ארגוני†המתנדבים בנצרת†עילית

Transcription

ארגוני†המתנדבים בנצרת†עילית
‫מהי†התנדבות‪ø‬‬
‫‪¢‬התנדבות‪ ‬היא†מעשה†שנעשה†מרצונו†החופשי‪ ‬של†האדם¨†ללא‬
‫תמורה†חומרית†או†אחרת¨†והמונע†על†ידי†רעיון†או†מטרה†מסוימת‪Æ‬‬
‫חלק †מההגדרות †מתייחסות †לתפיסת †הפעולה †כבעלת †מחיר‬
‫ערך‪ ‬על†ידי†המבצע†אותה‪Æ‬‬
‫היחידה†להתנדבות†בעיריית†נצרת†עילית‪ ‬פועלת†לאיתור¨‪ ‬גיוס¨‪ ‬מיון‬
‫והשמת†מתנדבים‪ ‬תושבי†העיר‪Æ‬‬
‫במסגרת†הפעילות†ההתנדבותית¨‪ ‬ניתנת†הזדמנות†למתנדבים‬
‫לעסוק†בתחום†הקרוב†ללבם†וליכולתם†בהתאם†לניסיון†שרכשו†≠‬
‫וכל†זאת†על†מנת†לשפר†את†איכות†חייהם†של†אוכלוסיות†נזקקות‬
‫בעירנו‪Æ‬‬
‫תושבים†המעוניינים†להתנדב†בנצרת†עילית‬
‫היחידה†להתנדבות‪ ‬מציעה†לכם†ולכן†מגוון‬
‫אפשרויות†להתנדבות‪°‬‬
‫מחכים†לכם†בשגרה†וגם†בחירום‪Æ‬‬
‫מירי†שטיצקי†רכזת†התנדבות†עירונית‬
‫‪†∞¥≠∂¥∑∏π∞±‬וגם†≥‪∞μ∑≠∑∂∏μ≤±‬‬
‫מייל∫†‪[email protected]‬‬
‫דבר†המתנדבים††מאת∫†מרים†קורקין‬
‫בשם†מתנדבי†נצרת≠עילית¨†אני†מברכת†את†ראש†העיריה¨†סגניו¨‬
‫חברי†מועצת†העירייה¨†מנהלי†האגפים†והמחלקות†ופרנסי†העיר†≠‬
‫ברכות†לכל†אלה†שהשכילו†לשתף†מתנדבות†ומתנדבים†בפעילות‬
‫העירונית¨†מתוך†אמונה†כי†מעשה†ההתנדבות†מוסיף†נדבך†ערכי‬
‫להתפתחות†נצרת≠עילית¨†היקרה†ללב†כולנו‪Æ‬‬
‫תחום†ההתנדבות¨†כמו†תחומי†חברה†רבים†לפניו¨†הולך†ומתמקצע‪Æ‬‬
‫זאת†אומרת¨†ההתייחסות†להתנדבות†מקבלת†פנים†חדשות†במאה‬
‫הנוכחית‪†Æ‬לא†עוד†עשייה†ספוראדית¨†בלתי†מתוכננת¨†על†ידי†אנשים‬
‫בעלי†לב†חם†אך†חסרי†הכשרה¨†למען†נזקקים‪Æ‬‬
‫היום¨†מתנדב†מוגדר†כאדם†שתורם†לחברה†בה†הוא†חי∫†זמן¨†ידע¨‬
‫כישרון¨†נסיון†חיים¨†מעורבות†חברתית¨†יוזמה†ובעיקר†דוגמא†אישית‬
‫כל†זאת†ועוד†ללא†תמורה†כספית‪†Æ‬מתנדבי†נצרת†עילית†נמצאים‬
‫בכל†מקום†ומושיטים†יד†תומכת†לכל†הנדרש‪†Æ‬מתנדבי†נצרת†עילית‬
‫גם†יוזמים†ומקדמים†פרוייקטים†קהילתיים†שמטרתם†הגברת†הגיבוש‬
‫החברתי¨†חיזוק†המרקם†החברתי†העדין†בעירנו¨†ושימור†אופייה‬
‫הייחודי†של†נצרת†עילית†כעיר†ישראלית¨†קולטת†ומחבקת†כל†מי‬
‫שהחליט†לבנות†את†חייו†בה‪Æ‬‬
‫אנו †המתנדבים †מוקירים †את †הנכונות †לקבל †את †העשייה‬
‫ההתנדבותית†כגוף†עשייה†למען†העיר†ותושביה‪Æ‬‬
‫חוברת†זו†שבידכם†פורשת†חלק†גדול†מרשימת†העמותות†הפועלות‬
‫בעירנו‪†Æ‬רשימה†ההולכת†וגדלה†≠†הודות†לכם¨†חבריי†המתנדבים‪Æ‬‬
‫חוברת†זו†שבידכם¨†מהווה†את†הכתובת†הראשונה†לתרומתכם¨‬
‫חבריי†השואפים†לתרום†ועד†כה†לא†מצאו†את†הכתובת‪†Æ‬דפדפו†כאן‬
‫ותמצאו†לבטח†מקום†הזקוק†במיוחד†לכם‪Æ‬‬
‫בברכה¨‬
‫מרים‬
‫יחידה†להתנדבות‬
‫טל∫†‪∞¥≠∂¥∑∏π∞±‬‬
‫נייד∫††≥‪∞μ∑≠∑∂∏μ≤±‬‬
‫דוא‪¢‬ל∫†‪[email protected]‬‬
‫נצרת†עילית†עם†כל†ה≠†††††††למתנדב‬
‫פנה†אלינו‪°‬‬
‫ברצונך†להתנדב‪ø‬‬
‫ההתנדבות†חוזרת†אליך†עם†חיוך‪°‬‬
‫מגן†דוד†אדום†≠†פעילות†בקהילה¨†סיוע†ועזרה†לצוותי†מד‪¢‬א‬
‫כתובת∫†נצרת†עילית¨†איש†קשר∫†נתי†אלייני¨†‪∞μ≤≠¥∑∂¥¥μ¥‬‬
‫שירותי†כבאות†≠†הצלת†חיי†אדם†ורכוש‬
‫כתובת∫†נצרת†עילית¨†איש†קשר∫†קובי†גרסון¨†≤∑∞∞‪∞μ∑≠≤∏μ‬‬
‫שיטור†קהילתי†≠†שילוב†מתנדבים†במשטרה†למען†הקהילה‬
‫כתובת∫†מתנ‪¢‬ס†גורדון¨†איש†קשר∫†חיים†אלחרר¨†‪∞μ∞≠∂≤∑≥∑∏¥‬‬
‫מתנדבי †שעת †חירום †≠ †מתנדבים †הפועלים †בעת †הצורך †במצב †של †חירום‬
‫כתובת∫ †עיריית †נצרת †עילית¨ †איש †קשר∫ †מירי †שטיצקי¨ †יהודה †בן †חמו‬
‫≥‪∞μ∑≠∑∂≤∞±¥¥†¨∞μ∑≠∑∂∏μ≤±‬‬
‫סיירת†סטודנטים†≠†הסיירת†מורכבת†מסטודנטים†תושבי†העיר‪†Æ‬הם†מסיירים†ברחבי†נצרת‬
‫עילית†ומפגינים†נוכחות†במרכזי†הבילוי†של†בני†הנוער†בלילות¨†במהלך†סופי†שבוע‬
‫ובזמן‪ ‬חופשות†בית†הספר‪†Æ‬המטרה†העיקרית†היא†לתרום†בעצם†נוכחותם†לצמצום‬
‫התנהגויות†סיכוניות†של†שימוש†בחומרים†מסוכנים†ומצבי†אלימות†פיזית†ומילולית‪Æ‬‬
‫כתובת∫ †עיריית †נצרת †עילית¨ †איש †קשר∫ †יבגני †קומרניצקי¨ †‪∞μ∞≠∏±±∂∞≥±‬‬
‫חירום†והצלה‬
‫‪¢‬מרכז†החסד‪†≠†¢‬חלוקת†מזון†לנזקקים‬
‫כתובת∫†כיכר†מד‪¢‬א†רח‪†ß‬המלאכה†∑‪†¨±‬איש†קשר∫ משה†גרויסמן¨†≥∂≥≤∞∑∑≠‪∞μ¥‬‬
‫בית†חב‪¢‬ד†≠†פעילות†חברתית†סיוע†לנזקקים‬
‫כתובת∫†רח‪†ß‬חרוד†∂‪†¨∑Øμ‬שכונה†דרומית¨†איש†קשר∫ הרב†שמשון†הלפרין¨†‪∞μ¥≠≥∞∑∑∞∞±‬‬
‫עזר†לעולים†≠†פעילות†חברתית†סיוע†לנזקקים‬
‫כתובת∫†רח‪†ß‬חרוד†≥∂‪†¨πØ‬איש†קשר∫†אבסטרוסקי†ראיסה¨†‪∞μ≤≠∏μ≤≥≤∂μ‬‬
‫קרן†‪¢‬ישמח†משה‪†≠†¢‬חלוקת†מזון†וציוד†לנזקקים‬
‫כתובת∫†רח‪†ß‬תבור†‪†∑±Ø±‬נצרת†עילית¨†איש†קשר∫†נוריאל†כהן¨†‪∞μ≤≠≤∂πμ∏∑μ‬‬
‫ארגוני†המתנדבים‬
‫בנצרת†עילית‬
‫עיריית†נצרת†עילית‬
‫האגף†לשירותים†חברתיים‬
‫משרד†הרווחה‬
‫והשרותים†החברתיים‬
‫עזרה†וסיוע†לנזקקים‬
‫חברה†וקהילה‬
‫רשת†המרכזים†הקהילתיים†≠†הפעלת†מתנדבים†למען†חיי†חברה‬
‫כתובת∫ †מעלה †יצחק †‪† ¥‬ת‪Æ‬ד‪† ¨±±¥¥† Æ‬איש †קשר∫ †מרים †קורקין¨ †טל∫ †∏∂‪∞¥≠∂¥∂∑¥‬‬
‫מתנדבים†במחנות†צה‪¢‬ל†≠†עזרה†בבסיסי†צה‪¢‬ל‬
‫כתובת∫†מחנה†שמשון´נפתלי¨†איש†קשר∫†לובה‬
‫מרכז†יוניסטרים†≠†במרכז†יוניסטרים†נצרת†עילית†פועלות†קבוצות†נוער†מעורב†תושבי‬
‫נצרת†עילית†וסביבתה†ומכינה†בני†נוער†למנהיגות‪Æ‬‬
‫כתובת∫†נרקיסים†‪†¨±‬נצרת†עילית‪Æ‬‬
‫איש †קשר∫ †מייס †מנסור †‪[email protected]† ¨∞μ¥≠≤≥∑≥∂π≥† ¨∞¥≠∂¥∑∞∂∏μ‬‬
‫וועד†הורים†יישובי†≠†מנהיגות†הורית†אחראית†מובילה†ומשפיעה†להגשמת†מטרות†של‬
‫הורים†מתנדבים†פעילים†למען†ילדיהם¨†לקידום†מערכת†חינוך†מיטבית†בעיר†בדיאלוג‬
‫ושיתוף†פעולה†מלא†מול†הרשות†המקומית†והאמונים†על†מערכת†החינוך†העירונית‪Æ‬‬
‫כתובת∫†הגומא†∑¨†איש†קשר∫†יוסי†אקריש†‪∞μ≤≠μ¥μ≥±∂μ‬‬
‫עלמה†≠†העמותה†נועדה†לתת†מענים¨†לפתח†שרותים†לכלל†אוכלוסיית†הקשישים‬
‫ולהתאים†את†עצמה†לצורכי†האוכלוסייה†המשתנים‪†Æ‬העמותה†מפעילה†מרכזי†יום†לקשישים‬
‫בשכונות†פרוסות†בעיר‪Æ‬‬
‫כתובת∫ †רחוב †יזרעאל †‪† ≤±‬ת‪Æ‬ד‪† ¨±μ∏∞±† Æ‬איש †קשר∫ †סבי †סולומון¨ †‪∞¥≠∂μ∂∞∏∂±‬‬
‫תקשורת†קהילתית‬
‫איש†קשר∫†קליינר†מרסלו¨†∞‪∞μ∞≠∑≥∑≥ππ‬‬
‫ש‪Æ‬י‪Æ‬ל†≠†שירותי†ייעוץ†לאזרחים†בנושאי†צרכות†וזכויות‬
‫כתובת∫ †בית †יד †לבנים †שכונת †רסקו¨ †איש †קשר∫ †ליה †ורשיצקי †‪∞¥≠∂μμμ≤∑±‬‬
‫עמותת†פעמונים†≠†ארגון†פעמונים†מסייע†למשפחות†המצויות†בבעיות†כלכליות†באמצעות‬
‫הדרכה†וליווי†מקצועי†בתחום†הפיננסי†וההתנהגותי‪Æ‬‬
‫כתובת∫†רח‪†ß‬עצמון†∑¨†איש†קשר∫†שמיר†נקש¨†‪∞μ¥≠≤∂∞∞μ±¥‬‬
‫ארגון†נשות†אורט†≠†ארגון†נשות†אורט†הוא†ארגון†מתנדבות†הפועל†בקשר†הדוק†עם‬
‫הנהלת†אורט†ישראל‪†Æ‬סניפי†הארגון†פועלים†בתוך†בתי†הספר†ומוסדות†החינוך†של†אורט‬
‫ופועלים†לרווחת†התלמידים†בבתי†הספר‪Æ‬‬
‫איש†קשר∫†עירית†שחר¨†‪∞μ∞≠∏∏∑∞≤∑±‬‬
‫ביה‪¢‬ס†למנהיגות†‪¢‬תבור‪¢‬‬
‫איש†קשר∫†מיכל†שלום†‪[email protected]‬‬
‫בנות †שירות †לאומי †≠‪ ‬שירות †לאומי †משמש †לרוב †כשירות †תחליפי †לשירות‬
‫צבאי‪ ‬נעשה †לרוב †במסגרות‪ ‬חינוכיות¨‪ ‬רפואיות‪ ‬או †בפעילויות‪ ‬רווחה‪Æ‬‬
‫כתובת∫†החיטה†∏‪†¨±‬איש†קשר∫†כנרת†קריספיל¨†‪∞μ≤≠∑≤∞≥μ≤μ‬‬
‫גרעין †בינה †≠ †בינה‪ ‬הוא †ארגון †המלמד †ומחנך †לזהות‪ ‬יהודית‪ ‬ותרבות †ישראלית‪Æ‬‬
‫איש†קשר∫†שחף†פישר¨†‪∞μ≤≠∂≥∞π∂¥π‬‬
‫גרעין†תרבות†≠†הדרכת†קבוצות†נוער†בדגש†על†קבוצה†בדרך†ארץ‬
‫כתובת∫†מתנס†גורדון¨†איש†קשר∫†שי†ג‪ß‬יאן¨†∑∞‪∞μ∞≠≤∞¥≤μ‬‬
‫חיילי†פרק†משימה†≠†בני†הגרעין†במחוזותיהם†השונים†מסיימים†את†תפקידיהם†מהפרק‬
‫הצבאי†הראשון†ועוברים†לשרת†יחד†בחיל†החינוך†כ‪¢‬חיילי†פרק†משימה‪†Æ¢‬בפרק†המשימה‬
‫הגרעין†חוזר†לקיים†חיי†קבוצה†פיזיים†תחת†אותה†קורת†גג†מידי†שבוע†יחד†עם†המדריך¨‬
‫במתכונת†דומה†לזו†שחוו†בש‪¢‬ש‪Æ‬‬
‫איש†קשר∫†צחי†אריאלי¨†∂∞∞‪∞μ∞≠π∂∏μ‬‬
‫החלוץ†≠†איש†קשר∫†יעל†גורביץ¨†‪∞μ¥≠≤μ≥≥≥∑¥‬‬
‫גרעין †יחד †≠ †עשייה †התנדבותית †עם †בני †נוער‪† Æ‬קשר †אישי †רציף †ומשמעותי †עם †בני‬
‫נוער‪ ‬בתחומי†למידה¨†חיי†קבוצה†וליווי†והכשרה‪Æ‬‬
‫איש†קשר∫†יואב†ליברמן¨†‪∞μ∞≠≥≤∂±±¥π‬‬
‫אור†ירוק†≠†העמותה†פועלת†לצמצום†עד†כמה†שאפשר†את†מספר†הנפגעים†בתאונות‬
‫דרכים†ולהשפיע†על†שינוי†תרבות†הנהיגה†בישראל‪Æ‬‬
‫כתובת∫†מתנס†גורדון¨†איש†קשר∫†גדי†מור¨†‪∞¥≠π±≤±πμ¥‬‬
‫בית†נטע†≠†תוכנית†מצוינות†לבני†נוער†שמוכשרים†למקצועות†טכנולוגיים‪†Æ‬תוכנית†הלימודים‬
‫משלבת†מנהיגות†קהילתית‪†Æ‬בתחום†ההתנדבות†בני†הנוער†פועלים†במעבדה†לתיקון‬
‫מחשבים†לטובת†הקהילה‪Æ‬‬
‫כתובת∫ †שכונת †מריו †ליזניק¨ †רחוב †גלעד †©סמוך †לבית †ספר †כסולות®‬
‫אישר†קשר∫†עינב†סויסה¨†∏∏∏∞≥‪[email protected]†∞μ≤≠∂±‬‬
‫בגרות†חברתית≠אורט†ע‪¢‬ש†יגאל†אלון†≠†תעודת†בגרות†חברתית†≠†מסלול†של†מצוינות‬
‫הינה†תכנית†ערכית†רב≠שנתית†ששיאה†יהיה†מתן†תעודת†בגרות†חברתית†לראויים†לכך‬
‫מבין†בוגרי†כיתות†י‪¢‬ב‪Æ‬‬
‫איש†קשרלילך†‪[email protected]‬‬
‫בגרות†חברתית≠אורט†ע‪¢‬ש†משה†שרת†≠†תעודת†בגרות†חברתית†≠†מסלול†של†מצוינות¨‬
‫הינה†תכנית†ערכית†רב≠שנתית†ששיאה†הוא†מתן†תעודת†בגרות†חברתית†לראויים†לכך‬
‫מבין†בוגרי†כיתות†י‪¢‬ב‪Æ‬‬
‫איש †קשר∫ †מוניקה †דודלזק¨ †‪[email protected]† ∞μ∞≠≤≤≥μμμ±‬‬
‫מתנדבי†מוטב†יחדיו†מתנ‪¢‬ס†גורדון†≠†גוף†פיתוח†מקצועי†העומד†בחזית†העשייה†החברתית‬
‫בתחומי†פעולתו†ושותף†במיזמים†לאומיים†חברתיים‪Æ‬‬
‫כתובת∫ †מתנ‪¢‬ס †גורדון †≠ †רח‪† ß‬השקמה¨ †איש †קשר∫ †מזלית †קליינרמן¨ †∂‪∞μ¥≠∂∂∏¥±¥‬‬
‫בריאות†וקהילה‬
‫האגודה†למלחמה†בסרטן†≠†תמיכה†במימון†וקידום†חקר†הסרטן¨†מפעילה†תוכניות†למניעה‬
‫וגילוי†מוקדם†ומעבירה†מערכת†הסברה†לציבור†הרחב¨†מסייעת†בשדרוג†שרותים†רפואיים¨‬
‫קידום†זכויות†וכו‪ß‬‬
‫כתובת∫†דרך†העמק†‪†¨¥‬נצרת†עילית¨†איש†קשר∫†אלכס†גדלקין¨†‪∞μ≤≠¥∑≥≤≥≥±‬‬
‫††††††††††††††סב†סנטר†הר†יונה¨†טל∫†‪∞¥≠∂≥∂≤∑≤¥‬‬
‫יד†שרה†≠†חותרת†לשיפור†איכות†חייו†של†האדם†המתמודד†עם†קשיים†תפקודיים‪†Æ‬מערך‬
‫השירותים†שלה†עונה†על†דרישותיה†המשתנות†של†אוכלוסיה†רב†גילית†בעלת†צרכים‬
‫מיוחדים‬
‫כתובת∫†רח‪†ß‬גולן†∞≤‪†¨±‬איש†קשר∫†אדי†משה¨†≥∂≤≤‪†™∂¥¥¥†¨∞μ≤≠∏∑¥¥∞∏∑†¨∞¥≠∂μμ‬ארצי‬
‫לשכת†בריאות†מחוזית†≠†עבודות†משרדיות†בשגרה†ובחירום‬
‫איש†קשר∫†נאדרה†אבו†סיני¨†≤≤‪∞¥≠∂μμ∑∏𱆨∞μ∞≠∂≤¥≥π‬‬
‫ביטוח†לאומי‬
‫רחוב†עמל†‪†¨±‬אזור†התעשייה†ב‪†ß‬נצרת†עילית†מיקוד†∞∞∞∑‪ ±‬‬
‫איש†קשר∫†סמיר¨†‪∞¥≠∏∏±≤≥¥μ‬‬
‫קידום†נשים¨†ילדים†ונוער†בסיכון‬
‫מועצת †נשים †≠ †קידום †והעצמת †נשים‪† Æ‬פעילות †חברתית †ותרבותית‬
‫איש†קשר∫†עירית†שחר¨†‪∞μ∞≠∏∏∑∞≤∑±‬‬
‫נעמ‪¢‬ת†≠†קידום†מעמד†האשה¨†השגת†שיויון†בין†המינים‪Æ‬‬
‫איש†קשר∫†ברכה†ברוב¨†‪[email protected]††∞μ≤≠≤∏μ≥∏∑¥‬‬
‫עמותה†לקידום†נשים‬
‫איש†קשר∫†ברכה†ברוב¨†‪[email protected]††∞μ≤≠≤∏μ≥∏∑¥‬‬
‫שיפרה†ופועה†≠†עזרה†לנשים†לאחר†לידה‬
‫איש†קשר∫†רחל†קניג¨†‪∞¥≠∂μ∑∑μ≤¥‬‬
‫ידיד †לחינוך †≠ †עזרה †לתלמידי †בית †ספר †בתחום †הלימודי †והחברתי‬
‫איש†קשר∫†מדי†בייר¨†∂∞≥‪∞μ≤≠∏≥∂π‬‬
‫ידיד†≠†היא†מלכ‪¢‬ר†הפועל†למען†תמיכה†והעצמת†שכבות†חלשות†בחברה†הישראלית‬
‫והגברת†הסולדיריות†החברתית‪Æ‬‬
‫כתובת∫ †מרכז †צעירים¨ †איש †קשר∫ †לוריא †אירנה¨ †∏∑∑∞≤∂∂≠‪±∑∞∞≠μ∞∞≠≥±≥† ¨∞μ¥‬‬
‫הפוך†על†הפוך≠עמותת†עלם†≠†‪¢‬הפוך†על†הפוך‪†¢‬בנצרת†עילית†הוא†מרכז†מידע†וייעוץ‬
‫לנוער‪ †Æ‬במרכז†ניתן†לקבל†מידע†וייעוץ†בכל†נושא¨†לקיים†שיחות†אישיות†או†קבוצתיות‬
‫ולהשתתף†בפעילויות†המתקיימות†במרכז‪†Æ‬האוכלוסייה†הפונה†אליו†רחבה¨†מגוונות†וכוללת‬
‫מתבגרים†המתמודדים†עם†בעיות†נורמטיביות†לגיל†ההתבגרות‬
‫כתובת∫†רחוב†הגפן†≥¨†נצרת†עילית††המרכז†פתוח†בימים†א¨†ב¨†ג¨†ה†בין†השעות†∞∞∫‪¨±∑∫∞∞≠≤±‬‬
‫איש†קשר∫†ליטל†שוורץ¨†∑‪[email protected]†∞¥≠∂μ∑π≤¥‬‬
‫אנשים†עם†מוגבלויות‬
‫איל‪¢‬ן†≠†שירותים†למען†ילדים†מבוגרים†נכים†©‪®C.P‬‬
‫איש†קשר∫†רינה†בריל¨†∞‪∞μ¥≠¥μ≤∑∏¥‬‬
‫אקי‪¢‬ם†≠†אקים†הוא†ארגון†ארצי†המייצג†אנשים†והורים†לילדים†עם†מגבלה†שכלית‬
‫התפתחותית†תוך†שמירה†על†זכויות†האדם†וחירותו‪Æ‬‬
‫כתובת∫†מורן†∞‪†¥‬הר†יונה¨†איש†קשר∫†אוסנת†קרני¨†≤∂∞∏∑≤≥≠≤‪∞μ‬‬
‫ניצ‪¢‬ן†≠†אגודת†ניצן†הפועלת†כמלכ‪¢‬ר¨†היא†הארגון†הגדול†בארץ†לטיפול†בילדים†ובבוגרים‬
‫עם†ליקויי†למידה‪†Æ‬האגודה†הוקמה†על≠ידי†הורים†ומתנדבים†במטרה†לאתר¨†לאבחן¨†לטפל‬
‫ולקדם‪ ‬ילדים†ומתבגרים†ובוגרים†עם†ליקויי†למידה¨†הפרעת†קשב†וקשיי†הסתגלות†ותפקוד‪Æ‬‬
‫כתובת∫†הדסים†‪†¨¥‬איש†קשר∫†עירית†שחר¨†‪∞μ∞≠∏∏∑∞≤∑±‬‬
‫קהילה†נגישה†≠†פיתוח†מודעות†לאנשים†עם†מוגבלות†ושינוי†עמדות†בקרב†הציבור‪Æ‬‬
‫העצמתם†וקידום†נגישותם†לשירותים†שונים†בקהילה†≠†הנגשה†פיזית†וחברתית¨†הנגשת‬
‫מידע†ושירות¨†נגישות†לקבלת†החלטות¨†נגישות†לתעסוקה†ונגישות†בעתות†חירום‪Æ‬‬
‫כתובת∫†מתנ‪¢‬ס†בגנו¨†איש†קשר∫ שוש†קידר¨†‪∞μ∞≠≥∑≤≤≤¥¥‬‬
‫קבוצת†מנהיגות†הורים†≠†קבוצת†הורים†צעירים†שרוצה†לשפר†את†איכות†החינוך†של‬
‫ילדיהם††ולמנף†אותו‪Æ‬‬
‫כתובת∫†יד†לבנים¨†איש†קשר∫†דלית†סמיאן¨†∑∞‪∞¥≠∂¥∑∏π‬‬
‫מרש‪¢‬ל †≠ †מרכז †רב †שירותים †לעיוור †וכבד †הראייה †≠ †טל∫ †∞∑∞‪∞¥≠∂∞±μ‬‬
‫תמי†בן†חמו†≠†‪[email protected]†¨∞¥≠∂¥∑∏π∞π‬‬
‫מועדון †האירוסים †≠ †צעירים †ובוגרים †עם †מוגבלות †שכלית †התפתחותית‪Æ‬‬
‫אושרת†∑∑∂∂‪[email protected]†¨∞μ≤≠∂∂±‬‬
‫מועדון†חרשים†וכבדי†שמיעה†≠†ימי†שני†מתנ‪¢‬ס†גורדון†≠†רחלי†שיטרית†ונטלי†בריולובסקי‬
‫‪[email protected], [email protected]‬‬
‫התאחדות†קליטה†ועליה‬
‫התאחדות†עולי†אוקרינה†≠†פעילות†חברתית†ותרבותית‬
‫כתובת∫†אגף†הקליטה¨†איש†קשר∫†אולג†ברמן¨†‪∞μ¥≠∑∂∞∑∏∏μ‬‬
‫התאחדות†עולי†אמריקה†הלטינית†≠†עזרה†וסיוע†לעולים†חדשים‪Æ‬מתן†סיוע†לחברי‬
‫הקהילה‪Æ‬פעילות†חינוכית†וחברתית‬
‫כתובת∫†אגף†הקליטה¨†איש†קשר∫†נחום†בלומברג¨†≤‪∞μ≤≠≤≤∂μπ±‬‬
‫התאחדות†עולי†אתיופיה†≠†תמיכה†עזרה†וסיוע†ליוצאי†אתיופיה‬
‫כתובת∫†אגף†הקליטה¨†איש†קשר∫†גלעד†הובייי¨†∞‪∞¥≠∂¥∑∏∏π‬‬
‫התאחדות†עולי†בלרוס†≠†סיוע†ליוצאי†בלרוס‬
‫כתובת∫†אגף†הקליטה¨†איש†קשר∫†גריגורי†פרופוסייב¨†‪∞¥≠∂μ∂∑π∏¥‬‬
‫התאחדות†עולי†קווקאז†≠†בקהילה†בשגרה†ובחירום‬
‫כתובת∫†אגף†הקליטה¨†איש†קשר∫†אמיר†חנוך¨†≥‪∞μ∞≠μ∑±∏±‬‬
‫התאחדות†עולי†רומניה†≠†ייעוץ†ועזרה†לעולי†רומניה‬
‫כתובת∫†אגף†הקליטה¨†איש†קשר∫†משה†יצחק¨†∏‪∞μ≤≠≥¥πππ¥‬‬
‫התאחדות†עולי†רוסיה†≠†סיוע†ליוצאי†רוסיה¨קשר†עם†יהודי†רוסיה†בחו‪¢‬ל‬
‫כתובת∫†אגף†הקליטה¨†איש†קשר∫†סופיה†¨†∑‪∞μ≤≠≤∞≤∏≥μ‬‬
‫התאחדות†עולי†באלטיקה†≠†ייעוץ†ועזרה†וסיוע†לעולי†באלטיקה‬
‫כתובת∫†אגף†הקליטה¨†איש†קשר∫†גרגורי†פרידברג¨†‪∞μ≤≠≤¥∑≥∑≥±‬‬
‫הנצחה†וזכרון‬
‫ניצולי †שואה †≠ †מיצוי †זכויות¨ †תמיכה¨ †ביקורי †בית¨ †קידום †אינטרסים †לאוכלוסיה †זו‪Æ‬‬
‫איש†קשר∫†דוד†גרוייסמן¨†≥‪∞∑∑≠≥≥≤≤∞μ‬‬
‫ארגון†יד†לבנים†≠†הנצחת†חללי†מערכות†ישראל†והנחלת†מורשתם¨†טיפול†וליווי†המשפחות‬
‫השכולות‬
‫כתובת∫ †יד †לבנים †רח‪† ß‬עצמון¨ †איש †קשר∫ †גאולה †בן †ישי¨ †≤∑‪∞μ≤≠≥∂¥μ±‬‬
‫וטרנים†≠†הסברה†ועזרה†למשפחות‬
‫כתובת∫†מתנ‪¢‬ס†לבון¨†רסקו¨†איש†קשר∫†יולי†זוניס¨†∂‪∞μ∞≠∂μ≤¥±¥‬‬
‫נכי†מלחמה‬
‫איש†קשר∫†פיוטר†איטקיס¨†∂∞‪∞μ¥≠μ∑±μ¥‬‬
‫מוזיאון†השואה†≠†לזכור†ולא†לשכוח‬
‫כתובת∫†רח‪†ß‬עצמון¨†איש†קשר∫†מרים†רופל†∑‪∞μμ≠∏∏≤∑∂π‬‬
‫ארגון†נכי†צה‪¢‬ל†≠†תמיכה†בנכי†המלחמה¨†קידום†זכויות†הנצחת†הזכרון†פעילת†חברתית‬
‫ותרבותית‪Æ‬‬
‫כתובת∫†גולן†∞‪†¨±‬איש†קשר∫†טיבי†הופרט¨†‪∞μ≤≠∏μ±π¥∞±‬‬
‫גמלאים‬
‫גמלאי†עלית†≠†חיזוק†הקשר†עם†גמלאי†המפעל¨פעילות†חברתית†ותרבותית‪Æ‬‬
‫כתובת∫†מרכז†לבון¨†מרכז†רסקו†¨†איש†קשר∫†יוסי†דוד¨†≤‪∞μ≤≠≤∑π≤±±‬‬
‫גמלאי†משטרה†והשב‪¢‬ס†≠†שילוב†גמלאי†המשטרה†בקהילה‬
‫כתובת∫†רח‪†ß‬חרוד¨†איש†קשר∫†שלום†בר†טוב¨†‪∞μ≤≠∏≤≤∑μ≥π‬‬
‫גמלאי†תע‪¢‬ש†≠†שילובם†בקהילה‬
‫כתובת∫†עצמון†∂‪†¨±‬איש†קשר∫†יוסי†דוד¨†≤‪∞μ≤≠≤∑π≤±±‬‬
‫גמלאי†צה‪¢‬ל†≠†קשר†עם†אלמנות†צה‪¢‬ל¨ עזרה†כלכלית¨†ביקור†חולים‬
‫איש†קשר∫†מנחם†מעוז¨†‪∞μ¥≠∂∏∞∞πμ‬‬
‫גמלאי†מבטחים†≠†עזרה†כלכלית†וחברתית†לגמלאים‬
‫כתובת∫†אורנים†∏¨†איש†קשר∫†מרי†לנקרי¨†∑∑∂≤∑‪∞¥≠∂μ∑≤∂∑∑†¨∞μ¥≠¥μ‬‬
‫פורום†הזהב†של†מרחב†העמקים†≠†תרבות†וייעוץ†לגמלאים‬
‫כתובת∫†בית†ההסתדרות†רח†כרמל¨†איש†קשר∫†יוסי†דוד¨†≤‪∞μ≤≠≤∑π≤±±‬‬

Similar documents