הזמנה להגיש בקשה להיכלל במאגר יועצים מתכננים של אוצר מפעלי ים בע

Transcription

הזמנה להגיש בקשה להיכלל במאגר יועצים מתכננים של אוצר מפעלי ים בע
‫הזמנה להגיש בקשה להיכלל במאגר יועצים מתכננים‬
‫ונותני שירות של אוצר מפעלי ים בע"מ‬
‫כללי‪:‬‬
‫‪ .1‬אוצר מפעלי ים בע"מ (להלן‪" :‬החברה") מעוניינת לרענן את מאגר היועצים מתכננים ונותני‬
‫שרות‪ ,‬הכולל אנשי מקצוע מיומנים בעלי ניסיון וכישורים (להלן‪ " :‬היועצים"‪" /‬היועץ")‬
‫בתחומי העיסוק המפורטים להלן בסעיף ‪ 22‬להזמנה זו (להלן‪" :‬תחומי העיסוק")‪ ,‬זאת לצורך‬
‫מתן שירותים מקצועיים בתחומים אלו‪ ,‬בהתאם לצרכי החברה‪ ,‬כפי שיעלו מעת לעת (להלן‪:‬‬
‫"המאגר")‪.‬‬
‫מאגר זה מיועד לאפשר לחברה להעסיק יועצים ומתכננים באמצעות פטור ממכרז או באמצעות‬
‫מכרז סגור‪ ,‬בהתאם לתקנות חובת המכרזים‪ ,‬תשנ"ג‪.1991 -‬‬
‫‪ .2‬בהתאם לזאת‪ ,‬יועץ הרואה עצמו עונה על התנאים המפורטים בהזמנה זו‪ ,‬מוזמן לפנות בבקשה‬
‫להיכלל במאגר בדרך המפורטת בהזמנה זו‪ ,‬תוך צירוף המסמכים הנדרשים לשם כך ותוך‬
‫שהוא משייך עצמו לתחום‪/‬תחומי עיסוק‪ ,‬תוך ציון התמחותו המקצועית הרלוונטית לכל‬
‫תחום‪/‬תחומי העיסוק הנ"ל‪.‬‬
‫‪ .1‬יובהר כי כל יועץ רשאי לבקש להיכלל במאגר ביותר מתחום עיסוק אחד‪ .‬במקרה כזה‪ ,‬על‬
‫היועץ להגיש בקשה נפרדת (כמפורט בנספח ‪ )1‬לכל תחום עיסוק ולצרף לכל בקשה כזו את‬
‫המסמכים הרלוונטיים לגבי אותו תחום עיסוק‪.‬‬
‫‪ .4‬ועדת המכרזים תסווג על פי שיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬את היועצים שייכללו במאגר‪ ,‬לתחום‪/‬תחומי‬
‫העיסוק המתאימים‪ ,‬בהתבסס על הנתונים והמסמכים שהומצאו על ידי כל יועץ‪.‬‬
‫‪ .5‬לועדת המכרזים שמורה הזכות שלא לאשר הצטרפות יועץ למאגר‪ ,‬בהתאם לשיקול דעתה‬
‫הבלעדי‪ ,‬אם היא תמצא אותו כלא מתאים להיכלל במאגר‪ ,‬אף אם הוא עומד כנדרש בתנאי‬
‫הסף המפורטים בהזמנה זו‪ .‬במקרה זה‪ ,‬תישלח הודעה ליועץ על החלטת ועדת המכרזים‬
‫ונימוקיה‪.‬‬
‫‪ .6‬יודגש‪ ,‬כי אין בפרסום הזמנה זו‪ ,‬בכדי לחייב התקשרות עם מי מהיועצים למתן שירות מסוים‪,‬‬
‫או להגביל את סמכותה ושיקול דעתה של החברה בנושא‪ .‬התקשרות עם יועץ הרשום במאגר‪,‬‬
‫תיערך בכפוף לקיום הליך של מכרז סגור או פנייה תחרותית לקבלת הצעות או של בדיקת‬
‫מספר הצעות הבאות בחשבון‪ ,‬הכל בהתאם להוראות הדין‪.‬‬
‫‪ .7‬החברה תהא רשאית בכל עת‪ ,‬על פי שיקול דעתה‪ ,‬לרענן את מאגר היועצים מחדש ו‪/‬או לגרוע‬
‫יועצים מהמאגר ו‪/‬או להתקשר עם יועץ כשלהו מתוך המאגר‪ ,‬בכל שלב שהוא‪ ,‬ו‪/‬או להחליט על‬
‫הפסקת ההתקשרות עם מי מן היועצים בכל עת ו‪/‬או להחליט כי בכוונתה לצאת למכרז לקבלת‬
‫הצעות ו‪/‬או לערוך התקשרויות נוספות‪ ,‬וזאת ללא מתן הודעה מוקדמת לגורמים אלו ואחרים‪.‬‬
‫‪ .8‬עם ריענון המאגר ועל פי הודעה שתפורסם על ידי החברה‪ ,‬יוכלו היועצים לעדכן בין היתר‪ ,‬את‬
‫פרטיהם‪ ,‬את תחום ההתמחות ואת מספר שנות הניסיון‪.‬‬
‫‪ .9‬החברה רשאית לקבוע‪ ,‬על פי צרכיה‪ ,‬את סוגי היועצים הנדרשים לה בכל תחום וכן לצמצם או‬
‫להרחיב את היקף פעילות העבודה הנדרשת‪ ,‬הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי‪.‬‬
‫‪ .11‬עדכון המאגר ייעשה לפחות אחת לשנה‪ ,‬בהתאם לפרטים ו‪/‬או לפניות שיתקבלו על ידי‬
‫היועצים‪ ,‬ורשימת היועצים תפורסם ותהיה פתוחה לעיון הציבור באתר האינטרנט של החברה‪.‬‬
‫‪ .11‬היועץ הזוכה יידרש לחתום על חוזה עבודה בדבר ביצוע השירותים בהתאם להזמנה זו ולפרטי‬
‫הצעתו שיאושרו על ידי החברה ובכפוף לתנאים נוספים אשר יידרשו על ידי החברה‪ ,‬ככל‬
‫שיידרשו‪ ,‬הכל בהתאם לצרכי ההתקשרות הרלוונטית‪.‬‬
‫‪ .12‬החברה תהא רשאית להתנות את ההתקשרות עם יועץ בתנאי סף נוספים ו‪/‬או אחרים‪ ,‬הכל‬
‫בהתאם לדרישות ולצרכי אותה התקשרות‪ ,‬והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי‪.‬‬
‫‪ .11‬אין בסעיפי הזמנה זו כדי לגרוע מזכויות הצדדים על פי כל דין‪.‬‬
‫‪ .14‬יובהר‪ ,‬בכל מקום בו נכתב במסמך זה לשון זכר או לשון נקבה‪ ,‬המשמעות הינה זכר ו‪/‬או נקבה‪.‬‬
‫תנאי הסף הנדרשים להתקיים במציע‪ ,‬על מנת להיכלל במאגר היועצים‪:‬‬
‫‪ .15‬בעל השכלה אקדמאית ו‪/‬או בעל ניסיון מוכח‪ ,‬רלוונטיים לתחום או לתחומי הייעוץ הנדרש‪/‬ים‬
‫כפי שמפורטים בטבלה שלהלן בסעיף ‪.22‬‬
‫‪ .16‬רישום בכל מרשם רלוונטי המתנהל על פי דין בתחום העיסוק הרלוונטי ובעל הרישיונות‬
‫הרלוונטיים הנדרשים על פי דין‪.‬‬
‫‪ .17‬היות המציע או הגוף המעסיק אותו‪ ,‬בעל אישור בתוקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי‬
‫חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו ‪.1976 -‬‬
‫‪ .18‬היה והמציע או הגוף המעסיק אותו‪ ,‬תאגיד‪ ,‬עליהם להיות בעלי תעודת התאגדות כדין מרשם‬
‫החברות‪ /‬העמותות‪ /‬השותפויות בהתאמה‪.‬‬
‫‪ .19‬המציע לא הורשע בפלילים בעבירה נגד בטחון המדינה ו‪/‬או בעבירה על פי חוק העונשין‬
‫התשל"ז ‪ 1977-‬כנגד גופו של אדם‪ ,‬ו‪/‬או בעבירות מוסר או בעבירות רכוש‪ ,‬או בעבירות שיש‬
‫עימן קלון‪ ,‬או שאם הורשע‪ ,‬חלפו לפחות ‪ 11‬שנים מיום מתן גזר הדין‪ .‬במקרה של תאגיד מכל‬
‫סוג שהוא‪ ,‬יחול האמור במורשי החתימה של המציע ובכל אחד ממנהליו ומבעלי השליטה בו‪.‬‬
‫תחומי העיסוק המבוקשים ודרישות ההשכלה והניסיון ביחס אליהם‪:‬‬
‫‪ .21‬להלן תחומי העיסוק ותנאי הסף אשר צריכים להתקיים ביועץ בכל אחד מהתחומים‪:‬‬
‫ניסיון מוכח‬
‫תחום העיסוק‬
‫דרישות התפקיד‬
‫‪.1‬‬
‫אדריכלות נוף‬
‫‪.2‬‬
‫אדריכלות‬
‫‪.1‬‬
‫מנהל‬
‫פרויקטים‬
‫תכנון נוף על בסיס ניסיון וידע ניסיון עבודה של ‪7‬‬
‫שנים לפחות כאדריכל‬
‫במתחמי בילוי ציבוריים‬
‫פתוחים וכן ניסיון בעבודה מול נוף‪.‬‬
‫רשויות הפיקוח והאישור‪,‬‬
‫לרבות מחלקת ההנדסה של‬
‫עיריית ת"א וכל הגורמים‬
‫הרלוונטיים‪.‬‬
‫ניסיון עבודה של ‪7‬‬
‫תכנון מבנים על בסיס ניסיון‬
‫שנים לפחות כאדריכל‬
‫וידע מוכח במתחמים‬
‫מבנים‪.‬‬
‫ציבוריים וכן ניסיון בעבודה‬
‫מול רשויות הפיקוח והאישור‪,‬‬
‫לרבות מחלקת ההנדסה של‬
‫עיריית ת"א וכל הגורמים‬
‫הרלוונטיים‪.‬‬
‫ניסיון עבודה של ‪7‬‬
‫ניהול‪ ,‬תיאום ופיקוח על‬
‫שנים לפחות כמנהל‬
‫פרויקטי בניה ופיתוח‪ ,‬כולל‬
‫הכנה‪ ,‬ריכוז וייעוץ של חוזים‪ ,‬פרויקטים של בניה‬
‫התקשרויות ומפרטים טכניים‪ .‬ופיתוח‪.‬‬
‫ניסיון וידע מוכח במתחמים‬
‫פתוחים ומבנים בסביבה ימית‬
‫וכן ניסיון מוכח והיכרות עם‬
‫רשויות הפיקוח והאישור וכל‬
‫הגורמים הרלוונטיים‪.‬‬
‫השכלה‬
‫אדריכל רשוי ורשום‬
‫ובוגר תואר אקדמי‬
‫באדריכלות נוף‪.‬‬
‫אדריכל רשוי ורשום‬
‫ובוגר תואר אקדמי‬
‫באדריכלות‪.‬‬
‫מהנדס אזרחי‪ ,‬בעל‬
‫הכשרה תואמת‬
‫לתחום ניהול‪,‬‬
‫תיאום ופיקוח‪ .‬בעל‬
‫רישיון מהנדס‪.‬‬
‫מהנדס אזרחי עם‬
‫התמחות‬
‫באינסטלציה (מים‬
‫וביוב) ובעל רישיון‬
‫מהנדס‪.‬‬
‫הנדסה סביבתית –‬
‫יתרון‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫יועץ‬
‫אינסטלציה‬
‫(מים וביוב)‬
‫‪.5‬‬
‫יועץ תנועה‬
‫‪.6‬‬
‫יועץ חשמל‬
‫ניסיון עבודה של ‪11‬‬
‫תכנון מערכות מים וביוב‪,‬‬
‫שנים לפחות בתחום‪,‬‬
‫כולל הכנה‪ ,‬ייעוץ ופיקוח על‬
‫לרבות היכרות וקשר‬
‫מפרטים טכניים בתחום‪.‬‬
‫עם רשויות אישור‬
‫ניסיון וידע מוכח בפתרון‬
‫ופיקוח‪ ,‬לרבות‬
‫נושאי תחזוקה‪ .‬יכולת למתן‬
‫מחלקת הנדסה ושפדן‬
‫מענה תכנוני ותחזוקתי‬
‫בעיריית תל אביב‪.‬‬
‫למתחם בעל מאפיינים‬
‫ניסיון בתכנון מערכות‬
‫ייחודיים של אזור מסחרי‬
‫ניקוד ותיעול נגר עילי‪.‬‬
‫בסמיכות לים‪.‬‬
‫ניסיון עבודה של ‪7‬‬
‫תכנון תנועה‪ ,‬תחבורה וחניה‪,‬‬
‫שנים לפחות כמהנדס‬
‫כולל הכנה‪ ,‬ייעוץ ופיקוח על‬
‫תנועה‪.‬‬
‫תכניות להסדרי תנועה וחניה‬
‫ניסיון בקידום ורישוי‬
‫במתחם נמל תל אביב‪ ,‬תוך‬
‫דגש על הצרכים הייחודיים של תכניות מול רשויות‬
‫מקומיות‪.‬‬
‫המתחם ודגש על נושא‬
‫הנגישות‪.‬‬
‫ניסיון עבודה של ‪7‬‬
‫תכנון חשמל ותאורה‪ ,‬לרבות‬
‫שנים לפחות כמהנדס‬
‫לוחות חשמל‪ ,‬כולל הכנה‪,‬‬
‫חשמל‪.‬‬
‫ייעוץ ופיקוח על מפרטים‬
‫טכניים בתחום‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫יועץ ימי‬
‫‪.8‬‬
‫יועץ בטיחות‬
‫ואש‬
‫מהנדס אזרחי עם‬
‫ניסיון עבודה של ‪1‬‬
‫יעוץ‪ ,‬תכנון‪ ,‬ליווי ופיקוח על‬
‫התמחות בהנדסה‬
‫מבנים ימיים לפחות‬
‫מתקנים ומבנים קיימים או‬
‫ימית באזורי חופים‬
‫עתידיים בשטח נמל תל אביב‪ .‬שתוכננו ובוצעו ב‪11-‬‬
‫ונמלים ובעל רישיון‬
‫השנים האחרונות‪.‬‬
‫מהנדס‪.‬‬
‫מהנדס אזרחי עם‬
‫ניסיון וידע בנושאים הקשורים ניסיון וידע ברישוי‬
‫התמחות בבטיחות‬
‫אירועים המוניים‪,‬‬
‫בבניית תכניות בטיחות‪,‬‬
‫ואש ובעל רישיון‬
‫ניסיון בעבודה מול‬
‫אישורן‪ ,‬הקמת מערכים‬
‫לניהול בטיחות‪ ,‬יעוץ והדרכה שירותי כבאות והצלה‪ ,‬מהנדס‪.‬‬
‫בנושא בטיחות ואש ובטיחות מד"א ומשרד‬
‫הבריאות‪ ,‬לרבות‬
‫באירועים המוניים‪.‬‬
‫המחלקות הרלוונטיות‬
‫בעיריית תל אביב‪.‬‬
‫מהנדס תנועה ובעל‬
‫רישיון מהנדס‪.‬‬
‫מהנדס חשמל ובעל‬
‫רישיון מהנדס‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫יועץ איטום‬
‫הכנה‪ ,‬ייעוץ ופיקוח על‬
‫מפרטים טכניים בתחום‪.‬‬
‫ניסיון מוכח במתחמים‬
‫בסביבה ימית‪.‬‬
‫‪ .11‬יועץ צבע‬
‫הכנת מפרטים טכניים לביצוע‬
‫וכן ייעוץ ופיקוח‪.‬‬
‫‪ .11‬יועץ קורוזיה‬
‫הכנת מפרטים טכניים לביצוע‬
‫וכן ייעוץ ופיקוח‪.‬‬
‫‪ .12‬יועץ אלומיניום‬
‫הכנת מפרטים טכניים לביצוע‬
‫עבודות אלומיניום וכן ייעוץ‬
‫ופיקוח‪.‬‬
‫‪ .11‬יועץ תאורה‬
‫הכנת מפרטים טכניים או‬
‫תכניות לביצוע עבודות תאורה‬
‫וכן ייעוץ ופיקוח‪.‬‬
‫‪ .14‬יועץ‬
‫קונסטרוקציה‬
‫תכנון מבנים ומתקנים‪ ,‬כולל‬
‫חישובים סטטיים‪ ,‬הכנת‬
‫מפרטים טכניים לביצוע וכן‬
‫ייעוץ ופיקוח‪.‬‬
‫‪ .15‬יועץ מיזוג‬
‫אוויר‬
‫תכנון מערכות מיזוג אויר‪,‬‬
‫כולל הכנה‪ ,‬ייעוץ ופיקוח על‬
‫מפרטים טכניים בתחום‪.‬‬
‫‪ .16‬יועץ מיגון‬
‫יעוץ בתחום מיגון ובטיחות‪,‬‬
‫לרבות עבודה מול הג"א‪.‬‬
‫ניסיון עבודה של ‪5‬‬
‫שנים לפחות בתחום‬
‫והתמחות באיטום‬
‫גגות ומבנים בסביבה‬
‫ימית‪.‬‬
‫ניסיון עבודה של ‪7‬‬
‫שנים לפחות בתחום‬
‫ייעוץ צבע‪.‬‬
‫ניסיון עבודה בסביבה‬
‫ימית‪.‬‬
‫ניסיון עבודה של ‪7‬‬
‫שנים לפחות בתחום‬
‫ייעוץ קורוזיה‪.‬‬
‫ניסיון עבודה בסביבה‬
‫ימית‪.‬‬
‫ניסיון עבודה של ‪5‬‬
‫שנים לפחות בתחום‬
‫הייעוץ‪.‬‬
‫ניסיון עבודה בסביבה‬
‫ימית‬
‫ניסיון עבודה של ‪5‬‬
‫שנים לפחות בתחום‬
‫ייעוץ תאורה‪.‬‬
‫ניסיון עבודה של ‪11‬‬
‫שנים לפחות כמהנדס‬
‫אזרחי‪ ,‬בתכנון ופיקוח‬
‫עליון של מבנים‬
‫ושטחים ציבוריים‪.‬‬
‫ניסיון עבודה של ‪7‬‬
‫שנים לפחות כמהנדס‬
‫אזרחי‪ ,‬בתחום של‬
‫מיזוג אויר במבנים‪.‬‬
‫ניסיון עבודה של ‪7‬‬
‫שנים לפחות כמהנדס‬
‫בתחום המיגון‪.‬‬
‫מהנדס ובעל רישיון‬
‫מהנדס‪.‬‬
‫מהנדס ובעל רישיון‬
‫מהנדס‪.‬‬
‫מהנדס ובעל רישיון‬
‫מהנדס‪.‬‬
‫מהנדס ובעל רישיון‬
‫מהנדס‪.‬‬
‫בעל תואר אקדמי‬
‫ממוסד מוכר‪.‬‬
‫מהנדס אזרחי‬
‫(מדור מבנים) ובעל‬
‫רישיון מהנדס‪.‬‬
‫מהנדס עם התמחות‬
‫במיזוג אויר ובעל‬
‫רישיון מהנדס‪.‬‬
‫מהנדס עם‬
‫התמחות במיגון‪.‬‬
‫‪ .17‬יועץ קרקע‬
‫וביסוס‬
‫‪ .18‬יועץ ניקוז‬
‫(מתכנן פיזי)‬
‫תכנון ביסוס‪ ,‬כולל חישובים‬
‫סטטיים‪ ,‬הכנת מפרטים‬
‫טכניים לביצוע וכן ייעוץ‬
‫ופיקוח‪.‬‬
‫תכנון מערכות ניקוז ותיעול‬
‫נגר עילי‪ ,‬כולל הכנה‪ ,‬ייעוץ‬
‫ופיקוח והכנת מפרטים‬
‫טכניים בתחום‪.‬‬
‫ניסיון עבודה של ‪11‬‬
‫שנים לפחות כמהנדס‬
‫בתחום קרקע וביסוס‪.‬‬
‫ניסיון עבודה של ‪7‬‬
‫שנים לפחות כמהנדס‬
‫אזרחי בתחום הניקוז‪.‬‬
‫מהנדס אזרחי עם‬
‫התמחות בתכנון‬
‫ביסוס ובעל רישיון‬
‫מהנדס‪.‬‬
‫מהנדס אזרחי עם‬
‫התמחות בתכנון‬
‫פיזי ובעל רישיון‬
‫מהנדס‪.‬‬
‫מסמכים שנדרש היועץ לצרף‪:‬‬
‫‪ .21‬קורות חיים של היועץ‪ ,‬לרבות פרטי השכלתו וניסיונו המקצועי במתן שירותים בהתאם לתחום‬
‫העיסוק הרלוונטי בהזמנה זו‪ ,‬תוך תיאור של לפחות ‪ 5‬פרויקטים בו עסק בתחום העיסוק‬
‫הנ"ל‪.‬‬
‫‪ .22‬תעודה המעידה על השכלתו של היועץ וכן כל תעודה ו‪/‬או רישיון הנדרשים מכוח כל דין לשם‬
‫עיסוק באחד מתחומי העיסוק הנדרשים כאמור‪.‬‬
‫‪ .21‬רשימת ממליצים‪ ,‬לרבות מספרי טלפון בהם ניתן ליצור עמם קשר‪.‬‬
‫‪ .24‬אישורים בתוקף של המציע או של הגוף המעסיק אותו‪ ,‬על‪ :‬ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי‬
‫חוק עסקאות גופים ציבוריים‪ ,‬התשל"ו‪ ,1976 -‬היותו עוסק מורשה וניכוי מס במקור בתוקף‪.‬‬
‫‪ .25‬תצהיר מאת המציע חתום על ידו ובמקרה שהמציע הינו תאגיד מכל סוג שהוא ‪ -‬חתום על ידי‬
‫מורשי החתימה מטעמו ועל ידי כל אחד ממנהליו ומבעלי השליטה בו‪ ,‬לפיו המציע לא הורשע‬
‫בפלילים בעבירה נגד בטחון המדינה ו‪/‬או בעבירה על פי חוק העונשין התשל"ז ‪ 1977-‬כנגד גופו‬
‫של אדם‪ ,‬ו‪/‬או בעבירות מוסר או בעבירות רכוש‪ ,‬או בעבירות שיש עימן קלון‪ ,‬או שאם הורשע‪,‬‬
‫חלפו לפחות ‪ 11‬שנים מיום מתן גזר הדין‪.‬‬
‫‪ .26‬טופס בקשה להיכלל במאגר היועצים‪ ,‬חתום על ידי היועץ (נספח ‪ 1‬להזמנה זו)‪.‬‬
‫אופן הרישום למאגר‪:‬‬
‫‪ .27‬יועץ המבקש להיכלל במאגר‪ ,‬ימלא את הבקשה להצטרפות למאגר המצ"ב כנספח ‪ 1‬להזמנה‪,‬‬
‫יצרף לה את כל המסמכים הנדרשים באוגדן סגור כמפורט בהזמנה זו וימציאה למשרדי‬
‫החברה המצויים בנמל תל אביב‪ ,‬מבנה מס' ‪ ,5‬במסירה אישית‪.‬‬
‫‪ .28‬היועץ יקבל מאת החברה אישור על קליטת בקשתו כאמור והעברתה לבדיקה מקצועית‪.‬‬
‫‪ .29‬הועדה המקצועית תבדוק עמידה בתנאי סף ותקינות המסמכים שנשלחו ותמליץ לועדת‬
‫המכרזים בעניין‪.‬‬
‫‪ .11‬לאחר אישור ועדת המכרזים על הכללת היועץ במאגר‪ ,‬תישלח ליועץ הודעה נוספת על אישור‬
‫הכללתו במאגר‪.‬‬
‫‪ .11‬לועדת המכרזים שמורה הזכות שלא לאשר רישום יועץ למאגר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי‪,‬‬
‫גם באם היועץ עומד כנדרש בתנאי הסף המפורטים בהזמנה זו‪.‬‬
‫הליך הבחירה‪:‬‬
‫‪ .12‬כאשר יעלה צורך בביצוע עבודת יעוץ מסוימת יוגדרו תחום הייעוץ‪ ,‬ההתמחות ורמת‬
‫המומחיות הנדרשים לביצועה על ידי הועדה המקצועית‪ .‬בפני ועדת המכרזים יובאו מספר‬
‫יועצים מתאימים העומדים בדרישות‪ ,‬ככל שישנם‪ ,‬תוך המלצה על אחד מהם לביצוע העבודה‪.‬‬
‫ועדת המכרזים תדון בבקשה ותקבל החלטה תוך שקילת קריטריונים השוואתיים ביניהם‪.‬‬
‫‪ .11‬הבחירה ביועץ תיעשה ככל הניתן בסבב שוויוני והוגן‪ ,‬תוך שקילת שיקולים נוספים כגון‪ :‬אופי‬
‫העבודה הנדרשת‪ ,‬ניסיון עבר עם היועץ‪ ,‬העדפת המבקש‪ ,‬המיקום הגיאוגרפי של העבודה‪ ,‬היקף‬
‫עבודות דומות שבוצעו בעבר ע"י היועץ‪ ,‬יתרונות יחסיים של היועץ‪ ,‬רמת הזמינות של היועץ‬
‫לביצוע העבודה הנדרשת‪ ,‬עבודה המשכית‪ ,‬יתרון מיוחד ליועץ מסוים‪ -‬הכל באופן שוויוני והוגן‬
‫המעניק את מירב היתרונות לחברה ועל פי שיקול דעתה הבלעדי‪.‬‬
‫‪ .14‬לועדת המכרזים שמורה זכות הברירה‪ ,‬כחלק מהליך בחירת היועצים‪ ,‬לראיין מספר יועצים‬
‫מתוך המאגר‪.‬‬
‫היקף ההתקשרות עם היועצים‬
‫‪ .15‬החברה אינה מחויבת להתקשר עם יועץ כלשהו הרשום במאגר או בהיקף כלשהו‪.‬‬
‫‪ .16‬כל יועץ עימו תבחר החברה להתקשר‪ ,‬יספק לחברה היקף שעות עבודה בהתאם לצרכי‬
‫הפרויקט ולפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה‪.‬‬
‫‪ .17‬על היועץ לקבל הזמנת עבודה חתומה מראש‪ ,‬מטעם מורשי החתימה של החברה‪ ,‬כתנאי‬
‫לתחילת מתן השירותים על ידו‪.‬‬
‫‪ .18‬החברה תהא רשאית להפסיק את ההתקשרות עם היועץ בכל עת‪ ,‬מסיבות של תפקוד לא‬
‫מתאים או מסיבות תקציביות או מכל סיבה אחרת‪ ,‬על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה‪.‬‬
‫התמורה‪:‬‬
‫‪ .19‬התשלום בגין שירות של היועצים בתחומים השונים (להלן‪ " :‬התמורה")‪ ,‬יהיה על בסיס שעת‬
‫עבודה או פרוייקט‪ ,‬על פי דוחות ביצוע שיוגשו על ידי היועצים לחברה ויאושרו על ידה‪.‬‬
‫‪ .41‬בעבודה על בסיס שעות התמורה תיקבע בהתאם לתעריף חשכ"ל בניכוי ‪ 11‬אחוזים ובעבודה על‬
‫פרויקטי פיתוח התמורה תיקבע לפי תעריפי משרד הביטחון‪ ,‬כאשר החברה שומרת לעצמה את‬
‫הזכות להתקשר בתעריף גלובלי בהתקשרויות מסוימות‪ ,‬נותני שירות על פי התמחרות‬
‫תחרותית‪ ,‬הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי‪ .‬למרות האמור‪ ,‬רשאית החברה לנהל משא ומתן על‬
‫גובה התמורה ורק הזמנת רכש או חוזה עבודה חתומים כדין יחייבו את החברה בעניין זה‪.‬‬
‫‪ .41‬התמורה כפי שתיקבע לאחר ההנחה‪ ,‬תהיה קבועה בש"ח ותכלול את כל המיסים למעט מע"מ‪.‬‬
‫התמורה הנ"ל תעודכן בהתאם לשינויים שיחולו בתעריפי החשב הכללי‪.‬‬
‫‪ .42‬אופן תשלום התמורה הנ"ל‪ ,‬ייעשה בהתאם לתנאי חוזה העבודה אשר ייחתם עם היועץ‪.‬‬
‫איסור ניגוד עניינים‪:‬‬
‫‪ .41‬מובהר בזאת‪ ,‬כי היועץ שייבחר לביצוע עבודה‪ ,‬עובדיו או כל הפועלים מטעמו‪ ,‬ידרשו להתחייב‬
‫כתנאי סף לקבלת העבודה‪ ,‬שלא לעסוק ולא לטפל במישרין ו‪/‬או בעקיפין בכל עניין היוצר או‬
‫העלול ליצור ניגוד עניינים עם העבודה שלביצועה ייבחרו‪.‬‬
‫בקשת יועץ להיכלל במאגר היועצים הנ"ל‪ ,‬מהווה הסכמה לכל תנאי ההזמנה‪.‬‬
‫איריס ברץ‬
‫מנכ"ל בפועל‬
‫אוצר מפעלי ים בע"מ‬
‫נספח ‪1‬‬
‫טופס בקשה ‪ -‬הגשת מועמדות למאגר יועצים מתכננים ונותני‬
‫שרות של אוצר מפעלי ים בע"מ‬
‫לכבוד‬
‫אוצר מפעלי ים בע"מ‬
‫שלום רב‪,‬‬
‫הנדון ‪ :‬בקשה להצטרף למאגר היועצים ונותני השרות של החברה‬
‫פרטי היועץ‪:‬‬
‫שם‪:‬‬
‫שם החברה‪:‬‬
‫ת‪.‬ז‪:‬‬
‫ח‪.‬פ‪:‬‬
‫כתובת ‪ ________________________ :‬מס' פקס‪_____________________ :‬‬
‫מס' טלפון‪ ______________________ :‬כתובת ‪_________________ :e-mail‬‬
‫מס' טלפון סלולארי‪_______________ :‬‬
‫‪ .1‬אני הח"מ‪ ,‬מבקש להיכלל במאגר המתכננים המוקם על ידכם‪ .‬אני מאשר כי קראתי את‬
‫כל מסמכי ההזמנה להגשת מועמדות‪ ,‬כפי שפורסמו על ידכם ואני מסכים ומקבל את כל‬
‫האמור בהם‪.‬‬
‫‪ .2‬אני מעוניין להיכלל במאגר היועצים לצורך האפשרות לקבלת עבודות מאת אוצר מפעלי‬
‫ים בע"מ (להלן‪" :‬החברה") לפי הזמנה שתינתן לי מעת לעת והנני מתחייב לעמוד‬
‫לרשות החברה לביצוע עבודות אלו‪.‬‬
‫‪ .3‬אבקש להירשם במאגר בתחום העיסוק הבא (נא לסמן ‪ V‬במשבצת המתאימה)‪:‬‬
‫(ניתן לסמן יותר מתחום עיסוק אחד)‬
‫□‬
‫מנהל פרויקטים‬
‫□‬
‫אדריכלות‬
‫□‬
‫אדריכלות שטחים פתוחים‬
‫□‬
‫ניקוז (ייעוץ פיזי)‬
‫□‬
‫תנועה‬
‫□‬
‫אינסטלציה (מים וביוב)‬
‫□‬
‫חשמל‬
‫□‬
‫יועץ ימי‬
‫□‬
‫בטיחות ואש‬
‫□‬
‫צבע‬
‫□‬
‫קורוזיה‬
‫□‬
‫איטום‬
‫□‬
‫תאורה‬
‫□‬
‫קונסטרוקציה‬
‫□‬
‫מיזוג אויר‬
‫□‬
‫מיגון‬
‫□‬
‫אלומיניום‬
‫□‬
‫קרקע וביסוס‬
‫‪ .4‬מצ"ב מסמכים כנדרש בהזמנה‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫ידוע לי כי העבודה המבוקשת הינה על בסיס קבלני בלבד וכי אין החברה מעסיקה שלי‬
‫ו‪/‬או של העובדים המועסקים על ידי‪.‬‬
‫‪ .6‬הריני מצהיר כי איני נמצא במצב של ניגוד עניינים‪ ,‬בין השירותים הנדרשים בהזמנה זו‬
‫לבין עבודתי עם גופים אחרים במישרין ו‪/‬אן בעקיפין‪.‬‬
‫‪ .7‬הריני מתחייב לשמור בסוד על כל מידע שיגיע לידי עקב פעילותי במסגרת הזמנה זו‪.‬‬
‫התחייבות זו תחול אף על כל אדם שיועסק על ידי במתן שירותים מכוח הזמנה זו‪.‬‬
‫תאריך‪_ _____________ :‬‬
‫______________‬
‫שם החותמים וחתימה‪______________ :‬‬
‫חותמת‪:‬‬
‫במקרה של תאגיד‪:‬‬
‫אישור עו"ד ‪ /‬רו"ח‬
‫אני הח"מ עו"ד‪ /‬רו"ח (מחר את המיותר) ____________________ מאשר בזה כי החתומים לעיל‬
‫מוסמכים לחתום על בשם היועץ כאמור‪.‬‬
‫שם עו"ד‪ /‬רו"ח‪_______________:‬‬
‫______________‬
‫חתימה וחותמת‪______________ :‬‬
‫תאריך‪:‬‬

Similar documents