נוהל כתיבת הצעה לתזה ועבודת תזה למ.א. בתכנית

Transcription

נוהל כתיבת הצעה לתזה ועבודת תזה למ.א. בתכנית
‫הפקולטה למדעי החברה‬
‫התכנית הבינתחומית‬
‫ללימודי תואר שני בהתפתחות הילד‬
‫בהתפתחות הילד‬
‫‪MA Program in Child Development‬‬
‫‪ 31‬באוגוסט‪3131 ,‬‬
‫נוהל כתיבת הצעה לתזה ועבודת תזה למ‪.‬א‪ .‬בתכנית‬
‫הבינתחומית ללימודי תואר שני בהתפתחות הילד‬
‫נוהל זה בא להוסיף על נוהלי כתיבה והגשה של עבודות תזה של הרשות ללימודים מתקדמים‪.‬‬
‫א‪ .‬אופי התזה‬
‫‪ .1‬עבודת תזה הינה היא עבודת מחקר שיש בה תרומה לקידום המדע‪ ,‬הכתובה לפי כללי המבנה‬
‫והמינוח המקובלים בספרות המקצועית ובסגנון הראוי לפרסום‪ .‬העבודה חייבת לבטא את‬
‫תרומתו העצמאית של התלמיד ולהוכיח את יכולתו להגדיר בעיות‪ ,‬לנתח נתונים ולהסיק‬
‫מסקנות‪.‬‬
‫‪ .7‬על המחקר המוצג בעבודת התזה לכלול תרומה תיאורטית‪.‬‬
‫‪ .2‬העבודה חייבת לכלול איסוף של נתונים אמפיריים‪ ,‬או במקרים מיוחדים שימוש בנתונים‬
‫אמפיריים שנאספו ע"י אחרים‪ .‬הדיווח על הנתונים חייב להיות מלא‪.‬‬
‫‪ .0‬שימוש בנתונים אמפיריים שנאספו ע"י אחרים יאופשר בתנאי (א) שתהיה לתלמיד תרומה‬
‫עצמאית ברורה בניסוח השאלות‪ ,‬ניתוח התוצאות והסקת המסקנות‪( ,‬ב) שהמחקר שממנו נלקחו‬
‫הנתונים הנדון נערך באחריותו או בהשתתפותו של המנחה‪ .‬שימוש בחומר שנאסף ע"י אחרים‬
‫יורשה במקרים מיוחדים באישורו של יו"ר ועדת מ‪.‬א‪.‬‬
‫‪ .4‬עבודת המחקר בשלמותה צריכה להוות יחידה אורגאנית העומדת בפני עצמה; המחקר צריך‬
‫לפתוח בשאלות בעלות חשיבות תיאורטית או מעשית ולסגור בדיון ובמסקנות לגבי שאלות אלו‪.‬‬
‫העבודה תהיה מנוסחת בתמציתיות מבלי לפגוע בעקיבות ובשלמות הטיעונים‪.‬‬
‫התכנית הבינתחומית לתואר שני בהתפתחות הילד‬
‫טל'‪ 40-4704420 ,40-4709420 :‬דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫הפקולטה למדעי החברה‬
‫התכנית הבינתחומית‬
‫ללימודי תואר שני בהתפתחות הילד‬
‫בהתפתחות הילד‬
‫‪MA Program in Child Development‬‬
‫ב‪ .‬מנחה‪ ,‬מנחה שותף וקורא הצעת התזה ועבודת התזה‬
‫‪ .1‬מנחה‪ :‬כמנחה יוכל לשמש כל איש סגל המלמד בתכנית בדרגת מרצה ומעלה במסלול א'‪.‬‬
‫המנחה יבחר ע"י התלמיד‪ .‬המנחה ילווה את עבודת התזה באופן צמוד על כל שלביה החל‬
‫מבחירת הנושא ותכנון המחקר עד לניסוח הסופי של העבודה‪ .‬התלמיד חייב להתייעץ במנחה‬
‫בכל שלב משלבי העבודה ולהביא לפניו לאישור את הנוסחים של הצעת התזה ושל עבודת התזה‬
‫לפני שאלה ימסרו לדפוס‪.‬‬
‫‪ .7‬מנחה שותף‪ :‬ככלל מספיק מנחה אחד לעבודת התזה‪ .‬המנחה ו‪/‬או התלמיד רשאים לבקש‬
‫איש סגל נוסף לשמש כמנחה שותף‪ .‬כמנחה שותף יוכל לשמש כל איש סגל ממוסד אקדמי מוכר‬
‫בישראל או בחו"ל מדרגת מרצה ומעלה במסלול א'‪ ,‬וכל איש סגל בדרגת מרצה בכיר ומעלה‬
‫במסלול ג'‪ .‬בחירת המנחה השותף תעשה תוך התייעצות עם המנחה הראשון‪ ,‬לפני כתיבת הצעת‬
‫התזה‪.‬‬
‫מינוי מנחה ו‪/‬או מנחה שותף שאינו עומד בתנאים חייב בהמלצה מנומקת של ועדת המ‪.‬א‪.‬‬
‫ובאישור הדיקן ללימודים מתקדמים‪ ,‬בטרם תוגש הצעת תזה לאישור ועדת המ‪.‬א‪ .‬של‬
‫התכנית‪.‬‬
‫הסטודנט חייב להיוועץ במנחה השותף בכל שלב קריטי משלבי העבודה‪ :‬בתכנון המחקר‪ ,‬בניסוח‬
‫הצעת המחקר‪ ,‬בניתוח התוצאות ובניסוח הסופי של העבודה‪ ,‬וכן בכל צעד שמהווה חריגה ממה‬
‫שהוסכם תחילה בהצעת המחקר‪ .‬הסטודנט חייב להביא לפני המנחה השותף את הנוסח האחרון‬
‫של הצעת התזה ואת הנוסח האחרון של עבודת התזה לפני שאלו יימסרו לדפוס‪.‬‬
‫‪ .2‬קורא הצעת התזה‪/‬תזה‪ :‬ימונה ע"י יו"ר ועדת המ‪.‬א‪ .‬לאחר מסירת העבודה הכתובה‪.‬‬
‫ג‪ .‬הנחיות לכתיבת הצעת התזה‬
‫‪ .1‬כללי‪ :‬כתיבת הצעת המחקר לתזה היא אחד השלבים החשובים בהכנות לביצוע עבודת‬
‫התזה‪ .‬כתיבת ההצעה מחייבת את התלמיד לגבש את המחקר לפרטיו ומאפשרת למנחה‬
‫העבודה ולקורא נוסף לבחון אותה בצורה ביקורתית על מנת לגלות ולתקן (אם יש צורך)‬
‫נקודות תורפה‪ ,‬קודם לביצוע המחקר‪.‬‬
‫התכנית הבינתחומית לתואר שני בהתפתחות הילד‬
‫טל'‪ 40-4704420 ,40-4709420 :‬דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫הפקולטה למדעי החברה‬
‫התכנית הבינתחומית‬
‫ללימודי תואר שני בהתפתחות הילד‬
‫בהתפתחות הילד‬
‫‪MA Program in Child Development‬‬
‫לאחר קבלת אישור המנחה יש להגיש ‪ 3‬עותקים של ההצעה חתומים ע"י המנחה למזכירות‬
‫התוכנית‪ .‬המזכירות תדאג להעביר עותק של ההצעה לקורא‪ ,‬אשר יחזיר את הערותיו תוך‬
‫חודש מקבלת ההצעה‪ .‬על התלמיד לענות להערות הקורא‪ ,‬בתאום עם המנחה‪ ,‬במכתב‬
‫שיימסר למזכירות התוכנית‪ .‬במכתב התגובה יש להתייחס לכל ההערות‪ ,‬תוך פרוט‬
‫התיקונים אשר יוכנסו בעבודה בעקבות ההערות‪ ,‬או הנימוקים לדחיית ההערות שאינן‬
‫מקובלות‪ .‬מכתב התגובה של התלמיד יועבר אל המנחה‪ .‬המנחה יאשר שהנקודות שהקורא העלה‬
‫זכו להתייחסות מתאימה של התלמיד‪ .‬המכתב יועבר למזכירות התוכנית‪ ,‬ורק אז תאושר הצעת‬
‫התזה‪.‬‬
‫‪ .7‬מועד הגשת הצעת תזה‪ :‬תלמיד נדרש להגיש הצעת תזה לאישור ועדת המ‪.‬א‪ .‬לכל המאוחר עד‬
‫תום השנה השנייה ללימודיו‪ ,‬כולל חופשת הקיץ‪ ,‬על מנת להימצא במצב אקדמי תקין‪.‬‬
‫במידה ולא הגיש הצעת תזה‪ ,‬ולא אושרה לו אורכה ע"י ועדת המ‪.‬א‪ .‬והדיקן ללימודים מתקדמים‪,‬‬
‫יימצא התלמיד במצב אקדמי לא תקין ולא יורשה לבצע רישום בשנה ג' ללימודיו‪.‬‬
‫‪ .2‬מבנה‪ :‬להצעה ‪ 7‬חלקים‪ :‬דף שער‪ ,‬תקציר‪ ,‬מבוא‪ ,‬שיטה‪ ,‬ניתוחים סטטיסטיים מתוכננים‪,‬‬
‫רשימת סימוכין ונספחים‪ .‬היקף ההצעה לא יעלה על ‪ 31‬עמודים ברווח כפול בין השורות‪ ,‬לא‬
‫כולל תקציר‪ ,‬רשימת סימוכין ונספחים‪ .‬אורך התקציר לא יעלה על עמוד אחד‪.‬‬
‫‪ .0‬מבוא‪ :‬המבוא יתאר את נושא המחקר וחשיבותו‪ ,‬יציג סקירת ספרות תמציתית של התיאוריה‬
‫והמחקר הרלבנטיים באופן ישיר למחקר המוצע‪ ,‬ויסכם את שאלות המחקר ואת ההשערות אשר‬
‫יבדקו במחקר‪ .‬כמו כן במבוא יוסבר מדוע שיטת המחקר הולמת לבדיקת שאלות המחקר‪.‬‬
‫‪ .4‬שיטה‪ :‬פרק זה יציג את שיטת המחקר‪ .‬יש לתאר את המשתתפים במחקר‪ ,‬ההליך והכלים‬
‫בהם יעשה שימוש‪ .‬כמו כן יש לתאר את שיטת עיבוד הנתונים‪ .‬מומלץ להמנע מניסוחים סתמיים‬
‫של הניתוחים שיבוצעו כגון "הנתונים ינותחו על ידי טבלות שכיחות‪ ,‬רגרסיה מרובה‪ ,‬ניתוחי‬
‫שונות וניתוח גורמים"‪ ,‬או "הראיונות ינותחו על ידי ניתוחי תוכן"‪ .‬במקום זאת ראוי לפרט הן‬
‫את שיטות הניתוח והן את דפוסי הממצאים אשר יאוששו או יפריכו את השערות המחקר‪.‬‬
‫ניתן ואף מומלץ לבצע מחקר גישוש לפני כתיבת ההצעה ולתאר את ממצאיו כנספח‪.‬‬
‫‪ .6‬סימוכין‪ :‬יש לכתוב את הסימוכין בהתאם לסגנון העדכני של אגודת הפסיכולוגים‬
‫האמריקאית (‪.(APA‬‬
‫התכנית הבינתחומית לתואר שני בהתפתחות הילד‬
‫טל'‪ 40-4704420 ,40-4709420 :‬דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫הפקולטה למדעי החברה‬
‫התכנית הבינתחומית‬
‫ללימודי תואר שני בהתפתחות הילד‬
‫בהתפתחות הילד‬
‫‪MA Program in Child Development‬‬
‫‪ .2‬נספחים‪ :‬הנספחים מאפשרים פרוט של רכיבים כגון‪ :‬שאלונים‪ ,‬ממצאי מחקר גישוש‪.‬‬
‫ד‪ .‬הנחיות לכתיבת התזה‬
‫‪ .1‬איסוף החומר‪ :‬אין להתחיל באיסוף הנתונים לפני אישור הצעת המחקר‪ .‬איסוף החומר‬
‫ועיבודו ייעשו תוך התייעצות שוטפת עם המנחים‪.‬‬
‫‪ .7‬כתיבת העבודה‪ :‬היקף העבודה לא יעלה על ‪ 24‬עמודים ברווח כפול בין השורות‪ ,‬לא כולל‬
‫תקציר‪ ,‬רשימת סימוכין‪ ,‬טבלאות‪ ,‬שרטוטים ונספחים‪ .‬הוראות מפורטות לכתיבת העבודה‬
‫והדפסתה מופיעות ב"נוהלי הכנת והגשת עבודת גמר" כפי שפורסמו ע"י הרשות ללימודים‬
‫מתקדמים באתר הרשות ללימודים מתקדמים‪.‬‬
‫העבודה תכתב לפי המתכונת המקובלת של מאמר מדעי ועפ"י הסגנון העדכני של אגודת‬
‫הפסיכולוגים האמריקאית (‪.)APA‬‬
‫‪ .2‬שפת העבודה‪ :‬עבודת התזה תיכתב בדרך כלל בעברית‪ .‬הדיקן ללימודים מתקדמים רשאי‬
‫לאשר כתיבה בשפה האנגלית על סמך פניית התלמיד‪ ,‬המנחה ויו"ר ועדת המ‪.‬א‪.‬‬
‫במקרה של אישור כתיבת התזה באנגלית‪ ,‬יתבקש התלמיד לכתוב תקציר של העבודה בשפה‬
‫העברית בהיקף של ‪ 6‬עמודים לפחות‪.‬‬
‫‪ .0‬מועד הגשת העבודה‪:‬‬
‫‪‬‬
‫משך הלימודים לתואר שני הוא שלוש שנים‪ .‬על התלמיד להגיש את עבודת התזה בתום‬
‫שלוש שנים מיום תחילת לימודיו‪ .‬התאריך הסופי שנקבע על ידי הנהלת האוניברסיטה‬
‫להגשת התזה הינו ‪ 11‬בחודש נובמבר‪.‬‬
‫‪‬‬
‫תלמיד שלא עמד בתנאי זה יבקש הארכת לימודים בפנייה מנומקת אל הרשות ללימודים‬
‫מתקדמים‪ ,‬בצירוף המלצת מנחה‪/‬ים ויו"ר ועדת המ‪.‬א‪.‬‬
‫‪‬‬
‫תלמיד יוכל לקבל הארכת לימודים לשנה ד' לצורך סיום כתיבת עבודת התזה רק במידה‬
‫וסיים את כל חובות השמיעה‪ ,‬הגיש את כל העבודות‪ ,‬וקיבל את אישור יו"ר ועדת המ‪.‬א‪ .‬על‬
‫הצעת התזה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫הדיקן ללימודים מתקדמים ידון בכל בקשה ויחליט האם לאשרה ולאיזו תקופה‪.‬‬
‫התכנית הבינתחומית לתואר שני בהתפתחות הילד‬
‫טל'‪ 40-4704420 ,40-4709420 :‬דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫הפקולטה למדעי החברה‬
‫התכנית הבינתחומית‬
‫ללימודי תואר שני בהתפתחות הילד‬
‫בהתפתחות הילד‬
‫‪MA Program in Child Development‬‬
‫‪‬‬
‫תלמיד אשר לא אושרה לו הארכת לימודים‪ ,‬לא יוכל להמשיך בלימודיו‪.‬‬
‫‪ .4‬נוהל הגשת העבודה‪:‬‬
‫‪‬‬
‫הנוסח הסופי של עבודת התזה יוגש ליו"ר ועדת המ‪.‬א‪ .‬לאישור‪ ,‬לאחר שקיבל את אישור‬
‫המנחה‪/‬ים להגשת התזה‪ ,‬וכן עבר בדיקה צורנית של העבודה ברשות ללימודים מתקדמים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫לא יינתן אישור להגשת העבודה לשיפוט‪ ,‬אלא אם כן השלים התלמיד את כל חובותיו בכל‬
‫הקורסים הנדרשים לקבלת התואר‪.‬‬
‫‪‬‬
‫העבודה תימסר ב‪ 4-‬עותקים ליו"ר ועדת המ‪.‬א‪ .‬יו"ר ועדת המ‪.‬א‪ .‬יעביר את העותקים‬
‫למנחה העבודה ולשופט נוסף‪ ,‬שיקבע על ידו‪.‬‬
‫‪‬‬
‫בשלב הסופי‪ ,‬לאחר קבלת הציון הסופי יתבקש התלמיד להמציא עותקים נוספים כפי‬
‫שיידרש ע"י מזכירות התוכנית‪ .‬העותקים יועברו לכל אחד ממנחי העבודה‪ ,‬לרשות ללימודים‬
‫מתקדמים ולספריית האוניברסיטה‪.‬‬
‫‪ .6‬שיפוט העבודה‪:‬‬
‫‪‬‬
‫ייעשה ע"י מנחה‪/‬מנחה שותף‪ ,‬ושופט נוסף‪.‬‬
‫‪‬‬
‫דו"חות השיפוט יימסרו ע"י השופטים לא יאוחר מחודשיים מיום שנמסרה אליהם העבודה‪.‬‬
‫אם תקופת השיפוט חופפת את פגרת הקיץ‪ ,‬תינתן לשופט אורכה של חודש נוסף‪.‬‬
‫‪‬‬
‫השופטים רשאים לבקש הכנסת תיקונים ותוספות‪.‬‬
‫‪‬‬
‫העברת חוות דעתו של השופט לתלמיד תיעשה תוך עילום שם או שלא בעילום שם‪ ,‬בהתאם‬
‫לבקשתו של השופט‪.‬‬
‫‪ .2‬חישוב ציון התזה‪:‬‬
‫‪‬‬
‫הציון הסופי של עבודת התזה יחושב כממוצע של ציוני השופטים‪ :‬ציון המנחה או הציון‬
‫המסכם של המנחה והמנחה השותף כממוצע וחיבורו עם ציון השופט הנוסף‪ .‬ציון התזה יהווה‬
‫‪ 50%‬מציון הגמר של הסטודנט‪.‬‬
‫‪‬‬
‫כאשר ההפרש בין הציון שהעניקו המנחים לעבודה לבין הציון שהעניק השופט לעבודה עולה‬
‫על ‪ 31‬נקודות‪ ,‬ימנה יו"ר וועדת המ‪.‬א‪ .‬שופט נוסף‪ ,‬לאחר התייעצות עם המנחה‪/‬ים‪ .‬הציון של‬
‫עבודת התזה יחושב אז כממוצע של ציוני כל השופטים‪.‬‬
‫התכנית הבינתחומית לתואר שני בהתפתחות הילד‬
‫טל'‪ 40-4704420 ,40-4709420 :‬דוא"ל‪[email protected] :‬‬
‫הפקולטה למדעי החברה‬
‫התכנית הבינתחומית‬
‫ללימודי תואר שני בהתפתחות הילד‬
‫בהתפתחות הילד‬
‫‪MA Program in Child Development‬‬
‫‪‬‬
‫עם תום הערכת התזה יודיע יו"ר וועדת המ‪.‬א‪ .‬לתלמיד בכתב את ציונו הסופי‪ .‬כמועד הרשמי‬
‫של סיום לימודי מ‪.‬א‪ .‬ייחשב התאריך של הגשת עבודת גמר לשיפוט‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ציון המעבר המינימלי לעבודת תזה הוא ‪( 76‬ממוצע ציוני השופטים)‪.‬‬
‫‪‬‬
‫בעקרון לא ניתן לתקן או לערער על ציון‪ ,‬לאחר קבלת הציון הסופי‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ניתן לערער על ציון עבודת תזה רק במקרה של כישלון (כשממוצע ציוני כל השופטים הוא‬
‫פחות מ‪ .)76 -‬במקרה של ערעור ימונה שופט נוסף והציון הסופי של עבודת התזה יהיה ממוצע‬
‫ציוני כל השופטים‪ .‬לא יתאפשר ערעור נוסף‪.‬‬
‫‪ .4‬פרסום העבודה‪:‬‬
‫‪‬‬
‫פרסום חלקי או מלא של עבודת תזה לפני הגשתה לשיפוט ייעשה באישור המנחה‪/‬ים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫המנחה‪/‬ים והתלמיד יקבעו במשותף אם פרסום חלקי או מלא של התזה יהיה משותף להם‬
‫או לחלקם‪.‬‬
‫‪‬‬
‫יו"ר וועד המ‪.‬א‪ ,.‬על סמך המלצת המנחה‪/‬ים‪ ,‬יאשר אם עבודת התזה תועבר‪ ,‬כנהוג‪ ,‬אל‬
‫ספריית האוניברסיטה‪ .‬במידה והוחלט בתוכנית כי לא ניתן לפרסם את התזה בספרייה‪,‬‬
‫יעביר יו"ר וועדת המ‪.‬א‪ .‬את החלטה בנוגע לאי‪-‬פירסומה של התזה אל הדיקן ללימודים‬
‫מתקדמים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫בכל מקרה‪ ,‬תלמיד המפרסם את עבודת הגמר המחקרית (התזה) או חלק ממנה יציין כי‬
‫המחקר בוצע באוניברסיטת חיפה כחלק מדרישות לקבלת התואר "מוסמך האוניברסיטה"‪.‬‬
‫‪ .9‬סיוע בשכפול וכריכת העבודה‪:‬‬
‫‪‬‬
‫ניתנות תמיכות כספיות שמטרתן לסייע לתלמיד‪ ,‬באופן חלקי‪ ,‬במימון הוצאות שכפול‬
‫וכריכה של עבודת התזה‪ .‬סיוע זה מהווה החזר כנגד קבלות מקוריות לתלמידים אשר‬
‫עומדים בקריטריונים‪ .‬בדבר פרטים יש לפנות לרשות ללימודים מתקדמים‪.‬‬
‫התכנית הבינתחומית לתואר שני בהתפתחות הילד‬
‫טל'‪ 40-4704420 ,40-4709420 :‬דוא"ל‪[email protected] :‬‬

Similar documents