מצגת חוק הדרכים שילוט

Transcription

מצגת חוק הדרכים שילוט
‫תשכ"ו‪1966-‬‬
‫‪,‬‬
‫)‬
‫שילוט‬
‫(‬
‫הדרכים‬
‫חוק‬
‫דגשים והנחיות לאכיפה‬
‫משרד הפנים‬
‫דגשים והנחיות לאכיפה‬
‫מפעם > לכיוון הרשות המקומית‬
‫האגף למנהל מוניציפלי‬
‫‪1‬‬
‫רקע‬
‫משרד הפנים‬
‫האגף למנהל מוניציפלי‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫דברי ההסבר של החוק מ‪ 66-‬מתייחסים להיבט כפול‪:‬‬
‫בטיחות בדרכים (הסחת דעתו של הנהג); ובנוסף‪ ,‬מניעת‬
‫השתלטות על המרחב הציבורי ושמירה על הנוף והמרחב‬
‫הציבורי‪.‬‬
‫חוק ישן (לפני חוקי היסוד) – סמכויות רחבות ודרקוניות‬
‫(שימוש בכוח סביר‪ ,‬סילוק שלט שהותקן ללא היתר)‪.‬‬
‫חוק שעבר שינויים רבים – אינו קוהרנטי‪ ,‬טלאים טלאים‪.‬‬
‫האחריות לביצועו מתחלקת בין ‪ 4‬שרים (שר התשתיות‬
‫הלאומיות‪ ,‬השר לאיכות הסביבה‪ ,‬שר התחבורה‬
‫והבטיחות בדרכים ושר הפנים)‪.‬‬
‫העבירות בו לא נקבעו כעבירות של קנס ‪ /‬ברירת משפט‬
‫מפעם > לכיוון הרשות המקומית‬
‫‪2‬‬
‫הגדרות‬
‫"שלט" – כל דבר שיש בו הודעה לרבים בדרך של כתב‪,‬‬
‫דפוס‪ ,‬הדבקה‪ ,‬הצגה‪ ,‬הארה‪ ,‬צביעה‪ ,‬חריטה וכיוצא‬
‫באלה לרבות כל מיתקן הנושא את ההודעה והמשמש‬
‫לצורך זה בלבד;‬
‫משרד הפנים‬
‫האגף למנהל מוניציפלי‬
‫• גם המיתקן ‪ /‬הקונסטרוקציה שעליו נתלה השלט מהווה שלט לכשעצמו‪.‬‬
‫• ההגדרה של שלט מתייחסת גם לדבר שנצבע על קיר (לדוגמה גרפיטי)‪.‬‬
‫סוגי שלטים‬
‫‪ .1‬קטנים ‪ -‬מודעות עד גודל של רבע גיליון (דירה להשכרה‪ ,‬אופניים למכירה‪.)...‬‬
‫כעיקרון יש לתלות שלטים שכאלה במקומות ייעודים‪ ,‬ברם אנשים משתלטים על‬
‫שטחים והמרחב הציבורי‪.‬‬
‫‪ .2‬בינוניים ‪ -‬פלריגים (לדוגמה שיש בחירות) הנתלים על גשרים ועמודי חשמל‪ .‬בד"כ‬
‫שלטים מחומר רך (בדים ואריגים)‪.‬‬
‫‪ .3‬שלטי חוצות ‪ -‬שלטים שבד"כ בנויים על קונסטרוקציות‪ ,‬וע"י חברות מיוחדות‪ .‬צריך‬
‫להבדיל בין הקונסטרוקציה לבין מה שמפורסם עליו באותו רגע‪ .‬ככלל‪,‬‬
‫הקונסטרוקציה דורשת היתר בנייה‪.‬‬
‫מפעם > לכיוון הרשות המקומית‬
‫‪3‬‬
‫הגדרות‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫"בעל שלט" – מי שהזמין את הכנת השלט או התקנתו וכן כל אדם האחראי‬
‫להתקנת השלט או שהוא הבעל או המחזיק של חצרים שבהם הותקן השלט;‬
‫לענין זה‪ ,‬אדם שתוכן השלט מצביע עליו כעל מי שהזמין את הכנתו או התקנתו‪,‬‬
‫יראו אותו כמי שהזמינו כאמור כל עוד לא הוכיח היפוכו של דבר; (חזקה)‬
‫"דרך"‪" ,‬דרך עירונית"‪" ,‬רכב" ו"תמרור" – כמשמעותם בפקודת התעבורה‬
‫והתקנות לפיה;‬
‫"דרך" — לרבות כל מסילה‪ ,‬דרך‪ ,‬רחוב‪ ,‬סמטה‪ ,‬ככר‪ ,‬מעבר‪ ,‬גשר או מקום פתוח‬
‫שיש לציבור זכות לעבור בהם;‬
‫"דרך עירונית" ‪ -‬כל דרך בתחום המצוי בשטח שיפוטה של רשות מקומית או‬
‫רשויות מקומיות הגובלות זו בזו ואשר בכניסה לאותו תחום מוצב תמרור‬
‫שמשמעו "כניסה לתחום דרך עירונית"‪ ,‬ועד למקום שבו מוצב תמרור שמשמעו‬
‫"קצה תחום דרך עירונית";‬
‫"רכב" — רכב הנע בכוח מיכני או הנגרר על ידי רכב או על ידי בהמה‪ ,‬וכן מכונה‬
‫או מיתקן הנעים או הנגררים כאמור‪ ,‬לרבות אופניים ותלת‪-‬אופן‪ ,‬ולמעט רכב‬
‫ששר התחבורה פטר אותו בצו מהוראות פקודה זו כולן או מקצתן;‬
‫"תמרור" ‪ -‬כל סימון‪ ,‬אות או איתות לרבות רמזור‪ ,‬שקבעה רשות התימרור‬
‫המרכזית ואשר הוצב או סומן על פי הסמכה או על פי הוראה מאת רשות תימרור‬
‫כדי להסדיר את התנועה בדרכים או כדי להזהיר או להדריך עוברי דרך;‬
‫"דרך בין‪-‬עירונית" – דרך שאינה דרך עירונית;‬
‫מפעם > לכיוון הרשות המקומית‬
‫משרד הפנים‬
‫האגף למנהל מוניציפלי‬
‫‪4‬‬
‫ס' ‪ - 2‬איסור התקנת שלטים‬
‫"לא יתקין אדם שלט הנראה לעיני מי שנוהג בדרך בין‪-‬‬
‫עירונית אלא אם נתמלאו שני אלה‪:‬‬
‫ניתן לכך היתר לפי חוק זה (להלן – היתר);‬
‫(‪)1‬‬
‫צויין על גבי השלט שמו של מי שהזמין את הכנת‬
‫(‪)2‬‬
‫השלט או את התקנתו‪.‬‬
‫משרד הפנים‬
‫האגף למנהל מוניציפלי‬
‫יסודות העבירה‪:‬‬
‫‪ .1‬התקנה‬
‫‪ .2‬שלט‬
‫‪ .3‬הנראה לעיני מי שנוהג‬
‫‪ .4‬בדרך בין‪-‬עירונית‬
‫‪ .5‬ללא היתר‬
‫‪ .6‬ללא ציון שם‬
‫מפעם > לכיוון הרשות המקומית‬
‫‪5‬‬
‫ס' ‪ - 2‬איסור התקנת שלטים – יסודות העבירה‬
‫משרד הפנים‬
‫האגף למנהל מוניציפלי‬
‫•‬
‫התקנה ‪ +‬שלט ‪ -‬יש לצרף לתיק תיעוד רצוי חזותי (תמונה של השלט‪ ,‬את השלט‬
‫עצמו וכו')‪.‬‬
‫•‬
‫הנראה לעיני מי שנוהג ‪ -‬משמעות הדבר שזה מתייחס גם לשלטים שאינם מוצבים‬
‫בהכרח ליד הכביש‪ .‬די שהשלט נראה לעיני מי שנוהג‪ .‬צריך לצרף לתיק תיעוד‬
‫(חזותי ו‪/‬או בכתב) כי השלט נראה לעיני מי שנוהג‪.‬‬
‫•‬
‫בדרך בין‪-‬עירונית ‪ -‬רשות התימרור היא הגורם המוסמך לקביעת מיקומו של‬
‫תמרור‪ .‬יש מקומות שזה הרשות המקומית‪ ,‬יש מקומות שזו החברה הלאומית‬
‫לדרכים בע"מ (מע"צ לשעבר)‪ ,‬או תאגידים שקיבלו הסמכה למקומות ספציפיים‬
‫(נתיבי איילון‪ ,‬כביש ‪ .)6‬צריך לגבות הודעה או לצרף תע"צ מהגורם המתאים‬
‫ברשות התימורור הרלוונטית כי מדובר בדרך בין עירונית‪.‬‬
‫•‬
‫ללא היתר ‪ -‬יש לצרף לתיק אסמכתא מתאימה של בעל הסמכות לתת היתרים כי‬
‫לשלט אין היתר‪.‬‬
‫•‬
‫ללא ציון שם ‪ -‬לצרף לתיק תיעוד מתאים‬
‫מפעם > לכיוון הרשות המקומית‬
‫‪6‬‬
‫ס' ‪2‬א ‪ -‬איסור לעניין רכב נושא שלט‬
‫‪2‬א‪( .‬א) לא יחנה אדם רכב‪ ,‬שיש עליו שלט בולט‪ ,‬הנראה לעיני מי שנוהג‬
‫בדרך בין‪-‬עירונית‪ ,‬באופן‪ ,‬בנסיבות ובמשך זמן שמהם ניתן להסיק כי הוא‬
‫הועמד כך לצורכי פרסומת (להלן – רכב נושא שלט)‪.‬‬
‫(ב) הוחנה רכב כאמור בסעיף קטן (א) רואים את בעליו‪ ,‬לענין סעיף זה‪,‬‬
‫כאילו הוא החנהו כאמור‪ ,‬זולת אם הוכיח שלא הוא עשה כן ואת זהותו של‬
‫האדם שהרכב היה ברשותו באותה עת‪ ,‬או שהרכב הוחנה כך ללא‬
‫הסכמתו‪.‬‬
‫משרד הפנים‬
‫האגף למנהל מוניציפלי‬
‫יסודות העבירה‪:‬‬
‫‪ .1‬חנייה – כלומר הסעיף אינו חל על רכב נוסע‪.‬‬
‫‪ .2‬רכב‬
‫‪ .3‬שלט ‪ +‬בולט‬
‫‪ .4‬הנראה לעיני מי שנוהג‬
‫‪ .5‬דרך בין‪-‬עירונית‬
‫‪ .6‬לצורכי פרסומת‬
‫מפעם > לכיוון הרשות המקומית‬
‫‪7‬‬
‫ס' ‪ - 5‬היתר‬
‫משרד הפנים‬
‫לא יינתן היתר אלא אם אין בשלט זולת –‬
‫(‪ )1‬אזהרה או הודעה הנועדת למניעת תאונות דרכים‪ ,‬שריפות‪ ,‬לכלוך או‬
‫השלכת פסולת;‬
‫(‪ )2‬הוראה על מציאותו של מפעל‪ ,‬בית מלאכה או כל בית עסק אחר (להלן‬
‫– עסק)‪ ,‬והשלט מותקן בחצרי העסק;‬
‫(‪ )3‬הוראה על מציאותו של מקום קדוש או מקודש‪ ,‬אתר לאומי או הסטורי‪,‬‬
‫אתר זכרון והנצחה‪ ,‬גן לאומי או שמורת טבע;‬
‫(‪ )4‬הודעה של רשות מקומית הקשורה בכניסה לתחום הרשות;‬
‫(‪ )5‬שמו וסמלו של נותן החסות לניקיון ולטיפוח של קטע מסוים של דרך‬
‫בין‪-‬עירונית ושל צדיו‪ ,‬וכן סיסמה אחידה שתקבע ועדת ההיתרים‬
‫כאמור בסעיף ‪(3‬ב)‪.‬‬
‫מפעם > לכיוון הרשות המקומית‬
‫האגף למנהל מוניציפלי‬
‫‪8‬‬
‫ס' ‪ - 8‬סילוק שלט שהותקן ללא היתר‬
‫משרד הפנים‬
‫הותקן שלט ללא היתר‪ ,‬או שהופר תנאי שבהיתר‪ ,‬או הוחנה רכב‬
‫(א)‬
‫נושא שלט בניגוד להוראות סעיף ‪2‬א‪ ,‬רשאית הרשות להרוס‪ ,‬להסיר או‬
‫לסלק את השלט‪ ,‬ובלבד שמסרה התראה לבעל השלט והוא לא הסירו או‬
‫לא סילקו בתוך תקופת הזמן שנקבעה בהתראה ושתחילתה במועד‬
‫מסירתה; ואולם‪ ,‬רשאית הרשות להרוס‪ ,‬להסיר או לסלק את השלט ללא‬
‫מתן התראה‪ ,‬אם לדעתה השלט מסכן באופן מיידי את בטיחות הנמצאים‬
‫בסביבתו‪ ,‬או אם זהותו של בעל השלט אינה ידועה ולא ניתן לבררה מתוכן‬
‫השלט‪.‬‬
‫(ב) הוסר שלט‪ ,‬נהרס או סולק כאמור בסעיף קטן (א)‪ ,‬יחזיר בעל השלט‬
‫לאוצר המדינה את כפל ההוצאות שהוצאו להריסתו‪ ,‬להסרתו או לסילוקו‬
‫(להלן – הוצאות הסילוק); תעודה בכתב מאת הרשות המעידה על סכום‬
‫הוצאות הסילוק‪ ,‬תשמש ראיה לכאורה לתוכנה; אין בתשלום ההוצאות לפי‬
‫סעיף קטן זה‪ ,‬כדי לפטור את המשלם מאחריות פלילית על פי סעיף ‪9‬ב;‬
‫על גביית הוצאות אלה תחול פקודת המסים (גביה)‪.‬‬
‫(ג) שלט שהוסר או שסולק יישמר בידי הרשות‪ ,‬ולרשות תהיה זכות‬
‫עיכבון בשלט כערובה לתשלום הוצאות הסילוק והשמירה; לא דרש בעל‬
‫השלט את החזרתו‪ ,‬תוך שבועיים ימים מתום המועד שנקבע בהתראה לפי‬
‫סעיף קטן (א)‪ ,‬רשאית הרשות למכור את השלט או לנהוג בו כראות עיניה‪.‬‬
‫מפעם > לכיוון הרשות המקומית‬
‫האגף למנהל מוניציפלי‬
‫‪9‬‬
‫העבירות‬
‫משרד הפנים‬
‫האגף למנהל מוניציפלי‬
‫‪9‬ב‪( .‬א) העושה אחד מאלה‪ ,‬דינו – מחצית הקנס‬
‫האמור בסעיף ‪(61‬א)(‪ )4‬לחוק העונשין‪ ,‬תשל"ז‪1977-‬‬
‫(להלן – חוק העונשין)‪ ,‬ואם נעברה העבירה על ידי‬
‫תאגיד‪ ,‬דינו – קנס כאמור בסעיף ‪(61‬א)(‪ )4‬לחוק‬
‫העונשין‪:‬‬
‫(‪ )1‬מתקין שלט בניגוד להוראות חוק זה;‬
‫(‪ )2‬אינו מקיים תנאי מתנאי ההיתר;‬
‫(‪ )3‬מחנה רכב נושא שלט בניגוד להוראות סעיף ‪2‬א;‬
‫(‪ )4‬אינו מסלק שלט כפי שנדרש בהתראה לפי סעיף ‪.8‬‬
‫מפעם > לכיוון הרשות המקומית‬
‫‪10‬‬
‫אי קיום תנאי מתנאי ההיתר‬
‫משרד הפנים‬
‫האגף למנהל מוניציפלי‬
‫‪9‬ב (‪ )2‬אינו מקיים תנאי מתנאי ההיתר;‬
‫יסודות העבירה‪:‬‬
‫‪ .1‬קיומו של היתר – צריך לצרף העתק ‪ +‬תע"צ‪.‬‬
‫(‪ )1.5‬לוודא שההיתר ניתן בסמכות – שהחוק חל על השלט‪ ,‬שתנאי ההיתר עולים‬
‫בקנה אחד עם התנאים למתן היתר שנקבעו בחוק‪ ,‬שההיתר ניתן ע"י מי‬
‫שמוסמך לכך‪.‬‬
‫‪ .2‬אי קיום תנאי ההיתר‬
‫מפעם > לכיוון הרשות המקומית‬
‫‪11‬‬
‫אי סילוק שלט כפי שנדרש בהתראה לפי סעיף ‪8‬‬
‫משרד הפנים‬
‫האגף למנהל מוניציפלי‬
‫אינו מסלק שלט כפי שנדרש בהתראה לפי סעיף‬
‫‪(9‬ב)‪)4(.‬‬
‫‪.8‬‬
‫יסודות העבירה‬
‫‪ .0‬התקנת שלט ללא היתר‪ ,‬או שהופר תנאי שבהיתר או שהוחנה רכב נושא‬
‫שילוט בניגוד להוראות סעיף ‪2‬א‪.‬‬
‫‪ .1‬נמסרה התראה – צריך לצרף לתיק אסמכתא לכך שהמסירה בוצעה כדין‪.‬‬
‫‪ .2‬שהעבירה נמשכה מעבר לתקופה שנקבעה בהתראה – לצרף אסמכתא‪.‬‬
‫* לוודא שהתראה נמסרה ע"י מי שמוסמך לכך‪ .‬מומלץ לצרף לתיק החקירה‬
‫העתק מההסמכה‪.‬‬
‫מפעם > לכיוון הרשות המקומית‬
‫‪12‬‬
‫עבירה נמשכת‬
‫‪(9‬ב)‪(.‬ב) היתה העבירה עבירה נמשכת‪ ,‬רשאי בית משפט להטיל‬
‫קנס נוסף‪ ,‬בשיעור של חמישה אחוזים מסכום הקנס הקבוע‬
‫לאותה עבירה‪ ,‬לכל יום שבו נמשכת העבירה מעבר לתקופת‬
‫הזמן שנקבעה בהתראה בהתאם להוראות סעיף ‪(8‬א)‪.‬‬
‫משרד הפנים‬
‫האגף למנהל מוניציפלי‬
‫הוכחת עבירה נמשכת‪:‬‬
‫‪ .0‬התקנת שלט ללא היתר‪ ,‬או שהופר תנאי שבהיתר או שהוחנה רכב נושא שילוט בניגוד‬
‫להוראות סעיף ‪2‬א‪.‬‬
‫‪ .1‬נמסרה התראה – צריך לצרף לתיק אסמכתא לכך שהמסירה בוצעה כדין‪.‬‬
‫‪ .2‬שהעבירה נמשכה מעבר לתקופה שנקבעה בהתראה – לצרף אסמכתא‪.‬‬
‫* לוודא שהתראה נמסרה ע"י מי שמוסמך לכך‪ .‬מומלץ לצרף לתיק החקירה‬
‫העתק מההסמכה‪.‬‬
‫מפעם > לכיוון הרשות המקומית‬
‫‪13‬‬
‫חוק הדרכים (שילוט) וחוקים אחרים‬
‫עבירה על חוק הדרכים עשויה להוות גם עבירה על חוקים אחרים כגון‪:‬‬
‫• חוק שמירת הניקיון‬
‫משרד הפנים‬
‫האגף למנהל מוניציפלי‬
‫‪5‬א‪(.‬א) הכותב‪ ,‬מצייר‪ ,‬משרטט או חורט על מקרקעין של זולתו‪ ,‬שלא כדין‪ ,‬או מדביק‪ ,‬תולה‪ ,‬מניח‬
‫או קובע עליהם‪ ,‬שלא כדין‪ ,‬כל כתב‪ ,‬מודעה או שלט‪ ,‬רואים אותו‪ ,‬לענין סעיף ‪ ,2‬כמלכלך את‬
‫רשות הרבים‪.‬‬
‫(ב) הודבקו או נקבעו כתב‪ ,‬מודעה או שלט כאמור בסעיף קטן (א)‪ ,‬רואים לענין סעיף ‪ ,2‬גם מי‬
‫שתכנם של הכתב‪ ,‬המודעה או השלט מצביע עליו כמי שהזמין את הכנתם או הדבקתם או‬
‫הורה על כך‪ ,‬זולת אם הוכיח כי לא הוא עשה כן וכי המעשה נעשה שלא בידיעתו והוא נקט‬
‫את כל האמצעים הסבירים למנוע את ביצוע המעשה‪.‬‬
‫(ג) (בוטל)‪.‬‬
‫(ד) בסעיף זה‪" ,‬כתב" – לרבות ציור‪ ,‬שרטוט או חריטה‪.‬‬
‫• חוק התכנון והבנייה – בכל הנוגע לקונסטרוקציה‬
‫• חוק עזר עירוניים בעניין שילוט ו‪/‬או חנייה‬
‫• חוקי תעבורה‬
‫המשמעות‪ :‬יש לבחון במהלך החקירה התקיימותן של עבירות אחרות לצורך מיצוי הדין‪,‬‬
‫או כחלופה כאשר בנסיבות המקרה חוק הדרכים (שילוט) אינו חל או שיש קושי ראייתי‬
‫בהוכחת העבירות הקבועות בו‪.‬‬
‫ככלל‪ ,‬חוק הדרכים (שילוט) הינו ההסדר העיקרי ‪ -‬דרך המלך ואם הוא אינו רלוונטי‬
‫נשאלת השאלה האם יש לעשות שימוש בחוק הניקיון‪.‬‬
‫מפעם > לכיוון הרשות המקומית‬
‫‪14‬‬
‫שלטים בעלי רישיונות על פי חוק עזר עירוני‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫במהלך השנים הסתבר‪ ,‬כי ישנם שלטים הנראים לעיני הנוהג בדרך‪-‬בין‬
‫עירונית‪ ,‬אשר הרשות המקומית נתנה עבורם רשיון מכוח חוק עזר (ואף שולמה‬
‫אגרה עבורם)‪.‬‬
‫ברמה המנהלית‪ ,‬העובדה כי בעל שלט מחזיק בידיו רשיון מכוח חוק העזר‬
‫אינה פוטרת את בעל שלט מלהסדיר ולקבל היתר מכוח חוק הדרכים(שילוט)‪.‬‬
‫יחד עם זאת‪ ,‬הדבר עשוי להקים טענה של הגנה מן הצדק‪ .‬בעבר‪ ,‬כבר קרה‬
‫שבית המשפט מחק כתב אישום בגין האמור‪ ,‬תוך שהוא קובע כי בשעה שניתן‬
‫לאזרח רשיון‪ ,‬אשר נחזה להיות היתר כדין‪ ,‬אין על האזרח לפשפש בחוקיותו‬
‫של אותו היתר או לבדוק האם בטרם ניתן הרשיון הושגו כל האישורים‬
‫הנחוצים‪.‬‬
‫ככלל‪ ,‬במקרים בהם בעל שלט מחזיק ברשיון מכוח חוק עזר‪ ,‬יש להודיע לבעל‬
‫השלט (ובמקרים המתאימים גם לגורם המתאים ברשות המקומית) על החובה‬
‫לקבל היתר מכוח חוק הדרכים(שילוט) ועל התנאים שיש לקיים כדי לקבל היתר‬
‫כאמור‪ ,‬ולאחר מכן לבחון את המשך פעולות האכיפה‪.‬‬
‫משרד הפנים‬
‫האגף למנהל מוניציפלי‬
‫בכל חקירה יש לברר האם יש לבעל השלט רשיון ‪ /‬היתר על פי דברי חקיקה‬
‫אחרים‪.‬‬
‫מפעם > לכיוון הרשות המקומית‬
‫‪15‬‬
‫"יש עמל ליגע" ‪ -‬דוגמאות לפסקי דין‬
‫משרד הפנים‬
‫האגף למנהל מוניציפלי‬
‫ת‪.‬פ‪( 2337/06 .‬שלום נצרת) מדינת ישראל נ' א‪.‬ז‪ .‬מיישב הגליל בע"מ ואח' – כתב האישום הוגש‬
‫בגין תליית עשרות שלטים לאורך כבישים בינערוניים באזור הצפון בשנים ‪ .2005-2006‬על החברה‬
‫הוטל קנס בסך ‪ ,₪ 120,000‬חתימה על התחייבות בסך ‪ ₪ 60,000‬להימנע מעבירות דומות למשך‬
‫‪ 3‬שנים‪ .‬על המנהל נגזר מאסר על תנאי למשך ‪ 6‬חודשים‪ ,‬קנס בסך ‪ ₪ 60,000‬והתחייבות בסך‬
‫‪ 30,000‬ש"ל להימנע מעבירות דומות‪.‬‬
‫הערעור שהוגש על‪-‬ידי הנאשמים נדחה [ע‪.‬פ‪( 1319/07 .‬מחוזי נצרת)] ובמסגרת פסק דינו‪ ,‬ציין בית‬
‫המשפט המחוזי את הדברים הבאים‪:‬‬
‫"על פי רוב ניתן הנזק הסביבתי למניעה‪ ,‬והוא נגרם כתוצאה מאדישות‪ ,‬חוסר אכפתיות ורצון‬
‫לחסוך בעלויות‪ .‬כך גם במקרה שלפנינו‪ .‬יחד עם זאת‪ ,‬עניינם של המערערים חריג בחומרתו‪,‬‬
‫הן בשל היקף הפגיעה בסביבה‪ ,‬והתמשכותה על פני כשנתיים‪ ,‬תוך התעלמות בוטה מפניות‬
‫של גורמי אכיפת החוק וניסיונם להביא להסרת המפגעים בדרך של הבנה‪.‬‬
‫‪ ...‬העונשים שהוטלו על המערערים אכן הינם כבדים‪ ,‬אך אינם חורגים ממדיניות הענישה‬
‫הנהוגה והרצויה ומשקפים באופן ראוי את חומרת העבירות‪ ,‬ריבוין‪ ,‬ושיקולי ההרתעה‬
‫המתחייבים מן הקלות שבביצוע העבירות‪ ,‬הרווח הכלכלי שבצידן וההתעלמות מדרישות‬
‫קודמות להימנע מביצוע העבירות‪.‬‬
‫‪ ...‬בית המשפט קמא התייחס בהרחבה לנזק הנגרם לציבור מלכלוך רשות הרבים‪ ,‬ומן הפגיעה‬
‫באיכות הסביבה‪ ,‬מתוך מטרה לחסוך בהוצאות ולהשיג רווח כספי‪ ,‬ולא נותר לי‪ ,‬אלא לאמץ את‬
‫דבריו בעניין זה‪.‬‬
‫‪ ...‬התראות וקנסות שהוטלו על המערערת לא הועילו בכדי לעצור בעד המערערים מלהמשיך‬
‫ולבצע את העבירות‪ ,‬ומסיבה זו לא היה מנוס מלהטיל עליהם קנסות בסכומים משמעותיים‬
‫ועונשים נלווים שירתיעו אותם מלחזור על מעשיהם"‪.‬‬
‫מפעם > לכיוון הרשות המקומית‬
‫‪16‬‬
‫"יש עמל ליגע" ‪ -‬דוגמאות לפסקי דין‬
‫משרד הפנים‬
‫האגף למנהל מוניציפלי‬
‫•‬
‫ת‪.‬פ‪ 1254/04 .‬ו‪(1255/04-‬שלום נתניה) מ"י נ' יחזקאל כהן ‪ -‬כתבי האישום‬
‫הוגשו בגין שני שלטי חוצות שהוצבו בחצר בית במושב חבצלת השרון ושנצפו‬
‫לעיני הנוהגים בכביש מס' ‪ ,2‬ללא היתר לפי חוק הדרכים (שילוט)‪ .‬על הנאשם‬
‫הוטל קנס כולל בסך ‪ ₪ 40,100‬וחתימה על התחייבות בסך ‪₪ 32,500‬‬
‫להימנע מעבירה במשך ‪ 3‬שנים‪ .‬ערעורו של הנאשם על קולת העונש נדחתה‬
‫[ע‪.‬פ‪( 71614/05 .‬מחוזי ת"א)]‪.‬‬
‫•‬
‫ת‪.‬פ‪( 7623/02 .‬שלום ת"א) מ"י נ' קשת שלטים בע"מ ואח' – על החברה‬
‫קנס בסך ‪ ₪ 150,000‬וחתימה על התחייבות בסך ‪ ;₪ 150,000‬על המנהל‬
‫קנס בסך ‪ ₪ 50,000‬והתחייבות בסך ‪ .₪ 50,000‬כמו‪-‬כן‪ ,‬ניתן צו המורה על‬
‫הסרת השלטים‪.‬בעקבות הערעור שהוגש ע"י הנאשמים [ע‪.‬פ‪70556/05 .‬‬
‫(מחוזי ת"א)] הופחת הקנס שהוטל על החברה והמנהל ל‪ ₪ 65,000-‬ו‪15,000-‬‬
‫‪ ,₪‬בהתאמה‪.‬‬
‫מפעם > לכיוון הרשות המקומית‬
‫‪17‬‬