סנצ`ורי 21 גאה להציג: - Century 21 Jerusalem

Transcription

סנצ`ורי 21 גאה להציג: - Century 21 Jerusalem
R
:‫גאהלהציג‬21‫סנצ'ורי‬
Century 21 Jerusalem is proud to present:
‫הביתבחורשתהירח‬
The house in "Hurshat Hayareach"
The Moon Grove
The construction of the house in "Hurshat Hayareach" has begun.
.‫בימיםאלומתחילההבניהשלהביתבחורשתהירח‬
‫)ניתןלקבלסקרטבעעירונישנערךע"יהחברהלהגנתהטבעועירייתירושלים(‪.‬‬
‫איזורשהוגדרבתכניתמתאר‬,‫הבנייןממוקםבמיקוםנדירוחדפעמיבגבולההמערבישלחורשתהירח‬
.‫לייעודכפארקוגןמשחקים‬2000
The building is situated in a rare location, along the western border of "Hurshat
Hayareach", an area designated in the city's 2000 Outline Plan to preserve the park
and playground.
The building's unique location allows for high
accessibility, located within a few minutes walking
distance from the city's main attractions and
neighborhoods such as the German Colony, The
Jerusalem Theatre and The President's Home as well
as The Rose Garden in Talbieh, Old Kattamon, the Old
City and more.
‫מיקומוהייחודישלהבנייןמאפשרנגישותוממוקםמספר‬
,‫דקותהליכהלאתריםמרכזייםכמוהמושבההגרמנית‬
,‫ גן הורדים בטלביה‬,‫תיאטרון ירושלים ובית הנשיא‬
.‫העירהעתיקהועוד‬,‫קטמוןהישנה‬
‫רחביה‬
Rehavia
‫מוזיאוןישראל‬
Israel Museum
‫העירהעתיקה‬
the Old City
‫תיאטרוןירושלים‬
Jerusalem Theatre
‫טלביה‬
Talbieh
‫הביתבחורשתהירח‬
The house in "Hurshat Hayareach"
The Moon Grove
‫קטמוןהישנה‬
Old Kattamon
‫המושבההגרמנית‬
German Colony
‫שתוכנן‬,‫דייריםבלבד‬7‫הבנייןהאינטימיהכולל‬
‫בקפידה ע"י האדריכל הירושלמי המוביל‬
.‫אמציהאהרונסון‬
‫מאופייןבבניהירושלמיתמודרניתתוךמתן‬
,‫דגשעלתכנוןפניםנוח‬
‫גינות‬,‫חלונותגדוליםורחביםהפוניםלחורשה‬
‫חניה‬,‫צמודותאומרפסותסוכהלכלהדירות‬
‫פרטיתמקורהומחסןלכלדירהומעליתעם‬
.‫פיקודשבת‬
This intimate building, which includes only
7 tenants, meticulously designed by
Jerusalem-based architect Amazia
Aharonson, boasts modern Jerusalem-style
construction, with an emphasis given in
order to make the interior design as
comfortable as possible, large and wide
windows facing the forest, adjacent
gardens or succah terraces for each
apartment, private covered parking and
storage per apartment and an elevator
for Shabbat..
‫היזם‬
The Developer
The Almi Group is one of the leading construction
‫קבוצתאלמיהינהקבוצתבנייהמהמובילותבבנייה‬
companies in Jerusalem, paving the way with premium
.‫וייזוםנדל"ןפרימיוםבישראל‬
real estate construction and development projects in
‫ביןהיתרבנתההחברהבשניםהאחרונותאתהפרויקטים‬
Israel. Just a few projects in the company's impressive
:‫הבאים‬
portfolio are:
15‫הביתברחובהאר"י‬
28‫הביתברחוברד"ק‬
30‫הביתברחובבןמימון‬
The house on 15 Ha'Ari Street
The house on 28 Radak Street
The house on 30 Ben Maimon Street
8‫הביתברחובשמעון‬
The house on 8 Shimon Street
18‫הביתברחוברשב"א‬
The house on 18 Rashba Street
‫ומבניםנוספיםבירושליםובת"א‬
And additional buildings in Jerusalem and in Tel-Aviv.
12‫הביתברחוברביעקיבא‬
The house on 12 Rabbi Akiva Street
‫הדירות‬
The Apartments
The building includes spacious 4 room apartments ranging in size from 96
96105‫חדריםבשטחשל‬4‫בבנייןדירותמרווחותבנות‬
.‫מ"רהכוללותגינותצמודותאומרפסותסוכה‬
‫התכנוןמאפשרגמישותבתכנוןפניםהדירותומאפשרחיבור‬
.‫דירותאויותר‬2
to 105 sqm, with adjacent gardens or succah terraces.
The architectural planning enables flexibility with the interior design of the
apartments and allows the act of combining of 2 apartments or more.
One-time opportunity
The marketing process for these apartments has recently commenced at
‫הזדמנותבלתיחוזרת‬
pre-sale prices for the first 2 units, for customers who wish to take part in
one of the most original and unique buildings currently being constructed
2‫בימיםאלוהחלשיווקהבנייןבמחיריקדםמכירהל‬
‫ללקוחותהמעונייניםלקחתחלקבאחד‬,‫היחידותהראשונות‬
‫הבנייניםהמקורייםוהייחודייםביותרשנבניםכיום‬
‫שקטוירוקהצופהלאחתהריאות‬,‫במיקוםמרכזי‬,‫בירושלים‬
.‫הירוקותהאחרונותשנותרובירושלים‬
in Jerusalem, all in a central location, pastoral and quiet, overlooking one
of the few remaining green sceneries in Jerusalem.
Century 21 Jerusalem.
Founded in 1998, Century 21 Jerusalem has quickly become the leading
high end real estate office, specializing in properties located in the most
sought after central Jerusalem neighborhoods.
Throughout the years, the company's exclusive clientele has benefitted
from many lucrative off-market real estate deals involving residential
properties that cannot be found anywhere else.
To take part in this unique opportunity, please do not hesitate to contact
us for further information, details or clarifications.
‫אנאצרוקשר‬,‫לפרטיםנוספים‬
R
Phone: +972-2-5672030
Mobile: +972-52-3353569
Email: [email protected]
R
‫י ר ו ש ל י ם‬
025672030:‫משרד‬
0523353569:‫נייד‬
[email protected]:‫מייל‬

Similar documents