הוצאות הנהלה וכלליות במלכ"רים

Transcription

הוצאות הנהלה וכלליות במלכ"רים
‫הוצאות הנהלה וכלליות במוסדות ציבור ובמלכרי"ם‬
‫הנחיות משרד החשב הכללי מגבילות את תקרת הוצאות הנהלה וכלליות במוסדות ציבור המקבלים תמיכה ציבורית‪,‬‬
‫במטרה שלא לממן עמותות שהוצאות ההנהלה וכלליות שלהן מנופחות ביחס לפעילות הציבורית בגינה מתבקשת‬
‫התמיכה‪ .‬משום חשיבותה של הוראה זו נפרט את עיקריה במאמר זה‪.‬‬
‫במסגרת הפיקוח והבקרה על מוסדות ציבור )עמותות וחברות לתועלת הציבור( המקבלים תמיכה מתקציב‬
‫המדינה לפי סעיף ‪3‬א לחוק יסודות התקציב‪ ,‬התשמ"ה‪ – 1985-‬נבדק שיעור סעיף הוצאות הנהלה וכלליות‬
‫ביחס למחזור ההכנסות‪ .‬ההגבלה על הוצאות הנהלה וכלליות נועדה להבטיח כי מרב המקורות הכספיים של‬
‫מוסד ציבור המקבל תמיכה‪ ,‬ישמשו לקידום המטרות אשר לשמן הוא פועל ובגינן קיבל את התמיכה מתקציב‬
‫המדינה‪ .‬לא תאושר תמיכה במוסד ציבור אשר לא עמד בשיעור המרבי של הוצאות הנהלה וכלליות כפי‬
‫שנקבע‪.‬‬
‫יש לציין כי גם גופים אשר אינם נתמכים מתקציב המדינה על ידי משרדי הממשלה נדרשים לעמוד במסגרת‬
‫הכללים שנקבעו ע"י החשב הכללי במשרד האוצר לעניין הוצאות הנהלה וכלליות‪ ,‬וזאת כאשר הם מבקשים‬
‫הכרה כמוסד ציבורי לעניין סעיף ‪) 46‬תרומות( ממס הכנסה‪ ,‬וכן בכל בקשת תמיכה מעיריות‪ ,‬קרנות וכד'‪ ,‬וכן‬
‫בעת הגשת מכרזים‪.‬‬
‫במסגרת בקשת התמיכה מתחייב המוסד לעמוד בתנאים הבאים‪:‬‬
‫•‬
‫לא לחרוג מהשיעור המרבי של הוצאות הנהלה וכלליות‪.‬‬
‫•‬
‫להחזיר את כספי התמיכה אשר קיבל בשנת כספים שבה חרג משיעור זה‪ ,‬בתוספת הפרשי הצמדה וריבית‬
‫חשב כללי‪.‬‬
‫•‬
‫להגיש למשרד התומך – עד ליום ‪ 1‬בספטמבר של שנת הכספים שבעבורה קיבל תמיכה – דוח הוצאות‬
‫הנהלה וכלליות לתקופה שבין ‪ 1‬בינואר לבין ‪ 30‬ביוני של אותה השנה‪ ,‬מאושר ע"י רואה חשבון‪.‬‬
‫להלן שיעור מרבי של הוצאות הנהלה וכלליות על פי סך המחזור‪:‬‬
‫הכנסות‬
‫במיליוני שקלים חדשים‬
‫השיעור המרבי של‬
‫הוצאות הנהלה‬
‫וכלליות כאחוז מסך‬
‫המחזור‬
‫‪10-0‬‬
‫‪22%‬‬
‫‪25-10‬‬
‫‪18%‬‬
‫‪50-25‬‬
‫‪13%‬‬
‫‪100-50‬‬
‫‪11%‬‬
‫‪ 100‬ומעלה‬
‫‪7%‬‬
‫רכיבי הוצאות הנהלה וכלליות‬
‫סעיף‬
‫‪ .1‬משכורות ושכר‬
‫עבודה‬
‫סוציאליות ונלוות‬
‫לשכר ו‪/‬או קנית‬
‫שירות ניהול‬
‫‪ .2‬הוצאות גיוס‬
‫תרומות‬
‫‪ .3‬שירותים מקצועיים‬
‫‪ .4‬משרד והדפסות‪,‬‬
‫דואר‪ ,‬טלפון‬
‫‪ .5‬שכר דירה והחזקה‬
‫‪ .6‬אש"ל ונסיעות‬
‫‪ .7‬החזקת כלי רכב‬
‫ושכירות‬
‫הרכב‪ ,‬מהות והערות‬
‫• הוצאות שכר נושאי משרה בגוף )מנכ"ל‪ ,‬סמנכ"ל‪ ,‬חשב‪ ,‬עובדי מנהלה וכו' ‪ -‬עובדים‬
‫המשמשים בתפקידי ניהול ומינהלה(‪.‬‬
‫• אין לפצל שכר של עובד וליחסו באופן חלקי לסעיפי השכר במסגרת עלות הפעילויות‪,‬‬
‫כמבצע פעילות שאיננה ניהולית ו‪/‬או מנהלתית‪ .‬עובד המוגדר כמנהל בהנהלת הגוף לא‬
‫יוכל להיות מוגדר בחלק ממשרתו כמבצע פעילות ישירה‪ ,‬אלא אם כן כל משרתו הינה‬
‫כמבצע פעילות ישירה‪.‬‬
‫• הוצאות שיווק‪ ,‬פרסום והפקת אירועים )לגיוס תורמים(;• הוצאות העסקת עובדים בגיוס‬
‫תרומות;• עמלות למגייסים חיצוניים )*(‪ •.‬דמי ניהול וייעוץ)*(‪.‬‬
‫)*(בכפוף להמצאת הסכם גיוס עם גורמים אלה‪.‬‬
‫• שכר טרחת יועצים משפטיים;• שכר טרחת רואי חשבון;• שכר טרחת מבקר פנימי;‬
‫• הוצאות בגין ניהול חשבונות וחשבות שכר )אם מבוצע על‪-‬ידי גוף חיצוני(‪.‬‬
‫• למעט הוצאות כאמור הניתנות לייחוס ישיר לעלות הפעילויות )כדוגמת מוקדים‪ ,‬סניפים‬
‫בהם עוסקים במישרין בביצוע מטרות הגוף ומטלותיו(‪.‬‬
‫• הוצאות כאמור המיוחסות בלעדית למשרדי ההנהלה של הגוף ולמבנים שאין מתבצעת‬
‫בהן פעילות במישרין לביצוע מטרות הגוף ומטלותיו‪.‬‬
‫• בארץ ובחו"ל‬
‫• הוצאות בגין החזקת רכבים ושכירות )למעט הוצאות כאמור בגין רכבים המשמשים את‬
‫הגוף במישרין לביצוע מטרות הגוף ומטלותיו‪.‬‬
‫• לרבות רכבים המועמדים לנושאי משרה ועובדי מינהלה )סעיף ‪ 1‬לעיל(‪.‬‬
‫‪ .8‬מיסים ואגרות‬
‫‪ .9‬פחת‬
‫• הוצאות כאמור המיוחסות בלעדית למשרדי ההנהלה של הגוף ולמבנים שאין מתבצעת‬
‫בהם פעילות במישרין לביצוע מטרות הגוף ומטלותיו‪.‬‬
‫• אגרות רישוי‪ ,‬דמי חבר )שהינם בגדר חובה(‪ ,‬דמי ביול מסמכים‪.‬‬
‫• הוצאות פחת בגין ריהוט וציוד משרדי‪ ,‬מכונות וציוד‪ ,‬שיפורים והתאמות במבנה ‪/‬‬
‫במושכר‪ ,‬כלי רכב )סעיף ‪7‬לעיל( למעט הוצאות כאמור הניתנות לייחוס ישיר לעלות‬
‫הפעילויות ולרבות הוצאות כאמור שאינן ניתנות לייחוס במישרין לביצוע מטרות הגוף‬
‫ומטלותיו‬
‫הערות‪:‬‬
‫•‬
‫הרכב הוצאות הנהלה וכלליות ע"פ כללי הדיווח אינו חייב להיות תואם לדוחות הכספיים של המוסד‪ ,‬יש לערוך‬
‫התאמה בין הסכומים‪.‬‬
‫•‬
‫אין לפצל שכר בין הוצאות הנהלה וכלליות או גיוס תרומות ובין עלות הפעילויות‪ .‬כתוצאה מכך נוצרים עיוותים‬
‫חמורים‪ .‬לדוגמא‪ -‬עמותה שבה שני עובדים אשר עוסקים שניהם בדרך קבע ובאופן מלא בפעילות העמותה‪,‬‬
‫ובנוסף דואגים גם לעניינים הטכניים של ניהול פעילות העמותה‪ ,‬חויבה על ידי החשכ"ל לכלול שכר של אחד‬
‫העובדים במלואו‪ ,‬כשכר מנכ"ל בהנהלה וכלליות‪ ,‬בטענה שהעמותה אינה יכולה להתקיים ללא מנכ"ל‪.‬‬
‫הסברים בדבר שכרו הנמוך של העובד‪ ,‬וכן העובדה שניתן לראותו כמי שמנהל את העמותה בהתנדבות‪,‬‬
‫בנוסף לפעילותו‪ ,‬ומעבר לשעות הפעילות‪ ,‬לא התקבלו‪.‬‬
‫•‬
‫בחישוב המחזור יובאו בחשבון אך ורק הכנסות הכלולות בדוח על הפעילויות‪ ,‬וכן שווי מתנדבים‪ .‬הכנסות‬
‫שהתקבלו מתרומות המיועדות לרכוש קבוע למשל‪ ,‬לא יובאו בחשבון לעניין מחזור הפעילויות‪ ,‬כיוון שאינן‬
‫עוברות לדוח על הפעילויות במסגרת סכומים ששוחררו מהגבלה‪ .‬כך לדוגמא עמותה שהחלה את פעילותה‬
‫ונמצאת בשלבים של הקמת המבנה שישמש את פעילותה‪ ,‬ולצורך כך מגייסת תרומות בהיקפים של מיליוני‬
‫שקלים‪ ,‬הדוח על הפעילויות שלה כמעט שאינו כולל הכנסות‪ ,‬והוצאות הניהול השוטף של העמותה‪ ,‬אשר אינן‬
‫מהוונות לעלות הבניה‪ ,‬מגיעות לשיעורים גבוהים ממחזור הפעילויות‪.‬‬
‫•‬
‫הוצאות גיוס תרומות‪ -‬על פי פשרה שהושגה בשנת ‪ 2008‬בין מגזר ההתנדבות והמלכרי"ם לבין החשב‬
‫הכללי‪ ,‬ואושרה ע"י ביהמ"ש העליון לאחר עתירה שהוגשה בנושא‪ ,‬הוסכם כי הוצאות לגיוס תרומה המיועדת‬
‫למטרה ספציפית‪ ,‬כגון הקמת פרויקט‪ ,‬הקמת מבנה וכד'‪ ,‬לא יכללו במסגרת הוצאות הנהלה וכלליות‪ ,‬וזאת‬
‫בניגוד לעלויות גיוס תרומות שוטפות‪ .‬מומלץ לערוך רישומים נפרדים לעלויות גיוס התרומות השונות‪.‬‬
‫•‬
‫ועדה לאישור חריגה מהשיעור המרבי של הוצאות הנהלה וכלליות ‪ -‬באגף החשב הכללי פועלת ועדה מיוחדת‬
‫המוסמכת לאשר למוסד ציבור חריגה מהשיעור המרבי של הוצאות הנהלה וכלליות‪ ,‬אשר בה חברים בין‬
‫השאר נציג החשכ"ל ונציג המשרד התומך‪ .‬הדיון בוועדה יהיה על סמך בקשה מנומקת של המשרד אשר לו‬
‫הגיש המוסד את בקשת התמיכה‪ .‬הוועדה תפרסם החלטה מנומקת תוך ‪ 21‬ימים מיום הגשת בקשת המשרד‪.‬‬
‫הועדה הינה ביוזמת המשרד התומך‪ ,‬עמותה שאינה נתמכת על ידי משרדי הממשלה‪ ,‬אך נדרשת לעמוד‬
‫בכללים כפי שפורט לעיל‪ ,‬למעשה אינה יכולה להתמודד עם הבעיה‪.‬‬
‫לסיכום‪ -‬נושא הוצאות הנהלה וכלליות במוסדות ציבור ובמלכ"רים הינו סבוך ומורכב‪ ,‬על המוסד לכלכל את צעדיו‬
‫בהתאם על מנת לא לחרוג מן ההנחיות‪.‬‬
‫לתשומת לב‪ ,‬החומר בחוזר זה מובא באופן כללי ותמציתי ואין להסתמך עליו מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה‪ .‬דברי‬
‫החקיקה המופיעים בחוזר המידע אינם נוסח רשמי‪ .‬רק הנוסח הרשמי של החקיקה מחייב‪.‬‬