OER NL-ENG Master 2013-2014 versie incl. appendix

Transcription

OER NL-ENG Master 2013-2014 versie incl. appendix
Onderwijs- en Examenreglement
2013/2014
voor de Masteropleidingen
Teaching and Examination Regulations
2013/2014
for the Master's
Accounting
Econometrics and Mathematical Economics
Economics
Economics and Finance of Aging
Finance
Fiscale Economie
Information Management
International Business Taxation
International Management
Marketing Management
Marketing Research
Operations Research and Management Science
Quantitative Finance and Actuarial Science
Strategic Management
Supply Chain Management
Accounting
Econometrics & Mathematical Economics
Economics
Economics and Finance of Ageing
Finance
Fiscal Economics
Information Management
International Business Taxation
International Management
Marketing Management
Marketing Research
Operations Research and Management Science
Quantitative Finance and Actuarial Science
Strategic Management
Supply Chain Management
This is a translation of the Dutch OER for Master programs TiSEM
1
INHOUDSOPGAVE TABLE OF CONTENTS
HOOFDSTUK 1
ALGEMENE BEPALINGEN CHAPTER 1 GENERAL PROVISIONS ................................................ 5
Titel 1
Definities
....................................................................... 5
Section 1 Definitions
....................................................................... 5
Artikel 1.1
Toepassingsgebied..................................................................................................... 5
Article 1.1
Scope ........................................................................................................................ 5
Artikel 1.2
Begripsomschrijvingen ............................................................................................... 6
Article 1.2
Definition of terms ..................................................................................................... 6
HOOFDSTUK 2
VOOROPLEIDING EN TOELATING CHAPTER 2 PREVIOUS EDUCATION AND ADMISSION ............ 8
Titel 1
Section 1
Artikel 2.1
Article 2.1
Artikel 2.2
Article 2.2
Titel 2
Section 2
Artikel 2.3
Article 2.3
Artikel 2.4
Article 2.4
Artikel 2.5
Article 2.5
Vooropleiding en toelatingseisen
....................................................................... 8
Previous education and admission requirements ........................................................ 8
Vooropleiding voor de masteropleidingen .................................................................... 8
Previous education for the Master's degree programs .................................................. 8
Taalvereisten voor de masteropleidingen .................................................................. 10
Language requirements for the Master's degree programs ......................................... 10
Toelatingsprocedure
..................................................................... 11
Admission procedure
..................................................................... 11
Instroommoment ...................................................................................................... 11
Start date ................................................................................................................. 11
Indienen van toelatingsverzoek voor de masteropleiding............................................ 12
Submission of application for the Master's degree program ....................................... 12
Inschrijving ............................................................................................................... 13
Registration ............................................................................................................. 13
HOOFDSTUK 3
OPBOUW VAN DE OPLEIDING
CHAPTER 3 STRUCTURE OF THE PROGRAM ............................ 15
Titel 1
Beschrijving van de opleiding
..................................................................... 15
Section 1 Description of the program
..................................................................... 15
Artikel 3.1
Doel van de opleidingen ............................................................................................ 15
Article 3.Aim of the program ............................................................................................................ 15
Artikel 3.2
Eindkwalificaties ...................................................................................................... 15
Article 3.2
Final qualifications ................................................................................................... 15
Artikel 3.3
Inrichting van de opleiding ........................................................................................ 15
Article 3.3
Program design ........................................................................................................ 15
Artikel 3.4
Studielast ................................................................................................................. 16
Article 3.4
Study load ................................................................................................................ 16
Artikel 3.5
Jaarindeling ............................................................................................................. 16
Article 3.5
Academic calendar ................................................................................................... 16
Artikel 3.6
Voertaal ................................................................................................................... 17
Article 3.6
Language of instruction ............................................................................................ 17
Titel 2
Opbouw van het programma
..................................................................... 17
Section 2 Stucture of the program
..................................................................... 17
Artikel 3.7
Programma-opbouw ................................................................................................. 17
Article 3.7
Program structure .................................................................................................... 17
Artikel 3.8
Keuzeruimte ............................................................................................................. 18
Article 3.8
Choice of electives .................................................................................................... 18
Titel 3 Tentamens en examens
..................................................................... 19
2
Section 3 Preliminary examinations and examinations ........................................................... 19
Artikel 3.9
Artikel 3.9 Tentamengelegenheid .............................................................................. 19
Article 3.9
(Preliminary) examinations ...................................................................................... 19
Artikel 3.10
Verplichte volgorde .................................................................................................. 19
Article 3.10
Admission rules within the program .......................................................................... 19
Artikel 3.11
Vorm van de tentamens ............................................................................................ 20
Article 3.11
Form of the preliminary examinations ....................................................................... 20
Artikel 3.12
Vaststelling van de uitslag ........................................................................................ 20
Article 3.12
Determination of the result ....................................................................................... 20
Artikel 3.13
Geldigheidsduur ....................................................................................................... 21
Article 3.13
Period of validity ...................................................................................................... 21
Artikel 3.14
Inzagerecht .............................................................................................................. 21
Article 3.14
Right of inspection .................................................................................................... 21
Artikel 3.15
Vrijstelling van tentamen .......................................................................................... 22
Article 3.15
Exemption from (preliminary) examination ................................................................ 22
Artikel 3.16
Vervanging van verplichte vakken ............................................................................. 23
Article 3.16
Replacement of compulsory courses .......................................................................... 23
Artikel 3.17
Examen .................................................................................................................... 23
Article 3.17
Examination ............................................................................................................. 23
Artikel 3.18
Graad....................................................................................................................... 24
Article 3.18
Degree ..................................................................................................................... 24
HOOFDSTUK 4
STUDIEBEGELEIDING
CHAPTER 4 STUDENT SUPPORT AND GUIDANCE ................................. 25
Artikel 4.1
Article 4.1
Artikel 4.2
Article 4.2
Artikel 4.3
Article 4.3
Artikel 4.4
Article 4.4
Studievoortgangsadministratie ................................................................................. 25
Student progress administration ............................................................................... 25
Studiebegeleiding ..................................................................................................... 25
Student support and guidance ................................................................................... 25
Studeren met een functiebeperking ........................................................................... 26
Studying with a physical or mental disability ............................................................. 26
Studeren en topsport ................................................................................................ 26
Studying and top-class sport ..................................................................................... 26
HOOFDSTUK 5
OVERGANGSBEPALINGEN CHAPTER 5 TRANSITIONAL PROVISIONS ...................................... 28
Artikel 5.1
Article 5.1
Artikel 5.2
Artikel 5.2
Overgangsbepalingen ............................................................................................... 28
Transitional provisions .............................................................................................. 28
Wijzigingen in het opleidingenaanbod ....................................................................... 28
Changes in the number of programs offered .............................................................. 28
HOOFDSTUK 6
SLOTBEPALINGEN
CHAPTER 6 FINAL PROVISIONS ............................................................. 29
Artikel 6.1
Rechtsbescherming ................................................................................................... 29
Article 6.1
Legal protection ....................................................................................................... 29
Artikel 6.2
Wijzigingen .............................................................................................................. 29
Article 6.2
Amendments ............................................................................................................ 29
Artikel 6.3
Bekendmaking .......................................................................................................... 29
Article 6.3
Publication ............................................................................................................... 29
Artikel 6.4
Inwerkingtreding ...................................................................................................... 30
Article 6.4
Effective date ........................................................................................................... 30
Appendix 1 Composition of the programs
..................................................................... 31
3
Appendix 2 Dual degree agreements in 2013/2014 ..................................................................... 60
Appendix 3 Entry requirements for Master’s degree programs starting in 2014 -2015, as referred to
in Article 2.1.1.a
..................................................................... 67
4
HOOFDSTUK 1
ALGEMENE BEPALINGEN
Titel 1
Section 1
Definities
Definitions
Artikel 1.1
Article 1.1
Toepassingsgebied
Scope
CHAPTER 1
1. Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en de examens van
de masteropleidingen:
 Accounting
 Econometrics & Mathematical Economics
 Economics
 Economics and Finance of Aging
 Finance
 Fiscale Economie
 Information Management
 International Business Taxation/ track International Business Tax
Economics
 International Management
 Marketing Management
 Marketing Research
 Operations Research and Management Science
 Quantitative Finance and Actuarial Science
 Strategic Management
 Supply Chain Management
hierna te noemen: de opleiding. De opleiding wordt verzorgd door de
Tilburg School of Economics and Management (TiSEM) van Tilburg
University hierna te noemen: de faculteit.
1.
5
GENERAL PROVISIONS
These regulations apply to the education and the examinations for the
Master's degree programs in:
 Accounting
 Econometrics & Mathematical Economics
 Economics
 Economics and Finance of Ageing
 Finance
 Fiscal Economics
 Information Management
 International Business Taxation/track International Business Tax
Economics
 International Management
 Marketing Management
 Marketing Research
 Operations Research and Management Science
 Quantitative Finance and Actuarial Science
 Strategic Management
 Supply Chain Management
henceforth referred to as: the program. The program is provided by the
Tilburg School of Economics and Management of Tilburg University,
henceforth referred to as: the School.
Artikel 1.2
Article 1.2
Begripsomschrijvingen
Definition of terms
1. De in deze regeling voorkomende begrippen hebben, indien die
begrippen ook voorkomen in de Wet op het hoger onderwijs en
wetenschappelijk onderzoek (WHW) de betekenis die de wet eraan
geeft.
2. In deze regeling wordt verstaan onder:
a. de wet: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek (WHW);
b. student: degene die is ingeschreven aan de universiteit voor het
volgen van onderwijs en/of het afleggen van de toetsen en het
examen van een of meerdere opleidingen;
c. vak: een onderwijseenheid van een opleiding in de zin van de wet
artikel 7.3 tweede lid van de wet;
d. dual degree: een opleiding van Tilburg University en een
partneruniversiteit gezamenlijk, waarmee geselecteerde studenten
na een succesvolle afronding van het programma een diploma van
beide instellingen kunnen behalen.
e. examen: de verzameling met goed gevolg afgelegde toetsen van de
tot een opleiding behorende vakken, eventueel aangevuld met een
onderzoek van door de Examencommissie aangewezen
examinatoren naar kennis, inzicht en vaardigheden van de
student;
f. examencommissie: een door het instellingsbestuur aangestelde
commissie in de zin van artikel 7.12 van de wet;
g. examinandus: degene die zich onderwerpt aan een toets,
tentamen of examen;
h. examinator: personeelslid dan wel een externe expert die binnen
een vak toetsen en/of tentamens afneemt en als zodanig is
aangewezen door de Examencommissie;
1. Where the terms that appear in these regulations also appear in the
Dutch Higher Education and Research Act (WHW), they will have the
meaning given to them in that Act.
2. The following definitions will apply in these regulations:
a. the Act: the Dutch Higher Education and Research Act (WHW).
b. student: a person who has registered at the university with a view
to receiving instruction and/or taking the tests and being examined
for one or more programs;
c. course: a unit of study within a program in the meaning of Section
7.3, subsection 2 of the Act;
d. dual degree: a program provided jointly by Tilburg University and a
partner university, which allows selected students to receive a
diploma from both institutions after successfully completing the
program;
e. examination: the totality of preliminary examinations passed within
a degree program, if necessary supplemented by an investigation of
the student's knowledge, understanding and skills, conducted by
examiners appointed by the Examination Committee;
f. Examination Committee: a committee appointed by the
Management Board within the meaning of Section 7.12 of the Act;
g. examination candidate: a person who undergoes a test, preliminary
examination or final examination;
h. examiner: a member of staff or an external expert who conducts
tests and/or preliminary examinations within a course and has been
appointed in this capacity by the Examination Committee;
i. test: investigation of the student's knowledge, understanding and
skills in relation to (parts of) a subject, and the assessment of the
results of this investigation
6
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
(deel-)toets: onderzoek naar kennis, inzicht en vaardigheden van
de student op het gebied van (gedeelten van) een vak, alsmede de
beoordeling van de resultaten van dit onderzoek;
tentamen: schriftelijke of mondelinge toets ter afsluiting van een
vak.
herkansing: tweede mogelijkheid binnen het academisch jaar om
een vak met goed gevolg af te ronden.
surveillant: een examinator dan wel een onder
verantwoordelijkheid van de Examencommissie aangestelde
persoon aanwezig tijdens toetsen/tentamens met het doel
toezicht te houden op ordentelijk en correct verloop van een toets
of tentamen.
onderwijsperiode: de periode waarin het onderwijs binnen een
opleiding wordt aangeboden in het semester- c.q. bloksysteem.
opleiding: de masteropleidingen die verzorgd worden door de
faculteit zoals vermeld in art. 1.1.
blok: onderwijsperiode binnen het academisch jaar.
semester: onderwijsperiode binnen het academisch jaar.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
7
preliminary examination: a written or oral test as completion of a
course;
resit: a second opportunity to pass a course within the academic
year;
invigilator: an examiner or other person appointed on behalf of the
Examination Committee who is present during tests/preliminary
examinations in order to ensure that they are conducted in a fair
and proper manner;
instruction period: the period within a program during which
instruction is provided in a study unit-based or semester-based
system;
program: the Master's degree programs that are provided by the
School;
study unit: a period of instruction within the academic year;
semester: instruction period within the academic year.
HOOFDSTUK 2
VOOROPLEIDING EN TOELATING
Titel 1
Section 1
Vooropleiding en toelatingseisen
Previous education and admission requirements
Artikel 2.1
Article 2.1
Vooropleiding voor de masteropleidingen
Previous education for the Master's degree programs
CHAPTER 2
1. Onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 2.2 en artikel 2.5 verleent
de Examencommissie een student toegang tot een masteropleiding per
academisch jaar 2014-2015 met één van de volgende vooropleidingen:
a. Een afgeronde bacheloropleiding, inclusief specifiek vereiste vakken
aan de Tilburg School of Economics and Management van Tilburg
University, die correspondeert met de masteropleiding zoals
weergegeven in bijlage 3.
b. In aanvulling op een bachelordiploma, en in acht nemende het gestelde
in het zesde lid van dit artikel, een aan de Tilburg School of Economics
and Management van Tilburg University afgerond
Premasterprogramma dat correspondeert met en toelating geeft tot de
betreffende masteropleiding, zoals weergegeven in bijlage 3.
c. Een succesvol afgeronde opleiding die volgens de Examencommissie
gelijkwaardig is aan de vooropleiding zoals bedoeld in onderdeel a.
2. Vanaf 1 september 2013 is toelating tot een masterprogramma alléén
mogelijk met een voltooide vooropleiding zoals bedoeld onder lid 1, a
en b.
3. Toelating met maximaal 12 ECTS open in de bedoelde
vooropleidingen is per die datum alleen mogelijk wanneer er sprake
is van één van de volgende bijzondere omstandigheden:
I.
ziekte;
II.
een lichamelijke, zintuiglijke of andere functiebeperking;
III.
zwangerschap;
IV.
bijzondere familieomstandigheden;
V.
lidmaatschap of voorzitterschap van de Universiteitsraad, de
PREVIOUS EDUCATION AND ADMISSION
1. Subject to the stipulations in Article 2.2 and Article 2.5, Examination
Committee will admit students with one of the following previous
education profiles to a Master's degree program with effect from
academic year 2014/2015:
a. a completed Bachelor's degree program (including specifically required
courses pursued at the Tilburg School of Economics and Management
of Tilburg University) which corresponds to the Master's degree
program as set out in Appendix 3.
b. in addition to a Bachelor's degree, and considering paragraph 6 of this
article, a premaster's program completed at the Tilburg School of
Economics and Management of Tilburg University which corresponds
to the relevant Master's degree program and entitles the candidate to
admission to that program, as set out in Appendix 3.
c. successful completion of a program that the Examination Committee
deems equivalent to the previous education profile referred to in (a).
2. As of September 2013 admission to a masterprogram is only granted
with a completed previous education profile as referred to under
section 1, a, b and c.
3. As of the same date admission to a masterprogram will be granted
without having completed the previous education as mentioned under 1,
a and b, with a maximum of 12 ECTS open In the event of the following
personal circumstances:
I.
illness;
II.
a physical, sensory, or other functional disorder;
III.
pregnancy;
8
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Faculteitsraad, de opleidingscommissie of een andere
bestuursfunctie met een beurs van minimaal 4 maanden;
VI.
een topsportstatus erkend door het College van
Bestuur.(alleen op voordracht van de studentendecaan)
De in lid 5 I t/m VI genoemde bijzondere omstandigheden worden
uitsluitend in aanmerking genomen wanneer zij van invloed zijn geweest
op het niet behalen van het vereiste aantal studiepunten. Bovendien
moeten deze omstandigheden binnen twee maanden na het ontstaan
ervan door de student zelf of namens hem aan de studentendecaan en/of
de opleidingscoördinator/studieadviseur zijn gemeld. Het bestaan van
bijzondere omstandigheden dient door de student of namens hem
(schriftelijk) te worden aangetoond.
Studenten met een vooropleiding zoals bedoeld in artikel 2.1 eerste lid,
onderdeel C., die niet is gevolgd aan een instelling voor hoger onderwijs in
Nederland kunnen verzocht worden om hun resultaten op de Graduate
Management Admission Test (voor bedrijfswetenschappelijke
opleidingen) dan wel de Princeton Graduate Record Exam (voor
economische masteropleidingen) te overleggen.
Een verzoek om toelating tot een masteropleiding anders dan de
hierboven genoemde wordt afgewezen. De Examencommissie kan in
individuele gevallen besluiten om de verzoeker toe te laten tot een
voorbereidend programma dat na afronding toelating tot de
masteropleiding verschaft conform artikel 2.1 eerste lid, onderdeel b.
Het Premasterprogramma van het academisch jaar 2013-2014 garandeert
toelating tot één, specifiek genoemde masteropleiding in February 2014
ofwel in September 2014. Instroom in de masteropleiding in de hierop
volgende collegejaren kan onderhevig zijn aan aanvullende eisen.
Niet tegenstaande het gestelde in lid 1, onderdeel b, dient de student
met een afgerond premasterprogramma tevens een bewijs als gesteld
in artikel 2.2 te overleggen alvorens hij tot de masteropleiding kan
worden toegelaten.
Het gestelde in lid 2.2 geldt niet voor de (pre-)master Fiscale
Economie.
Het geïntegreerd Premasterprogramma van 2013-2014 garandeert in
principe toelating tot één, specifiek genoemde masteropleiding in 2014-
IV.
V.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
9
extraordinary family circumstances;
membership or chairmanship of the University Council,
the School Council, the Education Committee or another
position on a board supported by a university grant of at
least 4 months;
VI.
on the recommendation of the student dean: top-athlete
status, acknowledged by the Executive Board
The personal circumstances specified in paragraph 5 I till VI will only be
taken into consideration if they have been instrumental in preventing the
student from obtaining the requisite number of ECTS credits.
Furthermore, they must have been reported to the student counselor
and/or academic advisor within two months after the beginning of the
circumstances either by or on behalf of the student him/herself. A
(written) prove of the personal circumstances must be provided by the
student or somebody else on behalf of the student.
Students with a previous education as referred to in Article 2.1 paragraph
1(c) that has not been pursued at a higher education institution in the
Netherlands may be requested to submit their results in the Graduate
Management Admission Test (for Master’s degree programs in Business
Studies ) or the Princeton Graduate Record Exam (for Master's degree
programs in Economics).
Requests for admission to a Master's degree program other than as
specified above will be refused. In individual cases the Examination
Committee may decide to admit the applicant to a preparatory program,
upon completion of which he/she will be admitted to the Master's degree
program.
The Premaster's program for 2013-2014 guarantees admission to a single,
specifically designated Master's degree program in February 2014 or in
September 2014. Intake into the Master's degree program in subsequent
academic years may be subject to additional requirements.
Notwithstanding section 1, b, the premasters’ graduate needs to
hand in a proof of English proficiency as referred to in article 2.2
before admission to the masterprogram.
The requirement as referred to in paragraph 2.2 does not apply on
the (pre-)master Fiscale Economie.
2015 hetzij in 2015-2016, afhankelijk van de duur van het programma.
Wijzigingen in het programma van de opleiding kunnen alleen opgelegd
worden indien van studenten redelijkerwijs kan worden verwacht dat ze
hun studieplanning aanpassen.
11. Niet tegenstaande het gestelde in lid 7 is toelating tot de
masteropleidingen Finance en International Business Taxation alleen
mogelijk in September 2014. Deze opleidingen kennen slechts één
startmoment per academisch jaar.
12. In aanvulling op het bovenstaande, is voor deelname aan een dual degree
opleiding selectie vereist op grond van de criteria die zijn vastgelegd in de
dual degree overeenkomst.
Artikel 2.2
Article 2.2
10. In principle, the integrated Premaster's program for the academic year
2013-2014 guarantees admission to a single, specifically designated
Master's degree program either in 2014-2015 or in 2015-2016 depending
on the duration of the program. Changes to the content of the program
may only be imposed if students can reasonably be expected to adapt
their study plans.
11. Not withstanding the stipulation in paragraph 7 admission to the master
programs Finance and International Business Taxation is only possible in
September 2014. These programs have only one entrymoment per
academic year.
12. In addition to the above, participation in a dual-degree program requires
selection according to the criteria laid down in the dual-degree
agreement.
Taalvereisten voor de masteropleidingen
Language requirements for the Master's degree programs
1. Voldoende kennis van de Nederlandse taal is vereist voor de
masterprogramma’s Fiscale Economie en Marketing Management
(Nederlandstalige programmavariant). Voor personen voor wie Nederlands
niet de moedertaal is, kan voldoende kennis van de Nederlandse taal
aangetoond worden middels het Staatsexamen Nederlands als tweede taal
(NT2) of het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal, Profiel
Taalvaardigheid Hoger Onderwijs, als mede het profiel Academische
Taalvaardigheid. Voor Duitstaligen volstaat het met goed gevolg afgelegd
examen ter afsluiting van de UvT-cursus ‘Niederländisch; Intensivkurs für
Deutschsprachige’.
2. Voor alle masteropleidingen die niet genoemd worden in het eerste lid is
voldoende kennis van de Engelse taal vereist. Dit kan worden aangetoond
middels een afgeronde Engelstalige bacheloropleiding.
3. In afwijking van het bepaalde in het tweede lid kan voldoende kennis van
de Engelse taal voor de masteropleidingen ook worden aangetoond met
1. An adequate knowledge of the Dutch language is required for the Master's
and premaster's programs in Fiscal Economics and Marketing Management
(Dutch track). Non-native speakers of Dutch can demonstrate an adequate
knowledge of the Dutch language by obtaining one of the following
language proficiency certificates: the State Examination in Dutch as a
Second Language (NT2), the Certificate in Dutch as a Foreign Language
(CNaVT), the PTHO (Profile for Language Proficiency in Higher Education) or
the PAT (Profile for Academic Language Proficiency). For German speakers
it is sufficient to have passed the final examination in Tilburg University’s
‘Niederländisch; Intensivkurs für Deutschsprachige’ course.
2. All Master's and premaster's programs not specified in paragraph 1 require
an adequate knowledge of English. This can be demonstrated by
completing a Bachelor's degree program in English.
3. Notwithstanding the stipulations in paragraph 2, an adequate knowledge of
the English language for the Master's and premaster's programs can also be
10
een van de hiernavolgende testuitslagen:
a. TOEFL-test met een minimum score van 575 voor de papieren versie,
232 voor de computer versie of 90 voor de internetversie
b. IELTS-test met een minimum totaalscore van 6.5 en een minimum
score van 6.0 voor de afzonderlijke onderdelen van de test
c. Cambridge Certificate of Advanced English (CAE) met een minimum
score A, B of C
d. Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE)
e. Cambridge Certificate of English: Business Higher (BCE).
4. Premasterstudenten, met uitzondering van degenen die een premaster
fiscale economie hebben gedaan, dienen hun Engelse taalvaardigheid te
bewijzen middels een van de testuitslagen genoemd in het Onderwijs- en
Examenreglement voor de Premaster programma’s 2013-2014, art. 2.2.7.
5. In geval van een succesvol afgelegd examen in een opleiding in het
Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs dan wel het Hoger Algemeen
Voortgezet Onderwijs wordt verondersteld dat de Engelse taal als
onderdeel in dit examen is opgenomen en geldt een vrijstelling van het
gestelde in het tweede en derde lid van dit artikel.
Titel 2
Section 2
Toelatingsprocedure
Admission procedure
Artikel 2.3
Article 2.3
Instroommoment
Start date
De opleidingen, met uitzondering van de masters Finance en International
Business Taxation, hebben twee instroommomenten per academisch jaar,
te weten per 1 september en per 1 februari. Toetsing van de vereiste
vooropleiding en van de aanvullende toelatingseisen vindt plaats op basis
demonstrated with one of the following test results:
a. a TOEFL (Test of English as a Foreign Language) test with a
minimum score of 575 for the paper-based version, 232 for the
computer version or 90 for the internet version;
b. an IELTS (International English Language Testing System) test with
an overall minimum score of 6.5 and no individual scores below 6.0
in the separate sections of the test;
c. Cambridge Certificate of Advanced English (CAE) with a minimum
score A, B or C
d. Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE)
e. Cambridge Certificate of English: Business Higher (BCE).
4. Premaster graduates, with the exception of premaster graduates Fiscal
Economics, need to prove their English proficiency by one of the test
results mentioned in the Teaching and Examination Regulations for
Premaster programs 2013-2014, article 2.2.7.
5. Applicants who have passed an examination in a pre-university
education (VWO) or Senior General Secondary Education (HAVO)
program will be presumed to have taken English as part of this
examination and are exempted from the requirements set out in
paragraphs 2 and 3 of this article.
The programs, with the exception of Finance and International Business
Taxation, start twice per academic year (1 September and 1 February).
Assessment of previous education requirements will be based on results
11
van resultaten behaald voor deze data.
Artikel 2.4
Article 2.4
Indienen van toelatingsverzoek voor de masteropleiding
Submission of application for the Master's degree program
1. Studenten met een in het buitenland behaald diploma en studenten
die geen lopende inschrijving hebben aan de Tilburg University dienen
een toelatingsverzoek te doen voor de opleiding. Het
toelatingsverzoek dient te worden gestuurd naar:
Tilburg University
Tilburg School of Economics and Management
t.a.v. Admissions Office
Kamer K 202
Postbus 90153
5000 LE Tilburg.
2. De volgende deadlines zijn van toepassing voor het indienen van
toelatingsverzoeken voor de masteropleiding:
a. Voor toelating per 1 september: Niet later dan 1 april voor studenten
met een andere dan de Nederlandse nationaliteit en die geen
permanente verblijfsvergunning hebben voor een van de andere EER
landen1 of voor Australië, Canada, Japan, Monaco, Nieuw Zeeland,
Zuid-Korea, de Verenigde Staten of Vaticaanstad.
1
obtained before this date.
1. Students with a diploma obtained abroad and students who are not
currently registered at Tilburg University should submit an application for
the program. The application should be sent to:
Tilburg University
Tilburg School of Economics and Management
Attn. Admission Office
Room K 202
Postbus 90153
5000 LE Tilburg
The Netherlands
2. The deadlines for submission of applications for the Master's degree
program are as follows:
a. For admission per September 1st: No later than 1 April for students
who are not of Dutch nationality and do not hold a permanent
residence permit for one of the other EEA countries2 or for Australia,
Canada, Japan, Monaco, New Zealand, South Korea, the United States
or the Vatican City.
De EER landen zijn: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Verenigd Koni nkrijk, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Letland,
Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, de Tsjechische Republiek, Zweden en
Zwitserland
2
The EEA countries are: Belgium, Bulgaria, Cyprus, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, the United Kingdom, Hun gary, Ireland, Iceland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania,
Luxembourg, Malta, the Netherlands, Norway, Austria, Poland, Portugal, Romania, Slovenia, Slovakia, Spain, the Czech Republic , Sweden and Switzerland Germany, Greece, the United Kingdom,
Hungary, Ireland, Iceland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Norway, Austria, Poland, Portugal, Romania, Slove nia, Slovakia, Spain, the Czech Republic,
Sweden and Switzerland
12
b. Voor toelating per 1 september: Niet later dan 1 juli voor studenten
met een andere dan de Nederlandse nationaliteit die een permanente
verblijfsvergunning hebben voor een van de andere EER landen of voor
Australië, Canada, Japan, Monaco, Nieuw Zeeland, Zuid-Korea, de
Verenigde Staten of Vaticaanstad.
c. Niet later dan 1 september voor studenten met de Nederlandse
nationaliteit.
d. Voor toelating per 1 februari: niet later dan 1 oktober.
3. Een toelatingsverzoek bestaat uit:
a. een korte brief met het verzoek te worden toegelaten tot de opleiding;
b. een curriculum vitae met alle gegevens over onderwijsverleden;
c. een kopie van de paspoortpagina met de persoonsgegevens;
d. gewaarmerkte kopieën van behaalde diploma’s (middelbaar en
hoger/universitair onderwijs) en cijferlijsten;
e. officiële vertalingen indien de diploma’s/cijferlijsten niet in het
Nederlands, Engels, Frans of Duits opgesteld zijn.
4. Alleen complete dossiers worden in behandeling genomen. Na
ontvangst van het verzoek wordt binnen 6 weken beslist over
toelating. Het besluit wordt schriftelijk meegedeeld.
5. Behalve het indienen van een toelatingsverzoek dienen studenten zich
ook aan te melden via Studielink (http://www.studielink.nl).
Artikel 2.5
Article 2.5
b.
For admission per September 1st: No later than 1 July for students
who are not of Dutch nationality but hold a permanent residence
permit for one of the other EEA countries or for Australia, Canada,
Japan, Monaco, New Zealand, South Korea, the United States or the
Vatican City.
c. No later than 1 September for students with Dutch nationality.
d. No later than 1 October for admission in February.
3. An application consists of:
a. a short letter requesting admission to the program;
b. a curriculum vitae giving full details of the applicant's educational
background;
c. a copy of the passport page containing personal details;
d. certified copies of diplomas obtained (secondary and higher/university
education) and lists of marks;
e. official translations (if the diplomas/marks lists are not in Dutch,
English, French or German).
4. Applications will only be processed if the documentation is complete.
An admission decision will be reached within 6 weeks of receiving
the application. Applicants will be notified of the decision in writing.
5.
In addition to submitting an application students also need to apply
via Studielink (http://www.studielink.nl).
Inschrijving
Registration
1. Studenten met een lopende inschrijving kunnen middels het volgen van de
instructie in de email die de Centrale Studentenadministratie vanaf juni
toestuurt aangeven voor welke masteropleiding zij ingeschreven willen
worden. De studentenadministratie controleert aan de hand van de
studievoortgangsgegevens of toelating tot het gewenste masterprogramma
open staat. Zij dienen zich ook aan te melden via Studielink
(http://www.studielink.nl).
1. Students with a current registration may indicate the Master's degree
program for which they wish to be registered by reacting on the
emailinstructions; they will be receiving from the Central Student
Administration of Tilburg University as of June. The student administration
will check the student progress records to establish whether admission to
the desired Master's program is possible. They also need to apply via
Studielink (http://www.studielink.nl).
13
2. Tevens dienen studenten die zich willen inschrijven voor de opleiding en in
het bezit zijn van een diploma dat rechtstreeks toegang biedt tot de
opleiding, zich aan te melden via Studielink (http://www.studielink.nl), bij
voorkeur voor 1 December voorafgaand aan het jaar waarin zij aan het
onderwijs willen deelnemen (maar uiterlijk 1 mei voor de startdatum in
September en uiterlijk 1 December voor de startdatum in Februari.) (Onder
voorbehoud, nadere informatie volgt via de website).
3. Studenten met een bachelordiploma van de Tilburg School of Economics
and Management, zonder lopende inschrijving, dienen voor 1 juli een
toelatingsverzoek te doen. Dit toelatingsverzoek moet worden gericht aan
het onderwijsbureau van de Tilburg School of Economics and Management.
4. Indien de student toegelaten is tot de masteropleiding per 1 september
dient hij de inschrijving voor 1 september te completeren door inschrijving
in de studentenadministratie en het voldoen van de financiële
verplichtingen. Enkel inschrijvingen voor 1 augustus garanderen een tijdige
verwerking voor aanvang van het collegejaar.
5. Studenten die per 1 februari in de masteropleidingen willen instromen,
dienen voor 15 december contact op te nemen met het onderwijsbureau
van de faculteit:
Tilburg University
Tilburg School of Economics and Management
Onderwijsbureau, K126
Postbus 90153
5000 LE Tilburg
2. First-time applicants who hold a diploma that makes them eligible for
direct admission to the program should apply via Studielink
(http://www.studielink.nl), preferably before 1 December of the year
preceding the desired year of admission (but May 1 st at the latest for
the starting date of September 1 st and December 1 st at the latest for
the starting date of February 1 st ). (With reservations, more
information will follow on our website)
3. Students with a bachelor’s degree of Tilburg School of Economics and
Management, without current registration must apply for admittance to
the Master’s degree program before 1 July. This application must be
addressed to the Education Office of Tilburg School of Economics and
Management.
4. If the student has been admitted to the Master's degree program per
September 1st he/she should complete the registration before September
1st by registering with the student administration and satisfying the
financial requirements. To ensure timely processing before the start of the
academic year the application should be returned before 1 August.
5. Students who want to start the master program in February need to
contact the Education Office before December 15:
Tilburg University
Tilburg School of Economics and Management
Education Office, K126
Postbus 90153
5000 LE Tilburg
14
HOOFDSTUK 3
Titel 1
Section 1
OPBOUW VAN DE OPLEIDING
CHAPTER 3 STRUCTURE OF THE PROGRAM
Beschrijving van de opleiding
Description of the program
Artikel 3.1
Doel van de opleidingen
Article 3.Aim of the program
De doelstellingen van de opleidingen zijn:
The aims of the programs are as follows:
a.
a.
b.
c.
het verwerven van kennis, vaardigheden en een academische houding
door de student van en ten opzichte van het desbetreffende vakgebied;
wetenschappelijke vorming van de student;
voorbereiding op een maatschappelijke carrière op academisch niveau of
op een carrière als wetenschappelijk onderzoeker.
Artikel 3.2
Article 3.2
Eindkwalificaties
Final qualifications
De eindkwalificaties van de opleiding zijn ondergebracht in de
programmabeschrijving in de elektronische studiegids.
Artikel 3.3
Article 3.3
b.
c.
to enable students to acquire knowledge, skills and an academic
attitude in/towards the field concerned;
to provide students with academic training;
to prepare students for a career in academia or as a researcher.
The final qualifications can be found in the description of the program in the
electronic study guide
Inrichting van de opleiding
Program design
De opleidingen worden voltijds verzorgd.;
The programs are provided on a full-time basis.
1.
15
Artikel 3.4
Article 3.4
Studielast
Study load
1. De programma’s hebben de volgende studielast: 60 ECTS-studiepunten.
2. De studielast van de vakken bedraagt:
a. binnen de masteropleidingen: 6 ECTS-studiepunten, met
uitzondering van de Masterthesis, die een studielast van 18
ECTS-studiepunten heeft.
b. Niettegenstaande het bepaalde in onderdeel a, binnen de
masteropleiding Fiscale Economie: 6, 7,5, 9 of 12 ECTSstudiepunten. De Masterthesis heeft binnen deze opleiding een
studielast van 15 ECTS-studiepunten;
c. Niettegenstaande het bepaald in onderdeel a. binnen de
masteropleidingen International Management en Marketing
Research een studielast van 3 of 6 ECTS-punten. De Masterthesis
binnen deze opleidingen hebben een studielast van 18 ECTSpunten.
Artikel 3.5
Article 3.5
1.
2.
The programs have the following study load: 60 ECTS credits.
The study load of the courses is as follows:
a. within the Master's degree programs: 6 ECTS credits, except for
the Master's thesis, which has a study load of 18 ECTS credits;
b. notwithstanding the stipulations in paragraph a, the study load
within the Fiscal Economics Master's degree program is: 6, 7.5, 9 or
12 ECTS credits. The Master's thesis for this program has a study
load of 15 ECTS credits.
c. The Master’s degree programs International Management and
Marketing Research comprime courses with a studyload of 3 or 6
ECTS. The Master’s theses for these programs have a study load of
18 ECTS credits.
Jaarindeling
Academic calendar
1. Het collegejaar in de masteropleidingen omvat vier blokken.
2. De opleidingen kennen twee instroommomenten per jaar, t.w.
september en februari.
3. Niettegenstaande het gestelde in lid 2, kennen de
masteropleidingen Finance en International Business Taxation één
instroommoment, t.w. september.
1. The academic year in the Master's degree programs consists of
four study units.
2. The programs have two entry moments per academic year, i.e.
September and February.
3. Notwithstanding paragraph 2, the master programs Finance and
International Business Taxation have one entry moment,
September.
16
Artikel 3.6
Article 3.6
Voertaal
Language of instruction
1. De voertaal binnen de opleiding Fiscale Economie is Nederlands. De
opleiding Marketing Management kent een Nederlandstalige en een
Engelstalige programmavariant.
2. De voertaal binnen de overige opleidingen is Engels.
3. Niet tegenstaande het gestelde in het eerste lid kunnen één of meerdere
cursussen die onderdeel uitmaken van het programma in het Engels
worden verzorgd. Onder de vakbeschrijving in de elektronische studiegids is
opgenomen welke voertaal binnen het vak wordt gehanteerd.
Titel 2
Section 2
Opbouw van het programma
Stucture of the program
Artikel 3.7
Article 3.7
Programma-opbouw
Program structure
1. In bijlage 1 staat uit welke vakken de opleidingen zijn opgebouwd en
wanneer de vakken geroosterd zijn.
2. Indien in het kader van een masteropleiding een dual-degree programma
bestaat zijn wijzigingen in de samenstelling en het rooster van het
programma mogelijk. Zie hiervoor bijlage 2.
3. Indien een student meerdere masteropleidingen met elkaar wil
combineren, kunnen aanvullende eisen worden gesteld aan de
programma’s. Zie hiervoor bijlage 1.
1. The language of instruction in the Fiscal Economics program is Dutch. The
program Marketing Management has a Dutch and an English track.
2. The language of instruction in the other programs is English.
3. Notwithstanding paragraph 1, one or more of the courses that make up the
program may be conducted in English. The course description in the
electronic study guide states the language of instruction within the course.
1.
Appendix 1 lists the courses that make up the programs and shows how
they are timetabled.
2. If one or more of the Master's degree programs form(s) part of a dualdegree program, there may be changes to the composition and the
timetabling of the program. See Appendix 2.
3. If a student wishes to combine several Master's degree programs, the
programs may be subject to additional requirements. See Appendix 1.
17
Artikel 3.8
Article 3.8
Keuzeruimte
Choice of electives
1. In bijlage 1 is aangegeven of de keuzeruimte in het programma moet
worden ingevuld met vakken uit bepaalde keuzeclusters of dat deze
keuzeruimte vrij is.
2. In geval er sprake is van vrije keuzeruimte, dient de student rekening te
houden met de volgende eisen:
a. De vakken dienen van masterniveau te zijn.
b. De vakken mogen inhoudelijk geen overlap vertonen met de overige
vakken van de masteropleiding of met vakken die onderdeel uitmaken
van de vooropleiding zoals bedoeld in artikel 2.1.
c. De vakken moeten voldoen aan eventuele aanvullende,
opleidingsspecifieke eisen.
d. De keuzeruimte kan niet worden ingevuld met vakken die reeds zijn
aangewend voor het verkrijgen van vrijstelling of vervanging van
verplichte vakken.
3. Het is niet mogelijk vakken uit een vastgesteld keuzecluster te vervangen
door vakken uit een ander keuzecluster.
4. Voor vakken die niet door de faculteit worden aangeboden dient de
Examencommissie goedkeuring te geven alvorens ze in de vrije
keuzeruimte kunnen worden opgenomen.
5. Niet tegenstaande het gestelde in lid 2 moet de keuze voor vakken in de
vrije keuzeruimte binnen de masteropleidingen Economics, Econometrics
and Mathematical Economics, Operations Research and Management
Science en Quantitative Finance and Actuarial Science altijd vooraf ter
goedkeuring worden voorgelegd aan de Examencommissie.
1. Appendix 1 indicates whether the electives chosen within the program must
consist of courses from certain elective clusters or whether students can
make a free choice.
2. If there is a free choice of electives, the student should take the following
requirements into consideration:
a. The courses should be at Master's level.
b. The content of the courses must not overlap with the other courses
from the Master's degree program or with courses that form part of
the previous education as referred to in Article 2.1.
c. The courses must satisfy any additional, program-specific
requirements.
d. A course on the basis of which an exemption or replacement of
compulsory courses is granted, cannot be included as elective.
3. Replacing courses from a specified cluster by courses of another cluster is not
allowed.
4. Courses not offered by the School should be approved by the Examination
Committee before they can be included as electives.
5. Not withstanding section 2 electives chosen in the Master’s programs
Economics, Econometrics and Mathematical Economics, Operations
Research and Management Science and Quantitative Finance and Actuarial
Science should always be approved by the Examination Committee.
18
Titel 3
Section 3
Tentamens en examens
Preliminary examinations and examinations
Artikel 3.9
Article 3.9
Artikel 3.9
Tentamengelegenheid
(Preliminary) examinations
1. Tot het afleggen van de tentamens van de vakken van de opleiding wordt in
het studiejaar waarin het vak wordt aangeboden in het algemeen
tweemaal de gelegenheid gegeven.
2. Niet tegenstaande het gestelde in het eerste lid, wordt in principe voor de
masterthesis slechts eenmaal per academisch jaar de gelegenheid gegeven
het vak af te ronden.
3. De eerste tentamens voor de vakken van het programma volgen
aansluitend op de onderwijsperiode. De herkansingen worden geroosterd
na de eerstvolgende onderwijsperiode. Deze bepaling geldt niet voor
vakken die door een andere faculteit of universiteit worden verzorgd.
4. De tentamenperiodes worden voor aanvang van het semester bekend
gemaakt via de elektronische studiegids
5. De Examencommissie is verantwoordelijk voor de organisatie en
coördinatie van de tentamens. In de ‘Regels en Richtlijnen van de
Examencommissie’ zijn de richtlijnen vastgelegd.
Artikel 3.10
Article 3.10
1. In general, there are two opportunities to take the (preliminary)
examinations for the program courses during the academic year in which
the course is offered.
2. Notwithstanding paragraph 1, only one opportunity is offered to pass the
course Master’s thesis.
3. The first (preliminary) examinations for the program courses take place
immediately after the instruction period. The resits are scheduled after the
next instruction period. This paragraph is not applicable to courses which
are provided by another faculty or university.
4. The examination periods are announced via the electronic study guide
before the start of the academic year.
5. The Examination Committee is responsible for organizing and coordinating
the (preliminary) examinations. The guidelines are incorporated in the
Examination Committee Rules and Guidelines.
Verplichte volgorde
Admission rules within the program
1. Toelating tot de vakken, de tentamens en de examens van de opleiding is
voorbehouden aan studenten die tot de opleiding zijn toegelaten.
2. Indien toelating tot de opleiding is verkregen op basis van artikel 2.1,
tweede lid geldt dat deelname aan de masterthesis alleen is toegestaan
indien de vooropleiding zoals bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, is afgerond.
3. Voor deelname aan vakken van de opleiding kunnen nader gestelde
ingangseisen van toepassing zijn. Deze zijn verwoord in bijlage 1
(Samenstelling van de programma’s) en in de cursusbeschrijvingen in de
1. Admission to the courses, (preliminary) examinations and final
examinations for the program is restricted to students who have been
admitted to the program.
2. If admission to the program has been granted on the basis of Article 2.1,
paragraph 2, students are only allowed to submit the Master's thesis if they
have completed the previous education as referred to in Article 2.1,
paragraph 1.
3. Participation in program courses may be subject to more specific entry
19
Electronische studiegids.
4. Toelating tot het examen van de opleiding gebeurt met inachtneming van
het gestelde in artikel 3.17, tweede lid.
Artikel 3.11
Article 3.11
Vorm van de tentamens
Form of the preliminary examinations
1. In de elektronische studiegids wordt vermeld of het tentamen schriftelijk of
mondeling, dan wel door middel van een vaardigheidstest wordt afgelegd.
2. De Examencommissie kan op verzoek van de student of van de examinator
besluiten een tentamen voor een bepaalde student in een andere vorm af
te nemen.
3. Een mondelinge toets wordt bij niet meer dan één persoon tegelijk
afgenomen, tenzij de Examencommissie anders heeft bepaald.
4. Een mondelinge toets is openbaar, tenzij de Examencommissie of de
desbetreffende examinator in een bijzonder geval anders heeft bepaald,
dan wel de student daartegen bezwaar heeft gemaakt.
Artikel 3.12
Article 3.12
requirements. These are outlined in Appendix 1 and in the description of
the course concerned in the electronic study guide.
4. Admission to the examination is subject to Article 3.17, paragraph 2.
1. The electronic study guide states whether the preliminary examination is
conducted in writing, orally or by means of a proficiency test.
2. At the request of the student or the examiner, the Examination Committee
may decide to conduct a preliminary examination in a different form for a
particular student.
3. Oral tests are not conducted with more than one person at a time, unless
the Examination Committee has decreed otherwise.
4. Oral tests are public, except in special cases where the Examination
Committee or the examiner concerned has decreed otherwise or in case
the student has lodged an objection.
Vaststelling van de uitslag
Determination of the result
1. Het resultaat van een vak wordt vastgesteld op basis van de resultaten van
de toetsen van dit vak. Aanvullende vereisten, zoals participatie aan
groepsopdrachten kunnen deel uitmaken van het resultaat. De weging van
de resultaten van deeltoetsen en webtoetsen wordt bij aanvang van het
collegejaar kenbaar gemaakt.
2. De uitslag van een schriftelijke toets wordt binnen 15 werkdagen na
afname van de toets door de examinator vastgesteld.
3. Als een student deelneemt aan meerdere tentamengelegenheden van een
cursus, dan telt de hoogst behaalde score.
1. The result for a course is determined on the basis of the results of the tests
from this course. Additional requirements, such as participation in group
assignments can be taken into account in the determination of the result.
The assessment of the results of subtests and webtests is announced at the
beginning of the academic year.
2. The examiner determines the result of a written test within 15 working
days after the test has taken place.
3. If a student takes several preliminary examinations for a course, the highest
score obtained will count towards the result.
20
4. De uitslag van een mondelinge toets wordt onmiddellijk na afloop van de
toets door de examinator vastgesteld, waarbij tevens een schriftelijke
verklaring aan de student wordt overhandigd.
5. De uitslag van een tentamen is pas geldig na publicatie ervan in de door de
Centrale Studentenadministratie van Tilburg University beschikbaar
gestelde individuele studievoortgangsrapporten. De publicatie van de
uitslag vindt plaats binnen vijf werkdagen na de vaststelling van het
resultaat zoals bedoeld in het eerste en tweede lid. Mogelijke onjuistheden
in de publicatie kunnen worden aangepast.
6. De bepalingen in het eerste, derde en vierde lid zijn van toepassing op de
door de faculteit aangeboden tentamens.
Artikel 3.13
Article 3.13
Geldigheidsduur
Period of validity
1. De geldigheidsduur van behaalde vakken is onbeperkt.
2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid kan de Examencommissie
een student verplichten een aanvullend of vervangend tentamen af te
leggen voor een bepaald vak waarvoor hij/zij langer dan drie jaar voor het
masterexamen een tentamen met goed gevolg heeft afgelegd.
3. De leden van dit artikel zijn eveneens van toepassing op verleende
vrijstellingen.
Artikel 3.14
Article 3.14
4. The examiner determines the result of an oral test immediately after the
test ends and also presents a certificate to the student.
5. The result of a preliminary examination is only valid after publication in the
individual student progress records, which are made available by Tilburg
University's Central Student Administration. Publication will take place
within five working days after the determination of the result as referred to
in paragraphs 1 and 2. Possible inaccuracies in this publication could be
changed.
6. The provisions of paragraphs 1, 3 and 4 apply to the preliminary
examinations offered by the School.
1. Successfully completed courses remain valid indefinitely.
2. Notwithstanding paragraph 1, the Examination Committee may require a
student to take an additional or replacement preliminary examination for a
particular course if the original preliminary examination was passed more
than three years before the Master's examination.
3. The previous paragraphs are also applicable to exemptions.
Inzagerecht
Right of inspection
1. Artikel 7.13, tweede lid onderdeel p van de wet regelt de inzage.
2. Voor de inzage zoals bedoeld in artikel 7.13, tweede lid onderdeel p van de
wet geldt dat gedurende zes weken na de bekendmaking van de uitslag van
een schriftelijk tentamen de student zijn werk kan inzien. Plaats en tijd van
inzage worden in overleg met de docent bepaald.
1. Section 7.13, subsection 2(p) of the Act lays down rules concerning
inspection.
2. Pursuant to Section 7.13, subsection 2(p) of the Act, students may inspect
their work for a period of six weeks after the publication of the result of a
written preliminary examination. The time and place of inspection are
21
3. In afwijking van het in het tweede lid genoemde, kan de docent bepalen
dat de inzage of kennisneming geschiedt op twee verschillende dagen,
waarbij tijdstip en plaats door de docent worden vastgesteld en naar de
betrokken studenten gecommuniceerd. Indien de betrokkene aantoont
door overmacht verhinderd te zijn op een aldus vastgestelde plaats en
tijdstip te verschijnen, wordt hem door de docent op advies van de
Examencommissie een andere mogelijkheid geboden, zo mogelijk binnen
de in het tweede lid genoemde termijn.
4. Gedurende de inzage kan de student kennis nemen van de vragen en
opdrachten van het desbetreffende tentamen, als mede zo mogelijk van de
normen aan de hand waarvan de beoordeling heeft plaatsgevonden.
Artikel 3.15
Article 3.15
determined in consultation with the lecturer.
3. Notwithstanding paragraph 2, the lecturer may stipulate that the
inspection or perusal occurs on two different days, at a place and time
determined by the lecturer. The lecturer must communicate these dates to
the students. If the student concerned can prove that force majeure
prevented him/her from appearing at that particular time and place, the
lecturer, acting on the advice of the Examination Committee, will offer
him/her another opportunity, if possible within the period stated in
paragraph 2.
4. During the inspection, the student may peruse the questions and terms of
reference of the preliminary examination concerned, and also (if possible)
the standards that were applied in the assessment.
Vrijstelling van tentamen
Exemption from (preliminary) examination
1. De Examencommissie kan de student op diens verzoek, gehoord de
desbetreffende examinator, vrijstelling verlenen van de tentamens van een
vak van de opleiding, indien de student een vak aan een andere universiteit
heeft behaald dat alle leerdoelen van het desbetreffende vak dekt. De
vrijstelling dient te worden aangevraagd uiterlijk binnen 3 weken nadat de
colleges van het vak waarvoor vrijstelling wordt gevraagd, zijn begonnen.
Een verzoek tot vrijstelling na deze termijn wordt niet in behandeling
genomen.
2. Vrijstelling van een tentamen voor een vak in de master opleiding is niet
mogelijk op basis van een vak behaald in een bachelor of premaster
opleiding. Uitzonderingen op deze regel zijn voorbehouden aan de
Examencommissie.
3. In het algemeen is vrijstelling als bedoeld in het eerste lid niet mogelijk,
indien het vak op basis waarvan de vrijstelling wordt aangevraagd, behaald
is tijdens de inschrijving aan de opleiding aan Tilburg University.
4. Het gestelde in het tweede lid geldt niet voor vakken behaald voor een
andere opleiding aan Tilburg University.
1. At the student's request and acting on the advice of the examiner
concerned, the Examination Committee may exempt the student from
the (preliminary) examinations of a program course if he/she has
successfully completed a course at another university that covers all of
the educational objectives of the course concerned. The student should
request the exemption within 3 weeks after starting the course for which
an exemption is asked. A request after that moment will not be taken
into account.
2. Exemption from a (preliminary) examination of a course in the master
program based on a course completed in a bachelor or premaster
program is not possible. Exceptions to this rule must be decided upon by
the Examination Committee.
3. In general, exemption as referred to in paragraph 1 is not possible if the
course for which the exemption is requested was completed while the
student was enrolled in the program at Tilburg University.
4. Paragraph 2 does not apply to courses completed for another program at
Tilburg University.
22
5. De in het eerste lid bedoelde vrijstelling kan worden verleend tot een
maximum van 12 ECTS-studiepunten.
6. Binnen de opleiding wordt geen vrijstelling verleend voor de masterthesis.
7. In de studievoortgang en op de cijferlijst wordt bij het vak geen cijfer
opgenomen, maar vrijstelling.
Artikel 3.16
Article 3.16
Vervanging van verplichte vakken
Replacement of compulsory courses
1. De student moet de vakken van het programma (verplichte vakcodes)
volgen om aan zijn onderwijsverplichtingen te voldoen.
2. Met inachtneming van het gestelde in het derde lid van dit artikel, kan de
examencommissie in uitzonderlijke gevallen bepalen dat een verplicht vak
vervangen mag worden door een ander vak.
3. De student dient vooraf toestemming te vragen aan de examencommissie
om het vak te mogen vervangen.
4. In de studievoortgang en op de cijferlijst wordt het verplichte vak
vervangen door de vermelding van het toegestane vervangende vak,
inclusief cijfer.
Artikel 3.17
Article 3.17
5. The exemption referred to in paragraph 1 may be granted up to a
maximum of 12 ECTS credits.
6. Exemption cannot be granted within the program for the Master's thesis.
7. Instead of a mark, the word “exemption” is noted for the course concerned
in the student progress records and marks list.
1. Students must take the program courses (compulsory course codes) in
order to meet their learning commitments.
2. In accordance with paragraph 3 of this article, the Examination Committee
may decide in exceptional cases that a compulsory course may be replaced
with another course.
3. The student should request the Examination Committee's permission to
replace the course in advance.
4. In the student progress records and marks list, the compulsory course is
replaced with an entry stating the approved replacement course (including
the mark).
Examen
Examination
1. De Examencommissie stelt de uitslag van het examen vast zodra de student
voldoende bewijzen overlegt van de door hem behaalde tentamens binnen
de masteropleiding en de wetenschappelijke vorming die daarmee heeft
plaatsgevonden.
2. Indien toelating tot de masteropleiding is verleend op basis van artikel 2.1,
tweede lid wordt het examen vastgesteld nadat de vooropleiding zoals
bedoeld in artikel 2.1 eerste lid is afgerond.
1. The Examination Committee will determine the result of the examination as
soon as the student furnishes sufficient evidence of the preliminary
examinations that he/she has passed within the Master's program and the
academic training thus acquired.
2. If admission to the Master's degree program has been granted on the basis
of Article 2.1, paragraph 2, the examination result will be determined after
the previous education as referred to in Article 2.1 paragraph 1 has been
23
3. Alvorens de uitslag van het examen te bepalen, kan de examencommissie
een onderzoek instellen naar de kennis van de student op het gebied van
een of meerdere vakken of aspecten van de opleiding, indien en voor zover
de uitslagen van de desbetreffende tentamens hiertoe reden geven.
4. De regels met betrekking tot judicia zijn vastgelegd in de Regels en
Richtlijnen van de Examencommissie.
Artikel 3.18
Article 3.18
completed.
3. Before determining the result of the examination, the Examination
Committee may conduct an investigation of the student's knowledge with
respect to one or more courses or aspects of the program, if and insofar as
the results of the preliminary examinations in question give it cause to do
so.
4. The rules governing examination results are set out in the Examination
Committee Rules and Guidelines.
Graad
Degree
1. Studenten die het examen in een van de opleidingen heeft afgelegd wordt
de graad Master of Science (MSc) verleend.
2. De verleende graad wordt op het getuigschrift van het examen vermeld.
1. The degree of Master of Science is awarded to students who have passed
the examination in the master programs:
2. The degree conferred will be indicated on the examination certificate.
24
HOOFDSTUK 4
Artikel 4.1
Article 4.1
STUDIEBEGELEIDING
Studievoortgangsadministratie
Student progress administration
1. De faculteit is verantwoordelijk voor de registratie van de individuele
studieresultaten van de student.
2. Op verzoek van de faculteit registreert de Centrale Studentenadministratie
van de Universiteit van Tilburg de individuele studieresultaten van de
student in het centrale studievoortgangssysteem.
Artikel 4.2
Article 4.2
CHAPTER 4 STUDENT SUPPORT AND GUIDANCE
1. The School is responsible for recording students’ results.
2. At the request of the School, the Central Student Administration of
Tilburg University records students’ results in the central study
progress database.
Studiebegeleiding
Student support and guidance
1. De faculteit zorgt ervoor dat alle voor de opleiding ingeschreven studenten
aanspraak kunnen maken op begeleiding bij studiegerelateerde
onderwerpen.
2. Het recht op studiebegeleiding houdt onder andere in:
a. De mogelijkheid tot het voeren van studievoortganggesprekken
b. Informatie over de keuzevakken
c. Doorverwijzing naar andere hulpverlenende instanties
d. Informatie over training van studievaardigheden
1. The School ensures that all students registered for the program receive
guidance in study-related matters.
2. Entitlement to student support and guidance includes:
a. The opportunity to have progress monitoring discussions
b. Information about the electives
c. Referral to other advisory bodies
d. Information about study skills training
25
Artikel 4.3
Article 4.3
Studeren met een functiebeperking
Studying with a physical or mental disability
1. Aan studenten met een handicap of chronische ziekte wordt de gelegenheid
geboden hun studieplanning, zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, aan de
beperkingen die de functiestoornis met zich meebrengt aan te passen.
2. Om in aanmerking te komen voor speciale voorzieningen of extra tijd bij het
afleggen van tentamens dient de student contact op te nemen met het centrale
‘Digitaal Meldpunt Functiebeperking’
http://www.tilburguniversity.edu/nl/studenten/omstandigheden/functiebeperki
ng/). De functiebeperking moet middels bewijsstukken worden aangetoond. (zie
voor verdere informatie de Regels en Richtlijnen)
3. Om in aanmerking te komen voor financiële compensatie voor studievertraging
die wordt veroorzaakt door de functiebeperking moet de student voor 1 januari
contact opnemen met de studentendecaan.
Artikel 4.4
Article 4.4
1. Students with a disability or chronic illness are offered the opportunity
to tailor their studies, as far as is reasonably possible, to the limitations
that are associated with their disorder.
2. With requests for adaptation of exam procedures and facilities the
student should contact the central ‘Digitaal Meldpunt
Functiebeperking’
(http://www.tilburguniversity.edu/students/circumstances/disabled/).
Evidence of the physical or mental disability must be presented. (see
for specifics the Rules and Regulations).
3. The student must contact the student counsellor before 1 January in
order to be considered for financial compensation in relation to a
delay in the progress of his/her studies that is due to the physical or
mental disability.
Studeren en topsport
Studying and top-class sport
1. Studenten die topsport bedrijven kunnen een topsporterstatus aanvragen
die recht geeft op extra faciliteiten in bijvoorbeeld studiebegeleiding en/of
financiële vergoeding.
2. De faculteit zoekt binnen haar mogelijkheden naar extra faciliteiten in
studiebegeleiding bijvoorbeeld door het bieden van een extra of
alternatieve tentamens, vrijstelling van aanwezigheidsplicht, vervangende
opdrachten etc.
3. Studenten die een topsporterstatus hebben en die gebruik willen maken
van de bovengenoemde faciliteiten, dienen bij aanvang van het academisch
jaar een afspraak te maken met hun studieadviseur om een studieplan op
te stellen. Achteraf worden geen faciliteiten aangeboden.
1. Students who engage in top-class sport can apply for top-athlete status,
which entitles them to additional facilities (e.g. student support and
guidance and/or financial remuneration).
2. The School will do what it can to provide additional facilities in terms of
student support and guidance, for example by offering additional or
alternative preliminary examinations, exemption from attendance
requirements, replacement assignments, etc.
3. Students with top-athlete status who wish to avail themselves of the
above-mentioned facilities should reach an agreement with their academic
advisor at the beginning of the academic year with a view to drawing up a
study plan. No facilities will be offered subsequently.
26
27
HOOFDSTUK 5
Artikel 5.1
Article 5.1
OVERGANGSBEPALINGEN
Overgangsbepalingen
Transitional provisions
1. In geval van wijzigingen in de samenstelling van het programma en
daardoor een wijziging in het aanbod van vakken stelt de faculteit
overgangsregels op.
2. In het algemeen worden, nadat het vak voor de laatste maal is
aangeboden, in het volgend academisch jaar nog twee
tentamenmogelijkheden aangeboden. In bijzondere gevallen kan de
examencommissie besluiten dat een aanvullende of alternatieve
overgangsregeling wordt getroffen.
Artikel 5.2
Artikel 5.2
CHAPTER 5 TRANSITIONAL PROVISIONS
1. The School will make transitional arrangements in the event of changes in
course availability that result from changes in the composition of the
program.
2. After a particular course has been offered for the last time, students will
generally be offered a further two opportunities to take preliminary
examinations in the following academic year. In special cases, the
Examination Committee may decide that an additional or alternative
transitional arrangement is required.
Wijzigingen in het opleidingenaanbod
Changes in the number of programs offered
1. De School is voornemens om de masteropleiding Economics and
Finance of Aging te beeindigen per 2014. Binnen andere
masteropleiding(-en) zullen dan tracks worden gecreëerd op het
vakgebied Economics and Finance of Aging.
2. Ingaande september 2013 zal de nieuwe master opleiding
International Business Taxation/track International Business Tax
Economics worden aangeboden.
3. Het dual degree programma voor de Master Finance met de
Universiteit van Eindhoven stopt per 1 september 2013. Er is geen
nieuwe instroom mogelijk. Studenten die nog bezig zijn in dit
programma worden in de gelegenheid gesteld het af te maken.
1. The School has the intention of ending the master program Economics
and Finance of Aging in 2014. Within other program(-s) tracks will be
created in the Economics and Finance of Aging field.
2. As of 2013 the master program International Business Taxation/track
International Business Tax Economics will be offered.
3. As of September 2013 the dual degree master program of Finance
(cooperation with the University of Eindhoven) will no longer be
offered. As of that date admission to this program is no longer
possible. Students currently following the program will be offered the
opportunity to finish their program.
28
HOOFDSTUK 6
Artikel 6.1
Article 6.1
SLOTBEPALINGEN
Rechtsbescherming
Legal protection
Het College van Beroep voor de Examens is bevoegd tot het behandelen van
een door betrokkene ingesteld beroep ter zake van de in artikel 7.61 van de wet
gestelde gevallen.
Artikel 6.2
Article 6.2
The Examination Appeals Board is authorized to deal with an appeal lodged by
the party concerned in relation to the cases referred to in Section 7.61 of the
Act.
Wijzigingen
Amendments
1. Wijzigingen in deze regeling worden door de decaan, gehoord de
opleidingscommissie en na overleg met de faculteitsraad, bij afzonderlijk
besluit vastgesteld.
2. Een wijziging in deze regeling heeft geen betrekking op het lopende
studiejaar, tenzij de belangen van de student hierdoor niet worden
geschaad.
Artikel 6.3
Article 6.3
CHAPTER 6 FINAL PROVISIONS
1. Amendments to these regulations will be adopted by the Dean in a
separate decision, after having heard the advice of the Program Committee
and consulted with the School Council.
2. An amendment to these regulations will not concern the current academic
year unless it does not harm the interests of students.
Bekendmaking
Publication
1. De decaan draagt zorg voor een passende bekendmaking van deze regeling,
van de regels en richtlijnen die door de Examencommissie zijn vastgesteld,
als mede van elke wijziging van deze stukken.
2. Elke belangstellende kan op het Onderwijsbureau een exemplaar van de in
het eerste lid bedoelde stukken verkrijgen.
1. The Dean will be responsible for publishing these regulations, the rules and
guidelines laid down by the Examination Committee and any amendments
to these documents.
2. Any interested person may obtain a copy of the documents referred to in
paragraph 1 from the Education Office.
29
Artikel 6.4
Article 6.4
Inwerkingtreding
Effective date
Deze regeling treedt in werking op 1 september 2013
These regulations will take effect on September 1st 2013.
Aldus vastgesteld door de decaan op 18 juni 2013
As decreed by the Dean June 18, 2013.
30
Appendix 1 Composition of the programs
1B301 MSc Accounting: track CFA
vak
naam
jaarindeling periodesoort aanvang duur ECTS KENMERK keuzecluster
323063 Empirical Methods in Finance
1
S
1
1
6
V
323059 Financial Statement Analysis
1
S
1
1
6
V
323060 Investment Analysis
1
S
1
1
6
V
324039 Management Control Systems
1
S
1
1
6
V
324028 Advanced Financial Accounting
1
S
2
1
6
V
324059 Corporate Financial Reporting
1
S
2
1
6
V
323039 Financial Analysis and Investor Behavior
1
S
2
1
6
V
390301 MSc Thesis Accounting
1
S
1/2
31
2
18
V
bijzonderheden
In order to start the master thesis the
Bachelor's degree program or the preMaster's program must be successfully
completed. Thesis proposal must be
written in the semester preceding the
semester in which the thesis will be
finished.
vak
naam
1B302 MSc Accounting: Professional track (RA/RC)
jaarindeling periodesoort aanvang duur ECTS KENMERK keuzecluster
320066 Advanced Accounting Information Systems
1
S
1
1
6
V
324054 Advanced Auditing
1
S
1
1
6
V
324039 Management Control Systems
1
S
1
1
6
V
324037 Advanced Management Accounting
1
S
1
1
6
VK
A
323059 Financial Statement Analysis
1
S
1
1
6
VK
A
324028 Advanced Financial Accounting
1
S
2
1
6
V
324059 Corporate Financial Reporting
1
S
2
1
6
V
324027 Financial Information in Capital Markets
1
S
2
1
6
V
bijzonderheden
Kies 6 ECTS uit cluster A.
390301 MSc Thesis Accounting
1
S
1/2
32
2
18
V
In order to start the master thesis the
Bachelor's degree program or the preMaster's program must be successfully
completed. Thesis proposal must be written
in the semester preceding the semester in
which the thesis will be finished.
vak
390302
naam
MSc Thesis Econometrics and Mathematical
Economics
1C300 MSc Econometrics and Mathematical Economics
jaarindeling periodesoort aanvang duur ECTS KENMERK keuzecluster
1
S
1
2
18
bijzonderheden
Master Thesis in semester 1 or 2,
depending on start in September or
February. Entry requirement: at least 30
ECTS of the master program must be
obtained.
V
When you choose the 3 Netspar courses and write your thesis on a Netspar related topic, you receive a Netspar certificate.
Kies 24 ECTS uit cluster A.
35M1C9 Empirical Finance
1
S
1
1
6
VK
A
35M1C5 Microeconometrics
1
S
1
1
6
VK
A
35M1C7 Panel Data Analysis of Microeconomic Decisions
1
S
1
1
6
VK
A
Netspar course
35M2C2 Dynamic Models and their Applications
1
B
3
1
6
VK
A
Netspar course, Unit 3
35M1C2 Dynamic Real Investment
1
S
2
1
6
VK
A
35M3C4 Games and Cooperative Behavior
1
S
2
1
6
VK
A
35M1C1 Financial Models
1
S
1
1
6
VK
B
35M3C1 Nonlinear and Robust Optimization
1
S
1
1
6
VK
B
35M1C8 Pension System Design
1
S
1
1
6
VK
B
35M1C3 Simulation
1
S
1
1
6
VK
B
323068 The Economics and Finance of Pensions
1
S
1
1
6
VK
B
Netspar course
3M???? Vrij(-e) keuzevak(-ken) Master
1
S
1
1
6
VK
B
To be approved by the examination
committee. For more information see
program description.
35M2C1 Asset Liability Management (MSc)
1
B
3
1
6
VK
B
Unit 3
35M2C7 Issues in Finance and Insurance
1
S
2
1
6
VK
B
35M3C2 Management Science
1
B
3
1
6
VK
B
Unit 3
3M???? Vrij(-e) keuzevak(-ken) Master
1
S
2
1
6
VK
B
To be approved by the examination
Kies 12 ECTS uit cluster B.
33
vak
naam
1C300 MSc Econometrics and Mathematical Economics
jaarindeling periodesoort aanvang duur ECTS KENMERK keuzecluster
bijzonderheden
committee. For more information see
program
description.
Kies 6 ECTS uit cluster C.
3M???? Vrij(-e) keuzevak(-ken) Master
1
S
1
1
6
VK
C
To be approved by the examination
committee. For more information see
program description.
3M???? Vrij(-e) keuzevak(-ken) Master
1
S
2
1
6
VK
C
To be approved by the examination
committee. For more information see
program description.
34
vak
naam
1D300 MSc Economics
jaarindeling periodesoort aanvang duur ECTS KENMERK keuzecluster
310138 Applied Methods for Economists
1
S
1
1
6
V
3ME??? Elective(s) Master
1
S
1
2
12
V
De Master Economics heeft specialisaties die ook in de ESG zullen verschijnen per 2013. Daarin zijn de verplichte keuzes gespecificeerd.
323037 Corporate Governance and Restructuring
1
S
1
1
6
VK
A
323060 Investment Analysis
1
S
1
1
6
VK
A
330075 Seminar Development and Growth
1
S
1
1
6
VK
A
310141 Seminar Financial Economics
1
S
1
1
6
VK
A
330076 Seminar Game Theory and Industrial Organization
1
S
1
1
6
VK
A
330079 Seminar Public Economics
1
S
1
1
6
VK
A
310148 Seminar Generational Economics
1
S
1
1
6
VK
A
310149 Seminar International Competitiveness
1
S
1
1
6
VK
A
390200 The Economics and Finance of Pensions
1
S
1
1
6
VK
A
330080 Seminar Competition Policy
1
S
2
1
6
VK
A
1
S
2
1
6
VK
A
330077 Seminar Environmental Economics
1
S
2
1
6
VK
A
310142 Seminar Financial Markets and Institutions
1
S
2
1
6
VK
A
330078 Seminar Labor Economics
1
S
2
1
6
VK
A
310150 Seminar Taxation
1
S
2
1
6
VK
A
1
S
2
1
6
VK
A
1
S
2
1
18
V
330082
310147
Seminar Competition and Regulation in Network
Industries
Seminar Economics and Psychology of Risk, Time
and Social Norms
390303 MSc Thesis Economics
35
bijzonderheden
vak
naam
2V300 Master Economics and Finance of Aging
jaarindeling periodesoort aanvang duur ECTS KENMERK keuzecluster
310138 Applied Methods for Economists
1
S
1
1
6
V
323068 The Economics and Finance of Pensions
1
S
1
1
6
V
323060 Investment Analysis
1
S
1
1
6
V
310148 Seminar Generational Economics
1
S
1
1
6
V
3M??? Vrij keuzevak
1
S
1
1
6
VK
1
S
2
1
6
V
3M??? Vrij keuzevak
1
S
2
1
6
VK
390900 MSc Thesis Economics and Finance of Aging
1
S
2
1
18
V
310147
Seminar Economics & Psychology of Risk, Time and
Social Norms
36
bijzonderheden
vak
naam
29300 MSc Finance
jaarindeling periodesoort aanvang duur ECTS KENMERK keuzecluster
32304O Advanced Corporate Finance
1
S
1
1
6
V
323063 Empirical Methods in Finance
1
S
1
1
6
V
323060 Investment Analysis
1
S
1
1
6
V
323037 Corporate Governance and Restructuring
1
S
1
1
6
VK
A
323058 Corporate Valuation
1
S
1
1
6
VK
A
323059 Financial Statement Analysis
1
S
1
1
6
VK
A
323067 Global Banking
1
S
1
1
6
VK
A
390210 Investment Analysis of Pensions and Insurance
1
S
1
1
6
VK
A
323068 The Economics and Finance of Pensions
1
S
1
1
6
VK
A
324059 Corporate Financial Reporting
1
S
2
1
6
VK
B
325017 Derivative Securities and Risk Management
1
S
2
1
6
VK
B
323062 Entrepreneurial Finance
1
S
2
1
6
VK
B
323039 Financial Analysis and Investor Behavior
1
S
2
1
6
VK
B
310142 Seminar Financial Markets and Institutions
1
S
2
1
6
VK
B
???
1
S
2
1
6
VK
B
390320 Master Thesis Finance
1
* kies voor 12 ECTS credits uit alle vakken behorende tot Cluster A
S
2
1
18
V
Applied Corporate Finance
* kies voor 12 ECTS credits uit alle vakken behorende tot Cluster B
37
bijzonderheden
vak
naam
29301 MSc Finance: CFA track
jaarindeling periodesoort aanvang duur ECTS KENMERK keuzecluster
32304O Advanced Corporate Finance
1
S
1
1
6
V
323037 Corporate Governance and Restructuring
1
S
1
1
6
V
323063 Empirical Methods in Finance
1
S
1
1
6
V
323059 Financial Statement Analysis
1
S
1
1
6
V
323060 Investment Analysis
1
S
1
1
6
V
325017 Derivative Securities and Risk Management
1
S
2
1
6
V
323039 Financial Analysis and Investor Behavior
1
S
2
1
6
V
390320 Master Thesis Finance
1
S
2
1
18
V
vak
naam
29303 MSc Finance: track Pensions, Aging, and Retirement
jaarindeling periodesoort aanvang duur ECTS KENMERK keuzecluster
32304O Advanced Corporate Finance
1
S
1
1
6
V
323063 Empirical Methods in Finance
1
S
1
1
6
V
323060 Investment Analysis
1
S
1
1
6
V
390210 Investment Analysis of Pensions and Insurance
1
S
1
1
6
V
323068 The Economics and Finance of Pensions
1
S
1
1
6
V
323039 Financial Analysis and Investor Behavior
1
S
2
1
6
V
390320 Master Thesis Finance
1
S
2
1
18
V
3M???? Vrij(-e) keuzevak(-ken) Master
1
S
2
1
6
V
38
bijzonderheden
bijzonderheden
vak
naam
1F300 MSc Fiscale Economie
jaarindeling periodesoort aanvang duur ECTS KENMERK keuzecluster
695228 Methodologie van het belastingrecht
1
S
1
1
6
V
695028 Europees en internationaal belastingrecht B
1
S
1
1
9
V
390305 MSc Thesis Fiscale Economie
1
S
1
2
15
V
3M???? Vrij(-e) keuzevak(-ken) Master
1
S
1
1
6
V
695040 Tax Assurance 1
1
S
1
1
6
VK
A
1
S
1
1
6
VK
A
695026 Fiscale aspecten van vererving
1
S
1
1
6
VK
A
380024 Belastingheffing ondernemingen B
1
S
2
1
12
V
695230 Capita selecta belastingheffing particulieren
1
S
2
1
6
V
695227 Capita selecta omzetbelasting
1
S
2
1
6
VK
A
1
S
2
1
6
VK
A
620041 Geschiedenis van het belastingrecht
1
S
2
1
6
VK
A
600009 Oefenrechtbank
1
S
2
1
6
VK
A
695041 Tax Assurance 2
1
S
2
1
6
VK
A
695029
695420
Capita selecta Europees en internationaal
belastingrecht
Fiscale en civielrechtelijke aspecten van
toekomstvoorzieningen
39
bijzonderheden
vak
naam
1F310 MSc Fiscale Economie: accent Indirecte Belastingen
jaarindeling periodesoort aanvang duur ECTS KENMERK keuzecluster
107240 European Value Added Tax (UM)
1
S
1
1
6
V
695028 Europees en internationaal belastingrecht B
1
S
1
1
9
V
695228 Methodologie van het belastingrecht
1
S
1
1
6
V
390305 MSc Thesis Fiscale Economie
1
S
1
2
15
V
380024 Belastingheffing ondernemingen B
1
S
2
1
12
V
695227 Capita selecta omzetbelasting
1
S
2
1
6
V
107462 Indirecte Belastingen en Internationale Handel (VU)
1
S
2
1
6
V
40
Bijzonderheden
In order to defend the master thesis you
must have completed your bachelor
including specific mandatory courses or
your premaster.
vak
naam
1G301 MSc Information Management: track Business Information Management
jaarindeling periodesoort aanvang duur ECTS KENMERK keuzecluster
320084 Enterprise Architecture as a Business Strategy
1
S
1
1
6
V
320088 Enterprise Governance of IT
1
S
1
1
6
V
320065 Seminar Information Management
1
S
1
2
6
V
320061 Advanced Resource Planning
1
S
1
1
6
VK
A
320064 Business Transformation
1
S
1
1
6
VK
A
320089 Strategic Sourcing
1
S
1
1
6
VK
A
346233 Business Intelligence & Data Warehouse
1
S
2
1
6
VK
A
320085 Business Process Management
1
S
2
1
6
VK
A
3M???? Vrij(-e) keuzevak(-ken) Master
1
S
2
1
6
VK
A
390306 MSc Thesis Information Management
1
S
2
1
18
V
32M1C1 Management of Knowledge and Innovation
1
S
2
1
6
V
320039 Smart Business Networks
1
* kies voor 12 ECTS credits uit alle vakken behorende tot Cluster A
S
2
1
6
V
41
bijzonderheden
Verspreid over 2 semesters
vak
naam
1G304 MSc Information Management: track Business Information Systems
jaarindeling periodesoort aanvang duur ECTS KENMERK keuzecluster
320062 Business Process Integration
1
S
1
1
6
V
320082 Service Oriented Architecture
1
S
1
1
6
V
320065 Seminar Information Management
1
S
1
2
6
V
320061 Advanced Resource Planning
1
S
1
1
6
VK
A
320084 Enterprise Architecture as a Business Strategy
1
S
1
1
6
VK
A
320088 Enterprise Governance of IT
1
S
1
1
6
VK
A
346233 Business Intelligence & Data Warehouse
1
S
2
1
6
VK
A
32M1C1 Management of Knowledge and Innovation
1
S
2
1
6
VK
A
3M???? Vrij(-e) keuzevak(-ken) Master
1
S
2
1
6
VK
A
320085 Business Process Management
1
S
2
1
6
V
320039 Smart Business Networks
1
S
2
1
6
V
390306 MSc Thesis Information Management
1
* kies voor 12 ECTS credits uit alle vakken behorende tot Cluster A
S
2
1
30
V
42
bijzonderheden
Verspreid over 2 semesters
vak
naam
Coporate Tax Structures
MSc International Business Tax Economics
** 1I330 MSc IBTE: Track Accounting
*** *1I340 MSc IBTE: Track Intra-Jurisdictional Competition
jaarindeling periodesoort aanvang duur ECTS KENMERK keuzecluster
bijzonderheden
1
S
1
1
6
V
TLS
600335 Business Taxation
1
S
1
1
6
V
TLS
600336 Value Added Tax in Cross-Border Situations
1
S
1
1
6
V
TLS
1
S
1
1
6
V
TiSEM (integratievak)
323059 Financial Statement Analysis**
1
S
1
1
6
KV
TiSEM
330079 Seminar Public Economics****
1
S
1
1
6
KV
TiSEM
600338 International and European Taxation
1
S
2
1
6
V
TiSEM
390322 MSc Thesis International Business Tax Economics
1
S
2
1
18
V
TiSEM
324028 Advanced Financial Accounting **
1
S
2
1
6
KV
TiSEM
310143 Seminar Taxation and Trade****
1
S
2
1
6
KV
TiSEM
600334
300460
Business Taxation and Decision-Making Processes
for IBTE
43
vak
naam
7300 MSc International Management
jaarindeling periodesoort aanvang duur ECTS KENMERK keuzecluster
320227 International Management Control
1
S
1
1
6
V
328253 International Marketing
1
S
1
1
6
V
1
S
1
1
3
V
325052 Seminar International Business
1
S
1
1
6
V
323220 Individual Research Project
1
S
1/2
2
18
V
32304M International Financial Management
1
S
2
1
6
V
325047 International Management
1
S
2
1
6
V
1
S
2
1
3
V
1
S
1/2
1
6
V
325076
325077
Organizational Systems and Corporate
Responsibility A
Organizational Systems and Corporate
Responsibility B
3M???? Vrij(-e) keuzevak(-ken) Master
44
bijzonderheden
(= master thesis)
vak
naam
1M300 MSc Marketing Management
jaarindeling periodesoort aanvang duur ECTS KENMERK keuzecluster
bijzonderheden
Select 6 ECTS from cluster A
328049 Introduction to Research in Marketing Fall
1
B
1
1
6
VK
A
For students who did not pass the BSc
course Marketing Research (328022)
This course is offered in block 1 and in
block 3. There are specific requirements
this course. See Program Description!
328050 Introduction to Research in Marketing Spring
1
B
3
1
6
VK
A
For students who did not pass the BSc
course Marketing Research (328022)
This course is offered in block 1 and in
block 3. There are specific requirements
this course. See Program Description!
3M???? free Elective(s) Master
1
B
1-4
1
6
VK
A
Only for students who passed the BSc
course Marketing Research (328022)
328032 Brand Management
1
B
1
1
6
V
328244 Marketing Channel Management
1
B
1
1
6
V
328248 Marketing Communication
1
B
3
1
6
V
328251 Strategic Marketing Management
1
B
3
1
6
V
328047 Advanced Marketing Research Fall
1
B
2
1
6
VK
B
This course is offered in block 2 and in
block 4. There are specific requirements
this course. See Program Description!
328048 Advanced Marketing Research Spring
1
B
4
1
6
VK
B
This course is offered in block 2 and in
block 4. There are specific requirements
this course. See Program Description!
300458 Research in Social Media
1
B
2
1
6
VK
B
328043 Market Assessment
1
B
2
1
6
VK
B
300438 Experimental Research
1
B
4
1
6
VK
B
Select 12 ECTS from cluster B
45
vak
naam
1M300 MSc Marketing Management
jaarindeling periodesoort aanvang duur ECTS KENMERK keuzecluster
328034 Marketing Information Management
1
B
4
1
6
VK
B
328253 International Marketing
1
B
1
2
6
VK
B
390311 MSc Thesis Marketing Management
1
B
1/3
4
18
V
46
bijzonderheden
block 1&2
There are specific requirements and
deadlines for this thesis. See Program
Description!
vak
naam
MSc Thesis
390312 Marketing
Research
jaarindeling
1
1N301 MSc Marketing Research: track Strategic Marketing Research
periodesoort aanvang
duur ECTS KENMERK keuzecluster
B
1/3
4
18
bijzonderheden
V
There are specific requirements and deadlines
for this thesis. See Program Description!
Select 6 ECTS from cluster A.
Introduction to
328049 Research in
Marketing Fall
1
B
1
1
6
VK
A
For students who did not pass the BSc course
Marketing Research (328022)
This course is offered in block 1 and in block 3.
There are specific requirements this course. See
Program Description!
Free Elective(s)
Master
1
B
1-4
1
6
VK
A
Only for students who passed the BSc course
Marketing Research (328022)
For students who did not pass the BSc course
Marketing Research (328022)
This course is offered in block 1 and in block 3.
There are specific requirements this course. See
Program Description!
3M????
Introduction to
Research in
328050
Marketing
Spring
1
B
3
1
6
VK
A
Brand
Management
1
B
1
1
6
VK
B
Marketing
328244 Channel
Management
1
B
1
1
6
VK
B
1
B
3
1
6
VK
B
1
B
3
1
6
VK
B
Select 6 ECTS from cluster B.
328032
328248
Marketing
Communication
Strategic
328251 Marketing
Management
Select 30 ECTS form cluster C or select 24 ECTS from cluster C and 6 ECTS from cluster D.
47
vak
naam
jaarindeling
Advanced
328047 Marketing
Research Fall
1N301 MSc Marketing Research: track Strategic Marketing Research
periodesoort aanvang
duur ECTS KENMERK keuzecluster
1
B
2
1
6
VK
C
328043
Market
Assessment
1
B
2
1
6
VK
C
300458
Research in
Social Media
1
B
2
1
6
VK
C
1
B
4
1
6
VK
C
Experimental
Research
1
B
4
1
6
VK
C
Marketing
328034 Information
Management
1
B
4
1
6
VK
C
Advanced
328048 Marketing
Research Spring
300438
bijzonderheden
This course is offered in block 2 and in block 4.
There are specific requirements this course. See
Program Description!
This course is offered in block 2 and in block 4.
There are specific requirements this course. See
Program Description!
Select 0-6 ECTS from cluster D.
328253
International Marketing
1
B
1
2
6
VK
D
block 1&2
230325
Marketing Models (CentER)
1
B
1
2
6
VK
D
block 1&2
35M1C5
Microeconometrics
1
B
1
2
6
VK
D
block 1&2
35M1C7
Panel Data Analysis of Microeconomic
Decisions
1
B
1
2
6
VK
D
block 1&2
35M1C3
Simulation
1
B
1
2
6
VK
D
48
vak
naam
jaarindeling
1N302 MSc Marketing Research: track Quantitative Marketing
periodesoort aanvang
duur ECTS KENMERK keuzecluster
bijzonderheden
Select 6 ECTS from cluster A.
Introduction
to Research
328049 in
Marketing
Fall
1
B
1
1
6
VK
A
For students who did not pass the
BSc course Marketing Research
(328022)
This course is offered in block 1 and
in block 3. There are specific
requirements this course. See
Program Description!
Free
3M???? Elective(s)
Master
1
B
1-4
1
6
VK
A
Only for students who passed the
BSc course Marketing Research
(328022)
328050
Introduction to Research in Marketing Spring
1
B
3
1
6
VK
35M1C7
Panel Data Analysis of Microeconomic
Decisions
1
B
1
2
6
V
328043
Market Assessment
1
B
2
1
6
V
A
For students who did not pass the
BSc course Marketing Research
(328022)
This course is offered in block 1 and
in block 3. There are specific
requirements this course. See
Program Description!
block 1&2
Select 24 ECTS from cluster B.
230325
Marketing Models (CentER)
1
B
1
2
6
VK
B
block 1&2
35M1C3
Simulation
1
B
1
2
6
VK
B
block 1&2
35M1C5
Microeconometrics
1
B
1
2
6
VK
B
block 1&2
230299
Structural Equation Modeling (CentER)
1
B
1
2
3
VK
B
block 1&2
230319
Empirical Industrial Organization 1 (CentER)
1
B
1
2
3
VK
B
block 1&2
328047
Advanced Marketing Research Fall
1
B
2
1
6
VK
B
This course is offered in block 2 and
49
vak
naam
jaarindeling
1N302 MSc Marketing Research: track Quantitative Marketing
periodesoort aanvang
duur ECTS KENMERK keuzecluster
bijzonderheden
in block 4. There are specific
requirements this course. See
Program Description!
230247
Quantitative Models in Marketing (CentER)
1
B
3
1
6
VK
B
328048
Advanced Marketing Research Spring
1
B
4
1
6
VK
B
300458
Research in Social Media
1
B
2
1
6
VK
B
328034
Marketing Information Management
1
B
4
1
6
VK
B
390312
MSc Thesis Marketing Research
1
B
50
1/3
4
18
V
This course is offered in block 2 and
in block 4. There are specific
requirements this course. See
Program Description!
There are specific requirements and
deadlines for this thesis. See
Program Description!
vak
naam
1P300 MSc Operations Research and management Science
jaarindeling periodesoort aanvang duur ECTS KENMERK keuzecluster
390313 MSc Thesis ORMS
bijzonderheden
Master thesis will be written in semester 1
or 2, depending on your start in September
or February. Entry requirement: at least 30
ECTS of the master program must be
obtained.
1
S
1
1
18
V
1
S
1
1
6
VK
A
1
S
1
1
6
VK
A
35M1C3 Simulation
1
S
1
1
6
VK
A
35M1C2 Dynamic Real Investment
1
S
2
1
6
VK
A
35M3C2 Management Science
1
B
3
1
6
VK
A
35M1C1 Financial Models
1
S
1
1
6
VK
B
3M???? Vrij(-e) keuzevak(-ken) Master
1
S
1
1
6
VK
B
35M3C4 Games and Cooperative Behavior
1
S
2
1
6
VK
B
35M2C1 Asset Liability Management (MSc)
1
B
3
1
6
VK
B
Unit 3
3M???? Vrij(-e) keuzevak(-ken) Master
1
S
2
1
6
VK
B
To be approved by the examination
committee. For more information see
program description.
3M???? Vrij(-e) keuzevak(-ken) Master
1
S
1
1
6
VK
C
To be approved by the examination
committee. For more information see
program description.
3M???? Vrij(-e) keuzevak(-ken) Master
1
S
2
1
6
VK
C
To be approved by the examination
Kies 24 ECTS uit cluster A.
35M3C1 Nonlinear and Robust Optimization
35V5B1
Operations Research and Management Science in
Practice
Unit 3
Kies 12 ECTS uit cluster B.
To be approved by the examination
committee. For more information see
program description.
Kies 6 ECTS uit cluster C.
51
vak
naam
1P300 MSc Operations Research and management Science
jaarindeling periodesoort aanvang duur ECTS KENMERK keuzecluster
bijzonderheden
committee. For more information see
program description.
vak
390314
naam
MSc Thesis QFAS
1Q300 MSc Quantitative Finance and Actuarial Science
jaarindeling periodesoort
aanvang
duur ECTS KENMERK keuzecluster
1
S
1
2
18
bijzonderheden
Thesis must be written in either
semester 1 or 2, depending on
whether you started in September or
February. Entry requirement: at least
30 ECTS of the master program must
be obtained.
V
When you choose the 3 Netspar courses and write your thesis on a Netspar related topic, you receive a Netspar certificate.
Kies 24 ECTS uit cluster A.
35M1C9
Empirical Finance
1
S
1
1
6
VK
A
35M1C1
Financial Models
1
S
1
1
6
VK
A
35M1C8
Pension System Design
1
S
1
1
6
VK
A
Netspar course
35M2C1
Asset Liability Management (MSc)
1
B
3
1
6
VK
A
Netspar course, Unit 3
35M1C2
Dynamic Real Investment
1
S
2
1
6
VK
A
35M2C7
Issues in Finance and Insurance
1
S
2
1
6
VK
A
Kies 12 ECTS uit cluster B.
35M1C5
Microeconometrics
1
S
1
1
6
VK
B
35M3C1
Nonlinear and Robust Optimization
1
S
1
1
6
VK
B
35M1C7
Panel Data Analysis of Microeconomic
Decisions
1
S
1
1
6
VK
B
35M1C3
Simulation
1
S
1
1
6
VK
B
52
vak
naam
1Q300 MSc Quantitative Finance and Actuarial Science
jaarindeling periodesoort
aanvang
duur ECTS KENMERK keuzecluster
bijzonderheden
323068
The Economics and Finance of Pensions
1
S
1
1
6
VK
B
Netspar course
3M????
Vrij(-e) keuzevak(-ken) Master
1
S
1
1
6
VK
B
To be approved by the examination
committee. For more information see
program description.
35M2C2
Dynamic Models and their Applications
1
B
3
1
6
VK
B
Unit 3
35M3C4
Games and Cooperative Behavior
1
S
2
1
6
VK
B
35M3C2
Management Science
1
B
3
1
6
VK
B
Unit 3
3M????
Vrij(-e) keuzevak(-ken) Master
1
S
2
1
6
VK
B
To be approved by the examination
committee. For more information see
program description.
Kies 6 ECTS uit cluster C.
3M????
Vrij(-e) keuzevak(-ken) Master
1
S
1
1
6
VK
C
To be approved by the examination
committee. For more information see
program description.
3M????
Vrij(-e) keuzevak(-ken) Master
1
S
2
1
6
VK
C
To be approved by the examination
committee. For more information see
program description.
53
vak
naam
1R301 MSc Strategic Management: track Strategic Consultancy
September 2013- August 2014
jaarindeling periodesoort aanvang duur ECTS KENMERK keuzecluster
325079 Business-Level Strategy
1
B
1
1
6
V
323038 Corporate-Level Strategy
1
B
1
1
6
V
325093 International Strategy
1
B
1
1
6
V
325085 Research Skills Strategy
1
B
2
1
6
V
325081 Corporate Entrepreneurship
1
B
2
1
6
V
325088 Strategy Implementation
1
B
3
1
6
V
325087 Strategic Consultancy
1
B
3
1
6
V
390315 MSc Thesis Strategic Management
1
B
4
54
1
18
V
bijzonderheden
The Bachelor's degree program,
including any course units specifically
required, or the Pre-Master's program,
must be successfully completed in order
to start the Master's thesis.
1R302 MSc Strategic Management: track Entrepreneurship
September 2013- August 2014
vak
naam
jaarindeling periodesoort aanvang duur ECTS KENMERK keuzecluster
325079 Business-Level Strategy
1
B
1
1
6
V
323038 Corporate-Level Strategy
1
B
1
1
6
V
325093 International Strategy
1
B
1
1
6
V
325085 Research Skills Strategy
1
B
2
1
6
V
325081 Corporate Entrepreneurship
1
B
2
1
6
V
325088 Strategy Implementation
1
B
3
1
6
V
325089 Sustainable Entrepreneurship
1
B
3
1
6
V
390315 MSc Thesis Strategic Management
1
B
4
55
1
18
V
bijzonderheden
The Bachelor's degree program, including
any course units specifically required, or
the Pre-Master's program, must be
successfully completed in order to start
the Master's thesis.
vak
naam
1R301 MSc Strategic Management: track Strategic Consultancy
February 2014- January 2015
jaarindeling periodesoort aanvang duur ECTS KENMERK keuzecluster
325088 Strategy Implementation
1
B
1
1
6
V
325087 Strategic Consultancy
1
B
1
1
6
V
325085 Research Skills Strategy
1
B
2
1
6
V
325082 Organization Theory
1
B
2
1
6
V
325079 Business-Level Strategy
1
B
3
1
6
V
323038 Corporate-Level Strategy
1
B
3
1
6
V
325093 International Strategy
1
B
3
1
6
V
390315 MSc Thesis Strategic Management
1
B
4
56
1
18
V
bijzonderheden
The Bachelor's degree program,
including any course units specifically
required, or the Pre-Master's program,
must be successfully completed in order
to start the Master's thesis.
vak
naam
1R302 MSc Strategic Management: track Entrepreneurship
February 2014- January 2015
jaarindeling periodesoort aanvang duur ECTS KENMERK keuzecluster
325088 Strategy Implementation
1
B
1
1
6
V
325089 Sustainable Entrepreneurship
1
B
1
1
6
V
325085 Research Skills Strategy
1
B
2
1
6
V
325082 Organization Theory
1
B
2
1
6
V
325079 Business-Level Strategy
1
B
3
1
6
V
323038 Corporate-Level Strategy
1
B
3
1
6
V
325093 International Strategy
1
B
3
1
6
V
390315 MSc Thesis Strategic Management
1
B
4
57
1
18
V
bijzonderheden
The Bachelor's degree program,
including any course units specifically
required, or the Pre-Master's program,
must be successfully completed in order
to start the Master's thesis.
vak
naam
28300 MSc Supply Chain Management
September 2013- August 2014
jaarindeling periodesoort aanvang duur ECTS KENMERK keuzecluster
325091 Distribution Management
1
B
1
1
6
V
325084 Production Management (MSc)
1
B
1
1
6
V
325058 Purchasing Management
1
B
1
1
6
V
325086 Research Skills Supply Chain Management
1
B
2
1
6
V
325081 Corporate Entrepreneurship
1
B
2
1
6
V
325080 Collaboration Game and Advanced Topics
1
B
3
1
6
V
325083 Planning, Modeling, and ICT Skills
1
B
3
1
6
V
390321 MSc Thesis Supply Chain Management
1
B
4
1
18
V
58
bijzonderheden
vak
naam
28300 MSc Supply Chain Management
February 2014- January 2015
jaarindeling periodesoort aanvang duur ECTS KENMERK keuzecluster
325080 Collaboration Game and Advanced Topics
1
B
1
1
6
V
325083 Planning, Modeling, and ICT Skills
1
B
1
1
6
V
325086 Research Skills Supply Chain Management
1
B
2
1
6
V
325082 Organization Theory
1
B
2
1
6
V
325084 Production Management (MSc)
1
B
3
1
6
V
325058 Purchasing Management
1
B
3
1
6
V
325091 Distribution Management
1
B
3
1
6
V
390321 MSc Thesis Supply Chain Management
1
B
4
1
18
V
59
bijzonderheden
Appendix 2 Dual degree agreements in 2013/2014
An overview of the Dual Degree Agreements indicated per Master degree Program in
combination with the Dual Degree Partners.
A Dual Degree can either be:
‘one-way’, intended for students coming from the partner university (incoming)
‘two-way’, in addition to the one-way construction also intended for Tilburg University students
(outgoing)
The agreed programs can differ from the programs listed in appendix 1 in which case this will be
indicated under ‘alterations to the program’. Further specifics in an agreement are presented
under ‘program specifics’.
Dual degree Agreement with Dutch partner
Eindhoven University of Technology
‘One-way’ agreement
Alterations to program of Master Finance:
Students coming from Eindhoven take 7 courses of the Master Finance of Tilburg University.
They also have to take the course ‘Finance for premasters’. The graduationthesis is conducted
jointly, whereby the TU/e provides the main supervision and the UvT second supervision.
Specifics:
The TU/e will award graduates the degree of Master of Science in Operations Management and
Logistics; the UvT will award graduates the degree of Master of Science in Finance.
60
MSc Finance Dual degree TU/e/UvT (English) 29302 Cohort 2010-2012
Year 1, 2011-2012
semester
Code
Course
ECTS
1.1
323061
Finance for premasters
6
1.1
300TUe
Courses Eindhoven University of Technology
15
1.2
300TUe
Courses Eindhoven University of Technology
30
specifics
Year 2, 2012-2013
2.1
323036
Capital Structure
6
2.1
323058
Corporate Valuation
6
2.1
323063
Empirical Methods in Finance
6
2.1
323060
Investment Analysis
6
2.1
323059
Financial Statement Analysis
6
2.2
300TUe
Courses Technische Universiteit Eindhoven
15
2.2
323039
Financial Analysis and Investor Behaviour
6
2.2
325017
Derivate Securities and Risk Management
6
Cluster A
Choose
6
ECTS
credits from courses
in cluster A
Cluster A
2.2
323062
Entrepreneurial Finance
6
Cluster A
2.2
310142
Seminar Financial Markets and Institutions
6
Cluster A
2.2
32304A
Treasury Management
6
Cluster A
300TUe
Master Thesis OML, courses TUe
30
Year
3. 2013-2014
3.1
This program will end as of September 2013.
61
Strategic Management
Quantitative Finance and Actuarial Science
Operations Research and Management Science
Econometrics and Mathematical Economics
Marketing Research
Marketing Management
Supply Chain Management
International Management
Information Management
Finance
Economics and Finance of Aging
Economics
Accounting
Dual degree Agreement with international partners
Chile
PUC de Chile
X
Finland
Turku School of Economics
3
X
France
IAE-Aix, Université Paul Cezanne1
X
Germany
University of Stuttgart
4
X
Greece
University of Crete
2
X
South Africa
University of Pretoria
X
X
X
X
X
University of Cape Town
X
X
X
X
X
X
X
X
Turkey
Bilkent University
3
Partner in Erasmus Mundus program IMMIT
4
Partner in Erasmus Mundus program IMSE
X
X
62
X
X
X
X
X
X
X
Pontificia Universidad Católica de Chile, Chili (1-way)
Incoming Alterations to program: After completing all 7 courses at Tilburg, students from PUCChile return to Chile to work on thesis. Dual supervision of thesis to be defended at PUC Chile
Specifics: After graduation the student receives a MSc diploma from Tilburg University and a
Master’s diploma from PUC Chile.
University of Pretoria, South Africa (1-way)
Alterations to program:
Students are able to work on their TU-Master’s thesis while they are in Pretoria during the fourth
semester. Preferably, the TU-Master’s thesis is integrated in a mini-PU-dissertation. Dual
supervison on the Master’s thesis to be defended at the University of Pretoria.
Specifics: After graduation the student receives a MSc diploma from Tilburg University and a
Master’s diploma from the University of Pretoria, South Africa.
University of Cape Town, South Africa (1-way)
Alterations to program: Students are able to work on their TU-Master’s thesis while they are in
Cape Town during the fourth semester. Preferably, the TU-Master’s thesis is integrated in a minidissertation at Cape Town University. Dual supervison on the Master’s thesis to be defended at
the University of Cape Town.
Specifics: After graduation the student receives a MSc diploma from Tilburg University and a
MCOM diploma from the University of Cape Town, South Africa.
Bilkent University, Faculty of Economics, Turkey (1-way)
Alterations to program: Students start their Master’s thesis at Tilburg University at the so-called
‘non-credit seminar course’ which is offered during the first year at Bilkent University. The result
is an so-called pre-thesis, which is the basis of the Master’s thesis in Tilburg. Besides the
supervisor, two co-supervisors are appointed, one of Tilburg University and one of Bilkent
University. The Master’s thesis is to be defended at Tilburg University. The examination
committee consists of the to co-supervisors and a chair, which will be appointed by the
coördinator of the Master’s Program at Tilburg University. The course ‘Seminar in applied
Methods for Economists’ is exempted for students who are enrolled in the MSc program
Economics.
Specifics: After graduation the student receives a MSc diploma from Tilburg University and a MA
in Economics diploma from Bilkent University.
Bilkent University, Faculty of Business Administration, Turkey (1-way)
Alterations to program: Students need to take an extra elective during the second semester at
Tilburg University. This extra elective will be added to the MBA study program at Bilkent
University.
Specifics: after graduation the student receives a MSc diploma from Tilburg University and a
MBA diploma from Bilkent University.
Turku School of Economics, Finland en IAE-Aix, Université Paul Cezanne, France (2-way)
63
Alterations to program: additional courses: International Management and International
Production Management. The courses E-business, Seminar Information management and a free
elective (6ECTS) is removed from the program.
64
MSc International Master in Management of Information 1G310 (English) 2013-2014
semester
Code
Course
ECTS
specifics
UVT003
Elective(s) Master
30
IAEX Aix France
UVT003
Elective(s) Master
30
Turku Finland
2.1
320061
Advanced Resource Planning
6
Cluster C
2.1
320064
Business Transformation
6
Cluster C
2.1
320084
Enterprise Architecture as a Business Strategy
6
Cluster C
2.1
320088
Enterprise Governance of IT
6
Cluster C
2.1
320089
Strategic Sourcing
6
Cluster C
30
Location
of
preparing the thesis
according to subject
chosen.
Cluster A
1.1
Cluster B
1.2
Cluster C
2.2
390306
Master Thesis Information Management
Specifics: the program IMMIT (International Master’s in Management of Information Technology)
offers students the opportunity to graduate for three diploma’s; a MSc in Information Management at
Tilburg University, a MSc in Economics and Business Administration of Turku School of Economics and
a MSc in Management and Information Technology at IAE-AIx. Université Paul Cézanne.
University of Stuttgart, Duitsland en University of Crete, Greece (2-way)
Specifics: The Erasmus Mundus Program IMSE (International Master’s in Service Engineering) offers
students the opportunity to graduate for three diploma’s: a MSc in Information Management at
Tilburg University, a MSC in Information Technology at the University of Stuttgart and a MSc
Computer Science at the University of Crete.
65
MSc International Master in Service Engineering 1G320 (English) 2013-2014
semester
Code
Course
ECTS
specific
UVT 003
Elective(s) Master
30
Stuttgart, Germany
UVT 003
Elective(s) Master
30
Crete, Greece
2.1
320061
Advanced Resource Planning
6
2.1
320084
Enterprise Architecture as a Business Strategy
6
2.1
320088
Enterprise Governance of IT
6
2.1
320076
Service Oriented Architecture
6
2.1
320062
Business Process Integration
6
Cluster A
1.1
Cluster B
1.2
Cluster C
2.2
390306
Master Thesis Information Management
66
30
Location
of
preparing the thesis
according to subject
chosen.
Appendix 3
Entry requirements for Master’s degree programs starting in 20142015, as referred to in Article 2.1.1.a
The entry requirements for FEB Bachelor’s graduates are divided into two categorys for each
Master’s degree program:
Category 1 : entry with this bachelor program is possible, specific course units can be required
for entry and are noted. In category 1 all these courses are part of the bachelor program as
mandatory optional course in a cluster.
Category 2 : entry with this bachelor program is possible, specific course units can be required
for entry and are noted. In category 2 (at least one of) these courses are not standard offered in
the bachelor program and can be taken either as a free elective (approval from the bachelor
program examination committee is necessary) or as an extra course on top of the
bachelor program
Category 3: Entry into a Master’s degree program on the basis of any other Bachelor's degree is,
in principle, not possible. Entry may, however, be possible via a university Premaster’s program
described in appendix 4. Please contact the academic advisor for more information about
Premaster's programs and the entry requirements.
Please note: the specific course units that might be required are indicated with the most
recent course name and code. If course code or name has changed since this current year,
you will find a copy of the transition rule in a foot note. Transition rules dating back to
earlier years are to be found in the document of that year.
Please note: courses mentioned are required for master entry. Whether the courses can
be implemented in the bachelor program depends on the requirements for optional
courses, listed in article 3.8 Bachelor Teaching and Examination Regulatio n 2012-2013
Master Accounting
Category 1:
Bachelor Bedrijfseconomie, Fiscale Economie, International Business Administration (formerly
Business Studies), International Business or International Business Administration
Category 2:
Bachelor Economie en Bedrijfseconomie (formerly Algemene Economie), or Economie en
Informatica (formerly Informatiekunde) all with the following courses:
- 324.224
Accounting 2: Management Accounting
Economics (formerly International Economics and Finance) and Economics with the following
courses:
or
324.225
30J206
Accounting 2: Management accounting for IB
Accounting 2 for IBA
Master Economics
Category 1:
Bachelor Economie en Bedrijfseconomie (formerly Algemene Economie),
67
Economics (formerly International Economics and Finance) or Economics
Category 2:
Bachelor Econometrics and Operational Research, with the following courses:
-
30K206 Macroeconomics 3 for EBE: Dynamic Models and Policy
30K302 Microeconomics 4 for EBE: Information Economics
Master Economics and Finance of Aging
Category 1:
Bachelor Economie en Bedrijfseconomie (formerly Algemene Economie), Economics (formerly
International Economics and Finance), Economics, Econometrics and Operations Research,
International Business, International Business Administration or Bedrijfseconomie
Category 2:
Bachelor International Business Administration (formerly) Business Studies with the following
course(s)
- 310.127
- 310.120
or (as of 2010)
-
Institutions and Incentives
Comparative Public Economics
30K202 Macro 2 for EBE: Open Economy Macroeconomics
30K203 Macro 2 for EBE: Welfare Economics
Master Finance
Category 1:
Bachelor Bedrijfseconomie, International Business, International Business Administration
(formerly Business Studies), Economie and Bedrijfseconomie (as of 2011)or International
Business Administration
Category 2:
Bachelor Economie en Informatica (formerly Informatiekunde) of Economie en Bedrijfseconomie
(formerly Algemene Economie), with the following course(s):
- 323.029
Financiering 2
- 324.224
Accounting 2: Management Accounting
Bachelor Economics (formerly International Economics and Finance), with the following course(s)
-
323.032
Corporate Finance 2
-
323.029
324. 225.
anymore)
Financiering2
Accounting 2: Management accounting for IB (not offered
or
or
- 324.224
Accounting 2: Management Accounting
Bachelor Economics, with the following course(s)
- 323.029
Financiering 2
or
30J201 Finance 2 for IBA
Master Fiscale Economie
Category 1:
Bachelor Fiscale Economie
Category 2:
68
Master Information Management
Category 1:
Bachelor Economie en Informatica (formerly Informatiekunde)
Category 2:
Bachelor International Business Administration (formerly Business) Studies, International
Business, International Business Administration or Bedrijfseconomie, with the following course(s):
-
346.227
320.069
320.071
Databases
Business Process Analysis I
Information Systems Strategy
Master International Management
Category 1:
Bachelor International Business, Bedrijfseconomie of International Business Administration
(formerly Business Studies) or International Business Administration
Category 2:
Bachelor Economie en Informatica (formerly Informatiekunde), with the following course(s):
-
328.029
323.029
325.062
324.224
Marketing 2: Consumentengedrag
Financiering 2
Organisatie van de Onderneming
Accounting 2: Management Accounting
Master Marketing Management
Category 1:
Bachelor Bedrijfseconomie and International Business Administration and bachelor Economie en
Informatica (formerly Informatiekunde)
Category 2:
Bachelor International Business or International Business Administration (formerly Business
Studies), both with the following course(s):
-
328.245
Services Marketing (or a similar course followed abroad)
Category 3:
Bachelor Economie en Bedrijfseconomie, with the following courses:
-
328.521
328.245
300.012
Marketing for premasters
Services Marketing
Methoden van Bedrijfseconomisch Onderzoek
Strongly suggested:
-
328.051
Marketing @ Work
-
328.045
Industrial Marketing
69
Master Marketing Research
Category 1:
Bachelor Bedrijfseconomie or International Business Administration.
Bachelor International Business
Category 2:
Bachelor Econometrie & OR, with the following course(s):
- 328.010
Marketing 1
- 328.029
Marketing 2: Consumentengedrag
Category 3:
Bachelor Economie en Bedrijfseconomie, with the following courses:
-
Code
328.245
300.012
Marketing for premasters
Services Marketing
Methoden van Bedrijfseconomisch Onderzoek
Strongly suggested:
-
328051
Marketing @ Work
-
328045
Industrial Marketing
Master Quantitative Finance and Actuarial Science
Category 1:
Bachelor Econometrie en Operationele Research
Category 2:
All other bachelor’s programs of Tilburg School of Economics and Management, with the
following courses
Passed as of 2010/11
Passed as of 2012/2013
Code
course
ECTS
Code
course
ECTS
35B104
Bewijzen en technieken
3
35B203
Linear Algebra
6
35B105
Analyse 1
6
35B113
Introduction
Probabilty
35B203
Lineaire Algebra
6
35B105
Mathematical Analysis 1
6
35B107
Analyse 2
6
35B107
Mathematical Analysis 2
6
35B302
Inleiding Kansrekening
3
35B402
Probability and Statistics
6
35B402
Kansrekening en Statistiek
6
35B501
Statistics for Econometrics
6
35B801
Advanced Linear Algebra
6
of
35B501
Statistics for Econometrics
6
70
Analysis
and
6
35B801
Advanced Linear Algebra
35B601
Differentiation
Integration Theory
35B206
Econometrics 1
and
6
35B601
Differentiation and Integration
Theory
6
3B206
Econometrics
6
Master Operations Research and Management Science
Category 1:
Bachelor in Econometrie en Operationele Research
Category 2:
See Master Quantitative Finance en Actuarial Science for the requirements
Master Mathematical Economics and Econometric Methods
Category 1:
Bachelor’s degree in Econometrie en Operationele Research
Category 2:
see Master Quantitative Finance en Actuarial Science for the requirements
Master Strategic Management
Category 1:
Bachelor Bedrijfseconomie, International Business or International Business Administration
(formerly Business Studies)
Category 2:
Bachelor Economie en Informatica (formerly Informatiekunde) with the course:
- 325.062
Organisatie van de Onderneming
Bachelor Economie en Bedrijfseconomie (from cohort 2011) with the course:
- 328.012
Marketing 1 or
- 30J.106
Marketing Management for IBA
Master Supply Chain Management
Category 1:
Bachelor Bedrijfseconomie, International Business or International Business
Administration (formerly Business Studies) or International Business Administration
Category 2:
Bachelor Economie en Informatica (formerly Informatiekunde), with the following course:
-
325.062
Organisatie van de Onderneming
71
6