Skrita kamera

Comments

Transcription

Skrita kamera
II. gimnazija Maribor
Trg Miloša Zidanška 1
Mentor vsebine in oblike: Mirko Pešec
Avtorji: Tomaž Rebol,
Matija Šparaš,
Rok Zadravec,
Luka Zavratnik
Maribor, 16.4.2010
Kazalo
1. Uvod .......................................................................................................................... 2
Orodje .................................................................................................................................... 4
Jedro ...................................................................................................................................... 5
Zaključek ............................................................................................................................... 6
Točkovnik.............................................................................................................................. 7
2. Slika 1 ................................................................................................................................5
Slika 2 ............................................................................................................................................6
Stran 2
Uvod
V naši skupini, ki jo sestavljamo štirje člani; Luka Zavratnik, Matija Šparaš, Tomaž
Rebol in Rok Zadravec, smo se odločili, da za informacijski problem izbrali skrito
kamero. Seveda smo ţe pri prejšnjih urah izdelali vsak svojo spletno stran na katerih
smo objavili svoje portfelje, si določili cilje in izbrali tehnologijo s katero bomo snemali
(kamera, mogoče dve). Pred kratkim pa smo si tudi okvirno razdelili delo v skupini in
ţe začeli intenzivno razmišljati o ideji za izvedbo naše skrite kamere. Seveda smo se
zavedali, da takšna ideja ne nastane kar čez noč, zato smo idejo večkrat popravljali in
spreminjali. Imeli smo veliko različnih idej, z različnimi vsebinami. Na ta način je
nastalo nekaj ponesrečenih skritih kamer. Toda v torek 13. aprila, smo končno uspeli
posneti pravo, smešno in seveda tudi izvirno skrito kamero.
Stran 3
Orodje
Uporabljeni kameri:

Traveler HD 10x:
-
10 x Optical Zoom
-
5.0 Megapixels
-
Video Light Technology
-
3.0" color display

Canon LEGRIA HF10:
-
12 x Optical Zoom
-
3.3 Megapixels
-
Canon HD Camera System
-
2.7" color display
Programska oprema:

Microsoft PowerPoint 2007

Microsoft Word 2007

PowerDirector

Pinnacle Studio 14

Windows Movie Maker

Youtube Downloader

Quick media converter

Total commander

1

2

3
NHL 09
GTA 4
NBA 2K10
1
Za motivacijo
-||3
-||2
Stran 4
Jedro
Idejo smo razvijali dolgo časa, dokler se nismo odločili za sledeče: Prikazati smo ţeleli
reakcijo določenega sošolca (Jerneja Lipovca), po tem, ko ugotovi da na njegovem
kolesu manjka zadnje kolo.
Najprej smo na urniku pogledali do kdaj ima izbrani dijak pouk in se glede tega odločili
kdaj bomo posneli skrito kamero. Na srečo smo ugotovili, da ima izbrani dijak pouk do
14:25, tako kot mi. Dva izmed nas (Tomaž in Luka) sta med odmorom, pred zadnjo
uro, na kolesu izbranega dijaka odstranila zadnje kolo in ga skrila v grmovje. Medtem
pa sta druga dva (Matija in Rok) pazila na tega dijaka, da ta ne bi po naključju med
tem odmorom odšel ven. Po koncu naše zadnje ure, smo 5 minut predčasno, zapustili
le to (z dovoljenjem učitelja) in odhiteli na kraj dogajanja. Na srečo smo bili pravočasni
in razred tega dijaka še ni končal s poukom. Dva izmed nas (Rok in Luka) sta se
postavila na svoji mesti za snemanje in čakala. Toda, dijak se ni prikazal, zadrţeval se
je v prvem nadstropju in s sošolci igral igrice na računalniku. Ko smo ţe mislili, da se
tudi ta skrita kamera ne bo posrečila, pa je ven prišel sošolec tega dijaka in opazil, da
manjka zadnje kolo. Razburjen je odhitel po njega in po druge sošolce. Druga dva
izmed nas (Tomaž in Matija) sta medtem stala pred vhodom v šolo in neopazno
opazovala dogajanje. Ko je ven prišel izbrani dijak s svojimi sošolci, smo vedeli da gre
zares. Rok in Luka sta hitro vključila kameri in začela snemati. Reakcija dijaka je bila
točno taka kot smo si jo zamislili. Hkrati se je čudil in jezil na tistega, ki mu je snel
zadnje kolo, njegovi sošolci so se medtem smejali in se zelo zabavali. To je trajalo
pribliţno pol minute, nato pa je ţrtev opazila enega od snemalcev. Ko so izbrani dijak
in njegovi sošolci izvedeli, da je to skrita kamera, so to sprejeli, tako kot smo upali.
Smejali so se in nam čestitali za dobro idejo. Ţrtev pa si je tudi oddahnila, saj je dobila
nazaj svoje zadnje kolo. Ko smo
pregledali posnetek, smo ugotovili, da je
ta tudi dobro uspel, motilo nas je le to,
da sta začela snemalca snemati
nekoliko prej in je bil del posnetka
nezanimiv. Toda to teţavo smo
odpravili, kot nekatere druge pri
snemanju, z obdelavo videa.
Slika 1
Stran 5
Zaključek
Ţe, ko smo se na začetku druge konference odločili, da bomo delovali kot skupina in
smo za informacijski problem izbrali skrito kamero, smo vedeli, da je ta problem zelo
zahteven, a se lahko hkrati ob njem tudi zelo zabavamo. Na začetku je bilo za nas vse
zelo zahtevno, saj smo prvič delovali kot skupina, pa tudi izkušenj s takšnim načinom
dela nam je manjkalo. Teţave so se pojavljale tudi pri sestavi same ideje, saj smo
imeli veliko dobrih predlogov, ki pa so bili za nas prezahtevni. Toda, ko smo se nekaj
krat dobili in si razdelili naloge in delo, ter izpilili idejo nam je stvar dokaj hitro stekla.
Pri tem delu smo se zelo zabavali ter osvojili veliko novih veščin in spretnosti glede
uporabe računalnika in druge
opreme, kar nam bo zagotovo
v ţivljenju še koristilo. Ob
koncu bi se še zahvalili
svojemu mentorju, ker nam je
dajal nasvete pri delu in zato,
ker nam je za snemanje
posodil eno izmed šolskih
kamer.
Slika 2
A
A
A
B
B
B
C
C
C
Stran 6
Točkovnik
ELEMENTI PROJEKTNE NALOGE
ELEMENTI PROJEKTNE NALOGE
ELEMENTI PROJEKTNE NALOGE
OSNOVNI ELEMENTI
OSNOVNI ELEMENTI
OSNOVNI ELEMENTI
1
3
2
pretvorba v verzijo HTML
naslovnica
Besedilo:K,L,P
1
4000 znakov ali več
3
4
poravnave: L,D,S,O
6
glava,noge, štev. strani
4
avtom.
označ.,oštevilč.
2
pretvorba v PDF format
Uvod
Jedro
Zaključek
1
rob 2-3 cm
4
tabela, obrobe in
senčenje
1
WordArt
1
Prelom strani
1
tabulator
6
kazala:vsebinsko,stvarno,slikovno
3
tip, velikost, barva
pisave
2
barva ozadja besedila
2
opombe
10 SKUPNO ŠT. TOČK
18 SKUPNO ŠT. TOČK
19 SKUPNO ŠT. TOČK
ELEMENTI PROJEKTNE NALOGE
ELEMENTI PROJEKTNE NALOGE
ELEMENTI PROJEKTNE NALOGE
NADGRADNJA
UPORABA DRUGIH PROGRAMOV
KOLIČINA VLOŢENEGA DELA (oceni
profesor)
SKUPNO ŠT. TOČK
3
izdelava spletne strani s
karatkim povzetkom,
povezava na PDF
format, objava na
osebni spletni strani
1
za nalogo ni bilo otrebno
veliko casa in truda;
2
kopiranje naloge (*.pdf in
*.zip) na "
skupni račun "informatika" OBVEZNO!!!
2
ucenec se je trudil, da bi
bila naloga uspešna
4
objava naloge (*.PDF) na
spletni strani za prijavo (to
lahko naredite po
zagovorih)OBVEZNO!!!
3
razvidno je, da je bilo
uporabljeno veliko casa
in truda
9
SKUPNO ŠT. TOČK
3
SKUPNO ŠT. TOČK
Stran 7
Stran 8

Similar documents