קטלוג המכירה

Transcription

קטלוג המכירה
‫מכירה פומבית‬
‫"חמת"‬
‫‪27/06/11‬‬
‫בשעה ‪10:30‬‬
‫)מכירה מס' ‪215‬‬
‫המארגנים‪:‬‬
‫‪09‬‬
‫‪ 073‬פקס‪097424872 :‬‬
‫רח' התדהר ‪ 17‬א‪.‬ת‪ .‬רעננה ‪ 43665‬טל‪0732604400 :‬‬
‫‪www.accordauctions.co.il‬‬
‫תנאי מכירה‬
‫‪ .1‬חברת "אקורד המרכז הישראלי למכירות פומביות בע"מ )להל& "אקורד"( מעניקה את השירותי( הנדרשי( לקיו( מכירה פומבית‬
‫של פריטי( וציוד בתנאי( המפורטי( להל&‪ .‬אקורד פועלת בשליחותה ועל פי הנחיותיה של החברה או גו* שהינו הבעלי( של‬
‫הציוד המוצע למכירה )להל& "הבעלי("( ‪ ,‬לצור‪ -‬מכירתו במכירה פומבית‪.‬‬
‫הציוד המוצע המפורט בקטלוג זה )להל& "קטלוג המכירה"( ממוק( באתר הנקוב בקטלוג המכירה )להל& "אתר המכירה"(‪ .‬תנאי‬
‫מכירה אלה‪ ,‬יחד ע( ההנחיות לקונה המפורטות בקטלוג המכירה‪ ,‬הנ( התנאי( החוזיי( היחידי( המתייחסי( למכירה ואי& בה(‬
‫כדי לגרוע מחיובי הקונה עפ"י חוק"‪.‬‬
‫‪ .2‬המכירה תתבצע ע"י אקורד באמצעות כרוז )להל& "הכרוז"(‪ .‬המכירה הפומבית תנוהל ע"י הכרוז בלבד והוא רשאי‪ ,‬א‪ -‬אינו חייב‪,‬‬
‫לקבל הצעה כלשהי‪ .‬בנוס*‪ ,‬או לחלופי&‪ ,‬רשאי הכרוז להציע הצעות בש( גו* שלישי שהפקיד בידיו הצעות מחיר‪.‬‬
‫‪ .3‬כל פריט יימכר למציע ההצעה הגבוהה ביותר‪ ,‬ובמקרה של חילוקי דעות בי& מציעי( תהיה קביעתו של הכרוז מכרעת וסופית‬
‫הכרוז רשאי ‪ ,‬בי& היתר‪ ,‬להעמיד הפריט במחלוקת למכירה פומבית מחדש או להוציאו מהמכירה‬
‫‪ .4‬הכרוז רשאי עפ"י שיקול דעתו‪ ,‬או עפ"י הנחיות הבעלי(‪:‬‬
‫א‪ .‬לשנות או להוציא מהמכירה כל פריט הרשו( בקטלוג המכירה לפני המכירה‪ ,‬במהלכה ועד לרגע הודעה על הזכייה‪.‬‬
‫ב‪ .‬כאשר קיימי( שני פריטי( בסדר עוקב בקטלוג המכירה הזהי( בתיאור( ובכמות(‪ ,‬להציע את הפריט השני לקונה של הפריט‬
‫הראשו& באותו מחיר‪.‬‬
‫‪ .5‬בנוס*‪ ,‬ומבלי לגרוע מ& האמור בסעי* ‪ 4‬דלעיל‪ ,‬מובהר בזאת שנציג הבעלי( של הפריטי( הנמכרי( יהיה רשאי להשתת*‬
‫במכירה הפומבית ולהציע הצעות לגבי פריטי( מסוימי( לגביה( הוא יסבור שהמחירי( שהוצעו הנ( נמוכי( מדי‪ .‬תהא הצעתו‬
‫של נציג הבעלי( )אשר אינו חייב להזדהות ככזה בפני משתתפי המכירה הפומבית( הגבוהה ביותר‪" ,‬תזכה הצעתו" והפריט יימכר‬
‫לו באופ& פורמאלי‪ .‬הבעלי( יהא רשאי‪ ,‬במקרה כנ"ל‪ ,‬לנהוג בפריט כנ"ל ככל העולה על רוחו‪ ,‬לרבות העמדתו למכירה במכירה‬
‫פומבית אחרת"‪.‬‬
‫‪ .6‬המכירה הנערכת ע"י אקורד הנה אירוע פרטי ולא ציבורי ועל כ& אקורד שומרת לעצמה את הזכות למנוע מגופי( ו‪/‬או אנשי(‬
‫מסוימי(‪ ,‬לפי שקול דעתה המוחלט של אקורד‪ ,‬להכניס( לאול( בו נערכת המכירה הפומבית ו‪/‬או להשתת* במכירה הפומבית‪.‬‬
‫אקורד שומרת לעצמה את הזכות לדרוש בכל עת מאנשי( כל שה( לעזוב את האול( בו נערכת המכירה הפומבית‪.‬‬
‫‪ .7‬הצעה המוצעת מחייבת את המציע ואי& הוא רשאי לסגת מהצעתו בשו( שלב משלבי ניהול המכירה הפומבית‪.‬‬
‫‪ .8‬מיד ע( " הורדת הפטיש" והודעה על זוכה בפריט כלשהו רשאית אקורד לדרוש מהקונה מקדמה במזומ& או בצורת תשלו( אחרת‬
‫המקובלת עליה‪ ,‬בשיעור של ‪ 25%‬מער‪ -‬הרכישה של כל פריט‪ ,‬וכ& לדרוש מהקונה מידע ככל שיידרש בדבר זהותו וכתובתו‪.‬‬
‫‪ .9‬יתרת מחיר הרכישה תשול( ע"י הקונה לאקורד לא יאוחר מהיו( שנקבע ע"י אקורד בד* "הנחיות לקונה" המפורטות בקטלוג‬
‫המכירה‪.‬‬
‫‪ .10‬הבעלות בפריטי( שנרכשו תעבור לקונה רק לאחר תשלו( מלוא התמורה בפועל‪ .‬במקרה של תשלו( בשקי(‪ ,‬רק פירעונ( המלא‬
‫ובמועד ייחשב לתשלו( מלוא התמורה בפועל ‪.‬‬
‫‪ .11‬למחיר הפריטי( שיקבע במכירה הפומבית יתווס* מע"מ כשיעורו בחוק‪ .‬אקורד מנפיקה חשבוניותמס לקונה כחלק מ& השירותי(‬
‫שמעניקה אקורד לבעלי( ומוסכ( מראש כי אי& בכ‪ -‬כדי ליצור זיקה בי& אקורד ובי& הפריטי( הנמכרי( וכי אי& בכ‪ -‬כדי ליצור‬
‫יריבות משפטית‪ ,‬עובדתית או אחרת בי& אקורד ובי& הקונה‪.‬‬
‫‪ .12‬אקורד ממליצה לקונה לבטח את הפריטי( שנרכשו על ידו בביטוח מקי* מרגע "הורדת הפטיש" וההודעה על הזכייה‪.‬‬
‫‪ .13‬הקונה יוציא מאתר המכירה את הפריטי( שהוא רכש בכפו* ולאחר סילוק מלוא תמורת( כמבואר לעיל‪ ,‬ורק בתאו( מוקד( ע(‬
‫החברה המוכרת ותחת פיקוחה או פיקוח נציג מטעמה‪.‬‬
‫‪ .14‬הוצאת הפריטי( שנרכשו מאתר המכירה תבוצע לאחר תשלו( התמורה ובכפו* לאמור בסעי* )‪ (11‬דלעיל‪ ,‬בשעות העבודה‬
‫הרגילות במועדי( הנקובי( בד* הנחיות לקונה‪.‬‬
‫‪ .15‬א‪ .‬כל הפריטי( שנרכשו יפונו מאתר המכירה לא יאוחר מהתארי‪ -‬שנקבע ע"י החברה מוכרת בד* הנחיות לקונה‪.‬‬
‫ב‪ .‬הקונה יפרק באחריותו ועל חשבונו את הפריטי( שרכש ויעמיס( על אמצעי תחבורה שיופעלו על ידו באחריותו לש( הובלת(‬
‫אל מחו‪ 0‬לאתר המכירה‪.‬‬
‫‪ .16‬א‪ .‬הקונה יהיה אחראי לכל נזק לאתר המכירה או לצד שלישי שיגרו( על ידו או ע"י כל גור( שיפעל מטעמו בפרוק‪,‬העמסה‬
‫והובלת הפריטי( שנרכשו מאתר המכירה‪.‬‬
‫ב תהא אקורד סבורה כי הקונה עומד להוציא את הפריטי( שנרכשו מאתר המכירה באופ& העלול לגרו( נזק לאתר המכירה או‬
‫לסביבתו‪ ,‬תהא אקורד רשאית לדרוש מהקונה להפקיד בידה פיקדו& בסכו( שיהא בו‪ ,‬לדעתה‪ ,‬כדי לכסות את הנזק האפשרי‬
‫במקרה של סירוב מצד הקונה להפקיד סכו( כנ"ל‪ ,‬רשאית אקורד לבטל את המכירה להחזיר לקונה את כספו בניכוי הנזקי(‬
‫והעלויות שנגרמו לאקורד‪.‬‬
‫‪ .17‬החברה המוכרת ו‪/‬או הבעלי( לא יהיו אחראי( לכל אירוע‪ ,‬תאונה‪ ,‬פציעה או נזק העלולי( להיגר( למשתתפי( במכירה פומבית‬
‫או למבקרי( באתר המכירה הפומבית לפני‪ ,‬במהל‪ -‬לאחר המכירה הפומבית ‪.‬‬
‫‪ .18‬א‪ .‬קטלוג המכירה נער‪ -‬טכנית ע"י אקורד‪ ,‬בהסתמ‪ -‬על המידע שנית& לה ע"י הבעלי( על מנת להקל על המציעי( ולרכז עבור(‬
‫את המידע הרלבנטי‪ ,‬ובלא שיש לאקורד היכרות קודמת ע( הפריטי( המופיעי( בקטלוג המכירה‪ ,‬במישרי& או בעקיפי&‪.‬‬
‫ב ‪.‬למרות שאקורד עשתה כמיטב יכולתה למת& תיאור מייצג של הפריטי( המופיעי( בקטלוג‪ ,‬אקורד אינה אחראית לדיוק התיאור‬
‫ו‪/‬או התאמתו לפריט המוצע למכירה‪.‬‬
‫ג‪ .‬אי& אקורד אחראית לגבי התאמת הציוד לדרישות הקונה או תקינותו‪ ,‬או סוגו‪ ,‬או איכותו או תכונותיו וכל כיו"ב ומוטלת על‬
‫הקונה החובה לבדוק את תקינות הציוד והתאמתו לצרכיו במהל‪ -‬ימי סקירת הציוד שלפני מועד המכירה הפומבית‪.‬‬
‫ד‪ .‬לתשומת לב הקונה ! לא ניתנת התחייבות שהפריטי( הנמכרי( עומדי( בדרישות התק& הישראלי לבטיחות עבודה ואו‪ /‬לכל‬
‫דרישות אחרות‪ ,‬והקונה אחראי להתאי( את הפריטי( שרכש לדרישות התק&‪.‬‬
‫‪ .19‬א‪ .‬לא עמד הקונה בתנאי הרכישה‪ ,‬לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור א( לא של( את תמורת הפריטי( במלואה או בחלקה או‬
‫לא דאג לפינוי הציוד שרכש תהא אקורד רשאית להעמיד את הפריטי( הללו למכירה א* בלא התראה בקונה מראש‪ ,‬בי&‬
‫במכירה פומבית ובי& במכירה אחרת‪ ,‬ולקונה לא תהא כל טענה כנגד אקורד בשל כ‪.-‬‬
‫שיל( הקונה מקדמה או כל סכו( על חשבו& הרכישה ולא עמד בתנאי הרכישה דלעיל‪ ,‬תחולט המקדמה‪/‬הסכו( האמורי( ע"י‬
‫אקורד ו‪/‬או הבעלי( כפיצוי מוסכ( ומעור‪ -‬מראש‪ ,‬וזאת מבלי לגרוע מזכויותיה‪/‬ו לתבוע את הקונה הנ"ל בגי& כל נזק‪ ,‬ישיר‬
‫או עקי*‪ ,‬שנגר( לה‪/‬ו בשל התנהגותו‪.‬‬
‫ב‪ .‬בלי לגרוע מזכויות אקורד לחלט את המקדמה‪/‬הסכו( כנ"ל ו‪/‬או לתבוע ולקבל את הפיצוי המוסכ( ו‪/‬או לתבוע את הקונה‬
‫בגי& כל נזק שייגר( לה כתוצאה מהתנהגותו‪ ,‬יהא הקונה חייב לשפות את החברה המוכרת בכל עלויות האחסנה‪ ,‬האבטחה‪,‬‬
‫הניהול וההוצאות הכרוכות בהעמדת הפריטי( לגביה( לא קוימה התחייבות הקונה למכירה נוספת‪.‬‬
‫‪.20‬‬
‫הסמכות הבלעדית להכרעה בכל מחלוקת אשר תתעורר בכל הנוגע למכירה הפומבית תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכי(‬
‫בעיר תל אביב – יפו‪.‬‬
‫תנאי מכירה ‪2011‬‬
‫ד* הוראות לקונה‬
‫הערות חשובות‬
‫‪(I‬‬
‫‪(II‬‬
‫‪(III‬‬
‫‪(IV‬‬
‫‪ 12.5%‬ומע"מ כשיעורו‬
‫התשלו( במזומ& בלבד ועל מחירי הזכייה יתווספו עמלת כרוז בשיעור ‪12.5%‬‬
‫בחוק נית& לשל( בהמחאה המשוכה ע"ש אקורדהמרכז הישראלי למכירות פומביות בע"מ‪,‬‬
‫וזאת בתאו( מוקד(‪.‬‬
‫חברת אקורד מפנה את תשומת ליבו של הקונה לסעיפי( )‪ (10‬ו )‪ (16‬בד* תנאי המכירה‪,‬‬
‫ומדגישה שעל הקונה מוטלת האחריות לבדיקת תקינות הציוד וכ& את דיוק הגדרת הפריטי(‬
‫המופיעי( בקטלוג המכירה הפומבית‪ ,‬וזאת במהל‪ -‬מועד בדיקת הציוד כמפורט בסעי* )‪(2‬‬
‫בד* הוראות לקונה להל&‪.‬‬
‫מודגש בזאת שכל הפריטי( הכלולי( במכירה נמכרי( כפי שה( ) ‪ ( IS AS‬על אחריות‬
‫הקונה‪ ,‬ללא אפשרות החזרה‪.‬‬
‫אישור כניסה לאתר המכירה ינת& לבעלי תעודות זהות בלבד‪.‬‬
‫‪ .1‬אתר המכירה‬
‫בחצר חמת‪ ,‬רח' האופ& ‪ ,1‬א‪.‬ת‪ .‬חולו&‪ ,‬ביו( שני ‪ 27‬ביוני ‪ 2011‬מהשעה ‪.10:30‬‬
‫‪ .2‬בדיקה מוקדמת של הציוד‬
‫הציוד המיועד למכירה יוצג לבדיקה ביו( ראשו& ‪ 26‬ביוני ‪ 2011‬בי& השעות ‪ 08:30‬עד ‪ 15:00‬וביו( המכירה מהשעה ‪.8:30‬‬
‫‪ .3‬רישו( המשתתפי(‬
‫כל אחד מהמשתתפי( ירש( במשרד הקבלה תו‪ -‬הצגת תעודת זיהוי‪ ,‬ויקבל כרטיס משתת* מזהה‪ ,‬אותו יש להחזיר בגמר‬
‫המכירה‪.‬‬
‫הערה‪ :‬לא תתאפשר השתתפות במכירה ללא רישו( במשרד הקבלה !‬
‫את קטלוג המכירה נית& לרכוש במחיר של ‪.2 10‬‬
‫‪ .4‬תהלי‪ -‬המכירה‬
‫א‪ .‬המכירה תנוהל ע"י כרוז‪ ,‬ע"פ סדר ר‪ 0‬של הפריטי(‪ ,‬הכרוז ע"פ שיקול דעתו יכול לדחות את מועד מכירת פריט כל שהוא‪,‬‬
‫לפצל כמות של פריטי( זהי( לכמויות קטנות יותר‪ ,‬או לאחד כמות פריטי( בא( יחליט על כ‪.-‬‬
‫ב‪ .‬רישומי הכרוז ועוזרו יהוו ראיה חותכת לגבי מחיר המכירה וזהות הרוכש ‪.‬‬
‫‪ 25%‬מכל פריט ו‪/‬או פריטי( שירכשו‪ ,‬וזאת‬
‫ג‪ .‬הכרוז ו‪/‬או נציג מטעמו רשאי לדרוש מהלקוחות במהל‪ -‬המכירה תשלו( בגובה ‪25%‬‬
‫ע"פ שיקול דעתו של הכרוז ו‪/‬או נציג מטעמו‪.‬‬
‫לכל המלגזות והרכבי( תידרש מקדמה בהמחאה בנקאית או במזומ& בס‪ 2 10,000 -‬לכל פריט מייד ע( הורדת הפטיש העברת‬
‫הבעלות למלגזות ולרכבי( תעשה ע"י הרוכש ועל חשבונו‪.‬‬
‫זוכה אשר יסרב למסור מקדמה מיד לאחר זכייתו קנייתו תתבטל והפריט יוחזר למכירה‪.‬‬
‫ד‪ .‬המכירה תתנהל במטבע דולר ארה"ב )‪ (US$‬לפי שער הדולר היציג ביו( א' ‪ 26‬ביוני ‪.2011‬‬
‫ה‪ .‬הפרשי שער יחושבו ביו( התשלו( בפועל )במידה ושער הדולר היציג לא יעלה באופ& מהותי‪ ,‬יישאר השער היציג הבסיסי‬
‫וזאת בתנאי שהרוכש יעמוד בכל תנאי המכירה והערות החלות עליה(‪.‬‬
‫ו‪ .‬הפריטי( נמכרי( ללא אריזות‪ ,‬קופסאות‪ ,‬עגלות‪ ,‬משטחי( וכד'‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫כל המכונות תימכרנה ללא כלי( אלא א( צוי& אחרת בקטלוג המכירה‪.‬‬
‫‪ .5‬תשלו(‬
‫א‪ .‬התשלו( בגי& הרכישה חייב להתבצע ביו( המכירה‪.‬‬
‫ב‪ .‬על סכו( הזכייה יתווס* מע"מ כשיעורו בחוק‪.‬‬
‫ג‪ .‬בנוס* לאמור לעיל הקונה יחויב וישל( לחברה המוכרת ביחד ע( תמורת הפריטי( שנרכשו‪ ,‬עמלת כרוז לאחר הנחת מזומ&‬
‫‪ 12.5%‬משווי הפריטי( שנרכשו בתוספת מע"מ כחוק‪ .‬עמלת כרוז תהא חלק מתמורת הרכישה‪ ,‬ולפני סילוקה‬
‫תהא בשיעור ‪12.5%‬‬
‫בפועל לא תאושר הוצאת הציוד‪.‬‬
‫ד‪ .‬נית& לבצע תשלו( במהל‪ -‬המכירה‪.‬‬
‫ה‪ .‬נית& לשל( בכרטיסי אשראי‪.‬‬
‫‪ .6‬הוצאת ציוד‬
‫א‪ .‬לא תתאפשר הוצאת ציוד במהל‪ -‬המכירה‪.‬‬
‫ב‪ .‬הוצאת ציוד תתאפשר בימי( שלישי‪ ,‬רביעי‪ ,‬חמישי ‪ 29 ,28‬ו‪ 30‬ביוני‪ ,‬וביו( ראשו& ‪ 3‬ביולי ‪ 2011‬בי& השעות ‪09:00‬‬
‫עד ‪ 15:00‬וזאת בתאו( מוקד( ע( חברת אקורד וקבלת אישורה בכתב‪.‬‬
‫ג‪ .‬הוצאת הציוד תתבצע א‪ -‬ורק בא( שולמה תמורתו במזומ&‪ .‬במידה ותמורת הרכישה שולמה בהמחאה‪ ,‬תאושר הוצאת הציוד‬
‫רק לאחר פירעו& ההמחאה )כשלושה ימי עסקי((‪.‬‬
‫ד‪ .‬הרוכשי( ידאגו להוצאת הציוד לא יאוחר מהימי( המצויני( בסעי* ‪) 6‬ב(‬
‫ה‪ .‬הקונה יפרק באחריותו ועל חשבונו את הפריטי( שרכש ויעמיס( על אמצעי תחבורה שיופעלו על ידו באחריותו לש( הובלת(‬
‫אל מחו‪ 0‬לאתר המכירה‪.‬‬
‫ו‪ .‬ציוד אשר לא יוצא בזמ&‪ ,‬יטופל ו‪/‬או יעשה בו שימוש אחר ע"פ הנחיות בעלי ציוד‪ ,‬וזאת בכפו* לתנאי המכירה‪.‬‬
‫‪ .7‬כללי‬
‫על המכירה ועל היחסי( שבי& המשתתפי( במכירה הפומבית מצד אחד ובי& החברה המוכרת והבעלי( מצד שני‪ ,‬תחולנה‬
‫ההוראות המפורטות לעיל וההוראות הכלולות בד* תנאי המכירה הפומבית‪ ,‬המודפסי( בקטלוג המכירה הפומבית‪.‬‬
‫חמת ‪27.06.11‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫‪31‬‬
‫‪32‬‬
‫‪33‬‬
‫‪34‬‬
‫‪35‬‬
‫‪36‬‬
‫‪37‬‬
‫‪38‬‬
‫‪39‬‬
‫‪40‬‬
‫‪41‬‬
‫‪42‬‬
‫‪43‬‬
‫‪44‬‬
‫‪45‬‬
‫‪46‬‬
‫‪47‬‬
‫‪48‬‬
‫‪49‬‬
‫‪50‬‬
‫‪51‬‬
‫‪52‬‬
‫‪53‬‬
‫‪54‬‬
‫‪55‬‬
‫‪56‬‬
‫‪57‬‬
‫כמות מקדחי עץ חדשים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות מקדחי עץ חדשים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות מקדחי עץ חדשים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות מקדחי עץ חדשים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות מקדחי עץ חדשים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות קונוסים קשיחים לפוטרים שונים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות תוויות סימון לצבע מספור ואותיות בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות מקבי מספור שונים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות פליירים שונים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות מפתחות אלן שונים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות מפתחות אלן שונים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות מפתחות אלן שונים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות מפתחות ‪ T‬אלן שונים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות בוקסות אלן שונים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות מפתחות רינג פתוח בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות מפתחות פתוחים שונים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות מפתחות רינג פתוח גדולים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות מפתחות פתוחים גדולים שונים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות מפתחות קשת שונים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות ידיות למחרוקות בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות ידיות למברזים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫שני חולצי שרשרת בתוך קופסת פלסטיק‬
‫חולץ )אפצ'ר( לגלגלי שיניים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫מכופף צינורות ידני "‪RIDGID 1/2‬‬
‫כמות מקדחים שונים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות מקדחים שונים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות מקדחים עם צוואר קוני בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות מקדחים עם צוואר קוני בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות מתאמים קונים למקדחים שונים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות פוטרים ידניים למקדחות בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות פוטרים ידניים למקדחות בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות מברזים שונים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות מברזים שונים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות מברזים שונים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות מחרוקות שונות בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות כרסומי אצבע שונים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות כרסומי אצבע שונים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות כרסומי אצבע שונים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות תפסניות קפיץ שונות בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות שימות שונות בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות כרסומי אצבע שונים חדשים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫קליבר דיגיטלי ‪ 150‬מ"מ ‪ + PAV‬קליבר ‪ 300‬מ"מ‬
‫מיקרומטר ‪ 150-175‬מיטוטויו ‪ +‬מיקרומטר‬
‫כמות מיקרומטרים פנימיים‬
‫מד קוטר פנימי עם שעון ‪ 18-35‬מ"מ מיטוטויו בקופסה מקורית‬
‫‪ 3‬יח' מד זווית בתוך קופסת פלסטיק‬
‫סט ברגי הידוק )לא מושלם(‬
‫‪ 4‬יח' ברגי הרמה למהדקי דפינה בתוך קופסת פלסטיק‬
‫‪ 4‬יח' ברגי הרמה למהדקי דפינה בתוך קופסת פלסטיק‬
‫מעמד לאינדיקטור בתוך קופסת עץ‬
‫‪ 4‬יח' קליבר שעון בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות מקדחי וידיה חדשים )קטנים( בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות מקדחי וידיה חדשים )קטנים( בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות מקדחי ‪ S.H‬חדשים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות מקדחי ‪ S.H‬חדשים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות מקדחי ‪ S.H‬חדשים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות מקדחי ‪ S.H‬חדשים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫‪1‬‬
‫‪58‬‬
‫‪59‬‬
‫‪60‬‬
‫‪61‬‬
‫‪62‬‬
‫‪63‬‬
‫‪64‬‬
‫‪65‬‬
‫‪66‬‬
‫‪67‬‬
‫‪68‬‬
‫‪69‬‬
‫‪70‬‬
‫‪71‬‬
‫‪72‬‬
‫‪73‬‬
‫‪74‬‬
‫‪75‬‬
‫‪76‬‬
‫‪77‬‬
‫‪78‬‬
‫‪79‬‬
‫‪80‬‬
‫‪81‬‬
‫‪82‬‬
‫‪83‬‬
‫‪84‬‬
‫‪85‬‬
‫‪86‬‬
‫‪87‬‬
‫‪88‬‬
‫‪89‬‬
‫‪90‬‬
‫‪91‬‬
‫‪92‬‬
‫‪93‬‬
‫‪94‬‬
‫‪95‬‬
‫‪96‬‬
‫‪97‬‬
‫‪98‬‬
‫‪99‬‬
‫‪100‬‬
‫‪101‬‬
‫‪102‬‬
‫‪103‬‬
‫‪104‬‬
‫‪105‬‬
‫‪106‬‬
‫‪107‬‬
‫‪108‬‬
‫‪109‬‬
‫‪110‬‬
‫‪111‬‬
‫‪112‬‬
‫כמות מקדחי ‪ S.H‬חדשים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות מקדחי ‪ S.H‬חדשים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות מקדחי ‪ S.H‬חדשים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות מקדחי קובלט תעופתיים )חדשים( בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות מקדחי מירכוז שונים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות מקדחים שונים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות מחרוקות שונות בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות מברזים שונוים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות מברזים שונים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות כרסומי אצבע שונים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות כרסומי אצבע שונים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות כרסומי אצבע וידיה שונים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות כרסומי אצבע וידיה שונים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות כרסומי אצבע וידיה שונים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות כרסומי אצבע וידיה שונים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות כרסומי ריסוק חדשים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות כרסומים צורתיים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות סכיני וידיה עם מחזיקים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות סכיני חריטה מרובעים ‪ S.H‬בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות סכיני חריטה מרובעים ‪ S.H‬בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות סכינים להברגות בתוך קופסת פלסטיק‬
‫שני מחזיקים גדולים לחריטה בתוך קופסת פלסטיק‬
‫שלושה מחזיקים לחריטה פנימית בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות סכינים להברגות בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות שימות חריטה בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות שימות חריטה בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות שימות חריטה בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות שימות חריטה בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות שימות חריטה בתוך קופסת פלסטיק‬
‫אבן יהלום להשחזה חדשה בתוך קופסת פלסטיק‬
‫שני מיקרומטרים חדשים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫בסיס מגנטי לאינדיקטור בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות מברזים שונים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות מברזים שונים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות מחרוקות שונות בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות מחרוקות שונות בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות מחרוקות שונות בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות מחרוקות שונות בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות מחרוקות שונות בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות אבני השחזה ‪ 250‬מ"מ חדשים‬
‫כמות אבני דיסק השחזה ‪ 24X100‬מ"מ‬
‫כמות אבני דיסק השחזה ‪ 24X100‬מ"מ‬
‫כמות קליבות נגרים‬
‫כמות כובעי מגן‬
‫כמות שקלים שונים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫מכשיר לסגירת סרטי אריזה‬
‫מכשיר לסגירת סרטי אריזה‬
‫מכשיר אמפרמטר‬
‫מקרן בתוך מזוודה מקורית‬
‫כמות מקדחים לפטישון וידיה ‪ 550X12‬מ"מ‬
‫כמות מקדחים לפטישון וידיה ‪ 1000X12‬מ"מ‬
‫מלחצי שולחן "‪4‬‬
‫מלחצי שולחן "‪5‬‬
‫מלחצי שולחן "‪5‬‬
‫מלחציים למקדחה‬
‫‪3‬‬
‫‪113‬‬
‫‪114‬‬
‫‪115‬‬
‫‪116‬‬
‫‪117‬‬
‫‪118‬‬
‫‪119‬‬
‫‪120‬‬
‫‪121‬‬
‫‪122‬‬
‫‪123‬‬
‫‪124‬‬
‫‪125‬‬
‫‪126‬‬
‫‪127‬‬
‫‪128‬‬
‫‪129‬‬
‫‪130‬‬
‫‪131‬‬
‫‪132‬‬
‫‪135‬‬
‫‪136‬‬
‫‪137‬‬
‫‪138‬‬
‫‪139‬‬
‫‪140‬‬
‫‪141‬‬
‫‪142‬‬
‫‪143‬‬
‫‪144‬‬
‫‪145‬‬
‫‪146‬‬
‫‪147‬‬
‫‪148‬‬
‫‪149‬‬
‫‪150‬‬
‫‪151‬‬
‫‪152‬‬
‫‪153‬‬
‫‪154‬‬
‫‪155‬‬
‫‪156‬‬
‫‪157‬‬
‫‪158‬‬
‫‪159‬‬
‫‪160‬‬
‫‪161‬‬
‫‪162‬‬
‫‪163‬‬
‫‪165‬‬
‫‪166‬‬
‫‪167‬‬
‫‪168‬‬
‫‪170‬‬
‫‪171‬‬
‫‪172‬‬
‫מלחציים למקדחה‬
‫שתי בוכנות פניאומטיות‬
‫שני ווי גרירה‬
‫משחזת ציר ארוכה פניאומטית‬
‫פוטר למחרטה‬
‫מזוודה לכלים חדשה )ללא תכולה(‬
‫מזוודה לכלים חדשה )ללא תכולה(‬
‫מזוודה לכלים חדשה )ללא תכולה(‬
‫מזוודה לכלים חדשה )ללא תכולה(‬
‫מזוודה לכלים חדשה )ללא תכולה(‬
‫מזוודה לכלים חדשה )ללא תכולה(‬
‫מזוודה לכלים חדשה )ללא תכולה(‬
‫מזוודה לכלים חדשה )ללא תכולה(‬
‫מזוודה לכלים חדשה )ללא תכולה(‬
‫פנס תאורה תעשייתי חדש‬
‫כמות תקעים לחשמל בתוך קופזת פלסטיק‬
‫שני מנועי חשמל‬
‫מסור דיסק וידיה תוצרת ‪ DIMAR‬למכונת נגרות קוטר ‪ 450‬מ"מ‬
‫מסור דיסק וידיה למכונת נגרות קוטר ‪ 500‬מ"מ‬
‫כמות סרטי בד שמיר גרעין ‪ 80‬לליטוש ‪ +‬סרט סקוטץ' לליטוש ‪ +‬כמות גלילי נייר זכוכוית‬
‫לליטוש‬
‫שני מחזיקי כלים למחרטה מולטיפיקס בתוך קופסת פלסטיק‬
‫שני מחזיקי כלים למחרטה מולטיפיקס בתוך קופסת פלסטיק‬
‫שני מחזיקי כלים למחרטה מולטיפיקס בתוך קופסת פלסטיק‬
‫שני מחזיקי כלים למחרטה מולטיפיקס בתוך קופסת פלסטיק‬
‫שני מחזיקי כלים למחרטה מולטיפיקס בתוך קופסת פלסטיק‬
‫שני מחזיקי כלים למחרטה מולטיפיקס בתוך קופסת פלסטיק‬
‫שני עוקצים מסתובבים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫שני עוקצים מסתובבים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫שני מחזיקים לכרסומי מצח עם לוחית מתחלפת בתוך קופסת פלסטיק‬
‫שני ראשי חריטה לכרסומת בתוך קופסת פלסטיק‬
‫כמות מחזיקים לשימות בתוך קופסת פלסטיק‬
‫שני סכיני חריטה פנימי מולחם וידיה גדולים בתוך קופסת פלסטיק‬
‫שתי מקדחות יד פניאומטיות בתוך קופסת פלסטיק‬
‫שתי מקדחות יד פניאומטיות בתוך קופסת פלסטיק‬
‫מכונת הברזה ידנית פניאומטית בתוך קופסת פלסטיק‬
‫מלטש ‪ +‬איזמל פניאומטי בתוך קופסת פלסטיק‬
‫שתי מברגות פניאומטיות בתוך קופסת פלסטיק‬
‫שתי משחזות דיסק ידניות פניאומטיות בתוך קופסת פלסטיק‬
‫מלטש נייר זכוכית פניאומטי בתוך קופסת פלסטיק‬
‫מלטש נייר זכוכית פניאומטי בתוך קופסת פלסטיק‬
‫מלטש נייר זכוכית פניאומטי בתוך קופסת פלסטיק‬
‫מקדחה חשמלית ‪V12‬‬
‫מפתח פניאומטי בתוך קופסת פלסטיק‬
‫מפתח פניאומטי בתוך קופסת פלסטיק‬
‫מפתח פניאומטי בתוך קופסת פלסטיק‬
‫מפתח פניאומטי בתוך קופסת פלסטיק‬
‫מסור שורף שולחני‬
‫מסור שורף שולחני‬
‫ויברטור לבטון תלת פאזי‬
‫שולחן מגנטי ‪ 130X400‬מ"מ‬
‫שולחן גרניט ‪ 300X460‬מ"מ‬
‫סט חולץ )אפצ'ר( בתוך קופסת מתכת מקורית‬
‫כמות אבני השחזה בתוך קופסת פלסטיק‬
‫מנוע חשמלי‬
‫איירלס צביעה‬
‫כמות סרגלי מידה למכונות בתוך קופסת עץ‬
‫‪4‬‬
‫‪173‬‬
‫‪179‬‬
‫‪180‬‬
‫‪181‬‬
‫‪182‬‬
‫‪183‬‬
‫‪184‬‬
‫‪185‬‬
‫‪186‬‬
‫‪187‬‬
‫‪189‬‬
‫‪190‬‬
‫‪209‬‬
‫‪210‬‬
‫‪211‬‬
‫‪212‬‬
‫‪213‬‬
‫‪214‬‬
‫‪215‬‬
‫‪216‬‬
‫‪217‬‬
‫‪220‬‬
‫‪221‬‬
‫‪222‬‬
‫‪223‬‬
‫‪224‬‬
‫‪226‬‬
‫‪227‬‬
‫‪228‬‬
‫‪229‬‬
‫‪230‬‬
‫‪231‬‬
‫‪232‬‬
‫‪233‬‬
‫‪234‬‬
‫‪235‬‬
‫‪236‬‬
‫‪237‬‬
‫‪238‬‬
‫‪239‬‬
‫‪240‬‬
‫‪241‬‬
‫‪242‬‬
‫‪243‬‬
‫‪244‬‬
‫‪250‬‬
‫‪251‬‬
‫‪252‬‬
‫‪253‬‬
‫שתי מסגרות נירוסטה לוונטה )חדש(‬
‫כמות מגופים שונים על גבי משטח‬
‫שני פנסי תאורה‬
‫ארון כלים כחול‬
‫ארון כלים ירוק‬
‫ארון כלים אפור‬
‫עגלת הרמה )חסרות הזרועות(‬
‫עגלת הרמה תעמל מזרע‬
‫עגלת משטחים נירוסטה‬
‫עגלת הרמה חשמלית תוצרת ‪ LIFTER‬נהג הולך ‪ 265‬ק"ג‪ ,V12 ,‬גובה הרמה מרבי ‪ 1780‬מ"מ‬
‫כמות תריסי איוורור מאלומיניום‬
‫שני ארונות הלבשה מאלומיניום‬
‫ארבע ויטרינות מסגרת מתכת וזכוכית‬
‫ארון מתכת כחול שתי דלתות‬
‫ארון מתכת כחול שלוש דלתות‬
‫אצטבה ממתכת למשקל כבד ‪ 5‬מטר‬
‫אצטבה ממתכת למשקל כבד ‪ 6‬מטר‬
‫קומפרסור אהליאב מיכל ‪ 1000‬ליטר שלוש בוכנות‬
‫גנרטור קמינגס ‪80KVA‬‬
‫גיליוטינה מכנית ‪ 1‬מטר‬
‫מלטשת סרט רוחב ‪ 20‬מ"מ אורך ‪ 3‬מ' תוצרת ‪S-EXPORT‬‬
‫מלגזה דיזל הייסטר ‪ 2.5‬טון שנת ‪ 1984‬רישיון מס' ‪ 84342-9‬בתוקף עד ‪01/05/12‬‬
‫מלגזה דיזל מאסט ‪ 2.5‬טון שנת ‪ 2007‬רישיון מס' ‪ 75905-0‬חוב ע"ס ‪₪ 868.00‬‬
‫מלגזה דיזל לינדה ‪ 3‬טון שנת ‪ 1990‬רישיון מס' ‪ 82623-9‬חוב ע"ס ‪₪ 434.00‬‬
‫מלגזה דיזל הייסטר ‪ 4‬טון שנת ‪ 1988‬רישיון מס' ‪ 11900-1‬בתוקף עד ‪01/05/12‬‬
‫מלגזה דיזל ניסן ‪ 4‬טון שנת ‪ 2000‬רישיון מס' ‪ 17059-0‬חוב ע"ס ‪₪ 1,302.00‬‬
‫שמונה ארוניות מתכת לקלסרים ‪ +‬חמישה ארונות מדפים מעץ ‪ +‬שתי שידות ‪+‬שולחן משרדי ‪+‬‬
‫ארונית למחשב‬
‫מזגן עילי תוצרת תדיראן‬
‫חדר ארכיון תוצרת קומפקטוס כולל שלושה מדפים זזים ושני מדפים קבועים ‪ -‬אורך ‪ 3.2‬מ'‪,‬‬
‫גובה ‪ 2.5‬מ'‪ ,‬אורך מסילה ‪ 2.6‬מ'‬
‫שני שולחנות משרד ‪ +‬כסא מנהלים מעור ‪ +‬ארונית פלסטיק לקלסרים ‪ +‬ויטרינה מזכוכית‬
‫שולחן משרדי ‪ +‬שידה ‪ +‬ארון ‪ +‬כסא מנהלים מעור ‪ +‬שני כסאות מעור‬
‫מזגן עילי תוצרת תדיראן‬
‫חדר מזכירות כולל ‪ -‬שולחן מזכירות בצורת ר מודולרי ‪ +‬שני כסאות מעור ‪ +‬שתי ארוניות ‪+‬‬
‫שלוש שידות‬
‫מזגן עילי תוצרת תדיראן‬
‫לוח כתיבה לבן מחיק עם מסגרת אלומיניום )תלוי על הקיר(‬
‫שולחן חדר המתנה מזכוכית עם רגליים ממתכת ‪ +‬שלוש כורסאות מעור‬
‫שולחן מנהלים ‪ +‬כורסת מנהלים ‪ +‬שתי שידות‬
‫לוח כתיבה לבן מחיק עם מסגרת אלומיניום )תלוי על הקיר(‬
‫מזגן עילי תוצרת תדיראן‬
‫שעון פינתי עומד מכני‬
‫שולחן משרדי ‪ +‬כסא מנהלים‬
‫מזגן עילי תוצרת תדיראן‬
‫שולחן ישיבות ‪ +‬שידה ‪ +‬שתי ויטרינות מזכוכית‬
‫מגרסה לנייר תוצרת ‪RAFAEL‬‬
‫מגרסה לנייר תוצרת ‪BALMONT‬‬
‫מיכל מים )מאחורי התנור(‬
‫מיכל מים )מאחורי התנור(‬
‫תנור הרפיה לשחרור מאמצים בטיפול טרמי‪ ,‬כולל מיכל הסולר שנמצא למעלה‬
‫שני עגורני גשר תוצרת ‪ KING‬הפעלה מתא עליון‪ ,‬כננת אחת ‪ 10‬טון פתיחה ‪ 15‬מ' ותוצרת ‪-‬‬
‫‪ 10‬כולל עליון הפעלה ותא הרמה משקל ‪ +‬אחת כל טון ‪ 5‬הרמה כננות שתי עם ‪SATFLOAD‬‬
‫קורות כ‪ 6-‬מ' כ"א ו‪ 8-‬עמודי תמיכה במסילה‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪257‬‬
‫ג'קוזי פרטי‪ ,‬כחדש דגם אולימפוס ‪ 2.20X2.20X0.95‬כולל ג'טים שונים‪ ,‬משאבות‪ ,‬מפוח‪,‬‬
‫בקרה אלקטרונית‪ ,‬פנס תאורה מימי‪ ,‬מערכת חימום וסינון אוטומטי‪ ,‬ידית נירוסטה ‪ +‬כיסוי‬
‫לג'קוזי עם בידוד‪.‬‬
‫פן פילטר ‪ 1.2X1.2‬על גבי ששה משטחים‬
‫מכבש שולחני עם גוף חימום‬
‫גנרטור בנזין ‪28V‬‬
‫מקדחה עם בסיס מגנטי‬
‫מכונת פנטוגרף לפתיחת מנעולים לדלתות אלומיניום‬
‫מסור דיסק תוצרת ‪ STORTEX‬לעץ ואלומיניום נייד‬
‫מסור דיסק תוצרת ‪ 300JET‬לעץ ואלומיניום נייד‬
‫גנרטור נייד ‪KVA2HZ 50V 230‬‬
‫משחזת כלים ומקדחים ‪DECKER &BLACK‬‬
‫גנרטור תוצרת ‪ONSINWISC‬‬
‫קומפרסור על גלגלים‬
‫מסור דיסק ‪EISELE‬‬
‫משחזת דו אופנית תוצרת ‪KEMOTOR‬‬
‫מקדחת גיר‬
‫מקדחת עמוד‬
‫מקדחת עמוד תוצרת ‪ UCIMU‬איטליה‬
‫מחרטת צילינדרים קטנה תוצרת ‪COSMEC‬‬
‫מכונת הונינג אופנועים ‪COSMEC‬‬
‫מחרטת צילינדרים קטנה לאופנועים ומידות קטנות תוצרת ‪COMEC‬‬
‫מחרטה תוצרת ‪ VICTOR‬בין העוקצים ‪ 1000X400‬מ"מ‬
‫מחרטה תוצרת ‪ JESSEY PRINCE‬עם קריאה דיגיטלית ‪ XYZ‬בין העוקצים ‪ 900‬מ"מ )חדשה(‬
‫‪280‬‬
‫‪281‬‬
‫‪282‬‬
‫‪283‬‬
‫‪284‬‬
‫‪285‬‬
‫‪286‬‬
‫‪287‬‬
‫‪288‬‬
‫‪290‬‬
‫‪300‬‬
‫מרכז עיבוד שבבי תוצרת ‪ MELTRON‬דגם ‪310C-MTV‬‬
‫מחרטה תוצרת ‪ GRAZIANO‬בין העוקצים ‪ 1300X210‬מ"מ‬
‫מסור דיסק ‪250TC‬‬
‫מחרטה תוצרת ‪ 1800COLCHESTER STUDENT‬בין העוקצים ‪ 1‬מ'‬
‫מסור דיסק טרניניגר תוצרת ‪UNIC‬‬
‫מסור דיסק ‪ 300‬מ"מ תוצרת ‪THOMAS‬‬
‫מחרטה תוצרת ‪ VOEST‬עם תפסנית מהירה ‪ +‬אביזרים לפוטר‪ ,‬בין העוקצים ‪ 1400‬מ"מ‬
‫מחרטה אוטומטית )רבולבר( תוצרת ‪JATOR‬‬
‫מחרטת נגרים תוצרת ‪EXPORDIA‬‬
‫כרסומת תוצרת ‪MIKRON‬‬
‫תנור הרפיה תוצרת גרמניה לטיפול טרמי בסירקולציה של אוויר חם עם עגורן לטעינה‪ ,‬גודל‬
‫חלקים עד ‪ 400‬קוטר ו‪ 1100-‬מ"מ אורך‬
‫מחרטה ‪ CNC‬תוצרת ‪ TAKANG‬דגם ‪ ,TNC-05‬קוטר חור עובר ‪ 1‬צול‪ ,‬מחשב תוצרת‬
‫להחליף צריך ‪ X -‬בציר בעיה( חלקים ומפנה שבבים מפנה ‪,‬שולחנית מחרטה ‪FANUC,‬‬
‫‪-SPINDLE).‬ה של לחץ במשאבת ובעיה ‪ENCODER‬‬
‫מחרטה ‪ CNC‬תוצרת ‪ TAKANG‬דגם ‪ ,TNC-A10‬קוטר חור עובר ‪ 2‬צול‪ ,‬מחשב תוצרת‬
‫‪).‬ניא פלג ממפעל מעבודה יצא( שבבים ומפנה שולחנית מחרטה ‪FANUC,‬‬
‫מכונה לחריטת תותב פין בוכנה בטלטל )למנועים(‬
‫מספרי ניבלר‬
‫מסור דיסק טומס על גבי משטח‬
‫מסור דיסק אופקי לנגרים‬
‫כרסומת בריג'פורט עם מלחציים‬
‫פונקטשוויס תוצרת ‪ WEDMATIC‬דגם ‪1024b‬‬
‫רתכת אלקטרודות ‪SAF‬‬
‫כרסומת בריג'פורט עם מלחציים‬
‫מרכז עיבוד שבבי ‪ CNC‬תוצרת ‪ TOPPER‬דגם ‪ TMU610‬עם פלטים‪ 12 ,‬כלים ומחליף‬
‫כלים )יצא מעבודה‬
‫‪258‬‬
‫‪259‬‬
‫‪260‬‬
‫‪261‬‬
‫‪262‬‬
‫‪263‬‬
‫‪264‬‬
‫‪265‬‬
‫‪266‬‬
‫‪267‬‬
‫‪268‬‬
‫‪269‬‬
‫‪270‬‬
‫‪271‬‬
‫‪272‬‬
‫‪273‬‬
‫‪274‬‬
‫‪275‬‬
‫‪276‬‬
‫‪278‬‬
‫‪279‬‬
‫‪301‬‬
‫‪302‬‬
‫‪303‬‬
‫‪304‬‬
‫‪305‬‬
‫‪306‬‬
‫‪307‬‬
‫‪308‬‬
‫‪309‬‬
‫‪310‬‬
‫‪311‬‬
‫ממפעל פלג ניא(‪.‬‬