Ph.D. Fulltext - Weizmann Institute of Science

Transcription

Ph.D. Fulltext - Weizmann Institute of Science
‫פוליםכרידים‬
‫במעטפות מ י ק ר ו א ו ר ג נ י ז מ י ם ‪ ,‬שבודדו ממקוי מים‬
‫ח ב ו ר‬
‫לשם‬
‫ד ו ק ם ו ר‬
‫ק ב ל ת‬
‫ת ו א ר‬
‫ל פ י ל ו ס ו פ י ה‬
‫מאת‬
‫צבי נבו‬
‫הרגש‬
‫ל מ ו ע צ ה‬
‫נ י ס ן‬
‫ה מ ד ע י ת‬
‫תש כ"ס‬
‫של‬
‫מ כ ו ן‬
‫ו י צ מ ן‬
‫ל מ ד ע ‪,‬‬
‫א פ ר י ל‬
‫ר ח ו ב ו ת‬
‫‪1969‬‬
‫פוליםכרידים במעטפות מ י ק ר ו א ו ר ג נ י ז מ י ם ‪ ,‬שבודדו ממקרי מים‬
‫חבור‬
‫לשם‬
‫דוקסור‬
‫קבלת‬
‫תואר‬
‫לפילוסופיה‬
‫מאת‬
‫צבי נבו‬
‫הוגש‬
‫למועצה‬
‫ניסן‬
‫ה מ ד ע י ת של‬
‫תש כ " ם‬
‫מכון‬
‫ויצםן‬
‫למדע‪,‬‬
‫רחובות‬
‫אפריל‬
‫‪1969‬‬
‫עבודה‬
‫לביוכימיה‬
‫שרון‬
‫נתן‬
‫דלף‬
‫ודייר‬
‫לביוכימיה‬
‫רחובות‪.‬‬
‫ז ו נעשתה במחלקה‬
‫פר‪1‬פ'‬
‫ב ה ד ר כ ת ם של‬
‫‪,‬‬
‫מהמחלקה ל ב י ו פ י ס י ק ה‬
‫פ י ס ג י ל מהמחלקה‬
‫ו י י צ מ ן למדע‪,‬‬
‫‪ -‬מכון‬
‫ת ו ד ת י נ ת ו נ ה לפרופ־" נתן‬
‫על הדרכתו המסורה ועזרתו‬
‫בכל שלבי ה ע ב ו ד ה ‪.‬‬
‫שרון‬
‫המתמדת‬
‫כץ נ ת ו נ מ ת ו ד ת י ל ד ״ ר ו ל ף פ י ס צ ׳ ל‬
‫על ה נ ח י ו ת י ו ה נ א מ נ ו ת בחלקה ה ר א ש ו ן‬
‫של ה ע ב ו ד ה ‪ ,‬ו ע ל ה ת ע נ י נ ו ת ו ו ע ד ו ד ו‬
‫הרב‪.‬‬
‫לתודה ר א ו י י ם עמיתי במחלקות‬
‫ו ה ב י ו פ י ם י ק ה ‪ ,‬על‬
‫הביוכימיה‬
‫בשלבי העבודה ה ש ו נ י ם ‪.‬‬
‫ל ה ו ד ו ת גם‬
‫ברצוני‬
‫ו ת ה ״ ל ש מ י מ נ ו חלק‬
‫עזרתם‬
‫לחברות מקורות‬
‫נ י כ ר ממחקר ז ה ‪.‬‬
‫לנאוה‬
‫ולהורי‬
‫היקרים‬
‫תוכן הענינים‬
‫עמוד‬
‫‪1‬‬
‫מ ב ו א‬
‫חלק א;‬
‫פוליסברידים במעטפות חיידקים‬
‫פרק א!י סקירת ספרות‬
‫פוליסכרידים בתאי החיידקים‬
‫מבנים ושכבות במעטפות החיידקים‬
‫פוליסכויויס קפסולריים מחיידקים‬
‫המצטברים בקרקעות‬
‫_ב_‪ :‬חסרים‪ ,‬מכשור ושיטות‬
‫פרק ג‪ :‬נסיונות ותוצאותיהם‬
‫א‪ :‬אבחון פוליסכרידים בקטריליים כגורמי‬
‫הסתיימה‪ ,‬בעמודות חול דרכן הועברו קולחין‬
‫סינתטיים‬
‫ב‪ :‬ברוד ואפיון הפוליסכריד הקפםולרי‬
‫םפלוובקםריום‬
‫הגדרת החיידק בעל ההפרשה המןקואידית‬
‫‪.1‬‬
‫גורמים המשפיעים על יצירה ופרוק של‬
‫‪2‬״‬
‫הפוליםכריד הקפסולרי‬
‫שיטות הבדוד והנקוי של הפוליםכריד‬
‫‪.3‬‬
‫הקפםולרי‬
‫בדיקת ההומוגניות של התכשיר המנוקה‬
‫‪.4‬‬
‫של הפוליסכריד‬
‫ההרכב הכימי של הפוליםכריד המעספתי‬
‫‪5‬״‬
‫םפלוובקםריום‬
‫המבנה של הפוליפכויד המעםפתי‬
‫‪.6‬‬
‫מפלוובקטריום‬
‫מקום הפוליסכריד במעטפת הפלוובקסריום‬
‫‪.7‬‬
‫בעזרת מחקרים אימונולוגיים‬
‫ג‪ :‬ביודגרדציה של פוליסכרידים‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪12‬‬
‫‪14‬‬
‫‪22‬‬
‫‪30‬‬
‫‪30‬‬
‫‪35‬‬
‫‪39‬‬
‫‪46‬‬
‫‪58‬‬
‫‪62‬‬
‫‪64‬‬
‫פרק ד‪ :‬דיון‬
‫פוליםכרידים כגורמי סתימה של נקבוביות‬
‫הקרקע‪ ,‬בקרקעות המשמשות למנון מים‬
‫גורמים המשפיעים על היצירה והפרוק של‬
‫הפוליסכויד הקפסולרי מפלוובקסריום‬
‫‪74‬‬
‫‪77‬‬
‫הע נ י נ ים‬
‫תוכן‬
‫‪2 -‬‬
‫עמו ד‬
‫של‬
‫ההרכב ו ה מ ב נ ה‬
‫מפלוובקסריום‬
‫ה ב י ו ד ג ר ד צ י ה של‬
‫במעטפות‬
‫מפלוובקסריום‬
‫‪78‬‬
‫‪82‬‬
‫חלק‬
‫ב‪:‬‬
‫פרק‬
‫סקירת ספרות‬
‫ה‪:‬‬
‫ה ר כ ב ה ש כ ב ו ת ב מ ע ט פ ו ת ה ת א י ם של‬
‫ומבנן‬
‫ד ג ר ד צ י ה א נ ז י מ ט י ת של פ ו ל י ס כ ר י ד י ם מ מ ע ס פ ו ת‬
‫אצות‬
‫מ ט ר ד י ם ב ג ו פ י מ י ם ‪ ,‬ה נ ג ר מ י ם ע יי י פ ו ל י ‪-‬‬
‫סכרידים ם ם ר ו ק ם ו ר ל י י ם מאצות‬
‫‪91‬‬
‫פרק‬
‫ו‪:‬‬
‫ושיסות‬
‫‪95‬‬
‫פרק‬
‫תוצאות‬
‫ז‪:‬‬
‫הכנת הדפנות מאצות ה פ י ר י ד י נ י ו ם‬
‫ה ה ר כ ב ו ה ת כ ו נ ו ת של ד פ נ ו ת ה פ י ר י ד י נ י ו ם‬
‫מבנה ה פ ו ל י ג ל ו ק ן מ ד פ נ ו ת ה פ י ר י ד י נ י ו ם‬
‫א נ ז י מ ס י ת של ה פ ו ל י ג ל ו ק ן‬
‫דגרדציה‬
‫פרק‬
‫פוליסברידים‬
‫הפוליסכריד‬
‫הפוליסכריד‬
‫הקפסולרי‬
‫האצות‬
‫‪84‬‬
‫האצות‬
‫ח‪:‬‬
‫חמרים‪,‬‬
‫יי יז‬
‫תקציר‬
‫מכשור‬
‫‪86‬‬
‫‪90‬‬
‫‪100‬‬
‫‪103‬‬
‫‪109‬‬
‫‪119‬‬
‫‪120‬‬
‫‪127‬‬
‫רשימת‬
‫ספרות‬
‫תקציר‬
‫באנגלית‬
‫‪131‬‬
‫‪I‬‬
‫מבוא כללי‬
‫הצעדים‬
‫מרכבות‪,‬‬
‫כוללים‬
‫המידע‬
‫שנתעוררו‬
‫מי‬
‫כלל‬
‫לשכבה‬
‫תופעת‬
‫הסתימה‬
‫מי‬
‫זה‬
‫באזור‬
‫מים‪,‬‬
‫מהצטבר ו ת ' א צ ות‬
‫גורמים‬
‫משותפים‬
‫חיידקים‬
‫במאגרים‪.‬‬
‫מהוים‬
‫המחקר‬
‫את‬
‫הכרת‬
‫את ה מ ט ר ה‬
‫ה מ י ם של‬
‫בדבר‪,‬‬
‫המזכרות‬
‫המרכזית‬
‫בעבודה‬
‫א‪.‬‬
‫פוליסכרידים‬
‫ב‪.‬‬
‫פוליםכרידים‬
‫במעטפות א צ ו ת ‪.‬‬
‫השליליות‬
‫המזכרות‬
‫מעשיות‪,‬‬
‫בעיות‬
‫המעשרים‬
‫דרך‬
‫נסתםות‬
‫החול‬
‫דיונות‬
‫נקבוביות‬
‫הקרקע‪.‬‬
‫המוביל‬
‫במישרין‬
‫מוליך‬
‫הארצי‪.‬‬
‫מים‪.‬‬
‫הגורמים‬
‫המוגשת‬
‫לעבירות‪,‬‬
‫טעמים‬
‫אלו‪.‬‬
‫למסקנה‪ ,‬כי‬
‫באספקת‬
‫המאגרים‬
‫ובעקיפין‬
‫סובלים‬
‫פוליסכרידים‬
‫פוליםכרידים‬
‫ממעטפות‬
‫להצטברותם‪,‬‬
‫בזה‪.‬‬
‫בהתאם‬
‫לכך‬
‫ממעטפות‬
‫האצות‬
‫ודרך‬
‫מהויסי*‬
‫המצטברים‬
‫פרוקם‬
‫פוצלו‬
‫האנזימסי‪,‬‬
‫כווני‬
‫חיידקים‪.‬‬
‫קטעים‬
‫במקוי‬
‫גשלמותה‪.‬‬
‫ה מ ק ו ר ו ת הם‪:‬‬
‫הקולחין‬
‫הקולחין‬
‫במקורות‬
‫אלו‪,‬‬
‫במעטפות‬
‫שובצו‬
‫מתוך‬
‫בישראל‪.‬‬
‫ב נ ק ב ו ב י ו ת החול‪ ,‬ו פ ו ל י ס כ ר י ד י ם‬
‫זו‬
‫בכל‬
‫החדרת‬
‫החדרת‬
‫הגורמת‬
‫פוליםכרידים‬
‫המערכת‬
‫הצטברות‬
‫ההחדרה‪.‬‬
‫לשניים‪:‬‬
‫חלק‬
‫עוצבו‬
‫עם‬
‫בשכבת ה פ ל י א ו פ ל י ס ס ו ק ן ‪,‬‬
‫תהליך‬
‫בקו‬
‫הנוגעת‬
‫שמשימותיה‬
‫כולל‬
‫א י כ ו ת המים‬
‫לבעיות‬
‫המצטברים‬
‫בעבודה‬
‫תהליך‬
‫ההעשרה‬
‫פשוטים‪.‬‬
‫ל א ו ר ם את‬
‫קונבנציונליים‬
‫החוף‪,‬‬
‫וקזאריותיהן‪,‬‬
‫בספרות‬
‫זו‪,‬‬
‫המצויים‬
‫המשובצים‬
‫ומורידה‬
‫עיון‬
‫ממקורות‬
‫תוך‬
‫חלקיים‬
‫לסכמםולנתח‬
‫בעבודה‬
‫כדי‬
‫להכרת‬
‫לתהליכים‬
‫נתן‬
‫מ ו נ ע ת את המשך‬
‫המאגרים‬
‫וריחות‪,‬‬
‫המערכות‬
‫נהגנו‬
‫מטוהרים‪,‬‬
‫נושאת‬
‫במחקר‬
‫הבודדים‪,‬‬
‫בהספקת מ י ם‬
‫תהום‬
‫בקולחין‬
‫ב‪.‬‬
‫פרוק‬
‫בתהליכים‬
‫לפי‬
‫א‪.‬‬
‫הראשונים‬
‫ביוכימי‬
‫מערכות‬
‫ותופעות‬
‫סבעיות‬
‫העוסקים‬
‫המים‪,‬‬
‫בהכרת‬
‫ובתהליכי‬
‫האורגניזמים‬
‫המפתח‬
‫האחראים‬
‫הביוכימיים‬
‫לתופעות‬
‫המוליכים‬
‫לתופעות‬
‫אלה״‬
‫מובאות‬
‫כנציגים‬
‫למחקרים‬
‫בלמוד‬
‫ופרוק‬
‫ההנמקות‬
‫אנזיםטי‬
‫של‬
‫נסתמנה‬
‫גם‬
‫העבודה‬
‫אנזימטי‬
‫ל ב ח י ר ת החי׳יידק‬
‫‪j‬‬
‫המעבדתיים‬
‫נושאים‬
‫‪ JFlavob'acterium sp.‬ו ה א צ ה ;‬
‫אלו‬
‫בשני‬
‫נתקלנו‬
‫פוליסכרידים‬
‫אפשרות‬
‫בפוליםכרידים‬
‫כווני‬
‫בבעיות‬
‫_‬
‫בסיסיות‬
‫גורמים‬
‫ו ז א ת על‬
‫—‬
‫—‬
‫—‬
‫^‬
‫—‬
‫—‬
‫—‬
‫‪-‬‬
‫—‬
‫המחקר‪.‬‬
‫סטרוקטורליים‬
‫להבהרת‬
‫אלה‪,‬‬
‫—‬
‫‪Peridinium westit‬‬
‫הקשורות‬
‫ביצירה‪,‬‬
‫בםיקרואורגניזםים‪.‬‬
‫המקנים‬
‫עמידות‬
‫יתר‬
‫ההרכב‬
‫והמבנה‬
‫הכימי‬
‫בסיס‬
‫אפיון‬
‫במהלך‬
‫פרוק‬
‫בפני‬
‫והפיםיקלי‬
‫שלהם‪.‬‬
‫בעקבות‬
‫עד‬
‫להשלכה‬
‫על‬
‫להצביע‬
‫טורליים‬
‫חלק‬
‫א‬
‫פרק‬
‫אי"‬
‫‪T‬‬
‫האופי‬
‫מעשית‬
‫התרכזות‬
‫אצות‬
‫במקוי‬
‫‪-‬‬
‫סקירת ספרות‬
‫קשר‬
‫אחד‬
‫במעטפות‬
‫בתאי‬
‫בשכבות‬
‫ד ו מ ה של ח־&רים‬
‫בלבד‬
‫הצטברות או‬
‫העלמות‬
‫הקוים‬
‫העשויים‬
‫פוליסגרידים‬
‫סטרוק­‬
‫וכן‬
‫אחד‬
‫גבה‬
‫קשרים‬
‫קימת‬
‫בשטחי‬
‫בשכבות‬
‫החיידק‬
‫ח י צ ו נ י ו ת של‬
‫תאי‬
‫)‪,1‬‬
‫במעק‪.‬פות‬
‫)הופופוליסכריריק(‪,‬‬
‫•*ומבנה‬
‫מ ר כ ב י ם עם‬
‫מסועף‪,‬‬
‫החיןיוניים‪,‬‬
‫)‪,1‬‬
‫בעלי־חייס‬
‫מצוי•‬
‫מולקולריים‬
‫שונים‬
‫בעקר‬
‫הפנים‬
‫ה ב ו נ ו ת את מ ע ט פ ת‬
‫ברקמות‬
‫פוליםכרידים‬
‫סוכר‬
‫לפוליםרים‬
‫)הטר ו פ ו ל י ם כ ר י ד י ם ( ‪,‬‬
‫השונות‬
‫הבינתאי‬
‫של‬
‫המכילים‬
‫מתרכזים‬
‫פוליםכרידיים‬
‫בחמר‬
‫ומגוון‬
‫חיידקים‬
‫החיידקים‬
‫סטרוקטורליים‬
‫םפוליסכרידים‬
‫ממצאיה‪,‬‬
‫םודגשים‬
‫בהסתייגות‬
‫והפ)רחק‬
‫מים‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫רחב‬
‫הטהור‬
‫המווסתים‬
‫פוליסכרידים‬
‫וצמחים‪,‬‬
‫טווח‬
‫י ש י ר ה של‬
‫המנגנונים‬
‫פוליםכרידים‬
‫כאלמנטים‬
‫המעבדתי‬
‫של‬
‫מרבית‬
‫שלבי‬
‫העבודה‪,‬‬
‫הרב‬
‫פטריות‪,‬‬
‫‪.(2‬‬
‫החיידקים‬
‫הקשור‬
‫מרכיבים‬
‫דרך‬
‫‪.(2‬‬
‫בסוג‬
‫)‪,3‬‬
‫‪,(4‬‬
‫ובספום‬
‫םוכריים‬
‫פוליםכרידים‬
‫רבים‬
‫הקשורים‬
‫ל פ פ מ י ד י ם ח ל ג ו נ ים‬
‫קוולנסית‬
‫או‬
‫‪f‬‬
‫שומנים‬
‫וליפופוליסכרידים‬
‫הקשורים‬
‫לחלבון(‪.‬‬
‫במעטפות‬
‫החיידקים‬
‫ם ר מ ז ת על‬
‫םכרידים‬
‫אלה‬
‫לא‬
‫רבים‪,‬‬
‫רק‬
‫לכימאי‬
‫בעיקר‬
‫ולבקטריולוג‪,‬‬
‫הרפואה‬
‫בתחומי‬
‫חשובות‬
‫של‬
‫נוכחות‬
‫מקר ו מ ו ל י ק ו ל ו ת‬
‫אלו‬
‫החיידקים‬
‫על‬
‫מלמדים‬
‫היחוד‬
‫השכבות‬
‫השונות‬
‫מעטפות‬
‫החיידקים‬
‫והפיםיקלי‪,‬‬
‫כמו‬
‫במעטפות‪,‬‬
‫)‪.(1‬‬
‫בתפקוד‬
‫ה א ק ס ו ב י ו ל ו ג י ים‬
‫משיירי‬
‫א ל א אף‬
‫היחוד‬
‫סוכרים‬
‫רק‬
‫לא‬
‫למקויד‬
‫נןעםפות‬
‫המתרחשים‬
‫ענין‬
‫ולרופא‬
‫על‬
‫וכשרם‬
‫ההתענינות‪,‬‬
‫ביון‬
‫בין‬
‫שטחי‬
‫לבין‬
‫מחקרים‬
‫ה ב ו נ ו ת את‬
‫ה ב ו נ ו ת את‬
‫בהרכב‪,‬‬
‫במבנה‬
‫)‪ ,(13-11‬וכן‬
‫הפנימ‬
‫מחקרים‬
‫תכונות‬
‫החיידקים‪.‬‬
‫המונומריות‬
‫החיידקים‬
‫בפוליסכרידים‬
‫האימונולוגי‪,‬‬
‫במקרומוליקולות‬
‫הפולי‪-‬‬
‫)‪.(7-5‬‬
‫תלות‬
‫במעטפות‬
‫ב י ח י ד ו ת המבנה‬
‫גרם‬
‫ה ב י ו ל ו ג י של‬
‫)‪,1‬‬
‫לאימונולוג‬
‫)‪ ,(10-8‬הצביעו‬
‫גוניות‪,‬‬
‫‪(1.6-14‬‬
‫תפקידם‬
‫) ל ו ק ל י ז צ י ה ( של‬
‫וחשיבותם‪.‬‬
‫ה א ל י מ ו ת שלהם‬
‫עשויות‬
‫והרב‬
‫עצם‬
‫א ל א אף‬
‫והחסון‬
‫מידת‬
‫)גליקופפטידים‪,‬‬
‫ההתרכזות‬
‫גליקופרוסאינים‬
‫הכימי‬
‫בתהליכים‬
‫וחםרים‬
‫החיצוניים‬
‫*‬
‫או‬
‫אורגנזמ‪0‬ם‬
‫פגי״ים‪,‬‬
‫מהחוץ‪,‬‬
‫‪bacteriocins‬‬
‫צבעים‬
‫כספיחת‬
‫ההתקדמות‬
‫נתאפשרה‬
‫ומבנה‬
‫תודות‬
‫בעזרת‬
‫השונים‬
‫של‬
‫ותהליכי‬
‫הרבה‬
‫לפתוח‬
‫שהושגה‬
‫המעטפות‪,‬‬
‫ומיקרוסקופיה‬
‫נוגדנים‬
‫בהרכב‬
‫המעטפות‪,‬‬
‫ושמוש‬
‫של הח י י ד ק י ם ‪.‬‬
‫קוניוגציה‬
‫בשנים‬
‫שיטות‬
‫ספציפיים‬
‫מעטפות‪,‬‬
‫ספציפיים‬
‫‪-‬‬
‫‪,(mating‬‬
‫נוגדנים‪,‬‬
‫ותהלי‪.‬כים‬
‫בלתי‬
‫ספציפיים‬
‫וקטיונים‪.‬‬
‫כ י מ י י ם של‬
‫אנליטיות‪,‬‬
‫בתהליכים‬
‫)אינטראקציה‬
‫עם‬
‫בקםריו‪-‬‬
‫האחרונות‬
‫חדישדת‪:‬‬
‫ש י ט ו ת הפרדה‬
‫)מיקרוסקופ‬
‫שחוברו‬
‫שמוש‬
‫בחסדים‬
‫שיטות‬
‫בהכרת‬
‫לבדוד‪,‬‬
‫באנזימים‬
‫אנס^ביוסיים‬
‫נקוי‬
‫כר ו מ ס ו ג רפ י ו ת ‪,‬‬
‫אלקטרוני(‪,‬‬
‫לחומר‬
‫ה מ ע ט פ ו ת של‬
‫מיקום‬
‫פלואורוסצנטי‪,‬‬
‫מנוקים‬
‫בעלי‬
‫בפניצילין‬
‫החיידקים‪,‬‬
‫ו ק ב י ע ת הרכב‬
‫םכניקות‬
‫אנטיגנים‬
‫ע ב ו ד ו ת עם‬
‫פעילות‬
‫הפוגעים‬
‫מיקרו‪-‬‬
‫במעטפות‬
‫מוטנסים‬
‫סינתטית‬
‫בםינתזת‬
‫וליסית‬
‫דופן‬
‫התא‬
‫ ‪4‬‬‫מבנים‬
‫ושכבות‬
‫נהוג‬
‫קרום‬
‫או‬
‫לכלול‬
‫בםעםפת‬
‫הבסיסית‬
‫החיידק‪.‬‬
‫;־!‬
‫הבנויות‬
‫מהמבנים‬
‫מבנים‬
‫‪(3‬‬
‫שאלה‬
‫מרכזית‬
‫בחקר‬
‫בחיידקים‬
‫^ ‪H. h a l o b i u m‬‬
‫התארגנות‬
‫ממבנה‬
‫פשוט‬
‫ביותר‬
‫‪radiodurans‬‬
‫חוקרים‬
‫הגדול‬
‫כתגובת‬
‫רבים‬
‫לתפקוד‬
‫המוטל‬
‫)פשטות‬
‫במבנה(‬
‫חיוביים‬
‫בצברי‬
‫ח י י ד ק י ם של‬
‫ובראשם‬
‫החיידק‪.‬‬
‫התאמה של התא‬
‫כחייץ‬
‫ה פ ר י מ י ט י ב י של‬
‫ברובו‬
‫על‬
‫ההנחה‬
‫לסביבה‪.‬‬
‫המגן‬
‫עזרה‬
‫ה מ מ ב ר נ ה של‬
‫החיידקים‬
‫היסודות‬
‫בידוד‬
‫יעילה‬
‫)‪,17‬‬
‫‪(18‬‬
‫^‬
‫ביותר‬
‫בגרם‬
‫בין‬
‫מעטפות‬
‫שליליים‪,‬‬
‫רק‬
‫להפרדת‬
‫מחלקת ה ‪-‬‬
‫הקליטה‬
‫הפרוסופלסט(‪.‬‬
‫ה־‬
‫המרכב'‬
‫• ‪.Bacillaceae‬‬
‫ההתארגנות‬
‫השכבות‬
‫)‪,22‬‬
‫‪,(23‬‬
‫חמרים‬
‫‪( K a l c k a r‬‬
‫לסביבת‬
‫ב מ ע ט פ ו ת בא‬
‫הקניית‬
‫ו ה ה פ ר ש ה של‬
‫מעבר‬
‫‪Micrococcus‬‬
‫עצוב‬
‫ה ס ב י ב ה לתא‬
‫‪(15‬‬
‫הארגון‬
‫ברמת‬
‫שרבוי‬
‫המעטפות הוא‬
‫בין‬
‫בעוד‬
‫השוני‬
‫הובחנה‬
‫החיידקים‪.‬‬
‫‪Lampropdia‬‬
‫מ י ח ס י ם את‬
‫ומתווך‬
‫הונחו‬
‫ה ‪, ( M y c o p l a s m a(21-19-‬‬
‫)‪ (19‬של‬
‫תפקיד‬
‫בשכבות‬
‫‪Halobacterium salinarum‬‬
‫הבסיסית היא‪,‬‬
‫בוםות‬
‫ו ה ן של‬
‫)‪, (,a‬‬
‫מ ת י ח ס ת לסיידת ה א ח י ד ו ת‬
‫‪hyalina‬‬
‫‪,(Salton(19‬‬
‫כדופן‬
‫הטפוםים‪.‬‬
‫לגישת‬
‫יותר‬
‫ובמעטפות‬
‫והמזוו?ית‬
‫לימוד‬
‫הנמוכה‬
‫ה־‬
‫לרוב‬
‫זו‬
‫בחיידקי‬
‫למרכב‬
‫ליפופרוםאי נ י‪.‬‬
‫למיניהן‪.‬‬
‫שיטת‬
‫האנדוספורות‬
‫לתא‪,‬‬
‫קבוצות‬
‫הלופילייםיכ‪-‬‬
‫וכן‬
‫ה מ ב ע י ת של‬
‫סטרוקסורלי‬
‫עת‬
‫הקרום‬
‫‪(1‬‬
‫הציטופלסמתי‬
‫‪externa l - m u l t i p l e - t r d t k‬‬
‫החיידקים‪,‬‬
‫פותחה‬
‫חומר‬
‫ממוקופפסיד‬
‫במבנה‪.‬‬
‫בפרזיטים‬
‫בגרם‬
‫נלמד‬
‫מעטפות‬
‫בעיקרו‬
‫‪layer16‬‬
‫הקפסולות‬
‫המופיעות‬
‫החפישים‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫הבנויה‬
‫ה ס פ צ י פ י י ם ה ן של‬
‫אלה‬
‫המעטפות‪.‬‬
‫עשוי‬
‫הפלסטיות‬
‫כוללים‬
‫בראשית‬
‫זה‬
‫הצפופה‪,‬‬
‫גם את‬
‫שנות‬
‫ה ח י י ד ק את ה ש כ ב ו ת ה ב א ו ת ‪:‬‬
‫קרום‬
‫השכבות‬
‫ובמקרומוליקולות‬
‫רמת‬
‫החיידקים‬
‫הפרוםופלסם‪.‬‬
‫השכבה‬
‫‪(2‬‬
‫במעטפות‬
‫‪-‬‬
‫וייצוב‬
‫בנוסף‬
‫)תפקיד‬
‫טוען‬
‫שהמבנים‬
‫‪/‬‬
‫‪-‬‬
‫בריאקציות‬
‫המגיבים‬
‫מתבטאת‬
‫מכאן‪,‬‬
‫באספקטים‬
‫שפשטות‬
‫״סוציאליים"‬
‫המבנה‬
‫‪5‬‬
‫אקסובי ו לו ג י ו ת‬
‫קשורה‬
‫‪-‬‬
‫הנם‬
‫לגבי‬
‫מותרות‬
‫של‬
‫התנהגות‬
‫התאים‬
‫בסביבה‬
‫חיצונית‬
‫התואמת‬
‫התא‬
‫וחיוניותם‬
‫כפרס‪,‬‬
‫באינטראקציות‬
‫דרישות‬
‫את‬
‫הסביבה‪.‬‬
‫עם‬
‫של‬
‫היציבות‬
‫הפרוטופלסט‪.‬‬
‫תוצאות‬
‫מחקרים‬
‫ימי‬
‫ומלתה(‪,‬‬
‫מעידים‬
‫תאי‬
‫רבים‬
‫על‬
‫במעטפות‬
‫קיום‬
‫החיידקים‬
‫מוקפים‬
‫בשכבה‬
‫פפטידוגליקן(‪.‬‬
‫שכבה‬
‫נוקשה‬
‫לעצוב‬
‫בין‬
‫צורת‬
‫תכולת‬
‫התא‬
‫הגליקופפטיד‬
‫)‬
‫‪(osmotic fragility‬‬
‫מבנים‬
‫ספציפיים‬
‫בנגוד‬
‫בין‬
‫לדמיון‬
‫קבוצות‬
‫חיידקים‬
‫שונים‬
‫המבנה‬
‫הבסיסי‬
‫בכל‬
‫בסיסית‬
‫הבנויה‬
‫מגליקופפטיד‬
‫זו‬
‫ומיצבת‬
‫)‪,(25‬‬
‫מביוםופים‬
‫מקנה‬
‫את‬
‫במעטפות‬
‫את‬
‫התא‬
‫החוזק‬
‫כיחידה‬
‫חיידקים‬
‫מעטפות‬
‫המכני‬
‫החיידקים‬
‫)‪,13‬‬
‫עמידותם‬
‫)‪.(24‬‬
‫)מזקופפסיד‬
‫מטבולית‪.‬‬
‫לבין‬
‫)יבשתי‪,‬‬
‫אחראית‬
‫‪,(23‬‬
‫נמצא‬
‫םתאם‬
‫בשבירה‬
‫או‬
‫גבוה‬
‫אוםמוסית‬
‫)‪.(23‬‬
‫הרב‪ ,‬ב מ ב נ ה‬
‫הבסיסי‬
‫והשוני‬
‫עם‬
‫החיידקים‪,‬‬
‫גדל‬
‫של‬
‫החיידקים‪,‬‬
‫המרחק‬
‫גדול‬
‫שונה‬
‫המבנה‬
‫הפיייליוגנטי‪.‬‬
‫הספציפי‬
‫הבדלים‬
‫"‪ 1‬י‬
‫בולטים‬
‫בתאור‬
‫קיימים‬
‫סכמסי‬
‫החיידקים‬
‫בין‬
‫של‬
‫שתי‬
‫המקרומולקולות‬
‫נתן‬
‫להבחין‪:‬‬
‫‪,(26‬‬
‫לדוגמא‪:‬‬
‫)‪,3‬‬
‫‪,19‬‬
‫ה־־‬
‫‪Micrococcus‬‬
‫קבוצות‬
‫וה‪-‬‬
‫א(‬
‫או‬
‫ל ח ל ב ו נ י ‪ a‬י ה נ פ ו צ ו ‪ •••rt‬׳ ב ‪-‬‬
‫הנם‬
‫יוצאי‬
‫את‬
‫תמצות‬
‫הגרם‬
‫המבנים‬
‫חיוביים‪,‬‬
‫הנפוצים‬
‫^ ‪. Corynebacterium‬‬
‫ה‪-‬‬
‫הדופן‬
‫הגרם‬
‫פוליסכריזדים‬
‫^‪. Staphylococcus‬‬
‫שבין‬
‫מבני‬
‫החיידקים‬
‫הבונות‬
‫הגרם‬
‫טיכואיות‬
‫‪Streptococci‬‬
‫חיוביים‬
‫העשויים‬
‫בקבוצות‬
‫חלבונים‬
‫)‬
‫פשוטים‬
‫חיוביים‪,‬בהם‬
‫של‬
‫פשוטים‬
‫‪,Streptococci‬‬
‫הנפוצים‬
‫הנלוות‬
‫^‪. Staphylococcus‬‬
‫פוגשים‬
‫מעטפות‬
‫מפולימרים‬
‫ה‪-‬‬
‫‪( t e i c h o i c acids‬‬
‫ו ב‪-‬‬
‫והגרם‬
‫הספציפיים‬
‫שליליים‪.‬‬
‫בקבוצות‬
‫לפול‪.‬יסכרידים‬
‫ה ‪Mycobacteria -‬‬
‫בגליקוליפידים‬
‫ואף‬
‫בפפטידו‪-‬גליקוליפידים‪.‬‬
‫בקוםפלקסים‬
‫סכרידים‪,‬‬
‫של‬
‫והמבנים‬
‫התגלו‬
‫המבנה‬
‫מוצעים‬
‫בעוד‬
‫פוספט‬
‫קשרי‬
‫לב‬
‫מבני‬
‫הקפסולות‬
‫הקפסולות‬
‫הסרופולימרים‬
‫‪,, a n t h r a c i s‬‬
‫מצטיינות‬
‫א‪.‬‬
‫של‬
‫ב‪.‬‬
‫די־־אסטר‬
‫ה ת ר כ ז ו ת הפרק‬
‫בו‬
‫בשכבות‬
‫מוקדשת‬
‫הקשרים‬
‫שני‬
‫בסקירה‬
‫בתמרים‬
‫זו‬
‫בין‬
‫המבנים‪.‬‬
‫)בעבודות‬
‫פנימיות‬
‫והספציפי‬
‫החיוביים‬
‫מקרומוליקולות‬
‫כליפופולי‪-‬‬
‫)‪,7‬‬
‫בחיידקי‬
‫המבנה‬
‫הבסיסי‬
‫חמרים‬
‫מהמבנים‬
‫א י מ ו נ ו ל ו ג י ו ת(‬
‫‪.(11‬‬
‫קשרי‬
‫גרם‬
‫שליליים‬
‫)‪,1‬‬
‫מימן‬
‫)‪,(29‬‬
‫)‪.(30‬‬
‫לקפםולות‬
‫בחיידקים‪,‬‬
‫כל‬
‫זאת‬
‫קפםולריים‪.‬‬
‫למיניהן‬
‫‪,11‬‬
‫)‪,3‬‬
‫בנויה‬
‫מורכבות‬
‫‪.(12‬‬
‫הקפסולה‬
‫ריריים‪,‬‬
‫)נהוג‬
‫לרוב‬
‫קיימים‬
‫יוצאים‬
‫מן‬
‫הכלל‬
‫מ פ ו ל י פ פ ט י ד של חמצה‬
‫המאורגנים‬
‫לסווג‬
‫םפוליםכרידים‪,‬‬
‫לצורה‬
‫בצורות‬
‫זו‬
‫את‬
‫הבאות‬
‫המבנים‬
‫הומופולימרים‪,‬‬
‫או‬
‫כ ב מ ק ר ה של ה‬
‫‪Bacillus -‬‬
‫ס‪-‬גלוסמית‪.‬‬
‫הקפסולות‬
‫)‪,11‬‬
‫‪:(12‬‬
‫הספציפיים‬
‫כ־‬
‫ם‪-‬אנםיגן‬
‫הליליים(‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫שכבה‬
‫ד‪.‬‬
‫חמרים‬
‫‪,(28‬‬
‫) נ ר ת י ק י ם ‪ -‬ק ו פס י ו ת (‬
‫כתמרים‬
‫קפסולה‬
‫בין‬
‫בגרם‬
‫של‬
‫שליליים‪,‬‬
‫)‪.(27‬‬
‫החיידקים‬
‫הבסיסי‬
‫הנסיוני‬
‫מיקרוקפסולה‬
‫הגרם‬
‫כמבוי‬
‫המבנה‬
‫מיוחדת‬
‫האנטומי‬
‫ה פ נ י ם של‬
‫מצוי‪,‬‬
‫בין‬
‫הכוללים‬
‫האחר ו נ ו ת‪ .‬משמשי ם‬
‫ומקומם‬
‫בשטחי‬
‫הבסיסי‬
‫כמקשרים‬
‫תשומת‬
‫בשל‬
‫מחקר‬
‫ופוםפוליפידים‬
‫בשנים‬
‫הספציפיים‪,‬‬
‫הספציפיים‬
‫ה ס פ צ י פ י י ם של‬
‫חלבון‪-‬פוליסכריד‪-‬ליפיד‪,‬‬
‫ליפופרוסאינים‬
‫כנושאי‬
‫בעוד‬
‫ב(‬
‫במבנים‬
‫הגרם‬
‫נבחין‬
‫קומפקטית‪.‬‬
‫ד י בק י ת‬
‫)‬
‫המפרשים‬
‫הקפסולות‬
‫‪. (loose diffused layer,slime‬‬
‫אל‬
‫מ ח ו ץ לתא‬
‫לשכבות‬
‫האחרות‬
‫)‬
‫‪. ( g u m s , e x t r a c e l l u l a r substances‬‬
‫במעטפת‬
‫שנויה‬
‫במחלוקת‬
‫)‪,11‬‬
‫מ ד ת הקשר‬
‫‪.(12‬‬
‫אשר‬
‫לקפםולות‬
‫כחסרות‬
‫יםופלסמסי‬
‫המופיעות‬
‫קשר‬
‫אף‬
‫בחתכים‬
‫)‬
‫‪50-100‬‬
‫לתא‪.‬‬
‫אך‬
‫הנבחנים‬
‫בין‬
‫לתא‬
‫החיידק‬
‫מיוחדים־‬
‫הפעילויות‬
‫תכונות‬
‫החמרים‬
‫רבים‬
‫אסםרימ‬
‫סולפטיים‬
‫אמינו־‪-‬מוכר‬
‫התנהגות‬
‫כבופר‬
‫מאידך‬
‫לשמש‬
‫מצטיינים‬
‫לאתר‬
‫ויותר‪.‬‬
‫את‬
‫נהוג‬
‫האחרונה‪,‬‬
‫האחרונות‬
‫פרוטופלססים‬
‫ובאי‬
‫הוכיחו‬
‫בתמיסת‬
‫עד‬
‫המעברים‬
‫היה‬
‫ח י ו נ י ו ת של‬
‫סוכרוז‪,‬‬
‫הקרום‬
‫בין‬
‫המיקרוקפםולה‬
‫לציין‬
‫אף את‬
‫קיים‬
‫אי‬
‫המהות‬
‫כהבדל‬
‫הראשונה‬
‫הדופן‬
‫חיוניות‬
‫ה מ מ ל א י ם את כ ל‬
‫ותפקידם‬
‫פניהם‬
‫השלילית‬
‫ופוםפםיים‪.‬‬
‫חפשי‪,‬‬
‫מעטפות‬
‫)‪.(33‬‬
‫מכאן‬
‫כמחליפי‬
‫יונים‬
‫הפולימרים‬
‫מהיר‬
‫של‬
‫נתרמת‬
‫לא‬
‫כמו‬
‫מנוכחות‬
‫נתקלים‬
‫שאין‬
‫התנהגותן‬
‫המעטפות‬
‫סלקטיביים‪.‬‬
‫מחד‪,‬‬
‫של‬
‫ש י י ר י ם של‬
‫המכילים‬
‫פטריות‬
‫המיום‬
‫קבלה‬
‫ש י י ר י ם של‬
‫פוליאלקסרוליסיות‬
‫לחומרים‬
‫ה ג ב ו ה של‬
‫מ ה י ר ה של‬
‫אורוניות‬
‫)‪.(32‬‬
‫מערכות‬
‫אערםיות‬
‫חמצות‬
‫ה ה י ד ר ו פ י ל י ו ת היא‬
‫הפנים‪.‬‬
‫ואי‬
‫פוליםכרידים‬
‫בפוליסכרידים‬
‫במקרה של מספר‬
‫תואמת‬
‫בשטחי‬
‫מים‬
‫החיצוניים‬
‫מצויים‬
‫הטעונים‬
‫העוברים‪,‬‬
‫תכונה‬
‫אלא‬
‫נוספת‬
‫ה פ ו ל י מ ר י ם משמש‬
‫מים‬
‫אחרי‬
‫יבוש‬
‫)‪.(12‬‬
‫הפולימרים‬
‫בע״ח‬
‫& ‪24)0‬‬
‫בשנים‬
‫התאים‬
‫הפסד‬
‫כה‬
‫כי‬
‫קשי‬
‫השלם(‪.‬‬
‫אמין‬
‫פו לי‪-‬אנ י ו נ י ות‬
‫לאי‬
‫אולם‬
‫הטעינה‬
‫עם‬
‫האלקטרוני‪,‬‬
‫ב ח י ו נ י ו ת של‬
‫ה ח י י ד ק י ם שבשטח‬
‫שלילית‬
‫בהם‬
‫ל‪-‬‬
‫הקפסולריים‬
‫)‪.(31‬‬
‫עשויות‬
‫להגיע‬
‫)קבלת‬
‫של התא‬
‫נ מ צ א קשר‬
‫הדוק‪,‬‬
‫( ‪ ,‬שכבת ה ג ל י ק ו פ פ ט י ד ) &‪253‬־־‪0‬כ‪,(2‬‬
‫והדופן‬
‫)‪,(12‬‬
‫‪ , extracellular substances‬נ ה ו ג‬
‫המקרים‬
‫במיקרוסקופ‬
‫העשויות‬
‫הקפסולה‬
‫‪slime‬‬
‫במרבית‬
‫‪K‬‬
‫והקפםולות‬
‫בתנאים‬
‫כ‪-‬‬
‫וכ‪-‬‬
‫לראותן‬
‫ביצירת‬
‫נוגדנים‬
‫בשטחי‬
‫הפניםכאנםיגנים‬
‫ספציפיים‪,‬‬
‫וביצירת‬
‫טובים‪,‬‬
‫ליזינים‬
‫גורמים לתגובה‬
‫בריאקציה‬
‫ברקמות‬
‫המשלימה‬
‫)‬
‫של‬
‫‪. (complement reaction‬‬
‫ההרנע; ה מ ב נ ה‬
‫אחד‬
‫בפני‬
‫ומקום‬
‫מהתפקידים‬
‫פגוציטוזיס‬
‫תפקידים‬
‫בתפקידי‬
‫למיניהן‪.‬‬
‫‪,(35‬‬
‫תלכוד‬
‫הקנית‬
‫הקפםולריים‬
‫החמרים‬
‫ובקטריופגיים‬
‫מיוחסים‬
‫תאים‬
‫לנצל‬
‫זו‬
‫)‪.(34‬‬
‫ה ח ש ו ב י ם של‬
‫)‪,12‬‬
‫כמו׳ כן‬
‫זו‬
‫האנטיגנים‬
‫נוספים‬
‫סכוך‪,‬‬
‫תכונה‬
‫מאפשרת‬
‫טכניקה‬
‫ללמוד‬
‫מפורט‬
‫לחמרים‬
‫בודדים‬
‫נוקשות‬
‫הוא‬
‫ועצוב‬
‫הקנית‬
‫)‪.(36‬‬
‫הקפסולרייםן‬
‫לצבר‬
‫עמידות‬
‫)‪,(12‬‬
‫‪.‬בולמי‬
‫ובמגינים‬
‫)‪(37‬‬
‫צ ו ר ת התא‬
‫זעזועים‪,‬‬
‫קרינות‬
‫בפני‬
‫ת פ ק י ד שיחם‬
‫בלעדית‬
‫לגליקופפטיד‪.‬‬
‫מאז‬
‫מקפת‬
‫על‬
‫ספרם של‬
‫פוליםכרידים‬
‫בקבוצות‬
‫הסקירה‬
‫חיידקים‬
‫של‬
‫של‬
‫על‬
‫של‬
‫החיידקים‬
‫)‪,2‬‬
‫מרבית‬
‫יתכן‬
‫)‪(8‬‬
‫על‬
‫פ ו ל י ס כ ר י ד י ם של‬
‫הסטרפטוקוקים‬
‫חדשים‬
‫בחיידקים‬
‫‪,13‬‬
‫)‪.(4‬‬
‫)‪,(26‬‬
‫נכתבו‬
‫מקצועית‬
‫או‬
‫זו‬
‫ספרים‬
‫בעולם‬
‫אחרת‪..‬‬
‫פנוימיקיקים‪,‬‬
‫ה א נ ד ו ט ק ם י נ י ם של‬
‫שנתגלו‬
‫)‪,(39‬‬
‫ס ק י ר ו ת על‬
‫פוליבכרידים‬
‫הצומח‬
‫ומאמרים‬
‫הגרם‬
‫והחי‬
‫כלל‬
‫על‬
‫לדוגמא‪:‬‬
‫ה ס ק י ר ו ת על‬
‫שליליים‬
‫)‪,(4‬‬
‫)‪,(38‬‬
‫הביוסינתזה‬
‫במעטפות‬
‫החסרים‬
‫‪.(19‬‬
‫חמציים‪,‬‬
‫ה נ פ ו צ י ם הם‬
‫גלוקורונית‬
‫מסוימות‪,‬‬
‫או‬
‫חתך‬
‫מזוית‬
‫הפוליסכרידים‬
‫הטרופולימרים‬
‫סוכר‬
‫במעטפות‬
‫פוליםכרידים‬
‫פוליםכרידים‬
‫ו‪ Barker-‬שהופיע‬
‫החיידקים‪,‬‬
‫*\‪1-10‬וחבריו‬
‫פוליסכרידים‬
‫הסקירה‬
‫‪Stacey‬‬
‫ב‪1960-‬‬
‫העוסק‬
‫)‪(3‬‬
‫בסקירה‬
‫הקפםולריים‬
‫המרכבי‪,‬ם‬
‫משניים‬
‫שבודדו‬
‫עד‬
‫בשנים‬
‫ארבעה‬
‫שיירי‬
‫ה ‪ -‬ם ‪ -‬ג ל ו ק ר ז ‪ ,‬דיי!ם־׳גלקטוז‪ ,‬ה‪ *-D,-‬מנוד‪-,‬‬
‫בעקבות‬
‫וחלק‬
‫םהמוגדרים‬
‫מאחר‬
‫ועבודתנו‬
‫הקשיים‬
‫בודהא‬
‫הגדולים‬
‫כהםר ו פ ו ל י ס כ ר י ד י ם הם‬
‫זו‬
‫עוסקת‬
‫בפוליסכריד‬
‫האחרונות‪,‬‬
‫סוכר‬
‫הנם‬
‫שונים‪.‬‬
‫ה ־ ‪ cn-L‬נו ז ‪,‬‬
‫והחמצה‬
‫ה ה ו מ ו ג נ י ו ת של‬
‫ש י י ר י‬
‫ה‪-‬ס‪-‬‬
‫פוליםכרידי‬
‫ת ע ר ו ב ת לול ‪ .‬ה ו מ ו פ ו ל י ם כ ד י ד י ם ‪.‬‬
‫חפצי‪,‬‬
‫נציין‬
‫את‬
‫ה ע ב ו ד ו ת החדשות‬
‫וי‬
‫העוסקות‪.‬בפוליםרים‬
‫דומים‬
‫מחי י ר ק ים ‪ .‬ש ו נ י ם‪.‬‬
‫להלן‬
‫בסבלה‬
‫רשימת‬
‫החיידקים‬
‫\‬
‫ ‪- 9‬‬‫מםעםפותיהם‬
‫שם‬
‫הופקו‬
‫לאחרונה‬
‫ה ס ו כ ר י ם ה מ ר כ י ב י ם את ה פ ו ל י ם כ ר י ד‬
‫ש נ ו ד ד ממעטפת ה ח י י ד ק‬
‫החיידק‬
‫‪Pseudomonas ^ a e r u g i n o s a‬‬
‫‪I‬‬
‫פוליםכרידים‬
‫חמציים‪.‬‬
‫‪I‬‬
‫‪II‬‬
‫‪X a n t h o m o n a s campestris‬‬
‫‪Azotobacter vinelandii‬‬
‫‪Azotobacter chroococcum‬‬
‫‪Azotobacter indicum‬‬
‫‪Azotobacter agilis‬‬
‫‪Rhizobium m e l i l o t i‬‬
‫‪Chromobacterlum‬‬
‫‪violaceum‬‬
‫‪A l c a l i g e n e s f a e c a l is‬‬
‫‪Escherichia c o l i‬‬
‫‪Klebsiella pneumoniae‬‬
‫‪A e r o b a c t e r aerogenes‬‬
‫‪S e r r a t i a marcesens‬‬
‫‪A r t h r o b a c t e r viscosus‬‬
‫ח מ צ ה מ נ ו ר ת י ^ חמצה ג ו ל ו ר ו נ י ת ‪,‬‬
‫גלקטוז‪ ,‬סנוז‪ ,‬רםנוז‪,‬‬
‫גלוקוז‪,‬‬
‫חמצה ג ל ק ס ו ר ו נ י ת ‪.‬‬
‫ג ל ו ק ו ז ‪ ,‬חמצה ג ל ו ק ו ר ו נ י ת ‪,‬‬
‫מנוז‪,‬‬
‫חפצה פ י ר ו ב י ת ‪.‬‬
‫חמצה ג ל ק ם ו ר ו נ י ת ‪ ,‬ג ל ו ק ו ז ‪ ,‬ר מ נ ו ז ‪,‬‬
‫חמצה מ נ ו ר ו נ י ת ‪.‬‬
‫ג ל ק ט ו ז ‪ ,‬חמצה ג ל ו ק ו ר ו נ י ת ‪,‬‬
‫גלוקוז‪,‬‬
‫מנו ז‪.‬‬
‫א ל ד ו ה פ ס ו ז ‪ ,‬חמצה א ו ר ו נ י ת ‪.‬‬
‫גלוקוז‪,‬‬
‫ר ם נ ו ז ‪ ,‬חמצה ס י א ל י ת ‪.‬‬
‫גלקטוז‪,‬‬
‫ג ל ו ק ו ז ‪ ,‬חפצה ג ל ו ק ו ר ו נ י ת ‪ ,‬ג ל ק ט ו ז ‪,‬‬
‫פנו ז‪.‬‬
‫רמנוז‪,‬‬
‫גלקטוז‪ ,‬קםילוז‪ ,‬ארבינוז‪,‬‬
‫פוקוז‪,‬‬
‫חמצה ג ל ק ס ו ר ו נ י ת ‪.‬‬
‫ג ל ו ק ו ז ‪ ,‬חמצה ם ו ק צ י נ י ת ‪.‬‬
‫ג ל ו ק ו ז ‪ ,‬פ ו ק ו ז ‪ ,‬חמצה‬
‫גלקסוז‪,‬‬
‫גלוקורונית‪.‬‬
‫מנוז‪ ,‬גלקסוז‪ ,‬פוקוז‪ ,‬רמנוז‪,‬‬
‫גלוקוז‪,‬‬
‫חמצה א ו ר ו נ י ת ‪.‬‬
‫ג ל ו ק ו ז ‪ ,‬חמצה ג ל ו ק ו ר ו נ י ת ‪ ,‬מ נ ו ז ‪ ,‬ר מ נ ו ז ‪,‬‬
‫חמצה י י ס נ ו ר ו נ י ת ‪.‬‬
‫הפטוז‪ ,‬גלקסוז‪ ,‬מ נ ו ז ‪ ,‬רמנוז‪,‬‬
‫גלוקוז‪,‬‬
‫ג ל ק ס ו ־ ז א מ י ץ ‪ ,‬חמ*־ה‬
‫גלוקוזאמין‪,‬‬
‫גלוקורונית‪.‬‬
‫ג ל ו ק ו ז ‪ ,‬חמצה מ נ ו ר ו נ י ת ‪.‬‬
‫גלקסוז‪,‬‬
‫ה ח י י ד ק ‪( S p h a e r o t i l u s natans (51‬‬
‫חיידק‬
‫זה‬
‫בודד‬
‫ממים‬
‫חיידק‬
‫זה‬
‫מרכב‬
‫מפוקוז‪,‬‬
‫המצויים‬
‫במים‬
‫המשמשים‬
‫לטהור‬
‫עשירים‬
‫מים(‪,‬‬
‫המקור‬
‫בספרו ת‬
‫מזוהמים‬
‫הם‬
‫העשירים‬
‫גלקסוז‬
‫בחמר‬
‫נודע‬
‫והמצה‬
‫אורגני‬
‫בעלי‬
‫בהפרשה‬
‫בחומר‬
‫אורגני״‬
‫גלוקורונית‪.‬‬
‫)בטפולי‬
‫הפרשות‬
‫ח ז ק ה של‬
‫מוקואידיות‬
‫)‪(41‬‬
‫)‪(42‬‬
‫)‪(43‬‬
‫)‪(44‬‬
‫‪(45).‬‬
‫)‪(46‬‬
‫‪(47).‬‬
‫)‪(48‬‬
‫)‪(49‬‬
‫)‪(50‬‬
‫פוליסכרידים‪.‬‬
‫ה פ ו ל י ס כ ר י ד של‬
‫רבים‬
‫ש פ נ י ך או‬
‫)‪(40‬‬
‫מהחיידקים‬
‫במסנני‬
‫חזקות‪.‬‬
‫חול‬
‫‬‫שיטות‬
‫פוליסכרידים‬
‫להפקת‬
‫־טכניקות‬
‫ממעספות‬
‫חמרים‬
‫בעלי‬
‫שכבת‬
‫בין‬
‫פיסיקליות‪,‬‬
‫החיידקים‪.‬‬
‫הגליקופפטיד‬
‫השיטות‬
‫הרצוי‪,‬‬
‫נערך‬
‫או‬
‫אולטרא‬
‫סוני(‪,‬‬
‫טפולי‬
‫הקפאה‬
‫והפשרה‬
‫)‪,(52‬‬
‫של‬
‫)סוני‬
‫או‬
‫או‬
‫גליקול‪,‬‬
‫לקבלת‬
‫ופלח‬
‫אתילן‬
‫לרכוז‬
‫החומר‬
‫סכרידים‪,‬‬
‫בנגוד‬
‫תכשירים‬
‫נקי‬
‫סלקטיבי‪,‬‬
‫ע ו ל י ם של‬
‫כאולטרה‬
‫דיאמין‬
‫דרושים‬
‫אתנול‪,‬‬
‫והפרדות‬
‫צנטריפוגה‬
‫לחלבונים‪,‬‬
‫הומוגניים‪,‬‬
‫התאמת ה ש י ט ה‬
‫זמן‬
‫המצוי‬
‫שלבים‬
‫גרעיניות‪,‬‬
‫שומנים‬
‫אם‬
‫ההיפך‪,‬‬
‫ואפר‪,‬‬
‫עמודות‪.‬‬
‫הפוליםכרידי‬
‫ואלקטרופו־רזד‪. .,‬‬
‫בדרך‬
‫כלל‬
‫הגודל‬
‫ל ה פ ק ת החמר‬
‫נוספים‬
‫השקעת‬
‫כאן‬
‫המקום‬
‫פולידיספרםים‪,‬‬
‫המולקולרי‪.‬‬
‫בה‬
‫על‪-‬ידי‬
‫האחרים‪,‬‬
‫וכקוספלקםים‬
‫השלב‬
‫באמצעים‬
‫הממצים‬
‫)‪,(53‬‬
‫והטמפרטורה‬
‫החומרים‬
‫וםפולים‬
‫סוי‪-‬‬
‫הכוללים‪:‬‬
‫כ ד ו פ ס ו ג ר פ י ו ת על‬
‫מבחינת‬
‫פורםאמיד‬
‫אמצעי‬
‫כלליות‪,‬‬
‫בין‬
‫החמצה‬
‫צ י ט י ל ‪ -‬פ יד יד י נ י ו ם ‪ -‬כ ל ו ר יד‬
‫התכשיר‬
‫הנם‬
‫‪.(31‬‬
‫בסיסיות‪,‬‬
‫שונים‪.‬‬
‫כל‬
‫תמיסות‬
‫עמוד‬
‫טםרא‪-‬אצטט‪,‬‬
‫הממצה‪,‬‬
‫או‬
‫ביניהם‬
‫)‪3‬‬
‫ח מ צ י ו ת או‬
‫ח ל ב ו נ י ם ‪ ' ,‬חמצות‬
‫באופן‬
‫בריוס‬
‫מסוימת‬
‫ודטרגנטים‬
‫פוליסכריד‬
‫שאריות‬
‫‪, 9‬‬
‫תמיסות‬
‫פנול‬
‫תשומת״לב‬
‫פוליםכרידים‪,‬‬
‫פוליסכרידים‬
‫חמים(‪,‬‬
‫האשלגן‪,‬‬
‫ברכוזים‬
‫למצוי‬
‫את אפ י ו ן ‪ .‬ה ה ו מ ו ג נ י ו ת של‬
‫המקובלים‬
‫קבלת‬
‫נוסו‬
‫לקבוצת‬
‫אתילן‬
‫הפוליסכריד‬
‫סוכרים‬
‫כולל‬
‫רבות‬
‫)קרים‬
‫להרחקת‬
‫השקעןת‬
‫פ ר ו ט ו פ ל ס ם י ם ‪ ,‬נעזרו החוקרים באותן ט כ נ י ק ו ת ‪.‬‬
‫הפיםיקליות‬
‫המיצוי‪.‬‬
‫השקעת‬
‫ה ט פ ח ו ת ה בקטר י ו פ ג י י ם ‪,‬‬
‫נציין‪:‬‬
‫דורשת‬
‫טפולים‬
‫או‬
‫או‬
‫כחשיפת‬
‫שבירה‬
‫כלורואצטית‪,‬‬
‫אצטט‬
‫לליזוזים‬
‫ספציפיות‬
‫הנתרן‬
‫והשגת‬
‫אנטיגנים‬
‫מכנית‬
‫סרמיים‪.‬‬
‫נציין‪,‬‬
‫ספציפית‬
‫ספציפיים‪,‬‬
‫מתונה‬
‫תמיסות‬
‫מים‬
‫כמוקדי‬
‫כבדוד‬
‫לקלוף‬
‫במערבל‬
‫לויברציה‬
‫או‬
‫השוני‬
‫ואנזימפיות‬
‫במטרות‬
‫פותחו‬
‫השכבות‬
‫או‬
‫אחר‬
‫יותר‬
‫חיידקים‬
‫כימיות‬
‫למרות‬
‫פעילות‬
‫‪10‬‬
‫ממעטפות‬
‫‪-‬‬
‫האחרון‬
‫הפיסיקליים‬
‫לציין‬
‫תכונה‬
‫שהפולי‪-‬‬
‫המקשה‬
‫על‬
‫־‬
‫דגרדציה‬
‫באנזימים‬
‫בטכניקה‬
‫הגורמים‬
‫לפרוק‬
‫אינדוקסיביים‬
‫)‪.(54‬‬
‫על‬
‫העשרה‬
‫)‪,(55‬‬
‫בהם‬
‫מצעי‬
‫של‬
‫בלעדיים‪,‬‬
‫ואנרגיה‬
‫פוליסכרידיים‬
‫פוליסכרידים‬
‫קפסולריים‬
‫ממעטפות‬
‫אלה״‬
‫חיידקים‬
‫ההצלחה‬
‫ת ו א ר ה כבר‬
‫נוספות‬
‫חיידקים‬
‫הפםוידומונפ‬
‫בודדו‬
‫המפרק‬
‫‪1934‬‬
‫מפרק‬
‫על‬
‫)‪,(59‬‬
‫פרוק‬
‫ושנויים‬
‫שפורקו‬
‫ע״י‬
‫לתת‪-‬יחידות‬
‫חיידקים‬
‫‪-vShilo‬‬
‫מקרקע‬
‫אנטיגניים‬
‫א נ ט י ג ן של‬
‫‪- Vi‬‬
‫‪Arthrobacter‬‬
‫) ה מ א פ י נ י ם את‬
‫)‪.(60‬‬
‫הובחנו‬
‫ע״י‬
‫זעירים‬
‫הפועלים‬
‫כאקטופרזיםים‬
‫נתגלו‬
‫פולימריזציה‬
‫של‬
‫קפסולות‪,‬‬
‫‪r‬‬
‫בגרם‬
‫נמצאו‬
‫‪a‬‬
‫חיוביים‪.‬‬
‫כפועלים‬
‫החיידק‬
‫קבוצות‬
‫חיידקים‪,‬‬
‫חיידקי‬
‫ה ק ב ו צ ה ( של‬
‫אנזימים‬
‫לפרוק‬
‫פוליסכרידים‬
‫אנזימים‬
‫ש ב י ר ו ת של‬
‫‪r‬‬
‫ספציפיים‬
‫הסלמונלה‬
‫ע״י‬
‫כמקור‬
‫םובסטרטים‬
‫פנוימוקוקים‪.‬‬
‫ממעטפות‬
‫אקסוצלולריים‬
‫‪Coulobacter‬‬
‫כי‬
‫פוליסכרידים‬
‫ש ל מ י ם של‬
‫הובחנה‬
‫אנזימים‬
‫נמצא‬
‫מ‪(61-‬‬
‫ע" י‬
‫)‪64‬־‪.(66‬‬
‫בפרוק‬
‫שבודדו‬
‫על‬
‫לרוב‪,‬‬
‫קשורה‬
‫מ ה ם ע ט פ ו ת משמשים‬
‫א נ ז י מ ט י של‬
‫)‪^'(56‬כאשר‬
‫‪~63( B r u f f‬י(‪)62‬‬
‫דומה‬
‫וממי־‪-‬ים‬
‫מיצרים‬
‫נודעים‬
‫אנזימים אלו‬
‫ממעספות‬
‫פוליסכרידים‬
‫בפוליסכרידים‬
‫חיידקי‬
‫בדוד‬
‫פ ו ל י ס כ ר י ד י ם של‬
‫במפרקי‬
‫קרקע‬
‫דרך‬
‫חיידקים‬
‫)פוליםכר ידזות(‬
‫הפוליסכרידים‬
‫נמצאו‬
‫‪ Bacillus sphaericose‬ה מ פ ר ק את ה ‪-‬‬
‫תאים‬
‫כן‬
‫הראשונה‬
‫בשנת‬
‫מקפסולות‬
‫פוליםכרידים‬
‫חיידקים‬
‫‪Rhodopseudomonas palustris‬‬
‫נמסר‬
‫‪11‬‬
‫א נ ז י מ מ י ת של הסר ו פ ו ל י ס כ ר י ד י ם‬
‫האנזימים‬
‫פחמן‬
‫־‬
‫לדוגמא‪:‬‬
‫מעיים‬
‫)‪,(58‬‬
‫מ‪-‬‬
‫)‪,(57‬‬
‫כמו‬
‫כן‬
‫‪Myxobacter‬‬
‫םטרפסוקוקים‬
‫ליפופוליסכרידי ם‬
‫‪. ( S t r e p t o m y c e s griseus‬‬
‫כגורמי‬
‫‪t‬‬
‫‪S‬‬
‫אנזימים‬
‫ליזיס‬
‫(‬
‫בחיידקים‬
‫‪.‬‬
‫הגורמים‬
‫פעולה‬
‫לדה‪-‬‬
‫במערכות חי ידקים״יבקםרי ופג־׳׳ים‬
‫‪-‬‬
‫פוליסברידים‬
‫פוליסכרידים‬
‫עשויות‬
‫להמצא‬
‫החיידקים‪.‬‬
‫את‬
‫סוג‬
‫ממצב‬
‫הקרקע‬
‫בה‬
‫מרבית‬
‫א״‬
‫ולכן‬
‫בלתי‬
‫בין‬
‫)הסטרוקטורה(‪.‬‬
‫נ מ נ ה את‬
‫בין‬
‫שיירים‬
‫ניאלי‪.‬‬
‫שיירי‬
‫של‬
‫מתיל‬
‫החומר‬
‫פ ו ל י א ו רוני ד י ם‬
‫מקרקעות‬
‫הבחינו‬
‫פוקוז‪,‬‬
‫)‪(44‬־‬
‫חמצה‬
‫קרקע‬
‫החמצן‬
‫חלק‬
‫בין‬
‫לפעילות‬
‫המכתיב‬
‫בעיקר‬
‫מושפע‬
‫קרקע‬
‫א‪.‬‬
‫מנקבוביות‬
‫רוויה‪,‬‬
‫נע‬
‫החמר‬
‫הגורם‬
‫בקרקעות‪:‬‬
‫מוגדרת‬
‫מצב‬
‫כקרקע‬
‫מיקרואירו‪-‬‬
‫האורגני‪.‬‬
‫בעיקר‬
‫אך‬
‫‪5‬‬
‫נתן‬
‫כמות‪,‬‬
‫ל מ נ ו ת את‬
‫גודל‬
‫המורמים‬
‫מוצרי‬
‫קיימים‬
‫הנודעים‬
‫‪,(69‬‬
‫ה ק ר ק ע ו ת ־־‬
‫המרכיבים‬
‫ה פ ר ש ה של‬
‫גלקטוז‪,‬‬
‫גלוקורונית‪,‬‬
‫חמצה‬
‫)‪,(67‬‬
‫בעמידותם‬
‫הרקבובית‪,‬‬
‫הקרקע‬
‫התלכידים‬
‫י צ י ב של‬
‫חיידקי‬
‫פוליסכרידים‪,‬‬
‫ה ם ו כ ר י י ם של‬
‫מנוז‪,‬‬
‫מבנה‬
‫וצורת‬
‫לתלכוד‬
‫)הפוליאורונידים(‬
‫ה י צ י ב של‬
‫בגלוקוז‪,‬‬
‫רטיבות‬
‫הקרקע‬
‫החשובים‬
‫פרוק‬
‫)‪,68‬‬
‫בין‬
‫מתח‬
‫האורור‬
‫מוגדרת לפי‬
‫אורוניות‬
‫האורגני‬
‫הנו‬
‫ר ט י ב ו ת בה‬
‫ובטיב‬
‫פוריות‬
‫החומרים‬
‫הכםוזות‬
‫החמצן‬
‫ב‪.‬‬
‫ומשטר‬
‫ה פ ו ל י ם כ ר י ד י ם ‪ ,‬שהם‬
‫תמצות‬
‫שהנם‬
‫בקרקעות‪.‬‬
‫קריםיים‬
‫קרקעות‬
‫חקלאית(‬
‫ה ק ו ב ע י ם את‬
‫הסטרוקטורה‬
‫מצבי‬
‫בהשסר‬
‫בכמות‬
‫מ ה פ ו ל י ס כ ר י ד י ם הם ק ל י‬
‫המכילים‬
‫רמנוז‪,‬‬
‫ישירה‬
‫)קרקע‬
‫מתח‬
‫אארובים‪.‬‬
‫במים‬
‫השפעה ר ב ה‬
‫השולםים‪.‬‬
‫בשני‬
‫המצוין?‬
‫מלאות‬
‫רוייה‬
‫בקרקע‪.‬י‬
‫)אגרגטים(‬
‫בנפרד‬
‫בקרקעות‬
‫אקולוגיים‪,‬‬
‫והתהליכים‬
‫והתנאים‬
‫כתלות‬
‫הגורמים‬
‫תנאים‬
‫בעלי‬
‫האקולוגיים‪,‬‬
‫כקרקע‬
‫הנקבוביות‬
‫קרקע‬
‫הקרקע‬
‫נדון‬
‫אויר‬
‫לאנארובי‪,‬‬
‫רבים‬
‫הגורמים‬
‫מוגדרת‬
‫מכילות‬
‫פילי‬
‫ב ת ח ו ם ר ח ב של‬
‫המיקרואורגניזמים‬
‫רוויה‬
‫המצסברים‬
‫מיקרוביאליים הנם‬
‫מבין‬
‫הרטיבות‬
‫בלתי‬
‫‪12‬‬
‫ק פ ס ו ל ר י י ם מהייוקיס‬
‫־‬
‫מכיל‬
‫ארבינוז‪,‬‬
‫גלקםורונית‪,‬‬
‫אלו‬
‫המכילים‬
‫פרוק‬
‫מיקרו‪-‬‬
‫מ‪8-26$-‬‬
‫הפוליםכרידים‬
‫קםילוז‪,‬‬
‫הקרקע‪.‬‬
‫בעיקר‬
‫וכאלו‬
‫בפני‬
‫חלקיקי‬
‫המופקים‬
‫ריבוז‪,‬‬
‫וגלוקוזאמין‬
‫)‪,44‬‬
‫למעשה כל חיידקי‬
‫‪(74-70‬״‬
‫ארטרובקטר‪,‬‬
‫הקרקע‪,‬‬
‫פלוובקטריום‪,‬‬
‫אזוטובקסר‪,‬‬
‫ריזוביום‪,‬‬
‫ו א ג ר ו ב ק ט ד י ו ם תורמים‬
‫כרומו בקטר י ו ם‪,‬‬
‫בהפרשותיהם ל ת ל כ ו ד‬
‫הקרקע‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫קרקע רוויה‬
‫קרקע‬
‫רוויה‬
‫הקרקע כמו‬
‫‪9‬ני‬
‫גשמים או מי‬
‫העליון‬
‫החדרה‬
‫במקרה של ש ד ו ת ה ח ל ח ו ל המשמשים‬
‫ביוב‪,‬‬
‫ממושכת‪,‬‬
‫ל ש כ ב ת מי‬
‫יוחסה‬
‫התהום‪.‬‬
‫להשפעתם‬
‫התלכוד‬
‫)‪,(73‬‬
‫הסתימה‬
‫ההחדרה‪.‬‬
‫לפעילות מיקרואורגניזמים‬
‫ו מ ו ב ל ע ו ת גז‬
‫ברזל םולפידי‪,‬‬
‫בלתי‬
‫מסים‪.‬‬
‫של גורמים אלה בקרקזן ‪. ( 6 7 ) .‬‬
‫בקרקע בלתי רוויה‪,‬‬
‫מוקואידיים‪,‬‬
‫ל ה ח ד ר ת מים‪,‬‬
‫בשדות החלחול נתגלו‬
‫עם עלית משך‬
‫כאחראים׳ לסתימה נציין‪,‬‬
‫מחיידקים‬
‫הן‬
‫מ ת ק ב ל ת ר ק במקרים ק י צ ו נ י י ם בה קיים עומד מים מעל‬
‫של פ ר ו פ י ל הקרקע‪,‬‬
‫שהוצעו‬
‫חמרים‬
‫במים‬
‫כנראה‬
‫מסתמנים‬
‫אין‬
‫הסתימה‬
‫בין‬
‫‪.(76‬‬
‫הוכחות י ש י ר ו ת ‪.‬‬
‫והן‬
‫המתפתחים מ נ ו כ ח ו ת‬
‫שתי‬
‫ם יקר ו ביאלי י ם‪.‬‬
‫התופעות‪,‬‬
‫הסתימה והן ה תלכו ד‪ ,‬מושפעות מתנאי‬
‫האורור‬
‫וחמרי המזון‬
‫בקרקע‬
‫כמוסיף‬
‫פ ו ל י ם כ ר י ד י ם בכלל‪,‬‬
‫ערכו‬
‫ש‬
‫ל‬
‫חמר‬
‫אורגני‬
‫סכרידים‬
‫םםביליים‬
‫פרוקו‪.‬‬
‫ביחסי ‪.‬חנקן‬
‫פחות‬
‫גבוה‬
‫טמון‬
‫בפרט‪,‬‬
‫פחמן‬
‫של פחמן‬
‫לחנקן )‬
‫ביחס שבין‬
‫נמוכים‬
‫אור?נידים מוספים‪ ,‬לקרקע‬
‫ואיכותם‬
‫ניתן‬
‫המצוי‬
‫‪100‬‬
‫)‪10‬‬
‫)‪,67‬‬
‫‪(C/N‬‬
‫=‬
‫לחנקן‬
‫בחומר‬
‫‪.(77‬‬
‫ע״י‬
‫ופולי‪-‬‬
‫במרכיביו‪,‬‬
‫ובקצב‬
‫המתפרק‪,‬‬
‫על כמות מוצרי‬
‫שנוי יחס פחמן‬
‫ה פ ו ל י ט כ ר י ד י ם שבה‬
‫המצויים‬
‫האורגני‬
‫בקרקע‪.‬‬
‫ל ע ו מ ת חסרים בעלי‬
‫= ‪ .(C/N‬נסורת מסרת השפעה‬
‫בשל קצב ה ת פ ר ק ו ת ה האיטי‪.‬‬
‫איפא ל ו ו ס ת את כמות‬
‫הפחמן‬
‫הגורמים‬
‫פוליסכרידים‬
‫בקרקע רוויה‪,‬‬
‫בתהליכים זהים‬
‫פוליםכרידים‬
‫ס ת י מ ו ת בחלק‬
‫שהתפתחה תוך‬
‫חיידקים או‬
‫ברם‪,‬‬
‫הן‬
‫)‪,75‬‬
‫ביןמי‬
‫)‪,67‬‬
‫‪.(74‬‬
‫לחנקן‬
‫יחם‬
‫החיידק‬
‫בקרקע‪,‬‬
‫־‬
‫גם‬
‫בגידול‬
‫של‬
‫גדול‬
‫תרבויות‬
‫פחמן‪,‬‬
‫כגפרית‪,‬‬
‫מסכום‬
‫חזקה‬
‫בדומה‬
‫נוספים‬
‫של‬
‫לחוסר‬
‫על‬
‫‪14‬‬
‫מכתיב‬
‫גבוה‬
‫יחם‬
‫פוליםכרידים‪.‬‬
‫חנקן‬
‫הפעילות‬
‫יצירה‬
‫יתירה‬
‫מי‪-‬תהום‬
‫שטחי‬
‫הלמוד‬
‫הבאים‪:‬‬
‫או‬
‫שפכים‬
‫מטוהרים‬
‫)‪;(82-80‬‬
‫שדות‬
‫סל‬
‫הגבלה‬
‫המיקרוביאלית‬
‫העשרת‬
‫שטפונות‬
‫‪s‬‬
‫יצירה‬
‫תכתיב‬
‫פרסים‬
‫במעבדה‬
‫)‪,(78‬‬
‫‪-‬‬
‫של‬
‫‪,C/N‬‬
‫של‬
‫יסודות‬
‫אחרים‬
‫פוליסכרידים‬
‫)‪.(79‬‬
‫בקרקעות‬
‫ע״יי‬
‫עודפי‬
‫אורז‬
‫כלומר‬
‫עודף‬
‫מוצפות‬
‫מים‬
‫מתקבלים‬
‫עליונים‪,‬‬
‫המצויים‬
‫)‪(83‬‬
‫מי‬
‫בהצפה‬
‫י‬
‫והמקבלים‬
‫במים‬
‫זבול‬
‫כאמצעי‬
‫במתח‬
‫ירידה‬
‫ה־‬
‫‪.‬‬
‫קבוצות‬
‫החמצן‬
‫מתח‬
‫עוזרת‬
‫החדרת‬
‫תוך‬
‫פרק‬
‫‪-‬‬
‫בי"‬
‫ו ה ‪(87 -‬‬
‫חלק‬
‫המים‬
‫פוליסכרידים‬
‫‪,‬‬
‫או‬
‫)‪(88‬‬
‫חמר י ם ‪,‬‬
‫‪,COj‬‬
‫בין‬
‫החיידקים‪.‬‬
‫גדול‬
‫)נוהג‬
‫קיים‬
‫מהפוליםכרידים‬
‫העשרת‬
‫המערכת‬
‫עוזרות‬
‫הן‪.‬‬
‫אף‬
‫ושימות‬
‫כימיקלים‬
‫סוכרים‬
‫חמצות‬
‫קזאין‬
‫‪-‬‬
‫מ־‬
‫אמי נ ו‬
‫־־־‬
‫מוצר‬
‫‪. Pfanstiehl L a b o r a t o r i e s‬‬
‫‪-‬‬
‫תוצרת‬
‫של‬
‫ה‪-‬‬
‫ה‪-‬‬
‫שדות‬
‫שהצטברו‬
‫באורגניזמים‬
‫‪C a l b i o c h e m , Los-Angeles‬‬
‫‪N u t r i t i o n a l Biochemical Co,‬‬
‫החיידקים‬
‫חלה‬
‫פטריות‬
‫המשתלט‪-‬ות‬
‫‪, Z o o g l e a ramigera‬‬
‫במקרים‬
‫לגבי‬
‫הללו‬
‫דכוי‬
‫)‪,(86‬‬
‫קבוצות‬
‫ביניהן‪:‬‬
‫‪.(Streptomyces‬‬
‫‪fil|r‬‬
‫המערכות‬
‫סולפידים‬
‫‪, Flavobacterium aquatile‬‬
‫הקרקעות‬
‫מכשור‬
‫בכל‬
‫)‪.(85‬‬
‫הופעת‬
‫פוליסכרידים‬
‫ה‪-‬‬
‫יבוש‬
‫להעלמות‬
‫ב־‬
‫המפרישות‬
‫‪N o c a r d i a sp.‬‬
‫ע״י‬
‫עליה‬
‫לנקוי‬
‫פיטופטוגנית‬
‫ו ע ל י ת ־ במספר‬
‫‪B a c i l l u s cere us‬‬
‫ה‪-‬‬
‫בפטריה‬
‫החמצן‪,‬‬
‫ואקטינומיצסים‬
‫מתבלטות‬
‫מתמיד;‬
‫לחימה‬
‫מסנני• חול‬
‫מים‬
‫שטחי‬
‫)‪;(84‬‬
‫בננות‬
‫המוצפים‬
‫‪, A l c a l i q e n e s f a e c a l is‬‬
‫רבים‬
‫חלחול‬
‫בהן‪.‬‬
‫בעלי‬
‫טכניקת‬
‫העלאת‬
‫ומסנני‬
‫טכניקות‬
‫אנזימים‬
‫חול(‬
‫אורור‬
‫מפרקי‬
‫־ ‪15‬‬
‫אדגיובנםסלם‬
‫פרוינד‬
‫דכמסראץ‪-‬כחול‬
‫‪-‬‬
‫ספרמין‬
‫‪-‬‬
‫פנול‬
‫‪-‬‬
‫ריאגנט‬
‫פרוטאמין‬
‫‪-‬‬
‫לרדוכס‬
‫הספדקם‬
‫מתוצרת‬
‫מחברת ‪.. L‬‬
‫"רפא"‬
‫מחברת‬
‫א נ ל י ט י של‬
‫)‬
‫סולפט‬
‫פוטנציאל‬
‫‪, (clupeinsulfat‬‬
‫מתוצרת‬
‫מחברת‬
‫‪, P h a r m a c i a , Uppsala‬‬
‫‪( G l u c o s t a t reagent‬‬
‫‪Martin‬‬
‫‪A l l e n (89‬‬
‫‪O‬‬
‫‪N‬‬
‫‪DEAE‬‬
‫לליטר‬
‫‪NaHCQ0.09‬‬
‫‪G -200‬‬
‫מחליפי‬
‫גם‪,‬‬
‫‪G -50‬‬
‫ה י ו נ י ם ‪.‬םטפוס‬
‫בנוני(‬
‫‪, Dowex‬‬
‫אנליטי‬
‫‪-ceilulose‬‬
‫תו צרת‪,'MalUnckrodt‬‬
‫נרכשו מ ‪-‬‬
‫אוקסידז‬
‫גלוקוז‬
‫‪.Worthington‬‬
‫־‬
‫עמי"‬
‫‪.(7‬‬
‫י‬
‫ם‬
‫מ‬
‫‪g‬‬
‫אדמה‪,‬‬
‫המיוחד‬
‫לספירת כלל‬
‫לספירת‬
‫מצע‬
‫‪3‬‬
‫פטריות‬
‫סטנדרטי‬
‫‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫‪pH‬‬
‫גרם‬
‫הוכנו‬
‫נוזלי‬
‫‪-‬לפי‬
‫ל‪.(6.8-‬‬
‫‪MgCINaCI‬‬
‫‪0.026‬‬
‫פחמן(‬
‫סינתטיים‬
‫גרם‬
‫החול‪,‬‬
‫בספרו‬
‫את‬
‫‪NaCI,0 , 0 1‬ג ר ם‬
‫הכילו‬
‫‪2‬‬
‫‪,‬‬
‫של‬
‫הכיל‬
‫לליטר‬
‫‪0 S Na1.1,‬ג ר ם‬
‫‪KBr‬‬
‫־‬
‫‪,f-LO2.CaCL‬‬
‫גרם‬
‫‪2‬‬
‫םי‪-‬ים‬
‫‪2‬‬
‫ההוראות‬
‫‪K.HPO,0 . 1‬ג ר ם‬
‫‪0H0 .7‬‬
‫‪4‬‬
‫בדוגמות‬
‫) ס י נ ת ט י חסר‬
‫‪:1‬‬
‫גרם‬
‫‪0.1, M‬‬
‫‪,‬‬
‫המיקרואורגניזמים‬
‫גרם‬
‫‪3 . 9 ,‬גרם‬
‫‪,‬‬
‫בנוני‪,‬‬
‫שבדיה‪.‬‬
‫ו ‪RNase -‬‬
‫‪™.^);FeCl^lh^O‬יר‬
‫רם‬
‫אינדוקטורים‬
‫)צבעים(‬
‫מזון‪:‬‬
‫ומצע‬
‫‪K‬‬
‫^)‪, (Na^POg‬‬
‫‪.Fluka, Switzerland‬‬
‫)‪ S e p h a d e x )(25‬־ ‪A‬‬
‫אגר תמצית‬
‫‪S‬‬
‫קלב ו ן‬
‫)‬
‫פוכםין‬
‫מ ח בר ת‬
‫קרקעי‬
‫לחים‬
‫סטרפטומיצין‬
‫‪.B.D.H. Laboratory Chemical Division‬‬
‫ה ‪3B<P -‬״‪ A m b e r l i t e M‬ר י א ג נ ס‬
‫הבאים‬
‫ירושלים‪ ,‬או‬
‫םולפט ‪.‬מ‪-‬‬
‫‪.Calbiochem‬‬
‫‪.Mallinckrodt Chemical W o r k r‬‬
‫‪B i o - R a d Laboratorie‬‬
‫)‬
‫‪. Eastman O r g a n i c C h e m i c a l s‬‬
‫‪. K o c h - L i g h t L a b o r a t o r i e s , England‬‬
‫‪ Indian Ink‬ה י ו‬
‫ו ‪-‬‬
‫‪. Pharmacia U p p s a l a , Sweden‬‬
‫מחברת‬
‫סטרפטומיצין‬
‫‪. B a c t o - a d j u v a n t , c o m p l e t e F r e u n d , D i f c o Laboratories^ D e t r o i t -‬‬
‫מחברת‬
‫בטא‪-‬מרקפסואתנ ול‬
‫‪-‬‬
‫‪4‬‬
‫גרם‬
‫מים‪:‬‬
‫‪, CaCI‬‬
‫‪2‬‬
‫‪. HgBOg‬‬
‫האגד‬
‫במצעים‬
‫חיידקים‬
‫היה‬
‫בעלי‬
‫מרחובות‪,‬‬
‫מתוצרת‬
‫פעילות‬
‫‪. D i f c o Laboratories,Michigan‬‬
‫ר ג ר ס י ב י ת של‬
‫ו ד ו ג מ א ו ת מים‬
‫מהים‬
‫כמקורות‬
‫פ ו ל י ס כ ר י ד י ם שמשו‬
‫בחוף‬
‫התיכון‬
‫קרקע‬
‫לנדוד‬
‫חמרה‪-‬חול‬
‫אשקלון‪.‬‬
‫מכשור‬
‫החדרת‬
‫הקולחין‬
‫מערכת‬
‫נסיונות‬
‫החדרה‬
‫ליזימטרים(‬
‫מים‬
‫קבוע‬
‫וגובה‬
‫הושג‬
‫ההידראולי‬
‫חוף‬
‫ההדוק‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫מ כ נ י ת של‬
‫החול‬
‫המשקל‬
‫קודם‬
‫להכנסת‬
‫מעבר‬
‫כדלהלן‪:‬‬
‫מהנסויים‬
‫התערובת‬
‫במלוי‬
‫לכוד‬
‫הקולחין‬
‫היה‬
‫למלוי‬
‫הגרדינט‬
‫בפיזוםטו׳יים‬
‫מדיונות‬
‫‪93$‬‬
‫גם‬
‫חול‬
‫‪( b u l k density‬‬
‫הגיע‬
‫ל‪1.6-‬‬
‫החול‪,‬‬
‫החול‪.‬‬
‫סמי‬
‫שבאזור‬
‫ב ד י ק ת ‪. ( S c h o l l e n b e r g e r (90‬‬
‫העמודות‬
‫הוחדרו‬
‫ו‪7$-‬‬
‫מאמץ‬
‫חול‬
‫דק‪,‬‬
‫מכסימלי‬
‫ג ר ם ‪ /‬ס ם ' אחר‬
‫‪3‬‬
‫דרכן‬
‫ברז‬
‫מי‬
‫במשך‬
‫האורגניים‪.‬‬
‫עורבבו‬
‫דרך‬
‫הוספו‬
‫גם ‪50‬‬
‫מ ג י בר ז ל ־ ־ ם ו ל פ י ד י‬
‫העברנו‬
‫למלוי‬
‫הקזאין‪,‬‬
‫נלקח‬
‫עומד‬
‫ה י ה ‪30‬‬
‫שנבדק‬
‫בחול‪,‬‬
‫בשיטה‬
‫הברזל‬
‫לפני‬
‫)פרמאמטרים‪,‬‬
‫)‪.(67‬‬
‫החול‬
‫כפי‬
‫העמודות‬
‫לפי‬
‫סמי‬
‫נעשה‬
‫הסינתסיים‬
‫הםמ'‬
‫סולפידי‬
‫‪,0.35‬‬
‫אורגני‬
‫האחת‬
‫חמשת‬
‫ס מ י מתחת‬
‫נ ו כ ח ו ת של‬
‫מעמודות‬
‫החומרים‬
‫גובה‬
‫ל‪5-‬‬
‫ברז‬
‫כ ־ ‪ 0 . 0 3 $‬חמר‬
‫הנפחי )‬
‫להרחקת‬
‫מצוף‪.‬‬
‫עמודות‬
‫החול‬
‫הצביעה‬
‫בעמודות‬
‫סמי‬
‫נקבע‬
‫על‬
‫בצעו‬
‫זכוכית‬
‫ו ב א ו ר ך של ‪45‬‬
‫בהחדרת פ י‬
‫)‪.(91‬‬
‫אויר‬
‫בדיקות‬
‫הושמו‬
‫נוספים‬
‫שהכיל‬
‫העמודה‪.‬‬
‫הוא‬
‫ימים‪,‬‬
‫שייטות‬
‫לאורך‬
‫אחיד‪,‬‬
‫פ נ י מ י של ‪5‬‬
‫המתנקזים‬
‫החול‬
‫הכיל‬
‫מקטעים‬
‫למלוי‬
‫המים‬
‫בעמודת‬
‫אשקלון‪,‬‬
‫ללא‬
‫)‬
‫ב ע ז ר ת מתקן‬
‫מוצא‬
‫מפוזרים‬
‫אנליזה‬
‫‪( p e r c o l a t i o n tests‬‬
‫בעלות קוטר‬
‫צנור‬
‫שהיו‬
‫הסינתטיים‬
‫‪100‬‬
‫עמודות‬
‫גרם‬
‫חול‬
‫ב‪2-‬‬
‫קזאין‪.‬‬
‫גרם‬
‫ו כ ס ו ת ש ו ה של‬
‫גפרית‪.‬‬
‫העמודה‪.‬‬
‫בשיטה‬
‫ה ע ל י ו נ י ם של‬
‫והגפרית‬
‫החול‬
‫בוצעו‬
‫בשקית‬
‫עשויה‬
‫בשתי‬
‫מספוג‬
‫בחלק‬
‫את‬
‫השניה‬
‫פלסטי‪,‬‬
‫‪-‬‬
‫שמוקמה‬
‫במים‬
‫עמודות‪.‬‬
‫ות‬
‫החול‬
‫מים‬
‫‪HgCI‬‬
‫ה ש ת מ ש ן \ במי‪.‬‬
‫‪,25°‬‬
‫‪C‬‬
‫ההידראולית‬
‫בתקופה‬
‫קטע‬
‫של‬
‫הקבועים‬
‫מ‬
‫של‬
‫לאורך‬
‫נמדדו‬
‫בכל‬
‫חול‪.‬‬
‫גרם‬
‫אחד‬
‫חול‬
‫חול‬
‫קל‬
‫שמשה‬
‫נקבעה‬
‫בהתאם‬
‫שנמהל‬
‫תכולת‬
‫ג‪0.25$‬‬
‫העמודות‬
‫נבדקה‬
‫מדידת‬
‫השפעת‬
‫נפח‬
‫משקל(‬
‫דרסי‬
‫ע״י‬
‫מדידת‬
‫המים‬
‫בסדרה‬
‫עומד‬
‫ההידראולית‬
‫עולה‬
‫שמש‬
‫המיקרואורגניזמים‬
‫נערכו‬
‫אדמה‬
‫)‪.(89‬‬
‫אגר‬
‫על‬
‫תמצית‬
‫הפוליםכרידים‬
‫המוליכות‬
‫המים‬
‫הפועל‬
‫ההידראולי‬
‫מהעמודות‬
‫לבדיקת‬
‫הן‬
‫על‬
‫דוגמא‬
‫והפוליאורו נידים‪:‬‬
‫הרכב‬
‫מצע‬
‫מרטין‬
‫של‬
‫גרם‬
‫של‬
‫היו‬
‫בתמיסה‬
‫מחצית‬
‫הורחקו‬
‫צנםריפוגציה‬
‫ע״י‬
‫סבוכים‬
‫לדקה‬
‫בדיקות‬
‫פיסיקליות‬
‫אולטרא‬
‫צנסריפוגה;‬
‫צנטריפוגה‬
‫של‬
‫)ם‪.‬ד‪(.‬‬
‫מרבית‬
‫הקלגון‪,‬‬
‫בעוד‬
‫מתונה‬
‫ב‪-‬‬
‫‪10‬‬
‫דקות‪.‬‬
‫במשך‬
‫מדידות‬
‫‪ Spinco‬מ ו ד ל‬
‫‪. (phase photo optics‬‬
‫‪2‬‬
‫החול‬
‫‪, (L00P(,Na‬‬
‫‪ surface-active agent‬״‬
‫השעה‬
‫דוגמאות‬
‫דוגמת‬
‫של‬
‫בתמיסת‬
‫בכל‬
‫בפיזומטרים‬
‫‪6‬‬
‫כ‪-‬‬
‫העובר?ם‬
‫ההידראולי‬
‫ה מ ד י ד ו‪.‬ת ‪ .‬נ ל ק ח ו‬
‫של‬
‫בטמפרטורה‬
‫והגרדיאנט‬
‫מהולים‬
‫הוחדרו‬
‫הספרטורה‪.‬‬
‫)או‬
‫בארבע‬
‫ל ל י ס ר ב כ ל‬
‫הופעלה‬
‫)‪.(91‬‬
‫בצוע‬
‫במקביל‬
‫מגי‬
‫הגרדיאנט‬
‫לאחר‬
‫של‬
‫והן‬
‫סמ״ק‬
‫מערכת‬
‫בהם‬
‫נקבע‬
‫יומיים‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫המוליכות‬
‫אנליזות‬
‫לבדיקת‬
‫החדירות‬
‫בתנאים‬
‫סטריליים‪,‬‬
‫ע״י‬
‫לחוק‬
‫החול‪,‬‬
‫פטריות‪,‬‬
‫םוג‬
‫רגילים‪.‬‬
‫העמודה‪.‬‬
‫יום‬
‫של‬
‫קולחין‬
‫הוחדר‬
‫‪0‬‬
‫לנםיונות‬
‫העמודות‬
‫או‬
‫לספירת‬
‫של‬
‫ץ‬
‫מעמודת‬
‫המיקרופלורה‪.‬‬
‫ל‬
‫ח‬
‫לבדיקת‬
‫ברז‬
‫ו‬
‫שעתיים‪,‬‬
‫)בנפרד(‬
‫)‪(89‬‬
‫בקרת‬
‫ברכוז‬
‫‪2‬‬
‫הנםיונות‬
‫קבועה‬
‫פני‬
‫בנםיונ‪,‬ות‬
‫שהכילו‬
‫של‬
‫שמעל‬
‫החול‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫כל‬
‫‪-‬‬
‫של‬
‫‪, E‬‬
‫הנםיונות‬
‫הפוליםכרידים‬
‫גו«וי‬
‫החול‬
‫תוך‬
‫מוצו‬
‫מופיעים‬
‫‪Servall‬‬
‫בעלת‬
‫הורצו‬
‫םדימנטציה‬
‫אופטיקה‬
‫במהירות‬
‫טלטול‬
‫כמשקע‪.‬‬
‫‪3,000‬‬
‫קבועי‬
‫‪3‬‬
‫‪6‬‬
‫)מהירות(‬
‫של‬
‫של‬
‫שלידן‬
‫)‬
‫‪5 6,100‬‬
‫בצעו‬
‫נאולסרא־‬
‫‪Schlieren‬‬
‫םבובים‬
‫לדקה‬
‫(‬
‫‪-‬‬
‫בספרטורה‬
‫של‬
‫ן‪-‬פוספם‬
‫‪ C 2 0 - 2 2 °‬ל צ ו ר ך‬
‫‪-‬‬
‫‪18‬‬
‫המדידות‬
‫‪M‬‬
‫‪7,0.05-p H‬‬
‫הומס‪.‬הפוליסכריד‬
‫(‬
‫)היבש‪.‬‬
‫‪0.07$,0.2$,‬ברכוזיםש ל‬
‫ו‪0.3$-‬״‬
‫מדידות‬
‫בעל‬
‫כפול‬
‫בנסיונות‬
‫להנחיות‬
‫מקדמי‬
‫מחיצה‬
‫אלו‪.‬‬
‫תמיסה‬
‫סינתטית‬
‫חשובי‬
‫במאמרו‬
‫אלקטרופורזת‬
‫הדיפוסיה‬
‫של‬
‫שכמץ‬
‫הגבול‬
‫עברה‬
‫הושמה‬
‫הטפול‬
‫תמיסת‬
‫ה מ ו ל ק ו ל ר י של‬
‫שו נ י ם‬
‫מדידות‬
‫ים‬
‫של‬
‫אוסטולד"‬
‫בבופר‬
‫הפוליסכריד‬
‫ספקטרופוסומסריות‪:‬‬
‫או‬
‫‪48‬‬
‫להרצה‬
‫‪, i°C‬‬
‫‪-‬‬
‫משקל‬
‫חברת‬
‫או‬
‫נעשו‬
‫‪20‬‬
‫ב ס פ ק טר ו פ ו ט ו מ ט ר‬
‫סבוכים‬
‫של‬
‫‪, Klett‬‬
‫מ ע ק ב י ם אחר‬
‫^‪1688‬‬
‫לקביעת‬
‫בצעו‬
‫בהתאם‬
‫‪,0.05‬‬
‫כנגד‬
‫שעות‬
‫אותו‬
‫באלקםרופורזה‬
‫תנועת‬
‫גבול‬
‫‪M‬‬
‫‪7‬‬
‫הבופר‪.‬‬
‫חפשית‬
‫התמיסה‬
‫( ‪,‬‬
‫לאחר‬
‫ב ‪moving-boundary -‬‬
‫צולמה‬
‫•בזםנים‬
‫י‬
‫בוצעו‬
‫שונות‪:‬‬
‫הפוליסכריד‬
‫ורונל‬
‫א ק ו י ל י ב ר צ י ה של‬
‫תמיסת‬
‫ספקסר ו פ ו ט ו מ ט ר‬
‫רחב‬
‫ב ר כ ו ז של‬
‫‪0.4$‬‬
‫שמשה‬
‫הנע‬
‫‪ electrophoresis apparatus, Spinco Model H‬ב ‪-‬‬
‫‪0‬‬
‫הפוליסכריד‬
‫עם‬
‫)‪.(92‬‬
‫ב ר כ ו ז ש ל ‪ )pH-0.3$‬פ ו ל י ס כ ר י ד‬
‫ד י א ל י ז ה לשם‬
‫בוצעו‬
‫)‪.(92‬‬
‫המשקל‬
‫אף‬
‫הן‬
‫באותה‬
‫צנסריפוגה‬
‫תא‬
‫‪50‬‬
‫נפחי‬
‫‪F‬‬
‫ספציפי‬
‫אופטיים‬
‫‪Radlett‬‬
‫‪.Bauch & Lomb S p e c t r o n i c‬‬
‫מדידות‬
‫בספקטרום‬
‫‪•Cary‬‬
‫צמיגות‬
‫או‬
‫‪-‬‬
‫בםפקטר ופ ו ט ומסד‬
‫‪Zeiss‬‬
‫מודל‬
‫‪, PMQII‬‬
‫תמיסות‬
‫‪2839‬‬
‫)‬
‫‪( V‬‬
‫המכילות‬
‫‪100‬‬
‫‪-‬‬
‫השתמשנו‬
‫נ מ ד ד ו בתא של ‪1‬‬
‫מ ט פ ו ס ‪A -143‬‬
‫‪.‬‬
‫סמ״ק‬
‫פוליםכרידים‬
‫‪F‬‬
‫מתוצרת‬
‫בפיקנומטר‬
‫בפולרימטר‬
‫נעשו‬
‫בויסקו‪-‬‬
‫‪Fisher‬‬
‫‪.‬‬
‫מ ת ו צ ר ת‪. ( F i s h e r(92‬‬
‫אוטומטי‬
‫‪Bendix‬‬
‫־‬
‫בדיקות‬
‫‪Umbreit‬‬
‫שיסות‬
‫הפרדה‬
‫במשך‬
‫פורזה‬
‫נייר‪:‬‬
‫חמצה‬
‫וברוחב‬
‫כ‪25-‬‬
‫הכילו‬
‫אצטית‪:‬םים‬
‫נייר‬
‫משתנה‪,‬‬
‫דקות‪.‬‬
‫את‬
‫והמצות‬
‫כשהחומר‬
‫ות‬
‫בטמפרטורה‬
‫סמנים‬
‫הוצאו‬
‫מהנייר‬
‫)‪(95‬‬
‫‪6‬‬
‫כמג־*‬
‫נ‬
‫הנייר‬
‫‪H‬‬
‫נידות‬
‫אחד‬
‫י‬
‫םנון‬
‫לסמי‬
‫מתוצרת‬
‫בעוד‬
‫על‬
‫שפותחו‬
‫במים‪,‬‬
‫הצובע‬
‫סוכרים‬
‫‪p‬‬
‫)סהי׳כ‬
‫‪.‬‬
‫כ‪3000-‬‬
‫‪.Savant‬‬
‫סבול‬
‫וסמן‬
‫לסמ־*‪.‬‬
‫צירי‬
‫בהתאם‬
‫ויבוש‬
‫״ ‪-‬ב ו ם נ ו ל‬
‫‪-‬ח‪-‬בוטנול‬
‫‪:‬‬
‫בשיטה‬
‫פ ר י פ ר ט י ב י ת על‬
‫עבור‬
‫נעשה‬
‫קצוות‬
‫וולט(‬
‫מיכלי‬
‫בבופר‬
‫זהוי‬
‫האלקטרו‪-‬‬
‫פירידין‪:‬‬
‫סוכרים‪,‬‬
‫מם׳ ‪3‬‬
‫לאחר‬
‫הנייר‬
‫בתנאים‬
‫ההפרדה‬
‫נגזרו‬
‫למתואר‬
‫אםינו‬
‫יובשו‬
‫פסים‪,‬‬
‫להלן‪.‬‬
‫הנ״ל‪,‬‬
‫שהכילו‬
‫החמרים‬
‫המתאימים‬
‫בליופיליזר‪.‬‬
‫ע״י‬
‫אתנול‬
‫חמור‬
‫‪:‬‬
‫וסמן‬
‫מים(‪,‬‬
‫‪:‬‬
‫מים‬
‫מים‬
‫נתונים‬
‫נעשה‬
‫וטמן‬
‫)כמתואר‬
‫על‬
‫והחמום‬
‫)‪(94‬‬
‫מערכות‬
‫ידי‬
‫כ‪15-‬‬
‫או‬
‫דקות‬
‫בעזרת‬
‫המםיסים‬
‫ביחסים‬
‫פזר‪.‬‬
‫עליונה(‪.‬‬
‫מם‪.‬‬
‫בקטע‬
‫טבילת‬
‫נפחיים‬
‫)‪,4:1:4‬‬
‫)‪.(1:1:4‬‬
‫ניירות‬
‫מס‪3 .‬‬
‫ח נ ק ת כסף‬
‫דיפרנציאלי‪.‬‬
‫היחסים‬
‫חסצת‪-‬חמץ‬
‫ה י ו ר ד ת על‬
‫אםיניים‬
‫ה מ כ י ל ‪5$‬‬
‫באופן‬
‫השונות‪.‬‬
‫‪:‬‬
‫ח‬
‫נערכה‬
‫באצטון‪,‬‬
‫מחזרים‬
‫בכרוססוגרפיות‬
‫‪A‬‬
‫הפתוח‬
‫)‪0.5$‬‬
‫סוכרים‬
‫‪-‬‬
‫מ‬
‫היו‬
‫וסמן‬
‫‪1‬‬
‫להלן‪.‬‬
‫נערכה‬
‫ש‬
‫וולט‬
‫‪6.5‬‬
‫כמתואר‬
‫המופרד‪,‬‬
‫הנייר‬
‫ולמטרה‬
‫הנייר(‪.‬‬
‫בנינהידרין‬
‫קםילן‪,‬‬
‫הנייר‬
‫‪C‬‬
‫מצוי‬
‫הזרם‬
‫נירות‬
‫מם‪.‬‬
‫ב א ו ר ך של‬
‫הנייר‬
‫ואפיון‪,‬‬
‫אתור‬
‫לרוחב‬
‫ע״י‬
‫כרומטוגדפית‬
‫פורזת‬
‫נעשה‬
‫על‬
‫כ‪60-‬‬
‫כשה‪-‬‬
‫פריפרטיבית‬
‫מהחםר‬
‫כרומטוגרפית‬
‫זהוי‬
‫נפח(‬
‫‪.60-70°‬‬
‫ודוגמא‬
‫וספק‬
‫האינרסי‬
‫אמיניות‬
‫מושם‬
‫גבוה‬
‫המכשיר‬
‫)‪9:0.04:1‬‬
‫בפס‬
‫נערכה‬
‫ב מ פ ל מתח של‬
‫הנוזל‬
‫אלקטרופורזה‬
‫של‬
‫במתח‬
‫יחסי‬
‫סוכרים‬
‫נערכו‬
‫ההנחיות‬
‫)‪.(93‬‬
‫אלקטרופורזת‬
‫של‬
‫לפי‬
‫ב ס פ ר ם של‬
‫לסוברים‬
‫אלקסרופורזת‬
‫‪50‬‬
‫‪19‬‬
‫במיקרןרםפירומטר‪-‬ורבורג‬
‫וחבריו‬
‫סמי‬
‫־‬
‫על‬
‫‪1‬‬
‫לשם‬
‫אלקטרו‪-‬‬
‫הניירות‬
‫ב‪80°0‬־‪. 70‬‬
‫אנילין‬
‫פטלם‬
‫ה ב א ו ת שמש‪.‬ו‬
‫) ‪( v/v‬״‬
‫ ‪- 20‬‬‫‪C‬‬
‫‪-‬‬
‫פ י ר י ד י ץ‬
‫‪ D‬־‬
‫‪E‬‬
‫י ־‬
‫ח מ צ ת ‪ -‬ח מ ץ‬
‫ח ‪ -‬ב ו ס נ ו ל‬
‫‪G‬‬
‫ר ו ו י‬
‫»־‬
‫‪ 1‬״‬
‫ה פ ר ד ו ת‬
‫‪C‬‬
‫‪H‬‬
‫‪:‬‬
‫א צ ט ט‬
‫‪:‬‬
‫נ ד י ד ת‬
‫ש ל‬
‫ש י ט ו ת‬
‫ע מ ו ד ו ת‬
‫ע ל‬
‫‪x‬‬
‫‪n‬‬
‫ה ס ו כ ר י ם‬
‫ג פ ר ת י ת‬
‫ה ק ר ב ז ו ל‬
‫ע ״ י‬
‫‪-‬‬
‫‪U‬‬
‫|‬
‫‪G‬‬
‫‪n‬‬
‫‪ -‬ב ו ט נ ו ל‬
‫)‪(2:1:2‬‬
‫נ ת ו נ י ם‬
‫ב י ח ס‬
‫‪:‬‬
‫‪- J‬‬
‫‪ 2‬״ ב ו ס נ ו ץ‬
‫פ נ ו ל‬
‫ל נ ד י ד ת‬
‫)‪(1:1‬‬
‫)‪(88$‬‬
‫^‬
‫ג ל ו ק ו ז‬
‫‪:‬‬
‫)‪.(2:7‬‬
‫מ י ם‬
‫‪Q‬‬
‫ר מ נ ו ז‬
‫‪, R‬‬
‫ב ה ת א ם ־‬
‫נ ע ר כ ו‬
‫‪e‬‬
‫‪l‬‬
‫ב ש י ט ת‬
‫‪! w e l l (103‬‬
‫ה ן‬
‫‪l‬‬
‫ע ל‬
‫‪a‬‬
‫ב ש י ט ת‬
‫א ו ר צ י נ ו ל‬
‫ה מ צ ו י י ם‬
‫ה ן‬
‫ס פ ד ק ס‬
‫(‬
‫‪H‬‬
‫‪50‬־‬
‫‪G‬‬
‫‪200-1‬‬
‫‪G‬‬
‫־‬
‫‪,‬‬
‫‪.‬‬
‫ב ה ם‬
‫‪.‬‬
‫ס ו כ ר‬
‫מ ח ז ר‬
‫א ל ה‬
‫ה ח ו מ צ ה‬
‫‪. (Elson-Morgan(104‬‬
‫‪h‬‬
‫ב ת ע ר ב ת‬
‫ב כ ר ו מ ט ו ג ר פ י ת‬
‫ע ״ י‬
‫ש מ ש‬
‫א ף‬
‫ה נ י י ר‬
‫ה ן‬
‫ו ה ן‬
‫ב ד ו ג מ א ו ת‬
‫ל פ‬
‫ו ג י ו נ ס ו ן‬
‫ה ג ל ו ק ו ר ו נ י ת‬
‫ק ב י ע ת‬
‫ה ח מ צ ו ת‬
‫‪1‬‬
‫ה י ח ס י ם‬
‫ב ש י ט ת‬
‫ה א ו ר ו נ י ו ת‬
‫ה מ ו ל ר י י ם‬
‫פ ט ל ס ‪.‬‬
‫ב י ן‬
‫ש י ט ה‬
‫נ ת ה‬
‫ל ק ב י ע ו ת‬
‫א מ י נ ו‬
‫)‬
‫‪,‬‬
‫‪ /‬ו ד ו ו‬
‫מ ח ו ץ‬
‫‪D‬‬
‫‪( H u g h e s - J e a n l o z (107‬‬
‫ב א נ י ל י ן‬
‫נ ע ר כ ו‬
‫)‪, (102‬‬
‫כ ס ט נ ד ר ט ‪.‬‬
‫ב י ן‬
‫פ נ ו ל ‪-‬‬
‫י ‪S o m o g y i - N e l s o n (100‬‬
‫פ ר ק‬
‫‪s‬‬
‫ו צ ב י ע ה‬
‫ה ח ו ל‬
‫ג ל ו ק ו ז‬
‫ה ה ב ח נ ו ת‬
‫ב ש י ט ת‬
‫ב ר י א ג נ ט‬
‫כ ס ט נ ד ר ט ‪,‬‬
‫‪c‬‬
‫י‪. ( H o f f m a n(106‬‬
‫ב ו צ ע ה‬
‫ב ו צ ע ו‬
‫ש פ ו ת ח ה‬
‫ב ש י ט ו ת‬
‫ש מ ש ה‬
‫ה א נ ט ר ו ן‬
‫)‪(97‬‬
‫ה פ ו ל י א ו ר ו נ י ד י ם‬
‫ה פ ר י צ י א נ י ד‬
‫בזול(‪e‬‬
‫ל פ‬
‫ב ש י ט ת‬
‫ק ב י ע ו ת‬
‫ק ב י ע ו ת‬
‫‪( H a l l‬‬
‫ה פ ו ל י א ו ר ו נ י ד י ם‬
‫נ ק ב ע ו‬
‫נ ק ב ע ו‬
‫)‪.(98‬‬
‫)‪.(99‬‬
‫ו ה ן‬
‫ה פ ר ד ה‬
‫‪H‬‬
‫ב‬
‫ט‬
‫ר ו ו י‬
‫א נ ל י ט י ו ת‬
‫כ ל ל‬
‫‪(101‬‬
‫‪N‬‬
‫‪F‬‬
‫מ י ם‬
‫׳ ‪, R‬‬
‫־‬
‫ו‬
‫נ‬
‫ו‬
‫ן‬
‫ב מ י ם ‪.‬‬
‫ע מ ו ד ו ת‬
‫‪8‬‬
‫ט ת‬
‫‪-‬‬
‫‪:‬‬
‫ה ח מ ר י ם‬
‫ו ג ל ו ק ו ז א מ י ן‬
‫ס ו כ ר י ם‬
‫מ י ם‬
‫)‪.(1:4‬‬
‫פ י ר י ד י ן‬
‫ה פ ר ד ו ת‬
‫)‪(1:4:1‬‬
‫‪2‬‬
‫ח ־ ב ו ט נ ו ל‬
‫ע ל‬
‫ח מ צ ה‬
‫ח ‪ -‬ב ו ס נ ו ל‬
‫‪:‬‬
‫‪, R‬‬
‫מ י ם‬
‫‪:‬‬
‫ב מ י ם ‪.‬‬
‫ע ר כ י‬
‫‪R‬‬
‫ח ‪ -‬ב ו ס נ ו ל‬
‫א ת נ ו ל‬
‫א ת י ל‬
‫‪J‬‬
‫‪:‬‬
‫‪:‬‬
‫)‪.(3:6:4‬‬
‫ס ו כ ר י ם‬
‫נ ע ש ו‬
‫‬‫ה מ ו נ ו ס כ ר י ד י ם‬
‫ה כ ו ל ל ת‬
‫ר י א ק צ י ו ת צבע‬
‫הכסוזות‬
‫חמצה‬
‫‪,6,3-1‬‬
‫ר י א ג נ ם ה ג ל ו ק ו מטס‬
‫חמצון‬
‫הפריודם‬
‫יחסי‬
‫ב‪-‬‬
‫בפריודס‬
‫נעשה‬
‫‪-‬‬
‫אמיניות‬
‫גלוקוז‬
‫הגלוקוז‬
‫בעזרת‬
‫נקבע‬
‫אוקסידז‬
‫‪mp260‬או‬
‫נקבעו‬
‫(‬
‫‪-‬‬
‫במכשיר‬
‫ספציפי‬
‫תצרכת‬
‫כמות‬
‫‪(111‬‬
‫החלבון‬
‫‪. ( L o w r y‬‬
‫‪Beckman-Spinco automatic amino acid analizer‬‬
‫במשך‬
‫‪.105°‬‬
‫שעות ב ‪-‬‬
‫אימו נ ו ל ו ג יות‬
‫ארנבות‬
‫באלכוהול‪,‬‬
‫חוסנו‬
‫הוזרקה‬
‫אליה‬
‫כ מ ו ת של ‪2‬‬
‫בשרירים‪.‬‬
‫בהדרגה‪.‬‬
‫מוריד‬
‫בעזרת‬
‫התערובות‬
‫פיסיולוגית‪,‬‬
‫או‬
‫‪. m\x‬‬
‫‪,‬‬
‫‪2 0 • a - N H C I‬‬
‫שיטות‬
‫ובאופן‬
‫כ ש ה מ ע ק ב אחר‬
‫ב א ו ר ך ג ל של ‪2 2 3‬‬
‫בשיטת‬
‫ריאקציות‬
‫כמותית‬
‫הציססאין‪-‬‬
‫)‪.(109‬‬
‫נעשה ל פ י ‪( G u t h r i e (110‬‬
‫בספקםרופוםומטר‬
‫בןוח ‪ 2 8 0‬ל ‪-‬‬
‫חמצות‬
‫‪,‬‬
‫דדאוכםי‬
‫כ‪-6-‬דזאוכםי‪-‬הכגוזזות‪,‬‬
‫הכםוזות‪ ,‬בוצעו‬
‫ג פ ו ת נ י ת ל פ י‪. ( D f s c h e(108‬‬
‫בעזרת‬
‫הבליעה‬
‫לסוברים‬
‫וי‬
‫ספציפיים‬
‫פנטוזות‪,‬‬
‫השפה של‬
‫להזרקה‬
‫ה כ י ל ו ‪ 1 0‬מגי" חמר י ב ש‬
‫חיידקים‬
‫לסמייק‬
‫ב ת מ י ס ת מלח‬
‫ה ו ס פ ו נ פ ח א ח ד של פר ו י נ ד ‪ -‬א ד ג ' ו ב נ מ ש ל ם ‪.‬‬
‫םמ״ק‬
‫במקרים‬
‫דמומים‬
‫א מ ו ל ס י ה של‬
‫פ ו ל י ס כ ר י ד א ו של‬
‫תערבת‬
‫רבים‬
‫שבועיים‬
‫האוזן‪.‬‬
‫בהזרקות תוך‬
‫התפתחו‬
‫במקום‬
‫נאספו‪.-,‬החל‬
‫מבחן‬
‫עוריות‬
‫ההזרקה‬
‫משבועיים‬
‫פרציפיטין‬
‫איכותי‬
‫לכל‬
‫במקומות‬
‫בעור‬
‫מיום‬
‫סומתים‬
‫ארנבת‬
‫מרובים‪,‬‬
‫מורמות‬
‫שהחלימו‬
‫ההזרקה‪.‬‬
‫ה ד מ ו ם נעשה‬
‫נעשה ל פ י‪, ( K a b a t(113‬‬
‫<‬
‫ע״י‬
‫הוספת‬
‫נסיוב־נגו‬
‫כמות‬
‫כמויות‬
‫) א נ ט י ם ר ו ם ( ‪ ,‬או‬
‫ק ב ו ע ה של‬
‫תמיסת פלח‬
‫סולםלו‬
‫ע ו ל ו ת של‬
‫אנטיגן‬
‫כמויות‬
‫למבחנות‬
‫ע ו ל ו ת של‬
‫אנטיגן‪.‬‬
‫הנפח‬
‫ה ס ו פ י של כ ל‬
‫פיסיולוגית‪.‬‬
‫לאחר‬
‫הושהו‬
‫והושמו‬
‫ללילה‬
‫טלטול‬
‫בחדר ק ו ר ‪,‬‬
‫לאחר מ כ ן‬
‫המכילות‬
‫כמות‬
‫נםיוב‪-‬נגד‬
‫המבחנות‬
‫לםבחנות‬
‫הושוה ע ״ י‬
‫המבחנות ל ‪6 0 -‬‬
‫נ ק ב ע אם‬
‫קבועה‬
‫מופיע‬
‫*‬
‫י יו‬
‫של‬
‫המ‪3‬ילות י‬
‫הוספת‬
‫דקות‬
‫ב‪,37°0-‬‬
‫משקע‪.‬‬
‫בדיקה‬
‫‪-‬‬
‫‪22‬‬
‫‪-‬‬
‫איכותית נוספת בוצעה בשיטת האימו נ ו דיפוסיה לפי אוכטרלוני )‪(114‬־‬
‫הדיפוסיה נערכה באגד )‪ (1.5$‬המומס ב‪ 0.5$-‬נתרן כלורידי ומרטיולט‬
‫ברכוז של‬
‫‪.0.0004M‬‬
‫פרק גיי‪-‬נסיונות ותוצאותיהם‬
‫א‪.‬‬
‫אבחון פוליםכרידים בקסריליים כגורמי הסתימה בעמודות חול ‪-‬דרכז‬
‫ד‪ .‬ו ע בר_ו ק ו לח * ן ס י נ תס י י ם‬
‫‪.1‬‬
‫החדרת קולחין סינתטיים דרך עמודות חול‬
‫מי ברז המכילים קזאין‪ ,‬ברזל כלורידי וגפרית שמשו כקולחין‬
‫סינתטיים להחדרה דרך עמודות חול‪.‬‬
‫הקזאין נבחר בשל היותו חמר אורגני‬
‫המתפרק בנקל ע״י מיקרואורגניזמים‪ ,‬בו יחם הפחמן לחנקן ‪ 6‬ל ‪ , 1 -‬תכונות‬
‫המאמינות את הקולחין הטבעיים שנקבעו‬
‫הוספו‬
‫במעבדת"מקורות"‪ .‬הברזל והגפרית‬
‫כיסודות הדרושים ליצירת הסולפידים‪ ,‬שהם מהסימנים המאמינים‬
‫קרקעות בהם מוחדרים קולחין‪.‬‬
‫עמודות חול לקולחין סינתטיים‪,‬‬
‫במדידת שעור המוליכות ההידראולית של‬
‫כשהקזאין מעורבב בחמשת הסם' העליונים‬
‫של החול‪ ,‬ובהפעלה ממושכת של ‪ 10‬ימים ויותר‪ ,‬הסתמנה ירידה בכשר ההחדרה‬
‫של העמודות‪ -‬ירידה שמקורה בסתימה‪.‬‬
‫כמרכיב‬
‫יחידי‬
‫במים המוחדרים‪ ,‬גורם לסתימה המה ירה והחמורה ביותר‪ ,‬מבין‬
‫תערובות הקולחין הםינתםיים שנסו‪.‬‬
‫‪H‬‬
‫מגי של‬
‫בתמונה מסי* ‪ 1‬נתן להבחין שקזאין‬
‫‪2‬‬
‫בעמודות בהן הועברו מים המכילים‬
‫לליטר ללא חמר אורגני לא נתגלה כל שנוי במוליכות‬
‫ההידראולית עם הזמן‪ ,‬על כן הסקנו שלא חלה כל סתימה‪.‬‬
‫בעמודות בהן‬
‫הועברו הקולחין מכילי ברזל‪ ,‬גפרית או שניהם בנוסף לקזאין‪ ,‬התאחרה‬
‫הסתימה להופיע ע י ה יום ~ השלישי מתחילת ההחדרה‪ ,‬ושעור הסתימה היה נמוך‬
‫‪-‬‬
‫‪23‬‬
‫‪-‬‬
‫תמונה מם' ‪1‬‬
‫השפעת קולחין סינתטיים המוחדרים דרך עמידות חול‪,‬‬
‫בין‬
‫על שעור החלחול של עמודות אלו‪ ,‬בהחדרה ממושכת‪.‬‬
‫ז בלבד‪ ,‬קזאין וברזל‬
‫סוגי הקולחין היו שהכילו ק‬
‫) ‪ ,(Fe‬קזאין ונפדית ) ‪ , ( S‬או קזאין ברזל וגפרית‪.‬‬
‫ז א י‬
‫‪Ooyt‬‬
‫* מוליכות הידראולית בזמן הבדיקה )‪ ,(Pt‬ביחס‬
‫למוליכות ההידראולית ההתחלתית‪ ,‬בזמן אפס )‪•.(Pi‬‬
‫‬‫מזה‬
‫של‬
‫עמודות‬
‫בטבלה‬
‫לאורך‬
‫ימס‪.‬‬
‫עמודת‬
‫בה‬
‫השכבה‬
‫החול‬
‫‪1‬‬
‫‪.2‬‬
‫אבחון‬
‫מהות‬
‫א‪.‬‬
‫השפעת‬
‫סולפיד‬
‫אפשריים‪,‬‬
‫כימית‪.‬‬
‫במים‪,‬‬
‫הגז‬
‫ונוצר‬
‫סולפיד‬
‫לפני‬
‫העמודה‬
‫עמודות‬
‫חול‬
‫בהן‬
‫כלורידי‪,‬‬
‫הסתימה‬
‫הוחדרו‬
‫נהפל‬
‫בצורה‬
‫גורמי‬
‫‪ -‬על‬
‫העברנו‬
‫הזמן‬
‫מים‬
‫תחמוצות‬
‫כמו‬
‫מכילי‬
‫כץ‬
‫כל‬
‫לא‬
‫קזאין‬
‫ה ם ס י י ע י ם ' ל ה ת פ ת ח ו ת שכבת‬
‫ע"י‬
‫קזאין‬
‫בלבד‪.‬‬
‫בסבלה‬
‫חדה‪..‬‬
‫סולפידי‪,‬‬
‫בעמודות‬
‫הברזל‬
‫הסתומה‬
‫מסי ‪1‬‬
‫‪-‬‬
‫מסוכמות‬
‫ומקומה‪.‬‬
‫הברזל‬
‫תמיסה‬
‫ה ם פ ו ח ו ת על‬
‫העמודה‪.‬‬
‫הובחנה‬
‫וגפרית‪,‬‬
‫תחילה‬
‫לא‬
‫או‬
‫סתימה‬
‫בדרך‬
‫כל‬
‫‪h^S‬‬
‫הקורץ‬
‫החול‬
‫גפרית‬
‫מס‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫הקרובות‬
‫ירידה‬
‫ב ס ת י מ ה של‬
‫)טבלה‬
‫למים‬
‫ר ו ו י ה של‬
‫בשכבות‬
‫קזאין‬
‫סולפידי‬
‫החול‬
‫גרגירי‬
‫נתגלתה‬
‫החרפה‬
‫חדירותן‬
‫מגורמי‬
‫בעמודות‬
‫החול‬
‫השחור‪,‬‬
‫ברזל‬
‫חול‪,‬על‬
‫בנפרד‬
‫הקולואיד‬
‫עמודות‬
‫בצבעו‬
‫השחירה‬
‫למים‪.‬‬
‫יצירת‬
‫דרך‬
‫המצטיין‬
‫הפיזומטרים‬
‫המפוזרים‬
‫הסתימה‬
‫את השפעת‬
‫ידי‬
‫במים‪.‬‬
‫את מ ק ו ם השכבה‬
‫ברזל‬
‫הבוחן‬
‫הברזל‬
‫ח ו ל אלה‬
‫ללמוד‬
‫ולאתר‬
‫סולפיד‬
‫פ ע ל עם‬
‫ועם‬
‫של‬
‫יחיד‬
‫מדידות‬
‫ברזל‬
‫אלה‬
‫המומס‬
‫הקזאין‬
‫ק ו ל ו א י ד ל י ה נ וצר‬
‫וזאת‬
‫בנסויים‬
‫נתן‬
‫כמרכיב‬
‫ה ה ו פ ע ה של שכבת‬
‫החומרים‬
‫נםיון‬
‫‪24‬‬
‫תוצאותיהן‬
‫ההידראולי‬
‫ה ה ס ת כ ל ו י ו ת על‬
‫נערך‬
‫אחרים‬
‫שמהן‬
‫הגרדיאנט‬
‫כמו‬
‫בהן‬
‫מובאות‬
‫החול‪,‬‬
‫כן‬
‫הוחדר‬
‫־‬
‫בחדירות‬
‫עמודות‬
‫וברזל‬
‫‪,(1‬‬
‫לעמת‬
‫‪-‬‬
‫מם־‬
‫סבלה‬
‫‪:1‬‬
‫הפיזופטרים‬
‫קריאות‬
‫קולחין‬
‫ציון‬
‫נוכחות‬
‫אי‬
‫או‬
‫בעמודות‬
‫בי ו ם‬
‫החול‬
‫השליש י‬
‫נ ו כ ח ו ת של‬
‫בהן‬
‫םנו‬
‫מי‬
‫בר ז‬
‫מי‬
‫ברז מכילי‬
‫קזאין‬
‫מי ברז מ כ י ל י‬
‫קזאין‪+‬ברזל **‬
‫שכבת‬
‫ההחדרה‪.‬‬
‫ברזל‬
‫הידראולי בעמקים‬
‫גרדיאנט‬
‫החול‬
‫מפני‬
‫‪ 2 - 4‬י סיגו ‪ 4 - 2 2‬ס ם ׳ ‪ 2 2 - 2 4‬ם ם '‬
‫םולפידי ‪.‬‬
‫ע ו מ ק השכבה ע ו מ ק השכבה‬
‫ה ס ת ו מ ה ‪ "bm‬בה מ ו פ י ע‬
‫סולפיד‬
‫מפני החול‬
‫‪0-2‬‬
‫ה ב ר ז ל בסמי‬
‫החול‬
‫הפני‬
‫‪0.37‬‬
‫‪0.34‬‬
‫‪0.35‬‬
‫‪1.50‬‬
‫‪1.00‬‬
‫‪0.42‬‬
‫‪0.50‬‬
‫‪0-2‬‬
‫‪0.90‬‬
‫‪0.65‬‬
‫‪0.40‬‬
‫‪0.45‬‬
‫‪0-2‬‬
‫מי ברז מ כ י ל י‬
‫ק זא י ץ ‪ +‬ג פ ר י ת‬
‫‪0‬‬
‫מי ברז מ כ י ל י‬
‫ק זא י ן ‪+‬בד ז ל ‪+‬‬
‫גפר י ת‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫הפיזומטרים מתיחםות‬
‫מדידות‬
‫בפני‪-‬הביניים חול‪-‬מים‪.‬‬
‫לעומד‬
‫*תוצאות מפול‬
‫ה ר א ש ו נ י ת לא‬
‫הוחדרו‬
‫מתחילת‬
‫שונים*‬
‫המדידה‬
‫הטפול‬
‫סינתטיים‪,‬‬
‫‪25‬‬
‫‪-‬‬
‫מי ברז מ כ י ל י‬
‫נלקחו מדידות‬
‫‪0.80‬‬
‫‪0.64‬‬
‫להבדלי‬
‫עומד‬
‫‪4-22‬‬
‫‪0.25‬‬
‫‪0.15‬‬
‫המים‬
‫‪4-22‬‬
‫בין‬
‫הנקודה‬
‫‪8-10‬‬
‫‪8-10‬‬
‫הנמדדת‪,‬‬
‫במערכת‬
‫קזאין ‪ +‬ברזל הושגו בנםיון נפרד‪.‬‬
‫פ י ז ו ם ם ר י י ם ב ט פ ו ל זה בשל ת ק ל ו ת ט כ נ י ו ת ‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫פ ו ל י ס ב ר י ד י ם מ יקר ו ב לאלי ים‬
‫ב‪.‬‬
‫אחר‬
‫בחפוש‬
‫הפוליסגרידים‬
‫ההידראולית‬
‫החדרת‬
‫המים‬
‫של‬
‫פני‬
‫כשהקזאיץ‬
‫הסתימה‬
‫עמודות‬
‫אלו‪.‬‬
‫סינתטיים‬
‫בו‬
‫החול‪,‬‬
‫עורבב‬
‫המכסימלית‬
‫חוזרים‬
‫הסתימה‬
‫המכסימלית‬
‫‪R‬‬
‫עצמם‬
‫של‬
‫‪0.71‬‬
‫בעמודות‬
‫החול‬
‫ההידראולית‬
‫בין‬
‫עמודות‬
‫החול‬
‫של‬
‫קלגון‬
‫מן‬
‫שנקבעו‬
‫=‬
‫‪R‬‬
‫בהן‬
‫של‬
‫חמשת‬
‫הסתומות‬
‫למשך ‪4 8‬‬
‫) ל מ ש ך‬
‫ביחס‬
‫של‬
‫שעות•‬
‫(‬
‫בתחום‬
‫את‬
‫הקשר‬
‫כדי‬
‫דיאליזה‬
‫לאחר‬
‫‪TCA‬‬
‫יבשנו‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫את‬
‫‪:‬‬
‫הנסיונות‬
‫באשר‬
‫לחשב‬
‫להתפתחות‬
‫מקדמי‬
‫את‬
‫כפוליסכרידים‬
‫קלגוץ‪.‬‬
‫או‬
‫מקדם‬
‫המצטברים‬
‫מכילי‬
‫קזאין‪,‬‬
‫לבין‬
‫=‬
‫‪ R‬נמצא‬
‫עבור‬
‫הקשר‬
‫ההידראולית‬
‫לסתימה‪,‬‬
‫בהן‬
‫את‬
‫הצמיגה‬
‫‪4‬‬
‫מציני‬
‫התפתחה‬
‫התמיסה‬
‫‪1‬‬
‫אין‬
‫מסי‬
‫המוליכות‬
‫לבדוק‬
‫לתמיסה‬
‫במועד‬
‫‪,1‬‬
‫התפתחות‬
‫הפוליסכרידים‬
‫המוליכות‬
‫מעמודות‬
‫‪-‬‬
‫בתמונה‬
‫בתמיסת‬
‫‪0.91‬‬
‫הגורמים‬
‫)‪(w/v‬־‬
‫מכן‬
‫כלל‬
‫של‬
‫לבין‬
‫העליונים‬
‫עשןנו‬
‫בין‬
‫מתאם‬
‫חמרים‬
‫מצוי‬
‫סינתסיים‬
‫החול‪,‬‬
‫החומרים‬
‫‪1:5‬‬
‫לאחר‬
‫שהושמה‬
‫בעמוד‬
‫זהה‬
‫ניתן‬
‫המוליכות‬
‫של‬
‫השוני‬
‫יומיים־־שלשה‬
‫הצטברות‬
‫הגבלת‬
‫תוצאות‬
‫שבטכניקה‬
‫תכולת‬
‫נסיוץ‬
‫המסוכם‬
‫את‬
‫את‬
‫עם‬
‫פלסטית‬
‫מהתוצאות‬
‫האנםרון‬
‫מקדם‬
‫החול‬
‫הנסיון‬
‫של‬
‫לבין‬
‫קולחין‬
‫בדוגמאות‬
‫בשקית‬
‫גם‬
‫לקשור‬
‫מסוכמות‬
‫להסביר‬
‫מה‬
‫בבחינת‬
‫אלו‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫מבצוע‬
‫העלמותה‪.‬‬
‫בשיטת‬
‫הסנטימטרים‬
‫)‪(0.25$‬‬
‫העמודות‬
‫מזוקקים‬
‫כדי‬
‫אם‬
‫הוחדרו‬
‫לזהות‬
‫זה‬
‫נסיון‬
‫בעמודות‬
‫מם‪.‬‬
‫עשוי‬
‫הסתימה‬
‫נתקבל‬
‫עמודות‬
‫פוליאורףנידים‬
‫אלו״‬
‫בין‬
‫נעשה‬
‫הוסף‬
‫העלמותה‪,‬‬
‫ומהירות‬
‫)קורלציה‬
‫פוליאורווינידים‬
‫מתאם‬
‫במדויק‬
‫(‬
‫בטבלה‬
‫השונה‬
‫כי‬
‫סתימה‬
‫המצטברים‬
‫שוני‬
‫ומועד‬
‫כוומוי‬
‫הקזאין‬
‫טכניקה‬
‫בחול‪.‬‬
‫על‬
‫המתאם‬
‫‪w/v‬‬
‫חמרי‬
‫‪26‬‬
‫אפשרייס‪,‬‬
‫המיקרוביאליים‬
‫קולחין‬
‫על‬
‫סתימה‬
‫‪-‬‬
‫‪2‬‬
‫את‬
‫שכבת‬
‫סתימה‪,‬‬
‫החומר‬
‫בעזרת‬
‫שהקלגון‬
‫שנתקבלה‬
‫נגד‬
‫בליופיליזר‪.‬‬
‫שעות‬
‫של‬
‫בחדר‬
‫מיצה‬
‫מים‬
‫החומר‬
‫קור‪,‬‬
‫לאחר‬
‫‪-‬‬
‫טבלה‬
‫‪:2‬‬
‫מס‪.‬‬
‫הצטברות‬
‫דרכן‬
‫ה ב ד י ק ה‬
‫סוג‬
‫פוליםכרידים‬
‫מחדרים‬
‫העולות‬
‫‪27‬‬
‫על‬
‫קולחין‬
‫‪15‬‬
‫ופו ל יאור ו נ ידי ם‬
‫לאורך‬
‫סינתטיים‪,‬‬
‫בעמודות‬
‫תקופות‬
‫חול‪,‬‬
‫החדרה‬
‫יום*‪.‬‬
‫כלל ה פ ו ל י ס כ ר י ד י ם‬
‫ב מ ג ' ל ג ר ם ח ו ל לח‬
‫קזאין‪+‬גפרית‬
‫קזאין‬
‫הקולחיץ‬
‫‪-‬‬
‫בפג׳‬
‫פוליאורונידים‬
‫ל ג ר ם ח ו ל לח‬
‫קזאין‪+‬גפרית‬
‫קזאין‬
‫קזאיץ‬
‫קזאין‪+‬‬
‫גפר ית‬
‫‪Pt/P1‬‬
‫זמן מתחילת‬
‫ימים‬
‫ההחדרה‪,,‬‬
‫‪0.97‬‬
‫‪0.98‬‬
‫‪7.0‬‬
‫‪10.0‬‬
‫‪0. 37‬‬
‫‪0. 31‬‬
‫‪1.01‬‬
‫‪0.93‬‬
‫‪4‬‬
‫‪12.5‬‬
‫‪13.5‬‬
‫‪1.00‬‬
‫‪1.04‬‬
‫‪0.53‬‬
‫‪0.57‬‬
‫‪7‬‬
‫‪14.5‬‬
‫‪15.0‬‬
‫‪1. 38‬‬
‫‪1.81‬‬
‫‪0.11‬‬
‫‪0.08‬‬
‫‪9‬‬
‫‪15.8‬‬
‫‪12.0‬‬
‫‪2.73‬‬
‫‪2.21‬‬
‫‪0.16‬‬
‫‪0.16‬‬
‫‪11‬‬
‫‪13.8‬‬
‫‪17.5‬‬
‫‪2.78‬‬
‫‪0.08‬‬
‫‪0.09‬‬
‫‪15‬‬
‫‪7.0‬‬
‫‪13.0‬‬
‫‪3.15‬‬
‫‪0.06‬‬
‫‪0.08‬‬
‫*הקזאין‬
‫הונח‬
‫בשקית‬
‫פלסטית‬
‫בעמוד‬
‫* * מ ו ל י כ ו ת ה י ד ר א ו ל י ת בזמן הבדיקה‬
‫ב ז מ ן א פ ס ‪. (1 )P‬‬
‫ההתחלתית‪,‬‬
‫מכן‬
‫עברה‬
‫שהיה‬
‫כ ע ש י ר י ת מהמשקל‬
‫חיידקים‬
‫לאחר‬
‫התפיסה‬
‫הורחק‪,‬‬
‫דיאליזה‬
‫של‬
‫צנסדיפוגציה‬
‫שעל‬
‫) ־‪( Pi‬‬
‫של ‪5000‬‬
‫ס‪.‬ד‪.‬‬
‫ה י ב ש ־ של‬
‫פוצוי‬
‫עברה‬
‫רחצה‬
‫נפח‬
‫שעות‬
‫כנגד‬
‫מים‬
‫עם‬
‫פני‬
‫ביחס‬
‫הקלגון‬
‫והתמימה‬
‫‪24‬‬
‫המים‬
‫‪3. 33‬‬
‫עברה‬
‫החול‪.‬‬
‫למוליכות‬
‫במשך‬
‫והיה‬
‫זהה‬
‫התמיסה‬
‫‪10‬‬
‫מורכב‬
‫של‬
‫אתר‬
‫ליבוש‬
‫ההידראולית‬
‫דקות‪,‬‬
‫ברובו‬
‫להרחקת‬
‫המשקע‬
‫מתאי‬
‫ה‪.TCA-‬‬
‫בליופילזר‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫החמר‬
‫שנתקבל‬
‫האנטרון‪.‬‬
‫בתמיסת‬
‫דוגמאות‬
‫הקלגוץ‬
‫ההידראולית‬
‫בקרת‬
‫שלא‬
‫מעמודה‬
‫חול‬
‫יבש‬
‫לעמידת‬
‫שלפני‬
‫‪.3‬‬
‫לשעור‬
‫של‬
‫‪55$‬‬
‫בעלות‬
‫שמיצתה‬
‫מכן‬
‫נבדקה‬
‫חדירות‬
‫גבוהה‬
‫דוגמת‬
‫‪48‬‬
‫הידראולית‬
‫בלתי‬
‫מופרעת‪,‬‬
‫מהמוליכות‬
‫במצוי‬
‫לירידת‬
‫ה‪-‬‬
‫המוליכות‬
‫מים‬
‫ההוספה‪.‬‬
‫‪, TCA‬‬
‫שמצו‬
‫המוליכות‬
‫לעמודות‬
‫השוה‬
‫ח ו ל של חמשת הסמ־״‬
‫שעות‬
‫לפני‬
‫שנקבע‬
‫והן‬
‫מזוקקים‬
‫גרמה‬
‫הוספה‬
‫מידית‬
‫לירידה‬
‫ה ו ס פ ה של ‪1‬‬
‫גרם‬
‫המתמצה‬
‫בו‪,‬‬
‫מהחמר‬
‫ההידראולית‬
‫העליונים‬
‫ל ־ ‪ 5 0 $‬מהשעור‬
‫ההוספה‪.‬‬
‫המיקרואורגניזמים‬
‫הכרת‬
‫בדיקת‬
‫האחראים‬
‫המיקרואורגניזמים‬
‫התפתחה‬
‫סתימה‪,‬‬
‫כתוצאה‬
‫מהחדרת‬
‫נערכה‬
‫להפרשת ח מ ר י‬
‫בדגימות‬
‫קולחין‬
‫בתנאים‬
‫סטריליים‬
‫מתאימים‬
‫לספירה‬
‫כ ל ל י ת של‬
‫חיידקים‬
‫ואקטינומיצשים‬
‫מרםין‬
‫בטבלה‬
‫מס‪.‬‬
‫המפרישים‬
‫הספירות‬
‫קולחיץ‬
‫לספירת‬
‫‪.3‬‬
‫המרים‬
‫פטריות‪.‬‬
‫בטבלה‬
‫מ ל מ ד ו ת על‬
‫סינתטי ים‪.‬‬
‫שנויים‬
‫בין‬
‫‪-‬‬
‫כלל‬
‫‪,‬‬
‫או‬
‫על‬
‫גדולות‬
‫במיקרופלורה‬
‫מעמודות‬
‫שנלקחו‬
‫החול‬
‫ת מ צ י ת אדמה‬
‫פלטות‬
‫לבין‬
‫בהן‬
‫נמהלו‬
‫‪-‬‬
‫ה מ כ י ל ו ת את‬
‫המיקרוביאליות‬
‫החיידקים‪,‬‬
‫עם‬
‫הפו ל י ס כ ר י ד י ים‬
‫דגימות‬
‫אגר‬
‫הספירות‬
‫שמושבותיהם‬
‫חדים‬
‫החול‪,‬‬
‫פ ל ט ו ת של‬
‫ת ו צ א ו ת של‬
‫הבדלנו‬
‫מוקואידיים‬
‫על‬
‫הסתימה‬
‫מינתטיים‪.‬‬
‫ונזרעו‬
‫מצע‬
‫לאחר‬
‫בשיטת‬
‫העמודות‪,‬‬
‫נגד‬
‫שמתקבל‬
‫גורמים‬
‫שהן‬
‫ד י א ל י ז ה של‬
‫מוליכות‬
‫מהמשקע‬
‫חול‪,‬‬
‫ונמצא‬
‫כפי‬
‫ה ע ל י ו נ י ם של‬
‫המקוריות‪,‬‬
‫תסיסת ק ל ג ו ן‬
‫ועברה‬
‫פוליםכריד‪,‬‬
‫הסמ'‬
‫לעמודות‬
‫ע מ ו ד ו ת אלה‬
‫בעלת‬
‫הן‬
‫ה ח ו ל מחמשת‬
‫הוחזרו‬
‫נסתמו‪.‬‬
‫במוליכות‬
‫חמר‬
‫של‬
‫סתומה‪,‬‬
‫לעמודת‬
‫נמצא‬
‫סכיל‬
‫‪28‬‬
‫כ‪60$-‬‬
‫־‬
‫מסוכמות‬
‫החיידקים‬
‫ומבריקות‪.‬‬
‫ע ל י ת משך‬
‫תוצאות‬
‫ה ה ח ד ר ה של‬
‫‪-‬‬
‫מס‪:3 .‬‬
‫טבלה‬
‫מ ע ק ב אחר‬
‫ע ל י ת ‪.‬משך‬
‫ה ה ח ד ר ה של‬
‫המספרים‬
‫ימים‬
‫מהתחלת‬
‫החדרת‬
‫ה ק ו לח י ן‬
‫‪29‬‬
‫השנויים‬
‫ח‬
‫בקרת*‬
‫‪XlO‬‬
‫י‬
‫‪5‬‬
‫בסבלה‬
‫ד‬
‫י‬
‫קולחין‬
‫סינתטיים‬
‫‪xlO‬‬
‫‪-‬‬
‫באוכלוםיה הםיקרוביאלית‬
‫ק ו ל ח י ן ס י נתטי ים‬
‫מחושבים‬
‫ק‬
‫לגרם חול‬
‫ם‬
‫י‬
‫בעמודות‬
‫‪xio‬‬
‫חול‪.‬‬
‫לח‪.‬‬
‫פטריות‬
‫קולחין‬
‫בקרת‬
‫‪X 10‬‬
‫בעלי מושבות‬
‫מוקואידיות‬
‫‪5‬‬
‫בקולחין‬
‫‪5‬‬
‫עם‬
‫אקסינומיצםים‬
‫בקרת ק ו ל ח י ץ‬
‫‪X 10‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0.03‬‬
‫‪7.6‬‬
‫‪1.0‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪20.0‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪30.0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪6.0‬‬
‫‪2.3‬‬
‫‪0.7‬‬
‫‪1.8‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪6.0‬‬
‫‪3‬‬
‫‪10. 0‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪2.7‬‬
‫‪0.6‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪10.0‬‬
‫‪1.6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪18. 0‬‬
‫‪3.3‬‬
‫‪3.1‬‬
‫‪0.9‬‬
‫‪1.0‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪8‬‬
‫‪15 .0‬‬
‫‪100.Q‬‬
‫‪90.0‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪0.3‬‬
‫‪2.6‬‬
‫‪0.7‬‬
‫*כבקרת‬
‫שמשו‬
‫**הדגימות‬
‫עמודות‬
‫נלקחו ‪8‬‬
‫חול‬
‫שעות‬
‫ב י ן מפר י ש י החמר‬
‫הוחדרו‬
‫מתחילת החדרת‬
‫המוקואידי‬
‫על‬
‫ב מ ו ש ב ו ת ר ג ו לריי ו ת ~'שג ו ן‬
‫היה‬
‫להבח י ץ‬
‫אלו‬
‫ה ו ו כ ־־־‪80$‬‬
‫אחת‬
‫מהן הועברה‬
‫אדמה״‬
‫במטרה‬
‫כ נק י ה‬
‫ע ל סמך‬
‫המושבות‪.‬‬
‫דרכן‬
‫בי ן‬
‫שש‬
‫להג יע‬
‫המושבות‬
‫פעמים‬
‫צלחות אגר‬
‫הפרשתן‬
‫גבי‬
‫נקיה‪.‬‬
‫קבלנו‬
‫מיקרוסקופיות‬
‫תר ב ו ת‬
‫זו‬
‫נלקחה‬
‫י‬
‫י ם‪,‬‬
‫בלמוד‬
‫הפוליםכריד‬
‫תמצית‪-‬אדמה ‪,‬‬
‫נטה‬
‫לצבע‬
‫נבחר ו‬
‫צ ל ח ו ת פסר י‬
‫להגדרה‬
‫במחקרים ה ם ע ב ד ת‬
‫הקולחין‪.‬‬
‫המוקואידיות‪.‬‬
‫על‬
‫לתרבות‬
‫הסתכלויות‬
‫מי‬
‫ברז‪.‬‬
‫עשר‬
‫מושבות‬
‫מ ו ש ב ו ת שכל‬
‫ה מ כ י ל ו ת א ג ר תמצ י ת‬
‫תרבות‬
‫חיידקים‪,‬‬
‫בםורפולוגית‬
‫בקסריאלית‪,‬‬
‫ורוד‪.‬‬
‫נתן‬
‫ושמשה‬
‫הקפסולרי‬
‫של‬
‫התאים‬
‫יותר‬
‫שהובחנה‬
‫ובצורת‬
‫מאוחר‬
‫ח י י ד ק זה ‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫ב ״‬
‫למוד‬
‫‪.1‬‬
‫הגדרת‬
‫ואפיון‬
‫החיידק‬
‫הבדיקות‬
‫ו‪-‬‬
‫)עד‬
‫(‬
‫‪p‬‬
‫התרבות‪.‬‬
‫נערכו‬
‫וצר‬
‫ו נ ־‬
‫סביב‬
‫החיידק‪.‬‬
‫להבחין‬
‫שלילי‬
‫רק‬
‫תנועה‪,‬‬
‫אגר‪,‬‬
‫מכילי‬
‫גלוקוז‬
‫מרבית‬
‫ורוד‬
‫שחרור‬
‫קרקעי‬
‫בקצב‬
‫איטי‪.‬‬
‫לסוג‬
‫ה‪-‬‬
‫או‬
‫סך‬
‫ב‪-‬‬
‫התכונות‬
‫‪,Flavobacterium‬‬
‫ביורשים‬
‫בנסויי‬
‫‪-‬‬
‫המשפיעים‬
‫^ ד ו ל של‬
‫ע ו ל י ם של‬
‫ללא‬
‫על‬
‫במצע‬
‫דור‬
‫מתג‬
‫הזדקנות‬
‫צבענו‬
‫צנסריפוגציה‪,‬‬
‫בנו‬
‫גרם‬
‫החיידק‬
‫הדרישות‬
‫באתנול‪.‬‬
‫מתמוסס‪.‬‬
‫הן‬
‫על‬
‫המעשר‬
‫גילטין‬
‫מפרק‬
‫מצביעות‬
‫התאמה‬
‫לעבר‬
‫מלאה‬
‫ופרוק‬
‫בהתססת‬
‫משפחת‬
‫לאחד‬
‫ב‪1%-‬‬
‫שעות‪.‬‬
‫בעלת‬
‫על‬
‫פיגמנט‬
‫סוכרים‬
‫כשרו‬
‫מוצקים‬
‫אין‬
‫ליצירת‬
‫ג־״ל(‬
‫^‪Achromobacteriaceae-‬‬
‫המינים‪.‬‬
‫לכן‬
‫יצוין‬
‫י‬
‫הפוליסםריד‬
‫כ‪-7‬‬
‫פוליסכרידים‪,‬‬
‫מצעים‬
‫חזקה‪,‬‬
‫)המאבד‬
‫התזונתיות‬
‫סוכרים‪,‬‬
‫נזלי‬
‫מוקואידית‬
‫בפוקםין‬
‫קומפקטית‬
‫בתקופה ‪ ,‬ה ל ו גר י ת מ י ת ' ל ־ ־ ‪9‬‬
‫ה ח י י ד ק •פלו ו בקטר י ו ם‬
‫גלוקוז‪,‬‬
‫איטי‬
‫ארוך‬
‫נתן‬
‫טוזח ר ח ב ש ל‬
‫סטנדרטי‬
‫הפרשה‬
‫שנמשכו‬
‫ע״י‬
‫גדולו‬
‫‪F l a v o b a c t e r i u m sp.‬‬
‫ע‪_£‬יצירה‬
‫עם‬
‫כמעט‪3‬ת‬
‫פקולטטיבי‪.‬‬
‫קצב‬
‫החיידק‬
‫‪. pH‬‬
‫המתקצר‬
‫אקםסרצל ולד י י ם ‪.‬‬
‫זה‬
‫נזליים‪.‬‬
‫במצע‪',‬אך‬
‫הכל‬
‫כ פ ל ו ו בקטר י ו ם‬
‫חץידק‬
‫זמן‬
‫החיידק‬
‫מצויה‬
‫התאים‬
‫א‪,‬נארובי‬
‫ושומנים‪.‬‬
‫חושב‬
‫ירידה‬
‫הקפסולה‬
‫‪..(•2‬‬
‫או‬
‫להלן‪.‬‬
‫הנו‬
‫פ ו ל י ס כ ר י ד י ת עבה‪ ,‬אותה‬
‫מ מ נ ו הורחקו‬
‫לגדל‬
‫יוצר‬
‫מתמוסס‬
‫‪,‬‬
‫ב ס פ ר י ם ש ל ‪( B e r g e y (115‬‬
‫לעתיםגלי‪,‬‬
‫פוליסכרידים‬
‫במצעים‬
‫המזון‬
‫גזים‬
‫ברכוזים‬
‫נזלי‬
‫ונתן‬
‫)או‬
‫שאינו‬
‫צעירות‪,‬‬
‫אארובי‬
‫סוכרוז(‬
‫המצויות‬
‫מתוארות‬
‫בקפסולה‬
‫חמצות‪-‬אמינו‬
‫והן‬
‫ההנחיות‬
‫) ת מ ו נ ה מסי‬
‫במצע‬
‫ספציפיות‪,‬‬
‫חלבונים‪,‬‬
‫נית‪.‬ן‬
‫מפלוובקמריום‬
‫המוקואידית‬
‫ותוצאותיהן‬
‫ב ע ק ב ו ת של‬
‫חסר‬
‫בלתי‬
‫לפי‬
‫‪30‬‬
‫הקפ&ולרי‬
‫ההפרשה‬
‫בתרבויות‬
‫החיידק‬
‫‪Indian Ink‬‬
‫‪2‬־‬
‫בעל‬
‫‪, (Skerman(116‬‬
‫‪10‬‬
‫שמו‬
‫הפוליסבריד‬
‫‪-‬‬
‫במצע‬
‫ימים‬
‫הקפסולרי‪.‬‬
‫סטנדרטי‬
‫א‪.‬‬
‫השפעת ר כ ו ז הנלוקוז‬
‫נוזלי‬
‫ב ט מ פ ר ט ו ר ה של‬
‫‪c25°‬‬
‫המעשר‬
‫ובאורור‬
‫תמונה‬
‫וובקטריום‪:‬‬
‫־‬
‫גביעה‬
‫מסי*‬
‫‪2‬‬
‫בפוקםין‬
‫‪B‬‬
‫־‬
‫צביעה‬
‫‪A‬‬
‫ב )‪I n k -x2500‬‬
‫)‬
‫‪l‬‬
‫‪x‬‬
‫‪( I n d i a n‬‬
‫‪0‬‬
‫־‬
‫‪0‬‬
‫‪5‬‬
‫(‬
‫״‬
‫‬‫מלא‪,‬‬
‫של‬
‫שרכוז‬
‫נמצא‬
‫פלוובקסריום‪.‬‬
‫להבחין‬
‫המתמצים‬
‫באופן‬
‫גרם‬
‫העלתה‬
‫את‬
‫מכסימלית‬
‫אף‬
‫היא‬
‫ב‪.‬‬
‫במצע‪,‬‬
‫תאים‬
‫של‬
‫בהמשך‬
‫פחמן‪,‬חנקן‬
‫נ ס י ו נ ו ת בהם‬
‫על‬
‫היחס‬
‫מס‪.‬‬
‫גלוקוז‬
‫המשקלי‬
‫הקפסולרי‬
‫‪,4‬‬
‫בה‬
‫)הומופולימר(‬
‫נסיה‬
‫ג‪.‬‬
‫השפעת מתח‬
‫השוני‬
‫השוני‬
‫במתח‬
‫האקנלוגי‬
‫החמצן‪,‬‬
‫הבולם‬
‫היורד‬
‫כמקור‬
‫בשיטת‬
‫של‬
‫מצע‬
‫מליטר‬
‫במצע‬
‫שקפסולציה‬
‫פחמן‪,‬‬
‫כמקור‬
‫מתקבלת‬
‫פחמן‪.‬‬
‫והחנקן‪.‬‬
‫במעקב אחר‬
‫נתקבלו‬
‫התוצאות‬
‫מפוליטכריד‬
‫ה נ מ ו כ י ם של‬
‫כ‪,2$-‬‬
‫הבסיס‬
‫בעל‬
‫פחמן‬
‫ששמש לגידול‬
‫ואשלגן‬
‫לשוני‬
‫כמות‬
‫המסוכמות‬
‫תכולה‬
‫לחנקן‪,‬‬
‫היה‬
‫גבוהה‬
‫להטרופוליסכריד‬
‫הפלוובקסריום היה היחס פחמן‬
‫והטמפרטורה‬
‫במעבר‬
‫כבר‬
‫שברכ‪,‬וז‬
‫נמצא‬
‫‪ -‬קבוע‬
‫המזון‪.‬‬
‫במצע ה ר ג י ל‬
‫ה ‪pH -‬‬
‫וקביעתם‬
‫הגלוקוז‬
‫הםוכרוז‬
‫םוכרוז‬
‫והרכבו‪,‬‬
‫למעבר‬
‫ביחסים‬
‫ניתן‬
‫הפוליםכרידים‬
‫כ ‪ 2 0 -‬מגי*‬
‫נוספים‬
‫ה י ה יי׳‬
‫הגדול‬
‫‪ C / N‬בקרקע‬
‫ביחסים הגבוהים של פחמן ל ח נ ק ן ‪.‬‬
‫לחנקן‪. 1 5 0 : 1 ,‬‬
‫החמצן״‬
‫נוספת‬
‫לתרבות‬
‫ל ק ב ו ע את מי י ד ת•‬
‫נמצא‬
‫ברכוז‬
‫ה ע ב ו ד ה שמש‬
‫מצע‬
‫)‪(3‬‬
‫המכסימלית‬
‫כ מ ק ו ר ו ת הפחמן‬
‫לליטר‬
‫מסתמנת‬
‫שעות‬
‫כ ש ם ו כ ר ו ז משמש‬
‫במצע‬
‫בין‬
‫לפי‬
‫כמות‬
‫בנסויים‬
‫ת ע ר ו ב ו ת של‬
‫ב כ מ ו ת מ ש ת נ ה שמשו‬
‫הפוליסכריד‬
‫של‬
‫הפוליסכריד‪.‬‬
‫החיידק‪.‬‬
‫בקור‬
‫נורמלי‬
‫במצע‪,‬‬
‫כדי‬
‫פוליםבריד‪,‬‬
‫העלאה‬
‫בחיידק‬
‫נערכו‬
‫בטבלה‬
‫לליטר(‪.‬‬
‫‪.0.5$‬‬
‫‪24‬‬
‫גידול‬
‫גלוקוז‬
‫למדדה‬
‫הקפסולציה‬
‫מכסימום‬
‫מאפשר‬
‫‪0.25$‬‬
‫שאפשר‬
‫במשך‬
‫הפלוובקטריום‬
‫השפעת *‪»DP‬‬
‫משתת‬
‫‪TCA‬‬
‫הפקנו‬
‫גלוקוז‬
‫ה ע ו ם פ ת את‬
‫הנחנו‬
‫לקביעת‬
‫‪32‬‬
‫ב ר כ ו ז של‬
‫בקפסולה‬
‫לחים‬
‫תפוקת‬
‫ברכוז‬
‫ניטרטי‬
‫רק‬
‫כמותי‪,‬‬
‫‪.‬בנםויים‬
‫גלוקזז‬
‫)כ‪2-‬‬
‫אולם‪,‬‬
‫ב ת מ י ס ה של ‪1 0 $‬‬
‫האנטרון‪.‬‬
‫‪0.5$‬‬
‫נמוך‬
‫במיקרוסקופ‪,‬‬
‫הקפםולציה‬
‫לא‬
‫כה‬
‫כ‪0.01$-‬‬
‫‪-‬‬
‫קולחין‬
‫ביומיים‬
‫סינתטיים‬
‫ה ר א ש ו נ י ם של‬
‫בעמודת‬
‫ההחדרה‬
‫החול‬
‫אל‬
‫הנו‬
‫מתחת‬
‫‪-‬‬
‫מס‪.‬‬
‫טבלה‬
‫השפעת י ח ס‬
‫‪:4‬‬
‫פחמן‪/‬חנקן‬
‫ה מ ע ט פ ת י של‬
‫יחס‬
‫ה ‪C/N* -‬‬
‫בגרמים‬
‫‪33‬‬
‫‪-‬‬
‫במצע‬
‫על‬
‫‪ Flavobacterium sp.‬ו ה ר כ ב ו ‪.‬‬
‫‪$‬‬
‫מגי‬
‫פוליסכריד‬
‫) י ב ש ( שמצה‬
‫^ ‪ T C A‬לליטר‬
‫מצע ג ד ו ל‬
‫גרם תאים‬
‫לחים לליטר‬
‫מצע**‬
‫הגידול‪,‬‬
‫כמות ה פ ו ל י ס כ ר יר‬
‫הסוכר‬
‫בתכשיר‬
‫ל פ י שיטת‬
‫פגול‬
‫יחס‬
‫גלוקו ז‬
‫לכלל‬
‫הסוכרים‬
‫גלוקוז‬
‫לפי‬
‫גלוקוסטם‬
‫‪12‬‬
‫‪0.73‬‬
‫‪4‬‬
‫‪62.5‬‬
‫‪58.2‬‬
‫‪0.93‬‬
‫‪150‬‬
‫‪2.00‬‬
‫‪32‬‬
‫‪82.0‬‬
‫‪39.2‬‬
‫'‪ 48‬־ ‪0‬‬
‫‪600‬‬
‫‪2.50‬‬
‫‪56‬‬
‫‪64.0‬‬
‫‪33. 3‬‬
‫‪0.&2‬‬
‫* היחסים‬
‫ובשנוי‬
‫ה ש ו נ י ם ה ו ש ג ו ב ה כ נ ס ת כ מ ו ת ק ב ו ע ה של ס ו כ ר ו ז‬
‫כמות חנקת האשלגן )מקור ה ח נ ק ן ( ‪ ,‬בהתאם‪.‬‬
‫)מקור‬
‫‪ , C‬תוך אורור‬
‫* * ה ג י ד ו ל ע ר ך ‪ 5-7‬י מ י ם ‪25° ,‬בטמפרטורה ש ל‬
‫ל ד ק ה ( ‪ ,‬על מצע ס ט נ ד ר ט י נ ז ל י המעשר ב ‪ 1 $ -‬ם ו כ ר ו ז ‪.‬‬
‫אויר‬
‫‪V 2 5 0‬‬
‫ל־‬
‫גידול‬
‫מתח‬
‫או‬
‫חיידקים‬
‫החמצן‬
‫בעזרת‬
‫ה‪(0-‬‬
‫כחול‬
‫תוצאות‬
‫על‬
‫במתחי‬
‫ב ‪,m V -‬‬
‫צבעי‬
‫אינדופנול‬
‫ואליזדין‬
‫‪m‬‬
‫ע ל כן‬
‫זהות‪.‬‬
‫היצירה‬
‫* פ ר ו ט נסויי‬
‫בעבודה‪.‬‬
‫נקבע‬
‫צבעו‬
‫צבעו‬
‫שונים‬
‫בעזרת‬
‫אינדיקטור‪,‬‬
‫)מאבד‬
‫)מאבד‬
‫בדקנו‬
‫חמצן‬
‫גורם‬
‫ב‪-‬‬
‫הושגו ע״י‬
‫אלקסרודת‬
‫צבעם‬
‫‪,mV(+200‬‬
‫במתחי‬
‫חמצן‬
‫כחול‬
‫הפוליסכריד‬
‫המעטפתי‬
‫הפוליסכריד‬
‫החיידקים‪.+‬‬
‫‪.‬‬
‫האורור‪.‬‬
‫אלקסרודת‬
‫שונים‪,‬‬
‫)מאבד‬
‫שתי‬
‫ה ע ק ו מ ו ת של‬
‫)‪6.4‬‬
‫ליטר‬
‫בדרגות‬
‫כנגד‬
‫‪. ( - m V‬‬
‫מוצגות‬
‫ה ד ג ר ד צ י ה של‬
‫שנויים‬
‫פלטינה‬
‫מתילן‬
‫‪250‬‬
‫בתמונה מסי ‪3‬‬
‫המעקב אחר‬
‫זה‬
‫המשנים‬
‫ב‪-‬‬
‫ו ה ד ג ר ד צ י ה * של‬
‫במצעים תוך‬
‫גידול‬
‫הפחמן(‬
‫פנול‬
‫צבעו‬
‫בסביבות‬
‫השיטות‬
‫השפעת מתח‬
‫נתנו‬
‫החמצן‬
‫מ פ ל ו ו בקטר י ו ם‪,‬‬
‫מופיע‬
‫יותר‬
‫הקלומל‪,‬‬
‫הגדל‬
‫מאוחר‬
‫השפעת‬
‫מתח‬
‫ודגרדציה‬
‫החמצן‬
‫של‬
‫ט פ ל ו ו בקטר י ו ם‬
‫) ‪( Eh‬‬
‫הפולימכריד‬
‫על‬
‫יצירה‬
‫הפעםפתי‬
‫‪- 35 -‬‬
‫במצע‬
‫סטנדרטי‬
‫בלמוד‬
‫‪,‬‬
‫‪p‬‬
‫בופר‬
‫פוספט ל ‪-‬‬
‫תחום‬
‫נמצא‬
‫בכשר‬
‫כ ג ו ר ם בעל‬
‫מוצגת‬
‫‪3‬־‬
‫השפעה על‬
‫התאים ע ״ י‬
‫ואסוף‬
‫צנטריפוגציה‪,‬‬
‫המתקבל‬
‫גדול‪ ,‬כפי‬
‫‪C80°‬‬
‫מיצו‬
‫‪P‬‬
‫ל ח י ם של‬
‫הפוליסכריד‬
‫‪p‬‬
‫‪,‬‬
‫ע״יי‬
‫ומחוץ‬
‫א צ ם ם ל ‪pH -‬‬
‫הקפםולריהוא‬
‫לתחום זה חלה‬
‫ירידה‬
‫הטמפרטורה‬
‫נמצאה‬
‫החיידקים‪.‬‬
‫הפוליסכריד‪,‬‬
‫שנקבע‬
‫בעלת‬
‫ממצה‬
‫ש ה כ י ל ו ‪10‬‬
‫ל י ט ר ל ר ק ה ל ‪ 5 -‬עד ‪7‬‬
‫יומיים‪.‬‬
‫ה ג ד ו ל של‬
‫תלות‬
‫זו‬
‫מפלוובקסריום‬
‫פלוובקטריום‪,‬‬
‫ה ו ס פ ה של ‪3‬‬
‫‪ 2‬מג׳‬
‫פוליםכריד‬
‫נפחי‬
‫פוליסכריד‬
‫הפנול‪-‬חמצה‬
‫מ כ מ ו ת של כ‬
‫גידול‬
‫ממנו‬
‫אתנול‬
‫נתקבלו‬
‫גפרתנית‪.‬‬
‫מ ל י ט ר של מ צ ע‬
‫מים‬
‫הורחקו‬
‫לתםנין‪,‬‬
‫מליסר‬
‫‪-‬‬
‫חמים‬
‫תאים‪-2‬‬
‫גרם‬
‫בצנטריפוגת‬
‫‪-‬‬
‫המשכית‪.‬‬
‫לקפסולות‬
‫ב ר כ ו ז י ם של ‪5-10$‬‬
‫‪ lag‬של‬
‫בשיטת‬
‫שנתקבלו‬
‫זרימה‬
‫הקפסולרי‬
‫נתקבלו ע״י‬
‫כ מ ו ת של ‪ 2-3‬מגי*‬
‫בחפוש אחר‬
‫ליטר‬
‫ממצע‬
‫בצנטריפוגה‪.‬‬
‫פלוובקטריום‬
‫‪- Sharpless‬‬
‫‪.‬‬
‫‪,‬‬
‫ו ה ד ג ר ד צ י ה של‬
‫הפוליסכריד‬
‫אקסטראצלולריים‬
‫החומר‬
‫של מ צ ע‬
‫‪6‬‬
‫הפוליסכריד‬
‫ובופר‬
‫בבופר‬
‫םודיום‬
‫בורס‬
‫ב ת מ ו נ ה מסי" ‪.4‬‬
‫חמרים‬
‫של ‪15‬‬
‫‪H‬‬
‫היצירה‬
‫שיטת הבדזד ו ה נ ק ו י של‬
‫אצטית‬
‫‪p‬‬
‫ה י צ י ר ה של‬
‫‪7-9‬‬
‫ה י י צ ו ר של‬
‫נעזרנו‬
‫‪H‬‬
‫שאופםימום‬
‫‪1‬־‪1‬קקבוע‬
‫הגדול‬
‫‪5.5-8.0‬‬
‫היצירה נע בין‬
‫תלולה‬
‫(‬
‫מעשר ב ‪1 $ -‬‬
‫ה ש פ ע ת ה ‪ pH -‬ב מ צ ע‬
‫‪.3.5-5.5‬‬
‫‪pH ~ 7‬״‬
‫נוזלי‬
‫סוכרוז )כשה‪-‬‬
‫ל‪.(7-‬‬
‫בקור‬
‫הפוליסכרידיות‪,‬‬
‫כמתאימה‪.‬‬
‫ל י ט ר מצע‬
‫החיידק‬
‫סטנדרטי‬
‫ימים‬
‫ב ט מ פ ר ט ו ר ה של‬
‫בתקופה‬
‫הלוגריתמית‬
‫נמצאה‬
‫נזלי‬
‫‪.C25°‬‬
‫גו‪-‬דל‬
‫החמצה‬
‫בבקבוקי‬
‫המעשר ב ‪1 $ -‬‬
‫בגדול‬
‫ע ק ב נ ו אחר‬
‫סריכלורו‪-‬‬
‫הבחנו‬
‫העכירות‪,‬‬
‫פלסטיק‬
‫ס ו כ ר ו ז ‪ ,‬באורח־‬
‫בתקופת‬
‫הצמיגות‪,‬‬
‫־ ‪- 36‬‬
‫תמונה‬
‫מם'‬
‫‪.4‬‬
‫השפעת‬
‫של‬
‫הטמפרטורה‬
‫הפוליםכריד‬
‫על‬
‫היצירה‬
‫המעטפתי‬
‫והזוגרדציה‬
‫מ פ ל ו ו בקטר י ו ם ‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫הופעת‬
‫משקע‬
‫)תהילת‬
‫בתוספת‬
‫התקופה‬
‫המשכית‬
‫‪10$‬‬
‫‪v/v‬‬
‫‪TCA‬‬
‫במשך‬
‫ב‪-‬‬
‫‪Sen-vail‬‬
‫‪-5$‬‬
‫של‬
‫הקפסולרי‬
‫שעות־‬
‫‪10‬‬
‫מהם‬
‫המימית‬
‫הושקע‬
‫המתקבלת‬
‫של‬
‫של‬
‫אתנול‬
‫בלתי‬
‫ברכוז‬
‫י‬
‫של‬
‫חמצת‬
‫חמץ‪.‬‬
‫א ת נ ו ל של‬
‫הורחק‪.‬‬
‫שתי‬
‫בנפחים‬
‫עורבבה‬
‫‪15‬‬
‫של‬
‫הכיל‬
‫נפח‬
‫זו‬
‫הושארה‬
‫דקות‬
‫דקות‬
‫רק‬
‫הוספנו‬
‫בחדר‬
‫הוספת‬
‫)‪5000‬‬
‫ס‪.‬ד‪,.‬‬
‫אתנול‬
‫‪ 9 6 $‬־־ כך‬
‫שעות‪.‬‬
‫והמשקע‬
‫לתסנין‬
‫ם‪.‬ד‪.‬‬
‫חוזר‬
‫צנטריפוגציה‬
‫צורפו‬
‫אתר‪.‬‬
‫‪TCA‬‬
‫וה‪-‬‬
‫מהתמיסה‬
‫המשקע‬
‫בחדר‬
‫שנתקבל‬
‫קור‪.‬‬
‫התמיסה‬
‫להרחקת עקבות‬
‫ערבוב‬
‫לכן‬
‫נפח‬
‫שעות‬
‫ם ‪ .‬ד ‪ . ( .‬המשקע‬
‫ע ר ב ו ב ‪1$‬‬
‫ל־‪16‬‬
‫מגנטי‬
‫למצוי‬
‫למשך שלש‬
‫פוליסכריד‪,‬‬
‫אתנול‬
‫תוך‬
‫קור‬
‫הוסף‬
‫תמיסת‬
‫ב‪5000-‬‬
‫ס‪.‬ד‪(.‬‬
‫תוך‬
‫מצוי‬
‫בוחש‬
‫אצסון‪.‬‬
‫כשעתיים‬
‫מגנטי‬
‫כ‪35$-‬‬
‫ש ו ו ה של‬
‫ב‪3000-‬‬
‫‪.‬‬
‫בבוחש‬
‫של‬
‫זרימה‬
‫נ פ ח י ם של‬
‫נערכה‬
‫)‪5000‬‬
‫המתקבל‬
‫מצע״‬
‫התמציות‬
‫נפחי‬
‫דקות‬
‫תקופת‬
‫דקות‬
‫נלקח‬
‫שווים‬
‫ועורבב‬
‫העליון‬
‫‪10‬‬
‫המצוי‬
‫בבוחש‬
‫לנוזל‬
‫‪72$‬‬
‫בסיום‬
‫‪15‬‬
‫בעזרת‬
‫המשקע‬
‫מגנטי‬
‫ולתמיסה‬
‫של‬
‫בעוד‬
‫חוזרות‬
‫הוספת ‪4‬‬
‫של‬
‫ע״י‬
‫הוספנו‬
‫‪20‬‬
‫תוך‬
‫הגדול‬
‫בצנטוייפוגת‬
‫לליטר‬
‫ערבוב‬
‫הוספת‬
‫אתנול‬
‫התמיסה‬
‫ע״י‬
‫שני‬
‫צנסריפוגציה‬
‫אתנול‪,‬‬
‫(‬
‫והמשקע‬
‫והתערובת‬
‫לתםנין‬
‫נעשה‬
‫‪.‬‬
‫צ נ ט ר י פ ו ג צ י ה של‬
‫של ‪•48$‬‬
‫צנםריפוגציה‬
‫ברבוז‬
‫‪(v/v‬‬
‫תאים‬
‫נשמר‬
‫‪T‬‬
‫שטיפות‬
‫מסים‪.‬‬
‫‪,96$‬‬
‫בסיום‬
‫‪C‬‬
‫ס‪.‬ד‪.‬‬
‫גרם‬
‫לחים‬
‫צנטריפוגציה‬
‫העליון‬
‫בסיום‬
‫צנטריפוגציה‪,‬׳‬
‫לחים‪,‬‬
‫נערכה‬
‫‪A‬‬
‫הפיגמנסציה‪.‬‬
‫התאים‬
‫תאים‬
‫הפוליסכריד‬
‫)‪10:1‬‬
‫נערכה‬
‫‪72$‬‬
‫שלש‬
‫הועברה‬
‫חמר‬
‫)‬
‫ב‪5000-‬‬
‫ע״י‬
‫במים‬
‫המחקר‪.‬‬
‫הנוזל‬
‫ב‪4/1,‬‬
‫דקות‬
‫הורחק‬
‫לנפח‬
‫‪37‬‬
‫נערכה‬
‫כ‪2-‬‬
‫ממסת‬
‫בסיום‬
‫‪.‬‬
‫שעות‬
‫הומם‬
‫ונתקבלו‬
‫בקור‪,‬‬
‫‪24‬‬
‫אתנול‬
‫הםטציונרית(‬
‫‪Shorpless‬‬
‫הפוליםכריך‬
‫ודרגת‬
‫‪-‬‬
‫נוספות‪,,‬‬
‫המואס שהתקבלד‪,‬‬
‫לא שםש‬
‫שנתקבלה‬
‫סודיום‬
‫לאחר‬
‫ה כ י ל את‬
‫והשהייה‬
‫אחד‬
‫אצטט‬
‫מכן‬
‫בהמשך‬
‫תמיסה‬
‫ו‪1$-‬‬
‫עשינו‬
‫החומר‬
‫למספר‬
‫השוקע‬
‫ימים‬
‫לא‬
‫בקור‬
‫גרמה‬
‫שנתקבלו‬
‫והכיל‬
‫שבשלב‬
‫הראשון‬
‫) ל‬
‫ו‬
‫מ‪60-‬‬
‫כ‪60$-‬‬
‫זה‬
‫הכיל‬
‫פ‬
‫להרחיק ע ״ י‬
‫ל ש ק י ע ת •זזופר!‬
‫ליטר מצע‬
‫פוליםכריד‪.‬‬
‫כ‪3-5$-‬‬
‫החפר‬
‫‪,(U.V.‬‬
‫טפול ב ‪-‬‬
‫‪RNase(10‬‬
‫‪NaCl‬‬
‫וביחס‬
‫סובסטרס‬
‫בתכשיר‬
‫שעבר‬
‫בקור‪.‬‬
‫לאחר מ כ ן‬
‫זה‬
‫השוקע עד ‪4 8 $‬‬
‫)בעיקר‬
‫דקות‬
‫אנזים‬
‫כ‪500-‬‬
‫חופר‬
‫גרעיניות לפי‬
‫וכ‪ 4-5$-‬אפר‬
‫י‬
‫הופקו‬
‫כ ז כ ו ר שקע‬
‫ה ו ר ח ק כל‬
‫חפצות‬
‫נוסף‪.‬‬
‫גידול‪,‬‬
‫מ‪ 120-‬ג ר ם ת א י‬
‫מגי* ח מ ר‬
‫ב‪72$-‬‬
‫אתנול‪,‬‬
‫אתנול‪.‬‬
‫הבליעה ב‪-‬‬
‫זרחן‬
‫ב ‪, 3 7 °‬‬
‫את‬
‫הופרדה‬
‫והתחתונה‬
‫ערכנו‬
‫לשתי‬
‫‪ -‬פזה‬
‫חמצות‬
‫שבסיומו‬
‫נאספה רק‬
‫פרקציונציה‬
‫מ‪ 100-‬מיליגרם‪,‬‬
‫דיאליזה‬
‫של‬
‫התמיסה‬
‫הופרדו‬
‫נוספת‬
‫השוקע‬
‫‪48‬‬
‫שכבות‪,‬‬
‫המזה‬
‫‪,‬‬
‫ה ו ס פ נ ו נ פ ח ש ו ה של‬
‫ברכיזים‬
‫שעות‬
‫‪10‬‬
‫תמיסה‬
‫והועברו‬
‫הפוליסכריד‬
‫ע ו ל י ם של‬
‫אלכוהול בין‬
‫מ י מ י ת בה‬
‫מזוקקים‬
‫החמר‬
‫טפול‬
‫שעות‬
‫הפנול‪,‬‬
‫מומם‬
‫‪-‬‬
‫בפן‪-‬‬
‫בפנול‬
‫כנ״ל‪,‬‬
‫המימית‬
‫אוספים‬
‫בנקוי‬
‫את‬
‫הנוסף‬
‫הפרקציונציה‬
‫בליופיליזר‪,‬‬
‫בה‬
‫הפוליסכריד‬
‫שהתרכז‬
‫בשכבה‬
‫כשאנו‬
‫ל‪.72$-‬‬
‫ויבוש‬
‫חוזר‬
‫המצוי‬
‫אתנול‪,‬‬
‫‪48‬‬
‫ט פ ו ל י ה ‪, RNase -‬‬
‫כנגד מים‬
‫דקות‬
‫תפיפ^ז‬
‫ב‪ 3000-‬ם ‪ .‬ד ‪.‬‬
‫ה מ י מ י ת י ח ד עם‬
‫מהפנול‪,‬‬
‫המימית‪.‬‬
‫ברכוזי‬
‫ולאחר‬
‫העליונה‬
‫ב‪0.1/^-‬‬
‫להרחקת ח ל ב ו ני ם ^‪.‬נ^לנו‬
‫‪RNase‬בפנול‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫חלבונים‬
‫הגרעין‬
‫‪C-pH7 . 4‬‬
‫צ נ ס ר י פ ו ג צ י ה של‬
‫פנולית‪.‬‬
‫הביניים‬
‫הפוליסכריד‬
‫פוליםכרידי‬
‫‪3‬‬
‫םים‪-‬פנול‪,‬‬
‫עבר‬
‫לאחר‬
‫‪U.V,‬‬
‫‪,‬‬
‫התמיסה‬
‫בליופיליזר‬
‫תכשיר‬
‫‪^8-30$.‬‬
‫וגפרית(‪.‬‬
‫‪. ( w / w 1/500‬‬
‫א י נ ק ו ב צ י ה עם‬
‫פלוובקטריום‬
‫שיובש‬
‫לחים‬
‫יצאנו‬
‫באתנול‪,‬‬
‫קבלנו‬
‫‪40‬‬
‫•יי‪-‬‬
‫פוליםכריד‬
‫מ ס ׳ ‪.5‬‬
‫המסיס‬
‫תכשיר‬
‫היטב‬
‫מנוקה‬
‫במים‪.‬‬
‫ז ה שמש‬
‫ה ת כ ו נ ו ת של‬
‫לבדיקות‬
‫הפוליסכריד‬
‫הבאות‪.‬‬
‫מסוכמות‬
‫בסבלה‬
‫מגי*‬
‫‪-‬‬
‫סבלה מם‪: 5 .‬‬
‫‪-‬‬
‫‪39‬‬
‫הרכב הפוליםכריז־ הםנוקה שהופק ממעטפת‬
‫‪ Flavobacterium sp.‬כשגלוקוז‪ ,‬םודיום‬
‫ה‪-‬‬
‫‪Bdvirle serum albumin‬‬
‫ריבונוקלאט ו‪-‬‬
‫מ ־ ‪ ^ .‬י ‪ -‬ד ־ ן ן ‪ .‬ו‬
‫משמשים‬
‫‪.‬״‪••.,‬‬
‫‪,,‬‬
‫‪ 11‬ו • • ו — • ‪ n - n‬ו ‪-‬‬
‫״^‪-‬‬
‫כססנדרסים‪.‬‬
‫‪v‬‬
‫ה ב ד י ק ה‬
‫•‬
‫ר ; ז י ג ׳‪:‬״•‬
‫••!•‪f‬‬
‫‪:‬‬
‫אחוזיםבתכולה‬
‫‪ —^|, ,‬ו‪ »ffWW'1*1‬וווו <‬
‫‪1.1111‬‬
‫\_‪i‬‬
‫ו• ‪•111‬‬
‫‪m‬‬
‫‪——-1‬‬
‫•ו•••••‬
‫^‪N2‬‬
‫‪HjSO‬‬
‫‪Park-Johnson‬‬
‫‪4 0 - 4 5‬‬
‫‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫‪95.5‬‬
‫סוכר כללי* לפי פנול‪-‬חנןצה גפךתנית‬
‫|• )סוכרים מחזרים בהידרוליזס‬
‫י‬
‫‪2‬‬
‫‪UisV‬‬
‫‪Lowry‬‬
‫‪2 .‬‬
‫*להוציא אמי נ ו סוכרים‪.‬‬
‫בהידרוליזה חםצית של פר קצי ת החלבון‬
‫‪ ofipw‬מראות על‪ ,‬סרוח‪ .‬ח ו ג ‪ «r‬ל חפצות האפ י נ י‬
‫**החמצות האמיניות שנתקבלו‬
‫_‪tt&ttNil$zer‬‬
‫והופרדו ב‪-‬‬
‫•';׳׳;^‪:‬־ ׳‪;-‬״׳‪^.:‬׳‪-i‬׳^‪v‬״‪":‬׳'‪•,‬‬
‫י‪-‬‬
‫לחלבונים ‪.‬׳‪..‬׳‪.‬‬
‫;‬
‫‪. 4‬‬
‫בדיקת‬
‫ה ה ו פ ו ג נ י ו ת‬
‫ה פ ו ל י ס כ ר י ד‬
‫‪. 1‬‬
‫ה פ נ ו ק ה‬
‫התכשיר‬
‫נ ב ח ן‬
‫המנוקד•‬
‫ל פ י ד ת‬
‫ה פ ו ל י ס כ ר י ד‬
‫של‬
‫ה ה ו פ ו ג נ י ו ת ש ב ו‬
‫ב ט כ נ י ק ו ת‬
‫ה ב א ו ת ‪:‬‬
‫א ו ל ס ר א צנ מ ר י פ ו נ ה‬
‫ב פ ב ח נ י‬
‫צ נטר י פ ו גה‬
‫נ ע ר כ ה‬
‫של‬
‫‪;1‬‬
‫ס ד י פ נ ם צ י ה‬
‫נ ת ק ב ל ו‬
‫א ק ס ט ר פ ו ל צ י ה‬
‫סדרת‬
‫ב ר כ ו ז י ם‬
‫‪ - $‬י ם‬
‫ל ר כ ו ז א פ ס ‪,‬‬
‫י ו ר ד י ם‬
‫) ק ב ו ע י‬
‫ב ו‬
‫ש ל‬
‫ה פ ו ל י ס כ ר י ד‬
‫ם ב ד ב ר ג‬
‫ק ב ו ץ‬
‫ב א ו ל ט ר א ‪-‬‬
‫‪. (Svedberg‬‬
‫ה ס ד י מ נ ם צ י ה‬
‫ח ו ש ב‬
‫מסדרה‬
‫ל ‪-‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫זו‬
‫~ ‪ 1 0‬א ‪3 . 8‬‬
‫=‬
‫‪SJQW‬‬
‫גסדרת‬
‫המרמז‬
‫של‬
‫על‬
‫עקומות‬
‫נוכחות‬
‫הפוליסכריד‬
‫המשקל‬
‫ונקבע‬
‫חומר‬
‫חושב‬
‫הנפחי‬
‫כ‪= 0.534-‬‬
‫הסדימנטציה‪,‬‬
‫השקיעה‬
‫)תמונה מם'‬
‫הומוגני‪.‬‬
‫מקדם‬
‫‪ V‬הנו‬
‫הדיפוסיה‬
‫פנםיונות‬
‫הדיפוסיה‬
‫הספציפי‬
‫) ‪ ( V‬של‬
‫נמוך‬
‫והמשקל‬
‫)‪(M‬‬
‫ונקבע‬
‫ל‪ ,200,000-‬ל פ י‬
‫קבוע‬
‫הגזים‬
‫‪(8.31X‬‬
‫‪ (5‬נ ת ן‬
‫במעט‬
‫הנפחי‬
‫הנוסחה‬
‫להבחין‬
‫ד פ ו ס י ה באו ל ט ר א צ נ מ ר י פ ו ג ה‬
‫‪7‬‬
‫כ‪10~ -‬א‪1.04‬‬
‫הפוליסכריד‬
‫מערכיםשל‬
‫הספציפי‬
‫‪.D‬‬
‫‪-‬‬
‫שנעשה‬
‫חושב‬
‫המשקל‬
‫‪R.T.S.‬‬
‫הבאה‪:‬‬
‫מקדם‬
‫מקדם‬
‫הדיפוםיה‬
‫נפחי‬
‫משקל‬
‫המשקל‬
‫‪.2‬‬
‫הרצה‬
‫‪-‬‬
‫‪S-‬‬
‫־ ‪V‬‬
‫המומס‬
‫הממם‬
‫‪g (0.99 -‬‬
‫(‬
‫א ל ק ס ר ו פ ו ר זה‬
‫‪,pH - 7‬‬
‫כשרכוז‬
‫הפולימר‬
‫בזרוע‬
‫ב­־‬
‫(‬
‫סבדברג‬
‫) צ פ י פ ו ת ( של‬
‫ב א ל ק ט ר ו פ ו ר זה ‪ .‬ח פ ש י ת‬
‫מרמז‬
‫=‬
‫‪D‬‬
‫ס פ צ י פ י של‬
‫הסגולי‬
‫‪..‬‬
‫‪M‬‬
‫‪7‬‬
‫ה א ב ס ו ל ו ט י ת ־ ‪T (293‬‬
‫סדימנסציה‬
‫המולקולרי‬
‫‪10 )R‬‬
‫‪-‬‬
‫ביחידות‬
‫בעזרת‬
‫פיקנומםר‬
‫פוליסכרידים‪ .‬מנתוני‬
‫)‪DlP?g‬‬
‫הטמפרטורה‬
‫בשיא אחד‬
‫בלבד‬
‫על‬
‫פולימר‬
‫בצעו‬
‫בבופר‬
‫‪0.05‬‬
‫הפוליסכריד הנר‬
‫ה י ו ר ד ת של‬
‫טעון‬
‫‪M veronal‬‬
‫‪.0.3$‬‬
‫המכשיר‪.‬‬
‫שלילית‪.‬‬
‫‪2 - 1 - 1‬‬
‫‪. cm . sec . v a l t‬‬
‫צ­‬
‫בתמונה מסי ‪6‬‬
‫השיא‬
‫מוביליות‬
‫‪56x10‬‬
‫״‬
‫ה י ח י ד הנע א ל‬
‫הפוליסכריד‬
‫מוצגת‬
‫הקוטב‪.‬‬
‫חושבה‬
‫תנועת‬
‫החיובי‪,‬‬
‫ ‪- 41‬‬‫תםונה מם'‬
‫‪.5‬‬
‫גלום עקומות הםדיםנטציה )מימין לשמאל( באולסדאצנםריפוגה‪,‬‬
‫של תכשיר אפיני של פוליםכריר מנוקה ממעםפת הפלו ובקסדיום‪,‬‬
‫ברכוזים ‪ II ) 0 . 2 $ , ( 1 ) 0 . 0 7 $‬שתי הרצות( ו ‪.(111 ) 0 . 3 $ -‬‬
‫בשרסום הצמוד מוצגים ערכי ה‪ S -‬כנגד הרכוז‪ ,‬ממנו חשבנו את‬
‫המדידות בוצעו במהירות‬
‫מקדם הםדימנסציה הנתון ברכוז אפם‪.‬‬
‫סנובית של ‪ 56,100‬בדקה‪ ,‬בזויות צלום של ‪ 5 0 °‬ב‪ |-‬ו‪ 65°-‬ב־־‪11‬‬
‫‪ , ( M 0 . 0 5‬ובמירווחי זמן של‬
‫ב‪pH-7.0)III -‬בבופרפוםפט ‪,‬‬
‫‪ 8‬דקות בין התמונות‪.‬‬
‫‪Concentration % of the polysaccharide‬‬
‫־‬
‫‪42‬‬
‫תמונה מם' ‪.6‬‬
‫‪+‬‬
‫גלוני עקומות הנדידה של תכשיר פוליםכריד מנוקה )‪(0.3$‬‬
‫מפל ו ו בקטר י ו ם‪ ,‬בזרוע היורדת‬
‫בבופר ורונל‬
‫‪(pH‬‬
‫לשמאל‪ ,‬לעבר הקטב החיובי‪.‬‬
‫של אלקםרופורזה חפשית‪.‬‬
‫‪0.05M‬‬
‫) ‪ 7 . 0‬ב נ ד י ד ה מימין‬
‫התמונות נלקחו בדקות ה‪,127-‬‬
‫ה‪ 198-‬וה‪) 243-‬מלמעלה למטה(‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪4 3‬‬
‫־‬
‫עקומת שקיעה ברכוזים עולים של אתנול‬
‫כשיטה נוספת לאפיון ההומוגניות של הפוליסכריד נעשה שמוש‬
‫בטכניקה שפותחה ע״י‪ , ( W i l h a m(117‬המנצלת את השוני של ^ ״ ס ו ת‬
‫פוליםכרידים‬
‫הנםוי נערך בתנאים המפורטים בעבודתו של‬
‫באתנול‪.‬‬
‫הפרקציונציה‬
‫וילהם‪ ,‬בו לא עלה רכוז הפוליסכריד על ‪ 2‬מגי* לממ״׳ק‪.‬‬
‫באתנול הביאה לשקיעה של ‪ 95$‬מהפוליםכריד בין ‪ 66-75$‬אתנול‪.‬‬
‫‪.4 .‬‬
‫כרומסוגרפיה על עמודת ספדקס‬
‫‪ 1‬סמ״ק של תמיסה מיסית שהכילה ןייפג׳ פוליםכריד הועלתה על‬
‫מודת ספדקס ‪-50‬‬
‫בנוני ‪ 10x1G‬סמי(‪.‬‬
‫)‬
‫של ‪ 2‬סמ״ק נאספות מכל מבחנה‪,‬‬
‫‪ 1 -‬סמ״ק נלקחו‬
‫השטיפה בוצעה במים‪,‬‬
‫במהירות של‬
‫לבדיקת פנול‪-‬חמצה גפרתנית‪.‬‬
‫‪ 0.4‬סמ״ק לדקה‪.‬‬
‫כשפרקציות‬
‫דוגמאות של‬
‫ההפרדה המוצגת בתמונה מסי ‪7‬‬
‫מצביעה על שיא אחד בלבד‪ ,‬שמקומו זהה למקים יציאת הדכםטראן‪-‬כחול‬
‫* על אותה עמודה‪ ,‬פרוש הדבר שהפוליסכריד יוצא עם נפח הפזה הנוזלית‪-‬‬
‫‪i‬‬
‫‪ , ( e x c l u d e d v o l u m e‬יכי מ ש ק פ י ו המולקולריי גדול מ‪.50000-‬‬
‫הנעה )‬
‫תוצאות זהות הושגו עם כמויות גדולות יותר )עד ‪ 20‬מגי( של פיליםכריד‪.‬‬
‫הפרדה של ‪ 1‬סמ"ק תמיסה מימית שהכילה ‪ 1‬מגי פוליסכריד‪,‬‬
‫‪ G -200‬גם‬
‫)‪10x1‬‬
‫ס‬
‫מ‬
‫י‬
‫‪.‬‬
‫תמונהמיס()‬
‫‪8‬‬
‫(‬
‫‪.‬‬
‫בוצעה'גם‬
‫בתמונה מם' ‪8‬‬
‫מוצגת כמו כן‪ ,‬ההפרדה של דכסםראן‪-‬כחי ל‪ ,‬המקדים ביציאתו את הפיליםכריד‬
‫מפלו ובקםרי ום ‪,‬ממצא‬
‫המאשר שהפוליםכריד בעל משקל מילקילרי נמוך‬
‫)בסביבות ה‪ (200,000-‬מהמשקל המולקולרי של דכססריאן‪-‬כחול‪ ,‬העשוי‬
‫ל‪.275,000-‬‬
‫להגיע‬
‫תוצאות ניסוי זה מעידות כי הפוליסכריד הוא כנראה פולידיספרםי‬
‫)למרות שבבדיקות אחרות נראה היה‪,‬כי אין הוא כזה(‪.‬‬
‫‪- 44 -‬‬
‫מסי‬
‫תמונה‬
‫‪.7‬‬
‫‪—r‬ו—ו—ו—ו—ו—ו—ו—ו—ו‬
‫‪4‬‬
‫‪6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪10‬‬
‫)‪Tube No. (2m.l/tube‬‬
‫כרומםוגרפיה‬
‫קטריום‬
‫‪1‬־‬
‫ע מ ו ד ת ספדקמ‬
‫‪50‬על‬
‫להפרדה‬
‫מים‬
‫‪2‬‬
‫של‬
‫הפוליסכריד‬
‫תכשיר‬
‫‪,‬‬
‫הושמה‬
‫מזוקקים‪.‬‬
‫נעשתה‬
‫םם״ק‪.‬‬
‫סךכר‪-‬כללי‬
‫השטיפה‬
‫ד ו ג מ א של ‪1‬‬
‫בשיטת‬
‫)‪G‬‬
‫םמ״ק‬
‫הפנול‪.‬‬
‫פוליסכריד‪,‬‬
‫במים‪,‬‬
‫סכל‬
‫‪2‬‬
‫המנוקה‬
‫‪10x‬‬
‫כ מ ו ת של ‪ 1‬מגי*‬
‫סמי(‪.‬‬
‫המומס‬
‫כסנאספות‬
‫פרקציה‬
‫‪0‬‬
‫נלקחה‬
‫ב‪1-‬‬
‫םמ״ק‬
‫פ ר ק צ י ו ת של‬
‫לבדיקת‬
‫‪-‬‬
‫‪45‬‬
‫תמונה מם' ‪.8‬‬
‫) ‪Tube No. (I m l / t u b e‬‬
‫כרומטוגרפיה של תכשיר הפוליםכריד המנוקד‪.‬‬
‫לוובקטריום‬
‫על עמודת םפדקם‬
‫•‬
‫‪:‬‬
‫• ‪) G-200‬גם•(‬
‫להפרדה הושמה כמות של ‪ 1‬פג׳ פוליםכריד‪ ,‬המומס‬
‫מים מזוקקים‪.‬‬
‫‪ 1‬םמ״ק‪.‬‬
‫הפנול‪.‬‬
‫ב‪1-‬‬
‫)‪10x1‬‬
‫סמי(‪.‬‬
‫ב‪ 1-‬םמ״ק‬
‫השטיפה נעשתה במים‪ ,‬כשנאםפות פרקציות של‬
‫כל הפרקציה נלקחה לבדיקת םוכר‪-‬כללי בשיטת‬
‫בהשואה נלקחה דוגמא של ‪ 1‬מגי• דכםטדאץ‪-‬כחול‬
‫םמ״ק מים‪ .‬ההפרדה של הפוליסכריד מפלוובקסריום‬
‫מוצגת בקו המלא‪ ,‬והדכססראן‪-‬כחול במקוזקו‪.‬‬
‫־‬
‫הכימי‬
‫‪.5‬‬
‫ההרכב‬
‫א ‪.‬‬
‫המרכיבים‬
‫לאחר‬
‫של‬
‫הידרוליזה‬
‫סםפרסורה‬
‫וזמן‪,‬‬
‫משתחררים‬
‫מהפוליסכריד‬
‫למשך‬
‫לסמ״ק‬
‫משקע‬
‫מים‬
‫נמצא‬
‫שעות‪.‬‬
‫םכרידים‪.‬‬
‫חמצה‪.‬‬
‫בתנאי‬
‫התסנינים‬
‫מם'‪.1‬‬
‫תוצאות‬
‫בתמונה‬
‫מסי ‪9‬‬
‫הנדידה‬
‫מוצגת‬
‫בו‬
‫נקבעו‬
‫אלה‬
‫הורחק‬
‫ופי‬
‫ע״י‬
‫סנון‬
‫בכרופטוגרפית‬
‫בברור‬
‫כתמים‬
‫נויר‬
‫של‬
‫^‪, BaCO‬‬
‫יצירת‬
‫כמות‬
‫תוך‬
‫של‬
‫קטנה‬
‫בליופיליזר‪.‬‬
‫‪ A‬ו־ ‪ B‬פסוכסות‬
‫אפיני‪,‬‬
‫הסוכרים‬
‫המונו־‬
‫מגי*‬
‫יורדת‬
‫הידרוליזט‬
‫ב‪-‬‬
‫פוליסכריד‬
‫ע״י‬
‫ויובשו‬
‫‪C100°‬‬
‫ללמוד‬
‫‪10-25‬‬
‫אבקת‬
‫ונשסף‬
‫מוזגו‬
‫של‬
‫^‪HgSO‬‬
‫של‬
‫רכוזים‪,‬‬
‫שי‪-‬טו;‪ .‬פ ר ק ‪ -‬ג ' ו נ ס ו ן‬
‫ההידרוליזה‬
‫כמות‬
‫ממיסים‬
‫לפי‬
‫שלא‪21‬‬
‫נוטרל‬
‫השטיפה‬
‫כרומטוגרמה‬
‫נראים‬
‫הושמה‬
‫שורת חומצות‪,‬‬
‫מחזרים‬
‫כתנאי‬
‫ע״י‬
‫במערכות‬
‫נבדקו‬
‫סוכרים‬
‫שנתקבל‬
‫זוהו‬
‫בהם‬
‫הידרוליזה‬
‫אלו‬
‫המשקע‬
‫פההידרוליזט‬
‫ממיסים‬
‫מכסימום‬
‫ההידרוליזס‬
‫רותחים‪.‬‬
‫‪,A‬‬
‫המעטפתי‬
‫מוקדמים‬
‫הידרוליזה‬
‫^‪. BaSO‬‬
‫הסוכרים‬
‫כי‬
‫תנאים‬
‫בתנאי‬
‫של‬
‫מפליוגקסריום‬
‫ה מ ו נ ו <‪ 8‬כ ד י ר י י ם‬
‫נסויי‬
‫כ‪4-‬‬
‫‪46‬‬
‫הפוליסבריד‬
‫‪-‬‬
‫על‬
‫נייר‬
‫בטבלה‬
‫שנדד‬
‫וטמן‬
‫מם'‪.6‬‬
‫במערכת‬
‫את‬
‫העקר י ים;‪::.‬חמרכיבים‬
‫הפוליםכריד‪.‬‬
‫לשם‬
‫זהוי‬
‫פהפוליסכריד‬
‫ואפיון‬
‫בכמויות‬
‫נוסף‬
‫של‬
‫של‬
‫המרכיבים‬
‫מיליגרמים‪.‬‬
‫המו נ ו סכר יד י י ם‬
‫של‬
‫מכמות‬
‫‪2‬‬
‫ברם‬
‫הוכנו‬
‫הסוכרים‬
‫פוליםכריד‬
‫*‬
‫קבלנו‬
‫מ‪2-‬‬
‫עד‬
‫בכרוםטוגרפיה‬
‫מיצוי‬
‫הפסים‬
‫הםרכיבים‬
‫המוקדמים‪.‬‬
‫גבישיות‪,‬‬
‫‪^40‬מיליגרם‬
‫מכל‬
‫פריפרסיבית‬
‫של‬
‫בעודף‬
‫הסוכריים‬
‫מים‪,‬‬
‫הריאקציות‬
‫נדידה‬
‫כללו‬
‫המרכיבים‪.‬‬
‫ההידרוליזסים‬
‫סנון‬
‫הבודדים‬
‫סוכר‬
‫מששת‬
‫התמיסה‬
‫בוצעו‬
‫אלקטר ופ ו ר ט י ת ‪,‬‬
‫ויבושה‬
‫ריאקציות‬
‫ריאקציות‬
‫על‬
‫צבע‪,‬‬
‫ריאקציות‬
‫כל‬
‫ניירות‬
‫זאת‬
‫וסמן‬
‫מם'‬
‫בליופיליזר‪.‬‬
‫ספציפיות‬
‫נ ק ו ד ו ת הותוך‬
‫אנזימםיות‬
‫על‬
‫לאמות‬
‫של‬
‫ומדידת‬
‫״‬
‫‪3‬‬
‫י‬
‫ששת‬
‫הממצןןים‬
‫נגזרות‬
‫הסבוב‬
‫האופטי‪.‬‬
‫־ ‪- 47‬‬
‫‪:6‬‬
‫טבלה מ ם ‪.‬‬
‫הנדידה‬
‫ערכי‬
‫המרכיבים‬
‫‪( R^jy‬‬
‫העקריים‬
‫בהידרוליזט‬
‫מ‪-‬‬
‫)‬
‫(‬
‫של‬
‫המונוםכרידים‬
‫בכרוםםוגרפית‬
‫ח מ צ י של‬
‫הנייר‪,‬‬
‫)ששת‬
‫המתקבלים‬
‫הפוליסכריד ‪.‬‬
‫‪.Flavobacterium sp.‬‬
‫מ?נר כ ת מ מ ס י ם ‪A‬‬
‫ממיסים‬
‫מערכת‬
‫‪B‬‬
‫•י‬
‫‪i .‬‬
‫סוכר‬
‫רימגו‪-‬ז‬
‫סוכר‬
‫רי ב ו ז‬
‫‪3.11‬‬
‫‪3.14‬‬
‫‪2.85‬‬
‫‪2.25‬‬
‫‪1.63‬‬
‫‪1. 63‬‬
‫‪1.25‬‬
‫‪1.25‬‬
‫‪1.00‬‬
‫‪1.00‬‬
‫‪0. 37‬‬
‫‪0.37‬‬
‫‪2.00‬‬
‫‪2.02‬‬
‫‪1.72‬‬
‫‪1.72‬‬
‫‪1.55‬‬
‫‪1.55‬‬
‫‪1.11‬‬
‫‪1.11‬‬
‫‪0.99‬‬
‫‪1.00‬‬
‫‪0.70‬‬
‫‪0.72‬‬
‫‪II‬‬
‫‪III‬‬
‫סוכר‬
‫קס יל ו ז‬
‫‪IV‬‬
‫סוכך‬
‫מנו ז‬
‫‪V‬‬
‫סוכר‬
‫גלוקו ז‬
‫‪VI‬‬
‫סוכר‬
‫גלוקורונית‬
‫חמצה‬
‫~‪:‬‬
‫י׳‬
‫י‬
‫רווינו ז‬
‫ז'‬
‫‪v‬‬
‫ז‬
‫על‬
‫ונבדק‬
‫ס ד ר ה של‬
‫ספקטרום‬
‫סוכרים‬
‫ה ב ל י ע ה של‬
‫ה‪-6-‬דזאוכסי‪-‬הכסוזות‬
‫בתמונה‬
‫מסי* ‪10‬‬
‫מוצג‬
‫פרסו ז‪,‬‬
‫רמנוז‬
‫והסוכר‬
‫אפיון‬
‫נוסף ע״י‬
‫ל־־‪1‬ן^‪, 427‬‬
‫שהנו‬
‫ריאקצית‬
‫בצעה‬
‫הצבעים‬
‫מצטיינות‬
‫ספקטרום‬
‫שנתקבלו‬
‫בשיא חד‬
‫ה ב ל י ע ה של‬
‫םפלוובקטריום‬
‫ספקטרום‬
‫ח י ו ב י רק‬
‫בליעה‬
‫זה‬
‫ב מ ק ר ה של‬
‫דישה‬
‫•"•'־‪ 4‬־‪-‬‬
‫בתחום‬
‫הני*‪#‬ה ב י ן‬
‫)מכסימום‬
‫גלוקוז‪,‬‬
‫הנחשד‬
‫נעשה‬
‫ל‪6-‬־־דז א ו כס י^הכסוז ו ת‬
‫בליעה(‬
‫ב ‪ 4 -‬ן ו ז ו ‪. 396‬‬
‫‪2‬־־ד ז א ו כ ס י ‪ -‬ר י ב ו ז ‪,‬‬
‫כרמנוז‪,‬‬
‫בחשוב‬
‫‪.m|j.300-450‬‬
‫בריאקצית‬
‫דישה‪.‬‬
‫ה ה פ ר ש ב י ן ‪396mp‬‬
‫‪-6‬דזאוכם י‪-‬הכמ־זות )ראה‬
‫ת מ ו נ ה מ ס ׳ ‪.(10‬‬
‫‪-‬‬
‫‪48‬‬
‫תמונה סם' ‪.9‬‬
‫?‬
‫•‪#‬‬
‫‪Rhom-‬‬
‫—‪Rib‬‬
‫—•‪xy‬‬
‫‪Mon‬‬‫—‪Glu‬‬
‫‪Glu.o.‬‬
‫‪I‬‬
‫‪I‬‬
‫‪8‬‬
‫‪A‬‬
‫‪I‬‬
‫‪Ft,‬‬
‫‪I‬‬
‫‪I‬‬
‫‪B‬‬
‫‪A‬‬
‫כרוםטוגרמה של הידר ולי ז ‪ • 0‬וזימצי של הפוליםכריד‬
‫ום ) ‪ -100°C'0 2 SH‬שעתייםב‪H,‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫שהורץ‬
‫(‬
‫בברומסוגרפית הנייר במערכת מפיסים‬
‫‪,‬‬
‫‪ ,A‬ופותח‬
‫^‪ - A . AgNOg-‬תערבת סמנים המכילה גלוקוז‪ ,‬מנוז‬
‫ורמנוז‪.‬‬
‫‪.- B‬תערבת סמנים המכילה חמצה גלוקורונית‬
‫ק ס י ל ו ז וריבוז‪.‬‬
‫‪- 49 -‬‬
‫תמונה מם' ‪.10‬‬
‫‪0.6‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪0.4‬‬
‫‪Flf Rhomnose‬‬
‫‪0.3‬‬
‫‪Porotose‬‬
‫‪Fast running‬‬
‫‪sugor from Fl,‬‬
‫‪Rhomnose‬‬
‫‪_2-Deoxy ribose‬‬
‫‪500‬‬
‫קטרום בליעה בתחום הנראה )‬
‫שהתפתחו‬
‫‪450‬‬
‫‪0.1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪Glucose‬‬
‫‪350‬‬
‫‪400‬‬
‫‪y‬‬
‫‪350-500‬‬
‫‪0.2‬‬
‫‪m‬‬
‫(‬
‫‪ ,‬של הגבעים‬
‫בהגבת סוכרים בריאקגית דישה ל‪-6-‬דזאוכםי הכםוזות‪.‬‬
‫מכסימום בליעה ב‪-‬‬
‫‪4‬ןוזו‬
‫‪ 396‬מ‬
‫א פ י‬
‫ז את ה‪6-‬דזאוכםי‪-‬הכםוזות‪.‬‬
‫‪Rhamnose‬־‪ Fl‬הסוכר שזוהה כרמנוז מהפוליםכריד של‬
‫פלו ו בקטר יום‪.‬‬
‫־ ‪ 50‬־‬
‫הכנת‬
‫פיקציה‬
‫הממם‬
‫נ ג ז ר ת של‬
‫בתמיסת‬
‫הורחק‬
‫נקודת‬
‫מסחרי‬
‫גרמות‬
‫ח ה ת ו ך של‬
‫קםילוז‬
‫ממיסים‬
‫שפותחו‬
‫החמר*ם‬
‫כפי‬
‫ה י ת ה זהה‬
‫החמר‬
‫לןןתיל‬
‫תוך‬
‫ר פ ל ק ס של שש‬
‫שעות‪.‬‬
‫ג ב ו ש מחדש‬
‫במתנול‪.‬‬
‫המתקבל עבר‬
‫רמנוזיד‬
‫התערבת היתה‬
‫ע״י־י‬
‫ם‪.-1-‬רמנוז‬
‫שנתקבל‬
‫זהה‪.‬‬
‫וקס י ל ו ז‬
‫במערכות‬
‫‪,(108‬‬
‫ש ה כ י ל ה ‪, ( H C I(1182$‬‬
‫‪,c09°I‬‬
‫הפנטוזות‬
‫שני‬
‫המתיל‪!. -‬י‪-‬רמנוזיד‬
‫זיקוקי בוקואום‪.‬‬
‫ונקודת‬
‫}‬
‫ריבו ז‬
‫מתןול‬
‫ע״י‬
‫ההתוך‬
‫רמנוז‪,‬‬
‫בצעה‬
‫גליקוזידי־‬
‫נתנו‬
‫וריבוז‬
‫שזוהו‬
‫‪ A‬ו ־ ‪,6‬נצבעובצבע‬
‫באנןלין‬
‫פטלט‪.‬‬
‫ב ל י ע ה עם ש י א‬
‫פנטוזות‬
‫ש נ מ צ א גם עם‬
‫בערכי‬
‫אדום‬
‫האפיני‬
‫‪..‬במו רכן נבדקו‬
‫ב‪-‬‬
‫בכרומםונרפית‬
‫לפנטוזות‪,‬‬
‫בכרומסו‪-‬‬
‫הפנסוזות בדיאקצית אורצינול‬
‫‪mp‬‬
‫‪520‬‬
‫םסחריוןז‪,‬‬
‫נדידה‬
‫הנייר‬
‫ה מ א פ י ן את‬
‫ב‪-‬ם‪-‬קםילוז ו ב ‪ -‬ס ‪-‬‬
‫הפנטוזות‪,‬‬
‫ויבוז‪.‬‬
‫‪,‬ם נ ו ז‬
‫‪a‬‬
‫‪25‬‬
‫למנוז‬
‫הזהה‬
‫שבודד‬
‫עם‬
‫זה של‬
‫‪-P - N‬ניסרופניל‬
‫לפנוז‪,‬‬
‫ע ״ י פרה‬
‫של ‪10‬‬
‫בםתנול‪.‬‬
‫דקות‬
‫נ ק ו ד ת ההתוך‬
‫שלהם‬
‫גליקי‬
‫ס‪-‬מנוז‬
‫מ ס ן ז ר י )‪.(118‬‬
‫ס ־ מ נ ו ‪ -‬פ י ר נ ו ז ילאמי ן‬
‫ניסרו‬
‫וסנון‬
‫המסחרי ‪,216°C‬‬
‫מ ה נ י י ר היה‬
‫סיבוב‬
‫אופטי‬
‫בעוד‬
‫היתה‬
‫אנילין‪,‬‬
‫התמיסה חמה‪.‬‬
‫נגזרת‬
‫נתקבלה‬
‫בתמיסת‬
‫מתנול‬
‫ס ו כ ר י ת של‬
‫ב ט פ ו ל של‬
‫חמצה‬
‫הגבישים‬
‫‪l4°c‬בדומה‬
‫‪,2‬‬
‫בספרות‬
‫בשווי‬
‫משקל של ‪1 4 . 2 ' -‬‬
‫‪,fajp‬‬
‫הסוכר‬
‫החשוד‬
‫מ ל ח י ת )‪,(119‬‬
‫שנתקבלו‬
‫למוצר‬
‫גובשו‬
‫מ‪-‬‬
‫רפלקס‬
‫מחדש‬
‫ס‪-‬מנוז‬
‫‪.216-219°C‬‬
‫ז‬
‫הגלוקוז‬
‫)ריאגנט‬
‫בריאקציה‬
‫שבודד‬
‫מהנייר‬
‫הגיב‬
‫גלוקוסטס(‪,‬‬
‫בתגובה‬
‫ס ג ו ל י ת זהה‬
‫א נ ז י מ ס י ת עם‬
‫ל־־ס‪-‬גלוקוז‬
‫גלוקוז‪-‬אוקםיד ז‬
‫מסחרי‪.‬‬
‫נגזרת‬
‫־ ‪ 51‬־‬
‫מסחרי‪,‬‬
‫של‬
‫‪N‬‬
‫זה‬
‫וגובשה‬
‫בספרות‬
‫‪ - P‬נ י סר ו פ נ י ל‬
‫‪-‬‬
‫בםתנול‪,‬‬
‫היתד‪.‬‬
‫הערך‬
‫חמצה‬
‫ס־‪-‬גל וק ו ‪ -‬פ יר נ ו ז ילאמ י ן‬
‫בעלת‬
‫נקודת‬
‫(‬
‫התוך‬
‫)‪,(119‬‬
‫של‬
‫שהוכנה‬
‫זהר‪,.‬‬
‫‪,C184°‬‬
‫מסוכר‬
‫לנגזרת‬
‫‪. ( C 1 8 3 - 1 8 4 ° 1 1 9‬‬
‫גלוקורונית‬
‫הסו‪:‬כר‬
‫כחמצה‬
‫פהפוליסכריד‬
‫גלוקורונית‪,‬‬
‫ה פ ל ו וי ב ק מ ר י ו ם‬
‫של‬
‫והתאפין‬
‫הורוד‬
‫בצבעו‬
‫שזוהה‬
‫בפתוח‬
‫בכרופטוגרפית‬
‫אנילין‬
‫עם‬
‫הנייר‬
‫פטלט‪,‬‬
‫‪i‬‬
‫•י‪.‬‬
‫אופיין‬
‫בנדידתו‬
‫אף‬
‫האלקסרופורזה‬
‫‪25‬‬
‫דקות‬
‫דישה‬
‫בליעה‪,‬‬
‫הסוכר‬
‫של‬
‫האחד‬
‫הנחשד‬
‫המסחרית‪,‬‬
‫והיה‬
‫את‬
‫צבע‬
‫ההבחנה‬
‫של‬
‫הראתה‬
‫לחםצה‬
‫גלוקורונית‬
‫מהמוכר‬
‫אצטית‬
‫גלציאלית‬
‫החשוד‬
‫חפצה‬
‫עם‬
‫פירידין‬
‫בין‬
‫קטנה‬
‫מהמצה‬
‫‪:‬‬
‫אצסית‬
‫חמצה‬
‫מים‪,‬‬
‫‪:‬‬
‫עם‬
‫בין‬
‫חומצה‬
‫ב־־גןוח ‪, 4 9 6‬‬
‫הגיב‬
‫וחמצה‬
‫אורוניות‬
‫סיוגליקולית‬
‫שונות‪.‬‬
‫גלוקורונית‬
‫והשני‬
‫באופן‬
‫בעצמה‬
‫זהה‬
‫בבחינת‬
‫נבחין‬
‫חזקה‬
‫לחמצה‬
‫לפי‬
‫בשני‬
‫ב‪4-‬ןוח‪.375‬‬
‫הגלוקורונית‬
‫גלקסורונית‪.‬‬
‫נוספות‬
‫בין‬
‫גפרתנית‬
‫חפצות‬
‫המתפתח‬
‫בשיטת‬
‫הקרבזול‬
‫ע צ ס ו ת המליעה‬
‫החמצות‬
‫‪,1.35‬חמצה‬
‫‪. 8 0 °‬‬
‫עם‬
‫גלוקורונית‬
‫והיחסים‬
‫יחס‬
‫ב־‬
‫בעצמה‬
‫שונה‬
‫‪( H o f f m a n (106‬‬
‫הבחנה‬
‫הצבע‬
‫בחומצה‬
‫ריאקציות‬
‫מאפשרים‬
‫אורוניות‬
‫מאפשרת‬
‫הבליעה‬
‫בופר‬
‫ג ל ו ק ו ר ו נ י ת מסחרית‪.‬‬
‫וולט‪.‬‬
‫חםצות‬
‫)‪,(105‬‬
‫ספקטרום‬
‫שיאי‬
‫נערכה‬
‫ב‪3,000-‬‬
‫הגבת‬
‫באלקטר ופ ור זה‪,‬‬
‫ב־־|‪|-‬ק‪,6.5‬‬
‫בדומה‬
‫לחמצה‬
‫י‬
‫ובשיטת‬
‫האופטית בשתי‬
‫האורוניות‪.‬‬
‫גלקטורונית‬
‫מסחרית‬
‫האורצינול‬
‫השיטות‬
‫החמצה‬
‫‪, 0 . 6 -‬‬
‫לפי‬
‫)קרב זול ב י ח ס‬
‫הגלוקורונית‬
‫והסוכר‬
‫לאורצינול(‬
‫המסחרית‬
‫החשוד‬
‫‪.1.27‬‬
‫לחמצה‬
‫גלוקורוניית‬
‫‪ C‬ה ל ק ט ו ן‬
‫נתקבל‬
‫זוהה‬
‫לקטון‬
‫בטפול‬
‫בכרופטוגרפית‬
‫בחמצה‬
‫הנייר‬
‫במערכת‬
‫־‬
‫ממיסים‬
‫)‬
‫‪u‬‬
‫ב‪.‬‬
‫‪G‬‬
‫‪l‬‬
‫‪ A‬כבעל‬
‫זהה‬
‫נדידה‬
‫מרכיבים‬
‫סוכריים‬
‫המהיר‬
‫המופיעים‬
‫•‬
‫‪ ,‬א ו ‪15 .‬‬
‫בעל‬
‫חמצה‬
‫בנדידתו‬
‫דקות‬
‫נ‪-‬דידה‬
‫‪o‬‬
‫ב‪-‬‬
‫בכמויות‬
‫מ ת ו נ ה של‬
‫‪HjSO‬‬
‫מהירה‬
‫בפולימכריד‬
‫זעירות‬
‫מהרמנוז‬
‫‪H‬בתנאיה י ד ר ו ל י ז ה ח ו מ צ י ת‬
‫ב‬
‫מ ס ח ר י של‬
‫גלוקורונית‬
‫׳ ‪ R‬־ ‪. ( 1 . 8 7‬‬
‫סוכר‬
‫‪C‬‬
‫‪52‬‬
‫ללקסון‬
‫‪-‬‬
‫^‬
‫מהרמנוז‪,‬‬
‫‪1.08‬‬
‫הפוליםכריד‬
‫‪1‬‬
‫=‬
‫י‬
‫‪N‬‬
‫‪R.^^.‬‬
‫‪N‬‬
‫‪ ,‬ה ו פ י ע כתם‪ .‬מ ח ז ר‬
‫במערכת‬
‫‪,A‬‬
‫ממיסים‬
‫ו‪1.17-‬‬
‫‪v‬‬
‫‪.‬‬
‫‪B‬‬
‫במערכת‬
‫העולה‬
‫נדידה‪,‬‬
‫הנייר‪A‬‬
‫גרם‬
‫על‬
‫ו‪-‬‬
‫ז ו של‬
‫במעקב אחר‬
‫‪N‬‬
‫ב‪100°0‬‬
‫הסוכרים‬
‫רגילים‬
‫סוכר‬
‫השתחררות‬
‫בזמנים‬
‫ב‬
‫י‬
‫הפשתחרר‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪2‬‬
‫‪-‬‬
‫‪15‬‬
‫מסי*‬
‫‪°‬‬
‫‪0‬‬
‫להכנה‬
‫פ ר פ ר ט י ב י ת של‬
‫שנעשתה‬
‫הידרוליזה‬
‫דקות‬
‫מםרית‬
‫ב‪.(C100°‬‬
‫נדידה‬
‫ה‬
‫י‬
‫ד‬
‫הסוכר‬
‫מהיר‬
‫מהיר‬
‫מ ס ב י ר ה את א י‬
‫‪0‬‬
‫הסוכר‬
‫‪1‬‬
‫״‬
‫מהיר‬
‫חמצית‪.‬מתונה‬
‫בתנאי‬
‫ר‬
‫דזאוכסי‬
‫ו‬
‫?‬
‫ו‬
‫י‬
‫ז‬
‫ה‬
‫הידרוליזה‬
‫ש‬
‫^‬
‫התוצאות‬
‫נדידה‬
‫הנדידה‬
‫המצגת‬
‫הרפנוז(‬
‫חיידקים‬
‫סוכרים‪.‬‬
‫זה‪,‬‬
‫לשעתיים‪ ,‬נתקבלו‬
‫בכרומסוגרמה‬
‫ז ה ל ה י ד ר ו ל י זה;• ח מ צ י ת‬
‫לו‬
‫מהיר‬
‫סוכר‬
‫‪.11‬‬
‫רגישות‬
‫בברור‬
‫שששעות‪CH‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫פוליםכריד‬
‫ז‬
‫בתמונה‬
‫נראית‬
‫)זאיזוםרים‬
‫‪100°C‬ובתנאי‬
‫דקות‬
‫כרומסוגרפית‬
‫ה כ ם ו ז ו ת מ ל י פ ו פ ו ל י ם כ ר י ד י ם של‬
‫סוכר‬
‫^‪HjSO‬‬
‫ש‬
‫ה מ ם י ז ם י ם של‬
‫ס ר י ו ז ו ת ר מ ו צ ד י‪ ,‬ד ג ר ד צ י ה ש ל‬
‫‪0.01‬‬
‫בכרומטוגרפה‬
‫במערכות‬
‫‪ - 6‬ד ז א ו כס י ‪ -‬ה כ ס ו ז ו ת ‪,‬‬
‫סםרוזות‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫הרמנוז‬
‫‪B:6,3‬ד י ד ז א ו כ ס י‬
‫שליליים‪,‬‬
‫פנסוזות‪,‬‬
‫ממיסים‬
‫זה‪,‬‬
‫להרס‬
‫בתפונה‬
‫הופעתו‬
‫‪1NH‬‬
‫‪S‬‬
‫המוצגות‬
‫הוא‬
‫ראשוץ‬
‫במנאי‬
‫‪.11‬‬
‫‪2 ^4‬‬
‫הידרוליזה‬
‫רגישותו‬
‫בתנאי‬
‫של‬
‫ההידרוליזה‬
‫‪.‬‬
‫הנדידה‬
‫השתמשנו‬
‫ב‪3-‬‬
‫‪N)HjSO^0.01‬‬
‫גרם‬
‫‪,‬‬
‫‬‫תמונה‬
‫‪00‬‬
‫‪r‬‬
‫‪53‬‬
‫־‬
‫‪.11‬‬
‫הפוליסכריד‬
‫כ ר ו מ ס ו ג ר מ ה של ה י ד ר ו ל י ז ם י ם ח ם צ י י ם של‬
‫‪N-H2SO40.01‬‬
‫הידרוליזה מתונה ב‬
‫מ פ ל ו ^ ב ק ס ר י ו ם‪.‬‬
‫) ‪ 60 , ( 1‬ד ק ו ת ) ‪( 2‬‬
‫ל ת ק ו פ ה ש ל ‪ 15 :‬ד ק ו ת‬
‫‪C‬‬
‫‪100‬‬
‫ב‪-‬‬
‫ב ‪C100° -‬‬
‫‪H2SO4‬‬
‫ה י ד ר ו ל י ז ה של ‪1 N‬‬
‫‪.()3‬‬
‫דקות‬
‫)‪ (5‬ו ־ ‪ 1 2 0‬ד ק ו ת ) ‪. ( 6‬‬
‫) ‪ 60 , ( 4‬ד ק ו ת‬
‫‪ 15‬ד ק ו ת‬
‫של‪:‬‬
‫ו ר מ נ ו ז )מלמסה‬
‫)‪ ,(7‬מכילה ג ל ו ק ו ז ‪ ,‬ר י ב ו ז ‪,‬‬
‫סמנים‬
‫‪ - a‬כ ר ו מ ט ו ג ר פ י ת ה נ י י ר בוצעה כמערכת ממיסים ‪A -‬‬
‫‪b‬‬
‫‪-‬‬
‫בעזרת חנקת הכסף‪.‬‬
‫זוהו‬
‫כ ר ו מ ס ו ג ר פ י ת ה נ י י ר בוצעה‬
‫בעזרת הנקת הכסף‪.‬‬
‫זוהו‬
‫במערכת‬
‫ממיסים‬
‫‪B -‬‬
‫ו‪120-‬‬
‫לתקופה‬
‫תערבת‬
‫לפעלה(‪.‬‬
‫והסוכרים‬
‫והסוכרים‬
‫‪- 54 -‬‬
‫\‬
‫י• י‬
‫•‬
‫‪ 7‬י ׳ ־ ׳ •‬
‫ראה‬
‫־־‬
‫‪w‬־‬
‫״‬
‫*‬
‫׳‪..‬‬
‫‪:‬‬
‫‪.‬‬
‫‪•V>s.‬‬
‫ה ע ר ו ת לתם וינה םם־* ‪1 1‬‬
‫""'"׳ד*‬
‫צ י ה של‬
‫‪B‬‬
‫ה ה י ד ר ו ל י ז ם עם‬
‫פרפרטיבית‬
‫מיצה‬
‫על‬
‫נייר‬
‫מהנייר‬
‫יבש שנדד‬
‫ככתם‬
‫דזאוכסי‬
‫הטיבולוז‬
‫בוסנול‬
‫יחיד בכל‬
‫סוכרים‬
‫ב‪-‬‬
‫נתקבלה‬
‫שלילית‬
‫‪ , 6 , 3‬ד י ד ז א ו כס י ו ‪3 -‬‬
‫בריאקצית‬
‫דישה‬
‫שנתקבלו‬
‫עשויה‬
‫לנבוע‬
‫מנוכחות‬
‫המחוזקת ע״י‬
‫התגובה ׳בריאקצית‬
‫כרומטוגרפיות‬
‫כרופסוגרפית‬
‫נייר אלו‬
‫נדידת‬
‫אחרות‬
‫ןזשותה‬
‫פוקוז‬
‫)‪.(126-122‬‬
‫מ ה פ ו ל י ס כ ר י ד של‬
‫אלקטרופורסית ) ב ‪-‬‬
‫בה‬
‫דישה‪,‬‬
‫מיוחדות‬
‫לרמנוז‪,‬‬
‫הפרדה‬
‫‪6.5‬‬
‫החמצה‬
‫פוופ׳‬
‫התוצאות‬
‫בצענו‬
‫הכסוזות‬
‫הסוכר‬
‫התוצאות‬
‫מהיר‬
‫באופן‬
‫ב ל י ע ה עם‬
‫הסוכר‬
‫ולנתונים‬
‫ריאקציה‬
‫)‪,(121‬‬
‫מהיר‬
‫מסוכמות‬
‫איכותית‬
‫הנדידה‬
‫ל‪-6-‬‬
‫אפיני‬
‫מהפולי‪-‬‬
‫מתילית‪,‬‬
‫בפערכות‬
‫)‪.(124-122‬‬
‫השערה‬
‫הרצה‬
‫בנסיונות‬
‫הנדידה‬
‫מהספרות‬
‫בטבלה‬
‫‪.7‬‬
‫דומה‬
‫הנדידה‬
‫נםיונות‬
‫מהיר‬
‫בפירידין‬
‫‪:‬‬
‫מכסימום‬
‫כקבוצה‬
‫ל־־‪,6,3‬‬
‫וסספל‪,‬‬
‫הסםוכמות‬
‫הסוכר‬
‫הידרופובית‬
‫ל‪-6-‬דזאוכסי‬
‫של פ ל ו ו ב ק ם ר י ו ם‬
‫אמינו‪-‬סוכר‬
‫קבוצה‬
‫‪ I‬־ ‪.( A‬‬
‫בכר ו ס ט ו ג ר פ י ת ה נ י י ר‬
‫םפקםרום‬
‫חמר‬
‫םהפוליסכריד‬
‫למעבדות‬
‫סוכרים‪.‬‬
‫ה מ ו א צ ת של‬
‫)‬
‫שנסו‬
‫ב ר י א ק צ י ה‪, ( W e b b(120‬‬
‫דזאוכםי‬
‫מהיר‬
‫הנדידה‬
‫ו נ ת ק ב ל ו ‪ 5‬פגי*‬
‫שהופק‬
‫נתקבלו‬
‫המפתחות צבע בעל‬
‫‪. m ! a‬‬
‫סכריד‪,‬‬
‫הנדידה‬
‫ל‪-6-‬דזאוכםי‪-‬ד‪.‬כםוזות‬
‫מאחר‬
‫הכסוזות‬
‫הכרומסוגרפיה‬
‫‪,(C‬‬
‫ממיסים‬
‫והנדירה‬
‫םכריד‬
‫בהפרדה‬
‫הסוכר‬
‫הסוכר‬
‫בליופיליזר‬
‫מהיר‬
‫מסלמוגלות‪,‬‬
‫)מערכת‬
‫דזאוכסי‪-‬הכסוזות‬
‫‪396‬‬
‫יובשה‬
‫מערכות‬
‫‪.A‬‬
‫בסמם‬
‫ו ה פ ר ט ו ז ‪ ,‬ו ‪ 2 -‬ו ז א ו כס י ‪ -‬ר י ב ו ז‬
‫תוצאה‬
‫הגיב‬
‫התמצית‬
‫להשואת‬
‫‪ :‬מים‬
‫לאפיון‬
‫‪,‬‬
‫ווטמן מם׳ ‪3‬‬
‫במים‪-,‬״‬
‫בנםיונות‬
‫די‬
‫‪0‬‬
‫ו י ב ו ש ‪ C 0 3‬נ ע ר כ ה‬
‫כרומטוגרפי‬
‫מהפוליסכריד‬
‫‪-6‬דזאוכסי‪-‬‬
‫עבור‬
‫בסבלה מ ס ‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫פלוובקסריום‬
‫‪H‬‬
‫‪p‬‬
‫( של‬
‫הידרוליזס‬
‫ה ג ל ו ק ו ר ו נ י ת ש ב י מיתר‬
‫חמשת‬
‫ח מ צ י של ה פ ו ל י ‪-‬‬
‫המרכיבים‬
‫העקריים‬
‫‪-‬‬
‫םם‪.‬‬
‫סבלה‬
‫ערכי‬
‫‪:7‬‬
‫הנדידה‬
‫בכרומטוגרפית‬
‫הנייר‪,‬‬
‫נתגלו‬
‫גם‬
‫אמינו‬
‫סוכרים‬
‫כתמים‬
‫בנינהידרין‪,‬‬
‫לשם‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫עמודת‬
‫אמין‪.‬‬
‫ממיסים‬
‫כמותית‬
‫‪(129‬‬
‫מחזרים‬
‫חלשים‬
‫בפתוח‬
‫סוכרים‬
‫‪Dowex‬‬
‫נדד‬
‫כרומסוגרפית‬
‫‪,A‬‬
‫נקבעו‬
‫אלו‪,‬‬
‫רכזנו‬
‫אמינו‬
‫את‬
‫‪C‬‬
‫הטכניקה‬
‫שהסוכר‬
‫של‬
‫הסוכר‬
‫נודד‬
‫בשיטת‬
‫בדרך‬
‫זהה‬
‫האפיני‬
‫הרכוז‬
‫במהירות‬
‫)‪,104‬‬
‫על‬
‫נעשה‬
‫באלקםרופורזה‬
‫לגלוקוזאמין‬
‫שבוצעה‬
‫והן‬
‫מהידרוליזס‬
‫מהאלקטרוגרמה‬
‫אלסון‪-‬מורגן‬
‫הכתמים‬
‫בסמנים‪.‬‬
‫פוליסכריד‪.‬‬
‫זו‪,‬‬
‫הן‬
‫היות‬
‫^‪AgNO‬‬
‫ש ל ‪. ( B o a s (127‬‬
‫לאםינו‪-‬םוכרים‪,‬‬
‫א ר ב י נ ו ז ‪ -‬ה ס ו כר‬
‫ב־‬
‫משמשים‬
‫גרם‬
‫ש?ןצה‬
‫באופן‬
‫הן‬
‫השלילי‪.‬‬
‫ה א מ י נ ו ‪ -‬ס ו כר י ם‬
‫‪2‬‬
‫הבסיסישנתקבל‬
‫‪(Stoffyn-Jeanloz‬‬
‫של מ נ ו ז א מ י ן ‪.‬‬
‫לכוון‬
‫וחמצות‬
‫(‬
‫נייר‬
‫הקטב‬
‫אלקסדוגרמות‪-‬זהות‬
‫האמינו‪-‬סוכרים‬
‫שחררה‬
‫‪R‬‬
‫‪1.16‬‬
‫‪1.16‬‬
‫‪1.25‬‬
‫‪1.29‬‬
‫‪1.29‬‬
‫שנדדו‬
‫באמצעות‬
‫הסוכר‬
‫הראתה‬
‫בספרות‬
‫‪1.02‬‬
‫‪ 1 0 0 °‬ש ל‬
‫‪-50‬‬
‫סהפוליםכריד‬
‫והן‬
‫הנדידה‬
‫‪1.29‬‬
‫כ ש א מ י נ ו ‪ -‬ם ו כר י ם‬
‫‪pH‬‬
‫‪6.5‬‬
‫הממיםים‬
‫בנםויינו‬
‫‪. C‬‬
‫‪1.25‬‬
‫אושרה‬
‫בדיקת‬
‫‪N‬‬
‫על‬
‫של‬
‫במערכת‬
‫ד י ד ז א ו כ ס י ס ו כ ר ים‬
‫‪Rha‬‬
‫קוליטו ז‬
‫א בק ו ז‬
‫פרטו ז‬
‫אםקר י ל ו ז‬
‫ט יבו לו ז‬
‫הסוכר‪ .‬מ ה י ר ‪ -‬ה נ ד י ד ה‬
‫מ פ ל ו ו בקטר י ו ם‬
‫ב‬
‫י‪ ,‬׳ ‪( R‬‬
‫‪Rna‬‬
‫הנדידה‬
‫הסוכר‬
‫‪56‬‬
‫)‬
‫‪-‬‬
‫זהה‬
‫והרצתו‬
‫במערכת‬
‫ומנוזאםין‪.‬‬
‫‪.(128‬‬
‫הסוכר‬
‫לדגרדציה‬
‫לגלוקוז‪-‬‬
‫של‬
‫דגרדצית‬
‫האמיני‬
‫גלוקוזאמין‬
‫־ ‪ 57‬־‬
‫פס׳‬
‫סבלה‬
‫ערכי‬
‫‪:8‬‬
‫של‬
‫נדידה‬
‫‪6‬־־ד ז א ו כ ס י ‪ -‬ה כ ם ו ז ו ת‬
‫ביחס‬
‫לרםנוז‬
‫)‬
‫‪Rha‬‬
‫מערכת‬
‫ממיסים‬
‫הדזאוכםי סוכר‪ ,‬מהיר‬
‫ה נ ד י ד ה מ פ ל ו ו בקטר י ו ם *‬
‫פוקוז‬
‫‪Rha‬‬
‫‪C‬‬
‫‪0.74‬‬
‫‪1.02‬‬
‫‪D‬‬
‫‪0.90‬‬
‫‪1.15‬‬
‫‪E‬‬
‫‪0.68‬‬
‫‪1.36‬‬
‫‪F‬‬
‫‪0.78‬‬
‫‪1.26‬‬
‫‪1.42‬‬
‫‪H‬‬
‫‪0.66‬‬
‫‪1.44‬‬
‫‪I‬‬
‫‪0.92‬‬
‫‪0.96‬‬
‫‪G‬‬
‫*אין‬
‫‪R‬‬
‫‪0.68‬‬
‫התאמה‬
‫האיזומרים‬
‫מתילוז‪,‬‬
‫בהשואה‬
‫בין‬
‫של‬
‫נדידת‬
‫הדזאוכםי‬
‫ה־־‪-6‬דזאוכםי‬
‫גולומתילוז‪,‬‬
‫לנתונים‬
‫הכסתות‬
‫פוקוז‪,‬‬
‫מהספרות‬
‫סוכר‬
‫רמנוז‪,‬‬
‫)‪.(126-122‬‬
‫םפלוובקסריום‬
‫)אלומתילוז‪,‬‬
‫טלומתילוז‬
‫לאף‬
‫אחד‬
‫אלסרומתילוז‪,‬‬
‫או‬
‫משמונת‬
‫גלוקו‬
‫ידומתילוז(‪,‬‬
‫־‬
‫רק במערכת ם ו ל ו ו נ ס י ם‬
‫גלוקוזאמין‬
‫סכריד‬
‫ממנוזאמיץ‪.‬‬
‫ב א ו פ ן זהה‬
‫נדד‬
‫י‬
‫במהירות גבייה‬
‫ג‪.‬‬
‫במערכת ז ו נ ד ד ה ס ו כ ר ה א מ י נ י של ה פ ו ל י ‪-‬‬
‫ו‬
‫י ^‬
‫הרכב כמותי• של ס ו כ ר י‬
‫היחסים‬
‫בקסריום‬
‫ה כ ו ל ל ת פ נ ו ל ו מ י ם ‪ ,‬אפשר ל ה פ ר י ד‬
‫לגלוקוזאמין‬
‫ת‬
‫‪58‬‬
‫‪,J‬‬
‫‪1 9‬‬
‫)‪ 1-00‬־ • ן \ ן ן ‪< ( ^ 5‬‬
‫‪0‬‬
‫•‬
‫‪1‬‬
‫=‬
‫בעוד המנוזאמיץ‬
‫‪•(^GluN‬‬
‫הפוליסכריד‬
‫הימולריים ב י ן‬
‫ה ס ו כ ר י ם הראשיים‬
‫בפוליםכריד מפלוו‪-‬‬
‫נ ב ד ק ו בשלש ש י ס ו ת ש ו נ ו ת ב ה י ד ר ו ל י ז ם חמצי‬
‫שעות כ פ י שמסוכם בטבלה‬
‫ד‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫‪2N‬‬
‫^‪, h^SO‬‬
‫מ ס ‪. 9‬‬
‫מ ר כ י ב י ם שאינם ס ו כ ר י ם בתכשיר‬
‫הפולימכרידי‬
‫ה פ ר ק צ י ה ה מ ל ב ו נ י ת הפל ו ה את ה פ ו ל י ס כר יד ה מ נ ו ק ה מ ו ר כ ב ת מטווח‬
‫רחב של ח פ צ ו ת א מ י נ י ו ת ‪,‬‬
‫עדות ל ז ה ו מ ח ל ב ו נ י‬
‫)טבלה פ ס י ‪. ( 5‬‬
‫‪,‬‬
‫המבנה של ה פ ו ל י ס כ ר י ד המעטפתי מפל ו ו בקמר• ום‬
‫‪.6‬‬
‫פזור‬
‫א‪.‬‬
‫הסוכרים השונים בפולימר‬
‫בלמוד‬
‫סדרת‬
‫המבנה‬
‫נעזרנו‬
‫ב ה י ד ר ו ל י ז ו ת חםציות חלקיות‪.‬‬
‫ערכנו‬
‫ה י ד ר ו ל י ז ו ת ל מ צ י א ת ה ת נ א י ם ה א ו פ ט י מ ל י י ם המשחררים מ כ ס י מ ו ם‬
‫ק ו מ פ ו נ נ ט ו ת של‬
‫אוליגוםכרידים‪.‬‬
‫ורכוזה‪,‬‬
‫טמפרטורה‬
‫גפרתנית‬
‫ב ־ & ‪ 1 0 0 °‬ב ז מ נ י ם משעה עד ‪ 24‬שעות נ מ צ א ו פ ר ג מ נ ט י ם של א ו ל י ג‬
‫סכרידיס‪.‬‬
‫וזמן‬
‫ב ה י ד ר ו ל י ז ו ת נ ב ח נ ו ם*ו ג החומצה‬
‫ההידרוליזםים‬
‫ע מ ו ד ת םפדקס ‪. G - 5 0‬‬
‫הפרדה‬
‫‪,5‬‬
‫שונות נתקבלו‬
‫ההידרוליזה‪.‬‬
‫נוטרלו‬
‫ב ה י ד ר ו ל י ז ו ת ‪-V‬‬
‫והומסו‬
‫‪ 0.01N‬חמצה‬
‫במים‪,‬‬
‫ו ה ו ש מ ו להפרדה על‬
‫השםיפה‪.‬נעשתה ב ע ז ר ת מ י ם‬
‫עקומות‬
‫ב ה י ד ר ו ל י ז ו ת שבוצעו‬
‫‪ ,12‬ו ‪ 2 4 -‬שעות ) ת מ ו נ ה מסי* ‪. ( 1 2‬‬
‫מזוקקים‬
‫ב ע ר כ י זמן ש ו נ י ם ‪, 1 ,0‬‬
‫בסדרת ה ע ק ו מ ו ת נ ת ן‬
‫להבחין‬
‫‪59‬‬
‫טבלה‬
‫מסי*‬
‫‪:9‬‬
‫היחסים‬
‫העקריים‬
‫של‬
‫בין‬
‫הפוליסכריד‬
‫ן*‬
‫שימה‬
‫המרכיב‬
‫חמצה‬
‫הםולריים‬
‫ששת‬
‫והמרכיבים‬
‫הםעטפתי‬
‫ןן**‬
‫ןןן***‬
‫הסוכרי‬
‫גלוקורונית‬
‫‪0.5‬‬
‫גלוקו ז‬
‫‪12.5‬‬
‫מנו ז‬
‫‪7.5‬‬
‫‪.‬‬
‫הםוכריים‬
‫<‪sp.-t‬‬
‫‪Flavobacta¥ium‬‬
‫ערך ממצע‬
‫משלש‬
‫השיטות‬
‫‪0.5‬‬
‫‪1.0‬‬
‫‪Q.7‬‬
‫‪12.0‬‬
‫‪9.0‬‬
‫‪11.2‬‬
‫‪5.0‬‬
‫‪5.8‬‬
‫׳‪5.0,0‬‬
‫‪.‬‬
‫'~‬
‫‪iH•••;!•'.‬‬
‫קסילוז‬
‫‪1.0‬‬
‫‪2.0‬‬
‫‪1. 0‬‬
‫‪1.3‬‬
‫ר י בו ז‬
‫‪0.5‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪..5‬״‪0‬‬
‫‪0.8‬‬
‫רמ נ ו ז‬
‫‪3.0‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪5.0‬‬
‫‪3.7‬‬
‫פ ר י פ ר ט י ב י ת על נ י י ר כ ר ו מ ט ו ג ר פ י ה‬
‫*בהפרדה‬
‫ו ק ב י ע ו ת כ מ ו ת י ו ת של ס ו כ ר‬
‫מהנייר‪,‬‬
‫בשטיפה‬
‫וליזט‬
‫על‬
‫‪A‬‬
‫במערכת ממיסים‬
‫מחזר בתמיסות הנפרדות‪.‬‬
‫‪96( H a l l e n 8 x 2 - D o w e x‬לפי‪,‬‬
‫עמודת‬
‫כ מ ו ת י ת של ה פ ר ק צ י ו ת ה ס ו פ ר י ו ו ^ ה ש ו נ ו ת ‪.‬‬
‫וקביעה‬
‫‪, HCI‬‬
‫( ‪,‬‬
‫‪ , A‬פתוח‬
‫ה ה י ד ר ו ל י ז ט ב כ ר ו מ ס ו ג ר פ י ת ה נ י י ר במערכת מ מ י ס י ם‬
‫***הפרדת‬
‫בא נ י ל י ן ‪ -‬פ ט ל ם ו מ צ ו י ה כ ת מ י ם ב ע ז ר ת ת מ י מ ה ש ל א ת נ ו ל‬
‫הכרומטוגרמה‬
‫‪ 0 . 1 N‬ב ה ש ו א ה ל ע ק ו מ ו ת ס ט נ ד ר ט של ה ס ו כ ר י ם ה ש ו נ י ם‬
‫)‪.(107‬‬
‫‪-‬‬
‫תם ונה מם׳‬
‫‪60‬‬
‫‪-‬‬
‫‪.12‬‬
‫‪Tube number‬‬
‫הפרדות הידרוליזםים חלקיים של הפוליםכר יד םפלוובקםריום‪,‬‬
‫כמות‬
‫בפרקי זמןסונים‪.-100C‬‬
‫ב‬
‫‪N4‬‬
‫שבוצעו ב‪0.01SO2H-‬‬
‫סל ‪ 1‬מג׳ )אקויולנםית לפוליםכריד( הושמה להפרדה על עמודת‬
‫‪( x 1‬סמי‪ 1 0 )G‬ת ו ך שטיפה במים במהירות סל ‪ 20‬םמ״ק‬
‫נאםפו פרקציות של ‪ 1‬סמייק‪ ,‬כשכל הפרקציה נלקחון‬
‫בסעה‪.‬‬
‫לבדיקת סוכר כללי בשיטת הפנול‪-‬חםצה גפרתית‪.‬‬
‫‪0‬‬
‫ספדקם‬
‫‪-50‬‬
‫(‪ 12 ,‬שעות בהידדוליזה‬
‫פוליסכריד ללא הידדוליזה )‬
‫)יי״*״*•״(‪ ,‬ו ‪ 2 4 -‬שעות בהידרוליזה )‪ . ( - •• - •.-‬לבדיקת המבנה‬
‫הכימי סל הפוליםכריד נלקחו הפרקציות ‪ ,III , JI ,1‬ו‪, IV -‬‬
‫מדוגמא שעברה הידרוליזה של ‪ 12‬שעות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪-‬‬
‫בהתפרקות‬
‫הנוזל‬
‫החמר‬
‫הפולימרי‬
‫)זמן אפס(‪,‬‬
‫המונוסכרידים‪.‬‬
‫ליזה‬
‫של‬
‫הגבה‬
‫ואילו‬
‫להכנה‬
‫‪61‬‬
‫מולקולרי‪,‬‬
‫בהידרוליזט'של‬
‫כ מ ו ת י ת של‬
‫הנע‬
‫‪23‬‬
‫‪12‬‬
‫‪4‬‬
‫פרקציות‬
‫אוליגוםכרידיות‬
‫עולות‬
‫השרשרת‬
‫באורך‬
‫‪G‬‬
‫שנקבע‬
‫‪2‬‬
‫החמר‬
‫זה‬
‫׳־‬
‫יחידות‪,‬‬
‫כפי‬
‫י \'‬
‫בשיטת‬
‫ם עד‬
‫פרק‪-‬גיונסון‬
‫‪4‬‬
‫למוכרים‬
‫הנייר‬
‫ב־‬
‫במערכת‬
‫‪N‬‬
‫סכרידים‬
‫השלם‪,‬‬
‫ביחסים‬
‫חםצית‪,‬‬
‫ו‪-‬‬
‫זמן‬
‫לאחר‬
‫בהמשך‬
‫בשיטה‬
‫הזהים‬
‫ממיסים‬
‫‪ A‬עד‬
‫ר‬
‫ר‬
‫הםוכריים‬
‫בקרוב‪,‬‬
‫ה י י כ ם ו ת י ת של‬
‫‪,‬‬
‫היחידות הסוכריות‬
‫המעקב‬
‫(‪.‬‬
‫שנקבע'‬
‫־‬
‫הידרוליזה‬
‫פרקציות אלו‬
‫‪96‬‬
‫שעות‪.‬‬
‫ו‬
‫כל‬
‫הראשיים‬
‫לאלה‬
‫אנילין‬
‫חמצית‬
‫נעו‬
‫לא‬
‫בהידרוליזה‬
‫ארבעת‬
‫האוליגו־‬
‫המופיעים‬
‫שמצאנו‬
‫פטלס‬
‫פרקציות‬
‫בפולימר‬
‫השלם‪.‬‬
‫בפולימר‬
‫)‪ (107‬לאחר הפרדה במערכת‬
‫‪.A‬‬
‫סדר‬
‫כבר‬
‫םולריים‬
‫נקבעו‬
‫מפיסים‬
‫בפרקי‬
‫ש‬
‫ב־‬
‫ח‬
‫א ת כ ל ששת ה מ ד כ י ב י י ם‬
‫הסוכרים‬
‫ב‪.‬‬
‫מחזרים‪,‬‬
‫‪10q°C\.‬ש ע ו ת‬
‫בכרומטוגרפית‬
‫עתיים‬
‫נלקחו‬
‫י״‬
‫לפני‬
‫בתחום‬
‫בהידרו‪-‬‬
‫‪.‬‬
‫ואחרי‬
‫חזית‬
‫בכרומטוגרפיה‬
‫‪1‬‬
‫‪20‬‬
‫עם‬
‫בחרנו‬
‫מהידרוליזט‬
‫כפי‬
‫ה ס ו כ ר י ת ס־‪ 8‬ע ד‬
‫פרוקו‬
‫מתרכז‬
‫אוליגוםכרידים‪,‬‬
‫הומוגניות‪,‬‬
‫מ ו נ ה מ ס ׳‪—IV‬ר‬
‫לפני‬
‫שעות‬
‫‪H j S O‬ב‪. 1 0 0 ° 0 ^0.01N‬‬
‫שעות‬
‫אלו‬
‫‪-‬‬
‫אחר‬
‫נעשה‬
‫השתחררות‬
‫בתנאי‬
‫עולים‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫ההידרוליזה‬
‫‪ b‬ב ת נ א י‬
‫הסוכרים‬
‫הידרוליזה‬
‫ראשון‬
‫דקות‪.,‬‬
‫בשרשרת‬
‫עד‬
‫מופיע‬
‫הנו‬
‫ד ק ו ת חמר‬
‫הריייבוז‬
‫ה י ד ר ו ל י ז ה של‬
‫מהשרשרת‬
‫‪1 N‬‬
‫הפולימרית‪,‬‬
‫מ ת ו נ י ם של‬
‫להשתחרר‬
‫‪120‬‬
‫הפולימרית‬
‫הסוכר‬
‫מהיר‬
‫הנו‬
‫החמר‬
‫זה‬
‫ולאחריו‬
‫תוך‬
‫הידרוליזה‬
‫^‪-10 °CN0. 1HUjSO‬ב‬
‫'‬
‫הנדידה‪,‬‬
‫המופיע‬
‫*מחזר‬
‫היחידי‪.‬‬
‫הגלוקוז‬
‫) ת מ ו נ ה מסי!‬
‫‪,‬‬
‫כל‬
‫‪SO.‬״‪H100°‬‬
‫‪C‬‬
‫מופיעים‬
‫‪,‬‬
‫‪a .11‬‬
‫המרכיבים‬
‫בר‬
‫אחר‬
‫‪15‬‬
‫ד ק ו ת ‪ *b‬ת פ ו נ ה‬
‫ליזה‬
‫פ‬
‫ממושכת‬
‫)‪6‬‬
‫ולאחריו‬
‫שעות(‪.‬‬
‫הסגר‬
‫לפי‬
‫ה גל ו ק ו ר ו נ י ת ‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫הקשרים‬
‫ואחר‬
‫הגליקוזידיים‬
‫הקסילוז‪,‬‬
‫פמעקב‬
‫הםוכריים‬
‫נית‪,‬‬
‫‪.7‬‬
‫מקום‬
‫בחמצת‬
‫אחרי‬
‫סהיר‬
‫הנדידה‪,‬‬
‫והחמצה‬
‫והרמנוז‬
‫הפנים‪.‬‬
‫הקפסולה‬
‫נייר‬
‫התהוו‬
‫נהרסו‬
‫במעטפת‬
‫החיצון‬
‫של‬
‫)‪.(B-13‬‬
‫ללפוד‬
‫דיאליזה‬
‫עברו‬
‫הידרוליזה‬
‫^‪BaCO‬‬
‫במערכת‬
‫סוגי‬
‫כנגד‬
‫ש ל ‪0 . 0 1‬‬
‫ויבוש‬
‫ממיסים‬
‫הקשרים‬
‫‪^1‬‬
‫מים‬
‫‪2‬‬
‫בקרוב‪,‬‬
‫םזוקקים‬
‫‪0SH‬‬
‫בליופיליזר‬
‫‪. A‬‬
‫לגלוקוז‪,‬‬
‫אוליגוסכרידים‪,‬‬
‫‪4‬‬
‫‪,‬‬
‫והושם‬
‫בכרומטו^רמות‬
‫מנוז‬
‫וכי‬
‫וריכוז‪.‬‬
‫החמצה‬
‫הגלוקורו‪-‬‬
‫כליל‪.‬‬
‫הפלוובקסריום‬
‫חיידק‬
‫‪TCA‬‬
‫בחיידקים‬
‫שפשו‬
‫הפוליםכריד‪,‬‬
‫צ ר ך פ ו ל יק ו ל ת פר י ו ד ס אחת‬
‫בפריודט‬
‫עבר‬
‫בפולימר‬
‫ה פ ר י ו ד ם של‬
‫לחפצון‪,‬‬
‫מ ח ז ר ים• ש ה ת א י מ ו‬
‫מ ע י ד ו ת שלא‬
‫‪10$‬‬
‫המצרי‬
‫על‬
‫כתמים‬
‫הפוליסכריד‬
‫בשטח‬
‫בנוכחות‬
‫ב‪-‬‬
‫שלשה‬
‫הקסילוז‬
‫בהידרוליזה‬
‫הגלוקוז‬
‫הסוכריות‬
‫תצרוכת‬
‫‪ C 1 0 0 °‬נ ט ר ו ל ב‪- ,‬‬
‫בכרומסוגרפיה‬
‫תוצאות‬
‫הסוכר‬
‫הרמנוז‪,‬‬
‫הפוליםכריד‬
‫וליופיליזציה‪.‬‬
‫אלו‬
‫בתנאי‬
‫הםוכריים‪,‬‬
‫היה‬
‫היחידות‬
‫העפידים‬
‫החמר‬
‫נתקבלו‬
‫ראשונה‬
‫אחר‬
‫שהתקבל‬
‫רק‬
‫הרס‬
‫בין‬
‫םוכרי‪.‬‬
‫להפרדה‬
‫הפרכיבים‬
‫המנוז‪,‬‬
‫מוצרי‬
‫‪15‬‬
‫‪. ( a l l 1‬‬
‫הידרו‪-‬‬
‫‪..‬י•‬
‫בפוליפר‪.‬‬
‫דקות‬
‫‪-‬‬
‫‪:‬‬
‫שנהרס‬
‫החמצון‬
‫במשך‬
‫שויה‬
‫החמר‬
‫שנתקבלו‬
‫השיירים‬
‫לשייר‬
‫גם‬
‫אחר‬
‫הגליקוזידיים‬
‫נתונים‬
‫להתמצות‬
‫ס‬
‫האחר ו נ י ם ‪ ,‬ע ק ב נ ו‬
‫י‬
‫)‬
‫‪-‬‬
‫‪62‬‬
‫‪-‬‬
‫לפני‬
‫הפלוובקטריום‬
‫בקור‪.‬‬
‫בתמונה‬
‫המצוי‬
‫)‪,(A-13‬‬
‫מצויה‬
‫מ ם ' ‪13‬‬
‫קפסולה‬
‫נתן‬
‫ובחםרונה‬
‫עבה‪,‬‬
‫להבחין‬
‫בחיידקים‬
‫‪-‬‬
‫תמונה‬
‫חיידקי‬
‫‪A‬‬
‫‪B‬‬
‫‪63‬‬
‫־‬
‫ס ם ' ‪13‬‬
‫פלוובקטריום‬
‫ משטח ממסת ת א י ם‬‫‪ -‬משטח‬
‫הצבועים‬
‫שנקצרה‬
‫ממסת ת א י ם שעברה‬
‫בפוקםיץ‬
‫ממצע‬
‫מצוי‬
‫חמצי‪.‬‬
‫גדול‬
‫נזלי‬
‫ב‪10$-‬‬
‫‪TCA‬‬
‫אימונולוגיה‬
‫בעבודה‬
‫י יי‬
‫מפלוובקסריום‪,‬‬
‫באתנול‬
‫ו ה ‪TGA -‬‬
‫שבועות‬
‫בין‬
‫הורחק‬
‫נתקבלו‬
‫‪C80°‬‬
‫ע״י‬
‫שסיפת‬
‫ריאקציות‬
‫דקות‪TCA,‬וכנגד‬
‫החיידקים‬
‫פריציפיטין‬
‫מחיות‬
‫שחוסנו‬
‫נגד‬
‫פריציפיסין‬
‫נתקבלו‬
‫בין‬
‫כל‬
‫בין‬
‫החיידק‬
‫החיידק‬
‫השלם‬
‫מחיות‬
‫היתה‬
‫שמצה בך•‬
‫הנילבה‬
‫‪TCA‬‬
‫בין‬
‫מחיות‬
‫שחוסנו‬
‫ונוגודניהם‬
‫באנטיםרוסים‬
‫הדיפוסיה‬
‫בשיטת‬
‫באגד‪,‬‬
‫תגובה'חיובית‬
‫ובין‬
‫סכריד‬
‫ג‪.‬‬
‫בין‬
‫החדרת‬
‫קולחין‬
‫הנםיון‬
‫חלחול‬
‫נגד‬
‫והסרום‬
‫הפעילות‬
‫אוכטרלוני‬
‫האחרים‪.‬‬
‫שמוצו‬
‫מחיות‬
‫גם‬
‫)‪.(114‬‬
‫לחי ידק 'שמוצה‬
‫לפוליםכריד‬
‫ב‪-‬‬
‫חיוביות‬
‫המתאימים‪,‬‬
‫החיידק‬
‫הפוליסכריד‪,‬‬
‫הן‬
‫והסר ו מ י ם‬
‫תוצאות‬
‫נגד‬
‫»‬
‫נערכו‬
‫והאנטיסרומים‬
‫וכן‬
‫השלם‪,‬‬
‫בין‬
‫)ולהיפך(‪.‬‬
‫‪TCA‬‬
‫שחוסנו •נגד ‪,‬החיידק‬
‫הן‬
‫בהצלבות‪,‬‬
‫לבין‬
‫ל א ח ר ששה‬
‫האנטיגנים‬
‫הסרולוגית‪,‬‬
‫והן‬
‫שמוצו‬
‫המומת‬
‫ב־־‬
‫המבחנים‬
‫שחוסנו‬
‫החיידקים‬
‫המתאימים‬
‫ב י ו ד ג ר ד צ י ה של‬
‫ב י ו ד ג ר ד צ י ה של‬
‫נגד‬
‫האנםיסרום‬
‫האנטיסרום‬
‫מהחיות‬
‫שחוסנו‬
‫הפוליפכדיד‬
‫)ולהיפיך(‪.‬־‬
‫בין‬
‫האנסיג‪,‬נים‬
‫השלם‬
‫בדמום‬
‫בולטות‪.‬‬
‫שני‬
‫הפוליסכריד‬
‫החיידק‬
‫באתר‪.‬‬
‫האנטיגנים‬
‫והסרום‬
‫הפוליםכריד‬
‫החיידקים‬
‫האנטיגנים‬
‫השלם‬
‫תוך‬
‫נוגדנים‬
‫והאנטיסרו^‬
‫והםרום‬
‫‪.1‬‬
‫ל‪3-‬‬
‫כנגד‬
‫והן‬
‫בהצלבות‬
‫לא‬
‫הוכנו‬
‫נוגדנים‬
‫בהצלבות‬
‫שנתקבלו‬
‫של‬
‫כמו‬
‫ב ח מ ו ם של‬
‫כץ‬
‫יצרנו‬
‫כנגד‬
‫המנוקה‬
‫בין‬
‫הוכחה‬
‫בשיטה‬
‫ב־־ ‪, J C A‬‬
‫החיידקים‬
‫האנסיגינים‬
‫אף‬
‫זו‬
‫בשיטת‬
‫נראתה‬
‫לא‬
‫לבין‬
‫שמוצו‬
‫הפולי‪-‬‬
‫ב־־ ‪TCA‬‬
‫‪.‬‬
‫פולימכרידים‬
‫הפוליסכרידים‬
‫המצטברים‬
‫בעמודות‬
‫חול‪,‬‬
‫בתהליך‬
‫סינתטיים'‬
‫המעשי‬
‫קולחין‪,‬‬
‫מלמד‬
‫שתקופות‬
‫את כשר‬
‫יובש‬
‫ההחדרה‪,‬‬
‫מחזירות‬
‫המתקרב‬
‫לכשר‬
‫לאגן‬
‫החדרה‬
‫ההחדרה‬
‫שנסתם‬
‫הרבעוני‬
‫)‪(130‬‬
‫ ‪- 65‬‬‫מם‪.‬‬
‫בטבלה‬
‫לסתימה‬
‫החדרת‬
‫על‬
‫מסוכם‬
‫‪10‬‬
‫‪-‬‬
‫הפוליסכרידים‪,‬‬
‫הקולחין‬
‫ירידה‬
‫מפל ו ו בקטר י ו ם‪,‬‬
‫פחמן‬
‫כמקור‬
‫כמתח‬
‫מתח‬
‫החמצן‬
‫מם׳‬
‫תוחם‬
‫משפיע‬
‫המחקר‬
‫נערך‬
‫ו ‪pH -‬‬
‫בצורה‬
‫את‬
‫פעילות‬
‫אחר‬
‫מעשי‬
‫פתרון‬
‫קולחין‪,‬‬
‫בשדות‬
‫בחרנו‬
‫בגדול‬
‫לגדול‬
‫האורז‬
‫בעמודות‪,‬‬
‫הםינתסיים‪.‬‬
‫ראינו‬
‫בין‬
‫בגדול‬
‫פרוק‬
‫בתמונה‬
‫לבעית‬
‫על‬
‫בשתילים‬
‫בסבלה‬
‫ב ג ו ד ל של‬
‫מס‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫ואילו‬
‫האקולוגיים‬
‫)תמונה‬
‫ה ‪pH -‬‬
‫כאמצעי‬
‫פשוט‪,‬‬
‫זול‬
‫הידועים‬
‫)מטר‬
‫סינתטיים‬
‫כ‪7-‬ם״מ ‪,‬‬
‫מסוכמות‬
‫הפוליסכרידים‬
‫המסוגלים‬
‫כמפרישי‬
‫בעומד‬
‫החדרת‬
‫חול‪,‬‬
‫הפוליסכריד‪.‬‬
‫לשמור‬
‫עד ש נ י י ם ( ‪.‬‬
‫קולחין‬
‫‪,4‬‬
‫הצטברות‬
‫)‬
‫מים‬
‫הגורמים‬
‫על‬
‫ההחדרה‪.‬‬
‫גבוה‬
‫מעמודות‬
‫הפוליםכריד‬
‫‪( O r y z o sativa J a p o n i c a sensho‬‬
‫אורז‬
‫עליה‬
‫הפוליסכריד‬
‫פרוק‬
‫מס׳‬
‫מלמדות‬
‫פ פ ל ו ו ב ק ס ר י ום ‪-‬‬
‫את‬
‫על‬
‫‪10‬‬
‫ובהתאם‬
‫חיידקים‬
‫להשפיע‬
‫לאמצעים‬
‫צמחים‬
‫אחר‬
‫מם׳‬
‫תוך‬
‫‪.7-9‬‬
‫אפשרי‬
‫במערכת‬
‫פרוק‬
‫להכיר‬
‫תהליך‬
‫משורטטת‬
‫פנינו‬
‫‪( + m V‬‬
‫חלחול‪,‬‬
‫המסוגל‬
‫הטמפרטוךה‬
‫על‬
‫היבוש‬
‫תרבית‬
‫במטרה‬
‫שנסתמו‬
‫בטבלה‬
‫הפוליסכריד‬
‫העשויים‬
‫בולטת‬
‫הפרוק ^־‪pH‬‬
‫‪250‬‬
‫השפעת‬
‫המכיל‬
‫בתוכו‬
‫את‬
‫‪.(3‬‬
‫החדרות‬
‫מעקב‬
‫ע״י‬
‫השפעת‬
‫בזמן‬
‫גבוה‬
‫נוזלי‪,‬‬
‫זמן‬
‫בחםרים‬
‫חול‪,‬‬
‫המובאות‬
‫גדול‬
‫טמפרטורה‬
‫בחפוש‬
‫)מעל‬
‫נעשה‬
‫עם‬
‫עמודות‬
‫עלית‬
‫העמודות‪.‬‬
‫במעבדה‬
‫בלעדי‪.‬‬
‫חמצן‪,‬‬
‫התוצאות‬
‫הפוליסכרידים‬
‫ה ה י ד ר א ו ל י ת של‬
‫סטנדרטי‬
‫עם‬
‫אחר‬
‫ה י ב ו ש של‬
‫הסינתםיים‪.‬‬
‫בתכולת‬
‫במוליכות‬
‫במצע‬
‫נסיון‬
‫העוקב‬
‫השנויים‬
‫האחראים‬
‫הידוע‬
‫בעמודות‬
‫כ‪3-4-‬‬
‫תוצאות‬
‫חמצן‬
‫ימים‬
‫חול‪,‬‬
‫ובר‬
‫בצוע‬
‫םשרשיהם‪.‬‬
‫בצות‪,‬‬
‫לבדיקהשל‬
‫נשתל‬
‫לפני‬
‫המוליכות‬
‫מתח‬
‫כצמח‬
‫בנםיון‬
‫חמצן‬
‫האורז‬
‫החדרת‬
‫הקולחין‬
‫ה ה י ד ר א ו ל י ת של‬
‫מס‪.‬‬
‫טבלה‬
‫מעקב‬
‫‪:10‬‬
‫שעור‬
‫ימים‬
‫ביבוש‬
‫אחר‬
‫השנויים‬
‫החלחול‪,‬‬
‫בעמודות‬
‫ב׳ חש י פ תן‬
‫ל יבוש‪.‬‬
‫בתכולת‬
‫חול‬
‫שהחדירו‬
‫מ י ל י ג ר ם פ ו ל י ס כ ר יד‬
‫ל פ י פ נ ו ל ‪ ,‬בגרם ח ו ל‬
‫החלחול‬
‫*־‪Pt/p‬‬
‫יבש‬
‫‪2.7‬‬
‫‪4‬‬
‫‪7‬‬
‫‪2.0‬‬
‫‪0.47‬‬
‫‪1.6‬‬
‫‪9‬‬
‫‪14‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪0 . 68‬‬
‫* מ ו ל י כ ו ת ה י ד ר א ו ל י ת ב ז מ ן *הבדיקה‬
‫ב ז מ ן אפס ) ‪.(-•Pi‬‬
‫ההתחלתית‪,‬‬
‫עמודות‬
‫חול‪,‬‬
‫עמודות‬
‫חול‬
‫שבתוכן‬
‫נשתלו‬
‫רגילות‪,‬‬
‫במעבר‬
‫קולחין‬
‫לפעילות‬
‫שרשי‬
‫האורז‬
‫בעמודות‬
‫החול‬
‫במעבר‬
‫קולחין‬
‫בעמודות‬
‫חול‬
‫וכוי‬
‫) ‪, ( Pt‬‬
‫שלשה‬
‫היא‬
‫בשל‬
‫סינתטיים‪,‬‬
‫‪2.7‬‬
‫‪0.05‬‬
‫באחור‬
‫פוליםכרידים‬
‫קולחיץ‬
‫ושעור‬
‫מניעת‬
‫מחדדות‬
‫ג י ד ו ל השרשים‬
‫שתילי‬
‫אורז‬
‫למוליכות‬
‫בהם‬
‫םינתטץים‪.‬‬
‫קולחין‪,‬‬
‫)תמונה‬
‫בהם‬
‫הקיימים‬
‫קיימת‬
‫הסתימה‬
‫מתמתנת‬
‫אינדיקציה‬
‫ה ו צ ר ו ת שכבה של‬
‫סינתטיים‬
‫בתנאים‬
‫ביחס‬
‫ההידראולית‬
‫לעומת‬
‫נוספת‬
‫סולפיד‬
‫הברזל‬
‫‪.(14‬‬
‫אורז‬
‫שנשתל‬
‫כל‬
‫השפעה‬
‫מס׳‬
‫סתימה‪,‬‬
‫) ת מ ו נ ה מסי"‬
‫חסר‬
‫‪.(15‬‬
‫הנוצרת‬
‫־‬
‫‪67‬‬
‫־‬
‫תמונה פסי ‪14‬‬
‫‪3‬‬
‫שתילי‬
‫םתימתה‬
‫כבקרת‬
‫ברזל‬
‫אורז‬
‫והן‬
‫שגדלו‬
‫את‬
‫שמשה‬
‫וגפרית‬
‫ללא‬
‫התהוותה‬
‫שכבת‬
‫‪FeS‬‬
‫הוצרות‬
‫עמודה‬
‫שכבת‬
‫בעמודה‬
‫הימנית‬
‫בה‬
‫הוחדרו‬
‫צמחים‪,‬‬
‫‪,FeS‬‬
‫וכשר‬
‫ה‪-‬‬
‫קולחין‬
‫בעמודה‬
‫חלחולה‬
‫מנעו‬
‫הן‬
‫את‬
‫בהחדרת‬
‫הקולחי‬
‫מכילי‬
‫קזאין‪,‬‬
‫האחרונה‬
‫ירד‪.‬‬
‫)השמאלית‬
‫‪-‬‬
‫תמונה‬
‫מ ס ׳ ‪15‬‬
‫‪A‬‬
‫שתילי‬
‫של‬
‫‪68‬‬
‫‪-‬‬
‫אורז‬
‫הקולחין‬
‫‪B‬‬
‫נורמליים‬
‫ועמדו‬
‫החדרת‬
‫‪A‬‬
‫) ‪, ( A‬‬
‫בתנאים‪,‬‬
‫הקולחין‪,‬‬
‫שנשתלו‬
‫עם‬
‫התנאים‬
‫האקולוגיים‪,‬‬
‫שנשתלו‬
‫לעומת‬
‫‪B‬‬
‫לפני‬
‫שתילי‬
‫והתפתחותם‬
‫תחילת‬
‫אורז‬
‫דוכאה‬
‫ההחדרה‬
‫) ‪( B‬‬
‫ע״י‬
‫‪ 69 -‬־‬
‫סבלה מם‪.‬‬
‫‪:11‬‬
‫השפעת שתילי אורז על כשל החלחול‪ ,‬של •''עמודות‬
‫חול לק ו לח י ן סינתטיים‪.‬‬
‫ימים‪ .‬בהחדרת‬
‫ק ו לח י ץ‬
‫שעור החלחול‬
‫בעמודות ללא‬
‫י‪. ,‬‬
‫צמחים‬
‫שעור החלח ו ל‬
‫• בעמודות בנוכחות‬
‫שתי ל י אורז‬
‫*‪Pt/Pi‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1.00‬‬
‫‪1.00‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0.30‬‬
‫‪0.85‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0. 10‬‬
‫‪0.70‬‬
‫‪0.15‬‬
‫‪0.50‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0.21‬‬
‫‪0.34.‬‬
‫‪5‬‬
‫‪0.30‬‬
‫‪0.49.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪0. 30‬‬
‫‪0.58‬‬
‫‪7‬‬
‫‪0. 38‬‬
‫‪0.65‬‬
‫‪3‬‬
‫‪.‬‬
‫מוליכות הידראולית בזמן הבדיקה )‬
‫ההתחלתית‪ ,‬בזמן אפס )‬
‫‪.(PI‬‬
‫‪ , (Pt‬ביחס־ למוליכו״ת ההידראולית‬
‫‬‫‪.2‬‬
‫נסיונות‬
‫בדו‪.‬ד‬
‫סכניקת‬
‫מצעי‬
‫סטנדרטי‬
‫למצע‬
‫המכילים‬
‫אחר‬
‫מצע‬
‫על‬
‫ב״־‪0.5$‬‬
‫אחד‬
‫פטרי‬
‫שהודבק‬
‫שבודד‬
‫מעשר‬
‫חיידק‬
‫של‬
‫החיידקים‬
‫המלחים‬
‫אחוז‬
‫שהגדרו‬
‫כזני‬
‫ו‬
‫‪.‬‬
‫בהם‬
‫הוו‬
‫זה‬
‫היותו‬
‫מובאת׳יותר‬
‫שבודדו‬
‫במצעים‬
‫ממי‪-‬ים‬
‫עד‬
‫פםוידומונס‪,‬‬
‫‪B‬‬
‫*‬
‫דפנות‬
‫אגר(‪.‬‬
‫פעילות‬
‫והתוצאות‬
‫נראות‬
‫<‬
‫מפרק‬
‫‪1‬‬
‫חיידקים‬
‫חיידקים‬
‫הטוב‬
‫אגר‬
‫גדלו‬
‫הראו‬
‫פעילות‬
‫‪Arthrobacter s‬‬
‫אלו‬
‫בתמוינה מם־*‬
‫מקור‬
‫פחמן‬
‫נבחנה‬
‫‪.16‬‬
‫בשני‬
‫בדוגמת‬
‫המשיכו‬
‫םי‪-‬ים‬
‫מחוף‬
‫ל ה ת פ ת ח ‪ .‬כש‪ 5,‬ז ר ע ו‬
‫ביותר‬
‫חיידק‬
‫ארלנםיירים‪,‬‬
‫‪.‬הושג‬
‫בודד‬
‫זה‬
‫בחיידק‬
‫זן‬
‫‪. (agar decomposer‬‬
‫באופן‬
‫לוכוז‬
‫אלו‬
‫)‬
‫דוגמאות‬
‫לזריעה‪.‬‬
‫שכנה‬
‫הגדרתו‬
‫מאוחר‪.‬‬
‫מי‪-‬הים‬
‫‪p‬‬
‫אלו‬
‫בארץ‪.‬‬
‫ס ט נ ד ר ט י ( המעשר‬
‫רק‬
‫והשני‬
‫ח ו ז ר ו ת של‬
‫שונים‬
‫לקחנו‬
‫)מצע‬
‫חיידקים‬
‫אדלנמיידים‬
‫ממקורות‬
‫פלוובקםריום‪.‬‬
‫הגידול‬
‫בהעברות‬
‫הוסף‬
‫נזליים‬
‫מלחים‬
‫הפוליסכריד)‪(0.5$‬‬
‫לסדרת‬
‫ומים‬
‫מרחובות‪,‬‬
‫בפוליםכריד‪.‬‬
‫‪,AD]-‬‬
‫מזון‬
‫חיידקים‪.‬‬
‫מקרקע‪-‬רחובות‪.‬‬
‫על‪-‬ידינו‬
‫המלאה‬
‫תרבויות‬
‫בשל‬
‫בלעדי‪..‬‬
‫עם‬
‫ה ם נ ו ק ה של‬
‫בדוגמת קרקע‪-‬חמרה‬
‫גדלו‬
‫אגר‬
‫בקרקעי‬
‫מצע‬
‫מ פ ר ק י פ ו ל י פ כ ר י ד ים‪...‬‬
‫אנארגניים‪,‬‬
‫ואנרגיה‬
‫אגר‬
‫הפוליסכריד‬
‫חיידקים‬
‫ד ו ג מ א ו ת קרקע‬
‫העברות‬
‫שהכילו‬
‫מפרקי‬
‫לקבלת‬
‫ממלחים‬
‫פחמן‬
‫מהפולי‪$‬כריד‬
‫אשקלון‪,‬‬
‫על‬
‫המרכב‬
‫הוכנסו‬
‫ס ד ר ה של חמש‬
‫צלחות‬
‫המשרה שמשה‬
‫כמקור‬
‫זה‬
‫‪70‬‬
‫מיקרואורגניזמים‬
‫נזלי‬
‫מפלוובקטדיום‬
‫‪-‬‬
‫איטי‪,‬‬
‫)כ־־‪.(3$‬‬
‫לימית‬
‫חיידקי־ים‬
‫שגדלו‬
‫בלעדי‬
‫במי‪-‬ים‬
‫גם‬
‫לגבי‬
‫לאחר‬
‫כאשר‬
‫הגדלנואת‬
‫אלו‪,‬‬
‫חיידקים‬
‫ב מ צ ע י ׳העשרה‬
‫)בנוסף‬
‫מלאכותיים‬
‫לבשרם‬
‫להנזיל‬
‫) ל פ י‪, ( ( Z o B e l l(131‬‬
‫תמונה מסי ‪.16‬‬
‫‪—r—r‬ר—ו—ו—ו—‪—1‬ו‬
‫—‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪e‬‬
‫‪7‬‬
‫‪a‬‬
‫‪1‬‬
‫ו ‪1,‬‬
‫ו‬
‫‪0 1‬‬
‫י !‬
‫‪2‬‬
‫‪8‬‬
‫י‬
‫י‬
‫‪i‬‬
‫*‪6‬‬
‫‪Bays‬‬
‫‪ Pseudomonas sp.‬שבודדו מפי־‬
‫הפעילות הליסית של חיידקי‬
‫לאחר שגדלו במצעי העשרה‬
‫ים‪ ,‬על חיידקים ממקור יבשתי‪.‬‬
‫בהם דפנות החיידקים היבשתיים שמשו כמקורות פחמן בלעדיים‬
‫‪( o ) Eschar!chia coli-B‬‬
‫עקומת השארות בחיים של‬
‫י״ ‪ ( A ) Arthroboctersp.‬במי‪-‬ים מלאכותיים לפי‪( Z o B e l l(•131‬‬
‫המעושר ים ב‪ 0.1?4-‬פפםוץ‪ ,‬בנוכחות וללא נוכחות החיידקים‪.‬‬
‫הליטיים‪- R .‬מיצג את היחס )ב־־‪ ($‬בין הצפיפות האופסית‬
‫‪E. coif B‬‬
‫) ‪ ( O.D.‬באמצע התקופה הלוגריתמית של דגימות‬
‫ואדהדובקסד שנזרעו למרק נוטרינס‪ ,‬לאחר שעברו אינקובציה‬
‫בםי‪-‬ים מלאכותיים‪ ,‬בנוכחות וללא נוכחות החיידקים הליסיי‬
‫יכלת‬
‫במי‪-‬ים‬
‫מלאכותיים‬
‫תוצאות‬
‫פוליסכריד‬
‫חיידקים־ אלו‬
‫נםיונות‬
‫צרכה‬
‫םובסטרם‬
‫‪. 3‬‬
‫טוב‬
‫‪-‬הגדרת‬
‫עבור‬
‫ן‪AD‬הנו‬
‫ספציפיות‪,‬‬
‫מפרק‬
‫ב‪-‬‬
‫וסנזיל‬
‫במצעים‬
‫אוטי‬
‫המזון‬
‫את‬
‫תוך‬
‫צריכה‬
‫בדוד‬
‫שעות‬
‫כץ‬
‫כ‪6-‬‬
‫ונקוי‬
‫רבים‬
‫מפלוובקסריום‬
‫שנויים‬
‫שהכילה‬
‫מגי*‬
‫‪10‬‬
‫מהווה‬
‫שהפוליסכריד‬
‫נםיונות‬
‫אארובי‪,‬‬
‫בעל‬
‫בגדלו‬
‫נמצא‬
‫שעות‬
‫על‬
‫)‬
‫פ ו ל י ס כ ר י ד ז ו ת מ‪- .‬‬
‫מתמציות‬
‫כמקור‬
‫אלו‬
‫פחמן‬
‫כללו‬
‫הנו‬
‫בעל‬
‫פיגמנס‬
‫בלעדי‪.‬‬
‫המכיל‬
‫קצב‬
‫הוא‬
‫‪1.5$‬‬
‫גידול‬
‫בכל‬
‫צהוב‬
‫קרקעי‬
‫‪.(ADj‬‬
‫‪.1AD‬‬
‫החיידק‬
‫בלעדי‪,‬‬
‫שבירת‬
‫תזונתיות‬
‫פחמן‬
‫סטנדרטי‬
‫לח‪,‬יידק‬
‫‪Pseudomonas‬‬
‫להפיק‬
‫כמקור‬
‫אגר‬
‫שהחיידק‬
‫דור‪.‬‬
‫דרישות‬
‫בלתי‬
‫‪, ADj‬‬
‫תכשיר‬
‫התאים‬
‫הגדל‬
‫אנזימטי‬
‫על‬
‫שיפרק‬
‫‪Manton-‬‬
‫בהומוגניזר‬
‫‪M‬‬
‫ופרקציונציה‬
‫רכוז‬
‫מראה‬
‫ורבורג‪.‬‬
‫‪Bergey‬‬
‫‪Everett-, Mass‬‬
‫התכשירים‬
‫זו‬
‫פוליםכרידים‬
‫ה ח י י ד ק הוגוז־‬
‫הפוליםכריד‪.‬‬
‫של‬
‫לפי‬
‫‪1AD‬‬
‫ר ח ב של‬
‫‪.(17‬‬
‫נסויים‬
‫• הפוליסכריד‬
‫‪1‬‬
‫םם״ק‬
‫מי‪-‬ים‬
‫לשעה‪,‬‬
‫שלילי‪,‬‬
‫‪24‬‬
‫נזליים‪,‬‬
‫‪ 4‬נ ס י ו נ ו ת‬
‫נערכו‬
‫גרם‬
‫סס־"‬
‫שנבדקו‪.‬‬
‫קליסת‬
‫חמצן‬
‫המומס‬
‫החיידקים‪.‬‬
‫ע ל טווח‬
‫‪)25°0‬תפונה‬
‫מפלוובקטריום‬
‫במכשיר‬
‫שתמימה‬
‫הפוליסכריד‬
‫אגר‬
‫פוליםכריד‬
‫בסים‬
‫חמצן‬
‫מתג‬
‫גדל‬
‫על‬
‫מורות‬
‫‪pi‬‬
‫מפרק‬
‫לגדול‬
‫על‬
‫נבחנה‬
‫אלו‬
‫‪75‬‬
‫־‬
‫‪72‬‬
‫ח ל ק י ת של‬
‫הופעלו‬
‫ו‪1-‬־‪1‬ק‬
‫התמצית‬
‫ע״י‬
‫‪,‬‬
‫רכוזים‬
‫עולים‬
‫על‬
‫הפוליםכריד‬
‫מפלוובקםריום‬
‫שונים‪,‬‬
‫אחר‬
‫סוכרים‬
‫במשקל‬
‫ועקבנו‬
‫המולקולרי‬
‫שחרור‬
‫של•הפוליםכריד‬
‫של‬
‫בתנאי‬
‫א מ ו נ י‪.‬ום‬
‫טמפרטורה‪,‬‬
‫מחזרים‪,‬‬
‫בהעברתו‬
‫על‬
‫סולפט‪.‬׳‬
‫וכץ‬
‫קולונת‬
‫אחר‬
‫ספדקס‬
‫ו‬
‫‪50‬‬
‫‪G-‬‬
‫בינוני‪.‬‬
‫נתקבלה‪.‬אמנם‬
‫עליה‬
‫קלה‬
‫בסוכר‬
‫מחזר‪,‬‬
‫אולם‬
‫לא‬
‫היה‬
‫‪73‬‬
‫תמונה מס־"‬
‫צלחת‬
‫)‬
‫פםרי‬
‫‪(ADj‬‬
‫המנוקד‪.‬‬
‫בעוד‬
‫‪.17‬‬
‫המכילה‬
‫שבורר‬
‫אגר‬
‫מקרקע‬
‫םפלוובקסריום‬
‫באינקובציה‬
‫האגר‬
‫‪-‬‬
‫של‬
‫‪C°^25‬‬
‫התנזל‪.‬‬
‫ומלחים‬
‫עליה‬
‫נזרע‬
‫רחובות‬
‫במצע‬
‫העשרה‬
‫כמקור‬
‫פממן‬
‫בלעדי‪.‬‬
‫החורים‬
‫במצע‬
‫נוצרו‬
‫‪Pseudomonas sp.‬‬
‫בו‬
‫שפס‬
‫תוך‬
‫הנראים‬
‫הפוליםכר‬
‫‪48‬‬
‫שעות‪,‬‬
‫בתמונה‪,‬‬
‫‪-‬‬
‫במשקל‬
‫שנוי‬
‫•פעיל‪,‬‬
‫למרות‬
‫יחי״ד‬
‫גדל‬
‫בקרקע‬
‫המזון*‬
‫החיידק‬
‫]‪, AD‬‬
‫הא גר ו ז‬
‫פרק‬
‫המולקולרי‪.‬‬
‫העובדה‬
‫מבין‬
‫‪-‬‬
‫ד׳‬
‫גרם‬
‫כגורמי‬
‫החמרים‬
‫כמקור‬
‫לאינדוקציה‬
‫הפולייסכריד‬
‫פחמן‬
‫ליצירת‬
‫יחידי‬
‫אגרז‬
‫כמקור‬
‫ה מ ז ו‬
‫בקרקע‬
‫הפועל‬
‫פחמן‬
‫על‬
‫ז‬
‫בו‬
‫פרקצית‬
‫האגר‪.‬‬
‫ס ת י מ ה של‬
‫את‬
‫הצטברות‬
‫גזים‬
‫בהחדרת‬
‫סולפידי‬
‫)‪(FeS‬‬
‫לבדיקת‬
‫חול‪,.‬‬
‫נקבוביות‬
‫הקרקע‪,‬‬
‫בקרקעות‬
‫המשמשות‬
‫חמרי‬
‫בכרנו‬
‫להשתמש‬
‫בקולחין‬
‫בעמודות‬
‫ללא‬
‫השפעה‪,‬‬
‫גרגירי‬
‫הגפרית‬
‫כגורם‬
‫המוםפת‬
‫תלות‬
‫כנראה‬
‫ועוברת‬
‫גורמת‬
‫מועשרות‬
‫בקיום‬
‫הן‬
‫בגפרית‬
‫מערכת ו‬
‫בגלל‬
‫לאחור‬
‫של‬
‫תכולה‬
‫בעומק‬
‫‪,1‬‬
‫דוי‪-‬ערכי‬
‫והן‬
‫קולחין‬
‫העולה‬
‫על‬
‫של‬
‫בעמודות‬
‫טבעיים‪.‬‬
‫אפשר‬
‫תחמצת‬
‫במתח‬
‫למיתונה;‬
‫ברזל‬
‫נבנתה‬
‫םולפידי‪.‬‬
‫מ ס פ ק ת של‬
‫כברזל‬
‫בסתימה‬
‫מופיעים‬
‫פס׳‬
‫ברזל‬
‫הקולואיה‬
‫מיוחדת‬
‫על ק ו לחיין‬
‫ובטבלה‬
‫לתמיסה‪,‬‬
‫המחקר ים' ש נ ע ש ו‬
‫מתמשכת של‬
‫סינתטיים‬
‫שכבה‬
‫במעט‬
‫זכים‪,‬‬
‫מיקרואורגניזמים‬
‫ת ה ו ם ‪ ,‬נמצא‬
‫בהחדרה‬
‫‪1‬‬
‫הסתימה‬
‫‪.(75‬‬
‫)‪.(86‬‬
‫ב ת מ ו נ ה מסי"‬
‫וזאת‬
‫הקורץ‪,‬‬
‫)‪,67‬‬
‫הסתימה‬
‫בהחדרת מים‬
‫הצטברות תאי‬
‫להעשרת מ י‬
‫הסתימה‬
‫סתימה‬
‫כל‬
‫מוסים י ם‬
‫קרקעות‬
‫המסוכמות‬
‫כגורמי‬
‫הפוליסכרידים‪,‬‬
‫בלתי‬
‫דרך‬
‫בספרות‬
‫המצטברים‬
‫הנםיונות‬
‫מתהוה‬
‫המוצעים‬
‫הצטברות‬
‫קולחין‬
‫את‬
‫נ ו כ ח ו ת אגר‬
‫יפה‬
‫תכשיר‬
‫מים‪.‬‬
‫מציינים‬
‫חסר‬
‫גדל‬
‫איפוא‬
‫על‬
‫לקבל‬
‫אנזימסי‬
‫דיון י‬
‫בין‬
‫או‬
‫הצלחנו‬
‫שהחיידק‬
‫פרקציות‬
‫פוליסכרידים‬
‫לס נ י ז‬
‫לא‬
‫‪ 74‬־־‬
‫מתוצאות‬
‫לראות‬
‫כי‬
‫הברזל‬
‫המוסף‬
‫הברזל‬
‫חמצן‬
‫בעוד‬
‫‪ 4‬ם״מ‪,‬‬
‫המצפה‬
‫נמוך‪.‬‬
‫חמרי‬
‫השכבה‬
‫הסתימה‬
‫‪- 75 -‬‬
‫הסתומה בטפולי קזאין מופיעה בעומק של ‪ 2-4‬ס״מ )טבלה מם׳ ‪.(1‬‬
‫הסיבות עשויות להיות‪:‬‬
‫גפוית‪,‬‬
‫א(‬
‫התפתחות אוכלוסיה מיקרוביאלית ה ל‬
‫המנצלים חלק מחמדי המזון לפעילותם הםטבולית‪.‬‬
‫מחזרי‬
‫ב( הגפרית ‪1‬‬
‫בקבל מימנים מאריכה את הזמן הדרוש עד להתפתחות סביגה מיקרואירו‪-‬‬
‫פילית ‪ -‬אנארובית‪ ,‬תנאים אלה מתקבלים תחילה בעומק העמודה‪ ,‬לעומת‬
‫עמודות חול המגבלות בגפרית‪ ,‬בהן מתפתחים תנאים אנארובים גבר בם״מ‬
‫העליונים תוך זמן של יום‪-‬יומיים‪.‬‬
‫מאחר וסתימה ע״י סולפיד הברזל הוכחה כבלתי נכונה‪ ,‬לא נתגלו‬
‫בעמודות מבלעות גזיות‪ ,‬ואף לא נמצא מתאם בין מספר החיידקים והסתימה‬
‫)סבלה םם׳ ‪,(3‬‬
‫נבדקה תכולת הפוליסכרידים והשפעתם על שעור הסתימה‪.‬‬
‫מטבלה מספר ‪ 2‬חושב המיתאם בין פוליםכרידים ושעור הסתימה‪ ,‬שהראה‬
‫קשר חיובי גבוה‪.‬‬
‫לפוליםכרידים בקרקעות נודעת חשיבות ראשונית‬
‫בהשפעתם על מבנה הקרקע )‪.(132 ,74 ,70‬‬
‫ההשפעה אינה חולפת‪:‬‬
‫הפולי‪-‬‬
‫םכרידים בקרקע מהווים מרכיב חשוב בחמר האורגני היציב )‪,(133 ,69‬‬
‫שהנו בעל קצב פרוק איטי‪ -‬ודליך המתמשך עד למאות ואלפי שנה‪.‬‬
‫מתאם גבוה יותר‬
‫פוליאורונידים וסתימה‪.‬‬
‫)‪ 0.91‬לעומת ‪ 0.72‬בפוליסכרידים( נמצא בין‬
‫זאת ניתן להסביר‬
‫בהטרוגניות של‪ .‬חמדי‬
‫הסתימה ומדת יציבותם השונה לפרוק םיקרוביאלי‪.‬‬
‫לפוליאור‪1‬ונידים‬
‫מכלל הפוליסכרידים נודעת ההשפעה השאריתית הגבוהה ביותר )‪.(67‬‬
‫הפוליםכריד סמוצה מעמודות חול סתומות דומה בהרכב סוכריו לפולי‪-‬‬
‫סכריד הקפסולרי של החיידק פלוובקטריום שממצאי מחקרו יובאו לדיון‬
‫בשלב מאוחר יותר‪.‬‬
‫כאן המקום לציין שתכשיר נקי מהפוליסכריד‬
‫ ‪- 76‬‬‫הקפםולרי‬
‫לירידה‬
‫שלפני‬
‫םפלוובקטריום‬
‫מידית‬
‫במוליכות‬
‫ההוספה‪.‬‬
‫יש לציין‬
‫ללבון‬
‫עמודות‬
‫חול‬
‫סתימה‬
‫כ פ ו נ ק צ י ה של‬
‫אינן‬
‫מועד‬
‫ה ו פ ע ת הסתימה‬
‫המשפיע‬
‫בעמוד‬
‫המיקרוביאלית‬
‫החול‪.‬‬
‫החומר‬
‫ו ב ע ט י ה גם‬
‫כפונקציה‬
‫משתנה‬
‫של‬
‫הזמן‬
‫ויבוש ‪.‬‬
‫כאץ‪,‬‬
‫בפעילות‬
‫מיקרוביאלית‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫אורגניזמים‪,‬‬
‫על‬
‫עמדנו‬
‫ההחדרה‬
‫הפטריות‬
‫התופעה‬
‫התבטאה‬
‫ושיש‬
‫פעילותם‬
‫השנויים‬
‫של‬
‫ב ע ל י ה חדה‬
‫לטהור מים‬
‫בקצב‬
‫בשדות‬
‫לשנויים‬
‫בתנאים‬
‫אקולוגיים‬
‫בשלב ש נ י של‬
‫המטבולית‪,‬‬
‫ואתור‬
‫חמוי‬
‫המיקרוביאלית‬
‫במספר‬
‫שנתבלתה‬
‫אופי‬
‫ודאי‬
‫גורם‬
‫יותר‪,‬‬
‫הסתימה‬
‫ב ע ק ו מ ו ת סתימה‬
‫ב מ ח ז ו ר של‬
‫החדרה‬
‫הגורמים‬
‫לשנוי‬
‫נגשנו‬
‫להכרת‬
‫הסתימה‪.‬‬
‫המיקרו­‬
‫בטבלה מ ם ׳ ‪3‬‬
‫מתחילת‬
‫וירידה‬
‫לקרקות‬
‫האוכלוםיה‬
‫מהירה‪,‬‬
‫דומים‬
‫החלים‬
‫החיידקים‬
‫אופינית‬
‫תקופת‬
‫בקבוצות‬
‫מוצפות )‪,83‬‬
‫‪.(85‬‬
‫ב מ ע ק ב אחר‬
‫השנויים‬
‫במיקרופלורה‪,‬‬
‫הגדלים‬
‫במושבות‬
‫מוקואידיות‬
‫החיידקים‬
‫פוליסכרידים‪.‬‬
‫)‪.(84‬‬
‫העבודה‬
‫דומה‬
‫תופעה‬
‫אך‬
‫הנעלמת‬
‫איטי‬
‫חלחול‪,‬‬
‫במספר‬
‫כמפרישי‬
‫לסתימה‬
‫שהופעלו‬
‫והאקט י נ ו מ י צ ט י ם ‪ ,‬הנה‬
‫לראותם‬
‫המשמשים‬
‫העמודה‬
‫שוים‬
‫התפתחות‬
‫מחדש‪.‬‬
‫העליה‬
‫ה מ ע נ י נ ת האחרת‬
‫גורם‬
‫עקומות‬
‫בערבוב מזול או בשקימ פלםסית‬
‫ל ה ש פ י ע על‬
‫בשקית מתפרק‬
‫באוכלוםיה‬
‫הקולחיץ‪.‬‬
‫בחול‬
‫בעלות‬
‫שנויים‬
‫הובחנו‬
‫ניחס‬
‫זה‬
‫בתנאים‬
‫ש ל ש ה ‪.. .‬‬
‫יומיים‬
‫עשוי‬
‫ש ה ת ו צ א ו ת של‬
‫המבוצעים‬
‫עקום הקזאין‪,‬‬
‫הערבוב‬
‫זאת‬
‫זהים‬
‫ב ג ב ו ל ו ת של‬
‫שהושם‬
‫בתופעה‬
‫ע ק ו מ ו ת הסתימה‬
‫שנוי‬
‫פתיחת‬
‫ה מ ע ב ד ת י י ם שבהם שמשו‬
‫נתקלנו‬
‫םטפולים‬
‫במדויק‪.‬‬
‫ומוצריה‪.‬‬
‫בעוד‬
‫מתאחרת‬
‫הסתימה‪,‬‬
‫ע ק ו מ ו ת הסתימה ה נ ו‬
‫ה מ י ם שמעל‬
‫במהירות‪,‬‬
‫גםשבנסיונות‬
‫הזמן‬
‫עצמן‬
‫שהוסף‬
‫ה ה י ד ר א ו ל י ת ‪ ,‬א ל סתחת ל ־ ‪ 5 0 $ -‬ס ה ש ע ו ר‬
‫בעית‬
‫ח ו ז ר ו ת על‬
‫על‬
‫) ‪ 1‬ג ר ׳ חפר יבש(‬
‫לעמורות חול‬
‫גרם‬
‫זו‬
‫ידועה‬
‫ממסנני‬
‫חול‬
‫‪- 77 -‬‬
‫הגורם‬
‫הקולחין‪,‬‬
‫ופרוק‬
‫האקולוגי‬
‫הנו‬
‫של‬
‫מתח‬
‫החמצן‪.‬‬
‫הפוליםכרידים‪,‬‬
‫הקפסולרי‬
‫מהחיידק‬
‫סינתטיים‬
‫) ת מ ו נ ה מסי*‬
‫בקצב‬
‫את‬
‫ה פ ר ו ק עם‬
‫הצטברות‬
‫ירידה‬
‫הארגניים‬
‫פלוובקםריום‪,‬‬
‫תהליכי‬
‫החםרים‬
‫המסונסזים‪.‬‬
‫חול‬
‫נדלג‬
‫)נושאים‬
‫אלו‬
‫של‬
‫התשובות‬
‫של‬
‫המערכת‬
‫החדרה‬
‫חדירת‬
‫מס׳‬
‫פעילות‬
‫‪,(10‬‬
‫המרי‬
‫על‬
‫הכרת‬
‫לבצוע‬
‫על‬
‫קצב‬
‫הדרושים‬
‫הפוליםכריד‬
‫ה י צ י ר ה של‬
‫לחיידקים‬
‫בנפרד(‪,‬‬
‫תופעת‬
‫הינוש‬
‫המאזן‬
‫בין‬
‫ה צ ט ב ר ו ת ם של‬
‫לעתים‬
‫בלבד‬
‫)ולא‬
‫האורור‪.‬‬
‫לפרטיו‬
‫נגיע‬
‫ודרכי‬
‫לשאלה‬
‫היא‬
‫ה כ נ ס ת משטר‬
‫מוסס‬
‫המשקל‬
‫שווי‬
‫העליה‬
‫הפוליסכריד‬
‫ה פ ו ל י ס כ ר י ד מגביל‬
‫יוצרי‬
‫החמרים‬
‫הסתימה?‬
‫לכווןהפרוק‪.‬‬
‫מפרקי‬
‫לכלל‬
‫סםפטום‬
‫מ י ד י ת עם‬
‫החלחול‪,‬‬
‫בתקופת‬
‫פוליםכרידים‬
‫להסביר‬
‫‪ FeS‬המתפתחת‬
‫הנה‬
‫לדיון‬
‫בשדות‬
‫א י נ ט נ ס י ב י ת של‬
‫בעוד‬
‫מזון‪.‬‬
‫שכבה‬
‫להתגבר‬
‫לכוון‬
‫תלולה‬
‫ת ו פ ע ה של‬
‫שנוי‬
‫ששכבת‬
‫זו‬
‫יעמדו‬
‫אפינית‬
‫המשקל‬
‫סינתטיים‪,‬‬
‫לסרוגין‪.‬‬
‫י צ י ר ה ‪ -‬פ ר ו ק של‬
‫מאפשרת‬
‫וטבלה‬
‫ויבוש‬
‫היצירה‪,‬‬
‫בפרוק‪.‬‬
‫נעלמת‬
‫כיצד‬
‫הפשוסות‬
‫הנה‬
‫שווי‬
‫להבמיר‬
‫בשלב‬
‫מחזורי‬
‫‪2‬‬
‫להסטת‬
‫זה של‬
‫אחת‬
‫החמצן‬
‫עד‬
‫הדיון‬
‫שנגנה‬
‫בקצב‬
‫וירידה‬
‫;‬
‫להפסקה‬
‫לירידה‬
‫הפוליםכדיד‬
‫ל ‪ \ / -‬ו ו ו ‪ ( + 2 5 0‬עשו יה‬
‫במתח‬
‫במתח‬
‫בפנינו‬
‫מתונה‬
‫מתחת‬
‫קולחין‬
‫והיא‬
‫בסוי‬
‫החמצן‬
‫המקום‬
‫הוחדרו‬
‫האנזיםםיים‬
‫הבאה‬
‫של‬
‫בהן‬
‫גורם‬
‫כאן‬
‫בהשפעתו‬
‫על‬
‫על‬
‫ב ת נ א י ם מ יקר וא יר ופ י ל י י י ם ‪.‬‬
‫החמצן‪$‬‬
‫אם‬
‫פרוקו‬
‫החמצן‬
‫ירידה‬
‫והפרוק‬
‫של מתח‬
‫החמצן‬
‫יצירה‬
‫והפוליםסרידים מענו דו ת חול בהן הועברו ק ו ל ח י ן ‪.‬‬
‫•)ירידה‬
‫ירידה‬
‫‪,(135‬‬
‫היצירה‬
‫גורם(‬
‫‪(3‬‬
‫ה פ ר ו ק עם‬
‫השונה‬
‫כ פ י שבאי‪ ,‬ל י ד י‬
‫י ר י ד ת מתח‬
‫)‪,134‬‬
‫בהש־גנותו; ב ע מ ו ד ו ת ה ח ו ל‬
‫השפעתו‬
‫הפוליסכרידים‬
‫בקצב‬
‫בעמודות‬
‫הבולט‬
‫בהש‪.‬פעת מ ע ב ר‬
‫במתח‬
‫) ת מ ו נ ה מס־* ‪.‬‬
‫ע״י‬
‫פוליסכרידים‬
‫ההפסקה‬
‫המצויים‬
‫בקולחין‪.‬‬
‫דומה‬
‫תקופת‬
‫בתום‬
‫לשעורההתחלתי‪,‬‬
‫כפוליאוררנידים‬
‫ההרםבהוהיבוש‬
‫עד‬
‫החדירות‬
‫כוון‬
‫ההחדרה‬
‫אוכלוםית‬
‫או‬
‫חמצן‬
‫המשחרר‬
‫למתן‬
‫מתח‬
‫לפסילת שדות‬
‫והשפעות‬
‫חיידקים‬
‫של‬
‫)‪.(67‬‬
‫חלק‬
‫כך‬
‫הקולחין‪,‬‬
‫מחמרי‬
‫שעםהעליה‬
‫העשויים‬
‫היה‬
‫ע״י‬
‫מניעת‬
‫ה מ י ק ר ו א ו ר י ג נ י ז מ י ם ‪ -‬ם פ ר ק י הפ ו ל י ם כר י ד י ם ‪.‬‬
‫בתקופת‬
‫גבוה‬
‫אולם‬
‫על‬
‫)טבלה‬
‫שמירת‬
‫ה ה צ ט ב ר ו ת של‬
‫ההחדרה‬
‫חמצן‬
‫המים‬
‫טיב‬
‫אינו‬
‫‪.(11‬‬
‫בשעת ה ח ד ר ת‬
‫תתכן‬
‫כלכלי‬
‫משרשריו‪.‬‬
‫מס‪.‬‬
‫השפעה‬
‫ה מ ע ר כ ת במתח‬
‫הפוליסכרידים‬
‫כיון‬
‫גידולו‬
‫במספר‬
‫מחזורי‬
‫החלחול‪.‬‬
‫חמצן‬
‫אויר‬
‫הסתימה‪,‬‬
‫ל ה ו ר י ד את‬
‫שאינו‬
‫את ה ס ת י מ ה‬
‫הסתימה‪,‬‬
‫אחר‬
‫במערכת‬
‫חמצן‬
‫ע״י‬
‫עמידות‬
‫יתר‬
‫המוליכות‬
‫ה צ ס ב ר ו ת של פ ו ל י א ו ר י נ י ד י ם‬
‫מחשבתי‬
‫של‬
‫אין‬
‫ו ז א ת בשל‬
‫לפרוק‬
‫חלה‬
‫היבוש‬
‫עדיין‬
‫שעור‬
‫ההידראולית‬
‫אנו‬
‫הקולחין‪,‬‬
‫קריטי‬
‫מים‪,‬‬
‫בעזרת‬
‫שתילי‬
‫רואים‬
‫ששמוש‬
‫באמצעים‬
‫סיב‬
‫מחייבים‬
‫או‬
‫למנוע‬
‫הםנוץ‪.‬‬
‫בדיקות‬
‫לגבי‬
‫שבעבוע‬
‫אורז‬
‫עשוי‬
‫ש ל י ל י ת על‬
‫המסתננים‬
‫פנינו‬
‫לצמחי‬
‫בתקופת‬
‫כאורז‪,‬‬
‫הצלחנו‬
‫לשמירת‬
‫ל ה ח ל י ש את‬
‫השמוש‬
‫קפדניות‬
‫בצמחי‬
‫מים‬
‫החדרת‬
‫במפעלי‬
‫קולחין‪.‬‬
‫יצירה‪,‬‬
‫הרכב‬
‫בעמודות‬
‫חיידקים‬
‫אידיות‬
‫ו מ ב נ ה של‬
‫חול‬
‫עשירה‪.‬‬
‫על‬
‫בהן‬
‫הפוליסכריד‬
‫הוחדרו‬
‫באוכלוסיה‬
‫פלטות‬
‫אגר‪.‬‬
‫הקפסולרי‬
‫קולחין‬
‫שולטים‬
‫ממושבות‬
‫אלו‬
‫סינתטיים‬
‫חיידקים‬
‫בודד‬
‫‪ Flavobactenum sp.‬ה מ צ ט י י ן‬
‫בפיגמנס‬
‫)‪,84‬‬
‫‪(87‬‬
‫פוליםכרידית‪.‬‬
‫כבר‬
‫‪:‬צויין‬
‫‪,85‬‬
‫מפלוובקטריום‬
‫התפתחה‬
‫היוצרים‬
‫חיידק‬
‫ורוד‬
‫מושבות‬
‫שגוגדר‬
‫ובהפרשה‬
‫שבקרקעות‬
‫אוכלוםית‬
‫מוקו‪-‬‬
‫כפלוובקסריוס‬
‫חזקה‬
‫סל‬
‫קפסולה־‬
‫ח ו ל י ו מ רוויות במ ים מתפתחת‬
‫אוכלוםיה‬
‫הפרטים‬
‫חיידקים‬
‫של‬
‫מבין‬
‫הבאים‬
‫‪Z o o g l e a ramigero‬‬
‫‪, aquatile‬‬
‫החיידקים‬
‫הבצילוס‬
‫‪B‬‬
‫עמודות‬
‫למערכות‬
‫שלנו‪,‬‬
‫החיידק‬
‫ערכנו‬
‫ה א ח ר ו ת של‬
‫‪TCA‬‬
‫ודיאליזה‬
‫המתקבל‬
‫גרעיניות‪.‬‬
‫שעות‬
‫להמשך‬
‫כנגד מים‬
‫זו‬
‫ובין‬
‫הנוקרדיות‬
‫ה ד מ י ו ן של‬
‫הקפסולה‬
‫מוצתה‬
‫במערכת‬
‫המערכת‬
‫לאחר‬
‫השוקעת‬
‫ז ו עבר‬
‫לאחר‬
‫ויובש‬
‫העבה‬
‫ה ע ו ט פ ת את‬
‫בנסיונותנו‬
‫שעות‪ ,‬עבר‬
‫הפרקציה‬
‫המתקבל‬
‫מזוקקים‬
‫‪Flavobacterium‬‬
‫ה פ ל ו ו גןקםר י ו ם‬
‫מלמדת על‬
‫‪. ('B-13‬‬
‫בפרקציה‬
‫החמר‬
‫באוכלוסיה‪:‬‬
‫‪ sp.‬וזו ‪F l a v o b a c t e r i u‬‬
‫ה‪-‬‬
‫ל ר א ו ת את‬
‫קפסולה‬
‫נאספה‬
‫הזואוגליאה‬
‫מים‪.‬‬
‫מזוקקים ל‪72-‬‬
‫באתנול‪.‬‬
‫החומר‬
‫והמצות‬
‫קרקע‬
‫)תמונה מס׳‬
‫כנגד מים‬
‫פרקציוינציה‬
‫אתנול‪.‬‬
‫בקור‬
‫ששליטת‬
‫נםיונותנו‪,‬‬
‫פ ל ו ו בקטוי י ו ם ‪.‬‬
‫של ‪10$‬‬
‫כך‬
‫מם׳ ‪ A-13‬ניתן‬
‫בתמונה‬
‫שולסים‬
‫‪Alcaligenes faecalis‬‬
‫האלקליגנם‬
‫החול בהן‬
‫יצירה‬
‫‪, Bacilus cerus‬‬
‫‪. Nocardia actinomorpe‬‬
‫ה‪-‬‬
‫‪24‬‬
‫הםאו־פינים‬
‫קבוצות‬
‫בכשר‬
‫ג ב ו ה של פ ו ל י ס כ ר י ד י ם ״‬
‫בעזרת‬
‫תמיסה‬
‫ה ר ח ק ת ה ־ ‪TCA‬‬
‫באתר‪,‬‬
‫התכשיר‬
‫הפולימכרידי‬
‫ב ר כ ו ז של‬
‫טפולים‬
‫‪ 48‬ע ד‬
‫להרחקת‬
‫שאריות‬
‫ט פ ו ל י ם אלה עבר‬
‫בליופיליזר‪.‬‬
‫‪72$‬‬
‫חלבון‬
‫דיאל״יזה‬
‫הלבנה‬
‫האבקה‬
‫של‬
‫שמשה‬
‫המחקר‪.‬‬
‫בחינת‬
‫ה ה ו מ ו ג נ י ו ת של‬
‫הא ו ל ט ר א צ נ ס ר י פ ו ג ה ‪,‬‬
‫ברכוזים‬
‫חסרה‬
‫ע ו ל י ם של‬
‫נתונים‬
‫מקביעה‬
‫השלילית‬
‫זו‬
‫והן‬
‫בהפרדה על‬
‫אתנול‪.‬‬
‫מספיקים‪,‬‬
‫ניתן‬
‫תכשיר‬
‫עמודת‬
‫המוביליות‬
‫מאחר‬
‫ל ל מ ו ד על‬
‫הפוליסכריד‬
‫ובצעה רק‬
‫אחידות‬
‫מ ו ס ק ת ‪ .‬מ ת נ ו ע ת ו אל‬
‫המנוקה‬
‫ספדקס‬
‫‪, G -200‬‬
‫ה א ל ק ט ר ו פ ו ר ם י ת של‬
‫קביעה אחת‬
‫הפוליסכריד הנע‬
‫האנודה‪.‬‬
‫בצעה הן‬
‫ב ‪pH -‬‬
‫על‬
‫ופרקציונציה‬
‫הפוליחכויד‬
‫ניטרלי‪.‬‬
‫בשיא א ח ד ‪,‬‬
‫וטעינתו‬
‫מ ה ה ס ת כ ל ו י ו ת‬
‫ה מ צ ו י‬
‫ב‬
‫"־‬
‫ד ה י י נ ו‬
‫ה ם י ק ר ו ס ק ו פ י ו ת‬
‫ו ה נ ם י ו נ ו ת‬
‫‪,TCA‬‬
‫ה פ ו ל י ס כ ר י ד י‬
‫מהשכבה‬
‫הופק‬
‫מ ה ק פ ס ו ל ה‬
‫ב ל מ ו ד‬
‫העבה‬
‫ה ג ו ר מ י ם‬
‫ה ק פ ס ו ל ר י‬
‫ו ה ר כ ב ו ‪,‬‬
‫ל ו ג י י ם ‪.‬‬
‫ב ב ח י נ ת‬
‫‪C/N-71‬‬
‫ביחס‬
‫על‬
‫ע ל י ה‬
‫ל ם ט ב ו ל י ז ם ‪,‬‬
‫ה מ ס ו כ מ י ם‬
‫עם‬
‫מטבלה‬
‫העשיר‬
‫ב ג ל ו ק ו ז ‪,‬‬
‫מ י ח י ד ו ת‬
‫ח נ ק ן‬
‫‪3‬ם‬
‫ע ל י ה‬
‫ל ש נ ו י‬
‫על‬
‫ברמת‬
‫ה מ ו צ ר י ם‬
‫א ו ל י‬
‫ל ה ט ר ו פ ו ל י ס כ רי ד י ם ‪,‬‬
‫או‬
‫בהשפעת‬
‫) ת מ ו נ ה‬
‫ת ו ך‬
‫)ראה‬
‫מ ס ׳‬
‫השואת‬
‫מפל ו ו בקטר י ו ם‪,‬‬
‫מ ז ו ן‬
‫כל‬
‫י ס ו ד‬
‫אלו‬
‫ה ש ו נ י ם‬
‫ב י צ י ר ת‬
‫ה י צ י ר ה‬
‫פ ו ל י ם כ ר י ד י ם‬
‫ק י י מ ת‬
‫א י נ ד י ק צ י ה‬
‫מתח‬
‫ע צ מ ו ( ‪,‬‬
‫על‬
‫מ פ ו ל י ם כ ר י ד‬
‫ביחס‬
‫ל ח נ ק ן‬
‫חמצן‬
‫פחמן‬
‫ג‬
‫ה ב נ ו י י ם‬
‫ב‬
‫) ת מ ו נ ה‬
‫ע ר כ נ ו‬
‫י צ י ר ה‬
‫הדרוש‬
‫מ נ ס י ו נ ו ת נ ו‬
‫פ ו ל י ס כ ר י ד י ם‬
‫פחמן‬
‫מ ו ס ר ו ת‬
‫אחר‬
‫הממצאים‬
‫ה א ק ו ­‬
‫ו‬
‫ה‬
‫‪.‬‬
‫;‬
‫ס מ ׳ ‪( 3 ,‬‬
‫כבר ק‪.‬ודם‬
‫ו פ ר ו ק‬
‫של‬
‫ה פ ו ל י ‪-‬‬
‫‪.(77‬‬
‫ע ס ו ד‬
‫ה מ ר כ י ב י ם‬
‫ה ש פ ע ו ת‬
‫ביחס‬
‫)בטקסט‬
‫ג ו ר מ י ם‬
‫ו ה ג ו ר מ י ם‬
‫ק ר ק ע י‬
‫ת ע ר ו ב ת‬
‫ה ג ו ר מ י ם‬
‫‪(4‬‬
‫ה פ ו ל י ס כ ר י ד‬
‫ה ו מ ו פ ו ל י ס כ ר י ד‬
‫ה א ק ו ל ו ג י י ם‬
‫ו ‪-‬‬
‫ה ח י י ד ק ‪,‬‬
‫ה פ ו ל י ס כ ר י ד י ים‪.‬‬
‫מ ו נ ו מ ר י ם‬
‫‪pH‬‬
‫של‬
‫או‬
‫מקור‬
‫ם ו כ ר י י ם‬
‫ט מ פ ר ט ו ר ה‬
‫ם כ ר י ד‬
‫ו ש ב ע י ק ר ו‬
‫של‬
‫שהתכשיר‬
‫)‪,(137 ,136 ,67‬‬
‫א נ ר ג י ה ‪.‬‬
‫אף‬
‫הוא‬
‫ב ח נ ו‬
‫ש ו נ י ם ‪,‬‬
‫ד י ו ן‬
‫ל כ ן ‪,‬‬
‫ש נ ו י‬
‫למסקנה‬
‫ה‪8‬נרגיה‬
‫מקור‬
‫ב ס פ ר ו ת‬
‫ב ה ג ב ל ת‬
‫מ ו ר י ם‬
‫ה ח י צ ו ן‬
‫ה י צ י ר ה‬
‫ה א נ ר ג י ה ‪,‬‬
‫של‬
‫בהרכב‬
‫ה פ נ י ם‬
‫כ מ ו ת‬
‫ש ע ב ו ד ו ת‬
‫נ ו ס ף‬
‫‪.C/N‬‬
‫על‬
‫נ מ ו ך ‪,‬‬
‫ב י ן‬
‫ע ו ד ף‬
‫‪4‬‬
‫את‬
‫מ ו ל י כ י ם‬
‫ל פ נ י‬
‫הפל ו ו בקטר י ו ם‪.‬‬
‫השפעת‬
‫מקור‬
‫כ י ו ן‬
‫מסי‬
‫׳ ה ג ד ל ת ה י ח ס‬
‫ל ח נ ק ן‬
‫השפעת‬
‫בשסח‬
‫על‬
‫פ ו ל י ס כ ר י ד י ם‬
‫בטבלה‬
‫מ ס ׳‬
‫ה ע ו ט פ ת‬
‫המשפיעים‬
‫ו ב נ ו כ ח ו ת‬
‫‪4‬‬
‫הא ים ו נ ו ל ו גי ים‬
‫ה מ צ ו י ה‬
‫ה פ ר ד נ ו‬
‫שבהם‪,,‬‬
‫ב ת כ ו ל ת‬
‫בחיידק‬
‫ה פ ל ו ו ג ק ט ר י ו ם‬
‫ו א ח ר י‬
‫ה מ ו נ ו ם כ ר י ד י י ם‬
‫הנם‬
‫מ ר כ י ב י ם‬
‫ה ע ק ר י י ם‬
‫נ פ ו צ י ם‬
‫של‬
‫ה פ ו ל י ס כ ר י ד‬
‫ב ק פ ס ו ל ו ת‬
‫של‬
‫ה ק פ ס ו ל ר י‬
‫ח י י ד ק י ם ‪.‬‬
‫ה י ח ו ד‬
‫במספר‬
‫נובע‬
‫הרב‬
‫בפולימריאחד‪.‬‬
‫מצו‬
‫מקרקעות‬
‫ישראל‬
‫סוכרים‬
‫בידינו‬
‫קביעת‬
‫ההבדל‬
‫מהריסת‬
‫המחזר‬
‫לא‬
‫כרומסוגרפיות‬
‫)תמונות‬
‫הסלםונלות‪,‬‬
‫סוכרים‬
‫בפוליסכריד‬
‫טרמינליים‬
‫הסרולוגית‬
‫נתגלה‬
‫סוכרים‬
‫הבדיקות‬
‫נותנים‬
‫עמידים‬
‫לחםצון‪,‬‬
‫בנקודות‬
‫דבר‬
‫העשוי‬
‫הסתעפות‬
‫בהידרוליזות‬
‫בהן‬
‫חלקיות‬
‫אותו‬
‫לא‬
‫מסי‬
‫שונה‬
‫ו‪(8-‬‬
‫‪7‬‬
‫אלה‬
‫הגליקוזידיים‬
‫בה‬
‫נראה‬
‫להתפרש‬
‫השייר‬
‫הצלחנו‬
‫שחלק‬
‫שהם‬
‫קשור‬
‫לנבוע‬
‫נדידתו‬
‫עלינו‬
‫הידועים‪.‬‬
‫לסווגו‬
‫ומאפינים‬
‫הליפופוליסכריד י‬
‫כדיטרמיננםים‬
‫את‬
‫הקובעים‬
‫קצות‬
‫בקבוצת‬
‫זה כנרזמ ב ק צ ה‬
‫באמצעות‬
‫ו בין‬
‫הסוכרים‬
‫מהםוכרים‬
‫מופיעים‬
‫הכוללת‪,‬‬
‫המרכיבים‬
‫בערכי‬
‫יהיה‬
‫כמלוה‬
‫פנול‬
‫עשוי‬
‫שבין‬
‫ם פ ל ו ו ב ק ס ר י ו ם טופ יע סוכר‬
‫הקשרים‬
‫תמונה‬
‫שהיה‬
‫לפי‬
‫שבין‬
‫הרי‬
‫רחובות‬
‫השלילית‬
‫כללי‬
‫בעוד‬
‫נדירים‪,‬‬
‫בקומפלקס‬
‫של‬
‫חלקית‬
‫מס‪.‬‬
‫שונים‬
‫הפוליםכריד‪,‬‬
‫בחלקו‬
‫‪,(5‬‬
‫‪ a l l‬־ ‪,( b‬‬
‫נודעים‬
‫בלבד‪,‬‬
‫תוצאות‬
‫של‬
‫בטעינה‬
‫סוכר‬
‫סוכרים‬
‫לחקלאות‬
‫מרכיבי‬
‫ההבחנה‬
‫סוכר‬
‫)'•סבלה‬
‫הפוליסכרידים‪.‬‬
‫לקביעת‬
‫בין‬
‫)סבלה‬
‫‪1‬‬
‫הסוכרי‬
‫אלה‬
‫את‬
‫סוכרים‬
‫מם'‬
‫הפולימר‬
‫גם‬
‫שלינגר‪,‬‬
‫מספר‬
‫הנראה‬
‫חב‬
‫הפקולסה‬
‫ההידרוליזה‪.‬‬
‫רבות‬
‫ה ד ז א ו כס י־־ס ו כ ר י ם ‪.‬‬
‫המכילים‬
‫בין‬
‫בהידרוליזט‬
‫נתגלו‬
‫המופיעים‬
‫השרשרת‬
‫הגדול‬
‫זעירות‬
‫השונות‪,‬‬
‫גלוקורונית‬
‫סוכרים‬
‫בכפו י ו ת‬
‫של‬
‫קורט‬
‫במהלך‬
‫הםוכריים‬
‫בקבוצת‬
‫חומצה‬
‫להבדל‬
‫העקריים‬
‫הכימיות‬
‫מר‬
‫דומים‬
‫נ י ט ר ל י י ם ‪ ,‬מחזקת‬
‫הסבר‬
‫הסוכר‬
‫במערכות‬
‫מתכונותיו‬
‫ע״י‬
‫נוכחות‬
‫חמישה‬
‫אין‬
‫היחידות‬
‫פוליםכרידים‬
‫)בכתיבה(‪.‬‬
‫של‬
‫של‬
‫הסוכריות‬
‫שכפי‬
‫מופיעות‬
‫את‬
‫השרשרת‬
‫הספציפיות‬
‫בפריודס‬
‫חמצון‬
‫מהגלוקוז‪,‬‬
‫המנוז‪,‬‬
‫והריכוז‬
‫קשורים ‪ .‬בקשרי‬
‫או‬
‫ממוקפים‬
‫ביותר‬
‫מקשר‬
‫לקבל א ו ל י ג ו ס כ ר י ד ים‬
‫‪1:3‬‬
‫גליקוזידי‬
‫קצרי‬
‫אחד‪.‬‬
‫שרשרת‬
‫)די‪,‬‬
‫‪-‬‬
‫או‬
‫טרי‬
‫טסרא(‪,‬‬
‫שהכילו‬
‫את‬
‫המולריים‬
‫כל‬
‫אלא‬
‫טוח‬
‫ש ר ש ר ת של ‪8‬‬
‫)סבלה‬
‫זזםציות‪,‬‬
‫ה ד ז א ו כ ס י ‪ -‬ס ו כר‬
‫סוכרים‬
‫המונוםכרידים‪,‬‬
‫המקוריים‬
‫בהידרוליזות‬
‫‪82‬‬
‫מם'‬
‫כללה‬
‫)תמונה‬
‫)תמונה‬
‫בפולימר‬
‫הופעת‬
‫שלבים‬
‫‪,(11‬‬
‫ויותר‬
‫שהכרנו‬
‫‪.(9‬‬
‫שני‬
‫מסי‬
‫‪-‬‬
‫וביחסים‬
‫המו נ וסכר‪-‬ידים‬
‫בלבד‪.‬‬
‫ובשלב‬
‫מסי‬
‫השלם‬
‫השני‬
‫בשלב‬
‫כל‬
‫‪,(12‬‬
‫בתמיסה‬
‫הראשון‬
‫יתר‬
‫הופיע‬
‫הםונוסכרירים‬
‫יחד‪,‬‬
‫מבנה‬
‫לייזות‬
‫על‬
‫הפוליםכריד‬
‫חלקיות‬
‫עצמה‪.‬‬
‫ה צ ד ד י ת שלי‬
‫)תמונה‬
‫היחידה‬
‫הביודגרדציה‬
‫גישתנו‬
‫דזות(‬
‫אדפסיביים‬
‫בו‬
‫הווה‬
‫גם‬
‫בכשרו‬
‫בודד‬
‫לפרוק‬
‫חיידק‬
‫להנזיל‬
‫אגר‪,‬‬
‫של‬
‫מקבוצת‬
‫בנסיונותינו‪,‬‬
‫בטכניקה‬
‫מ ל א של‬
‫הגרם‬
‫תופעה‬
‫ההבחנות‬
‫מיחידה‬
‫הדומה‬
‫מבנה‬
‫השליליים‬
‫המבטיחה‬
‫לשרשרת‬
‫)‪.(10‬‬
‫פחמן‬
‫בעלי‬
‫בנוכחות‬
‫הפסוידוםונם‬
‫דומה‬
‫מקור‬
‫של‬
‫בחיידקי‬
‫)‪,(56‬‬
‫בספרות‪,‬‬
‫קרקע‬
‫של‬
‫הסובסטרס‬
‫שגדל‬
‫הוליכו‬
‫הן‬
‫משותף‬
‫על‬
‫מצעי‬
‫לחפוש‬
‫זו‬
‫ידועים‬
‫הספציפי‬
‫יפה‬
‫יחיד‪,‬‬
‫)‪,(55‬‬
‫)פוליסכרי‪-‬‬
‫פוליםכרידזות‬
‫שבודדו‬
‫בטכניקת‬
‫ההעשרה‬
‫מטכניקה‬
‫אנזימים‬
‫פחמן‬
‫פרוק‬
‫מצעי‬
‫בלעדי‪.‬‬
‫הפוליסכריד‪.‬‬
‫פלוובקסריום‬
‫הפנויםוקוקוס‬
‫בצרוף‬
‫ה ס ו כ ר י י ם ־־‬
‫כמקור‬
‫גדול‬
‫מקבוצת‬
‫נתגלתה‬
‫הבנוי‬
‫החוזרת‬
‫םפלוובקסריום‬
‫הדורשים‬
‫אגר‪.‬‬
‫מבנה‬
‫מיקרואורגניזמים‪,‬‬
‫ה פ ו ל י ס כ ר י ד של‬
‫והן‬
‫המונומרים‬
‫התרכזה‬
‫ב ד ו ד י ם של‬
‫‪-‬‬
‫על‬
‫ב א נ ד ו ט ו ק ם י נ י ם של‬
‫זה‬
‫אדפםיביים‪,‬‬
‫בנםיונותינו‬
‫מכל‬
‫‪-‬‬
‫מ ה ק ו מ פ ו נ נ ס ו ת ‪ .‬שהתקבלו‬
‫מרמז‬
‫מ פ ל ו ו ב ק ם ר י ו ם משמש‬
‫צפינו‬
‫באנזימים‬
‫‪(12‬‬
‫הפוליסכריד‬
‫לקבל‬
‫חיידקים‬
‫מם'‬
‫מרכבת‬
‫למחקר‬
‫כשהפוליסכריד‬
‫ספציפי‬
‫כפי‬
‫הפוליסכרידים‬
‫של‬
‫שמצטייר‬
‫בהיררו‪-‬‬
‫קרקע‬
‫על‬
‫ואשר‬
‫של‬
‫)‪.(54‬‬
‫מזון‬
‫הצםייץ‬
‫פוליםכריד‬
‫ק פ ס ו ל ו ת סל‬
‫העשרה‪.‬‬
‫אחר‬
‫הממצא‬
‫מקורות‬
‫‪- 83 -‬‬
‫בעשירותם‬
‫נודעים‬
‫חיידקים‬
‫שמש‬
‫רחבה‬
‫של‬
‫הפוליסכריד‬
‫פי־ים‬
‫או‬
‫הנסיונות‬
‫שבוצעו‬
‫מקרקע‬
‫נתברר‪,‬‬
‫וגדל‬
‫שקיימת‬
‫במי‬
‫אגר‬
‫םפלוובקסריום‬
‫גרגירי‬
‫)!‪(AD‬‬
‫במפרקי‬
‫מפרקי‬
‫א ג ר ‪( S t o n i e r(138.‬‬
‫קרקע‪,‬‬
‫עם‬
‫על‬
‫כמקור‬
‫בודדו‬
‫תכשירים‬
‫הים‪.‬‬
‫בטכניקת‬
‫פחמן‬
‫חיידקים‬
‫אנזימוסיים‬
‫שהופקו‬
‫רגרסיבית‬
‫מפלוובקםדיום‬
‫על‬
‫הן‬
‫קיום‬
‫מצעי‬
‫יחידי‪,‬‬
‫מקבוצות‬
‫הפוליסכריד‬
‫פעילות‬
‫הוכית‬
‫אוכלוםית‬
‫בהם‬
‫ההעשרה‬
‫נלקחו‬
‫וכאינוקולום‬
‫מתוך‬
‫הפסוידומונם‪.‬‬
‫מפסוידומונס‬
‫פחמן‬
‫כמקור‬
‫שבודד‬
‫יחידי‪,‬‬
‫הפ ו ל י ם כ ר י ד ' מ פ ל ו ו ב ק ס ר י ו ם‬
‫ו ה ן ע ל א ג ר ו א ג ר ו ז ‪.‬‬
‫בנםיונות‬
‫והמוצרים‬
‫‪.‬של‬
‫נמוך‬
‫מעמיק‬
‫מחזרות‬
‫כנראה‬
‫מהפולימר‬
‫כפי‬
‫שנבדק‬
‫בהפרדה ע ל‬
‫היא‬
‫המקורי‪,‬‬
‫דרוש‬
‫לחשיפת‬
‫שחוסר‬
‫הטרדות‬
‫הנגרמות‬
‫עומדות‬
‫עבודות‬
‫עתה‬
‫מיחסות‬
‫לביודגרדציה‪,‬‬
‫עבודות‬
‫לו‬
‫הפעילות‬
‫הן‬
‫פרוק‪,‬‬
‫הסיבות‬
‫המעניקים‬
‫האנזימים‬
‫‪.(140‬‬
‫מקצה‬
‫בפולימר‬
‫המפרקים‬
‫מספר‬
‫המולקולה‪.‬‬
‫של‬
‫בקרקעות‬
‫במוקד‬
‫את‬
‫ל ח מ ר י ם ‪ .‬המצ ו י ים‬
‫אחרות‬
‫)‪,68‬‬
‫‪(69‬‬
‫דגרדציה‬
‫במים‬
‫ההתענינות‬
‫בהם‬
‫גבוה‬
‫נמוך‬
‫שבירה‬
‫יחסית‬
‫)‪G-50‬‬
‫אך‬
‫‪.‬‬
‫של‬
‫מחקר‬
‫הפוליפר‬
‫אנ־זימסית‪.‬‬
‫נובע‬
‫‪-‬‬
‫מאי‬
‫הםוכרי‬
‫אפשרות‬
‫יציבותם‬
‫‪.in vitro‬‬
‫והן‬
‫ה ע מ י ד ו ת ש‪.‬ל‪.‬‬
‫כל‬
‫ובמבנה‬
‫האנזימםיים‬
‫הפוליםכריד‬
‫בשחרור‬
‫נראתה‬
‫מפדקס‬
‫בהרכב‬
‫בפני‬
‫התכשירים‬
‫ומתבסאת‬
‫מולקולרי‬
‫הטמונות‬
‫יציבות‬
‫פוליםכריד‬
‫לא‬
‫לקומפוננסות‬
‫את‬
‫קשי‬
‫שהפעילות‬
‫נמוכה‬
‫בעלות‬
‫מ פ ל ו ו בקטר י ו ם ‪,‬‬
‫של‬
‫‪-‬‬
‫התברר‬
‫האנזימסי‬
‫משקל‬
‫נוסף‬
‫נוספת‬
‫אחר‬
‫המשתחררים‪,‬‬
‫קבוצות‬
‫קסיעה‬
‫מעקב‬
‫הפרוק‬
‫של‬
‫מ פ ל ו'ו בקסר י ו ם‬
‫של‬
‫בעטין‬
‫מיחסות‬
‫את‬
‫הצטברויות‬
‫ר ש ו י ו ת ר ב ו ת )‪.(133‬‬
‫סטרוקםורות‬
‫בכמויות‬
‫של‬
‫חמרים‬
‫ממעטפות‬
‫זעירות‬
‫עמידות‬
‫חיידקים‬
‫כמלנין‬
‫ואפר‬
‫פוליסכרידים‬
‫)‪,139‬‬
‫מקרקעות‬
‫־‬
‫לביודגרדציה‪,‬‬
‫גלקטוז(‬
‫בפוליםרים‪.‬‬
‫בקסריום‬
‫יתכן‬
‫מצוי‬
‫שקיום‬
‫בין‬
‫לנוכחות‬
‫שיירי‬
‫שייר‬
‫הסוכר‬
‫בעל‬
‫‪84‬‬
‫)‪0-2‬־־מתיל‪-‬רמנ ו ז‬
‫םתיל‪-‬הכםוזות‬
‫באחד‬
‫דזאוכםי‬
‫־‬
‫ה ק צ ו ו ת של‬
‫מוכר‬
‫נסיה‬
‫האחרים‬
‫העשוי‬
‫הפוליסכריד‬
‫הקפםולרי‬
‫לעמידות‬
‫בפני‬
‫לגרום‬
‫הידרופובית‬
‫במולקולה‬
‫ו‪-0-4-‬מתיל‬
‫בקצה‬
‫מחסן‬
‫יתר‬
‫מפלוו‪-‬‬
‫דגרדציה‪.‬‬
‫השרשרת‬
‫הםוכרית‬
‫תקיפת‬
‫אנזימים‬
‫בפני‬
‫כחייץ‬
‫‪,‬‬
‫ה ידרול יסי ים‪.‬‬
‫חלק‬
‫נ'‬
‫פרק‬
‫הי‪:‬‬
‫פוליסכרידים‬
‫‪-‬‬
‫סקירת‬
‫האצות‬
‫במעטפות‬
‫ספרות‬
‫הקדמה‬
‫ההתענינות‬
‫המדעי‪,‬‬
‫העניין‬
‫מאכלסות‬
‫תאיים‬
‫בחקר‬
‫כנושאים‬
‫ב ש פ ע של‬
‫כאיאוגלנה‬
‫מהירוקיות‬
‫דרך‬
‫לאצות‬
‫לאורך‬
‫מטר‬
‫עשוי‬
‫א‪.‬‬
‫של‬
‫לעזור‬
‫עזרה‬
‫בתפרים‬
‫ב‪.‬‬
‫את‬
‫מקבוצת‬
‫בסיסיים‬
‫האזורים‬
‫בתהליכי‬
‫האקווסיים‬
‫השוטדניות‪,‬‬
‫המאוגדים‬
‫במושבות‬
‫ויותר‪.‬‬
‫מספר‬
‫הרעב‬
‫הענין‬
‫בעיות‬
‫בעולם‪,‬‬
‫באצות‬
‫מעשיות‬
‫בו‬
‫האצות‬
‫החיים‪.‬‬
‫למינ״יהם‪. ,‬מיצורים‬
‫פרידיניום‬
‫מהפירופיםים‪,‬‬
‫מהחומיות‪,‬‬
‫הוגבר‬
‫בשליי״יהצ י פ י ו ת‬
‫המעסיקות‬
‫תשמשנה‬
‫העשויה‬
‫האצות‬
‫את‬
‫חד‬
‫כלורלה‬
‫כ מ י ק ר ו צ י ס מ י ם מה כ ח ו ל י ו ת ‪,‬‬
‫‪Macrocystis pyrifera‬‬
‫כ‪-‬‬
‫בפתרון‬
‫בפתרון‬
‫למחקרים‬
‫בשנים‬
‫ולא‬
‫ועד‬
‫להגיע‬
‫שידע‬
‫זה‬
‫האנושות‪.‬‬
‫למאכל‪,‬‬
‫כמתכון‬
‫חשוב‬
‫)‪.(141‬‬
‫שמירה‬
‫)‪.(142‬‬
‫זנים‬
‫תאים‬
‫הרב‪-‬תאיות‬
‫‪60‬‬
‫האצות‬
‫גברה‬
‫האחרונות‪,‬‬
‫רק‬
‫בעקבות‬
‫על‬
‫מקורות‬
‫המים‬
‫םזהוםים‬
‫הנגרמים‬
‫ע״י‬
‫גדול‬
‫יתר‬
‫של‬
‫אצות‬
‫‪85‬‬
‫‪-‬‬
‫אחוז‬
‫לחסרי‬
‫תשמ"‪1‬ת‬
‫התאים‬
‫ואת‬
‫עולה‬
‫על‬
‫‪.(143‬‬
‫הוא‬
‫ניכר‬
‫ממסת‬
‫בתוך‬
‫החמר‬
‫כלל‬
‫המוליך‬
‫לשוני‬
‫הםוכר׳ים‬
‫ועמילן‬
‫האפיניים‬
‫הקבוצות‬
‫בין‬
‫נובע‬
‫עוזרת‬
‫בהרכב‬
‫קיימים‬
‫לצמחים‬
‫כהתאמה‬
‫לצוף‬
‫פני‬
‫התיבשותן‬
‫על‬
‫ב ת ק ו פ ו ת שפל‬
‫הידע‬
‫החופיות‬
‫ובמבנה‬
‫שהצטבר‬
‫הצמודות‪,‬‬
‫טכנית‬
‫על‬
‫ובעלות‬
‫המםונתזים‬
‫צמחי‬
‫רק‬
‫חםציות‬
‫בסביבה‬
‫בין‬
‫המימית‪,‬‬
‫מגינה‬
‫מצלולוז‬
‫יש‬
‫ה ה י ד ר ו פ י ל י ו ת של‬
‫עליהן‬
‫‪-‬‬
‫הפוליסכרידים‬
‫להניח‬
‫ממלאות‬
‫בפני‬
‫)‪,141‬‬
‫הפוליםכרידים‬
‫אחרות‪.‬‬
‫בו‬
‫האצות‬
‫והאצות‬
‫ושונים‬
‫נציין‬
‫ע״י‬
‫היבשה‬
‫היבשה‬
‫את‬
‫מעטפות‬
‫שהשוני‬
‫המעטפות‬
‫חסרי‬
‫מכות‬
‫המעטפות‬
‫הגלים ומונעת‬
‫המים‪.‬‬
‫ומבנה‬
‫מעטפות‬
‫האצות‪,‬‬
‫העין‬
‫בגדלן‪,‬‬
‫בנוסף‬
‫את‬
‫ערך‬
‫צמחי‬
‫משתייך‬
‫את‬
‫המסונתזים‬
‫לאצות‬
‫ביניהם‬
‫יונים‪.‬‬
‫הרכב‬
‫ובונים‬
‫ע״י‬
‫בין‬
‫שמעוטם‬
‫הפו ל י ס כ ר י ד ים‪.‬‬
‫קבוצות‬
‫המים‪,‬‬
‫מרוכזים‬
‫הפוליסכרידים‬
‫העלאיים‪.‬‬
‫בפני‬
‫שמשכו‬
‫הגדול‬
‫האפיניים‬
‫לגדול‬
‫ת פ ק י ד של‬
‫ה פ ו ל י ם כר י ד י ם ‪,‬‬
‫הפחמימות‪,‬‬
‫כאלו‬
‫מחליפי‬
‫לאצות‬
‫מבחינה‬
‫הפוליםכרידים‬
‫ה ם ו ל פ ט י ו ת או‬
‫היתר‬
‫הטעונות‬
‫כמות‬
‫ב ס ם ב ו ל י ז ם של‬
‫באצות‪,‬‬
‫בעלי‬
‫התא‪,‬‬
‫םהוים‬
‫ב ע ו ד רובם‬
‫הבינתאי‪.‬‬
‫כמות‬
‫השוני‬
‫האצות‬
‫‪-‬‬
‫מסחרי‪,‬‬
‫בעוד‬
‫עבודות‬
‫םתיחם‬
‫בעיקר‬
‫לאצות‬
‫להיותן‬
‫נוחות‬
‫לאסוף‬
‫מעסות‬
‫עוסקות‬
‫נאצות‬
‫הפלנקמונ י ות‪.‬‬
‫השיטות‬
‫ובצמחים‪,‬‬
‫הרב‬
‫בסוגי‬
‫התעשייתים‬
‫סכרידים‬
‫שפותחו‬
‫למחקר‬
‫פוליסכרידים‬
‫מ ש מ ש ו ת את‬
‫מחקרי‬
‫הפוליסכרידים‬
‫הפו ל י ם כ ר י ד ים‬
‫והביתיים‬
‫מאצות‬
‫בםקוי‬
‫הםסונתזים‬
‫הגוברים‬
‫מים‬
‫מחד‪,‬‬
‫מאידך‪,‬‬
‫ע״י‬
‫בבעלי‬
‫המופקים‬
‫אצות‪,‬‬
‫וההטרדות‬
‫מבטיחים‬
‫חיים‪,‬‬
‫בחיידקים‬
‫מאצות‪.‬‬
‫השמושים‬
‫הנגרמות‬
‫ה ת פ ת ח ו ת שדה‬
‫הגוון‬
‫הרפואיים‪,‬‬
‫ע״י‬
‫פולי‪-‬‬
‫מדעי‬
‫זה‪.‬‬
‫‬‫השכבות‬
‫הרכב‬
‫בלמוד‬
‫הכירו‬
‫הכימי‪.‬‬
‫‪(151‬‬
‫הם‬
‫שכבות‬
‫ספרים‬
‫בהשוואה‬
‫ממחקרים‬
‫העלאיים‪.‬‬
‫)פהקרובה‬
‫א‪.‬‬
‫את‬
‫השכבות‬
‫בשלש‬
‫שכבה‬
‫החיצוניות‬
‫השונות‬
‫ומאמרים‬
‫שנערכו‬
‫אנו‬
‫אל‬
‫זו‬
‫כאן‬
‫נוקשה‬
‫)‬
‫בשכבה‬
‫זו‬
‫העבודה‬
‫המיקרופיברילות‪,‬‬
‫ב‪.‬‬
‫אורינטציה‪.‬‬
‫שכבה‬
‫פיברילות‪.‬‬
‫במים‬
‫ג‪.‬‬
‫זו‬
‫בשכבות‬
‫ומוצילגים‬
‫לפי‬
‫בתאי‬
‫בארגונם‪,‬‬
‫האצות‬
‫מעטפות‬
‫ובהרכבם‬
‫)‪,2‬‬
‫מ ר ב י ת התוצאות במחקרי‬
‫סדר‬
‫לפוליסכרידים‬
‫קרבתן‬
‫עם‬
‫השזורות‬
‫מרכבת‬
‫שכבה‬
‫הפהוה‬
‫נע‬
‫בין‬
‫‪-144‬‬
‫האצות‬
‫בצמחים‬
‫ל מ מ ב ר נ ה הצ י ס ו פ ל ם מ ו ס י ת‬
‫נוסףלרםת‬
‫זו‬
‫קרויה‬
‫בקור‬
‫פקטיניים‬
‫בתמיסות‬
‫)‬
‫‪ -‬שכבותדניקות‬
‫‪Preston‬‬
‫עד‬
‫הארגון‬
‫נמדד‬
‫שאינם‬
‫‪matrix‬‬
‫‪,‬‬
‫תאי‬
‫באצה‬
‫בארגון‬
‫העשויה‬
‫ב ק ר נ י ‪ ^ -‬כדרגת‬
‫מסיסים‬
‫אלקלי‬
‫רק‬
‫רובדים‬
‫מיקרופיברילות‬
‫ומצטיינת‬
‫‪( pectic substances‬‬
‫הקטר‬
‫וקבוצתו‬
‫קיימות‬
‫במים‬
‫באולטךא‪-‬םבנה‪,‬‬
‫מ ה ו ל ו ת של‬
‫ע״י‬
‫לרשת‬
‫המעצב‬
‫ארג ו ן )״אולםרא‬
‫צ י ר י ת מפותחת‪,‬‬
‫וערב‪,‬‬
‫החללים‬
‫המפרשות‬
‫האלקטרוני‬
‫ו ר י א צ י ו ת רבות‬
‫ספוליסכרידים‬
‫ה‪-‬‬
‫שלד‬
‫ע״י‬
‫אורינטציה‬
‫בשתי‬
‫‪.‬‬
‫חיצוני‪,‬‬
‫‪ ) ft 1 0 0 - 2 0 0‬ב כ ל ו ר ל ה‬
‫ביוזהעה‬
‫‪. ( V a I o n i a‬‬
‫בטוי‬
‫פעין‬
‫גלה ;הפיקריםקופ‬
‫א מ ו ר פ י ת ה מ מ ל א ת את‬
‫ר ו ת ח י ם או‬
‫חפרים‬
‫במחקר‬
‫תוךיהשוואה‬
‫הראשונה‬
‫מארגון‬
‫מיקרופיברילות‬
‫שכבה‬
‫עוסקים‬
‫‪, ( firm envelope‬‬
‫ה י ר ו ק י ת ‪ventricosa (152‬‬
‫נוקשה‬
‫ב צ פ י פ ו ת החמר י ם ‪,‬‬
‫האצות‬
‫הרחוקה(‪.‬‬
‫& ‪.(30-50‬‬
‫חסרת‬
‫הציטופלםםטית‬
‫החיידקים‪.‬‬
‫מ ב נ ה " ( במ י ק ר ו ‪ -‬פ י בריל ו ת שקםרם‬
‫של‬
‫לממברנה‬
‫מועטים‬
‫בעשבי‪-‬ים‪,‬‬
‫נדון‬
‫האצות ו ‪ a‬ב נ ן‬
‫פזו‪,‬‬
‫ל ס פ ר ו ת של חקר‬
‫צ ו ר ת התא‪.‬‬
‫בין‬
‫‪86‬‬
‫ב מ ע ט פ ו ת ה ת א י ם של‬
‫‪-‬‬
‫הגבישיות‪.‬‬
‫רותחים‪,‬‬
‫ו מ ק י פ ה את‬
‫המיקרו‪-‬‬
‫בפוליםכרידים‬
‫המםיםים‬
‫או‬
‫חמצה‪.‬‬
‫המצויים‬
‫בחללים‬
‫האצות‬
‫ועוטפות‬
‫הבינתאיים‪,‬‬
‫אותם‪.‬‬
‫חמרים‬
‫‬‫הנם‬
‫אלה‬
‫ליצור‬
‫אמורפיים‪,‬‬
‫מוצאים‬
‫)‪151‬‬
‫מן‬
‫רק את‬
‫עמוד‬
‫ההרכב‬
‫האצות‬
‫חלקן‪,‬‬
‫ה כ י מ י של‬
‫נוכחותם‬
‫הפרקציה‬
‫האי‬
‫במיוחד‬
‫אצל‬
‫תחמוצות‬
‫וקרבונטים‪.‬‬
‫מרכיבים‬
‫אין‬
‫מעטפות‬
‫שומנים‬
‫צורן‪,‬‬
‫העקרי‬
‫וחלבונים‬
‫אושרה‬
‫ש‬
‫כ‬
‫ב‬
‫כ‬
‫ת‬
‫י‬
‫ב‬
‫תחמוצות‬
‫ו‬
‫ר‬
‫ברורות‪,‬‬
‫ק‬
‫י‬
‫‪Prasiola j a p o n i c a‬‬
‫ת‬
‫בעבר‬
‫במרכיביו‬
‫לדופן‬
‫הצמחים‬
‫הטכניקות‬
‫)‪(160‬‬
‫ובמיוחד‬
‫הדיוק‬
‫פוליסכרידים‬
‫רבות‪,‬‬
‫באבחון‬
‫מינרלי‬
‫וברזל‪,‬‬
‫טיט‬
‫עיקר‬
‫הידע‬
‫של‬
‫פתוח‬
‫)‪,(158,157‬‬
‫דופן‬
‫מקובל‬
‫היה‬
‫לחשוב‪,‬‬
‫מכיל‬
‫שדופן‬
‫שנעשו‬
‫)‪.(159‬‬
‫שיטת‬
‫הצלולוז‪,‬‬
‫ונתגלה‬
‫שבדופן‬
‫השונים‬
‫מצלולוז‪.‬‬
‫זהה‬
‫עם‬
‫השתפרות‬
‫פולימרים‬
‫סוכריים‬
‫מצויים‬
‫האצות‬
‫גם‬
‫צלולוז‬
‫הופק‬
‫מדופן‬
‫על‬
‫בסים‬
‫הסוכרים‬
‫והחומיות‪.‬‬
‫להבחין‬
‫האצה‬
‫צלולוז‪.‬‬
‫קרני‪-‬א‬
‫חומצית‪,‬‬
‫)‪:(146‬‬
‫מסביבת הגידול‬
‫ובחומיות‬
‫להגדרת‬
‫נהוג‬
‫האצה‪,‬‬
‫האצות‬
‫דהיינו‪,‬‬
‫האדומיות‬
‫‪(154‬‬
‫מקרקעות‬
‫הצטבריממחקר ים‬
‫העלאיים‪,‬‬
‫הירוקיות‪,‬‬
‫בהידרוליזה‬
‫השכיחים‬
‫באצות‬
‫המעטפות‬
‫באדומיות‬
‫סטרוקטורליים‬
‫מבין‬
‫‪(90$‬‬
‫ברם‪,‬‬
‫‪,153‬‬
‫ממעטפת‬
‫עשוי‬
‫רחוק‬
‫נוכחות‬
‫)עד‬
‫)‪,146‬‬
‫ל ה י ו ת משפע‬
‫הנוקשה‬
‫הלא‬
‫נייכר‬
‫הפוליםכריד ים‪.‬‬
‫מנוקות‬
‫האנאורגניים‬
‫)‪.(151‬‬
‫‪,(156-154‬‬
‫המצויים‬
‫במעטפות‬
‫אלומיניום‬
‫ה כ י מ י של‬
‫בשכבה‬
‫ה א צ ו ת הם‬
‫ל ה ו ו ת חלק‬
‫החםרים‬
‫ו ע ו נ ת השנה‬
‫)‪,152‬‬
‫המשתחררים‬
‫ארבע‬
‫במעטפות‬
‫הצורניות‪.‬‬
‫הצלו לו ז‪:‬‬
‫אצות‬
‫מ כ י ל ה שלש‬
‫ו‬
‫שכבות‬
‫לעתים‬
‫אצות‬
‫א ו ר ג נ י ו מ ע ש ו יה‬
‫ההרכב‬
‫הגידול‬
‫בירוקיות‬
‫המעטפת‬
‫ו ל ע ת י ם אף‬
‫האורגני‬
‫של‬
‫גדל‬
‫ונודעים‬
‫לספווז‬
‫‪.(14‬‬
‫המרכיב‬
‫עומק‬
‫במים‪,‬‬
‫בכשרם‬
‫מים‪-‬‬
‫ג ־״ל‪.‬‬
‫ברבות‬
‫דו‬
‫נמסים‬
‫‪87‬‬
‫בקלות‬
‫‪-‬‬
‫בין‬
‫צלולוז‬
‫אמיתי‬
‫‪88 -‬‬
‫)‬
‫‪(euocellulose‬‬
‫משחרר‬
‫בהידרוליזה‬
‫רםנוז‪,‬‬
‫פוקוז‬
‫םצלולוזות‬
‫המופקים‬
‫)‪p(l:3‬‬
‫קשרי‬
‫כקסילוז‪,‬‬
‫הדיאגרמות‬
‫שונים‪,‬‬
‫הציון‬
‫גלקמוז‪,‬‬
‫השונות‬
‫מורים על‬
‫גלוקן‬
‫מצויים‬
‫מצלולוז‬
‫ה ק ר ו י בשם‬
‫והן‬
‫קאלוז‬
‫)‪, p(l:3‬‬
‫מנן‬
‫כ ד ו ג מ ת ‪u m b i l i c a l i s (162‬‬
‫בדופן‬
‫מנוז‪,‬‬
‫המתקבלות‬
‫ש נ ו י י ם הן‬
‫)‬
‫מקשרי‬
‫קסילנים‬
‫בקשרי‬
‫בקרני‪*-‬‬
‫בדרגת‬
‫)‪. (164‬‬
‫החמצה‬
‫האלגיניתהיא‬
‫בחומיות‬
‫כלמינריה‬
‫החמצה‬
‫)‪.(165‬‬
‫המנורונית‬
‫ומעם‬
‫גלוקץ אחר‬
‫האצה ה ח ד‬
‫תא י ת‬
‫נמצא ה ן‬
‫כדוגמת ה ‪-‬‬
‫ברבות‬
‫נפוץ‬
‫האלגינית‬
‫מהחמצה‬
‫בירוקיות‬
‫ב י ר ו ק י ו ת כ ‪sp(163.-‬‬
‫בירוקיות‬
‫מרכיב‬
‫(‪.‬‬
‫)‪,P(l:4‬‬
‫‪ ( P o r p h v r a‬והן‬
‫נתגלו‬
‫הנוקשה‪..‬‬
‫‪callose‬‬
‫מםונתז ע ״ י‬
‫הבנוי‬
‫)‪)3(1:3‬‬
‫בעקר‬
‫צלולוז ללא‬
‫המיוחד‪,‬‬
‫השריג י‪.‬‬
‫‪. ( s u b s t e r r a n e u s (161‬‬
‫החמצה‬
‫בעוד‬
‫נוספים‬
‫אורוניות‪.‬‬
‫השונים‬
‫)‪p(l:4‬‬
‫בלבד‪,‬‬
‫סוכרים‬
‫ממקורות‬
‫במבנה‬
‫גלוקנים‬
‫נמצא‬
‫עקבות‬
‫וחםצות‬
‫הגביסיות והן‬
‫הן‬
‫המשחרר‬
‫גלוקוז‬
‫‪-‬‬
‫הגולודונית‬
‫‪Monodus‬‬
‫באדומיות‬
‫‪. ( C o d i u m‬‬
‫‪Caulerpa ftliformis‬‬
‫מדפנות‬
‫מכילה‬
‫המכיל‬
‫האצות‪,‬‬
‫במיוחד‬
‫חמצות אורוני־ות‬
‫)בקשרי‬
‫)‪( (3(1:4‬‬
‫יו‪.‬‬
‫)‪. (165‬‬
‫הכיםין‬
‫הנפוץ‬
‫לה ו ם ו פ ו ל י ס כ ר י ד י ם‬
‫ה ומ ו פ ו ל יםר י ם(‬
‫מרכיבי‬
‫החסרים‬
‫בעקר‬
‫‪ -N4K O H‬ו ה ם‬
‫בעקר‬
‫שהזכרנו‪,‬‬
‫כצלולוקםילן‬
‫ב י ר ו ק י ת ‪j a p o n i c a (164‬‬
‫המסריקס‬
‫בשריון‬
‫החרקים‬
‫מצויים‬
‫ומוצילגים‬
‫המרכיבים את‬
‫הומופוליסכרידים‬
‫הה סר ו פ ו ל י מ ר י ם‬
‫בדופן‬
‫שכבת‬
‫זהים‬
‫נ‪£‬צא‬
‫)‪.(166‬‬
‫הםרופולימרים )או‬
‫בירוקית‬
‫‪, ( P r a s i o l a‬‬
‫בצורניות‬
‫תערובות‬
‫‪, H a l i c y s t i s o v a l is‬‬
‫ו ג ל ו קו ר ו נ ומ נ ן‬
‫נוסף‬
‫קםילומנן‬
‫בצורניות‬
‫)‪.(167‬‬
‫האצות‬
‫נחלקים‬
‫המטריקס‬
‫ל מ ו צ י ל ג י ם בם‬
‫כהמיצלולוזות‬
‫)‬
‫ע‬
‫נדון‬
‫מ‬
‫ו‬
‫ד‬
‫למסיסים‬
‫יותר‬
‫במים‪,‬‬
‫מאוחר‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫והם‬
‫ולמםיסים‬
‫‪( 3 3 1 1 4 6‬‬
‫באדוםיות‬
‫ה ה מ י צ ל ו ל ו ז ות< מ ר כ ב ו ת‬
‫ופוקוז‪,‬‬
‫מופיע‬
‫ו בירוק יות‬
‫מספר‬
‫קסילוז‬
‫גדול‬
‫ורמנוז‬
‫כ‪70$-‬‬
‫המתקבלים‬
‫כמו‬
‫ה מ ס י ם י ם בתא ) ‪1 4 6‬‬
‫הקסילוז‪,‬‬
‫העוסקים‬
‫ארכיטקטורה‬
‫תכונתם‬
‫גילים‪.‬‬
‫נעשה‬
‫באנר‬
‫)‪,(170‬‬
‫להגדרה‬
‫ארבינוז‪,‬‬
‫החםרים‬
‫רבים‬
‫הנמצא‬
‫העשויה‬
‫בשמוש‬
‫ובתעשית‬
‫שיסות‬
‫האגד‬
‫נעשו‬
‫נ ו כ ח ו ת ם של‬
‫י כ ו ל ת ה ה פ ר ד ה של‬
‫חמצה‬
‫בחלקה‬
‫זה‬
‫בגלל‬
‫מחקרים‬
‫גלקסוז‪.‬‬
‫מתוך‬
‫שנים‬
‫פוליסכרידים‬
‫כשוני‬
‫רבות‪,‬‬
‫הנו‬
‫חשיבותו‬
‫המעשית‬
‫אינםנםיביים‬
‫)‪(169‬‬
‫המופיעים‬
‫שהותאמו‬
‫ד ו מ י ם )‪,(171‬‬
‫םםפוס‬
‫לספח‬
‫מים‬
‫במיוחד‬
‫הכימיים‬
‫)סולפסייס(‪.‬‬
‫>)קפ«(‬
‫מעסים‬
‫הםוצילגים‬
‫להתפרש‬
‫במחקרים‬
‫חםצייס‬
‫החמצה‬
‫פירובית‪.‬‬
‫אולם‬
‫ואנזימסיות‪,‬‬
‫השונות‪.‬‬
‫גלקםנים‬
‫אגרופקסיץ‪',‬קרגינין‬
‫וה‪-0-6-‬מתיל‬
‫למחקר• ה ^ ו ל י ם כ ר י ד י ם‬
‫פיסיקליות‬
‫מהאדוםיות‬
‫הגלוקודינית‪,‬‬
‫מסחרי‬
‫המזון‪,‬‬
‫ןזדישות‬
‫הםנוז‪,‬‬
‫מ ה מ ו צ י ל ג י ם ה י • הכ״שר‬
‫באגד‬
‫ביותר‬
‫ל ה ו ו ת עד‬
‫הפונוםכרידים‬
‫הגלוקוז‪,‬‬
‫הפוצילגים‪,‬‬
‫המופק‬
‫ביניהם‬
‫כאגרוז‪,‬‬
‫מגגונת‪,‬‬
‫ושיירי‬
‫מהאצות‬
‫ו ל מ י ו ן של‬
‫הראשונים‬
‫מנוז‪,‬‬
‫ועשויים‬
‫בין‬
‫החמצה‬
‫האדומיות‪.‬‬
‫בטכניקות‬
‫הובחנה‬
‫גפרתית‬
‫ה ב ו ל ט ת של‬
‫אחד‬
‫מוצילג‬
‫שמוש‬
‫נ צ י י ן את‬
‫הארבינוז‪,‬‬
‫במבנה‬
‫במיקרוביולוגיה‬
‫חפרים‬
‫ח מ ד י ם אלה‬
‫ה ם פ ו ד ס של‬
‫האגד‪-‬אגד‪,‬‬
‫כגלקסוז‪,‬‬
‫עמוד ‪.(338‬‬
‫משתחררים‬
‫וליצור‬
‫‪Hydrodrctyon africanum‬‬
‫במים‬
‫הפוקוז‪ ,‬ה‪-6.3-‬אנהידרוגלקםוז‬
‫מסתמנת‬
‫התפתחות‬
‫פוליםכרידים‬
‫שיירי‬
‫בתפקודים‪.‬‬
‫סוכריים‬
‫המםיםים‬
‫חמצה‬
‫הסחקרים‬
‫שנחקרו‬
‫הם‬
‫הרםנוז‪,‬‬
‫הגלקסורזנית‪,‬‬
‫כן‬
‫י ו ת ר של‬
‫ב ה י ד ר ו ל י ז ה של‬
‫הגלקםוז‪,‬‬
‫‪G h l o r e l l a pyrenoidosa‬‬
‫מרכיבים‬
‫ו‪-‬‬
‫בחומיות‬
‫)‪.(168‬‬
‫הםוצילגים‬
‫מהתמרים‬
‫כ‪-‬‬
‫מקסילוז‪,‬‬
‫בעוד‬
‫מקםילוז‬
‫י•‬
‫•‬
‫עם‬
‫נ י ת ן היה‬
‫ומספום‬
‫להפריד‬
‫‪) X‬למדז‪,$‬‬
‫־־‬
‫קס י ל נ י ם‬
‫ופוקנים‪.‬‬
‫דגרדציה‬
‫אנזימסית‬
‫מסת‬
‫בשרשרת‬
‫ע״י‬
‫האצות‬
‫המזון‬
‫של‬
‫משמשת‬
‫כמזון‬
‫בגופי‬
‫חיידקים‪.‬‬
‫במשקעי‬
‫אצות‬
‫בעקר‬
‫הפוליםכרידים‬
‫העוברים‬
‫ולסווג‬
‫מצוי‬
‫בנקל‬
‫של‬
‫ונפגםת‬
‫בעלי‬
‫פרוק‬
‫אנזימסי‪.‬‬
‫בחיידקים‬
‫בחמר‬
‫מקבוצת‬
‫ימיים‬
‫כ א ל ג י נט־־הם י ד ן‬
‫היוצר‬
‫גם‬
‫אנזימים‬
‫המפרקים‬
‫של‬
‫םוצילגים‬
‫פוליסכרידזות‬
‫בודדו‬
‫אנזימטי‬
‫ל ב ע י ת הרעב‬
‫את‬
‫האגרז‬
‫אנזימים‬
‫של‬
‫בעולם<‪178‬‬
‫לממברנה‬
‫נמצא‬
‫ספציפיים‬
‫דפנות‬
‫האצות‪,‬‬
‫‪. ( c j‬‬
‫הציסופלסםטית‬
‫נוספים‬
‫האגר‪,‬‬
‫לאנזימים‬
‫המחקרים‬
‫אינן‬
‫החמרים‬
‫כאמצעי‬
‫לאנזימים‬
‫להגדרה‬
‫‪.‬‬
‫אלה‬
‫קרובות‬
‫מפרק‬
‫החמצה‬
‫האלגינית‬
‫מופיעה‬
‫כפסוידומונם‬
‫בסבע‬
‫‪, ( P s e u d o m o n a s atlantica‬‬
‫שחיידקי‬
‫הפסוידומונס‬
‫)‪.(177‬‬
‫החיות‬
‫הרואים‬
‫מצביעים‬
‫נעכלות‬
‫על‬
‫הקרגינין‬
‫על‬
‫כ ‪. ( f u c o i d i n a s e(178-‬‬
‫יש‬
‫משמשת‬
‫על‬
‫בעקרו‪.‬‬
‫זוהה‬
‫הרכיכות‬
‫של‬
‫שהצטבר‬
‫הנמנים‬
‫וקבוצות‬
‫כפוקואידין‬
‫לאלו‬
‫של‬
‫בעקר‬
‫הפוליסכר ידים‪,‬‬
‫םתיחס‬
‫המקורי ‪:‬העקרי‬
‫‪(173‬‬
‫מסתבר‬
‫בקיבת‬
‫דוגמת‬
‫אנזימטי‬
‫הידע‬
‫סטרוקטורליים‪,‬‬
‫גם‬
‫החיידק‬
‫)‪.(176‬‬
‫האצות‪.‬‬
‫הפסוידומונם‬
‫‪c a r r a g e e n o v o r a (175‬‬
‫אותה‬
‫מדופן‬
‫)‪.(173‬‬
‫‪. ( P s e u d o m o n a s‬‬
‫חלה‬
‫ראשונה‬
‫הצטברות‬
‫ה ם צ ם ב ו ן ר ב חיליק^ם‬
‫הרגישות‬
‫‪. ( A g a r b a c t e r i u m‬‬
‫מפרק‬
‫עוברת‬
‫כחוליה‬
‫פרוק‬
‫החיידקים‬
‫מסחרית‪,‬‬
‫הםםחריים‬
‫אצות‬
‫לנעלי‪-‬חיים‪,‬‬
‫פעילות‬
‫פוליסכרידים‬
‫חשיבות‬
‫ממעספות‬
‫ובחלקה‬
‫המטרוקטורלי ים‬
‫של‬
‫החסרים‬
‫כ ‪v e r s a t i l e(174-‬‬
‫)‪,(172‬‬
‫הקרקעית‪.‬‬
‫אנזימסית‬
‫לפוליםכרידים‬
‫בחלקה‬
‫מים‬
‫במידה‬
‫בעקר‬
‫דגרדציר‪,‬‬
‫‪90‬‬
‫פוליסכרידים‬
‫‪-‬‬
‫במעי‬
‫את‬
‫על‬
‫האדם‪,‬‬
‫מקור‬
‫אחר‬
‫עשיר‬
‫מזון‬
‫צמחי׳‪,‬‬
‫ומהן‬
‫ענין‬
‫מיוחד‬
‫בעכול‬
‫בפתרון‬
‫אפשרי‬
‫האצות‬
‫כך‬
‫מסנתזים‬
‫שהשכבות‬
‫החי»וניות‬
‫ונצולן‬
‫רק‬
‫יתאפשר‬
‫‪91 -‬‬
‫ע״י‬
‫תוספת‬
‫ביותר‪,‬‬
‫אנזימים‬
‫ר ו א י ם את‬
‫בין‬
‫התזונתי‪.‬‬
‫סטרוקטורליים‬
‫זידזות‪,‬‬
‫מפרקים‬
‫ממקורות‬
‫ה א ו ר ג נ י ז מ י ם בהם‬
‫האנזימים‬
‫הידועים‬
‫מ מ ע ט פ ו ת של‬
‫‪-‬‬
‫אצות‬
‫ה פ ק ט י נ ז ות ו ה ס ו ל פ ס ז ו ת‬
‫אחרים‪.‬‬
‫המקורות‬
‫בין‬
‫ה א צ ו ת מ מ ל א ו ת חלק‬
‫כ ב ע ל י כשר‬
‫מ צ י י נ י ם את‬
‫פ ר ו ק של‬
‫בתפריט‬
‫פוליסכרידים‬
‫הגלוקונזות‪,‬‬
‫המקור‬
‫)‪.(183-179‬‬
‫המבטיחים‬
‫העקרי‬
‫הגלוקו‪-‬‬
‫לגלוקונזות‪-‬‬
‫‪M y r o t h e c i u m v e r r u c a r i a-Aspergillusnigefr‬‬
‫)‪,(185‬‬
‫הם‬
‫הטריכודרמות‪.‬‬
‫הזרעים‬
‫לאחרונה‬
‫ה נ ו ב ם י ם של‬
‫בודדו‬
‫הצלוליסית‬
‫ה ‪sp(174.-‬‬
‫על‬
‫באגמים‬
‫אצות‬
‫)‪,(189‬‬
‫בספציפיות‬
‫של‬
‫המקורות‬
‫)‪(182‬‬
‫וימים‬
‫בסביבה‬
‫)‪.(186‬‬
‫העלאיים‪,‬‬
‫פטריות‬
‫אקווטית‬
‫כנבטי‬
‫עשירות‬
‫מיוחסת‬
‫ל א ק ט י נ ו ם י צם י ם‬
‫הגלוקונזות‬
‫העשירים‬
‫בגופי מים‪,‬‬
‫ומיחסים‬
‫לפקטינזות‬
‫הרכיכות‬
‫אותה‬
‫)‪.(187‬‬
‫השעורה‬
‫אמנם‬
‫ב צ ל ו ל ז ו ת ‪ ,‬א ך עקר ה פ ע י ל ו‬
‫לחיידקים‬
‫מקבוצת‬
‫מ ק ב ו צ ת ה ‪, ( S t r e p t o m y c e s(188-‬‬
‫ב מ י ו ח ד ה ‪. H e l i x pomotia -‬‬
‫ולסולפטזות‪-‬את‬
‫מטרדים‬
‫הצמחים‬
‫‪.( C y t o p h a g a‬‬
‫ולרכיכות‬
‫בין‬
‫ופטריות‬
‫אחרות‬
‫מקור‬
‫נוסף‬
‫לצלולזות‬
‫מחקרים‬
‫למבנה‬
‫נ צ י י ן את‬
‫רבים‬
‫הםובםטרט‬
‫הפטריות‬
‫עוסקים‬
‫)‪.(181-179‬‬
‫והצמחים‬
‫העילאיים‬
‫)‪.(183‬‬
‫הנגרמים ע״י‬
‫פוליסכרידים‬
‫סטרוקטורליים‬
‫מאצות‪.‬‬
‫ר ק ע ל»מ נ ו ל ו ג י‬
‫ארצות‬
‫מקורות‬
‫רבות‬
‫המים‪,‬‬
‫ומצטמצמים‬
‫לזהוםים‬
‫בעולם‬
‫מאחר‬
‫)‪.(190‬‬
‫ולירידת‬
‫קציה‬
‫מתבטא‬
‫פחמן‬
‫אורגני(‬
‫מקדישות‬
‫רבים‪,‬‬
‫מאמצים‬
‫לשמירתם‬
‫ומקורות מים‬
‫קונבנציונליים‬
‫ג ד ו ל י ת ר של‬
‫א צ ו ת )א יא ו ט ר ו פ י ק צ י ה ( ה ו א‬
‫איכות‬
‫בתופעות‬
‫)‪,(194‬‬
‫המים‬
‫הבאות‪:‬‬
‫שנויים‬
‫)‪.(193-191‬‬
‫עליה‬
‫חדשים‬
‫ה ת ק י נ ה של‬
‫החרפת‬
‫בפרודוקטיביות‬
‫במחזורים‬
‫תהליך‬
‫הולכים ‪: i‬‬
‫האיאוטרופי‪-‬‬
‫הראשונית‬
‫המיקר ו ב י ו ם י י ם‬
‫המקור‬
‫)תוספת‬
‫ובםוקםציה‬
‫‪-‬‬
‫הופעה(‬
‫)סדר‬
‫השולטים‬
‫חדשים(‬
‫בכמות‬
‫של‬
‫המינים‬
‫)‪,(191‬‬
‫תכיפות‬
‫בפריחות‬
‫)‪,(191‬‬
‫החמצן‬
‫רכוז‬
‫המסים‬
‫השפעה‬
‫להחזיר‬
‫עצמם‪,‬‬
‫את‬
‫המים‬
‫ב(‬
‫ניתן‬
‫)‬
‫לא‬
‫המים‬
‫השגחה‪,‬‬
‫נכיר‪:‬‬
‫ביעילות‬
‫הן‬
‫המואצת‬
‫ניטרםים‬
‫)בעקר‬
‫רמת‬
‫משקל‬
‫שהמעמס‬
‫לה ו ד י ר‬
‫בעלית‬
‫מאופינת‬
‫ומיקר ואלמנטים‬
‫)‪,(197‬‬
‫מ מ ע ס פ ו ת של‬
‫אצות(‪,‬‬
‫מבנים‬
‫המזונות‬
‫העומדים‬
‫נעשה‬
‫ביולוגי‬
‫האורגני‬
‫א(‬
‫פריחות‬
‫משך‬
‫הגורמים‬
‫עליה‬
‫תוך‬
‫‪ -‬בו‬
‫לרשות‬
‫לא‬
‫מטרה‬
‫המיקרו‪-‬‬
‫לשמור‪,‬‬
‫יטהרו‬
‫יעלה‬
‫על‬
‫או‬
‫ה מ י ם את‬
‫הטהור‬
‫כשר‬
‫העצמי‬
‫קיומן‪,‬‬
‫עצמת‬
‫)‪,197‬‬
‫‪.(198‬‬
‫אך‬
‫פ ר י ח ו ת אף‬
‫מוציאים‬
‫אצות ׳וקבוצות‬
‫בכמות‬
‫חמרי‬
‫בין‬
‫גורם‬
‫העלמותן‬
‫התופעות‬
‫בקולחין‬
‫זה‬
‫אורגניזמים‬
‫לא‬
‫כקובע‬
‫אחרות‬
‫פריחות‬
‫בהם‬
‫החודרים‬
‫י ד ו ע י ם הגורמים‬
‫המזונות‬
‫בלעדי‪.‬‬
‫בפלנקטון‪,‬‬
‫שבפריחות‪.‬‬
‫כפוםפטים‬
‫בטרם‬
‫הורק‬
‫ניטרםים‪-‬‬
‫או‬
‫המזונות‪,‬‬
‫מלאי‬
‫מנויים בתנו*‬
‫גורמים‬
‫אם‬
‫לאגן‬
‫ההקוות‬
‫הבולטות'האגמים‬
‫והמחזוריות‬
‫ה ר ח ק ת חמר י י מ ז ו ן‬
‫העלמות‬
‫ת ה ל י ך הא י א ו טר ו פ י ק צ יה‪,-‬‬
‫המזון‬
‫ה מ י ם הא י נ ס נ ם י ב י ו ת ‪.‬‬
‫פריחה‬
‫וקיום‬
‫ה מ ז ר ז י ם את‬
‫המזונות‪.‬‬
‫ע"י‬
‫מחזוריות‬
‫מתמיד‬
‫כל‬
‫ניצול‬
‫הפריחות‪,‬‬
‫ממקוי‬
‫של‬
‫פרוק‬
‫על‬
‫לשווי‬
‫ידועים‬
‫המים‬
‫באופן‬
‫כפוספטים‪,‬‬
‫דוחים‪,‬‬
‫‪. ( Recreational v a l u e . Heterotrophic potential‬‬
‫א יא וםר־ופ י י ם ‪,‬‬
‫להתפתחות‬
‫)‪.(196‬‬
‫ת ה ל י ך הא י א ו מ ר ו פ י ק צ י ה‬
‫ע״י‬
‫הגורמים‬
‫עליה‬
‫בריחות‬
‫ומעמים‬
‫וירידה‬
‫)‪.(191‬‬
‫גופי‬
‫עדיין‬
‫בין‬
‫המתמשכות‬
‫לתקופות‬
‫ארוכות‬
‫)מספר‬
‫האיאוסר ופיקציה‬
‫א ו ר ג נ י ו ת קשות‬
‫אחר‬
‫וזאת‬
‫שנויים‬
‫בעכירות‬
‫שאריתית ארוכה‬
‫ו המקרופלור ה‬
‫המעקב‬
‫‪.(195‬‬
‫בטוח‬
‫המינים‬
‫ובזנים‬
‫המים‪,‬‬
‫התזונתיים‬
‫בשאריות‬
‫בעלות‬
‫של‬
‫עליה‬
‫המינרלים‬
‫ועליה‬
‫‪92‬‬
‫)‪,191‬‬
‫‪-‬‬
‫אחרים‪,‬‬
‫כחומרים‬
‫גבוהה‬
‫כהפרשות‬
‫מעכבים‬
‫‬‫מזרזי‬
‫או‬
‫ג ד ו ל של‬
‫בחיידקים‪,‬‬
‫את‬
‫פטריות‪,‬‬
‫ה ם ו ק ס צ י ה של‬
‫למשנהו‪,‬‬
‫נעלמים‬
‫בתוך‬
‫‪.(146‬‬
‫מחזוריות‬
‫ממוזג‪-‬קד(‬
‫האביב‬
‫וירוסים‬
‫המינים‬
‫הקובעים‬
‫‪-‬‬
‫אצות‬
‫)‪,199‬‬
‫קומפלקס‬
‫קיום‬
‫הגורמים‬
‫המעבירים‬
‫והעלמות קבוצה‬
‫לאצות‬
‫מתחרות‬
‫כגורמים‬
‫משווי‬
‫מסוימת‪,‬‬
‫המכונים‬
‫משקל‬
‫הם‬
‫אחד‬
‫בחזקת‬
‫האקו ל ו ג י י ם ‪ -‬פ י ס י ו ל ו ג י י ם ‪ -‬כ י מ י י ם‬
‫שנסתמנה‬
‫באגמים‬
‫בשליטתן‬
‫פריחות‬
‫או‬
‫קבוצות‬
‫זואופלנקט ון‪-‬מוצעים‬
‫משך‬
‫מצטיינת‬
‫הצורניות‪,‬‬
‫‪,(200‬‬
‫או‬
‫הגורמים‬
‫הפריחות‬
‫)‪,(191‬‬
‫‪93‬‬
‫)‪.(191‬‬
‫התפתחות‪,‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫הקיץ‬
‫של‬
‫באזורים‬
‫האצות‬
‫זני‬
‫הירוקיות‪,‬‬
‫צפוניים‬
‫הבאים‪:‬‬
‫ופריחות‬
‫)‪,201‬‬
‫)אקלים‬
‫פריחות‬
‫הקיץ‬
‫המאוחר‬
‫‪-‬‬
‫הכחולי ות‪.‬‬
‫הסתכלויות‬
‫ובארה״ב‬
‫לאורך‬
‫ובמינים‬
‫שנויים‬
‫על‬
‫הבולטת‬
‫שנים‬
‫זו‬
‫של‬
‫מספר‬
‫השולטים‪.‬‬
‫מלאכותיים‪,‬‬
‫בשאיבות‬
‫או‬
‫דומים‬
‫היא‬
‫המעבר‬
‫גורמים‬
‫אצות‬
‫ג‪.‬‬
‫פרופ׳‬
‫)‪.(203‬‬
‫של‬
‫קימור‬
‫מ פ ר י ח ו ת של‬
‫מספר‬
‫ב‪.‬‬
‫שנויים‬
‫באותם‬
‫במחזוריות‬
‫מקורות מים‬
‫ב ה ו ס פ ה של‬
‫הכנרת‪,‬‬
‫וקבוצתו‬
‫ל‪-‬מנברת‬
‫משתייך‬
‫למערכת‬
‫תופעות‬
‫הזהירה‬
‫מתוקים‬
‫והן‬
‫ביולוגיות‬
‫הביולוגית‬
‫במיוחד‬
‫מים‬
‫הפריחות‬
‫בהם‬
‫)‪.(202‬‬
‫מזמןיהפיכתה‬
‫הכחוליות‬
‫במים‬
‫הפרש ו ת סוקס י ו ת‬
‫מלאכותיים‬
‫לפריחה‬
‫הפירידיניום‬
‫ל פ ר י ח ו ת הן‬
‫נחקרו‬
‫יתר‬
‫בפיטופלנקםון‬
‫ה ש נ ת י י ם של‬
‫הביולוגיים‬
‫)‪.(203‬‬
‫מ ל מ ד ו ת על‬
‫השנויים‬
‫‪. Peridinium westii ,‬‬
‫מזניה‬
‫באגמים‬
‫בולטים‬
‫שנויים‬
‫בדו״חים‬
‫שנערכו‬
‫ובמקוי‬
‫מים‬
‫באירופה ‪.‬‬
‫ב ל ע ד י ת של‬
‫במלוחים‬
‫מענינות‪:‬‬
‫נתונים‬
‫למאנר‪,‬‬
‫״מקורות"‪.‬‬
‫ה‪-‬‬
‫נעשו‬
‫התופעה‬
‫הדינופלגלט‬
‫‪, Pyrrhophyta‬‬
‫)‪.(191‬‬
‫א‪.‬‬
‫נמסרו‬
‫שרבים‬
‫בקבוצה‬
‫השעונים‬
‫) ב י ויל ו מ י נ ס צ נ צ י ה (‬
‫מ ה ז ן ‪tamarensis (204‬‬
‫‪. ( G o n y a u l a x‬‬
‫־ ‪- 94‬‬
‫החמר‬
‫מקורות‬
‫האצות‬
‫האורגני‬
‫במקוי‬
‫ו ש א ר י ו ת י ה ם הן‬
‫)‪.(191‬‬
‫באגמים‬
‫ממקורות‬
‫חיצוניים( אין‬
‫אלא‬
‫הופעה‬
‫הצטברות‬
‫לפרקו‪.‬‬
‫ק י י מ ו ת מספר‬
‫לאצות‬
‫ה ה צ ט ב ר ו ת של‬
‫מאגן‬
‫‪U‬‬
‫‪) dim‬‬
‫בקאוגלנטים‬
‫‪.3‬‬
‫לחפוש‬
‫זני‬
‫זרוז‬
‫אצות‪,‬‬
‫הטרוגני‪.‬‬
‫או‬
‫ו‬
‫‪2‬‬
‫שפוש‬
‫ג‬
‫כאלום או‬
‫פ‬
‫הוספת‬
‫ת‬
‫ה ט ב ע י ־־ ב י ן‬
‫עדוד‬
‫למקור‪.‬‬
‫אפשריות‬
‫עצמית(‬
‫עצמי‬
‫חלה‬
‫מסוגלים‬
‫ל ה ת ג ב ר ו ת ע ל יו‬
‫מזון‬
‫כ‪-‬‬
‫חיוניים‬
‫‪chlorophenyl-‬‬
‫ב י ו ל ו ג י י ם )‪,191‬‬
‫המפרקים‬
‫בשנוי‬
‫אצות‪,‬‬
‫הסובםטרם‬
‫מיקרואורגנזםים‬
‫המים‬
‫באגמים‬
‫נ ח ש ת א ושמוש‪.dichloronaphtoquinone(,‬‬
‫הטבעיים‬
‫מיקרואורגנזםים‬
‫המוסף‬
‫מהחומר‬
‫ר‬
‫לטהור‬
‫באלגיצידים‬
‫קאוגלנםים‬
‫האנזיםטיים‬
‫לפרוק(‪,‬‬
‫האורגני‬
‫חלק‬
‫תאי‪,‬‬
‫שארית‬
‫לתהליך‬
‫ה?ניתנות‬
‫החמר‬
‫התוך‬
‫כימיים‬
‫דרכי‬
‫לפרוק‬
‫‪C‬‬
‫^‬
‫המנגנונים‬
‫אצות‬
‫האצות‪.‬‬
‫קיצוניים‬
‫הרחקת חמרי‬
‫‪.1‬‬
‫מזון‬
‫באה‬
‫האוכלוסיות‪,‬‬
‫ה מ ז ו ן היא‬
‫הטבעיים‬
‫דרכים‬
‫במקוי‬
‫מים‬
‫תוספת המרי‬
‫שבמקרים‬
‫חמרי‬
‫המנגנונים‬
‫גישות‬
‫‪3‬‬
‫בעוד‬
‫לחפוש‬
‫ארגני‬
‫צ ד ד י ת של א ח ת‬
‫תוספת‬
‫ה נ ק ו ז )‪.2":. (198‬‬
‫‪M‬‬
‫למוד‬
‫שאין‬
‫לחמר‬
‫) א ג מ י ם בהם‬
‫והעלמות‪,‬‬
‫‪.‬‬
‫הראשוני‬
‫ה צ ט ב ר ו ת חד‬
‫) א ג מ י ם בהם ע ק ר‬
‫חמר‪-‬ארגני‪,‬‬
‫תופעות‬
‫המקור‬
‫אוליגוםרופיים‬
‫מ ח ז ו ר י ם של‬
‫איאוםרופיים‬
‫מים‬
‫בעלי‬
‫‪.(205‬‬
‫במטרה‬
‫)הכנסת‬
‫אנזימים‬
‫כ א ל ה )‪.(205‬‬
‫א ח ר י כל‬
‫פריחה‪,‬‬
‫ה א ו ר ג נ י מםיס ובעל ‪.‬פרוק מהיר‪,‬‬
‫הנו‬
‫בעיקר‬
‫חמר‬
‫החומר‬
‫ב ע ו ד מבניו׳ מ ע ט פ ו ת ה ת א י ם הם בלתי מסיסים‪,‬בדלי‪ .‬ק»ב»‪ pr‬אימי‪ ,‬וץםכאן‬
‫השפעתם‬
‫השאריתית‬
‫באגמים‪,‬‬
‫נתקבלו‬
‫ה א ר ו כ ה )‪.(206‬‬
‫ע ר כ י ם של‬
‫אלפי‬
‫ב ב ד י ק ו ת ג י ל של‬
‫ש נ י ם )‪.(133‬‬
‫משקעים‬
‫אורגניים‬
‫‪-‬‬
‫\";‬
‫פרק‬
‫‪95‬‬
‫זזמרים‪ ,‬מכשור ושיטות‬
‫בפרק‬
‫הערה‪:‬‬
‫של חלק‬
‫־‬
‫המרים‪,‬‬
‫זה ה ו ש מ ט ו‬
‫י‬
‫מכשור‬
‫שהזכר ו‬
‫ושיטות‪,‬‬
‫הנםיוני‬
‫בפרק‬
‫אי*‪.‬‬
‫חמר י ם‬
‫פחמימות‪:‬‬
‫צלדלדז‬
‫צלולוז‪-‬אבקת‬
‫מתוצרת‬
‫(‬
‫‪)P(1:6. ( p o w d e r , standard g r a d e , Eng‬פ ו ם ם ו ל ן‬
‫ג ל וק ן‬
‫)‪p(l:3‬‬
‫‪-‬‬
‫מד ״ר ‪. K . M a r e c h a l‬‬
‫‪•Koch-Light‬‬
‫‪-‬‬
‫‪P(l:3) -‬‬
‫למינרין‬
‫בקשרי‬
‫מ ע ב ד ו ת )של‬
‫מתוצרת‬
‫מהאצה‬
‫מהידרוליזט‬
‫)‪p(i-3‬‬
‫דייר‬
‫במתנה‬
‫מדייר‬
‫למנריביוז‬
‫נרכש‬
‫צלולוז‬
‫‪,Fluka‬‬
‫ולמנריטריוז‪,‬‬
‫דייר‬
‫צלודקסםרינים‬
‫כמתואר‬
‫ם‪-‬‬
‫נרכש‬
‫ודייר‬
‫מרשל‬
‫גבוהים‬
‫בספרות‬
‫מופיעים‬
‫ממעבדות‬
‫שויצריה‪.‬‬
‫נתקבלו‬
‫האולי‪-‬‬
‫כמתנות‬
‫פרסיבל(‪.‬‬
‫יותר‬
‫‪.E.T.Reese‬‬
‫התקבל‬
‫שבהםתעפויות‬
‫‪, Laminaria hyperborea‬‬
‫גולדשטיין‪,‬‬
‫‪. Pfanstiehl‬‬
‫ח ל ק י של‬
‫התקבל‬
‫‪ -‬ג ל וק ן‬
‫עמ י ל ‪( S o l u b l e starch A . R ) j‬‬
‫גוםכרידים‬
‫היה‬
‫‪-‬‬
‫ג ל ו ק ן ם־־‪, ( E u g l e n a g r a c i l i s(208‬‬
‫) ‪", p ( l : 6‬שהופק‬
‫ממספר‬
‫) ‪ P u s t u l a n‬־ ‪-‬‬
‫מ ה א צ ה ‪, ( U m b i l i c a r i a pustulata (207‬‬
‫פראמילון‬
‫קשרי‬
‫‪W & R Balston ( W h a t m a n c e l l u l o s e‬‬
‫הוכנו‬
‫צלוביוז‬
‫על‪-‬ידינו‬
‫)‪.(209‬‬
‫אנזימים‬
‫צ‬
‫ל ל‬
‫ו‬
‫ז‬
‫נרכש‬
‫מ‪-‬‬
‫‪~£‬גלוקוזידז‬
‫תמצית‬
‫‪• N u t r i t i o n a l BiochemicaIs C o r p o r a t i o n , O h i o , C l e v e l a n d‬‬
‫)אמולםין(‬
‫חלזונות‬
‫‪-‬‬
‫נרכש‬
‫‪» Sigma C h e m i c a l C o . M i s s o u r i‬״‬
‫מ‪-‬‬
‫‪Digestive Juice o f Helix pomatia‬‬
‫נרכש‬
‫ממעבדות‬
‫‪.Koch-Light‬‬
‫ר יאג נסים‬
‫ריאגנם‬
‫של‬
‫לאוגר‬
‫שוויצר‬
‫ווילםון‬
‫)הידרוכםיד‬
‫)‪.(210‬‬
‫נחשת‪-‬־אמ ו נ י א ק ל י (‬
‫קדוכםן‬
‫הוכן‬
‫כדלהלן‬
‫הוכן‬
‫)‪:(211‬‬
‫לפי‬
‫תשעה‬
‫עבודתם‬
‫גרם‬
‫ו‬
‫‪-‬‬
‫אבקת‬
‫של‬
‫תמיסה‬
‫בחדר‬
‫המכילה‬
‫ה ו ס פ ו !‪.‬‬
‫ו־־‪14‬‬
‫‪28$‬‬
‫עודף ^‪CdO-‬‬
‫קור‪,‬‬
‫סם״ק(‬
‫הקדסיום ) ‪( C d O‬‬
‫תחמצת‬
‫מימית‬
‫ג ר ם של‬
‫‪96‬‬
‫הוספה תוך‬
‫)‪( w/v‬‬
‫אתילן‬
‫הורחק‬
‫י‬
‫בקור‬
‫הידרוכםיד‬
‫‪-‬‬
‫בחישה‪,‬‬
‫בצנטר י פ ו ג צ י ה ‪.‬‬
‫סמ״ק‬
‫‪60‬‬
‫בקור‪,‬‬
‫די‪-‬אמין‪.‬‬
‫ה ת מ י ס ה הושחתה‬
‫לתסנין‬
‫אתילן‬
‫לליסר‬
‫של‬
‫דיאמין‪,‬‬
‫העליון‬
‫‪155‬‬
‫ללילה‬
‫)‪950‬‬
‫מים‬
‫סמ״ק‬
‫הנתרן‪.‬‬
‫מכשור‬
‫דיפרקציה‬
‫דיאגרמות‬
‫אבקות‬
‫ב ק ר נ י ‪ * -‬של‬
‫גלוקנים‪,‬‬
‫בצעו‬
‫כשמקור‬
‫הקרינה‬
‫‪, Philips X - r a y diffractometer type P.W. 1030‬‬
‫שקרינתה‬
‫קובלס‪,‬‬
‫הצלוםים‬
‫‪57.3‬‬
‫סיים‪,‬‬
‫שנכתשה‬
‫סל‬
‫כשעה‬
‫וחצי‬
‫נעשו‬
‫םםוננת‬
‫במצלמות‬
‫ע ג ו ל ו ת של‬
‫במתח ס ל‬
‫הוכנסה‬
‫לקפילרה‬
‫‪K.V‬‬
‫‪3 0 .‬‬
‫ספקטרום‬
‫‪Norelco Straumnis‬‬
‫ב ק ט ר של‬
‫א י נ פ ר א ‪ -‬א ד ו ם של‬
‫‪ ) KBr‬כ ‪ ' 2 -‬מ ג י ח מ ר ל ‪ 1 0 0 -‬מ ג י‬
‫הגלוקנים‬
‫‪KBr‬‬
‫ב‪-‬‬
‫היו‬
‫‪. m A‬‬
‫בדסקיות‬
‫‪(pellet‬‬
‫של‬
‫החשיפות‬
‫‪10‬‬
‫נקבע‬
‫ברזל‪.‬‬
‫הדוגמא‬
‫‪ 0.3‬מ ״ מ ‪.‬‬
‫ו ע צ מ ת ז ר ם של‬
‫שפופרת‬
‫ב ע ל ו ת קטר‬
‫‪. K o d a k - n o - s c r e e n medical x-ray f i l m‬‬
‫על ס ר ט ס ל‬
‫לאבקה דקה‬
‫לקבלת קרן‬
‫מ ו נ ו כ ר ו מ ט י ת דרך ל ו ח‬
‫במכשיר‬
‫ל ח ו צ ו ת עם‬
‫‪Perkin-Elmer‬‬
‫במכשיר‬
‫‪. ( I n f r a c o r d Spectrorrieter model(212137‬‬
‫א נ ל י ט י ות‬
‫שיטות‬
‫אנליזות‬
‫המיקרואנליטית‬
‫רוגוזינםקי‬
‫וזרחן‬
‫מעשנת‪,‬‬
‫בשיטת‬
‫וחמום‬
‫\‬
‫אלמנטריות‬
‫בשעו‬
‫שבמחלקה‬
‫לכימיה‬
‫מהמחלקה‬
‫אורגנית‬
‫לביופיםיקה‪.‬‬
‫‪.(King(214‬‬
‫בכוריות‬
‫במכון‬
‫אפר‬
‫פלטינה‬
‫וייצמן‬
‫והן‬
‫חנקן‬
‫נקבע תוך‬
‫למדע הן‬
‫ב מ ע ב ד ה של‬
‫נקבע‬
‫חמצון‬
‫ל ‪ 6 0 0 ° 0‬עד‬
‫ע״י‬
‫המעבדה‪.‬‬
‫ג ב י שרה‬
‫ב ש י ט ת‪, ( D u m a s(213‬‬
‫ה ד ו ג מ א עם‬
‫למשקל‬
‫קבוע‪.‬‬
‫‪HNOg‬‬
‫‪1‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪97‬‬
‫הידר ו ל י ז ו ת‬
‫דפנות‬
‫תמציות‬
‫‪.1‬‬
‫שות‬
‫החםרים‬
‫מאצת‬
‫בתנאים‬
‫שונים‬
‫'הידרוליזות‬
‫להידרוליזה‬
‫הפירידניום‬
‫בהתאם‬
‫למעקב אחר‬
‫בצעו‬
‫חמצית‬
‫וגלוקנים‬
‫למטרת‬
‫מסחריות‬
‫עברו‬
‫הנסיון ‪.‬‬
‫מרכיבים‬
‫מ ו נ ו פ כ ר י ד י ים‪ ,‬או‬
‫‪l-LSO‬ב‪1N‬‬
‫ב‪-‬‬
‫בזמנים‬
‫ההידרוליזטים‬
‫ע ו ל י ם עד‬
‫ניטרול‬
‫עברו‬
‫ל־־‪24‬‬
‫בעזרת‬
‫כשרכוז‬
‫אבקת‬
‫מעקב‬
‫‪2‬‬
‫לסם״ק‬
‫ה ח ם ר י ם ‪ 10‬פ ג '‬
‫סולפט‬
‫שנוצר‪,‬‬
‫הורחק ע״י‬
‫מוזגו‬
‫ויובשו‬
‫בליופיליזר‪.‬‬
‫‪.BaC‬‬
‫‪.2‬‬
‫ב‬
‫הידרוליזות‬
‫‪N-H S0 0 . 1‬‬
‫‪4‬‬
‫חלקיות‬
‫תמציות‬
‫מ ־ ‪ 4‬עד‬
‫‪2‬‬
‫חמצה‪.‬‬
‫‪ 0 3‬ה מ ש ק ע של‬
‫י ‪i‬‬
‫סנון‪,‬‬
‫אחד‬
‫‪1 0 0 ° 0 - .‬‬
‫‪4‬‬
‫שעות‪,‬‬
‫הידרוליזות‬
‫במים‬
‫ונרחץ‬
‫חסים‪.‬‬
‫ב ו צ ע ו ע " י ‪HCI‬‬
‫התםנין‬
‫מעשיות‬
‫ל‪15-‬‬
‫בריום‬
‫י‬
‫יו‪,‬הרחיצות‬
‫דקות‬
‫‪. C 1 0 0 ° 2 4‬‬
‫שעות ב ־‬
‫אצסו לי ז ו ת‬
‫אצטוליזה‬
‫ודה־־אצטילציה‬
‫חלקית‬
‫ל פ י ש י ט ת‪. ( G o l d s t e i n and Whelah(209‬‬
‫אצטוליזה‬
‫ה ‪ -‬ס ‪ -‬ג ל ו ק ו ז של ה פ ו ל י ס כ ר י ד י ם ‪,‬‬
‫ה ת כ ו ל ה של‬
‫)‪.(216‬‬
‫שבוצעו‬
‫לשם‬
‫באצטוליזות‪,‬‬
‫בדוד‬
‫לצורך‬
‫בצעה‬
‫מחקרי‬
‫מלאה‬
‫לצורך‬
‫בשיטת‬
‫נוטרלו‬
‫האצסוליזםים ב‪-‬‬
‫והרחקת‬
‫קביעת‬
‫‪Schramm-Hestrin‬‬
‫ו ^ ה ו י הא ו ל י ג ו פ כ ר י ד י ם ו ה ם ו נ ו ס כ ר י ד י ם‬
‫״‪,BaCO‬‬
‫המבנה‪,‬‬
‫נערכו‬
‫המשתחררים‬
‫המלחים‬
‫בצעה‬
‫עי‬
‫א ם ב ר ל י ט ‪. M.B.-3‬‬
‫בעזרת‬
‫ר יאקצ י ו ת‬
‫חמצון‬
‫)‪,(110‬‬
‫לארבינוז‬
‫חמצון‬
‫בעזרת‬
‫פריודס‪,‬‬
‫דגדרציה לפי‬
‫בעזרת‬
‫םמית‬
‫עופרת‬
‫המעקב‬
‫)‪,217‬‬
‫טטרא‪-‬אצטם‬
‫בוצע‬
‫ב‪U.V.-‬‬
‫באורך גל‬
‫‪,(218‬‬
‫וחמצון‬
‫מ ת ו ן של‬
‫)‪(219‬‬
‫‪-‬‬
‫בצעו ל פ י‬
‫שלנןוח‪223‬‬
‫למנריביוז‬
‫הספרות‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫בחמצה‬
‫זרחתית‬
‫מפול‬
‫הטפול‬
‫בגלוקנים‬
‫לסוםפנםיה‬
‫ב~‪1‬‬
‫בטמפרטורת‬
‫החדר‪.‬‬
‫תוך‬
‫נאסף‬
‫והועבר‬
‫לא‬
‫היו‬
‫הסוםפנסיה‬
‫כל‬
‫של‬
‫שעות‬
‫‪72‬‬
‫בוצע‬
‫חמצה‬
‫ע״י‬
‫נרחץ‬
‫כנגד‬
‫במהלך‬
‫עייי‬
‫זרחתית‬
‫נמהלה‬
‫המשקע‬
‫ה פ ס ד י ם של חמר‬
‫‪9‬‬
‫)‪72$‬‬
‫םמ״ק‬
‫במים‬
‫מים‬
‫הכנסת‬
‫עד‬
‫מים‬
‫ששקע‬
‫ניטרלית‪,‬‬
‫ויובש‬
‫דהיינו‬
‫לחצי‬
‫שעה‬
‫והחמר‬
‫לתגובה‬
‫מזוקקים‪,‬‬
‫הטפול‪,‬‬
‫‪10‬‬
‫‪, (w/v‬‬
‫מגי‬
‫חמר‬
‫נתקבלה‬
‫בליופיליזר‪.‬‬
‫נצולת של ‪. 1 0 $‬‬
‫אגזימסיים‬
‫דפנות‬
‫פירידיניום‬
‫הנםיוניות(‪,‬‬
‫בבופר‬
‫של‬
‫‪98‬‬
‫זרחתית‬
‫תמיסת‬
‫צנטריפוגציה‪.‬‬
‫דיאליזה‬
‫נסיונות‬
‫םודיום‬
‫םמ״ק‬
‫בחפצה‬
‫־‬
‫שספלו‬
‫אצטס‬
‫)דרך‬
‫בחמצה‬
‫הכנתם‬
‫זרחתית‬
‫‪1‬‬
‫לםוםפנםית‬
‫דפנות‬
‫תתואר‬
‫עברו‬
‫בראשית פרק‬
‫אינקובציה‬
‫ל׳־‪-pH.,5‬‬
‫פירידיניום‬
‫עם‬
‫התוצאות‬
‫תמצית‬
‫‪,0.05‬‬
‫שעברו‬
‫בחמצה‬
‫טפול‬
‫‪8‬‬
‫זרחתית‬
‫חלזונות‪,‬‬
‫‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫)‪10‬‬
‫‪M‬‬
‫מגי*‬
‫‪.‬‬
‫לםמ״ק(‬
‫ו‬
‫הוספה‬
‫תמצית‬
‫העמדה‬
‫לאינקובציה‬
‫ע״י‬
‫הטבלת‬
‫ל‪60-‬‬
‫דקות‬
‫ה מ ב ח נ ו ת ל־־‪3‬‬
‫דקות‬
‫לתכולת‬
‫ריאגנט‬
‫הגלוקוסטמ‪.‬‬
‫כמות‬
‫‪.A‬‬
‫‪-‬אצטט‬
‫‪,0.05‬‬
‫מחזרים‬
‫מ כ ס י מ ל י ת של‬
‫‪M5.0‬‬
‫לאנזים‪.‬‬
‫בשיטת‬
‫נלקחו‬
‫עם‬
‫‪,‬‬
‫)‪(v/v‬‬
‫ב־־‪.30°0‬‬
‫באפבס‬
‫הריאקציה‬
‫םים‬
‫רותחים‪.‬‬
‫הפריציאניד‪,‬‬
‫דגימות‬
‫להרצה‬
‫שעות‬
‫)בתנאים‬
‫א י נ ק ו ב צ י ו ת ל־־‪8‬‬
‫אינקובציות‬
‫‪-pH‬‬
‫חלזונות‬
‫סוכרים‬
‫נטיצזים‬
‫ביחס‬
‫של‬
‫‪4‬‬
‫ל־־‪1‬‬
‫סובםטרם‬
‫לאנזים‪.‬‬
‫האנזיםסית‬
‫התערובת‬
‫ול־‪-‬ס־גלוקוז‬
‫בכרומסוגרפית‬
‫האמורים(‪,‬‬
‫שמשו‬
‫פרגמנטים א ו ל י גוםכר י ד י ים‬
‫לםמ״ק‬
‫בצעו‬
‫‪-|3‬גלוקוזידז‬
‫ב‪,30°0‬‬
‫ביחס‬
‫)‪10‬‬
‫של ‪2‬‬
‫מגי*‬
‫ל‬
‫‪-‬‬
‫(‬
‫‪v/v‬‬
‫הופסקה‬
‫נבדקה'‬
‫בעזרת‬
‫הנייר‬
‫מ ד פ נ ו ת אצת‬
‫בופר(‬
‫‪-‬‬
‫התערובת‬
‫במערכת‬
‫לקבלת‬
‫הפירידניום‪.‬‬
‫בבופר‬
‫) ‪ 1‬ם ו ב ם ט ר ס‬
‫‪ 99 -‬־‬
‫כר ומטו גרפ י ת‬
‫הנייר‬
‫המערכות‬
‫בחלק‬
‫הבאות ה י ו‬
‫)נוסף‬
‫בשםוש‬
‫המזכרות‬
‫לאלו‬
‫השיטות‬
‫בפרק‬
‫אי(‪:‬‬
‫ו‬
‫>‪-1‬פרופנול‬
‫אתיל‪-‬אצטט ‪ :‬מים‬
‫‪:‬‬
‫‪-1.‬אתיל‪-‬אצטט ‪:‬‬
‫‬‫די‬
‫כרומטוגרפיה‬
‫ח‬
‫ם‬
‫י ה‬
‫)‬
‫‪6 0‬‬
‫נשטפה‬
‫במים‬
‫והן‬
‫‪2‬‬
‫א ו ת ר ו על‬
‫על‬
‫עמודת‬
‫של‬
‫םכרידים‬
‫א נ ז י מ ט י ו ת של‬
‫ה כ ר ו מ ט ו ג ר מ ו ת גם ע ״ י‬
‫)‪(209‬‬
‫דפנות‬
‫ערבוב־־‪500‬‬
‫אתנול‪.‬‬
‫שנתקבלו‬
‫)‪2:5:15:90‬‬
‫רסוס בדי‬
‫) ג ( תא‬
‫‪ -‬תא‬
‫פניל‪-‬‬
‫ערבוב‪250-‬‬
‫בצעה ע ל‬
‫)‬
‫‪w‬‬
‫ה‬
‫ח ל ק י ו ת הן‬
‫עמודה‬
‫ע‬
‫מ‬
‫ו‬
‫ד‬
‫‪N‬‬
‫גרדינםים‬
‫מיכל‪-‬ליטר‬
‫ם מ ״ ק ‪32$‬‬
‫בדגרדציות‬
‫פירידיניום‪,‬‬
‫‪/wl:l‬‬
‫ב ס ר י ה ׳ ש ל שלשה‬
‫ערבוב‪-‬ליסר מים‬
‫)ב(‬
‫(‬
‫‪,‬‬
‫בוצעו‬
‫תא‬
‫‪l‬‬
‫‪.‬‬
‫ר צ י פ י ם של‬
‫א ת נ ו ל ‪32$‬‬
‫‪ -‬תא‬
‫אתנול‬
‫ם מ ״ ק ‪64$‬‬
‫אתנול‬
‫)א(‬
‫)‪.(v/v‬‬
‫מיכל‪500-‬‬
‫א ת נ ו ל ־־ ת א‬
‫פ ר ק צ י ו ת של ‪10‬‬
‫של ‪0 . 5‬‬
‫סם״ק‬
‫צביעות‬
‫היססוכימיות‬
‫ב ס פ ר ו של‬
‫נלקחו‬
‫םמ״ק‬
‫ל ב ד י ק ה של‬
‫)‪.(221‬‬
‫תכולת‬
‫והסתכלויות‬
‫היסטוכימיים‬
‫ינסן‬
‫נאספו‬
‫ב ק צ ב של ‪50‬‬
‫סוכר‬
‫ס מ ״ ק של ‪64$‬‬
‫מיכל‪250-‬‬
‫סמ״ק‬
‫לשעה‪.‬‬
‫בשיטת‬
‫דגימות‬
‫הפנול‪.‬‬
‫מיקרוסקופיות‬
‫ספציפיים‬
‫האצות‬
‫ודפנותיהם‬
‫תאי‬
‫סמ״ק‬
‫כללית‬
‫לגלוקנים‪,‬‬
‫ה‬
‫‪.‬‬
‫‪. 96$‬‬
‫צבעים‬
‫‪(v/v‬‬
‫פחם‪-‬סליס‬
‫מזוקקים‬
‫תא‬
‫חמצה‬
‫פורמית ‪ :‬מים‬
‫‪:‬‬
‫ו ס ל י ט ־ ־ ‪. ( 5 3 5‬‬
‫האלוציות‬
‫)‪13:57:32‬‬
‫)‪.(220‬‬
‫פרקציונציה‬
‫־ ־ ‪( Darco G‬‬
‫‪:‬‬
‫וםריסכרידים‬
‫אמין‪-‬אנילין‬
‫כימיות‬
‫חמצה‬
‫‪2‬‬
‫אצטית ‪:‬‬
‫‪(v/v‬‬
‫הוכנו לפי‬
‫צולמו‬
‫המתואר‬
‫במיקרוסקופ‬
‫אתנול‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪100‬‬
‫ו‬
‫‪H‬הפולים‬
‫החמצות‬
‫בעזרת‬
‫בתכשירים‬
‫של‬
‫פ ר ק ז י‪:‬‬
‫הכנת‬
‫(‪.‬‬
‫דפנות‬
‫מאחר‬
‫מאצת‬
‫פירידיניום‬
‫את‬
‫תאי‬
‫חוזרים‬
‫הדרך‬
‫ה פ י ר י ד י נ י ו ם‪,‬ממסת‬
‫מים‬
‫נאספו‬
‫לםוספנסיה‬
‫נקיה‬
‫)‪.(223‬‬
‫פסי‬
‫סוםפנםית‬
‫‪,1‬‬
‫מהכנרת‬
‫וזאת‬
‫ברז‬
‫המבוסס‬
‫תאי‬
‫הורחפו‬
‫‪-‬‬
‫)‪(USA‬בעומס‬
‫עבר‬
‫ף‬
‫ע ״ י הכנסתו‬
‫צנסריפוגציה‬
‫חזרה‬
‫חזרנו‬
‫סקופ‬
‫של‬
‫)‪,1:20‬‬
‫על‬
‫והפעם‬
‫שנית‪,‬‬
‫לסוספנסיה‬
‫על‬
‫השטיפה‬
‫אופטי‬
‫הראתה‬
‫‪. P.S..I.‬‬
‫במים‬
‫התאים‬
‫רוכזה‬
‫ותאי‬
‫‪,(v/v‬‬
‫אל‬
‫הנקיה‬
‫למשך‬
‫‪15‬‬
‫(‬
‫שתי‬
‫שנתקבל‬
‫תנועתם‬
‫‪-‬‬
‫על‬
‫‪e‬‬
‫דקות(‪,‬‬
‫) ‪/ v‬‬
‫אצת‬
‫הפירידיניום‬
‫במים מ ז ו ק ק י ם‬
‫‪t‬‬
‫‪0‬‬
‫פעמים‬
‫בשלב‬
‫‪1‬‬
‫)‪1:10‬‬
‫‪e‬‬
‫שלש‬
‫‪1‬‬
‫הכיל‬
‫הדחוסה‬
‫רוכזו‬
‫הפוטוטקטית‬
‫סבון‬
‫וסמן‬
‫‪.( v/v‬‬
‫^‬
‫‪v‬‬
‫פעמים‪.‬‬
‫התםניץ‬
‫הורחק‪,‬‬
‫‪M‬‬
‫בדיקה‬
‫והםשקע‬
‫דפנות‬
‫במיקרו­‬
‫תאים‬
‫(‬
‫ההומוגנט‬
‫וצ נטריפוגציה‪,‬‬
‫נוספות‪.‬‬
‫זה‬
‫נייר‬
‫‪r‬‬
‫זו‬
‫‪:‬‬
‫םרכוז‬
‫מסת‬
‫םוננה‬
‫‪t‬‬
‫המסווגת‬
‫התאים‬
‫האור‬
‫חזרנו‬
‫‪v‬‬
‫בתקופה‬
‫תוך‬
‫על‬
‫בצנסריפוגציה‬
‫כי‬
‫אצות‬
‫שהצטיינה‬
‫רשת‬
‫פעולה‬
‫ם‪.‬ד‪.‬‬
‫המשקע‬
‫בעזרת‬
‫משיכתם‬
‫הפירידיניום‬
‫)‪5,000‬‬
‫על‬
‫פלנקטונית‬
‫לעשר י ר ק ו ת ( ‪.‬‬
‫‪,Mass.)Mpnton-Gaulinh o m o g e n i z e r , model 15‬‬
‫‪6,000‬‬
‫)‪(28.2.66‬‬
‫םוספנםית‬
‫ס‪.‬ד‪.‬‬
‫במי‬
‫בתהליך‬
‫והתאים‬
‫לקבלת‬
‫תרבית‬
‫נקיה‪,‬‬
‫‪. ( b o l t i n g‬‬
‫ב צ נ ס ר י פ ו ג ת‪S e r v a l l(2000‬‬
‫הפירידיניום‬
‫םהרת‬
‫בתרבית‬
‫טבעית‪.‬‬
‫אינטנסיביות‪,‬‬
‫כ ‪s i l k N o (18.222 -‬‬
‫ונשנים‬
‫לגדול‬
‫אצת‬
‫הבאה‪,‬‬
‫פלנקטון‬
‫פירידיניום‬
‫בפריחות‬
‫בצורה‬
‫למיקרוסקופ‪.‬‬
‫הפירידיניום‬
‫ונםיונות‬
‫פתחנו‬
‫הועברה‬
‫מתחת‬
‫‪o‬‬
‫תוצאות‬
‫הדפנות‬
‫נכשלו‪,‬‬
‫‪HF-^phase‬‬
‫בצעו‬
‫המלווים‬
‫‪I‬‬
‫‪-‬‬
‫בשאריות פר ו סו פלסטי ו ת‪,‬‬
‫‪-‬‬
‫‪101‬‬
‫זהומימ פרומו‪-‬‬
‫בעקר פיגםנםים כלורופיליים‪.‬‬
‫פלסטיים אלה הורחקו תוך שטיפות חוזרות עם ממיסים‪ ,‬שהוכנו‬
‫נפח אחד של תמיסת‬
‫‪80‬־‬
‫‪ , ( 0 . 5 $ v / v ) T w e e n‬עם נפח סוה‬
‫ו‬
‫במים‬
‫של םולונט ארגני )אתר‪ ,‬פטר ולי ו ם‪-‬אתר ‪,‬‬
‫א‬
‫צ‬
‫ט‬
‫יז‬
‫חוזרות בוצעו עם כל אחד מתערוכות הממיסים‪,‬‬
‫הוא‬
‫‪ 10‬נפחים לכל נפח תאים‪.‬‬
‫בקור‬
‫ואתנול(‪.‬‬
‫שלש שטיפות‬
‫כשיחס התערובת לתאים‬
‫הדפ נ ו ת־הנקי ו ת נרחצו‬
‫חוזרות במים‪ ,‬עד שנתקבל משקע לבנבן‪.‬‬
‫של דפנות דחוסות‬
‫ע"י‬
‫בססיפות‬
‫)‪ 1‬םמ״ק‬
‫הדפנות הורחפו במים‬
‫ל‪ 100-‬םמ״ק מים(‪ ,‬נעשתה דיאליזה כנגד מים‪,‬‬
‫ל ‪ 7 2 -‬שעות‪ ,‬לבסוף הוצאו התאים מתוך שקית הדיאליזה‪ ,‬ונאספו‬
‫בצנםריפוגציה‪ ,‬ויבשו‬
‫בליופיליזר‪.‬‬
‫היבול הסופי של הדפנות היה‬
‫כ‪ 40$-‬מהמשקל היבש של תאים שלמים )הערכה נעשתה ביבושבואק־ום‬
‫של התאים והן של הדפנות עד למשקל קבוע בדסיקסור שהכיל‬
‫י־‬
‫^‪"".(h^SO‬‬
‫הן‬
‫‪NaOH‬‬
‫אבקה זו שמשה למחקר הכימי של הדפנות‪.‬‬
‫הסתכלויות מיקרוסקופיות‬
‫בחינת תאי אצת הפירידיניום )תמונה מסי"‬
‫)תמונה מסי"‬
‫ואילו‬
‫‪ (18‬והדפנות המנוקים‬
‫‪ (19‬במיקרוסקופ הפאזות מלמדים‪ ,‬שלתאים צורת כדורים‬
‫כפי שניתן לצפות‬
‫הדפנות המבודדים עשויים מלוחות לוחות‪,‬‬
‫ממבנה התא השלם‪.‬‬
‫בדיקה מיקרוסקופית של תאים שלמים שטופלו תחת המיקרוסקופ‬
‫בחמצה חנקתית מעשנת‪ ,‬העלתה כי הם נפתחו לראשונה לשניים‪,‬‬
‫פלםט נעלם ולאחר מכן החלה התפוררות הדופן ללוחות‪,‬‬
‫כדורי דק‪.‬‬
‫כשנותר מבנה‬
‫חמצון הלוחות הבודדות הותיר גר^יר מכל לוח‪.‬‬
‫\‬
‫הפרוטו־‬
‫‪-‬‬
‫תמונה‬
‫מס׳‬
‫‪:19‬‬
‫‪102‬‬
‫א ב ק ה של ד פ נ ו ת‬
‫‪.(450‬‬
‫)הגדלה פי‬
‫־‬
‫האצה‬
‫• ‪Peridinium westii‬‬
‫‪,‬‬
‫ההרכב‬
‫•‬
‫־‬
‫והתכונות‬
‫הפיסיקליייות סל‬
‫הדפנות‬
‫פוספורית‬
‫אינן‬
‫)‪(72$‬‬
‫הדפנות‬
‫הנם‬
‫בתכולה‬
‫נמוכה‬
‫מתמוססות‬
‫קרה‪,‬‬
‫חנקן‪,‬‬
‫של‬
‫‪103‬‬
‫דפנות‬
‫במים‪,‬‬
‫ריאגנט‬
‫הפוליסכרידים‬
‫־‬
‫זרחן‬
‫בחמצות‬
‫שוויצר‬
‫)‪,95$‬‬
‫הפירידיניום‬
‫או‬
‫בשיטת‬
‫ואפר‪.‬‬
‫או‬
‫מהולות‬
‫קדוקםן‪.‬‬
‫הפנול‪,‬‬
‫באנליזה‬
‫בסיסים‪,‬‬
‫המרכיב‬
‫טבלה‬
‫של‬
‫העקרי‬
‫מס׳‬
‫חמצות‬
‫חמצה‬
‫‪,(12‬‬
‫של‬
‫המלווים‬
‫אמי׳נו‪,‬‬
‫נקבעה‬
‫‪$‬‬
‫‪t‬‬
‫נוכחות‬
‫של‬
‫םוח‬
‫ר ח ב של‬
‫מתאימה‬
‫לתכולת‬
‫החנקן‪.‬‬
‫הצורן‪,‬‬
‫בשריג‬
‫‪1‬‬
‫קרינה‬
‫כמקור‬
‫של‬
‫דפנות‬
‫של‬
‫מספר‬
‫שסונן‬
‫גלוקנים‪:‬‬
‫ספקטרום‬
‫בליעה‬
‫של‬
‫ים‬
‫וקריסטובליט‬
‫הדפנות‪.‬‬
‫לוח‬
‫ניקל‬
‫בקרני‪x-‬‬
‫בצעו‬
‫זו‬
‫בעקרה‬
‫כפי‬
‫שמשה‬
‫השואה‬
‫מתחמיצת‬
‫שנקבע‬
‫שפופרת‬
‫דיאגרמות‬
‫לשם‬
‫האינפדא‪-‬אדום‬
‫‪ 11.2‬־‪-‬‬
‫אלפא׳‪,‬‬
‫)‪.(224‬‬
‫ספציפי‪,‬‬
‫מרכבת‬
‫בבדיקה‬
‫לצלולו ז‪,‬‬
‫ב ‪ -‬בן‬
‫דיפרקציה‬
‫לדיאגרמות‬
‫לפוססולן‬
‫נחשת‬
‫)תמונה‬
‫‪(21‬‬
‫דיפרקציה‬
‫‪.(20‬‬
‫מס׳‬
‫הצביע ע‪ 1‬י‬
‫של‬
‫הדפנות‬
‫)תמונה‬
‫מם׳‬
‫בליעה‬
‫אפינית‬
‫לקשרים‬
‫ג ל י ק ו ז י ד י ים•‬
‫םהםפ ום‬
‫‪.(D-3‬‬
‫)‬
‫על‬
‫הדפנות‪,‬‬
‫‪ H6 ,‬ש ע ו ת‬
‫לדגרדצייה‬
‫פםיסה‪,‬‬
‫לתמיסה‪.‬‬
‫נוכחות‬
‫פית‬
‫אפר‬
‫חלבון‬
‫האנאורגנית‬
‫ללמינרין‪,‬‬
‫ה פ ע ל ת ^!מצה‬
‫ניטרליים‬
‫קורץ‬
‫דרך‬
‫הפירידיניום‬
‫חזקה‬
‫הפרקציה‬
‫גבישי‪.‬של‬
‫ב ק ר נ ‪ x -‬י של‬
‫בדיפרקציה‬
‫חמצות‬
‫המאפינות‬
‫בלתי‬
‫הכמות‬
‫חלקית‬
‫כפי‬
‫בעוד‬
‫הגלוקוז‬
‫הנייר‪,‬‬
‫והן‬
‫‪1N‬‬
‫בלבד‪.‬‬
‫טפול‬
‫היה‬
‫להסיק‬
‫שניתן‬
‫‪55$‬‬
‫ממשקל‬
‫כמרכיב‬
‫עם‬
‫בתנאים‬
‫זה‬
‫‪S‬‬
‫‪0‬‬
‫בסמצה‬
‫מקביעת‬
‫הדפנות‬
‫מקרי‬
‫‪4‬‬
‫המקובלים‬
‫הפך‬
‫כמות‬
‫נותרו‬
‫בפרקציה‬
‫גלוקוז־־אוקסידז‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪°‬‬
‫להידרוליזה‬
‫‪0‬‬
‫‪42$‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫ממשקל‬
‫הסוכרים‬
‫כפרקציה‬
‫המסיסה‬
‫‪C‬‬
‫בכרומטוגרפית‬
‫הוליכה‬
‫הדפנות‬
‫המחזרים‬
‫בלתי‬
‫נקבעה‬
‫(‬
‫חםצית‬
‫הן‬
‫לפרקציה‬
‫שהשתחררו‬
‫מסימה‪.‬‬
‫בכרוםטוגר‪-‬‬
‫הנייר‬
‫של‬
‫הפרקציה‬
‫‪104‬‬
‫־‬
‫סבלה‬
‫מסי*‬
‫הרכב‬
‫‪:12‬‬
‫דפנות‬
‫הפירידיניום‪.‬‬
‫‪$‬‬
‫נ י ט ר י ל י ים*־‬
‫סוכרים‬
‫‪-‬‬
‫של‬
‫משקל יבש‬
‫הדפנות‬
‫‪95‬‬
‫‪,‬‬
‫חלבון‪:‬‬
‫חמצותאמינו**‬
‫‪3.0‬‬
‫חנק ן‬
‫‪x6.253.1‬‬
‫זרחן‬
‫אפר‬
‫‪0.22‬‬
‫)מופל‬
‫*נקבעו‬
‫בשימת‬
‫מתמוססים‬
‫בצעו‬
‫הפגול‪,‬‬
‫במים‪,‬‬
‫כדלהלן‪:‬‬
‫םוספנםיה‬
‫במים‬
‫הסוםפנסיה‬
‫לבדיקת‬
‫על‬
‫נחמצה‬
‫עצםן‬
‫הנקנית(‬
‫או‬
‫משקל‬
‫מדויק‬
‫)כ־־‪6‬‬
‫עד‬
‫שגיאה‬
‫**הה״כ חומצות א & י נ ו שנקבעו‬
‫ידרוליזטים‬
‫חמציים‬
‫)‬
‫‪0‬‬
‫•‬
‫של‬
‫נקרא‬
‫חמזנות‬
‫ב‪-‬‬
‫)סטית‬
‫‪Klett‬‬
‫מאחר‬
‫במיקרובלנדד‬
‫ב‪10-‬‬
‫דגימות‬
‫והדפנות‬
‫ובסיסים‪,‬‬
‫•י"‬
‫שנגרם‬
‫דפנות‬
‫נלקחו‬
‫‪+3$‬‬
‫כםטנדדס‪,‬‬
‫דפנות‬
‫מג׳‬
‫שהתפתח‬
‫של‬
‫משמש‬
‫מהולות‬
‫של‬
‫‪10‬‬
‫היטב‪,‬‬
‫והצבע‬
‫בתחום‬
‫כשגלוקוז‬
‫בתמיסות‬
‫שעורבבה‬
‫פנול‪,‬‬
‫‪0.40‬‬
‫סמ״ק‬
‫)‪0,05‬‬
‫מים(‪.‬‬
‫ו‪0.1-‬‬
‫בפילטר‬
‫אינם‬
‫הבדיקות‬
‫הועבר‬
‫מתוך‬
‫םמ״ק‬
‫בשלש‬
‫התוצאות‬
‫‪.42‬‬
‫תקן(‪.‬‬
‫ב ‪B e c k m a n | Spinco amino acid a n a l y z e r‬‬
‫‪2‬‬
‫‪-100°N6, H C I‬ש ע ו ת‬
‫ב‬
‫‪C‬‬
‫(‬
‫של‬
‫הדפנות‪.‬‬
‫חזרות(‬
‫חזרו‬
‫‪J‬‬
‫ו‬
‫‬‫תפונה‬
‫‪- 105‬‬
‫' ‪. D O‬‬
‫‪20‬‬
‫של ה ג ל ו ק נ י ם‬
‫דיאגרמות‬
‫‪p^^-x‬‬
‫לםינרין‬
‫)‪ ,(2‬ד פ נ ו ת פ י ר י ד י נ י ו ם‬
‫‪-‬‬
‫ד פ נ ו ת ה פ י ר י ד י נ י ו ם העמידה לחמצה‬
‫)‪(5‬‬
‫וכיסין‬
‫*(‪)1‬לולוז‬
‫‪,‬‬
‫)‪ ,(3‬פרקצית‬
‫)‪ ,(4‬פ ו ס ס ו ל ן‬
‫)‪.(6‬‬
‫* נ ל ו ם י ם ‪ 1-4‬משקפים את ה נ ג ס י ב ‪ ,‬בעוד הצלומים‬
‫‪ 5-6‬את הפו ז י ס י ג ‪.‬‬
‫‪/‬‬
‫‬‫תמונה‬
‫מם־״‬
‫הספקטרום‬
‫)ן (‪,‬‬
‫‪106‬‬
‫‪-‬‬
‫‪21‬‬
‫הא י נ פ ר א ‪ -‬א ד ו ם של‬
‫דפנות‬
‫הגלוקנים‬
‫פ י ר י ד י נ י ו ם ) ןן ( ‪,‬‬
‫־‬
‫ולמינרין‬
‫צלולוז‬
‫)‬
‫‪(ill‬‬
‫‪- 107 -‬‬
‫המסיסה בטפול עם החמצה‪ ,‬יזוהו נוסף לגלוקוז עקבות של המו נ והכר יד ים‬
‫מנוז‪ ,‬פוקוז‪ ,‬ורמנוז‪ ,‬ואוליגוםכךידים ארוכי שרשרת בעלי נדידה‬
‫הכרומטוגרפיות בוצעו בסער כת ממיס י ם‬
‫איטית‪.‬‬
‫‪ A‬ו־־ ‪. K‬‬
‫‪'.‬‬
‫את הפרקציה‬
‫העמידה לחמצה שטפנו מספר פעמים במים עד לתגובה ניטרלית‪ ,‬ולאחר‬
‫מכן יבשנו בלי ופיליי׳זר‪.‬‬
‫שעותב‪, HjSO^,IN‬‬
‫הפרקציה המתקבלת עמידה לטפול חוזר‬
‫פירקציה זו לא התמוססה‬
‫(‪C100°‬‬
‫‪V‬‬
‫בריאגנט שוייצר‪ ,‬אולם התמוססה בקדוקםן‪.‬‬
‫;‬
‫י‬
‫דיאגרמת קרני‪-‬א של פרקציה‬
‫זו )תמונה מסי ‪ ,(20‬הציגה קוים ברורים יותר מדיאגדמת הדפנות השלמות‪,‬‬
‫אולם עדיין היתה הדיאגרמה שוגה מדיאג־רמת הצלולוז‪.‬‬
‫הן הדפנות ‪,‬‬
‫השלמים והן פרקצלת הדפנות העמידה לחמצה‪ ,‬עבדו טפול לאצמולייזה מלאה‬
‫)שימת שדם‪-‬הםסדי‪ ,(f‬ונתנו כמוצר עקרי‬
‫בבדיקה‬
‫א ת ה ג ל ו ק ו ז )סבלה מם* ‪,(13‬‬
‫בכרומטוגרפיה של נייד של אצטוליזם מלא של המדיקצ יה ‪.‬העמידה‬
‫לוןמצה זוהו בנוסף לגלוקוז‪ ,‬גנ‪-*£‬לקבות‪:‬ז!מנו ז‪ ,‬פוקוז‪ ,‬ורמנוז‪.‬‬
‫בנסיונות מתילציה ואצסילציה של הפוליגלוקן‪.‬מדופן‬
‫הפירידיניום‬
‫במטרה לקבל פולימר־ מםיס‪ ,‬לסם בדיקת מידת ההומוגניות‪ ,‬נתקבלו בשתי‬
‫השיטות פולימרים גבה מולקולריים ביבולים נמ‪1‬כים‪.‬‬
‫מהירות הסדימנטציה ומקדם הדיפוסיה לווה השיא העקרי‬
‫בנסיונות לקביעת‬
‫בחםרי לואי‪,‬‬
‫כך שהתוצאות חסרות משמעות ללא מחקר ע?* מידת המתילציה או האצסילציה‪,‬‬
‫והדגרדציה‬
‫שנגרמה לפולימר בעקבות הטפול‪.‬‬
‫שורת צביעות היםטוכימיות של דפנות הפירידיניום וסדרת הגלוקנים‬
‫בצעו‬
‫כבדיקות השואתיות‪ • .‬התוצאות מסוכמות בטבלה מם' ‪.14‬‬
‫־‬
‫מם‬
‫טבלה‬
‫‪T‬‬
‫הרכב‬
‫הפיקציה‬
‫הטפול‬
‫סוכרים‬
‫חמצית‬
‫* * א צ מ ו ל י זה‬
‫*‬
‫‪4‬‬
‫‪ H S Q‬שש‬
‫‪2‬‬
‫**אצטוליזה‬
‫שעות‬
‫בשיטת‬
‫***בכר ומטו גרפ ית‬
‫מ נ ו ז‪ .,‬פ ו ק ו ז ‪,‬‬
‫טבלה‬
‫‪-‬‬
‫הקרבוהידרסית‬
‫בדופן‬
‫מם•׳׳‬
‫‪:14‬‬
‫גןצ ב י ע ה‬
‫החמר‬
‫צלולו ז‬
‫ל ם י נר י ן‬
‫עמילן‬
‫גל יק ו ג ן‬
‫ד כססרן‬
‫דפנות‬
‫פירידיניום‬
‫ה פ יו־ י ד י נ י ו ם‪,13:‬‬
‫‪ %‬משקל‬
‫הדפנות‬
‫הבדיקה‬
‫*הידרוליזה‬
‫‪IN‬‬
‫‪108‬‬
‫‪t‬‬
‫‪6‬‬
‫‪42‬‬
‫מחזרים** *‬
‫‪55‬‬
‫לחמצה‬
‫פרקציה‬
‫עמידה‬
‫ס ו כר י ם‬
‫מחזרי ם***‬
‫‪90‬‬
‫נלוקוז‬
‫אוקסידז‬
‫‪79‬‬
‫ב‪.100°C -‬‬
‫שרם־הסטרי ן ‪.‬‬
‫ה נ י ר נמצא‬
‫ורמנוז‪.‬‬
‫צביעות‬
‫ה י ס ם ו כ י מ י ו ת של‬
‫א בץ‪-‬בלור‪-‬יו ד‬
‫כח ו ל‬
‫צהוב‪-‬כתום‬
‫סגול‬
‫חום‬
‫צהוב‬
‫חום‬
‫הגלוקוז‬
‫כמרכיב‬
‫העקרי‬
‫םי‪+‬וה‬
‫בעקבות‬
‫גלוקנים‪.‬‬
‫י וד‪-‬אשלג ן ‪ -‬י ו ד י‬
‫‪H2SQ4‬‬
‫ג‪1#-‬‬
‫ירוק‪-‬כחו ל‬
‫צ ה ו ב־־ח ו ם‬
‫כחול‬
‫אדמדם‬
‫צהוב‬
‫ירוק‪-‬חום‬
‫מתיל‪-‬אד ומ‬
‫ורוד‪,‬‬
‫ורוד‬
‫ורוד‬
‫ורוד‬
‫חסר צבע‬
‫חסר‬
‫צבע‬
‫־ ‪- 109‬‬
‫הפוליגלוקן‬
‫מבנה‬
‫נערכו‬
‫לעומת‬
‫מדפנות‬
‫נסיונות‬
‫פוליגלוקנים‬
‫ועמילן(‬
‫ידועים‬
‫)תמונה‬
‫)דגרדציה‬
‫‪.(23‬‬
‫זו‬
‫אנליזה‬
‫בצעה‬
‫בכרומםוגרפית‬
‫‪-‬‬
‫בסבלה‬
‫מם ״‬
‫מוצרי‬
‫דגרדצית‬
‫בדגרדצית‬
‫םפית‪,‬‬
‫מוליקולת‬
‫הלמינרין‬
‫רב‬
‫מספר‬
‫הגלוקוז‬
‫נהרס‬
‫על‬
‫מרבית‬
‫זו‬
‫מובאות‬
‫נותרו‬
‫‪1-3‬‬
‫משאר‬
‫ב־‬
‫היו‬
‫אריסריטול‬
‫ועקבות‬
‫שלמים‪,‬‬
‫בפוליפר‬
‫‪6‬‬
‫‪°‬‬
‫לאחר‬
‫‪0‬‬
‫ניםרול‬
‫גליצרול‪,‬‬
‫גליצרול‪.‬‬
‫בדפנות‬
‫בעוד‬
‫הופרדו‬
‫‪0‬‬
‫עם‬
‫‪C‬‬
‫סמית‬
‫ד‬
‫התוצאות‬
‫הידרוליזה‬
‫של‬
‫נפגע‬
‫מלאה‬
‫בחמצון‬
‫הגלוקוז‬
‫שכ‪70$-‬‬
‫של‬
‫‪..(217‬‬
‫של‬
‫נוכחות‬
‫‪40$‬‬
‫העמידה‬
‫דגרדצית‬
‫נהרס‬
‫םהגלוקוז‬
‫הנתונים‬
‫שבפרקציה‬
‫(‬
‫נ‬
‫ת‬
‫ומלמינרין‪,‬‬
‫הפירידיניום‬
‫של‬
‫פ‬
‫ו‬
‫מסוכמות‬
‫מתנולת‬
‫לחמצה‬
‫סמית‪,‬‬
‫על‬
‫שבוצעו‬
‫עמודת‬
‫הא ו ל י ג ו ס כ ר י ד י ם‬
‫והושמו‬
‫ההידרוליזט‪.‬‬
‫ומדפנות‬
‫‪1‬‬
‫אוליגוסכרידים‬
‫)לפי‬
‫‪1‬‬
‫מ‬
‫מצלולוז‬
‫מרבית‬
‫בעוד‬
‫המוצרים‬
‫הריאקציה‬
‫‪°‬‬
‫‪0‬‬
‫ה ג ל ו ק ו ז שלא‬
‫בהתאמה‬
‫ממית‪,‬‬
‫מתעריבות‬
‫מוצרי‬
‫תוצאות‬
‫צלולוז‪,‬‬
‫זה‪.‬‬
‫פירידיניום‪,‬׳‬
‫הנייר‪,‬‬
‫ועקבות‬
‫של‬
‫פריודט‬
‫בדגרדצית‬
‫‪0‬‬
‫‪.A‬‬
‫ממיסים‬
‫אחול‬
‫פוסטולן‪,‬‬
‫בם ו ד י ו ם ‪ -‬ב ו ר ו ה י ד ר י ד ‪.‬‬
‫לחמצה‪,‬‬
‫אריטריטול‪,‬‬
‫בדגרדצית‬
‫‪N‬‬
‫בכרומטוגרפית‬
‫את‬
‫שבמקרה‬
‫שחרור‬
‫ודפנות‬
‫‪Q-50‬‬
‫גלוקוז‬
‫המראים‬
‫הגלוקוז‪.‬‬
‫למינרין‬
‫ספדקם‬
‫דקות‬
‫לא‬
‫נהרסו‬
‫חזור‬
‫גם‬
‫פרמילון‪,‬‬
‫המתקבלים‬
‫העמידה‬
‫הנייר‬
‫תוך‬
‫של‬
‫‪(22‬‬
‫הפירידיניום‬
‫ובתצרוכת‬
‫‪C‬‬
‫להבחין‬
‫קשרי‬
‫פריודס‪,‬‬
‫במערכת‬
‫סםית‪,‬‬
‫הפריודם‪.‬‬
‫מם־*‬
‫המוצרים‬
‫הדפנות‬
‫בטבלה‬
‫ניתן‬
‫של‬
‫דפנות‬
‫למינרין‪,‬‬
‫(‬
‫מפרקצית‬
‫‪.15‬‬
‫)תמונה‬
‫חמצון‬
‫‪)(217,218‬‬
‫התנהגות‬
‫)צלולוז‪,‬‬
‫ןןמצית‬
‫כוללת‪:‬‬
‫הפירידיניום‪,‬‬
‫של‬
‫השואתיים‬
‫בהידרוליזה‬
‫מסי‬
‫הפירידיניום‬
‫להפרדה‬
‫מוצרי‬
‫הפירידיניום‬
‫הלמינרין‬
‫נתקבלו'‬
‫גלוקוז‪,‬‬
‫ ‪110‬‬‫מס׳‬
‫תמונה‬
‫‪22‬‬
‫‪TIME, hours‬‬
‫התנהגות‬
‫גלוקנים‬
‫גהידרוליזה‬
‫כפי‬
‫סנקבע‬
‫חםצית‬
‫עייי‬
‫)‬
‫‪100°0S H‬ב‬
‫גלוקוז‬
‫‪2‬‬
‫אוקסידז‬
‫‪N‬‬
‫‪,‬‬
‫)—;‬
‫(‬
‫‪1‬‬
‫ופנול‬
‫‪4‬‬
‫‪0‬‬
‫)‬
‫(‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫עמילן‬
‫פרמילון‬
‫)‬
‫•( ‪,‬‬
‫) ‪, ( 8‬‬
‫צלולוז‬
‫ודפנות‬
‫)‪,(e‬‬
‫למינרין‬
‫פירידיניום‪.‬‬
‫)‪,(0‬‬
‫פוסםולן‬
‫) ‪. ( A‬‬
‫(‬
‫)‪,(A‬‬
‫‪,‬‬
‫‪-‬‬
‫‪ 111‬־־‬
‫תמונה מסי ‪.23‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪8‬‬
‫‪Day• at room tamp.‬‬
‫‪I‬‬
‫מעקג אחד קליסת פריודט ע״י גלוקנים‪ 7 ,‬ימים בספרםורת‬
‫החדר‬
‫)‪.(c23°‬‬
‫צלולוז )§(‪ ,‬למי גר יין )‪,(0‬‬
‫פריס ילון ) ‪, (B‬‬
‫חפנות פיר י די נ יום‬
‫ה‪6‬ירידיניום העמידה לחמצה ) • ( ‪.‬‬
‫)‬
‫פוםםולז‬
‫‪(A‬‬
‫) ‪ , ( A‬ופרקציתת דפנות‬
‫־‬
‫טבלה‬
‫‪:15‬‬
‫מ‪0‬׳‬
‫דגרדצית‬
‫הגלוקן‬
‫‪0.01‬‬
‫‪N‬‬
‫םמ י ת‬
‫‪HCI‬‬
‫אריסרימול‬
‫‪-‬‬
‫‪112‬‬
‫והידרוליזה‬
‫ת‬
‫‪ 10‬רק ו ת‬
‫גליצרול‬
‫ת מ צ י ת של‬
‫ם‬
‫נ א י‬
‫ב‪100°0‬‬
‫אוליג ו‪-‬‬
‫סכר י ד י ם * *‬
‫ג ל ו ק נ י ם* ‪.‬‬
‫ז ה‬
‫ב ה י ד ר ו ל י‬
‫‪ 30‬ד ק ו ת‬
‫‪HCI 6 N‬‬
‫ב ‪100 C -‬‬
‫גלוקוז‬
‫גלוקוז‬
‫‪i‬‬
‫‪+‬‬
‫צל ו ל ו ז‬
‫למ י נר י ן‬
‫—‬
‫דפנות‬
‫פ ר י ד י נ י וים‬
‫‪+‬‬
‫פרקציה עמידה‬
‫לחמצה מ ד פ נ ו ת‬
‫הפרידיניום‬
‫*ה ג ל ו ק נ י ם‬
‫עברו‬
‫דגרדצית‬
‫םמית‬
‫בטבלה‪.‬‬
‫מוצרי‬
‫גלוקוז‬
‫נ ק ב ע ' אף‬
‫)‪.(217‬‬
‫עמודת‬
‫ספדקם‬
‫‪G -50‬‬
‫‪0‬‬
‫‪40‬‬
‫‪+‬‬
‫ידי‬
‫‪-‬‬
‫בפר י ו ד ס ‪,‬‬
‫וחזרו‬
‫ת ע ר ו ב ת עם‬
‫ההידרוליזה‬
‫* * ה א ו ל י ג ו ס כר י ד י ם‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪0‬‬
‫‪70‬‬
‫‪+‬‬
‫חמצון‬
‫על‬
‫‪+‬‬
‫‪-‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪+‬‬
‫‪H-‬‬
‫הוןםצית‬
‫ריאגנס‬
‫המצויים‬
‫ועברו‬
‫•‬
‫בין‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫ב ס ו ד י ו ם ב ו ר ו ה י דר י ד‬
‫מוצרי‬
‫הדגרדציה‬
‫נבחנו‬
‫בתנאי‬
‫טפלו‬
‫בתמצות‬
‫בכרוםםוגרפית‬
‫הנייר‪.‬‬
‫כמתואר‬
‫הגלוקוסטט‪.‬‬
‫מוצרי‬
‫הידרוליזה‬
‫דגרדצית‬
‫בנפרד‬
‫ממית‪,‬‬
‫מיתר‬
‫הופרדו‬
‫מוצרי‬
‫על‬
‫הריאקציה‪.‬‬
‫־‬
‫אינפורמציה‬
‫בפולימר)ים(‬
‫דגרדציות‬
‫של‬
‫חלקיות‬
‫תערבת‬
‫של‬
‫דפנות‬
‫הופרדה‬
‫מהעמודה‬
‫מורכבת‬
‫נוספת‬
‫דפנות‬
‫)הן‬
‫על‬
‫בעקר‬
‫ופרקציות‬
‫פגלוקוז‪.‬‬
‫בכרוםסוגרפית‬
‫אוליגוםכרידים‪.‬‬
‫נתקבלו‬
‫נדידתם‬
‫במערכות‬
‫כימיים‬
‫ואנזימטיים‪.‬‬
‫כרומסוגרפיה‬
‫ל מ י נ ר י ס ר י ו ז' ) ‪, ( I I I‬‬
‫גלוקוז‬
‫המשתחררים‬
‫והיבול‬
‫אחד‬
‫של‬
‫רים‬
‫)‪.(VI‬‬
‫בשרסום‬
‫של‬
‫כל‬
‫האוליגוםכרידים‬
‫ל פ י‪and W i l d(225‬‬
‫ואופן‬
‫אחר‬
‫‪,11‬‬
‫‪,111‬‬
‫סר י‬
‫‪( F r e n c h‬‬
‫‪.(24‬‬
‫פס׳‬
‫ר — ‪IV‬‬
‫של‬
‫גרם‬
‫‪1‬‬
‫הפדקציות‬
‫‪.(25‬‬
‫בעקר‬
‫‪,‬‬
‫במערכת‬
‫ממיסים‬
‫א ולי גוםכרידים‬
‫אלה‬
‫)סבלה‬
‫מס׳‬
‫‪,(16‬‬
‫ובעזרת‬
‫נייר‬
‫) ‪, ( V‬‬
‫‪16‬‬
‫‪I‬‬
‫דיסכרידים‪,‬‬
‫זוהו‬
‫של‬
‫שנתקבלו‬
‫פרקציה‬
‫מכילות‬
‫פריפרטיבית‬
‫זוהו‬
‫מוצגים‬
‫חמצית‬
‫^־)‪p(l:4‬‬
‫כלםינריביוז‬
‫צלוביוז‬
‫גם‬
‫)‪,(11‬‬
‫מספר‬
‫מאקויולנס‬
‫האוליגוסכרידים‪.‬‬
‫)םרית‬
‫מתונה‬
‫אנזימסיות(‪.‬‬
‫לפי‬
‫בהידרוליזה‬
‫מששת‬
‫מם׳‬
‫והן‬
‫באמצעות‬
‫ו ס ט ר א ם כ ר י דים‪II-VI I‬מפדקציות‪.‬‬
‫נייר‬
‫למינססרוז‬
‫בטבלה‬
‫אצטוליזה‬
‫)תמונה‬
‫הא ו ל י ג ו ס כ ר י ד י ם‬
‫מם׳‬
‫התחלקותם‪,‬‬
‫המצויים‬
‫הושגה‬
‫ואצסוליזה‬
‫)תמונה‬
‫הנייר‬
‫פרקציות‬
‫בעקר‬
‫הגליקוזידיים‬
‫כהידרוליזה‬
‫פחם‪-‬םלים‬
‫מכילות‬
‫ששה‬
‫הקשרים‬
‫שנתקבלה‬
‫בכרומסוגרפית‬
‫ונוקו‬
‫וצלוסטרוז‬
‫ספוסי‬
‫כימיות‬
‫עמודת‬
‫‪I1V-VI‬‬
‫‪113‬‬
‫הפירידיניום‬
‫אוליגוסכרידים‬
‫נבחנו‬
‫שהופרדו‬
‫על‬
‫‪-‬‬
‫שתי‬
‫ומרית‬
‫של‬
‫‪,A‬‬
‫מהירות‬
‫)‬
‫מבחנים‬
‫‪,(1‬‬
‫)‪(IV‬‬
‫צלוטריוז‬
‫האקויולנסים‬
‫של‬
‫אוליגוםכריד‪,‬‬
‫המריות‬
‫^‪p(l:3)-‬‬
‫—^—ך‬
‫של‬
‫ההומולוגיות‬
‫(‪,‬‬
‫‪2‬‬
‫נתנו‬
‫‪+‬‬
‫קוים‬
‫‪log‬‬
‫‪1‬‬
‫)כשנתוני‬
‫באוליגוםכריד‬
‫‪3‬‬
‫‪,‬‬
‫‪H^SO‬‬
‫‪ R_.‬הם‬
‫‪Glu‬‬
‫המסוים‬
‫מערכת‬
‫)תמונה‬
‫דקות‪,‬‬
‫מ מ י ס י ם ^‬
‫מם׳‬
‫‪(C100°‬‬
‫(‪.‬‬
‫של‬
‫כנגד‬
‫מספר‬
‫יחידות‬
‫הגלוקוז‬
‫‪ 2 6‬־ ה י ז ־ ר ו ־ ל י ז ה ־ח־מז־י־ת‬
‫הדיםכרידים‬
‫‪)I‬‬
‫ו ‪,(11 -‬‬
‫"‪Glu‬‬
‫‪K‬‬
‫)‪,N1‬‬
‫הסריםכרידים‬
‫־‪114‬‬
‫תמונה‬
‫‪-‬‬
‫מסי* ‪2 4‬‬
‫‪100 140 180 220 260 300 340‬‬
‫‪60‬‬
‫‪20‬‬
‫‪Tube No.‬‬
‫ה פ ר ד ה כ ר ו מ ם ו ג ר פ י ת של א ו ל י ג ו ס כ ר י ד י ם מ ג ל ו ק ן ד ו פ ן‬
‫ההפרדה‬
‫שנתקבלו באצםוליזה מ ת ו נ ה ‪.‬‬
‫הפירידיניום‪,‬‬
‫ב ו צ ע ה על ג ב י ק ו ל ו נ ה של פ ח ם ‪ -‬ס ל י ם ‪ ,‬ת ו ך ש ט י פ ה‬
‫נאספו‬
‫ב ג ר ד י נ ט י ם ע ו ל י ם של א ת נ ו ל ) ה פ ר ו ט ב ע י ט ו ת ( ‪.‬‬
‫דגימות‬
‫פ ר ק צ י ו ת של ‪ 10‬ם ם ״ ק ב ק צ ב של ‪ 5 0‬ם ם ״ ק ל ש ע ה ‪.‬‬
‫של ‪ 0 . 5‬ס מ ״ ק נ ל ק ח ו ל ק ב י ע ת ס ו כ ר י ם כ ל ל י ת ב ש י ט ת ה פ נ ו ל‬
‫־‬
‫‪-:115‬‬
‫תמונה םס‪.25 .‬‬
‫ו ס ט ר ו ז‪,‬‬
‫כרומטוגרמה סל המוכרים המצויים בכל אחת‬
‫משמונת הפרקציות )‪ ,(1-8‬שנתקבלו בהפרדת תערבת‬
‫האוליגוםכרידים פגלוקן הדופן )נתקבלה באצםוליז‬
‫מתונה( והפרדה על ק ו ל ו נ ת פחם‪-‬םלים‪) .‬תמונה ‪.(24‬‬
‫!‪- M‬ג ל וק ו ז‪-^2 ,‬לםי נר י ב י ו ז‪->^3 ,‬צל ו ב י ו ז‪,‬‬
‫‬‫ז‪/‬‬
‫ו ‪ ^ £ - -‬ל מ י נר יסר י ו‬
‫ ‪- 116‬‬‫סבלה‬
‫מסי"‬
‫א ו ל י ג ו סכר יד ים‬
‫‪:16‬‬
‫מאצטוליזס‬
‫הנקוי‬
‫המשך‬
‫יבול‬
‫במג י‬
‫אוליגוםכריד‬
‫‪1‬‬
‫‪9‬‬
‫חלקי‬
‫הושג‬
‫מ ד פ נ ו ת הפ י ר י ד י נ י ו ‪, 0‬‬
‫שהופרד‬
‫על‬
‫בכרומטוגרפית‬
‫י ח ס כשר ח ז ו ר‬
‫כמויל‬
‫המבוטא‬
‫לפני‬
‫גלוקוז‬
‫ואחרי‬
‫ה יד ר ו ל י ז ה *‬
‫‪1.90 : 1‬‬
‫אוליגוםכריד‬
‫אוליגוסכריד‬
‫אוליגוסכריד‪,‬‬
‫אוליגוםכריד‬
‫אוליגוםכריד‬
‫‪VI‬‬
‫‪C‬‬
‫‪B‬‬
‫‪0. 69‬‬
‫‪0.56‬‬
‫‪0. 40‬‬
‫‪0.45‬‬
‫‪0.84‬‬
‫‪0.5 6‬‬
‫‪0.42‬‬
‫‪0. 45‬‬
‫‪0.84‬‬
‫‪0. 40‬‬
‫‪0.24‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.76‬‬
‫‪0.40‬‬
‫‪0.24‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0,76‬‬
‫‪0.17 . 0.28‬‬
‫‪0.09‬‬
‫‪0. 62‬‬
‫‪0.28‬‬
‫‪0.18‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪0. 62‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3.8 : 1‬‬
‫‪0..20‬‬
‫‪0.11‬‬
‫‪0.03‬‬
‫‪0.54‬‬
‫‪19‬‬
‫‪3.7 : 1‬‬
‫‪0. 10‬‬
‫‪0. 06‬‬
‫‪0.01‬‬
‫‪0. 32‬‬
‫‪0. 10‬‬
‫‪0.06‬‬
‫‪0.01‬‬
‫‪0.32‬‬
‫‪23‬‬
‫‪1.95 : 1‬‬
‫‪7‬‬
‫‪2.9 : 1‬‬
‫‪16‬‬
‫‪3.0 : 1‬‬
‫* ת ם י ס ו ת ה א ו ל י ג ו ס כ ר י ד י ם נבד׳קו ל ת כ ו ל ת‬
‫ו ב ש י ט ת פרק־־ג י ו נ ם ו ן ‪...‬‬
‫גפותנית‪,‬‬
‫נקבעו‬
‫‪D‬‬
‫‪0. 64‬‬
‫צל ו טסר א ו ז‬
‫‪ H30 ,‬ד ק ו ת נ ־‬
‫ובהידרוליזט‬
‫‪A‬‬
‫‪R‬‬
‫‪0. 98 '0.55‬‬
‫צ ל ו טר י ו ז‬
‫‪V‬‬
‫‪Glu‬‬
‫כמערכת ם ולו נסים‬
‫‪0. 68‬‬
‫למינריטריוז‬
‫‪IV‬‬
‫הנייר‪.‬‬
‫‪0. 62‬‬
‫צ ל ו בי ו ז‬
‫ווו‬
‫פוזם‪-‬םליט‪,‬‬
‫‪0.54‬‬
‫למ י נ ר י ב י ו ז‬
‫‪II‬‬
‫עמודת‬
‫נתקבלו‬
‫‪4‬‬
‫‪I N‬‬
‫הסוכרים המחזרים‪.‬‬
‫הגלוקו ז‬
‫‪0‬‬
‫‪S‬‬
‫‪2‬‬
‫‪0. 98‬‬
‫•יו‪.‬‬
‫ג ס י ס ת הפ נ ו ל ־• ח מ צ ה‬
‫למוכרים מחזרים‪.‬‬
‫‪°‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪C‬‬
‫(‬
‫‪,‬‬
‫־‬
‫תפונה‬
‫מס׳‬
‫‪117‬‬
‫‪26‬־‬
‫‪CM‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3 4I‬‬
‫‪n,glucose units‬‬
‫שעורי‬
‫של‬
‫הנדידה‬
‫סדרת‬
‫בכרופטוגרפית‬
‫הצלודקםסר׳ינים‬
‫‪Glu‬‬
‫הפבוםאים‬
‫כ‪-‬‬
‫‪R‬‬
‫)‪(0‬‬
‫‪.‬‬
‫הנייר‬
‫במערכת‬
‫מפיסים ‪A‬‬
‫והלמינדידקסםרינים‬
‫)‪(0‬‬
‫י״‬
‫‪z+logx-K‬‬
‫כנגד‬
‫מספר‬
‫יחידות‬
‫הגלוקוז‬
‫באוליגומר‪.‬‬
‫קו‬
‫ישר‬
‫מעיד‬
‫א ח ת )‪.(225‬‬
‫על‬
‫השתיכות‬
‫האוליגוםרים‬
‫לםריה‬
‫הומולוגית‬
‫‪- 118 -‬‬
‫‪ (IV‬והטםראםכרידים‬
‫) ‪!11‬ו‪-‬‬
‫) ‪ V‬ו־ ‪ ,(VI‬גרמה לשחרור של פי שתיים‬
‫וארבע )בהתאם( אקויולנםים מחזרים‬
‫שלש‬
‫)המבוםאים כגלוקוז(‪ ,‬לאקוי‪-‬‬
‫ולנס סכרידי‪ ,‬שנקבע באגלי זןנ_ פרק‪-‬גי״ו נסו ן לסוברים מחזרים‪.‬‬
‫ה‪P-‬‬
‫קונפיגורציה של כל ששת האוליג וסכרידים הוכחה ע״י פרוקם המלא‬
‫לגלוקוז‪,‬‬
‫לאחר‬
‫אינקובציה של ‪ 24‬שעות עם‬
‫זה׳ימ לא היתה דגרדציה של מלט ו ז ) ) ‪. (a (1: 4‬‬
‫‪10‬דקות‪p(l:4‬של(‬
‫‪-‬‬
‫‪n‬‬
‫)‬
‫‪ -‬א ו ליגוםכריד ים עם‬
‫צלו בי ו ז וגלוקוז םאוליגוסכריד‬
‫‪ ,VI‬כפי שנקבע‬
‫מאוליגוםכריד‬
‫בתנאים‬
‫‪-0‬גלוקוזידז‪.‬‬
‫אינקובציות קיצ־רות )‪-30‬‬
‫^ ג ל ו ק ו ז י ד ז ‪ ,‬שחררו‬
‫‪ ,IV‬וצלוטריוז‪,‬‬
‫צלוביוז וגלוקוז‬
‫בכרומסוגרפית הנייר‬
‫במערכת ממיסים ‪,A‬‬
‫אינקובציות קצרות זהות‪ ,‬עמ ‪-(3‬גלוקוזידז שבצעו על אוליגוםכדידיס‬
‫‪ III‬ד — ‪ , V‬שחרון בעקר ג ל ר ק ו ז‪ ,‬ורק עקבות דימריפ וטרימרימ‪,‬‬
‫על‬
‫‪p(l‬שבצע‬
‫ללילה‬
‫(‬
‫מריים שחרר מהם גלוקוז‪,‬‬
‫בקור‪N‬‬
‫‪»n)3;NoOHo.oi‬‬
‫ספול‬
‫א ו ל י ב ו‪-‬‬
‫פרוק זה חוא ספוסי לסוכרים מחזרים המותמריה‬
‫בפחמן ‪ ,3‬שהנם רגישים לאלקלי ועוברים בהשפעתו ריאקציות ^‪-‬אלימינציה‪,‬‬
‫טפול זהה ב‪p (1:4)-‬‬
‫אוליגומרים שחרר דק עקבות של גלוקוז‪,‬‬
‫בעוד‬
‫מרבית החמר נשאר ללא שגוי‪.‬‬
‫חמצון‬
‫מלוה‬
‫אוליגוםכריד ‪) I‬למינריביוז( ע״י םטרא‪-‬אצטט העופרת )‪(219‬‬
‫בהידרוליזה חמצית של התערבת המןןםצנת‪ ,‬סחרר ארבינוז וגלוקוז‬
‫כפי שנקבע בכר ומטו גרפית הנייר‪.‬‬
‫‪(II‬‬
‫שחרר גלוקוז ו אריטרוז בלבד‪.‬‬
‫;‬
‫טפול זהה בצלוביוז )אוליגוסכריד‬
‫־‬
‫אנזימסית‬
‫דגרדציה‬
‫אינקובציות‬
‫)בנפרד‬
‫אחר‬
‫עם‬
‫או‬
‫חמצה‬
‫עלתה‬
‫של‬
‫בתכולת‬
‫זרחתית‬
‫תכולת‬
‫‪119‬‬
‫של הפוליגלוקז‬
‫דפנות‬
‫בתערובת(‪,‬‬
‫שנויים‬
‫‪-‬‬
‫לא‬
‫הפירידיניום‬
‫עם‬
‫צלולז‬
‫לדגרדציה‬
‫סל‬
‫הדפנות‬
‫גרמו‬
‫הקבוצות‬
‫היו‬
‫לא‬
‫הזרחן‪.‬‬
‫המחזרות(‪.‬‬
‫הפסדי‬
‫דפנות‬
‫חמר‪,‬‬
‫שסופלו‬
‫בטפול‬
‫הפולימר‬
‫בחמצה‬
‫ותמצית‬
‫)המעקב‬
‫דפנות‬
‫לא‬
‫עבר‬
‫זרחתית‬
‫חלזונות‬
‫היה‬
‫הפירידיניום‬
‫דגרדציה‬
‫וכן‬
‫ולא‬
‫פרקצית‬
‫_‪o‬‬
‫פנות‬
‫העמידה‬
‫)‬
‫לחמצה‬
‫חלקית‬
‫דגרדציה‬
‫‪-100N1,.l-USO‬ב‪,‬ש ע ו ת‬
‫‪6‬‬
‫עי׳י‬
‫צלולז‬
‫תכשירי‬
‫ותמצית‬
‫‪C‬‬
‫חלזונות‪.‬‬
‫עברו‬
‫(‬
‫הדפנות‬
‫המטופל‬
‫‪T‬‬
‫ז ר ח ת י ת הוו‬
‫בון מ צ ה‬
‫סוב‬
‫םובסטרט‬
‫מהפרקציה‬
‫יותר‬
‫לחמצה‪,‬‬
‫העמידה‬
‫‪*%‬‬
‫ו*‬
‫עבור‬
‫צלולז‬
‫תמצית‬
‫את‬
‫והן‬
‫עבור‬
‫תמצית‬
‫חלזונות‬
‫החלזונות‬
‫הרתה‬
‫תכשיר‬
‫אנזימטי‬
‫המחקר‬
‫חלזונות‬
‫עם‬
‫תכשיר‬
‫הפכו‬
‫‪15$‬‬
‫מ ס י מ ה ;'כפי‬
‫שנקבע‬
‫בהעמדת‬
‫תלזונות‪,‬‬
‫מסימה‬
‫נתון‬
‫הורחקה‬
‫כמות‬
‫‪100‬‬
‫מגי‬
‫המצביע‬
‫זה‬
‫בלבד‪.‬‬
‫ממשקל‬
‫בבדיקות‬
‫לסוכר‬
‫לאינקובציה‬
‫הפרקציה‬
‫המסיסה‬
‫בצנטר י פ ו גצ יה ‪,‬‬
‫של‬
‫חדשה‬
‫דפנות‬
‫על‬
‫אנזים‪,‬‬
‫נותרה‬
‫הפיכת‬
‫טוב‬
‫מחזר‬
‫מדי‬
‫ונרחצה‬
‫‪48‬‬
‫של‬
‫מהדפנות‬
‫ולכן‬
‫בחמצה‬
‫זרחתית‪,‬‬
‫לצורה‬
‫נחשב‬
‫מחזר‬
‫שעות(‬
‫שעות‪.‬‬
‫עם‬
‫כגלוקוז(‪.‬‬
‫תמצית‬
‫לשארית‬
‫שטיפות‬
‫הושארה‬
‫מסיסה‪,‬‬
‫הבלתי‬
‫חוזרות‬
‫לאינקובציה‪.‬‬
‫ש א ר י ת של ‪6‬‬
‫לצורה‬
‫המשכנו‬
‫‪60‬‬
‫במספר‬
‫שעות‬
‫גם‬
‫ד ק ו ת עם‬
‫)‪48‬‬
‫‪12‬‬
‫‪-|3‬גלוקוזיד‬
‫תמצית‬
‫)סוכר‬
‫ארוכה‬
‫מכיל‬
‫מהצלולז‪,‬‬
‫המטופלים‬
‫והתערבת‬
‫אחר‬
‫‪94$‬‬
‫)הצלולז‬
‫באינקובציה‬
‫הדפנות‬
‫הדפנות‬
‫שנאספה‬
‫הוספה‬
‫של‬
‫הן‬
‫מג׳‬
‫בעקר‬
‫במים‪,‬‬
‫מכמות‬
‫בלבדי‪-‬‬
‫גלוקוז‪.‬‬
‫־‬
‫בדוד‬
‫אצות‬
‫ת א י ם של‬
‫ט ו ח ר ה ב של‬
‫אצות‬
‫הפוטוטקהית‬
‫ה מ ה י ר ה של‬
‫בספרות‬
‫)‪(226‬‬
‫‪cinctum fa. westii‬‬
‫ע״י‬
‫בעל‪-‬פה‬
‫ימים‬
‫של כ ש ל ש ה‬
‫ע ד י י ן קשי‬
‫בצפיפות‬
‫שעליה‬
‫בר‪-‬קימא‬
‫שיטת‬
‫שלטת אצה‬
‫זו‪,‬‬
‫דפנות‬
‫הכנת‬
‫מכנית‬
‫מלווה‬
‫להכנת‬
‫דפנות‬
‫גורמת‬
‫לשבירת‬
‫טובה‬
‫בין‬
‫חלקי התא‪.‬‬
‫והמבנה‬
‫כשטיפות‬
‫גורמת‬
‫נוחה‬
‫בדרך‬
‫הכימי‬
‫הנוקשה‪,‬‬
‫זו‬
‫שלו‪.‬‬
‫הוכן‬
‫אצות‬
‫נמצאה‬
‫לגרום נזק‬
‫השוקע‬
‫תכשיר‬
‫)‬
‫)באותו‬
‫תאים‬
‫אחרי‬
‫ניכר‬
‫במהירות‬
‫דפנות‬
‫שנמסרו‬
‫קרקע‬
‫וליצירת‬
‫מזון(‪.‬‬
‫גם‬
‫גופי‪-‬‬
‫הצלחת •הגדול‬
‫מגופי‬
‫נ כ ר ו ת של ת א י‬
‫המים‪,‬‬
‫ופטריות‬
‫)‪.(2‬‬
‫שיטה‬
‫לדופן‪,‬‬
‫והיא‬
‫מאפשרת‬
‫הומוגני‪,‬‬
‫ששמש‬
‫בהם‬
‫שבירה‬
‫השיטות‬
‫בצנסר י פ וגצי ה‪,‬‬
‫במעבדה‬
‫אצה‪.‬‬
‫שבצעה ע ״ י‬
‫מבין‬
‫דור‬
‫הנמשכת‬
‫ב מ ע ב ד ה ‪ ,‬מה‬
‫ישירות‬
‫מתאימה‬
‫בחיידקים‬
‫האצה‪,‬‬
‫‪( lag period‬‬
‫פירידיניום‬
‫כשיטה‬
‫הנתונים‬
‫מ ל מ ד י ם על זמן‬
‫אצות‬
‫כך‪,‬שגם‬
‫זו‬
‫‪Peridinium‬‬
‫ה ח י י ם של‬
‫לשניה‬
‫הפירידיניום‬
‫לקבלת‬
‫מתרבות‬
‫רבות‪,‬‬
‫תנוחה‬
‫כמויות‬
‫עבודה‬
‫נמסר‬
‫הפירידניום‪.‬‬
‫מחזור‬
‫לתמותת‬
‫המכילות‬
‫תנועתם‬
‫הפירידיניום‬
‫ג ד ו ל ה של ת א י‬
‫מיקרואורגניזמים‬
‫הדופן‬
‫ותקופת‬
‫‪(endocysta‬‬
‫התאים בלי‬
‫מקבוצת‬
‫ל ג ד ו ל אצת‬
‫ת א י ם של א צ ה‬
‫תאים‬
‫ה מ ב ו ס ס ת על‬
‫שהושלמה‬
‫מ ת ר ב ו ת אחת‬
‫בתרבות‬
‫כשיטה‬
‫דגימות מים‪,‬‬
‫מ מ ע ב ד ת "מק ו ר ו ת ״ ‪ -‬נ צ ר ת‬
‫כמות‬
‫מטפום‬
‫בדוד‬
‫לאחר‬
‫נ ת ו נ י ם על‬
‫במעבר‬
‫התאים‬
‫מתוך‬
‫בשיטה‬
‫אצות‬
‫אופטימלי‪,‬‬
‫בקבלת‬
‫)ספורה‬
‫בהצלחה‬
‫י ‪ .‬ארן‬
‫ש ב ו ע ו ת עד חדש‬
‫כשלשה‬
‫בגדול‬
‫מהכנרת‪.‬‬
‫במצע‬
‫בוצע‬
‫אצות א ל ו ‪.‬‬
‫הצלחה‬
‫הותאמו‬
‫דייר‬
‫הפירידיניום‬
‫פלנקסוניות‪,‬‬
‫)‪ ,(226‬על‬
‫מהספרות‬
‫נותרה‬
‫‪120‬‬
‫דייז‬
‫פ ר ק חי*‪:‬‬
‫קיים‬
‫־‬
‫לבין‬
‫למחקר‬
‫המשמשות‬
‫זו‬
‫הפרדה‬
‫שאר‬
‫ההרכב‬
‫־ ‪121‬‬
‫המורפולוגיה‬
‫המיקרוסקופיות‬
‫א צ ו ת חד‬
‫של‬
‫של‬
‫או‬
‫ת ע ר ב ת של‬
‫השונה‬
‫מתמוססות‬
‫הוצעה‬
‫נקלה‪.‬‬
‫ע ל סמך‬
‫ה‪p-‬‬
‫הבליעה‬
‫‪,(21‬‬
‫דפנות‬
‫של‬
‫)ראה‬
‫מקובל‬
‫ובקדוקסן‪,‬‬
‫השונים‬
‫באינפרא‪-‬אדום‬
‫בעלות‬
‫הדפנות‬
‫השלמה של א ו ל י ג ו ס כר י ד י ם‬
‫ב א י נ ק ו ב צ י ו ת עם‬
‫‪-‬‬
‫האנזים‬
‫דיאגרמת‬
‫אינן‬
‫הצלולוז‬
‫בפוליגלוקן‪,‬‬
‫‪J‬‬
‫מוצרי‬
‫פוליגלוקן‬
‫מתמוסס‬
‫הגליקוזידי‬
‫)‬
‫הנו‬
‫והמבחנים‬
‫בתכונותיהם‬
‫המבודדות‬
‫‪11.2‬‬
‫תאים‬
‫הנםיונות‬
‫ר י א ג נ ט י ם בהם‬
‫הקשר‬
‫סדפנות‬
‫בדפנות‪,‬‬
‫) ת מ ו נ ה מסי* ‪. ( 2 0‬‬
‫מההםתכלויות‬
‫‪J‬‬
‫(‬
‫)תמונה‬
‫פרוקים‬
‫מס׳‬
‫חלקיים‬
‫^גלוקוזידז‬
‫להלן(‪.‬‬
‫ו ג ל ו ק ו ז היה‬
‫באצםוליזה‬
‫מ ל א ה של‬
‫הפירידיניום‬
‫וסדרת‬
‫העקרי‬
‫נערכו‬
‫פוליגלוקנים‬
‫פוםסולן‬
‫הפריודט‬
‫) ת מ ו נ ו ת מם־*‬
‫(‬
‫הסוכר‬
‫הדפנות‪,‬‬
‫ודכססראן(‪.‬‬
‫עקומות‬
‫הנראית‬
‫את‬
‫גבוהה‬
‫בנוסף‬
‫דופן‬
‫בדיקות‬
‫ידועים‬
‫בהידרוליזה‬
‫השואתיות בין‬
‫והן‬
‫דפנות‬
‫)עמילן‪,‬‬
‫צלולוז‪,‬‬
‫לםינרין‪,‬‬
‫החמצית‬
‫ועקומות‬
‫תצרכת‬
‫‪ , ( 2 3 ^ 2 2‬סרסזות על אפשרות של נוכחות שני סוגים של קשרים‬
‫כקשרים‬
‫הפירידיניום‪.‬‬
‫בהרבה‬
‫שנתקבל הן‬
‫ההידרוליזה‬
‫‪, . > ( 1 : 3 ) ^p(p‬‬
‫המרכיבים‬
‫זה‪,‬‬
‫העקרי‬
‫הדפנות‬
‫ק ו נ פ י ג ו ר צ י ה של‬
‫הפירידיניום‬
‫מאחר‬
‫ו זידיים))‪1:4‬‬
‫)‪.(227‬‬
‫המצופה‬
‫תוצאות‬
‫פוליגלוקנים‪,‬‬
‫צלולוז‬
‫שוויצר‬
‫האפינית‬
‫והדגרדציה‬
‫יותר‬
‫ת ו א מ ת את‬
‫ו‪.(19-‬‬
‫שהמרכיב‬
‫מצלולוז‪.‬‬
‫מ ז ו של‬
‫בריאגנט‬
‫םצלולוז‬
‫מראות‬
‫שניים או‬
‫והכימיות‬
‫המבודדות‬
‫) ת מ ו נ ו ת ‪18‬‬
‫בנויות‬
‫הפירידיניום‬
‫הפיסיקליות‬
‫על‬
‫השלם‬
‫תאיות‬
‫דפנות‬
‫קרני‪*-‬‬
‫של‬
‫בתא‬
‫הדפנות‬
‫‪-‬‬
‫מהמצופה‬
‫ל ‪^ ( 1 : 3 ) -‬‬
‫ה צ ר י כ ה של‬
‫‪ -‬מקורה‬
‫הלמינרין‬
‫הטפוםיים‬
‫בגלוקן‬
‫פריודם ע״י‬
‫ב נ ו כ ח ו ת קשרי‬
‫א י נ ו חמר‬
‫או‬
‫למינרין‬
‫)‪p(l:6‬‬
‫מ ו ג ד ר ‪ ,‬אלא‬
‫גלוקנים‬
‫תלוי‬
‫בפולימר‬
‫ממקור‬
‫‪,‬‬
‫‪-‬‬
‫ההפקה ) ס ו ג‬
‫מיהם‬
‫האצה(‬
‫סונה בין‬
‫בשעור‬
‫צריכות‬
‫בספרות‬
‫נמסרו‬
‫מקובלת‬
‫ללמד‬
‫על‬
‫בעבודתו‬
‫נוסו‬
‫)‪p(1:3‬‬
‫לחלוטין‬
‫מקשרים‬
‫נוספים‬
‫המניםול‬
‫למולי‬
‫‪,‬‬
‫או‪/‬ו־‬
‫)‪,228‬‬
‫גלוקוז‬
‫‪.(229‬‬
‫אנהידריד‬
‫קשרים‬
‫לספום‬
‫גלוקנים‬
‫המרכבים‬
‫רגישים‬
‫הקשר‬
‫מיחידות‬
‫לעמידים‬
‫הגליקוזידי‬
‫בהידרוליזה‬
‫בהתנהגותם‬
‫ומספר‬
‫לתרום‬
‫להבדלי‬
‫גלוקוז‪.‬‬
‫תורמים‬
‫הפרמילון‬
‫חםצית‪.‬‬
‫שעור‬
‫ה ת נ ה ג ו ת של‬
‫המצית‪.‬‬
‫ממצאיו‬
‫)‪(a(l:4‬‬
‫(‪(l:6))<£‬‬
‫)‪p(1:6‬‬
‫ההסתעפויות‪,‬‬
‫להידרוליזה‬
‫לחמצה‪)):‬‬
‫)‪p(l:4‬‬
‫קשרי‬
‫המצית‬
‫עשויה‬
‫ב פ ו ל י מ ר ‪, ( W o l f r o m (230 .‬‬
‫כ ד ו ג מ א נ ק ה את‬
‫)לאחרון‬
‫להידרוליזה‬
‫גליקוזידיים‬
‫(^<))‪, p(l:6‬‬
‫חמצית‪.‬‬
‫מדת ה ל י נ א ר י ו ת‬
‫לריים‬
‫בעמידות‬
‫)‪p(l:3‬‬
‫עשויים‬
‫הלמינרין‬
‫בפוליםרים‪,‬‬
‫הפוליגלוקנים‬
‫הגליקוזידיים‬
‫דיםכרידים‬
‫על הסדר ה ב א ‪,‬‬
‫־‬
‫מול׳‬
‫ושעור‬
‫‪.‬פריודס‬
‫שרגישות‬
‫הקשרים‬
‫הראה על‬
‫בהידרוליזה‬
‫וה־)‪p(1:6‬‬
‫המוליקולה‬
‫כ־‪0.58‬‬
‫ההנח‪3‬‬
‫השוני‬
‫גורמים‬
‫גודל‬
‫בסוגי‬
‫נובע‬
‫)‪.(229‬‬
‫סוגי‬
‫))‪, p(l:2‬‬
‫השוני‬
‫ה־)‪P(1:3‬‬
‫קשרי‬
‫ההסתעפות‪,‬‬
‫גבוהות‬
‫ודרך‪.‬‬
‫‪122‬‬
‫ההפקה‪.‬‬
‫־‬
‫‪a‬‬
‫(‪.‬‬
‫מצביעים‬
‫‪a,1:2‬‬
‫( ^‬
‫כפי‬
‫הנראה‪,‬‬
‫ליציבות‬
‫פוליסכרידים‬
‫והלמינרין‬
‫שניהם‬
‫בנקודות‬
‫שנויים‬
‫וחוזק‬
‫‪-‬‬
‫ההסתעפות(‪,‬‬
‫באורך‬
‫המולקולה‪,‬‬
‫הקשרים‬
‫פוליםכרידים‬
‫השונים‬
‫הבינמולקו‪-‬‬
‫בהידרוליזה‬
‫חםצ י ת‪.‬‬
‫נוכחות‬
‫מתאשרת ע ״ י‬
‫קשרי‬
‫אנליזת‬
‫ו־)‪(1:3‬‬
‫)‪(1:4‬‬
‫מוצרי‬
‫שארית‬
‫בלתי‬
‫מחמצנת סל‬
‫מצביעה‬
‫על‬
‫נ ו כ ח ו ת קשרי‬
‫בגלוקן סל‬
‫דגרדצית‬
‫כ־‪40$‬‬
‫גלוקוז‬
‫ממית‬
‫)מבלה‬
‫ממשקל‬
‫)‪ ,(1:3‬ו מ צ ד ש נ י‬
‫דפנות‬
‫ממי*‬
‫הפירידיניום‪,‬‬
‫‪(15‬‬
‫ה ה ת ח ל ת י של‬
‫נוכחות‬
‫שלהן‪.‬‬
‫הדפנות‪,‬‬
‫אריטריטול‬
‫בין‬
‫‪-‬‬
‫הדגרדציה‬
‫מוצרי‬
‫עובדות‬
‫)‪(J1:3‬‬
‫מלמד‬
‫המחזקות‬
‫‪ (3‬ב ג ל ו ק ן‬
‫או‬
‫ואפיון‬
‫הדפנות‬
‫) ת מ ו נ ו ת ‪24‬‬
‫עם‬
‫במספר‬
‫לציין‬
‫ששעור‬
‫ו‪,25-‬‬
‫הקשרים‬
‫‪.(16‬‬
‫נייר‬
‫הנייר‬
‫; ‪u)Glu(l:4)Glu( l : 3 ) G l u‬‬
‫שונה‬
‫של‬
‫מזו‬
‫צלוטריוז‪,‬‬
‫סכרידים‬
‫בתחום‬
‫זהים‬
‫‪-100°S ,‬‬
‫‪2‬‬
‫לאלו‬
‫שעות‬
‫בציה‬
‫של‬
‫דומים‬
‫נראים‬
‫בתמונה‬
‫‪24‬‬
‫שהשתחררו‬
‫ב‪N‬‬
‫בעלי‬
‫ולמנריסריוז‬
‫הנדידה‬
‫‪0.1‬‬
‫דפנות‬
‫מסי*‬
‫הלמינריםריוז‬
‫וזוהו‬
‫‪0‬‬
‫מטופלי‬
‫סל‬
‫אלה‬
‫עברו‬
‫זהה‬
‫‪.(16‬‬
‫בהקשר‬
‫ראו‬
‫טרי‬
‫סכדידים‬
‫זה‬
‫בעלי‬
‫‪G‬‬
‫קשרים‬
‫חמרים‬
‫אחד‬
‫שיתכן‬
‫בפרקציות‬
‫נתגלו‬
‫(‬
‫בלבד‪,‬‬
‫‪C‬‬
‫ז ר ח ת י ת עם‬
‫תמצית‬
‫כמו‬
‫ליחסם‬
‫ו‪-‬‬
‫‪VII‬‬
‫למרי‪-‬‬
‫‪, VIII‬‬
‫א ו ל י ג ו ם כ ר י ד ים‬
‫בהידרוליזם‬
‫(‬
‫‪4‬‬
‫ח ל ק י ת של‬
‫לספנים‬
‫והצלוםריוז‪.‬‬
‫באצטוליזט‬
‫חמצה‬
‫סס־*‬
‫סוג‬
‫)‪.(231‬‬
‫שבין‬
‫באופן‬
‫מבדוד‬
‫המתאימ‬
‫‪l‬‬
‫עקבות‬
‫מעורבים‬
‫מתקבלות‬
‫א ו ל י ג ו סכר י ד י ם‬
‫)טבלה‬
‫‪.(39.‬‬
‫ה ג ל י ק ו ז יד י ים ) ) ‪( 1 : 4‬‬
‫הפירידניום‪,‬‬
‫ונדדו‬
‫בכרוםטוגרפית‬
‫סריםכרידים‬
‫ב פ ו ל י מ ר ) ‪ 1 5 1‬עסי*‬
‫המסתחרר ים‪ ,‬ב א צ ט ו ל י ז ה‬
‫‪-|3‬גלוקוזידז‪,‬‬
‫כרוםטוגדפיה‬
‫הנדידה‬
‫סוגי‬
‫ט ב ל ה מסי*‬
‫סל‬
‫)‪(1:4‬‬
‫דופן‬
‫אוליגוסכרידיים‬
‫האנזים‬
‫מערכות‬
‫נוכחות‬
‫קשרי‬
‫שני‬
‫ב ג ל ו ק נ י ם של‬
‫מרכיבים‬
‫דגרדציה‬
‫על‬
‫‪123‬‬
‫נוכחות‬
‫‪-‬‬
‫וכן‬
‫חלקי‬
‫בתערובות‬
‫)‪8‬‬
‫חלזונות‬
‫של‬
‫אינקו­‬
‫שעות‬
‫•י‬
‫ב‪.(30°0‬‬
‫יבול‬
‫החלקיות‪,‬‬
‫בדופן‬
‫הא ו ל י ג ו סכר י ד י ם‬
‫היה‬
‫השלם‬
‫הכימיות‬
‫מרגישות‬
‫פחות‬
‫היא‬
‫כנראה‬
‫)אצטוליזה‬
‫היתר‬
‫של‬
‫מיבול‬
‫שוה‬
‫פםרית ה‪|3(1:3)-‬‬
‫^)‪p(1:4‬‬
‫)תאור‬
‫והידרוליזה(‬
‫קשרי‬
‫)‪P(l:3‬‬
‫אוליגומרים‪,‬‬
‫להלן(?‬
‫קרוב‬
‫לעמת‬
‫שנתקבלו‬
‫במקרה‬
‫לודאי‬
‫למרות‬
‫של‬
‫שהתוצאה‬
‫ה־)‪P (1:4‬‬
‫בדגרדציות‬
‫שתכולתם‬
‫הדגרדציות‬
‫נובעת‬
‫לטפולים‬
‫אלו‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫מאצםוליזות‬
‫נתקבלו‬
‫ד ו מ ו ת של‬
‫רק‬
‫אוליגוסכרידים‬
‫הפרקציה‬
‫הדפנות‬
‫מאשר‬
‫בדיאגרמות‬
‫פרקצית‬
‫של‬
‫קשרי‬
‫טול‬
‫זו‬
‫מרמזת‬
‫על‬
‫מתוך‬
‫הדופן‬
‫או‬
‫היות‬
‫ההידרוליזה‬
‫דגרדצית‬
‫במוצרי‬
‫השרשרת‬
‫הקשרים‬
‫תכונות‬
‫כאלו‬
‫גבוהה‬
‫ה ת מ צ י ת של‬
‫הדפנות‪.‬‬
‫כמות‬
‫הדגרדציה‬
‫של‬
‫פרקצית‬
‫הגליצרול‬
‫הדפנות‬
‫בפרקציה‬
‫המתגלים‬
‫שוויצר‪.‬‬
‫הדומות‬
‫)‪p(l:4‬‬
‫על‬
‫לצלולוז‪,‬‬
‫בריאגנם‬
‫מספר‬
‫יחסית‬
‫עמי‬
‫‪.(150‬‬
‫יותר‬
‫)כתוצאה‬
‫אולם‬
‫הגלוקוז‬
‫לחמצה‬
‫שאינם‬
‫מכלל‬
‫מתחמצנים‬
‫הדופן‬
‫הגליקוזידיים‬
‫של‬
‫לצלולוז‬
‫פריודם‪.‬‬
‫מהרס‬
‫המוצר‬
‫הדפנות‬
‫לאריטרי‬
‫יחסית‬
‫השלמות‪.‬‬
‫העמידה‪,‬‬
‫מועדף‬
‫קצרה‬
‫תוצאה‬
‫מזו‬
‫)‬
‫בצד‬
‫)‬
‫‪4‬‬
‫בפריודם‬
‫שני‪,‬‬
‫‪:‬‬
‫‪1‬‬
‫נתן‬
‫(‪(p)/1:3(p‬‬
‫מצד‬
‫לשער‬
‫אחד‪,‬‬
‫שיחם‬
‫בפולימר‬
‫ואחוזי‬
‫שני‬
‫השלם‪,‬‬
‫נמצא‬
‫ל‪.1:1-‬‬
‫תוצאות‬
‫המחקרים‬
‫הקשרים‬
‫הגליקוזידיים‬
‫בדרך‬
‫ההתמוםסות‬
‫ס מ י ת שבצעה‬
‫הגלוקנית‬
‫דומה‬
‫הבדלים‪,‬‬
‫וצריכה‬
‫קשרי‬
‫)‪145‬‬
‫)‪p(l‬‬
‫(‬
‫השלם‪.‬‬
‫העמידה‬
‫מהוה‬
‫בעלת‬
‫י ח ס י ת של‬
‫םוכרים‬
‫עדיין‬
‫ואי‬
‫לחמצה‬
‫האריטריסול‪,‬‬
‫כמותו‬
‫אחוזי‬
‫ביחס‪ .‬המקורב‬
‫סוגי‬
‫הנו‬
‫לעומת‬
‫בדופן‬
‫השארית‬
‫העשרה‬
‫בתערבת‬
‫לחמצה‪,‬‬
‫הקיימת‬
‫עמידות‬
‫‪(20‬‬
‫היא‬
‫‪4))3:p(l:‬‬
‫הפירידיניום‬
‫קיימים‬
‫מם׳*‬
‫קשרים‬
‫‪n‬־)‪p(l:4‬‬
‫מדופן‬
‫לחמצה‬
‫) ‪ (p ( 1 : 3‬ב מ ה ל ך‬
‫עלתה‬
‫ספוסי‬
‫שחלה‬
‫המופיע‬
‫העמידה‬
‫)תמונה‬
‫בקדוקסן‪,‬‬
‫לודאי‬
‫העקרי‬
‫השלמות‪.‬‬
‫ברם‪,‬‬
‫הדפנות‬
‫כהתםוםםות‬
‫קרוב‬
‫העמידה‬
‫העמידה‬
‫מעורכי‬
‫מםרית‬
‫לוזמצה‬
‫קרני‪-‬א‬
‫‪124‬‬
‫גלוקנים‬
‫־‬
‫ת ע ר ב ת של‬
‫פזורם‪.‬‬
‫עד‬
‫עתה‬
‫קניים‬
‫לא‬
‫מאפשרים‬
‫מצויים‬
‫או‬
‫באותה‬
‫יותר‬
‫להחליט‬
‫בפסקנות‬
‫ה מ ק ר ו ם ו ל יק ו ל ה ‪,‬‬
‫גלוקנים‬
‫השונים‬
‫באם‬
‫או‬
‫בספוסי‬
‫שני‬
‫באם‬
‫הקשרים‬
‫‪-‬‬
‫טבעיים‬
‫גלוקנים‬
‫) ) ‪ p ( 1 : 4‬ו ‪( p(l: 3 ) -‬‬
‫בפולימר אחד‬
‫גבוהה‬
‫במים‬
‫ההנחה‬
‫ה מ ו צ ע ת )‪ 145‬עם־*‬
‫זכריים‬
‫מוליקולת‬
‫‪125‬‬
‫המכילים את שני‬
‫ועוברים‬
‫בשרשרת‬
‫‪-‬‬
‫בנקל‬
‫‪,(397‬‬
‫‪( F l e m i n g & Manners (232‬‬
‫שנוכחות שני‬
‫ס ו ג י ם של‬
‫מסיסות‬
‫הגלוקנים‬
‫מסיסות‬
‫)‪,185‬‬
‫האורינםציה‬
‫ה מ ג ד י ל את‬
‫שתכונות‬
‫כבעלי‬
‫גלוקונזות‬
‫שוברת את‬
‫שנוי‬
‫הראו‬
‫ידועים‬
‫ד ג ר ד צ י ה ע‪.‬ם‬
‫סוכריתאחת‪,‬‬
‫הפוליגלוקן‪,‬‬
‫םוגי‬
‫)‪,(232‬‬
‫ה ק ש ר י ם ה ג ל י ק ו ז י ד־ י י ם‬
‫‪.(187‬‬
‫גליקו‪-‬‬
‫קשרים‬
‫ה ל י נ א ר י ת של‬
‫בסים‪.‬‬
‫המוליקולה‬
‫))‪. p(l:4‬‬
‫המעורבים‬
‫‪3)-o‬‬
‫(‬
‫בפולימר‪,‬‬
‫מכאן‪,‬‬
‫ו כ י הן‬
‫שההסבר‬
‫הפירידיניום‬
‫הקשורים‬
‫מושפעות‬
‫להתנהגות‬
‫טמון‬
‫פחות מן‬
‫ה מ ו ז ר ה של‬
‫ב ס ד ו ר של‬
‫ב ס ו ג קשר א ח ד‬
‫ב ל ב ד ( של ש נ י‬
‫כגשרי‬
‫חזקים‪,‬‬
‫בפני‬
‫והעמידות‬
‫דפנות‬
‫חלזונות‪,‬‬
‫בחמצות‬
‫להקנות‬
‫לאחר‬
‫)‪,184‬‬
‫המתבטא‬
‫מדפנות‬
‫בתפיחה‬
‫כימיים‬
‫המתאימים‬
‫ה פ י ר י ד י נ י ו ם בשל‬
‫שלהן‬
‫‪.(234‬‬
‫הטפול‬
‫‪ -‬ג ו ש של‬
‫שיירי‬
‫בהקנית‬
‫גלוקן‬
‫זרחתית‪.‬‬
‫)‪,(234‬‬
‫וסובסטרטים‬
‫תכונות‬
‫מתמצית‬
‫טפולים‬
‫ידועים‬
‫דומים‬
‫השנוי‬
‫בחמצה‬
‫זרחתית הנו‬
‫פוליסכרידים‬
‫המסיםות‬
‫דופן' הפירידיניום‪.‬‬
‫היחיד‬
‫המופקים‬
‫במבנה‬
‫ב י נ מ ו ל ק ו ל ר י ים‬
‫לפוליסכרידזות‬
‫בחמ צה‬
‫גלוקוז‬
‫בפולימר‪ ,‬או‬
‫קשרים‬
‫מפתח‬
‫בגריסה‬
‫צלולוז‬
‫)‪,233‬‬
‫‪.‬‬
‫רגישים‬
‫מכני‪,‬‬
‫ר ג י ש ו ת של‬
‫תפקיד‬
‫טופלו‬
‫גלוקנים‬
‫מדופן‬
‫טפוסיהזקשרים‬
‫ו ב י ו ל ו ג י י ם של‬
‫הופכים‬
‫טפול‬
‫)בלוק‬
‫גלוקניים‪.‬‬
‫למלא‬
‫שדפנות אלו‬
‫‪ (233‬א ו‬
‫להעלות‬
‫ההידרוליםיים‬
‫גלוקן‬
‫טפולים‬
‫פירידיניום‬
‫רק‬
‫או‬
‫עשויים‬
‫הכללי בין‬
‫הגלוקן או‬
‫הבלוקים‬
‫ה ד ו ק וסגור של שניים׳או יותר פולימרים‬
‫מימן‪,‬‬
‫היחס‬
‫הקשרים‬
‫בפולימר‪.‬‬
‫בבשרם‬
‫לאנזימים‬
‫הנגרם‬
‫מחמדים‬
‫דומים‬
‫לפולי‪-‬‬
‫מורפולוגי‪,‬‬
‫מעצבי‬
‫מבנה‪,‬‬
‫‪-‬‬
‫ידועים‬
‫מבנים‬
‫כתמרים‬
‫המצויים‬
‫ס ג ו ר י ם אלה‬
‫כחמצה‬
‫בלמצות‪,‬‬
‫לשבירת‬
‫חדירות‬
‫אנזימים‪.‬‬
‫בתוך שלל‬
‫הדפנות‪.‬‬
‫המבנה‬
‫קבוצות‬
‫קיימת‬
‫שכבת‬
‫כבנויה‬
‫אצות‪,‬‬
‫בשנים‬
‫מצלולוז‪.‬‬
‫ו ה ג ו ו נ י ם של‬
‫כ ו ל ל שלש‬
‫בדופן‬
‫בטבע‪,‬‬
‫ומכאן‬
‫שכבות לכל‬
‫פתיחת‬
‫להבחין‬
‫היותר‪,‬‬
‫השונים‬
‫האחרונות‬
‫מצלולוז‬
‫בדופן‬
‫ה ק ו מ פ ק ט י של‬
‫נתונים‬
‫גליקן‬
‫במבנה‬
‫הפירידיניום )מה‪-‬‬
‫זה‬
‫באופן‬
‫דומים‪,‬‬
‫האצות‪.‬‬
‫המסיס‬
‫במים‪,‬‬
‫מספר‬
‫‪, (Dinophyceae‬‬
‫נוכחות‬
‫זו‬
‫גלוקן‬
‫מהצלולוז‪.‬‬
‫נוכחות‬
‫בדופן‬
‫בפני‬
‫משותף‬
‫קומפקטית‬
‫מהותי‬
‫על‬
‫לגרום‬
‫המבנה‬
‫בעוד‬
‫מ צ ב י ע י ם על‬
‫‪.(2‬‬
‫טפולים‬
‫עשויים‬
‫נהוג היה‬
‫מחקר‬
‫)‪ ,235‬ע מ י‬
‫לתוכם‪.‬‬
‫ל ר א ו ת שכבה‬
‫הפירידיניום‬
‫מצוי‬
‫וסגור‬
‫אנזימים‬
‫אצות נתן‬
‫משתייכת אצת‬
‫בלבד‪.‬‬
‫הדוק‬
‫ארוכת זמן‬
‫נמסרו‬
‫ו‪|3(1:3)-‬‬
‫גלוקנים‬
‫האצה‬
‫הבנוי‬
‫‪Monodus‬‬
‫בקשרי‬
‫)‪P(l:4‬‬
‫‪.‬‬
‫הצטברות‬
‫להועיל‬
‫סתיה‪.‬‬
‫לקרקעית‬
‫חשיפה‬
‫ה מ מ צ א י ם של‬
‫‪( s u b t e r r a n e u s (161‬‬
‫למי‬
‫חדירת‬
‫בספרות‬
‫השונים‬
‫היתר‪,‬‬
‫או‬
‫אליהם‬
‫דופן אחת‬
‫גלוקנים‬
‫להגביל‬
‫במבנה‬
‫ה מ ש נ י י ם ה ב י נם ו לק ו לד י י ם‪,‬‬
‫הצורות‬
‫של‬
‫או‬
‫עשויים‬
‫זרחתית‪,‬‬
‫הקשרים‬
‫במבנה‬
‫באופן‬
‫‪126‬‬
‫סבעי‬
‫‪-‬‬
‫מידע על‬
‫לשפור‬
‫הרכב‬
‫תנאי‬
‫במאגרי מים‬
‫ומהוות‬
‫הביווגודציה‪,‬‬
‫הביולוגיים‬
‫מקור‬
‫או דרך‬
‫במאגרי‬
‫ומבנה‬
‫ה א ח ז ק ה של‬
‫רבים‬
‫זהום‬
‫גופי מים‬
‫מצטברים‬
‫מתמיד‬
‫לזרוזם‪,‬‬
‫מים‪.‬‬
‫כ י מ י של‬
‫לחמר‬
‫עשוי‬
‫דופן‬
‫המשמשים‬
‫ד פ נ ו ת של‬
‫ארגני‬
‫ל ה י ו ת צעד‬
‫א צ ו ת ‪ ,‬עש ויה‬
‫אצות‪,‬‬
‫)‪.(133‬‬
‫חשוב‬
‫בין‬
‫כמקורות‬
‫השוקעות‬
‫גלוי‬
‫בהבנת‬
‫מנגנוני‬
‫התהליכים‬
‫‪127‬‬
‫־‬
‫פוליםכרידים‬
‫מסיסה‬
‫מקו י‬
‫של‬
‫פוליסכרידים‬
‫מים‬
‫בחמר‬
‫המרכיבים‬
‫האחרים‪,‬‬
‫דגרדציה‪.‬‬
‫עמידות‬
‫המחקר‬
‫כווני‬
‫בהכרת‬
‫מקפסולה‬
‫של‬
‫םכרידים‬
‫בקרקע‬
‫האורגני‪,‬‬
‫מרמזת‬
‫זו‬
‫שני‬
‫םים‪-‬קרקע‪.‬‬
‫שחלה‬
‫על‬
‫משכה‬
‫הראשי‬
‫בעקבות‬
‫עמידות‬
‫את‬
‫רווית‬
‫השולטת‬
‫שבודד‬
‫פוליםכריד‬
‫בפריחות‬
‫המהירה‬
‫חפרים‬
‫והיא‬
‫היחסית‬
‫אלו‬
‫של‬
‫מהדופן‬
‫מאגרי‬
‫לביו־‬
‫א‪.‬‬
‫כנציג‬
‫מים‪,‬‬
‫לבחירת‬
‫פוליםכריד‬
‫מפרישי‬
‫של‬
‫של‬
‫של‬
‫שהוליכה ־‬
‫מיקר ו ב י א ל י י ם ‪.‬‬
‫‪, F l a v o b a c t e r i u m sp.‬‬
‫מים‪.‬‬
‫של‬
‫לבנו‪,‬‬
‫פוליסכרידים‬
‫בכמות‬
‫ההתפרקות‬
‫יחסית‬
‫תשומת‬
‫ב‪.‬‬
‫בפרקציה‬
‫העליה‬
‫הארג נית‬
‫הבלתי‬
‫הפולי‪-‬‬
‫אצת‬
‫ובארץ‬
‫מצויה‬
‫בכנרת‪.‬‬
‫חלק‬
‫א‪:‬‬
‫חול‬
‫המחרידות‬
‫בחפוש‬
‫בעמודות‬
‫מתח‬
‫אחר‬
‫אלו‪.‬‬
‫הדכוי‬
‫הסתומות‬
‫מנגנוני‬
‫קולחין‬
‫החלקי‬
‫בודדו‬
‫והסתימה‪.‬‬
‫שיטה‬
‫סכויו‬
‫לבדוד‬
‫הנו‬
‫נמצא‬
‫תהליכי‬
‫חיידקים‬
‫‪, F l a v o b a c t e r i u m sp.‬‬
‫כי‬
‫את‬
‫היצירה‬
‫הטרופולימר‪,‬‬
‫חלה‬
‫הפרוק‬
‫של‬
‫הוכח‬
‫מייצר‬
‫ותכונותיו‬
‫הומוגני‬
‫הקשר‬
‫הסתימה‪,‬‬
‫הצטברות‬
‫בעמודה‪,‬‬
‫של‬
‫בין‬
‫פוליםכרידים‬
‫ירידת‬
‫הפוליסכרידים‪,‬‬
‫מתוך‬
‫השולט‬
‫ביניהם‬
‫החיידק‪,‬‬
‫מוצרי‬
‫פוליםכריד‬
‫והרכבו‬
‫בעמודות‬
‫ובמיוחד‬
‫הפוליסכרידים‪.‬‬
‫פוליםכרידים‪.‬‬
‫הפלוובקטריום‬
‫הפוליסכריד‪,‬‬
‫כי‬
‫חמרי‬
‫המתפתחים‬
‫תהליכי‬
‫מפרישי‬
‫ובעזרתו‬
‫ומהות‬
‫מצאנו‬
‫האקולוגיים‬
‫לחלוטין‬
‫של‬
‫הסתימה‪,‬‬
‫סינתטיים‪,‬‬
‫התנאים‬
‫החםצן‪ ,‬מ ד כ א י ם‬
‫לעמת‬
‫ב‪*-‬‬
‫המרכיב‬
‫ומערכות‬
‫החיידק‬
‫?!‪,. P e r i d i n i u m west‬‬
‫בעקר‬
‫מהרים‬
‫את‬
‫־‬
‫נחקרו‬
‫בא ו ל ט ר י א צ נ ט ר י פ ו ג ה ‪,‬‬
‫העמודות‬
‫הוגדר‬
‫הפרשתו‬
‫קפסולרי‪.‬‬
‫עובדה‬
‫במפורט‪.‬‬
‫הפולי־‬
‫בהשקעה‬
‫ברכוזים‬
‫‬‫עולים‬
‫אתנול‪.‬‬
‫של‬
‫זהו‬
‫בהידרוליזסים‬
‫חומציים‬
‫)ס‪-‬גלוקוז‪,‬‬
‫ס‪-‬מנוז‪,‬‬
‫כמו‬
‫נמצאו‬
‫כן‬
‫כמויות‬
‫ודזאוכסי־םוכר‬
‫פולימר‬
‫שלו‬
‫נתגלו‬
‫ה נ ו ד ד מהר‬
‫)עד‬
‫מולקולרי‬
‫ו ז ו ה ו ששה‬
‫‪.‬ו‪-‬רסנוז‪,‬‬
‫קטנות‬
‫‪128‬‬
‫גבה‬
‫‪-‬‬
‫חמצה‬
‫)‪,(200,000‬‬
‫מרכיבים‬
‫גלוקורונית‪,‬‬
‫ומסים‬
‫םוכריים‬
‫קםילוז‬
‫במים‪.‬‬
‫עקריים‬
‫וריכוז(‪.‬‬
‫‪ ( 1 $‬של‬
‫סוכרים‬
‫אחרים‪,‬‬
‫כגלוקוז‪-‬אמין‬
‫בכרומטוגרפית‬
‫הנייר‪,‬‬
‫והשונה‬
‫מהדזאוכסי‪-‬‬
‫‪S‬‬
‫סוכרים‬
‫הידועים‪.‬‬
‫הידרוליזות‬
‫על‬
‫־‬
‫עצמה‬
‫חומציות‬
‫יחידה‬
‫ביחסים‬
‫סולריים‬
‫הריבוז‬
‫והמנוז‬
‫בקטריום‪,‬‬
‫)‪(1:3‬‬
‫הראשון‬
‫או‬
‫שמוכרים‬
‫טרמינלי‬
‫הםרולוגיות‬
‫לחםצון‪,‬‬
‫אחר‬
‫סדר‬
‫התברר‬
‫‪ -‬דבר‬
‫המרמז‬
‫כהסתעפות‬
‫של‬
‫ליחסים‬
‫מוצרי‬
‫אלו‬
‫בפולימר‬
‫השלם‪.‬‬
‫בנקודות‬
‫על‬
‫הפוליםר‬
‫סוכר‬
‫סוכר‬
‫וכן‬
‫השלם‪,‬‬
‫בנוי‬
‫החוזרת‬
‫המופיעים‬
‫הפוליסכריד‬
‫בקשרים‬
‫בפולימר‪,‬‬
‫מהגלוקוז‪,‬‬
‫מהפלוו‪-‬‬
‫גליקוזידיים‬
‫הסתעפות‪.‬‬
‫בהידרוליזה‬
‫)שלא‬
‫הטרמינלי‬
‫צדדית‪.‬‬
‫מיחידה‬
‫נ ו ס ח ו ת חלק‬
‫בפוליםר‪,‬‬
‫ההשתחררות לתמיסה‬
‫מקומו‬
‫המבנה‬
‫י‬
‫הםוכריים‬
‫ב פ ר י ו ד ס של‬
‫מופיעים‬
‫שהדזאוכםי‬
‫סופית‪.‬‬
‫שהפוליםכריד‬
‫המרכיבים‬
‫החמצון‬
‫או‬
‫לא‬
‫נמצא‪,‬‬
‫ה מ כ י ל ה את כ ל‬
‫בין‬
‫העמידים‬
‫מהפוליםכריד‪,‬‬
‫חלקיות‬
‫הזהים‬
‫מראה‬
‫במעקב‬
‫הד זא ו כס י ‪ -‬ס ו כר‬
‫זוהה‬
‫במ חקר‬
‫בעזרת‬
‫זוהה‬
‫הלא‬
‫טרמינלי‬
‫להשפיע‬
‫על‬
‫סופית(‬
‫מחזר‬
‫זה‬
‫חומצית‪,‬‬
‫בשרשרת‬
‫עשוי‬
‫של‬
‫מופיע‬
‫הסוכרים‬
‫כסוכר‬
‫הפולימר‪,‬‬
‫ל ק ב ו ע את‬
‫עמידותו‬
‫בפני‬
‫התכונות‬
‫פרוק‬
‫א נ ז ימס י ‪.‬‬
‫במבחן‬
‫נמצא‬
‫שמתח‬
‫גורמים‬
‫הגורמים‬
‫החמצן‬
‫קריסיים‪.‬‬
‫המשפיעים‬
‫במערכת‬
‫על‬
‫הגדול‬
‫ב מ ע ק ב אחר‬
‫יצירת‬
‫ויחסי‬
‫העלםות‬
‫הפוליסכריד‬
‫הפחמן‬
‫לחנקן‬
‫פוליםכרידים‬
‫)כמותית‬
‫במצע‬
‫ואיכותית(‪,‬‬
‫הגדול‪,‬‬
‫בעמודות‬
‫מהוים‪.‬‬
‫־‬
‫חול‪ .‬במעבדה‪,‬‬
‫נמצא מתח‬
‫ה ע ש ר ה ב ה ם שמש‬
‫החמצן‬
‫הפוליסכריד‬
‫חיידק‬
‫שהוגדר‬
‫לפרוק‬
‫הפוליסכריד ע״י‬
‫למרות‬
‫ש ה ח י י ד ק ג ד ל י פ ה על‬
‫התכשירים‬
‫האור‪,‬‬
‫האצה‬
‫ידינו‬
‫וכללה‬
‫ע״י‬
‫ב ו צ ע על‬
‫המרכיב‬
‫גלוקנים(‬
‫‪5‬‬
‫קרני‪(*-‬‬
‫ממנו‬
‫בהסתמך על‬
‫התכשיר‬
‫ה ע ק ר י של‬
‫בצורה‬
‫התאים‬
‫ה ם נ ו ק ה של‬
‫הדפנות‪.‬‬
‫יחידות‬
‫זוהה‬
‫)‪(95$‬‬
‫הפיסיקליות‬
‫הגלוקוז‬
‫המצית‪,‬‬
‫ליזה‬
‫מחקר‬
‫כימיות‬
‫דיניום‬
‫והן‬
‫תצרכת‬
‫המבנה‬
‫נעשה ע ״ י‬
‫אנזימטיות‪.‬‬
‫ב ו ד ד ו על‬
‫כרוםסוגרפית‬
‫פריודם‬
‫עמודות‬
‫הנייר‬
‫ומוצרי‬
‫סמוש‬
‫מוצרי‬
‫אופינו‬
‫כימיות‬
‫הרכב‬
‫וממיסים‬
‫)או‬
‫)מסיסות‬
‫מנסויי‬
‫טבעית‪,‬‬
‫חמרים‬
‫אורגניים‪.‬‬
‫פולי־־‬
‫ודיאגרמות‬
‫בשני‬
‫התנהגות‬
‫ומבנה‬
‫שפותחה‬
‫והרחקת‬
‫קשורות‬
‫הראו‬
‫מאד‪.‬‬
‫בשיטה‬
‫כפוליגלוקץ‬
‫ב ט כ נ י ק ו ת של‬
‫פחם‪-‬סליט‪,‬‬
‫ובריאקציות‬
‫דטרגנט‬
‫דגרדציה לפי‬
‫הדגרדציות‬
‫החלבונים‪.‬‬
‫למוד‬
‫שהוכנו‬
‫בפוליגלוקן‬
‫ג ל י ק ו ז י ד י י ם )‪ P(l:4‬ו ' ‪, 0 ( 1 : 3 ) -‬‬
‫קשרים‬
‫ממסת‬
‫והכימיות‬
‫וזאת‬
‫תכשיר‬
‫בודד‬
‫אנזימסי‬
‫פלנקםון‬
‫בהומוגניזר‪,‬‬
‫חוזרות‬
‫יחידי‪,‬‬
‫נמוכה‬
‫הפוטוםקטי‪.‬‬
‫דפנות‬
‫במצעי‬
‫מפלוובקטריום‬
‫פירוק‬
‫נקיה‬
‫בתמיסות‬
‫בתכונותיו‬
‫מצלולוז‪.‬‬
‫פעילות‬
‫בוצע על‬
‫הדפנות‬
‫פחמן‬
‫להפיק‬
‫קפםולרי‬
‫כשרן‬
‫מ כ נ י ת של‬
‫נסינו‬
‫הפרוק‪.‬‬
‫ו פ ר ק צ י ו נ צ י ה של‬
‫פוליסכריד‬
‫התקבלו‬
‫שטיפות‬
‫השונה‬
‫‪-‬‬
‫כמקור‬
‫ממנו‬
‫התאים‬
‫שהופקו‬
‫שבירה‬
‫ה מ כ ת י ב את ק צ ב‬
‫מפלוובקסריום‬
‫‪Peridinium westii‬‬
‫פרוטופלססיים‬
‫המחקר‬
‫כגורם‬
‫שבירת‬
‫ה‪3‬ירידיניום‬
‫משיבתן אל‬
‫דפנות‬
‫על‬
‫אצות‬
‫‪129‬‬
‫‪Pseudomonas sp.‬‬
‫האנזימסיים‬
‫ח ל ק ב‪:‬‬
‫ע״י‬
‫כ‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫סוגי‬
‫בהידרו‪-‬‬
‫סםית‪.‬‬
‫דגרדציות‬
‫ה ח ל ק י ו ת של‬
‫ונוקו‬
‫חלקיות~הן‬
‫דופן‬
‫הפירי‪-‬‬
‫ב ט כ נ י ק ו ת של‬
‫ואנזימסיות‪.‬‬
‫הפרגמנטים‬
‫־ ‪ 130‬־‬
‫הא ו ל י ג ו סכר י ד י י ם שהתקבלו‪,‬‬
‫צלוסריוז‪,‬‬
‫)צלוביוז‪,‬‬
‫למינרייטריוז‬
‫טפול‬
‫חלזונות‪.‬‬
‫מ ש ת י י כ י ם לסתי הסדר ו ת‪-‬הצל ו דקםםרקנ ים‬
‫וצלוםטראוז(‪,‬‬
‫והלמינרידקםטרינים‬
‫)למיגריביוז‪,‬‬
‫ולם י נ ר י םטרא ו ז ( ‪.‬‬
‫בחמצה‬
‫ז ר ח ת י ת הפך את ד פ נ ו ת ה פ י ר י ד י נ י ו ם‬
‫פ ר ו ק של ‪ 9 4 $‬ממשקל ה ד פ נ ו ת‬
‫ל ר ג י ש ו ת לתמצית‬
‫)המטופלות( הוסג‬
‫באינקובציות‬
‫של ‪ 4 8‬שעות עם תמצית ח ל ז ו נ ו ת ‪.‬‬
‫נידונו‬
‫‪.1‬‬
‫ה א פ ל י ק צ י ו ת המעשיות מעבודה זו והז‪:‬‬
‫דרכים אפשריות ל מ נ י ע ת הצטברות פ ו ל י ס כ ר י ד י ם‬
‫המשמשות‬
‫א‪.‬‬
‫לסינון ק ו ל ח י ן ‪,‬‬
‫שמירה על מתח חמצן‬
‫תכופים‬
‫ב‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫;‬
‫להעשרת‬
‫גבוה‬
‫כיבושים‬
‫ה ע ו ק ב י ם את ההחדרה‪.‬‬
‫הבהרת ח ש י ב ו ת ד פ נ ו ת‬
‫בחלזונות‬
‫נושאת המים‪,‬‬
‫במערכת ת ו ך ה ה ח ד ר ה ‪ ,‬א ו‬
‫ה ע ז ר ו ת בם יקר ו א ו ר ג נ י ז מ י ם א ו‬
‫• שא ריחי ת א ר ו כ ה‬
‫השכבה‬
‫בקטריאליים‪,‬‬
‫בקרקעו‬
‫בגופי מים‪,‬‬
‫ב א נ ז י מ י ם המפרקים‬
‫הפירידיניום‬
‫כמקור‬
‫ז ה ו ם א ר ג נ י בעל פ ע י ל ו ת‬
‫והצבעה על ם ק ו ר ו ת ע ש י ר י ם‬
‫ה מ ס ו ג ל י ם לפרק ש א ר י ו ת א ל ו ‪.‬‬
‫פוליסכרידים ‪.‬‬
‫באנזימים‬
-
131
-
‫ספרות‬
1.
D a v i s B.D. and W a r r e n , L ( e d ) 1 9 6 7 , T h e & p e c i f i c i t y o f C e l l Surfaces,
Prentice Hall I n c . , Englewood C l i f f s , N e w Jersey
R o g e r s H J . a n d P e r k i n s , H.R., 1968. C e l l W a l l s a n d M e m b r a n e s , E & F . N . S p o n ,
L.T.D. London.
p
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
S t a c e y , M . a n d B a r k e r , S.A.
a t the C l a r e n d o n Press.
S h a r o n , N . 1 9 6 6 , A n n . Rev.
Evans. T . H . a n d H i b b e r t , H . ,
Burger, M . , 1 9 5 0 , B a c t e r i a l
I 9 6 0 , Polysaccharides o f M i c r o o r g a n i s m s .
B i o c h e m . 35 ( I I ) : 4 8 5 .
1946. A d v . C a r b o h y d r a t e C h e m . 2 ; 2 0 3 .
p o l y s a c c h a r i d e s , C C . Thomas, S p r i n g f i e l d ,
Oxford
Illinois.
H e i d e l b e r g e r , M . , P l e s c i a , O . J . a n d D a y , R.A. (Eds.) 1 9 6 1 , I m m u n o c h e m i c a l
Approaches t o ,Problems i n M i c r o b i o l o g y , pp. ‫י‬91-144, The Rutgers U n i v e r s i t y
Press, N e w B r u n s w i c k , N . J .
H o w , M . J . , B r i m a c o m b e , J.S. a n d S t a c e y , M . , 1964. A d v . C a r b o h y d r a t e C h e m .
19 : 3 0 3 .
Bleises, A . S . a n d K r a u s e , R . M . , 1 9 6 5 , J . E x p t l . M e d . 122 : 2 3 7 .
10. R o a n t r e e , R . J . , 1 9 6 7 , A n n . Rev. M i c r o b i o l . 21 : 4 4 3 .
1 1 . T o m c s i k , J . , 1956. Symp. Soc. G e n . M i c r o b i o l . 6 ; 4 1 .
. 1 2 . W i l k i n s o n , J . F . 1 9 5 8 , B a c t e r i d . Rev. 2 2 : 4 6 .
13. S a l t o n , M . R . J . , 1 9 6 7 , A n n . Rev. M i c r o b i o l . 21 : 4 1 7 .
14. S h i l o , M . , 1965. i n Symp. o n C e l l Surfaces B i o l o g i c a l c o n f e r e n c e s " O h o J o " 1 0 t h a n n u a l
m e e t i n g , Z i c h r o n Y a a c o v , p. 8 3 .
15. K a l c k a r , H . M . , 1 9 6 5 , Symp. C e l l S u r f a c e s , B i o l o g i c a l c o n f e r e n c e s " O h o l o " 10th a n n u a l
m e e t i n g , Z i c h r o n Y a a c o v , p. 8 8 .
16. N o m u r a , M . , 1 9 6 7 , A n n . Rev. M i c r o b i o l . 21 : 2 5 7 .
16a. G h u y s e n , J . M . 1968. B a c t e r i o l . Rev. 32 : 4 2 5 .
17. M i t c h e l l , P. a n d M o y l e , J . 1 9 5 1 , J . G e n . M i c r o b i o l . 5 : 9 8 1 .
18.
S a l t o n , M . R . J , a n d H o m e , R.W., 1 9 5 1 , B i o c h i m . Biophys. A c t a 7 ; 19.
19.
20.
21.
S a l t o n , M . R . J . , 1 9 6 4 , The B a c t e r i o l C e l l W a l l , A m e r . Elsevier P u b l i s h i n g C o m p . Inc. N . Y .
K u s h n e r , D . J . , B a y l e y , S.T., Boring J . a n d K a t e s , M . 1 9 6 4 , C a n . J . M i c r o b i o l , 1 0 ? 4 8 3 .
B r o w n , A . D . , 1 9 6 4 , B a c t e r i o l . Rev. 28 : 2 9 6 .
22.
M i t c h e l l , P. a n d M o y l e , J . , 1 9 5 6 , Soc. G e n . M i c r o b i o l . Symp. N o . 6 : 150.
23.
24.
25.
26.
27.
Sud. I . J . a n d T y l e r , M . E . , 1 9 6 4 , J . B a c t e r i o l 87 : 6 9 6 .
W o r k , E., 1 9 6 1 , J . G e n . M i c r o b i o l . 25 : 1 6 7 .
K r u l w i c h , A . T . Ensign, J . C . T i p p e r , D . J . a n d Strominger, J.L.,. 1 9 6 7 , J . B a c t e r i o l . 9 4 : ‫״‬74.1
D e i b e J , R . H . , 1 9 6 4 , B a c t e r i o l . Rev. 28 : 3 3 0 .
B r o w n , A . D . 1 9 6 1 , B i o c h i m . Biophys. A c t a , I , 48s 3 5 2 , I I , 58 : 5 1 4 , ( 1 9 6 2 ) , I I I , 6 2 : 1 3 2
28.
29.
30.
(1962) and I V , 7 5 ' : 425 .(1963).
C o l i , R . M . , 1 9 6 5 , B a c t e r i o l Rev. 2 9 : 3 2 6 .
W e i d e l , W . , F r a n k , H . , a n d L e u t g e b , ‫ ״‬W . , 1 9 6 3 , J . G e n . M i c r o b i o l . 3 0 : 127.
B u t t o n , D. A r c h i b a l d , A . R . a n d B a d d i l e y , J . , 1 9 6 6 , B i o c h e m . J . 99 : 116.
‫ ־‬132 31.
Markovitz,, A . ,
32.
B a r t n i c k i - G a r c i a . ‫ י‬, S. a n d N i c k e r s o n , W . J . , 1 9 6 2 , B i o c h i m . Biophys. A c t a , 58 : 102 «
1 9 6 1 , J . Bacteriol. 82 : 436.
33.
L i p p m a n , , M . , 1 9 6 5 , Trans. N e w Y o r k A c a d . S c i . Sr. II 2 7 : 3 4 2 .
34.
L u d e r i t z , O . Staub, S . M . and W e s t p h a l , O . ,
35.
B u l m e r , G . S . a n d Sans. M . D . ,
36.
M a x t e d , W . R . , 1 9 5 2 , N a t u r e 1 7 0 : 1020.
1 9 6 6 , B a c t e r i o l . R e v . , 3 0 : 192.
1 9 6 8 , J . B a c t e r i o l . 95 : 5 .
37.
C a r s o n , K J . a n d E a y o n , R . G . , 1 9 6 6 , C a n d . J . M i c r o b i o l . 12 : 105.
38.
B r a u d e , A . J . , 1 9 6 4 , S c i e n t i f i c A m e r i c a n , M a r c h p. 3 6 .
39.
H o r e c k e r , B.L., 1 9 6 6 , A n n . Rev. M i c r o b i o l . 2 0 : 2 5 3 .
40.
Carlson, D . M . and M a t t h e w s , L.W.,
1 9 6 8 , B i o c h e m i s t r y 5 (9) : 2 8 1 7 .
41.
S i d d i q u i , I.R. 1 9 6 7 , C a r b o h y d r a t e Res. 4 (4) : 2 8 4 .
42.
C o h e n , G . H . a n d J o h n s t o n e , D . B . , 1 9 6 4 , J . B a c t e r i o l . 88 : 3 2 9 .
43.
Dudman, W . F . , 1964, J .
44.
M a r t i n , J.P. a n d Richards, S . J , 1 9 6 3 , J . B a c t e r i o l . 85 : 1288.
45.
H a r a d a , T. 1965. A r c h . B i o c h e m . Biophys. 112 : 6 5 .
46.
M a r k o v i t z , A . , 1 9 6 4 , Proc. N a t l . A c a d . S c i . , 51 : 2 3 9 .
47.
H a h m , P.S., E r i k s e n , J . a n d H e n r i k s o n , S . D . , 1 9 6 7 , A c t a P a t h o l . M i c r o b i o l . S c a n d .
B a c t e r i o l . 88 : 6 4 0 a n d 8 8 : 7 8 2 .
9 (B) : 4 3 1 .
48.
S a n d f o r d , P.A. a n d C o n a r d , H . E . , 1 9 6 6 , B i o c h e m i s t r y 5 : 1508.
49.
Y o u n g , R. a n d A d a m s , G . A . ,
50.
S i d d i q u i , I.R.,
1965, Cand. J . C h e m . , 43 {11) : 2929.
51.
G a u d y , E. a n d W o l f e , R.S., 1 9 6 2 , A p p l . M i c r o b i o l . 10 : 2 0 0 .
52.
Kohn, A . ,
1 9 6 7 , C a r b o h y d r a t e Res. 4 (4) : 2 7 7 .
1960, J . Bacteriol. 79 : 697.
53.
P e r k i n s , H.R.,
54.
M o n o d , J . , 1 9 4 7 , G r o w t h , 11 : 2 2 3 .
1 9 6 5 , B i o c h e m . J . , 95 : 8 7 6 .
55.
S c h l e g e l , H . G . and Jannasch, H.W.,
1 9 6 7 , A n n . Rev. M i c r o b i o l . 21 • 4 9 .
56.
S i c k l e s , G . M . and Shaw, M . , 1934, J . B a c t e r i o l . 28 : 415.
57.
W h a n g , H.Y. a n d N e t e r , E., 1 9 6 5 , J . B a c t e r i o l . 8 9 : 1437.
58.
B a c k e r , E.E. a n d W h i t e s i d e , R.E., 1 9 6 5 , J . B a c t e r i o l , 8 9 : 1217.
59.
E n s i g n , J . C . a n d W o l f e , R.S., 1 9 6 5 , J . B a c t e r i o l . 9 0 : 3 9 5 .
60.
M c C a r t y , M . , 1 9 5 6 , J . E x p t l . M e d . 104 : 6 2 9 .
61.
V i n c e n t , W . F . and Cameron, J . A . ,
62.
S t o l p , H. a n d S t a r r , M . P . ,
1965.
L i f e S c i . 4 . : 1989.
63.
S h i l o , M . a n d B r u f f , B., 1 9 6 5 , J . G e n . . M i c r o b i o l , 4 0 : 3 1 7 .
1963, A n t o n i e Van Leeuwenhock 29 :
64.
Humphries, J . C ,
65.
S u t h e r l a n d , I.W. a n d W i l k i n s o n , J . P . , 1 9 6 5 , J . G e n . M i c r o b i o l . 3 9 ; 3 7 3 .
‫־‬217
1 9 4 8 , J . B a c t e r i o l 56 : 6 8 3 .
66.
C h a k r a b a k r t y , A . N . , N i b l o c k , J.F. and Gunsalus, I.C.,
67.
A v n i m e l e c h , Y . a n d N e v o , Z . , 1 9 6 4 , S o i l S c i . 98 : 2 2 2 .
1 9 6 7 , V i r o l o g y 32 (3) : 5 3 2 .
68.
D u f f , R.B., 1 9 6 1 , J . S c i . Food A g r . , 8 2 : 8 2 6 .
69.
W h i s t l e r , R.L. a n d K i r b y , 1 9 5 6 , J . A m e r . C h e m . S o c , 78 : 1755.
70.
H a w o r t h , W . W . P i n k a r d , R.W. a n d S t a c e y , M . , 1946.
N a t u r e 158 : 8 3 6 .
‫ ־‬133 71.
W h i s t l e r , R.L. a n d K i r b y , K . W . ,
1 9 5 6 , J . A m . C h e m . S o c , 78 : 1755.
72.
73.
74.
M e h t a , N . C . , D u b a c h , P. a n d D e u e l , H . , 1 9 6 1 , A d v . C a r b o h y d r a t e C h e m . 16 : 3 3 5 .
J a c k s , G . U . , 1 9 6 3 , S o i l a n d F e r t i l i z e r s , 26 : 147.
H a r r i s , B.F., A l l e n , O . N . , C h e s t e r s , G . , a n d A t t o e , O . J . , 1 9 6 3 , S o i l S c i .
75.
A l l i s o n . L.E., 1947, Soil. Sci. 63 ; 439.
76.
77.
Parr, J . F . a n d B e r t r a c h , A . R . , I 9 6 0 , A d v . i n A g r o n o m y , 12 ; 3 1 1 .
Chesters, G . , 1 9 5 9 , S o i l a g g r e g a t i o n a n d o r g a n i c m a t t e r d e c o m p o s t i o n P h . D . Thesis
U n i v e r s i t y o f W i s c o n s i n , M a d i s o n , Disser. A b s . 2 0 : 1 9 6 1 .
D u g u i d , J . P . a n d W i l k i n s o n , J . F . , 1 9 5 3 , J . Genr. M i c r o b i o l . 9 : 174.
Tempest, D . W . , H u n t e r , J.R. a n d S y k e s , J . , 1 9 6 5 , J . G e n . M i c r o b i o l . , 3 9 : 3 5 5 .
Soc. A m . Proc. 27 : 5 4 2 .
78.
79.
80.
G n s e b e r g , A . E . a n d G o t t o a s , H . B . , 1 9 5 7 , A m . J . Pub. H e a l t h , 4 2 • 4 0 1 .
81.
B r o w n , E . G . a n d W a r n e , W . E . , 1 9 6 1 , D e p t . W a t e r Resources A g e n c y , C a l i f . Bu. N o . 8 0 .
82.
A m r a m y , A . , C a s p i , B. a n d M e l a m e d , A . , 1 9 6 2 , D a n r e g i o n sewage r e c l a m a t i o n
p r o j e c t , i n f i l t r a t i o n a n d p e r c u l a t i o n studies. T A H A L , w a t e r p l a n n i n g f o r Israel L t d .
Sept. N o . 2 4 7 .
T a k a i , Y . , K o y o m a , T . , a n d K a m u r a , T . , 1 9 5 6 , S o i l a n d Plant Food 2 : 2 .
J a m e s , A . , 1 9 6 4 , J . A p p l . Bact. 27 (2) : 197.
M i t c h e l l , .R, a n d A l e x a n d e r , M . , 1 9 6 2 , S o i l . S c i . 93 % 4 1 3 .
M c G a u h e y , P.H. a n d W i n n e b e r g e r , J . H . , 1 9 6 3 , B e r k e l e y , C a l i f o r n i a S a n i t a r y Eng.
Res. L a b . Report N o . 6 3 - 5 .
C a l a w a y , W . T . , 1957. Sewage I n d u s t r i a l W a t e r s , 2 9 : 1.
I n g r a m , W . M . , 1 9 5 8 , Sewage I n d u s t r i a l Wastes 3 0 : 8 2 1 .
A l l e n , O . N . , 1 9 5 7 , Experiments i n S o i l B a c t e r i o l o g y , Burgess P u b l i s h i n g C o . ,
J a c k s o n , M . L . , 1958. S o i l C h e m i c a l A n a l y s i s , P r e n t i c e H a l l , I n c . , E n g l e w o o d , C l i f f s ,
N.J.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90;
91.
Baver, L . D . , 1956,
92.
S c h a c h m a n , H . K . , U l t r a c e n t r i f u g a t i o n , D i f f u s i o n a n d V i s c o s i m e t r y , M e t h o d s in
E n z y m o l o g y , 4 : 3 2 , , A c a d . Press N . Y .
93.
99.
100.
U m b r e i t , W . W . , B u r n s , R.H. a n d S t a u f f e r , J . F . , 1 9 6 4 , M a n o m e t r i c T e c h n i q u e s ,
Burgess P u b l i s h i n g C o . , M i n n e a p o l i s , U . S . A .
S h a r o n , N . a n d J e a n l o z , R.W., I 9 6 0 , J . B i o l . C h e m . 2 3 5 : 1.
P a r t i d g e , S . M . , 1 9 4 9 , N a t u r e , 164 : 4 4 3 .
H a l l e n , A . , 1 9 6 4 , A c t a C h e m . S c a n d . 14 : 2 2 4 9 .
B r i n k , R . H . D u b a c h , J . P . a n d L y n c h , D . L . , I 9 6 0 , S o i l S c i . 8 9 : 157,
M o r r i s , D . L . , 1 9 4 8 , S c i e n c e , 107 : 2 5 4 .
D u b o i s , M ‫ ־‬, G i l l e s , K . A . , H a m i l t o n , J . K . , Rebers, P.A. a n d S m i t h , F., 1 9 5 6 ,
A n a l . C h e m . 28 : 3 5 0 .
L y n c h , D . L . , H e o r n s , E.E. a n d C o t n o i r • , L . T . , 1 9 5 7 , S o i l . S c i . A m . Proc. 21 : 160.
SomogyS, M . J . , 1 9 4 5 , J . B i o l . C h e m . , 1 6 0 : 6 1 . , I I , 1 9 5 : 1 9 (1952).
101.
Nelson, N.J.,
102.
Park, J . T . and J o h n s o n , M . J . , 1 9 4 9 , J . B i o l . C h e m . 181 : 149.
94.
95.
96.
97.
98.
S o i l Physics, J o h n W i l e y a n d Sons, Inc.
N.Y.
1 9 4 4 , J . B i o l . C h e m . , 153 : 3 7 5 .
- 134 103.
104.
105.
H a l l i w e l l , G . , 1 9 6 1 , B i o c h e m . J . 7 9 : 185.
Elson, L A . a n d M o r g a n , W . T . , 1 9 3 3 , B i o c h e m . J . 2 7 : 1824.
D i s c h e , Z . 1 9 4 7 , J . B i o l . C h e m . 167 : 1 8 9 .
106.
107.
108.
109.
H o f f m a n , P., L i n k e r , A . a n d M e y e r , K . , 1 9 5 6 , S c i e n c e , 1 2 4 : 1 2 5 2 .
Hughes, R.A. a n d J e a n l o z , R.W., 1 9 6 4 , B i o c h e m i s t r y 3 : 1 5 3 5 .
Dische, Z . , 1955, Methods B i o c h e m . A n a l . , 2 : 313.
H o u g h , L. 1 9 6 2 , M e t h o d s in C a r b o h y d r a t e C h e m . 1 : 4 0 0 .
110.
111.
G u t h r i e , R.D., 1962, Methods in Carbohydrate Chem. 1 : 435.
L o w r y , O . H . , Rosenbrough, N . J . , K a r r y A . L . a n d R a n d a l l , R.J., 1 9 5 1 ,
J. B i o l . C h e m . , 193 : 2 6 5 .
S p a c k m a n , D . H . , S t e i n , W . H . a n d M o o r e , S . , 1958., A n a l . C h e m . 3 0 : 1 1 9 0 .
K a b a t , E.A. a n d M a y e r , M . M . , 1 9 6 1 , E x p e r i m e n t a l Immunocjhemistry, Charles C .
Thomas, Publisher, S p r i n g f i e l d 1 : 1 1 .
O u c h t e r l o n y , V 1 9 4 8 ,‫־‬, A c t a Path. M i c r o b i o l . Scand. 2 5 : 186.
B r e e d , R.S. M u r r a y , E . G . D . a n d S m i t h , N . R . , 1 9 5 7 , Bergey's M a n u a l o f D e t e r m i n a t i v e
B a c t e r i o l o g y , The W i l l i a m s & W i l k i n s C o m p a n y , B a l t i m o r e .
S k e r m a n , V . B . D . , 1 9 5 9 , A G u i d e t o the I d e n t i f i c a t i o n o f t h e G e n e r a o f B a c t e r i a .
The W i l l i a m s & W i l k i n s C o m p a n y B a l t i m o r e 2 , M a r y l a n d .
W i l h a m , C . A . , A l e x a n d e r , B.H. a n d J e a n e s , A . , 1 9 5 5 , A r c h . B i o c h e m . Biophys. 5 9 : 16.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
S t a n e k , J . , C e r n y , M.<‫ ׳‬K o c o u r e k , J . a n d P a c a k , J . , 1963. The M o n o s a c c h a r i d e ,
A c a d e m i c Press.
A d a m s , G . A . and M a r t i n , S . M . , 1964. C a n . J . B i o c h e m . 4 2 : 1403.
W e b b , J . M . a n d L e v y , H . B . , 1 9 5 5 , J . B i o l . C h e m . 2 1 3 : 107.
D i s c h e , Z . a n d S h e t t l e s , L . B . , 1 9 4 8 , J. B i o l . C h e m . 175 • 5 9 5 .
I s h e r w o o d , F.A. a n d J e r m y n , M . A . , 1 9 5 1 , B i o c h e m . J . ., 4 8 : 5 1 5 .
M a r k o v i t z , A . , 1 9 6 2 , J . B i o l . C h e m . 2 3 7 : 1767.
Krauss, M . T . , J a g e r , H.J.., S c h i n d l e r , O . a n d R e i c h e s t e i n , T . , I 9 6 0 , J . C h r o m a t o g r a p h y
3 : 63.
Hanessian,
1 9 6 6 , A d v . i n C a r b o h y d r a t e C h e m . 21 : 143.
R e i c h e s t e i n , T. a n d W e i s s , E 1 9 6 2 ,‫״‬, A d v . i n C a r b o h y d r a t e C h e m . 17 : 6 5 .
Boas, N . F . , 1 9 5 3 , j . B i o l . C h e m . 2 0 4 : 5 5 3 .
B!«x, G . , 1948. A c t a C h e m . S c a n d . 2 : 4 6 7 .
S t o f f y n , P.J. and J e a n l o z , . R.W., 1 9 5 4 , A r c h . B i o c h e m . Biophys. 5 2 : 3 7 3 .
A m r q m y , A . , 1965, A i r & W a t . Pollut. Int. J . 9 : 605.
Z o B e l l , C . E . , 1 9 4 6 , M a r i n e M i c r o b i o l o g y , C h r o n i c a B o t a n i c a W a f t h a m , Mass.
G e o g h e g a n , M . J . and B r a i n , R."Cl, 1948,'~BT6ch'6mrJ., 4 3 • 5.
Alexander, M 1 9 6 5
‫־‬
>
A d v . A p p l . M i c r o b i o l . 7 : 35.
G r e e n w o o d , D . J . , 1 9 6 1 , Plant & S o i l 14 : 3 6 0 .
V a r m a M . M . a n d Reed, G . W . , 1 9 6 4 , J . W a t e r P o l l . C o n t . F e d . 36 : 176.
W r i g h t , D . N . a n d L o c k h a r f , W . R . , 1 9 6 5 , J . B a c t e r i o l . 8 9 1.082
:‫־‬.
Tempest, D . W . , H u n t e r , J.R. a n d S y k e s , J . , 1%$7J.'Gen. M i c r o b i o l . 3 9 : 3 5 5 .
S t o n i e r , R . Y . , 1 9 4 1 , J.‫ ׳‬B a t e r i o l . 4 2 : 5 2 7 .
- ‫ ו‬35 ‫־‬
139.
K u o , M . J . a n d A l e x a n d e r , M . , 1 9 6 7 , J . B a c t e r i o l . 94 : 6 2 4 ,
140.
142.
C h e t . , I . , 1 9 6 7 , Ph. D. Thesis. The H e b r e w U n i v e r s i t y , J e r u s a l e m , The S t r u c t u r e
a n d B e h a v i o r o f the Fungus S c l e r o t i u m rolfsi? Sacc.
J o h n s t o n , H . W . , 1 9 6 6 , The B i o l o g i c a l a n d E c o n o m i c I m p o r t a n c e o f A l g a e ,
Tuatara 13 (2) : 90 a n d 14 (1) : 3 0 ( N e w Z e a l a n d ) .
H e u k e f e k k s n , H. a n d N . C . D o n d e r s , 1 9 6 4 , P r i n c i p l e s a n d A p p l i c a t i o n s i n A q u a t i c
143.
M i c r o b i o l o g y , Proceedings o f R u d o l f s Research C o n f e r e n c e , J o h n W i l e y & Sons I n c .
T o n o l l i , V., 1 9 6 6 , N e w S c i e n t i s t , 1 4 A p r . p. 119.
141.
144.
Preston, R.D., 1 9 5 9 , Inter Rev. C y t o l . 8 : 3 3 .
145.
S m i t h , F. a n d M o n t g o m e r y , R., 1959.
146.
147.
148.
149.
152.
153.
154.
155.
L e w i n , R.A., 1 9 6 2 , P h y s i o l o g y a n d B i o c h e m i s t r y o f A l g a e , A c a d e m i c Press, N . Y .
Preston, R.D., 1 9 6 4 , Endevour 23 : 153.
N o r d i n , J . H , a n d K i r k w o o d , S , , 1 9 6 5 , A n n , Rev. Plant P h y s i o l . 16 % 3 9 3 .
T u r v e y , J.R. a n d W a l e s , B . N 1 9 6 6,‫־‬,P o l y s a c c h a r i d e o f M a r i n e A l g a e , Progress
i n the C h e m i s t r y o f O r g a n i c N a t u r a l Product 23.
Muhlethaler,
1 9 6 7 , A n n . Rev. Plant P h y s i o l . 1 8 : 1 .
P e r c i v a l , E. a n d M c D o w e l l , R.H., 1 9 6 7 , C h e m i s t r y a n d E n z y m o l o g y o f M a r i n e A l g a l
Polysaccharides, A c a d e m i c Press, L o n d o n .
Preston, R.D., N i c o l a i , E., Reed, R. a n d M i l l a r , A . , 1 9 4 8 , N a t u r e , 162 : 6 6 5 .
P u n n e t t , T. a n d D e r r e n b a c k e r , E . C . , 1 9 6 6 , J . G e n . M i c r o b i o l . 4 4 : 105.
Thompson, E.W. a n d Preston, R . D . , 1 9 6 7 , N a t u r e 213 : 6 8 4 .
.
N i c o l a i , E. a n d Preston, R.D., 1 9 5 2 , Proc. Roy. Soc. B 140 : 2 4 4 .
156.
157.
F r e i , E. a n d Preston, R.D., 1 9 6 8 , Proc. Roy, Soc. B. 169 5 127.
M y e r s , A . a n d Preston, R.D., 1 9 5 9 , Proc. Roy. Soc. B 150 : 4 4 7 .
158.
N u n n , J.R. a n d Parol i s , H 1 9 6 8 ,‫־‬, C a r b o h y d r a t e Res, 6 : 1 .
Reinhold Publishing C o r p o r a t i o n ,
150.
151.
‫־‬159
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
The C h e m i s t r y o f Plant Gums a n d M u c i l a g e s
N.Y.
L a r s e n , B., H a n y , A . , P a i n t e r , T . J . , 1 9 6 6 , A c t a Chejm S c a n d , 2 0 : 2 1 9 ,
O H , E, S p u r l i n , H . M . a n d G r a f f l i n , M . W . , 1 9 5 4 , C e l l u l o s e a n d C e l l u l o s e D e r i v a t i v e s
2nd Edition V o l . 5 of High P o l y m e r s i n t e r s c i e n c e , N . Y .
Ford C . W . a n d P e r c i v a l , E., 1 9 6 5 , J . C h e m . Soc. 3 0 1 4 .
J o n e s , J . K . N . . , 1 9 5 0 , J . C h e m , Soc. pp. 3 2 9 2 .
L o v e , J . a n d P e r c i v a ! , E., 1 9 6 4 , J . C h e m , Soc. 3 3 3 8 ,
F r e i , E. a n d Preston, R.D. 1 9 6 4 , Proc. R o y . Soc, B 160 : 2 9 3 .
L a r s e n , A.B, a n d Smidsrod. D . , 1 9 6 6 , A c t a C h e m i c a S c a n d . 2 0 : 183.
F o l k , M ‫ ־‬, S m i t h , D . G . , . M c L a c h l a n , J . and M c l n n e s , A . G . , 1966, Can, J . Chem.
4 4 : 2269.
167.
Ford C . W , and P e r c i v a l , E., 1 9 6 5 , j , C h e m . Soc. 7 0 2 4 .
168.
N o r t h c o t e , D . H . , G o u l d i n g , K J , , a n d H o m e , R.W., 1 9 5 8 , B i o c h e m , J . 7 0 : 3 9 1 .
169. A n d e r s o n , N ‫ ־‬S . , DoSan, T‫־‬C,S‫ ־‬a n d j t e e s , D . A . , 1 9 6 5 , N a t u r e 2 0 5 : 1060.
170. B o u v e n g , H . O . a n d . L i n d b e r g , B‫־‬, I 9 6 0 , A d v . C a r b o h y d r a t e C h e m . 15 : 5 3 .
171. N e w k o m , H., D e u e l , H., H e n , W . J . and K u n d i g , W . , I‫״‬960 Helv. Chim. A c t a 43 : 64,
172. H u a n g , H . , a n d G i e s e , A . C . , 1 9 5 8 , S c i e n c e 127 : 4 7 5 .
‫ ־‬136 173.
174‫־‬
Y a p h e , W . , 1 9 6 2 , N a t u r e 196 :
T u r v e y . J.R. a n d C h r i s t e s o n , J . , 1 9 6 7 , B i o c h e m . J . 105 : 3 1 1 .
175.
Y a p h e , W ‫ ־‬, a n d B a x t e r , B., 1 9 5 5 , A p p l . M i c r o b i o l . 3 % 3 8 0 .
176.
177.
178.
178a.
181.
182.
183.
184.
Preiss, J . a n d A s h w e l l , G . , 1 9 6 3 , J . B i o l . C h e m . , 2 3 8 :
Y a p h e , W . a n d M o r g a n , M 1 9 5 9 ,‫־‬, N a t u r e 188 % 7 6 1 .
G a l l ! , D.R. a n d G i e s e , A . C , 1 9 5 9 , J . E x p t l . Z o o l . 140 :
S h e f n e r , A . M . , K i n g , M ‫ ־‬E . a n d K o h n , B., 1 9 6 2 , E n z y m a t i c D i g e s t i o n o f A l g a l
C e l l s p. 391 in B i o l o g i s t i c s f o r Space Systems Sympos8um,Technical D o c u m e n t a r y
Rep. N o . A M R L - T.D.R. 6 2 - 1 1 6 .
Reese, E.T., M a g u i r e , A . H . , Panrish, F . W . , 1 9 6 8 , C a n . J‫ ־‬B i o c h e m . 46 :
‫־‬25
Reese, E.T. ( e d i . ) 1 9 6 3 , A d v a n c e s i n E n z y m i c H y d r o l y s i s o f C e l l u l o s e a n d Related
M a t e r i a l s , Pergomon Press, O x f o r d .
Reese, E.T., 1 9 6 5 , J . Ferment. T e c h n o l . ( J a p a n ) 43 : 6 2 .
T u t t o b e l o , K. a n d M i l l , P . J . , 1 9 6 1 , B i o c h e m . J . 7 9 : 5 1 .
T a k a h a s h i , N . a n d E g a m i , F., 1 9 6 1 . B i o c h e m . J 3 8 4
:
80 ‫־‬
.
H a l l i w e l l , G . , 1 9 6 6 , B i o c h e m . J‫ ־‬1 0 0 : 315‫־‬
185‫־‬
C l a r k e , A . E . and Stone, B.A.,
186.
S e l b y , K., and M a i t l a n d , C C ,
187.
194.
L u c h s i n g e r , W . W . a n d Richards, A . W . , 1 9 6 5 , BiochSm‫ ־‬Biophys, A c t a , 112 : I I I , 5 2 4
a n d SV, 5 3 1 .
Elorza, M‫־‬V‫ ־‬and V i l i a n e u v a , R.E.M., 1966, N a t u r e 210 : 442.
N o r t h c o t e , D . H . , G o u l d ? n g , K . J . a n d H o m e , R.W., 1 9 5 8 , B i o c h i m . J . 7 0 : 3 9 1 .
S p e r r y , K . , 1967. S c i e n c e 158 : 3 5 1 .
J a c k s o n , D . F . , 1 9 6 4 , A l g a e a n d M a n , Plenum Press, N . Y .
W o l f , L , 1 9 6 5 , M a n a n d His H a b i t a t : Problems o f W a t e r P o l l u t i o n . B u l l e t i n o f the
A t o m i c Scientists Apr.
S w a r t z , S . O . , 1 9 5 6 , Sew. I n d . Wastes 2 8 (6) : 7 3 2 . L u n d . J . W . G . 1 9 6 5 , B i o l . Rev.
4 0 : 231.
V e r d u i m , J 1 9 5 6 ,‫־‬, Lsmnoh & O c e a n o g r . 1 : 8 5 .
195.
S i l v e y , J . K . G . a n d A . W . R a o c h , 1 9 6 4 , A . W . W . A . , 56 : 6 0 .
179.
180‫־‬
188.
189.
190.
191.
192.
193.
‫־‬1571
‫־‬415
1 9 6 6 , Biochem‫ ־‬J . , 99 • 5 8 2 .
1 9 6 7 , B i o c h e m . J . , 104 •
196.
‫־‬199
‫־‬1120
‫־‬716
W h f f e f i e l d , C . E . , 1 9 5 1 , Teste a n d O d o r Problems 5n the Tennessee V t a i e y R e g i o n , 1 9 4 7 - 5 0
U.S. P u b l i c H e a l t h S e r v i c e W a s h i n g t o n , D . C
197. Bereoit, R ‫ ־‬J . , 1 9 5 5 , Sewage I n d u s t r i a l W a s t e s , 27 : 3 , 1267.
198. G a t e s , W . E . , 1 9 6 4 , j . W a t e r P o l l u t i o n C o n t r o l F e d e r a t i o n , 3 6 : 4 4 3 .
T r y o n , C A . & (•terrmcsnn, R.T., I 9 6 0 , A l g a e a n d M e t a b o l i s m s o f N a t u r a l W a t e r s i n the
E c o l o g y o f A l g a e , p. 38 . P y m a t u n i n g L a b , o f F i e l d B i o l o g y , Spec. Publt 2 U n i v e r s i t y
o f Pittsburgh.
2 0 0 . S h i l o , M . , 1967. B a c t e r i o l . R e v 3 1
‫־‬
180.
2 0 1 . L u n d , J . W . G . , 1 9 6 7 , S c i e n c e Progress 5 5 : 4 0 1 .
2 0 2 . B r a d k a , J . , 1 9 6 3 , E v a l u a t i o n o f W a t e r Q u a l i t y Changes i n the S l a p y Reservoir.
ManuscrifH y d r a u l i c Res. inst. Prague.
s
‫ ן ־‬37 ‫־‬
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
G i o r g i o , S . , 1 9 6 6 , L i m n o l . O c e a n o g r . 11 (3) • 3 5 5 .
Prakash, A . , 1 9 6 7 , J . Fish. Res. Board C a n . 2 4 (7) : 1584.
M o r a v c o v a , V . , 1 9 6 6 , V e r h . Internal•. V e r e i n . L i m n o l . 16 s 1 0 0 3 , S t u t t g a r t .
N e u m a n , I . , 1 9 6 7 , M e k o r o t h T e c h n i c a l L e a f l e t 3 (3) 6 7 .
L i n d b e r g , B‫ ־‬and M c P h e r s o n , J . , 1 9 5 4 , A c t a C h e m . S c a n d . 8 % 985.
C l a r k e , A . E . a n d S t o n e , B . A . , I 9 6 0 , B i o c h i m . Biophys. A c t a , 4 4 • 1 6 1 .
G o l d s t e i n , I.J. and W h e l a n , W . J . , 1 9 6 2 , J . C h e m . Soc. 180 s 170.
L a u n e r , H.F. a n d W i l s o n , W . K . , 1 9 5 0 , A n a l . C h e m . , 22 : 4 5 5 .
B r o w n , W . , 1 9 6 7 , Svensk P a p p e r s i i d n i n g , 7 0 s 4 5 8
212.
213.
214.
215.
216.
217.
N a k a n i s h i , K . , 1 9 6 2 , Infrared A b s o r p t i o n S p e c t r o s c o p y , Haiders, Day Inc.,$an F r a n c i s c o .
S t e y e r m a r k , A . , 1 9 6 1 . Q u a n t i t a t i v e O r g a n i c . M i c r o a n a l y s i s p.177. A c a d e m i c Press, \ Y .
K i n g , E . J . , 1932. B i o c h e m . J . , 26 : 2 9 2 .
^
B a i l e y , R.W. a n d Hassid, W . Z . , 1 9 6 6 , Proc. N a t l . A c a d . S c i . 56 : 1 5 8 6 .
S c h r a m m , M . and H e s t r i n , S . , 1 9 5 4 , B i o c h e m . J . 5 6 : 163.
A b d e l - A k h e r , M . , H a m i l t o n , J . K . M o n t g o m e r y , K . , and S m i t h , F., 1 9 5 2 , J . A m e r . C h e m .
Soc. 7 4 ; 4 9 7 0 . a n d M o n t g o m e r y , R., 1 9 6 5 , B i o c h e m i s t r y 4 ; 5 7 8 .
G o l d s t e i n , I . J . , H a y , G . W . , L e w i s , B.A. a n d S m i t h , F 1 9 6 5
‫־‬
,
Methods Carbohy
Chem. 5; 3 6 1 .
F e i n g o l d , D.S. N e u f e l d , E.F. a n d Hassid, W . Z . , 1958. J . B i o l . C h e m . 233 • 7 8 3 a n d
C h a r l s o n , A . J . a n d Perl i n , A . S . , 1 9 5 6 , C a n J . C h e m . 3 4 : 1200.
B a i l e y , R.W. and B o u r n e , E . J . , I 9 6 0 , J . C h r o m a t o g r a p h y 4 ; 2 0 6 .
J e n s e n , W . A . , 1 9 6 2 , Bot. H i s t o c h e m i s t r y , W . H . Freeman a n d C o . ,
K o m a r o v s k y , B 1 9 5 9 ,‫־‬, C o n t r i b u t i o n o f the Sea Fisheries Research S t a t i o n , H a i f a N o , 2 5 .
M i e a s e , B . J . D . , 1 9 6 3 , A r c h . Fur. M I k r o b i o l . 4 5 : 4 2 4 ,
B r o w n , G . , 1 9 6 1 , The X ‫ ״‬R a y I d e n t i f i c a t i o n and Crystal Structures o f C l a y M i n e r a l s .
J a r r o l d and Sons, L t d . N o r w i c h .
F r e n c h , D . and W i l d , G . M . , 1 9 5 3 , J . A m . C h e m , Soc. 75 : 2 6 1 2 .
C a r e f o o f , J . R . , 1 9 6 8 , J . P h y c o l , 4 ; 129.
K i m o r , B. and Pol l i n g e r , U 1 9 6 5 ,‫־‬, C o n t r i b u t i o n o f the Sea Fisheries Research S t a t i o n ,
H a i f a , N o . 78 s 4 1 .
B o l l , A . T . , and Chesters, C . G . C . , 1 9 6 6 , A d v . E n z y m o l . 28 • 3 2 5 .
M a e d o , M‫ ־‬end N f s o z c w a , K 1 9 6 8 ,‫־‬, C a r b o h y d r a t e Res. 7 • 97 and J . B i o c h e m . ( J a p a n )
6 3 ; 199.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
6
2 3 0 . W o l f r a m , M . L . Thompson, A . , a n d T s m b e r l a k e , C . E . , 1 9 6 3 , C e r e a l C h e m , , 4 0 s 8 2 .
2 3 1 . C h e n , S.C. and LuchsSnger, W . W . , 1 9 6 4 , A r c h . B i o c h e m . Biophys, 106 s 7 1 .
2 3 2 . F l e m i n g , M‫ ־‬a n d M a n n e r s , D . J . , 1 9 6 6 , B i o c h e m . J . 100 ; 4 - P
2 3 3 . M o r k r a n s , B 1 9 6 7 ,‫־‬, A d v . A p p l . M i c r o b i o l . 9 s 9 1 .
2 3 4 . Kafrz, M ‫ ־‬, a n d Reese, E.T., 1 9 6 8 , A p p l . M i c r o b i o l . 16 s 4 1 9 .
2 3 5 . W h i s t l e r , R.L., aimd S m a r t , C . L . , 1 9 5 3 , P o l y s a c c h a r i d e C h e m i s t r y , A c a d . Press. N . Y .
x
II
r e a c t i o n s a n d t h e resistance towards e n z y m i c d e g r a d a t i o n o f t h e w h o l e p o l y m e r .
endo-
The
geneous C / N r a t i o i n the e n e r g y source used for g r o w i n g F l a v o b a c t e r i u m sp. has been
f o u n d t o a f f e c t the synthesis o f t h e capsular p o l y s a c c h a r i d e both q u a n t i t a t i v e l y a n d q u a l i tatively.
Enrichment c u l t u r e s w e r e p r e p a r e d and seeded by s o i l g r a i n s .
capsular p o l y s a c c h a r i d e o f F l a v o b a c t e r i u m
o f a Pseudomonas species.
A d d i t i o n o f the
as sole c a r b o n s o u r c e , r e s u l t e d i n t h e I s o l a t i o n
A l t h o u g h this b a c t e r i u m g r e w w e l l on the capsular p o l y s a c c h a -
r i d e , w e d i d n o t s u c c e e d I n - I s o l a t i n g d e g r a d i n g enzymes c a p a b l e o f d e g r a d i n g rhe
bacterium
Flcvo-
capsular p o l y s a c c h a r i d e , e i t h e r from the c u l t u r e f i l t r a t e or from e x t r a c t s o f
the cells.
Part 2:
Cells of the d l n o f l a g e l l a t e alga Perldlnlum w e s t l l
w e r e c o l l e c t e d from w a t e r
samples, t a k e n from Lake T i b e r i a s , d u r i n g t h e p e r i o d o f a l g a l b l o o m s , a n d w e r e p u r i f i e d
by a p r o c e d u r e based on t h e i r phototaxJs. C l e a n c e l l w a l l s w e r e i s o l a t e d b y m e c h a n i c a l
d i s i n t e g r a t i o n o f t h e p u r i f i e d w h o l e c e l l s , f o l l o w e d by d i f f e r e n t i a l c e n t n f u g a t i o n a n d w a s h ing w i t h detergents a n d o r g a n i c solvents.
The i s o l a t e d w a l l s w e r e e x a m i n e d by p h y s i c a l ,
c h e m i c a l a n d e n z y m a t i c t e c h n i q u e s . The m a j o r c o m p o n e n t o f t h e s k e l e t a l c e l l w a l l
(about
9 5 % o f its w e i g h t ) was f o u n d t o be a p o l y m e r o f D - g l u c o s e w h i c h d i f f e r e d from c e l l u l o s e
in its X - r a y d i f f r a c t i o n p a t t e r n , s o l u b i l i t y i n S c h w e i t z e r r e a g e n t a n d c a d o x e n a n d o t h e r
physical and chemical properties.
Partial d e g r a d a t i o n o f c e l l w a l l g l u c a n by a c e t o l y s i s and
a c i d h y d r o l y s i s a f f o r d e d a series o f c e l l o d e x t r i n s (n = 2 to 4 ) , as w e l l , as l a m i n a r i b i o s e and
l a m i n a r i t r i o s e , i n d i c a t i n g t h a t the g l u c o s e units are j o i n e d by
p (1:4) a n d P (1:3) l i n k a g e s .
It has not been e s t a b l i s h e d w h e t h e r t h e t w o types o f l i n k a g e s are present i n the same p o l y m e r
or in different polymeric molecules.
A p r o n o u n c e d d e g r a d a t i o n o f t h e c e l l w a l l g l u c a n by P‫־‬gluconases o f s n a i l d i g e s t i v e
j u i c e was a c h i e v e d o n l y w h e n phosphoric a c i d - t r e a t e d c e l l w a l l s w e r e used as a substrate.
The r e l a t i v e l y low r a t e o f d e c o m p o s i t i o n o f the c e l l was g l u c a n , i n comparison t o o t h e r
k n o w n g l u c a n s , under n a t u r a l c o n d i t i o n s , seems t o be r e l a t e d t o its closed s t r u c t u r e w h i c h
serves as a p h y s i c a l b a r r i e r for e n z y m e p e n e t r a t i o n .
We
h a v e also discussed possible p r a c t i c a l a p p l i c a t i o n s o f the results o b t a i n e d d u r i n g
t h e course o f t h e w o r k d e s c r i b e d .
SUMMARY
Polysaccharides are the m a i n c o n s t i t u e n t o f t h e m a c r o m o l e c u l e s composing t h e
i n s o l u b l e o r g a n i c f r a c t i o n o f w a t e r bodies a n d soils.
the p r o p o r t i o n o f p o l y s a c c h a r i d e s increases.
In p a r t i a l l y d e g r a d e d o r g a n i c
matter
This e n r i c h m e n t o f p o l y s a c c h a r i d e s p o i n t s t o
t h e i r h i g h e r resistance t o b i o d e g r a d t i o n . The research program was a i m e d a t e l u c i d a t i n g
t h e f a c t o r s c o n t r i b u t i n g t o the resistance towards b i o d ^ j r a d a t i o n o f t w o kinds o f p o l y m e r s :
(1) t h e capsular p o l y s a c c h a r i d e o f a F l a v o b a c t e r i u m s p e c i e s ,
i s o l a t e d from sand columns
w h i c h w e r e p e r c o l a t e d w i t h s y n t h e t i c e f f l u e n t (tap w a t e r c o n t a i n i n g c a s e i n ) , a n d (2)
c e l l - w a l l polysaccharide of the alga Peridinium westii
the
w h i c h predominates i n a l g a l
blooms o f w a t e r reservoirs such as Lake T i b e r i a s .
Part 1:
The e c o l o g i c a l c o n d i t i o n s w h i c h e x i s t i n sand columns p e r c o l a t e d w i t h s y n t h e t i c
e f f l u e n t , g r e a t l y a f f e c t t h e e q u i l i b r i u m b e t w e e n synthesis a n d d e g r a d a t i o n o f p o l y s a c c h a r i d e s .
The o x y g e n t e n s i o n , e s p e c i a l l y , is a f f e c t e d a n d decreased as a r e s u l t o f p e r c o l a t i o n o f the
synthetic effluent.
A c l e a r e f f e c t o f the r e d u c t i o n i n o x y g e n t e n s i o n is the depression o f the
a c t i v i t y o f those b a c t e r i a w h i c h p r i m a r i l y degrade p o l y s a c c h a r i d e s .
e s t a b l i s h e d b e t w e e n a F l a v o b a c t e r i u m sp.
i s o l a t e d from such sand c o l u m n s , its e x t r a c e l l u l a r
p o l y s a c c h a r i d e and c l o g g i n g o f those sand columns.
that the capsular polysaccharide of
a molecular w e i g h t of about
tituents:
a n d ribose.
D -
glucose,
In pure c u l t u r e - s t u d i e s , i t was f o u n d
t h e F l a v o b a c t e r i u m is a homogeneous p o l y m e r w i t h
200,000.
D ‫־‬
A h i g h c o r r e l a t i o n was
It is s o l u b l e in w a t e r a n d c o n t a i n s s i x m a i n c o n s -
mannose,
L -
rhamnose, g l u c u r o n i c a c i d ,
xylose
Small amounts (less than 1%) o f g l u c o s e a m i n e a n d an u n i d e n t i f i e d deoxysugar
w e r e also d e t e c t e d i n a c i d hydrolysates o f the p o l y m e r .
the presence o f a r e p e a t i n g u n i t i n the p o l y m e r .
i n t h e i n t a c t p o l y m e r i n the o r i g i n a l m o l a r r a t i o s .
Partial
a c i d hydrolysis i n d i c a t e d
This u n i t c o n t a i n e d a l l t h e sugars present
The results o f p e r i o d a t e o x i d a t i o n showed
t h a t some o f t h e g l u c o s e , mannose and ribose w e r e resistant t o t h e o x i d a t i o n , most l i k e l y
d u e t o s u b s t i t u t i o n at t h e 3
position.
The f i r s t sugar t o appear i n s o l u t i o n d u r i n g a c i d
h y d r o l y s i s is a deoxysugar w i t h a h i g h Rf v a l u e on paper chromatograms
rhamnose).
(greater t h a n
Its e a r l y a p p e a r a n c e i n d i c a t e s t h a t i t has a t e r m i n a l (exposed) p o s i t i o n on t h e
polysaccharide chain.
This exposed deoxysugar may c o n t r i b u t e t o the s p e c i f i c s e r o l o g i c a l
Page
Part B:
Polysaccharides o f a l g a l e n v e l o p e s
C h a p t e r 5:
L i t e r a t u r e Review
The layers in a l g a l e n v e l o p e s , t h e i r structure a n d
composition
E n z y m a t i c d e g r a d a t i o n o f p o l y s a c c h a r i d e s from a l g a l
84
envelopes
90
S t r u c t u r a l p o l y s a c c h a r i d e s o f a l g a e , as the cause o f
water contamination
91
Chapter 6:
Materials and Methods
95
C h a p t e r 7•
Experiments a n d Results
C h a p t e r 8•
The i s o l a t i o n o f P e r i d i n i u m w e s t i i c e l l w a l l
The properties a n d c o m p o s i t i o n o f the c e l l w a l l
The structure o f the c e l l w a l l p o l y g l u c a n
E n z y m a t i c d e g r a d a t i o n o f the p o l y g l u c a n
100
103
109
119
Discussion
120
Summary ( i n H e b r e w )
127
References
131
Summary (in English)
I
Contents
Page
Introduction
Part A :
1
Polysaccharide in bacterial envelopes
C h a p t e r 1 : L i t e r a t u r e Review
Polysaccharides i n b a c t e r i a l c e l l s
Structures a n d layers i n b a c t e r i a l e n v e l o p e s
Capsular polysaccharides o f bacteria accumulated
i n soils
12
Chapter 2:
Materia b a n d Methods
14
C h a p t e r 3:
Experiments a n d Results
a : Studies on the r o l e o f b a c t e r i a l p o l y s a c c h a r i d e s as
c l o g g i n g agents i n sand columns p e r c o l a t e d w i t h
synthetic effluent
b: I s o l a t i o n a n d c h a r a c t e r i z a t i o n o f the capsular
p o l y s a c c h a r i d e o f F l a v o b a c t e r i u m sp.
1. The d e s c r i p t i o n a n d i d e n t i f i c a t i o n o f the m u c o i d
bacteria
2. E c o l o g i c a l a n d n u t r i t i o n a l factors a f f e c t i n g the
biosynthesis a n d the b i o d e g r a d a t i o n o f the capsular
polysaccharide
2
4
22
30
30
3. I s o l a t i o n a n d p u r i f i c a t i o n o f the capsular
polysaccharide
35
4 . Studies on the h o m o g e n e i t y o f the p o l y s a c c h a r i d e
preparation
39
5. The c h e m i c a l c o m p o s i t i o n o f the capsular poly?-,
saccharide.
46
6. S t r u c t u r a l studies o f the capsular p o l y s a c c h a r i d e
7. I m m u n o l o g i c a l studies i n d i c a t i n g on the l o c a l i z a t i o n
o f the p o l y s a c c h a r i d e i n the c e l l e n v e l o p e
c. B i o d e g r a d a t i o n o f p o l y s a c c h a r i d e s
C h a p t e r 4 : Discussion
Polysaccharides as c l o g g i n g agents o f s o i l s , used for
- percolating water
Factors a f f e c t i n g t h e . p r o d u c t i o n a n d d e g r a d a t i o n o f the
capsular p o l y s a c c h a r i d e
The c o m p o s i t i o n and structure o f the capsular p o l y saccharide
The b i o d e g r a d a t i o n o f the capsular p o l y s a c c h a r i d e
58
62
64
74
77
78
82
This w o r k was c a r r i e d o u t under the
supervision o f Professor N a t h a n Sharon
a n d Dr. Ralph M i t c h e l l a t the D e p a r t m e n t
o f B i o c h e m i s t r y , The W e i z m a n n I n s t i t u t e
of Science,
Rehovot.
This i n v e s t i g a t i o n was supported in p a r t by
grants from the companies M e k o r o t h a n d Tahal
W a t e r A u t h o r i t i e s , Israel.
POLYSACCHARIDES
IN
ENVELOPES O F
ISOLATED F R O M A Q U A T I C
MICROORGANISMS,
ENVIRONMENT
Thesis
S u b m i t t e d for the degree
Doctor of
Phylosophy
by
ZVI
NEVO
S u b m i t t e d t o the S c i e n t i f i c C o u n c i l o f the W e i z m a n n
Rehovot,
Israel
April,
Institute of
1969.
Science,
POLYSACCHARIDES
I N ENVELOPES O F
ISOLATED F R O M A Q U A T I C
MICROORGANISMS,
ENVIRONMENT
Thesis
S u b m i t t e d for the degree
Doctor of
Phylosophy
by
ZVI
NEVO
S u b m i t t e d t o the S c i e n t i f i c C o u n c i l o f the W e i z m a n n
Rehovot,
Israel
April,
Institute of Science,
1969.

Similar documents