מפרט טכני - המכללה האקדמית להנדסה ירושלים

Transcription

מפרט טכני - המכללה האקדמית להנדסה ירושלים
‫המכללה האקדמית להנדסה‬
‫בני ‪3‬‬
‫נספח א'‪.‬‬
‫• מפרט טכני מיוחד‬
‫• רשימת תכניות‬
‫• כתב כמויות‬
‫דצמבר ‪2012‬‬
‫‪2‬‬
‫תאו ופיקוח‪:‬‬
‫אהוד תייר ניהול והנדסה בע"מ‬
‫רח' הרטו ‪ ,12‬הר חוצבי‪ ,‬י‬
‫טל‪ ,02 5711661 :‬פקס‪02 5820919 :‬‬
‫אדריכלות‪:‬‬
‫קולקר –קולקר!אפשטיי‬
‫רח' המל ג'ורג' ‪ 27‬ירושלי‬
‫טלפו‪ ,026254603 :‬פקס‪026235747 :‬‬
‫קונסטרוקציה‪:‬‬
‫ירו שמעוני שח מהנדסי יועצי בע"מ‬
‫רחוב המסגר ‪ 38‬תל אביב‬
‫טלפו‪ ,035374844 :‬פקס‪035374065 :‬‬
‫יוע" קרקע‪:‬‬
‫בטיחות ‪:‬‬
‫דוד דוד וישי דוד ביסוס מבני בע"מ‬
‫יהושפט ‪ 55‬הרצליה‬
‫טלפו‪ ,03099588808 :‬פקס‪099555972 :‬‬
‫י‪.‬פרידמ הנדסת בטיחות אש בע"מ‬
‫סמטת עצק זבולו ‪ 13‬א' גני תקוה‬
‫טלפו‪,037369772 :‬פקס ‪037369773 :‬‬
‫פיתוח ונו‪#‬‬
‫רחל לוינשטיי‬
‫תירוש ‪ 560/4‬ירושלי‬
‫טלפו‪ ,026455546 :‬פקס‪026451366 :‬‬
‫מזוג אוויר‬
‫ש‪ .‬אמיתי מהנדסי יועצי בע"מ‬
‫הארד ‪ 5‬רמת החייל תל אביב‪.‬‬
‫טלפו‪ ,036992959 :‬פקס‪037520284 :‬‬
‫חשמל‬
‫א‪ .‬בסיס הנדסת חשמל בע"מ‬
‫יד חרוצי ‪ 19‬ירושלי‬
‫טלפו‪ ,0747021015 :‬פקס‪0775131015 :‬‬
‫אינסטלציה ‪:‬‬
‫אמנו יושע מהנדסייועצי בע"מ‬
‫רח' המרפא ‪ ,5‬הר חוצבי‪ ,‬ירושלי‬
‫טל‪ ,02 5863666 :‬פקס ‪025868768 :‬‬
‫‪3‬‬
‫פרק ‪ – 00‬מוקדמות‬
‫‪ 00.01‬כללי‬
‫‬
‫הסעיפי בפרק זה משלימי הסכ ותנאי החוזה לביצוע המבנה על כל נספחיו‬
‫וצרופותיו‬
‫‪ 00.02‬הגדרות ) השלמה לסעי‪ 2 #‬במסמ' ד' (‬
‫‬
‫בסעי‪ +‬זה יהיו לביטויי הבאי והפירושי שבציד‪ ,‬אלא א כ מחייב הקשר הדברי‬
‫אחרת‪.‬‬
‫המונחי‬
‫המשמעות‬
‫"העיריה"‬
‫עיריית ירושלי‬
‫"הועדה המקומית"‬
‫הועדה המקומית לתכנו ובניה ירושלי‪.‬‬
‫"מנהל ההנדסה"‬
‫מנהל ההנדסה בעירית ירושלי‪ ,‬לרבות כל‬
‫הנדסה‬
‫גור שיש לו זיקה לתכנו‪,‬‬
‫ותחבורה‪ ,‬האג‪ +‬לתחבורה ושירותי הנדסה‪,‬‬
‫רישוי‬
‫האג‪ +‬לשיפור פני העיר‪ ,‬חטיבת‬
‫ופיקוח‪ ,‬חברת הגיחו וכיו"ב‪.‬‬
‫"רשות הכבאות המקומית" שרותי כיבוי אש ירושלי‪.‬‬
‫‪ 00.03‬תכולת המפרט‬
‫‬
‫המפרט הכללי פירושו‪ :‬המפרטי הכלליי הרלבנטיי של הוועדה הבינמשרדית‬
‫שבהוצאת ממשלת ישראל‪.‬‬
‫‬
‫המפרט המיוחד פירושו‪ :‬התנאי המיוחדי‪ ,‬המתייחסי לעבודה זו‪ ,‬ואשר הינ משלימי‬
‫ו‪/‬או שוני או מורי על אופני ביצוע‪ ,‬מדידה ותשלו אחרי מאלה המפורטי במפרט‬
‫הכללי‪.‬‬
‫‬
‫המפרט פירושו‪ :‬צירו‪ +‬המפרט הכללי והמיוחד‪ .‬המפרט מהווה מסמ של החוזה וחלק בלתי‬
‫נפרד ממנו‪ .‬המפרט מהווה השלמה לתכניות‪ ,‬ואי הכרח כי כל עבודה המתוארת בתכניות‬
‫תמצא את ביטויה הנוס‪ +‬במפרט‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪ 00.04‬תנאי מקו העבודה‬
‫בהגישו את הצעתו‪ ,‬מאשר הקבל כי ביקר במקו העבודה‪ ,‬ראה את אתר העבודה וסביבתו‪,‬‬
‫א‪.‬‬
‫בדק באופ יסודי את צורתו‪ ,‬את גבולות השטח ואת השטח הפנוי המיועד לעבודה ולאחסנת‬
‫החומרי והכלי ובדק את מיקו המערכות התתקרקעיות והעיליות‪ .‬כמו כ מאשר הקבל‬
‫כי למד את כל הדרוש לידיעתו בקשר לנ"ל‪ ,‬לתנאי המיוחדי ולכל יתר העבודות במסגרת‬
‫הזמנה להגשת הצעות זאת ומחירי הצעתו במסגרת המחיר "הפאושלי"‪ ,‬וכ במסגרת‬
‫ב‪.‬‬
‫המחירי למדידה שבכתב הכמויות והמחירי‪ ,‬כוללי את כל ההוצאות הכלליות והוצאות‬
‫מקריות כלשה שתידרשנה בגלל תנאי מקו העבודה‪ ,‬הגבלותיו וסביבתו‪.‬‬
‫במיוחד על הקבל להביא בחשבו את התנאי המיוחדי הנובעי ממיקומו של האתר‬
‫למבני המשמשי לצורכי לימודי מאוכלסי קיימי אשר יתופעלו כרגיל בכל עת עבודתו‬
‫של הקבל‪ .‬על הקבל לתכנ את מהל עבודותיו השונות באופ המתאי ביותר לצרכיו אול‬
‫כל פתרו חייב להביא בחשבו שלא תיפגע תנועת כלי הרכב והולכי הרגל הסמוכי ולא ייגר‬
‫נזק ישיר או עקי‪ +‬לאנשי או למבני השוני בצמוד לאתר הבניה ובסביבתו נזק אשר א‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ייגר‪ ,‬יהיה באחריותו הבלעדית והמלאה של הקבל‪.‬‬
‫על הקבל להבטיח מעבר שוט‪ +‬ובטוח של הולכי רגל ברחובות ובכבישי הגובלי באתר וכ‬
‫עליו להבטיח את הכניסות למבני הקיימי ולחצרות מסביב לאתר‪ .‬הקבל יידרש לבצע כל‬
‫פעולה שלדעת המפקח נחוצה להבטחת הדרישות דלעיל וזאת לפי שיקול דעתו והחלטתו‬
‫הבלעדית של המפקח‪ .‬אי באמור לעיל כדי להסיר ו‪/‬או לגרוע במאו מאחריותו של הקבל‪.‬‬
‫מודגש כי סידור ארעי‪ ,‬או קבוע ע גור כלשהו מדיירי הסביבה לש זכות מעבר או שינוי‬
‫כלשהו בנכסי לש מימוש אפשרויות עבודה והתארגנות‪ ,‬יהיה מענינו הבלעדי של הקבל‬
‫ויהיה כלול במסגרת הוצאותיו הכלליות של הקבל‪ ,‬ולא תינת לו כל תמורה מיוחדת לכ‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫הקבל יפעל לפי הוראות המפקח באתר אשר יסייע בידו במסגרת עבודתו בקידו נושא ביצוע‬
‫העבודה‪ ,‬אול הוראות המפקח ונכונותו לסייע‪ ,‬איננה פוטרת את הקבל מכל חובותיו ו‪/‬או‬
‫אחריותו בי לעבודות עצמ כולל תיאומ ובי לצד ג' או כל רשות שהיא עלפי החוזה ו‪/‬או‬
‫הדי לרבות תיאו והרשאה נדרשי‪.‬‬
‫בתו שעות העבודה היומיות יסגור הקבל את האתר באופ שימנע כניסת כל אד לתחו‬
‫האתר‪ ,‬לא תותר לינת עובדי באתר למעט השומר באתר מטע הקבל‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫בנוס‪ +‬לאמור לעיל‪ ,‬על הקבל להימנע מכל דבר שיפריע לחיי התקיני בסביבת האתר‪ .‬כמו‬
‫כ‪ ,‬עליו לשמור את כל דרכי הגישה לאתר שהוא עובר בה במצב תקי ונקי ולתק ו‪/‬או לנקות‬
‫ו‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫מיידית כל נזק או לכלו שנגר על ידו ו‪/‬או מי מטעמו‪ .‬במידה ולא יתק ו‪/‬או ינקה כאמור‪,‬‬
‫זכאי המזמי לבצע זאת בעצמו ולנכות את עלות הביצוע והוצאותיו בקשר לכ מחשבונות‬
‫הקבל‪.‬‬
‫על הקבל להכיר ולדעת עוד לפני הגישו את הצעת המחירי‪ ,‬את האתר וסביבתו לרבות כל‬
‫עבודות ההכנה שבוצעו בו ואשר יבוצעו בו עד לתחילת העבודות‪ .‬כמו כ‪ ,‬עליו להכיר ולדעת‬
‫)כנזכר לעיל( את השכבות התתקרקעיות‪ ,‬שיפועי הקרקע וכל יתר הפרטי העלולי להשפיע‬
‫על מהל עבודותיו‪ .‬כמו כ‪ ,‬עליו להשיג את כל הפרטי לגבי הצנרת והכבלי העיליי והתת‬
‫קרקעיי אשר עלולי להפריע לו בעבודתו‪ .‬כל השגת האישורי הדרושי לביצוע עבודותיו‬
‫‪5‬‬
‫ט‪.‬‬
‫ממשרד התקשורת ו‪/‬או חב' בזק‪ ,‬חברת החשמל ‪ ,‬הרשויות המקומיות‪ ,‬רשות העתיקות ומכל‬
‫רשות אחרת‪ ,‬ייעשו עלידי הקבל ועל חשבונו‪.‬‬
‫בנוס‪ +‬לכל האמור לעיל‪ ,‬מצהיר בזה הקבל כי הוא יוודא כל האינפורמציה על מצב המתקני‬
‫התתקרקעיי והעיליי בתחומי האתר ובקרבתו וינקוט בכל האמצעי הדרושי להגנה‬
‫עליה ובכ הוא משחרר את המזמי מכל אחריות לנזק אשר ייגר לאות המתקני ו‪/‬או‬
‫למשתמשי בה ומתחייב להביא לתיקונו המיידי על חשבונו )א ייפגעו( וזאת לשביעות‬
‫רצו המפקח‪.‬‬
‫י‪.‬‬
‫יא‪.‬‬
‫ע מסירת צו התחלת עבודה לקבל‪ ,‬הופ הקבל לאחראי היחיד להשגחה‪ ,‬לטיפול ולאחריות‬
‫לנזקי לגבי כל העבודות שנעשו ו‪/‬או שלא נעשו באתר בעבודות הכנה בתחומי עבודתו ו‪/‬או‬
‫בתחומי ובדרכי בה ישתמש‪ .‬אחריות זאת תכלול את אחזקתו והטיפול של כל שטח‬
‫תחומי העבודה לרבות כל הדרכי בה ישתמש הקבל‪ .‬בנוס‪ +‬לאמור לעיל הרי שבמסגרת‬
‫אחריות זו יהיה על הקבל לדאוג לניקוי דרכי הגישה בכל פע שהנ"ל יתלכלכו עקב הובלת‬
‫חומרי עלידי הקבל‪.‬‬
‫רואי את הקבל כאילו לקח בחשבו במחיריו את כל האמור בסעי‪ +‬זה לעיל וכי כל דרישה‬
‫הנובעת מכ לא תשמש בידי הקבל כעילה לתשלומי נוספי‪.‬‬
‫‪ 00.05‬הכרת האתר‪ ,‬סביבתו ותנאי העבודה‬
‫‬
‫מפורט מסמ חוזה משפטי‬
‫‪ 00.06‬אחריות למבני ולמתקני קיימי‬
‫‬
‫הקבל יהיה אחראי לשלמות המבני והמתקני הקיימי‪ ,‬ויתק על חשבונו כל נזק העלול‬
‫להיגר לה כתוצאה מביצוע העבודה‪ .‬ע גילוי מתק המפריע למהל החופשי של עבודות‬
‫הקבל )לרבות צינורות מי וביוב‪ ,‬קווי חשמל וטלפו וכד'( על הקבל להודיע מיד למפקח‪,‬‬
‫ולקבל הוראות על אופ הטיפול בו‪ .‬הקבל מצהיר בזה כי הוא משחרר את המזמי מכל‬
‫אחריות לנזק שייגר למבני ולמתקני‪ ,‬ומתחייב לתקנ על חשבונו‪ ,‬לשביעות רצו‬
‫המפקח‪ ,‬ולשאת בכל ההוצאות‪ ,‬ה ישירות וה עקיפות‪ ,‬שייגרמו כתוצאה מהנזק הנ"ל‪.‬‬
‫‪ 00.07‬צינורות ומתקני תת!קרקעיי‬
‫‬
‫בשטח העבודה עלולי להיות צינורות ומתקני תתקרקעיי‪ .‬הקבל יבדוק ויוודא את‬
‫מקומ של כל הכבלי והצינורות הנמצאי בתחו עבודתו‪ ,‬על מנת לדאוג ולשמור על‬
‫שלמות‪ .‬המזמי ישתדל לספק לקבל תכנית "אינפורמציה בלבד" בה מסומני כבלי‪,‬‬
‫צינורות‪ ,‬שוחות וכיו"ב‪ ,‬א למרות זאת האחריות לשמירה על שלמות ושמישות תחול על‬
‫הקבל‪ ,‬והוא לבדו ישא בכל נזק שיגר לה‪.‬‬
‫‬
‫חפירות לגילוי הצינורות‪ ,‬הכבלי והשוחות למיניה‪ ,‬השימוש במכשירי מיוחדי לבדיקת‬
‫מיקומ וגילויי‪ ,‬איסו‪ ,+‬אינפורמציה ותיאו ע הגורמי המוסמכי וכ כל הוצאה אחרת‬
‫לקיו שלמות של המתקני הנ"ל‪ ,‬חלי על הקבל‪ ,‬ללא תשלו נוס‪.+‬‬
‫‬
‫על הקבל לשמור על שלמות המתקני הנ"ל‪ ,‬וכל הוצאה שתדרש לקיו שלמות תחול על‬
‫הקבל‪ ,‬ללא תשלו נוס‪.+‬‬
‫‪6‬‬
‫‬
‫עבודה בקרבת קווי תקשורת או עבודות עבור מערכת תקשורת יבוצעו באישור מוקד‬
‫ובפיקוח צמוד של מהנדס הרשת בחברת "בזק"‪ .‬כל התשלומי בגי הנ"ל יחולו על הקבל‪.‬‬
‫‬
‫אותו הדי יחול ג עבור ביצוע עבודות בקרבת מתקני חשמל‪/‬תאורה‪ .‬העבודות תבוצענה‬
‫באישור מוקד ובפיקוח חברת חשמל ואג‪ +‬התאורה בעירית ירושלי וכל האישורי‬
‫והתשלומי בגי הנ"ל יחולו על הקבל‪.‬‬
‫‬
‫עבודות בקרבת קווי ביוב או מי יבוצעו באישור מוקד צמוד מטע העיריה או המכללה‪ .‬כל‬
‫התשלומי בגי הנ"ל יחולו על הקבל‪.‬‬
‫‬
‫קבלת האישורי וביצוע התיאומי הנדרשי‪ ,‬לפני ובזמ ביצוע העבודות בקרבת המערכות‬
‫הנ"ל‪ ,‬ה באחריותו ועל חשבונו של הקבל‪.‬‬
‫‬
‫המכללה לא תכיר בכל תביעות הנובעות מאי הכרת תנאי כלשהו מתנאי השטח‪.‬‬
‫‪ 00.08‬גידור האתר‬
‫‬
‫ראה מסמ חוזה משפטי‬
‫‪ 00.09‬תנועה ונתיבי תנועה‬
‫‬
‫ראה במסמ חוזה משפטי‬
‫‪ 00.10‬עבודה בשעות לא מקובלות‬
‫‬
‫במידה והקבל ידרש לעבוד בשעות לא מקובלות ויתכ ג בשעות הלילה ובמשמרות‪ ,‬הקבל‬
‫יעשה זאת בתאו ע הגורמי הנוגעי בדבר‪ ,‬ללא תשלו מיוחד או תוספת מחיר כלשהי‪.‬‬
‫‬
‫הקבל ינקוט בכל אמצעי הזהירות והבטיחות המתאימי )כגו תאורה וציוד לעבודת לילה‬
‫אחר מתאי(‪ .‬כל האחריות עקב ביצוע העבודה תחול על הקבל‪.‬‬
‫‪ 00.11‬ציוד וחומרי‪ ,‬עבודה ומוצרי‪ ,‬בדיקת חומרי‪ ,‬מוצא ודוגמאות‪.‬‬
‫‬
‫ראה בחוזה המשפטי‬
‫‪ 00.12‬אספקת חשמל ומי‬
‫‬
‫ראה בחוזה המשפטי ובכל מקרה יבוצע על ידי הקבל ועל חשבונו‬
‫‪ 00.13‬שלט לאתר‬
‫‬
‫ראה בחוזה משפטי‬
‫‪ 00.14‬שלט ציו שנת בניה‪ ,‬ש האדריכל והקבל‬
‫‬
‫בהתא להוראות הרישוי של עיריית ירושלי יחוייב הקבל ע סיו הבניה לספק ולהתקי‬
‫בקיר המבנה שלט אב חקוק עלפי הוראות האדריכל‪ .‬השלט יכלול את ש האדריכל‪ ,‬את‬
‫ש הקבל ושנת סיו הבניה‪ .‬בהיות שלט זה )בי היתר( לכבוד ו‪/‬או למוניטי של הקבל‬
‫הראשי ‪ ,‬הוא לא יזוכה בכל תמורה עבור ביצוע עבודה זו‪ .‬פרטי ביצוע של שלט חקוק זה‬
‫ימסרו לקבל במהל הביצוע‪.‬‬
‫‪ 00.15‬משרד המפקח‬
‫‬
‫ראה במסמ החוזה המשפטי‬
‫‪7‬‬
‫‪ 00.16‬יומני עבודה‬
‫‬
‫ראה במסמ החוזה המשפטי‬
‫‪ 00.17‬ניכוי מחשבונות הקבל לדמי בדיקה‬
‫‬
‫ראה במסמ החוזה המשפטי‪.‬‬
‫‪ 00.18‬עדיפות בי מסמכי ! במקרה של כמויות למדידה ופאושלי‬
‫ראה במסמ החוזה המשפטי‪.‬‬
‫‬
‫‪ 00.19‬תכנו ותאו התכנו‬
‫‬
‫הקבל יקבל על עצמו אחריות לתאו התכנו ומועדי אספקת התוכניות באופ שלא ישתבש‬
‫לוח הזמני לביצוע‪ ,‬בתאו ע נציג המזמי‪ ,‬לש כ‪:‬‬
‫‬
‫הקבל ישתת‪ +‬ע נציג המזמי בישיבות ע המתכנני‪ ,‬יתריע על סתירות‪ ,‬איהתאמות‪,‬‬
‫חוסר תאו‪ ,‬ויסייע במציאת הפתרונות עפ"י מיטב ניסיונו ומקצועיותו‪.‬‬
‫‬
‫הקבל יבדוק ביסודיות לפני היציקות את תוכניות המערכות ‪,‬ויתא את כל השרוולי‪,‬‬
‫פתחי ‪,‬צנרות לפני היציקה‬
‫‬
‫בכל מקרה של מחסור בתוכניות שמחסור עשוי לגרו לשיבוש בעבודה יתריע הקבל במועד‪,‬‬
‫בכתב‪ ,‬יידע את נציג המזמי בכתב וא‪ +‬יהיה רשאי לבקש ע המזמי לעכב תשלומי‬
‫למתכנ‪.‬‬
‫‬
‫במקרה של תכנו חסר או עיכובי באספקת תוכניות מצד המתכנ‪ ,‬יעשה הקבל כמיטב‬
‫יכולתו להציע פתרונות משלו‪ ,‬בכתב‪ ,‬ויביא לאישור נציג המזמי וזאת למניעת עיכובי‬
‫וקידו הביצוע‪.‬‬
‫‬
‫לא יאחז הקבל בנושא מועדי אספקת התכנו כעילה להגשת תביעה מכל סוג שהוא ובפרט לא‬
‫כעילה להארכת זמ ‪.‬‬
‫‬
‫כל ההודעות של תאו תכנו ו‪/‬או הודעת פרטי חסרי כמתואר חלי על הקבל‪.‬‬
‫‪ 00.20‬תכניות למכרז ותכניות עבודה‬
‫‬
‫בהגישו את הצעתו יהיה הקבל מודע לכ שהצעת הקבל לא תשתנה עקב קבלת תוכניות‬
‫מפורטות "לביצוע"‪.‬‬
‫‬
‫התוכניות שנמסרו לקבל להגשת ההצעות למכרז ה תוכניות חלקיות בלבד ) ברמת‬
‫גאומטריה בלבד (‪ ,‬ואינ כוללות את כל האינפורמציה שתידרש בפרויקט זה‪ .‬במהל העבודה‬
‫יסופקו לקבל משלימות בכל הנושאי הקשורי לעבודתו‪ .‬במהל העבודה יימסרו לקבל‬
‫תוספות‪ ,‬שינויי‪ ,‬עידכוני וכו'‪ ,‬והקבל יהיה חייב בביצוע כל אות תוספות ושינויי ללא כל‬
‫עירעור‪.‬‬
‫‬
‫הקבל מודע כי במעמד המכרז ובשלבי הביצוע הראשוני נמסרו לידיו "תוכניות למכרז"‬
‫בלבד‪ ,‬ובמהל תקופת הביצוע יימסרו לו תוכניות מפורטות‪ ,‬מתואמות‪ ,‬כולל פרטי ביצוע‬
‫)בנוס‪ +‬לתוכניות שבידיו וכהשלמה לה(‪ ,‬וכל זאת לרמת תוכניות "לביצוע"‪ .‬לקבל לא תהיה‬
‫כל טענה ודרישה בגי שינוי התכניות "לביצוע‪.".‬‬
‫‬
‫תוכניות האדריכלות שנמסרו בשלב המכרז לקבלני הינ מפורטות וכוללות תוכניות‬
‫לקומות השונות‪ ,‬חתכי‪ ,‬פירי‪ ,‬מממ"י‪ ,‬חדרי מדרגות ופרטי בניה עקרוניי‪ .‬תוכניות‬
‫הקונסטרוקציה הנמסרות בשלב זה לקבל‪ ,‬כוללות‪ :‬תוכניות למפלסי הקומות‪ ,‬תוכניות זיו‬
‫‪8‬‬
‫חלקיות ‪ ,‬זיו לקורות טיפוסיות‪ ,‬זיו פירי‪ ,‬זיו לממ"מי וחדרי מדרגות וכד'‪ .‬התוכניות‬
‫שנמסרו במעמד המכרז הינ תוכניות "למכרז" בלבד ובמהל תקופת הביצוע יעודכנו‬
‫התוכניות ויותאמו ע תוכניות היועצי ויעודכנו לתוכניות "לביצוע" המזמי שומר לעצמו‬
‫את הזכות להוסי‪ +‬פרטי לאחר חתימת ההסכ בתכניות האדריכלות‪ ,‬הקונסטרוקציה‬
‫בחוברת פרטי איטו‪ ,‬כדוגמת‪ :‬הנחיות לביצוע חורי‪ ,‬שרוולי‪ ,‬פרטי ביצוע לקורות‪ ,‬פרטי‬
‫סמכי לתקרות דרוכות‪ ,‬שינויי בחלוקת הזיו וכיו"ב‪.‬‬
‫‬
‫כמוכ המזמי שומר לעצמו‪ ,‬במסגרת העבודה הפאושלית‪ ,‬להוסי‪ ,+‬או לגרוע תוכניות מעבר‬
‫לתכניות שהוצגו במכרז‪.‬‬
‫‬
‫לאור האמור לעיל על הקבל לקחת במסגרת הצעתו הפאושלית את כל הביטחונות‬
‫והמקדמי הנובעי מעידכו התוכניות משלב המכרז לתוכניות "לביצוע" ולא תהיה עילה‬
‫לקבלת פיצוי כלשהו בגי עידכו התוכניות‪.‬‬
‫‪ 00.21‬תיכנו וביצוע ע"י הקבל – אופציה לבחירת המזמי‬
‫‬
‫בידי הקבל אפשרות להציג במהל' הגשת ההצעתו ‪ ,‬חלופה למזמי לשנות את תיכנו‬
‫הקונסטרוקציה ומערכת איטו של מעטפת הבני מותנה בתנאי הבאי‬
‫‪ o‬הגשת ש מהנדס הקונסטרוקציה ואישורו מראש ע"י היז‬
‫‪ o‬הגשת ש מהנדס איטו ואישורו מראש ע"י המזמי‬
‫‪ o‬התיכנו של היוע" הקונסטרוקציה תותא לתוכניות וגאומטריה האדריכל‬
‫‪ o‬הלי' "הרה תיכנו" ידרש להתחשב במערכת הפירי שתוכננו ע"י יועצי‬
‫המערכות‬
‫‪ o‬הלי' הרה תיכנו יתחשב בתוכניות הביסוס שבוצעו ותוכננו ע"י המתכנ‬
‫המקורי מר איתי שרעבי ממשרד דני שח‪.‬‬
‫‪ o‬הקבל ישא בכל ההוצאות התיכנו הכרוכות בשינויי שידרשו לאדריכל‬
‫או למישהוא מצוות היועצי במקרה וידרשו עבודות תיאו מיוחדות‬
‫הנובעות מהלי' הרה תיכנו‬
‫‪ o‬המתכנ הקונסרוקציה ידרש לחתו על ההיתרי ובמסמכי העיריה‬
‫כאחראי על התיכנו והביקורת‬
‫‪ o‬המתכנ החדש ינהג כאחד מצוות התיכנו בעבודותו מול היועצי והמזמי‬
‫‪ 00.22‬מידות בתכניות‬
‫‬
‫על הקבל לבקר את כל התכניות והמידות הנתונות בתכניות‪ ,‬ובכל מקרה שתמצא טעות או‬
‫סתירה בתכניות‪ ,‬בשרטוטי‪ ,‬במפרט או בכתב הכמויות‪ ,‬עליו להודיע על כ מיד למפקח אשר‬
‫יחליט לפי איזו מה תבוצע העבודה‪ .‬החלטת המפקח בנדו זה תהא סופית ומכרעת‪.‬‬
‫‬
‫על הקבל לבדוק התאמת התכניות לאתר‪ ,‬למבני ולמערכות הקיימות‪ .‬במקרה של אי‬
‫התאמה יש לנהוג לפי סעי‪ +‬א'‪.‬‬
‫‬
‫א הקבל לא יפנה מיד למפקח ו‪/‬או לא ימלא אחר החלטתו הנ"ל‪ ,‬הוא ישא בכל התוצאות‬
‫האפשריות‪ ,‬בי א נראות מראש ובי א לא‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫‪ 00.23‬תאור העבודה‬
‫‬
‫המבנה הינו מיועד לשימוש לימודי אקדמי הכולל בתוכו בי היתר ‪:‬חניו‪ ,‬כיתות‬
‫לימוד‪,‬מנהל אקדמי‪,‬ספרייה ומעבדות בהיק‪ +‬בינוי מוער של כ ‪ 12,000‬מ"ר בקירוב‬
‫‬
‫המיבנה בנוי בעיקרו על שלד הבני מבטו מזויי משולב בתקרות מקשיות ‪,‬תקרות איזוקל‬
‫או אחר‪.‬‬
‫‬
‫עבודות החפירה והדיפו מבוצעות ע"י קבל אחר‪.‬‬
‫‬
‫ביסוס הבני ע"ג כלונסאות בוצע ע"י קבל אחר למעט חדר דחסנית‪.‬‬
‫‬
‫חפירה לראשי כלונס – יבוצע על ידי הקבל הראשי‪.‬‬
‫‬
‫התאמות לחפירות המרתפי‪ ,‬ותיקוני חפירת ראשי הכלונסאות‪ ,‬יציקת וכיו"ב יבוצעו ע"י‬
‫קבל הראשי‪.‬‬
‫‬
‫רצפת מרת‪ +‬תחתונה מונחת על גבי מצעי מהודקי ו‪/‬או רצפה תלויה‪ .‬קירות המרתפי ה‬
‫מבטו מזויי יצוקי בתבניות ע"ג קורות קשר‪ .‬אי למלא עפר מאחוריה לפני השלמת‬
‫תקרות המרתפי ותחזוקת המלאה‪ .‬תקרות המבנה הינ תקרות מקשיות מסוג איזוקל‪.‬‬
‫עמודי המרתפי ה מבטו מזויי יצוקי בתבניות מתכת וכ עמודי פלדה‪ .‬בבני מתוכנני‬
‫גרעיני מבטו מזויי הכוללי חדרי מדרגות‪ .‬פירי מעליות‪ ,‬פירי למערכות אלקטרומיכניות‬
‫וממ"מי‪ .‬קירות חו‪ 0‬הינ מבטו יצוק באתר ע חיפוי אב משולב בבטו אדריכלי לפי פרטי‬
‫התכניות‪ .‬בגג קיימי מבני טכניי על גבי רצפות צפות השייכי לתפעול המערכות‬
‫האלקטרומכניות‪ ,‬מעליות וכיו"ב‪ .‬מסגרת מכרז זה כוללת בצוע עבודות רטובות בשטחי‬
‫הציבוריי‪ ,‬של גמר כגו‪ :‬בניה ‪,‬טיח‪ ,‬ריצו‪ , ,+‬חיפויי למיניה עבודות צביעה‪ ,‬עבודות‬
‫מסגרות אומ‪,‬מסגרות חרש עבודות בידוד ואיטו כמפורט בהמש‪.‬‬
‫‬
‫במסגרת עבודות הקבל תדרש עבודות הריסה מבוקרת של חלק ממבנה קיי ופעיל לטובת‬
‫חדר דחסנית העבודה כוללת תכנו וביצוע עבודות ההריסה כולל פינוי הפסולת עבודה זו‬
‫תבוצע בשלב מאוחר ככל הנית עקב היותו של המבנה מבנה מאוכלס ‪.‬‬
‫‪ 00.24‬תיאור עבודות שבוצעו ע"י אחרי‬
‫באתר מבוצעות ע"י קבלני אחרי העבודת הבאות‬
‫‬
‫חפירה המיגרש ) לא כולל חפירת ראשי כלונסאות וגרעיני (‬
‫‬
‫עבודות דיפו ועיגו) עוגני זמני בתחו המיגרש – כלונסאות דיפו‪.‬‬
‫‬
‫עבודות ביסוס ) כלונסאות ( למעט איזור חדר דחסנית‬
‫‬
‫ע כניסת הקבל הראשי לעבודות ימסרו תוכניות עדות שבוצעו ע"י מודד מקצועי ויהוו‬
‫כחלק בתכולת חוזה מיכרז זה‬
‫‬
‫הקבל מודע כי כל העבודות ההתאמה שידרשו על מנת להתאי את הקמת הבני למצב‬
‫הקיי יהיו על חשבו הקבל הראשי והיו כלולי בתכולת הצעתו הפאושלית של הקבל וללא‬
‫תוספת מחיר‪.‬דגש נית בזאת לקבל כי מרבית כלונסאות הביסוס נוצקו במינוס וכי נדרשת‬
‫עבודות חציבה וחפירה לחשיפת ‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫‪ 00.25‬מבנה הצעת הקבל בכתב הכמויות‬
‫העבודות בפרוייקט זה מחולקות לצרכי תשלו לשני חלקי ראשיי‪:‬‬
‫‪(1‬‬
‫חלק א' !עבודות פאושליות שאינ למדידה והכוללות בי היתר )הקמת בניי המעטפת‬
‫התחו בתשריטי הגבולות הפאושליי(‬
‫שלד וחפוי אב במעטפת הבני‬
‫‬
‫גילוי וחישו‪ +‬כלונסאות הביסוס ‪,‬חשיפת וביצוע תכנית עדות עדכנית על ידי מודד מוסמ‬
‫‬
‫סיתות ראשי כלונס והתאמת לגבהי תכנית נדרשי‬
‫‬
‫עבודות חפירה וחציבה לראשי כלונס בורות‪,‬פירי וכודמה ברצפת החניו התחתונה‬
‫‬
‫יציקת ראשי הכלונסאות וקורות הקשר‬
‫‬
‫הנחת צנרת ניקוז יסודות בצמוד לקירות הדיפו ורצפת המבנה‬
‫‬
‫עבודות עפר מתחת לשטחי רצפות המבנה הכוללי בי היתר ) הידוק שתית‪ ,‬מצעי וכד (‬
‫‬
‫יציקת רצפות תלויות ומונחות‪.‬‬
‫‬
‫יציקת קורות ותקרות ביניי‪ ,‬בכל מפלסי הבניי ובגגות כולל חדר דחסנית– באתר ‪.‬‬
‫‬
‫בניית קירות המרתפי‪.‬‬
‫‬
‫מילוי מהודק בשכבות של חומר מובא מוברר מאושר על ידי המפקח בגב קירות המרתפי עד‬
‫א‪.‬‬
‫לגובה פני הפיתוח הסופיי‪.‬‬
‫‬
‫קירות המעטפת‪ ,‬פירי‪ ,‬חדרי מדרגות‪ ,‬ממ"מי כולל חדר דחסנית‪.‬‬
‫‬
‫בניית חדרי מכונות על הגגות‪.‬‬
‫‬
‫אלמנטיי טרומיי ) בטו אדריכלי (בדפנות מרפסות חו‪ 0‬בקיר חדר המדרגות המעוגל או‬
‫בכל מקו אחר כמצוי בתוכניות‪.‬‬
‫‬
‫בניית פיגומי תקני לכל גובה פירי המעליות לצורכי התקנת המעליות או אחר‪.‬‬
‫‬
‫חיפוי באב בעיבודי שוני במעטפת החיצונית של המבנה – בשילוב בטו אדריכלי או‬
‫פריקסטי ‪.‬‬
‫‬
‫הריסה מבוקרת של חלק ממבנה קיי עבור חדר דחסנית לרבות פינוי הפסולת‪.‬‬
‫‬
‫תיאור זה הנו תמציתי המכסה באופ חלקי את העבודות המפורטות ומתוארות‬
‫‪(2‬‬
‫בתוכניות האדריכלות והקונסטרוקציה‪ ,‬והמפרטי הטכניי המצורפי לחוזה זה‪.‬‬
‫עבודות האיטו במחיר הפאושלי של מעטפת המבנה ובגגות המבנה‪ ,‬ותקרות הפיתוח‬
‫)התחומי בתשריט הגבולות הפאושליי ( וכוללות בי היתר‪:‬‬
‫‬
‫כל המפורט בחוברת פרטי האיטו ומסמכיו המצורפי למסמ זה‪ ,‬המפרטי המיוחדי‪,‬‬
‫הנספחי ‪ ,‬פירוט העבודות וכו'‬
‫‬
‫איטו רצפת המרת‪ +‬ופירי מעליות‪.‬‬
‫‬
‫עבודות הכנה‬
‫‬
‫איטו קירות המרתפי‪.‬‬
‫‬
‫איטו המעטפת החיצונית של קירות המבנה‬
‫‪11‬‬
‫‬
‫איטו מרפסות‪ ,‬גגות‪) ,‬כולל יציקת מדה שיפועי‪ ,‬שכבות האיטו ‪ ,‬בידוד ‪ ,‬ויציקת בטו‬
‫הגנה על האיטו וכד'(‬
‫‬
‫איטו חדרי מכונות ומאגרי מי‬
‫‬
‫איטו שירותי קומתיי‬
‫‬
‫איטו תפרי ברצפות ובקירות‬
‫‬
‫בדיקות הצפה ‪.‬‬
‫תיאור זה הנו תמציתי בלבד ומכסה רק באופ חלקי את העבודות המפורטות ומתוארות‬
‫בתוכניות האדריכלות והקונסטרוקציה‪ ,‬והמפרטי הטכניי המצורפי לחוזה זה‪.‬‬
‫חלק ב' !עבודות למדידה הכוללות בי היתר‪:‬‬
‫ב‪.‬‬
‫‬
‫קידוחי כלונסאות ביסוס לחדר דחסנית‬
‫‬
‫עבודות ריצו‪ +‬וחיפוי בשטחי ציבוריי‪,‬‬
‫‬
‫עבודות בניה מחיצות מסוגי שוני‪,‬‬
‫‬
‫ביצוע פרטי אקוסטיקה על פי דו"ח אקוסטי‪.‬‬
‫‬
‫עבודות טיח‬
‫‬
‫עבודות מסגרות‬
‫‬
‫עבודות צבע‬
‫‬
‫עבודות מסגרות ונגרות‬
‫‬
‫אלמנטי מתועשי ועבודות שונות אחרות ‪.‬‬
‫‬
‫חיפוי באב טבעית בעיבודי שוני בתו המבנה‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫חלק ג' – עבודות פיתוח למדידה ! אופציונלי לבחירת המזמי והכוללות בי היתר ‪:‬‬
‫‬
‫עבודות עפר‪.‬‬
‫‬
‫קירות תומכי‪.‬‬
‫‬
‫עבודות אב‪.‬‬
‫‬
‫עבודות סלילה ‪.‬‬
‫‬
‫עבודות גינו והשקייה‬
‫‪ 00.26‬סימו ומדידה‬
‫א‪.‬‬
‫במהל העבודה יעסיק הקבל באופ שוט‪ +‬ועל חשבונו צוות מדידה שית שירות וסימו‬
‫לקבל הראשי ולקבלני המערכות‪ ,‬העבודה תכלול‪:‬‬
‫‬
‫מדידת ‪ AS MADE‬של החפירה‪ ,‬הכלונסאות‪ ,‬ליווי ומדדת יצקת ראשי הכלונסאות באתר‪.‬‬
‫‬
‫מסירת אינפורמציה הכוללת תוכנית העמדת המבנה והיסודות בשלבי לעירייה‪ ,‬כולל‬
‫הצהרת המודד כי הבני אכ עומד במיקומו‪.‬‬
‫‬
‫סימו מרכזי עמודי וצירי במהל כל תקופת הבניה ובכל מפלס ומפלס‪.‬‬
‫‬
‫מת שירות לפי דרישת המפקח לכל קבלני המערכות‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫‬
‫בגלל החשיבות העליונה לדיוק המבנה מתחייב הקבל להחזיק על חשבונו את צוות המדידות‬
‫והציוד המפורט כדלקמ במש כל תקופת הפרוייקט‪.‬‬
‫‬
‫צוות מדידה הכולל מודד גיאודט מוסמ ע עוזר צמוד יעמוד לרשות העבודה במהל כל‬
‫תקופות ביצוע היסודות ועד גמר יציקת כל התקרות והרכבת הפריקסטי בבני‪.‬‬
‫‬
‫צוות מדידה כנ"ל אשר יבצע בקרה וסימו גיאומטרי של המבנה כנדרש א לפחות על בסיס‬
‫מינימלי של שתי בדיקות לשבוע לתקופה של עד גמר עבודות השלד ועד בכלל‪.‬‬
‫‬
‫צוות מדידה כנ"ל אשר יבצע בדיקות אנכיות בפירי מעליות וחזיתות המבנה לפחות פע אחת‬
‫לקומה‪.‬‬
‫‬
‫המודד צרי להיות בעל נסיו קוד ומוכח בנהול גאומטרי של אתרי בניה‬
‫מורכבי ובעלי‬
‫יכולת וידע בבדיקה וחפיפה של תוכניות באופ ממוחשב‪.‬‬
‫‬
‫שיטת הסימו וההתוויה תהיה בשיטה הפולרית ע בקרה כפולה‪ ,‬שנתוני הסימו יועברו‬
‫באופ אלקטרוני מהמחשב לקולט הנתוני וממנו ל ‪.E.D.M‬‬
‫‬
‫מכשירי המדידה יעברו כוו ובדיקה אחת לשבועיי על ידי סוכ מורשה ואישורי על כ‬
‫ימסרו למפקח‪.‬‬
‫‬
‫על הקבל לאמ צוות מחלי‪ +‬בעל אות הכישורי והנסיו של הצוות המקורי וכל זאת על‬
‫מנת שיוכל להחלי‪ +‬את בצוות המקורי בשעת הצור וית גיבוי כנדרש‪.‬‬
‫‬
‫תנאי לתחילת ביצוע מדידה כינו תעודת הסמכה ואישור כיול מכשירי שנתי‬
‫‪ 00.27‬הכנת לוח זמני וסדר פעולה‬
‫‬
‫ראה חוזה משפטי ‪.‬‬
‫‪ 00.28‬שמירה על הוראות החוק ובטיחות‬
‫‬
‫על הקבל לשמור בקפדנות על הוראות כל די החל על ביצוע העבודה והקבל מקבל בזאת‬
‫אחריות מלאה כלפי המזמי וכל הבאי מכוחו לשחרר ו‪/‬או לשפות בקשר לכל תביעה‬
‫שתוגש נגד‪.‬‬
‫‬
‫הקבל מצהיר בזאת שהוא מכיר את חוק ארגו הפקוח על העבודה‪ ,‬תשי"ד ‪ ,1954‬את פקודת‬
‫הבטיחות בעבודה )נוסח חדש( תש"ל ‪ 1970‬והתקנות על פיה‪ ,‬וכי הוא מקבל על עצמו את כל‬
‫האחריות לשמירת ההוראות והתקנות הנ"ל‪.‬‬
‫‬
‫לצור ביצוע העבודה לפי הסכ זה רואה הקבל את עצמו כ"מבצע הבניה" ו"כמנהל עבודה"‬
‫ונוטל על עצמו את החובות המוטלות על הנ"ל כתוצאה מהאמור לעיל‪.‬‬
‫‬
‫הקבל מתחייב לספק על חשבונו הוא‪ ,‬שמירה‪ ,‬אחזקת גידור או כל שיידרש ע"י המזמי או‬
‫שיהיה דרוש על פי די או על פי הוראה מרשות מוסמכת כלשהי‪ .‬מבלי לגרוע מהאמור לעיל‪,‬‬
‫מתחייב הקבל לקיי באתר סדרי שמירה נאותי )‪ 24‬שעות ביממה(‪.‬‬
‫‬
‫הקבל מתחייב להקי מעקות זמני במהלכי המדרגות וככל יתר האזורי שבה‬
‫תדרש‬
‫תמיכה ‪ ,‬ו\או מעקות כתוצאה מהפרשי מיפלסי ופירי‪ ,‬בנוס‪ +‬נית דגש כי יותקנו במהלכי‬
‫המדרגות שילוטי זוהרי המצייני את מיפלס הקומה ‪ ,‬תאורת שילוט ותאורת‬
‫התמצאות בקומות וכל זה על חשבונו של הקבל‬
‫‪13‬‬
‫‬
‫הקבל מקבל על עצמו את כל האחריות לכל תאונה‪ ,‬חבלה או נזק שיגרמו לעובדיו ולכל‬
‫מי שהוא אחראי לגופו ו‪/‬או רכושו וכ לצד שלישי כתוצאה מביצוע העבודה ו‪/‬או בקשר‬
‫לכ‪ .‬הקבל משחרר בזאת את המזמי מכל אחריות או חובה שהיא בקשר לכל תאונה‪,‬‬
‫חבלה או נזק כנ"ל‪.‬‬
‫‬
‫הקבל מתחייב לפצות ולשפות את המזמי בשל כל הוצאה שתגר בגי עניני שבאחריותו‬
‫של הקבל שבסעי‪ +‬זה לעיל‪ ,‬מיד לפי דרישתו הראשונה של המזמי‪ .‬המזמי יהיה זכאי לנכות‬
‫את השיפוי ו‪/‬או הפיצוי המגיעי לו כלעיל מכל סכו שיגיע לקבל בהתא להסכ זה‪ .‬כמו‬
‫כ יהיה בכ המזמי רשאי לגבות את סכומי הפיצוי ו‪/‬או השיפוי המגיעי לו כלעיל בכל דר‬
‫שהיא‪ ,‬הכל לפי שיקול דעתו של המזמי וזאת מבלי לגרוע מכל יתר תרופותיו בקשר לכ‪.‬‬
‫‬
‫בכל העבודות אשר לגביה קיימות דרישות‪ ,‬תקנות‪ ,‬תקני וכדומה של רשות מוסמכת‪ ,‬ובכלל‬
‫זה מכו התקני )בטוני ותברואה(‪ ,‬מהנדס העיר )מהנדס אחראי לביצוע(‪ ,‬מח' תברואה‬
‫)סידורי אשפה(‪ ,‬מח' המי והביוב )עבודה מקצועית(‪ ,‬משרד הבריאות )עבודה מקצועית(‪,‬‬
‫מכבי האש )התאמה לדרישות(‪ ,‬הג"א )מקלטי(‪ ,‬חברת חשמל )אישור תכנו ומתק(‪ ,‬חב' בזק‬
‫)אישור רשת ו‪/‬או תשתית לכבלי(‪ ,‬בודק מוסמ )מעליות( וכו' יהא חייב הקבל לעבוד‬
‫בתיאו רצו‪ +‬ע כל הרשויות הנ"ל‪ ,‬להמציא ולהעמיד המהנדס אשר יחתו לפני התחלת‬
‫העבודה כאחראי על הביצוע‪ ,‬להשיג ולהביא את כל הגורמי במועדי הדרושי לביקורת‬
‫העבודות‪ ,‬ולבסו‪ +‬להביא‪ ,‬להציג ולמסור את מכלול האישורי הדרושי‪.‬‬
‫‬
‫מבלי לפגוע בפרטי דלעיל‪ ,‬רואי את הקבל כאחראי למילוי מדוייק של כל התקנות‬
‫העירוניות והממשלתיות שנקבעו עלידי השלטונות בקשר לעבודה‪ .‬כמוכ על הקבל להכי‬
‫תכנית מדידה לכל אחד משלבי העבודה‪ ,‬שתשמש כתכנית עדות לביצוע העבודה ותימסר‬
‫למחלקת הפיקוח של העיריה‪ .‬מבלי לגרוע מ המצויי לעיל ימונה עלידי הקבל מנהל עבודה‬
‫קבוע באתר העבודות‪ ,‬במשמעותו לפי תקנות משרד העבודה‪ .‬מנהל זה ישאר בתפקידו כל עוד‬
‫יימצא הקבל בשטח‪ .‬לא תאושרנה תביעות הקבל על סמ טענותיו שלא ידע את התקנות‬
‫הנ"ל‪ ,‬וכ לא ניתנה לו הארכת זמ כלשהי עקב איחור שנגר עלידו מפאת מילוי אחר‬
‫התקנות הנ"ל‪.‬‬
‫‪ 00.30‬תאומי ע מנהל הנדסה בעירית ירושלי‬
‫הקבל ועובדיו יפעלו בהתא להנחיות כדלקמ המבוססות בי היתר על תקנות ובניה חלק‬
‫א‪.‬‬
‫טז' "ביקורת במקו הבנייה"‪ .‬מנהל הפרוייקט או מנהל ביצוע מטע הקבל מתחייב‬
‫להמציא בכתב למנהל ההנדסה את הר"מ לפני תחילת העבודה‪:‬‬
‫‬
‫הודעה על תחילת העבודה‪.‬‬
‫‬
‫אישור שמבצע הבנייה הינו קבל רשו‪.‬‬
‫‬
‫אישור כי מנהל הפרוייקט או מהנדס הביצוע מטע הקבל הוא אחראי על‬
‫ביקורת הבנייה )טופס א'( ואחראי לביצוע שלד‪.‬‬
‫‬
‫בקשה לסימו קו בני‪.‬‬
‫‬
‫ע התקדמות הבניה לפני יציקת היסודות אישור מודד מוסמ על מיקו‬
‫של היסודות בהתא לתנאי ההיתר‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫‬
‫ע גמר יסודות הבני דיווח אחראי על ביקורת )טופס ב'(‪.‬‬
‫‬
‫ע גמר שלד קומת המסד אישור מודד מוסמ לגבי התאמת מיקומה וגובהה של‬
‫קומת המסד להיתר‪.‬‬
‫‬
‫ע גמר השלד דווח על גמר ביצוע השלד ע"י האחראי לביקורת )טופס ב'(‪.‬‬
‫‬
‫בכל סטייה מההיתר דיווח מיידי ע"י האחראי לביקורת )טופס ב'(‪.‬‬
‫‬
‫עפ"י דרישה שתתקבל ממנהל ההנדסה דיווחי בשלבי שוני ע"י‬
‫האחראי לביקורת‪.‬‬
‫‬
‫הודעות שוטפות למכו התקני המחלקה לפיקוח על הבנייה לפני יציקת חלקי‬
‫בני הבנויי מבטו מזויי‪.‬‬
‫‬
‫הפסקת העבודה במקרה שיימצאו שרידי ארכיאולוגיי והודעה על‬
‫הימצאות לרשות העתיקות‪.‬‬
‫‬
‫ע סיו העבודה‬
‫‬
‫ע גמר העבודה דיווח אחראי על הביקורת )טופס ב'(‪.‬‬
‫‬
‫בקשה לתעודת גמר )טופס ‪.(4‬‬
‫‬
‫השגת טופס ‪ 4‬וטופס ‪ ,5‬כמפורט‪.‬‬
‫‪ 00.31‬ביקורת עבודות לאישורי חלקיי‬
‫‬
‫הקבל חייב להעמיד על חשבונו לרשות המפקח את כל הפועלי‪ ,‬הכלי והמכשירי‬
‫הנחוצי לבדיקת העבודה‪.‬‬
‫‬
‫המפקח רשאי לדרוש‪ ,‬והקבל חייב לבצע ללא כל תמורה נוספת שינוי והריסה של עבודה שלא‬
‫בוצעה בהתא לתכניות ו‪/‬או להנחיותיו‪ .‬הקבל חייב לבצע את הוראות המפקח בתו תקופה‬
‫שתיקבע על ידי הפיקוח‪.‬‬
‫‬
‫המפקח יהיה הקובע הסופי בכל שאלה שתתעורר לגבי טיב החומרי‪ ,‬טיב העבודה‬
‫וביצועה‪.‬‬
‫‬
‫הקבל ימסור הודעה מוקדמת ובכתב למפקח לפני שהוא עומד לכסות עבודה כל שהיא כדי‬
‫שאפשר יהיה לבקרה ולקבוע לפני כיסוייה את טיבה במקרה ולא תתקבל הודעה כזו‪ ,‬רשאי‬
‫המפקח להורות להל להסיר את הכיסוי מעל העבודה ולהרוס כל חלק ע"ח הקבל‪.‬‬
‫‬
‫כל שלב וחלק מהעבודות יהיה טעו אישור המפקח בכתב לפני תחילת השלב הבא‪.‬‬
‫האישורי ינתנו לאחר בדיקת מידות וטיב המלאכה‪ .‬בדיקות מעבדה ושרותי שדה של‬
‫יצרני החומרי אשר יוזמנו ע"י הקבל‪ .‬אי אישורי אלה מסירי את אחריות הקבל‬
‫לטיב הביצוע ולדיוק הביצוע עפ"י תנאי החוזה‪ .‬בשלבי עבודה ייחשבו‪ :‬סימו‪ ,‬איזו‬
‫)מדידות(‪ ,‬קירות תומכי‪ ,‬כל אחת משכבות המילוי‪ ,‬תעלות‪ ,‬הנחת צנרת‪ ,‬שוחות ועוד‬
‫עפ"י קביעת המפקח‪.‬‬
‫‬
‫לפני ביצוע החזיתות )ציפוי אב לרבות אדני וחשפי חלונות‪ ,‬קופינג ופרטי אב אחרי לפי‬
‫דרישת המפקח( חייב הקבל לבצעה ולהעמיד לאישור המפקח קטע של חזית רצועה‬
‫שתקבע בי הצירי‪ ,‬לגובה של קומה – לא תאושר יציקת גב האב לפני אישור המפקח לכל‬
‫מקטע ומקטע‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫‪ 00.32‬שלבי ביקורת ותשלו‬
‫‬
‫שלבי התשלו שישולמו לקבל במהל עבודתו יבוצעו עפ"י לוח תשלומי המצור‪ +‬לחוזה‬
‫‪ 00.33‬ניקיו שוט‪ #‬וניקיו סופי‬
‫‬
‫ראה במסמ החוזה המשפטי‪.‬‬
‫‪ 00.34‬ביקורת העבודה‬
‫‬
‫הקבל חייב להעמיד על חשבונו לרשות המפקח את כל הפועלי‪ ,‬הכלי והמכשירי‬
‫הדרושי לבחינת העבודות‪ .‬למפקח תהיה תמיד רשות להיכנס לאתר או למקו העבודה של‬
‫הקבל או למקומות עבודה אחרי בה נעשית עבודה בשביל הבני‪ .‬יודגש כי הקבל יהיה‬
‫חייב להעמיד לרשות המפקח אמצעי ירידה מקובלי וסבירי עלפי שיקול דעתו הבלעדי של‬
‫המפקח‪ ,‬לתחתית החפירה‪ ,‬בכל שלב ושלב של הביצוע‪.‬‬
‫‬
‫המפקח יהיה רשאי לפסול כל חומר או כלי עבודה הנראי לו כבלתי מתאימי לעבודה‬
‫באתר‪ ,‬וכמוכ הוא רשאי לדרוש בדיקה ובחינה של כל חומר לבדיקות הקבועות בתקני‬
‫הישראליי‪ ,‬וכל זה על חשבו הקבל‪.‬‬
‫‬
‫המפקח רשאי לדרוש מהקבל תיקו‪ ,‬שינוי או הריסה של עבודה אשר לא בוצעה בהתא‬
‫לתכנית או להוראותיו‪ .‬הקבל יהיה חייב לבצע את הוראות המפקח תו תקופה שתיקבע על‬
‫ידי המפקח‪.‬‬
‫‬
‫המפקח יהיה רשאי להפסיק את העבודה בכללה‪ ,‬או חלק ממנה‪ ,‬א לפי דעתו אי העבודה‬
‫נעשית בתא לתכניות‪ ,‬למפרט הטכני או להוראות המפקח‪ .‬דרישה של המפקח להפסקת‬
‫עבודה לפי סעי‪ +‬זה לא תשמש עילה לבקשת הארכה של מש הביצוע‪.‬‬
‫‪ 00.35‬מסירה‪/‬קבלה העבודות הגמורות‬
‫קבלה‪/‬סיור מוקד‬
‫א‪.‬‬
‫‬
‫אחרי שלדעת המפקח‪ ,‬הקבל גמר את העבודה עד כדי עריכת קבלת ו‪/‬או סיור מוקד בי בכל‬
‫העבודה נשוא חוזה זה ובי בחלק כלשהו ממנה‪ ,‬מזמי המפקח ועדת קבלה מוקדמת של‬
‫המבנה‪.‬‬
‫‬
‫בקבלה הנ"ל ישתתפו המתכנני‪ ,‬נציג המזמי‪ ,‬המפקח‪ ,‬הקבל ובמידת הצור קבלני‬
‫העבודות והמערכות שבוצעו בו זמנית‪.‬‬
‫‬
‫ילקח בחשבו כי למפקח יידרשו לפחות ‪ 10‬ימי על מנת לזמ את הועדה הנ"ל לתארי‬
‫המוצע על ידי הקבל‪.‬‬
‫‬
‫הקבל יגיש את כל האישורי שבידו על בדיקות שנעשו על ידי המתכנני את הרשויות‬
‫המוסמכות‪.‬‬
‫‬
‫לאחר הבדיקה יעביר המפקח לכל המשתתפי בבדיקה דו"ח מסכ ובו תיכללנה הערות‬
‫המשתתפי וההוראות לקבל לתיקו פגמי ביצוע שנתגלו בבדיקה‪ ,‬השלמות דרושות וכדומה‪,‬‬
‫וכ ייקבע תארי לסיו התיקוני וההשלמות כנ"ל‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫ב‪.‬‬
‫‬
‫קבלה סופית‬
‫ע תו תיקו הפגמי כנ"ל ע"י הקבל‪ ,‬תיער ועדת קבלה סופית )הנוהללזימו ועדת קבלה‬
‫סופית יהיה כבפסקה א' לעיל(‪.‬‬
‫‬
‫היה והקבל פיגר בהשלמת העבודה ו‪/‬או לא קיבל את אישור המפקח על השלמתה ו‪/‬או‬
‫משיקולי אחרי‪ ,‬רשאי המזמי בהתא לשיקול דעתו לדרוש מהקבל למסרו חלקי‬
‫במבנה ו‪/‬או מערכותיו‪ .‬במקרה זה תיערכנה קבלות חלקיות והמזמי יהיה רשאי להשתמש‬
‫באות חלקי למרות שטר הושלמה העבודה בכל המבנה‪/‬המערכת‪ .‬במקרה כזה תיחשב‬
‫תקופת האחריות החל מתארי המסירה הסופית של כל המבנה‪/‬מערכת‪ ,‬או מתארי‬
‫שהמזמי החל להשתמש בחלקי הנ"ל‪.‬‬
‫‬
‫בנוס‪ +‬לאמור לעיל לגבי הליכי הקבלה ובהסכ יהא הקבל חייב לספק למפקח לפני הקבלה‬
‫הסופית‪ ,‬ועדי‪ +‬לקראת הקבלה המוקדמת‪ ,‬את כל האישורי הדרושי בי למערכות‬
‫הספציפיות‪ ,‬כגו אישור ח"ח‪ ,‬בזק‪ ,‬בודק מוסמ וכיו"ב‪ ,‬ובי לכלל המבנה כנדרש לגבי‬
‫תעודת הגמר‪.‬‬
‫‬
‫בנוס‪ +‬לנ"ל יספק הקבל רשימה של כל קבלני המשנה אשר ביצעו עבורו עבודות‬
‫במבנה‪/‬מערכות‪.‬‬
‫‪ 00.36‬אחריות ! בדק ותיקוני‬
‫‬
‫ראה במסמ החוזה המשפטי‪.‬‬
‫‪ 00.37‬קבלה בתו שנת הבדק הראשונה ובתו כלל הבדק‬
‫‬
‫בתו שנה אחת מגמר כל העבודות ואחרכ לפי הצור בגמר תקופת הבדק של נושאי‬
‫מיוחדי כמפורט לעיל‪ ,‬תיער קבלה חוזרת‪ .‬קבלה זו תיער לכלל העבודות‪ ,‬ג אלה‬
‫שתקופת הבדק עבור טר נסתיימה‪ .‬עבור אלה תיער קבלה נוספת בגמר תקופת הבדק של‬
‫כל נושא ונושא‪.‬‬
‫‬
‫בקבלה זו שתיער ביוזמת המזמי או המפקח ישתתפו בתו השנה נציג המזמי והקבל‪ ,‬וג‬
‫המתכנ ויועציו‪ .‬בקבלות הבאות )בתו תקופות הבדק הארוכות( ישתתפו רק נציג המזמי‬
‫והקבל‪ .‬זימונ של אלה באחריות המזמי‪.‬‬
‫‬
‫בקבלות אלה‪ ,‬שתתואמנה כאמור‪ ,‬וכמו בקודמות‪ ,‬הרי במידה ויתגלו פגמי הטעוני תיקו‬
‫יוצא דו"ח ע רשימת התיקוני‪ .‬לאחר השלמת התיקוני עלידי הקבל תיער בדיקה‬
‫נוספת לש קבלה סופית‪ .‬במידה ולא יהיו הערות נוספות תוצא "תעודת גמר" לתו אחריות‬
‫הקבל‪ .‬רק לאחר הוצאת התעודה הנ"ל תשוחרר לקבל ערבותו לתקופת האחריות כמפורט‬
‫בחוזה‪.‬‬
‫‬
‫למע הסר ספק מובהר ומודגש בזאת‪ ,‬כי כל התיקוני והפעולות שיבוצעו עלידי הקבל‬
‫בתקופות האחריות ו‪/‬או בתקופות הבדק‪ ,‬ייעשו עלידי הקבל מבלי שהקבל יהא זכאי לכל‬
‫תמורה עבור‪.‬‬
‫‬
‫לא תהיה כל קבל כל תביעה מכל סוג ליז בגי הפחתת שטחי הבינוי הסופיי‬
‫שיואשרו ‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫‪ 00.39‬תכולת העבודה הכלולה בהצעה פאושלית‬
‫‬
‫בנוס‪ +‬לאמור בחוזה המשפטי ובמיפרט הטכני המיוחד תכולת העבודה תכלול בי היתר‪:‬‬
‫‬
‫הקבל מצהיר בזה‪ ,‬כי בעת קביעת המחיר הסופי הוא התחשב בכל התנאי המפורטי‬
‫במכרז זה‪ ,‬על כל מסמכיו‪ ,‬וכלל את ער ההוצאות הכרוכות במילוי התנאי הנזכרי באות‬
‫מסמכי על פרטיה‪ .‬אי הבנת תנאי כל שהוא או אי התחשבות בו‪ ,‬לא תוכר על ידי המזמי‬
‫כסיבה מספקת לשינוי מחירו או עילה לתשלו נוס‪ +‬מכל סוג שהוא‪.‬‬
‫‬
‫הקבל מצהיר בזאת כי ידוע לו כי עבודות ההריסה והקמת איזור חדר הדחסנית יבוצעו‬
‫בשלבי האחרוני של העבודה בתיאו ע המכללה וזאל לאור העבודה כי המבנה הינו‬
‫מבנה פעיל ומאוכלס‬
‫‬
‫תכולת העבודה הכלולה בהצעת הקבל כוללת את כל העבודות המתוארות במסמכי המכרז‬
‫ככל שמופיע במסגרת גבולות התוכנית התשריט הפאושלי המסומני בקו אדו עבור‬
‫המבנה‪,‬ובתוכניות האדריכליות הקונסטרוקציה והאיטו המצורפות למכרז זה וכ המסומ‬
‫בקו ירוק עבור עבודות ההריסה המבוקרת ופינוי הפסולת של חדר דחסנית‬
‫‬
‫שינויי רואי את הקבל כמי שבדק את הצעתו ונוכח לדעת שהיא מתאימה לתכניות‬
‫ולמפרט ולמשתמע מתוכ‪ ,‬ומבטאות את המבנה המושל והגמור כאמור במסמ ד ‪) 1‬בניה‬
‫פאושלית(‪ ,‬לכ לא תוכרנה כל תביעות לשינויי במחיר הסופי כפי שנקבע מכל סיבה שהיא‪,‬‬
‫לרבות אי התאמות בי התכניות והמפרט‪.‬‬
‫‬
‫רואי את המחיר סופי פאושלי הכולל את ער כל העבודה‪ ,‬החומרי‪ ,‬ההוצאות‪ ,‬ומבלי לפגוע‬
‫בכלליות האמור א‪ +‬את ההוצאות המפורטות בחוזה המשפטי ‪.‬‬
‫‪ 00.40‬העבודות שאינ כלולות בהצעה הפאושלית‬
‫למע הסר ספק העבודות שאינ כלולות בהצעה הפאושלית יכללו את העבודות הבאות‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫חפירה למרתפי יבוצע ע"י קבל אחר‪.‬‬
‫עבודות ביסוס וכלונסאות דיפו לבניני יבוצע ע"י קבל אחר‪.‬‬
‫חציבה וחפירה לראשי כלונסאות‪,‬בורות‪,‬פירי ברצפת חניו תחתונה‬
‫עבודות פני הכוללות‪) :‬בניית מחיצות‪ ,‬עבודות נגרות ומסגרות‪ ,‬עבודות טיח‪ ,‬חיפוי רצו‪+‬‬
‫וקירות‪ ,‬עבודות צבע‪ ,‬מסגרות חרש‪ ,‬וכודמה (‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫פרק ‪ – 01‬עבודות עפר‬
‫עבודה פאושלית‬
‫‪ 01.01‬מוקדמות‬
‫כל העבודות תבוצענה לפי מפרט טכני כללי פרק ‪ 01‬לעבודות עפר של הועדה הבי משרדית‬
‫‬
‫המיוחדת של משרד השיכו מע"צ‪ ,‬משרד הביטחו )ההוצאה לאור( א לא סומ אחרת‬
‫במפרט‪ .‬המפרט המיוחד או פירוט נוס‪ +‬בא לצורכי הדגשה או כשינוי למפרט הבי משרדי‪.‬‬
‫למקרה של סתירה בי המפרט הכללי והמפרט המיוחד יקבעו המפרט המיוחד והתוכניות‪.‬‬
‫‪ 01.02‬כללי‬
‫במועד הוצאת ההזמנה להגשת ההצעה הנוכחית מתבצעות בשטח עבודות‬
‫‬
‫חפירה‪/‬חציבה‪/‬דיפו וביסוס בשטח למרתפי ופיתוח‪ ,‬ע"י קבל אחר‪ .‬העבודות ברוב‬
‫יושלמו לפני כניסת הקבל שייבחר ע"פ הגשת ההצעות הנוכחית לשטח‪.‬‬
‫על הקבל יהיה לבצע עבודות חציבה וחפירה לראשי כלונס‪ ,‬חישו‪ +‬כלונסאות הביסוס ‪,‬וסימו‬
‫‬
‫מיקומ על ידי מודד מוסמ‬
‫על הקבל לבדוק את התאמת העבודות שבוצעו לתוכניות‪ ,‬את מפלסי ומידות החפירה‬
‫‬
‫ואת אנכיות ומירכוז הביסוס והדיפו‪ ,‬ויציבות דפנות החפירה‪.‬‬
‫במידה והחפירה והביסוס שבוצעה איננה מתאימה מאיזו סיבה שהיא‪ ,‬על הקבל להודיע זאת‬
‫‬
‫למפקח ולקבל הוראותיו‪.‬‬
‫ע כניסת הקבל לשטח‪ ,‬הקבל מקבל אחריות מלאה לכל נושא הבטיחות בשטח בכל‬
‫‬
‫הנוגע לגידור‪ ,‬ניקוז‪ ,‬רמפות ירידה ועליה וכיו"ב‪.‬‬
‫‬
‫לפי הגשת הצעתו‪ ,‬על הקבל לבדוק את המצב בשטח ולוודא א יש צור בעבודות שונות‬
‫לצור קבלת בטיחות מוחלטת נדרשת בשטח ולקחת עלות עבודות אלו בחשבו בהצעתו‪.‬‬
‫‪01.03‬‬
‫רשימת עבודות עפר‬
‫‬
‫השלמת תיקוני חפירה‪/‬חציבה ומילוי בשטח – להבאת מפלסי חפירה למצב מתוכנ‪.‬‬
‫‬
‫חישו‪ +‬מיקומי כלונסאות הביסוס ) נוצקו במינוס(‬
‫‬
‫חציבה מקומית של כלונסאות במקרי בה נוצקו גבוה‪.‬‬
‫‬
‫חפירה‪/‬חציבה לראשי כלונסאות‪,‬בורות ‪,‬פירי מעליות ‪ ,‬לקורות יסוד‪ ,‬קורות קשראו כל‬
‫עבודות חפירה מקומיות ככל שיהיו במסגרת מכרז זה‪.‬‬
‫‬
‫הידוק שתית‬
‫‬
‫פיזור והידוק מצעי סוג א' בשכבות של ‪ 20‬ס"מ בהידוק מבוקר ‪ 98%‬מודיפיי א‪.‬ש‪.‬ה‪.‬ו‬
‫מתחת לרצפת המרת‪. +‬‬
‫‪19‬‬
‫‪01.04‬‬
‫‬
‫הנחת צינור שרשורי לניקוז יסודות כולל גז ראדו עפ"י תוכניות היועצי‪.‬‬
‫‬
‫עבודות חציבה וחפירה עבור חניות נכי בחניו באיזור החניו הזמני ‪.‬‬
‫‬
‫עבודות חפירה וחציבה עבור קו ניקוז מוצא כביש עליו‬
‫‬
‫מילוי חוזר בחומר נברר מאושר מראש על ידי המפקח למילוי בג הקירות או בחפירת יתר‪.‬‬
‫יציבות‬
‫‬
‫בנוס‪ +‬למתואר במפרט הכללי לעבודות עפר יחשב הקבל כאחראי ליציבות כל‬
‫העבודות המתבצעות על ידו‪ .‬במקרה של צור בתמיכות או בפיגומי יבצע הקבל את‬
‫הנ"ל במומחיות ובמקצועיות תו שימת לב לנושא הבטיחות הקבל יהיה אחראי לכל‬
‫מפולת שארעה בשטח בי א נתמכה הקרקע לפני המפולת ובי א לא נתמכה‪ .‬הקבל‬
‫יהיה אחראי ג לנזקי העקיפי שינבעו כתוצאה מהמפולת ויתקנ בהקד‪.‬‬
‫‪01.05‬‬
‫ייצוב דפנות החפירה‬
‫‬
‫הקבל יהיה אחראי לשלמות ויציבות דפנות החפירה במהל ועד גמר עבודתו ועד תו תקופת‬
‫האחריות‪ .‬הכוונה היא לשמור על שלמות הסלע לכל גובה המדרו )מצוק החפירה(‪ .‬כמו כ‪,‬‬
‫עליו לשמור ולנקוט צעדי כנגד הידרדרות לא מבוקרת של אבני וגושי קרקע וסלע‬
‫מהמדרו לתו החפירה‪ .‬כדי למנוע תופעה זו‪ ,‬על הקבל לדרדר מדפנות החפירה בצורה‬
‫מבוקרת אבני או סלעי רופפי‪ .‬עבודה זו תעשה באופ מקצועי בכלי מכניי ומכשירי‬
‫מתאימי מטיפוסי מאושרי ע"י המפקח המאפשרי ביצוע העבודה בתנאי המגרש הקיי‬
‫ו‪/‬או בעבודת ידיי‪ .‬שיפועי חפירה עפ"י דו"ח הקרקע‪.‬‬
‫‪ 01.06‬שלבי ביצוע ומעבר בביצוע משלב אחד לשני‬
‫‬
‫שלבי העבודה‬
‫‬
‫אימות חפירת המרת‪ +‬והכלונסאות דיפו וביסוס כולל קורות עוגני קבועות וזמניות שבוצעו‬
‫ע"י קבל אחר ובדיקת מול התוכניות לביצוע הכולל סיתות הכולנסאות או הארכת עפ"י‬
‫תיכנו הבני ‪.‬‬
‫‬
‫סימו מפורט‪ ,‬בדיקת גבהי‪ ,‬סימו נקודות קבע נוספות‪ ,‬אבטחת נקודות קבע נוספות‪,‬‬
‫התקנת נקודות שנעקרו ממקומ‪.‬‬
‫‬
‫השלמת חפירה ו‪/‬או חציבה למפלסי מתוכנני‪ ,‬הידוק שתית‬
‫‬
‫חפירה‪/‬חציבה לראשי הכלונסאות ויסודות למיניה‪.‬‬
‫‬
‫סימו ויציקת ראשי כלונסאות וקורות יסוד‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫מסירת תוכניות ‪ AS MADE‬לביסוס כולל מיקו מרכז ראשי הכלונסאות‪ ,‬עומק החפירה‬
‫‬
‫גובה ראש כלונס‪.‬‬
‫הערה‪ :‬במקרה של סטייה בביצוע כלונסאות יידרש הקבל לסתת או להוסי‪ +‬תוספת לכלונס‬
‫‬
‫על חשבונו‪.‬‬
‫‪ 01.07‬סילוק פסולת ומפגעי‬
‫על הקבל לסלק כל פסולת‪ ,‬אבני והפרעות המצויות בשטח העבודה‪ .‬סילוק הפסולת‬
‫‬
‫ומפגעי אחרי אל מקו שפ מאושר על ידי הרשויות‪.‬‬
‫‪ 01.08‬חפירה ו‪/‬או חציבה‬
‫העבודה הנדרשת כוללת‪ :‬חפירה וחציבה לתיקוני חפירה קיימת ‪,‬לראשי כלונסאות וקורות‬
‫א‪.‬‬
‫קשר‪ ,‬וכו' לפי הגבולות והעומקי המסומני בתכנית‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫החציבה תבוצע בכלי אשר יאושרו מראש על ידי מזמי העבודה‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫החפירה בשטח כוללת ג חפירה ו‪/‬או חציבה למבני תת קרקעיי לרבות‪,‬פירי מעליות‪,‬‬
‫בורות ניקוז גרעיני מדרגות וממ"ד וכיו"ב הכל כמפורט בתכניות‪.‬‬
‫‪01.09‬‬
‫חפירה ‪/‬וחציבה ליסודות בודדי‪ ,‬לראשי כלונסאות‪ ,‬יסודות עוברי‪.‬‬
‫‬
‫הערה חשובה הקבל מודע לכ כי יציקת הכלונסאות לביסוס הבני נוצקו במפלס הנמו‬
‫מפני חפירה המיגרש ) יציקה עיוורת (‪,‬לאור הנ"ל הקבל יקח הצעתו בי היתר חפירה לראשי‬
‫כלונס ‪,‬חדרי מכונות ‪ ,‬פירי מדרגות חדרי חשמל וכד ‪ ,‬ביצוע מדידת מצב קיי של‬
‫הכולנסאות‪,‬סיתות ‪ ,‬ואו השלמת ויציקת הכולנסאות לגבהי סופיי‬
‫‬
‫הקבל יבצע חפירה ו‪/‬או חציבה לראשי כלונסאות בסלע ‪ ,‬לקורות יסוד וקורות קשר למסדי‬
‫וכ לפלטות יסוד וליסודות עוברי – בכלי ובאמצעי שיאושרו ע"י המפקח‪ .‬במידה ותהיה‬
‫דרישה של מהנדס הביסוס להגביל את גודל הכלי על מנת שלא לסדוק סלע הנמצא בסמו‬
‫לאזורי החציבה וחייב להשאר יציב‪ ,‬אזי יעבור הקבל לעבוד בכלי קטני על פי ההוראה‪,‬‬
‫וזאת ללא דרישה כספית או אחרית‪.‬‬
‫‬
‫מודגש בזאת כי הקבל ינקוט בכל אמצעי הזהירות במהל חפירה לראשי כלונסאות‪ ,‬וידאג‬
‫לשלמות הכלונסאות אשר בתחומ מתבצעת החפירה‪ .‬לא יורשה כיפו‪ +‬זיו כלונסאות בשו‬
‫אופ במהל החפירה‪.‬‬
‫‬
‫סיתות כלונסאות הבולטי מתחתית המפלס המתוכנ של ראש הכלונס‪ ,‬ייעשה בזהירות‬
‫מירבית ובאמצעות כלי ידני‪ .‬הקבל ינקוט בכל האמצעי‪ ,‬ובהתא לדרישות המפקח‪ ,‬על‬
‫מנת למנוע פגיעה מיכנית בכלונס‪ ,‬וכ על מנת לוודא שאכ גובה הכלונס לסיתות ייעשה על פי‬
‫‪21‬‬
‫המצויי והנדרש בכתוכנית בלבד‪ ,‬או בהתא לדרישות המפקח‪ .‬סיתות בכלי כבד יפסול את‬
‫הכלונסאות‪ .‬הקבל במקרה כזה יוסי‪ +‬כלונסאות על חשבונו‪.‬‬
‫‬
‫התשלו עבור הסתותי ו‪/‬או השלמות בכלונסאות יהיה כלול בהצעה הפאושלית‪.‬‬
‫‬
‫כל עבודות החפירה והחציבה יבוצעו על פי מידות תיאורטיות המצויינות בתוכנית יסודות‪ ,‬על‬
‫מנת לאפשר יציקת יסודות כנגד הסלע‪.‬‬
‫‬
‫החציבה תבוצע כמפורט בתוכניות‪.‬‬
‫‬
‫בעת ביצוע החציבה ליסודות עוברי יש לסלק כיסי של חרסית ושכבות גיר קרסטי‪.‬‬
‫‬
‫תחתית ודפנות החציבה ינוקו מכל שברי אב וחלקי סלע רופ‪ +‬וישטפו היטב במי או‬
‫ינוקו בלח‪ 0‬אויר לפני יציקת היסודות‪.‬‬
‫‬
‫עומק החציבה המינימלי מפני החפירה הכללית יהיה בהתא לרשו בתוכניות ובכל מקרה‬
‫לא יפחת מהרשו להל‪:‬‬
‫‬
‫ביסודות עוברי – עומק החציבה לא יהיה פחות מ ‪ 40‬ס"מ בתו סלע קשה‪ ,‬ביסודות‬
‫בודדי – ‪ 60‬ס"מ בתו סלע קשה‪ ,‬למעט בקירות הפיתוח ובחצרות המגרשי שבה עומק‬
‫התכנית יבוצע על פי תכניות האדריכלות והקונסטרוקציה‪.‬‬
‫‪01.10‬‬
‫גבולות החפירה‪:‬‬
‫‬
‫גבולות החפירה מסומני בתוכניות‪.‬‬
‫‬
‫גבולות החפירה המסומני בתוכניות ה אלו שבתחתיתה ועל הקבל להקפיד שאכ הוא‬
‫חופר לפי גבולות אלו‪ .‬השיפועי והדירוג כלפי מעלה יבוצעו לפי החתכי שבתוכניות‬
‫ובהתא לגבהי החפירה השוני‪.‬‬
‫‬
‫בשו מקרה אסור לקבל לבצע את הדירוגי לעומק ולגובה במידה שונה מהמסומ‬
‫בתוכניות‪ ,‬אלא בא קיבל לכ את אישורו של מנהל ההקמה בכתב‪.‬‬
‫‬
‫במקרה של חפירה עמוקה יותר מהמפלס הנדרש או ערעור הקרקע מתחת למפלס זה‪ ,‬יידרש‬
‫מילוי מדורג ומהודק לפי הנחיות שינתנו ע"י יוע‪ 0‬הקרקע אשר יתאי להנחת רצפת הבטו‪.‬‬
‫במקרי בה קיימי אלמנטי ותשתיות סמוכי ידרש דיפו בכלונסאות ועוגני על חשבו‬
‫הקבל‪.‬‬
‫‬
‫מילוי זה יעשה ע"ח הקבל‪.‬‬
‫‪ 01.11‬חפירה ו‪/‬או חציבה מיותרת‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫‬
‫בכל מקרה שהקבל יעמיק לחפור למפלס הנקוב ו‪/‬או יחרוג מגבולות התוכנית ימלא הקבל‬
‫את עוד‪ +‬החפירה באחת משני האלטרנטיבות כדלהל הכל לפי שיקול דעתו הבלעדית של‬
‫המפקח‪.‬‬
‫מילוי עוד‪ +‬החפירה יהיה לפי אחת משתי האלטרנטיבות‪:‬‬
‫מילוי בבטו מאושר ע"י המהנדס‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫‬
‫מילוי במצעי מאושר ע"י המפקח בשכבות של ‪ 20‬ס"מ ע הרטבה והידוק במכבש‬
‫ויברציוני לצפיפות של לפחות ‪ 98%‬לפי מודיפייד א‪.‬א‪.‬ש‪.‬הו‪ .‬ולפחות לארבע מעברי של כלי‬
‫מהדק‪ .‬לכל שכבה תבוצע בדיקה ע"י מכו מוכר ורק לאחר קבלת התוצאה תבוצע שכבה‬
‫נוספת‪.‬‬
‫‪ 01.12‬אתר שפיכה מאושר ותשלו אגרות‬
‫‬
‫הקבל ישיג את האישורי המתאימי לשפיכת החומרי החפורי באתרי מאושרי‬
‫לשפיכה ע"י עירית ירושלי על פי הכמות שהוצהרה ‪ .‬האחריות לכ מוטלת על הקבל ורק‬
‫עליו‪ .‬לא תשול כל תוספת מחיר בגי אגרות שפיכה‪.‬‬
‫‬
‫המזמי ראשי להורות לקבל כמות מסוימת של אדמה חפורה באתר לצרכי מילוי בעתיד‪ .‬סוג‬
‫האדמה החפורה שיוחלט על השארתה באתר ומאיזה שכבות תלקח ייקבע ע"י המזמי‪.‬‬
‫‪ 01.13‬מערכת ניקוז‪:‬‬
‫‬
‫מערכת ניקוז המורכבת משכבות חצ‪ ,0‬תעלות מלאות בחצ‪ ,0‬צנרת שרשורי‪ ,‬עטיפת‬
‫חצ‪,0‬‬
‫תאי לניקוז מי וכו' תבוצע על פי תוכניות מהנדס התברואה כולל מערכת ניקוז יסודות וגז‬
‫ראדו‬
‫‪ 01.14‬מילוי כללי‬
‫‬
‫כל עבודות המילוי הנדרשות במבנה דורשות הידוק מבוקר‪ ,‬או הידוק במעברי מכבש לפי‬
‫הנחיות יוע‪ 0‬הקרקע‬
‫‬
‫עובי שכבת המילוי לא יעלה על ‪ 20‬ס"מ‪ ,‬והידוק יעשה ע"י ‪ 56‬מעברי של מכבש‪ .‬עד להשגת‬
‫צפיפות של ‪ 92%‬ממודיפייט ולא פחות מ ‪ 6‬מעברי מכבש‪.‬‬
‫‬
‫סוג המילוי החוזר יהיה מהטוב ביותר מסוגו‪ ,‬נקי מחרסית תופחת‪ ,‬מאבני אשר גודל‬
‫למעלה מ ‪ 30‬ס"מ‪ ,‬משיירי עצי‪ ,‬פסולת וכד'‪ ,‬חומר אינרטי מאושר ע"י המהנדס‪.‬‬
‫‬
‫‪01.15‬‬
‫החומר יכיל אבני בגודל ‪ 2010‬ס"מ בנפח של ‪ 80%‬לפחות‪.‬‬
‫מילוי מתחת לרצפות תלויות ו‪/‬מונחות ומילוי מאחורי קירות‬
‫א‪.‬‬
‫תאור העבודה‪ :‬הספקת חומר למלוי חוזר לתחו אתר העבודה ופיזורו בשכבות מאחורי‬
‫קירות המרתפי ומתחת לרצפות תלויות ובכל מקו שבו מצויי בתוכניות‪.‬‬
‫במתחת לרצפה המונחת יידרש לבצע הידוק שתית והשלמת מצעי סוג א' בשכבות שלא‬
‫תעלה מעבר ל‪ 20‬ס"מ‬
‫ג‪.‬‬
‫העבודה כוללת הספקת חומר מקומי הקיי בשטחי איחסו שימלא אחר התנאי הבאי‪:‬‬
‫ב‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫ד‪.‬‬
‫החומר בקלאג' מובחר המיועד למילוי המגרשי‪ ,‬הבקלאג' הוא מילוי סלעי הנוצר מפיצוצי‬
‫ו‪/‬או מחציבה לאחר נפוי האבני הגדולות‪ .‬הבקלאג' המובחר יכיל אבני בקוטר מכסימלי‬
‫של ‪ 10‬ס"מ ועד ‪ 25%‬עובר נפה ‪ 200‬ויענה לדרישות הבאות‪:‬‬
‫"‪4‬‬
‫"‪3‬‬
‫‪# "3/4‬‬
‫‪"4‬‬
‫‪# "10‬‬
‫‪#200‬‬
‫נפה‬
‫‪100‬‬
‫אחוז עובר‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‬
‫‪250‬‬
‫‬
‫גבול נזילות מירבי ‪.35%‬‬
‫‬
‫אינדקס פלסטיות מקסימו ‪12%‬‬
‫‬
‫מת"ק מעבדתי בתחו רטיבות של ‪ 2%‬לפחות מינימו ‪.15%‬‬
‫‬
‫החומר יהודק בשכבות של ‪ 20‬ס"מ ובתכולת הרטיבות האופטימלית לעיבוד‪.‬‬
‫‬
‫דרגת הצפיפות הנדרשת – ‪ 98%‬ממודיפייד א‪.‬א‪.‬ש‪.‬הו‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫פרק ‪ – 02‬עבודות בטו יצוק באתר‬
‫עבודה פאושלית ‪+‬מדידה ‪.‬‬
‫כללי‬
‫‪02.01‬‬
‫א‪.‬‬
‫בנוס‪ +‬למפורט להל‪ ,‬ביצוע עבודות בטו יצוק באתר בכללותו כפו‪ +‬לדרישות מפרט כללי –‬
‫פרק ‪ 02‬או כל פרק רלוונטי אחר ותק הג"א העדכני ליו הוצאת המכרז ‪,‬הקשור לתקני‬
‫לביצוע חדרי מוגני ו‪/‬או מקלטי‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫לפני התחלת ביצוע של כל אלמנט יש לוודא ע המפקח שהתכניות שבידי הקבל ה‬
‫מהמהדורה האחרונה של המתכנ‪ .‬בכל אופ על התוכניות תהיה חותמת "מאושר לביצוע"‬
‫ג‪.‬‬
‫לפני יציקת הבטו ‪ ,‬כל האלמנטי המבוטני השייכי למערכות שונות או לקשר ע‬
‫פריטי טרומיי‪ ,‬יהיו מחוזקי לתבניות ויקבלו את אישורו של המפקח ‪ .‬אישורו של‬
‫המפקח בנדו לא פותר את הקבל מאחריות על ביצוע העבודה וכל תיקו או שינוי או‬
‫החלפה עקב טעות או קלקול בגלל פעולת היציקה או שימוש בחומרי לא נכוני יהיה‬
‫על חשבונו של הקבל‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫לפני יציקת הבטוני יהיה על הקבל לברר ולוודא את מיקומ המדויק של כל החורי‪,‬‬
‫החריצי ‪ ,‬השרוולי ‪ ,‬פלטות החיבור כדי שיוכל להתקינ ביציקת הבטו‪ .‬לא תורשה‬
‫חציבה בבטו‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫לצור הברורי יהיה על הקבל לבדוק את תוכניות המערכות ולברר ע כל המתכנני‬
‫וקבלני המערכות את כל ההכנות הנדרשות לה ובי היתר ג לבדוק את התאמת תוכניות‬
‫הבני לתכניות מערכות השרברבות ‪ ,‬הביוב ‪ ,‬החשמל ‪ ,‬הארקות יסוד ‪ ,‬המעליות ‪ ,‬מיזוג אויר‬
‫וכו'‪ .‬מודגש בזאת שאי זה מ ההכרח שכל הסידורי וההכנות יופיעו בתכניות קונסטרוקציה‬
‫או האדריכלות ויש לבדוק ג את תוכניות המערכות של המתכנני והקבלני‪ .‬לפני יציקת‬
‫הבטוני יכי הקבל תוכנית של כל החורי ‪ ,‬השרוולי ‪ ,‬החריצי השקעי וכו' כדי שיוכל‬
‫לעצב מראש‪ ,‬ויברר ע כל הנוגעי בדבר את כל הפרטי הקשורי בעבודת כדי להכי‬
‫עבור את הנדרש‪ .‬הכנת כל החומרי ‪ ,‬השרוולי ‪ ,‬השקעי‪ ,‬החריצי וכו'‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫על מנת להבטיח דיוק מקסימלי בעבודות השונות ‪ ,‬יש להשתמש בשירותיו של מודד מוסמ‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫כל יציקות הבטו תבוצענה בנוכחות צמודה של מהנדס הביצוע מטע הקבל‪ .‬נוכחותו‬
‫נחוצה בכל שלבי היציקה ‪ .‬דרישה זו היא תנאי יסודי של החוזה ‪ ,‬כל עוד לא הסכי המפקח‬
‫בכתב לנוכחות ב"כ אחר של הקבל‪ .‬מהנדס הביצוע של הקבל יאשר ביומ העבודה כי אישר‬
‫כל יציקה לפני ביצוע ובדק את ביצועה‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫ח‪.‬‬
‫הקבל יהיה אחראי לתכנו הטפסי הדרושי לש קבלת הבטו בצורה ובמדדי הנתוני‬
‫בתוכניות ‪ .‬תכנו זה טעו את אשורו המוקד של המפקח‪ ,‬א אי אישור התכנו משחרר את‬
‫הקבל מאחריותו הבלעדית לחוזק מערכת הטפסי לעמוד פני לח‪ 0‬הבטו הנוזלי ‪ ,‬הריטוט‬
‫ויציבותו הכללית‪.‬‬
‫ט‪.‬‬
‫יש להודיע למהנדס המתכנ באמצעות המפקח על כל יציקה לפחות ‪ 48‬שעות מראש‬
‫)ובהתחשב בשעות העבודה של המשרד( לצור מת אישור‪ .‬לפני היציקה אי לצקת ללא‬
‫אישור בכתב ביומ מהמפקח ‪ .‬מאחר ובכוונת המהנדס לבדוק עבודות זיו לפני היציקה ‪ ,‬על‬
‫הקבל לקחת בחשבו בהתארגנותו שעליו להודיע למהנדס באמצעות המפקח בכל מקרה‬
‫שעבודות הזיו הושלמו‪ .‬והיה ויידרשו תיקוני לעבודות הזיו ‪ ,‬הזכות בידי מהנדס‬
‫הקונסטרוקציה לבקש דחיית היציקה לש ביקורת נוספת מצדו‪ .‬קורות ועמודי הבטו של‬
‫הבני מכילות אחוז זיו גבוה וצפו‪ , +‬ויש לבצע הרכבת הזיו בצורה נאותה ומחושבת‬
‫שתאפשר בעבר מעבר הבטו היצוק בנקל‪ .‬המרחקי בי הברזלי המצוייני בתכנית ה‬
‫מרחקי המינימליי לביצוע ‪ ,‬ולא תאושר הפחתה מה‪.‬‬
‫י‪.‬‬
‫כל תערובת הבטו יאושרו מראש על ידי מתכנ השלד‪.‬‬
‫יא‪.‬‬
‫תנאי לביצוע ואישור יציקות בכל שלב הינו מילוי טופס" איכות " על ידי הקבל המאשר את‬
‫בדיקת ההאלמנט הנוצק ע כל ההכנות הנדרשות ‪.‬‬
‫יב‪.‬‬
‫תמיכות ופיגומי‬
‫‬
‫האחראי לביצוע השלד בהיותו מהנדס רשוי כחוק‪ ,‬יתכנ את התמיכות‬
‫לקורות‪ ,‬תקרות‪ ,‬עמודי ותמיכות העזר כולל פיגומי חו‪ 0‬ופיגומי אחרי‪,‬‬
‫יבקר אות בהקמת ויאשר אות בטר יציקה‪.‬‬
‫‬
‫בכל מקו בו העומס על הפיגומי אינו מוב מעצ פעולתו הטבעית‪ ,‬יפנה‬
‫האחראי לביצוע השלד למתכנ השלד לקביעת עומסי השרות לתכ‬
‫התמוכות‪.‬‬
‫‬
‫כל התומכות יעמדו בתק ‪ 904‬ות"י ‪ 1139‬לתמיכות ופיגומי‪.‬‬
‫‬
‫דגש מיוחד יינת לתקרות "גבוהות" כמוגדר בתק הנ"ל שבו חובה על‬
‫האחראי לביצוע השלד לתכנ פיזית ולאשר בחתימתו את התמיכות‪.‬‬
‫‬
‫בטר אישור המפקח כל יציקה יוודא את המצאות האישור לתמוכות של‬
‫האחראי לביצוע השלד וביצוע עפ"י תכניות הנ"ל בתקרות גבוהות‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫‪ 02.02‬סוגי הבטו‬
‫‬
‫סוג הבטו לכל חלקי המבנה יהיה כמופיע בתכניות‪ .‬סוג הבטו בחגורות ב ‪ .20‬תנאי‬
‫הבקרה הנדרשי לגבי כל סוגי הבטוני בכל חלקי המבנה יהיו תנאי בקרה טובי‪.‬‬
‫‬
‫במש תקופת ההתארגנות ולפני התחלת היציקות באתר יעביר הקבל למפקח את כל‬
‫הפרטי על התערובות של הבטו שיוצקו במסגרת חוזה זה כולל הערבי למיניה‪ .‬במקרה‬
‫של ספקי שוני יועברו נתוני מכל ספק בנפרד‪.‬‬
‫‪ 02.03‬סיבולת – ‪TOLERANCE‬‬
‫סיבולות לעבודות בטו יצוק באתר יהיו בהתא לטבלה להל‪:‬‬
‫מס' סד'‬
‫התחו שבו‬
‫תאור העבודה והגדרת הסטיה‬
‫תבדק הסטיה‬
‫‪.1‬‬
‫סטיה מהאנ בקוי ובשטחי‬
‫כ ‪ 3‬מ'‬
‫כ ‪ 5‬מ'‬
‫‪ 5‬מ"מ‬
‫סטיה בגודל ובמקומות של‬
‫פתחי ברצפות‪ ,‬תקרות וקירות‬
‫‪.6‬‬
‫כ ‪ 5‬מ'‬
‫‪ 10‬מ"מ‬
‫סטיה מהמפלס או מהשיפוע‪,‬‬
‫מסומ בתכניות לרצפות‪,‬‬
‫תקרות וקירות‬
‫‪.5‬‬
‫כ ‪ 10‬מ'‬
‫‪ 2‬מ"מ‬
‫סטיה אופקית בתכניות מהניצב בקוי‬
‫של קירות וכיו"ב‬
‫‪.4‬‬
‫‪ 5‬מ"מ‬
‫של‬
‫קירות ועמודי )בחזיתות(‬
‫‪.3‬‬
‫המקסימלי‬
‫סטיה מהאנ בקוי והשטחי‬
‫של קירות ועמודי‬
‫‪.2‬‬
‫גודל הסטיה‬
‫‬
‫‪ 5‬מ"מ‬
‫סטיה בעוביי של רצפות‪,‬‬
‫פלוס‬
‫‪ 10‬מ"מ‬
‫תקרות חתכי קורות ועמודי‬
‫מינוס‬
‫‪ 5‬מ"מ‬
‫‪.7‬‬
‫סטיה בי מרכז העמוד ומרכז היסוד‬
‫‪1%‬‬
‫‬
‫בכל מקו שיתגלו סטיות גדולות מאלה שהוגדרו לעיל‪ ,‬על הקבל יהיה לשאת בכל‬
‫ממידות היסוד‬
‫ההוצאות הכרוכות בתיקו‪ ,‬כולל הריסת המבני שנוצקו ויציקת מחדש‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫‬
‫מבלי לפגוע באמור לעיל מודגש בזאת במיוחד חשיבות האנכיות של פירי המעליות‬
‫והיציקה המיוחדת ללא "בטני" בדיוק של ‪ ± 10.0‬מ"מ לכל גובה הפיר!‬
‫‬
‫הקבל מתחייב בזאת לבצע מדידת אנכיות הפיר בכל קומה ולדאוג לקבל אישור קבל‬
‫המעליות לפני גמר כל קומה‪.‬‬
‫‪ 02.04‬טפסי רגילי לבטוני ‪.‬‬
‫הערה‪ :‬בכל מקו בו כתוב טפסי במפרט זה‪ ,‬הכוונה היא טפסות‪ ,‬הכוונה היא תבניות מתכת‬
‫חדשות שיותאמו במיוחד לפרוייקט לרבות עמודי עגולי‪/‬אליפטיי‪.‬‬
‫‬
‫הטפסי יבוצעו בהתא לדרישות התק הישראלי מס' ‪.904‬‬
‫‬
‫כל התבניות‪ ,‬לרבות ציד החיצוני של קירות המבני התת קרקעיי יהיו עשויי‬
‫מלבידי חלקי ונקיי‪ .‬יש לקטו את הפינות‪ .‬עיצוב התבניות ייעשה כמפורט במפרט‬
‫הכללי וסגירת התבניות לקירות תבוצע על ידי ברגי פלדה כמפורט בסעי‪ 02067 +‬במפרט‬
‫הכללי‪.‬‬
‫‬
‫הקבל יהיה אחראי לתכנו מערכת הטפסי הדרושי לש קבלת הבטו בצורה‬
‫ובממדי הנתוני בתכניות‪ .‬תכנו זה טעו אישורו המוקד של המפקח‪ ,‬א אי אישור‬
‫התכנו משחרר את הקבל מאחריותו הבלעדית לחוזק מערכת הטפסי לעמוד בפני לח‪0‬‬
‫הבטו הנוזל‪ ,‬הריטוט ובפני מאמצי שוני‪.‬‬
‫‬
‫תבניות לתקרות בשיפוע אנכי ו‪/‬או אופקי תהיינה מעובדות לשיפועי הנ"ל בהתא‬
‫לתכניות‪.‬‬
‫‬
‫הקבל יתא תכנו הפתחי בשלב ביצוע תבניות ועשיית כל החורי למיניה עבור‬
‫הפתחי‪ ,‬דלתות‪ ,‬אביזרי אינסטלציה‪ ,‬מיזוג אויר‪ ,‬חשמל‪ ,‬חורי למתק מעליות‪ ,‬צנרת‪,‬‬
‫חריצי‪ ,‬מגרעות‪ ,‬שקעי ותעלות למיניה‪ .‬כמו כ סידור וחיזוק לתבניות של כל‬
‫הפריטי הדרושי למערכות השונות‪ ,‬משקופי וכו' שיהיו מבטוני ומעוגני בתו הבטו‪.‬‬
‫‬
‫הפסקות יציקה‪ ,‬בא תורשינה על ידי המהנדס תעשינה רק במקומות לפי אישור‬
‫המהנדס‪.‬‬
‫‬
‫הקבל יגיש ‪ 3‬שבועות מראש הדרישה להפסקות יציקה ע תכנו מפורט לגבי הפרטי‬
‫המוצעי‪ ,‬לאישור המהנדס‪.‬‬
‫‪ 02.05‬בטוני גלויי )כדוגמת חניוני‪ ,‬ממ"די‪ ,‬תקרות מרפסות וכו'(‬
‫‬
‫‬
‫עבודות הבטוני הגלוי המוכני לצבע יבוצעו בי היתר באלמנטי הבאי ‪:‬‬
‫‬
‫קירות‪ ,‬עמודי ותיקרות חניוני )כולל מעקות ורמפות(‬
‫‬
‫חדרי טכני ‪,‬חדרי שירות ומחסני‪.‬‬
‫‬
‫חדרי מדרגות ‪.‬‬
‫‬
‫אזורי תקרות מונמכות השולבות ע תקרת בטו צבועה בשחור‬
‫הטפסי יבוצעו בהתא לדרישות התק הישראלי מס' ‪.904‬‬
‫‪28‬‬
‫‬
‫התבניות יהיו מטפסות מתכת חדשות‪ .‬הכל מושל כמפורט במפרט הכללי ובהתא‬
‫להוראות האדריכל המפקח והמהנדס‪ ,‬עשויות כ שיבטיחו קבלת שטחי הבטו לגמרי‬
‫נקיי וחלקי‪ ,‬בלי פגמי כלשה שיאפשרו צביעה ע"ג הבטו‪.‬‬
‫‬
‫יש לסדר על התבניות עבור הבטוני את כל הסרגלי‪ ,‬בהתא לתוכניות החזיתות‬
‫ובהתא לסדרי יציקה של הקירות הוורטיקליי או ההוריזונטלי הגלויי ועיצוב‬
‫החריצי לפי דרישות המהנדס‪ .‬בהעדר סימו מתאי בתוכניות‪ ,‬כל הפינות והפתחי‬
‫בבטוני הגלויי ובכל הבטוני בחזיתות יועבדו ע"י סרגל משולש ‪ 15/15‬מ"מ ו‪/‬או ‪20/20‬‬
‫מ"מ‪ ,‬ו‪/‬או סרגלי חלוקה טרפזיי וסרגלי לאפי מי‪ .‬הפסקות יציקה תעשינה רק במקו בו‬
‫מתוכנ סרגל הוריזונטלי שקוע‪.‬‬
‫‬
‫במידה ופני הבטו הטקסטורה וגוו הבטו לא יהיו לשביעות רצונו של המהנדס‬
‫האדריכל והמפקח‪ ,‬יידרש הקבל לבצע את כל התיקוני והסידורי לשביעות רצו המפקח‪.‬‬
‫‬
‫במידה וג לאחר בצוע התקוני והסדורי‪ ,‬עדיי טיב העבודה אינו לשביעות רצו‬
‫המפקח‪/‬אדריכל ישפה הקבל את המנהל בהתא לליקוי בסכו שיקבע המפקח עד ‪15%‬‬
‫מער העבודה‪.‬‬
‫‬
‫מנת המי בבטו צריכה להיות נמוכה וזאת במיוחד על מנת לשמור בפני קורוזיה של‬
‫הזיו‪ ,‬תערובת של הבטו תותא לקבלת בטו חשו‪ .+‬הקבל יבצע ניסוי תערבת לקבלת פני‬
‫בטו בדוגמה לשביעות רצו המפקח‪.‬‬
‫‬
‫הצמנט צרי להיות מאותו מקור‪ ,‬ויש להשתמש לכל יציקה בצמנט ממשלוח אחד‪.‬‬
‫‬
‫יש להקפיד במיוחד על נקיו האגרגטי‪.‬‬
‫‬
‫ברזל הזיו צרי להיות מרוחק מהטפסי באמצעות אביזרי פלסטיק מיוחדי‬
‫ומתאימי למוטות הזיו ובאמצעי מאושרי אחרי‪ ,‬שישמשו כשומרי מרחק‪ .‬לא יורשה‬
‫השימוש בשברי מרצפות‪.‬‬
‫‬
‫אי להשתמש בחוטי ברזל או במוטות ע‪ 0‬לקביעת הרווחי בי לוחות הטפסי או‬
‫לקשירת‪ .‬למניעת השימוש בחוטי ברזל יש להשתמש בשיטה מאושרת על ידי‬
‫האדריכל לפיה נית לחבר ולקשור את הטפסי באמצעות מוטות מתיחה מיוחדי לשימוש‬
‫בבטוני גלויי‪ .‬החורי הזעירי בתו המבנה הנגרמי כתוצאה מהשימוש במוטות אלה‪,‬‬
‫יסתמו לאחר פירוק הטפסי בטיט בשיטה מאושרת עלידי המפקח‪.‬‬
‫‬
‫תשומת לב מיוחדת מופנית לסדרי היציקה של הבטוני הגלויי‪ .‬טפסי אופקיי לבטו‬
‫גלוי הנצמדי לקיר בטו גלוי יצוק‪ ,‬צריכי לגשת בצורה אטימה לשטח הקיר על מנת למנוע‬
‫נזילות על פני הבטו שכבר יצוק‪ .‬די זה כוחו יפה לגבי יציקת קירות בשלבי‪ .‬אטימות של‬
‫מגע הטפסי לשטחי הבטוני שכבר נוצקו היא בעלת חשיבות ראשונה ויש לאחוז בכל‬
‫האמצעי הדרושי לש התאמה לתנאי הנ"ל כולל איטו בגומי ספוגי טבול בחומר‬
‫ביטומני‪ .‬כמו כ פני הבטוני ינוקו אחרי פירוק הטפסי לשביעות רצונו של המפקח‪ ,‬על‬
‫הקבל להג על שטחי הבטוני הגלויי במש כל זמ ביצוע עבודות הבני‪.‬‬
‫‬
‫אי לרטט את הבטו הראשו לאחר הפסקת היציקה‪ ,‬עלמנת למנוע התרחבות‬
‫בתבניות‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫‬
‫יש לראות בכל שטח מבטו גלוי‪ ,‬שטח מוגמר אשר יש להג עליו מכל פגיעה באמצעי‬
‫מאושרי עלידי המפקח‪.‬‬
‫טפסי לבטו גלוי לקירות ותקרה בצד הפנימי של חלל המרחב המוג‪ ,‬חדרי מדרגות‬
‫‬
‫ומפלסי חניה‬
‫‬
‫סעי‪ +‬זה מתייחס למחיצות ותחתית תקרה המרחבי המוגני‪ .‬האמור לעיל לגבי בטוני‬
‫גלויי‪ ,‬תופס ג לגבי סעי‪ +‬זה‪.‬‬
‫‬
‫פני הבטו יהיו נקיי חלקי וישרי לקבלת צבע‪ .‬הכל כפו‪ +‬לתק הג"א‪.‬‬
‫‬
‫קירות הפני של חדרי המדרגות יבוצעו ג ע פני חלקי וישרי מוכני לקבלת צבע‬
‫טיח סינטטי )בגר( בלבד‬
‫‬
‫קירות הבטו של הרמפה שבמרתפי יהיו "בטו חשו‪."+‬‬
‫‬
‫יתר קירות המרת‪ +‬יבוצעו בעזרת תבניות מסודרות מודולריות כדי לקבל פני בטוני נקיי‬
‫ומסודרי‪.‬‬
‫‪ 02.06‬כיסוי בטו על ברזל‬
‫כיסוי הבטו בסעי‪ +‬זה מתייחס לעובי הבטו עד הברזל הקרוב ביותר לפני הבטו‪ .‬העוביי‬
‫המזעריי של שכבת הבטו על הברזל יהיו כדלקמ‪:‬‬
‫‪02.07‬‬
‫‬
‫‪ 4‬ס"מ בכל רכיבי הבטו הנמצאי במגע ע קרקע )קירות(‬
‫‬
‫‪ 3‬ס"מ בכל רכיבי הבטו הנמצאי בתו המבנה ופניה חשופי‪.‬‬
‫‬
‫‪ 2.5‬ס"מ ברכיבי בטו הנמצאי בתו המבנה ומעל פניה כיסוי נוס‪ +‬כל שהוא )לדוגמא‬
‫ריצו‪ +‬של תקרות(‪.‬‬
‫‬
‫‪ 3.5‬ס"מ ברצפה‪.‬‬
‫קטימת פינות‬
‫‬
‫כל האלמנטי מבטו בבני )כולל קירות בתו האדמה( שלא מקבלי ציפוי אב יוצקו‬
‫בתכניות ע פינות קטומות ע"י משולשי ‪ 1.5X1.5‬ס"מ מע‪ 0‬שיותקנו בתו התוכנית ‪.‬‬
‫‪02.08‬‬
‫אשפרה‬
‫‬
‫בנוס‪ +‬לאמור במפרט הכללי פרק ‪ 02‬תת פרק ‪ 0205‬על הקבל לבצע אשפרה המתאימה‬
‫מאחר ואשפרת הבטוני היא גור חשוב ביותר לטיב‪.‬‬
‫על כל השטחי ו‪/‬או פני‬
‫תקרות יותז חומר שחוס התאדות המי מתו הבטו הנקרא ‪CURING‬‬
‫‪ COMPOUND‬צבעוני‪ .‬הכל לפי מפרט והוראות היצר‪ .‬הוראה זו אינה מתייחסת‬
‫לשטחי התחברות האלמנטי בעתיד )שטחי הפסקות יציקה( עליה יש לפרוס יריעות‬
‫יוטה )בשתי שכבות ולהחזיק את משטח הבטו רטוב למש ‪ 7‬ימי‪.‬‬
‫‬
‫על משטחי הפסקת יציקה אי להתיז ‪.CURING COMPOUND‬‬
‫‬
‫אשפרת העמודי תהיה על ידי עטיפת ביוטה סמיכה עד ראש העמוד אשר תישמר רטובה‬
‫במש חמישה ימי‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫‬
‫הקבל יעסיק מנהל עבודה מיוחד שיהיה אחראי לבקרה ולביצוע עבודות האשפרה‪.‬‬
‫‪ 02.09‬חורי‪ ,‬חריצי‪ ,‬שרוולי‪ ,‬אלמנטי מבוטני וכו'‬
‫‬
‫לפני יציקת הבטוני יהיה על הקבל לברר ולוודא את מיקומ המדוייק של אפי מי‪,‬‬
‫אביזרי‪ ,‬חריצי ושרוולי כדי שיוכל לבצע מראש‪.‬‬
‫‬
‫הקבל יכי תכנית מפורטת של החורי‪ ,‬שרוולי‪ ,‬חריצי‪ ,‬אפי מי וכל הקשור ביציקת‬
‫הבטוני‪ .‬התכנית תועבר לאישור האדריכל לפני הביצוע‪ .‬מכל מקו כל האחריות לתאו‬
‫ורכוז האינפורמציה הנ"ל היא על הקבל ‪.‬‬
‫‪ 02.10‬בטו רזה‬
‫‬
‫בכל האיזורי המפורטי בתכניות ובעיקר ברצפת החניה התחתונה ובמקומות שיורה עליה‬
‫המפקח‪ ,‬יש לצקת רובד בטו הפלסה בעובי של כ ‪ 5‬ס"מ מסודרת ומוחלקת‪ .‬במקרה של‬
‫יציקה בתבניות יש להבליט את רובד בטו ההפלסה ‪ 10‬ס"מ מקו היסודות ו‪/‬או הרצפה‪ .‬סוג‬
‫הבטו ב ‪.15‬‬
‫‬
‫יציקת רובד בטו הפלסה תעשה מיד לאחר גמר החפירה וניקוייה‪ .‬פני רובד הבטו יעוצבו ישר‬
‫ונקי למפלסי ובשיפועי הדרושי‪.‬‬
‫‪02.11‬‬
‫ראשי כלונס‬
‫‬
‫מעל כל כלונס וקבוצת כלונסאות יבוצע ראש כלונס בודד כפול או משולש או לקבוצת‬
‫כלונסאות לפי תכנית ‪ ,‬יש לצקת את ראש הכלונס ביציקה אחת תו כדי הכנת הברזל מראש‬
‫לקורות הקשר לעמודי ולקורות‪ .‬מתחת לראשי הכלונסאות והרפסודות יש לתת שכבת‬
‫הפלסה בעובי ‪ 5‬ס"מ מבטו רזה‪ ,‬יתר הנחיות ביצוע ראה בתכניות‪.‬‬
‫‪02.12‬‬
‫פני מרצפי בחניוני ובשטחי המבנה‬
‫‬
‫מרצפי מפולסי יוחלקו בהליקופטר‪ .‬כל המרצפי המונחי יכילו ‪ 2‬יריעות‬
‫פוליאטיל בתחתית המרצ‪ +‬בעובי ‪ 0.2‬מ"מ כ"א בחפייה מדורגת של ‪ 40‬ס"מ‪.‬‬
‫‬
‫במידה והרצפה המוחלקת לא תתקבל חלקה וישרה כמתואר‪ ,‬יתק הקבל על ידי יציקת‬
‫מדה והחלקה בהליקופטר‪,‬או במידה ואי אפשרות לשינוי גובה‪ ,‬יתק הקבל את המשטח לפי‬
‫פתרונות שיקבעו על ידי האדריכל והמהנדס‪.‬‬
‫‬
‫פילוס‪ ,‬הידוק והחלקה ראשונית ע גמר הריטוט יעשה פילוס והידוק פני הבטו בעזרת סרגל‬
‫ויברציוני מתאי ממתכת‪ .‬לצור קבלת משטח אופקי‪ ,‬יכי הקבל מבעוד מועד מערכת‬
‫סרגלי המרוחקי אחד מהשני כ‪ 3‬מטר ומפולסי במדוייק‪ .‬הסרגלי יהיו מצנורות פלדה‬
‫רבועי חלולי ‪ 30/30‬מ"מ שיוצבו לתבנית ע רגליות ממתכת‪ .‬סרגל היישור הויברציוני ינוע‬
‫על הסרגלי האלה‪ .‬לאחר גמר הפילוס יבדק גובה פני הבטו‪ .‬כל גומה תמולא בבטו נוס‪+‬‬
‫ותרוטט וכל עוד‪ +‬בטו יוסר‪.‬‬
‫‬
‫החלקה סופית!על הקבל לקחת בחשבו כי פעולת ההחלקה מצריכה זמ ונסיו וכי עליה‬
‫להעשות על ידי צוות מאומ היטב‪ ,‬מספר שעות לאחר סיו היציקה‪ .‬לאחר ההחלקה‪,‬‬
‫‪31‬‬
‫כמתואר לעיל‪ ,‬יש לדחות כל פעולה נוספת עד למועד בו יעלה הברק של המי המופרשי‪,‬‬
‫מפני הבטו‪ ,‬א בטר הקשיחו במידה שלא נית לבצע את ההחלקה הסופית ההחלקה‬
‫הסופית תעשה בעזרת מכונת ישור והחלקה מסתובבת ע"י בעלי מקצועי שאומנות בכ‪.‬‬
‫‬
‫אי להתיז מי על פני הבטו לשיפור העבידות בזמ ההחלקה‪.‬‬
‫‬
‫אשפרה!לאחר גמר ההחלקה‪ ,‬כשהבטו עדיי לח יש לאשפר את פני הבטו בהתא להוראות‬
‫היצר חומר אשפרה‪.‬‬
‫‬
‫הגנה על השכבה המוחלקת!הקבל יג על ‪ 0.2‬מ"מ ועליה פיזור שכבת חול בעובי של כ‪ 2‬ס"מ‬
‫על פני כל שטח הרצפה‪.‬‬
‫‬
‫פני הרמפה יעובדו בסריקה ‪ FISH BOUND‬למניעת החלקה‪ ,‬הכל לפי פרט מאושר ע"י‬
‫המפקח‪.‬‬
‫‪02.13‬‬
‫תפרי במרצ‪#‬‬
‫‬
‫יש לבצע את הניסור תו ‪ 10‬עד ‪ 12‬שעות אחרי השלמת יציקת רצועת המרצ‪ ,+‬כל התפרי‬
‫)דמה‪ ,‬קונסטרוקטיבי וכו'( יהיו קטומי מקצועות ‪ 5X5‬מ"מ‪.‬‬
‫‬
‫תפר קונסטרוקטיבי )תפר יציקה( כולל ברזל מיתד מגולוו‪ ,‬ניסור ברוחב ‪ 3‬מ"מ ובעומק עד‬
‫‪ 25%‬מעומק הפלסה‪ ,‬ניקוי חרי‪ 0‬ע"י אויר דחוס ואטימת התפר בחומר דו קומפוננטי מאושר‬
‫ע"י המפקח‪ .‬תחתית התפר ימולא בפס פלסטי או ברצועת ספוג המשמשות כתחתית לאיטו‬
‫פני התפר‪ ,‬קצב התפרי ‪ 4÷4.5‬מ'‪.‬‬
‫‬
‫תפר דמה הכל כמתואר בתפר הקונסטרוקטיבי א ללא ברזל מיתד‪ ,‬קצב התפרי ‪ 4 4.5‬מ'‪.‬‬
‫‬
‫תפר הפרדה בי קירות‪ ,‬עמודי וקורות יסוד לבי רצפה‪ ,‬ע"י קלקר בעובי ‪ 1‬ס"מ ע מיתדי‬
‫ברזל מגולוו עטופי ספוג בעובי ‪ 8‬מ"מ‪ .‬פינוי החלק העליו של הקלקר לעומק ‪ 1.5‬ס"מ‬
‫ואיטו בחומר דו קומפוננטי מאושר ע"י המפקח‪.‬‬
‫‬
‫תפר התפשטות כולל ברזל מיתד מגולוו‪ ,‬מילוי קלקר בעובי ‪ 2‬ס"מ ופינוי חלקו העליו לעומק‬
‫כ‪ 2‬ס"מ ‪ +‬מילוי בחומר דו קומפוננטי לרבות פרופיל גיבוי מפוליאוריט‪ ,‬קצב התפשטות כל‬
‫‪ 3035‬מ'‪.‬‬
‫‪ 02.14‬קירות בטו מזוי‬
‫‬
‫קירות הבטו המזוי הינ קירות נושאי‪ .‬יש לצקת את הקירות בטפסות )משני צידיה(‪.‬‬
‫הקירות הבאי במגע ע הקרקע יקבלו איטו לפי פרטי יוע‪ 0‬איטו‪ .‬לא יורשה שימוש‬
‫ברשתות פלדה מרותכות בקירות הבטו‪.‬‬
‫‬
‫לכל קירות הבטו הבאי במגע ע הקרקע יש לדאוג לקציצת כל חוטי הברזל‪ ,‬החלקת‬
‫הבטו ‪ ,‬סתימת חורי והורדת בליטות בטו כמו כ בקירות אלה יש לתת עצר מי מתנפח‬
‫באזור הפסקות היציקה לפי פרטי יוע‪ 0‬איטו‪.‬‬
‫‬
‫‪02.15‬‬
‫ביצוע הקירות יכללו ג שקעי‪ ,‬חורי‪ ,‬חורי להעברת המערכת וקיטו פינות‪.‬‬
‫קורות בטו‬
‫‪32‬‬
‫‬
‫את קורות היסוד יש לצקת מעל בטו הפלסה ו‪/‬או מעל ארגזי פוליביד‪ .‬קורות גג‪/‬תיקרה‬
‫יתמכו באופ מלא עד ‪ 14‬יו‪ ,‬מיו היציקה ‪ .‬דילול תמיכות יעשה רק לפי אישור‬
‫הקונסטרוקטור‪.‬‬
‫עמודי בטו‬
‫‪02.16‬‬
‫‬
‫ביצוע העמודי תכלול מס' טיפוסי גיאומטרי שוני )אובליי‪ ,‬סגולי וכו'( ג‬
‫הכנת‬
‫שקעי‪ ,‬חורי להעברת צנרת‪ ,‬קיטו פינות ע"י משולשי שיושמו בתו התבניות וכמו כ‬
‫פינות וצלעות מעוגלי‪ ,‬לפי התכניות‪.‬‬
‫‪02.17‬‬
‫בטוני במאגר מי בגגות ובמרפסות וכדומה(‬
‫‬
‫בטו סוג הבטו ב! ‪ 40‬ע שימוש בערב לאטימה למי‪ ,‬לפי אישור המפקח‪.‬‬
‫‬
‫פני הבטוני )תחתית ודפנות פנימיות( יהיו מוכני לאטימה לפי המפורט בפרק ‪.05‬‬
‫‬
‫כיסוי ברזל בדופ פנימית יהיה לפחות ב‪ 4‬ס"מ בטו‪.‬‬
‫‬
‫נזילות בכל העת בה יעמדו מי בבריכה יסומנו נזילות‪ .‬לאחר הורקת הבריכה יש להווע‪0‬‬
‫במפקח א יש צור בטיפול מיוחד לפני ביצוע עבודות האיטו‪.‬‬
‫‬
‫יש לבצע ווטות בחיבור ברצפות וקירות הבריכה שיוצקו ביחד ע הרצפה והקירות‪.‬‬
‫‪ 02.18‬מבוטל‬
‫‪ 02.19‬חגורות בטו אופקיות ואנכיות‬
‫‬
‫בכל מקרה שלא מצויי במפורש‪ ,‬יש לצקת חגורות בטו אופקיות מעל דלתות ו‪/‬או לאחר בניה‬
‫של ‪ 10‬שורות בלוקי‪ .‬כמו כ יש לצקת עמודוני בטו בקירות במרחקי של ‪ 3‬מ' זה מזה‬
‫לכל היותר‪.‬‬
‫‬
‫באזורי בה גובה הקומה גדול מ‪ 3‬מטרי יוצקו בקירות חגורות עוברות פעמי‪.‬‬
‫‬
‫במקרה של בנייה בבלוקי סיליקט או אחר ביצוע חגורות אופקיות ואנכיות יבוצע על פי‬
‫הנחיות היצר ו‪/‬או מתכנ השלד‬
‫‪ 02.20‬מוספי בבטו‬
‫‬
‫הקבל יקח בחשבו אפשרות שיידרש שימוש במוספי כלשה לבטו‪.‬‬
‫‬
‫במקרה זה על הקבל לקחת בחשבו את הוראות היצר של המוס‪ +‬המוצע‪ ,‬לגבי הרכב‬
‫הבטו המתאי לשימוש‪.‬‬
‫‪ 02.21‬בדיקת בטוני טריי‬
‫‬
‫תערובות הבטו לפריטיה תאושרנה במבדקת הבטוני אשר תבצע בדיקות טיב של‬
‫הבטוני‪.‬‬
‫‬
‫ביצוע הבטוני יעשה בתנאי בקרה טובי לפי ת"י מס' ‪.118‬‬
‫‪33‬‬
‫‬
‫הקבל יחזיק באתר לצור בדיקת שקיעת הבטו את כל האביזרי הנדרשי בהתא‬
‫לתק אמריקאי ‪ C ASTM 143‬והמפקח יהיה רשאי בכל עת להשתמש באביזרי‬
‫האלה לבדיקת השקיעה‪.‬‬
‫‬
‫האגרגטי יבדקו בהתא לדרישות ת"י ‪ 3‬לכל ‪ 100‬מ"ק לרבות עמידות בתנאי אקלי‬
‫בקרבת הי ובמי תהו קורוזיביי‪.‬‬
‫‬
‫אחריותו של הקבל לתא ע מעבדה מוסמכת לקיחת מידגמי מהבטו הטרי בהודעה‬
‫מראש של ‪ 24‬שעות לפני מועד היציקה בפועל‪.‬‬
‫‬
‫בדיקת חוזק הבטו תעשה בהתא לת"י מס' ‪ 26‬לגבי הכנת הדוגמאות ולת"י מס' ‪ 118‬לגבי‬
‫חוזק הבטו‪.‬‬
‫‬
‫הפוסק האחרו לתוצאות הבדיקות יהיה המפקח אשר יפסוק בהתא לתוצאות שיתקבלו‬
‫מהמעבדה המוסמכת‪.‬‬
‫‬
‫במידה ומסיבה כל שהיא לא תלקח בדיקת בטו טרי במועד היציקה רשאי המפקח להורות על‬
‫הוצאת גלילי מהבטו היצוק ו‪/‬או לבצע העמסת נסיו‪ ,‬הכל ע"ח הקבל‪.‬‬
‫‪ 02.22‬פלדת הזיו‬
‫‬
‫מוטות הזיו יהיו מוטות פלדה עגולי רגילי או פלדה מצולעת‪ ,‬כמצויי בתכניות‬
‫שיתאימו לדרישות התקני הישראליי העדכניי ללא כל סטיות שה‪ .‬מוטות הפלדה‬
‫שיסופקו מכל סוג שהוא יהיו ישרי בהחלט‪.‬‬
‫‬
‫על הקבל להקפיד במיוחד על מיקו מוטות הזיו המשמשי "קוצי" העולי מעל מפלס‬
‫התקרות‪.‬‬
‫‬
‫במידה ויהיה צור בחיבור מוטות פלדה לזיו במקומות שוני מאלה המצויני‬
‫בתכניות‪ ,‬יהיה המרחק בי שני חיבורי טעו אישור המתכנ ובאופ כללי ייעשו תמיד‬
‫חיבורי לסירוגי‪.‬‬
‫‬
‫לפי הוראות המתכנ ייעשו חיבורי ג באמצעות ריתוכי ובתנאי שחוזק הריתו‬
‫למתיחה לא יהיה קט מחוזק המוט‪ ,‬והריתו יעמוד ג בבדיקות כפיפה קרה‪.‬‬
‫‬
‫הארכת מוטות מצולעי בריתו וכ ריתו מוטות מצולעי לפלטקות מבוטנות יתבצעו ע"י‬
‫אלקטרודה ‪ ZIKA 4‬תו חימו הרכיבי ל ‪ 200°‬צלסיוס וקירור הדרגתי‪.‬‬
‫‪ 02.23‬זיו ברשתות פלדה‬
‫‬
‫המוטות והרשת יתאימו לדרישות התק הישראלי לרשתות פלדה מרותכות‪ .‬המוטות‬
‫יהיו משוכי מברזל מצולע או מברזל משו במתיחה קורה שלגביה יחולו הדרישות‬
‫דלהל‪:‬‬
‫‬
‫‬
‫חוזק למשיכה ‪ 5900‬ק"ג‪/‬סמ"ר מינימו‪.‬‬
‫‬
‫גבול נזילות ‪ 5000‬ק"ג‪/‬סמ"ר מינימו‪.‬‬
‫מאחר וסידור הרשתות מותנה בשיטת ופרטי התבניות של הקבל‪ ,‬מטיל המזמי על הקבל‬
‫את הכנת תכניות הרכבת ופרטי הרשתות ברצפות ובקירות לפי ההוראות ונתוני שיתקבלו‬
‫‪34‬‬
‫מאת המהנדס‪ .‬התכניות יוגשו לאשור המתכנ לפני הבצוע‪ .‬המתכנ שומר לעצמו הזכות‬
‫לאשר התכניות עד ‪ 3‬שבועות ממועד ההגשה הסופית‪.‬‬
‫‪ 02.24‬תכולת העבודה‬
‫מחיר הקמת מעטפת שלד בטוב וחדר דחסנית כלול בהצעה הפאושלית וכולל את כל המופיע‬
‫בתכניות אדריכלות וקונסטרוקציה‪ ,‬דרישות המפרט הכללי והמפרט המיוחד ויתר מיסמכי‬
‫חוזה ודרישות המפקח ובי היתר ג‪:‬‬
‫‬
‫יציקת ראשי כלונסאות קורות ורצפות‬
‫‬
‫יציקת בטו רזה מתחת לרצפת החניו ומתחת לאזורי אחרי‬
‫‬
‫יציקת בטוני חשופי המוכני לגמר צבע‪.‬‬
‫‬
‫אלמנטי טרומיי‪.‬‬
‫‬
‫בטו אדריכלי‬
‫‬
‫גמר בטוני מוחלקי בהליקופטר בחניה בחדרי הטכניי השוני בגגות ובמרפסות כולל‬
‫ביצוע תפרי מסוגי שוני‬
‫‬
‫גמר עמודי וקירות בחניוני המוכני לגמר צבע‬
‫‬
‫גמר בטוני מוחלקי בהליקופטר בשטחי שוני – הכנה לשטיח או שו"ע‪.‬‬
‫‬
‫כל הפעולות הדרושות להפסקת היציקה בי האלמנטי השוני כולל זיו‪ ,‬ערבי‬
‫ותוספות שונות לבטוני‪ ,‬עיבוד הבטו וכד'‪.‬‬
‫‬
‫עיצוב חריצי‪ ,‬קיטומי‪ ,‬אפי מי‪ ,‬שקעי‪ ,‬רולקות‪ ,‬שרוולי וכו' בכל האלמנטי‪ ,‬ביצוע‬
‫כל השקעי‪/‬חריצי‪/‬בליטות‪ ,‬ועיגו פלטקות פלדה לרבות צביעת במערכת צבע מג ‪+‬‬
‫סופרלק‪.‬‬
‫‬
‫עיצוב פתחי‪ ,‬מעברי וכו' בכל צורה שהיא )מלבנית‪ ,‬עגולה‪ ,‬דפנות משופעות וכו'(‪ ,‬בכל‬
‫האלמנטי‪.‬‬
‫‬
‫עיגו‪/‬ביטו אלמנטי פלדה‪.‬‬
‫‬
‫תכנו וביצוע של תקרות דרוכות וקורות פלדה‪.‬‬
‫‬
‫עיצוב האלמנטי היצוקי בתבניות פלדה ו‪/‬או בתבניות דיקט חדשי למיניה‪.‬‬
‫‬
‫מדידות ושירותיו של מודד מוסמ במהל כל תקופת הביצוע לפי דרישת המפקח ‪.‬‬
‫‬
‫ערבי ומוספי שוני להגברת אטימות בחלקי בטו תת קרקעיי ‪,‬בריכות שחייה‪,‬ובריכות‬
‫בגגות העליוני ובמרפסות ‪.‬‬
‫‬
‫הוצאת קוצי מעמודי‪ ,‬מקירות בטו ומרצפה עבור חיבור רצפות‪ ,‬חגורות‪ ,‬קידות‬
‫ועמודוני‪.‬‬
‫‬
‫שימוש בתמיכות מיוחדות מסוג אקרו או שווה ער‪ ,‬מכל סוג שהוא‪ ,‬בכל מקו‬
‫שיידרש‪ ,‬במהל העבודה‪.‬‬
‫‬
‫תאו והזמנת מכו התקני )או ש"ע( ליציקת בטו‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫‬
‫אלמנטי בקו או מישור מתעגל או קשתי בקו מפולס או בשיפוע‪.‬‬
‫‬
‫האלמנטי המפורטי במפרט כנדרשי להיות מבטו חשו‪.+‬‬
‫‬
‫יציקת תקרות ורצפות בשיפוע‪.‬‬
‫‬
‫תימו תקרות ואלמנטי בטו שוני לגבהי שוני ולכל זמ שיידרש עפ"י התק ו‪/‬או‬
‫עפ"י הנחיות הקונסטרוקטור והמהנדס‪.‬‬
‫‬
‫חיבור בי שינני מדרגות ומשטחי מבטו שיבוצע או ע"י קידוח והחדרת קוצי או בכל‬
‫דר אחרת‪.‬‬
‫‬
‫עיבוד צורת הפתח‪ ,‬עיבוד פתחי מעברי‪ ,‬שקעי‪ ,‬תעלות וחריצי‪ ,‬עיבוד וביטו‬
‫משקופי‪ ,‬ספי‪ ,‬בליטות אופקיות ואנכיות‬
‫‬
‫ביצוע התחברויות לבי קירות לבי עצמ ובי חלקי בטו אחרי‪ ,‬בצורות גאומטריות‬
‫שונות‪.‬‬
‫‬
‫פרטי הפסקות יציקה )אשר יאושרו ע"י המהנדס( לרבות הכנסת עוצר מי כימי מתנפח‪.‬‬
‫‬
‫קיטו פינות של חלקי בטוני כפי שידרש‪ ,‬פינות ודפנות עגולות‪ ,‬חיתו חד כמפגש בי‬
‫מישורי בטו וכ יצירת מגרעות וחריצי אנכיי ואופקיי‪.‬‬
‫‬
‫עיבוד שפות תקרות בצורות גיאומטריות שונות‪.‬‬
‫‬
‫תכנו ותמיכות ופיגומי לרבות תמיכות זמניות במפלסי וגבהי שוני‪ ,‬תכנונ‬
‫והפיגומי הנדרשי‪.‬‬
‫‬
‫בטוני בבריכות ומאגרי מי גגות ומרפסות כוללי את הערבי המתאימי לשיפור‬
‫האטימות ביציקות ‪.‬‬
‫‬
‫יציקת בטו שיפועי בהכנה להנחת יריעות איטו ) ראה מיפרט פרק ‪( 05‬‬
‫‬
‫שימוש בברזלי ארוכי מעל ‪ 12‬מ' ובלבד שהוראה זו תינת עד חודש לפני הביצוע בו‬
‫נדרש שימוש בברזלי ארוכי‪ .‬האמור בפסקה זו חל ג למקרי בה מוטות הפלדה‬
‫בתכניות משורטטי ע חפיות ותינת הוראה לשנות לברזלי ארוכי‪.‬‬
‫‬
‫הארכת מוטות הזיו בי א בחפירה‪ ,‬בריתו או באביזרי לחיבור בי מוטות‪ .‬צורת‬
‫הארכת המוטות נתונה להחלטת המפקח‪.‬‬
‫‬
‫קידוח קוצי להתחברויות בי אלמנטי שוני כולל קידוח ‪,‬הכנסת הקו‪ 0‬ע דבק אפוקסי‪.‬‬
‫‬
‫יציקת בטו הגנה מעל איטו גגות‪/‬מירפסות ומעל שטחי פיתוח ‪.‬‬
‫‬
‫פני הבטו בתחתית ובצידי המשטחי המשופעי והאופקיי ומשולשי מדרגות של‬
‫המדרגות הגלויי לפי סווג הבטוני במפרט‪ ,‬א סוג החיפוי יכתיב לבצע אות‪.‬‬
‫‬
‫הכנת שטחי ליציקת מדה כגו‪ :‬ניקוי‪ ,‬חיספוס‪ ,‬שימוש בדבקי ‪,‬קידוחי קוצי אפוקסי‬
‫וכו'‪.‬‬
‫‪36‬‬
‫פרק‪ ! 02 2.‬עבודות בטו יצוק באתר! כלונסאות ביסוס‬
‫‪ 02.2.01‬כללי‬
‫ פרק זה מתייחס לביצוע קידוחי כלונסאות ביסוס לחדר דחסנית – עבודות למדידה‬
‫ בנוס‪ +‬לאמור במפרט הכללי לעבודות בני יבוצעו העבודות כמפורט להל‪:‬‬
‫‪ 02.03‬כלונסאות קדוחי ויצוקי באתר )מיקרופיילי(‬
‫א‪.‬‬
‫כללי‪:‬‬
‫ מפרט זה מתייחס לכלונסאות בקוטר של ‪ 45‬ס"מ לביסוס חדר דחסנית‪ ,‬ללא הרחבה‬
‫המבוצעי בשיטת ההקשה והסיבוב של ראש קידוח‪ ,‬כאשר הוצאת החומר נעשית באמצעות‬
‫לח‪ 0‬אויר‪.‬‬
‫ הכלונסאות יבוצעו א ורק ע"י קבל מוכר ומאושר מראש על יד המזמי‪.‬‬
‫ הקבל יהיה אחראי בלעדית על המוצר הסופי‪ ,‬התאמת הציוד לשיטת הקדיחה הנדרשת‪ ,‬בצוע‬
‫הקידוחי לפי הנחיות דו"ח הביסוס‪ ,‬התאמת דרישות הפלדה לתק‪ ,‬טיב הבטו‪ ,‬שיטת‬
‫היציקה וכו'‪.‬‬
‫ אי לקבל זכות להעביר חלק מהעבודה לקבל אחר‪.‬‬
‫ תכנית יסודות מעודכנת ע סימו העומסי והנחיות הביסוס יהיה בשטח בידי הקבל בכל‬
‫מהל הביצוע‪.‬‬
‫ העבודה תעשה בכפו‪ +‬לדרישות המפרט המיוחד להל ומפרט ‪) 23‬ב"ספר הכחול"(‬
‫ הקבל ינהל רישו מדויק של מהל ביצוע העבודה‪.‬‬
‫ סימוני מיקומי כלונסאות הביסוס יבוצעו על ידי מודד מוסמ מטע הקבל ועל חשבונו‪.‬‬
‫ הרישו יכלול בכל כלונס וכלונס את פרופיל הקרקע המורכב מקרקע וסלע‪ ,‬לא יאושר עומק‬
‫הקידוח של הכלונס א לא ינוהל רישו מסודר‪.‬‬
‫ מחיר היחידה שייקבע למטר אור כלונס הוא קומפלט וכולל קדיחה‪ ,‬ויציקת הבטו וכל‬
‫העבודות הנדרשות לביצוע הכלונס‪.‬‬
‫ כמויות הבטו למלוי מערות ימדדו בנפרד‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫הכנה ודרישות מוקדמות‪:‬‬
‫ הכלונסאות יבוצעו לאחר השלמת עבודות ההריסה וחיזוק המבנה הצמוד ולאחר יישור השטח‬
‫למפלס הסופי‪ .‬לא תורשה עבודת מילוי וחפירה בעזרת כלי מכני בשטח לאחר יציקת‬
‫הכלונסאות‪ ,‬אלא באישור המהנדס‪.‬‬
‫‪37‬‬
‫ במידה ובשטח העבודה קיי או מבוצע מילוי‪ ,‬יש להכי תכנית עבודות עפר ע התייחסות‬
‫למפלס קרקע הטבעי והסופי לאחר המילוי‪ .‬נתוני לגבי עובי המילוי בכל כלונס יהיו בידי‬
‫הקבל לפני תחילת העבודה‪.‬‬
‫ המילוי יבוצע לפי מפרט מיוחד של המהנדס‪.‬‬
‫ באתר עשויי להימצא חללי גדולי אות יידרש הקבל למלא בטו ולקדוח לאחר מכ דר‬
‫הבטו הנ"ל‪.‬‬
‫ ציוד הקדיחה יהיה מתאי לביצוע כלונסאות בתנאי הסלע שבאתר‪ ,‬לקדיחה בצמוד לקירות‬
‫חצובי ומבני קיימי ולעומק ‪ 20‬מ' לפחות‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫הזיו‪:‬‬
‫ זיו הכלונס יהיה פלדה מצולעת מתאי לת"י ‪.739‬‬
‫ "כלוב" הזיו יהיה לעומק חצי מטר מעל תחתית הקידוח אלא א יצוי במפורש אחרת‬
‫בהנחיות הביסוס ובתכניות‪.‬‬
‫ החישוק יהיה בפסיעה של ‪ 10‬ס"מ ב ‪ 2‬מטר העליוני של ה"כלונס" ו ‪ 15‬ס"מ ביתרת כלוב‬
‫הזיו‪.‬‬
‫ כיסוי הזיו בכלונסאות בקוטר ‪ 35‬ס"מ יהיה ‪ 5‬ס"מ‪ ,‬בכלונסאות בקוטר גדול יותר נית‬
‫להגדיל את כיסוי הזיו לפי התכנית‪.‬‬
‫ מוטות הזיו ימשכו ויעלו מעל פני הקידוח ויחדרו לקורה שמעליה‪ ,‬כנדרש בתוכניות‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫קדיחה‬
‫ הקדיחה תחל רק לאחר אישור הקבל כי עבודות ההריסה בסמו למבנה הקיי הושלמו ‪.‬‬
‫ הקדיחה תחל רק לאחר ייצוב הציוד כנגד סטיות ושקיעות וקביעת אנכיות המקדח‪.‬‬
‫ לפני תחילת הקידוחי‪ ,‬על הקבל לוודא התאמת המכונה לקדיחה לעומק הדרוש בתנאי‬
‫השטח הקיימי‪.‬‬
‫ הקידוחי ייעשו בלא שיפגעו בעבודות קודמות שבוצעו באתר‪.‬‬
‫ הקידוח יבוצע במיקו המדויק שיקבע בעזרת שבלונה מתאימה ממתכת בקוטר ראש המקדח‬
‫שתמורכז על הסימו הנעו‪ 0‬בשטח‪.‬‬
‫ החומר הנקדח יורחק ויסולק מאזור הקידוחי‪ .‬יש למנוע מפולת של החומר הקדוח אל תו‬
‫הקידוחי כדי שלא יתערבב ע הבטו המובא ליציקת הכלונסאות‪.‬‬
‫ נתוני לגבי העומק המתוכנ ירשמו בבירור על גבי תכניות הביסוס‪.‬‬
‫ עומק הכלונס הנדרש בסלע הוא אור הכלונס בסלע רצי‪ +‬ושל‪.‬‬
‫‪38‬‬
‫ לצור סיכו החדירה ייחשבו קטעי קידוח בסלע בלבד באור של חצי מטר לפחות )אלא א‬
‫צויי אחרת במפורש בהנחיות הביסוס(‪.‬‬
‫ א יתגלו חללי‪ ,‬כיסי חרסית‪ ,‬סלע בלוי‪ ,‬או כל הפרעה אחרת‪ ,‬יש להוסי‪ +‬את אורכ לעומק‬
‫הכלונס כ שתתקבל החדירה הדרושה נטו בסלע לפי ההנחיות‪ .‬יתכ ותדרש העמקה בהתא‬
‫להנחית מהנדס הביסוס והמפקח הצמוד באתר‪ .‬כלוב הזיו יואר בהתא‪.‬‬
‫ בקדיחה דר מילוי לא מהודק עשויה להידרש העמקה החדירה בסלע‪ .‬הנחיות מפורטות‬
‫ימסרו על ידי מהנדס הביסוס בהתא לסוג המילוי‪ ,‬עוביו וסוג הסלע‪.‬‬
‫ העומק הנדרש לפי התכנית יימדד מפני הקרקע או מתחתית הקורות או הקירות )ממפלס פני‬
‫הקידוח הנמו ביותר(‪ .‬בכל מקרה המונח "אור כלונס" מתייחס לאור כלונס בפועל‪ ,‬כלומר‪,‬‬
‫האור היצוק‪.‬‬
‫ במקרה של מפולת‪ ,‬על הקבל למלא את הקדוח בבטו ולחדש את הקדיחה לאחר מספר ימי‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫הנחת הזיו ויציקת הבטו‬
‫ הזיו יתלה באופ מרכזי תו שימוש בשומרי מרחק )"ספייסרי"( מתאימי להבטחת‬
‫המרכזיות וכיסוי הזיו‪ .‬מיקו כלוב הזיו יובטח לאחר הנחתו בבור הקידוח באמצעות‬
‫קשירה‪.‬‬
‫ יציקת בטו הכלונס תבוצע ביו הקידוח‪ .‬אי להשאיר כלונס לא יצוק במש הלילה‪.‬‬
‫ הבטו יהיה ב ‪ , 30‬שקיעת הקונוס הדרושה "‪ , 6‬קוטר האגרגט המקסימלי יהיה ‪ 19‬מ"מ‬
‫)"‪ .(3/4‬דרוג האגרגטי בבטו יתאי ל"בטו משאבה‪".‬‬
‫ לפני היציקה יש לנקות את אזור החור מערמות חומר שפי שיווצרו כתוצאה מהקידוח‬
‫ולוודא את ניקיו הקידוח‪ ,‬רציפותו והעדר הפרעות אחרות‪.‬‬
‫ היציקה תבוצע דר משפ וצינור יציקה באישור מהנדס הביסוס‪ .‬בהתא לדרישת המפקח‬
‫)למשל‪ :‬במעבר דר שכבות מילוי או חת קרקע\סלע לא יציב( תבוצע היציקה באמצעות‬
‫משאבה ע צנור גומי ארו היורד בתו הקידוח עד לעומק ‪ 3‬מ' מתחתית היציקה‪.‬‬
‫ במקרה של הופעת מי בקידוח תקבע שיטת היציקה על ידי המהנדס‪ .‬בדר כלל היציקה‬
‫תבוצע על ידי יציקה בצנור טרמי‪ ,‬או צנור משאבת בטו‪ ,‬כאשר היציקה מתבצעת מלמטה‬
‫כלפי מעלה‪ .‬בכל מהל היציקה הצינור יהיה ‪ 2‬מ' לפחות בתו הבטו‪.‬‬
‫ במקרה של המצאות חלל או מערה יש להודיע למהנדס הביסוס‪ .‬על פי היקפו תקבע דר‬
‫היציקה‪.‬‬
‫ הבטו יצופ‪ +‬באמצעות מרטט )ויברטור( שיופעל מהתחתית הקידוח כלפי מעלה‪ .‬הבטו ירוטט‬
‫באופ ואמצעי שיבטיחו מניעת תזוזת ציר הזיו מהציר המתוכנ‪.‬‬
‫ מפלס הגמר של יציקת הכלונס יוגבה ב ‪ 2‬עד ‪ 4‬ס"מ ממפלס פני הקרקע שבסביבה או‬
‫מתחתית הקורה‪ ,‬וזאת על מנת לאפשר ניקוי ראש הכלונס לפני יציקת קורות היסוד‬
‫והעמודי‪.‬‬
‫‪39‬‬
‫ על הקבל להתארג למילוי חללי בבטו‪ ,‬בכמות העשויה להיות משמעותית‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫פיקוח‪ ,‬רישו ותיעוד‬
‫ מהנדס הביסוס יבצע פיקוח עליו על ביצוע העבודה הכולל תדרו של המפקח והקבל המבצע‬
‫בתחילת הביצוע‪.‬‬
‫ תנאי תת הקרקע באתר אינ הומוגני‪ ,‬אלא משתני מאזור לאזור ומכלונס לכלונס‪ .‬יש‬
‫צור בפיקוח הנדסי מקצועי צמוד בכל מהל ביצוע הכלונסאות‪.‬‬
‫ יש לערו רישו של מהל ביצוע הכלונסאות כדלקמ‪:‬‬
‫‪ o‬פרטי טכניי של מכונת הקידוח‪.‬‬
‫‪ o‬מספר הקידוח או זיהוי לפי קאורדינטות על פי המתווה‪.‬‬
‫‪ o‬תארי ושעה תחילת הקדיחה ותארי ושעה סיו קדיחת הכלונס‪.‬‬
‫‪ o‬תארי ושעה יציקת הכלונס‪.‬‬
‫‪ o‬סוג החומר שהוצא מהקידוח‪.‬‬
‫‪ o‬עומק בור הקידוח מפני הקרקע ואור הכלונס בפועל )האור היצוק(‪.‬‬
‫‪ o‬הופעת מי בבור הקידוח‪.‬‬
‫‪ o‬תאור חזותי של טיב דופ בור הקידוח כגו מפולות ומערות‪ ,‬מידת החספוס של הדופ‬
‫וכיו"ב‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫סטיות מותרות‬
‫"כלונס" שלא יעמוד בדרישות להל יפסל‪.‬‬
‫ הסטייה המותרת ממרכז המתוכנ לא תגדל מ ‪ 3‬ס"מ‪.‬‬
‫ הסטייה המותרת בשיפוע ציר הכלונס לא תגדל מ ‪ 2%‬בכלונס אנכי ו ‪ 4%‬עבור כלונס משופע‪.‬‬
‫ בכלונסאות הדיפו הסטייה המותרת מהאנ לא תעלה על ‪.1%‬‬
‫ הסטייה המקסימלית בקוטר המקדח מהקוטר בתכנית לא תגדל מ ‪ 20‬מ"מ‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫דגימות ובדיקות‬
‫‪ (1‬בדיקות בטו‬
‫ בדיקת סומ הבטו )בדיקת שקיעה(‪ ,‬תבוצע באתר‪ ,‬לפני היציקה‪ ,‬ע"י בקר בטו מוסמ‪.‬‬
‫דגימות בטו יילקחו מכל קבוצת כלונסאות הנוצקת מאותה אצוות יציקה‪ ,‬בעת יציקתה‪.‬‬
‫הבדיקות יילקחו ה מ המערבל וה מתו הבטו הנשפ מפי הקידוח בתו היציקה ונחשב‬
‫לבטו טוב ובריא‪ .‬כמות הבדיקות תהיה לפי דרישת המפקח‪.‬‬
‫‪40‬‬
‫‪ (2‬קידוחי גלעי‬
‫ המפקח רשאי להחליט על בצוע קידוחי גלעי לבדיקת רציפות היציקה ו‪/‬או החוזק‪ .‬א יוכח‬
‫כי הבדיקות עונות על דרישות המפרט‪ ,‬דהיינו‪ ,‬היציקה מלאה ורצופה והחוזק כנדרש יחולו‬
‫התשלומי על המזמי‪.‬‬
‫ א יוכח כי הבדיקות אינ עונות על הדרישות‪ ,‬דהיינו‪ ,‬היציקה אינה רצופה ומלאה ו‪/‬או‬
‫החוזק אינו עונה על הדרישות‪ ,‬יחולו התשלומי בגי הקדיחה והבדיקות על הקבל‪ .‬בכל אחד‬
‫מהמקרי הנ"ל יכללו התשלומי על הבדיקות‪ ,‬את כל ההוצאות הישירות והעקיפות‬
‫הכרוכות בבצועה קדוחי‪ ,‬הוצאת המדגמי ובדיקת לפי ת"י‪.‬‬
‫‪ (3‬ביצוע לקוי‬
‫ בכל מקרה שיתברר כי בצוע כלונס היה לקוי‪ ,‬יידרש הקבל לבצע את התיקו הדרוש על‬
‫חשבונו‪ ,‬סוג התיקו ייקבע ע"י המפקח והוא עשוי לכלול תוספת כלונסאות‪ ,‬ו‪/‬או חיזוק קורת‬
‫ראש כלונס ו‪/‬או תיקו הכלונס הפגו עצמו‪ ,‬ע"י יציקות‪ ,‬הזרקות אפוקסי או צמנט‪ ,‬או כיו"ב‬
‫ הכל לפי החלטת המפקח‪.‬‬
‫ הפוסק הבלעדי לגבי טיב הבצוע יהיה המפקח והוא יקבע מתי הבצוע לקוי ומהי שיטת‬
‫התיקו‪.‬‬
‫ ליקוי של כלונס יכול להיות ליקוי בממדי הכלונס‪ ,‬במיקומו‪ ,‬בחוזקו‪ ,‬ברציפות הבטו‪ ,‬בזיו‬
‫הכלונס בסגרגציות‪ ,‬בסדקי בכל הנ"ל ו‪/‬או במקצתו‪.‬‬
‫ט‪.‬‬
‫כלונסאות – אופני מדידה לתשלו‬
‫‪ (1‬המדידה לתשלו תהיה לפי מ"א‪ ,‬תו הבחנה בי כלונסאות עפ"י קוטריה‪ .‬המחיר יהיה זהה‬
‫לכל עומק שהוא‪ .‬האור הנמדד יהיה ממפלס פני הכלונס המצוי בתכניות‪) ,‬תחתית כותרת‬
‫הכלונס( ועד למפלס התחתית שבצע הקבל בפועל בכפיפות לאמור בתכניות ולפי הנחיות‬
‫המפקח‪.‬‬
‫‪ (2‬לא תהיה אבחנה בי כלונסאות אנכיי לכלונסאות משופעי‪.‬‬
‫‪ (3‬המחיר יכלול את כל החומרי והמלאכות הכרוכי בבצוע העבודה בכפיפות לכל האמור‬
‫במפרט המיוחד וכ את האמור להל‪:‬‬
‫ קדוח כלונסאות בקוטר הנדרש‪ .‬בכל סוגי הסלע והקרקע שבאתר‪.‬‬
‫ ביצוע הכלונס בשלבי על פי הנחיות היוע‪ 0‬והמפקח‪.‬‬
‫ שימוש בצינורות מג‪ ,‬הכנסת‪ ,‬ייצוב ושליפת‪ ,‬וכל הדרוש לשמירת יציבות דפנות הקדוח‪.‬‬
‫ סילוק כל החומר המוצא מתו הקידוחי אל אתר המיועד לשפיכת פסולת‪ ,‬הנמצא במרחק‬
‫כלשהו מהאתר‪ ,‬ומאושר לכ ע"י הרשויות המוסמכות‪.‬‬
‫ כולל הכנסת כלוב הזיו לתו המחפורת והקידוח‪.‬‬
‫‪41‬‬
‫ חיזוקי מרותכי בקוטר ‪ 14‬מ"מ‪ ,‬ומוטות זיו ספירליי ואלכסוניי המשמשי לייצוב‬
‫כלוב הזיו‪.‬‬
‫ שומרי מרחק לכלוב הזיו‪.‬‬
‫ יציקת הבטו כולל שימוש בצינור ליציקה כנדרש במפרט‪.‬‬
‫ סימוני של מערכת הביסוס והמבני השוני לפני ואחרי ביצוע הכלונסאות‪ ,‬וכולל חידושי‬
‫הסימוני באתר‪.‬‬
‫ חיצוב ראשי הכלונסאות או השלמת יציקה לצור התאמת המפלסי לקורת ראש הכלונס‪,‬‬
‫וסילוק הפסולת אל אתר המיועד לכ והנמצא במרחק כלשהו מהאתר‪ .‬וכ יכלול המחיר את‬
‫כל האמור בתכניות ובמפרט הכללי והמפרט המיוחד‪.‬‬
‫‪ (4‬על הקבל להביא בחשבו כי במקרי מסוימי עקב מפולות של הקרקע יידרש לבצע מלוי‬
‫בטו קידוח בבטו ויציקה מחדש‪ .‬לא תשול לקבל תוספת מחיר בגי ביצוע עבודות אלו‬
‫)ראה הנחיות עבודות המלוי(‪.‬‬
‫‪ 02.04‬מילוי חללי – אופני מדידה לתשלו‬
‫ המדידה לתשלו תהיה לפי מ"ק‪ ,‬ע"פ תעודות משלוח מאושרות ע"י המפקח‪ ,‬תו הבחנה‬
‫במילוי ע"י תערובת צמנט‪/‬חול‪/‬בנטונייט‪ ,‬או כשהמילוי בבטו רזה‪ .‬סוג הבטו ע"פ דרישת‬
‫המפקח‪.‬‬
‫ בכל מקרה מילוי החללי יאושר מראש על ידי הפיקוח בכתב לפני ביצוע‬
‫‪42‬‬
‫פרק ‪ – 04‬עבודות בניה‬
‫עבודות למדידה‬
‫• מפרט זה מתייחס לעבודות בנייה באמצעות בלוק שחור רגיל או אחר במידות ובעוביי שוני‬
‫• עבודות הבנייה תבוצע בכפו‪ #‬להנחיות דו"ח האקוסטיקה המצורפות למכרז זה‬
‫‪ 04.01‬כללי‬
‫העבודה תבוצע כולה לפי הוראות המפרט הכללי פרק ‪ ,04‬וכ על פי הנחיות דו"ח האקוסטיקה או כל‬
‫חלק רלוונטי אחר בהתחשב בהוראות הנוספות דלהל‪:‬‬
‫‬
‫כל חיבורי הקירות ביניה לבי עצמ או לאלמנטי מבטו ומפלדה בהתא למצויי‬
‫במפרט הכללי‪ ,‬יש להבטיח חיבור הקירות לאלמנטי הבטו ע"י הוצאה בזמ היציקה‬
‫של קוצי עבור "שטרבות" בטו‪.‬‬
‫‬
‫הקירות ומחיצות הבניה הפנימיי ייבנו מבלוקי בטו חלולי‪ ,‬בעלי ‪ 2‬חורי סוג א' לפי‬
‫הגדרות בת"י ‪. 5‬‬
‫‬
‫כל הבלוקי יהיו מתוצרת מפעל בעל תו תקו‪.‬‬
‫‬
‫לא יותר השימוש בשברי בלוקי‪.‬‬
‫‬
‫לא יותר שימוש בבלוקי בטו מונחי על ציד‪.‬‬
‫‬
‫הטיט במישקי יהיה מלא )על כל שטח הבלוק(‪.‬‬
‫‬
‫כל קיר שאורכו מעל ‪ 5‬מ' ללא עמוד בתוו‪ ,‬תנת בו חגורה אנכית בגודל ‪ 20/30‬ס"מ ע‬
‫‪6‬‬
‫מוטות מצולעי בקוטר ‪ 12‬מ"מ וחישוק מתאי‪ ,‬מעוגנת ברצפה ובתקרה‪.‬‬
‫‪ 04.02‬חיבור קירות ומחיצות )חגורות אנכיות(‬
‫‬
‫חיבורי קירות ומחיצות בינ לבי עצמ‪ ,‬וכ פיאות חופשיות של קירות ומחיצות ובכלל זה‬
‫מזוזות מצידי דלתות‪ ,‬יהיו כמפורט לגבי חיבור קירות ומחיצות לחלקי בטו‪ ,‬בסעי‪04.042 +‬‬
‫של המפרט הכללי לעבודות בני‪ ,‬להסרת כל ספק ידרשו שטרבות‪ .‬א לא נדרש בתכניות או‬
‫ע"י המפקח אחרת יותקנו בכל חגורה אנכית המשמשת ליעוד כנ"ל‪ 4 ,‬ברזלי אנכיי בקוטר‬
‫‪ 8‬מ"מ שיחוברו בחשוקי מברזל בקוטר ‪ 6‬מ"מ כל ‪ 20‬ס"מ‪.‬‬
‫‪ 04.03‬סיבולות‬
‫‬
‫סיבולות לעבודות בניה ראה פרק ‪ 02‬עבודות בטו יצוק באתר‪.‬‬
‫‪ 04.04‬בידוד בי שטחי בטו לקירות בניה )נדב' חוצ" רטיבות(‬
‫‬
‫תחת כל קירות הבניה המונחי על מרצפי הבטו וכ בכל המקומות של מגע מקירות רטובי‬
‫חו‪ 0‬יש ליצור פס מריחה של ‪ 2‬שכבות "טורוסיל" כדוגמת תוצרת חב' "כימאדיר" או שווה‬
‫ער מאושר‪.‬‬
‫‪43‬‬
‫‪ 04.05‬הצבה וביטו משקופי לדלתות‪ ,‬משקופי עוורי לחלונות וכו'‬
‫‬
‫בפתחי בתו קירות בנויי‪ ,‬יוצב המשקו‪ +‬ע"י הכנסת קצה הקיר לתו שקע במשקו‪+‬‬
‫תו הקפדה על מילוי הרווח הנשאר לכל הגובה בבטו‪.‬‬
‫‬
‫הצבת המשקופי תעשה תו כדי הקפדה על גובה‪ ,‬כשה מיושרי על מוט ואנ‪ ,‬תמוכי‬
‫בפני סטיה מהאנ וממוקמי בתו הקיר כ שבי פני המשקו‪ +‬לפני הטיח ישאר רווח לפחות‬
‫‪ 15‬מ"מ א לא צויי אחרת בתוכניות‪.‬‬
‫‬
‫יש להקפיד באופ מיוחד על מילוי שקע המשקו‪ +‬במלט‪ .‬בכל מקרה שמילוי המשקו‪ +‬לא יהיה‬
‫מלא‪ ,‬יהיה על הקבל לפרקו ולהרכיבו מחדש על חשבונו‪.‬‬
‫‪ 04.06‬תאו הבניה ע קבלני משנה למערכות או קבלני אחרי‬
‫‬
‫הבניה בחניוני ‪ ,‬בחדרי מכונות‪ ,‬פרוזדורי‪,‬מטבחי וכו' תתחשב בהכנסת הציוד של‬
‫המערכות המכניות כול‪.‬‬
‫‬
‫הבניה ליד שכטי למערכות המכניות תעשה רק מהצד בו לא מחוברות המערכות‬
‫והשכטי ייבנו בשלמות רק לאחר גמר העבודות של המערכות וביצוע הבדיקות למיניה‬
‫וכל זאת בתיאו ע קבלני המערכות והמפקח‪.‬‬
‫‬
‫כל ההפסקות בבניה יחייבו אישור המפקח‪.‬‬
‫‬
‫הבניה מסביב לשכטי‪ ,‬לוחות חשמל‪ ,‬צנורות מעברי וכו'‪ ,‬תבוצע בשלבי לפי‬
‫התקדמות ותאו ע קבלני המערכות השונות‪ ,‬במקרה והצנורות יבוצעו לפני עבודות‬
‫הבניה‪ ,‬תותא הבניה לצנרת או הדקטי הקיימי תו הקפדה על מילוי החריצי ובידוד‬
‫מתאי‪ .‬במקרה והצנורות ו‪/‬או הדקטי יבוצעו אחרי עבודות הבניה‪ ,‬יש להכי פתחי‬
‫‪ 04.07‬אופני מדידה‬
‫בנוס‪ #‬למתואר בתכניות ולאמור במפרט הכללי ובמפרט המיוחד‪ ,‬עבודות הבניה ימדדו במ"ר‬
‫נטו לאחר ניכוי הפתחי ויכללו בי היתר‪:‬‬
‫‬
‫סימו ואישור סימוני לפני ביצוע‬
‫‬
‫שינוע ואספקת החומר‬
‫‬
‫חיבורי הקירות ביניה לבי עצמ או לאלמנטי מבטו ומפלדה‪ ,‬בהתא למצוי במפרט‬
‫לרבות יציקות בטו‪ ,‬הוצאות קוצי‪ ,‬גמר בשנני קשר וכו'(‪.‬‬
‫‬
‫בניית קירות‪/‬מחיצות ברוחבי שוני ‪,‬לכל גבוה יידרש כמפורט בתכניות‪.‬‬
‫‬
‫חגורות בטו כולל זיו ברוחבי לפי רוחב המחיצה‪,‬ובגובה של ‪ 20‬ס"מ כולל זיווחישוקי ‪,‬‬
‫ועיגונ לקירות הבטו כולל קידוחי קוצי ודבק אפוקסי‪.‬‬
‫‬
‫חגורות בטו וא‪/‬או בלוק תעלה ו‪/‬או לינטלי הכל על פי דרישת היצר בלוקי סיליקט‬
‫‬
‫בניה בקוי מעוגלי ואחרי‪.‬‬
‫‬
‫בניה בקטעי קטני ‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫‬
‫שימוש בדבקי על פי הנחיות היצר ככל שידרש‪.‬‬
‫‬
‫ביצוע שכבת מילוי טיט על פי הנחיות היצר השונות‪.‬‬
‫‬
‫מריחת חומר דוחה רטיבות בבלוקי סליקט על פי הנחיית היצר‪.‬‬
‫‪45‬‬
‫פרק ‪ – 05‬עבודות איטו‬
‫עבודה פאושלית ולמדידה‬
‫עבודות האיטו במעטפת המבנה לרבות‪,‬בורות תת קרקעי‪,‬פירי מעליות‪,‬מאגר מי‪ ,‬קירות‬
‫‪.1‬‬
‫חו‪,0‬תקרות‪,‬מרפסות אינ למדידה וכלולות במחיר העבודה הפאושליות‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫עבודות האיטו בשטחי הפנימי של המבנה הינ למדידה ) למעט מאגר המי (‬
‫למיכרז זה צורפה חוברת ניפרדת לעבודות האיטו הכוללת בי היתר‬
‫‬
‫מיפרט טכני מפורט‬
‫‬
‫פרטי איטו מנחי‬
‫‪46‬‬
‫פרק ‪ !06‬עבודות נגרות אומ ומסגרות פלדה‬
‫עבודות למדידה‬
‫‪6.0‬‬
‫‪6.1‬‬
‫כללי מפרט זה מתייחס בי היתר לעבודות הבאות‪:‬‬
‫•‬
‫פתחי אוורור לחניוני‪.‬‬
‫•‬
‫חדרי משאבות‪ ,‬בריכות מי‪ ,‬חדר גנרטור‪.‬‬
‫•‬
‫סבכות על תעלות ניקוז‪.‬‬
‫•‬
‫ארונות פירי מערכות‬
‫•‬
‫מסעדי יד ‪,‬מעקות בצידי רמפות ומדרגות בחניו ובפיתוח‪.‬‬
‫•‬
‫מעקות ומאחזי יד ממתכת משולבת בע‪.0‬‬
‫•‬
‫צינור מג מגולוו מסביב לקירות חדרי אשפה‪.‬‬
‫•‬
‫מעקות ומכסי שוני בחדרי מכונות מעלית‪ ,‬מיכלי מי‬
‫•‬
‫יציאות לגג‪.‬‬
‫•‬
‫רשתות לפתחי איוורור ולפתחי בחדר אשפה‪.‬‬
‫•‬
‫אספקה והתקנה של משקופי ודלתות פלדה בעוביי וסוגי שוני‬
‫•‬
‫אספקה והתקנה של מסגרות ממד"י לרבות סולמות‪,‬פתחי מילוט‪,‬צינורות אורור‪,‬חלו‬
‫‪,‬משקו‪ +‬ודלת וכו'‪..‬‬
‫•‬
‫אספקה הותקנה של שער כניסה לחניו דו כנפי חשמלי‬
‫•‬
‫אספקה והתקנה של תריסי גלילה עמידי אש בחדרי אשפה ודחסנית‪.‬‬
‫•‬
‫אספקה והתקנה של רפפות ‪.‬‬
‫•‬
‫אספקה והתקנה של ארונות שירות במידות שונות‪.‬‬
‫•‬
‫דלתות פח )אש‪ ,‬פח‪ ,‬אקוסטיטת וכד (‪.‬‬
‫•‬
‫אספקה והתקנה של דלתות נגרות בחדרי שירותי‪.‬‬
‫•‬
‫אספקה והתקנה של מערכת מחיצות טרספה לחדרי שירותי ומשתנות‪.‬‬
‫כללי לנגרות ומסגרות‬
‫א‪.‬‬
‫כל האמור במפרט זה הוא בתוספת למפרט הכללי פרק ‪ 06‬ופרק ‪ 11‬בהוצאת המעודכנת‪,‬‬
‫ולתקני הישראלי המתאמי ולמפרטי האדריכל המצורפי לרשימות פרטי מסגרות‬
‫ונגרות‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫לפני ביצוע עבודות נגרות בני ומסגרות אומ יבדוק הקבל את מידות הפתחי באתר‬
‫ויתאימ לתכניות העבודה‪ .‬הקבל יהיה אחראי להתאמת מידות הפריטי למידות הפתחי‬
‫ויודיע על כל אי התאמה‪.‬‬
‫‪47‬‬
‫ג‪.‬‬
‫בכל מקרה של סתירה בי המפרט והתכניות וברשימות נגרות‪/‬מסגרות‪ ,‬יש לפנות לאדריכל‪.‬‬
‫זכותו של האדריכל להחליט איזה פתרו מחייב‪ .‬כמו כ ידוע לקבל שהתכניות‪ ,‬המפרט‬
‫הכללי והמפרט המיוחד מהווי אינפורמציה ראשונית מחייבת וכי מוצריו של הקבל ייעשו‬
‫עלידו ויורכבו בבני כ שיענו לדרישות שיועלו על ידי האדריכל והמפקח‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫‪6.2‬‬
‫ארונות המטבח יסופקו ע"י המזמי ויותקנו ע"י המזמי‪.‬‬
‫הוראות כלליות‬
‫א‪ .‬כל האמור בהוראות לגבי עבודות נגרות אומ נכו ג לגבי מסגרות אומ ולהיפ‪.‬‬
‫ב‪ .‬הקבל לביצוע עבודות הנגרות והמסגרות יהיה קבל בעל ניסיו של ‪ 5‬שני לפחות בעבודות‬
‫דומות במבני מגורי‪ .‬האדריכל או המפקח רשאי לפסול‪ ,‬לפי ראות עיניה‪ ,‬כל קבל‬
‫שלדעת הבלעדית לא יענה על הקריטריוני הנדרשי‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫הקבל יבדוק‪ ,‬לפני תחילת הייצור‪ ,‬את כל מידות הפתחי וכיווני הפתיחה בתכניות ובמקו‪,‬‬
‫יודיע לאדריכל ולמפקח על כל אי התאמה שגילה בי הבדיקות לבי התכניות ויקבל הוראות‬
‫בכתב לגבי ההחלטה הסופית‪ .‬לא הודיע הקבל כנ"ל בזמ תחול עליו כל האחריות‪ .‬הקבל‬
‫אחראי ג להשארת מרווחי מתאימי לצור תפעול נכו‪ ,‬אפשרויות הפתיחה והניקוי של‬
‫פריטי הנגרות ו‪/‬או המסגרות ושילוב במערכת הכוללת‪ .‬כל שינוי שיידרש לפתרו יבוצע ע"י‬
‫הקבל‪.‬‬
‫ד‪ .‬האדריכל והמפקח יהיו רשאי בכ"א מהפריטי להורות על צורת פתיחה או חלוקה שונה‬
‫מזו המופיעה בתכניות וכל זאת ללא שו תוספת במחיר בהתא לאמור בחוזה‪.‬‬
‫ה‪ .‬הקבל יכי‪ ,‬תכניות עבודה מפורטות ופרטי ייצור )בקנ"מ ‪ .( 1:10‬תכניות אלו‪ ,‬בתוספת‬
‫דוגמאות הפרופילי והפרזול‪ ,‬יובאו לאישור האדריכל‪ ,‬שיורה לקבל על התיקוני‬
‫והשינויי שיידרשו לצור אישור התכניות‪ .‬לא תבוצע שו עבודה לפני שהאדריכל אישר‬
‫סופית את כל פרטי התכניות‪ .‬במקרה של תכנו אלטרנטיבי מצד הקבל יפעל כאמור במפרט‬
‫המיוחד סעי‪.06.01 +‬‬
‫ו‪.‬‬
‫על הקבל להעביר למעבדה מאושרת פריט אחד מכל אחד מפריטי הנגרות ו‪/‬או המסגרות‬
‫לפני הייצור הסדרתי או‪ ,‬לחילופי‪ ,‬פריט שייבחר ע"י בחירה אקראית של המפקח‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫לאחר אישור התכניות ע"י האדריכל ייצר הקבל אב טיפוס של כ"א מטיפוסי הפריטי‬
‫בהתא לסעי‪ 12013 +‬במפרט הכללי‪ .‬הקבל לא יתחיל בייצור הסדרתי טר אישור אב‬
‫הטיפוס וצורת הרכבתו בבני ולפני שנסתיימו בהצלחה כל הבדיקות שיחליט עליה‬
‫האדריכל‪.‬‬
‫ח‪ .‬כל דוגמאות הפרזול‪ ,‬הציפוי‪ ,‬הגווני‪ ,‬הפורמייקות‪ ,‬הלוחות‪ ,‬ע‪ 0‬איפאה‪,‬הדיקטי וכד' יובאו‬
‫לאישור האדריכל לפני הביצוע‪.‬‬
‫ט‪ .‬כל אביזרי החיבור יהיו ממתכת בלתי מחלידה‪.‬‬
‫‪48‬‬
‫י‪.‬‬
‫‪6.2.1‬‬
‫כל המעקות ואלמנטי המסגרות בפרויקט יהיו מגולווני וצבועי בתנור‪.‬‬
‫בחירת אלטרנטיבות‪ ,‬גווני צביעה וכד'‬
‫בכל הנוגע לבחירה בי חלופות )אלטרנטיבות(‪ ,‬בחירת צבעי‪ ,‬גווני‪ ,‬אפיוני גמר של‬
‫המוצרי‪ ,‬בחירת סוגי חומרי וכו'‪ ,‬יהיה המזמי הקובע והפוסק הבלעדי ועל הקבל לבצע‬
‫את העבודות בהתאמה מלאה לדרישות המזמי‪ .‬על הקבל להציג למזמי מגוו דוגמאות לפני‬
‫הביצוע הכללי של העבודות‪ .‬רק חומרי שיקבלו אישור המזמי יהיו מותרי במסגרת‬
‫עבודות הסכ זה‪.‬‬
‫‪6.2.2‬‬
‫מידות המוצרי וסטיות אפשריות‬
‫כל המידות של המוצרי הינ תאורטיי ועל הקבל לקחת בחשבו את הסטיות האפשריות‬
‫ולבצע את העבודות לאחר מדידה מדויקת באתר‪ ,‬בהתאמה מלאה למבוצע ולמתוכנ שטר‬
‫בוצע‪.‬‬
‫‪6.2.3‬‬
‫איטו בי מוצרי נגרות ומסגרות לקונסטרוקציה‬
‫)א(‬
‫עבודות הנגרות והמסגרות יאטמו בחומרי איטו מאושרי על ידי‬
‫האדריכל לסגירת מרווחי בי משקופי )מכל הסוגי( לבי קירות ותקרות הבניי‬
‫)דוגמת קומפריבנד(‪ ,‬מסטיק מסוג סיליאקריל וכו'‪.‬‬
‫)ב(‬
‫מודגש בזאת שחומרי איטו כנ"ל יבוצעו מסביב לכל המשקופי‬
‫ללא יוצא מ הכלל‪.‬‬
‫‪ 6.2.4‬הובלה לבני‪ ,‬אחסנה וטילטול‬
‫א‪ .‬יש לחזק חלקי המסגרות והנגרות כדי למנוע עיקו בעת המשלוח והטלטול‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫יש להג על הפני הגמורי של המוצרי ע"י עטיפת בחומר מג יציב וחזק‪ .‬המוצרי‬
‫יישלחו לאתר הבניה ויאוחסנו בדר אשר תבטיח הגנה מפני שריטות‪ ,‬פגיעות פיזיות ו‪/‬או‬
‫הכתמה‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫היצר יספק וישתמש א ורק באמצעי הרמה ושינוע מתאימי שאי בה כדי לגרו נזק‬
‫למוצרי המסגרות והנגרות‪.‬‬
‫‪6.2.5‬‬
‫עבודות זכוכית וזיגוג‬
‫הזכוכית והזיגוג בעבודות הנגרות והמסגרות למיניה יהיו כלולי בייצור של המוצרי עצמ‬
‫ויבוצעו בהתא לתק ישראלי ובהתאמה ליעוד‪ ,‬למפרט הטכני הכללי ראה להל מפרט‬
‫טכני מיוחד ל"זיגוג" כנתו במפרט המיוחד שלהל‪.‬‬
‫‪6.2.6‬‬
‫פרזול ואביזרי נלווי‬
‫עבודות הנגרות והמסגרות למיניה‪ ,‬יכללו ג את כל הפרזול הדרוש לפי דרישת ובחירת‬
‫האדריכל – ראה להל מפרט טכני מיוחד ל"פרזול" כנתו במפרט המיוחד שלהל‪.‬‬
‫‪49‬‬
‫‪6.2.7‬‬
‫מלבני סמויי‬
‫בכל הפתחי יבוצעו במידת הצור מלבני סמויי מפח מגולוו בעובי ‪ 1.5‬מ"מ לפחות‪,‬‬
‫מבוטני בכל שטח המגע בי המשקופי וקירות בטו ו‪/‬או בניה או מחוברי ע"י ברגי‬
‫למסלולי ולאלמנטי הפח השוני במחיצות גבס ראה להל מפרט טכני מיוחד ל"למלבני‬
‫)משקופי( " כנתו במפרט המיוחד שלהל‪.‬‬
‫‪6.2.8‬‬
‫פלדה בלתי מחלידה – פלב" )נירוסטה(‬
‫בכל מקו בו מצוי פלב"מ הכוונה היא כי סוג הפלב" יהיה ‪.316‬‬
‫‪6.2.9‬‬
‫דלתות "מתועשות"‬
‫)א(‬
‫דלתות "מתועשות" )מייצור של מפעל המתמחה בכ( תסופקנה לבני רק ממפעלי‬
‫שקיבלו את אישור המוקד של האדריכל‪ .‬סוגי הדלתות‪ ,‬מידות‪ ,‬פרטי האפיו‬
‫והגמר‪ ,‬הפרזול וכדומה – כל אלה ייקבעו וייבחרו על ידי האדריכל בהסתמ על‬
‫דוגמאות שיציג הקבל של המפעל שקיבל את אישור האדריכל וכ בהתא לאמור‬
‫לעיל במפרט טכני זה‪.‬‬
‫)ב (‬
‫במידת הצור‪ ,‬ולפי שיקול דעתו הבלעדי של האדריכל והמזמי‪ ,‬יהיה רשאי‬
‫האדריכל לדרוש ביצוע שינויי )שאינ מהותיי( ככל הנראה לו – וזאת בהסתמ‬
‫על העובדה שמדובר בהזמנה של כמויות מסחריות המאפשרות ביצוע השינויי ‪.‬‬
‫‪ 6.2.10‬דוגמאות‬
‫)א(‬
‫מבלי לפגוע בכלליות האמור בשאר מסמכי ההסכ‪ ,‬על הקבל‬
‫לבצע דוגמאות מושלמות לכל פרטיה‪ ,‬של היצר באתר מהפריטי הבאי )וזאת‬
‫לפני הביצוע הכללי של העבודות(‪ .‬את טיפוסי הפריטי לביצוע הדוגמאות יקבע‬
‫האדריכל‪.‬‬
‫ דלת אש לחדרי מדרגות ובכל מקו אחר‬
‫ דלת ומשקו‪ +‬טיפוסי קומתיי ‪.‬‬
‫ רפפות פלדה‬
‫ ארונות לפירי קומתיי‬
‫ דלתות לחדרי טכניי‪ ,‬חדרי אשפה‪ ,‬פירי וכד'‬
‫ מאחזי יד‬
‫ מעקות וגדרות‬
‫‪50‬‬
‫ אלמנט נישאת מערכות בגג‬
‫כל דוגמא תכיל את כל דרישות האדריכל כפי שיתבטאו‬
‫)ב (‬
‫בתכניות‪ ,‬במפרטי ו‪/‬או לפי הנחיות ותכלול שינויי ותוספות‬
‫בדוגמא עד קבלת האישור הסופי של האדריכל‪.‬‬
‫אי להתחיל בייצור הכללי של המוצרי‪ ,‬אלא רק לאחר אישור‬
‫)ג(‬
‫התכניות והרכבת הדוגמא בבניי וקבלת אישורו הסופי של‬
‫האדריכל‪ ,‬המפקח והמזמי לגבי אותה דוגמא‪ .‬הדוגמא תושאר‬
‫במקומה בבניי עד תו העבודות לצור השוואה עד לקבלה סופית ‪.‬‬
‫לפי דרישת האדריכל יחלי‪ +‬הקבל דוגמאות לא מאושרות בדוגמאות אחרות על‬
‫חשבו הקבל‪.‬‬
‫)ד (‬
‫הדוגמא חייבת להיות מושלמת מבחינת התכנו‪ ,‬הביצוע וטיב החומר‪.‬‬
‫)ה(‬
‫במידה והדוגמא לא תקבל אישור מאת המפקח‪ ,‬על הקבל להכניס בה כל שינוי‬
‫שיידרש על ידי המפקח‪.‬‬
‫)ו(‬
‫כל הדוגמאות תבוצענה תו ‪ 4‬שבועות מהתארי בו יקבל הקבל הודעה בכתב כי‬
‫עליו להתחיל בעבודה או בהתא ללוח הזמני שנקבע על ידי המפקח‪.‬‬
‫)ז (‬
‫הדוגמא תשמש לצור השוואה בגמר ייצור כל הפריטי וקבלת‪.‬‬
‫‪ .6.2.11‬בדיקות‬
‫בנוס‪ +‬לאמור לעיל‪ ,‬כל המוצרי יבדקו על ידי המפקח תו שלבי היצור השוני‪ .‬הקבל יזמי‬
‫את המפקח במועדי הבאי‪:‬‬
‫ לבדיקת החמרי )לפני היצור(‪.‬‬
‫ בתו היצור ולפני הצביעה‪ ,‬הציפוי וכו'‪.‬‬
‫ לפני המשלוח לאתר הבניי‪.‬‬
‫הקבל מתחייב בזה להודיע על שלבי התקדמות העבודה ולאפשר ביקור המפקח או בא כוחו‬
‫במקו היצור וההרכבה לש פיקוח‪ .‬המפקח רשאי לדרוש מהקבל לשנות שיטות הייצור‬
‫ו‪/‬או ההרכבה שלא מתאימות לתקני קיימי‪ ,‬פרטי האדריכל ולמסמכי המכרז האחרי‪ .‬כ‬
‫רשאי המפקח לפסול את החומרי אשר לפי ראות עיניו אינ מתאימי לביצוע העבודה‪.‬‬
‫המפקח ימציא לקבל את הערותיו במכתב‪.‬‬
‫בגמר העבודה יקבל המפקח את המוצרי‪ .‬המפקח רשאי לפסול את כל חלקי המוצרי‬
‫שאינ מתאימי לדוגמא המאושרת או כל פריט שאינו מתאי למסמכי המכרז‪ .‬לא יתקבלו‬
‫‪51‬‬
‫מוצרי שנפסלו על ידי המפקח או חומרי שנפסלו על ידו‪ .‬כל אישור‪ ,‬פסילה או הערות‬
‫מטע המפקח יינתנו לקבל בכתב על ידי המפקח‪.‬‬
‫‪ 6.2.12‬שמירה על המוצרי‬
‫מודגש בזאת שאחריותו הבלעדית של הקבל לשלמות מוצריו ותקינות תפקע רק לאחר‬
‫שיקבל אישור למסירת העבודות ע"י המזמי‪.‬‬
‫על הקבל להג ולשמור )ולאחר ההרכבה( על המוצרי בכל האמצעי הדרושי ולשביעות‬
‫רצונו של המפקח‪ .‬אחריותו של הקבל בנושא זה אינה ניתנת לחלוקה‪ ,‬והיא בלעדית א ורק‬
‫לו‪.‬‬
‫‪ 6.2.13‬פתיחה‬
‫כיווני פתיחה של הדלתות והחלונות לפי תכניות עבודה אדריכליות‪.‬‬
‫‪ 6.2.14‬שינויי‪ ,‬התאמה‬
‫‪ .1‬הקבל רשאי להציע לאדריכל שינויי‪/‬התאמות בפרטי השוני א לדעתו השינויי‬
‫נחוצי לצור פישוט העבודה‪ ,‬קבלת חוזק נוס‪ ,+‬התאמה לפרופילי סטנדרטיי וכד'‪.‬‬
‫עבודת התכנו לפרטי הנ"ל כלולה בהצעתו של הקבל‪ .‬במידה והפרטי שיוגשו לא‬
‫יניחו את דעתו של האדריכל‪ ,‬יהא על הקבל לתקנ ולבצע לפי התכנו המקורי‪.‬‬
‫‪ .2‬שינויי במידות פריטי של עד ‪ 10%‬בכל מידה‪ ,‬כמו כ ג שינוי רוחב המשקופי כלפי‬
‫המידות בתוכניות ובפרטי לא מהווה עילה לשינוי המחיר ו‪/‬או תוספת תשלו כלשהו‪.‬‬
‫‪6.3‬‬
‫עבודות נגרות‬
‫א‪.‬‬
‫סוגי ע" לעבודות נגרות‬
‫‪ .1‬הע‪ 0‬יהיה חדש‪ ,‬יבש‪ ,‬בריא וללא תולעי‪ ,‬מחלות ופגמי מכל סוג אפשרי‪ .‬הקבל חייב לוודא‬
‫שהע‪ 0‬בא ממקור אשר דאג לטפל טיפול כימי מוקד על מנת למנוע כל אפשרות של‬
‫הימצאות מזיקי ו‪/‬או תולעי בע‪.0‬‬
‫‪ .2‬לפי דרישת המפקח יהיה חייב הקבל להוכיח בצורה ברורה שאכ הע‪ 0‬ללא תולעי ו‪/‬או‬
‫מזיקי אחרי כנ"ל‪.‬‬
‫‪ .3‬עצי החשופי לרטיבות יטופלו בהתא‪.‬‬
‫‪ .4‬אי להשתמש בלוחות שבביי )"סיבית"( אלא א צויי אחרת במפורש ו‪/‬או אושר מראש על‬
‫ידי האדריכל בכתב‪.‬‬
‫‪52‬‬
‫‪ .5‬סוג הע‪ 0‬לשימוש ביצור הפריטי השוני יעמוד בדרישות ת"י ‪ 35‬ייקבע בהתא לתוכניות‬
‫ופרטיה לגבי כל פריט ופריט‪.‬‬
‫‪ .6‬יש להקפיד על כ שחומרי הע‪ 0‬בה ישתמש הקבל ליצור המוצר יהיו יבשי לגמרי‪,‬‬
‫חופשיי מבקיעי‪ ,‬מרקבו‪ ,‬מעובש‪ ,‬מתולעי ומכל סימני מחלה ומזיקי אחרי‪ .‬אי‬
‫להשתמש בע‪ 0‬שמידת לחותו עולה על ‪.10%14%‬‬
‫‪ .7‬כל חומרי הע‪ 0‬פרט לע‪ 0‬אור פיני יהיו חופשיי מסיקוסי‪ .‬סיקוסי בע‪ 0‬לב או בע‪ 0‬אור‬
‫פיני מותרי בתנאי שלא ימצאו יותר מאשר שלושה סיקוסי על מטר רבוע של חומר‪ .‬גודל‬
‫הסיקוס אסור שיעבור על ‪ 2‬סמ"ר לכל אחד מה וחומרי ע‪ 0‬שגודל הסיקוסי שבה יעברו‬
‫על ‪ 2‬ל סמ"ר יפסלו על ידי המתכנ‪.‬‬
‫‪ .8‬סיקוסי מתי קטני‪ ,‬מעורערי‪ ,‬יש להרחיק לפני תחילת העבודה‪ .‬את החורי יש לסתו‬
‫בחפי‪ .‬סיבי החפי צריכי להיות בכיוו סיבי הע‪.0‬‬
‫‪ .9‬אי להשתמש בע‪ 0‬המזיל או המכוסה שר‪ +‬ושמקו השר‪ +‬עולה על ‪ 2‬סמ"ר‪ .‬קומות קטני‬
‫יש לנקות משר‪ +‬ולסתו בחפי בדומה לאמור בסיקוסי קטני‪.‬‬
‫‪ .10‬פרטי נגרות יבוצעו ע"י הקבל כמפורט מטה ולפי פרטי מאושרי ע"י‬
‫האדריכל והמפקח‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫פרזול‬
‫אלא א צויי אחרת בפירוט הדלתות או עפ"י דרישת האדריכל; הידיות‪ ,‬המנעולי‪ ,‬לרבות‬
‫מפתחות ושיניי ורוזטות בדלתות לחדרי הרטובי יהיו תוצרת "אלבה" מסוג" אפולו" ניקל‬
‫מוברש או מט לבחירת האדריכל באישור המזמי‪ ,‬שלושה צירי פייפ תואמי למשקו‪ +‬ומשקל‬
‫הדלת‪.‬‬
‫בנוס‪ +‬בחדרי שירותי בלבד פרזול דלתות‪ ,‬יהיה באמצעות מנעול סיבובי "תפוס‪/‬פנוי" בדג לפי‬
‫בחירת האדריכל ‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫עיבוד וחיבורי‬
‫הע‪ 0‬יהיה מעובד ומהוקצע מכל צדדיו‪ .‬חיבורי הע‪ 0‬יהיו עשויי לפי מיטב העבודה המקצועית ועל‬
‫הקבל להשתמש בחיבור זיז וחרי‪ ,0‬סי וגרז שיניי‪ ,‬זנבו וכד'‪ .‬החיבורי יעשו כ שיהיו סמויי‬
‫ויודבקו בדבק נגרי מעולה או בהתא להוראות המפקח‪ ,‬א בשו פני ואופ לא ישתמש‬
‫המבצע במסמרי‪ ,‬למעט סרגלי הלבשה או קונסטרוקציות במסמרי‪ ,‬למעט סרגלי הלבשה או‬
‫קונסטרוקציות סמויות‪ .‬כל ההדבקות לרבות משטחי יודבקו באמצעות דבקי ‪P.V.A‬אוריאה‬
‫ובכבישה חמה בהתא לחומרי‪.‬‬
‫‪53‬‬
‫ד‪.‬‬
‫הרכבה‬
‫הקבל יבדוק את הבניה עליה ואליה הוא יצטר לחבר את המוצר בטר יוגש לביצוע ולא‬
‫תתקבל שו טענה שאכ לא ידע לאיזה סוג של חומר עליו יהיה לחבר את המוצר‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫סנדווי"'' ‪MDF ,‬‬
‫לוחות סנדווי‪ '0‬או לוחות ‪ MDF‬יסופקו רק מיצרני בעל תק‪ ,‬סוג ועובי הלוחות יקבע ע"י המפקח‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫אחריות לטיב המוצר‬
‫במש תקופה של שלוש שני )‪ 3‬שני( אחרי מסירה של המבנה אחראי הקבל לטיב המוצרי‪,‬‬
‫ובכל מקרה בהתא לאמור בחוזה ‪,‬כגו‪:‬‬
‫ז‪.‬‬
‫‬
‫יציבות הציפויי )מכאנית(‪.‬‬
‫‬
‫שינויי במידות וצורה גיאומטרית של המוצרי )התנפחויות‪ ,‬ותי וכו'(‪.‬‬
‫‬
‫תפקוד תיקני של הפרזול‪.‬‬
‫פורמאיקה‬
‫‪ (1‬הפורמאיקה לציפויי השוני תהיה מהסוג המעולה ביותר המיוצרת באר‪ 0‬לפי‬
‫ת"י ‪ 507‬בגווני ובגמר לפי בחירת האדריכל‪ .‬לוחות הפורמאיקה על כל אלמנט‬
‫יהיו שלמי ללא חיבורי‪ ,‬ללא חפיות‪ ,‬ללא בקיעי וכו'‪ .‬עובי הפורמאיקה יהיה‬
‫‪ 1.0‬מ"מ לפחות‪.‬‬
‫‪ (2‬הדבק לשימוש בהדבקת הפורמאיקה יהיה מעולה ומתאי לתפקידו‪ ,‬ויהיה‬
‫נית להסרה בקלות משטחי פורמאיקה שהתלכלכו בדבק הנ"ל בצורה שלא‬
‫תקלקל או תשנה את אופי משטחי הפורמאיקה מה הוסר הדבק‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫פורניר‬
‫משטחי המיועדי לציפוי פורניר יצופו בפורניר שתבחר על ידי האדריכל ואדריכל הפני‪.‬‬
‫בא ייבחר אלמנט בגמר שאינו מייצור מתועש‪ ,‬יש לבצע את ההדבקה בכבישה )‪.(PRESS‬‬
‫דפי הפורניר יהיו אחידי באופיי ובגוונ‪ ,‬שלמי וללא פיצוצי ו‪/‬או סדקי‪.‬‬
‫‪6.5‬‬
‫א‪.‬‬
‫מסגרות אומ ומסגרות מג‬
‫עבודות מסגרות אומ ! כללי‬
‫א‪.‬‬
‫בהעדר הוראה אחרת בתכניות‪ ,‬נקבעי בזאת גדלי ועוביי מינימליי‬
‫בעבודות מסגרות האומ‪:‬‬
‫‪ .1‬עובי פח פלדה למשקופי מכל הסוגי יהיה כמצויי בתכניות‪ ,‬אול לא פחות‬
‫מ‪ 2.0‬מ"מ )במסגרות הג"א – לפי דרישות פיקוד העור‪.(+‬‬
‫‪54‬‬
‫‪ .2‬עובי פחי פלדה לכל שאר עבודות מסגרות האומ‪ ,‬ללא יוצא מ הכלל‪ ,‬יהיה ‪2.0‬‬
‫מ"מ לפחות )במוצרי הג"א יהיה העובי כנדרש בתקנות ובתכניות רשויות‬
‫הג"א(‪.‬‬
‫‪ .3‬כל פרופילי הפלדה יהיו בעובי של ‪ 4.0‬מ"מ לפחות אלא א צויי אחרת‬
‫בתכניות‪.‬‬
‫‪ .4‬מידות הפרופילי יהיו כנדרש לביצוע עבודה יציבה ובטוחה‪ ,‬ברמה מעולה‬
‫ובאישור האדריכל‪ ,‬אול בכל מקרה אי להשתמש בפרופילי שאחד או יותר‬
‫ממידותיה קטני מ‪ 25‬מ"מ‪ ,‬אלא א קיבל הקבל אישור מראש מאת‬
‫האדריכל‪.‬‬
‫‪ .5‬משקופי פח פלדה יסופקו בהתא לרוחב הקירות‪ ,‬וכ יש למלא בטיט צמנט‬
‫מסביב לכל אורכ לאחר הרכבת באתר‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫חלקי פרזול מאלומיניו המורכבי על מוצרי פלדה‪ ,‬יופרדו על ידי חומרי‬
‫מאושרי לצור ניתוק המגע בי הפלדה והאלומיניו‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫בא יידרש גלוו תעשייתי למוצר זה או אחר יש לבצע בהתא לנאמר לעיל‬
‫בפרק זה‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫האדריכל‪:‬‬
‫צביעת אלמנטי מסגרות תהיה בהתא לחלופות הבאות לפי בחירת‬
‫ פריימר על גילוו‬
‫ צביעה בצבע המרייט ו‪/‬או סופרלק ו‪/‬או פוליאור הכל בהתא לתכניות ולפרטי‬
‫אדריכל‬
‫ב‪.‬‬
‫דלתות מתכת‬
‫ דלתות הפח תהיינה חד או דו כנפיות עפ"י הרשימות במידות המצוינות ברשימות‬
‫ותכלולנה צוהר ו‪/‬או תריסי אוורור ו‪/‬או כל סידור או פתח אחר עפ"י המפורט‬
‫ברשימות‪ .‬המשקו‪ +‬מפח מגולוו מכופ‪ +‬בעובי ‪ 2.0‬מ"מ עפ"י פרט המופיע ברשימות‬
‫)כדוגמת רינגל‪ ,‬רשפי או ש"ע( באישור האדריכל‪ .‬הכנפיי מפח מגלוו מכופ‪ +‬בעובי‬
‫‪) 1.5‬פח משני עברי הכנ‪ ,(+‬כולל צמר סלעי בעובי "‪ 80 2‬ק"ג‪/‬מ"ק‪ .‬הגימור‪ ,‬הפרזול‬
‫וזיגוג הצוהר עפ"י המופיע בסעיפי קודמי‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫דגמי בסיסי לביצוע‬
‫ משקופי פח – מתוצרת חברת "רינגל" או "רשפי"‬
‫ דלתות עמידות אש מתוצרת חברת "רינגל" או "רשפי"‬
‫‪55‬‬
‫ד‪.‬‬
‫הוראות ודרישות מיוחדות לייצור‬
‫אלמנטי מפרופיל פח מכופ‪+‬‬
‫ ייעשו תמיד מפח מכופ‪ +‬בעובי ‪ 1.5‬מ"מ לפחות אלא א צוי אחרת במפורש‪.‬‬
‫ החיבורי למבנה ייעשו בעזרת זוויתני מברזל שטוח ‪ 3‬מ"מ )אחד לכל מטר אור‬
‫מכל צד( המרותכי למשקו‪ +‬ומוכנסי בתו המזוזות בקירות בנויי או קשורי‬
‫לבטו באמצעות זוויתני לתו הבטו בעומק של ‪ 3‬ס"מ לפחות וזאת על מנת להבטיח‬
‫את ‪2‬כסויי על ידי הטיח‪.‬‬
‫ פרופילי מפח מכופ‪ +‬אשר גובה אינו עולה על ‪ 3.0‬מטר יבוצעו מחתיכה אחת‪ .‬בכל‬
‫מקרה שיהיה צור בחיבור של שני חלקי מרותכי‪ ,‬יש לקבל את אישורו של המפקח‬
‫על מקו החיבור‪ ,‬צורת הריתו והליטוש‪ .‬כל המשקופי יבוצעו באופ‬
‫מדויק‬
‫וקפדני ע"פ השרטוטי המפרטי את משקופי הפלדה‪.‬‬
‫ החורי עבור מנעול והלשונות ייעשו בעזרת מכשירי בלבד‪ .‬את הנגטיב למנעול יש‬
‫לסגור בפח מולח‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫סיבולות‬
‫א‪.‬‬
‫בייצור המשקופי לא תותר סטייה מעבר ל‪ 1.5‬מ"מ במידה האופקית ו‪/‬או האנכית‬
‫ו‪/‬או האלכסונית ביחידות‪.‬‬
‫ביחידות שאורכ גדול מ‪ 1,830‬מ"מ מזה לא תותר סטייה באנכיות מעבר ל ‪± 3‬‬
‫מ"מ‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫כל חלקי הפלדה המיוצרי עפ"י מפרט זה ייוצרו כ שהכפופה המקסימאלית בעת‬
‫הטרחה מלאה של העומס הנקוב לא תעלה על ‪ 1 :300‬של מפתח אותו חלק המעוג‬
‫ונעול במסגרתו ‪ .‬לא יותר עיוות תמידי לאחר ההטרחה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫הכנות לפתיחה חשמלית‬
‫ בדלתות בה יהיו המנעולי ע הפעלה חשמלית‪ .‬על הקבל להרכיב את הפריטי כ‬
‫שנית יהיה במועד מאוחר יותר לחווט את הפריטי‪ .‬כמו כ‪ ,‬עליו להרכיב על דלתות‬
‫אלו הכנות למפסק מגנטי כדוגמת "אלקטרה מגנט" בהספק של ‪ 360‬ק"ג ולקוד בצד‬
‫המשקו‪+‬‬
‫ המשקו‪ +‬יובא מוכ לאתר כשהוא כולל חירור מגולוו וצבוע לחיווט הפתיחה‬
‫החשמלית‪.‬‬
‫ ההכנות יבוצעו בהתא לסכמה המצורפת בתוכניות החשמל ולמפורט בפרק ‪08‬‬
‫‪56‬‬
‫ז‪.‬‬
‫דלתות עמידות אש‬
‫‪.1‬‬
‫במקו שמופיעה דלת אש‪ ,‬הכוונה לדלת אש לפי תק ישראל ‪ .1212‬הדלת תהיה באישור מכו‬
‫התקני הישראלי לפי רשימה ‪ 7‬המעבדות המופיעות להל כפי שפורס ע"י שר הפני‬
‫באפריל ‪.1984‬‬
‫‪.2‬‬
‫מחזירי הידראוליי ‪,‬מנעולי בהלה יורכבו כחלק ממערכת הדלת הנבדקת כיחידה אחת‬
‫בהתא לתק וכל הפרזול יהיה אוריגינאלי של יצר דלת האש‪ ,‬מחזירי דלת יהיו מחזירי‬
‫הידראוליי חיצוניי בלבד‪.‬‬
‫צוהר זכוכית חסי אש בגודל ובצורה לפי בחירת האדריכל‬
‫‪.3‬‬
‫דלתות האש תהיינה חד או דו כנפיות עפ"י המופיע ברשימות במידות המצוינות ברשימות‬
‫מתוצרת מוכרת ונושאי תו תק )כגו "רינגל" או "רשפי" או ש"ע( ויכללו‪ ,‬בי היתר‪ ,‬משקו‪+‬‬
‫פח מכופ‪ +‬מגולוו בעובי ‪ 2‬מ"מ‪ ,‬כנ‪ +‬פח דו צדדית בעובי ‪ 1.5‬מ"מ‪ ,‬צלעות חיזוק‪ ,‬בידוד תרמי‬
‫ואקוסטי בי הדפנות‪ ,‬אטמי גומי בנקודות המגע של הדלת )לעש קר(‪ ,‬פס תופח בצידי‬
‫הדלתות‪ ,‬פרזול חסי אש תקני )עפ"י בחירת האדריכל(‪ .‬הקבל ייקח בחשבו שינויי‬
‫שיידרשו עקב החלטות כיבוי אש‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫פרטי ומספר קטלוגי של הפרזול אינ ניתני במפרט זה מכיוו שה כחלק ממערכת‬
‫הנבדקת ביחידות דלתות אש א הכוונה לפרזול המקובל על ידי האדריכל ויהיה לפי בחירתו‬
‫כאשר נית לבחור כמה מערכות המתאימות לאות דלתות אש‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫מנגנוני החזרת כנ‪ +‬ראשונה ואח"כ הכנ‪ +‬השנייה )קואורדינאטור( כלולי כקומפלקט הדלת‪.‬‬
‫מש זמ העמידות של הדלת לפי הנחיות יוע‪ 0‬הבטיחות‪ .‬הדלת כוללת המשקו‪ ,+‬הפרזול וכל‬
‫שאר האביזרי הנלווי בהתא לתק ומאושרי לדלתות אש ועש‪.‬‬
‫על ספק דלתות האש להביא למשרד האדריכל את אישור מכו התקני ותעודות אחרות‬
‫המאמתות התאמה לתק‪.‬‬
‫דלתות האש בחדרי המדרגות תהיינה ללא צילינדר וללא אפשרות נעילה‬
‫ח‪.‬‬
‫מלבני )משקופי(‬
‫‪.1‬‬
‫כל המלבני מפח מכופ‪ +‬בעובי‪ ,‬בצורה ובמידה לפי הרשימות והפרטי‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫רוחב המלב יהיה רחב ב‪ 1.0‬ס"מ לפחות מהעובי הכולל של הקיר‪ ,‬כולל החיפוי‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫כל חיבורי הפינות במלבני יעשו בחיתו אלכסוני )גרונג( וירותכו לכל אור החיתו‪.‬‬
‫הריתוכי יושחזו וישאירו משטח חלק בצד החיצוני של המלב‪.‬‬
‫‪57‬‬
‫‪.4‬‬
‫במלבני יוכנו חורי עבור כפתורי גומי לבלימת הכנ‪ 3 +‬חורי במזוזות ו‪ 2‬חורי או יותר‬
‫במשקו‪ .+‬כ"כ יש להתקי קופסת מג לכל כפתור‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫מלבני יהיו מסוג המיועד לקירות בניה דוגמת תוצרת חברת "רשפי" או "שהרבני" או "רב‬
‫בריח"‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫יש לרת את הצירי אל המלבני מציד הפנימי‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫בכל המלבני עבור דלתות לפתיחה יש להכי חרי‪ 0‬נגדי עבור המנעול ע קופסת מג עבור‬
‫לשונית מוברגת‪ .‬הלוחית הנגדית למנעול תהיה שקועה במזוזה‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫כל חלקי הפלדה יהיו מגולווני גלוו ח ‪ 80‬מיקרו לפחות‪ ,‬לפני גיליו יש לבצע התזת חול‬
‫קל להורדת החלודה‪.‬‬
‫ט‪.‬‬
‫הזיגוג‬
‫א‪.‬‬
‫הזכוכית תהיה חלקה ללא ליקויי ופגמי‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫עובי הזכוכית לא יפחת בשו אופ מהנדרש עפ"י תקנה‪ ,‬תק ו‪/‬או הוראה של רשות מוסמכת‪.‬‬
‫הזיגוג בדלתות רגילות תהיה מזכוכית שקופה חלקה בעובי שלא יפחת מ‪ 5‬מ"מ בכפו‪+‬‬
‫לתקני והנחיות הרשויות המוסמכות‪ .‬הזיגוג בדלתות אש בזכוכית שכבות ‪ 3+3‬מ"מ לפחות‪,‬‬
‫ד‪.‬‬
‫י‪.‬‬
‫בכפו‪ +‬לתקני והנחיות הרשויות המוסמכות‪.‬‬
‫הזיגוג יורכב בכנפיי בעזרת אביזרי מניאופר או אי‪.‬פי‪.‬די‪.‬א‪ .‬ללא פינות חתוכות )חומרי‬
‫איטו קבוצה ג' סעי‪ 120333 +‬במפרט הכללי(‪ .‬הרכבת הזיגוג בדלתות האש בהתא להנחיות‬
‫התקני הרשויות המוסמכות‪.‬‬
‫הפרזול‬
‫א‪.‬‬
‫באופ כללי‪ ,‬כל חלקי הפרזול חייבי להתאי לגודל ולמשקל הכנפיי‪ ,‬לפי הוראות היצר‬
‫ו‪/‬או לפי התקני הקיימי בהתא לדרישות הגבוהות ביותר(‪ ,‬ולהיות באיכות מעולה‪.‬‬
‫לש הבטחת פעולה תקינה‪ ,‬נחה וקלה של חלקי הנעי ברכיב‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫כל מרכיבי הפרזול יהיו כמתואר להל‪ ,‬אלא א צוי אחרת ברשימות הרכיבי )או א בגלל‬
‫משקל וגודל הכנפיי הוחלט לשנות את הפרזול(‪:‬‬
‫ כל הצירי הצידיי יהיו צירי חרוטי ע מיסבי אוקולו או ברונזה‪ ,‬באיכות‬
‫מעולה‪.‬‬
‫ כל מנעולי הדלתות יהיו צילינדריי‪ ,‬כדג ‪ 7751‬של "ירדני"‪ ,‬לרבות כל מערכות‬
‫הביטחו‪.‬‬
‫‪58‬‬
‫ כל ידיות המנו‪ +‬תהיינה מנירוסטה לרבות רוזטות ע חיבור סמוי לכנ‪ .+‬לכל כנפי‬
‫הדלתות לפתיחה רגילה יורכבו מעצורי רצפה או מעצורי קיר לפי בחירת האדריכל מ‬
‫‪ ,PVC‬מתוצרת‪" ,‬ליפסקי" או שווה ער‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫הפרזול יכלול את כל חלקי ההנעה‪ ,‬מסילות‪ ,‬צירי‪ ,‬ידיות מנעולי‪ ,‬מחזיקי רוח‪ 3 ,‬מפתחות‪,‬‬
‫בריחי ע צינורות פליז‪ ,‬מחזירי הידראוליי‪ ,‬רוזטות ושלטי‪.‬‬
‫כל הפרזול יהיה מסוג מעולה‪ ,‬בהתא למפורט בשרטוטי‪ ,‬בכתב הכמויות והמחירי וביתר‬
‫מסמכי החוזה‪ ,‬ובהעדר פירוט בהתא להנחיות המפקח‪.‬‬
‫האישור להזמנת הפרזול יינת על סמ קטלוגי ודוגמאות‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫המנעול יותא לצילינדר עי ארוכה ו‪/‬או עי אקסצנטרית‪ ,‬לפי הצור‪.‬‬
‫כל מנעול "צילינדר" של כל אלמנטי המסגרות‪ ,‬הנגרות והאלומיניו יותאמו למפתחות‬
‫"מסטר" אחיד דוצדדי‪) ,‬בחדרי טכניי בשטחי ציבוריי(‪.‬‬
‫הצירי לדלתות‪ ,‬בא לא צוי אחרת‪ ,‬יהיו צירי רגילי‪") ,‬פרפר" לא מתרוממי(‪ 3 ,‬לכל‬
‫דלת‪ ,‬או צירי חרוטי לפי בחירת המפקח‪ .‬צירי רגילי יהיו טיפוס כדוריי מצופי כרו‬
‫ע מיסבי אוקלו‪ .‬בדלתות בה צוי "צירי מיוחדי"‪ ,‬הצירי יהיו לפי בחירת האדריכל‪.‬‬
‫דלתות לארונות תסופקנה ע תפס מגנטי‪.‬‬
‫דלתות שלא נית להרכיב בה צילינדר )דוגמת דלתות לארונות(‪ ,‬יורכב בה צילינדר ריהוט‬
‫מתוצרת "ייל" ע ל אפשרות ל"מסטר" או לחילופי )א אפשרות זו אינה קיימת( מנעול‬
‫צילינדר מותא מראש לסידרת המפתחות‪.‬‬
‫לדלתות כפולות יסופקו בריחי פנימיי עליו ותחתו מפליז מצופה כרו בחזית‪ ,‬תובא‬
‫דוגמא לאישור המפקח מראש‪ .‬דרישה זו חלה ג לגבי דלתות כפולות לארונות מכל הסוגי‪.‬‬
‫התור לבריח בריצה יהיה מצינור פליז מבוט‪.‬‬
‫לדלתות מרחבי מוגני יסופקו בריחי אופקיי ברמה מעולה לפי בחירת האדריכל‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫‪6.6‬‬
‫כל סוגי הפרזול טעוני אישור האדריכל‪.‬‬
‫תיאור עבודות מסגרות אומ באזורי שוני‬
‫א‪.‬‬
‫דלת לחדר אשפה ראשי ‪/‬דחסנית‬
‫ דלת פנלי דו כנפית מבודדת חסינת אש מתרוממת אנכית חב' "אלטרו או פזגל "‬
‫שערי או ש"ע דג על פי רשימת מסגרות ‪ .‬הפנלי יהיו עשויי מפח פלדה מגולוו‬
‫וצבוע בצבעי ‪ RAL‬בגוו לפי בחירת אדריכל‪.‬‬
‫ הפח בעובי ‪ 0.7‬מ"מ מעורגל בקר‪.‬הפנל מבודד באמצעות לוחות פוליסטר בעובי ‪42‬‬
‫מ"מ עמיד אש בהתא להנחיות יוע‪ 0‬הבטיחות ולאישורו מראש‪.‬צבע פח על בסיס‬
‫סיליקו ומבוצע כבר בתהלי הייצור קלוי בתנור כולל גלוו‪ .‬הפתח יהיה אטו‬
‫הרמטית באמצעות אט גומי‪/‬סילקו‪ .‬הדלת תעמוד במס' מחזורי עבודה ‪,‬עומסי רוח‬
‫ומשקל הדלת‪.‬כבלי ההרמה באיכות תעופתית במבנה של ‪ 7 X 19‬חוטי פלדה‬
‫‪59‬‬
‫מגולווני‪ ,‬ע מקד בטיחות גבוה לפחות ‪ – 6:1‬לכל כבל‪ .‬הקפיצי מותאמי‬
‫לעבודה של ‪ 10,000‬מחזורי‪.‬‬
‫ ההפעלה תהיה חשמלית כולל מנוע מסוג "‪ "HEVI DUTI‬הפתיחה תהיה חשמלית‬
‫כולל פתיחה ידנית‪.‬‬
‫ המחיר כולל תכנו ‪,‬ייצור הובלה‪ ,‬התקנה ‪,‬מנוע חשמלי ואחריות לשנה‪.‬‬
‫ על הקבל להכי תוכנית‬
‫‪ SHOP DARWING‬ולאשרה אצל האדריכל והמפקח‬
‫מראש‪.‬‬
‫ הדלת תעמוד בדרישות עיריית ירושלי וכ יסופק שלט ג לעירייה‪.‬‬
‫ הקבל יספק בנוס‪ +‬עד ‪ 12‬שלטי הכלולי במחיר העבודה‪.‬‬
‫ב‪ .‬ארונות למערכות במבואות קומתיות ולובאי כניסות ראשיות‬
‫ ארונות ייעודיי )כיבוי אש‪ ,‬חשמל‪ ,‬טלפו‪ ,‬מי‪ ,‬תקשורת ‪,‬גז וכו'( יהיו עשויי פח‬
‫מגולוו במידות המצוינות בתוכניות מתוצרת "רינגל"‪ ,‬או ש"ע על פי אישור מראש של‬
‫המזמי בגמר צבע צבוע בתנור ב ‪ 4‬שכבות‪ .‬ובגוו עפ"י בחירת אדריכל‪ .‬המשקו‪ +‬פח‬
‫מגולוו מכופ‪ +‬בעובי ‪ 1.5‬מ"מ‪ .‬הכנפיי פח מגולוו מכופ‪ 2.0 +‬מ"מ‪ .‬הגב מלוחות ע‪.0‬‬
‫או פח מגולוו עפ"י דרישות הרשויות המוסמכות ואישור האדריכל‪ .‬חלוקה פנימית‬
‫עפ"י דרישות הרשויות המוסמכות ואישור האדריכל ויוע‪ 0‬הבטיחות‪ .‬הפרזול‪ :‬ידיות‬
‫לחי‪ 0‬או טריקה‪ ,‬צירי סמויי‪ ,‬מנעולי צילינדר או אחרי עפ"י דרישת האדריכל‪.‬‬
‫הגימור‪ :‬צבע קלוי בתנור בגווני עפ"י בחירת האדריכל‪.‬‬
‫ בכל הארונות הייעודיי‪ ,‬יהיו ג שלטי צרובי‪ ,‬מודפסי או חרוטי על לוח‬
‫אלומיניו מורכב ע"ג הדלת‪ .‬גודל השלטי ועיצוב יובאו לאישורו של האדריכל טר‬
‫הביצוע‪ .‬מידות הארונות וחלוקת הפנימית יתואמו טר ייצור ע הרשויות‬
‫המוסמכות‪ ,‬האדריכל והמהנדס היוע‪ ,0‬ויקבלו את אישור לפני הביצוע‪ .‬כל הכוכי‬
‫ופני ארונות החשמל יצופו בחומר בלתי בעיר עפ"י אישור הרשויות המוסמכות‪.‬‬
‫ דלתות ארונות ייעודיי שוני יהיו בגמר צבע בתנור בגוו לפי אישור אדריכל‪..‬‬
‫ בכל מקרה עבודה זו תבוצע בהתא לתוכניות‪,‬פרטי ופריסות של אדריכל הפני‬
‫ובהתאמה לתוכניות האדרכילות והמערכות‪.‬‬
‫ במקרה של סתירה ו‪/‬או אי התאמה בי דרישת המפרט ודרישת הרשויות המוסמכות‬
‫לבי התכניות תקבע הדרישה הגבוהה ו‪/‬או המחמירה יותר עפ"י קביעת האדריכל‪.‬‬
‫ מודגש בזאת כי ארונות בלובאי כניסות ראשיות יהיו מצופי בגמר פורניר בגוו‬
‫ע"פ בחירת האדריכל ‪.‬‬
‫‪60‬‬
‫ג‪ .‬דלת עמידה אש‬
‫ דלת עמידה אש מתוצרת רינגל או שו"ע באישור המזמיו לרבות משקו‪ +‬פח פלדה ע‬
‫או בלי צוהר כמפורט ברשימות האדריכל‪.‬‬
‫ד‪ .‬דלת פלדה‬
‫ דלתות פלדה במידות שונות תוצרת חברת רינגל או שו"ע באישור המזמי לרבות‬
‫משקו‪ +‬פח‪,‬מחז"ש וכמפורט ברשימות האדריכל‬
‫ה‪ .‬עבודות מסגרות מג למרחבי מוגני )הכל לפי פרטי הג"א(‬
‫ כל עבודות מסגרות מג )מסגרות למרחבי מוגני( תבוצענה בכפיפות לתכניות‪,‬‬
‫למפרטי ולתקנות פיקוד העור‪ ,+‬מכו התקני והמפרט הכללי פרק ‪ 66‬ותכלולנה את‬
‫כל האביזרי הנלווי )כגו‪ :‬אטמי גומי‪ ,‬צירי‪ ,‬ידיות וכו'(‪.‬‬
‫ הקבל יכי תכניות עבודה וביצוע מפורטות החייבות באישור האדריכל והמפקח לפני‬
‫ביצוע העבודה עצמה‪.‬‬
‫ האטמי למיניה יסופקו ביחד ע המוצרי רק לאחר שהאדריכל יקבע את סוגיה‬
‫ואת תכונות הדחיסה הדרושות‪ .‬מודגש בזאת שהאדריכל רשאי לבחור כל סוג של אט‬
‫כפי שייראה לו‪.‬‬
‫ מוצרי מסגרות המג למיניה יכללו ג ביצוע כל הבדיקות )לרבות‬
‫ בדיקות הפעלה( – כמפורט בפרק ‪ 66‬של המפרט הטכני הכללי‪.‬‬
‫ השיטות וסוג הבדיקות – ייקבעו על ידי המפקח ו‪/‬או המהנדס לפי שיקול דעת‬
‫המקצועי‪ ,‬ועל הקבל לבצע כלשונ‪ ,‬לרבות ביצוע השינויי והתיקוני הנובעי‬
‫מעריכת הבדיקות‪ ,‬ובמידת הצור )נתו לשיקול דעתו הבלעדי של המפקח(‪ ,‬יחזור‬
‫הקבל על ביצוע הבדיקות לשביעות רצונו המלאה של המפקח‪.‬‬
‫ דלת המרחב המוג תהיה במידות המצוינות בתכניות תוצרת ברטו‪" ,‬רינגל" או ש"ע‪,‬‬
‫משקו‪ +‬פח מכופ‪ +‬עפ"י פרט היצר‪ ,‬כנ‪ +‬מפרופילי ציפוי פח דו צדדי עפ"י פרט היצר‪.‬‬
‫ פרזול ע"י ידיות דו תכליתיות‪ ,‬צירי‪ ,‬אטמי ס‪ ,+‬בריחי‪ ,‬מערכת נעילה סטנדרטית‬
‫עפ"י בחירת האדריכל‪.‬‬
‫ הכול בהתא לאישור מכו התקני ופיקוד העור‪.+‬‬
‫ גימור‪ ,‬ציפוי )צבע ו‪/‬או ויניל( וגוו לפי בחירת האדריכל‪.‬‬
‫ חלו המרחב המוג יהיה חלו הד‪ +‬פתיחה הזזה )עפ"י קביעת האדריכל( במידות‬
‫המצוינות ברשימות‪.‬‬
‫ החלו‪ ,‬יהיה מתוצרת רינגל ‪,‬פלרז או ש"ע מאושר ע"י פיקוד העור‪ ,+‬כולל מקו לחלו‬
‫אטו לגז וכל האטמי‪ ,‬הפרזולי הנדרשי עפ"י הנחיות פיקוד העור‪ ,+‬קטלוג היצר‬
‫‪61‬‬
‫והנחיות האדריכל‪ ,‬הכול בהתא מכו התקני ופיקוד העור‪ .+‬גימור עפ"י המופיע‬
‫בסעיפי קודמי‪.‬‬
‫ צינורות האוורור למרחב המוג יהיו מפח פלדה בקוטר המצוי ברשימות ויכללו ג את‬
‫כל העוגני‪ ,‬המכסי‪ ,‬הרשתות‪ ,‬הברגי וכד' הנדרשי ע"י פיקוד העור‪ .+‬הכול‬
‫בהתא לאישור מכו התקני ופיקוד העור‪ .+‬גימור עפ"י המופיע בסעיפי קודמי‪.‬‬
‫ו‪ .‬מעקות‬
‫ כל המעקות יבוצעו בדיוק לפי השרטוטי‪ ,‬בכפו‪ +‬להנחיות המפקח‪.‬‬
‫ החורי לרגלי המעקות‪ ,‬במידה ולא יוכנו בזמ כיציקה‪ ,‬יבוצעו על ידי קבל‬
‫המסגרות‪ ,‬באמצעות קידוח גלילי‪ ,‬או בשיטה אחרת‪ ,‬לאישור מראש של המפקח‪.‬‬
‫ ככלל כל אלמנטי הפלדה לרבות פרופילי ופחי המופיעי בפרק זה ובפרק ‪ 02‬יהיו‬
‫מגולווני בגלוו ח או בגלוו אלקטרוליטי ע"פ המפורט בתכנית‪.‬‬
‫ הגלוו יבוצע עפ"י דרישות ת"י ‪ .918‬עובי הציפוי יהיה ‪ 80‬מיקרו‪.‬‬
‫ החלקי המיועדי לגלוו יתוכננו לתהלי זה ‪.‬היצר ידאג למעברי חופשיי‬
‫ולניקוז של אב‪ 0‬הגלוו‪ ,‬אשר ימנע ככל האפשר היווצרות "טיפות"‪.‬‬
‫ כל החלקי יישלחו לגלוו לאחר ניקוי חול‪ ,‬מוגני מכל חשש לפגימת איכות הניקוי‪.‬‬
‫ציפוי האב‪ 0‬יהיה רצו‪ +‬וללא פגמי‪ .‬טיב השטח יהיה מהאיכות המעולה ביותר‬
‫בהתא לתהלי הגלוו‪.‬‬
‫ בכל מקרה שבו יתגלה פג נקודתי בגלוו בשטחי קטני מ‪ 1‬סמ"ר יותר להשתמש‬
‫בצבע עשיר אב‪ 0‬לתיקו הפג‪ .‬לא יותרו יותר מ‪ 2‬תיקוני לחלק פלדה מגולוו אחד‪.‬‬
‫ היצר ימציא תעודה מאת מגלוו הפלדה המציגה בדיקת הגילוו התאמתו לתק‬
‫ואיכותו‪ ,‬וכ אחריות לטיב הגילוו לתקופה של ‪ 20‬שנה לפחות‪.‬‬
‫ ביצוע מאחז יד מע‪ 0‬איפאה יבוצע בשבל האחרו של העבודה ‪.‬‬
‫ בדיקות מכו התקני‪!:‬על הקבל לבצע בדיקות חוזק ועיגו ) כפ‪ ( #‬לכל המעקות‬
‫בבניי ובפיתוח על חשבונו ע"י מעבדה מוסמכת ע"י מכו התקני ‪.‬‬
‫‪62‬‬
‫ז‪ .‬רוזטות‬
‫ במקומות חדירה של עוגני‪ ,‬עמודי‪ ,‬מעקות‪ ,‬שכבות וכו'‪ ,‬לתו חומר אחר‪ ,‬אשר‬
‫נשאר חשו‪) +‬בטו‪ ,‬אב‪ ,‬מוזאיקה‪ ,‬טיח וכו'(‪ ,‬יכוסו ברוזטות עשויות פליז בעובי‪3 ,‬‬
‫מ"מ‪ ,‬מודבקות או מוברגות‪ ,‬על מנת למנוע תנועת החופשית‪.‬‬
‫ ככלל כל אלמנטי הפלדה לרבות פרופילי ופחי המופיעי בפרק זה ובפרק ‪02‬‬
‫יהיו מגולווני בגלוו ח או בגלוו אלקטרוליטי ע"פ המפורט בתכנית‪.‬‬
‫ הגלוו יבוצע עפ"י דרישות ת"י ‪ .918‬עובי הציפוי יהיה ‪ 80‬מיקרו‪.‬‬
‫ החלקי המיועדי לגלוו יתוכננו לתהלי זה ‪.‬היצר ידאג למעברי חופשיי‬
‫ולניקוז של אב‪ 0‬הגלוו‪ ,‬אשר ימנע ככל האפשר היווצרות "טיפות"‪.‬‬
‫ כל החלקי יישלחו לגלוו לאחר ניקוי חול‪ ,‬מוגני מכל חשש לפגימת איכות הניקוי‪.‬‬
‫ציפוי האב‪ 0‬יהיה רצו‪ +‬וללא פגמי‪ .‬טיב השטח יהיה מהאיכות המעולה ביותר‬
‫בהתא לתהלי הגלוו‪.‬‬
‫ בכל מקרה שבו יתגלה פג נקודתי בגלוו בשטחי קטני מ‪ 1‬סמ"ר יותר להשתמש‬
‫בצבע עשיר אב‪ 0‬לתיקו הפג‪ .‬לא יותרו יותר מ‪ 2‬תיקוני לחלק פלדה מגולוו אחד‪.‬‬
‫ היצר ימציא תעודה מאת מגלוו הפלדה המציגה בדיקת הגילוו התאמתו לתק‬
‫ואיכותו‪ ,‬וכ אחריות לטיב הגילוו לתקופה של ‪ 20‬שנה לפחות‪.‬‬
‫ח‪ .‬מחסומי זרוע בחניו ושער חשמלי‬
‫שער חשמלי ‪.‬‬
‫ השער יהיה שער חשמלי דו כנפי ממסגרות פלדה מגלוונת וצבועה כדוגמאת חברת‪:‬‬
‫עופר שערי אוטמאטי בע"מ‬
‫ מודגש בזאת כי וההכנות חשמליות לשער זה כלולות במחיר העבודה הפאושלית לפי‬
‫תוכניות ורשימות אדריכלות ובהתא להנחיות יוע‪ 0‬הבטיחות ‪.‬‬
‫ ההפעלה תהיה חשמלית כולל מנוע מסוג "‪ "HEVI DUTI‬הפתיחה תהיה חשמלית‬
‫כולל פתיחה ידנית‪.‬‬
‫ המחיר כולל תכנו‪,‬ייצור‪,‬הובלה‪ ,‬התקנה ‪,‬מנועי חשמלי ואחריות לשנה‪.‬‬
‫ על הקבל להכי תוכנית‬
‫‪ SHOP DARWING‬ולאשרה אצל האדריכל והמפקח‬
‫מראש‪.‬‬
‫ השער יפתח ויסגר חשמלית בעזרת שלט רחוק וחיוג סלולרי )שיפתחו את המחסו‬
‫ואת השער(‪ ,‬ע פיקוד חשמלי‪ ,‬מקלט רדיו‪ ,‬אנטנה טיימר לסגירה אוטומטית וע‬
‫אפשרות לניטרול מהיר בעת הפסקת חשמל ואפשרות להפעלה ידנית ע"י מפתח ידני‪,‬‬
‫‪63‬‬
‫פנס מהבהב‪ ,‬גלאי פוטו אלקטריי דוכיווני וכולל שער‪"/‬פשפש" מילוט‪ ,‬ע מחזיר‬
‫שמ‪.‬‬
‫ הקבל יכי תוכנית ‪ SHOP DARWING‬לאישור המפקח והאדריכל מראש‪.‬‬
‫ הקבל יספק שלטי חכמי ע קוד מתגלגל כולל סוללות כמספר מקומות החניה‬
‫בחניו המקורה ‪ 5+‬שלטי לחברת הניהול‪.‬‬
‫ כל קונסטרוקציית השער וחלקי המתכת יהיו מגולווני בגילוו ח‪ ,‬צבועי בפריימר‬
‫מקשר בי גילוו לצבע‪ ,‬בשתי שכבות צבע יסוד בזק ובשתי שכבות צבע עליו פוליאור‬
‫בגוו לפי בחירת האדריכל‪ .‬בשערי ע פתיחה צירית יותקנו צירי מדג מתכוו‬
‫סגור שהשימוש בה לא מצרי טיפול תקופתי או תחזוקה מונעת‪.‬‬
‫מחסו זרוע בחניו – יבוצע מחסו זרוע אחד בכניסה לחניו‬
‫ בנוס‪ +‬לשער הכניסה החשמלי יבוצעו ‪ 2‬מחסומי זרוע אלומיניו ע עמודי תמיכה‬
‫נגדי באור לפי תוכנית ופרטי אדריכל כדוגמת דג "ספי דל" של חב' ‪GENIUS‬‬
‫וימוק לפי המצוי בתוכנית האדריכלית‪ ,‬המחסומי ייפתחו וייסגרו‬
‫חשמלית‬
‫בעזרת שלט רחוק וחיוג סלולרי‪ .‬המחסומי יכלול מחזירי אור הכל בהתא למידות‬
‫ולמפורט בתוכניות האדריכל ‪.‬‬
‫ גו‪ +‬המחסומי והעמודי הנגדי יעוגנו לריצפת הבטו ע"י ברגי בהתא לאישור‬
‫יוע‪ 0‬הקונסטרוקציה‪ .‬מערכת ההנעה תכלול מנוע אלקטרוהידראולי אשר אינו זקוק‬
‫לטיפול תקופתי או לתחזוקה מונעת‪ .‬לוח הפיקוד יבוקר ע"י מיקרופרססור ע‬
‫אפשרות לתכנות אופני פעולה מגווני לרבות פתיחה אוטומטית בהפסקת חשמל‬
‫ויותק "בילד אי" בקופסת פלסטיק פנימית בגו‪ +‬המחסו‪.‬‬
‫ בלוח הפיקוד יותק מקלט רדיו חדערוצי ואנטנה פנימית‪ ,‬טיימר לסגירה אוטומטית‬
‫ואפשרות לניטרול מהיר בעת הפסקת חשמל וע"י מפתח ידני‪ .‬כל חלקי הפלדה יגולוונו‬
‫בגילוו ח‪.‬‬
‫ החלקי החיצוניי יצבעו בשתי שכבות צבע יסוד בזק ובשתי שכבות צבע עליו‬
‫פוליאור בגוו לפי בחירת האדריכל‪ .‬תותק עי פוטואלקטרית דוכיוונית‪.‬‬
‫ על הקבל להכי תוכנית‬
‫‪ SHOP DARWING‬הכוללי חיבורי והכנות חשמליות‬
‫ולאשרה אצל האדריכל והמפקח מראש‪.‬‬
‫‪ 6.7‬צביעת אלמנטי מסגרות‬
‫בהתא לסעי‪ 1105 +‬במפרט הכללי‪.‬‬
‫צביעת מסגרות ומשקופי פלדה ע"פ מפרטי חב' טמבור ‪.‬‬
‫‪64‬‬
‫עבודות הצביעה של מסגרות הפלדה לפי מיפרט הצבע המפורט בפרק ‪" 11‬עבודת צביעה"‬
‫במיפרט הכללי‪ ,‬או לפי מיפרט יצרני לדוגמא כגו‪ :‬שהרבני א לא פחות מהמוזכר כא‪.‬‬
‫‪ .1‬צביעת פלדה שאינה מגולוונת‪ ,‬מסגרות אומ‪ ,‬מסגרות מג )הג"א(‪ ,‬מסגרות חרש וכל‬
‫עבודות מסגרות גלויה לעי מערכת "סופרלק" או "פוליאור" )לבחירת האדריכל(‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫לעבודות בתו' הבניי‬
‫ ניקוי יסודי של המתכות מחלודה‪ ,‬לכלו‪ ,‬שמני וכו' בטרפנטי מינרלי וצביעת כל‬
‫השטחי ע חלודה קבועה בממיר חלודה של טמבור )מח"ט(‪.‬‬
‫ שכבת צבע "בזק" של טמבור בעובי כ‪ 45-‬מיקרו )ביבש( שתבוצע מיד לאחר הניקוי‬
‫כנ"ל‪.‬‬
‫ לפני ביצוע שכבות הגמר יש לחזור ולתק שטחי שנפגעו על ידי צביעת יסוד כנ"ל‪.‬‬
‫ גמר – שתי שכבות צבע "סופרלק" או "פוליאור" או "המרייט" במאחזי היד )לבחירת‬
‫האדריכל( בעובי כולל של ‪ 5060‬מיקרו )ביבש( בגוו לבחירת האדריכל‪.‬‬
‫ב‪ .‬לעבודות מחו" לבני‬
‫‬
‫ניקוי יסודי ושכבת "בזק"‪ ,‬כנ"ל בעבודות בתו הבני )ס"ק א' לעיל(‪.‬‬
‫‬
‫שכבת ביניי של צבע "מג ‪ 309‬ביניי" בעובי ‪ 35‬מיקרו לפחות‪.‬‬
‫‬
‫הגמר – שלוש שכבות "סופרלק" או "המרייט" בעובי כולל של ‪ 7080‬מיקרו )ביבש(‬
‫בגוו לבחירת האדריכל‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫הכנה לצביעה‬
‫ לפי הוראות היצר והמפרט הכללי‪.‬‬
‫ אי לצבוע את ציד הפנימי של מלבני הפלדה בשטחי הבאי במגע ע הבטו‪.‬‬
‫ אי לצבוע צירי "פרפר" מצופי קדמיו‪.‬‬
‫ד‪ .‬צבע יסוד‬
‫ שכבה מקשרת ויסוד )לאחר חספוס השטחי המבריקי( תהיה מסוג "אופיטמרי‬
‫אוניסיל" או יסוד "בזק אדו"‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫חלופות צבע עליו‬
‫ לפחות ‪ 2‬שכבות של צבע עליו "סופרלק" או "סופטמט" או "המרייט" בעובי ‪35‬‬
‫מיקרו לכל שכבה‪ ,‬ו‪/‬או עד לכיסוי מלא ולשביעות רצו המפקח והאדריכל‪ .‬או ‪2‬‬
‫‪65‬‬
‫שכבות צבע עליו "אית" ע מדלל מתאי לצביעה בהברשה בעובי ‪ 35‬מיקרו לכל‬
‫שכבה עד לכיסוי מלא‪ .‬בחירת סוג הצבע העליו ע"י האדריכל לפי לוח גווני‪.‬‬
‫ בחירת החלופות רק על ידי המפקח‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫גוו‬
‫ לפי בחירת האדריכל‪.‬‬
‫‪ .2‬מערכת צבע "סופרלק מאט" או "פוליאור" על מוצרי פח מגולוו ו‪/‬או אב"‬
‫ ניקוי יסודי של כל שטחי המתכת מלכלו‪ ,‬שמני וכד'‪ ,‬וניקוי במדלל ‪ 4100‬של‬
‫"טמבור"‪.‬‬
‫ חספוס קל של כל פני המתכת בבד שמיר מס‪.80 .‬‬
‫ שכבת יסוד "אוניסיל ‪ "ZN‬של טמבור בעובי ‪ 40‬מיקרו )ביבש(‪.‬‬
‫ שכבות צבע גמר "סופרלק" או "פוליאור" או ש"ע בעובי כולל של ‪ 60‬מיקרו לפחות‬
‫ע"פ בחירת האדריכל כולל בחירת הגוו‪.‬‬
‫ בעבודות חו‪ – 0‬תכלול העבודה תוספת של שכבת צבע בגמר "המרייט" בעובי כ‪350‬‬
‫מיקרו בגוו ע"פ בחירת האדריכל‬
‫‪ .3‬צביעת ארונות פח לפירי לוביי קומתיי ‪,‬חדרי שירות‪) :‬ארונות בלוביי ראשיי יהיו‬
‫בגמר פורניר(‬
‫הגוו יהיה בגמר ‪ RAL‬לפי בחירת האדריכל ואדריכל הפני‬
‫א‪ .‬צביעה בתנור על ארונות פח מגולוו לסגירת פירי‬
‫ שטיפה בממיס "ארדרוקס ‪ "551 G‬או ב "דטרגנט ‪ "70BC‬מתוצרת כמתועש או‬
‫שו"ע‪.‬‬
‫ שטיפה במי להסרת הממיס‪.‬‬
‫ ייבוש ב ‪ 150‬מעלות‪.‬‬
‫ איבוק‪.‬‬
‫ ביצוע קליעה וייבוש ב ‪ 200‬מעלות‪.‬‬
‫ הצביעה אלקטרוסטטית בתנור‪ ,‬הצבע אפוקסי בגוו לפי בחירת האדריכל ואדריכל‬
‫הפני‪ ,‬עובי ‪ 70‬מיקרו‪.‬‬
‫‪66‬‬
‫ האדריכל ואדריכל הפני רשאי לבחור ‪ 3‬גווני לצביעת הנ"ל‪.‬‬
‫‪6.8‬‬
‫צביעת אלמנטי נגרות‪:‬‬
‫‬
‫בהתא לסעי‪ 1105 +‬במפרט הכללי‪.‬‬
‫צביעת עבודות נגרות במערכות "סופרלק"‬
‫א‪.‬‬
‫ כל מוצרי הנגרות שאינ בגמר פורניר‪ ,‬או פורמאיקה או ע‪ 0‬טבעי‪ ,‬ייצבעו במערכת‬
‫"סופרלק" כדלהל‪.‬‬
‫ שכבת יסוד )בבית המלאכה( של שמ פשת מדולל ‪ 30‬אחוז טרפנטי‪ ,‬החלקה ושיו‪.+‬‬
‫ שכבת דבק שפכטל ע שיו‪ +‬קל והסרת האבק )בנגרות חו‪ 0‬יש להשתמש במרק‬
‫‪.(P.V.A‬‬
‫ שכבת צבע ראשו סינטטי לפי הוראות חב' "טמבור"‪.‬‬
‫ גמר‪ :‬שתי שכבות צבע "פוליאור" בגוו לבחירת האדריכל‪ ,‬ע שפשו‪ +‬עדי בי‬
‫השכבות‪.‬‬
‫ האדריכל ואדריכל הפני רשאי לבחור ‪ 3‬גווני לצביעת הנ"ל‪.‬‬
‫צבע "דורלק" ו‪/‬או "הולצלזור ‪ "2000‬על פורניר ועל ע" גושני טבעי‬
‫ב‪.‬‬
‫ כל מוצרי הנגרות המצופי פורניר ו‪/‬או עשויי ע‪ 0‬גושני טבעי )לרבות סרגלי גמר‪,‬‬
‫סרגלי זיגוג‪ ,‬סרגלי סוגרי‪ ,‬קנטי וכד'( ייצבעו במערכת צבע "דור לק" ו‪/‬או‬
‫"הולצלזור ‪ "2000‬כדלהל‪:‬‬
‫ הבחירה בי שתי האפשרויות הינה בלעדית לאדריכל‪ ,‬ועל הקבל למלא הוראותיו ללא‬
‫ערעור‪ .‬מודגש בזאת שהצבע והצביעה כדלהל )לרבות האפשרות הניתנת לאדריכל‬
‫להורות על ביצוע של כל אחת משתי המערכות(‪.‬‬
‫ כל שטחי הצבע ייצבעו בשכבות צבע כנדרש לכיסוי מושל )‪ 2‬שכבות לפחות( ע‬
‫שפשו‪ +‬עדי בי השכבות‪ .‬במקרה של שימוש ב"דורלק" רשאי האדריכל להורות על‬
‫ביצוע שכבת צרב )ביי‪ ('0‬ובמקרה של שימוש ב"הולצלזור ‪ "2000‬רשאי האדריכל‬
‫ואדריכל הפני לבחור ב‪ 3‬גווני של צבע הרצוי לו‪.‬‬
‫‪ .6.10‬כללי‬
‫‬
‫ביצוע עבודות המסגרות והנגרות בפרק זה מותנה בביצוע פרטי אקוסטיי על פי המפרט‬
‫האקוסטי המיוחד ‪.‬‬
‫‬
‫לפני תחילת ביצוע על הקבל לוודא ביצוע פרטי אקוסטיקה נדרשי‬
‫‪67‬‬
‫‪6.11‬‬
‫אופני מדידה לעבודות מסגרות ונגרות‬
‫‬
‫עבודות המסגרות והנגרות המפורטי בפרק זה הינ למדידה ויכללו בי היתר ‪:‬‬
‫‬
‫אספקה מדידות ‪,‬תכנו והתקנה לרבות ביטו משקופי‪.‬‬
‫‬
‫מחיר היחידה כולל את כל הפרזול הנדרש‪,‬בריחי‪,‬מנעולי‪,‬ציפויי‪,‬מחזירי שמ‪,‬תריסי וכל‬
‫הנדרש‪.‬‬
‫‬
‫דלתות וחלונות עמידות אש‪.‬‬
‫‬
‫מחיר העבודה כולל טיפול נגד אש ומזיקי בחלקי הע‪.0‬‬
‫‬
‫סימו ושילוט דלתות וארונות ‪.‬‬
‫‬
‫כל האביזירי ‪,‬האטמי ומילויי שידרשו על פי מפרט האקוסטיקה המיוחד ‪.‬‬
‫‬
‫בדיקות מעבדה מוסמכת למעקות‪,‬התקנת דלתות אש וכל הנדרש על פי תק‬
‫‬
‫הגנה מלאה על האלמנטי בהגנה קשיחה לכל תקופת הביצוע עד למסירתה למזמי העבודה ‪.‬‬
‫‪68‬‬
‫פרק ‪ ! 09‬עבודות טיח ) פרק למדידה (‬
‫כללי‬
‫‪09.01‬‬
‫מפרט זה מתייחס לעבודות טיח פני מסוג טיח גבס ו‪/‬או טיח שחור רגיל וא‪/‬או שליכט באגר‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫‪09.02‬‬
‫כל העבודות כפופות לתנאי פרק ‪ 09‬של המפרט הכללי ולמפרט המיוחד וכמפורט להל‪:‬‬
‫כל עבודות הטיח בבני לרבות טיח מיוחד כגו טיח גבס ‪/‬בגר ואלמנטי נלווי כמו הגנת‬
‫פינות‪.‬‬
‫האזורי שבה ידרש שימוש בטיח או בכל מקו אחר שיורה המפקח יכלול‪:‬‬
‫‬
‫מחסני וחדרי מכונות – קירות‪.‬‬
‫‬
‫חדרי טכני‪.‬‬
‫‬
‫חדרי מדרגות – באגר ‪ /‬או טיח‬
‫‬
‫אלמנטי בטו חיצוניי‬
‫‬
‫ממ"ק באגר או טיח טרמי‬
‫‬
‫תשתית טיח לפני הדבקת חיפוי קרמיקה‬
‫‬
‫מחיצות פנימיות ) טיח גבס או טיח שחור עפ"י החלטת המפקח (‬
‫‬
‫בכל אזור אחר שבה רמת הבטוני החשופי לא תעמוד בדרישות‬
‫האדריכל ו‪/‬או המפקח‪.‬‬
‫הכנת השטחי‬
‫‬
‫במקומות בה מבוצע טיח באזורי שבה רצפה מוחלקת או מקו שידרש יש להניח‬
‫על הרצפות יריעות פוליאטיל כהגנה לפני ביצוע עבודות הטיח‪.‬‬
‫‬
‫במקומות כיסוי של שני חומרי שוני‪ ,‬כגו בטו ובניה יש לכסות את מקו הפגישה‬
‫ברשת לולי מחוזקת במסמרי פלדה‪ .‬רוחב הרשת יהיה ‪ 15‬ס"מ לפחות‪ .‬גודל החור יהיה ‪12‬‬
‫מ"מ ועובי החוט ‪ 0.7‬מ"מ‪.‬‬
‫‪69‬‬
‫חריצי לצנרת סמויה יסתמו במלט צמנט ביחס ‪ 1:3‬ויכוסו לפני השטח במקומות‬
‫‬
‫שרוחב‬
‫החרי‪ 0‬עולה על ‪ 15‬ס"מ‪ ,‬יש לכסות את החרי‪ 0‬ברשת לולי הנ"ל ברוחב ‪ 10‬ס"מ מעל רוחב‬
‫החרי‪ 0‬לכל כוו‪.‬‬
‫ע התחלת עבודת טיח כלשהיא‪ ,‬יש להרטיב היטב את המשטח המיועד‪ .‬ישו דגש על‬
‫‬
‫הרטבת קירות האיטונג לפני ביצוע הטיח‪.‬‬
‫פינות וחריצי הפרדה‬
‫‪09.03‬‬
‫‬
‫הפינות בי קיר לקיר וכ פינות בי קיר לתקרה יהיו חדות‪ .‬כל הקנטי והגליפי יהיו‬
‫חדי וישרי לחלוטי לפי סרגל בשני הכווני‪.‬‬
‫‬
‫בי קירות והתקרה‪ ,‬יש לעבד חרי‪ 0‬בעומק ‪ 10‬מ"מ וברוחב ‪ 510‬מ"מ‪ ,‬לפי‬
‫בי קירות גלויי ותקרות טיח וכ בית שטחי מטוייחי מאלמנטי שוני )כמו‬
‫‬
‫תקרות‬
‫רבי‪ 0‬או תקרות בטו(‪ ,‬יש לבצע חרי‪ 0‬בעובי ‪ 35‬מ"מ ובעומק ‪ 10‬מ"מ‪.‬‬
‫תיקוניתיקו עבודות הטיח שבוצעו אחרי בעלי המקצוע השוני )כגו‪ :‬נגרות‪,‬‬
‫‬
‫מסגרי‪ ,‬רצפי‪ ,‬חשמלאי‪ ,‬שרברבי‪ ,‬מיזוג אויר(‪ ,‬יבוצעו ע"י הקבל‪ .‬כל תיקו כזה‬
‫ייעשה בצורה שלא יהיו שו שינוי מישור‪ ,‬התנפחויות‪ ,‬סדקי וכד'‪ ,‬כ שלא יובח מקו‬
‫התיקו‪.‬‬
‫‬
‫‪09.04‬‬
‫תיקוני טיח מעל פנלי ומעל חרסינה וקרמיקה יהיו במישור הטיח ללא העגלות‪.‬‬
‫דוגמאות‬
‫‬
‫על הקבל להכי דוגמאות של טיח חו‪ 0‬ופני בשטח של כ ‪ 5.0‬מ"ר לפחות מכל סוג טיח‬
‫לאישור האדריכל והמפקח‪ ,‬את הדוגמא המאושרת על ידי המפקח אי לסלק או להרוס עד‬
‫גמר הבני וקבלתו‪.‬‬
‫‪ 09.05‬טיח פני רגיל‬
‫‬
‫טיח פני רגיל יהיה טיח בשתי שכבות‪ ,‬כמפורט בסעי‪ ,090232 +‬במפרט הכללי בעובי ‪ 15‬מ"מ‬
‫לפחות‪ .‬הטיח יבוצע לפי סרגל ישר בשני כיווני גמר לבד‪.‬‬
‫‬
‫יש לאשפר את השכבה התחתונה ‪ 2‬ימי רק אח"כ לייש את השכבה השניה‪ .‬את הטיח‬
‫הגמור יש להחזיק במצב לח במש ‪ 3‬ימי לפחות‪ ,‬יש לראות דרישה זו כעקרונית והמפקח‬
‫רשאי לפסול את העבודה במידה והקבל לא עומד בדרישות‪ .‬עבודות הטיח יכללו בי היתר‬
‫עבודות בשטחי קטני בכל מקו לפי דרישת המפקח‪ ,‬וכ עיבוד השטחי המעוגלי‪.‬‬
‫‪70‬‬
‫‪09.06‬‬
‫טיח חו" רגיל‬
‫טיח חו‪ 0‬רגיל בשתי שכבות יבוצע כמפורט בסעי‪ 090244 +‬במפרט הכללי‪ ,‬לרבות שכבת‬
‫‬
‫הרבצה של טיח מלט כולל ערבי נגד רטיבות כגו "בי‪.‬ג'י‪ .‬בונד" או "אהידרול" של כרמית או‬
‫שווה ער באשור המפקח‪ .‬כולל ג עבודות בשטחי קטני בכל מקו לפי דרישת המפקח‪.‬‬
‫הטיח יבוצע ע סרגל בשני הכווני‪.‬‬
‫‬
‫‪09.07‬‬
‫פינות מתכת‬
‫‬
‫פינות מתכת יבוצעו להגנת הקנטי ויהיו מזויתני רשת מגולווני‪ ,‬תוצרת גרמניה‪ ,‬הכל‬
‫כמפורט בסעי‪ 09.061 +‬של המפרט הכללי‪ .‬גובה הפנות מעל הפנלי ‪ 2.4‬מ'‪.‬‬
‫‪ 09.08‬טיח גבס‬
‫‪09.08‬‬
‫‬
‫בכוונת המזמי לבצע בשטחי רבי טיח גבס ) הכנת הטיח תהיה ממוכנת ולא ידנית (‬
‫‬
‫שלב ראשו יישו טיח הגבס תבוצע באמצעות קיבוע מייקי כל ‪ 1.2‬מטר ‪ ,‬יישור הטיח‬
‫יעשה באמצעות סרגל או ומרית פלדה ‪ ,‬וזאת עד לקבלת פני ישרות‬
‫‬
‫בשלב שני יש לבצע החלקה ראשונה בשפכטל טיח‬
‫‬
‫בשלב שלישי יש להעזר במלג' ספוג רטוב ולשפש‪ +‬את פני החומר בדומה לעבודת שליכט‬
‫‬
‫שלב סופי שישפו‪ +‬ע מרית פלדה בשומה לעבודת שפכטל עד קבלת פני שיש‬
‫אופני מדידה לעבודות טיח‬
‫‬
‫עבודות הטיח ו‪/‬או שליכט בגר המפורטי בפרק זה הינ למדידה ויכללו בי היתר עבודה‬
‫בשטחי עגולי ישרי גבוהי ומוגבלי ‪ ,‬ותמדדנה במ"ר נטו שטח פריסה בניכוי פתחי‬
‫וכולל זויותני מגלווני להגנת פינות טיח‪.‬‬
‫‬
‫קיי דגש מיוחד לגבי שימוש בטיח באגר או טיח גבס וישומו עפ"י הנחיות היצר ‪,‬בכל‬
‫המקומות שבה בוצע מחיצות מבלוקי סילקט או בחדרי המדרגות הראשיי‬
‫‪71‬‬
‫פרק ‪ ! 10‬עבודות ריצו‪ #‬וחיפוי‬
‫עבודות למדידה‬
‫‪ 10.01‬כללי‬
‫‬
‫כל העבודות כפופות לתנאי המפרט הכללי ולמפרט המיוחד כמפורט להל‪.‬‬
‫‬
‫השטחי המרוצפי והמחופי יהיו ישרי בהחלט לפי סרגל ופלס בכל הכיווני פרט‬
‫א צויי אחרת בתכניות‪.‬‬
‫‬
‫פני השטחי המיועדי לביצוע הריצו‪ +‬והחיפוי צריכי להיות נקיי מחומרי זרי‬
‫והעבודה תבוצע על טיט מלט בכל השטח‪ .‬בכל מקרה של מילוי חול‪ ,‬החול יהיה מעורב‬
‫בצמנט )מילוי מיוצב(‪.‬‬
‫‬
‫התפרי יעברו בקו רצו‪ +‬דר כל השטחי‪ .‬במקומות בה יהיה צור להשתמש בחלקי‬
‫מרצפות או אריחי‪ ,‬או שיהיה צור לבצע חלקי עגולי‪ ,‬ייעשה החיתו במשור וקצות‬
‫המרצפות או האריחי ילוטשו‪.‬‬
‫‬
‫הקבל יתקי על חשבונו דוגמאות ריצו‪ +‬וחיפוי מכל סוג שהוא בשטח של ‪ 5‬מ"ר לפחות‬
‫מכל סוג‪ .‬את הדוגמה המאושרת ע"י המפקח אי לסלק או להרוס עד גמר הבני וקבלתו‪.‬‬
‫‬
‫שקעי ופתחי בתו ריצו‪ +‬במרצפות יעובדו בחיתו במכונה לפי צורת הפתח‬
‫ולחילופי בחומר יצוק במקו ומותא לגוו הריצו‪ +‬שבסביבה‪ .‬לפי הצור יבוצע העיבוד‬
‫בשיפועי )ליד מחסומי רצפה‪ ,‬תעלות ניקוז בו‪ 0‬וסבכות(‪ .‬את התערובת מומל‪ 0‬לרכוש אצל‬
‫יצר המרצפות‪ .‬לא תורשה הכנת התערובת היבשה באתר‪ .‬התערובת היבשה תובא לאתר‬
‫ארוזה בשקי ותאוחס במקו מוג מפני רטיבות עד לשימוש‪.‬‬
‫‬
‫כל עבודות הריצו‪ +‬והחיפוי יכללו בי היתר משטחי שיש‪ ,‬חיפוי מדרגות‪ ,‬אלמנטי נילווי‬
‫)סרגלי ס‪ ,+‬פינות הגנה‪ ,‬דפנות סגירה של אמבטיות וכו'(‪ .‬כלולות בעבודה‪.‬‬
‫‬
‫ביצוע עבודות הריצו‪ #‬מותנה בביצוע שכבות הריצו‪ #‬והמילוי עפ"י הפרטי אקוסטיי‬
‫המיוחדי לרבות הנחת יריעות פלציב‪,‬רצפות צפות‪,‬מדה בטו וכדומה‬
‫‪72‬‬
‫‪ 10.02‬הגנה על אביזרי בעת העבודות‬
‫לצור עבודות חיפוי קרמיקה ו‪/‬או גרניט פורצל או כל עבודה אחרת המתבצעת בחדרי שרותי‪,‬‬
‫‬
‫מטבחי וכו'‪ ,‬יש להג ולשמור על הכלי הסניטריי וכל מוצר אחר קיי בשטח מכל נזק‪.‬‬
‫‪ 10.03‬סיבולת‬
‫תאור‬
‫העבודה‬
‫סטיה )מ"מ(‬
‫במישוריות לאור ‪3‬‬
‫מטר‬
‫הפרש הגובה‬
‫)במ"מ( בי‬
‫אריחי‬
‫‪3‬‬
‫‪+3‬‬
‫סטיה‬
‫במ"מ‬
‫במפלס‬
‫המתוכנ‬
‫‪0.4‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪+2‬‬
‫‪0.25‬‬
‫‪+2‬‬
‫‪ 0‬באנ‬
‫‪0.5‬‬
‫‪+2‬‬
‫מרצפות‬
‫)ריצו‪(+‬‬
‫אריחי ‪2‬‬
‫קרמי‬
‫)ריצו‪(+‬‬
‫קרמיקה ‪2‬‬
‫חרסינה‬
‫ושיש‬
‫לחיפוי‬
‫סטיה )מ"מ( מהניצב ומהצירי‬
‫בקירות לאור ‪ 3‬מטר‬
‫‪ 10.04‬להל תאור כללי לחלק מהאזורי שבה יונחו הריצופי והחיפוי‪.‬‬
‫‬
‫חדרי מכונות ומחסני‬
‫‬
‫חדרי מבואות ומעברי‬
‫‬
‫מדרגות ומשטחי ביני – אב טבעית‪.‬‬
‫‬
‫חדר אשפה ‪.‬‬
‫‬
‫לובי ראשי וקומתי ‪.‬‬
‫‬
‫מרחב מוג קומתי‪.‬‬
‫‬
‫מרפסות שמש‪.‬‬
‫‬
‫שירותי ציבורי קומתי‪.‬‬
‫‪ 10.05‬מקורות אספקת החומר‬
‫‬
‫הקבל מתחייב לבצע עבודות ריצו‪ +‬וחיפוי לפי דרישת המזמי והאדריכל‪.‬‬
‫‪73‬‬
‫‬
‫במקרה והמזמי ירצה לשנות את דיגמי הריצו‪ +‬והחיפוי לסוג אחר ישמשו "מחירי‬
‫היסוד"‬
‫) הגדרת מחיר היסוד מפורט בחוזה המישפטי( המפורטי בכתב הכמויות כבסיס‬
‫להתחשבנות מול הקבל‬
‫‬
‫המזמי שומר לעצמו אפשרות לנהל באופ חופשי במהל הפרוייקט משא ומת ע‬
‫הספקי או ספקי אחרי )לצור ריענו דגמי הריצופי‪/‬חיפויי(‪ ,‬להורות לקבל להזמי‬
‫את הדגמי החדשי עפ"י המחיר שסוכ בי היז לבי הספק‪ .‬במקרה ומחיר היסוד לריצו‪+‬‬
‫החדש שהוזמ הינו גבוה ממחיר היסוד שבחוזה תשול לקבל תוספת ההפרש הכספי בי‬
‫המחיר החדש המסוכ לבי מחיר היסוד שהוגדר לספק בכתב הכמויות‬
‫‬
‫המזמי שומר לעצמו אפשרות לנהל באופ חופשי במהל הפרוייקט משא ומת ע‬
‫הספקי או ספקי אחרי‪ ,‬להורות לקבל להזמי את הדגמי החדשי עפ"י המחיר‬
‫שסוכ בי היז לבי הספק‪ .‬במקרה ומחיר היסוד לריצו‪ +‬החדש שהוזמ הינו גבוה ממחיר‬
‫היסוד שבחוזה תשול לקבל ההפרש תוספת הכספית בי המחיר החדש המסוכ לבי מחיר‬
‫היסוד שהוגדר בחוזה המשפטי מסמ ד'‪.‬‬
‫‬
‫המזמי יקבע את מקורות ההספקה‪ ,‬סוגי ומידות אריחי גרניט פורצל ו‪/‬או קרמיקה‬
‫לפי טבלה שבסעי‪ +‬זה‪ ,‬הכל בהתא לבחירת המזמי או האדירכל ‪.‬‬
‫‬
‫סוג ו‪/‬או מידות האריח וכמותו היחסי בס כל כמות הריצו‪/+‬חיפוי בבני לא ישפיע על‬
‫מחירו הפאושלי שנקבע בחוזה‪.‬‬
‫‬
‫העובדה שהמזמי הוא שקבע את מקור ההספקה לא משחררת את הקבל מאחריות‬
‫מקצועית לטיב העבודה לרבות מאחריות הבדק‪.‬‬
‫‪ 10.06‬ספי‬
‫‬
‫ס‪ +‬המעבר בי סוגי ריצו‪ +‬יבוצע עפ"י פס פליז ו‪/‬או פס אלומיניו בחת שלא יקט מ ‪40/6‬‬
‫מ"מ במידה שנדרש חומר אחר הוא מצוי במפורש בתוכנית‪.‬‬
‫‬
‫מיקו הספי יהיה כ שה לא יראו במצב בו הדלת סגורה‪.‬‬
‫‬
‫דגמי הספי יוגשו לאישור האדריכל ויותקנו לאחר קבלת אישור האדריכלי‪.‬‬
‫‪ 10.07‬ריצו‪ #‬בטרצו‬
‫‬
‫בחדרי הטכניי‪,‬מרפסות שמש‪,‬מבואת מעלית או בכל מקו אחר המצוי בתוכניות יונח‬
‫ריצו‪ +‬טרצו לפי מצוי במפרט ובכתב הכמויות ‪.‬‬
‫‪74‬‬
‫שיפולי טרומיישיפולי הטרצו יהיו מסוג המרצפות‪ ,‬ובגובה של ‪ 10‬ס"מ‪ ,‬כמצויי‬
‫‬
‫בתוכנית‪ .‬השיפולי יונחו כ שתפריה יהיו בקו ישר ע תפרי המרצפות ויבלטו ‪ 5‬מ"מ‬
‫מפני הטיח‪ ,‬בפינות יבוצע חיתו ב‪") 45°‬גרונג"(‪.‬‬
‫‪ 10.08‬ריצו‪ #‬באריחי קרמיקה‪/‬גרניט פורצל‬
‫במרחבי מוגני קומתי‪,‬שירותי קומתיי‪,‬חדר דחסנית וכדומה ‪ –,‬הכל לפי המצוי‬
‫‬
‫בתוכניות ‪,‬במפרט הטכני ובכתב הכמויות‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫הנחיות לריצו‪ #‬באריחי קרמיקה‪/‬גרניט פורצל‬
‫הריצו‪ +‬והחיפוי יהיה מסוג "גרניט פורצל ו‪ /‬או קרמיקה " ע"פ בחירת האדריכל ובגדלי‬
‫‬
‫ובמידות שונות‪.‬‬
‫דוגמה וסידור הנחת הקרמיקה ייעשה לפי תכ' ריצו‪ +‬של האדריכל שתמסר לקבל במהל‬
‫‬
‫העבודה‪ .‬המרווח בי האריחי יהיה ‪ 3‬מ"מ או לפי הנחיות האדריכל‪.‬‬
‫סתימת המישקי )רובה( תעשה ע רובה אקרילית או רובה אפוקסי למניעת מעבר מי‬
‫‬
‫צמנט לב‪ ,‬ופיגמנט בגוו הקרמיקה‪ .‬או בגו אחר שיבחר על ידי האדריכל‪.‬‬
‫שיפולי לנ"ל יונחו כ שתפריה יהיו בקו ישר ע תפרי המרצפת ויבלטו ‪ 5‬מ"מ מפני‬
‫‬
‫הטיח או בכל צורה כפי שיורה על כ האדריכל והמפקח‪ ,‬הכל בהתא לתכ' סידור‬
‫של האדריכל‪.‬‬
‫‬
‫ב‪.‬‬
‫‬
‫הריצו‪+‬‬
‫הקבל יכי על חשבונו ‪ 5‬דוגמאות ריצו‪ +‬לאישור האדריכל לפני תחילת בצוע העבודה‪.‬‬
‫ריצו‪ #‬על גבי מילוי מיוצב‬
‫הריצו‪ +‬יונח על גבי מילוי מיוצב העשוי מתערובת של חול וצמנט בשיעור ‪ .1:5‬מילוי זה‬
‫יונח ישירות על גבי רצפת הבטו‪ .‬המילוי יפוזר על גבי שטחי קטני יחסית לפי מידת‬
‫ההתקדמות של הנחת הריצו‪ .+‬התערובת תיעשה בערימה מחו‪ 0‬לשטח שבו יש לפזר המילוי‪.‬‬
‫כמות המי שתתווס‪ +‬למילוי זה היא קטנה ביותר כ שמתקבלת תערובת יבשה יחסית‬
‫)לחה(‪ .‬מיד לאחר פיזור המילוי והידוקו תונחנה עליו המרצפות ע הטיט‪.‬הרכב הטיט יהיה‬
‫על פי הנחיות ספק חומר ריצו‪ +‬ובאישור המפקח לרבות תוספת ערב למניעת חדירת רטיבות‪.‬‬
‫‬
‫גובה המילוי יהיה בהתא למסומ בתכניות‪.‬‬
‫‬
‫מדה בטו מוחלק )מצע לאריחי קרמיקה( גרניט פורצל‪ .‬במקרי מיוחדי במבנה‬
‫המצע‬
‫לריצו‪ +‬קרמיקה יהיה שכבת מדה )בטו חצי יבש(‪ ,‬מורכב ממלט חול צמנט ביחס ‪1+3‬‬
‫בתוספת ערב מסוג בי‪.‬ג'י‪.‬בונד או שווה ער‪ .‬המצע בשרותי‪ ,‬במרפסות‪,‬חדרי‬
‫‪75‬‬
‫טיפולי‪,‬כושר‪,‬אוכל וכד'‪ ,‬יבוצע בשיפועי קלי לכוו נקזי הרצפה‪ .‬פני המדה יהיו‬
‫מוחלקי ומוכני להדבקת אריחי קרמיקה‪.‬‬
‫‬
‫מדה מוחלק ישמש כמצע לריצו‪ +‬במרפסות ובכל מקו אחר שיבחר ע"י המפקח‪.‬‬
‫ג‪ .‬מילוי משקי )רובה(‬
‫לאחר גמר הנחת‪/‬הדבקה יש למרוח שטח מרצו‪/+‬מחופה ב"רובה" הדליל כ שימלאו‬
‫‬
‫את כל המרווחי בצורה טובה‪ .‬גוו הרובה לבחירת האדריכל‪ .‬לאחר התייבשות החומר יש‬
‫לנקות את האריחי ב"קאוסטיק סודה" או בחומצת מלח מדוללת ‪ 10%15%‬עד לניקוי‪ .‬בכל‬
‫מקרה הקבל חייב לקבל אישור המפקח לחומר ניקוי‪.‬‬
‫הרובה יהיה מסוג "‪ "DEVCON 120‬של חברת "פקורה" או שווה ער מאושר לפי‬
‫‬
‫מפרט‬
‫הספק "כמאדיר" הרובה תמלא את החריצי לכל אורכ‪ .‬לאחר מריחתו ינוקה עוד‪ +‬הרובה‬
‫היטב עד שלא ישאר כל עוד‪ +‬על פני האריח‪ .‬פני המשיקי יהיו רצופי וחלקי וללא‬
‫בליטות‪ .‬גוו הרובה יותא לגוו האריח ובאישור האדריכל‪.‬‬
‫‬
‫במטבחי תבוצע רובה אפוקסית ‪.‬‬
‫ד‪ .‬חיפוי באריחי קרמיקה‪/‬גרניט פורצל‪/‬שטיחי פסיפס‬
‫אריחי הקרמיקה‪/‬גרניט פורצל יונחו על קירות בטו מטוייחי )טיח שחור מיושר(‪ ,‬או‬
‫‬
‫על קירות גבס‪ ,‬ולאחר מכ בהדבקה‪ .‬החיפוי יבוצע בקווי עוברי ישרי בשני הכווני ו‪/‬או‬
‫לפי תוכנית פרישת קירות של האדריכל‪ ,‬החרסינה ו‪/‬או הקרמיקה תהיה מסוג מעולה ביותר‪.‬‬
‫המרווח בי האריחי לפי הנחיות האדריכל‪.‬‬
‫‬
‫בזמ הנחת חרסינה וקרמיקה‪ ,‬יש לדאוג למילוי שכבת דבק מלט הצמנטי מתחת‬
‫לחרסינה והקרמיקה כ שלא ישאר מקו ריק‪ .‬בגמר העבודה תיעשה בדיקה‬
‫ובמקומות שימצאו ריקי יפורקו המרצפות האריחי בכל הקטע לפי דרישת המפקח‬
‫ויורכבו מחדש על חשבו הקבל‪.‬‬
‫‬
‫בשורה האחרונה בחיפוי ובגמר פינות יותק פרופיל אלומיניו לפי החלטת המפקח‪.‬‬
‫‬
‫מצע מטיח עשיר צמנט לחיפוי באריחי בהדבקה‪.‬‬
‫ על מנת להגיש לרמת היישור הנדרשת‪ ,‬בשו אופ אי להשתמש ב"גלגל טייחי" ליישור‬
‫הטיח אלא במשור טייחי באור ‪ 1.80‬מ' לפחות וכ להשתמש בספייסרי מרווחני‬
‫ושבלונות לקבלת טיח בעובבי אחיד וישר‪.‬‬
‫‪76‬‬
‫‬
‫שכבת המצע חייבת להיות ישרה‪ ,‬מוחלקת ומישורת )הסטיה המותרת למשל בתק‬
‫האמריקאי אינה עולה על ‪ L/ 360‬של המישור( המינימו הדרוש להדבקת פסיפס הוא‬
‫סטייה של לא יותר מ ‪ 3‬מ"מ אור בכל כיוו‪.‬‬
‫‬
‫על שכבת המצע להיות נקייה משמני‪ ,‬לכלו ואבק לפני הדבקת הפסיפס‪.‬‬
‫‬
‫אי להרשות הדבקת אריחי על טיח סדוק רופ‪ +‬או "חלול"‪.‬‬
‫ה‪ .‬מדרגות ופודסטי‬
‫‬
‫מדרגות פריקסט טרצו בעובי מינמלי של ‪ 4‬ס"מ משולבי ע סרגלי נירוסטה למניעת‬
‫החלקה לרבות פנל מלווה כדוגמאת המדרגה‬
‫‬
‫מדרגות ימדדו במ"א ) רו ושלח ( ‪ ,‬פודסטי במ"ר‪,‬פאנלי ימדדו במ"א ‪ ,‬לוחות‬
‫ע‪ 0‬שיונחו כהגנה על המדרגות והפודסטי המהל הביצוע ועד למסירת הסופית‬
‫למזמי יהיו כללוי במחיר היחידה ‪.‬‬
‫‬
‫פודסטי – אריחי טרצו בגוו זהה למדרגות או אחר לבחירת האדריכל‬
‫‪ 10.09‬חיפוי בשטיח‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫חומרי‬
‫החומרי יסופקו לאתר באריזות מקוריות וסגורות של היצר‪ ,‬כאשר על האריזה מצוי ש היצר‬
‫ופרטי תכולת האריזה‪.‬‬
‫‪ .1‬השטיחי והדבקי יעמדו בכל דרישות ת"י ‪ 755‬ו ‪ 921‬החדש המתאי לבנייני ציבור‬
‫כפו‪ +‬לאישור מהנדס הבטיחות‪.‬‬
‫‪ .2‬על הקבל להמציא אישור להתאמת השטיחי‪ ,‬וכל חומרי הביצוע וההתקנה לתק הנדרש‬
‫ע"י מכו התקני הישראלי‪ ,‬בהעדר תק ישראלי ע"י מכו התקני אחר המוכר ע"י מכו‬
‫התקני הישראלי‪.‬‬
‫‪ .3‬ללא אישור בכתב מיוע‪ 0‬הבטיחות על התאמת החומרי לתקני‪ ,‬לא תאושר העבודה‪.‬‬
‫הדבקי חייבי להיות ברמת דליקות לא פחותה מ ‪ III 2.1‬בפרוזדורי ושטחי‬
‫ציבוריי‪ .‬השטיחי יהיו חסיני אש דרגה ‪3.‬‬
‫‪ .4‬היצר ימסור תעודת מכו התקני המאשרת את עמידות החומרי לדרישות התק‪ .‬בנוס‪+‬‬
‫לדרישות התק‪ ,‬על החומרי להיות בעלי מבנה אחיד לכל עוביי‪.‬‬
‫‪ .5‬הדבקי יהיו מאושרי ע"י החברה היצרנית‪ .‬בסמו לחדרי רטובי יהיו דבקי דוחי מי‬
‫למרחק כפי שיקבע ע"י היצר ובאישור המפקח‪.‬‬
‫‪ .6‬השטיח חייב לשמור על תכונותיו היסודיות כגו‪ :‬דרגת חסינות אש‪ ,‬דחיית לכלו‪ ,‬אנטי‬
‫סטטיות וכו' במש כל תקופת האחריות‪ .‬א במש תקופת האחריות יאבד השטיחי את‬
‫תכונותיה יחליפ הקבל על חשבונו‪.‬‬
‫ב‪ .‬דוגמאות‬
‫הקבל מתחייב לספק דוגמה לשטיח מכל אחד מסוגי החומרי שיבחרו על ידי המזמי והמנהלי‬
‫בכל מקו שנדרש בתוכניות‪ ,‬וזאת כחלק מהעבודה המפורטת בכתב הכמויות וללא תשלו נוס‪.+‬‬
‫הדוגמאות תהיינה בשטח של כ ‪ 5‬מ"ר מכל דג שפורט בכתב הכמויות‪.‬‬
‫הדוגמאות יודבקו באתר ע"י הקבל במקומות כפי שיורה המפקח‪.‬‬
‫‪77‬‬
‫בא יחליט המזמי לערו בדיקות לש התאמת החומר לדרישות המפרט‪ ,‬הבדיקות תילקחנה על‬
‫חשבו הקבל‪ .‬עבודת הדיגו תבוצע ע תחילת העבודה באתר בתאו ע המנהלי‪ ,‬המזמי‬
‫והמפקח ולפני הזמנת ו‪/‬או ביצוע הכמות המלאה של השטיח‪.‬‬
‫הזמנת הכמות המלאה של השטיח תבוצע רק לאחר אישור הדוגמאות לפי הסוגי‪ ,‬הגווני‬
‫והדגמי המאושרי‪.‬‬
‫ג‪ .‬עבודות הכנה להנחת שטיח‪.‬‬
‫השטיח יודבק באופ מישורי וחלק לגמרי‪ .‬בא אי הרצפה חלקה ו‪/‬או מישורית דייה ליישו‬
‫מושל על השטיח‪ ,‬ימרח הקבל מרק ע"ג כל השקעי והחורי וילטש את פני הרצפה עד לקבלת‬
‫שטחי ישרי וחלקי לחלוטי‪.‬‬
‫‪ 10.11‬תכולת העבודה ואופני מדידה‬
‫א‪.‬‬
‫עבודות ריצו‪ #‬וחיפוי בקרמיקה או גרניט פורצל ימדדו נטו במ"ר עפ"י סוגי‬
‫החומרי השוני ולפי השטח המרוצ‪ +‬או המחופה בנוס‪ +‬למתואר בתכניות ולאמור במפרט‬
‫הכללי ובמפרט המיוחד כוללי העבודות ומחירי היחידה בי היתר ג‪:‬‬
‫‬
‫חישוב כמויות להזמנה ‪,‬טיפול‪ ,‬התקשרות‪ ,‬מימו‪ ,‬אחסנה ואספקה מול ספקי‬
‫הריצו‪.+‬‬
‫‬
‫הכשרת השטחי לש ריצופ או חיפויי כגו ניקויי‪ ,‬יישור‪ ,‬הסרת בליטות‪,‬‬
‫החלקה וכד'‪.‬‬
‫‬
‫ריצו‪ +‬בשטחי קטני ברצועות צרות‪ ,‬בגבהי וכיו"ב‪.‬‬
‫‬
‫ביצוע עבודות ריצו‪ +‬וחיפוי המשלבי מספר סוגי ריצו‪ +‬שוני וגווני שוני‬
‫במשטחי ריצו‪ +‬ו‪/‬או חיפוי‪.‬‬
‫‬
‫מחיר עבודות החיפוי בקרמיקה או גרניט פורצל יכללו בנוס‪ +‬למפורט ג‬
‫את השכבת הטיח המיישר ו‪/‬או דבקי הנדרשי לביצוע העבודה‪.‬‬
‫‬
‫במקרה של ביצוע ריצו‪ +‬על מצע מיוצב במחיר העבודה יכלול את הפילוס‪ ,‬והדבקה‬
‫בחומרי המאושרי ע"י יוע‪ 0‬דבקי‬
‫‬
‫ביצוע מילוי התפרי )סוג חומרי הגיבוי‪ ,‬מילוי וסתימת התפרי לפי הנחיות‬
‫המפקח( ב"רובה" בגוו שיבחר ע"י האדריכל והברקה לפני מסירת הבניי‪ ,‬עיבוד‬
‫פינות ומפגשי‪.‬‬
‫‬
‫חיתו אריחי קרמיקה‪ /‬גרניט \ טרצו‪ ,‬בצורת שונות לרבות חיתו עיגולי‪,‬‬
‫לרבות חיתו ע"י מסור מתאי במפעל או באתר וכל שיידרש לפי תכ'‬
‫האדריכל והוראות המפקח‪.‬‬
‫‪78‬‬
‫‬
‫הכנת דוגמאות לסוגי הריצו‪ +‬וחיפוי לפי דרישת האדריכל ‪.‬‬
‫‬
‫פנלי וציפויי בשטחי ישרי מתעגלי ואלכסוניי לרבות ביצוע כל‬
‫החיתוכי והחיבורי הנדרשי לרבות בפינות ובמפגשי בי האריחי בכל‬
‫מקו שידרש על ידי המפקח‪.‬‬
‫‬
‫אספקה והתקנה של לוחות גבס להגנה על ריצו‪ +‬במהל כל ביצוע העבודה עד‬
‫למסירתה ‪.‬‬
‫‬
‫ביצוע יריעות פלציב על פי הנחיות יוע‪ 0‬האקוסטיקה ימדדו בנפרד‪ .‬לפי מ"ר ביצוע‬
‫בפועל‬
‫‬
‫ביצוע מדה הכנה לריצו‪ +‬על פי הנחיות המפרט האקוסטי או המפקח תמדדנה‬
‫בנפרד לפי מ"ר‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫עבודות ריצו‪ #‬בשטיחי‪/PVC/‬פרקט‬
‫‬
‫עבודות הריצו‪ +‬ימדדו לפי מ"ר נטו ביצוע בפועל ‪.‬‬
‫‬
‫מחירי העבודה יכללו את כל התשתית הנדרשת מתחת לשטיח‬
‫‬
‫בריצו‪ +‬בשטיח יכללו ג מחירי הפנל‪.‬‬
‫‪79‬‬
‫פרק ‪ ! 11‬עבודות צביעה‬
‫עבודות למדידה‬
‫‪ 11.01‬כללי‬
‫כל העבודות תבוצענה לפי המפרט הטכני והכללי פרק ‪ 11‬לעבודות צביעה א לא צויי‬
‫אחרת במפרט‪ .‬עבודות הצביעה תבוצענה א ורק על ידי בעלי מקצוע מאומני ומנוסי ויש‬
‫להשתמש בקופסאות צבע חתומות ומסומנות‪ .‬צביעת הקירות והתקרות יעשו א ורק לאחר‬
‫קבלת הוראות מפורשות בכתב מהמפקח לביצוע הצביעה‪ ,‬ובמקומות שיורה המפקח‬
‫א‪.‬‬
‫במפורש‪ .‬כל עבודות הצביעה יעשו לפי הוראות היצר )חברת "טמבור" או שווה ער מאושר‬
‫על ידי המפקח(‪.‬‬
‫סוגי הצבע לפי מיקו‪:‬‬
‫ב‪.‬‬
‫‬
‫קירות‪ ,‬עמודי ומעקות בחניוני – גמר "סופרקריל" )ע"ג בטו חשו‪(+‬‬
‫‬
‫תקרות חניוני‪ ,‬קירות מחסני‪,‬קירות ותקרות חדרי טכניי סיד‬
‫סינטטי‪.‬‬
‫‬
‫קירות מגבס – גמר סופרקריל‪.‬‬
‫‬
‫קירות בנייה קשיחי סופרקריל‬
‫‬
‫ממ"די – באגר וגמר סופרקריל ע"פ דרישות פק"ר‬
‫‬
‫קירות ותקרות בחדרי מדרגות‪ :‬טמבורטקס ‪2000‬‬
‫‬
‫צבע מסגרות וקונסטרוקצית פלדה – עפ"י מפרט מיוחד )פרק ‪ 06‬ו‬
‫פרק ‪ – (19‬מסגרות קורות פלדה מגשרת כוללת תביעה נ"א ‪.‬‬
‫בחדרי רטובי ובשטחי בריכה תבוצע צביעה מקדימה של צבעי נגד עובש ופטריות כדוגמת‬
‫"אקרינול " או שו"ע על גבי טיח הפני בשלוש שכבות‪.‬‬
‫‪ 11.02‬הכנת שטחי לצביעה‬
‫‬
‫בנוס‪ +‬לאמור בפרק ‪ 09‬עבודות טיח‪ ,‬יש לנקות את השטחי היטב מגרגירי חול‪ ,‬זנבות‪,‬‬
‫מלט‪ ,‬פריחות‪ ,‬אבק‪ ,‬לכלו וכיו"ב‪ ,‬ולסתו חורי‪ ,‬סדקי ופגמי אחרי‪ ,‬ולנקות את‬
‫השטחי מכל חומר רופ‪ ,+‬הכל מושל כהכנה לקבלת צבע‪.‬‬
‫‪11.03‬‬
‫דוגמאות‬
‫‬
‫על המבצע להכי דוגמאות סופיות של כל מוצר‪ ,‬חומר ועבודהלאישור‪ ,‬שבועיי לפני תחילת‬
‫היישו המלא של כל סוג עבודה‪/‬חומר‪ .‬על המבצע לתק הדוגמאות ולהחלי‪ +‬הפריטי לפי‬
‫הנחיות המפקח‪ .‬דוגמאות מאושרות יישארו באתר‪/‬בידי המפקח‪ ,‬עד לגמר העבודות‪.‬‬
‫‪80‬‬
‫‪ 11.04‬הנחיות לבצוע‬
‫א‪.‬‬
‫גימור וגוו‬
‫‬
‫הגווני יהיו לפי בחירת האדריכל‪ .‬הגימור הסופי יהיה חלק ואחיד‪ ,‬בהתאמה‬
‫לדרישות האדריכל‪.‬‬
‫‬
‫הקבל יתחייב לקבוע אמצעי בקרה לשמירת הגוו שעל פי הדוגמא שתאושר‬
‫באופ קבוע ואחיד לאור כל ביצוע העבודה‪.‬‬
‫‬
‫האדריכל יהיה רשאי לדרוש תיקוני בגוו במהל העבודה ועל פי דרישה זאת‬
‫יבצע הקבל דוגמא נוספת אשר תשולב בקיר הדוגמא ורק לאחר אישור הדוגמא‬
‫מחדש יוכל הקבל להמשי בצביעה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫מספר השכבות‬
‫‬
‫מספר שכבות הצבע שפורט בסעיפי השוני של פרק ‪ ,11‬הוא מספר מינימלי‬
‫נדרש של שכבות צבע‪ .‬בכל מקרה תהיה הצביעה עד לקבלת גוו אחיד על פני כל‬
‫השטח‪ .‬שטחי שגוו הצבע בה לא אחיד‪ ,‬ייצבעו על ידי הקבל בשכבות נוספות‬
‫עד לקבלת גוו אחיד‪ .‬מודגשת בזאת כי דעתו של המפקח לעני זה קובעת‪.‬כל‬
‫ההוצאות הכרוכות בצביעה נוספת לקבלת גוו אחיד‪ ,‬יהיו על חשבו הקבל‪.‬‬
‫‪ 11.05‬סיוד קירות ותקרות )מטויח ו‪/‬או גלוי(‬
‫‬
‫סיוד קירות ותקרות יעשה בפוליסיד בשלוש שכבות לפחות‪ ,‬הכל בהתא להוראות‬
‫היצר או עד לקבלת כיסוי מלא‪ ,‬וקבלת גוו אחיד‪.‬‬
‫‪ 11.06‬צביעת קירות‬
‫‬
‫צביעת קירות מטוייחי או גבס ייעשו בסופרקריל בשלוש שכבות‪ ,‬הכל בהתא‬
‫להוראות היצר ועד לקבלת כיסוי מלא וגוו אחיד‪.‬‬
‫‪ 11.07‬ציפוי קירות בטמבורטקס ‪ 2000‬בגלילה )פני(‬
‫‬
‫ציפוי טמבורטקס ‪ 2000‬כדוגמת תוצרת חב' טמבור או שווה ער בגלילה בכמות של‬
‫כ ‪ 2.5‬ק"ג‪/‬מ"ר בגוו וטקסטורה לפי בחירת האדריכל לרבות צביעה בסופרקריל‬
‫לפני ביצוע הציפוי‪ ,‬הכל בהתא להוראות יצר הצבע "טמבור" או שווה ער‬
‫מאושר‪.‬‬
‫‪81‬‬
‫‪11.08‬‬
‫צביעת משטחי טיח )קירות ותקרה(‬
‫‬
‫הצביעה תבוצע לפי האמור במפרט הכללי בסעי‪ .1103 +‬מודגש בזאת הצור להכי‬
‫את פני הקיר לפני התחלת הצביעה ע"י נקיו פני הטיח‪ ,‬סתימה ותיקו של כל‬
‫החורי הקיימי באמצעות מרק‪.‬‬
‫‬
‫צביעת התקרה תבוצע א‪ +‬היא לאחר סתימת החורי ונקיו פני התקרה אול‬
‫הצביעה עצמה תהיה בהתא לאמור כאשר מודגש הצור לשפש‪ +‬את פני התקרה‬
‫בנייר לטש לפני יישור שכבות הצבע השונות‪.‬‬
‫‬
‫הצביעה תהיה באמצעות צבעי סינטטיי ואז יש למרוח לאחר ההכנה צבע יסוד‪,‬‬
‫עליו יש לבצע שכבות דקות של מרק בהתא לצור ולהחליק‪ .‬על שכבות המרק‬
‫יש לבצע שכבת ביניי ומעליה שכבת גמר עמו )מט או משי לפי דרישות האדריכל(‪.‬‬
‫‬
‫הצביעה תהיה באמצעות צבעי תחליב )אמולסיה( ואז יש לדאוג להכנת פני הקיר‬
‫בהתא לסעי‪ 1 +‬דלעיל‪ .‬ולאחר מכ יש לבצע מריחה בצבע יסוד‪ ,‬לצבוע בצבע‬
‫תחליב או צבע אקרילי בי ‪ 3 2‬שכבות‪ ,‬הכל לפי הוראות היצר‪.‬‬
‫‪ 11.09‬צביעת משטחי בטו )קירות ותקרה(‬
‫‬
‫יש לבצע הכנה בהתא למצויי בסעי‪ 11.02 +‬כאשר הסתימה תהיה בטיט צמנט ע ערב‬
‫להדבקה‪ .‬יש לדאוג לסתימה וכיסוי של ברזלי גלויי‪.‬‬
‫‬
‫לאחר מכ יש לשטו‪ +‬את פני קיר הבטו ורק לאחר עבור ‪ 24‬שעות יש להמשי בביצוע‬
‫עבודות הצביעה כמצויי בסעי‪11.06 +‬‬
‫‬
‫מודגש הצור ללטש באמצעות דיסק ולהוריד "גרדי" מבטו בחיבור בי התבניות לפני‬
‫ביצוע שלב א' דלעיל‪.‬‬
‫‪ 11.10‬צביעת משטחי גבס )קירות‪ ,‬תקרה והנמכות למינה(‬
‫‬
‫צביעת הקירות תבוצע לאחר גמר עבודות ההכנה גבס )הנחת סרטי‪ ,‬שפכטל( והתזה או‬
‫מריחה סופרקריל בהתא להוראות היצר‪.‬‬
‫‪ 11.11‬הגנה על הקיי‬
‫‬
‫מודגש בזאת כי על הקבל‬
‫לדאוג לציפוי העבודות הגמורות לרבות הרצפות ביריעות‬
‫פוליאטיל למניעת לכלו והתזה של צבע על פני העבודות המושלמות‪ .‬ההגנה כוללת את‬
‫הדבקת הפוליאטיל והנחת סרטי הדבקה על כל מקו שיש למנוע את לכלוכו‪.‬‬
‫‪82‬‬
‫‬
‫בכל מקו שבו ימצא צבע על פני העבודות הגמורות יש לדאוג לנקותו‪ .‬כל נזק שיגר למוצרי‬
‫הגמורי עקב עבודתו של קבל הצביעה יחול על הקבל עצמו‪ ,‬לרבות החלפת המוצר‬
‫בשלמותו‪ ,‬הכל בהתא להחלטתו של המפקח‪.‬‬
‫‪ 11.12‬אופני מדידה לעבודות צביעה‬
‫בנוס‪ +‬למתואר במפרטי ובתכניות כוללת העבודה תמדד במ"ר נטו בניכוי פתחי ותכלול בי‬
‫היתר‪:‬‬
‫‬
‫הגנה נגד קורוזיה על כל מוצרי ואביזרי ומתכת ‪.‬‬
‫‬
‫גווני שוני של צבע והכנת דוגמאות שונות בשטח של ‪ 5‬מ"ר כ"א ‪.‬‬
‫‬
‫צביעה נוספת כמתואר במפרט המיוחד לדרוש לקבלת גוו‪.‬‬
‫‬
‫צביעה במספר גווני ולפי צורות גיאומטריות שונות‪ ,‬הכל לפי הוראות המפקח‪.‬‬
‫‬
‫צביעת שטחי מעוגלי וגבוהי מעל ‪ 3‬מ'‪.‬‬
‫‬
‫צבעי מיוחדי ובמספר גווני שוני‪.‬‬
‫‬
‫הגנה על כל האלמנטי הנדרשי בזמ עבודות הצבע‪.‬‬
‫‪83‬‬
‫פרק ‪ – 14‬עבודות אב ובטו אדריכלי‬
‫עבודה פאושלית) מעטפת חיצונית ( ולמדידה) עבודות פני(‬
‫‪ 14.01‬חיפוי אב ! כללי‬
‫א‪ .‬העבודות בפרק זה מתייחסות לחיפוי קירות פני וחו‪ 0‬באב טבעית ובאלמנטי בטו אדריכלי ‪,‬ריצו‪+‬‬
‫באריחי אב‪ ,‬טבעית נסורה ו‪/‬או טבעית נסורה מסותתת ‪,‬שילוב של חיפוי אב בסיתותי ועיבודי‬
‫שוני ‪,‬לפי תכניות האדריכל ‪ ,‬והפיתוח והנחיות המפקח ‪.‬‬
‫מפרט זה הינו השלמה לדרישות המפרט הכללי‪ ,‬פרק ‪ – 14‬עבודות אב והתכניות לרבות הפרטי‬
‫השוני‪.‬‬
‫כמו כ‪ ,‬חיפוי קירות בלוחות אב הנתמכי ע"י עוגני‪ ,‬חיזוקי ואמצעי אחרי המחוברי לקירות‬
‫יבוצע על פי המפורט במפרט מכו התקני מפמ"כ ‪) 378‬פברואר ‪ (1994‬וע"פ ת"י ‪ 2378‬במהדורתו‬
‫האחרונה אשר מתעדכ ויתעדכ מעת לעת‪.‬‬
‫בכל מקרה של אי התאמה בי דרישות המפרט ודרישות התקני הרלוונטיי יגבר המחמיר מבי‬
‫השניי‪.‬‬
‫כל הנאמר בפרקי אחרי של המפרט הכללי ובמפרטי מכו התקני הישראלי והמתייחס‬
‫לעבודות המתוארות במפרט זה‪ ,‬חל ג על המפרט הזה‪.‬‬
‫ב‪ .‬תכנו מפורט ע"י הקבל לחיפויי האב בקיבוע רטוב‪:‬‬
‫לפני תחילת העבודה‪ ,‬יגיש הקבל לאישור האדריכל והמפקח‪ ,‬תכנו מפורט לחיפויי אב ולבטו‬
‫האדריכלי‪ ,‬אשר יוכ ויוגש ע"י מהנדס מתכנ מטעמו ועל חשבונו ששיאושר מראש ע"י המזמי יסוד‬
‫תכניות ופרטי אדריכלות מנחי ועל סמ ההנחיות הכלליות המפורטות במפרט הכללי והמיוחד‪ .‬התכנו‬
‫יכלול תכניות עבודה ומפרט משלי ע תיאור החומרי‪ ,‬האביזרי והעבודות המיוחדות‪ .‬תכניות‬
‫העבודה יהיו מותאמות למידות בפועל בבניי ויכללו מידות‪ ,‬חתכי ופרטי בקנה מידה גדול‪ ,‬פריסות‬
‫וגבהי‪ ,‬פרטי הרכבה‪ ,‬פרטי שילוב רכיבי ואביזרי שוני‪ ,‬פרטי חדירות ופרטי חיבור ועיבוד סביב‬
‫אלמנטי סמוכי ‪ .‬התכנו המפורט יכלול ג הגשת חישובי סטטיי על ידי מהנדס רשוי על חשבו‬
‫הקבל‪ ,‬לחיפוי הקירות כנדרש על פי התקני‪.‬‬
‫הקבל אחראי שתכנו האלמנטי יהיה תוא את החוקי‪ ,‬התקנות והתקני הישראליי‬
‫והבינלאומיי הרלוונטיי המחייבי‪ .‬התכנו יאושר ע"י האדריכל הקונסטרוקטור והמפקח על כל‬
‫פרטיו ויהווה ע אישורו‪ ,‬חלק בלתי נפרד מהחוזה‪ .‬אישור המפקח‪ ,‬לא יהיה בו כדי לגרוע במאומה‬
‫מאחריות הקבל לטעות‪ ,‬איהתאמה וכו'‪ .‬אישור האדריכל והמפקח לתכנו המפורט אינו מהווה‬
‫אסמכתא להתאמת התכניות לחוקי‪ ,‬לתקנות ולתקני המחייבי‪.‬‬
‫התאמת התכניות לחוקי ‪ ,‬לתקנות ולתקני המחייבי היא באחריותו המלאה והבלעדית של הקבל‪.‬‬
‫עבודות חיפויי אב לסוגיה‪ ,‬בפני ובחו‪ ,0‬בקיבוע רטוב או ביבש תבוצענה בהתא לתכנו המפורט של‬
‫הקבל שאושר ע"י האדריכל והמפקח‪.‬‬
‫ג‪ .‬דוגמאות‪:‬‬
‫יש להעביר לאישור האדריכל דוגמאות מ‪ 3‬מחצבות שונות‪ .‬הקבל יודא כי כל אב המוצעת כדוגמא‬
‫שו"ע לקיי קיימת במלאי בכמויות מספיקות לביצוע העבודה‪.‬‬
‫כל דוגמה תכלול ‪ 2‬מ"ר חיפוי אב לפחות כולל כיחול במידות שיוגדרו על ידי האדריכל הצמודות זו לזו‪.‬‬
‫הדוגמאות יתלו בשטח‪ .‬לא תתבצע הזמנה סופית של האב עד אישור בכתב מהאדריכל והמפקח‪.‬‬
‫‪84‬‬
‫בי הדוגמאות שידרש הקבל להציג ‪:‬‬
‫ אבני פינה‪.‬‬
‫ אב ראשה‪.‬‬
‫ אדני וספי חלונות‪.‬‬
‫ קופינג‬
‫ בטו אדריכלי‬
‫כמו כ יוגשו דוגמאות של מוצרי ואביזרי כגו אביזרי לעיגו הלוחות‪ ,‬כפי שיידרש‪ ,‬בצירו‪ +‬מפרטי‬
‫ופרוספקטי של ספקי‪ .‬הדוגמאות יתאימו לדרישות המפורטות במפרט מיוחד זה‪.‬‬
‫ד‪ .‬כללי‬
‫א‪.‬‬
‫העבודות בפרק זה מתייחסות לחיפוי קירות פני וחו‪ 0‬וריצו‪ +‬באריחי אב טבעית ואלמנטי‬
‫פריקסט בטו אדריכלי ‪ ,‬לפי המתואר בתכניות האדריכל והנחיות המפקח בשטח‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫מפרט זה מתייחס בי היתר לעבודות הבאות‪:‬‬
‫‬
‫חיפוי חזיתות מעטפת חו‪ 0‬לרבות חשפי ואדני חלונות‪ ,‬כרכובי )קופינג( במעקות –‬
‫באמעצות אב טבעית ובטו אדריכלי ) לרבות תכנו האלמנטי ( !עבודה פאושלית‬
‫‬
‫ריצו‪/+‬וחיפוי קירות פני )לובי קומתי וראשי‪ ,‬מעברי( לרבות חשפי ואדני‬
‫כרכובי )קופינג( – עבודות למדידה‬
‫ה‪ .‬שיטת החיפוי וכל יתר ההוראות במפרט המיוחד להל מחייבות את הקבל וה עדיפות על האמור‬
‫במפרט הכללי‪.‬‬
‫‪ .1‬כל העבודות תבוצענה בהתא לת"י ‪ 2378‬במהדורתו האחרונה וע"פ עדכוני מעת לעת ככל‬
‫שיחולו ‪ ,‬והוא מתק הנחיות הנוגדות לו במפרט המיוחד‪.‬‬
‫‪ .2‬הקבל יעסיק מטעמו ועל חשבונו מהנדס קונסטרוקציה מנוסה לעבודות אב והבטו‬
‫האדריכלי שיכי את פרטי האב ועיגונו ל"ביצוע" ‪,‬המתכנ מטע הקבל יעביר את‬
‫הנחיותיו לקבל המבצע ויאשר את הפרטי מול האדריכל הבני והמזמי ‪ ,‬המתכנ מטע‬
‫הקבל ילווה בפיקוח צמוד את עבודת הקבל אב באתר במהל' כל תקופת הביצוע‬
‫‪ .3‬הקבל יורשה לצקת מאחורי אב רק לאחר שהמהנדס בדק את השורה וחת על טופס בקרת‬
‫בנית האב‪.‬‬
‫‪ .4‬ביצוע עבודת חיפוי האב תעשה ע"י הקבל האב בהתא למדידות הצירי שיסומנו לו באתר‬
‫ע"י הקבל הראשי‪.‬‬
‫‪ .5‬חיפוי האב והבטו האדריכלי במעטפת הבני‪,‬לובי ראשי‪,‬הפיתוח המוגדרת בגבולות הפאושלי‬
‫כלול בהצעה הפאושלית ולא תימדד בנפרד‪.‬‬
‫‪ .6‬העבודה תבוצע בשלבי במידת הצור הכולל דיוק ועבודה בשלבי‪.‬‬
‫ו‪ .‬עבודות חיפויי האב הכלולי במחיר הפאושלי יכללו בי היתר את העבודות הבאות ‪:‬‬
‫‪ (1‬את כל החומרי והעבודה ואת כל הדרוש לקבלת עבודות חיפוי מושלמות‪ ,‬ע"פ דרישות המפרט‪,‬‬
‫התכניות והפרטי ובי היתר‪,‬בכלל זה ‪ :‬הכנה‪ ,‬פריסה ומיו של הלוחות‪ ,‬מילוי במלט או בטו בגב‬
‫האב‪ ,‬מלט‪ ,‬חומרי הדבקה ומוספי‪ ,‬עיבוד מישקי‪ ,‬חיתוכי‪ ,‬התאמות ועיבודי לפי הצור‪,‬‬
‫‪85‬‬
‫קדחי ותעלות‪ ,‬חיתו בצורות גיאומטריות לא מוגדרות‪ ,‬עיצוב חורי לצינורות ואביזרי‪ ,‬בנייה‬
‫בשטחי קטני או צרי‪ ,‬בנייה בזווית בלתי ישרה‪,‬בנייה ועיבוד האבני לפי רדיוס‪ ,‬בניה לגובה כל‬
‫שהוא‪ ,‬פיגומי ‪,‬אמצעי וחומרי עזר‪ ,‬אשפרה והגנה על העבודות בפני פגיעות לאחר גמר הביצוע עד‬
‫למסירת למזמי;‬
‫‪ (2‬כל הנדרש לתכנו ‪,‬ייצור וביצוע אלמנטי הבטו האדריכלי‬
‫‪ (3‬שכבת הרבצה על קירות הרקע) תיקו והכנת קירות המעטפת‬
‫‪ (4‬איטו הקירות המעטפת עפ"י מפרט יוע‪ 0‬האיטו ויועת‪ 0‬האלומניו‬
‫‪ (5‬שכבת בידוד טרמי‪.‬‬
‫‪ (6‬חירו‪ 0‬מכונה של הלוחות‪ ,‬לשיפור ההידבקות בי הלוחות לבטו מילוי בגב;‬
‫‪ (7‬טיח מיישר כשכבת ביניי להדבקה דקה;‬
‫‪ (8‬הדבקה בשכבה דקה;‬
‫‪ (9‬כל סוגי המקשר שצוינו בתכניות ובמפרט מיוחד זה;‬
‫‪ (10‬אמצעי ואביזרי לתמיכה‪ ,‬חיזוק‪ ,‬קביעה ועיגו הלוחות כגו רשתות מרותכות‪ ,‬זוויתני‪ ,‬שטוחי‪,‬‬
‫דיבלי‪ ,‬פיני‪ ,‬עוגני‪ ,‬מסילות וווי חיבור‪ ,‬מפלדה מגולוונת ומפלב"‪ ,‬בחיפוי ברטוב וביבש;‬
‫‪ (11‬סיתות הלוחות להתאמת מידות ולהתאמה לחלקי קונסטרוקציה‪ ,‬לרכיבי משתלבי ולרכיבי‬
‫צמודי;‬
‫‪ (12‬תכנו מפורט כמפורט לעיל‪ ,‬והכנת דוגמאות ‪.‬‬
‫‪ (13‬קטעי לדוגמא כמפורט לעיל כולל הריסת וסילוק מ האתר‪.‬‬
‫‪ (14‬על הקבל למדוד גובה שורות האב לפי הפרטי בכל מקו ולא רק לפי גיליו שורות האב‪,‬על כל‬
‫סטייה מהתוכניות עליו לדווח מיד למפקח ולקבל אישורו להמש העבודה‪.‬‬
‫‪ (15‬יש חשיבות רבה לשמור על קווי הפינות הפנימיות וחיצוניות לכל הגובה ולקבל קו אחיד‪.‬‬
‫‪ (16‬העבודה כוללת ביצוע פיגומי נדרשי למש כל תקופת הביצוע בכל גובה שיידרש לרבות מת שימוש‬
‫בפיגומי לקבלני אחרי ) אלומיניו וכדומה ( בתקופת הביצוע‪.‬‬
‫‪ (17‬העבודה תכלול ביצוע תפרי התפשטות בהתא למפרט‪.‬‬
‫‪ (18‬העבודה כוללת הכנת תכניות למערכת נושאת לאישור המפקח‪ .‬מחירי חיפוי הקירות ופנלי כוללי‬
‫ביצוע חיבורי גרונג‪.‬‬
‫‪ (19‬העבודה תכלול ניקוי‪ ,‬סתימות לוחות האב וביצוע שכבת מג "סילר" בכל שטחי החיפוי והריצו‪+‬‬
‫‪ (20‬העבודה כוללת את כל עבודות העזר בהתא לאמור במפרט ו‪/‬או הדרושות לביצוע עבודה גמורה‬
‫ומושלמת‪.‬‬
‫‪ (21‬גובה לוחות אבני החיפוי יהיו לפי תכנית ופרטי האדריכל ובכל מקרה אור אריח אב החיפוי לא‬
‫יפחת מ ‪ 50‬ס"מ ‪.‬‬
‫‪ (22‬מידת האור בחפיפת אב אחת מעל השנייה ) שיטת הבנייה( לא תפחת מ‪ 10‬ס"מ ‪.‬‬
‫‪ (23‬הקבל ישתמש ג בלוחות במידות שונות‪ ,‬ג במידות שונות מהמצויי בתכניות ושילוב של לוחות‬
‫בגדלי וסוגי שוני‪ .‬מידות ריבועיות של לוחות האב יקבלו את אישורו של האדריכל לפני הביצוע‪.‬‬
‫‪86‬‬
‫‪ (24‬מחיר החיפוי יכלול ביצוע פרטי ספציפיי לחיבורי בי חיפוי האב לחיפוי האלומיניו של קירות‬
‫מס‪ ,‬ויטרינות‪,‬דלתות וחלונות‪ ,‬לרבות‪ ,‬השלמות בשיטת הרכבה רטובה עפ"י פרטי שיאושרו אצל‬
‫הפיקוח‪.‬‬
‫‪ (25‬הסימו המיוחד של עבודות האב לקבלת דרגת הדיוק כמפורט לרבות מיפוי הקירות המיועדי‬
‫לחפוי‪ .‬המדידה תכלל סימו מדויק של הפתחי וסטיות מהאנ‪.‬‬
‫‪ (26‬את הפיגומי לבניה‪ ,‬את התמוכות לבניית אב בפתחי ישרי ועגולי וכד' את כל אמצעי ההרמה‬
‫לפיגו‪ ,‬את הגנת העובדי‪ .‬הפיגו יותק בהתא לכל החוקי הרלוונטיי – בכל מקרה ביצוע‬
‫הפיגומיי יעשה על ידי קבל המוסמ לכ ויעשה שימוש רק בפיגומי תקניי‪.‬‬
‫‪ (27‬כל העבודות הדרושות להכנת האב‪ ,‬עיבודה כמפורט לכל סוגי העיבוד והסיתות‪ ,‬הובלתה‪ ,‬הספקתה‬
‫לבניי‪ ,‬הרמתה על הפיגו ובנייתה‪ ,‬הכנת דוגמאות אב ודוגמאות העיבוד לסוגיו‪.‬‬
‫‪ (28‬הדבקת שברי אב או פסי אב בדבק אפוקסי לצור השענתה על זויתני או לצור חיבורה לנדב‬
‫התחתו ובכל קומה כמופיע בתוכניות‪ ,‬חירו‪ 0‬גב אב והתזה צמנטית לשיפור אחיזתה‪.‬‬
‫‪ (29‬כל עבודות יציקת גב הבטו‪ ,‬לכל גובה הבני‪ ,‬רשתות הפלדה‪ ,‬זויתני חיבור הרשת לקיר‪ ,‬ברגי פיליפס‬
‫לחיבור הזויתני לקיר‪ ,‬איטו מסביב לעיגוני‪ ,‬תיקוני בידוד‪ ,‬חוטי נירוסטה‪ ,‬קידוח חורי וחריצי‬
‫באב לצור תמיכתה וכל חומרי העזר הדרושי‪ .‬כל האביזרי והעבודה לעיגו אבני במשטחי‬
‫אופקיי במשקופי ובקונזולות ובכל מקו שיידרש ובכל שיטה שתיבחר כלולי במחירי האב ולא‬
‫תשול כל תוספת‪.‬‬
‫‪ (30‬חיתו פתחי באב לשתילת אביזרי חשמל‪ ,‬גופי תאורה‪ ,‬אביזרי אינסטלציה ומעליות‪ ,‬אפי מי וכו'‪.‬‬
‫‪ (31‬ניקוי מישקי‪ ,‬כיחול איטו במסטיק אלסטומרי במקומות הנחוצי‪.‬‬
‫‪ (32‬ניקוי החזיתות‪ ,‬הגנה על עבודות האב הגמורות עד למסירת‪ ,‬לרבות ניקוי פני האב במהל העבודה‪,‬‬
‫לפני הכיחול ואחריו‪.‬‬
‫‪ (33‬מחירי האב יהיו אחידי לכל גובה ושטח הקיר‪ ,‬בי פני לבי חו‪ ,0‬כולל בשטחי קטני וצרי‪.‬‬
‫‪ (34‬זויתני מגולווני לתמיכת האב בכל קומה ‪ ,‬בי הקומות ומעל פתחי לרבות ברגי החיבור לבטו‪.‬‬
‫‪ (35‬התזה בחומר דוחה מי‪ .‬המחיר כולל עבודה‪ ,‬חומר‪ ,‬פיגומי וכל הדרוש לקבלת עבודה מושלמת‪.‬‬
‫‪ (36‬אספקת אבני נסורות ‪ +‬עיבוד פני גמר עפ"י פרטי האדריכל‪.‬‬
‫‪ (37‬חיתו ועיבוד פני האב ‪.‬‬
‫‪ (38‬ביצוע כל הקידוחי וההכנות בקירות הבניי‪ .‬לצור חיפוי קירות ‪,‬כולל ביצוע קידוחי חיצובי‬
‫וחיתוכי למעברי צנרת ותעלות למיניה כגו‪ :‬מי ‪ ,‬חשמל ‪ ,‬תקשורת וכד' ולפי תכניות מתכנ‬
‫הבניי‪.‬‬
‫‪ (39‬התאמת כל פתחי הבניי והרצפות והרכבת פרזולי ומסגרות ומסילות לצור חיפוי הקירות וריצופ‪.‬‬
‫‪ (40‬ביצוע‪/‬חריטה‪/‬כירסו שקעי ‪ ,‬חורי ‪ ,‬אפי מי וכיו"ב עפ"י הפרטי שיאושרו לביצוע‪.‬אי לבצע א‪+‬‬
‫מי וחרטיה באתר ‪,‬אלה רק במפעל‪.‬‬
‫‪ (41‬כל הפירזולי ‪ ,‬עוגני ‪ ,‬מסילות ‪ ,‬רשתות וחוטי קשירה למיניה עפ"י שיטת הביצוע שתיבחר כולל‬
‫הגנה בפני קורוזיה ועפ"י הפרטי לביצוע‪ ,‬הפרזולי יהיו כדוגמת חברת ‪, HALFEN , LUTZ‬‬
‫‪ FRIMEDA‬ו‪/‬או שווה ער ) במידה ויוחלט על תלייה יבשה(‪.‬‬
‫‪ (42‬ביצוע תמיכות זמניות למיניה תו כדי העבודה לחלקי קירות וחיפויי למיניה בקירות ובפתחי‪.‬‬
‫‪87‬‬
‫‪ (43‬התקנת פיגומי למיניה לצור חיפוי הקירות למש כל זמ הביצוע כולל הגנות וכיסויי עפ"י‬
‫דרישות הבטיחות ועד למסירה הסופית‪.‬‬
‫‪ (44‬הגנה על לוחות האב בחיפוי הקירות ולהגנת עד לגמר הבניה‪.‬‬
‫‪ (45‬כל עבודות ההגנה של חיפוי קירות חו‪ 0‬מפני פגיעות מכניות וקורוזיביות למיניה ‪ ,‬פיגומי וכיסויי‬
‫בלוחות ע‪/0‬יריעות פוליאתיל מחוזק וכפי שיידרש ע"פ הוראות המפקח ‪ ,‬המתכנ ויוע‪0‬‬
‫הקונסטרוקציה‪.‬‬
‫‪ (46‬הסרת כל הכיסויי‪/‬הגנות על חיפוי הקירות כולל ניקוי ו‪/‬או סיתות מחדש וניקוי הפסולת לאתר‬
‫פסולת כפי שיורה לקבל המפקח בבניי‪.‬‬
‫‪ (47‬כל העודפי של לוחות האב בגדלי השוני שיימסרו למזמי יהיו חתוכי ומותאמי במקו ‪,‬‬
‫ובמיוחד האבני התחתונות שיבוצעו לאחר הריצופי ועל קבל האב להתחשב בכ‪.‬‬
‫‪ (48‬כל העודפי של לוחות האב במחצבה‪/‬הספק בחו"ל ‪ ,‬כולל מיו מקומי באתר הבניה ‪ .‬המיו כולל‬
‫מימו הוצאות הנסיעה והשהייה של נציג המזמי ונציג הקבל כולל הוצאות נסיעה של המזמי‪,‬‬
‫הקבל והמתכנ למחצבה‪ ,‬שתיבחר לבחירה סופית של האב כולל כל הוצאות השהייה‪.‬‬
‫‪ (49‬כל הוצאות התכנו המפורט של התכניות והפרטי לביצוע ‪ SHOP DRAWINGS‬של קבל חיפוי‬
‫הקירות ‪ ,‬בכל קנ"מ כפי שנדרש במפרט המיוחד ‪ ,‬וכולל כל החישובי הסטטיי לכל החומרי‬
‫והפריטי וכפי שיידרש ע"י המתכנ עד לאישור הסופי לביצוע ע"י המתכנ והמפקח‪ ,‬כולל כל‬
‫ההוצאות של ביצוע העתקי שמש ‪ ,‬צילומי ‪ ,‬דמי משלוח התכניות וכיו"ב ‪ ,‬וכ כיסוי הוצאות תכנו‬
‫מחודש‪/‬עדכוני של המתכנ עקב שיטת הביצוע של קבל חיפוי הקירות‪.‬‬
‫‪ (50‬כל ההוצאות הכרוכות בפיתוח המחצבה‪/‬חלק מהמחצבה בחו"ל שבה יכרו את גושי האב שייבחרו‬
‫לחיפוי קירות וריצופי‪.‬‬
‫‪ (51‬כל הוצאות המימו והמשלוח למיניה ‪ ,‬הביטוח לסוגיו וכל הוצאה אחרת של האב וכל הפריטי‬
‫מהיצר ‪/‬ספק ועד לביצוע בתא והבניה‪ ,‬ועד למסירה סופית של העבודה בשלמותה למזמי לאחר‬
‫האישור הסופי של המתכנ והמפקח‪.‬‬
‫‪ (52‬כל ההוצאות הכרוכות בביצוע בדיקות מעבדה והגשת דוחות הבדיקה‪.‬‬
‫‪ (53‬קבל חיפוי הקירות מאשר בחתימתו כי הבי את כל התכניות והפרטי והמפרטי כפי שנדרשי‬
‫במכרז ועפ"י כל דרישות החוק התכנו והבניה‪ ,‬מפרטי מכו התקני ודרישות כל רשויות התכנו‪.‬‬
‫‪ (54‬נדבכי ראש ‪.‬‬
‫‪ (55‬מזוזות‪ ,‬משקופי ואדני חשפי פתחי ‪ ,‬כולל עיבוד האב‪ ,‬כולל תוספת עבור אבני פינה ‪.‬‬
‫למע הסר ספק לא יותר שימוש בשבק שיש כחלופה לשומר מרחק בחיפויי האב‬
‫‪ 14.02‬דרישות איכות כלליות‬
‫א‪.‬‬
‫איכות החומרי והאביזרי‪:‬‬
‫יש לספק חומרי ממקורות מוכרי בעלי יכולת לספק אותו סוג‪ ,‬גוו ואיכות אב ושיש העוני על‬
‫דרישות המפרט‪ ,‬עד גמר העבודה ותו כדי עמידה במועדי האספקה ‪.‬‬
‫הקבל אחראי לבחירת מקורות אספקה אשר יספקו את האב מהסוג הנדרש לעיל בכמויות ובעיתוי‬
‫הנדרשי תו סיכו מינימאלי של הפרעות בהספקה בי גורמי שמחו‪ 0‬לשליטתו‪ .‬רצ‪ +‬האספקה לא‬
‫יהיה נתו להשפעות חיצוניות כל שה‪ ,‬ולא יהיו עילה לפיגור‪.‬‬
‫‪88‬‬
‫הקבל רשאי להציע ולספק חומרי א ורק מהדוגמאות המאושרות ומהיצרני והספקי‬
‫המומלצי‪ ,‬אשר קובעי את האיכות הנדרשת לאב ‪.‬‬
‫החומרי והאביזרי יתאימו לדרישות התקני‪ .‬חומרי והאביזרי אשר לגביה קיימי תקני‬
‫ישראלי‪ ,‬ישאו תו תק‪ .‬חומרי ואביזרי מתוצרת האר‪ 0‬אשר לגביה לא קיימי תקני‬
‫ישראלי‪ ,‬יתאימו לדרישות תקני בינלאומיי מחמירי‪ .‬חובת ההוכחה על התאמת תכונות‬
‫החומרי והאביזרי לתקני‪ ,‬חלה על הקבל‪ .‬מוצרי שווי ער של יצרני אחרי יתקבלו כפו‪+‬‬
‫להגשה של אישורי כתובי של היצר המעידי להיות המוצרי שלה שווי ער למוצר‬
‫ה"סטנדרטי" וכפו‪ +‬לבדיקתו ואישורו של המפקח לגבי היות שווי ער‪.‬‬
‫שמות מותגי אשר נועדו לציי מוצרי אי בכוונת לשלול מוצרי שווי ער של יצרני אחרי‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫דרישות ביצוע כלליות‪:‬‬
‫הקבל יבצע מראש פריסה ומיו של הלוחות‪ ,‬כדי להבטיח אחידות טובה של האב בחיפויי השוני‪.‬‬
‫על האב להיות ממוינת לפי הוראות האדריכל‪ .‬זכותו של האדריכל‪/‬מפקח להורות על הסרת לוח אב‬
‫לאחר תליתו בא ימצא פגו מכל סיבה שהיא‪ ,‬כולל סיבה אסתטית‪.‬‬
‫הקבל יבדוק את המידות בפועל על ידי מדידה מדויקת בשטח לפני תחילת העבודה וישיג את כל‬
‫האינפורמציה הדרושה להתאמה מדויקת לעבודות אחרות‪ .‬הקבל יתא ויבצע את כל ההכנות‬
‫הדרושות לשילוב כל פריט ואביזר נוס‪ +‬המתוכנ להיות משולב בעבודות ‪.‬‬
‫הקבל אחראי לתאימות בי האב בה הוא משתמש לבי הרקע‪ ,‬התשתית וחומרי ההדבקה‪ ,‬המלט‬
‫והמוספי‪ ,‬בתנאי השימוש והיישו המומלצי ע"י היצרני והמאושרי ע"י המפקח‪.‬‬
‫הקבל יבצע את העבודות בצורה מפולסת וישרה‪ ,‬ללא עיוותי‪ .‬שיטות הביצוע דורשות אישור‬
‫המפקח‪.‬‬
‫הקבל אחראי בעת בצוע העבודות על פגיעות בשלמות חלקי בניי שוני ועל שלמות רכיבי הבניי‬
‫שהושלמו‪ .‬הקבל יג על העבודות במש תקופת הביצוע‪ ,‬כ שה יהיו נקיות ללא פגמי וסימני נזק‪.‬‬
‫הקבל אחראי על עמידות עבודות האב לאור שני רבות ובתנאיי שימוש רגילי‪.‬‬
‫הסטיות במידות הלוחות ובהרכבה לא תחרוגנה מתחומי הסטיות המרביות המותרות‪ ,‬כמפורט‬
‫במפרט הכללי ובמפרטי מכו התקני הישראלי‬
‫‪ 14.03‬האב‬
‫‪ (1‬סוג האב‬
‫האב לחיפוי חו‪ 0‬ופני המבנה תהיה מסוג "ביר זית " בעיבוד תלטיש עדי כדוגמת הבניי ברחוב הרב‬
‫קוק ‪ ) 7‬פרויקט אפ"י ( ירושלי ציפוי חזיתות הבנייני יבוצע מסוג האב כמוגדר לעיל ובעיבודי‬
‫שוני כמוגדר בתוכניות האדריכל ובי היתר לפי המפורט מטה‪:‬‬
‫‪ (2‬מקורות האב‬
‫א‪.‬‬
‫המקורות לאספקת האב חייבי להיות מקורות אספקה מוכרי ומהימני‪ .‬המפקח‬
‫רשאי על פי שיקול דעתו לפסול מקורות אספקה שאינ עומדי בדרישות המפרטי ו‪/‬או‬
‫שקיי ספק סביר באשר ליכולתו של ספק האב לספק את סוגי האב הנדרשי ו‪/‬או את‬
‫הכמות הנדרשת ו‪/‬או רמת הטיב והאפיו הנדרשי ודוגמאות סיתות ותעודות מעבדה‬
‫לצפיפות האב ולספיגות‪ ,‬וכ התחייבות המחצבה לאספקה של כל הכמויות הנדרשות‪.‬‬
‫‪89‬‬
‫ב‪ .‬במקרה דנ‪ ,‬יהיה חייב הקבל להחלי‪ +‬לאלתר את מקור אספקתו באתר שביכולתו לעמוד‬
‫בכל הדרישות ואשר קיבל את אישורו המוקד של המפקח‪.‬‬
‫ג‪ .‬כמו כ‪ ,‬רשאי המפקח לפסול )לפי ראות עיניו ועל פי שיקול דעתו בלבד( כל סוג אב וכ‬
‫לפסול ג במהל העבודות כל אב שדוגמתה נבחרה ואושרה לביצוע‪ ,‬אול אינה עונה‬
‫לדרישות האדריכל בהשוואה לדוגמא שאושרה ו‪/‬או שהיא פגומה ו‪/‬או בעלת אפיו‬
‫)טקסטורה‪ ,‬גוו‪ ,‬מידות וכו'( שוני מהנדרש‪ .‬כל אב שתפסל על ידי המפקח‪ ,‬תורחק‬
‫מהאתר ללא דיחוי ועל הקבל יהיה להחליפה באחרת‪.‬‬
‫ד‪ .‬לוחות האב יהיו שלמי לגמרי‪ ,‬מחומר הומוגני בלתי שכבתי וללא גידי‪ .‬לא יהיו ניכרי‬
‫סימני משור כלשה על פני האב החשופי‪.‬‬
‫ה‪ .‬בכל מקרה )אלא א צויי אחרת( יהיו הלוחות מלבניי לאחר עיבוד‪ .‬לא תורשה סטיה‬
‫העולה על ‪ 1.0‬מ"מ מהמידות הנומינליות על הלוח ו‪/‬או מאור ו‪/‬או רוחב השורות‪.‬‬
‫ו‪ .‬לא תורשה סטייה מזווית ישרה שתעלה על הפרש של ‪ 1.0‬מ"מ במידות של ‪ 2‬פאות‬
‫מקבילות‪.‬‬
‫ז‪ .‬לא תורשה סטייה של איזה שהוא חלק של הלוח מפני מישור הקיר ביותר מ‪ 1.0‬מ"מ‪.‬‬
‫‪ (3‬פינות חשפי ופרטי אב אחרי‬
‫פינות האב מסביב לחשפי החלונות‪ ,‬בפינות של הבני ופרטי אב אחרי יבוצעו לפי פרטי‬
‫מאושרי ע"י האדריכל והמפקח‪.‬‬
‫‪(4‬‬
‫טיב האב‬
‫א‪.‬‬
‫פינות אב חו‪ 0‬ופני מסביב לחשפי החלונות בפינות קירות וכו' יבוצעו‬
‫בהדבקה )רק לאחר קבלת אישור המפקח לרמת ההדבקה(‪ ,‬וללא הדבקה‬
‫סביב פתחי המעליות והמשקופי‪.‬‬
‫פינות האב יהיו פינות מלאות ) מקשה אחת ללא הדבקה( במידות של ‪8‬‬
‫ס"מ אור מינימו לכל צלע‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫עובי האב כ ‪ 4‬ס"מ לפחות ‪,‬חיתו האב יהיה בניצב לגידי‪ .‬מידות האב‬
‫לפי פריסות באדריכלות ‪ .‬האב תהיה הומוגנית לחלוטי‪ ,‬שלמה‪ ,‬בגוו‬
‫ב‪.‬‬
‫אחיד ללא כתמי‪ ,‬גידי או פגמי‪ ,‬נקייה מחללי‪ ,‬חורי‪ ,‬מסדקי או‬
‫נקודות חולשה‪ .‬הקבל ימציא למפקח תעודות בדיקה של מעבדה מוסמכת‬
‫ומוכרת המעידה על עמידת של האב בתכונות הפיזיקליות הנדרשות‬
‫בתקני‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫האב תהיה במצב יציב וחזק וללא סתימות בחומר זר כל שהוא‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫אור שורות האב לא יפחתו מ‪ 50‬ס"מ ‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫חפיפת שורת אב אחת מעל השנייה לא תפחת מ‪ 10‬ס"מ‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫האב תהה בעובי נומינלי ‪ 4‬ס"מ‪ .‬האב ותעמוד בדרישות מפמ"כ ‪378‬‬
‫"חיפוי קירות באב טבעית"‪ ,‬בקריטריוני הנדרשי ל"אב קשה"‬
‫כדלקמ‪:‬‬
‫ח‪.‬‬
‫משקל סגולי מרחבי מזערי ‪ 2,600‬ק"ג למ"ק‪.‬‬
‫‪90‬‬
‫ט‪.‬‬
‫ספיגות מרבית‪.0.5% :‬‬
‫י‪.‬‬
‫חוזק ללחיצה מזערי‪ 60 :‬מגפ"ס‪.‬‬
‫יא‪.‬‬
‫חוזק לכפיפה מזער‪ 5 :‬מגפ"ס‪.‬‬
‫יב‪.‬‬
‫יג‪.‬‬
‫שחיקה ע"פ מבח תק של ‪ 1‬מ"מ‪.‬‬
‫אישור האב מותנה בקבלת תוצאות בדיקות האב על ידי מעבדה מוסמכת‬
‫ועל פי המפמ"כ והתקני‪ .‬בכל מקרה של החלפת מקור האספקה של‬
‫האב ומעת לעת על פי החלטת המפקח‪ ,‬ילקחו דוגמאות אב לבדיקות‬
‫מעבדה‪ .‬כל הבדיקות על חשבו הקבל‪.‬‬
‫האב הנדרשת לעבודות החיפוי הפנימי והרצו‪ +‬בפרוייקט תהייה זהות‬
‫לאב החו‪ 0‬של הבניי‪.‬‬
‫אב החיפוי בפני הבניי ואב הריצו‪ +‬תתאי לדרישות ת"י ‪ 6‬לגבי שעור‬
‫יד‪.‬‬
‫טו‪.‬‬
‫השחיקה בבנייני ציבור‪.‬‬
‫‪ (5‬הכנת האב‪:‬‬
‫א‪ .‬מידות הלוחות תהיינה כמתואר בתכניות אדריכלות לחיפויי‪ .‬כל הלוחות יהיו נסורי‬
‫במסור בפאותיה בזוויות ישרות‪ .‬הלוחות ימוינו באתר לפני תחילת העבודות ‪,‬אחת אחת‪,‬‬
‫כדי שבשטחי מוגדרי יישמרו גוו ומרק אחידי‪ .‬הלוחות ייבדקו בדיקה חזותית לפני‬
‫תחילת העבודות‪ .‬כל לוח שפניו או מקצועותיו או פינותיו אינ עומדי בדרישות ייפסל‪.‬‬
‫ב‪ .‬כל הלוחות יהיו שלמי‪ ,‬בלתי פגומי והמקצועות יהיו חדי ג לאחר חיפויי‬
‫‪ (6‬פסילת אבני‬
‫א‪.‬‬
‫כל אב או משלוח שימצאו בלתי מתאימי לדרישות מפרט זה‪ ,‬יפסלו ויסולקו מיד‬
‫מהאתר על ידי הקבל‪ ,‬ועל חשבונו וללא תמורה כל שהיא‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫זכות המזמי‪ ,‬המפקח והאדריכל לפסילת אבני שאינ עונות לדרישות‪ ,‬אינה מוגבלת‬
‫לשלב כל שהוא בתהלי ההספקה וההרכבה הבדיקות והאישורי כאמור לעיל אינ‬
‫מבטלי או פוגעי בזכות זו‪ .‬המפקח והאדריכל רשאי לפסול אבני ג אחרי הרכבת‬
‫ובנית בקירות או באלמנטי אחרי‪.‬‬
‫‪ (7‬חיתו האב – מידות וצורות‬
‫ג‪.‬‬
‫גודל האבני על פי התכנית‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫חיתו סביב פתחי ניקוז‪ ,‬גופי תאורה וכו'‪ ,‬יהיה מדויק ומוקפד‬
‫‪ 14.04‬סיתות האב‬
‫א‪.‬‬
‫כללי‬
‫אב אשר הסיתות שלה ימצא בלתי מתאי ע"י המפקח לא תועלה על פיגו העבודה‪.‬‬
‫אב אשר נבנתה כבר במקומות בקיר וסיתותה נמצא בלתי מתאי‪ ,‬סיתות האב יתוק‬
‫במקומה בקיר א הדבר יהיה אפשרי‪ .‬במידה והדבר לא יהיה אפשרי תסולק אב ותוחל‪+‬‬
‫באחרת‪.‬‬
‫‪91‬‬
‫למע הסר ספק‪ ,‬אישור וקבלת עבודות האב יעשו ע"י המפקח והאדריכל לגבי חזיתות‬
‫שלמות של בניי‪ ,‬בכל זמ עד לקבלת העבודה‪ ,‬כאמור‪ ,‬רשאי המפקח להורות על תיקו‬
‫סיתות‪ ,‬פסילת אבני או החלפת‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫העיבוד‬
‫כל חלקי האב החשופי יהיו מעובדי באופ אחיד כ שלא יפיעו כלל שרידי של פניה‬
‫המנוסרות של האב לפני שעובדה‪ .‬הסיתות ועיבוד האב יגיעו עד לשוליי ללא רצועה בלתי‬
‫מסותתת"שקפה" ‪ .‬לא תהיה "זמלה" בהקי‪ +‬כל אב וג לא בפינות הביי‪ .‬פני האב ישירי‬
‫ללא כרס‪.‬הסיתות יהיה ללא כיוו מוגדר‪.‬‬
‫פינות האב יבוצעו מאבני גושניות ולחלק מהאבני נדרשת צורה ומידות יחודיי הכל‬
‫בהתא למפורט בתוכניות ופרטי אדריכל‪.‬‬
‫אב אשר הסיתות שלה ימצא בלתי מתאי ע"י המפקח תפסל לבנייה‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫מידות האב‬
‫•‬
‫מידות האב ככלל יהיו בהתא לפרטי הבניי ולגליונות סידור האב שבתוכנית‪.‬‬
‫•‬
‫פירוט שורות האב ‪,‬מפלסהי ופרטי אב בהתא לתוכניות ופרטי אדריכל‪.‬‬
‫מישקי‬
‫כל המישקי האופקיי יהיו ישרי ועוברי לכל אור הבניי כולל חשפי חלונות בעובי‬
‫אחיד של ‪ 10‬מ"מ‪.‬‬
‫כל המישקי האנכיי יהיו ישרי וברוחב אחיד ‪ 10‬מ"מ‪.‬המישקי האנכיי לא המשכיי‪.‬‬
‫הסטייה ברוחב המשיקי המותרת ‪ 1‬מ"מ ובתנאי שהסטיה המצטברת לקומה לא תעלה על ‪1‬‬
‫מ"מ ‪.‬‬
‫הכיחול המישקי יהיה במישור שקוע מפני האב כ‪ 2‬מ"מ ‪ .‬פני האב ‪,‬כתפי האב וצידי‬
‫האב ‪,‬שנחשפי ע"י הכיחול המושקע לסוגיו‪,‬ינוקו היטב מכל לכלו ואבק‪.‬‬
‫‪ 14.05‬אישור האב ודוגמאות‬
‫‪(1‬‬
‫תנאי הכרחי לקבלת אישור להתחלת ביצוע עבודות האב הוא שהקבל יכי דוגמאות של בניית‬
‫אב‪ .‬הביצוע חייב להיות מושל כולל כיחול מישקי‪ .‬הדוגמא הנבחרת תשמש ג כדג‬
‫להשוואה של כל עבודות הבניה בהמש‪.‬‬
‫‪(2‬‬
‫להל הלי בחירת האב ואישורה לבנייה‪:‬‬
‫א‪ .‬הקבל יציג לבחירת האדריכל מספר דוגמאות של אבני בודוות מסותתות ומעובדות‬
‫כנדרש‪,‬בכל סוגי הסיתות הנדרשי בבניי‪.‬‬
‫ב‪ .‬הקבל יוודא היטב בטר יביא אבני לבחירה‪ ,‬שכל הדוגמאות המוצגות על ידו עומדות‬
‫בדרישות לאב כמפורט בסעיפי ‪ 14.2‬ו ‪. 14.1,14.3,‬‬
‫‪92‬‬
‫ג‪ .‬מהאב שתבחר ע"י האדריכל יבנה הקבל דוגמא בשטח של ‪ 20‬מ"ר נטו לפחות‪ .‬הדוגמא‬
‫תבנה באתר הבניה על קיר בלוקי שיבנה ‪,‬או על מבנה משרדי הקבל או הפיקוח ולא על קיר‬
‫הבניי עצמו‪.‬‬
‫ד‪ .‬הדוגמא תבנה בצורת האות ‪ L‬ותכלול עיבוד פינות בניי‪ ,‬קטע בעיבוד "טובזה"בשטח של ‪4‬‬
‫מ"ר לפחות וחלונות מטיפוס א'‪ 1‬וא'‪ 2‬מושלמי‬
‫ה‪ .‬הקבל יבצע תיקוני בדוגמא או לחילופי יבנה דוגמאות נוספות ככל שידרש עד לאישור‬
‫האב כאב לחיפוי הבניי‪.‬‬
‫ו‪ .‬הלי זה יחזור על עצמו במלואו בכל האמור לריצו‪ +‬אב‪.‬‬
‫ז‪ .‬בגי הכנת הדוגמאות ובדיקות טיב האב לא תשול לקבל כל תוספת‪.‬‬
‫‪ 14.06‬עיגו האב‬
‫פרטי קירות האב אל קירות הבטו המזוי יבוצעו בהתא לפרטי בתכניות האדריכלות‬
‫והקונסטרוקציה כמפורט להל‪:‬‬
‫‪ (1‬כל פרטי העיגו כולל רשתות הזיו‪ ,‬פיני‪ ,‬עוגני‪ ,‬זויתני ופחי יהיו מגולווני גילוו‬
‫עבה באב‪ 0‬ח למעט אות אביזרי עיגו אשר לגביה תהיה דרישה שיהיו מפלב" ‪.304‬‬
‫‪ (2‬ברזל רגיל‪ ,‬חוטי קשירה מכל סוג או חוטי שזורי פסולי לשימוש לקשירת האב‪.‬‬
‫‪ (3‬מערכת עיגו האב תהיה מורכבת מהפריטי הבאי ‪:‬‬
‫‪ o‬זויתני עשויי מפלדה מגולוונת בגילוו עמוק במידות ‪ 120/80/4‬או בכל גודל אחר‬
‫שידרש כתלות בעובי הבטו הנוצק מאחורי האב והבידוד התרמי המיוש על גבי קיר‬
‫הבטו ‪ ,‬יעוגנו לבטו במשבצות של ‪ 45/45‬ס"מ ע בורג פיליפס "‪ . 1/2‬בזוית תבוצע‬
‫מגרעת של חצי עיגול בקוטר ‪ 12‬מ"מ עבור תמיכת רשת הברזל ‪ .‬על הקבל להכי דוגמא‬
‫לפרט הנ"ל ולקבל את אישור המפקח לפני תחילת עבודות החיפוי‪ .‬בכל מקרה על הקבל‬
‫להקפיד לעג את הברגי בקיר הבטו תו חדירת שכבת הבידוד החיצונית‪ .‬יש להקפיד‬
‫על כיסוי נאות לרשת הזיו בעזרת שומרי מרחק מפלסטיק )א מבצעי לפי האמור‬
‫לעיל‪ ,‬אי צור בשומרי מרחק(‪ .‬הידוק הברגי כ שהרשת תוצמד לבידוד התרמי ללא‬
‫שומרי מרחק‪ ,‬אינו קביל‪.‬‬
‫‪ o‬רשת זיו מגולוונת בקוטר ‪ 5‬מ"מ במשבצות של ‪ 15/15‬ס"מ תונח בתו מגרעות הזויתני‬
‫הנ"ל ותיקשר אליה‪ .‬החפיפה בי רשתות מרותכות סמוכות תהיה משבצת אחת לפחות‪.‬‬
‫הרשת כלולה במחיר העבודה‪ .‬הרשת העליונה תכופ‪ +‬על מעקה הגג ברוחב של לפחות ‪20‬‬
‫ס"מ ותיקשר לקוצי היוצאי מהמעקה‪.‬‬
‫‪ o‬הווי לקשירת האב אל הברזל יהיו ווי נירוסטה בקוטר ‪ 4‬מ"מ‪ .‬הוו יוכנס לקדח באור‬
‫‪ 3‬ס"מ ובקוטר ‪ 4‬מ"מ אשר יקדח בדופ האב וילופ‪ +‬לרשת הברזל‪ .‬הקדחי ימולאו‬
‫בדייס לטקס לפני החדרת הוו‪.‬‬
‫‪ o‬אופ קשירת האב כל אב תיקשר אל רשת הברזל בעזרת שני ווי כנ"ל בפיאה‬
‫הארוכה העליונה ושני ווי בפיאות הצדדיות )סה"כ ‪ 4‬קשירות לכל אב ( אלא א נדרש‬
‫אחרת על פי התקני‪.‬‬
‫‪93‬‬
‫‪ 14.07‬עיגו וחיפוי קירות בטו ברחבות‪ ,‬מרפסות ובמקומות שוני‬
‫א‪.‬‬
‫עבודות הכנה‬
‫ אספקת אב בעובי נומינלי של ‪ 4‬ס"מ כולל הובלה‪ ,‬שמירה‪ ,‬פיזור‪ ,‬מיו‪ ,‬הרמה לפיגו‪ ,‬פחת‬
‫וסילוק אבני פסולות‪.‬‬
‫ ניקוי האב במברשת ומי והטבלתה באמבט למש ‪ 10‬דקות עד לספיגתה במי לכל עוביה‪.‬‬
‫ הקפדה על סוג הסיתות הנדרש‪.‬‬
‫ הקפדה על דיוק במידות האב‪.‬‬
‫ לאחר ניקוי האב ‪ ,‬עבור אב חול ‪ :‬יבוצעו שתי מריחות שתי וערב של תערובת איטו מוכנה‬
‫כדוגמאת "טורוסיל" או שווה ער ‪ .‬עבור אב חלילה ‪ :‬כנ"ל בתוספת סומסו או חול גס‬
‫לשיפור ההידבקות‪.‬‬
‫ על מנת להבטיח אשפרה טובה תישמר האב המותזת במצב לח לפחות ‪ 3‬ימי‪.‬‬
‫ לחילופי יחר‪ 0‬גב האב במהל ייצורה או יחוספס בסיתות או התזת חול‪ .‬בחירת החלופה‬
‫בי תת סעי‪ 5 +‬לתת סעי‪ 7 +‬הנ"ל תהיה בידי המפקח בלבד‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫תמיכת האב‬
‫ יש להקפיד על בנית שורת האב הראשונה היושבת ישירות על זיז הבטו או זוית פלדה‬
‫כמפורט בהמש‪.‬‬
‫ למעט בתחתית הקיר‪ ,‬בו תהיה המשענת מבטו‪ ,‬יעוג זוית פלדה מגולוו במידות‬
‫‪ 110/110/10‬מ"מ )או אחר כמסומ בתכניות( במפלסי התקרות ובי מפלסי התקרות‪ .‬מרחק‬
‫אנכי מקסימלי בי הזויתני לא יעלה על ‪ 3.00‬מ'‪ .‬הזוית יעוג לקיר הבטו ע עוגני פיליפס‬
‫"‪ 1/2‬במרחק של ‪ 25‬ס"מ ביניה הכל על פי התוכניות‪ .‬יש להקפיד לעג את הזותי לקיר‬
‫הבטו ולא על גבי שכבת הבידוד‪ .‬בנוס‪ +‬יעוג זוית פלדה מגולוו מעל פתחי כמסומ בפרט‬
‫הטיפוסי בתכניות‪.‬‬
‫ תושבת האב על הזוית תהיה ‪ 20‬מ"מ לפחות‪ .‬במידה ויהיו סטיות בקירות המבנה על‬
‫הקבל להגדיל את הזוית בהתא וכ להוסי‪ +‬שימסי מפלדה ו‪ /‬או דייס בטו כ שהזוית‬
‫יוצמד לכל אורכו לקיר הבטו ‪ .‬לא תשול כל תוספת עבור הנ"ל‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫טריזי‬
‫ הטריזי החיצוניי ‪ ,‬האופקיי והאנכיי‪ ,‬עליה יונחו האבני יהיו עשויי מע‪ 0‬ר ויוצאו‬
‫למחרת יציקת גב הבטו‪ .‬המישקי ינוקו מיד לעומק של לפחות ‪ 2‬ס"מ‪.‬‬
‫ אי להשתמש בטריזי פנימיי לצור שמירה על עובי המישקי‪.‬‬
‫ הטריזי יושרו ויוספגו במי לפני השימוש‪.‬‬
‫ לא יותר שימוש בדבק שיש כחלופה לטריזי‬
‫‪94‬‬
‫ד‪.‬‬
‫בנית שורות‬
‫ הקבל לא יחל בבנית שורת אב חדשה בטר נבדקה השורה הקיימת על ידי המפקח‪.‬‬
‫ תיעוד הבדיקה יעשה על גבי טופס בקרה מיוחד‪.‬‬
‫ הקבל יורשה להמשי בבניית שורה נוספת רק לאחר חתימת המפקח על טופס הבקרה‪.‬‬
‫ סרגל האב יסומ פיזית על גבי שלד המבנה תו דגש מיוחד לקו האב ביחס לקירות הממ"מ‬
‫ למע הסר ספק אי בדיקה חלקית זו וחתימה על טופס המאשר לקבל להמשי בבניית‬
‫השורה הבאה מהווה אישור לקבלה סופית של העבודה‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫קיבוע באזורי מיוחדי‬
‫ קיבוע האב סביב חלונות )מזוזות ומשקופי( וכ בנקודות רגישות אחרות לפי קביעת‬
‫המפקח‪ ,‬יבוצע לפי המלצת מפמ"כ פרק ב' סעי‪ .204 +‬כמות העוגני ‪ ,‬אורכ וקוטר יאושר‬
‫ע"י המפקח‪ .‬במקרה שיבוצע קידוח דר אב ‪ ,‬יסגר הקדח בכפתור אב ‪ ,‬לאחר חיבור האב‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫שלבי עבודת חיפוי אב ‪:‬‬
‫ יציקת קירות הבטו ע הוצאת עוגני לקשירת רשת הברזל‪.‬‬
‫ רשת הברזל תהיה מגולוונת בקוטר ‪ 5‬מ"מ גודל העי ‪ 15/15‬ס"מ‪.‬‬
‫ העוגני יהיו מגולווני ולפי מפרט הבטו‪.‬‬
‫ הכנת קירות לעבודות האיטו על פי מפרט יוע‪ 0‬האיטו‪.‬‬
‫ איטו קירות על פי מפרט על פי יוע‪ 0‬האיטו‪.‬‬
‫ קבוע זויתני מפלדה מגולוונת במידות ‪ 120/80/4‬מ"מ לקירות הבטו בגובה תחתית השורה‬
‫השנייה שבתחילת כל קומה ע עוגני פלדה בקוטר " ½ כל ‪ 60‬ס"מ‪ .‬ע"י קבל האב לרבות‬
‫איטו בחבור הזויתני לקיר ע"י סיקה פלקס ע"י קבל האיטו‪.‬‬
‫ הנחת יריעת איטו לפי מפרט על הזוית יבוצע ע"י קבל האיטו‪.‬‬
‫ הדבקת פלטות בידוד טרמי מסוג רונדופ בעובי ‪ 3‬ס"מ‪ ,‬או חומר אחר המפורט בתוכניות‬
‫היוע‪ 0‬ובהתא לכל תקני הבטיחות‪.‬‬
‫ סימו צירי המבני וקווי הבניי לפני ביצוע עבודות האב על ידי הקבל הראשי‪.‬‬
‫ מיו‪ ,‬ניקוי אב מאבק‪ ,‬הובלת האב לאתר ומאתר לאזורי העבודה השוני‪.‬‬
‫ חיפוי קירות האב מעל לזוית ע"י קבל האב‪.‬‬
‫ איטו משטחי אופקיי עד תחתית הזוית כולל חפיפות איטוע"י קבל האיטו‪.‬‬
‫ גמר ביצוע אב מתחת לזוית ע"י קבל האב‪.‬‬
‫‪95‬‬
‫‪ 14.08‬שלבי עבודות חיפוי אב בקירות מעל ש בטו‬
‫ יציקת קירות הבטו ע הוצאת עוגני לקשירת רשת הברזל‪.‬‬
‫ רשת הברזל תהיה מגולוונת בקוטר ‪ 5‬מ"מ גודל העי ‪ 15/15‬ס"מ‪.‬‬
‫ העוגני יהיו מגולווני ולפי מפרט הבטו‪.‬‬
‫ הכנת קירות לעבודות האיטו על פי מפרט‪.‬‬
‫ איטו קירות על פי מפרט יוע‪ 0‬איטו‪.‬‬
‫ הנחת אב ראשונה ע"ג ש הבטו‪.‬‬
‫ הנחת יריעת איטו לפי מפרט יבוצע ע"י קבל האיטו‪.‬‬
‫ הדבקת פלטות בידוד טרמי מסוג רונדופ בעובי ‪ 3‬ס"מ ובהתא לכל תקני‬
‫הבטיחות ע"י קבל האיטו או הקבל הראשי‪.‬‬
‫ סימו צירי המבני וקווי הבניי לפני ביצוע עבודות האב על ידי קבל השלד‪.‬‬
‫ מיו‪ ,‬ניקוי אב מאבק‪ ,‬הובלת האב לאתר ומאתר לאזורי העבודה השוני‪.‬‬
‫‪ 14.09‬בנית האבן‬
‫ בנית האב נעשית כציפוי על קיר בטו‪.‬‬
‫ עיגו האב יעשה )ללא יוצא מ הכלל( ע"י ווי לקשירת האב אל הברזל יהיו ווי נירוסטה‬
‫בקוטר ‪ 4‬מ"מ‪ 4 ) .‬חוטי נירוסטה ( שיקשרו היטב לרשת הפלדה‪ .‬החורי באב )בחלק‬
‫העליו( יהיו בעומק של ‪ 3‬ס"מ לפחות‪ ,‬חורי ימולאו בצמנט אפקוסי או דבק שיש והחוטי‬
‫יוכנסו לתוכ‪ .‬יש לדאוג שהחוט יהיה ארו למדי כדי לקשרו לרשת הפלדה היטב‪.‬‬
‫ המישקי יהיו ישרי ובעובי אחיד‪ 10 ,‬מ"מ האופקיי ו‪ 10‬מ"מ האנכיי‪ .‬הסטייה‬
‫המותרת היא ‪ 1 +‬מ"מ‪ .‬הטריזי החיצוניי עליה תונחנה האבני יוצאו למחרת‬
‫והמישקי ינוקו מיד לעומק של לפחות ‪ 1‬ס"מ‪.‬‬
‫ כל אב תחוזק לא רק בראשה ע"י חוט נירוסטה ‪ 4‬מ"מ אלא ג בשני צידיה‪.‬‬
‫ חיזוקי אלו יעשו בעזרת פיני מגלווני בעובי ‪ 6‬מ"מ אשר יעברו בי אב לאב ויחוזקו‬
‫לרקמת הפלדה ע"י חוט מגלוו שיתפוס את הפי‪ .‬עומק החור בצד האב יהיה לפחות ‪ 3‬ס"מ‬
‫ג כא ימולא החור בצמנט אפקוסי לפני הכנסת החוט‪ ,‬באופ‪ .‬שהחוט יהיה קשור ודבוק‬
‫לאב‪.‬‬
‫‪ 14.10‬חבורים יבשים של האבן‬
‫ במקומות הנדרשי תבוצע האב בשיטת חבור יבש ע"י הברגה ישירה של האב לקיר הבטו‬
‫ע ברגי נירוסטה וגב טיס לטקס‪ ,‬או ע"י חבור מהצד בי אב ובטו‪.‬‬
‫ בצוע אב בשיטה יבשה יאושר בכל מקו ומקו ע"י המפקח‪ .‬שיטת החיבור לרבות‬
‫האביזרי תבוצע בשיטה שתאושר ע"י המהנדס‪ /‬מפקח‪.‬‬
‫‪96‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ . 14.11‬יציקת בטון‬
‫א‪.‬‬
‫גב הבטו ייעשה מתערובת של בטו עשיר צמנט )‪ 330‬ק"ג צמנט למ"ק בטו לפחות(‪ .‬תערובת הבטו‬
‫תהיה מורכבת מחול ועדש מדורג‪ ,‬בגודל שיאפשר חדירת התערובת לכל החללי הנדרשי‪ .‬יציקת‬
‫הבטו תעשה בגבהי של שורה אחת לכל היותר‪ ,‬תו הידוק ידני מירבי שיבטיח מילוי החלל‪,‬‬
‫הדבקות לאב ולקיר ועטיפת הזיו הנ"ל‪ .‬יש להבטיח מלוי מוחלט של המרוח בי האב והגב‪,‬ולא‬
‫להשאיר חללי‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫יציקת הבטו מאחורי האב תהיה בעובי נומינלי של ‪ 7‬ס"מ בחזיתות בחדרי מדרגות ופירי מעליות‪.‬‬
‫בעובי כ ‪ 4‬ס"מ בצד הפנימי של מעקות הגג והספסלי ובעובי כ‪ 5‬ס"מ מהצד החיצוני של הפירי‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫הבטו יהיה מורכב מ‪ 1‬חלק חול‪ 2 ,‬חלקי של סומסו ו ‪ 1‬חלק צמנט ולפי הנחיות הת"י ‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫יש לצקת מחצית גובה אב ולא יותר בבת אחת ולהקפיד שהיציקה לא תדח‪ +‬את האב‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫יש לעשות הפסקה של כמה שעות בי יציקה ליציקה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫לפני היציקה יש להשקות את האב היטב מאחור‪ ,‬את הבטו ואת הזיו‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫היציקה תבוצע ברצועות תו הידוק מירבי שיבטיח מילוי החלל ועטיפת הזיו ובהתא להתקדמות‬
‫הבנייה‪.‬‬
‫ גובה של הרצועה לא יעלה על גובה נדב האב שלפניו‪.‬‬
‫ אי לצקת יותר משתי רצועות לגובה באותו יו‪.‬‬
‫ על הקבל לוודא שהמוספי לבטו לא יגרמו לכתמי באב‪.‬‬
‫ בי יציקה ליציקה יש להבטיח את חספוס הבטו‪.‬‬
‫ השלמת פני הבטו היצוק תהיה בשיפוע קל החוצה כדי למנוע היקוות מי צמנט לאור‬
‫האיטו‪.‬‬
‫ אשפרה ‪ 5‬ימי לפחות תוחזק האב במצב לח‪ ,‬ע"י התזה מתמדת של מי על פניה‪ .‬מוצע‬
‫להקי‪ +‬את הקירות בצינור טפטפות בהיקפ‪.‬‬
‫ פני היציקה יהודקו א לא יוחלקו‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫לפני כל יציקה נוספת יש להרטיב היטב ולהספיג במי את כל אזורי היציקה ובכלל היציקה‬
‫הקודמת וזאת מבלי לפגוע בדרישה לאשפרת הקיר הבנוי והיצוק במש שבוע לפחות‪.‬‬
‫‪97‬‬
‫ט‪.‬‬
‫איטו ובידוד קירות בטו לפני חיפוי באב‬
‫ עבודות סעי‪ +‬זה מפורטות ויבוצעו לפי המתואר בפרק ‪" 05‬עבודות איטו ובידוד" ויבוצע‬
‫ע"י קבל האיטו‪.‬‬
‫י‪.‬‬
‫בקורת אטימות החיפוי‬
‫ על הקבל לבצע על חשבונו בדיקת אטימות החיפוי של המבנה ע"י "המטרת החזיתות" במי‬
‫אשר תבוצע באמצעות מכו התקני הישראלי‪.‬‬
‫ תוצאות הבדיקה תימסרנה למפקח וכל התיקוני שיידרשו ע"פ תוצאות הנ"ל )א יידרשו(‬
‫יבוצעו ע"י הקבל ועל חשבונו לרבות בדיקה חוזרת‪ .‬המונח "המטרת חזיתות" מתייחס‬
‫לבדיקה המבוצעת ע"י מת"י התוצאות הנדרשות בבדיקה של המבנה נשוא מכרז‪/‬חוזה זה‪,‬‬
‫תהיינה זהות לנ"ל‪.‬‬
‫‪ 14.12‬חיפוי אב בקירות‪ ,‬משקופי עליוני או משטחי קונזוליי‬
‫ בנוס‪ +‬לעוגני שתוארו בסעי‪ +‬הקוד )עוגני צד( יינתנו חיזוקי נוספי בתקרות אלו‬
‫באמצעות עוגני מכאניי כמתואר להל‪ .‬העיגו מתבטא בברגי פלדת אל חלד‪ 8 ,‬מ"מ באור‬
‫כ שתתקבל חדירה של ‪ 6‬ס"מ לשלד הבטו‪ ,‬אשר יעוגנו בתו בטו השלד; בכל אב יוחדרו ‪3‬‬
‫ברגי כאלה‪.‬‬
‫ קוטר חור קידוח באב יהיה כ‪ 2‬מ"מ יותר מקוטר הבורג )העוג(‪ .‬העוג יוחדר בדפיקות‬
‫לאחר חיפוי האב בהתא להוראות המפקח‪.‬‬
‫ עיבוד הפקק יעשה בצורה מקצועית ולאחר הכנסתו לא יורגש במבט עי‪.‬‬
‫‪ 14.13‬חיפויי אב בלוביי !עבודות החיפוי בלוביי יבוצעו בהתא לסעיפי בפרק ‪ 10‬לעיל‬
‫‪ 14.14‬סימו חתו' באב לקופסאות החשמל ומתח נמו'‬
‫ מיקו קופסאות ואביזרי החשמל שעל גבי קירות האב החיצוניי יסומנו על ידי קבל‬
‫החשמל באתר‪ ,‬כנ"ל מיקו ברזי ג ויציאת טפטפות ע"י קבל האינסטלציה והגינו כנ"ל‬
‫מיקו אביזרי תקשורת ביטחו שיסומנו ע"י הקבל המיוחד א באחריות מלאה של הקבל‬
‫הראשי‪ .‬הכל תו כדי תיאו המיקו הגודל וצורת החיתו‪ ,‬ע המפקח ע"פ פרטי האדריכל‬
‫ובאישורו‪.‬‬
‫‬
‫קבל האב יבצע את הפתחי לרבות חיתוכי‪.‬‬
‫‪ 14.15‬כיחול‬
‫א‪.‬‬
‫תערובת‬
‫ התערובת לכיחול המישקי בי האבני בחזיתות תבטיח אטימת המישקי‪ .‬התערובת תוכ‬
‫לפי המינו להל‪ :‬שלושה נפחי של חול גס ללא חומר דק ונפח אחד של צמנט לב בתוספת‬
‫נוזל תמהיל מי‪/‬סיקה ‪ 1‬עד לסומ המתאי לכיחול‪ .‬תמהיל מי‪/‬סיקה ‪ 1‬יהיה ביחס ‪.1:1‬‬
‫כמו כ יש להוסי‪ +‬לתערובת הכיחול ערב משפר הדבקה; לתערובת הכיחול יש להוסי‪ +‬גוו‬
‫‪98‬‬
‫לפי גוו האב‪ ,‬באישור האדריכל כמתואר בסעי‪ +‬ב‪.‬‬
‫ עבודות הכיחול יבוצעו לפי הוראות סעי‪ +‬ב' להל‪.‬‬
‫נוהל הביצוע‬
‫ב‪.‬‬
‫ ניקוי הטיט לעומק ‪ 3‬ס"מ סמו למועד הבנייה ולא יאוחר משבעה ימי מעת הבניה‪.‬‬
‫ חל איסור מוחלט לשימוש במסור אלא במקרה שהמפקח יאשר‪ ,‬וזאת כדי למנוע חיתו עוגני‬
‫הנירוסטה‪.‬‬
‫ ניקוי דפנות האב לעומק ‪ 3‬ס"מ באופ מכני ע"י מברשת פלדה חשמלית ובעבודת ידיי‪.‬‬
‫ סילוק כל החתיכות ופרורי הטיט‪.‬‬
‫ ניקוי החלל הנזכר לעיל במי‪.‬‬
‫ הכנת החומר בצורה הנכונה הקפדה מינו נכו וקבוע‪ .‬צמנט לב‪ ,‬קוור‪ 0‬וחול )או ללא חול(‬
‫ומוספי כדלעיל‪ .‬גוו הכיחול יקבע בהתא לצבע האב ע"י האדריכל ובאישורו‪ ,‬לש‬
‫האישור על הקבל להכי דוגמא של לפחות ‪ 1.0‬מ"ר שטח כיחול האב‪ .‬רק לאחר התייבשות‬
‫של ‪ 3‬ימי תוצג הדוגמא לאישור‪ .‬במקרה והדוגמא לא תאושר יש לסלקה ולבצע דוגמא‬
‫נוספת לאישור חוזר‪.‬‬
‫ הקפדה על ערבוב נכו רצוי במיקסר‪.‬‬
‫ מילוי לעומק של החלל שהתהווה ודחיסת החומר פנימה‪.‬‬
‫ גמר הכיחול ע"י מכשיר שידחוס את הכיחול מצד אחד ויאפשר גימור של מישטח ישר ולא‬
‫בעיגול מצד שני‪.‬‬
‫ לאחר התייבשות קלה לעבור שוב ע המיכשור ולהדק את הכיחול )ולסתו סדקי א‬
‫נפתחו(‪.‬‬
‫ אשפרה ‪ 5‬ימי לפחות תוחזק האב במצב לח‪ ,‬ע"י התזה מתמדת של מי על פניה‪ .‬מוצע‬
‫להקי‪ +‬את הקירות בצינור טפטפות בהיקפ‪.‬‬
‫ לאחר האשפרה בדיקה ותיקו מיידי של כל הטעו תיקו‪.‬‬
‫ תו כדי הכיחול יש לנקות את האב משיירי לכלו ובייחוד משיירי צמנט ובטו‪.‬‬
‫‪ 14.16‬טיב העבודה‬
‫תהיה הקפדה חמורה על רמת ביצוע האב על כל סוגיה ‪ .‬מעבר משלב לשלב בביצוע חיפוי האב יעשה‬
‫א ורק לאחר בדיקה ואישור של המהנדס‪ .‬תהיה הקפדה חמורה ביותר על הנושאי דלהל‪:‬‬
‫ איכות האב‪ ,‬איכות ודיוק החיתו‪ ,‬הסיתות האחיד תלטיש ו‪/‬או טובזה ו‪/‬או מוטבה‪.‬‬
‫ סיתות חלק )א נדרש(‪.‬‬
‫ אי שימוש באב פגומה‪.‬‬
‫ העיגו והקשירה של כל אב ואב‪.‬‬
‫‪99‬‬
‫ היציקה המעולה מאחורי האב‬
‫ הגימור – כיחול וכו'‪.‬‬
‫ ניקיו האב‪.‬‬
‫בפינות הבניי‪ ,‬בחלונות ובעמודי קיימות אבני זווית‪ .‬אבני אלו יהיו חדות‪ ,‬ישרות ושלמות‪.‬‬
‫הקבל ייקח בחשבו שהמהנדס יעבור ויסמ בצבע כל אב פגומה בחומר‪ ,‬בסיתות או בכל אופ אחר‪.‬‬
‫על הקבל יהיה להחליפה ללא כל תמורה‪ ,‬ג א הסימו נעשה לאחר יציקת השורה או לאחר שנבנו‬
‫שורות אב נוספות מעל השורה האמורה‪.‬‬
‫‪ 14.17‬אחריות בלעדית של הקבל‬
‫ מודגש בזה כי אישור המפקח כמותנה וכנדרש במסמכי החוזה אינו מסיר אחריות כלשהי מ‬
‫הקבל והוא האחראי היחידי לאיכות ולקיי של עבודות החיפוי בלוחות אב לתקופה של ‪10‬‬
‫שני לפחות‪ .‬ההוראות של המפרט הכללי ושל המפרט המיוחד והמתייחסות לאופני הרכבה‪,‬‬
‫חיבור‪ ,‬עיגו האב וכל יתר עבודות העזר והלוואי הדרושות )שכבת הבידוד והאיטו‪ ,‬התזה‬
‫על גב האב ו‪/‬או חספוסו‪ ,‬מילוי בטו מאחורי גב האב כמות העוגני בכל לוח בהתא‬
‫לגודלו‪ ,‬חיזוק בזוויתני‪ ,‬כיחול הפוגות וכיו"ב( ה מינימאליות ומנחות בלבד‪ .‬על הקבל‬
‫לקחת בחשבו בהצעתו עבודות עזר נוספות בא לדעתו ו‪/‬או לדעת מומחי לעבודות אב‬
‫יהיה צור לבצע לש הבטחת טיב העבודה‪ ,‬קיי החיפוי למניעת תזוזה‪ ,‬סדיקה ו‪/‬או‬
‫קילו‪/+‬נפילה של לוחות האב מכל סיבה שהיא לרבות בגלל תנאי אקלימיי‪ ,‬רעידות‬
‫וכיו"ב‪.‬‬
‫‪ 14.18‬הוראות לריצו‪ #‬באב מנוסרת ו‪/‬או מסותת טבעית או שיש‬
‫א‪.‬‬
‫דוגמאות‬
‫ על הקבל להגיש לאישור המתכנ דוגמאות אריחי החיפוי‪.‬‬
‫ על הקבל לבצע לפני ההזמנה הכללית של אריחי החיפוי דוגמת החיפוי באתר בשטח של כ‬
‫‪ 12‬מ"ר נטו שתכלול את רוב הפריטי הטיפוסיי של החיפוי לרבות מסביב לפתח טיפוס‬
‫בהתא להוראות המפקח‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫אספקת שיש‬
‫א‪.‬‬
‫ריצופי השיש יבוצעו בכל מקו בו מצויי בתוכניות אדריכל הפני ואדריכל הבניי‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫השיש המסופק יהיה בהתא לתכניות אדריכל פני ובאיכות מעולה‪ ,‬ממוי ברמה של‬
‫אריחי‪ ,‬עפ"י גוו וטקסטורה באישור האדריכל ובעוביי שלא יקטנו מהמצוי במפרט‬
‫הטכני וכתב הכמויות‪ ,‬האריחי יהיו בגימור מוחלק שיאפשר לבחו את מראה האריחי‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫האריחי יתקבלו עפ"י הקריטריוני הבאי‪:‬‬
‫ מידות חיתו מדויקות‪.‬‬
‫ התאמת השיש לדוגמא המאושרת‪.‬‬
‫‪100‬‬
‫ אחידות גוו וטקסטורה‪.‬‬
‫ סדקי‪ ,‬חורי ושברי‪.‬‬
‫ מישוריות שטח פני האריח‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫עבודות הריצו‪ #‬והליטוש תבוצענה עפ"י ההנחיות הבאות‪:‬‬
‫ את המילוי הקיי יש לנקות מחומרי זרי ולייצב ולהוסי‪ +‬כנדרש חול וצמנט בשיעור ‪35‬‬
‫ק"ג למ"ק )מילוי מיוצב( העבודה תבוצע על טיט מלט לב בכל השטח‪.‬‬
‫ המילוי יפוזר על פני שטחי קטני יחסית לפי מידת ההתקדמות של הנחת הרצו‪.+‬‬
‫ מתחת לאריחי שיש חובה למלא בטיט ללא חללי אויר כ שלא יישאר שו חלק מהאריחי‬
‫ללא טיט מתחתיו‪.‬‬
‫ השטחי המרוצפי יהיו ישרי לפי סרגל ופלס בכל הכיווני פרט א צוי אחרת בתכניות‪.‬‬
‫ חל איסור מוחלט על שימוש בסיד או בחול מחצבה‪.‬‬
‫ במקומות בה יהיה צור להשתמש בחלקי אריחי שיש‪ ,‬יעשה החיתו במשור וקצוות‬
‫האריחי ילוטשו‪) .‬מחיר החיתו והליטוש כלול במחיר עבודת הריצו‪.(+‬‬
‫ שקעי ופתחי בתו הריצו‪ +‬יבוצעו במכשיר מיוחד‪ ,‬לא יותר שימוש בחלקי אריח‪.‬‬
‫ האריחי יונחו ע פוגות של ‪ 2‬מ"מ למילוי בדבק שיש מגוו בהתאמה לגוו האריחי‪.‬‬
‫ חורי בפני האריחי ימולאו א‪ +‬ה בדבק שיש כנ"ל‪.‬‬
‫ יבוצע ליטוש אב ברמה של ‪ 7‬אבני או ‪ 5+2‬בשלבי לפי הנחיות האדריכל‪.‬‬
‫ ניקיו מלא של פני הרצפה‪ ,‬יבוש מלא‪.‬‬
‫ מריחת סילרי תו שמירה קפדנית של כל הוראות היצר והנחיותיו‪ .‬מריחה תכלול את‬
‫הפנלי‪.‬‬
‫ הפנלי יודבקו ע דבק טיט‪.‬‬
‫‪14.19‬‬
‫ יש לטפל בתפרי התפשטות ע פרופיל פליז ברוחב ‪ 6‬עד ‪ 8‬מ"מ ובגובה ‪ 20‬מ"מ‪.‬‬
‫ריצופי אב‬
‫ כללי!ריצופי האב יבוצעו בכל מקו בו מצויי בתוכניות האדריכליות‬
‫א‪.‬‬
‫מדרגות ציבוריות‬
‫‬
‫המדרגה מאב מלאה שתונח ע"ג מצע טיט ע קשירה למשטח הבטו המשופע‪.‬‬
‫‬
‫לא יורשו אבני פינה בחיתו בגרונג‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫פודסט מדרגות משופע‪ ,‬אופקי חיצוני! שלבי עבודה‬
‫‪101‬‬
‫ יציקת משטח בטו קונסטרוקטיבי בהתא למפלסי שבתוכניות ע"י קבל השלד‪.‬‬
‫ גמר עבודות איטו וחיפוי אב בקירות ח‪.‬מדרגות ע"י קבל האיטו והאב‪.‬‬
‫ הרכבת פרופיל פח מכופ‪ +‬מגולוו במידות ‪ 60/80/4‬מ"מ לעגו אב קצה‪ ,‬מחובר לבטו‬
‫קונסטרוקטיבי ע"י ברגי פיליפס בקוטר "‪ 3/8‬כל ‪ 300‬מ"מ ע"י קבל האב )הפרופיל מסופק‬
‫ע"י המסגר(‪.‬‬
‫ הרכבת אב קצה מסוג אבני הבניי לרבות חבור יבש ע דבק למשטח וע ‪ 2‬ברני פיליפס‬
‫בקוטר "‪ 3/8‬לזווית ע" י קבל האב‪.‬‬
‫ יציקת רולקות בטו בחת ‪ 5/5‬ס"מ ע"י קבל השלד‪.‬‬
‫ איטו רצפת הפודסט בשכבת איטו על פי המפרט ע"י קבל האיטו‪.‬‬
‫ השלמת אב ראשונה בחיפוי הקיר ע"ג הפודסט ע"י קבל האב‪.‬‬
‫ ריצו‪ +‬אב בפודסט בהתא לשיפועי ע"י קבל האב‪.‬‬
‫ הרכבת המעקה ע"י המסגר‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ריצו‪ #‬על גבי חול מיוצב כבסיס לריצו‪.#‬‬
‫ חול מיוצב נעשה כדלהל‪ :‬מערבבי ‪ 1520‬דליי חול‪+‬שק מלט אפור בתוספת קטנה של‬
‫מי‪ .‬מקבלי תערובת לחה של חול ומלט‪.‬‬
‫ הכנת הטיט‪ 1 :‬שק מלט לב ‪ 2 +‬שקי חול זיפזי‪) +‬חול י( ‪ 3 +‬ק"ג ב‪.‬ג'י‪.‬בונד חל איסור‬
‫מוחלט על שימוש בסיד או בחול מחצבה‪.‬‬
‫ לפני הנחת האריחי יש להכי בדלי תערובת כדלקמ‪:‬‬
‫ ‪ 2‬ק"ג חול זיפזי‪ ,+‬להוסי‪ +‬בי‪.‬ג'י‪.‬בונד ולערבב עד לקבלת סמיכה דלילה‪ .‬לאחר מכ יש למרוח‬
‫בעזרת מברשת את גב האריחי ולרצ‪.+‬‬
‫ חובה !! למלא את החלל מתחת לאריחי בטיט שלא יישאר שו חלק מאריח ללא מילוי טיט‬
‫מתחתיו‪.‬‬
‫ ריצו‪ +‬בהדבקה יש לבצע רק אחרי יישור חומרי הדבקה ופרטי הכנת מצע ע"י המפקח‪.‬‬
‫‪14.20‬‬
‫הגנה על ריצו‪#‬‬
‫הקבל הראשי יהיה אחראי להגנת משטחי מרוצפי באב לאחר קבלת עבודת ריצו‪ +‬האב על‬
‫ידי המפקח‪.‬‬
‫הגנת הריצו‪ +‬תתבצע בשיטה ובאמצעי המאושרי על ידי המפקח‪.‬‬
‫‪ 14.21‬ציפוי מג עליו )יבוצע רק באישור האדריכל מראש(‬
‫ לאחר גמר חיפוי האב ו"הרובה" ולא פחות כעבור שבועיי מגמר ה"רובה" לפי העיתוי‬
‫שיתוא ע המפקח יבוצע ציפוי מג עליו הכולל‪:‬‬
‫ שטיפת לח‪ 0‬קלה במי רגילי א בבקרה שלא לפגוע בשכבה החיצונית של החיפוי‪.‬‬
‫‪102‬‬
‫ צביעה הספגת הקירות בחומר "פוליסילוקס רודורסיל ‪ "H 224‬של חברת "סיקה" או חומר‬
‫דומר שווה ער אחר‪.‬‬
‫ את העבודה הנ"ל יש לבצע הכל לפי הוראות היצר‪.‬‬
‫ על הקבל לבדוק ימי מספר לפני יישו שכבת המג את ההשלכות על חומר החיפוי כל סוג‬
‫של חיפוי מגיב שונה וזאת אליו לעשות על הדוגמה המתוארת בסעי‪ 14.22 +‬להל‪.‬‬
‫כל עבודות הריצו‪ #‬והחיפוי באב טבעית יבוצעו בכפו‪ #‬למפרט האקוסטי המיוחד‪.‬‬
‫‪103‬‬
‫פרק ‪ – 19‬מסגרות חרש וסיכו'‬
‫עבודה פאושלית ולמדידה‬
‫‪ 19.01‬מוקדמות‬
‫‬
‫כל העבודות תבוצענה לפי מפרט טכני כללי פרק ‪ 19‬לעבודות מסגרות חרש סיכו של‬
‫הועדה הבינמשרדית המיוחדת של משרד השיכו‪ ,‬מע"צ‪ ,‬משרד הבטחו במהדורה‬
‫האחרונה והמעודכנת‪.‬‬
‫‬
‫כל העבודה תבוצע לפי מיטב הכללי הנהוגי‪ ,‬המקובלי‪ ,‬במקצוע ועל ידי בעלי‬
‫מקצוע ממדרגה ראשונה‪ .‬הרתכי יהיו בעלי תעודות ויענו לדרישות לפי ת"י ‪.127‬‬
‫‬
‫הסיבולות כמפורט בפרק ‪ 19‬במפרט הבינמשרדי‪.‬‬
‫‬
‫הקבל יהיה אחראי למידות המבנה על כל חלקיו‪ ,‬בהתא לתוכניות ולפני הייצור‬
‫יבצע בדיקה בשטח לאימות המידות‪.‬‬
‫‪ 19.02‬נושא העבודה‬
‫‬
‫תכנו וביצוע של של מערכת נשיאת צנרות של מערכות אלקטרומכאניות עבודה‬
‫פאושלית‪.‬‬
‫‪19.03‬‬
‫‬
‫תכנו וביצוע סבכות דריכה בפירי מפרופילי פלדה מגלוונת – עבודות למדידה‬
‫‬
‫תיאו מול קבל האלומיניו עבור מערכת קורות פלדה לקיר מס אלומיניו‬
‫תכניות הקבל‬
‫א‪.‬‬
‫כללי‪ :‬הקבל יעסיק מהנדס רשו ומנוסה אשר יתכנ את קונסט' הפלדה ויציבות המבנה‬
‫ושכרו כלול בהצעה‪ .‬הבסיס לתכנו יכלול תכניות מסגרת של האדריכל‪ ,‬מפרטי‪ ,‬תכניות‬
‫מיסגרת של הקונסטרוקטור‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫על הקבל‪ ,‬במסגרת עבודתו‪ ,‬ועל ידי מהנדס מטעמו‪ ,‬להכי תכניות כלליות ותכניות בית‬
‫מלאכה של כל האלמנטי במבנה משלב התכנו‪ ,‬היצור ועד להרכבת הסופית במבנה‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫תכניות הקבל תהיינה תכניות בקנה מידה מתאי לכל אלמנט המהווה יחידה שלמה‬
‫לצורכי יצור והקמה‪ ,‬ויכלול בי השאר ג את תכנו האלמנטי‪,‬כפי שמתאימי למצאי של‬
‫הקבל ולשיטתו‪ ,‬חירור מתאי‪ ,‬סוג הריתו‪ ,‬עובי הריתו וכ תכניות הרכבה אשר יבהירו‬
‫את סוגי הברגי‪ ,‬האומי והדיסקיות הנחוצי וכל הנדרש לקבלת תמונה שלמה ומלאה‬
‫לטיפול בקונסטרוקציה‪.‬‬
‫‪104‬‬
‫ד‪.‬‬
‫תכניות הקבל יכילו את כל הנדרש עפ"י סעי‪ 4 +‬בת"י ‪ 1225‬חלק ‪ 1‬ואשר כוללות בי היתר‪:‬‬
‫•‬
‫תכ' כלליות המתייחסות לכל פריט המבנה בכללותו כולל חישובי סטטי‪ ,‬קביעת פרופילי‪,‬‬
‫סוגי הפלדות וכיו"ב‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫צו‬
‫ו‪.‬‬
‫•‬
‫תכניות ייצור )תכניות בית מלאכה(‪.‬‬
‫•‬
‫תכניות הקמה‬
‫התכניות והחישובי יוגשו לבדיקת מהנדס המבנה והאדריכל לא יאוחר מ‪ 4‬שבועות מקבלת‬
‫התחלת העבודה כשה מסודרות‪ ,‬קריאות ומובנות‪.‬‬
‫על א‪ +‬אישור התכניות ע"י מהנדס המבנה אי הנ"ל בכדי להפחית מאחריות מהנדס הקבל‬
‫שיהא אחראי לתכניותיו‪ ,‬ייצור הרכיבי ולווי הנדסי בעת ההקמה כולל אישור בכתב על‬
‫קבלת הקונסטרוקציה לאחר בדיקתה על ידו‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫כל היבט היציבות הזמנית של הקונסטרוקציה בשלביה השוני של ההרכבה היא‬
‫באחריות המהנדס‪ .‬עליו לתכנ מערכת זו לפי דר הרכבתו ולהוסי‪ +‬אלכסוני ייצוב או‬
‫קורות עזר תומכות לפי הנדרש וכפי שיקבלו ביטוי בתכ' ההרכבה שיכי‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫בכל מקרה של חילוקי דעות )לחומרה ולא לקולא(‪ ,‬הפוסק היחיד והבלעדי בכל היבט‬
‫הנדסי של המוצר יהיה המפקח בלבד‪.‬‬
‫‪ 19.04‬ייצור והרכבה ! כללי‬
‫א‪.‬‬
‫כל מהל העבודה יתבצע בלווי מודד מטע הקבל ועל חשבונו אשר יוודא את מיקו‬
‫המצויי ואת אנכיות ההרכבה‪.‬כולל ליווי של סימוני בסיסי הבטו על הגגות‬
‫ב‪.‬‬
‫כל הפלדות‪ ,‬חומרי הרת‪ ,‬הברגי והאומי יובאו ממקור מוכר ויישאו תעודות ספק‬
‫מסודרות המעוגנות במערכת תקינה מקומית‪ ,‬המוכרת בינלאומית‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫מיד ע קבלת תעודות ביקורת המוצר של ספק הפלדה ישלח הקבל את התעודות‬
‫לביקורת המהנדס‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫לפני קניית חומרי יספק הקבל את כל המידע‪ ,‬המסמכי והתעודות הנדרשות‪ ,‬בדבר‬
‫המקור ממנו הפלדה והעזרי אמורי להיקנות‪ ,‬ולקבל את אישור המנהל לכ‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫כל מהל עבודתו של הקבל תלווה בתהליכי ביקורת טיב‪ ,‬עפ"י תהליכי שיאושרו ע"י‬
‫המהנדס‪ ,‬תעודות ביקורות אלו יסופקו למפקח במהל ביצוע העבודה‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫כל אלמנט לקוי‪ ,‬לפי שיקול דעת המפקח יתוק או יוחל‪ +‬עפ"י החלטתו הבלעדית‪.‬‬
‫‪105‬‬
‫ז‪.‬‬
‫במידה ובבדיקה חזותית יתעורר חשש סביר ע"י המפקח בנוגע לטיב המוצר‪ ,‬קרי ריתו‪,‬‬
‫התופעה‬
‫ברגי‪ ,‬גו‪ +‬האלמנט וכד' ישא הקבל בכל הוצאה הנדרשת לבדיקה מעמיקה של‬
‫שנתגלתה‪ ,‬קרי בדיקה על קולית וכד'‪.‬‬
‫‪ 19.05‬מפרט טכני‬
‫א‪.‬‬
‫אלמנטי פריקי‬
‫‬
‫ב‪.‬‬
‫מסגרות הפלדה שיבוצעו ע"י קבל הפלדה יהיו פירקיות ומחוברות באמצעות‬
‫ברגי‪ ,‬קיימת חשיבות רבה כי יהיה נית לפרק את הקירוי‬
‫איכות פלדה וברגי‬
‫‬
‫סוג הפלדה בכל חלקי המבנה יהיה מסוג ‪ fe360 ,fe430 ,fe510‬כפי שמוגדר בת"י‬
‫‪ 1225‬חלק ‪.1‬‬
‫‬
‫סוג הברגי במבנה יהיה מסוג ‪ 8.8‬כמוגדר בתק הבינלאומי ‪.ISO-898/I‬‬
‫‬
‫התכונות המינימליות לברגי אלו ה‪ :‬גבול כניעה ‪ Fy‬מינימלי ‪ 640‬מגפ"ס‪.‬‬
‫‬
‫חוזק מתיחה ‪ fbu‬מינימלי ‪ 800‬מגפ"ס‪.‬‬
‫‬
‫התארכות מינימלית בשבר ‪ 12%‬אסור השימוש בברגי אחרי‪.‬‬
‫‬
‫דרגת החוזק של האומי תהיה ‪ 8‬כהגדרת התק הבינלאומי ‪ ,ISO-898/2‬או‬
‫מותאמי לבורג המוחל‪.+‬‬
‫‬
‫ג‪.‬‬
‫גובה האו יהיה ‪ 80%‬לפחות מקוטר הבורג‪.‬‬
‫הנחיות ייצור‬
‫‬
‫כל החיבורי שיבוצעו באתר בי שה בי רכיבי שלמי כדוגמת קורה‪/‬עמוד‪,‬‬
‫קורה ראשית‪/‬קורה משנית‪ ,‬עמוד‪/‬יסוד‪ ,‬ובי שה חלקי רכיב של‪ ,‬כדוגמת קורה‬
‫שהובאה בחלקי או אגד שפורק לרכיביו יבוצעו בברגי בלבד‪.‬‬
‫‬
‫ריתוכי יבוצעו רק בבית המלאכה ובאזור מקורה‪.‬‬
‫‬
‫לא יותרו ריתוכי באתר הבניה ובמיוחד ע"ג שלד המבנה אלא באישור מפורש של‬
‫המהנדס‪.‬‬
‫‬
‫חרור הפלדה כהכנה לחיבור ברגי יבוצע בבית המלאכה בלבד‪.‬‬
‫‬
‫אסור לבצע חורי בפלדה במבער חמצ אצטיל וכ אסור להרחיב חורי באמצעי‬
‫זה‪.‬‬
‫‬
‫חיתו הפלדה תיעשה באמצעי נאותי כגו‪ :‬גליוטינה‪ ,‬משור‪ ,‬מבער חמצ אצטיל‬
‫או מבער פלסמה‪ .‬משטחי החיתו יהיו ישרי חלקי ונקיי בלא פגמי ולקויי‬
‫כל שה‪ .‬אסור לחתו במבער חמצ אצטיל ליד מחברי המיועדי להתחבר‬
‫בברגי דרוכי עתירי חוזק‪.‬‬
‫‪106‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ברגי‬
‫‬
‫כל הברגי והאומי יהיו מסומני על גב בדרגת החוזק שלה‪ .‬הברגי‬
‫לקונסטרוקציה יהיו מחוזק גבוה ‪ 8.0‬טו‪/‬סמ"ר מסוג ‪ ,325 A‬ברגי עיגו מסוג ‪A‬‬
‫‪.307‬‬
‫‬
‫קוטר הבורג המינימלי לחיבור קונסטרוקטיבי במבנה הינו ‪ 12‬מ"מ‪.‬‬
‫‬
‫כל הברגי יהיו צנטרפוגליי ‪ ,‬האומי והדיסקיות יהיו מצופי בגילוו באב‪ 0‬ח‬
‫בעובי ‪ 25‬מיקרו‪.‬‬
‫‬
‫בכל הברגי יש להשאיר מחו‪ 0‬לאו החיצוני לפחות ‪ 3‬כריכות של בורג‪.‬‬
‫‬
‫מחברי הכלולי בסעיפי הכמויות לאלמנטי העיקריי‬
‫‬
‫פרטי החיבור במבנה הפלדה )בי קורות ראשיות לקורות משנה‪ ,‬בי קורות‬
‫ועמודי‪ ,‬בי עמודי לגובה‪ ,‬בי עמודי לפלטות יסוד וכו'(‪ ,‬כלולי במחירי‬
‫היחידה של האלמנטי השוני בסעיפי הכמויות‪ ,‬ולא ימדדו ולא ישולמו בנפרד‪.‬‬
‫‬
‫פרטי החיבור כוללי חיבור מושל לקבלת הכח המתוכנ )לרבות במסגרות‬
‫ובמסבכי הקשחה( ובכלל זה המפורט להל‪:‬‬
‫ה‪.‬‬
‫‬
‫חיבור בברגי כולל כל הדיסקיות האומי וכו'‪.‬‬
‫‬
‫חיבור בריתו )‪) (CONNECTION‬אלא א מצוי אחרת בסעי‪ +‬נפרד(‪.‬‬
‫‬
‫ביצוע חורי וחיתוכי באלמנטי העיקריי לצור החיבור‪.‬‬
‫‬
‫ביצוע פלטות מרותכות בגדלי שוני לצור הקשחת המחבר ו ‪/‬או הפרופיל‪.‬‬
‫‬
‫כל הנדרש עלפי המפרט והתוכניות לצור קבלת חיבור מושל במקומו‪.‬‬
‫‬
‫תיקו והשלמה של צביעת מג לאחר השלמת המחבר‪.‬‬
‫ריתו'‬
‫‬
‫כללי‪ :‬המתכנ רשאי לבדוק את טיב הריתו בכל שיטה הנראות לו לפני תחילת‬
‫עבודה וכ בזמ ביצועה כל ריתוכי האלמנטי יהיו אחידי ויעובדו בתו פאזות‬
‫מתאימות אשר יובאו לידי ביטוי בתכניות בית מלאכה של הקבל‪.‬‬
‫‬
‫חומר הרת צרי למלא את מלוא הנפח של החרי‪ 0‬עד לפני האלמנט ללא עובי‬
‫חסר‪ ,‬גומות‪ ,‬או נקבוביות‪.‬‬
‫‬
‫ע גמר הריתו יש להוריד את כל "השלקה"‪ .‬בדיקות הריתוכי יעשו ע"י בקרת‬
‫ראיה ו‪/‬או בדיקות רנטג לפי דרישות המפקח ו‪/‬או המתכנ‪.‬‬
‫‪107‬‬
‫‬
‫ו‪.‬‬
‫יש להקפיד כי הריתוכי יבוצעו ב ‪ zika4‬לפחות ‪.‬‬
‫חיבורי עיגו‬
‫‬
‫חיבורי עיגו של חלקי הברזל‪ ,‬יבוצעו באמצעות ברגי עיגו בקוטר ובאור‬
‫המסומני בתכניות ו‪/‬או כפי שיקבע ע"י המתכנ‪ .‬הקצה העליו של הבורג יושתל‬
‫דר חור נקוב בתו חלק הקונסטרוקציה שיש לחבר‪ ,‬ויוברג מעליו באמצעות או‪.‬‬
‫‬
‫בכדי לקבל גמישות מסויימת ביחס למידות‪ ,‬יוכנס הבורג לתו חור שצורתו צורת‬
‫קונוס קטו‪ ,‬או צינוריות ליצירת חלל בבטו סביב לברגי העיגו כמפורט בתכניות‪,‬‬
‫או כל פרט אחר שיאושר ע"י המתכנ‪.‬‬
‫‬
‫הקבל יספק חלקי העיגו השוני לקונסטרוקצית הפלדה לש ביטונ‬
‫לאלמנטי בטו ועמודי‪ ,‬ויהיה אחראי להתקנה המדוייקת של כל העוגני בבני‬
‫אליה מיועדת להתחבר קונסטרוקצית הפלדה‪.‬‬
‫‬
‫בעיות בהתקנת הקונסטרוקציה כתוצאה מאי דיוק במיקו‪ ,‬או אי התאמת‬
‫העוגני‪ :‬ה באחריות הקבל ועליו לשאת בכל ההוצאות הנובעות מה‪.‬‬
‫‪ 19.06‬גילוו וצביעה‬
‫א‪.‬‬
‫כל קונסטרוקציות הפלדה יהיו מגולווני וצבועי לפי מפרט זה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫גילוו קונסטרוקצית פלדה‬
‫)‪(1‬‬
‫כללי‪:‬‬
‫‬
‫בנוס‪ +‬לנאמר בסעי‪ 19.040 +‬של המפרט הכללי ינקוט הקבל‬
‫בפעולות הבאות‪:‬‬
‫‬
‫הקונסטרוקציות תהיינה מצופות באב‪ 0‬ח ע"י טבילה‪.‬‬
‫‬
‫הכנת השטח תעשה לפי הנדרש במפרט הכללי סעי‪.19.051 +‬‬
‫‬
‫תבח התאמת ההרכב הכימי של הפלדה לתהלי הגילוו‪ ,‬וכ‬
‫ותבח התאמתה להשקעה באמבטיות הגילוו מבלי שיווצרו‬
‫בה תופעות של פריכות‪.‬‬
‫‬
‫)בדיקות אלו תבוצענה לפני התחלת ייצור הקונסטרוקציה(‪.‬‬
‫‬
‫פלדות הנרכשות ע צבעי מג כלשה יש לבחו שנית להוריד‬
‫שכבות אלה בנקל לפני שיוחל בפעולות הגילוו של הפלדה‪.‬‬
‫)‪(2‬‬
‫דרישות הציפוי‪:‬‬
‫‬
‫עובי הציפוי הממוצע במס' פריטי לא יהיה קט מ ‪ 0.080‬מ"מ )‪500‬‬
‫גר' למטר מרובע(‪ .‬עובי הציפוי בפריט אחד לא יהיה קט מ ‪ 0.065‬מ"מ‬
‫)‪ 450‬גר' למטר מרובע( הכל לפי טבלה ‪ 1‬בת"י ‪.918‬‬
‫‬
‫השטח המצופה באב‪ 0‬צרי להיות אחיד‪ ,‬רצו‪ +‬וחלק‪.‬‬
‫‪108‬‬
‫‬
‫ג‪.‬‬
‫האב‪ 0‬והרזל צריכי להיות בלתי נינתי להפרדה‪.‬‬
‫צביעה קונסטרוקצית פלדה‬
‫)‪(1‬‬
‫צבע כללי‪:‬‬
‫‬
‫עבודות הצבע תבוצענה א ורק ע"י בעלי מקצוע מאומני ומנוסי‪.‬‬
‫‬
‫כל עבודות הצביעה תתבצענהבצבע בתנור כפורט בפרק ‪06‬‬
‫‬
‫יש להקפיד כי כל‬
‫שכבה משכבות הצבע המפורטות להל‪ ,‬תכסה את‬
‫חלקי הקונסטרוקציה‪ ,‬כיסוי מלא‪ ,‬לרבות שקעי וחריצי אשר הגישה‬
‫אליה קשה‪.‬‬
‫)‪(2‬‬
‫צבע מעכב בעירה‬
‫‬
‫צביעת מסגרות הפלדה תבוצע על פי הנחיות יוע‪ 0‬הבטיחות מראש‪.‬‬
‫‬
‫עבודות קורות הפלדה המגשרות יצבעו בצבע מעכב בעירה למש ‪ 180‬דקות‬
‫לפחות על פי הנחיות ומפרט יוע‪ 0‬הבטיחות‪.‬‬
‫)‪(3‬‬
‫צביעת הקונסטרוקציה יבוצע בצבע בתנור כמפורט בפרק ‪06‬‬
‫‬
‫במיקרה ויאושר צביעה שלא בתני מיפעל בתנור תבוצע הצביעה עפ"י‬
‫המיפרט הבא‪:‬‬
‫‬
‫הקבל‬
‫המפרט הכללי מתייחס לצבעי מתוצרת ביהח"ר טמבור‪ .‬אול‬
‫הראשי רשאי להשתמש בצבעי מתאימי מתוצרת ביח"ר אחר אשר יאושר‬
‫ע"י המפקח‪.‬‬
‫‬
‫גוו הצבע העליו יקבע לפי בחירת האדריכל‪.‬‬
‫‬
‫כל שכבת צבע תהיה בגוו שונה מקודמתה כדי שנית יהיה להבחי בנקל‬
‫בי שכבות הצבע‪.‬‬
‫‬
‫מיד לאחר ניקוי החול יש לצבוע את הקונסטרוקציה בשתי שכבות צבע‬
‫יסוד מסוג צינקרומט ‪ 13B.H.‬המיוצר ע"י טמבור‪.‬‬
‫‬
‫עובי כל שכבה יהיה ‪ 30‬מיקרו לפחות‪.‬‬
‫‬
‫אחרי יבוש מלא של צבע היסוד‪ ,‬לפחות ‪ 24‬שעות בי שכבה לשכבה‪ ,‬יש‬
‫לצבוע שכבה של צבע אית ‪ A 309‬ושכבת סופרלק בגוו לפי בחירת‬
‫האדריכל עד לכיסוי מלא‪.‬‬
‫‬
‫עובי כל שכבת צבע עליו תהיה לפחות ‪ 30‬מיקרו‪ ,‬עובי כולל של שכבות )כולל‬
‫צבע יסוד(‪ 120 :‬מיקרו לפחות‪.‬‬
‫‬
‫יוקפד שכל עבודת הצביעה תבוצע לפי הוראות יצר הצבע‪ .‬כל שכבת‬
‫צבע תהיה בגוו שונה‪.‬‬
‫‬
‫הצביעה תושל לפי העברת הקונסטרוציה למקו הרכבתה‪.‬‬
‫‬
‫במקו ההרכבה‪ ,‬יורשו רק תיקוני צבע שנפגע בהובלה או בהרכבה‪ ,‬וכ‬
‫השלמת צבע במקומות חיבור וריתו‪.‬‬
‫‪109‬‬
‫)‪(4‬‬
‫תיקוני בצבע‪:‬‬
‫‬
‫יש לבדוק היטב‪ ,‬לאחר ההובהל‪ ,‬את כל פני השטח הצבוע ולאתר‬
‫ולקבוע‬
‫את מקומות הפגיע בצבע‪.‬‬
‫‬
‫את מקומות הפגיעה‬
‫יש לנקות מיד בעזרת מברשת ברזל חשמלית‬
‫מסתובבת או באופ מכני אחר‪ .‬עד קבלת משטח מתכתי מבריק‪ ,‬אחיד‬
‫ונקי‪,‬רק אז‪ ,‬יש לצבעו מיד לפי ההוראות לעיל‪.‬‬
‫‪19.07‬‬
‫‪19.08‬‬
‫‬
‫קביעת מקומות הפגיעה תעשה ע"י המפקח‪.‬‬
‫‬
‫כל תיקוני הצבע יעשו על הקרקע‪ ,‬לפני הרמת הקונסטרוקציה‬
‫ההרמה‪.‬‬
‫למקומה‪ .‬אחרי ההרמה יבוצעו רק תיקוני פגמי שנוצרו בעת‬
‫מבוטל‬
‫ביטו קונסטרוקצית פלדה לחלקי בטו‬
‫‬
‫עבודת הביטו כוללת מילוי בבטו של המרווחי בי ברגי העיגו לחללי‪,‬‬
‫שהותירו בינ לבי קונסטרוקצית הבטו כמרווחי הקמה‪ .‬כ נכלל הביטו‬
‫מתחת לפלטות הבסיס של חלקי הקונסטרוקציה למיניה‪.‬‬
‫‪19.09‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫אופני מדידה תכולת העבודה למסגרות חרש‬
‫עבודת תכנו וביצוע מערכת לנשיאת צנרות בגג הינה חלק משלד המבנה ואינה למדידה וכלולות‬
‫במחיר הפאושלי‬
‫עבודה מסגרות חרש שהינ חלק משלד הבני אינה למדידה וכלולה במחיר העבודה הפאושלית‬
‫וכוללת את כל המופיע בתכניות ובמפרטי ובי היתר ג‪:‬‬
‫ כל הנאמר במפרט המיוחד לפרק ‪ ,19‬המפרט הכללי וכל הנדרש עד לקבלת מוצר מושל‬
‫מורכב ומחובר במקומו‪.‬‬
‫ קורות‪ ,‬עמודי וכו' כולל ביצוע פתחי באלמנטי )למעבר צנרת וכו'(‪ ,‬חיזוק סביב החורי‬
‫וכל הנדרש על פי תכניות ובהתא לצור‪ .‬כולל עבודה בשלבי בתאו ע הקבלני האחרי‬
‫וקבלני מערכות האלקטרומכניות‪.‬‬
‫ את כל חומרי העזר ואביזרי ההרכבה הנדרשי ‪:‬פיגומי‪ ,‬עבודה בגובה‪,‬‬
‫תכנו‪,‬ביצוע‪,‬שינוע‪,‬הנפה שרותי מודד‪ ,‬הכנת דוגמאות‪ ,‬המחיר יכלול‪ ,‬בי השאר‪ ,‬ג את כל‬
‫החומרי והמלאכות הדרושי לייצור‪ ,‬הובלה‪ ,‬אחסנה‪ ,‬הרכבה‪ ,‬כל הנאמר לעיל ובמפרט‬
‫הכללי וכ כל הנדרש לקבלת קונסטרוקצייה מושלמת במקו‪.‬‬
‫ ביקורת הקבל ורווח הקבל‪ ,‬קרי‪ ,‬את מלוא התמורה הנדרשת ע"י הקבל לביצוע מושל של‬
‫העבודה‪.‬‬
‫ דיסקיות קפיציות‪ ,‬פלטות פילוס‪ ,‬דיסקיות התאמת אביזרי חיבור‪ ,‬ברגי וכל אביזרי העזר‬
‫הנלווי‪.‬‬
‫ הוצאות בגי הכנת תוכניות לביצוע ופרטי לרבות הכנת תוכניות ‪SHOP DRAWINGS‬‬
‫לאישור המזמי‪,‬אדריכל ומתכנ השלד‪.‬‬
‫ גילוו וצביעת האלמנטי‪.‬‬
‫‪110‬‬
‫פרק ‪ !22‬רכיבי מתועשי בבניי ! מחיצות גבס ותקרות תותבות‬
‫עבודות למדידה‬
‫‪ 22.01‬כללי‬
‫א‪.‬‬
‫כל העבודות מבוצעות לפי המפרט הטכני הכללי פרק ‪ 22‬אלמנטי מתועשי בבניי ‪,‬ולכל האמור‬
‫במפרט‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫לוחותהגבס יהיו בהתא לתק הישראלי )ת"י ‪ (1490‬ונושאי תותק ישראלי בר תוק‪ ,+‬או שווה‬
‫ער‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫כל העבודות תבוצענה עפ"י תכניות האדריכל ‪ ,‬הנחיות אקוסטיות ‪,‬יוע‪ 0‬בטיחות האש ‪,‬הוראות‬
‫הבטיחות‪ ,‬ובכפיפות להוראות שתינתנה מדי פע ע"י האדריכל ‪/‬המפקח באתר‪ ,‬או מי מטעמו‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫הקבל יהיה אחראי למסירת העבודה באופ שלא יהיו בה כל פגמי שה‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫פגמי ו‪/‬או נזקי שלדעת מפקחהבנייה באתר אינ ניתני לתיקו לא יתקבלו‪ .‬על הקבל יהיה‬
‫להחלי‪ +‬ללא דיחוי את האלמנטי הפגומי באלמנטי חדשי לשביעת רצונו של מפקחהבנייה‬
‫באתר‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫על הקבל להבטיח התאמה מלאה בי קירות הגבס לכל יתר חלקי הבניי‪ ,‬כמפורט בתכניות‬
‫ובמפרטי‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫יש לקרוא פרק זה יחד ע הפרקי המשלימי הבאי‪:‬‬
‫‬
‫פרק ‪ 79‬הגנות אש‬
‫‬
‫דו"ח ופרטי אקוסטיי של יוע‪ 0‬אקוסטיקה –נספח ‪3.1.26‬‬
‫‪ 22.01‬תיאור עבודות מחיצות גבס כללי ‪:‬‬
‫סגירה בלוחות גבס ובידוד אקוסטי )לרבות מזרוני צמר סלעי דחוס ככל שידרש להשגת הבידוד כנדרש בת"י‬
‫‪ (1418‬סביב צנורות ורטיקליי ואופקיי העוברי בדירה‪ .‬יצירת פתחי במקומות הדרושי לש יצירת‬
‫גישה אליה וסגירת בכסוי פלסטי לפרוק‪.‬‬
‫מודגש בזאת שחלק ממחיצות ומציפויי הגבס יבוצע מלוחות מסוג "‪ , "TYPE X‬משמע‪ ,‬גבס "עמיד אש"‬
‫ולוחות גבס ירוק‪ .‬את המיקו והעובי של המחיצות והציפויי הנ"ל‪ ,‬יהיו בהתא לתוכניות האדריכל ‪,‬ויוע‪0‬‬
‫הבטיחות בתכניות ובכל מקרה לפי הנחיות המפקח באתר העבודה‪.‬‬
‫עיבוי חלקי מחיצות לפי הצור להרכבת לוח חשמל דירתי ו‪/‬או מערכות תקשורת‪.‬‬
‫‪111‬‬
‫‪ 22.02‬אזורי בה יבוצע לוחות גבס‬
‫עבודות גבס הכוללות בי היתר את האזורי הבאי בהתא לפרטי האדריכל‪,‬יוע‪ 0‬אקוסטיקה‪ ,‬יוע‪ 0‬בטיחות‬
‫ובי היתר‪:‬‬
‫ מחיצות גבס חסי אש בהיקפי פירי מערכות ‪.‬‬
‫ ציפוי וחיפוי גבס במרחבי מוגני קומתי כולל תקרות מונמכות‪.‬‬
‫ מחיצות גבס בחדרי שירותי ‪.‬‬
‫ מחיצות גבס בי כיתות ‪,‬משרדי מנהלה‪,‬ספריה וכדומה – על פי החלטת המזמי ‪.‬‬
‫ חיפוי גבס במעטפת קירות המבנה – על פי החלטת המזמי‬
‫ תקרות מונמכות בשטחי ציבורי‪,‬כיתות ‪,‬משרדי הנהלה – על פי החלטת המזמי‪.‬‬
‫ תעלות גבס אנכיות דו שכבתיות מבודדות להסתרת צנרת אינסטלציה ‪,‬תעלות ומערכות אוורור מז"א‬
‫הכול לפי פרטי האדריכל ומפרט אקוסטיקה‪.‬‬
‫ תקרות וסינרי גבס בלובי הראשי ובלוביי הקומתיי כולל פתחי גישה של חב' אורבונד‪.‬‬
‫ חדרי שירותי תקרת גבס בשילובי ועיצובי שוני כולל סינרי בשילוב תקרות מתכת‪/‬מינרלי‬
‫בהתא לתוכנית עיצוב פני ואדריכלות‪.‬‬
‫ סגירת גבס בהיקפי )גליפי( בפתחי‪.‬‬
‫ אטימת מעברי של צינורות אינסטלציה ותעלות מזוג אויר וכ מסביב לצינורות ותעלות חשמל‪ ,‬מתח‬
‫נמו מכל סוג שהוא וכדומה בחומר מאושר על ידי המפקח‪) .‬פוליאוריט או שווה ער( לרבות איטו‬
‫נגד אש כנדרש‪.‬‬
‫ תיקוני שפכטל וצבע אחרי בעלי מקצוע שוני וכ החלפת פלטות לתיקרות אקוסטיות מכל הסוגי‬
‫שיפגעו על ידי קבלני אחרי‪.‬‬
‫ ביצוע תקרות ותיקרת מגשי במספר גווני לפי בחירת האדריכל‬
‫ גמר בשיפוע ו‪/‬או בתוואי מעוגל צידי או עילי ‪.‬‬
‫ שילוב של תקרות מסוגי שוני ובמפלסי שוני‪ ,‬עבור חיבור בקוי ישרי או אלכסוניי או‬
‫שיפועיי‪.‬‬
‫ובכל מקו אחר המופיע בתוכניות האדריכל‬
‫מחיצות פנימיות‬
‫א‪ .‬לוחות גבס של "ארובונד" ע"ג קונסטרוקציה פרופילי פח בעובי ‪ 0.8‬מ"מ ברוחב מסלול‬
‫בהתא לעובי המחיצה בתוכנית‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫בידוד אקוסטי – על פי דו"ח היוע‪.0‬‬
‫מחיצות ציפוי על קירות בטו‬
‫א‪ .‬לוחות גבס של "ארובונד" ע"ג קונסטרוקציה פרופילי פח בעובי ‪ 0.8‬מ"מ ברוחב מסלול‬
‫בהתא לעובי המחיצה בתוכנית‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫בידוד אקוסטי על פי דו"ח היוע‪0‬‬
‫‪112‬‬
‫מחיצות איזולציה בחדרי‬
‫א‪.‬‬
‫לוחות גבס של "ארובונד" ע"ג קונסטרוקציה פרופילי פח בעובי ‪ 0.8‬מ"מ ברוחב מסלול בהתא‬
‫לעובי המחיצה בתוכנית‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫בידוד אקוסטי על פי דו"ח יוע‪0‬‬
‫חיזוקי אביזרי קצה‪,‬מערכות אינסטלציה‬
‫ג‪.‬‬
‫על פי מפרטי אורובונד‬
‫מחיצות בחדרי רטובי‬
‫ד‪.‬‬
‫לוחות גבס דו קרומי "ירוק" נגד מי לוחות גבס של "ארובונד" ע"ג קונסטרוקציה פרופילי פח‬
‫בעובי ‪ 0.8‬מ"מ ברוחב מסלול בהתא לעובי המחיצה בתוכנית‪.‬‬
‫‪ 22.04‬מחיצות גבס – הנחיות טכניות‬
‫א‪.‬‬
‫כללי‬
‫כל עבודות אספקת והרכבת מחיצות וציפויי גבס תבוצענה לפי המפרט הכללי פרק ‪ 22‬אלמנטי מתועשי‬
‫בבני ובהתא להוראות היצר ולפי המדרי לביצוע מחיצות גבס בהוצאת משרד הבינוי והשיכו‪.‬‬
‫כל הפרטי יבוצעו בהתא לחוברת פרטי חיבורי‪ ,‬מפגשי ואלמנטי שוני במחיצות הגבס‪ ,‬של חב'‬
‫"אורבונד" מוצרי בניה בישראל‪ ,‬אשר איננה מצורפת א מהווה חלק בלתי נפרד מהמפרט וע"פ פרטי‬
‫האדריכל‪,‬אדריכל הפני‪,‬הנחיות ופרטי אקוסטיקה‪.‬‬
‫שיטות ופרטי הביצוע‪ ,‬החומרי עצמ וחומרי העזר הדרושי להרכבת המחיצות כול חייבי באישורו‬
‫המוקד של המפקח ובכתב‪.‬‬
‫החומרי והביצוע‬
‫) ‪(1‬‬
‫מבנה הקונסטרוקציה‬
‫ הקונסטרוקציה תהיה מורכבת כולה מפרופילי פח מכופפי או משוכי מפלדה מגולוונת העוני על‬
‫כל הדרישות דלעיל והעשויי מפח בעובי שלא יפחת מ‪ 0.8‬מ"מ כל ‪ 40‬ס"מ‪ .‬אי באמור לעיל לגרוע‬
‫מחובת הקבל להגדיל את עובי הפח או את רוחב הפרופיל המינימלי הנזכר להל בא הדבר מתחייב‬
‫ממילוי אחת מהדרישות האמורות לעיל לגבי הפריטי‪ ,‬המחיצה‪ ,‬התקני וכד'‪ .‬עבור מחיצות מעל‬
‫גובה ‪ 3.0‬מ' יהיה רוחב המסלול ‪ 100‬מ"מ ורוחב הניצב ‪ 98.8‬מ"מ‪.‬‬
‫ עמודי החיזוק משני צידי המשקופי לדלתות פני החדרי ודלתות הכניסה יהיו ע פרופלי בעובי‬
‫דופ של ‪ 2‬מ"מ המעוגני ומחוזקי ברצפה ובראש המשקו‪ +‬ע סנדלי או לחלופי מפרופילי פלדה‬
‫מגלוונות ‪RHS‬‬
‫ הקונסטרוקציה תהיה מחוזקת לתקרה‪ ,‬לרצפה ולקירות ג באמצעות פרופילי פלדה מלבניי‬
‫מגולווני וצבועי בשני צידי כל משקו‪ ,+‬דלת‪ ,‬פתח או מעברו וכ בקצה של כל קיר חפשי‪ .‬מיקו‬
‫ופירטי עמודוני הנ"ל לאישור המפקח‪.‬‬
‫‪113‬‬
‫ הקונסטרוקציה תכלול בכל מקרה תעלה מחוזקת לתקרה ולרצפה מעל מצע מחומר גמיש בלתי דליק‬
‫אשר מאפשר מילוי כל הדרישות הנ"ל‪.‬‬
‫ עובי הגילוו יהיה ‪ 20‬מיקרומטרי לפחות ובדיקתו לפי ת"י ‪ 265‬ולדרישות עמידות אש לפי המתואר‬
‫בדו"ח יוע‪ 0‬בטיחות‪.‬‬
‫ צורת הפרופילי ועובי הפח יבטיחו שהקונסטרוקציה תישא עומס מתוכנ בכפיפה מבלי לעבור את‬
‫המאמ‪ 0‬המותר או עיוות גדול מ ‪ .1/250‬הפרופילי לא יהיו מפותלי או מכופפי‪.‬‬
‫ הפרופיל הניצב יהיה באור מלא של גובה המחיצה ולא יהיה מורכב משניי או יותר חלקי‪.‬‬
‫ לחיזוק מזוזות פתחי חלונות ודלתות יש להשתמש בפרופילי מפח פלדה מגולווני בעובי ‪ 2‬מ"מ‬
‫במקו ניצבי רגילי‪.‬‬
‫) ‪(2‬‬
‫לוחות גבס‬
‫ לוח גבס רגיל יהיה בעובי מינימלי של ‪ 12.5‬מ"מ‪.‬‬
‫ לוחות הגבס יהיו מתוצרת "‪ "WALLBOARD‬או ש"ע‪ ,‬בהתא לתק‬
‫ישראלי ‪ 1490‬ולתק‬
‫אמריקאי ‪ ASTM C8536 , ASTM C473‬ונושאי תותק ישראלי ברתוק‪.+‬‬
‫ לוח גבס ירוק יהיה בעובי מינימלי של ‪ 12.5‬מ"מ מסוג עמיד בלחות ודוחה מי ע ליבה עמידה‬
‫בלחות ודוחת מי‪.‬‬
‫ לוח גבס עמיד אש יהיה בעובי מינימלי של ‪ 16‬מ"מ מסוג ‪.TAPE X‬‬
‫ המחיצות והציפויי יורכבו מלוחות גבס שלמי‪ ,‬אות יחתו המבצע למידות ולצורות הדרושות‪.‬‬
‫אי להטליא מחיצות וציפויי גבס ע"י שימוש בשיירי לוחות או אחוי של מספר לוחות קטני‪ .‬ביצוע‬
‫כנ"ל )טלאי וכדומה( יפסול את המחיצה לאלתר‪.‬‬
‫ שיטת היישו של הלוחות תהיה לגובה‪.‬‬
‫ הלוחות יהיו ברוחב ‪ 122120‬מ"מ‪.‬‬
‫ לוחות הגבס שיסופקו לאתר יהיו ללא סדקי ו‪/‬או פגמי בפניה או במקצועותיה‪ .‬לוחות פגומי‬
‫שיסופקו לאתר יסולקו מהשטח ויוחלפו באחרי ללא פגמי‪.‬‬
‫) ‪(3‬‬
‫איכות‬
‫הלוחות יהיו חדשי‪ ,‬שלמי‪ ,‬ללא סדקי או פגמי בפניה או במקצועותיה‪ .‬א יובאו לאתר לוחות‬
‫פגומי מהייצור ושלא עמדו בסיבולות‪ ,‬ה יסולקו מהשטח ולוחות אחרי יובאו במקומ‪ .‬סטייה מאחידות‬
‫פני הלוח‪ ,‬שריטות וגומות שצביעה או נייר טפטי לא יעלימו‪ ,‬יהיו עילה לפסילת לוחות‪ .‬ההחלטה על ד‬
‫נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של המפקח‪ .‬לוחות שנפסלו יסומנו בצורה בולטת‪ ,‬יאספו בערימה נפרדת ויסולקו‬
‫כאמור לעיל‪ .‬פגמי מקומיי‪ ,‬שהמפקח יאשר תיקונ‪ ,‬יתוקנו לפני ההרכבה‪ ,‬לפי הוראותיה של היצר‬
‫והמפקח‪ ,‬ובעזרת מרק שיאשר היצר‪ .‬א יאשר המפקח שימוש בחלקי לוחות‪ ,‬יורשה הקבל להשתמש רק‬
‫בחלקי שלמי ותקיני שנוסרו מ הלוח הפגו‪.‬‬
‫) ‪(4‬‬
‫בידוד אקוסטי‪/‬טרמי‬
‫ ציפוי הגבס לצנרת וקולטני‪ :‬הציפוי יבוצע ע"י לוח גבס כפול מסביב לצינור בי לוחות הגבס והצינור‬
‫יש להניח צמר זכוכית לכל גובה הציפוי בעובי של ‪ 2‬אינטש ובצפיפות של ‪ 80‬ק"ג‪/‬מ"ק‪ ,‬הכל כמפורט‬
‫בפרט של האדריכל והנחיות יוע‪ 0‬אקוסטיקה בחוברת המצ"ב ובחוברת הנספחי המורפת לנספח זה‪.‬‬
‫‪114‬‬
‫ את מזרוני הצמר זכוכית יש לחבר לשלד הנושא בדיוק ע"פי מפרט אורבונד ו‪"/‬תופסני סרט" או‬
‫"תופסני סיכה"‪.‬‬
‫ בידוד טרמי יובצע בהתא להנחיות הקונסטרוקטור ובהתא להנחיות המפורטות בפרק ‪ 5‬ובהתא‬
‫להנחיות היוע‪ 0‬התרמי שינתנו תו כדי הביצוע‪.‬‬
‫) ‪(5‬‬
‫ביצוע וגימור המחיצות‬
‫ ביצוע ע"פ פרטי "אורבונד"‪.‬‬
‫ ברגי הגבס יהיו ע ראש שטוח וחת קונוס‪ ,‬קוטר מינימלי ‪ 8‬מ"מ‪,‬אור הברגי ‪ 25‬ו‪ 35‬מ"מ‪.‬‬
‫ את המסלולי יש לחברת לרצפה ולתקרה בעזרת ברגי ‪ 5X35‬ע ראש קוני "פיליפס" ומיתדי‬
‫)דיבלי( ללא ראש ‪.7X35‬‬
‫ חיבור המסילות לקירות‪ ,‬תקרות ורצפות יהיה על גבי פסי איטו והפרדה )"קומפריבנד"(‪.‬‬
‫ כל הפינות החיצוניות יהיו מוגנות בעזרת מג פינה קשיח מצופה נייר דג אורבונבד או ש"ע מכוסי‬
‫מרק‪.‬‬
‫ באזורי בה ייתלו או יחוזקו אביזרי‪/‬כלי‪/‬ארונות וכד'‪ ,‬בי הפרופילי יש למלא בלוח ע‪" 0‬קליר‬
‫גושני " במידות "‪3X"2‬‬
‫ קווי החיבור מכל הסוגי והמישקי בי לוחות הגבס יעובדו ע מרק מיוחד‪ ,‬בגמר מוכ לצבע מבלי‬
‫לראות את קווי האיחוי ו‪/‬או ראשי הברגי וכו'‪.‬‬
‫ גימור המחיצות והציפויי יעשה בהתא לסעי‪ 220358 +‬שבמפרט הכללי‪ .‬גימור המחיצות והציפויי‬
‫בציד החיצוני )פני השטח הגלוי( יעשה באופ שיווצר ויושאר משטח אנכי רצו‪ +‬וחלק‪ ,‬ללא כל סימני‬
‫במקומות בה נעשו תפרי ו‪/‬או חיבורי‪ .‬כמו כ‪ ,‬יובטח איטו מלא בי המחיצה ‪ /‬ציפוי לבי‬
‫המלבני‪ ,‬המשקופי‪ ,‬הקורות הקשיחות‪ ,‬בי מחיצה למחיצה ובי מחיצה‪/‬ציפוי לתקרה ו‪/‬או רצפה‪.‬‬
‫)‪ (6‬האיטו יבוצע בשלושה שלבי‪:‬‬
‫ שלב ראשו‪ :‬איטו תפרי וחורי במקומות שיקוע הברגי‪ ,‬בי לוחות גבס ומשקופי פתחי ובי‬
‫לוחות והלוחות עצמ‪ ,‬האיטו יעשה באמצעות מרק מתוצרת "אורבונד" או שו"ע‪.‬‬
‫ שלב שני‪ :‬לאחר ביצוע האיטו הנ"ל‪ ,‬יש לבצע איטו של כל התפרי לסוגיה בסרט רצי‪(TYPE) +‬‬
‫מיוחד המותא לשימוש זה והמומל‪ 0‬לשימוש ע"י היצר‪ ,‬יש לשי לב שבפינות חיצוניות יהיה מותק‬
‫סרט רצי‪ +‬מסוג המיוצר ע שני סרטי מתכת היוצר מעי "פינת טיח" ע מקצוע ממתכת‪.‬‬
‫ שלב שלישי‪ :‬ישמש המרק שבשלב ראשו בתור "מרק סיו"‪ .‬התוצאה הסופית של ביצוע שלב זה‬
‫חייב להיות משטח חלק מוכ לקבלת צבע‪.‬‬
‫ המרק יהיה מרק מוכ מתוצרת ‪ . S.R.CYPSUM‬יש לתא את סוג המרק ע ספק הצבע‪ .‬יש לשי‬
‫לב כי באזורי מיוחדי כדוגמת לובי ראשי ולובי בקומת הגלריה בתקרות הגבס תבוצע שכבת‬
‫שפכטל על כל שטח הלוח ולא רק בתפרי החיבור‪.‬‬
‫ מודגש בזה כי כל חומר או פתח‪ ,‬או מעבר לתעלה יבוצעו בצורה כזו שה יוקפו באמצעות ניצבי‬
‫ומסילות מ‪ 4‬צידיה והרווח לאלמנט העובר בתו הפתח‪ ,‬חור וכו' ללוחות הגבס יהיה מינימלי‬
‫ויסת באמצעות מסטיק אלסטי‪.‬‬
‫‪115‬‬
‫אלמנטי לפינות‬
‫)‪.(7‬‬
‫ בפינות בולטות )מחיצות‪ ,‬ציפויי ותקרות( יש לקבוע מגיני פינה מחומר מתכתי בלתי חליד )ולא‬
‫סרטי נייר משורייני( לכל גובה הקומה‪.‬‬
‫ סרטי נייר משורייני רק ע"פ אישור המפקח‪.‬‬
‫ סוג האלמנטי הנ"ל יהיו לפי הוראות יצר הגבס ומסוג שאינו פוגע בגבס ובקונסטרוקציה‪.‬‬
‫ בחירה ואישור החומרי המוצרי והפרטי‬
‫ בכל הנוגע לבחירת החומרי והמוצרי לרבות אישור החלופות יהיה המפקח הקובע הבלעדי‪.‬‬
‫ את הבחירה והאישור ייעשה המפקח מתו מגוו דוגמאות שיוגשו ביחד ע כל המסמכי הדרושי‬
‫)פרוספקטי‪ ,‬תוצאות בדיקות וכו'( לפני הביצוע במסגרת העבודות בהסכ זה‪ .‬שינוי בחלופות‬
‫לעומת הקיי במפרט ובתוכניות לא ישמשו עילה לשינוי כלשהוא במחיר האלמנט ‪.‬‬
‫ אי להתחיל בעבודה לפני קבלת אישור החומרי ופרטי מהמפקח‪.‬‬
‫‪22.04‬‬
‫תעלות אנכיות וציפויי בבניה יבשה‬
‫כללי‬
‫ מערכת הציפויי במסגרת פרק זה‪ ,‬יש לראותה כחלק מכלל המערכת מחיצות‪/‬תקרות‪ /‬רצפות עפ"י‬
‫מכרז‪/‬חוזה זה ואי באמור להל לפגוע בחובת ההתאמה של התעלות והציפויי עפ"י פרק זה לכלל‬
‫המערכת מבחינת הדרישות הכלליות לגבי מודולציות‪ ,‬התאמה‪ ,‬מעברי רעש וכד' כפי שה מפורטי‬
‫ביתר מסמכי מכרז‪/‬חוזה זה‪.‬‬
‫ פרק זה כולל את הספקת והתקנת הציפויי‪ ,‬את גימור ואת התאמת לפריטי של מסגרות ונגרות‬
‫)כגו דלתות חלונות( המורכבי בתוכ ומהווי חלק מה ואת ההתאמה והחיבור בי‬
‫תעלות‪/‬הציפויי לבי אלמנטי הקיימי במבנה‪.‬‬
‫ציפויי הגבס‬
‫ הציפויי לכל סוגיה תענינה על דרישות החוזק והיציבות המפורטות להל‪ ,‬כאשר רואי את‬
‫הציפוי‪/‬תעלה כחייבת לעמוד בכל אחת מהדרשות המפורטות ובכול ג יחד‪.‬‬
‫ הציפוי יבוצע על קירות מבנה היקפיי ע"י פרופילי קונסטרוקצית פח ובציפוי שני לוחות גבס‪ .‬הציפוי‬
‫יבוצע על קירות המבנה ההיקפיי‪.‬‬
‫ ציפוי הגבס לצנרת וקולטני‪ :‬הציפוי יבוצע ע"י לוח גבס כפול מסביב לצינור בי לוחות הגבס והצינור‬
‫יש להניח צמר סלעי לכל גובה הציפוי בעובי של ‪ 2‬אינטש ובצפיפות של ‪ 80‬ק"ג‪/‬מ"ק‪ ,‬הכל כמפורט‬
‫בפרט של האדריכל ‪,‬הנחיות ופרטי אקוסטיקה בהתא לחוברת המצ"ב‬
‫מבנה הקונסטרוקציה‪.‬‬
‫ הקונסטרוקציה תהיה מורכבת כולה מפרופילי פח מכופפי או משוכי מפלדה מגולוונת העוני על‬
‫כל הדרישות דלעיל והעשויי מפח בעובי שלא יפחת מ‪ 0.8‬מ"מ כל ‪ 40‬ס"מ‪ .‬אי באמור לעיל לגרוע‬
‫מחובת הקבל להגדיל את עובי הפח או את רוחב הפרופיל המינימלי הנזכר להל בא הדבר מתחייב‬
‫‪116‬‬
‫ממילוי אחת מהדרישות האמורות לעיל לגבי הפריטי‪ ,‬המחיצה‪ ,‬התקני וכד'‪ .‬עבור מחיצות מעל‬
‫גובה ‪ 3.0‬מ' יהיה רוחב המסלול ‪ 100‬מ"מ ורוחב הניצב ‪ 98.8‬מ"מ‪.‬‬
‫ הקונסטרוקציה תהיה מחוזקת לתקרה‪ ,‬לרצפה ולקירות ג באמצעות פרופילי פלדה מלבניי‬
‫מגולווני וצבועי בשני צידי כל משקו‪ ,+‬דלת‪ ,‬פתח או מעברו וכ בקצה של כל קיר חפשי‪ .‬מיקו‬
‫ופירטי עמודוני הנ"ל לאישור המפקח‪ .‬הקונסטרוקציה תכלול בכל מקרה תעלה מחוזקת לתקרה‬
‫ולרצפה מעל מצע מחומר גמיש בלתי דליק אשר מאפשר מילוי כל הדרישות הנ"ל‪.‬‬
‫ עובי הגילוו יהיה ‪ 20‬מיקרומטרי לפחות ובדיקתו לפי ת"י ‪ 265‬ולדרישות עמידות אש לפי המתואר‬
‫בדו"ח יוע‪ 0‬בטיחות‪.‬‬
‫ צורת הפרופילי ועובי הפח יבטיחו שהקונסטרוקציה תישא עומס מתוכנ בכפיפה מבלי לעבור את‬
‫המאמ‪ 0‬המותר או עיוות גדול מ ‪ .1/250‬הפרופילי לא יהיו מפותלי או מכופפי‪.‬‬
‫ הפרופיל הניצב יהיה באור מלא של גובה המחיצה ולא יהיה מורכב משניי או יותר חלקי‪.‬‬
‫הקמת שלד‬
‫ על הקבל למדוד את פני הרצפות והתקרות במקומות בה תוקמנה המחיצות וזאת לאחר שקבע‬
‫באישור המפקח‪ ,‬את קווי הקמת המחיצות‪ ,‬המלבני‪ ,‬הפתחי וכו' הכול בהתא לקוי המודולציה‬
‫של הבניי‪.‬‬
‫ הקבל יגלה כל סטייה בפני הרצפות ותקרות או קירות בני קשיחי‪ ,‬אליה מתחברת מערכת‬
‫ציפויי ותעלות ויתק את הסטיות בשיטות שתאושרנה עלידי המפקח ובתנאי שלא יפגע בכ בא‪+‬‬
‫אחת מדרישות מפרט זה לגבי הציפויי והתעלות או כל חלק ממנה‪.‬‬
‫ הקבל יחבר את הרצפה ואל התקרה פרופילי מסילה המתאימי לדג המחיצה המאושר ולפרט‬
‫הגימור למעלה )חיבור לתקרת ביניי )קשיחה(‪ ,‬גימור חופשי‪ ,‬ולמטה )רצפה קשיחה(‪ .‬כל החיבורי‬
‫ייעשו‪ ,‬כאמור‪ ,‬בקידוח והברגות בברגי בתו דיבלי מסוג מאושר ולא ביריות‪ .‬בי המסילה לרצפה‬
‫ולתקרה ייעשה איטו באמצעות סרט איטו עשוי מחומר איטו מסיב מינרלי כגו אסבסט רווי‬
‫באמפרגנציה העמידה בפני רטיבות ואש המבטיח בידוד אקוסטי ובידוד נגד אש המתאימי לדרישות‬
‫הנדרשות המחיצה עצמה‪.‬‬
‫ הפרופילי האנכיי יורכבו אל תו המסילות במרחקי שלא יעלו על ‪ 41‬ס"מ בי ציר לציר‪),‬‬
‫במקומות שיש על ציפוי קירות‪ ,‬ציפוי‪/‬חיפוי מראות‪ ,‬תלית מדפי וכדומה‪ .‬על הקבל לתא ע‬
‫המפקח את גודל המרחקי בי הפרופילי האנכיי וכמו כ ג בי הפרופילי האנכיי( שיותאמו‬
‫כללית למערכת המודולציה בבני‪ ,‬לרוחב לוחות צמר הסלע המיועד למילוי פני המחיצה במידה ונדרש‬
‫במחיצה זו או אחרת‪ ,‬ליד פינות מלבני ופתחי ובקצוות חופשיי הכל בהתא לדוגמא שתאושר‪,‬‬
‫לדרישות דלעיל ולהוראות המפקח‪ .‬בנוס‪ +‬לפרופילי אלה‪ ,‬יותקנו פרופילי אופקיי בכל מקו‬
‫המיועד לחיבור מגיני קיר ולחיבור אלמנטי כבדי במיוחד‪ ,‬כגו יחידות מיזוג אויר‪ ,‬מראות‬
‫ואביזרי כבדי או בולטי אחרי‪ .‬מכלול מערכת הפרופילי יהיה בנוי כ שתענה על דרישות‬
‫החוזק הכללי של המחיצה‪ ,‬על הדרישות לעמידותה בפני אש‪ ,‬על הגמישות למעבר צינורות מערכות‬
‫לסוגיה זאת בנוס‪ +‬לדרישות הספציפיות הנ"ל‪.‬‬
‫ כל הברגי המסמרי והאביזרי האחרי לחיבור הפרופילי השוני יהיו מהסוגי המומלצי על‬
‫ידו יצר המחיצה‪ ,‬או לפי המלצת נספח א' לת"י ‪ 1490‬ובמקרה של סתירה לפי הדרישה המחמירה‪.‬‬
‫‪117‬‬
‫חיפוי קירות ותעלות‬
‫ חיפוי קירות ותעלות יהיה מלוחות גבס רגיל או ירוק דו קרומי הכל לפי הדרישות התלויות באופי‬
‫המקו‪/‬שטח‪ ,‬או בהתא להוראות המפקח ובכפו‪ +‬לאמור במפרט זה להל‪.‬‬
‫ החיפוי ייעשה בלוחות גבס ורטיקלי שלמי לכל גובה המחיצה מהסוגי האלטרנטיביי המפורטי‬
‫במפרט זה‪ .‬הלוחות יהיו שלמי ורצופי מהרצפה ועד גמר המחיצה וישענו בתפריה האנכיי בכל‬
‫מקרה על מרכזי הפרופילי האנכיי‪.‬‬
‫ חיבור הלוחות לפרופילי ייעשה באמצעות ברגי ובשימוש בכלי המומלצי עלידי יצר המחיצה‬
‫או לפי הוראות ה‪ BOOK HAND‬העדכני של ‪ G.S.U‬ובכפו‪ +‬לטיפוס המחיצה מבחינת דרישות‬
‫החוזק והעמידות הנדרשת ממנה בנושאי אחרי‪.‬‬
‫ בכל פעולת החיפוי יש להשלי ולבצע את כל ההכנות‪ ,‬החורי והמעברי לכל הצינורות והאביזרי‬
‫של מערכת החשמל ומערכות אחרות לסוגיה‪.‬‬
‫ הלוח האנכי לא יגיע עד לפני הרצפה ולא יגע בתקרה‪ ,‬אלא ינותק בחלל קט‪ ,‬מותא להוראות היצר‬
‫או להוראות ‪G .S.U‬כאשר חלל זה ימולא וייסת בחומר מינראלי ע קואורדינציה שיאפשר‬
‫התפשטות והתכווצות של הלחות מבלי לפגוע בעמידות הכוללת של המחיצה מבחינת הדרישות‬
‫לבידוד אקוסטי ועמידות בפני אש‪.‬‬
‫גימור ציפויי‪ ,‬תקרות ותעלות‬
‫ בגימור המטרה היא להשיג משטח רצו‪ +‬וחלק‪ ,‬ללא כל סימני במקומות בתפרי והחיבורי ולהביא‬
‫לאיטו מלא בי המחיצה לבי המלבני‪ ,‬המשקופי‪ ,‬הקורות הקשיחי‪ ,‬בי מחיצה למחיצה ובי‬
‫מחיצה לתקרה ו‪/‬או רצפה‪ .‬עקרונית יבוצע הגימור בשלושה שלבי‪ ,‬כשהשלב הראשו יכלול את‬
‫איטו התפרי ואת איטו החורי במקומות שיקוע הברגי‪ .‬לרבות תפרי בי הלוחות והאביזרי‪,‬‬
‫בי הלוחות לקירות או אלמנטי בני קשיחי‪ ,‬בי הלוחות לבי משקופי פתחי ובי הלוחות לבי‬
‫עצמ במרק בסיס ובשימוש בכלי המומלצי לפי סוג המחיצה ותפקידה על ידי היצר או על ידי‬
‫‪ G.S.U HAND BOOK‬או שווה ער לה‪ ,‬הכל לפי קביעת המפקח‪.‬‬
‫ בשלב השני‪ ,‬לאחר איטו הבסיס הנ"ל‪ ,‬יבצע הקבל איטו כל התפרי לסוגיה בטייפ מיוחד‬
‫המומל‪ 0‬על ידי היצר או על ידי ‪ G.S.U HAND BOOK‬וכו' הכל כאמור לעיל בשלב הראשו בפינות‬
‫חיצוניות יהיה טייפ מהטיפוס המיוצר ע שני סרטי מתכת היוצר מעי פינת טיח ע מקצוע ממתכת‬
‫דוגמת זה המיוצר על ידי ‪ G.S.U‬בשלב השליש והאחרו‪ ,‬יבוצע מרק סיו מתוצרת המומלצת על ידי‬
‫יצר המחיצה או על ידי ‪ G.S.U‬הכל כנ"ל‪ ,‬כאשר סיו המחיצה לאחר מרוקה‪ ,‬שייעשה בכלי‬
‫המיועדי לכ עפ"י הוראות היצר או ‪ G.S.U‬כנ"ל‪ ,‬ית את המשטח הרצוי כאשר הוא מתאי‬
‫לקבלת צבע פלסטי במברשת או רולר‪ .‬כל עבודות שפשו‪ +‬הקיר לפני הצבע תחול על קבל הגבס‪ ,‬קיר‬
‫שתסתיי הכנתו לצבע יתקבל רק לאחר אישורו ע"י קבל הצבע‪.‬‬
‫‪ 22.04‬פרטי מיוחדי‬
‫על הקבל להגיש לאישור המפקח כל הפרטי המיוחדי כגו‪ :‬חיבור לעמודי וקורות‪ ,‬חיזוקי מיוחדי‬
‫בקטעי שבה מורכבי חלונות ודלתות‪ ,‬חיזוקי עבור אלמנטי מיוחדי וכו'‪.‬‬
‫‪118‬‬
‫‪ 22.05‬צמר זכוכית‬
‫בכל מחיצות הגבס יונחו לוחות צמר סלעי בעובי "‪ 3‬או "‪ 2‬או "‪ 1‬בצפיפות ‪ 80‬ק"ג‪/‬מ"ק‪ ,‬הכל בהתא‬
‫להנחיות האדריכל ‪ ,‬המפקח והנחיות ופרטי אקוסטיקה בחוברת מצ"ב‪.‬‬
‫‪ 22.06‬תקרות תותבות כללי )גבס‪/‬מתכת(‬
‫כללי‬
‫פרק זה מתייחס בי היתר לעבודות תקרות מונמכות באזורי הבאי‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫תקרות מונמכות אקוסטיות מינרלחיות כדוגמאת "אקופו גדינה" משולבות בסינרי גבס במרחבי‬
‫מוגני קומתי‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫תקרות מגשי פח ברוחב משתנה בחדרי שירותי‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫תקרת גבס לב במבואת מעליות ‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫תקרות גבס מחורר משולב ע מגשי פח בכיתות לימוד ‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫תקרות גבס לב משולב ע מגשי פח בפרוזדורי‪.‬‬
‫ו‪ .‬תקרות אקופו ‪ 120/120‬ס"מ תלוית מתקרה מטויחת וצבועה‪.‬‬
‫כולל אלמנטי התקרה יכללו את מערכת הנשיאה והקשירה לרבות שילוב גופי תאורה‪/‬אמבטיות לתאורה‬
‫ספרינקלרי‪ ,‬מערכות גלוי אש ועש‪ ,‬פתחי איוורור ומעבר מערכות בתקרות התותבות‪.‬‬
‫תקרות תותבות – הנחיות טכניות‬
‫א‪.‬‬
‫כללי‬
‫בתקרות ישולבו אמבטיות תאורה‪ ,‬גופי תאורה‪ ,‬מפזרי מ"א‪ ,‬גלאי‪ ,‬מערכות כריזה‪ ,‬מתזי ומערכות אחרות‪.‬‬
‫תקרות תותבות תהיינה בלות עמידות אש כנדרש לפי ת"י ‪.921 ,755‬‬
‫ב‪ .‬דרישות כלליות‬
‫על הקבל לספק כל העבודה‪ ,‬החומרי‪ ,‬הציוד‪ ,‬השירותי הדרושי‪ ,‬להתקנת התקרה בהתא לתכניות‬
‫עבודה מאושרות והוראות היצר‪ .‬על הקבל להגיש לאישור המפקח והאדריכל דוגמאות החומרי בה הוא‬
‫עומד להשתמש וכ דוחות מבח ואישורי לגבי תכונות אקוסטיות ועמידות בתקני בטיחות )אש(‪,‬התאמת‬
‫למפרטי‪ ,‬סוג גמר וגוו‪.‬‬
‫תוכניות עבודה ופרטי‬
‫עבודת הקבל כוללת הספקת והתקנת פרופילי מאלומיניו מאולג או צבוע או מפח מגולוו צבוע לפי בחירת‬
‫האדריכל‪ ,‬בחיבורי שבי התקרה לקירות וקורות וסביב גופי תאורה‪ ,‬מפזרי אויר ואביזרי אחרי‪.‬‬
‫לאור הקירות תסתיי התקרה בפרופילי היקפיי זהי בגוו ובמידות לפרופילי ה‪ .T‬הפרופילי יהיו‬
‫מסוג ‪ Z‬ו‪ .L‬פרופילי ה‪ L‬יהיו מחוברי לקיר במרחקי שלא יעלו על ‪ 40‬ס"מ‪.‬‬
‫פרופילי ה‪ Z‬יהיו מונחי על פרופילי ה‪ L‬ללא חיבור לקיר‪.‬‬
‫כל פרופילי הגמר הגלויי לעי יהיו צבועי בגוו לפי בחירת האדריכל‪.‬‬
‫כל הפתחי בתקרה‪ ,‬המיועדי להתקנת אביזרי חשמל‪ ,‬מזוג אויר‪ ,‬כיבוי אש‪ ,‬וכיוצא באלה‪ ,‬יעובדו בפרופילי‬
‫גמר ‪ L‬מותאמי למימדי ולצורת האביזרי‪ ,‬כאשר חיבורי פינה מבוצעי ב‪ 45‬מעלות‪ ,‬או עפ"י המצוי‬
‫בפרט‪.‬‬
‫‪119‬‬
‫ד‪.‬שיטת הביצוע‬
‫ התקנת התקרה תבוצע לאחר שכל הרכיבי האחרי הותקנו במקומ ועבודת הגמר במיוחד‬
‫עבודות "רטובות" נסתיימו‪.‬‬
‫ תחילת עבודות התקרה רק לאחר אישור המפקח על כ שכל המערכות המורכבות בחלל התקרה‬
‫הותקנו ונבדקו‪.‬‬
‫ הקבל ילמד את התכניות‪ ,‬ויוודא מיקו מדויק של כל האביזרי החודרי דר התקרה‪.‬‬
‫ בגמר ההתקנה‪ ,‬על הקבל לנקות את האריחי ורשת התליה בתמיסה מאושרת לשימוש ע"י יצר‬
‫התקרה‪.‬‬
‫ פני התקרות המוגמרות יהיו חלקי ואחידי‪ .‬כל המכלול יהיה קשיח וחופשי מרעידות ותנודות כל‬
‫שה‪ .‬המערכת תהיה יציבה בכל הכיווני כשהאריחי מותקני או מוסרי‪ ,‬על הקבל לבצע בדיקת‬
‫עללח‪ 0‬ולוודא שהתקרה עומדת בבדיקה‪.‬‬
‫ על הקבל ובאחריותו‪ ,‬להתאי את תליות התקרה וכל מערכת התקרה למבנה הקונסטרוקציה‪,‬כולל‬
‫בליטות‪ ,‬שקעי‪ ,‬קורות‪ ,‬תעלות כבלי או מיזוג אויר‪,‬צנרת וכיוצא באלה‪ ,‬הקונזולי‪,‬ה"גשרי"‪ ,‬או‬
‫אמצעי אחרי שעל הקבל לבנות כדי להתאי את מערכת התקרה לאילוצי הקונסטרוקציה‬
‫הבסיסית ורכיבי המערכות העוברות מעליה מבלי לפגוע בה‪.‬‬
‫ה‪.‬קונסטרוקציית התליה‬
‫ הקבל יתכנ ע"י מהנדס רשוי מטעמו ועל חשבונו את פרטי המערכת הנושאת ואופ תלייתה ו‪/‬או‬
‫חיבורה לקונסטרוקציה‬
‫ הקבל יהיה האחראי הבלעדי לטיב התקרה על כל מרכיביה‪ .‬אמצעי החיבור לתקרות חייבי להיות‬
‫ממוטות פלדה בעלי מבנה של עוג )"פיליפס"‪ ,‬מייתדי מיוחדי וכדומה( לא יורשה שימוש‬
‫מאביזרי מפלסטיק באור ובצורה מתאימי למטרת בעלי כושר נשיאה מתאי לתקרה האמורה‬
‫ובהתא להנחיות המפרט הכללי‪.‬‬
‫ גוו הפרופילי ייקבע ע"י האדריכל‪.‬‬
‫ לא תורשה תלית גופי תאורה‪ ,‬מצלמות וכד' ישירות ע"ג פרופילי התקרה‪ ,‬אלא באמצעות חיזוקי‬
‫נפרדי לתקרת הבטו‪.‬‬
‫ הקבל ימציא למפקח אישור בדיקת התקרות השונות ע"י מכו התקני‬
‫ו‪.‬אמצעי חיבור‪ ,‬ברגי וכו'‬
‫כל אמצעי ואביזרי החיבור חייבי באישורו המוקד של האדריכל‪ ,‬לרבות אמצעי עזר אחרי‪ .‬האביזרי יהיו‬
‫בלתי מחלידי ובצבע התוא לצבע התקרה הספציפית א ה נראי לעי‪ .‬מאיד‪ ,‬מודגש בזאת שהקבל‬
‫חייב לקבל אישור האדריכל והמפקח לגבי כל פרט חיבור )כולל אמצעי חיבור( אותו מתכוו הקבל לבצע‪,‬‬
‫לרבות צורת השימוש בברגי‪ ,‬מסמרות וכו'‪.‬‬
‫באזורי שוני יתכ וגובה החלל שבי התקרה המונמכת והתקרה הקונסטרוקטיבית גדול ועל הקבל לקחת‬
‫בחשבו תוספת קונסטרוקציות פלדה לפי תכנו המהנדס מטעמו‪.‬‬
‫‪120‬‬
‫ז‪.‬פתחי וחורי בתקרות‬
‫ בתקרות התותב יבוצעו פתחי‪ ,‬חורי ואלמנטי אחרי ככל הנדרש )לתאורה‪ ,‬מיזוג אויר‪,‬‬
‫תקשורת‪ ,‬כיבוי אש וכל יתר המערכות האלקטרומכניות(‪.‬‬
‫ העבודות תכלולנה ג את כל הכרו בהכנות ובחומרי העזר הדרושי לביצוע פתחי וחורי כנ"ל‪,‬‬
‫לרבות העיבודי מסביב לפתחי‪ ,‬חיזוקי והשלמות בפרופילי אלומיניו וכו' הכל כנדרש לביצוע‬
‫מושל של העבודות‪.‬‬
‫ח‪.‬גופי תאורה‬
‫בתקרות ישולבו גופי תאורה ו‪/‬או תעלות תאורה ואמבטיות תאורה כפי שיפורט בתוכניות ובפרטי מתכנ‬
‫החשמל‪.‬‬
‫ט‪.‬תכונות כלליות לתקרות‬
‫ תקרות תותבות במרחבי מוגני תעשנה בהתא לדרישות מפקדת פיקוד העור‪.+‬‬
‫ כל התקרות האקוסטיות יבטיחו מקד בליעה אקוסטי של ‪ NRC=0.75‬לפחות ובכל מקרה בהתא‬
‫להנחיות ופרטי יוע‪ 0‬אקוסטיקה‪.‬‬
‫י‪.‬‬
‫ביצוע דוגמאות‬
‫העבודה תכלול ביצוע דוגמא לאישור המפקח והאדריכל בגודל של כ ‪ 5‬מ"ר‪ .‬כולל דוגמא אחת מכל סוג פתח‬
‫וכולל פתח לראיית החלל בי התקרה התותבת לתקרת הבטו ‪.‬מיקו ביצוע הדוגמא תקבע ע"י המפקח‪.‬‬
‫הדוגמא תכלול ביצוע התקנת כל האביזרי בתקרה התותבת הנדרשי להצגת דוגמא מושלמת של התקרה‬
‫לרבות מתזי )רגילי או נסתרי(‪ ,‬גופי תאורה‪ ,‬אביזרי מתח נמו‪ ,‬תריסי אוורור או מיזוג אויר שוני‪ ,‬וכד'‪.‬‬
‫‪ 22.07‬תקרות תותב מגבס‬
‫ התקרות יבוצעו בהתא למופיע בתוכניות האדריכל ואדריכל הפני‪.‬‬
‫ תבוצענה סגירות גבס אופקיות ו‪/‬או משופעות ו‪/‬או אנכיות ו‪/‬או מעוגלות בי תקרה לתקרה תותבת‬
‫ובמקומות אחרי כפי שיידרש‪ ,‬כולל חיזוקי וחיתוכי‪ ,‬הכל קומפלט לרבות הגנת פינות ומילוי‬
‫בשפכטל‪ ,‬פרופילי "אומגה" בי תקרת גבס לתקרת אריחי ו‪/‬או מגשי‪ ,‬וכולל שילובי ע אלמנטי‬
‫נגרות‪ ,‬מסגרות‪ ,‬זיגוג אב וכיוצ"ב‪.‬‬
‫א‪.‬לוחות הגבס‬
‫ תקרות תותב מלוחות גבס חד קרומי בעובי ‪ 12.5‬מ"מ לסגירות אופקיות ואנכיות כולל מגיני פינות‬
‫וזויתניי )‪ 15/15 CORNER BEAD (VSG‬מ"מ במפגש ע קירות‪ .‬גמר שפכטל‪ ,‬הכל לביצוע מושל‬
‫עפ"י ת"י ומוכ לצבע עליו‪ .‬הקונסטרוקציה תהיה ממסלולי וזקפי מפח מגולוו מינימו ‪ 50‬מ"מ‬
‫עפ"י הצור‪.‬‬
‫ לוחות הגבס יהיו לוחות גבס סיבי או גבס קרטו לפי בחירת האדריכל המיועדי לקבלה ישירה של‬
‫צבע בעובי ‪ 120‬מ"מ ‪ 4,‬פאזות ‪.‬‬
‫‪121‬‬
‫ הלוחות יתאימו לדרישות התקני‬
‫‪ ASTM-C-36-85 ; ASTM473‬ו‪/‬או ‪ DIN 8183‬בנוגע לעמידה‬
‫בפני העמסות וחסיני אש בהתא לדרישות התק;‬
‫ תקרות תותב תכלולנה פתחי‪ ,‬חורי ואלמנטי אחרי ככל הנדרש )לתאורה‪ ,‬מיזוג אויר‪ ,‬כיבוי אש‪,‬‬
‫תקשורת וכו'( ‪.‬‬
‫ בהיק‪ +‬כל תקרות הגבס יותק פרופיל הרחקה‪ ,‬צבוע בתנור בגוו התקרה‪ ,‬במידות ‪ 12.5/ 12.5‬מ"מ‬
‫תוצרת אחי אביוני‪.‬‬
‫ בכל פינות סינרי הגבס יבוצעו פינות פח )ולא סרט נייר משוריי(‬
‫ עבודות הגבס כוללות ביצוע שפכטל עד גמר מושל מוכ לצבע‪.‬‬
‫ בתקרות בגבס הקיימות בלובי הכניסה הראשי ובקומת הגלריה יבוצע שפכטל על כל שטח התקרה‬
‫ולא רק במישקי החיבור בי הלוחות ‪.‬‬
‫ בתקרות הגבס ישולבו מס' גופי תאורה מסוגי שוני אליה נדרש להכי בתו תקרות הגבס‬
‫חיזוקי לנשיאת הגו‪ +‬וחיבורו אליו‪.‬‬
‫ עבודות תקרת הגבס כוללי את הקרניז ‪,‬סינר היקפי ‪,‬פרטי ניתוק וכד' הכול בהתא לתוכניות‬
‫האדריכל ואדריכל הפני‬
‫ סגירות התקרות והסינרי ייעשו בהתא לפרטי האדריכל ואדריכל הפני‪.‬‬
‫ סביב צנרת‪ ,‬תעלות וכו'‪ ,‬החוצי את התקרות והסינרי‪ ,‬יבוצע איטו מושל בהתא לפרטי‬
‫"אורבונד"‪.‬‬
‫ המרחק המקסימלי בי פרופילי המתכת הנושאי של קונסטרוקצית השלד יהיה ‪ 40‬ס"מ‪.‬‬
‫ג‪ .‬איחוד מישקי‬
‫המישקי בי לוחות הגבס יטוייחו במרק מיוחד על גבי סרט שריו‪ ,‬כמתואר בסעי‪ 16.1.2 +‬ב'‪.‬‬
‫פינות התקרות והסינרי יוגנו ע"י פרופילי פח זויתני מגולב‪ ,‬מצופה בסרט שריו שיכוסה במרק‪.‬‬
‫פינות חיבור לקירות ימולאו במרק עד לקבלת פינה אחידה‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫פתחי‬
‫בתקרות ישולבו פתחי מגבס בהתא לפרט "אורבנד" לפי מיקו המופיע בתוכניות האדריכל ואדריכל‬
‫הפני‪.‬‬
‫תקרת אריחי מתכת מחוררי או אטומי‬
‫ התקרות יבוצעו בהתא למופיע בתוכניות האדריכל ואדריכל הפני‪.‬‬
‫ תקרת מגשי מחוררי יהיו מפח מגולוו מכופ‪ +‬וצבוע‪.‬‬
‫ תקרות מגשי אטומות )ללא חירור( יהיו מפח אלומיניו ומעליו בידוד‪.‬‬
‫ עובי הפח ‪ 0.8‬מ"מ לפחות או ‪ 1.5‬מ"מ עפ"י הסעי‪ +‬ובגמר צבע שרו‪+‬‬
‫ מגשי הפח יהיו בעלי דפנות צד מורמי לצור הקשחת ‪.‬‬
‫‪122‬‬
‫ החירור יהיה מטיפוס מיקרופרפורייטד בשיעור של ‪ 20%‬או ‪ ,30%‬לפי בחירת האדריכל ואדריכל‬
‫הפני‪.‬‬
‫ הצבע ‪ PREPAINTED‬סיליקו פוליאסטר בעובי ‪ 25‬מיקרו‪ ,‬הגוו לבחירת האדריכל מסטנדרט‬
‫צבעי ‪ ,RAL‬או טמבור‪.‬‬
‫ מגשי הפח בתקרה יקבעו בנפרד בצורה שתאפשר פרוק קל של התקרה התותבת ושל כל מגש בנפרד‬
‫בלי שיגר נזק לאלמנט עצמו או לסמוכי אליו‪.‬‬
‫ כל מגש חמישי יקובע‪.‬‬
‫ בתו כל מגש מחורר יונחו לוחות צמר סלעי בעובי "‪ 1‬ובמשקל מרחבי ‪ 50‬ק"ג‪/‬מ"ק ע ציפוי‬
‫פוליאטיל כשבתחתית אריג סיבמי קשיח בגו שחור‪.‬‬
‫ החיבורי בי המגשי יהיו נקיי ובצורה שלא תגלה את פרופילי החבור או אמצעי אחרי‬
‫כשהמגשי צמודי אחד לשני‪.‬‬
‫ גמר ליד הקירות ‪. L+Z‬קונסטרוקציית התקרה תבוצע בצבע בתנור בגוו לפי בחירת האדריכל‪.‬‬
‫ מיקו התקרות יהיה בהתא לתוכניות של האדריכל ואדריכל הפני‪.‬‬
‫ הקבל יבצע את כל ההכנות הדרושות לביצוע ועיבוד פתחי עבור אביזרי מערכות גופי תאורה‪,‬‬
‫גלאי‪ ,‬רמקולי גרילי למ"א וכד'‪.‬‬
‫תקרות מינראליות שונות‬
‫ התקרות יבוצעו בהתא למופיע בתוכניות האדריכל ואדריכל הפני‪.‬‬
‫ תקרות מינראליות שונות יבוצעו בהתא להנחיות היצרני‪ ,‬לרבות שימוש בקונסטרוקצית תליה‬
‫המיוחדת לאותו סוג תקרה‪ .‬כל חלקי הפח הגלויי לעי יהיו צבועי בגוו לפי בחירת האדריכל‬
‫ואדריכל הפני‬
‫ קונסטרוקציית התקרה תבוצע בצבע בתנור בגוו לפי בחירת האדריכל‪.‬‬
‫ כל התקרות המינרליות יבוצעו על גבי מערכת פרופילי ‪ L+Z‬בהיק‪ +‬התקרה‪.‬‬
‫ לתקרות יהיה מקד בליעה אקוסטי בשיעור של ‪ NRC=0.80‬מינימו‪.‬‬
‫תקרות גבס אקוסטי מחורר‬
‫ התקרות יבוצעו בהתא למופיע בתוכניות האדריכל ואדריכל הפני‪.‬‬
‫ הלוחות מסומני בצד אחד בפס אדו ובצד השני בפס כחול‪.‬‬
‫ בעת ההרכבה יש לחבר תמיד את הלוחות כאשר הסימ האדו יהיה ליד הסימ הכחול‪ ,‬המרווח בי‬
‫הלוחות )הפוגות( יהיה ברוחב ‪ 2.54‬מ"מ‪ ,‬חיבור הלוחות לקונסטרוקציית התקרה הבנויה מפרופילי‬
‫‪ F47‬גוו לפי בחירת אדריכל‪ ,‬באמצעות ברגי גבס ‪ SN 3.5/30‬מ"מ‪ ,‬יש להקפיד על פילוס מושל של‬
‫התקרה‪.‬‬
‫ לאחר סיו הרכבת הלוחות יש לנקות את הפוגות ע מברשת ‪ ,‬למרוח שפכטל בהתא להוראות‬
‫היצר ע"י הזרקה ולהרחיק את החומר העוד‪ +‬בעזרת שפכטל‪.‬‬
‫ יש להשתמש בגלגלת מיוחדת לניקוי חומר המרק שנכנס לחורי‪.‬‬
‫‪123‬‬
‫ מיקו לפי תוכנית האדריכל ואדר' הפני‪.‬‬
‫תקרות מתכת מחוררת‬
‫התקרות יבוצעו בהתא למופיע בתוכניות האדריכל ואדריכל הפני‪.‬‬
‫תקרת מתכת מחוררת במידות ‪ 60/60‬ס"מ‪,‬חירור מיקרו בקוטר ‪ 1.5‬מ"מ‪,‬אחוז חירור ‪.22%‬‬
‫פח פלדה מגולוו‪,‬עובי פח ‪ 0.7‬מ"מ‪,‬צביעת אבקה בתנור בעובי ‪ 80‬מיקרו‪,‬אבקה אפוקסית בתהלי אלקטרו‬
‫סטטי לאחר הכיפו‪,+‬צביעה בגוו ‪ RAL‬לבחירת האדריכל‪.‬‬
‫קונסטרוקציית התקרה תבוצע בצבע בתנור בגוו לפי בחירת האדריכל‪.‬‬
‫כל התקרות המינרליות יבוצעו על גבי מערכת פרופילי ‪ L+Z‬בהיק‪ +‬התקרה‪.‬‬
‫בידוד איזולתר ‪ B‬ברמת ספיגה ‪, NRC= 0.850.80‬או גיזת ‪ ACOUTEX‬ברמת ספיגה של ‪. NRC=0.80‬‬
‫הפלטה בכיפו‪ 4 +‬צדדי להתקנה בגמר חצי שקוע או גלוי ע"ג פרופילי‪.ULTRALINE/ T24/T15‬‬
‫התקרה תעמוד בתקני האירופאיי ‪ TLAM‬וכ ‪.DIN 1541‬‬
‫‪ 22.12‬תאו עבודות חשמל ואינסטלציה‪ ,‬מיזוג אויר ומערכות מתח נמו'‬
‫‪.1‬הקמת המחיצות‪ ,‬ציפויי ותקרות משולבות ע ביצוע צנרת חשמל תקשורת ומעבר צנרת אינסטלציה‪ ,‬מזוג‬
‫אויר וכיו'"ב‪.‬‬
‫‪.2‬סגירת המחיצה תבוצע רק לאחר שקבלני המערכות אישרו שכל הצנרת והתשתיות הנדרשות הונחו במחיצה‪.‬‬
‫‪.3‬תשומת לב הקבל מופנה לנושאי הבאי‪:‬‬
‫ צנרת החשמל תותק בתו חלל המחיצה ודר המעברי המיועדי לכ בזקפי‪.‬‬
‫ קופסאות החשמל תותאמנה למחיצות הגבס‪.‬‬
‫ חורי עבור הקופסאות ייקדחו במקדח פעמו )ע"י החשמלאי(‪.‬‬
‫ קופסאות חשמל משני צידי הקיר לא תהיינה זו מול זו ותופרדנה ע"י מזרוני צמר סלעי‪.‬‬
‫ החיבור של צנרת חוטי חשמל יהיה באמצעות תושבת מחוברת בהברגה אל הלוח‪.‬‬
‫ צנור מי העובר דר זק‪ +‬יעט‪ +‬במקו זה בצנור פלסטי קשיח‪) .‬ע"י האינסטלטור(‪.‬‬
‫ חיבור צנרת מי על הלוח ייעשה באמצעות תושבת מתכת המבודדת מ הלוח ע"י יריעת פוליאוריט‬
‫מוקצ‪.+‬‬
‫ אי לחבר בי ברזי בתו חלל המחיצה‪.‬‬
‫ עבור אביזרי תליה שוני כגו‪ :‬כיורי‪ ,‬מתקני תליה לאמבטיה‪ ,‬שירותי וכד'‪ ,‬תבוצע הכנה בגבס‬
‫לחיזוק הקירות לפני תליית האביזרי‪.‬‬
‫‪ 22.13‬דרישות נוספות‬
‫ יבוצעו ההכנות והתליות הדרושות לאלמנטי תאורה‪ ,‬מיזוג אויר‪,‬רמקולי וכד'‪.‬‬
‫‪124‬‬
‫ יבוצעו פרופילי פח לחיזוק ולעיגו‪ ,‬סרגלי ואלמנטי תליה שוני הקבועי בתו תקרות מונמכות‪.‬‬
‫כמוכ‪ ,‬יבוצעו כל החיזוקי הדרושי בהתא לפרטי ולהנחיות מהנדס הקונסטורקציה ‪,‬האדריכל‬
‫ואדריכל הפני‬
‫ במקרה שהמערכות ומתליה לא יאפשרו תליה רגילה של התקרה‪ ,‬יבוצעו "גשרי"‪ ,‬קורות ותליות‬
‫נוספות‪.‬‬
‫ ישולבו תקרות מסוגי שוני ובמפלסי שוני‪ ,‬יבוצעו חיבורי בקווי ישרי ו‪/‬או אלכסוניי ו‪/‬או‬
‫שיפועיי‪.‬‬
‫ לפי תכניות שיוכנו ע"י האדריכל יבוצע עיבוד אלמנטי בתוואי מעוגל וקשתי‪.‬‬
‫ כל עבודות הגבס כוללות את אטימת המישקי וגמר ביצוע שפכטל כהכנה לצביעה‪ ,‬כהגדרתו קיר‬
‫ו‪/‬או תקרה מוכני לצבע‪.‬‬
‫ יבוצעו פתחי בהתאמה לגופי תאורה לספרינקלרי‪ ,‬לגרילי של מיזוגאויר ולכל פתח שידרש‪,‬‬
‫וכמוכ יעובדו שולי הפתח‪.‬‬
‫ יעובדו ויגולמו פתחי למעברי כבלי‪ ,‬תעלות‪ ,‬צינורות ושקעי‪.‬‬
‫ יותקנו פרופילי פלדה הדרושי מסביב לפתחי ובאזורי התליות של אלמנטי שוני‪.‬‬
‫ תבוצע הגנת פינות בזויתני או בפרופילי "‪ ”J‬של "אורבונד" או שו"ע ה בתקרות וה במחיצות‪.‬‬
‫ הקבל יבצע בדיקות מכו תקינה לתליית התקרות‪.‬‬
‫ הקבל יכי דוגמאות בשטח של ‪ 5‬מ"ר מינימו לכל תקרה שונה‪ ,‬לרבות אביזרי קצה‪.‬‬
‫‪125‬‬
‫פרק ‪– 24‬עבודות הריסה ופירוק – חדר דחסנית‬
‫עבודה פאושלית‬
‫‪00.01‬‬
‫תאור המבנה והעבודה‬
‫‬
‫המבנה להריסה הינו חלק ממבנה קיי ופעיל על ידי המכללה המסומ בגווירוק כמבנה‬
‫בגיליו התשריט הפאושלי‬
‫‬
‫המבנה ממוק בצמוד לכביש הפנימי וחלקו הקדמי משמש כרמפת פריקה ואחסו של‬
‫ספקי המכללה‪.‬‬
‫‬
‫במסגרת עבודות הקבל ידרש על חשבו הקבל תכנו מפורט של שלבי ההריסה ואמצעי‬
‫ההריסה על ידי מהנדס קונסטרוקציה‬
‫‬
‫הריסה מבוקרת של המבנה וקירות הפיתוח התוחמי אותו ופינוי פסולת ההריסה לרבות‬
‫אגרות שפיכה‪.‬‬
‫הקומות במבנה ‪:‬‬
‫‬
‫מבנה בעל קומה אחת בשטח מער של ‪ 65‬מ"ר – תקרות צלעות‬
‫‬
‫קירות פיתוח היקפי‪.‬‬
‫‬
‫רמפת פריקה‬
‫העבודה כוללת‪:‬‬
‫•‬
‫גידור שטח העבודה‪.‬‬
‫•‬
‫תכנו ואישור שלבי ההריסה‪ ,‬והניתוק של המבנה הנהרס מהמבנה הקיי על ידי מהנדס‬
‫קונסטרוקציה מטע הקבל‪.‬‬
‫•‬
‫וידוי ניתוק מערכות חשמל מי ותקשורת של המבנה בתיאו ע המכללה ‪.‬‬
‫•‬
‫עבודות ניסור המבנה‪/‬תקרות‪.‬‬
‫•‬
‫עזרה בפינוי הציוד הפנימי של המבנה‬
‫•‬
‫הריסה ופירוק מבוקר של המבנה כולל תכולתו )רהיטי‪ ,‬צנרת מי ומ"א‪ ,‬חשמל ציוד מ"א וכל ציוד‬
‫אחר שנשאר בתו הבניי( ‪.‬‬
‫•‬
‫הריסת רמפת פריקה‪.‬‬
‫•‬
‫הריסת קירות הפיתוח ההיקפי כולל היסוד‬
‫•‬
‫פנוי פסולת הריסת המבנה לאתר שפיכה המאושר כולל אגרות שפיכה‬
‫‪126‬‬
‫•‬
‫‪00.02‬‬
‫יישור השטח לאחר ההריסה‪.‬‬
‫ללימוד המבנה לפירוק והריסה‬
‫על הקבל לסייר במקו וללמוד היטב את כל האלמנטי נושא הפירוק וההריסה ולהציג על חשבונו‬
‫שיטה כיצד לבצע את העבודה‪ .‬השיטות שיוצעו טעונות אישור המפקח‪.‬‬
‫על הקבל להכיר את דרכי הגישה למבנה עבור ציוד וכלי הריסה מתוכנני‪.‬‬
‫עבודות ההריסה תעשינה בציוד אשר יאושר מראש על ידי המפקח‪.‬‬
‫לא יורשה אפשרות של פיצו" באתר‪.‬‬
‫המבנה להריסה הינו חלק ממבנה קיי ופעיל‬
‫‪00.03‬‬
‫תשתיות‬
‫לפני ביצוע עבודות הפירוק וההריסה על הקבל לבדוק את ניתוק חלקי המבנה המיועדי לפירוק‬
‫והריסה‪ ,‬ממערכות המי‪ ,‬החשמל‪ ,‬התקשרות וכד'‪ ,‬ע הרשויות השונות והמפקח ובהתא להנחיות‬
‫היועצי הרלוונטיי מטע המזמי‪.‬‬
‫‪00.04‬‬
‫תכניות ההריסה וסדרי עבודה‬
‫•‬
‫לפני תחילת העבודה‪ ,‬על הקבל להכי ולהגיש לאישור המפקח תכניות הריסה המבנה הקיי וקירות‬
‫הפיתוח שיכללו תאור החלקי המיועדי להריסה‪ ,‬תכניות תמיכה‪ ,‬פיגומי ותאור מהל העבודה‪.‬‬
‫•‬
‫תכנית ההריסה תוכ על ידי מהנדס קונסטרוקציה מנוסה מטע הקבל ועל חשבונו‬
‫•‬
‫מטרת התכניות היא להגדיר את הנדרש להריסה או לחציבה וכ לתת את מערכת התמיכות הנדרשת‬
‫לביצוע העבודה‪.‬‬
‫•‬
‫על הקבל להוסי‪ +‬תמיכות ככל הנדרש לקבלת פירוק מבוקר ויציבות מלאה לחלקי הנותרי כולל‬
‫מניעת תזוזות בה או סדקי‪.‬‬
‫•‬
‫כחלק מתכניות ההריסה‪ ,‬על הקבל להגיש למפקח ע תחילת עבודתו תיאור מפורט בכתב על מהל‬
‫עבודת ה הריסה‪ ,‬שילובה במהל ביצוע חלקי המבנה החליפיי‪ ,‬שיטת ההריסה‪ ,‬ציוד העזר ולוח‬
‫הזמני לנ"ל‪.‬‬
‫•‬
‫אישורו של המפקח לתכניות אלו אי בה משו הקטנת אחריותו של הקבל למבוצע ולאופ ביצועו‪.‬‬
‫•‬
‫הכנת תכניות אלו הינ חלק מעבודת הקבל ומחיר יהיה כלול במחירי עבודות ההריסה‪.‬‬
‫‪127‬‬
‫‪00.05‬‬
‫בקרת הריסה‬
‫כל עבודות הפירוק וההריסה יעשו במתכונת של "הריסה מבוקרת" ובקרה צמודה כמתואר לעיל‪,‬‬
‫שמרכיביה העיקריי יהיו כדלקמ‪:‬‬
‫א‪ .‬הכנת תוכנית הכוללת את שלבי ההריסה‪ ,‬מועדי לכל שלב ושלבי פינוי‪ .‬התוכניות יובאו לאישור‬
‫המפקח והמהנדס‪.‬‬
‫ב‪ .‬תמיכת התקרות והחלקי הנדרשי למצב בו החליט הקבל לעבוד מלמעלה למטה‪.‬‬
‫ג‪ .‬ביקורת מדוקדקת על הימצאות "הפתעות" סטטיות‪ ,‬קרי אלמנטי מייצבי של המבנה‬
‫שהימצאות באותו מקו לא נצפתה מראש‪.‬‬
‫ד‪ .‬יציבות החלקי להריסה‪ ,‬כחלקי מבנה שיפורקו כ שלא יגרמו נזק לקבל‪ ,‬לעובדיו או לצד‬
‫שלישי ונקיטת אמצעי ע"י הקבל לש מניעת נזקי בשעת נפילת לחלקי המבנה הנותרי‪.‬‬
‫ה‪ .‬ביקורת על סדר עבודת הפירוק מבחינה בטיחותית ושמירה קפדנית על חוקי הבניה וחוקי עזר‬
‫נלווי‪ ,‬למהל עבודה בטוחה ובמסגרת החוק‪.‬‬
‫ו‪ .‬ביקורת של חשמלאי מוס ומקצועי המוודא כי לוחות החשמל הראשיי והמשניי מנותקי‬
‫מרשת החשמל כולל תאורת הפיתוח וכד'‬
‫‪00.06‬‬
‫פינוי פסולת הפירוקי וההריסות‬
‫על הקבל למסר את העבודה גמורה כששטח של המבנה וסביבתו נקיי לחלוטי מכל פסולת‪ ,‬חלקי‬
‫ואלמנטי כלשה‪.‬‬
‫כל האלמנטי של הפירוק וההריסה יפונו מהאתר ע"י הקבל או לרשותו או למקו שפ מאושר ע"י‬
‫עירית ירושלי‪ ,‬ריכוז הפסולת ייעשה ע"י מכולה או עגלה או צובר אחר לריכוז פסולת הבניה‬
‫במדרכה או במקו אחר מחו‪ 0‬למבנה בהתא להנחיות המפקח‪.‬‬
‫הפסולת תפונה באופ יומיומי מאזור המבנה‪.‬‬
‫מחיר ההריסה יכלול ג פינוי של כל הפסולת הריסה מאתר לאתר שפיכה מאושר וכולל ג תשלו‬
‫אגרת שפיכה‪.‬‬
‫‪ 00.07‬עבודות מילוי‬
‫מילוי השטח לאחר השלמת פינוי פסולת הריסה יבוצע על ידי פיזור חומר מקומי או מובא בהתא‬
‫להנחיות המפקח עד לקבלת שטח ישר ונקי בגבהי זהי לגבהיי שטח הקיימי‪.‬‬
‫‪128‬‬
‫מילוי יבוצע ע הידוק לא מבוקר בשכבות בגובה ‪ 40‬ס"מ על ידי ‪ 7‬מעברי של מכבש ויברציוני ‪2000‬‬
‫)פבל"ד( כבד )‪ 12‬טו – משקל סטטי(‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪00.08‬‬
‫דרישות איכות הסביבה‬
‫בנושא מניעת רעש יתחייב הקבל המבצע להבטיח עמידה מלאה בתקנות למניעת מפגעי )מניעת‬
‫רעש( התשמ"ג ‪ ,1993‬כ תוגבל העבודה בשטח הפרויקט לשעות ‪ 07:00‬עד ‪ 19:00‬בלבד ותיאסר‬
‫העבודה במקו בימי מנוחה‪.‬‬
‫בנוס‪ +‬יתחייב הקבל המבצע להבטיח עמידה מלאה בתקנות למניעת מפגעי )רעש בלתי סביר(‬
‫התש" ‪ 1990‬ולא לגרו ל"רעש בלתי סביר" כמוגדר בתקנות בשעות היו והלילה‪.‬‬
‫‪ 00.09‬גדר מסביב לשטח העבודה‬
‫בגבולות שטח העבודה‪/‬אתר ו‪/‬או ע"פ הנחיות המפקח ו‪/‬או דרישות הרשויות המתאימות יבנה הקבל‬
‫גדר מפחי פלדה "איסכורית" חדשות וצבועות או שווה ערל בגובה ‪ 2.0‬מ' ושני פרופילי אופקיי‬
‫בחלק התחתו ובחלק העליו‪ .‬כל פרטי הקשירה בתיאו ע המפקח‪ .‬יש להתקי פתחי ראיה בקירות‬
‫לפי הנחיות המפקח‪ .‬הגדר תענה לדרישות הבטיחות המחמירות ביותר‪ .‬הגדר יכלול שאר דו כנפי‬
‫ברוחב ‪ 5‬מ'‪.‬‬
‫‪ 00.10‬שעות עבודה )פיצול(‬
‫כיוו שאתר העבודה סמו למבנה קיי ופעיל ‪ ,‬יתכ ובמהל הביצוע יידרש הקבל לבצע פיצול‬
‫בשעות העבודה או הפסקה‪.‬‬
‫הקבל ייקח נושא זה בחשבו בעת הכנת הצעתו‪.‬‬
‫הפסקה של יו או יותר או פיצול בשעות העבודה תימסר לקבל ע"י המפקח בלבד‪ ,‬בהתראה של‬
‫מינימו ‪ 24‬שעות מראש‪.‬‬
‫לא תשול לקבל תמורה עבור פיצול השעות או הפסקה בת יו או יותר והוא כלול במחיר הצעת‬
‫הקבל‪.‬‬
‫‪129‬‬
‫פרק ‪ ! 27‬מער' פינוי אשפה –עבודה פאושלית‬
‫‪ 27.01‬כללי‬
‫בסמו למבנה יוק חדר דחסנית ) במסגרת העבודה הפאושלית ( ‪.‬‬
‫‪ 27.09‬חדר מכבש קרטוני‪ /‬חדר דחסנית אשפה‬
‫חדר האשפה לבני יבנה לפי חוקי הבנייה ותקנות התברואה הנהוגי באר‪.0‬‬
‫רצפת החדר תהיה מבטו מוחלק או מריצו‪ +‬טרצו ‪ 30/30‬ס"מ לפי בחירת האדריכל ותשופע קלות‪ ,‬לש ניקוז‬
‫נוזלי‪ ,‬לעבר תעלת ניקוז מנירוסטה יצוקה הנמצאת לרוחב קיר חדר האשפה‪ .‬בחדר יותק ברז שריפה‪.‬‬
‫קירות החדר יצופו באריחי קרמיקה לכל גובה‪ .‬כמו כ יקובעו לקירות סרגלי הגנה מפני פגיעות של‬
‫המיכלי‪.‬‬
‫‪ .‬החדר יסגר בתריס גלילה מבודד כמצוי במפרט לעיל‬
‫‪ 27.11‬דחסנית אשפה‬
‫הקבל יספק בחדר האשפה דחסנית אשפה לפי המתואר בתוכניות האדריכל ע גרפיקה בהתא להנחיות‬
‫הרשות המקומית שתונח לפי המתואר בתוכנית האדריכלי ותוחל‪ +‬מידי פע על ידי חב' אחזקה‪.‬‬
‫הדחסנית תעמוד במפרט הבא‪:‬‬
‫דחסניו נתיקה בנפח של ‪ 8‬מ"ק‪ ,‬מותאמת לשיטת הפינוי הנהוגה בעיר‪.‬‬
‫יחידת הדחס מופעלת אוטומטית בזמ זריקת אשפה‬
‫מכולת הדחס תותא לרכב הפינוי של העריה ‪,‬או הקבל המפנה את האשפה‪.‬‬
‫אספקה והרכבה של דחסנית אפשה אינטגרלית בקיבלות של ‪ 8‬מ"ק כדוגמת חב' זיטמ שאול בע"מ דג ‪:‬‬
‫"דחסנית מ"ק רמנוע ‪ "ZS-R‬הכוללת בי היתר את הרכבי הבאי‪:‬‬
‫מנוע ‪ 7.5‬כ"ס ‪ 1,500‬סל"ד‪.‬‬
‫משאבה הידראולית ‪ 16‬ליטר‪.‬‬
‫פעמו ומצמד‪.‬‬
‫שסתו הפעלה חשמלי ‪ /‬הידראולי‬
‫שסתו הפעלה ידני ) למערכות היפו מיכלי (‪.‬‬
‫מערכת חשמל – אלקטרונית‪.‬‬
‫פילטר יניקה – פילטר חזרה‪.‬‬
‫‪ 27.12‬מכבש קרטוני‬
‫הקבל יספק בחדר "מכבש הקרטוני" שבמפלס ‪ 1‬מכבש קרטוני מדג ‪ 430‬של חב' "קבוצת אלו"‪.‬‬
‫הקבל יספק את מכבש הקרוטוני בחדר המיועד לו כולל חיבור המתק לחשמל‪.‬‬
‫לצור הכנסת מכבש הקרטוני לחדר ה'קבל יספקו ויכניסו לפני ביצוע קירות ודלתות חדר הקרטוני‪.‬‬
‫‪130‬‬
‫פרק ‪!40‬עבודות פיתוח לבני ‪3‬‬
‫עבודות למדידה – אופצינלי לבחירת המזמי‬
‫כללי ‪:‬‬
‫תחו עבודות הפיתוח כולל ביצוע לפי המפורט מטה ‪:‬‬
‫‪1‬א‪.‬‬
‫‪ .1‬ביצוע פיתוח בקומת הכניסה ‪ :‬רחבות כניסה במפלס ‪ 0.00‬בהיק הבני כולל אזיור חדר דחסנית‬
‫‪ .2‬ביצוע חצר בתפר בי הבני החדש לבני קיי מצפו לבני ‪3‬‬
‫‪ .3‬חיבור בי מפלסי חדשי של בני ‪ 3‬למפלסי קיימי‪.‬‬
‫‪ .4‬ביצוע פיתוח במפלס ‪ "7.30‬כולל הכניסה לחניו תחתו‬
‫‪ .5‬חפירה וביצוע של המש‪ %‬כביש הגישה למפלס ‪"7.30‬‬
‫‪ .6‬חיפוי קירות מתוכנני וקיימי בסוגי שוני של אב‬
‫‪ .7‬סלילת מסעה בגבולות הכניסה לבני ‪ 3‬במפלס העליו והתחתו‪.‬‬
‫‪1‬ב‪.‬‬
‫פיתוח קומת ‪ 0.00‬כולל בי היתר ‪:‬‬
‫‪ .1‬עבודות מילוי ע"ג תקרת בטו לפי פרטי קונסטרוקציה ואדריכלות פיתוח‪.‬‬
‫‪ .2‬קירות תומכי וחיפוי קירות בטו בסוגי שוני של אב‪.‬‬
‫‪ .3‬ריצו אב טבעית סלייב מסוג ביר זית בגוו צהוב ברחבת הכניסה ‪ .‬האב במידות‬
‫שונות בהנחת ריצו רומית‪.‬‬
‫‪ .4‬מדרגות מאב טבעית ומשטחי התראה לעוורי‬
‫‪ .5‬ערוגות בנויות ע"ג גג החניו כולל קירות ספסל‪.‬‬
‫‪ .6‬פיתוח חצר שקועה בתפר בי בני ‪ 3‬לבני הקיי כולל ערוגות בנויות‪.‬‬
‫‪ .7‬טיפול במדרו העליו ‪ :‬ייצוב הקרקע ע"י רצועות גאוקו ורשתות קוקוס כולל מילוי‬
‫אדמת ג ‪ ,‬נטיעות והשקיה‬
‫‪ .8‬עבודות מסגרות ‪ :‬מעקות שבכה ומאחזי יד למדרגות‪.‬‬
‫‪ .9‬הצבת ריהוט ג ‪ :‬ספסלי ואשפתוני ‪.‬‬
‫‪ .10‬עבודות גינו והשקיה‪.‬‬
‫‪1‬ג‪.‬‬
‫פיתוח קומה ‪ "7.30‬כולל את פיתוח כביש הגישה לבני ולחניו וכ כניסות ה לבני ‪ 3‬וה לבני‬
‫הקיי‪.‬‬
‫העבודות כוללות בי היתר‪:‬‬
‫‪131‬‬
‫‪ .1‬קירות תומכי וחיפוי קירות בטו בסוגי שוני של אב‪.‬‬
‫‪ .2‬חיפוי אב חדש לקירות קיימי לאחר חפירה‪.‬‬
‫‪ .3‬התאמת מפלסי בי כביש קיי לחדש‪.‬‬
‫‪ .4‬ריצו אב טבעית סלייב מסוג ביר זית בגוו צהוב במדרכה וברחבות הכניסה ‪ .‬האב‬
‫במידות שונות בהנחת ריצו רומית‪.‬‬
‫‪ .5‬מדרגות מאב טבעית ומשטחי התראה לעוורי‬
‫‪ .6‬עבודות מסגרות ‪ :‬מעקות שבכה ומאחזי יד למדרגות‪.‬‬
‫‪ .7‬עבודות גינו והשקיה ‪.‬‬
‫מפרט טכני מיוחד לעבודות פיתוח בני ‪3‬‬
‫כל העבודות בפרק זה יבוצעו בהתא לפרק ‪" 40‬פיתוח האתר" במפרט הכללי )בהוצאת הועדה הבי משרדית(‬
‫לתקנות התכנו והבניה‪ ,‬לתקני של מכו התקני‪ ,‬לדרישות הרשות המקומית ובנוס כמפורט להל‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫כללי‬
‫כל העבודות בפרק זה יבוצעו בהתא לאמור במפרט הכללי )בהוצאת הועדה הבי משרדית(‬
‫לתקנות התכנו והבניה‪ ,‬לתקני של מכו התקני‪ ,‬לדרישות הרשות המקומית ובנוס כמפורט להל‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הקבל יוודא ויסמ מערכות תשתית תת"ק מול נציגי המכללה או העירייה‪ .‬לפני תחילת העבודה‬
‫יתא ע הגורמי ויקבל אישור בכתב לעבודה‪.‬‬
‫עבודה בסמו‪ %‬למתקני עיליי או תת"קרקעיי המצויי בשטח כגו עמודי תאורה‪ ,‬חשמל וטלפו‪,‬‬
‫ריהוט ג וכדומה – תבוצע בכפיפות להוראות הרשות הממונה על מתקני אלו ובאישורה‪.‬‬
‫הקבל ינקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשי לביצוע עבודתו בסמו‪ %‬למתקני‪.‬‬
‫מערכת תת"קרקעית )צנרת וכבלי( תסומ על פני השטח לפני תחילת העבודה‪ .‬אופ ביצוע העבודה‬
‫בתחו מתק תת"קרקעי טעו אישורו המוקד של המפקח‪ .‬אישור זה לא יהיה בו כדי לגרוע‬
‫מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבל לכל נזק שיגר למתקני עיליי או תת"קרקעיי תו‪ %‬כדי‬
‫‪.3‬‬
‫ביצוע העבודה‪.‬‬
‫נתקל הקבל באקראי במהל‪ %‬העבודה במתק תת"קרקעי‪ ,‬יודיע על כ‪ %‬למפקח ויקבל ממנו הוראות‬
‫על אופ הטיפול בו‪.‬‬
‫מפרט זה כולל עבודות הפיתוח בלבד וה ייעשו א‪ %‬ורק לאחר שבוצעו כל ההכנות של עבודות‬
‫האיטו‬
‫והניקוז‪ ,‬עפ"י היועצי השוני‪.‬‬
‫‪132‬‬
‫‪"1‬‬
‫קירות תומכי וחיפוי קירות בטו באב‬
‫א‪ .‬קירות תומכי‪ ,‬חיפוי קירות בטו וקירות ספסל מאב גזית מסותתת בנדבכי –‬
‫לפי פרטי ‪11 ,11,10,8,7‬א‪11 ,‬ב‪.12 ,‬‬
‫‪ .1‬סוג האב‪ :‬אב לריצו ואב לחיפוי קירות‬
‫ אב הריצו תהיה אב גיר קשה )סלייב( – מאזור ביר זית ‪ ,‬בגוו צהוב ‪ .‬האב בעיבוד מוטבה ללא‬
‫זמלה‪.‬‬
‫ האב לחיפוי הקירות תהיה זהה לאב הבני ‪ :‬בסוג ‪ ,‬בעובי ‪ ,‬בצבע ובעיבוד‪.‬‬
‫בדיקת איכות האב תיעשה במעבדה מאושרת ע"י מכו התקני ובהתא לתקני מכו התקני‪.‬‬
‫‪ .2‬בדיקות מעבדה שיש לבצע )‪(ASTM‬‬
‫צפיפות ‪C97‬‬
‫‪ 70‬על ‪ 70‬על ‪ 70‬מ"מ‬
‫‪ 3‬יחידות מעוקבות‬
‫ספיגת מי ‪C97‬‬
‫‪ 70‬על ‪ 70‬על ‪ 70‬מ"מ‬
‫)נית להשתמש‬
‫ביחידות הנ"ל(‬
‫חוזק לדחיסה ‪C170‬‬
‫)אותו גודל(‬
‫‪ 5‬יחידות‬
‫התנגדות לשחיקה ‪C241‬‬
‫)אותו הגודל(‬
‫‪ 3‬יחידות‬
‫מודולוס הפקיעה ‪C99‬‬
‫‪ 200‬על ‪ 100‬על ‪ 60‬מ"מ‬
‫‪ 3‬יחידות‬
‫תיאור פטרוגרפי )מינרולוגי(‬
‫‪ 4‬שקופיות במרחק שווה‬
‫מחלקו העליו והתחתו של‬
‫בלוק האב‬
‫‪ .3‬דוגמאות אב‪:‬‬
‫ הספק יגיש לאדריכל ‪ /‬ו‪/‬או המפקח באתר כמות מספקת של ‪ 3‬דוגמאות אב שונות לבחירה כדי‬
‫להראות את המרק‪ ,‬הגימור וטווח הצבע הצפוי שיש לספקו‪.‬‬
‫ באמצעות הדוגמאות נית יהיה לעמוד על הגוו הכללי של האב‪ ,‬מרק הגרגרי והגימור של האב‬
‫הטבעית‪.‬‬
‫‪133‬‬
‫ טווח הצבעי‪ ,‬הגרעיניות והורידי של האבני שתסופקנה ייקבעו באמצעות דוגמא בגודל ‪ 3‬מטר על‬
‫‪ 3‬מטר ‪ ,‬שתשמש למטרות ייחוס שתבוצע ע"י הקבל באתר‪.‬‬
‫ הדוגמה לייחסו תסופק לניהול הפרויקט כדי להראות מאפייני ספציפיי כמו גדלי גרגרי‪ ,‬כתמי‪,‬‬
‫קשרי‪ ,‬ורידי קריסטליניי‪ ,‬תפרי סטיילוליטי וכתמי חלודה בחומרי המוצעי‪.‬‬
‫ יש להראות בדוגמא את סיתות פני השטח עפ"י תכניות ופרטי‪ ,‬הסיתות יבוצע על כל שטח פני האב‬
‫ללא זמלה‪.‬‬
‫ שמו וכתובתו של היצר או הספק יצויינו על המדג‪ ,‬כמו ג זיהוי החומר על פי שמו המסחרי‪ ,‬שמו‬
‫הפטרוגרפי‪ ,‬כיוו החיתו‪ ,%‬ואזור הכרייה‪.‬‬
‫ לאחר בחירת סוג האב ואישור הטיב ע"י מכו התקני הקבל ישאיר דוגמאת אב למשמרת במשרדי‬
‫הפיקוח ‪.‬‬
‫‪ .4‬מיו האבני‪:‬‬
‫ע קבלת משלוח האב באתר הבניה‪ ,‬על הקבל למיי את האבני ולהוציא האבני הפגומות‬
‫מהמשלוח‪ .‬לא תתקבלנה אבני ע פינות או שוליי שבורי‪ ,‬או אבני ע חורי וסיתות לא‬
‫אחיד‪ .‬כמו כ לא תתקבלנה אבני מוכתמות‪/‬פגומות‪.‬‬
‫‪ .5‬ביסוס קירות תומכי‬
‫ביסוס קירות התומכי יבוצע בהתא להנחיות דו"ח יוע‪ /‬הקרקע ותוכניות ופרטי הקונסטרוקטור‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫הבטו של הקירות יהיה ב‪ "30‬לפי המידות והחתכי שבתכניות‪ .‬חזית הקירות מאב מלבנית במידות‬
‫שונות הכל לפי תכניות ופרטי‪ .‬חלק העליו של הקיר והבולט מעל פני הקרקע ייבנה ע אב משני‬
‫הצדדי כולל עיבוד ראש הקיר‪.‬‬
‫ראש הקיר )קופינג( מאב בעובי ‪ 8‬ס"מ בהתא לפרטי‪.‬‬
‫מדי פע ובהתא למסומ בתכנית יבוצע חרי‪ /‬במידות ‪ 25X30‬ס"מ בחזית הקיר כמעבר שקוע‬
‫לצינורות הביוב ו‪/‬או הניקוז‪.‬‬
‫בקירות יורכבו צינורות ‪ P.V.C‬בקוטר "‪ 4‬לניקוז מי הגשמי‪ .‬יש לדאוג מאחורי צינורות אלו‬
‫לבצע פילטר מחצ‪ /‬מדורג‪ .‬הצינורות יורכבו אחת לכל ‪ 4‬מ"ר לסירוגי‪.‬‬
‫תפרי התפשטות " המרחק בי תפרי ההתפשטות לא יעלה על ‪ 5‬מ"א במישק ברוחב ‪ 2‬ס"מ כולל מילוי‬
‫קלקר‪ .‬את חלקו החיצוני של התפר יש לאטו באלסטוסיל או ש"ע‪.‬‬
‫יש לדאוג להרכבת עוגני ברזל בראש הקיר לצור‪ %‬הרכבת מעקות ברזל ובהתא לתכניות‪.‬‬
‫לפני בניית הקירות על הקבל לבצע קיר דוגמא כולל ראש הקיר לאישור האדריכל‪.‬‬
‫מחיר קירות אב בפיתוח כולל ג כיחול בי האבני עפ"י הנחיות האדריכל‪ .‬המחיר כולל חפירה‬
‫ליסודות‪ ,‬מילוי גרנולרי בגב הקיר‪ .‬המדידה מתחתית יסוד עד ראש הקיר המחיר לפי מ"ק קיר‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫קירות הפיתוח הצמודי למבני יהיו בהמש‪ %‬לשורות האב של קירות המבנה באב מסוג אב הבניה‬
‫כמפורט בתכניות ‪ ,‬חזיתות ופרטי‪.‬‬
‫‪ .6‬נדבכי ראש – קופינג‬
‫בכל סוגי הקירות )קירות תומכי או קירות גדר( יבוצע קופינג מאב זהה לבני בחת‪ 8/40 %‬ס"מ ‪.‬‬
‫האב בעיבוד זהה לאב הבני‪ ,‬העיבוד על כל שטח פני האב הגלויי‪ ,‬ללא זמלה‪ .‬הכל לפי תכניות ופרטי‪.‬‬
‫‪134‬‬
‫ב חיפוי קירות באב חאמי לפי פרטי ‪9 ,9‬א‪.‬‬
‫קיר הדיפו התומ‪ %‬את מגרש הכדורסל הקיי במפלס השביל העליו יחופה באב חאמי‪.‬‬
‫כמו כ ‪ ,‬הקיר הקיי שתומ‪ %‬את הכביש התחתו )קיר בזק( יחופה לאחר חפירה מצידו הפנימי באב חאמי‪.‬‬
‫חיפוי קיר באב חאמי‪:‬‬
‫מקור אב חאמי – ממחצבות חיזמא‪.‬‬
‫החיפוי יבוצע מאבני טבעיות בגודל מינימלי של ‪ 30X20‬ס"מ עובי האב ‪ 7"5‬ס"מ‪.‬‬
‫הבניה במקשר רומי בקוי אופקיי ואנכיי‪ .‬אי להניח יותר מ"‪ 3‬אבני אנכיות בצמידות‪.‬‬
‫האבני יונחו כ‪ %‬שהאבני הגדולות יהיו בתחתית הקיר וילכו ויקטנו כלפי גובה הקיר‪.‬‬
‫האבני מותאמות בשיקו‪ .‬רוחב הפוגות לא יעלה על ‪ 2‬ס"מ‪ .‬הכיחול בגוו האב שקוע ‪ 1‬ס"מ מפני האב‪.‬‬
‫יש לבנות קטע קיר לאישור האדריכל‪.‬‬
‫ד‪ .‬קיר ספסל לפי פרטי ‪11 ,11‬א ‪12 ,‬‬
‫‪ .1‬קירות ספסל ייבנו ברחבות הכניסה לבני ‪ 3‬ובחצר השקועה מצפו‪.‬‬
‫הקירות יבוצעו מאב טבעית משני הצדדי‪ .‬הנחיות לאב ראה בסעי א'‬
‫‪ .2‬מושב קיר ספסל‬
‫מושב קיר הספסל יהיה מסרגלי ע‪ /‬מעובד ‪.‬‬
‫סוג הע‪ : /‬אור פיני מחוס ומחוטא בתהלי‪ %‬אימפרגנציה תעשייתית‪ .‬תהלי‪ %‬המבטיח שימור כנגד‬
‫ריקבו ומזיקי ומעכב בעירה‪ .‬האחריות לבריאות הע‪ /‬ל " ‪ 10‬שני‪.‬‬
‫‪ "2‬ריצופי ואבני שפה‬
‫כללי‬
‫‪ (1‬הכל כמתואר במפרט הכללי בפרק ‪ 40‬וכ בכתב הכמויות‪ .‬המצעי נכללי במחיר הריצו לפי‬
‫מפרט משרד השיכו‪ .‬האב לריצו תעמוד בדרישות המפורטות בפרק ‪ .14‬מלאכת הריצו תהיה‬
‫כמפורט בפרק ‪ – 10‬עבודות ריצו וחיפוי‪ ,‬וכל הדרישות המצוינות דלהל‪.‬‬
‫‪(2‬‬
‫הדרישות לסוג האב‪ ,‬בדיקות מעבדה ודוגמאות – ראה בפרק הקירות‪.‬‬
‫‪(3‬‬
‫תשתית הריצופי תהיה ע"פ תוכניות ופרטי קונסטרוקציה ואדריכלות הפיתוח‬
‫א‪ .‬ריצו אב טבעית במקשר רומי ‪ ,‬לפי פרטי ‪1,2‬‬
‫ כל הריצופי סביב לבני ‪ 3‬יהיו באב טבעית )סלייב( ביר זית בגוו צהוב ‪ .‬האב בעובי ‪ 5‬ס"מ‪ ,‬בעיבוד‬
‫מוטבה‪ ,‬ע"ג מצע חול וטיט‪.‬‬
‫ בגמר הריצו – בגבול ע אדמת הג – עובי האב יהיה ‪ 10‬ס"מ‪ .‬ראה פרטי ‪ 3,4‬בסעי הבא‪.‬‬
‫ העיבוד יהיה על כל שטח פני האב‪ ,‬ללא זמלה‪ .‬האב במידות שונות ‪ ,‬מרובעת ומלבנית והנחתה‬
‫במקשר רומי‪.‬‬
‫‪135‬‬
‫ הנחיות לסוג וטיב האב ואספקת דוגמאות – ראה בפרק ‪ .1‬הכל כמפורט בתכניות ובפרטי‪.‬‬
‫ב‪ .‬חגרות בטו סמויה בגמר ריצופי ‪ ,‬לפי פרטי ‪3,4‬‬
‫בגמר הריצופי מכל הסוגי ‪ ,‬במפגש ע אדמת הג תבוצע חגורת בטו סמויה לאחיזת האב האחרונה‪.‬‬
‫עובי האב האחרונה – ‪ 10‬ס"מ ובגדלי שוני ‪ ,‬כאב הריצו‪.‬‬
‫בגמר הריצופי על גבי גג – האב האחרונה תחוזק בפרופילי וברגי לבטו ההגנה מתחת‪.‬‬
‫יש להקפיד על כיסוי מוחלט של חגורת הבטו באדמת הג‪.‬‬
‫הכל כמפורט בתכניות ובפרטי‪.‬‬
‫‪ "3‬מדרגות ‪:‬‬
‫כללי‬
‫כמתואר בסעי זה בפרק ‪ 40‬של המפרט הכללי‪ ,‬ולפי הפרטי והתוכניות‪.‬‬
‫יסודות ומידות למדרגות בהתא לתוכניות ועפ"י קונסטרוקטור‪.‬‬
‫הדרישות לסוג האב‪ ,‬בדיקות מעבדה ודוגמאות – ראה פירוט בפרק הקירות‪.‬‬
‫א‪ .‬מדרגות מאב קשה מנוסרת ‪ ,‬לפי פרט ‪13‬‬
‫המדרגות בפיתוח תהינה מדרגות אב טבעית ‪.‬‬
‫האב מסוג "ביר זית" בגוו צהוב בעבוד מוטאבה ‪ ,‬כולל חריצי בקצה המדרגה נגד החלקה בהתא לתקני‬
‫הנגישות והבטיחות‪.‬‬
‫רו המדרגה ‪ 15‬ס"מ ‪ ,‬שלח המדרגה מאב ברוחב של ‪ 30‬ס"מ ‪ +‬פוגה ‪ 1‬ס"מ‪ .‬אור‪ %‬האב ‪ 50‬ס"מ מקסימו‪.‬‬
‫האבני יונחו ע"ג פלטת בטו‪ .‬המישקי ברוחב ‪ 1‬ס"מ‪ .‬המישקי ימולאו במלט ויושקעו ‪ 1‬ס"מ מתחת לפני‬
‫המדרגה‪.‬‬
‫העבודה כוללת משטח בטו מזוי לפי הנחיות קונסטרוקטור והכנת צורת דר‪.%‬‬
‫ב‪ .‬אב סימו לעוורי לפני מדרגות לפי פרט ‪14‬‬
‫אב הסימו לעיוורי משמשת משטח התראה מישושי לעיוורי לפני רדת‪/‬עלית במדרגות‪.‬‬
‫האב במידות ‪ 20/20/6‬ס"מ ע בליטות ‪ ,‬בגווני לפי המצויי בתכניות ובפרטי‪ .‬הנחת האב בפס שאורכו‬
‫כאור‪ %‬המדרגות ורוחבו ‪ 60‬ס"מ )‪ 3‬שורות( ללא מרווח בי האבני‪ .‬ההנחה ע"ג חול ‪ 5‬ס"מ וטיט – צמנט ‪3‬‬
‫ס"מ‪ .‬אי להניח אבני שבורות או פגומות‪.‬‬
‫‪ "4‬מעקות ומאחזי יד ‪:‬‬
‫כללי‬
‫בפרק זה נכללי כל עבודות המסגרות וריהוט הרחוב‪ .‬עבודות המסגרות כוללות‪:‬‬
‫‪ .1‬מעקה שבכה בגובה ‪ 1.20‬מ' ע"ג קיר‬
‫‪ .2‬מעקה צינור בגובה ‪ 15‬ס"מ מראש הקיר‪.‬‬
‫‪ .3‬מעקות אחיזה לרמפה ולמדרגות‪.‬‬
‫‪136‬‬
‫כללי ‪ :‬מסגרות בפיתוח‬
‫א‪ .‬הגדרות והמעקות בעבודות הפיתוח וכל האלמנטי ממתכת יבוצעו עפ"י המפרטי הכללי‬
‫בעבודות מסגרות )פרק ‪ – 06‬עבודות מסגרות(‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫כל המוצרי יתאימו לדרישות התקני העדכניי‪.‬‬
‫מתכת‪ :‬כל החומרי ממתכת כגו פרופילי לגדרות‪ ,‬שערי‪ ,‬פחי‪ ,‬ספסלי וכו' יהיו חדשי‬
‫ומאיכות מעולה‪ ,‬נקיי מחלודה או פגמי אחרי‪.‬‬
‫ריתו‪ :%‬כל השטחי המיועדי לריתו‪ %‬ינוקו היטב משמ וליכלו‪.%‬‬
‫עבודות הריתו‪ %‬ייעשו ע"י רתכי מומחי ומנוסי‪.‬‬
‫כל הריתוכי יתבצעו בריתו‪.CO2 %‬‬
‫גילוו‪ :‬כל החומרי יעברו תהלי‪ %‬גילוו אלקטרוליטי – ציפוי כימי" חשמלי ע"י אב‪./‬‬
‫לפני הציפוי יש לבצע תהלי‪ %‬ניקוי ע"י חומצות ודגריזר‪.‬‬
‫עובי הגילוו ‪ 60‬מיקרו לפחות‪.‬‬
‫יש להדגיש‪ :‬כל המוצרי יעברו תהלי‪ %‬גילוו לאחר הריתוכי‪.‬‬
‫צביעה‪ :‬כל החומרי יעברו תהלי‪ %‬צביעה בתנור‪ ,‬בשיטה אלקטרוסטטית בפוליאסטר נקי העומד‬
‫בפני קרינת ‪ U.V.‬והנות עמידות גבוהה ומגע עדי‪ .‬לאחר מכ גוו הצבע ייקבע לפי‬
‫בחירת האדריכל עפ"י מפתח ‪ .R.A.L‬ייבוש בתנור‪ .‬עובי שכבת הצבע כ" ‪ 90‬מיקרו‪.‬‬
‫הכל לפי תכניות ופרטי‪.‬‬
‫א‪ .‬מאחז יד למדרגות לפי פרט ‪15‬‬
‫מאחז היד במדרגות מורכב מצינור בקוטר "‪ 1.5‬מגולוו וצבוע בגוו לפי בחירת האדריכל ‪.‬‬
‫עמודי נושאי – יש לבצע עמוד נושא במיפתח מעל ‪ 5‬מדרגות‪.‬‬
‫ב‪ .‬מעקה שבכה כדוגמאת מעקה הבני לפי פרט ‪.16‬‬
‫א‪ .‬הגדר עשויה פרופילי פלדה שטוחה בעוביי שוני‪ ,‬אופקיי ואנכיי ‪ ,‬לפי המתואר בפרט‪.‬‬
‫ראש המעקה עשוי מע‪ /‬איפיאה ‪ ,‬עמיד לתנאי חו‪ ./‬כל שדה של הגדר הוא באור‪ 135 %‬ס"מ ‪.‬‬
‫ב‪ .‬מעקה בשיפוע – כנ"ל ‪ ,‬א‪ %‬הפרופילי האופקיי בשיפוע זהה לשיפוע הקיר‪ .‬שאר הפרופילי נותרי‬
‫אנכיי‪.‬‬
‫ג‪ .‬עמודי הגדר עשויי מפרופיל פלדה שטוחה ‪ 60/20‬מ"מ ‪.‬‬
‫ד‪ .‬עיגו העמודי על גבי קיר בקדחי המוכני מראש ‪,‬בעומק ‪ 30‬ס"מ ‪ ,‬פרטי העיגו לפי קונסטרוקטור‪.‬‬
‫ה‪ .‬אופציה לעיגו בצד הקיר – לפי קונסטרוקטור‬
‫ו‪ .‬הריתו‪ %‬נעשה לפני הגלוו‪.‬‬
‫ז‪ .‬כל חלקי הגדר מגולווני בטבילה באב‪ /‬ח לפי תק ישראלי מס' ‪.918‬‬
‫ח‪ .‬גדר צבועה בצבע פוליאסטר בקלייה של ‪ 200‬מעלות צלזיוס‪ :‬שכבת ציפוי של ‪ 60‬מיקרו לפחות‪.‬‬
‫ג‪ .‬מעקה צינור בגובה ‪ 15‬ס"מ ע"ג קיר לפי פרט ‪17‬‬
‫מעקה הצינור מורכב מצינור בקוטר "‪ 2‬מגולוו וצבוע בגוו לפי בחירת האדריכל ‪.‬‬
‫‪137‬‬
‫המעקה מורכב משדות באור‪ 160 %‬ס"מ ע מרווח של ‪ 15‬ס"מ בי שדה לשדה‪.‬‬
‫המעקה כולל רוזטות במקו הקידוח והעיגו בקיר‪.‬‬
‫‪ .5‬אשפתוני‬
‫אשפתו מפסי ע‪/‬‬
‫אשפתו בקוטר ‪ 45‬ס"מ ובגובה ‪ 60‬ס"מ‪.‬‬
‫מעטפת האשפתו עשויה מלוחות ע‪ /‬אנכיי ע בסיס מבטו‪ ,‬כולל מיכל מגולוו ‪ 45‬ליטר ומכסה נירוסטה‪.‬‬
‫דג האשפתו ‪" :‬תמר" ‪ ,‬מק"ט ‪ , 3040‬תוצרת שח אריכא או ש"ע‪.‬‬
‫‪ .6‬ייצוב מדרו ע"י רצועות גאוקו ‪ 20‬ורשתות קוקוס גאוקו ‪ 700‬לפי פרט ‪19‬‬
‫א‪ .‬מפרט לאספקה ולהתקנה של רצועות ייצוב מסיבי קוקוס מסוג גאוקו ‪ 20‬במער‪ %‬אלכסוני דו שכבתי‪.‬‬
‫כללי‪:‬‬
‫המערכת המאופיינת להל הינה מערכת לייצוב קרקע העשוייה מרצועות הארוגות בצפיפות בסיבי קוקוס‪:‬‬
‫גאוקו ‪" – 20‬הדר מערכות"‪ .‬רצועות אלו ברוחב של ‪ 20‬ס"מ מותקנות אנכית כמערכת מחיצות ייצוב‬
‫)‪ (Stabilization Fencing System‬על גבי המדרו‪ ,‬כ‪ %‬שנוצרות על גבי המדרו מחיצות בגובה של ‪ 20‬ס"מ‬
‫המעוגנות לקרקע באמצעות יתדות עיגו‪ .‬מחיצות אלו מותקנות במער‪ %‬אלכסוני מקבילי כמתואר בתרשי‬
‫הבא‪:‬‬
‫שכבה ראשונה‬
‫שכבה שניה‬
‫‪138‬‬
‫‪ .2‬הכשרת קרקע‬
‫כללי –עבודת הכשרת הקרקע לצורכי התקנת הרצועות כוללות את השלבי המפורטי להל‪:‬‬
‫‪ (1‬מילוי ותוספות קרקע‪.‬‬
‫‪ (2‬הדברה‪.‬‬
‫‪ (3‬פריסת מערכת השקייה תת קרקעית‪.‬‬
‫‪ (4‬התקנת הרצועות‪).‬ראה סעי ‪(3‬‬
‫‪ (5‬התקנת מערכת השקייה על קרקעית‪.‬‬
‫‪ 2.1‬מילוי חריצי ותוספות קרקע‬
‫חריצי סח בעומק של ‪ 3 – 10‬ס"מ יש לסתו ע"י מעברי שרשרת זיזי ע משקולת סובבת במשקל של ‪250‬‬
‫ק"ג לפחות או בעבודת ידיי באמצעות מפלסות ידניות )פיוז'י(‪ ,‬מגרפות או מעדרי‪.‬‬
‫חריצי בעומק העולה על ‪ 10‬ס"מ יש למלא ע"י מילוי בקרקע מקומית בשכבות של ‪ 15‬ס"מ המהודקות‬
‫באמצעות מהדק פטיש ידני ‪ 5‬ק"ג או לחילופי באמצעות לחיצה ע"י גב כ מחפר‪.‬‬
‫על הקבל להודיע למפקח על הימצאות חריצי עמוקי מ – ‪ 30‬ס"מ על מנת שיובטח כי הליקוי שגר‬
‫להיווצרות החרי‪ ,/‬תוק‪.‬‬
‫הקרקע צריכה להיות נקייה מצמחיה רדורלית כגו ברק‪ ,‬גדיל‪ ,‬חוח‪ ,‬גומא הפקעי וכיוצ"ב‪.‬‬
‫במידה ונקבעה זריעת מיני תרבותיי או מיני בר באחידות המי )מונוקולטורה( מקור הקרקע צרי‪ %‬להיות‬
‫מעומק העולה על ‪ 1.5‬מ' )אדמה "מתה"(‪.‬‬
‫‪ 2.2‬הדברה‬
‫הדברת עשבי תעשה רק באישור המפקח‪ ,‬ולא תתבצע במקרי של זריעת תערובות מיני בר מקומיי‪ .‬בכל‬
‫מקרה אי לבצע הדברת עשבייה ע"י שימוש במונעי נביטה אלא להדביר בחומרי הדברה סיסטמי או‬
‫לחילופי לעקר את הקרקע ע"י טיפול תרמי או כימי‪.‬‬
‫‪ 2.3‬מערכת השקייה‬
‫‪139‬‬
‫התקנת מערכת ההשקייה תעשה בהתא לתוכניות‪.‬‬
‫למניעת נגר על פני המדרו יש להקפיד על התקנת הממטירי בניצב למישור המשופע‪.‬‬
‫‪ .2‬מפרט לחומרי‪:‬‬
‫‪ .2.1‬רצועות הייצוב‪:‬‬
‫החומר‪ :‬רצועה ארוגה מחוטי העשויי ‪ 100%‬סיבי קוקוס טבעיי‪.‬‬
‫טיפול עמידות‪ :‬הרצועות יהיו מתוצרת יצר בעל נסיו מוכח בטיפול כימי ברצועות‬
‫קוקוס לצור‪ %‬הגנת כנגד מיקואורגניזמי בקרקע‪ .‬על הקבל לקבל מראש את אישור המתכנ‬
‫לעמידת היצר בתנאי אלו‪.‬‬
‫גובה הרצועה‪ 20 :‬ס"מ – ‪ 22‬ס"מ‬
‫משקל ‪ 200"230 :‬גר למ"א‬
‫עובי ‪ 5"7 :‬מ"מ‬
‫יחס שטח פתוח‪22%"26% :‬‬
‫מער‪ %‬אריגה‪ :‬שתי )אנכי( במרווחי אחידי של ‪ 10"15‬מ"מ‬
‫ערב )אופקי( במרווחי משתני‪ :‬ששה פסי ברוחב ‪ 2.5"3‬ס"מ בצפיפות‬
‫חוטי של ‪ 0"2‬מ"מ‪ .‬המרווחי בי הפסי ברוחב של ‪ 6"9‬מ"מ‪.‬‬
‫‪ .2.2‬יתדות העיגו‪:‬‬
‫החומר‪ :‬ע‪ /‬אקליפטוס )ע‪ /‬קשה וחזק(‬
‫עובי היתד‪ :‬עובי נומינלי ‪ 2.5‬ס"מ ‪ 2.5 X‬ס"מ‬
‫סטיה מותרת ‪± 0.5‬ס"מ ובלבד ששטח חת‪ %‬היתד לא יפחת מ"‪ 5‬סמ"ר‬
‫אור‪ %‬היתד‪ :‬אור‪ %‬היתדות לשכבה הראשונה יהיה ‪ 50‬ס"מ ‪ 5 ±‬ס"מ‪ ,‬ולשכבה השניה יהיה ‪ 70‬ס"מ ‪±‬‬
‫‪ 5‬ס"מ‪ .‬היתד יהיה מחודד בקצהו ניסור אלכסוני של שתי פאות נגדיות לאור‪ %‬של ‪ 8‬ס"מ לפחות‪.‬‬
‫לפני ביצוע נעיצת היתדות יש לבצע מבח יציבות היתד הנעשה ע"י משיכה ודחיפה של היתד בראשו‬
‫באמצעות יד אחת ובתנועה מקבילה לפני המדרו )ניצבת ליתד( במידה והיתד נשל במבח זה‪ ,‬יש‬
‫להשתמש ביתד ארו‪ %‬יותר עד להשגת יציבות‪.‬‬
‫סיכות חיבור‪:‬‬
‫החומר‪ :‬פלדה מגולוונת באלקטרוליזה‪.‬‬
‫אור‪ %‬סיכות‪ 16 :‬מ"מ‪.‬‬
‫‪ .3‬מפרט להתקנה‬
‫סימו בחוטי – בשלב הראשו יש לסמ את מער‪ %‬האלכסוני המקבילי של השכבה הראשונה‬
‫באמצעות חוטי סימו ויתדות סימו‪ ,‬רצועות הייצוב האלכסוני יותקנו ביחס לקו הדיקור של המדרו‬
‫בזוית של ‪ .30°‬בשלב השני בדומה לקודמו‪ ,‬יש לסמ את מער‪ %‬האלכסוני המקבילי של השכבה השניה‬
‫באמצעות חוטי סימו ויתדות סימו‪ ,‬אול רצועות הייצוב האלכסוני יותקנו ביחס לקו הדיקור של‬
‫המדרו בזוית של ‪.150°‬‬
‫‪140‬‬
‫‪ .3.1‬נעיצת היתדות " יש לנעו‪ /‬את היתדות לאור‪ %‬חוט הסימו כשהמרווחי בי היתדות הינ ‪ 60‬ס"מ‪.‬‬
‫זוית הנעיצה כלפי הקרקע תהיה בזוית התיכו שבי זוית המדרו לזוית האנ‪ .%‬הנעיצה תתבצע כ‪ %‬ש"‬
‫‪ 20‬ס"מ מגובה היתד יישאר מחו‪ /‬לקרקע‪.‬‬
‫‪ .3.2‬חיבור הרצועות ליתדות העיגו " חיבור הרצועות ליתדות ייעשה באמצעות נעיצת ‪ 3‬סיכות לפחות‬
‫לכל יתד‪ .‬הנעיצה תיעשה באמצעות נעיצת ‪ 3‬סיכות לפחות לכל יתד‪ .‬הנעיצה תיעשה באמצעות‬
‫אקדח סיכות פנאומטי מתאי כ‪ %‬שהסיכה תחדור במלוא אורכה‪ .‬פרישת הרצועות וחיבור ליתדות‬
‫תיעשה הרצועות וחיבור ליתדות תיעשה תמיד מציד העליו של היתדות‪.‬‬
‫‪ .3.3‬מילוי אדמה " מילוי האדמה יבוצע בשני שלבי‪ ,‬תחילה למילוי השכבה הראשונה ורק לאחר‬
‫התקנת רצועות השכבה השניה תמולא אדמה בשכבה השניה‪.‬‬
‫‪ .4‬מדידה ותשלו – לפי מ"ר שטח מדרו מותק בשתי שכבות ובמרווחי שנקבעו בתוכנית )בהעדר נתוני‬
‫מרווחי יבוצע המרווח הסטנדרטי של ‪ 2‬מ'(‪ .‬המדידה תיעשה במישור השיפוע )ולא בהיטלי(‪ .‬על‬
‫הקבל לקחת בחשבו את התנאי המיוחדי בשטח‪ ,‬שייתכ ויחייבו שימוש בסולמות‪ ,‬מנופית חבלי‬
‫גלישת מצוקי וכד'‪ .‬לאחר התקנת כוורת הרצועות ימולא המדרו בשכבת אדמת ג‪.‬‬
‫‪ .5‬מילוי אדמת ג " לאחר התקנת כוורת הרצועות ימולא המדרו בשכבת אדמת ג אשר תסופק ע"י‬
‫הקבל‪ /‬המזמי‪ ,‬סוג האדמה עפ"י המצויי בסעי…‪ ..‬המילוי ייעשה באמצעות כלי מכניי או בעבודת‬
‫ידיי‪.‬‬
‫‪ .5.1‬מדידה ותשלו " לפי מ"ר אדמת ג מאושרת בגובה ‪ 40‬ס"מ בי שני אלכסוני הכוורת‪.‬‬
‫‪ .6‬אחריות לייצוב מדרונות " הקבל המבצע יהיה אחראי לייצוב המלא של המדרו כנגד נזקי סח וגלישה‬
‫של שכבת המילוי למש‪ 12 %‬חודש מתארי‪ %‬מסירת העבודה‪ .‬האחריות חלה לגבי עמידות החומרי )חוזק‬
‫הרשת וכו' ( וכ לגבי נזקי העלולי להיגר מסח מי ורוח‪.‬‬
‫ביצוע התיקו יתבצע תו‪ %‬שבועיי מההחלטה על כ‪ .%‬כמו כ‪ ,‬חלה על הקבל אחריות מלאה‬
‫לעמידות הרשת למש‪ 12 %‬חודש ובמידה והרשת תינזק מקרינה‪ ,‬טמפרטורת קרקע‪ ,‬או‬
‫תתנתק מסיבות סח מי ו‪/‬או רוח‪ ,‬תחול על הקבל חובת התיקו כמוזכר לעיל ועל חשבונו‪.‬‬
‫‪141‬‬
‫מפרט לאספקה ולהתקנה של רשת ייצוב ביוהנדסית מסוג גאוקו ‪) 700‬או ש"ע(‬
‫‪ .1‬אספקת רשת ייצוב מסיבי קוקוס‪ :‬גאוקו ‪700‬‬
‫‪ 1.1‬תאור ודרישות‬
‫החומר לחיפוי המדרו יהיה רשת ייצוב מסוג גאוקו ‪ – 700‬הדר מערכות ייצוב ופיתוח נו או ש"ע‬
‫העומד בדרישות הבאות‪:‬‬
‫‪ (1‬נבדק ע"י התחנה לחקר הסח ואושר על ידה כמותיר פחות מ" ‪ 4.3%‬סח ביחס‬
‫לביקורת‪.‬‬
‫‪ (2‬הרשת תהיה עשויה ‪ 100%‬מסיבי קוקוס טבעיי‪.‬‬
‫‪ (3‬רוחב היריעה יהיה ‪ 4‬מ' ואורכה ‪ 50‬מ' לפחות‪ .‬היריעה תסופק בגליל רצי ללא קפלי‪.‬‬
‫‪ (4‬משקל הרשת יהיה לפחות ‪ 700‬ג"ר למ"ר‪.‬‬
‫‪ (5‬גודל תאי הרשת יהיה בי ‪ 1‬ס"מ ל" ‪ 1.5‬ס"מ‪.‬‬
‫‪ (6‬כח קריעה במצב יבש יהיה במינימו ‪.112/54 lbs/inc‬‬
‫‪ % (7‬התארכות במצב יבש יהיה מקסימו ‪.51/36‬‬
‫‪ (8‬כח קריעה במצב רטוב יהיה מינימו ‪.86/41 lbs/inc‬‬
‫‪ % (9‬התארכות במצב רטוב יהיה מקסימו ‪64/48.‬‬
‫‪ (10‬בעלת "אישור לשימוש במוצר" מטע מע"צ‪.‬‬
‫‪ .2‬עבודות הכנה מקדימות‬
‫‪ 2.1‬מילוי חריצי ותוספות קרקע‬
‫חריצי סח בעומק של ‪ 3 – 10‬ס"מ יש לסתו ע"י מעברי שרשרת זיזי ע משקולת סובבת במשקל של ‪250‬‬
‫ק"ג לפחות או בעבודת ידיי באמצעות מפלסות ידניות )פיוז'י(‪ ,‬מגרפות או מעדרי‪.‬‬
‫חריצי בעומק העולה על ‪ 10‬ס"מ יש למלא ע"י מילוי בקרקע מקומית בשכבות של ‪ 15‬ס"מ המהודקות‬
‫באמצעות מהדק פטיש ידני ‪ 5‬ק"ג או לחילופי באמצעות לחיצה ע"י גב כ מחפר‪.‬‬
‫על הקבל להודיע למפקח על הימצאות חריצי עמוקי מ – ‪ 30‬ס"מ על מנת שיובטח כי הליקוי שגר‬
‫להיווצרות החרי‪ ,/‬תוק‪.‬‬
‫הקרקע צריכה להיות נקייה ממיני פולשניי ומצמחיה רדורלית כגו ברק‪ ,‬גדיל‪ ,‬חוח‪ ,‬גומא הפקעי‬
‫וכיוצ"ב‪.‬‬
‫במידה ונקבעה זריעת מיני תרבותיי או מיני בר באחידות המי )מונוקולטורה( מקור הקרקע צרי‪ %‬להיות‬
‫מעומק העולה על ‪ 1.5‬מ' )אדמה "מתה"(‪.‬‬
‫‪ 2.2‬הדברה‬
‫הדברת עשבי תעשה רק באישור המפקח‪ ,‬ולא תתבצע במקרי של זריעת תערובות מיני בר מקומיי‪ .‬בכל‬
‫מקרה אי לבצע הדברת עשבייה ע"י שימוש במונעי נביטה אלא להדביר בחומרי הדברה סיסטמי או לחילופי‬
‫לעקר את הקרקע ע"י טיפול תרמי או כימי‪.‬‬
‫‪142‬‬
‫‪ 2.3‬מערכת השקייה‬
‫התקנת מערכת ההשקייה תעשה בהתא לתוכניות‪.‬‬
‫מערכת תת קרקעית – ראשית יש להתקי את הצינורות המובילי ו‪/‬או המחלקי ו‪/‬או המנקזי לאחר מכ‬
‫יש להתקי את הרשתות ובשלב הסופי יש להתקי את מערכת ההשקייה העל קרקעית הכוללת את שלוחות‬
‫הטפטו ו‪/‬או ממטירוני ו‪/‬או שלוחות המטרה‪.‬‬
‫למניעת נגר על פני המדרו יש להקפיד על התקנת הממטירי בניצב למישור המשופע‪.‬‬
‫‪ .3‬התקנת רשתות ייצוב מסוג גאוקו‬
‫פריסת הרשתות תיעשה רק לאחר ביצוע הגיזו )א נדרש( וביצוע הזריעה בהתזה )א נדרשת(‪.‬‬
‫הרשתות יפרסו על גבי המדרו בצורה רפויה מקצהו העליו של המדרו ועד לתחתיתו במקביל לקו‬
‫זרימת המי )בניצב לקוי הגובה(‪.‬‬
‫בקצהו העליו של המדרו יש לטמו את קצה הרשת בתעלה בעומק של ‪ 20‬ס"מ לפחות‪ ,‬לנעו‪ /‬יתדות‬
‫עיגו על גבי הרשת בתו‪ %‬התעלה כל ‪ 60‬ס"מ ולכסותה‪.‬‬
‫עפ"י הוראת המפקח בלבד נית לעג את הקצה העליו של הרשת לכבל שימתח בי עוגני הנעוצי‬
‫בקרקע‪ .‬ג במצב זה יש להקפיד על הצמדת הקצה העליו של הרשת לקרקע וכיסויה בבטו מסוג ב –‬
‫‪ 15‬לפחות‪ ,‬וזאת כדי למנוע חדירת מי נגר אל מתחת לרשת‪.‬‬
‫יש לעג את הרשת לקרקע כל ‪ 60‬ס"מ באמצעות יתדות עיגו מברזל קוטר ‪ 6‬מ"מ בצורת ח באור‪ %‬של‬
‫‪ 20 "30‬ס"מ בהתא לסוג הקרקע כ‪ %‬שלא יוכלו להישל במשיכת אצבע‪.‬‬
‫פרישת הרשתות תיעשה תו‪ %‬חפיפה של ‪ 15"20‬ס"מ לאור‪ %‬הרשת ו" ‪ 20"30‬ס"מ לרוחב הרשת‬
‫‪ 3.1‬מדידה ותשלו‬
‫מ"ר שטח פרוס נטו‪ ,‬לא ימדדו שטחי חפיפה ברשת‪ .‬א‪ %‬תימדד הרשת שבתעלת העיגו‪.‬המחיר כולל‬
‫אספקת כל חומרי העזר‪ :‬יתדות עיגו‪ ,‬כבל וכו'‪ .‬כולל ביצוע עיגו עליו בתעלה ועיגו לאור‪ %‬הרשתות‪.‬‬
‫על הקבל לקחת בחשבו את התנאי המיוחדי בשטח שייתכ ויחייבו שימוש בסולמות‪ ,‬מנופי‪,‬‬
‫חבלי גלישת מצוקי וכדו'‪.‬‬
‫‪ .4‬שילוב צמחיה זרועה ‪ /‬שתולה ברשתות הייצוב‬
‫שתילות " ראשית יש להתקי את הרשתות ולאחר מכ ליצור חת‪ %‬בצורת ‪ T‬הפו‪%‬‬
‫ברשת ולשתול בתו‪ %‬הרשת‪.‬‬
‫‪143‬‬
‫‪ .5‬מדידה ותשלו‬
‫מ"ר שטח פרוס נטו‪ ,‬לא ימדדו שטחי חפיפה ברשת‪ .‬א‪ %‬תימדד הרשת שבתעלת העיגו‪.‬המחיר כולל‬
‫אספקת כל חומרי העזר‪ :‬יתדות עיגו‪ ,‬כבל וכו'‪ .‬כולל ביצוע עיגו עליו בתעלה ועיגו לאור‪ %‬הרשתות‪.‬‬
‫על הקבל לקחת בחשבו את התנאי המיוחדי בשטח שייתכ ויחייבו שימוש בסולמות‪ ,‬מנופי‪,‬‬
‫חבלי גלישת מצוקי וכדו'‪.‬‬
‫‪ .6‬אחריות לייצוב מדרונות‬
‫הקבל המבצע יהיה אחראי לייצוב המלא של פני המדרו למש‪ 18 %‬חודש מתארי‪ %‬מסירת העבודה‪.‬‬
‫האחריות חלה לגבי עמידות החומרי )חוזק הרשת וכו'( וכ לגבי נזקי העלולי להיגר מסח מי‬
‫ורוח‪ .‬ביצוע התיקו יתבצע תו‪ %‬שבועיי מההחלטה על כ‪ .%‬כמו כ‪ ,‬חלה על הקבל אחריות מלאה על‬
‫עמידות הרשת למש‪ 18 %‬חודש ובמידה והרשת תינזק מקרינה‪ ,‬טמפרטורת קרקע‪ ,‬או תתנתק מסיבות‬
‫סח מי ו‪/‬או רוח‪ ,‬תחול על הקבל חובת התיקו כמוזכר לעיל ועל חשבונו‪.‬‬
‫מפרט טכני לעבודות גינו‬
‫כללי‬
‫‪1.00‬‬
‫פרק זה מתייחס לעבודות גינו והשקיה הכוללות מערכות השקיה‪ ,‬הכשרת קרקע לשתילה ועבודות‬
‫הנטיעה לסוגיה‪ ,‬אחזקת הג ומערכות ההשקיה‪.‬‬
‫מפרט טכני מיוחד שלהל מבוסס על מפרט כללי לעבודות גינו והשקיה שהוא ע"י משרד הביטחו‬
‫)פרק ‪ ,(41‬הבאי להשלי האחד את השני ולתת את כל ההנחיות לביצוע תקי‪.‬‬
‫על הקבל לבצע בהתא למפרט וזאת בא לא נאמר אחרת‪.‬‬
‫על הקבל לקחת בחשבו שאי כל קשר בי מספור הסעיפי במפרט טכני זה‪ ,‬לבי מספור סעיפי‬
‫המפרטי האחרי‪ .‬סעיפי המפורטי בכתב כמויות מבוססי על מפרט טכני מיוחד זה‪.‬‬
‫הגנ המבצע או מנהל העבודה בשטח‪ ,‬יהיה גנ בעל אישור תק לגנ מספר ‪) 3‬סוג ‪ " 1‬חדש(‪ ,‬ובעל‬
‫ניסיו מוכח והמלצות לאישור טיב עבודתו‪.‬‬
‫‪1.01‬‬
‫הקבל יוודא שנעשה תאו מערכות תשתית בעירייה ע"י הפיקוח‪ .‬לפני תחילת העבודה יתא ע‬
‫הגורמי המתאימי ויקבל אישור בכתב לעבודה‪.‬‬
‫‪144‬‬
‫עבודה בסמו‪ %‬למתקני עיליי או תת"קרקעיי המצויי בשטח כגו עמודי תאורה‪ ,‬חשמל וטלפו‪,‬‬
‫ריהוט ג וכדומה " תבוצע בכפיפות להוראות הרשות הממונה על מתקני אלו ובאישורה‪ .‬הקבל‬
‫ינקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשי לביצוע עבודתו בסמו‪ %‬למתקני‪.‬‬
‫מערכות תת"קרקעיות )צנרת וכבלי( יסומנו על פני השטח לפני תחילת העבודה‪ .‬אופ ביצוע‬
‫העבודה‬
‫בתחו מתק תת"קרקעי טעו אישורו המוקד של המפקח‪.‬‬
‫אישור זה לא יהיה בו כדי לגרוע מאחריותו המלאה והבלעדית של הקבל לכל נזק שיגר למתקני‬
‫עיליי או תת"קרקעיי תו‪ %‬כדי ביצוע העבודה‪.‬‬
‫נתקל הקבל באקראי במהל‪ %‬העבודה במתק תת"קרקעי‪ ,‬יודיע על כ‪ %‬למפקח ויקבל ממנו הוראות על‬
‫אופ הטיפול בו‪.‬‬
‫‪1.02‬‬
‫כל עבודות הגינו וההשקיה המוזכרות במפרט זה‪ ,‬יבוצעו ע"פ החוקי‪ ,‬התקנות וכללי הבטיחות‬
‫הקשורי לנושא זה‪.‬‬
‫בטיחות ורישוי "‬
‫עבודות ע חומרי כימיי‪ ,‬חומרי הדברה‪ ,‬חומרי חיטוי קרקע ודשני " יבוצעו ע"י אנשי מורשי‬
‫לביצוע עבודות בחומרי כאלה‪.‬‬
‫השימוש יעשה רק בחומרי המורשי למכירה בישראל‪ ,‬חומרי המורשי לשימוש בשטח המבוצע‬
‫וכ ע"פ כל כללי הזהירות המופיעי בתווית החומר ובחוברות ההמלצות‪.‬‬
‫‪1.03‬‬
‫עבודות הכשרת הקרקע לצרכי נטיעה ושתילה כוללת את השלבי המפורטי להל‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫ניקוי פסולת והסרת צמחייה‪.‬‬
‫הדברה )עשבי‪ ,‬מזיקי‪ ,‬פגעי ומחלות קרקע(‪.‬‬
‫עיבוד קרקע וסיקול אבני‪.‬‬
‫תוספות קרקע‪.‬‬
‫שיפור קרקע )זיבול ודישו(‪.‬‬
‫פריסת מערכת השקיה‪.‬‬
‫‪ .7‬יישור סופי לקראת שתילה‪.‬‬
‫‪1.04‬‬
‫שלבי ביצוע "‬
‫לפני תחילת העבודה באתר‪ ,‬על הקבל לתא ולהזמי את מתכנני הגינו וההשקיה ואת המפקח‬
‫לישיבת תאו לקבלת הנחיות‪.‬‬
‫הקבל המבצע אחראי לתאו ולקבלת אישורי בכתב מהמפקח בשלבי הבאי‪:‬‬
‫‪ .1‬ניקוי השטח לפני מילוי באדמת הג‪.‬‬
‫‪ .2‬ביצוע בדיקות קרקע לאדמת הג לפני הבאתה לאתר‪.‬‬
‫‪ .3‬גמר הכנת קרקע‪.‬‬
‫‪ .4‬לפני כיסוי מערכת ההשקיה והשרוולי לצרו‪ %‬בדיקה‪ ,‬מדידה וסימו‪.‬‬
‫‪ .5‬בדיקת צנרת ההשקיה בלח‪ /‬מי ובספיקות מתאימות‪.‬‬
‫‪145‬‬
‫‪ .6‬יש לתא ע המפקח סוג הדשני וחומרי הריסוס‪ ,‬לפני הבאת לאתר ומועד ביצוע‬
‫עבודות הכשרת הקרקע‪.‬‬
‫‪ .7‬אישור לעצי לפני הוצאת מהאדמה )במשתלה(‪.‬‬
‫‪ .8‬אישור לסוג השתילי בשטח לפני שתילה‪.‬‬
‫‪ .9‬גמר שתילה‪.‬‬
‫ללא אישור בכתב לכל שלב‪ ,‬לא יוכל הקבל להמשי‪ %‬בביצוע השלב הבא‪.‬‬
‫לאחר מסירת העבודה באישור האדריכל והמפקח‪ ,‬יתחזק הקבל על חשבונו את כל שטחי הגינו‬
‫למש‪ 60 %‬יו במסגרת האחריות‪.‬‬
‫לא תשול לקבל כל תוספת עבור אחזקת שטחי הגינו במש‪ 60 %‬יו‪.‬‬
‫התשלו כלול במחירי היחידה של הסעיפי השוני‪ .‬ובנוס יתחזק את השטח ‪ 10‬חודשי נוספי‬
‫תמורת תשלו חודשי‪.‬‬
‫ניקיו השטח " יש להקפיד על ניקיו וסדר יו יומי באתר לכל אור‪ %‬התקופה‪ ,‬מיו התחלת העבודה‬
‫ועד מסירה סופית של השטח ולאחזקה שוטפת של מחלקת גננות מבחינה אסתטית ובטיחותית‪.‬‬
‫עשבייה " בשטח שבו נשתלו צמחי‪ ,‬עצי‪ ,‬שיחי וכו' הקבל ידאג לניקיו העשבי ע"י ריסוסי‬
‫ועבודת ידיי‪ ,‬מרגע השתילה לאור‪ %‬כל התקופה עד למסירה סופית לעירייה )כולל תקופת האחזקה(‪.‬‬
‫פסולת‪ ,‬אבני וכו' " השטח המגונ‪ ,‬שולי השטח ולאור‪ %‬מדרכות‪ ,‬כבישי וכו' יהיו נקיי מערמות‬
‫פסולת ואבני‪ .‬מרגע שהגנ התחיל בעבודות הכנת הקרקע והשתילה ועד לתו תקופת המסירה‬
‫והאחזקה‪,‬‬
‫הקבל ידאג לניקוי ופינוי משטח הפרויקט‪ :‬ניקיו המדרכות שלאור‪ %‬הכבישי‪ ,‬איי הפרדה והשטחי‬
‫המרוצפי בפרויקט‪ ,‬מעשבי ולכלו‪.%‬‬
‫הקבל ירסס את שטחי המדר‪ %‬לכל אור‪ %‬התקופה עד למסירה סופית‪.‬‬
‫הקבל ינקה את השטח המיועד לשתילה מכל פסולת בניי‪ ,‬תשתית אב‪ ,‬אבני בגודל ‪ 5"7‬ס"מ‬
‫ומעלה‪ ,‬עשבי וכו'‪ ,‬עד לקרקע טבעית בעומק מינימלי של ‪ 30‬ס"מ‪.‬‬
‫יש לקבל אישור המפקח לניקוי הערוגות והשטח לפני מילוי הקרקע‪.‬‬
‫הכשרת הקרקע‬
‫‪2.01‬‬
‫‪2.00‬‬
‫כללי‬
‫עבודות הכשרת הקרקע לנטיעת עצי במדרכות כוללות‪ :‬חפירת בור נטיעה בנפח ‪ 3‬מ"ק ‪,‬‬
‫הנחת שכבת חצ‪ /‬בתחתית הבור ומילוי באדמת ג כולל דישו עד למפלס ‪ "40‬ס"מ מתחת לפני קרקע‬
‫סופיי‪ .‬הכל לפי המפורט בפרטי הפיתוח‪.‬‬
‫הנחת צנרת השקיה תעשה במועד שיקבע המפקח‪.‬‬
‫מחיר הכשרת קרקע בכתב הכמויות‪ ,‬כולל את כל העבודות המפורטות בסעיפי הבאי‪:‬‬
‫‪ – 2.02‬חפירת בורות לעצי‪.‬‬
‫בכל מקו המצוי בתכנית יש לחפור את בור הנטיעה ולמלאו באדמת ג לפני ביצוע עבודות הרצו‪.‬‬
‫החפירה תעשה בעבודות ידיי או בכלי מכני ו‪/‬או ידני‪.‬‬
‫‪146‬‬
‫בקרקע סלעית – יש לסדוק את הסלע ע"מ לאפשר חלחול מי‪ .‬יש לבצע בדיקת חלחול ע"י הצפת‬
‫מי לפני מילוי הבור באדמת ג‪.‬‬
‫עומק וגודל הבור יאושר בכתב ע"י המפקח‪ ,‬לפני מילוי הבור באדמה גננית‪.‬‬
‫הקבל יסלק על חשבונו מהאתר‪ ,‬את כל העפר והפסולת שיוצאו מהבור וסביבתו‪.‬‬
‫בתחתית הבור יש להניח שכבת חצ‪ /‬גס לניקוז הבור ורק לאחר מכ יש למלא באדמת ג ‪.‬‬
‫הקבל יספק את אדמת הג הדרושה למילוי הבור לצור‪ %‬נטיעה ורק לאחר מכ תאושר הנטיעה‪.‬‬
‫המחיר כולל‪ :‬חפירה זהירה במידות בהתא למפרט וכתבי הכמויות‪,‬‬
‫פינוי החומר החפור‪ ,‬דישו וזיבול אדמת הג‪ ,‬מילוי הבור בעת השתילה‪ ,‬השקיה " הרבצת מי‬
‫לרוויה והשקיית העצי כל תקופת הביצוע עד למסירת העבודה בהתא להנחיות‪.‬‬
‫‪2.02‬‬
‫בדיקות קרקע‬
‫לקביעת סוג הקרקע וטיבה )הרכב מכני ופוריות הקרקע(‪ ,‬יש לבצע בדיקת קרקע‪ .‬בדיקת הקרקע‬
‫תעשה ע"פ הנחיות מעבדת שירות השדה של משרד החקלאות‪ ,‬או מעבדה אחרת שתאושר ע"י‬
‫המפקח‪ .‬הבדיקות הנדרשות ה‪:‬‬
‫‪ o‬מבנה פיזי וכימי‪ ,‬רמת יסודות הזנה )חנק‪ ,‬זרח ואשלג‪ ,‬מליחות‪.‬‬
‫‪ o‬שיפור הקרקע או הבאת קרקע אחרת‪ ,‬יעשה על סמ‪ %‬נתוני בדיקת הקרקע והמלצות המעבדה‬
‫ובאישור של המפקח בצרו התוצאות‪.‬‬
‫לפני הבאת קרקע )אדמת ג( לשטח‪ ,‬יש לקבל אישור על מיקו אספקת האדמה וטיבה‪ .‬יש להביא‬
‫דוגמא מהקרקע הגננית המסופקת לאישור המפקח בצרו התוצאות‪.‬‬
‫‪2.03‬‬
‫אדמת ג מובאת‪ ,‬תהיה מסוג טרה רוסה משכבת הקרקע העליונה או בהתא להנחיות שינתנו ע"י‬
‫המפקח‪ .‬הקרקע תהיה מפוררת ונקייה מזרעי‪ ,‬פקעות וחלקי שורשי של עשביה חד שנתית ורב‬
‫שנתית‪ .‬ובלתי נגועה במחלות שורש ומזיקי‪ .‬האדמה לא תכיל אבני שגודל מעל ‪ 5‬ס"מ‬
‫ושעור האב לא יעלה על ‪ .10%‬דרגת החומציות תהיה ‪ . PH 7"8‬יש להביא אישור מעבדה על‬
‫דרישות אלה‪ .‬אדמה שלא תענה על הדרישות הנ"ל תורחק מהשטח ע"י הקבל ועל חשבונו למקו‬
‫אחר מאושר‪ .‬הקבל יחויב להביא אדמה בהתא לטיב הנדרש‪ ,‬ללא תוספת מחיר‪.‬‬
‫‪3.00‬‬
‫הדברת עשבייה‬
‫הקבל אחראי להשמדה מלאה של כל העשבייה החד שנתית והרב שנתית‪.‬‬
‫השקיית הקרקע להבטת עשביה‪ ,‬תבוצע פעמי בהפרש של שבועיי בכמות של ‪ 30‬קוב‬
‫לדונ לכל השקיה‪.‬‬
‫יו לפני הריסוס יושקה שוב השטח‪.‬‬
‫לאחר הופעת העשבי ירוססו בחומרי ובריכוזי שיקבע המפקח‪.‬‬
‫הריסוס יהיה על עשבייה רעננה ומפותחת‪ .‬אי לרסס בזמ רוחות וכאשר עלוות הצמחיה רטובה‪.‬‬
‫הקבל ימנע מנזקי לצמחיית תרבות‪ ,‬במידה ויהיו נזקי יתק את הנזקי על חשבונו‪.‬‬
‫‪147‬‬
‫לאחר תמותת העשבייה אי לסלקה‪ ,‬אלא רק לאחר קבלת אישור המפקח לתמותה מלאה‪.‬‬
‫הדברת עשבי רב שנתיי תבוצע בחומרי הדברה סיסטמי לא יאוחר מ ‪ 4"6‬שבועות לפני השתילה‪.‬‬
‫תכשירי הדברה יעמדו בדרישות של משרד החקלאות והוראות היצר‪ .‬כל העבודות בחומרי כימיי‬
‫יבוצעו תו‪ %‬התחשבות מלאה בסביבה‪ ,‬בסוג הקרקע‪ ,‬בצמחייה ובעלת חיי באזור‪.‬‬
‫מועד הריסוס יתוא ע המפקח‪ .‬כל העבודות יבוצעו ע"י עובדי מורשי לעבוד בחומרי בה‬
‫מבוצעת ההדברה‪ .‬הריסוס יעשה במרסס מכני או ידני‪.‬‬
‫עשבי רב שנתיי כגו יבלית‪ ,‬גומא הפקעי ואחרי‪ ,‬יודברו בחומרי כימיי כמפורט ע"י ההנחיות‬
‫בתווית ובחוברת ההמלצות לכל עשב‪.‬‬
‫לאחר כ‪ 4"6‬שבועות ע"פ ההמלצות לגבי כל עשב וחומר נית להמשי‪ %‬בשלבי העבודה‪.‬‬
‫שימוש בחומרי מונעי הצצה )נביטה( לפני השתילה‪ ,‬יהיה רק לאחר יישור סופי של השטח‪.‬‬
‫‪4.00‬‬
‫זיבול ודישו‬
‫שיפור קרקע )זיבול ודישו(‪.‬‬
‫החלפת קרקע‪ ,‬תוספת מינרלי‪ ,‬תעשה ע"פ הנחיות המעבדה לאחר בדיקת הקרקע‪ .‬א בדיקות‬
‫הקרקע‬
‫העלו כי יש צור‪ %‬בשיפור הקרקע‪ ,‬יש להוסי קומפוסט ודש יסוד‪ .‬כמויות מדויקות יקבעו על סמ‪%‬‬
‫בדיקת הקרקע שנעשתה או על סמ‪ %‬הוראות לעבודה מסוימת‪.‬‬
‫א לא נאמר אחרת‪ ,‬יינתנו תוספות ע"פ הכמות שבטבלה שלהל‪ .‬יש להשתמש רק בקומפוסט ודש‬
‫שהמפקח אישור את הסוג והמקו‪.‬‬
‫כמות לדונ‬
‫החומר‬
‫‪ 20‬מ"ק‬
‫קומפוסט‬
‫‪ 120‬ק"ג‬
‫דש זרחני " סופרפוספט‬
‫‪ 80‬ק"ג‬
‫דש אשלגני " אשלג כלורי‬
‫במקרה של נטיעת עצי או שיחי בודדי‪ ,‬תהיה כמות הזיבול והדישו לכל סוג כמצוי במפרט‪.‬‬
‫הקבל יספק קומפוסט בשל‪ ,‬נקי מזרעי‪ ,‬ממחלות ומזיקי‪.‬‬
‫תכונות הקומפוסט בהתא למפרט הכללי לעבודות גינו והשקיה‪.‬‬
‫לאחר פיזור הקומפוסט ודש היסוד " דש אשלגני ודש זרחני בשכבה שווה ואחידה על כל השטח‬
‫להצניע את החומרי באופ אחיד בשכבת הקרקע לעומק של כ " ‪ 20‬ס"מ‪ .‬ההצנעה תעשה תו‪%‬‬
‫‪ 24‬שעות ממועד הפיזור ע"י כלי מכניי או כלי עיבוד ידניי‪.‬‬
‫זבל שיישאר בשטח יותר מ ‪ "48‬שעות יפסל והקבל יצטר‪ %‬לספק זבל אחר תחתיו על חשבונו‬
‫)וסילוק הזבל הקוד(‪.‬‬
‫‪148‬‬
‫‪5.00‬‬
‫שתילה וזריעה‬
‫כללי‬
‫פרק זה מתייחס לכל שיטות השתילה הנהוגות בגננות נוי‪ .‬העבודה תבוצע כנדרש בתכניות ובשאר‬
‫מסמכי החוזה‪.‬‬
‫הקבל אחראי לזיהוי ודאי של הצמחי וטיב לפני השתילה‪.‬‬
‫כל עבודות השתילה יבוצעו רק בגמר עבודות הכנת השטח או עבודות ההכנה בבור השתילה ופריסת‬
‫מערכת ההשקיה‪.‬‬
‫‪5.01‬‬
‫תנאי נטיעה‬
‫הנטיעה חייבת להתבצע במזג אויר מתאי ובקרקע יבשה או מעט לחה‪.‬‬
‫אי לטעת בשרב או כשיש רוחות חזקות‪.‬‬
‫אי לשתול צמחי רגישי לקור בתקופה קרה או בסמו‪ %‬לה‪.‬‬
‫‪5.02‬‬
‫מקור חומר הריבוי וטיב השתילי‬
‫ דרישות טיב‪ ,‬איכות‪ ,‬גודל וסיווג‪ ,‬יהיו ע"פ ההנחיות לשתילי נוי של משרד החקלאות‪ ,‬בהתא‬
‫לקבוצות הצמחי‪ :‬עצי‪ ,‬שיחי‪ ,‬שורשי‪ ,‬עונתיי‪ ,‬וכו'‪ .‬אופ שתילת‪ :‬בגוש אדמה או חשופי‬
‫שורש‪.‬‬
‫ הקבל יהיה אחראי לקליטה מלאה של כל הצמחי ויחלי כל שתיל או ע‪ /‬שלא נקלט על חשבונו‬
‫הוא‪ ,‬כולל בתקופה האחזקה‪.‬‬
‫ השתילי יתאימו לקריטריוני וטיב יהיה ממשתלה המאושרת ע"י מחלקת גינו‪ .‬הצמחי יהיו‬
‫בריאי ומפותחי בהתחשב בגודל המיכל בו ה נטועי ובעלי נו מסוע‪ ,‬כלומר יחס נכו בי נו‬
‫לשורש ולגודל המיכל‪.‬‬
‫ השתילי יהיו מעוצבי )כאשר נידרש עיצוב(‪ ,‬נקיי מפגעי )מחלות‪ ,‬מזיקי‪ ,‬נמטודות‪ ,‬או אחרי(‪,‬‬
‫ ללא שיבוש בעשבי‪ .‬טיב המיכל וגודלו ע"פ הנדרש בתכניות ובשאר מסמכי החוזה‪.‬‬
‫ השורשי מקוצצי והמיכל השומר על שלמות גוש השורשי‪.‬‬
‫ שתילי ממיכל גדול יהיו מפותחי לגודל המיכל ואל שתילי שזה עתה הועתקו ממיכל קט למיכל‬
‫גדול יותר‪.‬‬
‫ יש להביא דוגמא מייצגת מכל סוג של צמח‪ ,‬לפני הבאת השתילי לשטח‪.‬‬
‫ יוודא הקבל שהשתילי עברו הקשחה במשתלה והתאמת לתנאי השתילה בג‪.‬‬
‫ כל השתילי יאושרו ע"י המפקוח והאדריכל‪ ,‬לפני הבאת לשטח ופע נוספת לפני השתילה‪.‬‬
‫ המזמי אינו מתחייב להשתמש בכל הכמות המפורטת בכתב הכמויות‪ .‬הזמנת כמות תהיה ע"פ רשו‬
‫ ביומ העבודה‪.‬‬
‫ לא יישתלו ולא יינטעו עצי ושיחי שלא קיבלו אישור המפקח והאדריכל‪.‬‬
‫שתילה ללא אישור תיראה כאילו לא נעשתה כלל‪ .‬האישור יהיה בכתב ומצור לחשבו שיוגש ע"י‬
‫הקבל לביצוע העבודה‪.‬‬
‫לא תהיה סטייה מסוג ומיני הצמחי והעצי המופעי בתכנית‪ ,‬אלא באישור בכתב מהמפקח‪.‬‬
‫‪149‬‬
‫‪5.03‬‬
‫הזמנת שתילי‬
‫יערו‪ %‬הקבל הזמנה במשתלה בעבור צמחי מיוחדי ו‪/‬או בוגרי וכ פלטות דשא‪.‬‬
‫הקבל יראה למפקח אישור על המקדמה הכספית ששולמה בעת ההזמנה‪ .‬שתילי אחרי הדרושי‬
‫לבצוע העבודה‪ ,‬יוזמנו במועד מתאי להבטחת אספקת במועד הנדרש‪.‬‬
‫‪6.00‬‬
‫בור נטיעה‬
‫ בורות נטיעה יחפרו בכל סוגי קרקע לרבות חציבה בסלע‪ .‬בגמר החפירה ו‪/‬או חציבה יש לסלק‬
‫את החומר החפור למקומות שיסומנו ע"י המפקח‪ .‬גודל הבור ‪ 225/88‬ס"מ ‪ ,‬בעומק של ‪ 1.50‬מ'‪,‬‬
‫לפי המופיע בפרטי הפיתוח‪.‬‬
‫ לפני מילוי הבור בתערובת האדמה יש לקבל אישור המפקח על גודל הבור‪.‬‬
‫ לכל שתיל הנשתל בגוש‪ ,‬או שתיל חשו " ייחפר בור‪ ,‬שנפחו יכיל בקרקע תחוחה או במצע מנותק‬
‫את כל‬
‫מערכת השורשי של השתיל‪ ,‬ברווחה‪ ,‬ללא קיפול ודחיסה‪.‬‬
‫ אי לחפור בור נטיעה עמוק מידי‪ ,‬לבל ישקע השתיל ע שקיעת האדמה התחוחה יותר מ הרצוי‬
‫לבריאות צוואר השורש שלו‪ .‬באדמה בלתי מחלחלת‪ ,‬אי לחפור או לחצוב בור נטיעה עמוק מהשכבה‬
‫המעובדת בהכשרה עמוקה של השטח‪ .‬א עומק השורשי מחייב העמקת יתר‪ ,‬יש לדאוג לניקוז‬
‫הבור‪ ,‬או באדמות אטומות‪ ,‬בשטחי מסלע או בקרקעות מנוקזות‪.‬‬
‫‪7.00‬‬
‫פעולות הנטיעה‬
‫‪7.01‬‬
‫שתילת חשופי שורש "‬
‫ ינטעו בעונה המתאימה‪ ,‬מיד לאחר ניתוק מקרקע המשתלה או מיד לאחר הוצאת ממקו האחסו‬
‫או מהאריזה וזאת במיני שנית לאחסנ )לפי ההמלצות המקצועיות לכל מי ומי(‪.‬‬
‫ כדי למנוע התייבשות שורשי השתילי‪ ,‬יש לשמור אות עד השתילה בסביבה מאווררת‪ ,‬לחה כגו‬
‫קרקע לחה‪ ,‬נסורת לחה וכו'‪.‬‬
‫ לפני השתילה יבדוק הקבל את בריאות ותקינות השתיל וטיב מערכת השורשי " שהשורשי יהיו‬
‫בריאי‪ ,‬בעלי קליפה שלמה‪ ,‬ללא גידולי ועפצי‪ .‬השתיל‪ ,‬ע"פ הדרישות לשתילי נוי‪ .‬יש לסלק‬
‫במזמרה שורשי צולבי‪ ,‬מסולסלי ופגועי ולחדש חתכי בקצוות של שורשי קרועי ולקצר‬
‫שורשי בודדי החורגי מגודל הבור המומל‪./‬‬
‫ בזמ הגיזו יש להקפיד על יחס מתאי בי הנו למערכת השורשי‪ ,‬כפי שמוגדר בהמלצות לשתילי‬
‫נוי‪.‬‬
‫ יש לשתול את הצמח שגובהו הסופי של צוואר השתיל יהיה בגובה הקרקע במשתלה‪.‬‬
‫ בעת השתילה יוחזק השתיל‪ ,‬כ‪ %‬ששורשיו בבור יהיו חופשיי‪ ,‬מילוי האדמה יעשה בהדרגה ע הידוק‬
‫ בי השורשי‪ ,‬כ‪ %‬שייוצר מגע טוב בי השורשי לקרקע המוספת‪.‬‬
‫‪150‬‬
‫ לאחר השתילה יש להשקות השקיה גדושה להנחתה )כדי להביא את השתיל למקומו הסופי(‪.‬‬
‫ עד לקליטת השתיל יש להקפיד על השקיות קלות שיבטיחו רטיבות בבית השורשי א‪ %‬לא‬
‫בעוד להבטחת אוורור נאות בקרקע‪.‬‬
‫‪7.02‬‬
‫שתילה בגוש אדמה‬
‫ בסמו‪ %‬למועד הנטיעה יפוזרו השתילי במכלי למקומות שתילת‪ .‬בעת הנטיעה‪ ,‬יוצאו השתילי‬
‫המכלי מבלי לפורר את הגוש‪.‬‬
‫ שורשי בודדי החורגי מ הגוש ייגזמו במזמרה חדה‪ .‬בודקי את תקינות הגוש ומערכת‬
‫השורשי‪ .‬במקרה של סלסול שורשי במעטפת הגוש‪ ,‬מפוררי בזהירות את מעטפת הגוש ומישרי‬
‫את השורשי‪.‬‬
‫ מניחי את השתיל בבור‪ ,‬מוסיפי קרקע בצדדי ומהדקי מעט )הידוק שלא יפגע במבנה הקרקע(‪.‬‬
‫ אחר השקיה גדושה ונחיתת השתיל למקומו הסופי יהיה גובה צוואר השורש כפי שהיה במיכל או‬
‫בקרקע המשתלה‪.‬‬
‫ במקרה של נטיעת עצי חשופי מעלי‪ ,‬יש לצבוע‪ ,‬להלבי את הגזע והענפי באזורי החשופי‪,‬‬
‫כדי מנוע מכות שמש כתוצאה מקרינה‪ ,‬עד לקליטת הצמח‪.‬‬
‫‪8.00‬‬
‫נטיעת עצי‬
‫בכל השיטות יבקרו הקבל והמפקח באתר ההוצאה ויסמנו את העצי המיועדי להעברה‪ .‬מועד‬
‫ההוצאה‪,‬מועד ההעברה וזמ השתילה יהיו כמפורט במפרט‪.‬‬
‫הקבל יציע עצי מתאימי‪ ,‬העומדי בדרישות לשתילי נוי של משרד החקלאות‪.‬‬
‫בזמ הוצאת השתילי והעברת יוודא הקבל שהוצאו השתילי שנבחרו וסומנו‪ .‬יש להקפיד שלא‬
‫תהיה פגיעה בשורשי ובנו הע‪./‬‬
‫ההעתקה עצמה תבוצע בשעות הקרירות של היו או בשעות אחר הצהרי המאוחרות‪ ,‬כדי לצמצ‬
‫סבל לע‪ ./‬יש להקפיד בזמ ההובלה על הגנה מקרינה ומרוח‪.‬‬
‫בעת הוצאה‪ ,‬העברה ונטיעת העצי‪ ,‬יור הע‪ /‬במנו לגובה הדרוש‪ ,‬תו‪ %‬כדי ניתוק איטי של‬
‫השורשי במזמרה או במסור ללא קריעת‪ .‬יש להימנע מפגיעה"קילו ושפשו בע‪ ,/‬בגזע‪ ,‬או‬
‫בשורשי ותו‪ %‬התחשבות מלאה בסביבה )בני אד‪ ,‬מבני‪ ,‬קווי חשמל‪ ,‬שאר צמחי הג וכו'(‪.‬‬
‫בכל עבודות העברת עצי‪ ,‬לא יינטע ע‪ /‬שגזעו נקל ונפגע במידה העלולה לסכ את סיכויי קליטתו‬
‫ובריאותו בעתיד‪.‬‬
‫בשתילה יש להקפיד שעומק צוואר השורש יהיה זהה לגובה שהיה במקומו הקוד‪.‬‬
‫האחריות לקליטת עצי הינה על הקבל‪ .‬כל ע‪ /‬שלא ייקלט יוצא מהשטח ע"י הקבל ויוחל בע‪/‬‬
‫אחר‪.‬‬
‫המזמי שומר לעצמו זכות לספק את העצי בעצמו ולבטל סעיפי אספקת העצי מהמכרז‪ ,‬ללא מת‬
‫פיצוי לקבל‪ .‬במקרה זה יבצע הקבל את כל העבודות הנלוות לנטיעה‪ :‬חפירת הבורות‪ ,‬מילוי אדמת‬
‫ג‪,‬דישו‪ ,‬זיבול ומילוי הבור חזרה בעת השתילה‪ ,‬השקיה לרוויה בעת השתילה ובהמש‪ %‬השקיה‬
‫סדירה‪,‬‬
‫‪151‬‬
‫עד למסירה סופית של העבודה‪ .‬העבודה תבוצע בתאו מלא ובשיתו פעולה ע מספק העצי‪,‬‬
‫הכל בהתא להנחיות המפקח‪.‬‬
‫הכל כלול במחיר יחידה לשתילת העצי‪.‬‬
‫הקבל מתחייב להשקות את העצי הנשתלי בכל דר‪ %‬שהיא‪ ,‬כולל הבאת המיכלית לשטח‪ ,‬עד‬
‫להנחת מערכת השקיה סופית‪.‬‬
‫במידה והקבל ישתול עצי בעלי מראה או מצב שלא משביע את רצו העיריה והאדריכל‪ ,‬הקבל יוצא‬
‫את הע‪ /‬מהשטח וישתול ע‪ /‬חדש‪ ,‬הכל על חשבונו‪.‬‬
‫אישור עצי " יאושרו ע"י סימו או ע"פ דוגמא‪ ,‬לפני הבאת לשטח‪.‬‬
‫עצי מחבית ופח " יאושרו ע"פ נטיעה מדגמית בשטח‪ ,‬לפחות ‪ 3‬עצי מז‪.‬‬
‫‪8.01‬‬
‫ע‪ /‬גדול שגדל במשתלה למטרות שתילה בג ומועבר ממנה ע גוש אדמה או חשו שורש‬
‫)ללא גוש אדמה(‪:‬‬
‫עצי בוגרי‬
‫ע‪ /‬בעל גזע ישר ומעוצב נקי מפצעי גיזו פתוחי‪ ,‬בעל התחדדות גזע ברורה מ הבסיס לצמרת‪.‬‬
‫נו מפותח ואופקי‪ .‬מערכת שורשי מסועפת ולא פגומה בעת קוטר של ‪ 1.2‬מ'‪ ,‬הוצאת הע‪/‬‬
‫מהאדמה ע"י מכשיר להעתקת עצי‪.‬‬
‫גוש השורשי עטו ביוטה וקשור בחבלי ולא ברשת מגולוונת כדי שתתפרק בקרקע לאחר השתילה‪.‬‬
‫העצי יהיו אחידי במראה ובנו יישתלו בעונה המתאימה‪.‬‬
‫שתולי במשתלה במרחק מינימלי ‪ 2.5‬מ' אחד מהשני‪.‬‬
‫מחיר העצי כולל‪ :‬אספקת לאתר והורדת לבור השתילה ע"י מנו‪ ,‬אספקת סמוכות וקשירה לע‪./‬‬
‫הקבל אחראי לקליטה מלאה של העצי‪ ,‬ע‪ /‬שלא יראה סימני קליטה או צימוח יורחק מהשטח‬
‫והקבל יספק וינטע ע‪ /‬אחר במקומו‪.‬‬
‫אישור לקליטה יינת ‪ 12‬חודשי מיו התחלת האחזקה השנתית‪ ,‬או מיו החלפת עצי )עצי‬
‫שהוחלפו לאחר מסירת העבודה (‪.‬‬
‫העברת העצי תעשה תו‪ %‬הקפדה על שלמות מערכת השורשי וגוש העפר ע"י קשירה‪.‬‬
‫את העצי יש להעתיק מהמשתלה רק בעונה מתאימה‪.‬‬
‫תהלי‪ %‬שתילה‬
‫הע‪ /‬יונח במרכז הבור‪ ,‬כ‪ %‬שגובה הגוש יהיה כגובה פני הקרקע בסביבתו‪ .‬את הקרקע המשופרת‬
‫מוסיפי בשלבי‪ ,‬ראשית שליש מהגובה ואח"כ להשקות‪ .‬יש לחזור על כ‪ %‬בגובה שני"שליש ולאחר‬
‫מילוי כל הבור‪.‬‬
‫שיטת השקיה " יש להניח סביב הע‪ /‬טפטפות שתהיינה קרובות לגזע‪ ,‬במידה ולא אפשרי יש להכי‬
‫גומה סביב הע‪ /‬ולמלא אותה במי‪.‬‬
‫‪152‬‬
‫תדירות ההשקיה " בקי‪ /‬פע עד פעמיי בשבוע‪.‬‬
‫לאחר תחילת הגידול של הענפי וקליטת הע‪ /‬יורדת תכיפות ההשקיה לרמה המקובלת‪ .‬כיו שנושא‬
‫המי הוא החשוב ביותר להבטחת הקליטה‪ ,‬יש לקבל הנחיות מדויקות לגבי כל שתילה‪.‬‬
‫‪9.00‬‬
‫תמיכה וקשירת עצי‬
‫תמיכת עצי צעירי " תיעשה בכל שתילת ע‪ ,/‬אלא א לא נאמר אחרת‪.‬‬
‫‪9.01‬‬
‫סמוכות לעצי "‬
‫סמוכות שיסופקו ע"י הקבל תהיינה בגובה לפחות ‪ 2.5‬מ' או ‪ 0.5‬מ' לפחות מגובה הע‪ /‬הנשתל ‪,‬‬
‫עשוי מע‪ /‬אקליפטוס עגול או מרובע בקוטר "‪ ,2‬מקולפי ומחוטאי‪ .‬הסמוכות יטמנו בקרקע‬
‫בעומק ‪ 0.5‬מ'‪ ,‬במרחק כ " ‪ 15‬ס"מ משני צידי הע‪ /‬ועליה מושחלת צינורית שקופה " אלסטית‬
‫)שטיכמוס( באור‪ 25 %‬ס"מ‪.‬‬
‫קשירה מקצועית ע"י חבל לכל ע‪ ,/‬יש להעמיד שתי סמוכות בניצב לכיוו הרוח‪ .‬הקשירה תהיה‬
‫בצורת ‪ ,8‬בנקודת הכיפו של הע‪ /‬ובצורה כזו שהע‪ /‬יוכל לנוע ברוח‪.‬‬
‫‪9.02‬‬
‫תמיכת עצי בוגרי "‬
‫יעוגנו עצי בוגרי בעזרת ‪ 3‬כבלי תעופתיי מגלווני המעוגני ביתדות עשויות יציקת אלומיניו‬
‫שייקבעו מסביב לע‪ /‬במרחק ‪ 40"50‬ס"מ מהגזע‪.‬‬
‫היתדות ייתקעו בעומק ‪ 60‬ס"מ‪.‬‬
‫יש לסמ את היתדות והכבלי באופ ברור למניעת נזקי‪.‬‬
‫קשירת הכבל לע‪ /‬תהיה ע"י צינור גומי )לא פוליאתיל( ועגנית בצורת ‪ U‬לקשירה‪ .‬החדרת העוג‬
‫לקרקע תעשה ע"י מיכל‪.‬‬
‫בקשירה לתקופה ארוכה ובעצי גדולי וכבדי‪ ,‬נית להשתמש לתמיכה בעוגני ממתכת מגולוונת‬
‫המוחדרי לתו‪ %‬גזע הע‪ /‬ובתנאי שמקו החיבור יטופל כהלכה למניעה חדירה פגעי‪.‬‬
‫יש להוסי קפיצי לכבלי אלו‪.‬‬
‫קוטר ע‪/‬‬
‫אור‪ %‬כבל‬
‫עובי כבל‬
‫סוג עוג‬
‫בעל יכולת אחיזה )ק"ג(‬
‫"‪3‬‬
‫‪3.6‬‬
‫‪1.6‬‬
‫‪140‬‬
‫"‪6‬‬
‫‪4.0‬‬
‫‪3.2‬‬
‫‪500‬‬
‫"‪10‬‬
‫‪4.5‬‬
‫‪6.4‬‬
‫‪1,500‬‬
‫‪153‬‬
‫‪10.00‬‬
‫מידות צמחי‬
‫הגדרת הצמח‬
‫בכתב הכמויות‬
‫צמח בכלי ‪ 3‬ליטר‬
‫)מס‪(4 .‬‬
‫גודל‬
‫כלי‬
‫‪ 3‬ליטר‬
‫קומפוסט‬
‫ג י ל‬
‫גודל בור‬
‫)בליטר(‬
‫)בס"מ(‬
‫‪ 2"3 30X30X30‬ליטר‬
‫דו"שנתי‬
‫בעל נו‬
‫גודל‬
‫כלי‬
‫קוטר‬
‫גזע‬
‫‪25"60‬‬
‫"‪"1.25 " 1‬‬
‫למילוי‬
‫הבורות‪.‬‬
‫גובה‬
‫שתיל‬
‫גיל‬
‫מעל‬
‫צוואר‬
‫השורש‬
‫חבית )‪(7‬‬
‫‪ 20‬ס"מ‬
‫ליטר‬
‫מ" "‪ 1.5X1.5‬מ' " בשעור של ‪ 4‬גר' וכ‬
‫‪ 2.5‬גר' אשלג לכל ‪ 10‬ליטר תערובת‬
‫מסוע‬
‫גובה‬
‫מדוד‬
‫אשלג כלורי‬
‫גודל בור‬
‫קומפ'‬
‫אשלג‬
‫כלורי‬
‫סופר‬
‫פוספט‬
‫אור‪/%‬‬
‫רוחב‪/‬‬
‫גובה‪/‬‬
‫‪ 15‬ליטר‬
‫‪2.2"2.0‬‬
‫‪0.8 0.8‬‬
‫מ‬
‫מינימו‬
‫או כנדרש‬
‫במפרט‬
‫המיוחד‬
‫לא‬
‫לשי‬
‫סופר"‬
‫קומפ'‬
‫ואשלג‬
‫כלורי‬
‫בוגר‬
‫מהקרקע‬
‫)‪(8‬‬
‫"‪2" " 3‬‬
‫‪ 20‬ס"מ‬
‫תלוי‬
‫בסוג‬
‫לפחות‬
‫‪ 2.5‬מ'‬
‫‪ 3‬שני‬
‫‪2.25/‬‬
‫‪0.90‬‬
‫‪1.50‬‬
‫עומק‬
‫‪75‬‬
‫‪ 65‬או‬
‫ע"פ‬
‫המפרט‬
‫‪ 3‬ליטר‬
‫קומפ'‬
‫בוגר‬
‫מהקרקע‬
‫)‪(9‬‬
‫"‪4" " 3‬‬
‫‪ 50‬ס"מ‬
‫תלוי‬
‫בסוג‬
‫הע‪/‬‬
‫‪5"10‬‬
‫שני‬
‫‪2.25/‬‬
‫‪0.90‬‬
‫‪1.50‬‬
‫עומק‬
‫‪100‬‬
‫‪85‬‬
‫‪4‬‬
‫ליטר‬
‫‪1‬‬
‫__ק"ג_‬
‫_‬
‫‪1‬‬
‫‪ 11.00‬מסירה ‪ ,‬תחזוקה ואחריות‬
‫פרק זה מפרט את הנושאי השוני הקשורי במסירת עבודות הגינו וההשקיה לעירייה‪ ,‬בתחזוקת העבודה‬
‫ובתקופת האחריות‪.‬‬
‫‪ .11.1‬כללי ‪:‬‬
‫בניגוד לרשו במפרט הכללי לעבודות בנייה‪ ,‬עבודות הגינו כוללות את תחזוקת העבודה במש‪ %‬תקופה‬
‫של ‪ 12‬חודשי‪ ,‬לאחר השלמת העבודה‪ .‬מתו‪ 12 %‬החודשי‪ 2 ,‬החודשי הראשוני כלולי בתשלו עבור‬
‫העבודה‪ .‬עבור ‪ 10‬חודשי האחזקה הנותרי ישול בנפרד על בסיס חודשי‪.‬‬
‫‪154‬‬
‫‪ .11.2‬מסירה ראשונה‪:‬‬
‫א‪ .‬בגמר העבודה יימסר השטח מסירה ראשונה למזמי ויחל מניי תקופת האחזקה‪ .‬על הקבל לקבל‬
‫אישור מסירה ראשונה בכתב‪.‬‬
‫ב‪ .‬בעת המסירה תהיינה כל העבודות גמורות‪ ,‬שטח הג מיושר ובמצב נאות וכל שאר העבודות‬
‫המופיעות בתכנית ו‪/‬או מסמכי החוזה מושלמות‪.‬‬
‫ג‪ .‬א המזמי לא יקבל את העבודה‪ ,‬הקבל ימשי‪ %‬לתחזק את העבודה ללא תשלו נוס‪ ,‬בהתא‬
‫למפורט בהמש‪ %‬תת פרק זה‪ ,‬עד למסירה ראשונה‪.‬‬
‫ד‪ .‬הקבל רשאי לבקש מסירה של שטחי בשלבי‪ ,‬א השטח מוגדר באופ פיזי ברור‪ ,‬כדוגמת כביש‬
‫מפריד‪ ,‬מערכת השקיה נפרדת וכו'‪.‬‬
‫במסירה הראשונה הקבל יספק למזמי תכניות עדות )‪ (AS-MADE‬של העבודה‪ ,‬הכוללת בי היתר נתוני‬
‫לגבי עבודות הפיתוח‪ ,‬ההשקייה‪ ,‬הנטיעות והשתילה‪.‬‬
‫‪ .11.3‬אחזקה של מערכת הגינו וההשקיה‪:‬‬
‫א‪ .‬האחזקה תחל לאחר אישור המסירה הראשונה לעירייה‪.‬‬
‫ב‪ .‬ב – ‪ 2‬החודשי הראשוני של שנת האחזקה‪ ,‬הוצאות האחזקה והטיפול על חשבו הקבל‪ .‬לא ישול‬
‫לקבל בנפרד עבור האחזקה והטיפול ב – ‪ 2‬חודשי אלו‪ ,‬ועליו לכלול את כל הוצאותיו הנובעות מכ‪,%‬‬
‫במחירי היחידה של פרטי התשלו השוני‪.‬‬
‫ג‪ .‬האחזקה תהיה לשנה מיו אישור המסירה הראשונה ותכלול‪ :‬עישוב שיתבצע ע"י עידור או קילטור‬
‫או ע"י ריסוס בהרביצידי‪ ,‬עיבוד השטח‪ ,‬הדברת מחלות ומזיקי‪ ,‬השקייה בהתא לתכנית הפעלה‬
‫או עפ"י הוראות המפקח‪ ,‬יישור שקעי ע"י מילויי באדמת ג פורייה‪ ,‬גיזו ועיצוב עצי והשיחי‬
‫כנדרש להתפתחות וצמיחת‪ ,‬שתילת מילואי והגנת‪ ,‬הגבהת והוספת סמוכות לעצי בהתא‬
‫להתפתחות וצמיחת העצי‪ ,‬שמירה על תקינותה ואחזקה של מערכת הניקוז‪ ,‬זיבול או דישו עפ"י‬
‫הנדרש ע"י אג הגננות או כמפורט בטבלאות המתאימות ושמירה יומיומית על ניקיו האתר‪ ,‬כולל‬
‫משטחי כגו מדרגות‪ ,‬רחבות ומתקני הנמצאי בכל שטח העבודה ועוד‪.‬‬
‫ד‪ .‬הקבל יהיה אחראי‪ ,‬בתקופה זו‪ ,‬לתחזוקתה ותקינותה המתמדת של מערכת ההשקייה‪ .‬עליו לתק‬
‫תו‪ 12 %‬שעות‪ ,‬משעת גילוי התקלה‪ ,‬דליפות בצנרת ובאביזרי‪ .‬תקלות רציניות הכרוכות באובד‬
‫כמויות מי גדולות‪ ,‬יש לתק מיד ע הגילוי או להפסיק את זרימת המי עד לתיקו התקלה‪ .‬חלקי‬
‫מערכת פגומי יוחלפו בחדשי‪ ,‬כשהאביזרי והצינוריות שיספק הקבל יהיו מסוג מאושר ע"י‬
‫המפקח‪ .‬הקבל יעדכ את העירייה לגבי כל איתור תקלה ותיקו שבוצעו במערכת ההשקייה לרבות‬
‫כאלה שארעו מעבר לשעות העבודה בעירייה‪.‬‬
‫ה‪ .‬תחזוקת עצי במדרכות תכלול בי היתר‪ :‬השקייה‪ ,‬גיזו‪ ,‬עיצוב‪ ,‬סימו‪ %‬כולל תוספת והגבהת‬
‫סמוכות‪ ,‬הדברת עשבי ומחלות והגנה מפגיעות רכב והולכי רגל‪.‬‬
‫‪ .11.4‬אחריות ‪:‬‬
‫א‪ .‬הקבל אחראי לקליטת כל הצמחי במש‪ %‬תקופת האחזקה והטיפול‪.‬‬
‫ב‪ .‬על הקבל להחלי את כל השתילי אשר לא נקלטו‪ ,‬בשתילי חדשי‪ .‬טיב השתילי שיוחלפו‬
‫מקור ואופ שתילת‪ ,‬כנדרש במסמכי החוזה‪.‬‬
‫‪155‬‬
‫ג‪ .‬שתילי אשר לא יראו סימני צמיחה וגידול או שהיו פגומי חולי‪ ,‬מנווני או בלתי מפותחי‬
‫ייחשבו כאילו לא נקלטו ויוחלפו בחדשי לפי הוראת המפקח‪.‬‬
‫ד‪ .‬אחריותו של הקבל תקפה ג ביחס לכל עבודות העפר‪ ,‬הדברת העשבי ומערכת ההשקייה‪.‬‬
‫‪ .11.5‬מסירה סופית ‪:‬‬
‫א‪ .‬בגמר תקופת האחזקה )‪ 12‬חודשי( תימסר העבודה למזמי‪.‬‬
‫ב‪ .‬א מצב העבודה לא ישביע את רצו המזמי‪ ,‬יתק הקבל את הדרוש‪ .‬מש‪ %‬הזמ הדרוש לתיקו הוא על‬
‫חשבו הקבל והעירייה לא תארי‪ %‬לש כ‪ %‬את תקופת התחזוקה‪.‬‬
‫‪ .11.6‬תשלו עבור מי ‪:‬‬
‫א‪ .‬התשלו עבור צריכת המי להשקיה‪ ,‬ישול ע"י הקבל‪ ,‬על חשבונו ואחריותו עד לשלב המסירה‬
‫הראשונה‪.‬‬
‫ב‪ .‬בשנת האחזקה‪ ,‬הקבל ישל עבור כל כמות המי העולה על כמות המי‪ ,‬המפורטת בטבלת מי‬
‫שיקבל הקבל ממתכנ ההשקיה‪ .‬אחריות הקבל לקבל תכנית הפעלה וכמויות מי להשקיה ממתכנ‬
‫ההשקיה‪.‬‬
‫ג‪ .‬בא מונה המי שיותק‪ ,‬לא ישמש את הגינו בלבד‪ ,‬יתקי הקבל על חשבונו מונה מי בראש מערכת‬
‫למדידת צריכת המי‪ ,‬להשקיה‪.‬‬
‫‪ .11.7‬תחזוקת מתקני ומשטחי ‪:‬‬
‫א‪ .‬במש‪ %‬תקופת האחזקה ירסס הקבל עפ"י הוראת המפקח‪ ,‬את שטחי הריצו בחומר קוטל עשבי עד‬
‫להדברה מלאה‪.‬‬
‫ב‪ .‬הקבל ידאג לניקיו של כל שטח העבודה לרבות‪ ,‬איסו פסולת ולכלו‪ %‬מכל סוג שהוא‪ ,‬פינוי סלי‬
‫האשפה והרחקה למקו שפיכה מאושר‪ .‬עבודה זו תבוצע מידי יו ביומו בכל ימות השבוע‪.‬‬
‫ג‪ .‬הקבל ידאג לתקינות כל המתקני שבוצעו במסגרת העבודה כגו‪ :‬מתקני משחק‪ ,‬ברזיות‪ ,‬ספסלי‪,‬‬
‫פרגולות ועוד‪.‬‬
‫‪ .11.8‬מדידה ותשלו ‪:‬‬
‫מדידה‪ :‬פאושלי‬
‫א‪ .‬ההתייחסות הינה לחודש אחזקה‪.‬‬
‫תשלו‪ :‬א‪ .‬חשבונות האחזקה יהיו חודשיי וישולמו רק לאחר אישור בכתב של המפקח ‪.‬‬
‫ב‪ .‬הדרישות הבאות יהוו תנאי לאישור החשבו החודשי‪.‬‬
‫• תקינות מערכת ההשקיה‪.‬‬
‫• השקיית הג עפ"י תכנית ההפעלה‪.‬‬
‫• הדברת מעשבי רב שנתיי )יבלית‪ ,‬כוסאב‪ ,‬דשא ועוד(‪.‬‬
‫‪156‬‬
‫• מראה בריא ונאה של הצמחי‪.‬‬
‫• תשלו חשבונות מי שוטפי‪.‬‬
‫• ניקיו מעשבי חד שנתיי‪.‬‬
‫• גיזו עצי ושיחי‪.‬‬
‫• יישור וסיקול הקרקע‪.‬‬
‫• שתילת מילואי‪.‬‬
‫• קשירה ותמיכת עצי‪.‬‬
‫• תקינות המתקני ‪ ,‬השבילי והמשטחי למיניה שבתחו העבודה‪.‬‬
‫‪157‬‬
‫מפרט טכני מיוחד לערוגות מגוננות במצע מנותק ע"ג גג‬
‫כללי‬
‫לפני ההתקנה יש לבצע את ההכנות הבאות ‪:‬‬
‫‪ .1‬לנקות היטב את הגג )טיאטוא יסודי(‪.‬‬
‫‪ .2‬בדיקה מדוקדקת של האיטו מבחינת המראה החיצוני‪ ,‬בדיקת הצפה של מי וכו'‪.‬‬
‫‪ .3‬כאשר האיטו והקמת הג מבוצעי ע"י גורמי שוני‪ ,‬חייב להיות הסכ חתו בי‬
‫הצדדי‪.‬‬
‫‪ .4‬יש להעלות על הכתב כל פג שזוהה‪.‬‬
‫‪ .5‬בטו הגנה על שכבת האיטו‪.‬‬
‫בתהלי‪ %‬ההקמה יש להבטיח‪ ,‬שהעבודה לא תפגע באיטו " א בנפילת חפ‪ /‬חד‪ ,‬לח‪ /‬של מטע כבד ע‬
‫זיזי‪,‬דריכה‪ ,‬או נסיעה ברכב‪.‬‬
‫יש לנקוט באמצעי זהירות ולהביא מומחה לתיקו כל נזק‪.‬‬
‫לאחר העברת הג למזמי העבודה מומל‪ /‬לבצע את אחזקת הג ע"י המתקי‪ ,‬כדי להבטיח כיסוי מהיר של‬
‫הצמחיה‪.‬‬
‫המידע הבא חשוב לצורכי תימחור ‪:‬‬
‫‪ .1‬מיקו האתר ודרכי גישה‪.‬‬
‫‪ .2‬אפשרויות תובלה ומקו איחסו‪ ,‬חיבור חשמל ואספקת מי‪.‬‬
‫‪ .3‬הא מנו‪ ,‬או מעליות משא זמיני במקו‪ ,‬או שיש גישה למשאית מנו‪.‬‬
‫‪ .4‬משקל הגג‪ ,‬מידותיו ועמידותו לעומס‪.‬‬
‫‪ .5‬טיפוס הגג‪ ,‬מספר פתחי הניקוז‪ ,‬מספר היציאות אל הגג‪ .‬מספר האלמנטי הבולטי‪.‬‬
‫‪ .6‬תארי‪ %‬צפוי לשתילה‪.‬‬
‫א‪ .‬ריבוד שכבות מצע הגידול מעל בטו הגג וע"ג שכבת האיטו וההגנה לפי פרט ‪4‬א'‪.‬‬
‫‪ .1‬שכבת ניקוז מטו בגודל ‪ 0"4‬בגובה ‪ 10"20‬ס"מ‪.‬‬
‫‪ .2‬תערובת שתילה המורכבת מ" ‪ 50%‬אדמת טו ו"‪ 50%‬חומר אורגני‪ .‬החומר האורגני כולל כבול ‪ ,‬קוקוס‬
‫וקומפוסט‪ .‬גובה מצע הגידול – מינימו ‪ 40‬ס"מ‪.‬‬
‫‪ .3‬שכבה עליונה של טו גס ‪ 4"8‬לחיפוי‪.‬‬
‫‪158‬‬
‫ירושלי – המכללה להנדסה‬
‫‪ 41.03‬מפרט טכני לביצוע מערכות השקיה בג הנוי‬
‫‪41.03.00‬‬
‫כללי‬
‫‪ .1‬ביצוע מערכת השקיה יעשה בצמוד לתכנית‪ ,‬למפרט הטכני ולפרטי והנחיות המצורפי‪ ,‬שנועדו‬
‫להשלי האחד את השני ולתת את כל ההסברי וההנחיות לביצוע תקי‪.‬‬
‫‪ .2‬התחלת הביצוע תהיה רק לאחר קבלת אישור לתחילת עבודה וקבלת תכנית מעודכנת ומאושרת‬
‫על ידי מתכנ או המפקח‪ ,‬אשר תישא את החותמת "לביצוע"‪.‬‬
‫‪ .3‬על המבצע להגיש למזמי העבודה בסיו העבודה תכנית אימות ‪ ,AS MADE‬כלומר תכנית מצב‬
‫קיי בשטח לאחר הביצוע‪) .‬בפורמט דיגיטלי – תכנת אוטוקד(‪.‬‬
‫‪ .4‬כל הפרטי במפרט הכמויות כוללי במחיר את כל אביזרי החיבור הדרושי להתקנת‪ ,‬וכל‬
‫העבודות הדרושות בהתא להנחיות במפרט‪ ,‬בתכנית ובכתבי הכמויות‪.‬‬
‫‪ .5‬הקבל יהיה ערו‪ %‬לקבל הוראות ולבצע שינויי בזמ העבודה שינתנו על ידי המפקח‪ ,‬כ‪ %‬שלא‬
‫תפגע ההמשכיות והתקדמות העבודה‪.‬‬
‫‪ .6‬ביצוע העבודה יעשה בשלבי‪ .‬הקבל ימשי‪ %‬בשלבי העבודה רק לאחר קבלת אישור המפקח על‬
‫השלב המבוצע‪.‬‬
‫‪ .7‬מפרט זה משלי ומוסי הנחיות ביצוע למפרט הכללי לעבודות גינו והשקיה שהוצא על ידי‬
‫משרד הביטחו – פרק ‪41.03‬‬
‫‪ .8‬מחירי היחידה כוללי‪ :‬אספקה‪ ,‬התקנה והפעלה מושלמת של הציוד עבודה‪ ,‬אביזרי חיבור‬
‫הנדרשי‪ ,‬הוצאות ישירות ועקיפות‪ ,‬ביצוע מלא של כל המתואר במפרטי ואחריות טיב‪.‬‬
‫‪41.03.01‬‬
‫‪41.03.01.03‬‬
‫ביצוע מערכת השקייה‬
‫הנחת צנרת‬
‫‪ .1‬במקומות בה אי אפשרות לחפור או לחצוב לעומק המפורט במפרט משרד הביטחו‪ ,‬יש להג‬
‫על צנרת פלסטית ע"י שרוול מתכת או חיפוי בחול ובמרצפות לאחר תיאו ע המפקח‪.‬‬
‫‪41.03.01.04‬‬
‫מעברי שבילי‪ ,‬מדרכות‪ ,‬קירות וכבישי‬
‫‪159‬‬
‫‪ .1‬בכל מקו בו חוצה הצינור שביל‪ ,‬ריצו‪ ,‬כביש וכו' יש לפתוח בה‪ ,‬מעבר צר להנחת השרוול‬
‫ע"י ניסור אספלט או הוצאת אבני משתלבות ואח"כ להחזיר את המצב לקדמותו‪ .‬דהיינו‪:‬‬
‫שכבות שתית מהודקות בעובי ‪ 20‬ס"מ‪ ,‬שכבות מצע סוג א'‪ ,‬אגו"מ ואספלט במידת הצור‪%‬‬
‫)כמפורט( או אבני משתלבות וכו'‪ .‬עבודה זו כלולה במחירי העבודות השונות ולא תשלו‬
‫בנפרד‪ .‬על הקבל לתחזק את החציות‪ ,‬כ‪ %‬שלא תיגר אי נוחות לציבור‪ .‬הכל על חשבו‬
‫הקבל‪ .‬תיקו מדרכות‪ ,‬אבני שפה מסוגי שוני בי האלמנטי שפורקו או אלמנטי חדשי‪,‬‬
‫יהיה כלול במחירי היחידה השוני‪.‬‬
‫‪ .2‬שרוולי הטמוני באדמה יבלטו ‪ 50‬ס"מ משולי המעבר מתחתיו ה מונחי‪.‬‬
‫יש לסמ במפה את המקו המדויק של השרוולי וכ לסמ בשטח ע"י צבע‬
‫עמיד למי‪.‬‬
‫‪ .3‬השחלת הצנרת תבוצע בעת השלמת ביצוע השרוולי‪.‬‬
‫שרוולי מכל סוג וקוטר הקיימי בשטח – על הקבל לגלות את הקצוות ע"פ הנחיות‬
‫המתכנ והמפקח‪ ,‬לפתוח סתימות בשרוול ולהכניס צינור השקיה במידה ואי‪.‬‬
‫עבור עבודה זאת לא יקבל הקבל כל תמורה ורואי אותה כלולה במחירי עבודות אחרות‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫שרוול החוצה כביש ומגרשי חניה – יהיה מפי‪.‬וי‪.‬סי או מפוליאתיל ללח‪ /‬מי‬
‫בקוטר מינימלי ‪ 110‬מ"מ דרג ‪ 10‬או בהתא לתכנית‪.‬‬
‫ראש השרוול בעומק ‪ 100‬ס"מ מתחת לפני הכביש הסופיי‪.‬‬
‫במעברי כביש רוחב החפירה יאפשר שימוש במהדקי מכניי‪.‬‬
‫שרוולי במדרכות‪ ,‬ריצופי ומפרצי חניה – עשויי פוליתיל ללח‪ /‬מי בקטרי ‪ 75"50‬מ"מ‬
‫דרג ‪ 6‬או מפי‪.‬וי‪.‬סי ללח‪ /‬מי בקוטר ‪ 110‬מ"מ דרג ‪ , 10‬בהתא למצוי בתכנית וכתב הכמויות‪.‬‬
‫ראש השרוול טמו בעומק ‪ 40‬ס"מ‪.‬‬
‫השחלת צינורות ההשקיה תעשה לפי הנחיות המפקח‪.‬‬
‫‪ .5‬שרוול יעבור משטח מגונ לשטח מגונ או יגיע עד בריכת בטו בהתא למצוי בתכנית‪.‬‬
‫‪ .6‬המדידה‪ :‬שרוול במטר אור‪ %‬בציו סוג וקוטר השרוול‪.‬‬
‫המחיר כולל‪ :‬אספקה‪ ,‬הנחת השרוול‪ ,‬התקנה‪ ,‬כל האביזרי‪ ,‬מחברי וחוט משיכה ואת‬
‫כל העבודות הדרושות להנחת שרוולי וכיסוי מלא‪.‬‬
‫‪41.03.01.05‬‬
‫תאי בקרה‬
‫‪ .1‬כל הסתעפות בצנרת ע"י מחברי מתחת לשטחי מרוצפי או סלולי יבוצעו בתו‪ %‬תא‬
‫הביקורת‪ .‬המכסה בגובה הריצו‪.‬‬
‫מרחק בי תחתית השרוול לתחתית הבריכה‪ ,‬יהיה מינימו ‪ 20‬ס"מ‪.‬‬
‫בתחתית הבריכה‪ ,‬תהיה שכבת חצ‪ /‬בעובי ‪ 10‬ס"מ‪.‬‬
‫הבריכה תונח ע"ג חגורת בטו בחת‪ 20X20 %‬ס"מ‪ ,‬לרבות זיו ע"פ הנחיות המפקח‪ ,‬הבטו מסוג ב"‬
‫‪ ,20‬או ע"ג רצ מעוגל של אבני משתלבות‪.‬‬
‫‪ .2‬בריכה במדרכה – בריכת בטו בקוטר ‪ 60‬ס"מ או ‪ 80‬ס"מ ע טבעת ומכסה דג "מור"‬
‫של וולק או ש"ע‪.‬‬
‫בריכה בשטח גינו – בריכת בטו ע טבעת ומכסה בטו‪.‬‬
‫מכסה הבריכה כולל התקנת שלט ע כיתוב "השקיה"‪.‬‬
‫‪160‬‬
‫‪ .3‬המדידה‪ :‬יחידה – תא ומכסה‬
‫המחיר כולל‪ :‬אספקה‪ ,‬התקנה‪ ,‬כל האביזרי‪ ,‬מחברי‪ ,‬מצע וכל העבודות הדרושות‪.‬‬
‫צנרת פוליתיל‬
‫‪41.03.02‬‬
‫‪41.03.02.01‬‬
‫מחברי‬
‫‪ .1‬יש לאטו את פתחי הצינורות בעת העבודה‪ ,‬כדי למנוע חדירת לכלו‪ %‬פנימה‪.‬‬
‫‪ .2‬כל המחברי לצנרת טמונה העשויה מפוליאתיל‪ ,‬לקווי טפטו או מתחת לריצופי‪,‬‬
‫כבישי וכו'‪ ,‬יהיו חיבורי כדוגמת "פלסאו"‪" ,‬פלסי" או ש"ע‪.‬‬
‫חיבור בי שלוחות הטפטו יהיו מחברי "‪ M16‬פלסאו" ש"ע‪ .‬אי להשתמש בתחיליות‬
‫ומחברי ש‪.‬‬
‫חיבורי בצנרת ממקור המי לראש המערכת יהיו אביזרי "שחורי"‪.‬‬
‫‪ .3‬המדידה‪ :‬צינורות פוליתיל במטר אור‪ %‬בציו קוטר ודרג הצינור‪.‬‬
‫מחיר היחידה כולל‪ :‬אספקת החומר‪ ,‬חפירה לעומק הנדרש‪ ,‬הנחת הצינור‪,‬‬
‫אביזרי חיבור " מצמדי‪ ,‬ניקוי התעלה מאבני ועצמי קשי‪ ,‬כיסוי התעלה‪ ,‬בדיקת‬
‫הצינורות בלח‪ /‬מי לפני הכיסוי‪.‬‬
‫לא ישול בנפרד עבור מצמדי‪ ,‬רוכבי או כל אביזר אחר המורכב על גבי הצינור ולא‬
‫תוספת עבור מחברי שיש להוסיפ במהל‪ %‬העבודה‪ ,‬כתוצאה מהתפצלויות נוספות בצנרת‬
‫ובשלוחות הטפטו‪.‬‬
‫צינור הפוליאתיל באזור סלעי )אשר עלול לגרו חבלה לצינור(‪ ,‬ירופד בחול והכל כלול במחיר‬
‫היחידה‪.‬‬
‫‪41.03.02.03‬‬
‫פרישת הצנרת וחיבורה‬
‫‪.1‬‬
‫צנרת תעבור בשטח מגונ )למרות שמסומ על גבי כביש או מדרכה(‪ .‬צנרת שלא‬
‫עוברת בשטח מגונ תעבור בשרוולי‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫צינורות המונחי באותה תעלה יונחו אחד ליד השני ‪ .‬צינורות זהי בקוטר‪,‬‬
‫יסומנו בסרטי סימו בצבעי שוני בכל צומת‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫אי לחבר קווי הארקה לצנרת ההשקיה‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫ברזי‪ ,‬ווסתי‪ ,‬שסתומי וכו' בשטח‪ ,‬יורכבו מוגני בבריכת הגנה מנוקזת או‬
‫ע"פ הנחיות בתכנית‪.‬‬
‫המחיר כולל‪ :‬אספקת בריכה‪ ,‬מכסה‪ ,‬נעילה‪ ,‬אבזרי הפרט‪ ,‬אבזרי חיבור והרכבה‪.‬‬
‫‪41.03.04‬‬
‫קווי טפטו‬
‫‪ .1‬כל ההוראות המתייחסות להתקנת צנרת ואביזריה‪ ,‬כולל ראש מערכת‪ ,‬נכונות ג‬
‫כא‪ .‬מטרתו של סעי זה להוסי להוראות את האופייני לטפטו‪.‬‬
‫‪ .2‬שלוחות הטפטו יהיו מצינור מטפט מווסת בקוטר ‪ 16‬מ"מ ספיקת הטפטפת‬
‫‪ 2‬ליטר‪/‬שעה‪ .‬הטפטפת אינטגרלית בצינור‪.‬‬
‫‪ .3‬בכל השיחיות והעצי יהיה סוג טפטו זהה )של אותו יצר(‪.‬‬
‫‪161‬‬
‫‪ .4‬הקווי המובילי יונחו בהתא לתכנו בתו‪ %‬הקרקע בעומק הנדרש‪.‬‬
‫הקווי המחלקי והמנקזי יהיו באותו קוטר ויונחו בעומק ‪ 30‬ס"מ כשה צמודי לשולי‬
‫הערוגה )לחגורת הבטו(‪ .‬קוטר קווי מחלקי ומנקזי יהיה ‪ 32‬מ"מ‪ ,‬א לא נאמר אחרת‬
‫בתכנית‪.‬‬
‫‪ .5‬כל קצוות שלוחות הטפטו יתחברו לקו )צינור( מנקז‪ ,‬שיסתיי בבריכת ניקוז או במצמד ‪ +‬פקק‪,‬‬
‫בהתא להנחיות בתכנית‪ .‬קצוות אחרות של צינורות מחלקי ומנקזי יסתיימו במצמד ‪ +‬פקק‬
‫ולא בקיפול הצינור‪.‬‬
‫‪ .6‬קצה שלוחת טפטו בודדת תיסגר ע"י קיפול קצה הצינור והידוקו ע"י סופית‪.‬‬
‫‪ .7‬פרטי מוגני בבריכת הגנה‪ ,‬כולל מכסה בקוטר ‪ 30‬ס"מ מינימו‪ ,‬מסוג המשווק ע"י "עומר" או‬
‫ש"ע‪ .‬האביזרי יהיו מעוגני ומיוצבי ע"י וו מברזל ובטו‪ .‬בתחתית יהיה חול כחומר מנקז‪.‬‬
‫‪ .8‬בשיחי" יונחו הקווי לאור‪ %‬השורות‪ ,‬מעל פני הקרקע טפטפת לשיח‪ ,‬אלא א צוי אחרת‪ .‬קווי‬
‫הטפטו יתחילו בצד אחד ויסתיימו בצד שני‪ ,‬הקווי יהיו ישרי ללא חזרות‪ .‬הטפטפות יונחו‬
‫ע"פ התכנית בסגול לסירוגי או ע"פ הנחיות המתכנ לפני הביצוע‪.‬‬
‫‪ .9‬כאשר האור‪ %‬הכללי של שלוחת הטפטפות בערוגה עד ‪ 100‬מטר‪ ,‬הקו המחלק והמנקז יהיו‬
‫משלוחת הטפטו‪ .‬מעל ‪ 100‬מטר הקו המחלק והמנקז יהיו בהתא לקוטר המצוי‬
‫ע"ג התכנית‪) .‬צינור בקוטר ‪ 32‬מ"מ א לא נאמר אחרת(‪.‬המרחק בי טפטפת ראשונה לקו המחלק‬
‫לא יעלה על חצי מרחק בי הטפטפות בשלוחה‪.‬‬
‫‪ .10‬פריסת הטפטו תהיה לפני שתילת השיחי בצורה רפויה‪ .‬השלוחות ייוצבו ביתדות ברזל מגולוו‬
‫‪ 6‬מ"מ בצורת ח באור‪ 30 %‬ס"מ או ע"י מייצבי סטנדרטיי‪ ,‬כל ‪ 2.0‬מטר‪.‬‬
‫‪ .11‬בשטחי מדרוניי " שלוחות הטפטו יונחו במקביל לקווי הגובה‪ ,‬מעל שורת‬
‫והשלוחות יונחו לאור‪ %‬המדרו יש לשי "תופס טיפה" על יד כל צמח‪.‬‬
‫השיחי‪ .‬במידה‬
‫‪ .12‬המדידה‪ :‬שלוחת טפטו במטר אור‪.%‬‬
‫מחיר יחידה כולל‪ :‬אספקת חומר‪ ,‬אבזרי חיבור‪ ,‬חפירת תעלות‪ ,‬פריסת הצנרת‪,‬‬
‫ושלוחות הטפטו הרכבתה‪ ,‬הצנעתה‪ ,‬ווי ייצוב – הכל בהתא לנדרש‪.‬‬
‫במידה ופריסת השלוחות תבוצע שלא במקביל לקווי הגובה‪ ,‬יתקי הקבל על חשבונו‬
‫תופס טיפה על יד כל צמח כלול במחיר היחידה‪.‬‬
‫‪ .13‬לעצי " יוטמנו צינורות מובילי בקרקע בהתא לעומק הנדרש‪.‬‬
‫מסביב לכל ע‪ /‬תצא טבעת מצינור טפטו כנ"ל‪ .‬הכוללת‪ 10 :‬טפטפות לע‪ ,/‬ו" ‪ 15‬לדקל א לא‬
‫נאמר אחרת‪ ,‬המקיפה את הגזע במרחק ‪ 30‬ס"מ‪ .‬כל טבעת תיוצב ב " ‪ 3‬יתדות כנ"ל‪.‬‬
‫ביצוע טבעות יהיה לאחר סימו מיקו העצי ע"י האדריכל‪.‬‬
‫מיקו צינור המחלק מי לעצי העובר במדרכות ובריצו יקבע בתכנית או בשטח ע"י הפיקוח‬
‫או בהתא לתכנית תאו מערכות‪.‬‬
‫תוואי הקו המחלק יעבור בצמוד לאב בתחו הגומה‪ .‬הצינור המחלק יעבור בתו‪ %‬שרוול‪ .‬ממנו‬
‫יצא צינור עיוור ‪ 16‬מ"מ לגומה‪ ,‬בתו‪ %‬שרוול ויחובר לטבעת הטפטו‪.‬‬
‫המדידה‪ :‬טבעת טפטו " יחידה‪.‬‬
‫המחיר כולל‪ :‬אספקת צנרת‪ ,‬אבזרי חיבור‪ ,‬מייצבי‪ ,‬הרכבה וייצוב הטבעת סביב הע‪ ,/‬חיבורה‬
‫בעזרת מצמד לקו המי‪.‬‬
‫‪162‬‬
‫ראש מערכת )ראש בקרה(‬
‫‪41.03.06‬‬
‫‪.1‬‬
‫מחיר התקנת ראש המערכת כולל התחברות לקו אספקת המי‪ .‬מיקו הראש‪ ,‬צורת‬
‫הרכבתו וצנרת החיבור יפורטו במפת התכנו במידת הצור‪.%‬‬
‫‪.2‬‬
‫מד המי יורכב מחו‪ /‬לארגז ראש המערכת או בהתא להנחיות הרשות המוסמכת‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫לכל ראש יורכב ברז כדורי "‪.3/4‬‬
‫‪.4‬‬
‫מגופי הידראוליי יורכבו במקביל לפני הקרקע או אנכיי או ע"פ פרט בתכנית‪.‬‬
‫מקוטר "‪ 1‬ומעלה יהיו עשויי מברונזה‪ ,‬עליה מורכב ברזו תלת דרכי‪ ,‬שסתו אנטי‬
‫ואקו "‪ 1/2‬ורקורד או בהתא למצוי בתכנית‪.‬‬
‫מדידה‪ :‬מגו – יחידה‪.‬‬
‫המחיר כולל‪ :‬אספקה‪ ,‬הרכבה בראש מערכת חדש או קיי‪ ,‬אבזרי חיבור‪ ,‬חיבור לקו‬
‫השקיה‪.‬‬
‫מחירי מגופי הידראוליי לקווי ההשקיה‪ ,‬ייכלל במחיר פרט ראש מערכת או בסעי נפרד‪,‬‬
‫בהתא למופיע בכתב הכמויות‪.‬‬
‫מגו הידראולי ראשי כלול תמיד במחיר פרט ראש מערכת‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫במסנ כניסת המי ויציאת יהיה באותו מפלס גובה‪ ,‬המסנ יורכב מאוז לקרקע‬
‫מדכני למדידת לח‪ ,/‬או מורה סתימה בהתא למופיע בפרט‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫בחירת הצבת ראש המערכת תעשה ע"פ התנאי במקו ובתיאו ע המתכנ‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫מדידה‪ :‬ראש מערכת קומפלט –יחידה‪.‬‬
‫ויכיל‬
‫המחיר כולל‪ :‬אביזרי‪ ,‬מגופי‪ ,‬אביזרי חיבור‪ ,‬אספקה‪ ,‬התקנה‪ ,‬חיבור ראש המערכת למקור‬
‫המי‪ ,‬למחשב ולצרכני ההשקיה בשטח‪ ,‬אחריות טיב וכל העבודות המפורטות הדרושות‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫כל אבזרי ראש המערכת בפרויקט יהיו מאותו סוג )מגופי‪ ,‬ווסתי וכו'(‪ ,‬אלא א‬
‫צוי אחרת בתכנית‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫ראש מערכת המכיל אביזר מונע זרימה חוזרת ) מז"ח ( יורכב מעל פני הקרקע בהתא‬
‫לפרט בתכנית‪ ) .‬לא מחויב שהמז"ח יותק בסמו‪ %‬לראש המערכת (‪.‬‬
‫המחיר כולל‪ :‬מז"ח‪ 2 ,‬מגופי בקוטר המז"ח‪ ,‬ברז ג "‪ ,3/4‬רקורדי‪ ,‬אבזרי חיבור‪,‬‬
‫ארגז הגנה בהתא למפורט בפרטי או בהתא להנחיות הפיקוח‪ ,‬אספקה והרכבה‪.‬‬
‫בדיקת המז"ח ע"י מוסמ‪ %‬מז"חי‪ .‬הכל בהתא לפרט ולהנחיות הרכבת מז"חי‬
‫שהוצא ע"י משרד הבריאות‪.‬‬
‫ארו ראש מערכת‬
‫‪41.03.06.01‬‬
‫‪.1‬‬
‫הראש יותק בארו מסוג "ענבר" או "אורלייט" או ש"ע‪ .‬הכל בהתא למופיע‬
‫בתכנית‪ ,‬בכמויות או ע"פ הנחיות הפיקוח‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫ראש מערכת והארו יונחו במקביל לאב השפה או לקיר שליד נקבע מיקו הראש‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫אביזרי הראש יונחו כ‪ %‬שהמרחקי בי האביזרי לדפנות הארגז יהיו אחידי‪ ,‬לפחות ‪ 10‬ס"מ‬
‫מהדופ‪.‬‬
‫אביזרי ראש המערכת יהיו מקבילי לקרקע יהיו מפולסי ומאוזני‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫גודל הארו יהיה בהתא לאבזרי ראש המערכת‬
‫‪163‬‬
‫על הקבל חלה האחריות שמידות ראש המערכת יתאימו לארו‪ ,‬במקרה שמידות ראש‬
‫המערכת יהיו גדולות ממידות הארו‪ ,‬יותקנו שני ארונות או יותר ע"י שילוב ביניה‪ ,‬על‬
‫חשבו הקבל או בהתא לנאמר בפרטי ובכמויות‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫ארו ראש בקרה ינעל במנעול מפתחות ‪.MASTER‬‬
‫על הקבל לספק מנעולי ומפתחות "רב"בריח"‪ ,‬בהתא לדרישות מזמי העבודה‪.‬‬
‫‪.6‬‬
‫הארו יהיה מרוחק כ" ‪ 40‬ס"מ מאב השפה ויאפשר פתיחה נוחה של הדלתות‪.‬‬
‫השטח שבי הארגז לאב שפה יכוסה בשכבת חצ‪ ,/‬או טו בעובי ‪ 10‬ס"מ‪ .‬משני צידי‬
‫שכבת החצ‪ /‬תונח אב ג שקועה בגובה הקרקע ‪ .‬אב התיחו של הערוגה תהיה‬
‫בהתא לתכנית האדריכל‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫הארו יונח על גבי סוקל ויחובר אל מסגרת מתכת – זוית ‪ 50 X 50 X 5‬מגולוו‬
‫שיועג בבטו בזמ יציקת הבטו ע זנבוני כפי שיוגדרו ע"י הפיקוח‪.‬‬
‫עובי )גובה( יציקת הבטו ‪ 40‬ס"מ ‪ 10 ,‬ס"מ בולטי מעל פני הקרקע‪ ,‬ברוחב ‪ 20‬ס"מ‬
‫ע ברזל ע"פ הנחיות המפקח‪.‬‬
‫המסגרת מיוצבת בבטו ע"י ווי או יתדות מולחמות באור‪ 20 %‬ס"מ מינימו‪.‬‬
‫הבטו יהיה בצורת מלב – סוג הבטו בהתא להנחיות הפיקוח‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫מדידה‪ :‬קומפלט לארו ראש מערכת או לפי יחידה בהתא למופיע בכתב הכמויות‪.‬‬
‫מחיר הארו כולל‪ :‬אספקה והתקנה של הארו על גבי סוקל הכלול במחיר היחידה‪,‬‬
‫מנעול מסטר‪ .‬שני פסי מתכת פנימיי ותופסנת לתפיסת האביזרי לארו‪.‬‬
‫בקר ההשקיה‬
‫‪41.03.08‬‬
‫‪.1‬‬
‫מחשב המחיר כולל‪ :‬אספקת המחשב‪ ,‬הרכבה‪ ,‬כל האביזרי והדרושי להפעלה‬
‫תקינה‪ ,‬חיבור לחשמל ע"י חשמלאי מוסמ‪.%‬‬
‫המחיר כולל‪ :‬תקשורת בי יחידות המחשב בשטח למרכז‪ ,‬לרבות אספקה והתקנה‬
‫של שקע ישראלי דג לוח על פס די וחיבורו לכבל המסופק ע"י אחרי ובתאו ע‬
‫ע קבל החשמל או בהתא להנחיות הפיקוח‪.‬‬
‫הרכבה תבוצע ע"י היצר ותכלול אחריות היצר לשנה או בהתא להנחיות בכמויות‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫המחשב יורכב בארו הגנה אטו למי דג "ענבר" או ש"ע‪.‬‬
‫בכניסה לראש המערכת תהיה יציאה בקוטר "‪ 3/4‬למי פיקוד הכולל ברז‪ ,‬מקטי לח‪/‬‬
‫ישיר )גו פליז( ומסנ ‪ 150‬מש‪) .‬לא מחויב שהמחשב יותק בסמו‪ %‬לראש המערכת(‬
‫או יורכב מסנ פומית ויציאה למי פיקוד במגו ההידראולי הראשי‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪41.03.11‬‬
‫מדידה‪ :‬סולונואיד – יחידה‪ .‬סולונואידי‪ :‬המחיר כולל אספקה‪ ,‬חיבור למגופי ולמחשב‪,‬‬
‫הרכבה על פס סולונואידי‪ ,‬הכלול במחיר היחידה‪ .‬הסולונואיד יהיה מותא לסוג המחשב‪.‬‬
‫סיו עבודה‬
‫‪.1‬‬
‫לאחר תקופה של ‪ 6‬חודשי מיו כיסוי תעלות צנרת ההשקיה‪ ,‬על הקבל לסתו‬
‫את הבורות והתעלות שנוצרו עקב שקיעת הקרקע בעפר מאושר בהתא להוראות‬
‫‪164‬‬
‫המפקח‪ .‬במהל‪ %‬ביצוע העבודה על הקבל לעדכ את תכנית ההשקיה בהתא לשינויי‬
‫שנעשו בשטח בזמ הביצוע‪.‬‬
‫יש לבדוק לחצי מי בראש המערכת בתחילה ובסיומו של כל קו השקיה ולהגיש‬
‫‪.2‬‬
‫הנתוני למתכנ או למפקח‪.‬‬
‫‪ .3‬בנוס לאמור בתנאי הכלליי על הקבל להגיש תכנית ‪ AS MADE‬בדיסקט בתוכנת אוטוקד‬
‫ובתכנית בניר שיוגשו על סמ‪ %‬תוכנית מדידה‪ ,‬כולל מידות‪ ,‬קטרי‪ ,‬צנרת תת קרקעית ותאי‬
‫ביקורת‪ .‬כל זאת ע"ח הקבל דהיינו כלול בסעיפי העבודה‪.‬‬
‫התכניות תימסרנה למזמי כ" ‪ 14‬יו אחר גמר העבודה‪ ,‬לפני חשבו סופי‪.‬‬
‫הקבל לא יהיה רשאי להגיש חשבו סופי לפני שיגיש את התכניות הנ"ל‪.‬‬
‫‪165‬‬
‫מפרט אחזקה מיוחד לגינו על גגות‬
‫הערה‪ :‬לא קיי מפרט אחזקה רשמי בנושא זה ולכ נאס וחובר חומר ממקורות שוני‪ .‬המקורות למפרטי‬
‫האחזקה הינ‪:‬‬
‫‪ .1‬נטיעות‪ ,‬השקיה‪ ,‬חיפויי וריצופי על פי חוברת עבודות באחזקת הג – ערכת עזר למנהל‬
‫היחידה לגינו ברשות המקומית של המרכז לפיתוח ארגוני האג לשלטו ולמינהל מקומי‪ ,‬משרד‬
‫הפני‪ ,‬ושל הארגו לגננות ולנו בישראל )‪.(1989‬‬
‫‪ .2‬מפרט כללי לעבודות גינו והשקיה‪ :‬אחזקת גני של הוצאת משרד הביטחו‪/‬ההוצאה לאור )פרק‬
‫‪.(2001 ,41.5‬‬
‫‪ .3‬עבודת ריכוז מידע על ידי משרד אדריכלי הנו שלמה אהרונסו‪.‬‬
‫‪ .4‬שינויי והשלמות על ידי רב"נוי חברה לטיפול ואחזקת גני בע"מ‪.‬‬
‫א‪ .‬הוראות כלליות ודגשי‬
‫בכל הקשר ובכל עבודת תחזוקה של הפיתוח והגינו מעל הגג והחניו‪ ,‬יש לקחת בחשבו את ייחודיות‬
‫הפרויקט‪ ,‬משו הימצאותו על שטח גג בטו‪ ,‬ב"מצע מנותק" לא עמוק ולא על קרקע טבעית‪ .‬המפרט להל בא‬
‫לציי את השונה והייחודי לגידול צמחי במצע מנותק‪ ,‬בתנאי גידול אינטנסיביי ואקסטנסיביי‪ ,‬הכוללי‬
‫השקיה ממוחשבת ודישו ברמה גבוהה יחסית דר‪ %‬ראש המערכת‪ ,‬או ללא דישו‪.‬‬
‫לעובדה זו השלכות צפויות‪ ,‬כגו המלחת יתר של מצע הגידול‪ ,‬חוסר במינרלי ודשני החיוניי להתפתחות‬
‫הצמחי‪ ,‬בעיות בניקוז עודפי מי אשר מובאות במסמ‪ %‬זה בפרקי המתאימי‪ ,‬א‪ %‬בוודאי ג השלכות‬
‫נוספות‪ ,‬אות לא נית לצפות מראש בגלל מחסור במחקרי בישראל‪.‬‬
‫לאור זאת‪ ,‬הקבל‪ ,‬וכל הגורמי האחרי המעורבי בפרויקט ובתחזוקתו נדרשי לגלות ערנות מוגברת לכל‬
‫התפתחות‪ ,‬על כל מרכיביו ולכל השינויי המתרחשי בו ולהיער‪ %‬בהתא‪ .‬היערכות זו עלולה להצרי‪%‬‬
‫גמישות במציאת פתרונות לבעיות שיצוצו‪ .‬מומל‪ /‬כי לפחות אחד הגורמי שמפקחי או שמטפלי באופ‬
‫ישיר בג יהיה מומחה בעל הכשרה אקדמאית בתחו של קרקע ‪ /‬מי‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫עבודות הגינו כוללות את תחזוקת העבודה במש‪ %‬תקופה של ‪ 5‬שני‪ ,‬מיו הקמת הג‪.‬‬
‫מתו‪ %‬השנה הראשונה‪ 2 ,‬החודשי הראשוני כלולי בתשלו עבור העבודה‪.‬‬
‫עבור שנות האחזקה הנותרות ישול בנפרד על בסיס חודשי‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫הקבל יספק את כל חומרי הדישו‪ ,‬זיבול‪ ,‬הדברה‪ ,‬סמוכות‪ ,‬ממטירי ואביזרי השקיה כולל מערכת‬
‫לרבות תיקו כל התקלות והנזקי מחמת ונדליז וגניבות‪.‬‬
‫המחשוב‬
‫‪.3‬‬
‫כלי עבודה ידניי ומכני הנ רכוש הקבל‪ ,‬כולל הספקת דלק ותיקוני‪.‬‬
‫‪4.‬‬
‫הקבל יגיש תוכנית עבודה שנתית לאישור המפקח לאחזקת צמחי במצעי מנותקי‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫תוכנית העבודה לדישו והשקיה תעודכ אחת לחודשיי‪ ,‬עד להתייצבות המערכת והכרות מלאה‬
‫עימה ובאישור המפקח‪ ,‬הכל כפו לאמור בחוזה‪ .‬משטר האחזקה המדויק הכולל את תדירות‬
‫ההשקיה‪ ,‬ריכוז הדש וכמותו וכל שאר המרכיבי ייגזרו מתנאי החשיפה לתנאי האקלי והמיקרו"‬
‫אקלי‪ ,‬מסוג המצע‪ ,‬מהרכב הצמחייה ומתנאי סביבתיי אחרי‪.‬‬
‫‪166‬‬
‫‪.6‬‬
‫הקבל יימנע מגרימת נזק כלשהוא למערכת האיטו על כל חלקיה הגלויי והנסתרי מהעי‪ .‬כל נזק‬
‫כזה שייגר כתוצאה מעבודתו באתר יחשב לנזק מהותי והקבל יידרש לשאת בהוצאות הכרוכות‬
‫בתיקו הנזק‪.‬‬
‫‪.7‬‬
‫באחריות הקבל לדווח בכתב ומייד על כל תקלה שנתגלתה במערכת האיטו‪ .‬הודעה זו תימסר באופ‬
‫אישי וישירות למפקח‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫אי"ביצוע עבודה אחת או יותר מהמפרט הטכני‪ ,‬או שהוכתבה על"ידי המפקח‪ ,‬תגרור הפחתת תשלו‬
‫המתייחס לאתר בו לא בוצעה העבודה‪ .‬מדי יו ביומו‪ ,‬ע גמר העבודה ואישור בידי המפקח‪ ,‬יירשמו‬
‫על"ידי המפקח כל המטלות אשר לא בוצעו על"ידי הקבל ובהתא לכ‪ %‬ייקנס הקבל בהתא‬
‫לטבלת קנסות מוסכמת‪.‬‬
‫‪.9‬‬
‫הקבל אחראי על כל הכלי והחומרי בה הוא משתמש לצור‪ %‬ביצוע העבודה‪ ,‬וידאג לאחסנ‬
‫במקו מאובטח ונוח לגישה כדי לאפשר רציפות בעבודה‪ .‬חל איסור מוחלט לאחס כלי‪ ,‬חומרי‬
‫הדברה ו‪/‬או כל ציוד אחר בארגזי ראשי מערכת‪.‬‬
‫‪.10‬‬
‫אחת לחודש יבוצע סיור בהשתתפות הקבל והמפקח‪ ,‬על"מנת להראות לקבל את הליקויי שנתגלו‬
‫בעבודתו במהל‪ %‬החודש כדי שלא ישנו בעתיד‪ ,‬לאחר תיקונ‪.‬‬
‫‪.11‬‬
‫ע סיו ההסכ מכל סיבה שהיא‪ ,‬מתחייב הקבל להחזיר את השטחי שבאחריותו למצב התקי‪.‬‬
‫ב‪ .‬ניקיו הג‬
‫‪ .1‬הקבל יבצע בשטחי הג שבאחריותו סריקה הכוללת‪ :‬סילוק פסולת ומטרדי – ניירות‪ ,‬בקבוקי‪ ,‬עלווה‬
‫וכיו"ב משטחי הג‪ ,‬לרבות ריקו פחי אשפה והחלפת השקיות בתוכ‪ ,‬וזאת שישה ימי בשבוע עד שעה‬
‫‪ 12.00‬בצהרי על פי תוכנית שהקבל יכי ואשר תאושר ע"י המפקח‪.‬‬
‫‪ .2‬מודגש בזאת כי לצור‪ %‬ביצוע ניקיו‬
‫שבילי הג‪ ,‬לא יפעיל הקבל מפוח מוטורי‪.‬‬
‫‪ .3‬טיפול וסילוק הפסולת משטחי הג‪:‬‬
‫א( הפסולת הנובעת מפעולות הניקיו היסודי והסריקות בשטחי הגני הכוללת‪ :‬ניירת‪ ,‬בקבוקי‪ ,‬גז‬
‫מגיזו שוט‪" ,‬חזירי"‪ ,‬שאריות צמחי וכיו"ב תיאס על"ידי הקבל בשקיות ניילו ע הדפס ש‬
‫החברה ותסולק למכולות המוצבות במרחב‪.‬‬
‫ב(‬
‫סילוק פסולת הנובעת מגיזו עצי המתבצע ע"י הקבל )שלא באמצעות קבל משנה(‪ ,‬ובמקרי‬
‫חריגי אות אישר המפקח ו‪/‬או המנהל‪ ,‬ייעשה בתיאו ע המפקח ו‪/‬או המנהל‪ ,‬כאשר פסולת זו‬
‫תועבר לנקודת איסו אזורית ממנה מתבצע פינוי באמצעות קבל פינוי הגז המועסק על"ידי‬
‫העירייה‪ .‬הקבל יקבל הנחיות מהמפקח ו‪/‬או המנהל לגבי נקודת האיסו אליה יעביר את הפסולת‬
‫ומועדי הפינוי‪.‬‬
‫ג(‬
‫סילוק הפסולת הנובעת מגיזו עצי אשר יבצע הקבל יהיה באחריות הקבל ויועבר על חשבונו‬
‫לתחנת המעבר העירונית‪ ,‬תו‪ %‬תיאו ע המפקח וקבלת אישור מהמנהל לשינוע הפסולת לתחנת‬
‫המעבר‪.‬‬
‫בזאת‪ ,‬כי חל איסור מוחלט להוציא כל פסולת מכל סוג שהוא משטחי הגינו שבאחריות‬
‫ד( מודגש‬
‫הקבל לרחובות ו‪/‬או לתחו הדר‪.%‬‬
‫ג‪ .‬אחזקת הצומח‬
‫פרק א' – הדברת עשבי‬
‫כללי‬
‫הדברת עשבי תיעשה באמצעות ניכוש ידני כאשר העשבי ניכרי לעי‪ .‬כדי למנוע זיהו מי תהו‪ ,‬אי‬
‫להשתמש בקוטלי עשבי אלא במקרי חריגי כמפורט‪.‬‬
‫‪167‬‬
‫שימוש בקוטל עשבי יותר רק במקרי חריגי ביותר‪ ,‬לאחר הצגת בקשה מנומקת ובה פירוט החומר‬
‫והמינו‪ ,‬דר‪ %‬היישו‪ ,‬הסיבות לשימוש בחומר ולאחר קבלת אישור מפורש ובכתב מאת המפקח‪.‬‬
‫‪ (1‬צמחי שנבטו וצמחו מזרעי צמחי באקראי‪ ,‬או מחלקי צמחי‪ ,‬א לא נאמר אחרת‪ ,‬ייעקרו‬
‫בשלמות בלא לגרו לנזק לצמחי שכני ולחלקי המערכת‪ .‬צמחי אלו יסולקו מחו‪/‬‬
‫לאתר כנדרש לגבי עשבי וגז‪.‬‬
‫‪ (2‬העשבי ייעקרו בשלמות על שורשיה‪ ,‬קנה שורש ושלוחות‪.‬‬
‫‪ (3‬עשבי שהבשילו זרעי יסולקו בשלמות לתו‪ %‬שקית ניילו שלמה ללא קרעי או לתו‪ %‬פח‬
‫ע מכסה‪ .‬במהל‪ %‬ניכוש העשבי ובעת סילוק מהאתר תימנע הפצת זרעי‪.‬‬
‫‪ (4‬צמחי הנגועי בכשות ו‪/‬או עלקת יסולקו בשלמות יחד ע מצע הגידול בה גדלו‪ .‬מצע‬
‫הגידול יסולק למקו שיורה המפקח והשטח הנגוע יישט היטב‪.‬‬
‫‪ (5‬במידה והקבל יימצא אחראי לאילוח המערכת שנגר ע"י הבאת צמחי נגועי או מצע‬
‫גידול נגוע‪ ,‬יהיה על הקבל להחזיר המצב לקדמותו )מצע גידול חדש‪ ,‬דשני‪ ,‬צמחי וכו'(‪.‬‬
‫הנחיות השימוש בכימיקלי‬
‫שימוש בקוטל עשבי יותר רק במקרי חריגי ביותר‪ ,‬כאמור לעיל‪.‬‬
‫בכל מקרה של הדברת עשבי ו‪/‬או פגעי באמצעי כימיי יש להקפיד על הכללי הבאי בנוס‬
‫להנחיות בסעי המתאי‪.‬‬
‫השימוש בחומרי כימיי ייעשה רק בתכשירי הדברה המורשי למכירה בישראל על פי האג להגנת‬
‫הצומח‪.‬‬
‫יש להשתמש א‪ %‬ורק בחומרי המאושרי לשימוש במצע מנותק‪ ,‬קוטלי מגע‪ ,‬ללא שאריתיות‪ .‬וזאת‬
‫למניעת נזק סביבתי‪.‬‬
‫הדברת עשבי – אזהרות והנחיות )מתו‪ %‬חוברות הדרכה של ש‪.‬ה‪(.‬‬
‫אמצעי זהירות בעת השימוש בקוטלי עשבי‪:‬‬
‫‪ (1‬אחס את קוטלי העשבי במחס מיוחד וסגור‪ ,‬העונה על דרישות מכבי האש‪ .‬הרחק‬
‫ממזונות אד ובעלי"חיי ותכשירי הדברה אחרי‪ .‬שמור על שלמות האריזות‪.‬‬
‫‪ (2‬לפני השימוש – קרא היטב את תווית האריזה ונהג בהתא להוראות השימוש ואמצעי‬
‫הזהירות המפורטי בתווית‪.‬‬
‫‪ (3‬דייק בכיול המרסס ובחישוב כמות התכשיר הדרושה לכל מרסס – בהתא לכיול‪.‬‬
‫‪ (4‬בעת הטיפול בקוטלי עשבי‪ ,‬הימנע מלרסס באזור מערכת השורשי של צמחי תרבותיי‬
‫)למעט קוטלי עשבי וצמחי שלגביה יש לכ‪ %‬המלצה מפורשת(‪ .‬בקשר לטיפול בשטחי‬
‫המיועדי לשתילה או לנטיעה היווע‪ /‬תחילה במדרי‪.%‬‬
‫‪168‬‬
‫‪ (5‬הקפד לרסס תמיד בנחירי פומיות תקיני ובלתי שחוקי‪ .‬שי לב‪ :‬הריסוס באבקות רחיפות‬
‫גור שחיקה מהירה של נחירי הפומיות‪ ,‬ועלול לגרו תו‪ %‬זמ קצר להגדלה ניכרת של‬
‫תפוקת הפומיות ושל כמות קוטל העשבי הניתנת לשדה‪ ,‬ולפיזור בלתי"אחיד של התרסיס‪.‬‬
‫נחיר שתפוקתו גדלה ב"‪ 10%‬לעומת תפוקת נחיר חדש – פסול לשימוש‬
‫‪ (6‬הימנע מלרסס בעת משב רוח‪.‬‬
‫‪ (7‬מנע זיהו מקורות מי‪.‬‬
‫‪ (8‬אי לרסס קוטלי עשבי במרסס מפוח‪.‬‬
‫‪ (9‬לאחר ריסוס בקוטלי עשבי שטו מיד ובקפדנות את המרסס על כל חלקיו ואביזריו במי‬
‫בתוספת דטרגנט )אמה‪ ,‬קלי וכו'(‪ .‬ולאחר מכ שטיפה במי נקיי‪.‬‬
‫‪ (10‬השמד את כלי האריזה הריקי – כמפורט בתווית האריזה‪ .‬אל תשתמש בה לשו מטרה‬
‫אחרת‪.‬‬
‫‪169‬‬
‫פרק ב' " הפעלה ותחזוקה של מערכת השקיה‬
‫כל עבודות ההפעלה והתחזוקה של מערכת ההשקיה ייעשו בהתא לתוכנית ה – ‪ As Made‬של הקבל‬
‫לצמחיה והשקיה‪ ,‬מאושרת ע"י האדריכל ומנהל הג על הגג ‪ /‬החניו‪.‬‬
‫‪ .1‬טבלת עבודות עונתיות‬
‫חודשי השנה‬
‫אביזרי‬
‫העבודה‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫ארגז ראש מערכת‬
‫צביעה‬
‫‪+‬‬
‫ראש בקרה‬
‫צביעה‬
‫‪+‬‬
‫ראש בקרה‬
‫ניקיו‪ ,‬ניקוז‬
‫ראש בקרה‪) ,‬בא‬
‫אינו על הגג(‬
‫ריסוס כנגד‬
‫עשביה‬
‫מגו ראשי‬
‫בדיקת תקינות‬
‫מד מי ‪ +‬מז"ח‬
‫בדיקת תקינות‬
‫מסנני‬
‫בדיקת רשתות‬
‫‪+‬‬
‫ווסת‬
‫בדיקת לח‪ /‬נכו‬
‫‪+‬‬
‫צנרת‬
‫בדיקת תקינות‬
‫‪+‬‬
‫מערכת טפטו‬
‫בדיקת תקינות‬
‫‪+‬‬
‫תחזוקה שוטפת‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+ +‬‬
‫‪5 4‬‬
‫‪6‬‬
‫‪12 11 10 9 8 7‬‬
‫‪+ +‬‬
‫‪+ + + +‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+ +‬‬
‫‪+ + + +‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+ +‬‬
‫‪+ +‬‬
‫‪+ + + +‬‬
‫‪+ + + +‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫‪ .2‬הגדרות לתקינות מערכת ההשקיה‬
‫הנחיה כללית‪:‬‬
‫ע פתיחת המגו הראשי‪ ,‬המי יתפזרו באופ שווה בכל השטח המיועד להשקיה‪ ,‬בבזבוז מי מינימלי‪ ,‬דר‪%‬‬
‫הטפטפות הנמצאות בשטח‪.‬‬
‫לש כ‪ ,%‬כל מערכת ההשקיה תהיה אטומה אטימות מוחלטת וללא נזילות במצב אוטומטי )למעט בבדיקות(‬
‫וסגורה בתו ההשקיה ללא לח‪./‬‬
‫להל רשימה של כל האביזרי המרכיבי את מערכת ההשקיה ותיאור מצב תקינות‪:‬‬
‫א‪ .‬ארגז ראש מערכת ו‪/‬או ראש בקרה‬
‫‪ .1‬הארגז יהיה סגור‪ ,‬המפתח חייב להיות אצל האחראי להשקיה ועותק ממנו במשרד‪.‬‬
‫‪ .2‬הארגז לא ישמש במקו ארו לכל כלי או אביזר שהוא‪.‬‬
‫‪170‬‬
‫‪ .3‬הארגז יהיה צבוע )ראה מפרט טכני(‪ ,‬נקי מלכלו‪ %‬ומעשבי ומנוקז בכל עת‪ .‬לצור‪ %‬כ‪ %‬ימלא הקבל את‬
‫תחתית הארגז בחצ‪ /‬בגובה של ‪ 5‬ס"מ‪.‬‬
‫יודגש בזאת‪ ,‬כי אחזקת ארגז ראש מערכת והאביזרי בו כוללת את כל חלקי הצינור משעו המי הראשי‬
‫ועד לשטח המגונ‪ ,‬לרבות מעברי תת"קרקעיי בכבישי ובמדרכות‪.‬‬
‫ב‪ .‬מערכת מיחשוב השקיה מד פלטי וסולונואידי‬
‫הקבל אחראי לתקינות ושלמות מערכת המחשוב ויבצע כל תיקו והשלמה הדרושי למערכת המחשוב‬
‫לרבות גניבה‪ ,‬חבלה ותקלה מכל סוג מחשב‪ .‬תוכנית השקיה לצור‪ %‬עדכו המחשב תועבר על"ידי הקבל‬
‫למפקח ולאחר אישורה על"ידי המנהל תעודכ במחשב‪ .‬הקבל ישאב מימו מלא של עלויות אחזקה‪ /‬ביטוח‬
‫של מערכות המחשוב להשקיה הנמצאי בשטחי המתוחזקי על"ידו‪ ,‬וישלמ לחברה המחזיקה מערכות‬
‫השקיה אלה עבור העירייה‪ .‬לרבות סוללות וחלקי נלווי וסולונואידי‪.‬‬
‫ג‪ .‬מגו ראשי‬
‫‪ .1‬הגישה למגו תהיה נוחה‪.‬‬
‫‪ .2‬האחראי ידע בברור על מקומו‪ ,‬וזיהויו ע"י סימו‪.‬‬
‫‪ .3‬פתיחת המגו וסגירתו יהיו נוחי‪.‬‬
‫‪ .4‬המגו יהיה סגור בתקופה בה מערכת ההשקיה לא בשימוש‪.‬‬
‫ד‪ .‬מדי מי והידרומטרי‬
‫‪ .1‬יפעלו ויוחזקו לפי הנחיות היצר‪.‬‬
‫‪ .2‬המספרי המופיעי באבזרי חייבי להיות קריאי‪.‬‬
‫ה‪ .‬מסנני‬
‫‪ .1‬הרשתות או מנגנוני הסינו יהיו נקיי ושלמי‪.‬‬
‫‪ .2‬האטמי הפנימיי יהיו במצב תקי למניעת חדירת לכלו‪ %‬למערכת ההשקיה‪.‬‬
‫ו‪ .‬ווסתי‬
‫‪.1‬‬
‫תקינות הווסתי תיבדק באמצעות בדיקות לח‪ /‬שתעשנה אחת לתקופה כמפורט בטבלאות העבודה‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫יש לוודא כי הלח‪ /‬אחרי הווסת אינו עולה על המתוכנ‪.‬‬
‫ז‪ .‬מז"ח‬
‫בדיקת המז"ח תיעשה פעמיי בשנה‪ ,‬ע"י בודק מוסמ‪ %‬מורשה בעל תעודה בתוק מטע משרד הבריאות‪.‬‬
‫‪171‬‬
‫ח‪ .‬טפטפות וקווי טפטו‬
‫‪ .1‬דגש מיוחד יוש על גילוי קריעות ופירוקי בצנרת בבדיקות התקינות! ייבדקו בתשומת לב מיוחדת סופי‬
‫הקווי‪ .‬כל פג בצנרת ידווח למפקח ויתוק באופ מיידי באישורו‪.‬‬
‫‪ .2‬כל הטפטפות בשטח מסוי יוציאו מי בכמויות המסומנות על הטפטפת‪ ,‬כשלח‪ /‬המי הנמצא בצינור‬
‫המוביל הוא לפי הנחיות יצר הטפטפת או קווי הטפטו‪.‬‬
‫‪ .3‬קווי הטפטו ייקבעו לקרקע במיצבי ומקומ ישמר על פי התוואי המתוכנ‪.‬‬
‫ח‪ .‬ברזי ומגופי‬
‫כל הברזי והמגופי יהיו אטומי באופ מוחלט בזמ סגירת הברז או המגו‪.‬‬
‫ט‪ .‬השקיה‬
‫‪ .1‬פע בשבוע יוודא הקבל על"ידי מעקב וויזואלי ובחפירה ידנית שהמצע רטוב באופ אחיד ולכל נפחו‬
‫וכ יוודא שהטפטפות תקינות כמפורט בסעי ז'‪ .‬בכל תקלה במערכת ההשקיה האוטומאטית‪ ,‬חובת‬
‫הקבל להשקות ידנית‪ ,‬על פי תוכנית העבודה‪ ,‬עד תיקו התקלה‪ .‬דגש מיוחד לאיתור תקלה מסוג זה‬
‫יינת בחודשי מר‪"/‬נובמבר‪.‬‬
‫‪ .2‬בכדי למנוע המלחת המצע‪ ,‬יוודא הקבל שבכל השקיה יהיו "כ"‪ 10%‬מי נקז מכמות המי המושקית‪.‬‬
‫אחת לחודש בחודשי ההשקיה יש לשטו את המצע ע"י תוספת שטיפה של ‪ 100%‬מכמות ההשקיה‪.‬‬
‫במהל‪ %‬הטיפול יש לוודא כי אי עליה בריכוז המלחי במצע‪ .‬חל איסור על הפעלת מערכת השקיה‬
‫באופ שכמות מי הנקז עולה על המצוי‪.‬‬
‫‪ .3‬השטחי הירוקי המושקי בצורה ממוחשבת יושקו בשעות הערב והלילה בלבד‪ ,‬זאת בהתא לעונות‬
‫השנה‪ ,‬לצרכי המקו ולצמחייה ותו‪ %‬תשומת לב מרבית לחסכו במי‪ .‬הקבל יקפיד על מילוי כל‬
‫החוקי‪ ,‬הצווי‪ ,‬התקנות וההוראות של נציבות המי ושאר הרשויות הנוגעות בדבר‪ .‬צריכת המי‬
‫לדונ לא תעלה על הצריכה המכסימלית שתאושר על ידי המנהל‪ .‬שינויי בתוכנית ההשקיה ייעשו ע"י‬
‫הקבל א‪ %‬ורק באישור המפקח‪.‬‬
‫י‪ .‬תדירות ההשקיה‬
‫הנחיות כלליות לתדירות ההשקיה ומשכה‪ ,‬הנחיות מפורטות יינתנו בכל אתר בנפרד על פי סוג וגובה מצע‬
‫הגידול‪ .‬ראה דוגמא לטבלת נתוני השקיה במצע שאינו אוחז מי‪:‬‬
‫‪ .1‬בקי‪) /‬מר‪"/‬אוקטובר(‪ 1"4 :‬פעמי ביו‪ ,‬מש‪ %‬זמ ההשקיה עד להופעת מי נגר‪.‬‬
‫בחור )נובמבר"פברואר(‪ :‬אחת ליו או יומיי‪ ,‬בהפוגות בי הגשמי‪ ,‬מש‪ %‬זמ ההשקיה עד להופעת מי‬
‫נגר‪.‬‬
‫‪ .2‬תדירות ההשקיה תוקט או תגדל על"פי התנאי המאפייני את האתר‪ :‬אקלי‪ ,‬מיקרו"אקלי‪,‬‬
‫תאחיזת המי במצע‪ ,‬סוגי צמחי וכדומה‪ ,‬כ‪ %‬ג לגבי כמות המי‪ ,‬עד כדי השקיה בתדירות של‬
‫אחת לחודש‪.‬‬
‫‪ .3‬רטיבות המצע תיבדק ידנית במספר נקודות מייצגות ולכל עומק המצע‪ .‬יש לבחו את הצמחי‬
‫בטורגור מלא‪ .‬על סמ‪ %‬נתוני אלו יש להקטי או להגדיל את תדירות ההשקיה ומשכה‪.‬‬
‫יא‪ .‬כמויות מי להשקיה בחודשי מר‪"/‬אוקטובר‬
‫ע תחילת עבודתו של הקבל בשטח‪ ,‬תימסר לקבל תוכנית השקיה ע"י המפקח ובאישור מנהל יחידת‬
‫הגינו‪ ,‬המבוססת על נתוני צריכת המי בפרקי הטיפול בעצי והטיפול בשיחי‪ .‬התוכנית תחולק באופ‬
‫‪172‬‬
‫בסיסי לתוכנית קי‪) /‬מר‪"/‬אוקטובר( ותוכנית חור )נובמבר"פברואר(‪ .‬בהוראת המפקח ובכפו לתנאי מזג‬
‫האוויר‪ ,‬תעודכ התוכנית מפע לפע‪ .‬הקבל ייצמד לתוכנית ההשקיה ויבצע השלמות השקיה בי מחזורי‬
‫ההשקיה‪ .‬במידה וכמויות המי יחרגו מהתוכנית‪ ,‬יקוזז מחיר עלות הכמות העודפת מחשבונו של הקבל והוא‬
‫ייקנס על חריגה זו‪ .‬כל שטח בו ישנו שעו מי – תתבצע בו קריאה על"ידי הקבל והמפקח אחת לחודש‪,‬‬
‫והממצאי יירשמו ויישמרו אצל המפקח‪.‬‬
‫יב‪ .‬השקיית שיחי‬
‫השקיית השיחיות תעשה ע"י טפטו‪.‬‬
‫‪ (1‬ההשקיה תעשה על פי לוח הפעלה המופיע בפרטי ההשקיה‪.‬‬
‫‪ (2‬מרווחי ההשקיה‪ 1"4 :‬פעמי ביו‬
‫‪ (3‬עונת ההשקיה תתחיל באמצע מר‪ /‬ותסתיי באמצע אוקטובר‪.‬‬
‫פרק ג' – דישו‬
‫פרק זה מתייחס לכל עבודות הדישו בג באופ כללי ‪.‬‬
‫הסבר מפורט לגבי דישו עצי ושיחי יש לראות בפרקי ו' וז' בהתאמה‪.‬‬
‫משו הימצאותו על שטח הג על גג בטו וגידולו במצע מנותק‪ ,‬יש לתת תשומת לב מיוחדת לפרק זה‪ ,‬על‬
‫מנת לנסות ולהימנע מפגיעה בצמחי עקב המלחת יתר של מצע הגידול‪.‬‬
‫‪ .1‬כללי‬
‫הקבל יבדוק את מי הנקז ואת המי"בטפטפת במעבדה פעמיי בשנה‪ .‬בהתא לתוצאות הבדיקות ייחשב‬
‫את כמות הדישו והרכבו‪ ,‬תו‪ %‬מעקב אחר כמות המלחי במי הנקז והטפטפת ומניעת המלחת מצע‬
‫הגידול‪.‬‬
‫‪ .2‬דישו‬
‫הדישו יהיה בדש מלא‪ + N:P:K ,‬מיקרו אלמנטי מותא לדישו בטפטו‪.‬‬
‫בגינה צעירה יינת דש ביחס ‪1:1:1 N:P:K‬‬
‫בגינה מפותחת ומבוססת יינת דש ביחס ‪2:1:3 N:P:K‬‬
‫בג אכסטנסיבי בוגר הדישו או הפסקת הדישו לחלוטי‪ ,‬ייעשו על פי בדיקה תקופתית של מצב‬
‫הצמחייה‪ ,‬בתאו ע המפקח‪.‬‬
‫‪ .3‬סימני מחסור והמלחת יתר של מצע הגידול‬
‫‪ (1‬צמחי בה מופיעי סימני מחסור בהזנה‪ ,‬יטופלו באופ אינדיבידואלי על"ידי הצנעת דש‪,‬‬
‫הגמעה‪ ,‬או ריסוס עלוותי‪ .‬יש לחזור על הטיפול ובמידת הצור‪ %‬להחלי את שיטת היישו או‬
‫החומר עד להיעלמות התופעה‪.‬‬
‫‪ (2‬כאשר קיי חשד להמלחת מצע הגידול‪ ,‬המפקח רשאי לדרוש ביצוע בדיקות מעבדה למצע‬
‫ולמי הנקז‪ .‬בהתא לתוצאות הבדיקות ובכל מצב בו יש חשד להמלחת המצע )כתוצאה‬
‫‪173‬‬
‫מניקוז לא מספק‪ ,‬או לקוי‪ ,‬ריכוזי גבוהי או מופרזי של דש‪ ,‬טיב מי ירוד‪ ,‬משטר‬
‫השקיה וכד'(‪ ,‬יבצע הקבל השקיה ידנית לשטיפת מצע הגידול‪ .‬במידת הצור‪ %‬ינקוט הקבל‬
‫בפעולה זו ביוזמתו‪ ,‬מייד ע הופעת סימני המלחה ראשוני כגו צריבות עלי‪ ,‬כתמי‪,‬‬
‫נשירת עלי‪ ,‬הצהבות‪ ,‬עיכוב התפתחות הצמח וכו'‪.‬‬
‫‪ (3‬השטיפה תתבצע תו‪ 72 %‬שעות ממת ההוראה לביצוע‪ ,‬או מאבחו התופעה‪ ,‬ולאחר בדיקת‬
‫תקינות מערכת הניקוז‪ .‬בשטיפה ינתנו מי עד נגר בעוד רב של מי נקז )‪ .(100%‬בנוס‬
‫תתבצע שטיפה ידנית בצינור שבקצהו ראש משפ‪ .%‬לאחר פעולה זו יש להימנע מדישו במש‪%‬‬
‫שבועיי‪ ,‬אלא א הורה המפקח אחרת‪.‬‬
‫‪ (4‬לאחר גיזו ישונה משטר הדישו‪ :‬התדירות‪ ,‬ריכוז וכמות הדש יופחתו לפי הצור‪.%‬‬
‫‪ .4‬אופ הדישו‬
‫‪ (1‬הדישו יתבצע באמצעות משאבת דש ודר‪ %‬ראש המערכת‪ .‬ריכוז הדש ייקבע כ‪ %‬שריכוז החנק במי‬
‫הטפטפת יהיה כ"‪ 50‬ח"מ‪.‬‬
‫‪ (2‬הדישו יינת ע כל השקיה‪ ,‬מלבד הפסקות יזומות ולאחר שטיפה‪.‬‬
‫‪ (3‬הקבל יבצע הפסקות דישו יזומות אחת ל"‪ 2"3‬שבועות למש‪ 7"10 %‬ימי‪.‬‬
‫‪ (4‬הדישו יופסק לחלוטי בכל מצב בו יש חשד להמלחה‪ ,‬כמצוי לעיל‪.‬‬
‫‪ (5‬הדישו יופסק ו‪/‬או כמותו‪ ,‬תדירותו וריכוזו יוקטנו בכל מצב בו קיימת הערכה כי הגידול מוא‪/‬‬
‫ומופרז‪.‬‬
‫‪ .5‬מז"ח )מונע זרימה חוזרת(‬
‫דישו באמצעות מערכת ההשקיה מחייב המצאות מז"ח תקי בראש המערכת ועמידה בתקנות הקשורות‬
‫בדישו דר‪ %‬מערכת ההשקיה‪.‬‬
‫המז"ח יעמוד בדרישות ת"י ‪ 1673‬ויבוצעו בו בדיקות תקופתיות על ידי בודק המוסמ‪ %‬לטפל במז"ח‬
‫בתדירות הקבועה בחוק‪.‬‬
‫פרק ד' – איטו וניקוז‬
‫‪ .1‬מי נקז‬
‫אחת לשנה‪ ,‬באמצע חודש מאי‪ ,‬יש לבצע אנליזה כימית למי הנקז וכ בכל מצב בו קיי חשד סביר לבעיה‬
‫הקשורה בדישו‪ .‬במקרה של חשד מסוג זה‪ ,‬רשאי המפקח לדרוש ביצוע בדיקה‪ .‬תוצאות הבדיקה ישמשו‬
‫כבסיס לקביעת משטר הדישו הרצוי‪.‬‬
‫•‬
‫את מי הנקז ידגמו מהמרזב בשעה שמוזר דש לטפטפות‪.‬‬
‫•‬
‫דגימת מי ההשקיה תילקח מהטפטפת ‪ 10‬דקות לאחר התחלת ההפעלה של מערכת ההשקיה‪.‬‬
‫•‬
‫דגימת מי הנקז תשלח למעבדת קרקע"מי וצמח מאושרת‪ ,‬לבדיקת יסודות מיקרו ומאקרו‬
‫עיקריי‪) ,‬המלחה( ‪) ,Ec.‬חומציות( ‪.pH‬‬
‫‪174‬‬
‫•‬
‫ניתוח תוצאות בדיקת המעבדה או חוות דעת של יוע‪ /‬מומחה‪ ,‬ישמשו לקביעת משטר הדישו‪,‬‬
‫גריעה או תוספת ובמידת הצור‪ %‬שטיפה‪.‬‬
‫‪ .2‬ניקוז ונקזי‬
‫יש להבטיח את התקינות והניקיו של מערכת הניקוז והנקזי בכל עת‪ .‬לש כ‪ %‬תיבדק המערכת באופ‬
‫שוט בכל ביקור ולא פחות מאשר פע בחודש‪.‬‬
‫במקומות בה הותקנו צינורות ביקורת מעל לפתחי הניקוז והמעברי‪ ,‬יש לבדוק את תקינות הניקוז‬
‫והמעברי ובמידת הצור‪ %‬יש לנקות‪ .‬מי הנקז יזרמו באופ חופשי בצינורות הניקוז‪ ,‬במעברי ובפתחי‬
‫הניקוז‪.‬‬
‫כל עליה במפלס מי הנקז תטופל מייד באמצעות פתיחת צנרת הניקוז ופליטת מי הנקז העודפי‪ .‬יש‬
‫לאתר את מקור התקלה‪/‬הסתימה ולטפל בה מיידית‪.‬‬
‫במקומות בה לא הותקנו צינורות ביקורת‪ ,‬רשאי המפקח לדרוש חפירה מדגמית של המצע מפע לפע‪,‬‬
‫עד לתחתית המצעי ובדיקת מצב הרטיבות או עודפי המי וכ פתיחת מחברי לבדיקת זרימת המי‪.‬‬
‫תדירות הבדיקה אחת לחודשיי ובכל מצב בו יש חשד לניקוז לקוי‪.‬‬
‫‪ .3‬איטו ובקרה‬
‫הקבל אחראי במסגרת האחזקה השוטפת‪ ,‬בתחו שטח הגינו המתוחזק‪ ,‬להודיע מיידית על כל חלק‬
‫איטו חשו וגלוי שנפגע‪ ,‬כגו פסי אלומיניו‪ ,‬ברגי חיזוק‪ ,‬או יריעות איטו פגועות‪.‬‬
‫כמות מי הנקז תיבדק אחת לחודש באופ ויזואלי‪ .‬כל שינוי ניכר בכמות מי הנקז תדווח מיד למפקח‬
‫ותיבדק האפשרות ששינוי זה מקורו בכשל באיטו‪.‬‬
‫א אותרה תקלת מי במערכת‪ ,‬כזו הקשורה למערכת ההשקיה‪ ,‬בעיות ניקוז ואיטו‪ ,‬נפילת צמחי‪,‬‬
‫איבודי טורגור קיצוני וכדומה‪ ,‬הקבל יטפל בתקלה באתר ע הציוד‪ ,‬כלי ואנשי מקצוע נדרשי‪ ,‬תו‪%‬‬
‫פרק זמ כמוגדר בחוזה‪.‬‬
‫כל ההליכי והבדיקות הקשורי בבקרת המערכת יתועדו בכתב על ידי הקבל ביומ עבודה‪ ,‬הכל כנדרש‬
‫בחוזה ע הקבל‪.‬‬
‫פרק ה' – גיזו‬
‫‪ .1‬כללי‬
‫‪ (1‬במהל‪ %‬כל העבודות מוטלת אחריות מלאה על הקבל למניעת נזק לכל חלקי המערכת‪ :‬צנרת השקיה‪,‬‬
‫ניקוז‪ ,‬איטו‪ ,‬ריצו וכל גור אחר הנמצא באתר העבודה‪.‬‬
‫‪ (2‬הקבל אחראי לסילוק כל פסולת ושאריות שה תוצאה של עבודות גיזו השורשי והנו‪.‬‬
‫‪175‬‬
‫‪ .2‬גיזו נו‬
‫גיזו להכוונה‪ ,‬עיצוב‪ ,‬הפרדה בי צמחי והקטנת נו‪ ,‬א יידרש‪ ,‬ייעשה בכל ביקור‪.‬‬
‫בגיזו הנו יישמר מבנהו האופייני של הצמח‪.‬‬
‫גיזו להקטנת נו ודילול לקראת סערות החור וכפתרו בעיות עיגו‪ ,‬ייעשה רק בהנחיית המפקח‪.‬‬
‫כל הכללי והעקרונות הנוגעי לגיזו וחידוש צמחי‪ ,‬המופיעי בסעיפי השוני במפרט זה בהמש‪,%‬‬
‫חלי ג על גיזו הצמחי במצעי מנותקי‪.‬‬
‫‪ .3‬גיזו שורשי‬
‫‪ (1‬גיזו שורשי יתבצע בכל מצב בו מערכת השורשי בריאה א‪ %‬דחוסה מאד‪ ,‬או כאשר הצמח מראה‬
‫סימני צמא תכופי ואי במשטר השקיה תכו כדי לתק תופעה זו‪ .‬כמו כ כאשר נבדקו גורמי‬
‫אחרי אפשריי לתופעה ונפסלו‪ ,‬כגו‪ :‬ריקבו שורשי‪ ,‬דישו עוד‪ ,‬המלחה‪ ,‬השקיה חסרה‪ ,‬ניקוז‬
‫לקוי וכדומה‪.‬‬
‫‪ (2‬גיזו שורשי יתבצע ג במצב בו מערכת השורשי של צמח מסוי או צמחי אחדי דחקה את‬
‫הצמחי סביבה ואינה מאפשרת לה להתפתח ‪.‬‬
‫‪ (3‬גיזו השורשי תבצע בחודשי מר‪"/‬אפריל בלבד‪.‬‬
‫‪ (4‬חיתו‪ %‬השורשי יתבצע תור הקפדה על שמירת שלמות האיטו‪ ,‬באמצעות את חפירה חד בשילוב ע‬
‫כלי גיזו וכלי ידניי אחרי‪ .‬החיתו‪ %‬יתבצע אנכית במרחק ‪ 20"80‬ס"מ מאזור צוואר השורש של‬
‫הצמח הנגז‪ ,‬על פי גודל הצמח הסוג והמי וסוגי הצמחי בסביבתו‪ .‬מצע הגידול מעבר לנקודת‬
‫החיתו‪ %‬יסולק בחלקו או בשלמותו לפי הנחיות המפקח ויוחל במצע גידול חדש זהה או דומה בהרכבו‬
‫למצע הגידול המקורי‪.‬‬
‫‪ (5‬לאחר גיזו השורשי‪ ,‬ישונה משטר ההשקיה‪ .‬תדירות ההשקיה וכמויות המי יופחתו לפי הצור‪,%‬‬
‫לאחר הוספת המצע גידול במקומות ריקי והשקיית הנחתה‪ .‬ריכוז הדש וכמותו יופחתו א ה‪.‬‬
‫פרק ו' – הטיפול בעצי‬
‫פרק זה מתייחס לכל העבודות בעצי הג הנמצאי במצע מנותק על גג‪ .‬המפרט מתייחס לעבודות בעצי‬
‫צעירי ומבוגרי‪ .‬המפרט מתייחס לעצי בג בהשקיה‪.‬‬
‫‪ .1‬השקיה‬
‫השקיה סדירה נדרשת לעצי צעירי בלבד;‬
‫השקית עצי בוגרי‪ ,‬ראה בסו סעי השקיה‬
‫הגדרת עצי צעירי‪:‬‬
‫עצי צעירי‪ ,‬לצור‪ %‬העניי‪ ,‬ה עצי הנטועי פחות משבע שני במקומ הנוכחי‪ ,‬ללא קשר לגיל‬
‫האבסולוטי‪ .‬קביעת מעמד העצי )צעירי‪/‬בוגרי( תיעשה על פי תארי‪ %‬הנטיעה המצויי בתוכניות ה" ‪As‬‬
‫‪ Made‬של הקבל לצמחיה והשקיה‪ ,‬מאושרת ע"י האדריכל והמפקח‪.‬‬
‫‪176‬‬
‫בהגיע עצי למעמד בוגר‪ ,‬קרי בחלו שבע שני מיו נטיעת ובאישור מנהל הג‪ ,‬תפורק מערכת ההשקיה‬
‫המקומית‪ .‬הפירוק ייעשה ללא פגיעה בתקינות מערכת ההשקיה‪.‬‬
‫יש להשקות החל מחודש וחצי לאחר הגש האחרו ועד לאמצע נובמבר‪ .‬כמות המי עפ"י הטבלה הבאה‪:‬‬
‫השקית עצי בוגרי‪:‬‬
‫במידת הצור‪ %‬בלבד ועל פי החלטתו של המפקח או באישורו‪ ,‬יושקו עצי בוגרי באופ מיוחד‪ .‬מקור המי‬
‫יהיה נקודת מי מהברז הראשי באישור המפקח‪ .‬חל איסור מוחלט להשתמש בברזי כיבוי כמקור מי‪.‬‬
‫‪ .2‬הדברת עשבי‬
‫‪ (1‬הדברת עשבי תעשה באמצעות ניכוש ידני כאשר העשבי ניכרי לעי‪.‬‬
‫בקוטלי עשבי אלא במקרי חריגי כמפורט‪.‬‬
‫אי להשתמש‬
‫‪ (2‬השטח שבי העצי בשטח הפתוח ועצי בודדי בערוגות הבנויות חייב להיות נקי מעשבי חד‬
‫או רב שנתיי‪.‬‬
‫‪ (3‬בכל מקרה של שימוש בחומר כימי הקבל‪ ,‬חייב להשתמש בחומר המופיע בחוברת ההמלצות‪,‬‬
‫המאושר לשימוש בג הנוי‪ .‬כל האזהרות לגבי שימוש בחומר כימי ראה פרק מתאי‪.‬‬
‫‪ (4‬בעצי הבודדי בערוגות יש לטפל בעשביה באופ ידני‪ .‬אי לטפל בעשביה קיימת בחרמש‬
‫מוטורי‪ .‬הקבל יימנע מפגיעה בגזע הע‪./‬‬
‫‪ .3‬גיזו‬
‫הקבל אחראי לעיצוב וגיזו עצי צעירי עד להתפתחות המלאה וכ לגיזו עצי מבוגרי על פי‬
‫ההנחיות דלהל‪ .‬הגיזו יתבצע ע"י גוז"מומחה כהגדרתו בש‪.‬ה‪.‬מ במשרד החקלאות‪.‬‬
‫הנחיות מפורטות מופיעות בחלק הספרות‪.‬‬
‫גיזו עצי צעירי‬
‫‪ (1‬לפני ביצוע כל עבודת גיזו בהיק נרחב‪ ,‬יבצע הקבל גיזו לדוגמא בשני עצי אות יבחר‬
‫המפקח‪ .‬רק לאחר אישור הגיזו לדוגמא ע"י המפקח יוכל הקבל לבצע עבודות גיזו נרחבות‬
‫בג‪.‬‬
‫‪ (2‬גיזו לעיצוב עצי צעירי נעשה החל מנטיעת הע‪ /‬ועד קבלת שלד ע‪ /‬הנדרש בג‪ ,‬דבר‬
‫המותנה בקצב הצימוח של הע‪ /‬עד גיל כ"‪ 7‬שני‪.‬‬
‫‪ (3‬יש לעצב את העצי על פי מטרת השימוש בג כ‪ %‬שהעצי יהיו בעלי גזע מרכזי‪ ,‬ובעלי ‪ 3"5‬ענפי‬
‫שלד צדדיי הפוני לכל כיווני השמי‪.‬‬
‫‪ (4‬גובה הזרוע הראשונה מהקרקע מותנה במיקו הע‪ /‬בג ולא פחות מ"‪ 2.2‬מ' מפני הקרקע‪.‬‬
‫בקרבת שבילי לרכב יהיה הגובה לא פחות מ" ‪ 3‬מ'‪.‬‬
‫‪ (5‬המרחק בי זרועות השלד יהיה לפחות ‪ 60‬ס"מ‪.‬‬
‫‪177‬‬
‫‪ (6‬יש להקפיד על בחירת זרועות בעלי זווית רחבה‪.‬‬
‫‪ (7‬יש לגזו את כל ה"חזירי" הגדלי מ הגזע‪ ,‬מבלי לפגוע בקליפת הע‪ /‬ובאופ שיבטיח מראה‬
‫אחיד של הגזע‪.‬‬
‫‪ (8‬הגיזו ייעשה על פי ההנחיות המקצועיות לכל מי בעונה המתאימה )ראה ספרות(‪.‬‬
‫‪ (9‬כל חת‪ %‬סופי ייעשה בצורה נכונה‪ .‬הפצע יימרח במשחת גיזו )לק בלז‪ ,‬צבע פלסטיק לב‪,‬‬
‫תפזהיל וכו'(‪ 5 ,‬שעות לאחר ביצוע הגיזו לכל המאוחר ועד שיגליד )יש לחזור על המריחה אחת‬
‫לארבעה חודשי(‪.‬‬
‫‪ (10‬תדירות הגיזו ע"פ הטבלה‪:‬‬
‫קבוצת הצמחי‬
‫תדירות גיזו‬
‫מועד הגיזו‬
‫עצי מחט‬
‫‪1‬‬
‫בחור‬
‫נשירי‬
‫‪1‬‬
‫בתרדמה בחור‬
‫ירוקי עד‬
‫‪1‬‬
‫באביב‬
‫נשירי מותני‬
‫‪1‬‬
‫בסו החור או באביב‬
‫‪ (11‬הקבל חייב לפנות את הגז תו‪ 24 %‬שעות ממועד הגיזו‪.‬‬
‫‪ (12‬בזמ הגיזו יש להימנע מהפרעה לפעילות התושבי בג או כל הפרעה אחרת‪.‬‬
‫‪ (13‬הגיזו חייב להיות מלווה בתמיכה – ראה סעי ‪ 5‬בפרק זה‪.‬‬
‫‪ (14‬בכל ויכוח על אופ הגיזו הסיכו יהיה על פי המופיע בהנחיות בספרות‪.‬‬
‫גיזו עצי מבוגרי‬
‫הנחיות מקצועיות מפורטות על אופ הגיזו ומועדיו ראה ספרות‪.‬‬
‫כל ע‪ /‬לאחר שנגמר שלב עיצובו ובמש‪ %‬כל חייו הינו ע‪ /‬מבוגר ויש צור‪ %‬לגוזמו באופ שוט על פי ההנחיות‬
‫ובעונה המתאימה‪.‬‬
‫הקבל אחראי לגיזומי כדלהל‪:‬‬
‫‪ (1‬הרמת נו‪.‬‬
‫‪ (2‬דילול הנו למניעת שברי ולהחדרת אור ואוויר‪.‬‬
‫‪ (3‬גיזו עצי ליד ומתחת קווי חשמל ומעל ובקרבת דרכי )גובה מינימאלי של ענפי מעל פני‬
‫הקרקע‪ 3 :‬מ'(‪.‬‬
‫‪ (4‬הורדת ענפי כבדי ומסוכני למבני ולשלד הע‪./‬‬
‫‪178‬‬
‫‪ (5‬גיזו סניטציה – הורדה וסילוק של ענפי יבשי וחולי ושל "חזירי"‪.‬‬
‫הנחיות כלליות‬
‫‪ (1‬הגיזומי יבוצעו עפ"י הטבלה המצורפת ועפ"י ההנחיות המקצועיות בפרק הספרות‪.‬‬
‫‪ (2‬הגיזו ייעשה בעונה המתאימה עפ"י ההנחיות‪.‬‬
‫‪ (3‬אי לגזו גיזומי מיותרי‪.‬‬
‫‪ (4‬יש להקפיד על חת‪ %‬נכו ומקרה של חת‪ %‬סופי יש למרוח את הפצע במשחת עצי ‪ 5‬שעות‬
‫לאחר ביצוע הגיזו לכל המאוחר ועד שיגליד )יש לחזור על המריחה אחת לארבעה חודשי(‪.‬‬
‫‪ (5‬יש לרכז את הגז ולסלקו תו‪ 24 %‬שעות ממועד הגיזו‪.‬‬
‫‪ (6‬הקבל אחראי על גיזו עפ"י כללי הבטיחות ולהימנע מפגיעה בחיי המקו‪ ,‬להימנע מנזק‬
‫לקווי חשמל‪ ,‬מבני ובני אד‪.‬‬
‫‪ (7‬הקבל חייב לבטח את עצמו ואת פועליו‪.‬‬
‫‪ .5‬תמיכה וקשירה‬
‫‪ (1‬הנחיות מפורטות בפרק המתאי בספרות‪.‬‬
‫‪ (2‬הקבל יתמו‪ %‬את העצי הצעירי בשנותיה הראשונות עד לגמר עיצוב והתחזקות הגזע‪.‬‬
‫‪ (3‬התמיכה תיעשה ע"י חצובה בנויה מ"‪ 3‬סמוכות שגובה ‪ 2.5‬מ' וקוטר ‪ 6‬ס"מ‪ ,‬קלופות ומחוטאות בחומר‬
‫מאושר‪ .‬יש לוודא הגנה מתאימה לאיטו וליריעות ההגנה‪.‬‬
‫‪ (4‬הקשירה תעשה במקו אחד בע‪ /‬ב"‪ 2/3‬מגובה הע‪ ,/‬לא פחות מ" ‪ 50‬ס"מ מפני הקרקע‪.‬‬
‫‪ (5‬מקו הקשירה והמגע ע הע‪ /‬יהיה באופ ר‪ %‬שלא יגרו נזק לע‪) /‬עפ"י הנחיות בספרות(‪.‬‬
‫‪ (6‬אופ הקשירה‪ :‬רצועות שמשונית שעוביי ‪ 1‬מ"מ ורוחב ‪ 4‬ס"מ‪ .‬תתאפשר קשירה במיתרי גומי‪ ,‬או‬
‫בחוט או בחבל באישור המפקח‪ .‬במקרה של שימוש בחוט‪ ,‬הקבל ישחיל את החוט לתו‪ %‬שרוולי‬
‫מצינור פלסטי גמיש בקטעי הסמוכי לגזע הע‪ ,/‬וזאת כדי להג על נקודות חיכו‪.%‬‬
‫‪ (7‬הקבל יבדוק בקביעות וברציפות את כל הקשירות של הסמוכות לעצי‪ ,‬ויוודא כי הקשירות אינ‬
‫פוגעות בגזע‪ ,‬וא כ‪ ,‬יחליפ לפני הפגיעה‪ .‬כ יפעל הקבל לחזק ולתק קשירות שהתרופפו או להחלי‬
‫סמוכות פגומות לצור‪ %‬שמירה על יציבות העצי‪.‬‬
‫‪ (8‬אי לתמו‪ %‬עצי בעלי גזע מרכזי זקו )דוגמת ברושי(‪.‬‬
‫‪ (9‬את מקו הקשירה יש לתק פעמיי בשנה‪.‬‬
‫‪ (10‬מועד התמיכה והקשירה באביב )אפריל"יוני(‪ ,‬ע תחילת הצימוח‪.‬‬
‫‪(11‬‬
‫‪179‬‬
‫‪ .6‬דישו‬
‫הנחיות מקצועיות בפרק המתאי בספרות‪.‬‬
‫‪ (1‬הקבל ידאג לדש את העצי בג עד גיל ‪ 3‬שני עפ"י ההנחיות בפרק ג'‪.‬‬
‫‪ (2‬עצי מגיל ‪ 5‬שני ומעלה ידושנו רק לאחר גילוי מחסור ולאחר בדיקת קרקע עפ"י הנחיות‬
‫המפקח‪.‬‬
‫‪ (3‬במידה ומתגלה מחלוקת בנוגע לסוגי ואופני הדישו‪ ,‬תבוצע בדיקת קרקע מתאימה באמצעות‬
‫מעבדה מקצועית מורשית‪.‬‬
‫‪(4‬‬
‫‪ .7‬הגנת הצומח – להנחיות מקצועיות ראה ספרות‪ ,‬פרק הגנת הצומח‪.‬‬
‫‪ (1‬הקבל אחראי לבדיקת בריאות העצי בג אחת לחודשיי‪ .‬יוגש דו"ח סיור למפקח‪.‬‬
‫‪ (2‬ע גילוי פגע כלשהו בעצי כולל מחלות‪ ,‬מזיקי‪ ,‬נברני‪ ,‬צרעות ודבורי‪ ,‬הקבל חייב מיידית‬
‫לאתר את גור הפגע בדייקנות ישירות או באמצעות מפקח ובמקרה הצור‪ %‬להזמי מומחה על‬
‫חשבונו וא לשלוח חומר לבדיקה במעבדה‪.‬‬
‫‪ (3‬לאחר זיהוי הפגע על הקבל לטפל בפגע לעצירתו ולדיכויו‪ ,‬וידאג למניעת הפצתו עד להיעלמותו‪,‬‬
‫הכול תו‪ %‬הקפדה על הוראות החוק להגנת הצומח‪ ,‬הוראות יצרני המוצרי בה נעשה שימוש‪,‬‬
‫רשויות הבריאות וכל הוראות רלוונטיות נוספות‪.‬‬
‫‪ (4‬בחירת שיטת הטיפול תעשה עפ"י סדר העדיפויות הבא‪ :‬שיפור טיב הטיפול בצמח‪ ,‬טיפול‬
‫אגרוטכני‪ ,‬טיפול ביולוגי‪ ,‬טיפול כימי באישור המפקח בלבד‪.‬‬
‫במקרה של טיפול כימי סדר העדיפויות הינו כדלהל‪ :‬שימוש בפיתיונות )מלכודות(‪ ,‬הזרקות גזע‪ ,‬איבוק‬
‫וריסוס נו‪ ,‬שימוש בחומרי מגורעני‪ ,‬טיפולי קרקע‪.‬‬
‫‪ (5‬בכל מקרה של טיפול כימי‪ ,‬לאחר קבלת אישור מהמפקח‪ ,‬הקבל ירסס עפ"י ההנחיות‬
‫המקצועיות‪ ,‬בחומרי המורשי והמומלצי ע"י המחלקה להגנת הצומח במשרד החקלאות‬
‫לשימוש בג הנוי )באישור מנהל המחלקה והמפקח(‪ .‬על הקבל תמיד להיות מצויד ברישיונות‬
‫ההדברה והריסוס המתאימי‪ ,‬כולל תעודת "מדביר"מוסמ‪ "%‬וכל התשלומי והאגרות הקשורי‪.‬‬
‫‪ (6‬הקבל אחראי לכ‪ %‬שלא ייגר נזק לבני אד‪ ,‬שלא להפריע למהל‪ %‬החיי השוט בג‪.‬‬
‫‪ (7‬במקרה של הכרח להשתמש בחומר רעיל‪ ,‬הקבל יגדר את השטח וישלט עפ"י התקנות‪.‬‬
‫‪ (8‬הקבל אחראי לזריקת אריזות חומרי הריסוס והשמדת לא בשטח הג וכ לשטיפת הכלי לא‬
‫בשטח הג‪.‬‬
‫‪ .8‬ניקיו‬
‫יש לדאוג במש‪ %‬כל השנה לניקיו האזור סביב העצי‪ .‬הניקיו ייעשה פעמיי בשבוע לפחות‪.‬‬
‫‪180‬‬
‫פרק ז' " הטיפול בשיחי‬
‫פרק זה מתייחס לכל סוגי השיחי בג הנמצאי על גבי גג החניו‪.‬‬
‫‪ .1‬השקיה‬
‫‪ (1‬השקיית השיחיות תעשה ע"י טפטו‪.‬‬
‫‪ (2‬ההשקיה תעשה עפ"י לוח הפעלה שיוכ‪.‬‬
‫‪ (3‬מרווחי ההשקיה‪ 1"4 :‬פעמי ביו‪.‬‬
‫‪ (4‬עונת ההשקיה תתחיל באמצע מר‪ /‬עד אמצע נובמבר‪.‬‬
‫‪ .2‬הדברת עשבי‬
‫‪ (1‬הקבל אחראי לכ‪ %‬ששטחי השיחי למיניה יהיו נקיי לחלוטי מעשבייה חד שנתית או רב‬
‫שנתית‪.‬‬
‫‪ (2‬במקרה של הופעת עשבי בשיחיות צעירות או בשיחיות ותיקות‪ ,‬על הקבל לדאוג להדברת‬
‫המלאה באמצעי מכניי‪ ,‬ידניי – ראה סעי קוד‪ ,‬או באמצעי כימיי ע"י קוטלי מגע‬
‫צורבניי‪ .‬הדברת עשבי רב שנתיי תעשה רק ע"י חומרי סיסטמיי‪ ,‬ההדברה תעשה עפ"י‬
‫הטבלה דלהל‪.‬‬
‫‪ (3‬אי להשתמש בקוטלי עשבי אלא במקרי חריגי כמפורט לעיל‪ .‬במקרה של שימוש בחומרי‬
‫כימיי‪ ,‬השימוש יהיה רק בחומרי המורשי לשימוש בג הזה ועפ"י חוברת ההמלצות )ראה‬
‫ספרות(‪ .‬הקבל אחראי לכ‪ %‬שצמחי הג לא ייפגעו כלל בזמ הריסוס או לאחריו‪.‬‬
‫‪ (4‬אזהרה כללית ראה בפרק קוד על העצי‪.‬‬
‫טבלה להדברת עשבי בשיחיות‬
‫מספר‬
‫הטיפול‬
‫מועד הטיפול‬
‫טיפולי‬
‫בשנה‬
‫מאי יוני‬
‫עשבי‬
‫רב‬
‫שנתיי‬
‫קוטלי מגע‬
‫‪2‬‬
‫קוטלי‬
‫סיסטמיי‬
‫‪1‬‬
‫‪+‬‬
‫‪+‬‬
‫יולי אוג' ספט' אוק' נוב' דצמ' ינו' פב' מר‪/‬‬
‫‪+‬‬
‫‪181‬‬
‫‪ .3‬גיזו‬
‫גיזו שיחי נעשה למטרות שונות‪ :‬לשמור על צורת‪ ,‬לפקח על צמיחת לשיפור פריחה‪ ,‬חידוש צמחי‬
‫מבוגרי‪ ,‬ציפו תכסית‪ ,‬עיצוב מיוחד וגיזו גדרות חיות‪.‬‬
‫‪ (1‬גיזו השיחי בג‪ ,‬מועד הגיזו‪ ,‬תדירותו ואופ הגיזו ייעשו ע"פ הטבלה המופיעה להל‪,‬‬
‫באופ שתתאי לכל מי בג לאופי צמיחתו וגיזו בעונה‪.‬‬
‫‪ (2‬הטבלה תוכ ע"י המפקח ע"פ ההנחיות המקצועיות בנספח הספרות‪.‬‬
‫‪ (3‬גדרות חיות וצמחי השתולי במקו צר או מפריעי לראייה או למעבר יש צור‪ %‬לגוזמ‬
‫פע בחודש החל ממאי עד חודש ספטמבר‪ .‬הגובה והרוחב שיש לגזו ייקבעו ע מנהל הג‬
‫ויבוצעו ע"פי הטבלה לעיל‪.‬‬
‫‪ (4‬שיחי מבוגרי שהתנוונו – יש צור‪ %‬לחדש ע"פי ההנחיות שבטבלה‪.‬‬
‫‪ (5‬בכל מקרה הקבל חייב לדאוג לגיזו וסילוק ע"י דילול או הסחה של ענפי השיחי‬
‫המפריעי בשבילי‪ ,‬חלונות וכדומה‪.‬‬
‫‪ (6‬מטפסי – עיקר הגיזו בה הינו גיזו להכוונת צימוח וכ הסחה של ענפי שמוטי‬
‫וענפי שמפריעי‪.‬‬
‫‪ (7‬הקבל חייב לסלק את הגז תו‪ 24 %‬שעות ממועד הגיזו‪.‬‬
‫‪ .5‬תמיכה וקשירה‬
‫‪ (1‬הקבל אחראי לתמיכה וקשירה והכוונת צימוח של המטפסי בג‪ ,‬ע"פי אופ הטיפוס‬
‫של כל צמח‪ .‬על הקבל לדאוג לכ‪ %‬שהמטפס יגדל ע"פי תכנית הג‪.‬‬
‫‪ (2‬עונת הקשירה הינה בחודש מר‪./‬‬
‫‪ (3‬קשירת המטפס לגדר‪ ,‬לקיר או לפרגולה תעשה בחוטי כ‪ %‬שנקודת המגע של הצמח ע‬
‫הקשירה תהיה רכה בכדי שלא יגר נזק למטפס‪.‬‬
‫‪ .6‬דישו‬
‫‪ (1‬לש צמיחה רגילה ובריאה‪ ,‬לקבלת צבע ירוק ופריחה נאה‪ ,‬זקוק הצמח לחומרי הזנה‪.‬‬
‫‪ (2‬סוג הדש‪ ,‬מועד ותדירות פיזורו לגבי כל קבוצת צמחי נקבעי במידה רבה ע"י טיב הקרקע‬
‫ויינתנו ע"י הקבל ע"פי ההנחיות בפרק ג'‪.‬‬
‫‪ (3‬אי לדש צמחי סובלי או חולי‪ ,‬או צמחי שסבלו מיובש‪.‬‬
‫‪ (4‬הקבל ייזהר מדישו בכמויות מופרזות‪ ,‬העלולות לגרו נזק לצמחי הג‪.‬‬
‫‪ .7‬הגנת הצומח‬
‫כמו בסעי עצי ברמה מתפשרת‬
‫‪182‬‬
‫‪ .8‬דילול שיחיות ושינטוע‬
‫לא קיי ברמה מתפשרת‬
‫‪ .9‬ניקיו הג‬
‫כמו בסעי הנ"ל בעצי‬
‫ד‪ .‬אחזקת הדומ‬
‫אחזקת מערכת ניקוז וכוכי‬
‫במידה וקיימת מערכת ניקוז בשטחי הגינו של הקבל‪ ,‬הקבל אחראי לתקינותה ולתחזוקתה של מערכת‬
‫הניקוז‪ .‬יש לנקות את תעלות הניקוז‪ ,‬הסורגי וכוכי הביקורת מניירת‪ ,‬עלי‪ ,‬סח אדמה וכו' אחת‬
‫לחודש‪ .‬על הקבל לדאוג לתקינות ולכיסוי יו"יומי של בריכות הביוב‪ ,‬החשמל והטלפו‪ .‬בחודש‬
‫ספטמבר על הקבל לערו‪ %‬טיפול יסודי למערכת הניקוז ולבדוק תקינותה לקראת הגשמי‪.‬‬
‫טיפול באזורי חיפויי מצע הגידול‬
‫בנוס לכל העבודות והפעולות שיבצע הקבל ע"פי כל הסעיפי הרשומי במפרט הנ"ל‪ ,‬על הקבל‬
‫לשמור על שלמות המשטחי המחופי כל הזמ‪ .‬למלא מרווחי שנוצרו‪ .‬חומר שזז יוחזר למקומו‬
‫במסגרת אחזקה שוטפת‪.‬‬
‫יבוצעו השלמות כמויות חומר עד למפלס המקורי באופ שוט‪.‬‬
‫במידת הצור‪ %‬יש לתק ולהשלי בד גיאוטכני‪.‬‬
‫במידה וישנה נביטה יש לנכש באופ ידני‪ .‬לא יעשה שימוש בחומרי מונעי נביטה‪.‬‬
‫יש להחזיק במלאי את חומרי החיפוי )טו מגוו(‪ ,‬על מנת להשלי במקרה הצור‪:%‬‬
‫על כל החומרי להיות זהי לחלוטי לחומרי המקוריי‪.‬‬
‫‪183‬‬
‫פרק ‪ – 79‬רצפה צפה‪.‬‬
‫עבודה למדידה‬
‫א‪.‬‬
‫כללי‪.‬‬
‫פרק זה מתייחס לביצוע עבודות רצפה הצפה יבוצעו בכפו‪ +‬לדו"ח האקוסטי המצור‪ +‬למכרז‬
‫זה‬
‫הרצפות צפות יבוצעו באיזורי הבאי‬
‫א‪.‬‬
‫‬
‫חדרי שנאי בגג המבנה – פרט ‪3.4‬‬
‫‬
‫חדר גנראטור בגג – פרט ‪3.2‬‬
‫‬
‫חדר משאבות בגג המבנה – פרט ‪3.3‬‬
‫‬
‫יחידות מיזוג אויר מרכזיות בגג המבנה פרט ‪3.1‬‬
‫שיטת הביצוע‬
‫‬
‫הרצפה הצפה תיצור חלל אויר אקוסטי של ‪ 5‬ס"מ לפחות בי הרצפה‬
‫הקונסטרקטיבית לרצפה הצפה‪,‬נקודת המגע בי הרצפה הצפה לרצפה הנושאת‬
‫יהיו רק על הבולמי‬
‫‬
‫הבולמי ימוקמו על ירעות פוליאתל שיונחו על הרצפה הנושאת ‪ ,‬הבולמי‬
‫יהיו בעלי שקיעה סטטית של ‪ 57‬מ"מ‬
‫ב‪.‬‬
‫‬
‫עובי הרצפה הצפה כ‪ 10‬ס"מ כמפורט בתוכניות הקונסטרוקציה‬
‫‬
‫הרצפה הצפה תימנע מעברי רעש‬
‫‬
‫כדי להבטיח מניעת קצרי) מעבר רעידות ( תור הרצפה א ורק לאחר יציקה‬
‫לגובה הנידרש לקבלת מרווח אויר של ‪ 50‬מ"מ בי הרצפה הנושאת לרצפה הצפה ‪.‬‬
‫‬
‫הרצפה תור בעזרת בולמי רעידות מסוג ‪ANFF‬או ש"ע‬
‫מחיר העבודה לביצוע הרצפה יכללו בי היתר‪:‬‬
‫ תיכנו הרצפה ואישורה‬
‫ סימו הרצפה ומיקומי הבסיסי‪ ,‬יצקת הרצפה לרבות זיו ‪,‬בל נאופר‪,‬בורג‪,‬תושבת פלדה‬
‫‪,‬איזוצ‪ +‬וכודמה וכל הנדרש לביצוע והמצוי בפרטי היוע‪0‬‬
‫‪184‬‬
‫רשימת התכנית‬
‫‪.‬‬
‫מס' תכנית‬
‫ש תכנית‬
‫מהדורה‬
‫עדכו אחרו‬
‫סטטוס‬
‫)לביצוע‪,‬‬
‫לעיו‪,‬‬
‫למכרז(‬
‫תכנית אדריכלות‬
‫חוברת‬
‫תשריט הגבולות הפאולשים‬
‫רשימות אדריכלות ‪:‬‬
‫תגמירי‪,‬מסגרות‪,‬דלתות‪,‬אלומיניו‪,‬פרטי בני‬
‫‪ A—000 03‬רשימת שרטוטי‬
‫‪ A-0-01-00‬תכנית אתר כללית‬
‫תכנית פיתוח אדריכלי ) יש לקרוא ביחד‬
‫‪ A-0-02-00‬ע תכנית היוע‪ /‬פיתוח (‬
‫‪ A1-0-01-00‬תכנית קומה ‪ "2‬שלד‬
‫‪ A1-0-02-00‬תכנית קומה ‪ "1‬שלד‬
‫‪ A1-0-03-00‬תכנית קומה ‪ 0‬שלד‬
‫‪ A1-0-04-00‬תכנית קומה ‪ 1‬שלד‬
‫‪ A1-0-05-00‬תכנית קומה ‪ 2‬שלד‬
‫‪ A1-0-06-00‬תכנית קומה ‪ 3‬שלד‬
‫‪ A1-0-07-00‬תכנית קומה ‪ +4‬גג טכני‬
‫‪ A1-0-08-00‬תכנית קומת גגות‬
‫‪ A1-04-01-00‬תכנית תקרה קומה "‪2‬‬
‫‪ A1-04-02-00‬תכנית תקרה קומה ‪"1‬‬
‫‪ A3-1-01-00‬חת‪ 1 %‬חזית דרומית‬
‫‪ A3-1-02-00‬חת‪ 2 %‬חזית צפונית‬
‫‪ A3-1-03-00‬חת‪ A %‬חזית מזרחית‬
‫‪ A3-1-04-00‬חת‪ B%‬חזית מערבית‬
‫‪ A3-1-05-00‬חת‪3 %‬‬
‫‪ A3-1-06-00‬חת‪4 %‬‬
‫‪ A3-1-07-00‬חת‪5 %‬‬
‫‪ A3-1-08-00‬חת‪6 %‬‬
‫‪ A3-1-09-00‬חת‪7 %‬‬
‫‪ A3-1-12-00‬חתכי ‪D+C‬‬
‫‪ A3-1-13-00‬חתכי ‪F+E‬‬
‫למכרז‬
‫‪00‬‬
‫‪14.10.12‬‬
‫למכרז‬
‫‪03‬‬
‫‪14.10.12‬‬
‫למכרז‬
‫‪14.10.12‬‬
‫למכרז‬
‫‪00‬‬
‫‪00‬‬
‫‪14.10.12‬‬
‫למכרז‬
‫‪00‬‬
‫‪14.10.12‬‬
‫למכרז‬
‫‪00‬‬
‫‪14.10.12‬‬
‫למכרז‬
‫‪00‬‬
‫‪14.10.12‬‬
‫למכרז‬
‫‪00‬‬
‫‪14.10.12‬‬
‫למכרז‬
‫‪00‬‬
‫‪14.10.12‬‬
‫‪ 14.10.12‬למכרז‬
‫‪00‬‬
‫‪ 14.10.12‬למכרז‬
‫‪00‬‬
‫‪ 14.10.12‬למכרז‬
‫‪00‬‬
‫‪ 14.10.12‬למכרז‬
‫‪00‬‬
‫‪ 14.10.12‬למכרז‬
‫‪00‬‬
‫‪ 14.10.12‬למכרז‬
‫‪00‬‬
‫‪ 14.10.12‬למכרז‬
‫‪00‬‬
‫‪ 14.10.12‬למכרז‬
‫‪00‬‬
‫‪ 14.10.12‬למכרז‬
‫‪00‬‬
‫‪ 14.10.12‬למכרז‬
‫‪00‬‬
‫‪ 14.10.12‬למכרז‬
‫‪00‬‬
‫‪ 14.10.12‬למכרז‬
‫‪00‬‬
‫‪ 14.10.12‬למכרז‬
‫‪00‬‬
‫‪ 14.10.12‬למכרז‬
‫‪00‬‬
‫‪ 14.10.12‬למכרז‬
‫‪00‬‬
‫‪ 14.10.12‬למכרז‬
‫‪00‬‬
‫למכרז‬
‫‪185‬‬
‫‪A3-1-14-00‬‬
‫‪A3-1-15-00‬‬
‫‪A3-1-16-00‬‬
‫‪A3-1-17-00‬‬
‫‪A3-4-01-00‬‬
‫‪A3-4-02-00‬‬
‫‪A3-4-03-00‬‬
‫‪A3-4-04-00‬‬
‫‪A3-4-05-00‬‬
‫‪A3-4-06-00‬‬
‫‪A3-4-07-00‬‬
‫‪A3-4-08-00‬‬
‫‪A3-4-09-00‬‬
‫‪A3-4-10-00‬‬
‫‪A3-4-11-00‬‬
‫‪A3-4-12-00‬‬
‫‪A3-4-13-00‬‬
‫‪A3-4-14-00‬‬
‫‪A4-1-01-00‬‬
‫‪A4-1-02-00‬‬
‫‪A4-1-03-00‬‬
‫‪A4-1-04-00‬‬
‫‪A4-1-08-00‬‬
‫‪A4-1-12-00‬‬
‫חת‪G %‬‬
‫חת‪2G %‬‬
‫חת‪H %‬‬
‫חת‪I %‬‬
‫חת‪ %‬מפורט ‪1"5‬‬
‫חת‪ %‬מפורט ‪2"5‬‬
‫חת‪ %‬מפורט ‪7"1‬‬
‫חת‪ %‬מפורט ‪4‬‬
‫חת‪ %‬מפורט ‪1"C‬‬
‫חת‪ %‬מפורט ‪2"C‬‬
‫חת‪ %‬מפורט ‪1"D‬‬
‫חת‪ %‬מפורט ‪2"D‬‬
‫חת‪ %‬מפורט ‪1"F‬‬
‫חת‪ %‬מפורט ‪F"1‬‬
‫חת‪ %‬מפורט ‪H"1‬‬
‫חת‪ %‬מפורט ‪1"I‬‬
‫חת‪ %‬מפורט ‪2"I‬‬
‫חת‪ %‬מפורט ‪3"2‬‬
‫מדרגות ‪1‬‬
‫מדרגות ‪2‬‬
‫מדרגות ‪3‬‬
‫חת‪ %‬מפורט‬
‫ממ"מ‬
‫פריסות פריקסטי ) בטו אדריכלי (‪.‬‬
‫‪ A4-1-13-00‬פריסות פריקסטי ) בטו אדריכלי (‪2‬‬
‫‪ A4-1-14-00‬פריסות פריקסטי ) בטו אדריכלי (‪3‬‬
‫‪ A3-1-4-15‬חדר אשפה ודחסנית‬
‫‪00‬‬
‫‪ 14.10.12‬למכרז‬
‫‪00‬‬
‫‪ 14.10.12‬למכרז‬
‫‪00‬‬
‫‪ 14.10.12‬למכרז‬
‫‪00‬‬
‫‪ 14.10.12‬למכרז‬
‫‪00‬‬
‫‪ 14.10.12‬למכרז‬
‫‪00‬‬
‫‪ 14.10.12‬למכרז‬
‫‪00‬‬
‫‪ 14.10.12‬למכרז‬
‫‪00‬‬
‫‪ 14.10.12‬למכרז‬
‫‪00‬‬
‫‪ 14.10.12‬למכרז‬
‫‪00‬‬
‫‪ 14.10.12‬למכרז‬
‫‪00‬‬
‫‪ 14.10.12‬למכרז‬
‫‪00‬‬
‫‪ 14.10.12‬למכרז‬
‫‪00‬‬
‫‪ 14.10.12‬למכרז‬
‫‪00‬‬
‫‪ 14.10.12‬למכרז‬
‫‪00‬‬
‫‪ 14.10.12‬למכרז‬
‫‪00‬‬
‫‪ 14.10.12‬למכרז‬
‫‪00‬‬
‫‪ 14.10.12‬למכרז‬
‫‪00‬‬
‫‪ 14.10.12‬למכרז‬
‫‪00‬‬
‫‪ 14.10.12‬למכרז‬
‫‪00‬‬
‫‪ 14.10.12‬למכרז‬
‫‪00‬‬
‫‪ 14.10.12‬למכרז‬
‫‪00‬‬
‫‪ 14.10.12‬למכרז‬
‫‪00‬‬
‫‪ 14.10.12‬למכרז‬
‫‪00‬‬
‫‪ 14.10.12‬למכרז‬
‫‪00‬‬
‫‪ 14.10.12‬למכרז‬
‫‪00‬‬
‫‪ 14.06.12‬למכרז‬
‫‪00‬‬
‫למכרז‬
‫‪14.10.12‬‬
‫למכרז‬
‫תכנית בטיחות אש – מצור בדיסק סרוק‬
‫שרטוטי‪.‬‬
‫פני" גיליו שרטוטי‬
‫תכנית עיצוב פני"‬
‫‪273-1-4-101‬‬
‫‪273-1-4-160‬‬
‫‪273-1-4-150‬‬
‫‪273-1-4-130‬‬
‫קומה ‪ 1‬תכנית בניה ) עיצוב פני (‬
‫קומה ‪ 1‬תקרות מונמכות ) עיצוב פני (‬
‫קומה ‪ 1‬תכנית ריצו ) עיצוב פני (‬
‫קומה ‪ – 1‬פריסות פני ) עיצוב פני (‬
‫‪3‬‬
‫‪13.11.12‬‬
‫למכרז‬
‫‪7‬‬
‫‪13.11.12‬‬
‫למכרז‬
‫‪4‬‬
‫‪13.11.12‬‬
‫למכרז‬
‫‪1‬‬
‫‪13.11.12‬‬
‫למכרז‬
‫‪186‬‬
‫חדרי שירותי תכניות ופריסות ) עיצוב‬
‫‪ 273-1-4-080‬פני (‬
‫‪ 273-1-8-101‬קומה ‪ 1‬תכנית ריהוט ) עיצוב פני (‬
‫‪ 273-1-5-101‬קומה ‪ 1‬רשימת נגרות‬
‫למכרז‬
‫‪1‬‬
‫‪13.11.12‬‬
‫‪1‬‬
‫‪13.11.12‬‬
‫למכרז‬
‫‪1‬‬
‫‪13.11.12‬‬
‫למכרז‬
‫איתור תשתיות‬
‫מאיה‬
‫מאיה‬
‫איתור ומיפוי תת"ק – מי‪,‬ביוב וניקוז‬
‫איתור ומיפויקוי חשמל תת"ק‬
‫‪29.05.11‬‬
‫לאינפורמציה‬
‫‪14.11.11‬‬
‫לאינופרמציה‬
‫תכנית אקוסטיקה‪.‬‬
‫‪2433-3‬‬
‫‪2433-3‬‬
‫‪2433-3‬‬
‫‪2433-3‬‬
‫‪2433-3‬‬
‫‪2433-3‬‬
‫‪2433-3‬‬
‫‪2433-3‬‬
‫‪2433-3‬‬
‫‪2433-3‬‬
‫‪2433-3‬‬
‫גיליו ‪ 1‬פרטי בידוד‪,‬קירות הפרדה‬
‫ומחציות פני‬
‫גיליו ‪ 2‬פרטי בידוד‬
‫גיליו ‪ "3‬פרטי בידוד רצפות‬
‫גיליו ‪ – 4‬איתור טיפולי אקוסטיי‬
‫קומה "‪2‬‬
‫גיליו ‪ – 5‬איתור טיפולי אקוסטי‬
‫קומה "‪1‬‬
‫גיליו ‪ – 6‬איתור טיפולי אקוסטיי‬
‫קומת קרקע‬
‫גיליו ‪– 7‬איתור טיפולי אקוסטי קומה‬
‫‪1‬‬
‫גיליו ‪ 8‬איתור טיפולי אקוסטי קומה ‪2‬‬
‫גיליו ‪ – 9‬איתור טיפולי אקוסטי‬
‫קומה ‪3‬‬
‫גיליו ‪ 10‬איתור טיפולי אקוסטיי בגג‬
‫גיליו פרטי אקוסטיקה עבור מערכות‬
‫מ"א‬
‫למכרז‬
‫‪1‬‬
‫‪25.10.12‬‬
‫‪1‬‬
‫‪25.10.12‬‬
‫למכרז‬
‫‪1‬‬
‫‪25.10.12‬‬
‫למכרז‬
‫‪1‬‬
‫‪25.10.12‬‬
‫‪1‬‬
‫‪25.10.12‬‬
‫‪1‬‬
‫‪25.10.12‬‬
‫‪1‬‬
‫‪25.10.12‬‬
‫‪1‬‬
‫‪25.10.12‬‬
‫‪1‬‬
‫‪25.10.12‬‬
‫‪1‬‬
‫‪25.10.12‬‬
‫‪1‬‬
‫‪28.10.12‬‬
‫למכרז‬
‫למכרז‬
‫למכרז‬
‫למכרז‬
‫למכרז‬
‫למכרז‬
‫למכרז‬
‫למכרז‬
‫תכנית תנועה‬
‫‪ 1455-5‬תנוחה – כבישי גישה לבני ‪ 3‬תחתו‬
‫ועליו‬
‫‪9‬‬
‫‪15.11.12‬‬
‫למכרז‬
‫‪187‬‬
‫רשימת תכנית קונסטרוקציה‬
‫מס 'גליון‬
‫‪1037-001‬‬
‫‪1037-002‬‬
‫סטטוס‬
‫קנ"מ‬
‫לביצוע‬
‫‪1:200‬‬
‫‪ 1:50,1:25‬לביצוע‬
‫‪1037-005‬‬
‫‪1037-006‬‬
‫‪1037-010‬‬
‫‪1037-011‬‬
‫‪1037-020‬‬
‫‪1037-021‬‬
‫‪1037-025‬‬
‫‪1037-030‬‬
‫‪1037-031‬‬
‫‪1037-035‬‬
‫‪1037-040‬‬
‫‪1037-041‬‬
‫‪1037-045‬‬
‫‪1037-050‬‬
‫‪1037-051‬‬
‫‪1037-055‬‬
‫‪1037-060‬‬
‫‪1037-061‬‬
‫‪1037-065‬‬
‫‪1037-070‬‬
‫‪1037-071‬‬
‫‪1037-100‬‬
‫‪1037-110‬‬
‫‪1037-120‬‬
‫‪1037-200‬‬
‫‪1037-201‬‬
‫‪1037-300‬‬
‫שם תוכנית‬
‫תכנית חפירה ודיפון‬
‫תכנית חפירה ודיפון ‪ -‬פרטים‬
‫וחתכים‬
‫‪1:100‬‬
‫תכנית יסודות‬
‫‪1:25‬‬
‫פרטי יסודות‬
‫תכנית תקרת מרתף ‪ 2-‬במפלס ‪1:100‬‬
‫‪-3.95‬‬
‫תכנית תקרת מרתף‪ 2-‬תכנית זיון ‪1:100‬‬
‫במפלס‪- 3.95‬‬
‫תכנית תקרת מרתף ‪ 1-‬במפלס ‪1:100‬‬
‫‪-0.10‬‬
‫תכנית תקרת מרתף ‪ 1-‬תכנית זיון ‪1:100‬‬
‫במפלס‪- 0.10‬‬
‫תכנית תקרת מרתף ‪ 1-‬חתכים ‪1:25‬‬
‫במפלס‪- 0.10‬‬
‫תכנית תקרת מרתף ‪ 1-‬במפלס ‪1:100‬‬
‫‪-0.10‬‬
‫תכנית תקרת מרתף‪ 1-‬תכנית זיון ‪1:100‬‬
‫במפלס‪- 0.10‬‬
‫תכנית תקרת מרתף ‪ 1-‬חתכים ‪1:25‬‬
‫במפלס‪- 0.10‬‬
‫תכנית תקרת קומת קרקע במפלס ‪1:100‬‬
‫‪+3.75‬‬
‫תכנית תקרת קומת קרקע‪-‬תכנית ‪1:100‬‬
‫זיון במפלס‪+ 3.75‬‬
‫תכנית תקרת קומת קרקע‪-‬חתכים ‪1:25‬‬
‫במפלס‪+ 3.75‬‬
‫‪1:100‬‬
‫תכנית תקרת קומה ‪ 1‬במפלס‬
‫‪+7.60‬‬
‫‪1:100‬‬
‫תכנית תקרת קומה‪ 1 -‬תכנית‬
‫זיוןבמפלס‪+ 7.60‬‬
‫‪1:25‬‬
‫תכנית תקרת קומה‪ 1 -‬חתכים‬
‫במפלס‪+ 7.60‬‬
‫‪1:100‬‬
‫תכנית תקרת קומה ‪ 2‬במפלס‬
‫‪+11.80‬‬
‫תכנית תקרת קומה‪ 2 -‬תכנית זיון ‪1:100‬‬
‫במפלס‪+ 11.80‬‬
‫תכנית תקרת קומה‪ 2 -‬חתכים‬
‫במפלס‪+ 11.80‬‬
‫תכנית תקרת קומה ‪ 3‬במפלס‬
‫‪+15.65‬‬
‫תכנית תקרת קומה‪ 3 -‬תכנית זיון‬
‫במפלס‪+ 15.65‬‬
‫תכנית חדר מדרגות‪1‬‬
‫תכנית חדר מדרגות‪2‬‬
‫תכנית חדר מדרגות‪3‬‬
‫תכנית ממ"ד‬
‫תכנית ממ"ד פרטים וחתכים‬
‫תכנית חדר אשפה ודחסנית‬
‫אחרונה‬
‫אחרון‬
‫ת ‪.‬יצירה‬
‫‪6‬‬
‫‪09/08/2012 12/10/2011‬‬
‫‪5‬‬
‫‪09/08/2012 12/10/2011‬‬
‫לביצוע‬
‫לביצוע‬
‫לביצוע‬
‫‪16/08/2012 31/10/2011‬‬
‫‪16/08/2012 30/04/2011‬‬
‫‪16/08/2012 31/10/2011‬‬
‫‪8‬‬
‫‪2‬‬
‫‪6‬‬
‫למכרז‬
‫‪14/10/2012 30/04/2012‬‬
‫‪1‬‬
‫למכרז‬
‫‪14/10/2012 31/10/2011‬‬
‫‪5‬‬
‫למכרז‬
‫‪14/10/2012 30/04/2012‬‬
‫‪1‬‬
‫למכרז‬
‫‪14/10/2012 30/04/2012‬‬
‫‪1‬‬
‫למכרז‬
‫‪14/10/2012 31/10/2011‬‬
‫‪5‬‬
‫למכרז‬
‫‪14/10/2012 30/04/2012‬‬
‫‪1‬‬
‫למכרז‬
‫‪14/10/2012 30/04/2012‬‬
‫‪1‬‬
‫למכרז‬
‫‪14/10/2012 31/10/2011‬‬
‫‪5‬‬
‫למכרז‬
‫‪14/10/2012 30/04/2012‬‬
‫‪1‬‬
‫למכרז‬
‫‪14/10/2012 30/04/2012‬‬
‫‪1‬‬
‫למכרז‬
‫‪14/10/2012 31/10/2011‬‬
‫‪5‬‬
‫למכרז‬
‫‪14/10/2012 30/04/2012‬‬
‫‪1‬‬
‫למכרז‬
‫‪14/10/2012 30/04/2012‬‬
‫‪1‬‬
‫למכרז‬
‫‪14/10/2012 31/10/2011‬‬
‫‪5‬‬
‫למכרז‬
‫‪14/10/2012 30/04/2012‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1:25‬‬
‫למכרז‬
‫‪14/10/2012 30/04/2012‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1:100‬‬
‫למכרז‬
‫‪14/10/2012 31/10/2011‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1:100‬‬
‫למכרז‬
‫‪14/10/2012 30/04/2012‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1:25‬‬
‫‪1:25‬‬
‫‪1:25‬‬
‫‪1:100‬‬
‫‪1:50‬‬
‫‪1:50‬‬
‫למכרז‬
‫למכרז‬
‫למכרז‬
‫למכרז‬
‫למכרז‬
‫למכרז‬
‫‪14/10/2012‬‬
‫‪14/10/2012‬‬
‫‪14/10/2012‬‬
‫‪14/10/2012‬‬
‫‪14/10/2012‬‬
‫‪28.11.2012‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪05/06/2012‬‬
‫‪05/06/2012‬‬
‫‪05/06/2012‬‬
‫‪31/10/2011‬‬
‫‪31/10/2011‬‬
‫‪28.11.2012‬‬
‫‪188‬‬
‫תכנית פיתוח‬
‫ק‪.‬מ‪.‬‬
‫תארי'‬
‫עדכו‬
‫אחרו‬
‫‪3/0‬‬
‫תכנית עבודות עפר‬
‫‪1:250‬‬
‫‪7.5.2012‬‬
‫‪pit-3-2-v4-sec-afar.dwg‬‬
‫‪3/01‬‬
‫חתכי לעבודות עפר‬
‫‪1:200‬‬
‫‪7.5.2012‬‬
‫‪pit-3-2-v4-afar.dwg‬‬
‫‪3/02‬‬
‫‪pit-3-2-v5.dwg‬‬
‫‪3/1‬‬
‫תכנית חפירה ודיפו‬
‫להתמצאות בלבד‬
‫תכנית פתוח כללית‬
‫‪1:500‬‬
‫‪7.5.2012‬‬
‫‪1:250‬‬
‫‪20.11.2012‬‬
‫‪pit-3-2-v4-sec.dwg‬‬
‫‪3/2‬‬
‫חתכי‬
‫‪1:200‬‬
‫‪6.11.2012‬‬
‫‪3/3‬‬
‫פרישת קירות‬
‫‪1:100‬‬
‫‪6.11.2012‬‬
‫‪pit-3-2-v5.dwg‬‬
‫‪3/51‬‬
‫מדרגות תכנית מפורטת‬
‫ופרישת קירות‬
‫תכנית פיתוח מפורטת –גליו ‪1‬‬
‫‪1:50‬‬
‫‪20.11.2012‬‬
‫‪1:100‬‬
‫‪20.11.2012‬‬
‫‪pit-3-2-v5.dwg‬‬
‫‪3/52‬‬
‫תכנית פיתוח מפורטת –גליו ‪2‬‬
‫‪1:100‬‬
‫‪20.11.2012‬‬
‫‪m-prat-3.dwg‬‬
‫‪3/61‬‬
‫חוברת פרטי פיתוח בני ‪3‬‬
‫משתנה‬
‫‪20.11.2012‬‬
‫‪pit-3-2-v5-zim.dwg‬‬
‫‪3/7‬‬
‫תכנית צמחיה‬
‫‪1:250‬‬
‫‪20.11.2012‬‬
‫‪pit-3-2-v5-irr.dg‬‬
‫‪3/8‬‬
‫תכנית ופרטי השקיה‬
‫‪1:250‬‬
‫‪20.11.2012‬‬
‫ש קוב" )‪(dwg‬‬
‫‪pit-3-2-v4-afar.dwg‬‬
‫‪pit-3-2-v4-prisot.dwg‬‬
‫מס'‬
‫התכנית‬
‫‪3/4 pit-3-2-v4-madregot.dwg‬‬
‫ש התכנית‬
‫‪189‬‬
‫טופס הצהרת כמויות פסולת בניי‬
‫העתק מהסכ התקשרות ע מטמנה מאושרת – יקוזז מחשבו הקבל‬
‫‪190‬‬
‫כתב כמויות‬
‫מצור‪ +‬בחוברת נפרדת‬