מודול C

Transcription

מודול C
‫הצעת פתרון – בחינת הבגרות באנגלית‬
'‫ גרסה א‬Module C 016104 ‫ מועד ב' שאלון‬-3102 ‫קיץ‬
‫ידי צוות מורי האנגלית בבתי הספר של‬-‫הצעת הפתרון הבחינה באנגלית נכתבה על‬
.‫לחמן‬
‫ יש לפרט ולהרחיב כל אחד מהם‬.‫הפתרונות המופיעים בהצעת פתרון זו מובאים בתמצות בלבד‬
.‫בהתאם לדרישות הבחינה‬
Who Do We Trust?
Question 1
What information is given about the experiment in lines 1-5?
4) Why the experiment was done.
Question 2
Why did researchers ask pairs of students to have a conversation ? (lines 6-14)
3) To find out which movements caused distrust
Question 3
How did the researchers get the information they needed from the students' conversations? TWO
answers lines 6-14
(1) The researchers talked with the students.
(2) The researchers watched the films.
or
The researchers filmed the conversations.
Question 4
According to lines 6-14, what is the most important finding in the first part of the experiment?
Answer: Only when the student made all four movements his partner felt he wasn't trustworthy.
Question 5
How was the second part of the experiment different from the first part? ONE answer. (lines 6-20)
Answer: The students talked to a robot not a real person // The students were divided into two parts.
Question 6
The two parts of the experiment had the same results. This shows us that (-).( lines 6-24)
4) the movements influenced the students and not who made them.
Question 7
What else can we learn from the experiment? (lines 21-24)
2) Why we may distrust someone we don't know well.
Question 8
How are the results of the experiment influencing Dr. Jackson's work? (lines 25-29)
Answer: He is planning to develop a computer identification program based on body movements.
Question 9
How may this research be used in the future? It could help us (-). TWO answers. (lines 25-29)
3) keep public places safe.
5) find workers we can trust.