Studiegids Natuur- en Sterrenkunde 2012-2013

Transcription

Studiegids Natuur- en Sterrenkunde 2012-2013
inhoudsopgave
Studiegids Natuur- en Sterrenkunde 2012-2013
1 How to read this study guide
1.1
1.2
1.3
Aim of the study guide of Physics and Astronomy
Some basic concepts: credits, levels and course codes
Overview of study guide structure
2 De Bacheloropleiding
2.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.9.1
2.9.2
2.9.3
2.10
Inleiding
Het standaardprogramma
Inleiding
Verplichte majorcursussen en onderzoek
Major keuzecursussen
Profileringsruimte
Academische vaardigheden
Het eerste studiejaar
Het tweede studiejaar
Het derde studiejaar
Het twinprogramma
Inleiding twinprogramma
Informatie over wiskunde voor twin
Indeling eerste, tweede en derde studiejaar voor twin
Honoursprogramma
Studiebegeleiding
Bindend studieadvies
Maatregel harde knip
Cum Laude
Aanbevolen studiepaden
Studiepaden voor masterprogramma’s binnen Natuur- en Sterrenkunde
Andere masterprogramma’s en minoren aan de UU
Andere Nederlandse universiteiten
Studeren in het buitenland
3 The Master's Programs
3.1
3.2
3.3
3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
3.4.5
Introduction
Admissions requirements
Applications and deadlines
Description of the programs
Nanomaterials: Chemistry & Physics
Particle Physics
Meteorology, Physical Oceanography and Climate (MPOC)
Theoretical Physics
History and Philosophy of Science
inhoudsopgave
4 General information about studying
4.1
Introduction
4.2
Study information and supervision
4.3
Do’s and don’ts for courses and exams
4.4
Approval of courses/activities that are not part of a standard BSc or MSc
program
4.5
Graduation procedure
4.6
Complaints
5 Course list
6 Belangrijke adressen
hoofdstuk 1
1 HOW TO READ THIS STUDY GUIDE
1.1 AIM OF THE STUDY GUIDE OF PHYSICS AND ASTRONOMY
This is the study guide 2012/2013 of the education programs in Physics and Astronomy. It aims to inform students, lecturers and interested others about the
study programs and the courses delivered as part of the bachelor and master degree programs. Although the information in this course catalogue is partly in
Dutch, the parts that are important for master students are in English.
In addition to this study guide, you can use the online resources listed below to
find information.
1. The student tracking system Osiris. Through Osiris you can sign up for
courses; de-enrol yourself from courses; register for exams; view your exam
results; monitor your academic progress; pass on your new address and access your personal course schedule.
2. The educational pages of the Faculty of Science, here you find information on
time schedules of courses and examinations.
3. Blackboard, a so-called Electronic Learning Environment that functions as a
support tool in a number of lecture courses. It contains, for example, subjectspecific information and coursework results.
4. The teaching and examination regulations (OER) and the Student's Charter
(studentenstatuut). These documents set out the rights and obligations of the
student, the lecturer and the Department; the rules and regulations for (interim) exams; the procedure for making a complaint etc. They also contain a
list of useful addresses.
5. The University Study guide (Onderwijscatalogus UU) which describes the
course offerings of all departments of Utrecht University.
6. Announcements and changes in the study programs will be communicated by
e-mail and on Blackboard.
You have to read your e-mail daily
If you have any comments on this study guide, please contact Mrs P. Wilmes,
Minnaert Building, room 122, 030 253 3610.
hoofdstuk 1
1.2 SOME BASIC CONCEPTS: CREDITS, LEVELS AND COURSE CODES
Europe has a uniform system for crediting courses: the 'European Credit Transfer
System' (ects). 1 ects is equivalent to 28 hours of study; a full program consists
of 60 ects per year.
Each course has a level: level 1 means 'introductory', level 2 means 'deepening',
level 3 'advanced' and level M 'master level'.
Each course also has a course code, which is unique. The course codes also give
information about the course:
• The first 3 symbols are characteristic for the Department that is responsible for
the course. Physics and Astronomy has 'NS-'; Mathematics 'WIS'.
• Master courses then have 2 letters, indicating the program to which the course
belong: NM=Nanomaterials, HP=History and Philosophy of Science,
MO=Meteorology, Physical Oceanography and Climate, PP=Particle Physics and
TP=Theoretical Physics.
• The first number gives the level of the course: '1' means level 1; '2' level 2, '3'
level 3.
• At the end of the code: 'B' stands for Bachelor course, 'BP' for non-major optional course (profileringscursus) and 'M' for Master course.
1.3 OVERVIEW OF STUDY GUIDE STRUCTURE
Chapters 2 and 3 contain the information that you will probably need to look up
most often. Chapter 2 (completely in Dutch) lists the Bachelor’s degree program
in Physics and Astronomy. Chapter 3 (in English) deals with the Master’s degree
programs.
Please note that you can find up-to-date course timetables via 'Osirisstudent' or
the 'Onderwijscatalogus UU'.
Chapter 4 presents some rules and regulations with respect to course administration, exams, supervision and counselling.
Chapter 5 lists the course titles and lecturers.
Chapter 6 lists a number of addresses that may be useful to you during your
studies. It also contains a calendar with the academic year schedule.
We wish you every success with your studies.
August 2012
hoofdstuk 2
2 DE BACHELOROPLEIDING
2.1 INLEIDING
De bacheloropleiding Natuur- en Sterrenkunde heeft als ingangseis een vwodiploma Natuur en Techniek of een vwo-diploma met een ander profiel aangevuld
met wiskunde b en natuurkunde. Je wordt ook toegelaten met een hboeinddiploma technische natuurkunde, (technische) informatica, electrotechniek of
een opleiding tot leraar natuurkunde in het voortgezet onderwijs.
Over andere vooropleidingen moet je contact opnemen met de examencommissie van de opleiding (informatie bij mw. P. Wilmes, 030 253 3610).
De standaard bacheloropleiding heeft een omvang van 180 ects, verdeeld
over drie jaarprogramma's van 60 ects.
Het hart van de bacheloropleiding wordt de major genoemd, de wetenschapsdiscipline waarin de student studeert. In de major zitten de verplichte cursussen waarin de belangrijkste natuurkundige theorieën en vaardigheden worden
geïntroduceerd. Een belangrijk onderdeel is ook de wiskunde, de taal waarin de
fysische wetten geformuleerd worden. Naast de verplichte cursussen biedt de
major een groot aantal major keuzecursussen die aansluiten bij het onderzoek
en de masterprogramma’s van het departement. De major wordt afgesloten met
het bacheloronderzoek.
Naast de major is er de profileringsruimte waar je een eigen invulling aan kunt
geven. Dit kan een verdere verdieping of verbreding binnen natuur- en sterrenkunde zijn, maar het kan ook een ruimere verbreding van de studie inhouden
naar andere wetenschapsdisciplines aangeboden door de Universiteit Utrecht.
Binnen de profileringsruimte kan ook een minor worden gedaan: een samenhangend pakket van cursussen in een bepaald vakgebied.
Naast het standaardprogramma wordt ook het twinprogramma aangeboden,
een combinatie van een major natuur- en sterrenkunde en een major wiskunde.
Het programma richt zich op studenten met belangstelling voor theoretische fysica, (zuivere) wiskunde en de vele raakvlakken daartussen. Het is zwaarder dan
het standaardprogramma: het bevat de verplichte onderdelen van beide afzonderlijke programma’s, is qua omvang 217,5 ects en bevat minder profileringsruimte. Door de afgestemde roostering is het mogelijk om ook het twinprogramma in 3 jaar af te ronden. Om dit programma te volgen moet je zowel voor de
opleiding Natuur- en Sterrenkunde als voor de opleiding Wiskunde zijn ingeschreven (het maakt niet uit welke opleiding de eerste inschrijving is, want Wiskunde biedt precies hetzelfde twinprogramma aan). Voor een volledig overzicht
van de mogelijkheden van dit programma zijn de studiegidsen van beide opleidingen nodig.
Alle bachelorcursussen worden aangeboden op drie cursusniveaus: inleidend
(niveau 1), verdiepend (niveau 2) en gevorderd (niveau 3).
De niveaus zijn terug te vinden in de cursuscode (zie paragraaf 1.2).
hoofdstuk 2
2.2 HET STANDAARDPROGRAMMA
2.2.1 Inleiding
Het gehele bachelorprogramma (180 ects) bestaat uit de volgende 3 onderdelen:
1. verplichte majorcursussen
82,5 ects
• 45 ects op niveau 1
• 22,5 ects op niveau 2
• 15 ects op niveau 3 (bacheloronderzoek)
2. major keuzecursussen
52,5 ects
• 7,5 ects op niveau 1
• 15 ects op niveau 2
• 30 ects op niveau 3
3. profileringsruimte
45 ects
• waarvan minstens 15 ects op niveau 2
Binnen de profileringsruimte kunnen één of meer minoren worden gevolgd.
In schema ziet dat er als volgt uit:
Niveau 1
Major verplicht
45
Major keuze
7,5
Profilering (evt. minor)
7,5*
Totaal
60
Niveau 2
22,5
15
22,5*
60
Niveau 3
15
30
15*
60
Totaal
82,5
52,5
45
180
* Voorwaarde: minstens 15 ects op niveau 2. De verdeling over de niveaus van de profileringsruimte mag dus ook anders dan hier wordt gesuggereerd. Indien de profilering bijv. volledig buiten
natuur- en sterrenkunde wordt ingevuld is een verdeling: 22,5 ects op niveau 1, 15 ects op niveau
2 en 7,5 ects op niveau 3 meer voor de hand liggend.
De cursussen die behoren tot de verschillende onderdelen staan hieronder.
In paragraaf 2.2.6, 2.2.7 en 2.2.8 staan suggesties voor de planning van het onderwijs in respectievelijk het 1e, 2e en 3e studiejaar.
2.2.2 Verplichte majorcursussen en onderzoek
In de major natuur- en sterrenkunde zijn de volgende cursussen verplicht.
Op niveau 1:
NS-106B Relativistische en klassieke mechanica
NS-107B Elektromagnetisme: theorie en praktijk
NS-108B Golven en optica: theorie en praktijk
NS-109B Data acquisitie en toegepaste analyse
WISN101 Wiskundige technieken 1
WISN102 Wiskundige technieken 2
Totaal op niveau 1: 45 ects
Op niveau 2:
NS-202B Kwantummechanica
NS-203B Statistische fysica
WISN201 Fouriertheorie (NIET verplicht voor twin)
Totaal op niveau 2: 22,5 ects
Op niveau 3:
NS-310B Bacheloronderzoek
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
ects
ects
ects
ects
ects
ects
7,5 ects
7,5 ects
7,5 ects
15
ects
Het bacheloronderzoek is het verrichten van een experimenteel onderzoek of
het schrijven van een scriptie over een onderwerp uit de natuurkunde. Voorop
staat een zelfstandige inbreng, het schrijven van een verslag en presentatie van
de resultaten.
Het bacheloronderzoek kan op ieder vakgebied binnen het departement Natuuren Sterrenkunde worden gedaan (zie ook paragraaf 2.2.8.2).
hoofdstuk 2
2.2.3 Major keuzecursussen
Er is een groot aanbod van keuzecursussen binnen de major. De cursussen zijn
geconcentreerd rond de verschillende onderzoeksrichtingen van het departement
Natuur- en Sterrenkunde. Dit zijn theoretische natuurkunde, nanomaterialen,
meteorologie en fysische oceanografie, deeltjesfysica en geschiedenis en
grondslagen van de natuurkunde. De onderzoeksrichtingen zijn verbonden met
masterprogramma’s die als vervolg op de bacheloropleiding gevolgd kunnen
worden. In dit hoofdstuk is ook een paragraaf 'aanbevolen studiepaden'
opgenomen waarin suggesties worden gedaan voor de keuze.
Bij het kiezen geldt voor het standaardprogramma als voorwaarde dat:
1. tenminste 30 ects aan cursussen op niveau 3 ligt en
2. tenminste 15 ects aan cursussen op niveau 2 ligt. Dit aantal mag worden verminderd in de mate waarin het minimum op niveau 3 wordt overschreden.
NB: deze randvoorwaarden betekenen dat op niveau 1 binnen de major maximaal 7,5 ects aan major keuzecursussen kan worden opgevoerd. Kiest men meer
cursussen op niveau 1 dan komen deze ten laste van de profileringsruimte.
Onderstaande major keuzecursussen worden dit studiejaar aangeboden. Voor
de beschrijving van de inhoud van de cursussen zie de universitaire onderwijscatalogus.
Op niveau 1 (geschikt voor 1e jaars studenten):
Code
Cursus
NS-153B Oceaan en klimaat
NS-154B Atmosfeer en klimaat
NS-155B De wetenschappelijke revolutie
NS-156B Inl. in de bouw en ontwikkeling van sterren
Op niveau 2 (ook geschikt voor 1e jaars studenten):
NS-273B
Experimentele stage
Per./timeslot
3/B
4/B
4/C
3/B
1,2,3,4
Op niveau 2:
NS-251B
Elektrodynamica 2
NS-254B
Hydrodynamica en turbulentie
NS-255B
Klimaat, straling en thermodynamica
NS-256B
Numerieke methoden voor fysici en astronomen
NS-257B
Filosofie/grondslagen van de natuurkunde
NS-262B
Deeltjesfysica
NS-263B
Meten door het brein
WISN202 Wiskundige technieken 3
3,4/D
3,4/C
1,2/C
3,4/C
3,4/A
3,4/A
1,2/D
3,4/D
Op niveau 3 (ook geschikt voor 2e jaars studenten):
NS-350B
Voortgezette mechanica
3,4/B
Op niveau 3:
NS-352B
Moderne gecondenseerde materie
NS-353B
Geofysische stromingsleer
NS-356B
Voorgezette kwantummechanica (11,25 ects)
NS-361B
Geschiedenis van de moderne natuurkunde
NS-363B
Klimaatdynamica
NS-364B
Klassieke veldentheorie
NS-369B
Subatomaire fysica
NS-370B
Voortgezette statistische fysica
NS-371B
Kwantummaterie
1,2/D
1,2/A
1,2/C
3,4/D
3,4/A
3,4/C
1,2/D
1,2/B
3,4/C
hoofdstuk 2
Het is ook toegestaan om op niveau 3 cursussen uit de masterprogramma’s Nanomaterials, Particle Physics, Meteorology, Physical Oceanography and Climate
(MPOC), Theoretical Physics en cursussen met NS-code uit de masterprogramma's History & Philosophy of Science en Nanomaterials: Chemistry and Physics op te voeren als majorgebonden keuzecursussen.
Pas op: deze cursussen kunnen dan niet opgevoerd worden als later het masterprogramma gevolgd wordt!
2.2.4 Profileringsruimte
In de profileringsruimte kunnen alle cursussen aangeboden door de Universiteit
Utrecht gekozen worden, inclusief cursussen behorende bij de eigen major. De
enige voorwaarde is dat minstens 15 ects van niveau 2 (of hoger) is. Deze cursussen zijn te vinden in de Utrechtse onderwijscatalogus.
NB. Houd er rekening mee dat andere opleidingen andere inschrijfperiodes kunnen hebben.
In de profileringsruimte kunnen ook cursussen worden opgenomen -na goedkeuring van de examencommissie- verzorgd door een andere Nederlandse of een
buitenlandse universiteit.
Indien voor een samenhangend geheel van cursussen bij een opleiding wordt gekozen dan kan dit onder de aanduiding 'minor' op het getuigschrift van het
examen worden vermeld. Een minor is een samenhangend pakket van cursussen
met een omvang van 30 of 45 ects, waarvan ten minste 7,5 ects op niveau 2 of
hoger. De minor mag niet op het vakgebied van de major liggen.
Een uitzondering is de minor Geschiedenis en filosofie waarin major keuzecursussen in deze richting opgenomen mogen worden.
Voor meer informatie zie de onderwijscatalogus en de minorenwebsite.
Men kan ook zelf een minor samenstellen en ter goedkeuring voorleggen aan de
betreffende examencommissie. Bespreek je ideeën vooraf met de studieadviseur
mw.drs. J. van Dijk, BBG 181.
De Faculteit Bètawetenschappen biedt verschillende goedgekeurde minoren aan:
http://www.uu.nl/minors > minor zoeken > aangeboden door > Faculteit Bètawetenschappen.
2.2.5 Academische vaardigheden
Onder academische vaardigheden wordt, specifiek voor de natuur- en sterrenkunde, verstaan:
• een probleem analytisch kunnen benaderen;
• een ingewikkeld probleem kunnen reduceren naar een model;
• het kunnen opstellen van een onderzoeksplan;
• een wetenschappelijk artikel kunnen lezen;
• het schriftelijk en mondeling kunnen presenteren van de resultaten van een
onderzoek;
• het kunnen hanteren van wetenschappelijke computersoftware;
• het inzicht hebben in het maatschappelijke belang van de natuurwetenschappen.
Het aanleren van vaardigheden is ondergebracht in verschillende cursussen.
De cursus 'basisvaardigheden' richt zich op het aanleren van computertalen, ictvaardigheden en methoden voor de verwerking van data.
In het 'practicum' worden onderzoeksvaardigheden aangeleerd zoals het leren
opstellen van een onderzoeksplan, het leren experimenteren en het presenteren
van de resultaten.
hoofdstuk 2
De keuzecursussen in de experimentele richtingen zijn vaak een combinatie van
theorie en eigen onderzoek.
In de cursussen 'de wetenschappelijke revolutie', 'filosofie van de natuurkunde'
en 'geschiedenis van de moderne natuurkunde' wordt vakwetenschappelijke kennis in een bredere wijsgerige context geplaatst.
Tenslotte is er het afsluitende bacheloronderzoek waarin een groot aantal academische vaardigheden samenkomen.
2.2.6 Het eerste studiejaar
Bachelorstudenten met een major Natuur- en Sterrenkunde kunnen in hun eerste
studiejaar het beste de volgende cursussen volgen:
1. alle verplichte cursussen van de major op niveau 1, totaal 45 ects;
2. een majorgebonden keuzecursus op niveau 1 of hoger en
3. een cursus uit de profileringsruimte (kan ook een majorgebonden keuzecursus zijn).
Hieronder staat de verdeling van de studiebelasting over de perioden, met het
aantal ects.
Periode 1
Relativistische en klassieke
mechanica (ns-106b)
Wiskundige technieken 1
Totaal:
Periode 3
Golven & optica: theorie en
praktijk (ns-108b)
Keuze
Totaal:
7,5
7,5
15
7,5
7,5
15
Periode 2
Data acquisitie en toegepaste
analyse (ns-109b)
Wiskundige technieken 2
Totaal:
Periode 4
Elektromagnetisme: theorie en
praktijk (ns-107b)
Keuze
Totaal:
7,5
7,5
15
7,5
7,5
15
Op donderdag 22 november 2012 van 11.00-13.00 uur wordt een uitgebreide voorlichting gegeven
over de (majorgebonden) keuzecursussen zodat tot een goede invulling van de perioden 3 en 4
gekomen kan worden.
2.2.7 Het tweede studiejaar
In het tweede studiejaar is er naast het verplichte deel ruimte voor 5 (majorgebonden en profilering) keuzecursussen. Kijk bij de invulling van de keuze naar
de niveaueisen en naar de plannen voor een toekomstige masteropleiding.
Hieronder staat per periode de verdeling van de verplichte onderdelen en het
aantal ects keuze waarvoor ruimte is om tot een volledig programma te komen.
Periode 1
Statistische fysica
Kwantummechanica
Fouriertheorie
Keuze
Totaal:
Periode 3
Keuze
Totaal:
3,75
3,75
3,75
3,75
15
Periode 2
Statistische fysica
Kwantummechanica
Fouriertheorie
Keuze
Totaal:
3,75
3,75
3,75
3,75
15
15
15
Periode 4
Keuze
Totaal:
15
15
Zie ook de informatie over roosters.
hoofdstuk 2
2.2.8 Het derde studiejaar
Het derde studiejaar bestaat uit twee onderdelen:
1. zes keuzecursussen (45 ects)
2. bacheloronderzoek (15 ects)
2.2.8.1 Keuzecursussen
Bij de keuze van cursussen moet je rekening houden met:
• de eisen aan de majorgebonden keuzecursussen (minstens 15 ects op niveau 2
en minstens 30 ects op niveau 3);
• de eisen voor de profileringsruimte (minstens 15 ects op niveau 2) of voor de
eventuele minoren;
• de eventuele toelatingseisen voor masterprogramma’s waarin men geïnteresseerd is.
Zorg voor een goede verdeling van de studielast over het jaar: circa 15 ects
per periode. We raden je aan je plannen door te spreken met de studieadviseur
mw.drs. J. van Dijk, vooral als er bijzondere omstandigheden zijn.
2.2.8.2 Bacheloronderzoek
De bachelor wordt afgesloten met een bacheloronderzoek, waarin je onder begeleiding van een staflid, postdoc, en/of promovendus leert om onderzoek te doen
op één van de onderzoeksgebieden binnen het departement Natuur- en Sterrenkunde of daaraan gelieerde groepen. Dit zal vaak experimenteel onderzoek betreffen, maar projecten met een sterk theoretisch of numeriek karakter behoren
ook tot de mogelijkheden. De nadruk ligt enerzijds op het verdiepen van de kennis op een specifiek onderwerp en anderzijds op het opdoen van onderzoekservaring en op het leren van vaardigheden zoals de bestudering van bestaande literatuur, het stellen van een goede onderzoeksvraag, het opstellen van een onderzoeksplan, het formuleren van de bevindingen in een (wetenschappelijk) verslag
en het presenteren van onderzoeksresultaten aan onderzoekers en medestudenten. Dus de reis en de bestemming zijn beide hoofddoel.
Wanneer?
Het onderzoek voer je in principe uit in het laatste jaar van de opleiding. Het onderzoek heeft een omvang van 15 ects gedurende een semester en vereist een
aanwezigheid van 5 à 6 dagdelen per week in dat semester.
Ingangseis: alle verplichte vakken en minimaal 90 ECTS afgerond.
Rooster:
BONZ is mogelijk in het eerste en in het tweede semester, in het academisch
jaar 2012-2013 gelden de volgende (harde) aanvangs- en einddata:
1. ma 3 sep. 2012 – vr 18 jan. 2013
2. ma 4 feb. 2013 – vr 21 juni 2013
Aanwezigheid bij de aanvangs- en slotbijeenkomst is verplicht.
Studielast: 15 ects. Dit komt overeen met 400 uur, dus gedurende 16 weken 25
uur/week = 3 dagen per week. Maximaal 2 vakken kunnen dus naast BONZ gevolgd worden.
Aandachtspunten bij het verrichten van onderzoek
1. Een goede tijdsplanning is noodzakelijk. Omdat het onderzoek een semester
duurt, lijkt er in het begin tijd voldoende te zijn. Uitstelgedrag in het begin
leidt onvermijdelijk tot problemen. Snel stof inhalen zoals bij veel reguliere
hoofdstuk 2
cursussen mogelijk is, werkt niet bij onderzoek. Het onderzoek heeft een zekere inherente traagheid.
2. Onderzoek is (meestal) niet te voorspellen en teleurstellingen zijn dan ook
onvermijdelijk. Het omgaan met tegenslagen is een onderdeel van onderzoek.
3. Ervaring leert dat het schrijven van het verslag wordt onderschat en vaak
veel meer tijd vergt dan verwacht. Begin er dus niet te laat mee, halverwege
de onderzoekstijd is een goed startpunt.
4. Onderzoek is nooit af maar de duur van het bacheloronderzoek is beperkt.
Verslagen kunnen altijd mooier en uitgebreider. Een extra meting kan het resultaat nog mooier maken. Allemaal waar, maar zowel student als begeleider
dienen te weten dat het onderzoek voor de einddatum afgerond moet worden.
5. De praktijk is dat veel verslagen in het Engels geschreven worden. Dit wordt
aangeraden maar is geen voorschrift.
Je kunt ook de scriptiegalerij raadplegen van bachelorscripties uit de verschillende onderzoekrichtingen.
Onderzoeksagenda
Is een onderzoek gekozen dan moet je samen met je begeleider(s) een onderzoeksagenda opstellen.
Hierin worden de onderzoeksopdracht, de begeleiding en afspraken over de evaluatie vermeld. De onderzoeksagenda stuur je naar de onderwijsadministratie
van het Julius Instituut.
2.3 HET TWINPROGRAMMA
2.3.1 Inleiding twinprogramma
Natuur- en Sterrenkunde biedt samen met Wiskunde een bachelorprogramma
aan dat twee majors heeft en leidt tot een dubbel bachelordiploma: één in de
Natuur- en Sterrenkunde en één in de Wiskunde.
Het programma is zwaarder dan het standaardprogramma: het totale aantal studiepunten dat behaald moet worden is ongeveer 20% hoger.
Het twin-programma is vooral aantrekkelijk (maar niet noodzakelijk) voor studenten die overwegen het masterprogramma theoretische natuurkunde te gaan
volgen. In totaal bevat het twinprogramma 217,5 ects.
De inhoud bestaat uit de volgende onderdelen:
1. het natuurkundedeel van het verplichte standaardprogramma van Natuur- en
Sterrenkunde; dit zijn alle verplichte natuurkundecursussen van het eerste en
tweede studiejaar, in totaal 45 ects;
2. de wiskundecursussen infinitesimaalrekening A en B, lineaire algebra A en B,
wat is wiskunde, inleiding analyse, kansrekening en twee cursussen uit: numerieke wiskunde, differentiaalvergelijkingen, inleiding topologie, groepentheorie of functies en reeksen: totaal 67,5 ects waarvan 45 ects op niveau 1
en 22,5 ects op niveau 2;
3. keuze uit major natuurkundecursussen, 30 of 37,5 ects, afhankelijk van waar
het bacheloronderzoek wordt uitgevoerd. Ten minste 22,5 ects dient van niveau 3 te zijn;
4. keuze uit wiskundecursussen, 30 of 22,5 ects, afhankelijk van waar het bacheloronderzoek wordt uitgevoerd;
5. een bacheloronderzoek van 15 ects, uit te voeren bij Natuur- en Sterrenkunde of Wiskunde. Indien het onderzoek bij Natuur- en Sterrenkunde wordt uitgevoerd is de keuze natuurkunde 30 ects en wiskunde 30 ects. Indien het onderzoek bij wiskunde wordt uitgevoerd is de verdeling 37,5 ects natuurkunde
en 22,5 ects wiskunde;
6. profilering (30 ects) waarbij tenminste 15 ects op niveau 2.
hoofdstuk 2
In schema zou dat er als volgt uit kunnen zien:
Niveau 1 Niveau 2
Natuurkunde verplicht
30
15
Wiskunde verplicht
45
22,5
Bacheloronderzoek
Natuurkunde major keuze
7,5
Wiskunde major keuze
15
Profilering (evt. minor)
15
Totaal
75
75
Niveau 3
15
22,5
15
15
67,5
In bovenstaand voorbeeld wordt het bacheloronderzoek bij natuurkunde uitgevoerd.
Totaal
45
67,5
15
30
30
30
217,5
2.3.2 Informatie over wiskunde voor twin
Voor een toelichting op de diverse onderdelen kan men de toelichtingen op het
standaardprogramma raadplegen (paragraaf 2.2).
De major wiskunde keuzecursussen zijn:
Code
Naam
WISB134
Modellen en simulatie 1
WISB211
Functies en reeksen*
WISB221
Groepentheorie*
WISB251
Numerieke wiskunde
WISB272
Speltheorie
WISB281
Geschiedenis van de Wiskunde
WISB241
Concrete meetkunde
WISB222
Ringen en Galoistheorie
WISB212
Analyse in meer variabelen*
WISB231
Differentiaalvergelijkingen*
WISB314
Distributies*
WISB315
Functionaalanalyse*
WISB321
Elementaire getaltheorie
WISB342
Differentieerbare variëteiten*
WISB361
Statistiek
WISB373
Investeringstheorie
WISB323
Grondslagen van de wiskunde
WISB312
Maat en integratie*
WISB341
Topologie & meetkunde*
WISB303
Caleidoscoop 2
WISB311
Complexe functies*
WISB362
Stochastische processen
WISB363
Discrete wiskunde
WISB376
Combinatorische optimalisatie
WISB377
Econometrie
Per.timeslot
3,4/D
1,2/C
1,2/C
1,2/B
1,2/D
1,2/D
3,4/D
3,4/C
3,4/C
3,4/C
1,2/D
1,2/BD
1,2/A
1,2/A
1,2/C
1,2/BC
1,2/B
3,4/B
3,4/A
3,4/D
3,4/A
3,4/D
3,4/C
3,4/C
3,4/D
Voor de cursusbeschrijvingen zie de onderwijscatalogus.
De cursussen met een '*' worden aanbevolen voor de master Theoretical physics.
Men mag maximaal drie mastercursussen wiskunde kiezen; wel vooraf overleggen met de studieadviseur van
wiskunde, mw.drs. M.M. Brands.
2.3.3 Indeling eerste, tweede en derde studiejaar voor twin
In het eerste studiejaar kunnen twin-studenten het beste alle verplichte cursussen van niveau 1 doen. Hieronder staat de verdeling van de studiebelasting over
de perioden in ects:
Periode 1
Relativistische en klassieke
mechanica (ns-106b)
7,5
Periode 2
Data acquisitie en toegepaste
analyse (ns-109b)
7,5
hoofdstuk 2
Infinitesimaalrekening A
Wat is wiskunde
Totaal:
Periode 3
Golven en optica: theorie en
praktijk (ns-108b)
Infinitesimaalrekening B
Keuze
Totaal:
7,5
7,5
22,5
7,5
7,5
7,5
22,5
Lineaire algebra A
7,5
Totaal:
15
Periode 4
Elektromagnetisme: theorie
en praktijk (ns-107b)
Analyse A
Totaal:
7,5
7,5
15
Op donderdag 22 november 2012 van 11.00-13.00 uur wordt een uitgebreide voorlichting over de
(majorgebonden) keuzecursussen, zodat de perioden 3 en 4 goed ingevuld kunnen worden.
In het tweede studiejaar is er naast de verplichte cursussen ruimte voor zes
(majorgebonden en profilering) keuzecursussen van 7,5 ects. Kijk bij de invulling
van de keuze goed naar de niveaueisen en naar de aanbevelingen voor de masteropleiding die je wilt gaan doen (zie paragraaf 2.5).
Hieronder staat per periode de verdeling van de verplichte onderdelen en het
aantal ects keuze waarvoor ruimte is om tot een volledig programma te komen.
Periode 1
Statistische fysica
Kwantummechanica
Functies en reeksen
Kansrekening
Keuze 2
Totaal:
Periode 3
Keuze 3,4,5,6
Totaal:
3,75
3,75
3,75
3,75
3,75
18,75
18,75
18,75
Periode 2
Statistische fysica
Kwantummechanica
Functies en reeksen
Kansrekening
Keuze 2
Totaal:
Periode 4
Keuze 3,4,5,6
Totaal:
3,75
3,75
3,75
3,75
3,75
18,75
18,75
18,75
Het derde studiejaar vraagt een zeer zorgvuldige planning.
Als enige vaste punt moet het bacheloronderzoek gedaan worden, maar vooral
dat onderdeel vraagt een vroegtijdige voorbereiding. Zie voor meer informatie
2.2.8.2. Als twinstudent kun je je onderzoek bij natuurkunde of bij wiskunde
doen. Meer informatie hierover is te vinden in de studiegidsen.
Bij de keuze van cursussen moet je rekening houden met:
de eisen van aan de majorgebonden keuzecursussen (zowel wat betreft niveau
als verdeling over wiskunde en natuurkunde);
• de eisen voor de profileringsruimte (minstens 15 ects op niveau 2) of voor de
eventuele minoren en
• de aanbevolen cursussen voor de masterprogramma’s.
Zorg voor een goede verdeling van de studielast over het jaar: minstens
18,75 ects per periode. Het is aan te bevelen de plannen door te spreken met de
studieadviseur mw.drs. J. van Dijk, vooral als er knelpunten zijn.
•
2.4 HONOURSPROGRAMMA
Het honoursprogramma Natuur- en Sterrenkunde is een uitdagend, selectief, en
extracurriculair programma (30 ects, bovenop het reguliere programma), met als
doel om je in een relatief vroege fase van je studie in contact te brengen met top
wetenschappelijk onderzoek. Het programma start in het eerste semester van
het tweede studiejaar met een serie bijeenkomsten waarin actuele onderwerpen
hoofdstuk 2
uit het onderzoek in de experimentele natuurkunde aan de orde komen, telkens
begeleid door een top wetenschapper. Hierbij horen ook bezoeken aan onderzoeksgroepen zowel binnen het eigen departement als bij onderzoeksinstituten
als Amolf, Rijnhuizen en Nikhef. Binnen een van deze onderzoeksgroepen start je
in de loop van het tweede semester of begin van het derde semester met je eigen onderzoek, begeleid door een staflid of promovendus. Door deze te combineren met het bacheloronderzoek is een onderzoeksstage van maximaal 35 ects
mogelijk. Gedurende de twee jaar van het programma zijn er regelmatige bijeenkomsten van de honours class waar je discussieert over de resultaten van ieders onderzoek.
Naast het onderzoek neem je ook deel aan een interdisciplinair programma (5
ects, binnen de totale 30 ects). Op thematische bijeenkomsten werk je samen
met de Honours studenten van scheikunde, biologie, informatica en farmacie aan
onderwerpen op het raakvak van twee of meer disciplines. Een buitenlandse excursie naar een toonaangevend instituut en een workshop ‘hoe schrijf ik een onderzoeksvoorstel’ zijn ook onderdeel van dit programma.
Selectie
Selectie van deelnemers gebeurt op het eind van het eerste jaar door een selectiecommissie op basis van experimentele vaardigheid, theoretische kennis en behaalde studiepunten. De top 10-15% van de jaarklas wordt uitgenodigd om te
solliciteren, mogelijk gevolgd door een gesprek. Overige studenten mogen ook
solliciteren door het opsturen van een motivatiebrief met een lengte van maximaal een A4.
2.5 STUDIEBEGELEIDING
De natuurkunde studieadviseur draagt zorg voor de studiebegeleiding van alle
bachelor natuurkunde studenten. Dat houdt in advies en assistentie bij studievaardigheden, planning, keuzes, problemen en bijzondere omstandigheden.
Dat kan individueel of groepsgewijs, op initiatief van de studieadviseur of de student zelf.
Studievertragende omstandigheden zoals ziekte, moet je altijd zo spoedig mogelijk bij de studieadviseur melden.
Je bent welkom in BBG181, of maak een afspraak bij het studiepunt Bètawetenschappen of mail naar [email protected].
Als eerstejaars word je ingedeeld in een tutorgroep van ongeveer 10 studenten,
met wie je intensief samen studeert. De tutorgroep komt regelmatig samen met
de studenttutor: een ouderejaars student, die je met het studeren kan helpen.
Elke tutorgroep heeft ook een staflid-tutor: een ervaren docent, onderzoeker
en/of hoogleraar. Met deze tutor heb je een paar maal per jaar een gesprek, o.a.
over je studie, ambities en academische vaardigheden.
Bij het studiepunt Bètawetenschappen (BBG 147b) kun je terecht met vragen
over de administratieve kant van het onderwijs, zoals het inschrijven voor vakken, tentamens, cijfers, aanmelding voor bachelordiploma en dictaatverkoop.
Tijdens de introductie (week 36) maak je kennis met bovengenoemde personen,
docenten, zalen en gewoontes. Je ontvangt ook een rooster, je schrijft je samen
in voor de vakken en hebt de eerste afspraak met je tutor.
hoofdstuk 2
2.6 BINDEND STUDIEADVIES
Tweemaal in je eerstejaar ontvang je een officieel studieadvies.
Deze adviezen worden uitgebracht door de opleidingsdirecteur, die zich laat adviseren door een commissie van docenten, studieadviseur en een hoogleraar als
voorzitter.
Het eerste niet-bindende studieadvies, eind januari, is gebaseerd op de behaalde
resultaten in de eerste periode en de evaluatie van je vorderingen in de tweede
periode. In twijfelgevallen wordt overlegd met de tutor. Je ontvangt dan een positief advies (ga zo door), een waarschuwingsadvies (studiemethode verbeteren)
of een negatief advies (uitschrijven voor 1 februari).
Het tweede bindend studieadvies (BSA) vindt plaats begin juli. Het BSA criterium
voor een positief advies is minimaal 45 ects waarvan 30 ects voor de verplichte
vakken, alles behaalt in dit studiejaar.
Een negatief studieadvies kan omgezet worden in een positief advies als je na de
herkansingsperiode in augustus alsnog aan de criteria voldoet. Voor de precieze
regels en rechten zie het onderwijs- en examenreglement.
2.7 MAATREGEL HARDE KNIP
Met ingang van het academisch jaar 2011-2012 is de harde knip ingevoerd. Dit
houdt in dat je bachelor geheel afgerond moet zijn voordat je aan het masterprogramma en het bijbehorende onderwijs mag beginnen. Dit geldt voor alle
masterprogramma’s. Dit houdt tevens in dat je mastercursussen die je tijden je
bachelor gevolgd hebt niet mee kunt nemen naar je master.
Voor meer informatie zie de OER Graduate School of Natural Sciences.
2.8 CUM LAUDE
Het judicium 'cum laude' wordt toegekend aan het bachelorexamen, indien voldaan is aan elk van de volgende voorwaarden:
voor de onderdelen van de bacheloropleiding (major + profilering), met uitzondering van het bacheloronderzoek, is gemiddeld tenminste het cijfer 8,0
behaald en voor het bacheloronderzoek 8,0 of hoger;
in de loop van de studie is maximaal 1 cursus overgedaan;
voor maximaal 60 studiepunten zijn niet-meetellende vrijstellingen verkregen;
er geen beslissing is van de examencommissie (als bedoeld in art. 5.12, lid 4
onder b) inhoudend dat er vanwege vastgestelde fraude/plagiaat de student
niet meer in aanmerking komt voor een positief judicium (cum laude);
het bachelorexamen binnen vier jaar is behaald.
NB Deze tekst is overgenomen uit het Onderwijs- en Examenreglement (OER) van de bacheloropleiding natuur- en sterrenkunde.
Cum laude double major Natuur- en Wiskunde
Voor studenten die de twinopleiding Natuur- en Wiskunde volgen, wordt het judicium cum laude voor natuurkunde toegekend, indien voldaan is aan elk van de
volgende voorwaarden:
voor de verplichte cursussen natuurkunde, als vermeld in de bijlage punt 8
van het OER, (45 ects) de cursussen in de profileringsruimte, de keuzevakken
natuurkunde, de wiskunde cursussen Infinitesimaalrekening A+B
(WISB132+WISB133) en Lineaire Algebra A+B (WISB 121 + WISB 122), is
gemiddeld tenminste het cijfer 8,0 behaald;
voor het bacheloronderzoek is tenminste het cijfer 8,0 of hoger behaald
hoofdstuk 2
-
in de loop van de studie is maximaal 1 onderdeel volledig overgedaan;
voor maximaal 60 studiepunten zijn niet-meetellende vrijstellingen verkregen;
er geen beslissing is van de examencommissie (als bedoeld in art. 5.12, lid 4
onder b) inhoudend dat er vanwege vastgestelde fraude/plagiaat de student
niet meer in aanmerking komt voor een positief judicium (cum laude);
het bachelorexamen binnen vier jaar is behaald.
NB Deze tekst is overgenomen uit het Onderwijs- en Examenreglement (OER) van de bacheloropleiding natuur- en sterrenkunde.
2.9 AANBEVOLEN STUDIEPADEN
Het bachelorprogramma wordt vooral in het tweede en derde studiejaar gekenmerkt door een grote keuzevrijheid. De beschikbare keuzeruimte binnen de
major en de profileringruimte samen bedraagt 97,5 ects (90 ects voor Twin) of,
omgerekend, 13 cursussen (12 voor Twin) van 7,5 ects. Het is aan te raden om
bij de invulling van deze keuzeruimte rekening te houden met een eventuele
vervolgopleiding, c.q. aansluiting bij een later te kiezen masterprogramma. Hoewel de afronding van een bachelorprogramma altijd toegang geeft tot minstens
één door Natuur- en Sterrenkunde aangeboden masteropleiding, is het belangrijk
om al in een vroeg stadium een goed en samenhangend programma samen te
stellen. Een dergelijk programma geeft niet alleen een goede indruk van wat in
het masterprogramma verwacht kan worden, maar zorgt er ook voor dat geen
deficiëntiecursussen in de masterfase ingehaald hoeven te worden.
2.9.1 Studiepaden voor masterprogramma’s binnen Natuur- en Sterrenkunde
De aanbevolen studiepaden voor de diverse masterprogramma’s die Natuur- en
Sterrenkunde aanbiedt, zien er als volgt uit.
2.9.1.1 Theoretical Physics
In het masterprogramma Theoretical Physics kom je in aanraking met
moderne fysische theorieën en modellen op het gebied van de hoge-energie fysica (zoals kwantumveldentheorie, stringtheorie, algemene relativiteitstheorie), de
kwantum gecondenseerde materie (zoals Bose-Einsteincondensatie, supergeleiding, magnetisme), de zachte gecondenseerde materie (zoals colloïdale nanodeeltjes, zelfassemblage, polymeren), en de mathematische fysica. Het programma vereist een goede vaardigheid in het hanteren van abstracte wiskunde
bij fysische problemen. Studenten die niet het Twinprogramma volgen maar wel
de cursussen Voortgezette Kwantummechanica of Klassieke veldentheorie kiezen, wordt ten sterkste aangeraden het tweedejaars keuzevak Wiskundige technieken 3 te volgen.
Aanbevolen keuzes:
tweede jaar 1e semester
2e semester
derde jaar
1e semester
algemeen
Voortgezette Mechanica, Elektrodynamica 2
Voortgezette Kwantummechanica, Voortgezette
statistische fysica
2e semester Klassieke veldentheorie en Kwantummaterie
wiskundevakken op niveau 2 en 3
2.9.1.2 Nanomaterials: Chemistry and Physics
Het masterprogramma Nanomaterials: Chemistry and Physics brengt je in aanraking met het grensvlak van experimenteel natuurkundig en scheikundig onder-
hoofdstuk 2
zoek op het gebied van nanomaterialen, zoals dat in het Debye Institute for Nanomaterial Science in Utrecht beoefend wordt. Het onderzoek bestrijkt het natuurkundig onderzoek in de sectie Soft Condensed Matter and Biophysics en de
sectie Nanophotonics aan zachte gecondenseerde materie (colloïden), harde gecondenseerde materie en koude kwantumgassen. Ook kun je in aanraking komen
met onderzoek in de nanofotonica op het FOM Instituut AMOLF in Amsterdam en
in de plasmafysica op het FOM Instituut Rijnhuizen in Nieuwegein. Je maakt kennis met moderne lasertechnieken, geavanceerde elektron- en optische microscopietechnieken, optische en elektrische spectroscopie maar ook computersimulaties toegepast op nanomaterialen, devices, fotonische kristallen en kwantummaterie.
Naast een goede natuurkundige basiskennis zijn bij experimenteel onderzoek het
kunnen werken in teamverband en het kunnen concretiseren van ideeën in werkbare oplossingen vereiste vaardigheden.
Voor een goede basis in de natuurkunde worden de cursussen Moderne Gecondenseerde Materie, Voortgezette Mechanica en Elektrodynamica 2 aanbevolen en
één of meer van de theoretische cursussen Voortgezette Kwantummechanica
(voorkennis wiskundige technieken 3), Voortgezette statistische fysica of Klassieke veldentheorie (voorkennis wiskundige technieken 3).
Programmeervaardigheden en simuleren van fysische problemen komen aan de
orde in het vak Numerieke methoden voor fysici en astronomen.
Aanbevolen keuzes:
tweede jaar 1e semester
2e semester
derde jaar
1e semester
2e semester
Voortgezette Mechanica, Elektrodynamica 2, Numerieke methoden voor fysici en astronomen,
Wiskundige technieken 3
Moderne Gecondenseerde Materie, Voortgezette
statistische fysica, Voortgezette Kwantummechanica
Klassieke veldentheorie, Kwantummaterie
2.9.1.3 Particle Physics
Het masterprogramma Particle Physics behoort tot de experimentele natuurkunde. Particle physics is gericht op fundamenteel onderzoek naar de elementaire
deeltjes met grote deeltjesversnellers in CERN, Genève. Experimentele onderzoeken kunnen variëren van handen aan de knoppen tot aan computersimulaties
en data-analyse. Omdat de analyse in het algemeen heel grote hoeveelheden data omvat is het gebruik van computers voor de hand liggend. Kennis van programmeertalen (met name C++) is dus nuttig voor een onderzoeksproject.
Naast een goede natuurkundige basiskennis zijn bij experimenteel onderzoek het
kunnen werken in teamverband en het kunnen concretiseren van ideeën in werkbare oplossingen vereiste vaardigheden.
Een introductie in het vakgebied wordt gegeven in de keuzecursussen Deeltjesfysica (2e jaar) en Subatomaire Fysica (3e jaar).
Voor een goede basis in de natuurkunde worden Voortgezette Mechanica en
Elektrodynamica 2 aanbevolen en tenminste één van de theoretische cursussen
Voortgezette Kwantummechanica (voorkennis wiskundige technieken 3) of
Voortgezette statistische Fysica.
Aanbevolen keuzes:
hoofdstuk 2
tweede jaar
1e semester
2e semester
derde jaar
1e semester
2e semester
Voortgezette Mechanica, Elektrodynamica 2, Numerieke methoden voor fysici en astronomen,
Wiskundige technieken 3, Deeltjesfysica
Voortgezette Kwantummechanica, Voortgezette
statistische fysica en Subatomaire fysica
Klassieke veldentheorie, Kwantummaterie
2.9.1.4 Meteorology, Physical Oceanography and Climate
Het masterprogramma Meteorology, Physical Oceanography and Climate richt
zich op moderne onderzoeksmethoden en natuurkundige kennis die noodzakelijk
zijn voor het onderzoeken van vragen over het klimaat en de dynamica van de
atmosfeer en de oceanen. Je komt in aanraking met tal van aspecten van de meteorologie, de wisselwerking tussen atmosfeer, straling en de oceanen, de rol
van chemische processen in de atmosfeer en de evolutie van het globale klimaat.
De genoemde onderwerpen komen bij uitstek aan de orde in de keuzecursussen
op het gebied van het klimaat. Hydrodynamica en turbulentie in het tweede jaar
en Geofysische stromingsleer en Dynamica van het klimaat in het derde jaar.
Voor een goede natuurkundige basis wordt Voortgezette Mechanica aanbevolen.
Aanbevolen keuzes:
tweede jaar 1e semester
2e semester
Klimaat, straling en thermodynamica.
Voortgezette Mechanica, Elektrodynamica 2, Numerieke methoden voor fysici en astronomen,
Hydrodynamica en turbulentie.
Geofysische stromingsleer.
Dynamica van het klimaat
derde jaar
1e semester
2e semester
algemeen
Voor de theoretisch gerichte onderzoeken wordt Wiskundige
technieken 3 en/of het wiskundekeuzevak Differentiaalvergelijkingen aanbevolen.
2.9.1.5 History and Philosophy of Science
In het masterprogramma History and Philosophy of Science maak je kennis met
historische en wijsgerige vraagstukken over de ontwikkeling, de aard en de
werkwijze van de natuurwetenschappen, evenals de interpretatie van natuurwetenschappelijke resultaten. Je kunt zelf accenten leggen door je bijvoorbeeld bezig te gaan houden met de interpretatie van kwantummechanica en relativiteitstheorie; met de geschiedenis van de natuurkunde; maar ook met de natuurwetenschappen in het algemeen, waartoe ook de wiskunde en levenswetenschappen gerekend worden.
Een goede introductie tot dit masterprogramma wordt verkregen door het volgen
van de keuzecursussen op niveau 1, 2 of 3 op het gebied van de grondslagen en
geschiedenis van de natuurkunde. Het is ook mogelijk een samenhangend
pakket aan cursussen op dit gebied op te voeren als minor, raadpleeg hiervoor
de minorensite te bereiken via de onderwijspagina.
Aanbevolen keuzes:
tweede jaar 2e semester
derde jaar
2e semester
Filosofie en grondslagen van de natuurkunde.
Geschiedenis van de moderne natuurkunde.
Studenten die verder willen met Grondslagen van de kwantummechanica en/of
statistische fysica wordt aangeraden de keuzecursussen Voortgezette kwantummechanica en Kwantummaterie en/of Voortgezette statistische fysica te volgen.
hoofdstuk 2
2.9.2 Andere masterprogramma’s en minoren aan de UU
Er zijn vele masters aan de Universiteit Utrecht die toegankelijk zijn voor een
student die de bachelor Natuur- en Sterrenkunde heeft afgerond. De UU geeft
een mastergids uit en er is elk jaar minstens één voorlichtingsdag (meestal
medio februari) met betrekking tot de masters in Utrecht, ruim voor de aanmeldingsdeadline voor een start in september van hetzelfde jaar. Maak van deze
informatiemogelijkheden gebruik om je vroegtijdig te oriënteren op een master.
In deze paragraaf worden een paar mogelijkheden genoemd.
2.9.2.1 Natural Sciences Masters
Met een bachelor Natuur- en Sterrenkunde en een goed ingevulde profileringsruimte kan men zich voor vrijwel alle Natural Sciences Masters kwalificeren.
Binnen de Undergraduate School of Natural Sciences zijn naast evidente onderzoeksmasters zoals Mathematical Sciences, ook enigszins toepassinggeoriënteerde programma’s zoals Business Informatics.
2.9.2.2 Life Sciences Masters
De meeste master programma’s in Life Sciences veronderstellen een biologische,
biochemische of biomedische achtergrond, maar de programma’s Biomedical
Imaging Science, Neuroscience and Cogition en, in iets mindere mate, Theoretical Biology and Bioinformatics (track van Molecular and Cellular Life Sciences)
liggen meer in de richting van natuurkunde. Als je geïnteresseerd bent in deze
richtingen is het verstandig vroeg in het bachelorprogramma cursussen te kiezen
uit die richting voor een optimale aansluiting.
2.9.2.3 Overige UU programma’s
Voor informatie over het overige Master aanbod aan de Universiteit Utrecht kan
men beginnen op de masterkiezerssite. Minder voor de handliggende maar wel
mogelijke keuzes zijn een Master in de economische of sociaal wetenschappelijke
richting.
2.9.3 Andere Nederlandse universiteiten
Met een Utrechts Natuurkunde Bachelordiploma kan men ook bij andere natuurkunde masters aan Nederlandse universiteiten terecht. Het is wel aan te raden
goed naar de inhoud van de verschillende programma’s te kijken. Houd er
rekening mee dat bij overstappen naar een MSc in een technische richting de
aansluiting niet vanzelfsprekend is.
2.10 STUDEREN IN HET BUITENLAND
Ga voor meer, ga op uitwisseling!
De opleiding Natuur- en Sterrenkunde is op het gebied van internationalisering
actief bezig. Ons uitgangspunt is dat studeren in het buitenland "er gewoon bij
hoort". Het model van de UU (profileringsruimte) is goed geschikt om hier gebruik van te maken. Bovendien biedt het feit dat de opleiding na 3 jaar met een
bachelordiploma afsluit vele mogelijkheden de studie in het buitenland voort te
zetten. Ter voorbereiding daarop is een 'semester abroad' een uitstekende gelegenheid.
Wanneer?
Het meest geschikt om op uitwisseling te gaan zijn het tweede semester van het
tweedejaar of het eerste semester van het derdejaar. Houd er wel rekening mee
dat het verstandig is alle verplichte onderdelen uit de major te hebben afgerond
hoofdstuk 2
voor het vertrek! Voor een masterstudent is de meest voor de hand liggende periode voor een verblijf in het buitenland het onderzoeksjaar. Vraag de begeleider
met wie wordt samengewerkt of er contacten zijn die een dergelijk verblijf in het
kader van het onderzoek qua begeleiding mogelijk maken.
Wat?
Bij een uitwisseling worden vaak cursussen gevolgd die anders zijn dan de cursussen hier, of die hier zelfs helemaal niet bestaan. Het is dus verstandig om nog
enige profileringsruimte (45 ects) over te hebben om eventueel te gebruiken
voor dit soort cursussen. Eén semester op uitwisseling betekent ongeveer 30
ects aan cursussen. Hoe meer van deze vrije ruimte wordt ingezet, des te vrijer
is de keuze van wat precies te doen.
Als men vakken tijdens zijn uitwisseling wil laten opnemen in de majorgebonden
keuzeruimte dan zal men bij terugkomst een verzoek in moeten dienen bij de
examencommissie van de bacheloropleiding. Het is aan te raden om van te voren
al in te laten schatten, door een studieadviseur, of de vakken die men op het oog
heeft in orde zijn.
Bij onderzoek tijdens de uitwisseling is een goede begeleiding van groot belang.
Wordt het gehele onderzoek buiten de deur gedaan dan is een tweede begeleider
hier in Utrecht noodzakelijk. Wordt maar een deel van het onderzoek elders gedaan, dan is het raadzaam hierover goede afspraken te maken met de afstudeerbegeleider.
Een uitgebreid overzicht van de uitwisselingsprogramma's en beurzen is te vinden op de website.
hoofdstuk 3
3 THE MASTER'S PROGRAMS
3.1 INTRODUCTION
When you are a Bachelors’ student, your final year is not only the year in which
you prepare to graduate, but also a year to finally consider what you will be doing next. This often boils down to one of the following three options:
- becoming a graduate student in a Master’s program in Utrecht, somewhere else
in the Netherlands, in Europe or abroad;
- seeking employment on the basis of your BSc degree;
- taking a 'gap year' period for travelling or jobbing.
Most students from the Bachelor's program in Physics and Astronomy will choose
the first option. This chapter of your study guide attempts at giving you some
overview of the offering of graduate programs in Utrecht that are accessible with
a BSc in Physics and Astronomy. A substantial number of foreign students enter
at the Master’s level. They come from all over the world, from inside the European Union as well as from Asia and the Americas. Therefore the language of instruction in all programs is English.
Offering in Utrecht
Utrecht University has organized its graduate programs in so-called Graduate
Schools. Graduate schools harbor MSc as well as PhD programs; in the Netherlands and most of Europe you must have obtained an MSc before you can start
on a PhD. The Faculty of Science is home to two graduate schools: the Graduate
School of Life Sciences and the Graduate School of Natural Sciences . Both are
offering programs that are of interest to students graduating in Physics and Astronomy.
Orientation and Applying
For all these programs you will have to apply before certain deadlines, and the
selection courses that you have completed for your BSc may influence your
chances to be accepted for one of these programs. As a result it is wise to start
thinking about what you want soon enough, for example during your second
year. Also start applying well ahead of time, especially if you want to do your
Master’s outside of Utrecht. Utrecht University and the Department of Physics
and Astronomy will organize several orientation events related to choosing your
Master’s. They will be announced on bulletin boards, the websites and electronic
newsletters. Make sure that you attend these events!
3.2 ADMISSIONS REQUIREMENTS
All Master's programs have a selection procedure. For the different Master's programs the admissions criteria are given in the Education and Exam Regulations
(OER) of the Graduate School available on the website of the School. For all programs the student should:
- have a completed Bachelor’s of Science
- be able to motivate their choice in writing, and possibly in an interview,
- have achieved competence in the English language.
For the particular Masters there are further criteria regarding the content of the
Bachelor's degree. These can be found in the OER.
hoofdstuk 3
Students with a completed BSc degree in Physics and Astronomy from Utrecht
University, who want to continue in an MSc here, will be guaranteed a place in
one of the following programs;
- Meteorology, Physical Oceanography and Climate;
- Nanomaterials: Chemistry and Physics;
- Particle Physics;
- Theoretical Physics.
Admission to any particular program is never automatic: you do need to apply.
3.3 APPLICATIONS AND DEADLINES
You can apply for admission to any of the programs of the Graduate School of
Natural Sciences by using a short form available at the Science information desk
in the Buys Ballot Building, room 184b or from your BSc study advisor. Your application should include a letter of motivation. You can hand in this form at the
information desk Science and they will also include a recent copy of your study
results.
For a start in September your application should be in preferably by March the
1st, but no later than June the 1st. For a start in February your application should
have been received preferably by September 1st but no later than December the
1st. In special circumstances your application can be considered after these
deadlines, depending on the leniency of the admissions committees.
Acceptance: As a result of your application you will hopefully get a 'Letter of
Acceptance' with which you can register for the program, or a 'Acceptance for 6
months' stating that you can start with the program but still need to complete
less than 15 ects for your BSc program within 6 months. If you do obtain your
BSc degree within that period you will be automatically accepted, if not then the
Graduate School will contact you and your study advisor.
Conditional Acceptance: Some students will receive a 'conditional Letter of
Acceptance' stating explicitly which conditions you need to satisfy to get an
unconditional acceptance. Such a letter can also list MSc courses that you will be
allowed to take. With a conditional letter you cannot yet register as a MSc
student, however if the Conditional letter of acceptance lists MSc courses you
requested for then you can register for these courses as a BSc student through
the Science information desk. These MSc courses will then count towards your
MSc degree and not towards your BSc degree.
Non-Acceptance: Finally there is a possibility that you will receive a 'Letter of
Non-acceptance' if you do not satisfy the admissions criteria.
3.4 DESCRIPTION OF THE PROGRAMS
The programs are described briefly below. Detailed and up-to-date information is
available on the web. We have only included those programs in which the
Department of Physics and Astronomy is also involved in terms of research
activities.
3.4.1 Nanomaterials: Chemistry & Physics
This program can be taken towards a degree in Chemical Sciences or a degree in
Physics and Climate Science. The Master Nanomaterials: Chemistry & Physics
hoofdstuk 3
emphasizes the experimental aspects of research on nano-scale systems from
the perspectives of physics and/or chemistry.
Course part (1 year, 60 ects) :
Nanomaterials (SK-MNCCN)
Primary optional courses
Secondary optional courses
7,5 ects
22,5 ects
30 ects
Research part (1 year, 60 ects):
Thesis
60
ects
Primary optional courses are courses offered by the Debye Institute for
Nanomaterials Science. The primary optional courses of this year are (for course
descriptions see the university course cataloq):
Course code Course
Per./timeslot
NS-NM427M
Photon physics (P)
3,4/B
NS-NM429M
Soft condensed matter (P/C)
3,4/C
NS-NM430M
Plasma physics (P)
1,2/C
NS-NM432M
Computational soft condensed matter (P/C)
1,2/A
NS-NM???M
Advanced quantum modeling (P/C)
3,4/C
NS-TP453M
Soft condensed matter theory (P)
3,4/D
SK-MAKC
Adsorption, kinetics and catalysis (C)
3/A
SK-MASPN
Advanced spectroscopy of nanomaterials (C)
1,2/A
SK-MKIDI
Kinetics and diffusion (C/P)
1,2/D
SK-MOCHC
Organometallic chemistry (C)
3,4/D
SK-MOSS
Advanced organic synthesis strategies (C)
4/C
SK-MPC3
Advanced physical chemistry (C/P)
3/D
SK-MSOLS
Solids and surfaces (C)
2/C
SK-MSYNA
Synthesis of complex nanostructures (C)
1/B
Nanomaterials: Catalysis, Colloids, and
SK-MNCCN
1/C
Nanophotonics (C/P)
The primary optional courses have a physics (P) and/or chemistry (C) signature.
Students working toward an MSc in Physics and Climate Science must choose
three primary optional courses with a physics signature (P or P/C).
Secondary optional courses can be level-three bachelor courses, i.e. to meet entry requirements (see below), or be chosen from the primary courses or all master's courses offered in the Faculty of Science. Alternatively, short or longer projects in industry, research institutes or university groups can be accommodated,
after approval by the programme management.
One year is devoted to the thesis project involving fundamental research in one
of the sections of the Debye Institute or, after approval by the program management, in FOM Institutes (AMOLF, Rijnhuizen), industry (e.g. Philips) or
abroad. Course work and thesis research may overlap: it is intended that the
student joins the research group as early as possible in the programme.
To be admissible to the Master in Chemistry and Physics the prospective student
needs to have a completed Bachelor of Science with a major in physics, chemistry or a major in Science with a strong component in physics and/or chemistry.
hoofdstuk 3
For admission to the master's program Nanomaterials: Chemistry & Physics for a
degree in Physics and Climate Science, you should have completed two of the
following courses:
- Electrodynamica 2 (NS-251B),
- Voortgezette mechanica (NS-350B),
- Moderne gecondenseerde materie (NS-352B),
- Klassieke veldentheorie (NS-364B),
- Voortgezette kwantummechanica (NS-366B),
- Voortgezette statistische fysica (NS-370B).
More information: dr. A. Imhof
3.4.2 Particle Physics
This master's program is closely coordinated with the universities of Amsterdam
(UvA and VU) and shares subatomic physics courses partly given at the research
centre NIKHEF. It offers a high-level, solid education in the study of the structure
and interactions of sub-atomic particles at very high energies. Experiments are
carried out at the LHC particle accelerators of CERN, Geneva.
Course part (1st year):
Particle physics (NS-PP401M)
Strong interactions (NS-PP402M)
Primary optional courses
Secondary optional courses
Research part (2nd year):
Thesis
55-65 ects
12,0 ects
6,0 ects
24 ects or more
15 ects or less
65-55 ects
You should discuss the selection of primary and secondary optional courses with
prof. R.J.M Snellings.
Some of the primary optional courses of this year are:
Course code
Course
Per./timeslot
NS-PP427M
Astroparticle physics
3/D
NS-PP428M
Particle detection
3,4/BD
NS-PP429M
Nikhef project
3,4/CD
CERN summer student program
zie onderwijscatalogus
NS-PP430M
Beyond the standard model
zie onderwijscatalogus
NS-PP431M
CP violation
zie onderwijscatalogus
NS-PP432M
Gravitational waves
zie onderwijscatalogus
NS-PP433M
Programming C++
NS-TP401M
Quantum field theory
1,2/B
NS-TP432M
Modeling and Simulation
3,4/B
Secondary optional courses can be all master's courses offered by the Department of Physics and Astronomy.
To be admissible to this program you should obtain a BSc degree with a substantial focus on physics and mathematics. Students with a Bachelor's degree in
Physics and Astronomy from Utrecht University are, in general, admissible to this
program. These students should have completed one of the following courses:
- Voortgezette kwantummechanica (NS-366B),
hoofdstuk 3
- Voortgezette statistische fysica (NS-370B) or one of these courses will be required as secondary optional courses in the MSc program.
More information: prof. R.J.M. Snellings
3.4.3 Meteorology, Physical Oceanography and Climate (MPOC)
The master's program in Meteorology, Physical Oceanography and Climate emphasizes the dynamical and physical aspects of the climate system, and the role
of atmospheric chemical trace species in the radiative balance of the Earth system. The students have one full year of training in the basics of and interaction
between the different components of the climate system, with emphasis on fundamental processes. Students can either specialize in meteorology, in the dynamics of ice caps and glaciers, in physical oceanography, in atmospheric physics
and chemistry or in combinations of these. Interdisciplinary courses ensure that
the students obtain a broad overview of the dynamics, physics and chemistry of
the climate system.
Course part (1st year, 60 ects):
Dynamical oceanography (NS-MO401M)
Dynamical meteorology (NS-MO402M)
Atmospheric composition and chemical processes (NSMO405M)
7,5 ects
7,5 ects
7,5 ects
Primary optional courses
Secondary optional courses
15 ects or more
15 ects or less
Research part (2nd year, 60 ects):
Simulation of ocean, atmosphere & climate (NS-MO501M)
Making, analyzing and interpr.observations (NS-MO502M)
Thesis
7,5 ects
7,5 ects
45 ects
The primary optional courses of this year are (for course descriptions see the
university course cataloq):
Course code Course
Per./timeslot
NS-MO407M
Boundary layer meteorology
3,4/C
NS-MO408M
Climate and the hydrological cycle
3,4/D
NS-MO409M
Tipping points in the climate system
3/A
NS-MO426M
Physics of coastal systems
1,2/B
NS-MO427M
Ice and climate
1,2/C
NS-MO434M
Current themes in climate change
3,4/C
NS-MO441M
Ocean and climate
1,2/B
NS-MO442M
Remote sensing
3,4D
Secondary optional courses are all master's courses offered by the other institutes of the Department of Physics and Astronomy.
To be admissible to the master's program Meteorology, Physical Oceanography
and Climate the prospective student needs to have a completed Bachelor of Science with a major in Physics, or a major in Science with strong component in
physics. Students with a Bachelor in Physics and Astronomy from Utrecht University are, in general, admissible to this program. These students should have
hoofdstuk 3
completed elective BSc courses in fluid dynamics (geofysische stromingsleer NS353B), otherwise they will be required to take these courses in the MSc program.
More information: dr. G.J.H. Roelofs
3.4.4 Theoretical Physics
In recent decades the developments of theoretical physics and mathematics have
been strongly intertwined. This may be illustrated by examples such as the close
relationship between the progress in string theory and that in super algebras and
the mathematics of Riemann surfaces; the inroads made into quantum gravity by
combinatorial and statistical methods, the successful description of particle physics by the non-abelian gauge theories of the standard model, the application of
conformal field theories in statistical mechanics of critical phenomena, and the
field theoretical descriptions of super fluids, quantum Hall systems, and Casimir
forces in (soft) condensed matter physics. At the heart of all of this is field theory
in its various guises. For this reason every student will receive a thorough training in field theory. He or she will be taught the fundamentals and be exposed to
its unifying power as well as to applications in various sub fields of theoretical
physics.
For talented students there is an option of completing a Masters in Mathematics
within approximately 6 months following your Masters in Theoretical Physics.
To enable you to do such a double degree in the given time: contact your studyadvisor during your first year and discuss the options with him.
Course part (1st year, 65 ects):
Quantum field theory (NS-TP401M)
10 ects
Statistical field theory (NS-TP402M)
10 ects
Primary optional courses
22,5 ects (3 courses) or more
Mathematics course
7,5 ects (1 course)
Secondary optional courses
15 ects (2 courses) or less
Research part (2nd year, 55 ects):
Student seminar (NS-TP501M)
10 ects
Research project with thesis (NS-TP510M) 45 ects
Theoretical physics colloquium (NS-TP502M): participation in 18 sessions is
required.
The primary optional courses (all 7,5 ects) of this year are (for course descriptions see the university course cataloq):
Course code
Course
Per./timeslot
NS-TP428M
General relativity
1,2/D
NS-TP430M
Cosmology
3,4/C
NS-TP432M
Modeling and simulation
3,4/B
NS-TP433M
Field theory in condensed matter
3,4/C
NS-TP453M
Soft condensed matter theory
3,4/D
NS-TP526M
String theory
3,4/C
NS-TP529M
Field theory in particle physics
3,4/B (Nikhef)
NS-TP531M
Theory for technology (with TU/e)
1,2,3,4
Secondary optional courses are all master's courses offered by the other institutes of the Department of Physics and Astronomy.
hoofdstuk 3
A written master’s thesis and an oral presentation invariably conclude the research project. This research is theoretical and usually not only contains a literature study to get familiar with the subject, but also a new topic on which original
research is performed. As part of the research training, the student will also enhance his/her academic skills by following the student seminar, where the students work through assignments and literature in an interactive and collaborative
manner. This is done in plenary discussion sessions and/or small working groups.
Furthermore, the students give presentations of their work.
To be admissible to the master's program Theoretical Physics the prospective
student needs to have a completed Bachelor of Science with a major in physics,
or a major in Science with strong component in physics. These students are
strongly recommended to have completed courses that contain the contents of
the following UU bachelor courses:
- Klassieke veldentheorie (NS-364B)
- Voortgezette kwantummechanica (NS-366B),
- Voortgezette statistische fysica (NS-370B)
- Kwantum materie (NS-371B)
Students who did not pass such courses with high grades (average 7 or more)
are advised not to choose this Master's program.
There is no automatic admission to this program.
More information: prof. C. de Morais Smith or dr. R. van Roij
3.4.5 History and Philosophy of Science
The master's program in History and Philosophy of Science consists of two years
of training, teaching and research: one full year of solid training in history and
philosophy of science, mostly in the form of seminars, and another full year of
research, at the end of which students submit a substantial master’s thesis. The
program is sufficiently broad and flexible to allow students to tailor it to their
particular interests and background. Apart from two core courses, providing a
general introduction at graduate level to the history and philosophy of science,
all courses in the program are optional. By suitably choosing their courses, students can put together a program that emphasizes either the history or the philosophy of any specific branch of science as well interdisciplinary aspects. The
philosophical part of the program lays particular stress on fundamental issues in
physics, biology, and mathematics.
Course part (1st year, 60 ects):
History of the natural sciences (NS-HP401M)
Philosophy of science (NS-HP402M)
Primary optional courses
Secondary optional courses
7,5 ects
7,5 ects
30 ects (4 courses) or more
15 ects (2 courses) or less
Research part (2nd year, 60 ects):
Seminar (NS-HP501M)
Thesis
7,5 ects
52,5 ects
Students who have shown academic promise in science, history, and/or philosophy, and who have acquired some basic knowledge of history and philosophy of
science, considered sufficient by the admission committee, will be eligible to apply.
hoofdstuk 3
To be admissible to the Masters in History and Philosophy of Science the prospective student needs to have completed either 1. a Bachelor of Science with a
major in Physics, 2. a Bachelor's degree of any of the Sciences with preferably a
minor in History and/or Philosophy, 3. a Bachelor's degree with a major in History and/or Philosophy, and a minor in one of the Sciences, or 4. a Bachelor's
degree in any of the Humanities with preferably a minor in one of the Natural or
Life Sciences. There is no automatic admission into this program.
More information: prof.dr. L.T.G. Theunissen
hoofdstuk 4
4 GENERAL INFORMATION ABOUT STUDYING
4.1 INTRODUCTION
In this chapter we will mention a few rules and regulations that are important for
all students. In full, these rules can be found in 'The teaching and examination
regulations' (OER) and the 'Student's Charter' (Studentenstatuut).
4.2 STUDY INFORMATION AND SUPERVISION
For information and supervision ther are severtal places to turn to. Probably the
most important source of information is the science education page.
An other valuable source for study information is the science information desk
where you will find answers for your questions or help to find the right person to
turn to.
You can find this desk at the Buys Ballot Gebouw (BBG), room 184b, tel. 030 253
5555.
Students from the Bachelor's program can seek advice from their tutor (first year
students) or the study adviser mw drs. J. van Dijk. Appointments can be made at
the science information desk, tel. 030 253 5555.
For study related information about master's programs or advice about possible
bachelor research projects you can turn to the study advisers of the various
master's programs:
Nanomaterial: Chemistry & Physics: dr. A. Imhof
Particle Physics: prof. R.J.M. Snellings
History and Philosophy of Science: prof. L.T.G. Theunissen
Meteorology, Physical Oceanography and Climate: dr. G.J.H. Roelofs
Theoretical Physics: prof. C. de Morais Smith
4.3 DO’S AND DON’TS FOR COURSES AND EXAMS
NB. It is necessary to read your e-mail daily (also see note at the end of this
paragraph)
Course registration and -withdrawal:
1. Registering for or withdrawing from a course is done on Osiris.
2. Register for a course as soon as possible but at least one week before a new
period starts.
Note: Some departments of faculties of the university demand that you
strictly observe these times.
When you have registered for the course you are automatically registered for
the first exam, for the e-mail list of the course and (if present) for the
Blackboard module.
3. You can register for a maximum of 22 ects per block. If you wish to enroll in
more courses you have to make a request at the science information desk.
4. Withdrawal from a course is possible until one week after the course started.
If you do so you also have withdrawn from the exam. After one week you can
only withdraw at the science information desk. If you haven’t withdrawn from
a course you will receive an assessment.
hoofdstuk 4
Exams:
1. At the exam you have to identify yourself with an official document (student
card)
2. Information about 'in between' exams (time, place, result) will be communicated on Blackboard; information about the final exam (including the final result) will be on Osiris.
3. For retakes you have to register in Osiris at least 7 days before the retakeweek starts. You are not always entitled to participate in a retake (see course
information).
E-mail and forwards
All students of the UU have an e-mail address that ends with @students.uu.nl
called Solis mail. This address is used for mailings sent by the department or
the university. If you have other e-mail addresses you can also put a forward on
your Solis-mail: go to Solis-ugids.uu.nl and log in with your Solis-id.
4.4 APPROVAL OF COURSES/ACTIVITIES THAT ARE NOT PART OF A STANDARD
BSC OR MSC PROGRAM
For approval of such courses and activities as part of your BSc MSc, you need
permission of the exam committee Physics & Astronomy. To request this permission, fill out and submit a form, which can be downloaded here.
Further instructions can be found on the form itself. Your request needs to be
supported by your study advisor.
Requests for approval of courses and activities that are not part of a
standard BSc or MSc program should receive the exam committee no later than 6 weeks before your intended graduation date.
4.5 GRADUATION PROCEDURE
When you have passed all courses and other requirements for a bachelor or master then you can submit a request for a diploma. You will find the procedure on
the internet.
The granting of the diploma is just an administrative and festive formality at
which family and friends are also invited. This activity takes place at the
'Academiegebouw' at the Domplein in Utrecht. In 2012/2013 we have the following examination dates :
Monday
Monday
Monday
Monday
Monday
November
January
April
June
August
5
21
29
24
26
2012
2013
2013
2013
2013
16.00
16.00
15.00
12.00
14.00
hour
hour
hour
hour
hour
If you want to graduate in a month in which there is no ceremony, you can get a
certificate, stating that you fulfilled all obligations for your degree.
To obtain this you have to turn to the secretary of the exam committee.
This certificate can be important for accepting a PhD position or a job.
hoofdstuk 4
If you want to withdraw from the graduation you have to report this as soon as
possible to the Science information desk.
Guideline for determining the honours designation of the master’s degree.
For this, consult the conditions in the 'Onderwijs en Examenreglement' (OER),
for BSc: Bachelor-OER
for MSc: Master-OER
4.6 COMPLAINTS
If you have complaints about exams, assessments, treatment by teachers, etc.
you can turn to the secretary of the exam committee.
hoofdstuk 5
5 COURSE LIST
Korte naam
Advanced quantum modeling
Astroparticle physics
Atmosfeer en klimaat
Atmospheric composition and chem.proc.
Bachelor onderzoek/scriptie
Beyond the standard model
Boundary-layer meteorology
Climate and the hydrological cycle
Computational soft condensed matter
Cosmology
CP Violation
Current themes in climate change
Data acquisitie en toegepaste analyse
De wetenschappelijke revolutie
Deeltjesfysica
Dynamical meteorology
Dynamical oceanography
Einstein
Elektrodynamica 2
Elektromagnetisme: theorie en praktijk
Experimentele stage
Field theory in condensed matter
Field theory in particle physics
Filosofie/grondslagen vd natuurkunde
General relativity
Geofysische stromingsleer
Geschiedenis vd moderne natuurkunde
Golven en optica: theorie en praktijk
Gravitational waves
History & foundations of space-time theories
Foundations of quantum mechanics
History of modern life sciences
History of the natural sciences
Hydrodynamica en turbulentie
Ice and climate
Inl. in de bouw en ontwikkeling van sterren
Internship nanomaterials
Klassieke veldentheorie
Klimaat, straling en thermodynamica
Klimaatdynamica
Klimaatverandering
Kramers college
Kwantum materie
Cursus
NS-NM???
NS-PP427M
NS-154B
NS-MO405M
NS-310B
NS-PP430M
NS-MO407M
NS-MO408M
NS-NM432M
NS-TP430M
NS-PP431M
NS-MO434M
NS-109B
NS-155B
NS-262B
NS-MO402M
NS-MO401M
NS-HP440M
NS-251B
NS-107B
NS-273B
NS-TP433M
NS-TP529M
NS-257B
NS-TP428M
NS-353B
NS-361B
NS-108B
NS-PP432M
NS-HP430M
NS-HP428M
NS-HP433M
NS-HP401M
NS-254B
NS-MO427M
NS-156B
NS-NM515M
NS-364B
NS-255B
NS-363B
NS-193BP
NS-TP451M
NS-371B
Contacptersoon
??
Peitzmann
Tijm-Reijmer
Roeckmann
Vredenberg
Snellings
Broeke, van den
Roelofs
Dijkstra, M.
Prokopec
Snellings
Wal, van de
Westerveld
Palm
Snellings
Delden, van
Dijkstra, H.
Dongen, van
Zeijlmans van E.
Capel, van & Imhof
Gerritsen
Morais Smith, de
Laenen
Dieks
Vandoren
Swart, de
Dongen, van
Capel &Gerritsen
Snellings
Dieks
Dieks
Theunissen
Theunissen
Berg, van de
Oerlemans
Ven, van de
Dijkhuis
Prokopec
Holzinger
Wal, van de
Wal, van de
Roij, van
Morais Smith, de
hoofdstuk 5
Kwantummechanica
Making, analyzing and interpr.observat.
Meten door het brein
Modeling and simulation
Moderne gecondenseerde materie
NIKHEF Project
NIOZ Marine Master Course
Numerieke meth. voor fysici en astronomen
Observationele en theoretische kosmologie
Oceaan en klimaat
Oceans and climate
Onderzoek chemistry and physics
Onderzoek grondsl. en geschiedenis
Onderzoek particle physics
Onderzoek theoretische natuurkunde
Particle detection
Particle physics
Philosophy of science
Photon fysics
Physics of coastal systems
Plasma physics
Programming C++
Quantum field theory
Relativistische en klassieke Mechanica
Remote sensing
Research climate physics
Science and the public
Science, the dilemma's of modernity I&II
Seminarium geschiedenis en filosofie
Simulation of ocean, atmosphere&climate
Soft condensed matter
Soft condensed matter theory
Statistic field theory
Statistical data analysis
Statistische fysica
String theory
Strong interactions
Student seminar theor. physics
Subatomaire fysica
Theoretische fysica colloquium
Theory for technology
Tipping points in the climate system
Voortgezette kwantummechanica
Voortgezette Mechanica
Voortgezette statistische fysica
NS-202B
NS-MO502M
NS-263B
NS-TP432M
NS-352B
NS-PP429M
NS-MO446M
NS-256B
NS-374B
NS-153B
NS-MO441M
NS-NM511M
NS-HP510M
NS-PP510M
NS-TP510M
NS-PP428M
NS-PP401M
NS-HP402M
NS-NM427M
NS-MO426M
NS-NM430M
NS-PP433M
NS-TP401M
NS-106B
NS-MO442M
NS-MO510M
NS-HP436M
NS-HP438M
NS-HP501M
NS-MO501M
NS-NM429M
NS-TP453M
NS-TP402M
NS-PP434M
NS-203B
NS-TP526M
NS-PP402M
NS-TP501M
NS-369B
NS-TP502M
NS-TP531M
NS-MO409M
NS-366B
NS-350B
NS-370B
Straten, van der
Tijm-Reijmer
Erkelens
Barkema
Oosten,van
Peitzmann
Roelofs
Hees, van
Freire
Heydt, von der
Maas
Dijkhuis
Dieks
Peitzmann
Barkema,
Peitzmann
Snellings
Dieks
Dijkhuis
Swart, de
Goedheer
Peitzmann
Arutyunov
Vandoren & Roelofs
Houweling
Delden, van
Dorsman
Jonker
Dieks
Roelofs
Blaaderen, van
Roij, van
Duine
Snellings
Roij, van
nieuwe docent
Peitzmann
Duine
Snellings
Morais Smith, de
Schoot,van der
Dijkstra, H.
Arutyunov
Blab
Roij, van
Hoofdstuk 6
6 BELANGRIJKE ADRESSEN
Universiteit Utrecht
Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht. Postbus 80.125, 3508 TC Utrecht, (030) 253
3550 (algemene informatielijn).
Natuur- en Sterrenkunde
De bacheloropleiding Natuur- en Sterrenkunde maakt deel uit van de Undergraduate School (UGS) van de faculteit Bètawetenschappen.
De zorg voor de inhoud en kwaliteit van de opleiding ligt bij de opleidingsdirecteur dr. A.M. Vredenberg. De zorg voor de bemensing en financiering van het
onderwijs ligt bij de onderwijsdirecteur prof. G.T. Barkema.
♦ Onderwijsinstituut van de opleiding Natuur- en Sterrenkunde
Minnaertgebouw, Leuvenlaan 4, Postbus 80.195, 3508 TD Utrecht.
Onderwijscoördinator: mevr. P. Wilmes, (030) 253 3610/1046
♦ Studiepunt Bètawetenschappen
Geopend van maandag t/m vrijdag tussen 10.00 – 15.30 uur.
Buijs Ballotgebouw, kamer 184b, Princetonplein 5,
Postbus 80.195, 3508 TD Utrecht, (030) 253 5555.
♦ Studieadviseurs
- Bachelor + algemeen
- History and Philosophy of Science
- Meteorology, Physical oceanography and Climate
- Nanomaterials: chemistry and phisics
- Particle Physics
- Theoretical Physics
mw.drs. J. van Dijk
prof. L.T.G. Theunissen
dr. G.J.H. Roelofs
dr. A. Imhof
prof. R.J.M. Snellings
prof. C. de Morais Smith
♦ A-Eskwadraat
Buys Ballotgebouw, kamer 2.61, (030) 253 4499.
♦ Studenten Overleg Natuur- en Sterrenkunde (SONS)
Buys Ballotgebouw, kamer 7.73, (030) 253 4049. Elke dinsdag is er om 12.45
uur overleg in het Minnaertgebouw, kamer 133.
Informatiebalie Studenten Service
Geopend van maandag t/m vrijdag tussen 10.00-12.00 uur en 13.00–15.00 uur,
(030) 253 7000.
Informatie Beheer Groep
Herman Gorterstraat 40, 3511 EW Utrecht, (050) 599 7755 of www.ib-groep.nl
Hoofdstuk 6
Year Schedule 2012-2013
week
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Date Monday
Aug. 20
Aug. 7
Sept. 3
Sept. 10
Sept. 17
Sept. 24
Oct. 1
Oct. 8
Oct. 15
Oct. 22
Oct. 29
Nov. 5
Nov. 12
Nov. 19
Nov. 26
Dec. 3
Dec. 10
Dec. 17
Dec. 24
Dec. 31
Jan. 7 2013
Jan. 14
Jan. 21
Jan. 38
Febr. 4
Febr. 11
Febr. 28
Febr. 25
March 4
March 11
March 18
March 25
April 1
April 8
April 15
April 22
April 29
May 6
May 13
May 20
May 27
June 3
June 10
June 17
June 24
July 1
July 8
July 15
July 22
July 29
Aug. 5
Aug. 12
Aug. 19
Aug. 26
Sept. 2
Mo
Tue
Wed
Thu
Retakes block 4
Introduction
Fr
**
Block 1
Exam week block 1
vkc
Block 2
Ke
Nwj
Ke
Retakes block 1
Exam week block 2
Block 3
Retakes block 2
Gvr
Pa
Exam week block 3
Kon
Pink
Block 4
Hem
Exam week block 4 & retakes block 3
Retakes block 4
Introduction
Date Friday
Aug. 24
Aug. 31
Sept. 7
Sept. 14
Sept. 21
Sept. 28
Oct. 5
Oct. 12
Oct. 19
Oct. 26
Nov. 2
Nov. 9
Nov. 16
Nov. 23
Nov. 30
Dec. 7
Dec. 14
Dec. 21
Dec. 28
Jan. 4 2013
Jan. 11
Jan. 18
Jan. 25
Febr. 1
Febr. 8
Febr. 15
Febr. 22
March 1
March 8
March 15
March 22
March 29
April 5
April 12
April 19
April 26
May 3
May 10
May 17
May 24
May 31
June 7
June 14
June 21
June 28
July 5
July 12
July 19
July 26
Aug. 2
Aug. 9
Aug. 16
Aug. 23
Aug. 30
Sept. 6
Hoofdstuk 6
Legend:
Introduction Sept. 5 - Sept. 7
**
Start classes: Thursday Sept. 8
Ke
Nwj
GVr
Pa
Kon
5 mei
Hem
Pink
Holidays:
Christmas
New Year
Good Friday
Easter
Queen's birthday
Liberation Day
Ascension Day
Pentecost
vkc
December 25+26
January 1
March 29
March 31 and April 1
April 30
May 5
May 9+10
May 19+20
Voorlichting keuzecursussen 1e jaar
Eerstejaars tutorgesprek A
wk 37+38
Eerstejaars tutorgesprek B
wk 2,3+4
Eerstejaars tutorgesprek C
wk 18,19+20
Timeslots:
Monday
Morning
09.00-10.45
Aa
Morning
11.00-12.45
Ab
lunchtime from 12.45 till 13.15 hr
Afternoon
13.15-15.00
Ca
Afternoon
15.15-17.00
Ca
Afternoon
17.15-19.00
C
Tuesday
Wednes.
Thursd.
Friday
Ba
Ab
Ca
Da
Bb
Aa
Cb
Db
Cb
Da
Ba
Db
Cb
Da
Bb
Db
A
D
B
X