מפרט טכני

Transcription

מפרט טכני
‫מרכז רפואי זיו‬
‫מכרז מס' ‪ 3/2012‬נספח ב' ‪1‬‬
‫__________________________________________________________‬
‫מפרט טכני‬
‫מכרז להספקה וביצוע מערכת אויר דחוס טכני‬
‫וחיבור חדר מדחסי רפואי באג" החדש‬
‫למערכות קיימות‬
‫י‪.‬אלישע ש‪ .‬פרנקל‬
‫מהנדסי יועצי‬
‫רחוב אור ‪ ,23‬חיפה‬
‫טלפו‪048244913 :‬‬
‫פקס‪048244914 :‬‬
‫חתימה וחותמת המציע‪/‬י _____________ )מכרז ‪ 2/2013‬מערכת אויר דחוס רפואי טכני(‬
‫מפרט טכני‬
‫‪ 0700‬תנאי כלליי )המוקדמות( מיוחדי‬
‫בנוס‪ #‬לאמור במוקדמות תנאי כלליי ‪.07.00.1980‬‬
‫‪0700.01‬‬
‫תנאי עבודה‬
‫העבודה מתבצעת בבני קיי‪ .‬על הקבל לבקר במקו‪ ,‬לבדוק דרכי‬
‫גישה‪ ,‬תנאי עבודה וכו'‪ .‬הקבל יהיה חייב לתא את עבודתו ע‬
‫המפקח‪ ,‬העשוי להגבילו ה מבחינת אזורי העבודה בימי מסוימי‬
‫וה מבחינת מועדי העבודה‪.‬‬
‫כל הקשיי הנובעי מהנ"ל יכללו‬
‫במחירי היחידה‪ ,‬והקבל לא יהיה רשאי לדרוש תוספת כספית בהקשר‬
‫לכ)‪ .‬בחתימתו של הקבל על הצעה זו‪ ,‬מצהיר הקבל כי ביקר בשטח‬
‫וכי לקח בחשבו את כל הקשיי הנובעי מביצוע העבודה בבני‬
‫הקיי ומהמגבלות הנ"ל‪ .‬לא תשול כל תוספת על המחירי כתוצאה‬
‫מתביעות הנובעות מעצ בצוע העבודה בבני הקיי‪.‬‬
‫‪007.02‬‬
‫תאור היק" העבודות‬
‫בצוע מערכת אויר דחוס רפואי טכני בחדר מכונות של בי"ח זיו בצפת‪.‬‬
‫וכ חיבור חדר מדחסי לאויר רפואי באג‪ #‬החדש של בי"ח למערכות‬
‫קיימות באג‪ #‬היש ופרוק מדחסי קיימי בחדר מדחסי של האג‪#‬‬
‫היש‪.‬‬
‫מפרט זה מתייחס להקמת המתקני כמפורט מטה בהיק‪ #‬העבודות‬
‫וכולל אספקת כל הציוד והחומרי והרכבת במקו‪ ,‬וכל המלאכות‬
‫הדרושות לקבלת מתק מושל ומוכ לפעולה‪.‬‬
‫חתימה וחותמת המציע‪/‬י _____________ )מכרז ‪ 2/2013‬מערכת אויר דחוס רפואי טכני(‬
‫‪3‬‬
‫העבודה תבוצע בהתא למפרט סטנדרטי פרק ‪ 15 ,07‬ולמפרט ‪G-01‬‬
‫של משרד הבריאות‪.‬‬
‫‪007.03‬‬
‫תקני‬
‫כל הציוד והעבודה תבוצע‪ ,‬תתאי ותקיי את כל הנאמר במפרט‬
‫‪ G-01‬העדכני של משרד הבריאות‪.‬‬
‫‪007.04‬‬
‫תכניות‬
‫‪ .1‬תכניות מכרז‬
‫התכניות המצורפות למכרז ישמשו את הקבל להכרת המתקני‬
‫שעליו לבצע והתנאי שבה עליו לבצע את עבודתו‪.‬‬
‫‪ .2‬תכנית שעל הקבל להכי‬
‫תכניות של קונסולי‪ ,‬אביזרי תלייה וחיזוק לצנורות‪ ,‬ושל כל מיני‬
‫פריטי אחרי שהקבל יכי אות בבתי מלאכה‪.‬‬
‫תוכניות למתקני ואקו ואויר דחוס‪.‬‬
‫תכניות אלו טעונות אישור המפקח‪.‬‬
‫‪ .3‬תכניות זכרו "כפי שבוצע"‬
‫בגמר העבודה יכי הקבל וימסור למפקח תוכניות של המערכות‬
‫מלווה בקבצי ‪ DWG‬ו‪ PDF‬שבה יסומנו כל השינויי‬
‫וההתאמות‪.‬‬
‫עבודת השרטוט תעשה ברמה נאותה תו) כל תקופת ביצוע‬
‫העבודות‪.‬‬
‫חתימה וחותמת המציע‪/‬י _____________ )מכרז ‪ 2/2013‬מערכת אויר דחוס רפואי טכני(‬
‫‪4‬‬
‫‪007.04‬‬
‫צוות העובדי‬
‫‪ .1‬עובדי מקצועיי‬
‫הקבל יעסיק במקו בקביעות מנהל עבודה ראשי ומהנדס להקמת‬
‫המתקני‪ .‬מנהלי עבודה לפי סוגי המלאכות ופועלי מקצועיי א‬
‫א מעולי בתור ראשי קבוצות‪ .‬כל העובדי הנ"ל חייבי כול‬
‫להיות בעלי ידע ונסיו בביצוע המלאכות בהקמת המתקני‪.‬‬
‫החלפת מנהלי העבודה והמהנדס תעשה בהסכמת המפקח בלבד‪.‬‬
‫שני בעלי התפקידי הנ"ל ימצאו בקביעות באתר העבודה כל מש)‬
‫העבודה‪ .‬מנהל העבודה הראשי יתא באתר את ביצוע המתקני‬
‫ע מנהלי העבודה הראשיי של הקבל הראשי ושל הקבלני של‬
‫המקצועות האחרי‪.‬‬
‫‪ .2‬סוגי הפועלי‬
‫מתו) כל צוות העובדי של הקבל חייבי להיות לכל ‪ 10‬עובדי‬
‫לפחות ‬
‫‪ 1‬פועל מקצועי סוג אא מעולה‪.‬‬
‫‪ 2‬פועלי מקצועי סוג אא‪.‬‬
‫‪ 2‬פועלי מקצועיי סוג א'‪.‬‬
‫הוראה זאת מתייחסת ג לביצוע עבודות עזר‪.‬‬
‫‪007.05‬‬
‫השלמה‪ ,‬בדק ותיקוני‬
‫‪ .1‬תקופת הבדק‬
‫תקופת האחריות של הקבל לטיב החומרי והציוד יהיה שלוש‬
‫שני‪ .‬האחריות לטיב העבודה תהיה למש) שנה אחת מיו הכנסת‬
‫המתקני לפעולה סדירה‪ ,‬וקבלת המערכת ע"י המפקח‪.‬‬
‫חתימה וחותמת המציע‪/‬י _____________ )מכרז ‪ 2/2013‬מערכת אויר דחוס רפואי טכני(‬
‫‪5‬‬
‫‪ .2‬שירות ללא תשלו‬
‫תו) תקופת האחריות של שלוש שני חייב הקבל ו‪/‬או ספקי או‬
‫יצרני הציוד באמצעות הקבל‪ ,‬לתת שירות ללא תשלו‪.‬‬
‫שירות זה כולל ביקורי של אנשי מקצוע לש‪:‬‬
‫ הדרכת המפעילי למניעת קלקולי והפרעות‪.‬‬
‫ בדיקות תקינות ויעילות פעולת המתקני‪ ,‬לפחות פע בכל ‪3‬‬
‫חודשי‪.‬‬
‫ ולכל קריאה במקרה של קלקולי או הפרעות‪.‬‬
‫‪ .3‬הסתייגויות‬
‫העובדה שהקבל ביצע את העבודה בהתא לתכניות‪ ,‬לא מורידה‬
‫ממנו את האחריות עבור פעולה תקינה של כל המתקני‪ .‬הקבל‬
‫בלבד אחראי עבור כל תקלות הנובעות משגיאות בתכניות שקבל‬
‫בעל ידע מקצועי מסוג לגלות‪ .‬לש כ) על הקבל ללמוד ולבדוק‬
‫את התכניות לפני ביצוע העבודות ולדרוש מהמפקח את כל‬
‫ההסברי עד שתהיה נהירה לו פעולת כל המתקני‪.‬‬
‫במקרה וההסברי שיינתנו לקבל ע"י המפקח לא יניחו את דעתו‬
‫של הקבל ויהיו לו עוד ספקות לגבי פעולת התקינה של‬
‫המתקני‪ ,‬חייב הקבל לפרט את ספקותיו במכתב רשו על ש‬
‫המפקח‪.‬‬
‫העובדה שהמפקח הביע את דעתו בזמ בחירת הציוד או החומר או‬
‫חלק מהמתק‪ ,‬או שאישר את העבודה בזמ הביצוע או בזמ‬
‫הבדיקה לא משחררת את הקבל מאחריותו‪.‬‬
‫חתימה וחותמת המציע‪/‬י _____________ )מכרז ‪ 2/2013‬מערכת אויר דחוס רפואי טכני(‬
‫‪6‬‬
‫‪007.06‬‬
‫פרוספקטי‪ ,‬קטלוגי והוראות הרכבה והחזקה‬
‫הקבל יספק למפקח פרוספקטי וקטלוגי שיכללו הוראות הרכבה‬
‫והחזקה‪ ,‬תפורי בתיקי של כל הציוד והאביזרי שיסופקו ויורכבו‬
‫על ידו‪.‬‬
‫כמו כ יסופקו ע"י הקבל המבצע ‪ 3‬תיקי שיכללו הוראות הפעלה‬
‫ותחזוקה מונעת‪.‬‬
‫‪007.07‬‬
‫חומרי מוצרי וציוד‬
‫בנוס‪ #‬לאמור בפרק תנאי ‪) 003340‬מוקדמות( בסעי‪003030 #‬‬
‫יחייבו הוראות כדלקמ‪:‬‬
‫‪ .1‬אישור המהנדס להזמנת ציוד‪ ,‬אביזרי ומוצרי‬
‫כל ציוד ואביזרי הדרושי להקמת המתקני‪ ,‬בהתא למפרט‬
‫ורשימת כמויות‪ ,‬טעוני אישור המפקח לפני הזמנת אצל אחרי‬
‫או לפני מסירת לביצוע לפני מת האישור רשאי המפקח לדרוש‬
‫מהקבל או מיצר או מספק הציוד‪ ,‬תכנית‪ ,‬הסברי ותאורי‬
‫טכניי‪ .‬המפקח יאשר הזמנת ציוד ואביזרי רק אצל יצרני או‬
‫ספקי היכולי להוכיח שהינ בעלי ידע ונסיו בייצור ציוד‬
‫ואביזרי מסוג זה ומגודל דומה‪ ,‬הדרוש במתק הנ"ל‪ .‬כמ וכ‬
‫עליה להוכיח שציוד דומה שיוצר על יד‪ ,‬נמצא בפעולה לשביעות‬
‫רצונ של המשתמשי בו‪.‬‬
‫‪ .2‬ש היצר‬
‫ש היצר הנקוב בכתב הכמויות‪ ,‬נתו לצרכי קביעה נוספת לסוג‬
‫ולטיב המוצר ולא לצרכי העדפת יצר מסויי כלפי אחרי‪.‬‬
‫כדי למנוע הפליית יצרני אחרי‪ ,‬תינת לקבל אפשרות‪ ,‬באישור‬
‫המפקח‪ ,‬לספק מוצרי שווי ער) מיצרני אחרי‪ ,‬שטיב מוצריה‬
‫חתימה וחותמת המציע‪/‬י _____________ )מכרז ‪ 2/2013‬מערכת אויר דחוס רפואי טכני(‬
‫‪7‬‬
‫גבוה יותר או שעיצוב מוצריה נאה יותר ו‪/‬או שמועדי האספקה‬
‫נוחי ובטוחי יותר‪.‬‬
‫‪ .3‬הבטחת אספקת החומרי והציוד‬
‫על הקבל להזמי את החומרי והציוד במועדי מוקדמי מספיק‬
‫בהתחשב במועדי האספקה של היצרני‪ ,‬כדי לא לגרו לפיגורי‬
‫בלוח הזמני שייקבע‪.‬‬
‫הקבל יהיה אחראי לנזקי שייגרמו‬
‫לאחרי ע"י שיבוש בלוח הזמני‪ ,‬בגלל אספקת חומרי וציוד‬
‫במועדי מאוחרי‪.‬‬
‫‪007.08‬‬
‫ביצוע העבודה‬
‫‪ .1‬אורח מקצועי‬
‫כל העבודה תבוצע בהתא למפרט ובהתא לתכניות הנושאות‬
‫חותמת "מאושר לביצוע" וכ לפי תכניות אשר תסופקנה לצור)‬
‫הסברה והשלמה‪ ,‬או בגלל שינויי אשר המפקח רשאי להורות ויש‬
‫לראות כמשלימי זה את זה‪.‬‬
‫העבודה תבוצע בצורה מקצועית נאותה‪ ,‬ג א לא מצאה את‬
‫ביטוייה בתכניות או במפרט‪ .‬על הקבל לבדוק את נכונות הצנורות‬
‫והאביזרי המסומני בתכניות ולהודיע למפקח בכל מקרה על‬
‫ספקות‪.‬‬
‫‪ .2‬כלי עבודה‬
‫הקבל יחזיק במקו העבודה כמות מספקת של כלי עבודה‬
‫מעולי‪ ,‬שיבטיחו ביצוע‪ .‬העבודה ברמה הדרושה ובמועד הדרוש‪.‬‬
‫הקבל ירחיק כלי עבודה פגומי מהאתר‪.‬‬
‫חתימה וחותמת המציע‪/‬י _____________ )מכרז ‪ 2/2013‬מערכת אויר דחוס רפואי טכני(‬
‫‪8‬‬
‫‪ .3‬רו אבסולוטי ורו יחסי )מפלסי(‬
‫הקבל יסמ את רו פני הרצפה הגמורה בכל חדר ובכל קומה בה‬
‫יורכבו קבועות תברואיות‪.‬‬
‫‪007.09‬‬
‫מבחני המערכת ובדיקת הציוד והאביזרי‬
‫‪ .1‬מבחני‬
‫כל המערכות ייבחנו ע"י הקבל כמפורט במפרט המערכות‪.‬‬
‫הקבל יספק וירכיב את הכלי והמכשירי הדרושי‪ .‬כמו כ‬
‫יספק אויר דחוס ללא שמ בבלוני למערכות שנבדקו באויר דחוס‪.‬‬
‫את המבחני יש לבצע מיד לאחר השלמת המערכות או בחלקי‬
‫מה לפני הצביעה והבידוד‪ ,‬כשהצנורות גלויי לעי‪.‬‬
‫‪ .2‬בדיקת ציוד‬
‫ציוד שקיימת לגביו דרישות הספק ו‪/‬או מנת פעולה‪ ,‬ייבדקו לפי‬
‫האפשרויות במפעל היצר או באתר לאחר הרכבתו‪.‬‬
‫בדיקות פונקציונליות של הציוד ייעשו ע"יה קבל לאחר הרכבת‬
‫הציוד והשלמת המערכות ע"י הפעלות נסיוניות והרצת הציוד‪.‬‬
‫‪ .3‬מערכות או ציוד שלא יעמדו במבחני ובבדיקות‬
‫יתוקנו או יוחלפו וייבדקו שנית‪.‬‬
‫המבחני ובדיקות יבוצעו בנוכחות המפקח ויירשמו ביומ‪.‬‬
‫‪007.10‬‬
‫עבודות צביעה ופעולות למניעת קורוזיה תו& תקופת הקמת המתקני‬
‫‪ .1‬כללי‬
‫כל עבודות הצביעה‪ ,‬ה עבודות עזר שאינ נמדדות ושמחיר כלול‬
‫במחיר היחידות המתוארות ברשימת הכמויות‪.‬‬
‫העבודה תתבצע בהתא לנוהל מס' ‪ L-70‬של משרד הבריאות‪.‬‬
‫חתימה וחותמת המציע‪/‬י _____________ )מכרז ‪ 2/2013‬מערכת אויר דחוס רפואי טכני(‬
‫‪9‬‬
‫‪ .2‬צוות עובדי הצביעה‬
‫עבודות הצביעה תבוצענה ע"י צבעי מקצועיי‪ .‬הצוות המקצועי‬
‫יכלול לפחות איש אחד בדרג מקצועי אא‪ .‬על הקבל לדאוג לכ) כי‬
‫נציג מוסמ) של יצר הצבעי יעמוד לרשות המפקח בכל עת‬
‫שיידרש למטרות הדרכה והסיוע‪.‬‬
‫לפי דרישת המפקח יזמי הקבל על חשבונו‪ ,‬מפע לפע‪ ,‬מדרי)‬
‫ממפעל ייצור הצבעי‪ ,‬שממנו יירכשו חומרי הצביעה שידרי) את‬
‫הצבעי ביישו הצבעי ויבדוק את העבודות שבוצעו‪.‬‬
‫‪ .3‬חומרי צביעה‬
‫חומרי הצביעה יירכשו ע"י הקבל באריזות הרמטיות מוכנות‬
‫לשימוש‪ ,‬ממפעל ייצור מוכר‪ ,‬שיאושר ע"י המפקח‪.‬‬
‫תוספת מדללי לצבעי תעשה רק לפי הוראות של נציג יצר‬
‫הצבעי‪.‬‬
‫חומרי הצביעה שטיב מתקלקל או מתייש מאכסו ממוש)‪,‬‬
‫יירכשו ע"י הקבל בכמויות תואמות לזמ הביצוע‪.‬‬
‫‪ .4‬גווני הצבעי‬
‫גווני הצבעי ובמיוחד שכבת הצבע הסופית‪ ,‬א לא פורט אחרת‬
‫להל יהיו בהתא לנוהל מס' ‪ L70‬של משרד הבריאות‪.‬‬
‫לעבודות שיידרשו לה ‪ 2‬שכבות צבע יסוד‪ ,‬ה תהיינה בגווני‬
‫שוני‪.‬‬
‫‪ .5‬הכנת שטחי המתכות לצביעה יסוד ראשונה‬
‫הכנת השטחי תבוצע ע"י ניקוי במברשות פלדה ביד או מיכנית‬
‫וינוקו שכבות החלודה שנוצרו ותרוחק הקשקשת‪ .‬כתמי שמ‬
‫וחלקי מגולבני ינוקו בקפדנות בשימוש במדללי )‪(Wash Primer‬‬
‫וניקוי האבק בסמרטוטי יבשי‪.‬‬
‫חתימה וחותמת המציע‪/‬י _____________ )מכרז ‪ 2/2013‬מערכת אויר דחוס רפואי טכני(‬
‫‪10‬‬
‫מוצרי שיש לה אופי דקורטיבי‪.‬‬
‫זיזי לכל סנסיטריי‪.‬‬
‫זיזי לצנרת גלוייה בחדרי וכד'‪.‬‬
‫ייצבעו בחדרי סגורי שיסודרו וינוקו היטב מאבק ופסולת בני‪.‬‬
‫‪ .6‬פעולות למניעת קורוזיה‬
‫תו) תקופת ביצוע העבודות על הקבל לבצע את הפעולות למניעת‬
‫קורוזיה כדלקמ‪:‬‬
‫א‪ .‬שכבת צבע יסוד ראשונה יש לבצע מיד לפני הכנת המוצרי או‬
‫הרכבת הצנורות‪ ,‬ושכבה שניה לאחר התקנה והרכבת הצנורות‪.‬‬
‫ב‪ .‬מוצרי פלדה שיוכנו בבתי מלאכה של הקבל או אצל יצרני‬
‫יסופקו ע צבע יסוד שיבוצע כמתואר לעיל‪.‬‬
‫ג‪ .‬יש למנוע מגע ישיר בי הצנורות אל הברזלי וצנורות פלדה או‬
‫חובקי פלדה‪ ,‬על ידי ליפו‪ #‬הצנור במקו המגע בסרט ‪PVC‬‬
‫מודבק או ע"י השחלתו בתו) שרוול מצנור פלסטיק‪.‬‬
‫ד‪ .‬למניעת קורוזיה פנימית בצנורות פלדה שחורי כתוצאה‬
‫משאריות מי מהמבחני יש להוסי‪ #‬למי המבחני חומרי‬
‫אלקליי מאושרי ע"י המפקח‪ ,‬כ) שהמי יהיו בעלי בי ‪ 8‬עד‬
‫ה‪ .‬לאחר גמר המבחני יש לנקז את הקווי‪.‬‬
‫‪007.11‬‬
‫שילוט וטבעות זיהוי לצנורות‬
‫‪ .1‬ליד כל שסתומי הניתוק‪.‬‬
‫יוכ השלט שיבוצע בחריטה יציי את סוג האספקה‬
‫‪ .2‬כל שלט יחוזק ע ‪ 2‬ברגי לשלדת פלדה מחוזקת לצנור ע"י‬
‫השסתו‪.‬‬
‫חתימה וחותמת המציע‪/‬י _____________ )מכרז ‪ 2/2013‬מערכת אויר דחוס רפואי טכני(‬
‫‪11‬‬
‫‪ .3‬לפני הכנת השלטי‪ ,‬יכי הקבל רשימה של שלטי ע התוכ‬
‫והמידות המוצע על ידו לאישור המפקח‪.‬‬
‫שילוט מעל לגובה של ‪ 2‬מ' יהיו במידות מינימליות של ‪ 20x10‬ס"מ‪.‬‬
‫‪ .4‬לזיהוי הצנורות יסומנו כל הצנורות בהתא לנוהל מס' ‪ L-70‬ו‪G-‬‬
‫‪ 01‬של משרד הבריאות‪.‬‬
‫עבודות סימו הצנורות בטבעות וחיצי ה עבודות עזר ואינ‬
‫נמדדות בנפרד ומחיר כלול במחיר הצנורות‪ .‬כנאמר‪ ,‬השלטי ה‬
‫במדידה‪.‬‬
‫‪007.12‬‬
‫מפרט מיוחד למערכת גזי רפואיי‬
‫‪ .1‬הצנורות לאויר דחוס‬
‫יהיו צנורות נחושת דרגה "ק" לפי תק ארה"ב‪.‬‬
‫הספחי יהיו מנחושת מתוחה‪ ,‬מולחמי בהלחמת כס‪ #‬ע נת)‬
‫דג "‪ "4003‬ע ‪ 40%‬כס‪ #‬תוצרת "דגוסה" גרמניה או שו"ע‬
‫מאושר‪.‬‬
‫חברי "פלער" אסורי‪.‬‬
‫כל החיבורי לשסתומי ולמכשירי‬
‫יבוצעו באינו)‪.‬‬
‫‪ .2‬שיפועי הצנורות‬
‫יהיו כמסומ בתכנית‪.‬‬
‫‪ .3‬לכל הצנרת תבוצע שטיפת ניקוי‬
‫בהתא להוראות מפרט ‪.G-01‬‬
‫‪ .4‬עיגו ציוד‬
‫כל הציוד יעוג נגד רעידות אדמה לפי נוהל משרד הבריאות‪.‬‬
‫חתימה וחותמת המציע‪/‬י _____________ )מכרז ‪ 2/2013‬מערכת אויר דחוס רפואי טכני(‬
‫‪12‬‬
‫‪ .5‬מבחני‬
‫צנרת לאספקת גזי רפואיי‪ ,‬ואויר דחוס תיבדק באויר דחוס‬
‫מבלוני נקי משמ ורטיבות בלח‪ 16 0‬ק"ג‪/‬סמ"ר‪ .‬המבח יימש)‬
‫‪ 24‬שעות ותותר נפילת לח‪ 0‬מירבית של ‪ 0.5‬ק"ג‪/‬סמ"ר‪.‬‬
‫במידה ותהיה נפילת לח‪ 0‬מעל המותר תאותר הנזילה באמצעות‬
‫תמיסת סבו‪ ,‬תותק והצנרת תיבדק שנית‪ .‬א לא יתגלה מקו‬
‫הנזילה תפורק המערכת או חלק ממערכת הצנורות החשודה‬
‫ותורכב מחדש ותידק כנ"ל עד לקבלת מערכת אטומה בהחלט‪.‬‬
‫‪ .6‬בד בבד ע המבחני תעשה בדיקה קפדנית א לא הוחלפו צנורות‬
‫מהאספקות השונות‪ .‬הבדיקה תעשה‪ ,‬ע"י חיבור כל מערכת גזי‬
‫אותו משרת הצנור לבלו גז בלח‪ 4 0‬אטמוספירות והזרמת גז דר)‬
‫יציאות הגזי לפי סדר‪.‬‬
‫הבדיקה בצנרת ואקו תעשה ע"י חיבור הרשת לבלוני אויר דחוס‬
‫רפואי בלח‪ 4 0‬אטמספירות‪.‬‬
‫‪ .7‬הוראות נוספות לפי מפרט ‪ G-01‬של משרד הבריאות‪.‬‬
‫‪007.13‬‬
‫מפרט מיוחד למדחסי‬
‫יחידת אויר דחוס לח' גבוה‬
‫המערכת תהיה "דופלקס" ותכלול‪:‬‬
‫‪ 2 .1‬מדחסי תוצרת אהליאב אירמק דג ‪ OH-553‬לח‪ 0‬עבודה ‪12‬‬
‫אטמ'‪ Oil Less .‬שתי בוכנות‪ ,‬שתי דרגות ומנוע חשמלי‪ .‬לכל‬
‫מדחס הספק ‪ 1000‬ליטר בדקה אויר חופשי בלח‪ 12 0‬אטמ'‪.‬‬
‫המערכת תעבוד באופ אוטומטי לפעולה רצופה ללא הפסקות‪.‬‬
‫כל מדחס יכלול את האביזרי הבאי‪:‬‬
‫שסתו אל חוזר ‪ +‬ברז נתוק‬
‫חתימה וחותמת המציע‪/‬י _____________ )מכרז ‪ 2/2013‬מערכת אויר דחוס רפואי טכני(‬
‫‪13‬‬
‫מסגרת בסיס מקורי ע ‪ 4‬בולמי זעזועי‬
‫‪ 2‬מסנני; יניקה מקוריי ‪ 10‬מיקרו‬
‫כסוי מצנ אקוסטי‬
‫שסתו בטחו‬
‫מנוע ‪ 15‬כ"ס ‪ 1450‬סל"ד ‪ 50Hz‬אטו ‪ IP55‬ומעלה‬
‫צנור גמיש לחבור‬
‫ברז ניתוק אוטומטי בי הדרגות‬
‫משחרר לח‪ 0‬ראש כאשר המדחס לא פועל‪.‬‬
‫חיבור לצנרת יניקה‬
‫כסוי אקוסטי – רמת רעש מקסימלי של המערכת יהיה ‪.80dba‬‬
‫‪ .2‬מיכל בנפח ‪ 1000‬ליטר עשוי מפח מגולוו המיכל יבוצע לפי‬
‫מפרט מכו התקני "מיכלי לח‪."0‬‬
‫רתו) פני וחו‪:0‬‬
‫המיכל יוצב על יסוד בטו בגובה ‪ 10‬ס"מ‪.‬‬
‫המיכל יכלול ברז בכניסת האויר בקוטר "‪.2‬‬
‫המיכל יכלול פתח בדיקה וביקורת בקוטר "‪ 18‬ע אוגני‬
‫וסגירה בברגי‪.‬‬
‫מנקז מי ידני ואוטומטי‪.‬‬
‫לח‪ 0‬בדיקה ‪ 16‬אטמוספרות‪.‬‬
‫המיכל יכלול ברז בטיחות "‪ 1/2‬כולל ידית שחרור‬
‫מנומטר בקוטר "‪ 6‬כולל ברז‪.‬‬
‫המיכל יסופק ע תעודת בדיקה של מכו התקני ושילוט בר‬
‫קיימא על גבי המיכל‪.‬‬
‫חתימה וחותמת המציע‪/‬י _____________ )מכרז ‪ 2/2013‬מערכת אויר דחוס רפואי טכני(‬
‫‪14‬‬
‫‪ .3‬מיבש אויר ‪ Air Dryer‬לספיקה של ‪ 1500‬ליטר בדקה לח‪0‬‬
‫עבודה ‪ 16‬אטמ'‪ .‬כולל ברז ניתוק בכניסה וביציאה‪ ,‬מנקז מי‬
‫ידני ואוטומטי‪.‬‬
‫‪ .4‬מיבש ספיגה )‪ (Desiccant Dryers‬כולל שתי עמודות שפועלות‬
‫לסרוגי מתאי לספיקת ‪ 1500‬ליטר בדקה לכל עמודה דרגת‬
‫לחות לא תעלה על ‪) ADP-40°C‬נקודת טל בלח‪ 0‬העבודה( כולל‬
‫התראה ב—‪ ,30°C‬המתק יכלול מחמ‪ .‬מד לחות אלקטרוני‬
‫ובקר להתראה על מי‪.‬‬
‫‪ .5‬שני מסנני קרמיי לפני מיבש‪ .‬לספיקה של ‪ 1500‬ליטר בדקה‪.‬‬
‫מדי לח‪ 0‬דפרנציאלי המעיד על מצב המסנ‪ ,‬מנקז מי‬
‫אלקטרוני אוטומטי‪.‬‬
‫‪ .6‬שני מסנני ‪ 0.01‬מיקרו‪.‬‬
‫‪ .7‬לוח חשמל הכולל את כל הרכיבי תוצרת ‪,Klockner Moeller‬‬
‫הלוח יבנה בהתא לחוק החשמל להוראות ‪ G-01‬סעי‪5.10 #‬‬
‫ויכלול מונה שעות לכל מדחס‪ ,‬מפסיק מחלי‪ #‬לקביעת המדחס‬
‫המוביל‪ ,‬מפסקי‪ ,‬נוריות‪ ,‬מתנעי‪ ,‬נורית תקלה חוסר מתח‪,‬‬
‫לח‪ 0‬גבוה‪/‬נמו)‪ ,‬פיקוד ע"י בקר‪ ,‬מגעי יבשי להעברה לבקרת‬
‫מבנה‪ ,‬מונה שעות אמפרמטר‪.‬‬
‫‪ 3‬פרסוסטטי‪.‬‬
‫מפסק בקרת לחות‬
‫‪ .8‬לוח החשמל יכלול‪:‬‬
‫כל הרכיבי החשמליי הדרושי להפעלה והתראה תקינה‬
‫הזנת חשמל למערכת אויר דחוס תהיה מלוח חדר מכונות‪.‬‬
‫מהלוח הראשי הנ"ל תהיה הזנה למערכת האוויר דחוס )ובנפרד‬
‫– למערכות נוספות(‪.‬‬
‫חתימה וחותמת המציע‪/‬י _____________ )מכרז ‪ 2/2013‬מערכת אויר דחוס רפואי טכני(‬
‫‪15‬‬
‫פיקוד המערכת יבוצע ע"י בקר בעל כרטיס תקשורת ‪TCP/IP‬‬
‫לחיבורו לרשת בקרי קיימת במבנה‪) .‬חיבור תקשורת ע"י‬
‫המזמי(‪.‬‬
‫פיקוד המדחסי יהיה בעל ‪ 3‬מצבי ידני‪/‬אפס‪/‬בקר‪.‬‬
‫במצב ידני תופעל המערכת ע"י הפרסוסטטי‪.‬‬
‫במצב בקר יופעלו המדחסי בצורה אוטומטית הכוללת ג‬
‫החלפת סדר פעולת המדחסי‪.‬‬
‫רשימת ה‪ ,IQ‬תכנית הפיקוד‪ ,‬ותוכנית הפיקוד של הבקרי‬
‫יאושרו מראש ע"י מהנדס ביה"ח‪.‬‬
‫על הקבל לתכנ ולהגיש תכניות מפורטות של מבנה הלוח‪ .‬כמו‬
‫כ‪ ,‬סכמת החיבורי לאישורו של יוע‪ 0‬החשמל ומהנדס בית‬
‫החולי‪.‬‬
‫בקרה‬
‫‪.1‬‬
‫הספק ידאג לתצוגה דינמית מתאימה על תוכנת ‪ HMI‬של‬
‫חב' ‪ WIZCON‬קיימת לבקרת מבני‪.‬‬
‫במס) יוצגו כל הפרמטרי המופיעי בחדרי המכונות‬
‫ונדגמי בבקר‪.‬‬
‫המס) יכלול הצגה סכמתית של כל המערכות הפועלות‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫יתוכננו גופי שיתייחסו לפרמטרי שוני במערכת‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫יתוכננו התראות מתפרצות לתקלות ואירועי חריגי‬
‫כולל התראות קוליות ורישו ביומ התראות‪.‬‬
‫המס&‪ ,‬הגרפי וההתראות יבוצעו בהתא להנחיות‬
‫מהנדס בית החולי ואישורו מראש‪.‬‬
‫חתימה וחותמת המציע‪/‬י _____________ )מכרז ‪ 2/2013‬מערכת אויר דחוס רפואי טכני(‬
‫‪16‬‬
‫פירוט תכולת הלוח‬
‫א‪.‬‬
‫מפסק זר ראשי תלת פזי‪ ,‬חצי אוטומטי‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫מנורות סימו ל‪ 3‬הפזות ע מפסק זר חצי אוטומטי‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫מפסק זר חצי אוטומטי‪ ,‬ע הגנה מגנטית ותרמית‪,‬‬
‫מתנע ישר על הקו‪ ,‬לפי הנחיות מהנדס החשמל של‬
‫הפרוייקט‪.‬‬
‫ע מג בפני יתרת זר‪ ,‬ומנורות סימו‬
‫לפעולה )ירוק( ולתקלה )אדו(‪ ,‬לכל מדחס )‪ 2‬מדחסי(‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ממסר השהייה ‪ 300‬שניות‪ ,‬הנית לכיוו‪ ,‬עבור כל מדחס‬
‫)‪ 3‬מדחסי(‪ ,‬לצור) הכנסה מדורגת של המדחסי‬
‫לעבודה‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫מונה דיגיטלי לשעות עבודה לכל מדחס )‪ 2‬מדחסי(‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫‪ 4‬קומפלטי של פרסוסטט דיגיטלי‪ .‬לפיקוד על עבודת‬
‫המדחסי ולאזעקה‪ ,‬הכולל‪ :‬אמפרמטרי‪ ,‬וולטמרי‪:‬‬
‫‪ .1‬משדר לח‪ 0‬מפלב" )מורכב על מיכל אויר דחוס(‪ ,‬כולל‬
‫כבל באור) מתאי מהמיכל עד ללוח החשמל‪.‬‬
‫‪ .2‬בקר לח‪ 0‬דיגיטלי‪ ,‬מורכב ומשולב בדלת לוח החשמל‪.‬‬
‫פרסוסטט ראשו – מיועד לפיקוד על המדחס התור‪.‬‬
‫פרסוסטט השני – מיוחד לפיקוד על המדחס הבלתי‬
‫תור‪.‬‬
‫פרסוסטט השלישי – מיועד להפעלת אזעקה‪ ,‬במידה‬
‫ולח‪ 0‬האויר ירד מעבר לדרגה שנקבעה‪.‬‬
‫פרסוסטט הרביעי – מיועד להפעלת אזעקה‪ ,‬במידה‬
‫ולח‪ 0‬האויר עלה מעבר לדרגה שנקבעה ונתוק המדחס‪.‬‬
‫חתימה וחותמת המציע‪/‬י _____________ )מכרז ‪ 2/2013‬מערכת אויר דחוס רפואי טכני(‬
‫‪17‬‬
‫ז‪.‬‬
‫מחלי‪ #‬תורנות אוטומטי – להחלפת סדר פעולת המדחסי‬
‫ע אפשרות עבודה מקבילה ג של המדחס הבלתי תור‬
‫בזמני חירו‪ ,‬בהתא לפיקוד הפרסוסטטי‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫מתג תלת מצבי‪ ,‬להחלפה ידנית של סדר פעולת המדחסי‬
‫וג להפעלת בצורה ידנית )ללא פיקוד( אבל בצורה לא‬
‫קבועה )ע קפי‪ 0‬מחזיר(‪.‬‬
‫ט‪.‬‬
‫מפסק זר חצי אוטומטי‪ ,‬לכל יחידת ניקוז אלקטרוני‬
‫אוטומטית‪ ,‬כולל מנורת סימו להזנה )ירוק( – למיכל אויר‬
‫דחוס ולמסנ הקרמי‪.‬‬
‫י‪.‬‬
‫מפסק זר חצי אוטומטי‪ ,‬ע הגנה מגנטית ותרמית‪,‬‬
‫מתנע ישר על הקו‪ ,‬ע מג בפני יתרת זר ומנורות סימו‬
‫לפעולה )ירוק( ותקלה )אדו( למייבש האוויר‪.‬‬
‫יא‪ .‬מפסק זר חצי אוטומטי‪ ,‬ללוחו הפעלת הבקר להתראות‬
‫מי‪ ,‬כולל מנורת סימו להזנה )ירוק( כולל חיבור‬
‫ההתראה מהלוחו למערכת ההתראות המרכזיות בלוח‬
‫החשמל‪.‬‬
‫יב‪ .‬מפסק זר חצי אוטומטי למד לחות אלקטרוני‪ ,‬כולל‬
‫מנורת סימו להזנה )ירוק( כולל חיבור ההתראה ממד‬
‫הלחות האלקטרוני למערכת ההתראות המרכזיות בלוח‬
‫החשמל‪ ,‬כולל ממסרי לחיבור אפשרי להתראה אל‬
‫חוטית וחיבור )ע"י אחרי( ל"בקרת מבנה" "אזומי"‪.‬‬
‫יג‪.‬‬
‫צופר אזעקה ע לחצני השתקה וניסוי לכל המקרי‪,‬‬
‫כמפורט להל‪.‬‬
‫יד‪ .‬מנורת סימו לתקלה )אדו(‪ ,‬במקביל לצופר האזעקה‪ ,‬א)‬
‫לא ניתנת לכיבוי כל זמ שהתקלה קיימת‪.‬‬
‫חתימה וחותמת המציע‪/‬י _____________ )מכרז ‪ 2/2013‬מערכת אויר דחוס רפואי טכני(‬
‫‪18‬‬
‫טו‪ .‬ממסר מחובר במקביל למנורת הסימו הנ"ל‪ ,‬עבור העברת‬
‫אות אזעקה לרחוק – ע"י האחרי‪.‬‬
‫טז‪ .‬לחצ ניסוי כללי‪ ,‬לכל המנורות בלוח‪.‬‬
‫יז‪.‬‬
‫ממסרי לכל הרכיבי המופעלי על יד לוח החשמל‪,‬‬
‫כולל מגעי יבשי עבור "הבקרה המרכזית"‪.‬‬
‫יח‪ .‬שילוט פני וחו‪ ,0‬המורה על שייכות ותפקיד‪ ,‬לכל פריט‬
‫ופריט‪.‬‬
‫יט‪ .‬כל החווט והאינסטלציה החשמלית מהלוח לכל‬
‫המכשירי והחיבור בלבד של קווי ההזנה ללוח‪.‬‬
‫הכנות למערכת בקרה מרכזית‪:‬‬
‫א‪ .‬כל חיבור ו‪/‬או אמצעי התראה ומדידה‪ ,‬יצויד מראש במגע יבש‬
‫ו‪/‬או יציאה מתאימה‪ ,‬אשר יחוברו למערכת "בקרה מרכזית"‪.‬‬
‫ב‪ .‬מערכת ההתראה‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫מערכת ההתראה תספק מידע כמפורט בטבלה להל‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫ההתראות יסומנו על הלוח‪ ,‬באמצעות מנורות סימו‬
‫אדומות )תקלה(‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫כל אחת מהתקלות‪ ,‬תפעיל בנוס‪ #‬את צופר האזעקה‪,‬‬
‫הצמוד ללוח‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫ההתראות תעבורנה באמצעות כבלי מתאימי לפיקוד‬
‫או לבקרה‪ ,‬ללוח "בקרה מרכזית"‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫כל תקלה‪ ,‬מפעילה במקביל את מנורת ההתראה‬
‫הרלוונטית ואת צופר האזעקה‪.‬‬
‫חתימה וחותמת המציע‪/‬י _____________ )מכרז ‪ 2/2013‬מערכת אויר דחוס רפואי טכני(‬
‫‪19‬‬
‫פירוט ההתראות במערכת אויר דחוס רפואי‪:‬‬
‫מס' תאור‬
‫התראה‬
‫בלוח‬
‫החשמל‬
‫)מנורה‬
‫אדומה(‬
‫צופר‬
‫אזעקה‬
‫בקרה‬
‫מרכזית‬
‫‪.1‬‬
‫תיקו‪/‬תקלה מדחס מס' ‪1‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪.2‬‬
‫תיקו‪/‬תקלה מדחס מס' ‪2‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪.3‬‬
‫לחות גבוהה האוויר הדחוס‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪.4‬‬
‫תקלה – לח‪ 0‬אויר נמו)‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪X‬‬
‫‪.5‬‬
‫מדידת לח‪ 0‬אויר דחוס‬
‫__‬
‫__‬
‫‪X‬‬
‫* במחלק אויר דחוס תותק מופה "‪ 1/2‬שבה יורכב – ע"י הקבל‬
‫מתמר לח‪ 0‬אנלוגי וחיווט ללוח הריכוז של הבקרה המרכזית‪.‬‬
‫אביזרי‪:‬‬
‫כנאמר לעיל‪ ,‬בפרט עבודות החשמל‪ ,‬כל הרכיבי החשמליי‬
‫המפורטי לעיל‪ ,‬יהיו מדג סטנדרטי בבניי* ויאושרו מראש על‬
‫ידי מהדס בית החולי ועל ידי המפקח‪.‬‬
‫הלוח יכלול מערכת נורות סימו כדלקמ‪:‬‬
‫א‪ .‬נורות עבור ‪ 3‬הפזות הראשיות‪.‬‬
‫ב‪ .‬נורות ירוקות לציו פעולה תקינה של כל מנוע במערכת‪ ,‬נורה‬
‫לכל מנוע וכ נורה לכל מרכיב נוס‪ #‬במערכת‪.‬‬
‫ג‪ .‬נורות אדומות לציו תקלות והפרעות במערכת כגו בפעולת כל‬
‫מנוע שמתנעו מורכב על הלוח‪ ,‬נורה לכל מנוע‪ ,‬הפרעות בפעולה‪,‬‬
‫נורה נפרדת לכל אחת מההפרעות‪.‬‬
‫הנורות תישארנה דלוקות כל עוד לא תוקנה התקלה‪.‬‬
‫חתימה וחותמת המציע‪/‬י _____________ )מכרז ‪ 2/2013‬מערכת אויר דחוס רפואי טכני(‬
‫‪20‬‬
‫בכל מקרה אשר בו מורכב מנתק זר ליד מנוע‪ ,‬תפעל המנורה‬
‫הירוקה רק כאשר המנתק סגור‪.‬‬
‫הלוח יצויד במפסק זר ראשי‪.‬‬
‫כל המבטיחי כולל על קווי המנועי‪ ,‬יהיו חצי אוטומטיי‪ ,‬ע‬
‫הגנות תרמיות ומגנטיות מתאימות‪.‬‬
‫המגעני להתנעת מנועי יבחרו בהתא לנתוני היצר‪ ,‬לעבודה‬
‫בתנאי קשי )‪ ,AC-3‬לפי החוק הגרמני(‪.‬‬
‫הלוח יכלול אזעקה ופעמו השתקה וישדר אות התקלה‪.‬‬
‫כל ההגנות‪ ,‬ההתראות והאזעקות תהיינה תמיד בצד פזת הפיקוד‪.‬‬
‫כל האביזרי יהיו מסוג ותוצרת כמפורט להל ויענו על הדרישות‪,‬‬
‫החוקי והכללי כמוזכר לעיל‪ .‬בהעדר תק ישראלי או הוראות‬
‫כמפורט לעיל‪ ,‬יחולו התקני האמריקאיי או הגרמניי‪.‬‬
‫מכשירי המדידה יכללו בי השאר‪ :‬וולטמטר כללי ע בורר‪,‬‬
‫אמפרמטר כללי ואמפרמטרי נפרדי כנדרש במפרט הכללי‬
‫מכשיר המדידה יהיו ע לוח קריאה רובע‪.‬‬
‫האביזרי והמכשירי המותקני על כל לוח‪ ,‬וכ המעגלי‬
‫החשמליי השוני יסומנו באמצעות שלטי בגודל מתאי‪ ,‬וכמו‬
‫כ יסומנו כל מהדק וקצה כל מולי) כל השלטי והסימוני יהיו‬
‫מבקליט חרוט בכתב לב על רקע שחור ויקבעו בצורה יציבה‬
‫וחזקה‪.‬‬
‫הלוח יבנה כארגז מתכת סגור מכל צדדיו‪ ,‬יוצב על מבדדי ויחובר‬
‫למערכת הארקה‪.‬‬
‫הלוח יהיה מטיפוס של גישה מלפני‪ ,‬סגור על ידי דלתות ועמיד‬
‫בפני חדירת לחות ואבק‪.‬‬
‫חתימה וחותמת המציע‪/‬י _____________ )מכרז ‪ 2/2013‬מערכת אויר דחוס רפואי טכני(‬
‫‪21‬‬
‫בחלקו העליו של כל לוח יותקנו מיכסאות פח על צירי ועליה‬
‫יורכבו נורות הסימו‪ ,‬כפתורי ההפעלה‪ ,‬מכשירי מדידה וכו'‪.‬‬
‫ראשי הנתיכי ימצאו מאחורי הדלתות ויוגנו על ידי כיסוי פח‪.‬‬
‫המתנעי הריליי הקונטקטורי וכו' יותקנו בתו) הלוח והגישה‬
‫אליה תהיה לאחר הורדת כיסוי מתאי‪.‬‬
‫יציאות למנועי ולאביזרי פיקוד ירוכזו בפסי מהדקי בחלקו‬
‫העליו או התחתו של הלוח‪ ,‬בהתא לתנאי העבודה‪ ,‬המהדקי‬
‫יהיו מטיפוס שבו גיד המולי) מתהדק על ידי פחית ולא ישירות על‬
‫ידי בורג‪ ,‬ע אפשרות סימו על גבי המהדק‪.‬‬
‫יציאות מעל ל‪ 60‬אמפר יש לצייד בברגי חיבור בגודל מתאי לכבל‬
‫הכניסה‪ .‬לא יותקנו חלקי חיי בגובה של פחות מ‪ 50‬ס"מ‬
‫מהרצפה‪.‬‬
‫הלוח יבנה מפח פלדה "דקופירט" בעובי ‪ 1.5‬מ"מ לפחות‪ ,‬מנוקה‬
‫מחלודה ומשמ בתהלי) כימי‪ ,‬וצבעו בשתי שכבות צבע יסוד‬
‫ושכבת צבע עליו נוספת‪ ,‬ולאחר ייבוש הצבע העליו יצבע הלוח‬
‫בצבע גמר אפוי בגוו מאושר ע"י המפקח‪.‬‬
‫פסי הצבירה יהיו מנחושת אלקטרוליטית‪ ,‬המבדדי מחרסינה וכל‬
‫חווט הפני יהיה ע בידוד פלסטי‪ .‬מעגלי הפיקוד השוני יעשו‬
‫מחוטי בצבעי שוני‪.‬‬
‫ההרכבה הפנימית תהיה על גבי פרופילי סטנדרטיי‪ ,‬ע אפשרות‬
‫של הזזה ושינוי במקרה של תוספת ציוד‪.‬‬
‫חתימה וחותמת המציע‪/‬י _____________ )מכרז ‪ 2/2013‬מערכת אויר דחוס רפואי טכני(‬
‫‪22‬‬
‫כל ציוד של מערכת אויר דחוס יאורקו לפס השוואת פוטנציאל‬
‫ראשי של הבני‪.‬‬
‫מחיר עבודה זו כלול במחיר האינסטלציה‬
‫החשמלית‪.‬‬
‫הלוח יכלול קבלי בגודל מתאי לשיפור כפל ההספק של המנעי‬
‫עד למינימו של ‪.0.92‬‬
‫הלוחות על כל אביזריה יבנו לעמידה מכנית ותרמית‪ ,‬בפני זרמי‬
‫קצר העלולי להיווצר בה‪.‬‬
‫תוכנית החשמל ומער) הלוחות‪ ,‬ימסרו לבדיקה ואישור של מהנדס‬
‫בית החולי והמפקח לפני התחלת הביצוע‪ .‬לא יווצר ותא יותק‬
‫כל לוח אשר לא אושר כנ"ל‪.‬‬
‫כל הציוד המותק בלוח החשמל יהיה עמיד לטמפרטורה סביבה‬
‫של ‪ 45‬מעלות צלזיוס‪.‬‬
‫אביזרי הלוח יהיו מסוגי ותוצרת כדלהל‪:‬‬
‫‪ .1‬מתנעי ומגעני – תוצרת "עוז או"‪" ,‬קלוקנר מילר" או‬
‫סימנס‪.‬‬
‫‪ .2‬מפסיקי זר חצי אוטומטיי‪ ,‬מפסיקי פחת מבטיחי ראשיי‬
‫נשלפי – תוצרת "קלוקנר מילר" או "סימנס"‪.‬‬
‫‪ .3‬נורות סימו מטיפוס ליבו – תוצרת "עוז או" כל נורה תצויד‬
‫בנגד מחובר בטור להורדת המתח ב‪ .15%‬הנורות לציו פעולה‬
‫תקינה תהיינה ירוקות‪ ,‬לתקלה – אדומות‪.‬‬
‫‪ .4‬לחצני – תוצרת "עוז או" או "קלוקנר מילר"‪.‬‬
‫‪ .5‬מכשירי מדידה תוצרת "ארד" או "מולקס"‪.‬‬
‫‪ .6‬משהה זמ – תוצרת "עוז או" "איזומי"‪.‬‬
‫‪ .7‬כל המבטיחי עד ‪ 60‬אמפר יהיה מטיפוס מאמ"ת‪ ,‬מ‪ 60‬אמפר‬
‫ומעלה יהיו טיפוס ‪.HRC‬‬
‫חתימה וחותמת המציע‪/‬י _____________ )מכרז ‪ 2/2013‬מערכת אויר דחוס רפואי טכני(‬
‫‪23‬‬
‫אינסטלציה חשמלית‬
‫הקבל יספק ויתקי את כל מערכות קוי ההזנה והפיקוד מלוחות‬
‫החשמל ועד למנועי ולמכשירי למיניה וליתר חלקי הציוד‬
‫החשמלי‪.‬‬
‫האינסטלציה החשמלית תבוצע בקוי כמתואר להל‪ ,‬בי חלקי‬
‫המתק השוני‪ ,‬לרבות מנועי‪ ,‬פיקוד‪ ,‬לוחות חשמל וכו' ותהיה‬
‫מושלמת על כל אביזריה ופריטיה כנדרש‪.‬‬
‫סיו הצינורות לאביזרי השוני יהיה בצינורות גמישי‪.‬‬
‫כל היציאות מהרצפה לאביזרי יוגנו ע"י צינור מי מגולוו‪ ,‬כל‬
‫חיזורי הצינורות‪ ,‬הכבלי והברגי שלה יהיו מחומר בלתי‬
‫מחליד או יצופו בציפוי המונע חלודה‪.‬‬
‫המוליכי יהיו בצבעי שוני וצבע יסומ בתוכניות החווט‬
‫החשמלי‪ ,‬חת) כל מולי) לא יהיה קט מ‪ 1.5‬ממ"ר‪.‬‬
‫כל תוכניות האינסטלציה החשמלית ימסרו למפקח ולמהנדס בית‬
‫החול לאישור‪ ,‬לפני ביצוע‪.‬‬
‫קווי חשמל המותקני מתחת לריצו‪ #‬ו‪/‬או רצפת בטו יהיו מכבלי‬
‫מושחלי בתו) צינורות מתאימי‪.‬‬
‫קווי חשמל המותקני בתו) הקירות יהיו מוליכי מנחושת‬
‫מבודדי ב‪ PVC‬או כבלי ‪ NYY‬מושחלי בתו) צינורות פלסטיי‬
‫מסוג "מריכ‪."#‬‬
‫קווי חשמל המותקני על טיח הקירות או התקרות בתו) המבנה‬
‫יהיו מוליכי מנחושת‪ ,‬מבודדי ב‪ PVC‬או כבלי ‪ ,NYY‬מושחלי‬
‫בתו) צינורות משורייני צבועי‪ ,‬או בתו) צינורות פלסטיי‬
‫חתימה וחותמת המציע‪/‬י _____________ )מכרז ‪ 2/2013‬מערכת אויר דחוס רפואי טכני(‬
‫‪24‬‬
‫קשיחי או בתו) תעלות פח מגולוו צבוע או מחומר פלסטי‪.‬‬
‫הקבל יוודא הכנסת הצינורות לבטוני לפני היציקה‪.‬‬
‫קופסאות החיבורי יהיו ממתכת‪.‬‬
‫הקבל אחראי שהאינסטלציה תעבור את ביקורת חברת החשמל‬
‫ותתקבל על ידה‪.‬‬
‫העברת הביקורת תיעשה על ידי הקבל ועל חשבונות ותעודת‬
‫האישור על קבלת המתק ע"י חברת החשמל‪ ,‬ללא הסתייגויות‪,‬‬
‫תימסר למפקח‪.‬‬
‫המועד לביקורת חברת החשמל יקבע בתאו ע המפקח‪.‬‬
‫הקבל יהיה כפו‪ #‬בביצוע עבודתו לתקני ולדרישות המפורטות‬
‫במפרט לעבודות החשמל של המבנה‪.‬‬
‫עבודות האינסטלציה‬
‫החשמלית תבוצע בהנהלתו ובהשגחתו של חשמלאי בעל רשיו‪.‬‬
‫מתנעי ומפסיקי‬
‫הממתנעי יהיו מטפוס מגנטי ויכללו את סידורי הביטחו הבאי‪:‬‬
‫‪ .1‬הגנה בפני יתרת זר על שלוש הפזות‪.‬‬
‫‪ .2‬הגנה תרמית הניתנת לכיוו‪.‬‬
‫‪ .3‬הגנה בפני זרמי קצר גבוהי‪.‬‬
‫‪ .4‬הגנה בפני מפל מתח‪.‬‬
‫‪ .5‬הגנה בפני חוסר והיפו) פזה‪.‬‬
‫המתנעי יצוידו במגעי עזר אשר ישולבו במעגל הפיקוד של המנוע‪.‬‬
‫מנועי בעלי גודל ‪ 1‬כ"ס ומעלה יהיו עבור זר של ‪ 380‬ולט ‪ 50‬הר‪,0‬‬
‫שלוש פזות‪ ,‬מתחת ל‪ 1‬כ"ס יהיו עבור זר של ‪ 220‬וולט ‪ 50‬הר‪0‬‬
‫ופזה אחת‪.‬‬
‫חתימה וחותמת המציע‪/‬י _____________ )מכרז ‪ 2/2013‬מערכת אויר דחוס רפואי טכני(‬
‫‪25‬‬
‫מצ"ב טבלת כניסות ויציאות של המערכת‪:‬‬
‫‪DO‬‬
‫הפעלת מדחס‬
‫‪DI‬‬
‫‪2‬‬
‫מדחס בפעולה‬
‫‪2‬‬
‫מדחס תקלת זר יתר‬
‫‪2‬‬
‫תקלת חוסר מתח‬
‫‪1‬‬
‫מדחס מוביל‬
‫‪1‬‬
‫לח‪ 0‬במיכל‬
‫‪1‬‬
‫לח‪ 0‬עבודה‬
‫‪1‬‬
‫לח‪ 0‬יתר‬
‫‪1‬‬
‫לח‪ 0‬נמו)‬
‫‪1‬‬
‫לחצ ניסוי נורות‬
‫‪1‬‬
‫לחצ השתקה‬
‫‪1‬‬
‫ברז ניקוז אוטומטי מיכל‬
‫‪1‬‬
‫מיבש ספיגההתראה על דרגת לחות‬
‫נמוכה‬
‫‪2‬‬
‫התראה על תקלה מבקר מי על הקו‬
‫‪1‬‬
‫בורר מערכת בפעולת בקר‬
‫‪1‬‬
‫מייבש בפעולה‬
‫‪2‬‬
‫מייבש בתקלה‬
‫‪2‬‬
‫סה"כ‬
‫‪AI‬‬
‫‪3‬‬
‫‪19‬‬
‫‪1‬‬
‫לבקר יהיו רזרבה של ‪ 30%‬לכל ‪.IO‬‬
‫הפיקוד יבוצע לפי תפ"מ שיאושר ע"י המזמי‪.‬‬
‫חתימה וחותמת המציע‪/‬י _____________ )מכרז ‪ 2/2013‬מערכת אויר דחוס רפואי טכני(‬
‫‪26‬‬
‫‪007.14‬‬
‫הוראות נוספות לפרק אופני מדידה ותשלו‬
‫מבלי לגורע משיטות המדידה והתשלו המפורטי במפרט הכללי‬
‫להוראות המפורטות במוקדמות יחייבו העבודה זאת הוראות‬
‫והסברי כמפורט להל‪:‬‬
‫‪ .1‬תאורי יחידות המלאכה בסעיפי רשימת הכמויות ה תמציתיי‬
‫ומחירי היחידה ייחשבו ככוללי את עבודות העזר וחומרי העזר‪.‬‬
‫מת פירוט של חומרי עזר או עבודות עזר בתאורי יחידות המלאכה‬
‫ברשימת הכמויות אינו גורע מהאמור במפרט‪.‬‬
‫עגו ציוד נגד רעידות אדמה‪.‬‬
‫‪ .2‬צנורות לסוגיה יימדדו לאור) ציריה‪ ,‬כולל הספחי ואביזרי‬
‫מוברגי‪ .‬אור) שסתומי מאוגני יופחת מאור) המדידה‪.‬‬
‫‪ .3‬לסוגי צנורות שוני ולקוטרי שוני פורטו תוספות מעל מדידת‬
‫אור) הצנורות עבור ספחי שוני שימדדו ביח' וישולמו רק א‬
‫פורטו תוספות כאלו ברשימת הכמויות ורק עבור אלו שפורטו‪.‬‬
‫לצנורות שעבור לא פורטו תוספות עבור ספחי‪ ,‬על הקבל לכלול‬
‫את מחירי במחירי הצנורות‪.‬‬
‫‪ .4‬בידוד צנורות יסווגו לפי הקוטר הנומינלי של הצנור המבודד וסוג‬
‫הבידוד ויימדדו לאור) ציר הצנור המבודד וללא הורדה עבור אור)‬
‫שסתומי הברגה בלתי מבודדי‪ .‬עבור בידוד קשתות לא תשול‬
‫תוספת‪.‬‬
‫‪ .5‬חבורי )התחברויות( לציוד או מכשירי שיסופקו ויורכו באתר‬
‫ע"י אחרי ולא באמצעות הקבל ימדדו ויסווגו לפי תאורי‬
‫היחידות וישולמו בתור תוספת מעל מדידת הצנורות והאביזרי‪.‬‬
‫חתימה וחותמת המציע‪/‬י _____________ )מכרז ‪ 2/2013‬מערכת אויר דחוס רפואי טכני(‬
‫‪27‬‬
‫‪ .6‬חבורי )התחברויות( לצנורות אספקה קיימי יכללו את סגירת‬
‫הקוי וניקוז‪ ,‬כמו כ תאו זמ ושיטת הביצוע או התוספות‬
‫עבור עבודת לילה בהתחברויות לצנורות הנמצאי בשימוש‪.‬‬
‫עבודות הפרוק ותיקוני הבידוד המפורט נכללי במחירי‬
‫ההתחברות‪.‬‬
‫המדידה של העבודות היומיות )רג'י( תהיה בהתא לשעות העבודה‬
‫נטו של פועל באתר הבני ולכל תקופת זמ שייקבע על ידי המפקח‪.‬‬
‫לא יורשו כל שעות בלתי ראליות או שעות נסיעה או הובלת אנשי‬
‫למקו העבודה ובחזרה‪.‬‬
‫‪ .7‬מחיר המדחסי יכללו את כל המצויי במפרט סעיפי ‪.07.013‬‬
‫חתימה וחותמת המציע‪/‬י _____________ )מכרז ‪ 2/2013‬מערכת אויר דחוס רפואי טכני(‬

Similar documents