סלקום טוטאל לעסקים

Comments

Transcription

סלקום טוטאל לעסקים
‫סלקום ישראל בע"מ‬
‫רח' הגביש ‪10‬‬
‫ת‪.‬ד‪ 4060 .‬נתניה ‪42140‬‬
‫ח‪.‬פ‪511930125 .‬‬
‫תוכנית סלקום טוטאל לעסק‬
‫)גרסה ‪ –01‬מאי ‪(2012‬‬
‫פרטי הלקוח ) למילוי ע"י נציג המכירות‬
‫(‪:‬‬
‫ש הלקוח _________________________________________ ת‪.‬ז‪/.‬ח‪.‬פ‪/.‬ח‪.‬צ‪________________________________.‬‬
‫רחוב ובית __________________________________ ישוב ומיקוד ____________________________)להל‪" :‬הלקוח"(‬
‫קו מס' ________________; קו מס' ________________; קו מס' _________________; קו מס' _________________;‬
‫תמצית התוכנית‬
‫ תשלו חודשי קבוע בס של ‪ 349‬המקנה את השירותי הבאי‪:‬‬
‫חבילת תקשורת סלולרית‪:‬‬
‫ החבילה תינת לעד ‪ 3‬קווי סלקו הרשומי על אותו ש לקוח‪ ,‬מצויי תחת אותה חשבונית והמשולמי באותו אמצעי‬
‫תשלו )להל‪" :‬מנויי הלקוח"(‪:‬‬
‫ דקות זמ אויר ללא הגבלה בחיוג ליעדי באר‪.‬‬
‫ הודעות ‪ SMS‬באר ללא הגבלה‪.‬‬
‫ דקות ללא הגבלה בחיוג באמצעות ‪ 013‬נטוויז' מקו הסלקו מהאר לחו"ל ליעדי נייחי וניידי נבחרי בחו"ל‬
‫המוגדרי בהסכ זה‪.‬‬
‫ הטבת החזר כספי בגי חבילת הגלישה לכל מנוי המשוי לתוכנית זו החזר כספי של עד ‪ 99‬ש"ח בהצטרפות לחבילת‬
‫גלישה בתשלו‪.‬‬
‫ הטבת שירות פקס למייל – זיכוי בגי עלות השירות למצטרפי לשירות‪.‬‬
‫חבילת תקשורת נייחת‪:‬‬
‫החבילה תינת‪ ,‬באמצעות ‪ 013‬נטוויז'‪ ,‬ללקוח בלבד )ולא לכל מנויי בנפרד(‪ ,‬וכוללת‪:‬‬
‫ קו טלפו נייח הכולל נתב אלחוטי מתקד ) להל‪" :‬נט בוקס"( ודקות ללא הגבלה בחיוג מקו הטלפו הנייח ליעדי‬
‫באר‪.‬‬
‫ שיחות לחו"ל דקות ללא הגבלה בחיוג באמצעות ‪ 013‬נטוויז' מקו הטלפו הנייח לחו"ל ליעדי נייחי וניידי נבחרי‬
‫בחו"ל המוגדרי בהסכ זה‪.‬‬
‫ שירות גישה לאינטרנט מהיר )במהירות בהתא ובכפו לספק התשתית(‪ .‬באחריות הלקוח להתקשר ישירות ע ספק‬
‫תשתית גישה לאינטרנט‪ ,‬לפי בחירתו‪.‬‬
‫לתשומת ליב‪:‬‬
‫ התוכנית הינה ללא התחייבות‪ :‬תוכל בכל עת להפסיק את השתייכות לתוכנית זו‪ .‬סלקו ו‪/‬או ‪ 013‬נטוויז' יהיו‬
‫רשאיות לשנות את מתכונת ההתקשרות לרבות את תעריפי התוכנית ו‪ /‬או ההטבות מעת לעת לפי שיקול דעת בהודעה‬
‫מראש‪.‬‬
‫ לתשומת ליב‪ ,‬במעבר לתוכנית זו‪ ,‬יבוטלו לאלתר כל ההחזרי ו‪/‬או ההטבות לה היית זכאי במסגרת הסכמי‬
‫ההתקשרות של ע סלקו )כדוגמת א לא רק החזרי זמ האויר )מיידי ו‪/‬או מירביי( בהתא להסכ המכשירי‬
‫ו‪/‬או נספח המכשירי אליו הנ משוי‪ ,‬הטבות עוברי לסלקו‪ ,‬הנחות שימושי וכו'( ‪ ,‬אלא א צוי מפורשות אחרת‬
‫בהסכ זה‪ .‬כמו כ‪ ,‬במידה ולאחר הצטרפות לתוכנית‪ ,‬תשדרג את מכשיר בהתא להסכ מכשירי הכולל החזרי‬
‫כלשה לרבות החזרי זמ אויר מיידי ו‪/‬או מירביי לא תהיה זכאי להחזרי אלו‪ ,‬חר האמור בהסכ המכשירי‪.‬‬
‫ בחתימה על הסכ זה הנ מאשר כי קבלת והסכמת לתנאי המופיעי ב"הסכ התנאי כלליי להתחברות לרשת‬
‫סלקו‪ ,‬בהסכ המנוי – "תנאי כלליי לקבלת שירותי תקשורת בינלאומיי ושירותי אינטרנט של ‪ 013‬נטוויז'" וכ‬
‫את הסכ המנוי – "תנאי כלליי לקבלת שירותי טלפוניה פני ארצית נייחת של ‪ 013‬נטוויז'" )להל‪":‬הסכמי‬
‫התנאי הכלליי"(‪.‬‬
‫ המחירי אינ כוללי מע"מ‪.‬‬
‫•‬
‫הפרטי והתנאי המלאי מצויי בגו התוכנית‪.‬‬
‫הצדדי מצהירי‪ ,‬מתני ומסכימי כדלקמ‪:‬‬
‫מס' סלקו ______________________ מס' ת‪.‬ז‪/‬ח‪.‬פ________________________ מק"ט‪A12432B :‬‬
‫עמוד ‪ 1‬מתו ‪9‬‬
‫‪12432041202‬‬
‫‪ .1‬הגדרות‬
‫‪" .1.1‬נספחי נלווי" – כל הנספחי הנוספי לתוכנית זו‬
‫ובכלל כ נספחי מכשירי ו‪/‬או מבצעי הכוללי‬
‫תנאי מיוחדי‪.‬‬
‫‪" .1.2‬תשלומי מיוחדי" – כל סוגי התשלומי המיוחדי‬
‫לרבות ולש הדוגמא בלבד תשלומי בגי שירותי‬
‫מידע ותוכ ו‪/‬או שירותי מסחר נייד ו‪/‬או שירותי‬
‫פרימיו ו‪/‬או השתתפות בתחרויות‪ ,‬הצבעות‪ ,‬משחקי‬
‫ופעילות אינטראקטיבית בכל אמצעי שהוא לרבות‬
‫באמצעות שירותי קוליי ו‪/‬או שירותי גלישה ו‪/‬או‬
‫קבלת ו‪/‬או משלוח הודעות ‪ SMS‬ו‪/‬או ‪.MMS‬‬
‫‪" .1.3‬מנויי" עד ‪ 3‬קווי סלקו המשויכי לתוכנית זו‬
‫הרשומי על אותו ש לקוח‪ ,‬מצויי תחת אותה‬
‫חשבונית והמשולמי באותו אמצעי תשלו‪.‬‬
‫‪ 013" .1.4‬נטוויז'" חברת ‪ 013‬נטוויז' בע"מ‪ ,‬ח‪.‬פ‪.‬‬
‫‪ ,512244302‬מרחוב הגביש ‪ 10‬נתניה‪ ,‬ו‪/‬או ועיד‬
‫פתרונות קונספסינג ש‪.‬מ ‪.550222582‬‬
‫‪ .1.5‬אישור תאגיד‪ :‬הלקוח מאשר כי הינו תאגיד ו‪/‬או בעל‬
‫תעודת עוסק מורשה‪ ,‬כי תוכנית זו לא נועדה לשימוש‬
‫שעיקרו אישי‪ ,‬ביתי או משפחתי‪ ,‬כי קווי הסלקו‬
‫המשויכי לתוכנית זו יהיו בשימוש העסקי של עובדיו‬
‫בלבד‪ ,‬וכי סלקו אפשרה הצטרפות לתוכנית זו על‬
‫בסיס הצהרות אלו‪ .‬א יחול שינוי בכ‪ ,‬תהא סלקו‬
‫רשאית להפסיק את התוכנית ולהעביר את הקו‪/‬י‬
‫לתוכנית אחרת‪.‬‬
‫‪ .2‬ביטול החזרי והטבות‪ :‬במעבר לתוכנית זו‪ ,‬יבוטלו‬
‫לאלתר כל ההחזרי ו‪/‬או ההטבות מכל סוג שהוא לה‬
‫היית זכאי במסגרת הסכמי ההתקשרות של‪ ,‬בסלקו‬
‫ו‪/‬או ב ‪ 013‬נטוויז' )כדוגמת א לא רק החזרי זמ האויר‬
‫)מיידי ו‪/‬או מירביי( בהתא להסכ המכשירי ו‪/‬או‬
‫נספח המכשירי אליו הנ משוי‪ ,‬הטבות עוברי‬
‫לסלקו‪ ,‬הנחות שימושי וכו'(‪ ,‬אלא א צוי מפורשות‬
‫אחרת בהסכ זה‪ .‬כמו כ‪ ,‬במידה ולאחר הצטרפות‬
‫לתוכנית‪ ,‬תשדרג את מכשיר בהתא להסכ מכשירי‬
‫הכולל החזרי )לרבות החזרי זמ אויר מיידי ו‪/‬או‬
‫מירביי( לא תהיה זכאי להחזרי אלו‪ ,‬חר האמור‬
‫בהסכ המכשירי‪.‬‬
‫‪" .3‬מועד תחילת התוכנית"‬
‫‪ .3.1‬מנוי חדש בסלקו – התכנית תחל במועד חיבור קו‬
‫הרט" הראשו לרשת סלקו‪ ,‬שירותי החבילה הנייחת‬
‫יחלו לאחר ביצוע החיבורי וההתקנות המתאימות‬
‫לרשת ‪ 013‬נטוויז'‪.‬‬
‫‪ .3.2‬מנוי קיי בסלקו – התוכנית תחל במחזור החיוב‬
‫הבא לאחר ההצטרפות לתוכנית זו‪ .‬במידה ובמועד‬
‫ההצטרפות לתוכנית הנ מנוי בשירותי ‪ 013‬נטוויז'‪,‬‬
‫החיובי בגי שירותי אלו ימשיכו כסדר בתקופה‬
‫שבי מועד ההצטרפות לתוכנית ועד לתחילת מחזור‬
‫חיוב הבא‪.‬‬
‫‪ .4‬תעריפי ותמורה‬
‫‪ .4.1‬תשלו חודשי קבוע של ‪ 349‬ש"ח ישול מדי מחזור‬
‫חיוב‪ ,‬והינו התשלו הכולל למנויי הלקוח המשויכי‬
‫לתוכנית זו )עד ‪ 3‬מנויי( בגי תוכנית זו‪.‬‬
‫‪ .4.2‬יודגש‪ ,‬כי סכו התשלו החודשי הקבוע ייגבה החל‬
‫ממועד תחילת התוכנית )כהגדרתו לעיל( ואינו משתנה‬
‫בהתא למספר מנויי הלקוח המשויכי לתוכנית זו‬
‫בכל מחזור חיוב ו‪/‬או אינו משתנה בהתא לכמות‬
‫השירותי אליה משויי הלקוח‪ ,‬ויעמוד על כנו ג‬
‫במקרה בו מספר מנויי הלקוח המשויכי לתוכנית זו‬
‫קט מ‪ ,3‬מכל סיבה שהיא ו‪/‬או במקרה בו הלקוח לא‬
‫חובר ו‪/‬או לא יקבל מכל סיבה שהיא את כל השירותי‬
‫הניתני במסגרת התוכנית‪.‬‬
‫‪ .4.3‬התשלו בגי מלוא השירותי שיסופקו על פי תוכנית‬
‫זו יעשה באמצעות החשבונית החודשית של הלקוח‬
‫בסלקו ישראל בע"מ )להל‪" :‬סלקו"( וזאת למעט‬
‫במקרי בה יתקשר הלקוח ישירות ע ‪ 013‬נטוויז'‬
‫לגבי אספקת שירותי שאינ כלולי בתוכנית )כמו‬
‫למשל שיחות לחו"ל באמצעות לווי(‪ ,‬לרבות שירותי‬
‫מוגדלי‪ ,‬שעבור יחויב באמצעות החשבונית‬
‫החודשית של ‪ 013‬נטוויז'‪.‬‬
‫‪ .5‬חבילת תקשורת סלולרית‪:‬‬
‫‪ .5.1‬מקנה לכל אחד מהמנויי המשויכי לתוכנית זו )עד ‪(3‬‬
‫את הזכות לדבר מקו הסלקו דקות זמ אויר באר‪,‬‬
‫ללא הגבלה במחזור חיוב ו‪/‬או את הזכות לשלוח‬
‫)מכרטיס ה ‪ (SIM‬מדי מחזור חיוב כמות הודעות‬
‫‪ SMS‬ללא הגבלה באר‪ .‬החבילה אינה כוללת הודעות‬
‫‪.MMS‬‬
‫‪ .5.2‬בהצטרפות לשירות פקס למייל‪ ,‬יהיה זכאי הלקוח‬
‫להחזר מלא כנגד החיוב בגי השירות‪ .‬השירות נית‬
‫בכפו לתנאי שירות פקס למייל‪ ,‬כפי שיהיו מעת לעת‪,‬‬
‫ובאמצעות ספק‪ ,‬צד שלישי‪ ,‬לפי שיקול דעתה הבלעדי‬
‫של סלקו‪.‬‬
‫‪" .6‬הטבת החזר כספי בגי חבילת גלישה )להל‪" :‬חבילת‬
‫הגלישה"("‬
‫‪ .6.1‬כל מנוי המשוי לתוכנית זו )עד ‪ (3‬יהיה זכאי להחזר‬
‫כספי של עד ‪ 99‬ש"ח בגי התשלו עבור חבילת‬
‫הגלישה אליה הנו משוי )להל‪" :‬הטבת החזר כספי‬
‫בגי חבילת הגלישה"( ואשר הוגדרה על ידי סלקו‬
‫כחבילת גלישה מזכה‪.‬‬
‫‪ .6.2‬ההחזר הכספי לא יעלה על המחיר ששול בפועל על‬
‫חבילת הגלישה‪.‬‬
‫‪ .6.3‬ההחזר הכספי לא יינת על גלישה חריגה ו‪/‬או על‬
‫התשלו הנוס בגי חבילות ההטבות המוזלות‬
‫בהתא לנספח השירות הרלוונטי‪.‬‬
‫‪ .6.4‬מנוי המחזיק במכשיר מדג ‪ BlackBerry‬ומשוי‬
‫לחבילת "שירות ‪ BlackBerry‬אישי"‪ ,‬יהיה זכאי‬
‫ליהנות מההחזר הכספי כנגד התשלו החודשי הקבוע‬
‫בגי חבילת שירות ‪ BlackBerry‬אישי בלבד )להל‪:‬‬
‫"הטבת ‪ .("BlackBerry‬המנוי יחויב ביתרת הסכו‬
‫העולה על ההחזר הכספי‪ ,‬בגי חבילת "שירות‬
‫‪ BlackBerry‬אישי" בהתא לנספח השירות הרלוונטי‪.‬‬
‫‪ .6.5‬הטבת החזר הכספי בגי חבילת הגלישה ניתנת למכשיר‬
‫הראשי בלבד של כל מנוי ואינה ניתנת להעברה ממחזור‬
‫חיוב אחד לאחר ו‪/‬או למנוי או לקו סלקו אחר‪.‬‬
‫‪ .6.6‬גובה ההחזר הכספי לא ישתנה ויישאר על כנו ג‬
‫במקרה בו תערי חבילת הגלישה אליה משוי הלקוח‬
‫ישתנה‪ .‬אי באמור לעיל כדי לגרוע מזכות סלקו‬
‫לשנותו‪.‬‬
‫‪ .7‬שירות תיקוני ואחריות מקיפה )מסלול התחייבות‬
‫לתיקו ללקוח עסקי( )להל‪" :‬השירות"(‬
‫החל ממועד ההצטרפות לתכנית זו יהיה מנוי המשוי‬
‫לתוכנית זו משירות תיקוני ואחריות מקיפה‬
‫)התחייבות לתיקו ללקוח עסקי( בהתא לתנאי כתב‬
‫שירות תיקוני ואחריות מקיפה‪ .‬השירות יינת רק‬
‫למכשירי שסלקו מספקת לה שירות תיקוני‬
‫ואחריות מקיפה‪ .‬המנוי לא יהיה זכאי לכל החזר‬
‫במידה וסלקו לא מספקת שירות תיקוני ואחריות‬
‫מס' סלקו ______________________ מס' ת‪.‬ז‪/‬ח‪.‬פ________________________ מק"ט‪A13379B :‬‬
‫‪13379071201‬‬
‫מקיפה למכשיר שברשותו ו‪/‬או א סלקו תפסיק לתת‬
‫את השירות לדג המכשיר שברשותו במהל תקופת‬
‫התוכנית‪ .‬השירות ו‪/‬או ההחזר הכספי לא יינת‬
‫למכשירי ייחודיי כדוגמת מכשירי אייפו ומכשירי‬
‫‪ HTC‬אתנה זאת א א סלקו תעניק לה בעתיד‬
‫שרות תיקוני ואחריות כאמור מכל סוג שהוא‪.‬‬
‫השירות נית למכשיר הראשי בלבד )מכשיר יחיד( ואינו‬
‫נית להעברה למנוי או לקו סלקו אחר‪ .‬למכשירי‬
‫שלא נרכשו בסלקו‪ ,‬יינת שירות רק לחלק מדגמי‬
‫וגירסאות המכשירי‪ .‬על מכשיר שלא נרכש בסלקו‬
‫להבדק במעבדות סלקו טר מת אישור הצטרפות‬
‫לשירות‪ .‬תשומת ליב‪ ,‬כי ע ביצוע שימוש ראשוני‬
‫בשירות )כדוגמת א לא רק‪ :‬מסירה של מוצר לבדיקה‬
‫ו‪/‬או תיקו( תחל תקופת התחייבות בגי השירות למש‬
‫תקופה מינימלית של ‪ 36‬מחזורי חיוב פחות מספר‬
‫מחזורי החיוב שחלפו החל ממועד הצטרפות למסלול‬
‫זה והכל כמפורט בכתב השירות‪.‬‬
‫‪ .8‬חבילת תקשורת נייחת באמצעות ‪ 013‬נטוויז' ‪:‬‬
‫‪ .8.1‬קו טלפו נייח פני ארצי‪ .‬לצור השירות יסופק‬
‫ללקוח נתב אלחוטי מתקד מסוג ‪ VTECH‬דג‬
‫‪ IAD303N‬או דומה לו )להל‪" :‬נט בוקס"(‪ .‬קו הטלפו‬
‫הנייח כולל שירות שיחה מזוהה‪ ,‬שיחה ממתינה ושירות‬
‫שיחת ועידה‪.‬‬
‫‪ .8.2‬דקות ללא הגבלה מקו הטלפו הנייח בחיוג ליעדי‬
‫באר ו‪/‬או דקות ללא הגבלה בחיוג באמצעות ‪013‬‬
‫נטוויז' לחו"ל ליעדי נייחי וניידי נבחרי בחו"ל‬
‫כמפורט בתכנית להל‪.‬‬
‫‪ .8.3‬שירותי גישה לאינטרנט מהיר‪ .‬בתשתית כבלי‬
‫במהירות מירבית ‪ ,Mb12/Kb1000‬או במהירות‬
‫מירבית ‪ Mb10/ Kb800‬בתשתית בזק‪.‬‬
‫‪ .8.4‬קצב הגלישה הינו קצב הגלישה המקסימאלי‪ .‬קצב‬
‫הגלישה כפו לקיבולת רוחב הפס העומדת לרשות ‪013‬‬
‫נטוויז' ולעומסי ברשת האינטרנט וכ תלוי באופני‬
‫השימוש בשירותי כפי שייעשו על ידי המשתמש‪,‬‬
‫בציוד הקצה של הלקוח ובמאפייני נוספי‪ ,‬ומשכ‬
‫איננו מובטח ע"י חברת ‪ 013‬נטוויז'‪ .‬מבלי לגרוע‬
‫מהאמור להל לגבי חובת השימוש ההוג והסביר‪ ,‬נהיה‬
‫רשאי לנתק במקרה של שימוש העולה על ‪ 100‬ג'יגה‬
‫בייט )‪ (GB‬לחודש בנפח תעבורת המידע שהועמד‬
‫לרשות )‪ ,(Download‬במקרה בו לא תת לנו הסבר‬
‫שיניח את דעתנו לגבי החריגה‪.‬‬
‫‪ .8.5‬לצור קבלת חבילת התקשורת באחריות הלקוח‬
‫להתקשר בנפרד ע ספק שירותי תשתית גישה‬
‫לאינטרנט בתשלו נוס‪ .‬קבלת השירותי כאמור‬
‫מותנית בסוג תשתית הגלישה ובהיתכנות אספקת‬
‫מהירות הגלישה ע"י ספק התשתית‪.‬‬
‫‪ .8.6‬לתשומת ליב –במועד ההצטרפות לתוכנית לא נית‬
‫לשדרג את המהירות המירבית הכלולה בתוכנית זו‪.‬‬
‫‪ .8.7‬יובהר כי אספקת השירותי ע"י ‪ 013‬נטוויז' תלויה‬
‫באספקת חשמל ממערכת החשמל בחצרי הלקוח‪.‬‬
‫בשעת הפסקת חשמל תופסק אספקת השירות‪ ,‬אלא‬
‫א כ הותקנה מערכת גיבוי מתאימה על ידי הלקוח‪.‬‬
‫‪ .9‬הנחיות וכללי בנוגע לביצוע שיחות לחו"ל באמצעות‬
‫‪ 013‬נטוויז' )מקו הסלקו ו‪/‬או מהקו הנייח(‬
‫‪ .9.1‬ביצוע שיחות לחו"ל‪ ,‬מוגבל למדינות לה ‪ 013‬נטוויז'‬
‫מספקת שירותי חיוג בינלאומי‪.‬‬
‫‪ .9.2‬החבילה תחול על ביצוע שירותי טלפוניה )‪ (Voice‬בחיוג‬
‫ישיר בלבד מישראל לחו"ל‪ .‬החבילה אינה כוללת‬
‫שירותי העברת נתוני )‪ ,(Data‬גלישה באינטרנט‪ ,‬חיוג‬
‫באמצעות המרכזייה הבינלאומית או בכרטיס חיוג או כל‬
‫סוג שירות אחר‪ ,‬לרבות שירות טלפו לוויני ו‪/‬או שיחות‬
‫ליעדי תוכ קולי בחו"ל )שירותי ער מוס‪/‬מסחר‬
‫טלפוני(‪.‬‬
‫‪ .9.3‬ביצוע השיחות לחו"ל במסגרת תוכנית זו אפשרי ל ‪55‬‬
‫מדינות‪ :‬ארה"ב‪ ,‬אוסטרליה‪ ,‬ארגנטינה‪ ,‬אוזבקיסט‪,‬‬
‫אז'רביז'‪ ,‬אלבניה‪ ,‬אסטוניה‪ ,‬אוסטריה‪ ,‬אוקראינה‪,‬‬
‫אירלנד‪ ,‬איטליה‪ ,‬איסלנד‪ ,‬בלרוס‪ ,‬בלגיה‪ ,‬בוסניה‬
‫והרצגובניה‪ ,‬בולגריה‪ ,‬בריטניה‪ ,‬גיאורגיה‪ ,‬גרמניה‪,‬‬
‫דנמרק‪ ,‬הולנד‪ ,‬הונגריה‪ ,‬יוו‪ ,‬ירד‪ ,‬טורקיה‪ ,‬לטביה‪,‬‬
‫ליטה‪ ,‬ליכטנשטיי‪ ,‬לוקסמבורג‪ ,‬מקדוניה‪ ,‬מונקו‪ ,‬מלטה‪,‬‬
‫מונטנגרו‪ ,‬מלדובה‪ ,‬מצרי‪ ,‬ניוזילנד‪ ,‬נורווגיה‪ ,‬סרביה‪,‬‬
‫סלובקיה‪ ,‬סלובניה‪ ,‬ספרד‪ ,‬ערב הסעודית‪ ,‬פולי‪ ,‬פינלנד‪,‬‬
‫פורטוגל‪ ,‬צרפת‪ ,‬צ'כיה‪ ,‬קרואטיה‪ ,‬קנדה‪ ,‬קפריסי‪,‬‬
‫קזחסט‪ ,‬רומניה‪ ,‬רוסיה‪ ,‬שוודיה‪ ,‬שוויי‪.‬‬
‫‪ .9.4‬בחיוג ליעד שאינו כלול בתכנית לעיל תחויב בהתא‬
‫לתעריפי ‪ 013‬נטוויז'‪ ,‬כפי שיעודכנו מעת לעת ובמידה‬
‫והנ מנוי של שירותי המב"ל של ‪ 013‬נטוויז'‪ ,‬על פי‬
‫תעריפו המנויי של ‪ 013‬נטוויז'‪ .‬התעריפוני מופיעי‬
‫‪ www.013netvision.net.il‬ו‪/‬או‬
‫בכתובת הבאה‪:‬‬
‫ניתני לבירור במוקד שירות הלקוחות בטלפו ‪ *3031‬או‬
‫‪.1800013013‬‬
‫‪ .9.5‬סלקו ו‪/‬או ‪ 013‬נטוויז' רשאיות לעדכ ו‪/‬או להוסי‬
‫ו‪/‬או לגרוע יעדי מרשימת היעדי המופיעה בתכנית זו‬
‫לעיל מעת לעת ובהודעה מראש‪ ,‬לפי שיקול דעת‪.‬‬
‫‪ .9.6‬במידה ומכשיר המנוי נחס לביצוע שיחות לחו"ל‪ ,‬מנוי‬
‫זה לא יוכל להנות מהטבה זו‪ .‬באפשרות המנוי להסיר‬
‫חסימה זו בפנייה ל*‪.123‬‬
‫‪ .10‬הנחיות כלליות בנוגע לתעריפי ולתמורה‬
‫‪ .10.1‬חבילת התקשורת הסלולרית‪ ,‬חבילת התקשרות‬
‫הנייחת וכ תעריפי החריגה כוללי חיובי בגי קישור‬
‫גומלי )אינטרקונקט( של מפעילי פני ארציי‬
‫ומפעילי סלולריי בישראל ואינ כוללי שיחות ו‪/‬או‬
‫הודעות ‪ SMS‬ליעדי בחו"ל ו‪/‬או למפעילי אחרי‬
‫)כולל ליעדי ברשות הפלסטינאית( ו‪/‬או ליעדי‬
‫המחויבי בתשלומי מיוחדי ו‪/‬או שיחות באמצעות‬
‫מפעילי בינלאומיי )למעט ‪ 013‬נטוויז'( אשר‬
‫יתומחרו בנפרד בהתא לתעריפי כל מפעיל ומפעיל‬
‫ו‪/‬או בהתא לתעריפי התשלומי המיוחדי‪ ,‬כפי‬
‫שיהיו מעת לעת ‪.‬‬
‫‪ .10.2‬שירותי שאינ כלולי בחבילת התקשורת‬
‫הסלולרית ו‪/‬או בחבילת התקשורת הנייחת כהגדרת‬
‫לעיל יחויבו בנפרד ויתווספו לתשלו החודשי הקבוע‪.‬‬
‫‪ .10.3‬ההצטרפות לתוכנית והשימוש בכל אחת מהחבילות‬
‫נועדו לשימוש הוג‪ ,‬סביר ובתו לב של המנוי המשויי‬
‫לתוכנית בלבד‪ .‬מובהר כי שימוש הוג לעניי הסכ זה‬
‫הינו‪ ,‬בי השאר‪ ,‬שימוש באמצעות חיוג ישירות ליעד‬
‫מהמכשיר בלבד )ללא חיבור למרכזיה‪ ,‬מגשר‪ ,‬מכונות‪,‬‬
‫מחשבי‪ ,‬רשימות תפוצה‪ ,‬אתרי אינטרנט וכו'(‪ .‬לא‬
‫נית לבצע שימוש בתוכנית זו לצרכי שאינ אישיי‬
‫)כמו למשל צרכי מסחריי ו‪/‬או פוליטיי ו‪/‬או‬
‫פרסומיי ובכלל כ למשל שירותי מרכזיה ו‪/‬או הפנית‬
‫שיחות ליעדי אחרי‪ ,‬טלמרקטינג‪ ,‬מסרי שיווקיי‪,‬‬
‫קידו מכירות‪ ,‬סקרי‪ ,‬הפצת מסרי‪ ,‬הצבעות‪,‬‬
‫מועדוני לקוחות וכו'(‪ .‬כמו כ לא נית לעשות שימוש‬
‫בתוכנית לצור מת שירות לאחר ובכלל כ לצרכי‬
‫הפצה ושימוש על ידי צדדי שלישיי מכל סוג שהוא‪.‬‬
‫מס' סלקו ______________________ מס' ת‪.‬ז‪/‬ח‪.‬פ________________________ מק"ט‪A13379B :‬‬
‫‪13379071201‬‬
‫‪ .10.4‬במקרה של חשש לשימוש לא הוג כאמור לעיל ו‪/‬או‬
‫שימוש שלא כדי בקו הטלפו המשוי לתוכנית זו ו‪/‬או‬
‫שימוש בלתי סביר ו‪/‬או שימוש מסחרי ו‪/‬או שימוש‬
‫שלא לצור אישי ו‪/‬או במקרה בו כמות השימוש של‬
‫הלקוח מפריעה לפעילות הרשת ו‪/‬או למשתמשי‬
‫אחרי ברשת‪ ,‬לא יהיה זכאי הלקוח להנות מחבילות‬
‫התקשורת הסלולרית והנייחת וההטבות בתוכנית זו‬
‫והלקוח יחוייב בתעריפי חריגה )כמפורט להל(‪ ,‬לרבות‬
‫בגי שיחות שבוצעו ו‪/‬או הודעות שנשלחו קוד למועד‬
‫גילוי השימוש כאמור ‪.‬‬
‫‪" .10.5‬תעריפי חריגה" במקרה של שימוש לא הוג‬
‫כאמור לעיל תחויב בתעריפי הבאי‪:‬‬
‫א‪ .‬דקת זמ אויר באר ‪ 79‬אג'‪.‬‬
‫ב‪ .‬תערי משלוח הודעת ‪ SMS‬באר ‪ 79‬אג'‪.‬‬
‫ג‪ .‬דקת שיחה מקו הטלפו הנייח – ‪ 15‬אג'‪.‬‬
‫ד‪ .‬תערי דקת זמ אויר ליעד בחו"ל באמצעות ‪013‬‬
‫נטויז' בהתא לתעריפי ‪ 013‬נטוויז'‪ ,‬כפי שיעודכנו‬
‫הבאה‪:‬‬
‫בכתובת‬
‫המופיעי‬
‫לעת‪,‬‬
‫מעת‬
‫‪ www.013netvision.net.il‬ו‪/‬או הניתני לבירור ב‬
‫במוקד שירות הלקוחות בטלפו ‪ *3031‬או ‪1800013‬‬
‫‪.013‬‬
‫‪ .10.6‬החבילות בהסכ זה אינ ניתנות להעברה ממחזור‬
‫חיוב אחד לאחר ו‪/‬או למנוי או לקו אחר‪ .‬הלקוח לא‬
‫יהיה זכאי להחזר כלשהוא )כספי או אחר( בגי אי‬
‫השתייכות ו‪/‬או אי ניצול החבילות‪ ,‬במלוא או בחלק‪,‬‬
‫מכל סיבה שהיא‪.‬‬
‫‪ .10.7‬במידה ומחזור החיוב של הלקוח בתוכנית אינו מלא‪,‬‬
‫ישול חלק יחסי של התשלומי הקבועי בתוכנית‪ ,‬על‬
‫פי מספר הימי בה הלקוח היה מחובר עד למחזור‬
‫החיוב המלא‪.‬‬
‫‪ .10.8‬התשלו החודשי הקבוע לא ייספר בחישוב מדרגת‬
‫בסיס ככל שהנ זכאי להחזר זמ אויר מכל סוג שהוא‪.‬‬
‫‪ .10.9‬הסכומי בהסכ זה אינ כוללי מע"מ‪ .‬מע"מ‬
‫יתווס בכפו להוראות כל די‪.‬‬
‫‪ .10.10‬קבלת שירותי נוספי מאת ‪ 013‬נטוויז'‪ ,‬שאינ‬
‫כלולי במסגרת תוכנית זו‪ ,‬יבוצעו במסגרת התקשרות‬
‫נפרדת ישירות מול ‪ 013‬נטוויז' ובתשלו נוס‪.‬‬
‫‪ .10.11‬במידה ובמועד הצטרפות לתוכנית זו הנ מנוי של‬
‫שירותי המב"ל ו‪/‬או שירותי האינטרנט ו‪/‬או בעל קו‬
‫נייח של ‪ 013‬נטוויז' – יופסקו כל החיובי הקודמי‬
‫של ותחויב על פי התעריפי המופיעי בתוכנית זו‬
‫החל ממועד תחילת התוכנית )כהגדרתה לעיל( במקרה‬
‫בו שירותי ‪ 013‬נטוויז' אינ רשומי על שמו של‬
‫הלקוח )אלא על ש ב משפחה אחר מאותו בית אב(‬
‫באחריות הלקוח לקבל את הסכמתו של ב משפחה‬
‫הרשו כלקוח ב‪ 013‬נטוויז' לביטול השירותי‬
‫והתוכניות אליה הנו משוי‪ .‬במקרה כאמור שירותי‬
‫‪ 013‬נטוויז' ימשיכו להיות רשומי על ש ב‬
‫המשפחה כאמור‪ .‬לתשומת לב ללא קבלת אישור‬
‫מב המשפחה על שמו רשומי השירותי כאמור –‬
‫לא יופסקו החיובי הקודמי וה יתווספו לתשלו‬
‫החודשי הקבוע על פי תוכנית זו‪ .‬הפסקת החיוב תבוצע‬
‫רק לתקופה שממועד מסירת האישור כאמור ואיל‪.‬‬
‫‪ .11‬הפסקת התוכנית ושינוי התנאי‬
‫‪ .11.1‬התוכנית היא לתקופה בלתי קצובה‪ .‬הלקוח יהא‬
‫רשאי להודיע לסלקו בכל עת על הפסקת התוכנית‪.‬‬
‫‪ .11.2‬סלקו ו‪/‬או ‪ 013‬נטוויז' רשאיות להפסיק ו‪/‬או‬
‫לשנות‪ ,‬מעת לעת ובהודעה מראש‪ ,‬את מתכונת‬
‫ההתקשרות )לרבות התוכנית‪ ,‬תנאיה‪ ,‬התעריפו‬
‫והנספחי הנלווי(‪ ,‬במלואה או בחלקה‪ ,‬לפי שיקול‬
‫דעת ]ובכלל כ לשנות ו‪/‬או לבטל את החבילות או‬
‫חלקו ו‪/‬או את ההטבות ו‪/‬או לקבוע תעריפי שימושי‬
‫)ג במקרה בו השימוש במועד ההצטרפות לתוכנית‬
‫הוא ללא תשלו( ו‪/‬או להעלות את תעריפי כל‬
‫השירותי לרבות אלו שאינ נקובי בתוכנית זו‬
‫בכפו לתנאי רישיונ‪ .‬שינוי ו‪/‬או הפסקה זו יכולי‬
‫להעשות לכלל הלקוחות ו‪/‬או חלק ו‪/‬או במקרי‬
‫שתקבע סלקו ו‪/‬או ‪ 013‬נטוויז' מעת לעת‪.‬‬
‫‪ .11.3‬בכל מקרה בו יופסק אחד או יותר מ השירותי‬
‫הניתני ע"י ‪ 013‬נטוויז' )קו טלפו נייח ו‪/‬או שירות‬
‫גישה לאינטרנט( מכל סיבה שהיא ו‪/‬או תועבר‬
‫הבעלות בקווי‪/‬בשירותי אלו – כל שירותי הרט"‬
‫הניתני במסגרת התוכנית )לרבות התעריפי‪,‬‬
‫ההטבות‪ ,‬החבילות וההנחיות הנוגעות לשירותי אלו(‬
‫ימשיכו להינת כסדר‪ ,‬כנגד התשלו החודשי הקבוע‪.‬‬
‫כל עוד הלקוח לא יבקש לנתק את כל קווי הסלקו‬
‫ו‪/‬או לנייד‪ ,‬קווי אלו ימשיכו להיות משויכי‬
‫לתוכנית והלקוח יחויב על פי התעריפי והתנאי‬
‫בתוכנית זו‪ .‬כמו כ במקרה האמור על הלקוח להשיב‬
‫ל‪ 013‬נטוויז' את הנט בוקס שנמסר לו בעת התקנת קו‬
‫הטלפוניה במצב תקי וראוי לשימוש‪ .‬במידה ולא יושב‬
‫הנט בוקס כאמור יחויב הלקוח בעלות הציוד של ‪400‬‬
‫ש"ח‪.‬‬
‫‪ .11.4‬בכל מקרה בו יופסק השירות לקו הסלקו מכל‬
‫סיבה שהיא ו‪/‬או הלקוח ישוי לתוכנית אחרת ו‪/‬או‬
‫תועבר הבעלות בקו הסלקו‪:‬‬
‫א‪ .‬יחויב הלקוח בתשלו יתרת התשלומי הבלתי‬
‫מסולקת אשר תמשי כסדרה‪ ,‬בגי כל הציוד לרבות‬
‫המכשירי והדיבוריות א נרכשו‪ .‬סלקו תהיה‬
‫רשאית להעמיד את התשלומי לפרעו מידי בכל‬
‫מקרה בו תפסיק סלקו את ההתקשרות בשל הפרת‬
‫הלקוח את תנאי התקשרות‪ ,‬לרבות בגי אי תשלו‪.‬‬
‫ב‪ .‬לא יבוטלו שירותי התקשורת הנייחת א תוכנית זו‬
‫תבוטל‪ ,‬יופסקו כל התנאי‪ ,‬החבילות וההטבות‬
‫הניתנות על שירותי אלו במסגרת תוכנית זו והלקוח‬
‫יחויב בגי שירותי אלו כדלקמ‪ :‬שיחות ליעד בחו"ל‬
‫באמצעות ‪ 013‬נטויז' – לפי מחירו המנויי של ‪013‬‬
‫נטוויז'‪ ,‬כפי שיעודכ מעת לעת‪ ,‬המופיע בכתובת‬
‫הבאה‪ www.013netvision.net.il :‬ו‪/‬או הניתני‬
‫לבירור ב במוקד שירות הלקוחות בטלפו ‪ *3031‬או‬
‫‪.1800013013‬‬
‫א‪ .‬שירותי קו הטלפו הנייח– הלקוח ימשי‬
‫להיות משוי לחבילת דקות ללא הגבלה בחיוג‬
‫מקו הטלפו ליעדי באר‪ ,‬בכפו למגבלות‬
‫בתוכנית זו )לרבות‪ :‬אילו יעדי כלולי‬
‫בחבילה‪ ,‬שימוש לא הוג וכו'( וזאת בתשלו‬
‫חודשי קבוע של ‪ 69‬ש"ח‪.‬‬
‫ב‪ .‬שירותי האינטרנט– הלקוח ימשי להיות‬
‫משוי לאותה חבילת מהירות )בהתא ובכפו‬
‫לספק התשתית כאמור(‪ ,‬בכפו למגבלות‬
‫בתוכנית זו‪ ,‬וזאת בתשלו חודשי קבוע של‬
‫‪ 44.90‬ש"ח‪.‬‬
‫‪ .12‬שונות‬
‫‪ .12.1‬שיתו במידע‪ :‬מובהר בזאת כי השירותי שיינתנו‬
‫ללקוח במסגרת תוכנית זו מסופקי על ידי מספר‬
‫חברות נפרדות‪ ,‬ובי היתר על ידי חברת ‪ 013‬נטוויז'‬
‫מס' סלקו ______________________ מס' ת‪.‬ז‪/‬ח‪.‬פ________________________ מק"ט‪A13379B :‬‬
‫‪13379071201‬‬
‫בע"מ ו‪/‬או ועיד פתרונות קונפרנסינג ש‪.‬מ‪ .‬הלקוח‬
‫מסכי כי ע הצטרפותו לתוכנית הוא הופ להיות‬
‫לקוח לכל דבר ועניי של כל אחת מהחברות המספקות‬
‫את השירותי הניתני במסגרת תוכנית זו ויחולו עליו‬
‫כל התנאי הרלבנטיי‪ ,‬לרבות הסכמי המנוי הנ"ל‪,‬‬
‫לקבלת השירותי של כל אחת מחברות אלו ובכלל כ‬
‫סעיפי השימוש במידע‪ .‬בהצטרפות לתוכנית זו נות‬
‫הלקוח את הסכמתו להעברה של המידע שנצבר‬
‫וייצבר לגביו‪ ,‬תו כדי הרישו והשימוש בכלל‬
‫השירותי אות מספקות החברות הנ"ל‪ ,‬וזאת‬
‫בי כל אחד מתאגידי סלקו – ‪ 013‬נטויז' וזאת‪,‬‬
‫בי השאר‪ ,‬לצור טיוב והוספה למידע הקיי כבר‬
‫במאגר המידע הרלוונטי‪ ,‬לצור התאמת מוצרי‬
‫ושירותי ולצור פניות למת הצעות ומבצעי‬
‫המותאמי ללקוח במגוו הערוצי‪ .‬המידע‬
‫המטוייב יישמר במאגרי המידע הממוחשבי של‬
‫כל אחד מתאגידי סלקו – ‪ 013‬נטויז'‪ ,‬העושי‬
‫שימוש במגוו טכנולוגיות אבטחה כדי להג על‬
‫המידע האישי מפני שימוש לא מורשה‪.‬‬
‫‪ .12.2‬במקרה של הפסקת התוכנית‪ ,‬יהיה הלקוח‬
‫רשאי לבקש כי נחדול מהעברת המידע‪ ,‬ובמקרה‬
‫כזה‪ ,‬נפסיק להעביר מידע בי הקבוצות‪ ,‬למעט‬
‫במקרה בו העברת המידע נדרשת לצורכי תפעול‬
‫השירותי ו‪/‬או מתחייבת על פי חוק ו‪/‬או נועדה‬
‫לטובתו של הלקוח‪.‬‬
‫‪ .12.3‬הלקוח מסכי ומודע לכ כי ייתכנו הפרעות‪ ,‬ו‪/‬או‬
‫הפסקות ו‪/‬או תקלות במת השירותי וכי סלקו ו‪/‬או‬
‫‪ 013‬נטוויז' אינ מתחייבת בשו דר ובשו צורה‬
‫לספק שירותי אלו )לרבות גישה לאינטרנט ולמידע(‬
‫ללא הפרעות ובאופ רצי ומתמש‪.‬‬
‫‪ .12.4‬סלקו תהיה רשאית להודיע על שינוי המפעילי‬
‫הנותני את שירותי חבילת התקשורת הנייחת‪ .‬שינוי‬
‫זה ייעשה בהודעה מראש ללקוח‪ .‬לאחר ביצוע השינוי‬
‫יחוייב הלקוח בגי שימושי בחבילת התקשורת‬
‫הנייחת‪.‬‬
‫‪ .12.5‬אי כפל מבצעי – מנוי ו‪/‬או לקוח אשר מצטר‬
‫לתוכנית זו לא יהיה זכאי להטבות ו‪/‬או הנחות ו‪/‬או‬
‫מבצעי אחרי של סלקו ו‪/‬או ‪ 013‬נטוויז' אלא א‬
‫צוי מפורשות אחרת‪.‬‬
‫‪ .12.6‬לצרכי הסכ זה כתובת הלקוח הינה כמפורט‬
‫בכותרת להסכ זה וכתובת סלקו הינה רחוב הגביש‬
‫‪ ,10‬ת‪.‬ד‪ 4060 .‬נתניה ‪ ,42140‬לידי פניות הציבור‪.‬‬
‫‪ .12.7‬לתמיכה טכנית בכל הנוגע לשירותי ‪ 013‬נטויז' הנה‬
‫מוזמ לפנות לשירות הלקוחות של נטויז' בטלפו‬
‫‪ 1800013013‬או ‪ *3031‬ו‪/‬או לכתובת המייל שלהל‪.‬‬
‫‪ .12.8‬הסכמי התנאי הכללי עומדי לרשות באתר‬
‫סלקו ובאתר ‪ 013‬נטויז' בכתובות הבאות‪:‬‬
‫‪www.cellcom.co.il ,www.013netvision.net.il‬‬
‫הנני מאשר את הסכמתי לתנאי התוכנית‬
‫___________________________‬
‫ש וחתימת נציג המכירות‬
‫_______________ _______________________‬
‫חתימת הלקוח‬
‫תארי‬
‫)חותמת רק במקרה של תאגיד(‬
‫מס' סלקו ______________________ מס' ת‪.‬ז‪/‬ח‪.‬פ________________________ מק"ט‪A13379B :‬‬
‫‪13379071201‬‬
‫סלקום ישראל בע"מ‬
‫נספח שירותים ללקוחות סוהו לתוכנית סלקום טוטאל לעסק‬
‫)גרסה ‪ - 01‬יולי ‪(2012‬‬
‫נספח זה הינו בנוס ובכפו להוראות תוכנית השיווק אליה הצטר הלקוח‪ ,‬לרבות כל נספחיה )להל‪":‬התוכנית"(‪.‬‬
‫נספח זה חסר תוק ללא חתימת הלקוח על התוכנית‪.‬‬
‫פרטי הלקוח )למילוי ע"י נציג המכירות(‪:‬‬
‫ש הלקוח _________________________________________ ת‪.‬ז‪/.‬ח‪.‬פ‪/.‬ח‪.‬צ‪________________________________.‬‬
‫רחוב ובית ________________________________ ישוב ומיקוד ______________________________)להל‪" :‬הלקוח"(‬
‫לתשומת ליב האמור בנספח שירות זה גובר על כל נספח שירותי אחר שצור לתוכנית ו‪/‬או על כל נספח אחר הנוגע לחבילת‬
‫הגלישה‪.‬‬
‫חבילת הגלישה‬
‫‪.1‬‬
‫‪ .1.1‬במסגרת הצטרפות לנספח שירותי במסגרת תוכנית זו‪ ,‬הנ משוי באופ אוטומטי לחבילת גלישה במהירות משתנה לפי נפח‬
‫הגלישה‪ ,‬בתשלו חודשי קבוע נוס בס של ‪ 99‬ש"ח‪ ,‬במסגרתה תהנה מגלישה משולבת ‪ WAP‬ו‪") DATA‬חבילת הגלישה"(‪,‬‬
‫כמפורט בנספח זה להל‪.‬‬
‫‪ .1.2‬לתשומת ליב‪ ,‬כי הנ רשאי לסיי את השתייכות לחבילת הגלישה בכל עת בהודעה לסלקו‪ ,‬ולבחור אחת מבי חבילות‬
‫הגלישה המוצעות בסלקו‪ ,‬ועלפי התעריפי כפי שיהיו בסלקו מעת לעת‪ .‬סלקו אינה מתחייבת כי חבילות הגלישה ו‪/‬או‬
‫תעריפיה כאמור ישווקו בכל עת‪ .‬החלפת חבילת הגלישה תעשה בכפו לכ כי חבילת גלישה זו עדיי תוצע במסגרת תכנית זו‬
‫ובתערי בו תהא במועד ההחלפה‪.‬‬
‫‪ .1.3‬חבילת הגלישה הינה לשימוש בקו הראשי ובישראל בלבד‪ .‬גלישה בקו המשני ו‪/‬או בחו"ל תתומחר בנפרד בהתא לתעריפי כפי‬
‫שיהיו בסלקו מעת לעת‪.‬‬
‫‪ .1.4‬חבילת הגלישה ו‪/‬או תעריפי הגלישה אינ כוללי תשלומי למפעילי אחרי ו‪/‬או תשלומי מיוחדי‪ ,‬לרבות ולש הדוגמא‬
‫בלבד‪ ,‬חיובי בגי שירותי שוני ו‪/‬או השתתפות בתחרויות‪ ,‬משחקי ופעילות אינטראקטיבית בגינ תחוייב בנוס או בנפרד‪.‬‬
‫‪ .1.5‬במידה ומחזור החיוב הראשו של אינו מלא‪ ,‬תשל חלק יחסי מהתשלו הנוס בגי חבילת הגלישה על פי מספר הימי בה‬
‫היית מחובר עד למחזור החיוב המלא הראשו‪ .‬כמו כ‪ ,‬תהנה מחבילת הגלישה באופ יחסי על פי מספר הימי בה היית מחובר‬
‫עד למחזור החיוב המלא הראשו‪.‬‬
‫‪ .1.6‬אינ זכאי לדחות את הזכות לצרו את חבילת הגלישה אליה הנ משוי ממחזור חיוב אחד לאחר ו‪/‬או לקו סלקו אחר‪ ,‬ג א‬
‫הינו בבעלות‪ .‬לא תהיה זכאי לכל זיכוי שהוא )כספי או אחר( בגי יתרת הטבה ו‪/‬או חבילה שלא תצרו בפועל‪ ,‬מכל סיבה‬
‫שהיא‪ .‬לא נית ליהנות ממספר חבילות גלישה במקביל‪ ,‬אלא א נרש אחרת‪.‬‬
‫‪ .1.7‬לתשומת ליב האמור בנספח שירות זה גובר על כל נספח שירותי אחר שצור לתוכנית ו‪/‬או על כל נספח אחר הנוגע לחבילות‬
‫הגלישה‪ ,‬וזאת למעט במקרה בו הנ מחזיק מכשיר מדג ‪/ BlackBerry‬או מכשיר דור ‪ 2/2.5‬ו‪/‬או מכשיר כשר‪ ,‬שאז יחולו‬
‫התנאי המפורטי בנספח השירות הרלוונטי לכל אחד מסוגי המכשירי האלו‪.‬‬
‫‪ .1.8‬סלקו רשאית לשנות או לבטל את חבילת הגלישה לפי שיקול דעתה ובהודעה מראש‪.‬‬
‫קצב העברת נתוני‬
‫‪.2‬‬
‫‪ 2.1‬בגלישה בנפח של עד ‪ 3GB‬במחזור חיוב‪ ,‬קצב העברת הנתוני הינו כמפורט להל‪:‬‬
‫‪ 2.1.1‬קצב הורדת נתוני )‪ (Downlink‬הינו עד ‪ ,Mbps 10‬במכשיר התומ בטכנולוגיית ‪ HSPA+‬באיזורי הכיסוי של רשת‬
‫ה ‪ . HSPA+‬במכשיר שאינו תומ בטכנולוגיות ‪ HSPA+‬ובאזורי הכיסוי קצב הורדת נתוני הינו עד ‪.Mbps 2.8‬‬
‫‪ 2.1.2‬קצב שליחת נתוני )‪ (Uplink‬הינו עד ‪ ,Mbps 2‬במכשיר התומ בטכנולוגיית ‪ HSPA+‬באיזורי הכיסוי של רשת ה‬
‫‪ .HSPA+‬במכשיר שאינו תומ בטכנולוגיות ‪ HSPA+‬ובאזורי הכיסוי קצב שליחת נתוני הינו עד ‪.Mbps 1.2‬‬
‫‪ 2.2‬בגלישה בנפח של ‪ 3GB‬ומעלה במחזור חיוב‪ ,‬קצב העברת הנתוני )הורדה ושליחת הנתוני( הינו עד ‪.Kbps 256‬‬
‫‪ 2.3‬קצב העברת הנתוני אינו מובטח‪ ,‬אינו קבוע והוא מותנה בגורמי שוני‪ ,‬לרבות סוג המכשיר‪/‬מוד‪ ,‬זמינות וכיסוי הרשת‬
‫הסלולרית והעומסי על הרשת הסלולרית‪.‬‬
‫‪ 2.4‬סלקו שומרת לעצמה את הזכות להאט באופ יזו את קצב העברת הנתוני בכל מקרה בו האטה זו נדרשת לצור ויסות‬
‫עומסי ו‪/‬או לצור אי פגיעה במשתמשי אחרי‪ .‬מבלי לגרוע מהאמור לעיל תהיה סלקו רשאית להאט את קצב העברת‬
‫הנתוני לפי שיקול דעתה בכל שירותי ‪ P2P‬בה עושה שימוש הלקוח ו‪/‬או במקרה של שימוש בתוכנות שיתו קבצי ו‪/‬או‬
‫בתוכנות בה מועברי קבצי ו‪/‬או תכני בי משתמשי שוני‪ .‬כמו כ תהא סלקו רשאית להאט את קצב העברת הנתוני‬
‫מס' סלקו ______________________ מס' ת‪.‬ז‪/‬ח‪.‬פ________________________ מק"ט‪A13379B :‬‬
‫‪13379071201‬‬
‫במקרה בו לקוח עושה שימוש העולה על פי שלושה מהכמות הממוצעת של לקוח ברשת סלקו ו‪/‬או במקרה בו כמות השימוש‬
‫של הלקוח מפריעה לפעילות הרשת ו‪/‬או למשתמשי אחרי ברשת‪.‬‬
‫‪ 2.5‬מובהר כי בגלישה בנפח של ‪ 1GB‬ומעלה‪ ,‬וכ במידה וסלקו האטה את קצב העברת הנתוני‪ ,‬מכל סיבה שהיא כאמור‪ ,‬לא יוכל‬
‫הלקוח לבצע שימוש ו‪/‬או תתכ פגיעה בשירותי אשר במסגרת מבוצע שימוש בגלישה‪ ,‬כדוגמת א לא רק שירות "סלקו‬
‫קופי" ו‪/‬או "שירות סלקו נוויגיטור"‪ .‬הלקוח לא יהיה זכאי לכל זיכוי ו‪/‬או החזר במידה ולא יוכל ליהנות משירותי הצורכי‬
‫גלישה כאמור ו‪/‬או במידה ויוכל לבצע שימוש מוגבל בשירותי אלה‪.‬‬
‫‪ 2.6‬הלקוח מתחייב כי לא יעשה בשירותי הניתני לו )או בחלק מה( כל שימוש שאינו חוקי ו‪/‬או המהווה הפרת כל די‪ ,‬ובכלל זה‬
‫ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל‪ ,‬ימנע הלקוח מכל שימוש המהווה‪ :‬הפרה של דיני לשו הרע ודיני הגנת הפרטיות ו‪/‬או הפרת‬
‫זכות צד שלישי כלשהו לרבות זכויות יוצרי‪ ,‬פטנטי‪ ,‬סימני מסחר‪ ,‬זכויות אחרות של קניי רוחני וסודות מסחריי ו‪/‬או הפרעה‬
‫לשימוש תקי ברשת ע"י צדדי שלישיי‪.‬‬
‫דגשי לשימוש במכשיר ‪ iPhone‬בלבד –‬
‫‪.3‬‬
‫‪ .3.1‬פתיחה ראשונית כתנאי ראשוני להפעלת מכשיר ה ‪ iPhone‬ושימוש בו הנ נדרש לבצע פעולת פתיחה ראשונית למכשיר על‬
‫ידי חיבורו למחשב )‪.(UNBREAK‬‬
‫‪ .3.2‬שירותי תוכ– קיימי שירותי תוכ אשר אינ מסופקי למכשיר ‪ .iPhone‬ו‪/‬או שירותי תוכ אשר אופ השימוש בה ישונה ע‬
‫המעבר ל ‪ . iPhone‬מבלי לגרוע מהאמור לעיל‪ ,‬חלק משירותי התוכ ינותקו‪ .‬לא תהא זכאי להחזר כלשהו בגי אי ניצול מלא‬
‫ו‪/‬או חלקי שלה‪ .‬לקוח אשר מנוי לשירות סלקו קופי )למעט מסלול סי בלבד( ימשי להיות מחוייב בגי שירות סלקו קופי‪,‬‬
‫אול לא נית יהיה לבצע גבויי נוספי באמצעות המכשיר‪ .‬לברור התאמת שירותי התוכ הינ מוזמ להתקשר לספקי התוכ‬
‫ו‪/‬או ל – *‪ 123‬בשירותי תוכ של סלקו‪ .‬לתשומת ליב‪ ,‬רכישת מרבית שירותי התוכ השוני תתאפשר ללקוחות בעלי מכשיר‬
‫‪ iPhone‬רק על ידי ה ‪ ITUNES‬ובהתא לתנאי השימוש והשירות ב ‪.ITUNES‬‬
‫‪ .3.3‬הטבת ‪ 10‬קטעי וידאו לרוכשי ‪ iPhone‬במסגרת רכישת מכשיר ה ‪ iPhone‬תנת ללקוח למש חודשיי חבילה המאפשרת‬
‫צפייה באמצעות מכשיר ה‪ iPhone‬בעד ‪ 10‬קבצי וידאו באתר סלקו בהתא לתנאי השירות‪ .‬הטבה זו ניתנת ללא עלות )למעט‬
‫עלות גלישה(‪ .‬בתו החודשיי תסתיי ההטבה ותופסק החבילה‪ .‬במידה והלקוח בחר להצטר להטבת חבילת וידאו לצפיה‬
‫בהתא למפורט בטבלה שלהל‪ ,‬לא יהיה זכאי הלקוח לכל זיכוי בגי אי ניצול הטבת ‪ 10‬קטעי וידאו לרוכשי ‪.iPhone‬‬
‫‪ .3.4‬הטבת חבילת מוסיקה במסגרת רכישת מכשיר ה ‪ iPhone‬תנת ללקוח הזכאות להצטר לחבילה המאפשרת הורדה של עד ‪10‬‬
‫קבצי מוסיקה באמצעות המחשב האישי באתר סלקו ללא תשלו נוס‪ .‬החבילה תינת למש חודשיי מיו ההצטרפות‬
‫להטבה בהתא לתנאי השירות‪ .‬בתו החודשיי תסתיי ההטבה ותופסק החבילה‪ .‬סלקו רשאית לשנות ו‪/‬או לבטל את‬
‫ההטבה ו‪/‬או את האפשרות להצטר להטבה מעת לעת בהודעה מראש‪.‬‬
‫‪ .3.5‬אחריות מקיפה ושירות תיקוני סלקו אינה מספקת שירותי אחריות מקיפה ושירות תיקוני מכל סוג שהוא )להל‪:‬‬
‫"שירותי אחריות"( למכשיר ה ‪ .iPhone‬שירותי תיקו יבוצעו בהתא למדיניות סלקו ומחירונה כפי שיהיו מעת לעת‪ .‬מבלי‬
‫לפגוע באמור לעיל‪ ,‬לא תהיה זכאי ליהנות משירותי אחריות ו‪/‬או שירותי תיקו מכל סוג שהוא למכשיר ה – ‪ iPhone‬זאת ג‬
‫א הינ משוי לתוכנית ו‪/‬או שירות המקנה אפשרות להצטר לשירותי אחריות ו‪/‬או מקנה שירותי אחריות מוזלי ו‪ /‬או ללא‬
‫תשלו ו‪/‬או החזר‪ .‬אי זכאות זו תחול ג א בעתיד יושקו שירותי אחריות מכל סוג שהוא למכשיר ה ‪ . iPhone‬כמו כ‪ ,‬א‬
‫הינ משוי לשירותי אחריות במסגרת תחוייב בתשלו דמי יציאה ו‪/‬או החזר שווי הטבה ביציאה מהשירות ו‪/‬או מרשת‬
‫סלקו‪ ,‬הרי שבהצטרפות לתוכנית זו תחוייב בעלות דמי היציאה ו‪/‬או החזר שווי הטבה כאמור לעיל‪.‬‬
‫‪ .3.6‬רשיו שימוש מכשיר ה ‪iPhone‬כולל תוכנות שונות כדוגמות‪ ,‬תוכנת ‪ Apple‬ל ‪ GOOGLE MAPS ,iPhone‬ו –‬
‫‪YOUTUBE‬תנאי לרכישת המכשיר ושימוש בתוכנות אלו הינו הסכמת לתנאי רשיו השימוש של התוכנות‪ .‬בחתימת על‬
‫מסמ זה הנ מסכי לתנאי השימוש והרישיו לתוכנות הניתני ע רכישת המכשיר ו‪/‬או אשר מפורסמי באתר האינטנט‬
‫בקישור ‪http://images.apple.com/legal/sla/docs/iphone4.pdf‬‬
‫עדכו תעריפי ושינוי ההתקשרות‬
‫‪.4‬‬
‫‪ .4.1‬סלקו רשאית להפסיק ו‪/‬או לשנות‪ ,‬מעת לעת ובהודעה מראש‪ ,‬את מתכונת ההתקשרות )לרבות את חבילת הגלישה ו‪/‬או‬
‫תעריפי הגלישה ו‪/‬או חבילת ההטבות המוזלת ו‪/‬או התוכנית‪ ,‬הטבות‪ ,‬התעריפו והנספחי הנלווי(‪ ,‬במלואה או בחלקה‪ ,‬לפי‬
‫שיקול דעתה ובכלל כ לשנות ו‪/‬או להעלות את תעריפי כל השירותי לרבות אלו שאינ נקובי בנספח שירות זה בכפו לתנאי‬
‫רישיונה‪.‬‬
‫כללי‬
‫‪.5‬‬
‫‪ 7.1‬הסכומי בנספח זה אינ כוללי מע"מ‪ .‬המע"מ יתווס בכפו להוראות כל די‪.‬‬
‫‪ 7.2‬בכל מקו שנאמר בתוכנית ו‪/‬או בהסכ הרט" כרטיס ‪ SIM‬הכוונה היא לכרטיס ה‪ USIM‬ו‪/‬או כרטיס ‪MICRO‬‬
‫‪USIM‬התאמה לאמור בנספח זה‪.‬‬
‫‪ 7.3‬הוראות נספח זה הנ בנוס לכל האמור בתוכנית ו‪/‬או בהסכ הרט" ו‪/‬או בכל הסכ אחר‪ ,‬בינ לבי סלקו‪ ,‬וכל תנאי התוכנית‬
‫יוסיפו לחול עלי ולחייב‪ ,‬והכל למעט א נאמר אחרת במפורש בנספח זה‪.‬‬
‫הנני מאשר את הסכמתי לתנאי התוכנית‬
‫___________________________‬
‫ש וחתימת נציג המכירות‬
‫____________‬
‫תארי‬
‫_______________________‬
‫חתימת הלקוח‬
‫)חותמת רק במקרה של תאגיד(‬
‫מס' סלקו ______________________ מס' ת‪.‬ז‪/‬ח‪.‬פ________________________ מק"ט‪A13379B :‬‬
‫‪13379071201‬‬