חברה עירונית נוהל אסדרת - איגוד התאגידים העירוניים ברשויות המקומיות

Transcription

חברה עירונית נוהל אסדרת - איגוד התאגידים העירוניים ברשויות המקומיות
‫‪1‬‬
‫משרד הפנים‬
‫המינהל לשלטון מקומי‬
‫אגף בכיר לתאגידים עירוניים‬
‫‪-‬נוהל אסדרת חברה עירונית‪-‬‬
‫נוהל אסדרת חברה עירונית‬
‫בנוהל זה‪ ,‬יפורטו הוראות לעניי ההליכי הנדרשי לכלל צעדי האסדרה של חברה עירונית הטעוני את אישורו של‬
‫שר הפני‪ .‬יודגש כי בהתא לנוהל זה יש להסדיר את מעמדה של כל חברה שבה נציגות כלשהי של הרשות המקומית‬
‫או שהרשות המקומית חברה בה‪ ,‬או שהיא מתוקצבת על ידי הרשות המקומית‪.‬‬
‫בנוהל זה שני פרקי‪:‬‬
‫א‪ .‬בקשה להקמה או הסדרת מעמדה של חברה עירונית‪.‬‬
‫ב‪ .‬בקשה לביצוע פעולה בחברה עירונית הטעונה אישור שר הפני‪.‬‬
‫א‪ .‬בקשה להקמת חברה עירונית או הסדרת מעמדה של חברה עירונית‬
‫רשות מקומית המבקשת להקי חברה עירונית בתחומה או להסדיר מעמדה של חברה קיימת תגיש בקשהלמנהל‬
‫השלטו המקומי במשרד הפני לאג לתאגידי עירוניי במשרד הפני‪ ,‬ע העתק לממונה על המחבהתא להוראות‬
‫המפורטות בנוהל זה‪.‬‬
‫בצו העיריות )הקמת תאגידי(‪ ,‬תש" – ‪ ,1980‬ובצווי המקבילי לו החלי על מועצות אזוריות ומועצות מקומיות‪,‬‬
‫נקבע כי לא תייסד רשות מקומית חברה‪ ,‬חברת בת‪ ,‬אגודה שיתופית או כל אגודה אחרת )להל" ‪#‬תאגיד(‪ ,‬לכל מטרה‬
‫שהיא בגדר סמכויות מועצת הרשות המקומית )להל" ‪ #‬המועצה( ותפקידיה‪ ,‬ולא תרכוש מניות או ניירות ער‪ %‬או זכות‬
‫הנאה אחרת של כל תאגיד שמטרותיו מסייעות‪ ,‬לדעת המועצה‪ ,‬להשגת כל מטרה כאמור ולא תנהג בה דר‪ %‬בעלי‬
‫ולא תהיה חברה בעמותה‪ ,‬אלא באישור שר הפני ובתנאי שהוא קבע‪.‬‬
‫הבקשה תכלול את המסמכי הבאי‪:‬‬
‫‪ .1‬מכתב פניה רשמי של ראש הרשות המקומית המבקש את אישור השר להקמת החברה‪.‬‬
‫‪ .2‬חוות דעת מוקדמת של מנכ"ל הרשות המקומית בדבר הקמת החברה – לפיה בח את ניתוח החלופות ואת‬
‫התכנית האסטרטגית והוא סבור כי יש תועלת בהקמת החברה‪ .‬במקו בו לא מכה מנכ"ל תוגש חוות דעת‬
‫המזכיר‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫חוות דעת מוקדמת של גזבר הרשות המקומית בדבר הקמת החברה ‪ #‬לפיה בח את ניתוח החלופות ואת התכנית‬
‫האסטרטגית והוא סבור כי יש תועלת בהקמת החברה‪.‬‬
‫‪ .4‬חוות דעת היוע' המשפטי של הרשות המקומית –על היוע‪ %‬המשפטי להתייחס בחוות דעתו‪ ,‬בי היתר‪ ,‬למקור‬
‫הסמכות‪ ,‬להתאמת הבקשה להוראות על פי כל די בנושא ולחוזרי המנכ"ל הרלבנטיי‪ ,‬ציו הבעיות המשפטיות‬
‫ככל שישנ ודרכי פתרונ וקביעה ברורה כי בח את הבקשה והוא סבור שאי מניעה משפטית לאשרה‪.‬‬
‫‪ .5‬החלטת מועצת הרשות המקומית ‪ #‬יש להמציא את הפרוטוקול המלא של הישיבה בה התקבלה החלטת מועצת‬
‫הרשות המקומית על הקמת החברה ואישור התקנו ברוב של חברי המועצה כולל פירוט הנוכחי‪ ,‬רשימת חברי‬
‫המועצה והתפלגות ההצבעה‪ .‬לעניי זה‪" ,‬רוב חברי המועצה"‪ ,‬הכוונה לרוב החברי מס' כל חברי המועצה‬
‫המכהני‪ .‬החלטת מועצת הרשות המקומית תתקבל לאחר שהוגשו בפניה חוות הדעת של הגורמי המקצועיי‬
‫)המנכ"ל‪ ,‬הגזבר והיועמ"ש( והתכנית האסטרטגית‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫משרד הפנים‬
‫המינהל לשלטון מקומי‬
‫אגף בכיר לתאגידים עירוניים‬
‫‪-‬נוהל אסדרת חברה עירונית‪-‬‬
‫‪ .6‬תכנית אסטרטגית‬
‫התכנית האסטרטגית תוגש על פי הפורמט המוצג בנספח א'‪ .‬הניתוח יכלול התייחסות לפרטי הבאי‪:‬‬
‫‪ .6.1‬פירוט התוכניות העתידיות של הרשות המקומית‪ #‬בדגש על התחומי בה מתעתדת הרשות המקומית‬
‫לפעול באמצעות החברה המוקמת והאופ בו תשתלב החברה בתכניות הרשות המקומית‪.‬‬
‫‪ .6.2‬ניתוח חלופות רלוונטיות להפעלת השירות באמצעות חברה עירונית‪ .‬בדיקת החלופות תכלול התייחסות‬
‫להיבטי תקציביי וארגוניי בהפעלתה של כל חלופה וכ השוואה בי החלופות במדדי של עלויות ואיכות‬
‫השירות‪.‬‬
‫‪ .6.3‬פירוט תכנית כלכלית להקמת החברה ובה התייחסות לנושאי הבאי‪:‬‬
‫‪.6.3.1‬‬
‫עלויות צפויות‬
‫‪.6.3.2‬‬
‫הכנסות צפויות‬
‫‪.6.3.3‬‬
‫מקורות מימו‬
‫התכנית תכלול פירוט של הנחות העבודה עליה מתבססי אומדני ההכנסות וההוצאות ובה פירוט כוח אד‬
‫)תפקידי ותנאי העסקה(‪ ,‬הוצאות הנהלה וכלליות‪ ,‬שיקולי מס שוני‪ ,‬מעמד החברה ברשויות המס וכד'‪.‬‬
‫‪.6.3.4‬‬
‫תחזיות לחמש שני ובה דוח רווח והפסד‪ ,‬תזרי מזומני וניתוח השקעות ומלוות‪.‬‬
‫‪.6.3.5‬‬
‫ניתוח רגישויות‪.‬‬
‫‪ .7‬במידה ומדובר בחברה קיימת אשר מוסדר מעמדה כחברה עירונית יש לצר) בנוס) את המסמכי הבאי‪:‬‬
‫‪ .7.1‬התקנו הקיי‪ .‬יש להדגיש בתקנו החדש מה השינויי שנעשו בו‪.‬‬
‫‪ .7.2‬שני דוחות כספיי מבוקרי של שתי שנות הכספי הקודמות למועד הגשת הבקשה‪.‬‬
‫‪ .7.3‬פרוטוקול החלטת דירקטוריו החברה ביחס לשינוי התקנו והפיכת החברה לחברה עירונית באישור שר‬
‫הפני‪.‬‬
‫‪ .8‬מידע בדבר תאגידי עירוניי קיימי ותחומי פעילות‬
‫‪ .8.1‬הדיווח יכלול את כל סוגי התאגידי בה נציגות כלשהי של הרשות המקומית או שהרשות המקומית חברה‬
‫בה או שה מתוקצבי על ידי הרשות המקומית‪.‬‬
‫‪ .8.2‬את הנתוני יש להזי בהתא להנחיות המופיעות בנספח ב'‪.‬‬
‫‪ .9‬תקנו" החברה‬
‫‪ .9.1‬התקנו יוגש חתו בחותמת הרשות וכ בחתימות מקוריות של המייסדי‪ .‬בשמה של הרשות המקומית‬
‫יחתמו מורשי החתימה ברשות המקומית‪.‬‬
‫‪ .9.2‬סעיפי אשר יש לכלול בתקנו"‪:‬‬
‫‪.9.2.1‬‬
‫בתקנו" יש לציי" את המטרות העיקריות לשמ" מוקמת ותפעל החברה‪ .‬המטרות תהיינה מצומצמות‬
‫ככל האפשר לפעילויות בה מתכוונת החברה לעסוק‪ .‬החברה רשאית לעסוק רק בפעילות שהיא בגדר‬
‫סמכויותיה של הרשות המקומית‪ .‬אי מניעה מלהוסי מטרות משנה לש השגת המטרות העיקריות‪.‬‬
‫‪.9.2.2‬‬
‫החברה תהיה חברה פרטית ובהתא לכ‪ %‬כל פנייה לציבור לחתו על מניות‪ ,‬או אגרות חוב או על‬
‫סטוק של מניות‪ ,‬או סדרה של אגרות חוב אסורה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫משרד הפנים‬
‫המינהל לשלטון מקומי‬
‫אגף בכיר לתאגידים עירוניים‬
‫‪-‬נוהל אסדרת חברה עירונית‪-‬‬
‫‪.9.2.3‬‬
‫ההחלטה בנושאי שלהל" טעונה אישור מועצת הרשות המקומית ושר הפני‪:‬‬
‫‪ .9.2.3.1‬הקמת תאגיד בת או סני לחברה‪.‬‬
‫‪ .9.2.3.2‬ייסוד או לקיחת חלק בייסוד או התמזגות ע כל תאגיד אחר‪.‬‬
‫‪ .9.2.3.3‬הגדלת הו המניות הרשו של חברה‪.‬‬
‫‪ .9.2.3.4‬העברת מניות החברה מבעל מניות אחד למשנהו‪ ,‬או לחברה‪.‬‬
‫‪ .9.2.3.5‬הנפקת מניות של חברה‪.‬‬
‫‪ .9.2.3.6‬שינוי בתזכיר ו‪/‬או תקנו החברה‪.‬‬
‫‪ .9.2.3.7‬תשלו שכר או כל תמורה אחרת לחברי המועצה או לעובדיה אשר יכהנו בחברה כנציגי הרשות‬
‫המקומית‪.‬‬
‫‪ .9.2.3.8‬הספקת שירותי שה בסמכות הרשות המקומית‪ ,‬על ידי החברה‪.‬‬
‫‪.9.2.4‬‬
‫הגבלת אשראי – החברה לא תקבל אשראי ולא תערוב אלא על פי חוק יסודות התקציב‪ ,‬התשמ"ה ‪#‬‬
‫‪.1985‬‬
‫‪.9.2.5‬‬
‫הו" מניות‬
‫‪ .9.2.5.1‬במידה והמניות כוללות יותר מסוג אחד של מניות‪ ,‬יש לפרט את הזכויות של כל אחד מהסוגי‬
‫ואופ חלוקת‪.‬‬
‫‪ .9.2.5.2‬חלוקת דיבידנדי – החברה רשאית להכריז באסיפה הכללית על חלוקת דיבידנדי‪ ,‬בהתא‬
‫להוראות שיקבעו בעניי זה בתקנו‪.‬‬
‫‪.9.2.6‬‬
‫חובת מכרז – לא תתקשר החברה בחוזה לביצוע עסקה בטובי או במקרקעי‪ ,‬או לביצוע עבודה או‬
‫לרכישת שירותי אלא על פי מכרז‪ ,‬על פי חוק חובת המכרזי תשנ"ב – ‪ 1992‬והתקנות שיותקנו לפיו‪,‬‬
‫ועד להתקנת התקנות‪ ,‬על פי הכללי החלי על הרשות המקומית בשינויי המחויבי‪.‬‬
‫‪.9.2.7‬‬
‫מקרקעי" – החברה לא תהא רשאית למכור זכויות במקרקעי‪ ,‬להחליפ‪ ,‬למשכנ‪ ,‬או להשכיר אות‬
‫לתקופה העולה על ‪ 5‬שני‪ ,‬אלא על פי החלטת מועצת הרשות המקומית ברוב חבריה ובאישור שר‬
‫הפני או מי שהוסמ' לכ' מטעמו‪.‬‬
‫‪.9.2.8‬‬
‫תמורת מקרקעי" ‪ #‬כספי התמורה ממכירת המקרקעי שהועברו לחברה על ידי הרשות המקומית‬
‫ישמשו לקניית מקרקעי‪ ,‬ואול רשאית החברה‪ ,‬באישור מועצת הרשות המקומית ושר הפני‪ ,‬א‬
‫ראה שטובת הציבור דורשת זאת‪ ,‬לעשות שימוש אחר בכספי התמורה‪.‬‬
‫‪.9.2.9‬‬
‫תנאי קבלה לעבודה ותנאי העסקה – כללי קליטת עובדי וקידומ החלי על הרשות המקומית‬
‫יחולו על התאגיד העירוני‪ ,‬ובלבד שלא ייקלט אד לעבודה בחברה שלא על פי מכרז פומבי‪ .‬כללי‬
‫המכרז יקבעו על ידי החברה ויהיו דומי לכללי הנהוגי ברשות המקומית בכפו לכל די‪ .‬סול‬
‫הדרגות ותנאי השכר וההעסקה לא יחרגו מהמקובל ברשות המקומית‪.‬‬
‫‪ .9.2.10‬כללי ניגוד ענייני והעסקת קרובי משפחה החלי ברשויות המקומיות יחולו ג על החברה ועובדיה‪.‬‬
‫‪ .9.2.11‬מינוי מנכ"ל ועובדי בכירי – מינוי כזה יבוצע בהתא להוראות חוזרי מנכ"ל משרד הפני‪,‬‬
‫המתפרסמי מעת לעת‪.‬‬
‫‪ .9.2.12‬דיווח לרשות המקומית – אחת לשנה‪ ,‬ובכל עת לפי דרישת ראש הרשות המקומית או מועצת הרשות‬
‫המקומית‪ ,‬יוגש לרשות המקומית דו"ח בכתב על פעילות החברה‪ .‬הדו"ח יוגש למועצה על ידי יו"ר‬
‫דירקטוריו החברה‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫משרד הפנים‬
‫המינהל לשלטון מקומי‬
‫אגף בכיר לתאגידים עירוניים‬
‫‪-‬נוהל אסדרת חברה עירונית‪-‬‬
‫‪ .9.2.13‬תמיכות – לא תתמו' החברה במוסדות ציבור בתקציב שהועבר לה מהרשות המקומית‪ .‬ככל שיועברו‬
‫לחברה כספי ממקורות שאינ הרשות המקומית תוכל החברה לתמו' במוסדות ציבור בהתא‬
‫לכללי התמיכות החלי על הרשות המקומית בשינויי המחויבי‪.‬‬
‫‪ .9.2.14‬פירוק – תקנו החברה יכלול הוראות בדבר העברת נכסי בעת פירוק‪.‬‬
‫‪ .9.2.15‬זכויות ההצבעה לרשות המקומית במוסדות החברה – לרשות המקומית יובטח רוב בכל מוסדות‬
‫החברה‪.‬‬
‫‪ .9.2.16‬דירקטוריו"‪:‬‬
‫‪ .9.2.16.1‬בדירקטוריו יכהנו לא פחות מחמישה ולא יותר מתשעה חברי‪.‬‬
‫‪ .9.2.16.2‬רוב חברי הדירקטוריו יהיו נציגי הרשות המקומית וימונו על ידי מועצת הרשות המקומית‬
‫בהתא לתקנות העיריות )נציגי העירייה בתאגיד העירוני(‪ ,‬התשס"ו – ‪.2006‬‬
‫‪ .9.2.16.3‬ראש הרשות המקומית יכה כיו"ר הדירקטוריו של החברה מתוק תפקידו‪ .‬ברשות מקומית‬
‫השולטת בארבעה תאגידי עירוניי לפחות‪ ,‬רשאי יו"ר הדירקטוריו למנות ממלא מקו שיהיה‬
‫מוסמ' לנהל את ישיבות הדירקטוריו בהעדרו‪.‬‬
‫‪ .9.2.17‬מורשה חתימה – לחברה יהיו לפחות שני מורשי חתימה שחתימות שניה ביחד יחייבו את החברה‪.‬‬
‫לפחות אחד ממורשי החתימה יהיה נציג הרשות המקומית מקרב הסגל הבכיר של עובדי הרשות‬
‫המקומית‪ .‬לא נית יהיה לחייב את החברה ללא חתימת נציג הרשות המקומית מקרב הסגל הבכיר‬
‫שהוא מורשה חתימה‪ .‬על א האמור בסעי זה‪ ,‬בהתחייבויות כספיות עד סכו של ‪ 1 30,000‬נית יהיה‬
‫לחייב את החברה בחתימת אחד ממורשי החתימה בלבד ג א אינו נציג הרשות המקומית‪.‬‬
‫‪.10‬‬
‫הבהרות ודגשי‬
‫‪ .10.1‬חוות הדעת של הגורמי המקצועיי‪ ,‬התוכנית האסטרטגית‪ ,‬מידע בדבר תאגידי עירוניי קיימי‬
‫ותחומי פעילות והתקנו" המוצע יוגשו לחברי המועצה בטר תחליט המועצה על הקמת החברה‪.‬‬
‫‪ .10.2‬כלל המסמכי הנדרשי יועברו לאג) כיחידה אחת‪ .‬זאת למעט תקנו" החברה אותו מומל' להעביר‬
‫לאישור האג) לפני המסמכי האחרי‪ ,‬בליווי מכתב המסביר את אופי הפעולה המבוקשת‪.‬‬
‫‪ .10.3‬רשות מקומית הפועלת באמצעות חברה ללא קבלת אישור שר הפני‪ ,‬מחויבת להסדיר מעמדה כנדרש‪.‬‬
‫הרשות המקומית תגיש בקשה להסדרת מעמדה של חברה עירונית‪ ,‬בהתא לשינויי המחויבי‪,‬‬
‫המצויני בפרק א' לעיל‪.‬‬
‫‪ .10.4‬נציגי הרשות המקומית בחברה מכהני מתוק) תפקיד ברשות המקומית‪ .‬לפיכ‪ ,%‬היות נציגי הרשות‬
‫תודגש לצד שמ ברשימת חברי הדירקטוריו" באופ" שיובהר כי אותו הנציג מונה על ידי הרשות‬
‫המקומית‪ .‬יודגש כי כללי המינוי‪ ,‬הכשירות ופקיעת הכהונה יחולו על פי תקנות העיריות )נציגי העירייה‬
‫בתאגיד עירוני(‪ ,‬תשס"ו – ‪.2006‬‬
‫‪ .10.5‬בסיו התהלי‪ ,%‬לאחר קבלת האישור החתו על ידי מנכ"ל המשרד‪ ,‬יש לאשר את הקמת החברה ברש‬
‫התאגידי במשרד המשפטי‪.‬‬
‫‪ .10.6‬בסיו התהלי‪ ,%‬לאחר קבלת האישור החתו על ידי מנכ"ל המשרד‪ ,‬יש לאשר את מינויי של נציגי‬
‫הרשות בחברה בוועדה לבדיקת מינויי הפועלת מטע המשרד‪ .‬נית" ליצור קשר ע מזכירות הועדה‬
‫בהתא לפרטי ההתקשרות המופיעי בתפריט התאגידי העירוניי באתר האינטרנט של משרד הפני‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫משרד הפנים‬
‫המינהל לשלטון מקומי‬
‫אגף בכיר לתאגידים עירוניים‬
‫‪-‬נוהל אסדרת חברה עירונית‪-‬‬
‫ב‪ .‬נוהל הגשת בקשה לביצוע פעולה הטעונה אישור שר הפני‬
‫חברה עירונית המבקשת לבצע פעולה הטעונה אישור שר הפני‪ ,‬תגיש בקשה מפורטת בצירו מסמכי נלווי בהתא‬
‫למפורט להל‪:‬‬
‫‪ .1‬מכתב פניה – מכתב הפניה יכלול רקע כללי על החברה המבקשת‪ ,‬סקירה של פעילותה בשנה החולפת ודברי הסבר‬
‫על מהות הפעולה המבוקשת‪.‬‬
‫‪ .2‬פרוטוקול החלטת מועצת הרשות המקומית ביחס לפעולה המבוקשת – ההחלטה נתקבלה לאחר שהוגשו בפני‬
‫מליאת מועצת הרשות המקומית חוות דעת משפטית‪ ,‬ובמידה ועסקינ בפעולה בעלת משמעות כספית‪ ,‬ג חוות‬
‫דעתו של גזבר הרשות המקומית‪.‬‬
‫‪ .3‬פרוטוקול החלטת הדירקטוריו" ביחס לפעולה המבוקשת‪.‬‬
‫‪ .4‬חוות דעת היוע' המשפטי של הרשות המקומית – חוות הדעת תהיה ערוכה בהתא לאמור בסעי א‪ .4.‬לעיל‬
‫)בקשה להקמת תאגיד עירוני(‪.‬‬
‫‪ .5‬דוחות כספיי – שני דוחות כספיי מבוקרי של שתי שנות הכספי הקודמות למועד הגשת הבקשה‪.‬‬
‫‪ .6‬אישור שר הפני לייסוד החברה על ידי הרשות המקומית ‪ /‬הצטרפות הרשות המקומית לחברה קיימת‪.‬‬
‫‪ .7‬תקנו" החברה – יש להמציא את תקנו החברה המעודכ והחתו‪.‬‬
‫‪ .8‬כאשר הפעולה המבוקשת היא שינוי תקנו" יש לצר)‪ ,‬בנוס) לאמור בסעיפי ‪ ,1#6‬את המסמכי הבאי‪:‬‬
‫‪ 8.1‬התקנו" הקיי – מעודכ וחתו‪ ,‬בו מודגשי התיקוני המבוקשי‪.‬‬
‫‪ 8.2‬נוסח התיקו" חתו על ידי מורשי החתימה בתאגיד‪.‬‬
‫‪ 8.3‬בחוות הדעת המשפטית יפורטו ויוסברו התיקוני המבוקשי ביחס לתקנו הקיי‪.‬‬
‫‪ .9‬כאשר הפעולה המבוקשת היא קבלת מלווה‪/‬אשראי יש לצר)‪ ,‬בנוס) לאמור בסעיפי ‪ 1#6‬את המסמכי‬
‫הבאי‪:‬‬
‫‪ .9.1‬אישור גזבר הרשות כי ס' ההתחייבויות של הרשות המקומית לערבות אינו עולה על ‪ 3%‬מתקציב העירייה ו‪#‬‬
‫‪ 10%‬מהתקציב במועצה מקומית ומועצה אזורית‪.‬‬
‫‪ .9.2‬בעירייה בלבד ‪ #‬אישור הממונה על המחוז למת ערבות א ס' התחייבויות הרשות לערבות עולה על הנ"ל‪.‬‬
‫‪ .9.3‬עבור מלווה ‪ #‬תכנית עסקית לפרויקט‪/‬הפעולות אשר למימונ נועד המלווה‪.‬‬
‫‪ .9.4‬עבור חח"ד ‪ #‬הסבר לצור‪ %‬במסגרת אשראי‪.‬‬
‫‪ .10‬מידע על תאגידי אחרי של הרשות המקומית – המידע יהיה ערו' לפי הוראות סעי א‪.8.‬‬
‫‪ .11‬מסמכי נוספי ‪ #‬יש לצר מסמכי נוספי רלוונטיי בהתא למהות הבקשה‪.‬‬
‫‪ .12‬הבהרות ודגשי‪:‬‬
‫‪ .12.1‬תנאי ס) לדיו" בבקשה הינו קיומו של תקנו" התוא את ההוראות המפורטות בפרק א' בנוהל זה‪.‬‬
‫‪ .12.2‬כלל המסמכי הנדרשי יועברו לאג) כיחידה אחת‪ .‬זאת למעט תקנו" החברה אותו מומל' להעביר‬
‫לאישור האג) לפני אישורו במוסדות הרשות המקומית והתאגיד‪ ,‬בליווי מכתב המסביר את אופי הפעולה‬
‫המבוקשת‪.‬‬
‫‪ .12.3‬רשות מקומית הפועלת באמצעות חברה ללא קבלת אישור שר הפני‪ ,‬מחויבת להסדיר מעמדה כנדרש‪.‬‬
‫הרשות תגיש בקשה להסדרת מעמדה של חברה עירונית‪ ,‬בהתא לשינויי המחויבי המצויני בפרק א'‬
‫לעיל‪.‬‬

Similar documents