קטלוג המכירה

Transcription

קטלוג המכירה
‫מכירה פומבית‬
‫"יום טוב" ‪" +‬חמת"‬
‫‪18/11/2010‬‬
‫"יום טוב" בשעה ‪10:00‬‬
‫"חמת" בשעה ‪13:00‬‬
‫)מכירה מס' ‪( 211/212‬‬
‫המארגנים‪:‬‬
‫רח' התדהר ‪ 17‬א‪.‬ת‪ .‬רעננה ‪ 43665‬טל‪ 073-2604400 :‬פקס‪09-7424872 :‬‬
‫‪www.accordauctions.co.il‬‬
‫תנאי מכירה‬
‫‪ .1‬חברת "אקורד המרכז הישראלי למכירות פומביות בע"מ )להל "אקורד"( מעניקה את השירותי הנדרשי לקיו מכירה‬
‫פומבית של פריטי וציוד בתנאי המפורטי להל‪ .‬אקורד פועלת בשליחותה ועל פי הנחיותיה של החברה או גו שהינו‬
‫הבעלי של הציוד המוצע למכירה )להל "הבעלי"( ‪ ,‬לצור מכירתו במכירה פומבית‪.‬‬
‫הציוד המוצע המפורט בקטלוג זה )להל "קטלוג המכירה"( ממוק באתר הנקוב בקטלוג המכירה )להל "אתר המכירה"(‪ .‬תנאי‬
‫מכירה אלה‪ ,‬יחד ע ההנחיות לקונה המפורטות בקטלוג המכירה‪ ,‬הנ התנאי החוזיי היחידי המתייחסי למכירה ואי‬
‫בה כדי לגרוע מחיובי הקונה עפ"י חוק"‪.‬‬
‫‪ .2‬המכירה תתבצע ע"י אקורד באמצעות כרוז )להל "הכרוז"(‪ .‬המכירה הפומבית תנוהל ע"י הכרוז בלבד והוא רשאי‪ ,‬א אינו‬
‫חייב‪ ,‬לקבל הצעה כלשהי‪ .‬בנוס‪ ,‬או לחלופי‪ ,‬רשאי הכרוז להציע הצעות בש גו שלישי שהפקיד בידיו הצעות מחיר‪.‬‬
‫‪ .3‬כל פריט יימכר למציע ההצעה הגבוהה ביותר‪ ,‬ובמקרה של חילוקי דעות בי מציעי תהיה קביעתו של הכרוז מכרעת וסופית‬
‫הכרוז רשאי ‪ ,‬בי היתר‪ ,‬להעמיד הפריט במחלוקת למכירה פומבית מחדש או להוציאו מהמכירה‬
‫‪ .4‬הכרוז רשאי עפ"י שיקול דעתו‪ ,‬או עפ"י הנחיות הבעלי‪:‬‬
‫א‪ .‬לשנות או להוציא מהמכירה כל פריט הרשו בקטלוג המכירה לפני המכירה‪ ,‬במהלכה ועד לרגע הודעה על הזכייה‪.‬‬
‫ב‪ .‬כאשר קיימי שני פריטי בסדר עוקב בקטלוג המכירה הזהי בתיאור ובכמות‪ ,‬להציע את הפריט השני לקונה של‬
‫הפריט הראשו באותו מחיר‪.‬‬
‫‪ .5‬בנוס‪ ,‬ומבלי לגרוע מ האמור בסעי ‪ 4‬דלעיל‪ ,‬מובהר בזאת שנציג הבעלי של הפריטי הנמכרי יהיה רשאי להשתת‬
‫במכירה הפומבית ולהציע הצעות לגבי פריטי מסוימי לגביה הוא יסבור שהמחירי שהוצעו הנ נמוכי מדי‪ .‬תהא הצעתו‬
‫של נציג הבעלי )אשר אינו חייב להזדהות ככזה בפני משתתפי המכירה הפומבית( הגבוהה ביותר‪" ,‬תזכה הצעתו" והפריט‬
‫יימכר לו באופ פורמאלי‪ .‬הבעלי יהא רשאי‪ ,‬במקרה כנ"ל‪ ,‬לנהוג בפריט כנ"ל ככל העולה על רוחו‪ ,‬לרבות העמדתו למכירה‬
‫במכירה פומבית אחרת"‪.‬‬
‫‪ .6‬המכירה הנערכת ע"י אקורד הנה אירוע פרטי ולא ציבורי ועל כ אקורד שומרת לעצמה את הזכות למנוע מגופי ו‪/‬או אנשי‬
‫מסוימי‪ ,‬לפי שקול דעתה המוחלט של אקורד‪ ,‬להכניס לאול בו נערכת המכירה הפומבית ו‪/‬או להשתת במכירה הפומבית‪.‬‬
‫אקורד שומרת לעצמה את הזכות לדרוש בכל עת מאנשי כל שה לעזוב את האול בו נערכת המכירה הפומבית‪.‬‬
‫‪ .7‬הצעה המוצעת מחייבת את המציע ואי הוא רשאי לסגת מהצעתו בשו שלב משלבי ניהול המכירה הפומבית‪.‬‬
‫‪ .8‬מיד ע " הורדת הפטיש" והודעה על זוכה בפריט כלשהו רשאית אקורד לדרוש מהקונה מקדמה במזומ או בצורת תשלו‬
‫אחרת המקובלת עליה‪ ,‬בשיעור של ‪ 25%‬מער הרכישה של כל פריט‪ ,‬וכ לדרוש מהקונה מידע ככל שיידרש בדבר זהותו‬
‫וכתובתו‪.‬‬
‫‪ .9‬יתרת מחיר הרכישה תשול ע"י הקונה לאקורד לא יאוחר מהיו שנקבע ע"י אקורד בד "הנחיות לקונה" המפורטות בקטלוג‬
‫המכירה‪.‬‬
‫‪ .10‬הבעלות בפריטי שנרכשו תעבור לקונה רק לאחר תשלו מלוא התמורה בפועל‪ .‬במקרה של תשלו בשקי‪ ,‬רק פירעונ המלא‬
‫ובמועד ייחשב לתשלו מלוא התמורה בפועל ‪.‬‬
‫‪ .11‬למחיר הפריטי שיקבע במכירה הפומבית יתווס מע"מ כשיעורו בחוק‪ .‬אקורד מנפיקה חשבוניותמס לקונה כחלק מ‬
‫השירותי שמעניקה אקורד לבעלי ומוסכ מראש כי אי בכ כדי ליצור זיקה בי אקורד ובי הפריטי הנמכרי וכי אי בכ‬
‫כדי ליצור יריבות משפטית‪ ,‬עובדתית או אחרת בי אקורד ובי הקונה‪.‬‬
‫‪ .12‬אקורד ממליצה לקונה לבטח את הפריטי שנרכשו על ידו בביטוח מקי מרגע "הורדת הפטיש" וההודעה על הזכייה‪.‬‬
‫‪ .13‬הקונה יוציא מאתר המכירה את הפריטי שהוא רכש בכפו ולאחר סילוק מלוא תמורת כמבואר לעיל‪ ,‬ורק בתאו מוקד ע‬
‫החברה המוכרת ותחת פיקוחה או פיקוח נציג מטעמה‪.‬‬
‫‪ .14‬הוצאת הפריטי שנרכשו מאתר המכירה תבוצע לאחר תשלו התמורה ובכפו לאמור בסעי )‪ (11‬דלעיל‪ ,‬בשעות העבודה‬
‫הרגילות במועדי הנקובי בד הנחיות לקונה‪.‬‬
‫‪ .15‬א‪ .‬כל הפריטי שנרכשו יפונו מאתר המכירה לא יאוחר מהתארי שנקבע ע"י החברה מוכרת בד הנחיות לקונה‪.‬‬
‫ב‪ .‬הקונה יפרק באחריותו ועל חשבונו את הפריטי שרכש ויעמיס על אמצעי תחבורה שיופעלו על ידו באחריותו לש‬
‫הובלת אל מחו) לאתר המכירה‪.‬‬
‫‪ .16‬א‪ .‬הקונה יהיה אחראי לכל נזק לאתר המכירה או לצד שלישי שיגרו על ידו או ע"י כל גור שיפעל מטעמו בפרוק‪,‬העמסה‬
‫והובלת הפריטי שנרכשו מאתר המכירה‪.‬‬
‫ב‪ .‬תהא אקורד סבורה כי הקונה עומד להוציא את הפריטי שנרכשו מאתר המכירה באופ העלול לגרו נזק לאתר המכירה או‬
‫לסביבתו‪ ,‬תהא אקורד רשאית לדרוש מהקונה להפקיד בידה פיקדו בסכו שיהא בו‪ ,‬לדעתה‪ ,‬כדי לכסות את הנזק האפשרי‬
‫במקרה של סירוב מצד הקונה להפקיד סכו כנ"ל‪ ,‬רשאית אקורד לבטל את המכירה להחזיר לקונה את כספו בניכוי הנזקי‬
‫העלויות שנגרמו לאקורד‪.‬‬
‫‪ .17‬החברה המוכרת ו‪/‬או הבעלי לא יהיו אחראי לכל אירוע‪ ,‬תאונה‪ ,‬פציעה או נזק העלולי להיגר למשתתפי במכירה‬
‫פומבית או למבקרי באתר המכירה הפומבית לפני‪ ,‬במהל לאחר המכירה הפומבית ‪.‬‬
‫‪ .18‬א‪ .‬קטלוג המכירה נער טכנית ע"י אקורד‪ ,‬בהסתמ על המידע שנית לה ע"י הבעלי על מנת להקל על המציעי ולרכז‬
‫עבור את המידע הרלבנטי‪ ,‬ובלא שיש לאקורד היכרות קודמת ע הפריטי המופיעי בקטלוג המכירה‪ ,‬במישרי או‬
‫בעקיפי‪.‬‬
‫ב‪ .‬למרות שאקורד עשתה כמיטב יכולתה למת תיאור מייצג של הפריטי המופיעי בקטלוג‪ ,‬אקורד אינה אחראית לדיוק‬
‫התיאור ו‪/‬או התאמתו לפריט המוצע למכירה‪.‬‬
‫ג‪ .‬אי אקורד אחראית לגבי התאמת הציוד לדרישות הקונה או תקינותו‪ ,‬או סוגו‪ ,‬או איכותו או תכונותיו וכל כיו"ב ומוטלת‬
‫על הקונה החובה לבדוק את תקינות הציוד והתאמתו לצרכיו במהל ימי סקירת הציוד שלפני מועד המכירה הפומבית‪.‬‬
‫ד‪ .‬לתשומת לב הקונה ! לא ניתנת התחייבות שהפריטי הנמכרי עומדי בדרישות התק הישראלי לבטיחות עבודה ואו‪/‬‬
‫לכל דרישות אחרות‪ ,‬והקונה אחראי להתאי את הפריטי שרכש לדרישות התק‪.‬‬
‫‪ .19‬א‪ .‬לא עמד הקונה בתנאי הרכישה‪ ,‬לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור א לא של את תמורת הפריטי במלואה או בחלקה‬
‫או לא דאג לפינוי הציוד שרכש תהא אקורד רשאית להעמיד את הפריטי הללו למכירה א בלא התראה בקונה מראש‪ ,‬בי‬
‫במכירה פומבית ובי במכירה אחרת‪ ,‬ולקונה לא תהא כל טענה כנגד אקורד בשל כ ‪.‬‬
‫שיל הקונה מקדמה או כל סכו על חשבו הרכישה ולא עמד בתנאי הרכישה דלעיל‪ ,‬תחולט המקדמה‪/‬הסכו האמורי‬
‫ע"י אקורד ו‪/‬או הבעלי כפיצוי מוסכ ומעור מראש‪ ,‬וזאת מבלי לגרוע מזכויותיה‪/‬ו לתבוע את הקונה הנ"ל בגי כל נזק‪,‬‬
‫ישיר או עקי‪ ,‬שנגר לה‪/‬ו בשל התנהגותו‪.‬‬
‫ב‪ .‬בלי לגרוע מזכויות אקורד לחלט את המקדמה‪/‬הסכו כנ"ל ו‪/‬או לתבוע ולקבל את הפיצוי המוסכ ו‪/‬או לתבוע את הקונה‬
‫בגי כל נזק שייגר לה כתוצאה מהתנהגותו‪ ,‬יהא הקונה חייב לשפות את החברה המוכרת בכל עלויות האחסנה‪,‬‬
‫האבטחה‪ ,‬הניהול וההוצאות הכרוכות בהעמדת הפריטי לגביה לא קוימה התחייבות הקונה למכירה נוספת‪.‬‬
‫הסמכות הבלעדית להכרעה בכל מחלוקת אשר תתעורר בכל הנוגע למכירה הפומבית תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכי‬
‫‪.20‬‬
‫בעיר תל אביב – יפו‪.‬‬
‫תנאי מכירה ‪2010‬‬
‫ד הוראות לקונה‬
‫הערות חשובות‬
‫‪(I‬‬
‫‪(II‬‬
‫‪(III‬‬
‫‪(IV‬‬
‫‪ 12.5%‬ומע"מ כשיעורו‬
‫התשלו במזומ בלבד ועל מחירי הזכייה יתווספו עמלת כרוז בשיעור ‪12.5%‬‬
‫בחוק נית לשל בהמחאה המשוכה ע"ש אקורדהמרכז הישראלי למכירות פומביות בע"מ‪,‬‬
‫וזאת בתאו מוקד‪.‬‬
‫חברת אקורד מפנה את תשומת ליבו של הקונה לסעיפי )‪ (10‬ו )‪ (16‬בד תנאי המכירה‪,‬‬
‫ומדגישה שעל הקונה מוטלת האחריות לבדיקת תקינות הציוד וכ את דיוק הגדרת הפריטי‬
‫המופיעי בקטלוג המכירה הפומבית‪ ,‬וזאת במהל מועד בדיקת הציוד כמפורט בסעי )‪(2‬‬
‫בד הוראות לקונה להל‪.‬‬
‫מודגש בזאת שכל הפריטי הכלולי במכירה נמכרי כפי שה ) ‪ ( IS AS‬על אחריות‬
‫הקונה‪ ,‬ללא אפשרות החזרה‪.‬‬
‫אישור כניסה לאתר המכירה ינת לבעלי תעודות זהות בלבד‪.‬‬
‫‪ .1‬אתר המכירה‬
‫במפעל "יו
טוב עיבוד שבבי"‪ ,‬רח' הצורף ‪ 7‬א‪.‬ת‪ .‬חולון ביום חמישי ‪ 18‬בנובמבר ‪ 2010‬החל מהשעה ‪ 10:00‬עד‬
‫‪ 12:30‬ובחצר "חמת"‪ ,‬רח' האופן ‪ ,1‬א‪.‬ת‪ .‬חולון‪ ,‬החל מהשעה ‪.13:00‬‬
‫‪ .2‬בדיקה מוקדמת של הציוד‬
‫הציוד המיועד למכירה יוצג לבדיקה ביום רביעי ‪ 17‬בנובמבר ‪ 2010‬בין השעות ‪ 08:30‬עד ‪ 15:00‬וביום המכירה מהשעה‬
‫‪.8:30‬‬
‫‪ .3‬רישום המשתתפים‬
‫כל אחד מהמשתתפי ירש במשרד הקבלה תו הצגת תעודת זיהוי‪ ,‬ויקבל כרטיס משתת מזהה‪ ,‬אותו יש להחזיר בגמר‬
‫המכירה‪.‬‬
‫הערה‪ :‬לא תתאפשר השתתפות במכירה ללא רישו במשרד הקבלה !‬
‫את קטלוג המכירה נית לרכוש במחיר של ‪.- 10‬‬
‫‪ .4‬תהליך המכירה‬
‫א‪ .‬המכירה תנוהל ע"י כרוז‪ ,‬ע"פ סדר ר) של הפריטי‪ ,‬פריטי
ממספר ‪ 1222‬ימכרו במפעל "יו
טוב עיבוד‬
‫שבבי" ופריטי
החל ממספר ‪ 250‬ימכרו ב"חמת"‪ ,‬הכרוז ע"פ שיקול דעתו יכול לדחות את מועד מכירת פריט כל‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫שהוא‪ ,‬לפצל כמות של פריטי זהי לכמויות קטנות יותר‪ ,‬או לאחד כמות פריטי בא יחליט על כ ‪.‬‬
‫רישומי הכרוז ועוזרו יהוו ראיה חותכת לגבי מחיר המכירה וזהות הרוכש ‪.‬‬
‫הכרוז ו‪/‬או נציג מטעמו רשאי לדרוש מהלקוחות במהל המכירה תשלו בגובה ‪ 25%‬מכל פריט ו‪/‬או פריטי שירכשו‪ ,‬וזאת‬
‫ע"פ שיקול דעתו של הכרוז ו‪/‬או נציג מטעמו‪.‬‬
‫לכל המלגזות והרכבי תידרש מקדמה בהמחאה בנקאית או במזומ בס ‪ - 10,000‬לכל פריט מייד עם הורדת הפטיש‬
‫העברת הבעלות למלגזות ולרכבי תעשה ע"י הרוכש ועל חשבונו‪.‬‬
‫זוכה אשר יסרב למסור מקדמה מיד לאחר זכייתו קנייתו תתבטל והפריט יועד למכירה‪.‬‬
‫המכירה תתנהל במטבע דולר ארה"ב )‪ (US$‬לפי שער הדולר היציג ביו ד' ‪ 17‬בנובמבר ‪.2010‬‬
‫הפרשי שער יחושבו ביו התשלו בפועל )במידה ושער הדולר היציג לא יעלה באופ מהותי‪ ,‬יישאר השער היציג הבסיסי‬
‫וזאת בתנאי שהרוכש יעמוד בכל תנאי המכירה והערות החלות עליה(‪.‬‬
‫הפריטי נמכרי ללא אריזות‪ ,‬קופסאות‪ ,‬עגלות‪ ,‬משטחי וכד'‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫ט‪ .‬כל המכונות ימכרו ללא כלים אלא אם צוין אחרת בקטלוג המכירה‪.‬‬
‫‪ .5‬תשלום‬
‫א‪ .‬התשלום בגין הרכישה חייב להתבצע ביום המכירה‪.‬‬
‫ב‪ .‬על סכום הזכייה יתווסף מע"מ כשיעורו בחוק‪.‬‬
‫ג‪ .‬בנוס לאמור לעיל הקונה יחויב וישל לחברה המוכרת ביחד ע תמורת הפריטי שנרכשו‪ ,‬עמלת כרוז לאחר הנחת מזומ‬
‫תהא בשיעור ‪ 12.5%‬משווי הפריטי שנרכשו בתוספת מע"מ כחוק‪ .‬עמלת כרוז תהא חלק מתמורת הרכישה‪ ,‬ולפני סילוקה‬
‫בפועל לא תאושר הוצאת הציוד‪.‬‬
‫נית לבצע תשלו במהל המכירה‪.‬‬
‫נית לשל בכרטיסי אשראי‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫‪ .6‬הוצאת ציוד‬
‫א‪ .‬לא תתאפשר הוצאת ציוד במהלך המכירה‪.‬‬
‫ב‪ .‬הוצאת ציוד תתאפשר בימים ראשון‪ ,‬שני‪ ,‬שלישי ורביעי ‪ 23, 22, 21‬ו‪ 24-‬בנובמבר ‪ ,2010‬במפעל "יום טוב‬
‫עיבוד שבבי" בין השעות ‪ 08:00‬עד ‪ 12:00‬וב"חמת" מהשעה ‪ 13:00‬עד ‪ 16:30‬וזאת בתאום מוקדם עם חברת‬
‫אקורד וקבלת אישורה בכתב‪.‬‬
‫ג‪ .‬הוצאת הציוד תתבצע א ורק בא שולמה תמורתו במזומ‪ .‬במידה ותמורת הרכישה שולמה בהמחאה‪ ,‬תאושר הוצאת הציוד‬
‫רק לאחר פירעו ההמחאה )כשלושה ימי עסקים(‪.‬‬
‫ד‪ .‬הרוכשי ידאגו להוצאת הציוד לא יאוחר מהימי המצויני בסעי ‪) 6‬ב(‬
‫ה‪ .‬הקונה יפרק באחריותו ועל חשבונו את הפריטי שרכש ויעמיס על אמצעי תחבורה שיופעלו על ידו באחריותו לש‬
‫הובלת אל מחו) לאתר המכירה‪.‬‬
‫ציוד אשר לא יוצא בזמ‪ ,‬יטופל ו‪/‬או יעשה בו שימוש אחר ע"פ הנחיות בעלי ציוד‪ ,‬וזאת בכפו לתנאי המכירה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫‪ .7‬כללי‬
‫על המכירה ועל היחסי שבי המשתתפי במכירה הפומבית מצד אחד ובי החברה המוכרת והבעלי מצד שני‪ ,‬תחולנה‬
‫ההוראות המפורטות לעיל וההוראות הכלולות בד תנאי המכירה הפומבית‪ ,‬המודפסי בקטלוג המכירה הפומבית‪.‬‬
‫‪ 18.11.10‬יום טוב‪+‬חמת‬
‫מ‪.‬פ‪" .‬יום טוב"‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫‪31‬‬
‫‪32‬‬
‫‪33‬‬
‫‪34‬‬
‫‪35‬‬
‫‪36‬‬
‫‪37‬‬
‫‪38‬‬
‫‪39‬‬
‫‪40‬‬
‫‪41‬‬
‫‪42‬‬
‫‪43‬‬
‫‪44‬‬
‫‪45‬‬
‫‪46‬‬
‫‪47‬‬
‫‪48‬‬
‫‪49‬‬
‫‪50‬‬
‫‪55‬‬
‫‪56‬‬
‫‪57‬‬
‫‪58‬‬
‫‪59‬‬
‫‪60‬‬
‫כמות פטישים שונים ומשורי להב בתוך קופסת קרטון‬
‫כמות משמנות בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות שופינים )פצירות( בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות מפתחות שוודים שונים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫שלושה מפתחות לצינורות "‪ 18" ,14‬ו‪ 24"-‬בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות ידיות למחרוקות ומברזים שונים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫שני מפתחות לצינורות "‪ 18‬מולחם ידני ו‪ 24"-‬בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות פליירים שונים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות מחוגות שונות וזוויתנים שונים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות איזמלים שונים ומדגשים )צורנים ( שונים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות פליירים פטנט שונים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות מברגים שונים ומגרדי גרדים שונים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות מיסבים שונים בתוך שתי קופסאות פלסטיק‬
‫שואב אבק תוצרת ‪256-HEMILTON‬‬
‫משקל מכני‬
‫שני שולחנות עבודה עם זוג מלחציים‬
‫כמות ברזי אוויר וצינורות בתוך קופסת פלסטיק‬
‫מסכת ריתוך אלקטרוני ורגיל בתוך קופסת פלסטיק‬
‫מהדקים‪ ,‬קליבות וקלמרות שונים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות אלקטרודות שונות וחוטי ריתוך‬
‫כמות אביזרים לידית ריתוך ארגון‬
‫שעון נוכחות‬
‫זרוע עם כננת שרשרת ידני‬
‫מכונת ריתוך ארגון תוצרת ‪ LINCOLN‬דגם ‪300/300TIG‬‬
‫גנרטור ריתוך תוצרת ‪ELIN‬‬
‫סדן‬
‫שני ארונות מתכת‬
‫כמות מפתחות שונים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות מפתחות שונים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות מפתחות שונים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות כרסומי מצח שונים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות כרסומי שיכור שונים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות כרסומי אצבע ריסוק בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות כרסומי מצח חד זוויתים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות כרסומי שיכור שונים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות כרסומי שיכור בגדלים שונים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות כרסומי דיסק חיתוך שונים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות כרסומי מצח וריסוק שונים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות מחזיקים שונים לכרסום בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות סכיני ווידיה שונים לכרסום בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות שימות חריטה שונים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות שימות חריטה שונים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫מהדקי דפינה וברגי הידוק בשתי קופסאות‬
‫שלושה בלוני גז בישול‬
‫שואב תעשייתי תוצרת ‪WIRBEL‬‬
‫מאור תעשייתי לתליה‬
‫עגלת כלים ‪ACE‬‬
‫ראש חלוקה עם עוקץ‬
‫שטיח ריצפה מפלסטיק‬
‫מחרטה תוצרת ‪ VOEST‬בין העוקצים ‪ 1500‬דיגיטלי‬
‫פלטה מגנטית לדפינה ‪200X400‬‬
‫כמות בקים ריקים לתפסניות בתוך קופסת פלסטיק‬
‫שני חולצים )אפצ'ר( בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות ברגי מגבה‬
‫שלושה פוטרים למחרטות‬
‫‪-1-‬‬
‫‪61‬‬
‫‪62‬‬
‫‪63‬‬
‫‪64‬‬
‫‪65‬‬
‫‪66‬‬
‫‪67‬‬
‫‪68‬‬
‫‪69‬‬
‫‪70‬‬
‫‪72‬‬
‫‪73‬‬
‫‪75‬‬
‫‪76‬‬
‫‪77‬‬
‫‪80‬‬
‫‪81‬‬
‫‪82‬‬
‫‪83‬‬
‫‪84‬‬
‫‪85‬‬
‫‪86‬‬
‫‪87‬‬
‫‪88‬‬
‫‪89‬‬
‫‪90‬‬
‫‪91‬‬
‫‪92‬‬
‫‪93‬‬
‫‪94‬‬
‫‪95‬‬
‫‪96‬‬
‫‪97‬‬
‫‪98‬‬
‫‪99‬‬
‫‪100‬‬
‫‪101‬‬
‫‪102‬‬
‫‪103‬‬
‫‪104‬‬
‫‪105‬‬
‫‪106‬‬
‫‪107‬‬
‫‪108‬‬
‫‪109‬‬
‫‪110‬‬
‫‪112‬‬
‫‪113‬‬
‫‪114‬‬
‫‪115‬‬
‫‪116‬‬
‫‪117‬‬
‫כמות עוקצים קבועים מוקשים ומושחזים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫מחזיק ‪ BT‬לסכין חריטה ווידיה‬
‫שני מקדחים גדולים קוטר ‪ 65‬מ"מ ו‪ 74-‬מ"מ‬
‫כמות מקדחים עם צוואר קוני בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות מקדחים עם צוואר קוני בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות מקדחים עם צוואר קוני בתוך קופסת פלסטיק‬
‫מלחציים לכרסומת מדוייקת עם בסיס מסתובב‬
‫מלחציים לכרסומת מדוייקת עם בסיס מסתובב‬
‫ראש חלקוה עם עוקץ‬
‫מלחציים דו ממדיות מתכוננות‬
‫שולחן מסתובב אופקי ‪ -‬אנכי עם מחזיק עוקץ עם פוטר‬
‫שולחן מסתובב אופקי ‪ -‬אנכי עם מחזיק עוקץ עם פוטר‬
‫שלושה פוטרים בקטרים ‪ 150 ,150‬ו‪250-‬‬
‫שני חולצים )אפצ'ר( בתוך קופסת קרטון‬
‫עוקץ מסתובב גדול‬
‫כמות בקים שונים לפוטר בתוך קופסת פלסטיק‬
‫שני מחזיקי מולטי פיקס למחרטה בתוך קופסת פלסטיק‬
‫שני מחזיקי מולטי פיקס למחרטה בתוך קופסת פלסטיק‬
‫שני מחזיקי מולטי פיקס למחרטה בתוך קופסת פלסטיק‬
‫שני מחזיקי מולטי פיקס למחרטה בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות קונוסים מעבר למחרוקות‬
‫כמות פוטרים למקדחה בתוך קופסת פלסטיק‬
‫ברך לכרסומת ‪KONDIA‬‬
‫מתקן חילוץ הידראולי על גבי שולחן ידני תוצרת ‪ENERPAC‬‬
‫כמות כרסומים דו זוויתים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות כרסומים דו זוויתים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות כרסומים דו זוויתים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות כרסומים דו זוויתים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות כרסומים דו זוויתים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות כרסומים דו זוויתים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות כרסומים דו זוויתים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות כרסומים דו זוויתים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות מחזיקים שונים לסכין חריטה‬
‫כמות מחזיקי סכין חיצוני שונים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות מחזיקי סכין מרובע שונים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות מחזיקי סכין חיצוני בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות מחזיקי סכין פנימי בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות מחזיקי סכין פנימי בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות סכיני חריטה מולחמי ווידיה בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות סכיני חריטה מולחמי ווידיה בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות מכשירי חספוס בתוך קופסת פלסטיק‬
‫שני עוקצים מסתובבים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫שני עוקצים מסתובבים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫שני עוקצים מסתובבים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫שני עוקצים מסתובבים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫שני עוקצים מסתובבים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫מכשיר הברגות למקדחה בתוך קופסת פלסטיק‬
‫שתי תפסניות לשימות חריטה גדולות בתוך קופסת פלסטיק‬
‫עגלת כלים ללא גלגלים‬
‫מחרטה תוצרת ‪ TOS‬בין העוקצים ‪2000‬‬
‫מכבש מוסכים הידראולי ידני לחץ ‪ 60‬טון‬
‫עגלת כלים ‪ACE‬‬
‫‪- 2-‬‬
‫‪118‬‬
‫‪119‬‬
‫‪120‬‬
‫‪121‬‬
‫‪122‬‬
‫‪123‬‬
‫‪124‬‬
‫‪125‬‬
‫‪126‬‬
‫‪127‬‬
‫‪128‬‬
‫‪129‬‬
‫‪130‬‬
‫‪131‬‬
‫‪132‬‬
‫‪133‬‬
‫‪134‬‬
‫‪135‬‬
‫‪136‬‬
‫‪137‬‬
‫‪138‬‬
‫‪139‬‬
‫‪140‬‬
‫‪141‬‬
‫‪142‬‬
‫‪143‬‬
‫‪144‬‬
‫‪145‬‬
‫‪146‬‬
‫‪147‬‬
‫‪148‬‬
‫‪149‬‬
‫‪150‬‬
‫‪151‬‬
‫‪152‬‬
‫‪153‬‬
‫‪154‬‬
‫‪155‬‬
‫‪156‬‬
‫‪157‬‬
‫‪158‬‬
‫‪159‬‬
‫‪160‬‬
‫‪161‬‬
‫‪162‬‬
‫‪163‬‬
‫‪164‬‬
‫‪165‬‬
‫‪166‬‬
‫‪167‬‬
‫‪168‬‬
‫‪170‬‬
‫משחזת ציר פניאומטית‬
‫מלטש חשמלי תוצרת ‪HYUNDAI‬‬
‫מלטש חשמלי תוצרת ‪MAKITA‬‬
‫מקדח ידני חשמלי תוצרת ‪HITCRAFT‬‬
‫משחזת יד חשמלית גדולה‬
‫משחזת יד חשמלית קטנה‬
‫כמות מפתחות גביע בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כספת קטנה‬
‫כמות מקדחים שונים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות מקדחים שונים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות מקדחים שונים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות מקדחים שונים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות מקדחים שונים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות מקדחים שונים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות מקדחים שונים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות מקדחים שונים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות מברזים שונים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות מברזים שונים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות מברזים שונים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות מברזים שונים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות מברזים שונים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות מברזים שונים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות מברזים שונים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות מקדדים קבועים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות מקדדים קבועים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות מקדדים משתנים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות מקדדים משתנים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫שלושה מקדדים משתנים‬
‫כמות פוטרים למקדחה‬
‫שני סטים למפתחות גביע בתוך קופסת מתכת‬
‫סט מפתחות גביע בתוך קופסת מתכת‬
‫מתקן שטיפה לחלקים על גבי גלגלים‬
‫כמות מפתחות אלן בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות מפתחות אלן בתוך קופסת פלסטיק‬
‫מקבי מספור ואותיות בתוך קופסת פלסטיק‬
‫מלחציים למקדחה‬
‫כמות שמים שונים‬
‫כמות חומר גלם אוקלון בשני ארגזי פלסטיק‬
‫עגלת כלים ‪ACE‬‬
‫משחזת שולחן משולב ליטוש סרט ‪GRINDER-BENCH‬‬
‫זווית עם משטח מדידה ומעלות ‪ +‬זווית ‪ +‬שני מקבילונים מושחזים ‪ +‬מדידים להברגות בתוך‬
‫קופסת פלסטיק‬
‫בסיס מגנטי לאינדיקטור בתוך קופסת פלסטיק‬
‫שני בסיסים מגנטים לאינדיקטור בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות שעוני אינדיקטור בתוך קופסת פלסטיק‬
‫מיקרומטר דיגיטלי ‪ 0-25‬מ"מ תוצרת ‪) MMT‬כחדש( בתוך קופסת פלסטיק‬
‫שני מיקרומטרים ספרתיים ‪ 25-50‬מ"מ ו‪ 0-25-‬מ"מ‬
‫כמות מיקרומטרים שונים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות מיקרומטרים שונים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫בלוק ‪ V‬מהדק מתכוונן בתוך קופסת פלסטיק‬
‫שני מיקרומטרים ‪ 50-75‬מ"מ ו‪ 75-100 -‬מ"מ‬
‫בלוק פריזמה מגנטי בתוך קופסת פלסטיק‬
‫מד עומק ‪ 0-200‬תוצרת ‪KANDN‬‬
‫‪-3-‬‬
‫‪171‬‬
‫‪172‬‬
‫‪173‬‬
‫‪174‬‬
‫‪175‬‬
‫‪176‬‬
‫‪177‬‬
‫‪178‬‬
‫‪179‬‬
‫‪180‬‬
‫‪181‬‬
‫‪182‬‬
‫‪183‬‬
‫‪184‬‬
‫‪185‬‬
‫‪186‬‬
‫‪187‬‬
‫‪188‬‬
‫‪189‬‬
‫‪190‬‬
‫‪191‬‬
‫‪192‬‬
‫‪193‬‬
‫‪194‬‬
‫‪195‬‬
‫‪196‬‬
‫‪197‬‬
‫‪198‬‬
‫‪199‬‬
‫‪200‬‬
‫‪201‬‬
‫‪202‬‬
‫‪203‬‬
‫‪204‬‬
‫‪205‬‬
‫‪206‬‬
‫‪207‬‬
‫‪208‬‬
‫‪209‬‬
‫‪210‬‬
‫‪211‬‬
‫‪212‬‬
‫‪213‬‬
‫‪214‬‬
‫‪215‬‬
‫‪216‬‬
‫‪217‬‬
‫‪218‬‬
‫‪219‬‬
‫‪220‬‬
‫‪222‬‬
‫שני מיקרומטרים מכנים ‪ 0-150‬ו‪0-200-‬‬
‫מיקרומטר לקוטר פנימי‬
‫מיקרומטר ‪ 0-150‬מ"מ תוצרת מיטוטויו‬
‫קליבר מכני שעון ‪ 0-300‬תוצרת מיטוטויו‬
‫מדי קוטר פנים )חסר מדידים(‬
‫מד קוטר פנים תוצרת מיטוטויו‬
‫מד קוטר פנים תוצרת ‪DIAL BORE GAUGE‬‬
‫מד קוטר פנים תוצרת מיטוטויו )חסר מדידים(‬
‫שני מיקרומטרים דיגיטלים ‪ 0-150‬מ"מ תוצרת ‪TESR‬‬
‫שני מיקרומטרים דיגיטלים ‪ 0-200‬מ"מ תוצרת ‪AVI-STRENG‬‬
‫קליבר ‪0-500‬‬
‫מיקרומטר חיצוני ‪ 100-200‬מ"מ תוצרת מיטוטויו‬
‫בלוק ג'ונסון )חסרים שלושה בלוקים( בתוך קופסת עץ מקורית‬
‫מיקרומטר חיצוני דיגיטלי ‪ 100-200‬מ"מ )חדש( תוצרת ‪METRIC‬‬
‫מיקרומטר חיצוני ‪ 400-500‬מ"מ )חדש( תוצרת מיטוטויו‬
‫מיקרומטר חיצוני ‪ 200-400‬מ"מ‬
‫קליבר ‪ 0-1000‬מ"מ תוצרת ‪KANON‬‬
‫כננת שרשרת להרמה ‪ 1‬טון תוצרת מולרם‬
‫משור קסת מכני‬
‫משחזת דו אופנית‬
‫מקדחת עמוד גיר על שולחן ‪ Y-X‬ומלחציים ‪MASKINER‬‬
‫מכונת הקצעה )שייפינג(‬
‫קומפרסור אהליאב מיכל ‪ 250‬ליטר‬
‫שני ארונות הלבשה וארון מתכת‬
‫מקרר אמקור ‪ 450‬ליטר ‪ +‬מיקרוגל‬
‫כמות מחזיקים לתפסניות ותפסניות קפיץ קבועות בתוך קופסת פלסטיק‬
‫תפסניות סטנדרטיות ואטומות ‪ ER‬בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות כרסומי ‪ + T‬זוויתי ‪ +‬שקענים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות כרסומי אצבע שונים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫תפסנית סטנדרטית ‪ +‬אטומות מיועד לעבודה על כלים בעלי קירור בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כרסומת דיגיטלית ‪ Y-X‬תוצרת ‪BRIDGEPORT‬‬
‫מחרטה תוצרת ‪ MORISEIKI‬בין העוקצים ‪ 1000‬מ"מ‬
‫עגלת כלים ‪ACE‬‬
‫זכוכית מגדלת גדול ‪ +‬מנורת תליה‬
‫משחזת דו אופנית עם אגן יהלום‬
‫מלחציים לכרסומים‬
‫שתי יחידות דפינה לכרסומת‬
‫שני ארונות מתכת ‪ +‬אצטבה קטנה‬
‫כמות כרסומי אצבע שונים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות כרסומי אצבע שונים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות כרסומי אצבע שונים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות כרסומי אצבע שונים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫מלחצי מכונה מושחזים‬
‫ראש חריטה עם מחזיק‬
‫סט תפסניות סטנדרטיות ואטומות בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כרסומת דיגיטלית ‪ Z-Y-X‬תוצרת ‪PINNACLE‬‬
‫עגלת כלים‬
‫שואב תעשייתי ומפוח על גבי עגלה ‪ +‬מתקן לשק‬
‫מאוורר תעשייתי לתליה‬
‫עגורן ‪ 2‬טון תוצרת ‪ MITCNI‬גשר אורך ‪ 5,5‬מ' אורך ‪ 21‬מ'‬
‫מחרטה תוצרת ‪ 2000HOWA‬קוטר פוטר ‪ 800‬מ"מ בין עוקצים ‪ 2000‬מ"מ‬
‫‪- 4 -‬‬
‫המשך המכירה‬
‫מ‪.‬פ‪" .‬חמת"‬
‫רח' האופן ‪ ,1‬א‪.‬ת‪ .‬חולון‬
‫כיצד מגיעים מרח' הצורף לרח' האופן ‪ 1‬בחולון ?‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫מרח' הצורף פנה ימינה לרח' המשביר‬
‫היצמד לימין והמשך ישר לרח' המלאכה‬
‫פנה שמאלה לרח' הפלד‬
‫פנה ימינה לרח' האופן – היעד הסופי יופיע בצד שמאל‬
‫מ‪.‬פ‪" .‬חמת"‬
‫‪251‬‬
‫‪252‬‬
‫‪253‬‬
‫‪254‬‬
‫‪255‬‬
‫‪256‬‬
‫‪257‬‬
‫‪258‬‬
‫‪259‬‬
‫‪260‬‬
‫‪261‬‬
‫‪262‬‬
‫‪263‬‬
‫‪264‬‬
‫‪265‬‬
‫‪266‬‬
‫‪267‬‬
‫‪268‬‬
‫‪269‬‬
‫‪270‬‬
‫‪271‬‬
‫‪272‬‬
‫‪273‬‬
‫‪274‬‬
‫‪275‬‬
‫‪276‬‬
‫‪277‬‬
‫‪278‬‬
‫‪279‬‬
‫‪280‬‬
‫‪281‬‬
‫‪282‬‬
‫‪283‬‬
‫‪284‬‬
‫‪285‬‬
‫‪286‬‬
‫‪287‬‬
‫‪288‬‬
‫‪289‬‬
‫‪290‬‬
‫‪291‬‬
‫‪292‬‬
‫‪293‬‬
‫‪295‬‬
‫‪296‬‬
‫‪297‬‬
‫‪298‬‬
‫‪299‬‬
‫‪300‬‬
‫שני קולרים למים‬
‫כמות שופינים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות מפתחות גביע בוקסות בתוך קופסת פלסטיק‬
‫מפתחות גביע בוקסות בתוך שתי קופסאות מתכת )לא מושלם(‬
‫כמות בקים להברגה בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות בקים לפוטר בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות דיסקי השחזה בתוך קופסת קרטון‬
‫כמות דיסקי השחזה בתוך קופסת קרטון‬
‫כמות מקדחים שונים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות מקדחים שונים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות מקדחים שונים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות מקדחי עץ בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות מקדחי עץ בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות מקדחי עץ בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות מקדחי קובלט תעופתיים ארוכים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות מקדחי קובלט תעופתיים ארוכים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות מקדחי ‪) S.H‬חדשים( בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות מקדחי ‪) S.H‬חדשים( בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות מקדחי ‪) S.H‬חדשים( בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות מקדחי ‪) S.H‬חדשים( בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות מברזים שונים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות מברזים שונים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות מברזים שונים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות מברזים שונים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות מברזים שונים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות מקדחי מירכוז )חדשים( בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות כרסומי וידיה שונים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות כרסומי וידיה שונים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות כרסומי וידיה שונים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות כרסומי וידיה שונים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות מחזיקי חריטה והברגה בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות מחזיקי חריטה והברגה בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות סכינים מרובעים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות סכינים מרובעים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות סכיני וידיה צורתיים עם מחזיק בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות שימות שונים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות שימות שונים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות שימות שונים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות אופני יהלום להשחזה בתוך קופסת פלסטיק‬
‫שני קליברים עם שעון ‪TESA 0-150‬‬
‫שני קליברים עם שעון ‪0-150TESA‬‬
‫קליבר דיגיטלי מיטוטויו ‪0-150‬‬
‫בסיס מגנטי לשעון אינדיקטור )חדש(‬
‫כמות מיקרומטרים שונים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫מד עומק לא מושלם בתוך קופסה מקורית‬
‫מעמד על בסיס לשעון בקופסת עץ מקורית‬
‫מכשיר למדידה מיוחדת בתוך קופסת עץ‬
‫יחידה פניאומטית לקידוח עומק‬
‫כמות אבני השחזה )חדשים( בתוך קופסת קרטון‬
‫‪- 5 -‬‬
‫‪301‬‬
‫‪302‬‬
‫‪303‬‬
‫‪304‬‬
‫‪305‬‬
‫‪306‬‬
‫‪307‬‬
‫‪308‬‬
‫‪309‬‬
‫‪310‬‬
‫‪311‬‬
‫‪312‬‬
‫‪313‬‬
‫‪314‬‬
‫‪315‬‬
‫‪316‬‬
‫‪317‬‬
‫‪318‬‬
‫‪319‬‬
‫‪320‬‬
‫‪321‬‬
‫‪322‬‬
‫‪323‬‬
‫‪324‬‬
‫‪325‬‬
‫‪326‬‬
‫‪327‬‬
‫‪328‬‬
‫‪329‬‬
‫‪330‬‬
‫‪331‬‬
‫‪332‬‬
‫‪333‬‬
‫‪334‬‬
‫‪335‬‬
‫‪336‬‬
‫‪337‬‬
‫‪338‬‬
‫‪339‬‬
‫‪340‬‬
‫‪341‬‬
‫‪342‬‬
‫‪343‬‬
‫‪344‬‬
‫‪345‬‬
‫‪346‬‬
‫‪347‬‬
‫‪348‬‬
‫‪349‬‬
‫‪350‬‬
‫‪351‬‬
‫‪352‬‬
‫כמות תפסניות לכרסום בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות כרסומי אצבע שונים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות כרסומי אצבע שונים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות כרסומי אצבע שונים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות כרסומי שיכור במידות שונות בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות כרסומי שיכור במידות שונות בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות כרסומי שיכור במידות שונות בתוך קופסת פלסטיק‬
‫מקדחי צוואר קוני גדול‬
‫מקדחי צוואר קוני גדול‬
‫מקדחי צוואר קוני גדול‬
‫מקדחי צוואר קוני גדול‬
‫מקדחי צוואר קוני גדול‬
‫מקדחי צוואר קוני גדול‬
‫מקדחי צוואר קוני גדול‬
‫כמות מקדחי וידיה לבטון ‪ 1000‬מ"מ‬
‫ברזים להלחמה בתוך ארגז מתכת‬
‫מלחציים מיוחדות‬
‫מקרן בתוך מזוודה מקורית‬
‫בוכנה פניאומטית‬
‫‪ 48‬גלון מי קירור בתוך ‪ 4‬קרטונים‬
‫‪ 6‬יח' בוכנות מאן מקורי חדשות‬
‫‪ 16‬יח' סתמים למשאיות‬
‫כמות סטים רינגים חדשים בתוך ‪ 16‬קרטונים בגדלים שונים‬
‫‪ 4‬יח' סכיני חיתוך לגיליוטינה‬
‫‪ 4‬יח' זרוע מנוף עם יחידה הידראולית ידני תוצרת ‪ENERPAC‬‬
‫מתקן איזון‬
‫מקדחת שולחן‬
‫מלחצי שולחן "‪6‬‬
‫שני מפוחים‬
‫שולחן חלוקה‬
‫מכשיר מכני להרמת פחים‬
‫רתכת צהובה תוצרת ‪300NEPTUNE‬‬
‫רתכת כחולה תוצרת ‪170PRATIK‬‬
‫רתכת ‪ JET 170‬קטנה כחולה‬
‫ערכת ריתוך אוטוגני בתוך קופסת מתכת מקורית‬
‫מנוע חשמלי בצבע אדום‬
‫‪ 7‬יח' מקבים )יונפנץ( לפח‬
‫מלחצי מכונות לכירסום‬
‫מלחצי מכונות לכירסום‬
‫מלחצי מכונות לכירסום‬
‫מלטשת דו אופני לסרט‬
‫מסור דיסק לעץ ואלומיניום נייד‬
‫‪ 2‬יח' פוטר ‪ 1 +‬יח' פלנש למכ' קרנקים‬
‫‪ 2‬יח' פוטר ‪ 1 +‬יח' פלנש למכ' קרנקים‬
‫משקל ספירה תוצרת ‪OMEGA‬‬
‫‪ 3‬יח מנועים חשמליים כחולים‬
‫פנסים גדולים למבני תעשייה על גבי משטח‬
‫כמות מגופים שונים‬
‫כננת הרמה תוצרת ‪) TIREK‬חסרה שרשרת הרמה(‬
‫משאבת נוזלים גדולה תוצרת ‪) FERMET‬צבע ירוק(‬
‫משאבת נוזלים גדולה תוצרת ‪) FERMET‬צבע ירוק(‬
‫משאבת נוזלים )צבע כחול(‬
‫‪- 6 -‬‬
‫‪ 4‬יח' גלגלי תמך מיסבים עם מחזיק‬
‫‪354‬‬
‫מערגלת קטנה קוטר גלילים ‪ 40‬מ"מ ‪ +‬אורך גלילים ‪ 500‬מ"מ‬
‫‪355‬‬
‫רתכת )לא תקינה(‬
‫‪356‬‬
‫יחידה הידראולית )צבע אפור(‬
‫‪357‬‬
‫רתכת ללא גלגלים ‪ 250TMA‬בינונית כחולה‬
‫‪358‬‬
‫רתכת על גבי גלגלים ‪400SILICON‬‬
‫‪359‬‬
‫משאבת נוזלים גדולה תוצרת ‪) FERMET‬כחול(‬
‫‪360‬‬
‫משאבת נוזלים גדולה תוצרת ‪) FERMET‬אפור(‬
‫‪361‬‬
‫מכונת פלזמה טרומל דינמיקס פק ‪5‬‬
‫‪362‬‬
‫‪ 362‬א לוח פיקוד חשמל על רגלית ו‬
‫תנור חיסום למתכת ארדו‬
‫‪363‬‬
‫כספת גדולה ‪ 2‬תאים‬
‫‪364‬‬
‫גיליוטינה מכנית ‪ 1540X2‬מ"מ‬
‫‪365‬‬
‫מסור סרט ‪ 800X800‬תוצרת ‪ UZAY MAKINA‬שנת ‪1994‬‬
‫‪366‬‬
‫תא טמפרטורה תוצרת ‪THERMOTORN‬‬
‫‪367‬‬
‫מכבש הידראולי לחיתוך גומי‬
‫‪368‬‬
‫מסור חשמלי לברזל "קולומבו"‬
‫‪369‬‬
‫במת הרמה מכנית גובה ‪ 8.5‬מטר‬
‫‪370‬‬
‫שואב תעשייתי עם שק‬
‫‪371‬‬
‫משקל שקים גדול כחול‬
‫‪372‬‬
‫מרכז עיבוד שבבי ‪ 20‬כלים ‪ CNC‬תוצרת ‪FEELER‬‬
‫‪373‬‬
‫ליפט למכוניות שני עמודים‬
‫‪374‬‬
‫מלטשת סרט נגרים אורך ‪ 2000‬מ"מ‬
‫‪375‬‬
‫מלטשת סרט רוחב ‪ 20‬מ"מ אורך ‪ 3‬מ' תוצרת ‪S-EXPORT‬‬
‫‪376‬‬
‫מערבב שני חומרים )טורמל( חדש‬
‫‪377‬‬
‫דקויילר מיישר ומזין פח תוצרת ‪ROWE‬‬
‫‪378‬‬
‫מערגלת מכנית חשמלית נדירה עם ארבעה צירים אורך ‪1900‬מ"מ‬
‫‪379‬‬
‫תנור הרפיה תוצרת גרמניה לטיפול טרמי בסירקולציה של אוויר חם עם עגורן לטעינה‪ ,‬גודל‬
‫‪380‬‬
‫חלקים עד ‪ 400‬קוטר ו‪ 1100-‬מ"מ אורך‬
‫גיליוטינה מכנית תוצרת סימת עובי חיתוך ‪ 6‬מ"מ אורך ‪ 3‬מ' ‪ +‬זוג סכינים רזרביים‬
‫‪381‬‬
‫גנרטור תוצרת ‪ PERKINS‬צבע כחול‬
‫‪382‬‬
‫גנרטור צבע בז'‬
‫‪383‬‬
‫‪ 384‬מרכז עיבוד אנכי ‪ CNC‬תוצרת ‪ MAZAK‬דגם ‪ 24VTC -B200‬כלים ‪ BT40,‬תנועת צירים ‪XYZ‬‬
‫בקרה ‪,‬רביעי ציר ‪, +‬ד"סל" ‪ 10000‬שפינדל מהירות מ"מ ‪1120X510X510‬‬
‫תוצרת ‪ 640MAZATROL‬שנת ‪) 1999‬נמצא במפעל "אור מכניקה בע"מ(‬
‫מרכז עיבוד אופקי ‪ CNC‬תוצרת ‪ HAAS‬דגם ‪ 40EC 400‬כלים ‪ BT40,‬תנועת צירים ‪XYZ‬‬
‫‪385‬‬
‫‪ 12.06 1 MOCOM‬תוצרת בקרה ‪,‬ד"סל ‪ 12000‬שפינדל מהירות מ"מ ‪510X474X620‬‬
‫שנת ‪).2007‬נמצא במפעל "אור מכניקה בע"מ(‬
‫מרכז עיבוד אנכי ‪ CNC‬תוצרת ‪ MAZAK‬דגם ‪ C20-VTC‬כלים ‪ BT40, 2X24‬תנועת צירים‬
‫‪386‬‬
‫תוצרת בקרה ‪,‬רביעי ציר ‪, +‬ד"סל ‪ 7000‬שפינדל מהירות מ"מ ‪XYZ 520X520X1660‬‬
‫שנת‪) MAZATROL M PLUS 1999.‬נמצא במפעל "אור מכניקה בע"מ(‬
‫מלגזה נהג הולך‬
‫‪390‬‬
‫מלגזה חשמלית לינדה ‪ 2‬טון כולל מטען שנת ‪ 1991‬רישיון מס' ‪ 11340-5‬חוב משנת ‪2009‬‬
‫‪391‬‬
‫ע"ס ‪₪ 838.00‬‬
‫מלגזה דיזל הייסטר ‪ 2.5‬טון שנת ‪ 1981‬רישיון מס' ‪ 75110-0‬חוב ע"ס ‪₪ 419.00‬‬
‫‪392‬‬
‫מלגזת שטח מאסט ‪ 2.5‬טון שנת ‪ 2007‬רישיון מס' ‪ 75905-0‬חוב ע"ס ‪₪ 419.00‬‬
‫‪393‬‬
‫מלגזה חשמלית קטרפילר ‪ 5.5‬טון‪ ,‬תורן תלת שלבי כולל מטען‪ ,‬שנת ‪ 1995‬מס' רישיון‬
‫‪394‬‬
‫‪ 76336-3‬בתוקף עד ‪ ,01/05/09‬חוב ‪₪ 838.00‬‬
‫מפתח אוויר דרייב "‪ 3/4‬כולל ‪ 8‬בוקסות במזוודה‬
‫‪400‬‬
‫מפתח אוויר דרייב "‪ 3/4‬כולל ‪ 8‬בוקסות במזוודה‬
‫‪401‬‬
‫מפתח אוויר דרייב "‪3/4‬‬
‫‪402‬‬
‫מפתח אוויר דרייב "‪ 1/2‬מזוודה ‪ 8 +‬בוקסות ‪NM650‬‬
‫‪403‬‬
‫פטיש אוויר "‪ + 1/2‬פטיש אוויר "‪1/2‬‬
‫‪404‬‬
‫מפתח אימפקט נטען ‪ 18‬וולט‬
‫‪405‬‬
‫‪- 7 -‬‬
‫זוג סכינים רזרבים‬
‫‪406‬‬
‫‪407‬‬
‫‪408‬‬
‫‪409‬‬
‫‪410‬‬
‫‪411‬‬
‫‪412‬‬
‫‪413‬‬
‫‪414‬‬
‫‪415‬‬
‫‪416‬‬
‫‪417‬‬
‫‪418‬‬
‫‪419‬‬
‫‪420‬‬
‫‪421‬‬
‫‪422‬‬
‫‪423‬‬
‫‪424‬‬
‫‪425‬‬
‫‪426‬‬
‫‪427‬‬
‫‪428‬‬
‫‪429‬‬
‫‪430‬‬
‫‪431‬‬
‫‪432‬‬
‫‪433‬‬
‫‪434‬‬
‫‪435‬‬
‫‪436‬‬
‫‪437‬‬
‫‪438‬‬
‫‪439‬‬
‫‪440‬‬
‫‪441‬‬
‫‪442‬‬
‫‪443‬‬
‫‪444‬‬
‫‪445‬‬
‫‪446‬‬
‫‪447‬‬
‫‪448‬‬
‫‪449‬‬
‫‪450‬‬
‫‪451‬‬
‫‪452‬‬
‫‪453‬‬
‫‪454‬‬
‫‪455‬‬
‫‪456‬‬
‫‪457‬‬
‫ערכה לפירוק גלגלים מכפיל כוח למשאיות‬
‫ערכה לפירוק גלגלים מכפיל כוח למשאיות‬
‫ערכה לפירוק גלגלים מכפיל כוח למשאיות‬
‫ערכה לפירוק גלגלים מכפיל כוח למשאיות‬
‫ערכה לפירוק גלגלים מכפיל כוח לג'יפים ורכב מסחרי‬
‫ערכה לפירוק גלגלים מכפיל כוח לג'יפים ורכב מסחרי‬
‫ערכה לפירוק גלגלים מכפיל כוח לג'יפים ורכב מסחרי‬
‫ערכה לפירוק גלגלים מכפיל כוח לג'יפים ורכב מסחרי‬
‫מפתח אוויר פרפר "‪ + 3/8‬מפתח אוויר פרפר "‪3/8‬‬
‫רצ'ט אוויר "‪ + 3/8‬רצ'ט אוויר "‪3/8‬‬
‫רצ'ט אוויר "‪ + 3/8‬רצ'ט אוויר "‪3/8‬‬
‫רצ'ט אוויר "‪ + 3/8‬רצ'ט אוויר "‪3/8‬‬
‫רצ'ט אוויר "‪ + 3/8‬רצ'ט אוויר "‪3/8‬‬
‫רצ'ט אוויר "‪ + 1/2‬רצ'ט אוויר "‪1/2‬‬
‫רצ'ט אוויר "‪ + 1/2‬רצ'ט אוויר "‪1/2‬‬
‫רצ'ט אוויר "‪ + 1/2‬מקדחת אוויר‬
‫כננת יד רצ'ר כרום ‪ 1‬טון‬
‫כננת יד רצ'ר כרום ‪ 1‬טון‬
‫כננת הרמה חשמלית ‪ 220‬וולט ‪ 250/500‬ק"ג‬
‫כננת הרמה חשמלית ‪ 220‬וולט ‪ 125/250‬ק"ג‬
‫מחורר‪ /‬מנקב פחים עד ‪ 51‬מ"מ‬
‫ערכת כוח )בודי ג'ק( ‪ 4‬טון‬
‫משאבה טבולה חשמלית תלת פאזי‬
‫משאבה טבולה חשמלית תלת פאזי‬
‫מכשיר חיתוך חשמלי לברזל בניין‬
‫מקדחת עמוד ‪ 16‬מ"מ שולחנית‬
‫כננת הרמה חשמלית מולרם ‪ 500‬ק"ג‬
‫‪ 4‬יח' קרטר סקודה ללא חור בתוך קופסת קרטון‬
‫‪ 4‬יח קרטר ברלינגו בתוך קופסת קרטון‬
‫‪ 4‬יח' קרטר סקודה עם חור בתוך קופסת קרטון‬
‫‪ 6‬יח' קרטר קנגו בתוך קופסת קרטון‬
‫כמות סקוטשים לניקוי משטחים בתוך קופסת קרטון‬
‫כמות סקוטשים לניקוי משטחים בתוך קופסת קרטון‬
‫כמות סקוטשים לניקוי משטחים בתוך קופסת קרטון‬
‫כמות סקוטשים לניקוי משטחים בתוך קופסת קרטון‬
‫כמות סקוטשים לניקוי משטחים בתוך קופסת קרטון‬
‫כמות סקוטשים לניקוי משטחים בתוך קופסת קרטון‬
‫כמות סקוטשים לניקוי משטחים בתוך קופסת קרטון‬
‫כמות סקוטשים לניקוי משטחים בתוך קופסת קרטון‬
‫כמות סקוטשים לניקוי משטחים בתוך קופסת קרטון‬
‫כמות סקוטשים לניקוי משטחים בתוך קופסת קרטון‬
‫כמות סקוטשים לניקוי משטחים בתוך קופסת קרטון‬
‫‪ 2‬יח' אבני השחזה קוטר חיצוני ‪ 750‬מ"מ פנימי ‪ 300‬מ"מ‬
‫מחרטת צילינדרים קטנה אדומה‬
‫מכבש מוסכים ‪ 20‬טון משאבה כפולה‬
‫מכבש מוסכים ‪ 10‬טון צהוב כחול‬
‫מנוף קרן מתקפל ‪ 2‬טון‬
‫מתקן לפירוק גירים גבוה ‪ 1‬טון‬
‫מתקן לפירוק גירים גבוה ‪ 500‬ק"ג הפעלת רגל‬
‫עגלת תבניות הידראולית ידנית צהובה‬
‫‪ 216‬גלון שמן דיזל ב‪ 36-‬קרטונים‬
‫‪ 216‬גלון שמן בנזין ב‪ 36-‬קרטונים‬
‫‪- 8 -‬‬
‫‪460‬‬
‫‪461‬‬
‫‪462‬‬
‫‪463‬‬
‫‪464‬‬
‫‪465‬‬
‫‪466‬‬
‫‪467‬‬
‫‪468‬‬
‫‪469‬‬
‫‪470‬‬
‫‪471‬‬
‫‪472‬‬
‫‪473‬‬
‫‪474‬‬
‫‪475‬‬
‫‪476‬‬
‫‪477‬‬
‫‪478‬‬
‫‪480‬‬
‫‪481‬‬
‫‪482‬‬
‫‪483‬‬
‫‪484‬‬
‫‪485‬‬
‫‪486‬‬
‫‪487‬‬
‫‪488‬‬
‫‪489‬‬
‫‪490‬‬
‫‪491‬‬
‫‪492‬‬
‫‪493‬‬
‫‪494‬‬
‫‪495‬‬
‫‪496‬‬
‫‪497‬‬
‫‪498‬‬
‫‪499‬‬
‫‪500‬‬
‫‪501‬‬
‫‪502‬‬
‫‪503‬‬
‫‪504‬‬
‫‪505‬‬
‫‪506‬‬
‫‪507‬‬
‫‪508‬‬
‫‪509‬‬
‫‪510‬‬
‫גנרטור בנזין ‪V28‬‬
‫גנרטור בנזין ‪V28‬‬
‫רתכת ‪ 300TMA‬גדולה כחולה‬
‫מכבש מוסכים הידראולי ידני‬
‫גנרטור בנזין ‪V230‬‬
‫כננת חשמלית עם עגלה‬
‫כרסומת נגרים )פרייזר( תוצרת ‪COSMEC‬‬
‫מלטשת סרט‬
‫מסור דיסק טרנינגר תוצרת ‪UNIC‬‬
‫מקדחת שולחן ‪XY‬‬
‫מסור סרט‬
‫מקדחת גיר‬
‫מנוף קרן נייד בצבע כחול לבן‬
‫רתכת ארגון תוצרת ‪ MILLER‬לנירוסטה ואלומיניום דגם ‪MP345‬‬
‫רתכת ארגון תוצרת ‪ MILLER‬לנירוסטה ואלומיניום דגם ‪MP345‬‬
‫רתכת ארגון תוצרת ‪ MILLER‬לנירוסטה ואלומיניום דגם ‪MP345‬‬
‫מלטשת דו אופנית גדולה‬
‫רתכת נקודות ‪ KVA15‬תוצרת ‪SCIAKY‬‬
‫מסור סרט ‪260SHARK‬‬
‫שולחן מסתובב ומתכוונן לריתוך טבעות ‪ +‬בוכנות דיגיטלי ‪ESS‬‬
‫מלטשת סרט מתכוונן ‪HM‬‬
‫יחידת פילטר לחדר נקי תוצרת ‪DONALSON‬‬
‫רתכת ארגון תוצרת ‪) 315SUPERWAVE‬צהוב(‬
‫רתכת ארגון תוצרת ‪) 315SUPERWAVE‬צהוב(‬
‫מייבש אוויר אסולין‬
‫מכבש אקצנטרי תוצרת ‪PRINTEX‬‬
‫מכבש אקצנטרי קטן‬
‫מחרטה תוצרת ‪ MASTER‬בין העוקצים ‪ 800‬מ"מ‬
‫מחרטה תוצרת ‪ CAZAENEUVE‬בין העוקצים ‪ 1500‬מ"מ ‪ +‬תפסניות )פוטרים(‬
‫מקדחת גיר תוצרת ‪CTU‬‬
‫כרסומת ממוחשבת תוצרת ‪KONDIA‬‬
‫מחרטה תוצרת ‪ JLIM ASHKLON‬בין העוקצים ‪ 1000‬מ"מ‬
‫מחרטה תוצרת ‪ KINGSTON‬בין העוקצים ‪ 1000‬מ"מ‬
‫כרסומת צריח תוצרת ‪ BRIDGEPORT‬עם ראש תוצרת ‪ + OYNIVILL‬ראש להקצעה ‪ +‬ברך‬
‫‪ +‬מלחציים לעיבוד מדויק‬
‫כרסומת קטנה אפורה‬
‫מספרים אוניברסליות תוצרת ‪ BENDEL‬מודל ‪13-KBL‬‬
‫מכבש כיפוף הידראולי תוצרת ‪ C.V.G‬כושר ‪ 20‬טון אורך חיתוך ‪ 1550‬מ"מ‬
‫רתכת נקודות כחולה ‪ +‬אביזרים בארגז תוצרת ‪SCHLATTER‬‬
‫מכונת שטח תוצרת ‪BERCO‬‬
‫מחרטת צילינדרים קטנה תוצרת ‪COSMEC‬‬
‫מכונת הונינג אופנועים‬
‫כרסומת אוניברסלית תוצרת ‪ DEKEL‬עם ארון כלים‪ ,‬תפסניות מ‪ 0.5-‬עד ‪ 20‬מ"מ‪ ,‬מחזיקי‬
‫כרסומים‪ ,‬ראש מהיר ‪ +‬ראש ניצב ושולחן הטיה‪.‬‬
‫מכונה לחריטת תותב פין בוכנה בטלטל )למנועים(‬
‫מכשיר לגילוי סדקים‬
‫מכונת הונינג לצילינדרים תוצרת סין‬
‫פלזמה ‪ CNC‬תוצרת ‪ CR‬אלקטרוניק ‪ 1.5X3‬מ' חיתוך עד עובי ‪ 10‬מ"מ‬
‫משחזת שטחים תוצרת ‪ BLOHM‬שולחן ‪ 30X60‬ס"מ‬
‫מכבש הידראולי לחילוץ פינים‬
‫מכונת חריטה והשחזה לגלגלי תנופה )חדשה(‬
‫‪- 9 -‬‬
‫‪511‬‬
‫‪512‬‬
‫‪513‬‬
‫‪514‬‬
‫‪515‬‬
‫‪516‬‬
‫‪517‬‬
‫‪518‬‬
‫‪519‬‬
‫‪520‬‬
‫‪521‬‬
‫מחרטת צילינדרים קטנה לאופנועים ומידות קטנות תוצרת ‪COMEC‬‬
‫מסור סרט עם מזין חומר‬
‫מכונת חריטת תושבות ראשי מנוע תוצרת ‪REPCO‬‬
‫מכונת הונינג ‪SUNIN‬‬
‫כרסומת אוניברסלית תוצרת ‪ HURON‬עם ראש ‪ MULTI ANGLE‬רב זוויתי‬
‫מקדחת גיר תוצרת ‪ METALIK‬כולל מלחציים‬
‫קומפרסור אהליאב ללא מיכל‬
‫מקדחת עמוד ‪MAC-SERR‬‬
‫מדחס אויר )קומפרסור( ללא מיכל על גבי משטח‬
‫מחרטה לצילינדרים למנועים לקטרים גדולים וקטנים תוצרת ‪BERCO‬‬
‫מכונת השחזה לגלי ארכובה למנועים וצירים בין העוקצים ‪ 2000‬מ"מ תוצרת ‪ + RMMC‬אביזרים‬
‫‪- 10 -‬‬