prijava_suma_korupcije_in_drugih_nepravilnosti

Transcription

prijava_suma_korupcije_in_drugih_nepravilnosti
Prijava suma korupcije in drugih
nepravilnosti
26. 03. 2012
Parkovno Vrtnarstvo
Gaberc Igor sp.
Blejska cesta 7, 4290 Tržič
tel: 041 635 907
04 5961 554
e-naslov: [email protected]
Spošovani
Moje ime je Igor Gaberc. Sem nosilec dejavnosti obrtnega podjetja Parkovno Vrtnarstvo s
sedežem v Tržiču. Želim prijaviti koruptivno ravnanje v zvezi z oddajanjem naročil in
sprejemanjem posla, omejitve poslovanja, nasprotja interesov, utrjevanja monopolnega
položaja in dr. Ovaditi želim ključnega protagonista koruptivnega ravnanja g. Boruta
Sajovica župana občine Tržič, ter soudeleženega akterja g. Sebastijana Zupanca direktorja
Komunala Tržič d.o.o.
Omenjena gospoda, ki sta sicer oba člana stranke Liberalne demokracije Slovenije, kar pa
mene osebno niti ne bi motilo, sta v preteklem petletnem obdobju zlorabila svoja pooblastila
delovanja v občini Tržič, z namenom pridobitve materialnih (premoženjskih) in nematerialnih
(statusnih) koristi.
To sta storila tako, da je župan omogočil komunalnemu podjetju monopolen položaj pri
izvajanju storitev tudi na področjih, katera daleč presegajo domeno za katero je bilo leta 2004
ustanovljeno Javno Podjetje Komunala Tržič. Slednje se je od 15.4.2009 preoblikovalo v
Komunala Tržič d.o.o. z manj kot 80% lastniškega deleža občine. Pri tem pa se je stalno
povečeval delež lastništva, tako da je podjetje danes že 96,5% v lasti občine Tržič. Borut
Sajovic, je tržiškemu občinskemu svetu, ki je zasedal v sredo 21. marca, med drugim
predlagal odkup lastnega poslovnega deleža in dokapitalizacijo podjetja Komunala Tržič
d.o.o. v višini dobrih 311 tisoč 194 evrov. Verjetno je danes lastništvo občine že 100%.
Borut Sajovic je bil od leta 2004 izvoljen v Državni zbor Republike Slovenije. Tam je
deloval, kar je po mojem mnenju nadvse bizarno, tudi kot namestnik predsednika Komisije po
Zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo. Po ponovni
izvolitvi, danes sicer nezdružljive funkcije za župana in poslanca , je dne 1. junija 2007
postavil za direktorja takrat še Javnega Podjetja Komunala Tržič, svojega strankarskega
kolega g. Sebastijan Zupanca, ki to funkcijo opravlja še danes.
Direktor, ki je preoblikoval javno podjetje v družbo z omejeno odgovornostjo z nazivom
Komunala Tržič d.o.o. Sebastijan Zupanc, pa je v varnem (monopolnem ) okolju političnega
botrovanja pričel širiti osnovno dejavnost podjetja. Pri tem je zlorabil začetno upravičeno
dejavnost distribucijo vode in zbiranje odpadkov, katerih razdeljevanje, načrtovanje in nadzor
nad dejavnostjo zagotovo sodi v pristojnost občine, z širjenjem strukture in dejavnosti na
področja do katerih pa kot direktor privilegiranega javnega podjetja, v delovanju tržnega
gospodarstva v demokratični družbi ni bil upravičen. Menim, da za upravljanje z njimi ne bi
nikoli smel posedovati nobenih privilegiranih pristojnosti. Tako danes njegovo podjetje v lasti
Občine Tržič, v svoji ponudbi na trgu (Občina Tržič) med drugim tako rekoč ponuja sebi in
sam tudi izvaja sledeče storitve;
gradnja in obnova cest in pločnikov
gradnja parkirnih prostorov
gradnja raznih opornih zidov
urejanje dvorišč (ureditev zunanjih kanalizacij, priprava površin za asfaltiranje,
asfaltiranje, polaganje raznih tlakovcev in drugih plošč, izdelava ograj in opornih zidov, …)
razna zaključna dela v gradbeništvu
urejanje in vzdrževanje zelenih površin
obrezovanje okrasnih grmovnic
sajenje in nadaljna oskrba enoletnic, trajnic, grmovnic in dreves
krajinsko načrtovanje in parkovna oskrba površin
košnja trate, obrezovanje visokih dreves (arboristoka)
odkaz, posek in spravilo urbanih in primestnih dreves in dr.
Danes župan Občine Tržič g. Sajovic in direktor podjetja Komunala Tržič d.o.o. gospod
Zupanc praktično obvladujeta načrtovanje, naročanje in izvedbo vseh storitev v naši občini.
Vsekakor pa sta zagotovila monopolen položaj vseh storitev na sledečih področjih;
 zbiranja, distribucija in servisiranje omrežja pitne vode,
 zbiranje in čiščenje odpadnih voda, upravljanje čistilne naprave in omrežja.
 zbiranje ravnanje in manipulacija z odpadki,
 kompletno vzdrževanje in popravilo občinskega cestnega omrežja, pločnikov,
 izgradnja in vzdrževanje občinskega kanalizacijskega omrežja in pripadajoče
infrastrukture,
 gradbeništvo na področju nizkih in visokih gradenj, prevozništvo (transport) in
gradbena mehanizacija,
 upravljanje in servisiranje pokopališke dejavnosti in pogrebnih storitev v občini
Tržič,
 načrtovanje,vzdrževanje in nadaljna oskrba javnih, parkovnih in zelenih površin ter
oblikovanje in varovanje kulturne krajine na celotnem območju občine Tržič.
Praktično sta omenjena gospoda z združitvijo svojih dejavnosti prodrla v vse družbene pore
naše majhne skupnosti. Zanesljivo vam lahko potrdim edinole, da na območju naše občine še
ne izdelujeta in prodajata sladoleda in drugih mlečnih izdelkov. Ali če se izrazim po domače,
se v občini Tržič politik in župan g. Sajovic namesto z vodenjem občine, ukvarja tudi s
perspektivnejšo gospodarsko dejavnostjo, direktor Komunalnega podjetja g. Zupanc,
kateremu ni potrebno skrbeti za poslovanje družbe v tržnem gospodarstvu, pa je polno
zaposlen s političnim lobiranjem, za svojega strankarskega kolega. Takšno početje vodi do
nasprotovanja interesov in nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo.
Seveda je popolnoma razumljivo da pri tem niti prvi, niti drugi ne zmoreta dobro opraviti
svojega primarnega dela, katerega nezadosten učinek, bo v prihodnosti zapustil v življenju
krajanov naše skupnosti nadvse tragične posledice. Lahko pa ga opravljata slabo!
Moja zgodba sega v leto 2007, ko sem dne 12.12. direktorju občinske uprave Tržič oddal
predstavitveno verzijo sicer izdelane obširne strategije Ureditev zelenih površin mestnega
jedra Tržiča in okolice v treh korakih (glej priponko), z željo po njeni obravnavi in
razgovoru. Potrebno je namreč vedeti da je parkovno (krajinsko) vrtnarstvo v nasprotju s
cvetličarstvom, zaradi geografske, kulturne, tradicionalne in drugih pripadnosti izrazito
lokalna panoga, katere dejavnost ima izjemno kompleksno strukturo. Sestavlja jo
urbanistično, arhitekturno, krajinsko, konzervatorsko, naravovarstveno, estetsko oblikovanje
in načrtovanje po eni strani, medtem ko po izvedbeni plati zajema široko paleto obrtno
strokovnih storitev, ter znanje parkovnega vrtnarstva in arboristike.
Žal je bila dana pobuda za sistemsko ureditev področja, v katere pripravo je bilo vloženega
veliko truda, (npr. Grajski park Neuhaus, ali Mallyjev vrt pdf dokument ali internet
www.envo.si/.../index.php?...grajski-park-neuhaus..) povsem neuspešna, na njo pa do
današnjega dne še nisem prejel nobenega pisnega niti ustnega odgovora. Očitno je imel takrat
župan občine Tržič za absolutno ignoranco moje pobude, že pripravljene svoje tehtne razloge.
Župan Borut Sajovic je namreč za izvajanje vseh parkovnih del in storitev na področju občine
Tržič, brez javnega razpisa ali zahtevanega preverjanja strokovne usposobljenosti pooblastil
kar po domače občinsko podjetje svojega kolega g. Zupanca. Ta je izvajanje parkovne oskrbe
dodelil svojemu strankarskemu kolegu, ki je zaposlen kot skupinovodja za vzdrževanje cest
g.Peter Rotar. Slednji pa je za izvajane parkovne dejavnosti na novo odprto delavno mesto v
Komunali Tržič, zaposlil kar svojega sina g. Janeza Rotarja, ki to njemu zaupano delo
verjetno opravlja še danes.
Naj za boljši uvid dodam še sledeče kratko pojasnilo. Župan Občine Tržič je z opustitvijo
dolžne skrbnosti (izdelava krajinskega koncepta, oblikovanje meril in standardov, izdelava
strokovnih podlag za proces revitalizacije in obnove vrtne zapuščine, inventarizacija
kvalitetnega ali pomembnega parkovnega fonda, vzpostavitev registra urbanih dreves in
kvalitetnega dendrološkega fonda, strateško načrtovanje in sistematizacija dejavnosti i.dr.)
dopustil propad in uničenje dominantnega dela naše kulturne krajine. S tem je povzročil
oškodovanje družbenega premoženja in onemogočil uspešen razvoj kraja v prihodnosti, ki
nas še čaka.
Direktor podjetja Komunala Tržič d.o.o. je z nadaljevanjem uveljavljene tradicije uničevanja
parkov, s katero se njegovo podjetje ponaša že od same ustanovitve leta 1959, opustil dolžno
skrb pri upravljanju in ravnanju z družbenim premoženjem in kulturno dediščino. Tistega leta
je namreč Komunalno podjetje prevzelo podjetje Mestna Vrtnarija Tržič, katero je delovalo na
verjetno prevzeti lokaciji nekdanjega mestnega vrtnarja g. Kolarja, v takrat priljubljenem
sistemu pre vzemanja. Pod njihovim okriljem je vrtnarija v nekaj letih propadla, hkrati z njo
pa je propadla tudi zadnja, še ohranjena strokovna veja, nekdaj vrhunsko razvite dejavnosti
krajinskega vrtnarstva in znanja parkovnih veščin, ter kakovostne oskrbe. V Tržiču si tovrstna
dejavnost nikdar več ni opomogla in vrata k uničevanju denacionaliziranih parkov so ostala
široko odprta do današnjih dni vsakomur, ki je za svoje nedelo prejemal plačilo.
Zaposleni delavci Komunalnega podjetja d.o.o. so danes pod vodenjem direktorja g. Zupanca
dolžni sami na terenu oblikovati krajinske rešitve, izbirati pravilne tehnološke postopke,
določati ustrezne metode v parkovni tehniki, opredeliti in določiti stopnjo pomembnosti
zaščite in varstva spomenika narave, identificirati posamezne botanične vrste in ločevati
njihove sorte ter posebnosti in rastne lastnosti po svojih najboljših močeh. Žal pa je z
vsiljevanjem naključnega (stihija)) ravnanja, praviloma prihajala na dan čedalje bolj do
izraza njihova nevednost in neznanje, z uničujočimi in dragimi posledicami.
Pred dobrim tednom (obdobje pusta 2012) sem slučajno opazoval početje njihovih delavcev
pri obrezovanju in negi okrasnih grmovnic. Dela so se lotili z uporabo motorne žage v
vrstnem nasadu (živica) Vanhoutijeve medvejke nad mestno avtobusno postajo, gručnatem
nasadu forzitije v brežini Hofnarce in prevešajoče pokrovne panešpljice nad obcestnim
opornim zidom. Vse okrasne rastline so požagali do podna, še preden so spomladi sploh lahko
uspele zacveteti. Takšno resnično opisano in značilno oskrbovanje parkovnih površin
komunalnih delavcev, oziroma t.im. komunalcev kakor jim tudi pravimo, kajti način
njihovega delovanja v podjetju je bolj podoben delovanju prostovoljnega gasilskega društva,
kot pa poklicno zaposlenih vrtnarjev v gospodarski dejavnosti, je že danes postalo legendarno.
Medtem pa so naši nekdaj bogati in številni srednjeveški, grajski ter meščanski parki in
vrtovi, do danes po komaj 50 letnem upravljanju prakse Komunalnega podjetja Tržič, postali
ceneni in praktično uničeni do neprepoznavnosti.
Verjamem, da je s sistemsko ureditvijo področja, katera temelji na strokovni usposobljenosti,
ne glede na višino letnega proračuna občine, še mogoče spreobrniti tok uničevalne dejavnosti.
Tako bi lahko ohranili vsaj dragoceno kulturno zasnovo, nekdaj bogatega vrtnega izročila.
Svoje zadnje ponudbe za sodelovanje pri sooblikovanju parkovne podobe našega kraja, sem
odposlal dne 11.04.2011 na naslov župana občine Tržič (glej priponka ponudba storitev pdf)
in dne 18.04.2011 na naslov prokurista g.Silvo Buček Komunala Tržič d.o.o. (glej ponudba
za sodelovanje pdf). Na nobeno od številnih oddanih pobud, predlogov in ponudb uradnim
osebam občine Tržič, do danes nisem prejel še nikakršnega odgovora. Prav tako sem bil z
absolutno ignoranco odpravljen tudi v njihovem, t.im.občinsko poslovnem podjetju.
Prepričan sem, da je z navedenim početjem župana in direktorja prišlo do evidentnega kršenja
mojih pravic. Z njimi je bilo mojemu podjetju Park in Vrt, Gaberc Igor sp. in meni osebno,
kot nosilcu obrtne dejavnosti, zagotovljena enakost pri pridobivanju in opravljanju poslovne
dejavnosti. Z nezakonito in namerno omejitvijo (blokiranje ) možnosti poslovanja, na osnovi
principov tržnega gospodarstva v demokratični družbeni ureditvi, je bila meni in dejavnosti
mojega podjetja povzročena škoda osebne integritete, ter lastnega materialnega blagostanja.
Menim da takšno ravnanje nedvoumno izkazuje koruptivni namen nekdanjega poslanca in
sedaj župana občine Tržič g. Boruta Sajovica, ter njegovega strankarskega kolega, direktorja
Komunala Tržič d.o.o. gospoda Sebastijana Zupanca. Z njunim protizakonitim delovanjem
zlorabo položaja, prekoračitvijo pooblastil in načrtovanim utrjevanjem monopolnega
položaja, z namenom pridobitve neupravičenih materialnih in statusnih koristi, je že danes
prišlo tudi do izjemno širokega družbenega oškodovanja.
Veliko usodnejše in uničujoče posledice širjenja takšne prakse, pa bomo domačini v
uspešnem razvoju kraja utrpeli v prihodnosti, ki nas še čaka. Kajti potrebno je vedeti, da
bomo morali prej ali slej, za uspešen razvoj gospodarskih dejavnosti vzpostaviti pravičen
sistem pravnega reda, ki bo deloval enako v korist vsem. Šele takrat, pa se nam bodo grozljive
posledice njunega načina delovanja in vodenja, pokazale v vsej svoji resnični obliki in
dimenziji.
Obveščam vas, da nameravam v dobrobit naše skupnosti, pričujočo Prijavo suma korupcije in
drugih nepravilnosti, objaviti v javnosti v nespremenjeni obliki, enkrat v drugi polovici tega
leta. Obenem pa želim prijavo osvetliti in dopolniti tudi z drugimi pomembnimi aplikacijami,
katere iz nje izhajajo, nimajo pa neposredne povezave s koruptivnim ravnanjem posameznika,
( lažna solidarnost, prikrivanje, privilegiji, oškodovanje, i.dr.). Prav tako nameravam javni
objavi priložiti tudi postopek in rezultate obravnave vaše, čedalje bolj cenjene Komisije za
preprečevanje korupcije, za katerega poslano obvestilo, nasvet oziroma odgovor se vam
vnaprej iskreno zahvaljujem.
Zagotavljam vam resničnost in dobronamernost posredovanja podatkov, obenem pa vas
pooblaščam pri polni navedbi mojega imena, naslova in primera povsod, kjer bo to potrebno.
Prav tako pa sem pripravljen kadarkoli vam poslano gradivo tudi dopolniti, ali dodatno
obrazložiti. V ta namen vas prosim, da uporabite priložene poštne, telefonske ali elektronske
povezave.
Želim vam veliko uspehov pri vašem delu in vas pozdravljam.
Tržič 26.03.2012
Direktor
Gaberc Igor
Priloge;
1. Ureditev zelenih površin mestnega jedra Tržiča in okolice v treh korakih pdf
2. Ponudba storitev pdf
3. Ponudba za sodelovanje pdf

Similar documents