kunnen worden naar het
e-mailadres [email protected]
hwl.nl. In het bijzonder tegenstanders van het kiertaesluit worden opgeroepen te
komen. „Het zou mooi zijn
als we tot iets komen waar
we allemaal achter staan,"
zegt Verweijen. „Het wordt
lastig, maar het is mogelijk, Dit
is eerder in Yerseke wel gelukt.
Daar schaart iedereen zich achter een open delta."
,RJ.EN VAN DEN OEVER
'ormeel is het besluit al gevallen dat
et Haringvliet in 2018 open gaat,
laar de Nieuw-Beijerlandse eco)og Martijn Verweijen van natuurrganisatie Hoeksche Waard landchap moet dat eerst nog maar zien.
loeiteloos lepelt hij een serie jaarillen sinds 2003 op dat het al had
unnen gebeuren, maar het ontreekt volgens hem nogal eens aan
e wil. In het bijzonder bij boeren
n het waterschap, die zich onder
leer zorgen maken over de bechikbaarheid van zoet water.
Het Wereld Natuur Fonds en
loekschewaards Landschap zijn
onder meer voorstander van het
derbesluit'. Daardoor wordt de Haingvlietdam open gezet en stroomt
out water weer de delta in. Goed
oor de waterhuishouding, de vis-
A Martijn Verweijen aan het Spui, waar de dijken nu worden versterkt. FOTO JOEP VAN DER PAL
stand, de vogels en de zeehonden,
stellen deze organisaties. Maar ze
verleggen hun strategie dat het goed
is voor de natuur nu wat meer richting materie; de waterkeringen.
„Er is een algemeen heersende
stemming dat het allemaal wel goed
gaat nu met het water. Dat alles beheersbaar is. Maar dat is niet zo.
Door de gesloten Haringvlietdam is
er sprake van erosie en van een stijgend waterpeil. We zien dat in het
Spui, de Dordtsche Kil en de Nieuwe
Waterweg. Waterschap Hollandse
Delta investeert hier om de hoek
miljoenen om de dijken aan het
Spui te verstevigen."
De oplossing van Verweijen ligt
bij een open Haringvlietdam en ontpolderen. „Een delta is in staat zich
op natuurlijke wijze te onderhouden."
Maar hij weet dat dit een gevoelige uitspraak is op de Zuid-Hollandse eilanden. „De watersnood
komt altijd terug als argument. Terecht dat er een angst voor is. Maar
wat veel mensen bijvoorbeeld over
het hoofd zien is dat de Brouwersdam al open staat."
Het zoete water kan volgens de
natuurorganisaties uit het oosten
komen. „De Hollandsche IJssel is in
staat om alles te leveren," stelt Verweijen. „Het vergt hier en daar wat
aanpassingen, maar het kan."
Meer voor dorp doen'
AC^WUJ '^-3- .OI.QX^H^'
Samenwerking clubs geeft Turnlust weer toekomst
GOUDSWAARD Meer vrijheid, een groter
sportaanbod en financieel betere tijden.
Natasja Radzyminski en ALexandra Zeedijk van Turnlust in Goudswaard zien
tal van voordelen aan de samenwerking
met andere Korendijkse verenigingen.
'Zonder dit stoppen veel lessen/
FOLKERT VAN DER KROL
Het plan een stichting met vertegenwoordigers van Turnlust, Fluks en
Gymvereniging Nieuw-B eijerland
binnenkort de schoonmaak en de
verhuur van de gymzalen van de gemeente te laten regelen, kreeg al de
instemming van de politiek. Daarmee moeten de clubs zo veel kosten
besparen dat het voortbestaan van
de clubs niet in gevaar komt. Door
gestegen zaalhuren, verlaagde subsidies en dalende ledentallen is de
nood inmiddels hoog.
„Eenjaar geleden zagen we de bui
al hangen dat we het financieel niet
bolwerken," zegt Radzyminski, terwijl ze samen met Alexandra Zeedijk sleept met toestellen in de
Goudswaardse gymzaal. Het ledental, ooit bijna 200, ligt inmiddels
rond de 125. „We hebben vijftien
kinderen nodig om een les draaiende te houden, want er staat wel
een betaalde juf voor. Zonder deze
samenwerking verdwijnen er lessen.
De makkelijkste weg is overal mee
te stoppen, maar dat willen we niet.
het zou toch jammer zijn als ieder-
* Natasja Radzyminski
(rechts) en
ALexandra
Zeedijk (midden achter)
willen de activiteiten in de
Goudswaardse
gymzaal behouden en uitbreiden.
FOTO VICTOR VAN
BREUKELEN
een in een ander dorp zou moeten
sporten."
Het regelen van de schoonmaak
van de gymzaal zien Radzyminski
en Zeedijk niet als ,een groot probleem. „De gemeente betaalt er veel
geld voor, maar er Wordt niet veel
aan gedaan. Je ziet overal spinrag en
de vloer is ook niet goed schoon, terwijl de meiden daar toch op liggen
en met blote voeten op lopen. Zeker
als ouders straks bereid zijn om tien
minuten voor de les even te helpen
met schoonmaken, wordt het veel
hygiënischer."
Extra werk
Het plan om een stichting op de
richten moet nog wel handen en
voeten krijgen. „Ik ben er positief
over, maar de vraag is wel hoeveel
extra werk het met zich meebrengt
en of dat haalbaar is," zegt Zeedijk.
„De samenwerking met de andere
clubs moet wel lukken," vult Radzyminski aan. „Ik geef al les bij Fluks
en ken er de bestuursleden."
Vooral de vrijheid die een stich-1
ting straks heeft, spreekt het tweetal
aan. „We hebben straks wellicht de
mogelijkheid om sponsorbordjes op
te hangen en hebben meer ruimte
bij toestelkeuzes. Naast onze vereniging maken alleen de scholen ge-1
bruik van de gymzaal. Het zou mooi l
zijn als de voetbalclub hier ook wed-1
strijdjes gaat organiseren. Zo kan l
deze zaal nog meer voor het dorp |
betekenen."
Strijen
telt meer
werklozen
K , 2_c9
Aantal WW'ers elders
blijft redelijk stabiel
HOEKSCHE WAARD Terwijl de werkloosheid in de
Hoeksche Waard afgelopen jaar gelijk is gebleven,
steeg het aantal werklozen in Strijen juist opmerkelijk. De werkloosheid groeide er met 13 procent.
CUAUDIA LANGENDOEN
De toegenomen werkloosheid in
Strijen wijkt sterk af van het eilandelijk gemiddelde. Het aantal WWuitkeringen liep in Strijen afgelopen jaar op van 175 naar 197. Ter
vergelijking: in Binnenmaas
daalde het aantal mensen met een
WW-uitkering met 4 procent van
568 naar 543 inwoners. Eind 2012
telde deze gemeente 422 bewoners
met een WW-uitkering. Dat aantal
bedroeg in Strijen eind 2012 128
mensen.
Ook in Oud-Beijerland daalde
het aantal werklozen met 2 procent tot 471 eind december 2014.
In 2013 stond de teller op 479.
Eind 2012 waren 357 inwoners
werkloos.
Een verklaring heeft uitkeringsinstantie UWV niet voor de verhoudingsgewijs sterke toename
van werkloosheid in Strijen. „Echter, bedenk wel dat het getalsmatig
om niet veel werklozen extra gaat,"
zegt een woordvoerster. „In een
kleine gemeenschap maakt zo'n
aantal procentueel wel meteen een
groot verschil"
Ook de gemeente Strijen kan
m
We kunnen niet
goed inschatten
wat de invloed is
van nieuwe regels
-UWV
geen aanwijsbare oorzaak geven,
verduidelijkt een gemeentewoordvoerder. „We kunnen ons in elk
geval geen groot bedrijf voor de
geest halen dat failliet is gegaan en
waardoor veel ontslagen vielen.
Wat eventueel wel een verklaring
kan zijn, is het verhoudingsgewijs
grote aantal bouwbedrijven in
onze gemeente. Het is algemeen
bekend dat de bouwwereld het
moeilijk heeft. En we hebben veel
technische bedrijven. Ook in die
sector lopen de orders terug."
Drie minder
De Hoeksche Waard telde per 31
december 2014 in totaal 1672
werklozen. Dat zijn er 3 minder
dan het jaar daarvoor. Eind 2012
stond de teller echter op 1240
mensen, wat betekent clat er in
2013 een forse stijging was van 35
procent in één keer. Het landelijk
gemiddelde ligt voor 2014 op een
groei van 0,7 procent. Cromstrijen
heeft een toename van 3 procent
naar 295 werklozen. In 2013 waren
dit er 287, in 2012 191. Het aantal
werklozen bleef in Korendijk exact
gelijk met 166 WW-uitkeringen.
Eind 2012 waren dit er 142.
Nu de werkloosheid na de grote
toename tussen 2012 en 2013 in
zijn totaliteit afvlakt, rekent het
UWV voor dit jaar op een daling.
„Toch is dat moeilijk te voorspellen," meldt de woordvoerster. „We
kunnen niet goed inschatten wat
de invloed zal zijn van nieuwe regelgeving, zoals de Participatiewet
en de huidige wereldproblematiek."
Zorgen en onzekerheid
rond boerderijwinkel
52^ *=> r sa «o IS"
De familie Arnpt uit
Goudswaard bestaat
uit hardwerkende
mensen die het beste
voor hebben met hun
dieren, de natuuren
de leefomgeving.
Toch leven zij in grote
onzekerheid omtrent
de vooruitzichten en de
voortzetting van hun
boerderijwinkel.
Het bedrijf van de Freek en Marleen Ampt in Goudswaard.
door Bas van den Berg
GOUDSWAARD - „Eén van de
problemen waar zij zich zorgen om maken, is de boerderij die in de Leenheerenpolder staat," zegt de betrokken
natuurfreak Bas Goudswaard uit Puttershoek. „De
polder is in 2009 opgekocht
om onder water gezet te worden en om er later een park
van te maken.
Op grond daarvan is de
grond van de familie Ampt
in 2009 onteigend. Om zich
voor te bereiden op de verandering, heeft de familie
Arnpt zich omgeschoold van
boer tot natuurbeheerder.
Dat heeft de familie niet al
te letterlijk moeten n^inen,
omdat volgens deskundigen bet natuurgebied alleen
kan worden beheerd door
echte natuurbeheerders, zo[als Natuurmonumenten of
Staatsbosbeheer." Vanuit de
bevolking van Goudswaard
is veel weerstand gekomen
om de polder te laten onderlopen.
„Uiteindelijk," vervolgt Bas
Goudswaard, „hebben de
Tweede Kamer en de provincie besloten de polder
toch weer niet onder water
te zetten. Dat leidde weer
tot een procedure van de
echte natuurmannen tegen
de overheid. Dat proces is
nog steeds gaande. Natuurmonumenten wil de polder
graag nat hebben omdat het
de enige plek is waar getijdennatuur goed tot zijn
recht kan komen. Naast
Natuurmonumenten is het
Hoekschewaards
Landschap de tweede speler die
strijdt voor het onder water
zetten van de polder."
Door met de natuur mee te
bewegen en te kijken wat er
precies op het land gebeurt,
is het perceel recht achter de
boerderij in 2010 veranderd
in grasland.
Bas Goudswaard: „Dat
wordt door de familie beheerd op een manier om het
aantrekkelijk te maken voor
weidevogels. Op een oppervlakte van 30 hectare zijn er
genoeg weidevogels om de
hele polder aan de natuurnormen te laten voldoen.
Helaas is het geen kerngebied en niet aangewezen
voor weidevogels."
Deze maand moeten Freek
en Marleen Arnpt voor de
zoveelste keer naar Den
Haag omdat zij ook de uiterwaarden langs het Spui
volgend seizoen niet meer
in beheer krijgen."