hisni red sokolnica - Splošno športno društvo Tržič

Transcription

hisni red sokolnica - Splošno športno društvo Tržič
SPLOŠNO ŠPORTNO DRUŠTVO TRŽIČ
Cesta Ste Marie aux Mines 6
4290 Tržič, Slovenija
Telefon: 04 596 10 73
E-mail: [email protected]
Spletna stran: www.ssd-trzic.si
Upravni odbor Splošnega športnega društva Tržič je na svoji 7. redni seji,
dne 9. 12. 2013 sprejel sklep, ki določa naslednji:
HIŠNI RED SOKOLNICE
I.
Hišni red se sprejme za zagotovitev osebne varnosti ljudi in premoženja ter javnega
reda in miru v stavbi Splošnega športnega društva Tržič, Ste Marie aux Mines 6, v
nadaljevanju: SOKOLNICA.
II.
Upravljavec Sokolnice je Splošno športno društvo Tržič, ki ima društveno pisarno v
samem objektu. V Sokolnici se nahajajo naslednji prostori:
Pritličje:
 Vhodna veža
 Društvena pisarna
 Čajna kuhinja
 Sejna soba
 Hodnik in stopnišče
 Velika športna dvorana
 Mala športna dvorana
 Soba za rekvizite
 Balkon
Zunanje površine:
 Dvorišče pred glavnim vhodom
 Pločnik do zasilnega izhoda
Klet:









stopnišče
garderoba I.
hodnik
WC ženski
Garderoba II.
WC moški
Skladiščni prostor
Kurilnica
pomožni vhod in izhod
III.
Prostori v Sokolnici se uporabljajo v skladu s sprejetim urnikom. Opozarjamo na
točnost prihoda in odhoda iz objekta. Urnik je objavljen na oglasni deski v Sokolnici.
IV.
Uporabniki prostorov Sokolnice morajo pred pričetkom vadb, rekreacije in drugih
dejavnosti z upravljavcem skleniti pogodbo. Sestavni del pogodbe je Hišni red
Sokolnice.
SPLOŠNO ŠPORTNO DRUŠTVO TRŽIČ
Cesta Ste Marie aux Mines 6
4290 Tržič, Slovenija
Telefon: 04 596 10 73
E-mail: [email protected]
Spletna stran: www.ssd-trzic.si
V.
S podpisom pogodbe uporabniki prejmejo tudi ustrezno število ključev, za katere so
zadolženi ves čas trajanja pogodbe. Po prenehanju uporabe oziroma na koncu sezone
so ključe dolžni vrniti. V primeru, da se ključ ne vrne ali se izgubi, je uporabnik dolžan
povrniti stroške menjave ključavnice in izdelave novih ključev.
VI.
Vstop v vadbene prostore "veliko in malo športno dvorano" je dovoljen samo v
športnih copatih, ki se uporabljajo le za notranjo – prostorsko uporabo ter ne puščajo
sledi.
VII.
Vsak uporabnik oziroma skupina ima svojega vodjo, ki je odgovoren za skupino ves
čas uporabe do odhoda iz objekta. Uporabniki morajo zapustiti športno dvorano in
ostale prostore v takem stanju kot so ga prejeli. Obvezno morajo pospraviti svoje
delavno orodje, pripomočke oz. vso opremo, ki so jo pri svoji vadbi uporabili. Po
končani uporabi mora zadnji uporabnik v tem dnevu za seboj pogasiti vse luči in
zakleniti vhodna vrata.
VIII.
Uporabnik lahko uporablja le tiste prostore in pripomočke, za katere ima dovoljenje s
strani upravitelja.
IX.
Prepovedano je poškodovati opremo, premoženje in inventar Sokolnice. V primeru
poškodb ali nepravilnostih, ki so nastale pred prihodom skupine in med vadbo, so o
tem dolžne obvesti upravljalca. Uporabnik je dolžan povrniti in odpraviti povzročeno
škodo. V primeru, da tega ne stori, prostorov ne more več uporabljati, škodo pa mora
poravnati.
X.
Vstop v Sokolnico je prepovedan opitim osebam in osebam pod vplivom nedovoljenih
substanc.
XI.
V športno dvorano je prepovedano vnašati hrano in alkohol. Dovoljeno je le uživanje
pijače ob vadbi in rekreaciji. V Sokolnici je prepovedano kajenje. V športnih dvoranah
je prepovedana uporaba smole, prepovedano je tudi igranje nogometa.
Stran 2
SPLOŠNO ŠPORTNO DRUŠTVO TRŽIČ
Cesta Ste Marie aux Mines 6
4290 Tržič, Slovenija
Telefon: 04 596 10 73
E-mail: [email protected]
Spletna stran: www.ssd-trzic.si
XII.
Uporabniki, ki v veliki in mali športni dvorani, ne izvajajo športne dejavnosti, morajo
dodatno zagotoviti ustrezno zaščito za parket – pregrinjalo.
XIII.
Osebe ali skupine, ki bodo z neprimernim vedenjem motile redno vadbo in ki ne bodo
upoštevale hišnega reda in navodil, bodo odstranjene iz Sokolnice in jim ne bo
dovoljena nadaljnja vadba.
XIV.
Upravljavec ne odgovarja za škodo, ki bi nastala ob odtujitvi predmetov ali stvari
uporabnikov v prostorih Sokolnice ali na pripadajočih površinah.
XV.
Upravljavec ne odgovarja za poškodbe igralcev in obiskovalcev pri uporabi velike in
male športne dvorane in rekvizitov, ki bi nastale ob vadbah, rekreaciji in drugih
dogodkih. Uporaba prostora in naprav ali površin Sokolnice je na lastno odgovornost
uporabnika.
XVI.
Prepovedano je parkirati vozila ali odlagati predmete pred vrati v objekt. Prav tako je
prepovedano odlagati predmete pred zasilnim izhodom iz Sokolnice.
XVII.
Hišni red se objavi na oglasni deski v Sokolnici in na spletni strani Splošnega
športnega društva Tržič www.ssd-trzic.si, uporabljati pa se začne z dnem objave.
Tržič, 9. 12. 2013
Predsednik društva
mag. Matjaž Dovžan
Stran 3

Similar documents