PwC...kjer so cilji dosegljivi

Transcription

PwC...kjer so cilji dosegljivi
Organizacija
PricewaterhouseCoopers je globalna organizacija, ki deluje kot mreža samostojnih in neodvisnih
podjetij, povezanih skozi članstvo v PwC International Limited.
PricewaterhouseCoopers (PwC) in PricewaterrhouseCoopers Svetovanje (PwC) ponujata revizijske,
davčne in svetovalne storitve, prilagojene potrebam različnih panog. Več kot 163.000 ljudi v 151
državah po vsem svetu deli svoje izkušnje, znanje in razmišljanje ter tako strankam nudi nove rešitve in
praktične nasvete. V državah srednje in vzhodne Evrope (PwC CEE regija), katere del je tudi PwC
družba v Sloveniji, je zaposlenih skoraj 7000 ljudi. To podjetju omogoča, da strankam ponudi širok
spekter storitev ter večjo mobilnost in mednarodno izpostavljenost osebja v 29 državah.
PwC odlikujejo visoki standardi strokovnosti in organiziranosti, ki so skupni imenovalec celotne
družbe širom sveta. Družba PricewaterhouseCoopers d.o.o. (PwC Slovenija) je bila ustanovljena leta
1993 in kot drugje po svetu tudi v Sloveniji sodi med vodilne revizijske hiše. Sodeluje z velikim številom
uglednih domačih in mednarodnih družb.
V naši pisarni v Ljubljani je zaposlenih okrog 80 ljudi, ki opravljajo strokovno delo na področjih
revizije, davčnega svetovanja in poslovno-finančnega svetovanja.
PwC
2
Francois Mattelaer,
direktor družbe
»Ponosen sem, da sem del PwC-ja in da delam s tako kakovostnimi strankami in prijetnimi sodelavci.
PwC je resnično podjetje neskončnih možnosti. Sam sem imel priložnost delati v različnih državah v
Evropi in Aziji. Živel sem v Belgiji, na Nizozemskem, v Vietnamu, na Češkem, v Avstriji in Sloveniji ter
se pri tem razvijal na mednarodni ravni. Moja strokovna dejavnost se osredotoča predvsem na
svetovanje strankam finančnega sektorja. Delo mi predstavlja izziv, saj svetujem nekaterim
svetovnim vodilnim podjetjem in organizacijam. Sodelovanje in timsko delo mi omogočata
neprestano učenje in razvoj. Prepričan sem, da je PwC eden najboljših delodajalcev. Vsem izkušenim
strokovnjakom in tudi študentom na začetku karierne poti bi svetoval, naj razmislijo o delu v
PricewaterhouseCoopers.«
PwC
3
Naša kultura in vrednote
Odličnost , Timsko delo in Vodstvo so naše najpomembnejše vrednote, ki zagotavljajo rast
posameznikov in organizacije.
Te vrednote opredeljujejo načela, po katerih ravnamo in nam pomagajo ceniti naše naročnike, naše
zaposlene in celotno organizacijo.
Odličnost Zagotavljamo in izpolnimo vse, kar smo obljubili, ter dodajamo vrednost, ki presega
pričakovanja. Odličnost dosegamo z inovativnostjo, pripravljenostjo na učenje in podjetnostjo.
Timsko delo Najboljše rezultate dosegamo pri skupnem delu s sodelavci in naročniki. Učinkovito
timsko delo temelji na dobrih odnosih, spoštovanju in sodelovanju.
Vodstvo Usmerjamo naročnike, sodelavce in svoje razmišljanje. Za dobro vodstvo so potrebni
pogum, vizija in poštenost.
PwC
4
Henrik Dalgaard,
partner
»Že od leta 1988 imam priložnost, da delam kot revizor – odločitev, ki je nisem nikoli obžaloval!
Narava revizorjevega dela zahteva vpogled v širok spekter poslovnih zadev strank, vključno z
zakonodajo, ki ureja poslovanje in poročanje o finančnem položaju. Ker želimo strankam zagotoviti
kakovostne storitve in storitve z dodano vrednostjo, mora imeti naše podjetje ustrezno znanje in
primerne ljudi. Razvoju sledimo prek uporabe najnovejših tehnoloških orodij ter neprestanega
razvoja in izpopolnjevanja znanja v toku celotne kariere, pa tudi s sodelovanjem v timu mladih,
dinamičnih in izobraženih ljudi.
Znanje, orodja in izobraževanje, ki jih PwC omogoči mladim na začetku karierne poti, predstavljajo
neprecenljivo osnovo za bodočo kariero. Zaposlitev v PwC pomeni profesionalni stik z mnogimi
najbolj znanimi podjetji na svetu, s katerimi sodelujemo - morda s teboj?«
PwC
5
Globalna mobilnost
Delo v drugi državi je posebna priložnost, ki jo dobijo naši
zaposleni, saj je pri nas globalna mobilnost ustaljen način
pridobivanja dragocenih delovnih izkušenj in izjemen način
povezovanja ljudi. Napoteni delavci odhajajo na delo v druge PwC
pisarne za različna obdobja od nekaj tednov do nekaj let.
Iz slovenske pisarne so zaposleni dobili priložnost, da si delovne
izkušnje pridobijo na Hrvaškem, v Srbiji, Črni Gori, na Češkem, v
Švici, Luksemburgu, Angliji, Avstraliji in Ameriki. V Slovenijo pa
so prišli kolegi z Madžarske, Makedonije, Romunije, Slovaške,
Litve, Danske, Belgije, Francije, Anglije, Uzbekistana, Indonezije,
Nove Zelandije in Avstralije.
Vsi, ki so se odločili, da sprejmejo izziv, so mnenja, da je bilo
obdobje dela v tujini za njihov karierni in osebnostni razvoj
izjemno pomembno
PwC
6
Izobraževanje in razvoj
Irena Munda,
vodja izobraževanja
Pridobivanje znanja je stalen proces, ki uravnoteženo poteka prek učenja, s pridobivanjem delovnih
izkušenj in z učenjem od mentorjev.
Strokovni in osebnostni razvoj vsakega posameznika skrbno spremlja mentor. Ker gradimo kulturo
odprte in kvalitetne povratne informacije o posameznikovem delu in obnašanju, so preko leta zbrana
mnenja osnova letnega ocenjevanja zaposlenih in tudi napredovanja.
Krajša in bolj specifična izobraževanja, tako strokovna kot tista s področja mehkih veščin, se večinoma
opravijo v času, ki si ga posamezniki lahko organizirajo po svoje – prek tako imenovanih e-predavanj,
zbranih v bazi LMA (Learning Management Academy) in na razpolago za lastne iniciative.
Klasično učenje je najbolj intenzivno v poletnem času, ko se sezonsko delo nekoliko umiri in tako stopi
v ozadje učenje iz izkušenj. Tako imenovane PwC Poletne Akademije so vsako leto organizirane za vse
nivoje strokovnega kadra. Vsi, ki začnejo z delom v reviziji so takoj vključeni v več letni študij za
pridobitev mednarodne licence pooblaščenega revizorja ACCA, s katero lahko delo revizorja opravljajo
tudi v tujini.
PwC
7
Poklici / strokovna področja
» V PwCju stremimo k odličnosti in k zagotavljanju profesionalnega in
osebnega napredka vsakega posameznika. Meni osebno pa dinamično
delo revizorja v multinacionalnem delovnem okolju predstavlja velik
izziv, saj mi omogoča visoko stopnjo osebne rasti in strokovnega
izpopolnjevanja že od leta 2006, ko sem se pridružila strokovnim PwC
sodelavcem.«
Polona Kofol,
članica uprave
Revizor
Zaposleni revizorji posedujejo znanje in izkušnje, ki so potrebne za pregled nad najbolj kompleksnimi
finančno računovodskimi vprašanji. Revizijo izvajajo v mnogih znanih slovenskih in tujih podjetjih. Z
vsakdanjim delom in stalnim izobraževanjem izpopolnjujejo svoje znanje finančno-računovodskih
standardov in zakonodaje ter tako strankam zagotavljajo strokovno in kvalitetno opravljeno delo.
Oddelek revizije je razdeljen na revizijo finančnega sektorja (banke, zavarovalnice, leasing podjetja,...)
in gospodarskega sektorja (podjetja z različnih gospodarskih panog).
Revizor informacijskih sistemov in poslovnih procesov (SPA)
V današnjem poslovnem svetu se kompleksnost informacijskih sistemov in finančnega poročanja
stalno povečuje. SPA oddelek nudi storitve povezane s kontrolami v finančnem poročanju,
preverjanjem poslovnih procesov, procesov poročanja in kontrol vzpostavljenih nad upravljanjem
informacijske tehnologije.
PwC
8
Tjaša Fic,
revizorka
»PWC mi omogoča stalno izobraževanje v okviru različnih internih izobraževanj doma in v tujini, kot
so Poletna Akademija, različna izobraževanja s področja metodologije in standardov (IFRS in SRS),
itd… Prav tako sem se preko PWC vpisala na podiplomski študij ACCA (Association of Chartered
Certified Accountants), ki mi omogoča izpopolnjevanje znanja s področja računovodstva in revizije,
ter pridobitev mednarodne licence za revizorje. V času priprav na izpite nam PWC omogoča študijski
dopust, za kar sem izjemno hvaležna, saj so priprave na izpit zelo zahtevne. Osebno sem mnenja, da
je možnost izobraževanja in osebne rasti v PWC izjemna.«
PwC
9
»Delo v PricewaterhouseCoopers mi omogoča osebno in poslovno rast,
ki jo daje raznovrstno delo, konstantno izobraževanje ter spoznavanje
poslovanja uglednih mednarodnih korporacij. V času globalizacije ter
odpiranja trgov dela mi delo davčne svetovalke na področju osebnih
davkov prinaša bogate izkušnje s področja mednarodnega
obdavčevanja dohodkov ter neposredno izmenjavo informacij pri
vsakodnevnem delu s strankami, ki so kot posamezniki tudi sami del
mednarodne izmenjave delovne sile.«
Sonja Omerza,
manager v davčnem oddelku
Davčni svetovalec
Poklic davčnega svetovalca velja za enega najbolj cenjenih poklicev v razvitem svetu. Delo davčnega
svetovalca pokriva področje DDV, dohodnine, transfernih cen, mednarodnih računovodskih storitev,
davkov dohodkov pravnih oseb ter področje delovnopravne zakonodaje.
Osnovno svetovanje zajema tehnični del, kot je izpolnjevanje obrazcev, priprava računov ipd., ter
vsebinski del, kot je priprava mnenj, podajanje pojasnil ter osebno svetovanje. Velikokrat svetovanje
pokriva zakonodajo in prakso v drugih državah, zato so vsakodnevni kontakti s strokovnjaki iz drugih
PWC pisarn stalnica.
Kdor želi postati dober davčni svetovalec, mora poleg osnovne izobrazbe ekonomske ali pravne smeri
obvladati tuje jezike, mora biti komunikativna in diskretna oseba, sposobna razmišljati izven okvirjev.
PwC
10
Luka Vesnaver,
direktor svetovanja
Finančno – poslovni svetovalec
Stranke se po nasvet k našim finančno – poslovnim svetovalcem obrnejo takrat, ko se soočajo z večjimi
organizacijskimi spremembami, oz. se odločajo za strateške spremembe v prihodnosti ali ko
potrebujejo pomoč pri razvoju in udejanjanju nove kreativne ideje. Naši svetovalci so strokovnjaki na
področju finančnih transakcij pri prevzemih in združitvah podjetij, vodijo procese skrbnega pregleda
poslovanja, v Sloveniji pa zavzemajo vodilno mesto na področju forenzičnih preiskav – t.i. posebne
revizije, kjer se ukvarjajo predvsem s preiskavami goljufij v podjetjih in izvajanjem arbitraž.
Podjetje PwC je zelo cenjeno tudi na področju svetovanja pri prestrukturiranju in reorganizaciji
podjetij, saj imamo zaposlene strokovnjake, ki so specializirali svoje znanje na tem področju in tako
hitro prepoznajo problematična področja, opravijo skrben pregled nad poslovanjem ter poiščejo
ustrezne rešitve za izboljšanje poslovanja
PwC
11
Karierne “stopničke” v PwC-ju
Partner
Direktor
Vodja področja
Vodja projektov
Pomočnik vodji projektov
Svetovalec
V podjetju PricewaterhouseCoopers
je razvoj posameznika pomemben
del v mozaiku uspešne organizacije.
PwC je učeča se organizacija, kjer
posameznikov razvoj temelji na
modelu 70:20:10.
70 % = učenje iz izkušenj pri delu
20 % = učenje/sodelovanje s
sodelavci
10 % = izobraževanja, tečaji
Pomočnik svetovalca
PwC
12
Postopek zaposlitve
»PricewaterhouseCoopers je podjetje, kjer je razvoj posameznika
prioriteta. Mentorstvo, izobraževanje in učenje preko izkušenj so tisti
dejavniki, ki pripomorejo, da je naše delo opravljeno kvalitetno in v
zadovoljstvo tako nas samih kot naših strank. Biti del globalne mreže mi
omogoča stalno povezanost s kolegi iz drugih držav in s tem posledično
dostop do informacij in izkušenj iz mednarodnega okolja. Vse mlade in
tudi že izkušene strokovnjake bi rada spodbudila, da sprejmejo izziv in
postanejo del globalne mreže PwC.«
Katja Juhart,
vodja kadrovske službe
Uvedli smo sistem spletne prijave za zaposlitev, kar olajša medsebojno komunikacijo in pospeši
postopek izbire. Če ste zainteresirani za katero koli prosto delovno mesto, si ustvarite lasten profil v
okviru i-GRasp sistema, ki je objavljen na naši spletni strani, pod zavihkom “zaposlitev”.
Ko boste vprašalnik izpolnili do konca (vključno z neobveznimi postavkami), ste lahko prepričani, da
ste nam posredovali vse informacije, ki jih potrebujemo v postopku izbire kadrov. Svoj profil lahko
kadarkoli popravite ali dopolnite, tako da so informacije, ki so nam na voljo, vedno ažurne. Informacije
o vas in o postopku izbire, se bodo shranjevale v vašem i-GRasp profilu in sicer v skladu z zakonom o
uporabi in shranjevanju osebnih podatkov.
PwC
13
Prizadevamo si za vaš uspeh. Kontaktirajte nas.
PwC
PricewaterhouseCoopers d.o.o.
Cesta v Kleče 15
SI-1000 Ljubljana
PwC SVETOVANJE d.o.o.
Cesta v Kleče 15
SI-1000 Ljubljana
Tel: +386 1 583 6000
Tel: +386 1 583 6000
Kadrovski oddelek
Katja Juhart, vodja kadrovske službe
Irena Munda,
vodja izobraževanja
Tel: +386 1 583 6032
[email protected]
Tel: +386 1 583 6053
[email protected]
14