מפרט טכני - מעיינות הדרום

Transcription

מפרט טכני - מעיינות הדרום
‫מעיינות הדרו בע"מ‬
‫תאגיד מי וביוב אזורי‬
‫שיקו וחידוש רשת מי וביוב‬
‫מכרז פומבי מס' ‪05/2012‬‬
‫ספטמבר ‪2012‬‬
‫מספרנו ‪313612645‬‬
‫)נוסח מודעה בעיתו ובאינטרנט(‬
‫מעיינות הדרו תאגיד מי וביוב אזורי בע"מ‬
‫מכרז פומבי מס' ‪05/2012‬‬
‫שיקו וחידוש רשת מי וביוב‬
‫‪ .1‬תאגיד מעיינות הדרו בע"מ )להל‪" : %‬החברה"( מזמינה בזה משתתפי להציע הצעות מחירי‬
‫לביצוע עבודות לשיקו וחידוש רשת מי וביוב בישובי התאגיד )להל‪" %‬העבודות"( וזאת‪ ,‬בהתא‬
‫לתנאי המפורטי במסמכי המכרז‪.‬‬
‫‪ .2‬תקופת ההתקשרות לביצוע העבודות הינה לשנה אחת )‪ 12‬חודשי (‪ ,‬החל ממועד החתימה על חוזה‬
‫ההתקשרות‪ .‬לחברה שמורה האופציה להארי את תקופת ההתקשרות כל פע לשנה נוספת ועד‬
‫לתקופה מקסימאלית בת חמש שני בסה"כ‪ ,‬והכל בהתא להוראות ולתנאי המפורטי במסמכי‬
‫המכרז‪.‬‬
‫‪ .3‬ההשתתפות במכרז מותנית בקיו התנאי המוקדמי הבאי )תנאי ס‪:(#‬‬
‫רשאי להשתת‪ +‬במכרז מציע העומד במועד הגשת הצעות בכל התנאי המצטברי ‪ ,‬המפורטי‬
‫להל‪:%‬‬
‫‪ 3.1‬בעל רישיו‪ %‬קבל‪ %‬לביצוע עבודות הנדסה בנאיות מאת רש הקבלני ‪ ,‬בסימול ‪ 400‬ב' ‪) 2‬ענ‪+‬‬
‫ביוב‪ ,‬ניקוז ומי (‪ ,‬בתוק‪ ,+‬לפני המועד האחרו‪ %‬להגשת ההצעות במכרז זה‪.‬‬
‫‪ 3.2‬מי שציר‪ +‬להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בסכו של ‪ - 50,000‬להבטחת התחייבויותיו‬
‫לפי המכרז‪.‬‬
‫‪ 3.3‬בעל ידע וניסיו‪ %‬כקבל‪ %‬ראשי בביצוע עבודות לשיקו וחידוש רשת מי וביוב‪ ,‬עבור רשויות‬
‫מקומיות ו‪/‬או תאגידי מי ‪ ,‬בשלוש השני האחרונות‪ ,‬בהיק‪ +‬כספי שלא יפחת מס של‬
‫‪) - 4,000,000‬לא כולל מע"מ( בכל אחת מהשני ‪ 2010 ,2009‬ו‪.2011‬‬
‫‪ 3.4‬מי ששיל דמי השתתפות במכרז‪.‬‬
‫‪ .4‬את מסמכי המכרז נית‪ %‬לקבל במשרדי החברה‪ ,‬בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלו של‬
‫‪ - 2,000‬כולל מע"מ‪ ,‬דמי השתתפות‪ ,‬שלא יוחזרו‪ .‬נית‪ %‬לעיי‪ %‬במסמכי המכרז‪ ,‬ללא תשלו במשרדי‬
‫החברה בשעות העבודה המקובלות‪.‬‬
‫‪ .5‬סיור קבלני יתקיי ביו ג'‪ ,‬ה&‪ ,11/12/2012‬בשעה ‪ ,09:00‬במשרדי החברה‪ ,‬שברחוב ז'בוטינסקי‬
‫‪ ,11‬בדימונה‪ .‬ההשתתפות בסיור הקבלני אינה חובה להשתתפות במכרז‪.‬‬
‫‪ .6‬המועד האחרו‪ %‬להגשת ההצעות במכרז )על כל נספחיה‪ %‬בהתא להוראות המכרז(‪ ,‬הינו ביו ג'‪,‬‬
‫ה&‪ ,25/12/2012‬עד שעה ‪ .13:00‬את ההצעות יש להגיש במסירה אישית )לא בדואר( במעטפות‬
‫סגורות לתיבת המכרזי שבמשרדי החברה‪.‬‬
‫‪ .7‬החברה אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא‪ .‬החברה תהא רשאית‬
‫לנהל משא ומת‪ %‬ע המציע הזוכה ‪ /‬הזוכי וכ‪ %‬להכריז על יותר מזוכה אחד‪.‬‬
‫‪ .8‬לקבלת פרטי נוספי נית‪ %‬לפנות למעיינות הדרו בע"מ‪ ,‬טל' ‪.086227976:‬‬
‫‪ .9‬בכל מקרה של סתירה בי‪ %‬נוסח המודעה ומסמכי המכרז יגברו מסמכי המכרז‪.‬‬
‫מר שעיה קרפ‬
‫מנכ"ל מעיינות הדרו‬
‫‪1‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫מעיינות הדרו בע"מ‬
‫תאגיד המי והביוב האזורי‬
‫מכרז פומבי מס' ‪05/2012‬‬
‫לשיקו וחידוש רשת מי וביוב‬
‫מסמכי המכרז‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫תנאי כלליי ‪.‬‬
‫‬
‫נספח "‪"A‬‬
‫נספח "‪ (1) "A‬‬
‫‬
‫נספח "‪"B‬‬
‫‬
‫נספח "‪"C‬‬
‫‬
‫נספח "‪"D‬‬
‫נספח "‪ (1) "E‬‬
‫נוסח כתב ערבות השתתפות‪.‬‬
‫נוסח כתב ערבות ביצוע‪.‬‬
‫הצהרת המשתת‪ +‬במכרז‪.‬‬
‫טופס ניסיו‪ %‬מקצועי‪.‬‬
‫אישור על היק‪ +‬הכנסות‪.‬‬
‫תצהיר של המציע בדבר העדר עבירות לפי חוק עסקאות גופי ציבוריי ‪,‬‬
‫התשל"ו‪.1976‬‬
‫נספח "‪ (2) "E‬אישור פקיד מורשה‪/‬רואה חשבו‪/%‬יוע‪ 2‬מס בדבר‪ ,‬ניהול ספרי ודיווח לפי חוק‬
‫עסקאות גופי ציבוריי ‪ ,‬התשל"ו ‪.1976‬‬
‫נספח "‪ (3) "E‬תצהיר העדר הרשעה‪.‬‬
‫חוזה ההתקשרות ונספחיו ‪:‬‬
‫נוסח הזמנת עבודה‪.‬‬
‫נספח א' ‬
‫תנאי מיוחדי לביטוחי הקבל‪.%‬‬
‫נספח ב' ‬
‫אישור על קיו ביטוחי ‪.‬‬
‫נספח ב' ‪ 1‬‬
‫הצהרת הקבל‪.%‬‬
‫נספח ב' ‪ 2‬‬
‫תנאי מיוחדי לביצוע עבודות בחו ‪.‬‬
‫נספח ב' ‪ 3‬‬
‫תעודת סיו ‪.‬‬
‫‬
‫נספח ג'‬
‫הוראות בטיחות‪.‬‬
‫נספח ד' ‬
‫הוראות תשלו ‪.‬‬
‫נספח ה' ‬
‫מבח‪ %‬בטיחות‪.‬‬
‫‬
‫נספח ו'‬
‫תאור העבודה ברשת מי וביוב‪.‬‬
‫‬
‫נספח ז'‬
‫מפרטי טכניי והמפרט הכללי הבינמשרדי לעבודות בניה בהוצאת משרד‬
‫נספח ח' ‬
‫הבטחו‪ ,%‬במהדורתו האחרונה )לא מצור‪ +‬למסמכי המכרז א מחייב את‬
‫המשתתפי לכל דבר ועניי‪(%‬‬
‫פרקי ‪:‬‬
‫‪ 00‬מוקדמות‪.‬‬
‫‪ 01‬עבודות עפר‪.‬‬
‫‪ 02‬עבודות בטו‪ %‬יצוק באתר‪.‬‬
‫‪ 03‬מוצרי בטו‪ %‬טרו ‪.‬‬
‫‪ 04‬עבודות בניה‪.‬‬
‫‪ 05‬עבודות איטו ‪.‬‬
‫‪ 09‬עבודות טיח‪.‬‬
‫‪ 11‬עבודות צביעה‪.‬‬
‫‪ 19‬מסגרות חרש‪.‬‬
‫‪ 22‬רכיבי מתועשי בבני‪.%‬‬
‫‪ 40‬פיתוח נופי‪.‬‬
‫‪ 50‬משטחי בטו‪.%‬‬
‫‪ 51‬סלילת כבישי ורחבות‪.‬‬
‫‪ 55‬אספקת חומרי תשתית ובניה‪.‬‬
‫‪ 57‬קווי מי ‪.‬‬
‫טופס הצעת הקבל‪.%‬‬
‫נספח ט' ‬
‫מחירו‪ %‬לעבודות שיקו וחידוש רשת מי וביוב בישובי התאגיד‪.‬‬
‫‬
‫נספח י'‬
‫מפה כללית‪.‬‬
‫נספח יא' ‬
‫פרוטוקול מסירה‪.‬‬
‫נספח יב' ‬
‫הצהרה על חיסול תביעות‪.‬‬
‫נספח יג' ‬
‫התנהלות הקבל‪ %‬במשבר מי מקומי ‪/‬מצב חירו ‪.‬‬
‫נספח יד' ‬
‫‪2‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫תנאי כלליי‬
‫‪ .1‬כללי ‪:‬‬
‫‪1.1‬‬
‫מעיינות הדרו תאגיד המי והביוב האזורי בע"מ )להל‪":%‬החברה" ו‪/‬או "התאגיד" ו‪/‬או‬
‫"המזמי"( מזמינה בזה משתתפי להציע הצעות מחירי לביצוע עבודות לשיקו וחידוש‬
‫רשת מי וביוב‪ ,‬בשטח יישובי התאגיד )להל‪":%‬העבודות"( ובכל שטח אחר‪/‬נוס‪ +‬א יורחב‬
‫תחו רשיו‪ %‬החברה וזאת‪ ,‬בהתא לתנאי המפורטי במסמכי המכרז‪.‬‬
‫‪1.2‬‬
‫מכרז זה הינו מכרז כללי לביצוע העבודות לתקופה בת שנה החל ממועד החתימה על חוזה‬
‫ההתקשרות‪ .‬לחברה שמורה האופציה להארי את תקופת ההתקשרות כל פע לשנה נוספת‬
‫ועד לתקופה מקסימאלית בת חמש שני בסה"כ‪ ,‬אלא א כ‪ %‬הודיע התאגיד ‪ 30‬יו ממועד‬
‫סיו כל תקופה ובכתב על רצונו שלא להארי החוזה והכול בהתא להוראות ולתנאי‬
‫המפורטי במסמכי המכרז‪ .‬ביצוע העבודות יעשה בהתא להזמנות שתתקבלנה‪ ,‬א בכלל‪,‬‬
‫ע"פ דרישת החברה‪.‬‬
‫‪1.3‬‬
‫במסגרת המכרז‪ ,‬לשיקו וחידוש רשת מי וביוב‪ ,‬שמורה למזמינה האופציה‪ ,‬להתקשרויות‬
‫ע הזוכה ‪ /‬הזוכי ‪ ,‬לביצוע פרויקטי ‪ ,‬במהל תקופת החוזה‪ ,‬בהתא לתוכנית ההשקעות‬
‫של התאגיד בהיק‪ +‬של כ‪ ,- 12,000,000‬לפני מע"מ‪ ,‬לשנה ובהתא לתוכנית של החברה‪,‬‬
‫במהל תקופת ההתקשרות ולפרויקטי שתחליט החברה לבצע במהל השנה‪.‬‬
‫‪1.4‬‬
‫מובהר בזאת‪ ,‬כי אי‪ %‬לראות בסכו הנקוב בסעי‪ 1.3 +‬לעיל משו התחייבות כלשהי מצד‬
‫החברה לכ שהיק‪ +‬העבודות יהיה בהיק‪ +‬זה או אחר‪.‬‬
‫‪ 1.5‬מסגרת התקשרות‪.‬‬
‫‪ 1.5.1‬מובהר בזאת כי במסגרת מכרז זה החברה תבחר מבי‪ %‬ההצעות‪ ,‬עד שתי הצעות‪,‬‬
‫הזולות ביותר ובתנאי‪ ,‬שעמדו בכל תנאי הס‪ .+‬ע הזוכה‪/‬זוכי שיזכה‪/‬ו ייחת הסכ ‪.‬‬
‫‪ 1.5.2‬לאחר בחירת הזוכי ‪ ,‬תבוצע הזמנה של שירותי באופ‪ %‬הבא ‪:‬‬
‫‪ 1.5.2.2‬הפרוייקטי יחולקו בי‪ %‬שני הזכייני בהתא לאחוז ההנחה שנתנו‪.‬‬
‫‪ 1.5.2.3‬הקבל‪ %‬שנת‪ %‬לדוגמא ‪ 10%‬הנחה וקבל‪ %‬מס' ‪ 2‬נת‪ 20% %‬הנחה‪ ,‬נפח העבודה‬
‫יחולק באופ‪ %‬הבא ‪ :‬קבל‪ %‬מס' ‪ 2‬יקבל ‪.75%=(100 10%/20%*100)/2 + 50%‬‬
‫קבל‪ %‬מס' ‪ 1‬יקבל ‪ 25%‬מהיק‪ +‬העבודה‪.‬‬
‫‪ 1.6‬למע‪ %‬הסר כל ספק‪ ,‬המזמינה אינה מתחייבת להתקשר ע הזוכה ‪ /‬הזוכי בפרוייקטי‬
‫קיימי ו‪/‬או נוספי ואו בהיקפי כלשה והמציעי מוותרי מראש ויהיו מנועי מלטעו‪%‬‬
‫כל טענה ו‪/‬או דרישה ו‪/‬או תביעה‪ ,‬לרבות בדבר ציפיות‪ ,‬הסתמכות או אובד‪ %‬רווח כלשהו‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1.7‬‬
‫המשתתפי רשאי להגיש הצעת לביצוע עבודות ברשת המי והביוב והכל על פי נוסח‬
‫חוזה ההתקשרות שהעתקו רצ"ב ומהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז )להל‪" :%‬החוזה"(‪.‬‬
‫‪1.8‬‬
‫ההתקשרות בי‪ %‬החברה לבי‪ %‬הזוכה ‪ /‬הזוכי במכרז תעשה‪ ,‬באמצעות החברה‪ ,‬אשר תפעל‬
‫כמנהלת ומפקחת ו‪/‬או מי מטעמה בהתא לנוסח חוזה ההתקשרות שבמסמכי המכרז‪.‬‬
‫ההשתתפות במכרז מותנית בקיו התנאי המוקדמי הבאי )תנאי ס‪:(#‬‬
‫רשאי להשתת‪ +‬במכרז מציע‪ ,‬העומד‪ ,‬במועד הגשת הצעות‪ ,‬בכל התנאי המצטברי ‪ ,‬המפורטי‬
‫להל‪:%‬‬
‫‪ 2.1‬בעל רישיו‪ %‬קבל‪ %‬לביצוע עבודות הנדסה בנאיות מאת רש הקבלני בסימול ‪ 400‬ב' ‪) 2‬ענ‪+‬‬
‫מי (‪ ,‬בתוק‪ ,+‬לפני המועד האחרו‪ %‬להגשת ההצעות במכרז זה‪.‬‬
‫‪ 2.2‬מי שציר‪ +‬להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית של בנק ישראלי בסכו של ‪ - 50,000‬להבטחת‬
‫התחייבויותיו לפי המכרז‪ .‬הערבות תהיה בלתי מותנית בתנאי כלשהו‪ ,‬ניתנת לפירעו‪ %‬ללא כל‬
‫תנאי ועפ"י דרישה בלבד‪ ,‬בכל מועד שהוא ממועד הנפקתה ועד יו ‪.25.04.2013‬‬
‫‪ 2.3‬בעל ידע וניסיו‪ %‬מוכח כקבל‪ %‬ראשי בביצוע עבודות לשיקו וחידוש רשת מי וביוב‪ ,‬עבור‬
‫רשות מקומית ו‪/‬או תאגיד מי וביוב בשלוש השני האחרונות אשר השלי עבודות‪ ,‬בכל‬
‫אחת מהשני ‪ 2010 ,2009‬ו‪ ,2011‬בהיק‪ +‬כספי שלא יפחת מס של ‪) - 4,000,000‬לא כולל‬
‫מע"מ( לכל שנה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫רשימת עבודות הפרויקטי תוגש עלגבי טופס ניסיו‪ %‬מקצועי המצור‪ +‬למסמכי המכרז )נספח‬
‫‪ .(C‬לתשומת לב המשתתפי לכ שיש להקפיד על מילוי כל הפרטי הנדרשי לפיו‪ .‬החסרת‬
‫פרטי עלולה לגרו לפסילת הצעה במכרז‪.‬‬
‫‪ 2.4‬מי ששיל דמי השתתפות במכרז‪ .‬צרו‪ +‬הקבלה בגי‪ %‬רכישת מסמכי המכרז יהווה הוכחה‬
‫לרכישת המכרז‪.‬‬
‫‪ .3‬ההצעה ‪:‬‬
‫‪ 3.1‬טופס ההצעה הינו הטופס המסומ‪ %‬כנספח ט' למסמכי המכרז‪ .‬טופס ההצעה יוגש בשני‬
‫עותקי יחד ע חוברת מסמכי המכרז‪.‬‬
‫‪ 3.2‬הצעת המחירי תוגש במטבע ישראלי בלבד‪ ,‬חייבי להגיש ב&‪ 2‬העתקי על גבי טבלת ‪%‬‬
‫למחירי המחירו‪ %‬לחוזה ההתקשרות‪ .‬המשתת‪ +‬רשאי להגיש במילוי אחוזי בלבד‪ .‬חל‬
‫איסור מוחלט להשאיר את המשבצת ריקה‪ ,‬כאמור‪.‬‬
‫‪ 3.3‬מובהר בזאת שלגבי פריטי הכלולי במחירו‪ %‬אשר לגביה נקבע מחיר מראש במסמכי‬
‫המכרז‪ ,‬המשתת‪ +‬אינו רשאי לשנות ו‪/‬או למחוק מחירי אלו אשר יהוו חלק בלתי נפרד‬
‫מהצעת המשתת‪ +‬במכרז בכפו‪ +‬ל ‪) %‬ההנחה( שנתנו בטופס ההצעה בנספח ט'‪.‬‬
‫‪ 3.4‬המחיר בהצעה יכלול את כל ההוצאות‪ ,‬מכל מי‪ %‬וסוג שהוא‪ ,‬הכרוכות בביצוע העבודות‪ ,‬כולל‬
‫הוצאות העמסה‪ ,‬הובלה‪ ,‬סבלות‪ ,‬פריקה‪ ,‬תיקו‪ ,%‬החלפה‪ ,‬שיקו ‪ ,‬פירוק וכל עבודה שהיא‬
‫השייכת באופ‪ %‬ישיר ו‪/‬או עקי‪ ,+‬בהתא למפורט בחוזה ההתקשרות‪ .‬המשתת‪ +‬לא יהא זכאי‬
‫לקבל כל תשלו נוס‪ +‬מעבר למחיר שיקבע בהצעתו‪.‬‬
‫‪ .4‬אישורי ומסמכי ‪:‬‬
‫המשתת‪ +‬יצר‪ +‬להצעתו את המסמכי והאישורי הבאי ‪ ,‬חתומי עלידי המשתת‪ +‬בכל עמוד‬
‫ועמוד שלה ‪.‬‬
‫‪4.1‬‬
‫אישור עדכני מאת רש הקבלני המעיד על החזקת רישיו‪ %‬כמפורט לעיל‪.‬‬
‫‪4.2‬‬
‫ערבות בנקאית בסכו של ‪ - 50,000‬להבטחת קיו ההצעה וחתימת המשתת‪ +‬על חוזה‬
‫ההתקשרות במידה והצעתו תוכרז כהצעה הזוכה במכרז שתעמוד בתוק‪ +‬עד יו‬
‫‪ ,25.04.2013‬על פי נוסח הערבות המצור‪ +‬למסמכי המכרז ומסומ‪ %‬כנספח "‪."A‬‬
‫‪4.3‬‬
‫טופס הצהרת משתת‪ ,+‬כמפורט בנספח "‪."B‬‬
‫‪4.4‬‬
‫טופס ניסיו‪ %‬מקצועי‪ ,‬כמפורט בנספח "‪."C‬‬
‫‪4.5‬‬
‫אישור על היק‪ +‬הכנסות‪ ,‬כמפורט בנספח "‪."D‬‬
‫‪4.6‬‬
‫תצהיר של המציע בדבר העדר עבירות לפי חוק עסקאות גופי ציבוריי ‪ ,‬התשל"ו‪,1976‬‬
‫כמפורט בנספח "‪.(1) "E‬‬
‫‪4.7‬‬
‫אישור פקיד מורשה‪/‬רואה חשבו‪/%‬יוע‪ 2‬מס בדבר‪ ,‬ניהול ספרי ודיווח לפי חוק עסקאות‬
‫גופי ציבוריי ‪ ,‬התשל"ו‪ ,1976‬כמפורט בנספח "‪.(2) "E‬‬
‫‪4.8‬‬
‫תצהיר היעדר הרשעה‪ ,‬כמפורט בנספח "‪.(3) "E‬‬
‫‪4.9‬‬
‫מענה על מבח‪ %‬בטיחות בנוסח נספח ו'‪.‬‬
‫‪4.10‬‬
‫קבלה על תשלו מסמכי המכרז עלש המשתת‪ +‬מאת החברה‪.‬‬
‫‪4.11‬‬
‫אישור תק‪ +‬על ניהול פנקסי חשבונות לפי חוק עסקאות גופי ציבוריי תשל"ו ‪1976‬‬
‫ואישור על ניכוי מס במקור‪.‬‬
‫‪4.12‬‬
‫היה והמשתת‪ +‬הינו חברה‪ ,‬שותפות או תאגיד אחר‪ ,‬יש להמציא יחד ע ההצעה אישור‬
‫חתו בידי עו"ד או רו"ח ובו פרטי לגבי רישו התאגיד‪ ,‬זכויות החותמי בשמו‬
‫וסמכות לחייב את התאגיד בחתימת ‪ .‬כמוכ‪ ,%‬יש לצר‪ +‬תמצית רישו עדכנית מרש‬
‫החברות על פרטי התאגיד‪.‬‬
‫‪4.13‬‬
‫כל המסמכי המהווי את מסמכי המכרז‪ ,‬כשה חתומי עלידי המשתת‪ +‬בכל עמוד‬
‫ועמוד שלה ‪ .‬מובהר בזאת‪ ,‬כי מסמכי המכרז כוללי ‪ ,‬בי‪ %‬היתר‪ ,‬ג פרוטוקול סיור‬
‫בחתימתנו על מסמ זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪4‬‬
‫קבלני ‪ ,‬תשובות לשאלות הבהרה שתישלחנה ע"י החברה למשתתפי וכל מסמ אחר‬
‫אשר יידרש ע"י החברה לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי‪.‬‬
‫‪4.14‬‬
‫המשתת‪ +‬במכרז מתחייב לבצע את הביטוחי הנדרשי במסמכי המכרז ובחוזה המצור‪+‬‬
‫אליו‪ ,‬ולהפקיד בידי התאגיד לא יאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות וכתנאי לתחילת‪,%‬‬
‫בנוס‪ +‬לאישור עריכת הביטוחי ובכפו‪ +‬לדרישת התאגיד בכתב‪ ,‬ג העתקי מפוליסות‬
‫הביטוח הנדרשות‪ .‬בנוס‪ +‬ומבלי לגרוע‪ ,‬המשתת‪ +‬במכרז מצהיר כי הביא לידיעת מבטחיו‬
‫את הוראות הביטוח הנכללות במכרז ואת מהות העבודות לפי המכרז במלוא‪ %‬וקיבל‬
‫ממבטחיו התחייבות לערו עבורו את כל הביטוחי הנדרשי על ידי התאגיד‪ .‬המשתת‪+‬‬
‫במכרז מתחייב כי במקרה בו תיבחר הצעתו כהצעה הזוכה יעמוד במלוא דרישות התאגיד‬
‫לעניי‪ %‬הביטוחי כמפורט במסמכי המכרז והחוזה‪.‬‬
‫‪4.15‬‬
‫יודגש‪ ,‬כי כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח‪ ,‬יש להעלות במסגרת פנייה להבהרות ובתו‬
‫המועד שנקבע לכ‪ ,‬והכול בהתא לאמור בסעי‪ 8 +‬להל‪ .%‬לאחר הגשת ההצעה‪ ,‬לא‬
‫תתקבלנה כל הסתייגות לדרישות הביטוח‪.‬‬
‫לתשומת לב המשתתפי‪ ,‬כי נדרש אימות חתימה ע"י עו"ד ואישורו ע"ג העמוד האחרו של טופס‬
‫ההצעה וע"ג העמוד האחרו של חוזה ההתקשרות‪.‬‬
‫‪ .5‬ערבות להבטחת התקשרות‬
‫‪5.1‬‬
‫ערבות המכרז תהיה עשויה לטובת מעיינות הדרו תאגיד המי והביוב האזורי בע"מ‪,‬‬
‫אשר יהיה רשאי לממש א המציע לא יקיי ‪ ,‬התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו במכרז‪,‬‬
‫וזאת מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של התאגיד‪ ,‬לרבות הזכות לתבוע את המציע‪ ,‬בגי‪ %‬נזקי‬
‫שנגרמו לו עקב הפרת ההתחייבות על ידו‪ .‬הערבות תשמש כביטחו‪ %‬שהזוכה יחתו על‬
‫החוזה לאחר קבלת ההודעה על הזכייה‪ .‬א הזוכה ימא‪ %‬לחתו על החוזה במועד הנדרש‬
‫ו‪/‬או להוסי‪ +‬מסמכי ו‪/‬או פרטי נדרשי ‪ ,‬תחולט הערבות הנ"ל לטובת התאגיד‪.‬‬
‫‪5.2‬‬
‫תוק‪ +‬ערבות המכרז יהיה כאמור לעיל‪ ,‬עד לתארי ‪ .25.04.2013‬לפי דרישת התאגיד יואר‬
‫תוק‪ +‬ערבות המכרז מעת לעת ע"י המציע‪ ,‬לתקופות נוספות שאורכ‪ %‬יקבע ע"י התאגיד‪,‬‬
‫וזאת לא יאוחר מ‪ 15‬יו לפני יו פקיעת הערבות‪ ,‬וזאת עד להחלטת התאגיד על הזוכה‬
‫במכרז‪ ,‬חתימת הזוכה על ההסכ שבתיק המכרז‪ ,‬והמצאת הערבות הבנקאית‪ ,‬שעליו‬
‫לספק לתאגיד עפ"י תנאי החוזה‪) ,‬להל‪":%‬ערבות הביצוע"(‪ .‬ערבות מכרז שתוקפה לא‬
‫הואר כאמור למרות דרישת התאגיד ‪ ,‬יהיה התאגיד זכאי להציגה לפירעו‪.%‬‬
‫‪ .6‬תוק‪ #‬ההצעה ‪:‬‬
‫ההצעה תהא בתוק‪ +‬לתקופה של ‪ 90‬יו מהמועד האחרו‪ %‬להגשת הצעות במכרז או כל מועד נדחה‬
‫אחר בהתא להודעת החברה‪ .‬המחירי יהיו על בסיס מדד המחירי לצרכ‪) %‬כללי( הידוע במועד‬
‫האחרו‪ %‬להגשת הצעות במכרז‪ ,‬ועדכונ ותשלומ יעשה בהתא לאמור בפרק ח' של החוזה‪.‬‬
‫‪ .7‬הוצאות המכרז ‪:‬‬
‫כל ההוצאות‪ ,‬מכל מי‪ %‬וסוג שהוא‪ ,‬הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז תחולנה על‬
‫המשתת‪.+‬‬
‫‪ .8‬הבהרות ושינויי ‪:‬‬
‫‪ 8.1‬סיור קבלני יתקיי ביו ג'‪ ,‬ה&‪ ,11/12/2012‬בשעה ‪ ,09:00‬במשרדי החברה‪ .‬המעוניני‬
‫להשתת‪ +‬מוזמני לדייק ולבוא בזמ‪ .%‬השתתפות בסיור הקבלני אינה חובה א הינה‬
‫מומלצת‪.‬‬
‫‪8.2‬‬
‫החברה רשאית‪ ,‬בכל עת‪ ,‬קוד למועד האחרו‪ %‬להגשת המכרז‪ ,‬להכניס שינויי ותיקוני‬
‫במסמכי המכרז‪ ,‬ביוזמתה או בתשובה לשאלות המשתתפי ‪ .‬השינויי ‪ ,‬ההבהרות‬
‫והתיקוני ‪ ,‬כאמור‪ ,‬יהוו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז ויובאו‪ ,‬בכתב‪ ,‬לידיעת של כל‬
‫המשתתפי בישיבה ושל רוכשי מסמכי המכרז בדואר אלקטרוני ובפקסימיליה לפי הכתובות‬
‫שנמסרו על ידי רוכשי מסמכי המכרז‪ ,‬אישור קבלה בפקס יהווה ראיה לכ שנתקבלה על ידי‬
‫המציע‪.‬‬
‫‪8.3‬‬
‫משתת‪ +‬אשר ימצא אי בהירויות ו‪/‬או סתירות ו‪/‬או אי התאמות כלשה‪ %‬בי‪ %‬מסמכי המכרז‬
‫השוני ו‪/‬או בי‪ %‬הוראות שונות מהוראותיה ו‪/‬או כל אי התאמה ו‪/‬או פג אחר בה ‪,‬‬
‫‪5‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫יפרט בכתב‪ ,‬לפקס מס' ‪ ,08&6227975 :‬עד לתארי‪ ,19/12/2012 .‬לפני המועד האחרו‪%‬‬
‫להגשת הצעות‪ ,‬אחרת הוא יהיה מנוע מלטעו‪ %‬בעתיד כל טענה בדבר סתירות ו‪/‬או אי‬
‫התאמות ו‪/‬או כל פגמי אחרי כאמור‪ .‬למע‪ %‬הסר ספק‪ ,‬הפרשנות הסופית המחייבת לגבי‬
‫אי בהירויות ו‪/‬או סתירות ו‪/‬או אי התאמות כאמור תיקבע ע"י החברה‪.‬‬
‫‪8.4‬‬
‫תשובות תישלחנה בכתב‪ ,‬במידת הצור‪ ,‬לכל המשתתפי במכרז‪ .‬מסמכי התשובות וכ‪ %‬כל‬
‫שינוי ו‪/‬או תיקו‪ %‬כאמור לעיל‪ ,‬יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל כל מציע לצר‪ +‬את‬
‫מסמכי התשובות להצעה ולחתו עליה‪.%‬‬
‫למע‪ %‬הסר ספק‪ ,‬מובהר בזאת‪ ,‬כי החברה אינה אחראית לכל פירוש ו‪/‬או הסבר שיינתנו‬
‫למשתתפי במכרז בעל פה‪ ,‬ורק שינויי ‪ ,‬תשובות ותיקוני שנמסרו בכתב )להל‪:%‬‬
‫"הבהרות"( יחייבו את אותה‪.‬‬
‫‪ .9‬שמירת זכויות ‪:‬‬
‫‪9.1‬‬
‫כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לחברה‪ ,‬והמשתתפי במכרז לא יהיו רשאי לעשות כל‬
‫שימוש במסמכי המכרז‪ ,‬אלא לצור הכנת והגשת הצעה במכרז זה‪.‬‬
‫‪9.2‬‬
‫אי‪ %‬בקביעת זוכה כלשהו במכרז כדי להטיל על החברה חובה להעניק למי שנקבע כזוכה זכות‬
‫להתקשרות החברה בהיק‪ +‬כלשהו‪.‬‬
‫‪9.3‬‬
‫בכל מקרה‪ ,‬חתימה על חוזה ההתקשרות לביצוע העבודות על ידי החברה על פי תוצאות‬
‫מכרז זה‪ ,‬מחוייבת באישור החברה המותנה באישור תקציבי מתאי ‪ ,‬והחברה שומרת‬
‫לעצמה את הזכות לבטל את המכרז מכל סיבה שהיא‪ ,‬לרבות היעדר תקציב מתאי ‪.‬‬
‫‪9.4‬‬
‫החברה תהא זכאית לאכו‪ +‬על המשתת‪ +‬שהצעתו תקבע כזוכה את תנאי הצעת במכרז‬
‫בהתא לתנאי החוזה‪ .‬החברה תהא רשאית לנהל משא ומת‪ %‬ע המציע הזוכה ‪ /‬הזוכי ‪.‬‬
‫‪ .10‬הגשת ההצעה ‪:‬‬
‫‪10.1‬‬
‫הצעות מפורטות בהתא לדרישות ותנאי המכרז יש להפקיד במסירה אישית בתיבת‬
‫המכרזי ‪ ,‬שבמשרדי החברה עד ליו ג'‪ ,‬ה&‪ ,25/12/2012‬עד שעה ‪.13:00‬‬
‫משלוח ההצעה בדואר או בכל דר אחרת אינו עונה על דרישות המכרז והינו על אחריותו‬
‫הבלעדית של המשתת‪.+‬‬
‫באחריות המציע לקבל‪ ,‬במעמד הגשת ההצעה‪ ,‬שובר המאשר את דבר הגשת הצעתו‪ ,‬השעה‬
‫והמועד בה הוגשה‪.‬‬
‫‪10.2‬‬
‫הקבל‪ %‬המציע ימלא הצעתו על גבי הטבלה שב"הצעת הקבל"‪ ,‬נספח ט' למסמ ב'‬
‫במסמכי המכרז‪.‬‬
‫"הצעת הקבל"‪ ,‬נספח ט' למסמ‪ .‬ב'‪ ,‬תצור‪ +‬בשני עותקי נוסח מקורי )על גבי חוברת‬
‫המכרז(‪ ,‬והעתק צילומי‪.‬‬
‫‪10.3‬‬
‫במחירו‪ ,%‬המצור‪ +‬כנספח י' למסמ ב'‪ ,‬מפורטות העלויות ביחס לכל סעי‪/+‬פרק עבודה‪ .‬על‬
‫המציע לציי‪ %‬על גבי הטבלה שבנספח ט'‪ ,‬את שיעור ההנחה באחוזי ‪ ,‬שמוענק על ידו‬
‫ביחס לעלות הכוללת של המכרז‪ ,‬ללא מע"מ‪.‬‬
‫שיעור ההנחה יכול להיות אפס )‪ (0‬אחוז‪ .‬למע‪ %‬הסר ספק יובהר‪ ,‬כי אי‪ %‬לציי‪ %‬הנחה לגבי‬
‫כל סעי‪ ,+‬אלא ביחס לכלל הסעיפי במחירו‪ %‬של המכרז‪.‬‬
‫‪10.4‬‬
‫מובהר בזה כי ההנחה שבהצעת הקבל‪ ,%‬תיחשב כחלה בנפרד ג על כל אחד ממחירי‬
‫היחידה כפי שמופיעי במחירו‪ .%‬כמו כ‪ %‬מובהר בזה‪ ,‬למע‪ %‬הסר ספק‪ ,‬כי במקומות בה‬
‫בכתב הכמויות יש התייחסות לעבודת קומפלט‪ ,‬ההנחה תחול ג על כל עבודת קומפלט‪.‬‬
‫מובהר בזאת‪ ,‬כי המציע אינו רשאי להציע תוספת לעלויות הנקובות באומדני‬
‫התקציביי ‪ ,‬אלא הנחה בלבד‪.‬‬
‫‪10.5‬‬
‫החברה תהא רשאית לפסול על הס‪ +‬הצעה שלא תוגש בהתא להוראות מסמכי המכרז‪.‬‬
‫‪10.6‬‬
‫על המציע לחתו בראשי תיבות וחותמת על כל ד‪ +‬ממסמכי המכרז ולחתו חתימה מלאה‬
‫בכל מקו המיועד לכ בכל מסמכי המכרז‪ ,‬לרבות על טפסי החוזה המצורפי למכרז‪ .‬על‬
‫המציע לחתו בחתימה וחותמת ליד כל תיקו‪ %‬בהצעתו‪.‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪6‬‬
‫על המציע למלא את כל הפרטי הטעוני מילוי בכל מסמכי המכרז‪ ,‬וזאת בעט דיו‪.‬‬
‫‪10.7‬‬
‫המציע יחתו באמצעות מורשי החתימה שלו על הצעת משתת‪ +‬המצורפת כטופס ‪ 1‬לתנאי‬
‫המכרז‪ ,‬המאשרת כי ראה‪ ,‬בדק והבי‪ %‬את פרטי המכרז וכי יש לו את הידיעות‪ ,‬הכישורי‬
‫והאמצעי הדרושי לצור ביצוע העבודות נשוא המכרז‪.‬‬
‫‪10.8‬‬
‫הצעת המשתת‪ +‬תוגש על ידי ישות משפטית אחת בלבד‪ ,‬וכל המסמכי הנדרשי במכרז‪,‬‬
‫כולל הערבות הבנקאית‪ ,‬הניסיו‪ %‬והסיווגי הקבלניי ‪ ,‬יהיו על ש המשתת‪ +‬במכרז בלבד‪.‬‬
‫‪10.9‬‬
‫תשומת לב המציעי מופנית לדרישות החברה לקיו ביטוחי על ידי המציע שיזכה‬
‫במכרז‪ .‬על המציעי לוודא מראש ע מבטחיה את יכולת לרכוש את הביטוחי‬
‫הנדרשי ‪ .‬כל הסתייגות לגבי דרישות הביטוח יש להעלות במסגרת פניה להבהרות ובתו‬
‫המועד שנקבע לכ‪ .‬לאחר הגשת ההצעה לא תתקבלנה הסתייגויות לדרישות הביטוח‪.‬‬
‫‪ .11‬בחינת ההצעות ‪:‬‬
‫‪11.1‬‬
‫אי הגשת הצעה ו‪/‬או אי השלמת מקו טעו‪ %‬מילוי ו‪/‬או שינוי או תוספת שייעשו במסמכי‬
‫המכרז או כל הסתייגות ביחס אליה ‪ ,‬בי‪ %‬על ידי שינוי או תוספת בגו‪ +‬המסמכי ובי‪%‬‬
‫במכתב לוואי או בכל דר אחרת עלול לגרו לפסילת ההצעה‪.‬‬
‫‪11.2‬‬
‫יובהר‪ ,‬כי ההתקשרות נשוא מכרז זה על מסמכיו הינה א ורק בי‪ %‬הספק ובי‪ %‬החברה‪ .‬כל‬
‫התקשרות בי‪ %‬הספק לספקי משנה לא תחייב את החברה ולא תהווה התקשרות בי‪ %‬ספקי‬
‫המשנה ובי‪ %‬החברה‪ .‬הספק נושא באחריות מלאה ובלעדית לביצוע האמור במכרז זה‬
‫ומהווה מקור ההתקשרות הבלעדי ע החברה‪.‬‬
‫‪11.3‬‬
‫החברה רשאית לא להתחשב כלל בהצעה שהיא בלתי סבירה מבחינת מחירה לעומת מהות‬
‫ההצעה ותנאיה‪ ,‬או בשל חוסר התייחסות מפורטת לסעי‪ +‬מסעיפי המכרז שלדעת החברה‬
‫מונע הערכת ההצעה כדבעי‪.‬‬
‫‪11.4‬‬
‫החברה אינה מתחייבת לקבוע את ההצעה הזולה ביותר‪ ,‬או כל הצעה שהיא כזוכה‪ .‬ייקבעו‬
‫עד שתי הצעות זוכות‪.‬‬
‫‪11.5‬‬
‫אי‪ %‬בקביעת זוכה כלשהו במכרז כדי להטיל על החברה חובה להעניק למי שנקבע כזוכה‬
‫זכות להתקשרות ע החברה בהיק‪ +‬כלשהו‪.‬‬
‫‪11.6‬‬
‫ועדת המכרזי תהא רשאית לקחת בחשבו‪ %‬שיקוליה בבחירת ההצעות את אמינותו וכושרו‬
‫של המשתת‪ +‬לבצע את החוזה המוצע ואת נסיונה של החברה ושל רשויות מקומיות אחרות‬
‫ע המשתת‪ +‬בעבר‪.‬‬
‫‪11.7‬‬
‫החברה רשאית לדרוש מהמשתתפי להציג את צוות העובדי ‪ ,‬ציוד‪ ,‬כלי וכו'‪ ,‬כדי לוודא‬
‫שהוא תוא את דרישות המפרטי ‪ ,‬קוד להחלטה במכרז‪ ,‬וכתנאי לזכיה בו‪.‬‬
‫‪11.8‬‬
‫החברה תהא רשאית לדרוש מהמשתתפי פרטי ו‪/‬או מסמכי נוספי ו‪/‬או הבהרות‬
‫נוספות לשביעות רצונה המלא ג לאחר פתיחת ההצעות על מנת לבחו‪ %‬את המשתת‪+‬‬
‫והצעתו במסגרת שיקוליה‪ ,‬כאמור‪.‬‬
‫‪ .12‬הודעה על הזכייה וההתקשרות‬
‫‪12.1‬‬
‫‪12.2‬‬
‫ע קביעת הזוכה ‪ /‬הזוכי במכרז תמסר לו ‪ /‬לה על כ הודעה במכתב רשו ‪.‬‬
‫המשתת‪/+‬י ‪ ,‬שיקבע כזוכה‪/‬י במכרז‪ ,‬מתחייב לחתו על החוזה ולהחלי‪ +‬את הערבות‬
‫הבנקאית לערבות ביצוע בס ‪ ,- 250,000‬תו ‪ 7‬ימי ממועד ההודעה‪ ,‬כאמור‪.‬‬
‫משתת‪ +‬שהצעתו לא תתקבל יקבל על כ הודעה בכתב‪ ,‬בדואר רשו ‪ ,‬אליה תצור‪+‬‬
‫הערבות הבנקאית שהומצאה על ידו בקשר ע השתתפותו במכרז‪ .‬עיו‪ %‬במסמכי המכרז על‬
‫ידי משתת‪ ,+‬במידה ויידרש‪ ,‬ייעשה תמורת תשלו לכיסוי העלות הכרוכה בכ‪.‬‬
‫כתנאי לביצוע עבודה על פי הסכ ‪ ,‬יפקיד הזוכה המבצע‪ ,‬ערבות נוספת‪ ,‬להבטחת מילוי‬
‫התחייבויותיו בנוסח נספח ‪ ,A1‬בגובה של ‪ 10%‬מער העבודה ולא יותר מ‪- 200,000‬‬
‫לסכו העבודה הפרטנית )כולל מע"מ( )להל‪" :%‬ערבות הפרטנית ביצוע נוספת"(‪ .‬ערבות זו‬
‫לא תחלי‪ +‬את ערבות הביצוע‪ ,‬אלא תתווס‪ +‬לה‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪12.3‬‬
‫היה והמשתת‪ +‬לא יעמוד בהתחייבויותיו‪ ,‬תהא החברה רשאית לבטל את הזכייה במכרז‬
‫בהודעה בכתב למשתת‪ ,+‬החל בתארי שייקבע על ידי החברה בהודעה‪ ,‬וזאת לאחר שניתנה‬
‫למשתת‪ +‬הודעה בה נדרש לתק‪ %‬את המעוות‪ ,‬והמשתת‪ +‬לא תיק‪ %‬את המעוות בהתא‬
‫להודעה ותו זמ‪ %‬שנקבע בהודעה‪ .‬אי‪ %‬בסעי‪ +‬זה כדי לגרוע מזכויות הצדדי על פי כל די‪.%‬‬
‫‪12.4‬‬
‫בוטלה הזכייה במכרז רשאית החברה להגיש את הערבות הבנקאית שבידה לגביה וכ‪%‬‬
‫למסור את ביצוע המכרז ו‪/‬או ההזמנה למי שייקבע על ידה‪ ,‬והמשתת‪ +‬יפצה את החברה על‬
‫כל הפסד שיגרמו לה בגי‪ %‬כ‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫נספח ‪A‬‬
‫לכבוד‬
‫מעיינות הדרו תאגיד המי והביוב האזורי בע"מ‬
‫רח' ז'בוטינסקי ‪11‬‬
‫דימונה‬
‫א‪.‬ג‪.‬נ‪.‬‬
‫הנדו‪ : %‬כתב ערבות השתתפות במכרז ‪.05/2012‬‬
‫על פי בקשת _____________ח‪.‬פ‪) __________.‬להל‪":%‬המשתתפי"( אנו ערבי בזה כלפיכ‬
‫לסלוק כל סכו עד לס של ‪) - 50,000‬חמישי אל‪ +‬שקלי חדשי ( בתוספת הפרשי הצמדה למדד‬
‫הנובעי מהצמדת הס הנ"ל למדד כמפורט להל‪) %‬להל‪" %‬סכו הערבות( וזאת בקשר ע השתתפות‬
‫במכרז מס' ‪ 05/2012‬ולהבטחת מילוי תנאי המכרז‪.‬‬
‫אנו מתחייבי לשל לכ כל סכו או סכומי עד לס הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה תו ‪ 14‬יו מיו‬
‫דרישתכ הראשונה בכתב שתגיע אלינו‪ ,‬מבלי להטיל עליכ כל חובה לבסס או לנמק את דרישתכ‬
‫בתהלי כלשהו או באופ‪ %‬כלשהו‪ ,‬או לדרוש את הסכו תחילה מאת המשתתפי בתביעה משפטית או‬
‫בכל דר אחרת‪ ,‬ומבלי לטעו‪ %‬כלפיכ טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפי בקשר לחיוב‬
‫כלשהו כלפיכ ‪.‬‬
‫את תהיו רשאי לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכו הנ"ל בפע אחת או במספר דרישות‪ ,‬שכל‬
‫אחת מה‪ %‬מתייחסת לחלק מהסכו הנ"ל בלבד‪ ,‬בתנאי שס דרישותיכ לא יעלה על הס‬
‫הכולל הנ"ל‪.‬‬
‫במכתבנו זה ‪:‬‬
‫"המדד" משמעו מדד המחירי לצרכ‪) %‬כללי(‪ ,‬המתפרס על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה‬
‫ולמחקר כלכלי‪.‬‬
‫הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמ ‪:‬‬
‫א יתברר מתו המדד שפורס לאחרונה לפני כל תשלו בפועל‪ ,‬עפ"י ערבות זו )להל‪" %‬המדד‬
‫החדש"( כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגי‪ %‬חודש ________ שפורס ביו __________ היינו‬
‫נקודות __________ )להל‪" %‬המדד היסודי"( יהיו הקר‪ %‬והפרשי ההצמדה סכו השווה להכפלת‬
‫המדד החדש בסכו הקר‪ %‬המצויי‪ %‬בדרישתיכ הנ"ל מחולק במדד היסודי‪.‬‬
‫ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול‪.‬‬
‫ערבות זו תישאר בתוקפה עד __________ ועד בכלל‪.‬‬
‫דרישה שתגיע אלינו אחרי ____________ לא תענה‪.‬‬
‫לאחר יו _________ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת‪.‬‬
‫ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא‪.‬‬
‫דרישה בפקסימיליה לא תחשב כדרישה לעניי‪ %‬כתב ערבות זה‪.‬‬
‫תארי ‪_____________ :‬‬
‫_____________‬
‫בנק‬
‫‪9‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫נספח ‪1 A‬‬
‫לכבוד‪,‬‬
‫מעיינות הדרו תאגיד המי והביוב האזורי בע"מ‬
‫רח' ז'בוטינסקי ‪11‬‬
‫דימונה‬
‫א‪.‬ג‪.‬נ‪.‬‬
‫הנדו‪ : %‬כתב ערבות ביצוע למכרז ‪05/2012‬‬
‫על פי בקשת _____________ח‪.‬פ‪) __________.‬להל‪":%‬המשתתפי"( אנו ערבי בזה כלפיכ‬
‫לסלוק כל סכו עד ל‪) 10%‬עשרה אחוזי ( מער הביצוע‪ ,‬בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעי‬
‫מהצמדת הס הנ"ל למדד כמפורט להל‪) %‬להל‪" %‬סכו הערבות( וזאת בקשר ע הבטחת ביצוע‬
‫התחייבויותיה על פי מסמכי המכרז‪ ,‬במכרז מס' ‪ 05/2012‬ולהבטחת מילוי תנאי המכרז‪.‬‬
‫אנו מתחייבי לשל לכ כל סכו או סכומי עד לס הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה תו ‪ 14‬יו מיו‬
‫דרישתכ הראשונה בכתב שתגיע אלינו‪ ,‬מבלי להטיל עליכ כל חובה לבסס או לנמק את דרישתכ‬
‫בתהלי כלשהו או באופ‪ %‬כלשהו‪ ,‬או לדרוש את הסכו תחילה מאת המשתתפי בתביעה משפטית או‬
‫בכל דר אחרת‪ ,‬ומבלי לטעו‪ %‬כלפיכ טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפי בקשר לחיוב‬
‫כלשהו כלפיכ ‪.‬‬
‫את תהיו רשאי לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכו הנ"ל בפע אחת או במספר דרישות‪ ,‬שכל‬
‫אחת מה‪ %‬מתייחסת לחלק מהסכו הנ"ל בלבד‪ ,‬בתנאי שס דרישותיכ לא יעלה על הס‬
‫הכולל הנ"ל‪.‬‬
‫במכתבנו זה ‪:‬‬
‫"המדד" משמעו מדד המחירי לצרכ‪) %‬כללי(‪ ,‬המתפרס על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה‬
‫ולמחקר כלכלי‪.‬‬
‫הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמ ‪:‬‬
‫א יתברר מתו המדד שפורס לאחרונה לפני כל תשלו בפועל‪ ,‬עפ"י ערבות זו )להל‪" %‬המדד‬
‫החדש"( כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגי‪ %‬חודש ________ שפורס ביו __________ היינו‬
‫נקודות __________ )להל‪" %‬המדד היסודי"( יהיו הקר‪ %‬והפרשי ההצמדה סכו השווה להכפלת‬
‫המדד החדש בסכו הקר‪ %‬המצויי‪ %‬בדרישתיכ הנ"ל מחולק במדד היסודי‪.‬‬
‫ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול‪.‬‬
‫ערבות זו תישאר בתוקפה עד __________ ועד בכלל‪.‬‬
‫דרישה שתגיע אלינו אחרי ____________ לא תענה‪.‬‬
‫לאחר יו _________ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת‪.‬‬
‫ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא‪.‬‬
‫דרישה בפקסימיליה לא תחשב כדרישה לעניי‪ %‬כתב ערבות זה‪.‬‬
‫תארי ‪_____________ :‬‬
‫_____________‬
‫בנק‬
‫‪10‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫נספח ‪2 A‬‬
‫לכבוד‬
‫מעיינות הדרו תאגיד המי והביוב האזורי בע"מ‬
‫רח' ז'בוטינסקי ‪11‬‬
‫דימונה‬
‫א‪.‬ג‪.‬נ‪.‬‬
‫הנדו‪ : %‬כתב ערבות בדק למכרז ‪.05/2012‬‬
‫על פי בקשת _____________ח‪.‬פ‪) __________.‬להל‪":%‬המשתתפי"( אנו ערבי בזה כלפיכ‬
‫לסלוק כל סכו עד ל‪) 5%‬חמישה אחוזי ( מער הביצוע‪ ,‬בתוספת הפרשי הצמדה למדד הנובעי‬
‫מהצמדת הס הנ"ל למדד כמפורט להל‪) %‬להל‪" %‬סכו הערבות( וזאת בקשר ע הבטחת ביצוע‬
‫התחייבויותיה על פי מסמכי המכרז‪ ,‬במכרז מס' ‪ 05/2012‬ולהבטחת מילוי תנאי המכרז‪.‬‬
‫אנו מתחייבי לשל לכ כל סכו או סכומי עד לס הנ"ל בתוספת הפרשי הצמדה תו ‪ 14‬יו מיו‬
‫דרישתכ הראשונה בכתב שתגיע אלינו‪ ,‬מבלי להטיל עליכ כל חובה לבסס או לנמק את דרישתכ‬
‫בתהלי כלשהו או באופ‪ %‬כלשהו‪ ,‬או לדרוש את הסכו תחילה מאת המשתתפי בתביעה משפטית או‬
‫בכל דר אחרת‪ ,‬ומבלי לטעו‪ %‬כלפיכ טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למשתתפי בקשר לחיוב‬
‫כלשהו כלפיכ ‪.‬‬
‫את תהיו רשאי לדרוש מאתנו את תשלומו של הסכו הנ"ל בפע אחת או במספר דרישות‪ ,‬שכל‬
‫אחת מה‪ %‬מתייחסת לחלק מהסכו הנ"ל בלבד‪ ,‬בתנאי שס דרישותיכ לא יעלה על הס‬
‫הכולל הנ"ל‪.‬‬
‫במכתבנו זה ‪:‬‬
‫"המדד" משמעו מדד המחירי לצרכ‪) %‬כללי(‪ ,‬המתפרס על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה‬
‫ולמחקר כלכלי‪.‬‬
‫הפרשי הצמדה יחושבו כדלקמ ‪:‬‬
‫א יתברר מתו המדד שפורס לאחרונה לפני כל תשלו בפועל‪ ,‬עפ"י ערבות זו )להל‪" %‬המדד‬
‫החדש"( כי המדד החדש עלה לעומת המדד בגי‪ %‬חודש ________ שפורס ביו __________ היינו‬
‫נקודות __________ )להל‪" %‬המדד היסודי"( יהיו הקר‪ %‬והפרשי ההצמדה סכו השווה להכפלת‬
‫המדד החדש בסכו הקר‪ %‬המצויי‪ %‬בדרישתיכ הנ"ל מחולק במדד היסודי‪.‬‬
‫ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול‪.‬‬
‫ערבות זו תישאר בתוקפה עד __________ ועד בכלל‪.‬‬
‫דרישה שתגיע אלינו אחרי ____________ לא תענה‪.‬‬
‫לאחר יו _________ ערבותנו זו בטלה ומבוטלת‪.‬‬
‫ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא‪.‬‬
‫דרישה בפקסימיליה לא תחשב כדרישה לעניי‪ %‬כתב ערבות זה‪.‬‬
‫תארי ‪_____________ :‬‬
‫_____________‬
‫בנק‬
‫‪11‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫נספח ‪B‬‬
‫לכבוד‬
‫מעיינות הדרו תאגיד המי והביוב האזורי בע"מ‬
‫רח' ז'בוטינסקי ‪11‬‬
‫דימונה‬
‫א‪.‬ג‪.‬נ‪,.‬‬
‫הצהרת המשתת‪ #‬מכרז מס' ‪.05/2012‬‬
‫אנו הח"מ לאחר שקראנו בעיו‪ %‬ובחנו בחינה זהירה את כל מסמכי המכרז‪ ,‬מצהירי ומתחייבי בזה‬
‫כדלקמ‪: %‬‬
‫אנו מצהירי בזה כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז והגשנו את הצעתנו בהתא ‪ ,‬כי אנו מסכימי‬
‫לכל האמור במסמכי המכרז וכי לא נציג כל תביעות או דרישות המבוססות על אי ידיעה ו‪/‬או אי הבנה‬
‫ואנו מוותרי בזאת מראש על טענות כאמור‪.‬‬
‫מבלי לגרוע מהאמור לעיל‪ ,‬אנו מצהירי ומאשרי כי ידוע לנו כי בהתא לאמור במסמכי המכרז‬
‫שמורה לחברה האופציה לבקש הצעתנו לבצע פרויקטי להנחת רשתות מי )להל‪" %‬הפרויקטי"(‬
‫בהתא לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט‪ .‬כ‪ %‬ידוע לנו ואנו מסכימי כי החברה תהא רשאית‪ ,‬לפי‬
‫שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט‪ ,‬לבצע את הפרויקטי שבאופציה באמצעות קבלני אחרי ‪ ,‬בי‪ %‬א‬
‫בדר של פרסו מכרז או בדר אחרת כלשהי‪ ,‬ואנו מוותרי בזאת מראש על כל טענה ו‪/‬או תביעה ו‪/‬או‬
‫דרישה כלשהי בקשר לכ‪.‬‬
‫אנו מצהירי כי אנו עומדי בכל התנאי הנדרשי מהמשתתפי במכרז כי הצעתנו זו עונה על כל‬
‫הדרישות שבמסמכי המכרז‪ ,‬וכי אנו מקבלי על עצמנו לבצע את העבודות נשוא מכרז זה‪.‬‬
‫אנו מצהירי בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאו ע משתתפי אחרי ‪.‬‬
‫הצענו זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה במש ‪ 90‬יו מהמועד האחרו‪%‬‬
‫להגשת הצעות‪ ,‬או כל מועד נדחה בהתא להחלטת החברה‪.‬‬
‫אנו מסכימי כי תהיו זכאי ‪ ,‬א לא חייבי ‪ ,‬לראות בהצעתנו זו ובקבלתה על ידכ חוזה מחייב ביננו‬
‫לבינכ ‪.‬‬
‫להבטחת קיו הצעתנו אנו מוסרי ערבות בנקאית על ס ‪.- 50,000‬‬
‫היה והצעתנו תתקבל אנו מתחייבי כי תו ‪ 7‬ימי עבודה מיו הודעתכ נחתו על מסמכי החוזה‬
‫ונפקיד בידכ כתב הארכה לערבות הבנקאית כאמור בחוזה‪.‬‬
‫היה ומסיבה כלשהי לא נעמוד בהתחייבויותינו אנו מסכימי כי הערבות הבנקאית תמומש על ידכ‬
‫וסכו הערבות יחולט על ידכ כפיצויי מוסכמי וקבועי מראש‪.‬‬
‫אנו מצהירי כי הצעתנו הינה בגדר המטרות והסמכויות הקבועות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת‬
‫ההצעה‪ ,‬כי אנו זכאי לחתו בש התאגיד על הצעה זו וכי אי‪ %‬כל מניעה על פי כל די‪ %‬או הסכ‬
‫לחתימתנו על הצעה זו‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫כמו כ‪ %‬אנו מצרפי להצעתנו את המסמכי והאישורי הבאי ‪:‬‬
‫לסימו ולשימוש המשתת‪#‬‬
‫יש‪/‬אי‪_________/%‬‬
‫_________ מסמכי המכרז )חתימה בשולי כל ד‪ +‬ובמקו המיועד לחתימה(‬
‫_________ עותק מרישיו‪ %‬מאת רש הקבלני בסיווג מתאי‬
‫יש‪/‬אי‪_________/%‬‬
‫_________ הצעה באחוזי מלאה בשני עותקי‬
‫יש‪/‬אי‪_________/%‬‬
‫_________ ערבות בנקאית על ס ‪ 50,000‬שקל‬
‫יש‪/‬אי‪_________/%‬‬
‫_________ טופס ניסיו‪ %‬מקצועי‬
‫יש‪/‬אי‪_________/%‬‬
‫_________ אישור תק‪ +‬על ניהול פנקסי חשבונות‬
‫יש‪/‬אי‪_________/%‬‬
‫_________ אישור תק‪ +‬על ניכוי מס הכנסה במקור‬
‫יש‪/‬אי‪_________/%‬‬
‫_________ תמצית רישו מרש החברות‬
‫יש‪/‬אי‪_________/%‬‬
‫_________ אישור רישו וזכויות חתימה‬
‫יש‪/‬אי‪_________/%‬‬
‫_________ אישור רו"ח על היק‪ +‬הכנסות‬
‫יש‪/‬אי‪_________/%‬‬
‫_________ מבח‪ %‬בטיחות‬
‫יש‪/‬אי‪_________/%‬‬
‫_________ אישור סיווג של ‪ 400‬ב' ‪ ,2‬לפחות‬
‫במעמד חתימת הסכ‬
‫יש‪/‬אי‪_________/%‬‬
‫ש המשתת‪: +‬‬
‫כתובת ‪__________________________ :‬טל ‪:‬‬
‫איש הקשר ‪:‬‬
‫חתימה וחותמת ‪:‬‬
‫תארי ‪:‬‬
‫‪13‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫נספח ‪C‬‬
‫טופס ניסיו מקצועי‬
‫דפי אלה מיועדי לרישו מידע אות מבקשת החברה לקבל מהמשתת‪ +‬ע הצעתו למכרז‪ ,‬ועל‬
‫המשתת‪ +‬למלא ולהגיש דפי אלה ע הצעתנו‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫תיאור המשתת‪: +‬‬
‫____________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________________‬
‫‪.2‬‬
‫פירוט נסיו‪ %‬של המשתת‪ +‬באר‪: 2‬‬
‫____________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________________‬
‫‪.3‬‬
‫רשימת עובדי ו‪/‬או קבלני משנה הקשורי למשתת‪ +‬וסוג ההתקשרות אית )מס' צוותי‬
‫העבודה המועסקי על ידי המשתת‪.(+‬‬
‫____________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________________‬
‫‪.4‬‬
‫רשימת לקוחות לה ביצע המשתת‪ +‬עבודות ברשת המי והביוב‪.‬‬
‫____________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________________‬
‫____________________________________________________________________‬
‫‪.5‬‬
‫ש איש הקשר _______________________________למכרז‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫נספח ‪D‬‬
‫הצהרת המשתת‪#‬‬
‫ש המשתת‪________________________________________________ : +‬‬
‫תארי ‪_________________ :‬‬
‫היק‪ #‬הכנסות מעבודות‬
‫הרינו להצהיר כי בי‪ %‬השני ‪ 20092011‬היו למשתת‪ +‬הכנסות מביצוע עבודות לשיקו וחידוש רשת‬
‫מי וביוב‪ ,‬בס שאינו נמו מ‪ 4,000,000‬שקל לשנה‪.‬‬
‫חתימת המשתת‪________________: +‬‬
‫אישור רואה חשבו‬
‫לבקשת _____________)להל‪" : %‬המשתת‪ ("+‬וכרואי החשבו‪ %‬שלו ביקרנו את הצהרת המשתת‪+‬‬
‫בדבר ההכנסות מעבודות _______________בשני ‪ 20092011‬כמדווח לעיל‪.‬‬
‫ההצהרה הינה באחריות הנהלת המשתת‪ .+‬אחריותינו היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על‬
‫ביקורתנו‪.‬‬
‫ערכנו את ביקורתנו בהתא לתקני ביקורת מקובלי ‪ .‬הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות‬
‫בסכומי ובמידה שבהצהרה וזאת במטרה להשיג מידה סבירה של בטחו‪ %‬שאי‪ %‬בהצהרה הנ"ל הצגה‬
‫מטעה מהותית‪ .‬אנו סבורי שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו‪.‬‬
‫לדעתנו בהתבסס על ביקורתנו הצהרה זו משקפת באופ‪ %‬נאות מכל הבחינות המהותיות את הכנסות‬
‫המשתת‪ +‬מעבודות ____________בשנה שהסתיימה ביו ‪ 31‬לדצמבר ‪.2011‬‬
‫תארי ‪_______________ :‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫רואי חשבו‪%‬‬
‫‪15‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫נספח ‪(1) E‬‬
‫תצהיר לפי חוק עסקאות גופי ציבוריי‪ ,‬התשל"ו & ‪1976‬‬
‫לכבוד‪:‬‬
‫מעיינות הדרו תאגיד המי והביוב האזורי בע"מ‬
‫רח' ז'בוטינסקי ‪11‬‬
‫דימונה‬
‫תצהיר לפי חוק עסקאות גופי ציבוריי‪ ,‬התשל"ו&‪1976‬‬
‫אני הח"מ‪ ,______________________ ,‬נושא‪/‬ת תעודת זהות מס' ________________‪ ,‬מכתובת‬
‫__________________________________‪ ,‬לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר אמת וכי אהיה צפוי‪/‬ה‬
‫לעונשי הקבועי בחוק א לא אעשה כ‪ ,%‬מצהיר‪/‬ה בזאת כדלקמ‪:%‬‬
‫‪.1‬‬
‫הנני עושה תצהיר זה בהתא לחוק עסקאות גופי ציבוריי ‪ ,‬התשל"ו‪) 1976‬להל‪" :%‬חוק‬
‫עסקאות גופי ציבוריי"(‪ ,‬כחלק מהצעה במכרז פומבי מס' ‪ 05/2012‬לביצוע עבודות לשיקו‬
‫וחידוש רשת מי וביוב בישובי התאגיד‪ ,‬בהתא למכרז האמור‪ .‬למונחי המפורטי בתצהיר זה‬
‫תהיה המשמעות הנתונה לה בחוק עסקאות גופי ציבוריי ‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫עד למועד ההתקשרות אני הח"מ ובעל זיקה אלי‪ ,‬כהגדרת בחוק עסקאות גופי ציבוריי ‪ ,‬לא‬
‫הורשענו ביותר משתי עבירות לפי חוק שכר מינימו ‪ ,‬התשמ"ז ‪) 1987‬להל‪" :%‬חוק שכר‬
‫מינימו"( ו‪/‬או לפי חוק עובדי זרי )איסור העסקה שלא כדי‪ %‬והבטחת תנאי הוגני (‪,‬‬
‫התשנ"א‪) 1991‬להל‪" :%‬חוק עובדי זרי"(‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫לחילופי‪ ,%‬א אני הח"מ ובעל זיקה אליי הורשענו המציע ביותר משתי עבירות על חוק שכר‬
‫מינימו ו‪/‬או חוק עובדי זרי במועד הגשת ההצעה במכרז חלפה שנה אחת לפחות ממועד‬
‫ההרשעה האחרונה‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫הנני מצהיר‪/‬ה כי זהו שמי‪ ,‬זו חתימתי ותוכ‪ %‬תצהירי אמת‪.‬‬
‫____________________‬
‫חתימת המציע‬
‫_____________‬
‫תארי‬
‫אישור‬
‫אני הח"מ עו"ד___________________________ מאשר‪/‬ת בזאת כי ביו _________________‬
‫הופיע‪/‬ה בפני במשרדי ברחוב ________________________ מר‪/‬גב' ______________________‬
‫אשר זיהה‪/‬זיהתה עצמו‪/‬עצמה באמצעות ת‪.‬ז‪ .‬מס'__________________________ ]במידה והמציע‬
‫הינו תאגיד או שותפות רשומה‪ :‬המשמש בתפקיד____________________________________‬
‫במציע והמוסמ‪/‬כת לעשות תצהיר זה בשמה ומטעמה[‪ ,‬ולאחר שהזהרתיו‪/‬יה כי עליו‪/‬עליה להצהיר‬
‫אמת וכי יהיה‪/‬תהיה צפוי‪/‬ה לעונשי הקבועי בחוק א לא יעשה‪/‬תעשה כ‪ ,%‬אישר‪/‬ה את נכונות‬
‫תצהירו‪/‬ה דלעיל וחת ‪/‬מה עליו בפני‪.‬‬
‫___________________‬
‫חתימה וחותמת עו"ד‬
‫‪16‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫נספח ‪(2) E‬‬
‫אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופי ציבוריי‪ ,‬תשל"ו&‪1976‬‬
‫אני הח"מ _____________________________ "פקיד מורשה" כמשמעותו בחוק עיסקאות גופי‬
‫ציבוריי ‪ ,‬תשל"ו‪ / *1976‬רואה חשבו‪ / *%‬יוע‪ 2‬מס*‪ ,‬מדווח בזאת כי למיטב ידיעתי‪:‬‬
‫_______________‬
‫ש‬
‫__________________________‬
‫מס' זהות‪/‬מס' רשו חבר בני אד‬
‫מנהל*‪/‬פטור מלנהל* את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהל עלפי פקודת מס הכנסה וחוק מס‬
‫ער מוס‪ ,+‬תשל"ו‪.1975‬‬
‫נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליה‪ %‬מס לפי חוק מס ער‬
‫מוס‪.+‬‬
‫אישור זה אינו מהווה אסמכתא לעניי‪ %‬קבילות פנקסי החשבונות‪ ,‬אי‪ %‬בו כדי לחייב בצורה כלשהי בפני‬
‫ועדת ערר או בפני בית המשפט‪ ,‬ואי‪ %‬הוא קובע עמדה ביחס לתקינות של הדו"חות‪ ,‬מועדי הגשת או‬
‫נכונות הסכומי ששולמו על פיה ‪.‬‬
‫תוק‪ +‬האישור מיו הנפקתו ועד ליו _____________________________**‪.‬‬
‫___________‬
‫ש‬
‫_______________‬
‫תואר‬
‫_____________‬
‫מס' רשיו‪%‬‬
‫________________‬
‫חתימה‬
‫תארי‪____________________ :‬‬
‫* מחק את המיותר‪.‬‬
‫** רשו את המועד‪ ,‬ולא יאוחר מיו ‪ 31‬במרס של השנה שלאחר השנה בה הונפק האישור‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫נספח ‪(3) E‬‬
‫נוסח תצהיר בדבר היעדר הרשעה‬
‫לכבוד‪:‬‬
‫מעיינות הדרו תאגיד המי והביוב האזורי בע"מ‬
‫רח' ז'בוטינסקי ‪11‬‬
‫דימונה‬
‫תצהיר‬
‫אני הח"מ _________________‪ ,‬בעל ת‪.‬ז‪ .‬מס' _____________‪ ,‬לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר‬
‫את האמת וכי אהיה צפוי לעונשי הקבועי בחוק א לא אעשה כ‪ ,%‬מצהיר בזאת בכתב כדלקמ‪:%‬‬
‫‪ .1‬הנני עושה תצהיר זה כחלק ממסמכי מכרז פומבי לביצוע אחזקת תחנות שאיבה לביוב‪ ,‬בעיר‬
‫אשדוד‪.‬‬
‫בתצהיר זה ‪:‬‬
‫"המציע"‬
‫‬
‫הישות המשפטית החתומה על ההצעה למכרז‬
‫"שליטה"‬
‫‬
‫כהגדרתה בחוק ניירות ער‪ ,‬התשכ"ח‪.1968‬‬
‫"בעל מניות מהותי"‪" ,‬בעל עניי‪ "%‬ו"נושא משרה" כהגדרת בחוק החברות‪ ,‬התשנ"ט‪.1999‬‬
‫‪ .3‬הנני מצהיר בזאת כי אנוכי ובמקרה בו המציע הינו תאגיד ג בעלי השליטה בו‪ ,‬בעלי המניות‬
‫המהותיי ‪ ,‬בעלי העניי‪ %‬ונושאי המשרה בתאגיד – מנכ"ל ומנהל הכספי ‪ ,‬לא הורשעתי‪ /‬הורשענו‬
‫בעבירה שיש עמה קלו‪ %‬ו‪/‬או בעבירה בעבירה שנושאה פיסקאלי )כגו‪ %‬אי העברת ניכויי ‪ ,‬אי דיווח‬
‫לרשויות המס‪ ,‬אי מת‪ %‬קבלות רשמיות וכיו"ב( ו‪/‬או עבירה הנוגעת לעיסוק'‪ /‬לעיסוקו של המציע‬
‫בביצוע עבודות מסוג איסו‪ +‬ו‪/‬או הובלה ו‪/‬או סילוק פסולת ו‪/‬או גז ‪.‬‬
‫‪ .4‬זהו שמי‪ ,‬זו חתימתי ותוכ‪ %‬תצהירי אמת‪.‬‬
‫______________________‬
‫המצהיר‬
‫אישור‬
‫אני הח"מ עו"ד__________________________ מאשר‪/‬ת בזאת כי ביו __________________‬
‫הופיע‪/‬ה בפני במשרדי ברחוב _______________________ מר‪/‬גב' _______________________‬
‫אשר זיהה‪/‬זיהתה עצמו‪/‬עצמה באמצעות ת‪.‬ז‪ .‬מס'__________________________ ]במידה והמציע‬
‫הינו תאגיד או שותפות רשומה‪ :‬המשמש בתפקיד____________________________________‬
‫במציע והמוסמ‪/‬כת לעשות תצהיר זה בשמה ומטעמה[‪ ,‬ולאחר שהזהרתיו‪/‬יה כי עליו‪/‬עליה להצהיר‬
‫אמת וכי יהיה‪/‬תהיה צפוי‪/‬ה לעונשי‬
‫תצהירו‪/‬ה דלעיל וחת ‪/‬מה עליו בפני‪.‬‬
‫הקבועי‬
‫בחוק א‬
‫לא יעשה‪/‬תעשה כ‪ ,%‬אישר‪/‬ה את נכונות‬
‫___________________‬
‫חתימה וחותמת עו"ד‬
‫‪18‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫חוזה‬
‫שנער‪ .‬ונחת בדימונה‪ ,‬ביו __________ לחודש __________ ‪2012‬‬
‫בי‬
‫מעיינות הדרו תאגיד המי והביוב האזורי בע"מ‬
‫רח' ז'בוטינסקי ‪ ,11‬דימונה‬
‫ח‪.‬פ‪______________ .‬‬
‫)להל‪" %‬החברה"(‬
‫מצד אחד ‪:‬‬
‫לבי‬
‫__________________‬
‫__________________‬
‫)להל‪" %‬הקבל"(‬
‫מצד שני ‪:‬‬
‫והואיל‬
‫והחברה פרסמה מכרז פומבי לביצוע עבודות לשיקו וחידוש רשת מי‬
‫התאגיד‪ ,‬מכרז פומבי מס' ‪ 05/2012‬והקבל‪ %‬הינו הזוכה במכרז‪:‬‬
‫והואיל‬
‫וברצו‪ %‬החברה להזמי‪ %‬מהקבל‪ %‬עבודות לשיקו וחידוש רשת מי וביוב ביישובי התאגיד‪,‬‬
‫בהתא לצור עלפי החלטת החברה‪ ,‬והקבל‪ %‬מעוניי‪ %‬לבצע את העבודות כאמור‪ ,‬בהתא‬
‫לתנאי המפורטי בחוזה זה להל‪: %‬‬
‫וביוב ביישובי‬
‫לפיכ‪ .‬הוצהר‪ ,‬הותנה והוסכ בי הצדדי כדלהל ‪:‬‬
‫‪ .1‬פרק א' כללי‬
‫די‪ %‬המבוא וההצהרות הכלולות בו כדי‪ %‬הוראות החוזה‪.‬‬
‫‪ .2‬הגדרות ופרשנות‬
‫‪2.1‬‬
‫בחוזה זה יהיו למונחי המפורטי בטור הימני דלהל‪ %‬הפירוש או המשמעות המפורטי‬
‫בטור השמאלי דלהל‪ ,%‬אלא א כ‪ %‬מחייב הקשר הדברי אחרת ‪:‬‬
‫המונחי‬
‫המשמעות‬
‫"המכרז"‬
‫המכרז שהתפרס על ידי החברה לביצוע עבודות לשיקו וחידוש‬
‫רשת מי וביוב‪ ,‬בישובי התאגיד‪ ,‬מכרז פומבי מס' ‪.05/2012‬‬
‫"תנאי המכרז"‬
‫התנאי הכלליי של המכרז‪.‬‬
‫"חברה"‬
‫מעיינות הדרו תאגיד המי והביוב האזורי בע"מ‪.‬‬
‫"הישוב"‬
‫תחו שיפוט הרשות המקומית וכ‪ %‬כל שטח שיכלל בתחו רשיו‪%‬‬
‫החברה ככל שיורחב תחו רשיו‪ %‬החברה‪.‬‬
‫"הקבל"‬
‫לרבות עובדיו‪ ,‬מועסקיו‪ ,‬מנהליו‪ ,‬קבלני המשנה שיועסקו על ידו‪,‬‬
‫א יועסקו‪ ,‬לאחר קבלת אישור החברה וכל הבאי בשמו ומטעמו‪.‬‬
‫"המפקח"‬
‫מי שימונה בכתב על ידי החברה לפקח על ביצוע העבודה ברחבי‬
‫החברה במסגרת חוזה זה‪.‬‬
‫"התק"‬
‫כמשמעותו של תק‪ %‬על פי חוק התקני ‪ ,‬תשי"ג‪ 1953‬ותקנות‬
‫התקני )תו תק‪ %‬וסימ‪ %‬השגחה( התשמ"ב ‪1982‬‬
‫‪19‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫"תו תק"‬
‫כמשמעותו של תו תק‪ %‬על פי חוק התקני תשי"ג‪ 1953‬ותקנות‬
‫התקני )תו תק‪ %‬וסימ‪ %‬השגחה( התשמ"ב‪.1982‬‬
‫"החוזה"‬
‫פירושו החוזה‪ ,‬על כל נספחיו‪ ,‬בי‪ %‬שצורפו ובי‪ %‬שאינ מצורפי ‪,‬‬
‫לרבות המפרטי ‪ ,‬התוכניות‪ ,‬וכל מסמ‪ ,‬מכל מי‪ %‬וסוג שהוא‬
‫שיצור‪ +‬לחוזה בעתיד לרבות פרטי נוספי ו‪/‬או תוכניות נוספות‬
‫או תוכניות משנות‪.‬‬
‫"העבודה"‬
‫פירושה כל העבודות‪ ,‬והפעולות וההתחייבויות וכל חלק של‬
‫העבודות‪ ,‬הפעולות וההתחייבויות שעל הקבל‪ %‬לבצע‪ ,‬בהתא‬
‫לחוזה ונספחיו בקשר ע לשיקו וחידוש רשת מי וביוב‪ ,‬לפי‬
‫העניי‪ ,%‬ברחבי העיר בי‪ %‬א היא מפורשת ובי‪ %‬א לאו‪ ,‬לרבות כל‬
‫עבודה שתוטל על ידי המפקח על הקבל‪ %‬בהתא לחוזה ולרבות‬
‫עבודות ארעיות הנדרשות לביצועו או בקשר לביצועו של החוזה‪.‬‬
‫"אתר העבודה"‬
‫תחו שיפוט ישובי התאגיד ושטחי נוספי בתחו רשויות‬
‫נוספות ככל שיתווס‪ +‬בתחו רשיו‪ %‬החברה‪ ,‬חצרות מוסדות חינו‪,‬‬
‫גינות ציבוריות‪ ,‬שטחי פרטיי ‪ ,‬שטחי ציבור אשר בה ‪ ,‬דרכ ‪,‬‬
‫מתחת או מעליה תבוצע העבודה וכ‪ %‬סביבת הקרובה‪ ,‬לרבות‬
‫כל מקרקעי‪ %‬אחרי שיועמדו לרשות הקבל‪ %‬לצור ביצוע העבודה‬
‫על פי החוזה‪.‬‬
‫"ביצוע העבודה"‬
‫ביצועה של כל עבודה על פי חוזה זה לשביעות רצונ של המפקח‬
‫והחברה‪.‬‬
‫"החומרי והציוד"‬
‫ציוד מיכני‪ ,‬חשמלאי ואחר‪ ,‬חומרי בניה‪ ,‬צנרת‪ ,‬אביזרי ‪ ,‬מגופי ‪,‬‬
‫חומרי עזר‪ ,‬חלקי חילו‪ ,+‬צבעי ו‪/‬או כל החומרי האחרי‬
‫הדרושי לביצוע העבודה‪.‬‬
‫"התוכניות"‬
‫התוכניות שהוכנו ויוכנו על ידי החברה ו‪/‬או על ידי הקבל‪ %‬ויאושרו‬
‫על ידי החברה‪ ,‬לרבות כל שינוי בתוכנות שאושר בכתב על ידי‬
‫המפקח לעני‪ %‬חוזה זה‪ ,‬וכ‪ %‬כל תוכנית ומחירו‪ %‬אחרי שיאושרו‬
‫בכתב על ידי המפקח לעני‪ %‬חוזה זה מזמ‪ %‬לזמ‪ ,%‬וכ‪ %‬תוכנות וכתבי‬
‫כמויות שיתווספו מזמ‪ %‬לזמ‪ ,%‬ויאושרו על ידי המפקח‪.‬‬
‫"המדד"‬
‫מדד המחירי לצרכ‪) %‬כללי( המתפרס על ידי הלשכה המרכזית‬
‫לסטטיסטיקה או כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו‪.‬‬
‫"המדד הבסיסי"‬
‫המדד הידוע במועד האחרו‪ %‬להגשת הצעות למכרז‪.‬‬
‫"המדד הקובע"‬
‫המדד האחרו‪ %‬הידוע במועד הוצאת כל הזמנת עבודה לקבל‪.%‬‬
‫"כוח עליו "‬
‫רשימת המקרי המנויי להל‪ %‬בלבד‪ :‬מלחמה‪ ,‬פלישת אויב‪,‬‬
‫קרבות ע כוחות מזוייני של מדינת אויב )בי‪ %‬שהוכרזה מלחמה‬
‫ובי‪ %‬א לאו( ואסו‪ %‬טבע‪ .‬למע‪ %‬הסר ספק מובהר בזאת כי גיוס‬
‫מילואי ‪ ,‬שביתות‪ ,‬השבתות וסגר אינ נחשבי ככוח עליו‪.%‬‬
‫‪2.2‬‬
‫חוק הפרשנות יחול על החוזה‪ .‬לצור פרשנות רואי את החוזה כחקוק כמשמעותו בחוק‬
‫הנ"ל‪.‬‬
‫‪2.3‬‬
‫חוזה זה‪ ,‬על נספחיו השוני הקיימי ואשר יובאו בעתיד לא יפורש במקרה של סתירה‪,‬‬
‫ספק‪ ,‬אי וודאות‪ ,‬או דו משמעות כנגד מנסחו אלא לפי הכוונה העולה ממנו‪ ,‬וללא כל‬
‫הזדקקות לכותרות‪ ,‬לכותרות שוליי ולחלוקת החוזה לסעיפי ולסעיפי משנה‪.‬‬
‫‪ .3‬נספחי‬
‫‪3.1‬‬
‫המסמכי המפורטי להל‪ ,%‬בי‪ %‬א ה מצורפי בפועל ובי‪ %‬א לא‪ ,‬מהווי חלק בלתי‬
‫נפרד מחוזה זה ‪:‬‬
‫נוסח הזמנת עבודה‪.‬‬
‫נספח א'‬
‫תנאי מיוחדי לביטוחי הקבל‪.%‬‬
‫נספח ב'‬
‫בחתימתנו על מסמ זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪20‬‬
‫אישור על קיו ביטוחי ‪.‬‬
‫נספח ב'‪1‬‬
‫הצהרת הקבל‪.%‬‬
‫נספח ב'‪2‬‬
‫תנאי מיוחדי לביצוע עבודות בחו ‪.‬‬
‫נספח ב'‪3‬‬
‫תעודת סיו ‪.‬‬
‫נספח ג'‬
‫הוראות בטיחות‪.‬‬
‫נספח ד'‬
‫הוראות תשלו ‪.‬‬
‫נספח ה'‬
‫מבח‪ %‬בטיחות‪.‬‬
‫נספח ו'‬
‫תאור העבודה ברשת המי והביוב‪.‬‬
‫נספח ז'‬
‫מפרטי טכניי והמפרט הכללי הבינמשרדי לעבודות בניה בהוצאת‬
‫נספח ח'‬
‫משרד הבטחו‪ ,%‬במהדורתו האחרונה )לא מצור‪ +‬א מחייב את הקבל‪%‬‬
‫לכל דבר ועניי‪ (%‬פרקי ‪:‬‬
‫‪ 00‬מוקדמות‪.‬‬
‫‪ 01‬עבודות עפר‪.‬‬
‫‪ 02‬עבודות בטו‪ %‬יצוק באתר‪.‬‬
‫‪ 03‬מוצרי בטו‪ %‬טרו ‪.‬‬
‫‪ 04‬עבודות בניה‪.‬‬
‫‪ 05‬עבודות איטו ‪.‬‬
‫‪ 09‬עבודות טיח‪.‬‬
‫‪ 11‬עבודות צביעה‪.‬‬
‫‪ 19‬מסגרות חרש‪.‬‬
‫‪ 22‬רכיבי מתועשי בבני‪.%‬‬
‫‪ 40‬פיתוח האתר וסלילה‪.‬‬
‫‪ 50‬משטחי בטו‪.%‬‬
‫‪ 51‬סלילת כבישי ורחבות‪.‬‬
‫‪ 55‬אספקת חומרי תשתית ובניה‪.‬‬
‫‪ 57‬קווי מי ‪.‬‬
‫‪ 58‬קווי ביוב‪.‬‬
‫הצעת הקבל‪.%‬‬
‫נספח ט'‬
‫מחירו‪ %‬לעבודות שיקו וחידוש רשת מי וביוב‪ ,‬ביישובי התאגיד‪.‬‬
‫נספח י'‬
‫מפה כללית‪.‬‬
‫נספח יא'‬
‫פרוטוקול מסירה‪.‬‬
‫נספח יב'‬
‫הצהרה על חיסול תביעות‪.‬‬
‫נספח יג'‬
‫התנהלות הקבל‪ %‬במשבר מי מקומי ‪/‬חירו ‪.‬‬
‫נספח יד'‬
‫כל המסמכי המפורטי לעיל‪ ,‬לרבות חוזה זה‪ ,‬יכונו להל‪ %‬ולש הקיצור "מסמכי המכרז"‪.‬‬
‫‪3.2‬‬
‫למניעת כל ספק‪ ,‬מצהיר בזאת הקבל‪ %‬כי ברשותו המסמכי המהווי חלק בלתי נפרד‬
‫מחוזה זה‪ ,‬לרבות אלה שלא צרפו‪ ,‬כי קרא אות ‪ ,‬הבי‪ %‬את תוכנ ‪ ,‬קיבל את כל ההסברי‬
‫אשר ביקש ומתחייב לבצע את העבודה על פי כל האמור בה ‪.‬‬
‫אי הבנת תנאי כלשהו מתנאי החוזה על ידי הקבל‪ %‬או אי התחשבות בו על ידו לא תקנה‬
‫לקבל‪ %‬זכות כלשהי לקבלת תשלו נוס‪ +‬מכל סוג שהוא‪ ,‬ולא יהיו לו כל תביעות או‬
‫דרישות בעני‪ %‬זה‪.‬‬
‫‪ .4‬הצהרות הקבל‬
‫‪4.1‬‬
‫הקבל‪ %‬מצהיר ומתחייב בזה כי כל האביזרי שיסופקו על ידו הינ מהדגמי האחרוני‬
‫המיוצרי וכי כל אביזר שיסופק על ידו במסגרת חוזה זה יתא ויעמוד בדרישות התק‪%‬‬
‫הישראלי התק‪ +‬במועד התקנת האביזר‪.‬‬
‫הקבל‪ %‬מצהיר ומתחייב כי כל האביזרי שיסופקו ויותקנו על ידו ישאו תו תק‪ %‬ו‪/‬או תו‬
‫השגחה וכי הוא אחראי לבדיקת התאמת האביזרי על ידי הגורמי המוסמכי וקבלת‬
‫אישור לכ‪.‬‬
‫‪4.2‬‬
‫כי יבקר באתרי העבודה כפי שיפורטו בהזמנות העבודה ויבח‪ %‬את התנאי ‪ ,‬הנתוני‬
‫והנסיבות הקשורי בביצוע העבודה ו‪/‬או הנובעי ממנה לרבות התשתיות‪ ,‬והכל קוד‬
‫לתחילת העבודה‪ .‬הקבל‪ %‬מצהיר ומתחייב כי לא תהיינה לו כל טענות ו‪/‬או תביעות כספיות‬
‫או אחרות‪ ,‬כלפי החברה‪ ,‬שמקור‪ %‬באי ידיעה של תנאי או נתו‪ %‬כלשהו‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪4.3‬‬
‫הקבל‪ %‬מצהיר כי קרא תנאי חוזה זה ונספחיו‪ ,‬כי ידועי וברורי לו לאשור התנאי‬
‫והדרישות שבחוזה זה ובנספחיו וכי יש ביכולתו לקיימ ולבצע את כל הדרוש לעבודות‬
‫שיקו וחידוש רשת מי וביוב‪ ,‬לרבות אספקה של אביזרי וחומרי על פי הדרישות‬
‫והתנאי המפורטי בה ‪ ,‬במועדי שנקבעו למסירת ועל פי כל די‪.%‬‬
‫הקבל‪ %‬מתחייב להעסיק עובדי מקצועיי ומיומני במספר הדרוש לביצוע העבודה‬
‫ברשת המי והביוב‪ ,‬לפי העניי‪ %‬ברחבי ישובי התאגיד‪ ,‬במועדי ובתנאי שנקבעו בחוזה‬
‫זה‪.‬‬
‫‪4.4‬‬
‫הקבל‪ %‬מצהיר כי יש לו את היכולת הפיננסית‪ ,‬הידע‪ ,‬המיומנות‪ ,‬הנסיו‪ ,%‬הכישורי‬
‫המקצועיי והטכניי וכח העבודה המיומ‪ %‬הדרושי לביצוע העבודה ברחבי הישוב‬
‫בהתא להוראות חוזה זה וכי אי‪ %‬מניעה להתקשרות בחוזה זה ובחתימתו על חוזה זה‬
‫ובביצוע התחיבויותיו על פיו לא יהא משו פגיעה בזכויות של צדדי שלישיי כלשה ‪.‬‬
‫‪4.5‬‬
‫הקבל‪ %‬מצהיר כי ידוע לנו שהחברה אינה מתחייבת למסור לו הזמנות עבודה בהיק‪ +‬כלשהו‬
‫וכי הזמנה לביצוע העבודה ברחבי הישוב מותנת בקבלת הזמנות ו‪/‬או דרישות מעת לעת‬
‫בהתא לצור‪.‬‬
‫‪4.6‬‬
‫הקבל‪ %‬מצהיר כי ידוע לו כי החברה תהא רשאית בכל עת לשנות את זמני העבודה והקבל‪%‬‬
‫לא יהא זכאי לתוספת תשלו כלשהיא בגי‪ %‬שינוי כאמור‪ .‬כמו כ‪ %‬תהא החברה רשאית‬
‫לבטל הזמנה שנימסרה לקבל‪ ,%‬כולה או חלקה‪ ,‬תו ‪ 7‬ימי ממועד מסירת ההזמנה ולקבל‪%‬‬
‫לא תהיה כל טענה ו‪/‬או תביעה כספית ו‪/‬או אחרת בעני‪.%‬‬
‫‪4.7‬‬
‫הקבל‪ %‬מתחייב להשתמש בחומרי מהמי‪ %‬המשובח ביותר ומתקני או חומרי שלגביה‬
‫קיימי תקני של מכו‪ %‬התקני הישראלי‪ ,‬יתאימו בתכונותייה לתקני האמורי לרשת‬
‫המי והביוב‪ ,‬אלא א נקבע במפורש אחרת בחוזה זה או בניספחיו שאז ילכו לפי קביעה‬
‫מפורשת זו‪.‬‬
‫‪4.8‬‬
‫הקבל‪ %‬מצהיר ומתחייב כי ידוע לו כי זכויות הבעלות‪ ,‬זכויות היוצרי וכל הזכויות‬
‫האחרות‪ ,‬מכל מי‪ %‬וסוג שהוא‪ ,‬במפרטי שייכות לחברה וכי הוא לא יעשה בה שימוש‬
‫כלשהוא אלא לצור ביצועו של חוזה זה‪.‬‬
‫‪ .5‬סתירות במסמכי והוראות מילואי‬
‫‪5.1‬‬
‫על הקבל‪ %‬לבדוק מיד ע קבלת החוזה‪ ,‬או כל אחד ממרכיביו‪ ,‬את כל הנתוני והמידע‬
‫הכלולי בה ‪.‬‬
‫‪5.2‬‬
‫גילה הקבל‪ ,%‬בי‪ %‬לפי האמור בסעי‪ +‬קט‪ 5.1 %‬ובי‪ %‬בכל עת אחרת‪ ,‬סתירה‪ ,‬אי התאמה‪ ,‬דו‬
‫משמעות‪ ,‬וכיוצא באלה בי‪ %‬הוראה אחת מהוראות החוזה להוראה אחרת ממנו או שהיה‬
‫הקבל‪ %‬מסופק בפירושו הנכו‪ %‬של מסמ או של כל חלק ממנו‪ ,‬או שמסר המפקח הודעה‬
‫לקבל‪ ,%‬שלדעתו אי‪ %‬הקבל‪ %‬מפרש כהלכה את החוזה‪ ,‬יפנה הקבל‪ %‬בכתב למפקח שית‪%‬‬
‫הוראות בכתב‪ ,‬לרבות תוכניות לפי הצור‪ ,‬בדבר הפירוש שיש לנהוג לפיו‪ .‬אי מת‪ %‬הודעה‬
‫על ידי המפקח בדבר מחלוקת בפירוש החוזה אי‪ %‬בה משו הסכמה לפירושו של הקבל‪%‬‬
‫והיא לא תגרע מאחריות בחוזה זה‪.‬‬
‫הקבל‪ %‬חייב לבדוק ולהסב תשומת לב המפקח לכל סתירה בי‪ %‬מסמכי החוזה לפני ביצוע‬
‫העבודה ולקבל הוראות כאמור‪ ,‬לא עשה כ‪ ,%‬ונהג לפי פירוש מסויי לחוזה‪ ,‬לא יהיה בכ‪,‬‬
‫או בסתירה כאמור‪ ,‬כדי למנוע מ‪ %‬המפקח להורות לקבל‪ %‬לנהוג לפי פירוש אחר‪ ,‬לפי שיקול‬
‫דעתו ומיטב הבנתו המקצועית של המפקח ובכפו‪ +‬לכל די‪ .%‬הקבל‪ %‬מתחייב לנהוג על פי‬
‫הוראות המפקח לעני‪ %‬זה‪ ,‬ולא יהיו לו כל תביעות או דרישות או טענות בשל כ שנהג לפי‬
‫פירוש‪ ,‬כאמור‪ ,‬או בגי‪ %‬הוראה כלשהי של המפקח‪ ,‬כאמור‪.‬‬
‫‪5.3‬‬
‫המפקח רשאי להמציא לקבל‪ ,%‬מעת לעת‪ ,‬תו כדי ביצוע העבודה‪ ,‬הוראות‪ ,‬לרבות תוכניות‪,‬‬
‫לפי הצור לביצוע העבודה‪.‬‬
‫‪5.4‬‬
‫הוראות המפקח שניתנו שהתא לסעיפי קטני ‪ 5.2‬ו‪ 5.3‬מחייבות את הקבל‪ ,%‬אול אי‪%‬‬
‫באמור בסעי‪ +‬קט‪ %‬זה כדי לגרוע מאחריותו של הקבל‪ %‬על פי החוזה‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪5.5‬‬
‫מובהר בזה כי יש לראות את המפרטי והתוכניות כמשלימי זה את זה והתיאור הכלול‬
‫בכל אחד מה בא כהשלמה ו‪/‬או כתמצית לתיאורי הכלולי באחרי ‪ ,‬לפי העני‪.%‬‬
‫‪ .6‬סתירות במסמכי בעני הנוגע לביצוע העבודה סדר עדיפויות‬
‫‪6.1‬‬
‫בכל מקרה של סתירה‪ ,‬אי התאמה‪ ,‬דו משמעות‪ ,‬אפשרות לפירוש שונה וכיוצא באלה בי‪%‬‬
‫האמור בהוראות חוזה זה לבי‪ %‬האמור באחד מנספחיו או בי‪ %‬נספח לנספח‪ ,‬בעני‪ %‬הנוגע‬
‫לביצוע העבודה תכריע ההוראה הכלולה במסמ לפי סדר העדיפיות הבא ‪:‬‬
‫א‪ .‬המפרטי הטכניי ‪.‬‬
‫התוכניות לביצוע וכל מסמ אחר שהוגש לעו"ד החברה ואושרו על ידה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫החוזה‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫תקני ישראליי ‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫הקוד עדי‪ +‬על הבאי אחריו‪ ,‬אלא א מסמ הבא אחריו מחמיר בדרישותיו מ‪ %‬במסמ‬
‫הקוד ‪ ,‬שאז יהיה המסמ המאוחר עדי‪ +‬על המסמ הקוד ‪.‬‬
‫‪6.2‬‬
‫בנוס‪ +‬לאמור לעיל‪ ,‬בכל מקרה של סתירה‪ ,‬אי התאמה וכיוצ"ב בי‪ %‬המסמכי הנזכרי‬
‫לעיל‪ ,‬חייב הקבל‪ %‬לפנות אל המפקח והמפקח ית‪ %‬הוראות בדבר סדר העדיפויות שיש לנהוג‬
‫על פיו‪.‬‬
‫‪6.3‬‬
‫בנוס‪ +‬לאמור לעיל‪ ,‬בכל מקרה של סתירה‪ ,‬אי התאמה‪ ,‬דו משמעות‪ ,‬אפשרות לפירוש שונה‬
‫וכיוצא באלה בי‪ %‬הנספחי הטכניי לבי‪ %‬עצמ ‪ ,‬יכריע המפקח לפי שיקול דעתו‪ ,‬בשאלת‬
‫העדיפות והקבל‪ %‬ינהג על פי הוראותיו‪.‬‬
‫פרק ב' הזמנת עבודה‪ ,‬בצוע ולוח זמני‬
‫‪ .7‬הזמנת עבודה‬
‫‪7.1‬‬
‫מוסכ בי‪ %‬הצדדי כי חוזה זה הינו חוזה לשיקו וחידוש רשת מי וביוב‪ ,‬לפי העניי‪,%‬‬
‫ביישובי התאגיד ובכל שטח נוס‪ +‬שיכלל בתחו רשיו‪ %‬החברה ככל שיורחב רשיו‪ %‬החברה‪.‬‬
‫החברה תמסור לקבל‪ %‬מפע לפע הזמנות עבודת כמפורט בחוזה זה להל‪ ,%‬בהתא‬
‫לשיקול דעתה המוחלט והבלעדי בעניי‪ .%‬על כל הזמנת עבודה וצו עבודה תחולנה הוראות‬
‫מסמכי המכרז והוראות החוזה‪ ,‬באופ‪ %‬שכל הזמנה תיצור התקשרות ישירה בי‪ %‬החברה‬
‫לבי‪ %‬הקבל‪ %‬על פי המפורט בהזמנה ובמסמכי המכרז וכל הוראה בחוזה זה בה מצוי‪%‬‬
‫"החברה"‪ .‬בכל מקרה של סתירה בי‪ %‬הוראות ההזמנה להוראות מסמכי המכרז תהא‬
‫עדיפות לקבוע במסמכי ההזמנה‪.‬‬
‫‪7.2‬‬
‫ההזמנה תמסר לקבל‪ %‬במסירה אישית או בדואר רשו או בפקסימיליה‪ ,‬לפי בחירת‬
‫החברה‪ .‬הזמנה שתמסר לקבל‪ %‬במסירה אישית תחשב כנמסרת ומחייבת את הקבל‪ %‬ע‬
‫מסירתה לו‪ .‬הזמנה שתשלח בדואר רשו תחשב כנמסרת וכמחייבת את הקבל‪ 48 %‬שעות‬
‫לאחר שנשלחה בדואר מבית הדואר בישראל לפי כתובת הקבל‪ %‬שבמבוא לחוזה זה‪.‬‬
‫הזמנה שתשלח בפקסימיליה‪ ,‬לקבל‪ %‬או בדואר אלקטרוני‪ ,‬תחשב כנמסרה וכמחייבת את‬
‫הקבל‪ %‬מיד ע העברתה‪.‬‬
‫‪7.3‬‬
‫הזמנת עבודה וצו התחלת עבודה יכללו‪ ,‬בי‪ %‬היתר‪ ,‬את הש ‪ ,‬אתר העבודה ותארי השלמת‬
‫העבודה‪ .‬להזמנת העבודה יצור‪ +‬הסבר מפורט‪ ,‬הזמנת עבודה תהא על פי נוסח נספח א'‪.‬‬
‫‪7.4‬‬
‫עבודה יזומה תתבצע עפ"י הכללי הבאי ‪ ,‬תו ‪ 7‬ימי עבודה ממועד הוצאת הזמנת‬
‫העבודה‪ ,‬כאמור‪ ,‬יתקיי סיור באתר העבודה‪ .‬עבור הזמנה יעביר הקבל‪ %‬לידי המפקח‬
‫לחברה לאחר הסיור כאמור‪ ,‬בקשה לאישור בכתב‪ ,‬טר ביצוע העבודה‪.‬‬
‫‪7.5‬‬
‫ביקשה החברה לבצע תיקו‪ %‬ושיפו‪ 2‬של צנרת ו‪/‬או החלפת ברזי ‪ ,‬תוצא לקבל‪ %‬הזמנת‬
‫העבודה רק לאחר שיער סיור משות‪ +‬בהשתתפות נציג החברה‪ ,‬נציג הקבל‪ %‬והמפקח‬
‫באתר העבודה‪ .‬הזמנת העבודה לא תכלול עבודות ו‪/‬או אספקה של צנרת ואביזרי שאינ‬
‫כלולי בפרקי במכרז‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪.8‬‬
‫‪7.6‬‬
‫תו ‪ 7‬ימי ממועד הסיור כאמור ימציא הקבל‪ %‬לחברה הצעת מחיר לביצוע תיקו‪ %‬ושיפו‪2‬‬
‫למתק‪/%‬י שבאתר על פי המחירי שבנספח י'‪.‬‬
‫‪7.7‬‬
‫החברה תהא רשאית‪ ,‬לפי שיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬לקבל את הצעת המחיר של הקבל‪ %‬ולקבל‪%‬‬
‫תוצא הזמנת עבודה לביצוע התיקו‪ %‬והשיפו‪ 2‬באתר על פי הוראת נספח י'‪.‬‬
‫‪7.8‬‬
‫החברה שומרת לעצמה את האופציה לבקש מהקבל‪ %‬לבצע פרוייקטי לפיתוח רשת מי‬
‫וביוב )להל‪" %‬הפרויקטי"( באתרי עבודה נוספי בהתא לשיקול דעתה הבלעדי‬
‫והמוחלט‪ .‬מחירי הפרויקטי יתבססו על המחירי שבנספח י' בהפחתה של ‪10%‬‬
‫מהמחירי הבסיסיי‪ ,‬לפני אחוזי הזכייה‪ .‬יתר הוראות חוזה זה יחולו על הקבל‪ %‬ג‬
‫בקשר לעבודות היזומות‪ ,‬בשינויי המחוייבי אלא א הודיעו החברה ו‪/‬או המפקח אחרת‬
‫במפורש‪.‬‬
‫מבלי לגרוע מהאמור לעיל‪ ,‬החברה תהא רשאית‪ ,‬לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט‪ ,‬לבצע‬
‫את הפרויקטי שבאופציה באמצעות קבלני אחרי ‪ ,‬בי‪ %‬א בדר של פרסו מכרז או‬
‫בדר אחרת כלשהי‪ ,‬ולקבל‪ %‬לא תהא טענה ו‪/‬או תביעה ו‪/‬או דרישה כלשהי בקשר לכ‪.‬‬
‫בדיקות מוקדמות‬
‫‪ 8.1‬הקבל‪ %‬מאשר כי יבדוק‪ ,‬מיד ע קבלת כל הזמנת העבודה‪ ,‬את אתר העבודה וסביבתו‪ ,‬את‬
‫כמויותיה וטיב של העבודות והחומרי הדרושי לביצוע העבודה‪ ,‬את דרכי הגישה‪,‬‬
‫מיקומ של מערכות תשתית והחיבורי אליה‪ %‬ותנאי העבודה‪ ,‬ואת כל הגורמי אשר יש‬
‫או עשויה להיות לה השפעה על התחייבויותיו‪ ,‬וכי אי‪ %‬ולא תהיה לו כל תביעה ו‪/‬או טענה‬
‫בעני‪ %‬אלא א הגיש‪ ,‬תו ‪ 14‬יו ממועד קבלת ההזמנה‪ ,‬את הסתייגויותיו בכתב לחברה‪,‬‬
‫במקרי של עבודות יזומות‪ ,‬ביתר המקרי ‪ ,‬תתבצע העבודה ללא כל דיחוי‪.‬‬
‫‪ 8.2‬הקבל‪ %‬מצהיר כי הביא בחשבו‪ %‬שהעבודה תבוצע באתרי בכל תחו השיפוט של ישובי‬
‫התאגיד ומקומות נוספי אשר יתווספו לתחו החברה‪ ,‬בה קיימי צנרת מכל סוג שהוא‪,‬‬
‫תאי ביקורת‪ ,‬שוחות‪ ,‬ריצו‪ ,+‬עמודי חשמל‪ ,‬כבלי חשמל וטלפו‪ %‬וכ‪ %‬מערכות מסוגי שוני‬
‫ה‪ %‬מעל הקרקע וה‪ %‬מתחת הקרקע‪ ,‬בקירות המבני וברצפות כול או חלק ‪ .‬מבלי לגרוע‬
‫מהאמור לעיל‪ ,‬לא יתקי‪ %‬הקבל‪ %‬מתקני מתחת לכבלי חשמל ותקשורת כאמור בדרישות‬
‫התק‪ %‬הישראלי ‪.1498‬‬
‫‪ 8.3‬הקבל‪ %‬מצהיר כי שוכנע על יסוד בדיקותיו המוקדמות כי התשלומי הנקובי בפרק י'‬
‫לחוזה‪ ,‬מניחי את דעתו ומהווי תמורה הוגנת לכל התחייבויותיו לפי החוזה‪ .‬לא תוכר כל‬
‫תביעה הנובעת מאי לימוד או מהערכה בלתי נכונה של תנאי העבודה על ידי הקבל‪.%‬‬
‫‪.9‬‬
‫דרכי ביצוע תכנו ולוח זמני‬
‫‪ 9.1‬הקבל‪ %‬מתחייב להגיש לאישור המפקח‪ ,‬ולא יאוחר מאשר תו ‪ 10‬ימי ממועד מסירת כל‬
‫הזמנת עבודה פרוט בכתב בדבר דרכי הביצוע של העבודה‪ ,‬לרבות הסדרי והשיטות אשר‬
‫לפיה יש בדעתו לבצע את העבודה ולוח זמני לביצוע העבודה‪ .‬הקבל‪ %‬ימציא למפקח‪,‬‬
‫לפי דרישתו‪ ,‬מזמ‪ %‬לזמ‪ ,%‬הסברי ופרטי בכתב בקשר לדרכי הביצוע ולוחות הזמני‬
‫האמורי ‪ ,‬לרבות עידכוני ופירוטי ‪ .‬בנוס‪ +‬הקבל‪ %‬מאשר שהוא יהיה אחראי לקבלת‬
‫האתר מהרשות המקומות במסגרת לוח הזמני ויעמוד בכל ההנחיות והוראות הרשות‬
‫לאור כל תקופת הביצוע‪.‬‬
‫‪ 9.2‬לא קיי הקבל‪ %‬הוראה כלשהי מהאמור בסעי‪ +‬קט‪ 9.1 %‬יוכ‪ %‬לוח זמני על ידי המפקח‪,‬‬
‫והוא יחייב את הקבל‪ .%‬הוצאות ההכנה‪ ,‬כאמור‪ ,‬יחולו על הקבל‪.%‬‬
‫‪ 9.3‬המפקח רשאי‪ ,‬בכל עת‪ ,‬בי‪ %‬בשל כ שהעבודה אינה מתנהלת בהתא ללוח הזמני ובי‪%‬‬
‫מסיבה אחרת בהתא להוראות החוזה‪ ,‬להורות על שינוי לוח הזמני או על החלפתו‬
‫באחר‪ ,‬ועל הוראת המפקח יחול סעי‪ +‬קט‪ ,9.2 %‬בשינויי המחוייבי ‪ .‬שונה‪ ,‬תוק‪ ,%‬או‬
‫הוחל‪ +‬לוח הזמני יחייב לוח הזמני את הקבל‪ %‬מזמ‪ %‬אישורו על ידי המפקח‪.‬‬
‫‪ 9.4‬המצאת כל מסמ‪ ,‬תכנית‪ ,‬או חומר לפי הוראות סעי‪ +‬זה לחברה ו‪/‬או למפקח‪ ,‬בי‪ %‬שאושר‬
‫על ידי מי מה ובי‪ %‬שלא אושר‪ ,‬אינה פוטרת את הקבל‪ %‬מאחריות כלשהי המוטלת עליו לפי‬
‫החוזה ולפי כל די‪.%‬‬
‫‪24‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪.10‬‬
‫התחלת ביצוע העבודה‬
‫הקבל‪ %‬יתחיל בביצוע העבודה בתארי שייקבע על ידי מלווה‪/‬מפקח המזמינה בכתב שתיקרא צו‬
‫התחלת עבודה‪ .‬הקבל‪ %‬יחל בביצוע בהתא ללוח הזמני וימשי בביצוע לפי סדר זה בכל‬
‫אחד משלבי הביצוע ובקצב הדרוש להשלמת העבודה תו התקופה שנקבעה בחוזה ובהתא‬
‫ללוח הזמני הנזכר בחוזה‪ ,‬אלא א כ‪ %‬קיבל מאת המפקח הוראה מפורשת בכתב המנוגדת לכ‪.‬‬
‫תקופת ההתארגנות לעבודה כלולה בתקופת הביצוע ולא תינת‪ %‬לקבל‪ %‬כל דחיה של המועד הנקוב‬
‫בצו התחלת עבודה או הארכה של תקופת הביצוע בשל תקופת התארגנות לעבודה‪.‬‬
‫‪.11‬‬
‫העמדת אתר העבודה‪ ,‬כולו או חלקו‪ ,‬לרשות הקבל‪.‬‬
‫‪ 11.1‬במועד שנקבע בסעי‪ 10 +‬לעיל להתחלת העבודה‪ ,‬יועמד לרשות הקבל‪ %‬אתר העבודה או‬
‫אותו חלק ממנו הדרוש‪ ,‬להתחלת ביצועה של העבודה המשכתה בהתא ללוח הזמני‬
‫הנזכר‪ .‬לאחר מכ‪ %‬יועמדו לרשות הקבל‪ %‬מזמ‪ %‬לזמ‪ ,%‬חלקי נוספי מאתר העבודה‪ .‬הכל‬
‫כפי שיידרש לביצוע העבודה בהתא ללוח הזמני ‪.‬‬
‫‪ 11.2‬מבלי לגרוע מהאמור לעיל‪ ,‬הקבל‪ %‬מתחייב להחזיק ולהפעיל במש כל תקופת חוזה זה‬
‫משרד‪/‬שלוחה מקומית בשטח ביצוע העבודות‪ ,‬לרבות מחס‪ %‬כלי עבודה וחומרי ‪ .‬המשרד‬
‫יאוייש ע"י מנהל העבודה ו‪/‬או מי מטעמ באופ‪ %‬שוט‪.+‬‬
‫‪.12‬‬
‫מועד השלמת העבודה‬
‫‪ 12.1‬הקבל‪ %‬מתחייב להשלי את העבודות הקשורות בשיקו וחידוש רשת מי וביוב‪ ,‬לפי‬
‫העניי‪ %‬ביישובי התאגיד שבכל הזמנת עבודה‪ ,‬ולמסור אות מושלמי ומוכני לשימוש‬
‫תו פרק הזמ‪ %‬שהוגדר בכל הזמנה ו‪/‬או קריאה לביצוע‪.‬‬
‫המועדי המפורטי לעיל הינ מהמועד הקבוע בצו התחלת עבודה וכוללי את הזמ‪%‬‬
‫הדרוש לקבלת כל האישורי הדרושי לביצוע העבודה‪.‬‬
‫‪ 12.2‬למע‪ %‬הסר ספק מובהר בזה כי לא תינת‪ %‬כל הארכה להשלמת העבודה אלא בהתא לסעי‪+‬‬
‫‪ 13‬להל‪ ,%‬וכי אי עמידה בלוח הזמני הינה הפרה יסודית של החוזה‪.‬‬
‫‪.13‬‬
‫הארכת מועד השלמת העבודה‬
‫‪ 13.1‬סבור המפקח כי יש מקו להארכת המועד להשלמת העבודה‪ ,‬בעבודות יזומות‪ ,‬שאינ‪%‬‬
‫פוגעות באספקת המי הסדירה ואי‪ %‬כל מטרד באיזור‪ ,‬מחמת שינויי או תוספות לעבודה‪,‬‬
‫או מחמת כח עליו‪ ,%‬או תנאי מיוחדי המחייבי ‪ ,‬לדעת המפקח‪ ,‬מת‪ %‬הארכה‪ ,‬רשאי‬
‫המפקח לית‪ ,%‬לפי שיקול דעתו‪ ,‬א נתבקש לעשות כ‪ %‬על ידי הקבל‪ ,%‬ארכה להשלמת‬
‫העבודה לתקופה המתאימה‪ ,‬לפי שיקול דעתו‪.‬‬
‫‪ 13.2‬מת‪ %‬הארכה של ‪ 30‬יו ומעלה‪ ,‬בי‪ %‬לבדה ובי‪ %‬במצטבר‪ ,‬מעבר למועד השלמת העבודה‪,‬‬
‫שנקבע כאמור בסעי‪ +‬קט‪ ,13.1 %‬טעו‪ %‬אישורו בכתב של המפקח ולא יהא תק‪ +‬בלא אישור‬
‫זה‪.‬‬
‫‪.14‬‬
‫הפסקת העבודה‬
‫‪ 14.1‬על הקבל‪ %‬להפסיק את ביצוע העבודה‪ ,‬לזמ‪ %‬מסויי או לצמיתות לפי הוראה בכתב מאת‬
‫המפקח‪ ,‬בהתא לתנאי ולתקופה שצויינו בהוראה‪ ,‬ולא יחדשה אלא א ניתנה לו על ידי‬
‫המפקח הוראה בכתב על כ‪ ,‬ובתנאי שהקבל‪ %‬יעבוד עדיי‪ %‬באתר‪.‬‬
‫‪ 14.2‬הופסק ביצוע עבודה‪ ,‬כולה או מקצתה‪ ,‬לפי סעי‪ +‬קט‪ ,14.1 %‬ינקוט הקבל‪ %‬באמצעי‬
‫להבטחת העבודה ולהגנתה ולמניעת סכנה לעוברי אורח לפי הצור‪ ,‬לשביעות רצונו של‬
‫המפקח והחברה‪.‬‬
‫‪ 14.3‬הוצאות שנגרמו לקבל‪ %‬כתוצאה מהפסקה זמנית של ביצוע העבודה לפי הוראות המפקח‪,‬‬
‫כאמור בסעי‪ +‬קט‪ ,14.1 %‬תחולנה על החברה‪ ,‬ובלבד שהקבל‪ %‬לא יהא רשאי לדרוש תשלו‬
‫הוצאות כנ"ל לאחר תו ‪ 30‬יו מיו קבלת הוראות המפקח‪ .‬שיעור ההוצאות ייקבע על‬
‫ידי המפקח‪ ,‬לאחר שתינת‪ %‬לקבל‪ %‬הזדמנות להשמיע טענותיו‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪ 14.4‬נגרמה הפסקת העבודה‪ ,‬באשמת הקבל‪ ,%‬תחולנה ההוצאות שנגרמו לקבל‪ %‬תו כדי מילוי‬
‫הוראות המפקח לפי סעי‪ +‬זה על הקבל‪.%‬‬
‫‪ 14.5‬הופסק ביצוע העבודה‪ ,‬כולה או חלקה‪ ,‬לצמיתות‪ ,‬לאחר שנית‪ %‬לקבל‪ %‬צו התחלת עבודה‬
‫והקבל‪ %‬החל בביצוע עבודות למעשה‪ ,‬יהיה הקבל‪ %‬זכאי לתשלו עבור העבודה שביצע‬
‫בפועל‪ ,‬לפי מדידות סופיות שתעשנה לגבי אותו חלק מהעבודה שביצועו הופסק ולפי‬
‫המחירי שבהצעת המחירי של הקבל‪ .%‬ביצע הקבל‪ %‬רק חלק מ‪ %‬העבודה יהיה זכאי‬
‫לתשלו חלק יחסי מ‪ %‬המחיר‪ ,‬וכ‪ %‬לחלק יחסי בהוצאות התארגנות מיוחדת שנגרמו‪ ,‬א‬
‫נגרמו‪ ,‬לקבל‪ %‬הכל לפי קביעת המפקח‪.‬‬
‫נגרמה הפסקת ביצוע העבודה‪ ,‬כאמור לעיל באשמת קבל‪ %‬לא יהיה הקבל‪ %‬זכאי לתשלו‬
‫כלשהו אלא בכפו‪ +‬לאמור בפרק י' להל‪.%‬‬
‫‪ 14.6‬תשלו כאמור בס"ק ‪ 14.5‬ישול לקבל‪ %‬תו ‪ 90‬יו מיו שבו ניתנה לקבל‪ %‬הודעה בכתב‬
‫כאמור לעיל‪.‬‬
‫‪ 14.7‬תשלו כאמור יהווה סילוק סופי של כל תביעות הקבל‪ ,%‬ולקבל‪ %‬לא תהיינה כל תביעות‬
‫ו‪/‬או טענות כלשה‪ %‬כלפי החברה‪ ,‬כולל תביעות לפיצוי כתוצאה מהפסקת העבודה‬
‫ותביעות לכיסוי הוצאות מיוחדות שנגרמו לו וכל תביעה אחרת כלשהי בקשר ע הפסקת‬
‫העבודה וכתוצאה ממנה‪.‬‬
‫פרק ג' & פיקוח וניהול יומ‬
‫‪.15‬‬
‫פיקוח‬
‫‪ 15.1‬המפקח ו‪/‬או מטע החברה יהא מוסמ לבקר במפעל‪ ,‬באתרי ובמחסני ‪ ,‬לבדוק ולפקח‬
‫על טיב העבודה כולה או חלקה ולהשגיח על ביצועה וכ‪ %‬לבדוק את טיב החומרי‬
‫שמשתמשי בה ‪ ,‬איכות הציוד שמשתמשי בו וטיב המלאכה הנעשית על ידי הקבל‪%‬‬
‫בביצוע העבודה‪ .‬כ‪ %‬רשאי הוא לבדוק א הקבל‪ %‬מבצע כהלכה את החוזה‪ ,‬את הוראות‬
‫החברה ואת הוראותיו הוא‪.‬‬
‫כ‪ %‬יהא המפקח זכאי למסור לקבל‪ %‬הודעה על אי אישור של עבודה או חומרי ‪ .‬ניתנה‬
‫הודעה כאמור יפסיק הקבל‪ %‬את אותה עבודה או השימוש באות חומרי ‪.‬‬
‫‪ 15.2‬הקבל‪ %‬יאפשר ויעזור למפקח‪ ,‬ולכל בא כח מורשה על ידו‪ ,‬להכנס בכל עת לאתר העבודה‬
‫ולכל מקו אחר שבו נעשית עבודה כלשהי לביצוע החוזה וכ‪ %‬לכל מקו שממנו מובאי‬
‫מוצרי ‪ ,‬חומרי ‪ ,‬מכונות וציוד כלשה לביצוע העבודה‪.‬‬
‫‪ 15.3‬אי‪ %‬לראות בזכות הפיקוח שניתנה לחברה או למפקח על ביצוע העבודה אלא אמצעי מעקב‬
‫אחר ביצוע החוזה בכל שלביו על ידי הקבל‪ ,%‬ואי‪ %‬היא יוצרת יחס אחר מאשר יחס בי‪ %‬קונה‬
‫ומוכר של סחורות ה‪ %‬במידה והמדובר הוא באחריות החברה לגבי כל צד שלישי אחר‪ ,‬וה‪%‬‬
‫מבחינת אחריות הקבל‪ %‬לאופ‪ %‬ביצוע התחייבויותיו לתוצאות הביצוע‪.‬‬
‫‪ 15.4‬היה והמפקח יקבע‪ ,‬לפי שיקול דעתו המוחלט‪ ,‬כי אביזר ו‪/‬או ציוד אינו מתאי למסמכי‬
‫המכרז‪ ,‬במידה שאינה מאפשרת קבלתו לשימוש‪ ,‬תהא החברה רשאית לסרב לקבל את‬
‫האביזרי ואזי יהא על הקבל‪ %‬להחזיר את כל התשלומי ששולמו לו‪ ,‬א שולמו‪ ,‬עד‬
‫לאותו מועד בתוספת ריבית בשיעור ריבית חשב המכסימלית שנהוגה מפע לפע ‪,‬‬
‫מחושבת מהמועד בו שולמו הכספי לקבל‪ %‬ועד למועד השבת בפועל או לדרוש את‬
‫החלפת האביזרי ו‪/‬או הציוד שסופקו‪ ,‬א סופקו‪ ,‬במתקני ו‪/‬או אביזר מתאי והכל לפי‬
‫שיקול דעתה הבלעדי‪ .‬החליטה החברה לדרוש את החלפת האביזרי ו‪/‬או ציוד יחלי‪+‬‬
‫הקבל‪ %‬את האביזרי תו ‪ 7‬ימי מיו שנדרש לכ‪.‬‬
‫‪ 15.5‬הפקוח הנ"ל לא ישחרר את הקבל‪ %‬מהתחייבויותיו ומאחריותו בעד טיב החומרי או טיב‬
‫העבודה בהתא למסמכי המכרז וביקורת המפקח אינה מקטינה את אחריותו של הקבל‪%‬‬
‫לשיקו וחידוש רשת מי וביוב‪ ,‬ביישובי התאגיד‪.‬‬
‫‪ 15.6‬בכל מקרה בו ידרש המפקח לבצע ביקורות חוזרות עקב פגמי ו‪/‬או אי התאמות שנתגלו‬
‫בביקורות ישא הקבל‪ %‬בהוצאות החברה בגי‪ %‬הביקורות החוזרות בגובה הסכומי ששולמו‬
‫על ידה בפועל למפקח בגי‪ %‬הביקורות החוזרות‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪ 15.7‬המפקח אינו מוסמ לדרוש מהקבל‪ %‬לבצע שינויי הכרוכי בתוספת תשלו כלשהו מעבר‬
‫למוסכ בחוזה זה‪ ,‬והקבל‪ %‬יהיה מנוע מלהעלות כל טענה ו‪/‬או תביעה בעני‪ .%‬כל שינוי‬
‫הכרו בתוספת תשלו יסוכ מראש ובכתב בי‪ %‬החברה לקבל‪.%‬‬
‫‪.16‬‬
‫ניהול ביומ ‪:‬‬
‫‪ 16.1‬הקבל‪ %‬ינהל יומ‪ %‬עבודה בקשר ע ביצוע העבודה וזאת עד למועד מת‪ %‬תעודת השלמה‬
‫וירשו את הפרטי הבאי ‪:‬‬
‫א‪ .‬מספר של העובדי לסוגיה ‪ ,‬המועסקי על ידו בביצוע העבודה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫הציוד המובא לאתר העבודה והמוצא ממנו‪.‬‬
‫השימוש בציוד מכני בביצוע העבודה‪.‬‬
‫תנאי מזג האויר השוררי באתר העבודה‪.‬‬
‫תקלות והפרעות בביצוע העבודה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫ההתקדמות בביצוע העבודה במש היו ‪.‬‬
‫הוראות שניתנו ע"י המפקח‪.‬‬
‫הערות המפקח בדבר מהל ביצוע העבודה‪.‬‬
‫ט‪.‬‬
‫כל דבר אחר שידרש על ידי המפקח ושלדעת המפקח יש ב‪ %‬כדי לשק‪ +‬את המצב‬
‫העובדתי במהל ביצוע העבודה‪.‬‬
‫י‪.‬‬
‫דוח בטיחות יומי‪.‬‬
‫‪ 16.2‬היומ‪ %‬יחת כל שבוע‪ ,‬על ידי הקבל‪ %‬ו‪/‬או בא כוחו המוסמ ועל ידי המפקח‪ .‬העתק חתו‬
‫מהרישומי בו יימסר למפקח‪.‬‬
‫‪ 16.3‬הקבל‪ %‬רשאי לרשו ביומ‪ %‬את הערותיו בקשר לביצוע העבודה‪ ,‬אול‬
‫יחייבו את החברה‪ ,‬אלא א כ‪ %‬אישר אות המפקח בכתב‪.‬‬
‫רישומי‬
‫אלה לא‬
‫‪ 16.4‬מבלי לגרוע מכל האמור לעיל‪ ,‬אי‪ %‬ברישו הסתייגות ו‪/‬או הערה על ידי הקבל‪ ,%‬משו צידוק‬
‫כלשהו או סיבה לעיכוב ביצוע ו‪/‬או אי ביצוע עבודה כלשהי ו‪/‬או אי מילוי הוראות המפקח‪,‬‬
‫המנהל‪ ,‬החברה או הוראות החוזה‪.‬‬
‫‪.17‬‬
‫ביצוע העבודה לשביעות רצו החברה והמפקח‬
‫הקבל‪ %‬יבצע את העבודה בהתא לחוזה‪ ,‬לשביעות רצונ המוחלטת של החברה והמפקח וימלא‬
‫לצור זה אחרי כל הוראותיו של המפקח‪ ,‬בי‪ %‬שה‪ %‬מפורטות בחוזה ובי‪ %‬שאינ‪ %‬מפורטות בחוזה‪.‬‬
‫פרק ד'‬
‫‪.18‬‬
‫התחייבויות כלליות‬
‫פירוק אביזרי וציוד ופינויי‬
‫‪ 18.1‬הקבל‪ %‬יפרק מאתר העבודה אביזרי וצנרת למתקני ישני אות מיועדי האביזרי ‪,‬‬
‫הצנרת והציוד שיסופקו על ידו להחלי‪ +‬וכ‪ %‬כל אביזר יש‪ %‬אחר שפירוקו ידרש וזאת‬
‫בהתא להוראות המפקח‪.‬‬
‫‪ 18.2‬פרוק המתקני ‪ ,‬הצנרת ואביזרי הישני יעשה בזהירות ותו המנעות עד כמה שנית‪%‬‬
‫מגרימת נזק למתקני המפורקי ‪.‬‬
‫‪ 18.3‬הקבל‪ %‬יפרק ויפנה ויוביל עפ"י מחירו‪ %‬במכרז את האביזרי הישני לאחר פירוק לאתרי‬
‫אחסנה ו‪/‬או פסולת‪ ,‬מורשי לרבות צנרת אסבסט צמנט ‪,‬הכל כפי שיורה לו המפקח‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪.19‬‬
‫אחריות וביצוע תשלומי‬
‫‪ 19.1‬ממועד העמדת אתר העבודה לרשות הקבל‪ %‬יהא הקבל‪ %‬אחראי להחזיק את אתר העבודה‬
‫במצב תקי‪ ,%‬לשמור עליו כמנהג בעלי ‪.‬‬
‫‪ 19.2‬הקבל‪ %‬ישא וישל את האגרות והתשלומי הכרוכי בקשר ע ביצוע העבודה‪.‬‬
‫‪.20‬‬
‫אספקת ציוד‪ ,‬מתקני וחומרי‬
‫‪ 20.1‬הקבל‪ %‬מתחייב לספק על חשבונו הוא את כל החומרי ‪ ,‬הציוד‪ ,‬המתקני ‪ ,‬והדברי‬
‫האחרי הדרושי לביצועה היעיל של העבודה בקצב הדרוש‪.‬‬
‫‪ 20.2‬הקבל‪ %‬מצהיר כי ברשותו כל החומרי ‪ ,‬הציוד והמתקני הדרושי לביצועה היעיל של‬
‫העבודה בקצב הדרוש‪ .‬הקבל‪ %‬לא ישתמש בציוד או מתק‪ %‬כלשהו בביצוע העבודה אלא‬
‫לאחר אישורו של המפקח‪ ,‬זולת א ויתר המפקח מפורשות‪ ,‬בכלל או לעני‪ %‬מסויי ‪ ,‬על‬
‫בדיקתו ואישורו של הציוד או המתק‪.%‬‬
‫‪ 20.3‬מוסכ במפורש‪ ,‬שהקבל‪ %‬אחראי לכל הפגמי ‪ ,‬המגרעות והליקויי ‪ ,‬החריגות‪ ,‬אי‬
‫התאמות והסטיות מתנאי ההסכ ולאלה שיתגלו בחומרי ובמוצרי שהשתמש בה‬
‫לביצוע העבודה‪ ,‬א‪ +‬א החומרי או המוצרי האלה עמדו בבדיקות התקני הישראליי‬
‫מפרטי מכו‪ %‬התקני ‪ ,‬או תקני זרי ‪ ,‬ואושרו על ידי המפקח‪.‬‬
‫‪ 20.4‬מקו שניתנת אחריות לחומר או למוצר‪ ,‬הנדרשי לביצוע העבודה‪ ,‬חייב הקבל‪ %‬לקבל מ‪%‬‬
‫היצר‪ %‬או הספק של אותו חומר או מוצר תעודת אחריות מתאימה‪.‬‬
‫‪.21‬‬
‫חומרי‪ ,‬ציוד ומתקני באתר העבודה‬
‫‪ 21.1‬בסעי‪ +‬זה "חומרי " פירושו ‪ :‬חומרי שהובאו על ידי הקבל‪ %‬לאתר העבודה למטרת ביצוע‬
‫העבודה‪ ,‬לרבות ציוד מיכני‪ ,‬מכונות וציוד חשמלי‪ ,‬ציוד בקרה ומיכשור‪ ,‬אלקטרוניקה‪,‬‬
‫אביזרי ‪ ,‬מוצרי ‪ ,‬חלקי חילו‪ +‬בי‪ %‬א מוגמרי ובי‪ %‬א בלתי מוגמרי ‪.‬‬
‫‪ 21.2‬כל אימת שנפסלו חומרי וציוד‪ ,‬או הורה המפקח בכתב‪ ,‬שהחומרי ‪ ,‬הציוד או המתקני‬
‫הארעיי אינ נחוצי עוד לביצוע העבודה‪ ,‬חייב הקבל‪ %‬להוציא מאתר העבודה‪ ,‬וע‬
‫פסילת או מת‪ %‬הוראה כאמור‪ ,‬חדלי החומרי ‪ ,‬הציוד והמבני הארעיי מלהיות‬
‫בבעלות החברה‪ .‬נקבע בהוראה לפי סעי‪ +‬קט‪ %‬זה מועד לסילוק המתקני ‪ ,‬הציוד‪,‬‬
‫החומרי או המבני ו‪/‬או המתקני הארעיי ‪ ,‬חייב הקבל‪ %‬להוציא בהקד האפשרי‬
‫ולא יאוחר מהמועד שנקבע כאמור‪ .‬נמנע הקבל‪ %‬מלעשות כ‪ ,%‬רשאית החברה‪ ,‬לאחר מת‪%‬‬
‫הודעה מוקדמת בכתב של ‪ 7‬ימי ‪ ,‬לסלק ‪ ,‬למכר ולעשות בה כל שימוש אחר לפי‬
‫שיקול דעתה‪ .‬החברה תזכה את חשבו‪ %‬הקבל‪ %‬בסכו המכירה‪ ,‬בניכוי כל ההוצאות‬
‫שנגרמו לה בעני‪ %‬זה‪.‬‬
‫‪ 21.3‬הקבל‪ %‬אחראי‪ ,‬על חשבונו‪ ,‬לשמירת הבטוחה של הציוד‪ ,‬החומרי ‪ ,‬המבני והמתקני‬
‫הארעיי והוא רשאי להשתמש בה לצור ביצוע העבודה‪.‬‬
‫‪.22‬‬
‫טיב החומרי והמלאכה‬
‫‪ 22.1‬הקבל‪ %‬ישתמש בחומרי וציוד ומוצרי מהמי‪ %‬המשובח ביותר ובהתא לאמור ובכמויות‬
‫ובכמויות מספיקות ובשאר מסמכי החוזה במפרטי ‪ ,‬בתוכניות‪ ,‬במחירו‪.%‬‬
‫‪ 22.2‬חומרי שלגביה קיימי תקני או מפרטי מטע מכו‪ %‬התקני הישראלי וה יתאימו‬
‫בתכונותיה לתקני האמורי ‪ ,‬ולסוג המובחר של החומר או המוצר‪ ,‬א מצויי בתק‪%‬‬
‫יותר מסוג אחד ולא צוי‪ %‬באחד ממסמכי המכרז סוג אחר‪.‬‬
‫‪ 22.3‬הקבל‪ %‬מתחייב שלא ישתמש בביצוע העבודה אלא בחומרי של יצר‪ %‬בעל תו תק‪ .%‬חובה זו‬
‫חלה על חומרי ומוצרי שלגביה קיי תו תק‪ ,%‬מוצרי שאי‪ %‬לה יצר‪ %‬בעל תו תק‪ %‬יש‬
‫צור בסימ‪ %‬השגחה‪.‬‬
‫‪ 22.4‬סופקו מוצרי מסוימי על ידי החברה אי‪ %‬עובדה זו כשלעצמה גורעת מאחריותו של‬
‫הקבל‪ %‬לגבי טיבה של העבודה‪.‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪28‬‬
‫‪ 22.5‬החלפת חומר או מוצר תעשה רק באישור מפורש ובכתב של המפקח‪.‬‬
‫המפקח רשאי ‪ ,‬לפי שיקול דעתו הבלעדי‪ ,‬שלא להסכי להחלפת החומר או המוצר‪ .‬בכל‬
‫מקרה מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל הרי לא ינת‪ %‬אישור המפקח להחלפה‪ ,‬כאמור‪,‬‬
‫אלא בתנאי הבאי ‪:‬‬
‫א‪ .‬החומר ו‪/‬או המוצר החדש הינו לפחות‪ ,‬לפי שיקול דעתו הבלעדי של המפקח‪ ,‬שווה‬
‫ער לחומר או המוצר המקוריי ‪.‬‬
‫לא תשול כל תוספת מחיר בגי‪ %‬החומר או המוצר החדשי ג א טיב עולה על‬
‫ב‪.‬‬
‫החומר או המוצר המקוריי ‪.‬‬
‫‪ 22.6‬דמי בדיקת דגימות המעבדה לפי סעי‪ +‬זה יחולו על הקבל‪ .%‬פרוגרמה לבדיקות על ידי‬
‫המפקח‪ .‬ההוצאות דלהל‪ %‬כלולות בסעי‪ +‬זה כדמי בדיקה ודגימותיה‪ %‬יחולו בכל מקרה על‬
‫הקבל‪: %‬‬
‫א‪.‬‬
‫דמי בדיקות מוקדמות של חומרי ‪ ,‬המיועדות לקבוע את מקורות האספקה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫דמי בדיקות שהזמי‪ %‬הקבל‪ %‬למטרותיו הוא‪ ,‬כגו‪ %‬לנוחיות העבודה‪ ,‬לחסכו‪ %‬וכיוצ"ב‪.‬‬
‫ומלאכה‪ ,‬שיימצאו בלתי מתאימי‬
‫ג‪.‬‬
‫דמי בדיקות של חומרי‬
‫ולתנאיו‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫הוצאות לוואי שונות למטרת ביצוע בדיקות מכל סוג שהוא‪.‬‬
‫לדרישות החוזה‬
‫‪ 22.7‬המפקח שומר לעצמו את הזכות לקבוע את המעבדה שתבצע את הבדיקות וכ‪ %‬להזמי‪%‬‬
‫בעצמו את ביצוע‪ %‬ולשל למעבדה את דמי הבדיקות‪ ,‬בלי שהשימוש בזכות זו יגרע‬
‫מאחריותו של הקבל‪ %‬לגבי טיב החומרי ‪ ,‬המלאכה והעבודה כנדרש בחוזה‪ .‬השתמש‬
‫המנהל בזכות האמורה‪ ,‬ישל את ההוצאות עבור הבדיקות וסכו זה ינוכה מכל חשבו‪%‬‬
‫שיגיש הקבל‪ %‬לחברה‪.‬‬
‫‪ 22.8‬נוס‪ +‬לבדיקת דגימות כמפורט לעיל‪ ,‬על הקבל‪ %‬לבצע ביקורת ויזואלית באתרי ברחבי‬
‫הישוב‪ ,‬כדי לוודא שהביצוע יעשה על פי דרישות החוזה והוראות המפקח‪.‬‬
‫‪ 22.9‬נוס‪ +‬על האמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו‪ ,‬מוסכ כדלהל‪: %‬‬
‫א‪ .‬מת‪ %‬הוראות על ידי המפקח ו‪/‬או ביצוע דגימות לפי הוראותיו אינו גורע מאחריות‬
‫הקבל‪ %‬לגבי טיב החומרי ‪ ,‬המלאכה והעבודה כנדרש בחוזה וחובת ההוכחה לטיב‬
‫זה ולהיות עומדי בדרישות והמפרטי ‪ ,‬מוטלת על הקבל‪.%‬‬
‫ב‪.‬‬
‫‪.23‬‬
‫עיכוב הבדיקות במעבדה או המתנה לתוצאותיה‪ %‬לא יקנו לתביעה ארכה כלשהי‬
‫להשלמת העבודה ולא ישמשו עילה כלשהי מטעמו‪.‬‬
‫בדיקות ובקרת איכות‬
‫‪ 23.1‬הקבל‪ %‬יבצע בקרת איכות על יצור האביזרי והצנרת במפעל היצור להתאמת למפרטי ‪,‬‬
‫לתקני ולדרישות המפורטות במסמכי המכרז‪ .‬בקרת האיכות תבוצע על ידי מהנדס או‬
‫הנדסאי רשו ותכלול את כל השלבי ביצור האביזרי והצנרת ורכיביה לרבות התקנת‬
‫באתרי ‪.‬‬
‫‪ 23.2‬הקבל‪ %‬מתחייב להמציא אישור מכו‪ %‬התקני בדבר תו תק‪ %‬והכל על חשבונו והוצאותיו‪.‬‬
‫‪ 23.3‬אי‪ %‬במת‪ %‬הוראות על ידי המפקח ו‪/‬או ביצוע בדיקות לפי הוראותיו כדי לגרוע מאחריות‬
‫הקבל‪ %‬לגבי טיב החומרי ‪ ,‬המלאכה והעבודה כנדרש בחוזה וחובת ההוכחה לטיב זה‬
‫ולהיות עומדי בדרישות התקני והמפרטי מוטלת על הקבל‪ .%‬עיכוב הבדיקות במעבדה‬
‫או המתנה לתוצאותיה‪ %‬לא יקנו לקבל‪ %‬ארכה כלשהי להשלמת העבודה ולא ישמשו עילה‬
‫לתביעה כלשהי מטעמו‪.‬‬
‫‪ 23.4‬בדיקת חלקי עבודה שנועדו להיות מכוסי ‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫הקבל‪ %‬מתחייב להודיע בכתב למפקח על סיומו של כל שלב ושלב משלבי העבודה‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪.24‬‬
‫ב‪.‬‬
‫הקבל‪ %‬מתחייב למנוע את כיסויו או הסתרתו של חלק כלשהו מהעבודה‪ ,‬שנועד‬
‫להיות מכוסה או מוסתר‪ ,‬ללא שאותו חלק מהעבודה נבדק‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫הושל חלק מהעבודה שנועד להיות מכוסה או מוסתר‪ ,‬יודיע הקבל‪ %‬למפקח בכתב‪,‬‬
‫שהחלק האמור מוכ‪ %‬לבדיקה והקבל‪ %‬יאפשר ויעזור למפקח לבדוק‪ ,‬לבחו‪ %‬ולמדוד‬
‫את החלק האמור מהעבודה לפני כיסויו ו‪/‬או הסתרתו‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫הקבל‪ %‬יחשו‪ ,+‬יקדח קידוחי ויעשה חורי בכל חלק מהעבודה לפי הוראות‬
‫המפקח‪ ,‬לצור בדיקתו ולאחר מכ‪ %‬יחזירו לתיקנו לשביעות רצונו של המפקח‪ .‬לא‬
‫מילא אחר הוראות המפקח‪ ,‬לפי סעי‪ +‬קט‪ %‬זה‪ ,‬רשאי המפקח לעשות כאמור והקבל‪%‬‬
‫יחזיר את המצב לתיקנו לשביעות רצונו של המפקח‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ההוצאות הכרוכות בעבודה האמורה בסעי‪ +‬קט‪ 23.4 %‬ד' דלעיל‪ ,‬תחולנה על הקבל‪,%‬‬
‫אלא א קיי הקבל‪ %‬את התחייבותו לפי הסעיפי הקטני ‪ 23.4‬ב' ו‪ 23.4‬ג'‬
‫והבדיקות הוכיחו שהמלאכה בוצעה לשביעות רצונו של המפקח‪.‬‬
‫הגנה על חלקי העבודה‬
‫‪ 24.1‬הקבל‪ %‬יאחז‪ ,‬על חשבונו‪ ,‬בכל האמצעי הדרושי לש הגנה על החומרי והמוצרי‬
‫בתהליכי העבודה ועל העבודה וחלקי העבודה מפני נזק העלול להיגר על ידי גשמי ‪ ,‬רוח‪,‬‬
‫שמש‪ ,‬השפעות אקלימיות אחרות וכדומה‪.‬‬
‫‪ 24.2‬כל נזק אשר נגר לחומרי ‪ ,‬למוצרי ‪ ,‬לעבודה או לחלקי עבודה‪ ,‬על ידי הגורמי‬
‫המפורטי בסעי‪ +‬קט‪ 24.1 %‬בי‪ %‬שנקט הקבל‪ %‬באמצעי הגנה נאותי ובי‪ %‬שלא‪ ,‬יתוק‪ %‬על‬
‫ידי הקבל‪ %‬מיד‪ ,‬על חשבונו‪ ,‬לשביעות רצונו של המפקח‪.‬‬
‫‪ 24.3‬הקבל‪ %‬יג‪ %‬על כל חלק גמור של העבודה מפני כל נזק העלול להיגר‬
‫העלולי להיגר על ידי עבודות המתבצעות בשלבי מאוחרי יותר‪.‬‬
‫לו‪ ,‬לרבות נזקי‬
‫‪.25‬‬
‫עבודה בכל ימות השנה‬
‫העבודות יבוצעו בכל עת ובכל שעה משעות היממה ככל שנדרש פרט א הותנה בחוזה במפורש‬
‫היפוכו של דבר‪ .‬לא תבוצע כל עבודה בשבת ובמועדי ישראל ללא האישורי הדרושי על פי די‪.%‬‬
‫ג א הותנה בחוזה עבודה בשבת ובמועדי ישראל היא תתבצע במקרי דחופי ו‪/‬או במקרי‬
‫חרו בהתא לקביעת המפקח וזאת עפ"י קריאה מסודרת‪.‬‬
‫‪.26‬‬
‫השגחה מטע הקבל צוות הניהול‬
‫‪ 26.1‬הקבל‪ %‬מתחייב להעסיק לכל אור תקופת החוזה מנהל עבודה‪ ,‬בעל רמה מקצועית גבוהה‬
‫ונסיו‪ %‬מוכח בביצוע עבודות דומות בהיקפ‪ %‬ובמהות‪ %‬לעבודה נשוא חוזה זה אשר יהא איש‬
‫הקשר מטעמו בכל הנוגע לביצועו של חוזה זה )להל‪" : %‬נציג הקבל‪.("%‬‬
‫‪ 26.2‬כל הוראה ו‪/‬או הודעה שיינתנו על ידי המפקח ו‪/‬או על ידי החברה לנציג הקבל‪ ,%‬ייחשבו‬
‫כאילו ניתנו לקבל‪ %‬עצמו‪.‬‬
‫‪ 26.3‬מובהר בזאת כי לא יהא בהעסקת מנהל עבודה כדי לשחרר את הקבל‪ %‬מהתחייבויותיו לפי‬
‫חוזה זה ועל פי כל די‪ ,%‬כול‪ %‬או מקצת‪ ,%‬או כדי לגרוע בדר כלשהי מאחריותו הבלעדית של‬
‫הקבל‪ %‬לביצועו נכו‪ %‬ומלא של העבודה בהתא לחוזה זה‪.‬‬
‫‪.27‬‬
‫הרחקת עובדי‬
‫הקבל‪ %‬ימלא כל דרישה מטע המפקח בדבר הרחקתו מאתר העבודה של כל אד המועסק על‬
‫ידיו בביצוע העבודה‪ ,‬לרבות קבל‪ %‬משנה ומתכנ‪ %‬ואד המועסק על ידי קבל‪ %‬משנה או המתכנ‪,%‬‬
‫א‪ +‬א הסכימה החברה בעבר להעסקת מי מה ‪ ,‬א לדעת המפקח התנהג אותו אד שלא‬
‫כשורה‪ ,‬או שאינו מוכשר למלא תפקידו‪ ,‬או שהוא נוהג מעשה רשלנות בביצוע תפקידיו‪ ,‬אד‬
‫שהורחק לפי דרישה כאמור לא יחזור הקבל‪ %‬להעסיקו‪ ,‬בי‪ %‬במישרי‪ %‬ובי‪ %‬בעקיפי‪ ,%‬באתר העבודה‬
‫או בביצוע העבודה‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪.28‬‬
‫בטיחות‪ ,‬שמירה‪ ,‬גידור‪ ,‬אמצעי זהירות ואחסנה‬
‫‪ 28.1‬הקבל‪ %‬ינקוט‪ ,‬על חשבונו והוצאותיו‪ ,‬בכל אמצעי הזהירות הנדרשי להבטחת רכוש וחיי‬
‫אד באתר העבודה ובסביבתו בעת ביצוע העבודה ויספק ויתקי‪ %‬שמירה‪ ,‬גידור‪ ,‬אורות‪,‬‬
‫שלטי אזהרה‪ ,‬פיגומי ‪ ,‬מעקות בטיחות‪ ,‬גדרות זמניות ושאר אמצעי זהירות לביטחונו‬
‫ולנוחיותו של הציבור‪ ,‬בכל מקו שיהיה צור בכ או שיידרש על ידי המפקח או שיהיה‬
‫דרוש על פי די‪ %‬ועל פי פקודת הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל ‪ 1970‬או על פי הוראה‬
‫מצד רשות מוסמכת כלשהי‪.‬‬
‫‪ 28.2‬עד לביצוע העבודות באתר העבודה‪ ,‬יאחס‪ %‬הקבל‪ %‬את האביזרי והציוד במפעל או בשטח‬
‫האחסנה שלו וכל ההוצאות הכרוכות באחסנה ובשמירה על האביזרי והציוד לרבות‬
‫באתר העבודה קוד לקבלה הסופית יחולו על הקבל‪ ,%‬ישולמו על ידי הקבל‪ %‬ויכללו‬
‫במחירי שבהצעת הקבל‪.%‬‬
‫‪ 28.3‬הקבל‪ %‬מאשר כי ידוע לו שהעבודות תבוצענה בשטחי בה מתנהלי חיי שיגרה ופעילות‬
‫שוטפת במש כל שעות היו והלילה והוא מתחייב לבצע את העבודות תו התחשבות‬
‫מירבית‪ .‬הקבל‪ %‬מתחייב שלא להניח חומרי ו‪/‬או ציוד שיש בה כדי להפריע לתנועה‬
‫חופשית של הולכי רגל ורכבי ושלא לחסו כניסות לבתי ו‪/‬או לעסקי ‪ .‬ככל שידרש‪,‬‬
‫יבנה הקבל‪ %‬מעקפי ומעברי מיוחדי וגשרוני מעל תעלות פתוחות כדי לאפשר מעבר‬
‫בטוח‪ .‬ככל שתדרש פתיחת תעלות‪ ,‬הרי ה‪ %‬תעמודנה פתוחות זמ‪ %‬קצר ככל האפשר‪.‬‬
‫‪ 28.4‬הקבל‪ %‬ינקוט ויהא אחראי כי כל הבאי מטעמו ינקטו בכל אמצעי הזהירות הנדרשי‬
‫להבטחת רכוש וחיי אד באתר העבודה‪ ,‬בדר לאתר העבודה ובסביבתו בעת ביצוע‬
‫העבודה לרבות בעת הובלת חומרי לאתר העבודה ויספק ויתקי‪ %‬שמירה‪ ,‬גידור‪ ,‬אורות‪,‬‬
‫תמרורי אזהרה לרבות פנסי מהבהבי ‪ ,‬פיגומי ‪ ,‬דיפו‪ %‬תעלות‪ ,‬מעקות בטיחות‪ ,‬גדרות‬
‫זמניות ושאר אמצעי זהירות וזאת להבטחת בטחונ ולנוחיות של הציבור ושל העובדי‬
‫באתר‪ ,‬בכל מקו שיהיה צור בכ ו‪/‬או שיידרש על ידי המפקח או שיהיה דרוש על פי די‪%‬‬
‫או על פי הוראה מצד רשות מוסמכת יהיה עליו ליישר את ערימות העפר ולסלק את כל‬
‫המכשולי והמפגעי שנשארו באתר העבודה‪.‬‬
‫‪ 28.5‬הקבל‪ %‬יכשיר ויתחזק דרכי עוקפות וזמניות באתר העבודה ובסמו לו‪ ,‬לפי הוראות‬
‫המפקח וכנדרש מביצוע העבודה‪.‬‬
‫‪ 28.6‬במקרה של עבודה‪ ,‬תיקו‪ %‬שוחות בקרה‪ ,‬קיימי ‪ ,‬מבלי לגרוע מהוראות כל די‪ ,%‬מתחייב‬
‫הקבל‪ %‬לנקוט בכל אמצעי הזהירות וההגנה‪.‬‬
‫‪ 28.7‬בכל הכרו בביצוע העבודה‪ ,‬לרבות לעני‪ %‬הבטיחות בעבודה‪ ,‬ימלא הקבל‪ %‬אחר הוראות כל‬
‫די‪ ,%‬לרבות הוראות בדבר מת‪ %‬הודעות‪ ,‬קבלת רשיונות ותשלו מיסי ואגרות‪ .‬הקבל‪%‬‬
‫יטפל ויעשה כל הדרוש‪ ,‬לרבות נשיאה על חשבונו בתשלומי ובמת‪ %‬ערבויות‪ ,‬לש השגת‬
‫רשיונות ואישורי הנדרשי לביצוע העבודה מהרשויות המוסמכות על פי כל די‪ .%‬לפי‬
‫דרישת המפקח‪ ,‬יציג לו הקבל‪ %‬את הרשיונות והאישורי כאמור לפני תחילת ביצוע‬
‫העבודה‪ ,‬וכ‪ %‬ימציא לו כל אישור בכתב מאת כל רשות מוסמכת על התאמת העבודה‬
‫לדרישות כל די‪ %‬ו‪/‬או להוראותיה של אותה רשות‪.‬‬
‫‪.29‬‬
‫זכויות‪ ,‬פטנטי וכדומה‬
‫הקבל‪ %‬ימנע כל נזק מהחברה ויפצה אות‪ %‬על כל תביעה‪ ,‬דרישה‪ ,‬הלי‪ ,‬נזק‪ ,‬הוצאה‪ ,‬היטל‬
‫וכיוצ"ב‪ ,‬שיתעוררו כתוצאה מפגיעה בזכויות פטנטי ‪ ,‬מדגמי ‪ ,‬סמלי מסחר‪ ,‬זכות יוצרי או‬
‫זכויות דומות בדבר השימוש‪ ,‬תו כדי ביצוע העבודה במתקני העבודה‪ ,‬במכונות או בחומרי או‬
‫בציוד שיסופקו על ידי הקבל‪.%‬‬
‫‪.30‬‬
‫עתיקות‬
‫‪ 30.1‬עתיקות כמשמעות‪ %‬בחוק העתיקות‪ ,‬תשל"ח‪ 1978‬או בכל די‪ %‬בדבר עתיקות שיהיה בתוק‪+‬‬
‫מזמ‪ %‬לזמ‪ ,%‬גתות וכ‪ %‬חפצי אחרי כלשה בעלי ער גיאולוגי או ארכיאולוגי אשר יתגלו‬
‫באתר מהווי נכסי המדינה ה והקבל‪ %‬ינקוט באמצעי זהירות מתאימי למניעת הפגיעה‬
‫בה ו‪/‬או הזזת שלא לצור‪.‬‬
‫‪ 30.2‬מיד לאחר גילוי החפ‪ 2‬ולפני הזזתו ממקומו‪ ,‬יודיע הקבל‪ %‬למפקח על התגלית‪ .‬כ‪ %‬מתחייב‬
‫הקבל‪ %‬לקיי את הוראות חוקי המדינה בדבר עתיקות‪.‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪31‬‬
‫‪.31‬‬
‫תשלו תמורת זכויות הנאה‬
‫א יהא צור לביצוע העבודה בקבלת זכות הנאה או שימוש כלשהו כגו‪ : %‬לצרכי חציבה או‬
‫נטילת עפר או חול‪ ,‬או זכות מעבר או שימוש‪ ,‬או זכות לשפיכת אשפה ופסולת‪ ,‬או כל זכות דומה‬
‫ יהא הקבל‪ %‬אחראי לקבלת הזכות האמורה מבעליה ותשלו תמורתה כפי שיוסכ בי‪ %‬הבעלי‬
‫לבי‪ %‬הקבל‪.%‬‬
‫‪.32‬‬
‫פגיעה בנוחות הציבור ובזכויותיה של אנשי‪ ,‬מניעת הפרעות לתנועה‪ ,‬תאו והכוונה‬
‫‪ 32.1‬הקבל‪ %‬מתחייב לבצע את העבודה בהתחשב בעובדה שאתר העבודה מאוכלס ופעיל דבר‬
‫שיחייב אותו לבצע את העבודה בפיצול או בשעות מאוחרות‪ ,‬והוא לא יהא זכאי לכל‬
‫תשלו נוס‪ +‬או פיצוי בגי‪ %‬כ‪ .‬בנוס‪ +‬כל הפסקת חשמל או הפסקת מי לצור ביצוע‬
‫העבודה‪ ,‬כולה או חלקה‪ ,‬יבוצע באישור מראש של החברה‪.‬‬
‫‪ 32.2‬הקבל‪ %‬מתחייב שתו כדי ביצוע העבודות לא תהיה פגיעה שלא לצור בנוחות הציבור‪ ,‬ולא‬
‫תהא כל הפרעה שלא לצור בזכות השימוש‪ ,‬המעבר וההחזקה של כל אד בכביש‪ ,‬דר‪,‬‬
‫שביל או ברכוש ציבורי כלשהו‪ ,‬והוא ינקוט בכל אמצעי הדרושי כדי להבטיח את האמור‬
‫לעיל‪.‬‬
‫‪ 32.3‬תנועה על פני כבישי קיימי‬
‫כל תנועה בכבישי אספלט תבוצע א ורק באמצעות כלי רכב בעלי גלגלי פניאומטיי‬
‫נקיי וכאשר יובטח כי החומר המועמס עליה לא יתפזר בשעת הנסיעה‪.‬‬
‫‪ 32.4‬מת‪ %‬חופש מעבר‬
‫הקבל‪ %‬ימנע החניית כלי רכב‪ ,‬המגיעי לאתר העבודה בדרכי ואלה יוחנו במקומות‬
‫שיועדו לכ‪ .‬הקבל‪ %‬מתחייב כי הדרכי העוברות באתר העבודה וכ‪ %‬השטחי הציבוריי‬
‫יהיו פתוחי לשימוש החברה ו‪/‬או קבלני אחרי ‪ ,‬לפי הצור ובהתא להוראות המפקח‬
‫וכי הוא לא יאכס‪ %‬עליה חומרי ו‪/‬או ציוד ולא ישפו עליה פסולת כלשהי‪.‬‬
‫‪ 32.5‬תאו ואישור משטרת ישראל‬
‫ידוע לקבל‪ %‬כי חלק מהעבודה יתבצע ברחובות בה ישנה תנועה סואנת מאד של כלי רכב‬
‫והולכי רגל‪ .‬על הקבל‪ %‬להצטייד באישור משטרת ישראל לביצוע ולתא עמה את תנאי‬
‫ומועדי ביצוע העבודה‪ .‬בהתא להחלטת המפקח ו‪/‬או על פי דרישת המשטרה‪ ,‬יתכ‪ %‬ביצוע‬
‫עבודות בשעות הלילה והקבל‪ %‬לא יהיה זכאי לכל תוספת תשלו בגי‪ %‬כ‪.‬‬
‫‪ 32.6‬שילוט‪ ,‬תמרור זמני‪ ,‬אמצעי מיגו‪ %‬והפרדת תנועה‬
‫הקבל‪ %‬מתחייב כי לש הבטחת בטיחות מירבית של כלי הרכב ועוברי הדר שבתחו‬
‫העבודה‪ ,‬יציב‪ ,‬על חשבונו‪ ,‬מחסומי ניוג'רסי‪ ,‬שילוט‪ ,‬סימו‪ %‬ותימרור מתאימי מחומר‬
‫מחזיר אור מהבהב )בודד‪ ,‬משולש בעל ספק כח עצמאי( מסוג "ספקו" או שווה ער ובמצב‬
‫תחזוקה טוב‪ .‬סוגי השלטי והתמרורי ‪ ,‬מספר ומיקומ באתר העבודה יעשה בהתא‬
‫להוראות החוק‪ ,‬להוראות ולתנאי הרשיו‪ %‬של משטרת ישראל‪ ,‬מע"צ ומשרד התחבורה‬
‫ובהתא לסכימת תימרור שתאושר על ידי המפקח‪ .‬הקבל‪ %‬מתחייב להגיש לאישור‬
‫המפקח את סכימת התימרור ולדאוג להמצאות כל הציוד‪ ,‬התימרור והשילוט האמור‪,‬‬
‫בטר יחל בביצוע העבודות באתר‪.‬‬
‫‪ 32.7‬שילוט ותימרור זמני בעת עבודת לילה‬
‫הקבל‪ %‬מתחייב כי במקרה של ביצוע עבודות לילה באתר העבודה‪ ,‬יוצבו‪ ,‬על חשבונו‪ ,‬בנוס‪+‬‬
‫לשילוט האמור בסעי‪ ,32.6 +‬אמצעי סימו‪ %‬ושילוט כמפורט להל‪: %‬‬
‫א‪ .‬התמרורי יהיו תמרורי מחזירי אור מסוג ‪ HIGH INTENSITY‬רחוצי ונקיי ‪.‬‬
‫ב‪ .‬יוצבו נצנצי על גבי חרוטי )קונוסי ( שיסמנו את תחומי אתר העבודה החסומי‬
‫בפני תנועה‪.‬‬
‫ג‪ .‬תופעל תאורת כביש‪.‬‬
‫ד‪ .‬כל העובדי יצויידו בפנסי ידניי ו‪/‬או בנורות תאורה‪.‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪32‬‬
‫הכבדי‬
‫יצויידו בפנסי‬
‫מיוחדי‬
‫שישאירו ויכוונו כלפי מטה למשטח‬
‫ה‪ .‬כל הכלי‬
‫העבודה‪.‬‬
‫ו‪ .‬המטאטא המכני‪ ,‬יצוייד במתק‪ %‬הרטבה למניעת התרוממות אבק‪.‬‬
‫‪ 32.8‬הכוונת תנועה‬
‫הקבל‪ %‬מתחייב להציב במש כל זמ‪ %‬ביצוע העבודות‪ ,‬מכווני תנועה‪ ,‬לרבות שוטרי‬
‫במספר שידרש על ידי המפקח באתר‪ ,‬ע שילוט ודגלי אזהרה‪ .‬במידה והקבל‪ %‬יידרש‬
‫להציב שוטרי לצור הכוונה ושיטור בזמ‪ %‬העבודה‪ ,‬ידאג הקבל‪ %‬לשכירת שוטרי‬
‫בהתא ‪ .‬הוצאות שכירת השוטרי תחולנה על הקבל‪ %‬בלבד‪.‬‬
‫‪.33‬‬
‫תיקו נזקי למובילי‬
‫‪ 33.1‬הקבל‪ %‬אחראי שכל נזק או קלקול שייגר לכביש‪ ,‬לדר‪ ,‬למדרכה‪ ,‬לשביל‪ ,‬לרשת המי‬
‫והביוב‪ ,‬לתעול‪ ,‬לחשמל‪ ,‬לטלפו‪ ,%‬לצינורות להעברת גז או לתשתיות או למובילי אחרי‬
‫כיוצ"ב )להל‪" :%‬מובילי "( תו כדי ביצוע העבודה‪ ,‬בי‪ %‬שהנזק או הקלקול נגרמו באקראי‬
‫ובי‪ %‬שהיו מעשה הכרחי וצפוי מראש לביצוע העבודה‪ ,‬יתוק‪ %‬על חשבונו הוא באופ‪ %‬היעיל‬
‫ביותר ולשביעות רצונו של המפקח ושל כל אד או רשות המוסמכי לפקח על הטיפול‬
‫במובילי כאמור‪.‬‬
‫‪ 33.2‬א לש‬
‫למובילי‬
‫למפקח‪,‬‬
‫מתאימי‬
‫‪.34‬‬
‫ביצוע החוזה יהא צור להעביר חפ‪ 2‬כלשהו במקו שההעברה עלולה לגרו נזק‬
‫‪ ,‬כאמור לעיל‪ ,‬א לא ישתמשו באמצעי הגנה מיוחדי ‪ ,‬יודיע הקבל‪ %‬בכתב‬
‫לפני העברה‪ ,‬על פרטי החפ‪ 2‬שיש להעבירו‪ ,‬ועל תכניתו להבטחת אמצעי הגנה‬
‫‪.‬‬
‫מניעת הפרעות לתנועה‬
‫הקבל‪ %‬אחראי שתו כדי ביצוע העבודה‪ ,‬לא תהיינה הדרכי המובילות לאתר העבודה נתונות‬
‫שלא לצור לתנועה שתקשה על התנועה הרגילה בדרכי האמורות‪ ,‬ושלצור הובלת של‬
‫משאות מיוחדי יתקבל תחילה הרשיו‪ %‬הדרוש לכ מהרשות המוסמכת ויינקטו כל האמצעי ‪,‬‬
‫לרבות בחירת של הדרכי ‪ ,‬של כלי הרכב של זמני ההובלה‪ ,‬כ שתמעט ככל האפשר ההפרעה‬
‫לתנועה הרגילה בדרכי האמורות ויימנע ככל האפשר נזק לדרכי ‪.‬‬
‫כמו כ‪ %‬ימנע הקבל‪ %‬החניית כלי רכב‪ ,‬המגיעי לאתר העבודה‪ ,‬בדרכי ואלה יוחנו במקומות‬
‫שייועדו לכ‪ .‬הקבל‪ %‬מתחייב כי הדרכי העוברות באתר העבודה וכ‪ %‬השטחי הציבוריי ‪ ,‬יהיו‬
‫פתוחי לשימוש החברה ו‪/‬או קבלני אחרי ‪ ,‬לפי הצור ובהתא להוראות המפקח‪ ,‬וכי הוא‬
‫לא יאחס‪ %‬עליה חומרי או ציוד ולא ישפו עליה פסולת כלשהי‪.‬‬
‫‪.35‬‬
‫הגנה על עצי וצמחיה‬
‫הקבל‪ %‬לא יפגע ולא יעקור עצי או צמחיה טבעית באתר העבודה ובסביבתו אלא א דרוש הדבר‬
‫לצרכי העבודה והמפקח התיר לו בכתב ומראש לעשות כ‪.%‬‬
‫‪.36‬‬
‫אספקת כח אד‪ ,‬רישומו ותנאי עבודה‬
‫‪ 36.1‬הקבל‪ %‬מתחייב לספק‪ ,‬על חשבונו הוא‪ ,‬את כח האד הדרוש לביצוע העבודה‪ ,‬את ההשגחה‬
‫עליה ‪ ,‬את אמצעי התחבורה עבור ‪ ,‬וכ‪ %‬כל דבר אחר הכרו בכ‪.‬‬
‫‪ 36.2‬הקבל‪ %‬מתחייב להעסיק עובדי מקצועיי ואחרי ‪ ,‬במספר הדרוש לש ביצוע עבודה תו‬
‫המועד הקבוע לכ בחוזה‪ .‬בעבודה שלביצוע יש צור ברישו ‪ ,‬רשיו‪ %‬או היתר לפי כל די‪,%‬‬
‫חייב הקבל‪ %‬להעסיק רק מי שרשו או בעל רשיו‪ %‬או היתר תק‪ ,+‬כאמור‪.‬‬
‫‪ 36.3‬הקבל‪ %‬מתחייב שבביצוע העבודה ינוהלו‪ ,‬לשביעות רצונו של המפקח‪ ,‬פנקסי כוח אד‬
‫שיירש בה שמו‪ ,‬מקצועו וסווגו במקצוע של כל עובד‪ ,‬וכ ימי עבודתו‪.‬‬
‫‪ 36.4‬לביצוע העבודה‪ ,‬יקבל הקבל‪ %‬עובדי א ורק בהתא להוראות חוק שירות התעסוקה‪,‬‬
‫תשי"ט‪ .1959‬הקבל‪ %‬ישל שכר עבודה לעובדי שיועסקו על ידו בביצוע העבודה‪ ,‬ויקיי‬
‫תנאי עבודה‪ ,‬בהתא לקבוע על ידי האיגוד המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדי‬
‫במדינה באותו ענ‪ +‬עבור עבודה דומה באותו איזור‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪ 36.5‬הקבל‪ %‬מתחייב לשל בעד עובד שהועסק על ידו בביצוע העבודה מיסי לקרנות ביטוח‬
‫סוציאלי בשיעור שייקבע לגבי אותו עובד על ידי ארגו‪ %‬העובדי המייצג את המספר הגדול‬
‫ביותר של עובדי במדינה באותו ענ‪ ,+‬עבור עבודה דומה באותו אזור‪.‬‬
‫‪ 36.6‬הקבל‪ %‬מתחייב לבצע את כל חובותיו לביטוח סוציאלי של עובדיו‪ ,‬וכ‪ %‬למלא אחר חוק‬
‫הביטוח הלאומי )נוסח משולב( תשכ"ט‪.1968‬‬
‫‪ 36.7‬הקבל‪ %‬מתחייב להבטיח תנאי בטיחות ולנקוט כל אמצעי הזהירות הדרושי למניעת‬
‫תאונות עבודה‪ ,‬וכ‪ %‬להבטיח תנאי לשמירת בריאות העובדי ורווחת כנדרש בחוק ארגו‪%‬‬
‫הפיקוח על העבודה‪ ,‬תשי"ד ‪.1954‬‬
‫‪ 36.8‬הקבל‪ %‬מתחייב לסדר לעובדי המועסקי בביצוע העבודה סידורי נוחיות ומקומות אכילה‬
‫נאותי באתר העבודה‪.‬‬
‫‪.37‬‬
‫העדר יחסי עובד & מעביד‬
‫‪ 37.1‬בכל הקשור למערכת היחסי בי‪ %‬החברה לקבל‪ %‬יחשב הקבל‪ %‬כקבל‪ %‬עצמאי ובלתי תלוי‬
‫ולא כעובד‪ ,‬וכי אי‪ %‬בי‪ %‬החברה לבינו או לבי‪ %‬כל אד אחר‪ ,‬המועסק על ידו או הפועל‬
‫מטעמו בביצוע החוזה‪ ,‬יחסי עובד מעביד‪ .‬א על א‪ +‬האמור לעיל ובניגוד לכוונת בצדדי‬
‫המפורשת‪ ,‬יקבע אחרת יפצה הקבל‪ %‬את החברה בכל סכו בו היא תחויב כתוצאה‬
‫מתביעה‪ ,‬כאמור‪ ,‬וכ‪ %‬בהוצאות משפט ובשכ"ט עוה"ד‪.‬‬
‫‪ 37.2‬הצדדי מצהירי ומאשרי בזה כי העובדי שיבצעו מטע הקבל‪ %‬את התחייבויותיו על‬
‫פי חוזה זה הינ עובדיו של הקבל‪ %‬בלבד וכי ה יהיו נתוני להוראותיו‪ ,‬פיקוחו והשגחתו‬
‫המלאי של הקבל‪ ,%‬והוא ישא בכל ההוצאות והתשלומי הכרוכי בהעסקת ‪ ,‬לרבות‬
‫בתשלו הניכויי על פי כל די‪ %‬הכרוכי בהעסקת ‪.‬‬
‫‪ 37.3‬סודיות וייחוד התקשרות‬
‫‪37.3.1‬‬
‫הקבל‪ %‬יסכי ומתחייב בזה לשמור בסוד כל מידע הנוגע לתוכנו של חוזה זה‪ ,‬על‬
‫כל מרכיביו וכל מידע אשר יגיע לידיעתו עקב ביצועו של חוזה זה ולא לגלותו‬
‫לצד שלישי כלשהו ולא להשתמש בו אלא לצור ביצוע של חוזה זה‪.‬‬
‫‪37.3.2‬‬
‫הקבל‪ %‬מסכי ומתחייב בזה כי לא יגיש תביעה לחברה‪ ,‬בהתא‬
‫החוזה או בקשר אליו‪ ,‬ביחד ע צד שלישי כלשהו‪.‬‬
‫להוראות‬
‫‪37.3.3‬‬
‫הוראות סעי‪ +‬זה יחולו א‪ +‬על כל מי שמועסק על ידי הקבל‪ %‬ו‪/‬או מטעמו בביצוע‬
‫חוזה זה ופעולתו תחייב את הקבל‪ %‬לכל דבר ועניי‪ %‬כאילו נעשתה על ידי הקבל‪%‬‬
‫עצמו‪.‬‬
‫פרק ה' & אחריות וביטוח‬
‫‪.38‬‬
‫אחריות לאתר העבודה‬
‫מיו העמדת אתר העבודה לרשות הקבל‪ %‬ועד לתו תקופת החוזה‪ ,‬יהא הקבל‪ %‬אחראי לשמירת‬
‫אתר העבודה והעבודה ולהשגחה עליה ‪ .‬הקבל‪ %‬יתק‪ %‬על חשבונו ובמהירות המירבית‪ ,‬כל נזק‬
‫שיגר לאתר העבודה ולעבודה בשל מעשה ו‪/‬או מחדל של הקבל‪ %‬ו‪/‬או עובדיו ו‪/‬או מי מטעמו‪.‬‬
‫‪.39‬‬
‫נזיקי לגו‪ #‬או לרכוש‬
‫‪ 39.1‬בנוס‪ +‬לאמור בכל די‪ %‬יהיה הקבל‪ %‬אחראי לכל נזק או אובד‪ ,%‬מכל סוג שיגרמו תו כדי‬
‫ביצוע העבודה או בקשר עמה‪ ,‬בשל מעשה ו‪/‬או מחדל של הקבל‪ %‬ו‪/‬או עובדיו ו‪/‬או מי‬
‫מטעמו לגופו או לרכושו של אד כלשהוא‪ ,‬והוא ינקוט בכל האמצעי למניעת ‪ .‬החברה‬
‫תהא רשאית לעכב תשלומי לקבל‪ %‬בגובה הסכומי אשר יהיו נושא לתביעה כנגד הקבל‪%‬‬
‫בגי‪ %‬נזק או אובד‪ ,%‬כאמור‪ ,‬עד אשר ייושבו תביעות אלה באופ‪ %‬סופי ומוחלט לשביעות‬
‫רצו‪ %‬החברה‪.‬‬
‫‪ 39.2‬הקבל‪ %‬ישפה את החברה על כל סכו שתחויב לשל ‪ ,‬או תשל ‪ ,‬בגי‪ %‬נזק או אובד‪ %‬לה‬
‫אחראי הקבל‪ %‬על פי סעי‪ +‬קט‪.40.1 %‬‬
‫‪34‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫נדרשה החברה לשל סכו כלשהו עקב מעשה או מחדל של הקבל‪ %‬ו‪/‬או מי מטעמו‬
‫במסגרת ביצוע העבודה‪ ,‬ישפה אות‪ %‬הקבל‪ %‬על כל סכו שתשל ‪ ,‬לרבות בגי‪ %‬ההוצאות‬
‫המשפטיות השונות שתשא בה‪ %‬בקשר לדרישה‪ ,‬כאמור‪.‬‬
‫החברה תהא רשאית לעכב תשלומי לקבל‪ %‬בגובה הסכומי אשר יהיו נושא לתביעה כנגד‬
‫הקבל‪ %‬בגי‪ %‬נזק או אובד‪ ,%‬כאמור‪ ,‬עד אשר תיושבנה תביעות אלו באופ‪ %‬סופי ומוחלט‬
‫לשביעות רצו‪ %‬החברה‪ .‬החברה תעביר לקבל‪ %‬העתק של התביעה ולא תתנגד להצטרפותו‬
‫להלי המשפטי‪.‬‬
‫‪ 39.3‬הקבל‪ %‬ישפה את החברה בגי‪ %‬כל נזק שיגר לה עקב שגיאה מקצועית של הקבל‪ %‬ו‪/‬או‬
‫הזנחה במילוי חובתו המקצועית ו‪/‬או עקב שימוש בחומרי או אביזרי לקויי ‪ .‬אחריותו‬
‫של הקבל‪ %‬תחול ג לגבי כל מקרה של רשלנות שיתגלה לאחר תו תקופת החוזה‪.‬‬
‫‪.40‬‬
‫נזיקי לעובדי ולשלוחי‬
‫‪ 40.1‬הקבל‪ %‬מתחייב לשל כל דמי נזק או פיצוי המגיעי מהקבל‪ %‬על פי די‪ %‬לעובד או לכל אד‬
‫אחר הנמצא בשרותו של הקבל‪ %‬כתוצאה מתאונה או נזק כלשה תו כדי ביצוע העבודה‬
‫או בקשר אליה‪ ,‬לרבות נזק שנגר לאד המספק שירותי ‪ ,‬חומרי או מוצרי ‪ ,‬קבלני‬
‫משנה ועובדיה ‪ ,‬ספקי ועובדי עצמאיי ה‪ %‬של הקבל‪ %‬וה‪ %‬של קבלני המשנה‪ .‬החברה‬
‫תהא רשאית לעכב תשלומי לקבל‪ %‬בגובה הסכומי אשר יהיו נושא לתביעה כנגד הקבל‪%‬‬
‫בגי‪ %‬נזק או תאונה‪ ,‬כאמור‪ ,‬עד אשר ייושבו תביעות אלה באופ‪ %‬סופי ומוחלט לשביעות רצו‪%‬‬
‫החברה‪.‬‬
‫‪ 40.2‬הקבל‪ %‬ישפה את החברה בגי‪ %‬כל תשלו שתחוייבנה לשל כתוצאה מאי קיו התחייבותו‬
‫שבסעי‪ +‬קט‪ .41.1 %‬החברה תודיע לקבל‪ %‬על הגשת התביעה ותאפשר לקבל‪ %‬להצטר‪ +‬להלי‬
‫המשפטי‪.‬‬
‫חוייבה החברה לשל סכו כלשהו עקב מעשה או מחדל של הקבל‪ %‬ו‪/‬או מי מטעמו‬
‫במסגרת ביצוע העבודה‪ ,‬יפצה אותה הקבל‪ %‬על כל סכו שתשל ‪ ,‬לרבות בגי‪ %‬ההוצאות‬
‫המשפטיות השונות שתשא בה‪ %‬בקשר לדרישה‪ ,‬כאמור‪ .‬החברה תהא רשאית לעכב‬
‫תשלומי לקבל‪ %‬בגובה הסכומי אשר יהיו נושא לתביעה כנגד הקבל‪ %‬בגי‪ %‬נזק או אובד‪,%‬‬
‫כאמור‪ ,‬עד אשר תיושבנה תביעות או באופ‪ %‬סופי ומוחלט לשביעות רצו‪ %‬החברה‪.‬‬
‫‪.41‬‬
‫ביטוח על ידי הקבל‬
‫‪ 41.1‬מבלי לגרוע מאחריותו של הקבל‪ %‬עלפי כל די‪ %‬ו‪/‬או על פי האמור בחוזה זה‪ ,‬מתחייב‬
‫הקבל‪ %‬כי לפני מועד תחילת העבודות נשוא חוזה זה )להל‪" : %‬העבודות"( ו‪/‬או הצבת ציוד‬
‫כלשהו בכל אחד מאתרי העבודות )המוקד מהמועדי הנ"ל( על ידו ו‪/‬או עבורו‪ ,‬ולמש כל‬
‫זמ‪ %‬ביצוע‪ %‬של העבודות ועד לסיומ‪ %‬ולקבלת תעודה על השלמת העבודות במלוא‪ %‬ו‪/‬או‬
‫בחלק‪ %‬מאת החברה ומי מטעמה‪ ,‬לרכוש ולקיי על חשבונו הוא‪ ,‬על שמו‪ ,‬על ש קבלני‬
‫המשנה ועל ש החברה‪ ,‬את הביטוחי ‪ ,‬בהתא לתנאי המפורטי בנספח ב' לחוזה‬
‫)להל‪" :%‬התנאי המיוחדי לביטוחי הקבל"( וכ‪ %‬לנספח ב ‪ '1‬למסמכי חוזה זה )להל‪:%‬‬
‫"אישור ביטוחי הקבל"( המהווי ביחד ולחוד חלק בלתי נפרד ממנו‪ ,‬אצל חברת ביטוח‬
‫מורשית כדי‪ %‬בישראל‪.‬‬
‫‪ 41.2‬בנוס‪ +‬לאמור לעיל‪ ,‬הקבל‪ %‬יבטח על חשבונו הוא למש כל זמ‪ %‬ביצוע העבודות את מכלול‬
‫העבודות לרבות החומרי ‪ ,‬הציוד‪ ,‬המתקני וכל רכוש אחר שהובא למקו העבודה לצור‬
‫ביצוע העבודות נשוא חוזה זה‪ ,‬במלוא ערכ מעת לעת בפני כל נזק ו‪/‬או אבד‪ %‬אשר הקבל‪%‬‬
‫אחראי לה לפי תנאי חוזה זה ו‪/‬או על פי כל די‪.%‬‬
‫‪ 41.3‬ביטוחי הקבל‪ %‬יכסו בי‪ %‬היתר ג את אחריות הקבל‪ %‬בגי‪ %‬וכלפי קבלני וקבלני משנה של‬
‫הקבל‪ ,%‬לרבות אחריות החברה ו‪/‬או מפקח ו‪/‬או מנהל מטעמה לכל מעשה או מחדל של‬
‫הקבל‪ %‬ו‪/‬או מי מטעמו בקשר ע העבודות נשוא חוזה זה )להל‪" :%‬יחידי המבוטח"(‪ ,‬ויכלול‬
‫את פרקי הבטוח המפורטי בנספחי אישור ביטוחי הקבל‪) %‬נספח ב'(‪.‬‬
‫‪ 41.4‬במועד חתימת הסכ זה‪ ,‬מתחייב הקבל‪ %‬להמציא לידי החברה ולא יאוחר ממועד תחילת‬
‫ביצוע העבודות בקשר ע חוזה זה )המוקד משני המועדי (‪ ,‬אישור בדבר עריכת ביטוחי‬
‫הקבל‪ %‬בהתא לנוסח "אישור ביטוחי הקבל‪ ,"%‬המצור‪ +‬לחוזה זה ומסומ‪ %‬כנספח ב' ‪,1‬‬
‫כשהוא חתו כדי‪ %‬על ידי החברה המבטחת )נוסח מקורי(‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪ 41.5‬בנוס‪ #‬ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבל להמציא לידי החברה‪ ,‬לא יאוחר ממועד‬
‫חתימת חוזה זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא חוזה זה‪ ,‬מכתב הצהרה‬
‫לפטור מאחריות החברה בהתא לנוסח "פטור מאחריות הצהרה"‪ ,‬המצור‪ +‬לחוזה זה‬
‫ומסומ‪ %‬כנספח "ב' ‪ " 2‬כשהוא חתו כדי‪ %‬על ידי הקבל‪.%‬‬
‫‪ 41.6‬בנוס‪ #‬ומבלי לגרוע מהאמור לעיל מתחייב הקבל להמציא לידי החברה‪ ,‬לא יאוחר ממועד‬
‫חתימת חוזה זה וכתנאי לקבלת צו לתחילת ביצוע העבודות נשוא חוזה זה‪ ,‬נספח תנאי‬
‫מיוחדי לביצוע עבודות בחו בהתא לנוסח המצור‪ +‬לחוזה זה ומסומ‪ %‬כנספח "ב' ‪" 3‬‬
‫כשהוא חתו כדי‪ %‬על ידי הקבל‪.%‬‬
‫‪ 41.7‬ביטוחי הקבל‪%‬‬
‫‪ 41.7.1‬ביטוח כל הסיכוני עבודות קבלניות‬
‫א‪.‬‬
‫פרק א' ביטוח העבודות‬
‫ביטוח כל הסיכוני עבודות קבלניות המבטח במלוא ערכ‪ %‬את כל העבודות‬
‫והציוד ו‪/‬או כל רכוש אחר בבעלות הקבל‪ %‬ו‪/‬או המשמש את הקבל‪ %‬בביצוע‪%‬‬
‫של העבודות בקשר ע הסכ זה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫פרק ב' אחריות כלפי צד שלישי‬
‫ביטוח אחריות כלפי צד שלישי‪ ,‬המבטח את אחריותו החוקית של הקבל‪ %‬על‬
‫פי כל די‪ ,%‬בקשר ע ביצוע העבודות בקשר ע חוזה זה‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫פרק ג' חבות מעבידי‬
‫ד‪.‬‬
‫ביטוח חבות מעבידי בגי‪ %‬חבות הקבל‪ %‬על פי פקודת הנזיקי‪) %‬נוסח חדש(‬
‫ו‪/‬או עפ"י חוק האחריות למוצרי פגומי ‪ ,‬התש" ‪ ,1980‬כלפי כל העובדי‬
‫המועסקי על ידו ו‪/‬או מטעמו ו‪/‬או בעקיפי‪ %‬בביצוע העבודות בקשר ע‬
‫חוזה זה לרבות קבלני ‪ ,‬קבלני משנה ועובדיה ‪.‬‬
‫‪ 41.7.2‬ביטוח אחריות מקצועית‬
‫ביטוח אחריות מקצועית המבטח את חבות הקבל‪ %‬על פי די‪ %‬בשל תביעה ו‪/‬או‬
‫דרישה שהוגשה במש תקופת הביטוח‪ ,‬בגי‪ %‬כל פגיעה גופנית ו‪/‬או נזק העלול‬
‫להיגר עקב מעשה או מחדל רשלני בגי‪ %‬העבודות בקשר ע החוזה שבנדו‪ .%‬על פי‬
‫דרישת החברה בכתב מתחייב הקבל‪ %‬להציג בפני החברה העתקי מפוליסת‬
‫הביטוח כאמור בסעי‪ +‬זה‪.‬‬
‫‪ 41.7.3‬ביטוח חבות המוצר‬
‫ביטוח חבות מוצר המבטח את חבות הקבל‪ %‬על פי חוק האחריות למוצרי‬
‫פגומי ‪ ,‬התש" ‪ ,1980‬בשל תביעה ו‪/‬או דרישה שהוגשה במש תקופת הביטוח‪.‬‬
‫הקבל‪ %‬מתחייב להחזיק בביטוח זה כל עוד עלולה להיות קיימת חובה שבדי‪ %‬כלפיו‬
‫בגי‪ %‬ביצוע העבודות על פי ההסכ שבנדו‪ .%‬על פי דרישת החברה בכתב מתחייב‬
‫הקבל‪ %‬להציג בפני החברה העתקי מפוליסת הביטוח כאמור בסעי‪ +‬זה‪.‬‬
‫‪ 41.7.4‬ביטוח כלי רכב וציוד הנדסי‬
‫א‪.‬‬
‫הקבל‪ %‬מתחייב לבטח את כלי הרכב ו‪/‬או הציוד הכבד שבבעלותו ו‪/‬או‬
‫בהשגחתו ו‪/‬או בשימושו לצור ביצוע העבודות ו‪/‬או מת‪ %‬השירותי‬
‫בביטוחי חובה כנדרש על פי די‪ %‬בגי‪ %‬פגיעה גופנית עקב השימוש בכלי רכב‬
‫וכ‪ %‬בביטוח מקי‪ +‬ו‪/‬או ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגי‪ %‬נזק לרכוש צד‬
‫שלישי כלשהו עקב השימוש בכלי רכב‪ ,‬בגבול האחריות המקובל בענ‪+‬‬
‫הביטוח למקרה ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫כמו כ‪ %‬יערו הקבל‪ %‬ביטוח כל הסיכוני לציוד מכאני הנדסי כולל בי‪ %‬היתר‬
‫ביטוח אחריות הקבל‪ %‬כלפי צד שלישי כלשהו עקב השימוש בציוד מכני‬
‫הנדסי בגבול אחריות שלא יפחת מס של ‪ 1,000,000‬ש"ח לתובע‪ ,‬למקרה‬
‫ובמצטבר לתקופת ביטוח שנתית‪ .‬בביטוחי אלו יבוטלו כל החריגי‬
‫הנוגעי לנזקי ישירי או עקיפי הנוגעי לביצוע עבודות קבלניות‪.‬‬
‫‪36‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫ג‪.‬‬
‫למע‪ %‬הסר ספק‪ ,‬מוסכ כי המונח "רכב" כולל מנופי ‪ ,‬מלגזות‪ ,‬טרקטורי ‪,‬‬
‫מחפרי ‪ ,‬גוררי וכ‪ %‬כלי נעי ממונעי מכל סוג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫הביטוחי המפורטי בסעי‪ 41.7.4 +‬זה ייכללו תנאי מפורש בדבר ויתור על‬
‫כל זכות תחלו‪) +‬שיבוב( כלפי החברה ו‪/‬או מנהליה ו‪/‬או עובדיה‪ ,‬ובלבד‬
‫שהאמור בדבר הוויתור על הזכות התחלו‪) +‬שיבוב( לא יחול לטובת אד‬
‫שגר לנזק בזדו‪.%‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ביטוחי האחריות‪ ,‬הנערכי על פי סעי‪ 41.7.4 +‬זה יורחבו לכלול את החברה‬
‫ו‪/‬או הבאי מטעמה בגי‪ %‬אחריות למעשי ו‪/‬או מחדלי הקבל‪ ,%‬וזאת בכפו‪+‬‬
‫לסעי‪" +‬אחריות צולבת" לפיו ייחשב הביטוח כאילו נער בנפרד עבור כל‬
‫אחד מיחידי המבוטח‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫כמו כ‪ %‬יצוי‪ %‬בפוליסות במפורש כי רכוש החברה שבו פועל הקבל‪ ,%‬למעט‬
‫אותו חלק של רכוש שבו פועל הקבל‪ %‬הנמצא בשליטתו הישירה והבלעדית‬
‫של הקבל‪ %‬ייחשב כרכוש צד שלישי‪ ,‬לעניי‪ %‬ביטוח זה‪.‬‬
‫פרק ו' & שינויי‬
‫‪ .42‬שינויי‬
‫‪ 42.1‬המפקח רשאי להורות בכל עת‪ ,‬לפי שיקול דעתו הבלעדי‪ ,‬על כל שינוי שימצא לנכו‪ %‬בעבודה‪,‬‬
‫כולה או חלקה‪ ,‬לרבות תוספות לעבודה או ביצוע עבודות נוספות‪ ,‬צמצו העבודה או‬
‫הפחתתה או ביטול כל חלק של העבודה‪ ,‬שינוי באיכות העבודה‪ ,‬סוגה‪ ,‬גודלה‪ ,‬מימדיה‬
‫)להל‪":%‬השינויי"( הכל כפי שימצא לנכו‪.%‬‬
‫‪ 42.2‬הוראת המפקח על שינוי העבודה לפי סעי‪ +‬קט‪ 42.1 %‬תיקרא "פקודת שינויי " ותינת‪%‬‬
‫בכתב‪ .‬הקבל‪ %‬לא יעשה שינויי בעבודה אלא א קיבל קוד לכ‪" %‬פקודת שינויי "‪.‬‬
‫‪ 42.3‬כל עוד לא נקבע אחרת מפורשות בחוזה‪ ,‬ייקבע ער השינוי שבוצע לפי פקודת שינויי‬
‫כדלקמ‪: %‬‬
‫א‪ .‬לפי מחירי היחידה הנקובי בהצעת המחירי בה בוצע שינוי וללא שינוי מחירי‬
‫היחידה בשל הגדלה או הקטנה של הכמות ביחס לכתב הכמויות‪.‬‬
‫ב‪ .‬לא נקבעו בהצעת המחיר מחירי היחידה הדרושי לקביעת ערכו של השינוי יובא‬
‫בחשבו‪ %‬מחיר יחידה דומה הנקוב בהצעת המחיר לפי העני‪ ,%‬שאפשר להתבסס עליו‬
‫לצור קביעת כל אחד ממחירי היחידה החסרי ‪ .‬בהעדר מחירי יחידה דומי‬
‫במחירו‪ ,%‬שאפשר להתבסס עליה לקביעת מחירי היחידה החסר‪ ,‬ייקבע ערכו של‬
‫השינוי על פי מחירו‪ %‬דקל‪ ,‬בהפחתה של ‪ .10%‬לא נית‪ %‬לקבוע את ערכו של השינוי על‬
‫פי מחירו‪ %‬דקל‪ ,‬יקבע המפקח את ערכו של השינוי‪.‬‬
‫‪ 42.4‬שכר החוזה יועלה או יופחת בהתא לער השינוי שנקבע לפי סעי‪ +‬קט‪ .42.3 %‬מובהר‬
‫ומוסכ בזה כי לבד מהעלאת או הפחתת שכר החוזה‪ ,‬כאמור‪ ,‬לא יהיו לקבל‪ %‬כל תביעות‬
‫ודרישות אחרות בגי‪ %‬מת‪ %‬פקודת שינויי ‪.‬‬
‫‪ 42.5‬קיבל הקבל‪ %‬פקודת שינויי שלא נקבע בה ערכו של השינוי והוא בדעה שהשינוי מחייב את‬
‫העלאת שכר החוזה יודיע למפקח בכתב בהקד האפשרי על כוונתו לבקש העלאת שכר‬
‫החוזה כאמור‪ .‬עברו ‪) 15‬חמישה עשר( ימי מיו מת‪ %‬פקודת השינויי מבלי שהקבל‪ %‬פנה‬
‫למפקח בכתב כאמור‪ ,‬רואי אותו כאילו הסכי לכ שהשינוי לא ישפיע על החוזה‪.‬‬
‫‪ 42.6‬למניעת ספק מובהר בזאת כי אי‪ %‬הקבל‪ %‬רשאי לעכב ביצועו של שינוי כלשהו לפי סעי‪ +‬זה‬
‫מחמת אי קביעת ערכו של השינוי‪ .‬המפקח יקבע את ער השינויי תו ‪ 30‬יו מיו מת‪%‬‬
‫פקודת שינויי ‪.‬‬
‫‪ 42.7‬מובהר בזאת כי פקודת שינויי אשר אינה קובעת במפורש הארכה להשלמת העבודה ואינה‬
‫מזכה את הקבל‪ %‬בארכה להשלמת העבודה‪ .‬שינוי מועד השלמת העבודה יהיה לפי סעי‪+‬‬
‫‪ 13‬לעיל בלבד‪.‬‬
‫‪ 42.8‬מובהר ומוסכ כי א ניתנה פקודת שינויי לפי סעי‪ +‬זה בשל כ שהקבל‪ %‬לא קיי‬
‫הוראה מהוראות החוזה או התחייבות שנטל על עצמו לפיו‪ ,‬הרי אי‪ %‬במת‪ %‬פקודת השינויי‬
‫כדי לגרוע מכל זכות של החברה לפי החוזה או לפי כל די‪.%‬‬
‫‪37‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫פרק ז' & סיו העבודה‪ ,‬תיקוני ותעודת סיו‬
‫‪.43‬‬
‫"תעודת סיו"‬
‫‪ 43.1‬השלי הקבל‪ %‬את שיקו וחידוש רשת מי וביוב‪ ,‬ביישובי התאגיד וסיי את כל עבודות‬
‫הבדיקה לשביעות רצונ‪ %‬המלאה של המפקח והחברה‪ ,‬ית‪ %‬המפקח לקבל‪ %‬תעודת סיו ‪.‬‬
‫‪ 43.2‬מצא המפקח בבחינת העבודה כי העבודה אינה מתאימה לתנאי החוזה ואינה משביעה את‬
‫רצונו ימסור לקבל‪ %‬רשימה של התיקוני הדרושי לדעתו והקבל‪ %‬מתחייב לבצע תו‬
‫התקופה שקבע המפקח‪.‬‬
‫‪ 43.3‬למע‪ %‬הסר ספק מובהר בזה כי תקופת ביצוע התיקוני נכללת בתקופת הביצוע של עבודה‬
‫לפי החוזה‪ ,‬ולא תינת‪ %‬לקבל‪ %‬הארכה כלשהי של תקופת הביצוע של העבודה בשל הצור‬
‫בתיקונ וביצוע ‪.‬‬
‫‪ 43.4‬לאחר ביצוע כל התיקוני ‪ ,‬א יהיו‪ ,‬שידרשו על ידי המפקח או בודק מוסמ‪ ,‬ימסור‬
‫המפקח לקבל‪ %‬כי העבודה מתאימה לתנאי החוזה ומשביעה את רצונו וימסור לקבל‪%‬‬
‫תעודת סיו ‪.‬‬
‫‪ 43.5‬אי‪ %‬באמור בסעי‪ +‬זה כדי לגרוע מזכותה של החברה‪ ,‬או כל אד אחר מטעמה‪ ,‬להחזיק‬
‫בעבודה‪ ,‬כולה או חלקה‪ ,‬ולהשתמש בה ג א טר בוצעה בה עבודת התיקוני ולא ניתנה‬
‫תעודת סיו ‪ .‬עשתה כ‪ %‬החברה‪ ,‬אי‪ %‬הדבר גורע מחובת הקבל‪ %‬לבצע את התיקוני תו‬
‫התקופה שנקבעה לכ על ידי המפקח‪.‬‬
‫‪ 43.6‬לא ביצע הקבל‪ %‬את התיקוני תו התקופה שנקבעה על ידי המפקח‪ ,‬תהיה החברה‬
‫רשאית לבצע את התיקוני בעצמה‪ ,‬או בכל דר אחרת שתמצא לנכו‪ ,%‬על חשבו‪ %‬הקבל‪.%‬‬
‫החברה תגבה הוצאות אלו‪ ,‬בתוספת ‪ 17%‬מה‪ %‬כתמורה להוצאות משרדיות מימו‪ %‬ותקורה‬
‫על ידי ניכוי משכר החוזה או בכל דר אחרת‪.‬‬
‫‪ 43.7‬מת‪ %‬תעודת סיו לגבי העבודה או חלקה‪ ,‬אינו משחרר את הקבל‪ %‬מהתחייבויותיו לפי כל‬
‫תנאי מתנאי החוזה‪.‬‬
‫‪ 43.8‬קבע המפקח כי הושלמה העבודה‪ ,‬שעל הקבל‪ %‬היה להשלימה במועד מסויי ‪ ,‬חייב הקבל‪%‬‬
‫למסור לחברה את העבודה‪ ,‬כאמור‪ ,‬והקבל‪ %‬אינו רשאי לעכב את מסירת העבודה‪ ,‬מחמת‬
‫דרישות‪ ,‬טענות או תביעות כלשה‪ %‬שיש לו כלפי החברה‪.‬‬
‫‪ 43.9‬ניתנה תעודת סיו ‪ ,‬חייב הקבל‪ %‬להוציא מאתר העבודה את הציוד ואת עודפי החומרי‬
‫השייכי לו‪.‬‬
‫‪.44‬‬
‫אחריות‪ ,‬תיקוני ושירות‬
‫‪ 44.1‬הקבל‪ %‬יהיה אחראי לטיב של האביזרי והצנרת שיסופקו ו‪/‬או יותקנו על ידו וזאת‬
‫לתקופה של ‪ 36‬חודשי מיו הוצאת תעודת סיו לכל העבודה ולצנרת ‪ 10‬שני ‪ ,‬מהיצר‪%‬‬
‫)להל‪" : %‬תקופות האחריות"(‪.‬‬
‫‪ 44.2‬נזקי ‪ ,‬פגמי ‪ ,‬ליקויי וקלקולי כלשה שהתגלו תו תקופת האחריות בעבודה או‬
‫בעבודות שבוצעו לפי החוזה ואשר לדעת המפקח ה תוצאה מביצוע העבודה שלא בהתא‬
‫לחוזה‪ ,‬או שלא בהתא להוראותיו של המפקח ו‪/‬או של החברה או תוצאה משימוש‬
‫בחומרי פגומי או מביצוע לקוי‪ ,‬יהא הקבל‪ %‬חייב לתקנ או לבצע מחדש מיד הכל לפי‬
‫דרישת המפקח ולשביעות רצונו ובלבד שדרישה כאמור תימסר לא יאוחר מחודשיי‬
‫מתו תקופת האחריות המתייחסת לאותו ליקוי‪ ,‬נזק‪ ,‬פג או קלקול הוא הדי‪ %‬לגבי נזק‬
‫או קלקול שנתהווה או נתגלה תו תקופת האחריות בכל תיקו‪ %‬שבוצע במובילי ‪ ,‬כאמור‬
‫בסעי‪ 33 +‬ואשר נגר ‪ ,‬לדעת המפקח‪ ,‬כתוצאה מעבודה לקויה או שימוש בחומרי פגומי ‪.‬‬
‫‪ 44.3‬כל ההוצאות הכרוכות במילוי התחייבויות הקבל‪ %‬לפי סעיפי ‪ 44.1‬ו‪ 44.2‬לעיל לרבות בגי‪%‬‬
‫החלפת חלקי יחולו על הקבל‪.%‬‬
‫‪ 44.4‬היה והפגמי ‪ ,‬הליקויי והקלקולי בעבודה אינ ניתני לתיקו‪ ,%‬לדעת המפקח‪ ,‬יהיה‬
‫הקבל‪ %‬חייב בתשלומי פיצויי לחברה בסכו שייקבע על ידי המפקח או בהחלפת‬
‫העבודה על פי שיקול הקבל‪.%‬‬
‫‪ 44.5‬מסירת תעודת הסיו אינה פוטרת את הקבל‪ %‬מהתחייבויותיו הנובעות מהחוזה ואשר‬
‫מטבע הדברי נמשכות ג לאחר מועד מסירת התעודה האמורה‪.‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪38‬‬
‫‪ 44.6‬הכרעת המפקח כי הדרישה לתיקוני נופלת במסגרת תיקוני תקופת האחריות תהא סופית‬
‫ומכרעת‪.‬‬
‫‪.45‬‬
‫פגמי וחקירת סיבותיה‬
‫‪ 45.1‬נתגלה פג בעבודה בזמ‪ %‬ביצועה‪ ,‬רשאי המפקח לדרוש מהקבל‪ %‬שיחקור את הסיבות‬
‫לפג ‪ ,‬ושיתקנו בשיטה שתאושר על ידי המפקח‪ .‬היה פג כזה שאי‪ %‬הקבל‪ %‬אחראי לו לפי‬
‫החוזה‪ ,‬יחולו הוצאות החקירה והתיקו‪ %‬על החברה והקבל‪ %‬מתחייב לבצע מיד‪ ,‬כפי‬
‫שתורה לו החברה‪ .‬היה הפג כזה שהקבל‪ %‬אחראי לו לפי החוזה יחולו הוצאות החקירה‬
‫על הקבל‪ %‬וכ‪ %‬יהא הקבל‪ %‬חייב לתק‪ %‬מיד על חשבונו הוא‪ ,‬את הפג וכל הכרו בו‪ .‬א‬
‫הפג אינו נית‪ %‬לתיקו‪ ,%‬יהיה הקבל‪ %‬חייב בתשלו פיצויי לחברה‪ .‬ההחלטה א הפג‬
‫נית‪ %‬לתיקו‪ %‬א לאו תהיה בידי המפקח‪.‬‬
‫‪ 45.2‬נתגלה פג מהותי בעבודה תו ‪ 1‬שנה לאחר מת‪ %‬תעודת הסיו הנובע מביצוע שלא‬
‫בהתא לתנאי החוזה‪ ,‬יהיה הקבל‪ %‬חייב לתק‪ %‬מיד את הפג וכל הכרו בו‪ ,‬על חשבונו‪,‬‬
‫וא הפג אינו נית‪ %‬לתיקו‪ ,%‬יהיה הקבל‪ %‬חייב בתשלו פיצויי ‪ .‬ההחלטה א הפג נית‪%‬‬
‫לתיקו‪ %‬א לאו תהיה על המפקח‪.‬‬
‫פרק ח' & תשלומי וערבויות‬
‫‪ .46‬תשלומי לקבל & כללי‬
‫‪ 46.1‬תמורת מילוי כל התחייבויותיו על פי חוזה זה ועל פי כל הזמנת עבודה שתמסר לו יהא‬
‫הקבל‪ %‬זכאי לתמורה המתקבלת ממכפלת המחירי שבטבלאות מחירי אביזרי ‪,‬צנרת‪,‬‬
‫חומרי וכל עבודה שהיא במחירו‪ %‬בכפו‪ +‬לאחוזי הקבל‪ %‬שבהזמנה לקבל‪ .%‬התמורה‬
‫תשול לקבל‪ ,%‬בכפו‪ +‬לאמור בסעי‪ 46.2 +‬להל‪ %‬ובמועדי שבתשלומי ‪ ,‬כדלקמ‪: %‬‬
‫‪ 46.1.1‬חשבו‪ %‬שיוגש כל חודש עד ה‪ 5‬לחודש‪ ,‬ישול לקבל‪ %‬בתנאי תשלו שלא יעלו על‬
‫שוט‪ 60 + +‬יו לאחר המצאת חשבו‪ %‬מאושר וחתו בחתימה וחותמת החברה‬
‫והמפקח‪.‬‬
‫‪ 46.2‬מוסכ בי‪ %‬הצדדי כי המחירי שבטבלת מחירי העבודות‪ ,‬לחידוש ושיקו רשת המי‬
‫והביוב‪ ,‬ברחבי ישובי התאגיד ואזורי נוספי ככל שיתווספו ברשיו‪ %‬נספח י'‪ ,‬יעודכנו כל‬
‫חודש בהתא לשינוי במדד מהמדד הבסיסי עד למדד הקובע‪.‬‬
‫העדכו‪ %‬הראשו‪ %‬יעשה ‪ 3‬חודשי מהמועד שנקבע להגשת ההצעות במכרז‪ ,‬העדכו‪ ,%‬כאמור‪,‬‬
‫לא יחול על הזמנות עבודה שנמסרו לקבל‪ %‬קוד למועד העדכו‪ ,%‬כאמור‪.‬‬
‫‪ 46.3‬מוסכ בי‪ %‬הצדדי כי משנקבעו מחירי הפריטי בהתא לסעי‪ 46.2 +‬לעיל הרי יהיו‬
‫מחירי אלו סופיי ולא יחול בה שינוי כלשהו כתוצאה מהתייקרות כלשהי ולא יתווספו‬
‫אליה הפרשי הצמדה ו‪/‬או הפרשי שער כשלה וזאת במידה ולא יהיה שינוי‪ ,‬עד ‪10%‬‬
‫ממחירוני היצרני ‪.‬‬
‫‪ 46.4‬התשלומי לקבל‪ %‬יעשו לחשבו‪ %‬הבנק של הקבל‪ %‬על פי הוראות התשלו‬
‫‪.47‬‬
‫נספח ה'‪.‬‬
‫מחיר סופי ותכולת מחירי‪.‬‬
‫‪ 47.1‬א לא נקבע במפורש אחרת במסמ ממסמכי המכרז‪ ,‬יראו בכל מקרה את התשלומי‬
‫המפורטי בסעי‪ 46 +‬לעיל ככוללי את התשלו המלא עבור ביצוע כל העבודות‪ ,‬הפעולות‬
‫וההתחייבויות שעל הקבל‪ %‬לבצע בהתא לחוזה ובי‪ %‬היתר את כל האמור להל‪:%‬‬
‫א‪.‬‬
‫אספקה והתקנת צנרת‪ ,‬אביזרי וביצוע עבודות תיקו‪ %‬תשתית‪ ,‬מדרכה כביש וכו'‪,‬‬
‫התאמת לשטח כנדרש על פי די‪ %‬ועל פי התכניות והתק‪ ,%‬התקנה בהתא לדרישות‬
‫המפרט‪ ,‬התכניות‪ ,‬התק‪ %‬והחברה‪ ,‬בקרת איכות‪ ,‬ופיקוח שנקבע עליו‪.%‬‬
‫ב‪.‬‬
‫כל העבודה‪ ,‬התקנה והרכבה‪ ,‬הציוד והחומרי ‪ ,‬לרבות הפחת‪ ,‬ובכלל זה אמצעי‬
‫מכניי ‪ ,‬עבודות לוואי וחומרי עזר ומחברי ומתאמי לכל חלקי המוצרי השוני‬
‫הדרושי לביצוע העבודה על פי החוזה‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫תיאו ע כל הרשויות המוסמכות על פי כל די‪.%‬‬
‫‪39‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫ד‪.‬‬
‫כל ההוצאות הכרוכות בהזמנת בדיקה מחברת חשמל או מבודק מוסמ לרבות‬
‫ההוצאות הכרוכות בביצוע שינויי ו‪/‬או תיקוני שידרשו על יד ואשר בוצעו על‬
‫ידו שלא בהתא למסמכי החוזה‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫אספקה ושימוש בציוד מכני‪ ,‬כלי עבודה‪ ,‬פיגומי ‪ ,‬טפסנות‪ ,‬וכל ציוד אחר לרבות‬
‫הוצאות הרכבת ‪ ,‬החזקת באתר העבודה פירוק וסילוק בסיו העבודה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫הובלת כל המוצרי והחומרי שסופקו על ידי הקבל‪ ,%‬המוצרי הציוד האחר לאתר‬
‫העבודה‪ ,‬החזרת ‪ ,‬וכ‪ %‬הובלת לצור ביצוע תיקוני ‪ ,‬כפי שידרש ובכלל זה‬
‫העמסת ופריקת וכ‪ %‬הסעת עובדי לאתר העבודה וממנו‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫אחסנת חומרי וציוד ושמירת וכ‪ %‬שמירה על חלקי עבודה שנסתיימו‪ ,‬אחזקת‬
‫והגנה עליה ‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫מדידה וסימו‪ %‬לרבות פירוק וחידושו של הסימו‪ %‬וכל מכשירי המדידה הדרושי‬
‫לש כ‪.‬‬
‫ט‪.‬‬
‫כל הוצאות‪ ,‬מכל מי‪ %‬וסוג שהוא‪ ,‬הנדרשות לביצוע כל העבודה לפי התוכניות‪.‬‬
‫י‪.‬‬
‫כל ההוצאות הנדרשות להכנת העתקי תוכניות או מסמכי אחרי לפי החוזה‪.‬‬
‫יא‪.‬‬
‫ניקוי אתר העבודה וסילוק פסולת ועודפי ממנו‪.‬‬
‫יב‪.‬‬
‫דמי הביטוח למינה ‪ ,‬מיסי לקרנות ביטוח והטבות סוציאליות‪ ,‬מס קניה‪ ,‬מכס‪,‬‬
‫בלו‪ ,‬מיסי ‪ ,‬אגרות והיטלי מכל מי‪ %‬וסוג שהוא‪.‬‬
‫יג‪.‬‬
‫פירוק וסילוק מתקני ישני ‪.‬‬
‫יד‪.‬‬
‫כל פעולות התיקוני בתקופת האחריות‪.‬‬
‫טו‪.‬‬
‫כל ההוצאות והנזקי של הקבל‪ %‬בקשר ע מילוי התחייבויותיו על פי החוזה‪.‬‬
‫טז‪.‬‬
‫יז‪.‬‬
‫רווחי הקבל‪.%‬‬
‫כל יתר ההוצאות המתחייבות מתנאי החוזה או המסמכי המהווי חלק ממנו‪ ,‬על‬
‫כל פרטיה ‪ ,‬או הקשורות עמ ‪ ,‬או הנובעי מה ‪ ,‬ה‪ %‬הישירות וה‪ %‬העקיפות‪ ,‬ובכלל‬
‫זה כל התקורה של הקבל‪ ,%‬לרבות הוצאות המימו‪ %‬והערבויות בי‪ %‬שההוצאות‬
‫האמורות כול‪ %‬ידועות עתה לצדדי ובי‪ %‬שה‪ %‬תיוודענה לה בעתיד‪.‬‬
‫‪ 47.2‬אי‪ %‬באמור בסעי‪ +‬זה כדי לגרוע מכל סמכות או כוח של החברה ו‪/‬או המפקח לעכב‪ ,‬לחלט‪,‬‬
‫לקזז‪ ,‬להפחית או להוסי‪ +‬סכומי כלשה על פי הוראות החוזה ועל פי כל די‪.%‬‬
‫‪.48‬‬
‫תשלו מע"מ‬
‫לכל תשלו שישול לקבל‪ %‬יתווס‪ +‬מע"מ כדי‪ ,%‬כפי שיהיה ביו ביצוע התשלו ‪ ,‬וכל תשלו‬
‫יעשה כנגד חשבונית מס כדי‪.%‬‬
‫‪.49‬‬
‫ערבויות‬
‫‪ 49.1‬הקבל‪ %‬ימציא לחברה‪ ,‬במעמד חתימת חוזה זה‪ ,‬ערבות ביצוע )נספח "‪ ,("1 A‬שתחלי‪ +‬את‬
‫הערבות שהומצאה על ידו יחד ע הצעתו במכרז להבטחת מילוי כל התחייבויותיו על פי‬
‫מסמכי המכרז )להל‪" : %‬ערבות ביצוע"(‪.‬‬
‫ערבות הביצוע תהא בתוק‪ +‬לתקופת החוזה‪ ,‬בתוספת ‪ 30‬יו ‪.‬‬
‫‪ 49.2‬להבטחת טיב ביצוע העבודה וביצוע התיקוני בתקופת האחריות‪ ,‬ימציא הקבל‪ %‬לחברה‬
‫לפני תו תקופת החוזה‪ ,‬ערבות בנקאית לטובת החברה בשיעור ‪ 5%‬מס היק‪ +‬העבודות‬
‫)כולל מע"מ( שבוצעו על ידי הקבל‪ %‬בתקופת החוזה )להל‪" : %‬ערבות טיב"(‪.‬‬
‫‪ 49.3‬ערבות הטיב תהא צמודה למדד‪ ,‬לטובת החברה‪ ,‬ותוקפה יהא למש כל תקופת האחריות‬
‫כולה לפי חוזה זה‪.‬‬
‫‪40‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪.50‬‬
‫פרק ט' & הפרות ופיצויי‬
‫‪ 50.1‬מוסכ בי‪ %‬הצדדי כי המועדי המפורטי בסעי‪ 12.1 +‬לעיל הינ תנאי עיקריי‬
‫ויסודיי בחוזה זה ואיחור במועד מסירת העבודה או כל חלק ממנה יחשב כהפרה‬
‫יסודית של החוזה המזכה את החברה בפיצויי מוסכמי וקבועי מראש בס של ‪- 500‬‬
‫לכל יו של איחור‪ .‬סכו זה יהא צמוד למדד מהמדד הבסיסי ועד למדד שיהא ידוע במועד‬
‫תשלומו בפועל‪.‬‬
‫‪ 50.2‬מבלי לגרוע מהאמור בסעי‪ 50.1 +‬לעיל מוסכ בי‪ %‬הצדדי כי הסעיפי ‪,19 ,17 ,12 ,4 ,3.2‬‬
‫‪ 38 ,28 , 22‬ו‪ 41‬הינ תנאי עיקריי ויסודיי והפרת כל אחד מה תחשב כהפרה‬
‫יסודית של החוזה המזכה את החברה בפיצויי מוסכמי וקבועי מראש בס ‪150,000‬‬
‫שקל כשה צמודי למדד מהמדד הידוע במועד חתימת חוזה זה ועד למדד שיהא ידוע בעת‬
‫התשלו בפועל‪.‬‬
‫‪ 50.3‬החברה תהא זכאית לחלט את סכו הפיצויי המוסכמי הנקובי בסעי‪ 50.1 +‬ו‪50.2‬‬
‫לעיל מהערבות או לזכות מכל תשלו המגיע לקבל‪ %‬לגבות מהקבל‪ %‬בכל דר חוקית‬
‫אחרת‪.‬‬
‫‪ 50.4‬מבלי לגרוע מהאמור בסעיפי ‪ 50.1‬ו‪ 50.2‬לעיל מוסכ בי‪ %‬הצדדי כי האירועי הבאי‬
‫יחשבו כהפרה יסודית של החוזה ויזכו את החברה בכל הסעדי והתרופות המוקני לה על‬
‫פי חוזה זה ועל פי כל די‪: %‬‬
‫א‪ .‬הוטל עיקול זמני או קבוע או נעשתה פעולה כלשהי של הוצאה לפועל לגבי נכסי‬
‫הקבל‪ ,%‬כול או חלק והעיקול או הפעולה האמורה לא הופסקו או הוסרו לחלוטי‪%‬‬
‫תו ‪ 30‬יו ממועד ביצוע ‪.‬‬
‫ב‪ .‬הוגשה נגד הקבל‪ %‬התראת פשיטת רגל או מונה לנכסי הקבל‪ ,%‬כול או חלק ‪ ,‬כונס‬
‫נכסי זמני או קבוע או מפרק זמני או קבוע‪ ,‬או הוגשה נגדו בקשת פשיטת רגל‪,‬‬
‫במקרה של הקבל‪ %‬שהוא תאגיד נתקבלה על ידו החלטה על פירוק מרצו‪ %‬או שהוגשה‬
‫כנגדו בקשה לפירוק או שהוצא נגדו צו פירוק או שהקבל‪ %‬הגיע לפשרה או לסידור ע‬
‫נושיו‪ ,‬כול או חלק ‪ ,‬או שיז פנה לנושיו למע‪ %‬יקבל אורכה או פשרה או למע‪ %‬הסדר‬
‫אית על פי סעי‪ 233 +‬לפקודת החברות )נוסח חדש(‪ ,‬התשמ"ג ‪.1983‬‬
‫ג‪ .‬א יתברר כי הצהרה כלשהי של הקבל‪ %‬אינה נכונה או כי לא גילה לחברה לפני חתימת‬
‫חוזה זה עובדה שהיה בה כדי להשפיע על החלטת החברה לחתו על חוזה זה‪.‬‬
‫ד‪ .‬הוכח להנחת דעתה של החברה כי הקבל‪ %‬הסתלק מביצוע החוזה‪.‬‬
‫ה‪ .‬הוכח להנחת דעתה של החברה כי הקבל‪ %‬או אד אחר מטעמו נת‪ %‬או הציע שוחד‪,‬‬
‫מענק‪ ,‬או טובת הנאה כלשהי בקשר ע הזכיה במכרז ו‪/‬או בקשר לחוזה זה או ביצועו‪.‬‬
‫‪ 50.5‬הפר הקבל‪ %‬חוזה זה הפרה יסודית תהא החברה זכאית לכל סעד ותרופה המוקני לה על‬
‫פי חוזה זה ועל פי כל די‪ %‬ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל תהא החברה זכאית לבטל את‬
‫החוזה‪ ,‬לקבל חזרה את הסכומי ששולמו‪ ,‬א שולמו‪ ,‬לקבל‪ %‬כשה נושאי ריבית בגובה‬
‫ריבית חשב המקסימלית הנהוגה‪ ,‬מפע לפע ‪ ,‬מחושבות ממועד התשלו לקבל‪ ,%‬ועד‬
‫למועד השבת הסכומי בפועל לחברה‪ ,‬לדרוש את סילוק ידו של הקבל‪ %‬מאתר העבודה‪,‬‬
‫ובמקרה של ביטול החוזה קוד להשלמת ביצוע העבודה להשלי את ביצועה באמצעות‬
‫קבל‪ %‬אחר‪ ,‬לתבוע מהקבל‪ %‬פיצויי על הפרת החוזה ולחלט את הערבות הבנקאית‪.‬‬
‫‪ 50.6‬החליטה החברה לבטל את החוזה תית‪ %‬החברה לקבל‪ %‬הודעה על כ בכתב )להל‪" :%‬הודעת‬
‫ביטול"(‪.‬‬
‫‪ 50.7‬ע קבלת ההודעה יהא הקבל‪ %‬חייב לפנות מידית את אתר העבודה‪ .‬הקבל‪ %‬לא יעכב את‬
‫פינוי אתר העבודה בגי‪ %‬תביעה ו‪/‬או טענה כלשהי שיש לו‪ .‬הקבל‪ %‬מוותר בזאת מראש‬
‫ובמפורש על כל זכות עכבו‪ %‬וזאת מבלי לגרוע מזכותו לנקוט בהליכי שימצא לנכו‪ %‬לגביית‬
‫אות סכומי ‪ ,‬שלטענתו הוא זכאי לה ‪.‬‬
‫‪ 50.8‬ע קבלת החזקה באתר העבודה יהא הקבל‪ %‬זכאי לקבל את שווי העבודה שבוצעה על ידו‪,‬‬
‫עד למועד הודעת הביטול לפי קביעת המפקח‪ ,‬וזאת בניכוי הפיצויי וכל סכו אחר המגיע‬
‫מהקבל‪ %‬על פי הוראות חוזה זה‪.‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪41‬‬
‫‪ 50.9‬החליטה החברה לתפוס את החזקה באתר העבודה ולהשלי את העבודה באמצעות קבל‪%‬‬
‫אחר תהיינה הוצאות השלמת העבודה על חשבו‪ %‬הקבל‪ ,%‬והוא ישא‪ ,‬בנוס‪ +‬להוצאות‬
‫האמורות‪ ,‬בתוספת ‪ 17%‬מה‪ %‬כתמורה להוצאות משרדיות מימו‪ %‬ותקורה‪.‬‬
‫‪ 50.10‬תפסה החברה את אתר העבודה‪ ,‬יודיע על כ המפקח לקבל‪ %‬בכתב‪ ,‬ויציי‪ %‬בהודעה את‬
‫הער המשוער של חלק העבודה שבוצע עד למועד תפיסת אתר העבודה‪ ,‬ואת פירוט‬
‫החומרי ‪ ,‬הציוד והמתקני שהיו באתר העבודה אותה שעה‪.‬‬
‫‪ 50.11‬תפסה החברה את אתר העבודה‪ ,‬ויהיו בו חומרי ‪ ,‬ציוד או מתקני ‪ ,‬רשאי המפקח בכל‬
‫עת שהיא לדרוש מהקבל‪ %‬בכתב לסלק מאתר העבודה את החומרי הציוד והמתקני או‬
‫כל חלק מה ‪ ,‬וא לא ציית הקבל‪ %‬לדרישה זו תו ‪ 15‬ימי רשאית החברה‪ ,‬על חשבו‪%‬‬
‫הקבל‪ ,%‬לסלק מאתר העבודה לכל מקו שיראה בעיניה‪ ,‬ולא תהא אחראית לכל נזק או‬
‫אובד‪ %‬שיגר לה ‪ .‬מבלי לגרוע מ‪ %‬האמור לעיל תהא החברה רשאית להשתמש בחומרי ‪,‬‬
‫בציוד ובמתקני של הקבל‪ %‬העבודה‪ ,‬או למכר ולהשתמש בתמורה לכיסוי כל סכו‬
‫שיגיע לחברה מאת הקבל‪.%‬‬
‫‪ 50.12‬נתפס אתר העבודה לא יהא הקבל‪ %‬זכאי לסכו כלשהו בקשר לחוזה‪ ,‬אלא בכפו‪ +‬לאמור‬
‫בסעי‪ +‬קט‪ 50.14 %‬להל‪.%‬‬
‫‪ 50.13‬תפסה החברה את אתר העבודה‪ ,‬זכאי הקבל‪ %‬א ורק לתשלומי בגי‪ %‬העבודות שבוצעו על‬
‫ידו עד לסיו תפיסת אתר העבודה ‪ ,‬כפי שהוערכו על ידי המפקח לפי סעי‪ +‬קט‪ 50.11 %‬וכ‪%‬‬
‫לתשלו עבור החומרי ‪ ,‬הציוד והמתקני שנתפסו באתר העבודה ושנמכרו על ידי החברה‪,‬‬
‫או לתשלו דמי שימוש בציוד ובמתקני שנתפסו כאמור‪ ,‬הכל לפי השווי והער שיקבע‬
‫המפקח‪ ,‬בניכוי כל ההוצאות‪ ,‬הנזקי והפיצויי שנגרמו ו‪/‬או יגרמו לחברה עקב הפרת‬
‫החוזה על ידי הקבל‪ %‬ו‪/‬או עקב הצור להשלי את ביצוע העבודה‪ ,‬כפי שיוערכו על ידי‬
‫החברה‪.‬‬
‫‪ 50.14‬הוראות סעי‪ +‬זה באות להוסי‪ +‬על זכויות החברה לפי החוזה ולפי כל די‪ %‬ולא לגרוע מה‪.%‬‬
‫פרק י' & שונות‬
‫‪.51‬‬
‫זכויות יוצרי‬
‫זכויות היוצרי וכל הזכויות האחרות בכל התוכניות שתסופקנה על ידי הקבל‪ %‬תהיינה לחברה ‪,‬‬
‫אשר תהא רשאית להשתמש בה‪ ,%‬בכול‪ %‬או בחלק‪ ,%‬לפי שיקול דעתה הבלעדי‪ .‬ע סיו העבודה‬
‫ימסור הקבל‪ %‬לחברה את כל גליונות השרטוט האורגינליי כשה מעודכני על פי הביצוע‬
‫בפועל‪.‬‬
‫‪.52‬‬
‫שימוש במי וחשמל‬
‫‪ 52.1‬הקבל‪ %‬יספק על חשבונו את המי הדרושי לביצוא העבודה ולשימוש עובדיו‪ .‬במידה‬
‫ונית‪ %‬הדבר‪ ,‬יורשה הקבל‪ %‬להתחבר לנקודת מוצא מקווי אספקת מי של החברה וזאת‬
‫בתנאי שיתקי‪ %‬שעוני מדידה וכל זאת באישור המפקח‪ .‬הקבל‪ %‬יעשה‪ ,‬על חשבונו הוא‪ ,‬את‬
‫כל הסידורי הדרושי להעברת המי למקו השימוש בה ‪ ,‬כגו‪ : %‬הפעלת משאבות‪,‬‬
‫הנחת צינורות‪ ,‬מיכלי ‪ ,‬מיכלי רזרביי ‪ ,‬מכוניות וכו'‪ .‬כל ההוצאות הקשורות באספקת‬
‫המי ובהובלת ‪ ,‬הנקובי יכללו במחירי היחידה הנקובי במחירו‪ %‬ולא ישולמו בנפרד‪.‬‬
‫‪ 52.2‬אספקת חשמל‬
‫הקבל‪ %‬יספק על חשבונו את החשמל הדרוש לביצוע העבודות על ידי הפעלת דיזל גנרטורי‬
‫ו‪/‬או התחברות לקווי חשמל הנמצאי בשכנות לאתר העבודה ויעשה את כל הסידורי‬
‫כגו‪ : %‬קבלת אישורי מחברת חשמל‪ ,‬וכד' וכל זאת באישור המפקח‪.‬‬
‫כל ההוצאות הקשורות באספקת חשמל‪ ,‬כאמור לעיל‪ ,‬יכללו במחירי היחידות הנקובי‬
‫במחירו‪ %‬ולא ישולמו בנפרד‪.‬‬
‫‪ 52.3‬תשלומי עבודה יומית )רג'י(‬
‫‪ 52.3.1‬המפקח רשאי להורות לקבל‪ %‬לבצע חלק מ‪ %‬השינויי ו‪/‬או התוספות בעבודה‬
‫יומית )עבודות רג'י(‪ .‬הוראות המפקח תנתנה בכתב ואי‪ %‬הקבל‪ %‬רשאי לבצע‬
‫בחתימתנו על מסמ זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪42‬‬
‫עבודה יומית בלא שניתנה לו הוראה כתובה כאמור‪ .‬שיטת העבודה תיקבע על ידי‬
‫המפקח‪ ,‬אול אי‪ %‬בכ כדי לגרוע מאחריות כלשהי של הקבל‪ %‬לפי חוזה זה לניהול‬
‫העבודה‪ ,‬לטיב העבודה או לכל עניי‪ %‬אחר הקשור בעבודה והוראות החוזה יחולו‬
‫ג על עבודות אלה‪.‬‬
‫‪ 52.3.2‬למע‪ %‬הסר ספק ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל‪ ,‬מובהר בזה כי הקבל‪ %‬ימלא‬
‫אחר כל דרישה מטע המפקח בדבר הרחקתו מאתר העבודה של כל אד המועסק‬
‫על ידו ו‪/‬או מטעמו בביצוע העבודה היומית‪ ,‬או בדבר פסילת ציוד מלשמש בביצוע‬
‫העבודה היומית‪ .‬הכל לפי שיקול דעתו של המפקח‪ .‬הקבל‪ %‬יחלי‪ +‬את המועסק‬
‫והציוד‪ ,‬כאמור‪ ,‬על חשבונו וכל ההוצאות‪ ,‬הנובעות מהחלפה כזו‪ ,‬תחולנה עליו‪.‬‬
‫‪ 52.3.3‬בהעדר ערכי מתאימי במחירו‪ ,%‬ייקבעו מחירי העבודה היומית על ידי המפקח‪.‬‬
‫בהתבסס על כל המחירי והעלויות הנוגעי ישירות לעניי‪ .%‬המחירוני הנזכרי‬
‫בסעי‪ +‬קט‪ %‬זה כוללי כל הוצאה שהיא של הקבל‪ ,%‬לרבות רווח‪ ,‬הוצאות‪ ,‬הבאת‬
‫ציוד ופועלי לאתר העבודה והסעת ממנו וכל הוצאה אחר‪.‬‬
‫‪ 52.3.4‬סיווג הפועלי ‪ ,‬המועסקי בעבודה יומית‪ ,‬יהיה בהתא לתפקיד וסוג העבודה‬
‫שהוטלה עליה לביצוע‪ .‬הקבל‪ %‬מסכי כי המפקח הוא שיקבע‪ ,‬לפי שיקול דעתו‪,‬‬
‫את הסיווג שיינת‪ %‬לכל אד ואת שיבוצו בעבודה‪.‬‬
‫‪ 52.3.5‬הכמויות המפורטות במחירו‪ %‬של הזמנת העבודה‪ ,‬אינ‪ %‬אלא אומד‪ %‬בלבד ואי‪%‬‬
‫לראות‪ %‬ככמויות שעל הקבל‪ %‬לבצע למעשה במילוי התחייבויותיו לפי החוזה‪.‬‬
‫כמויות העבודה לתשלו ייקבעו לפי ביצוע בפועל‪.‬‬
‫‪ 52.4‬מדידת כמויות העבודה למדידה‬
‫‪ 52.4.1‬הוראות סעי‪ +‬זה תחולנה על העבודה למדידה וכו עבודות על פי פקודת שינויי ‪,‬‬
‫שהוסכ במפורש כי תימדדנה‪.‬‬
‫‪ 52.4.2‬המפקח רשאי לדרוש במהל העבודה‪ ,‬בסיומה ו‪/‬או בכל שלב משלבי העבודה‪ ,‬כי‬
‫תיער מדידה של כמויות העבודה שבוצעו על ידי הקבל‪.%‬‬
‫‪ 52.4.3‬כמויות העבודה תקבענה על סמ מדידות שתעשינה על ידי המפקח והקבל‪ %‬ו‪/‬או‬
‫על סמ חישובי כמויות שיוגשו על ידי הקבל‪ %‬ויאושרו על ידי המפקח‪ .‬בהתא‬
‫לשיטה המפורטת במפרט הכללי‪ ,‬הכל לפי העניי‪ .%‬כל המדידות תירשמנה בספר‬
‫המדידות או ברשימות מיוחדות לכ ותיחתמנה על ידי המפקח והקבל‪.%‬‬
‫‪ 52.4.4‬א לא צויי‪ %‬אחרת במפרט הכללי‪ ,‬תימדד כל עבודה נטו‪ ,‬בהתא לפרטי התוכניות‬
‫כשהיא גמורה‪ ,‬מושלמת וקבועה במקומה‪ ,‬לפי העניי‪ ,%‬ללא כל תוספת עבור פחת‬
‫או כיוצ"ב ומחירה כולל את ער כל עבודות הלוואי והעזר שאינ‪ %‬נזכרות בסעיפי‬
‫נפרדי ‪.‬‬
‫‪ 52.4.5‬לפני ביצוע מדידות על ידי המפקח‪ ,‬יודיע המפקח לקבל‪ %‬על כוונתו לעשות כ‪ %‬ועל‬
‫המועד הרצוי לו‪ .‬הקבל‪ %‬מתחייב להיות נוכח במועד הנקוב או לשלוח ממלא‬
‫מקו לצור זה ולעזור למפקח או לבא כוחו לבצע את המדידות על חשבונו‬
‫ולהמציא למפקח את הפרטי הדרושי בקשר לכ‪.‬‬
‫‪.53‬‬
‫הסבת החוזה‬
‫‪ 53.1‬הקבל‪ %‬אינו רשאי להסב ו‪/‬או לשעבד ו‪/‬או להמחות ו‪/‬או להעביר את החוזה‪ ,‬כולו ו‪/‬או‬
‫חלקו‪ ,‬או כל טובת הנאה על פיו לאחר‪ ,‬בי‪ %‬בתמורה ובי‪ %‬שלא בתמורה‪ ,‬ו‪/‬או לשעבד ו‪/‬או‬
‫להמחות ו‪/‬או להסב את זכויותיו על פי חוזה זה כול‪ %‬או חלק‪.%‬‬
‫‪ 53.2‬העברת ‪ 25%‬מהשליטה בקבל‪ ,%‬בי‪ %‬א ההעברה נעשתה בבת אחת ובי‪ %‬א‬
‫בחלקי ‪ ,‬תחשב כהעברה המנוגדת לאמור בסעי‪ 53.1 +‬לעיל‪.‬‬
‫נעשתה‬
‫‪ 53.3‬מובהר בזה כי אי‪ %‬למסור את העבודה‪ ,‬כולה או מקצתה לקבל‪ %‬משנה אלא בהסכמת‬
‫החברה מראש ובכתב‪ .‬נתנה החברה את הסכמתה בהתא לאמור לעיל בסעי‪ +‬זה‪ ,‬אי‪%‬‬
‫ההסכמה האמורה מטילה חבות כלשהיא על החברה ואי‪ %‬היא פוטרת את הקבל‪%‬‬
‫מאחריותו והתחייבויותיו לפי החוזה ולפי כל די‪ %‬והקבל‪ %‬ישא באחריות מלאה לכל מעשה‬
‫בחתימתנו על מסמ זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪43‬‬
‫או אי מעשה של מבצעי העבודה‪ ,‬באי כוח ועובדיה ‪ .‬העסקת עובדי ‪ ,‬בי‪ %‬ששכר‬
‫משתל לפי זמ‪ %‬העבודה ובי‪ %‬ששכר משתל לפי שיעור העבודה‪ ,‬אי‪ %‬בה כשלעצמה משו‬
‫מסירת ביצוע האספקה או העבודות‪ ,‬כאמור‪ ,‬לאחר‪.‬‬
‫‪ 53.4‬מבלי לגרוע מ‪ %‬האמור לעיל‪ ,‬לגבי כל עבודה עליה חל חוק רישו קבלני לעבודות הנדסה‬
‫בנאיות‪ ,‬תשכ"ט ‪ , 1969‬מתחייב הקבל‪ %‬לא למסור את ביצועה לקבל‪ %‬משנה שאיננו רשו‬
‫בהתא להוראות חוק זה‪.‬‬
‫‪ 53.5‬החברה תהא רשאית‪ ,‬בכל עת‪ ,‬להמחות את זכויותיה‪ ,‬על פי הסכ זה‪ ,‬לתאגיד מי וביוב‪,‬‬
‫אליו תצטר‪ +‬החברה‪.‬‬
‫‪.54‬‬
‫קיזוז‬
‫החברה רשאית לקזז כנגד כל סכו המגיע לקבל‪ %‬על פי חוזה זה כל חוב‪ ,‬בי‪ %‬קצוב ובי‪ %‬שאינו‬
‫קצוב‪ ,‬המגיע לה מהקבל‪ %‬על פי חוזה זה או על פי כל חוזה אחר או על פי כל די‪ .%‬הוראות סעי‪ +‬זה‬
‫אינ‪ %‬גורעות מזכותה של החברה לגבות את החוב האמור בכל דר אחרת‪ .‬הודעה על ביצוע‬
‫הקיזוז‪ ,‬כאמור‪ ,‬תשלח לקבל‪.%‬‬
‫‪.55‬‬
‫ביצוע על ידי החברה‬
‫‪ 55.1‬כל התחייבות‪ ,‬לרבות נשיאה בהוצאות‪ ,‬אשר היה על הקבל‪ %‬לבצע על פי חוזה זה והוא נמנע‬
‫מלבצעה‪ ,‬והוראות אשר קיבל מאת המפקח ו‪/‬או החברה ואשר נמנע מלציית לה‪ %‬על א‪+‬‬
‫שהתחייב לכ בחוזה זה‪ ,‬תהיה החברה רשאית לבצע‪ ,%‬בעצמה או באמצעות אחרי ‪.‬‬
‫‪ 55.2‬החברה תהיה רשאית לחייב את הקבל‪ %‬במקרי כאמור בסעי‪ +‬קט‪ 55.1 %‬בהוצאות אשר‬
‫נגרמו לה בביצוע כל אות‪ %‬התחייבויות או הוראות‪ ,‬בתוספת ‪ 17%‬שייחשבו כהוצאות‬
‫כלליות‪ ,‬מימו‪ %‬ותקורה‪ .‬בחישוב החיוב או הקיזוז כאמור יוצמדו ההוצאות למדד על ידי‬
‫הכפלת‪ %‬ביחס שבי‪ %‬המדד האחרו‪ %‬אשר היה ידוע ביו ביצוע החיוב או הקיזוז לבי‪ %‬המדד‬
‫האחרו‪ %‬אשר היה ידוע ביו התשלו ההוצאה הכרוכה בביצוע כל התחייבות או הוראה‬
‫שניתנה לקבל‪ %‬כאמור לעיל על ידי החברה‪.‬‬
‫‪ 55.3‬החברה לא תתחיל בביצוע ההתחייבות או ההוראות האמורות בסעי‪ +‬קט‪ 55.1 %‬לפני מת‪%‬‬
‫התראה של ‪ 15‬ימי לקבל‪.%‬‬
‫‪ 55.4‬אי‪ %‬באמור לעיל כדי לגרוע מהתחייבויות הקבל‪ %‬על פי החוזה או מזכות החברה לגבות את‬
‫הסכומי האמורי מ‪ %‬הקבל‪ %‬בכל דר אחרת‪.‬‬
‫‪.56‬‬
‫שימוש או אי& שימוש בזכויות‪ ,‬סטיות וארכות‬
‫‪ 56.1‬הימנעות החברה מלעשות שימוש בזכויות המוקנות לה על פי החוזה במקרה מסוי ו‪/‬או‬
‫בכלל אי‪ %‬בה ולא תפורש בשו אופ‪ %‬כויתור על אותה זכות באותו מקרה או בכלל‪ ,‬ואי‪%‬‬
‫ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות לפי חוזה זה‪.‬‬
‫‪ 56.2‬הסכמה מצד החברה ו‪/‬או המפקח לסטות מתנאי חוזה זה במקרה מסוי לא תהיה תקדי‬
‫ולא ילמדו ממנה גזרה שווה למקו אחר‪.‬‬
‫‪ 56.3‬כל ויתור וארכה לתנאי החוזה או להוראות שניתנו על פיו על ידי החברה או מטעמה לא‬
‫יפגעו בזכויותיה של החברה ולא ישמשו לקבל צידוק או הגנה בקשר א הפרה או אי קיו‬
‫מצד הקבל‪ ,%‬ולא יחשבו כויתור מצד החברה על זכות מזכויותיה‪.‬‬
‫‪.57‬‬
‫שינוי החוזה‬
‫כל שינוי מהוראות חוזה זה לא יהא לו כל תוק‪ +‬אלא א נעשה בכתב ובחתימת שני הצדדי‬
‫והקבל‪ %‬יהא מנוע מלהעלות כל טענה לשינוי אלא א נעשה בדר האמורה‪.‬‬
‫‪.58‬‬
‫תקופת החוזה‬
‫‪ 58.1‬חוזה זה יכנס לתוק‪ #‬ע קבלת אישור החברה‪ ,‬ויהא בתוק‪ #‬לתקופה של ‪ 12‬חודשי‬
‫ממועד האישור כאמור )להל‪" :‬תקופת החוזה"(‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪ 58.2‬החברה תהיה רשאית‪ ,‬לפי שיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬להארי ההסכ ע הקבל‪ ,%‬כל פע‬
‫בשנה נוספת וזאת עד לתקופה מקסימלית של ‪ 5‬שני )סה"כ נית‪ %‬להארי ההסכ ב‪4‬‬
‫הארכות בנות שנה אחת לכל היותר(‪ .‬החברה תית‪ %‬לקבל‪ %‬הודעה מוקדמת‪ ,‬בכתב‪ ,‬של ‪30‬‬
‫ימי ‪ ,‬בא היא מעוניינת להארי ההסכ לתקופה של שנה נוספת‪.‬‬
‫הקבל‪ %‬מתחייב בזאת להארי את החוזה‪ ,‬בכל פע ‪ ,‬בהתא לדרישת החברה כאמור‪.‬‬
‫סרוב הקבל‪ %‬להארי את ההסכ ‪ ,‬יהווה הפרה של ההסכ ‪ ,‬מטע הקבל‪ %‬ויזכה את‬
‫החברה בכל הסעדי בהסכ ‪.‬‬
‫בא לא תתקבל תשובה בכתב‪ ,‬בתו הזמ‪ %‬האמור‪ ,‬יראה הדבר כאילו סירב הקבל‪%‬‬
‫להארכת התקשרות ולקבל‪ %‬לא תהיה כל תביעה ו‪/‬או דרישה אחרת לכ מהחברה‪.‬‬
‫‪ 58.3‬על א‪ +‬האמור בס"ק ‪ 58.1‬לעיל תהא החברה רשאית להביא חוזה זה לידי סיו בכל עת‪,‬‬
‫בהודעה מראש של ‪ 30‬יו לקבל‪ %‬ולקבל‪ %‬לא תהא כל טענה ו‪/‬או תביעה בגי‪ %‬הפסקת‬
‫ההתקשרות‪ ,‬כאמור‪ ,‬למעט זכותו לקבל את התמורה בגי‪ %‬הזמנות עבודה שבוצעו על ידו‬
‫בפועל עד למועד ההפסקה‪ ,‬כאמור‪ ,‬על פי התנאי המפורטי בחוזה זה‪.‬‬
‫‪ .59‬מיצוי ההתקשרות‬
‫מוסכ בי‪ %‬הצדדי כי תנאי חוזה זה משקפי נכונה את המוסכ והמותנה ביניה במלואו‪ ,‬וכי‬
‫החברה לא תהיה קשורה בכל הבטחות‪ ,‬פרסומי ‪ ,‬הצהרות‪ ,‬מצגי ‪ ,‬הסכמי והתחייבויות‪ ,‬בכתב‬
‫או בעל פה‪ ,‬שאינ נכללי בחוזה זה ואשר נעשו‪ ,‬א נעשו‪ ,‬קוד לחתימתו‪.‬‬
‫‪ .60‬סמכות שיפוט‬
‫סמכות השיפוט לגבי כל דבר ועניי‪ %‬הנובעי‬
‫דימונה בלבד‪.‬‬
‫מחוזה זה תהא לבתי המשפט המוסכמי‬
‫בעיר‬
‫‪ .61‬הודעות‬
‫הודעות הצדדי תהיינה במכתב רשו לפי כתובות הצדדי במבוא לחוזה‪ .‬כל הודעה שתישלח‬
‫לפי הכתובות הנ"ל תיחשב כאילו הגיעה לנמע‪ %‬בתו ‪ 48‬שעות ממסירתה למשרד הדואר‪.‬‬
‫ולראיה באו הצדדי על החתו‬
‫______________‬
‫_______________‬
‫החברה‬
‫הקבל‬
‫אישור‬
‫אני הח"מ____________________________ עו"ד _____________________________ של‬
‫_____________________ )להל‪" :%‬הקבל"( מאשר בזה כי ביו ____________חתמו בפני על‬
‫חוזה זה ה"ה ______________וה"ה______________בש הקבל‪ ,%‬וכי אצל הקבל‪ %‬נתקבלו כל‬
‫ההחלטות וכל האישורי הדרושי על פי מסמכי ההתאגדות של הקבל‪ %‬ועל פי כל די‪ %‬להתקשרות‬
‫הקבל‪ %‬על פי חוזה זה‪ ,‬וכי חתימת ה"ה המפורטי לעיל מחייבת את הקבל‪.%‬‬
‫_________________‬
‫עו"ד‬
‫‪45‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫נספח א'‬
‫נוסח הזמנת עבודה‬
‫לכבוד‬
‫‬
‫‬
‫א‪.‬נ‪, .‬‬
‫הנדו‪ : %‬עבודות שיקו וחידוש רשת מי וביוב & ביישובי התאגיד‬
‫מכרז פומבי ‪.05/2012‬‬
‫‪ .1‬הרינו להזמי‪ %‬בזאת )להל‪" :%‬החברה"( ביצוע עבודות לשיקו וחידוש רשת מי‬
‫החברה על פי העתק ההזמנה המצ"ב )להל‪" : %‬הפרויקט"(‪.‬‬
‫תאור הפריט ‪/‬‬
‫העבודה‬
‫מספר‬
‫כמות‬
‫וביוב ברחבי‬
‫מחיר יחידה‬
‫בש"ח )ללא‬
‫מע"מ(‬
‫שונות‬
‫סה"כ‬
‫מע"מ ‪17%‬‬
‫סה"כ כולל‬
‫מע"מ‬
‫‪.2‬סה"כ היק‪ +‬העבודה‬
‫בתוספת מע"מ כדי‪.%‬‬
‫‪.3‬על הזמנה זו יחולו תנאי מסמכי המכרז שבנדו‪.%‬‬
‫‪.4‬איש הקשר בחברה‬
‫‪.5‬המפקח על ביצוע העבודות הינו‪:‬‬
‫טלפו‪:%‬‬
‫תפקיד‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫___________________________________‬
‫מעיינות הדרו תאגיד מי וביוב אזורי בע"מ‬
‫‪46‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫נספח ב'‬
‫תנאי מיוחדי לביטוחי הקבל‬
‫‪.1‬‬
‫על הקבל‪ %‬להחזיק בתוק‪ +‬את כל הביטוחי הנדרשי בקשר ע העבודות נשוא חוזה זה‪ ,‬במש‬
‫כל התקופה בה יהיה חוזה זה בתוק‪ .+‬ע זאת‪ ,‬את ביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר‪ ,‬על‬
‫הקבל‪ %‬להחזיק בתוק‪ +‬כל עוד לא תמה תקופת ההתיישנות על פי די‪.%‬‬
‫‪.2‬‬
‫ביטוחי הקבל‪ %‬המפורטי בנספח אישור ביטוחי הקבל‪ %‬להל‪ ,%‬יכללו ויתור על כל זכות תחלו‪+‬‬
‫)שיבוב( של מבטחי הקבל‪ %‬כלפי החברה‪ ,‬מנהליה‪ ,‬עובדיה ו‪/‬או כל אד אחר הבא בשמה של‬
‫החברה ו‪/‬או הפועל מטעמה‪ ,‬וכ‪ %‬כלפי כל הקבלני ‪ ,‬המתכנני ‪ ,‬והיועצי הקשורי בביצוע‬
‫העבודות‪ ,‬ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלו‪ +‬לא יחול לטובת אד שגר לנזק בזדו‪.%‬‬
‫‪.3‬‬
‫פוליסות ביטוחי האחריות הנערכות על ידי הקבל‪ %‬והמפורטי בנספח אישור עריכת ביטוחי‬
‫הקבל‪ %‬להל‪) %‬למעט ביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר( יורחבו לשפות את החברה ו‪/‬או‬
‫מנהליה ו‪/‬או עובדיה ותהיינה כפופות על פי העניי‪ %‬לסעי‪" +‬אחריות צולבת" על פיו יראו את‬
‫הביטוחי כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהל‪ %‬מתחייב הקבל‪ %‬כי פוליסות ביטוח אחריות מקצועית וחבות‬
‫המוצר‪ ,‬תכלולנה בי‪ %‬היתר תקופת גילוי של ‪ 6‬חודשי לאחר תו תקופת הביטוח )סעיפי ‪ 2‬ו‪3‬‬
‫לאישור עריכת ביטוחי הקבל‪.(%‬‬
‫‪.5‬‬
‫בנוס‪ +‬לאמור לעיל ומבלי לגרוע ממנו‪ ,‬את ביטוחי אחריות מקצועית וחבות המוצר‪ ,‬על הקבל‪%‬‬
‫להחזיק בתוק‪ +‬כל עוד לא תמה תקופת ההתיישנות על פי די‪ .%‬מוסכ בזה על הקבל‪ %‬כי אי קיו‬
‫הוראות סעי‪ +‬זה תהווה הפרה של הוראות חוזה זה ע"י הקבל‪) %‬א‪ +‬א הסתיימו העבודות( על כל‬
‫המשתמע מכ‪ .‬במקרה כאמור החברה תהייה רשאית )א לא חייבת לנהוג כמפורט בס"ק ‪32‬‬
‫שלהל‪.%‬‬
‫‪.6‬‬
‫היה ולדעת הקבל‪ %‬יש צור בעריכת ביטוחי נוספי ו‪/‬או משלימי כלשה לביטוחי הקבל‪,%‬‬
‫מתחייב הקבל‪ %‬לערו ולקיי את הביטוח המשלי ו‪/‬או הביטוח הנוס‪ +‬כאמור‪.‬‬
‫‪6.1‬‬
‫בכל ביטוח רכוש נוס‪ +‬ו‪/‬או משלי כאמור ייכלל סעי‪ +‬בדבר ויתור על זכות התחלו‪+‬‬
‫כלפי החברה וכל הבאי מטעמה‪ ,‬אול הויתור כאמור לא יחול לטובת אד שגר‬
‫לנזק בזדו‪.%‬‬
‫‪6.2‬‬
‫לעניי‪ %‬ביטוח חבויות נוס‪ +‬או משלי יורחב ש המבוטח לשפות את החברה בגי‪%‬‬
‫אחריותה למעשי ו‪/‬או מחדלי הקבל‪ %‬ו‪/‬או הבאי מטעמו וזאת בכפו‪ +‬לסעי‪ +‬אחריות‬
‫צולבת על פיו יראו את הביטוחי כאילו נערכו בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫ביטוחי הקבל‪ %‬יכללו תנאי מפורש על פיו הינ קודמי לכל בטוח אשר נער עלידי החברה וכי‬
‫מבטחי הקבל‪ %‬מוותרי על כל טענה או דרישה בדבר שיתו‪ +‬ביטוחי החברה‪ ,‬לרבות כל טענה או‬
‫זכות המפורטי בסעי‪ 59 +‬לחוק חוזה ביטוח התשמ"א – ‪ ,1981‬לרבות כל טענה של "ביטוח‬
‫כפל" כלפי החברה וכלפי מבטחיה‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫ביטוחי הקבל‪ %‬הנערכי על פי דרישות נספח זה לרבות נספח אישור עריכת ביטוחי הקבל‪ %‬יכללו‬
‫תנאי מפורש על פיו המבטח אינו רשאי לבטל ו‪/‬או לצמצ את היקפ ו‪/‬או לשנות לרעה במש‬
‫תקופת הביטוח‪ ,‬אלא א כ‪ %‬תישלח לחברה‪ ,‬הודעה בכתב‪ ,‬באמצעות דואר רשו ‪ ,‬שישי )‪(60‬‬
‫יו מראש על כוונתו לעשות זאת‪ .‬וכי לא יהיה תוק‪ +‬לביטול ו‪/‬או לצמצו ו‪/‬או לשינוי לרעה‬
‫שכאלו לגבי החברה א לא נשלחה הודעה כאמור ובטר חלו‪ +‬שישי )‪ (60‬הימי משליחת‬
‫ההודעה‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות חוזה זה לעניי‪ %‬הסבת החוזה‪ ,‬ובמקרה בו העבודות נשוא חוזה‬
‫זה או חלק ממנו יבוצעו על ידי קבל‪ %‬משנה מטע הקבל‪ ,%‬מתחייב הקבל‪ %‬לדאוג כי בידי קבל‪%‬‬
‫המשנה תהיינה פוליסות ביטוח בהתא למפורט בחוזה זה לרבות בהתא לתנאי ולסכומי‬
‫הנדרשי באישור עריכת ביטוחי הקבל‪ .%‬למע‪ %‬הסר ספק מובהר בזאת כי הקבל‪ %‬הוא הנושא‬
‫באחריות כלפי החברה בגי‪ %‬העבודות נשוא חוזה זה לרבות עבודות אשר יבוצעו על ידי קבל‪ %‬משנה‬
‫‪47‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫והוא יהיה אחראי לשפות ו‪/‬או לפצות את החברה בגי‪ %‬כל אובד‪ %‬ו‪/‬או נזק שייגר לה‪ ,‬במישרי‪%‬‬
‫ובעקיפי‪ ,%‬עקב העבודות שבוצעו על ידי קבל‪ %‬המשנה‪ ,‬בי‪ %‬א אובד‪ %‬או נזק כאמור מכוסה במי‬
‫מהפוליסות דלעיל ובי‪ %‬א לאו‪.‬‬
‫‪.10‬‬
‫למע‪ %‬הסר ספק מובהר בזאת‪ ,‬כי הקבל‪ %‬הוא הנושא באחריות כלפי החברה בגי‪ %‬העבודות נשוא‬
‫חוזה זה‪ ,‬לרבות עבודות אשר יבוצעו על ידי קבל‪ %‬משנה‪ ,‬והוא יהיה אחראי לשפות ו‪/‬או לפצות‬
‫את החברה בגי‪ %‬כל אובד‪ %‬ו‪/‬או נזק שייגר לה‪ ,‬במישרי‪ %‬ו‪/‬או בעקיפי‪ ,%‬עקב העבודות שבוצעו על‬
‫ידי מי מקבלני המשנה‪ ,‬בי‪ %‬א אובד‪ %‬ו‪/‬או נזק כאמור מכוסה במי באיזו מהפוליסות דלעיל ובי‪%‬‬
‫א לאו‪.‬‬
‫‪.11‬‬
‫מבלי לגרוע מהאמור בהסכ זה מוסכ כי בעת קרות מקרה ביטוח מתחייב הקבל‪ %‬לפנות באופ‪%‬‬
‫מיידי לחברת הבטוח ולהודיע לה על קרות האירוע ולדאוג כי נציג חברת הבטוח יגיע ללא דיחוי‬
‫לאתר לבדיקת הנזק‪ .‬מובהר כי על הקבל‪ %‬לפעול על פי הוראות נציג חברת הבטוח ולסייע לו ככל‬
‫הנדרש‪ ,‬לרבות להעביר לו כל מידע שידרוש‪.‬‬
‫‪.12‬‬
‫בנוס‪ +‬לאמור לעיל‪ ,‬הקבל‪ %‬מתחייב לבצע את כל הפעולות שתידרשנה להשבת המצב לקדמותו‬
‫מייד לאחר קרות האירוע לרבות פינוי פסולת והריסות‪ .‬הקבל‪ %‬יישא בכל ההוצאות שתידרשנה‬
‫להשבת המצב לקדמותו והחברה תעביר אל הקבל‪ %‬את הסכו שתשל חברת הביטוח בגי‪ %‬הנזק‪,‬‬
‫וסכו זה בלבד‪ .‬למע‪ %‬הסר ספק מובהר כי הקבל‪ %‬יישא בכל ההוצאות מעבר לסכו האמור‬
‫שיועבר על ידי חברת הבטוח וכי החברה לא תהייה חבה לקבל‪ %‬כל תשלו לכיסוי ההוצאות‬
‫כאמור‪.‬‬
‫‪.13‬‬
‫בנוס‪ +‬לאמור לעיל‪ ,‬מוסכ בזה כי תגמולי הביטוח לפי הפוליסה‪ ,‬בגי‪ %‬נזקי רכוש‪ ,‬ישולמו לחברה‪,‬‬
‫אלא א הורתה החברה אחרת ובכתב למבטח‪ .‬פוליסת הביטוח תכלול הוראה מתאימה לעניי‪%‬‬
‫זה‪ .‬תיק‪ %‬הקבל‪ %‬בעצמו נזק המכוסה לפי פוליסת הביטוח כאמור‪ ,‬בשלמותו‪ ,‬לשביעות רצו‪%‬‬
‫המפקח‪ ,‬או שטר קיבל מהחברה תשלו עבור העבודה שניזוקה‪ ,‬מתחייבת החברה להורות‬
‫למבטח על תשלו תגמולי הביטוח ישירות לידי הקבל‪ %‬עד לסכו הדרוש לש קימו האבד‪ %‬או‬
‫הנזק‪.‬‬
‫‪.14‬‬
‫כמו כ‪ %‬ומבלי לגרוע מהאמור בהסכ זה מוסכ כי בכל מקרה של נזק לעבודות‪ ,‬על הקבל‪%‬‬
‫מוטלת החובה לפעול בהתא לנהלי שיימסרו לו על ידי שמאי מטע חברת הביטוח ו‪/‬או‬
‫החברה ו‪/‬או המפקח מטעמה‪.‬‬
‫‪.15‬‬
‫כמו כ‪ %‬ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהל‪ ,%‬הקבל‪ %‬יהיה אחראי לשפות את החברה באופ‪ %‬מלא בגי‪%‬‬
‫כל נזק אשר ייגר לה עקב אי כיסוי ביטוחי הנובע מהפרת תנאי מתנאי מי מהפוליסות על ידי‬
‫הקבל‪ %‬ו‪/‬או מנהליו ו‪/‬או העובדי המועסקי על ידו‪.‬‬
‫‪.16‬‬
‫ללא צור בכל דרישה או פניה מצד החברה‪ ,‬מתחייב הקבל‪ %‬להמציא לידי החברה‪ ,‬את "אישור‬
‫עריכת ביטוחי הקבל‪ ,"%‬במועדי המצויני בסעי‪ 41.4 +‬לחוזה וסעי‪ 18 +‬להל‪.%‬‬
‫‪.17‬‬
‫הקבל‪ %‬מצהיר ומאשר כי ידוע לו שהמצאת אישור עריכת ביטוחי הקבל‪ %‬כאמור‪ ,‬הינו תנאי מתלה‬
‫ומקדי לתחילת ביצוע העבודות ו‪/‬או הכנסת ציוד כלשהו לאתרי העבודות‪ ,‬והחברה‪ ,‬תהיה‬
‫זכאית למנוע מ‪ %‬הקבל‪ %‬תחילת ביצוע העבודות ו‪/‬או הכנסת ציוד כאמור במקרה שהאישור‪,‬‬
‫החתו על ידי החברה המבטחת )נוסח מקורי(‪ ,‬לא הומצא במועד הנ"ל‪.‬‬
‫‪.18‬‬
‫הקבל‪ %‬יחזור וימציא את נספח "אישור עריכת ביטוחי הקבל" נספח ב' ‪ 1‬מדי תו תקופת‬
‫ביטוח‪ ,‬כל עוד נמשכות העבודות ו‪/‬או נמשכת תקופת הבדק וכל עוד מתקיימת אחריותו על פי די‪%‬‬
‫ו‪/‬או חוזה בקשר ע העבודות‪.‬‬
‫‪.19‬‬
‫הקבל‪ %‬מתחייב כי בביטוח אחריות מקצועית וביטוח חבות המוצר‪ ,‬התארי הרטרואקטיבי יהיה‬
‫לא יאוחר ממועד תחילת ביצוע העבודות וביטוחי אלו יכללו סעי‪ +‬השבה לקדמות של גבולות‬
‫האחריות לאחר קרות מקרה ביטוח‪ .‬הקבל‪ %‬מתחייב לשל לבדו את הפרמיות הנדרשות בגי‪%‬‬
‫השבת גבולות האחריות לקדמות כאמור לעיל‪.‬‬
‫‪.20‬‬
‫לפי דרישת החברה ו‪/‬או בהתא לנדרש בחוזה זה‪ ,‬מעת לעת‪ ,‬יגדיל הקבל‪ %‬את סכומי ביטוחי‬
‫הקבל‪ ,%‬או איזה מה בסכו ובאופ‪ %‬שישקפו את השווי המלא של העבודות המבוטחות ו‪/‬או‬
‫בחתימתנו על מסמ זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪48‬‬
‫יארי את תקופת הביטוח כל עוד העבודות על פי חוזה זה לא הסתיימו במלוא‪ ,%‬לפי קביעת ו‪/‬או‬
‫הוראת החברה‪.‬‬
‫‪.21‬‬
‫מוסכ בזה במפורש‪ ,‬כי אי‪ %‬בהמצאת אישור ביטוחי הקבל‪ %‬ו‪/‬או אי המצאת ו‪/‬או בבדיקת‬
‫ו‪/‬או אי בדיקת על ידי החברה ו‪/‬או בעריכת ו‪/‬או בשינויי ‪ ,‬כדי להוות אישור בדבר התאמת‬
‫של ביטוחי הקבל‪ ,%‬טיב ‪ ,‬תוקפ ‪ ,‬היקפ או היעדר ו‪/‬או כדי לגרוע מאחריותו של הקבל‪ ,%‬או‬
‫כדי להטיל אחריות כלשהי על החברה ו‪/‬או על מי מהבאי מטעמה‪.‬‬
‫‪.22‬‬
‫למע‪ %‬הסר ספק מובהר‪ ,‬כי אי המצאת אישור עריכת ביטוחי הקבל‪ %‬במועד הנקוב לעיל‪ ,‬לא תפגע‬
‫בהתחייבויות הקבל‪ %‬על פי חוזה זה‪ ,‬לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור‪ ,‬לביצוע כל תשלו‬
‫שחל על הקבל‪ ,%‬והקבל‪ %‬מתחייב לקיי את כל התחייבויותיו על פי חוזה זה‪ ,‬ג א יימנעו ממנו‬
‫ביצוע עבודות ו‪/‬או הכנסת ציוד לאתר העבודות‪ ,‬בשל אי הצגת האישור החתו במועד‪.‬‬
‫‪.23‬‬
‫בהקשר לאמור בסעי‪ 21 +‬לעיל‪ ,‬מובהר כי אי‪ %‬בעריכת הביטוחי הנ"ל על ידי הקבל‪ %‬כדי לצמצ‬
‫ו‪/‬או לגרוע בצורה כלשהי מהתחייבויותיו על פי חוזה זה‪.‬‬
‫‪.24‬‬
‫בכל פע שמבטחו של הקבל‪ %‬יודיע לחברה כי מי מביטוחי הקבל‪ %‬עומד להיות מצומצ ו‪/‬או‬
‫מבוטל‪ ,‬כאמור בסעי‪ 8 +‬לעיל‪ ,‬מתחייב הקבל‪ %‬לערו את אותו הביטוח מחדש ולהמציא אישור‬
‫עריכת ביטוח חדש‪) 30 ,‬שלושי ( יו לפני מועד הצמצו או ביטול הביטוח כאמור‪.‬‬
‫‪.25‬‬
‫בנוס‪ +‬לאמור לעיל‪ ,‬ובכפו‪ +‬לקבלת דרישה בכתב מהחברה‪ ,‬מתחייב הקבל‪ %‬להמציא לחברה בתו‬
‫‪) 14‬ארבעה עשר( ימי ממועד קבלת דרישתה‪ ,‬כאמור‪ ,‬העתקי מפוליסות הביטוח לגבי אות‬
‫הביטוחי ‪ ,‬אשר התחייב לקיימ ו‪/‬או החלי עליו על פי חוזה זה ו‪/‬או על פי די‪ %‬ו‪/‬או על פי‬
‫החלטתו בקשר ע העבודות ואשר אינ נכללי בנספח "אישור ביטוחי הקבל‪ ,"%‬וכמו כ‪,%‬‬
‫מתחייב הקבל‪ %‬לתק‪ %‬את פוליסות הביטוח על פי דרישות החברה‪ ,‬כדי להתאימ‪ %‬להוראות חוזה‬
‫זה‪.‬‬
‫‪.26‬‬
‫הקבל‪ %‬מצהיר‪ ,‬כי לא תהיה לו כל טענה ו‪/‬או דרישה ו‪/‬או תביעה כנגד החברה בגי‪ %‬נזק שהוא זכאי‬
‫לשיפוי עבורו או שהיה זכאי לשיפוי עבורו אלמלא ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסות ביטוח‬
‫העבודות שנערכו לפי פרק א' בסעי‪ 1 +‬לאישור ביטוחי הקבל‪) %‬פרק העבודות( ו‪/‬או ביטוח חסר‬
‫ו‪/‬או הפרת תנאי מתנאי הפוליסה על פי הביטוחי שנערכו על פי ובהתא לנדרש ו‪/‬או לנאמר‬
‫בחוזה זה‪ ,‬וכי הוא פוטר בזאת את החברה מכל אחריות לנזק כאמור ובלבד שהאמור לעיל בדבר‬
‫פטור מאחריות‪ ,‬לא יחול לטובת אד שגר לנזק בזדו‪ .%‬האמור בסעי‪ +‬זה יוסי‪) +‬ולא ייגרע( על‬
‫כל הוראה אחרת בחוזה זה בדבר פטור מאחריות כלפי החברה‪.‬‬
‫‪.27‬‬
‫הקבל‪ %‬מתחייב לשת‪ +‬פעולה ע החברה ככל שיידרש לש שמירה ומימוש של זכויות החברה על‬
‫פי ביטוחי הקבל‪.%‬‬
‫‪.28‬‬
‫הקבל‪ %‬מצהיר ומתחייב כי לא תהיה לו כל תביעה ו‪/‬או דרישה ו‪/‬או טענה מכל מי‪ %‬וסוג שהוא‬
‫כלפי החברה‪ ,‬באשר לתוכ‪ %‬ו‪/‬או היק‪ +‬הביטוחי ‪ ,‬אשר הוא נדרש לעורכ כמפורט לעיל לרבות‬
‫בהתא לאמור בנספח ב' ‪" – 1‬אישור ביטוחי הקבל" והכיסוי‪ ,‬אשר יינת‪ %‬על יד ‪ ,‬וכי הוא‬
‫מוותר על כל תביעה ו‪/‬או דרישה ו‪/‬או טענה כנ"ל‪ .‬הקבל‪ %‬מאשר בזאת‪ ,‬כי הוא יהיה מנוע‬
‫מלהעלות טענה כלשהי בקשר לכ‪ .‬למע‪ %‬הסר ספק‪ ,‬מוסכ ‪ ,‬כי גבולות האחריות בביטוחי‬
‫השוני ‪ ,‬כמפורט באישור ביטוחי הקבל‪ ,%‬הינ בבחינת דרישה מינימאלית המוטלת על הקבל‪%‬‬
‫ועל הקבל‪ %‬לבחו‪ %‬את חשיפתו לחבות ולקבוע את גבולות האחריות בהתא ‪.‬‬
‫‪.29‬‬
‫האמור בחוזה זה יוסי‪) +‬ולא יגרע( על כל הוראה אחרת בחוזה זה בדבר פטור מאחריות הקבל‪%‬‬
‫כלפי החברה ו‪/‬או מנהליה ו‪/‬או עובדיה‪ .‬האמור בסעי‪ +‬זה מתייחס לנזקי הנעוצי בעבודות‬
‫נשוא חוזה זה על ידי הקבל‪ %‬ו‪/‬או מנהליו ו‪/‬או עובדיו ו‪/‬או קבלני וקבלני משנה מטעמו‪.‬‬
‫‪.30‬‬
‫החברה רשאית )א לא חייבת( לבדוק את אישור הביטוח ו‪/‬או פוליסות הביטוח שיומצאו עלידי‬
‫הקבל‪ %‬כאמור לעיל‪ .‬הקבל‪ %‬מצהיר ומתחייב כי זכות הביקורת של החברה ביחס לאישור הביטוח‪,‬‬
‫וזכותה לבדוק ולהורות על תיקו‪ %‬ביטוחי הקבל‪ %‬כמפורט לעיל‪ ,‬אינה מטילה על החברה או על מי‬
‫מטעמה כל חובה וכל אחריות שהיא בכל הקשור לאישורי הבטוח כאמור‪ ,‬טיב ‪ ,‬היקפ ותוקפ ‪,‬‬
‫או לגבי העדר ‪ ,‬ואי‪ %‬בה כדי לגרוע מכל חובה שהיא המוטלת על הקבל‪ %‬עלפי חוזה זה ועל פי כל‬
‫די‪.%‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪49‬‬
‫‪.31‬‬
‫הקבל‪ %‬מתחייב לשל את פרמיות הביטוח בגי‪ %‬הפוליסות המפורטות באישור ביטוחי הקבל‪,%‬‬
‫ובמלוא ובמועד לרבות תשלו אחר שיידרש על ידי חברת הביטוח בקשר לה‪ %‬במועד ולמלא‬
‫אחר כל הוראות הפוליסות הנ"ל כלשונ‪ %‬ומבלי לפגוע בכלליות האמור‪ ,‬לשמור על הוראות‬
‫הבטיחות והזהירות הנכללות בפוליסות הביטוח‪ ,‬לדאוג ולוודא כי הפוליסות תהיינה בתוק‪+‬‬
‫במש כל תקופת ביצוע העבודות‪ .‬ע זאת‪ ,‬את ביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר‪ ,‬על הקבל‪%‬‬
‫להחזיק בתוק‪ +‬כל עוד לא תמה תקופת ההתיישנות על פי די‪.%‬‬
‫‪.32‬‬
‫לא ביצע ו‪/‬או לא קיי הקבל‪ %‬את הביטוחי אשר התחייב לבצע על פי חוזה זה או מי מה ‪,‬‬
‫תהייה החברה רשאית )א לא חייבת( ומבלי לפגוע בזכויותיה לפי חוזה זה או על פי די‪ ,%‬לערו‬
‫את הביטוחי תחתיו ולשל את דמי הביטוח על חשבונו של הקבל‪ .%‬ובלבד שהחברה הודיעה‬
‫לקבל‪ %‬על כוונתה לעשות כ‪ 14 %‬יו מראש ובכתב‪ .‬כל סכו שהחברה שילמה או התחייבה‬
‫בתשלומו כאמור יוחזר מיד לחברה על פי דרישתה הראשונה‪ .‬לחילופי‪ %‬ומבלי לפגוע בזכויות‬
‫החברה על פי סעי‪ +‬זה‪ ,‬החברה תהייה רשאית לנכות סכומי אלו מכל סכו שיגיע ממנה לקבל‪%‬‬
‫בכל זמ‪ %‬שהוא‪ ,‬וכ‪ %‬תהייה החברה רשאית לגבות מהקבל‪ %‬בכל דר אחרת‪.‬‬
‫‪.33‬‬
‫כמו כ‪ ,%‬הקבל‪ %‬יהיה אחראי לשפות את החברה באופ‪ %‬מלא בגי‪ %‬כל נזק אשר ייגר לה עקב אי‬
‫כיסוי ביטוחי הנובע מהפרת תנאי מתנאי מי מהפוליסות על ידי הקבל‪ %‬ו‪/‬או על ידי הפועלי‬
‫מטעמו ו‪/‬או בשמו ו‪/‬או עבורו‪.‬‬
‫מוסכ בזה‪ ,‬כי הקבל‪ %‬יהא אחראי לנזקי באופ‪ %‬מלא ובלעדי מבלי שתהיה לו טענה כלשהי על‬
‫כל נזק כספי ו‪/‬או אחר שייגר לו עקב זאת‪.‬‬
‫‪.34‬‬
‫בנוס‪ +‬לאמור לעיל ולהל‪ %‬ומבלי לפגוע בכלליות האמור‪ ,‬נקבע כי אי קיו בתו לב של החובות‬
‫המוטלות על הקבל‪ %‬על פי הביטוחי המפורטי לעיל ולהל‪ ,%‬לרבות‪ ,‬א לא מוגבל הפרה בתו‬
‫לב של תנאי מתנאי הפוליסות על ידי הקבל‪ %‬לא תפגע בזכויות החברה ו‪/‬או מנהליה ו‪/‬או עובדיה‬
‫לקבלת שיפוי ו‪/‬או פיצוי על פי ביטוחי אלו‪.‬‬
‫‪.35‬‬
‫בנוס‪ +‬ומבלי לגרוע מהאמור לעיל‪ ,‬מוסכ בזה כי החברה תהייה רשאית לקזז כל סכו לו היא‬
‫זכאית על פי תנאי סעי‪ +‬זה )סעי‪ +‬ביטוח( מהתמורה העומדת לזכות הקבל‪.%‬‬
‫‪.36‬‬
‫בנוס‪ +‬ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקו בסעי‪ +‬זה לעיל‪ ,‬בכל שלבי ביצוע העבודות מתחייב הקבל‪%‬‬
‫למלא אחר כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי והחוק לביטוח בריאות ממלכתי וכל‬
‫הצווי ‪ ,‬תקנות וכדומה‪ ,‬שהותקנו לפי החוקי הנ"ל‪ ,‬ובעיקר א מבלי לפגוע בכלליות האמור‬
‫לעיל באופ‪ %‬שכל עובדיו ושליחיו שיועסקו בביצוע העבודות‪ ,‬באופ‪ %‬מקרי או זמני‪ ,‬יהיו בכל עת‬
‫ובמש כל תקופת ביצוע העבודות זכאי לכל הזכויות שעל פי החוקי הנ"ל‪.‬‬
‫‪.37‬‬
‫בנוס‪ +‬ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקו בסעי‪ +‬זה לעיל‪ ,‬מתחייב הקבל‪ %‬למלא אחר כל דרישות‬
‫והוראות פקודת התעבורה ו‪/‬או חוק הפיצויי לנפגעי תאונות דרכי )הפלת"ד( וכל הצווי ‪,‬‬
‫התקנות וכדומה‪ ,‬שהותקנו לפי החוקי הנ"ל‪ ,‬ובעיקר‪ ,‬א מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל‪,‬‬
‫באופ‪ %‬שכל העובדי שיועסקו בביצוע העבודות נשוא חוזה זה‪ ,‬לרבות אלה שיועסקו באופ‪ %‬מקרי‬
‫או זמני‪ ,‬יהיו בכל עת ובמש כל תקופת חוזה זה‪ ,‬מורשי לנהוג ברכב מנועי על פי החוקי הנ"ל‬
‫וכל הוראות חוק אחר בקשר ע העבודות נשוא חוזה זה‪.‬‬
‫‪.38‬‬
‫בנוס‪ +‬ומבלי לגרוע מהאמור בכל מקו בחוזה זה‪ ,‬מתחייב הקבל‪ %‬לקיי את כל הוראות החוקי‬
‫והתקנות בדבר בטיחות בעבודה וכ‪ %‬את כל הוראות מכבי האש ו‪/‬או כל רשות אחרת בדבר אמצעי‬
‫זהירות ומניעת נזקי אות יש לקיי באתר ביצוע העבודות‪.‬‬
‫‪.39‬‬
‫ביטוחי הקבל‪ %‬יכללו סעי‪ +‬לפיו זכותה של החברה על פי הביטוחי הנ"ל לקבלת שיפוי ו‪/‬או פיצוי‬
‫לא תיפגע עקב העדר רישוי ו‪/‬או אישורי מתאימי מאת הרשויות או הגופי המתאימי ‪.‬‬
‫‪.40‬‬
‫הקבל‪ %‬מתחייב לקיי על חשבונו את כל דרישות החברה ו‪/‬או המבטחי בכל הקשור להגנה על‬
‫העבודות בשלבי ביצוע‪ %‬ו‪/‬או לאחר מסירת‪ %‬לרבות ובמפורש כל הנוגע להתקנת ו‪/‬או לנקיטת‬
‫אמצעי הגנה כנגד נזקי טבע‪.‬‬
‫‪.41‬‬
‫הקבל‪ %‬מתחייב לקיי שמירה נאותה על כל הציוד ו‪/‬או הכלי המובאי על ידו לאתר ביצוע‬
‫העבודות‪.‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪50‬‬
‫‪.42‬‬
‫בנוס‪ +‬ומבלי לגרוע מהאמור לעיל‪ ,‬מתחייב הקבל‪ %‬כי בכל שלבי ביצוע עבודותיו ו‪/‬או לאחר‬
‫מסירת‪ ,%‬לקיי במלוא‪ %‬את כל דרישות הגופי ו‪/‬או החברות בעלי הזכות במקרקעי‪ %‬בה‬
‫מתבצעות העבודות נשוא חוזה זה ולהשיג את אישור לביצוע העבודות לרבות על פי הסכמי‬
‫שנחתמו בי‪ %‬מי מה לבי‪ %‬החברה‪.‬‬
‫החברה מתחייבת להעביר אל הקבל‪ %‬כל מסמ התחייבות כנ"ל‪.‬‬
‫‪.43‬‬
‫מוסכ בזה על הקבל‪ ,%‬כי אי קיו הוראות סעי‪ +‬זה )ביטוח( תהווה הפרה של הוראות חוזה זה‬
‫על ידי הקבל‪) %‬א‪ +‬א הסתיימו העבודות(‪ ,‬על כל המשתמע מכ‪.‬‬
‫‪.44‬‬
‫במקרה כאמור‪ ,‬תהייה החברה רשאית )א לא חייבת( לנהוג כמפורט בסעי‪ 32 +‬שלעיל‪.‬‬
‫‪.45‬‬
‫מובהר בזאת‪ ,‬כי כל הוראה בסעי‪ +‬זה בקשר לביטוח אינה באה לגרוע מכוח של הוראות החוזה‬
‫בדבר אחריותו הבלעדית של הקבל‪ %‬לנזקי בא יגרמו כאמור בסעיפי אחרי בחוזה זה ו‪/‬או‬
‫על פי הדי‪.%‬‬
‫‪51‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫נספח ב' ‪1‬‬
‫אישור ביטוחי הקבל‬
‫תארי __________‬
‫לכבוד‬
‫מעיינות הדרו תאגיד המי והביוב האזורי בע"מ )להל‪" : %‬החברה"(‬
‫רח' ז'בוטינסקי ‪11‬‬
‫דימונה‬
‫א‪.‬ג‪.‬נ‪,.‬‬
‫הנדו ‪ :‬אישור ביטוחי הקבל‬
‫בקשר ע חוזה מספר ‪ 05/2012‬לביצוע עבודות שיקו וחידוש רשת מי וביוב )להל‪" : %‬העבודות"(‬
‫בע"מ )להל‪" : %‬הקבל"(‬
‫ביניכ לבי‪%‬‬
‫בזאת כי ערכנו על ש הקבל‪ %‬שבנדו‪ ,%‬את‬
‫אנו ______ חברה לביטוח בע"מ החתומי מטה מאשרי‬
‫הביטוחי המפורטי להל‪: %‬‬
‫& לביטוח עבודות קבלניות ‪:‬‬
‫‪ .1‬פוליסה מס'‬
‫תקופת הביטוח מיו __________ ועד יו __________ ובכלל‪.‬‬
‫________________________________‬
‫שווי העבודות‬
‫הכיסוי הביטוחי ‪ :‬מוסכ בזה כי היק‪ +‬הכיסוי אינו נופל מהכיסוי הנית‪ %‬על פי נוסח הפוליסה‬
‫הידוע כ – "ביט מהדורה ‪ ,"2010‬או שווה לו‪ ,‬הנהוג במועד תחילת תקופת‬
‫הביטוח‪.‬‬
‫פרק א' ביטוח העבודות‪:‬‬
‫בטוח כל הסיכוני המבטח במלוא ערכ‪ %‬את כל העבודות בקשר ע החוזה שבנדו‪ %‬לרבות מתקני ‪,‬‬
‫חומרי וציוד המהווי חלק מהעבודות‪ ,‬לרבות א לא מוגבל נזק לציוד‪ ,‬כלי עזר‪ ,‬חומרי ו‪/‬או כל‬
‫רכוש אחר מכל מי‪ %‬וסוג בבעלות ו‪/‬או באחריות הקבל‪ %‬ו‪/‬או הבאי מטעמו אשר הובאו לאתר ו‪/‬או‬
‫משמשי במישרי‪ %‬ו‪/‬או בעקיפי‪ %‬לביצוע העבודות המבוצעות על ידי הקבל‪ %‬ו‪/‬או מטעמו‪ ,‬כמפורט‬
‫להל‪ ,%‬למש כל תקופת הביטוח‪.‬‬
‫הביטוח לפי פרק זה יכלול את ההרחבות כדלקמ ‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.9‬‬
‫‪.10‬‬
‫‪.11‬‬
‫‪.12‬‬
‫אובד‪ %‬או נזק בגי‪ %‬סיכוני פריצה‪ ,‬גניבה ושוד‪ ,‬בתוק‪.+‬‬
‫מתקני ‪ ,‬ציוד קל‪ ,‬ציוד עזר וכדומה אשר אינ חלק מהעבודות א מובאי לאתר לצור ביצוע‬
‫העבודות עד לס ‪ - 150,000‬ולא מעל ‪ - 20,000‬לפריט‪.‬‬
‫מבני עזר עד לס ‪.- 100,000‬‬
‫רכוש עליו מתבצע הפרויקט עד לס ‪.- 500,000‬‬
‫רכוש סמו השיי למי מיחידי המבוטח עד לס ‪.- 500,000‬‬
‫הוצאות פינוי הריסות בגבול אחריות של ‪ 10%‬משווי העבודות מינימו ‪.- 250,000‬‬
‫הוצאות מהנדסי ‪ ,‬אדריכלי ומומחי אחרי עד לס של ‪.- 150,000‬‬
‫נזק ישיר הנובע מתכנו‪ %‬ו‪/‬או עבודה ו‪/‬או חומרי לקויי עד לס ‪.- 500,000‬‬
‫נזק עקי‪ +‬הנובע מתכנו‪ %‬ו‪/‬או עבודה ו‪/‬או חומרי לקויי ‪.‬‬
‫סיכוני רעידת אדמה‪ ,‬נזקי טבע‪.‬‬
‫תקופת תחזוקה רגילה של ‪ 12‬חודש ותקופת תחזוקה מורחבת של ‪ 12‬חודש‪.‬‬
‫הוצאות בגי‪ %‬עבודות ותיקוני זמניי לאחר נזק עד ‪ 20%‬מגובה הנזק‪ ,‬מכסימו ‪.- 150,000‬‬
‫פרק זה כולל תנאי מפורש‪ ,‬לפיו מוותר המבטח על כל זכות תחלו‪ #‬ו‪/‬או שיבוב כלפי החברה ו‪/‬או‬
‫מנהליה ו‪/‬או עובדיה ובלבד שהאמור בדבר הוויתור על זכות התחלו‪ #‬לא יחול לגבי מי שגר לנזק‬
‫בזדו‪.‬‬
‫‪52‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫פרק ב' ביטוח אחריות כלפי צד שלישי‪:‬‬
‫ביטוח אחריות כלפי צד שלישי‪ ,‬המבטח את אחריות החוקית על פי די‪ %‬של הקבל‪ %‬ו‪/‬או עובדיו‬
‫ו‪/‬או קבלני וקבלני משנה המועסקי על ידו בביצוע העבודות בקשר ע החוזה שבנדו‪ ,%‬בשל כל‬
‫מעשה ו‪/‬או מחדל רשלני‪ ,‬בקשר ע כל העבודות אשר גרמו לאובד‪ ,%‬פגיעה או נזק לגופו ו‪/‬או‬
‫לרכושו של כל אד ו‪/‬או כל גו‪ +‬שהוא מבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות פגיעה או נזק לחברה‬
‫ו‪/‬או למנהליו ולעובדיו בגבולות אחריות של ‪ 5,000,000‬ש"ח )במילי ‪ :‬חמישה מיליו‪ %‬שקלי‬
‫חדשי ( לאירוע‪ ,‬לתובע ובמצטבר לתקופת הביטוח‪.‬‬
‫פרק זה אינו כפו‪ +‬לכל הגבלה בדבר חבות הקשורה או הנובעת מ ‪ :‬אש‪ ,‬התפוצצות‪ ,‬בהלה‪ ,‬מכשירי‬
‫הרמה‪ ,‬פריקה וטעינה‪ ,‬חבות הקבל‪ %‬בגי‪ %‬וכלפי קבלני וקבלני משנה‪ ,‬עבודות בגובה ו‪/‬או בעומק‪,‬‬
‫זיהו תאונתי מקרי ובלתי צפוי‪ ,‬מתקני סניטאריי וחשמליי פגומי ‪ ,‬מהומות‪ ,‬פרעות‪ ,‬שביתה‬
‫והשבתה )למעט נזקי טרור(‪ ,‬הרעלה וכל דבר מזיק במאכל או משקה‪ ,‬וכ‪ %‬תביעות תחלו‪ +‬מצד‬
‫המוסד לביטוח לאומי )למעט בגי‪ %‬אחריות הקבל‪ %‬כלפי עובדי שהקבל‪ %‬חייב לשל בגינ דמי‬
‫ביטוח לאומי(‬
‫הכיסוי הביטוחי לפרק זה כולל הרחבות מפורשות בדבר ‪:‬‬
‫‪ .1‬חבות לנזקי גו‪ +‬הנובעת משימוש ברכב ו‪/‬או ציוד מכני הנדסי לרבות עגורני בגבול אחריות‬
‫בס ‪ 1,000,000‬ש"ח למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח‪.‬‬
‫‪ .2‬חבות בגי‪ %‬נזק רכוש שנגר על ידי רכב‪ ,‬נזק גו‪ +‬שנגר עקב שימוש ברכב מנועי שאי‪ %‬חובה‬
‫על פי די‪ %‬לבטחו בביטוח חובה‪) ,‬למעט חבות המכוסה על פי חוק הפלת"ד(‪ ,‬מוגבל עד לס‬
‫‪ 1,000,000‬ש"ח למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח‪) ,‬מעבר לגבולות האחריות המקובלי‬
‫בפוליסת רכב סטנדרטית(‪.‬‬
‫‪ .3‬נזק ישיר למתקני ו‪/‬או כבלי תת קרקעיי ‪.‬‬
‫‪ .4‬נזק תוצאתי למתקני ו‪/‬או כבלי תת קרקעיי בגבול אחריות של ‪ - 250,000‬למקרה‬
‫ובמצטבר לתקופת הביטוח‪.‬‬
‫‪ .5‬רעידות והחלשות משע‪ %‬בגבול אחריות של ‪ - 500,000‬למקרה ובמצטבר לתקופת הביטוח‪.‬‬
‫בפוליסת הביטוח מצוי‪ %‬במפורש כי רכוש החברה‪ ,‬למעט אותו חלק של רכוש שבו פועל הקבל‪%‬‬
‫והנמצא בשליטתו הישירה והבלעדית של הקבל‪ ,%‬ייחשב לצור ביטוח זה כרכוש צד שלישי ‪.‬‬
‫הביטוח כאמור הורחב לשפות את החברה ו‪/‬או מנהליה ו‪/‬או עובדיה בגי אחריות שעלולה להיות‬
‫מוטלת על מי מה למעשי ו‪/‬או מחדלי הקבל וזאת בכפו‪ #‬לסעי‪ #‬אחריות צולבת לפיו נער‪.‬‬
‫הביטוח בנפרד עבור כל אחד מיחידי המבוטח‪.‬‬
‫פרק ג' חבות מעבידי‪:‬‬
‫בטוח חבות מעבידי בגי‪ %‬חבות הקבל‪ %‬על פי על פי פקודת הנזיקי‪) %‬נוסח חדש( ו‪/‬או עפ"י חוק‬
‫האחריות למוצרי פגומי ‪ ,‬התש" ‪ ,1980‬כלפי כל העובדי המועסקי על ידו ו‪/‬או מטעמו‬
‫בביצוע העבודות לרבות קבלני ‪ ,‬קבלני משנה ועובדיו היה וייחשב כמעביד ‪ ,‬בגי‪ %‬מקרה מוות‬
‫ו‪/‬או נזק גופני כתוצאה מתאונה ו‪/‬או מחלה מקצועית )להל‪" :%‬מקרה ביטוח"( למי מה תו כדי‬
‫ו‪/‬או עקב ביצוע עבודת ובמש תקופת הביטוח‪ ,‬בגבולות אחריות בס של ‪) $ 5,000,000‬חמישה‬
‫מיליו‪ %‬דולר של ארה"ב( לאירוע ובמצטבר לתקופת הביטוח‪.‬‬
‫ביטוח זה אינו כולל כל הגבלה בדבר עבודות בעומק או בגובה‪ ,‬שעות עבודה ומנוחה‪ ,‬חבות הקבל‪%‬‬
‫כלפי קבלני ‪ ,‬קבלני משנה ועובדיו היה וייחשב כמעביד ‪ ,‬פיתיונות ורעלי וכ‪ %‬בדבר העסקת בני‬
‫נוער המועסקי על פי החוק‪.‬‬
‫ביטוח זה הורחב לשפות את החברה ו‪/‬או מנהליה ו‪/‬או עובדיו היה וייטע‪ ,‬לעניי קרות מקרה‬
‫ביטוח כלשהו‪ ,‬כי מי מה נושא בחובות מעביד כלשה כלפי מי מהעובדי המועסקי על ידי‬
‫הקבל ו‪/‬או לעניי חבות הקבל כלפי מי מהמועסקי על ידו‪.‬‬
‫& לביטוח אחריות מקצועית ‪:‬‬
‫‪ .2‬פוליסה מס'‬
‫תקופת הביטוח מיו __________ ועד יו __________ ובכלל‪.‬‬
‫ביטוח אחריות מקצועית המבטח את חבות הקבל‪ %‬על פי די‪ %‬בשל תביעה ו‪/‬או דרישה שהוגשה‬
‫במש תקופת הביטוח‪ ,‬בגי‪ %‬כל פגיעה גופנית ו‪/‬או נזק העלול להיגר עקב מעשה או מחדל רשלני‬
‫בגי‪ %‬העבודות בקשר ע החוזה שבנדו‪ ,%‬אשר גרמו לאובד‪ ,%‬פגיעה או נזק לגופו ו‪/‬או לרכושו של כל‬
‫אד ו‪/‬או כל גו‪ +‬שהוא מבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות פגיעה או נזק לחברה ו‪/‬או למנהליה‬
‫ולעובדיה בגבול אחריות בס של ‪) - 2,000,000‬במילי ‪ :‬שני מיליו‪ %‬ש"ח( לאירוע‪ ,‬לתובע ומצטבר‬
‫לתקופת ביטוח שנתית‪.‬‬
‫‪53‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫ביטוח זה הורחב לשפות את החברה ו‪/‬או מנהליה ו‪/‬או עובדיה בגי אחריות אשר עלולה להיות‬
‫מוטלת על מי מה עקב מעשה או מחדל רשלני מצד הקבל ו‪/‬או מנהליו ו‪/‬או עובדיו וזאת מבלי‬
‫לגרוע מביטוח חבות הקבל כלפי החברה‪.‬‬
‫מוסכ בזה כי פוליסת הביטוח האמורה כוללת בי‪ %‬היתר מועד תחולה רטרואקטיבי מיו‬
‫__________‪.‬‬
‫כמו כ‪ %‬תכסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של ‪ 6‬חודשי ‪ ,‬לאחר תו תקופת הביטוח‪ ,‬בתנאי כי‬
‫לא נער על ידי הקבל‪ %‬ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל למתחייב מהאמור באישור עריכת‬
‫הביטוח לעניי‪ %‬ביטוח אחריות מקצועית‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫& לביטוח חבות המוצר ‪:‬‬
‫פוליסה מס'‬
‫תקופת הביטוח מיו __________ ועד יו __________ ובכלל‪.‬‬
‫ביטוח חבות המוצר המבטח את חבות הקבל‪ %‬על פי חוק האחריות למוצרי פגומי ‪ ,‬התש" ‬
‫‪ ,1980‬בשל תביעה ו‪/‬או דרישה שהוגשה במש תקופת הביטוח‪ ,‬בגי‪ %‬כל פגיעה גופנית ו‪/‬או נזק אשר‬
‫נגרמו עקב פג במוצר שיוצר ו‪/‬או הוכ‪ %‬ו‪/‬או הורכב ו‪/‬או תוק‪ %‬ו‪/‬או סופק ו‪/‬או נמכר ו‪/‬או טופל בכל‬
‫דר אחרת על ידי הקבל‪ %‬ו‪/‬או מי מטעמו במסגרת העבודות המבוצעות על ידו בקשר ע חוזה זה‪,‬‬
‫לכל אד ו‪/‬או גו‪ +‬כלשהו ומבלי לגרוע מכלליות האמור לרבות לחברה ו‪/‬או למנהליו ולעובדיו‬
‫בגבול אחריות בס של ‪ 2,000,000‬ש"ח )במילי ‪ :‬שני מיליו‪ %‬ש"ח( לאירוע‪ ,‬לתובע ומצטבר‬
‫לתקופת ביטוח שנתית‪.‬‬
‫הפוליסה מכסה את אחריותו של הקבל‪ %‬בגי‪ %‬האמור לעיל‪ ,‬ממועד מסירת העבודות או חלק‪%‬‬
‫לחברה ולמש כל התקופה שבה קיימת אחריות זו לפי חוזה זה או לפי כל די‪.%‬‬
‫ביטוח זה הורחב לשפות את החברה ו‪/‬או מנהליה ו‪/‬או עובדיה בגי‪ %‬אחריות אשר עלולה להיות‬
‫מוטלת על מי מה עקב מעשה או מחדל רשלני מצד הקבל‪ %‬ו‪/‬או מנהליו ו‪/‬או עובדיו וזאת מבלי‬
‫לגרוע מביטוח חבות הקבל‪ %‬כלפי החברה‪.‬‬
‫מוסכ בזה כי פוליסת הביטוח האמורה כוללת בי‪ %‬היתר מועד תחולה רטרואקטיבי מיו‬
‫__________‪.‬‬
‫כמו כ‪ %‬תכסה פוליסת הביטוח תקופת גילוי של ‪ 6‬חודשי ‪ ,‬לאחר תו תקופת הביטוח‪ ,‬בתנאי כי‬
‫לא נער על ידי הקבל‪ %‬ביטוח חלופי המעניק כיסוי מקביל למתחייב מהאמור באישור עריכת‬
‫הביטוח לעניי‪ %‬ביטוח חבות המוצר‪.‬‬
‫הננו מאשרי כי הביטוחי הנ"ל כוללי תנאי מפורש על פיו הינ קודמי לכל בטוח אשר נער‬
‫על ידי החברה וכי אנו מוותרי על כל טענה ו‪/‬או דרישה בדבר שיתו‪ +‬ביטוחי החברה‪ ,‬לרבות כל‬
‫טענה או זכות המפורטי בסעי‪ 59 +‬לחוק חוזה ביטוח התשמ"א‪ ,1981‬לרבות כל טענה של "ביטוח‬
‫כפל" כלפי החברה וכלפי מבטחיה‪.‬‬
‫כמו כ‪ ,%‬הננו מאשרי בזאת כי הביטוחי הנ”ל לא יבוטלו וג או לא יצומצמו בהיקפ ‪ ,‬במש‬
‫תקופת הביטוח בקשר ע החוזה שבנדו‪ %‬אלא א תישלח לחברה הודעה כתובה בדואר רשו ‪60‬‬
‫)ששי ( יו מראש וכי לא יהיה תוק‪ +‬לביטוח ו‪/‬או לצמצו שכאלו לגבי החברה א לא נשלחה‬
‫הודעה כאמור ובטר חלו‪) 60 +‬ששי ( הימי ממועד משלוח ההודעה‪.‬‬
‫הננו מאשרי כי ידוע לנו שהאחריות לתשלו פרמיות הביטוח וההשתתפות העצמית חלה על‬
‫הקבל‪ %‬בלבד‪ ,‬ובכל מקרה לא על החברה‪.‬‬
‫הננו מאשרי בזאת כי אי קיו בתו לב של החובות המוטלות על הקבל‪ %‬על פי הביטוחי‬
‫המפורטי לעיל‪ ,‬לרבות‪ ,‬א לא מוגבל הפרה בתו לב של תנאי מתנאי הפוליסות על ידי הקבל‪ %‬לא‬
‫תפגע בזכותה של החברה לקבלת שיפוי ו‪/‬או פיצוי על פי ביטוחי אלו‪.‬‬
‫הביטוחי המפורטי באישור זה הינ בהתא לתנאי הפוליסות המקוריות עד כמה שלא שונו‬
‫במפורש באישור זה‪ ,‬ובלבד שאי בשינוי האמור כדי לגרוע מתנאי הפוליסות המקוריות‪.‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫)תפקיד החות (‬
‫)ש החות (‬
‫)חותמת המבטח(‬
‫)חתימת המבטח(‬
‫‪54‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫נספח ב' ‪2‬‬
‫הצהרה על מת פטור מאחריות‬
‫תארי ‪__________ :‬‬
‫לכבוד‬
‫מעיינות הדרו תאגיד מי וביוב אזורי בע"מ )להל‪" : %‬החברה"(‬
‫רח' ז'בוטינסקי ‪11‬‬
‫דימונה‬
‫א‪.‬ג‪.‬נ‪,.‬‬
‫הנדו‪ :‬הצהרה על מת פטור מאחריות‬
‫בקשר ע חוזה מספר ‪ 05/2012‬לביצוע עבודות שיקו וחידוש רשת מי וביוב )להל ‪" :‬העבודות"(‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫הריני להצהיר בזאת כי הנני משתמש בעבודתי שבנדו‪ %‬בציוד מכני הנדסי אשר בבעלותי ו‪/‬או‬
‫בשימושי לרבות וללא הגבלה כל ציוד אחר ו‪/‬או מתקני המשמשי אותי בביצוע העבודות שבנדו‪.%‬‬
‫ב‪.‬‬
‫על א‪ +‬האמור בהצהרה זאת‪ ,‬הריני להתחייב כדלקמ‪:%‬‬
‫‪.1‬‬
‫הנני פוטר את החברה מכל חבות בגי‪ %‬אובד‪ %‬או נזק לציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר‬
‫העבודה על ידי ו‪/‬או מי מטעמי או עבורי או לש פעילותי‪ ,‬כל זאת למעט כלפי אד שגר‬
‫לנזק בזדו‪.%‬‬
‫‪.2‬‬
‫הנני פוטר את החברה מכל אחריות לגבי פריצה ו‪/‬או גניבה של הציוד המוזכר לעיל ומוותר על‬
‫שיבוב כלפי החברה או מי מטעמו במקרה שכזה כל זאת למעט כלפי אד שגר לנזק בזדו‪.%‬‬
‫‪.3‬‬
‫הנני פוטר את החברה מכל חבות בגי‪ %‬נזק לגו‪ +‬ולרכוש שלי ו‪/‬או מי מטעמי ו‪/‬או קבלני משנה‬
‫ו‪/‬או צד שלישי עקב שימוש בציוד האמור לעיל אשר מובא לאתר על ידי ו‪/‬או מי מטעמי או‬
‫עבורי או לש פעילותי באתר העבודות כל זאת למעט כלפי אד שגר לנזק בזדו‪ %‬ולמעט‬
‫כנגד חברות שמירה‪ ,‬מתכנני ויועצי ‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫היה ותעלה טענה ו‪/‬או דרישה ו‪/‬או תביעה מצדי ו‪/‬או מצד קבלני משנה המועסקי על ידי‪,‬‬
‫בניגוד לאמור לעיל‪ ,‬ו‪/‬או צד שלישי כלשהו‪ ,‬הנני מתחייב לשפות את החברה ו‪/‬או מי מטעמה‬
‫בכל תשלו ו‪/‬או הוצאה שיישאו בה לרבות הוצאות משפטיות‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫הריני להצהיר בזה כי אערו ואחזיק את הפוליסות לביטוח ציוד מכאני הנדסי ו‪/‬או רכב‬
‫המשמש אותי בביצוע העבודות‪ ,‬כאמור בסעי‪ +‬הביטוח לחוזה‪ ,‬במש כל תקופת ביצוע‬
‫העבודות על פי החוזה שנחת בינינו ביו __________ לביצוע העבודות שבנדו‪.%‬‬
‫‪.6‬‬
‫הריני להצהיר בזה כי אערו ואחזיק את הפוליסות לביטוח אחריות מקצועית וחבות המוצר‪,‬‬
‫כאמור באישור עריכת הביטוח‪ ,‬במש כל התקופה בה קיימת לי אחריות על פי החוזה‬
‫שנחת בינינו ביו __________ לביצוע העבודות שבנדו‪ %‬ועל פי כל די‪.%‬‬
‫________________________‬
‫חתימה וש הקבל‪ %‬המצהיר‬
‫‪55‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫נספח ב' ‪3‬‬
‫הנדו ‪ :‬תנאי מיוחדי לביצוע עבודות בחו‬
‫תארי ‪__________ :‬‬
‫לכבוד‬
‫מעיינות הדרו תאגיד מי וביוב אזורי בע"מ )להל‪" : %‬החברה"(‬
‫רח' ז'בוטינסקי ‪11‬‬
‫דימונה‬
‫א‪.‬ג‪.‬נ‪,.‬‬
‫אני מאשר בזאת‪ ,‬כי ביצוע עבודות כמוגדר בהסכ על ידי ו‪/‬או כל הפועל מטעמי‪ ,‬מותנה בקיו הנוהל‬
‫שלהל‪:%‬‬
‫המונח "עבודות בחו" פירושו‪ :‬ביצוע עבודות כלשה‪ %‬הכרוכות בריתו‪ ,‬הלחמה קשה ורכה‪,‬‬
‫‪.1‬‬
‫עבודות באמצעות מבער )כגו‪ %‬חיתו‪ ,‬זיפות ואיטו (‪ ,‬עבודות קידוח‪ ,‬השחזה‪ ,‬חיתו בדיסק‪,‬‬
‫הבערת חומרי וכל עבודה הכרוכה בפליטת גיצי ו‪/‬או להבות‪.‬‬
‫ככל שאבצע "עבודות בחו "‪ ,‬אמנה אחראי מטעמי )להל‪" %‬האחראי"( שמתפקידו לוודא כי‬
‫‪.2‬‬
‫לא תבוצענה עבודות בחו ‪ ,‬שלא בהתא לנוהל זה‪.‬‬
‫בטר תחילת ביצוע העבודות בחו ‪ ,‬יסייר האחראי בשטח המיועד לביצוע העבודות ויוודא‬
‫‪.3‬‬
‫הרחקת חומרי דליקי מכל סוג‪ ,‬ברדיוס של ‪ 10‬מטר לפחות ממקו ביצוע העבודות בחו ‪,‬‬
‫כאשר חפצי דליקי שלא נית‪ %‬להרחיק יש לכסות במעטה בלתי דליק‪ ,‬כגו‪ %‬שמיכת אסבסט‬
‫או מעטה ברזנט רטוב‪.‬‬
‫האחראי ימנה אד אשר ישמש כצופה אש )להל‪" %‬צופה אש"(‪ ,‬המצויד באמצעי כיבוי‬
‫‪.4‬‬
‫מתאימי וישימי לסוג חומרי הבעירי שבסביבת מקו ביצוע העבודות בחו ‪.‬‬
‫ליד מבצע העבודה יוצב "צופה אש" שמתפקידו להשגיח כל עת ביצועה‪ ,‬כי אש או ניצוצות‬
‫‪.5‬‬
‫אינ מתפתחי לכלל שריפה‪.‬‬
‫על "צופה אש" להמשי ולהשגיח על סביבת העבודה‪ ,‬לפחות ‪ 30‬דקות מתו ביצועה‪ ,‬תו‬
‫‪.6‬‬
‫שהוא מוודא כי לא נותרו כל מקורות להתלקחות חוזרת‪.‬‬
‫מובהר‪ ,‬כי נוהל זה מהווה התניה מינימאלית וכל תנאי בטיחות נוספי לה הנני מחויב על פי כל די‬
‫ועל פי פוליסת ביטוח שערכתי כמוגדר בהסכ יוסיפו על האמור לעיל‪.‬‬
‫הנני מתחייב לוודא וערב לכ כי קבלני מטעמי יקפידו על ביצוע נוהל זה‪.‬‬
‫_____________________________‬
‫ש הקבל‪%‬‬
‫__________________________‬
‫חתימת הקבל‪%‬‬
‫‪56‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫נספח ג'‬
‫תעודת סיו‬
‫לכבוד‬
‫___________________‬
‫___________________‬
‫___________________‬
‫א‪.‬נ‪.‬‬
‫הנדו‪ : %‬תעודת סיו ‪.‬‬
‫מעיינות הדרו תאגיד המי והביוב האזורי בע"מ‪.‬‬
‫על פי סעי‪ 44 +‬לחוזה שבי‪ %‬החברה לביניכ )להל‪" %‬החוזה"( ובתוק‪ +‬סמכותי כמפקח לפי חוזה‪ ,‬הריני‬
‫מאשר בזה כי העבודה‪ ,‬כמפורט בהזמנה מס' ___________________‪ ,‬בכל הנוגע לביצוע העבודה‬
‫המפורטת בהזמנה‪ ,‬בוצעה והושלמה בהתא לחוזה וכי כל התיקוני וכל הכרו בה ‪ ,‬בוצעו א‪ +‬ה‬
‫לשביעות רצוני המלאה‪.‬‬
‫הערות‪_____________________________________________________________ :‬‬
‫__________________________________________________________________‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫__________________‬
‫המפקח‬
‫___________________________‬
‫חתימת החברה‬
‫‪57‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫נספח ד'‬
‫הוראות בטיחות‬
‫תנאי מוקדמי ‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫הקבל‪ %‬מצהיר בזה‪ ,‬שמוכרות לו תקנות הבטיחות בעבודה )עבודת בניה(‪ ,‬תשמ"ח ‪ 1988‬על כל‬
‫פרטיה‪ %‬וידועי לו תנאי העבודה כמפורט ברישיונות וג חוקי המדינה המתייחסי לבטיחות‪.‬‬
‫הקבל‪ %‬מתחייב לפנות לכל הרשויות והגופי הנדרשי כדי לברר מראש את מקומ של מתקני‬
‫תת קרקעיי כגו‪ : %‬כבלי ‪ ,‬כבלי חשמל‪ ,‬צריכת דלק‪ ,‬צנרת מי ‪ ,‬צנרת גז וכדומה ולקבל את‬
‫אישור המוקד של כל הגורמי הנ"ל לביצוע העבודה ולפעול על פי הנחיותיה ‪ .‬כמו כ‪ %‬אני‬
‫מתחייב כי הוא וצוות עובדיו ימלאו אחרי ההוראות ויקיימו את תקנות הבטיחות‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הקבל‪ %‬ידאג לכ‪ ,‬שעובדיו‪ ,‬סוכניו‪ ,‬קבלני המשנה וכל אד שיבוא בשמו ו‪/‬או מטעמו‪ ,‬יכירו את‬
‫תקנות הבטיחות של המדינה ואת נוהלי הבטיחות של החברה‪ ,‬את חוקי העזר של הרשויות‬
‫המקומיות ואת אמצעי הזהירות המקובלי במקצוע ושינהגו בהתא ‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫הקבל‪ %‬יהיה אחראי לקיו משמעת בקרב עובדיו וידאג שאנשיו יתנהגו לפי הכללי המקובלי‬
‫בחברה ויקפידו על הוראות גיהות‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫הקבל‪ %‬מצהיר בזה‪ ,‬כי הוא מכיר את תנאי הבטיחות השוררי באתר שבו תבוצע העבודה וכי הוא‬
‫למד את הנושא לפני שהגיש את הצעתו וכי ינקוט בכל האמצעי הדרושי כדי לשמור על תנאי‬
‫הבטיחות באתר כנדרש בתקנות הבטיחות והגהות ‪ 1981‬ובפקודות הנזיקי‪ %‬האזרחיות ‪ 1945‬ועל‬
‫פי כל די‪.%‬‬
‫‪.5‬‬
‫הקבל‪ %‬ימנה מנהל עבודה במקו ‪ ,‬שייצג אותו כלפי החברה‪.‬‬
‫ציוד וכלי ‪:‬‬
‫‪ .1‬הקבל‪ %‬אחראי לכ שכל הציוד‪ ,‬המכונות והכלי ‪ ,‬שהוא ועובדיו ישתמשו בה בזמ‪ %‬העבודה יהיו‬
‫במצב תקי‪ %‬ותואמי הוראות הבטיחות כולל מנופי ‪ ,‬כלי הרמה‪ ,‬קולטי אוויר וכיוצא בזה‪ .‬כלי‬
‫הרמה וכל ציוד אחר החייבי בבדיקה ילוו על ידי תעודת בדיקת בודק מוסמ ויוצגו לפי דרישה‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הקבל‪ %‬לא ישתמש בפיגומי ארעיי כגו‪ %‬חביות ולבני וישתמש בפיגומי מתאימי לפי ת"י‬
‫‪ 1139‬ולפי ת"י ‪.1847‬‬
‫‪.3‬‬
‫עובדי הקבל‪ %‬לא יסעו על כלי מתנייעי ‪ ,‬אלא א הותק‪ %‬עליה מושב למפעיל ולנוסעי או‬
‫מתק‪ %‬מתאי ‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫הקבל‪ %‬אחראי לכ שהציוד יופעל על ידי עובדי מיומני ‪ ,‬בעלי רישיונות תקפי ‪ ,‬כנדרש על ידי‬
‫החוק‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫הקבל‪ %‬יספק לעובדיו ציוד מג‪ %‬אישי בטיחותי הדרוש לסוג העבודה שה מבצעי ‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫הקבל‪ %‬יספק למקו העבודה ציוד לעזרה ראשונה וידאג לכ שיהיו תנאי נאותי המאפשרי‬
‫להגיש שירות דרוש‪ ,‬במקרה של תאונה‪.‬‬
‫מהל‪ .‬העבודה ‪:‬‬
‫‪ .1‬הקבל‪ %‬יספק‪ ,‬על חשבונו‪ ,‬את כל הדרוש להגנת העובדי ‪ ,‬צדדי שלישיי כלשה והרכוש‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הקבל‪ %‬יגדר את אתר העבודה ויסמנו בשלטי ברורי בהתא לחוק‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫הקבל‪ %‬וצוות עובדיו לא יבעירו אש גלויה ולא יעסקו בעבודה שעלולה לגרו לשריפה‪ ,‬אלא א‬
‫קיבלו לכ אישור בכתב מנציג מוסמ של החברה‪ .‬במקרה זה יצטייד הקבל‪ ,%‬לפני התחלת‬
‫העבודה‪ ,‬בכלי כיבוי מתאימי ‪ ,‬לפי התנאי המפורטי בהיתר העבודה‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫הקבל‪ %‬וצוות עובדיו לא יחברו לרשת החשמל ציוד חשמלי כלשהו‪ ,‬אלא לנקודות חיבור שאושרו‬
‫על ידי חשמלאי מוסמ של החברה ולא ישתמשו בציוד שאינו עומד במבח‪ %‬הבטיחות בהתא‬
‫לחוק‪ .‬כמו כ‪ %‬לא יעשה תיקו‪ %‬ברשת החשמל ללא אישור בכתב מאת מהנדס חשמל רשו ‪.‬‬
‫‪58‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪.5‬‬
‫הקבל‪ %‬לא יבצע עבודות ריתו וכל עבודה בה ‪ ,‬אלא באישור מנהל העבודה בלבד‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫הקבל‪ %‬לא ישתמש בברזי הידרנטי ובציוד כיבוי אחר לצור ביצוע העבודות‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫הקבל‪ %‬מתחייב בזה שצוות עובדיו ישמור על סדר וניקיו‪ %‬באתר העבודה וידאג לסילוק של פסולת‬
‫וגרוטאות במהל העבודה ובסיומה‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫הקבל‪ %‬לא יחסו את דרכי הגישה לאתר העבודה‪ ,‬אלא א קיבל לכ היתר בכתב מנציג מוסמ‬
‫של החברה‪ .‬בכל מקרה יבטיח הקבל‪ %‬דרכי גישה לרכב ביטחו‪ %‬ולנקודות הציוד לכיבוי אש‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫במקרה של תאונת עבודה‪ ,‬ינקוט נציג הקבל‪ %‬את הצעדי המתבקשי בהתא לנסיבות ‪:‬‬
‫א‪ .‬יגיש עזרה ראשונה לנפגע וידאג להעברתו לבית חולי ‪.‬‬
‫ב‪ .‬יודיע‪ ,‬ללא דיחוי‪ ,‬לנציג מוסמ של החברה ולמשרד העבודה‪.‬‬
‫ג‪ .‬במקרה של תאונה קטלנית‪ ,‬יודיע‪ ,‬ללא דיחוי‪ ,‬למשטרה‪ .‬את המכונות והכלי‬
‫במקומ ‪ ,‬ללא שינוי‪ ,‬עד בוא המשטרה‪.‬‬
‫ישאיר‬
‫מניעת תאונה ‪:‬‬
‫‪ .1‬המפקח או נציג החברה‪ ,‬יהיה רשאי להוסי‪ ,+‬ביומ‪ %‬העבודה של הקבל‪ ,%‬הערות הסתייגות בנושא‬
‫בטיחות ולתבוע שיפורי של אמצעי הבטיחות ונקיטת צעדי מתאימי מצד הקבל‪ ,%‬במקרה זה‬
‫יתחייב הקבל‪ %‬לפעול ללא דיחוי לתיקו‪ %‬הליקויי ‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫המפקח או נציג החברה רשאי להפסיק את עבודתו של הקבל‪ %‬א הוא משוכנע שתנאי הבטיחות‬
‫לקויי ‪ ,‬או כי הציוד‪ ,‬המכונות‪ ,‬הכלי או האביזרי שהקבל‪ %‬משתמש בה ‪ ,‬אינ תקיני ‪,‬‬
‫במקרה זה יתחייב הקבל‪ %‬לפעול‪ ,‬ללא דיחוי‪ ,‬לתיקו‪ %‬המצב ללא תמורה נוספת‪ ,‬הפסקת עבודה‬
‫כאמור‪ ,‬לא תזכה את הקבל‪ %‬בקבלת פיצוי כלשהו‪ ,‬הוא הדי‪ ,%‬במקרה שהקבל‪ %‬או אנשיו יעבדו‬
‫לפי שיטות שמסכנות חיי אד או שלמות הרכוש של החברה או של צד שלישי כלשהו‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫נציג החברה או המפקח יהיה רשאי להפסיק עבודתו של כל אד מצוות העובדי של הקבל‪ ,%‬שלא‬
‫יפעל לפי הוראות הבטיחות או לפי הסדר המקובל‪.‬‬
‫תקנות בטיחות‬
‫בנוס‪ +‬לאמור לעיל‪ ,‬ומבלי לגרוע מחובותיו של הקבל‪ %‬על פי הדי‪ ,%‬על הקבל‪ %‬למלא אחר הוראות‬
‫הבטיחות המפורטות להל‪:%‬‬
‫‬
‫‬
‫פקודת הבטיחות והגיהות )נוסח חדש( ‪1981‬‬
‫תקנות בדבר עבודות בניה ‪1955‬‬
‫‬
‫‬
‫ת"י ‪ 1139‬פיגומי הוצאה אחרונה‬
‫ת"י ‪ 1847‬סולמות מטלטלי הוצאה אחרונה‬
‫‬
‫ת"י ‪ 1143‬מעקות הוצאה אחרונה‬
‫הצהרת הקבל‬
‫הנני מצהיר בזה כי ידועות וברורות לי כל הוראות הבטיחות המפורטות בחוזה‪ ,‬בהזמנת העבודה‪,‬‬
‫בנספח לעיל ועל פי די‪ %‬והריני מתחייב לקיימ‪ %‬ולנהוג לפיה‪ %‬בביצוע העבודות‪.‬‬
‫____________________‬
‫חתימה וחותמת הקבל‪%‬‬
‫‪59‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫נספח ה'‬
‫לכבוד‬
‫מעיינות הדרו תאגיד המי והביוב האזורי בע"מ‬
‫רח' ז'בוטינסקי ‪11‬‬
‫דימונה‬
‫לכבוד‬
‫בנק ________ סני‪_____ +‬‬
‫רחוב _______________‬
‫א‪.‬ג‪.‬נ‪,.‬‬
‫הנדו‪ :%‬הוראות תשלו להעברת כספי לחשבו הבנק‬
‫הואיל וביו ____________נחת בנינו חוזה בדבר שיקו וחידוש רשת מי וביו‪ ,‬ביישובי התאגיד‬
‫)להל‪" :%‬החוזה"(‪ ,‬לפי הזמנות עבודה‪ ,‬שתתקבלנה‪ ,‬א תתקבלנה מהחברה‪ ,‬והואיל ואנו מעונייני כי‬
‫תשלו שכר החוזה ו‪/‬או כל הסכומי המגיעי לנו‪ ,‬ככל שמגיעי לנו‪ ,‬ואשר יועברו אלינו‬
‫באמצעותכ ‪ ,‬והכל על פי החוזה ועל פי הזמנות עבודה שתימסרנה לנו יעשה באמצעות זיכוי חשבוננו‪,‬‬
‫ישירות לחשבו‪ %‬הבנק שפרטיו מפורטי להל‪,%‬‬
‫לפיכ‪ .‬הננו מצהירי ומתחייבי כדלקמ‪:‬‬
‫‪ .1‬אנו החתומי מטה‪ ,‬מבקשי בזאת כי כל התשלומי ‪ ,‬מכל מי‪ %‬וסוג שהוא‪ ,‬לה אנו זכאי ‪,‬‬
‫מהחברה‪ ,‬עלפי החוזה ועל פי הזמנות העבודה שתמסרנה לנו‪ ,‬יעשו באמצעות זיכוי חשבונו המפורט‬
‫להל‪:%‬‬
‫מס' חשבו‪ _______________________________:%‬סוג חשבו‪____________________:%‬‬
‫ש הבנק‪________________________________:‬סימול הבנק‪___________________:‬‬
‫כתובת הבנק‪ _____________________________:‬מס הסני‪_____________________:+‬‬
‫‪ .2‬הננו מצהירי כי הננו הבעלי היחידי של החשבו‪ %‬שפרטיו מפורטי לעיל‪.‬‬
‫‪ .3‬הננו מסכימי כי כל סכו כאמור לעיל‪ ,‬שיופקד בחשבוננו יחשב לכל דבר ועניי‪ %‬כתשלו על ידיכ‬
‫ביו זיכוי החשבו‪ ,%‬וכאילו דבר הפקדתו אור בחתימת ידנו‪.‬‬
‫הננו מסכימי ‪ ,‬כי כל אישור שיהיה בידיכ על הפקדת סכו כל שהוא בחשבוננו הנ"ל‪ ,‬ישמש‬
‫כראיה כי הסכו האמור הופקד בחשבוננו ביו הנקוב באישור‪.‬‬
‫‪ .4‬ידוע לנו כי הנכ רשאי לבצע כל תשלו על פי החוזה לאו דווקא באמצעות העברה בנקאית אלא‬
‫ג בכל דר אחרת לרבות באמצעות תשלו בשיק ישירות לנו ו‪/‬או במזומ‪ %‬ו‪/‬או על דר הקיזוז‪.‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫________________________‬
‫חתימת הקבל‪%‬‬
‫אישור‬
‫הנני לאשר כי פרטי החשבו‪ %‬הנ"ל נכוני וכי הבעלי של החשבו‪ %‬הנ"ל הינו___________ )להל‪:%‬‬
‫הקבל‪.(%‬‬
‫בכבוד רב‪,‬‬
‫_______________________‬
‫הבנק‬
‫‪60‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫נספח "ו" למכרז‬
‫מבח בטיחות‬
‫‪ .1‬ניהול הבטיחות‬
‫‪1.1‬‬
‫המציע מעסיק ממונה בטיחות )צר‪ +‬אישור כשירות למכרז(‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫היק‪ +‬המשרה יהיה לפחות ‪ 8‬ימי בחודש )במידה וממונה הבטיחות חיצוני צר‪ +‬את‬
‫ההסכ איתו למכרז(‪.‬‬
‫‪ .2‬נהלי‬
‫‪2.1‬‬
‫למציע יהיו נהלי מבוקרי בנושאי בטיחות )צר‪ +‬נהלי אלה למכרז(‪.‬‬
‫‪2.2‬‬
‫הנהלי יהיו חתומי על ידי מנכ"ל החברה ועל ידי כל מנהל שאחראי למלא אחריה ‪.‬‬
‫‪2.3‬‬
‫למציע יהיו נהלי לפחות בנושאי הבאי ‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫נוהל עבודה בחללי מוקפי ‪.‬‬
‫א‪ 1.‬עבודה בשחות ובורות ביוב‪.‬‬
‫‪2.4‬‬
‫ב‪.‬‬
‫נוהל עבודה בגובה‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫נוהל "עבודה בלילה"‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫נוהל "ציוד מג‪ %‬אישי"‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫"נוהל עבודת יחיד"‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫נוהל שינוע אחסו‪ %‬וטיפול בחומ"ס‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫נוהל עבודה במתח חי‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫נוהל נעילה ותיוג‪.‬‬
‫ט‪.‬‬
‫עבודה ע שפכי ‪.‬‬
‫י‪.‬‬
‫עבודה חמה ‪ /‬עבודה בלהבה גלויה‪.‬‬
‫יא‪.‬‬
‫חפירות ותעלות‪.‬‬
‫יב‪.‬‬
‫נוהל עבודה במנהרה ‪ /‬צנרת דחיקה‪.‬‬
‫א קיימי נהלי נוספי יש לצרפ ‪.‬‬
‫‪ .3‬איתור ובקרת גורמי סיכו‬
‫‪3.1‬‬
‫למציע יהיה נוהל איתור ובקרת גורמי סיכו‪) %‬צר‪ +‬את הנוהל למכרז( ‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫בנוהל תהיה התייחסות לשגרת מבדקי בטיחות על ידי מנהלי החברה בדרגי השוני ‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫בנוהל תהיה התייחסות למעקב אחר הפעולות המתקנות בעקבות המבדקי ‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫בנוהל תהיה התייחסות למבדק בטיחות תקופתי על ידי איש בטיחות מקצועי לפחות‬
‫אחת לשבוע‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫בנוהל תהיה התייחסות למעקב אחר הפעולות המתקנות בעקבות המבדקי השוני ‪.‬‬
‫‪ .4‬בדיקות תקופתיות‬
‫‪4.1‬‬
‫למציע יהיה נוהל בדיקות תקופתיות )צר‪ +‬את הנוהל למכרז( ‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫בנוהל תהיה התייחסות לשיטת המעקב לביצוע הבדיקות התקופתיות‪.‬‬
‫‪61‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪4.2‬‬
‫בנוהל תהיה התייחסות לבדיקות לרבות בתחומי הבאי ‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫מתקני הרמה ואביזרי הרמה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫מטפי ‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ערכות ע"ר‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ממסרי פחת‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫כלי עבודה חשמליי ‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫קולטי אוויר‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫ציוד צמ"ה‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫ציוד מג‪ %‬אישי לעבודה בגובה‪.‬‬
‫‪ .5‬תאונות עבודה‬
‫‪5.1‬‬
‫למציע יהיה נוהל דווח ותחקיר תאונות וכמעט תאונות )צר‪ +‬את הנוהל למכרז(‪.‬‬
‫‪5.2‬‬
‫בנוהל תהיה התייחסות לפחות לעיקרי הבאי ‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫שיטת הדיווח על התאונה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫שיטת חקירת התאונות וביצוע פעולות מתקנות בעקבות כ‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫הדרכת העובדי לאחר כל תאונה בחברה‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫דווח תאונות ההיעדרות מעל ‪ 2‬ימי לאג‪ +‬הפיקוח על העבודה‪.‬‬
‫‪ .6‬קבלני ואורחי‬
‫‪6.1‬‬
‫למציע יהיה נוהל עבודה מול קבלני משנה ושלוחי )צר‪ +‬את הנוהל למכרז(‪.‬‬
‫‪6.2‬‬
‫בנוהל תהיה התייחסות לפחות לעיקרי הבאי ‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫כיצד מבצעי הערכת סיכוני לעבודה אותה בא לבצע קבל‪ %‬המשנה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫מהי שיטת הדרכת הבטיחות לקבלני משנה הבאי לבצע עבודה‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫מהי שיטת הפיקוח על קבלני משנה הבאי לבצע עבודה‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫מהי שיטת הפיקוח על אורחי המגיעי לאזורי העבודות‪.‬‬
‫‪ .7‬הדרכה‬
‫‪7.1‬‬
‫למציע יהיה נוהל הדרכה והסמכה לעובדיו ולשלוחיו )צר‪ +‬את הנוהל למכרז(‪.‬‬
‫‪7.2‬‬
‫בנוהל תהיה התייחסות לפחות לעיקרי הבאי ‪:‬‬
‫‪7.3‬‬
‫א‪.‬‬
‫מהי השיטה לבצע מבדק נוהגי עבודה לוודא שעובדי על פי ההדרכה?‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫למציע תהיה תמצית מידע בכתב בדבר הסיכוני של עובדיו‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫כל העובדי יחתמו על קבלת תמצית המידע‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫מהו המנגנו‪ %‬לוודא כי כל העובדי עברו את ההדרכות‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫הדרכת עובדי האחזקה תעשה על ידי מדרי בטיחות מוסמ‪.‬‬
‫למציע תהיה תוכנית הדרכה לעובדי ולשלוחי )צר‪ +‬את הנוהל למכרז(‪.‬‬
‫‪62‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪7.4‬‬
‫המציע ינהל יומ‪ %‬הדרכה )צר‪ +‬דוגמא למכרז(‪.‬‬
‫‪7.5‬‬
‫המציע יקיי הדרכות והסמכות לפחות בנושאי הבאי ‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫הסמכה לעבודה בגובה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫הסמכה לאיתות ועינוב מנופי ‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫סיכוני בעבודות מנו‪ +‬חיצוני הפועל באתר‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫החלקות ומעידות‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ציוד מג‪ %‬אישי‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫עבודת יחיד‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫גורמי סיכו‪ %‬להתחשמלות‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫נעילה ותיוג‪.‬‬
‫ט‪.‬‬
‫חללי מוקפי ‪.‬‬
‫י‪.‬‬
‫עבודה בתו שוחות ובורות ביוב‪.‬‬
‫יא‪.‬‬
‫גורמי סיכו‪ %‬ביולוגי ‪.‬‬
‫יב‪.‬‬
‫סיכוני אש‪.‬‬
‫יג‪.‬‬
‫כלי עבודה חשמליי מיטלטלי ‪.‬‬
‫יד‪.‬‬
‫כלי עבודה ידניי ‪.‬‬
‫טו‪.‬‬
‫הרמה ונשיאה ‪ /‬טלטול משאות ידני‪.‬‬
‫טז‪.‬‬
‫חפירות ותעלות‪.‬‬
‫יז‪.‬‬
‫עבודה בקרבת כלי צמ"ה‪.‬‬
‫יח‪.‬‬
‫סיכוני בעבודות ריתו‪.‬‬
‫יט‪.‬‬
‫סיכוני בעבודה בקרבת תנועה‪.‬‬
‫‪ .8‬חרו‬
‫‪8.1‬‬
‫למציע יהיה נוהל חרו )צר‪ +‬את הנוהל למכרז(‬
‫‪8.2‬‬
‫בנוהל תהיה התייחסות לפחות לעיקרי הבאי ‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫חילו‪ 2‬עובד מתו מקו מוק‪ +‬או מקו אפו‪ +‬גזי רעילי ‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫חילו‪ 2‬עובד אשר נפל בעת עבודה בגובה והוא מחובר למערכת שיכו נפילה‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫כיבוי אש‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫טיפול בעובד אשר נפגע מחומר כימי‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫במקרה של התחשמלות‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫טיפול בפציעת עובד מכל גור אחר כגו‪ :%‬החלקה מעידה פציעה מקומית וכיו"ב‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫פירוט דרכי הזעקת גורמי חירו פנימיי וחיצוניי ‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫למציע יהיה ציוד חרו מתאי למקרי החרו האפשריי )צר‪ +‬רשימה למכרז(‪.‬‬
‫‪63‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪ .9‬בדיקות רפואיות‬
‫‪9.1‬‬
‫למציע יהיה נוהל בדיקות רפואיות לעובדיו ושלוחיו )צר‪ +‬את הנוהל למכרז(‪.‬‬
‫‪9.2‬‬
‫עובדי המציע עוברי בדיקות רפואיות לפחות בנושאי הבאי ‪) :‬צר‪ +‬תיעוד מבלי לפגוע‬
‫בסודיות רפואית( ‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫שמיעה‬
‫ב‪.‬‬
‫סיכוני ביולוגי ‪.‬‬
‫‪ .10‬גידור שילוט והסדרת תנועה‬
‫‪ 10.1‬למציע יהיה נוהל גידור שילוט והסדרת תנועה )צר‪ +‬את הנוהל למכרז(‪.‬‬
‫‪64‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫נספח ז' & עבודות מי וביוב‬
‫מפרט לעבודות לביצוע פרוייקטי להנחת רשת מי‪:‬‬
‫‪ 57.1‬עבודות עפר‪ ,‬סלילה ופיתוח האתר‬
‫‪ 57.1.1‬בדיקת התנאי והשטח ע"י הקבל‪%‬‬
‫רואי את הקבל‪ %‬כאילו ביקר במקו העבודה‪ ,‬בדק את התנאי והמתקני הקיימי‬
‫באופ‪ %‬יסודי‪ ,‬ער בעצמו סקר קרקע והכי‪ %‬את הצעתו על סמ הבדיקות והסקרי הנ"ל‪.‬‬
‫החברה לא תכיר בכל התביעות הנובעות מאי הכרת תנאי כלשהו‪ ,‬כולל תנאי אשר קיומ‬
‫הפיסי אינו מבוטא בתוכניות ובשאר מסמכי המכרז והחוזה‪.‬‬
‫‪57.1.2‬‬
‫סילוק פסולת‬
‫לצור סעי‪ +‬זה‪ ,‬יוגדר כפסולת‪:‬‬
‫)‪ (1‬עודפי חומרי של הקבל‪.%‬‬
‫)‪ (2‬חומרי חשו‪.+‬‬
‫)‪ (3‬פסולת שנוצרה באתר העבודה עקב עבודתו של הקבל‪ %‬והתארגנותו ש ‪.‬‬
‫)‪ (4‬כל עפר ו‪/‬או חומר שהובא לאתר ונפסל ע"י המהנדס‪.‬‬
‫)‪ (5‬כל חומר זר‪ ,‬או פסולת אחרת‪ ,‬או חומר חפור שאיננו מתאי למילוי‪.‬‬
‫כל פסולת כמצוי‪ %‬לעיל תסולק ע"י הקבל‪ ,%‬אל אתר סילוק פסולת מאושר‪ .‬הקבל‪ %‬אחראי‬
‫לאיתור אתר הסילוק ולקבלת כל האישורי לגביו‪ .‬לא תוכר כל תביעה של הקבל‪ %‬בגלל‬
‫הקושי במציאת אתר סילוק‪ .‬סילוק הפסולת כלול במחירי היחידה השוני ולא ישול‬
‫עבורו בנפרד‪.‬‬
‫‪57.1.3‬‬
‫עודפי חפירה‬
‫בפרויקט זה עלולי להיווצר עודפי חפירה של קרקע מקומית‪.‬‬
‫עודפי חפירה יטופלו כלהל‪:%‬‬
‫חלק מהעודפי יובלו ע"י הקבל‪ %‬ויפוזרו בשטח במקו שיורה המפקח כדי שישמשו כחומר‬
‫מילוי‪.‬‬
‫יתרת העודפי ‪ ,‬שלא ידרשו ע"י המפקח‪ ,‬יסולקו מהאתר‪ .‬עודפי אלו עומדי לרשות‬
‫הקבל‪ %‬ללא תמורה‪ .‬במקרה ויבחר לסלק לאתר סילוק‪ ,‬באחריותו למצוא ולבחור את‬
‫הסילוק ולקבל עבורו את אישור הרשויות‬
‫עודפי החפירה לא ימדדו והטיפול בה כאמור לעיל‪ .‬לא ישול עבור בנפרד ועל הקבל‪%‬‬
‫לכלול ההוצאות הנוספות בגינ במחירי היחידה השוני שכתבי הכמויות‪.‬‬
‫‪ 57.2‬עבודות חפירה ומילוי‬
‫‪57.2.1‬‬
‫כללי‬
‫בכל מקו בו נזכרת במפרט המיוחד )ה‪ %‬בפרק זה וה‪ %‬בפרקי אחרי במפרט המיוחד(‬
‫המילה "חפירה"‪ ,‬הכוונה היא לחפירה ו‪/‬או חציבה בכלי מכאניי ‪ ,‬או בידיי ‪.‬‬
‫‪57.2.2‬‬
‫חפירה ומילוי בשטח‬
‫להל‪ %‬פירוט שלבי ביצוע ומפרטי הביצוע לעבודות החפירה והמילוי בשטח‪.‬‬
‫)‪(1‬‬
‫חשו‪ +‬ביצוע חשו‪ +‬השטח כולו וסילוק חומר החשו‪) +‬הוגדר כפסולת( ויישור השטח‬
‫למשטח אופקי‪ ,‬פחות‪ ,‬או יותר‪.‬‬
‫)‪(2‬‬
‫חפירה ומילוי באזור מילוי חפירת שטח העבודה‪ ,‬במקומות בה נדרשת חפירה‪.‬‬
‫)‪(3‬‬
‫במידה והקרקע יבשה‪ ,‬יש לבצע הרטבה מסיבית של השתית כדי לקבל תכולת‬
‫רטיבות העולה ב‪ 3%‬על הרטיבות האופטימלית בהתייחס לתק‪.ASTM 1557 %‬‬
‫)‪(4‬‬
‫הידוק שתית בעזרת מעברי מכבש ויברציוני כבד מסוג ‪ ,BOMAG-212D‬או שווה ער‪.‬‬
‫מספר המעברי יהיה עד להשגת התייצבות השטח בהתא להחלטת המפקח‪.‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪65‬‬
‫)‪(5‬‬
‫מילוי מבוקר ומהודק בשכבות של עד ‪ 20‬ס"מ נטו )לאחר ההידוק(‪ .‬חומר המילוי יהיה‬
‫מצע סוג א' בלבד‪.‬‬
‫דרגת המילוי הנדרשת‪ 98% :‬לפחות מצפיפות חומר המילוי מקסימאלית לפי ‪1556/7‬‬
‫‪ ASTM‬לכל הנפח המהודק‪ .‬ההידוק יבוצע לאחר הרטבה לרטיבות האופטימלית של חומר‬
‫המילוי ע סטייה מותרת של עד ‪ 2%‬לכל כיוו‪ .%‬הכלי המהדק יהיה מסוג ‪,BOMAG-212D‬‬
‫או שווה ער‪.‬‬
‫‪57.2.3‬‬
‫אופני מדידה ותשלו ועבודות חפירה ומילוי ‪:‬‬
‫א‪ .‬חשו‪+‬‬
‫החשו‪ +‬לא יימדד ולא ישול עבורו‪.‬‬
‫ב‪ .‬חפירה בשטח‬
‫מחיר החפירה בשטח כולל ג את פיזור העפר בשטח האתר עפ"י הוראות המפקח‪ .‬כ‪ %‬כולל‬
‫את סילוק העודפי ‪ ,‬לאתר שפיכה מאושר‪.‬‬
‫המדידה לצרכי תשלו תהיה עפ"י מ"א חומר שייחפר מדוד עפ"י ההפרש בי‪ %‬המצב הקיי‬
‫לבי‪ %‬המצב שלאחר החפירה‪ .‬מדידת המצב שלאחר החפירה תבוצע ע"י הקבל‪ %‬וכלולה‬
‫במחיר היחידה‪.‬‬
‫‪57.2.4‬‬
‫‪57.2.5‬‬
‫‪57.3‬‬
‫עבודות אספלט‬
‫עבודות האספלט יבוצעו כמפורט בסעי‪ 4007 +‬במפרט הכללי‪.‬‬
‫הרכב התערובת לשכבת האספלט יהיה עפ"י סעי‪ 400727 +‬המתאי לשכבה יחידה במסעה‪,‬‬
‫תחו ב'‪.‬‬
‫ציפוי וכבישת האספלט‪ ,‬יעשה כמפורט להל‪:%‬‬
‫א‪.‬‬
‫ריסוס פני הכורכר בביטומ‪ 80/100 %‬בכמות של ‪ 1‬ק"ג‪/‬מ"ר‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫בטו‪ %‬אספלט גס בעובי של ‪ 5‬ס"מ‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ריסוס בבטומ‪ 80/100 %‬בכמות של ‪ 0.4‬ק"ג‪/‬מ"ר‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫בטו‪ %‬אספלט דק בעובי של ‪ 3‬ס"מ‪.‬‬
‫אבני שפה‬
‫אבני השפה יהיו אבני שפה טרומיות למדרכות‪ ,‬עפ"י ת"י ‪.19‬‬
‫אופני מדידה מיוחדי & עבודות פיתוח האתר‬
‫‪ 57.3.1‬משטח בטו‪: %‬‬
‫יימדד לפי מ"א בהתא למפורט במחירו‪ ,%‬בציו‪ %‬עובי המשטח‪.‬‬
‫‪ 57.3.2‬אבני שפה‬
‫ימדדו לפי מטר אור ויכללו את כל חומרי העזר וחגורת הבטו‪ %‬הדרושה להתקנת ‪ ,‬כמפורט‬
‫במחירו‪.%‬‬
‫‪ 57.3.3‬עבודות אספלט ‪:‬‬
‫ישול בהתא לאמור בד‪ +‬הכמויות בכפו‪ +‬למפרט לרבות ביצוע כל ההכנות ‪ ,‬ההתאמות‬
‫הפינוי‪ ,‬יישור והסדרת השיפועי הנדרשי לרבות הידוק והרטבה כמכלול אחד ‪.‬‬
‫‪57.4‬‬
‫עבודות בטו יצוק באתר ‪:‬‬
‫‪ 57.4.1‬כללי ‪:‬‬
‫עבודות הבטו‪ %‬של שוחות בקרה תהיינה לפי המפרט הכללי פרק ‪ 02‬ה‪ %‬לגבי הבצוע הו‪ %‬לגבי‬
‫אופני המדידה‪ .‬סוג הבטו‪ %‬יהיה ב‪.200‬‬
‫‪66‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫עבודות הבטו‪ %‬של שוחות והמשטחי תהיינה לפי המפרט המיוחד הבא במידה ולא צוי‪%‬‬
‫אחרת בד‪ +‬הכמויות‪:‬‬
‫א‪ .‬אלמנטי הבטו‪ %‬יהיו יצוקי בבטו‪ %‬מיוחד ה‪ %‬מבחינת תערובת הבטו‪ %‬וה‪ %‬מבחינת‬
‫הטיפול בפני הבטו‪ %‬והאשפרה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫דרישות המפרט הבאות כא‪ %‬ה‪ %‬בנוס‪ +‬לדרישות המקובלות לגבי עבודות בטו‪ %‬יצוק‬
‫באתר כל פי המפרט הבינמשרדי בפרק ‪ 02‬והמפרט הכללי בפרק ‪.302‬‬
‫ג‪.‬‬
‫כל אלמנטי ציוד מתכתי‪ ,‬צנרת ואביזרי העוברי דר הבטו‪ ,%‬יוצבו בתבניות לפי‬
‫היציקה‪ ,‬אלא א צוי‪ %‬אחרת בפרטי תוכניות הקונסטרוקציה‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫מודגש שלא כל המעברי והחורי מופעלי בתוכנית הקונסטרוקציה‪ .‬על הקבל‪%‬‬
‫לבצע את עבודת הטפסנות תו בדיקה בשתי מערכות תוכניות‪ :‬תכניות הבניה‬
‫והצנרת ותכניות הקונסטרוקציה‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫כל ההכנות ליציקה יסוכמו מראש ויהיו טעונת אישור המפקח‪ .‬בכל מקרה "ההכנות‬
‫היציקה" כוללות‪ ,‬א לא מוגבלות ל‪:‬‬
‫‪ .1‬גיבוי לאספקת בטו‪.%‬‬
‫‪ .2‬משאבת בטו‪.%‬‬
‫‪ .3‬ויברטורי במספר מספיק‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫בכל מקרה בו פני הבטו‪ %‬לא יהיו חלקי עפ"י קביעתו הבלעדית של המפקח‪ ,‬ידרש‬
‫הקבל‪ %‬לבצע‪ ,‬על חשבונו‪ ,‬טיח צמנט להחלקת בני הבטו‪ .%‬טיח צמנט יבוצע על אלמנטי‬
‫בטו‪ %‬שלמי ולא באופ‪ %‬נקודתי‪ ,‬הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של המפקח‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫אי‪ %‬קשירת תבניות בחוט שור‪ .‬כל הבטוני יהיו בטוני חלקי לחלוטי‪.%‬‬
‫‪ 57.4.2‬טפסנות ‪:‬‬
‫הקבל‪ %‬נדרש לקרוא סעי‪ +‬זה בעיו‪ %‬ולקחת בחשבו‪ %‬את כל דרישותיו‪ .‬לא תהא כל הקלה‬
‫בדרישות המפרט ולא תשול כל תוספת‪.‬‬
‫חוזק טפסנות הקירות יותא לבטו‪ %‬פלסטי ע שקיעת קונות "‪ .6‬הטפסנות תבטחנה‬
‫התקדמות רצופה לגובה הקירות ללא כל הפסקה ביציקת השכבות ומבלי שתחול התקשרות‬
‫הבטו‪ %‬בי‪ %‬שלבי היציקה השוני ‪.‬‬
‫מפרט הטפסנות המוגדר לעיל בא במטרה להשיג בטו‪ %‬אטו לחלוטי‪ ,%‬חלק לחלוטי‪ ,%‬בעל‬
‫איכות המעולה ביותר‪.‬‬
‫התבניות יהיו מפלדה‪ ,‬או מלוחות דיקט חדש בעובי ‪ 18‬מ"מ לפחות‪ ,‬מצופה בגימור חו‬
‫חלק מסוג המפורט להל‪ .%‬לא יאושר שימוש בציפוי מלמי‪ %‬עקב רגישות החומר לקבלת גלי ‪.‬‬
‫הלוחות יהיו צמודי ללא מרווחי ‪.‬‬
‫יאושר שימוש בתבניות מתועשות מסוג "ויזהפור "‪ ,‬או דומה שהנ‪ %‬מסגרות)‪ ( TEGO‬פיני‬
‫"‪ ,"MARINE PLYWOOD‬הידוע בכינוי המסחרי "טגו"‪.‬‬
‫קשירת תבניות בלולבי ע קונוסי נחתכי בתו הבטו‪ %‬בעומק ‪ 40‬מ"מ‪.‬‬
‫הקונוסי יוזמנו בייצור מיוחד לגובה ‪ 40‬מ"מ שאינו גובה סטנדרטי‪ .‬חורי הקונוסי‬
‫ייסתמו בבטו‪ %‬כמפורט‪ .‬מוטות הקשירה יעברו דר התבניות ולא דר מרווחי בי‪%‬‬
‫התבניות‪.‬‬
‫‪ 57.4.3‬סוג הבטו‪: %‬‬
‫)א( הבטוני יהיו ב‪ 200‬בתנאי בקרה טובי ‪.‬‬
‫‪ 57.4.4‬בדיקות בטו‪: %‬‬
‫במהל יציקות הבטו‪ %‬יילקחו מדגמי ויבוצעו בדיקות חוזק קוביות הבטו‪ %‬על פי התק‪ %‬על‬
‫ידי מעבדה מוסמכת‪.‬‬
‫ביצוע הבדיקות והתשלו עבור‪ %‬ייעשה על ידי הקבל‪ %‬ועל חשבו‪ %‬דמי הבדיקות המפורטות‬
‫בסעי‪.+‬‬
‫‪67‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪ 57.4.5‬היציקה ‪:‬‬
‫הקבל‪ %‬יבטיח את רציפות היציקה‪ .‬עליו להגיש למפקח‪ ,‬בכתב‪ ,‬תיאור הסידורי לאספקת‬
‫בטו‪ %‬חליפי‪ ,‬גיבוי לציוד השאיבה והימצאות ציוד נוס‪ +‬לביצוע עבודות הריטוט‪ ,‬ההחלקה‬
‫והאשפרה‪.‬‬
‫‪ 57.4.6‬החלקת פני משטחי אופקיי ‪:‬‬
‫אבטחת המשטחי בפני הופעת סדקי התכווצות מותנית בטיפול החלקה ובאשפרה מיד‬
‫לאחר היציקה‪ .‬יש להקפיד על ביצוע נכו‪ %‬של ההחלקה וביצוע מיידי של האשפרה‪.‬‬
‫לאחר היציקה ומיד כנית‪ %‬יהיה לדרו על הבטו‪ %‬שנוצק‪ ,‬יש להחליק את פני הבטו‪%‬‬
‫ב"הליקופטר"‪ .‬עבור ההחלקה בהליקופטר‪ ,‬ישול לפי מ"ר של השטח המוחלק‪ .‬על הקבל‪%‬‬
‫להער למצב החלקת הבטו‪ %‬בלילה וזאת על ידי אמצעי תאורה מתאימי ‪.‬‬
‫‪ 57.4.7‬אשפרת הבטו‪ %‬במשטחי אופקיי ‪:‬‬
‫מיד בגמר ההחלקה יותז חומר "‪ "CURING COMPOUND‬לב‪ ,%‬מסוג ובכמות שיאושרו‬
‫מראש על ידי המפקח‪.‬‬
‫בגמר ההתזה‪ ,‬יש לכסות את כל פני הבטו‪ %‬ביריעות פוליאתיל‪ %‬ע חפיות של ‪ 20‬ס"מ‬
‫ולהבטיח את קיבוע‪ %‬על ידי לוחות ע‪.2‬‬
‫יש להשאיר את הבטו‪ %‬מכוסה בפוליאתיל‪ %‬במש ‪ 7‬ימי רצופי מיו היציקה‪.‬‬
‫ביצוע אשפרה אינו נמדד והוא כלול במחירי היחידה של הבטוני ‪.‬‬
‫רצפות המיועדות לכיסוי בבטו‪ %‬שיפועי ‪ ,‬יעובדו ע קרש ללא החלקה בהליקופטר‪ ,‬אול‬
‫תבוצע אשפרה מלאה כנ"ל‪.‬ביצוע האשפרה כלול במחירי הבטו‪ %‬ואינו נמדד לחוד‪.‬‬
‫‪57.5‬‬
‫אופני מדידה ותשלו למבני בטו מזוי ‪:‬‬
‫א‪ .‬כללי‬
‫המדידה לצורכי תשלו תהא לפי האמור בתת פרק ‪ 0200.00‬במפרט הבינמשרדי וכלהל‪.%‬‬
‫המחיר יכלול תמיד את כל הדרוש לביצוע מושל של עבודות הבטו‪ %‬המזוי‪.%‬‬
‫ב‪ .‬תאי בקרה טרומיי ‪:‬‬
‫תאי הבקרה יהיו טרומיי ‪ ,‬בעלי תו תק‪ ,%‬עשויי מחוליות יצוקות ביטו‪ ,%‬בהתא לפרט וד‪+‬‬
‫הכמויות‪ .‬כולל תקרת מסגרת ופקק יצוק הכולל את הטבעת סמל החברה ומפעל המי ‪ .‬תחתית‬
‫התא תרופד ב‪ 5‬ס"מ חצ‪ ,2‬החוליה תורכב על גבי מצע מהודק בעובי ‪ 20‬ס"מ וביטו‪ %‬רזה‪ .‬ישול‬
‫בהתא לד‪ +‬הכמויות לפי יח'‪.‬‬
‫ג‪ .‬הכנות להתקנת צנרת בכניסה למגרשי ‪:‬‬
‫כל העבודות לפתיחת פתחי ‪ ,‬חריצי ‪ ,‬נקודות עיגו‪ %‬וכל פרט שידרש לש הרכבה ועיגו‪ %‬הציוד‬
‫בעתיד על פי המסומ‪ ,%‬או כפי שיסומ‪ %‬בתוכניות‪ ,‬יהיו כלולי במחירי העבודות השונות ולא‬
‫ישול עבור‪ %‬בנפרד‪.‬‬
‫‪57.6‬‬
‫מפרט לביצוע עבודת מדידה עבור מערכת צנרת תת קרקעית‬
‫‪ 57.6.1‬כללי ‪:‬‬
‫‪ .1‬תאור העבודה ‪:‬‬
‫העבודה כוללת ביצוע עבודות מדידה עבור מערכת תת קרקעית שבאתר המתוכנ‪.%‬‬
‫א‪ .‬מדידה והכנת תבניות אתר עבור צנרת תת קרקעית לאור דרכי ורחובות‬
‫שוני ‪.‬‬
‫מדידה והכנת תבניות אתר עבור צנרת תת קרקעית בשטחי פתוחי ‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫‪ .2‬הערות כלליות ‪:‬‬
‫א‪ .‬כל עבודות המדידה תהיינה ממוחשבות במלוא‪ %‬ותבוצענה בהתא לתקנות‬
‫מרכז מיפוי ישראלי העדכנית וע"פ הדרישות הרלבנטיות של מפרט למיפוי‬
‫‪68‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫‪57.6.2‬‬
‫עירוני של בזק וח"ח ‪ ,0827.1‬כל מדידה צריכה להתקשר לרשת ישראל החדשה‬
‫ויסופקו ע"י הקבל‪ %‬ב‪ 5‬העתקי כולל דיסקט‪.‬‬
‫כל הרומי יהיו מוחלטי ויתבססו על נקודות גובה בתאו חדש של מפ"י ו‪/‬או‬
‫נקודות גובה עירוניות‪.‬‬
‫נקודות פוליגו‪ %‬לפי דרגה ‪ 5‬שתשמשנה כבסיס למדידות יתואמו מראש ע"י נציג‬
‫מחלקת ‪ G.I.S‬בעירייה ויאושרו במפ"י‪.‬‬
‫כל תוכניות האתר תהיינה קשורות לרשת הפלנימטרית )קואורדינטות(‬
‫הרשמית )הממשלתית( החדשה‪.‬‬
‫המודד יכי‪ %‬מערכת של נקודות קבע )‪ (B.M‬ונקודות איתור אשר תהיינה‬
‫מבוטנות היטב‪ ,‬או מחוזקות כל שיחזיקו מעמד עד לגמר הביצוע‪ ,‬ותהיינה‬
‫ממוקמות במרחקי אשר אינ עולי על ‪ 100‬מ' אחת מהשניה‪.‬‬
‫יש להראות על התוכניות את המידע הקדסטרלי המלא כולל גבולות רשומי‬
‫של חלקות וחלוקת משנה למגרשי בה או לאורכ תבוצענה עבודות‬
‫המדידה‪ .‬קליטת רקע גושי וחלקות תעשה ע"פ פינקסי שדה ובצורה אנליטית‬
‫בלבד‪.‬‬
‫שרטוטי המדידות יוגשו על גיליונות נייר שקופי בגודל ‪ .A0‬יחד ע‬
‫האוריגינלי של שרטוטי המדידות יימסר קוב‪ 2‬ממוחשב בפורמט ‪AUTOCAD‬‬
‫גירסה ‪ ,14‬לפחות‪ ,‬על גבי דיסקטי ‪ 1.44‬שיאפשר להנחיות המתכנ‪ %‬במבנה‬
‫‪ .PAPER SPACE‬המודד יעביר לחברה יחד ע שרטוטי המדידות רשימה‬
‫מפורטת של כל השכבות בקבצי שישמשו אותו להכנת השרטוטי וייצר‪+‬‬
‫קוב‪ 2‬שיכלול את כל הפונטי בה השתמש‪ .‬השכבות יהיו לפי המפורט‬
‫בנספחי ‪.‬‬
‫המודד יעביר לחברה יחד ע שרטוטי המדידה קבצי חישובי ‪ ,‬רשימה מפורטת‬
‫של הקואורדינטות של נקודות הקבע‪ ,‬הפוליגוני וציר המדידה של נקודות‬
‫הציו‪ %‬ושל ברזלי הזווית שיתקי‪ %‬בשטח‪.‬‬
‫המידות יינתנו בעזרת הפונקציה ‪ DIM‬בלבד ולא בפקודת ‪ .TEXT‬המידות לא‬
‫יערכו טקסטואלית‪.‬‬
‫עבודות מדידה לתוכנית אחרי ביצוע ‪:‬‬
‫‪ .1‬העבודה תכלול את המדידה בשטח ושרטוט ‪:‬‬
‫א‪ .‬גבולות‪ ,‬חלקות וחלקות משנה בה תעבור צנרת תת קרקעית המבוצעת‪.‬‬
‫עומקי )‪ (INVERT‬של משק תת קרקעי קיי החוצה את הקו המבוצע בתוואי‬
‫ב‪.‬‬
‫התעלה כגו‪ : %‬כבלי חשמל‪ ,‬טלפו‪ ,%‬מת"ב‪ ,‬צנרת גרביטציונית )ביוב וניקוז(‬
‫וצנרת לח‪) 2‬מי וסניקה(‪.‬‬
‫‪ .2‬תוכנית אחרי ביצוע לצנרת לח‪ 2‬מי או סניקה‪ ,‬תכנו‪: %‬‬
‫א‪ .‬מדידה בקואורדינטות קו לח‪ 2‬ושרטוט מבט בקואורדינטות )ע ציו‪ %‬רו ( כולל‬
‫הפרטי המופיעי כולל ציו‪ %‬של כל המכשולי ע ציו‪ I.L %‬המתאימי ‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫שרטוט באיזומטריה של הפרטי ‪:‬‬
‫חיבור בית )מקו ראשי עד מדי מי כלליי (‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪57.7‬‬
‫ההתחברויות בי‪ %‬קו מי חדש לקו מי קיי ‪.‬‬
‫אביזרי ופרטי המופיעי בסעי‪ 2 +‬לעיל כולל חיבור לקו הראשי‪.‬‬
‫עבודות צנרת ואביזרי צנרת ‪:‬‬
‫כללי ‪:‬‬
‫בפרק זה כולל תאור בצוע עבודות הצנרת ואביזרי הצנרת באתר‪ .‬העבודות יבוצעו על פי האמור‬
‫בפרקי ‪ 01‬ו ‪ 57‬של המפרט הכללי ועל פי המפורט להל‪:%‬‬
‫‪69‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪57.7.1‬‬
‫תאור הצינורות ‪:‬‬
‫קווי המי יהיו עשויי צינורות פלדה מיועדי לשימוש במי ‪ ,‬מיוצרי לפי ת‪.‬י ‪,530‬‬
‫בקטרי שבי‪ 3" %‬ל "‪ 10‬בעובי דופ‪ %‬של "‪ ,5/32‬ויתר הקטרי "‪ ,3/16‬כפי שמוגדר‬
‫בתוכניות ובמחירו‪ %‬ע צפוי פנימי של טיח צמנט המיוצר בפיזור צנטריפוגלי לפי תק‪205 %‬‬
‫‪.CWWA‬‬
‫צינורות פלדה שמיועדי להנחה בתו הקרקע יסופקו כשה מצופי עטיפה חיצונית‬
‫ביטו‪ %‬דחוס המיוצר על ידי חברת "צינורות המזרח התיכו‪ "%‬וחברת "אברות"‪.‬‬
‫צינורות המיועדי להתקנה גלויה‪ ,‬או בתו מי ‪ ,‬או במקומות מיוחדי ‪ ,‬יסופקו ללא‬
‫ציפוי חיצוני ויצבעו על ידי הקבל‪ %‬במערכת הכוללת צבע יסוד אפוקסי ‪ 6030‬תוצרת‬
‫טמבור וציפוי חיצוני "ארוקוט ‪ ”HB‬מתוצרת טמבור‪ ,‬או שווה ער‪.‬‬
‫צינורות "פקסגול" ‪:‬‬
‫צינורות פוליאתיל‪ %‬מצולב "פקסגול" תוצרת מפעל "גול‪ %‬מוצרי פלסטיק"‪ ,‬בצבע שחור‪,‬‬
‫נושא תו תק‪ %‬ישראלי ת"י מס' ‪ ,1519‬עונה על הדרישות המצוינות בת"י ‪ 1499‬ומתאי‬
‫לתק‪ ,SKZA/154 %‬הצינורות יהיו בקטרי של ‪ 25‬מ"מ ‪ 450‬מ"מ‪.‬‬
‫על הצינורות יהיה מוטבע )במפעל( הלוגו של סוג הצינור ‪" :‬פקסגול" תוצרת מפעל "גול‪ %‬‬
‫מוצרי פלסטיק"‪ ,‬ת"י ‪ ,1519‬קוטר הצינור‪ ,‬הדרג ועובי הדופ‪ %‬המתאי ‪.‬‬
‫הצינורות יסופקו בגלילי וחיבורי צינורות והאביזרי יהיו ע מחבר מפלדה‪/‬פקסגול‬
‫ואביזרי אוריגינליי של המפעל‪ ,‬עשויי פלב"מ ‪ 316‬או אביזרי תוצרת "פלסאו‪"%‬‬
‫המתאימי ל"דרג ‪."16‬‬
‫צינורות עד קוטר ‪ 75‬מ"מ )כולל( יהיו מ"דרג ‪ "16‬וצינורות מקוטר ‪ 90‬מ"מ ומעלה יהיו‬
‫"דרג ‪."10‬‬
‫צינורות ואביזרי עד קוטר ‪ 75‬מ"מ )כולל( יחוברו בהברגות ע"י אביזרי "פלסאו‪ "%‬כנדרש‬
‫ובקוטר גדול יותר החיבורי יהיו בריתו ע"י אביזרי אלקטרופיוז'י‪.%‬‬
‫כל החיבורי יבוצעו ע"י אנשי שירות שדה של "פקסגול" או קבל‪ %‬מורשה על יד ‪.‬‬
‫טיב החומר‪ ,‬הבדיקות‪ ,‬ביצוע הקווי והחיבורי יהיו עפ"י המפרט הכללי ועפ"י הנחיית‬
‫היצר‪ ,%‬בכפו‪ +‬למפרט היצר‪.%‬‬
‫צינורות "מריפלקס ‪: "909‬‬
‫צינורות פוליאתיל‪ M.D.P.E %‬מתוצרת "פלסי " בצבע שחור‪ ,‬נושא תו תק‪ %‬ישראלי ת"י‬
‫‪ ,499‬בקטרי ‪ 25‬מ"מ ‪ 450‬מ"מ‪ .‬הצינורות יסופקו בגלילי ‪ .‬הצינורות ירותכו לאור‬
‫התעלה ע"י אנשי "פלסי " בלבד ו‪/‬או קבל‪ %‬מורשה על יד ‪.‬‬
‫הצינורות עד קוטר ‪) 75‬כולל( יהיו מ"דרג ‪ "16‬וצינורות מקוטר ‪ 90‬מ"מ ומעלה יהיו "דרג‬
‫‪ ."10‬צינורות ואביזרי עד קוטר ‪ 75‬מ"מ )כולל( יחוברו בהברגות ע"י אביזרי "פלסאו‪"%‬‬
‫"דרג ‪ "16‬ובקוטר גדול יותר החיבורי יהיו בריתו פני או אלקטרופיוז'י‪.%‬‬
‫על הצינורות יהיה מוטבע )במפעל( הלוגו של סוג הצינור ‪" :‬מריפלקס ‪ ,"909‬תוצרת מפעל‬
‫"פלסי "‪ ,‬ת"י ‪ ,499‬קוטר הצינור‪ ,‬הדרג ועובי הדופ‪ %‬המתאי ‪.‬‬
‫ע סיו העבודה‪ ,‬על הקבל‪ %‬לערו מבח‪ %‬עמידות לח‪ 2‬לקו לפי המפורט להל‪ .%‬הקבל‪%‬‬
‫יערו את מבח‪ %‬הלח‪ 2‬בנוכחות אנשי "פלסי " ויקבל את הנחיותיה לביצוע הבדיקה‪.‬‬
‫צינורות פלדה ‪:‬‬
‫צינורות בקטרי "‪ 1½" ,1" ,3/4‬ו"‪ 2‬על גשרי אביזרי ‪ ,‬יסופקו להרכבת הגמלוני למדי‬
‫המי ויורכבו ממד המי החדש עד למיקו היש‪ %‬שלו‪ ,‬הצינורות המגולווני יהיו‬
‫סקדיול‪ ,‬צינור "‪ 2‬יהיה בעובי דופ‪ 3.65 %‬ע ציפוי פנימי מצמנט בעובי מינימלי של ‪2.0‬‬
‫מ"מ ועטיפה חיצונית תלת שכבתית )‪ (APC3‬מתוצרת "אברות" או שווה ער‪.‬‬
‫סרט סימו מעל צינורות הפוליאתיל ‪:‬‬
‫מעל שכבת החול‪ ,‬שתונח מעל הצינור‪ ,‬יונח סרט סימו‪ .%‬הסרט יהיה מפוליאתיל‪ %‬נטול‬
‫עופרת ברוחב של ‪ 15‬ס"מ ובעובי של ‪ 0.12‬מ"מ ובתוכו יהיו שזורי ‪ 2‬חוטי מתכת‬
‫מנירוסטה ‪ 316‬לזיהוי הקו‪.‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪70‬‬
‫הסרט יונח לכל אור הצינור ובכל מקו של יציאה החוצה מהקרקע לביצוע גשר מגופי‬
‫עילי‪ ,‬יבלוט ג קצה סרט הסימו‪ %‬כ‪ 10‬ס"מ מעל פני הקרקע ויוצמד בשלה מתאימה‬
‫לרגל הגשר‪.‬‬
‫הסרט יהיה מסוג "‪ "Wavelay050‬תוצרת "‪) "Boddingtons‬יבוא חברת ש‪.‬ב‪ .‬טכנולוגיות(‬
‫ואו שווה ער‪.‬‬
‫הסרט יהיה לזיהוי צנרת מי ‪ ,‬צבעו כחול ועליו יהיה כתובת "זהירות קו מי"‪.‬‬
‫‪57.7.2‬‬
‫חפירה ומילוי לתעלות לצינורות ‪:‬‬
‫בכל מקו בו מופיעה במפרט המיוחד בפרק הזה‪ ,‬או בפרקי אחרי המילה "חפירה"‬
‫הכוונה לחפירה ו‪/‬או חציבה בידיי ‪ ,‬או בכלי מכניי מכל סוג‪.‬‬
‫כ‪ %‬כלולה במילה "חפירה"‪ ,‬חפירה במי תהו ‪ ,‬או מי מכל מקור אחר‪ ,‬שאיבת במהל‬
‫כל העבודה‪ ,‬יבוש החפירה‪ ,‬ציוד שאיבה וצנרת וכו' על פי המפרט הכללי‪ .‬חפירת התעלות‬
‫תעשה במידות על פי פרטי התכניות‪ .‬הריפוד מסביב הצינור יהיה חול דיונות אינרטי )נטול‬
‫מלח( נקי‪ ,‬ללא אבני ‪ ,‬חומרי אורגניי ואשפה או חול אחר שווה ער העונה על‬
‫הדרישות לאחר אישור מסודר לפני אספקה‪ .‬לפני הנחת הצינור‪ ,‬יש לרפד את תחתית‬
‫התעלה‪ ,‬לכל רוחב התעלה‪ ,‬בריפוד חול בעובי ‪ 20‬ס"מ לצנרת ע עטיפה חיצונית ‪/ .A.P.C‬‬
‫טריו או צנרת אל מתכתית או צנרת ע ביטו‪ %‬דחוס תונח ללא ריפוד חול הריפוד עד גובה‬
‫סופי יהיה במצע סוג א' ובשטח פתוח בקרקע מקומית ללא אב‪.%‬‬
‫‪57.7.3‬‬
‫ריתו והנחת צינורות פלדה ‪:‬‬
‫א‪ .‬מקצועיות ‪:‬‬
‫הקבל‪ %‬יעסיק בעבודה זו רק רתכי בעלי דרגה מקצועית נאותה‪ .‬כל רת ידרש להציג‬
‫תעודת הסמכה מתאימה‪ ,‬אשר עמד במבח‪ %‬רתכי ובעל תעודה מתאימה וברת תוק‪+‬‬
‫ליו ביצוע העבודות‪ ,‬אשר נמצאת ברשותו ולהוכיח שעבד במש כל השנה האחרונה‬
‫ברציפות בעבודות ריתו צנרת ולקבל אישורו של המפקח‪.‬‬
‫המפקח יהיה רשאי לדרוש מבחני הסמכה לרתכי וכ‪ %‬לדרוש את החלפתו של כל‬
‫רת אשר לפי דעתו אינו עומד על רמה מקצועית נאותה‪ ,‬או אינו מתאי לעבודה מכל‬
‫סיבה אחרת‪.‬‬
‫הרתכי יצוידו בבגדי עבודה ואמצעי מג‪ %‬מסודרי ‪.‬‬
‫ב‪ .‬הכנה לריתו ‪:‬‬
‫ההכנה לריתו תכלול את הפעולות הבאות‪:‬‬
‫& בדיקת שלמות הצינור הקבל‪ %‬אחראי לכ כי לא יעשה שימוש בצינור פגו והוא‬
‫ידאג להחליפו או לתקנו כפי שיפורט להל‪.%‬‬
‫& בדיקת ותיקו צפוי הפני בקצוות הצינורות לבדיקת גימור ציפוי הפני בקצה‬
‫הצינור‪ ,‬ישמש סרגל מפלדה ע קצה חד )או זווית‪ (%‬גדול מקוטר הצינור הנבדק‪ .‬הצד‬
‫החד של הסרגל ינוע על פני שטח חת הפלדה בהיק‪ +‬הצינור בשני מקומות מגע‬
‫מנוגדי ‪ ,‬יישר ויוריד כל עוד‪ +‬ציפוי עד לניקוי מוחלט של הפלדה בפני השורש‪.‬‬
‫כמו כ‪ ,%‬תגלה הבדיקה מקומות שחסר בה ציפוי‪ .‬בדיקה זו‪ ,‬יש לבצע על כל קצה של‬
‫כל צנור‪ .‬את כל הפגמי שהתגלו בציפוי יש לתק‪ %‬עד קבלה בקצה התנור של צפוי בעל‬
‫עובי שווה לעובי הצפוי הקיי בכל היק‪ +‬הצינור‪.‬‬
‫לא ייחשבו כפג שברי קלי בפניה של השפה בעומק עד ‪ 2‬מ"מ ובאור של עד ‪20‬‬
‫מ"מ והמרחק בי‪ %‬הפגמי הוא מעל ‪ 100‬מ"מ‪.‬‬
‫ג‪ .‬תיקו‪ %‬טיח צמנט – ציפוי פני של צנורות פלדה ‪:‬‬
‫תיקו‪ %‬פני של טיח צמנט בצינורות הפלדה והאביזרי ‪ ,‬יעשה בהתא להמלצות‬
‫היצר‪ %‬וכמפורט להל‪:%‬‬
‫המפרט מיועד לתיקו‪ %‬שטחי גדולי יחסית ולכל ההיק‪ .+‬כמו כ‪ %‬למילוי ותיקו‪%‬‬
‫הטיח בחיבורי הצינורות והאביזרי ‪.‬‬
‫יש להקפיד להכי‪ %‬את התערובות של החומרי‬
‫להל‪:%‬‬
‫השוני‬
‫ביחסי‬
‫הנכוני‬
‫כמפורט‬
‫‪71‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫אי‪ %‬להוסי‪ +‬מי לטיח מוכ‪ %‬למריחה על מנת לדללו‪ ,‬לאחר שהתחיל בתהלי‬
‫ההתקשות‪ .‬טיח כזה פסול לשימוש‪.‬‬
‫הכנת הטיח לתיקו תהא כלהל‪:‬‬
‫)‪ (1‬הרכב התערובת ‪:‬‬
‫ צמנט ‪ ,‬שמור כנגד רטיבות ‪ 1‬חלק )בנפח(‪.‬‬
‫ חול דיונות נקי מחומרי אורגניי ולכלו ‪ 2‬חלקי )בנפח(‪.‬‬
‫ שראקריל ‪) 4000‬מלפלסט( תוצרת "שרפו‪ "%‬רחובות‪ ,‬מדולל במי‬
‫מכמות הצמנט‪.‬‬
‫ מי נקיי ‪.‬‬
‫‪ 1:1‬כ‪40%‬‬
‫)‪ (2‬אופ‪ %‬ההכנה ‪:‬‬
‫לערבב החומרי המוצקי ‪ :‬חול וצמנט לתערובת אחידה‪ .‬להכי‪ %‬בכלי אחר מלפלסט‬
‫מדולל במי ביחס ‪ 1:1‬ולהוסי‪ +‬בהדרגה את המלפלסט המדולל לתערובת צמנט –‬
‫חול‪ ,‬תו כדי ערבובו‪ ,‬עד לקבלת תערובת אחידה ונוחה למריחה )לא דלילה(‪ .‬יש‬
‫להקפיד לא לדלל את התערובת מעל המידה‪.‬‬
‫היישוב האשפרה של הטיח החדש יהיו כלהל‪:‬‬
‫)‪ (1‬הכנת השטח ‪:‬‬
‫שטחי המיועדי לתיקו‪ %‬ינוקו מכל חומר רופ‪ ,+‬בליטות ולכלו‪ .‬שטחי חלקי של‬
‫הטיח היש‪%‬‬
‫יחוספסו‪ .‬הניקוי והחספוס יעשו באמצעות מברשת פלדה )ידנית‪ ,‬או מכנית‬
‫חשמלית(‪.‬‬
‫ליצירת קשר טוב בי‪ %‬הטיח היש‪ %‬לחדש‪ ,‬יש לנקות מאבק‪ ,‬להרטיב היטב ולמרוח‬
‫במברשת את השטחי במלפלסט מדולל במי ביחס ‪.1:1‬‬
‫)‪ ( 2‬יישו הטיח ‪:‬‬
‫יישו הטיח ייעשה כשהבטו‪ %‬היש‪ %‬בשטחי וגבולות התיקו‪ %‬לח‪ .‬מריחת הטיח בעזרת‬
‫כ‪ +‬טייחי )שפכטל(‪ ,‬או בכל כלי נוח אחר‪.‬‬
‫יש למרוח כ‪ ,‬שלא יישארו חללי ריקי ושתתקבל שכבת תיקו‪ %‬חלקה ושווה לעובי‬
‫הציפוי המקורי וכלכל היק‪ +‬הצינור‪.‬‬
‫בכל מקרה‪ ,‬עובי טיח התיקו‪ %‬לא יפחת מ ‪ 8‬מ"מ‪.‬‬
‫)‪ (3‬אשפרה ‪:‬‬
‫כאשר יש אפשרות גישה לאזור התיקו‪ ,%‬כשעה שעתיי לאחר יישו הטיח‪ ,‬בהתחלת‬
‫ההתקשות‪ ,‬יש להרטיב את פני שטח התיקו‪) %‬בעזרת מברשת או ספוג( במלפלסט‬
‫ולהחליק סופית את שכבת התיקו‪.%‬‬
‫רצוי לכסות בסמרטוטי רטובי ולהמשי להרטיב במי במש ‪ 48‬שעות‪.‬‬
‫במקרי שלא נית‪ %‬להמתי‪ %‬להשלמת התקשות הטיח ו‪/‬או אי‪ %‬אפשרות גישה לש‬
‫הרטבת שטחי התיקו‪ ,%‬יש למרוח ולהחליק את פני התיקו‪ %‬ע משחה של תערובת‬
‫מלפלסט )שראקריל ‪ (4000‬ע צמנט ביחס ‪) 1:1‬בנפח(‪ .‬עובי הכיסוי כ‪ 21‬מ"מ‪.‬‬
‫יישו והחלקה ייעשו בעזרת מברשת או ספוג‪.‬‬
‫ד‪ .‬ביצוע הריתו ‪:‬‬
‫יש לנקות המדר )הפאזה( ופס‪ ,‬בצד החיצוני של הצינור‪ ,‬ברוחב של כ‪ 3‬ס"מ לכל‬
‫ההיק‪ +‬מכל לכלו‪ ,‬מזפת‪ ,‬מפריימר ומדבק‪ ,‬בצינורות ע עטיפה פלסטית‪.‬‬
‫)‪ (1‬עבודות הריתו ‪:‬‬
‫הקבל‪ %‬יהיה אחראי לכ‪ ,‬שלא יחוברו צינורות פגומי וע צפוי פני לא של ואו‬
‫שבור‪.‬‬
‫יעשה שימוש במשחת "אקספנדו" )‪ (XPANDO‬משחת אקספנדו תשמש רק לסתימת‬
‫ומילוי המרווח בי‪ %‬שפות הבטו‪ %‬של הצינורות בהצמדת ולא לתיקוני ציפוי טיח‬
‫צמנטי‪.‬‬
‫‪72‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫יישו המשחה יהיה על חלק מהשפה של הצפוי‪ ,‬לכל ההיק‪ ,+‬המרוחקת מהפלדה‬
‫ובכמות כזאת שתסתו את המרווח ולא תחדור לפני השורש והמדר‪.‬‬
‫לפני המריחה יש להרטיב את הבטו‪.%‬‬
‫הכנת המשחה תיעשה בכלי נקי‪ .‬יש להוסי‪ +‬לאבקת האקספנדו מי נקיי ולערבב עד‬
‫קבלת משחה נוחה למריחה‪ .‬אי‪ %‬להכי‪ %‬כמות גדולה‪ .‬המשחה טובה לשימוש למש עד‬
‫‪ 30‬דקות מגמר ההכנה‪.‬‬
‫בעת עבודות ההתאמה והריתו אי‪ %‬להשתמש במכות ו‪/‬או בכוח וזאת כל מנת לשמור‬
‫על שלימות ציפוי הפני )מכות פטיש‪ ,‬איזמל וכו'(‪.‬‬
‫הצינורות יוצמדו זה לזה‪ ,‬ע מרווח "מפתח שורש" לא גדול מ‪ 1.5‬מ"מ‪.‬‬
‫בחיבורי אביזרי ובמקומות שיש גישה לתק‪ %‬את ציפו הפני מבפני ‪ ,‬יש לשבור את‬
‫הצפוי מהקצה‪ ,‬כ ‪ 1‬ס"מ‪ ,‬להצמיד את הצינורות ע מרווח "מפתח שורש" של ‪32‬‬
‫מ"מ ולרת ע "חדירה מלאה"‪.‬‬
‫לאחר גמר הריתו והתקררות הפלדה‪ ,‬יש לתק‪ %‬את ציפוי הפני מבפני ‪.‬‬
‫הריתו יבוצע בשני מחזורי ‪ ,‬או יותר‪ ,‬בתלות בעובי דופ‪ %‬פלדת הצינור‪ .‬יעשה שימוש‬
‫באלקטרודות המתאימות לתק‪. ASTM E 6010 %‬‬
‫)‪ (2‬מחזור ראשו‪: %‬‬
‫ריתו חדירה‪ ,‬ירות ע אלקטרודה בקוטר ‪ 3.25‬מ"מ‪ ,‬כיוו‪ %‬הריתו "מלמטה‬
‫למעלה" בכל הקטרי ובכל עובי הדופ‪ .%‬יש לחדור ולהתי את פני השורש ולהימנע‬
‫מחדירת יתר‪.‬‬
‫)‪ (3‬מחזור המילוי והכיסוי ‪:‬‬
‫)מספר המחזורי בתלות העובי(‪ ,‬ירותכו באלקטרודות בקוטר ‪ 4‬מ"מ ויותר‪.‬‬
‫מחזורי אלה נית‪ %‬לרת מלמעלה למטה‪ ,‬או מלמטה למעלה‪.‬‬
‫תפר הריתו הגמור יהיה מלא‪ ,‬חופשי מסדקי ‪ ,‬סיגי ‪ ,‬בועות‪ ,‬קעקועי ושריפות‪.‬‬
‫יהיה היתו מלא בי‪ %‬מתכת היסוד )הצינור( למחזורי הריתו ובי‪ %‬מחזור למחזור‪.‬‬
‫מראה ריתו הכיסוי האחרו‪ ,%‬יהיה חלק ויבלוט במרכז התפר‪ ,‬מפני הצינור‪ ,‬בי‪1.51 %‬‬
‫מ"מ‪ ,‬ירד בקשת לשני הצדדי עד גובה פני הפלדה ויכסה את רוחב הנעי‪ 2‬כ‪ 2‬מ"מ‬
‫מכל צד‪.‬‬
‫ע גמר הריתו ישחיז הרת בליטות‪ ,‬תפיסות ריתו והתזות וינקה במברשת פלדה‬
‫את התפר מסביב מסיגי ‪.‬‬
‫ה‪ .‬תיקוני עטיפה חיצונית – תיקוני ראשי ‪:‬‬
‫תיקוני העטיפה החיצונית של הצינור יבוצעו לפי מפרטי ביח"ר אשר יספק את‬
‫הצינורות‪ :‬ביח"ר "צינורות המזרח התיכו‪ ,"%‬או ביח"ר "אברות"‪ .‬תיקו‪ %‬הראשי‬
‫ביריעות מתכווצות או סרטי מתכווצי בהתא להנחיות היצרני ‪ ,‬תו כדי שימוש‬
‫במבער גז בלבד‪ .‬ובעטיפת ביטו‪ %‬דחוס ע"י השלמת רשת הכנת תבנית ומילוי בביטו‪%‬‬
‫כנדרש בהתא להנחיות היצר‪.%‬‬
‫ו‪ .‬תיקוני צבע ‪:‬‬
‫תיקוני צבע ייעשו על פי מפרט הצביעה לצינורות לעיל‪.‬‬
‫‪57.7.4‬‬
‫אביזרי צנרת‬
‫כללי ‪:‬‬
‫וכו' יהיו מיועדי‬
‫כל האביזרי ‪ ,‬המגופי ‪ ,‬המחברי אוג‪ ,%‬האוגני ‪ ,‬השסתומי‬
‫עבודה של ‪ 16‬אטמ' וללח‪ 2‬בדיקה של ‪ 24‬אטמ' לפחות‪.‬‬
‫כל האוגני יתאימו לתק‪ .B.S.T-C %‬אביזרי בלתי צבועי יצבעו כמפורט במפרט הטכני‪.‬‬
‫‪57.7.4.1‬‬
‫ללח‪2‬‬
‫מגופי‬
‫המגופי יהיו מגופי טריז המתאימי לתק‪ %‬ישראל ת"י ‪ 16‬מיצקת ברזל‪,‬‬
‫מצופי אמאיל או אפוקסי או ניילו‪ %‬תעשייתי ע טריז מצופה גומי סינטטיל‬
‫לסגירה רכה ויתאימו לעבודה ע מי ‪.‬‬
‫‪73‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪57.7.4.2‬‬
‫הידרנטי לכיבוי‬
‫ההידרנטי יהיו מתוצרת רפאל‪ ,‬פומפס או שווה ער‪ .‬ההידרנט יהיה בעל ציר‬
‫נירוסטה וציפוי חיצוני רילס‪.%‬‬
‫המרחק בי‪ %‬ציר ההידרנט לקו פני הקיר או הגדר יהיה ‪ 250‬מ"מ עד ‪ 350‬מ"מ‪.‬‬
‫ ההידרנט יותק‪ %‬באופ‪ %‬שפני הקרקע הסופיי ישתלבו ע הקו המסומ‪ %‬על‬‫ההידרנט‪ ,‬המצביע על מפלס פני הקרקע‪.‬‬
‫ רו הציר המרכזי של כל מוצא יהיה ‪ 1,000‬מ"מ מעל פני הקרקע הסופיי‬‫)תק‪ %‬הישראלי ת"י ‪ 448‬חלק ‪.(3‬‬
‫א יוגבהו פני הקרקע‪ ,‬יש להגביה את ההידרנט‪ ,‬באופ‪ %‬שהקו המסומ‪ %‬על‬
‫מתק‪ %‬השבירה של ההידרנט‪ ,‬המצביע על מפלס פני הקרקע‪ ,‬ימשי להשתלב‬
‫ע פני הקרקע הסופיי ‪.‬‬
‫זק‪ +‬ההידרנט לא ישמש למטרות נוספות )כגו‪ %‬חיבור ביתי‪ ,‬לחיבור שסתומי‬
‫אוויר וכדומה(‪ ,‬אלא למטרת כיבוי אש‪ ,‬בלבד‪.‬‬
‫‪ 57.7.4.3‬מדי מי‬
‫הקבל‪ %‬יספק ויתקי‪ %‬מערכת מדידה לבית‪ ,‬בקטרי המצויני בתוכניות‪.‬‬
‫המערכת תכלול את האספקה והתקנת כל האביזרי והצנרת‪ ,‬לרבות‬
‫התחברויות וניתוקי כמכלול אחד‪ .‬הצנרת התת קרקעית תהיה אל מתכת‬
‫ו‪/‬או מתכתית‪ .‬יתר הצנרת העילית‪ ,‬מעל פני הקרקע‪ ,‬תהיה אל מתכתית או‬
‫מתכת ‪ ,‬כולל ציפוי פני ועטיפת סרט חיצוני‪ .‬הקבל‪ %‬יספק ויתקי‪ %‬את כל‬
‫האביזרי ‪ ,‬כולל העתקת מד מי קיי ‪ ,‬אספקת זוויות‪ ,‬פיטינגי ‪ ,‬קשתות‪ ,‬פסי‬
‫הארקה ויתר האביזרי ‪ ,‬כולל צבע יסוד ועליו‪ ,%‬הכל בהתא לפרטי‬
‫הטכניי ‪ .‬העבודה תכלול אספקה והתקנת צנרת באור כולל של עד ‪ 6‬מ"א‪.‬‬
‫‪ 57.7.4.4‬קשתות‪ ,‬הסתעפויות וכו'‬
‫קשתות‪ ,‬הסתעפויות‪ ,‬מיצרי ‪/‬מעברי קוטר וכדומה‪ ,‬לכל קוטר תהינה‬
‫חרושתיות בלבד‪ ,‬סקדיול ‪ 40‬ומיוצרות לפי תק‪ DIN %‬ע צפוי טיח ביטו‪ %‬פני‬
‫חרושתי ועטיפה חיצונית בהתא לצינור‪ ,‬או צביעה כמפורט לעיל‪.‬‬
‫תיקוני ציפוי מלט ייעשו כמפורט במפרט‪.‬‬
‫‪ 57.7.4.5‬שסתומי אויר‬
‫הקבל‪ %‬יספק ויתקי‪ %‬שסתומי אויר משולבי ‪ ,‬מורכבי על זקפי בקוטר "‪3"/2‬‬
‫כמסומ‪ %‬בתוכניות‪.‬‬
‫על הזק‪ ,+‬יותקנו מגופי ‪ ,‬בקטרי של שסתומי האוויר‪ .‬השסתומי יתאימו‬
‫ללח‪ 2‬של ‪ 16‬אט'‪ ,‬עמידי כנגד מכות הל ויהיו כדוגמת אלה מתוצרת ביח"ר‬
‫"א‪.‬ר‪.‬י‪ ,D050C ".‬דורות או שווה ער מאושר‪.‬‬
‫‪ 57.7.4.6‬מקטיני לח‪2‬‬
‫מקטיני לח‪ 2‬יהיו מדג תעשייתי מסדרת ‪ VFIT720 PN16‬תוצרת "ברמד"‪,‬‬
‫דורות או שווה ער‪.‬‬
‫‪ 57.7.4.7‬מלכודת אבני‬
‫תהיה מסוג ‪ F70 ,PN16‬תוצרת "ברמד"‪ ,‬הכוכב או שווה ער‪.‬‬
‫‪57.8‬‬
‫עבודות גישור ‪:‬‬
‫הגישור הוא חיבור מתכתי היוצר רציפות חשמלית בי‪ %‬כל חלקי הצנרת‪ .‬גישור יעשה בכל מקו‬
‫שקטעי צנרת מחוברי ביניה באופ‪ %‬מכני )דרסר‪ ,‬אג‪ %‬וכו'(‪ ,‬הגשרי יהיו ‪:‬‬
‫גשרו‪ %‬נחושת‪ ,‬גשרו‪ %‬ברזל ‪:‬‬
‫גשרו‪ %‬נחושת ישמש כבל חשמלי עשוי מתלי נחושת שזורה בעל חת של ‪ 10‬ממ"ר לפחות‪ .‬בידוד‬
‫הגשרו‪ %‬יהיה ריתו כבל החשמל לצנרת‪ ,‬יעשה באמצעות ריתו טרמית‪.‬‬
‫גישור אג‪ %‬כולל ‪ 2‬נקודות ריתו וגישור דרסר כולל ‪ 3‬נקודות ריתו‪.‬‬
‫אור הגשרו‪ %‬צרי להיות באור מספיק כדי שהגישור יהיה חופשי לאחר הריתו‪.‬‬
‫כגשרו‪ %‬ברזל ישמש ברזל עגול לבניי‪ %‬בקוטר של ‪ 8‬מ"מ לפחות‪.‬‬
‫את הגשרו‪ %‬יש לכופ‪ +‬בצורה שתתאי למקו הגישור‪.‬‬
‫‪74‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫הגשרו‪ %‬ירות לצינור ע"י ריתו חשמלי‪.‬‬
‫מקו הריתו ייעט‪ +‬בסרט דנסו או יזופת בזפת ח ‪.‬‬
‫עבודת הגישור נכללת במחיר הנחת הצנרת‪.‬‬
‫‪57.9‬‬
‫בדיקת עבודות הצנרת ‪:‬‬
‫‪57.9.1‬‬
‫בדיקה רדיוגרפית‬
‫ב ‪ 30%‬מהריתוכי יבוצעו בדיקות רדיוגרפיות‪.‬‬
‫הבדיקות יוזמנו על ידי המפקח‪ ,‬על חשבו‪ %‬הקבל‪ %‬במעבדה רשמית ומוכרת‪ .‬מחיר‬
‫הבדיקות הרדיוגרפיות וכל ההוצאות הכרוכות בכ‪ ,‬יהיו חלק מעלות בדיקות השדה‬
‫המעבדה שעל חשבו‪ %‬הקבל‪ ,%‬כמפורט בסעי‪ 400.6 +‬ולא ישול עבור בנפרד‪.‬‬
‫הבדיקות יבוצעו לפי תיקו‪ %‬העטיפה החיצונית ויבוצעו על ידי מעבדה מוכרת‪.‬‬
‫‪57.9.2‬‬
‫בדיקת לח‪2‬‬
‫כל הצנרת והאביזרי ‪ ,‬החל מהשסתומי שעל הקווי‪,‬הידרנטי וכו' ‪ ,‬יבדקו בדיקה‬
‫הידראולית בלח‪ 2‬של ‪ 12‬אט'‪ ,‬לפי מפרט מיא"מ ‪ 65283‬חלק ‪ 2‬ממר‪ 1983 2‬סעי‪. 6 +‬‬
‫על הקבל‪ %‬לספק את כל הציוד והכלי הדרושי להוצאה לפועל של בדיקת הלח‪ ,2‬לרבות‬
‫משאבת לח‪ ,2‬מנומטר‪ ,‬ואוגני אטומי וחיבור האבזרי הנ"ל לקו הנבדק‪ .‬הלח‪ 2‬יוחזק‬
‫בקו במש ‪24‬שעות והוא ייחשב כאטו א במש ‪ 24‬שעות לא תהיה נפילת לח‪ 2‬מעל‬
‫‪ 5%‬מהלח‪ 2‬ההידרוסטטי‪.‬‬
‫‪57.9.3‬‬
‫שטיפת הצינורות לפני החיטוי‬
‫נקיי‬
‫לפני חיטוי ישטפו הצינורות היטב במי‬
‫העלולי להישאר בצינורות‪.‬‬
‫מי השטיפה יוזרמו במהירות של מטר אחד לשניה לפחות‪ ,‬א רצויה מהירות גדולה מזו‪.‬‬
‫בעת שטיפת הקו‪ ,‬יישטפו ג נקודות הניקוז ומוצאי אחרי ‪ .‬השטיפה צריכה להמש עד‬
‫שהמי הנאספי ליד כל מוצא במיכל זכוכית שקו‪ ,+‬ייראו נקיי ושקופי ‪ .‬ע התחלת‬
‫השטיפה‪ ,‬יש להתחיל בהוספת כלור כאמור להל‪.%‬‬
‫‪57.9.4‬‬
‫כדי להוציא כל לכלו וגופי‬
‫זרי‬
‫חיטוי הצינורות‬
‫חיטוי הצינורות יבוצע על ידי אד מוסמ בעל רשיו‪ %‬משרד הבריאות ולפי מפרט משרד‬
‫הבריאות‪.‬‬
‫חיטוי הצינורות ייעשה על יד הוספת כלור למי בשיעור של ‪ 50‬מיליגר לליטר‪ .‬הוספת‬
‫הכלור תתחיל ע השטיפה‪ ,‬באופ‪ %‬שמי הכלור ישטפו ג את כל המגופי הנמצאי ‪.‬‬
‫כחומר חיטוי יש להעדי‪ +‬תמיסה או טבליות היפוכלוריד‪.‬‬
‫בתו ‪ 24‬שעות‪ ,‬חייבת שארית הכלור החופשי בסו‪ +‬הקו )המרוחק מנקודת הכנסת‬
‫הכלור( להיות לפחות ‪ 20‬מיליגר לליטר‪ .‬א השארית היא בי‪ 1 %‬מ"ג לליטר ו – ‪ 10‬מ"ג‬
‫לליטר ‪ ,‬יש להשאיר את מי הכלור בקו לתקופה נוספת של ‪ 24‬שעות‪ .‬א שארית הכלור‬
‫החופשי בתו ‪ 24‬שעות היא קטנה מ ‪ 1‬מ"ג לליטר ‪ ,‬יש לשטו‪ +‬ולחטא את הקו מחדש‪.‬‬
‫כאשר אי‪ %‬אפשרות להשאיר את מי הכלור בצינור במש ‪ 24‬שעות‪ ,‬יש להגדיל את שיעור‬
‫הכלור ל ‪ 75‬מ"ג לליטר ולהשאיר את מי הכלור למש ‪ 6‬שעות לפחות‪ .‬הדרישות לשיעורי‬
‫הכלור בסו‪ +‬הקו )כמפורט בסעי‪ +‬ג' לעיל( יישארו בעינ ג במקרה זה‪.‬‬
‫יש לקבל אישור בכתב מהגורמי המוסמכי )משרד הבריאות( על החיטוי ועל תוצאותיו‪.‬‬
‫‪ 57.10‬אופני מדידה מיוחדי לעבודת צנרת ואביזרי צנרת‬
‫‪ 57.10.1‬אספקת והנחת צינורות‬
‫מחיר הצינורות יכלול אספקה והתקנה מושלמת על פי התוכניות והמפרטי ‪ .‬לצור‬
‫מדידה לתשלו יובדל בי‪ %‬סוגי קווי הצינורות הבאי ‪:‬‬
‫קווי המי ‪ ,‬ימדדו לתשלו על פי סעי‪ +‬במפרט הבינמשרדי ויכללו‪ :‬חפירה‪ ,‬ריפוד חול‬
‫אינרטי מתחת ומעל הצינור‪ ,‬ביצוע הריתוכי ותיקו‪ %‬ציפוי פני ועטיפה חיצונית‪ ,‬שטיפת‬
‫הקו‪ ,‬בדיקות לח‪ 2‬רדיוגרפיות‪ ,‬כיסוי והידוק ומסירת הקו לחברה אלא א כ‪ %‬צוי‪ %‬אחרת‬
‫בד‪ +‬הכמויות‪.‬‬
‫‪75‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪57.10.2‬‬
‫מגופי‬
‫ימדדו לתשלו כמפורט בסעי‪ 5700.10 +‬במפרט הכללי כולל האוגני הנגדיי‪ ,‬מחברי‪,‬‬
‫אוזניות מוטות עיגו‪ ,‬חומרי עזר‪ ,‬אטמי וברגי בשלמות‪.‬‬
‫‪57.10.3‬‬
‫חיבור בית‬
‫יימדד כמכלול אחד לרבות צנרת עד ‪ 6‬מ"א וכל האביזרי וישולמו לפי יח' אחת כאשר‬
‫הצנרת מעל ‪ 6‬מ"א תימדד בנפרד ותשול בהתא לד‪ +‬הכמויות בסעי‪ +‬נפרד‪.‬‬
‫‪57.10.4‬‬
‫הכנה לחיבור ביתי‬
‫כנ"ל בהתא לסעי‪ +‬הקוד ‪.‬‬
‫‪57.10.5‬‬
‫קשתות הסתעפויות וכו'‬
‫קשתות‪ ,‬הסתעפויות‪ ,‬אוגני מכל סוג שהוא ואביזרי ריתו יהיו כלולי במחירי היחידה‬
‫ולא ישול עליה בנפרד‬
‫‪57.10.6‬‬
‫שסתומי אויר‬
‫שסתומי אויר ימדדו לתשלו על פי יחידות‪ ,‬כולל אספקה והתקנת ברז ניקוז כדורי וצנרת‬
‫הניקוז‪ ,‬זק‪ +‬ספחי קשתות מגו‪ +‬ויתר האביזרי בשלמות‪.‬‬
‫‪57.10.7‬‬
‫הידרנטי‬
‫הידרנטי לרבות המתק‪ %‬שבירה והזק‪ +‬לרבות גוש העיגו‪ %‬ישול בהתא לד‪ +‬הכמויות‬
‫כמכלול אחד לרבות יתר האביזרי והעבודה הנלוות‪.‬‬
‫‪57.10.8‬‬
‫מקטיני לח‪2‬‬
‫מקטיני הלח‪ 2‬ימדדו לתשלו על פי יחידות כולל אספקה והתקנה לרבות הספחי ‪,‬‬
‫אוגני ‪ ,‬קשתות ואביזרי חיבור‪.‬‬
‫‪57.10.9‬‬
‫מלכודת אבני‬
‫מלכודת אבני תימדד לתשלו על פי יח' כולל אספקה והתקנה לרבות ספחי ‪ ,‬אוגני ‪,‬‬
‫קשתות ואביזרי חיבור‪.‬‬
‫‪ 57.10.10‬גישור‬
‫הגישור כלול במחירי היח' השוני ולא ישול עליו בנפרד‪.‬‬
‫‪ 57.10.11‬עמודי סימו‪%‬‬
‫עמודי סימו‪ %‬יבוצעו בהתא‬
‫שלהל‪.%‬‬
‫לפרט שבתכניות ויצבעו כאמור כמפורט במפרט הטכני‬
‫‪ 57.10.12‬עמודי סימו‪%‬‬
‫ימדדו לפי יח' וישולמו בהתא לד‪ +‬הכמויות‪.‬‬
‫‪ 57.11‬צביעת צינורות הפלדה‬
‫צינורות המיועדי להתקנה גלויה‪ ,‬או בתו מי ‪ ,‬או במקומות מיוחדי ‪ ,‬יסופקו כשה צבועי‬
‫צביעה חרושתית כלהל‪:%‬‬
‫א‪.‬‬
‫הכנה לצבע‬
‫מברשת פלדה וניקוי חול‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫צבע יסוד‬
‫שתי שכבות צבע יסוד אפוקסי ‪ 6030‬מתוצרת "טמבור"‪ ,‬עובי כל שכבה ‪ 50‬מיקרו‪.%‬‬
‫‪76‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫ג‪.‬‬
‫צבע עליו‪%‬‬
‫שתי שכבות צבע עליו‪ %‬ארוקט ‪ HB‬מתוצרת "טמבור"‪ ,‬עובי כל שכבה ‪ 200‬מיקרו‪.%‬‬
‫‪57.12‬‬
‫אופני מדידה מיוחדי & עבודות צביעה ‪:‬‬
‫כללי‬
‫צביעת מסגרות פלדה‪ ,‬צביעת צינורות פלדה וצביעת מסגרות ופרופילי ‪ ,‬לא ימדדו ומחיר הצביעה‬
‫כלול במחיר האביזרי ‪.‬‬
‫‪ 57.13‬גימור‬
‫הגימור להמראה החיצוני של כל הציוד‪ ,‬יהיו בהתא לאורח מקצועי מעולה ולדרישות סעי‪ +‬זה‪.‬‬
‫ אלמנטי מגולווני ייצבעו תחילה בצבע יסוד לברזל מגולוו‪ %‬כגו‪" :%‬ווש פריימר" מתוצרת‬
‫"טמבור"‪.‬‬
‫ אלמנטי לא מגולווני ‪ ,‬ינוקו היטב‪ ,‬לפני הצביעה‪ ,‬בבית המלאכה של הקבל‪ %‬במברשת פלדה‬
‫ובהתזת חול לדרגה ‪ 2.5 S.E‬עפ"י התק‪ %‬השבדי‪.‬‬
‫ כל האלמנטי ייצבעו‪ ,‬אלא א כ‪ %‬צויי‪ %‬אחרת בסעיפי המתאימי ‪ ,‬במער שביעה אפוקסי‬
‫שיכלול צבע יסוד ועל גביו שתי שכבות צבע "אפוקסי ‪ "308‬תוצרת "טמבור" בעובי ‪ 200‬מיקרו‪%‬‬
‫כל שכבה‪ .‬סה"כ ‪ 400‬מיקרו‪.%‬‬
‫צביעת היסוד תעשה בבית המלאכה של הקבל‪ .%‬אי‪ %‬לספק אלמנטי בלתי צבועי בצבע יסוד‪.‬‬
‫‪ 57.14‬אריזה וסימו‬
‫א‪ .‬אריזה‬
‫אחרי שהציוד נוסה במפעל הייצור ולפני שיישלח לתעודתו‪ ,‬תינת‪ %‬לציוד הגנה יעילה נגד שיתו ונזק‬
‫מקרי לרבות נזק העשוי להיגר ע"י שרצי ‪ ,‬אור שמש חזק‪ ,‬גש ‪ ,‬חו רב‪ ,‬אויר לח‪ ,‬או רסיסי מי‬
‫י ‪.‬‬
‫שטחי בלתי צבועי ‪ ,‬העלולי להעלות חלודה‪ ,‬יצופו לפני המשלוח‪ ,‬במשחת מג‪ .%‬במקרה של‬
‫משלוח מעבר לי ‪ ,‬תתאי האריזה להובלה ימית ולטלטול קשה בדרכי וכ‪ %‬לשהיית הציוד‬
‫ברציפי גלויי ‪ ,‬תחת כיפת השמי ‪.‬‬
‫בכל מקרה‪ ,‬הקבל‪ %‬יהיה אחראי לאריזת הציוד‪ ,‬באופ‪ %‬שהוא יגיע ליעדו של ובמצב טוב‪.‬‬
‫הקבל‪ %‬יישא בכל הוצאות האריזה כגו‪ %‬אספקת והכנת ארגזי ‪ ,‬תיבות‪ ,‬פסי פלדה וחומרי אריזה‬
‫כגו‪ :%‬יריעות פוליאסטר‪ ,‬חומרי סופגי רטיבות וכו'‪.‬‬
‫ב‪ .‬סימו‪%‬‬
‫כל ארגז וכל אריזה יסומנו סימו‪ %‬קריא ובר קיימא‪ ,‬של הנתוני הבאי ‪:‬‬
‫ ש המפעל המייצר‪.‬‬
‫ תיאור הציוד‪.‬‬
‫ מספר היחידות בארגז ובחבילה‪.‬‬
‫ג‪ .‬הובלה לאתר‬
‫הובלת הציוד לאתר העבודות וכל הפעולות הכרוכות באחסונו באתר‪ ,‬יעשה ע"י הקבל‪ %‬ועל חשבונו‪.‬‬
‫הציוד יובל לאתר ויאוחס‪ %‬ש ‪ ,‬במקו שיאשר המפקח‪ ,‬באופ‪ %‬שיבטיח כי הציוד לא ייפגע כתוצאה‬
‫מאחסנתו‪.‬‬
‫‪ 57.15‬תכניות‬
‫א‪ .‬תכניות החוזה‬
‫התכניות הכלולות במסמכי החוזה של פריטי הציוד והתקנת ‪ ,‬מיועדות להנחיה כללית לקבל‪.%‬‬
‫ב‪ .‬תכניות ופרטי להגשה ע"י מגיש ההצעה‬
‫ההצעה תהיה מלווה בתיאור מלא של היחידות והאביזרי המוצעי ‪.‬‬
‫המסמכי יכללו תכניות אופייניות וטבלאות שיציגו את תכונות הציוד‪ ,‬רשימת חומרי שמה בנוי‬
‫הציוד ע אזכור התקני שלה מתאימי החומרי ‪.‬‬
‫כל המסמכי שיוגשו יהיו בשפה העברית ו‪/‬או אנגלית‪.‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪77‬‬
‫‪ 57.16‬בירורי והבהרות‬
‫לפני הגשת ההצעה‪ ,‬רשאי הקבל‪ %‬לבקש מאת המהנדס הבהרות והסברי נוספי בקשר לציוד‬
‫הנדרש כמפורט להל‪.%‬‬
‫לאחר מסירת העבודה לקבל‪ ,%‬תכריע בכל מקרה‪ ,‬דעתו של המפקח בדבר התאמת הציוד המוצע‬
‫למפרטי ‪ ,‬לרשימת הכמויות ולתכנית והוא יהיה רשאי לדרוש שינוי‪ ,‬או החלפת הציוד המוצע ע"י‬
‫הקבל‪ %‬ואשר לדעת המפקח אינ מתאימי לנדרש ללא כל תשלו נוס‪ +‬על המחירי הנקובי‬
‫בהצעת הקבל‪%‬‬
‫‪ 57.17‬צילו פנימי של צנרת מי‪ ,‬בקטרי "‪ 4‬ומעלה‪.‬‬
‫‪57.17.1‬‬
‫מפרט זה מהווה חלק מהמפרט הכללי של מסמכי החוזה‪.‬‬
‫‪57.17.2‬‬
‫לש הבטחת ביצוע תקי‪ %‬של עבודות הנחת צנרת‪ ,‬בהתא לנדרש במפרט‪ ,‬על הקבל‪%‬‬
‫לבצע בדיקה חזותית‪ ,‬באמצעות פעולת צילו פנימי לאור הקו המונח )בקוטר "‪4‬‬
‫ומעלה(‪ ,‬לאחר סיו העבודות‪ .‬הצילו ייער באמצעות מצלמת טלוויזיה במעגל סגור‪,‬‬
‫שתוחדר לצנרת‪ ,‬לכל אורכה‪.‬‬
‫‪57.17.3‬‬
‫מטרת הבדיקה היא "להביט לתו הצינור" ולתעד את מצב הצנרת ואופ‪ %‬ביצוע הנחתה‪.‬‬
‫‪57.17.4‬‬
‫פעולת צילו הצנרת אינה באה במקו כל בדיקה אחרת‪ ,‬שמטרתה לבדוק ולאשר את‬
‫תקינות הביצוע לפי התוכניות‪ ,‬המפרט ולפי הוראות נוספות של החברה‪ ,‬שניתנו במהל‬
‫הביצוע‪.‬‬
‫‪57.17.5‬‬
‫הוצאות הקבל‪ ,%‬בקשר לשטיפה ולצילו של קטעי הצנרת‪ ,‬יהיו כלולי בהצעת הקבל‪%‬‬
‫ולא ישולמו בנפרד‪ ,‬עליו לכלול את כל ההוצאות בסעיפי היחידה השוני במחירו‪.%‬‬
‫‪57.17.6‬‬
‫על הקבל‪ %‬להעסיק מעבדת צילו ‪ ,‬לביצוע עבודות הצילו ‪ ,‬בעל ציוד וניסיו‪ %‬לביצוע‬
‫העבודה‪ ,‬שיעמוד בכל הדרישות המפורטות לעיל ובדרישות המפרט‪ .‬הקבל‪ %‬יקבל אישור‬
‫החברה‪ ,‬מראש ובכתב‪ ,‬להעסקת קבל‪ %‬המשנה‪ ,‬מעבדת הצילו ‪ ,‬קוד לתחילת עבודתו‪.‬‬
‫‪57.17.7‬‬
‫ביצוע צילו הצנרת ומסירת תיעוד מלא של פעולה זו לחברה‪ ,‬הוא תנאי לקבלת העבודה‬
‫לאחר ביצוע ומסמכי הצילו יהוו חלק מתו "תוכנית העדות"‪.‬‬
‫‪57.17.8‬‬
‫החברה שומרת לעצמה את הזכות להזמי‪ %‬את הצילו באופ‪ %‬ישיר‪ .‬במקרה זה ‪:‬‬
‫א‪ .‬התשלו למבצע הצילומי ‪ ,‬יהיה על חשבו‪ %‬הקבל‪.%‬‬
‫ב‪.‬‬
‫יבוטלו סעיפי הצילו בחוזה הקבל‪ ,%‬מבלי לשל לקבל‪ %‬כל פיצוי עבור הסעי‪ +‬ומבלי‬
‫לשנות את שאר מחיר היחידה‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫החברה תבצע את פעולות הצילו בקטעי ‪ ,‬לפי החלטתה הבלעדית‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫הקבל‪ %‬ישת‪ +‬פעולה‪ ,‬באופ‪ %‬מלא‪ ,‬בצילו ‪.‬‬
‫ה‪ .‬הקבל‪ %‬יתק‪ %‬את כל הנדרש‪ ,‬בהתא לדרישות החברה‪ ,‬עפ"י תוצאות הצילו ‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫במקרה של צור בביצוע צילו חוזר‪ ,‬תזמי‪ %‬החברה את עבודת הצילו החוזר והיא‬
‫תהיה על חשבו‪ %‬הקבל‪.%‬‬
‫‪ 57.18‬ביצוע העבודה ‪:‬‬
‫‪ 57.18.1‬הכנת פתחי‬
‫הקבל‪ %‬ישאיר פתחי ‪ ,‬לאור הקווי ‪ ,‬לצור החדרת המצלמה לקו‪ .‬מיקו הפתחי‬
‫ומידותיה ‪ ,‬יחושב )לפני תחילת העבודה(‪ ,‬בתאו ע המפקח‪ ,‬נציג מעבדת הצילו‬
‫ובהתא לדרישות הציוד שברשותו‪.‬‬
‫‪57.18.2‬‬
‫שטיפה‬
‫לפני ביצוע הצילו ‪ ,‬על הקבל‪ %‬לדאוג לכ שהצנרת‪ ,‬שהונחה‪ ,‬תהיה נקייה מכל חומרי‬
‫בניה וחומרי אחרי ‪ ,‬העלולי לפגוע במהל פעולת הצילו ‪ .‬הניקוי יבוצע באמצעות‬
‫שטיפת לח‪ ,2‬בציוד מתאי למי שתיה‪ ,‬או שיטה אחרת‪ ,‬כגו‪ %‬פיגי וזאת בהתא למפרט‬
‫הכללי ולמפרט המיוחד‪.‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪78‬‬
‫‪57.18.3‬‬
‫‪57.18.4‬‬
‫‪57.18.5‬‬
‫עיתוי העבודה‬
‫‬
‫הקבל‪ %‬יבצע את הצילו באמצעות החדרת מצלמת טלוויזיה במעגל סגור‪ ,‬בקטעי‬
‫אור המתאימי ‪ ,‬בהתא למגבלות הציוד‪.‬‬
‫‬
‫מהל העבודה‪ ,‬יצול וישודר‪ ,‬מעל גבי מס טלוויזיה‪ ,‬במהל ביצוע הצילו ‪.‬‬
‫‬
‫בכל נקודת חיבור‪ ,‬של שני צינורות‪ ,‬תבוצע עצירת המצלמה )לפני החיבור( וצילו‬
‫פנורמי של כל היק‪ +‬החיבור‪.‬‬
‫‬
‫לאחר הצילו הפנורמי‪ ,‬יבוצע צילו ‪ ,360°‬כשזווית הצילו ניצבת לחיבור‪.‬‬
‫‬
‫בכל מקרה שמתגלה‪ ,‬במהל תנועת המצלמה‪ ,‬פג ‪ ,‬נתו‪ %‬חריג‪ ,‬או גו‪ +‬זר‪ ,‬תבוצע‬
‫עצירת מצלמה וצילו ממוקד של הפג ‪.‬‬
‫‬
‫יש לאפשר למפענח קנה המידה של הצילו ‪ ,‬כדלקמ‪ : %‬בתחילת הצילו של כל קטע‪,‬‬
‫יש להניח‪ ,‬בחלל הצינור‪ ,‬מדידי )‪ 5‬מ"מ‪ 10 ,‬מ"מ וכ‪ 20 %‬מ"מ(‪.‬‬
‫תיעוד‬
‫הצילו ‪ ,‬על כל שלביו‪ ,‬יתועד על גבי קלטת וידאו‪ ,‬לש רישו תמידי‪ .‬הקבל‪ %‬יסמ‪ ,%‬על‬
‫גבי התוכנית‪ ,‬את מספור הפתחי ‪ ,‬לצור זיהוי הקטעי המצולמי וכ‪ %‬מספור‬
‫ההסתעפויות‪ .‬על מס הטלוויזיה יודפסו ויוקלטו הנתוני הבאי ‪ ,‬במהל הצילו ‪:‬‬
‫‬
‫תארי הצילו ‪.‬‬
‫‬
‫אתר העבודה‪ ,‬רחוב‪ ,‬עיר ונתוני נוספי ‪ ,‬לפי הנדרש‪.‬‬
‫ לפי מספור הקטעי בתוכנית‪.‬‬
‫‬
‫מספר קטע מצול‬
‫‬
‫מרחק ר‪ ,2‬מנקודת ההתחלה‪.‬‬
‫הציוד לביצוע העבודה‬
‫‬
‫המצלמה תהיה בעלת ראש מסתובב‪ ,‬לראיית ‪ 360°‬ואפשרות לביצוע ‪ ZOOM‬במקו ‪.‬‬
‫‬
‫מכלול הציוד יכלול אמצעי תאורה‪ ,‬בהספק שיבטיח איכות וחדות של התמונה‪ ,‬בכל‬
‫הקוטר של הצינור‪.‬‬
‫‪ 57.19‬תיקו מפגעי‬
‫‪ 57.19.1‬במידה ובמהל פעולת הצילו ו‪/‬או במהל בדיקה חוזרת של הקלטת המתועדת‪ ,‬יתגלו‬
‫פגמי ‪ ,‬אשר לפי חוות דעת החברה‪ ,‬יש לתקנ ‪ ,‬הקבל‪ %‬יהיה חייב לבצע את התיקוני‬
‫הדרושי ‪ ,‬לשביעות רצונה המלאה של החברה‪.‬‬
‫‪57.19.2‬‬
‫הקבל‪ %‬יתק‪ %‬את הנזקי הישירי והבלתי ישירי ‪ ,‬על חשבונו‪.‬‬
‫‪57.19.3‬‬
‫לאחר ביצוע התיקוני ‪ ,‬יבצע הקבל‪ %‬צילו חוזר‪ ,‬על חשבונו‪ ,‬של קטעי הקו המתוקני ‪.‬‬
‫תהלי הצילו החוזר יהיה בהתא לנאמר בסעי‪" +‬ביצוע העבודה"‪.‬‬
‫‪ 57.20‬הצגת ממצאי‬
‫לתנאי המכרז‪ ,‬רק לאחר מסירת תקליטור ודו"ח‬
‫קבלת העבודה‪ ,‬ע"י החברה‪ ,‬תהיה‪ ,‬בהתא‬
‫מפורט‪.‬‬
‫‪ 57.20.1‬מדיה מגנטית‬
‫המדיה המגנטית תכלול תיעוד מצול של הקו‪ ,‬לכל אורכו‪ ,‬כולל סימו‪ %‬וזיהוי הסתעפויות‪,‬‬
‫אור הקטעי ‪ ,‬קוטר קו ראשי‪ ,‬קוטר הסתעפויות וצילו נפרד‪ ,‬במבט ניצב‪ ,‬של כל‬
‫ההסתעפויות‪ .‬צילו ניצב יבוצע ג לכל חיבור וריתו‪ ,‬לאור הקווי ולכל ממצא אחר‬
‫משמעותי‪ ,‬שיתגלה בצילו ‪ .‬פס הקול של התקליטור יכלול הערות מבצע העבודה‪ ,‬תו כדי‬
‫ביצועה‪.‬‬
‫‪79‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪ 57.20.2‬במצור‪ +‬לתקליטור‪ ,‬יוגש דו"ח מפורט‪ ,‬אשר יוכ‪ %‬ע"י מבצע עבודה זו )מפענח(‪ .‬הדו"ח‬
‫יהיה כתוב בצורה ברורה ופשוטה ויכלול ‪:‬‬
‫‬
‫מרש מצבי )סכמה( של הצינור‪ ,‬הסתעפויות וסימוניה‪ %‬וכל סימו‪ %‬ותיאור אחר על פני‬
‫השטח‪ ,‬כדי לאפשר זיהוי הקו ומיקומו‪.‬‬
‫‬
‫דו"ח שוט‪ +‬של צילו בצורת טבלה‪ ,‬שתכלול מספר נקודות אור הקטע‪ ,‬קוטר קו‬
‫ראשי‪ ,‬קוטר הסתעפות‪ ,‬תיאור המפגע וחוות דעת מומחה הצילו ‪ ,‬לגבי מהות‬
‫המפגעי ‪.‬‬
‫‬
‫הדו"ח ילווה בתמונות של הפגמי האופיניי ‪.‬‬
‫הערה ‪ :‬דו"ח צילו‪ ,‬אינו מבטל את הדרישה להכנת "תוכנית בדיעבד"‪.‬‬
‫‪80‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪ .58‬מפרט לעבודות לביצוע פרוייקטי לביוב‬
‫‪ 58.1‬כללי ‪:‬‬
‫‪ 58.1.1‬מדידות ותוכניות‪ ,‬במסגרת הפרוייקט ‪:‬‬
‫העבודה כוללת ביצוע מדידה‪ ,‬עבור מערכת תת קרקעית שבאתר המתוכנ‪.%‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫‪58.1.2‬‬
‫הערות כלליות ‪:‬‬
‫א‪ .‬כל עבודות המדידה תהיינה ממוחשבות במלוא‪ %‬ותבוצענה בהתא לתקנות‬
‫מרכז מיפוי ישראלי העדכנית וע"פ הדרישות הרלבנטיות של מפרט למיפוי‬
‫עירוני של בזק וחח"ר‪ 0827.1 .‬כל מדידה צריכה להתקשר לרשת ישראל‬
‫החדשה ויסופקו ע"י הקבל‪ %‬ב‪ 5‬העתקי כולל ‪.CD‬‬
‫כל הרומי יהיו מוחלטי ויתבססו על נקודות גובה בתאו חדש של מפ"י‬
‫ב‪.‬‬
‫ו‪/‬או נקודות גובה עירוניות‪.‬‬
‫נקודות פוליגו‪ %‬לפי דרגה ‪ 5‬שתשמשנה כבסיס למדידות יתואמו מראש ע"י‬
‫נציג מחלקת ‪ G.I.S‬ברשות ו‪/‬או במעיינות הדרו ויאושרו במפ"י‪.‬‬
‫כל תוכניות האתר תהיינה קשורות לרשת הפלנימטרית )קואורדינטות(‬
‫ג‪.‬‬
‫הרשמית )הממשלתית( החדשה‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫‪58.2‬‬
‫מדידה והכנת תבניות אתר עבור צנרת תת קרקעית לאור דרכי ורחובות‬
‫שוני ‪.‬‬
‫מדידה והכנת תבניות אתר עבור צנרת תת קרקעית בשטחי פתוחי ‪.‬‬
‫המודד יכי‪ %‬מערכת של נקודות קבע )‪ (B.M‬ונקודות איתור אשר תהיינה‬
‫מבוטנות היטב‪ ,‬או מחוזקות כל שיחזיקו מעמד עד לגמר הביצוע‪ ,‬ותהיינה‬
‫ממוקמות במרחקי אשר אינ עולי על ‪ 100‬מ' אחת מהשניה‪.‬‬
‫יש להראות על התוכניות את המידע הקדסטרלי המלא כולל גבולות רשומי‬
‫של חלקות וחלוקת משנה למגרשי בה או לאורכ תבוצענה עבודות‬
‫המדידה‪ .‬קליטת רקע גושי וחלקות תעשה ע"פ פינקסי שדה ובצורה‬
‫אנליטית בלבד‪.‬‬
‫שרטוטי המדידות יוגשו על גיליונות נייר שקופי בגודל ‪ .A0‬יחד ע‬
‫האוריגינלי של שרטוטי המדידות יימסר קוב‪ 2‬ממוחשב בפורמט ‪AUTOCAD‬‬
‫גירסה ‪ ,2000‬לפחות‪ ,‬על גבי מדיה מגנטית ושליחת קבצי אוטוקד במייל‬
‫שיאפשר להנחיות המתכנ‪ %‬במבנה ‪ .PAPER SPACE‬המודד יעביר למזמי‪ %‬יחד‬
‫ע שרטוטי המדידות רשימה מפורטת של כל השכבות בקבצי שישמשו אותו‬
‫להכנת השרטוטי וייצר‪ +‬קוב‪ 2‬שיכלול את כל הפונטי בה השתמש‪.‬‬
‫השכבות יהיו לפי המפורט בנספחי ‪.‬‬
‫המודד יעביר למזמי‪ %‬יחד ע שרטוטי המדידה קבצי חישובי ‪ ,‬רשימה‬
‫מפורטת של הקואורדינטות של נקודות הקבע‪ ,‬הפוליגוני וציר המדידה של‬
‫נקודות הציו‪ %‬ושל ברזלי הזווית שיתקי‪ %‬בשטח‪.‬‬
‫המידות יינתנו בעזרת הפונקציה ‪ DIM‬בלבד ולא בפקודת ‪ .TEXT‬המידות לא‬
‫יערכו טקסטואלית‪.‬‬
‫עבודות מדידה לתוכנית אחרי ביצוע ‪:‬‬
‫‪ 58.2.1‬העבודה תכלול את המדידה בשטח ושרטוט ‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫‪58.2.2‬‬
‫גבולות‪ ,‬חלקות וחלקות משנה בה תעבור צנרת תת קרקעית המבוצעת‪.‬‬
‫עומקי )‪ (INVERT‬של משק תת קרקעי קיי החוצה את הקו המבוצע בתוואי‬
‫התעלה כגו‪ : %‬כבלי חשמל‪ ,‬טלפו‪ ,%‬מת"ב‪ ,‬צנרת גרביטציונית )ביוב וניקוז(‬
‫וצנרת לח‪) 2‬מי וסניקה(‪.‬‬
‫תוכנית אחרי ביצוע לצנרת ביוב גרביטציוני או לח‪ 2‬או סניקה או תיעול ‪:‬‬
‫מדידה בקואורדינטות של הקו ושרטוט מבט בקואורדינטות )ע ציו‪ %‬רו ( כולל‬
‫הפרטי המופיעי כולל ציו‪ %‬של כל המכשולי ע ציו‪ I.L %‬המתאימי ‪.‬‬
‫‪81‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪58.3‬‬
‫פירוט מתבקש בהרחבה בנתוני המדידה של שוחות ביוב ‪:‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‪58.4‬‬
‫ש השוחה‬
‫רו מפלס פני המכסה בשוחת הבקרה‪.‬‬
‫רו מפלס פני הקרקע במקרה של שטח פתוח‪.‬‬
‫רו מפלס תחתית הצינור או הצינורות בכניסה לשוחת הבקרה‪.‬‬
‫רו מפלס תחתית הצינור ביציאה משוחת הבקרה‪.‬‬
‫רו מפלס תחתית צינור של מפל בכניסה לשוחת הבקרה‪.‬‬
‫רו מפלס תחתית צינור של חיבור מגרש בדופ‪ %‬שוחת הבקרה‪.‬‬
‫רו מפלס תחתית צינור של הכנה לחיבור בעתיד‪ ,‬או של חיבור מגרש בקצה ההכנה‪.‬‬
‫קוטר ועומק השוחה‪.‬‬
‫סוג וגובה המפל‪.‬‬
‫סוג וקוטר מכסה‪ 25 ,‬טו‪ 8 ,%‬טו‪.%‬‬
‫סוג השוחה יצוקה או טרומית כולל חומרי מבנה ‪.‬‬
‫סוג תקרה טרומית או יצוקה קונוס או רגיל‪.‬‬
‫סוג העיבוד בשוחה עיבוד ביטו‪ %‬או פלסטיק‪.‬‬
‫סוגי מחברי שוחה איטוביב או רגיל‪.‬‬
‫שימוש באטמי איטופלסט כ‪/ %‬לא‪.‬‬
‫נתוני המדידה הנדרשי לקווי ביוב ‪:‬‬
‫אור קטע קו ביוב בי‪ %‬מרכזי השוחות בקרה‪.‬‬
‫קוטר קטע קו ביוב באינטש או ס"מ והחומר ממנו עשוי הצינור‪ .‬במקרה של פלדה עובי דופ‪,%‬‬
‫סוג הציפוי הפנימי ועטיפה חיצונית‪ .‬שיפוע בי‪ %‬השוחות‪ .‬איתור של עטיפת בטו‪ %‬או מיקו‬
‫שינוי בסיג הצינור ואורכ בתנוחה‪.‬‬
‫העלות הכוללת של הכנת תוכניות עדות כמתואר לעיל‪ ,‬כלולה במחירי היחידה השוני ולא‬
‫ישול עבורה בנפרד‪ ,‬אלא א כ‪ %‬צוי‪ %‬סעי‪ +‬נפרד בד‪ +‬הכמויות בנדו‪.%‬‬
‫‪58.5‬‬
‫בדיקות שדה ומעבדה והתאמת‪ %‬לתק‪: %‬‬
‫בדיקות שדה ומעבדה יבוצעו לפי החלטת המפקח ובאחריותו‪ .‬הקבל‪ %‬יהיה חייב להודיע מבעוד‬
‫מועד על העבודות האמורות להתבצע באופ‪ %‬שיהיה סיפק בידי המפקח לתא את הזמנת‬
‫הבדיקות הנחוצות‪.‬‬
‫עלות בדיקות כאמור לעיל‪ ,‬אשר תבוצענה בפועל‪ ,‬בהיק‪ +‬שלא יעלה על ‪ 1.5%‬מער העבודה‪,‬‬
‫כלולה במחירי היחידה השוני ולא ישול עבורה בנפרד‪.‬‬
‫התשלו עבור הבדיקות ייעשה על ידי הקבל‪ %‬ועל חשבונו‪ .‬כל עזרה שתידרש על ידי הגו‪ +‬הבודק‬
‫לצור נטילת הבדיקות תינת‪ %‬על ידי הקבל‪ %‬ללא כל תשלו ‪.‬‬
‫הבדיקות המפורטות להל‪ %‬יחולו‪ ,‬בכל מקרה‪ ,‬על הקבל‪ %‬ואינ‪ %‬נחשבות כחלק מהבדיקות‬
‫הכלולות במסגרת ‪ 1.5%‬שהוזכר לעיל ‪:‬‬
‫דמי בדיקות מוקדמות של חומרי לקביעת מקורות אספקה‪ ,‬הרכב תערובת מצעי ‪,‬‬
‫‬
‫בטוני ‪ ,‬אספלטי ‪ ,‬צילו ריתוכי ‪ ,‬בדיקות עטיפה‪.‬‬
‫דמי בדיקות אשר הקבל‪ %‬הזמי‪ %‬למטרותיו הוא )נוחות עבודה‪ ,‬חסכו‪ %‬וכו'(‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‪58.6‬‬
‫דמי בדיקות של חומרי ומלאכות אשר יימצאו בלתי מתאימי לדרישות החוזה‪.‬‬
‫הוצאות לוואי שונות למטרת עריכת בדיקות‪.‬‬
‫סוג החומרי והתאמה לתק‪%‬‬
‫הקבל‪ %‬יעשה שימוש רק בחומרי מהמי‪ %‬המשובח ביותר‪ .‬חומרי שלגביה קיימי תקני ‪,‬‬
‫יתאימו בתכונותיה לתקני האמורי ובכל מקרה שהדבר אפשרי‪ ,‬ישאו תו תק‪.%‬‬
‫הקבל‪ %‬לא יעשה שימוש אלא בחומרי אשר נבדקו ואושרו על ידי המפקח‪ .‬יודגש כי עצ‬
‫הבדיקות והאישור על ידי המפקח‪ ,‬לא יסירו מאחריות הקבל‪ %‬בהתא למפורט במסמכי החוזה‬
‫השוני ‪.‬‬
‫‪82‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪58.7‬‬
‫רשיונות ואישורי‬
‫הקבל‪ %‬אחראי להשגת אישורי הרשויות המוסמכות לביצוע העבודות‪ .‬לפני התחלת ביצוע‬
‫העבודה‪ ,‬ימציא הקבל‪ ,%‬לפי הצור‪ ,‬למהנדס ולמפקח את כל הרישיונות והאישורי לביצוע‬
‫העבודה לפי התוכניות‪ .‬לצור ה המזמי‪ %‬מתחייב לספק לקבל‪ ,%‬לפי דרישתו‪ ,‬מספר מספיק של‬
‫תוכניות והקבל‪ %‬מתחייב לטפל בכל הדרוש להשגת הרישיונות הנ"ל‪ .‬הקבל‪ %‬מתחייב לשל‬
‫לרשויות את כל ההוצאות והערבויות הדרושות לצור קבלת הרישיונות‪.‬‬
‫פירוש המילה "רשויות" בסעי‪ +‬זה הנ )חלק ‪ ,‬או כול (‪:‬‬
‫משרדי ממשלה‪ ,‬חברת החשמל‪ ,‬חברת "בזק"‪ ,‬טלוויזיה בכבלי ‪ ,‬מנהל מקרקעי ישראל‪,‬‬
‫רשויות אזוריות על כל מחלקותיה ‪ ,‬אג‪ +‬העתיקות‪ ,‬מפעל המי והביוב של הרשות המקומית‪,‬‬
‫משטרת ישראל וכו'‪.‬‬
‫כל העלות הכספית המחייבת מהפעולות להוצאות כל האגרות והרשיונות השוני ‪ ,‬יהיו על‬
‫חשבו‪ %‬הקבל‪ %‬ויראו אות ככלולי במחירי היחידה השוני ‪.‬‬
‫‪58.8‬‬
‫אמצעי זהירות ‪:‬‬
‫‪ 58.8.1‬אמצעי זהירות כלליי ‪:‬‬
‫הקבל‪ %‬אחראי לבטיחות העבודה והעובדי ולנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושי‬
‫למניעת תאונות עבודה‪ ,‬לרבות תאונות הקשורות בעבודות חפירה‪ ,‬הנחה‪ ,‬הובלת‬
‫חומרי וכו'‪ .‬הקבל‪ %‬ינקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושי לאבטחת רכוש וחיי אד‬
‫באתר‪ ,‬או בסביבתו בעת ביצוע העבודה כגו‪ :%‬תמיכות לתעלות חפורות ותמיכות של‬
‫חפירות למבני ויקפיד על קיו כל התקות וההוראות של משרד העבודה בענייני‬
‫אלו‪ .‬הקבל‪ %‬יתקי‪ %‬מעקות‪ ,‬גדרות זמניות‪ ,‬פנסי תאורה‪ ,‬ושלטי אזהרה כנדרש‪ ,‬כדי‬
‫להזהיר את הציבור מתאונות העלולות להיגר בשל הימצאות בורות‪ ,‬ערמות עפר‪,‬‬
‫כלי עבודה‪ ,‬או חומרי או מכשולי אחרי באתר‪.‬‬
‫מיד ע סיו העבודה בכל חלק של האתר‪ ,‬חייב הקבל‪ %‬למלא את כל הבורות‬
‫והחפירות‪ ,‬לישר את ערמות העפר ולסלק את כל המכשולי שנשארו באתר כתוצאה‬
‫מביצוע העבודה‪.‬‬
‫הקבל‪ %‬יהיה האחראי היחיד לכל נזק שייגר לרכוש או לחיי אד וחיה עקב אי‬
‫נקיטת אמצעי זהירות כנדרש והמזמי‪ %‬לא יכיר בכל תביעות מסוג זה אשר תופנינה‬
‫אליו‪ .‬לעומת זאת‪ ,‬שומר המזמי‪ %‬לעצמו לעכב תשלו אות סכומי אשר יהוו נושא‬
‫לויכוח בי‪ %‬התובע‪ ,‬או התובעי ‪ ,‬לבי‪ %‬הקבל‪ .%‬את הסכומי הנ"ל ישחרר המזמי‪ %‬רק‬
‫לאחר יישוב הסכסו‪ ,‬או חילוקי דעות‪ ,‬לשביעות רצו‪ %‬המזמי‪ .%‬כל תביעה לפיצויי‬
‫עקב תאונת עבודה לעובד הקבל‪ ,%‬או לאד אחר‪ ,‬או תביעת פיצויי לאובייקט כל‬
‫שהוא שנפגע באתר העבודה‪ ,‬יכוסה על ידי הקבל‪ %‬באמצעות פוליסת ביטוח מתאימה‬
‫והמזמי‪ %‬לא יישא באחריות כשלהי בגי‪ %‬נושא זה‪.‬‬
‫עבור נקיטת כל אמצעי הזהירות המחייבי מחוקי מדינת ישראל‪ ,‬משרד העבודה‬
‫והמכו‪ %‬לבטיחות וגהות ואשר רשימת חלקית שלה מפורטת בסעי‪ +‬זה )תנאי‬
‫כללי ( לא ישלו בנפרד ויראו אות ככלולי במחירי היחידה השוני ‪.‬‬
‫העובדי המועסקי בעבודה הדורשת כניסה לשוחות בקרה‪ ,‬יודרכו בנושא אמצעי‬
‫הבטיחות הנדרשי ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות הנדרשי ויאומנו בשימוש‬
‫באמצעי הבטיחות שהוזכרו‪.‬‬
‫‪58.8.2‬‬
‫אמצעי זהירות לעבודות בחפירת תעלות ‪:‬‬
‫בביצוע עבודות חפירה ‪/‬חציבה ובניה בתו תעלות באתר העבודה בפרט‪,‬הקבל‪ %‬ינקוט‬
‫בכל האמצעי הדרושי להגנת החפירה מפני מפולות והתמוטטות‪ ,‬כולל דיפו‪%‬‬
‫ותמיכות‪ ,‬כאשר החפירה הנחפרת שלא על פי השיפוע הטבעי‪ ,‬עליו לדאוג להרחקת‬
‫האדמה שנחפרה ואו כל חומר אחר מתו התעלה ובסמו לה למרחק של לפחות ‪ 5‬מ'‬
‫משפתה‪ ,‬כדי למנוע לח‪ 2‬נוס‪ +‬על דופ‪ %‬החפירה‪ .‬על הקבל‪ %‬להבטיח אמצעי הגנה‬
‫מרביי לעובדיו‪ ,‬בעת ביצוע עבודות שונות בתו החפירה ובקרבתה‪ ,‬להגנה מפני‬
‫מפולות‪ ,‬על ידי שימוש בתא הגנה‪ ,‬תמיכות‪ ,‬כובעי מג‪ %‬וכד'‪.‬‬
‫‪83‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪58.8.3‬‬
‫אמצעי זהירות לעבודות בשוחות בקרה ובמתקני ביוב‪.‬‬
‫במקרה של עבודת תיקו‪ %‬ו‪/‬או התחברות לביבי או שוחות בקרה קיימי על הקבל‪%‬‬
‫לבדוק תחילה את הביבי או השוחות להימצאות גזי רעילי ולנקוט בכל אמצעי‬
‫הזהירות וההגנה אשר יכללו בי‪ %‬היתר את הפעולות וההנחיות ו‪/‬או ההוראות‬
‫הבאות‪:‬‬
‫לפני שנכנסי לשוחת בקרה‪ ,‬יש לוודא שאי‪ %‬בה גזי מזיקי ויש בה כמות מספקת‬
‫של חמצ‪ .%‬א יתגלו גזי מזיקי או חוסר חמצ‪ ,%‬אי‪ %‬להיכנס לתא‬
‫עבור נקיטת כל אמצעי הזהירות המחייבי מחוקי מדינת ישראל‪ ,‬משרד העבודה‬
‫והמכו‪ %‬לבטיחות וגהות הבקרה אלא לאחר שהתא אוורר כראוי בעזרת מאווררי‬
‫מכניי ‪ .‬רק לאחר שסולקו כל הגזי ומובטחת הספקת חמצ‪ %‬מספקת‪ ,‬תותר‬
‫הכניסה לתא הבקרה‪ ,‬אבל רק לנושא מסכות גז‪.‬‬
‫מכסי שוחות הבקרה יוסרו‪ ,‬לש אוורור הקו‪ ,‬לתקופה של ‪ 24‬שעות לפחות לפי‬
‫הכללי הבאי ‪:‬‬
‫לעבודה בתא בקרה קיי מכסה השוחה שבו עומדי לעבוד והמכסי בשני‬
‫‬
‫התאי הסמוכי ‪ ,‬סה"כ שלושה מכסי ‪.‬‬
‫לחיבור אל ביב קיי המכסי משני צדי נקודת החיבור‪.‬‬
‫‬
‫לא יורשה אד להיכנס לשוחת בקרה אלא א כ‪ %‬יישאר אד נוס‪ +‬מחו‪ 2‬לשוחה‬
‫אשר יהיה מוכ‪ %‬להגיש עזרה במקרה הצור‪.‬‬
‫הנכנס לשוחת בקרה שעומקה מעל ‪ 3.0‬מ' יישא מסכת גז מתאימה‪.‬‬
‫בשוחות בקרה שעומק‪ %‬עולה על ‪ 5.0‬מ' יופעלו מאווררי מכניי לפני כניסת אד‬
‫ובמש כל זמ‪ %‬העבודה בשוחה‪.‬‬
‫עובדי המועסקי בעבודה הדורשת כניסה לשוחות בקרה יודרכו בנושא אמצעי‬
‫בטיחות נדרשי ‪.‬‬
‫למע‪ %‬הסר ספק הרינו להדגיש פע נוספת וביתר פירוט שהקבל‪ %‬יהיה האחראי‬
‫היחידי לכל נזק שיגר לרכוש או לחיי אד וחיה עקב אי נקיטת אמצעי הזהירות‬
‫כנדרש והמזמי‪ %‬לא יכיר בשו תביעות מסוג זה אשר תופנינה אליו‪ ,‬לעומת זאת‬
‫שומר המזמי‪ %‬זכות לעכב תשלו על אות סכומי אשר יהוו נושא לוויכוח או אי‬
‫הבנה בי‪ %‬התובע או התובעי לבי‪ %‬הקבל‪ .%‬את הסכומי הנ"ל ישחרר המזמי‪ %‬רק‬
‫לאחר יישוב הסכסו או חלוקי הדעות‪ ,‬לשביעות רצו‪ %‬המזמי‪ .%‬כל תביעה לפיצויי‬
‫עקב תאונת עבודה לעובד שחל הקבל‪ ,%‬או לאד אחר ‪,‬או תביעת פיצויי לאובייקט‬
‫כלשהו שנפגע באתר העבודה‪ ,‬תכוסה ע"י הקבל‪ %‬באמצעות פוליסת ביטוח מתאימה‬
‫והמזמי‪ %‬לא יישא באחריות כל שהיא בגי‪ %‬נושא זה‪ .‬אי תשלו הפרמיה בגי‪ %‬פוליסת‬
‫ביטוח זאת הנה הפרה יסודית של תנאי החוזה והמזמי‪ %‬יהיה רשאי מייד לעכב את‬
‫כל התשלומי המגיעי לקבל‪.%‬‬
‫בכל ספק באשר לביצוע תקי‪ %‬ומלא של אמצעי זהירות כמפורט במסמ זה‪ ,‬יזמי‪%‬‬
‫הקבל‪ %‬על חשבונו את מפקח הבטיחות של משרד העבודה לקבלת חוות דעת ואישור‬
‫ויבצע את כל הנחיותיו‪.‬‬
‫בכל מקרה ג א לא פורט הדבר ברשימת הכמויות‪ ,‬העלות הכוללת של העבודות‪,‬‬
‫הציוד והחומרי המתחייבי מנקיטת אמצעי זהירות כמפורט לעיל‪ ,‬רואי אות‬
‫ככלולי במחירי היחידה השוני ולא ישול עבור בנפרד‪.‬ויאומנו בשימוש באמצעי‬
‫הבטיחות שהוזכרו‪.‬‬
‫‪58.8.4‬‬
‫תחו העבודות ושטחי התארגנות לקבל‪%‬‬
‫המפקח יקבע את תחו העבודה בכל אתר וכ‪ %‬יקבע לאור התוואי של כל קו‬
‫צינורות וכל תעלה‪ ,‬את רוחב רצועת הקרקע בה מותר יהיה לקבל‪ %‬להשתמש לצור‬
‫העבודות‪ .‬כמו כ‪ ,%‬יסמ‪ %‬המפקח את השטח בו רשאי הקבל‪ %‬לרכז מכשיריו וכליו‪,‬‬
‫להקי מחסניו‪ ,‬לאחס‪ %‬פועליו וכו'‪.‬‬
‫השטחי והרצועות הנ"ל ייקבעו בהתחשב בצרכיו של הקבל‪ %‬והוא לא יורשה לחרוג‬
‫בפעולותיו ובהקמת מבני מכל סוג שהוא מחו‪ 2‬לתחו שנקבע עבורו‪.‬‬
‫‪84‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫א לדעתו של הקבל‪ %‬יידרש לו שטח נוס‪ +‬לביצוע הפעולות הנ"ל‪ ,‬או פעולות כלשה‪,%‬‬
‫יהיה הקבל‪ %‬חייב להשיג את השטח הנדרש על חשבונו הוא‪.‬‬
‫הקבל‪ %‬יישא בכל ההוצאות וישל כל הפיצויי ‪ ,‬דמי נזיקי‪ %‬וקנסות במקרה של‬
‫גרימת נזק לרכוש זר‪ ,‬אשר מחו‪ 2‬לתחו כפי שנקבע לעיל‪.‬‬
‫‪58.8.5‬‬
‫חציית מתקני ומערכות תתקרקעיות‬
‫לפני התחלת העבודות‪ ,‬על הקבל‪ %‬לברר בשטח‪ ,‬ברשויות המוסמכות‪ ,‬או במוסדות‬
‫הנוגעי בדבר‪ ,‬את מיקומ של קווי צינורות למיניה ‪ ,‬כבלי חשמל וטלפו‪ ,%‬תעלות‬
‫ובורות ספיגה‪ ,‬בארות ובורות מי וכ‪ %‬כל מתק‪ %‬תתקרקעי אחר הנמצא בתחו‬
‫עבודותיו‪ .‬עבודה סמו למתקני כאלה‪ ,‬או חציית ‪ ,‬תבוצע לפי המפרט הכללי‪.‬‬
‫על הקבל‪ %‬יהיה לתא ע הרשויות המוסמכות את דרכי הטיפול במתקני אלה‪,‬‬
‫במידה וה מפריעי לעבודת‬
‫‪58.8.6‬‬
‫בדיקת התנאי והקרקע על ידי הקבל‪%‬‬
‫רואי את הקבל‪ %‬כאילו ביקר במקו העבודה‪ ,‬בדק את התנאי ‪ ,‬הקרקע‬
‫והמתקני הקיימי באופ‪ %‬יסודי ויבסס את הצעתו בהתא לבדיקתו‪ .‬המזמי‪ %‬לא‬
‫יכיר בכל תביעות הנובעות מאי הכרת תנאי כל שהו‪ ,‬כולל תנאי אשר קיומ הפיזי‬
‫אינו מבוטא בתוכניות ובשאר מסמכי המכרז‪/‬חוזה‪.‬‬
‫‪58.8.7‬‬
‫סידור השטח בגמר העבודה‬
‫על הקבל‪ %‬להחזיר‪ ,‬על חשבונו‪ ,‬סביב השטח שבו עבד למצב בו היה לפני תחילת‬
‫העבודות‪ .‬עליו להקי ולבנות הגדרות שהרס‪ ,‬לתק‪ %‬קווי מי ‪ ,‬צינורות ביוב וניקוז‬
‫וכל מבנה אחר שנהרס‪ ,‬או התקלקל עקב העבודה‪ .‬כמו כ‪ ,%‬על הקבל‪ %‬לאסו‪ +‬את כל‬
‫שיירי החומרי ‪ ,‬הפסולת ועודפי האדמה ולדאוג שהשטח יהיה נקי‪ .‬הקבל‪ %‬רשאי‬
‫לדרוש מהמהנדס לרשו את מצב השטח‪ ,‬המבני והכבישי בסמו למקו העבודה‬
‫לפני תחילת הביצוע‪.‬‬
‫בכל מקרה תקבע דעתו של המהנדס והקבל‪ %‬יחויב לבצע את התיקוני שלפי דעת‬
‫המהנדס הוא חייב בה ‪ ,‬על חשבונו‪ .‬אי דרישה מצד הקבל‪ %‬על רישו מצב השטח‬
‫והכבישי ‪ ,‬תחייב אותו למלא אחר כל דרישות המהנדס בנדו‪ .%‬כל הנ"ל לא ישול‬
‫בנפרד‪.‬‬
‫‪58.8.8‬‬
‫מדידות וסימו‪ %‬העבודה‬
‫א‪ .‬בתוכניות המצורפות לעבודה זו‪ ,‬המתייחסת למערכות ביוב‪ ,‬לקווי ולמערכות‬
‫שונות‪ ,‬נית‪ %‬לאיתור עפ"י רשת הקואורדינטות הארצית‪.‬‬
‫הטופוגרפיה ומער הרומי המופיע בתוכניות‪ ,‬ניתני ברשת הרומי‬
‫הארצית‪.‬‬
‫כל סימו‪ %‬העבודה יעשה ע"י מודד של הקבל‪ %‬ועל חשבונו‪ .‬המודד יהיה מודד‬
‫ב‪.‬‬
‫מוסמ ויהיה מצויד בציוד מתאי ‪ .‬המודד יאשר בחתימתו את דיוק הסימו‪.%‬‬
‫כנקודות קבע לביקורת הרומי של העבודה ישמשו שני ברזלי זווית מבוטני‬
‫ג‪.‬‬
‫בגוש בטו‪ %‬יצוק במידות ‪ 0.5 X 0.5 X 0.5‬מ' שיבוצעו ע"י הקבל‪ %‬במקומות‬
‫שיקבע המפקח‪ .‬רומי ראשי ברזלי הזוית ימדדו ע"י המודד של הקבל‪ ,%‬עפ"י‬
‫רשת הגבהי הארצית וה ישמשו את המפקח לצור בקרות עבודת הקבל‪.%‬‬
‫כבסיס לחישוב כמויות החפירה‪ ,‬תשמש הטופוגרפיה של המצב הקיי כפי‬
‫ד‪.‬‬
‫שיתקבל מהתוכניות לביצוע‪ ,‬שיצורפו‪.‬‬
‫במידה והקבל‪ %‬מערער על הגבהי הקיימי ‪ ,‬עליו להגיש את הערעור בכתב‪,‬‬
‫לא יאוחר מ‪ 7‬ימי לאחר מועד מתו צו התחלת העבודה‪ .‬במקרה זה‪ ,‬יוזמ‪%‬‬
‫מודד‪ ,‬נציג המזמי‪ ,%‬לבדוק את טענות הקבל‪.%‬‬
‫לא ערער הקבל‪ %‬בתו פרק של ‪ 7‬ימי כמצוי‪ %‬לעיל‪ ,‬רואי אותו כמקבל את‬
‫המצב הקיי של הקרקע‪ ,‬כפי שמופיע בתוכניות הנ"ל‪.‬‬
‫ה‪ .‬כל עבודות המדידה הנדרשות כדי להכי‪ %‬תכניות לאחר ביצוע‪ ,‬יעשו ע"י מודד‬
‫מוסמ של הקבל‪.%‬‬
‫‪85‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫ו‪.‬‬
‫‪58.8.9‬‬
‫‪58.9‬‬
‫עבור ביצוע כל המדידות הנ"ל וכ‪ %‬מדידות אחרות אות יידרש הקבל‪ %‬לבצע‪,‬‬
‫לא ישול בנפרד ומחיר‪ %‬יהיה כלול במחירי היחידה של העבודות השונות אלה‬
‫א צוי‪ %‬אחרת בד‪ +‬הכמויות‪.‬‬
‫סדר העבודה‬
‫לא יאוחר משבעה )‪ (7‬ימי לאחר מת‪ %‬צו התחלת עבודה‪ ,‬יגיש הקבל‪ %‬למפקח תכנית‬
‫עבודה ובה יפרט את שלבי העבודה‪ ,‬תו ציו‪ %‬מש הזמ‪ %‬הנדרש לדעתו לביצוע כל‬
‫שלב‪.‬‬
‫תכנית העבודה שיכי‪ %‬הקבל‪ ,%‬כמפורט לעיל‪ ,‬תפרט את כל שלבי הביצוע ותבהיר‬
‫בצורה מפורטת את התקדמות העבודה על מנת לעמוד בלוח הזמני שנקבע לאבני‬
‫הדר לעיל‪.‬‬
‫תכנית העבודה לא תחרוג בשו מקרה ובשו תנאי מאבני דר אלו‪ .‬תכנית העבודה‬
‫תראה את שילוב קבלני המשנה במהלכה‪ ,‬תפרט ותדגיש את הנתיב הקריטי לאור‬
‫כל העבודה‪.‬‬
‫עד לאישור תכנית העבודה ע"י המזמי‪ ,%‬יורשה הקבל‪ %‬לבצע עבודות הכנה‬
‫והתארגנות וכ‪ %‬עבודות ביצוע ראשוניות בלבד )חפירה כללית‪ ,‬חשו‪ +‬וכו'(‪ .‬המזמי‪%‬‬
‫יהא רשאי לשנות את סדר הביצוע של העבודות והקבל‪ %‬יידרש לעמוד בסדר ביצוע‬
‫שונה ללא כל זכות לדרוש‪ ,‬או לקבל פיצוי עקב זאת‪ .‬המועד שנקצב לביצוע‬
‫העבודות‪ ,‬כולל את כל הכרו בביצוע העבודות‪ ,‬לרבות הגשת סדר עבודה כאמור‬
‫ואישורו על ידי המזמי‪.%‬‬
‫הוראות נוספות‬
‫‪58.9.2‬‬
‫במידה ויתגלו‪ ,‬במהל תקופת הבדק ליקויי ופגמי בהפעלה נכונה של המערכת‪,‬‬
‫מתחייב הקבל‪ %‬לבדוק את הציוד תו ‪ 48‬שעות מהודעת המזמי‪ %‬ולהחלי‪ +‬ולהתקי‪%‬‬
‫על חשבונו כל חלק פגו תו ‪ 10‬ימי לאחר הודעת המזמי‪ .%‬כמו כ‪ ,%‬מתחייב הקבל‪%‬‬
‫ובאחריותו לתק‪ %‬כל תיקו‪ %‬שיידרש וזאת על חשבונו ובאחריותה הבלעדית והמלאה‪.‬‬
‫‪58.9.3‬‬
‫במש כל תקופת הבדק‪ ,‬מתחייב הקבל‪ %‬לבצע ביקורי דוחודשיי ‪ ,‬על מנת לוודא‬
‫את הפעלתה התקינה של המערכת‪ .‬נציג הקבל‪ %‬ימלא דו"ח ביקור ויעביר עותקי‬
‫ממנו לאחראי מטע הרשות המקומית‪ ,‬למפקח ולמתכנ‪.%‬‬
‫תקופת הבדק תהיה בהתא לאמור בכר א' והקבל‪ %‬יבצע את כל התיקוני ויספק‬
‫את כל חלקי החילו‪ +‬על חשבונו במש תקופה זו‪.‬‬
‫‪58.9.5‬‬
‫האמור בסעיפי הקודמי אינו גורע מזכותו של המזמי‪ %‬לתק‪ %‬כל תיקו‪ %‬ו‪/‬או פג‬
‫ע"י קבל‪ %‬אחר ולתבוע מ‪ %‬הקבל‪ %‬עלות תיקוני ועבודות אלו על חשבונו ואחריותו‬
‫המלאי של הקבל‪ .%‬למע‪ %‬הסר ספק‪ ,‬יודגש כי המזמי‪ %‬שומר את זכותו לפנות בכל‬
‫עת מעת הרכבת המתק‪ ,%‬לפי שיקול דעתו הבלעדי‪ ,‬אל קבל‪ %‬אחר וזאת לצור כל‬
‫תיקו‪ %‬ו‪/‬או שכלול שידרש במתק‪ %‬והקבל‪ %‬ישא בכל הוצאות תיקוני ושכלולי אלה‪.‬‬
‫‪ 58.10‬אופני מדידה ותשלו‬
‫‪ 58.10.1‬לצורכי תשלו תימדדנה רק העבודות שעבור‪ %‬כלולי סעיפי מוגדרי בכתבי‬
‫הכמויות‪ .‬כל יתר העבודות‪ ,‬וההוצאות והתחייבויות הקבל‪ ,%‬נחשבות ככלולות‬
‫במחירי היחידות הנקובי בסעיפי השוני שבכתב)י( הכמויות‪.‬‬
‫אופני המדידה והתשלו מתוארי בסו‪ +‬כל פרק של המפרט הכללי‪ ,‬אול מודגש‬
‫בזה‪ ,‬שא שיטת מדידה אחרת תצוי‪ %‬בכתב)י( הכמויות ו‪/‬או במפרט המיוחד‪ ,‬יהיו‬
‫אלה האחרוני ‪ ,‬לפי אותו סדר‪ ,‬מחייבי ‪ .‬נוס‪ +‬לתיאורי של אופני המדידה‬
‫והתשלו כנ"ל‪ ,‬יכללו כל מחירי המרכיבי הבאי ‪ :‬אספקת כל החומרי שאי‪%‬‬
‫אספקת חלה על המזמי‪ %‬לפי האמור בחוזה‪ :‬הובלת החומרי ‪ ,‬המוצרי והציוד‬
‫שבאספקת הקבל‪ %‬והמזמי‪ %‬ג יחד‪ ,‬הטיפול בה ‪ ,‬אחסנת ואחריות לשלמות ‪,‬‬
‫הוצאות שכר העבודה‪ ,‬ניהולה ופיקוח עליה‪ ,‬שימוש בכלי ‪ ,‬מכשירי ציוד‪ ,‬מכונות‪,‬‬
‫כלי הובלה‪ ,‬חומרי עזר‪ ,‬פיגומי ותמיכות וכיו"ב‪ .‬תשלומי המסי ‪ ,‬תמלוגי ‪ ,‬דמי‬
‫ביטוחי ‪ ,‬תשלומי סוציאליי ‪ ,‬אגרות‪ ,‬פיצויי והיטלי אחרי ‪ ,‬כל ההוצאות‬
‫הכלליות‪ ,‬מוקדמות‪ ,‬הוצאות עבור עבודות הכנה ועבור העבודות השוטפות הכרוכות‬
‫בקיו הדרישות של חוזה זה ובקיו התחייבויותיו של הקבל‪ .%‬כמו כ‪ ,%‬כל ההוצאות‬
‫הבלתי צפויות מראש ורוח הקבל‪.%‬‬
‫‪86‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪58.10.2‬‬
‫תוכניות לאחר ביצוע‬
‫עבור הכנת תכניות "לאחר ביצוע" ממוחשבות‪ ,‬לא ישול בנפרד ועלות הכנת‪ %‬כלולה‬
‫בסעי‪ +‬מיוחד במחירו‪.%‬‬
‫‪58.10.3‬‬
‫רשיונות ואישורי ותשלו עבור מפקחי מטע הרשויות‬
‫עבור השגת והוצאת כל הרישיונות והאישורי הנדרשי עפ"י חוזה זה‪ ,‬לא ישול‬
‫בנפרד‪.‬‬
‫כל ההוצאות הכרוכות בקבלת אישורי מתאימי ‪ ,‬תשלו לשוטרי עבור הכוונת‬
‫התנועה בכל הקשור לעבודות הקבל‪ ,%‬תשלו למפקחי חברת החשמל‪ ,‬בזק‪ ,‬טלוויזיה‬
‫בכבלי ‪ ,‬מע"צ וכו' ישולמו על ידי הקבל‪ %‬ועל חשבונו ועליו לכלול הוצאות נוספות‬
‫אלה במחירי היחידה שבכתבי הכמויות‪.‬‬
‫כמו כ‪ %‬לא תשלו כל תוספת עבור עבודה שיש לבצעה בלילה‪ ,‬מסיבה כל שהיא ו‪/‬או‬
‫עבודה בפיצול‪.‬‬
‫‪58.10.4‬‬
‫נקיטת אמצעי זהירות‬
‫עבור נקיטת כל אמצעי הזהירות לא ישלו בנפרד‪.‬‬
‫‪ 58.11‬עבודות פיתוח האתר‬
‫‪ 58.11.1‬עבודות הכנה ופרוק‬
‫א‪.‬‬
‫פינוי החומר מהאתר יבוצע למרחק כלשהו ומחירי העמסה והובלה כלולי‬
‫במחירי היחידות לסוגיה ‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫תשומת לבו של הקבל‪ %‬מופנית לכ שעל פי דרישת המפקח עליו לאחס‪ %‬את‬
‫מיטב החומר המפורק‪ ,‬ג במידה ולא כלולה עבודה זאת במחירי היחידה‬
‫במחירו‪ %‬וזאת בלא תוספת מחיר כלשהי‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫לפני התחלת עבודות הפרוק על הקבל‪ %‬לבצע מדידת השטח ולהגיש לאישור‬
‫המפקח מפה מפורטת וכ‪ %‬פרוט סדר העבודה‪ ,‬לרבות סימו‪ %‬אתרי אחסו‪%‬‬
‫וסכימת תנועה באתר‪.‬‬
‫עבודות עפר‬
‫‪58.11.2‬‬
‫א‪.‬‬
‫לפני תחילת עבודות העפר יבצע קבל‪ %‬מדידת השטח לאחר פרוקי ויגיש‬
‫לאישור המפקח תכניות מפורטת לעבודות חפירה והמילוי‪ ,‬כמויות חפירה‬
‫ומילוי תקבענה באופ‪ %‬תאורטי‪ ,‬על סמ תכנית דלעיל המאושרת ע"י המפקח‬
‫ויעודכנו תו כדי ביצוע העבודה‪ .‬עדכו‪ %‬הכמויות כפו‪ +‬לסימו‪ %‬בתכנית חפירה‬
‫ומילוי המאושרת ע"י המפקח‪ .‬בהעדר ביצוע מדידה והגשת מפה לאישור יהיה‬
‫המפקח הפוסק הבלעדי לכמויות חפירה‪ ,‬חציבה ומילוי ולא תתקבלנה תביעות‬
‫כלשה‪ %‬בגי‪ %‬חישוב הכמויות מהקבל‪.%‬‬
‫ב‪.‬‬
‫חישו‪ +‬השטח יבוצע וישול בנפרד א ורק בשטחי עליה יורה המפקח‬
‫לבצעו‪ ,‬בהעדר אישור המפקח על ביצוע חישו‪ +‬בשטח כלשהו לא ישול בעבור‬
‫חישו‪ ,+‬אלא תחושב כמות החפירה מפני הקרקע הקיימות‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫נאל‪ 2‬הקבל‪ %‬להשתמש בכלי חציבה‪ ,‬תשול בגי‪ %‬כ תוספת למחיר החפירה‬
‫מלבד חציבת גושי אב‪ %‬נפרדי לצור חלוקת ‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫מילוי מצעי ושברי אב‪ %‬משמעותו מילוי מובא‪ ,‬מילוי בחומר מקומי נית‪%‬‬
‫לבצע א ורק עפ"י אישור המפקח בכתב ועלותו כלולה במחירי יחידה שוני‬
‫במחירו‪ %‬ולא תשול בנפרד‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫להבטחת דרגת צפיפות הנדרשת על הקבל‪ %‬לבצע בדיקות צפיפות‪ ,‬בדיקות‬
‫תעשנה ע"י מעבדה מוכרת ומאושרת ע"י המפקח בכתב ומראש‪ ,‬כמות‬
‫הדוגמאות תהייה לא פחות מ‪ 3‬לכל ‪ 100‬מ"ר ולא פחות מ‪ 6‬לשטחי נפרדי ‪.‬‬
‫עלות הבדיקות כלולה במחירי היחידות למיניה‪.%‬‬
‫‪87‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪58.11.3‬‬
‫אבני שפה‬
‫המחיר כולל את חפירה‪ ,‬תשתית מצעי סוג א בעובי ‪ 30‬ס"מ מהודקת‪ ,‬יסוד בטו‪ %‬ב ‪,20‬‬
‫גב בטו‪ ,%‬אספקה והנחת אבני שפה‪ ,‬כמו כ‪ %‬כולל המחיר הנחת אבני שפה בקווי‬
‫שבורי ‪ ,‬מעוגלי בקשתות וכד' בקטעי מעוגלי יותקנו בקשתות וכד'‪ .‬בקטעי‬
‫מעוגלי יותקנו אבני שפה באור ‪ 0.50.25‬מטר המיוצרות במפעל‪ ,‬במקומות נדרשי‬
‫יבוצע ניסור אבני שפה להתאמה‪.‬‬
‫לא תאושר שבירת אבני שפה בפטיש‪ ,‬במידה וידרוש המפקח‪ ,‬על הקבל‪ %‬להשתמש‬
‫בפינות וזוויות באבני שפה מעוגלות חרושתיות‪.‬‬
‫רואי את הקבל‪ %‬כי הביא בחשבו‪ %‬שימוש באלמנטי חרושתיי שוני מאלמנטי‬
‫המפורטי במחירו‪ %‬ולא תשול בשל כ תוספת כלשהי‪.‬‬
‫‪58.11.4‬‬
‫בטוני ותנאי בקרה‬
‫תנאי בקרה יהיו תנאי טובי לכל סוגי הבטו‪ %‬ולכל סוגי הקיר‪.‬‬
‫בהעדר דרישה אחרת יהיה הבטו‪ %‬לקירות תומכי מבטו‪ %‬מזויי‪ %‬מסוג ב ‪ 30‬ולבנות‬
‫קירות כובד מאב‪ %‬מסוג ב ‪.20‬‬
‫‪ 58.12‬עבודות סלילת כבישי‬
‫‪ 58.12.1‬סילוק פסולת ועודפי חפירה‪/‬חציבה ‪:‬‬
‫מודגש בזאת שחומר הפסולת יורחק למקו מאושר ע"י הרשויות‪ .‬התשלו‬
‫לרשויות ע"ח הקבל‪ .%‬לא תשול כל תוספת עבור סילוק פסולת‪ .‬סעי‪ +‬זה מתייחס‬
‫רק לפסולת שנוצרה מעבודת הקבל‪ %‬ולא הייתה באתר לפני תחילת העבודה‪.‬‬
‫תשלו ‪ :‬כל הנ"ל לא ישול בנפרד והוא כלול במחיר החפירה‪/‬חציבה‪.‬‬
‫‪58.12.2‬‬
‫התאמת שוחות ללא פרוק תקרה )עד ‪ 30‬ס"מ( ‪:‬‬
‫במקומות שוני באתר‪ ,‬יהיה על הקבל‪ %‬לבצע התאמה של מכסי שוחות‪ ,‬מסוג‬
‫כלשהו‪ ,‬למפלסי הכביש המתוכנני ‪ .‬העבודה כוללת ‪:‬‬
‫‬
‫קבלת הוראת המפקח לביצוע ההתאמה‪.‬‬
‫‬
‫הצבת מחסו מתאי למניעת פגיעה בכלי רכב‪.‬‬
‫‬
‫פרוק המכסה הקיי ומסגרתו‪.‬‬
‫‬
‫יציקת חגורת בטו‪ %‬היקפית ליצירת צווארו‪ %‬מבטו‪ %‬ב‪ 30‬כולל זיו‪.%‬‬
‫‬
‫בטו‪ %‬המסגרת תו התאמת המכסה למפלס הכביש המתוכנ‪.%‬‬
‫‬
‫‬
‫כל העבודות הדרושות להשלמת העבודה ולא פורטו לעיל‪.‬‬
‫סילוק הפסולת‪.‬‬
‫תשלו ‪ :‬העבודה תימדד ותשול ביח' כמסווג במחירו‪.%‬‬
‫‪58.12.3‬‬
‫התאמת שוחות כולל פרוק התקרה )מעל ‪ 30‬ס"מ( ‪:‬‬
‫במקומות שוני באתר‪ ,‬יהיה על הקבל‪ %‬לבצע התאמה תקרות של שוחות למפלסי‬
‫הכבישי המתוכנני ‪ .‬העבודה כוללת ‪:‬‬
‫‬
‫קבלת הוראה מפורטת לביצוע העבודה‪.‬‬
‫‬
‫הצבת מחסו מתאי למניעת פגיעה בכלי רכב‪.‬‬
‫‬
‫פרוק אספלט או מצעי מסביב למכסה‪.‬‬
‫‬
‫חפירה עד למפלס שיאפשר מרווח עבודה מתאי ‪.‬‬
‫‬
‫פרוק התקרה הקיימת‪.‬‬
‫‬
‫פרוק חלקי בקירות השוחה למפלס עד ‪ 40‬ס"מ מתחת לפני התקרה המתוכננת‪,‬‬
‫כולל גילוי זיו‪ %‬קיי ‪.‬‬
‫‪88‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‬
‫יציקת תקרה חדשה מבטו‪ %‬ב‪ 30‬כולל זיו‪.%‬‬
‫‬
‫יציקת צווארו‪ %‬מבטו‪ %‬ב‪ 30‬כולל זיו‪.%‬‬
‫‬
‫ביטו‪ %‬מסגרת‪ ,‬תו התאמת המכסה למפלס הכביש המתוכנ‪.%‬‬
‫‬
‫כל העבודות הדרושות להשלמת העבודה ולא פורטו לעיל‪.‬‬
‫‬
‫סילוק פסולת‪.‬‬
‫התשלו ‪ :‬העבודה תימדד ותשול ביח' כמסווג במחירו‪ %‬ללא סיווג לגובה הנדרש‬
‫להרמה‪.‬‬
‫‪58.12.4‬‬
‫עטיפת בטו‪ %‬לצינורות קיימי ו‪/‬או מתוכנני ‪:‬‬
‫במקומות המסומני בתוכניות ובמקומות בה יורה המפקח‪ ,‬על הקבל‪ %‬לבצע‬
‫עטיפות בטו‪ %‬לצנרת קיימת ו‪/‬או מתוכננת‪.‬‬
‫העבודה כוללת ‪:‬‬
‫גילוי הצינור הקיי ו‪/‬או המתוכנ‪ %‬בחפירה זהירה‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫הנחת תבניות בגבול היציקה וסידור הברזל‪.‬‬
‫‬
‫יציקת בטו‪ %‬ב‪.20‬‬
‫החזרת המילוי סביב הצינור‪ ,‬בבקרה מלאה‪ ,‬בחומר מילוי המתאי בתכונותיו‬
‫‬
‫לשכבה‪.‬‬
‫רוחב עטיפת הבטו‪ %‬יהיה ‪ 20‬ס"מ מקצה הצינור לכל צד‪ .‬בהיק‪ +‬עטיפת הבטו‪%‬‬
‫ובמרחק של ‪ 5.0‬ס"מ מקצה הבטו‪ %‬רשת ברזל קוטר ‪ 8‬מ"מ כל ‪ 20‬ס"מ‪.‬‬
‫התשלו ‪ :‬העבודה תימדד במ"א כמסווג במחירו‪ %‬ללא סיווג לקוטר הצינורות ו‪/‬או‬
‫מידות הצינור‪.‬‬
‫‪58.12.5‬‬
‫ניסור אספלט ‪:‬‬
‫בכל הקטעי בה יש לבצע אב‪ %‬שפה בצמוד למסעה אספלטית קיימת ו‪/‬או בקטעי‬
‫חיבור בי‪ %‬מסעות מתוכננות למסעות חדשות‪ ,‬על הקבל‪ %‬לבצע ניסור אספלט בקו אב‪%‬‬
‫השפה המתוכננת או בקו החיבור למסעה החדשה תו כניסה של ‪ 60‬ס"מ אל תו‬
‫המסעה הקיימת‪ ,‬בקו ישר ומקביל לציר האב‪ ,%‬ע"י מכשור מתאי )מכונת חיתו(‪.‬‬
‫בכל מקרה בו יסטה החיתו מקו אב‪ %‬השפה המתוכננת‪ ,‬על הקבל‪ %‬יהיה להשלי את‬
‫החלק העוד‪ +‬שנחת‪ ,‬על חשבונו ובשכבות אספלטיות בלבד‪.‬‬
‫התשלו ‪ :‬התשלו לביצוע העבודה כולל את כל האמור לעיל הינו במ"א‪.‬‬
‫‪58.12.6‬‬
‫פירוק מסעת בטו‪ %‬אספלט‬
‫פירוק מסעות בטו‪ %‬אספלט יבוצע בהתא לדרישות המפרט הכללי סעי‪ 510152 +‬א‬
‫ורק במקומות בה יורה המפקח מראש ובכתב‪ .‬הפירוק יבוצע לכל עומק של המסעה‬
‫הקיימת עד לפני תשתית ויכלול סילוק החומר ו‪/‬או איחסונו בהתא לדרישות‬
‫המפרט‪/‬מפקח‪.‬‬
‫המדידה לפי שטח נטו‪.‬‬
‫‪ 58.13‬עבודות עפר לכבישי‬
‫‪58.13.1‬‬
‫כללי‬
‫על כל העבודות המתוארות בפרק זה חלות על תוואי הביצוע‪.‬‬
‫‪58.13.2‬‬
‫יישור והידוק מלא של שתית לכבישי )צורת דר(‬
‫במקומות המצויני במפורש בתוכניות ולפי אישור המפקח בכתב ומראש‪ ,‬על הקבל‪%‬‬
‫ליישר את פני השתית בחפירה ומילוי בכלי מכניי ו‪/‬או בידיי במידת הצור‪,‬‬
‫בהתא לשיפועי לאור ולרוחב לפי התוכניות‪.‬‬
‫הסטייה המותרת אחרי הידוק אחרי הידוק לא תוגדל מ‪ 2‬ס"מ לכל כיוו‪ %‬ובדיקה‪,‬‬
‫תיעשה בעזרת סרגל מתכת ישר באור ‪ 4‬מ' לפחות‪.‬‬
‫‪89‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫יתגלו לאחר הכבישה סטיות בגובה מעל לסטיות מותרות יחרוש הקבל‪ %‬על חשבונו‬
‫את השטח לעומק של ‪ 10‬ס"מ ויוסי‪ +‬קרקע מסוג המאושר ע"י המפקח‪ ,‬ירטיב ויהדק‬
‫את השטח כנדרש‪.‬‬
‫בהעדר דרישה אחרת במחירו‪ %‬ו‪/‬או בתוכניות תהיה צפיפות פני שתית החפירה‬
‫לאחר הידוק ‪ 98%‬של מודול ‪.ASHTO‬‬
‫המדידה לפי שטח נטו המסומ‪ %‬בתוכניות והמחיר כולל גובה ממוצע של חפירה ו‪/‬או‬
‫חציבה ו‪/‬או מילוי של כ ‪ 20‬ס"מ)‪ ,(+/‬לרבות פיזור והידוק מל‪ .‬במידה ועומק‬
‫החפירה ו‪/‬או חציבה גדול יותר‪ ,‬תשול תוספת בגי‪ %‬הפרש לפי מחיר חפירה ו‪/‬או‬
‫חציבה‪ ,‬בניכוי ‪ 20‬ס"מ‪.‬‬
‫‪58.13.3‬‬
‫פרוק אבני שפה והעברה לשימוש חוזר ‪:‬‬
‫אבני השפה‪ ,‬מכל סוג שהוא‪ ,‬המסומנות בתוכניות‪ ,‬יפורקו בעבודת ידיי ובזהירות‪.‬‬
‫אבני השפה ינוקו מכל פסולת‪ ,‬שאריות תושבת וכו'‪.‬‬
‫אבני השפה התקינות‪ ,‬אשר יאושרו ע"י המפקח‪ ,‬יועברו לשימוש חוזר ויונחו‬
‫במקומות המתאימי ובמפלסי המתוכנני כמפורט בפרק ‪.40.6‬‬
‫התשלו ‪:‬‬
‫התשלו לביצוע העבודה כולל את האמור לעיל וכ‪ %‬את הנדרש לביצוע מלא של‬
‫העבודה‪ ,‬הינו במ"א‪.‬‬
‫‪58.13.4‬‬
‫פרוק אבני שפה וסילוק‪ %‬מהאתר ‪:‬‬
‫כל אבני השפה‪ ,‬אשר פורקו ולדעת המפקח לא מתאימות לשימוש חוזר יסולקו‬
‫מהאתר וישולמו לפי סעי‪ +‬זה‪.‬‬
‫התשלו ‪:‬‬
‫התשלו לביצוע העבודה כולל את פרוק אב‪ %‬השפה וכ‪ %‬את סילוקה לאתר פסולת‬
‫והינו במ"א‪.‬‬
‫‪ 58.14‬שונות‬
‫‪58.14.1‬‬
‫החזרת השטח לקדמותו ‪:‬‬
‫החברה שומרת לעצמה את האופציה לדרוש מהקבל‪ %‬החזרת השטח לקדמותו‪.‬‬
‫העבודה תכלול מילוי שטח חפור‪ ,‬סילוק עודפי חפירה ו‪/‬או מילוי וניקוי השטח‬
‫מפסולת שנוצרה תו כדי העבודה‪.‬‬
‫הריסת מבני קשיחי ‪ ,‬שנבנו בזמ‪ %‬שלב הפריצה‪ ,‬בהתא להנחיית המפקח וכלולי‬
‫במסגרת מכרז זה‪.‬‬
‫חפירת שטחי מילוי‪.‬‬
‫‬
‫פרוק סוללות משוריינות‪.‬‬
‫‬
‫נטיעת עצי )‪ 1‬על כל ‪ 30‬מ"ר שטח(‪.‬‬
‫‬
‫מדידה ותשלו ‪:‬‬
‫התשלו עבור המפורט בסעי‪ +‬זה יבוצע כקומפ' על כל האמור בסעי‪.+‬‬
‫‪58.14.2‬‬
‫תמרור ואמצעי בטיחות לזמ‪ %‬ביצוע ‪:‬‬
‫תשומת לב הקבל‪ %‬מופנית לכ כי העבודה‪ ,‬נשוא מכרז‪/‬חוזה זה‪ ,‬לאור כבישי‬
‫קיימי המשמשי תנועת כלי רכב‪.‬‬
‫לצור כל על הקבל‪ %‬יהיה להג‪ %‬על קטעי העבודה‪ ,‬באמצעי שוני ‪ ,‬בהתא‬
‫לדרישות הרשויות‪ ,‬א שלא יפחתו מהמפורט בהמש‪ ,‬כל זאת על מנת להג‪ %‬על‬
‫עובדי ולהימנע מהפרעות לתנועת כלי הרכב הסדירה‪ .‬בשו שלב לא יותר לקבל‪%‬‬
‫לסגור נתיב או חלק ממנו לצור ביצוע העבודות אלא יש לשמור את הכביש פתוח‬
‫לנסיעה בכל שלבי הביצוע‪.‬‬
‫אישור שלבי הביצוע‪ ,‬כולל אישורי ותאומ ע הרשויות )משטרה‪ ,‬משרד‬
‫התחבורה‪ ,‬הרשות המזמינה וכו'(‪ ,‬הינו באחריות הקבל‪.%‬‬
‫מודגש כי התשלו עבור התמרור לשלב ביצוע כולל הגנה על קטעי העבודה‪ ,‬כמפורט‪,‬‬
‫לכל מש הפרוייקט‪ ,‬הינו קומפלט כולל את כל הדרוש כדי לעמוד בדרישות‬
‫הרשויות‪.‬‬
‫‪90‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫דרישות המינימו הי‪ %‬כמפורט ‪:‬‬
‫תמרורי הוריה לכניסה ויציאה משטח עבודה‪.‬‬
‫‬
‫גדרות ניוג'רזי פלסטיק ממולאי במי בצבע אדו לב‪ %‬לסירוגי‪ .%‬הגדרות‬
‫‬
‫יהיו צמודות האחת לשנייה‪.‬‬
‫תמרורי אזהרה כל ‪ 20‬מ'‪.‬‬
‫‬
‫פנסי מהבהבי כל ‪ 20‬מ'‪.‬‬
‫‬
‫כל תוספת שתידרש ע"י הרשויות כגו‪ %‬שוטרי להכוונת תנועה‪ ,‬תוספת תמרורי וכו'‬
‫לא תהווה עילה לשינוי מחיר היחידה לסעי‪ +‬שהינו קומפלט‪.‬‬
‫תשלו ‪:‬‬
‫עבור אספקה והצבה של שילוט ותימרור זמני וכ‪ %‬כל אביזרי הבטיחות כנדרש לביצוע‬
‫העבודה‪ ,‬לא ישול לקבל‪ %‬בנפרד וכל האמור בסעי‪ +‬זה כלול במחירי היחידה‪.‬‬
‫‪ 58.15‬הנחת צנרת ביוב מסוגי שוני‬
‫‪ 58.15.1‬כללי‬
‫העבודות הכלולות במסגרת פרק זה כוללת ‪:‬‬
‫הנחת צינור ‪ ,P.V.C‬פקסגול‪ ,PE100 ,‬פלדה ובטו‪ ,%‬בקטרי שוני ‪ ,‬בהתא לתוכניות‪.‬‬
‫‪58.15.2‬‬
‫הנחת הצינורות‬
‫הצינורות יונחו בחפירה כמפורט בפרק ‪ 57‬במפרט הכללי‪ .‬בנוס‪ +‬לכ‪ ,‬יש להקפיד‬
‫במיוחד על הנחיות ביצוע כמפורט להל‪: %‬‬
‫אי‪ %‬להתחיל בהנחת הצינורות‪ ,‬לפני שהמפקח יאשר את החפירה כמשביעת רצו‪.%‬‬
‫הקווי יונחו במעלה השיפוע‪ ,‬כלומר‪ ,‬מהמקו הנמו אל הגבוה‪ .‬כל הצינורות‬
‫והאביזרי יונחו בקווי ישרי ובגבהי המסומני בתוכניות ובחתכי האורכיי‬
‫ולפי הוראות המפקח‪ .‬כיוו‪ %‬הקווי ‪ ,‬ע"י מתיחת חוט‪ ,‬מכיוו‪ %‬מקביל ובגובה קבוע‬
‫מעל קרקעית הצינור‪ .‬חוט זה יהיה מתוח ותמו‪ ,‬במרחקי שלא יעלו על ‪ 7.50‬מ'‪,‬‬
‫תחתיתו של כל צינור תיבדק ביחס לכיוו‪ %‬ולרו מהקו המכוו‪ .%‬קביעת הצינור‬
‫במקומו המדויק‪ ,‬תעשה בעזרת התחפרות קטנה מתחת לצינור ולא ע"י הרמת‬
‫הצינור בעזרת תוספת חומר מתחתיו‪ .‬לאחר שיונח הצינור במקו הנכו‪ ,%‬יקבע מיד‪,‬‬
‫ע"י הידוק חול‪ ,‬מצידיו‪ ,‬לכל אורכו‪.‬‬
‫במקו ‪ ,‬אשר תורה התוכנית ו‪/‬או המפקח‪ ,‬יעוגנו הצינורות‪ ,‬לקרקע‪ ,‬באמצעות‬
‫אוגני מתאימי ו‪/‬או לפי הוראות המפקח באתר‪ .‬ריתו הצינורות יבוצע עפ"י‬
‫הוראות היצר‪ %‬ועפ"י האמור במפרט הבינמשרדי‪.‬‬
‫מחיר הנחת הצינורות כולל ‪ :‬אספקה‪ ,‬הובלה‪ ,‬פריקה באתר‪ ,‬חפירה או חציבה‬
‫לקווי ‪ ,‬סילוק החומר החפור‪ ,‬שמירת אתר העבודה ביבש‪ ,‬תמיכת דפנות החפירה‪,‬‬
‫הנחה והתקנה של הצינורות‪ ,‬מצע ועטיפת החול‪ ,‬המילוי החוזר‪ ,‬מהודק כנדרש‪,‬‬
‫החלפת חומר המילוי)במידה ויידרש( והבאת מילוי כנדרש‪ ,‬שכבת המצע במקו‬
‫שנדרש‪ ,‬המחברי והאטמי ‪ ,‬גומיות המרווח וכו'‪ .‬כ‪ %‬כולל המחיר את הבדיקות וכל‬
‫שאר העבודות הדרושות לצור הנחת הצנרת‪.‬‬
‫המדידה‪ ,‬לצורכי תשלו ‪ ,‬תיעשה עפ"י מ"א מסווג לפי קוטר הצינור וסוגו ובהתא‬
‫לעומק החפירה בה יונח הצינור‪ .‬אור הקו‪ ,‬לתשלו ‪ ,‬יימדד לפי מ"א צינור מונח‪,‬‬
‫בניכוי הקוטר הפנימי של השוחה‪.‬‬
‫‪58.15.3‬‬
‫חפירה של תעלות‪ ,‬להנחת צינורות‬
‫החפירה של התעלות‪ ,‬להנחת קו הביוב וכ‪ %‬המילוי החוזר‪ ,‬יבוצעו עפ"י דרישות פרק‬
‫‪ 57‬במפרט הכללי וכ‪ %‬עפ"י התוכניות והתוספות הבאות ‪:‬‬
‫פרטי ומידות החפירה ופרטי נוספי ‪ ,‬יהיו בהתא לחת הטיפוסי שבפרט‬
‫שבתוכניות‪.‬‬
‫כל הדרישות המפורטות לעיל‪ ,‬לגבי חפירה‪ ,‬יחולו ג על חפירת התעלה בידיי ‪.‬‬
‫בנוס‪ +‬לנדרש במפרט הכללי‪ ,‬על הקבל‪ %‬לנקות את החפירה מעפר חופשי‪ ,‬אבני ‪,‬‬
‫פסולת אורגנית וכו'‪ .‬לאחר מכ‪ %‬עליו להביא את תחתית החפירה לרטיבות‬
‫אופטימלית ולהדקה‪ ,‬לשביעות רצונו של המפקח באתר‪ ,‬במרטטי יד או במהדקי יד‬
‫בחתימתנו על מסמ זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪91‬‬
‫מסוג "צפרדע" או ציוד שווה ער מאושר ע"י המפקח באתר‪ .‬חפירת יתר תמולא‬
‫בחול ותהודק היטב‪.‬‬
‫הצינור יונח‪ ,‬לכל אורכו‪ ,‬על מצע חול וייעט‪ +‬בחול‪ .‬מצע ועטיפת החול‪ ,‬מתחת‬
‫ומסביב לצינור‪ ,‬תבוצע לפי החת הטיפוסי‪ ,‬כמפורט בפרט שבתוכניות‪ .‬העטיפה‬
‫תהיה מחול דיונות נקי מחומר אורגני‪ ,‬אשפה חצ‪ 2‬ואבני ‪ .‬על קרקעית החפירה‬
‫תפוזר שכבת חול בעובי הנדרש בחת הטיפוסי ותהודק היטב במכבש מכני בתוספת‬
‫מי ‪ ,‬על שכבה זו יונחו הצינורות‪ .‬לאחר ביצוע חיבורי הצינורות ובדיקת הקו‪ ,‬יש‬
‫להמשי בביצוע עטיפת החול‪ ,‬עד לגובה הסופי‪ ,‬בהתא לתוכניות‪.‬‬
‫פיזור שכבות החול‪ ,‬עד לגב הצינור‪ ,‬ייעשה במקביל משני צידי הצינור‪ ,‬כדי למנוע‬
‫לח‪ 2‬צדדי בלתי שוו על הצינור‪.‬‬
‫חפירת התעלות לא תימדד בנפרד לתשלו ‪ ,‬אלא תהיה כלולה במחירי הנחת‬
‫הצינורות‪ ,‬להל‪ ,%‬בהתא לעומק החפירה וקוטר הצינור‪.‬‬
‫המדידה לתשלו תהיה במ"א‪ ,‬מסווג לפי קוטר וסוג צינור‪ ,‬מדוד אופקית‪ ,‬לאור‬
‫הצינור‪ ,‬לפי שלבי עומק‪ ,‬כמצוי‪ %‬במחירו‪ .%‬עומק החפירה‪ ,‬לצורכי תשלו ‪ ,‬יימדד‬
‫מרו הקרקעית הפנימית של הצינור ועד לרו פני השטח בעת ביצוע החפירה‪.‬‬
‫ביבי גרביטציוניי יימדדו‪ ,‬לתשלו ‪ ,‬בי‪ %‬מרכזי שוחות סמוכות‪ ,‬בניכוי המידה‬
‫הפנימית של השוחות‪.‬‬
‫עבור חפירה‪ ,‬במקומות בה תידרש חפירת ידיי ו‪/‬או נקיטה באמצעי מיוחדי ‪,‬‬
‫שיידרשו ע"י הקבל‪ ,%‬המפקח‪ ,‬החברה המקומית‪ ,‬במהל העבודה‪ ,‬לא ישול לקבל‪%‬‬
‫בנפרד ומחיר יחשב ככלול במחירי היחידה של החפירה והנחת הצינורות‪.‬‬
‫‪58.15.4‬‬
‫חפירה במקומות מוגבלי‬
‫תשומת לב הקבל‪ %‬מופנית לכ שבסמו למבני ‪ ,‬כבישי ודרכי ובסמו למערכות‬
‫תשתית קיימות‪ ,‬עליות או תת קרקעיות סמו לגדרות‪ ,‬קירות‪ ,‬עצי ‪ ,‬שיחי וכד'‬
‫ובמקומות בה יהיה השימוש בכלי מכני בלתי אפשרי‪ ,‬בלתי מעשי או בלתי רצוי‪,‬‬
‫מכל סיבה שהיא‪ ,‬תבוצע חפירת התעלות בעבודת ידיי ‪ .‬כל הדרישות המפורטות‬
‫לעיל‪ ,‬לגבי החפירה‪ ,‬יחולו ג על חפירת התעלות בידיי ‪.‬‬
‫תשומת לב הקבל‪ %‬מופנית לעובדה שעליו בלבד מוטל החובה והאחריות לתמו‬
‫ולדאוג לשלמות ולהמש פעולת‪ %‬התקינה והרצופה של כל המערכות‪ ,‬שבסמו לה‪%‬‬
‫או מתחתיה‪ %‬תיחפרנה התעלות‪.‬‬
‫המפקח יהיה רשאי להורות לקבל‪ %‬לבצע את חפירה בעבודת ידיי ‪ ,‬א לדעתו תהיה‬
‫סכנה לשלמות ויציבות המערכות‪.‬‬
‫עבור חפירה במקומות מוגבלי ‪ ,‬תחת ובסמו למערכות קיימות‪ ,‬סמו למבני‬
‫וקירות‪ ,‬חפירה בעבודת ידיי ‪ ,‬במידה ודרוש‪ ,‬לא ישול בנפרד והמחיר יהיה כלול‬
‫במחירי היחידה של החפירה והנחת הצנרת‪.‬‬
‫‪58.15.5‬‬
‫מילוי חוזר לצינורות‬
‫בשטחי פתוחי ‪ ,‬המילוי החוזר‪ ,‬מעל עטיפת החול ועד לרו פני קרקע‪ ,‬יהיה‬
‫מחומר מקומי‪ ,‬נקי מפסולת וחומר אורגני‪ ,‬אבני וכל פסולת שהיא‪ .‬בתוואי‬
‫שבילי ‪ ,‬מדרכות‪ ,‬כבישי וכל דר שהיא‪ ,‬מעל עטיפת החול ועד לרו תחתית מבנה‬
‫הכביש‪ ,‬יהיה במילוי מצעי ‪ ,‬סוג א' מהודק בשכבות לצפיפות של ‪ ,98%‬לפי מוד‬
‫א‪.‬א‪.‬ש‪.‬ה‪.‬ו‪.‬‬
‫המילוי החוזר של התעלות‪ ,‬לאחר הנחת הצינורות מעל עטיפת החול‪ ,‬כמפורט בפרט‬
‫שבתוכנית‪ ,‬תו הבאת החומר לרטיבות אופטימלית‪ ,‬הכל כנדרש במפרט הכללי‪.‬‬
‫המילוי החוזר יבוצע בהקד האפשרי‪ ,‬אול לא לפני בדיקה ומת‪ %‬אישור ע"י‬
‫המפקח באתר‪ ,‬כי נית‪ %‬לבצע את המילוי החוזר‪.‬‬
‫תשומת לב הקבל‪ %‬מופנית לכ‪ ,‬שא אי‪ %‬באפשרותו למצוא‪ ,‬באתר העבודה‪ ,‬חומר‬
‫עפ"י הפרט‪ ,‬עליו להשלי את החסר במילוי מובא‪ ,‬עפ"י האמור במפרט הכללי‪,‬‬
‫באישור המפקח באתר‪.‬‬
‫עבור חומר מובא‪ ,‬לא תשול לקבל‪ %‬כל תוספת ומחירו יהיה כלול במחירי היחידה‬
‫השוני של הנחת הצינורות‪.‬‬
‫‪92‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫עבור המילוי החוזר וחומר המילוי הנדרש‪ ,‬כולל אספקתו‪ ,‬בי‪ %‬א נחפר במקו ‪ ,‬בי‪%‬‬
‫א הובא ממחפרה ובי‪ %‬א עלה לקבל‪ %‬כס‪ ,+‬לא ישול עבורו בנפרד והמחיר יהיה‬
‫כלול במחירי היחידה של הנחת הצינורות‪.‬‬
‫‪58.15.6‬‬
‫עבודה בכבישי קיימי‬
‫אי‪ %‬להרוס או לפתוח כבישי ודרכי סלולות‪ ,‬ללא קבלת רשות מאת המפקח‪ ,‬ג‬
‫א ה יתוקנו לאחר מכ‪ %‬על חשבו‪ %‬הקבל‪ .%‬כל הכבישי ‪ ,‬שאות חוצי הקווי ‪,‬‬
‫ייפתחו ברוח מינימלי אפשרי‪ .‬תיקו‪ %‬הכביש יעשה ע"י מילוי והידוק בשכבות וסלילה‬
‫מחדש של המסעה‪ ,‬כולל שכבות מצע‪ ,‬תשתית ואספלט‪ ,‬בהתא לדרישות שבפרק ‪51‬‬
‫במפרט הכללי‪ .‬בתחו הכביש‪ ,‬תהיה החפירה ורטיקלית ורוחבה‪ ,‬בחת העליו‪ ,%‬לא‬
‫יעלה על המידות המפורטת בטבלה דלהל‪: %‬‬
‫‪&5.26‬‬
‫‪ 6.25‬מ'‬
‫‪2.50‬‬
‫‪2.65‬‬
‫‪2.85‬‬
‫רוחב עליו של החפירה‬
‫‪&2.26‬‬
‫‪&3.26‬‬
‫‪&4.26‬‬
‫‪ 3.25‬מ'‬
‫‪ 4.25‬מ'‬
‫‪ 5.25‬מ'‬
‫‪1.40‬‬
‫‪1.70‬‬
‫‪2.10‬‬
‫‪1.55‬‬
‫‪1.85‬‬
‫‪2.25‬‬
‫‪1.75‬‬
‫‪2.05‬‬
‫‪2.45‬‬
‫‪&1.26‬‬
‫‪ 2.25‬מ'‬
‫‪1.10‬‬
‫‪1.25‬‬
‫‪1.45‬‬
‫עד ‪1.25‬‬
‫מ'‬
‫‪0.80‬‬
‫‪0.95‬‬
‫‪1.15‬‬
‫קוטר‬
‫הצינור‬
‫"‪6"10‬‬
‫"‪12"16‬‬
‫"‪18"24‬‬
‫פתיחת כביש קיי תיעשה ע"י ניסור לרוחב המתאי בעזרת מסור מכני‪ ,‬בעל כושר‬
‫חדירה לכל עומק השכבה‪ .‬לא תורשה חפירה בכביש ללא ביצוע ניסור מתאי של‬
‫האספלט‪.‬‬
‫תיקו‪ %‬הכביש וסלילתו תהיה כדלקמ‪: %‬‬
‫המילוי החוזר בכביש מעל עטיפת החול‪ ,‬יעשה בשכבות של מצע סוג א'‪ ,‬מהודק‬
‫לצפיפות של ‪ ,98%‬לפי מוד א‪.‬א‪.‬ש‪.‬ט‪.‬ה‪.‬ו‪ ,‬עד למפלס תחתית מבנה שכבות הכביש‪ ,‬א‬
‫לא יותר מ‪ 40‬ס"מ מפני הכביש הקיי ‪ .‬ממפלס זה‪ ,‬תשוחזרנה השכבות שהיו טר‬
‫פירוק ועד לרו של ‪ 8‬ס"מ מתחת לרו הסופי‪ 2 .‬שכבות מבנה הכביש תכלולנה מצע‬
‫סוג א'‪ ,‬מהודק לצפיפות ‪ 98%‬מוד א‪.‬א‪.‬ש‪.‬ט‪.‬ה‪.‬ו‪ ,‬כל שכבה בעובי של ‪ 20‬ס"מ לפחות‪.‬‬
‫ריסוס תשתית ביטומ‪ ,M.C 70 %‬בכמות של ‪ 1‬ק"ג למ"ר‪ ,‬ציפוי יסוד ושכבת בטו‪%‬‬
‫אספלט מקשרת‪ ,‬בעובי ‪ 5‬ס"מ‪ ,‬ע ‪ 4.3%‬ביטומ‪ ,%‬מיד לאחר כיסוי התעלה ומילוי‬
‫בחומר מצעי ‪ .‬לאחר מכ‪ ,%‬ריסוס בביטומ‪ ,R.C 70 %‬כמות של ‪ 0.25‬ק"ג‪/‬מ"ר )ציפוי‬
‫מאחה(‪.‬‬
‫שכבה נושאת‪ ,‬מבטו‪ %‬אספלט דק‪ ,‬בעובי של ‪ 3‬ס"מ‪ ,‬ע ‪ 4.8%‬ביטומ‪ ,%‬מיד לאחר‬
‫כיסוי בשכבה המקשרת‪ ,‬אלא א תינת‪ %‬הוראה אחרת‪ .‬לאחר כיסוי‪ ,‬בכל שלב‪ ,‬יש‬
‫לכבוש את תיקו‪ %‬הסלילה במכבש מתאי ‪.‬‬
‫תיקו‪ %‬המדרכות יעשה כנ"ל‪ ,‬א רק ע שכבת אספלט נושאת תחתונה‪ ,‬ע ‪4.3%‬‬
‫ביטומ‪ %‬לפחות‪ ,‬בעובי ‪ 5‬ס"מ‪.‬‬
‫המפקח רשאי לקבוע אלו שטחי יסללו מחדש או יתוקנו‪ ,‬כמפורט לעיל‪.‬‬
‫התשלו עבור תיקו‪ %‬כבישי ומדרכות יהיה לפי מ"א‪ .‬התיקו‪ %‬כולל ‪ :‬אספקת‬
‫והנחת ‪ 2‬שכבות מצע סוג א'‪ ,‬שתי שכבות אספלט‪ ,‬כאמור במפרט המיוחד‪ ,‬מדוד לפי‬
‫המידות התיאורטיות של החפירה ועליו לקחת בחשבו‪ %‬בהצעתו את מלוא רוחב‬
‫התיקו‪ ,%‬שיהיה עליו לתק‪ ,%‬כתוצאה מעבודתו ולנזקי שייגרמו למבנה הכביש‬
‫ולאספלט הקיימי ‪ ,‬כתוצאה מעבודתו‪ ,‬מחפירת התעלות ותנועת רכב וציוד הקבל‪,%‬‬
‫על גבי הכבישי הקיימי ‪.‬‬
‫המחיר יהיה אחיד למ"א‪ ,‬ללא התחשבות בתנאי ובקשיי בזמ‪ %‬העבודה‪,‬‬
‫במכשולי שמעל ומתחת לקרקע‪ ,‬בסוגי הקרקע‪ ,‬שיתגלו בזמ‪ %‬העבודה‪ ,‬בקוטר‬
‫ובעומק הקו וברוחב התיקו‪ %‬שיידרש‪ .‬עבור פירוק אבני שפה והתקנת‪ %‬מחדש בסיו‬
‫העבודה‪ ,‬לא ישול בנפרד והמחיר יחשב ככלול במחירי העבודה‪.‬‬
‫דרכי עוקפות‪ ,‬זמניות‪ ,‬במידה ותידרשנה‪ ,‬תותקנה ע"י הקבל‪ %‬ועל חשבונו‪ ,‬לפי‬
‫הוראות המפקח באתר‪.‬‬
‫בנוס‪ +‬לכ‪ ,‬יכלול המחיר את אחריות הקבל‪ %‬לתיקו‪ %‬כל השקיעות שייגרמו בכביש‬
‫או במדרכה שפתח‪ ,‬עד ‪ 12‬חודש מיו מסירת העבודה הגמורה למזמי‪.%‬‬
‫‪93‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪58.15.7‬‬
‫תמיכת דפנות החפירה‬
‫בכל מקרה שתהיה צפויה סכנת התמוטטות או מפולת‪ ,‬במקו שעליו יורה המפקח‬
‫באתר‪ ,‬יחפור הקבל‪ %‬את קירות התעלה‪ ,‬בשיפוע מתאי או יתקי‪ %‬חיזוקי ‪ ,‬תמיכות‪,‬‬
‫דיפוני וכיו"ב ויעשה את כל הסידורי הדרושי למניעת מפולות‪ .‬הקבל‪ %‬רשאי‬
‫להציע דרכי משלו לחיזוק דפנות החפירה‪ ,‬בהתא לכל החוקי והתקנות‬
‫הקיימות‪ ,‬באישור המפקח באתר‪ .‬לא תאושר לקבל‪ %‬כל תוספת תשלו בגי‪ %‬עבודות‬
‫לחיזוק ודיפו‪ %‬החפירה ועל הקבל‪ %‬לקחת זאת בחשבו‪ %‬בבניית הצעתו לחפירה‬
‫בעומקי גדולי ‪.‬‬
‫עבור תמיכת דפנות החפירה‪ ,‬לא ישול בנפרד והמחיר יהיה כחלק ממחירי היחידה‬
‫של עבודות החפירה‪ ,‬האספקה והנחת הצנרת‪.‬‬
‫‪58.15.8‬‬
‫עבודה ביבש‬
‫על הקבל‪ %‬לנקוט בכל האמצעי הדרושי כדי לשמור את אתר העבודה ביבש‪ ,‬בכל‬
‫שלבי הביצוע‪ ,‬החל מהחפירה‪ ,‬הנחת הצינורות‪ ,‬חיבור ‪ ,‬בדיקת הקווי ועד לכיסוי‬
‫הסופי ולעשות את כל הסידורי למניעת חדירת מי ‪ ,‬מכל מקור שהוא‪ ,‬מי גש‬
‫ושיטפונות‪ ,‬שפכי ‪ ,‬מי מפיצו‪ 2‬צינורות‪ ,‬מי תהו ‪ ,‬זרמי כלשה וכו'‪.‬‬
‫עבור הרחקת המי ‪ ,‬מכל מקור שהוא‪ ,‬לא ישול בנפרד והמחיר יהיה כלול במחירי‬
‫היחידה השוני ‪.‬‬
‫במקומות שהדר הטבעית לזרימת מי תיחס ‪ ,‬עקב ביצוע העבודות ולמניעת‬
‫חדירת מי עיליי ‪ ,‬ינקוט הקבל‪ %‬באמצעי המתוארי להל‪ ,%‬כול או מקצת ‪:‬‬
‫הכנת ציוד שאיבה יעיל וכוח אד מיומ‪ %‬להפעלתו‪.‬‬
‫סילוק מי כלשה ‪ ,‬שהצטברו במקומות בודדי ‪ ,‬בעזרת דליי או ציוד מתאי‬
‫אחר‪.‬‬
‫הפעלת כל אמצעי אחר הכרחי לשמירת העבודה ביבש‪.‬‬
‫כל האמצעי שינקוט הקבל‪ ,%‬לשמירת העבודות ביבש‪ ,‬יעשו לפי פרק ‪ 57‬במפרט‬
‫הכללי ולשביעות רצונו הגמורה של המפקח באתר ושל כל גור מוסמ‪ ,‬בעל זכויות‬
‫על השטחי אליה ינוקזו המי ‪.‬‬
‫הקבל‪ %‬יפצה את המזמי‪ %‬עבור כל נזק שייגר עקב אי מילוי הדרישות לפי סעי‪ +‬זה‪.‬‬
‫עבור שמירת אתר העבודה ביבש‪ ,‬כולל שאיבה וסילוק מי תהו ומי מכל מקור‬
‫אחר‪ ,‬לא ישול בנפרד והמחיר יהיה כלול במחירי העבודות של החפירה‪ ,‬האספקה‬
‫והנחת הצנרת‪.‬‬
‫‪58.15.9‬‬
‫צנרת לקווי ביוב‬
‫א‪.‬‬
‫צינורות ‪ PVC‬ע דופ‪ %‬מלאה להולכה תת קרקעית בגרביטציה‬
‫הצינורות יתאימו לתק‪ %‬ישראלי ‪ 884‬ויהיו מסוג ביוב "עבה" ‪ SN8‬בהתא‬
‫לדרישות המופיעות בתק‪ %‬ישראלי ‪.884‬‬
‫הצינורות יסופקו לאתר ע מצמדי פעמו‪ %‬ואטמי מתאימי ‪.‬‬
‫הצינורות יסופקו לאתר באורכי של ‪ 3.0‬מטר‪ 4.0 ,‬מטר או ‪ 6.0‬מטר )לא כולל‬
‫אור הפעמו‪ .(%‬הרשות המקומית רשאית לדרוש בכל עבודה חלק מהכמות‬
‫באור ‪ 3.0‬מטר‪ ,‬חלק באור ‪ 4.0‬מטר וחלק באור ‪ 6.0‬מטר ללא תוספת‬
‫במחיר‪ .‬אטמי הצנרת יתאימו לתק‪ %‬ישראלי ‪) 1124‬טבעות אטימה מגומי לקווי‬
‫צינורות להספקת מי ‪ ,‬לניקוזי ולביוב‪ :‬טבעות אטימה למחבר שקוע לצנרת‬
‫מפלסטיק ללא לח‪.(2‬‬
‫הובלה‪ ,‬פריקה ואחסו‪%‬‬
‫הצינורות יובלו לאתר העבודה ע"י יצר‪ %‬הצינורות‪.‬‬
‫הקבל‪ %‬יבדוק את כל הצינורות‪ ,‬וידווח למפקח על כל צינור פגו ‪.‬‬
‫בעת הפריקה יש להיזהר שדפנות הצינורות לא יישרטו‪ ,‬ושלא תהיה בה‬
‫דפורמציה שאיננה ניתנת לתיקו‪ .%‬לפיכ‪ ,‬מ‪ %‬הראוי להקפיד על הכללי‬
‫הבאי ‪:‬‬
‫‪94‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‬
‫לפרוק את הצינורות תו שימוש ברצועות או חוטי פלסטיי ‪.‬‬
‫למנוע פירוק ע"י שרשראות או כבלי מתכת‪.‬‬
‫‬
‫יש לשמור על מספר כללי אחסו‪ %‬כדלקמ‪:%‬‬
‫‬
‫עדי‪ +‬לאחס‪ %‬את הצינורות באריזת יצר‪ ,%‬במיוחד להקפיד על‬
‫שלמות‪ %‬של מצמדות פעמו‪.%‬‬
‫‬
‫יש לאחס‪ %‬את הצינורות והאביזרי במקו מוג‪ %‬מקרינת שמש‪ ,‬או‬
‫לכסות בכיסוי אטו ‪.‬‬
‫אי‪ %‬לאחס‪ %‬צינורות פי‪.‬וי‪.‬סי‪ .‬בקרבת עצמי חמי או מקורות חו ‪.‬‬
‫‬
‫גובה של צבר )ערימה( צינורות לא יעלה על ס הגובה של ‪ 10‬צינורות או ‪2.00‬‬
‫מ'‪ ,‬הקט‪ %‬מבי‪ %‬השניי ‪ ,‬בהתא לת"י ‪ 1083‬חלק ב'‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫צינורות ‪ PVC‬קשיח להולכת שפכי בלח‪2‬‬
‫לדרג הצינור‬
‫הצינורות יתאימו לתק‪ %‬ישראלי ‪ 532‬וללח‪ 2‬העבודה בהתא‬
‫המפורט בכתב הכמויות ובתוכניות‪.‬‬
‫הצינורות יסופקו באורכי של ‪ 5.506.0‬מטר )לא כולל אור הפעמו‪ .(%‬ע‬
‫אטמי מתאימי להזרמת שפכי בלח‪ 2‬בהתא לתק‪ %‬ישראלי ‪.1124‬‬
‫צינורות לח‪ 2‬מפוליאתיל‪ PE100 / %‬להולכת שפכי בלח‪2‬‬
‫ג‪.‬‬
‫הצינורות מיוצרי מפוליאתיל‪ PE100 / %‬ויחוברו באתר ע"י חיבורי ריתו ע"י‬
‫צוות שדה מיומ‪ %‬המאושר על ידי יצר‪ %‬הצינורות בהתא לסוג הצינור‪.‬‬
‫הצינורות יתאימו לתק‪ %‬ישראלי מספר ‪ 499‬ויתאימו להובלת שפכי בלח‪2‬‬
‫בטמפרטורות עבודה של ‪ 50‬מעלות צלסיוס לפחות‪.‬‬
‫לא תינת‪ %‬תוספת מחיר עבור צנרת בקטעי )קני ( ולא בגלילי ‪.‬‬
‫כ‪ %‬נדרש שהצינורות יתאימו לתק‪ %‬הבינלאומי ‪ ISO 4427‬לטמפרטורות עבודה‬
‫של ‪ 40‬מעלות צלסיוס לפחות‪.‬‬
‫צוות שרות השדה של יצר‪ %‬הצנרת יפקח באופ‪ %‬שוט‪ +‬על ביצוע עבודות הצנרת‬
‫השונות וידווח למפקח על כל ליקוי‪ .‬נציג היצר‪ %‬יהיה נוכח בזמ‪ %‬ביצוע בדיקות‬
‫הלח‪.2‬‬
‫על הקבל‪ %‬לצר‪ +‬דו"ח שרות שדה חודשי אשר יכלול כל קוטר ואור הצנרת‬
‫המונחת והערות לביצוע העבודות‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫צינורות לח‪ 2‬מפוליאתיל‪ %‬מצולב להולכת שפכי בלח‪2‬‬
‫מפוליאתיל‪ %‬מצולב ויחוברו באתר ע"י חיבורי‬
‫הצינורות מיוצרי‬
‫אלקטרופיוז'‪") %‬מופות" חשמליות( ע"י צוות שדה מיומ‪ %‬של יצר‪ %‬הצינורות‪.‬‬
‫הצינורות יתאימו לתק‪ %‬ישראלי ‪ 1519‬ויתאימו להובלת שפכי בלח‪2‬‬
‫בטמפרטורות עד ‪ 50‬מעלות צלסיוס‪.‬‬
‫לא תינת‪ %‬תוספת מחיר עבור צנרת בקטעי )קני( ולא בגלילי ‪.‬‬
‫צוות שרות השדה של יצר‪ %‬הצנרת יפקח באופ‪ %‬שוט‪ +‬על ביצוע עבודות הצנרת‬
‫השונות וידווח למפקח על כל ליקוי‪ .‬נציג היצר‪ %‬יהיה נוכח בזמ‪ %‬ביצוע בדיקות‬
‫הלח‪.2‬‬
‫על הקבל‪ %‬לצר‪ +‬דו"ח שרות שדה חודשי אשר יכלול כל קוטר ואור הצנרת‬
‫המונחת והערות לביצוע העבודות‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫צינורות מבטו‪ %‬להולכת שפכי‬
‫הצינורות יתאימו לתק‪ %‬ישראלי מספר ‪ 27‬להולכת שפכי מי‪ 105.2.1 %‬ללח‪2‬‬
‫עבודה של ‪ 0.7‬בר ולח‪ 2‬של ‪ 1.4‬בר‪.‬‬
‫הצינורות יסופקו כאשר אור כל צינור כ ‪ 2.5‬מטר‪.‬‬
‫‪95‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫כל צינור יסופק ע אט מגומי מתאי לח‪ 2‬עבודה של ‪ 0.7‬בר ולח‪ 2‬בדיקה של‬
‫‪ 1.4‬בר‪.‬‬
‫האטמי יתאימו לתק‪ %‬הגרמני ‪ DIN4060‬או לתק‪ %‬האמריקאי ‪.443ASTM C‬‬
‫כ‪ %‬תסופק ע הצינורות משחת הרכבה בכמות מתאימה בהתא להוראות‬
‫יצר‪ %‬הצינורות‪.‬‬
‫במידה ונדרש בהזמנה‪ ,‬יסופקו הצינורות ע ציפוי פנימי ו‪/‬או חיצוני‪.‬‬
‫הציפוי יהיה אחד מהסוגי הבאי ‪:‬‬
‫פוליארית‪ %‬דו רכיבי מתאי לתק‪ %‬האמריקאי ‪.ASTM D16 TYPE V‬‬
‫‪(1‬‬
‫עמידות כימית של הציפוי תתאי לדרישות התק‪ %‬האמריקאי ‪D543‬‬
‫‪ .ASTM‬הציפוי יהיה בעובי כולל של ‪ 4001000‬מיקרו‪ %‬ע גימור חלק‬
‫ללא בליטות שקעי ופגמי ‪.‬‬
‫צבע אפוקסי דו רכיבי מבוסס על עטר‪ %‬פח בגוו‪ %‬שחור "אפראלסטיק‬
‫‪(2‬‬
‫‪ "HE55‬של טמבור או שווה ער מיוש בשתי שכבות בעובי של ‪1000‬‬
‫‪ 400‬מיקרו‪.%‬‬
‫ציפוי אפוקסי דו רכיבי מבוסס על אפוקסי וזפת פחמי בגוו‪ %‬שחור‬
‫‪(3‬‬
‫"אפוטר‪ "400 %‬של טמבור או שווה ער מיוש בשתי שכבות בעובי כולל‬
‫של ‪ 4001000‬מיקרו‪.%‬‬
‫שרוול פנימי מסוג ‪) HDPE‬לייזר( מתוצרת ‪ AGRU‬בעובי מינימלי של ‪3.0‬‬
‫‪(4‬‬
‫מ"מ‪ .‬השליפה המינימלי של עוגני הלייזר יהיה ‪ 42 L/M2‬ובכמות‬
‫מינימלית של ‪ 420‬למ"ר‪.‬‬
‫צוות שרות השדה של יצר‪ %‬הצנרת יפקח באופ‪ %‬שוט‪ +‬על ביצוע עבודות הצנרת‬
‫השונות וידווח למפקח על ליקוי‪ .‬נציג היצר‪ %‬יהיה נוכח בזמ‪ %‬ביצוע בדיקות‬
‫הלח‪.2‬‬
‫על הקבל‪ %‬לצר‪ +‬דו"ח שרות שדה חודשי אשר יכלול כל קוטר ואור הצנרת‬
‫המונחת והערות לביצוע העבודות‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫צינורות מפלדה להולכת שפכי‬
‫הצינורות יהיו מפלדה שחורה‪ ,‬מתאימי לתק‪ %‬ישראלי ‪ .530‬הפלדה תהיה‬
‫מסוג ‪ 530‬ב'‪.‬‬
‫הצינורות יסופקו ע ציפוי פנימי במלט אלומינה ועטיפה חיצונית תלת‬
‫שכבתית מפוליאתיל‪ %‬כמפורט בכתבי הכמויות‪.‬‬
‫הצינורות יסופקו באור של ‪ 12.20‬מטר‪.‬‬
‫הציפויי הפנימיי והחיצוניי יתאימו לדרישות מפרט מכו‪ %‬התקני‬
‫הישראלי מספר ‪.266‬‬
‫ציפוי פנימי של הצינורות יוש בצנטריפוגה ליצירת שכבה אחידה וצפופה של‬
‫מלט פנימי‪ .‬המלט מסוג רב אלומינה יכיל לפחות ‪ 37%‬אלומיניו אוקסיד‪.‬‬
‫עובי הציפוי הפנימי יהיה ‪ 6‬מ"מ‪ ,‬לצינורות בקוטר "‪ 6"10‬ו"‪ 8‬מ"מ לצינורות‬
‫"‪ .12"20‬כל החומרי לצור הציפוי יתאימו לדרישות מפרט מכו‪ %‬התקני‬
‫‪ .266.1‬עטיפה חיצונית תלת שכבתית מפוליאתיל‪ %‬הכלול שכבת יסוד אפוקסי‪,‬‬
‫שכבת הדבקה ושכבת הגנה מפוליאתיל‪ .%‬העטיפה תתאי למפמ"כ ‪.266.5‬‬
‫הקבל‪ %‬ימציא לידי המפקח הסכ בינו לבי‪ %‬היצר‪ %‬על פיו‪ :‬היצר‪ %‬יספק את כל‬
‫שירותי השדה הנדרשי לבדיקת טיב העבודה‪ ,‬טיב הנחת הצנרת‪ ,‬הריתוכי ‪,‬‬
‫בדיקת רציפות הבידוד וטיב תיקו‪" %‬הראשי "‪.‬‬
‫במקרה של אספקת צינורות ע עטיפה חיצונית בפוליאתיל‪ %‬יסופקו ע‬
‫הצינורות יריעות מתכווצות בעובי ‪ 2.3‬מ"מ לפחות וברוחב ‪ 43‬ס"מ לפחות‪.‬‬
‫היריעות יסופקו ע"י יצר‪ %‬הציפוי ובליווי הוראות הרכבה מפורטות‪.‬‬
‫צוות שרות השדה של יצר‪ %‬הצנרת יפקח באופ‪ %‬שוט‪ +‬על ביצוע עבודות הצנרת‬
‫השונות וידווח למפקח על ליקוי‪ .‬נציג היצר‪ %‬יהיה נוכח בזמ‪ %‬ביצוע בדיקות‬
‫הלח‪.2‬‬
‫‪96‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫על הקבל‪ %‬לצר‪ +‬דו"ח שרות שדה חודשי אשר יכלול כל קוטר ואור הצנרת‬
‫המונחת והערות לביצוע העבודות‪.‬‬
‫‪ 58.15.10‬הנחת קווי ואיזונ‬
‫א‪ .‬קווי בי‪ %‬שתי השוחות הסמוכות או שתי נקודות סמוכות בחת לאור ללא‬
‫זויות‪ ,‬יהיו ישרי לחלוטי‪ %‬ה‪ %‬במישור האופקי וה‪ %‬במישור האנכי‪ .‬הכיוו‪%‬‬
‫ישמר בעזרת חוט מתוח בכיוו‪ %‬מקביל ובגובה קבוע מעל רו קרקעית‪ .‬הצינור‬
‫)‪ .(I.L.‬מומל‪ 2‬לחילופי‪ %‬להשתמש במד לייזר‪.‬‬
‫הרומי ישמרו על ידי ביקרות מתמדת במאזנת והשיפוע ע"י בקרה מתמדת‬
‫באמצעות פלס דיגיטלי באור של ‪ 2‬מ' ו"לטה" ממתכת ע שנתות של ‪0.1‬‬
‫ס"מ ופלס אנכי‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫הרומי הסופיי יבדקו במאזנת בתדירות המכסימלית האפשרית בשיפוע‬
‫הנתו‪ ,%‬קריאה של מספרי שלמי על גבי ה"לטה" לדוגמא ‪ :‬ב‪ 0.4%‬כל ‪2.5‬‬
‫מ'‪ ,‬ב‪ 0.7%‬כל ‪ 2.86‬מ' וכו'‪ .‬בנוס‪ +‬ובכל מקרה יבדקו הרומי בכניסה‬
‫וביציאה מכל תא בקרה במהל הביצוע ובעת הכנת המפה בדיעבד הכל לפני‬
‫התקנת התקרה והמכסה‪ .‬הסטייה המותרת מהרו המתוכנ‪ %‬תוגדר ע"י‬
‫הפרמטרי הבאי ‪:‬‬
‫‪(1‬‬
‫‪(2‬‬
‫‪(3‬‬
‫‪(4‬‬
‫בהוראות השוטפות כמפורט לעיל )כל ‪ 2.5‬מ' ב‪ 0.4%‬וכו'( לא יותר‬
‫מ‪ 0.1‬ס"מ‪.‬‬
‫בי‪ %‬שתי שוחות ‪:‬‬
‫ בשיפוע של מתחת ל‪ 0.30.2 1%‬ס"מ‪ ,‬כאשר המרחק בי‪ %‬השוחות‬
‫קט‪ %‬או שווה מ‪ 30‬מ'‪ ,‬ו‪ +0.5‬ס"מ כאשר המרחק בי‪ %‬השוחות גדול‬
‫מ ‪ 30‬מ'‪.‬‬
‫ בשיפוע של מעל ‪ +0.5 1%‬ס"מ‬
‫ישרות של הקו במישור האופקי תיבדק באמצעות חוט מתוח במקביל‬
‫לו‪ .‬ישרות הקו במישור האנכי תיבדק ע"י קר‪ %‬לייזר באמצעות הארת‬
‫הקו‪.‬‬
‫בתו כל יו עבודה לאחר קבלת אישור בכתב של המפקח יכסה הקבל‪%‬‬
‫את קטעי הקווי שהונחו באותו יו ‪ .‬אי כיסוי התעלות בסו‪ +‬יו‬
‫העבודה מחייב אישור בכתב של המפקח‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫כיסוי התעלה‬
‫לאחר השלמת הנחת הקו ובאישור המפקח תכוסה התעלה‪ .‬הכיסוי‬
‫‪(1‬‬
‫יעשה בהתא למפורט במפרט "כיסוי"‪.‬‬
‫לאחר הכיסוי ייבדק הקו בשיטה אופטית לקבוע א חלה בו תזוזה או‬
‫‪(2‬‬
‫שקיעה או נגר לו נזק כלשהו‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫פיקוח שירות שדה‬
‫הקבל‪ %‬יזמי‪ %‬את שירות השדה של יצר‪ %‬הצנרת לצור הערכת אופ‪ %‬הביצוע של‬
‫הקו בשלושת ימי ההנחה הראשוני של הקו ולאחר מכ‪ %‬בהתא להנחיות‬
‫המפקח‪.‬‬
‫‪ 58.15.10‬צינורות ‪ PVC‬קשיח לגרביטציה וללח‪2‬‬
‫א‪.‬‬
‫כללי‬
‫פרק זה חל על הספקה‪ ,‬הנחה והתקנה של צינורות העשויי פוליויניל כלורי‬
‫קשיח ‪ ,SN8‬הנועדי להעברת מי שפכי בגרביטציה‪ ,‬אטומי לדליפות‬
‫מפני ומחו‪ 2‬או בלח‪ 2‬עבודה עד ‪ 10‬אטמ'‪ ,‬לקווי סניקה או קווי סגורי‬
‫)עוורי ( וללא כוכי ‪.‬‬
‫צינורות ‪ PVC‬יונחו בדר כלל בקטעי בה שיפוע הצינור קט‪ %‬מ‪ .8%‬הטיפול‬
‫בצינורות ואופ‪ %‬הנחת ייעשו לפי המפרט והוראות היצר‪.%‬‬
‫‪97‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫צינור ביוב בי‪ %‬כל שתי שוחות יהיה בקו ישר ובשיפוע אחיד‪ ,‬רק במקרי‬
‫חריגי תותר קשת בתנאי שמידתה לא תעלה על האמור בת"י ‪ 1583‬חלק ‪.2‬‬
‫כל מקרה חריג טעו‪ %‬אישור המפקח‪.‬‬
‫חיבורי הצינורות זה לזה בשיטת שקע תקע כאשר השקע )הצד הנקבי( כלפי‬
‫מעלה הזר ‪ .‬יש לנקות כל חיבור מבפני ומבחו‪ 2‬ולמרוח משחת החלקה לפני‬
‫הכנסת צינור לחיבור‪.‬‬
‫יש להקפיד על שלמות האט והצבתו הנכונה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫הנחה והתקנה‬
‫הוראות לשימוש‪ ,‬הנחה והתקנה מופיעות בת"י ‪ 1083‬חלק ב'‪ ,‬המתייחס‬
‫לצינורות ‪ PVC‬קשיח‪ ,‬כפי שהוגדרו בת"י ‪) 884‬לזרימה גרביטציונית של‬
‫השפכי ( טמוני באדמה‪.‬‬
‫הנחת הצינורות ‪ PVC‬שבה השפכי זורמי בלח‪ ,2‬והמיוצרי לפי ת"י ‪,532‬‬
‫דומה להנחת צינורות אסבסטצמנט כמתואר בפרק ‪ 5705‬של המפרט הבי‪%‬‬
‫משרדי‪.‬‬
‫אי‪ %‬להניח צינורות ‪ PVC‬על תמיכות נפרדות‪ ,‬ואי‪ %‬להתקינ בתלייה בשו‬
‫מקרה‪.‬‬
‫חיבור צינורות‬
‫ג‪.‬‬
‫צינורות ‪ PVC‬יחוברו ביניה באמצעות פעמוני ואטמי ‪ .‬האט מוכנס‬
‫לחרי‪ 2‬מיוחד‪ ,‬אשר נמצא במצמדת הפעמו‪ %‬של הצינור‪ .‬לפני הכנסת קצהו‬
‫הישר של הצינור האחד למצמדת הפעמו‪ %‬של הצינור השני‪ ,‬יש לפזר על קצהו‬
‫הישר משחת החלקה מיוחדת למטרה זו‪ .‬השימוש בכל משחה אחרת אסור‬
‫בהחלט‪.‬‬
‫יש לתקוע את הצינור עד לסימו‪ %‬המוטבע על דפנו‪ .‬מותרת סטייה של ‪ 0.5‬ס"מ‬
‫מקצה המצמדת החוצה א נעשה חיתו של הצינור בשדה‪ ,‬יש לסמ‪ %‬את‬
‫מקו הניסור מראש‪ ,‬כדי להבטיח‪ ,‬כי מישור הניסור יהיה ניצב לציר הצינור‪.‬‬
‫אחרי הניסור יש לשיי‪ +‬את הקצוות המנוסרי וליצור פזה של ‪ 15‬מעלות‪.‬‬
‫חיבור צינורות לתאי בקרה ייעשה באמצעות מחברי מגומי כגו‪ %‬דוגמת‬
‫"איטוביב"‪ ,‬המוצמדי לקדח של תא הבקרה במפעל המייצר את תאי הבקרה‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫מילוי החפירה וכיסוי הצינורות‬
‫תחתית התעלה תרופד בחול מהודק נקי מצמחיה ואבני ‪ .‬ליד הצינורות‬
‫ומעליה ‪ ,‬לכל רוחב החפירה‪ ,‬מניחי מילוי חול מהודק בשכבות‪ .‬יתר חומר‬
‫המילוי לא יהיה מחומר הרסני‪ ,‬שיפגע בצינורות או שימנע הידוק טוב של כל‬
‫השכבות עד לקרקעית‪.‬‬
‫גובה השכבות המהודקות ודרישות ההידוק יפורטו במפרט המיוחד ובתכניות‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫עיגו‪ %‬צינורות ‪PVC‬‬
‫העיגו‪ %‬של צינורות ‪ PVC‬נעשה ע"י יציקת גושי בטו‪ %‬במקרי הבאי ‪:‬‬
‫בקצוות קווי צינורות‪.‬‬
‫‪(1‬‬
‫בקשתות‪.‬‬
‫‪(2‬‬
‫בהסתעפויות‪.‬‬
‫‪(3‬‬
‫במעברי מקוטר לקוטר‪.‬‬
‫‪(4‬‬
‫מתחת לאביזרי פלדה‪ ,‬מגופי וכד'‪.‬‬
‫‪(5‬‬
‫ו‪.‬‬
‫בדיקות שונות לבדיקות לח‪2‬‬
‫בדיקות מערכת ביבי נעשות כדלקמ‪:%‬‬
‫לפני הבדיקות מנקי את הביבי באמצעות כדור ניקוי‪ .‬בדיקה ויזואלית‬
‫נעשית ע"י צילו ‪ ,‬שימוש במראות ובמנורות‪ .‬יש לראות את החת הרוחבי‬
‫במלואו בי‪ %‬שתי שוחות‪.‬‬
‫‪98‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫בדיקת אטימות נעשית ע"י שימוש באוויר ובמי ‪.‬‬
‫בודקי את המערכת‪ ,‬כאשר החיבורי גלויי ‪ .‬מקיימי מש שעה אחת לח‪2‬‬
‫של ‪ 0.5‬אטמ'‪ .‬בתו שעה זו מוסיפי מי כנדרש למילוי בקטע הנבדק‪ ,‬ולאחר‬
‫מכ‪ %‬מחזיקי את הלח‪ 2‬רבע שעה על ‪ 0.5‬אטמ'‪ .‬כאשר אי‪ %‬הפסד עומד‪ ,‬הקו‬
‫הינו אטו ‪.‬‬
‫בדיקת צינורות לח‪ 2‬תבוצע בהתא לפרק משנה ‪ 57077‬של המפרט הבי‪%‬‬
‫משרדי‪.‬‬
‫‪ 58.15.11‬הנחיות להנחת צינורות פלדה‬
‫א‪ .‬כללי‬
‫צינורות פלדה עשויי לשמש‪ ,‬ה‪ %‬כקווי גרביטציוניי ‪ ,‬וה‪ %‬כקווי לח‪.2‬‬
‫הצינורות מסופקי ע"י המזמי‪ %‬מיוצרי לפי תק‪ %‬אמריקאי ‪,AWWAC200‬‬
‫ותק‪ %‬ישראלי מס' ‪ .530‬יותרו לשימוש רק צינורות נושאי תו תק‪.%‬‬
‫צינורות פלדה בעבודות ביוב יהיו‪ ,‬עד לקוטר "‪ 20‬ללא פעמו‪ %‬ומעל קוטר "‪20‬‬
‫"מסוג פעמו‪ %‬קצר" ע ציפוי פנימי בצמנט רב אלומינה להגנה מפני חומציות‬
‫השפכי ‪ ,‬בהתא למפמ"כ ‪) .266.1‬אלא א נאמר במפורש אחרת(‪.‬‬
‫קווי ביוב ע פעמו‪ %‬קצר לריתו ועטיפה חיצונית מבטו‪ %‬דחוס יהיו בהתא‬
‫לתק‪ %‬האמריקאי ‪ AWWAC89205‬ומפ"מכ ‪.266.4‬‬
‫בצינורות בקוטר עד "‪ 20‬ומערכות אביזרי תורכב הצנרת מצינורות פלדה‬
‫ללא פעמו‪ ,%‬שירותכו בריתו השקה‪.‬‬
‫צינורות פלדה‪ ,‬שיונחו במי תהו ו‪/‬או קרקע קורוזיבית‪ ,‬יוגנו ע"י סרט‬
‫פוליאתיל‪ %‬בעוביי שוני מתחת לעטיפת הבטו‪ %‬הדחוס ו‪/‬או ע"י שימוש‬
‫בצמנט מג‪ %‬ליצירת הבטו‪ %‬הדחוס‪.‬‬
‫במקרי מיוחדי יונחו צינורות פלדה ע עטיפה חיצונית בסרטי פלסטיי ‪.‬‬
‫סוגי הריתוכי והעטיפה החיצונית יפורטו במפרט המיוחד לגבי כל עבודה‪.‬‬
‫בגלל חשיבות בשימור של צינורות פלדה‪ ,‬שישמשו להזרמת ביוב‪ ,‬המפרט‬
‫המיוחד יגדיר בדר כלל את הדרישות באופ‪ %‬פרטני‪ ,‬ספציפי ומיוחד‪.‬‬
‫הצינורות יונחו וירותכו בהתא לפרק ‪ 57.04‬במפרט הבי‪ %‬משרדי‪ ,‬והוראות‬
‫היצר‪ %‬לגבי הנחת צינורות פלדה ע פעמו‪ %‬קצר לריתו ועטיפה חיצונית‬
‫בפוליאתיל‪ %‬תלת שכבתי או בבטו‪ %‬דחוס‪.‬‬
‫בניגוד לאמור בפרק ‪ 57.04‬ולהוראות היצר‪ ,%‬הצינורות ע פעמו‪ %‬קצר לריתו‬
‫בכל הקטרי יונחו תמיד בתו התעלה ולפני החיבור‪ ,‬והריתו ייעשה תמיד‬
‫בתו התעלה‪.‬‬
‫הקבל‪ %‬ירכוש צינורות פלדה מיצר‪ %‬שיאושר מראש ע"י הרשות המזמינה‪.‬‬
‫רכישת הצינורות והאביזרי ‪ ,‬הובלת לאתר והנחת כלולי במחירי היחידה‬
‫שבכתב)י( הכמויות‪.‬‬
‫הצינורות יהיו ע עטיפה חיצונית בפוליאתיל‪ %‬תלת שכבתי שחול או בטו‪%‬‬
‫דחוס‪ ,‬ציפוי פנימי מלט אלומינה או קלקוט‪ .‬כל החומרי להשלמת הציפוי‬
‫הפנימי ולהשלמת העטיפה החיצונית יסופקו על ידי הקבל‪ %‬ועל חשבונו‪.‬‬
‫צינור פלדה יונח משוחה לשוחה‪ .‬אי‪ %‬לחבר צינור ‪ PVC‬לצינור פלדה בי‪%‬‬
‫שוחות‪.‬‬
‫הצינורות יחוברו זה לזה בריתו‪ .‬הרת חייב להיות רת מקצועי לריתו‬
‫צינורות ובעל תעודת רת מוסמ מוכר המאושר ע"י המפקח‪.‬‬
‫הריתוכי יבוצעו בהתא להנחיות של מפעל "צינורות המזרח התיכו‪"%‬‬
‫בחוברת שהוצאה מטעמה‪.‬‬
‫הרת ישתמש ב ‪ SIKAFLEX‬להשלמת הציפוי הפנימי‪.‬‬
‫ריתוכי ההשקה יבוצעו רק במקומות המסומני בתכנית‪ .‬בשדה יבוצעו א‬
‫ורק ריתוכי ישרי ‪ .‬ריתוכי אלכסוניי יבוצעו בבית מלאכה והמפנה‪ ,‬ו‪/‬או‬
‫‪99‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫המפרט יובא לשטח כשהוא מושל ע ציפוי פנימי מאותו מלט שבו מצופה כל‬
‫הצינור‪.‬‬
‫חיתו צינור ייעשה א ורק בסכי‪ ARCAIR %‬ולא ע"י ריתו או חימו ‪.‬‬
‫יש להקפיד הקפדה מלאה על שלמות העטיפה החיצונית‪ .‬יש לתק‪ %‬כל פג‬
‫בציפוי וכ‪ %‬להשלי את העטיפה בראשי הריתו בהתא להוראות של מפעל‬
‫"צינורות המזרח התיכו‪."%‬‬
‫החיבורי לשוחות ייעשו בדר כלל ע"י מחברי גמישי שיסופקו ע"י יצר‪%‬‬
‫הצינורות‪ .‬במקומות שבה נדרש עיגו‪ %‬הצינור למבנה יש לרת את הצינור‬
‫קוצי או טבעת עיגו‪ %‬בהתא לתכנית‪.‬‬
‫צינורות היוצאי מפני הקרקע יותר מ‪ 30‬ס"מ לא יהיו עטופי כנ"ל אלא‬
‫יצבעו בהתא לסעי‪ 309.11 +‬בכר א' ופרק ‪ 11.05‬הבינמשרדי‪ .‬הגוו‪ %‬של‬
‫הצינור יהיה אדו ‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫בדיקת לח‪ 2‬ואטימות‬
‫בדיקות לח‪ 2‬יבוצעו בהתא לפרקי משנה ‪ 57038‬ו‪ 570485‬של המפרט הבי‪%‬‬
‫משרדי‪.‬‬
‫‪ 58.15.12‬הנחיות להנחת צנרת מפוליאתיל‪ PE100 / %‬להולכת שפכי‬
‫בלח‪2‬‬
‫הצינורות יתאימו לתק‪ %‬ישראלי מספר ‪ 499‬ויהיו כדוגמת "מריפלקס" ע חיבורי‬
‫ריתו‪.‬‬
‫הצינורות יסופקו בקני או בגלילי ולא תשול תוספת עבור המקטעי ‪.‬‬
‫עבודות עפר‪ ,‬הנחת הצנרת‪ ,‬הורדת הצינורות לתו התעלות‪ ,‬ריפוד חול וכיסוי‬
‫התעלה יעשו ע"י הקבל‪ %‬תו פיקוח שוט‪ +‬של שירות שדה של היצר‪ .%‬העבודה תבוצע‬
‫בהתא להנחיות יצר‪ %‬הצנרת‪ .‬ע סיו העבודה יספק הקבל‪ %‬למזמי‪ %‬תעודת‬
‫אחריות של היצר‪ %‬ל‪ 10‬שני לפחות‪.‬‬
‫כל עבודות הנחת הצנרת‪ ,‬הורדת לתעלות‪ ,‬עבודות העפר השונות‪ ,‬מבחני הלח‪ 2‬וכו'‬
‫יעשו על ידי הקבל‪ %‬בהתא להנחיות יצר‪ %‬הצנרת ובפיקוח שוט‪ +‬של שירות השדה‬
‫של היצר‪.%‬‬
‫‪ 58.15.13‬הנחיות להנחת צנרת מפוליאתיל‪ %‬מצולב להולכת שפכי‬
‫בלח‪2‬‬
‫צינור פוליאתיל‪ %‬יהיה דוגמת "פקסגול" מוג‪ UV %‬שחור דרג ‪ 10‬או כל דרג אחר‪,‬‬
‫מתאי לתק‪ %‬ישראלי ‪.1519‬‬
‫הצינורות יסופקו בקני או בגלילי ולא תשול כל תוספת עבור מקטעי ‪.‬‬
‫חיבור הצינורות יהיה ע"י מופות אלקטרופיוז'‪ %‬ומחו‪ 2‬לתעלה ע"י יצר‪ %‬הצינורות‪.‬‬
‫עבודות עפר‪ ,‬הנחת הצנרת‪ ,‬הורדת הצינורות לתו התעלות‪ ,‬ריפוד חול וכיסוי‬
‫התעלה יעשו ע"י הקבל‪ %‬תו פיקוח שוט‪ +‬של שירות שדה של היצר‪ .%‬העבודה תבוצע‬
‫בהתא להנחיות יצר‪ %‬הצנרת‪ .‬ע סיו העבודה יספק הקבל‪ %‬למזמי‪ %‬תעודת‬
‫אחריות של היצר‪ %‬ל‪ 10‬שני לפחות‪.‬‬
‫חיבור לצינורות הפלדה ולאביזרי כגו‪ %‬מגופי וכו' יעשה ע"י מחברי אוג‪ %‬ואוגני‬
‫ע"י הקבל‪:%‬‬
‫העבודה תיעשה ע פיקוח שוט‪ +‬של שרות השדה של היצר‪.%‬‬
‫יש לדאוג שהקו יהיה ע מינימו חיבורי ‪.‬‬
‫מבח‪ %‬לח‪ 2‬יבוצע ע"י הקבל‪ %‬על פי הנחיות היצר‪.%‬‬
‫המבח‪ %‬יעשה בנוכחות שרות השדה של היצר‪ %‬ועל פי הנחיותיו‪.‬‬
‫‪100‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪ 58.15.14‬צינורות מבטו‪ %‬להולכת שפכי‬
‫א‪ .‬טיב הצינורות‬
‫הצינורות יתאימו לתק‪ %‬ישראלי מס' ‪ 27‬מי‪ .105.2.1 %‬ויהיו ע זיו‪ .%‬החיבורי‬
‫יהיו מטיפוס מצמדת‪ ,‬שקע תקע או ע אט מיוחד‪ .‬הקבל‪ %‬יהיה אחראי עבור‬
‫כל הבדיקות הנדרשות בת"י ‪ 27‬וימציא למפקח‪ ,‬לפי בקשתו‪ ,‬תעודות ממכו‪%‬‬
‫התקני שהצינורות מהסוג שסופק לעבודה עמדו בבחינת הלח‪ 2‬החיצוני‬
‫כנדרש‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫הובלה וטיפול בצינורות‬
‫הצינורות יועמסו ויובלו ע"י הקבל‪ %‬רק לאחר שנשלמה תקופת הבשלת ‪.‬‬
‫הקבל‪ %‬יבדוק כל צינור ויעמיס רק צינורות שלמי ובלתי פגומי ‪ .‬בשעת‬
‫ההעמסה ידאג הקבל‪ %‬לחיזוק הצינורות ויאחז בכל האמצעי כדי למנוע‬
‫גרימת נזק בעת ההובלה‪ .‬המפקח יבדוק את הצינורות באתר‪ ,‬ורק לאחר שיית‪%‬‬
‫את אישורו לכ יוכנסו הצינורות לעבודה‪ .‬כל צינור שיפסל ע"י המפקח יחליפו‬
‫הקבל‪ %‬באחר על חשבונו הוא‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫הנחת הצינורות‬
‫הצינורות יונחו ויחוברו כ ששפותיה יגעו זה בזו‪ ,‬וה יהוו קו ישר בהתאמה‬
‫גמורה לשיפוע הנדרש‪ .‬הצינורות יותאמו כ שכל קו יהווה צינור אחד ע‬
‫תחתית ישרה וחלקה‪ .‬בדיקת ישרות הקו תיעשה מבחו‪ 2‬בחוט מתוח מקביל‬
‫לתחתית הקו המתוכנ‪ ,%‬ונשע‪ %‬במרחקי שאינ עולי על ‪ 7.5‬מ'‪ .‬בדיקה כזו‬
‫תיעשה מבפני בעזרת קר‪ %‬או )פנס או מהשמש באמצעות ראי(‪ .‬השוחות‬
‫יורכבו או יוצקו לפני הנחת הקווי ‪ ,‬והצינורות יונחו ויבוקרו בבת אחת‬
‫משוחה לשוחה‪ .‬סה"כ הסטייה בשיפוע לא תעלה על ‪ 1%‬של הפרש הגובה בי‪%‬‬
‫שתי השוחות‪ ,‬ו‪ 1‬מ"מ בי‪ %‬צינור לצינור‪ .‬לא תחושב סטייה בהשלכה אופקית‬
‫של ציר הצינור העולה על ‪ 2‬ס"מ‪ .‬הנחת הצינורות תתקד בכיוו‪ %‬הזרימה‪.‬‬
‫א יידרש הדבר בתכניות או בהוראות המפקח יונחו הצינורות הבטו‪ %‬על מצע‬
‫חול‪.‬‬
‫הצינורות יונחו רק לאחר שתחתית התעלה או מצע החול‪ ,‬לפי המקרה‪ ,‬נבדקו‬
‫ואושרו ע"י המפקח להנחת הקו‪.‬‬
‫במש התקדמות העבודה וג לפני מסירתה ינוקו הצינורות מבפני מכל‬
‫לכלו‪ ,‬בטו‪ %‬וחומרי אחרי ‪ .‬כל יו עבודה ואחרי שנשלמה הנחת כל קטע‬
‫ייסתמו קצות הצינורות כדי למנוע כניסת לכלו או בעלי חיי ‪.‬‬
‫הצינורות יונחו על גבי תשתית יציבה לכל אורכ ‪ .‬הסטיה המותרת ברו‬
‫תחתית הצינור לא תעלה על ‪ 1‬ס"מ ביחס לרו המתוכנ‪ %‬באותו המקו ‪.‬‬
‫הסטייה האופקית של ציר הצינור לא תעלה על ‪ 5‬ס"מ מהתוואי המתוכנ‪.%‬‬
‫חיבורי צינורות הבטו‪ %‬יהיו מטיפוס שקע תקע‪ .‬האט יהיה טבעת גומי‬
‫עגולה העומדת בדרישת תק‪ DIN 4060 %‬או ‪ .ASTM C443‬לפני ביצוע החיבור‬
‫יש לנקות היטב את התקע והשקע מכל לכלו ושאריות עפר ולמרח בחומר‬
‫סיכה מיוחד המומל‪ 2‬ע"י היצר‪ .%‬טבעת הגומי תולבש על התקע בתו החרי‪2‬‬
‫המיוחד לכ ותיושר במקומה ע"י שימוש במוט עגול‪.‬‬
‫כל צינור בטו‪ %‬יונח בתעלה כשהוא מותא לצינור אליו הוא מתחבר ונמצא‬
‫בקו ישר איתו ואז יש לדחו‪ +‬אותו לתו החיבור‪ .‬אסור שדחיפת הצינור תהיה‬
‫מאולצת ויש להשאיר חרי‪ 2‬של כ‪ 5‬עד ‪ 10‬מ"מ בי‪ %‬שני הצינורות‪.‬‬
‫יש להקפיד כי טבעת הגומי לא תזוז מהחרי‪ 2‬בתקע‪ .‬במקרה של חדירת‬
‫חומרי זרי ‪ ,‬או תזוזת הטבעת יש להוציא את הצינור‪ ,‬לנקות היטב את‬
‫השקע והטבעת ולהחזיר אותה למקומה‪ ,‬כל זאת על חשבו‪ %‬הקבל‪.%‬‬
‫חיבור בי‪ %‬הצינורות ותא הבקרה יבוצעו כדלקמ‪ :%‬הצינורות המתחברי‬
‫לתאי יוחדרו עד לציד הפנימי של דפנות התא‪ ,‬המרווח בי‪ %‬הצינור ובי‪%‬‬
‫אזור פתח התא יסתמו היטב בבטו‪.%‬‬
‫‪101‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪ 58.15.15‬אביזרי בקווי סניקה לביוב‬
‫א‪ .‬אוגני‬
‫יש להבטיח כי בעת הריתו שטח האטימה יהיה ניצב לציר הצינור‪ .‬יש לשמור‬
‫על שטחי האטימה נקיי מחומרי ריתו‪ ,‬או מכל פגיעה אחרת העלולה לפגוע‬
‫ולקלקל את שטחי האטימה‪ ,‬מטפות התזה ומכל לכלו ולתק‪ %‬את כל הפגמי‬
‫העלולי להפריע לאטימה המוחלטת של האוגני ‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫מחברי מכניי )דרסרי ‪ /‬מחבר אוג‪ / %‬מחברי (‬
‫‪ (1‬לפני הרכבת המחברי יש לנקות את קצוות הצינור מכל צבע‪ ,‬אספלט‬
‫ולכלו אחר ולהבטיח צורה עגולה לחלוטי‪ %‬של הצינורות עד למרחק של‬
‫‪ 20‬ס"מ לפחות מהקצה‪ .‬הרכבת טבעות כאלו ע"י מכות פטיש‪ .‬את‬
‫הגומיות יש לשמור‪ ,‬עד להרכבה‪ ,‬במקו מוג‪ %‬מקרני השמש ולמרח‬
‫בשמ‪ %‬קיק‪ .‬במקרה השימוש ב"מחבר מכני חרו " )דרסר חרו (‪ ,‬יש‬
‫להסיר את הבליטה מתו הטבעת האמצעית בבית המלאכה‪ ,‬או בעזרת‬
‫איזמל א הדבר יבוצע בשדה‪ .‬אסור בהחלט להסיר את הבליטה על ידי‬
‫חיתו אוטוגני‪.‬‬
‫‪ (2‬במקומות המסומני לכ בתוכניות ובכל מקו בו ידרוש זאת המפקח‬
‫יורכבו עוגני על המחברי המכניי ‪ ,‬צורת העוג‪ %‬ואופ‪ %‬חיבורו יהיו לפי‬
‫סטנדרט‪ .‬במקומות המסומני לכ בתכניות ובכל מקו בו ידרוש זאת‬
‫המפקח‪ ,‬יורכבו גשרי ‪ ,‬לצרכי הגנה קטודית לפי סטנדרט‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ברגי‬
‫‪ (1‬יש להשתמש א ורק בברגי בעלי הקוטר הנכו‪ .%‬אור הברגי לכל אביזר‬
‫יהיה אחיד ומספיק על מנת להבטיח שלאחר סגירת יבלוט מהאו‬
‫לפחות בשיעור של ‪ 2‬חוטי תבריג‪ ,‬א לא יותר מ‪ 4‬חוטי ‪.‬‬
‫‪ (2‬מתיחת הברגי חייבת להיות הדרגתית ואחידה‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫מגופי‬
‫מגופי על קווי סניקה בנקודות ניקוז וניקוי יהיו מגופי טריז בעלי תק‪ %‬ת"י ‪61‬‬
‫דוגמת תוצרת "הכוכב" דג קצר ‪ ,EK0S‬או תוצרת "רפאל" דג קצר ‪ ,TRL‬או‬
‫ש"ע מאושר בעלי ציפוי רילס‪ .%‬ציר המגו‪ +‬נירוסטה ‪ .316‬כל מגו‪ +‬יותק‪ %‬ע‬
‫מחבר לאוג‪ .%‬ע המגו‪ +‬יסופקו אטמי ‪ ,‬ברגי וגלגל סגירה‪ .‬כל המגופי‬
‫יתאימו ללח‪ 2‬עבודה של ‪ 16‬אטמ' ולח‪ 2‬בדיקה ‪ 24‬אטמ'‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫שסתומי אוויר‬
‫שסתומי אוויר על קווי סניקה יהיו מסוג משולב לביוב מסוג "א‪.‬ר‪.‬י‪,D020 ".‬‬
‫או שו"ע‪ ,‬בקטרי "‪ 6"2‬או ש"ע מאושר ע"י החברה‪ .‬כל השסתומי יתאימו‬
‫ללח‪ 2‬עבודה של ‪ 16‬אטמ' ולח‪ 2‬בדיקה ‪ 24‬אטמ'‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫שסתומי אל חוזרי‬
‫שסתומי אל חוזרי ‪ ,‬יהיו דוגמת ‪ ,NR40‬תוצרת "א‪.‬ר‪.‬י" כפר חרוב‪,‬‬
‫"הכוכב" ‪ 604‬או שווה ער מאושר‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫הרכבת אביזרי‬
‫‪ (1‬לפני ההרכבה יש לנקות את האביזרי מכל לכלו אשר חדר לתוכ ‪.‬‬
‫במיוחד יש לנקות את שטחי האטימה‪.‬‬
‫‪ (2‬בהרכבת האביזרי יש להקפיד על איזונ המדוייק לפי פלס מי ‪.‬‬
‫ההתאמה בי‪ %‬האביזרי לבי‪ %‬הצינורות תהיה מדוייקת וחופשית‪ .‬לא‬
‫תורשה התאמה על ידי מתיחת ברגי בכוח או בכל דר אשר תגרו‬
‫למאמצי פנימיי באביזרי או באוגני ‪.‬‬
‫‪ 58.15.16‬שוחות בקרה למגופי ‪ /‬אביזרי‬
‫א‪ .‬שוחות בקרה‪/‬אביזרי תהיינה מחוליות גליליות מבטו‪ %‬טרו‬
‫טרומיות ו‪/‬או יצוק באתר‪ ,‬בהתא לפרטי ולתוכניות‪.‬‬
‫שוחות אביזרי לביוב תוצבנה על גבי מצע חצ‪.2‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫ותקרות‬
‫‪102‬‬
‫ב‪.‬‬
‫החוליות תהיינה בהתא לדרישות ת"י מס' ‪ 658‬שקעתקע‪ ,‬בקוטר ועומק לפי‬
‫התכניות‪ ,‬ע משטח פנימי חלק ביותר‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫התקרה תהיה טרומית‪ ,‬שטוחה‪ ,‬מבטו‪ ,%‬לעומס בינוני )‪ .(B125‬בשוחות‬
‫המותקנות בכבישי תהיה התקרה לעומס כבד) ‪ (D400 ,C250‬לפי תק‪.489 %‬‬
‫בשוחות שעומק‪.%‬‬
‫ד‪.‬‬
‫המכסה יהיה עגול ‪ /‬מרובע מברזל יציקה ע ציו‪ %‬ש וסמל התאגיד ו"ביוב"‬
‫או מבטו‪ %‬לפי ת"י ‪.489‬‬
‫מי‪ %‬המכסה ‪ ,B125‬בקוטר ‪ 60‬ס"מ‪ ,‬אלא א כ‪ %‬צויי‪ %‬אחרת בתוכניות או בכתב‬
‫הכמויות‪.‬‬
‫בשוחות המותקנות בכבישי יהיה מי‪ %‬המכסה ‪ D400 ,C250‬לפי תק‪.489 %‬‬
‫מסגרת המכסה תהיה מברזל יציקה‪.‬‬
‫בשוחות המותקנות בכביש או במדרכה תותק‪ %‬המסגרת מעל פני התקרה ‪.‬‬
‫המכסי יגורזו לאחר גמר העבודות ובדיקת הקווי ‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫בשוחות שעומק‪ 1.20 %‬מ' ויותר יותקנו מדרגות ירידה לפי ת"י ‪ .531‬המדרגות‬
‫יהיו רחבות בעלות ליבת פלדה ע צפוי פלסטי‪ ,‬תוצרת "מוזאיקה" או ש"ע‪.‬‬
‫בשוחות רחבות ועמוקות תותר התקנת סול תקני של יצר‪ %‬השוחות ‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫הצבת החוליות תהיה אנכית ובאופ‪ %‬כזה שמדרגות הירידה‪ ,‬א יהיו כאלה‪,‬‬
‫יתקבלו בטור אנכי‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫שוחות למגופי הביוב ו‪/‬או אביזרי ‪ ,‬תהיינה כולל תחתית‪ ,.‬כמתואר בתוכניות‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫השוחות יהיו אטומות ולא יחדרו לתוכ‪ %‬מי תהו ו‪/‬או מי נגר‪.‬‬
‫ט‪.‬‬
‫כל חלקי המתכת בשוחה כגו‪ :%‬שלבי ירידה‪ ,‬חלקי מסגרות‪ ,‬צינורות ואביזרי‬
‫יצבעו בהתא לדרישות המפרט‪.‬‬
‫י‪.‬‬
‫בשוחות אביזרי יותקנו צינורות אוורור‪ ,‬אלא א כ‪ %‬נאמר אחרת בתכניות‬
‫או בכתב הכמויות‪.‬‬
‫‪ 58.15.17‬קידוחי ושרוולי מג‪%‬‬
‫א‪ .‬קידוח אופקי ‪:‬‬
‫עבודת הקידוח האופקי כוללת את המפורט להל‪:%‬‬
‫הכנה‪ :‬חפירת בורות בשני קצות הקידוח לצור הצבת מכונת הקידוח וביצוע‬
‫הקדיחה‪.‬‬
‫חפירת תעלות בהמש תוואי הקידוח לצור השחלת צנרת ביוב דר הקידוח‪.‬‬
‫קדיחה‪ :‬ביצוע הקדיחה יעשה במדויק על פי התוואי ורומי השיפוע האורכי‬
‫המתוכנני )מותרת סטייה של ‪ 10‬ס"מ(‬
‫שרוול מג‪ :‬במידה והתכנו‪ %‬כולל שרוול מג‪ %‬בדופ‪ %‬הקידוח‪ ,‬תכלול העבודה של‬
‫קידוח אופקי את הספקת השרוול ואת הסנדלי הפלסטיי והתקנת הכל לפי‬
‫האמור בסעיפי להל‪.%‬‬
‫הנחת צנרת‪ :‬אספקת והשחלת צנרת ה ביוב דר הקידוח או דר שרוול המג‪,%‬‬
‫כוללת את כל החיתוכי ‪ ,‬ההתאמות והריתוכי וכ‪ %‬חיבור לצינור ראשי )מתוכנ‪%‬‬
‫או קיי ( הנמצא במרחק עד ‪ 4‬מ' מקצה הקידוח‪.‬‬
‫עבודות גמר‪ :‬התקנת אטמי מיוחדי לקצה שרוול‪ ,‬ריפוד וכסוי בחול‪ ,‬מלוי‬
‫חוזר והחזרת המצב לקדמותו‪ ,‬הכל כנאמר בסעי‪ +‬הנחת צנרת‪.‬‬
‫ב‪ .‬קידוח אנכי עבור מעבר בקיר תומ ‪:‬‬
‫העבודה תבוצע כאשר הפרש גבהי בי‪ %‬גובה הקרקע בחצר וגובה המדרכה היא‬
‫יותר מ‪ 1.00‬מ'‪ ,‬יש לבצע קידוח אנכי‪ ,‬לפי התוכנית‪.‬‬
‫העבודה כוללת‪ :‬ביצוע קידוח מעבר לקיר תומ‪ ,‬אספקת והתקנת צינור פלסטיק‬
‫או פלדה ע‪.‬ד‪ 3/16" .‬לשרוול באור הנדרש‪ ,‬נעלי פלסטיק‪ ,‬קשירת לצינור‬
‫הביוב‪ ,‬השחלת הצינור הספק בתו השרוול‪ ,‬חפירות מתחת לקיר‪ ,‬תמיכת‬
‫‪103‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫יציבות של הקיר בזמ‪ %‬העבודה‪ ,‬ריתו ראש ו‪/‬או התקנת שני אוגני וזיפות ח‬
‫מתחת לקיר תומ‪ ,‬כל החיתוכי והריתוכי הדרושי ‪.‬‬
‫אספקת חומרי עזר לבצוע העבודה בשלמותה‪ .‬פינוי מיידי של עודפי האדמה‬
‫ופסולת‪ .‬ניקוי אתר בגמר העבודה והחזרתו לקדמותו בעזרת כלי וצוות‬
‫מתאימי לשביעות רצונו של המפקח‪ .‬ביצוע העבודה ואספק כל החומרי‬
‫קומפלט‪.‬‬
‫הערה‪ :‬חפירה בכל עומק שהוא לפי תנאי המקו ‪.‬‬
‫ג‪ .‬שרוול מצנרת פלדה ‪:‬‬
‫הנחת השרוול צרי להיות בעומק הצינור הביוב‪ .‬בקצוות שרוול יש להתקי‪%‬‬
‫אטמי מיוחדי לקצה שרוול לצור עטיפה מוחלטת‪.‬‬
‫העבודה כוללת‪ :‬אספקת צינור פלדה לצור שרוול‪ ,‬אספקת צינור ביוב‪ ,‬באור‬
‫השרוול‪ ,‬אספקת נעלי סמ מפלסטיק‪ ,‬קשירת לצינור הביוב‪ ,‬השחלת צינור‬
‫הביוב‪ ,‬בתו הצינור המג‪ ,%‬כולל ביצוע כל החיתוכי והריתוכי כנ"ל בצינור‬
‫הביוב ובצינור המג‪ ,%‬אספקת והתקנת אטמי לקצה שרוול‪.‬‬
‫‪ 58.15.18‬עטיפות ותושבות לצינורות‬
‫תושבות ועטיפות מבטו‪ %‬יותקנו בקטעי המפורטי בתוכניות וברשימת הכמויות או‬
‫בקטעי שייקבעו על ידי המפקח‪ .‬תושבות ועטיפות הבטו‪ %‬יהיו מבטו‪ %‬מזוי‪ ,%‬לפי‬
‫הפרט שבתוכניות‪ .‬היציקות תהיינה מבטו‪ %‬ב‪ ,200‬המתאימי לתק‪ %‬הישראלי מס'‬
‫‪ 188‬ו‪.466‬‬
‫הכנת הבטו‪ ,%‬יציקת הבטו‪ %‬והרכבו יהיו כאמור בפרק ‪ 02‬שבמפרט הכללי והכיסוי‪,‬‬
‫על מוטות הזיו‪ 3 ,%‬ס"מ לפחות‪ .‬יציקת התושבות או העטיפות תבוצע ע תבניות ע‪2‬‬
‫או פח בצדדי ויציקה כנגד דופ‪ %‬החפירה לא תורשה אלא באישור מפורט מהמפקח‪.‬‬
‫תכולת המחירי ואופ‪ %‬המדידה והתשלו עבור עטיפות הבטו‪ ,%‬יהיה כאמור בפרק‬
‫‪ 58‬במפרט הכללי‪ ,‬א ללא סוגי העטיפות ומידותיה ‪.‬‬
‫‪ 58.15.19‬גושי עיגו‪ %‬מבטו‪%‬‬
‫גושי עיגו‪ %‬מבטו‪ %‬יותקנו בקטעי המפורטי בתוכניות וברשימת הכמויות או‬
‫בקטעי שייקבעו על ידי המהנדס‪ ,‬לפי הפרט שבתוכניות‪ .‬צורת גושי עיגו‪ %‬מבטו‪ %‬או‬
‫מבטו‪ %‬מזוי‪ ,%‬תהיה בהתא לתוכניות‪ .‬הבטו‪ %‬יהיה ב‪ ,200‬בהתא לתקני‬
‫ישראליי ‪.‬‬
‫יציקת הגושי תהיה ע תבניות ע‪ 2‬או פח בצדדי ‪ ,‬א מישור הלח‪ 2‬של גוש העיגו‪%‬‬
‫יוצק תמיד כנגד קרקע טבעית‪ ,‬בלתי מופרת‪.‬‬
‫התשלו עבור גושי העיגו‪ %‬יהיה לפי מ"ק‪ ,‬כולל תוספת החפירה הדרושה‪ ,‬ללא תלות‬
‫בעומק החפירה‪ ,‬קוטר הצינור‪ ,‬קשיי הביצוע וסוגי הגושי ומידותיה ‪ ,‬כולל כל‬
‫הדרוש לביצוע העבודה‪ ,‬כאמור בפרט שבתוכניות‪.‬‬
‫‪ 58.15.20‬שוחות בקרה על קווי ביוב‬
‫שוחות בקרה טרומיות‬
‫שוחות הבקרה תהיינה טרומיות‪ ,‬על כל מרכיביה‪ .%‬השוחות תבנינה בהתא‬
‫לדרישות פרק ‪ 57‬במפרט הכללי‪.‬‬
‫שוחות הבקרה תהיינה עגולות‪ ,‬בקטרי שוני ‪ ,‬בהתא לעומק השוחה‪ ,‬כמפורט‬
‫להל‪: %‬‬
‫שוחות בקרה‪ ,‬בשטחי פתוחי וכבישי ‪ ,‬בעומק ‪ 2.75‬מ'‪ ,‬יהיו בקוטר פנימי של ‪ 1‬מ'‪.‬‬
‫שוחות בקרה‪ ,‬בעומק ‪ 2.75‬מ' עד ‪ 3.75‬מ'‪ ,‬יהיו בקוטר פנימי של ‪ 1.25‬מ'‪.‬‬
‫שוחות בקרה‪ ,‬בעומק ‪ 3.75‬מ' עד ‪ 5.25‬מ'‪ ,‬יהיו בקוטר פנימי של ‪ 1.5‬מ'‪.‬‬
‫בתוואי המיסעה‪ ,‬התקרות והמכסי ‪ ,‬יתאימו לעומס ‪ 40‬טו‪ ,%‬מסוג ‪ D400‬ובתוואי‬
‫המדרכות‪ ,‬התקרות והמכסי ‪ ,‬יתאימו לעומס ‪ 12.5‬טו‪ ,%‬מסוג ‪.B125‬‬
‫בגמר החפירה לשוחות‪ ,‬לפני הצבת רצפת התחתית הטרומית‪ ,‬הקבל‪ %‬יספק ויתקי‪%‬‬
‫מצע מהודק מחומר גרנולרי‪ ,‬בעובי ‪ 20‬ס"מ‪ ,‬בהתא לדרישות המפרט הכללי‪ ,‬מעל‬
‫למצע תבוצע שכבת בטו‪ %‬רזה‪ ,‬בעובי ‪ 5‬ס"מ ועליו תונח‪ ,‬תיוצב ותפולס השוחה‪.‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫‪104‬‬
‫כל מרכיבי השוחה ‪ :‬תחתית )רצפה וקירות חוליה תחתונה(‪ ,‬קירות ותקרה יהיו‬
‫טרומיי ‪ ,‬העוני על הדרישות המפורטת בתקני הישראליי וכנדרש במפרטי ‪.‬‬
‫השוחות תהיינה מתוצרת יצר‪ %‬שיאושר מראש‪ ,‬לפני תחילת העבודה‪ ,‬ע"י המפקח ‪:‬‬
‫התחתיות והחוליות תהיינה לפי ת"י ‪ .658‬תקרות השוחות תהיינה מטיפוס כבד‪ ,‬לפי‬
‫ת"י ‪ ,489‬המכסי יהיו בקוטר ‪ 60‬ס"מ‪ ,‬מטיפוס ב‪.‬ב‪ .‬כבד מי‪ 104.1.3 %‬לפי ת"י ‪.489‬‬
‫הקבל‪ %‬יידרש להתאי את רו פני השוחות‪ ,‬לרו פני הכביש הקיי ו‪/‬או המתוכנ‪.%‬‬
‫התאמת הרומי תיעשה ע"י צווארו‪ %‬הגבהה מתאי ‪ ,‬באור עד ‪ 35‬ס"מ‪ .‬לא תותר‬
‫יציקת צווארו‪ %‬באתר או צווארו‪ %‬העולה על ‪ 35‬ס"מ‪ .‬במקרי שבה אור הצווארו‪%‬‬
‫עולה על ‪ 35‬ס"מ‪ ,‬יוסי‪ +‬הקבל‪ %‬חולית שוחה‪ ,‬באור ובקוטר מתאי ‪ .‬כל חלקי‬
‫המתכת של המכסה‪ ,‬מסגרת‪ ,‬ופקק ינוקו היטב וייצבעו פעמיי בלכה ביטמנית‪ .‬בכל‬
‫מקרה‪ ,‬גובה הצווארו‪ ,%‬לפי הפיתוח הסופי‪ ,‬לאחר התאמות‪ ,‬ריצו‪ +‬ואספלט‪ ,‬לא יעלה‬
‫על ‪ 35‬ס"מ‪.‬‬
‫בי‪ %‬תחתית השוחה לחוליה‪ ,‬בי‪ %‬החוליות הטרומיות לבי‪ %‬עצמ‪ %‬ובי‪ %‬החוליה העליונה‬
‫לתחתית התקרה‪ ,‬יותק‪ %‬ע"י הקבל‪ %‬אט גמיש ואטו ‪ ,‬דג "איטופלסט"‪ ,‬מתוצרת‬
‫שתאושר מראש ע"י המפקח‪ .‬התקנת האט תעשה‪ ,‬לאחר טבילתו במי חמי ‪,‬‬
‫בהתא להוראות שימוש והתקנה של היצר‪.%‬‬
‫בקירות של חולית תחתית השוחה‪ ,‬יקדחו‪ ,‬בבית החרושת ממנו ירכשו השוחות‪,‬‬
‫חורי בקוטר‪ ,‬במיקו וברו המסומ‪ %‬בתוכניות‪ ,‬כולל קדיחת החורי שנועדו‬
‫להתקנת הכנות לחיבורי מגרש‪.‬‬
‫על הקבל‪ %‬לקח בחשבו‪ ,%‬שביצוע הקידוחי בשוחה מראש‪ ,‬עפ"י התכנו‪ ,%‬הינו‬
‫ביוזמתו ובאחריותו בלבד והקבל‪ %‬לא יהיה זכאי לכל תשלו בגי‪ %‬שינוי במיקו‬
‫השוחות ונקודות היציאה לחיבורי הצידיי ‪ .‬מומל‪ 2‬לכ‪ ,%‬לקבל‪ ,%‬לעכב את ביצוע‬
‫החורי עד לשלבי המאוחרי של הביצוע‪.‬‬
‫כל הצינורות‪ ,‬כולל אלו המשמשי כהכנות לחיבורי מגרשי ‪ ,‬יחוברו על קירות‬
‫השוחה‪ ,‬באמצעות מחברי שוחה גמישי ואטומי ‪ ,‬שנועדו לחיבור צינורות אל‬
‫קירות השוחה‪ ,‬שיותקנו בחורי שנקדחו בקירות‪ .‬המחברי יהיו דוגמת‬
‫"איטוביב"‪ ,‬המסופק ע"י "וולפמ‪ "%‬או שווה ער או מתוצרת אחרת‪ ,‬שתאושר מראש‬
‫ע"י המפקח‪.‬‬
‫עבודות הרכבת השוחה‪ ,‬תחתית‪ ,‬חוליות )קירות( ותקרות‪ ,‬יישו האטמי הגמישי‬
‫והאטמי בי‪ %‬החוליות וחיבור הצינורות לשוחות‪ ,‬באמצעות מחברי שוחה גמישי‬
‫ואטומי ‪ ,‬ייעשו לפי הנחיות‪ ,‬בהדרכת ובפיקוח שרות שדה של בית החרושת‪ ,‬ממנו‬
‫ירכוש הקבל‪ %‬את השוחות הטרומיות‪ ,‬על כל מרכיביה‪.%‬‬
‫בחוליות שישמשו בבניית השוחות‪ ,‬יותקנו בבית החרושת שלבי ירידה‪ .‬השלבי‬
‫יהיו מטיפוס מדרגה רחבה )ליבת פלדה ע כיסוי פלסטיק(‪ ,‬המיוצרי לפי ת"י ‪631‬‬
‫חלק ‪.2‬‬
‫שלב הירידה הראשו‪ ,%‬העליו‪ ,%‬יותק‪ %‬במרחק שלא יעלה על ‪ 40‬ס"מ מפני מכסה‬
‫השוחה‪ .‬המרחק האנכי‪ ,‬בי‪ %‬השלבי ‪ ,‬יהיה ‪ 33‬ס"מ‪.‬‬
‫בשוחות בקרה‪ ,‬שעומק‪ %‬עולה על ‪ 5.25‬מ'‪ ,‬יותק‪ %‬סול ירידה‪ .‬הסול יהיה במידות‬
‫לפי הפרט שבתוכניות‪ ,‬א בנוי מפרופילי פוליאסטר משוריי‪) %‬פיברגלאס(‪ .‬תוכניות‬
‫ופרטי הסול יועברו על ידי הקבל‪ %‬לאישור המפקח‪ .‬רק אחרי קבלת אישור‬
‫המפקח‪ ,‬בכתב‪ ,‬יורשה הקבל‪ %‬להתחיל את ייצור הסולמות‪.‬‬
‫מילוי חוזר של החפירה‪ ,‬סביב השוחה הטרומית‪ ,‬בהתא למילוי החוזר לצינורות‬
‫ולפי הדרישות המפורטות בפרק ‪ 57‬במפרט הכללי‪.‬‬
‫התשלו והמדידה עבור שוחות הבקרה יהיו לפי יחידה קומפלט‪ ,‬מסווג לפי קוטר‬
‫פנימי של השוחות ועומק‪ .%‬המחיר כולל ‪ :‬אספקה‪ ,‬הובלה והתקנה של חלקי השוחה‬
‫הטרומית‪ ,‬תחתיות‪ ,‬תקרה‪ ,‬חוליות‪ ,‬מכסה ב‪.‬ב כבד וכל המפורט במפרט המיוחד‬
‫לעיל‪ ,‬אספקה והתקנה של מחברי קיר "איטוביב" או עיגו‪ %‬עבור צינורות פלדה‬
‫בקירות השוחות‪.‬‬
‫‪ 58.15.21‬מפלי‬
‫מפלי בשוחות בקרה לביוב‪ ,‬יבוצעו לפי התונכיות ובהתא לפרטי הטכני ‪.‬‬
‫‪105‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫המפלי יבוצעו בהתא לחת לאור הקו הראשי ובמקומות בה‬
‫חיבור צרכני ‪ ,‬באמצעות מפלי ‪.‬‬
‫ מפל עד גובה ‪ 45‬ס"מ‪ ,‬יבוצע ע"י עבוד פנימי‪.‬‬
‫ מפל בגובה מעל ‪ 45‬ס"מ‪ ,‬יבוצע ע"י מפל חיצוני‪.‬‬
‫תכנ‪ %‬המתכנ‪%‬‬
‫המקרי מסויימי ‪ ,‬עפ"י החלטת המתכנ‪ ,%‬נית‪ %‬יהיה לבצע מפל פנימי‪ ,‬מעבר לגובה‬
‫של ‪ 45‬ס"מ‪.‬‬
‫‪ 58.15.22‬הכנה לחיבור בעתיד‬
‫על הקבל‪ %‬להכי‪ ,%‬במקומות המסומני בתוכניות‪ ,‬כניסות צדדיות לחיבורי מגרשי‬
‫או מבני קיימי ‪ .‬על כניסה כוללת עיבוד השוחה בפני והכנסת צינור בקוטר ‪160‬‬
‫מ"מ או ‪ 200‬מ"מ )כמסומ‪ %‬בתוכניות(‪ ,‬ע מחבר "איטוביב" או שווה ער לשוחה‬
‫באור כזה‪ ,‬שיבלוט לפחות ‪ 1‬מ' בתו המגרש אליו הצינור מחובר‪ .‬את הצינורות של‬
‫הכניסות הצדדיות יש לאטו ע"י פקק מ‪ ,PVC‬בצורה שלא יחדרו מי גש דרכ‬
‫לתו השוחות‪.‬‬
‫כל קצה חיבור‪ ,‬הבולט לתו מגרש‪ ,‬יסומ‪ %‬ביתד מברזל זווית‪ ,‬נעו‪ 2‬בקרקע עד לעומק‬
‫תחתית הצינור ובולט ‪ 30‬ס"מ מעל פני הקרקע‪ .‬בראש היתד‪ ,‬יתקי‪ %‬הקבל‪ %‬שילוט‬
‫פח ועליו יצוי‪ ,%‬בסימו‪ %‬בולט וברור‪ ,‬מס' המגרש לחיבור הביתי‪ ,‬קוטר הצינור ורומי‬
‫)‪ ,(I.L‬כמסומ‪ %‬בתוכניות‪.‬‬
‫העבודה כוללת ‪ :‬פירוק ותיקו‪ %‬גדרות‪ ,‬קירות‪ ,‬מדרכות ואבני שפה‪ ,‬חפירה והנחת‬
‫הצינור‪ ,‬עד ‪ 1.0‬מ' בתו המגרש‪ ,‬וכ‪ %‬כל המחברי ‪ ,‬האביזרי והעבודות הדרושות‬
‫לביצוע העבודה‪.‬‬
‫עבור הכנה לחיבור ביתי‪ ,‬ישול לפי יחידה‪ ,‬כולל ביצוע העבודות השונות‪ ,‬לפי‬
‫הסעיפי לעיל‪ ,‬כולל ‪ :‬אספקת צינור פי‪.‬וי‪.‬סי בקוטר ‪ 160‬מ"מ‪ ,‬חפירה‪ ,‬הנחה‪,‬‬
‫פתיחה ותיקו‪ %‬הכביש והמדרכות‪ ,‬כולל אבני השפה‪ ,‬החומר והעבודה הדרושי ‪,‬‬
‫עיבודי השוחה‪ ,‬מעבר גדרות‪ ,‬קירות וכיו"ב והחזרת המצב לקדמותו‪ .‬המדידה‪,‬‬
‫לצורכי תשלו ‪ ,‬תהיה לפי יחידה‪ ,‬מסווג לפי קוטר‪ ,‬ללא התחשבות א ההנחה היא‬
‫לחיבור בתחתית השוחה או במפל חיצוני הצמוד לה וללא תלות בעומק‪.‬‬
‫התשלו יהיה לפי יחידות‪ ,‬מסווג לפי אור החיבור‪ ,‬ללא תלות בעומק ובקשיי‬
‫הביצוע‪ ,‬כולל כל העבודות שפורטו לעיל‪.‬‬
‫‪ 58.15.23‬חיבור למערכת ביוב קיימת‬
‫א‪ .‬כללי‬
‫לפני התחברות לשוחות בקרה קיימות‪ ,‬על הקבל‪ %‬לנקוט בכל פעולות הזהירות‬
‫הנדרשות‪.‬‬
‫העובדי ‪ ,‬המועסקי בעבודה‪ ,‬הדורשת כניסה לשוחות בקרה קיימות‪ ,‬יודרכו‬
‫בנושאי אמצעי בטיחות ויאומנו בשימוש באמצעי הבטיחות שהוזכרו‪.‬‬
‫אי‪ %‬במתואר בסעי‪ +‬זה‪ ,‬בשו אופ‪ ,%‬כדי לפטור את הקבל‪ %‬מאחריותו המלאה‬
‫והבלעדית לבטיחות של עובדיו או של כל אד אחר‪ ,‬העלול להיפגע או‬
‫להיפצע‪ ,‬עקב עבודות המבוצעות על ידי הקבל‪.%‬‬
‫תו כדי ביצוע העבודות המפורטות להל‪ ,%‬יש לדאוג ולאפשר המש פעולה‬
‫תקינה ורציפה של קו הביוב הקיי ‪ ,‬במש כל שלבי העבודה‪ .‬העבודה תכלול‪,‬‬
‫במידת הצור‪ ,‬סתימה זמנית ושאיבה זמנית של השפכי ‪ ,‬כדי לאפשר עבודה‬
‫ביבש‪.‬‬
‫חיבור לשוחה קיימת‬
‫ב‪.‬‬
‫קווי הביוב‪ ,‬הכלולי במסגרת מכרז ‪ /‬חוזה זה‪ ,‬מתוכנני לחיבור אל שוחות‬
‫ביוב קיימות‪ ,‬על קווי ביוב גרביטציוניי קיימי ‪ .‬תוכניות האתר‪ ,‬שעליה‪%‬‬
‫סומנו קווי הביוב הקיימי והשוחות הבנויות עליה ‪ ,‬חלקיות ובלתי מחייבות‪.‬‬
‫על הקבל‪ %‬לחפור‪ ,‬לחפש‪ ,‬לאתר‪ ,‬לגלות את מקו החיבור )שוחה או צינור(‬
‫‪106‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫ג‪.‬‬
‫ולמדוד את נקודות המערכת הקיימת‪ ,‬הנוגעות לעבודה‪ ,‬ולמסור את תוצאות‬
‫המדידה לאישור המפקח‪.‬‬
‫עבודות החיבור‪ ,‬אל קירות השוחות הקיימות‪ ,‬תעשנה לפי המתואר במפרט‬
‫הכללי‪ ,‬התוכניות ו‪/‬או לפי הוראות המפקח ותכלולנה ג את כל עבודות העפר‪,‬‬
‫הבטו‪ %‬והפירוק‪ ,‬הדרושות וכ‪ %‬מילוי חוזר והחזרת השטח למצבו הקוד ‪.‬‬
‫התשלו עבור חיבור לשוחה קיימת‪ ,‬יהיה מחיר כולל‪ ,‬לפי יחידה‪ ,‬מסווג לפי‬
‫קוטר‪ ,‬ללא התחשבות בסוג הצינור ובעומק החיבור‪ .‬המחיר יכלול את כל‬
‫החומר והעבודה הדרושי ‪ ,‬כמפורט לעיל‪.‬‬
‫בניית שוחה על קו קיי‬
‫במסגרת העבודות הכלולות במסגרת מכרז‪/‬חוזה זה‪ ,‬מתוכנ‪ %‬חיבור של קווי‬
‫ביוב חדשי ‪ ,‬אל קווי ביוב קיימי ‪ ,‬באמצעות שוחות בקרה חדשות‪ ,‬שתבנינה‬
‫על קווי הביוב הקיימי ‪.‬‬
‫על הקבל‪ %‬לחפור‪ ,‬חפירה זהירה‪ ,‬כולל עבודת ידיי ‪ ,‬לגילוי הקו הקיי ‪ ,‬למדוד‬
‫את רו הצינור הקיי )‪ (I.L‬ולהעביר את תוצאות המדידה למפקח‪ .‬המפקח‬
‫יבדוק את נתוני המדידה ויורה לקבל‪ %‬באיזה רו תיבנה רצפת השוחה ובאיזה‬
‫שיפוע יונח קו הביוב‪ ,‬ממנה לשוחת הביוב הסמוכה‪ ,‬במעלה הזר ‪ .‬העבודה‬
‫תכלול ‪ :‬בניית שוחה חדשה‪ ,‬על קו הביו הקיי ‪ ,‬כמפורט לעיל‪ ,‬שבירת הצינור‬
‫הקיי והשלמת התיקו‪ %‬והעיבודי בקרקעית השוחה‪ ,‬חיבור הצינור לקיר‬
‫השוחה‪ ,‬בעזרת מחברי "איטוביב" או שווה ער‪ ,‬המילוי החוזר והחזרת‬
‫השטח למצבו הקוד ‪.‬‬
‫עבור בניית שוחה‪ ,‬על קו קיי ‪ ,‬ישול לפי יחידה‪ ,‬המחיר אינו כולל את שוחת‬
‫הבקרה‪ ,‬עלי ישול בסעי‪ +‬בנפרד במחירו‪.%‬‬
‫‪ 58.15.24‬צילו קווי ביוב גרביטציוניי ‪ ,‬לאחר ביצוע‬
‫א‪ .‬כללי‬
‫בסיו העבודה‪ ,‬בכל קטע‪ ,‬הקבל‪ %‬יבצע בדיקה חזותית של כל קווי הביוב‬
‫הגרביטציוניי ‪ ,‬שבוצעו על ידיו‪ .‬הבדיקה תבוצע באמצעות פעולת צילו‬
‫"וידאו" צבעוני‪ ,‬לאור הקו המונח‪ .‬בצילו יער באמצעות מצלמת טלוויזיה‬
‫ וידאו במעגל סגור‪ ,‬המצלמת בצבע‪ ,‬שתוחדר לתו קווי הביוב‪.‬‬
‫מטרת הבדיקה היא לצל ולהביט אל תו קווי הביוב‪ ,‬לתעד אות ‪ ,‬לבדוק‬
‫את מצב ואופ‪ %‬ביצוע ההנחה‪ .‬פעולת הצילו תיעשה אחרי שטיפה וניקוי‬
‫הקווי ‪ ,‬בנוס‪ +‬לכל שאר הבדיקות שפורטו לעיל‪ .‬הצילו יבוצע באמצעות‬
‫קבל‪ %‬משנה מיומ‪ %‬ומומחה בביצוע עבודות אלו‪ ,‬בעל ציוד וניסיו‪ %‬בביצוע‬
‫העבודה‪ ,‬שיעמוד בכל הדרישות המפורטות לעיל‪ .‬קבל‪ %‬המשנה שיבצע את‬
‫הצילו הפענוח והתיעוד‪ ,‬יאושר מראש על ידי המפקח‪.‬‬
‫ביצוע העבודה‬
‫ב‪.‬‬
‫הצילו יעשה לאחר השלמת עבודות הנחת קווי הביוב‪ ,‬המילוי החוזר ובניית‬
‫השוחות‪ .‬הצילו יעשה לפני ביצוע עבודות המצע והסלילה של הכבישי ‪.‬‬
‫לפני ביצוע הצילו ‪ ,‬על הקבל‪ %‬לשטו‪ +‬ולנקות את הצינורות והשוחות‪ ,‬כנדרש‬
‫לעיל ובמפרטי הכלליי ‪.‬‬
‫על הקבל‪ %‬להיער‪ ,‬לביצוע הצילו ‪ ,‬תו ‪ 48‬שעות‪ ,‬ממועד מת‪ %‬ההוראה ע"י‬
‫המפקח‪ ,‬לבצע אותו‪.‬‬
‫הצילו יעשה בנוכחות נציג ה"מזמי‪ "%‬והמפקח באתר‪ .‬הקבל‪ %‬יתא מראש‪,‬‬
‫ע המזמי‪ %‬והמפקח באתר‪ ,‬את מועד ביצוע הצילו ‪.‬הצילו יבוצע באמצעות‬
‫החדרת מצלמת טלוויזיה‪ ,‬המצלמת‪ ,‬בצבע‪ ,‬במעגל סגור‪ .‬העת צילו הצנרת‪,‬‬
‫תוקר‪ %‬התמונה מעל גבי מס טלוויזיה צבעונית ותוקלט במכשיר וידאו‪ ,‬על‬
‫מדיה מגנטית‪.‬‬
‫הצילו ‪ ,‬על כל שלביו‪ ,‬יתועד על גבי תקליטור‪ ,‬עליה‪ %‬יוס‪ ,+‬בעזרת מיקרופו‪,%‬‬
‫תיעוד קולי בזמ‪ %‬הצילו ‪ ,‬על גו‪ +‬הסרט‪ ,‬של הערות המבצע‪ ,‬לגבי מיקו‬
‫ומהות המפגעי ‪ ,‬שיגלה ויזהה וכד'‪.‬‬
‫‪107‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫לפני תחילת הצילו ‪ ,‬הקבל‪ %‬יסמ‪ ,%‬בצבע‪ ,‬על השוחות את מספריה‪ ,%‬בפני על‬
‫הקיר ובחו‪ 2‬על גבי המכסה‪ ,‬לש זיהוי‪ .‬הסימו‪ %‬הפנימי יעשה כ שנית‪ %‬יהיה‬
‫לזהותו בעת צילו ובמהל התיעוד ויאפשר זיהוי השוחה‪ ,‬בעת צפייה חוזרת‬
‫בתקליטור‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫תיקו‪ %‬מפגעי‬
‫במידה ובעת ביצוע הצילו ו‪/‬או בעת צפייה חוזרת ופענוח התקליטור‬
‫המתועד‪ ,‬ע"י מומחה של קבל‪ %‬המשנה‪ ,‬יתגלו מפגעי ‪ ,‬הכוללי בי‪ %‬היתר ‪:‬‬
‫לכלו‪ ,‬חול‪ ,‬פסולת בנייה‪ ,‬שברי בצינורות‪ ,‬אטמי )גומיות( הבולטי מ‪%‬‬
‫המחברי לתו הצינורות‪ ,‬קווי שהונחו בצורה עקומה ופגמי אחרי ‪,‬‬
‫שלדעת המפקח יש לתקנ ‪ ,‬הקבל‪ %‬יהיה חייב לבצע את כל התיקוני‬
‫שיידרשו‪ ,‬לשביעות רצונו המלאה של המפקח‪.‬‬
‫התיקוני יכללו ‪ :‬ניקוי ושטיפה מחדש של כל הקווי והשוחות‪ ,‬פתיחת‬
‫כבישי ‪ ,‬חפירה לגילוי קווי הביוב‪ ,‬שהתגלו בה מפגעי ‪ ,‬פירוק הצינורות‬
‫השבורי והחלפת בצינורות חדשי תקיני ‪ ,‬פירוק והנחה מחדש של קווי ‪,‬‬
‫שהונחו בצורה עקומה‪ ,‬פירוק והתקנה מחדש של מחברי ‪ ,‬שאטמי בולטי‬
‫מה פנימה אל תו הצינורות ומפגעי אחרי שיתגלו בעת ביצוע הצילו ‪,‬‬
‫מילוי חוזר של החפירה והשבת השטח למצבו הקוד ‪.‬‬
‫הקבל‪ %‬יהיה האחראי הבלעדי‪ ,‬לתק‪ ,%‬על חשבונו‪ ,‬את כל המפגעי שיתגלו‪,‬‬
‫לשביעות רצונו המלאה של המפקח‪.‬‬
‫לאחר השלמת תיקו‪ %‬המפגעי ‪ ,‬יבוצע‪ ,‬על ידי הקבל‪ ,%‬צילו חוזר של הקווי ‪,‬‬
‫שנוקו ו‪/‬או שתוקנו‪ ,‬כדי לוודא שאכ‪ %‬כל המפגעי תוקנו‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫הצגת הממצאי‬
‫בסיו העבודה‪ ,‬הקבל‪ %‬ימסור למזמי‪ ,%‬בשלושה העתקי ‪ ,‬את תיעוד הצילו ‪,‬‬
‫שיכלול ‪ :‬תקליטור ודו"ח הנדסי‪ ,‬מפורט כדלקמ‪ ,%‬ע תיאור בכתב של‬
‫הממצאי שהתגלו‪ ,‬כולל סיכו ומסקנות‪.‬‬
‫)‪ (1‬תקליטור‬
‫המדיה המגנטית תכלול תיעוד מצול של הקטעי שיצולמו‪ ,‬כולל סימו‪%‬‬
‫מספרי שוחות‪.‬‬
‫פס הקול של התקליטור יכלול את הערות מבצע העבודה‪ ,‬תו כדי ביצוע‬
‫הצילו והערות נוספות‪ ,‬שהתווספו בזמ‪ %‬צפייה חוזרת ופענוח התקליטור ע"י‬
‫מומחה של קבל‪ %‬המשנה‪ ,‬שיבצע את הצילו ‪.‬‬
‫)‪ (2‬דו"ח ביצוע העבודה ‪:‬‬
‫יחד ע התקליטור‪ ,‬יוגש דו"ח הנדסי‪ ,‬הכולל סיכו מפורט של עבודת‬
‫הצילו ‪ ,‬שיוכ‪ %‬ע"י מומחה של מבצע הצילומי ‪ .‬לדו"ח יצורפו העתקי של‬
‫תוכניות עדות‪ ,‬עליה‪ %‬יצוינו הקטעי שצולמו ובעיקר יצוי‪ ,%‬במדויק‪ ,‬מיקו‬
‫כל המפגעי שהתגלו במהל ביצוע הצילומי ‪.‬‬
‫הדו"ח יהיה כתוב בצורה ברורה ופשוטה ויכלול ‪:‬‬
‫תיאור מפורט של כל הקטעי שצולמו‪ ,‬המפגעי שהתגלו במהל הצילו ‪ ,‬ע‬
‫זיהוי מיקו מדויק ומפורט‪.‬‬
‫תיאור בכתב של עבודת הצילו והפענוח‪ ,‬שתכלול ‪ :‬ציו‪ %‬מספר תוכנית‬
‫האתר‪ ,‬זיהוי קטע הקו שצול ‪ ,‬בי‪ %‬שתי שוחות סמוכות‪ ,‬ציו‪ %‬מיקו מפגע‪,‬‬
‫שהתגלה באמצעות מרחק מדויק משוחה סמוכה‪ ,‬זיהוי מיקו על התקליטור‪,‬‬
‫תיאור מפורט של המפגע‪ ,‬סיכו ממצאי וחוות דעת של מהנדס מומחה‪ ,‬של‬
‫המבצע‪ ,‬לגבי מהות המפגעי ‪.‬‬
‫‪108‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫לדו"ח יצורפו תדפיסי תמונות "סטילס" של כל המפגעי שהתגלו וכ‪ %‬של‬
‫נקודות מיוחדות‪ .‬תמונות אל תצולמנה ע"י מבצע צילו הוידאו‪ ,‬באמצעות‬
‫מצלמה‪ ,‬מעל גבי מס הטלוויזיה‪.‬‬
‫במדיה מגנטית נפרדת‪ ,‬ירוכזו כל הקטעי ‪ ,‬שבה נמצאו ליקויי בלבד‪ .‬פס‬
‫הקול‪ ,‬של המדיה המגנטית‪ ,‬יכלול את תיאור הליקוי ומיקומו המדויק‪ ,‬ע"י‬
‫מבצע הצילו ‪.‬‬
‫)‪ (3‬צילו חוזר ‪:‬‬
‫לאחר השלמת ניקוי ושטיפה מחדש של הקווי והשוחות‪ ,‬בה ימצא לכלו‬
‫ו‪/‬או תיקו‪ %‬המפגעי שהתגלו‪ ,‬יצול מחדש הקטע שנוקה ו‪/‬או שתוק‪ ,%‬כדי‬
‫לבדוק א אכ‪ %‬כל המפגעי תוקנו‪ ,‬כפי שנדרש‪.‬‬
‫המדיה המגנטית תכלול צילו כל קטע‪ ,‬ע המפגעי שהתגלו בו ומיד אחריו‬
‫יוס‪ ,+‬בעריכה‪ ,‬צילו חוזר של הקטע‪ ,‬לאחר ניקוי ו‪/‬או תיקו‪ %‬המפגעי ‪.‬‬
‫על הקבל‪ ,%‬לכלול במחירי היח' את עלות הצילו פנימי של קווי ביוב‪ ,‬כולל כל‬
‫החומר והעבודה הדרושי ‪.‬‬
‫עבור ניקוי מחדש‪ ,‬של הקווי והשוחות‪ ,‬תיקו‪ %‬מפגעי ‪ ,‬שיתגלו בקווי הביוב‪,‬‬
‫שבוצע ע"י הקבל‪ %‬וצילו מחדש של הקטע‪ ,‬לאחר השלמת התיקוני ‪ ,‬עד‬
‫לקבלת צילו תקי‪ ,%‬מאושר ע"י המפקח‪ ,‬לא ישול בנפרד והמחיר יחשב‬
‫ככלול במחיר הכולל של העבודה‪.‬‬
‫‪ 58.15.25‬בדיקת אטימות לצנרת ביוב ולשוחות‬
‫בדיקת האטימות‪ ,‬לצנרת ביוב גרביטציונית ולשוחות הבקרה‪ ,‬תיעשה בהתא לנדרש‬
‫בפרק ‪ 57‬במפרט הכללי‪.‬‬
‫עבור ביצוע התאומי ‪ ,‬בדיקות אטימות בקווי ביוב גרביטציוניי ובשוחות‪ ,‬כולל‬
‫בדיקה חוזרת של קטעי שימצאו בה מפגעי שיתוקנו ע"י הקבל‪ ,%‬לא ישול‬
‫בנפרד ומחיר‪ %‬יחשב ככלול במחירי האספקה‪ ,‬חפירה והנחת הצינורות והשוחות‬
‫שבכתב הכמויות‪.‬‬
‫‪109‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫נספח ט'‬
‫הצעת המשתת‪ #‬המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז‪/‬חוזה ‪.05/2012‬‬
‫‪ .1‬בסיס החוזה הוא מחירו‪ %‬החברה נספח י'‪ ,‬פרקי מחירו‪ %‬הנ"ל צמודי‬
‫__________ ‪ 2011‬שהתפרס בתארי _______________‪.‬‬
‫למדד בגי‪ %‬חודש‬
‫‪ .2‬המחירי במחירו‪ %‬הינ בשקלי ואינ כוללי מע"מ‪.‬‬
‫‪ .3‬ריכוז ההנחות )באחוזי ( למילוי על ידי הקבל‪ %‬ניתני בנספח ט' שלהל‪.%‬‬
‫‪ .4‬הרינו מצהירי כי ידוע לנו כי התשלו בפועל יחושב על פי ההנחה שנתנה על ידינו לכל פרק‪.‬‬
‫‪ .5‬החברה‪ ,‬לפי שיקול דעתה המלא‪ ,‬הבלעדי והמוחלט‪ ,‬תהא רשאית‪ ,‬לבצע את העבודות באמצעות‬
‫קבלני אחרי ‪ ,‬בי‪ %‬א בדר של פרסו מכרז או בדר אחרת כלשהי‪ ,‬ולקבל‪ %‬לא תהא טענה ו‪/‬או‬
‫תביעה ו‪/‬או דרישה כלשהי בקשר לכ"‪.‬‬
‫&‬
‫המחירי המוצעי על ידינו הינ הפחתה למחירי הבסיסיי של היחידות שבמחירו‪ .‬במקרה‬
‫ואי הנחה תצוי הספרה "‪ "0‬במפורש‪.‬‬
‫___________________‬
‫חתימה וחותמת המשתת‪+‬‬
‫הצעת הקבל‬
‫מבנ‬
‫במחירו‬
‫המשקל‬
‫תאור הפרק‬
‫‪ %‬הנחה )&(‬
‫או‬
‫‪0%‬‬
‫שיקו וחידוש רשת מי וביוב & ביישובי התאגיד‬
‫‪01‬‬
‫רשת מי פרוייקטי לשיקו וחידוש‬
‫‪02‬‬
‫רשת ביוב פרוייקטי לשיקו וחידוש‬
‫‪03‬‬
‫פרוקי ‪ ,‬קירות‪ ,‬פיתוח וחידוש כבישי‬
‫סה"כ‬
‫‪100%‬‬
‫‪100%‬‬
‫האחוזי המוצעי על ידינו לעיל הינ הפחתה למחירי הבסיסיי ‪ ,‬לפני מע"מ‪ ,‬של הפרקי במחירו‪.%‬‬
‫במקרה ואי‪ %‬הנחה‪ ,‬תצויי‪ %‬הספרה "‪) "0‬אפס(‪ ,‬במפורש‪.‬‬
‫___________________‬
‫חתימה וחותמת המשתת‪+‬‬
‫‪110‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫נספח יב'‬
‫פרוטוקול מסירה‬
‫)דו"ח התיקוני הנדרשי מהקבל(‬
‫ש החברה‬
‫חוזה מיו‬
‫ש העבודה‬
‫בתארי ____________________ נער סיור מסירה מס' _________ לעבודה שבנדו‪ %‬בהשתתפות ‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫נציג החברה ‪:‬‬
‫ב‪.‬‬
‫נציג הפיקוח ‪:‬‬
‫ג‪.‬‬
‫נציג הקבל‪: %‬‬
‫לאחר הסיור מצאנו כי העבודה בוצעה בשלמותה והושלמה לשביעות רצוננו פרט לליקוי המפורטי‬
‫להל‪:%‬‬
‫א‪.‬‬
‫_____________________________________________________________________‬
‫ב‪.‬‬
‫_____________________________________________________________________‬
‫ג‪.‬‬
‫_____________________________________________________________________‬
‫הערות‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫_____________________________________________________________________‬
‫ב‪.‬‬
‫_____________________________________________________________________‬
‫על הקבל‪ %‬לתק‪ %‬את הליקויי הנ"ל עד תארי __________________‬
‫סיור למסירה סופית של העבודה יער בתארי ___________________ בשעה ________________‬
‫_______________‬
‫חתימת הקבל‬
‫_________________‬
‫חתימת המפקח‬
‫________________‬
‫חתימת החברה‬
‫‪111‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫נספח יג'‬
‫הצהרה על חיסול תביעות‬
‫לכבוד‪:‬‬
‫מעיינות הדרו בע"מ )להל‪" :‬החברה"(‬
‫א‪.‬נ‪,.‬‬
‫הנדו‪:%‬‬
‫הצהרה על חיסול תביעות מכרז ‪05/2012‬‬
‫הואיל וביו ___________ הוזמנו מאתנו על ידי מעיינות הדרו בע"מ )להל‪" :%‬החברה"(‪ ,‬עבודות‬
‫לשיקו וחידוש רשת מי וביוב‪ ,‬במסגרת המכרז שבנדו‪,%‬‬
‫והואיל וביו ____________________ הגשנו לכ‬
‫)להל‪" :%‬החשבו הסופי"(‪.‬‬
‫את החשבו‪ %‬האחרו‪ %‬בגי‪ %‬העבודה האמורה‬
‫לפיכ‪ .‬הננו מצהירי‪ ,‬מאשרי ומתחייבי בזאת כדלקמ‪:‬‬
‫הרינו מצהירי ומאשרי בזאת‪ ,‬כי החשבו הסופי שהוגש על ידנו ואושר על ידי כל הגורמי‬
‫)החברה‪ ,‬המפקח‪/‬המהנדס(‪ ,‬הינו חשבו סופי לכל דבר ועניי ופרט לתשלו המבוקש בחשבו הסופי‪,‬‬
‫אי לנו ולא תהיינה לנו כל תביעות‪ ,‬טענות או דרישות מכל מי וסוג שהוא כלפיכ ו‪/‬או כלפי הבאי‬
‫מכוחכ או מטעמכ‪ ,‬בכל עניי הקשור בעבודה ו‪/‬או בסעיפי כתב הכמויות ו‪/‬או בחוזה ו‪/‬או הכרו‪.‬‬
‫בה ו‪/‬או הנובע מה והכל במישרי או בעקיפי‪ .‬אנו מוותרי בזה על כל תביעה‪ ,‬טענה או דרישה‬
‫כאמור‪ ,‬בי שהיא ידועה לנו כיו ובי שתיוודע לנו בעתיד‪ ,‬ואנו פוטרי אתכ מכל חבות כלשהי‬
‫כלפינו‪.‬‬
‫אי באמור לעיל כדי לגרוע מחובה כלשהי המוטלת עלינו לפי החוזה בעניי אחריות‪ ,‬ותיקו פגמי‬
‫וליקויי כמפורט בחוזה‪.‬‬
‫ולראיה באנו על החתו היו‪:‬‬
‫_________________‬
‫הקבל‬
‫‪112‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬
‫נספח יד'‬
‫התנהלות הקבל במשבר מי מקומי ‪ /‬מצב חרו‬
‫הקבל‪ %‬מתחייב‪ ,‬להמשי ולספק את השירותי הניתני על ידו בשוט‪ ,+‬כפי שמפורט בחוזה זה‪ ,‬ג בעת‬
‫משבר מי מקומי‪ ,‬בהתא להגדרת הרשות המקומית‪ ,‬או בעת הכרזת מצב חרו ‪ ,‬ע"י המדינה‪.‬‬
‫לקבל‪ %‬ידוע כי התאגיד הוכרז כמפעל חיוני ע"י משרד התמ"ת ובמסגרת זו‪ ,‬יפעל לריתוק משקי של עובדי‬
‫הקבל‪ %‬וכ‪ %‬לריתוק משקי של הציוד וכלי הרכב המשמשי את העובדי ‪ ,‬לביצוע העבודות‪ ,‬במסגרת חוזה‬
‫זה‪.‬‬
‫על הקבל‪ %‬להעביר‪ ,‬במועד חתימת החוזה‪ ,‬את שמות העובדי ‪ ,‬מספרי תעודות הזהות והא פטורי ה‬
‫משירות מילואי ‪ ,‬כלי רכב המשמשי את העובדי ומספרי הרישוי‪ .‬כמו כ‪ ,%‬יעביר הקבל‪ %‬רשימת‬
‫הציוד ואת מספרי הרישוי של הציוד‪ ,‬העומד לרשות העובדי ‪ ,‬לביצוע עבודות התחזוקה‪.‬‬
‫כמו כ‪ ,%‬יעביר הקבל‪ ,%‬במועד חתימת החוזה‪ ,‬שמות העובדי ‪ ,‬אשר ישמשו כתגבור לצוותי העובדי‬
‫הקיימי ‪ ,‬ע פרוט מספרי תעודות הזהות ויציי‪ %‬הא פטורי ה משירות מילואי ‪.‬‬
‫הקבל‪ %‬יער למיגו‪ %‬העובדי בהתא להנחיות פקער )אפוד מג‪ %‬ושחפ‪.(2‬‬
‫כלי הרכב‪ ,‬המשמשי את העובדי ‪ ,‬לביצוע העבודות‪ ,‬במסגרת חוזה זה‪ ,‬יצויידו בווי גרירה‪ ,‬המאפשרי‬
‫גרירת מיכלי מי ‪ ,‬המצויי ברשות התאגיד ובמערכות כריזה ‪ /‬מגפוני ‪ ,‬אשר ישמשו את החברה‪,‬‬
‫להודיע לתושבי הודעות שונות‪ ,‬בנוגע למשבר המי או הפסקות המי ‪ ,‬בהתא להוראות המפקח‪.‬‬
‫תפקידי הקבל‪ ,‬בעת הכרזה על מצב חרו או משבר מי מקומי ‪:‬‬
‫במידה ויוכרז מצב חרו או משבר מי מקומי‪ ,‬יבצעו עובדי הקבל‪ %‬את העבודות‪ ,‬בהתא‬
‫העדיפות‪ ,‬שייקבעו ע"י התאגיד‪.‬‬
‫לסדרי‬
‫הקבל‪ %‬יתגבר‪ ,‬במידת הצור‪ ,‬צוותי עובדי ‪ ,‬נוס‪ +‬לקיימי ‪ ,‬לש ביצוע תיקוני דחופי במערכת המי‬
‫וכ‪ %‬לש סיוע בפריסת תחנות לחלוקת מי לתושבי ‪ ,‬במידה ויוחלט‪ ,‬כי לא נית‪ %‬לספק מי דר מערכת‬
‫אספקת המי העירונית‪ .‬זאת‪ ,‬בכפו‪ +‬לתוכנית פריסה של העירייה"‪.‬‬
‫במידה ויחליט התאגיד‪ ,‬על הקמת תחנות לחלוקת מי ‪ ,‬יסייעו עובדי הקבל‪ %‬לצוות האחזקה של התאגיד‪,‬‬
‫בפריסת התחנות‪ ,‬כולל הצבת מחסומי וגידור התחנה‪ ,‬הצבת שלטי בתחנה‪ ,‬סיוע בהובלת מיכלי מי ‪,‬‬
‫ניידי או נייחי ‪ ,‬ברזיות‪ ,‬מחסומי ‪ ,‬או כל ציוד אחר שיידרש‪ ,‬לש הקמת התחנות ובסיו המשבר‪,‬‬
‫פרוק התחנות והחזרת הציוד למחסני ‪.‬‬
‫הקבל‪ %‬יחזיק מלאי צנרת ואביזרי ‪ ,‬לתיקו‪ %‬רשתות המי ‪ ,‬בהתא לדרישות נוהל מל"ח מס' ‪,152‬‬
‫כמפורט בטבלה המצורפת כנספח לחוזה‪ .‬במידה והקבל‪ %‬יחליט על התקשרות ע ספק ‪ /‬ספקי ‪,‬‬
‫לאחזקת המלאי‪ ,‬יצר‪ ,+‬במועד חתימת החוזה‪ ,‬התחייבות מאת הספק ‪ /‬הספקי ‪ ,‬לספק את האביזרי‬
‫הנדרשי בשעת חרו ותו ‪ 6‬שעות מרגע קבלת ההזמנה‪ .‬במידה ויחליט הקבל‪ %‬להחזיק המלאי‬
‫במחסניו‪ ,‬יצר‪ ,+‬במעמד חתימת החוזה‪ ,‬אישור על הימצאות כל האביזרי והצנרת במחסני החברה ואחת‬
‫לרבעו‪ ,%‬תתבצע בדיקת המלאי‪ ,‬בהתא לרשימה‪ ,‬ע"י המפקח מטע העירייה‪.‬‬
‫אחת לחצי שנה‪ ,‬או בהתא לתוכנית שנתית‪ ,‬שיקבע ע"י התאגיד‪ ,‬יער תרגיל‪ ,‬לבחינת מוכנות התאגיד‬
‫לשעת חרו ‪ .‬עובדי הקבל‪ %‬ייקחו חלק בתרגילי ויסייעו לצוות עובדי התאגיד ככל שיידרש ובהתא‬
‫למפורט לעיל‪ ,‬בפריסת תחנות חלוקת מי ‪ ,‬הובלת מיכלי מי ‪ ,‬הובלת מחסומי ‪ ,‬שילוט וכל הנדרש‬
‫לפריסת תחנות‪.‬‬
‫‪113‬‬
‫בחתימתנו על מסמ זה הרינו לאשר כי הבנו את כל האמור במסמכי המכרז‬
‫________________‬
‫תארי‬
‫___________________________________‬
‫חתימה ‪ +‬חותמת‬