vloga za pridobitev statusa GFML 2015

Comments

Transcription

vloga za pridobitev statusa GFML 2015
VLOGA ZA PRIDOBITEV STATUSA
PODATKI O DIJAKU / DIJAKINJI:
Ime in priimek:
Razred:
Naslov bivališča:
Kontakt:
GSM telefon:
e-pošta:
VLOGA ZA PRIDOBITEV STATUSA (Obkroži ustrezno in v nadaljevanju izpolni samo rubriko,
ki jo zahteva vloga za posamezen status. Priložiti je potrebno ustrezna dokazila.
Nepodpisana vloga je neveljavna!)
1. Status dijaka, ki se vzporedno izobražuje
2. Status dijaka perspektivnega športnika
3. Status dijaka vrhunskega športnika
4. Status dijaka tekmovalca
1. PODATKI O ŠOLI V KATERI SE DIJAK/DIJAKINJA VZPOREDNO IZOBRAŽUJE
Naziv šole:
Sedež šole:
Kontaktna oseba na šoli, v kateri se
Tel.
dijak vzporedno izobražuje:
številka:
Izobraževalni program v katerega
je dijak / dijakinja vključen/a:
Obvezne priloge:
a) podatki o šoli, kjer se dijak vzporedno izobražuje in o izobraževalnem programu, po
katerem se vzporedno izobražuje (potrdilo o vpisu)
2. PODATKI O NACIONALNI PANOŽNI ŠPORTNI ZVEZI, PRI KATERI JE DIJAK
REGISTRIRAN IN PODATKI O TEKMOVANJIH DIJAKA V URADNIH TEKMOVALNIH
SISTEMIH NACIONALNIH PANOŽNIH ŠPORTNIH ZVEZ
Naziv nacionalne športne zveze:
Sedež nacionalne športne zveze:
Kontaktna oseba kluba v
katerem dijak trenira:
Tel.
številka:
Obvezne priloge:
a) potrdilo o članstvu v klubu, društvu, organizaciji
b) dokazilo o registraciji v nacionalni športni zvezi
c) koledar tekmovanj in drugih obveznosti v klubu
d) mnenje trenerja in urnik treningov
3. PODATKI O PRIDOBLJENEM STATUSU VRHUNSKEGA ŠPORTNIKA
Olimpijski komite Slovenije (OKS) je dijaku/dijakinji _______________________________
podelil naziv vrhunskega športnika dne ___________________________________________.
Obvezne priloge:
a) dokazilo o pridobljenem statusu vrhunskega športnika – potrdilo OKS
b) koledar tekmovanj in drugih obveznosti
4. PODATKI O ORGANIZACIJI, KI VODI PRIPRAVE NA TEKMOVANJA V ZNANJU ALI
DRUGE MEDNARODNE IZOBRAŽEVALNE ALI KULTURNE PRIREDITVE TER
ZAMENJAVE
Naziv organizacije:
Sedež organizacije:
Kontaktna oseba v
Tel.
organizaciji:
številka:
Obvezne priloge:
a) dokazilo o tem, da se dijak pripravlja na mednarodna tekmovanja v znanju ali druge
mednarodne izobraževalne ali kulturne prireditve ter zamenjave
S pridobitvijo statusa se strinjajo tudi moji starši, ki to dokazujejo s svojim podpisom.
DATUM: ________________
PODPIS DIJAKA/DIJAKINJE: __________________________
IME in PRIIMEK MAME: ___________________________ PODPIS: ____________________
IME in PRIIMEK OČETA: ___________________________ PODPIS: _____________________
POPOLNE VLOGE MORAJO BITI ODDANE RAZREDNIKOM NAJKASNEJE DO 30. 9. 2015!

Similar documents