Masters faculteit Wetenschappen

Transcription

Masters faculteit Wetenschappen
Masters faculteit
Wetenschappen
2013
Informatie voor studenten
met een Vlaams diploma
Deze brochure is een eerste kennismaking met het aanbod masteropleidingen aan de Universiteit
Gent gebundeld per faculteit. Er zijn dan ook 11 verschillende brochures beschikbaar.
De meeste masteropleidingen zijn Nederlandstalige opleidingen. In een aantal faculteiten worden
ook Engelstalige opleidingen aangeboden. De toelatingsvoorwaarden voor de Engelstalige opleidingen kunnen anders zijn voor studenten met een Vlaams diploma dan voor studenten met een buitenlands diploma. Een student met een buitenlands diploma die een masteropleiding
wil aanvatten, moet de aanvraagprocedure opstarten om toegelaten te worden (zie Information
for international degree students).
3
3
4
5
6
8
11
12
15
17 19 22 24 27 30 33 35
37
39 42
44
46
49 52 54
58
60
62
64
66
68
70
74
Informatie voor studenten met een Vlaams diploma
– Een masterdiploma als einddoel
– Alternatieve trajecten
– Veel gebruikte termen
– Praktische info
Info for international degree students
Minors van de faculteit Wetenschappen
Master in de wiskunde
Master in de fysica en de sterrenkunde
Master in de wiskundige informatica
Master in de chemie
Master of Chemistry
Master in de biochemie en de biotechnologie
Master of Biochemistry and Biotechnology
Master in de biologie
Master of Biology
Master in de geologie
Master of Geology
Master in de geografie
Master in de geomatica en de landmeetkunde
Master of Nematology
Master of Marine and Lacustrine Science and Management
Master of Science of Physical Land Resources
European Master of Science in Nematology
Erasmus Mundus Master of Science in Marine Biodiversity
and Conservation - EMBC
Master na master – Master in de actuariële wetenschappen
Master na master – Master of Statistical Data Analysis
Master na master – Master of Space Studies
Master na master – Master of Science in Plant Biotechnology
Postgraduate studies Hydrography - B
Postgraduate Studies in Biosafety in Plant Biotechnology
Postgraduate Studies in Weather and Climate Modeling
Stadsplan
Deze brochurereeks biedt
een zo volledig mogelijk
overzicht van de
masteropleidingen
aangeboden door de UGent. Wijzigingen aan de
programma’s, de
toelatingsvoorwaarden of
het aanbod zijn steeds
mogelijk.
De informatie in deze
brochure is bijgewerkt tot
1 januari 2013.
Recente informatie vind je op
www.UGent.be./studiekiezer.
Hieronder wordt duidelijk welke wegen je naar een masterdiploma brengen. Vervolgens krijg je
informatie over alternatieve trajecten (p. 4), dan worden de meest gebruikte termen toegelicht
(p. 5) en tenslotte maakt de praktische informatie je concreet wegwijs (p. 6-7).
Verderop in de brochure vind je per master informatie over de inhoud en de opbouw van het
programma, de beroepsuitwegen, de specifieke toelatingsvoorwaarden, een overzicht van de te volgen opleidingsonderdelen en eventueel de contactgegevens van de opleiding in kwestie.
Durf Denken: dat is het credo
van de Universiteit Gent.
Kritische en onafhankelijke breinen studeren, onderzoeken,
werken aan de Universiteit
Gent. Ieder jaar dragen we
deze boodschap uit via een
creatieve en onderscheidende
campagne. Ieder jaar roepen
we onszelf en de buitenwereld
op om mee te durven denken.
Een masterdiploma als einddoel
Je hebt al een diploma behaald in het hoger onderwijs en je wil (nog) een masterdiploma behalen?
Dan zijn er diverse mogelijkheden.
Als bezitter van een academisch bachelordiploma stroom je in de meeste gevallen rechtstreeks
door naar de/een aansluitende master (= master-na-bacheloropleiding of ManaBa) (bv. bachelor
taal- en letterkunde naar master historische taal- en letterkunde).
Maar het is ook mogelijk om een ander traject af te werken. Als je een master wil volgen waartoe
je geen rechtstreekse toegang hebt, zal je eerst een voorbereidingsprogramma moeten afwerken
(bv. bachelor sociologie naar master pedagogische wetenschappen).
Na een professioneel bachelordiploma werk je eerst een schakelprogramma af voor je toegang
krijgt tot de daaropvolgende master (bv. bachelor ergotherapie naar master ergotherapeutische
wetenschap).
Heb je al een masterdiploma op zak, dan kan je een bijkomende masteropleiding (ManaBa) of
een master-na-masteropleiding (ManaMa) volgen.
In sommige gevallen kan je beginnen aan een masteropleiding na het volgen van een verkorte
bacheloropleiding.
In de lijst met toelatingsvoorwaarden is er meestal een opsplitsing in categorieën. Enerzijds staan
de diploma’s opgesomd die rechtstreeks toegang hebben tot de master, anderzijds de diploma’s
die onrechtstreeks toegang hebben: via schakelprogramma, via voorbereidingsprogramma of via
verkorte bachelor.
Als jouw diploma niet op de lijst voorkomt en je wil toch graag met die bepaalde master starten,
neem dan contact op met het Adviescentrum voor Studenten.
Faculteit Wetenschappen K.L. Ledeganckstraat 35, 9000 Gent T 09 264 50 42 www.UGent.be/we
[email protected]
Grafisch ontwerp: www.blauwepeer.be - opmaak: www.johnnybekaert.be
Gedrukt met vegetale inkten op FSC-papier
Druk en afwerking: www.pureprint.be
en met elektriciteit voor 100 % opgewekt
Fotografie: http://studio-edelweiss.be
uit duurzame CO2-neutrale bronnen.
Voor sommige master-na-masteropleidingen worden er bovenop de diplomavoorwaarde nog
bijkomende voorwaarden gesteld zoals dossieronderzoek, toelatingsgesprek of geschiktheidstest:
×× Een dossieronderzoek impliceert het indienen van een bundel met je motivatie, cv, studiecurriculum, informatie over je eindwerk, andere relevante gegevens (bv. reeds gevolgd
aantal studiepunten in het betrokken studiedomein);
×× Een toelatingsgesprek peilt o.m. naar de motivatie en eventueel naar de voorkennis m.b.t. de te volgen opleiding;
×× Een geschiktheidstest kan verschillende vormen aannemen: een paper indienen of een test
afleggen in verband met de vereiste voorkennis.
Vanaf het academiejaar 2013-2014 richt de UGent de academische opleidingen in
die vandaag door haar partnerhogescholen worden aangeboden.
Het betreft o.a. de opleidingen bestuurskunde en publiek management, handelswetenschappen, vertaler/tolk, industrieel ingenieur. In de respectieve brochures
zijn die integrerende opleidingen als 'nieuw' aangeduid.
Meer concrete info vind je terug op www.UGent.be/integratie.
3
Meer info
Adviescentrum voor Studenten
Sint-Pietersnieuwstraat 33
9000 Gent, T 09 331 00 31
[email protected]
www.UGent.be/adviescentrum
Alternatieve trajecten
Veel gebruikte termen
Studieomvangvermindering
Credits of studiepunten
Schakelprogramma
Elke opleiding en elk opleidingsonderdeel
wordt uitgedrukt in studiepunten. Eén
studiepunt staat voor 25 à 30 uren
studietijd. De studietijd is een schatting
van de totale hoeveelheid tijd die nodig is
om de opleiding/het opleidingsonderdeel
te verwerken. Het is de som van het aantal
contacturen en de tijd die nodig is voor de
persoonlijke verwerking van de leerstof.
Eén jaar studie staat voor 60 studiepunten. Het systeem van studiepunten
komt overeen met de ECTS-normen die
internationaal erkend zijn. ECTS staat voor
European Credit Transfer System.
Door middel van het leerkrediet houdt de
Vlaamse overheid het volledige studieloopbaantraject bij van alle studenten.
Alle info op www.UGent.be/leerkrediet.
Een schakelprogramma is een overgangsprogramma tussen een professionele
bachelor (3-jarige hogeschoolopleiding)
en een master. Een schakelprogramma
heeft een studieomvang van ten minste
45 studiepunten en ten hoogste 90 studiepunten. Het bevat in de meeste gevallen
de kernvakken uit het academisch
bachelorprogramma. Een schakelprogramma heeft de bedoeling om de
student de algemeen academische én
domein­specifieke competentie­s bij te
brengen om met redelijke kans op slagen
de master­opleiding aan te vatten. Het
programma fungeert als ‘toelatingsproef’
tot één specifieke masteropleiding en leidt
niet tot een bachelordiploma.
Minor
Een voorbereidingsprogramma is een
overgangsprogramma tussen een academische bachelor en een master,
eventueel te volgen als de bachelor geen
rechtstreekse toegang geeft tot de master.
De klemtoon ligt vooral op de domeinspecifieke competenties aangezien
studenten die eerder een academische
opleiding volgden, al verondersteld
worden de algemeen wetenschappelijke
competenties te beheersen. Het
programma fungeert als ‘toelatingsproef’
tot één specifieke masteropleiding en leidt
niet tot een bachelordiploma.
Een specifiek bachelordiploma is de basisvoorwaarde om – rechtstreeks of onrechtstreeks –
toegelaten te worden tot de masteropleiding (zie p. 3). Een schakel- of voorbereidingsprogramma
geeft op een gestructureerde manier vrijstellingen op basis van dat eerder behaalde diploma. Je zult slechts uitzonderlijk nog bijkomende vrijstellingen krijgen.
Als je diploma echter niet vermeld wordt op de lijst van toegelaten diploma's kan je ook studieomvangvermindering in de bacheloropleiding aanvragen via individuele vrijstellingen. Dat kan op basis van creditbewijzen, eerder verworven kwalificaties (EVK) en
eerder verworven competenties (EVC).
>> EVK en creditbewijzen
Studenten die over specifieke studiebewijzen beschikken, kunnen eventueel een vrijstelling
verkrijgen voor bepaalde vakken. Vrijstellingen moeten steeds aangevraagd worden bij de
betrokken faculteit. Die procedure is gratis.
>> EVC
Wie niet over de specifieke studiebewijzen beschikt maar tijdens de loopbaan – via werkervaring
of specifieke vorming – de competenties verworven heeft die eigen zijn aan een opleidingsonderdeel, kan hiervoor een EVC-procedure opstarten. De procedure is niet gratis en vereist een
gedetailleerde portfolio. Als je ervaring via het bekwaamheidsonderzoek erkend wordt, ontvang je een bekwaamheidsbewijs. Met dat bewijs van bekwaamheid kan je vrijstellingen aanvragen.
Flexibele studietrajecten
Meer info flexibel studeren
www.UGent.be > volg ... voor studenten >
studeren: flexibel studeren
Meer info trajectbegeleiding
www.UGent.be/monitoraat
Als je je studies wenst te spreiden (bijvoorbeeld om de combinatie met werk of gezin mogelijk te
maken), dan zijn er een aantal opties. Zo kan je de opleiding deeltijds volgen (ongeveer de helft
van het normale pakket) of je kunt een pakket op maat samenstellen. In het laatste geval spreken
we over een geïndividualiseerd traject (GIT). Een GIT wordt altijd aangevraagd bij de betrokken
faculteit. Elke faculteit heeft een trajectbegeleider die de aanspreekpersoon en begeleider is voor die procedure.
De combinatie werken/studeren is dus in theorie mogelijk. Alle opleidingen aan de UGent worden
in dagonderwijs aangeboden. Als werkstudent moet je dus werk- en studieschema zo goed
mogelijk op elkaar proberen af te stemmen. Studenten die minstens 80 uren per maand tewerkgesteld zijn of een zelfstandige activiteit uitoefenen, kunnen het werkstudentenstatuut
aanvragen. De faculteiten leggen in een facultair reglement vast welke faciliteiten worden
verleend aan die studenten.
Andere vervolgopleidingen
Voor een overzicht van het aanbod, surf naar:
www.UGent.be > volg
masteropleidingen (incl.
postgraduaatsopleidingen)
www.UGent.be > volg
permanente vorming en nascholing
www.UGent.be > volg specifieke lerarenopleiding
4
Naast het aanbod van masters worden er aan de UGent nog een aantal vervolgopleidingen ingericht.
Postgraduaten zijn opleidingen die qua structuur afwijken van de master-na-masteropleidingen
(bv. minder dan 60 studiepunten, maar toch meer dan 20 studiepunten, afwezigheid van een
masterproef …) of opleidingen die een beroepsvoorbereidend karakter hebben. Na afloop van een postgraduaatsopleiding krijg je een postgraduaatsgetuigschrift. Het studiegeld varieert
van opleiding tot opleiding.
Permanente vorming: alle opleidingsprogramma’s die niet leiden tot een formeel diploma zijn
gebundeld onder de term permanente vorming. Die programma’s zijn zeer uiteenlopend qua
omvang en duur. Ook de toelatingsvoorwaarden zijn erg verschillend en afhankelijk van de
opleiding. Een opleiding uit de permanente vorming kan bekroond worden met een getuigschrift.
Specifieke lerarenopleiding: de SLO leidt tot het diploma van leraar dat wordt uitgereikt na het
behalen van het masterdiploma. De studieomvang bedraagt 60 studiepunten, waarvan 30 sp
theorie en 30 sp praktijk. In sommige masteropleidingen (van minstens 120 sp) kun je tot 30 sp
van het theoretische gedeelte van de SLO opnemen.
Een minor bestaat uit een homogene
groep opleidingsonderdelen die een
verbredende focus heeft en die slechts
zijdelings met de opleiding verband
houdt. Vaak heeft de student de keuze
tussen verschillende minors.
Major
Een major bestaat uit een homogene
groep opleidingsonderdelen die een
verdiepende focus heeft binnen een
opleiding. Ook hier zijn er vaak verschillende keuzemogelijkheden.
Masterproef
De masterproef is het sluitstuk van een
masteropleiding. Het is een persoonlijk
wetenschappelijk werk over een
onderwerp dat aansluit bij de gekozen
opleiding en/of afstudeerrichting. Het
onderwerp wordt gekozen in overleg met
de promotor, dat is de professor die het
werk begeleidt, samen met de wetenschappelijke staf. Het is de zelfstandige
uitwerking van een wetenschappelijk
onderwerp en houdt een zekere specialisatie in, een element waarnaar tijdens een sollicitatie dikwijls wordt gevraagd.
Voorbereidingsprogramma
Verkorte bacheloropleiding
Een voorbereidings- of schakelprogramma
bereidt de student voor op één
wel­bepaalde master. Een verkorte
bachelor daarentegen zal de student alle
doelstellingen van de bachelor bijbrengen.
Een verkorte bachelor is dan ook omvattender dan een voorbereidings- of schakel­programma. Het bachelordiploma biedt
meer doorstroommogelijkheden naar
diverse vervolgopleidingen en eventueel
ook op de arbeidsmarkt.
5
Praktische info
Voltijds / Deeltijds
Start academiejaar
Alle masteropleidingen worden in dagonderwijs georganiseerd. Ze worden zowel voltijds als halftijds ingericht. Halftijds betekent dat het vakkenpakket kan gespreid worden over het
dubbele van de normaal voorziene studieduur. Sommige opleidingen kunnen ook over 3 of 4 jaar
deeltijds gespreid worden.
Het academiejaar 2013-2014 start op 23 september 2013.
Inschrijven
Gedetailleerde info over
inschrijven
www.UGent.be >
onderwijs en studie >
inschrijving en administratie
Als je student was aan de UGent in het academiejaar 2012-2013, krijg je elektronisch
een uitnodigin­g tot herinschrijving. Ook als je van opleiding wenst te veranderen is dat
een ‘her’inschrijving die dus elektronisch moet gebeuren.
Wie nooit eerder aan de UGent was ingeschreven, moet zich inschrijven als 'nieuwe student':
×× Je kunt je vooraf elektronisch registreren op http://prospect.UGent.be. Hierdoor versnel je de
inschrijvingsprocedure, maar het is nog geen definitieve inschrijving.
×× Je inschrijving maak je definitief door je persoonlijk aan te melden in de foyer van het
Universiteitsforum (Ufo), Sint-Pietersnieuwstraat 33. Je bent welkom van 1 juli tot en met 12
juli 2013 en van 5 augustus tot en met 20 september 2013, van maandag tot vrijdag doorlopend van 10 tot 16 u. Breng je identiteitskaart mee en ook het originele diploma (of goed leesbare kopie ervan) dat toegang verleent tot de gekozen studie.
×× Na die periode moet je je wenden tot de afdeling Studentenadministratie en studie-
programma's (Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent, T 09 331 00 99).
Studiegeld
Meer info
www.UGent.be >
volg ... voor studenten >
studentenadministratie: studiegeld
Het studiegeld wordt ieder jaar bepaald in overleg met de verschillende universiteiten.
Normaal gebeurt er alleen een indexaanpassing. De reële bedragen voor 2013-2014 worden
vastgelegd tegen uiterlijk 1 mei 2013.
De volgende bedragen waren van toepassing voor de bachelor- en masteropleidingen
(diplomacontract zowel voor een voltijds modeltraject als voor een geïndividualiseerd traject)
in 2012-2013 en kunnen als referentie dienen:
×× niet-beursstudent: € 596,30
×× bijna-beursstudent: € 350,30
×× beursstudent: € 80,00
Voor de schakel- en de voorbereidingsprogramma’s die afwijken van 60 studiepunten gebeurt er
een verrekening volgens het aantal studiepunten.
Voor bepaalde master-na-masteropleidingen wordt een verhoogd studiegeld gevraagd.
Raadpleeg de website voor de juiste informatie.
Lesroosters
In deze brochure vind je per opleiding een overzicht van het vakkenpakket. De lesroosters zijn te vinden op www.UGent.be/studiekiezer > ga naar de opleiding van jouw keuze > onder het
tabblad 'praktisch' vind je het respectieve lesrooster.
6
Interuniversitair
Een aantal masteropleidingen wordt interuniversitair ingericht. Praktisch betekent het dat ofwel
de lesgevers uit verschillende universiteiten zich naar een bepaalde opleidingsplaats verplaatsen,
of dat de studenten beurtelings aan de verschillende universiteiten les hebben, of dat de
deel­nemende universiteiten verschillende keuzepakketten in het kader van een opleiding
aanbieden. Meer informatie hierover is te vinden bij de opleidingen in kwestie.
Nog vragen over …
>> De opleidingen en toelatingsvoorwaarden
Blijven er na het doornemen van de documentatie nog vragen over of wens je een persoonlijk
gesprek, dan kan dat op het Adviescentrum. De studieadviseurs staan ter beschikking voor alle
studenten. Voor een uitgebreid gesprek maak je best vooraf een afspraak.
Adviescentrum voor Studenten, Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent, T 09 331 00 31,
[email protected].
>> Het sociaal statuut
Voor informatie over studiefinanciering, kinderbijslag, het statuut van de deeltijdse student … kan je terecht bij de Sociale Dienst, Sint-Pietersnieuwstraat 47, 9000 Gent, T 09 264 70 72 of
09 264 70 78, [email protected].
>> Huisvesting
Voor meer informatie over het huren van een kot of over de universitaire homes kan je terecht bij
de afdeling Huisvesting, Stalhof 6, 9000 Gent, T 09 264 71 00, [email protected].
Info for international
degree students
Obtaining a master’s degree?
Glossary
This brochure presents all master programmes offered by Ghent University. There are 11 brochures
available, one for each faculty.
Academic bachelor degrees
Besides the Dutch programmes you will also find the international master programmes entirely
taught in English and some English postgraduate studies.
Contrary to the Dutch-taught programmes (which require Dutch proficiency), the international
programmes are ideal for international degree students wishing to obtain a master’s degree. A good knowledge of English however is required. Please check the language requirements for
each master.
You will find information on the objectives and the content of each international programme as
well as details regarding the admission requirements, useful addresses, tuition fees, etc.
The tuition fee mentioned with each master may vary slightly from year to year.
Besides these programmes there are also a limited number of English permanent training
programmes (see online course catalogue, classified per faculty).
×× Most masters have their own website with specific information (the address can be found with
each master in this brochure).
×× Detailed information on the content of the programmes can be found in the online course catalogue of Ghent University (www.UGent.be/en/degree > making an informed choice: study programme > related links:
course catalogue).
comprise either 60 ECTS credits (1 year), 120 ECTS credits (2 years), 180 ECTS credits (3 years) or 240 credits (4 years).
Master programmes build further on the knowledge acquired during the appropriate bachelor
degree, bringing the student to an advanced level of knowledge and competences in a specific
field of study. The programme is concluded by a master’s dissertation which means an important
part of the assessment. Successful students are awarded the degree of master.
Advanced master degrees
comprise 60 ECTS credits (1 year) and provide high standard specialization opportunities for
holders of a particular master degree. They aim at deepening the knowledge and/or competences
in a certain field of study.
These programmes are open to students who hold a master degree or a four year bachelor degree;
a preparatory course may be required. The programme is concluded by a master’s dissertation which
means an important part of the assessment. Successful students are awarded the degree of master.
Postgraduate studies
Postgraduate studies are study programmes of minimum 20 ECTS credits.
They constitute study and learning paths intended to enable students to explore the competences
acquired upon completion of a bachelor’s or master’s study, in greater depth and scope, as part of their further professional training. Successful students are awarded a postgraduate certificate,
in some cases conferring a legally recognized professional qualification.
Info admission and application
Erasmus Mundus
International degree students who want to obtain a master’s degree can only be admitted after an application procedure:
Ghent University
International Admissions Desk
Office for Student Administration and Study Programmes
Sint-Pietersnieuwstraat 33 (Ufo), B-9000 Gent - Belgium
T +32 (0)9 331 00 70 - F +32 (0)9 331 01 46
[email protected]
www.UGent.be/admission
Getting acquainted with the culture
8
Academic master degrees
Attention: In the course catalogue all study programmes have been translated into English on
behalf of international students and researchers. However, this does not mean that the language
of instruction is automatically English as well; it is either Dutch or English.
Important!
More information
www.lowcountries.UGent.be
Bachelor programmes comprise 180 ECTS credits (3 years). Successful students are awarded the degree of bachelor.
Low Countries Studies is a programme for exchange students and other foreign students and
researchers who are already studying or working as a researcher at Ghent University and who
want to learn more about Flanders, Belgium and the Netherlands. The students are given a broad
overview of various aspects of Flemish society and everyday customs in Flanders.
Erasmus Mundus Master Courses are high-quality course programmes at master level, which were selected for funding by the European Commission. Each course programme is offered by a consortium of universities which are situated in different European countries. Students of an
Erasmus Mundus Master Course study in at least two of these countries. After successfully
completing the programme students are awarded a recognized double, multiple or joint diploma.
International Course Programme - ICP
Master programme organised by Ghent University and the Flemish Interuniversity Council (VLIRUOS). All programmes take up two academic years and lead to a MSc. degree. These courses focus
on specific problems of developing countries.
Credits
Credits are based on ECTS-principles. At Ghent University 60 credits constitute a full-time
programme of approximately one academic year. One credit equals 25 (max. 30) hours of
education, study and assessment activities.
To stimulate students to take responsibility for their own study progress, in Flanders a system of
'learning account' has been established recently. It is a means for the Flemish Government to have
an overview of the study progress of all students.
Detailed information can be found on www.UGent.be/en > education and study > study support >
learning account.
9
Minors van de faculteit Wetenschappen
De tweejarige masteropleidingen (na bachelor) van de faculteit
Wetenschappen hebben een omvang van 120 studiepunten (sp) en zijn telkens ruwweg opgevat volgens een structuur van 90+30 sp. De eerste 90 sp van elke masteropleiding gaan naar
vakken die een wetenschappelijke uitdieping van de gekozen
disciplin­e aanbieden. Binnen die 90 sp gaan ongeveer 30 sp naar
verplichte vakken, ongeveer 30 sp naar de masterproef en nog
ongeveer 30 sp gaan naar keuzevakken binnen de gekozen
disciplin­e. De overblijvende 30 sp zijn voorbehouden voor de minor
die een concrete voorbereiding op je latere professionele carrière
is. Bijna alle opleidingen bieden drie trajecten aan die, naargelang
het traject, voorbereiden op een loopbaan georiënteer­d op
onderwijs, onderzoek of het bedrijfsleven.
>> Minor Onderwijs
Met een masterdiploma op zak kan je gaan lesgeven in de hogere
jaren van het secundair onderwijs. Een Master of Science kan
wetenschapsvakken in het secundair onderwijs geven, maar moet
ook in het bezit zijn van een getuigschrift van pedagogische
bekwaamheid. De helft van de opleiding die tot dat getuigschrift
leidt kan je integreren in je masteropleiding, door voor de minor
Onderwijs te kiezen. Er zijn na het behalen van je masterdiploma
met deze minor verschillende mogelijkheden om je leraren­
opleiding te vervolledigen. Het is zelfs mogelijk in combinatie
met een baan als leerkracht.
>> Minor Economie en bedrijfskunde
Wil je als Master of Science een loopbaan uitbouwen in het
bedrijfsleven, dan is het goed vertrouwd te zijn met begrippen en basisconcepten die een belangrijke rol spelen in de bedrijfs­
economische wereld. In samenwerking met de faculteit Economie
en Bedrijfskunde is de minor Economie en bedrijfskunde
uitgewerk­t waarvan de vakken je inzicht geven in de werking van organisaties en bedrijven en de economische context. De minor besteedt aandacht aan verschillende actieterreinen:
algemene economie, financiële rapportering, bedrijfskunde, ondernemen, marketing ...
MINOR ONDERWIJS
ALGEMENE vakken
Krachtige leeromgevingen
Klasmanagement en reflectie
De leraar binnen school en maatschappij
6
6
6
VAKDIDACTIEK
Vakdidactiek wiskunde I Vakdidactiek wiskunde II Vakdidactiek fysica I Vakdidactiek fysica II Vakdidactiek chemie I Vakdidactiek chemie II Vakdidactiek biologie I
Vakdidactiek biologie II Vakdidactiek geografie I Vakdidactiek geografie II Vakdidactiek informatica I Vakdidactiek informatica II 6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
>> Onderzoeksgerichte minor
Wie gebeten is door de onderzoeksmicrobe en die weg verder wil inslaan, kan kiezen voor de minor Onderzoek. In deze minor
krijg je de kans om je nog dieper in te werken in je vakgebied of om verbanden met andere vakgebieden verder te verkennen.
De minor is dan ook een voortreffelijke voorbereiding op het doctoraat.
10
MINOR ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE
Vakken (24 tot 30 sp) te kiezen uit onderstaande lijst (max. 6 sp
mogen ook gekozen worden uit de studieprogramma's UGent):
Economie
Financiële en kostprijsrapportering in ondernemingen Bedrijfskunde Markten en prijzen
Conjunctuur en groei
Financiële markten en instellingen
Milieu-economie en -beleid
Organisatietheorie Maatschappelijk verantwoord ondernemen Inleiding tot ondernemerschap Bedrijfskundige vaardigheden Marketing management
6
6
5
6
6
5
4
5
4
4
4
5
11
Master in de wiskunde
Master in de wiskunde
Afstudeerrichtingen: zuivere wiskunde • wiskundige natuurkunde en sterrenkunde • toegepaste wiskunde ­
Minors: ONDERZOEK • ECONOMIE EN VERZEKERINGEN • ONDERWIJS
120 studiepunten w Voltijds of halftijds w Onderwijstaal: Nederlands w Diploma: Master OF SCIENCE
Toelatingsvoorwaarden
VOOR HOUDERS VAN EEN VLA AMS DIPLOMA
Inhoud
Arbeidsmarkt
Wiskunde is een zelfstandige wetenschap en tegelijkertijd een discipline die parallel loopt met de verschillende andere
wetenschappen en er voortdurend mee in wisselwerking staat. Wiskunde negeren blijkt onmogelijk in elke wetenschap die een bepaald niveau van exactheid heeft bereikt. Een voorbeeld: de spectaculaire vooruitgang van de moleculaire biologie heeft
niet alleen veel biologen maar ook grote wiskundigen geïnspireerd
om een boeiende wisselwerking tot stand te brengen. Daardoor
zijn heel wat nieuwe richtingen ontstaan, zowel in de wiskunde als in de biologie. Toch heeft de zuivere wiskunde, zonder toepassingen in wetenschap en techniek - hoe fantastisch die ook mogen zijn - op zichzelf al bestaansrecht.
Soms zijn toepassingen trouwens heel indirect en onverwacht:
sommige takken van zuivere wiskunde (zoals getaltheorie en
eindige meetkunde) blijken veel later wel degelijk van pas te
komen bij erg praktische toepassingen zoals coderen en decoderen.
Wiskunde is in feite al heel lang één van de meest fundamentele
uitingen van de mens in zijn streven om de wereld beter te
begrijpen. Daarom zal ze ook een essentieel element blijven van de cultuur die we aan de komende generaties doorgeven. De afgestudeerden van de opleiding Master in de wiskunde
kunnen terecht in het wetenschappelijk onderzoek, in het
onderwijs en in vele bedrijven waar onderzoek en ontwikkeling
een kernactiviteit vormen. Je belangrijkste troeven zijn je
vermogen om technische concepten aanschouwelijk te maken,
strategisch met complexe informatie om te gaan en creatief op
zoek te gaan naar nieuwe invalshoeken. Je training als wiskundige
in deze gebieden is dan ook bijzonder nuttig en sterk gewaardeerd, en geeft je vaak een voorsprong op collega’s uit andere
opleidingen. Naast onderzoek en onderwijs zijn wiskundigen zeer gegeerd in financiële instellingen, de ICT-branche en de
dienst­verlening (consultingbureaus …).
Opbouw
Een student die de masteropleiding Wiskunde volgt, heeft
voldoende maturiteit, mobiliteit en eigen interesses ontwikkeld om
een bewuste keuze te maken. Bijgevolg laat het studieprogramma
een ruime keuze.
Vooreerst kiest de student een afstudeerrichting die aansluit bij zijn/haar interesse:
–– Zuivere wiskunde
–– Wiskundige natuurkunde en sterrenkunde
–– Toegepaste wiskunde
In de afstudeervakken (30 sp) maakt de student kennis met de
verschillende onderzoeksdomeinen inherent aan zijn afstudeerrichting. De sterke onderzoeksdomeinen van de leden van de
onderwijsstaf komen in de drie afstudeerrichtingen tot uiting.
Er is ook een ruim aanbod van gevorderde keuzevakken (30 sp),
ondersteund door actieve onderzoekers en aansluitend bij hun
wetenschappelijk onderzoek. Hiermee komt de nadruk te liggen op verdiepende specialisatie binnen de afstudeerrichting.
Ook het onderwerp van de masterproef (30 sp) sluit inhoudelijk
aan bij de gekozen afstudeerrichting.
Het programmaschema wordt dan voltooid met vakken uit de
minor (30 sp) die overwegend verbredend of verdiepend kunnen
zijn, afhankelijk van de gekozen minor (Onderwijs, Onderzoek of Economie en verzekeringen). Studenten worden ook aangemoedigd om vakken te kiezen uit de opleidingsprogramma’s van andere Vlaamse universiteiten.
12
Master
Rechtstreeks:
AFSTUDEERVAKKEN
zuivere wiskunde
–– Ba wiskunde
Vijf vakken te kiezen uit:
Polaire ruimten Galoismeetkunde Differentiaalmeetkunde II Wiskundige logica II Cliffordanalyse Partiële differentiaalvergelijkingen Banachruimten en Banachalgebra's
Lineaire algebraïsche groepen Via voorbereidingsprogramma: (60 studiepunten)
––
––
––
––
Ba fysica en sterrenkunde
Ba fysica
Ba informatica
Ba ingenieurswetenschappen
MINOR ECONOMIE EN VERZEKERINGEN
30 studiepunten te selecteren uit:
Markten en prijzen Economie Verzekeringen Ondernemingsrecht Fiscaliteit Financiële en kostprijsrapportering in ondernemingen Investment Analysis
Financiële markten en instellingen Conjunctuur en groei Techniek van de levens- en ziekteverzekering Grondige studie aanvullende pensioenen Risicotheorie, schadeverzekeringen en herverzekeringen I Risicotheorie, schadeverzekeringen en herverzekeringen II Statistiek voor actuariële wiskunde 30
6
6
6
6
6
6
6
6
wiskundige natuurkunde en sterrenkunde
6
6
6
3
6
6
6
6
6
6
6
6
6
3
Vijf vakken te kiezen uit:
Partiële differentiaalvergelijkingen
Differentiaalmeetkunde II
Fysica van galaxieën
Astrofysische simulaties
Relativiteitstheorie
Differentiaalmeetkundige structuren en toepassingen Kwantumveldentheorie 6
6
6
6
6
6
6
toegepaste wiskunde
Vijf vakken te kiezen uit:
Partiële differentiaalvergelijkingen Computeralgebra Vaagheids- en onzekerheidsmodellen Numerieke methoden voor differentiaalvergelijkingen Financiële wiskunde: discrete stochastische modellen Statistical Inference
Stochastische processen
6
6
6
6
6
6
6
minors
onderwijs
economie en verzekeringeN
onderzoek
30
KEUZEVAKKEN
30
Vakken uit de opleidingsprogramma’s van de UGent of ander
academisch hoger onderwijs, waarvan minstens 18 sp
'wiskundevakken'
MASTERPROEF
30
Meer info
Adviescentrum voor Studenten
Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent
T 09 331 00 31 - [email protected]
www.UGent.be/adviescentrum
13
Master in de wiskunde
Master in de fysica en de sterrenkunde
Minors: zie p. 11
120 studiepunten w Voltijds of halftijds w Onderwijstaal: Nederlands w Diploma: Master OF SCIENCE
Lijst keuzevakken
Master in de wiskunde
Voorbereidingsprogramma (60 sp)
Wiskundige analyse III
Wiskundige analyse IV
Wiskundige analyse V
Algebra I
Projectieve meetkunde
Algebra II
Statistische modellen en data-analyse
Vakken uit de opleiding Bachelor in de wiskunde, afhankelijk van de vooropleiding van de student
14
6
6
6
6
6
6
6
18
Algebraïsche topologie en homologe algebra Polaire ruimten Galoismeetkunde Proof Theory
Transform Analysis
Cliffordanalyse Incidentiemeetkunde
Capita selecta in Geometry
Capita selecta in de algebra Infinitesimale analyse Codeertheorie Computeralgebra Differentiaalmeetkunde II Eindige meetkunde Continuum Mechanics
Relativiteitstheorie Differentiaalmeetkundige structuren en toepassingen Kosmologie en galaxievorming Inleiding tot de dynamica van atmosferen Kwantumveldentheorie Kwantumelektrodynamica Statistische fysica 1 Wiskundige aspecten van algemene relativiteitstheorie Algoritmische grafentheorie Berekenbaarheid en complexiteit Vaagheids- en onzekerheidsmodellen Capita selecta in soft computing Numerieke methoden voor differentiaalvergelijkingen Numerieke lineaire algebra Kwalitatieve oplossingstechnieken in wetenschappelijke modellering Benaderingsmethoden voor randwaardeproblemen Toegepaste functionaalanalyse Representatietheorie en toepassingen Financiële wiskunde: discrete stochastische modellen Financiële wiskunde: continue stochastische modellen Statistical Inference
Survival Analysis
Causality and Missing Data
Geschiedenis van de wiskunde Niet-perturbatieve kwantumchromodynamica Extragalactische sterrenkunde Astrofysische simulaties Partiële differentiaalvergelijkingen Phase Transitions in Logic and Combinatorics
Algebraïsche en analytische getaltheorie
Capita selecta in de analyse
Wiskundige logica II Banachruimten en Banachalgebra's
Lineaire algebraïsche groepen Fysica van galaxieën Stochastische processen 6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
De opleiding wordt gezamenlijk met de VUB georganiseerd. De expertise van beide instellingen wordt gebundeld en studenten
krijgen een ruimer aanbod aan keuzevakken, scriptieonderwerpen
enz.
inhoud
Het belang van de fysica in de huidige kennismaatschappij kan niet overschat worden en haar invloed is terug te vinden in talrijke
gebieden, in het bijzonder in de technologie en de geneeskunde.
Het onderzoeksdomein van de fysica en sterrenkunde is zeer uitgebreid en strekt zich uit van de wereld van het allerkleinste (de zogenaamde elementaire deeltjes) tot de studie van het allergrootste (het heelal). Zowel op nationaal als op internationaal
niveau is de fysica de bakermat van tal van belangrijke en innoverende concepten, modellen en technieken. Vele van die
innoverende fysische concepten en technieken hebben een interdisciplinair karakter dat duidelijk wordt geïllustreerd aan de
hand van het bestaan van levendige gespecialiseerde vakgebieden
als medische fysica en biofysica. Niet alleen de principes maar ook
de toepassingen van fysica zijn terug te vinden in vele aspecten
van onze kennismaatschappij. Heel veel wetenschappelijke
ontwikkelingen uit de fysica en sterrenkunde hebben hun weg van het laboratorium naar de technologische toepassingen in onze maatschappij gevonden. Er is geen enkele reden om aan te nemen waarom dat in de toekomst anders zou worden.
opbouw
Het curriculum voor de Master in de fysica en de sterrenkunde is gestoeld op de volgende principes: 30 sp voor vijf verplichte
algemene vakken, 30 sp voor de masterproef, 30 sp voor verdiepende of verbredende keuzevakken (minor), 30 sp voor
verdiepende keuzevakken. In het licht van de brede waaier aan
beroepsmogelijkheden kan er gekozen worden tussen drie minors:
Onderzoek, Onderwijs, Economie en bedrijfskunde.
Het is de bedoeling dat de studenten in het eerste semester van de masteropleiding de vijf verplichte vakken doorlopen. Die vijf
verplichte vakken geven een verdiepend overzicht van alle onderzoeksgebieden waarvoor aan de UGent expertise
voorhanden is. De vakken helpen om een weloverwogen keuze te
maken in de brede waaier aan onderzoeks­mogelijkheden.
Vanaf het tweede semester van het eerste masterjaar wordt een groot deel van de studietijd doorgebracht in één van de academische onderzoeksgroepen. In totaal kunnen studenten met de minor Onderzoek tot 60 sp aan verdiepende keuzevakken
volgen. Er worden minstens 10 sp gereserveerd voor een stage of
cursussen aan een universiteit of hogeschool buiten de UGent.
Studenten die kiezen voor de minor Onderwijs besteden 30 sp aan onderwijsgerelateerde vakken.
Studenten met de minor Economie en bedrijfskunde zullen 30 sp opvullen met bedrijfseconomische vakken.
Daarnaast kunnen de studenten uit de laatste twee minors nog
voor 30 sp aan verdiepende keuzevakken volgen.
arbeidsmarkt
De afgestudeerden van de opleiding Master in de fysica en de sterrenkunde zijn breed inzetbaar en kunnen terecht in het wetenschappelijk onderzoek, in het onderwijs en in vele bedrijven
waar onderzoek en ontwikkeling een kernactiviteit vormen. Je belangrijkste troeven zijn je probleemstellend en probleem­
oplossend denkvermogen, naast het conceptualiseren en het modelleren. Dat alles wordt uiteraard ondersteund door een grondige kennis van de fysica en van haar analytische methodologie. Fysici worden op grond van hun polyvalentie,
wetenschappelijke aanpak en analytisch denk- en redeneer­
vermogen gewaardeerd in binnen- en buitenland.
15
Master in de fysica en de sterrenkunde
120 studiepunten w Voltijds of halftijds w Onderwijstaal: Nederlands w Diploma: Master OF SCIENCE
Rechtstreeks:
–– Ba fysica en sterrenkunde
–– Ba fysica
Via voorbereidingsprogramma:
–– Ba wiskunde
–– Ba ingenieurswetenschappen
Master
ALGEMENE VAKKEN
30
Kwantumveldentheorie
Astrofysische simulaties
Computationele fysica
Vastestof- en nanofysica
Subatomic Physics II
6
6
6
6
6
minors
onderwijs
economie en bedrijfskunde
onderzoek (zie lijst keuzevakken en online Studiegids)
30
KEUZEVAKKEN
30
MASTERPROEF
30
Vakken voor min. 30 en max. 90 sp uit de opleiding Bachelor in de fysica en de sterrenkunde, afhankelijk van de vooropleiding van de student.
Minors: zie p. 11
Lijst keuzevakken
master in de fysica en de sterrenkunde
Toelatingsvoorwaarden
VOOR HOUDERS VAN EEN VLA AMS DIPLOMA
Voorbereidingsprogramma
Master in de wiskundige informatica
Physics and Chemistry of Nanostructures
6
Simulations and Modelling for the Nanoscale
6
Radioactiviteit en stralingsdosimetrie 6
Symmetriegroepen 6
Statistical Physics II
6
Kwantumelektrodynamica 6
Nuclear Methods in Material Research
6
Veeldeeltjesfysica 6
Structuuranalytische technieken in de vastestoffysica 6
Nuclear Instrumentation
6
Continuum Mechanics
6
Plasma Physics
6
Plasma Technology and Fusion Technology
6
Nucleaire astrofysica 6
Theoretische subatomaire fysica: kernen en nucleonen 6
Differentiaalmeetkunde II 6
6
Medical Physics
Inleiding tot de dynamica van atmosferen 6
Capita Selecta Solid-state Physics
6
Astrodeeltjesfysica 6
Optical Spectroscopy of Materials
4
Capita Selecta Particle Physics
6
Atomic and Molecular Physics
6
Observational Techniques in the Astronomy
6
Niet-perturbatieve kwantumchromodynamica 6
Kosmologie en galaxievorming 6
Elements of the History of Science
6
Magnetism: from Fundamentals to Nanoscale Dynamics
6
6
Radio Astronomy
Waves and Patterns in the Biophysics of Complex Systems
6
Luminescence
6
6
Computationele materiaalfysica Quantum Entanglement
6
Gevorderde veldentheorie 6
Elektrozwakke en sterke kracht 6
Extensions of the Standard Model
6
Niet lineaire dynamica en chaos 6
Experimental Techniques in Particle Physics
6
Object Oriented Programming (C++) for Physicists
6
Inleiding tot de kosmologie 6
6
Stellar Systems: Origin, Structure, Evolution
Algemene relativiteitstheorie 6
Simulation of Physics Phenomena and Detectors in Modern Physics6
inhoud
opbouw
Informatica is vandaag de dag alomtegenwoordig. Bij elke
administratie fungeert informatica als een essentieel element van de organisatie, ongeveer alle elektronische apparaten worden
gestuurd door software en via het internet heeft de informatica
haar intrede in de huiskamer gemaakt. Als gevolg daarvan is de
vraag naar hoog gekwalificeerde informatici enorm gestegen, in zoverre zelfs dat het aanbod de vraag niet kan bijhouden.
Anderzijds impliceert het groeiend maatschappelijke belang van
informatica een verhoogde eis naar kwaliteit, wat substantiële
consequenties heeft voor het opleidingsniveau van de informatici.
De masteropleiding Wiskundige informatica richt zich op de
wiskundige aspecten van de informatica en stelt de symbiose
tussen wiskunde en informatica centraal. Dat komt tot uiting in een aantal sterk verweven disciplines, zoals numerieke informatica, combinatorische informatica, computeralgebra,
softcomputing, formele informatica, cryptografie, codeertheorie. De masterproef biedt de student de mogelijkheid zich te verdiepen
en te bekwamen in de praktische toepassing van wiskundige
informatic­a op maatschappelijk relevante problemen afkomstig uit interdisciplinair wetenschappelijk onderzoek, de industrie, de bedrijfswereld en de openbare sector.
Het curriculum bestaat uit een basispakket van 90 sp dat door de student wordt aangevuld met een minor van 30 sp.
In het eerste masterjaar krijgt de student een pakket algemene
vakken van 36 sp, bestaande uit zes vakken van telkens 6 sp. De vakken omspannen het volledige vakgebied wiskundige informatica, evenwichtig opgedeeld in onafhankelijke delen. De bedoeling is de student een brede basisopleiding te geven in
het vakgebied zodat hij of zij in het tweede jaar een gemotiveerde
keuze kan maken voor de masterproef en specialiserende
keuzevakken.
Over de twee masterjaren heen worden 24 sp ingevuld door keuze­vakke­n. Naargelang de vooropleiding kan het zijn dat de
student aanvullende vakken zal moeten volgen die nodig zijn voor het succesvol volgen van de vakken uit het basispakket. Die aanvullende vakken zullen deel uitmaken van het pakket
keuzevakken.
Daarnaast zijn er 30 sp voorzien voor de minor. Studenten kunnen vakken kiezen die veeleer een verbredend dan wel een verdiepend karakter hebben. De student kan kiezen voor een minor Onderzoek, een minor Onderwijs of een minor Economie en bedrijfskunde. Binnen de minor Onderzoek is een verplichte stage voorzien van 6 sp.
In het tweede masterjaar worden 30 sp gerekend voor de
masterproef.
arbeidsmarkt
De afgestudeerden van de opleiding Master in de wiskundige
informatica kunnen terecht in het wetenschappelijk onderzoek, in het onderwijs en in vele bedrijven waar onderzoek en
ontwikkelin­g een kernactiviteit vormen. Je belangrijkste troeven
zijn je probleemstellend en probleemoplossend denkvermogen,
naast het conceptualiseren en modelleren, dat alles uiteraard
ondersteund door een grondige kennis van de wiskundige
informatica.
Meer info
Adviescentrum voor Studenten
Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent
T 09 331 00 31 - [email protected]
www.UGent.be/adviescentrum
16
17
Master in de wiskundige informatica
Master in de chemie
majors: Molecular and macromolecular design • Materials chemistrY • Analysis and characterisation •
Environmental chemistry (VUB)
MINORS: ONDERWIJS • ONDERZOEK EN ONTWIKKELING • INDUSTRIE EN MANAGEMENT
120 studiepunten w Voltijds of halftijds w Onderwijstaal: Nederlands w Diploma: Master OF SCIENCE
Lijst keuzevakken
master in de wiskundige informatica
Toelatingsvoorwaarden
VOOR HOUDERS VAN EEN VLA AMS DIPLOMA
Rechtstreeks:
–– Ba informatica
–– Ba wiskunde
–– Ba ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen
Master
ALGEMENE VAKKEN
Berekenbaarheid en complexiteit Herschrijfsystemen en symbolisch rekenen Discrete algoritmen Numerieke algoritmen Intelligente systemen Fundamenten van programmeertalen 36
6
6
6
6
6
6
Computational Biology
Numerieke methoden voor differentiaalvergelijkingen
Numerieke methoden voor rechtstreekse en inverse
randwaardeproblemen Computeralgebra Algoritmische grafentheorie Data Mining
Functionele en logische programmeertalen Proof Theory
Capita selecta in soft computing Wachtlijntheorie Beeldverwerking Compilers Informatiebeheer Algoritmen en datastructuren Informatiebeveiliging Informatietheorie minors
30
onderwijs
economie en bedrijfskunde
onderzoek (Stage: 6 sp + 24 sp uit de lijst keuzevakken Master in
de Wiskundige Informatica of uit het studieaanbod Vlaamse
Gemeenschap)
keuzevakken
24
(zie lijst keuzevakken en online Studiegids)
MASTERPROEF
30
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
De opleiding wordt gezamenlijk met de VUB georganiseerd. De expertise van beide instellingen wordt gebundeld en studenten
krijgen een ruimer aanbod aan majors, keuzevakken, scriptieonderwerpen enz.
inhoud
De levenskwaliteit zoals we die nu kennen is voor een groot deel te danken aan de ontwikkeling van de exacte wetenschappen en
van de chemie in het bijzonder. Het belang van de chemie is terug
te vinden in tal van domeinen zoals de geneeskunde, de farmacie, de biologie, de landbouw ... evenals in de industriële wereld waar
zowat alle bedrijfstakken op één of andere manier met chemie te maken hebben.
Ook voor de verdere ontwikkeling van de maatschappij staat vast
dat chemie een essentiële rol zal blijven spelen: de ontwikkeling
van duurzame productieprocessen, nieuwe ‘hightech’ materialen,
producten in de voeding en farmaceutische industrie, methodes
voor de bestrijding van ziektes, evenals oplossingen voor milieuproblematieken is immers onmogelijk zonder een fundamentele
wetenschappelijke kennis van de structuur van moleculen en van moleculaire processen en reacties.
opbouw
De opleiding Master in de chemie loopt over twee jaren en kan
voor een groot gedeelte worden ingevuld volgens de persoonlijke
interesse van de student. Ze is opgebouwd uit vier modules van elk
30 studiepunten, zijnde een gemeenschappelijke stam, een major,
een masterproef en een minor.
De gemeenschappelijke stam bevat vakken die ondersteunend,
verbredend of maatschappelijk gericht zijn en het belang aantonen van de chemie in de maatschappij en in andere wetenschappelijke
disciplines.
Voor het tweede pakket van 30 studiepunten wordt gekozen
tussen vier majors: Molecular and Macromolecular Design,
Materials Chemistry, Analysis and Characterisation en
Environmental Chemistry. Binnen elke major ligt de klemtoon op een specifiek deelgebied van de chemie.
De masterproef bestaat uit een onderzoekswerk in één van de
erkende onderzoeksdomeinen van de opleiding en vindt plaats in
het tweede masterjaar. De mogelijkheid dat een student deze proef
gedeeltelijk volbrengt tijdens een buitenlands verblijf is voorzien.
De minor laat de toekomstige Master in de chemie toe om zich
reeds tijdens de studies te oriënteren naar een bepaalde beroeps-
finaliteit (Onderwijs, Onderzoek en ontwikkeling, Industrie en
management). Het programma is zo opgesteld dat, ongeacht de keuze van de minor, een evenwaardig masterdiploma wordt
behaald.
Eén van de troeven van de opleiding is de aandacht voor internationalisering, waarvoor de opleiding door de ECTN
(European Chemistry Thematic Network) werd bekroond met een Euromasterlabel.
arbeidsmarkt
Omdat de opleiding chemie aan de Universiteit Gent een breedwetenschappelijke basis heeft, maar ook veel aandacht besteedt
aan de industriële en maatschappelijke context (nationaal en internationaal) waarin een chemicus moet functioneren, zijn de
mogelijkheden van een Master in de chemie op de arbeidsmarkt
zeer divers. Chemie is de belangrijkste industrietak voor de
Belgische economie en werkgelegenheid. Afgestudeerden kunnen terecht in het wetenschappelijk
onderzoek, leidinggevende functies opnemen in bedrijven, zowel
in de product­ontwikkeling, controle als in de kwaliteitszorg, of
kiezen voor een carrière in de dienstverlenende sector (inclusief
onderwijs). De belangrijkste troeven van de universitair gevormde
chemicus zijn hierbij zijn onderzoeksingesteldheid, zijn probleemoplossend vermogen en zijn polyvalentie.
Meer info
Adviescentrum voor Studenten
Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent
T 09 331 00 31 - [email protected]
www.UGent.be/adviescentrum
18
19
Master in de chemie
Master in de chemie
120 studiepunten w Voltijds of halftijds w Onderwijstaal: Nederlands/engels w Diploma: Master OF SCIENCE
Toelatingsvoorwaarden
VOOR HOUDERS VAN EEN VLA AMS DIPLOMA
Rechtstreeks:
–– Ba chemie
Via schakelprogramma: (90 studiepunten)
–– (professionele) Ba chemie
opleiding(en) oude structuur:
• gegradueerde chemie
Via voorbereidingsprogramma: (45-65 studiepunten)
––
––
––
––
––
––
Ba biochemie en biotechnologie
Ba bio-ingenieurswetenschappen
Ba biomedische wetenschappen
Ba diergeneeskunde
Ba farmaceutische wetenschappen
Ba ingenieurswetenschappen: chemische technologie en
materiaalkunde
–– Ba industriële wetenschappen: biochemie
–– Ba industriële wetenschappen: chemie
–– Ba industriële wetenschappen: milieukunde
Master
algemene vakken
Industrial Chemistry
Molecular Physical Chemistry
Chemometrics
Chemical Biology
Chemistry of the Environment
MAJORS
Molecular and macromolecular design
Computational Chemistry
Advanced NMR Spectroscopy: Application to Structure Analysis
Polymer Materials
Trends in Organic Chemistry
Advanced Inorganic Chemistry
Advanced Chromatography and Organic Mass Spectroscopy
Organometallics and Catalysis
Chemie der natuurproducten (VUB)
Medicinal Chemistry (VUB)
schakelprogramma
24
5
6
4
6
3
30
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Materials chemistry
Computational Chemistry
Advanced NMR Spectroscopy: Application to Structure Analysis
Polymer Materials
X-ray and Laser Spectroscopy
Advanced Inorganic Chemistry
Risk Assessment (VUB)
Surface Analysis
Solid State Chemistry
Heterogeneous Catalysis
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Analysis and characterisation
Surface Analysis
Advanced NMR Spectroscopy: Application to Structure Analysis
X-ray and Laser Spectroscopy
Advanced Electrochemical Methods
Mass Spectrometry & Isotopic Analysis
Advanced Chromatography and Organic Mass Spectroscopy
Risk Assessment (VUB)
Field Sampling and Analysis (VUB)
120 studiepunten w Voltijds of halftijds w Onderwijstaal: Nederlands/engels w Diploma: Master OF SCIENCE
6
6
6
6
6
6
6
6
Environmental Chemistry
Aquatic Environmental Chemistry
Environmental Analysis
Modelling of the Environment
Risk Assessment (VUB)
Mass Spectrometry & Isotopic Analysis
Advanced Chromatography and Organic Mass Spectroscopy
Field Sampling and Analysis (VUB)
Introduction to the Earth Atmosphere System Tropospheric and Stratospheric Chemistry and Global Change
6
6
6
6
6
6
6
3
3
MINORS
ONDERWIJS
INDUSTRIE EN MANAGEMENT (zie lijst keuzevakken en
30
Vakken voor 90 sp uit de opleiding Bachelor in de chemie, afhankelijk
van de vooropleiding van de student.
Voorbereidingsprogramma
Vakken voor min. 45 en max. 65 sp uit de opleiding Bachelor in de
chemie, afhankelijk van de vooropleiding van de student.
lijst keuzevakken
Master in de chemie
onderzoek en ontwikkeling
> UGent:
Bio-organic Chemistry
Polymers for Bio-related Applications
Advanced X-ray Spectroscopic Techniques for Chemical Analysis
Quantum Chemical Methods
Kunststofverwerking
Chemistry of Nanostructures
Synthesis Strategy
Nanoporeuze materialen
Advanced Polymer Chemistry
d-and f-Block Coordination Chemistry
Superconducting Materials
Advanced Supramolecular Chemistry and Self-Assembly
Archeometrie
Biogeochemistry
Asymmetric Synthesis
Structural Analysis by X-ray Diffraction
Peptidomimetics
> VUB:
Modelleren van stabiele isotopen
Advanced Thermal Analysis
Molecular Modelling
Synthesis and Structure of Peptides
Exposure to Contaminants via Food and the Environment:
Bioaccumulation
Density Functional Theory
Vloeibare kristallen
Geschiedenis van de chemie
BASISVAKKEN
Economie
Financiële en kostprijsrapportering in ondernemingen
KEUZEVAKKEN
Inleiding tot ondernemerschap
Innovation and Technology Management
Projectmanagement
Bedrijfskundige vaardigheden
Duurzame energie en rationeel energiegebruik
Rationeel materiaalgebruik
Milieurecht
Marketing management
Stage
Vaardigheden voor het chemiepracticum
Environmental Legislation
6
Vakken uit de studieprogramma's Vlaamse Gemeenschap
MASTERPROEF
20
30
6
3
3
3
6
6
4
4
4
4
4
5
4
6
6
4
3
online Studiegids)
keuzevakken
3
3
3
3
industrie en management
onderzoek en ontwikkeling (zie lijst keuzevakken
en online Studiegids)
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Meer info
Adviescentrum voor Studenten
Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent
T 09 331 00 31 - [email protected]
www.UGent.be/adviescentrum
21
Master of Chemistry
Master of Chemistry
Majors: molecular and macromolecular design • materials chemistry • analysis and characterisation •
environmental chemistry (vub)
Minors: INDUSTRY AND MANAGEMENT • RESEARCH AND DEVELOPMENT • EDUCATION
120 ECTS CREDITS w FULL-TIME OR PART-TIME w LANGUAGE: DUTCH/ENGLISH w DEGREE: MASTER OF SCIENCE
ADMISSION REQUIREMENTS
FOR INTERNATIONAL DEGREE STUDENTS
This course is offered jointly by Ghent University (UGent) and the Vrije Universiteit Brussel (VUB). Their expertise is combined and the students have a more elaborate choice of majors, elective
courses, thesis subjects, etc.
Course content
We owe a great part of our quality of life to the development of sciences, chemistry in particular. Its influence can be found in numerous different branches, such as medicine, biology,
agriculture, etc. The chemical impact is also omnipresent in the industrial world. Almost every branch has to do with chemistry
at some level: in the production process, in quality control, in product improvement, waste processing …
It can be assumed that chemistry will continue to play an essential
role in future developments of society. Indeed, innovation and the
development of new products and processes with an added value
are simply impossible without a fundamental knowledge of
sciences, the structure of molecules and insight into molecular
processes and reactions.
Course structure
The master programme of chemistry offers courses in English
and Dutch. It is possible to choose a complete curriculum of English courses.
The two-year master programme (120 credits) consists of four
modules, of 30 credits each. Each module comprises:
–– general courses (incl. elective courses)
–– a major
–– a master dissertation
–– a minor.
>> Master dissertation
In the second year, a research project (master dissertation) of 30 ECTS is scheduled. The master dissertation is a requirement for
every student to obtain a masters’ degree. The master dissertation
is an original piece of research work. It aims to develop and
strengthen the research capacity skills of the students. The student
selects a topic and is given guidance by a promoter or supervisor.
The master dissertation consists of a literature review part,
practical research and an original analysis of the topic. Students
have the possibility to do a part of their master dissertation
abroad.
Career perspectives
It is a fact that chemistry is involved in several industrial branches,
important for the economy and employment, such as chemical
industry, pharmaceutical industry, agriculture … Thanks to the
broadness of the scientific programme, master graduates in
chemistry are fit to apply for jobs in different sectors of industry
and their possibilities on the job market are very diverse.
Masters in chemistry can for instance be involved in scientific
research, product development, quality control … or they can take on managerial functions, and this in companies as well as in
government institutions. Besides that, they are also well prepared
for a career in the public sector (including education).
The most important assets of university graduated chemists are that they are research minded, have good problem solving
capacities and that they are polyvalent.
The course is open to students with at least a bachelor's degree in the
field of chemistry with minimum 180 credits.
LANGUAGE
More information regarding the required knowledge of English:
www.UGent.be/en > Education and study > Studying at Ghent
University: language proficiency
PRACTICAL INFORMATION
APPLICATION DEADLINE
General deadlines:
–– for students who need a visa: 1st of March
–– for students who do not need a visa: 1st of June
ENROLLING INSTITUTION
Ghent University
TUITION FEE
For full-time programme (60 ECTS credits/1 year):
–– standard tuition fee: € 596,30
–– reduced tuition fee for students from developing countries: € 80
(this fee does not include expenses such as course books, excursions,
travel expenses, etc.)
24
Industrial Chemistry Molecular Physical Chemistry Chemometrics Chemical Biology Chemistry of the Environment
5
6
4
6
3
MAJORS
MOLECULAR AND MACROMOLECULAR DESIGN
30
Computational Chemistry Advanced NMR Spectroscopy: Application to Structure Analysis Polymer Materials Trends in Organic Chemistry Advanced Inorganic Chemistry Advanced Chromatography and Organic Mass Spectroscopy Organometallics and Catalysis Organic Chemistry of Natural Products Medicinal Chemistry 6
6
6
6
6
6
6
6
6
MATERIALS CHEMISTRY Computational Chemistry Advanced NMR Spectroscopy: Application to Structure Analysis Polymer Materials X-ray and Laser Spectroscopy Advanced Inorganic Chemistry Risk Assessment Surface Analysis Solid State Chemistry Heterogeneous Catalysis
Surface Analysis Advanced NMR Spectroscopy: Application to Structure Analysis X-ray and Laser Spectroscopy Advanced Electrochemical Methods Mass Spectroscopy & Isotopic Analysis
Advanced Chromatography and Organic Mass Spectroscopy Risk Assessment Field Sampling and Analysis 6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
ENVIRONMENTAL CHEMISTRY
Aquatic Environmental Chemistry Environmental Analysis Modelling of the Environment Risk Assessment Mass Spectroscopy & Isotopic Analysis
Advanced Chromatography and Organic Mass Spectroscopy Field Sampling and Analysis Introduction to the Earth Atmosphere System Tropospheric and Stratospheric Chemistry and Global Change There are four different majors to be chosen from: molecular
and macromolecular design, materials chemistry, analysis and
characterisation, environmental chemistry (VUB). Each major is related with a specific subbranch of chemistry.
In the second year, a research project (master dissertation) is
scheduled. The topic of het master dissertation is in accordance
with the chosen major.
22
GENERAL COURSES
ANALYSIS AND CHARACTERISATION
The general courses (incl. elective courses) are, on the one hand,
general chemistry courses on an advanced level or, on the other
hand, general courses that are considered as essential for a master
in chemistry.
The minor is a reflection of a specific career branch (education,
research and development, industry and management). The minor
you choose has no impact on the final degree. Regardless of the minor, an equivalent master degree is obtained. The minor in research and development is particularly interesting
for English speaking students.
Master
Contact
Ghent University – Faculty of Sciences
International Relations Officer
K.L. Ledeganckstraat 35, B-9000 Gent
T +32 (0)9 264 50 43
MINORS
INDUSTRY AND MANAGEMENT
RESEARCH AND DEVELOPMENT
EDUCATION
6
6
6
6
6
6
3
3
3
30
ELECTIVE COURSES
6
Courses to be chosen from the study programmes of the Flemish
Community
MASTER DISSERTATION
30
23
Master in de biochemie en de biotechnologie
Majors: bio-informatica en systeembiologie • biochemie en structurele biologie • biomedische biotechnologie •
microbiële biotechnologie • plantenbiotechnologie
MINORS: ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE • ONDERWIJS • INTERDISCIPLINAIRE COMBINATIE • ONDERZOEK
Master in de biochemie en de biotechnologie
120 studiepunten w Voltijds of halftijds w Onderwijstaal: Nederlands/engels w Diploma: Master OF SCIENCE
Toelatingsvoorwaarden
VOOR HOUDERS VAN EEN VLA AMS DIPLOMA
Rechtstreeks:
inhoud
De kennis en de toepassingen van de biochemie en biotechnologie
vertonen een ongeziene expansie en openen perspectieven in
talrijke toepassingen zoals ontwikkeling van nieuwe genees­
middelen, nieuwe diagnosetechnieken, nieuwe therapieën, de
ontwikkeling van ziekteresistente planten, van droogteresistente
planten, van bacteriën met nieuwe interessante eigenschappen,
bionanotechnologie, biomaterialen, biocomputers. Die nieuwe
toepassingen zijn gestoeld op een doorgedreven kennis van de
moleculaire processen die aan de basis liggen van het verschijnsel
‘leven’ en de vaardigheid om de processen te beheersen en heel
inventief om te buigen tot toepassingen in talrijke domeinen van
de biologische wetenschappen, geneeskunde, farmacologische
wetenschappen, landbouw en toegepaste wetenschappen.
De opleiding Biochemie en biotechnologie bouwt op een uitgebreide onderzoekstraditie van biomedisch en planten­
biotechnologisch onderzoek met wereldfaam. Elk basishandboek
in de biologie verwijst naar het baanbrekend werk verricht aan de faculteit Wetenschappen van de UGent: de eerste volledige
sequentie van een RNA-virus (MS2), de eerste volledige sequentie
van een DNA-virus (SV40), de klonering van cytokines (inter­feronen, interleukines, TNF), het gebruik van Agrobacterium
tumefaciens om planten te transformeren, of de eerste insect- en bacterie-resistente planten. Ook het structuuronderzoek van eiwitten en het onderzoek naar microbiële diversiteit en
biotechno­logische exploitatie gebeuren op wereldtopniveau. Die onderzoekstradities zijn ongetwijfeld een kwaliteitslabel voor
het verworven diploma. Het technologiepark in Zwijnaarde is één
van de grootste concentraties in Europa van academische en
private biotechnologieactiviteiten. Dit zorgt voor een vruchtbare
symbiose van beide omgevingen van biotechnologisch onderzoek.
opbouw
De opleiding Master in de biochemie en de biotechnologie is
opgebouwd uit vier modules van elk 30 sp: een gemeenschappelijke stam (30 sp, ondersteunend, verbredend, maatschappelijk),
de major (30 sp, specialiserend), de minor (30 sp, verbredend) en de masterproef (30 sp, praktisch).
De opleiding biedt vijf specialiser­ende majors.
De major Biochemie en structurele biologie (BSB) focust op de
bepaling van de structuur van eiwitten en de studie van de werking
van moleculaire ‘machines’.
De major Bio-informatica en systeembiologie (BIS) is gebaseerd
op de recente noodzaak voor bio-informatica en computationele
biologie voor de verwerking van de grote hoeveelheid gegevens
van de biologische informatiestroom op de verschillende niveaus
(genoom, transcriptoom, proteoom, interactoo­m, signalosoom).
De major Biomedische biotechnologie (BIB) legt het verband
tussen de fundamenteel celbiologische en pathologische
processen (inflammatie, kanker, metabole ziektes) en heeft ook
aandacht voor toepassingen van biomedische aard zoals de
ontwikkeling van nieuwe vaccins en nieuwe therapieën.
24
De major Microbiële biotechnologie (MIB) bestudeert micro­biële
diversiteit en functionaliteit en wendt de fundamentele kennis van
de moleculaire genetica van micro-organismen zoals bacteriën,
gisten, schimmels en virussen aan voor een brede waaier aan
biotechnologische toepassingen.
De major Plantenbiotechnologie (PLB) richt zich op de ontwik­
ke­ling van biotechnologische toepassingen van planten in de landbouw (ziekte- en droogteresistentie), productie van
biobrandstof en de biosynthese van producten met geneeskundige
toepassingen.
De major wordt ondersteund door een project (6 sp) in de eerste
master en een masterproef (30 sp) die wordt ingericht in het
tweede semester van de tweede master.
In de minor Onderzoek kiezen de studenten naast hun major een
bijkomende minorspecialisatie uit de vijf vermelde majors, inclusief
een extra project. Als alternatief kunnen ze in de minor Onderwijs
een deel van de lerarenopleiding volgen, of in de minor Economie
en bedrijfskunde vertrouwd raken met aspecten van het bedrijfsleven, of in de minor Interdisciplinaire combinatie een major
combinere­n met een coherent geheel aan opleidingsonderdelen uit een ander onderzoeksgebied (bv. informatica, chemie,
ingenieurswetensc­happen ...).
arbeidsmarkt
Onderwijs en onderzoek in de biochemie en biotechnologie
vormen een uitgebreid internationaal en interdisciplinair netwerk
met een groot groeipotentieel en ongekende mogelijkheden voor
masters, doctoraatstudenten en postdoctorale onderzoekers. De combinatie van gedegen kennis van het verschijnsel leven, de experimentele vaardigheid en het interdisciplinaire karakter van de Master in de biochemie en de biotechnologie, maken
af­­­gestudeer­de­n gegeerd op de arbeidsmarkt voor onderzoek en
ontwikkeling in de farmaceutische industrie, cosmeticabedrijven,
laboratoria voor medische analyse, voedingsnijverheid,
fermentatie­nijverheid, agro-industrie, petrochemische industrie,
chemische industrie, biotechnologische bedrijven, milieutechnologisch­e bedrijven, en openbare diensten voor water­
zuiverin­g, milieu, regelgeving, patentbureaus, en financiële
adviezen.
–– Ba biochemie en biotechnologie
–– Ma biochemie
–– Ma industriële wetenschappen: biochemie
Via schakelprogramma: (90 studiepunten)
–– Ba agro- en biotechnologie, afstudeerrichting biotechnologie
–– Ba biomedische laboratoriumtechnologie
–– (professionele) Ba chemie
opleiding(en) oude structuur:
• gegradueerde chemie
• gegradueerde medische laboratoriumtechnologie
schakelprogramma
Vakken voor 90 sp uit de opleiding Bachelor in de biochemie en de
biotechnologie, afhankelijk van de vooropleiding van de student.
Voorbereidingsprogramma
Vakken voor min. 15 en max. 60 sp uit de opleiding Bachelor in de
biochemie en de biotechnologie, afhankelijk van de vooropleiding
van de student.
Via voorbereidingsprogramma: (15-60 studiepunten)
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
Ba biologie
Ba chemie
Ba fysica
Ba fysica en sterrenkunde
Ba geologie
Ba geografie
Ba geografie en geomatica
Ba informatica
Ba wiskunde
Ba bio-ingenieurswetenschappen
Ba biomedische wetenschappen
Ba diergeneeskunde Ba farmaceutische wetenschappen
Ba geneeskunde
Ba ingenieurswetenschappen
Ba biowetenschappen
Ba industriële wetenschappen: chemie
Ba industriële wetenschappen: milieukunde
Meer info
Adviescentrum voor Studenten
Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent
T 09 331 00 31 - [email protected]
www.UGent.be/adviescentrum
25
Master in de biochemie en de biotechnologie
Master of Biochemistry and Biotechnology
120 studiepunten w Voltijds of halftijds w Onderwijstaal: Nederlands/engels w Diploma: Master OF SCIENCE
PLANTENBIOTECHNOLOGIE (PLB)
Master
ALGEMENE VAKKEN
Structuur en functie van biologische macromoleculen
Bio-informatica 2
Science Communication
Biostatistiek
Biotechnology and Society
Systems Biology
Biotechnologie: bioveiligheid, GMP en intellectuele eigendom
Bioethics
Voorbereiding masterproef
Majors
BIO-INFORMATICA EN SYSTEEM­BIOLOGIE (BIS)
Programming for Bio-informatics
Comparative Genomics
Structural Bio-informatics
Bioinformatics Algorithms
Project bio-informatica en systeembiologie
Computational Biology and Modelling of Biological Systems
Data Mining
Databases for Bioinformatics
30
6
3
3
3
3
3
3
3
3
30
6
3
3
3
6
3
3
3
BIOCHEMIE EN STRUCTURELE BIOLOGIE (BSB)
Proteomics
Biomolecular Production Methods
Drug Design
Experimental Structural Biology
Project biochemie en structurele biologie
Biomembranes
Metabolic Engineering
Glycobiology
3
3
3
6
6
3
3
3
BIOMEDISCHE BIOTECHNOLOGIE (BIB)
Molecular Pathophysiology and Experimental Therapy
Transgeneticis of Animal Model Organisms
Experimental Molecular Cell Biology
Project biomedische biotechnologie
Human Genetics and Genetic Diseases
Molecular Cancer Biology
Neurobiology
3
3
3
3
3
6
3
3
3
Plant Environment Interactions
Plant Biotic Interactions
The Plant Cell
Plant Growth and Development
Molecular Plant Breeding
Project plantenbiotechnologie
Plant onderzoekstechnologieën
The Plant Factory
Functional Plant Genomics
MINors
onderwijs
economie en bedrijfskundE
onderzoek (zie lijst keuzevakken en online Studiegids)
interdisciplinaire combinatie
3
3
3
3
3
6
3
3
3
30
Deze minor wordt op individuele basis gemotiveerd en samengesteld als een coherent pakket vakken inhoudelijk verschillend van de
gemeenschappelijke en minor/major vakken van de Bachelor en Master
biochemie en biotechnologie uit één van de volgende opleidingen:
chemie, biologie, informatica, farmaceutische wetenschappen,
biomedische wetenschappen, bio-ingenieurswetenschappen,
ingenieurswetenschappen.
MASTERPROEF
30
Het onderwerp van de masterproef sluit in de regel aan bij de gekozen major.
Lijst Keuzevakken
master in de biochemie en biotechnologie
6
6
3
6
3
3
3
MICROBIëLE BIOTECHNOLOGIE (MIB)
Food Microbiology and Safety
Plant Biotic Interactions
Host-Virus Interactions
Microbial Genomics
Molecular Microbial Ecology
Project microbiële biotechnologie
Metabolic Engineering
Bacterial Biotechnology
Fungal Biotechnology
MAJORS/MINORS: BIO-INFORMATICS AND SYSTEM BIOLOGY • BIOCHEMISTRY AND STRUCTURAL BIOLOGY • BIOMEDICAL BIOTECHNOLOGY • MICROBIAL BIOTECHNOLOGY • PLANT BIOTECHNOLOGY
MINORS: RESEARCH • INTERDISCIPLINARY COMBINATION • EDUCATION • ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION
Advanced Programming in Bio-informatics
Molecular and Experimental Immunology
Biotechnological Techniques in Medical Diagnostics
Biopharmacy
Cellular Stress, Cell Death and Senescence
Molecular Endocrinology
Bionanotechnology
Molecular Phylogeny
Host-Parasite Interactions
Unix System for Bio-informatics Environment
The Eukaryotic Cell Cycle
Epigenetics
Phytopathology
Metabolomics
Molecular Simulations of Biosystems
Current Topics in Microbiology
Advanced Experimental Macromolecular X-ray Crystallography
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Course content
The master of Biochemistry and Biotechnology offers scientists not
only a thorough knowledge of biochemistry, molecular biology,
genetics, cell biology and physiology but also the ability to use
biochemical and biotechnological techniques in a creative and
inventive manner on plants, animals or humans. The students are also initiated in the interesting world of bioinformatics.
The training in biochemistry and biotechnology also has a social
dimension: to apply research and knowledge in favour of humanity
and society. This social involvement is reflected in research on the
origin and treatment of all kinds of illnesses (such as cancer,
chronic inflammation and metabolic diseases), research on the
improvement of plants (sustainable food production, production of food with improved nutritional quality, production of bio-fuels)
and research on the use of micro-organisms in certain chemical
processes (detoxification of contaminants).
There is a close interaction between education and research in the biochemistry and biotechnology programme, based on a strong and world-famous research tradition of the three
departments involved.
Course structure
The master programme of biochemistry and biotechnology offers
courses in English and Dutch. It is possible to choose a complete
curriculum of English courses.
The two-year master programme (120 credits) consists of four
modules of 30 ECTS credits each:
–– common general courses (30 ECTS, general, broadening);
–– major course package (30 ECTS, specialising);
–– minor course package (30 ECTS, broadening);
–– master dissertation (30 ECTS, practical training).
The master programme offers five specialising majors:
–– the major Bio-informatics and system biology is based on the recent need for bio-computing and computational biology
for the processing of the vast amount of data generated from
the biological information flow on different levels (genome,
transcriptome, proteome, interactome, signalosome);
–– the major Biochemistry and structural biology focuses on the determination of protein structures and the study of the functioning of molecular `machines';
–– the major Biomedical biotechnology studies the relation
between basic cell biological processes and pathological
processes (inflammation, cancer, metabolic illnesses) and pays also attention to biomedical applications such as the
development of new vaccines and new therapies;
–– the major Microbial biotechnology studies microbial diversity
and functionality and applies the fundamental knowledge of
the molecular genetics of micro organisms such as bacteria,
yeast, moulds and viruses in a broad variety of biotechnological
applications;
–– the major Plant biotechnology aims at the development of biotechnological applications of plants in agriculture (e.g. disease
resistance or drought tolerance), production of bio fuels and
the biosynthesis of products with medical applications.
The master programme offers four broadening minors:
–– The minor Research offers the students an extra speciality,
chosen from the remaining majors and offers an extra training
period (this minor is particularly interesting for English
speaking students);
–– The minor Interdisciplinary combination permits to combine
a major with a coherent package of courses from a different
field (informatics, chemistry, engineering sciences,...);
–– The minor Education offers a part of the secondary teacher
training;
–– The minor Economics and Business Administration offers an introduction to different aspects of business life.
>> Master dissertation
In the second year, a research project (master dissertation) of 30 ECTS is scheduled. The master dissertation is a requirement for
every student to obtain a masters’ degree. The master dissertation
is an original piece of research work. It aims to develop and
strengthen the research capacity skills of the students. The student
selects a topic and is given guidance by a promoter or supervisor.
The master dissertation consists of a literature review part,
practical research and an original analysis of the topic.
Career perspectives
A very large number of the current graduates in biochemistry and biotechnology (between 40-60% in the past 5 years), start
doctoral studies and most of them graduate successfully. Ghent
University has a strong research tradition in the domain of
biochemistry and biotechnology, which leads to highly qualified
PhDs in an internationally competitive research environment. Later, these doctors find their way to national and international
universities, research institutions and a growing number of young
biotechnological companies.
The use of biochemical and biotechnological methods and
production strategies increases in health care, the environmental
sector, food industry, the agricultural industry, the chemical industry.
This implies that there is and will be a demand for academically
educated, but also practically trained biochemists and bio­­­
technologists. Given the broad scientific basic education, the
combination of chemistry and biology, the practical and researchoriented aspects of the study programme, the biochemist and the
biotechnologist are well trained for the jobmarket.
The fields of employment are scientific research at universities,
research centers, R&D in companies, the pharmaceutical industry,
cosmetics companies, laboratories for medical analysis, the food
industry, fermentation industry, agricultural industry, petrochemical
industry, chemical industry, biotechnological companies, companies
in environmental technology, public services for water treatment,
the environmental sector.
Finally, graduates in biochemistry and biotechnology often end up in education, both at the level of the secondary schools (for masters)
and at the level of the colleges of higher education (for doctors).
The major is supported by a training period (6 ECTS) in the first
master and a master test (30 ECTS) in the second semester of the second master.
26
27
Master of Biochemistry and Biotechnology
120 ECTS CREDITS w FULL-TIME OR PART-TIME w LANGUAGE: DUTCH/ENGLISH w DEGREE: MASTER OF SCIENCE
ADMISSION REQUIREMENTS
FOR INTERNATIONAL DEGREE STUDENTS
The course is open to students with at least a Bachelor degree in the
field of biochemistry and biotechnology with minimum 180 credits.
LANGUAGE
More information regarding the required knowledge of English:
www.UGent.be/en > Education and study > Studying at Ghent
University: language proficiency
Master of Biochemistry and Biotechnology
120 ECTS CREDITS w FULL-TIME OR PART-TIME w LANGUAGE: DUTCH/ENGLISH w DEGREE: MASTER OF SCIENCE
PRACTICAL INFORMATION
APPLICATION DEADLINE
GENERAL COURSES
General deadlines:
–– for students who need a visa: 1st of March
–– for students who do not need a visa: 1st of June
Structure and Function of Biological Macromolecules Bio-informatics 2 Science Communication Biostatistics Biotechnology and Society Systems Biology Biotechnology: Biosafety, GMP and Intellectual Property Bioethics Preparation of Master Dissertation ENROLLING INSTITUTION
Ghent University
TUITION FEE
For full-time programme (60 ECTS credits/1 year):
–– standard tuition fee: € 596,30
–– reduced tuition fee for students from developing countries: € 80
(this fee does not include expenses such as course books, excursions,
travel expenses, etc.)
PLANT BIOTECHNOLOGY
Master
MAJORS
BIO-INFORMATICS AND SYSTEM BIOLOGY
Programming for Bio-informatics Comparative Genomics Structural Bio-informatics Bio-informatics Algorithms Project Bio-informatics znf Systems Biology
Computational Biology and Modelling of Biological Systems Data Mining Databases for Bio-informatics 30
6
3
3
3
3
3
3
3
3
30
6
3
3
3
6
3
3
3
Plant Environment Interactions Plant Biotic Interactions The Plant Cell Plant Growth and Development Molecular Plant Breeding Project Plant Biotechnology
Plant Research Technologies The Plant Factory Functional Plant Genomics 3
3
3
3
3
6
3
3
3
MINORS
RESEARCH
INTERDISCIPLINARY COMBINATION
EDUCATION
ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION
30
MASTER DISSERTATION
30
BIOCHEMISTRY AND STRUCTURAL BIOLOGY
Proteomics Biomolecular Production Methods Drug Design Experimental Structural Biology Project Biochemistry and Structural Biology
Biomembranes Metabolic Engineering Glycobiology 3
3
3
6
6
3
3
3
BIOMEDICAL BIOTECHNOLOGY
Molecular Pathophysiology and Experimental Therapy Transgenetics of Animal Model Organisms Experimental Molecular Cell Biology Project Biomedical Biotechnology
Human Genetics and Genetic Diseases Molecular Cancer Biology Neurobiology 6
6
3
6
3
3
3
MICROBIAL BIOTECHNOLOGY
Food Microbiology and Safety Plant Biotic Interactions Host-Virus Interactions Microbial Genomics Molecular Microbial Ecology Project Microbial Biotechnology
Metabolic Engineering Bacterial Biotechnology Fungal Biotechnology 3
3
3
3
3
6
3
3
3
Contact
Ghent University – Faculty of Sciences
International Relations Officer
K.L. Ledeganckstraat 35, B-9000 Gent
T +32 (0)9 264 50 43
28
29
Master in de biologie
Master in de biologie
Majors: Algemene biologie • biodiversiteit en evolutionaire biologie • GLOBAL CHANGE ECOLOGIE • functionele biologie
Minors: zie p. 11
120 studiepunten w Voltijds of halftijds w Onderwijstaal: Nederlands/engels w Diploma: Master OF SCIENCE
Toelatingsvoorwaarden
VOOR HOUDERS VAN EEN VLA AMS DIPLOMA
inhoud
De biologie heeft, als studie van het leven, een verregaande
invloed op talrijke domeinen binnen de wetenschap en de maat­­schappij. Het onderzoeksdomein van de biologie zelf is zeer breed, en bestrijkt de diversiteit aan levensvormen en de
verschillend­e organisatieniveaus van het leven, gaande van de cel tot uit­gestrekte ecosystemen en de biosfeer. Actuele thema’s en uitdagingen zoals de bescherming van bedreigde dier- en
plantensoorte­n, global change, duurzaamheid, kloneren van
organismen, gevaarlijke ziekten en medische vooruitgang vinden
hun wortels in de biologie. De biologie vormt tevens de bron van
talrijke conceptuele innovaties en technologische ontwikkelingen
die geleid hebben tot nieuwe disciplines zoals de moleculaire
biologie en biotechnologie. Dankzij de vele raakvlakken met deze
en andere wetenschappelijke disciplines zoals chemie, geologie,
geografie en fysica, vormt de biologie een steeds evoluerend en
boeiend studiedomein waarvan de ontwikkeling hand in hand gaat met brede maatschappelijke ontwikkelingen en uitdagingen.
opbouw
Het curriculum van de tweejarige masteropleiding Biologie is
opgebouwd rond volgende deelprogramma’s: 18 sp voor vier
gemeenschappelijke vakken, 30 sp voor de masterproef, 42 sp voor major-specifieke vakken, en 30 sp voor keuzevakken (minor).
De gemeenschappelijke vakken bereiden je voor op de majorinvulling en op de masterproef.
Afhankelijk van je keuze van de minor (zie verder), kies je in het eerste masterjaar één major uit een aanbod van vakken
georganiseerd in vier majors: Algemene biologie, Biodiversiteit en evolutionaire biologie, global change ecologie of functionele
biologie. (De majors geven een verdiepend inzicht in alle onderzoeksgebieden die gesteund worden door de onderzoeksexpertise
30
Plant Developmental Biology
Biology of Ageing
Physiological Regulation in Plants
Physiological Regulation in Animals
Functional Biotic Interactions
Functional Abiotic Interactions
Model Organisms
Bioethics
Rechtstreeks:
aanwezig binnen de UGent, en laten je toe om je in één van deze
onderzoeksdomeinen te specialiseren.)
Studenten die opteren om zich toe te spitsen op het verwerven van onderzoekscompetenties, kiezen in combinatie met de minor
onderzoek, één van volgende majors : Biodiversiteit en evolutionaire biologie, global change ecologie of functionele biologie. Wie een onderwijs- of bedrijfskundig profiel nastreeft, volgt in
combinatie met de respectievelijke minors Onderwijs en Economie
en Bedrijfskunde de major algemene biologie.
De masterproef situeert zich binnen een onderzoeksgebied dat
gespreid kan zijn over de vier majors. De meeste masterproeven
kaderen in lopende nationale of internationale (Europese)
projecten, soms gebeurt het onderzoek in samenwerking met
binnen- en buitenlandse (onderzoeks)instellingen. Masterproeven
kunnen ook de resultaten van projecten verder exploiteren of zelfs een prospectief karakter hebben.
arbeidsmarkt
Als afgestudeerde Master in de biologie kan je terecht in een brede
waaier aan jobs. Dit kan zijn in het wetenschappelijk onderzoek
aan universiteiten of wetenschappelijke instellingen, in het
secundair en hoger onderwijs, in advies- en beleidsfuncties bij de
overheid en in bedrijven waar onderzoek en ontwikkeling een
kernactiviteit vormen. Ook bedrijven die instaan voor verkoop van producten gerelateerd aan biologisch, biotechnologisch of
biomedisch onderzoek zijn potentiële werkgevers. Je belangrijkste
troeven zijn je probleemherkennend en probleemoplossend
denkvermogen, naast een goed observatievermogen, praktische
vaardigheden en een holistische aanpak. Dit alles wordt uiteraard
ondersteund door een grondige kennis van de biologie en haar
deeldisciplines, zowel op theoretisch en conceptueel vlak als op
het vlak van technische/praktische competenties. Biologen worden
op grond van hun polyvalentie, wetenschappelijke aanpak en
observatievermogen gewaardeerd in binnen- en buitenland, zowel binnen als buiten de biologische wereld.
–– Ba biologie
Via schakelprogramma: (90 studiepunten)
–– (professionele) Ba chemie
opleiding(en) oude structuur:
• gegradueerde chemie
biodiversiteit en evolutionaire biologie
min. 5 sp met ref (a)
Taxonomy and Systematics
Phylogenetics
Integrated Biodiversity research Project
Biodiversity Patterns in Space and Time
Paleobiology
Biodiversity Conservation
Microevolution and Speciation
Evolutionary Morphology of Animals (a)
Evolutionary Morphology of Plants (a)
Evolutionary Developmental Biology
Via voorbereidingsprogramma: (15-90 studiepunten)
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
5
4
5
5
6
6
3
3
Ba biochemie en biotechnologie
Ba chemie
Ba geologie
Ba geografie
Ba geografie en geomatica
Ba fysica
Ba fysica en sterrenkunde
Ba informatica
Ba wiskunde
Ba bio-ingenieurswetenschappen
Ba biomedische wetenschappen
Ba geneeskunde
Ba diergeneeskunde
Ba farmaceutische wetenschappen
Ba industriële wetenschappen: chemie
4
4
5
4
5
4
6
5
5
5
global change ecologie
Climate Change
Spatial Ecology
Ecosystem Dynamics
Ecosystem Functioning
Behavioural Ecology
Ecological Modelling
Conservation Genetics
Ecosystem Management and Services
4
5
5
5
4
7
5
7
FUNCTIONELE BIOLOGIE
MASTER
ALGEMENE VAKKEN
Advanced Biostatistics
Computational Biosciences
Academic Grant Writing
Scientific Communication
Majors
ALGEMENE BIOLOGIE min. 5 sp met ref (a)
Taxonomy and Systematics
Phylogenetics
Integrated Biodiversity research Project
Biodiversity Patterns in Space and Time
Paleobiology
Biodiversity Conservation
Microevolution and Speciation
Evolutionary Morphology of Animals (a)
Evolutionary Morphology of Plants (a) Evolutionary Developmental Biology
Climate Change
Spatial Ecology
Ecosystem Dynamics
Ecosystem Functioning
Behavioural Ecology
Ecological Modelling
Conservation Genetics
Ecosystem Management and Services
18
5
5
3
5
42
4
4
5
4
5
4
6
5
5
5
4
5
5
5
4
7
5
7
Plant Developmental Biology
Evolutionary Developmental Biology of Animals
Biology of Ageing
Physiological Regulation in Plants
Physiological Regulation in Animals
Functional Biotic Interactions
Functional Abiotic Interactions
Model Organisms
Bioethics
5
5
4
5
5
6
6
3
3
MINors
30
Slechts één van volgende combinaties tussen minors en majors
kan worden gekozen:
Minor onderwijs - Major algemene biologie
Minor economie en bedrijfskunde - Major algemene biologie
Minor onderzoek - Major biodiversiteit en evolutionaire biologie
Minor onderzoek - Major Global Change ecologie
Minor onderzoek - Major functionele biologie
onderwijs
economie en bedrijfskunde
onderzoek
Vakken uit de lijst voor de minor Onderzoek voor Master in de biologie,
of uit de lijst major algemene biologie, of uit opleidingsprogramma’s van de universiteiten van de Vlaamse Gemeenschap
MASTERPROEF
30
31
Master in de biologie
Master of Biology
120 studiepunten w Voltijds of halftijds w Onderwijstaal: Nederlands/engels w Diploma: Master OF SCIENCE
schakelprogramma
Vakken voor 90 sp uit de opleiding Bachelor in de biologie,
afhankelijk van de vooropleiding van de student.
Voorbereidingsprogramma
Vakken voor min. 15 en max. 90 sp uit de opleiding Bachelor in de
biologie, afhankelijk van de vooropleiding van de student.
MAJORS: GENERAL BIOLOGY • BIODIVERSITY and evolutionary biology • GLOBAL CHANGE ECOLOGY • FUNCTIONAL BIOLOGY
MINORS: RESEARCH • ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION • EDUCATION
lijst keuzevakken
MINOR ONDERZOEK - MASTER IN DE BIOLOGIE
Beroepsstage
5
Biological Excursions in the Human Brain
5
5
Evolution of Primates and Paleo-anthropology
Immunology and Pathology
5
Insect Physiology
5
International Course
5
Limnology
5
Marine Ecology
5
Microbial Ecology
5
Molecular Plant Physiology
5
Multivariate Data Analysis
5
Mycology: Basidiomycota
5
Ornithology
5
Paleobiology of Micro-organisms
5
Phylogenetics of selected Seed Plant Families and Genera
5
Pterodology
5
Teledetectie: beeldregistratie en -verwerking
5
5
Plant and Vegetation Ecology
5
Structural and Functional Morphology of Spermatophytes
Diversity and Evolution of the Metazoan Phyla
5
Biodiversity of Aquatic Food Webs: from Algae to Marine Mammals 6
Laboratory Animal Science I
5
Laboratory Animal Science II
5
Advanced Cell Biology
5
Functional Diversity of Prokaryotes
4
5
Practical Plant Anatomy
Tools for the Exploration of Prokaryote Diversity
4
Course content
The MSc in Biology has a far-reaching influence on numerous areas
within science and society. The research domain of biology itself is
very broad, and covers the complete spectrum of the diversity of
the formation of life and the different organisation levels of life,
ranging from a cell to the eco-system and biosphere level.
Actual topics and challenges such as protection of endangered
species, global change, sustainability, cloning of organisms,
dangerous diseases and medical progress have their roots in biology.
Biology also contributes to numerous conceptual innovations that lead towards new disciplines such as the molecular biology
and biotechnology.
Biology forms an exciting study domain that is constantly in
evolution thanks to close interaction with a broad range of scientific disciplines such as chemistry, geology, geography and physics.
One combination between minors and majors is possible:
–– Minor Education - Major General Biology
–– Minor Economics and Business Administration - Major General Biology
–– Minor Research - Major Biodiversity and Evolutionary Biology
–– Minor Research - Major Global Change Ecology
–– Minor Research - Major Functional Biology.
Career perspectives
As a graduate of the master of Biology you can work on scientific
research in universities or scientific research institutions, at
secondary or higher education level, in counseling or managerial
functions with the government and in companies where research
and development is the core business.
Course structure
The master programme of biology offers courses in English and
Dutch. It is possible to choose a complete curriculum of English
courses.
The two-year master programme (120 credits) consists of the
following parts:
–– 18 credits for four general courses;
–– 30 credits for the master dissertation;
–– 42 credits for major courses;
–– 30 credits for minor (elective) courses.
The general courses prepare you for the right choice of your major
courses and your master dissertation.
In the first year of the master programme you select one major
from a total of four:
–– General Biology
–– Biodiversity and Evolutionary Biology
–– Global Change Ecology
–– Functional biology
This major allows you to improve your profound knowledge of the areas of research expertise of Ghent University.
>> Master dissertation
The master dissertation is situated within the research area of
major course package you have chosen . Most master dissertations fit the current national or international
(research) projects. However, your master dissertation can also
exploit the results of specific projects or it can even have a
prospective character regarding future projects.
Meer info
Adviescentrum voor Studenten
Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent
T 09 331 00 31 - [email protected]
www.UGent.be/adviescentrum
32
Besides your two major course packages, you can also choose from three minor course packages. It consists of 30 credits of
broadening elective courses, offered within the same master
programme of Biology or offered by another Flemish University.
33
Master of Biology
Master in de geologie
Majors: GEOLOGIE VAN bekkenS (geology of basins) • bodem en grondwater (soil and groundwater)
MINORS: ONDERZOEK EN ONDERNEMING • ONDERWIJS • ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE
120 ECTS CREDITS w FULL-TIME OR PART-TIME w LANGUAGE: DUTCH/ENGLISH w DEGREE: MASTER
ADMISSION REQUIREMENTS
FOR INTERNATIONAL DEGREE STUDENTS
Conservation Genetics
Ecosystem Management and Services
Plant Developmental Biology
Biology of Ageing
Physiological Regulation in Plants
Physiological Regulation in Animals
Functional Biotic Interactions
Functional Abiotic Interactions
Model Organisms
Bioethics
The course is open to students with at least a Bachelor degree in the
field of biology with minimum 180 credits.
LANGUAGE
More information regarding the required knowledge of English:
www.UGent.be/en > Education and study > Studying at Ghent
University: language proficiency
BIODIVERSITY AND EVOLUTIONARY BIOLOGy
min. 5 credit units with ref (a)
Taxonomy and Systematics
Phylogenetics
Integrated Biodiversity research Project
Biodiversity Patterns in Space and Time
Paleobiology
Biodiversity Conservation
Microevolution and Speciation
Evolutionary Morphology of Animals (a)
Evolutionary Morphology of Plants (a)
Evolutionary Developmental Biology
PRACTICAL INFORMATION
APPLICATION DEADLINE
General deadlines:
–– for students who need a visa: 1st of March
–– for students who do not need a visa: 1st of June
ENROLLING INSTITUTION
global change ecology
Ghent University
TUITION FEE
For full-time programme (60 ECTS credits/1 year):
–– standard tuition fee: € 596,30
–– reduced tuition fee for students from developing countries: € 80
(this fee does not include expenses such as course books, excursions,
travel expenses, etc.)
Climate Change
Spatial Ecology
Ecosystem Dynamics
Ecosystem Functioning
Behavioural Ecology
Ecological Modelling
Conservation Genetics
Ecosystem Management and Services
FUNCTIONAL BIOLOGY
Master
GENERAL COURSES Advanced Biostatistics
Computational Biosciences
Academic Grant Writing
Scientific Communication
MAJORS general BIOLOGy min. 5 credit units with ref (a)
Taxonomy and Systematics
Phylogenetics
Integrated Biodiversity research Project
Biodiversity Patterns in Space and Time
Paleobiology
Biodiversity Conservation
Microevolution and Speciation
Evolutionary Morphology of Animals (a)
Evolutionary Morphology of Plants (a) Evolutionary Developmental Biology
Climate Change
Spatial Ecology
Ecosystem Dynamics
Ecosystem Functioning
Behavioural Ecology
Ecological Modelling
34
5
7
5
4
5
5
6
6
3
3
18
5
5
3
5
42
4
4
5
4
5
4
6
5
5
5
4
5
5
5
4
7
Plant Developmental Biology
Evolutionary Developmental Biology of Animals
Biology of Ageing
Physiological Regulation in Plants
Physiological Regulation in Animals
Functional Biotic Interactions
Functional Abiotic Interactions
Model Organisms
Bioethics
MINORS 4
4
5
4
5
4
6
5
5
5
4
5
5
5
4
7
5
7
5
5
4
5
5
6
6
3
3
30
RESEARCH
ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION
EDUCATION MASTER DISSERTATION
inhoud
opbouw
Het globale en duurzame beheer van water en bodem, van
grondstoffen en energiebronnen staat wereldwijd hoog op de agenda. Die rijkdommen verstandig beheren vergt een
fundamentele kennis van de werking van de Aarde. Voor de
geoloog is ‘global change’ een vertrouwd begrip, zij het met vele
facetten. Onze Aarde is een ongelooflijk dynamisch systeem,
waarvan de ontrafeling één van de grootste uitdagingen vormt van de 21ste eeuw. Aan de UGent wordt een masteropleiding met
twee grote specialisaties aangeboden die elk een sleutelgebied in
het ‘systeem Aarde’ aanspreken: de afstudeerrichtingen Geologie
van bekkens en Bodem en grondwater. De eerste specialisati­e
omvat het ontstaan en de evolutie van grote oceanische en
continentale sedimentbekkens en de rol hierin van bouw en
samenstelling van de lithosfeer, van fluïda, klimaat en biosfeer. In de tweede staat de karakterisatie en de bescherming van twee
levensnoodzakelijke compartimenten van de Aarde (bodem en
grondwater) centraal - een topprioriteit voor de mensheid.
Een belangrijk facet in de studie is dan ook ontwikkelingssamenwerking.
De ruggengraat van elke specialisatie is een major van 54 of 60 sp,
gespreid over de twee jaren, en de erbij aanleunende masterproef
(30 sp). Het project dat leidt tot de masterproef kan reeds in het
eerste jaar aangevat worden.
De majorvakken worden telkens in het eerste semester aangeboden en de inhoud wisselt grotendeels in een tweejarige cyclus.
De major Geologie van bekkens bestaat uit 10 vakken met
enerzijds de klemtoon op de sedimentaire processen, de dynamica
van oceanen en klimaten en de evolutie van de biosfeer, met
micropaleontologie in een sleutelrol. Anderzijds komen ook de
petrologische en geofysische aspecten aan bod. Voor beide
studiegebieden is een veldstage geprogrammeerd.
In de major Bodem en grondwater vormt de geïntegreerde
behandeling van beide milieucompartimenten vormt een
sterktepunt. Er is aandacht voor de onderlinge samenhang van de
milieucomponenten in een geheelvisie, bij de voorspelling en de
evaluatie van milieu-effecten als gevolg van ingrepen van de mens.
In de minor (30 sp) helpen keuzevakken de student voor te
bereiden op hun latere beroepscarrière. Naast het vakeigen
aanbod (minor Onderzoek en onderneming) worden ook facultair
ingerichte minors aangeboden, gericht naar Onderwijs, en
Economie en bedrijfskunde. De minorruimte kan ook benut worden
voor het verruimen van de major met een studie in het buitenland.
arbeidsmarkt
De sterk multidisciplinair onderbouwde masteropleiding opent niet enkel de deuren naar speerpuntonderzoek, maar ook naar
dynamische bedrijfssectoren: de milieusector,
drinkwatermaatschappijen, overheid, ngo’s en besturen die zich
toeleggen op ontwikkelingssamenwerking, exploratie naar
koolwaterstoffen en naar geothermische energie, de geotechnische sector, de
bouwsector en grote baggerbedrijven, de ondergrondse berging
van broeikasgassen ... Een student in de masteropleiding in de Geologie verwerft ook stapsgewijs en onder deskundige
begeleiding een enorme troef: de vaardigheid om zich
professione­el vlot uit te drukken in het Engels. De wereld wordt
zijn werkterrein.
30
Contact
Ghent University – Faculty of Sciences
International Relations Officer
K.L. Ledeganckstraat 35, B-9000 Gent
T +32 (0)9 264 50 43
35
Master in de geologie
Master of Geology
120 studiepunten w Voltijds of halftijds w Onderwijstaal: Nederlands/engels w Diploma: Master OF SCIENCE
Toelatingsvoorwaarden
VOOR HOUDERS VAN EEN VLA AMS DIPLOMA
Master
Rechtstreeks:
Majors
–– Ba geologie
54/60
GEOLOGIE VAN BEKKENS
Micropaleontology and Paleo-environment Reconstruction
Field Course Biosphere Evolution and Stratigraphy
Field Course Magmatic and Metamorphic Systems
Paleoclimatology
Exploration Geophysics
Integrated Reservoir Modelling
Origin, Evolution and Modelling of Sedimentary Basins
Geochronology
Advanced sedimentology
Rock Imaging Techniques
Via voorbereidingsprogramma: (30-60 studiepunten)
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
Ba biologie
Ba chemie
Ba fysica
Ba fysica en sterrenkunde
Ba geografie
Ba geografie en geomatica
Ba bio-ingenieurswetenschappen: land- en bosbeheer
Ba bio-ingenieurswetenschappen: landbouwkunde
Ba bio-ingenieurswetenschappen: milieutechnologie
Ba industriële wetenschappen: bouwkunde
Ba industriële wetenschappen: elektromechanica
Ba industriële wetenschappen: elektronica-ICT
Ba industriële wetenschappen: elektrotechniek
Ba industriële wetenschappen: milieukunde
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
BODEM EN GRONDWATER
Soil Prospection and Classification
Soil Genesis
Clay Mineralogy
Groundwater Modelling
Groundwater Chemistry
Geophysical Well Logging
Environmental Soil Evaluation
Hydrogeological Parameter Identification
Geographic Information Systems
Lijst keuzevakken
MASTER in de Geologie
Geology: a Human Perspective
Professional Apprenticeship B Advanced Geostatistics Volcanology Quaternary Geology and Paleontology
Evolution of Primates and Paleoanthropology
Advanced Micropaleontology
Origin of the Solar System, Early Earth and Impact Structures
Building Stones
Gemmology
Ocean Drilling for Science and Energy
Dredging and Offshore Constructions
Introduction to Geotechnics
Earthquake Geology and Seismic Hazard
Advanced Marine Surveying for Science and Industry
Milieu-effectrapportering
Properties and Management of Soils of the Tropics
Soil Physics
Soil Degradation
Soil Erosion Processes and Control
3D Digital Rocks
Geochronological Methods in Practice
MAJORS: geology of basins • soils and groundwater • Geodynamics and Georesources • Surface Processes and Paleo-environments
Organised jointly by Ghent University (UGent) and Catholic University of Leuven (K.U.Leuven)
3
24
5
6
6
5
6
6
5
3
3
3
3
3
6
6
5
5
5
5
6
3
6
6
6
6
6
6
6
6
6
MINors
30
onderwijs
economie en bedrijfskunde
onderzoek en onderneming (zie lijst keuzevakken en
online Studiegids)
keuzevak bij de Major Bodem en Grondwater
6
Course content
Course structure
The Master of Geology programme – organised jointly by Ghent
University and Catholic University of Leuven – offers an in-depth
training in general geology and a specialised training in selected
disciplines of geology. Furthermore, emphasis is put on acquiring
general academic skills such as research and exploration,
reporting, co-operation with fellow students and researchers. The master programme (120 ECTS credits) offers the possibility to specialise in one of the four majors offered:
- Geology of Basins (60 ECTS credits)
- Soils and Groundwater (54 ECTS credits)
- Geodynamics and Georesources (48 ECTS credits)
- Surface Processes and Paleo-environments (46 credits).
Depending on the chosen major, students take up an additional 30 to 44 ECTS credits for elective courses.
The student receives the necessary training to analyse and solve new, broader and more complex geological problems. He obtains the scientific attitude to solve these problems by
selecting and applying advanced methods (qualitative and quantitative field analysis, direct and indirect observation
techniques, physical and chemical analytical techniques, modelling of geological processes, etc).
One should not only have hands-on knowledge of the techniques
and the basic principles, but also be able to appraise the potential
and the limitations of the different techniques. In a rational and scientific way, he/she is able to process and to report the
research results, to publish them in reports and in a master thesis
(monograph), and to present and defend these results orally in a structured way, aided by modern communication techniques.
The Master in Geology has the social attitudes and skills to work in an interdisciplinary team with the aim to reach the best possible
coherent solution for a specific problem.
>> Master dissertation
In the second year, a research project (master dissertation) of 30 ECTS is scheduled. The master dissertation is a requirement for
every student to obtain a master degree. The master dissertation is an original piece of research work. It aims to develop and
strengthen the research capacity skills of the students. The student
selects a topic and is given guidance by a promoter or supervisor.
The master dissertation consists of a literature review part,
practical research and an original analysis of the topic.
Career perspectives
The strong multidisciplinary character of this master programme
does not only open the door to innovative research, but also to
dynamic industrial sectors, governmental agencies, NGO’s, etc. Students of the master programme of Geology also acquire step by step an enormous advantage: the use of professional English.
The world will be your oyster.
(zie lijst keuzevakken en online Studiegids)
MASTERPROEF
30
Voorbereidingsprogramma
Vakken voor min. 30 en max. 60 sp uit de opleiding Bachelor in de
geologie, afhankelijk van de vooropleiding van de student.
Meer info
Adviescentrum voor Studenten
Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent
T 09 331 00 31 - [email protected]
www.UGent.be/adviescentrum
36
37
Master of Geology
Master in de geografie
Majors: Landschapskunde en -planning • Sociale en economische geografie • Fysische geografie • Geo-informatie
MINORS: zie p. 11
120 ECTS CREDITS w FULL-TIME OR PART-TIME w LANGUAGE: ENGLISH w DEGREE: MASTER of science ADMISSION REQUIREMENTS
FOR INTERNATIONAL DEGREE STUDENTS
The course is open to students with at least a bachelor's degree in the
field of geology with minimum 180 credits.
LANGUAGE
More information regarding the required knowledge of English:
www.UGent.be/en > Education and study > Studying at Ghent
University: language proficiency
PRACTICAL INFORMATION
Master
MAJORS
GEOLOGY OF BASINS
60/54/48/46
60
Micropaleontology and Paleo-environmental Reconstruction
Field Course Biosphere Evolution and Stratigraphy
Paleoclimatology
Exploration Geophysics
Field Course Magmatic and Metamorphic Systems
Integrated Reservoir Modelling
Origin, Evolution and Modelling of Sedimentary Basins
Geochronology
Advanced Sedimentology
Rock Imaging Techniques
SOILS AND GROUNDWATER
APPLICATION DEADLINE
General deadlines:
–– for students who need a visa: 1st of March
–– for students who do not need a visa: 1st of June
ENROLLING INSTITUTION
Ghent University
TUITION FEE
For full-time programme (60 ECTS credits/1 year):
–– standard tuition fee: € 596,30
–– reduced tuition fee for students from developing countries: € 80
(this fee does not include expenses such as course books, excursions,
travel expenses, etc. - information on the additional expenses is
mentioned in the online course catalogue)
54
Soil Prospection and Classification
Soil Genesis
Clay Mineralogy
Groundwater Modelling
Groundwater Chemistry
Geophysical Well Logging
Environmental Soil Evaluation
Hydrogeological Parameter Identification
Geographic Information Systems
6
6
6
6
6
6
6
6
6
GEODYNAMICS AND GEORESOURCES
48
Geology and Society
Applied Sedimentology
International Integrated Field Course
Geological Mapping
Diagenesis
Applied Mineralogy
Advanced Magmatic and Metamorphic Petrology Ore-forming Processes
Geofluids
3
6
3
9
6
6
6
6
3
SURFACE PROCESSES AND PALEOENVIRONMENTS
Geology and Society
Applied Sedimentology
International Integrated Field Course
Geological Mapping
Micropaleontology and Paleo-environmental Reconstruction
Environmental change
Geoarchaeology
Global Biogeochemical Cycles
Tectonics and Geomorphology
ELECTIVE COURSES
MASTER DISSERTATION 6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
46
3
6
3
9
6
6
3
4
6
inhoud
Geografische denkbeelden en kennis worden gebruikt in een brede
waaier van toegepaste en beleidsdisciplines zoals landschapszorg,
natuurbehoud, milieu-effectenrapportering, global change-studie,
ontwikkelingssamenwerking, ruimtelijke planning en stedenbouw,
mobiliteitsmanagement, regionale ontwikkeling, administratieve
organisatie … Het onderzoeksdomein van de geografie is zeer ruim en omvat alle objecten, processen en veranderingen,
zowel van natuurlijke als van antropogene aard, van objecten en
processen die zich voordoen op het aardoppervlak. De geografie is in wezen interdisciplinair en steunt op een brede mens- en
natuurwetenschappelijke basis. De opleiding Master in de
geografie van de UGent biedt vier majors aan die aansluiten bij de
onderzoeksklemtonen van de vakgroep Geografie. Verschillende
geografische technologieën die aan bod komen in de Master in de geografie, zoals GIS, teledetectie en cartografie zijn terug te
vinden in vele disciplines van de huidige kennismaatschappij en zijn onmisbaar geworden in een belangrijk deel van de
bedrijfswereld.
arbeidsmarkt
Afgestudeerde Masters in de geografie worden gewaardeerd op de arbeidsmarkt, in binnen- en buitenland, vanwege hun brede wetenschappelijke vorming en hun sterk tijd-ruimtelijk
denk­vermogen. Ze kunnen terecht in tal van tewerkstellings­
domeinen, zowel in het onderwijs, de overheid als in de privésector.
Men vindt geografen als onderzoekers aan verschillende
instellinge­n (universiteiten, NGI, KMI, NIS), maar ook heel wat
geografen zijn met toegepast wetenschappelijke activiteiten bezig
in o.a. de energiesector, milieusector, stedenbouw en ruimtelijke
ordening (streekontwikkeling, stadsvernieuwing), verschillende
openbare diensten (openbare werken, verkeer en mobiliteit,
economisch­e zaken), intercommunales, uitgeverijen, toerisme,
distributiebedrijven, informaticasector, bank- en verzekeringswezen, of bij internationale organisaties. De sector van de
geografisch­e informatieverwerking en -beheer biedt tal van
nieuwe opportuniteiten (AGIV, gemeentes, studiebureaus).
opbouw
De Master in de geografie is opgebouwd uit een gemeenschappelijke stam van geografische vakken die drie opleidingsbrede
cursussen omvat, namelijk Geïntegreerde geografische informatieoefening, Geografische excursie, en Fysisch milieu en ontwikkeling.
Daarnaast wordt een keuze gemaakt uit vier majors van 40 sp (Landschapskunde en -planning, Sociale en economische
geografie, Fysische geografie, en Geo-informatie).
Ten slotte kiest de student een minor uit een aanbod van drie
minors (Onderzoek, Onderwijs en Economie en Bedrijfskunde).
De onderzoeksminor richt zich specifiek tot studenten die graag
een onderzoekscarrière willen aanvangen (o.a. doctoreren) of in de toegepaste onderzoekswereld wensen te stappen.
De opleiding heeft als sluitstuk een masterproef van 30 sp.
30/36/42/44
30
Contact
Ghent University – Faculty of Sciences
International Relations Officer
K.L. Ledeganckstraat 35, B-9000 Gent
T +32 (0)9 264 50 43
38
39
Master in de geografie
Master in de geografie
120 studiepunten w Voltijds of halftijds w Onderwijstaal: Nederlands w Diploma: Master OF SCIENCE
Toelatingsvoorwaarden
VOOR HOUDERS VAN EEN VLA AMS DIPLOMA
Rechtstreeks:
–– Ba geografie en geomatica: afstudeerrichting geografie
–– Ba geografie
Vakken voor min. 15 en max. 60 sp uit de opleiding Bachelor in de
geografie en de geomatica, afstudeerrichting geografie, afhankelijk
van de vooropleiding en majorkeuze van de student.
schakelprogramma (90 sp)
Vakken uit de opleiding Bachelor in de geografie en de geomatica:
afstudeerrichting geografie, afhankelijk van de vooropleiding van de student
80
Werkstuk
10
Geo-Informatie
Master
VOORBEREIDINGSPROGRAMMA
Via schakelprogramma: (90 studiepunten)
–– B
a landschaps- en tuinarchitectuur
–– Ba landschapsontwikkeling
–– Ba onderwijs: secundair onderwijs (algemene vakken, waaronder aardrijkskunde)
(voor deze toelating moet de student zijn diploma, vergezeld van het diplomasupplement, voorleggen aan de faculteit)
opleiding(en) oude structuur:
• gegradueerde landschaps- en tuinarchitectuur
• gediplomeerde in de voortgezette studie in
landschapsontwikkeling
• geaggregeerde voor het secundair onderwijs - groep 1
(algemene vakken, waaronder aardrijkskunde)
(voor deze toelating moet de student zijn diploma, vergezeld
van het diplomasupplement, voorleggen aan de faculteit)
120 studiepunten w Voltijds of halftijds w Onderwijstaal: Nederlands w Diploma: Master OF SCIENCE
ALGEMENE VAKKEN
GI-toepassingen
Geografische excursie
Fysisch milieu en ontwikkeling
20
7
8
5
MAJOrs
Sociale en Economische Geografie
40
Politieke geografie
Wereldsteden
Actuele vraagstukken van sociaal- en economischgeografische aard
Transport, logistiek en ruimte
Geografie van de onderneming
Ruimtelijke economie en regionale planning
Vakken (10 sp) te kiezen uit:
–– Landschapszorg en -design
–– Wereldstudies
–– Economische globalisering
–– Transporteconomie
–– Inleiding tot de wereldsysteemanalyse
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Landschapskunde en -planning
Via voorbereidingsprogramma:
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
a biochemie en biotechnologie
B
Ba biologie
Ba chemie
Ba fysica
Ba fysica en sterrenkunde
Ba geografie en geomatica: afstudeerrichting landmeetkunde
Ba geologie
Ba informatica
Ba wiskunde
Ba archeologie
Ba bio-ingenieurswetenschappen
Ba economische wetenschappen
Ba geschiedenis
Ba ingenieurswetenschappen
Ba politieke wetenschappen
Ba sociologie
Ba toegepaste economische wetenschappen
Ba toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur
Ba wijsbegeerte, indien de minor Natuurwetenschappen module
Geografie ofwel de minor Geografie gevolgd werd
Landschapszorg en -design
Historische geografie
Projectwerk landschapskunde en ruimtelijke planning
Landschapsecologie
Actuele vraagstukken landschapskunde en landschapszorg
Integraal waterbeheer en milieubeleid
Vakken (10 sp) te kiezen uit:
–– Agricultural and Rural Policy
–– Milieu-economie
–– Natuurbeheer en -ontwikkeling
–– Regionale geomorfologie
–– Historische cartografie
–– Prehistorische landschapsgenese
5
5
5
5
5
5
Geografisch informatiemanagement
Geografische informatiewetenschap
Geografische informatieplatformen
Historische cartografie
Databanken
Geomatica - Programmeren
Vakken (10 sp) te kiezen uit:
–– Fotogrammetrie
–– Communicatienetwerken
–– Informatiebeheer
–– Multimediatechnieken
–– Beeldverwerking
–– Kadaster
–– Kaartprojecties en coördinaatsystemen
5
5
4
5
6
5
5
6
6
6
6
4
5
MINors
onderwijs
economie en bedrijfskunde
onderzoek (zie online Studiegids)
30
MASTERPROEF
30
Masterproef: vraagstellingen
Masterproef
5
25
5
5
4
5
5
5 Fysische Geografie
Hydrologie en hydrogeomorfologie
Prehistorische landschapsgenese
Regionale geomorfologie
Specifiek projectwerk regionale geomorfologie
Geoarcheologie
Klimatologie en meteorologie
Vakken (10 sp) te kiezen uit:
–– Soil Genesis
–– Properties and Management of Soils of the Tropics
–– Landschapsecologie
–– Climate Change: Evidence, Impacts & Mitigation
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Meer info
Adviescentrum voor Studenten
Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent
T 09 331 00 31 - [email protected]
www.UGent.be/adviescentrum
40
41
Master in de geomatica en de landmeetkunde
Master in de geomatica en de landmeetkunde
Minors: zie p. 11
120 studiepunten w Voltijds of halftijds w Onderwijstaal: Nederlands w Diploma: Master of science
inhoud
arbeidsmarkt
Het onderzoeksdomein van de geomatica en landmeetkunde is zeer ruim en omvat zowel de lokalisatie en identificatie van
objecten op het aardoppervlak als het beheer van die ruimtelijke
informatie in geografische informatiesystemen. Ook juridische
aspecten met betrekking tot het onroerend goed, het ruimtelijke
bestuursrecht en de bouwkundige aspecten maken deel uit van de landmeetkunde. De geomatica-landmeetkunde is van nature
een sterk interdisciplinaire en toegepaste wetenschap. Het toegepast onderzoek sluit aan bij fundamenteel onderzoek.
Beide worden dan ook op een geïntegreerde wijze binnen de
vakgroep Geografie beoefend. De klemtoon van het onderzoek in de landmeetkunde ligt sterk op het driedimensionale en de
modellering van de wijzigend­e omgeving. Geomatische modellen
en kennis worden gebruikt in een brede waaier van toepassingsvelden: beleid, ruimtelijke planning en stedenbouw, regionale
ontwikkeling en administratieve organisatie. Verschillende fundamentele en toegepas­te disciplines worden in de Master in de geomatica en de landmeetkunde uitgediept: geografische
informatieverwerking, - als wetenschap én toepassingsgericht topografie, bathymetrie, fotogrammetrie, satellietplaatsbepaling,
teledetectie, digitale beeldanalyse. Daarnaast gaat er ook
aandacht naar de juridische, organisatorische en geografische
context zoals het kadaster, schatting van onroerende goederen,
landschapskunde ... Die disciplines zijn essentieel in veel
geledingen van de huidige kennismaatschappij en zijn onmisbaar
geworden bij het inventariseren en beheren van de ruimte waarin
wij leven, in het bijzonder het vastgoed.
Afgestudeerde Masters in de geomatica en de landmeetkunde
worden zeer gewaardeerd op de arbeidsmarkt vanwege hun brede
wetenschappelijke vorming, hun sterke oplossingsgerichte
opleiding, zowel op het terrein als aan de computer, en hun sterk
toegepast tijd-ruimtelijk denkvermogen. Ze kunnen terecht in tal
van tewerkstellingsdomeinen maar voornamelijk in de wereld van de geografische informatieverwerking en -beheer. Als gespecialiseerde en wetenschappelijk gevormde landmeter
worden ze ook gegeerd voor complexe opmetingen. Zo zijn heel
wat afgestudeerden Landmeetkunde van de UGent actief bij
bathymetrische opnamen in binnen- of buitenland. Afgestudeerden kunnen zich ook vestigen als zelfstandig beëdigd
landmeter-expert, schatter van onroerende goederen. Naast een
beroepsactiviteit als landmeetkundige of GIS’er, bij de overheid of
bij studiebureaus, zijn er ook mogelijkheden in het onderwijs.
opbouw
Alle studenten hebben een aantal gemeenschappelijke vakken (60 sp), waaronder vastgoed en juridisch gerichte opleidingsonderdelen, opleidingsonderdelen m.b.t. management en
processing van geografische informatie, gespecialiseerde topografische vakken en een stage.
Verder kan gekozen worden uit één van de drie aangeboden
minors (30 sp): Onderzoek, Onderwijs, en Economie en
Bedrijfskunde.
De onderzoeksrichting is ideaal voor wie zich specifiek naar de
onderzoekswereld wil oriënteren, maar biedt ook een verdiepende
vorming voor wie in studiebureaus of aan de overheid een
toekomst wil uitbouwen. De onderzoeksrichting omvat keuzevakken die je toelaten de gewenste verdieping en verbreding te
bereiken.
Toelatingsvoorwaarden
VOOR HOUDERS VAN EEN VLA AMS DIPLOMA
Rechtstreeks:
–– Ba geografie en geomatica: afstudeerrichting landmeetkunde
Via schakelprogramma: (90 studiepunten)
–– Ba vastgoed, afstudeerrichting landmeten
–– Ba onderwijs: secundair onderwijs (algemene vakken, waaronder wiskunde of natuurkunde of aardrijkskunde)
(voor deze toelating moet de student zijn diploma, vergezeld van
het diplomasupplement, voorleggen aan de faculteit)
opleiding(en) oude structuur:
• gegradueerde bouw
• geaggregeerde voor het secundair onderwijs - groep 1
(algemene vakken, waaronder wiskunde of natuurkunde of
aardrijkskunde)
(voor deze toelating moet de student zijn diploma, vergezeld van
het diplomasupplement, voorleggen aan de faculteit)
Via voorbereidingsprogramma:
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
Ba geografie en geomatica: afstudeerrichting geografie
Ba geografie
Ba geologie
Ba fysica
Ba fysica en sterrenkunde
Ba wiskunde
Ba informatica
Ba ingenieurswetenschappen
Ba bio-ingenieurswetenschappen
Ba chemie
Ba biochemie en biotechnologie
Ba biologie
Ba economische wetenschappen
Ba toegepaste economische wetenschappen
Ba toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur
Ba industriële wetenschappen: bouwkunde
Ba nautische wetenschappen
ALGEMENE VAKKEN
60
GI-toepassingen
Kadaster
3D-registratie en visualisatie
Stage 1
Geografisch informatiemanagement
Juridische aspecten van het onroerend goed
Juridische regelgeving in verband met ruimtelijke ordening en
stedenbouw
Geografische informatieplatformen
Bouwkunde, plaatsbeschrijving en schattingen
Kwaliteit van metingen en schattingen
Kaartprojecties en coördinaatsystemen
Bathymetrie
7
4
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
MINors
onderwijs
economie en bedrijfskunde
onderzoek (zie lijst keuzevakken en online Studiegids)
30
MASTERPROEF
30
Masterproef: vraagstellingen
Masterproef
5
25
schakelprogramma
Vakken uit de opleiding Bachelor in de geografie en de geomatica:
afstudeerrichting landmeetkunde, afhankelijk van de vooropleiding van de student
80
Werkstuk
10
Voorbereidingsprogramma
Vakken voor min. 15 en max. 60 sp uit de opleiding Bachelor in de
geografie en geomatica, afstudeerrichting landmeetkunde,
afhankelijk van de vooropleiding van de student
LIJST KEUZEVAKKEN MASTER IN DE
GEOMATICA EN LANDMEETKUNDE
De tweejarige Master in de geomatica en de landmeetkunde heeft als sluitstuk een masterproef van 30 sp.
Meer info
Adviescentrum voor Studenten
Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent
T 09 331 00 31 - [email protected]
www.UGent.be/adviescentrum
42
Master
Historische cartografie
Stage 2
Geografische informatiewetenschap
Constructieve en vormgevende infrastructuur
Communicatienetwerken
Informatiebeheer
Multimediatechnieken
Beeldverwerking
Geomaticaproject
5
5
5
5
6
6
6
6
5
43
Master of Nematology
Master of Nematology
majors: nematology applied to agro-ecosystems • nematology applied to natural ecosystems • nematode systematics (taxonomy, phylogeny, biodiversity)
International Course Programme (ICP): Master Programme organised by Ghent University and the Flemish Interuniversity Council (VLIR-UOS)
120 ECTS CREDITS w FULL-TIME OR PART-TIME w LANGUAGE: ENGLISH w DEGREE: MASTER OF SCIENCE
TOELATINGSVOORWA ARDEN
VOOR HOUDERS VAN EEN VLA AMS DIPLOMA
Nematodes or roundworms are everywhere. They are among the
most harmful organisms of crops, especially in the tropics, but on
the other hand they are very promising as natural antagonists that can be used in bio-control programmes against pest insects.
Because of their ubiquitous presence, overwhelming densities and diversity (sometimes compared to insects) the free-living
nematodes are an ideal tool for biodiversity studies. They are used as bio-indicators of pollution in both terrestrial and aquatic
environments.
The programme of Master of Nematology is unique in the world
and attracts students from all over the world. It deals with
fundamental as well as applied aspects of Nematology and
concerns all groups of nematodes in all possible environments:
natural soils, agricultural soils, aquatic sediments of freshwater,
brackish or marine habitats. It fulfils the international needs for
training highly qualified nematologists with a multidisciplinary
knowledge in the diverse fields of nematology. This English course
programme is multidisciplinary in its approach both within the
field of biology and agro-engineering.
course structure
Basically, the programme consists of 45 credits for eleven
compulsory general courses, 30 credits for the master thesis, 27 credits for the major of the student’s choice and 18 credits for elective courses.
The nine compulsory general courses in the first year provide the basic theoretical and practical information as well as a more
in-depth and broader multidisciplinary knowledge of nematology.
These courses level the knowledge and skills of the students with
diverse background. In the second semester of the first year, the student start with the courses of the major of his/her choice. Each of the majors deals with fundamental and applied aspects of nematology.
The major Nematode Systematics provides the requisite
knowledge and skills for identification, classification and
phylogeny of free-living and parasitic nematode taxa.
The second year of the master programme contains three more
compulsory courses, the master thesis and the elective courses.
>> Master dissertation
The master dissertation is a requirement for every candidate to
obtain a master degree. The master dissertation is an original piece
of personal research work. It aims to develop and strengthen the
research capacity skills of the students. The student selects a topic
and is given guidance by a promoter or supervisor. The master
dissertation consists of a literature review, a scientific research
often including experiments, analysis and discussion of the results,
conclusion, summary and reference list.
career perspectives
The Master of Nematology programme prepares the student for a
career in very diverse environments. Their work can vary between
teaching, research in universities and laboratories and providing
advice services to the general public, farmers or governmental
policies. The multidisciplinary approach allows nematologists to be active both in the field of biology and agro-engineering, work in sophisticated laboratories (molecular research) as well as in conditions where there is hardly any basic equipment as in
some developing countries.
Main trumps are: in-depth and broad scientific knowledge,
capacity to analyse and solve problems, write research proposals,
good communication skills and contacts with national and international nematologists and centres of nematological research and applications.
44
–– Ba biologie
–– Ba in het studiegebied Toegepaste biologische wetenschappen
Via voorbereidingsprogramma:
––
––
––
––
––
––
––
––
Ba biochemie en biotechnologie
Ba chemie
Ba geologie
Ba biomedische wetenschappen
Ba diergeneeskunde
Ba biowetenschappen
Ba geografie
Ba geografie en geomatica, afstudeerrichting geografie
Taal
De taalvoorwaarden om de masteropleiding aan te vatten zijn
vervuld.
ADMISSION REQUIREMENTS
FOR INTERNATIONAL DEGREE STUDENTS
Applicants must hold a university degree equivalent to at least 3 years
of university studies in zoology, botany, agriculture, environmental
sciences or a closely related field. Each application file will be
screened by the Nematology Education Committee and must be
approved by the Faculty and the Rector of UGent.
LANGUAGE
More information regarding the required knowledge of English:
www.UGent.be/en > Education and study > Studying at Ghent
University: language proficiency
PRACTICAL INFORMATION
45
Nematode Morphology
Nematode Systematics and Molecular Phylogeny
General Techniques in Nematology
Molecular Techniques in Nematology
Data Mining, Processing and Communication
General Nematode Biology and Interactions
Statistics Nematodes as Model Organisms
Biostatistics: Experimental Design
Strategies for Research: Project Development and Paper Writing
Networking and Seminars
MAJORS
NEMATOLOGY APPLIED TO AGRO-ECOSYSTEMS
–– For students applying for a VLIR-UOS scholarship:1st of February
–– For students who require a visa: 1st of May
–– For students who do not require a visa: before 1st of September
www.icp-itp.UGent.be
ENROLLING INSTITUTION
Entomopathogenic Nematodes: Taxonomy and Biology
Systematics of Plant-Parasitic Nematodes: Tylenchomorpha
Virus-Vector Families
Life Cycle Biology of the Principle Groups of Plant-Parasitic
Nematodes
Tropical Plant Nematology
Behaviour and Physiology of Plant-Parasitic Nematodes
Molecular Aspects of Plant-Nematode Relationships
3
6
4
4
4
3
3
NEMATOLOGY APPLIED TO NATURAL ECOSYSTEMS
Systematics of Free-Living Aquatic Nematodes Structural and Functional Biodiversity
Ecology of Free-Living Aquatic Nematodes Biomonitoring
Systematics of Free-Living Terrestrial Nematodes
7
4
6
4
7
NEMATODE SYSTEMATICS (TAXONOMY, PHYLOGENY,
BIODIVERSITY)
Entomopathogenic Nematodes: Taxonomy and Biology
Systematics of Plant-Parasitic Nematodes: Tylenchomorpha
Virus-Vector Families
Systematics of Free-Living Aquatic Nematodes Systematics of Free-Living Terrestrial Nematodes
3
6
4
7
7
18
(see online Course catalogue)
MASTER DISSERTATION
30
Voorbereidingsprogramma
Ghent University
TUITION FEE
Contact
Ghent University – Faculty of Science
Department of Biology Postgraduate International Nematology Course (PINC)
Mrs N. Smol – Promotor: Prof. M. Moens
[email protected]
www.pinc.UGent.be
For full-time programme (60 ECTS credits/1 year):
–– standard tuition fee: € 596,30
–– reduced tuition fee for students from developing countries: € 80
(this fee does not include expenses such as course books, excursions,
travel expenses, etc.)
5
5
5
3
3
5
3
4
4
3
5
27
ELECTIVE COURSES APPLICATION DEADLINE
The major Nematology applied to Agro-ecosystems enables the student to understand how fundamental knowledge can be
translated into solutions for agro-nematological problems and
how to identify and use some parasitic taxa in bio-control.
The major Nematology applied to Natural ecosystems provides a
balance between ecology and systematics of free-living nematode
taxa from three main habitats (marine/estuarine, freshwater and
terrestrial). With the knowledge and skills acquired in this major,
the student is able to use e.g. nematode community composition
data in the assessment of fundamental and applied ecological
issues.
GENERAL COURSES
Rechtstreeks:
Course content
Master
Vakken voor min. 15 en max. 60 sp uit de opleiding Bachelor in de
biologie, afhankelijk van de vooropleiding van de student.
45
Master of Marine and Lacustrine Science
and Management Master of Marine and Lacustrine Science
and Management
MAJORS: BIOdiversity and ecology • conservation biology and ecosystem management • environmental impact and remediation • EARTH system SCIENCEs
Organised jointly by Ghent University (UGent), Vrije Universiteit Brussel (VUB) and University of Antwerp (UA)
120 ECTS CREDITS w FULL-TIME OR PART-TIME w LANGUAGE: ENGLISH w DEGREE: MASTER of science
TOELATINGSVOORWA ARDEN
VOOR HOUDERS VAN EEN VLA AMS DIPLOMA
Course content
The two-year programme Master of Marine and Lacustrine Science
and Management (Oceans & Lakes) addresses students with a
background in Sciences. Oceans & Lakes is an interuniversity
programme. It provides students a strong fundamental and applied
knowledge and prepares them for an active role in the scientific
research and management of marine and lacustrine systems. The programme adopts a multidisciplinary approach integrating
physical, chemical geological, ecological and societal aspects and
including nature conservation and sustainable development.
Rechtstreeks:
>> Master dissertation
In the second year, a research project (master dissertation) of 30 ECTS is scheduled. The master dissertation is a requirement for
every student to obtain a masters’ degree. The master dissertation
is an original piece of research work. It aims to develop and
strengthen the research capacity skills of the students. The student
selects a topic and is given guidance by a promoter or supervisor.
The master dissertation consists of a literature review part,
practical research and an original analysis of the topic.
Course structure
Career perspectives
The programme puts strong emphasis on acquiring skills, both in marine and lacustrine research and management. It requires
full-time attendance and active participation in lectures and
practical exercises, visits to marine research centers, field trips and excursions.
Oceans & Lakes trains students in:
–– becoming a multidisciplinary scientist who thinks and works
across fields and disciplines;
–– playing a key role in high quality scientific marine and
lacustrine research;
–– providing advice in management and an integrated concept
and view on marine and lacustrine systems;
–– becoming critically minded, problem-solving and
communicative scientists.
The course programme consists of four parts:
General courses (39 ECTS) with compulsory courses covering
disciplines which are considered as essential knowledge for a marine and lacustrine scientist.
Elective courses (21 ECTS):
–– In depth-courses (6 ECTS)
–– Broadening courses (6 ECTS)
–– Supporting courses (9 ECTS)
One Major (30 ECTS) to choose out of four specialisations:
–– Biodiversity and ecology
–– Conservation biology and ecosystem management
–– Environmental impact and remediation
–– Earth system sciences
The master dissertation stands for 30 ECTS and consists of an
individual research project related to ongoing research in one of the associated research groups. You choose a subject related to your major module.
A professional internship of three to four weeks allows the student
to get professional experience in marine and lacustrine related
fields. In addition to classes, fieldwork is an essential part of the
programme.
In order to prepare the students to function well in an international
professional context, all lecturers and course materials are in
English. International students enrolling in the programme should have a good English knowledge.
––
––
––
––
––
––
––
Ba biologie
Ba biochemie en biotechnologie
Ba chemie
Ba geografie
Ba geografie en geomatica
Ba geologie
Ba bio-ingenieurswetenschappen
Na onderzoek naar geschiktheid en bekwaamheid en/of
via voorbereidingsprogramma: (max. 90 studiepunten)
–– andere bachelors in (studiegebied) wetenschappen
–– andere bachelors in (studiegebied) toegepaste wetenschappen
Taal
De taalvoorwaarden om de masteropleiding aan te vatten zijn vervuld.
ADMISSION REQUIREMENTS
FOR INTERNATIONAL DEGREE STUDENTS
Oceans and Lakes is open to holders of a bachelor's degree in biology,
biochemistry, biotechnology, chemistry, geology, geography and
geomathics, bio-engineer science or environmental sciences.
For other bachelors in science and applied science, equivalency will be
evaluated based on scientific competences and skills of the students
by the Oceans and Lakes Steering Committee.
LANGUAGE
See also: www.oceansandlakes.be
Students belonging to the EEA (European Economic Area): no proof of
language proficiency required.
Proof of English proficiency is compulsory and can be documented by
the following certificates (provided by the institution):
–– a document attesting that at least 1 year of secondary education
has been completed in English;
–– a diploma of primary education stating that English was the
language of instruction;
–– a document attesting that English is the language of instruction
for several courses followed (at least 15 ECTS);
–– a language test: only TOEFL, TOEIC, IELTS, CPE, CAE are accepted.
The minimum requirements are TOEFL: paper-based: 550,
computer-based: 213, internet-based: 80; TOEIC: 860; IELTSacademic module: Band 6.5; CPE: Grade C; CAE: Grade B.
Scores should be sent directly by the examination centre to the VUB
under sealed envelope. Officially authenticated copies are not
accepted. Taking a test (language or GMAT) after the deadline of
application will delay the screening of your file.
PRACTICAL INFORMATION
APPLICATION DEADLINE
–– For students applying for a VLIR-UOS scholarship: 1st of February
–– non EU-nationalities: 1st of March
–– EU-nationalities: 1st of June www.icp-itp.UGent.be
ENROLLING INSTITUTION
Vrije Universiteit Brussel
In case the application for the Master of Marine and Lacustrine
Science and Management is approved by the Steering committee of
Oceans & Lakes and the applicant meets the academic requirements,
he/she will receive a letter of admission from Vrije Universiteit
Brussel, which is requested for registration. Belgian students with an
appropriate bachelor's degree may register throughout the year.
Please notify the coordinator in advance.
TUITION FEE
For full-time programme (60 ECTS credits/1 year):
–– standard tuition fee: € 596,30
–– reduced tuition fee for students from developing countries: € 80
(this fee does not include expenses such as course books, excursions,
travel expenses, etc.)
46
47
Master of Marine and Lacustrine Science
and Management
120 ECTS CREDITS w FULL-TIME OR PART-TIME w LANGUAGE: ENGLISH w DEGREE: MASTER of science
Master
GENERAL COURSES Voorbereidingsprogramma
39
Oceanography Estuarine and Coastal Systems Law and Ethics on Conservation of Aquatic Systems
In-situ and Remote Sensing Tools in Aquatic Sciences
Environmental Modelling
Biogeochemistry
Two courses to be chosen out of:
- Integrated Marine Coastal Ecology Field Course
- Integrated Field Course at Sea
- Integrated Limnological Field Course
One course to be chosen out of:
- Limnology - River and Lake Ecology MAJORS BIODIVERSITY AND ECOLOGY
6
6
3
5
4
4
Vakken voor max. 90 sp uit de opleiding Bachelor in de biologie,
Bachelor in de geologie of Bachelor in de geografie en de geomatica,
afhankelijk van de vooropleiding van de student.
3
3
3
5
5
30
Evolution and Biogeography of Aquatic Organisms Biodiversity of Aquatic Food Webs Ecology of Coastal Seas
Marine Extreme Systems Lacustrine Systems Integrated Field Work Elective courses Belgian Universities 3
3
3
3
3
6
9
3
3
3
3
3
3
3
9
3
3
3
3
3
3
3
9
EARTH SYSTEM SCIENCES
Sedimentology Paleobiology of Micro-organisms Ocean Drilling for Science and Energy Stable Isotope Geology Elective courses Belgian Universities ELECTIVE COURSES 6
6
3
6
9
21
(see online Course catalogue)
MASTER DISSERTATION 48
30
Course content
The overall objective of the programme in Physical Land Resources
is that graduates gain expertise to critically reflect on and give
answers to questions like:
–– What is soil?
–– From what did the soil originate and how will it further develop
under different conditions?
–– Which factors and properties determine the suitability of soil
for either agricultural or non-agricultural purposes and how
can this be assessed?
–– How can soil be improved for specific uses?
–– How can degradation and desertification problems be tackled?
–– How do we manage the soil and land capital and how do we protect it?
–– What is the impact of the factor soil on the dynamics of natural ecosystems and how can this knowledge be used for nature conservation?
–– What does soil learn us about environmental problems?
–– How can we improve soil water management for sustainable
crop production?
–– How can we improve the efficient use of our scarce water
resources?
Course structure
ENVIRONMENTAL IMPACT AND REMEDIATION
Environmental Impact Assessment Environmental Monitoring Ecotoxicology and Risk Assessment Global Change and Coastal Hazard Mitigation Integrated Ecosystem Management and Ecological Engineering Anthropogenic Impacts: Exploitation and Aquaculture Integrated Practicals Elective courses Belgian Universities MAIN SUBJECTS: SOIL SCIENCE • LAND RESOURCES ENGINEERING
International Master Programme (ICP): Master Programme organised jointly by Ghent University (Faculty of Sciences/Faculty of Bioscience
Engineering), Vrije Universiteit Brussel (VUB) (Faculty of Engineering) and the Flemish Interuniversity Council (VLIR-UOS)
A country's physical land resources are a fundamental pillar of
support for human life and welfare. Worldwide, population
pressures and severe degradation, pollution and desertification
problems are threatening these - for several countries relatively
scarce - natural resources, and cause competition between agricultural or industrial purposes, urban planning and nature
conservation. To guarantee their proper use and management for a nation basic commodity, well trained specialists with a
thorough knowledge of the properties and characteristics of
physical land resources, and a solid insight in factors and measures
that may alter their actual state and value are warranted and call
for a high standard scientific and practical education.
CONSERVATION BIOLOGY AND ECOSYSTEM
MANAGEMENT
Management of Aquatic Resources: Fisheries Integrated Coastal Zone Management: Mangroves, Sea-grass Beds
and Coral Reefs Tropical Marine Ecology and Restoration Conservation Genetics of Aquatic Populations Environmental Impact Assessment Law of the Sea and Protection of Oceans Integrated Practicals Elective courses Belgian Universities Master of Science of Physical Land Resources
Contact
Ghent University – Faculty of Sciences
Marine Biology Section
Mevr. Marleen De Troch
Krijgslaan 281-S8, B-9000 Gent
T +32 (0)9 264 85 20 - www.oceansandlakes.be
Vrije Universiteit Brussel
Secretariat Oceans and Lakes
Cindy De Muynck
Pleinlaan 2, Building F 8th floor, B-1050 Brussels
T +32 (0)2 629 34 02
[email protected]
The first year provides a fundamental basis in physical land
resources, with a main subject in either Soil Science or Land
Resources Engineering. The second year offers specialised courses in one of the two main subjects. The students have to
prepare a dissertation.
The course curriculum of the first year, and of the main subject in
Soil Science of the second year, is organised at Ghent University,
whereas all courses of the main subject in Land Resources
Engineering of the second year are organised at the Vrije
Universiteit Brussel. Students in Land Resources Engineering have to reside in Brussels during the second year.
Main subject: Soil Science
This main subject has a strong focus on agricultural use and applications. Graduates acquire the knowledge and skills to understand
the development and evolution of soils under natural conditions or
following human interference using field, map, laboratory and
remote sensing data. They have the scientific knowledge to use
and manage soil and water in a sustainable way, and to optimize
land use under different natural and environmental conditions.
Main subject: Land Resources Engineering
This main subject offers training in non-agricultural use and application of soil, and includes geo­technical aspects (use of soil as
a building material or for foundations, slope stability and stability
of excavations), the role of soil- and groundwater for water
management and supply, soil management in relation to
environment and land use (erosion, sediment transport, coastal
development and protection).
>> Master dissertation
Students are encouraged to tackle a topic relevant for their home
country (and employing institution), if possible with data/samples
collected locally. The master dissertation research accounts for 30 credits, and as such represents an important part of the MSc Programme. The fourth semester of the programme is fully
reserved for this research work. The student has to integrate the
acquired knowledge with (guided) self study, which involves
experimental work, (data) analysis and interpretation, writing and communication. The master dissertation is an important
measure of the final competences obtained by the student. The master dissertation has to be defended orally before a jury and an audience of peers. Career perspectives
The graduates have the competence to be active in both basic and applied research at universities, research institutes and other
government institutions and non-governmental organisations, and to apply their knowledge and skills as required by the overall
development policy of their country. In particular:
–– graduates have the basics to conduct field work (soil survey,
soil profile description, soil classification), use existing
cartographic and remote sensing data, and interpret analysed
data. This is the basis for regional planning, land evaluation,
land degradation risk assessment, soil and water management,
etc. This regards all staff from (government) institutions and
universities involved in the inventory of natural resources
(pedologic and geologic survey and cartography).
–– graduates are trained to characterise soil physically, chemically
and mineralogically with advanced techniques, to translate this
into soil quality and to assess the influence by and on natural
and anthropogenic factors. This is important for staff active in laboratories for research in soil science, geomorphology and surface geology, attached to nature reserves and research
institutes, and for academics.
Graduates from Belgium and Europe are trained to look at their
profession from a situation that is different from their home
situation, and are well placed for work in development
co-operation projects. The obtained skills are of course also
relevant for jobs related to physical land resources within a
European context. Implementation of the EU Thematic Strategy on Soil Protection by the member countries demands for welltrained personnel in physical land resources.
49
Master of Science of Physical Land Resources
120 ECTS CREDITS w FULL-TIME OR PART-TIME w LANGUAGE: ENGLISH w DEGREE: MASTER OF SCIENCE
TOELATINGSVOORWA ARDEN
VOOR HOUDERS VAN EEN VLA AMS DIPLOMA
Rechtstreeks:
––
––
––
––
––
––
––
Ba bio-ingenieurswetenschappen
Ba chemie
Ba biologie
Ba geologie
Ba geografie en de geomatica
Ba geografie Ba ingenieurswetenschappen
Via voorbereidingsprogramma:
–– Ba industriële wetenschappen:
-- chemie
-- milieukunde
-- bouwkunde
–– Ba biowetenschappen
TAAL
De taalvoorwaarden om de masteropleiding aan te vatten zijn
vervuld.
Master of Science of Physical Land Resources
120 ECTS CREDITS w FULL-TIME OR PART-TIME w LANGUAGE: ENGLISH w DEGREE: MASTER OF SCIENCE
ADMISSION REQUIREMENTS
FOR INTERNATIONAL DEGREE STUDENTS
Each application will be evaluated by a board of admission of the
specific programme and has to be approved by the Faculty Council
and by the Rector’s office.
Entry conditions:
Applicants must have a Bachelor's degree of minimum 3 years with
good overall scores (at least a second class or equivalent, preferably
higher) from a university or recognized equivalent.
Specific academic requirements:
Applicants are expected to have a basic science training in (1) mathematics or statistics and (2) chemistry or biochemistry, and an overall
academic education background in a relevant discipline like (either)
agriculture, biology, forestry, environment, land and water
management, physical geography, geology or civil engineering.
Relevant research or working experience of about 2 years is recommended but not a prerequisite, unless the former field of study
(degree obtained) was not directly relevant for or pertaining to soil
science or land resources engineering.
LANGUAGE
More information regarding the required knowledge of English:
www.UGent.be/en > Education and study >Studying at Ghent
University: language proficiency
PRACTICAL INFORMATION
APPLICATION DEADLINE
–– For students applying for a VLIR-UOS scholarship: February 1
–– For students who require a visa: February 1
–– For students who do not require a visa: March 1
www.icp-itp.UGent.be
ENROLLING INSTITUTION
Ghent University (Soil Science) and Vrije Universiteit Brussel (VUB) (Land Resources Engineering)
TUITION FEE
For full-time programme (60 ECTS credits/1 year):
–– standard tuition fee: € 596,30
–– reduced tuition fee for students from developing countries: € 80
(this fee does not include expenses such as course books, excursions,
travel expenses, etc.)
Master
GENERAL COURSES Pedology Applied Statistics Meteorology and Climatology Soil Chemistry Soil Physics Soil Mineralogy Land Information Systems Soil Prospection and Classification Scientific Communication on Physical Land Resources MAIN SUBJECT COURSES
LAND RESOURCES ENGINEERING
Applied Geophysics Groundwater Hydrology Engineering with Geomaterials 45
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Vakken voor min. 3 en max. 60 sp uit de opleiding Bachelor in de bioingenieurswetenschappen, afstudeerrichting land- en bosbeheer, of
de Bachelor in de geologie, afhankelijk van de vooropleiding van de
student.
15
5
6
4
SOIL SCIENCE
Geomorphology Plant-Water Relations in the Soil-Plant-Atmosphere Continuum Soil Genesis ELECTIVE COURSES
LAND RESOURCES ENGINEERING
Geological and Geotechnical Aspects in Coastal Lowlands Applied Geomorphology Remote Sensing in Water Resources Engineering Geomechanics GIS for Water Resource Engineering Groundwater Modelling Natural Hazards Natural Risk Management Engineering Rock Mechanics Internship Course from Study programmes VUB Courses from Elective course list Soil Science (max. 10)
5
5
5
30
5
5
5
5
3
5
3
3
4
5
5
SOIL SCIENCE
Soil Fertility Soil Degradation Land Evaluation Soil Water Management Irrigation and Drainage Remote Sensing Quality of Groundwater Resources Soil Erosion Processes and Control Properties and Management of Soils of the Tropics Internship Course from Study programmes UGent Courses from Elective course list Land Resources Eng. (max. 10)
MASTER DISSERTATION 50
voorbereidingsprogramma
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
30
Contact
Ghent University Physical Land Resources Krijgslaan 281/S8, 9000 Gent www.plr.UGent.be / www.icp-itp.UGent.be/ICP/PLR.htm
[email protected]
51
European Master of Science in Nematology
European Master of Science in Nematology
Majors: Nematology applied to Agro-ecosystems • Nematology applied to Natural ecosystems
Erasmus Mundus Master Programme jointly offered by Ghent University and partners
120 ECTS CREDITS w FULL-TIME OR PART-TIME w LANGUAGE: ENGLISH w DEGREE: joint MASTER of science
TOELATINGSVOORWA ARDEN
VOOR HOUDERS VAN EEN VLA AMS DIPLOMA
course content
Nematodes are everywhere. They are among the most harmful
organisms of crops, especially in the tropics, but on the other hand
they are very promising as natural antagonists that can be used in bio-control programmes against pest insects. Because of their ubiquitous presence, overwhelming densities and diversity
(sometimes compared to insects) the free-living nematodes are an
ideal tool for biodiversity studies. They are used as bio-indicators of pollution in both terrestrial and aquatic environments.
The aim of the course is to train students to become highly
qualified nematologists with multidisciplinary knowledge in the diverse fields of Nematology through mobility to different
Universities within Europe and with a well-integrated language
and cultural experience.
The programme deals with fundamental as well as applied aspects
of Nematology and concerns different groups of nematodes in all
possible environments: natural soils, agricultural soils, aquatic
sediments of freshwater, brackish or marine habitats, temperate
and tropical regions.
The programme offers two major disciplines (majors):
The major Nematology applied to agro-ecosystems focuses on
nematodes important as a pest for crops or as a biological control
agent for insects. At the end of the course students are able to
identify plant-parasitic and entomopathogenic nematodes and
understand: how basic knowledge can be translated into solutions
for nematological problems in agriculture, or how nematodes can
be used to control pest insects.
The major Nematology applied to natural ecosystems focuses on
the identification and ecology of free-living nematodes from
marine/estuarine, freshwater and terrestrial habitats, and on their
use as environmental bio-indicators. At the end of the course,
students are able to identify free-living nematodes, and to use
nematode community composition data in the assessment of
fundamental and applied ecological issues.
programme mobility
The main difference and advantage of this Erasmus Mundus
programme versus the Master of Nematology at Ghent University
(see previous page) is the mobility and the co-operation between
different leading universities. Students are required to spend at least one semester at a partner university other than Ghent
University (partners: Bielefeld, Germany; Evora, Portugal; Ghent, Belgium; Jaén, Spain; Kiel, Germany; Leuven, Belgium;
Wageningen, The Netherlands and the Scottish Crop Research
Institute, UK).
course structure
First semester (30 credits):
The first semester consists of compulsory basic courses providing
essential theoretical and practical information as well as a more
in-depth and broader multi-disciplinary knowledge of Nematology.
Second semester (30 credits):
Choice between two majors:
–– Nematology applied to agro-ecosystems
–– Nematology applied to natural ecosystems
Elective courses are taken according to the chosen major.
Summer course (5 credits):
The summer course Networking and Seminars provides the
students with a more advanced knowledge on current research in a broad range of Nematology fields and brings them into direct
contact with prominent international experts in Nematology.
Third semester (25 credits):
Elective courses according to the chosen major.
Fourth semester (30 credits):
In the fourth semester students will undertake a research project
as a master dissertation at any of the participating institutes.
>> Master dissertation
In the fourth semester students will undertake a research project
as a master thesis at any of the participating institutes (30 credits).
The master dissertation is a requirement for every candidate to
obtain a masters’ degree. The master dissertation is an original
piece of research work. It aims to develop and strengthen the
research capacity skills of the students. The student selects a topic
and is given guidance by a promoter or supervisor. The master
dissertation consists of a literature review, a scientific research
often including experiments, analysis and discussion of the results,
conclusion, summary and reference list.
Career perspectives
Based upon its multidisciplinary approach, the EUMAINEprogramme prepares the student for a career in diverse environments in the fields of Biology, Bio- and Agro-engineering. They
have the excellent background and capacities to fulfil functions in
education, fundamental and applied research and governmental
institutions at the international job market.
Na onderzoek van de geschiktheid en de bekwaamheid
van de student:
––
––
––
––
Ba biologie
Ba biochemie en de biotechnologie
Ba bio-ingenieurswetenschappen
ander bachelordiploma
Na onderzoek en via voorbereidingsprogramma:
–– ander bachelordiploma
Houders van één van bovenvermelde diploma’s die de opleiding
willen volgen, moeten zich aanbieden bij de Management Board van
de opleiding vóór 15 april van het voorafgaande jaar. Na die datum
kan men niet meer toegelaten worden.
Taal
De taalvoorwaarden om de masteropleiding aan te vatten zijn
vervuld.
ADMISSION REQUIREMENTS
FOR INTERNATIONAL DEGREE STUDENTS
EUMAINE is open to top-level students with a University Bachelor
degree (requiring a minimum of 3 year study) in agricultural sciences,
biology, bioscience engineering or environmental sciences.
Applicants with another degree but with experience or knowledge in
one of these fields may be admitted to the course at the discretion of
the EUMAINE Education Board on the basis of academic transcripts,
CV and motivation. Proficiency of English is required.
LANGUAGE
See also: www.eumaine.UGent.be
More information regarding the required knowledge of English:
www.UGent.be/en > Education and study >Studying at Ghent
University: language proficiency
GENERAL COURSES
35
Molecular Techniques in Nematology Data Mining, Processing and Communication Nematode Morphology Nematode Systematics and Molecular Phylogeny General Techniques in Nematology General Nematode Biology and Interactions Nematodes as Model Organisms Summer Course: Networking and Seminars 3
3
5
5
5
5
4
5
MAJORS (UGENT)
NEMATOLOGY APPLIED TO AGRO-ECOSYSTEMS
40
Statistics
Entomopathogenic Nematodes: Taxonomy and Biology
Systematics of Plant-Parasitic Nematodes:Tylenchomorpha
Virus-Vector Families
Life Cycle Biology of the Principle Groups of Plant-Parasitic
Nematodes
Tropical Plant Nematology
Behaviour and Physiology of Plant-Parasitic Nematodes
Molecular Aspects of Plant-Nematode Relationships
Quantitative Plant Nematology
Sustainable Nematode Management Tropical Agro-Ecosystems
Management of Plant-Parasitic Nematodes
Temperate Nematology
Entomopathogenic Nematodes: Biotechnology and Use
in Biological Control
Systematics of Free-Living Aquatic Nematodes
Systematics of Free-Living Terrestrial Nematodes
Structural and Functional Biodiversity
Ecology of Free-Living Aquatic Nematodes
Biomonitoring
Statistics
ELECTIVE COURSES TUITION FEE
–– € 7,500 (annually) for non-EU students
–– € 3,000 (annually) for EU-students
3
15
(see online Course catalogue)
30
APPLICATION DEADLINE
ENROLLING INSTITUTION
4
4
3
3
3
3
4
4
7
6
4
6
4
3
PRACTICAL INFORMATION
–– EU students: February 1
–– Non-EU-students: February 1
–– Students who do not apply for an Erasmus Mundus grant: May 1
www.eumaine.UGent.be
3
3
6
4
NEMATOLOGY APPLIED TO NATURAL ECOSYSTEMS
MASTER DISSERTATION
Ghent University
52
Master
Contact
Ghent University – Faculty of Science
Department of Biology Postgraduate International Nematology Course (PINC)
Mrs N. Smol – Promotor: Prof. M. Moens
[email protected]
www.pinc.UGent.be
53
Master of Science in Marine Biodiversity
and Conservation
Master of Science in Marine Biodiversity
and Conservation
International Master Programme jointly offered by Ghent University and partners
Course content
course structure
Career perspectives
Programme mobility
Why Marine Biodiversity and Conservation?
The marine environment is a precious asset. Oceans and seas
provide 99 % of the available living space on the planet, cover 71 % of the earth’s surface and contain 90 % of the biosphere and
consequently a large share of global biological diversity. Marine
ecosystems play a key role in climate and weather processes.
Indispensable to life itself, the marine environment is also a great
contributor to economic prosperity, social well-being and quality of
life. However, the marine environment is facing a number of threats
including loss or degradation of its biodiversity and changes in its
structure, loss of habitats, contamination by dangerous substances
and nutrients and impacts of climate change.
The study programme is running for 2 academic years and is
divided in 3 thematic modules:
–– Understanding the structure and function of marine
biodiversity (at least 24 ECTS) deals with the fundamental
aspects of Oceanography (on a multidisciplinary basis,
including physics, chemistry, geology, biology, ecology,
biogeography, climate change), the structure and functioning
of Marine Biodiversity (from genes to habitats) and with Impact
studies.
–– Toolbox for investigating marine biodiversity (at least 20 ECTS)
provides an advanced training in Statistics and experimental
design, Modelling, Taxonomy, Data and Information
Management, Field observations and interpretation and
Molecular methods.
–– Conservation and Restoration of marine biodiversity (at least
10 ECTS) deals with the application of the above mentioned
theories and methods in order to develop a sustainable use of the marine environment.
The EU-Marine Strategy provides an integrated framework for
analyzing relevant community policies’ contributions to the
protection of and the impact on the marine environment. This
EU-Strategy is the basis for the national European authorities and
policies at the one hand and is the basis for debate at the global
scale regarding policies for Nature protection and Conservation ingeneral. The EMBC Masters will be well trained to operate
immediately within these policy environments. Most of them will use thisMaster as a basis for PhD research.
Masters and Post-docs specialized in Marine Biodiversity and
Conservation can help in the implementation of the strategies for
future sustainable use of the natural marine resources taking into
account the natural ecological background of the ecosystems. The added value for EMBC Masters will be that they can operate on a global scale since there is no restriction in the programme
regarding types of biotopes (going from the coast to the deep sea
and from poles to poles).
The main difference and advantage of this Erasmus Mundus
programme versus the Master of Marine and Lacustrine Science
and Management is the mobility and the co-operation between
different leading universities.
The student will live and learn in at least two European cities and
will receive a joint degree MSc programme run by six European
universities:
- Ghent University (Belgium);
- University of Bremen (Germany);
- University of the Algarve (Portugal);
- University of Paris 6 (France);
- University of Oviedo (Spain);
- University of Klaipèda (Lithuania).
There is an obligatory mobility for at least one semester (30 ECTS)
to one of the six partner universities.
The EU-Marine Strategy provides an integrated framework for
analyzing relevant community policies’ contributions to the
protection of and the impact on the marine environment. In order
to obtain these goals, we need to have well-trained people who
are able to evaluate, understand and investigate the state of the
marine environment, and this at different levels and from different
disciplines such as general oceanography, ecology, chemistry,
physics, statistics, geology, social sciences, economy, and
aquaculture.
The ERASMUS MUNDUS MSc programme EMBC is strongly
oriented to the fundamental understanding of the structure and
function of marine biodiversity, the acquisition of several kinds of
tools required for understanding the complexity of biodiversity
patterns and processes, and finally to the application of this
knowledge for nature conservation and restoration.
The EMBC-programme (2 years or 120 ECTS) is complemented
with summer schools (6 ECTS) on specialized topics in European
Marine Research Stations operating within the EU-Network of
Excellence MarBEF. These summer schools are 3-4 weeks activities
in the field (marine stations where SCUBA diving, snorkling, and other activities can be performed).
Students will choose in the first year among three universities Ghent, Bremen or Algarve - which are offering in the first semester
mainly the basic multidisciplinary courses. For the second semester,
each of these universities is organizing more specialized courses
and will start with the scientific training in research projects.
In the second year, the students move to Paris, Oviedo or Klaipèda
for the first semester. The second semester of the second year
students can move again to the research institutes (including
MarBEF institutes) where the thesis work is done.
In the second year, a research project (Master thesis) of 30 ECTS isscheduled.
For the development of personal skills and skills in research project
implementation (i.e. transferable skills), at least 10 ECTS are
required and may include a training in the basic knowledge of the
native language of the country of actual study period, training in
scientific communication, research management, and this related
to one or more of the topics in the thematic modules. Although the
courses will be given in English, native language training will
enhance social integration of the students in their host countries
Elective courses (from other disciplines or organized within EMBC)
can be chosen for 20 ECTS.
>> Master dissertation
In the second year, a research project (Master thesis) of 30 ECTS
is scheduled.
The master dissertation is a requirement for every candidate to
obtain a masters’ degree. The master dissertation is an original
piece of research work. It aims to develop and strengthen the
research capacity skills of the students. The student selects a topic
and is given guidance by a promoter or supervisor. The master
dissertation consists of a literature review part, a theoretical
reflection and an original analysis of the topic.
54
55
Master of Science in Marine Biodiversity
and Conservation
120 ECTS CREDITS w FULL-TIME OR PART-TIME w LANGUAGE: ENGLISH w DEGREE: JOINT Master OF SCIENCE
TOELATINGSVOORWA ARDEN
VOOR HOUDERS VAN EEN VLA AMS DIPLOMA
Na onderzoek van de geschiktheid en de bekwaamheid
van de student:
––
––
––
––
––
––
––
a biologie
B
Ba biochemie en biotechnologie
Ba chemie
Ba geologie
Ba geografie
Ba geografie en geomatica
Ba bio-ingenieurswetenschappen
Via voorbereidingsprogramma: (15-90 studiepunten)
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
Ba fysica en sterrenkunde
Ba informatica
Ba wiskunde
Ba biomedische wetenschappen
Ba diergeneeskunde
Ba ingenieurswetenschappen
Ba industriële wetenschappen: biochemie
Ba industriële wetenschappen: chemie
Ba industriële wetenschappen: informatica
Ba industriële wetenschappen: milieukunde
Ba nautische wetenschappen
Houders van één van bovenvermelde diploma’s die de opleiding
willen volgen, moeten zich aanbieden bij de Management Board van
de opleiding vóór 15 april van het voorafgaande jaar. Na die datum
kan men niet meer toegelaten worden.
Taal
De taalvoorwaarden om de masteropleiding aan te vatten zijn
vervuld.
Master of Science in Marine Biodiversity
and Conservation
120 ECTS CREDITS w FULL-TIME OR PART-TIME w LANGUAGE: ENGLISH w DEGREE: JOINT Master OF SCIENCE
ADMISSION REQUIREMENTS
FOR INTERNATIONAL DEGREE STUDENTS
The course is open to students with at least a Bachelor (or Master)
degree in biology, ecology, environmental sciences, oceanography,
marine sciences, geography, geology, or other equivalent degrees with minimum 180 credits.
LANGUAGE
See also: http://embc.marbef.org
More information regarding the required knowledge of English:
www.UGent.be/en > Education and study >Studying at Ghent
University: language proficiency
PRACTICAL INFORMATION
APPLICATION DEADLINE
30 March
http://embc.marbef.org
ENROLLING INSTITUTION
Ghent University
TUITION FEE
–– € 3,500 (annually) for non-EU students
–– € 2,500 (annually) for EU-students
A reduction of the tuition is possible for students with limited
financial means.
Master
GENERAL COURSES
MODULE 1: Understanding the Structure and Function of
Marine Biodiversity (UGent)
Biogeochemical Cycles
Margin Systems and Extreme Environments
Oceanography
Specific Topics in Understanding Marine Biodiversity
Biodiversity of Aquatic Food Webs: from Algae to
Marine Mammals
Aquatic Microbial Ecology Evolution and Biogeography of Aquatic Organisms Aquaculture Environmental Impact Fisheries
Aquaculture
Ecology of Coastal Seas MODULE 2: Toolbox for Investigating Marine Biodiversity
(UGent)
Data and Information Management Practical Aspects of Taxonomy
Taxonomy of Selected Groups
Specific Topics in Methodology for Marine Biodiversity
Biostatistics: Experimental Design and Multivariate Analysis
Ecological Modelling Molecular Techniques and their Application in Evolutionary and
Ecological Studies
Statistics MODULE 3: Conservation and Restoration of Marine
Biodiversity (UGent)
Environmental Impact Assessment Specific Topics in Conservation and Restoration of
Marine Biodiversity
Applied Biodiversity Science: Policy, Management
and Conservation
MODULE 4: Transferable Skills (UGent)
Cultural Module Dutch for Speakers of Other Languages Intermediate Academic English Internship Preparation of Research Proposal Advanced Academic English Basic Academic English Dutch Language and Flemish Culture Upper-intermediate Academic English Voorbereidingsprogramma
70
4
5
8
3
6
4
3
3
3
3
3
4
5
6
3
6
6
3
3
3 5 4
3 4 3 5 5 5
3
6
3
MODULE 5: Summer Schools
ELECTIVE COURSES
20
(see online Course catalogue)
MASTER DISSERTATION 56
Vakken voor min. 15 en max. 90 sp uit de opleidingen Bachelor in de
biologie, Bachelor in de geologie of Bachelor in de geografie en
geomatica, afhankelijk van de vooropleiding van de student.
30
Contact
Universiteit Gent – Faculty of Science
Prof Dr Magda Vincx
Mr. Tim Deprez
Krijgslaan 281/S8, 9000 Gent
T +32 (0)9 264 85 29 - [email protected]
http://embc.marbef.org
57
Master in de actuariële wetenschappen
Master in de actuariële wetenschappen
In samenwerking met de V.U.B. (Vrije Universiteit Brussel)
60 studiepunten w Voltijds of halftijds w Onderwijstaal: Nederlands w Diploma: Master of science
Toelatingsvoorwaarden
VOOR HOUDERS VAN EEN VLA AMS DIPLOMA
inhoud
opbouw
Na geschiktheidsonderzoek en/of via
voorbereidingsprogramma:
De opleiding leidt je op tot actuaris en legt de focus op een
wiskundige en economische vorming, nodig voor het uitoefenen
van het beroep.
Deze eenjarige masteropleiding, die ook in een deeltijds
programma kan gevolgd worden, omvat 60 studiepunten.
––
––
––
––
––
––
––
––
Je krijgt inzicht in de financiële processen in de verzekerings- en
banksector. Als afgestudeerde beschik je over een breed kennis- en vaardighedenpakket waardoor je je via een door de sector
georganiseerde permanente vorming verder kan vervolmaken in je specifieke domein.
Een actuaris houdt zich beroepshalve bezig met het doorrekenen
en evalueren van financieel gerelateerde risico’s. Hij past zijn
wiskundige kennis – voornamelijk kansrekening, statistiek en
risicotheorie – toe op reële financiële problemen waarbij de
uitkomst in de toekomst een hoge mate van onzekerheid heeft.
Het maatschappelijk belang van een actuaris zit hem in het feit dat
hij of zij verantwoordelijk is voor de continuïteit van een financiële
instelling. Daartoe waakt hij over haar solvabiliteit, de rendabiliteit
door een aangepaste tarifering en zet hij de nodige stappen om
een stabiliteit te bekomen in de jaarresultaten.
Als actuaris blijf je kritisch tegenover je eigen studies en heb je
daarnaast een brede opleiding die moet toelaten om optimaal
samen te werken met de diverse geledingen binnen een financiële
instelling.
In deze master-na-masteropleiding worden de noodzakelijke
aanvullingen aan de wiskundige of economische vooropleiding
gegeven en komen de meer specifiek gerichte actuariële
opleidingsonderdelen aan bod. Aanleg en zin voor wiskunde
blijven een essentieel kenmerk.
De wiskundige vorming krijgt een student in de masteropleiding
Wiskunde, afstudeerrichting Toegepaste wiskunde. Hier kan de student al volop kiezen voor de actuariële en financiële
opleidingsonderdelen, o.m. in de minor Economie en verzekeringen. Ook de Master in de wiskunde, afstudeerrichting financiële
wiskunde biedt de vereiste vooropleiding.
De economische vorming krijgt de student in de masteropleiding
Toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur,
afstudeerrichting Financiering, of Handelsingenieur met major
Finance & Risk Management.
Studenten die niet die specifieke vooropleidingen hebben gevolgd,
maar toch over voldoende wiskundige en/of economische bagage
uit hun vooropleiding beschikken, kunnen eveneens worden
toegelaten mits het volgen van een op maat gemaakt
voorbereidingsprogramma.
In de totale opleiding, die als voornaamste doel heeft actuarissen
te vormen voor het bedrijfsleven, kunnen vier niveaus onderscheiden worden:
1. Basisopleiding, die niet uitsluitend tot de actuariële wetenschappen behoort, maar noodzakelijk is voor verdere studie. Hiertoe
worden gerekend de basisopleiding in Wiskunde, Kanstheorie en
Statistiek, Stochastische processen en Computing. Verder de
fundamenten van Economie, Boekhouden en Financiële
verslaglegging en de Structuren en wetgevende instrumenten van de Europese Unie, evenals de communicatieve en
taalvaardigheden.
2. Opleiding m.b.t. de fundamentele begrippen voor actuariële
wetenschap en financiële wetenschappen: Financiële Wiskunde,
Demografische modellen, Actuariële Wiskunde in levens- en
invaliditeitsverzekeringen en in pensioenstelsels, Risicotheorie en Investeringstheorie.
3. Uitdieping van de principes en toepassingen van actuariële
technieken in een ruime waaier van diverse toepassingsgebieden.
Aandacht wordt geschonken aan het actuarieel risico
management, meer specifiek Levensverzekeringen,
Schadeverzekeringen, Pensioenen en Sociale Verzekeringen.
4. Masterproef.
arbeidsmarkt
Traditioneel zijn actuarissen werkzaam in de verzekeringssector
waar zij een verantwoordelijkheid dragen om toe te zien op de
solvabiliteit, de rentabiliteit en de technische voorzieningen.
Momenteel zijn actuarissen ook actief bij pensioenfondsen,
banken, consultingbureau's en bij de overheid. Actuarissen geven bij verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen een verklaring af over de toereikendheid van de voorzieningen (o.m. wiskundige reserves, schadereserves en vergrijzingsreserves)
en de financiële positie van de verzekeraar of het pensioenfonds.
Een actuaris zal in zijn job in hoofdzaak te maken hebben met de mogelijke financiële gevolgen van onzekere toekomstige
gebeurtenissen.
Als actuaris kan je ook in het hoger onderwijs aan de slag.
Ma fysica
Ma fysica en sterrenkunde
Ma wiskunde
Ma wiskundige informatica
Ma economische wetenschappen
Ma toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur
Ma toegepaste economische wetenschappen
Ma ingenieurswetenschappen (alle)
Voor studenten met een diploma:
- Ma wiskunde, afstudeerrichting financiële wiskunde (VUB-UA)
- Ma wiskunde, afstudeerrichting toegepaste wiskunde met een
minor economie en verzekeringen (UGent)
- Ma toegepaste economische wetenschappen, handelsingenieur, major finance & risk management (VUB)
- Ma toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur, afstudeerrichting financiering (UGent)
is een beperkt dossier voldoende (diploma + diplomasupplement).
INSCHRIJVING EN ADMINISTRATIE
APPLICATION DEADLINE
General deadlines:
–– for students who need a visa: 1st of March
–– for students who do not need a visa: 1st of June
ENROLLING INSTITUTION
Master
ALGEMENE vakken 45
Statistiek voor actuariële wiskunde
Onderwerpen in actuariële en financiële wiskunde
Risk management
Verzekeringen, schadebegroting en -herstel
Financiële wiskunde I
Techniek van de levens- en ziekteverzekering
Grondige studie aanvullende pensioenen
Risicotheorie, schadeverzekeringen en herverzekeringen I
Risicotheorie, schadeverzekeringen en herverzekeringen II
Financieel management en investeringsanalyse
Verzekeringen
3
3
3
6
3
6
6
3
3
6
3
MASTERproef
15
Voorbereidingsprogramma
Ondernemingsrecht
Fiscaliteit
Economie en bedrijfsleven
Economie
Vermogensbeheer
Stochastische processen
Operationeel onderzoek
Algemeen boekhouden en kostprijsberekening
Lineaire algebra: stelsels, matrices en afbeeldingen
Kanstheorie
Wiskundige statistiek
Inleiding tot kanstheorie
6
6
3
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Ghent University
TUITION FEE
€ 596,30 ( or € 80 = reduced tuition fee for students from developing
countries) + fixed surplus for the programme: € 100 + fixed surplus
per course unit: € 50
(this fee does not include expenses such as course books, excursions,
travel expenses, etc.)
START/END OF THE PROGRAMME
In September a refresher course on Mathematics is offered to brush
up basic mathematical skills.
One year programme.
Start academic year: last week of September.
Contact
Universiteit Gent - Faculteit Wetenschappen
Vakgroep Toegepaste Wiskunde en Informatica
Krijgslaan 281 S9, B-9000 Gent
Prof. Dr. Michèle Vanmaele
[email protected]
T + 32 (0)9 264 48 95
58
59
Master of Statistical Data Analysis
Master of Statistical Data Analysis
60 ECTS CREDITS w FULL-TIME OR PART-TIME w LANGUAGE: ENGLISH w DEGREE: MASTER OF SCIENCE
Toelatingsvoorwaarden
VOOR HOUDERS VAN EEN VLA AMS DIPLOMA
Course content
Increasing computer power and the professional need to extract
objective information from observed data have led to complex
databases. Statistical science has become a broad discipline with well developed methods and techniques for the design and analysis of a wide range of empirical studies.
Information obtained from correctly analysed data allows to
predict, adjust and even optimise processes based on evidence.
Inefficient or haphazard data gathering and analysis, however, can lead to inferior or misleading conclusio­ns with possibly
far-reaching consequences.
Hence, international professional and research standards in various
fields demand high quality data analysis, performed by qualified
statisticians. This programme offers intensive training in modern
statistical methods and data analysis to scientists from a variety of fields including biology, bio-informatics, economy and marketing, environmental and life sciences, engineering,
mathematics and physics, psychology and social sciences …
The programma aims at improving problem solving skills and
evidence based decision making. This will enable scientists to play a distinctly important role within their field of expertise.
Career perspectives
Students who successfully finish the master programme have
acquired an advanced level of statistical knowledge and data
analytical skills. They are ready to contribute as independent
experts to a multidisciplinary team that designs, performs, analyses
and reports applied scientific research. There is a great demand in
industry, banking, government, academia and research centres
(both the profit as the non-profit making sector).
The masters are trained to handle practical problems in an
objective scientific manner and to obtain insight in the structure of data and the underlying model. Our masters have been
encouraged to think critically and be creative problem solvers.
Computational skills, flexibility, efficiency and a positive attitude
towards lifelong learning are important qualities and indispensable
for a successful career.
Rechtstreeks:
APPLICATION DEADLINE
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
General deadlines:
–– for students who need a visa: 1st of March
–– for students who do not need a visa: 1st of June
––
––
––
––
––
Course structure
The programme (60 credits) consists of five mandatory general
courses (25 credits), elective courses (20 credits) and a master
dissertation (15 credits).
In every course, the theory is supported by projects and assignments in order to develop skills of practical data analysis. It thus
provides hands-on experience with real data. The programme is
taken either as a one year full-time programme or it can be spread
over two or more years. Several courses are taught in the evening.
Alle masterdiploma’s faculteit Wetenschappen
Alle diploma’s ‘Master ingenieurswetenschappen’
Alle diploma’s ‘Master bio-ingenieurswetenschappen’
Ma biomedische wetenschappen
Ma diergeneeskunde
Ma farmaceutische zorg
Ma geneesmiddelenontwikkeling
Ma geneeskunde
Ma sociologie
Ma informatie- en bibliotheekwetenschappen
Ma psychologie
Ma pedagogische wetenschappen
Ma economische wetenschappen
Ma toegepaste economische wetenschappen
Ma toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur
Ma toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica
Ma lichamelijke opvoeding en bewegingswetenschappen
Ma revalidatiewetenschappen en kinesitherapie
Ma gespecialiseerde revalidatiewetenschappen en kinesitherapie
Ma handelswetenschappen
Een diploma van een masteropleiding aansluitend bij een
bacheloropleiding binnen het studiegebied Industriële Wetenschappen en Technologie, en Nautische Wetenschappen
opleiding(en) oude structuur:
• de corresponderende diploma’s oude structuur
Na geschiktheidsonderzoek of na het voltooien
van een voorbereidingsprogramma:
–– Een diploma van een masteropleiding niet vermeld onder
rechtstreekse toegang
opleiding(en) oude structuur:
• de corresponderende diploma's oude structuur
>> Master dissertation
Taal
During the second term the students finish the master dissertation.
The master dissertation provides students with the unique opportunity to learn first hand from an experienced statistician
how the statistical method gets applied to solve real world
problems. This is an important component of the programme.
Students report on their methods and results both orally and in writing.
De taalvoorwaarden om de masteropleiding aan te vatten zijn
vervuld.
admission requirements
for international degree students
Contact
Ghent University
Department of Applied Mathematics and Computer Science
Krijgslaan 281 S9, B-9000 Gent Prof. Stijn Vansteelandt
[email protected]
T +32 (0)9 264 47 76
www.mastat.UGent.be
60
PRACTICAL INFORMATION
The programme offers a profound training in design, analysis and
reporting of empirical research. It is meant for students who already
have a Master's degree from study fields carrying enough
mathematical, statistical and computing background within different
faculties.
ENROLLING INSTITUTION
Ghent University
TUITION FEE
€ 596,30 ( or € 80 = reduced tuition fee for students from developing
countries) + fixed surplus for the programme: € 100 + fixed surplus
per course unit: € 50
(this fee does not include expenses such as course books, excursions,
travel expenses, etc.)
START/END OF THE PROGRAMME
In September a refresher course on Mathematics is offered to brush
up basic mathematical skills.
One year programme.
Start academic year: last week of September.
Master
GENERAL COURSES
25
Principles of Statistical Data Analysis
Statistical Computing Statistical Inference Analysis of Continuous Data Categorical Data Analysis 5
5
5
5
5
ELECTIVE COURSES 20
Courses from the following list:
15
- Econometrics: Time Series Analysis
5 - Causality and Missing Data 5
- Data Mining 5
- Epidemiology and Clinical Trials
5
- Analysis of Clustered and Longitudinal Data
5
- Computerintensive Statistical Methods
5
- Multivariate Data Analysis 5
- Survival Analysis 5
- Experimental Design 5
- Spatial Statistics 5
- Computational Biology 5
- Bayesian Statistics
5
- Statistical Genomics
5
Courses from the study programmes of Ghent University and
other institutions of higher education of the Flemish Community 5
MASTER DISSERTATION
15
Language
More information regarding the required knowledge of English:
www.UGent.be/en > Education and study > Studying at Ghent
University: language proficiency
voorbereidingsprogramma
Vakken voor min. 15 en max. 60 sp (afhankelijk van het behaalde
diploma) uit de bachelor- en masteropleidingen die toegang geven
tot Master of Statistical Data Analysis.
61
Master of Space Studies
Master of Space Studies
60 ECTS CREDITS w FULL-TIME OR PART-TIME w LANGUAGE: ENGLISH w DEGREE: MASTER of science
Toelatingsvoorwaarden
VOOR HOUDERS VAN EEN VLA AMS DIPLOMA
Course content
Na bekwaamheidsonderzoek:
Human activities in space play an ever increasing role in our
society. Space missions have evolved from merely showcase events
that explore new technologies in new environments to utilitarian
operations that serve various purposes such as telecommunications around the globe, weather prediction or advanced research in
zero gravity. In order to illustrate this, the European Space Agency
(ESA) has estimated that only 5% of the space related industry is
involved with the manufacture and launch of satellites! Therefore,
space industry has grown over the past 50 years from a high profile
niche activity to an economically very significant player in our
society. As a consequence, it is also an important employer.
>> Master dissertation
Whereas in the early years the industry trained its staff on an ad
hoc basis in a developing and growing research environment,
nowadays new employees enter a well established technological
and business world. This implies that the space industry preferably
recruits people that already have acquired the basic skills and
knowledge that the industry itself has developed over the past
decades. This is a considerable challenge, since the space industry
estimates that in the coming years over 40,000 people which
belong to the pioneer generation will retire and consequently will have to be replaced by new employees.
The technological challenges and innovative programs that
typically characterise space projects make the space industry an essential vehicle to help keep our society at the forefront of
innovation and research. The international character of many space
projects makes the space industry also a very important element in
the positioning of Europe worldwide. Therefore space industries
will, for the foreseeable future, remain a growing and in some
areas even booming business, with many career opportunities. On the Flemish level, there is the 'Vereniging van Vlaamse
Ruimtevaartindustriëlen' (VRI), which fosters the growth of the local industries. As already mentioned, there is ESA that works on a European level, but there is also growing involvement
of the EU, in particular on policy issues and earth observation,
telecommunication, global positioning and defense.
In order to help fill this need, the K.U.Leuven and the UGent have
joined efforts and are offering a Master of Space Studies. This master is intentionally not an exclusively technological study,
but is set up interdisciplinary. It is intended to form people who
have at the end of their study basic knowledge of all aspects of
space activities, and who are qualified to enter the space industry
where they will acquire the more specific skills necessary for their
particular job. The master has an international scope and audience
and is taught in English.
Course structure
The programme is conceived as a postgraduate (master-aftermaster) programme and as such addresses students who have
successfully completed an initial master programme in either the humanities and social sciences, exact sciences and technology,
or biomedical sciences.
The interdisciplinary nature of the programme is set by the
requirement that all students follow a common trunk of 25 credits
of introductory courses. The goal is to get the students acquainted
with the different aspects that form the foundation of spacerelated activities. Special attentions goes to the combination of a
high level of knowledge transfer with the diverse backgrounds of
the students.
Depending on their background and interest, students have the
opportunity to deepen their knowledge through more domainspecific optional courses, for a total of 20 credits, covering the
three domains of Space Law, Policy, Business and Management, Space Sciences, and Space Technology and Applications.
62
For the master dissertation (15 credits) students are embedded in a research team of one of the organising universities, or in an
external institute, organisation or industrial company, in which
case an academic supervisor is assigned as a coordinator. The master thesis should form a final piece of work of the
interdisciplinary programme, in which the acquired knowledge and abilities are applied to a complex and specific project.
Career perspectives
–– masterdiploma
Van de kandidaat-studenten wordt verwacht dat zij:
–– met succes een initiële masteropleiding hebben gevolgd waarvan
de kandidaten de relevantie in het domein van ruimtevaart­
studies kunnen motiveren;
–– het potentieel hebben om succesvol hun opleiding te verbreden
naar andere relevante disciplines toe;
–– een overtuigend beeld kunnen voorleggen over het belang van
het programma voor hun professionele verwachtingen.
Deze verwachtingen zullen worden getoetst aan de hand van een
intake gesprek.
admission requirements
for international degree students
Students should possess already a ‘disciplinary’ master degree.
Candidate students are specifically expected to:
–– have obtained an initial master degree for which the candidates
can motivate the relevance for space studies;
–– have the potential to succesfully broaden their formation towards
other relevant disciplines;
–– present a convincing view of the importance of the programme
for their professional expectations.
These expectations will be evaluated through an intake interview.
Interested candidates are invited to send their CV and a
comprehensive motivation to [email protected]
The selection with respect to the initial master degree is designed to
increase the student’s chances for success. However, students with an
initial master that does not have a direct apparent connection with
space studies can still apply, and could be accepted depending on the
power of conviction of their background and argumentation.
Language
Good knowledge of the English language, both written and spoken,
is essential. Non-native English speakers are required to submit a
TOEFL or IELTS-certificate (TOEFL: computer-based test 213 pt., internet-based 79-80pt., paper-based test 550 pt.) or IELTS (6.5-7 pt.). All international students must meet the language requirements set
by the International Admissions & Mobility Unit of K.U.Leuven.
MASTER
GENERAL COURSES 23
Questions in Human Spaceflight
Space Law and Space Policy Space Business and Management Space Sciences and Exploration Life Sciences and Biology in Space Orbital Mechanics and Mission Design Spacecraft Design and Instrumentation 3
5
3
3
3
3
3
MAJORS SPACE LAW, POLICY, BUSINESS AND MANAGEMENT
The Law of International Organisations Advanced Topics in Space Law, Policy, Business and Management Introduction to Management Project Management Innovation Management and Strategy
Courses from the study programmes of the Flemish Community
universities Space Weather Advanced Topics in Life Sciences in Space Astrophysics from Space Remote Sensing of the Atmosphere Synchrotron Radiation Research in Earth and Planetary Sciences Global Change Monitoring and Coastal Processes Courses from the study programmes of the Flemish Community
universities 2012-2013: K.U.Leuven
Administrative Coordinator: [email protected]
TUITION FEE
The cost of registration is € 5 600
6
4
4
4
4
4
3
6
SPACE TECHNOLOGY AND APPLICATIONS
Spacecraft Technology and Space Environment Spacionics Systems Design Satellite and Space Communications Reliability of Space Systems Robotics Space Geodesy, Geophysics and Earth Observations Image Analysis and Understanding Courses from the study programmes of the Flemish Community
universities MASTER DISSERTATION 5
3
4
4
4
4
6
6
15
APPLICATION DEADLINE
ENROLLING INSTITUTION
6
6
4
3
6
SPACE SCIENCES
PRACTICAL INFORMATION
General deadlines:
–– for students who need a visa: 1st of March
–– for students who do not need a visa: 1st of June
22
Contact
Ghent University– Faculty of Sciences
International Relations Officer
K.L. Ledeganckstraat 35
B-9000 Gent
T +32 (0)9 264 50 43
63
Master of Science in Plant Biotechnology
Master of Science in Plant Biotechnology
60 ECTS CREDITS w FULL-TIME w LANGUAGE: ENGLISH w DEGREE: Master of Science
TOELATINGSVOORWA ARDEN
VOOR HOUDERS VAN EEN VLA AMS DIPLOMA
Course content
The global demand for plant-derived products such as feed and
food is increasing dramatically, as illustrated by the recent
doubling of the price of most commodity crops. How can we deal
with these exponentially growing demands for food, feed and
bio-energy? How can we cope with the fact that we will have to
produce more food on less arable land, under environmentally
more challenging conditions? These are just a few questions to be
solved by the modern plant biotechnology.
The training in Plant Biotechnology is embedded in an environment
of top science and industrial entrepreneurship where translational
research enables the transfer of knowledge from plant models to
crops. If you choose to study at Ghent University, you will be
studying at the largest Agro-Biotech Campus in Europe.
Course structure
The curriculum covers all aspects of modern Plant Biotechnology
related to state of the art technologies, plant growth and development, abiotic stress and biotic interactions, IP and safety
regulation. Moreover, through elective courses and a substantial
Master project, students can specialise in their field of interest.
Career perspectives
Ghent University in collaboration with the Flemish Institute for
Biotechnology (VIB) has a long standing tradition of converting
basic plant science into successful industrial entities: Plant
Genetics Systems (now Bayer Cropsciences), CropDesign (now
BASF Plant Sciences), Devgen and more recently Solucel. Today,
these companies together with our plant research center form the
largest European Plant Biotechnology campus. Both our companies
and research labs are continuously recruiting talented people for
research positions.
PRACTICAL INFORMATION
Rechtstreeks:
APPLICATION DEADLINE
–– Ma biochemie en biotechnologie
–– Ma bio-ingenieurswetenschappen: cel- en genbiotechnologie
opleiding(en) oude structuur:
• licentiaat biochemie / licentiaat biotechnologie
• bio-ingenieur in de cel- en genbiotechnologie
General deadlines:
- for students who need a visa: 1st of March
- for students who do not need a visa: 1st of June
Na geschiktheidsonderzoek:
–– masterdiploma met specificatie 'of Science' binnen één van de
volgende studiegebieden (of combinaties ervan):
-- Wetenschappen
-- Toegepaste biologische wetenschappen
-- Industriële wetenschappen en technologie (met specialisatie
in biochemie)
opleiding(en) oude structuur:
• een corresponderend academisch tweedecyclusdiploma
ENROLLING INSTITUTION
Ghent University
See also: www.psb.vib-ugent.be/education/courses
TUITION FEE
€ 1630 (subscription and course fee)
MASTER
GENERAL COURSES ADMISSION REQUIREMENTS
FOR INTERNATIONAL DEGREE STUDENTS
The general admission requirement is that the student must possess a
master's degree or an international degree considered equivalent.
A master's degree in Life Sciences and a successful knowledge and
motivation interview is required - a test is mandatory.
An applicant wishing to gain admission for a master on the basis of
an international diploma must apply through a specific application
procedure.
See also: practical information.
LANGUAGE
More information regarding the required knowledge of English:
www.UGent.be/en > Education and study > Studying at Ghent
University: language proficiency
30
Plant Research Technologies Functional Plant Genomics Molecular Plant Breeding
The Plant Cell
Plant Growth and Development
Plant Yield The Plant Factory
Plant Environment Interactions
Plant Biotic Interactions
Plant Biotechnology: Biosafety, IP and Society
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
ELECTIVE COURSES 6
To be chosen from courses in the field of Life Sciences, IP or
transferable skills from the study programmes of the Flemish
Community
MASTER PROJECT 24
Contact
Ghent University - Faculty of Science
Department of Plant Systems Biology
Technologiepark 927
B-9052 Gent - Belgium
Prof dr Sofie Goormachtig - [email protected] www.psb.vib-ugent.be/education/courses
64
65
Postgraduate Studies Hydrography - B
Jointly offered by Ghent University and Antwerp Maritime Academy
Postgraduate Studies Hydrography - B
120 ECTS CREDITS w FULL-TIME w LANGUAGE: ENGLISH w DEGREE: CERTIFICATE of POSTGRADUATE studies
TOELATINGSVOORWA ARDEN
VOOR HOUDERS VAN EEN VLA AMS DIPLOMA
Course content
Career perspectives
Hydrography is a Greek word meaning the description of water. The objective of hydrography is to collect and record about the
world’s oceans and seas. Hydrography is instrumental in the
production of nautical charts for seafarers. It also assists mariners
by providing other necessary tools such as tidal predictions, ocean
currents, daily up-to-date information about changes related to
navigational areas, etc.
In a wider perspective hydrographers can predict erosion patterns
and the evolution of beaches for communities and tourism, and are involved in land-winning and offshore activities.
Ghent University hosts, in cooperation with the Institute for
Hydrography of the Hogere Zeevaartschool (HZS), the brand-new
English postgraduate course. The postgraduate Hydrography B
aims at students with no prior knowledge of hydrography. After successful completion of the course the candidate will qualify as hydrographic surveyor – level B.
In the past hydrography was a purely naval concern (e.g. Admiralty
Hydrographic Office UK) but since the 1950’s hydrography has
been used in the offshore and dredging industry. Nowadays
hydrographic knowledge is also used ashore, e.g. investigation of the underwater structure of reservoirs and dams.
This specialized work is carried out by a hydrographic surveyor. He will not only be involved during preparatory activities but also
during execution and follow up actions.
Currently Belgium has over 300 hydrographic surveyors. They are employed by both governmental organisations (Flemish
Hydrographic Office, Economic Affairs, Flanders Hydraulic
Research, the Port Authorities) and the industry (offshore,
dredging, underwater project development, etc.). Recent research
has shown that about 35 new hydrographic surveyors are needed
annually in Belgium if the industry is to keep pace with demand.
On a global scale the shortage of hydrographic surveyors is even greater.
Course structure
With a Cat. B certificate the hydrographer can independently
execute parts of the process and specialize in a certain discipline
such as multi beam echo sounder or data processing.
The postgraduate course consists of 120 credits in total (60 credits
per year). Each year is subdivided into two semesters.
First year:
The first semester consists of theoretical modules; after 14 course
weeks, examinations take place in January. During the second
semester, the students rotate between different companies and
institutes through internships; they also participate in workshops,
seminars and company visits.
Second year:
For the second academic year the students choose a company or institute of their liking and take up their internship within the
company. In this way specialized skills in a real work environment
can be obtained. Students receive financial compensation during
this year.
The first year consists of 9 modules: information and communication technology; nautical science; bathymetry; water levels and flow; positioning; hydrographic practice; hydrographic data
management; environmental science; legal aspects.
The theoretical courses are held at the Antwerp Maritime Academy
and Ghent University.
The programmes on hydrography in Belgium aim for high flexibility and accessibility. With English as the course language, we are able to accommodate students from all over the world.
Concentrated course days, and the course’s division into nautical
and geographical days, allow for part-time work possibilities. This puts the programmes in an exceptional position to cater for
students and active hydrographers alike.
66
PRACTICAL INFORMATION
Na geschiktheidsonderzoek:
APPLICATION DEADLINE
–– bachelordiploma of equivalent
ook kandidaten zonder bachelordiploma die op basis van een
relevante lange beroepservaring menen in aanmerking te komen,
kunnen een aanvraag indienen
Before the end of April
ADMISSION REQUIREMENTS
FOR INTERNATIONAL DEGREE STUDENTS
In order to be eligible, candidates require the following qualifications
as a minimum:
–– Bachelor’s degree or equivalent
Good knowledge of mathematics: differential and integral
calculus, matrix algebra, co-ordinate geometry (2 and 3
dimensional), spherical trigonometry, theory of errors, functions,
series, complex variables.
Good knowledge of physics: units of measure, mechanics, signal
modulation, measurement of time, electricity and magnetism,
optics, transducers, pressure, electronics.
Candidates may be eligible for exemptions. Exemptions are
dependent on the candidate's qualifications and must be approved by
the Selection Committee. See website for more details.
LANGUAGE
Good knowledge of English as all courses are in English.
ENROLLING INSTITUTION
Candidates should complete the Application Portfolio and post this
and additional documentation to:
Antwerp Maritime Academy (Hogere Zeevaartschool)
Institute for Hydrography
Noordkasteel Oost 6, 2030 Antwerpen (Belgium)
e-mail: [email protected] - fax +32 3 225 36 09
TUITION FEE
• annual: registration fee of 250 € (non-refundable)
• 1st year: 100 € per ECTS, max. 60 ECTS
• 2nd year: 20 € per ECTS, max. 60 ECTS
Note that students receive financial compensation for internships
during the second year.
STUDY PROGRAMME
GENERAL COURSES 120
Information and Communication Technology B
Nautical Science B
Bathymetry B
Water Levels and Flow B
Positioning B
Hydrographic Practice B
Hydrographic Data Management B
Environmental Science B
Legal Aspects B
Hydrographic Fieldwork B
5
10
7
6
9
8
6
6
3
60
Contact
Antwerp Maritime Academy (Hogere Zeevaartschool)
Micha Libert - T +32 3 205 64 81 - [email protected]
www.hzs.be/html_NL/hydrography.html
Ghent University - Faculty of Science
www.geografie.UGent.be
67
Postgraduate Studies in Biosafety
in Plant Biotechnology
Postgraduate Studies in Biosafety
in Plant Biotechnology
Organised by distance learning
Course content
This international distance e-course is aimed at training scientists
and law specialists in biosafety expertise and evaluation.
The course offers a solid basis to set up and implement regulatory
biosafety frameworks related to plant biotechnology, to assist in
the legislation and interpretation of biosafety risk assessment, and to communicate to policymakers.
The course is interdisciplinary, in cooperation with the Faculties of Science, Political and Social sciences and the Law Faculty. It is an international programme organised in cooperation with the
United Nations Industrial Development Organisation (UNIDO).
The objectives are to provide students with:
–– expert information on current and potential future
developments in biotechnology;
–– expert information on national and international norms and
regulations in biotechnology;
–– advanced skills to conduct risk assessments;
–– apply risk management in biotechnology;
–– risk communication skills.
60 ECTS CREDITS w FULL-TIME w LANGUAGE: ENGLISH w DEGREE: CERTIFICATE OF POSTGRADUATE STUDIES
TOELATINGSVOORWA ARDEN
VOOR HOUDERS VAN EEN VLA AMS DIPLOMA
Course structure
The programme includes an introductory section on plant biotechnology and its applications for agriculture and industry. The main
core covers the basics of risk assessment and regulatory structures,
food and feed safety assessment, and environmental safety
assessment. An overview of national and international regulatory
systems and risk assessment and applications is included. The final
section deals with risk perception and communication. At the end
of the course participants will be able to conduct risk assessments
and apply risk management options, while at the same time deal
with public policy issues at the interface of science, government,
industry, and civil society.
The course is given electronically through e-learning. Two on-campus periods are included: one in the beginning of thecourse at IPBO, Ghent University (BE) and one at the end.
Evaluation is carried out throughout the year through interactive
discussions, assignments, and written and oral exams during the
second on campus session at the end of the course.
Career perspectives
The certificate awarded is suitable for individuals engaged as
biosafety professionals in government agencies or industry. It is also tailored for individuals with an interest in public policy,
legal and ethical aspects of biotechnology.
>> Organising institutions
The course is given in co-operation with the United Nations
Industrial Development Organisation (UNIDO) as part of their
e-Biosafety network with nodes in Brazil and Italy (The Pontifical
Catholic University of Sao Paulo and the Marche Polytechnic
University Ancona).
Op basis van CV/dossier:
––
––
––
––
––
––
––
Ma biologie
Ma chemie
Ma biochemie en de biotechnologie
Ma bio-ingenieurswetenschappen (alle)
Ma geneeskunde
Ma rechten
Masterdiploma’s met een kwalificatie gelijkaardig aan
bovenvermelde, niet uitgereikt door de UGent
opleiding(en) oude structuur:
• de corresponderende diploma’s oude structuur
Er worden per academiejaar ten hoogste 25 studenten tot de
opleiding toegelaten. De selectie geschiedt op basis van het
curriculum vitae van de kandidaat-student en houdt rekening met de
professionele relatie van de student tot aspecten van bioveiligheid.
ADMISSION REQUIREMENTS
FOR INTERNATIONAL DEGREE STUDENTS
The general admission requirement is that the student must possess a
master degree or an international degree considered equivalent. An
applicant wishing to gain admission for a postgraduate on the basis
of an international diploma must apply through a specific application
procedure.
A maximum of 25 students will be accepted. Selection will take place
based on the curriculum vitae of the applicant and will take into
account the professional interest in biosafety issues related to
biotechnology.
The student should be holder of one of the following diplomas:
–– Master in Biology
–– Master in Chemistry
–– Master in Biochemistry and Biotechnology
–– Master in Bio-engineering Sciences
–– Master in Medicine
–– Master in Law
–– Master degrees considered equivalent with one of the degrees
mentioned above.
PRACTICAL INFORMATION
APPLICATION DEADLINE
June 1st
ENROLLING INSTITUTION
Ghent University
See also:
www.UGent.be/we/genetics/ipbo/en/education
www.UGent.be/we/genetics/ipbo/en/education/postgraduate.htm
TUITION FEE
–– public sector students and non-profit organisations: € 745;
–– for students from developing countries (see list Least Developed
Countries): € 520;
–– students working in the private sector: € 2705
STUDY PROGRAMME
GENERAL COURSES 60
Course Background 6
Applications of Plant Biotechnology 7
Theoretical and Practical Foundations of Biological Risk Assessment 7
Food and Feed Safety in relation to GMOs
7
Environmental Safety in relation to GMOs
7
National and International Regulatory Systems in relation to GMOs 7
Risk Perception and Risk Communication in relation to GMOs
7 Final Assessment 12
LANGUAGE
More information regarding the required knowledge of English:
www.UGent.be/en > Education and study > Studying at Ghent
University: language proficiency
Contact
Ghent University - Faculty of Science
IPBO – dr. Ine Pertry
K.L. Ledeganckstraat 35
B-9000 Belgium
[email protected] - [email protected]
www.ipbo.UGent.be
68
69
Postgraduate Studies in Weather and
Climate Modeling
Postgraduate Studies in Weather and
Climate Modeling
Organised jointly by Ghent University and partner institutions: Royal Meteorological Institute of Belgium - Belgocontrol
Course content
Career perspectives
The issue of climate change has come recently under the attention
of policy makers and the public alike, but high-impact weather
(such as severe thunderstorms with associated flooding, deep
cyclones with strong wind gusts, etc.) has been a major worry for centuries.
The ultimate goal is to prepare young scientists for research in
international projects such as THORPEX (http://www.wmo.int/
thorpex/about.html). This 10-year international global atmospheric
research and development programme was established by the
WMO (in 2003) and is aimed at reducing and mitigating the impact
of disasters by transforming forecasts into information for decision
making. This includes:
–– extending the range and accuracy of weather forecasts;
–– development of warnings for decision-making;
–– assessing the impact of weather forecasts in the strategies to
minimize the impact of disasters.
Only now have scientific knowledge and numerical techniques
become sufficiently mature that we may be able to effectively
predict these extreme conditions. International programmes such
as THORPEX therefore recently started to increase the research in those areas.
Ghent University (in collaboration with the Royal Meteorological
Institute) anticipates the present increase in international attention
for high-impact weather and air pollution and offers a study
programme that also focuses on these issues rather than only on climate change.
The Postgraduate Studies in Weather and Climate modeling offers
the essential courses needed to start research in meteorology and
numerical weather prediction.
Course structure
The study programme covers nine courses which have a total
weight of 33 ECTS in two semesters (in one academic year).
The Postgraduate Studies in Weather and Climate Modeling offers
the essential courses needed to start research in meteorology and
numerical weather prediction.
33 ECTS CREDITS w PART-TIME w LANGUAGE: ENGLISH w DEGREE: CERTIFICATE OF POSTGRADUATE STUDIES
TOELATINGSVOORWA ARDEN
VOOR HOUDERS VAN EEN VLA AMS DIPLOMA
Rechtstreeks:
––
––
––
––
––
––
––
––
––
Ma wiskunde
Ma fysica en sterrenkunde
Ma sterrenkunde
Ma fysica
Ma geologie
Ma geografie
Ma geomatica en landmeetkunde
Ma ingenieurswetenschappen (alle)
Ma bio-ingenieurswetenschappen (alle)
opleiding(en) oude structuur:
• de corresponderende diploma’s oude structuur
Na geschiktheidsonderzoek:
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
Ma wiskundige informatica
- Ma statistiek
- Ma chemie
- Ma biochemie en biotechnologie
- Ma biologie
- Ma mariene en lacustriene wetenschappen
- Ma Nematology
- Ma industriële wetenschappen (alle)
- Ma aardobservatie
- Ma milieutechnologie en milieuwetenschappen
- Ma Ecological and Marine Management
- Ma Environmental Sanitation
- andere masteropleiding
opleiding(en) oude structuur:
• de corresponderende diploma’s oude structuur
ADMISSION REQUIREMENTS
FOR INTERNATIONAL DEGREE STUDENTS
The postgraduate course requires some physical and mathematical
background from the students. Therefore there are two groups of
students who can start with these studies:
Masters who have admission to the programme:
–– Master in de wiskunde
–– Master in de fysica en de sterrenkunde
–– Master in de sterrenkunde
–– Master in de fysica
–– Master in de geologie
–– Master in de geografie
–– Master in de geomatica en de landmeetkunde
–– Master in de ingenieurswetenschappen
–– Master in de bio-ingenieurswetenschappen
Masters who have access subject to approval:
–– Master in de wiskundige informatica
–– Master in de statistiek
–– Master in de chemie
–– Master in de biochemie en de biotechnologie
–– Master in de biologie
–– Master in de mariene en lacustriene wetenschappen
–– Master of nematology
–– Master in de industriële wetenschappen
–– Master in de aardobservatie
–– Master in de milieutechnologie en de milieuwetenschappen
–– Master of ecological and marine management
–– Master of environmental sanitation
–– Any other Master degree
LANGUAGE
More information regarding the required knowledge of English:
www.UGent.be/en > Education and study > Studying at Ghent
University: language proficiency
PRACTICAL INFORMATION
APPLICATION DEADLINE
General deadlines:
–– for students who need a visa: 1st of March
–– for students who do not need a visa: 1st of June
ENROLLING INSTITUTION
Ghent University
TUITION FEE
€ 64,90 + (credits x € 15,60)
70
71
Postgraduate Studies in Weather and
Climate Modeling
33 ECTS CREDITS w PART-TIME w LANGUAGE: ENGLISH w DEGREE: CERTIFICATE OF POSTGRADUATE STUDIES
STUDY PROGRAMME
GENERAL COURSES General Meteorology Dynamic Meteorology Physical Meteorology Numerical Techniques Data Assimilation Atmospheric Modeling Predictability Air Pollution and Chemical Transport Models (CTM) Remote Sensing
Climatology
33
4
4
3
3
3
4
3
3
3
3
Contact
Ghent University - Faculty of Science
Department of Mathematical Physics and Astronomy
Krijgslaan 281 (S9), B-9000 Gent
Mr. Steven Caluwaerts
[email protected]
Room 120.032 in building S9 of Sterre Campus
www.wcm.UGent.be
72
73
HUN
SSEL
E40-BRU
18, 19, 23 BELANGRIJKSTE LESLOKALEN
FACULTEIT Wetenschappen
2 Adviescentrum voor Studenten
30 Station Gent Sint-Pieters
faculteitsgebouwen
2, 7, 41 Letteren en Wijsbegeerte
12 Rechtsgeleerdheid
12 Politieke en Sociale Wetenschappen
16 Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
4, 41 Economie en Bedrijfskunde
18, 19, 23 Wetenschappen
3, 8, 24, 25 Ingenieurswetenschappen en Architectuur
15, 25 Bio-ingenieurswetenschappen
21 Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
17 Hoger Instituut voor Lichamelijke Opvoeding
20 Farmaceutische Wetenschappen
26 Diergeneeskunde
DEL
GEM
SES
TEE
NW
EG
Stadsplan
merelbeke
18
e st
e en
we
g
Ka
re
ld
e
UGent campus Kortrijk
Go
ed
el
aa
n
laan
Minister P. Tack
a
eb
a
sti
an
sla
an
W
eg
ge
vo
er
de
nl
aa
n
eg
t-S
ar
w
en
ste
Station
Sin
M
e
ks
t
aa
M
Pe inis
er ter
eb . V
oo an
m de
la n
Aalbe
an
ekses
teenw
eg
a
M
str
na
ale
gd
a
str
lbe
tte
at
e
re
f
Po
e
yck
éd
nd
Co
rg
P
rg.
Bu
GENT
74
t
traa
lses
Rijse
at
en s
ersta
Me
e
Beh
UGENT
CAMPUS KORTRIJK
Graaf Karel de Goedelaan 5, 8500 Kortrijk
Zandstraat
19
aat
rdstr
Noo
Stadsplan Kortrijk
23
75
Voor alle verdere inlichtingen:
Adviescentrum
voor Studenten
Directie Onderwijsaangelegenheden
Afdeling Studieloopbaanadvies
Sint-Pietersnieuwstraat 33, 9000 Gent
T 09 331 00 31 - [email protected]
www.UGent.be / adviescentrum
Masters faculteit
Wetenschappen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte
Faculteit Rechtsgeleerdheid
Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen
Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen
Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Faculteit Wetenschappen
Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur
Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen
Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
Faculteit Farmaceutische Wetenschappen
Faculteit Diergeneeskunde