בהתאם לתקנון

Transcription

בהתאם לתקנון
‫תקנון מועדון לקוחות "קפה לואיז"‬
‫‪ .1‬מועדון הלקוחות "של קפה לואיז" מנוהל על ידי חב' ואליו קארד‪.‬‬
‫‪ .2‬תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם מתנהל מועדון הלקוחות ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי‬
‫ההצטרפות של לקוח המבקש להיות חבר במועדון המסעדה‪ .‬לקוח המצטרף למועדון מקבל על עצמו‪ ,‬בעצם‬
‫ההצטרפות‪ ,‬את כללי תקנון זה על כל תנאיו‪ ,‬הטבותיו וסייגיו ומתחייב לפעול על פיו‪ .‬כל חבר מועדון ייחשב כמי‬
‫שקרא והסכים להוראות תקנון זה‪.‬‬
‫א‪ .‬הצטרפות‬
‫‪ .3‬המסעדה הפועלת תחת שם המותג "קפה לואיז" הקימה מועדון לקוחות )להלן "המועדון"( דמי החברות יהיו‬
‫ניתנים לשינוי על ידי הנהלת המועדון בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי‪ ,‬ובלבד שהחלטה כזו תחול רק מעת‬
‫קבלתה לגבי תקופת החברות הבאה של אותו חבר‪.‬‬
‫‪ .3.1‬כל לקוח של המסעדה רשאי לבקש להירשם כחבר במועדון‪ .‬ההרשמה כרוכה בתשלום שנתי חד פעמי‬
‫שייקבע ע"י הנהלת המסעדה מעת לעת‪.‬‬
‫‪ .3.2‬אדם אשר מלאו לו ‪ 18‬שנים‪ ,‬או ‪ 16‬שנים באישור הוריו‪ ,‬רשאי להצטרף למועדון הלקוחות "קפה לואיז"‪ .‬כל‬
‫אדם יכול להיות חבר מועדון פעם אחת בו זמנית )היינו אותו אדם לא יכול להירשם בו זמנית פעמיים‪ ,‬או‬
‫יותר‪ ,‬כחבר מועדון(‪.‬‬
‫‪ .3.3‬קפה לואיז רשאית לסרב לאשר את קבלתו של לקוח כחבר במועדון ו‪/‬או לא לחדש את חברותו במועדון‬
‫מכל סיבה שהיא‪ ,‬לפי ראות עיניה בלבד ומבלי שתידרש לנמק את סירובה‪.‬‬
‫‪ .3.4‬אדם המצטרף למועדון‪ ,‬תמורת תשלום דמי החברות‪ ,‬יקבל במעמד ההצטרפות את הזכות למימוש‬
‫ההטבות‪.‬‬
‫‪ .3.5‬במידה ובוטלה החברות בתוך פחות משנה מיום ההצטרפות למועדון או מיום חידוש החברות במועדון או‬
‫כעבור שנה מיום ההצטרפות או מיום חידוש החברות במועדון‪ ,‬לא יהיה זכאי החבר להחזר דמי‬
‫חבר‪/‬הצטרפות‪.‬‬
‫‪ .3.6‬הזיהוי יתבצע על סמך מספר ת"ז‪/‬מספר טלפון סלולארי‪.‬‬
‫‪ .3.7‬מילוי פרטי הלקוח בטופס ההצטרפות‪ ,‬יהווה הסכמה לכל האמור בתקנון זה‪.‬‬
‫ב‪ .‬הטבות‬
‫‪ .4‬חבר מועדון יהא זכאי למגוון הטבות בהתאם לתקנון המועדון ובכפוף לתנאי המבצע‪ .‬הזיהוי יתבצע באמצעות‬
‫מספר סלולארי ‪ /‬ת‪.‬זהות‪.‬‬
‫פירוט סל ההטבות לחברים‬
‫עלות הצטרפות ‪.₪ 29‬‬
‫‪ 4.1‬ללקוחות ששילמו ‪ 29‬שח דמי הצטרפות תינתן הטבת הצטרפות –קפה‪/‬חליטת תה בביקור הנוכחי ומיץ‬
‫טבעי‪/‬שתייה קלה במתנה בביקור הבא ) אפשרות מימוש מהחשבונית הראשונה‪ ,‬בישיבה במקום (‬
‫‪ 4.2‬הטבת יומולדת – סלט ‪ /‬קינוח מתנה ) תקפה למימוש שבוע לפני המועד ועד שבועיים אחרי‪ ,‬בישיבה במקום (‬
‫]הקלד כאן[‬
‫‪ 4.3‬יומולדת חצי – קפה ‪ /‬מיץ טבעי ‪ /‬שתיה קלה ) תקפה למימוש שבוע לפני המועד ועד שבועיים אחרי בישיבה‬
‫במקום (‬
‫‪ 4.4‬יום נישואין‪ ₪ 50 ,‬מתנה לארוחה זוגית מעל ‪ ₪ 150‬להזמנה‪ ,‬בישיבה במקום ) תקפה למימוש שבוע לפני‬
‫המועד ועד שבועיים אחרי בישיבה במקום (‬
‫הטבות צבירה משתנות‪:‬‬
‫‪ 4.5‬על כל ‪ 5% ₪ 50‬מערך הקניה נצבר למימוש בפעם הבאה – התוכנית בנויה במדרגות כלומר אם הרכישה היא‬
‫על סך ‪ ₪ 49‬לא נצברת הטבה ‪ .‬אם ערך הרכישה הוא ‪ ₪ 99‬יצברו ‪ 2.5‬למימוש ואם ערך הרכישה הינו ‪₪ 105‬‬
‫יצברו ‪ 5‬למימוש‪.‬‬
‫‪4.5.1‬‬
‫תוקף הטבת צבירה זו למימוש הינו שנה‪.‬‬
‫‪ 4.5.2‬הצבירה הינה על כל הפריטים מלבד עלו כרטיס המועדון הטבת הצטרפות ) כולל מעדנייה (‪ .‬אין‬
‫צבירה על הנחות ועל פריטים שבמצבע‪.‬‬
‫‪ 4.5.3‬תקרת לקוח לצבירה – ‪ ) ₪ 100‬אי מימוש מידי מפסיק את הצבירה העתידית (‬
‫‪ 4.5.4‬המימוש הינו על כלל הפריטים‪.‬‬
‫‪ 4.5.5‬מימוש הטבה יתבצע על סמך בקשת הלקוח‪.‬‬
‫‪ 4.6‬אין כפל מבצעים ) מלבד צבירת קפה‪/‬תה עלים (‬
‫‪ .5‬ההטבות הינן אישיות ולא ניתן יהיה להעביר את סכום ההטבה לאדם אחר ו‪/‬או להמירו למזומן ו‪/‬או להחזר כספי‬
‫אחר‪.‬‬
‫‪ .6‬הרישום הנמצא בידי קפה לואיז יהווה ראיה חלוטה ומכרעת לגבי זכאות ההטבות ללקוח‬
‫‪ .7‬קפה לואיז רשאית להגביל את השימוש בהטבות במקביל למבצעים אחרים במסעדה בהתאם לשיקול דעתה‪.‬‬
‫‪ .8‬השימוש במועדון יהיה בהתאם לתקנון זה‪ ,‬כפי שיתעדכן מעת לעת על‪-‬ידי קפה לואיז ובהתאם להוראות‪ ,‬בעלון‬
‫אשר יצורף לו‪ ,‬היה ויצורף‪ ,‬וכן בתקשורת שיווקית שתישלח לחברי המועדון‪ ,‬מעת לעת‪.‬‬
‫‪ .9‬קפה לואיז רשאית לשנות את מדיניות ההטבות ו‪/‬או ההנחות ו‪/‬או הצבירה הכספית מעת לעת‪ ,‬בהתאם לשיקול‬
‫דעתה הבלעדי‪.‬‬
‫‪ .10‬יובהר כי בהתאם לחוק הגנת הפרטיות‪ ,‬תשמ"א‪ ,1981-‬חתימת החבר על טופס ההצטרפות מהווה הסכמה‬
‫מטעמו לקבלת חומר פרסומי מקפה לואיז ו‪/‬או מי מטעמה באמצעי המדיה השונים‪.‬‬
‫‪ .11‬כמו כן‪ ,‬אישור הלקוח במהלך הרישום‪ ,‬ייחשב כמי שהסכים שכל מידע שהצטבר במסעדה לגבי החבר בקשר עם‬
‫רכישותיו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח המידע יועבר להנהלת המועדון ויחשב לקניינה של קפה לואיז אשר‬
‫תשמור מידע זה בנאמנות כמאגר מידע רשום על פי חוק‪ .‬המידע ישמש את המועדון לשם קידום פעולותיו אשר‬
‫עשויות לכלול שיתופי פעולה עם גופים אחרים באופן ששימוש במידע הנ"ל לא ייחשב פגיעה בפרטיות‪ .‬עוד‬
‫מוסכם שהנהלת המועדון תוכל לעשות במידע זה שימוש שיווקי ו‪/‬או אחר וחבר המועדון מוותר בזאת על כל‬
‫טענה על פי כל דין בגין שימוש במידע כאמור‪.‬‬
‫‪ .12‬ככל שחבר המועדון יתנגד לשימוש בפרטים ובנתונים כאמור‪ ,‬הוא רשאי לדרוש‪ ,‬בכתב‪ ,‬כי שמו והמידע הנוגע‬
‫אליו יימחקו ממאגר המידע שברשות המועדון‪ .‬בנוסף רשאי החבר לדרוש קפה לואיז‪ ,‬בכתב‪ ,‬להסיר עצמו‬
‫מרשימת הדיוור של המועדון‪.‬‬
‫]הקלד כאן[‬
‫ג‪ .‬תוקף החברות במועדון‬
‫‪ .13‬תוקף החברות במועדון הלקוחות הינו בהתאם להחלטת הרשת‪.‬‬
‫‪ .14‬חידוש חברות ייתכן ויהיה מותנה בתשלום כפי שייקבע מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי של קפה לואיז‪.‬‬
‫‪ .15‬פג תוקפה של החברות במועדון‪ ,‬לא ניתן ליהנות מהטבות המועדון‪.‬‬
‫‪ .16‬למען הסר ספק‪ ,‬עם תום תקופת החברות יאבד חבר המועדון את הזכות להטבות והנחות‪ ,‬וזאת עד לחידוש‬
‫החברות במועדון בהתאם לתנאים שיהיו באותו מועד‪.‬‬
‫‪ .17‬קפה לואיז רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי להאריך לכל חבר מועדון שתבחר‪ ,‬את תוקף החברות במועדון‬
‫לכל לתקופה נוספת בכל אורך זמן שהנהלת החברה תחליט עליו מבלי שתידרש להסבר או נימוק לשיקוליה‪.‬‬
‫ד‪ .‬תקשורת שיווקית ופרסומים‬
‫‪ .18‬דרכי פרסום‪ :‬הודעות מועדון קפה לואיז‪ ,‬בכל דבר ועניין הנוגע לפעילות התכנית לרבות‪ ,‬אך לא רק‪ ,‬בעניין שינוי‬
‫ו‪/‬או הוספה ו‪/‬או גריעה שייעשו ו‪/‬או שבכוונת המסעדה לבצעם‪ ,‬בתקנון ו‪/‬או במפתח הצבירה ו‪/‬או בהטבות‬
‫הנוספות ו‪/‬או בכל דבר ועניין הנוגע לזכאות חבר המועדון ליטול חלק בתכנית ו‪/‬או הפסקת פעילותו וכיו"ב‪ ,‬ייעשו‬
‫על ידי קפה לואיז באופן ובדרך כפי שתימצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי‪.‬‬
‫‪ .19‬מבלי לגרוע מן האמור לעיל‪ ,‬פרסום על לוח מודעות גלוי לעין במסעדה ו‪/‬או באחד מאמצעי התקשורת ו‪/‬או באתר‬
‫האינטרנט של הרשת ו‪/‬או באמצעות תקשורת ישירה עם חברי המועדון‪ ,‬לרבות באמצעות דואר אלקטרוני או‬
‫‪ ,SMS‬הכל לפי בחירת המסעדה‪ ,‬ייחשב כמספק וחבר מועדון לא יוכל להשמיע טענה כי לא ידע אודות האירוע‬
‫נשוא הדיווח ו‪/‬או הפרסום כאמור‪.‬‬
‫‪ .20‬מובהר‪ ,‬כי הצטרפות הלקוח כחבר במועדון הלקוחות של קפה לואיז‪ ,‬ומסירת פרטי דואר אלקטרוני וטלפון‬
‫סלולארי לחברה‪ ,‬יהווה הסכמה של הלקוח לקבלת פרסומות‪ ,‬הודעות וחומר שיווקי שהרשת מפיצה ו‪/‬או תפיץ‬
‫בעתיד‪ ,‬הכל בהתאם לתיקון מס' ‪ 40‬לחוק התקשורת )בזק ושידורים(‪ ,‬התשס"ח‪ ,2008-‬וזאת באשר למבצעים‪,‬‬
‫הנחות והטבות בלעדיות המוענקים ו‪/‬או יוענקו בעתיד לחברי המועדון‪ ,‬באמצעות הודעות דואר אלקטרוני או‬
‫‪ SMS‬שיישלחו ישירות למחשבו או למכשירו הסלולארי של הלקוח‪ ,‬ולהיכלל לשם כך ברשימת תפוצת חברי‬
‫המועדון של קפה לואיז‪.‬‬
‫‪ .21‬למען הסר ספק מובהר כי קפה לואיז פטורה מחובת ההודעה על הטבות או מבצעים לחבר מועדון שלא מסר‬
‫מספר טלפון נייד בתוקף או כתובת דואר אלקטרוני תקינה ולא תהיה לחבר מועדון טענה כלשהי כלפי קפה לואיז‬
‫באשר לאי קבלת פרסום‪.‬‬
‫‪ .22‬כחלק מהצטרפות הלקוח כחבר מועדון תפיץ קפה לואיז באמצעות דואר אלקטרוני מבצעים ועדכונים וחומר‬
‫שיווקי‪.‬‬
‫‪ .23‬לקוח אשר אינו מעוניין להיכלל ברשימת התפוצה לשם קבלת שרות משלוח ההודעות ‪ SMS‬יפנה לחברה בכתב‬
‫בבקשה להסיר עצמו מהרשימה‪.‬‬
‫‪ .24‬לקוח אשר אינו מעוניין להיכלל ברשימת התפוצה לשם קבלת שירות משלוח הודעות דואר אלקטרוני‪ ,‬יהיה עליו‬
‫להקליק להסרת כתובתו במקום המיועד לכך בהודעת הדואר האלקטרוני‪.‬‬
‫ו‪ .‬במקרה של מחלוקת‬
‫‪ .25‬חבר החש עצמו נפגע בכל הקשור לכסף שצבר או לכל עניין אחר הנובע מתקנון זה או מהמבצע‪ ,‬רשאי לפנות‬
‫בכתב למנהל קפה לואיז ו‪/‬או מי שמונה על ידו לשם כך ולהעלות את השגותיו‪.‬‬
‫‪ .26‬החלטת מנהל קפה לואיז ו‪/‬או מי שמונה על ידו לשם כך שתינתן בתוך ‪ 14‬ימי עבודה‪ ,‬מרגע שקיבל לידיו את‬
‫ההשגה‪ ,‬תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור כלשהו‪.‬‬
‫‪ .27‬הרשת לא תהיה אחראית על אובדן הטבות‪ ,‬עקב זיוף וגניבה‪ ,‬שהתרחשו עד שהחבר הודיע בכתב לקפה לואיז‪.‬‬
‫‪ .28‬חבר הטוען כי הסכום הצבור העומד לרשותו שונה מהסכום הצבור כפי שמצוי במרשם קפה לואיז יוכל להוכיח‬
‫את הסכום הצבור על‪-‬ידי הצגת החשבוניות המעידות על כך‪.‬‬
‫ז‪ .‬התחייבויות חבר המועדון‬
‫]הקלד כאן[‬
‫‪ .29‬חבר המועדון יהא אחראי לעדכן בכתב את הנהלת המועדון על כל שינוי בכתובתו על מנת לאפשר קשר רצוף‬
‫ושוטף עמו‪.‬‬
‫‪ .30‬מובהר כי כרטיס חבר שאין לגביו ברישומי החברה את פרטי החבר הנדרשים בטופס ההצטרפות‪ ,‬תהיה זכאית‬
‫החברה לבטל את הכרטיס‪ ,‬ובנוסף‪ ,‬לבטל את הסכום הצבור באותו כרטיס‪ ,‬ללא אפשרות לממשו‪.‬‬
‫‪ .31‬חבר במועדון מתחייב שלא לנצל לרעה את החברות במועדון‪ .‬כל ניצול לרעה יגרום להפסקת החברות במועדון‪.‬‬
‫ח‪ .‬תנאים כללים‬
‫‪ .32‬קפה לואיז שומרת לעצמה את הזכות להוסיף‪ ,‬לשנות‪ ,‬לגרוע ולהחליף בכל עת את כללי ונהלי התקנון‪ ,‬וזאת ללא‬
‫כל הודעה מוקדמת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט‪ .‬החל ממועד שינויו של התקנון יחייב את המועדון רק‬
‫נוסחו החדש‪ .‬נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי קפה לואיז‪ .‬רישומי החברה הינם‬
‫הקובעים בכל הקשור לתקנון זה‪.‬‬
‫‪ .33‬קפה לואיז רשאית לפי שיקול דעתה‪ ,‬לאפשר גם ללקוחותיה שאינם חברים‪ ,‬להשתתף במבצע‪ ,‬לפי תנאי תקנון‬
‫זה‪.‬‬
‫‪ .34‬המפורט בתקנון זה הינו למידע אינפורמטיבי בלבד ואין בו בכדי לחייב את קפה לואיז בצורה כלשהי‪ .‬כל‬
‫התנהגות של הרשת לטובת הלקוח בניגוד לאמור בתקנון‪ ,‬הינה לפנים משורת הדין בלבד ולא תשמש או תיחשב‬
‫כוויתור של קפה לואיז על האמור בתקנון זה ו‪/‬או תחייבה לנהוג כך בעתיד‪.‬‬
‫‪ .35‬למען הסר ספק‪ ,‬יובהר כי ההשתתפות בתכניות המועדון כפופה לעמידת חבר המועדון בתנאי תקנון זה‪ ,‬לרבות‪,‬‬
‫אך לא רק‪ ,‬המשך חברותו במועדון הלקוחות של קפה לואיז‪.‬‬
‫‪ .36‬תקנון זה מהווה את תנאי ההצטרפות לתכנית‪ .‬הצטרפות חבר למועדון קפה לואיז משמעה כי חבר המועדון קרא‬
‫ומסכים להוראות תקנון זה‪.‬‬
‫‪ .37‬מתן הטבות לחברי המועדון הינו בכפוף לפעילות תקינה של מערכות התפעול והמחשוב של קפה לואיז‪ .‬במידה‬
‫ויחולו תקלות אשר ימנעו באופן זמני מתן הטבות חברי המועדון כאמור לעיל‪ ,‬תפעל הרשת לטיפול בהם בהקדם‬
‫ולא יהיו לחברי המועדון טענות או תביעות כנגד קפה לואיז בשל אי מתן ההטבות בתקופת התקלות והטיפול‬
‫בהן‪.‬‬
‫‪ .38‬קפה לואיז הינה הסמכות הבלעדית לפרשנות הוראות תקנון זה‪.‬‬
‫‪ .39‬כל מקום בתקנון זה שנעשה בו שימוש בלשון זכר משמעו גם כאילו נאמר גם בלשון נקבה‪.‬‬
‫‪ .40‬קפה לואיז שומרת לעצמה את הזכות להנפיק הטבות מועדון מסוגים שונים‪ ,‬בתמורה ו‪/‬או שלא בתמורה‪ ,‬לכל‬
‫חברי המועדון או חלקם‪ ,‬הכל כפי שתיקבע הנהלת המועדון ועל פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט‪.‬‬
‫‪ .41‬כתובת הנהלת קפה לואיז הינה‪ :‬מוריה ‪ ,58‬חיפה‬
‫]הקלד כאן[‬