שאינם מצורפים רשימת המסמכים מסמך שאינו מצורף המפרט הכללי לעבודות בנין

Transcription

שאינם מצורפים רשימת המסמכים מסמך שאינו מצורף המפרט הכללי לעבודות בנין
‫רשימת המסמכי שאינ מצורפי‬
‫מסמ שאינו מצור‬
‫המפרט הכללי לעבודות בני‬
‫מס'‬
‫תיאור‬
‫השנה‬
‫‪00‬‬
‫מוקדמות‬
‫‪2007‬‬
‫‪01‬‬
‫עבודות עפר‬
‫‪1993‬‬
‫‪02‬‬
‫עבודות בטו יצוק באתר‬
‫‪1998‬‬
‫‪08‬‬
‫עבודות חשמל‬
‫‪2001‬‬
‫‪11‬‬
‫עבודות צביעה‬
‫‪2005‬‬
‫‪12‬‬
‫עבודות אלומיניו‬
‫‪2003‬‬
‫‪19‬‬
‫מסגרות חרש‬
‫‪2000‬‬
‫כל המפרטי הכלליי שבהוצאת הועדה המיוחדת בהשתתפות משרד הביטחו ומשרד הבינוי‬
‫והשיכו‪ ,‬או בהוצאת ועדות משותפות למשרד הביטחו ולצה"ל‪ .‬כל המסמכי דלעיל מהווי יחד‬
‫את מסמכי החוזה בי שה מצורפי ובי שאינ מצורפי‪.‬‬
‫הצהרת הקבל‬
‫הקבל מצהיר בזה‪ ,‬כי ברשותו נמצאי המפרטי הנזכרי במכרז‪/‬חוזה זה‪ ,‬קרא והבי את‬
‫תוכנ‪ ,‬קיבל את כל ההסברי אשר ביקש לדעת ומתחייב לבצע עבודתו בכפיפות לדרישות‬
‫המוגדרות בה‪.‬‬
‫הצהרה זו מהווה נספח למכרז‪/‬חוזה זה‪ ,‬והינה חלק בלתי נפרד ממנו‪.‬‬
‫הערה‬
‫המפרטי הכלליי המצויני לעיל‪ ,‬שלא צורפו להזמנה להציע הצעות ואינ ברשותו של הקבל‪,‬‬
‫ניתני לרכישה בחנות הספרי טריואקס רח' לבונטי ‪ ,24‬ת"א‪.‬‬
‫__________________________‬
‫ש וחתימת הקבל‬
‫‪1‬‬
‫תנאי כלליי ומיוחדי‬
‫‪2‬‬
‫תנאי כלליי מיוחדי‬
‫פרק ‪ 00‬מוקדמות‬
‫‪ 00.01‬תאור העבודה‬
‫העבודה נשוא מכרז‪/‬חוזה זה‪ ,‬להל העבודה‪ ,‬כוללת א& לא מוגבלת בכפו‪ %‬לאמור להל וביתר‬
‫מסמכי מכרז‪/‬חוזה זה לבצוע שלטי בעיר תל אביב'יפו‪ .‬סוגי השלטי כוללי‪ :‬שלטי פח‬
‫ואלומיניו על גבי קונסטרוקציית פלדה או מותקני על גבי מבני‪ ,‬תמרורי‪ ,‬שילוט מואר‬
‫ומדבקות‪.‬‬
‫‪ 00.02‬קשר ע גורמי נוספי‬
‫בנוס‪ %‬ובמקביל לעבודת הקבל נשוא מכרז‪/‬חוזה זה ייתכ כי יבצעו עבודות על ידי גורמי‬
‫וקבלני נוספי במקו התקנת השילוט‪ .‬הקבל נשוא חוזה זה להל "הקבל"‪ ,‬יידרש מדי‬
‫פע להשתלב בעבודת הקבלני האחרי ולבצע את עבודתו‪ .‬אפשר שמש& העבודה עד לסיו‬
‫העבודה כולה יתבצע בשלבי בלתי רציפי‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫הקבל ישת‪ %‬פעולה‪ ,‬לפי הוראות המנהל‪ ,‬ע כל קבל אחר וע כל אד או גו‪ %‬שיקבע‬
‫על ידי המנהל וכ ע עובדיה‪ ,‬הכל בהתא להוראות המנהל ויתר מסמכי החוזה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫בכל מקרה שתיווצר מחלוקת בי הקבלני האחרי לבי הקבל בכל שאלה הקשורה‬
‫לביצוע העבודה‪ ,‬מסכי בזאת הקבל לקבל את הכרעת המנהל‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ראה המנהל כי הקבל אינו משת‪ %‬פעולה ע הקבלני האחרי‪ ,‬יהיה המנהל רשאי‬
‫לנקוט פעולות‪ ,‬לרבות לעכב תשלו חשבונות מאושרי של הקבל‪ ,‬עד שיוכח להנחת‬
‫דעתו כי הקבל נוקט בכל האמצעי הנדרשי לצור& שיתו‪ %‬פעולה ע הקבלני‬
‫האחרי‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫הקבל לא יהיה זכאי לתמורה כל שהיא בגי תיאו שיתו‪ %‬הפעולה ע הקבלני‬
‫והגורמי האחרי‪.‬‬
‫‪ 00.03‬אחריות על שלמות השלטי עד למסירה‬
‫הקבל יהיה אחראי לשלמות השלטי ולאיכות הגמר שלו במש& כל זמ הביצוע‪,‬‬
‫ועליו להג עליו בזמ ההובלה וההרכבה כ& שהוא לא ייפגע‪.‬‬
‫‪ 00.04‬קונסטרוקציות‪ ,‬תמיכות ומתקני עזר ארעיי‬
‫הקבל יקי על חשבונו ובתאו ע הרשויות ועפ"י החוק‪ ,‬מתקני עזר ארעיי‪,‬‬
‫פיגומי‪ ,‬קונסטרוקציות ותמיכות הדרושות לו לצור& עבודתו‪ ,‬יפרק ויסלק על‬
‫חשבונו בתו העבודה‪.‬‬
‫במידה ויידרש אמצעי הרמה כגו מנו‪ %‬או במת הרמה להתקנת שלטי שבה‬
‫תחתית השלט היא מעל גובה של ‪ 3.00‬מ' מהרצפה‪ ,‬אמצעי זה ישול בנפרד לפי‬
‫המחיר הנקוב בכתב הכמויות‪.‬‬
‫‪ 00.05‬שלבי ביצוע ולוחות זמני‬
‫שלבי הביצוע לשלט יהיו כדלהל‪:‬‬
‫‪ 00.05.1‬המנהל יעביר לקבל הזמנה ובה יפורט סוג השלט הדרוש על פי השלטי‬
‫המופיעי בכתב הכמויות‪ .‬בהזמנה ייכתבו הפרטי הבאי‪:‬‬
‫•‬
‫סוג השלט עפ"י כתב הכמויות‪.‬‬
‫•‬
‫הא נדרשת הספקה או התקנה או ג הספקה וג התקנה‪.‬‬
‫•‬
‫‪3‬‬
‫דרישה לתאורה פנימית או חיצונית‪.‬‬
‫•‬
‫הטקסט שייכתב על גבי השלט ו‪/‬או התמונות הרצויות‪.‬‬
‫•‬
‫סקיצה רעיונית או תאור סכימתי מילולי של הגרפיקה הרצויה וגודל‬
‫האותיות‪.‬‬
‫‪ 00.05.2‬לפי החלטת המנהל ובהתא לצור&‪ ,‬יקיי הקבל סיור בשטח יחד ע נציג המנהל‬
‫לא יאוחר מתו ‪ 48‬שעות מקבלת ההזמנה על מנת ללמוד את פרטי האתר ומקו‬
‫ההתקנה‪ ,‬כולל נקודת חיבור חשמל עבור השלטי המוארי‪.‬‬
‫‪ 00.05.3‬הקבל יכי לא יאוחר מתו ‪ 24‬שעות מקיו הסיור תכנית מפורטת של השלט‬
‫הכוללת‪:‬‬
‫•‬
‫שרטוט של השלט בקנ"מ מתאי לגודל השלט‪.‬‬
‫•‬
‫עיצוב גרפי מקצועי של השלט לאישור היז‪ ,‬כולל צבעי‪ ,‬תמונה ואותיות‪,‬‬
‫על ידי מעצב‪/‬ת גרפי‪/‬ת מטעמו ועל חשבונו של הקבל‪ .‬לצור& כ& ישתמש‬
‫הקבל בתמונות שנשלחו לו על ידי המנהל‪ ,‬או בתמונות מתו& מאגר תמונות‬
‫של הקבל ללא תוספת עלות‪.‬‬
‫•‬
‫פירוט הפרזול ואלמנטי החיבור שברצונו להשתמש בשלט‪.‬‬
‫•‬
‫שרטוט של קונסטרוקציית התמיכה שבכוונתו להשתמש לתמיכת השלט‪.‬‬
‫‪ 00.05.4‬המנהל יאשר או יבקש מהקבל ביצוע תיקוני כמה פעמי שיידרש‪ ,‬עד לאישור‬
‫המנהל על פרטי השלט‪ ,‬כאמור‪.‬‬
‫‪ 00.05.5‬לא יאוחר מתו ארבעה )‪ (4‬ימי קלנדריי לאחר קבלת אישור המנהל על פרטי‬
‫השלט כאמור‪ ,‬הקבל ייצר את אלמנטי השלט במפעל הקבל‪ ,‬יוביל את השלט‬
‫לאתר ויתקי אותו‪.‬‬
‫‪ 00.05.6‬במקרי מיוחדי יידרש מהקבל ביצוע שילוט קט או בינוני תו ‪ 48‬שעות‪ .‬לא‬
‫ישול בנפרד לש הזמנת שילוט בלוח זמני קצר במיוחד במקרי מיוחדי‪.‬‬
‫‪ 00.05.7‬פיצוי מוסכ עקב פיגורי‪ :‬פיגור בביצוע אחד מהשלבי המתוארי בסעי‪ %‬זה‬
‫יגרו להטלת פיצוי מוסכ וקבוע מראש באותו המועד של ‪ + 500‬בתוספת מע"מ‬
‫כחוק ולאחר מכ פיצוי מוסכ וקבוע מראש של ‪ + 500‬נוספי בתוספת מע"מ‬
‫כחוק לכל יו איחור נוס‪.%‬‬
‫‪ 00.05.8‬המנהל יאשר כי העבודה בוצעה לשביעות רצונו‪.‬‬
‫‪ 00.05.9‬הקבל יבצע על חשבונו אב טיפוס לשלט "ארגז תאורה"‪ ,‬כמפורט בסעי‪%‬‬
‫בפרק ‪ 12‬במפרט המיוחד‪.‬‬
‫‪1.12.5‬‬
‫‪ 00.06‬מתקני תת קרקעיי‬
‫לש התקנת השלטי ולצור& חפירת היסודות‪ ,‬הקבל יבצע חפירה זהירה ידנית בצורה של‬
‫חפירת גישוש‪ ,‬זאת ל מנת שלא לפגוע בתשתיות תת קרקעיות העלולות להימצא במקו‬
‫ההתקנה‪ .‬במידה והקבל יגלה תשתית תת קרקעית יודיע על כ& מייד למנהל ולקבל הנחיות‬
‫להמש& ביצוע‪.‬‬
‫במידה והקבל נהג בניגוד להנחיות אלו ותהיה פגיעה בתשתית תת קרקעית‪ ,‬האחריות לנזק‬
‫תחול עליו על כל המשתמע מכ&‪.‬‬
‫‪ 00.07‬קשיי בעבודה‬
‫העבודה תבוצע בתו& חניוני‪ ,‬רחובות העיר תל אביב'יפו‪ ,‬מעגלי תנועה‪ ,‬שבילי אופניי‬
‫ואתרי אחרי פעילי‪ .‬לקבל צפויי קשיי בביצוע מבחינת התארגנות‪ ,‬צפיפות‪ ,‬עבודה‬
‫בשטחי קטני‪ ,‬קשיי גישה‪ ,‬היקפי עבודה קטני‪ ,‬הפעלת ציוד באופ זהיר‪ ,‬סוגי ציוד‬
‫מיוחדי לתנאי הקיימי‪ ,‬קשיי בהכנסת והוצאת חומרי‪ ,‬וכו'‪ .‬הקבל לא יהיה זכאי‬
‫לכל תוספת או פיצוי בגלל התנאי והקשיי כמפורט לעיל ועלות תיחשב ככלולה במחירי‬
‫היחידה‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ 00.08‬חומרי‬
‫כל החומרי אשר יסופקו על ידי הקבל יהיו מסוג מעולה‪ ,‬מאושר על ידי מכוני התקני‪,‬‬
‫וכנדרש במפרט‪ .‬כל פריט אשר יסופק‪ ,‬יאושר על ידי המנהל על גבי ד‪ %‬נתוני מקורי של יצר‪,‬‬
‫קוד לאספקתו והתקנתו‪.‬‬
‫המנהל רשאי לקחת דוגמאות לבדיקת מעבדה כראות עיניו‪.‬‬
‫‪ 00.09‬מי וחשמל‬
‫על פי האמור בסעיפי ‪ 0022 ,0023‬של פרק ‪ 00‬במפרט הכללי לעבודות בניי‪ ,‬המי והחשמל‬
‫הדרושי לביצוע העבודה יסופקו ע"י הקבל ועל חשבונו‪,‬‬
‫‪ 00.10‬תקופת הבדק )אחריות ושירות(‬
‫תקופת הבדק )אחריות ושירות( תהיה ‪ 24‬חודשי קלנדאריי מקבלת אישור המנהל על‬
‫השלמת העבודה‪.‬‬
‫הבדק יחול על כל חלקי השלט ובכל זה מערכת החשמל‪ ,‬המדבקות‪ ,‬הקונסטרוקציה‪,‬‬
‫החיבורי‪ ,‬הצירי‪ ,‬המחברי‪ ,‬הגומיות‪ ,‬הפירזול וכיו"ב‪.‬‬
‫התחייבות הספק לשרות‪ ,‬אחזקה וטיפול מונע בתקופת הבדק‬
‫במהל& תקופת הבדק הקבל יהיה אחראי לדברי הבאי‪:‬‬
‫תיק הקבל ו‪/‬או החלי‪ %‬במסגרת התחייבויותיו חלק לקוי או פגו יחול מני תקופת הבדק‬
‫על החלק המוחל‪ %‬או המותק עד לתו שנתיי ממועד התיקו או ההחלפה‪.‬‬
‫תיקו ו‪/‬או החלפה לצור& סעי‪ %‬זה פירושו‪ :‬איתור התקלה‪ ,‬קבלת אישור המנהל לשינוי‬
‫בציוד‪/‬מערכת‪ ,‬הובלה‪ ,‬התקנה‪ ,‬חיבור‪ ,‬החלפת רכיבי‪ ,‬שינוי טכני‪ ,‬כיוו בדיקה‪ ,‬וכל פעולה‬
‫אחרת שיעודה להביא את המערכת לפעולה תקינה ולהעמידה בהוראות הנדרשות בהתא‬
‫למפרט הטכני‪ .‬הקבל ישא על חשבונו בכל ההוצאות הכרוכות בביצוע התיקו ו‪/‬או ההחלפה‬
‫במתכונת שהובהרה לעיל‪.‬‬
‫הקבל מתחייב במש& תקופת הבדק לפעול ולתת שרות באופ אשר לא יפריע לפעילות‬
‫השוטפת של החניו או האתר בו מותק השלט במש& תקופת הבדק ולהישמע להוראות בעלי‬
‫התפקידי בתחומי פעילות‪ ,‬וכ לעמוד בהתחייבויותיו למת שירות ולתק כל תקלה בתו&‬
‫‪ 48‬שעות ממסירת ההודעה‪.‬‬
‫במידה והתקלה לא תוקנה במהל& ‪ 48‬השעות מרגע מסירת ההודעה‪ ,‬יוטל באותו מועד על‬
‫הקבל פיצוי מוסכ וקבוע מראש של ‪ + 500‬בתוספת מע"מ כחוק ולאחר מכ פיצוי מוסכ‬
‫וקבוע מראש של ‪ + 500‬נוספי בתוספת מע"מ כחוק לכל יו איחור נוס‪.%‬‬
‫‪ 00.11‬אופני מדידה ותכולת המחירי‬
‫הקבל לא יהיה זכאי לתשלו כל שהוא בגי ביצוע הדרישות כמפורט בנספח ב'‪ ,‬תנאי‬
‫כלליי ומיוחדי‪ ,‬מפרט טכני מיוחד ואופני מדידה מיוחדי‪ ,‬למעט אלא א יוחד לה‬
‫במפורש סעי‪ %‬בכתב הכמויות‪.‬‬
‫למע הסר ספק‪ ,‬מחיר השלטי יכלול ג את התאורה הפנימית‪ ,‬הנורות‪ ,‬מערכת החשמל‬
‫)לגבי ארגזי תאורה(‪ ,‬אמצעי החיבור כגו שלות‪ ,‬ברגי‪ ,‬גומיות‪ ,‬אומי‪ ,‬פרזול‪ ,‬צירי וכיו"ב‬
‫)לגבי כל השלטי(‪ .‬לא תשול תוספת עקב ריבוי צבעי‪ ,‬צורות‪ ,‬אותיות וכיו"ב‪.‬‬
‫ישול בנפרד עבור הספקה והתקנת השלט‪.‬‬
‫מחיר הספקת השלט כולל ג את העמסתו‪ ,‬הובלתו‪ ,‬פריקתו ואחסנתו בכל מקו שיורה לו‬
‫המנהל‪ ,‬בכל אתר שיידרש בעיר תל אביב'יפו‪ ,‬ללא תלות במשקל השלט‪.‬‬
‫מחיר התקנת השלט כולל ג את הרכבתו על גבי קיר‪ ,‬או עמוד‪ ,‬או כל אמצעי אליו יש לחברו‬
‫וכ את כל חומרי העזר‪ ,‬פרופילי פלדה מגולווני‪ ,‬מערכת החשמל והתאורה וחיבורה למקור‬
‫חשמל במרחק של עד ‪ 2.00‬מ' )במקרה של ארגזי תאורה מוארי(‪ ,‬מסגרות פלדה‪ ,‬מחברי‪,‬‬
‫שלות‪ ,‬ברגי‪ ,‬אומי‪ ,‬גומיות‪ ,‬צירי וכיו"ב הדרושי לצור& התקנתו המושלמת של השלט‪.‬‬
‫יסודות וקונסטרוקצית מתכת‪ ,‬א יידרשו‪ ,‬ישולמו בנפרד‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫מדידת השלטי וארגזי התאורה תהיה במ"ר לפי גודל השלט או ארגז התאורה‬
‫ברוטו )לא כולל תמיכות(‪.‬‬
‫לצור& תמחור יוגדרו בחוזה זה ‪ 4‬גדלי‪:‬‬
‫•‬
‫זעיר‪ :‬שטח של עד ‪ 0.39‬מ"ר‪.‬‬
‫•‬
‫קט‪ :‬שטח שבי ‪ 0.4‬מ"ר ועד ‪ 1.49‬מ"ר‪.‬‬
‫•‬
‫בינוני‪ :‬שטח שבי ‪ 1.5‬מ"ר ועד ‪ 3.99‬מ"ר‪.‬‬
‫•‬
‫גדול‪ :‬שטח שבי ‪ 4.0‬מ"ר ואיל&‪.‬‬
‫תארי‪_____________:‬‬
‫חתימת הקבל‪__________________ :‬‬
‫‪6‬‬
‫מפרט מיוחד ואופני מדידה מיוחדי‬
‫‪7‬‬
‫‪ .1‬פרק ‪ – 01‬עבודות עפר‬
‫‪ .01.1‬הכנת השטח לפני ביצוע השילוט‪:‬‬
‫באחריות הקבל להכי את השטח לקראת הצבת השילוט‪ .‬הכנת השטח כוללת הסדרי תנועה‬
‫במידת הצור&‪ ,‬ביצוע מדידה וסימו המיקו להצבת השלט והיסודות‪ ,‬קבלת אישור המנהל‬
‫למיקו השלט והיסודות‪ ,‬הסרת צמחייה וגיזו עצי סמוכי המפריעי להצבת השלט‪,‬‬
‫הסרת מטרדי אחרי כגו כבלי‪ ,‬חוטי או מתקני אחרי העלולי להפריע להצבת‬
‫השלט‪ ,‬חפירה ו‪/‬או חציבה בקרקע או בבטו ו‪/‬או באספלט ‪/‬או בכל סוג של משטח קיי‬
‫לצור& ביצוע היסודות‪ ,‬פירוק זהיר של ריצו‪ %‬קיי וחפירת הבורות או קדיחת הכלונסאות‬
‫לביסוס השלט‪ ,‬סילוק הפסולת לאתר מורשה‪.‬‬
‫מחיר הכנת השטח לפני ביצוע השילוט כמפורט בסעי‪ %‬זה כלול במחיר השלט ולא יימדד‬
‫בנפרד‪.‬‬
‫המנהל אחראי לקבל אישור מהרשויות המוסמכות לגבי עצ הצבת השלט והתוכ שלו‪.‬‬
‫‪ .01.2‬הסדרת השטח בתו העבודה‪:‬‬
‫בתו העבודה באחריות הקבל להחזיר המצב לקדמותו‪ ,‬ובכלל זה החזרת ריצו‪ %‬או‬
‫צמחייה‪ ,‬כולל אבני ריצו‪ %‬בצורה של חבקי סביב העמודי העגולי‪ ,‬ולנקות את אתר‬
‫העבודה וסביבתו מכל פסולת שהצטברה כתוצאה מביצוע העבודות ולסלק את הפסולת‬
‫לאתר מורשה‪.‬‬
‫מחיר הסדרת השטח בתו העבודה כמפורט בסעי‪ %‬זה כלול במחיר השלט ולא יימדד בנפרד‪.‬‬
‫‪ .2‬פרק ‪ – 02‬עבודות בטו יצוק באתר‬
‫‪ .02.1‬קביעת סוג‪ ,‬זיו ומידות הביסוס היא באחריות הקבל‪ .‬הקבל ימציא אישור‬
‫קונסטרוקטור מטעמו ועל חשבונו במידה ויידרש לכ& על ידי המנהל‪ ,‬על כ& שהיסודות‬
‫שבוצעו מתאימי לצור& קיבוע השלט על פי התקני‪.‬‬
‫‪ .02.2‬במידה ולצור& קביעת סוג היסוד רואה הקבל צור& לבצע קידוחי ניסיו או להתיע‪ 1‬ע‬
‫יוע‪ 1‬קרקע‪ ,‬אלו יבוצעו באחריות הקבל ועל חשבונו‪.‬‬
‫‪ .02.3‬הבטו לביצוע יסודות לשלטי יהיה בטו ב'‪ 20‬מיוצר במפעל או באתר העבודה‪.‬‬
‫‪ .02.4‬מדידת יסודות הבטו לשלט תהיה קומפלט‪ ,‬ללא תלות בכמות‪ ,‬סוג )פלטות‪ ,‬כלונסאות‬
‫או כיו"ב(‪ ,‬עומק או זיו היסודות‪ ,‬עבודות החפירה ו‪/‬או החציבה‪ ,‬וכל מה שיידרש לביצוע‬
‫היסוד‪ ,‬הכל כפי שיוגדר על ידי הקבל ובאחריותו‪.‬‬
‫‪ .2‬פרק ‪ – 08‬עבודות חשמל‬
‫‪ .08.1‬כללי – יודגש כי מפרט זה לא מתייחס לשילוט אלקטרוני‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪ .08.2‬עבודות החשמל בשילוט מואר יבוצעו ע"י חשמלאי מקצועי בעל רשיו חשמלאי מוסמ&‪.‬‬
‫הציוד‪ ,‬האביזרי והחומרי יהיו חדשי בעלי תו תק ישראלי‪.‬‬
‫‪ .08.3‬השלט יבנה כ& שהגישה לכל האלמנטי החשמליי של השלט תהיה נוחה ותתאפשר‬
‫תחזוקה כגו החלפת נורות או משנקי על ידי אד אחד‪.‬‬
‫‪ .08.4‬פתיחת ארגזי תאורה לשלטי תהיה מהצד או מלמעלה ותתאפשר כ& שהצירי יהיו‬
‫בחלק העליו של השלט ויבוצע מתק הרמה כגו ידית או מוט מתקפל שיחזיק את המכסה‬
‫הקדמי או האחורי מור ופתוח קבוע באופ בטוח‪ ,‬מבלי שיהיה צור& לפרק את כל המכסה‬
‫לגמרי או להיעזר ב'‪ 2‬אנשי על מנת להחזיק אותו פתוח לצרכי תחזוקה‪.‬‬
‫‪" .08.5‬דלתות" השלט ו‪/‬או אלמנטי מתפרקי אחרי יחוזקו כ&‪ ,‬שה במצב פתוח וה במצב‬
‫סגור ה יהיו מספיק חזקי שלא לעו‪/%‬ליפול‪ ,‬על מנת לא לגרו נזק לאנשי ו‪/‬או לשלטי‬
‫עצמ ו‪/‬או לרכבי וכו'‪.‬‬
‫‪ .08.6‬בשלטי קופסה מוארי יותקנו גופי תאורה "קומפלט" כפי שיתואר בהמש&‪.‬‬
‫‪ .08.7‬גופי תאורה פלורסונטיי יהיו מסוג "פס אמריקאי" כאשר כל הציוד מורכב בחלקו‬
‫התחתו והקבוע של גו‪ %‬התאורה‪ ,‬הגישה אליו תאופשר לאחר פתיחת המכסה החיצוני‬
‫כמתואר לעיל ללא צור& בפירוק הגופי‪.‬‬
‫‪ .08.8‬המשנקי יהיו מסוג "משנק אלקטרוני"‪ .‬יעשה שימוש בנורות פלורסצנט תוצרת‬
‫"אוסר" או "פיליפס" בלבד‪ ,‬או בנורות "לד"‪ .‬כל משנק יחובר מקסימו לשתי נורות‪.‬‬
‫הנורית והמשנק יהיו מתאימי להתקנה בסביבה של שלט חיצוני – עמידה בטמפ' גבוהות‬
‫ותנאי לחות חיצוניי‪ .‬בתי הנורה יהיו קפיציי בכל ההספקי‪.‬‬
‫‪ .08.9‬המוליכי ו‪/‬או הכבלי בגו‪ %‬התאורה מחוטי נחושת גמישי בשטח חת& מיזערי של ‪1.5‬‬
‫ממ"ר‪ ,‬בעלי בידוד עמיד בטמפ' של ‪ 105‬מעלות צלסיוס‪.‬‬
‫‪ .08.10‬הדקי החיבורי בבתי הנורה‪ ,‬במשנקי ובמהדקי הכניסה יהיו מחוזקי בהידוק קבוע‬
‫ע"י בורג וקבועי בגו‪ %‬תאורה‪ .‬הארקת גו‪ %‬התאורה תהיה באמצעות בורג פליז מרות& לגו‪%‬‬
‫וכולל אומי דסקיות מפליז ודיסקית קפיצית‪.‬‬
‫‪ .08.11‬כבלי החיבור לגו‪ %‬התאורה יושחלו דר& טבעות פלסטיות למניעת פגיעות הבידוד במגע‬
‫וחיכוכ ע הפח של גו‪ %‬התאורה‪.‬‬
‫‪ .08.12‬חיבורי בי גופי התאורה בתו& השלט יבוצעו ע"י קופסאות "הסתעפות" במידות ‪*40‬‬
‫‪ 80*80‬מ"מ תוצרת "גוויס" דג ‪ GW44003‬אשר תכיל מסילה ו'‪ 6‬מהדקי חיבורי‬
‫המיועדי להתקנה על מסילה למוליכי בחת& ‪ 4‬ממ"ר לפחות‪.‬‬
‫‪ .08.13‬במקרה של שלט מורכב מכמה חלקי‪ ,‬חיבור הארקה צרי& להיות כזה‪ ,‬שא מפרקי‬
‫חלק אחד‪ ,‬הארקה של שאר השלטי לא תפגע‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫‪ .08.14‬על גבי כל שלט מואר – במקו וגובה נוחי לגישה‪ ,‬יותק מנתק דו קוטבי ‪ 2*25A‬לפחות‬
‫מוג מי ‪ IP55‬לפחות‪ ,‬כולל שלט בר קיימא "הפסקת חשמל"‪.‬‬
‫‪ .08.15‬מערכת התאורה לארגזי התאורה כלולה במחיר ארגז התאורה ולא תימדד בנפרד‪.‬‬
‫‪ .08.16‬תאורה חיצונית לשילוט‪ :‬גופי התאורה יורכבו על גבי קונסטרוקציית השלט‪ .‬הזנה‬
‫לתאורה תסופק על ידי המנהל למקו סמו& במרחק של לא יותר מ' ‪ 2.00‬מ' מהשלט‪.‬‬
‫מנקודה זו באחריות הקבל להשלי את מערכת התאורה בצורה מושלמת‪.‬‬
‫‪ .08.17‬גופי התאורה להארת השילוט והמערכות האופטיות שבתוכ יהיו מסוג "מטל – הלייד"‬
‫וחייבי לקבל אישור מכו התקני הישראלי שיעיד על התאמתו לכל דרישות התק‬
‫הישראלי‪.‬‬
‫‪ .08.18‬ספק גופי תאורה המיועדי ליבוא מחו"ל יהיה חייב להמציא אישור רשמי‪ ,‬מהיצר‬
‫המקורי של גופי התאורה‪ ,‬המעיד כי הוא ספק מורשה של היצר וכי ביכולתו לספק חלקי‬
‫חילו‪ %‬ע"פ החוק וגיבוי טכני מלא‪ .‬כמו כ‪ ,‬ימציא הספק הוכחות מספקות המעידות כי‬
‫ברשותו תוכנת חישוב פוטומטרית‪ ,‬המתאימה לגופי התאורה המסופקי על ידו ועובדי‬
‫טכניי המסוגלי להמציא חישובי פוטומטריי מתאימי‪.‬‬
‫‪ .08.19‬כל הברגי יהיו מנירוסטה ‪.316‬‬
‫‪ .08.20‬כל גו‪ %‬התאורה יחובר למגש החיבורי שבעמוד באמצעות כבל מסוג ‪,N2XY3*1.5‬‬
‫ויצויד במחברי מהירי מסוג תקע שקע‪.‬‬
‫‪ .08.21‬מערכת התאורה החיצונית תימדד קומפלט מנקודת החיבור וכוללת את כל האמור לעיל‬
‫וכ‪ :‬חיבורי לעמודי או לזרועות‪ ,‬כיווני ביו ובלילה במספר פעמי ככל שיידרש ע"י‬
‫המפקח‪ ,‬בורגי חיזוק מנירוסטה‪ ,‬מהדקי קבועי מסוג "כבה מאליו"‪ ,‬מוליכי‪ ,‬שילוט‪,‬‬
‫חיישני פוטומטריי‪ ,‬כבלי ומוליכי‪ ,‬וכ בדיקת המערכת ואישורה על ידי בודק חשמל‬
‫מוסמ&‪.‬‬
‫‪ .2‬פרק ‪ – 11‬עבודות צביעה‬
‫‪ .11.1‬צביעת שלטי או ארגזי תאורה אלומיניו תבוצע כדלקמ‪ :‬שתי שכבות של צבע‬
‫פוליאוריטני מטל רסט תוצרת ניר לט או ש"ע‪ ,‬בעובי ‪ 50‬מיקרו כל שכבה לרבות יסוד‬
‫אפוקסי מאושר ע"י יצר הצבע הפוליאוריטני‪ ,‬בעובי ‪ 50‬מיקרו נוספי‪.‬‬
‫‪ .11.2‬ככלל‪ ,‬קונסטרוקציית התמיכה וכל אלמנטי השלט יהיו מגולווני‪ ,‬ולא נדרש לצבע‪.‬‬
‫‪ .11.3‬מחיר ארגזי תאורה כולל את צביעת‪ ,‬לא ישול עבורה בנפרד והיא לא תמדד בנפרד‪.‬‬
‫‪ .11.4‬מחיר שיפו‪ 1‬שלט או ארגז תאורה כולל את מחיר צביעתו כמפורט‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫‪ .2‬פרק ‪ – 12‬עבודות אלומיניו‬
‫‪" .12.1‬ארגזי תאורה" מאלומיניו לשלטי יהיו עשויי מפרופילי אלומיניו צבועי כמפורט‬
‫בפרק ‪ ,11‬מחוברי א& ורק באמצעות מחברי החדורי בתו& הפרופילי ומותאמי‬
‫אליה‪ .‬לא יורשה חיבור שבו ישארו ברגי או ניטי גלויי‪.‬‬
‫‪ .12.2‬לצור& תלייה או התקנת השלטי יעשה שימוש במוטות‪ ,‬כבלי וברגי עשויי נירוסטה‬
‫בלבד‪.‬‬
‫‪ .12.3‬הדבקת השילוט על גבי ארגזי התאורה יהיה חד צדדי או דו צדדי‪ ,‬כפי שיוגדר בכתב‬
‫הכמויות‪.‬‬
‫‪ .12.4‬ארגזי התאורה יהיו אטומי למי ולאבק לדרגת אטימות ‪ .IP55‬באחריות הקבל‬
‫להמציא אישור מכו התקני לרמת האטימות‪.‬‬
‫‪ .12.5‬בפע הראשונה שיבוצע שלט ע ארגז תאורה מאלומיניו‪ ,‬יבצע הקבל על חשבונו אב'‬
‫טיפוס לדוגמא‪ .‬לאחר תיקו ההערות יישמר אב הטיפוס אצל המנהל והוא יהווה דג‬
‫מאושר שלפיו יבוצעו כל השלטי העתידיי‪.‬‬
‫‪ .12.6‬האלומיניו לפרופילי ולפח עליו יודבקו מדבקות השלטי יהיה מתוצרת מערבית‪ ,‬עובי‬
‫‪ 2‬מ"מ לפחות‪.‬‬
‫‪ .12.7‬הפרזול‪ :‬צירי‪ ,‬ידיות‪ ,‬מנעולי וכיו"ב‪ ,‬יהיה מנירוסטה ואנטי'ונדליי‪.‬‬
‫‪ .12.8‬אביזרי תלייה לשלטי קטני‪ ,‬כגו שלטי משרדיי‪ ,‬יהיו מנירוסטה או אלומיניו‬
‫ובמראה אלגנטי ומודרני‪.‬‬
‫‪ .12.9‬חיתוכי האותיות והאלמנטי הגרפיי מאלומיניו יבוצעו בפלוטר‪.‬‬
‫‪ .12.10‬לכיסוי השלטי המוארי ולביצוע אותיות וסמלי יעשה שימוש בפרספקס מסוג קאסט‬
‫בלבד עובי ‪ 6‬מ"מ‪ .‬הפרספקס צרי& להיות נוח לפירוק ותפוס בצורה שהכיסוי או המדבקה‬
‫שמעליו לא ישתפשפו ע הפירוק‪.‬‬
‫‪ .12.11‬משטחי השלטי‪ :‬מדבקות השלטי יודבקו על גבי משטחי פח מגולוו‪ ,‬אלומיניו או‬
‫‪ ,PVC‬כל אלה בעובי ‪ 2‬מ"מ לפחות‪.‬‬
‫‪ .12.12‬בשלטי משרדיי זעירי ההדבקה תבוצע על גבי זכוכית בעובי ‪ 4‬מ"מ או על גבי‬
‫פרספקס שקו‪.%‬‬
‫‪ .12.13‬צורת ארגז התאורה יכולה להיות מרובעת‪ ,‬אליפטית‪ ,‬משולשת‪ ,‬מעוגלת או כל צורה‬
‫שהיא‪ ,‬ולא תשול כל תוספת עקב צורה כלשהי‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫‪ .12.14‬ארגזי תאורה חד צדדיי ודו צדדיי ושלטי על גבי פח אלומיניו יימדדו קומפלט‬
‫ומחיר יכלול ג את צביעת‪ ,‬את מערכת התאורה הפנימית‪ ,‬מוטות או אביזרי התלייה‪,‬‬
‫ברגי ההתקנה‪ ,‬כיסוי הפרספקס‪ PVC ,‬או זכוכית‪ ,‬המדבקות כמתואר להל‪ ,‬האיטו‪,‬‬
‫הפרזול‪ ,‬החיבורי ואת כל המתואר בסעיפי לעיל‪.‬‬
‫‪ .12.15‬שיפו‪ 1‬ארגזי תאורה ושלטי‪:‬‬
‫‪ .12.15.1‬השיפו‪ 1‬כולל יישור הפחי והאלמנטי העקומי‪ ,‬החלפת חומרי האיטו‪,‬‬
‫הברגי‪ ,‬הפרופילי או הפרזול הפגו וצביעה‪.‬‬
‫‪ .12.16‬פירוק בלבד של שלטי‪ ,‬תמרורי או ארגזי תאורה‪:‬‬
‫‪ .12.16.1‬המחיר כולל את עבודות הפירוק בצורה זהירה ועדינה כ& שהשלט או ארגז‬
‫התאורה לא ייפגעו והובלת בצורה מסודרת וזהירה למחסני החברה או לאתרי‬
‫אחרי בתחומי העיר תל אביב'יפו‪.‬‬
‫‪ .12.17‬מדבקות ויניל על גבי שלטי‪ ,‬שולחנות‪ ,‬ספסלי ומשטחי בטו‪:‬‬
‫‪ .12.17.1‬משקל המדבקה על גבי שלטי יהיה לפחות ‪ 80‬גר למ"ר‪.‬‬
‫‪ .12.17.2‬משקל המדבקה על גבי שולחנות‪ ,‬ספסלי ומשטחי בטו יהיה לפחות ‪ 100‬גר‬
‫למ"ר‪.‬‬
‫‪ .12.17.3‬הדפסת המדבקות תהיה דיגיטלית וברזולותיה של ‪ DPI 1000‬לפחות‪.‬‬
‫‪ .12.17.4‬הדבק יהיה מסוג ‪ 467 #‬של חברת ‪ 3M‬או שווה ער& שיחזיק מעמד לפחות ‪ 5‬שני‪.‬‬
‫‪ .12.17.5‬המדבקה תהיה עמידה לתנאי סביבה בחו‪ 1‬כולל חו‪ ,‬רטיבות‪ ,‬מי‪ ,‬שמ‪ ,‬קרינת‬
‫‪ UV‬וגריז‪ ,‬לתקופה של ‪ 5‬שני לפחות‪.‬‬
‫‪ .12.17.6‬התקנת המדבקות תבוצע בבית המלאכה של הקבל‪ ,‬למעט ההתקנה על גבי‬
‫שולחנות או ספסלי קיימי בשטחי ציבוריי‪.‬‬
‫‪ .12.17.7‬ההדבקה בצורה מקצועית כ& שלא ישארו בועות אוויר כלואות בי המדבקה‬
‫למשטח‪.‬‬
‫‪ .12.17.8‬מחיר המדבקה כולל את כל האמור לעיל וכ את חיתו& המדבקה והתקנתה לפי‬
‫צורת השולח או הכסא בצורות עקומות‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫‪ .2‬פרק ‪ – 19‬מסגרות חרש‬
‫‪ .19.1‬לקבל תהיה אחריות בלעדית ליציבות השלט על כל מרכיביו ולכל אור& החיי שלו‪.‬‬
‫קביעת סוג‪ ,‬גודל ומידות הפרופילי או הצינורות שירכיבו את הקונסטרוקציה שמחזיקה‬
‫את השלט וסוג החיבורי‪ ,‬הריתוכי או הברגי המחברי את חלקי הקונסטרוקציה היא‬
‫באחריות הקבל‪ .‬הקבל ימציא אישור קונסטרוקטור מטעמו ועל חשבונו‪ ,‬במידה ויידרש‬
‫לכ& על ידי המנהל‪ ,‬על כ& שהקונסטרוקציה של השלט מתאימה לצור& נשיאת השלט על פי‬
‫התקני‪.‬‬
‫‪ .19.2‬בכל מקרה שתידרש קונסטרוקציה לתמיכת הפח שעליו מודבקות השלט‪ ,‬היא תבוצע‬
‫מפרופילי פלדה מגולווני‪ .‬לא יורשה שימוש בקונסטרוקציית ע‪ 1‬או ברזל שחור בשו‬
‫מקרה‪.‬‬
‫‪ .19.3‬קונסטרוקצית פלדה המהווה את העמודי או הקורות לתמיכת השלט והצבתו במקו‬
‫הדרוש‪ ,‬תבוצע מפלדה מגולוונת בלבד‪.‬‬
‫‪ .19.4‬אלמנטי קונסטרוקצית הפלדה יבוצעו בחלקי שלמי‪ .‬לא יותר להרכיב אלמנט כמו‬
‫עמוד מחלקי צינורות או פרופילי מרותכי ביניה‪.‬‬
‫‪ .19.5‬לפני ביצוע השלט הקבל יקבל אישור המנהל לקונסטרוקצית השלט מבחינה אסטטית‬
‫בלבד ומבחינת ההשתלבות שלה בסביבה‪ .‬במידה והשלט בוצע ללא קבלת אישור‪ ,‬הקבל‬
‫יפרקו על חשבונו ויבצעו מחדש א יידרש לכ& על ידי המנהל‪.‬‬
‫‪ .19.6‬כל הברגי‪ ,‬השלות והאומי יהיו מגולווני ומחיר כלול במחיר הקונסטרוקציה‪.‬‬
‫‪ .19.7‬הגלוו של אלמנטי הפלדה יהיה בטבילה באב‪ 1‬ח על פי תק ישראלי ‪ .918‬ריתוכי‬
‫ייצבעו בצבע עשיר אב‪.1‬‬
‫‪ .19.8‬על מנת לשמור על יציבות הפח המגולוו או האלומיניו של השלט תבוצענה מסגרות‬
‫מפרופילי פלדה מגולוונת בלבד‪ .‬בשו מקרה לא יורשה שימוש במסגרות ע‪ ,1‬אלומיניו או‬
‫פלדה שחורה‪.‬‬
‫‪ .19.9‬התקנת שלט או ארגז תאורה על גבי מבנה קופאי בחניו או על גבי קירות תבוצע‬
‫באמצעות מסגרת פלדה מגולוונת‪ ,‬כאמור‪ .‬התקנת הקונסטרוקציה למבנה יבוצע באמצעות‬
‫ברגי "פיליפס" או ברגי כימיי שאת גודל יקבע הקבל ובאחריותו‪ .‬מחיר ההתקנה כולל‬
‫את מחיר המסגרת‪ ,‬אלמנטי החיבור‪ ,‬הברגי וכל המתואר בסעי‪ %‬זה‪.‬‬
‫‪ .19.10‬מדידת קונסטרוקציית הפלדה לשלט או לארגז תאורה כמפורט תהיה קומפלט‪ ,‬ללא‬
‫תלות בסוג הקונסטרוקציה או החיבורי‪ .‬מחיר הקונסטרוקציה כולל ג קונסרוקציה‬
‫זמנית הדרושה לצור& תמיכה או לכל צור& אחר בזמ בצוע העבודה ומיועדת לפרוק בתו‬
‫העבודה‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫‪ .19.11‬תמרורי ושלטי הכוונה‪:‬‬
‫‪ .19.11.1‬תמרורי ושלטי הכוונה יבוצעו על גבי פח מגולוו בלבד בעובי ‪ 2‬מ"מ לפחות‪.‬‬
‫מידות התמרורי יהיו סטנדרטיות לכבישי מע"צ על פי תק ישראלי ‪.2247‬‬
‫‪ .19.11.2‬התמרורי יהיו זוהרי בלילה ומצופי ביריעות הכוללות עדשות זעירות מחזירות‬
‫אור בדרגת "מהנדסי" )‪ ,(ENG‬בהתא לתק ישראלי ‪.2247‬‬
‫‪ .19.11.3‬התמרורי יהיו עמידי לתנאיי האקלי בחו‪ 1‬כגו חו‪ ,‬גש‪ ,‬שמני‪ ,‬דלקי‬
‫וקרינת ‪.UV‬‬
‫‪ .19.11.4‬תמיכת תמרורי תבוצע באמצעות עמודי עשויי פרופילי פלדה מגולוו מרובעי‬
‫‪ RHS‬במידיות מינימליות של ‪ 80/80‬מ"מ או צינורות פלדה מגולווני בקוטר "‪3‬‬
‫לפחות‪ ,‬בעלי עובי דופ של ‪ 2.2‬מ"מ לפחות‪ ,‬מבוטני ע יסוד בטו מזוי במידות‬
‫‪ 40/40/40‬ס"מ לפחות ובעומק פני היסוד של ‪ 60‬ס"מ מתחת לפני הקרקע לפחות‬
‫)כלומר‪ ,‬תחתית היסוד בעומק ‪ 100‬ס"מ לפחות מפני הקרקע(‪ .‬העמודי ייתפסו לבטו‬
‫על ידי ‪ 2‬מוטות מרותכי אליו בזווית כדי למנוע את שליפתו החוצה‪ .‬תפיסת התמרור‬
‫או השלט לעמודי תבוצע באמצעות קלמרות אומגה מפלדה מגולוונת‪ .‬הברגי‬
‫והאומי יהיו מפלדה ומגולווני‪ .‬לא יותר שימוש בריתו&‪.‬‬
‫‪ .19.11.5‬תמיכות לתמרור או שלטי הכוונה יימדדו קומפלט וכוללי את כל האמור לעיל‬
‫)מלבד יסוד הבטו שיימדד בנפרד(‪ .‬תמיכה נמוכה מתייחסת לתמיכה בגובה של עד‬
‫‪ 1.50‬מ' מהרצפה‪ .‬תמיכה גבוהה מתייחסת לתמיכה בגובה של מעל ‪ 1.50‬מ' מהרצפה‪.‬‬