 ך ה   װ

Transcription

 ך ה   װ
‫שמות החיילים הפצועים לתפילה לרפואה שלמה‬
‫מטה 'צעירי חב"ד למען נפגעי הטרור' ושליחי חב"ד ביקרו את החיילים הפצועים במרכזים הרפואיים‪,‬‬
‫עודדו את רוחם והעניקו להם תפילין וספר חת"ת‪ ,‬מחשבים אישיים ומכשירי ‪ ,iPad‬תרומת הציבור‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫עדכון‬
‫ב"ה‬
‫ד' מנחם אב‬
‫התשע"ד‬
‫‪31.07.14‬‬
‫פרק כ' מתוך ספר התהלים‬
‫ֽח‪Œ‬ﬠז¿ ¿ר ָ֥ך ‪ƒ‬מ ּ֑˜ … ∆„ ׁ˘ ּ֝ו ‪ƒ‬מ ּ‪ּ ֗ ˆƒ‬יו… ן‬
‫‪‰‬ו‪ּ ¿ ‰‬בי֣ ו… ם ָˆ ָ ֑ר‪ ‰‬י¿֝ ˘ַׂ ∆ ּ‚ ¿ב ֗ ָך ׁ ≈˘֤ם ׀ ¡‡ל … ≈֬‪‰‬י יַ ֲֽﬠ ֽ˜ …ב׃ ‚ י‪˘¿ ׁ ƒ‬לַ ∆‬
‫‡ לַ ¿מנַ ֗ ≈ ּˆ ַח ‪ƒ‬מז¿ ֥מו… ר ל¿ ָ„ ‪ƒ‬וֽ„׃ ב יַ ַֽﬠנ¿ ָ֣ך י¿֭ ָ …‬
‫י˘ו ָּﬠ ∆֗˙ ָך‬
‫ל‪Œ‬ﬠ ָˆ ¿˙ ָ֥ך י¿ ַמ ≈ּלֽ‡׃ ו נ¿ ַר ¿ ּננָ ֤‪ ‰‬׀ ֘ ‪ּ ƒ‬ב ׁ ֤‬
‫ל‪Œ‬מנ¿ ח ∆ ֑…˙ ָך ו¿ עו… לָ ¿ֽ˙ ָ ֖ך י¿ ַ„ ּ ׁ ¿˘נ∆ ֣‪∆ ‰‬סֽלָ ‪‰‬׃ ‪ƒ ‰‬י ∆ּֽ˙ן‪Œ‬ל¿ ָ֥ך ‪ƒ‬כל¿ ָב ∆ב ָ֑ך ו¿ ָֽכ ֲ‬
‫י‪¿ ƒ‬ס ָﬠ ∆ ֽ„ךָּ ׃ „ י‪ ƒ‬ז¿ ֥כּ …ר ָּכ ‪ƒ‬‬
‫ל‪Œ‬מ ׁ ¿˘ ֲ‡לו… ∆ ֽ˙ ָ‬
‫‪‰‬ו‪ָּ ‰‬כ ‪ƒ‬‬
‫ו ¿ּב ׁ ≈˘ ¡‬
‫יחו… ֭ יַ ֽ ֲﬠנ≈ ‪ּ ‰‬ו ‪ƒ‬מ ּ ׁ ¿˘ ≈מ֣י‬
‫‪‰‬ו‪¿ ‰‬מ ֫ ׁ ‪֥ ˘ƒ‬‬
‫יך׃ ז ַﬠ ָּ ֤˙‪ ‰‬יָ ַ ֗„ ¿ע ‪˙ּƒ‬י ‪֤ ּƒ‬כי ‪‰‬ו… ׁ ‪ַ ˘֥ ƒ‬‬
‫ֽם‪‡Œ‬ל … ≈‪֥‰‬ינ ּו נ‪‚ּ ֑… „¿ ƒ‬ל י¿ ַמ ≈ּל֥‡ י¿֝ ָ ֗ …‬
‫יﬠ ׀ י¿ ָ ֗ …‬
‫‪‰‬ו ֖‪‡¡ ‰‬ל … ≈‪֣‰‬ינ ּו נַ ז¿ ‪ֽ ּƒ‬כיר׃ ט ≈֭‪ָּ ‰‬מ‪ּ ָ ‰‬כ ¿ֽר ֣ע ּו‬
‫ָ˜ ¿„ ׁ ֑˘ו… ‪ּ ֝ƒ‬ב‚¿ ֻב ֗רו… ˙ י≈ ׁ ַ֣˘ע י¿ ‪ƒ‬מינֽ ו… ׃ ח ≈‡ ∆ּ֣ל‪ָ֭ ‰‬ב ∆ר ∆כב ו¿ ≈‡ ∆ּ֣ל‪ַ ‰‬ב ּסו ‪ּ֑ ƒ‬סים וַ ֲֽ‡ ֓ ַנ ¿חנ ּו ׀ ¿ ּב ׁ ≈˘ם‪Œ‬י¿ ָ …‬
‫יﬠ‪∆ּ֗ ‰ַ ֝ ‰‬מל∆ ¿ך יַ ֲֽﬠנ≈ ֥נ ּו ¿ביו… ָ‬
‫ם‪¿ ˜Œ‬ר ≈ ֽ‡נוּ׃‬
‫˘ ָ‬
‫ו¿ נָ ָפ֑ל ּו וַ ֲֽ‡נַ ¿֥חנ ּו ֗֝ ַּ˜ ¿מנ ּו וַ ‪ּ ƒ‬נ ¿˙עו… ָ ֽ„„׃ י י¿ ‪‰‬וָ … ֥‪‰ ‰‬ו… ׁ ‪֑ ƒ‬‬
‫נא התפללו לרפואתם השלמה ולהחלמתם המהירה של הפצועים – 'מצויני צה"ל'‬
‫אביב אל חי בן אריאלה‬
‫מרכז רפואי שיבא‬
‫דניאל משה בן רחל‬
‫רועי יוסף בן יהודית‬
‫יוגב בן אורלי‬
‫שי בן גליה‬
‫שמואל ירוחם בן רבקה‬
‫דור בן ישראלה‬
‫מתניה בן רחל‬
‫יקיר בן גליה‬
‫עדן בן רחל‬
‫עדיאל רפאל בן ענת‬
‫רועי בן אביבה‬
‫נועם בן גילה‬
‫אוהד בן איריס‬
‫מרדכי חי בן ברכה יהודית‬
‫שלום מיכאל יצחק בן נטלי נאווה בר בן רוזית שושנה‬
‫דוד חיים בן רונית‬
‫רן בן ציפורה‬
‫דן בן רחל‬
‫אל יוסף חיים בן חיה יהודית‬
‫אביהו בן רונית‬
‫מרכז רפואי סורוקה‬
‫אוהד בן רות אסתר‬
‫אוהד בן אריקה‬
‫איתי אהרון בן אילנה‬
‫שי בן לילי‬
‫עידו בן עופרה‬
‫גבריאל בן נלי‬
‫דן בן הלן‬
‫תום בן לאה‬
‫רועי בן איריס‬
‫ברק בן שרה‬
‫בועז דוד בן פייגא ציפורה‬
‫תמיר בן ענת‬
‫אבישי בן סיגל‬
‫ישי דב בן נרי‬
‫עבד בן טרייה‬
‫דביר אברהם בן רחל‬
‫דביר בן יעל‬
‫חגי בן חנה‬
‫יואב בן מיכל‬
‫אור בן אורנה‬
‫דור בן אתי‬
‫בר שלום בן תמר‬
‫עדי בן אירית‬
‫דוד יוסף בן מוריאל הדסה‬
‫אורי בן הדס‬
‫אליהו בן צירל ביילא‬
‫רמי בן אלברטה‬
‫סתיו בן ברכה‬
‫גבריאל בן נלי‬
‫שי בן שרה‬
‫תמיר בן ענת‬
‫ינאי בן עליזה‬
‫אופיר בן אנה‬
‫ניר בן כרמל‬
‫אלחנן יצחק בן חמוטל חנה‬
‫יניב בן יונית‬
‫דניאל בן פנית‬
‫יוסף בן אהובה‬
‫יונתן בן רות‬
‫משה בן חנה‬
‫ניב בן אורית‬
‫עמית בן אילנה‬
‫בן בן עפרה‬
‫אור בן אורית‬
‫שי בן הדסה‬
‫נתנאל בן דינה‬
‫עידו בן נוגה‬
‫סיון בן טל‬
‫יובל בן נורית‬
‫טל בן עדי‬
‫אוריאל בן חגית‬
‫רן בן אביבה‬
‫ניר בן אירית‬
‫מאיר בן חנה‬
‫שחר בן נעמי שרה‬
‫חיים אליעזר בן אסתר‬
‫אלכס בן חנה‬
‫עידן בן מרים‬
‫בר בן תמר‬
‫דור בן פנינה‬
‫יובל בן זהבה‬
‫ניר בן אירית‬
‫אבי בן דליה‬
‫אוריאל בן אורית‬
‫עומר בן אסנת‬
‫יצחק בן מיכל‬
‫רזיאל בן יעל‬
‫ישראל בן אסתר‬
‫שקד בן פנינה‬
‫רועי אמיר בן אורלי‬
‫גדי בן אלמירה‬
‫יעקב דור בן נורט‬
‫ערן בן יעל‬
‫שאול בן זיוה זילפה‬
‫מרכז רפואי ברזילי‬
‫ירין בן מור‬
‫עומר יוסף בן ניצה‬
‫שלמה בן חנה‬
‫אושרי בן חיה‬
‫לירן בן אורלי‬
‫ברק בן אניטה‬
‫רותם בן נתיבה‬
‫יעקב בן רחל‬
‫יוסף חיים בן זהבה‬
‫חן ישראל בן שושנה‬
‫אביב בן סימה‬
‫אור בן אסתר‬
‫טל בן שרה‬
‫גיא בן לבנה‬
‫עומר בן רותי‬
‫דניאל בן יהודית‬
‫נאור בן אסנת‬
‫אילון בן דרורית‬
‫אבן בן סוזן‬
‫ניסים בן ירדנה‬
‫יעקב בן חנה‬
‫דור בן מירי‬
‫עמית בן אורלי‬
‫נדב עמיחי בן זיוה‬
‫מנחם בן רבקה דינה‬
‫נדב בן ברטה‬
‫אלון בן נירה‬
‫נפתלי בן לאה‬
‫מרכז רפואי הדסה‬
‫טל בן ירדנה‬
‫שלמה בן מזל‬
‫אוהד יהודה בן צופיה רחל‬
‫דוד בן מיכל‬
‫נמרוד בן תמר‬
‫דור בן איריס‬
‫חן ישראל בן רחל‬
‫ניב בן אורנית‬
‫איתי בן מלי מזל‬
‫חגי בן ורד‬
‫עירא בן מירב‬
‫מרכז רפואי בלינסון‬
‫אילן בן חנה‬
‫משה אלעד בן עיתיאל‬
‫חייטי חיימי בן שרה‬
‫גו'רדן בן סוזן‬
‫נמרוד בן עדי‬
‫טל בן אורנה‬
‫אבירם בן רבקה‬
‫דוד בניהו בן שיינדל גיטל‬
‫צעירי אגודת חב"ד – המרכז )ע"ר(‬
‫‪www.ctvp.org‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪www.chabad.org.il‬‬
‫שי בן סימה‬
‫דור בן רינה‬
‫יהונתן בן צופנת‬
‫עמית בן מרים‬
‫בן בן חנה‬
‫אורי רונן בן שגית‬
‫חגי בן ורד‬
‫גל בן סיגלית‬
‫טל בן אנדי‬
‫שי בן ז'קלין‬
‫טל בן רחל‬
‫עומר בן ברוריה‬
‫אורי בן סיגלית‬
‫אורי עוז הלוי בן רות‬
‫גל בן חדווה‬
‫חן בן רותי‬
‫אופיר בן תמר‬
‫נתנאל בן נורית‬
‫חן חי בן גלית‬
‫ניתאי בן לימור‬
‫בן יעקב בן חנה‬
‫שבח בת מרים‬
‫עמית בן מרים‬
‫ניר יפת בן אורה‬
‫אביחי בן אורה‬
‫יובל שיר בת חגית‬
‫אביחי מרדכי בן עליזה‬
‫דור בת עליזה‬
‫צבי יהודה בן יהודית‬
‫עמית מנחם בן יפה‬
‫לירן אהרן בן מינה‬
‫זיו צבי בן מינה‬
‫מרכז רפואי אסף הרופא‬
‫דניאל בן יהודית‬
‫יהושע בן ינמר‬
‫מאיר בן שרה‬
‫ירין רפאל בן יעל‬
‫בר בן רבקה‬
‫ברהן בן מריטו‬
‫בוריס בן אסיה‬
‫גבריאל בן אסתר‬
‫מרכז רפואי שערי צדק‬
‫שלום חיים בן תמר‬
‫אהרן יעקב בן שרה רבקה‬
‫שלמה בן חנה‬
‫גל בן דליה‬

Similar documents