Aptitudinile de conducere și de gestionare privind securitatea și

Comments

Transcription

Aptitudinile de conducere și de gestionare privind securitatea și
Locuri de muncă sigure și sănătoase Împreună pentru prevenirea riscurilor
Aptitudinile de conducere și de gestionare
privind securitatea și sănătatea în muncă
UN GHID PRACTIC
Agenția Europeană
pentru Securitate
și Sănătate în Muncă
Locuri de muncă sigure
și sănătoase
Securitatea și sănătatea în muncă – preocuparea noastră, a tuturor. În avantajul tău. În beneficiul companiilor.
Aptitudinile de conducere și de gestionare privind securitatea și sănătatea în muncă
Europe Direct este un serviciu care vă ajută să obțineți răspunsuri la întrebările dumneavoastră despre Uniunea Europeană
Număr de telefon gratuit (*): 00 800 6 7 8 9 10 11
(*) Anumiți operatori de telefonie mobilă nu permit accesul la numerele 00 800 sau aceste
apeluri pot fi facturate.
Mai multe informații despre Uniunea Europeană sunt disponibile pe internet (http://europa.eu).
O fișă catalografică se găsește la sfârșitul prezentei publicații.
© Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă, 2012
2 | EU-OSHA – Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă
Aptitudinile de conducere și de gestionare privind securitatea și sănătatea în muncă
Cuprins
Cuvânt-înainte
4
Introducere: De ce este importantă securitatea și sănătatea în muncă?
6
Beneficiile securității și sănătății adecvate la locul de muncă
9
O abordare a SSM prin gestionare
10
Autoevaluarea aptitudinilor de conducere privind SSM
16
Resurse și informații suplimentare
21
Despre
22
„În secolul XXI, implicarea conducerii
unei întreprinderi în ceea ce privește
securitatea și sănătatea ar trebui să
fie privită ca un aspect principal al
funcționării oricărei întreprinderi.”
EU-OSHA – Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă | 3
Aptitudinile de conducere și de gestionare privind securitatea și sănătatea în muncă
Cuvânt-înainte
Întreprinderile europene de toate tipurile au realizat îmbunătățiri
considerabile în ceea ce privește securitatea și sănătatea (SSM)
în ultimele decenii. Aceste îmbunătățiri se datorează, în parte,
recunoașterii de către angajatori a faptului că asumarea unui rol
activ de conducere în ceea ce privește securitatea și sănătatea este
importantă nu doar din motive juridice sau etice, ci și din motive
comerciale. Prezentul ghid privind aptitudinile de conducere face
parte din campania EU-OSHA „Locuri de muncă sigure și sănătoase
2012-2013”.
Christa Sedlatschek,
director, Agenția Europeană pentru Sănătate
și Securitate în Muncă
Agenția Europeană
pentru Securitate
și Sănătate în Muncă
Campania în ansamblu se axează pe modul în care întreprinderile,
lucrătorii, reprezentanții acestora și alte părți interesate pot
colabora pentru îmbunătățirea securității și sănătății. Prezentul
ghid practic – Aptitudinile de conducere și de gestionare privind
securitatea și sănătatea în muncă – este destinat managerilor care
doresc să demonstreze aptitudini de conducere în ceea ce privește
securitatea și sănătatea. Acesta subliniază necesitatea permanentă de
a îmbunătăți securitatea și sănătatea și rolul pe care ar trebui să îl aibă
managerii dacă doresc să se situeze întotdeauna în prima linie.
O comunitate prosperă de afaceri creează locuri de muncă, iar o bună
gestionare a securității și sănătății la locul de muncă este un aspect
esențial în acest sens. Condițiile sigure de muncă reprezintă un
element esențial pentru calitatea producției bunurilor și furnizării
serviciilor.
Succesul unei întreprinderi depinde de asumarea unor riscuri
calculate. Prevenirea este abordarea cea mai eficace pentru
diminuarea acestor riscuri. Aceasta îi permite unei întreprinderi
să limiteze incertitudinile. Prin evaluarea acestor riscuri și luarea
măsurilor adecvate de prevenire, întreprinderile își pot îmbunătăți
productivitatea și, astfel, marjele de profit.
4 | EU-OSHA – Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă
Aptitudinile de conducere și de gestionare privind securitatea și sănătatea în muncă
Protecția sănătății și securității lucrătorilor reprezintă un angajament
real pentru noi la BUSINESSEUROPE. Întreprinderile reprezintă
o componentă esențială a societății și sunt creatoare de locuri de
muncă. Prin urmare, vom distribui și promova acest ghid. Sunt
convins că acesta va fi un instrument util pentru prevenirea riscurilor
privind securitatea și sănătatea la locul de muncă. Astăzi, angajatorii
trebuie să privească politicile în materie de sănătate și securitate
ca parte a conducerii întreprinderii. Având în vedere acest efort
comun, invităm angajatorii și conducerile întreprinderilor să valorifice
toate oportunitățile posibile pentru a excela în domeniul prevenirii
riscurilor privind sănătatea și securitatea în muncă.
Philippe de Buck,
director general, BUSINESSEUROPE
EU-OSHA – Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă | 5
Aptitudinile de conducere și de gestionare privind securitatea și sănătatea în muncă
Introducere: De ce este importantă securitatea
și sănătatea în muncă?
În fiecare an, peste 5 550 de persoane își pierd viața
în Uniunea Europeană ca urmare a accidentelor
la locul de muncă. Este foarte dificil de cuantificat
impactul bolilor profesionale asupra sănătății în UE și
nu există un consens privind datele. Totuși, estimările
Organizației Internaționale a Muncii (OIM) sugerează
că 159 000 de persoane din UE mor în fiecare an ca
urmare a bolilor profesionale. Întreprinderile din
Uniunea Europeană pierd aproximativ 143 de milioane
de zile de lucru în fiecare an din cauza accidentelor de
muncă (1). Estimările variază, însă astfel de accidente și
boli reprezintă pentru economia UE costuri de cel puțin
490 de miliarde de euro pe an. Anticiparea riscurilor,
punerea în aplicare a unor măsuri eficace de securitate
și monitorizarea riguroasă sunt esențiale pentru
reducerea acestor cifre.
Sistemele de securitate și sănătate în muncă sunt
concepute pentru a identifica și a minimiza riscurile la
locul de muncă. Eficacitatea acestor sisteme afectează
și performanța întreprinderilor, fie în mod negativ,
dacă aceste sisteme sunt greoaie sau birocratice, fie în
mod pozitiv, dacă sunt bine proiectate și funcționează
cu eficacitate. Pentru a avea un impact pozitiv,
sistemele SSM trebuie să funcționeze fără probleme,
în concordanță și nu în contradicție cu gestionarea
globală a întreprinderii și cu îndeplinirea obiectivelor de
producție și a termenelor-limită.
Având în vedere acest aspect, trebuie reținut că este
obligația legală (și morală) a angajatorilor să asigure
protecția sănătății și securității lucrătorilor, precum și să
îi consulte pe lucrători și/sau pe reprezentanții acestora
și să îi includă în discuțiile referitoare la securitatea și
sănătatea la locul de muncă. Aptitudinile de conducere și
de gestionare privind securitatea și sănătatea pot veni în
sprijinul unui astfel de demers.
„Este mai bine să previi decât
să tratezi.”
(1) Causes and circumstances of accidents at work in the EU (Cauze și circumstanțe privind accidentele la locul de muncă în UE), la:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=207&furtherPubs=yes
6 | EU-OSHA – Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă
Aptitudinile de conducere și de gestionare privind securitatea și sănătatea în muncă
EU-OSHA – Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă | 7
© EU-OSH
SHA/Ji
SH
/Jim Holme
/Ji
lmes
mes
me
es
Aptitudinile de conducere și de gestionare privind securitatea și sănătatea în muncă
Este mai bine să previi decât să tratezi
Prevenirea este piatra de temelie a abordării europene în ceea ce privește
securitatea și sănătatea în muncă. În practică, aceasta înseamnă analizarea
proceselor de activitate pentru a identifica riscurile pe termen scurt și pe
termen lung și pentru a lua măsuri fie pentru a le evita, în măsura în care este
posibil, fie pentru a le atenua.
8 | EU-OSHA – Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă
© EU-OSH
HA/Er
A/E ic Despu
Despujols
jols
Aptitudinile de conducere și de gestionare privind securitatea și sănătatea în muncă
Beneficiile securității și sănătății adecvate
la locul de muncă
© EEU-OSH
OSHA/Do
O
OS
A
A/
minic Wigley
Beneficiile pot include:
• costuri reduse și riscuri reduse – niveluri mai mici ale
absenteismului și rotației personalului, un număr
mai mic de accidente și diminuarea amenințării
reprezentate de acțiunile în instanță;
• asigurarea unei mai bune continuități a activității, ceea
ce crește productivitatea – prin evitarea incidentelor,
a accidentelor, a defecțiunilor și a întreruperilor
procesului de activitate;
• îmbunătățirea poziției și o reputație mai bună printre
furnizori, clienți și alți parteneri.
© EU-OSH
EU-OS A/Jim Holmes
Abordarea sănătății și securității oferă oportunități
pentru îmbunătățirea eficienței întreprinderii,
precum și pentru protejarea lucrătorilor. Acestea au
fost analizate în recentul Sondaj european în rândul
întreprinderilor privind riscurile noi și emergente
(ESENER) (2).
„Prevenirea înseamnă gestionarea
riscurilor. Riscurile sunt gestionate
atunci când există colaborare.”
(2) http://www.esener.eu
EU-OSHA – Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă | 9
Aptitudinile de conducere și de gestionare privind securitatea și sănătatea în muncă
O abordare a SSM prin gestionare
Principiul 1: Aptitudini puternice
și eficace de conducere
© iiStock
t k
Conducerea unei întreprinderi poate demonstra
aptitudini de conducere privind prevenirea riscurilor
în materie de securitate și sănătate la locul de muncă.
Există trei principii de bază ale procesului de gestionare
care sunt esențiale pentru îmbunătățirea securității și
sănătății. Acestea sunt:
• aptitudinile puternice și eficace de conducere;
• implicarea lucrătorilor și discuțiile constructive cu
aceștia;
• evaluarea și analiza permanentă.
Aceste principii sunt analizate în mai mare detaliu în cele
ce urmează.
„O abordare preventivă poate avea
succes doar dacă este susținută de
conducerea întreprinderii. Aptitudinile
puternice și vizibile de conducere și
implicarea managerilor de la toate
nivelurile pot impune o direcție și
pot contribui la această abordare
preventivă.”
Aptitudinile de conducere reprezintă o condiție pentru
succes. O abordare preventivă poate avea succes
doar dacă este susținută de conducerea întreprinderii.
Aptitudinile puternice și vizibile de conducere și
implicarea managerilor de la toate nivelurile pot impune
o direcție și pot contribui la această abordare preventivă.
Astfel, devine clar pentru toate persoanele că securitatea
și sănătatea reprezintă aspecte strategice în cadrul
întreprinderii.
Urmările practice sunt următoarele:
• conducerea se dedică transformării securității și
sănătății la locul de muncă într-o valoare fundamentală
a organizației și comunică acest lucru angajaților;
• managerii au o imagine exactă a profilului de risc al
organizației;
• conducerea își îndeplinește rolul prin puterea
exemplului și face dovada integrității, de exemplu,
prin respectarea în permanență a tuturor normelor de
securitate și sănătate;
• rolurile și responsabilitățile diferiților actori în
prevenirea și gestionarea riscurilor în materie de
securitate și sănătate la locul de muncă sunt clar
definite și planificate și monitorizate în mod proactiv;
• aspectele SSM pot fi incluse în strategia unei
întreprinderi în ceea ce privește durabilitatea și/sau
responsabilitatea socială, acest lucru putând fi încurajat
de-a lungul întregului lanț de aprovizionare.
10 | EU-OSHA – Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă
Aptitudinile de conducere și de gestionare privind securitatea și sănătatea în muncă
Exemplele practice de aptitudini
de conducere privind SSM includ:
• vizitele la punctele de lucru pentru discuții cu personalul privind preocupările
legate de sănătate și securitate (lucrătorii pot nu doar să identifice problemele,
ci și să propună soluții la acestea);
• asumarea responsabilității personale și implicarea reală;
• conducerea prin puterea exemplului;
• punerea la dispoziție, în măsura în care este posibil, a resurselor materiale și
a timpului necesar.
EU-OSHA – Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă | 11
© EEU-OSH
OSHA
A/J
A/
A/Ji
/JJim
m Holme
Holm
lm
lmes
mes
me
es
Aptitudinile de conducere și de gestionare privind securitatea și sănătatea în muncă
EXEMPLU DE BUNE PRACTICI
Rafinărie de petrol, Belgia
Rafinăria de petrol Total din Anvers a apelat la
contractantul SPIE Belgium pentru a contribui la
mentenanța conductelor și a utilajelor. În scurt timp,
a devenit evident că exista un conflict între cultura
comercială și cea a securității, care trebuia eliminat
dacă se dorea reducerea semnificativă a nivelurilor
accidentelor și îmbolnăvirilor.
În urma unor eforturi considerabile, întreprinderile
au ajuns la un consens în legătură cu principalele
lor divergențe organizaționale și s-au axat apoi pe
comportamentul angajaților la punctele de lucru.
Angajații au fost încurajați să își desfășoare activitatea
cu responsabilitate și în mod autonom, fiind instruiți, de
exemplu, să efectueze o evaluare a riscurilor înainte de
îndeplinirea unei sarcini noi. Echilibrul dintre cele două
culturi organizaționale a fost atins prin intermediul
consultării intense, deși cu caracter în mare parte
informal.
Aceste îmbunătățiri au condus la absența totală
a accidentelor, odată ce cele două întreprinderi au
convenit asupra „celor mai bune practici”.
Factori de succes
Alinierea culturilor în materie de securitate ale celor
două întreprinderi a fost posibilă doar datorită
comunicării deschise, aptitudinilor eficiente de
conducere, implicării active a angajaților și abordărilor
inovatoare ale serviciilor de prevenire. Participarea
conducerii de nivel superior a demonstrat angajaților
importanța acordată tuturor aspectelor legate de
securitate și sănătate în cadrul întreprinderii.
Acțiunile principale din cadrul acestui proces
au fost:
• buletinele informative și gestionarea informațiilor;
• vizitele de lucru pe probleme de securitate;
• reuniunile tematice (scurte prezentări adresate forței
de muncă privind un anumit aspect legat de sănătate
și securitate);
• cursuri ample de formare.
12 | EU-OSHA – Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă
Aptitudinile de conducere și de gestionare privind securitatea și sănătatea în muncă
Principiul 2: Implicarea lucrătorilor
și discuţiile constructive cu aceștia
Procesul biunivoc de implicare a lucrătorilor și discuțiile
constructive cu aceștia sunt importante pentru succesul
inițiativelor de gestionare.
Angajatorii, conform dreptului UE, trebuie să își consulte
angajații cu privire la sănătate și securitate. Aceasta
include furnizarea de informații, instrucțiuni și formare,
precum și consultarea lucrătorilor și a reprezentanților
acestora. În funcție de cerințele naționale, angajatorilor
li se poate solicita să instituie comitete pe probleme de
securitate și funcția de reprezentant al lucrătorilor.
Participarea lucrătorilor contribuie la instituirea unei
culturi a dialogului. Lucrătorii și reprezentanții acestora
sunt încurajați să ia parte la procesul de luare a deciziilor
privind sănătatea și securitatea. Unii angajatori au
avut beneficii prin depășirea acestor obligații legale.
Acești angajatori încurajează implicarea activă zilnică
în aspectele de securitate și sănătate și includ lucrătorii
și în alte forumuri, precum grupurile de lucru pe teme
specifice.
Comunicarea ascendentă eficace este esențială –
lucrătorii sunt ascultați, iar opiniilor lor li se dă curs. La
fel de important este și faptul că lucrătorii își acceptă
responsabilitatea de a respecta normele de sănătate
și securitate la locul de muncă și poartă discuții
constructive și utile cu conducerea. Acest proces
biunivoc creează o cultură în cadrul căreia relațiile dintre
angajatori și angajați se bazează pe colaborare, încredere
și soluționare în comun a problemelor. De asemenea,
odată ce este instituită, această cultură are potențialul de
a îmbunătăți sănătatea și securitatea.
Participarea directă a lucrătorilor nu ar trebui să fie privită
ca o alternativă la un sistem bazat pe existența unor
reprezentanți ai lucrătorilor. Acestea sunt două modalități
diferite care pot fi utilizate cu eficacitate, în conformitate
cu cadrele naționale și caracteristicile specifice ale locului
de muncă.
Beneficiile acestei culturi bazate pe colaborare pot
include niveluri mai scăzute ale accidentelor, soluții
eficiente din punctul de vedere al costurilor și o forță
de muncă mai productivă. Acestea, la rândul lor, pot
conduce la niveluri mai reduse ale absenteismului și la un
mai bun control al riscurilor la locul de muncă.
Contribuția angajaților este deosebit de valoroasă în
timpul:
• evaluării riscurilor;
• elaborării de politici și intervenții;
• formulării unor observații pertinente în timpul formării
și punerii în aplicare.
„Participarea lucrătorilor contribuie
la instituirea unei culturi a dialogului.
Lucrătorii și reprezentanții acestora
sunt încurajați să ia parte la procesul
de luare a deciziilor privind sănătatea
și securitatea.”
EU-OSHA – Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă | 13
Aptitudinile de conducere și de gestionare privind securitatea și sănătatea în muncă
EXEMPLU DE BUNE PRACTICI
Strategie de prevenire a vătămărilor
cauzate de ace într-o întreprindere
de confecții și textile
Directorii și sindicatele din cadrul unei întreprinderi
britanice de confecții au discutat modul în care putea
fi redus nivelul vătămărilor cauzate de ace în rândul
operatorilor mașinilor de cusut, având în vedere că
dispozitivele standard de protecție ale mașinilor nu îi
protejau suficient pe operatori. O mică echipă formată
din doi operatori a fost instituită la un anumit punct
de lucru și i s-a solicitat să proiecteze un dispozitiv
de protecție cu care să poată lucra toate persoanele.
Operatorii de la punctul respectiv de lucru au fost apoi
implicați în testarea noilor prototipuri. După instalarea
dispozitivului de protecție, vătămările cauzate de ace
au fost eliminate. Pe lângă impactul pozitiv asupra
lucrătorilor, această colaborare a adus beneficii și
întreprinderii, prin reducerea costurilor angajatorului
în legătură cu solicitările de despăgubiri și primele de
asigurare.
Principiul 3: Evaluarea
și analiza permanentă
Monitorizarea și raportarea sunt instrumente vitale
pentru sporirea securității și sănătății la locul de muncă.
Sistemele de gestionare prin care, de exemplu, membrii
consiliului de administrație al unei întreprinderi primesc
rapoarte specifice (respectiv, legate de un anumit
incident) și rapoarte periodice referitoare la performanța
politicilor privind sănătatea și securitatea pot fi utile în
punerea în discuție a anumitor probleme, evidențierea
problemelor și, în ultimă instanță, sporirea securității și
sănătății la locul de muncă.
Elementele unui sistem adecvat de evaluare și analiză
includ:
• proceduri pentru raportarea, în cel mai scurt timp
posibil din punct de vedere practic, a problemelor
majore în materie de securitate și sănătate membrilor
consiliului de administrație al întreprinderii și
proprietarilor;
• sisteme pentru obținerea și raportarea datelor exacte
și de actualitate legate de incidente, precum nivelurile
accidentelor și îmbolnăvirilor;
• măsuri pentru solicitarea și includerea punctelor de
vedere și a experienței lucrătorilor;
• rapoarte periodice privind impactul pe care programe
preventive precum cele de formare și de menținere îl
au asupra SSM;
• audituri periodice privind eficacitatea controlului și
gestionării riscurilor;
• evaluarea impactului pe care schimbări precum
introducerea unor noi proceduri, procese de lucru sau
produse îl au asupra securității și sănătății;
• proceduri eficace privind punerea în aplicare
a cerințelor legale noi și modificate.
14 | EU-OSHA – Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă
Aptitudinile de conducere și de gestionare privind securitatea și sănătatea în muncă
EXEMPLU DE BUNE PRACTICI
Angajatorul a decis să investigheze incidentul în
mai mare detaliu prin efortul combinat al diferitelor
părți interesate, precum directorii întreprinderii,
reprezentanții angajaților pe probleme de securitate
și sănătate, inspectoratul de sănătate și securitate și
oficialii fondului regional de asigurări de sănătate.
Reprezentanții angajaților în comitetul pentru
sănătate și securitate, lucrătorii și superiorii ierarhici ai
acestora au contribuit la stabilirea cauzelor reale ale
accidentului.
Abordarea participativă s-a bazat pe interviuri cu
operatorii și pe propunerile acestora de îmbunătățiri
privind proiectarea utilajului. Investigația colectivă
a arătat că era necesară îmbunătățirea proiectării
dispozitivului de monitorizare a temperaturii. Analiza
a arătat, de asemenea, că accidentul a avut loc parțial
ca urmare a personalului insuficient și a evidențiat
probleme în legătură cu formarea. De asemenea,
investigația a determinat Ministerul Muncii să instituie
un proces având ca scop detectarea și identificarea
deficiențelor standardelor de securitate.
© EU
U--OSH
O A/Jim Ho
Holmes
l
Trei angajați au fost răniți într-un accident care a avut
loc în timpul lucrărilor periodice de mentenanță
la o mașină de măcinat. În urma inspecției inițiale
s-a constatat că procedurile de securitate fuseseră
respectate și că echipamentul nu prezenta defecte.
Incidentul a fost cauzat de o problemă de proiectare
a utilajului. Fabrica era proprietatea unui grup francez
de morărit cu 160 de lucrători în provincia Siena
din Italia.
© Fotolia/R
R ch
Ri
cha
char
ha d Vi
h
Villal
lla on
Perfecționarea procedurilor de evaluare
și analiză în urma unui accident
în industria morăritului din Italia
„Monitorizarea și raportarea sunt
instrumente vitale pentru sporirea
securității și sănătății la locul
de muncă.”
EU-OSHA – Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă | 15
Aptitudinile de conducere și de gestionare privind securitatea și sănătatea în muncă
Autoevaluarea aptitudinilor de conducere privind SSM
La fel cum o întreprindere nu poate fi construită într-o
singură zi, sunt necesare eforturi îndelungate pentru
a elabora o politică solidă de prevenire.
Un bun început este verificarea situației reale
a întreprinderii în ceea ce privește prevenirea.
Instrumentul de autoevaluare vă permite să colectați
informațiile necesare și posibilitățile de îmbunătățire
a situației.
Cum funcţionează?
În timpul evaluării sunt subliniate mai multe aspecte
legate de securitate și sănătate în cadrul întreprinderii.
• Politica de prevenire
• Aptitudini de conducere
• Instrumente de prevenire
• Informații, formare și consultare
Cine ar trebui să facă autoevaluarea?
Se recomandă ca autoevaluarea să fie realizată chiar
de directorul executiv. Evaluarea poate fi efectuată, de
asemenea, de mai multe persoane, punctajul final fiind
obținut prin calcularea mediei în urma unei discuții care
conduce la identificarea celei mai adecvate descrieri
pentru întreprindere.
Cum pot fi făcute îmbunătăţiri?
Punctajul oferă o imagine a nivelului de prevenire.
Instrumentul vă oferă, de asemenea, modele și posibilități
concrete de îmbunătățire prin analizarea descrierilor care
conduc la un punctaj mai ridicat.
Pentru fiecare dintre aceste aspecte, sunt analizate
trei elemente în cadrul instrumentului. Pentru fiecare
element, trebuie să estimați nivelul atins în întreprinderea
dumneavoastră, din cele patru descrieri. Indicați, pentru
fiecare dintre elemente, ce descriere (A, B, C sau D)
corespunde cel mai bine situației din întreprinderea
dumneavoastră. Punctajul final este calculat cu ajutorul
matricei.
„Întreprinderile de succes în viitor
sunt cele care reușesc în prezent
să combine viziunea și gândirea
de perspectivă pentru a investi în
inovare și în sănătatea și securitatea
lucrătorilor lor.”
16 | EU-OSHA – Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă
Nu sunt stabilite
obiective privind
securitatea și sănătatea.
Nu există nicio declarație
de politică în materie de
securitate și sănătate.
Se iau uneori măsuri
în domeniul securității
și sănătății (în urma
accidentelor, a unei vizite
de inspecție etc.).
Obiectivele
politicii de
prevenire
Declarație de
politică
Planuri de
acțiune
Politica de prevenire
A
Indicatorii specifici de securitate
și sănătate sunt măsurați, iar
apoi politica este adaptată în
consecință, pentru a se asigura
îmbunătățirea continuă.
O declarație clară de politică,
indicând angajamentul
întreprinderii, este comunicată
lucrătorilor și clienților.
Este stabilit, analizat și adaptat
periodic un plan de acțiune
privind securitatea și sănătatea
(cu precizarea calendarului,
a responsabilităților și
a resurselor), pe baza unei
evaluări aprofundate a riscurilor.
S-a elaborat o declarație
clară de politică, în
care este exprimat
angajamentul
întreprinderii.
Este stabilit un plan
de acțiune privind
securitatea și sănătatea
(indicând calendarul,
responsabilitățile și
resursele), pe baza unei
evaluări a riscurilor.
Există o declarație
generală nu foarte clară
de politică în materie de
securitate și sănătate.
Sunt planificate unele
acțiuni în domeniul
securității și sănătății,
pe baza unei evaluări
globale a activităților
întreprinderii.
D
Uneori sunt stabilite
și revizuite obiective
specifice de securitate și
sănătate.
C
Sunt stabilite obiective
generale privind
securitatea și sănătatea.
B
Aptitudinile de conducere și de gestionare privind securitatea și sănătatea în muncă
EU-OSHA – Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă | 17
Nicio persoană nu
demonstrează aptitudini
de conducere în ceea
ce privește prevenirea,
deoarece se presupune
că toate persoanele
cunosc importanța
acesteia.
Nicio persoană din
cadrul organizației nu are
responsabilități explicite
privind securitatea și
sănătatea.
Aspectele legate de
sănătate și securitate nu
sunt aproape niciodată
discutate în cadrul
reuniunilor de gestionare
și/sau ale consiliului
de administrație și nu
reprezintă criterii pentru
evaluarea performanței
în materie de gestionare.
Aptitudini de
conducere
Responsabilitate
Gestionare
Aptitudini de conducere
A
Conducerea își îndeplinește
rolul prin puterea exemplului
și demonstrează aptitudini de
conducere în ceea ce privește
prevenirea.
Conducerea ierarhică este
responsabilă pentru punerea în
practică a politicii de securitate și
sănătate.
Aspectele legate de sănătate
și securitate reprezintă un
punct constant pe ordinea de zi
a reuniunilor de gestionare și/sau
ale consiliului de administrație,
inclusiv monitorizarea și
comunicarea. Acestea constituie
criterii importante de evaluare
a performanței în materie de
gestionare.
Expertul pe probleme
SSM, împreună cu
conducerea ierarhică,
este responsabil pentru
politica de securitate și
sănătate.
Aspectele legate de
sănătate și securitate
reprezintă un punct
constant pe ordinea
de zi a reuniunilor de
gestionare și/sau
ale consiliului de
administrație, iar
discuțiile au loc dacă este
necesar. Aceste aspecte
fac parte din criteriile de
evaluare a performanței
în materie de gestionare.
Responsabilitatea pentru
securitate și sănătate este
delegată expertului pe
probleme SSM din cadrul
întreprinderii.
Aspectele legate de
sănătate și securitate
sunt discutate în
reuniunile de gestionare
și/sau ale consiliului de
administrație numai în
urma unor accidente
grave, caz în care acestea
reprezintă criterii pentru
evaluarea performanței
în materie de gestionare.
D
Conducerea
demonstrează aptitudini
de conducere în ceea ce
privește prevenirea. Acest
aspect este precizat clar
în declarația de politică.
C
Expertul pe probleme
SSM din cadrul
întreprinderii
demonstrează aptitudini
de conducere în ceea
ce privește prevenirea.
Acesta reprezintă el
însuși politica, deoarece
oferă un bun exemplu în
acest sens.
B
Aptitudinile de conducere și de gestionare privind securitatea și sănătatea în muncă
18 | EU-OSHA – Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă
Atunci când sunt achiziționate
echipamente, produse și servicii,
sunt utilizate criterii specifice de
sănătate și securitate, care sunt
verificate la recepție și înainte de
punerea în funcțiune.
Atunci când sunt
achiziționate
echipamente, produse
și servicii, sunt luate
în considerare criterii
specifice de sănătate și
securitate.
Achizițiile iau în
considerare mai multe
aspecte, precum prețul
și eficiența. Criteriile de
sănătate și securitate
sunt luate în considerare
atunci când sunt
achiziționate utilaje
„periculoase”.
Achizițiile iau în
considerare mai multe
aspecte, precum prețul
și eficiența. Criteriile de
sănătate și securitate nu
sunt considerate drept
un aspect specific.
Achiziții (servicii,
furnizori,
produse)
Conducerea întreprinderii
efectuează inspecții regulate
la locul de muncă și ia măsuri
pentru eliminarea oricărei
neconformități.
Expertul pe probleme
SSM din cadrul
întreprinderii efectuează
în mod regulat
inspecții la locul de
muncă împreună cu
directorii ierarhici ai
departamentului/locului
de muncă în cauză.
Inspecții la locul
de muncă
Expertul pe probleme
SSM din cadrul
întreprinderii efectuează
uneori inspecții la
locul de muncă pentru
a evalua situația privind
sănătatea și securitatea la
punctele de lucru.
Începerea evaluării
riscurilor asociate cu
activitățile întreprinderii
are loc în urma unui
accident grav.
Evaluarea
riscurilor
Nu se efectuează
inspecții la locul de
muncă, deoarece există
suficiente instrucțiuni
și proceduri pentru
a garanta sănătatea și
securitatea.
D
Toate riscurile legate de
sănătate și securitate sunt
evaluate, documentate și
evaluate periodic. Toți lucrătorii
sunt informați și instruiți în
consecință.
C
Directorii au o imagine
exactă a profilului de risc
al organizației.
B
Expertul pe probleme
SSM al întreprinderii
are o imagine exactă
a profilului de risc al
organizației.
Instrumente de prevenire
A
Aptitudinile de conducere și de gestionare privind securitatea și sănătatea în muncă
EU-OSHA – Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă | 19
20 | EU-OSHA – Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă
Conducerea întreprinderii
stabilește politica de prevenire după consultarea lucrătorilor (a reprezentanților
lucrătorilor).
Conducerea întreprinderii
poartă un dialog permanent
cu lucrătorii (reprezentanții
lucrătorilor) în privința tuturor
aspectelor legate de SSM.
Fiecare persoană din
întreprindere, de la lucrători la
conducere, beneficiază de toate
cursurile de formare necesare
pe probleme de securitate
și sănătate, cu sesiuni de
perfecționare periodice.
×3
×5
×7
Numărul de puncte B =
Numărul de puncte C =
Numărul de puncte D =
TOTAL
×1
Numărul de puncte A =
=
=
=
=
=
61 și peste: Politica de prevenire privind SSM în întreprinderea
dumneavoastră se situează la un nivel relativ ridicat. Continuați
în același fel.
37-60: Cu siguranță acordați atenție prevenirii, însă sunt
posibile îmbunătățiri în legătură cu anumite aspecte.
12-36: În întreprinderea dumneavoastră, prevenirea este încă
la început. Pregătiți-vă urgent să luați mai multe măsuri de
prevenire.
Conducerea întreprinderii
stabilește politica de
prevenire. Rezultatele
sunt comunicate
lucrătorilor.
Lucrătorii și conducerea
beneficiază de formare
privind sănătatea și
securitatea specifică
locului de muncă
respectiv.
Înainte ca lucrătorilor noi
(inclusiv lucrătorilor temporari și
ucenicilor) să li se încredințeze
sarcini de lucru, aceștia primesc
toate informațiile și instrucțiunile
necesare și se verifică dacă le-au
înțeles.
D
Calculați-vă punctajul cu ajutorul tabelului de mai jos.
Expertul pe probleme
SSM al întreprinderii
stabilește politica de
prevenire și o comunică
conducerii.
Consultare
Lucrătorii beneficiază
de formare privind
sănătatea și securitatea
specifică locului de
muncă respectiv.
Înainte ca lucrătorilor
noi (inclusiv lucrătorilor
temporari și ucenicilor) să
li se încredințeze sarcini
de lucru, aceștia primesc
toate informațiile și
instrucțiunile necesare.
C
Rezultatul dumneavoastră
Personalul și conducerea
nu primesc instrucțiuni
de securitate și sănătate.
Se învață prin experiență.
Formare
Lucrătorilor noi (inclusiv
lucrătorilor temporari
și ucenicilor) li se
încredințează sarcini de
lucru după ce primesc
instrucțiuni scrise privind
postul respectiv.
B
Punctajul dumneavoastră
Lucrătorilor noi (inclusiv
lucrătorilor temporari
și ucenicilor) li se
încredințează direct sarcini
de lucru. Aceștia primesc
informații și instrucțiuni
atunci când este disponibil
timpul necesar.
Informații
introductive și
instrucțiuni la
locul de muncă
Informare, formare și consultare
A
Aptitudinile de conducere și de gestionare privind securitatea și sănătatea în muncă
Aptitudinile de conducere și de gestionare privind securitatea și sănătatea în muncă
Resurse și informații suplimentare
A fost creată o secțiune specifică pe site-ul campaniei
Locuri de muncă sigure și sănătoase pentru a oferi
managerilor recomandări și orientări suplimentare.
Aceasta include linkuri către diverse publicații și siteuri, precum și versiuni ale prezentului ghid care pot fi
descărcate online.
Aceste informații sunt disponibile în 24 de limbi la:
http://www.healthy-workplaces.eu
© iStockk
Puteți obține informații suplimentare de la următoarele
organizații:
• Reprezentarea lucrătorilor și consultarea privind
sănătatea și securitatea – o analiză a constatărilor
Sondajului european în rândul întreprinderilor privind
riscurile noi și emergente (ESENER)
• Gestionarea securității și sănătății în muncă – o analiză
a constatărilor Sondajului european în rândul
întreprinderilor privind riscurile noi și emergente
(ESENER)
• Gestionarea riscurilor psihosociale – o analiză
a constatărilor Sondajului european în rândul
întreprinderilor privind riscurile noi și emergente
(ESENER)
• Gestionarea riscurilor psihosociale în întreprinderile
europene: o analiză a factorilor determinanți,
a obstacolelor și a nevoilor, pe baza constatărilor
sondajului ESENER
© EU-OSH
SSH
HA/Ji
A m Ho
A/
H lmes
mes
me
Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate
în Muncă (EU-OSHA)
http://osha.europa.eu
http://osha.europa.eu/en/publications/reports
BUSINESSEUROPE
http://www.businesseurope.eu
Organizația Internațională a Muncii (OIM)
http://www.ilo.org
Sisteme de gestionare a securității și sănătății în muncă,
Programul Safework al OIM
EU-OSHA – Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă | 21
Aptitudinile de conducere și de gestionare privind securitatea și sănătatea în muncă
Despre
Campania Locuri de muncă sigure și sănătoase este
coordonată de Agenția Europeană pentru Sănătate și
Securitate în Muncă și de partenerii acesteia din peste
30 de țări și sprijină o gamă largă de activități la nivel
național și european. Campania 2012-2013, intitulată
„Împreună pentru prevenirea riscurilor”, atrage
atenția asupra importanței aptitudinilor de conducere în
ceea ce privește SSM și a participării lucrătorilor pentru
prevenirea accidentelor și bolilor legate de locul de
muncă.
Date principale
• Lansarea campaniei: 18 aprilie 2012
• Săptămâni europene pentru securitate și sănătate în
muncă în octombrie 2012 și 2013
• Ceremonia de decernare a Premiilor pentru bune
practici: aprilie 2013
• Reuniunea la nivel înalt Locuri de muncă sigure și
sănătoase: noiembrie 2013
http://www.healthy-workplaces.eu
Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate
în Muncă (EU-OSHA) contribuie la transformarea
Europei într-un loc de muncă mai sigur, mai sănătos și
mai productiv. Agenția realizează cercetări, elaborează
și distribuie informații fiabile, echilibrate și imparțiale
privind securitatea și sănătatea și organizează
campanii paneuropene de conștientizare. Înființată
de către Uniunea Europeană în 1996 și având sediul
la Bilbao, în Spania, agenția reunește reprezentanți ai
Comisiei Europene, ai guvernelor statelor membre și ai
organizațiilor patronale și sindicale, precum și experți din
fiecare dintre cele 27 de state membre ale UE și din alte
țări.
Membrii BUSINESSEUROPE sunt 41 de federații
industriale și patronale din 35 de țări, care colaborează
pentru atingerea obiectivelor de creștere și
competitivitate în Europa. BUSINESSEUROPE reprezintă
întreprinderi mici, mijlocii și mari.
BUSINESSEUROPE are un rol esențial în Europa
ca principala organizație orizontală la nivelul UE.
Prin intermediul celor 41 de federații membre,
BUSINESSEUROPE reprezintă 20 de milioane de
întreprinderi. Principala sa sarcină este să asigure
reprezentarea și apărarea intereselor întreprinderilor
în relația cu instituțiile europene, în special în vederea
menținerii și consolidării competitivității întreprinderilor.
BUSINESSEUROPE este prezentă în dialogul social
european pentru promovarea bunei funcționări a piețelor
forței de muncă.
22 | EU-OSHA – Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă
Aptitudinile de conducere și de gestionare privind securitatea și sănătatea în muncă
Aptitudinile de conducere și de gestionare privind securitatea și sănătatea în muncă – Un ghid practic
Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene
2012 — 22 p. — 17,6 × 25 cm
ISBN 978-92-9191-633-7
doi:10.2802/39306
Concept și design: Kris Kras Design, Țările de Jos
Fotografiile au fost realizate la sediile din Regatul Unit ale Baxter Healthcare, Ideal Standard, Pirelli Tyres
și Toyota Material Handling. Dorim să le mulțumim partenerilor noștri pentru sprijinul generos pe care ni l-au oferit.
Reproducerea este autorizată cu condiția menționării sursei.
EU-OSHA – Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă | 23
Aptitudinile de conducere și de gestionare în domeniul
securității și sănătății în muncă – Un ghid practic
Locurile de muncă sigure și sănătoase contribuie
la succesul și prosperitatea întreprinderilor și
a organizațiilor și aduc beneficii și societății în
ansamblu. Prezentul ghid oferă organelor de
conducere ale întreprinderilor informații practice
privind modul în care securitatea și sănătatea
pot fi îmbunătățite prin aptitudini de conducere
eficace, implicarea lucrătorilor și evaluarea
și analiza permanentă, asigurând condiții de
securitate și sănătate în întreprinderi, pentru
toate persoanele. O evaluare de diagnostic oferă
o imagine privind nivelul de prevenire într-o
întreprindere, precum și idei de îmbunătățire.
Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă
Gran Vía 33, 48009 Bilbao, SPANIA
Tel. +34 944794360
Fax +34 944794383
E-mail: [email protected]
http://osha.europa.eu
BUSINESSEUROPE
Avenue de Cortenbergh/Kortenberglaan 168
1000 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Tel. +32 22376511
Fax +32 22311445
E-mail: [email protected]
http://www.businesseurope.eu
ISBN 978-92-9191-633-7
24 | EU-OSHA – Agenția Europeană pentru Sănătate și Securitate în Muncă
TE-31-11-190-RO-C
Aptitudinile de conducere și de gestionare privind securitatea și sănătatea în muncă

Similar documents

Locurile de muncă ecologice și securitatea și sănătatea în muncă:

Locurile de muncă ecologice și securitatea și sănătatea în muncă: cuprindere este uriaș. La reuniunea de lansare a acestui proiect, Observatorul european al riscurilor (ERO) al EUOSHA a clarificat cerințele sale și interpretarea pe care o dă definițiilor de mai s...

More information

Manual de utilizare

Manual de utilizare 3. LED-ul de alimentare va lumina verde câ nd nivelul bateriei depăşeşte 90%. Sugestii: • Puteţi, de asemenea, să încărcaţi telefonul, mai lent totuşi, folosind porturile USB alimentate electric de...

More information

manualul wbl-toi

manualul wbl-toi Transferul bunelor practici de învățare la locul de muncă WBL înseamnă implementarea și aplicarea acestora în alte organizații decât cele unde au fost create. Nu se transferă practica în sine, ci ...

More information

Cinci tunsori de top pe care să i le ceri hair stylistului tău

Cinci tunsori de top pe care să i le ceri hair stylistului tău Șamponul: Cât de mult trebuie de fapt să cheltuiești? În această privință, eu sunt solidară cu ambele tabere. Pentru mine, să folosesc un șampon scump e un mic lux la care nu pot renunța. Îmi place...

More information

Participarea lucrătorilor privind securitatea și sănătatea în muncă

Participarea lucrătorilor privind securitatea și sănătatea în muncă Dacă dorim să îmbunătăţim securitatea și sănătatea la locul de muncă, lucrătorii și directorii trebuie să coopereze strâns pentru a găsi împreună soluţii la probleme comune. Pentru lucrători este v...

More information

editia 2 - Contact Center Magazine

editia 2 - Contact Center Magazine creşterea motivării angajaților. Un alt avantaj este obținerea de rapoarte în timp real.

More information

- DigiSign

- DigiSign duce la întarzierea folosirii cu succes a certificatului digital sau la pierderea acestuia. În continuare, vă este prezentat un exemplu de instalare a certificatului pe sistemul de operare Windows ...

More information

RSN 2012 - Ministerul Fondurilor Europene IS 2007-2013

RSN 2012 - Ministerul Fondurilor Europene IS 2007-2013 accelerării semnificative a absorbţiei și implicit a evitării dezangajării automate a fondurilor pentru 2012 şi 2013. Cu toate acestea, dezideratul propus prin acest plan a fost atins doar parţial,...

More information