העברה שקטה וסנכרון בין גנרטורים צפת- במרכז הרפואי זיו

Transcription

העברה שקטה וסנכרון בין גנרטורים צפת- במרכז הרפואי זיו
‫ג'י מהנדסי‬
‫הנדסת חשמל ומערכות בע"מ‬
‫מרכז רפואי זיו‬
‫נספח ב'‬
‫מכרז מס' ‪4/2012‬‬
‫_______________________________________________________________‬
‫העברה שקטה וסנכרו‬
‫בי גנרטורי‬
‫במרכז הרפואי זיו צפת‬
‫מפרט טכני‬
‫שדרוג מערכת החלפות ראשי‬
‫ש המתכנ ‪ :‬אינג' ג'מאל זועבי‬
‫טל ‪046598531 :‬‬
‫פקס ‪04 6598533 :‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫חתימה וחותמת המציע‪/‬י __________ )מכרז ‪ 4/2012‬העברה שקטה וסנכרו בי גנרטורי( ‪1‬‬
‫ג'י מהנדסי‬
‫הנדסת חשמל ומערכות בע"מ‬
‫תנאי כללי ‪:‬‬
‫‪ (1‬על הקבל להיות בעל נסיו מוכח בביצע עבודות מסוג המתואר ‪ ,‬עליו לצר רשימה‬
‫של לפחות חמישה מקומות בה הוא ביצע בשלש השני האחרונות ‪.‬‬
‫‪ (2‬על הקבל לקחת בחשבו שהעבודה מבוצעת על מערכת חשמל פעילה בבית החולי‪,‬‬
‫חל איסור מוחלט לבצע עבודות כלשה ללא תיאו ע המפקח ‪ ,‬כל עבודה אשר‬
‫תבוצע תתוא מראש ע המפקח ‪ ,‬בית החולי עובד במערכת אילוצי משלו ואשר‬
‫במהלכה ייתכנו שינויי או ביטולי במועדי ביצוע ‪ ,‬הקבל יקח את הנ"ל בחשבו כ‬
‫שלא תהיה לו עילה לדרוש פיצוי כספי במצבי כאלה ‪.‬‬
‫‪ (3‬השתתפות הקבל בסיור הקבלני הינה חובה ‪ ,‬עליו לראות את תנאי המקו ואת‬
‫הגנרטורי והצידו הקיי ‪ ,‬עליו לקחת בחשבו התאמת כל החלקי הקיימי‬
‫למערכת המוצעת על ידיו ‪ ,‬יש לקחת בחשבו שווסתי המהירות ווסתי המתח של‬
‫הגנרטורי לא יוחלפו ‪ ,‬במידה והקבל מחליט שהווסתי הנ"ל אינ מתאימי‬
‫למערכת אשר הוא מציע והוא חייב להחלי אות ‪ ,‬הוא יחלי אות על חשבונו ‪,‬‬
‫מחיר הווסתי כלול בתו מערכת הסינכרו וההעברה השקטה כ שלא תשול‬
‫תוספת כלשהי עבור התאמת הווסתי ‪.‬‬
‫תקופת ביצוע ‪:‬‬
‫העבודה תבוצע תו ‪ 90‬ימי קלנדריי מיו צו התחלת העבודה ‪.‬‬
‫על כל עיכוב או איחור בסיו הפרויקט יחוייב הקבל בקנס של ‪ $ 1,000‬ליו ‪.‬‬
‫חתימה וחותמת המציע‪/‬י __________ )מכרז ‪ 4/2012‬העברה שקטה וסנכרו בי גנרטורי( ‪2‬‬
‫ג'י מהנדסי‬
‫הנדסת חשמל ומערכות בע"מ‬
‫תיאור העבודה ‪:‬‬
‫מצב קיי ‪:‬‬
‫בתחנת החשמל הראשית של בית החולי קיימי היו שני גנרטורי אשר פרטיה‬
‫כדלקמ ‪:‬‬
‫מנוע ‪. VOLVO PENTA :‬‬
‫דג ‪TAD1250GH :‬‬
‫הספק ‪320 kW :‬‬
‫וסת מהירות על המנוע ‪ :‬אלקטרוני תוצרת ‪BOSCH‬‬
‫מחולל ‪. LEROY SOMER :‬‬
‫הספק ‪400 kVA:‬‬
‫וסת מתח אלקטרוני דג ‪AVR 448‬‬
‫שני הגנרטורי הנ"ל מחוברי היו לרשת בית החולי באמצעות מערכת החלפה‬
‫אוטומטית קונבונציונלית באמצעות בקר החלפה ומגעני ‪.‬‬
‫העבודה כוללת את הסעיפי כדלקמ ‪:‬‬
‫‪ (1‬יצור לוחות סינכרו והעברה שקטה בי הגנרטורי ובי הרשת בהתא לתוכנית כוח‬
‫ופיקוד המצורפת למכרז ‪.‬‬
‫‪ (2‬הרכבת מערכת בקרה לסינכרו ולהעברה השקטה ‪.‬‬
‫‪ (3‬פירוק הלוחות הישני ‪.‬‬
‫‪ (4‬התקנת הלוחות החדשי במקומ כולל התאמת וחיבור ללוחות בית החולי ‪.‬‬
‫‪ (5‬חיווט אביזרי הבקרה של הגנרטורי ללוחות החדשי ולבקרי הגנרטורי החדשי‬
‫כולל חיישני לח) שמ ‪ ,‬טמפרטורת מי ‪ ,‬מהירות סיבובי ‪ ,‬ברז דלק ‪ ,‬התנעה ‪,‬‬
‫דימו ‪ ,‬גובה מי ‪ ,‬חימו מי וכל הגנות מנוע הדרושי לתפקוד אופטימלי ‪.‬‬
‫‪ (6‬חיווט ווסתי המהירות ווסתי המתח מהגנרטורי אל הבקרי החדשי ‪.‬‬
‫‪ (7‬חיבור הגנרטורי ללוחות החדשי ‪.‬‬
‫‪ (8‬חיבור המערכת למערכת הבקרה של בית החולי ‪.‬‬
‫‪ (9‬הרצות ‪.‬‬
‫חתימה וחותמת המציע‪/‬י __________ )מכרז ‪ 4/2012‬העברה שקטה וסנכרו בי גנרטורי( ‪3‬‬
‫ג'י מהנדסי‬
‫הנדסת חשמל ומערכות בע"מ‬
‫‪ (10‬בדיקה בעומס ‪.‬‬
‫‪ (11‬העברת המתק בדיקת מהנדס בודק ‪.‬‬
‫‪ (12‬אחריות לשנתיי עבור המערכות שהורכבו ‪.‬‬
‫מפרט טכני מיוחד ‪:‬‬
‫פעולת המערכת ‪:‬‬
‫המערכת תאפשר הפעלתה במשטרי הבאי ‪:‬‬
‫‪ (1‬משטר אי בודד לכל גנרטור נפרד ‪:‬‬
‫במצב זה תאפשר המערכת ביצוע העברה שקטה בי חברת החשמל לגנרטור והעברת‬
‫העומס לגנרטור ‪ ,‬כאשר כל גנרטור עובד כיחידה עצמאית נפרדת ‪.‬‬
‫‪ (2‬משטר אי בודד בנק גנרטורי ‪:‬‬
‫במצב זה שני הגנרטורי עובדי במקביל תו חלוקת עומסי שווה ביניה ‪.‬‬
‫פעולה זו תוכל להתבצע במצבי הבאי‪:‬‬
‫‪ .1‬כאשר המגשר במצב סגור‪ ,‬כאשר הגנרטורי עדיי אינ בפעולה‪.‬‬
‫‪ .2‬כאשר הגנרטורי בפעולה במצב " אי בודד" )מגשר פתוח( ותנת דרישה לסנכרו‬
‫ביניה‪.‬‬
‫במצב זה המערכת תבצע סנכרו בי שני הגנרטורי ותסגור את המגשר‪.‬‬
‫‪ (3‬התנעת גנרטורי ללא עומס ‪:‬‬
‫במצב זה יותנעו שני הגנרטורי או אחד מה לפי הדרישה ע אפשרות הפעלה של‬
‫סינכרו ע"י הפעלת המקשר ללא התחברות לעומס ‪.‬‬
‫‪ (4‬גנרטורי מופסקי ‪:‬‬
‫במצב זה הגנרטורי יהיו במצב מופסק ולא יותנעו בכלל ‪.‬‬
‫הפעלת משטרי העבודה הנ"ל תבוצע באמצעות הבוררי הבאי בפנל הבקרה ‪:‬‬
‫‪ (1‬בורר מצב עבודה של כל הגנרטור ‪ ,‬אשר מכיל ‪ 3‬מצבי ‪:‬‬
‫א( ידני ‪ :‬הגנרטור מותנע ידנית ‪.‬‬
‫חתימה וחותמת המציע‪/‬י __________ )מכרז ‪ 4/2012‬העברה שקטה וסנכרו בי גנרטורי( ‪4‬‬
‫ג'י מהנדסי‬
‫הנדסת חשמל ומערכות בע"מ‬
‫ב( אוטומטי ‪ :‬הגנרטור מותנע בהפסקת חשמל מחברת החשמל בשדה הבלתי חיוני‬
‫אשר אליו מחובר או בהפעלה מרחוק באמצעות מערכת הבקרה ‪ ,‬הגנרטור‬
‫יעבוד עד חזרת חברת החשמל ע ההשהיות אשר יוגדרו ו‪/‬או הפסקת פקודת‬
‫ההפעלה מרחוק ‪.‬‬
‫ג( מופסק ‪ :‬הגנרטור יהיה במצב מופסק ולא יותנע בכלל ‪.‬‬
‫‪ (2‬בורר הפעלה של מפסיקי ההחלפה של כל שדה ואשר מכיל ‪ 3‬מצבי ‪:‬‬
‫א( אוטומטי ‪ :‬במצב זה כאשר חברת החשמל קיימת ‪ ,‬מפסיק חברת החשמל‬
‫מחובר ואילו מפסיק הגנרטור מופסק ‪ ,‬במקרה ויש הפסקת ח"ח ולאחר התנעת‬
‫הגנרטור ‪ ,‬יופסק מפסיק ח"ח ומתחבר מפסיק הגנרטור ‪ .‬ע חזרת חברת‬
‫החשמל ולאחר השהיה מתאימה ‪ ,‬תבוצע העברה שקטה לעומס בי הגנרטור‬
‫לחברת החשמל ‪.‬‬
‫ב( העברה שקטה מאולצת ‪ :‬מצב שבו מותנע הגנרטור ומתבצעת העברה שקטה‬
‫לעומס מחברת החשמל לגנרטור ‪ ,‬כאשר הבורר מוחזר למצב אוטומטי תבוצע‬
‫העברה שקטה בי הגנרטור לחברת החשמל ‪.‬‬
‫ג( מצב עבודה מקבילה ‪ :‬במצב זה הגנרטור יותנע ויתחבר במקביל לחברת החשמל‬
‫בהספק אשר ייקבע מראש ‪.‬‬
‫ד( מצב ידני ‪ :‬מצב זה יאפשר הפעלת הפסיקי של חברת החשמל והגנרטור‬
‫באמצעות לחצני הפסקה‪/‬וחיבור ‪ ,‬יש לציי שפעולת לחצני אלה תתאפשר רק‬
‫במצב שבו הבורר נמצא על מצב ידני ‪ .‬במצב הזה יש לקחת בחשבו להכניס‬
‫חיגורי חשמליי אשר מונעי חיבור שני המפסיקי ביחד ‪.‬‬
‫‪ (3‬בורר מצבי הפעלה של המגשר ‪ :‬אשר יהיה בנוי מ ‪ 3‬מצבי ‪:‬‬
‫‪ (1‬מצב ידני ‪ :‬כאשר ההפעלה תהיה באמצעות לחצני חיבור והפסקה ‪.‬‬
‫‪ (2‬מצב עבודה מקבילה בי הגנרטורי ‪ :‬במצב זה המפסיק יתחבר רק לאחר‬
‫סינכרו בי השני הגנרטורי ובמצב זה תהיה חלוקת עומס בי הגנרטורי‬
‫באופ שווה ‪.‬‬
‫חתימה וחותמת המציע‪/‬י __________ )מכרז ‪ 4/2012‬העברה שקטה וסנכרו בי גנרטורי( ‪5‬‬
‫ג'י מהנדסי‬
‫הנדסת חשמל ומערכות בע"מ‬
‫מפרט טכני ללוחות החשמל ‪:‬‬
‫לוחות החשמל יורכבו בהתא לתק ת"י ‪ 1419‬ועל ידי מפעל בעל אישור סימו לוחות‬
‫בתו תק הנ"ל ‪.‬‬
‫על היצר להגיש למתכ תוכנית ביצוע הלוח טר הרכבתו ‪ ,‬עליו לאשר את הלוח לפני‬
‫היצור ‪.‬‬
‫לאחר יצור הלוחות תתבצע בדיקה ללוחות החשמל במפעל היצר ‪.‬‬
‫דרישות טכניות לציוד המורכב ‪:‬‬
‫כל המפסיקי יהיו בעלי תק ‪ , IEC‬ולפי הדגמי אשר יירשמו בכתבי הכמויות ‪.‬‬
‫הציוד יהיה תוצרת אחד מאלה בלבד ‪:‬‬
‫‪ABB (1‬‬
‫‪. MOELLER (4 SIEMENS (3 SCHNEIDER (2‬‬
‫הלוחות יהיו מפח צבוע בתנור ויהו מסדרה מאושרת על ידי התק ‪.‬‬
‫הלוחות יהיו ע דלתות אשר נפתחות ל ‪ 180‬מעלות ‪.‬‬
‫הלוחות יצוידו בהכנות עבור התקנת מערכת גילוי וכיבוי אוטומטי ללא צור לבצע‬
‫קידוחי מיוחדי בלוחות ‪.‬‬
‫כל מפסיקי הכח יורכבו ויראו דר פתחי בדלתות ‪.‬‬
‫מפסיקי ‪:‬‬
‫כל מפסיקי ההחלפות יהיו מפסיקי נשלפי ע עגלות שליפה ‪.‬‬
‫המפסיקי יהיו בעלי כושר ניתוק של ‪ 50 kA‬ובעלי ‪ Icw‬ל ‪ 3‬שניות ‪.‬‬
‫כל מפסיק יצויד ב ‪:‬‬
‫‪ (1‬מנוע דריכה‬
‫‪ (2‬סליל חיבור ‪.‬‬
‫‪ (3‬סליל הפסקה ‪.‬‬
‫‪ 3 (4‬סטי של מגעי עזר מחליפי ‪.‬‬
‫‪ (5‬מגע עזר " מפסיק מוכ לחיבור " ‪. PF‬‬
‫על מגעי ההפעלה המיכניי של המפסיקי יורכבו חלונות לסגירת הלחצני מפני נגיעה‬
‫מקרית ‪ ,‬כ שהפעלת המפסיקי תתאפשר רק באמצעות מערכת הבקרה ‪ ,‬רק במקרה‬
‫חירו תתאפשר הפעלת המפסיקי דר הלחצני המיכניי ‪.‬‬
‫חתימה וחותמת המציע‪/‬י __________ )מכרז ‪ 4/2012‬העברה שקטה וסנכרו בי גנרטורי( ‪6‬‬
‫ג'י מהנדסי‬
‫הנדסת חשמל ומערכות בע"מ‬
‫בקרי גנרטורי ‪:‬‬
‫כל מערכת הבקרה על הגנרטורי תהיה תוצרת ‪ DEEPSEA‬סדרה ‪ 8‬בלבד ‪.‬‬
‫נורות סימו ואביזרי פיקוד ובקרה ‪ :‬יהיו תוצרת שניידר או מולר בלבד ‪.‬‬
‫ממסרי ‪ :‬תוצרת שניידר או אומרו ‪.‬‬
‫מכשירי מדידה ‪:‬‬
‫מכשירי המדידה יהיו תוצרת ‪ SATEC‬או ישומי בקרה בהתא לדרישות בכתב הכמויות‪.‬‬
‫כל המכשירי יצוידו ביציאת תקשורת כולל מתא להתחברות לרשת ‪. TCP/IP‬‬
‫מכשירי המדידה יחוברו אל משנה זר בעלי ‪ , 15 VA class 0.5‬כל משנה זר יחובר‬
‫את מהדקי קצר ‪.‬‬
‫לוחות הבקרה של הגנרטורי ‪:‬‬
‫לכל גנרטור יורכב לוח בקרה משלו ‪ ,‬הלוח יורכב על קונסטרוקצית ברזל צמוד לגנרטור ‪,‬‬
‫הלוח יהיה מפח אטו מי בדרגת ‪ IP55‬ויכיל את כל ציוד הבקרה והפיקוד להפעלת‬
‫הגנרטור כולל בקר הגנרטור ‪.‬‬
‫הבקר שעל הגנרטור יחובר בתקשורת אל בקרי הסינכרו וההעברה השקטה אשר יורכבו‬
‫על לוח העברה שקטה ‪.‬‬
‫חיבור למערכת הבקרה של בית החולי ‪:‬‬
‫המערכת תחובר למערכת הבקרה של בית החולי באמצעות תקשורת‬
‫ב ‪TCP/IP‬‬
‫במטרה להעביר את כל הנתוני למרכז הבקרה של בית החולי ‪ ,‬הפרמטרי אשר יועברו‬
‫יהיו כדלקמ ‪:‬‬
‫‪ (1‬כל הקריאות של מכשירי המדידה ‪.‬‬
‫חתימה וחותמת המציע‪/‬י __________ )מכרז ‪ 4/2012‬העברה שקטה וסנכרו בי גנרטורי( ‪7‬‬
‫ג'י מהנדסי‬
‫הנדסת חשמל ומערכות בע"מ‬
‫‪ (2‬פרמטרי הגנרטורי אשר מתקבלי מבקרי הגנרטורי ‪ ,‬טמפרטורת מי ‪ ,‬לח) שמ ‪,‬‬
‫מהירות סיבובי ‪ ,‬מתח ‪ ,‬זר ‪ ,‬הספק ‪ ,‬תקלות ‪ ,‬צפיה ביומ האירועי של הבקר ‪,‬‬
‫מצבי הבוררי ‪ ,‬מצבי המפסיקי ‪ ,‬התראות על תקלות ‪ ,‬וכדו ‪.‬‬
‫‪ (3‬סכימת תפעול ומצב המערכת כפי שנראת בפנל הבקרה ‪.‬‬
‫פנל בקרה ‪:‬‬
‫על דלת לוח המקשר יותק פנל הבקרה של המערכת ‪ ,‬הפנל יהיה מאלומיניו בעובי ‪4‬‬
‫מ"מ כולל חריטה לסימו המימיק ‪.‬‬
‫על הפנל יורכבו כל מנורות הסימו ‪ ,‬לחצני הפעלה ‪ ,‬בוררי ‪ ,‬מכשירי המדידה ושאר‬
‫אלמנטי הבקרה ‪.‬‬
‫פנל הבקרה יכיל את כל הציוד אשר מופיע בתוכנית הפנל ‪ ,‬על הקבל לאשר את תוכנית‬
‫הביצוע הסופית של הפנל טר התקנתו ‪.‬‬
‫בדיקות ‪:‬‬
‫לאחר השלמת המערכת יעביר הקבל ביקורת של מהנדס בודק ‪ ,‬עליו לתק את כל‬
‫הליקויי אשר יירשמו בדוח הבודק ‪.‬‬
‫לאחר בדיקת המהנדס הבודק תבוצע בדיקה בעומס של הגנרטורי אשר במהלכה ייבדקו‬
‫תגובות הגנרטורי וחלוקת העומסי ביניה ‪.‬‬
‫הבדיקה תבוצע באמצעות שני מתקני עומס דמי בהספק של ‪ 300 kW‬כל אחד ‪.‬‬
‫הבדיקה תכלול את כל הבדיקות הדרושות ע"י המתכנ ‪.‬‬
‫באחריות הקבל לספק את כל האמצעי הטכניי לביצוע הבדיקה ‪.‬‬
‫מסירת המתק ותיעוד ‪:‬‬
‫לאחר העברת בדיקת מהנדס בודק והבדיקה בעומס ‪ ,‬הקבל ימסור את המערכת לבית‬
‫החולי ‪.‬‬
‫הקבל ידרי את צוות בית החולי על הפעלת המערכת בכל הפרטי שלה ‪.‬‬
‫חתימה וחותמת המציע‪/‬י __________ )מכרז ‪ 4/2012‬העברה שקטה וסנכרו בי גנרטורי( ‪8‬‬
‫ג'י מהנדסי‬
‫הנדסת חשמל ומערכות בע"מ‬
‫הקבל ימסור תיעוד של ב ‪ 3‬סטי עבור המערכת ואשר יכלול ‪:‬‬
‫‪ (1‬תוכניות מפורטות של לוחות החשמל ‪ ,‬לוחות הבקרה והחיווט ‪.‬‬
‫‪ (2‬ספרי והוראות הפעלה עבור כל החלקי אשר סופקו כולל בקרי ‪ ,‬אביזרי פיקוד‬
‫ובקרה ‪ ,‬מפסיקי וכדו ‪.‬‬
‫‪ (3‬הגדרות התוכנה שבתו הבקרי על מנת לבצע גיבוי עבור התוכנה ‪.‬‬
‫‪ (4‬תוכנת הפעלה עבור הבקרי ואשר תאפשר כניסה לבקרי וביצוע שינויי או פענוח‬
‫תקלות כולל כבל חיבור בי המחשב לבקרי ‪.‬‬
‫‪ (5‬סט מודפס של התוכנה שבתו הבקרי ‪.‬‬
‫אחריות ‪:‬‬
‫ע סיו העבודה ומסירת המערכת לבית החולי תתחיל תקופת אחריות של ‪ 24‬חודשי‬
‫מיו מסירת המערכת לבית החולי ‪.‬‬
‫האחריות הינה עבור כל מרכיבי המערכת אשר סופקה ע"י הקבל לרבות על העבודה ‪.‬‬
‫האחריות תכלול הגעה לבית החולי בתקופת האחריות תו ‪ 6‬שעות עבור כל תקלה‬
‫אשר תתגלה במערכת ‪.‬‬
‫על הקבל לתק על חשבונו על תקלה ולהחלי כל חלק אשר נפג בתקופת האחריות ‪.‬‬
‫כל חלק אשר יוחל בתקופת האחריות תחול עליו אחריות של ‪ 24‬חודשי מרגע שהוא‬
‫הוחל ‪.‬‬
‫חתימה וחותמת המציע‪/‬י __________ )מכרז ‪ 4/2012‬העברה שקטה וסנכרו בי גנרטורי( ‪9‬‬